EKEGUSII NEW TESTAMENT

Mathayo Mariko Luka
Yohana Ogokora Abarumi
1 Abakoritho 2 Abakoritho Abagalatia
Abaefeso Abafilipi Abakolosai
1 Abathesaloniki 2 Abathesaloniki 1 Timotheo
2 Timotheo Tito Filemon
Abaibirania Yakobo 1 Petero
2 Petero 1 Yohana 2 Yohana
3 Yohana Yuda Okomanoka

AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE