Luke


1

1 Njengoba abanengi sebebeke izandla ukubeka ngendlela efaneleyo ukulandiswa kwalezizinto eziqiniseke ngokupheleleyo phakathi kwethu,

2 njengalokhu basinika labo ababonayo ngamehlo ekuqaleni njalo bezinceku zelizwi,

3 kukhanye kukuhle lakimi, sengizihlolisisile zonke izinto kusukela ekuqaleni, ukuthi ngikubhalele ngokulandelana, mhlekazi Teyofilu,

4 ukuze wazi iqiniso ngalezozinto owazifundiswayo.

5 Ensukwini zikaHerodi inkosi yeJudiya kwakukhona umpristi othile othiwa nguZakariya, oweqembu likaAbhiya; lomkakhe wayevela kumadodakazi kaAroni, lebizo lakhe linguElizabethi.

6 Njalo babelungile bobabili phambi kukaNkulunkulu, behamba ngayo yonke imilayo lezimiso zeNkosi, bengasoleki.

7 Njalo babengelamntwana, ngoba uElizabethi wayeyinyumba, basebeleminyaka eminengi bobabili.

8 Kwasekusithi esenza inkonzo yobupristi phambi kukaNkulunkulu esesimisweni seqembu lakibo,

9 ngomkhuba wenkonzo yobupristi, wadliwa yinkatho ukutshisa impepha esengene ethempelini leNkosi.

10 Njalo ixuku lonke labantu lalikhuleka ngaphandle ngesikhathi sokutshisa impepha.

11 Ingilosi yeNkosi yasibonakala kuye, imi ngakwesokunene selathi lempepha.

12 Kwathi uZakariya eyibona waqhuqha, lokwesaba kwawela phezu kwakhe.

13 Kodwa ingilosi yathi kuye: Ungesabi Zakariya; ngoba umkhuleko wakho uzwakele, lomkakho uElizabethi uzakuzalela indodana, njalo uzakuthi ibizo layo nguJohane.

14 Futhi uzakuba lenjabulo lentokozo, labanengi bazakujabulela ukuzalwa kwakhe.

15 Ngoba uzakuba mkhulu phambi kweNkosi, iwayini kanye lokunathwayo okulamandla kasoze akunathe, futhi uzagcwaliswa ngoMoya oNgcwele kusukela esesesiswini sikanina.

16 Labanengi kubantwana bakoIsrayeli uzabaphendulela eNkosini uNkulunkulu wabo;

17 njalo yena uzahamba phambi kwayo emoyeni lemandleni kaElija, ukuphendulela inhliziyo zaboyise kubantwana, labangalaleliyo ekuhlakanipheni kwabalungileyo, ukulungiselela iNkosi isizwe esilungisiweyo.

18 UZakariya wasesithi kuyo ingilosi: Ngizakwazi ngani lokhu? Ngoba mina ngilixhegu, lomkami useleminyaka eminengi.

19 Ingilosi yasiphendula yathi kuye: NginguGabriyeli mina, omayo phambi kukaNkulunkulu; njalo ngithunyiwe ukukhuluma lawe, lokukubikela lezizindaba ezinhle.

20 Njalo khangela, uzakuba yisimungulu njalo wehluleke ukukhuluma, kuze kube lusuku okuzakwenzeka ngalo lezizinto, ngenxa yokuthi ungakholwanga amazwi ami, azagcwaliseka ngesikhathi sawo.

21 Labantu babemlindele uZakariya; bamangala ngokuphuza kwakhe ethempelini.

22 Kuthe esephuma wehluleka ukukhuluma labo; njalo bazi ukuthi ubone umbono ethempelini; njalo yena wayesebaqhweba, wahlala eyisimungulu.

23 Kwasekusithi seziphelile insuku zokukhonza kwakhe, waya endlini yakhe.

24 Kwathi emva kwalezonsuku uElizabethi umkakhe wathatha isisu, wazifihla okwezinyanga ezinhlanu, esithi:

25 Yenze kanje kimi iNkosi ensukwini eyangikhangela ngazo ukususa ihlazo lami phakathi kwabantu.

26 Kwathi ngenyanga yesithupha ingilosi uGabriyeli yathunywa nguNkulunkulu emzini weGalili othiwa yiNazaretha,

27 entombini eyayigane indoda, ebizo layo lalinguJosefa, eyendlu kaDavida; lebizo lentombi linguMariya.

28 Ingilosi yasingena kuye yathi: Ekuhle, wena othandiweyo! INkosi ilawe, ubusisiwe wena phakathi kwabesifazana.

29 Kwathi eseyibonile wethuswa kakhulu yilizwi layo, wanakana ukuthi yikubingelela okunjani lokhu.

30 Ingilosi yasisithi kuye: Ungesabi, Mariya; ngoba uthole uthando kuNkulunkulu.

31 Njalo khangela, uzathatha isisu, uzale indodana, uzakuthi ibizo layo nguJesu.

32 Yena uzakuba mkhulu, uzabizwa ngokuthi yiNdodana yoPhezukonke; futhi iNkosi uNkulunkulu izamnika isihlalo sobukhosi sikayise uDavida,

33 njalo uzabusa phezu kwendlu kaJakobe kuze kube nininini, langombuso wakhe kawuzukuba lokuphela.

34 UMariya wasesithi kuyo ingilosi: Lokhu kungenzeka njani, njengoba ngingazi indoda?

35 Ingilosi yasiphendula yathi kuye: UMoya oNgcwele uzakuza phezu kwakho, lamandla oPhezukonke azakwembesa; ngakho lalokhu okungcwele okuzazalwa nguwe kuzakuthiwa yiNdodana kaNkulunkulu.

36 Njalo khangela, isinini sakho uElizabethi, laye ukhulelwe yindodana ebudaleni bakhe; lale yinyanga yesithupha kuye obekuthiwa uyinyumba.

37 Ngoba kuNkulunkulu kakulalutho oluzakwehlula.

38 UMariya wasesithi: Khangela, incekukazi yeNkosi; kakube kimi njengelizwi lakho. Ingilosi yasisuka kuye.

39 Ngalezonsuku uMariya wasesukuma waya ezintabeni ngokuphangisa, emzini weJuda,

40 wangena endlini kaZakariya, wabingelela uElizabethi.

41 Kwasekusithi uElizabethi ezwe ukubingelela kukaMariya, inkonyane yeqa esiswini sakhe; loElizabethi wagcwaliswa ngoMoya oNgcwele,

42 wamemeza ngelizwi elikhulu, wathi: Ubusisiwe wena phakathi kwabesifazana, njalo sibusisiwe isithelo sesizalo sakho!

43 Kanti kuvela ngaphi lokhu kimi, ukuthi unina weNkosi yami eze kimi?

44 Ngoba khangela, kuthe ilizwi lokubingelela kwakho lifika endlebeni zami, umntwana weqa esiswini sami ngokuthokoza.

45 Futhi ubusisiwe okholiweyo, ngoba kuzagcwaliseka lezozinto ezakhulunywa kuye yiNkosi.

46 UMariya wasesithi: Umphefumulo wami uyayikhulisa iNkosi,

47 lomoya wami uyathokoza kuNkulunkulu uMsindisi wami,

48 ngoba ukhangele ubuphansi bencekukazi yakhe. Ngoba khangela, kusukela khathesi zonke izizukulwana zizakuthi ngibusisiwe.

49 Ngoba yena olamandla ungenzele izinto ezinkulu, lingcwele lebizo lakhe,

50 lesihawu sakhe sikusizukulwana ngesizukulwana kulabo abamesabayo.

51 Wenzile amandla ngengalo yakhe; uhlakazile abazigqajayo ekunakaneni kwenhliziyo zabo.

52 Wehlisile iziphathamandla ezihlalweni zobukhosi, kodwa uphakamisile abantukazana.

53 Abalambileyo ubasuthise ngezinto ezinhle, kodwa abanothileyo wabamukisa beze.

54 Umsizile uIsrayeli inceku yakhe, ngokukhumbula isihawu,

55 njengoba watsho kubobaba bethu, kuAbrahama, lenzalweni yakhe kuze kube nininini.

56 UMariya wasehlala laye okungaba zinyanga ezintathu, wasebuyela endlini yakhe.

57 Isikhathi sikaElizabethi sokuthi abelethe sesiphelele, wasebeletha indodana.

58 Abakhelene laye lezinini zakhe basebesizwa ukuthi iNkosi yenze isihawu sayo saba sikhulu kuye, basebethokoza laye.

59 Kwasekusithi ngosuku lwesificaminwembili, beza ukuzasoka usane; balubiza ngebizo likayise ngokuthi nguZakariya.

60 Kodwa unina waphendula wathi: Hatshi bo, kodwa luzathiwa nguJohane.

61 Basebesithi kuye: Kakho ezihlotsheni zakho obizwa ngalelibizo.

62 Basebeqhweba uyise, ukuthi angathanda ukuthi lubizwe ngokuthini.

63 Wasecela into yokubhalela, wabhala, esithi: NguJohane ibizo lalo; basebemangala bonke.

64 Njalo wahle wavulwa umlomo wakhe lolimi lwakhe lwatshwaphululwa, wasekhuluma edumisa uNkulunkulu.

65 Lokwesaba kwehlela phezu kwabo bonke abakhelene labo; njalo kwakhulunywa ngazo zonke lezizinto kulo lonke elezintabeni zeJudiya,

66 labo bonke abazizwayo bazilondoloza ezinhliziyweni zabo, besithi: Kambe lolusane luzakuba njani? Njalo isandla seNkosi sasilalo.

67 LoZakariya uyise wagcwaliswa ngoMoya oNgcwele, waprofetha, esithi:

68 Ibusisiwe iNkosi uNkulunkulu kaIsrayeli, ngoba ihambele yasenzela inkululeko isizwe sayo,

69 yasivusela uphondo losindiso endlini kaDavida inceku yayo,

70 njengalokho yakhuluma ngomlomo wabaprofethi bayo abangcwele kusukela ekuqaleni komhlaba,

71 isikhulula ezitheni zethu, lesandleni sabo bonke abasizondayo;

72 ukwenzela obaba bethu isihawu, lokukhumbula isivumelwano sayo esingcwele,

73 isifungo eyasifunga kubaba wethu uAbrahama,

74 ukusinika, ukuthi sesikhululiwe esandleni sezitha zethu, siyikhonze singelakwesaba

75 ngobungcwele langokulunga phambi kwayo zonke izinsuku zempilo yethu.

76 Lawe-ke, sane, uzabizwa ngokuthi ungumprofethi woPhezukonke; ngoba uzahamba phambi kobuso beNkosi ukulungisa izindlela zayo;

77 lokunika isizwe sayo ulwazi losindiso ngothethelelo lwezono zabo,

78 ngesihelo sikaNkulunkulu wethu, okuthi ngaso ukusa kwaphezulu kusethekelele,

79 ukubakhanyisela abahlezi emnyameni lethunzini lokufa, ukuqondisa inyawo zethu endleleni yokuthula.

80 Wakhula-ke umntwana omncane, waqina emoyeni, waba sezinkangala kwaze kwaba lusuku lokubonakala kwakhe kuIsrayeli.2

1 Kwasekusithi ngalezonsuku, isimiso saphuma kuKesari uAgastasi, sokuthi kubhalwe umhlaba wonke.

2 Lokhukubhalwa kwakungokokuqala ukwenziwa lapho uKwiriniya engumbusi weSiriya.

3 Bonke basebesiya ukuze bayebhalwa, ngulowo lalowo emzini wakibo.

4 LoJosefa laye wenyuka esuka eGalili, emzini weNazaretha, waya eJudiya, emzini kaDavida, othiwa yiBhethelehema, ngoba wayengowendlu lowosendo lukaDavida,

5 ukuyabhalwa kanye loMariya umkakhe ayemganile, owayezithwele.

6 Kwasekusithi belapho, zaseziphelela insuku zokubeletha kwakhe.

7 Wasebeletha indodana yakhe eyingqabutho, wayigoqela ngamalembu, wayilalisa emkolweni, ngoba kwakungelandawo yabo endlini yezihambi.

8 Njalo kwakukhona kulelolizwe abelusi ababehlala egangeni futhi belinde umhlambi wabo ebusuku.

9 Njalo khangela, ingilosi yeNkosi yema eduze kwabo, lenkazimulo yeNkosi yakhanya ibazingelezele; njalo besaba ngokwesaba okukhulu.

10 Ingilosi yasisithi kubo: Lingesabi; ngoba khangelani, ngitshumayela indaba ezinhle kini ezentokozo enkulu, ezakuba kubantu bonke;

11 ngoba lizalelwe lamuhla uMsindisi, onguKristu iNkosi, emzini kaDavida.

12 Njalo lokhu kuzakuba yisibonakaliso kini: Lizathola usane lugoqelwe ngamalembu, lulele emkolweni.

13 Njalo kwahle kwaba khona kanye lengilosi ixuku lebutho lasezulwini, lidumisa uNkulunkulu, lisithi:

14 Udumo kalube kuNkulunkulu kweliphezulu, lokuthula emhlabeni; isifiso esihle ebantwini.

15 Kwasekusithi, ingilosi sezisukile kubo zisiya ezulwini, abantu, abangabelusi, bakhulumisana besithi: Ake siye eBhethelehema, sibone leyonto eyenzakeleyo, iNkosi esazise yona.

16 Basebesiza ngokuphangisa, bathola oMariya loJosefa, losane lulele emkolweni.

17 Sebebonile basebesazisa indawo ezizingelezeleyo ngelizwi ababelitshelwe mayelana lalo umntwana omncane.

18 Labo bonke abakuzwayo bamangala ngezinto ezazikhulunywe ngabelusi kubo.

19 Kodwa uMariya walondoloza wonke la amazwi, enakana ngawo enhliziyweni yakhe.

20 Basebebuyela abelusi, bemdumisa bembonga uNkulunkulu ngazo zonke izinto ababezizwile lababezibonile, njengalokho okwakukhulunywe kubo.

21 Kwathi seziphelile insuku eziyisificaminwembili zokuthi umntwana omncane asokwe, ibizo lakhe laselithiwa nguJesu, elalibizwe yingilosi engakomulwa esiswini.

22 Kwathi seziphelele insuku zokuhlanjululwa kwakhe ngokomlayo kaMozisi, bamletha eJerusalema, ukuze bammise phambi kweNkosi

23 (njengokulotshiweyo emlayweni weNkosi ukuthi konke okwesilisa okuvula isibeletho kuzathiwa kungcwele eNkosini)

24 lokuthi banikele umhlatshelo njengokutshiwo emlayweni weNkosi, amajuba amabili kumbe amaphuphu amabili enkwilimba.

25 Njalo khangela, kwakukhona eJerusalema umuntu, obizo lakhe linguSimeyoni, njalo lumuntu wayelungile ekhuthele ekukhonzeni, elindele induduzo kaIsrayeli, loMoya oNgcwele wayephezu kwakhe.

26 Futhi kwakubonakalisiwe kuye nguMoya oyiNgcwele, ukuthi kayikubona ukufa engakamboni uKristu weNkosi.

27 Wasengena ethempelini ngoMoya; kwathi abazali bemletha umntwana omncane uJesu, ukuze benze ngaye ngokomkhuba womlayo,

28 yena wasemthatha wamphatha engalweni zakhe, wabonga uNkulunkulu, wathi:

29 Nkosi, khathesi iyekele inceku yakho ihambe ngokuthula, njengokwelizwi lakho;

30 ngoba amehlo ami alubonile usindiso lwakho

31 olulungisileyo phambi kobuso babantu bonke;

32 ukukhanya kokwembulela abezizwe, lenkazimulo yesizwe sakho uIsrayeli.

33 UJosefa lonina basebemangala ngezinto ezatshiwo ngaye.

34 USimeyoni wasebabusisa, wathi kuMariya unina: Khangela, lo umiselwe ukuwa lokuvuka kwabanengi kuIsrayeli, lokuba yisibonakaliso esizaphikiswa;

35 futhi lawe, inkemba izadabula owakho umphefumulo; ukuze imicabango yenhliziyo ezinengi yembulwe.

36 Njalo kwakukhona uAna umprofethikazi, indodakazi kaFanuweli, owesizwe sikaAsheri; wayesekhulile kakhulu, ebehlale lendoda iminyaka eyisikhombisa kusukela ebuntombini bakhe,

37 njalo wayengumfelokazi owayengaba leminyaka engamatshumi ayisificaminwembili lane, engasuki ethempelini, ekhonza ngokuzila ukudla langemikhuleko ebusuku lemini.

38 Laye-ke efika ngalelohola wadumisa uNkulunkulu, wakhuluma ngaye kubo bonke ababelindele inkululeko eJerusalema.

39 Kwathi sebeqedile konke okungokomlayo weNkosi, babuyela eGalili, emzini wakibo iNazaretha.

40 Lomntwana omncane wakhula, waqina emoyeni, wagcwala inhlakanipho; lomusa kaNkulunkulu wawuphezu kwakhe.

41 Njalo abazali bakhe babesiya eJerusalema wonke umnyaka ngomkhosi wephasika.

42 Kwathi eseleminyaka elitshumi lambili, sebenyukele eJerusalema njengomkhuba womkhosi,

43 njalo seziphelile insuku, ekubuyeleni kwabo, umntwana uJesu wasala eJerusalema; njalo uJosefa lonina bengazi;

44 kodwa becabanga ukuthi wayesexukwini endleleni, bahamba uhambo losuku, bamdinga phakathi kwezinini labazana labo;

45 kodwa bengamtholi, babuyela eJerusalema, bemdinga.

46 Kwasekusithi emva kwensuku ezintathu, bamthola ethempelini, ehlezi phakathi kwabafundisi, njalo ebalalela, futhi ebabuza.

47 Njalo bonke ababemuzwa bamangala kakhulu ngolwazi lempendulo zakhe.

48 Kwathi bembona bamangala; lonina wathi kuye: Mntanami, wenzeleni okunje kithi? Khangela, uyihlo lami besikudinga sidubekile.

49 Wasesithi kubo: Kungani lingidinga? Belingakwazi yini ukuthi kumele ukuthi ngibe sezintweni zikaBaba?

50 Kodwa bona kabaliqedisisanga ilizwi alikhuluma kibo.

51 Wasesehla labo, weza eNazaretha; wazehlisela ngaphansi kwabo. Unina wasegcina zonke lezizinto enhliziyweni yakhe.

52 UJesu waseqhubeka enhlakaniphweni lekukhuleni, lekuthandekeni kuNkulunkulu lebantwini.3

1 Kwathi ngomnyaka wetshumi lanhlanu wokubusa kukaTiberiyosi uKesari, uPontiyusi Pilatu engumbusi weJudiya, loHerodi engumtetrarki* weGalili, loFiliphu umfowabo engumtetrarki weIturiya lelizweni iTrakoniti, loLisaniya engumtetrarki weAbilene,

2 uAnasi loKayafasi bengabapristi abakhulu, ilizwi likaNkulunkulu lafika kuJohane indodana kaZakariya enkangala.

3 Wasesiza esigabeni sonke seJordani esizingelezeleyo, etshumayela ubhabhathizo lokuphenduka kube yikuthethelelwa kwezono;

4 njengokulotshiweyo egwalweni lwamazwi kaIsaya umprofethi, esithi: Ilizwi lomemezayo enkangala lithi: Lungisani indlela yeNkosi; qondisani indledlana zayo.

5 Sonke isigodi sizagqitshwa, layo yonke intaba loqaqa kuzakwehliswa; njalo kuzaqondiswa amazombazombe, lamaxhakaxhaka ezindlela azalungiswa;

6 layo yonke inyama izabona usindiso lukaNkulunkulu.

7 Ngakho wathi emaxukwini aphumela ukubhabhathizwa nguye: Nzalo yezinyoka, ngubani olixwayise ukubalekela ulaka oluzayo?

8 Ngakho thelani izithelo ezifanele ukuphenduka; njalo lingaqali ukuthi phakathi kwenu: SiloAbrahama ongubaba wethu; ngoba ngithi kini: UNkulunkulu ulamandla okumvusela uAbrahama abantwana kulamatshe.

9 Lakhathesi lehloka selibekiwe empandeni zezihlahla; ngakho sonke isihlahla esingatheli isithelo esihle siyaganyulwa siphoselwe emlilweni.

10 Amaxuku asembuza, athi: Pho thina sizakwenzani?

11 Wasephendula wathi kubo: Olezembatho ezimbili, kamuphe ongelaso; lolokudla kenze njalo.

12 Kwasekufika labathelisi ukuze babhabhathizwe, basebesithi kuye: Mfundisi, sizakwenzani?

13 Wasesithi kubo: Lingabizi okwedlula elikumiselweyo.

14 Lamabutho lawo ambuza, athi: Thina-ke sizakwenzani? Wasesithi kuwo: Lingenzi udlakela emuntwini, njalo lingacali ngamanga; njalo yeneliswani yimivuzo yenu.

15 Kwathi abantu belindile, futhi bonke bezibuza enhliziyweni zabo ngoJohane, ukuthi kambe yena angaba enguKristu,

16 uJohane waphendula, esithi kubo bonke: Mina-ke ngilibhabhathiza ngamanzi; kodwa uyeza olamandla kulami, engingafanele ukuthukulula umchilo wamanyathela akhe; yena uzalibhabhathiza ngoMoya oNgcwele langomlilo;

17 okhomane lwakhe lokwela lusesandleni sakhe, njalo uzahlambululisisa isibuya sakhe, abesebuthela amabele esiphaleni sakhe, kodwa amakhoba uzawatshisa ngomlilo ongacitshekiyo.

18 Langokulaya ngezinye izinto ezinengi, watshumayela ivangeli ebantwini.

19 Kodwa uHerodi umtetrarki, owayesolwe nguye ngoHerodiyasi umkaFiliphu umfowabo, langakho konke okubi ayekwenzile uHerodi,

20 wengezelela lalokhu phezu kwakho konke, ukuthi wamvalela uJohane entolongweni.

21 Kwasekusithi sebebhabhathiziwe bonke abantu, laye uJesu esebhabhathiziwe, ekhuleka, izulu lavulwa,

22 uMoya oyiNgcwele wasesehlela phezu kwakhe elesimo somzimba onjengowejuba, lelizwi lavela ezulwini, lisithi: Wena uyiNdodana yami ethandekayo, ngithokoza ngawe.

23 Yena uJesu waseqala ukuba leminyaka engaba ngamatshumi amathathu, yena (njengokunakana kwabo) eyindodana kaJosefa, kaEli,

24 kaMathati, kaLevi, kaMeliki, kaJanayi, kaJosefa,

25 kaMatathiya, kaAmosi, kaNahume, kaEseli, kaNagayi,

26 kaMahati, kaMatathiya, kaSemeyini, kaJosefa, kaJuda,

27 kaJohanani, kaResa, kaZerubhabheli, kaSalatiyeli, kaNeri,

28 kaMeliki, kaAdi, kaKosamu, kaElimodamu, kaEri,

29 kaJose, kaEliyezeri, kaJorima, kaMathati, kaLevi,

30 kaSimeyoni, kaJuda, kaJosefa, kaJonanu, kaEliyakhimi,

31 kaMeleya, kaMena, kaMathata, kaNathani, kaDavida,

32 kaJese, kaObedi, kaBowosi, kaSalimoni, kaNashoni,

33 kaAminadaba, kaAramu, kaEsiromu, kaFaresi, kaJuda,

34 kaJakobe, kaIsaka, kaAbrahama, kaThara, kaNahori,

35 kaSarugi, kaRagawu, kaFaleki, kaEberi, kaSala,

36 kaKayinani, kaArpakishadi, kaShemu, kaNowe, kaLameki,

37 kaMethusala, kaEnoki, kaJaredi, kaMaleleyeli, kaKayinani,

38 kaEnosi, kaSeti, kaAdamu, kaNkulunkulu.4

1 Kwathi uJesu egcwele uMoya oNgcwele wabuya evela eJordani, wakhokhelelwa nguMoya enkangala,

2 walingwa nguSathane insuku ezingamatshumi amane. Njalo kadlanga lutho ngalezonsuku; kwathi seziphelile, ekucineni walamba.

3 USathane wasesithi kuye: Uba uyiNdodana kaNkulunkulu, tshono kulelilitshe ukuthi libe yisinkwa.

4 UJesu wasemphendula, wathi: Kulotshiwe ukuthi: Umuntu kayikuphila ngesinkwa sodwa, kodwa ngalo lonke ilizwi likaNkulunkulu.

5 USathane wasemkhokhelela entabeni ende wamtshengisa yonke imibuso yomhlaba ngesikhatshana.

6 USathane wasesithi kuye: Amandla wonke la lobukhosi bayo ngizakunika; ngoba anikwe mina, njalo ngiwanika loba ngubani engithandayo.

7 Ngakho wena uba ukhonza phambi kwami, konke kuzakuba ngokwakho.

8 UJesu wasemphendula wathi: Suka ngemva kwami, Sathane; ngoba kulotshiwe ukuthi: Uzakhothamela eNkosini uNkulunkulu wakho, njalo umkhonze yena yedwa.

9 Wasemkhokhelela eJerusalema, wammisa engqongeni yethempeli, wasesithi kuye: Uba uyiNdodana kaNkulunkulu, ziwisele phansi usuka lapha;

10 ngoba kulotshiwe ukuthi: Uzalaya ingilosi zakhe ngawe, ukukulondoloza;

11 lokuthi: Zizakuphatha ngezandla, hlezi loba nini ukhube unyawo lwakho elitsheni.

12 UJesu wasephendula wathi kuye: Kuthiwa: Ungayilingi iNkosi uNkulunkulu wakho.

13 USathane eseqedile ukulinga konke, wasuka kuye kwaze kwaba ngesinye isikhathi.

14 UJesu wasebuyela eGalili ngamandla kaMoya; lendumela yakhe yaphuma kuso sonke isigaba esizingelezeleyo.

15 Yena wasefundisa emasinagogeni abo, edunyiswa yibo bonke.

16 Wasefika eNazaretha, lapho ayondliwe khona; njengokwejwayela kwakhe wasengena esinagogeni ngosuku lwesabatha, wasukuma ukuze afunde.

17 Wasenikwa ugwalo lomprofethi uIsaya. Waseluvula ugwalo, wayithola indawo okubhalwe kuyo ukuthi:

18 UMoya weNkosi uphezu kwami, ngakho ingigcobile ukuthi ngitshumayele ivangeli kubayanga; ingithumile ukusilisa abadabukileyo enhliziyweni; ukumemezela ukukhululwa kwabathunjiweyo, lokubona kwabayiziphofu, ukukhulula ababandezelweyo,

19 ukumemezela umnyaka womusa weNkosi.

20 Waselugoqa ugwalo, walubuyisela encekwini, wahlala phansi; lamehlo abo bonke ababesesinagogeni amjolozela.

21 Waseqala ukuthi kubo: Lamuhla lumbhalo ugcwalisekile endlebeni zenu.

22 Labo bonke bafakaza ngaye, bamangala ngamazwi omusa aphuma emlonyeni wakhe, basebesithi: Lo kayisiyo indodana kaJosefa yini?

23 Wasesithi kubo: Isibili lizakutsho kimi lesisaga: Melaphi, zelaphe wena; konke lokho esikuzwileyo okwenzeke eKapenawume, kwenze lalapha emzini wakini.

24 Wathi-ke: Ngiqinisile ngithi kini: Kakho umprofethi owemukelekayo elizweni lakibo.

25 Kodwa ngeqiniso ngithi kini: Abafelokazi abanengi babekhona koIsrayeli ensukwini zikaElija, lapho izulu lalivalekile iminyaka emithathu lenyanga eziyisithupha, kwaze kwaba khona indlala enkulu emhlabeni wonke;

26 kodwa uElija kathunyelwanga lakomunye wabo, ngaphandle kweSarepita yeSidoni kowesifazana ongumfelokazi.

27 Futhi amalephero amanengi ayekhona koIsrayeli ngesikhathi sikaElisha umprofethi; kodwa kakuhlanjululwanga lamunye wawo, ngaphandle kukaNamani umSiriya.

28 Kwathi bonke ababesesinagogeni bagcwala ulaka, bezizwa lezizinto,

29 basebesukuma, bamkhuphela ngaphandle komuzi, bamqhubela eliweni lentaba umuzi wabo owawakhiwe phezu kwayo, ukuze bamphosele phansi eliweni.

30 Kodwa yena edabula phakathi kwabo wahamba.

31 Wasesehlela eKapenawume umuzi weGalili; njalo wayebafundisa ngamasabatha.

32 Basebebabaza ngemfundiso yakhe, ngoba ilizwi lakhe lalilamandla.

33 Futhi kwakukhona esinagogeni umuntu owayelomoya wedimoni ongcolileyo, wasememeza ngelizwi elikhulu

34 wathi: Yekela! Silani lawe, Jesu weNazaretha? Uze ukusibhubhisa yini? Ngiyakwazi wena ukuthi ungubani: ONgcwele kaNkulunkulu.

35 UJesu wasemkhuza, esithi: Thula, uphume kuye! Ledimoni selimwisele phakathi laphuma kuye, lingamlimazanga.

36 Kwasekubafikela bonke ukumangala, bakhulumisana, besithi: Yilizwi bani leli, ukuthi ngegunya langamandla uyalaya omoya abangcolileyo, baphume?

37 Yasiphuma indumela yakhe kuyo yonke indawo yesigaba esizingelezeleyo.

38 Wasesukuma waphuma esinagogeni, wayangena endlini kaSimoni; njalo uninazala kaSimoni wayebanjwe luqhuqho olukhulu; basebemcelela kuye.

39 Wasemengama, wakhuza uqhuqho, khona lwamyekela; njalo wahle wasukuma wabasebenzela.

40 Kwathi ekutshoneni kwelanga, bonke ababelababegula izifo ezitshiyeneyo babaletha kuye; wasebeka izandla kulowo lalowo wabo wabasilisa.

41 Kwasekuphuma lamadimoni kwabanengi, ememeza esithi: Wena unguKristu iNdodana kaNkulunkulu. Wasewakhuza engawavumeli ukuthi akhulume, ngoba ayemazi ukuthi unguKristu.

42 Kwathi sekusile, waphuma waya endaweni eyinkangala, lamaxuku amdinga, eza kuye, amvimbela ukuthi angasuki kiwo.

43 Kodwa wathi kuwo: Ngimele ukutshumayela ivangeli lombuso kaNkulunkulu lakweminye imizi; ngoba ngithunyelwe lokho.

44 Wayesetshumayela emasinagogeni eGalili.5

1 Kwasekusithi ixuku selimminyezele ukuzwa ilizwi likaNkulunkulu, yena wasesima eceleni kwechibi leGenesaretha;

2 wabona imikhumbi emibili imi eceleni kwechibi; kodwa abagoli benhlanzi babephumile kiyo behlambulula amambule.

3 Wasengena komunye wemikhumbi, ongokaSimoni, wamcela ukuthi asuke kancinyane emhlabathini. Wasehlala phansi wafundisa amaxuku esemkhunjini.

4 Kwathi eseqedile ukukhuluma, wathi kuSimoni: Ngena enzikini, wehlise amambule akho ukuze ubambe.

5 USimoni wasephendula wathi kuye: Nkosi, sitshikatshike ubusuku bonke, kasibambanga lutho; kodwa ngokutsho kwakho ngizakwehlisa imbule.

6 Kwathi sebekwenzile lokho, babamba inkithinkithi enkulu yenhlanzi. Laselidabuka imbule labo.

7 Basebeqhweba ababehlanganyele labo ababekomunye umkhumbi, ukuthi beze babasize; beza-ke bayigcwalisa imikhumbi yomibili, yaze yaqalisa ukutshona.

8 Kuthe uSimoni Petro ebona, wawela emadolweni kaJesu, esithi: Suka kimi, Nkosi, ngoba ngingumuntu oyisoni.

9 Ngoba ukumangala kwakumbambile, labo bonke ababelaye, ngokubanjwa kwenhlanzi ababezibambile;

10 ngokufananayo-ke loJakobe loJohane, amadodana kaZebediya, ababehlanganyele loSimoni. UJesu wasesithi kuSimoni: Ungesabi; kusukela khathesi uzagola abantu.

11 Kwathi sebeyifikisile imikhumbi emhlabathini, batshiya konke, bamlandela.

12 Kwasekusithi, esekomunye wemizi, khangela-ke, indoda egcwele ubulephero; yathi ibona uJesu, yawa ngobuso, yamncenga, isithi: Nkosi, aluba uthanda, ungangihlambulula.

13 Waseselula isandla, wayithinta, esithi: Ngiyathanda, hlambuluka. Njalo bahle basuka ubulephero kuyo.

14 Yena waseyilaya ukuthi ingatsheli muntu; wathi: Kodwa hamba uziveze kumpristi, unikelele ukuhlanjululwa kwakho, njengoba uMozisi walaya, kube yibufakazi kubo.

15 Kodwa kwayilapho ukukhuluma ngaye kwanda kakhulu; lamaxuku amanengi abuthana ukulalela, lokusiliswa nguye ezifweni zawo.

16 Kodwa yena waphumela enkangala wakhuleka.

17 Kwasekusithi ngolunye lwezinsuku, yena wayefundisa; njalo kwakuhlezi abaFarisi labafundisi bomlayo, abavela kuyo yonke imizana yeGalili leJudiya leJerusalema; lamandla eNkosi ayekhona ukubasilisa.

18 Njalo khangela, amadoda ethwele ngohlaka umuntu owayeyisigoga; njalo adinga ukumngenisa ambeke phambi kwakhe;

19 kodwa engatholi indlela yokumngenisa ngenxa yexuku, akhwela ephahleni lwendlu, amehlisa ezitineni zokufulela ngethala phambi kukaJesu phakathi laphakathi.

20 Kwathi ebona ukholo lwawo, wathi kuye: Ndoda, izono zakho uzithethelelwe.

21 Ababhali labaFarisi basebeqala ukunakana, besithi: Ungubani lo okhuluma inhlamba? Ngubani ongathethelela izono, ngaphandle kukaNkulunkulu yedwa?

22 Kwathi uJesu esazi ukunakana kwabo waphendula wathi kubo: Linakanani enhliziyweni zenu?

23 Yikuphi okulula, ukuthi: Izono zakho uzithethelelwe; kumbe ukuthi: Sukuma uhambe?

24 Kodwa ukuze lazi ukuthi iNdodana yomuntu ilamandla okuthethelela izono emhlabeni (wathi koyisigoga): Ngithi kuwe: Sukuma, uthathe ithala lakho, uye endlini yakho.

25 Njalo wahle wasukuma phambi kwabo, wathatha lokhu ayelele kukho, wasuka waya endlini yakhe, edumisa uNkulunkulu.

26 Lokusanganiseka kwababamba bonke, basebedumisa uNkulunkulu, bagcwala ukwesaba, besithi: Sibone izimanga lamuhla.

27 Njalo emva kwalezizinto waphuma, wabona umthelisi, uLevi ngebizo, ehlezi endlini yokuthelisela, wathi kuye: Ngilandela.

28 Wasetshiya konke, wasukuma wamlandela.

29 ULevi wasemenzela idili elikhulu endlini yakhe; njalo kwakukhona ixuku elikhulu labathelisi lelabanye abahlala kanye labo ekudleni.

30 Ababhali babo labaFarisi basebesola kubafundi bakhe, besithi: Kungani lisidla linatha labathelisi lezoni?

31 UJesu wasephendula wathi kubo: Abaphilayo kabasweli melaphi, kodwa abagulayo.

32 Kangizanga ukubiza abalungileyo, kodwa izoni zize ekuphendukeni.

33 Basebesithi kuye: Kungani abafundi bakaJohane bezila ukudla kanengi, benze imikhuleko, kunjalo lababaFarisi; kodwa abakho bayadla banathe?

34 Kodwa wathi kubo: Kambe, lingabazilisa ukudla yini abantwana abasendlini yomthimba, umyeni eselabo?

35 Kodwa zizafika insuku, lapho umyeni ezasuswa kubo, njalo khona bezazila ukudla ngalezonsuku.

36 Wasebatshela futhi umfanekiso wokuthi: Kakho obekela isichibi sesembatho esitsha esembathweni esidala; uba kungenjalo, esitsha laso siyadabula, lesichibi sesitsha asihambelani lesidala.

37 Futhi kakho ofaka iwayini elitsha emigodleni emidala; uba-ke kungenjalo, iwayini elitsha lizadabula imigodla, lichitheke lona, lemigodla yonakale.

38 Kodwa iwayini elitsha limele lifakwe emigodleni emitsha, njalo kokubili kulondolozeke.

39 Njalo kakho othi esenathe iwayini elidala ahle afise elitsha; ngoba uthi: Elidala lingcono.6

1 Kwasekusithi ngesabatha lesibili lakuqala edabula emasimini amabele, abafundi bakhe bakha izikhwebu, badla, bezihlikihla ngezandla.

2 Kodwa abathile babaFarisi bathi kubo: Lenzelani okungavunyelwa ukwenziwa ngensuku zesabatha?

3 UJesu wasebaphendula, wathi: Alifundanga lalokho yini, uDavida akwenzayo, mhla elambile yena lababelaye,

4 ukuthi wayangena njani endlini kaNkulunkulu, wathatha izinkwa zokubukiswa, wasesidla, wanika lalabo ababelaye; ezingavunyelwa ukudliwa ngaphandle kwabapristi bodwa?

5 Wasesithi kubo: INdodana yomuntu iyiNkosi leyesabatha.

6 Kwasekusithi langelinye isabatha wangena esinagogeni, wafundisa; njalo kwakukhona umuntu lapho, osandla sakhe sokunene sasitshwabhene.

7 Ababhali labaFarisi basebemqaphela, ukuthi uzasilisa ngesabatha yini; ukuze bathole okokumbeka icala.

8 Kodwa wayazi imicabango yabo, wathi kumuntu olesandla esitshwabheneyo: Sukuma, ume phakathi. Wasukuma-ke wema.

9 UJesu wasesithi kubo: Ngizalibuza ulutho: Kuvunyelwe yini ngamasabatha ukwenza okulungileyo kumbe ukwenza okubi? Ukusindisa impilo kumbe ukuchitha?

10 Wasebathalaza bonke, wathi kumuntu: Yelula isandla sakho. Wasesenza njalo. Isandla sakhe sasesisiliswa saphila njengesinye.

11 Basebegcwala ubuhlanya; bakhulumisana omunye komunye, ukuthi bangamenzani uJesu.

12 Kwasekusithi ngalezonsuku waphuma waya entabeni ukuyakhuleka; wahlala ubusuku bonke ekukhulekeni kuNkulunkulu.

13 Kwathi sekusile, wabizela kuye abafundi bakhe; wakhetha kubo abalitshumi lambili, ababiza futhi ngokuthi ngabaphostoli;

14 uSimoni laye ambiza ngokuthi nguPetro, loAndreya umfowabo, uJakobe loJohane, uFiliphu loBartolomewu,

15 uMathewu loTomasi, uJakobe okaAlfewu, loSimoni owayethiwa ngumZelothi,

16 uJudasi kaJakobe, loJudasi Iskariyothi, laye owaba ngumnikeli.

17 Wasesehla labo, wema esigcawini, lexuku labafundi bakhe, lexuku elikhulu labantu abavela kuyo yonke iJudiya leJerusalema, langaselwandle lweTire leSidoni, ababezile ukumuzwa, lokusiliswa ezifweni zabo;

18 lalabo ababekhathazwa ngomoya abangcolileyo, basebesiliswa.

19 Lexuku lonke ladinga ukumthinta; ngoba kwaphuma amandla kuye, asebasilisa bonke.

20 Yena wasephakamisela amehlo akhe kubafundi bakhe wathi: Libusisiwe, bayanga, ngoba umbuso kaNkulunkulu ungowenu.

21 Libusisiwe, lina elilambileyo khathesi, ngoba lizasuthiswa. Libusisiwe, lina elikhalayo khathesi, ngoba lizahleka.

22 Libusisiwe, nxa abantu belizonda, njalo nxa belehlukanisa, belithuka, belahla ibizo lenu ngokungathi libi, ngenxa yeNdodana yomuntu.

23 Thokozani ngalolosuku leqe ngokuthokoza; ngoba khangelani, umvuzo wenu mkhulu ezulwini; ngoba oyise benza njalo kubaprofethi.

24 Kodwa maye kini lina elinothileyo! Ngoba seliyemukele induduzo yenu.

25 Maye kini, lina elisuthiyo! Ngoba lizalamba. Maye kini, lina elihlekayo khathesi! Ngoba lizalila, likhale.

26 Maye kini, nxa abantu bonke bekhuluma kuhle ngani! Ngoba oyise babesenza njalo kubaprofethi bamanga.

27 Kodwa ngithi kini elizwayo: Thandani izitha zenu, lenze okuhle kwabalizondayo,

28 libusise abaliqalekisayo, libakhulekele abaliphatha kubi.

29 Okutshaya esihlathini, mnike lesinye; lokwemuka isembatho sakho, ungali lesigqoko sakho.

30 Kodwa mnike wonke ocela kuwe; lokwemuka okwakho, ungabuyi ukubize kuye.

31 Njalo njengalokho lithanda ukuthi abantu benze kini, lani yenzani njalo kubo.

32 Njalo uba lithanda labo abalithandayo, yikubongwa bani elilakho? Ngoba lezoni zithanda labo abazithandayo.

33 Njalo uba lisenza okuhle kulabo abenza okuhle kini, yikubongwa bani elilakho? Ngoba lezoni zenza okufananayo.

34 Futhi uba liseboleka labo elithemba ukwemukela kubo, yikubongwa bani elilakho? Ngoba lezoni zeboleka izoni, ukuze zemukele izinto ezifananayo.

35 Kodwa thandani izitha zenu, lenze okuhle, leboleke, lingalindeli lutho olubuyiselwayo; lomvuzo wenu uzakuba mkhulu, njalo libe ngabantwana boPhezukonke; ngoba yena ulobubele kwabangabongiyo lababi.

36 Ngakho banini lesihawu, njengoba laye uYihlo elesihawu.

37 Lingahluleli, njalo alisoze lahlulelwe; lingalahli, njalo alisoze lilahlwe; thethelelani, njalo lizathethelelwa;

38 phanini, lani lizaphiwa; isilinganiso esihle, sigqitshiwe sahlukuzwa, siphuphuma, bazalipha esifubeni. Ngoba ngalesosilinganiso elilinganisa ngaso lizalinganiselwa ngaso futhi.

39 Wasebatshela umfanekiso wokuthi: Kambe isiphofu singakhokhela isiphofu yini? Kabayikuwela bobabili emgodini yini?

40 Umfundi kamkhulu kulomfundisi wakhe; kodwa wonke opheleleyo uzakuba njengomfundisi wakhe.

41 Njalo ukhangelelani ucezwana oluselihlweni lomfowenu, kodwa ungalunanzeleli ugodo olukwelakho ilihlo?

42 Kumbe ungatsho njani kumfowenu ukuthi: Mfowethu, kahle ngikhuphe ucezwana oluselihlweni lakho, wena ungaluboni ugodo oluselihlweni lakho? Mzenzisi, qala ukhuphe ugodo elihlweni lakho, khona-ke uzabona kuhle ukukhupha ucezwana oluselihlweni lomfowenu.

43 Ngoba kayisiso isihlahla esihle esithela isithelo esibi; futhi kayisiso isihlahla esibi esithela isithelo esihle.

44 Ngoba yileso laleso isihlahla saziwa ngesaso isithelo. Ngoba kabaseli imikhiwa emeveni, futhi kakukhiwa isithelo sevini evikaneni.

45 Umuntu olungileyo uveza okulungileyo kokuligugu elilungileyo lenhliziyo yakhe, lomuntu omubi uveza okubi kokuligugu elibi lenhliziyo yakhe; ngoba umlomo wakhe ukhuluma ngokugcwala kwenhliziyo.

46 Kodwa lingibizelani ngokuthi: Nkosi, Nkosi, kodwa lingazenzi izinto engizitshoyo?

47 Wonke oza kimi awezwe amazwi ami njalo awenze, ngizalitshengisa ukuthi ufanana lobani;

48 ufanana lomuntu owakha indlu, wagebha watshonisa, wabeka isisekelo phezu kwedwala; kwathi ekufikeni kwempophoma, umfula watshaya kuleyondlu, kodwa wawungelamandla okuyinyikinya; ngoba yayisekelwe phezu kwedwala.

49 Kodwa owezwayo njalo angawenzi unjengomuntu owakha indlu emhlabathini ingelasisekelo; umfula wayitshaya, njalo yahle yawa, futhi kwaba kukhulu ukudilika kwaleyondlu.7

1 Kwathi eseqedile amazwi akhe wonke endlebeni zabantu, wangena eKapenawume. 2 Njalo inceku yenduna yekhulu ethile, eyayiligugu kuyo, yayigula isizakufa. 3 Kwathi isizwile ngoJesu, yathuma kuye abadala bamaJuda, imcela, ukuze eze asilise inceku yayo. 4 Kwathi bona, sebefikile kuJesu, bamncenga kakhulu, besithi: Yona kufanele ukuthi uyenzele lokhu; 5 ngoba iyasithanda isizwe sakithi, njalo yiyo eyasakhela isinagoge. 6 UJesu wasehamba labo. Kwathi engasekhatshana lendlu, induna yekhulu yathuma abangane, isithi kuye: Nkosi, ungazikhathazi; ngoba kangifanele ukuthi ungene ngaphansi kophahla lwami; 7 yikho kangizibonanga ngifanele ukuza kuwe; kodwa khuluma ilizwi, njalo inceku yami izasiliswa. 8 Ngoba lami ngingumuntu obekwe ngaphansi kwamandla, ngilamabutho ngaphansi kwami, njalo ngithi kuleli: Hamba, njalo lihambe; lakwelinye: Woza, njalo lize; lencekwini yami: Yenza lokhu, njalo ikwenze. 9 Kwathi uJesu ezizwa lezizinto wamangala ngayo, watshibilika, wathi exukwini elimlandelayo: Ngithi kini, angitholanga ukholo olungaka ngitsho lakoIsrayeli. 10 Kwathi ababethunyiwe sebebuyele endlini bafica inceku eyayigula isisilile. 11 Kwasekusithi ngelanga elilandelayo, waya emzini othiwa yiNayini; abafundi bakhe abanengi basebehamba laye, lexuku elikhulu. 12 Kwathi esesondela esangweni lomuzi, njalo khangela, wabona ofileyo ethwelwe kuphunywa, indodana engeyodwa kanina, futhi yena engumfelokazi; lexuku elikhulu lomuzi lalilaye. 13 INkosi imbona, yasisiba lesihelo ngaye, yathi kuye: Ungakhali. 14 Yasondela yathinta ithala; abalithweleyo basebesima; yasisithi: Jaha, ngithi kuwe: Vuka! 15 Ofileyo wasevuka wahlala waqala ukukhuluma. Yasimnika unina. 16 Ukwesaba kwasekubabamba bonke, basebemdumisa uNkulunkulu, besithi: Umprofethi omkhulu usevukile phakathi kwethu; lokuthi: UNkulunkulu uhambele abantu bakhe. 17 Le indumela ngaye yasiphumela kuyo yonke iJudiya, lakuso sonke isigaba esizingelezeleyo. 18 Abafundi bakaJohane basebembikela ngazo zonke lezizinto. 19 UJohane wasebizela kuye ababili abathile kubafundi bakhe wabathuma kuJesu, esithi: Wena unguye ozayo yini, kumbe silindele omunye? 20 Lamadoda esefikile kuye athi: UJohane uMbhabhathizi usithumile kuwe, esithi: Wena unguye ozayo yini, kumbe silindele omunye? 21 Langalelohola wasilisa abanengi ezifweni lemikhuhlaneni lakubomoya ababi, labayiziphofu abanengi wabapha ukubona. 22 UJesu wasephendula wathi kubo: Hambani limtshele uJohane izinto elizibonileyo lelizizwileyo: Ukuthi iziphofu ziyabona, iziqhuli ziyahamba, amalephero ayahlanjululwa, izacuthe ziyezwa, abafileyo bayavuswa, abayanga bayatshunyayezwa ivangeli; 23 njalo ubusisiwe loba ngubani ongakhubekiyo ngami. 24 Kwathi sezihambile izithunywa zikaJohane, waqala ukukhuluma lamaxuku ngoJohane esithi: Laphuma laya enkangala ukuyabonani? Umhlanga onyikinywa ngumoya yini? 25 Kanti laphumela ukuyabonani? Umuntu owembethe izembatho ezicolekileyo yini? Khangelani, abembethe ezikhazimulayo baphila mnandi basezindlini zamakhosi. 26 Pho laphumela ukuyabonani? Umprofethi yini? Yebo, ngithi kini: Loba odlula kakhulu umprofethi. 27 Lo nguye okubhalwe ngaye ukuthi: Khangela, mina ngiyathuma isithunywa sami phambi kobuso bakho, esizalungisa indlela yakho phambi kwakho. 28 Ngoba ngithi kini: Phakathi kwabazelwe ngabesifazana kakho umprofethi omkhulu kuloJohane uMbhabhathizi; kodwa omncinyane embusweni kaNkulunkulu mkhulu kulaye. 29 Labantu bonke bekuzwa, labathelisi, bathi ulungile uNkulunkulu, sebebhabhathiziwe ngobhabhathizo lukaJohane; 30 kodwa abaFarisi lezazumthetho balala icebo likaNkulunkulu bemelene labo, ngoba bengabhabhathizwanga nguye. 31 Yasisithi iNkosi: Pho-ke abantu balesisizukulwana ngizabafananisa lani? Kanti bafanana lani? 32 Banjengabantwana abancane abahlezi emakethe bememezana besithi: Silitshayele umhlanga, kodwa kalisinanga; silililele, kodwa kalikhalanga. 33 Ngoba uJohane uMbhabhathizi wafika engadli isinkwa njalo enganathi iwayini, laselisithi: Uledimoni; 34 iNdodana yomuntu ifikile isidla, inatha, laselisithi: Khangelani, umuntu oligovu lesinathi sewayini, umngane wabathelisi lezoni. 35 Kodwa inhlakanipho ithiwa ilungile ngabantwana bayo bonke. 36 Omunye wabaFarisi wasemcela ukuthi adle laye; esengenile endlini yomFarisi wahlala ekudleni. 37 Njalo khangela, owesifazana kulowomuzi, owayeyisoni, esekwazi ukuthi uJesu uhlezi ekudleni endlini yomFarisi, waletha umfuma we-alibasta* owamagcobo, 38 wasesima eceleni kwenyawo zakhe ngemva kwakhe ekhala, waqala ukuthambisa inyawo zakhe ngenyembezi, wazesula ngenwele zekhanda lakhe, wanga inyawo zakhe, wazigcoba ngamagcobo. 39 Kuthe umFarisi obemnxusile ekubona wakhulumela ngaphakathi kwakhe wathi: Lo, uba ebengumprofethi, ngabe uyamazi ukuthi ungubani lokuthi unjani lo owesifazana omthintayo, ngoba uyisoni. 40 UJesu wasephendula wathi kuye: Simoni, ngilolutho olokulukhuluma lawe. Yena wasesithi: Khuluma, Mfundisi. 41 Kwakukhona ababili ababelezikwelede kumkweledisi othile; omunye wayelomlandu wabodenariyo* abangamakhulu amahlanu, lomunye abangamatshumi amahlanu. 42 Kwathi bengelakho okokuhlawula ngakho, wabaxolela bobabili. Kambe nguwuphi kubo, tshono, ozamthanda okwedlulisileyo? 43 USimoni wasephendula wathi: Ngicabanga ngulowo amxolela okwedlulisileyo. Wathi kuye: Wahlulele ngokuqonda. 44 Wasetshibilikela kowesifazana, wathi kuSimoni: Uyambona lo owesifazana yini? Ngingene endlini yakho, amanzi enyaweni zami kawunginikanga; kodwa yena uzithambisile inyawo zami ngenyembezi zakhe, wazesula ngenwele zekhanda lakhe. 45 Kawunganganga; kodwa yena, lokhu ngingenile, kayekelanga ukwanga inyawo zami. 46 Ngamagcobo ikhanda lami kawuligcobanga; kodwa yena ugcobile inyawo zami ngamakha. 47 Ngenxa yalokhu, ngithi kuwe: Izono zakhe ezinengi zithethelelwe, ngoba uthandile kakhulu; kodwa lowo othethelelwa kancinyane, uthanda kancinyane. 48 Wasesithi kuye: Zithethelelwe izono zakho. 49 Ababehlezi laye ekudleni basebeqala ukukhulumisana bodwa besithi: Ngubani lo othethelela lezono? 50 Wasesithi kowesifazana: Ukholo lwakho lukusindisile; hamba ngokuthula.8

1 Kwasekusithi emva kwalokho, yena wadabula imizi lemizana, ememezela lokutshumayela indaba ezinhle zombuso kaNkulunkulu; labalitshumi lambili babelaye,

2 labesifazana abathile ababesiliswe kubomoya ababi lemikhuhlaneni, uMariya othiwa nguMagadalena, okwaphuma kuye amadimoni ayisikhombisa,

3 loJowana umkaKuza induna kaHerodi, loSusana, labanye abanengi, ababemsiza ngempahla yabo.

4 Kwathi sekubuthene ixuku elikhulu, njalo bevela emizini ngemizi besiza kuye, wakhuluma ngomfanekiso

5 wathi: Umhlanyeli waphuma ukuyahlanyela inhlanyelo yakhe; kwathi ekuhlanyeleni kwakhe, enye yawela eceleni kwendlela; yasinyathelwa ngenyawo, lenyoni zezulu zayidla zayiqeda.

6 Lenye yawela edwaleni, kwathi ekukhuleni yabuna, ngoba yaswela ubumanzi.

7 Lenye yawela phakathi kwameva, ameva asemila layo ayiminyanisa.

8 Lenye yawela emhlabathini omuhle, yakhula yathela ikhulu. Esetshilo lezizinto wamemeza wathi: Olendlebe zokuzwa akezwe.

9 Abafundi bakhe basebembuza besithi: Ungaba yini lumfanekiso?

10 Wasesithi: Kuphiwe kini ukwazi imfihlo zombuso kaNkulunkulu; kodwa kwabanye ngemifanekiso, ukuze bebona bangaboni, njalo besizwa bangaqedisisi.

11 Lomfanekiso uyilokhu: Inhlanyelo iyilizwi likaNkulunkulu.

12 Labaseceleni kwendlela yilabo abathi sebezwile, besekufika uSathane alisuse ilizwi enhliziyweni zabo, ukuze bangakholwa basindiswe.

13 Labasedwaleni yilabo, abathi belizwile, balemukele ilizwi ngentokozo, kodwa laba kabalampande, abakholwa okwesikhathi, kuthi ngesikhathi sokulingwa bawe.

14 Lewele phakathi kwameva, yilabo abathi sebezwile, bahambe baminyaniswe yikukhathalela lenotho lenkanuko yempilo, njalo bangatheli izithelo ezivuthiweyo.

15 Kodwa esemhlabathini omuhle, yilabo abathi belizwile ilizwi balilondoloze enhliziyweni enhle lelungileyo, bathela izithelo ngokubekezela.

16 Njalo kakho othi eselumathise isibane, asembese ngesitsha, kumbe asibeke ngaphansi kombheda, kodwa usibeka esiqobaneni sesibane, ukuze abangenayo babone ukukhanya.

17 Ngoba kakukho okufihliweyo, okungasoze kube sobala; lokuthukuziweyo, okungayikwaziwa lokungayikulethwa obala.

18 Ngakho qaphelisani ukuthi lizwa njani; ngoba loba ngubani olakho, uzaphiwa; kodwa loba ngubani ongelakho, uzakwemukwa lalokho acabanga ukuthi ulakho.

19 Kwasekufika kuye unina labafowabo, kodwa abazange bamfinyelele ngenxa yexuku.

20 Wasebikelwa ngabanye abathi: Unyoko labafowenu bemi phandle, bafuna ukukubona.

21 Kodwa waphendula wathi kubo: Umama labafowethu yilabo, abalizwayo ilizwi likaNkulunkulu balenze.

22 Kwasekusithi ngolunye lwezinsuku, wangena emkhunjini yena labafundi bakhe, wasesithi kubo: Asichaphele ngaphetsheya kwechibi; basuka-ke.

23 Kwathi behamba ngomkhumbi, walala ubuthongo; isiphepho esikhulu somoya sasesisehlela phansi echibini, bagcwalelwa ngamanzi, babesengozini.

24 Basebesondela bamvusa, besithi: Nkosi, nkosi, siyabhubha! Wasevuka wakhuza umoya lamagagasi amakhulu amanzi; kwasekusima, kwasekusiba lokuthula.

25 Wasesithi kubo: Lungaphi ukholo lwenu? Basebesesaba bamangala, bakhulumisana besithi: Kambe ungubani lo, ukuthi alaye ngitsho imimoya lamanzi, njalo kumlalele?

26 Basebesiya ngomkhumbi elizweni lamaGadarene, eliqondene leGalili.

27 Kwathi esephumele emhlabathini, yamhlangabeza indoda ethile ivela emzini, eyayilamadimoni okwesikhathi eside, njalo ingembathi isembatho, ingahlali endlini, kodwa emangcwabeni.

28 Yathi imbona uJesu, yamemeza, yawa phansi phambi kwakhe, yathi ngelizwi elikhulu: Ngilani lawe, Jesu, Ndodana kaNkulunkulu oPhezukonke? Ngiyakuncenga, ungangihluphi.

29 Ngoba walaya umoya ongcolileyo ukuthi aphume kulowomuntu; ngoba wayesembambe okwezikhathi ezinengi, walindwa ebotshiwe ngamaketane lezibopho, kodwa eseqamule izibopho waqhutshelwa enkangala lidimoni.

30 UJesu wasembuza, wathi: Ungubani ibizo lakho? Wasesithi: NguLegiyoni; ngoba amadimoni amanengi ayengene kuye.

31 Asemncenga ukuthi angawalayi ukuya emgodini ongelamkhawulo.

32 Kwakukhona lapho umhlambi wengulube ezinengi usidla entabeni; asemncenga ukuthi awavumele angene kuzo. Wasewavumela.

33 Kwathi amadimoni esephumile kulowomuntu angena engulubeni; umhlambi wasuphaphatheka usuka eliweni usiya echibini, waminzwa.

34 Kwathi ababezelusile bebona okwenzakeleyo babaleka, basuka bayabika emzini, lemaphandleni.

35 Basebephuma ukuyabona okwenzakeleyo; bafika kuJesu, bamfica umuntu okwakuphume kuye amadimoni ehlezi enyaweni zikaJesu, embethe esephelele engqondweni; basebesesaba.

36 Basebebatshela lalabo ababebonile ukuthi usindiswe njani owayengenwe ngamadimoni.

37 Ixuku lonke lesigaba samaGadarene esizingelezeleyo laselimcela ukuthi asuke kubo, ngoba babanjwa yikwesaba okukhulu; yena wasengena emkhunjini waphindela emuva.

38 Kodwa indoda okwakuphume kuyo amadimoni yamncenga ukuthi ibe laye. Kodwa uJesu wayiyekela yahamba, esithi:

39 Buyela endlini yakho, ulandise ukuthi kungakanani uNkulunkulu akwenze kuwe. Wasesuka wahamba, etshumayela phakathi komuzi wonke ukuthi kungakanani uJesu ayekwenzile kuye.

40 Kwasekusithi ekubuyeni kukaJesu, ixuku lamthakazelela; ngoba bonke babemlindele.

41 Njalo khangela, kwafika indoda, uJayirosi ngebizo, yona ingumphathi wesinagoge, yasisiwa phansi enyaweni zikaJesu yamncenga ukuthi angene endlini yayo;

42 ngoba yayilendodakazi eyodwa ezelweyo eyayingaba leminyaka elitshumi lambili, njalo yona yayisisifa. Kwathi esahamba amaxuku amcindezela.

43 Lowesifazana owayelomopho wegazi okweminyaka elitshumi lambili, echithe konke okwempilo yakhe kubelaphi engelakusiliswa langubani,

44 wasondela ngemva kwakhe, wathinta umphetho wesembatho sakhe; njalo wahle wakhawula umopho wegazi lakhe.

45 UJesu wasesithi: Ngubani ongithintileyo? Kwathi lapho bephika bonke, uPetro wathi lababelaye: Nkosi, ixuku likuminyanisile likucindezele, kodwa uthi: Ngubani ongithintileyo?

46 Kodwa uJesu wathi: Ukhona ongithintileyo; ngoba mina ngazile ukuthi amandla aphumile kimi.

47 Kwathi owesifazana ebona ukuthi kafihlakalanga, weza ethuthumela, wawa phambi kwakhe, walandisa phambi kwabantu bonke ukuthi umthinte ngesizatho bani, lokuthi uhle wasila njani.

48 Wasesithi kuye: Mana isibindi, ndodakazi, ukholo lwakho lukusindisile; hamba ngokuthula.

49 Esakhuluma, kwafika umuntu evela endlini yomphathi wesinagoge, wathi kuye: Indodakazi yakho isifile; ungamhluphi uMfundisi.

50 Kodwa uJesu esizwa, wamphendula, wathi: Ungesabi; kholwa kuphela, njalo izasindiswa.

51 Futhi esengenile endlini, kavumanga ukuthi kungene muntu, ngaphandle kukaPetro loJakobe loJohane, loyise wendodakazi lonina.

52 Njalo bakhala bonke, beyililela. Kodwa wathi: Lingakhali; kayifanga, kodwa ilele.

53 Basebemhleka usulu, besazi ukuthi ifile.

54 Kodwa yena esebakhuphele phandle bonke, wabamba isandla sayo, wamemeza, esithi: Ndodakazi, vuka!

55 Wasubuya umoya wayo, yasivuka khona lapho; waselaya ukuthi kayiphiwe ukudla.

56 Abazali bayo basebemangala kakhulu; kodwa wabalaya ukuthi bangatsheli muntu okwenzakeleyo.9

1 Wasebizela ndawonye abafundi bakhe abalitshumi lambili, wabanika amandla legunya phezu kwamadimoni wonke, lawokwelapha izifo.

2 Wasebathuma ukuyatshumayela umbuso kaNkulunkulu, lokusilisa abagulayo,

3 wasesithi kubo: Lingaphathi lutho lwendlela; lodondolo, lesikhwama, lomphako, lemali, njalo lingabi lezigqoko ezimbili ngamunye.

4 Lakuyiphi indlu elingena kuyo, hlalani lapho, lalapho lisuke.

5 Labo bonke abangalemukeliyo, nxa lisuka kulowomuzi, thintithani ngitsho uthuli enyaweni zenu kube yibufakazi obumelana labo.

6 Basuka-ke bahamba bedabula imizana, betshumayela ivangeli besilisa endaweni zonke.

7 UHerodi umtetrarki* wasekuzwa konke okwenziwa nguye; wasedideka, ngoba kwatshiwo ngabanye ukuthi uJohane uvukile kwabafileyo;

8 langabanye ukuthi uElija ubonakele; langabanye ukuthi kuvukile omunye wabaprofethi abadala.

9 Kodwa uHerodi wathi: UJohane ngamquma ikhanda mina; kodwa ngubani lo, mina engizwa ngaye izinto ezinje? Wasefunisisa ukumbona.

10 Abaphostoli sebebuyile bambikela konke ababekwenzile. Wasebathatha, wahamba labo bebodwa waya endaweni eyinkangala eyomuzi othiwa yiBethisayida.

11 Kwathi amaxuku esekwazi, amlandela; wasewemukela, wakhuluma lawo ngombuso kaNkulunkulu, wabasilisa labo abaswele ukusiliswa.

12 Ilanga laseliqala ukutshona; abalitshumi lambili basebesiza bathi kuye: Yekela ixuku lihambe, ukuze baye emizaneni lezigabeni ezizingelezeleyo bangenise khona, bathole ukudla; ngoba lapha sisendaweni eyinkangala.

13 Kodwa wathi kubo: Banikeni lina bona ukuthi badle. Bathi-ke: Asilakho okwedlula izinkwa ezinhlanu lenhlanzi ezimbili, ngaphandle kokuthi thina siyebathengela ukudla bonke lababantu.

14 Ngoba kwakukhona amadoda angaba zinkulungwane ezinhlanu. Wasesithi kubafundi bakhe: Bahlaliseni phansi ngezigaba ngamatshumi amahlanu.

15 Basebesenza njalo, babahlalisa phansi bonke.

16 Wasezithatha izinkwa ezinhlanu lenhlanzi ezimbili, wakhangela phezulu ezulwini, wazibusisa, wazihlephula, wazinika abafundi ukuthi babeke phambi kwexuku.

17 Basebesidla basutha bonke; kwadojwa imvuthu ezazisele kubo, izitsha ezilitshumi lambili.

18 Kwasekusithi ekhuleka yedwa, abafundi babelaye; wasebabuza, esithi: Amaxuku athi ngingubani?

19 Basebephendula bathi: UJohane uMbhabhathizi; kodwa abanye bathi: UElija; kodwa abanye bathi: Kuvukile umprofethi othile wabadala.

20 Wasesithi kubo: Lina-ke lithi ngingubani? UPetro wasephendula wathi: UKristu kaNkulunkulu.

21 Esebaxwayisisile walaya ukuthi bangatsheli muntu lokhu,

22 esithi: INdodana yomuntu imele ihlupheke kakhulu, ilahlwe ngabadala labapristi abakhulu lababhali, ibulawe, ibisivuswa ngosuku lwesithathu.

23 Wasesithi kubo bonke: Uba umuntu ethanda ukuza ngemva kwami, kazidele, athathe isiphambano sakhe insuku ngensuku, angilandele.

24 Ngoba loba ngubani othanda ukusindisa impilo yakhe, izamlahlekela; kodwa loba ngubani olahlekelwa yimpilo yakhe ngenxa yami, yena uzayisindisa.

25 Ngoba kuzamsizani umuntu, uba ezuza umhlaba wonke, kodwa yena uqobo lwakhe azone kumbe alahleke?

26 Ngoba loba ngubani olenhloni ngami langamazwi ami, iNdodana yomuntu izakuba lenhloni ngaye, nxa isiza enkazimulweni yayo lekaBaba leyengilosi ezingcwele.

27 Kodwa ngilitshela ngeqiniso: Bakhona abanye kwabemiyo lapha, abangasoze bezwe ukufa, baze babone umbuso kaNkulunkulu.

28 Kwasekusithi emva kwalawomazwi, kungaba zinsuku eziyisificaminwembili, wathatha uPetro loJohane loJakobe, wakhwela entabeni ukuyakhuleka.

29 Kwasekusithi ekukhulekeni kwakhe, isimo sobuso bakhe saphenduka, lesembatho sakhe saba mhlophe, sacwazimula.

30 Njalo khangela, akhuluma laye amadoda amabili, ayengoMozisi loElija;

31 abonakala ngenkazimulo akhuluma ngokusuka kwakhe ayezakuphelelisa eJerusalema.

32 Kodwa uPetro lababelaye babesindwe yibuthongo; kodwa sebephapheme babona inkazimulo yakhe, lamadoda amabili ayemi laye.

33 Kwasekusithi, ekwehlukaneni kwawo laye, uPetro wathi kuJesu: Nkosi, kuhle ukuthi sibe lapha; futhi asakhe amadumba amathathu, elinye ngelakho, lelinye ngelikaMozisi, lelinye ngelikaElija; engakwazi akutshoyo.

34 Kwathi ekhuluma lezizinto, kwafika iyezi labasibekela; basebesesaba ekungeneni kwabo eyezini.

35 Kwasekuphuma ilizwi eyezini, lisithi: Lo uyiNdodana yami ethandekayo; zwanini yona.

36 Kwathi ilizwi selifikile, uJesu waficwa eyedwa. Kodwa bathula, kabaze batshela muntu ngalezonsuku okunye kwalezozinto abazibonileyo.

37 Kwasekusithi ngelanga elilandelayo, sebehlile entabeni, ixuku elikhulu lamhlangabeza.

38 Njalo khangela, indoda exukwini yamemeza, isithi: Mfundisi, ngiyakuncenga, bona indodana yami, ngoba yiyo yodwa ezelweyo yami;

39 njalo khangela, umoya uyayibamba, futhi ihle iklabalale, njalo uyihlukuze, ikhihlize amagwebu, uphume nzima kuyo, uyihluzule.

40 Njalo ngincenge abafundi bakho ukuthi bawukhuphe, kodwa abenelisanga.

41 UJesu wasephendula wathi: O sizukulwana esingelakholo lesonakeleyo, kuzaze kube nini ngilani, ngilibekezelela? Ilethe lapha indodana yakho.

42 Kuthe iseza, idimoni layidabula layihlukuza; kodwa uJesu wawukhuza umoya ongcolileyo, wamsilisa umntwana, wambuyisela kuyise.

43 Bonke basebemangaliswa kakhulu yibukhulu bukaNkulunkulu. Kwathi bemangele bonke ngazo zonke izinto uJesu azenzileyo, wathi kubafundi bakhe:

44 Fakani lina endlebeni zenu lamazwi: Ngoba iNdodana yomuntu izanikelwa ezandleni zabantu.

45 Kodwa kabaqedisisanga lumutsho, njalo wawufihlakele kubo, ukuze bangawuzwisisi; basebesesaba ukumbuza ngalumutsho.

46 Kwasekungena ukuphikisana phakathi kwabo, ukuthi ngubani ongaba mkhulu kubo.

47 Kwathi uJesu ebona ukunakana kwenhliziyo yabo, wathatha umntwana omncane, wammisa phansi kwakhe,

48 wasesithi kubo: Loba ngubani owemukela lumntwana omncane ebizweni lami wemukela mina; njalo loba ngubani owemukela mina wemukela ongithumileyo; ngoba omncinyane kini lonke nguye ozakuba mkhulu.

49 UJohane wasephendula wathi: Nkosi, sabona omunye ekhupha amadimoni ngebizo lakho, sasesimenqabela, ngoba engalandeli kanye lathi.

50 Kodwa uJesu wathi kuye: Lingamenqabeli, ngoba ongamelani lathi ungakithi.

51 Kwathi seziphelelisiwe insuku zokwenyuka kwakhe, yena wasekhangelisa ubuso bakhe ukuya eJerusalema,

52 wasethuma izithunywa phambi kobuso bakhe; zasezihamba zangena emzaneni wamaSamariya, ukuze zimlungisele.

53 Kodwa kawamemukelanga, ngoba ubuso bakhe babukhangele eJerusalema.

54 Kwathi abafundi bakhe uJakobe loJohane bebona lokhu bathi: Nkosi, uyathanda yini ukuthi sitsho ukuthi umlilo wehle uvela ezulwini, ubaqothule, njengoba loElija wenza?

55 Kodwa watshibilika wabakhuza, esithi: Alazi ukuthi lina lingabomoya onjani.

56 Ngoba iNdodana yomuntu kayizanga ukuthi ibhubhise imiphefumulo yabantu, kodwa ukuyisindisa. Basebesedlulela komunye umzana.

57 Kwasekusithi behamba endleleni, umuntu othile wathi kuye: Nkosi, ngizakulandela loba ngaphi lapho oya khona.

58 UJesu wasesithi kuye: Amakhanka alemilindi, lenyoni zezulu zilezidleke; kodwa iNdodana yomuntu kayilalapho engaqamelisa ikhanda khona.

59 Wasesithi komunye: Ngilandela. Kodwa yena wathi: Nkosi, ngivumela ukuthi ngiyengcwaba ubaba kuqala.

60 Kodwa uJesu wathi kuye: Yekela abafileyo bangcwabe ababo abafileyo; kodwa wena hamba utshumayele umbuso kaNkulunkulu.

61 Lomunye wasesithi: Ngizakulandela, Nkosi; kodwa ngivumela kuqala ukuthi ngiyevalelisa abasendlini yami.

62 Kodwa uJesu wathi kuye: Kakho othi esebeke isandla sakhe ekhubeni, akhangele kokusemuva, ofanele umbuso kaNkulunkulu.10

1 Njalo emva kwalezizinto iNkosi yamisa njalo abanye abangamatshumi ayisikhombisa, yabathuma ngababili phambi kobuso bayo emizini yonke lezindaweni zonke ebizakuya kuzo yona.

2 Ngakho yathi kubo: Isibili isivuno sikhulu, kodwa izisebenzi zinlutshwana. Ngakho ncengani eNkosini yesivuno, ukuze ithume izisebenzi esivunweni sayo.

3 Hambani; khangelani, mina ngiyalithuma linjengezimvana phakathi kwezimpisi.

4 Lingaphathi umxhaka, lesikhwama, lamanyathela; njalo lingabingeleli muntu endleleni.

5 Njalo lakuyiphi indlu elingena kuyo, qalani lithi: Ukuthula kakube kulindlu.

6 Njalo uba kukhona lapho indodana yokuthula, ukuthula kwenu kuzahlala phezu kwayo; kodwa uba kungenjalo, kuzabuyela kini.

7 Hlalani-ke kuleyondlu, lidle linathe izinto ezivela kibo; ngoba isisebenzi sifanele umvuzo waso. Lingayi endlini lendlini.

8 Lakuwuphi umuzi elingena kuwo, besebelemukela, dlanini okubekwa phambi kwenu,

9 lisilise abagulayo abakuwo, njalo lithi kubo: Umbuso kaNkulunkulu usondele kini.

10 Kodwa lakuwuphi umuzi elingena kuwo, futhi bengalemukeli, phumelani endleleni zawo, lithi:

11 Lothuli lomuzi wenu olusinamatheleyo siyaluthintithela kini; kodwa-ke yazini lokhu, ukuthi umbuso kaNkulunkulu usondele kini.

12 Njalo ngithi kini: Kuzakuba lula eSodoma ngalolosuku, kulakulowomuzi.

13 Maye kuwe, Korazini! Maye kuwe, Bethisayida! Ngoba uba kwakwenziwe eTire leSidoni imisebenzi yamandla eyenziwe kini, ngabe kade baphenduka bahlala bembethe amasaka lemlotheni.

14 Kodwa kuzakuba lula eTire leSidoni ekugwetshweni, kulakini.

15 Lawe, Kapenawume, ophakanyiselwe ezulwini, uzaphoselwa phansi esihogweni.

16 Olizwayo lina uyangizwa mina; lolalayo lina uyangala mina; longalayo mina uyamala ongithumileyo.

17 Babuya-ke abangamatshumi ayisikhombisa ngentokozo, besithi: Nkosi, lamadimoni ayazehlisela ngaphansi kwethu ebizweni lakho.

18 Wasesithi kubo: Ngabona uSathane njengombane esiwa evela ezulwini.

19 Khangelani, ngilinika amandla okunyathela phezu kwezinyoka labofezela, laphezu kwamandla wonke esitha; njalo akusoze kube lalutho olungalilimaza.

20 Kodwa lingathokozi ngalokho ukuthi omoya bayazehlisela ngaphansi kwenu; kodwa ikakhulu thokozani ukuthi amabizo enu alotshiwe emazulwini.

21 Ngalelohola uJesu wathokoza emoyeni, wathi: Ngiyakubonga, Baba, Nkosi yezulu lomhlaba, ngoba uzifihlile lezizinto kwabahlakaniphileyo labaqedisisayo, kodwa wazembulela izingane; yebo, Baba, ngoba ngokunjalo kwaba kuhle phambi kwakho.

22 Konke kwanikelwa kimi nguBaba; njalo kakho owaziyo ukuthi iNdodana ingubani, ngaphandle kukaBaba, lokuthi uBaba ungubani, ngaphandle kweNdodana, njalo loba ngubani iNdodana ethanda ukumembulela.

23 Wasephendukela kubafundi bebodwa wathi: Abusisiwe amehlo abona elikubonayo.

24 Ngoba ngithi kini: Abaprofethi abanengi lamakhosi babethanda ukubona izinto elizibonayo lina, kodwa kabazibonanga; lokuzwa izinto elizizwayo, kodwa kabazizwanga.

25 Njalo khangela, isazumthetho esithile sasesisukuma, simlinga, sisithi: Mfundisi, ngenzeni ukuze ngidle ilifa lempilo elaphakade?

26 Wasesithi kuso: Kubhalweni emlayweni? Uwubala njani?

27 Sasesiphendula sathi: Wothanda iNkosi uNkulunkulu wakho, ngenhliziyo yakho yonke, langomphefumulo wakho wonke, langamandla akho wonke, langengqondo yakho yonke; lomakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena.

28 Wasesithi kuso: Uphendule ngokuqonda; yenza lokhu, futhi uzaphila.

29 Kodwa sona sithanda ukuzilungisisa sathi kuJesu: Kanti ngubani umakhelwane wami?

30 UJesu wasephendula wathi: Umuntu othile wehla evela eJerusalema esiya eJeriko, watheleka phakathi kwabaphangi, njalo bamhlubula impahla bamtshaya imivimvinya basuka bahamba, bamtshiya ephosukufa.

31 Umpristi othile waseqabuka esehla ngaleyondlela; njalo wathi embona, wadlula eceleni.

32 Langokunjalo lomLevi nxa wayesekulindawo, wafika embona, wadlula eceleni.

33 Kodwa umSamariya othile owayehamba wafika lapho ayekhona, njalo kwathi embona waba lesihelo,

34 waya kuye wabopha amanxeba akhe, ewathela amagcobo lewayini; wamkhweza phezu kweyakhe inyamazana, wamusa endlini yezihambi, wamlondoloza.

35 Kusisa esehamba, wakhupha odenariyo* ababili wabanika umninindlu, wathi kuye: Umlondoloze; njalo loba yini ozakuchitha okwedlula lokhu, mina ngizabuyisela kuwe ekubuyeni kwami.

36 Pho, nguwuphi kulaba abathathu ocabanga ukuthi wayengumakhelwane walowo owatheleka phakathi kwabaphangi?

37 Wasesithi: Ngulowo owamenzela isihawu. Ngakho uJesu wathi kuye: Hamba, lawe wenze njalo.

38 Kwasekusithi ekuhambeni kwabo, yena wangena emzaneni othile; lowesifazana othile, uMarta ngebizo, wamemukela endlini yakhe.

39 Njalo lo wayelodadewabo othiwa nguMariya, laye owahlala enyaweni zikaJesu, walizwa ilizwi lakhe.

40 Kodwa uMarta wayephazanyiswa yikusebenza okunengi; weza eduze wasesithi: Nkosi, kawukhathali yini ukuthi udadewethu ungitshiye ukuthi ngisebenze ngedwa? Ngakho umtshele ukuthi angisize.

41 Kodwa uJesu waphendula wathi kuye: Marta, Marta, uyaphiseka ukhathazeke ngezinto ezinengi;

42 kodwa yinye into edingekayo; kodwa uMariya ukhethile isabelo esihle, angayikwemukwa sona.11

1 Kwasekusithi ekhuleka endaweni ethile, eseqedile, omunye wabafundi bakhe wathi kuye: Nkosi, sifundise ukukhuleka, njengoJohane laye wafundisa abafundi bakhe.

2 Wasesithi kubo: Nxa likhuleka, libokuthi: Baba wethu osemazulwini, kalihlonitshwe ibizo lakho. Umbuso wakho kawuze. Intando yakho kayenziwe, lemhlabeni njengezulwini.

3 Siphe usuku ngosuku ukudla kwethu kwensuku zonke.

4 Njalo usithethelele amacala ethu, ngoba lathi sibathethelela bonke abalamacala kithi. Njalo ungasingenisi ekulingweni, kodwa usikhulule ebubini.

5 Wasesithi kubo: Nguwuphi kini olomngane, futhi aye kuye phakathi kobusuku, athi kuye: Mngane, ngeboleka izinkwa ezintathu,

6 ngoba kufike kimi umngane wami evela ekuhambeni, kodwa kangilalutho engingalubeka phambi kwakhe;

7 longaphakathi aphendule athi: Ungangihluphi; umnyango usuvaliwe, labantwana bami abancane balami embhedeni; kangingeke ngivuke ngikunike.

8 Ngithi kini: Loba engazukuvuka amnike, ngoba engumngane wakhe, kodwa ngenxa yokuphikelela kwakhe uzavuka amnike konke akuswelayo.

9 Mina-ke ngithi kini: Celani, lizaphiwa; dingani, lizathola; qoqodani, lizavulelwa.

10 Ngoba wonke ocelayo uyemukela; lodingayo uyathola; loqoqodayo uyavulelwa.

11 Kambe, nguwuphi kini onguyise ongathi indodana icela isinkwa, ayinike ilitshe? Loba-ke inhlanzi, ayinike inyoka endaweni yenhlanzi yini?

12 Uba-ke icela iqanda, ayinike ufezela yini?

13 Ngakho uba lina elingababi likwazi ukupha abantwana benu izipho ezinhle, kakhulu kangakanani uBaba osezulwini ezabapha uMoya oNgcwele abacela kuye.

14 Wayesekhupha idimoni, elaliyisimungulu. Kwasekusithi, seliphumile idimoni, wakhuluma oyisimungulu; amaxuku asemangala.

15 Kodwa abanye babo bathi: Ukhupha amadimoni ngoBhelezebhule inkosi yamadimoni.

16 Labanye bemlinga badinga kuye isibonakaliso esivela ezulwini.

17 Kodwa yena eyazi imicabango yabo wathi kubo: Wonke umbuso owehlukene umelene lawo ngokwawo uyachitheka; njalo indlu emelene lendlu iyadilika.

18 Njalo uba uSathane laye ehlukene emelane laye ngokwakhe, umbuso wakhe uzakuma njani? Ngoba lithi, ngikhupha amadimoni ngoBhelezebhule.

19 Njalo uba mina ngikhupha amadimoni ngoBhelezebhule, amadodana enu akhupha ngobani? Ngakho wona azakuba ngabagwebi benu.

20 Kodwa uba ngikhupha amadimoni ngomunwe kaNkulunkulu, isibili umbuso kaNkulunkulu usufikile kini.

21 Uba isiqhwaga sihlomile silinda owaso umuzi, impahla yaso isekuthuleni;

22 kodwa nxa olamandla kulaso esisukela asinqobe, uyasemuka izikhali zaso ebesithembele kuzo, abesesaba impango yaso.

23 Ongelami umelene lami; longabuthi lami uyachithiza.

24 Nxa umoya ongcolileyo esephumile emuntwini, uyahamba adabule indawo ezomileyo, edinga ukuphumula; kodwa engakutholi athi: Ngizabuyela endlini yami engaphuma kuyo;

25 njalo esefikile ayifice ithanyelwe njalo ilungisiwe.

26 Abesehamba azithathele abanye omoya abayisikhombisa ababi kulaye uqobo, bangene bahlale lapho; njalo ukucina kwalowomuntu kube kubi kulokuqala.

27 Kwasekusithi ekhuluma lezizinto, owesifazana othile exukwini waphakamisa ilizwi, wathi kuye: Sibusisiwe isisu esakuthwalayo, lamabele owawamunyayo.

28 Kodwa yena wathi: Kodwa ikakhulu babusisiwe abalizwayo ilizwi likaNkulunkulu balilondoloze.

29 Kwathi sekubuthene amaxuku eminyene, waqala ukuthi: Lesi isizukulwana sibi; sidinga isibonakaliso, kodwa kasiyikunikwa isibonakaliso, ngaphandle kwesibonakaliso sikaJona umprofethi.

30 Ngoba njengalokhu uJona waba yisibonakaliso kwabeNinive, leNdodana yomuntu izakuba njalo kulesisizukulwana.

31 Indlovukazi yeningizimu izasukuma ekugwetshweni kanye lamadoda alesisizukulwana, iwalahle; ngoba yavela emikhawulweni yomhlaba ukuzakuzwa inhlakanipho kaSolomoni, njalo khangelani, omkhulu kuloSolomoni ulapha.

32 Amadoda eNinive azasukuma ekugwetshweni kanye lalesisizukulwana, asilahle; ngoba aphenduka ngokutshumayela kukaJona, njalo khangelani, omkhulu kuloJona ulapha.

33 Futhi kakho othi eselumathise isibane asibeke ekusithekeni, loba ngaphansi kwesitsha, kodwa phezu kwesiqobane sesibane, ukuze abangenayo babone ukukhanya.

34 Isibane somzimba yilihlo; ngakho nxa ilihlo lakho liphilile, lomzimba wakho wonke ugcwele ukukhanya; kodwa nxa lilibi, lomzimba wakho ulobumnyama.

35 Ngakho qaphela ukuthi ukukhanya okukuwe kungabi ngumnyama.

36 Ngakho uba umzimba wakho wonke ugcwele ukukhanya, ungelandawo emnyama, uzakhanya wonke, njengesibane sikukhanyisa ngokukhanya kwaso.

37 Kwathi esakhuluma, umFarisi othile wamcela ukuthi adle laye; wasengena wahlala ekudleni.

38 Kwathi umFarisi ebona lokhu wamangala ukuthi kazange aqale ageze phambi kokudla kwemini.

39 Yasisithi iNkosi kuye: Khathesi lina baFarisi lihlambulula ingaphandle yenkezo leyesitsha, kodwa ingaphakathi yenu igcwele ukuphanga lobubi.

40 Zithutha, yena owenza ingaphandle kayenzanga yini lengaphakathi?

41 Kodwa phanini zibe yizipho lezozinto ezingaphakathi; khangelani-ke, konke kuzahlambuluka kini.

42 Kodwa maye kini baFarisi! Ngoba lithela ingxenye yetshumi yetswayi leganga leruwi*, lakuyo yonke imibhida, njalo liseqa ukwehlulela lothando lukaNkulunkulu; belifanele ukwenza lezizinto, lingakuyekeli lalokhu.

43 Maye kini baFarisi! Ngoba lithanda izihlalo zabahloniphekayo emasinagogeni, lokubingelelwa emidangeni.

44 Maye kini, babhali labaFarisi, bazenzisi! Ngoba lifanana lamangcwaba angabonakaliyo, labantu abahamba phezu kwawo bengawazi.

45 Omunye wezazumthetho wasephendula wathi kuye: Mfundisi, ngokutsho lezizinto uyasithuka lathi.

46 Kodwa wathi: Maye lakini zazumthetho! Ngoba lethwesa abantu imithwalo enzima ukuthwalwa, kodwa lina uqobo lwenu kaliyithinti leyomithwalo langomunye weminwe yenu.

47 Maye kini! Ngoba lakha amangcwaba abaprofethi, njalo oyihlo bababulala.

48 Ngalokhu-ke lifakaza ukuthi livumelana lemisebenzi yaboyihlo; ngoba bona bababulala, lina-ke liyawakha amangcwaba abo.

49 Ngalokhu-ke inhlakanipho kaNkulunkulu yathi: Ngizabathuma abaprofethi labaphostoli, labanye babo bazababulala babaxotshe;

50 ukuze kubizwe kulesisizukulwana igazi labaprofethi bonke elachithwa kusukela ekusekelweni komhlaba,

51 kusukela egazini likaAbela kuze kufike egazini likaZakariya owabulawa phakathi laphakathi kwelathi lendlu kaNkulunkulu; yebo, ngithi kini: Lizabizwa kulesisizukulwana.

52 Maye kini zazumthetho! Ngoba lisusile isihluthulelo solwazi; kalingenanga lina uqobo lwenu, labangenayo labavimbela.

53 Kwathi ekhuluma lezizinto kubo, ababhali labaFarisi baqala ukumngxamela kakhulu, lokumbuzisisa ngezinto ezinengi,

54 bemthiya, bedinga ukubamba ulutho oluphuma emlonyeni wakhe, ukuze bambeke icala.12

1 Kusenjalo sezibuthene izigidi zexuku, baze banyathelana, waqala ukukhuluma labafundi bakhe kuqala: Lina xwayani imvubelo yabaFarisi, eyikuzenzisa.

2 Njalo kakukho okumbomboziweyo, okungayikwembulwa, lokufihliweyo, okungayikwaziwa.

3 Ngakho loba yini eliyikhuluma emnyameni izazwakala ekukhanyeni; lelikukhulume endlebeni ezindlini zensitha kuzamenyezelwa phezu kwezindlu.

4 Njalo ngithi kini bangane bami: Lingabesabi ababulala umzimba, njalo emva kwalokho bengelakho ukwenza olunye ulutho.

5 Kodwa ngizalitshengisa elifanele ukumesaba: Mesabeni lowo othi esebulele abe lamandla okuphosela esihogweni; yebo, ngithi kini: Mesabeni yena.

6 Kazithengiswa yini intaka ezinhlanu ngendibilitshi ezimbili? Kakukhohlakali lanye yazo phambi kukaNkulunkulu.

7 Kanti lenwele zekhanda lenu zibaliwe zonke. Ngakho lingesabi; liyazedlula intaka ezinengi.

8 Njalo ngithi kini: Wonke loba ngubani ongivuma phambi kwabantu, iNdodana yomuntu layo izamvuma phambi kwengilosi zikaNkulunkulu;

9 kodwa ongiphika phambi kwabantu uzaphikwa phambi kwengilosi zikaNkulunkulu.

10 Laye wonke okhuluma ilizwi elimelana leNdodana yomuntu, uzathethelelwa; kodwa lowo ohlambaza uMoya oNgcwele kayikuthethelelwa.

11 Njalo nxa belisa emasinagogeni lakubabusi leziphathamandla, lingakhathazeki ukuthi lizaphendulani kumbe njani, kumbe lizakhulumani;

12 ngoba uMoya oNgcwele uzalifundisa ngalelohola izinto elifanele ukuzikhuluma.

13 Futhi omunye wexuku wathi kuye: Mfundisi, akutshele umfowethu abelane lami ilifa.

14 Kodwa wathi kuye: Ndoda, ngubani ongimise ukuthi ngibe ngumahluleli loba umehlukanisi phezu kwenu?

15 Wasesithi kubo: Nanzelelani liqaphele ubuhwaba, ngoba impilo yomuntu kayikho ebunengini bezinto alazo.

16 Wasebatshela umfanekiso, esithi: Insimu yomuntu othile onothileyo yathela kakhulu;

17 wasenakana ngaphakathi kwakhe, esithi: Ngizakwenza njani, ngoba kangilandawo lapho engingabuthela khona izithelo zami?

18 Wasesithi: Ngizakwenza lokhu; ngizadiliza iziphala zami, ngakhe ezinkulu, ngibuthele khona izilimo zami zonke lempahla yami,

19 besengisithi kumphefumulo wami: Mphefumulo, ulempahla ezinengi ezibekelwe iminyaka eminengi; phumula, udle, unathe, uthokoze.

20 Kodwa uNkulunkulu wathi kuye: Siphukuphuku, ngalobubusuku umphefumulo wakho uzabizwa kuwe; pho izinto ozilungisileyo zizakuba ngezikabani?

21 Kunjalo-ke kozibekela inotho, kodwa enganothanga kuNkulunkulu.

22 Wasesithi kubafundi bakhe: Ngakho ngithi kini: Lingakhathaleli impilo yenu, ukuthi lizakudlani; loba umzimba wenu, ukuthi lizakwembathani.

23 Impilo yedlula ukudla, lomzimba isembatho.

24 Qaphelisisani amawabayi, ukuthi kawahlanyeli, njalo kawavuni, kawalasiphala loba isilulu, kanti uNkulunkulu uyawondla; lina lizedlula kangakanani inyoni?

25 Njalo nguwuphi kini ongathi ngokuphiseka engezelele ingalo ibenye ebudeni bakhe?

26 Ngakho nxa lingelamandla okwenza into encinyane, liphisekelani ngokunye?

27 Qaphelisani imiduze ukuthi ikhula njani; kayitshikatshiki, kayiphothi, kodwa ngithi kini: LoSolomoni ebucwazicwazini bakhe bonke wayengembathiswanga njengomunye wayo.

28 Njalo uba uNkulunkulu esembathisa ngokunjalo utshani obukhona lamuhla egangeni, kuthi kusasa buphoswa eziko, uzalembathisa ngokukhulu kangakanani, lina abokholo oluncinyane?

29 Lani-ke lingadingi elizakudla lelizakunatha; njalo lingakhathazeki.

30 Ngoba konke lokhu izizwe zomhlaba ziyakudinga; kodwa uYihlo uyazi ukuthi liyaziswela lezizinto.

31 Kodwa dingani umbuso kaNkulunkulu, njalo zonke lezizinto zizakwengezelelwa kini.

32 Lingesabi, mhlambi omncinyane; ngoba kuyintokozo kaYihlo ukulinika umbuso.

33 Thengisani impahla zenu liphe izipho. Lizenzele imixhaka engagugiyo, impahla eligugu engapheliyo emazulwini, lapho okungasondeli isela khona, lenundu engoni khona;

34 ngoba lapho okukhona impahla yenu eligugu, izakuba khona lapho lenhliziyo yenu.

35 Inkalo zenu kazihlale zibotshiwe, lezibane zenu zibhebha;

36 lani libe njengabantu abalindele inkosi yabo, lapho izabuya ivela emtshadweni, ukuze, nxa ifika iqoqoda, bahle bayivulele.

37 Zibusisiwe lezozinceku, okuzakuthi inkosi nxa ifika izifice zilindile; ngiqinisile ngithi kini: Izabhinca, izihlalise ekudleni, isondele izisebenzele.

38 Njalo nxa ifika ngomlindo wesibili, kumbe ifika ngomlindo wesithathu, futhi izifice zinjalo, zibusisiwe lezozinceku.

39 Kodwa yazini lokhu, ukuthi uba umninindlu ebelazi ihola isela elizafika ngalo, ubezalinda, futhi ubengayikuvuma ukuthi indlu yakhe ifohlelwe.

40 Ngakho lani-ke hlalani lilungile; ngoba ngehola elingalicabangeliyo iNdodana yomuntu izafika.

41 UPetro wasesithi kuye: Nkosi, uwutshela thina lumfanekiso, kumbe labo bonke yini?

42 INkosi yasisithi: Pho ngubani umphathi wezinceku othembekileyo lohlakaniphileyo, inkosi ezambeka phezu kwabendlu yayo, ukuze abanike isabelo sabo sokudla ngesikhathi esifaneleyo?

43 Ibusisiwe leyonceku, okuzakuthi inkosi yayo nxa ifika iyifice isenza njalo.

44 Ngiqinisile ngithi kini: Izayibeka phezu kwakho konke elakho.

45 Kodwa nxa leyonceku isithi enhliziyweni yayo: Inkosi yami iphuzile ukubuya; njalo ibisiqala ukutshaya izinceku lezincekukazi, lokudla lokunatha lokudakwa,

46 inkosi yaleyonceku izafika ngosuku engayilindele ngalo, langehola engalaziyo; izayiquma phakathi, izanika isabelo sayo lalabo abangathembekanga.

47 Laleyonceku ebisazi intando yenkosi yayo, kodwa ingalungiselanga njalo ingenzanga ngokwentando yayo, izatshaywa imivimvinya eminengi.

48 Kodwa leyo ebingayazi, yenza okufanele ukutshaywa, izatshaywa imivimvinya emilutshwana. Laye wonke ophiwe okunengi, kuzadingwa okunengi kuye; lalowo ophathiswe okunengi, kuzabizwa kuye okungaphezulu.

49 Ngize ukuphosela umlilo emhlabeni, futhi kuyini engikufisayo nxa usubasiwe?

50 Kodwa ngilobhabhathizo engizabhabhathizwa ngalo, futhi ngicindezelwe kangakanani luze lupheleliswe.

51 Licabanga ukuthi ngize ukunika ukuthula emhlabeni yini? Hatshi bo, ngithi kini, kodwa kulalokhu ukwehlukana.

52 Ngoba kusukela khathesi abahlanu endlini yinye bazakwehlukana, abathathu bamelane lababili, lababili bamelane labathathu,

53 bazakwehlukana, uyise amelane lendodana, lendodana imelane loyise; unina amelane lendodakazi, lendodakazi imelane lonina; uninazala amelane lomalokazana wakhe, lomalokazana amelane loninazala.

54 Wasesithi lemaxukwini: Nxa libona iyezi lisukuma entshonalanga, lihle lithi: Izulu liyabuya; futhi kube njalo.

55 Njalo nxa libona umoya weningizimu uphephetha, lithi: Lizatshisa; besekusenzakala.

56 Bazenzisi! Liyakwazi ukuhlola umumo wesibhakabhaka lowomhlaba; kodwa lesisikhathi kungani lingasihloli?

57 Pho, kungani ukuthi lingahluleli lani lina uqobo lwenu okulungileyo?

58 Ngoba nxa usiya lomangalelene laye kumantshi, endleleni yenza ubungcono ukuthi ukhululwe kuye; hlezi akudonsele kumahluleli, lomahluleli akunikele epholiseni, lepholisa likuphosele entolongweni.

59 Ngithi kuwe, kawusoze waphuma khona, uze ubhadale lenhlamvu encane yemali yokucina.13

1 Njalo ngalesosikhathi kwaba khona abathile abamtshela ngamaGalili, igazi lawo uPilatu alixubanisa lemihlatshelo yawo.

2 UJesu wasephendula wathi kubo: Licabanga ukuthi amaGalili la ayeyizoni yini kulawo wonke amaGalili, ngoba ahlupheka izinto ezinje?

3 Hatshi bo, ngithi kini: Kodwa uba lingaphenduki, lizabhubha ngokunjalo lonke.

4 Lalabo abalitshumi lesificaminwembili, owawela phezu kwabo umphotshongo eSilowama wababulala, licabanga ukuthi bona babebabi yini kulabantu bonke ababehlala eJerusalema?

5 Hatshi bo, ngithi kini: Kodwa uba lingaphenduki, lizabhubha ngokunjalo lonke.

6 Wasekhuluma lumfanekiso wathi: Umuntu othile wayelomkhiwa owawuhlanyelwe esivinini sakhe; wafika edinga isithelo kuwo, kodwa kasitholanga.

7 Wasesithi kuso isisebenzi sesivini: Khangela, sekuyiminyaka emithathu ngisiza ngidinga isithelo emkhiweni, kodwa ngingasitholi; ugamule; yini ukuthi wone ngitsho umhlabathi?

8 Sasesiphendula sathi kuye: Nkosi, ake uwuyekele langalumnyaka, ngize ngigebhe ngiwugombolozele, ngithele umquba;

9 njalo uba uthela isithelo, kuhle; kodwa uba kungenjalo, emva kwalokho uzawugamula.

10 Futhi wayefundisa kwelinye lamasinagoge ngesabatha;

11 njalo khangela, kwakukhona owesifazana owayelomoya wobuthakathaka iminyaka elitshumi leyisificaminwembili, esegogekile, wayengalulami ngokupheleleyo.

12 Kwathi uJesu embona wambizela kuye, wathi kuye: Mama, ukhululwe ebuthakathakeni bakho.

13 Wasebeka izandla phezu kwakhe; njalo wahle welulanyiswa, wadumisa uNkulunkulu.

14 Kodwa umphathi wesinagoge, ethukuthele ngoba uJesu esilise ngesabatha, waphendula wathi exukwini: Zikhona insuku eziyisithupha okufanele ukusetshenzwa ngazo; ngakho wozani ngazo lisiliswe, kodwa kungabi ngosuku lwesabatha.

15 Ngakho iNkosi yamphendula, yathi: Mzenzisi, ngulowo lalowo wenu kayikhululi yini inkabi yakhe kumbe ubabhemi esibayeni ngesabatha, ayikhokhele ayeyinathisa?

16 Lalo, oyindodakazi kaAbrahama, uSathane osembophile, khangela, iminyaka elitshumi leyisificaminwembili, kakufanele yini ukuthi akhululwe kulesisibopho ngosuku lwesabatha?

17 Kwathi esitsho lezizinto, bayangeka bonke ababephikisana laye; lexuku lonke lathokoza ngezinto zonke ezilodumo ezenziwe nguye.

18 Wasesithi: Umbuso kaNkulunkulu unjengani? Futhi ngizawufananisa lani?

19 Unjengohlamvu lwemasitedi, umuntu aluthatha waluphosa esivandeni sakhe; lwaselumila, lwaba yisihlahla esikhulu, lenyoni zezulu zilezidleke engatsheni zaso.

20 Wasebuya wathi: Ngizawufananisa lani umbuso kaNkulunkulu?

21 Unjengemvubelo, ayithathayo owesifazana wayifaka ezilinganisweni ezintathu zempuphu, kwaze kwabila konke.

22 Wasehamba edabula imizi lemizana efundisa, ejonge ukuya eJerusalema.

23 Omunye wasesithi kuye: Nkosi, balutshwana yini abasindiswayo? Wasesithi kubo:

24 Zamani kakhulu ukungena ngesango elincinyane; ngoba abanengi, ngithi kini, bazadinga ukungena, kodwa bazakwehluleka.

25 Emva kokuthi umninindlu esesukume wavala umnyango, beseliqala ukuma ngaphandle liqoqode emnyango, lisithi: Nkosi, Nkosi, sivulele; yena-ke aphendule athi kini: Kangilazi, lapho elivela khona;

26 lapho lizaqala ukuthi: Sadla sanatha phambi kwakho, njalo wawufundisa emigwaqweni yakithi.

27 Kodwa uzakuthi: Ngithi kini: Kangilazi lapho elivela khona; sukani kimi lina lonke benzi bokubi.

28 Lapho kuzakuba khona ukukhala lokugedla amazinyo, nxa selibona uAbrahama loIsaka loJakobe labaprofethi bonke embusweni kaNkulunkulu, kodwa lina lilahlelwe ngaphandle.

29 Futhi bazakuza bevela empumalanga lentshonalanga, njalo enyakatho leningizimu, bahlale embusweni kaNkulunkulu.

30 Njalo khangelani, bakhona abokucina abazakuba ngabokuqala, njalo bakhona abokuqala abazakuba ngabokucina.

31 Ngelanga elifananayo kwafika abaFarisi abathile, bathi kuye: Phuma usuke lapha, ngoba uHerodi ufuna ukukubulala.

32 Wasesithi kubo: Hambani lilitshele lelokhanka: Khangela, ngiyakhupha amadimoni ngenza izelapho lamuhla lakusasa, langelesithathu ngipheleliswe.

33 Kodwa kumele ukuthi ngihambe lamuhla lakusasa langomhlomunye; ngoba kakwenzeki ukuthi umprofethi abulawelwe ngaphandle kweJerusalema.

34 Jerusalema, Jerusalema, wena obulala abaprofethi, lobakhanda ngamatshe labo abathunywe kuwe! Bengithanda kangakanani ukubuthela ndawonye abantwana bakho, njengesikhukhukazi sibuthela amatsiyane aso ngaphansi kwempiko, kodwa kalivumanga.

35 Khangelani, indlu yenu itshiywe kini ilunxiwa; njalo ngiqinisile ngithi kini: Kalisoze langibona kuze kwenzeke, ukuthi lithi: Ubusisiwe ozayo ebizweni leNkosi.14

1 Kwasekusithi ekungeneni kwakhe ngesabatha endlini yomunye wabakhulu kubaFarisi ukuthi adle isinkwa, bona basebemqaphela.

2 Njalo khangela, kwakukhona umuntu othile phambi kwakhe owayelombizankulu.

3 UJesu wasephendula wakhuluma lezazumthetho labaFarisi, wathi: Kuvunyelwe yini ukusilisa ngesabatha?

4 Kodwa bathula. Wasembamba wamsilisa wamyekela ukuthi ahambe.

5 Wasebaphendula esithi: Nguwuphi kini ongathi elobabhemi kumbe inkabi yakhe ewele emgodini, futhi angahle ayikhuphe ngosuku lwesabatha?

6 Abasazange babuyisele impendulo kuye ngalezizinto.

7 Wasekhuluma umfanekiso kubo abanxusiweyo, ebona ukuthi bakhetha njani izihlalo zabahloniphekayo, wathi kubo:

8 Nxa unxusiwe ngumuntu emtshadweni, ungahlali esihlalweni sabahloniphekayo; hlezi kukhona omkhulu kulawe onxusiweyo nguye,

9 futhi okunxusileyo wena laye eze athi kuwe: Mxekele lo; khona uzaqala ukuhlala endaweni esekucineni usulenhloni.

10 Kodwa nxa unxusiwe, hamba uhlale endaweni esekucineni; ukuze, nxa efika okunxusileyo, athi kuwe: Mngane, yenyukela ngaphezulu; khona kuzakuba ludumo kuwe phambi kwabo abahlezi ekudleni lawe.

11 Ngoba wonke oziphakamisayo uzathotshiswa, lozithobayo uzaphakanyiswa.

12 Wasesithi lakulowo owayemnxusile: Nxa usenza ukudla kwemini loba ukudla kwantambama, unganxusi abangane bakho, loba abafowenu, loba izihlobo zakho, loba omakhelwane abanothileyo; hlezi labo babuye bakunxuse, futhi ukwenananiswa kwenziwe kuwe.

13 Kodwa nxa usenza idili, nxusa abayanga, izilima, iziqhuli, iziphofu;

14 njalo uzabusiswa, ngoba abalalutho lokukwenanisa; ngoba uzakwenaniselwa ekuvukeni kwabalungileyo.

15 Kwathi omunye kwababehlezi laye ekudleni esezwile lezizinto wathi kuye: Ubusisiwe lowo ozakudla isinkwa embusweni kaNkulunkulu.

16 Kodwa wathi kuye: Umuntu othile wenza ukudla kwantambama okukhulu, wanxusa abanengi.

17 Ngesikhathi sokudla kwantambama wasethuma inceku yakhe ukuthi ithi kwabanxusiweyo: Wozani, ngoba sekulungisiwe konke.

18 Kodwa bonke baqala omunye lomunye ukuzixolisela. Owokuqala wathi kuye: Ngithenge insimu, ngimele ukuhamba ngiyeyibona; ngiyakuncenga, akungixolisele.

19 Lomunye wathi: Sengithenge izipane ezinhlanu zenkabi, ngiya ukuzilinga; ngiyakuncenga, akungixolisele.

20 Lomunye wathi: Sengithethe umfazi, ngakho ngingeze ngeza.

21 Isibuyile leyonceku yayibikela lezizinto inkosi yayo. Wasethukuthela umninindlu wathi encekwini yakhe: Phuma ngokuphangisa uye emigwaqweni lendleleni zomuzi, ulethe abayanga lezilima leziqhuli leziphofu ubangenise lapha.

22 Inceku yasisithi: Nkosi, sekwenziwe njengokulaya kwakho, njalo indawo isesekhona.

23 Yasisithi inkosi encekwini: Phuma uye ezindleleni lezintangweni ubacindezele bangene, ukuze igcwaliswe indlu yami.

24 Ngoba ngithi kini: Kakho kulamadoda ayenxusiwe ozakuzwa ukudla kwami kwantambama.

25 Kwakuhamba laye amaxuku amanengi; wasetshibilika wathi kuwo:

26 Uba umuntu esiza kimi, futhi engazondi uyise, lonina, lomkakhe, labantwana, labafowabo, labodadewabo, yebo ngitsho leyakhe impilo, angebe ngumfundi wami.

27 Njalo loba ngubani ongathwali isiphambano sakhe angilandele, angebe ngumfundi wami.

28 Ngoba nguwuphi kini, othi efuna ukwakha umphotshongo, ongaqali ahlale phansi, abale indleko, ukuthi ulakho yini okokuqedisa?

29 Ukuze hlezi, kuthi esebekile isisekelo kodwa angabi lamandla okuqeda, bonke abakubonayo baqale ukumhleka,

30 besithi: Lumuntu waqala ukwakha, kodwa kabanga lamandla okuqeda.

31 Loba yiyiphi inkosi ezakuya empini imelene lenye inkosi engaqali ihlale phansi inakane ngokuthi ilamandla yini ngenkulungwane ezilitshumi okuhlangabezana laleyo eza ilenkulungwane ezingamatshumi amabili ukumelana layo?

32 Kodwa uba kungenjalo, ingathi isekhatshana leyo, ithume amanxusa icele okokuthula.

33 Ngakho kunjalo wonke kini ongadeli konke alakho, angeke aba ngumfundi wami.

34 Itswayi lihle; kodwa uba itswayi seliduma, lizavuselelwa ngani?

35 Kalifanele lamhlabathi ledundulu lomquba; kodwa liyalahlwa ngaphandle. Olendlebe zokuzwa, akezwe.15

1 Kwasekusondela kuye bonke abathelisi lezoni, ukumuzwa.

2 AbaFarisi lababhali basebesola besithi: Lo wemukela izoni, adle lazo.

3 Wasebatshela lumfanekiso, esithi:

4 Nguwuphi umuntu kini ongathi elezimvu ezilikhulu, abeselahlekelwa ngenye yazo, ongazitshiyi ezingamatshumi ayisificamunwemunye lasificamunwemunye egangeni, alandele elahlekileyo, aze ayithole?

5 Njalo athi eseyitholile ayetshate ethokoza.

6 Esefikile ekhaya, abizele ndawonye abangane labomakhelwane, esithi kubo: Thokozani lami, ngoba ngithole imvu yami ebilahlekile.

7 Ngithi kini: Ngokunjalo kuzakuba khona intokozo ezulwini ngesoni esisodwa esiphendukayo, kulabalungileyo abangamatshumi ayisificamunwemunye lasificamunwemunye, abangasweli ukuphenduka.

8 Loba nguwuphi umfazi othi elenhlamvu zesiliva ezilitshumi, uba elahlekelwa luhlamvu olulodwa lwesiliva, angalumathisi isibane, athanyele indlu, adingisise aze aluthole?

9 Njalo nxa eselutholile ubizela ndawonye abangane labomakhelwane, athi: Thokozani lami, ngoba sengilutholile uhlamvu lwesiliva ebengilahlekelwe yilo.

10 Ngokunjalo, ngithi kini, ikhona intokozo phambi kwezingilosi zikaNkulunkulu ngesoni esisodwa esiphendukayo.

11 Wasesithi: Umuntu othile wayelamadodana amabili;

12 encinyane yawo yasisithi kuyise: Baba, nginika isabelo sempahla esiqondene lami. Wasewehlukanisela impahla.

13 Njalo kungelansuku ezinengi emva kwalokhu indodana encinyane yabutha konke yasuka yahamba yaya elizweni elikhatshana, njalo lapho yachitha khona impahla yayo, iphila okobuhlanya.

14 Yathi isichithile konke, kwavela indlala enkulu kulelolizwe, yona yasiqala ukuswela.

15 Yasisuka yazihlanganisa lesinye sezakhamizi zalelolizwe; njalo sayithuma emasimini aso ukuze yeluse izingulube.

16 Yasifisa ukugcwalisa isisu sayo ngamakhasi ingulube eziwadlayo; njalo kwakungelamuntu oyinika ulutho.

17 Kwathi ingqondo yayo isibuyile yathi: Zingaki izisebenzi zikababa eziqatshiweyo ezilezinkwa ezinengi kakhulu, kanti mina ngiyafa yindlala;

18 ngizasukuma ngiye kubaba, ngithi kuye: Baba, ngonile ezulwini, laphambi kwakho;

19 njalo kangisafanelanga ukubizwa ngithiwe ngiyindodana yakho; ngenza ngibe njengomunye wezisebenzi zakho eziqatshiweyo.

20 Yasisukuma yaya kuyise. Kodwa kuthe isesekhatshana, uyise wayibona, waba lesihelo, wagijima wawela entanyeni yayo, wayanga.

21 Indodana yasisithi kuye: Baba, ngonile ezulwini laphambi kwakho, futhi kangisafanelanga ukubizwa ngokuthi ngiyindodana yakho.

22 Kodwa uyise wathi ezincekwini zakhe: Khuphani lilethe isembatho esihle kakhulu liyigqokise, lifake indandatho esandleni sayo, lamanyathela enyaweni zayo;

23 lilethe ithole elinonisiweyo lilihlabe, njalo sidle sithokoze;

24 ngoba indodana yami le ibifile, isibuye yaphila; ibilahlekile, itholiwe; basebeqala ukuthokoza.

25 Kodwa indodana yakhe endala yayisensimini; yathi isiza isondela endlini, yezwa ukuhlabelela lokusina.

26 Yasibizela kuyo omunye wezinceku, yabuza ukuthi zitshoni lezizinto.

27 Yasisithi kuyo: Umfowenu ufikile; loyihlo uhlabile ithole elinonisiweyo, ngoba ememukele ephila.

28 Kodwa yathukuthela, ayizange ifune ukungena; ngakho uyise waphuma wayincenga.

29 Kodwa yaphendula yathi kuyise: Khangela, iminyaka engaka ngikusebenzela, kangizange ngeqe umlayo wakho, kodwa kawuzange unginike lazinyane lembuzi, ukuze ngijabule kanye labangane bami.

30 Kodwa kuthe isifikile lindodana yakho eyachitha impahla yakho lezifebe, wayihlabela ithole elinonisiweyo.

31 Wasesithi kuyo: Ndodana, wena uhlezi ulami, futhi konke okungokwami kungokwakho.

32 Kodwa bekufanele ukuthi sijabule sithokoze; ngoba umfowenu lo owayefile, usebuye waphila; wayelahlekile, utholiwe.16

1 Wasekhuluma futhi kubafundi bakhe esithi: Kwakukhona umuntu othile onothileyo, owayelomphathi; lalo wayemangalelwe kuye njengochitha impahla yakhe.

2 Wasembiza wathi kuye: Kuyini lokhu engikuzwayo ngawe? Landisa ngobuphathi bakho; ngoba ungebe usaba ngumphathi.

3 Umphathi wasesithi ngaphakathi kwakhe: Ngizakwenzani, lokhu inkosi yami isingemuka ubuphathi? Kangilamandla okugebha, ngilenhloni zokuphanza.

4 Ngiyakwazi engizakwenza, ukuze nxa sengikhutshiwe ebuphathini, bangemukele ezindlini zabo.

5 Wasebabizela kuye ngamunye abalemilandu enkosini yakhe, wathi kowokuqala: Ulomlandu ongakanani enkosini yami?

6 Wasesithi yena: Izilinganiso ezilikhulu zamagcobo. Wasesithi kuye: Thatha incwadi yakho, uhlale phansi ubhale masinya amatshumi amahlanu.

7 Wasesithi komunye: Wena-ke ulomlandu ongakanani? Wasesithi: Izilinganiso ezilikhulu zamabele. Wasesithi kuye: Thatha incwadi yakho, ubhale amatshumi ayisificaminwembili.

8 Inkosi yasimbabaza umphathi ongalunganga ngokuthi wenze ngokuhlakanipha; ngoba abantwana balesisikhathi bahlakaniphile esizukulwaneni sabo kulabantwana bokukhanya.

9 Lami ngithi kini: Zenzeleni lina abangane ngoMamona* ongalunganga, ukuze kuthi, nxa selehlulekile, balemukele ezindlini eziphakade.

10 Othembekileyo kokuncinyanyana uthembekile lakokukhulu, longathembekanga kokuncinyanyana kathembekanga lakokukhulu.

11 Ngakho uba lingathembekanga kuMamona ongalunganga, ngubani ozaliphathisa into eqotho?

12 Futhi uba lingathembekanga kokomunye, ngubani ozalinika okungokwenu?

13 Kayikho inceku engakhonza amakhosi amabili; ngoba izazonda enye, ibisithanda enye; kumbe izabambelela kwenye, kodwa ibisidelela enye. Lingekhonze uNkulunkulu loMamona.

14 Njalo labaFarisi ababethanda imali bazizwa zonke lezizinto, basebemklolodela.

15 Kodwa wathi kubo: Lina yini elizilungisisayo phambi kwabantu, kodwa uNkulunkulu uyazazi inhliziyo zenu; ngoba lokho okuphakanyiswayo phakathi kwabantu kuyisinengiso phambi kukaNkulunkulu.

16 Umlayo labaprofethi kukhona kuze kube nguJohane; kusukela lapho ivangeli lombuso kaNkulunkulu liyatshunyayelwa, njalo wonke uyafohlela kuwo.

17 Kodwa kulula ukuthi kudlule izulu lomhlaba, kulokuthi kuwe ichatshana elilodwa lomlayo.

18 Wonke owala umkakhe athathe omunye uyafeba; njalo wonke othatha owaliwe yindoda uyafeba.

19 Kwakukhona umuntu othile onothileyo, owayegqoka eziyibubende lamalembu acolekileyo kakhulu, ephila ngokuthokoza etamasa insuku zonke.

20 Kwakukhona futhi umuntu othile ongumyanga othiwa nguLazaro, owayebekiwe esangweni lakhe egcwele izilonda,

21 wafisa ukusuthiswa ngemvuthuluka eziwayo etafuleni lesinothi; kanti lezinja zazisiza zikhothe izilonda zakhe.

22 Kwasekusithi ongumyanga wafa, wathwalelwa zingilosi esifubeni sikaAbrahama; lesinothi laso safa, sangcwatshwa.

23 Sisesihogweni saphakamisa amehlo aso, sisebuhlungwini, sabona uAbrahama sikhatshana, loLazaro esesifubeni sakhe.

24 Sona sasesimemeza sisithi: Baba Abrahama, ngihawukela, uthume uLazaro, ukuze acwilise isihloko somunwe wakhe emanzini, apholise ulimi lwami; ngoba ngiyahlupheka kakhulu kulelilangabi.

25 Kodwa uAbrahama wathi: Ndodana, khumbula ukuthi wemukela okuhle kwakho empilweni yakho, loLazaro ngokunjalo okubi; kodwa khathesi uyaduduzwa, njalo wena uyahlupheka.

26 Langaphezu kwakho konke lokhu, kubekiwe phakathi kwethu lani igebe elikhulu, ukuze kuthi abafuna ukuchapha besuka ngapha beze ngakini bangekwenze, labangapho bangechaphele ngakithi.

27 Sasesisithi: Ngakho ngiyakuncenga, baba, ukuthi umthume endlini kababa,

28 ngoba ngilabafowethu abahlanu, ukuze abaxwayise, hlezi labo beze kulindawo yokuhlupheka.

29 UAbrahama wathi: BaloMozisi labaprofethi; kabezwe bona.

30 Sona sasesisithi: Hatshi bo, baba Abrahama; kodwa uba omunye kwabafileyo esiya kubo, bazaphenduka.

31 Kodwa wathi kuso: Uba bengalaleli uMozisi labaprofethi, futhi bangeke bavunyiswe, loba kuvuka omunye kwabafileyo.17

1 Wasesithi kubafundi: Kakungeke kwenzeke ukuthi kungaveli izikhubekiso; kodwa maye kulowo ezivela ngaye!

2 Kungaba ngcono kuye ukuthi ilitshe lokuchola elikhulu ligaxwe entanyeni yakhe, abesephoselwa olwandle, kulokuthi akhubekise abe munye kulaba abancinyane.

3 Zinanzeleleni lina. Njalo nxa umfowenu ekona, mkhuze; futhi nxa ephenduka, mthethelele.

4 Njalo loba ekona kuze kube kasikhombisa ngosuku, abesebuya kuwe kasikhombisa ngosuku, esithi: Ngiyaphenduka; uzamthethelela.

5 Abaphostoli basebesithi eNkosini: Yandisa kithi ukholo.

6 INkosi yasisithi: Uba lilokholo olungangohlamvu lwemasitedi, belingatsho kulesisihlahla somabhulosi ukuthi: Quphuka, ugxumekeke olwandle; futhi besizalilalela.

7 Kodwa nguwuphi kini olenceku elimayo kumbe eyelusayo, ohle athi kiyo ingena ivela ensimini: Sondela, uhlale ekudleni?

8 Kodwa kazukutsho yini kuyo ukuthi: Lungisa engingakudla, uzibhince ungincedise, ngize ngidle nginathe; njalo emva kwalokhu udle unathe wena?

9 Uyayibonga yini leyonceku, ngoba yenze izinto ezilayiweyo? Angicabangi.

10 Kunjalo-ke lani, nxa selikwenzile konke elikulayiweyo, kalibokuthi: Sizinceku ezingasizi lutho, ngoba senze lokhu ebesifanele ukukwenza.

11 Kwasekusithi esahamba esiya eJerusalema, yena wadabula phakathi laphakathi kweSamariya leGalili.

12 Esangena emzaneni othile, amadoda alitshumi alobulephero amhlangabeza, ema khatshana;

13 wona asephakamisa ilizwi, esithi: Jesu, Nkosi, sihawukele!

14 Futhi kuthe ewabona wathi kuwo: Hambani liyeziveza kubapristi. Kwasekusithi ekusukeni kwawo, ahlanjululwa.

15 Futhi omunye wawo, esebonile ukuthi usilisiwe, wabuyela, edumisa uNkulunkulu ngelizwi elikhulu;

16 wasesiwa ngobuso enyaweni zakhe, embonga; njalo yena wayengumSamariya.

17 Kodwa uJesu waphendula wathi: Kakuhlanjululwanga yini abalitshumi? Bangaphi pho abayisificamunwemunye?

18 Akuficakalanga ababuya ukunika uNkulunkulu udumo, ngaphandle kwalo owezizweni.

19 Wasesithi kuye: Sukuma uhambe; ukholo lwakho lukusindisile.

20 Kwathi ebuzwa ngabaFarisi, ukuthi umbuso kaNkulunkulu uzakuza nini, wasebaphendula wathi: Umbuso kaNkulunkulu kawuzi ngokukhanyayo;

21 njalo kabayikutsho ukuthi: Khangelani nanku, kumbe: Khangelani nankuya. Ngoba khangelani, umbuso kaNkulunkulu uphakathi kwenu.

22 Wasesithi kubafundi: Kuzafika insuku lapho elizafisa ukubona lube lunye lwezinsuku zeNdodana yomuntu, kodwa kaliyikulubona.

23 Njalo bazakuthi kini: Khangelani nangu, kumbe: Khangelani nanguya; lingayi, njalo lingalandeli.

24 Ngoba njengombane ophazimayo ukhanyisa kusukela kokunye ukucina ngaphansi kwezulu kusiya kokunye ukucina ngaphansi kwezulu, izakuba njalo leNdodana yomuntu esukwini lwayo.

25 Kodwa kuqala imele ihlupheke izinto ezinengi njalo ilahlwe yilesisizukulwana.

26 Futhi njengoba kwenzeka ensukwini zikaNowa, kuzakuba njalo lensukwini zeNdodana yomuntu.

27 Babesidla, benatha, bethatha, besendiswa, kwaze kwaba lusuku uNowa angena ngalo emkhunjini, kwasekufika uzamcolo, wababhubhisa bonke.

28 Ngokufananayo futhi njengoba kwenzeka ensukwini zikaLothi; babesidla, benatha, bethenga, bethengisa, behlanyela, besakha;

29 kodwa ngosuku uLothi aphuma ngalo eSodoma, kwana umlilo lesibabule kuvela ezulwini, kwababhubhisa bonke;

30 kuzakuba njalo ngosuku ezakwembulwa ngalo iNdodana yomuntu.

31 Ngalolosuku, lowo ophezu kophahla lwendlu, lempahla zakhe zisendlini, angehli ukuyazithatha; losensimini ngokunjalo angabuyeli ezintweni ezisemuva.

32 Khumbulani umkaLothi.

33 Loba ngubani odinga ukusindisa impilo yakhe izamlahlekela; kodwa loba ngubani olahlekelwa yiyo uzayilondoloza.

34 Ngithi kini: Ngalobobusuku kuzakuba khona ababili embhedeni munye; omunye uzasuswa, lomunye atshiywe.

35 Kuzakuba khona abesifazana ababili bechola ndawonye; omunye uzasuswa, lomunye atshiywe.

36 Kuzakuba khona ababili ensimini; omunye uzasuswa, lomunye atshiywe.

37 Basebephendula bathi kuye: Ngaphi, Nkosi? Wasesithi kubo: Lapho okukhona isidumbu, kulapho amanqe azabuthana khona.18

1 Wasebatshela lomfanekiso esenzela ukuthi bafanele ukukhuleka isikhathi sonke, njalo bengadinwa,

2 wathi: Kwakukhona emzini othile umahluleli othile, owayengesabi uNkulunkulu, njalo engahloniphi muntu;

3 kwakukhona futhi kulowomuzi umfelokazi othile, njalo wayefika kuye, esithi: Ngiphindiselele esitheni sami.

4 Kodwa kavumanga okwesikhathi; kodwa emva kwalezizinto wathi ngaphakathi kwakhe: Lanxa ngingamesabi uNkulunkulu, ngingahloniphi muntu,

5 kodwa ngoba lumfelokazi engikhathaza, ngizamphindiselela, hlezi angaze ekucineni angidinise.

6 INkosi yasisithi: Zwanini umahluleli ongalunganga akutshoyo.

7 Kanti uNkulunkulu kayikwenza impindiselo yabakhethiweyo bakhe abakhalayo kuye emini lebusuku, lanxa ebekezela ngabo?

8 Ngithi kini, uzahle enze impindiselo yabo. Kodwa-ke nxa iNdodana yomuntu ifika, izathola ukholo yini emhlabeni?

9 Wasekhuluma lumfanekiso lakwabathile ababezithemba ukuthi balungile, futhi bedelela abanye, wathi:

10 Abantu ababili benyukela ethempelini ukuyakhuleka; omunye engumFarisi, lomunye engumthelisi.

11 UmFarisi wema wazikhulekela kanje wathi: Nkulunkulu, ngiyakubonga ukuthi kanginjengabanye abantu, abaphangi, abangalunganga, izifebe, loba lanjengalumthelisi.

12 Ngizila ukudla kabili ngeviki, nginikela ingxenye yetshumi yakho konke engilakho.

13 Kodwa umthelisi emi khatshana wayengathandi lokuphakamisela amehlo ezulwini, kodwa watshaya isifuba sakhe, esithi: Nkulunkulu, ngihawukele mina soni.

14 Ngithi kini: Lo wehlela endlini yakhe elungisisiwe kulalowayana; ngoba wonke oziphakamisayo uzathotshiswa, kodwa ozithobayo uzaphakanyiswa.

15 Basebeletha kuye lensane, ukuze azibambe; kodwa abafundi bekubona babakhuza.

16 Kodwa uJesu wazibizela kuye wathi: Vumelani abantwana abancane beze kimi, lingabenqabeli, ngoba umbuso kaNkulunkulu ungowabanje.

17 Ngiqinisile ngithi kini: Loba ngubani ongemukeli umbuso kaNkulunkulu njengomntwana omncane, kasoze angene kuwo.

18 Umbusi othile wasembuza, esithi: Mfundisi olungileyo, ngenzeni ukuze ngidle ilifa lempilo elaphakade?

19 Kodwa uJesu wathi kuye: Ungibizelani ngokuthi olungileyo? Kakho olungileyo, ngaphandle koyedwa, uNkulunkulu.

20 Uyayazi imilayo ethi: Ungafebi, ungabulali, ungebi, ungafakazi amanga, hlonipha uyihlo lonyoko.

21 Yena wasesithi: Konke lokhu ngikugcinile kusukela ebutsheni bami.

22 Kodwa uJesu esizwa lezizinto wathi kuye: Usaswele ulutho olulodwa; thengisa konke olakho, wabele abayanga, njalo uzakuba lempahla eligugu ezulwini; njalo uze lapha ungilandele.

23 Kodwa yena esizwa lezizinto wadana kakhulu; ngoba wayenothile kakhulu.

24 Kwathi uJesu ebona ukuthi usedane kakhulu wathi: Abalenotho bazangena ngokulukhuni kangakanani embusweni kaNkulunkulu.

25 Ngoba kulula ukuthi ikamela lingene ngentunja yenalithi, kulokuthi umuntu onothileyo angene embusweni kaNkulunkulu.

26 Abakuzwayo basebesithi: Pho kungasindiswa bani?

27 Kodwa yena wathi: Izinto ezingenzekiyo ebantwini ziyenzeka kuNkulunkulu.

28 UPetro wasesithi: Khangela, thina sitshiye konke, sakulandela.

29 Wasesithi kubo: Ngiqinisile ngithi kini: Kakho umuntu otshiye indlu, kumbe abazali, kumbe abafowabo, kumbe umkakhe, kumbe abantwana, ngenxa yombuso kaNkulunkulu,

30 ongayikwemukela okuphindwe kanengi kulesisikhathi, lesikhathini esizayo impilo elaphakade.

31 Wasezithathela abalitshumi lambili, wathi kubo: Khangelani, senyukela eJerusalema, futhi konke okulotshiweyo ngabaprofethi ngeNdodana yomuntu kuzagcwaliseka.

32 Ngoba izanikelwa kwabezizwe, iyangiswe, ithukwe, ikhafulelwe ngamathe,

33 bayitshaye ngesiswepu bayibulale; njalo ngosuku lwesithathu izabuya ivuke.

34 Kodwa bona kabaqedisisanga lutho ngalezizinto, lalinkulumo yayifihlakele kubo, njalo kabaziqedisisanga izinto ezazitshiwo.

35 Kwasekusithi esesondela eJeriko, isiphofu esithile sasihlezi eceleni kwendlela siphanza;

36 sathi sisizwa ixuku lisedlula, sabuza ukuthi kuyini lokho.

37 Basebesitshela bathi: UJesu weNazaretha uyedlula.

38 Sasesimemeza, sisithi: Jesu, Ndodana kaDavida, ngihawukela!

39 Ababehamba phambili basebesikhuza ukuthi sithule; kodwa samemeza kakhulukazi, sisithi: Ndodana kaDavida, ngihawukele!

40 UJesu wema-ke walaya ukuthi silethwe kuye; sathi sesisondele wasibuza,

41 esithi: Ufuna ukuthi ngikwenzeleni? Sasesisithi: Nkosi, ukuthi ngemukele ukubona.

42 UJesu wasesithi kuso: Yemukela ukubona! Ukholo lwakho lukusindisile.

43 Njalo sahle semukela ukubona, samlandela, sidumisa uNkulunkulu; labantu bonke bekubona badumisa uNkulunkulu.19

1 Wathi uJesu engena, wadabula eJeriko.

2 Njalo khangela, kwakukhona indoda eyayithiwa nguZakewu ngebizo; owayeyinduna yabathelisi, njalo wayenothile;

3 wadinga ukubona uJesu ukuthi ungubani, kodwa kazange enelise ngenxa yexuku, ngoba wayelesithombo esifitshane.

4 Wasegijimela phambili wakhwela emkhiweni wesikhamore ukuze ambone; ngoba wayezadlula ngaleyondlela.

5 Kwathi uJesu efika kuleyondawo, wakhangela phezulu wambona, wathi kuye: Zakewu, phangisa wehle; ngoba lamuhla ngimele ukuhlala endlini yakho.

6 Wasephangisa wehla, wamemukela ethokoza.

7 Futhi bonke bekubona basola, besithi: Ungene wethekelela indoda eyisoni.

8 Kodwa uZakewu wema wathi eNkosini: Khangela, ingxenye eyodwa kwezimbili yempahla yami, Nkosi, ngiyipha abayanga; kuthi uba ngimthathele umuntu ulutho ngobuqili, ngilubuyisela luphindwe kane.

9 UJesu wasesithi kuye: Lamuhla usindiso lufikile kulindlu, ngoba laye uyindodana kaAbrahama.

10 Ngoba iNdodana yomuntu ize ukudinga lokusindisa okulahlekileyo.

11 Kwathi besizwa lezizinto, wengezelela watsho umfanekiso, ngoba wayeseduze leJerusalema, langoba babecabanga ukuthi umbuso kaNkulunkulu uzahle ubonakalisiwe.

12 Wasesithi-ke: Umuntu othile oyisikhulu waya elizweni elikhatshana, ukuzemukelela umbuso, aphinde abuye.

13 Wasebiza inceku zakhe ezilitshumi, wazinika impondo ezilitshumi, wathi kuzo: Sebenzani ngemali ngize ngibuye.

14 Kodwa izakhamizi zakhe zamzonda, zathuma amanxusa emva kwakhe, zisithi: Kasithandi ukuthi lo asibuse.

15 Kwasekusithi esebuyile esewemukele umbuso, wathi azibizelwe kuye lezozinceku, ayezinike imali, ukuze azi ukuthi yileyo laleyo izuzeni ngokuthengiselana.

16 Kweza-ke eyokuqala, yathi: Nkosi, impondo yakho izuze impondo ezilitshumi.

17 Wasesithi kuyo: Kuhle, nceku elungileyo; lokhu uthembekile kokuncinyanyana, woba lamandla phezu kwemizi elitshumi.

18 Kwasekusiza eyesibili, yathi: Nkosi, impondo yakho yenze impondo ezinhlanu.

19 Wasesithi lakuyo: Lawe woba phezu kwemizi emihlanu.

20 Kwasekusiza enye, isithi: Nkosi, khangela impondo yakho, engayibeka elenjini;

21 ngoba bengikwesaba, ngoba ungumuntu olukhuni; uthatha lokho ongakubekanga, futhi uvune lokho ongakuhlanyelanga.

22 Wasesithi kuyo: Ngizakugweba ngokuvela emlonyeni wakho, nceku embi. Ubusazi ukuthi mina ngingumuntu olukhuni, othatha lokho engingakubekanga, futhi avune lokho engingakuhlanyelanga;

23 ngakho kungani ungafakanga imali yami ebhanga, kuthi-ke mina ekufikeni kwami ngiyithathe kanye lenzuzo?

24 Wasesithi kulabo ababemi khona: Memukeni impondo, liyinike lowo olempondo ezilitshumi.

25 Kodwa bathi kuye: Nkosi, lowo ulempondo ezilitshumi.

26 Ngoba ngithi kini: Wonke olakho uzaphiwa; kodwa lowo ongelakho, uzakwemukwa lalokho alakho.

27 Kodwa lezozitha zami, ebezingathandi ukuthi ngizibuse, ziletheni lapha, lizibulale phambi kwami.

28 Esetshilo lezizinto, wahamba phambili, esenyukela eJerusalema.

29 Kwasekusithi esondela eBetfage leBethani entabeni okuthiwa ngeyeMihlwathi, wathuma ababili kubafundi bakhe,

30 esithi: Hambani liye emzaneni okhangelene lani; lizakuthi lingena kuwo lifice ithole likababhemi libotshiwe, okungazanga kuhlale kulo muntu; lilikhulule lililethe.

31 Uba umuntu elibuza esithi: Lilikhululelani? Lizakutsho njalo kuye ukuthi: INkosi iyaliswela.

32 Ababethunyiwe bahamba-ke bafica kunjengoba ebatshelile.

33 Kuthe besalikhulula ithole, abaninilo bathi kubo: Lilikhululelani ithole?

34 Bona basebesithi: INkosi iyaliswela.

35 Basebeliletha kuJesu; baphosela izembatho zabo phezu kwethole likababhemi, bamkhweza uJesu kulo.

36 Kwathi ehamba, bendlala izembatho zabo phansi endleleni.

37 Kwathi khathesi esesondela ekwehleni kwentaba yeMihlwathi, ixuku lonke labafundi laqala ukuthokoza lokudumisa uNkulunkulu ngelizwi elikhulu ngayo yonke imisebenzi yamandla eliyibonileyo,

38 lisithi: Ibusisiwe inkosi ezayo ebizweni leNkosi; ukuthula ezulwini, lenkazimulo kweliphezulu.

39 Labanye babaFarisi ababesexukwini bathi kuye: Mfundisi, khuza abafundi bakho.

40 Wasephendula wathi kubo: Ngithi kini, uba bethula laba, amatshe azamemeza.

41 Kwathi esondela, ewubona umuzi, wawukhalela,

42 esithi: Kungathi ngabe wazi lawe, ngitsho ngalolusuku lwakho, izinto zokuthula kwakho; kodwa-ke khathesi zifihlakele emehlweni akho.

43 Ngoba insuku zizakwehlela phezu kwakho, lapho izitha zakho zizakwakhela umthangala zikugombolozele, zikuzingelezele, zikuvimbele inhlangothi zonke,

44 zikudilizele phansi wena labantwana bakho abaphakathi kwakho, zingatshiyi ilitshe phezu kwelitshe phakathi kwakho; ngoba ungasazanga isikhathi sokuhanjelwa kwakho.

45 Wasengena ethempelini, waqala ukuxotsha abathengisayo kulo, labathengayo,

46 esithi kubo: Kulotshiwe ukuthi: Indlu yami yindlu yomkhuleko; kodwa lina liyenze ubhalu lwabaphangi.

47 Njalo wayefundisa ethempelini insuku zonke; kodwa abapristi abakhulu lababhali lenduna zabantu badinga ukumbulala;

48 kodwa kabatholanga abangakwenza, ngoba abantu bonke banamathela kuye bemlalela.20

1 Kwasekusithi ngolunye lwalezonsuku, efundisa abantu ethempelini etshumayela ivangeli, bamfikela abapristi abakhulu lababhali kanye labadala,

2 basebekhuluma laye, besithi: Sitshele, ukuthi izinto lezi uzenza ngaliphi igunya, kumbe ngubani okunike leligunya?

3 Wasephendula wathi kubo: Lami ngizalibuza umbuzo ube munye, njalo lingitshele:

4 Ubhabhathizo lukaJohane lwavela ezulwini, kumbe ebantwini?

5 Basebezindlisana, besithi: Uba sisithi: Ezulwini, uzakuthi: Kungani-ke lingamkholwanga?

6 Kodwa uba sisithi: Ebantwini; abantu bonke bazasikhanda ngamatshe; ngoba baleqiniso lokuthi uJohane wayengumprofethi.

7 Basebephendula ngokuthi kabazi lapho olwavela khona.

8 UJesu wasesithi kubo: Lami kangilitsheli ukuthi ngenza lezizinto ngaliphi igunya.

9 Waseqala ukutshela abantu lumfanekiso, esithi: Umuntu othile wahlanyela isivini, wasiqatshisa kubalimi, waya kwelinye ilizwe okwesikhathi eside;

10 kwathi ngesikhathi esifaneleyo wathuma inceku kubalimi, ukuze bayinike okwesithelo sesivini; kodwa abalimi bayitshaya bayithumeza ize.

11 Wasethuma njalo enye inceku; layo bayitshaya bayiyangisa, bayithumeza ize.

12 Wasephinda ethuma leyesithathu; layo leyo bayilimaza bayiphosela ngaphandle.

13 Umninisivini wasesithi: Ngizakwenza njani? Ngizathuma indodana yami ethandekayo; mhlawumbe bebona yona bazayihlonipha.

14 Kodwa abalimi beyibona bazindlisana, besithi: Le yindlalifa; wozani, siyibulale, ukuze ilifa libe ngelethu.

15 Bayiphosela ngaphandle kwesivini, bayibulala. Kambe uzakwenzani kubo umninisivini?

16 Uzakuza, ababhubhise labobalimi, anikele isivini kwabanye. Bekuzwa basebesithi: Akungabinjalo!

17 Kodwa wabakhangela wathi: Pho kuyini lokhu okulotshiweyo, okuthi: Ilitshe abakhi abalalayo, yilo eseliyinhloko yengonsi?

18 Wonke owela phezu kwalelolitshe, uzaphahlazwa; kodwa loba ngubani eliwela phezu kwakhe, lizamchoboza.

19 Abapristi abakhulu lababhali basebedinga ukumbamba ngezandla ngalelohola, kodwa besaba abantu; ngoba baqedisisa ukuthi wayekhuluma lumfanekiso emelane labo.

20 Basebemqaphela, bethuma inhloli, ezazitshaya ezilungileyo, ukuze bambambe ekukhulumeni, ukuze bamnikele egunyeni lemandleni ombusi.

21 Bambuza-ke, besithi: Mfundisi, siyazi ukuthi wena ukhuluma ufundise ngokuqondileyo, kawemukeli buso, kodwa ufundisa indlela kaNkulunkulu ngeqiniso.

22 Sivunyelwe yini ukuthela kuKesari, kumbe hatshi?

23 Kodwa wabubona ubuqili babo, wathi kubo: Lingilingelani?

24 Ngitshengisani udenariyo*; ulomfanekiso lombhalo kabani? Basebephendula besithi: OkaKesari.

25 Wasesithi kubo: Ngakho nikani uKesari okukaKesari, loNkulunkulu okukaNkulunkulu.

26 Basebesehluleka ukumbamba ngelizwi lakhe phambi kwabantu; basebemangaliswa yimpendulo yakhe, bathula.

27 Kwasekusiza kuye abathile babaSadusi, abaphika besithi kakukho ukuvuka kwabafileyo, bambuza,

28 besithi: Mfundisi, uMozisi wasibhalela ukuthi: Uba kusifa umfowabo womuntu elomkakhe, lo abesesifa engelamntwana, umfowabo kamthathe umfazi, abesemvusela inzalo umfowabo.

29 Ngakho kwakulezelamani eziyisikhombisa; owokuqala wasethatha umfazi, wafa engelamntwana;

30 lowesibili wamthatha umfazi, laye lo wafa engelamntwana;

31 lowesithathu wamthatha. Kwaba njalo-ke lakwabayisikhombisa; abatshiyanga abantwana, bafa.

32 Ekucineni kwabo bonke kwafa lomfazi.

33 Ngakho ekuvukeni kwabafileyo, uzafika abe ngumkabani kubo? Ngoba abayisikhombisa babelaye engumkabo.

34 UJesu wasephendula wathi kubo: Abantwana balumhlaba bayathatha, bendiswe;

35 kodwa labo okuzathiwa bafanele ukuzuza lowomhlaba lokuvuka kwabafileyo kabathathani, kabendiswa;

36 ngoba bengelakuphinda bafe; ngoba banjengezingilosi, njalo bangabantwana bakaNkulunkulu, bengabantwana bokuvuka.

37 Kodwa ukuthi abafileyo bayavuswa, loMozisi wakutshengisa esihlahleni, lapho eyibiza iNkosi ngokuthi nguNkulunkulu kaAbrahama loNkulunkulu kaIsaka loNkulunkulu kaJakobe.

38 Futhi kayisuye uNkulunkulu wabafileyo, kodwa owabaphilayo; ngoba bonke baphilela yena.

39 Abathile bababhali basebephendula bathi: Mfundisi, ukhulume kuhle.

40 Njalo kababanga lesibindi sokuphinda bambuze ulutho.

41 Wasesithi kubo: Batsho njani ukuthi uKristu uyiNdodana kaDavida?

42 Ngoba uDavida uqobo lwakhe uthi encwadini yeziHlabelelo: INkosi yathi eNkosini yami: Hlala ngakwesokunene sami,

43 ngize ngenze izitha zakho zibe yisenabelo senyawo zakho.

44 Ngakho uDavida umbiza ngokuthi yiNkosi, pho uyindodana yakhe njani?

45 Kwathi besalalele abantu bonke, wathi kubafundi bakhe:

46 Xwayani ababhali abathanda ukuhamba bembethe izembatho ezinde, njalo bethanda ukubingelelwa emidangeni, lezihlalo eziqakathekileyo emasinagogeni, lezihlalo zabahloniphekayo ezilayelweni;

47 abadla izindlu zabafelokazi, bekhuleka isikhathi eside ngokuzenzisa. Laba bazakwemukela ukulahlwa okukhulu.21

1 Wathi ephakamisa amehlo wabona abanothileyo bephosela iminikelo yabo esitsheni somnikelo.

2 Wabona lomfelokazi othile ongumyanga ephosela khona inhlamvana ezincane ezimbili zemali.

3 Wathi: Ngiqinisile ngithi kini: Lumfelokazi ongumyanga uphosele okwedlula okwabo bonke;

4 ngoba bonke laba baphosele kokunengi kwabo eminikelweni kaNkulunkulu, kodwa yena ebuyangeni bakhe uphosele konke alakho abephila ngakho.

5 Abanye besakhuluma ngethempeli, ukuthi liceciswe ngamatshe amahle langezipho, wathi:

6 Lezizinto elizibonayo, kuzafika insuku okungayikutshiywa ngazo ilitshe phezu kwelitshe, elingayikudilizelwa phansi.

7 Basebembuza, besithi: Mfundisi, pho lezizinto zizakuba nini? Lesibonakaliso siyini, lapho sekuzakwenzeka lezizinto?

8 Wasesithi: Qaphelani ukuthi lingaduhiswa; ngoba abanengi bazakuza ebizweni lami, besithi: Nginguye; futhi: Isikhathi sesisondele. Ngakho lingabalandeli.

9 Njalo nxa lisizwa ngezimpi langeziphithiphithi, lingethuki; ngoba lezizinto zimele ukuthi zenzeke kuqala, kodwa ukuphela kakuhle kufike.

10 Wasesithi kubo: Isizwe sizavukela isizwe, lombuso uvukele umbuso;

11 njalo kuzakuba khona ukuzamazama komhlaba okukhulu indawo ngendawo lezindlala labomatshayabhuqe bezifo; kube khona lezinto ezesabekayo lezibonakaliso ezinkulu ezivela ezulwini.

12 Kodwa ngaphambi kwakho konke lokhu bazalibamba ngezandla zabo, balizingele, balinikele emasinagogeni lezintolongweni, balise phambi kwamakhosi lababusi, ngenxa yebizo lami.

13 Njalo lokhu kuzaphenduka kini kube yibufakazi.

14 Ngakho kubekeni enhliziyweni zenu ukuthi linganakani ngaphambili ngelizakuphendula;

15 ngoba mina ngizalinika umlomo lenhlakanipho, abangekuphike, bamelane lakho, bonke abayizitha zenu.

16 Njalo lizanikelwa langabazali labafowenu lezihlobo labangane, njalo bazabulala abanye benu.

17 Njalo lizazondwa yibo bonke ngenxa yebizo lami.

18 Kodwa kakuyikulahleka ngitsho unwele lwekhanda lenu.

19 Ekubekezeleni kwenu zuzani imiphefumulo yenu.

20 Kodwa nxa libona iJerusalema ihanqwe ngamabutho, yazini-ke ukuthi sekusondele ukuchitheka kwayo.

21 Ngalesosikhathi abaseJudiya kababalekele ezintabeni; labaphakathi kwayo baphume; labasemaphandleni bangangeni kuyo.

22 Ngoba lezi zinsuku zempindiselo, ukuze kugcwaliseke zonke izinto ezilotshiweyo.

23 Kodwa maye kwabakhulelweyo labamunyisayo ngalezonsuku! Ngoba kuzakuba khona ukuhlupheka okukhulu emhlabeni, lolaka kulesisizwe.

24 Njalo bazakuwa ngobukhali benkemba, bathunjelwe ezizweni zonke; leJerusalema inyathelelwe phansi ngabezizwe, kuze kugcwaliseke izikhathi zabezizwe.

25 Kuzakuba khona izibonakaliso elangeni lenyangeni lezinkanyezini; lemhlabeni usizi lwezizwe ngokudideka; kudume ulwandle lamagagasi,

26 abantu baphele amandla ngenxa yokwesaba langokubona lokho okuzayo emhlabeni; ngoba amandla amazulu azazanyazanyiswa.

27 Khona-ke bezayibona iNdodana yomuntu isiza eyezini ilamandla lenkazimulo enkulu.

28 Njalo nxa kuqala ukwenzeka lezizinto, manini liqonde njalo liphakamise amakhanda enu; ngoba kusondele ukukhululwa kwenu.

29 Wasebatshela umfanekiso: Khangelani umkhiwa lazo zonke izihlahla;

30 nxa sezihluma, liyazibonela lani likwazi ukuthi ihlobo selisondele.

31 Ngokunjalo lani, nxa libona lezizinto zisenzeka, yazini ukuthi umbuso kaNkulunkulu useduze.

32 Ngiqinisile ngithi kini: Lesisizukulwana asisoze sidlule, kuze kwenzeke zonke izinto.

33 Kuzadlula izulu lomhlaba, kodwa amazwi ami kawasoze adlule.

34 Njalo ziqapheleni, ukuthi inhliziyo zenu zingasindwa ngenxa yokuminza lokudakwa lokuphisekela izinto zalokhukusila, lalolosuku lulifikele lingananzelele;

35 ngoba luzafika njengomjibila phezu kwabo bonke abahlezi ebusweni bomhlaba wonke.

36 Ngakho lindani ngezikhathi zonke likhulekele ukuthi lifanele ukuphepha zonke lezizinto ezizakwenzeka, lokuma phambi kweNdodana yomuntu.

37 Njalo wayefundisa ethempelini emini; kodwa ebusuku wayephuma ayehlala entabeni ethiwa ngeyeMihlwathi.

38 Lekuseni kakhulu abantu bonke babesiza kuye ethempelini ukumuzwa.22

1 Kwasekusondela umkhosi wesinkwa esingelamvubelo, othiwa liphasika.

2 Abapristi abakhulu lababhali basebedinga ukuthi bangambulala njani; ngoba babesesaba abantu.

3 USathane wasengena kuJudasi othiwa nguIskariyothi, owayengowenani labalitshumi lambili.

4 Wasesuka wayakhuluma labapristi abakhulu lezinduna ngokuthi angamnikela njani kubo.

5 Basebethokoza, basebevumelana ukumnika imali.

6 Yena wasevuma, njalo wadinga ithuba elihle lokumnikela kubo lingekho ixuku.

7 Lwaselufika usuku lwesinkwa esingelamvubelo, okwakumele kuhlatshwe ngalo iphasika.

8 Wasethuma uPetro loJohane, esithi: Hambani liyesilungisela iphasika, ukuze sidle.

9 Basebesithi kuye: Uthanda ukuthi silungise ngaphi?

10 Wasesithi kubo: Khangelani, kuzakuthi selingenile emzini, umuntu uzahlangana lani ethwele imbiza yamanzi; limlandele endlini azangena kuyo.

11 Beselisithi kumninindlu: Uthi uMfundisi kuwe: Ingaphi indlu yezihambi, lapho engingadlela khona iphasika labafundi bami?

12 Yena-ke uzalitshengisa indlu enkulu ephezulu eyendlelweyo; lilungise khona.

13 Bahamba-ke bafica njengokutsho kwakhe kubo; basebelungisa iphasika.

14 Kwathi selifikile ihola, wahlala phansi, labaphostoli abalitshumi lambili belaye.

15 Wasesithi kubo: Ngokunxwanela nginxwanele ukudla lani leliphasika ngingakahlupheki;

16 ngoba ngithi kini: Kangisoze ngidle futhi kulo, lize ligcwaliseke embusweni kaNkulunkulu.

17 Wasethatha inkezo, esebongile wathi: Thathani lokhu, beselisabelana;

18 ngoba ngithi kini: Kangisoze nginathe okwesithelo sevini, kuze kufike umbuso kaNkulunkulu.

19 Wasethatha isinkwa, esebongile wasihlephuna, wabanika, esithi: Lokhu kungumzimba wami, owanikelelwa lina; lokhu kwenzeni ukungikhumbula.

20 Ngokunjalo lenkezo emva kokudla, esithi: Inkezo le iyisivumelwano esitsha egazini lami, elichithelwa lina.

21 Kodwa khangelani, isandla songinikelayo silami etafuleni.

22 Ngoba isibili iNdodana yomuntu ihamba njengokumisiweyo; kodwa maye kulowomuntu enikelwa nguye!

23 Bona basebeqala ukubuzana ukuthi kambe ngubani kubo ozakwenza lokho.

24 Kwavela lokuphikisana phakathi kwabo okokuthi nguwuphi kubo ongathiwa ngomkhulu.

25 Wasesithi kubo: Amakhosi abezizwe azibusa ngobulukhuni, leziphathamandla zazo zithiwa ngabasizi.

26 Kodwa lina kakungabi njalo; kodwa omkhulu phakathi kwenu kabe njengomncinyane, longumkhokheli njengosebenzayo.

27 Ngoba nguwuphi omkhulu, lowo ohleziyo ekudleni kumbe lowo osebenzayo? Kayisilowo yini ohlezi ekudleni? Kodwa mina ngiphakathi kwenu njengaye osebenzayo.

28 Lina-ke liyibo ababehlezi lami ezilingweni zami;

29 njalo mina ngilimisele umbuso, njengoba uBaba engimisele,

30 ukuthi lidle linathe etafuleni lami embusweni wami, lihlale ezihlalweni zobukhosi, lisehlulela izizwe ezilitshumi lambili zakoIsrayeli.

31 INkosi yasisithi: Simoni, Simoni, khangela, uSathane ulifunisisile, ukuze alihlungule njengamabele;

32 kodwa mina ngikukhulekele, ukuze ukholo lwakho lungapheli; wena-ke nxa usuphendukile uqinise abazalwane bakho.

33 Kodwa wathi kuye: Nkosi, lentolongweni lekufeni ngilungele ukuya khona lawe.

34 Kodwa yena wathi: Ngiyakutshela, Petro, iqhude kaliyikukhala lamuhla, ungakaphiki kathathu ukuthi uyangazi.

35 Wasesithi kubo: Mhla ngilithuma lingelamxhaka lesikhwama lamanyathela, laswela yini ulutho? Basebesithi: Lutho.

36 Wasesithi kubo: Kodwa khathesi lowo olomxhaka kawuthathe, ngokunjalo lesikhwama; lalowo ongelakho, athengise isembatho sakhe, athenge inkemba.

37 Ngoba ngithi kini, kusamele kugcwaliseke kimi lokhu okulotshiweyo, ukuthi: Wabalwa kanye lezoni; ngoba lalezizinto eziqondane lami zilesiphetho.

38 Basebesithi: Nkosi, khangela, nanzi inkemba ezimbili. Wasesithi kubo: Kwanele.

39 Wasephuma waya entabeni yeMihlwathi njengokwejwayela; labafundi bakhe bamlandela.

40 Esefikile kuleyondawo, wathi kubo: Khulekani ukuthi lingangeni ekulingweni.

41 Yena wasemonyuka kubo okungaba libanga lokuphosa ilitshe, waguqa phansi ngamadolo wakhuleka,

42 esithi: Baba, uba uthanda, susa linkezo kimi; kodwa-ke kungenziwa intando yami, kodwa eyakho.

43 Kwabonakala kuye ingilosi evela ezulwini imqinisa.

44 Esesesizini olunzima, wakhuleka kakhulu. Njalo izithukuthuku zakhe zaba njengamathonsi egazi zawela emhlabathini.

45 Esesukumile emkhulekweni, weza kubafundi bakhe, wabafica belele ngenxa yokudabuka,

46 wasesithi kubo: Lilaleleni? Vukani likhuleke, ukuze lingangeni ekulingweni.

47 Kwathi esakhuluma, khangela, ixuku, lalowo okuthiwa nguJudasi, omunye wabalitshumi lambili, ehamba phambi kwabo, wasesondela kuJesu ukumanga.

48 Kodwa uJesu wathi kuye: Judasi, uyayinikela yini iNdodana yomuntu ngokuyanga?

49 Kwathi labo ababengakuye sebebona okuzakwenzeka bathi kuye: Nkosi, sigadle yini ngenkemba?

50 Omunye wabo wasegadla inceku yompristi omkhulu, waquma indlebe yayo yokunene.

51 Kodwa uJesu waphendula wathi: Yekelani kuze kube yilokhu. Wasethinta indlebe yayo, wayisilisa.

52 UJesu wasesithi kubapristi abakhulu lezinduna zethempeli labadala ababeze kuye: Liphume njengokuyamelana lomphangi yini lilezinkemba lezinduku?

53 Nxa bengilani insuku ngensuku ethempelini, kalelulanga izandla ukumelana lami; kodwa leli lihola lenu, lamandla obumnyama.

54 Sebembambile bamqhuba, bamusa endlini yompristi omkhulu. UPetro waselandela ekhatshana.

55 Sebebasile umlilo phakathi kweguma, sebehlezi phansi ndawonye, uPetro wahlala phakathi kwabo.

56 Kodwa incekukazi ethile imbona ehlezi emlilweni, yamjolozela, yathi: Lumuntu laye ube laye.

57 Kodwa wamphika, wathi: Mama, kangimazi.

58 Emva kwesikhatshana omunye wasembona wathi: Lawe ungomunye wabo. Kodwa uPetro wathi: Ndoda, kangisuye.

59 Sekungaba kwedlule ihola elilodwa, omunye waqinisa, esithi: Isibili laye ube laye; ngoba futhi ungumGalili.

60 Kodwa uPetro wathi: Ndoda, kangazi ukuthi uthini. Njalo khonokho esakhuluma lakhala iqhude.

61 INkosi yasiphenduka yamkhangela uPetro. UPetro waselikhumbula ilizwi leNkosi, ukuthi yakhuluma njani kuye isithi: Iqhude lingakakhali, uzangiphika kathathu.

62 UPetro wasephuma phandle wakhala ngokubabayo.

63 Lamadoda ayembambile uJesu amklolodela, amtshaya.

64 Amembesa, amtshaya ubuso, asembuza, esithi: Profetha! Ngubani okutshayileyo?

65 Akhuluma lezinye izinto ezinengi kuye ehlambaza.

66 Kwathi sekusile, abadala babantu babuthana, labapristi abakhulu lababhali, basebemusa emphakathini wabo, bathi:

67 Uba unguKristu, sitshele. Wasesithi kubo: Uba ngilitshela, kalisoze likholwe;

68 njalo uba lami ngilibuza, kalisoze lingiphendule, loba lingikhulule.

69 Kusukela khathesi iNdodana yomuntu izahlala ngakwesokunene samandla kaNkulunkulu.

70 Basebesithi bonke: Kanti uyiNdodana kaNkulunkulu? Wasesithi kubo: Kutsho lina ukuthi ngiyiyo.

71 Basebesithi: Pho sisafunelani ubufakazi? Ngoba sesizizwele uqobo lwethu emlonyeni wakhe.23

1 Kwasekusukuma ixuku labo lonke, lamusa kuPilatu.

2 Baqala ukummangalela, besithi: Simficile lo eduhisa isizwe, esalela ukuthela kuKesari, esithi nguye onguKristu iNkosi.

3 UPilatu wasembuza, wathi: Wena uyiNkosi yamaJuda yini? Wasemphendula wathi: Uyatsho wena.

4 Wasesithi uPilatu kubapristi abakhulu lemaxukwini: Kangitholi cala kulumuntu.

5 Kodwa baqinisa, besithi: Udunga abantu, efundisa kuyo yonke iJudiya, eqala eGalili kuze kufike lapha.

6 Lapho uPilatu esizwa kuthiwa iGalili wabuza ukuthi lumuntu ungumGalili yini.

7 Kwathi esezwile ukuthi ungowombuso kaHerodi, wamthumela kuHerodi, owayekhona laye eJerusalema ngalezonsuku.

8 Kwathi uHerodi embona uJesu wathokoza kakhulu; ngoba wayekade ethanda ukumbona, ngoba wayezwile okunengi ngaye; wayethemba ukuthi uzabona isibonakaliso esithile sisenziwa nguye.

9 Wambuza ngamazwi amanengi; kodwa yena kamphendulanga lutho.

10 Abapristi abakhulu lababhali babemi, bemmangalela ngamandla.

11 UHerodi lamabutho akhe bamyangisa, bamklolodela, basebemgqokisa isembatho esikhazimulayo, bambuyisela kuPilatu.

12 Ngalolosuku uHerodi kanye loPilatu baba ngabangane omunye komunye; ngoba ngaphambi kwalokhu babelobutha phakathi kwabo.

13 UPilatu wasebizela ndawonye abapristi abakhulu lababusi labantu,

14 wathi kubo: Limlethile kimi lumuntu, ngokungathi ungoduhisa abantu; njalo khangelani, mina ngimhlolile phambi kwenu, kodwa kangitholanga cala kulumuntu ngalezozinto elimmangalela ngazo;

15 hatshi ngitsho loHerodi; ngoba ngilithumeze kuye, njalo khangelani, kakulalutho olufanele ukufa olwenziwe nguye.

16 Ngakho ngizamtshaya ngimkhulule.

17 Kwakufanele ukuthi abakhululele abe munye ngomkhosi.

18 Bamemeza bonke kanyekanye besithi: Msuse lo, usikhululele uBarabasi

19 (owayephoselwe entolongweni ngenxa yomvukela othile owenzeka phakathi komuzi langenxa yokubulala).

20 Ngakho uPilatu wabuya wakhuluma labo, efuna ukumkhulula uJesu.

21 Kodwa bamemeza, besithi: Bethela, mbethele!

22 Wasesithi kubo ngokwesithathu: Ngoba lo enze bubi bani? Kangitholanga kuye icala afanele ukufa ngalo; ngakho ngizamtshaya ngimkhulule.

23 Kodwa baqinisa ngamazwi amakhulu, befuna ukuthi abethelwe; lamazwi abo lawabapristi abakhulu aphumelela.

24 UPilatu wasequma ukuthi kwenziwe isicelo sabo.

25 Wasebakhululela lowo ababemcelile owayephoselwe entolongweni ngenxa yomvukela lokubulala; kodwa uJesu wamnikela entandweni yabo.

26 Kwathi sebemqhuba, babamba uSimoni othile umKurene owayevela emaphandleni, bamethesa isiphambano, ukuthi asithwale ngemva kukaJesu.

27 Laselimlandela ixuku elikhulu labantu, labesifazana labo ababekhala bemlilela.

28 Kodwa uJesu ephendukela kubo wathi: Madodakazi eJerusalema, lingangikhaleli mina, kodwa zikhaleleni lina labantwana benu,

29 ngoba khangelani, ziyeza insuku abazakutsho ngazo ukuthi: Zibusisiwe inyumba, lezizalo ezingazalanga, lamabele angamunyisanga.

30 Khona bezaqalisa ukuthi ezintabeni: Welani phezu kwethu; lemaqaqeni: Sisibekeleni.

31 Ngoba uba besenza lezizinto esihlahleni esimanzi, kuzakwenzakalani kwesomileyo?

32 Kwaqhutshwa labanye abenzi bobubi ababili, ukuthi babulawe kanye laye.

33 Sebefikile endaweni ethiwa luKhakhayi, bambethela khona, labenzi bobubi, omunye ngakwesokunene, lomunye ngakwesokhohlo.

34 UJesu wasesithi: Baba, bathethelele; ngoba kabakwazi abakwenzayo. Njalo babelana izembatho zakhe, benza inkatho yokuphosa.

35 Labantu bema babukela. Lababusi kanye labo bamklolodela, besithi: Wasindisa abanye, kazisindise yena, uba yena enguKristu, okhethiweyo kaNkulunkulu.

36 Labebutho bamklolodela, beza kuye bamnika iviniga,

37 besithi: Uba wena uyiNkosi yamaJuda, zisindise wena.

38 Kwakukhona lombhalo ngaphezu kwakhe kulotshiwe ngamabala esiGriki langesiRoma langesiHebheru othi: LO UYINKOSI YAMAJUDA.

39 Lomunye wabenzi bobubi ababelengisiwe wamthuka, esithi: Uba wena unguKristu, zisindise wena lathi.

40 Kodwa omunye waphendula emkhuza, esithi: Wena kawumesabi yini uNkulunkulu, lokhu lawe ukulokhukulahlwa?

41 Thina kambe kusilungele, ngoba semukela okulingene ukwenza kwethu; kodwa lo kenzanga lutho olungafanelanga.

42 Wasesithi kuJesu: Ungikhumbule, Nkosi, lapha ufika embusweni wakho.

43 UJesu wasesithi kuye: Ngiqinisile ngithi kuwe: Lamuhla uzakuba lami eParadise.

44 Kwakungaba lihola lesithupha*, kwaba khona ubumnyama phezu komhlaba wonke kwaze kwaba lihola lesificamunwemunye*,

45 futhi ilanga lalifiphaziwe, leveyili lethempeli ladatshulwa phakathi.

46 UJesu wasememeza ngelizwi elikhulu esithi: Baba, ezandleni zakho ngibeka umoya wami; esetshilo lokhu waphefumula okokucina.

47 Kwathi induna yekhulu isibonile okwenzekileyo, yamdumisa uNkulunkulu, isithi: Isibili lumuntu ubelungile.

48 Lamaxuku wonke ayebuthene ukubukela lokho, sebebonile izinto ezenzekileyo, babuyela bezitshaya izifuba.

49 Bonke abazana laye, labesifazana ababemlandela bevela eGalili, bema khatshana, bebona lezizinto.

50 Njalo khangela, indoda ethiwa nguJosefa, ilunga lomphakathi, indoda elungileyo eqotho;

51 yena wayengavumelananga lecebo lesenzo sabo; wayevela eArimathiya umuzi wamaJuda, laye ngokwakhe wayelindele umbuso kaNkulunkulu;

52 lowo wasuka waya kuPilatu wacela isidumbu sikaJesu.

53 Wasesethula wasigoqela ngelembu elicolekileyo, wasibeka engcwabeni elaligujwe edwaleni, lapho okwakungazanga kubekwe khona umuntu.

54 Kwakulusuku lwamalungiselelo, lesabatha laselisondela.

55 Labesifazana, ababeze laye bevela eGalili, balandela, balibona ingcwaba, lokuthi isidumbu sibekwe njani.

56 Basebebuyela emuva balungisa amakha lamagcobo. Ngesabatha basebephumula njengokomlayo.24

1 Kodwa ngosuku lokuqala lweviki, emadabukakusa, baya engcwabeni, bephethe amakha ababewalungisile, labanye ababelabo.

2 Bafica ilitshe ligiqiwe lasuswa engcwabeni.

3 Kuthe bengena kabasitholanga isidumbu seNkosi uJesu.

4 Kwasekusithi bedidekile kakhulu ngalokhu, futhi khangela, amadoda amabili ema labo embethe izembatho ezicwazimulayo;

5 njalo besesaba, bakhothamisa ubuso emhlabathini, athi kubo: Lidingelani ophilayo kwabafileyo?

6 Kakho lapha, kodwa uvukile; khumbulani ukuthi wakhuluma njani kini, eseseGalili,

7 esithi: INdodana yomuntu imele ukunikelwa ezandleni zabantu abayizoni, ibethelwe, ibuye ivuke ngosuku lwesithathu.

8 Basebewakhumbula amazwi akhe.

9 Sebebuyile bevela engcwabeni, babika konke lokhu kwabalitshumi lanye lakubo bonke abanye.

10 KwakunguMariya Magadalena loJowana loMariya unina kaJakobe, labanye ababekanye labo, abatshela abaphostoli lezizinto.

11 Kodwa amazwi abo akhanya kibo njengokukhuluma okuyize, futhi kabaze bawakholwa.

12 Kodwa uPetro wasukuma wagijimela engcwabeni, wakhothama walunguza wabona amalembu acolekileyo ebekiwe ewodwa; wasuka, emangele ngaphakathi kwakhe ngokwenzekileyo.

13 Futhi khangela, ngalona lolosuku ababili babo babehamba besiya emzaneni, obizo lawo yiEmawusi, ongamastadiyu* angamatshumi ayisithupha kusukela eJerusalema.

14 Njalo bona babekhulumisana ngazo zonke lezizinto ezenzekileyo.

15 Kwasekusithi bekhulumisana bebuzana, uJesu uqobo wasondela wahamba kanye labo,

16 kodwa amehlo abo ayebanjiwe ukuze bangamazi.

17 Wasesithi kubo: Ngamazwi bani la elikhulumisana ngawo lihamba, lidanile?

18 Omunye, obizo lakhe linguKleyopha, wasephendula wathi kuye: Wena nguwe wedwa isihambi eJerusalema, njalo esingaziyo yini izinto ezenzekileyo phakathi kwayo kulezinsuku?

19 Wasesithi kubo: Yizinto bani? Basebesithi kuye: Ezimayelana loJesu weNazaretha, obeyindoda umprofethi olamandla ngesenzo langelizwi phambi kukaNkulunkulu labantu bonke;

20 lokuthi abapristi abakhulu lababusi bethu bamnikela njani ekulahlweni kokufa, bambethela.

21 Kodwa thina besithemba ukuthi nguye obezakhulula uIsrayeli. Kodwa-ke phezu kwakho konke lokhu lamuhla lusuku lwesithathu selokhu lezizinto zenzakele.

22 Kodwa njalo abesifazana abathile abangakithi basimangalisile, ababesengcwabeni ekuseni kakhulu;

23 kuthe bengasitholi isidumbu sakhe, babuya besithi babone lombono wezingilosi, ezithe uyaphila.

24 Labathile abebelathi baya engcwabeni, bafica kunjalo njengokutsho kwabesifazana labo; kodwa yena kabambonanga.

25 Yena wasesithi kubo: O lina elingelakuqedisisa elilenhliziyo ezivilaphela ukukholwa konke lokho abaprofethi abalitshela khona!

26 UKristu ubengamele yini ukuthi ahlupheke ngalezizinto, abesengena ebukhosini bakhe?

27 Esesusela kuMozisi lakubo bonke abaprofethi, wabachasisela emibhalweni yonke izinto eziqondene laye.

28 Basebesondela emzaneni ababesiya kuwo; yena wasesenza angathi uyedlula.

29 Kodwa bamcindezela, besithi: Hlala lathi, ngoba sekuzakuhlwa, lelanga selitshonile. Wangena-ke ukuze ahlale labo.

30 Kwasekusithi ehlezi ekudleni labo, wathatha isinkwa wasibusisa, wasihlephuna wabanika.

31 Amehlo abo asevuleka, basebemazi; wasenyamalala esuka emehlweni abo.

32 Basebekhulumisana besithi: Kambe inhliziyo zethu bezingavuthi yini phakathi kwethu, lapho ekhuluma lathi endleleni, lalapho esivulela imibhalo?

33 Basebesukuma ngalelohola, babuyela eJerusalema, bafica abalitshumi lanye bebuthene ndawonye lalabo ababelabo,

34 besithi: Isibili iNkosi ivukile, ibonwe nguSimoni.

35 Basebelandisa okwenzekileyo endleleni, lokuthi yaziwa njani yibo ekuhlephuneni isinkwa.

36 Besakhuluma lezizinto, uJesu uqobo wema phakathi kwabo, wathi kubo: Ukuthula kakube kini.

37 Kodwa batshaywa luvalo besaba becabanga ukuthi babona umoya.

38 Wasesithi kubo: Likhathazekelani, njalo kuvukelani imicabango enhliziyweni zenu?

39 Khangelani izandla zami lenyawo zami, ukuthi yimi uqobo; ngibambani libone, ngoba umoya kawulanyama lamathambo, njengoba lingibona ngilakho.

40 Esekutshilo lokho wabatshengisa izandla lenyawo zakhe.

41 Kodwa belokhu bengakholwa ngenxa yentokozo bemangala, wathi kubo: Lilalo ulutho lokudla lapha yini?

42 Bamnika iqatha lenhlanzi eyosiweyo, lohlanga lwenyosi.

43 Wasekuthatha wakudla phambi kwabo.

44 Wasesithi kubo: Yila amazwi, engawakhuluma kini ngiseselani okuthi, kumele ukuthi kugcwaliseke konke okwabhalwa ngami emlayweni kaMozisi labaprofethi leziHlabelelo.

45 Wasevula ingqondo yabo, ukuze baqedisise imibhalo;

46 wasesithi kubo: Kulotshiwe kanje, njalo uKristu kumele ahlupheke kanje, njalo avuke kwabafileyo ngosuku lwesithathu,

47 njalo kutshunyayelwe ebizweni lakhe ukuphenduka lothethelelo lwezono ezizweni zonke, kuqalwa eJerusalema.

48 Lina-ke lingabafakazi balezizinto.

49 Futhi khangelani, mina ngiyathumela kini isithembiso sikaBaba; kodwa lina hlalani emzini weJerusalema, lize lembathiswe amandla avela phezulu.

50 Wasebakhokhela ephuma phandle baze bafika eBethani; ephakamisa izandla zakhe wababusisa.

51 Kwasekusithi esababusisa, wehlukana labo, wenyukiselwa ezulwini.

52 Basebemkhonza, babuyela eJerusalema belentokozo enkulu;

53 baqhubeka besethempelini, bebonga bedumisa uNkulunkulu. Ameni.AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE