Galatians

Jo-Galatia

Jo-Galatia 1

1 An Paulo, ma jaote, maok oor gi dhano kata gi lwet dhano to noor gi Yesu Kristo kod Nyasaye Wuoro, ma nochiere oa kuom joma otho 2 kaachiel gi jowete duto man koda, Ne kanise man Galatia: 3 Ng'wono kod kuwe mondo obednu koa kuom Nyasaye Wuonwa, kod Ruoth Yesu Kristo, 4 ma nochiwore nikech richowa mondo ogonywa waa e kethruok mag ndalogi, kaluwore gi dwaro Nyasachwa kendo Wuonwa, 5 en ema mondo oyud duong' mochwere nyaka chieng'. Amin.

Onge Injili Machielo

6 Awuoro ahinya ka uselokoru piyopiyo nono, mi uweyo Jal mane oluongou kuom ng'wono mar Kristo, kendo koro uluwo Injili mopogore gi mane opuonju, 7 ma chutho ok en Injili kata matin. Kuom adiera nitie jomoko marundo pachu ka gitemo mondo gilok Injili mar Kristo obed magalagala. 8 To ka ng'ato dipuonju Wach Maber machielo mopogore gi mano mane wapuonjou, bed ni en wan, kata malaika moro moa e polo, to mondo okuong'e nyaka chieng'. 9 Mana kaka wasewacho e kaka achako awacho kendo: ka ng'ato koro yalonu Injili ma opogore gi mane urwako to Nyasaye mondo okuong'e nyaka chieng'! 10 Uparo ni koro adwaro puoch mar dhano? Ooyo, adwaro puoch mar Nyasaye. Koso uparo ni atemo moro dhano? Kane bed ni pod ne adwaro moro dhano, to dine ok abedo jatich Kristo.

Paulo Oluong Gi Nyasaye

11 Jowetena, adwaro ni mondo ung'e ni Injili mane ayalonu ok en gimoro ma dhano ema ochuogo. 12 Ne ok ayude kuom dhano moro amora, to bende ne ok opuonjago. Yesu Kristo owuon ema nofwenyona wachno. 13 Nimar usewinjo kaka ne achal ka ne pod aluwo kit lemo mar jo-Yahudi, kaka ne asando kanisa mar Nyasaye gi gero mokalo apima, kendo ne atemo mondo akethe chuth. 14 Jo-Yahudi mang'eny ma mbesena ne aloyo kuom lony e kit lemo marwa, kendo ne aketo chunya mar rito chike duto mag kwerena. 15 To ka Nyasaye, mane owala mi oketa tenge kaka gir tichne kane pok onyuola, kendo mane oluonga kuom ng'wonone, nohero 16 mondo oiwenyna Wuode, mondo ayal kuome e kind joma ok jo-Israel to ne ok apenjo ng'ato ang'ata, 17 kendo ne ok adhi Jerusalem mondo ane jogo mane okuong-ona bedo joote, to ne adhi moriere tir nyaka e piny Arabia eka bang'e naduogo Damaski. 18 To bang' higini adek ne adhi nyaka Jerusalem mondo ang'era gi Petro, kendo ne adak kode kuom ndalo apar gabich. 19 Ne ok aneno kata achiel kuom joote mamoko, makmana Jakobo ma owadgi Ruoth. 20 Akuong'ora e nyim Nyasaye ni gima andikonuni ok en miriambo. 21 Bang'e achien ne adhi Siria kod Silisia. 22 E kindeno kanise Kristo man Judea ne pok oyanga malong'o ni an ng'a. 23 Ne gisewinjo mana ripot ni, "Jal ma yande sandowa cha be tinde yalo kuom yie ma notemo ketho e kinde mosekalo." 24 Kendo mano nomiyo gimiyo Nyasaye duong' nikech an.

Jo-Galatia 2

Joote Mamoko Orwako Paulo

1 Bang' higini apar gang'wen ne achako adok Jerusalem, e thuoloni ka wan gi Barnaba. Tito bende ne akawo adhigo. 2 Ne adhi nikech fweny mane ayudo, kendo ne aketo negi ler kuom Injili mane ayalo ne Ogendini. To ne atimo maye kiling'ling' ne jogo mane chalo jotelo, nimar ne aluor ni dipo tija mar lando Injili obet kayiem nono. 3 To kata Tito, mane nikoda, ne ochuno mondo oter nyangu, kata obedo ni ne oa e dhout Ogendini kamano. 4 Nobet kamano, nikech owete moko mawuondore ne odonjo e dierwa mondo ocher ane thuolo ma wan go kuom Kristo Yesu, kendo mondo gichak gilokwa wasumbini. 5 To ne ok waweyo negi thuolo kata matin, mondo eka adiera mar Injili osik kodu. 6 To jogo kuomgi mane nenore ni lich, lichgi ne ok obadha nikech Nyasaye ok ng'ad bura kuom nenruok maoko, jogo neok omedo gimoro amora e puonjna. 7 Kar timo kamano to ne gineno ni Nyasaye ne osemiya tich mar yalo Injili ne ogendini maok oter nyangu, mana kaka Petro bende nosemi tich mar yalo ne joma oter nyangu. 8 Nikech Nyasaye achiel mane tiyo gi Petro e yalone kaka jaote e kind joma oter nyangu ema bende ne tiyo koda kaka jaote ne joma ok oter nyangu. 9 Jogo mane okaw kaka sirni -Jakobo, Petro kod Johana — noriwowa lwedo, an kod Bamaba kane gineno ng'wono mane omiya. Ne giyie mondo wadhi wayal ne joma ok Ogendini, ka gin to gidhi ir jo-Yahudi 10 Gimoro achiel mane gikwayowa mondo kik wiwa wilgo ne en ni mondo wadhi nyime gi konyo joma odhier, gima an awuon ne aikora timo.

Paulo Okwero Petro

11 Kane Petro obiro Antiokia, ne akwere e wang'e nikech kethone ne nenore ratiro. 12 Ka jo-Israel moko ne pod ok obiro koa ir Jakobo, Petro ne thoro chiemo gi joma ok oter nyangu. To ka jogo nochopo, Petro nochako ng'anyo kendo opogore gi joma ok oter nyangu nikech ne oluoro joma oter nyangu. 13 Jo-Yahudi mamoko bende nodonjo kode e wuondruokneno, mi nyaka Barnaba bende nolal e wuondruokno. 14 Kane aneno ni wuondruokgino opogore gi adiera mar Injili ne awacho ne Petro ang'ienga e nyimgi duto ni, "Ka in iwuon in ja-Yahudi, to itimo timbe Ogendini, koro marang'o ichuno Ogendini mondo olu timbe jo-Yahudi?" 15 Wan wawegi mane onyuolwa jo-Yahudi to ok Ogendini ma joricho, 16 wang'eyo ni dhano ok nyal ket kare kuom mako Chik, to mana kuom yie kuom Yesu Kristo. Omiyo kata mana wan bende waseketo yiewa kuom Kristo Yesu, mondo eka oketwa kare kuom yie kuom Kristo, to ok kuom mako chik, nikech onge ng'ama ibiro ket kare nikech mako chik. 17 "Kapo ni wan mwaseyie kuom Kristo mondo oketwa kare ema pod yudore ni wan joricho, to mano dinyis ni Kristo jiwo richo e ngimawa koso? Ok kamano ngang'! 18 Ka achako agero kendo gik mayande amuko, to mano nyiso malong'o ni an jaketh chik. 19 Nikech korka Chik to ne asetho kuom Chik mondo eka abed mangima ne Nyasaye. 20 Osegura kaachiel gi Kristo, kendo an koro ok ema angima, to Kristo ema ngima kuoma. Ngima ma koro angimago e ringra an-go mana kuom yie ma ayiego kuom Wuod Nyasaye, mane ohera kendo ochiwore owuon ne an. 21 Ok anyal kawo ng'wono Nyasaye ka gir tugo, nikech ka dipo ni ngima makare inyalo yudo kuom mako Chik to kara Kristo notho kanyiem!"

Jo-Galatia 3

Yie Koso Rito Chik

1 Yaye jo-Galatia, mofuwogi! En ng'a moseirou? Un mane onyisu wach tho mar Yesu Kristo maler mana kagima ne unene gi wang'u kigure! 2 Adwaro ni uny-isa wach achielni kende: Bende ne uyudo Roho Maler kuom rito Chik koso nikech nuyie wach ma nuwinjo? 3 Be en adier ni ufuwo kamano? Bang' chako gi Roho, ere kaka koro unyagoru mar chopo thorrou e yor ringruok? 4 Usesandoru malich kamano mana kayiem adier - kaponi dobed kayiem? 5 Be Nyasaye dimiu Rohone mi otim honnige e dieru nikech urito Chik, koso nikech uyie kuom gik mane uwinjo? 6 Paruru ane kuom Ibrahim: "Ibrahim noyie Nyasaye kendo kuom yieneno Nyasaye nokwane kaka ng'ama kare" 7 Wachni puonjo ni joma oyie gin nyithind Ibrahim. 8 Ndiko noseneno motelo ni Nyasaye noket Ogendini kare kuom yie kendo nolando Injili motelo ne Ibrahim, "Jo pinje duto noguedhi nikech in." 9 Omiyo joma nigi yie yudo gueth, kaachiel gi Ibrahim ng'at yie. 10 Jogo duto motenore kuom rito Chik nie bwo kuong', nikech ondiki ni, "okwong' ng'ato ang'ata maok osiko ka chopo chike duto mondiki e kitap Chik" 11 Nenore malong'o ni onge ng'ama inyalo keto kare e nyim Nyasaye nikech omako Chik, "nikech Nga't makare nobed mangima kuom yie." 12 To Chik owuon ok otenore kuom yie, nikech Muma wacho ni, "Chik nomi ng'ato ngima mana ka ng'ato ochopo chike duto ma Chik dwaro." 13 Kristo to noresowa kuom kuong' ma Chik kelo, ka en owuon nobedonwa kaka ng'ama okuong' nikech wan, mana kaka ondiki ni, "Okuong' ng'at ang'ata molier e yath." 14 Noresowa mondo eka gweth mane Nyasaye omiyo Ibrahim ochop ne ogendini kuom Kristo Yesu, mondo kuom yie wan duto wanwang' singo Nyasaye, ma en Roho Maler.

Chik Kod Singruok

15 Jowetena, we koro alernu tiend wachni ka akonyora gi gima timore e ngimawa ma ndalo duto. Mana kaka ka ji osedonjo e winjruok moro to ok oyiene ng'ato badhore ne chopo winjruokno kata mondo ng'ato omedie wach moro manyien, e kaka wach ma wapimoni bende obet. 16 Singruokgi notimne Ibrahim kendo ne kothe achiel. Ndiko ok owacho ni singruokno ne ibiro timo gi "kothe" mang'eny, manyiso ni ji mang'eny, to mana ni notime gi "kothe" achiel kende ma en ng'at achiel, ma en Kristo. 17 Tiend gima awacho en ma: Chik mane Nyasaye ochiwo higni bang'e ok nyal ketho winjruok ma Nyasaye nokuongo timo ma mi oketh singruok mane otimo motelo. 18 Nimar ka Nyasaye miyowa girkeni mana kuom mako Chik to mano nyiso ni ok wayudgi kuom singruok. To wayudo ni Nyasaye, kuom ng'wonone, nochiwo gwethne ni Ibrahim kuom singruok. 19 To koro ere tij Chik? Chik nomedi mondo onyis dhano kaka en jaketho, nyaka chop kinde ma kodhi mane osingi nobi. Chik notiyo ka konyore gi malaike, kokalo kuom jagach. 20 To jagach ok chung' kar ng'at achiel; to Nyasaye to en achiel. 21 Dwawach ni Chik mane Nyasaye ochiwo cgwenyore gi singruok ma notimo gi joge koso? Ngang'! Ok nyal bet kamano. Nimar kapo ni Chik mane ochi-wno ne nyalo chiwo ngima to mano nyiso ni Chik ne nyalo miyo dhano bedo kare. 22 To Ndiko hulo ratiro ni piny duto nie twech mar richo omiyo joma oyie kuom Yesu Kristo kende ema yudo gino mane Nyasaye osingo. 23 Ka yieni ne pok obiro, Chik notwey-owa waduto, kendo noloronwa yor konyruok, nyaka kinde ma yor yie nofwenyore. 24 Omiyo Chik nomi teko mondo oritwa nyaka chop Kristo bi, mondo eka ketwa kare kuom yie. 25 To Kaka koro yie osebiro, chik koro ok ritwa.

Nyithind Nyasaye

26 Un duto un nyithind Nyasaye nifech uyie kuom Kristo Yesu, 27 nimar kane uyie kuome to ne uriworu gi Kristo mi uruakoru kode kuom batiso mane uyudo. 28 Koro onge ja-Yahudi, kata Ogendini; bende onge pogruok e kind wasumbini gi joma ni thuolo, kata e kind chwo gi mon. Un duto koro un gimoro achiel ei Kristo Yesu. 29 Omiyo ka un jo-Kristo, to mano nyiso ni un koth Ibrahim, kendo un jocham girkeni ma nosingi.

Jo-Galatia 4

1 Gima atemo leronu tiende chai kama: ka jacham girkeni pod en nyathi to oonge pogruok gi misumba, kata obedo ni mwandu duto mar wuon dala osedong' ne. 2 Ka pod otin, to chune ni nyaka otim gik ma joritne gi jorit mwandu wuon dwaro mondo otim, korito kinde mane wuon-gi ochano mondo jotijego oket mwandu duto e lwete. 3 Kamano bende e kaka ne wachal ka Kristo ne pok obiro: Piny nomwonyowa kendo ne waluwo timbe piny. 4 To ka kinde mane Nyasaye ochano nochopo, to nooronwa Wuode mane dhako onywolo, kendo mane ony-wol e bwo Chik, 5 mondo ores joma Chik otweyo, eka mondo wadok nyithind Nyasaye ma chamo mwandune. 6 Nikech koro un nyithind Nyasaye, Nyasaye ose-oro bende Roho mar Wuode e chunywa. Roho maywak ne Nyasaye ni, "Abba! Wuora." 7 Omiyo koro ok un wasumbini, to un nyithind ot, to nikech un nyithind ot, Nyasaye osemiyo wadoko jocham girkeni.

Paulo Okecho Jo Galatia

8 Chon ka ne pod ukia Nyasaye, ne un wasumbini mag gik maok onego kwan kaka nyiseche. 9 To ka koro useng'eyo Nyasaye, kata kawacho e yo machielo maber moloyo ka koro Nyasaye oseng'ey-ou, ere kaka udok e timbe machon mag piny manyap kod chunje maricho modhier? Udwaro ni timbegi ochak oketu wasumbini kendo? 10 Uketo chunyu mar rito odiechienge moyiedhi, kod dweye gi ndalo kod higni! 11 Ulitna ahinya, kendo timbeu miyo aparo ni dipo ne ayalonu Injili kayiem. 12 Jowetena, akwayou ni mondo uchal koda, mana kaka an bende ne atimo kane an kodu. Pok uchwanya e yo moro amora. 13 Ung'eyo kaka tuo mane atuogo ema nomiyo ayudo thuolo mar yalonu Injili. 14 To kata obedo ni ne atuo kamano to ne ok uchaya, kendo ne ok ujara. Kar timo kamano, to ne urwaka gi luor mana kagima ne urwako malaika mar Nyasaye; chutho nurwaka mana ka gima ne an Kristo Yesu owuon. 15 To koro ang'o moseketho moru mokwongo? Anyalo wacho ni kane alimou mokwongo to nurwaka gi mor maratipo ma kata mana wengeu nunyalo puko oko mi umiya. 16 Mit kikoro asedoko jasiku nikech awa-chonu adiera? 17 Jogo to ero temo ywayou korgi, to ng'euru ni gitimo kamano mana mar kethou. Gima gitemo timo en mana mondo gipogu kodwa, mondo gin ema umigi duong' moloyo wan. 18 To ok rach, pong' gi sirimo ber abera, mak mana ni nyaka utim kamano kuom timo gima ber. To da ber moloyo kutimo kamano kinde duto, kata antie kata aonge. 19 Nyithinda mahero, muoch kaya nikech un, nyaka ane ni Kristo o nyuol e iu, 20 to da ber ka an kodu sani mondo awuo kodu wang' gi wang' eka uwinj duonda maber, nikech chunya chandore ahinya nikech un.

Hagar Gi Sara

21 Nyisauru un joma dwaro bedo e bwo chik, donge ung'eyo gima chik dwarao? 22 Ung'eyo ni ondiki ni Ibrahim ne nigi yawuowi ariyo, ma achiel kuomgi nony-wol gi dhako ma misumba to machielo to nonywol gi dhako ma thuolo. 23 Wuod dhako ma misumbano nonywol kuom dwaro mar dhano, to wuod dhako ma thuolo nonywol kuom singruok. 24 Tiend wechegi opondo, nikech mon ariyogi ochung' kar singruok ariyo. Singruok achiel oa Got Sinai, kendo onyuolo nyithindo monego obed wasumbini: ma en Hagar. 25 Hagar ochung' kar Got Sinai man Arabia, kendo godno chalo gi dala maduong' mar Jerusalem ma kawuononi pod osiko e tich misumba gi nyithinde. 26 To Jerusalem man malo to nithuolo, kendo en e minwa, 27 mana kaka ondiki ni: "Bed mamor, in dhako ma migumba, in maok inywol nyithindo; ting' duondi kendo ikog matek, in mane muoch ok okayi; nikech nyithind dhako maok ony-wol ng'eny, moloyo dhako man gi dichwo. 28 Kuom mano jowetena, un koro un nyithind singruok mana kaka Isaka. 29 To mana kaka e kindeno wuowi mane ony-wol kuom dwaro mar dhano nosando wuoi mane onywol gi teko mar Roho Maler, e kaka chai kindeni. 30 Ndiko to wacho ang'o kuom wachni? Owacho ni "Riemb dhako ma misumba kaachiel gi wuode nimar wuod dhako ma misumba ok bi chamo girkeni gi wuod dhako ma nithuolo." 31 Kuom mano owetena, ok wan koth dhako ma misumba, to wan koth dhako mathuolo.

Jo-Galatia 5

Thuolo Ei Kristo

1 Kristo nogonyowa mondo wabed joma ni thuolo. Omiyo chung'uru motegno, kendo kik uyie ting' mapek kur-wako jok mar wasumbini kendo. 2 Winjuru gima awachonu maber! An Paulo asiemou ni ka uyie mondo oteru nyangu to Kristo ok nokonyu kata matin. 3 To bende anyiso ng'ato ang'ata moyie mondo otere nyangu ni kotimo kamano to odoko jagowi mar chopo Chike Musa mamoko duto te. 4 In mitemo bet e winjruok gi Nyasaye kuom mako chik, ng'eni isepogori gi Kristo; iselwar iae ng'wono mar N)asaye. 5 Kuom yie, ka wan ei Roho to warito gi ilo ngima makare ma wageno yudo. 6 Nikech kuom Kristo Yesu onge pogruok kata ka ng'ato oter nyangu kata ka ok otere. Gimoro achiel kende ma dwarore en yie matiyo kuom hera. 7 Jo-Galatia, yande uringo ng'wech maber, en ng'a moseduodou motamou luwo adiera? 8 Gima otimorenuno ok oa kuom Jal mane oluongou. 9 Ung'eyo ngero mawacho ni, "Thowi matin ema kuodo mogo modwal maduong'." 10 An gi geno kuom Ruoth ni ok ubi yie ruako paro moro mopogore moa kuom ng'at machielo. To ng'atno mose-witou gi puonj mobamno nyaka Nyasaye bi kume, kata bed ni en ng'a manadi. 11 Jowetena, kaponi pod ayalo wach tero nyangu to ang'o momiyo pod isanda kama? Ka kamano to kare puonj ma apuonjo mar msalaba da ok oketo chwanyruok. 12 Ne joma chando chun-yugo, daher mondo gidhi nyime ka giti-mo mano nyaka gihinyre kendgi giwe-gi! 13 Jowetena Nyasaye noluongou mondo ubed thuolo. To thuolo ma un-gono ok nyis ni koro unyalo timo gimoro amora mudwaro, kata gik maricho ma ringreu gombo timo. Kar timo kamano to ng'ato ka ng'ato konyo nyawadgi kuom hera. 14 Nikech Chik duto ichopo mana gi chik achiel mawacho ni, "Her wadu kaka iherori iwuon." 15 To ka kar hero kendo konyo joweteu to usiko ukaru akaya kendo ukidhoru akidha to tang'uru nikech ubiro tiekoru.

Ngima Kuom Roho

16 Omiyo akwayou ni mondo udag ei Roho, nikech kutimo kamano eka gombo maricho mag ringreu ok bi chopo. 17 Nikech ringruok osiko kadwaro timo mana gik ma Roho ok dwar, to Roho bende dwaro chopo gik ma ringruok ok dwar. Gik moko ariyogi osiko ka gimonre, kendo mano ema miyo ok utim gik mabeyo mugombo timo. 18 To ka Roho ema otelonu, to koro ok un e bwo Chik. 19 Timbe mag ringruok oyangore, gin kaka; chode, timbe mochido, anjawo, 20 lamo nyiseche manono, jwok, sigu, dhaw, nyiego, mirima, ichlit, miero; pogruok e kanyakla, 21 kod gombo; mer, dwanyruok, gi timbe mamoko mobam machal gi mago. Asiemou kaka nasiemou kinde motelo, ni joma timo timbe ma ka magi ok noyud gweth mar Pinyruoth Nyasaye. 22 To nyak mar Roho en hera, mor, kuwe, horuok, ng'wono, ber, bedo jaadiera, 23 dimbruok kod ritruok. Onge chik moro amora makwedo gik ma kamago. 24 Jo-Kristo Yesu madier duto oseguro kit ngima mar dhano machon gi gombone duto kod dwarone. 25 Nikech wadak kuom Roho, wasikuru mana kwawuotho kuom Roho. 26 Kik wawuondre kendwa wawegi, ka wasiko mana ka wakwinyore kendo wagombo gige jowadwa.

Jo-Galatia 6

Timo Maber Ne Ji Duto

1 Jowetena, ka ojuk ng'ato rando e richo moro amora to un joma nigi Roho onego ukonye oduogi e yo. To nyaka urieye gi chuny mamuol ka uritoru uwegi, nono to un bende tem dilou. 2 Ng'ato ka ng'ato nyaka ting' ting' nyawadgi, nikech kutimo kamano eka uchopo chik Kristo. 3 To ka ng'ato oka-wore moketore e duong' ma oongego, to ng'atno wuondore owuon. 4 Ng'ato ka ng'ato nyaka non mana wuodhe owuon. Kotimo kamano eka dodhialre en owuon, maok opiem gi ng'at machielo, 5 nimar ng'ato ka ng'ato nyaka ting' ting'ne owuon. 6 Jal mipuonjo Wach nyaka pogne japuonjne gik moko duto mabeyo. 7 Kik uwuondru kendu, Nyasaye ok nyal wuondi. Ng'euru ni dhano kayo mana gima ochwoyo. 8 Ng'at ma ochwoyo kuom ringruok, kuom ringruok noka kethruok, to ng'at ma ochwoyo kuom Roho, to kuom Roho noka ngima mochwere. 9 Omiyo kik waol gi timo timbe mabeyo, nikech ka ok wanyosore to wabiro keyo, ka kinde mag keyo ochopo. 10 Emomiyo, e kinde duto mwayudoe thuolo, to ber mondo watim maber ni ji duto, to moloyo ne anywola mar joma oyie.

Ok Tero Ji Nyangu To Chwech Manyien

11 Neyeuru kaka lweta awuon ema ondikonu baruani gi nukta madongo-dongo! 12 Jogo ma dwaro nyisore kuom gik maokogo to temo chunou ni nyaka teru nyangu. To gimomiyo gitimo ma en mana ni mondo gitony e sand mochomogi nikech wach msalap Kristo. 13 Parieuru ni kata mana joma chunou gi nyangugo bende ok rit Chik. Un to gichunou mondo giyud thuolo mar sungore nikech ringreu mong'adi. 14 An to ok anyal sungora e ringruok ngang'. Gima dimi asungra en mana msalap Ruodhwa Yesu Kristo, mosemiyo piny kod dwarone ogur e ngimana, kendo mosemiya teko mar loyo piny. 15 Nikech kata bed ni ng'ato oter nyangu kata ok otere ok lich, to gima dwarore en ni ochwe ng'ato chwech manyien. 16 Kuwe kod kech obedne ji duto moyie luwo chikni, kendo kata ne Israel mar Nyasaye. 17 Mogik, kik ng'ato ang'ata koro kelna chandruok, nimar ringra opong' gi mbel-ni ma aseyudo kaka jaote Yesu. 18 Jowetena, mad ng'wono mar Ruodhwa Yesu Kristo orit chunyu. Amin.

AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE