SHONA NEW TESTAMENT

Matthew Mark Luke
John Acts Romans
1 Corinthians 2 Corinthians Galatians
Ephesians Philippians Colossians
1 Thessalonians 2 Thessalonians 1 Timothy
2 Timothy Titus Philemon
Hebrews James 1 Peter
2 Peter 1 John 2 John
3 John Jude Revelation
Shona God's Simple Plan

Bhaibheri

Nokuti vanhu vose vakatadza vakatadzira mbiri inoponesa yaMwari. Varoma 3:23

Nokuti mubayiro wezvitadzo, rufu, asi chipo chaMwari chamunopiwa pachena ndihwo upenyu husingagumi muna Kristu Jesu Tenzi wedu. Varoma 6:23

Nokuti imi makaponeswa nenyasha dzaMwari pamusoro pokutenda kwenyu. Hamusimi makaita izvi kwete, asi chaive chipo chaMwari. Saka regai kuzvikudza henyu nokuti izvi hazvina kuitwa nesimba renyu kwete. Vaeveso 2:8-9

Asi uya muteresi akamira hake ari kure, asingadi nyange kutarira kudenga. Akazvirova chipfuva chake akati, 'Mwari ndinzwirei tsitsi ini mutadzi.' Ruka 18:13

Naizvozvo Mwari akadisa pasi kwazvo, saka akapa Mwana wake mumwe chete akaberekwa achingova oga, kuti ani naani anodavira kwaari arege kufa, asi kuti ave noupenyu husingagumi. Mwari haana kutuma Mwana wake pasi pano kuuya kuzopa mhosva kune pasi, asi akauya kuzoponesa pasi. Johane 3:16-17

Hamuna kuwirwa nomuedzo usiri wavanhu vose, asi iye Mwari, akatendeka, haangatenderi kuti muedzwe kupfuura masimba amunawo, asi panguva yokuedzwa kwenyu anokupai simba rokushingirira nenzira yokupunyuka nayo. I Vakorindi 10:13

Nokuti ndine chokwadi chokuti hakuna chinhu chingatipatsanisa kubva murudo rwake: nokuti hakuna rufu kana upenyu, kana vatumwa vaMwari kana masimba anotonga zvokudenga, kana zvinhu zviripo kana zvinhu zvichauya, kana zviri kumatenga kana zviri pasipasi, hakuna chimwe chinhu chakasikwa chichazokwanisa kutipatsanisa murudo rwaMwari rwatinarwo muna Kristu Jesu Tenzi wedu. Varoma 8:38-39

Kristu ndiye akagumisa kukosha kwomutemo kuitira kuti ani naani anotenda aruramiswe naMwari. Varoma 10:4

Nokuti ndiye anoti: "Nenguva yakafanira ndakateerera ndikanzwa zvawaireva. Pazuva rokuponeswa ndakakubatsira." Onaka iye zvino ndiyo nguva yokunzwira tsitsi. Onaka iye zvino ndiyo nguva yokuponeswa. II Vakorindi 6:2

Zvino vanhu vakati vanzwa zvinhu izvi, vakabayiwa mwoyo ndokuti kuna Pita navamwe vanyai valesu, "Zvino nhai hama, tingaiteiko?" Ipapo Pita akavapindura achiti, "Pindukai mupfidze zvitadzo zvenyu, mumwe nomumwe wenyu aombekwe, kuitira kuti muregererwe zvitadzo zvenyu, mugopiwa chipo chaMweya Anoera." Zviito 2:37-38

Pfekai munhu mutsva akasikwa akafanana naMwari pakururama, noutsvene hwechokwadi. Vaefeso 4:24

Sezvazvakanyorwa zvichinzi: "Hakuna munhu akarurama kunyange mumwe chete zvake. Varoma 3:10

Saka zvitadzo zvazvakapinda munyika nokuda kwomunhu mumwe chete, asi rufu rwakasvikira vanhu vose nokuti vanhu vakatadza vose. Varoma 5:12

Nokuti paya patakanga tisina nechokuita, panguva iyoyo Kristu ndipo paakafa, achifira vanhu vasingadi Mwari, achivafira panguva yakakodzera. Varoma 5:6

Asi Mwari akaratidza rudo rwake kwatiri isu, nokuti Kristu akatifira paya patakanga tichiri vatadzi. Varoma 5:8

Mweya Anoera ndiye akaratidza namasimba, kuti Jesu ndiye Mwanakomana waMwari. Mweya akaratidza izvi achimutsa Jesu Kristu TENZI wedu kuvafi. Varoma 1:4

Nokuti tinoziva kuti Kristu zvaakamuka mukufa, haachazofizve kwete. Rufu haruchina simba pamusoro pake. Varoma 6:9

Kana uchipupura nomuromo wako kuti Jesu ndiye Tenzi, uchitenda mumwoyo mako kuti Mwari akamumutsa mukufa, uchazoponeswa. Varoma 10:9

Nokuti zvinyorwa zvinoera zvinoi, "Ani naani anonamata Tenzi, achazoponeswa." Varoma 10:13

Nokuti ndine chokwadi chokuti hakuna chinhu chingatipatsanisa kubva murudo rwake: nokuti hakuna rufu kana upenyu, kana vatumwa vaMwari kana masimba anotonga zvokudenga, kana zvinhu zviripo kana zvinhu zvichauya, kana zviri kumatenga kana zviri pasipasi, hakuna chimwe chinhu chakasikwa chichazokwanisa kutipatsanisa murudo rwaMwari rwatinarwo muna Kristu Jesu Tenzi wedu. Varoma 8:38-39

AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE