> Hells Truth -Home of the Damned!


Unahenzadze kurya kukala hamwenga na yuno mtu kare na kare. Ni hakika kukala mtu mwangamiki ariyendiruma jehanamu bai andakwenda jumla na mapepo. Hunamanya gaga kwa kurilola toto neno ra Mulungu.

"Jesu na anafundzie marihothima yo nyangamo nyingine, iriyo kahi za ts'i ya Agadari, wadhanwa ni anaalume airi mariokala na p'ep'o. At'u ao were makala makaburini, kidza were ni av̱ara hatha yo ngira ya kuko were k'aikirirwa kaheri kwa ao. Bai marihomona Jesu anadza, lola makipiga k'ululu makimwamba, "Unani naswi h'ewe Mwana wa Mulungu? Hedu udzire uhutese kare, na wakathi k'audzafika?" Math'ayo 8:28-29


"Jesu arihothima mo dauni thu, akithunganana na mut'u kula kahi za mudzi uwo ariyekala ana p'ep'o. Mut'u yuyu were ho arihohegezera kuvala nguwo hedu kwenda mudzini k'ahamanya, mana were akala makaburini. Bai arihomona Jesu, wapiga k'ululu na akidzigwaga maguluni ha Jesu, akiluta mumirowe akiamba, "Unani nami we Jesu Mwana wa Mulungu ariye dzulu ya zhosi? Ninakuvoya usinitese." ." - Luka 8:27-28


Muchoro uu ula kwa azo la mchoraji picha na inanyesa here pepo arizho. Here husikirazho mukoso mo moyoni, mapepo ga jeri kuko jehanamu gandakala GAKUTISHO ZHOMUHATA kahana mtu adimaye kuela juluze…..


Je UMWANGAMIKI? Ikikala kudzangwe KUMUKULIHIRA JESU MASIHI here mokoli wa kwako, ume UMWANGAMIKI na mwisho wa kwako be ni JEHANAMU, kuko ndiko wendako, isiho kala ugalike kwa JESU MASIHI akwakole KUMBOLA dambini mwako!Nyingine