Acts

Tich Joote

Tich Joote 1

Oter Yesu Malo E Polo

1 Kuom Theofilo: E kitapa mokwongo ne andikoe gik moko duto mane Yesu ochako timo kendo puonjo 2 nyaka chop odiechieng' mane okawe odhi e polo, bang' chiwo chike kuom teko mar Roho Maler, ne joote mane oseyiero. 3 Bang' sandne, nonyisore en owuon ne jogi, kendo nochiwo ranyisi mang'eny masiro ni ne ongima. Ne ofwenyore negi kuom ndalo madirom piero ang'wen ka owuoyo kuom pinyruodh Nyasaye. 4 Kane oyudo ochiemo kodgi chieng' moro achiel, nomiyogi chik ni, "Kik ua Jerusalem, to rituru mich mane Wuora osingore ni nomiu, ma usewinja ka awuoyo kuome. 5 Nimar Johana nobatiso ji gi pi, to un ibiro batisou gi Roho Maler, kapok ndalo mang'eny okadho." 6 Omiyo kane gisechokore kaachiel, ne gipenje ni, "Ruoth, kindeni ema ibiro dwogoe loch e lwet jo Israel koso?" 7 En to nowachonegi ni, "Ok en tiju mar ng'eyo ndalo kata kinde ma Wuoro oseketo gi tekone owuon. 8 To ubiro yudo teko ka Roho Maler obiro kuomu; kendo unubed joneno maga ei Jerusalem kendo ei Judea duto gi Samaria, kod tung' piny gi tung' piny." 9 Bang' wacho mano, ne okawe odhi malo, mana ka ginene gi wengegi, to kendo polo noime mi nogeng'ore, ma koro ne ok ginyal nene. 10 Kane oyudo pod gichomo wengegi e polo, ka ging'iyo kaka odhi, apoya nono, ne gipo ka ji ariyo morwako lewni marachere ochung' bathgi. 11 Jogi nowachonegi ni, "Jo Galili, ang'o momiyo uchung' ka ung'iyo polo? Yesu owuonni, ma koro osegol kuomu oter e polo, biro duogo kendo, mana kaka usenene kodhi e polo."

Oyier Mathias Kar Judas

12 Bang'e ne gidok Jerusalem, ka gia e wi got miluongo ni Zeituni. Got Zeituni ne chiegni gi Jerusalem, kar wuoth moromo wuodh chieng' Sabato achiel, kia dala maduong'. 13 Kane gichopo, ne gidhi nyaka kama ne gidake, ei ot man malo ewi gorofa. Joma ne ni kanyo ne gin Petro gi Johana, Jakobo kod Andrea; Filipo gi Thoma, Batholomeo gi Mathayo, Jakobo wuod Alfayo, gi Simon Jakedo ne piny, kod Judas wuod Jakobo. 14 Giduto kaachiel, ne gin e achiel ka ginano e lamo, kaachiel gi mon moko, kod Maria min Yesu gi owetene. 15 E kindeno Petro nochung' e kind joma oyie (mane nyalo romo kar ji mia gi piero ariyo), 16 mi nowacho niya, "Owete, Ndiko nyaka ne chop kare, mana kaka Roho Maler nohulo chon gi lala, gi dho Daudi, kuom Judas mane otelo ne joma nomako Yesu. 17 Chutho, Judas ne en achiel kuomwa, kendo en bende ne en-gi kare e tichwani." 18 (Judas nong'iewo low gi pesa mane oyudo kuom richone, to kanyono ema noruomboree piny, kendo bund iye nobarore mi nyimbi iye opukore oko. 19 Ji duto man Jerusalem nowinjo wachni, mi ne gichako puodhono nying e dhogi ni, Akeldama', tiende ni, 'Puoth Remo'.) 20 Petro nomedo wuoyo kowacho ni, "Nimar ondiki e kitap Zaburi ni, 'Mad kar dakne dong' nono, ng'ato kik chak dag e iye kendo', kendo ni, 'Mad ng'at machielo kaw tije.' 21 Kuom mano, ber mondo wayier ng'at achiel e kind joma osebedo kodwa chakre kinde mane Ruoth Yesu ochako bedo kodwa nyaka chop kinde manyocha ogole e dierwa, 22 kochakore kinde mane Johana batisoe ji nyaka odiechieng' mane okaw Yesu ogol e dierwa. Nimar achiel kuom jogi nyaka bed janeno kuom chieme kaachiel kodwa." 23 Eka ne gichiwo nying ji ariyo: Josef miluongo ni Barsaba, (ma bende niluongo ni Justo), kod Mathia. 24 Bang'e ne gilamo ni, "Ruoth, ing'eyo chuny ji duto. Nyiswae kuom ji ariyogi ng'at miseyiero 25 mondo okaw tij bedo jaote mane Judas ojwang'o oweyo kane odhi kare mane ocharme." 26 Eka ne gigoyo ombulu, kendo ombulu nolwar kuom Mathia. Omiyo nomede kuom joote apar gachiel mamoko.

Tich Joote 2

Roho Maler Obiro Chieng' Pentekost

1 Ka chieng' Pentekost nochopo, noyudo ka gichokore kanyachiel gi duto. 2 Apoya nono, koko machalo gi yamb kalausi makudho matek noa e polo mopong'o ot mane gibetie. 3 Ne gineno gik machalo gi lep kata ligek mach, mane opiyo ewi ng'ato ka ng'ato kuomgi. 4 Giduto kar rombgi ne gipong' gi Roho Maler, mi gichako wuoyo gi dhok mayoreyore kaka Roho nomiyogi nyalo. 5 Noyudo jo Yahudi mathoth moluoro Nyasaye ni Jerusalem. Jogi noa e pinje duto manie bwo polo. 6 Kane giwinjo kit kokoni, oganda maduong' nochokore kaachiel, ka gihum nono, nikech ng'ato ka ng'ato kuomgi ne winjo ka joma oyie loso gi dhogi. 7 Ne gihum kendo giwuoro, mi gipenjo ni, "Jok mawuoyogi duto donge gin jo Galili? 8 Ka kamano, to ere kaka ng'ato ka ng'ato kuomwa winjogi mana e dhowa wawegi? 9 Wan kaeri jo Parthia gi Media, gi Elam; joma oa Mesopotamia gi Judea kod Kapadokia; gi Ponto kod Asia, 10 Frigia kod Pamfilia, Misri kod gwenge mag Libya mokiewo gi Kurene; kaachiel gi welo moa Rumi (mano oting'o jo-Yahudi kod joma moko molokore mondo oluw din jo Yahudi). To moko bende gin jo Krete gijo Warabu. Ere kaka wawinjo-gi ka gihulo gik madongo ma Nyasaye osetimo e dhowa wawegi!" 12 Ne gipenjore ka gihum kendo gidhier nono ni, "Gima timoreni tiende ang'o?" 13 To jomoko kuomgi nocharogi kawacho ni, "Jogi osemadho kong'o mang'eny momerogi."

Petro Owuoyo Gi Oganda

14 Eka Petro nochung' malo, kaachiel gi jopuonjre apar gachiel mamoko, moting'o dwonde kowuoyo gi ogandano kama; "Jo Yahudi wetena, kaachiel kod un duto ma un Jerusalem, weuru anyisu tiend wachni. Chikuru itu maber mondo uwinj gima awacho. 15 Jogi ok omer kaka uparono. Saa adek okinyi sani ok ng'ato nyal merie! 16 Ooyo, gima timoreni en mana gima Janabi Joel nokoro chon kowacho ni, 17 "Nyasaye wacho ni kinde nochopi e ndalo giko, ma anaolie Rohona kuom ji duto. Yawuotu gi nyiu nokor wach, to jou matindo none fwenje jou madongo nolek lek. 18 Ee, koda ka jotichna machwo gi mamon, anaol kuomgi Rohona, anaol kuomgi Rohona e ndalono mi ginikor wach. 19 Bende ananyis honni madongo e kor polo malo kod ranyisi mathoth e piny mwalo, remo gi mach kod iro mad-huolore. 20 Wang' chieng' nolokre mudho kendo dwe nochal gi remo kapok odiechieng' mar Ruoth man-gi duong' mang'ongo ochopo.21 To ng'ato ang'ata ma noluong nying Ruoth nokwo! 22 "Un Jo Israel, winjuru wachni; Yesu ja Nazareth ne Nyasaye ochungo e dieru kaka ng'at mowinjore luor. Nyasaye notimo honni gi gik malich miwuoro kod ranyisi madongo e dieru kuome, mana kaka un uwegi ung'eyo maber. 23 Yesuni ne ochiw e lwetu kaluwore gi chenro Nyasaye kod ng'eyone mongirore. To un, gi kony moa kuom joma richo, ne unege ka ugure gi musmal e msalaba. 24 Kata kamano Nyasaye nochiere oa kuom joma otho, kane ogonye oa e rem malit mar tho, nikech tho ne ok nyal loye piny. 25 Daudi be nowuoyo kuome kama: Ne aneno Ruodha e nyima ndalo duto. Nikech en e bada korachwich gimoro ok noyienga. 26 Emomiyo chunya mor kendo lewa yot; ringra bende nodag gi geno, 27 nikech ok nijwang'a miweya ei liel, to bende ok niyie Ng'ati Maler ringre tow. 28 Isenyisa yore mag ngima; kendo inipong'a gi mor mogundho, ka an e nyimi 29 "Owetena, anyalo wachonu ka an-gi chir ni Daudi kwarwa notho mi noike, kendo liende ni kodwa nyaka kawuono. 30 To kaka ne en janabi, nong'eyo ni Nyasaye nosesingore e yor kuong'ruok ni enoket achiel kuom nyikwaye e lochne. 31 Kaka noneno gik manyime, ne owuoyo kuom chier mar Kristo, kowacho ni ok ne bi weye ei liel mi ringre tow. 32 Yesuni ema Nyasaye osechiero oa kuom joma otho, kendo wan wawegi wan joneno kuom wachno. 33 Kaka koro en gi duong', kobet e bad Nyasaye korachwich, Wuoro osemiye Roho Maler mane osingore ni nochiw, kendo oseolo gima koro uneno kendo uwinjoni. 34 Nikech Daudi ne ok oidho odhi e polo, to eka en owuon ema nowacho ni, "Ruoth nonyiso Ruodha ni" "Bed e bada korachwich 35 nyaka chop ami wasiki duto bed raten tiendi." 36 "Emomiyo nyaka ung'e wachni malong'o, unjo Israel duto ni Nyasaye oseke-to Yesu mane uguro Ruoth kendo Kristo." 37 Kane ji owinjo wachno, chunygi nongado negi bura, mine giwacho ni Petro kod joote mamoko ni, "Owetewa , watim ang'o?" 38 Petro nodwokogi ni, "Lokreuru mondo obatisu, ng'ato ka ng'ato kuomu, e nying Yesu Kristo, mondo eka owenu richou. Kamano otimore to ubiro nwang'o Roho Maler kaka mich. 39 Nikech singruokni en maru kaachiel gi nyithindu; kendo en mar ji duto modak kuma bor, jogo duto ma Ruoth Nyasachwa noluong ire." 40 Petro nomedo siemogi gi weche mamoko mathoth; komedo jiwogi kowacho ni, "Tonyuru ua kuom tieng' mokethoreni." 41 Joma norwako weche Petro ne obatisi, kendo chieng'no kar ji alufu adek nomedore e kwan joma oyie.

Lalruok Mar Joma Oyie

42 Joma oyie noketo chunygi kuom puonj joote, kendo kuom lalruok, gi ng'ingo makati kod lamo.43 Ji duto nopong' gi luoro ka joote netimo ranyisi mang'eny gi honni. 44 Joma oyie duto ne nie achiel, kendo ne gikonyore gi mwandugi duto kaachiel. 45 Ne giloko gigegi gi mwandugi pesa kae to gilonyorego e kindgi giwegi, kaluwore gi dwaro mar ng'ato ka ng'ato kuomgi. 46 Ne gisiko giromo pile ka pile e laru mar Hekalu, kendo ne ging'ingo makati e miechgi, ka gichiemo kaachiel gi chuny mamor. 47 Ne gisiko gipako Nyasaye, kendo ji duto ne mor kodgi. To Ruoth ne medo joma owar manyien e ogandagi pilepile.

Tich Joote 3

Petro Ochango Puth Ma Jakwecho

1 Chieng' moro achiel, Petro gi Johana ne jodhi e Hekalu, kar saa ochiko odhiambo, mane en saa mar lemo. 2 To sechego noyudo oting' ng'at moro maputh kitero e ranga Hekalu miluongo ni Jaber, kama ne ojaketee pilepile, mondo okwa kony kuom joma donjo ei Hekalu. 3 Kane ng'atno oneno Petro gi Johana ka jodwaro donjo ei Hekalu, nokwayogi kony. 4 To Petro gi Johana ne jong'iyo wang'e tir, kae to Petro owacho ni, "Ng'iwa ane!" 5 Ng'atno nong'iyogi, kogeno yudo gimoro kuomgi. 6 Eka Petro nowacho ni, "Aonge gi fedha kata dhahabu, to gima an-go ema amiyi. E nying Yesu Kristo ja Nazareth, wuothi." 7 Nomako bad ng'atno, mi okonye aa malo, kendo gikanyono tiend ng'atno gi ombong'ne noyudo teko. 8 Ng'atno noleng'ore malo mi ochako wuoth. Bang'e nodhi kodgi ei laru mar Hekalu, kowuotho kendo kochikore kendo kopako Nyasaye. 9 Ka ji duto nonene kowuotho kendo kopako Nyasaye, 10 ne giyange ni ne en jagono mane jabet kakwecho e dho ranga Hekalu miluongi ni Jaber, omiyo ne giwuoro kendo dhogi nomoko kuom gima notimore ne ng'atno.

Petro Olero Ne Ji Wach

11 Kane jakwechono pod otwere kuom Petro gi Johana, ji duto nohum nono. Ne gibiro ging'wech ir jootego nyaka kama iluongo ni Agoch Solomon. 12 Kane Petro onenogi, nowachonegi ni, "Ang'o momiyo gima otimoreni obwogou, un Jo-Israel? Ang'o momiyo uchomo wang'u ung'iyowa mana kagima tekowa wawegi kata long'owa ema osemiyo jali owuotho? 13 Nyasach Ibrahim gi Isaka gi Jakobo, ma en Nyasach kwerewa, ema osemiyo Yesu jatichne duong'. Un to ne uchiwe mondo onege, kendo ne ukwede e nyim Pilato, kata obedo ni Pilato ne dwa gonye thuolo. 14 Ne ukwedo Ng'ama Ler kendo makare, to ukwayo mondo ogonynu janek. 15 Ne unego wuon ngima, to Nyasaye nochiere oa kuom joma otho. Wan wawegi wan joneno kuom wachni. 16 Kuom yie e nying Yesu, ema ng'at muneno kendo ung'eyoni oseyudoe teko. En mana nying Yesu, kaachiel kod yie maa kuome, ema osemiyo ng'atni resruok moromo chuth, mana kaka un duto unenoni. 17 "To koro, Owetena, ang'eyo ni ne utimo gigo e kia, mana kaka jotendu bende notiyo e kia. 18 To ma e yo ma Nyasaye nochopogo chenrone mane osenyiso chon gi dho jonabi duto, kowacho ni Kristone none sand. 19 Koro lokreuru uwe richou, udog ir Nyasaye, mondo richou owenu, eka Ruoth noduog chunyu mi uyud kuwe, 20 kendo eka enoornu ma en Yesu Kristo, Jal mane owalnu. 21 To pod nyaka obedie e polo nyaka chop kinde ma Nyasaye ketoe gik moko duto kare, mana kaka nosesingore chon gilala gi dho jonabi mage maler. 22 Nikech Musa nowacho ni, 'Ruoth Nyasaye ma Nyasachu nopuodhnu janabi machal koda koa e dier ogandau, to un bende nyaka uwinj gimoro amora mowa-chonu. 23 Ng'ato ang'ata maok nowinje to nong'ad kare oko chuth e kind ogandane. 24 "Chutho, jonabi duto, kochakore gi Samuel kadhi nyime, kar romb jonabi duto mosewuoyo, nokoro weche kuom ndalowagi. 25 To un e nyikwa jonabigo, kendo un e weg singruok ma Nyasaye notimo gi kwereu. Nonyiso Ibrahim ni, 'Ogendini duto mag piny noyud gweth koa kuom kothi.' 26 Ka Nyasaye nooro Jatichne to noore mokwongo ne un, mondo ogwedhu, ka oloko ng'ato ka ng'ato weyo yorene maricho."

Tich Joote 4

Petro Gi Johana E Nyim Sanhedrin

1 Kane Petro gi Johana pod wuoyo gi ji, jodolo gi jatend jorit Hekalu kod jo Sadukai nobiro irgi. 2 Igi nowang' kendo ne gin gachiedh nade mang'eny ka Petro gini puonjo ji kendo yalo ni Yesu osechier kendo ni joma osetho biro chier kuom Yesu. 3 Ne gimako Petro gi Johana, to kaka piny koro ne dwa yuso, ne giketogi e jela nyaka kinyne. 4 To ji mang'eny mane owinjo wach mane oyal noyie, kendo kar romb joma oyie duto nomedore moromo chwo alufu abich. 5 Kinyne, jotend jo Yahudi gi jodongo kod jopuonj Chik noromo Jerusalem. 6 Anas, jadolo maduong', bende ne nikanyo, kaachiel gi Kaifa, Johana, Aleksanda, kod jood jadolo maduong' mamoko. 7 Ne gigolo chik mondo okel Petro gi Johana e nyimgi, eka gichako penjogi ni, "Teko mane, kata nying mane, ma nutimogo gima utimoni?" 8 Eka Petro mane oyudo opong' gi Roho Maler nowachonegi ni, "Jotelo gi jodongo mag oganda! 9 Ka dipo ni uluon-gowa e nyimu ka mondo waler gimomiyo otim tim maber ne puth, kendo mondo upenjwa kaka nende oyudo chang, 10 to ng'euru wachni un kaachiel gijo Israel duto: ni kuom nying Yesu Kristo ja Nazareth mane uguro un uwegi to Nyasaye nochiero oa kuom joma otho ema omiyo ng'atni ochung' e dieru ka kangima chuth. 11 Yesu ema Ndiko owuoyo kuome kawacho ni, 'Kidi ma un jogedo nudagi ema koro osedoko kidi motegno moriwo kor ot 12 Warruok ok nyal yud kuom ng'at moro machielo; nikech onge nying moro machielo e bwo polo mosechiw ne ji mondo wayud warruok kuome." 13 Kane gineno chir mane Petro gi Johana nigo, kendo ka ne ginwang'o ni gin ji ajia maok osomo, ne giwuoro ahinya, omiyo ne ging'eyo gadiera ni jogi yande nigi Yesu. 14 To nikech ne pod gineno ka ng'at mane osechangi ochung' e diergi kanyo, onge gima ne ginyalo wacho mondo gikwed gima noseti-moreno. 15 Kuom mano ne giriembogi oko mar Buch Sanhedrin, eka bang'e ne gikuotho e kindgi giwegi ni, 16 "Ang'o mwanyalo timo ne jogi? Ji duto modak Jerusalem ong'eyo maber ni gisetimo hono mong'ong'ore, kendo ok wanyal kwedo mano. 17 To mondo wageng' wachni kik landre malach e dier ji, nyaka wasiem jogi ni kik gichak giwuo kuom nyingni ne ng'ato ang'ata." 18 Eka ne giluongo Petro gini irgi kendo mi gimiyogi chik ni kik gichak giwuo kata gipuonji kata matin e nying Yesu. 19 To Petro gi Johana nodwokogi ni, "Ng'aduru bura un ka bende en gima ber ne Nyasaye mondo un ema wawinju to wawe mak wawinjo Nyasaye. 20 Nikech ok wanyal ling' maok wawuoyo kuom gik ma waseneno kendo wawinjo." 21 Bang' medo siemo jootego, ne giweyogi gidhi. Ne ok ginyal yudo yor hinyogi nikech ji duto ne miyo Nyasaye duong' kuom gima nosetimore. 22 Nikech jal mane ochangi e yor honono ne hike oloyo piero ang'wen.

Joma Oyie Olamo Nyasaye

23 Kane osegony Petro gi Johana, ne gidok ir joma oyie wetegi mi ginyisogi gik moko duto ma jodolo madongo gi jodong oganda nosewacho nigi. 24 To kane joma oyie owinjo wachgino, ne git-ing'o dwondgi malo riat ka gilamo Nyasaye ni, "Aa Ruoth Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto, In ema nichweyo polo gi piny gi nam koda ka gik moko duto manie igi. 25 Ne iwuoyo kuom Roho Maler gi dho jatichni, ma en kwarwa Daudi, kiwa-cho ni, 'Ang'o momiyo jopinje maoko mirima omako? Koso ji chano jiemo kayiem nono nang'o? 26 Ruodhi mag piny ony-ono piny motegno kendo jotelo choko-re kaachiel mondo giked gi Ruoth kendo gi Ng'ate mowiro.' 27 "Chutho, Herode gi Pontio Pilato noromo e dalani kod ogendini kaachiel gi jo Israel mondo gilos yor hinyo Jatichni Maler ma isewiro, ma en Yesu. 28 Ne gitimo gima in iwuon ne isechano chon gi tekoni kod ng'eyoni ni nyaka timre. 29 To koro Ruoth, winj siem ma gisiemowago, kendo mi jotichni teko mondo ohul wachni gi teko moloyo. 30 Rie lweti mondo ichangi jotuo kendo itim honni kod ranyisi madongo e nying Yesu, Jatichni Maler." 31 Kane giselamo, kama ne gichoko-reno noyiengni, kendo Roho Maler nopong'ogi giduto, mi giyalo Wach Nyasaye gi chir. Joma Oyie Opogo Mwandugi Gi Jowetegi 32 Joma oyie duto ne timo gik moko gi chuny achiel kod paro achiel. Onge ng'ato kuomgi kata achiel mane okawo mwandune kaka gige owuon, to ng'ato ka ng'ato ne pogo gige duto ne nyawadgi, ka gikonyore ng'ato gi ng'ato. 33 Joote nodhi nyime gi hulo wach kuom chier mar Ruoth Yesu gi teko mang'ongo, kendo ng'wono maduong' ne nikodgi duto. 34 Onge ng'ato kuomgi mane ochando gimoro, nikech kinde ka kinde jogo mane nigi puothe kata udi neuso gigegigo, kendo ne gikelo pesa mane ong'iewgigo mi 35 giketo e lwet joote eka joote nopogo pesago ni ng'ato ang'ata mane ochando gimoro. 36 Kamano bende e kaka Josef ma Ja-lawi modak Saipras, mane joote ochako ni Barnaba (ma tiende ni Jal ma Jiwo Jal ma jiwo ji,) 37 noloko puothe pesa mi okelo oketo e lwet joote.

Tich Joote 5

Anania Gi Safira

1 To ng'at moro miluongo ni Anania, kaachiel gi chiege Safira, bende noloko girgi moro pesa. 2 To Anania nodong' gi bath pesa moko ling'ling mondo okonyrego, ka chiege bende nong'eyo wachno maber. Pesa modong' to nokelo oketo e lwet joote. 3 Eka Petro nowacho ni, "Anania, ere kaka Satan osepong'o chunyi momiyo isewuondo Roho Maler, ka idong' gi bath pesa mane iyudo kuom puodho? 4 Donge puodho ne en mari kane pok ongiewe? Kata ka ne iseuse, donge ne inyalo kony-ori gi pesago kaka ihero? En ang'o ma nomiyo iparo mondo itim gima kamano? Nyasaye ema isewuondo, to ok dhano!" 5 Ka Anania nowinjo wachno, nogore piny motho. Ji duto mane owinjo gima notimoreno ne luoro omako. 6 Eka yawuowi nobiro mokawe, kendo kane gis-erwako ringre, ne giting'e gitere oko mi giike. 7 Bang' seche adek, chiege bende nobiro kanyo, kokia gima nosetimore ne chwore. 8 Petro nopenje ni, "Nyisa ane wachni, ma eni e nengo mane Anania oyudo kuom puodho manende ouso?" Safira nodwoke ni, "Ee, mano e nengone." 9 To Petro nowachone ni, "Ere kaka nunyalo winjoru mondo utem Roho mar Ruoth? Ne! Tiend joma ne oiko chwori pod ni e dhoot, in bende gibiro ting'i giteri oko." 10 Gikanyono Safira nogore piny e tie Petro mi otho. Eka yawuari nobiro mod-onjo, to kane giyude ka osetho, ne giting'e gitere oko mi giike e bath chwore. 11 Luoro maduong' nomako kanisa ngima, kod ji duto mane owinjo gik mane oti-more.

Joote Ochando Ji Mang'eny

12 Joote notimo honni gi ranyisi mathoth e dier ji. To joma oyie duto ne romoga e Agoch Solomon. 13 Onge ng'ato ang'ata mane nyalo hedhore mondo ori-wre kodgi, kata obedo niji ne omiyogi luor malich kamano. 14 To kata kamano, chwo gi mon mang'eny nomedo yie kuom Ruoth, kendo mago ma noyie nomedi e kwan joma oyie. 15 Kuom mano ji notelo joma tuo mi oketogi e bath yore ka gipiel-ogi e kitendni kod pere, mondo kata mana tipo mar Petro oum moko kuomgi kokalo butgi. 16 Oganda mag ji mathoth moa e mier mokiewo gi Jerusalem bende nokelo jogi matuo gi joma jochiende sando, kendo jogo duto nochangi.

Osand Joote

17 Jadolo maduong' gi joge mane win-jore kode duto, mane gin jokanyo mar buch jo Sadukai, nyiego nomako. 18 Ne gimako joote mi giketogi e jend ji ajia. 19 To kane ochopo otieno malaika mar Ruoth noyawo dhoudi duto mag jela mogologi oko. 20 Malaikano nowachonegi ni, "Dhiuru uchung' ei Hekalu mondo unyis ji weche duto kuom ngima manyi-enni." 21 Kane piny oyawore, ne gidonjo e Hekalu mana kaka nonyisgi, mi gichako puonjo ji. To ka jadolo maduong' gi joge nochopo, ne gichoko jobuch Sanhedrin, mane en chokruok mar jodong Israel duto, mi gioro wach mondo ogol joote e jela okel e nyimgi. 22 To kane askeche ochopo e jela, ne ok giyudo jopuonjre kuno. Kuom mano ne gidwoko wach ni, 23 "Ne wayudo ka dhout jela olor matek gi kiful, kendo ka jorito ochung' e dho udi; to kane wayawo dhoudigo to ok wayudo ng'ato ei jela." 24 Kane jatend jorit Hekalu gi jodolo madongo owinjo wachni ne gid-hier nono, ka giparore kuom gima wachni ne nyalo kelo. 25 Eka ng'at moro nobiro mowachone-gi ni, "Winjieuru! Joma ne uketo e jela ero ochung' e Hekalu puonjo ji." 26 Kane jatend jorit Hekalu owinjo wachno, nowuok sanosano gi askechege mi gidhi giomo joote gikelo. Ne ok gitiyo gi thuon, nikech ne giluor niji biro chielogi gi kite. 27 Kane gisekelo joote, ne giketogi e nyim jobura mondo jadolo maduong' openjgi weche. 28 Jadolo maduong' nowachonegi ni, "Ne wasiemou matek mondo kik uchak upuonj ji e nyingni, to eka koro usepong'o Jerusalem duto gi puonj u, kendo uramo ni nyaka bura lowa ni remb ng'atni nie wiwa." 29 Petro gi joote mamoko nodwokogi ni, "Nyaka wawinj mana Nyasaye, to ok dhano! 30 Nyasach kwerewa nochiero Yesu oa kuom joma otho, en e Yesu mane unego ka uliere e yath. 31 To Nyasaye oseting'e malo mokete e bade owuon ma korachwich, kaka Ruoth kendo Jawar, mondo eka omi jo Israel lokruok kod weruok mar richo. 32 Wan joneno kuom wechegi, mana kaka Roho Maler, ma Nyasaye osechiwo ne joma winjo wachne, bende en janeno." 33 Kane giwinjo wachni, mirima mager nomakogi, kendo ne gidwaro nego joote. 34 To ja Farisai moro ma nyinge Gamaliel, mane en japuonj chik ma ji duto ogeno, nochung' e nyim buch Sanhedrin mi ogolo chik mondo ogol joote oko matin. 35 Bang'e nowuoyonegi kama: "Jo Israel, paruru matut kuom gima udwa timo ni jogi. 36 Pok odeko ka Theuda nyocha osieko ka, kowacho ni en ng'at moro malich, kendo kar ji mia ang'wen noluwe. Ne onege, kendo jolupne ne oke, mi wachno orumo kamano. 37 Bang'e achien Juda ja Galili nothinyore e kinde mane ikwa-noe ji, mi notelo ne oganda moro matin mane kwedo loch. En bende ne onege, mi jolupne oleny nono. 38 Kuom mano weuru jogi mos! Gonygiuru gidhi! Nikech kapo ni chenrogi kata timbegigi oa kuom dhano to ok gibi dhi nyime. 39 To ka oa kuom Nyasaye to ok ubi nyalo geng'ogi, nono to dipo ka unwang'o ni ukedo mana gi Nyasaye owuon!" 40 Weche Gamaliel nosemogi. Kuom mano ne giluongo joote irgi mi gichiko mondo orodhgi gi del. Eka negisiemogi matek ni kik giwuo kuom nying Yesu, aye giweyogi gidhi. 41 Joote ne oa e nyim Buch Sanhedrin kamor sidang' nikech ne ginwang'o thuolo mar yudo sand nikech Nyingno. 42 Odiechieng' kodiechieng' ei agolini mag hekalu kendo ot ne ok giling' mak gipuonjo kendo gihulo Wach Maber ni Yesu e Kristo,

Tich Joote 6

Yiero Mar Jokony Abiriyo

1 E kindeno kar kwan mar jopuonjre ne medore jo Yahudi mane wacho dho Grik nochako ng'ur gijo Yahudi wetegi mane wacho dho Hibrania. Jo Yahudi mane wacho dho Grik ne ywak ni mond lietegi ne ojwang' kaluwore gi kony mar chiemo mane ipogo mond liete. 2 Wachno nomiyo joote apar gariyo ochoko jopuonjre duto kanyachiel, mi giwachonegi ni, "Ok ber mondo wajwang' tij yalo Wach Nyasaye mondo wapog chiemo. 3 Kuom mano, owetewa, yieruru ji abiriyo e dieru ka; joma ong'ere ni opong' gi Roho Maler kod rieko mondo waket tijni e lwetgi, 4 eka wan waketre chuth ne tijwa mar lamo gi yalo Wach. 5 Paroni nomoro joma oyie duto kanyakla, omiyo ne giyiero Stefano, ng'at mopong' gi yie kendo gi Roho Maler, gi Filipo, kod Prokoro, gi Nikanor, gi Timon, gi Parmenas, kod Nikolao ja Antiok, ng'at mane olokore oluwo din jo Yahudi. 6 Ne gikelo jogi mi joote oyieyo lwetgi kuomgi kendo olamonegi. 7 Koro Wach Nyasaye nomedo landore. Kwan jopuonjre man Jerusalem nimedore piyo piyo, kendo Jo-Yahudi mang'eny ma jodolo nolokore moluwo yieno.

Omak Stefano

8 To Stefano ma ne en ng'at mopong' gi ng'wono kod teko mar Nyasaye, notimo ranyisi madongo miwuoro kod honni e dier ji. 9 Kata kamano jomoko nochako kedo kode. Jogi ne gin jokanyo mar oganda mane iluongo ni Sunagogi mar "Jorieko Mogony." Ne gin jo Yahudi modak Kurene gi Aleksandria kod gwenge mag Kilikia kod Asia. Jogi nochako mino wach gi Stefano, 10 to ne ok ginyal loyo riekone kod teko mar Roho mane owuoyogo. 11 Bang'e ne gisemo jomoko mane nikanyo, ka giwacho ni, "Ne wawinjo Stefano ka wacho weche mag ayany kuom Musa gi Nyasaye." 12 Omiyo ne gitugo mirimb ji kaachiel gi jodong oganda kod jopuonj chik. Ne gimako Stefano mi gikele e nyim Buch Sanhedrin. 13 Eka ne gichiwojoneno mag miriambo, mane ojimbo wach kuome kawacho ni, "Ng'atni osiko wuoyo marach kuom kama ler, kendo kuom Chik. 14 Nikech ne wawinje gi itwa kowacho ni Yesu maja Nazarethni biro ketho Hekaluni mi olok kitwa gi timbewa omiy-owa." 15 Ji duto mane obedo e Buch Sanhedrin ne ng'iyo Stefano ma wengegi ok diemre, kendo ne gineno ka lenda wang'e chai gi lend wang' malaika.

Tich Joote 7

Stefano Owuoyo Ni Buch Sanhedrin

1 Bang'e jadolo maduong' nopenjo Stefano ni, "Weche modonjnigogi bende gin adier?" 2 To en nodwoko ni, "Owetena kod wuonega, winjauru! Nyasach duong' nofwenyore ne wuonwa Ibrahim kane pod odak e piny Mesopotamia, kane pok odar odhi odak Haran. 3 Nyasaye nowachone ni, "Dar iwe pinyu gi jou mondo idhi e piny ma abiro nyisi! 4 "Omiyo Ibrahim nodar oweyo piny jo Kaldea mi odhi odak e piny Haran. Bang' tho wuon-gi, Nyasaye nooro Ibrahim e piny ma koro udakieni. 5 To ne ok omiye girkeni moro e pinyni, kata lo matin moromo tielo nyono. Nyasaye nosin-gorene ni en kaachiel gi nyikwaye mane biro aa bang'e ne gi biro kawo lopni, kata obedo ni Ibrahim ne onge gi nyathi e kindeno. 6 Nyasaye nowuoyo kode kawacho ni, "Nyikwayi nobed jodak e piny moro mawendo, kendo kuno nolokgie wasumbni, ka jopinyno sandogi malit kuom higini mia ang'wen. 7 To anakum piny ma noketgi wasumbinino!' Nyasaye nowacho bende ni, 'Bang'e giniwuog gia e pinyno mi gilama kaeri 8 Bang'e Nyasaye notimo gi Ibrahim singruok e yor tero nyangu. Ka Ibrahim nonywolo wuode ma Isaka, notere nyangu bang' ndalo aboro kosenywole. Achien Isaka nonywolo Jakobo, kendo Jakobo bendo nodoko wuon kwerewa apar gariyo. 9 "Nikech kwerewago ne nyiego omako gi Josef, ne giuse kaka misumba nejo Misri. To kaka Nyasaye ne nikode, 10 nokonye e chandruok duto mane oyudo. Ne omiyo Josef rieko mi kinde gi Farao ruodh Misri obedo maber. Omiyo Farao nokete jatelo maduong' morito piny Misri duto, nyaka od ruoth bende. 11 "Eka kech maduong' nomako piny Misri gi Kanaan mi nokelo chandruok maduong' e piny ma kata kwerewa ne ok nyal yudo chiemo. 12 Ka Jakobo nowinjo ni cham ne nitie Misri, nooro kwerewa kuno e otene mokwongo. 13 To e otegi mar ariyo, Josef nohulore ne owetene, mi Farao koro nong'eyo jodalagi Josef. 14 Bang' mano Josef nooro wach mondo okelne Jakobo wuon mare kaachiel gi wedene duto, kar kwan ji piero abiriyo gabich. 15 Koro Jakobo nolor mwalo nyaka Misri, kuma en kaachiel gi kwerewa duto nothoe. 16 Ringregi to ne oting' okel nyaka Shekem mi ne oketgi e bur ma Ibrahim noseng'iewo shekem chon kuom yawuot Hamor gi nengo moromo. 17 "Ka ndalo koro nochopo machiegni mondo Nyasaye ochop singruok mane otimo gi Ibrahim, noyudo ka kar kwan jowa mane odak Misri ne koro oseme-dore. 18 Achien ruoth moro mane okia wach moro amora kuom Josef nokawo loch mar piny Misri. 19 En ne ogajo jowa mi osando kwerewa malit, ka ochunogi mondo giwit nyithindegi mondo otho. 20 "Kindeno ema nonywolie Musa, nyathi mane jaber gilala e nyim Nyasaye. Kuom dweche adek, ne opidhe e od wuon mare. 21 To kane opande oko, nyar Farao ne okawe mi opidhe mana kaka nyathine owuon. 22 Musa ne oyudo puonjruok e kit rieko duto mag jo Misri, kendo ne en rat-ego e kit wuoyone kod timbene. 23 "Ka Musa koro ne jahigini piero ang'wen, noparo e chunye mondo odhi olimie jo Israel wetene. 24 Noneno ka achiel kuomgi itimone marach gi ja Misri moro, omiyo ne odhi okonye mi nogoyo ja Misrino monego. 25 Musa noparo ni jo Israel wetene ne nyalo neno ni Nyasaye ema notiyo kode mondo ogolgi e twech, to ne ok gi neno kamano. 26 Kinyne Musa noyudo jo Israel ariyo ka jogore. Notemo thegogi kowacho ni, 'Joka ma, un Jowete; ang'o momiyo udwa hinyoru kayiem?' 27 "To ng'at mane sando nyawadgino nodhiro Musa gichien kowacho ni, Werikoda, ng'a moketi jatelo kata jathek e kindwa? 28 Idwa nega kaka nyo inego ja Misri cha koso?' Ka Musa nowinjo wachni, noringo odhi Midian, kama nodakie kaka japiny moro mi onywolo yawuowi ariyo. 30 "Bang' ka higini piero ang'wen nosekalo, malaika moro nothinyore ni Musa ei ligek mach mane wuok e bungu maliel, ei thim man but Got Sinai. 31 Ka Musa noneno kit majno, nodoko maluor. To ka nosudo machiegni mondo onene maber, nowinjo dwond Ruoth Nyasaye kawacho ni, 32 'An e Nyasach kwereni; Nyasach Ibrahim gi Isaka gi Jakobo; Musa notetni ka luoro omake, kendo ne ok ohedhore ng'icho kendo. 33 "Eka Ruoth Nyasaye nowachone ni, 'Gol patpat mirwakono oko, nikech kama ichung'eni en kama ler! 34 Aseneno gi wang'a kaka joga chandore malit e piny Misri. Ase winjo churgi omiyo asebiro mondo agonygi gibed thuolo. Koro bi ane mondo aori idogi Misri!' 35 Ma e Musa nogo mane oyudo gisekwedo ka giwacho ni, 'Ng'ama noketi jatelo kata jathek e kindwa?' Nyasaye owuon ne oore mondo obed jatendgi kendo jares margi, ka nofwenyorene e kit malaika mane oneno e bungu. 36 Ne otelonegi kogolo-gi gia Misri, kendo notimo ranyisi gi honni madongo e piny Misri, gi Nam Makwar, kendo nomedo timo mamoko mang'eny kuom higni piero ang'wen e thim. 37 Ma e Musa nogo mane onyiso jo Israel ni, 'Nyasaye noornu janabi machal koda kogolo e dier ogandau! 38 En owuon ne entie ei chokruok mane nie thim, kaachiel gi kwerewa kod malaika mane owuoyo kode e Got Sinai; kendo ne omiye weche mangima makoro wawinjogi. 39 "To kwerewa notamore winjo wachne. Kar timo mano to ne gikwede mi ne gidok Misri gie chunygi maiye. 40 Ne ginyiso Harun ni, 'Losnwa nyiseche mondo ema koro otelnwa, nikech ng'at miluongo ni Musa mane ogolowa Misrini wakia gima oseti-morene!' 41 Mano e kindeno mane gilosoe kido milamo machalo nyaroya. Ne gitimone misango, mi gilosone sawo ka gimiyo gima lwetgi ema ne oloso duong'! 42 To Nyasaye nogolo pache kuomgi moweyogi mondo gilam chwech mag polo kaka nyiseche gi, mana kaka ondiki e kitap jonabi ni: 'Be nukelona misango kata chiwo higini piero ang'wen mane un e thim, Yaye jo Israel? 43 Ooyo, hemb Molek ema nuting'o malo kod sulwe mar nyasachu ma Refan ma gin nyiseche mane uloso mondo ulam. Emomiyo abiro terou e twech, tok Babulon, kuma bor'. 44 "Kane kwerewa pod wuotho e thim, ne gin kod Hekalu miwuothogo miluongo ni Hemb Rapar. Hemano nolosi mana kaka Nyasaye nonyiso Musa mondo olose, koluwo ranyisi mane omiye. 45 Ka kwerewa noyudo Hemani, ne giting'e ka Joshua otelonegi, nyaka ne gichopo kode e piny mane giyako kuom jo pinje mamoko mane Nyasaye oriembo mi oweyonegi piny Hemani ne gibedo go nyaka chop kinde mag Daudi, 46 mane Nyasaye otimone ng'wono kane okwayo Nyasaye mondo ogerne Nyasach Jakobo kar dak. 47 To Solomon emane ogerone odno. 48 "Kata kamano Ng'at Mamalo Chutho ok dagi e udi ma dhano ogero, mana kaka janabi owacho niya, 49 "Ruoth Nyasaye owacho ni, polo e koma mar duong' to piny ema raten tienda. Koro en ot machal nadi ma dugerna? Koso ere kama dilosna mondo ayweye? 50 Donge lweta ema oseloso gigi duto?' 51 "Un joma tokgi tek, chunyu bor gi Nyasaye kendo udagi winjo wachne! Uchal mana gi kwereu. Usiko utamo Roho Maler tiyo! 52 Be nitie janabi kata achiel ma kwereu ne ok osando? Ne ginego koda ka jonabi mane okoro biro mar Ng'ama Kare. To koro usendhoge mi unege, 53 Un e joma noyudo chik mane okel gi malaike to usetamoru rite".

Ochiel Stefano Gi Kite

54 Kane jobura owinjo weche Stefanogo, igi nong'ondore mi gikayone lekegi. 55 To Stefano, kopong' gi Roho Maler, nong'iyo malo e polo mi oneno duong' mar Nyasaye, kod Yesu kochung' e bad Nyasaye korachwich. 56 Nowachonegi ni, "Neuru, aneno polo koyawore kendo ka Wuod Dhano ochung' e bad Nyasaye korachwich." 57 Kane giwinjo mano, ne gidino itgi mi giringo matek ire rat. 58 Ne giywaye mi gigole oko mar dala mi gichako goye gi kite. Jogo mane ohangone wach noketo lepgi e tie wuowi moro ma nyinge Saulo. 59 Kane noyudo gigoye gi kite, Stefano nolamo kowacho ni, "Ruoth Yesu, kaw chunya." 60 Eka nogoyo chonge piny mokok matek ni, "Ruoth, kik ikwan richoni e wigi." Ka nosewacho kamano to chunye nochot.

Tich Joote 8

1 To Saulo noyie gi nek mar Stefano.

Osand Kanisa Mi Joma Oyie Oke.

E odiechiengno kanisa man Jerusalem nochako yudo sand malit kendo joma oyie duto noringo mokere e pinje mag Judea gi Samaria, mak joote emane odong' Jerusalem. 2 Joma oluoro Nyasaye noiko Stefano kendo ne giywage malit. 3 To Saulo nochako ketho kanisa. Nodhi e ot ka ot komako chwo gi mon mondo otergi e jela.

Filipo Ka Ni Samaria

4 Joma nokere e pinje maokogo noyalo Wach kamoro amora mane gidhiye. 5 Filipo nodhi nyaka dala moro mar Samaria mi noyalo Wach kuom Kristo kuno. 6 Kane oganda owinjo yalo mar Filipo, kendo kane gineno honni mane otimo, ne gimedo chiko itgi mondo giwinj wechene. 7 Jochiende nowuok kuom ji mang'eny ka giywak gi dwol maliyore, kendo jo athany kod pudhe nochangi. 8 Omiyo dalano nopong' gi mor maduong'.

Simon Ma Jandagla

9 Ne nitie ng'at moro miluongo ni Simon. Ng'atni nosebedo katimo timbe juok e dala mar Samaria, kendo timbene nomako dho ji duto. Nosungore ni en ng'ama lich, 10 kendo jo Samaria duto, joma tindo gi joma dongo, noyie kode. Ne giluwo bang'e ka gikok ni, "Ng'atni e teko Nyasaye miluongo ni Teko Maduong'". 11 Ji ne luwe nikech kinde mathoth nose-mako dho ji gi timbege mag juok. 12 To ka jogo koro noyie wach Filipo, kane oyalo Wach Maber mar Loch Nyasaye, kendo kane oyalo nying Yesu Kristo ne giyudo batiso giduto, chwo gi mon. 13 Simon owuon bende noyie, bange' noyudo batiso, kendo nosiko koluwo bang' Filipo kamoro amora mane odhiye, kowuoro ranyisi madongo kod honni ma noneno ka Filipo timo. 14 Ka joote mane ni Jerusalem nowinjo ni jo Samaria noserwako wach Nyasaye, ne gioro Petro gi Johana irgi. 15 Kane gichopo, ne gilamonegi mondo giyud Roho Maler, 16 nikech Roho Maler ne pok obiro kuom ng'ato ang'ata kuomgi, to nosebatisgi mana e nying Ruoth Yesu. 17 Bang'e Petro nej oketo lwetgi kuomgi mi giyudo Roho Maler. 18 Ka Simon noneno ni ji ne yudo Roho Maler ka joote oketo lwetgi kuomgi, nomiyogi pesa kowacho ni, 19 "An bende miyaeuru teko ma un-goni mondo ng'ato ang'ata ma aketo lweta kuome oyud Roho Maler." 20 To Petro nodwoke ni, "Mad pesagi-go lal kodi nono, nikech chunyi wuondi ni inyalo ng'iewo mich Nyasaye gi pesa! 21 Oweyi oko e tijwani chuth, kendo kwanni onge e iye, nikech chunyi ok nikare e nyim Nyasaye. 22 Omiyo lokri iwe timni marachni, kendo ilam Nyasaye, dipo ka oweyoni richoni kuom bedo gi paro marachno e chunyi. 23 Nikech aneno ni kit nyiego makech opongo chunyi, kendo richo oloki misumbane chuth." 24 Eka Simon nodwoko ni, "Lamna Ruoth Nyasaye mondo gima rach mis-ewachono kik timrena." 25 Kane gisetimo neno kendo giyalo wach Ruoth, Petro gi Johana nodok Jerusalem, ka giyalo Injili e miech Samaria mange'ny.

Filipo Gi Ja Ethiopia

26 To malaika mar Ruoth nowacho ne Filipo niya, 'A malo idhi yo milambo, kilu-wo ndara mong'ado i thim, moa Jerusalem kadhi Gaza." 27 Kuom mano Filipo nochako wuoth, to ka noyudo odhi, noromo gi ja Ethiopia mabuoch, mane en jatelo maduong' morito mwandu duto mag Kandes, ruoth madhako mar jo Ethiopia. Ng'atni noa lemo Jerusalem, 28 to koro nodok dala, kobet e gache kendo kosomo kitap Janabi Isaya. 29 Malaika nowacho ne Filipo ni, "Dhiyo mondo ichung' machiegni gi gari cha." 30 Eka Filipo noringo odhi nyaka but gari mi owinjo ka ng'atno somo kitap Janabi Isaya. Filipo nopenje ni, "Be iwinjo tiend gima isomono?" 31 Ja Ethiopia nodwoko Filipo ni, "Dawinje nade ka ng'ato ok olerona tiende?" Omiyo norwako Filipo mondo oidh obed kode ei gari. 32 Noyudo ng'atno somo Ndiko mawacho ni, "Ne otere kar thone ka rombo midhi yang'o, to mana kaka nyarombo ling' thi e lwet jobusne, e kaka en bende ne ok oyawo dhoge. 33 Ne oyale ang'aya kimiye wich kuot, En ng'a ma diwuo kuom kothe? Nikech ngimane nogol oko e piny." 34 Jatelono nopenjo Filipo ni, "Yie iny-isae ni Janabi wuoyo kuom ng'a e Ndikoni? Owuoyo kuome owuon koso owuoyo kuom ng'at machielo?" 35 Eka Filipo nochako gi Ndiko kama ne ja Ethiopia somono, mi odhi nyime gi yalone Injili mar Yesu. 36 Kane gimedo dhi nyime, ne gichopo kama pi moro ne nitie. Ja Ethiopia nowachone Filipo ni, "Ne pi ee. Ang'o ma dimona yudo batiso?" 37 Filipo nodwoke ni, "Inyalo yudo batiso, kiyie gi chunyi duto." Nodwoke ni, "Ee, ayie ni Yesu Kristo en Wuod Nyasaye." 38 Omiyo nochiwo chik mondo gari ochung'. Eka ne gilor gidhi e pi mi Filipo nobatise. 39 To kane giwuok e pi, Roho mar Ruoth nokawo Filipo apoya, mi jatelono ne ok ochako onene kendo to nodhi e wuodhe kopong' gi mor. 40 Filipo to nothinyore e dala mar Azoto, kendo nowuotho koni gi koni, koyalo Injili e mier duto nyaka nochopo Kaisaria.

Tich Joote 9

Lokruok Mar Saulo

1 Kindeno Saulo nepod siemo jopuonjre mag Ruoth, kochano mar negogi. Nodhi ir Jadolo maduong' 2 mi okwaye barupe mane nyalo miye teko mar donjo e ute lemo man Damaski, mondo kane onyalo yudo ng'ato kuno moluwo YOR RUOTH, joma chwo kata ma mon, to omakgi otergi Jerusalem kaka joma otwe. 3 Kane oyudo owuotho ka ochiegni chopo Damaski, nopo ka ler moa e polo omenye molwore. 4 Nogore piny, mi owinjo dwol moro kawachone ni, "Saulo, Saulo, isanda nang'o?" 5 Saulo nopenjo ni, "In ng'a, Ruoth?" Nodwoke ni, "An e Yesu ema isando. 6 "Koro aa malo idhi Damaski to ninyisi gima nyaka itim." 7 Joma newuotho gi Saulo nochung' moling' thi, ne giwinjo dwol to ok ne gineno ng'ato. 8 Saulo nochung' oa malo, to ka noyawo wengene to ne ok onyal neno gimoro. Omiyo ne gimako bade ka gitelone gitere Damaski. 9 Nobedo muofu kuom ndalo adek, kendo ne ok ochiemo kata madho gimoro. 10 E dala Damaski ne nitie japuonjre moro miluongo ni Anania. Ruoth nowuoyo kode e fweny, kaluonge ni, "Anania!" Nodwoko ni, "Antie, Ruoth." 11 Ruoth nowachone ni, "Wuogi idhi e od Judas, moger e Yo Matir, mondo ipen-jgi ng'at moro maja Tarso, miluongo ni Saulo. 12 Nikech olamo kuno, kendo oseneno fweny ka ng'at miluongo ni Anania odhi ire moketo lwete kuome mondo omi ochak onen kendo." 13 To Anania nodwoko ni, "Ruoth, asewinjo mang'eny kuom ng'atno, gi hinyruok mosekelo ne jogi maler modak Jerusalem. 14 Kata ka bende osebire ka jodolo madongo omiye teko mar mako ji duto maluongo nyingi." 15 To Ruoth nonyiso Anania ni, "Dhiyo! Ng'atni en gir tichna ma aseyiero mondo oter nyinga e dier Ogendini maok jo Yahudi kaachiel gi ruodhigi; kendo e dier jo Israel. 16 Abiro nyise kaka onego one malit nikech nyinga." 17 Eka Anania nodhi e odno modonjo nyaka e iye. Noketo lwete kuom Saulo kowachone ni, "Owadwa Saulo, Ruoth, ma en Yesu manyocha ofwenyoreni ka in e yo ibiro Damaski, oora iri mondo ichak inen, kendo mondo ipong' gi Roho Maler." 18 Gikanyono gima chalo gi kala-gakla nolwar oa e wenge Saulo mi koro nonyalo neno. Noa malo mi nobatise, 19 kendo kane ose chiemo matin to tekre noduogo.

Saulo Oyalo Injili Damaski Gi Jerusalem

Saulo nodak Damaski kuom ndalo mogwarore, 20 kendo nochako yalo gikanyono e ute lemo, kowacho ni "Yesu en Wuod Nyasaye." 21 Ji duto mane owin-je nowuoro ka gipenjore ni, "Jali ok e ng'at ma yandi sando joma luongo Nyingni Jerusalem? Donge osebiro ka mana mondo okawgi kaka joma otwe mondo otergi ne Jodolo madongo?" 22 Kata kamano Saulo nomedo gerore e yie kendo nomedo bedo gi teko mang'eny, kendo twak mane ochiwo konyisogo ni Yesu e Kristo nodhiero jo Yahudi mane odak Damaski nono. 23 Ka ndalo mang'eny nosekalo, jo Yahudi nochano mondo oneg Saulo, 24 to Saulo nofwenyo wachno. Odiechieng' gotieno ne gibutone e rangeye mag dala mondo gimake apoya ginege, 25 to jolupne nokawe mokete e okapu, eka gilore piny kokalo e otuchi moro mane nie ohinga mar dala. 26 Kane obiro Jerusalem, notemo mondo odonji e kanyakla mar jopuonjre, to giduto ne giluore, nikech ne gichich kode ni samoro pok nolokore adier. 27 To Barnaba nokawe motere ir joote. Nonyisogi kaka Saulo noseromo gi Ruoth ka noyudo en e wuodhe, kendo kaka Ruoth noseloso kode, kendo kaka Saulo noseyalo gi chir kuom nying Yesu e dala Damaski. 28 Kuom mano Saulo nodak kodgi, kowuotho ei Jerusalem koni gi koni maonge ng'ama geng'e, kendo kowuoyo gi chir kuom nying Ruoth. 29 Noloso kendo nogoyo mbaka gijo Yahudi molu-wo timbe jo Grik, to jogo notemo nege. 30 To ka owete nofwenyo wachni, ne gigole kanyo mi gichweyo kode nyaka Kaisaria, bang'e gitere nyaka Tarso. 31 Bang' lokruok Saulo, kanisa duto man Judea gi Galili kod Samaria nobedo mokuwe maonge sand. Kanisa nogurore motegno, ka oyudo jip moa kuom Roho Maler, kendo ka kwan joma oyie medore pile. Joma oyie nodak koluoro Nyasaye.

Ainea Gi Dorka

32 Kane Petro wuotho ei piny koni gi koni, nodhi limo jomaler ma nodak Lida. 33 Kuno nonwang'oe ng'at moro miluongo ni Ainea, ma nosebedo kosiko onindo e kitandane kuom higini aboro, ka tuo athany onure. 34 Petro nowachone ni, "Ainea, Yesu Kristo ochangi; aa malo iban gigi mag nindo." Ainea noa malo sanosano. 35 Ji duto ma nodak Lida gi Sharon nonene molokore ne Ruoth. 36 E dala mar Jopa ne nitie japuonjre moro miluongo ni Tabitha (ma e dhok machielo en Dorka mane osiko katimo maber ne ji kendo nolonyo joma odhier. 37 E kindeno tuo nogoye mi otho, mi ne olwok ringre ka oketi e ot man ewi goro-fa. 38 Kanyo ne chiegni gi Jopa, omiyo ka jopuonjre nowinjo ni Petro ni Lida, ne giorone ji ariyo, ka gikwaye ni, "Yie ibi irwa piyo mak odeko!" 39 Petro nodhi kodgi, kendo kane ochopo to ne gitere nyaka ei ot man e gorofa kama ne ringre Tabitha nitie. Mond liete duto mane nikanyo nochung' olwore, ka giywak kendo ginyise lep kandhu kod lewni mamoko mane Tabitha otwang'o kapod ongima. 40 Petro nogologi duto oko, bang'e nogoyo chonge piny molamo. Eka nowi-chore mochomo dhako mothono, kowacho ni, "Tabitha, aa malo!" Dhakono noyawo wengene, kendo kane oneno Petro to nobet piny. 41 Petro nomako bade mi okonye chung' gi tiende. Bang'e noluongo jopuonjre kod mond liete mane ni oko mi ochiwe negi kongima. 42 Wachni nolandore e Jopa duto mi ji mang'eny noyie kuom Ruoth. 43 Petro nomedo dak Jopa e odjanyong' piende moro miluongo ni Simon kuom kinde mogwarore.

Tich Joote 10

Kornelio Oluongo Petro

1 Ne nitie jatend jolweny moro e W dala mar Kaisaria mane nyinge Kornelio. Ng'atni norito oganda lweny moro mar jo Rumi miluongo ni, 'Oganda Italia'. 2 En kaachiel gi joode duto negilu-oro Nyasaye. Ne okonyo joma odhier kendo olamo Nyasaye pile. 3 Chieng' moro achiel noneno fweny kar saa ochiko odhiambo. E fwenyno nonenoe ayanga malaika mar Ruoth, mane obiro ire moluonge ni, "Kornelio!" 4 Kornelio norango malaikano ka luoro omake, eka noyiene ni, "Iwacho nang'o, Ruoth?" Malaika nodwoke ni, "Nyasaye osepari nikech lemoni kod timbe ng'wono mikonyogo joma ochando osechopo e nyime. 5 Koro or jomoko Jopa mondo odhi oom ng'at moro ma nyinge Simon, miluongo bende ni Petro. 6 Odak gi Simon Janyong' piende ma ode nie dhonam." 7 Kane malaika mane wuoyo kodeno osedhi, Kornelio noluongo jotichne ariyo kod achiel kuom jolweny mane rite, ma bende noluoro Nyasaye, 8 mi onyisogi gik moko duto mane osetimore, eka noorogi nyaka Jopa.

Petro Oneno Fweny

9 Kinyne kar odiechieng' tir, kane jootego chiegni chopo Jopa, Petro noidho e wi tado malo mondo olem. 10 Kech ne kaye kendo nogombo chiemo mondo ocham, to ka nepod iloso chiemo, ayula wang' notere. 11 Noneno polo koyawore, kendo ka gimoro machalo gi suka malach moyar iloro piny ka omake gi bethene ang'wen. 12 Sukano noting'o kit le man gi tiende ang'wen duto, kod le mamol duto mag piny kod koth winy duto mahuyo e kor polo duto. 13 Eka dwol moro noloso kode kakone ni, "Aa malo, Petro. Negi kendo icham." 14 Petro nodwoko ni, "Ooyo Ruoth! Ne pok achamo gimoro amora makwero kata mochido nyaka nene." 15 Eka dwolno nowuoyo kode kendo mar ariyo ni, "Kik iluong gimoro amora ma Nyasaye osepwodho ni ok ler." 16 Gima kama notimore didek eka sukano nokaw piyo piyo moter e polo. 17 Kane Petro pod wuoro kuom tiend fweny mane onenono, joote mane Kornelio ooro nochopo e od Simon, mi gichung' e dhorangach oko. 18 Ne gipenjo ka Simon miluongo ni Petro nodak kanyo. 19 Kane Petro pod paro kuom fweny mane oneno, Roho nowachone ni, "Simon, welo moko adek dwari. 20 Omiyo aa malo ilor piny idhi irgi, mondo idhi kodgi mak ideko nikech an ema aorogi." 21 Petro nolor piny ir jogo monyisogi ni, "An e jal mudwaro. Ang'o mud-warane?" 22 Ne gidwoke ni, "Waa ir Kornelio ma jatend jolweny. En ng'at makare moluoro Nyasaye, kendo majo Yahudi duto omiyo luor. Malaika maler nonyise mondo oluongi idhi ire e ode mondo owinj gima inyalo wachone." 23 Eka Petro norwako jootego kaka wende.

Petro E Od Kornelio

Kinyne Petro nowuok gi jootego, kendo owete moko moa Jopa bende nodhi kodgi. 24 Odiechieng' moluwo mano ne gichopo Kaisaria, kuma Kornelio ne jorite kaachiel gi wedene kod osiepene mane oluongo. 25 Ka Petro ne donjo e ot, Kornelio noromone mi opodho e tiende kamiye duong'. 26 To Petro nokone ni, "Aa malo, an mana dhano kaka in." 27 Petro nowuotho kochomo ot kod Kornelio, ka giwuoyo, to kane ochopo ei ot, nonwang'o ka ji mang'eny ochokore rite. 28 Nowachonegi ni, "Ung'eyo maber ni chikwa ok oyie mondo ja Yahudi obed e achiel kata mondo olim ng'at moro maok ja Yahudi. To Nyasaye osenyisa ni kik aluong ng'ato ni ogak kata ni ok ler. 29 Emomiyo kane uluonga to abiro ma ok adagi. To koro nyisaneuru gimomiyo ne uluonga?" 30 Kornelio nodwoke ni, "Ndalo ang'wen mosekalo ne alamo Nyasaye e oda kar sechegi, saa ochiko odhiambo. To napo ka ng'at moro morwako lewni marieny ochung' buta mowachona ni, 31 'Kornelio, Nyasaye osewinjo lamoni, kendo oserwako michgi mikonyogo jod-hier. 32 Koro or wach Jopa mondo oomni Simon miluongo ni Petro. En wendo e od Simon ma janyong' piende, modak e tie nam.' 33 Emomiyo ne aoroni wach piyopiyo mondo ibi, kendo isetimo maber kuom biro. Koro ee wan ka waduto e nyim Nyasaye, mondo wawinji weche duto ma Ruoth osechiki mondo inyiswa." 34 Eka Petro nochako wuoyo kowacho ni, "Sani koro ayie adier ni Nyasaye timo ne ji duto mana machalre." 35 Orwako japiny moro amora moluore kendo timo dwarone, maok odewo oganda moaye! 36 Mani e wach ma Nyasaye nooro nejo Israel, konyisogi Wach Maber mar kuwe kuom Kristo, ma en Ruodh ji duto. 37 Ung'eyo gima osetimore e piny Judea duto, kochakore Galili, bang' batiso mane Johana oyalo; 38 kaka Nyasaye nowiro Yesu ja Nazareth gi Roho Maler kod teko, kendo kaka nowuotho koni gi koni kotimo maber kendo lochango ji duto mane nie bwo loch mar Jachien, nikech Nyasaye ne ni kode. 39 "Wan joneno kuom gik moko duto mane otimo e piny jo Yahudi kendo ei Jerusalem. Ne ginege ka giliere ewi yath, 40 to Nyasaye nochiere oa kuom joma otho chieng' mar adek, mi onyise ji mondo onene. 41 Ne ok onene gi ji duto, to mana gi joneno ma Nyasaye noseyiero, ma gin wan mane wachiemo kendo wametho kode bang' kane osechier oa kuom joma otho. 42 Nochikowa mondo wayal ne ji kendo mondo watim nende ni en ema Nyasaye oseyiere kaka jang'ad bura mar joma ngima gi joma otho. 43 Jonabi duto owuoyo kuome ni ng'ato ang'ata moyie kuome yudo weruok mar richo e nyinge." 44 Ka Petro ne pod wacho wechegi, Roho Maler nobiro kuom ji duto ma noyudo winjo wachne. 45 Joma oyie moter nyangu, mane obiro gi Petro, nowuoro ka Roho Maler nobiro nyaka kuom joma ok jo Yahudi, 46 nikech ne gi winjogi ka giwuoyo gi dhok mayoreyore kendo ka gipako Nyasaye. Eka Petro nowuoyo kowacho ni, 47 "Ere ng'ama koro digeng' jogi mondo kik obatis gi pi, ka gin bende giseyudo Roho Maler mana kaka waseyude?" 48 Kuom mano nogolo chik mondo obatis-gi e nying Yesu Kristo. Bang' mano ne gikwayo Petro mondo omed bet kodgi kuom ndalo ma buora.

Tich Joote 11

Petro Olero Tiend Gik Motimo

1 Joote kod owete modak Judea duto nowinjo ni joma ok jo Yahudi bende noserwako Wach Nyasaye. 2 Omiyo kane Petro odhi Jerusalem to joma oyie moter nyangu nokwere 3 kawacho ni, "Nyocha idhi e od joma ok oter nyangu mi ichiemo kodgi." 4 To Petro nochako lero negi tiend gik moko duto ma nosetimore, e yo mawin-jore maler, kowacho ni, 5 "Ne antie e dala mar Jopa ka alemo, to ka ayula wang' notera, naneno fweny. Ne aneno gima chalo suka maduong' kiloro piny koa e polo, komake e bethene ang'wen. Nolor sukano nyaka kama ne antie. 6 Ne arango iye mi aneno kit le mopidhi mangi tiende-gi ang'wen, gi le mager mag bungu, kod le mamol, gi winy mahuyo e kor polo. 7 Bang'e ne awinjo dwol moro kawachona ni, 'Aa malo, Petro. Negi kendo icham" 8 "An to nad woko ni, 'Ok anyal timo mano Ruoth! Onge gima kwero kata mochido mosedonja e dhogani nyaka nene'. 9 "Dwolno nowuoyo koda kendo nyadiriyo mowachona ni, 'Kik iluong gimoro amora ma Nyasaye osepuodho ni ok ler. 10 Gima kamano notimore didek, eka sukano nokaw modwoki e polo kendo. 11 "E saa nogono ji adek mane oor ira koa Kaisaria nochung' e dho ot kama ne antie. 12 Roho nonyisa ni kik adeki mak adhi kodgi. Owete auchielgi bende nodhi koda, mi ne wadonjo e od ng'atno. 13 Nonyisowa kaka ne oneno malaika ma nopo kochung' e ode mokone ni, 'Or ji Jopa mondo oluongni Simon miluongo ni Petro. 14 Obiro keloni wach mabiro miyo iyud warruok, in kaachiel gi joodi duto biro yudo warruok 15 "To e sama ne achako wuoyo ema Roho Maler nolor kuomgi, mana kaka wan bende noselor kuomwa mokwongo. 16 Eka naparo kaka Ruoth nosewacho motelo ni, 'Johana nobatiso ji gi pi, to an abiro batisou gi Roho Maler.' 17 Emomiyo ka Nyasaye nomiyogi mana mich achielno ma wan bende nomiyowa kane wayie kuom Ruoth Yesu Kristo, koro an to an ng'a ma dine ageng' tich Nyasaye!" 18 Kane giwinjo wachno, ne giweyo Petro mos mi gipako Nyasaye, ka giwacho ni, "Kara en adier ni Nyasaye osemiyo joma ok jo Yahudi thuolo mondo gin bende gilokre giyud ngima.

Kanisa Man Antiokia

19 Joma sand nokeyo nikech wach tho Stefano nowuotho nyaka Foinike gi Saipras nyaka Antiokia, ka guando wach ne jo Yahudi kende. 20 To jomoko kuomgi ma noa Saipras kod Kurene, nochako loso gi jo Grik bende, ka ginyisogi kuom Wach Maber mawuoyo kuom Ruoth Yesu. 21 Teko Nyasaye ne nikodgi, omiyo ji mathoth noyie kendo olokore ne Ruoth. 22 Wachni nolandore mochopo e it kanisa mane ni Jerusalem, omiyo ne gioro Barnaba e dala Antiokia. 23 Kane ochopo mi oneno kaka ng'wono Nyasaye ne tiyo kuom jogo, nomor gilala, kendo nojiwogi duto mondo gisiki kuom Ruoth gadiera kendo gi chunygi duto. 24 Barnaba ne en ng'at maber, mopong' gi Roho Maler kod yie kendo ji ma kwan-gi thoth ahinya nolokore obiro ir Ruoth. 25 Bang'e Barnaba nodhi Tarso mondo omany Saulo, 26 to ka noyude, nodok kode Antiokia. Kuom higa achiel mangima, Barnaba gi Saulo ne chokore gi kanisa ka gipuonjo ji ma kwan-gi ng'eny ahinya. Antiokia kuno emane okuong luongoe jopuonjre ni jo Kristo. 27 E kindeno jonabi moko nobiro Antiokia ka gia Jerusalem. 28 Achiel kuomgi, mane iluongo ni Agaba nochung' mokoro wach kuom Roho, ni kech marach ne biro landore mi kwak piny Rumi duto. (Kejni nobet e kinde loch Klaudio.) 29 Kuom mano jopuonjre nowin-jore mar oro kony kaluwore gi nyalo margi, ne Jowete mane odak Judea. 30 Ne gitimo mano mi gioro Barnaba gi Saulo jotero konygigo ne jodong kanisa man Jerusalem.

Tich Joote 12

Malaika Ogolo Petro E Jela

1 E kindeno ruoth Herode j¿¿ nomako jo Kristo moko, kendo nochano mar negogi. 2 Nonego Jakobo owadgi Johana. 3 Ka noneno ka timneno nomoro jo Yahudi, nodhi nyime momako Petro bende. Mano notimore e ndalo Sap Makati maonge Thowe. 4 Ka nosemake, nokete e jela, kendo noketo kidienje ang'wen mag askeche, ma moro ka moro oting'o jorit ang'wen, mondo orite. Herode ne chano mondo ogole oko bang' Pasaka mondo oyale e nyim oganda. 5 Kuom mano Petro nokan e jela, to kanisa to ne lamone Nyasaye ahinya. 6 Otieno ma kinyne ne onego Herode ogolie Petro oko mondo oyale, Petro ne nindo e kind askeche ariyo, ka otweye gi nyoroche ariyo, kendo ka askeche mamoko bende rito kochung' e dhood jela. 7 Apoya nono malaika mar Ruoth nothinyore, mi ler norieny ei od jela. Nopamo bath Petro mochiewe kowacho ni, "Aa malo piyo". Nyoroche ma notwego Petro nolwar piny. 8 Malaika nomedo wachone ni, "Rwak lepi gi pat-patgi." Mi Petro notimo kamano. Malaika nochako okone ni, "Koro rwak kodi mondo iluwa! 9 Petro noluwo bang'e kowuok e jela, to kata kamano pache ne pok oduogo moyie ni gima malaika ne timono ne timore adier, to noparo mana noleko. 10 Ne gikalo jorit mokwongo gi mar ariyo mi gichopo e ranga chuma mane iwuokgo e jela, kidonjo Jerusalem. Rangano noy-awrenegi kende mine gikadho. Kane gisewuotho mabor mochwalore gi jela to nopo ka malaika oseweye. 11 Bang'e Petro pache noduogo mi nowacho ni, "Koro ang'eyo maonge kiawa ni Ruoth nooro malaikane mi oresa e twech Herode, kendo osemiyo atony e gimoro amora marach majo Yahudi ne chano timona." 12 Ka noseng'eyo gima notimorene, nodhi nyaka od Maria min Johana, ma niluongo bende ni Mariko, kendo kanyo ji nochokore mang'eny ka gil-amo Nyasaye. 13 Ka Petro nodwong'o dhoot maoko, nyako moro ma jatich miluongo ni Roda nobiro mondo oyaw rangach. 14 To ka nochamo dwond Petro, nodoko mamor ahinya mi noringo odok ei ot kapok oyawo rangach. Nonyiso joma ne nie ot kapong' gimor "Petro nie dhoot!" 15 To jogo nokwere kawacho ni, "Wiyi rach!" Ka nyano nomedo ramo ni Petro ne nie dhoot adier, koro ne giwacho ni, "Mano nyaka bedi mana malaikane!" 16 To Petro nomedo dwong'o dhoot, kendo kane giyawo dhoot mi ginene to dhogi nomoko. 17 Petro noting'onegi bade mondo giling' eka nonyisogi yo mane Ruoth ogolego e jela. Bang'e nowachonegi mondo ginyis Jakobo gi Jowete mamoko gima nosetimore kaeto noa kanyo odhi kamachielo. 18 Kinyne gokinyi kihondko maduong' nomako jolweny mane oket mondo orite e jela. Ne gipenjore ni, "Ang'o ma dibed nosetimore ne Petro?" 19 Herode nogolo chik mondo omany Petro, to ne ok ginyal yude. Kuom mano, nonono jorit jela mondo ginyise kuma Petro odhiye, eka nogolo chik mondo oneggi.

Tho Herode

Kindeno Herode nodar Judea odhi odak Kaisaria kuom ndalo manok. 20 Noyudo en-gi mirima kod jo Turo gi jo Sidon. Kuom mano jo Turo kod jo Sidon ne joriwore mi giloso thuolo mar romo gi Herode. Ne gitudore gi Blasto, mane en jatich ruoth mogeno, eka negiyudo yo mar loso kuwe gi ruoth, nikech chiembgi ne wuok e piny Herode. 21 Odiechieng' mane onego giromieno Herode ne orwako lepe mag ruoth mi obet e kome mar loch mi ochako wuoyo gi ji. 22 To jogo nogoyo koko ka wacho ni, "Mano duond Nyasaye, ok en duond dhano!" 23 Gikanyono malaika mar Ruoth nogoyo Herode piny, nikech ne ok omiyo Nyasaye duong' kendo kute nochamo ringre, mi otho. 24 Wach Nyasaye to nomedo dhi nyime kendo nomedo landore. 25 Kane Barnaba gi Saulo josetieko tijgi, ne giduogo ka gia Jerusalem ka gin gi Johana miluongo ni Mariko.

Tich Joote 13

Owal Barnaba Gi Saulo E Tich Makende

1 Kanisa mane ni Antiokia noting'o jonabi gi jopuonj kaka: Barnaba gi Simeon, miluongo ni Rateng', gi Lukia ja Kurene, gi Manaen, mane odongo kaachiel gi ruoth Herode) kod Saulo. 2 Kane oyudo gilamo Nyasaye ka gi tweyo chiemo, Roho Maler nowacho ni, "Walna-uru Barnaba gi Saulo mondo gitina tich mane aluongogi mondo gitim." 3 Omiyo kane gise tweyo chiemo mi gilamo, ne giketo lwetgi kuomgi mi giweyogi gidhi.

Oyal Wach Saipras

4 Ji ariyogo nomako wuoth ka Roho Maler otelo gnegi. Ne gilor nyaka Seleukia, bang'e gikwang' ka gia kanyo nyaka Saipras. 5 To kane gichopo Salamis, ne giyalo Wach Nyasaye e ute lemo mag jo Yahudi. Johana ne nikodgi kaka jakonygi. 6 Ne giwuotho e chulano duto mi gichopo Pafo, kendo kanyo ne giyude ja Yahudi moro ma ajuoga kendo mane wuondore ni janabi, ma nyinge Bar-Yesu. 7 Ajuagani ne otwere but ruodh chulano miluongo ni Sergio Paulo, mane en ng'at mariek, kendo kaka nod-waro winjo Wach Nyasaye ,nooro wach mondo oluongne Barnaba gi Saulo. 8 To ajuoga no ma ne iluongo ni Elima (nikech mano e tiend nyingeno) nota-mogi, kotemo geng'o ruoth mondo kik olokre ne Ruoth. 9 Eka Saulo, ma bende niluongo ni Paulo, nopong' gi Roho Maler, mi norango wang' Elima tir, kaeto owacho ni, 10 "In nyathi Satan, kendo ikedo gi gik mabeyo duto! Ipong' gi kit wuondruok duto gi yore mag wito ji. Iniwe timni mar loko adiera Nyasaye doko miriamboni karang'o? 11 To winji, lwet Nyasaye koro kedo kodi. Ibiro bedo mwofu, kendo kuom kinde moromo ok ibi neno ler mar chieng' gi wang'i." Gikanyono mudho mandiwa nobiro moimo wang' Elima, mi nochako tang-ni komulo gik moko gi lwete ka gi kacha, mondo oyudie ng'ato mane nyalo mako bade kataye. 12 Kane ruodhno oneno gima notimoreno, noyie kuom Yesu, kendo nohum nono kuom gik mane owinjo kuom Ruoth.

Paulo Gi Barnaba Jochopo Antiokia E Piny Pisidia

13 Kane gia Pafo, Paulo gi lange ne jok-wang' nyaka Perga, e piny Pamfilia, kendo kanyo ema Johana noweyogie modok Jerusalem. 14 Ka gia Perga to ne gimedo dhi nyaka ne gichopo Antiokia manie piny Pisidia. Chieng' Sabato ne gidonjo e od lemo mi gibet piny. 15 To bang' kane osesom Ndiko moko mowuok e Chike Musa gi Jonabi, jotend od lemo nooro wach ni Paulo gini ka giwacho ni, "Owetewa, ka un-gi wach ma di ujiwgo ji to un thuolo mar timo mano." 16 Kuom mano Paulo nochung' mofwayo ne ji bade, eka nochako loso kowacho ni, "Unjo Israel kod ogendini mamoko moluoro Nyasaye, miyauru itu! 17 Nyasach jo Israel noyiero kwerewa kendo nomiyo ginya e thuolo mane gidak Misri. Nyasaye notelonegi kagologi Misri kuno gi tekone maduong'; 18 kendo nonano kodgi e thim kuom higni piero ang'wen, kata obedo ni timbegi ne richo kamano. 19 Nokedo gi pinje abiriyo mag jo Kanaan moloyogi, mi opogo lopgi ne joge ka girkeni. 20 Magi duto nokawo kar higini mia ang'wen gi piero abich. "Bang' mano Nyasaye nomiyo joge jong'ad bura ma noritogi nyaka kinde mag Samuel janabi. 21 To achien jo Israel nokwayo mondo omigi ruoth, mi Nyasaye nomiyogi Saulo wuod Kish, ma jadhood Benjamin. Saulo norito piny kuom higini piero ang'wen, 22 eka bang'e Nyasaye noketo Daudi obedo ruodhgi, kendo kuom Daudi ema ne Nyasaye olose kowacho ni, "Aseyudo Daudi wuod Jesse, ng'at ma chunye timo dwaro mara, obiro timo gik moko duto ma adwaro mondo otim 23 "Nyasaye osekelo nejo Israel Jawar ma en Yesu, koa e koth Daudi, mana kaka nosingore ni notim. 24 Ka Yesu ne pok obiro to Johana noyalo wach mondo ji olokre owe richogi mondo giduto giyud batiso, 25 kendo kane oyudo Johana loro tieko tije, nowacho ni, 'Uparo ni an ng'a? An ok an En ngang'. Ooyo, en obiro bang'a, kendo ok awinjora gonyo kata mana tond wuochene 26 "Owetena ma nyikwa Ibrahim, kod un ogendini mamoko moluoro Nyasaye, wan ema oseornwa wach warruokni. 27 Jo Jerusalem gi jotendgi ne ok ong'eyo ni Yesu e Jawar, to kata kamano, kane ging'adone buch tho to ne gichopo mana weche Jonabi misomo pile chieng' Sabato. 28 Kata obedo ni ne ok giyudo ketho moro kuome ma dine mi nege, ne gikwayo Pilato mondo ochiwe mondo onege. 29 Kane gisechopo weche duto mondiki kuome, ne gigole ewi yath mi gikete e liel. 30 To Nyasaye nochiere oa kuom joma otho, 31 kendo kuom ndalo mang'eny, joma ne wuotho kode koa Galili nyaka Jerusalem nonene. Jogogo ema koro odoko joneno mag wechegi ne jowa. 32 Wanyisou Wach Maber ni: Gima Nyasaye nosingo ne kwerewa 33 oseti-monwa, wan nyithindgi, kuom chieronwa yesu aa kuom joma otho. Mana kaka ondiki e Zaburi mar ariyo ni: In Wuoda; kawuono asebedo Wuoru'. 34 To kuom chier mane Nyasaye ochierego oa kuom joma otho, mondo kik otow, to ondikie kama: "Anamiu gweth maler kendo madier, ma nasingora ni nami Daudi 35 Kamoro machielo bende ondikie ni, 'Ok iniwe ringre Ng'at Maler tow 36 "Nimar ka Daudi nochopo dwaro Nyasaye e kinde mag ndalone to notho moike kama noikie kwerene, mi ringre notop, 37 to Jalo ma Nyasaye nochiero oa kuom joma otho to ringre ne ok otop. 38 Emomiyo adwaro mondo ung'e malong'o, owetena, ni kuom Yesu ema iyalonue yor weyo richo. 39 Kuome ema ng'ato ang'ata moyie iketo kare mi gony kuom gimoro amora ma Chik Musa ne ok nyal gonyoe ng'ato. 40 Omiyo tang'uru, mondo gik mane jonabi okoro kik tim-renu. Ne gikoro ni: 41 "Neuru, un joma obwono jigi, mem-reuru amema nyaka thou, nikech abiro timo gimoro e ndalou ma ok ubi yiego kata ka ng'ato oleronu tiende." 42 Ka noyudo Paulo gi Barnaba wuok e od lemo, ji nokwayogi mondo gimed loso kuom wechegi chieng' Sabato moluwo mano. 43 To ka nosegony chokruok mondo odhiyo, jo Yahudi mang'eny gi ji ma nolokore oluwo din jo Yahudi noluwo Paulo gi Barnaba, kendo Paulo gini nomedo loso kodgi, ka gijiwogi mondo gimed dhi nyime e ng'wono mar Nyasaye. 44 Chieng' Sabato moluwo mano, chiegni ji duto modak Antiokia nochokore mondo owinj wach Ruoth. 45 To ka jo Yahudi noneno ogandano, nyiego nomakogi mi gichako wuoyo marach kuom gik mane Paulo wacho. 46 Eka Paulo gi Barnaba nomedo wuoyo gi chir ka giwacho ni, "Ne bernwa mondo un ema wayalnu Wach Nyasaye mokwongo. To nikech udage kendo nikech ok ukwanoru ka joma owinjore yudo ngima manyaka chieng', koro waweyou mondo wayal wachni ne joma ok jo Yahudi, 47 nikech Nyasaye osechikowa mondo watim mano, kama owachoe ni: "Asemiyo udoko ler ni joma ok jo Israel, mondo uland warruok e tung' piny gi tung' piny 48 Kane joma ok jo Yahudi owinjo wachno, ne gimor kendo ne girwako wach Ruoth, kendo joma nochannegi yudo ngima manyaka chieng' noyie kuom Yesu. 49 Wach Ruoth nolandore e gweng'no duto. 50 To jo Yahudi noketho chuny mon man gi nying moluoro Nyasaye kod joma chwo midewo ma nodak e dalano, mi jogi nojiwo ji mondo osandi Paulo gi Barnaba, mi negiriembogi e gweng'no. 51 Kuom mano Paulo gini noteng'o buch tiendgi, ka gikwedo tim jodalano, eka ne gia mi gidhi Ikonio. 52 To jopuonjre nopong' gi mor kendo gi Roho Maler.

Tich Joote 14

Paulo Gi Barnaba Ochopo Ikonio

1 E Ikonio bende Paulo gi Barnaba ne jodhi e od lemo mar jo Yahudi kaka ne gij atimo. Kanyo ne giyale gi teko, mi jo Yahudi gi joma ok jo Yahudi mathoth noyie kuom Yesu. 2 To jo Yahudi moko ma notamore yie noketho chuny joma ok jo Yahudi, kendo ne giketo kwiri marach e chunygi, mondo giked gi owete. 3 Paulo gi Barnaba nobedo kuno kuom ndalo mogwarore, ka giwuoyo gi chir kuom Ruoth, kendo Nyasaye nojiwo wachne mar ng'wono, komiyo joote timo honni gi ranyisi. 4 Jo dalano nopogore diriyo: moko nodok kor jo Yahudi, to moko nodok kor joote. 5 Eka joma ok jo Yahudi kod jo Yahudi, kaachiel gi jotendgi nochano ling'ling' mondo gisand joote kendo mondo gichielgi gi kite. 6 To joote nofwenyo gima negichano timo, omiyo negiringo gidhi Lustra gi Derbe, mier mag Lukaonia, kendo e mier molworogi, 7 mi ne giyalo Wach Maber kuno.

Paulo Gi Barnaba Ochopo Lustra, Gi Derbe

8 E dala mar Lustra ng'at moro ma tiende ne ong'ol nobetie. Ng'atni nong'ol nyaka aa nywolne kendo ne pok owuotho nyaka nene. 9 Nochike ite kowinjo ka Paulo wuoyo. Paulo nong'iye tir moneno ka en-gi yie mane nyalo miyo ochangi, 10 mi nowachone giduol maduong' ni, "Chung malo gi tiendi!" Gikanyono ng'atno nochikore malo mochako wuoth. 11 Kane oganda mane nikanyo oneno gima Paulo otimo, ne gikok gi dho jo Lukaonia ni, "Nyiseche oselor piny irwa e kit dhano!" 12 Ne gimiyo Barnaba nying ni Zeu, to Paulo ne gichako ni Herme, nikech en emane en jayalo maduong'. 13 Jadolo mar Zeu, mane hekalune oger machiegni gi dalano, nokelo rwedhi kod maua mi giketo e dhoranga dalano mondo en, kaachiel gi oganda, gitim ne Paulo gini misango. 14 To ka Paulo gi Barnaba nowinjo wachno, ne giyiecho lepgi mi giringo matek ka gichomo ogandano, ka gikok ni, 15 "Jowadwa, utimonwa kamano nikech ang'o? Wan bende wan mana dhano kaka un. Wakelonu Wach Maber manyisou mondo ua e gik manonogi mondo kendo, ung'e Nyasaye Mangima, ma nochweyo polo gi piny gi nam kod gik moko duto man e igi. 16 Kinde mokalo Nyasaye noweyo ogendini duto mondo olu yoregi giwegi. 17 To kata kamano ok oseweyowa maonge yo ma dwang'eyego. Osenyisou ng'wonone komiyou koth moa e polo, kendo komiyo cham chieknu e kinde mowinjore; osebedo komiyou chiemo mathoth kendo opongo chunyu gi mor." 18 To kata negisewuoyo kamano, jogo ne pod dwaro mana timonegi misango. 19 Bang'e jo Yahudi moko nobiro koa Antiokia kod Ikonio mi gisemo ji odokne-gi. Ne gigoyo Paulo gi kite mi giywaye e lowo nyaka oko mar dala, ka giparo ni osetho. 20 To ka jopuonjre nobiro mol-wore kama noninde, noa malo modok ei dalano. Kinyne ne giwuok gi Barnaba mi gidhi Derbe.

Paulo Jodok Antiokia E Piny Siria

21 Paulo gi Barnaba ne joyalo Injili e dala mar Derbe mi giloko jopuonjre mang'eny. Bang'e ne gidok Lustra, gi Ikonio kod Antiokia, 22 ka gitego chuny jopuonjre kendo gijiwogi mondo gisiki e yie. Ne gipuonjogi ka giwacho ni, "Wan duto nyaka wane sand mathoth eka wadonji e piny Ruoth Nyasaye." 23 Kane giseketo jodongo e kanisa ka kanisa, mi gilamo negi ka gitweyo chiemo, ne giketogi e lwet Ruoth Yesu mane giseyie kuome. 24 Ne giluwo piny Pisidia mi gichopo Pamfulia, 25 to bang' yalo Injili Perga, ne gilor mwalo nyaka Atalia. 26 Ka gia Atalia, ne gikwang' mi gidok Antiokia, kuma noyudo noseket-gi e bwo ng'wono mar Nyasaye mondo gitim tich ma koro ne gisetieko. 27 Kane gichopo kuno, ne gichoko kanisa duto kanyachiel mi ginyisogi gik moko duto ma Nyasaye nosetimo ka otiyo kodgi, kendo kaka noseyawo dhoot mar yie mondo joma ok jo Yahudi oyud warruok. 28 Ne gibet gi jopuonjre kuno kuom ndalo mang'eny.

Tich Joote 15

Oket Bura Jerusalem

1 Jomoko moa Judea nobiro Antiokia kendo ne gipuonjo Jowete ka giwacho ni, "Ka ok oteru nyangu kaluwore gi chik mane Musa opuonjo to ok nyal waru." 2 Wachni nomiyo Paulo gi Bar naba jodonjo e mbaka matek gi jogo, ka gikwedo puonjgino. Omiyo noyi-er Paulo gi Barnaba, kaachiel gi joma oyie mamoko, mondo gidhi nyaka Jerusalem gine joote gi jodongo kuom wachni. 3 Kanisa nokowogi, kendo ka noyudo gidhi, ka gikadho e dier Foinike kod Samaria, ne ginyiso ji kaka joma ok jo Yahudi bende ne yudo warruok. Wachni nomiyo owete odoko mamor. 4 Kane gichopo Jerusalem, kanisa duto kaachiel gi joote kod jodongo, norwakogi, kendo ne ginyisogi gik moko duto ma Nyasaye nosetimo, kotiyo kodgi. 5 To jo Farisai moko moyie nochung' mowacho ni, "Joma ok jo Yahudi nyaka ter nyangu kendo nyaka gilu Chike Musa." 6 Joote gi jodongo noketo bura mondo giwuo kuom wachni, 7 kendo bang' kane gisetwak aming'a, Petro nochung' malo mowuoyo negi kama: "Owetewa, ung'eyo kaka kinde mosekalo Nyasaye noketo wach e dieru, mondo joma ok jo Yahudi owinj wach maber mi giyie kuom Yesu, ka an awuon ema ayalonegi. 8 Nyasaye owuon mong'eyo chunje ji, nonyiso ni oyie kodgi, ka nomiyogi Roho Maler, mana kaka wan bende nomiyowa. 9 Ne ok otimonegi gima opogore gi ma notimon-wa, nikech gin bende nopwodho chunygi kuom yie. 10 Ka en kamano to koro marang'o udwa temo Nyasaye, kuketo jok mapek e ng'ut jopuonjre ma wan kata kwerewa ne ok wanyal tingo? 11 Mano ok nyal timore! Wayie ni wayudo warruok kuom ng'wono mar Ruodhwa Yesu, mana kaka gin bende." 12 Chokruok duto noling' thi ka Faulo gi Barnaba ne nyisogi kuom honni gi ranyisi ma Nyasaye nosetimo e kind joma ok jo Yahudi, kotiyo kodgi. 13 Kane gisetieko wuoyo, Jakobo nochung' mowuoyo kowacho ni, "Wmjauru, owetena, 14 Simon osenyisowa kaka Nyasaye nokuongo olimo joma ok jo Yahudi, koka-wo joge owuon e diergi. 15 Weche jonabi oyie gi wachni, nikech ondiki ni, 16 'Bang' mano anaduogi kendo, mi achung od Daudi mosepodho. Anager kendo kuonde momukore mi alose obed maber 17 mondo eka piny duto omany Ruoth, kaachiel gi joma ok jo Yahudi duto miluongo gi nyinga. 18 Ruoth Nyasaye mane omiyo wechegi ong'ere chon, ema owacho kamano.' 19 "Kuom mano aneno ni ok owinjore waket chik matek ne joma ok jo Yahudi makoro lokore ne Nyasaye. 20 To owinjore wandiknegi mondo wanyisgi kik gicham chiemo motimgo misango ne nyiseche manono kendo kik gichodi, kendo kik gicham ring jamni mode kendo kik gicham remo. 21 nikech weche Musa osebedo kiyalo nyaka nene e mier duto, kendo kisomo e ute lemo Sabato ka Sabato."

Bura Ondiko Barua Ne Joma Oyie Ma Ok Jo Yahudi

22 Bang' mano joote gi jodongo kod kanisa duto, nongado wach mondo giyi-er jomoko kuomgi gior Antiokia kaachiel gi Paulo kod Barnaba. Ne giyiero Juda ma niluongo ni Barsaba gi Sila, mane gin jotelo e dier owete. 23 Jogi noor gi barua mondikie ni: Wan joote gi jodongo, ma wan oweteu kuom Ruoth, Ne un Ogendini moyie man Antiokia gi Siria kod Kilikia: Wamosou, 24 Wasewinjo kaka jomoko noa kuomwa ka wan to ne ok waorogi, mi gichandou ka githago chunyu gi weche mane giwacho. 25 Kuom mano ne waw-injore waduto mondo wayier jomoko waor iru kod osiepewa mwageno, Barnaba gi Paulo 26 ma gin joma osechiwo ngimagi ni Ruodhwa Yesu Kristo. 27 Kaluwore gi mano, waoro bende Juda gi Sila mondo onyisu gi dhogi weche mwandikonu e barua. 28 Nikech nonenore maber ne Roho Maler, kendo ne wan bende, mondo kik wamiu ting' mapek moloyo chike mwamiyou e baruani: 29 Kik ucham chiemo mochiw ne nyiseche mamoko kaka misango, kik ucham remo; kik ucham ring jamni mode; kendo kik uchodi. Ka uritoru kuom gik mwak-wanogi to ubiro timo maber. Oritu. 30 Ne gigonyo joma ne oorgo, mi negidhi nyaka Antiokia. Bang' chopo, ne gichoko kanisa duto kaachiel mi gimiyogi baruano. 31 Ka ji nosomo baruano ne gidoko mamor nikech weche man e iye nojiwogi maber. 32 Juda gi Sila, mane gin jonabi, nomedo wuoyo gi owete ka gijiwcgi kendo gitegogi e yie. 33 Kane gisebet kodgi kuom ndalo moromo, owete nokowogi gi gueth mar kuwe, mondo gidogi ir joma noorogi. 34 Sila to noneno ni ber mondo odong' kuno. 35 To Paulo gi Barnaba ne jodong' Antiokia, ka gin kaachiel gi ji mamoko, ne gipuonjo kendo giyalo wach Ruoth.

Pogruok Obet E Kind Paulo Gi Barnaba

36 Bang' ndalo moko Paulo nowachone Barnaba ni, "Wadogi mondo walim Jowete e mier duto kuonde mwaseyale wach Ruoth, mondo wane kaka gidhi." 37 "Barnaba ne dwaro mondo Johana miluongo ni Mariko odhi kodgi, 38 to Paulo ne paro ni ne ok en gima ber mondo gidhi kode, nikech noseweyogi Pamfilia mi ok odhi kodgi nyime e tich. 39 Wachni nokelo mbaka matek e kind Paulo gi Barnaba, mi ne gipogore. Barnaba nokawo Mariko mi gikwang' gidhi Saipras, 40 to Paulo noyiero Sila gidhig o, ka owete oketogi e bwo ng'wono mar Nyasaye. 41 Nowuotho e piny Siria gi Kilikia koji-wo jo Kristo.

Tich Joote 16

Timotheo Odhi Gi Paulo Gi Sila

1 Paulo nowuotho mochopo Derbe D gi Listra, kama japuonjre moro nodakie miluongo ni Timotheo. Min Timotheo neja Yahudi moyie kuom Yesu, to wuon-gi neja Grik. 2 Owete man Listra gi Ikonio ne wuoyo maber kuom Timotheo. 3 Paulo ne dwa kawe dhi kode e wuodhe mar yalo Injili, omiyo ne otere nyangu, nikech jo Yahudi mane odak kanyo nong'eyo ni wuon-gi en ja Grik. 4 Kane giwuotho e dala ka dala, ne ginyiso ji mondo olu gima buch joote gi jodongo nong'ado Jerusalem. 5 Omiyo kanise nobedo motegno e yie, kendo kwan joma oyie nomedore pile.

Paulo Oneno Fweny Mar Ja Makedonia

6 Kaka Roho Maler nosegeng'ogi ni kik giyal wach Maber e piny Asia, Paulo gi lange nowuotho e gweng' Frigia gi Galatia. 7 Kane gichopo e tong' piny Musia, ne gitemo mondo gidonj e piny Bithinia, to Roho mar Yesu ne ok oyiene-gi timo mano. 8 Omiyo ne gidhi nyaka Troa, ka giluwo Musia. 9 Otienono Paulo noneno fweny mar ja Makedonia kochung' kendo saye ni, "Bi loka Makedonia mondo ikonywa." 10 Bang' ka Paulo noseneno fwenyno, ne waikore piyopiyo mondo wadhi Makedonia, nikech ne wang'eyo ni Nyasaye dwarowa loka kono mondo wayalnegi Injili.

Lidia Oyudo Warruok Filipi

11 Bang' aa Troa, ne wasiayo yie kwachomo Samothraki: kendo kinyne ne wadhi nyime nyaka Neapolo. 12 Ka waa kanyo, ne wadhi ei piny nyaka Filipi, mane en dala maduong' e bath piny Makedonia ma kono, kendo joma odakie ne nie bwo rit mar jo Rumi. Kanyo ne wadakie kuom ndalo mog-warore. 13 Chieng' Sabato ne wadhi oko mar dalano mi wachopi e dho aora, kuma ne waparo ni diwayudie kar lemo. Ne wabet piny kanyo mi wawuoyo gi mon moko mane oyudo osechokore kanyo. 14 Achiel kuom joma nochiko itgi mow-injowa kwaloso ne en dhako moro moa Thuatira, ma nyinge Ludia. Ludia ne loko lewni makwar ma nengogi tek, kendo noluoro Nyasaye. Ruoth noyawo chunye mondo orwak puonj Paulo. 15 Bang' ka nosebatise, en kaachiel gi joode duto, norwakowa ode kowacho ni, "Ka ukwana kaka ng'at moyie kuom Ruoth Yesu to biuru mondo udag e oda." Nomedo sayowa kamano mi ne wadhi!

Otwe Paulo Gi Sila E Jela

16 Chieng' moro kane wadhi kar lemo, nyako moro ma misumba, kendo man-gi jachien marach mane omiyo en gi teko mar koro gik mabiro timore, noromo kodwa. Nyakono ne kelo ne ruodhi mage pesa mang'eny, kohulo niji gik mabiro timogi. 17 Ne ojaluwo bang' Paulo kod wan duto, kokok ni, "Jogi gin jotich Ruoth Nyasaye Mamalo Chutho, kendo ginyisou yor yudo warruok." 18 Notimo kamano kuom ndalo mogwarore, to achien Paulo no sin, mi nolokore ochiko jachiendno ni, "Achiki e nying Yesu Kristo ni aa kuome! Jachiendno noa kuom nyakono sanosano. 19 Kane ruodhi mag nyako ma misum-bano oneno kaka ohandgi mane giyudogo pesa orumo, ne gimako Paulo gi Sila mi giywayogi oko nyaka chuny chiro mondo jotelo oyalgi. 20 Ne giterogi e nyim jong'ad bura, mi giwacho ni, "Jogi gin jo Yahudi, to gisekelo koko e dalawaka. 21 ka gipuonjo ji mondo olu timbe magalagala ma chikwa odagi mondo wan jo Rumi wayiego kata walu. 22 Ji mane nikanyo duto nonywako ne Paulo gi Sila ka gidonj onegi, omiyo jong'ad bura nochiko mondo ogony lepgi mondo ochwadgi. 23 Kane osechwadgi marach, nobolgi e jela mi omi jarit jela chik mondo oritgi motegno. 24 Jarit jela nokawo chikno matek mi nofetogi ei od jela maiye, lotweyo tiendegi e kind lodi mag yien. 25 To kar odiwuor otieno, ka noyudo Paulo gi Sila jolemo kendo pako Nyasaye gi wende, ka jomotwe mamoko olworogi kendo winjogi, 26 piny noyiengni matek apoya nono, mi mise mag jela noyiengni. Gikanyono dhoudi duto mag jela noya-wore kendgi, mi nyoroche ma notwego jotwech nogonyore duto. 27 Ka jarit jela nochiew monwang'o ka dhout jela duto oyawore, nowuodho liganglane mondo onegrego, koparo ni joma otwe duto noseringo otony. 28 To Paulo nokokne ni, "Kik ihinyri! Wantie waduto!" 29 Jarit jela nokwayo taya, mi noringo ir Paulo gi Sila, mopodho e nyimgi kokirni gi luoro. 30 Bang'e nogologi oko eka open-jogi ni, "Joler, atim ang'o mondo owara?" 31 Ne gidwoke ni, "Yie kuom Ruoth Yesu eka nowari, in kaachiel gi joodi." 32 Eka ne giwachone Wach Ruoth, kod ji duto mane nie ode. 33 E saa nogono mar otieno, jarit jela nokawogi modhi olwokonegi adhondegi, bang'e gikanyono nobatisgi, en kaachiel gi joode duto. 34 Eka jarit jela noterogi e ode momiyogi chiemo. Joodno duto nopong' gi mor, nikech koro ne giseyie kuom Nyasaye. 35 Kane piny oyawore, jang'ad bura nooro askechene ir jarit jela gi chik machal kama: "We jogo thuolo oa odhi." 36 Omiyo jarit jela nowacho ne Paulo ni, "Jang'ad bura osegolo chik ni mondo ogonyu, in kod Sila. Koro unyalo aa udhi. Dhiuru gi kuwe." 37 To Paulo nowacho ne askechego ni, "Ne girodhowa e lela ka ok gikwongo giyalowa, mi gibolowa e jela kata obedo ni wan jo Rumi. To koro sani gidwaro golowa e jela ling'ling'? Ok timre! Dhi uwachnegi mondo gibi gin giwegi mondo gikowwa oko." 38 Askechego nodwoko wachno ne jong'ad bura, to kane giwinjo ni Paulo gi Sila ne gin jo Rumi, luoro nomakogi. 39 Ne gibiro mi giywagore negi, eka ne gikowo-gi gia e jela, ka gisayogi mondo gia e dalano. 40 Ka Paulo gi Sila nosewuok e jela, ne gidhi e od Ludia, kendo kuno ne girome gi owete mi gijiwogi. Bang'e ne gia gidhi.

Tich Joote 17

Injili Ochopo Thesalonika

1 Kane gisekalo Ampifoli gi Apolonia, ne gitundo Thesalonika, kuma ne nitie od lemo mar jo Yahudi. 2 Kaka Paulo ne jatimo pile, ne odonjo e od lemo, kendo kuom Sabato adek moluwore, nopimo kodgi wach kuom weche mondiki e Ndiko Maler. 3 Noleronegi tiendgi kendo nomiyo ging'eyo gadiera ni Kristo ne nyaka sandi eka bang'e ochier oa kuom joma otho. Nowachonigi ni, "Yesu ma ayalonuni e Kristo." 4 Moko kuom jo Yahudi ne wach oywayo kendo ne giyie mi giluwo Paulo gi Sila, mana kaka jo Grik moluoro Nyasaye mathoth kaachiel gi mon moko mongere bende noyie. 5 To jo Yahudi ne nyiego omako, omiyo ne gidhi giwako jonjore moko mane bayo e chiro kanyo, eka ne gichoko kidieny mar joma achach, kendo ne gichako lweny e dalano. Ne gimwomore e od Jason, ka gimanyo Paulo gi Sila, mondo gikelgi oko ne oganda. 6 To kane ok giyudogi, ne giy-wayo Jason kod owete moko e nyim jotend dalano.Ne gigoyo koko ka giwacho ni, "Jok mosekelo chandruok e piny ngimagi eri koro osechopoka, 7 kendo Jason oseruakogi e ode. Giduto gidagi luwo chike Kaisar, ka giwacho ni nitie ruoth machielo, miluongo ni Yesu." 8 Kane giwinjo wechegi, oganda mane osechokore kanyo kod jotelo mag dalano nobedo gi koko maduong'. 9 Jotelogo noketo Jason gi Jowete mamoko ochulo pesa mitweyo kargi, eka ne giweyogi gidhi.

Injili Ochopo Berea

10 Kane piny oyuso, owete nooro Paulo gi Sila Berea. Kane gichopo, ne gidonjo e od lemo mar jo Yahudi. 11 To jo Berea ne nigi kido maber moloyo jo Thesalonika, nikech ne girwako wach gi chuny mamor, kendo ne ginono Ndiko pile ka pile, mondo gine ane ka gik mane Paulo wacho gin adier. 12 Jo-Yahudi mathoth noyie, kaachiel gi mon buora ma jo-Grik mong'ere, kod Jo-Grik mang'eny mach-wo. 13 Ka jo-Yahudi ma nodak Thesalonika nowinjo ni Paulo ne yalo wach Nyasaye Berea, ne gidhi kuno bende, kendo ne giwako oganda mondo ochak koko, ka giketho chunygi. 14 Owete nooro Paulo e dho nam maok odeko, ka Sila gi Timotheo to jodong' Berea. 15 Jok ma nodhi gi Paulo notere nyaka Athene, bang'e ne gidok Berea mi ginyiso Sila gi Timotheo yo mane ginyalo chopogo ir Paulo piyopiyo.

Injili Ochopo Athens

16 Ka Paulo ne pod rito Sila gi Timotheo Athens, chunye nochandore ka noneno kaka dalano opong' gi gik maket milamo. 17 Omiyo nomino wach pilepile gi jo Yahudi kod jo Grik moluoro Nyasaye e od lemo. Bende pilepile nowuoyo gi ji mane budho e chiro e dalano. 18 Jorieko moko mag Epikurio kod Stoiko nochako mino kode wach. Moko kuomgi nopenjo ni, "Ang'o ma jawach thoreni temo wacho?" To moko nowacho ni, "Chai kagima oyalo kuom nyiseche moko ma welo." Ne giwacho kamano nikech Paulo ne yalo kuom Yesu kendo kuom chier. 19 Eka ne gikawe mi gidhi kode kar romo margi miluongo ni Areopago, kaeto gipenje niya, "Donge dinyiswae tiend puonj manyien mikelo kani? 20 Isako itwa gi puonj manyien mapok wawinjo, omiyo wadwang'eyo tiendgi." 21 (Jo Athens duto kod jopinje mamoko ma nodak kanyo nohero ketho sechegi kanyo ka gigoyo mbaka kendo giwinjo paro gi rieko manyien. 22 Eka Paulo nochung' e nyim chokruok mane ni ei Areopago mochako wuoyo kowacho kama: "Un Jo- Athene, ayudo ni un joma ohero lemo e ngimau duto. 23 Nikech kane awuotho kalworara ka ka anono malongo' giu mulamo to nende ayudo koda ka kar kendo mar misango mondikie ni, "MAR NYASAYE MA OK ONG'E". Koro gima ulamo kaka gima ok ong'e ema adwa yalonu. 24 "Nyasaye ma nochweyo piny kaachiel gi gik moko duto manie iye en Ruodh polo gi piny, kendo ok odagie hekalu ma oger gi lwet dhano, 25 bende ok tine gi lwet dhano kagima odwaro gimoro kuom dhano nikech en owuon ema ochiwo ne dhano ngima gi muya mi yweyo kod gik moko duto. 26 Koa kuom dhano achiel, nochweyo ogendini duto mag ji, mondo gipong' piny duto, kendo En ema oketo ne ng'ato ka ng'ato kar romb higini monego odag-go e piny, kod kuonde hie monego gidagie 27 Nyasaye notimo ma mondo ji obed gi chuny mad-ware kendo mondo kanyalore to gichop kuma entie, mi giyude, kata obedo ni ok en mabor kodwa. 28 Wangima nikech En, kendo wawuotho nikech En, kendo wantie nikech En. En mana kaka jowen-du moko osewacho ni, 'Wan bende wan kothe. 29 Ka wan koth Nyasaye kamano to koro ok onego wagal ni Nyasaye chalo gi dhahabu kata gi fedha kata kidi, ma gin mana kido ma dhano oloso kendo oketo gi pache. 30 E kinde mokalo Nyasaye ne ok odewo fuwo machal kamano, to koro sani osegolo chik ne ji duto kamoro amora mondo olokre. 31 Nikech oseketo chieng' mobiro ng'adoe bura ne piny duto gadiera, kowuok kuom ng'at moseyiero. Bende osenyiso ji malong'o ni obiro timo mano niji duto, nikech nochiere oa kuom joma otho." 32 Kane jogo owinjo ka Paulo wuoyo kuom wach chier aa kuom joma otho, moko kuomgi nojare, to moko to nowacho ni, "Wabiro dwaro mondo ilosnwae kendo e thorroni." 33 Eka Paulo nowuok moweyo joburago. 34 Ji moko manok nodok kor Paulo, mi giyie. Achiel kuom joma noyie ne en Dionusio, mane en jabuch Areopago, gi dhako moro manyinge Damaris, kod ji manok mamoko.

Tich Joote 18

Injili Ochopo Korintho

1 Bang' mano Paulo noa Athene modhi Korintho. 2 Kuno noromoe gi ja Yahudi moro ma nonywol Ponto miluongo ni Akula. Jali noyudo odar oa Italia gi chiege Priskila, nikech ruoth Klaudio nosegolo chik mondo jo Yahudi duto odar oa Rumi. Paulo nodhi mondo olimgi, 3 kendo kaka ne en jatwang' hema kaka gin, nodak kodgi motiyo kodgi. 4 To Sabato ka Sabato notwak kod ji e od lemo, kotemo loko jo-Yahudi gijo Grik. 5 Ka Sila gi Timotheo nobiro ka gia Makedonia, Paulo nochiwore ni tij lando Injili kende maok oriwo gi gimachielo; kotimo neno ne jo-Yahudi ni Yesu e Kristo. 6 To ka jo Yahudi nokwedo wachne mi ochako yanye, Paulo noteng'one gi lepe ka siemogi ni, "Rembu mondo odong' e wiu uwegi! An asetimo tichna kaka dwarore. Chakre kawuono abiro dhi yalo ni joma ok jo Yahudi." 7 Eka Paulo noa e od lemo modhi e ot moro mane omakore gi od lemo machiegni. Wuon odno ne iluongo ni Titio Justo, kendo ne en ng'at moluoro Nyasaye. 8 To Krispo, mane en jatend od lemo, kod joode duto, noyie kuom Ruoth kendo jo Korintho mamoko mang'eny bende nowinjo Paulo moyie kendo obatisi. 9 Otieno moro achiel Nyasaye nowuoyo gi Paulo e yor fweny kawachone ni, "Kik iluor. Dhi adhiya nyime gi wuoyo mak iling'. 10 Nikech an kodi, kendo onge ng'ato mabiro buki mi hinyi, nikech an gi ji mang'eny e dalani." nKuom mano Paulo nobedo kanyo kuom higa achiel gi nus, kopuonjogi wach Nyasaye. 12 Kane noyudo Galio ne en ruodh Akaya, jo Yahudi nonywako ne Paulo mi negimake gitere e od bura, 13 Ne gidon-jone ka giwacho ni,"Ng'atni loko ji mondo olam Nyasaye e yo ma chik ok oyie." 14 To ka Paulo ne oikore mondo owuo, Galio nowacho ni jo Yahudi ni, "Da bed ni ywaku nikuom wach ketho chik kata tim achach ma ng'atni osetimo, to da awinjou. 15 To kaka chandruoku otenore gi weche gi nyinge kod chikeu uwegi, koro unyalo loso wecheugo kendu. Adagi bedo jang'ad bura e weche makamago." 16 Bang' mano noriembogi gia e od bura. 17 Eka jo Grik duto nochako toyo mirimbgi kuom Sosthene, jaduong' od lemo, mi gichako goye e nyim jobura. To Galio ne ok ode-wogi kata matin.

Priskila Gi Akula Kod Apolo

18 Paulo noweyo owete e dala mar Korintho, kendo nokwang' kodhi Siria ka gin kaachiel gi Priskila kod Akula. Kane pok giwuok, ne oliel wi Paulo Kenkrea, nikech singruok moro mane osetimo. 19 Ne gichopo Efeso, kendo Paulo noweyo Priskila gi Akula. Nodhi kende en owuon ei od lemo mi owuoyo kod jo Yahudi mane ni kanyo. 20 Jo Yahudigo nokwaye mondo omed bedo kodgi kanyo to nota-more. 21 To kane owuok odhi to nowachonegi ni, "Ka en dwaro Nyasaye to abiro duogo." Bang'e nokwang' oa Efeso. 22 Ka nochopo Kaisaria, noidho odhi Jerusalem mi omoso kanisa mokwongo, eka bang'e nolor odhi Antiokia. 23 Kane osebedo Antiokia kuom ndalo mog-warore, Paulo nowuok oa kanyo, mi nowuotho e gwenge duto mag piny Galatia gi Frugia, lotego chuny jopuonjre duto. 24 E kindeno ja Yahudi moro monywol Aleksandria, ma nyinge Apolo, nobiro Efeso. Ne en ng'at mosomo, man-gi lony malach e Ndiko. 25 Ne osepuonje kuom Yor Ruoth, kendo noloso kongino ahinya. Bende nopuonjo kuom Yesu e yo makare chutho, kata obedo ni nong'eyo mana batiso mar Johana kende. 26 Nochako wuoyo gi chir e od lemo, to ka Priskila gi Akula nowinje, ne giluonge e dalagi mine gimedo lerone tiend weche moko kuom yor Nyasaye. 27 Ka Apolo ne dwaro mondo odhi Akaya, owete nojiwe mine gi ndikone jopuonjre ma kuno mondo orwake maber. Kane ochopo kuno, nokelo konyruok mang'eny ni joma noseyie kuom ng'wono mar Ruoth Nyasaye, 28 Nimar nong'engo Jo Yahudi e twak moketi e lela mar nyiso ratiro ni Yesu e Kristo.

Tich Joote 19

Paulo E Dala Mar Efeso

1 Kane Apolo ni Korintho, Paulo yj nomako wuoth kong'ado chuny piny tir, nyaka nochopo Efeso. Kuno noyude jopuonjre, 2 mi nopenjogi ni, "Be ne uyudo Roho Maler chieng' mane uyie kuom Yesu?" Ne gidwoko ni, "Ooyo, kata mana winjo pok wawinjo ni nitie gimoro ni Roho Maler." 3 Paulo nomedo penjogi ni, "Ka kamano to batiso mane mane uyudo?" Ne gidwoko ni, "Batiso mar Johana." 4 Paulo nowachonigi ni, "Batiso mar Johana ne en mar lokruok. Nonyiso ji mondo oyie kuom Jal mane biro biro bang'e, ma en Yesu." 5 Bang' winjo mano, nobatisgi e nying Ruoth Yesu. 6 Kane Paulo oketo lwete kuomgi, Roho Maler nolor kuomgi, mi ne giwuoyo gi dhok mayoreyore kendo gikoro wach. 7 Jogo duto ne diromo chwo apar gariyo. 8 Paulo nodonjo e od lemo mi owuoyo gi ji gi chir kuom dweche adek. Notemo sayogi konyisogi adiera man kuom Loch Polo. 9 To jomoko kuomgi chunygi nodoko matek, ne gidagi yie kendo ne gichako wuoyo marach kuom Yor Ruoth e lela. Omiyo Paulo noweyogi, mi okawo jopuonjre odhigo nyaka od puonjruok mar Turano, kuma ne gitwakie pile. 10 Paulo notimo mano kuom higini ariyo, mijo Yahudi duto gijo Grik ma nodak e piny Asia koro nowinjo wach Ruoth. 11 Nyasaye nomiyo Paulo otimo honni madongo. 12 kata mana kitembini mag lwedo kod lep tich ma nosegeyore kuome noter ne jotuo, mi tuochegi nochango kendo jochiende noa kuomgi. 13 To jo Yahudi moko mane wuotho koni gi koni ka golo jochiende notemo tiyo gi nying Yesu mondo giriemb jochiende kuom ji. Ne gijawacho ga ni, "E nying Yesu ma Paulo yalo, wachiki mondo iwuog oko!" 14 Yawuowi abiriyogi mag jadolo maduong' mar jo-Yahudi miluongoni Skeva netimo kamano. 15 To jachien noduokogi ni, "Yesu ang'eyo, kendo Paulo bende ang'eyo, to into in ng'a?" 16 Eka ng'at mane nigi jachien marachno nopor kuomgi mohewogi duto. Nogoyogi goch marach mi giringo gia e od ng'atno ka dendgi chwer remo. 17 Kajo Yahudi gijo Grik mane odak Efeso nowinjo wachno luoro nomakogi, kendo nying Ruoth Yesu noyudo duong'. 18 Joma noyie kuom Yesu mang'eny nobiro mohulo richogi e lela. 19 Jomoko kuomgi ma nosebedo ka timo timbe juok nokelo kitepegi mag juok mi nowang'gi ka ji duto neno. Kane gigoyo bech buge duto mane giwang'o, ne ginwang'o ka nengogi oromo pesa moromo drakma alufu piero abich. 20 Kuom mano ,Wach Ruoth nomedo landore kendo nomedo bedo motegno. 21 Ka magi duto nosetimore, Paulo nong'ado e chunye mondo odhi Jerusalem, kokadho Makedonia gi Akaya. Nowacho e chunye ni, "Bang' dhi Jerusalem to nyaka alim Rumi bende." 22 Nooro jokonyne moko ariyo, Timotheo gi Erasta, nyaka Makedonia, ka en to ne pod odong' e piny Asia kuom kinde manok.

Tulo Maduong' Owuok Efeso

23 Kendo e kindeno koko maduong' kuom Wach luwo Yor Ruoth. 24 Ng'at moro manyinge Dimetrio, mane jathedh kido mag fedha miketo e hekalu mar nyasaye madhako miluongo ni Artemi, ne kelo ohala maduong' ne jotheth wetene. 25 Dimetrio noluongo jotheth wetene duto, kod jotich mamoko mane otenore kodgi, mi owachonegi ni, "Yawa, ung'eyo ni tijwani kelonwa ohala maduong'. 26 To koro uneno kendo uwinjo kaka ng'at miluongo ni Pauloni oseloko ji mathoth Efesoka, koda ka piny Asia duto. Owacho ni nyiseche ma dhano oloso ok gin nyiseche madier. 27 Koro wan gi chandruok, ok mana nikech ji biro chayo tijwani mi ohandwani podhi, to bende nikech hekalu mar nyasaye madhako marahuma, ma en Artemi owuon, ibiro chayo, mi Artemi owuon, ma ji lamo e piny Asia, nyaka e piny duto, ok bi ng'e duong'ne kaka nyasaye!" 28 Kane giwinjo wachno, mirima mager nomakogi, mi gichako kok ni, "Artemi mar jo Efeso duong'!" 29 Maok odeko i dalano duto nonjawni. Ogandano nomako jo wuodh Paulo, ma gin Gayo gi Aristarko, ma ne oago Makedonia mi gimwomore kodgi ka gichiko pawgi mar tugo. 30 Paulo ne dwadhi e dier oganda mondo oios kodgi to jopuonjre notame. 31 Kata jotend pinyno moko mane osiepene, bende noorone wach kasaye mondo kik onyon paw tugono gi tiende. 32 To chokruogno nonjawni. Ne gikok ka giwacho gik mopogore opogore. Thoth ji ne ok ong'eyo kata gimomiyo ne gin kanyo. 33 Jo Yahudi noyiero Aleksanda e dier oganda mondo ochung' negi, mi Aleksanda noting'o bade mondo ji oling' eka oios kodgi. 34 To ka ogandano nofwenyo nine en ja Yahudi, ne gikok gi dwol achiel kuom seche ariyo ni, "Artemi mar jo Efeso duong!" 35 Bang'e achien jagoro morito dalano nopieyo ji kawacho ni " Jo-Efeso! Donge piny ngima ong'eyo ni dala mar Efeso ema orito hekalu mar nyasaye marahuma ma Artemi. kaachiel gi kidone ma nolwar koa e polo? 36 Kuom mano, kaka wechegi gin adier chuth ma ng'ato ok nyal dagi, weuru goyo koko kendo kid utim tim achach moro amora. 37 Usekelo jogi ka, kata obedo ni ok gisekwalo gimoro e hekalu, kata yanyo nyasachwa madhako pok giyanyo. 38 Ka dipo ni Demetrio gi jotheth wetene jonigi wach gi ng'ato kuomgi to ute yalo bura oyaw dhogi, kendo joyal bura bende nitie. Kuno ema ginyalo dhi donjoe ni joma okethonegi e nyim jong'ad bura. 39 To Kaponi nitie wach moro ma udwaro nolosi to nyaka lose mana e chokruok ma chik oyiego. 40 To kaka weche chai sani, gik mutimogi chiegni ketowa e chandruok, nikech ibiro ng'adnwa bura kaka joma kelo koko. Onge yo moro amora mwanyalo tonygo e wachni, nikech wasegoyo koko maonge tiende, kendo kopenjwa kuome to dhowa nyalo moko." 41 Bang' wacho wechegi, nogonyo chokruok.

Tich Joote 20

Paulo Okadho Makedonia Gi Gris

1 Ka kokono noserumo, Paulo noluongo jopuonjre ire moji-wogi, eka bang'e ogoyonegi oriti, mi ochako wuodhe mar Makedonia. 2 Nowuotho e gweng'no kojiwo ji gi weche mang'eny, eka bang'e achien nochopo Gris, 3 kuma nobetie kuom dweche adek. To nikech jo Yahudi ne chano timone marach ka noyudo oikore mar dhi Siria, noloko pache mondo odog chien, koluwo Makedonia. 4 Joma nodhi kode ne gin ji kaka Sopata wuod Puro ja Berea; gi Aristarko kod Sekundo, maja Thesalonika, gi Gayo ja Derbe, kod Timotheo bende, gi Tukiko kod Trofimo mane gin jo Asia. 5 Jogi notelo nyimwa mondo oritwa Troa. 6 Wan to newakwang' ka waa Filipi, bang' Sap Makati maok ketie Thowi, kendo bang' ndalo adek ne wachopo irgi Troa. Kuno ne wabetie kuom ndalo abiriyo.

Paulo Ochiero Yutiko E Gweng' Troa

7 To Chieng' mokwongo mar juma ne wachokore mondo wacham Sap Ruoth. Paulo noyalo ne ji gaming'a nyaka odi-wuor nikech nochano mar aa kinyne gokinyi. 8 Teche mang'eny ne liel e od gorofa malo kuma ne wachokore. 9 To rawera moro miluongo ni Yutiko nobet e dho dirisa, kendo nindo nonure ka Paulo ne pod yalo moyware. Kane koro en e chuny nindo, nolwar gie dirisa koa e gorofa mar adek mi nokwanye piny mwalo kosetho. 10 Paulo nolor piny mi nokwako wuowino. Bang'e nowacho niji ni, "Kik uluor. Ongima!" nEka nodok malo kuma ne entie mi onduso makati mochamo. Bang'e nodhi nyime gi wuoyo nyaka piny oru, kaeto owuok. 12 Ji nokawo wuowino motere, dala kongima kendo chunygi noyudo hoch maduong'.

Paulo Ogoyo Qriti Ne Jodong Efeso

13 Wan to ne watelo nyime nyaka e yie, mi wakwang' nyaka Asos, kuma ne wadhi yudore gi Paulo. Nosechano kamano nikech ne odwaro ni en odhi kuno kowuotho gi tiende. 14 Kane oyudowa Asos, nodonjo kodwa e yie, mi wadhi kode nyaka Mitulene. 15 Kane waa kanyo, ne wakwang' nyaka watundo machiegni gi Kios, to kinyne ne wang'ado nam nyaka Samos. Odiechieng' maluwo mano ne wachopo Mileto. 16 Paulo noseng'ado wach e pache mondo okwang' kodhi maok oluwo Efeso, nikech ne ok odwar kawo thuolo malach e piny Asia. Nodwaro mondo ochop Jerusalem piyo, kapok chieng' Pentekost ochopo. 17 Kane wan Mileto, Paulo nooro wach Efeso mondo oluongne jodong kanisa. 18 Kane gisebiro, nowachonegi ni, "Ung'eyo maber kaka ngimana ne chalo e kinde mane an kodu ka, kochakore odiechieng' mokwongo mane adonjo e piny Asia. 19 Ne atiyo ne Nyasaye gi chuny mamuol, kendo gi pi wang', kata obedo ni naneno masiche madongo ka jo Yahudi chano mondo ohinya. 20 Ung'eyo bende kaka ne ok aweyo mak anyisou wach moro amora mane nyalo konyou, to napuonjou e lela kendo e uteu, ka adonjo e ot ka ot. 21 Asenyiso jo Yahudi kaachiel gijo Grik ni nyaka gilokre giduog ir Nyasaye kendo giyie kuom Ruodhwa Yesu. 22 "To sani koro Roho ochuna ni nyaka adhi Jerusalem, ka ok ang'eyo gima dhi timorena kuno. 23 Gima ang'eyo en mana gima Roho Maler nyisa e chunya ni ni sand kod twech orita e dala ka dala ma adhiye. 24 To kata obedo kamano, ok akwan ngimana kagima lichna; gima obadha maduong' en mana tieko ng'weya kendo chopo tich ma Ruoth Yesu osemiya mondo atim, ma en tich mar nyiso Injili mar ng'wono mar Nyasaye. 25 "To winjuru, ang'eyo maber ni un duto ma aseyalo Loch mar Pinyruoth Nyasaye e dieru, koro ok ubi nena kendo. 26 Emomiyo awachonu kawuono ni koro remb ng'ato ok nie wiya, 27 nikech ne ok aweyo mak anyisou gik moko duto ma Nyasaye dwaro ni utim. 28 Koro ritreuru, kaachiel gi kweth duto ma Roho Maler oketo e lwetu mondo uriti. Beduru jorit mag Kanisa Nyasaye ma nong'iewo gi rembe owuon. 29 Ang'eyo maber ni bang' ka asea, ondiegi mangemo biro monjou, kendo ok ginikech kweth Nyasaye ngang'. 30 Kata mana e dieru ka, jomoko biro wuokie kendo gibiro puonjo weche mobam ma gichuogo kendgi giwegi mondo giywago jopuonjre irgi. 31 Emomiyo beduru motang'! Paruru kaka kuom higini adek ne ok aweyo mak asiemo ng'ato ka ng'ato kuomu odiechieng' gotieno, ka pi wang'a chwer. 32 "Koro aketou e lwet Nyasaye, kendo kuom wach ng'wonone, manyalo gerou, kendo manyalo miyo uyud gweth mosekannu kaachiel gi joma ler duto. 33 Pok agombo fedha kata dhahabu kata law ng'ato. 34 Un uwegi ung'eyo ni lwete-gagi osetiyo matek mi ochopo dwarona duto, koda ka dwaro mag jowadwa mwayalogo Injili. 35 Asenyisou gi yore duto ni nyaka wati matek wan wawegi mondo wakonygo joma chandore, ka waparo wach mane Ruoth Yesu owachon-wa ni, Chiwo kelo gweth mangeny moloyo kawo!" 36 Bang' wacho wechegi, nogoyo chonge piny kaachiel kodgi duto mi nolemo. 37 Jiduto ne oywak, ka gipodho kuome kendo ginyodhe. 38 Gima ne litnegi ahinya ne en gima nowacho ni ne ok gibi neno wang'e kendo. Bang' mano ne gikowe e yie.

Tich Joote 21

Wuodh Paulo Kodhi Jerusalem

1 Bang' kane waseweyore kodgi, ne wasiayo yie mi wakwang' e dier nam tir nyaka chula mar Kos. Kinyne ne watundo chula mar Rodos, kendo kane aa kanyo to ne wachopo e dala mar Patara. 2 Kuno newanwang'e yie madhi Foinike, mi newadonje. 3 Kane wasechopo kama koro ne wanyalo neno go Saipras, ka wa luwo yo modok milambo mare, ne wakwang' kwachomo Siria, mine wagowo Turo kama ne idhi lorie misike mane yiewa oting'o. 4 Kane wayudo jopuonjre kuno, ne wabet kodgi kuom ndalo abiriyo. Kaka Roho Maler notelonigi, neginyiso Paulo ni kik odhi Jerusalem. 5 Kata kamano ka sawa nochopo to ne waa, mi wadhi nyime gi wuodhwa. Jopuonjre duto, kaachiel gi mondegi kod nyithindgi, ne jokowowa nyaka oko mar dalano, kendo kane wachopo e dho nam to newagoyo chongwa piny mi walamo. 6 Eka newagoyore oriti, kaeto to wadonjo e yie, ka gin to gidok miechgi. 7 Ne wadhi nyime gi wuodhwa ka waa Turo, nyaka ne wagowo Potolomai, kuma ne wamosoe owete, kendo ne wabet kodgi kuom odiechieng' achiel. 8 Kinyne ne wawuok kanyo mi wachopo Kaisaria, kendo ne wabet e od Filipo ja-Injili, mane en achiel kuom jokony abiriyo. 9 Filipo ne nigi nyiri ang'wen mapok okendi mane gin Jokoro. 10 Kane wasebet kodgi kuom ndalo moko, ja-kor wach moro manyinge Agaba nobiro irwa koa Judea. 11 Ng'atni nobiro nyaka butwa mi okawo kamba Paulo kendo otweyogo bedene gi tiendene owuon, kaeto to owacho ni, "Roho Maler owacho kama: 'Mana kaka atwey-orani e kaka jo Yahudi man Jerusalem biro tweyo wuon kambani mi gichiwe e lwet joma ok jo Yahudi." 12 Kane wawinjo wachno, wan kaachiel gi ji duto, ne wasayo Paulo mondo kik odhi Jerusalem. 13 To nodwoko wa kowacho ni, "Ang'o momiyo uywak kendo unego chunya? An aikora ok mana ne twech kende, to kata ne tho e Jerusalem kuno, nikech nying Ruoth Yesu." 14 Kane wayudo ni ok wanyal miyo olok pache, ne waweyo wachno, mi wawacho ni, "Nyasaye mondo otim dwarone." 15 Bang' mano ne waikore mi wadhi nyaka Jerusalem. 16 Jopuonjre moko moa Kaisaria bende nodhi kodwa nyaka dala Mnason, kama nonego wadagie. Mnason ne en ja Saipras, kendo ne en achiel kuom jopuonjre ma nokwongo yie kuom Ruoth.

Paulo Ochopo Jerusalem

17 Kane wachopo Jerusalem, owete norwakowa gi mor. 18 Kinyne Paulo kod wan duto newadhi mondo wane Jakobo. kendo jodongo duto nochokore kodwa. 19 Paulo nomosogi, eka nonyisogi weche duto kuom gik mane Nyasaye osetimo e kind joma ok jo Yahudi e tichne mar lando Injili. 20 Kane giwinjo mano, ne gipako Nyasaye, eka giwacho ne Paulo ni, "Owadwa Paulo, inyalo neno kaka jo Yahudi gana gi gana oseyie kuom Ruoth Yesu, kendo kargi giduto giketo chunygi kuom luwo Chik. 21 Osenyisgi ni ipuonjo jo Yahudi modak e kind joma ok jo Yahudi duto mondo kik gilu Chike Musa, kisemogi mondo kik giter nyithindgi nyangu kata kik gilu timbewa. 22 Koro wanyalo timo ang'o? Wang'eyo ni gibiro ng'eyo maonge kiawa ni isechopo ka, 23 omiyo yie kodwa mondo itim kaka wanyisi. Nitie chwo ang'wen e dierwa ka mosetimo singruok. 24 Kaw jogi mondo idhi ipwodhri kaachiel kodgi, kaeto ichul-negi nengo mar misengini monego gichul bang' pwodhruok, mondo eka oliel yie wigi. Kitimo kamano to ji duto biro kawo weche duto ma ji wacho kuomi kaka miriambo, to kendo gibiro kawi kaka ng'at moluwo Chik Musa adimba. 25 To kuom joma ok jo Yahudi moyie, wasendiko negi kuom gimane buchwa ong'ado ni mondo kik gicham chiemo motimgo misango ni nyiseche manono, gi remo, gi ring jamni mode, kendo ni kik gichodi." 26 Kinyne Paulo nokawo jogo mi nop-wodhore kaachiel kodgi, eka bang'e nodonjo e hekalu mondo onyis kinde ma noket ne pwodhruokno norumie, kod odiechieng' ma notimnie moro ka moro misango.

Omak Paulo

27 Kane ndalo abiriyo mag pwodhruok chiegni mino, jo Yahudi moko moa e piny Asia noneno Paulo ei Hekalu. Ne githuwo ji duto kode mi gimake, 28 ka gikok ni, "Ma e ng'at ma puonjo ji duto kamoro amora modhiye mondo gibed mamon kod jowa, gi chikewa kod hekaluwani. Kata sani osekelo koda ka jo Grik nyaka ei Hekalu ka, mi odwanyo kama lerni." 29 (Noyudo giseneno Trofimo ja Efeso ka jonigi Paulo e Jerusalem mi giparo ni ose-donjo kode nyaka ei hekalu.) 30 Wachno nomiyo koko ochakore ei Jerusalem duto, kendo ji moa koni gi koni nobiro ka ringo. Ne gimako Paulo mi giywaye gigole ei Hekalu kaeto giloro dho rangeye duto. 31 Kane gichako goye mondo ginege, wach nochopo e it jatend jolweny mar jo Rumi, ni dala Jerusalem duto notimo koko. 32 Kuom mano nokawo jotelo moko gi jolweny mi oringo odhi kodgi nyaka kuma ne oganda ochokore. Kane jokokogo oneno jatend jolweny gi jolweny mane ni kode, ne giweyo goyo Paulo. 33 Jatelono nobiro momako Paulo, kendo nogolo chik mondo otweye gi nyoroche ariyo, bang'e nopenjo ni en nga' kod gi gima nosetimo. 34 Jomoko e ogandano nokok kawacho gimoro achiel to moko bende wacho gimachielo ma koro jatend jolweny ne ok nyal ng'eyo malongo' gima notimore nikech koko, omiyo nochiko mondo oter Paulo kama askeche odakie. 35 Kane Paulo ochopo e ndiri midonjogo ka jolweny, jogo koro ne ger marach mi nochuno askeche mondo oting'e. 36 Ogandano mane oluwogi nosiko ka gikok ni, "Tiekeuru".

Paulo Owuoyo Gi Oganda

37 Ka jolweny ne koro chiegni donjo gi Paulo kama gidakie, nokwayo jatendgi kowacho ni, "Yienae mondo awachni gimoro". Jatend jolweny nodwoke kapenje ni, "Kare ing'eyo dho Grik? 38 Donge' aparo ni in e ja Misri manyocha ochako koko e dalani kotelo ne jo mahundu alufu ang'wen momanore gi gilweny, nyaka e thim?" 39 Paulo nodwoke ni, "An ja Yahudi monyuol Tarso, e piny Kilikia. Kuom mano, ok an ja dala moro matin minyalo chayo. Kiyie to miya thuolo alos gi jogi." 40 Ka jatend jolweny nosemiye thuolo mondo olosi, Paulo nochung' ewi ndiri, moting'o ne ji bade mondo giling' Kane giseling' nowuoyo kodgi gi dho Aramia kowacho niya:

Tich Joote 22

1 "Owetena gi wuonena, koro winjuru wechena manyisougo ni aonge fetho." 2 Kane giwinjo kowuoyonegi gi dho Aramia kamano to ne giling' thi. Eka Paulo nowacho ni, 3 "An ja Yahudi monywol Tarso, e piny Kilikia, to ne adongo Jerusalem ka. Ne ayudo tiegruok matut e chike mag kwerewa e bwo Gamaliel, kendo ne achiwora ne Nyasaye mana kaka koro un bende uchaloni. 4 Ne asando joma oluwo YORNI nyaka ane ni githo, ka mako chwo gi mon kendo abologi e jela, 5 ok jadolo maduong' gi jobura duto nyalo yie koda. Ne gimiya bende barupe mane miya thuolo mar orno owetegi man Damaski, kendo nadhi kuno mondo aom joma oyie kaka joma otwe nyaka Jerusalem mondo okumgi. 6 "Kar dier odiechieng' tir kane oyudo achiegni chopo Damaski, napo ka ler maduong' moa e polo omenya. 7 Nagora piny kendo nawinjo dwol moro kawa-chona ni, "Saulo, Saulo! Isanda nang'o?" 8 "Napenje ni, 'In ng'a, Ruoth?" "To nodwoka ni, 'An e Yesu ma isan-do'" 9 Jomane wan-go bende noneno lerno, to ne ok giwinjo dwond ng'at mane wuoyo lodano. 10 "Eka napenjo ni, 'Atim ang'o, Ruoth. "To Ruoth nodwoka ni, 'Aa malo mondo idonji Damaski. Kuno ema idhi nyisie gik moko duto mosechanni mondo itim.' 11 Jogo mane awuothogo nomako bada kendo ne gitaya kwachomo Damaski, nikech ler mang'ang'ni ma noserieny cha noseloka muofu. 12 "Ng'at moro miluongo ni Anania nobiro mondo onena. Ne en ng'at morito Chik Nyasaye gi chunye duto, kendo ma jo Yahudi duto modak e dalano omiyo luor maduong'. 13 Nochung' batha mowa-chona ni, "Owadwa Saulo, nen!" Kendo gikanyono ne koro anyalo neno. 14 "Eka nowachona ni, 'Nyasach kwerewa oseyieri mondo ing'e dwarone kendo mondo ine Ng'at Makare kendo iwinj weche moa e dhoge. 15 Ibiro bedo janenone ne ji duto, kuom gima iseneno kendo isewinjo. 16 Koro pod irito ang'o? Aa malo mondo obatisi, mondo oluokni richoni, kiluongo nying Ruoth Yesu. 17 "Kane aseduogo Jerusalem kendo ka noyudo alemo ei Hekalu, ayula wang' notera, 18 kendo naneno Ruoth kawuoyo. Nowachona ni," Wuogi ia Jerusalem ka sanisani nikech ok gibi yie gi neno mitimo kuoma. 19 To an nadwoke ni, 'Ruoth, jogi ong'eyo kaka nawuotho e od lemo ka od lemo mondo atwe kendo ago joma oyie kuomi. 20 Kendo kane ichwero remb jatichni Stefano, to nachung' kanyo ka ariwo joma ne nege lwedo, kendo ka arito lep joma ne nege 21 "Eka Ruoth nowachona ni, 'Wuogi idhiyo, nikech abiro ori kuma bor ir joma okjo Yahudi.'"

Paulo Japiny Rumi

22 Ogandano nochiko itgi ka winjo Paulo nyaka nowacho mano, eka ne gichako kok gi duondgi duto ni, "Tiekuru ng'ani! Ok owinjore obed mangima!" 23 Kane pod gikok ka gifwayo kodegi kendo gidiro buru e wi yamo, 24 jaduong' jolweny nogolo chik mondo oter Paulo ei dala jolweny. Nochiko mondo ochwade kendo onone mondo onyis ane gimomiyo ji ne goyone koko kamano. 25 To kane oyudo gipiele mondo gichwade, Paulo nowacho ni jatend jolweny ma noyudo ochung' kanyo ni, "Be chik oyie mondo uchwad ng'at maja Rumi kapok oyale mi oyudi ni ojaketho?" 26 Kane jatelono owinjo mano, nodhi ir jatend Jolweny maduong' monyise wachno. Nowachone ni, wach e muomi e! Ng'atni en ja Rumi. 27 Jatend jolweny maduong' nodhi ir Paulo mopenje ni "Huma ane! In ja Rumi? Paulo nodwoke ni, "Ee, an." 28 Eka jatend jolweny maduong' nowacho ni, "An awuon ne achulo pesa mang'eny mondo eka abed ja Rumi." Paulo nowacho ni, "An to nonywola ja Rumi." 29 Joma ne dwa none nong'wel oa sano sano. Jatend jolweny maduong' bende ne luoro omako, ka nofwenyo ni nosetweyo Paulo gi nyororo to kara ne en ja Rumi.

Paulo E Nyim Buch Jodong Sanhedrin

30 Kinyne jatend jolweny maduong' ne dwaro ng'eyo gimomiyo jo Yahudi nodonjo ne Paulo, omiyo nogonye mochiko mondo jodolo madongo duto gi buch jodong Jo-Yahudi orom. Eka nokelo Paulo mi ochunge e nyimgi mondo owuo.

Tich Joote 23

1 Paulo norango jo buch jodong Jo-Yahudi tir eka nochako wuoyo kodgi kowacho ni, "Owetena, asetimo tich mane Nyasaye omiya mondo atim gi chuny maler maonge ketho nyaka koroni." 2 Ka nowacho kamano to Anania jadolo maduong' nochiko joma nochung' bute mondo ogo dhoge. 3 Eka Paulo nowachone ni, "Nyasaye biro goyi, in ma ichalo gi kor ot mowir maracharni! Owinjore ing'adna bura kaluwore gi Chik, to in iwuon ema iketho chik nogo kichiko ji mondo ogoya!" 4 Joma nochung' but Paulo nowachone ni, "Wang'i tek manade minyalo yanyo jadolo maduong' mar Nyasaye?" 5 To Paulo nodwoko ni, "Owetena, ne ok ang'eyo ni en jadolo maduong', nikech ondiki ni, 'Kik iwuo marach kuom jatend jou'. 6 Kaka Paulo nong'eyo ni moko kuom jogo ne gin jo Sadukai to moko jo-Farisai, nokok ne burano kowacho ni, "Owetena, an ja-Farisai kendo an wuod ja-Farisai. Achung' ka-kawuono mondo ayal nikech geno ma an-go kuom chier mar joma otho!" 7 Bang' wacho mano, pogruok nowuok e kind joburago, ka jo Farisai kwedore gi jo Sadukai. 8 (Jo Sadukai wacho ni chier onge , kata Malaike kata Roho, to Farisai to oyie gi puonj gi duto). 9 Koko maduong' nowuok, kendo jopuonj Chik moko, mane gin jo Farisai, nochung' malo mochako goyo mbaka matek ka giwacho ni, "Ok waneno gima rach ma ng'atni osetimo. Donge nyalo bet ni roho moro kata malaika moro oseloso kode?" 10 Pogruokno nomedo kelo dhawo gi dwokruok makwiny, mi jaduong'jolweny nodoko maluor ni jogo ne nyalo kidho Paulo matindo tindo. Omiyo nochiko jolweny mondo olor piny oyudh Paulo oko githwon e nyim bura, mondo odwoke ei kama jolweny nodakie. 11 Otieno moluwo mano Ruoth Yesu nochung' but Paulo mowachone ni, "Bed mana gi chir! Mana kaka isetimo nenda ei Jerusalem, e kaka nyaka itime kuoma e Rumi bende."

Jo Yahudi Ochano Nego Paulo

12 Kinyne gokinyi jo Yahudi nolo so wach e kindgi giwegi kendo ne gisingore e yor kuong'ruok ni ok ginichiem kata madho gimoro amora ka pok ginego Paulo. 13 Joma notimo kuong'ruokni noloyo ji piero ang'wen. 14 Ne gidhi ir jodolo madongo gi jodongo mi giwachonegi ni, "Wasekuong'ore waduto ni ok wanacham kata wamadh gimoro kapok wanego Paulo. 15 Kuom mano, un kod buch Sanhedrin kwauru jatend jolweny maduong' mondo okelnugo e nyimu, kuwuondoru ni udwa medo nono wachne maber. Waikore mar nege kapok ochopo ka." 16 To ka wuod nyamin Paulo nofwenyo gima jogo ne chano timo, nodhi nyaka kama jolweny odakie monyiso Paulo wachno. 17 Eka Paulo noluongo achiel kuom jotend jolweny, mowachone ni, "Kaw rawerani idhigo nyaka ir jatend jolweny maduong' nimar en-gi wach moro monego owachne." 18 Omiyo notere ir jatend jolweny maduong'. Jatend jolweny nowachone jatend jolweny maduong'ni, "Jatwech ma nyinge Paulo ne oluonga mi okwaya mondo akel rawerani iri nikech en-gi wach moro modwaro nyisi." 19 Jatend jolweny maduong' nokawo wuowine komako bade, mi notere tenge kaeto openje ni, "En ang'o midwa nyisa?" 20 Wuowino nokone ni, "Jo Yahudi osewinjore mondo okwayi kiny iternigi Paulo e nyim Buch Sanhedrin ka giwuon-dore ni gidwa medo nono wachne maber. 21 Kik iyie gi kwayogino nikech ji moloyo piero ang'wen kuomgi osebutone. Gisekuong'ore ni ok ginichiem kata gimethi kapok ginege. Kata sani giseiko-re, girito mana mondo iyie gi kwayogino." 22 Jatend jolweny maduong' nogonyo wuowino mondo odhiyo, kosieme ni, "Kik inyis ng'ato ni isenyisa wachni."

Oter Paulo Kaisaria

23 Eka noluongo jotend askeche ariyo momiyogi chik ni, "Ikuru jolweny mia ariyo, gi mamoko piero abiriyo moidho farese kod mia ariyo moting'o tonge mondo oikre mar dhi Kaisaria kawuono saa adek otieno. 24 Paulo bende ikneuru farese mondo obi oidhi otere nyaka ir ruoth Feliks, ma ok gimoro otime eyo." 25 Bang'e nondiko barua machalo kama: 26 "Claudio Lusio, Ne Moluor ruoth Feliks, "Amosi ahinya! 27 Ahero nyisi ni nga'tni jo Yahudi nomako kendo ne gigoye gidwa nege, eka naoro jolweny mondo okonye, nikech nayudo wach ni en ja Rumi. 28 Bang'e natere e nyim buchgi mondo atem ng'eyo kethone. 29 Ne ayudo ni ne odonjne kaluwore gi weche moko mag chikegi, to ne ayudo ka onge ketho moro mosetimo manyalo miyo nege kata tweye e jela. 30 To ka nonyisa ni jo Yahudi ochano mondo onege ling'ling' ne aore iri sanosano. Bende ne agolo chik mondo joma odonjone obi iri mondo gihulni gimomiyo gidonjone." 31 Jolweny notimo kaka nochikgi. Ne gikawo Paulo gotieno, mi gidhi kode nyaka Antipatra. 32 Kinyne ne gikete e lwet jolweny moidho farese mondo odhi kode, to gin ne giduogo kama jolweny odakie. 33 Kane joidh farese ochopo Kaisaria, ne gimiyo ruoth barua mane jatend jolweny maduong' ondiko, eka ne giketo Paulo e lwete. 34 Ruoth Feliks noso-mo baruano eka nopenjo Paulo ni en japiny mane. Bang' ng'eyo ni ne en ja piny Kilikia, 35 nowachone ni, "Kiny nawinj wachni ka joma odonjoni kiny ochopo ka." Eka nogolo chik mondo okan Paulo maber e od bura mane nie dala Herode.

Tich Joote 24

Oyal Paulo E Nyim Feliks

1 Bang' ndalo abich jadolo maduong' miluongi ni Anania nodhi nyaka Kaisaria, kaachiel gi jodongo moko, kod jang'ad bura mane iluongo ni Tertulo, mi ne gikelo weche mane gidon-jonego Paulo e nyim ruoth. 2 Kane oselu-ong Paulo odonjo iye, Tertulo nochako donjone e nyim Feliks kama, "Wasebedo kawadak gi kuwe e bwoi kuom kinde mang'eny, kendo paroni matut osekelo dongruok mathoth e pinywani. 3 Wamor kodi, moluor Feliks, nikech ber duto, mis-ekelonwa osemiyo wadak maber kuonde duto kendo e yore duto. 4 Koro yienwa mondo wawach gima okelowa iri, kapok wakethoni seche mang'eny. 5 "Wasenwang'o ni ng'atni en jakel koko, kendo okelo dhaw e kind jo Yahudi duto modak e pinyni. En jatend kanyakla moro mar din mar jo Nazareth, 6 kendo nyocha osetemo mondo odwany Hekalu, omiyo nyocha wamake mondo wang'adne bura kaluwore gi chikwa. 7 To jaduong' jolweny ma Lusio nobiro mogole e lwet-wa gi thuon, 8 kendo nochiko joma nodon-jone mondo okele iri. Koro ka ibiro none in iwuon to wang' ning'e adiera kuom gik mwadonjonego duto. 9 Jo Yahudi duto mane nikanyo noriwo dhogi ka donjone, ka giramo ni gik mane odonjnego ne gin adier. 10 Ka ruoth nomiyo Paulo thuolo mondo owach kore, Paulo nodwoko ni, "Ang'eyo ni kuom higini mang'eny isebedo jang'ad bura e pinywani, omiyo amor mar wuoyo e nyimi kuom wechegi. 11 Ibiro yudo ni nyocha adhi Jerusalem mondo alem kar ndalo apar gariyo mosekalo. 12 Joma odonjonagi ne ok oyuda ka amino wach gi ng'ato ang'ata e Hekalu, kata ka aketho chuny ji mondo okel loko ei sunagogi kata kamoro amora ei Jerusalem. 13 Kata mana sani ok ginyal nyisi maler kuom ketho ma gidonjonago iri sani. 14 Kata kamano ayie ni alamo Nyasach kwerewa, kendo an achiel kuom joma oluwo YOR RUOTH, ma yawagi wacho ni en din mobam. Ayie gi gik moko duto mowinjore gi Chik Musa kod gik mane Jonabi ondiko, 15 kendo an-gi geno kuom Nyasaye machalre gi jogi, ni nitie chier moikne joma beyo kod joma richo. 16 Omiyo atemo matek ndalo duto mondo kinda gi Nyasaye kod ji duto obed maber maonge bura. 17 "Bang' bedo maonge kuom higni mang'eny, ne abiro Jerusalem mondo akelne jowa mich ne joma odhier kendo mondo atim ni Nyasaye misango. 18 Kane giyuda e Hekalu ka adhi timo mano, ne giyudo ka asepwodhora kendo aler. Onge chokruok mar ji mane nikoda, kata tim koko moro mane asechako. 19 To nitie jo Yahudi moko moa e piny Asia monego ne bedi e nyimi ka, kadipo ni giseneno ketho moro kuoma ma dimi gidonj na. 20 Ka ok kamano to jok mochung' nyimigi ema ohul ane ketho mane giyudago, kane oyala e nyim Buch Sanhedrin. 21 Kata kapo en wach achiel mane akokgo e nyimgi ni, ' En wach chier. Kuom joma otho ema okelane mondo oyala e nyimu kawuono!'" 22 Kaka Feliks nong'eyo weche mang'eny kuom YOR RUOTH, noloro bura, kowachonigi ni, "Ka Lusio ma jaduong' jolweny obiro eka abiro ng'ado buchini." 23 Bang'e nogolo chik ne jatend jolweny mondo orit Paulo, ka omiye thuolo moromo, kendo mondo kik otam osiepene miye kony moro amora ma nonyalo dwaro. 24 Bang' ndalo moko, Feliks nobiro gi chiege Drusila, mane en nyar jo Yahudi. Nooro wach mondo oluongne Paulo, mi Paulo noyalone kuom wach yie kuom Yesu Kristo koling' mos owinje. 25 To Ka Paulo nodhi nyime kawuoyo kuom ngima maler gi ritruok kod chieng' bura mabiro, Feliks nobedo maluor mowacho ni, "Mano oromo! Koro inyalo aa. Ka adwari kendo to abiro luongi." 26 To kaka noparo bende ni Paulo ne nyalo miye asoya, nomedo orone wach kinde ka kinde mondo owuo kode, kogeno yudo gimoro. 27 Bang' ka higni ariyo nosekalo, tend Feliks norumo mi Porkio Festo nokawo kare. To nikech Feliks ne dwaro mondo jo Yahudi one ni en ng'ama ber, noweyo Paulo e jela.

Tich Joote 25

Oyal Paulo E Nyim Festo.

1 Ndalo adek bang' ka Festo nosechako tich kar Feliks, noa Kaisaria modhi nyaka Jerusalem, 2 kendo kuno jodolo madongo gi jotend jo Yahudi nokel e nyime mi giwacho ketho mane gidonj onego Paulo. 3 Ne gitemo saye mondo otimnegi ng'wono owe Paulo odogi Jerusalem nikech ne gichano butone mondo ginege gie yo kodhi 4 Festo nodwokogi ni, "Paulo otwe Kaisaria, kendo an awuon abiro dhi ire kuno mapiyo, %uom mano, or uru jotendu moko adhigo mondo gidhi gidonj ne kuno, kaponi osetimo gimoro marach." 6 Bang' ka nosebet kodgi kuom ndalo aboro kata apar, nolor odhi Kaisaria, kendo kinyne nochoko bura mogolo chik mondo okel Paulo e nyime. 7 Kane Paulo odonjo, jo Yahudi mane oyudo obiro koa Jerusalem nochung' olwore, ka gidonj one gi weche maricho ahinya, to ne ok ginyal nyiso ni wechego gin adier. 8 Eka Paulo nowacho kore, kodwokogi ni, "Onge gima aseketho kuom chik jo Yahudi, kata kuom Hekalu, kata kuom Kaisar." 9 To Festo mane dwaro mondo omor jo Yahudi nowacho ne Paulo ni, "Bende inyalo yie mondo idhi Jerusalem mondo kuno ema adhi ayalie kuom wechegi?" 10 Paulo nodwoke ni, "Sani achung' iyala gi Buch Kaisar, kendo ka ema owinjore ong'adnae bura. Onge gima rach ma asetimo ne jo Yahudi, kendo kata in ing'eyo mano maber. 11 Ka dipo ni asetimo gimoro mowinjore gi tho, to ok atamora mondo kik nega. To ka nyalo bet ni ketho majo Yahudigi odonjonago gin miriambo to onge ng'ato man gi teko mar chiwa e lwetgi. Kuom mano akwayo mondo otera e nyim Kaisar." 12 Kane Festo osekuotho gijo buche, nong'ado wach kowacho ni, "Isekwayo mondo oteri e nyim Kaisar omiyo e nyim Kaisar ema ibiro terie!"

Festo Onyiso Ruoth Agripa Wach Paulo

13 Bang' ndalo manok, ruoth Agripa kod Bernis nobiro Kaisaria mondo omos Festo. 14 Limbegi noyware, omiyo Festo notwak gi ruoth Agripa kuom wach Paulo. Nowuoyo kode kama: "Nitie ng'at moro ka ma Feliks noweyo kotwe e jela. 15 Ka nyocha adhi Jerusalem, jodolo madongo gi jodong jo Yahudi nodonjone ka gidwaro mondo ang'adne buch tho. 16 "Ne anyisogi ni ok en kit jo Rumi mondo ochiw ng'ato ang'ata ne joma odonjone, kapok omiye thuolo mar wacho kore kuom weche modonjnego. 17 Ka nyocha gibiro kaeri to ok adeko mak ayalogi, to kinyne ne achwowo koma piny mi achiko mondo okelna ng'atno. 18 To ka joma nodonjone nochung' mondo owuo, ne ok gihulo gima oketho kata mahundu moro ma notimo kaka naparo ni ginyalo hulo. 19 Kar timo mano to nyocha giwuoyo mana kuom timbe ma gin mopogore opogore, kuom kit lemo margi, kendo kuom ng'at moro miluongo ni Yesu, ma Paulo wacho ni ngima. 20 Kane amedo nono tiend wachni to notamo wang'a omiyo napenje ka doyie odhi Jerusalem mondo oyale kuno kuom wechegi. 21 Eka Paulo nokwayo mondo buche oter e nyim Kaisar! Omiyo nyocha achiko mondo odwoke e jela nyaka chop aore ir Kaisar." 22 Eka Agripa nowacho ne Festo ni, "Daher mondo awinje weche ng'atno an bende." Nodwoke ni, "Kiny niwinje." 23 Kinyne Agripa kod Bernis nowuotho kochomo od bura gi nyisruok maduong'. Ne gidonjo kaachiel gi jodong jolweny madongo kod jodong dalano mamoko mogen. Eka Festo nogolo chik mondo okel Paulo e nyimgi, mi nokele. 24 Bang'e Festo nowacho ni, "Ruoth Agripa kaachiel gi ji duto man kodwa ka, uneno ng'atni! Jo Yahudi duto osediya e Jerusalem nyaka Kaisaria ka gikok ni ok owinjore oweye obed mangima. 25 An to nyocha ayudo ka onge gima osetimo mowinjore githo, to nikech odwaro mondo Kaisar ema oyale, aseng'ado mondo otere Rumi. 26 To kata kamano, aonge gi wach malong'o ma anyalo ndiko ne Moluor mogik kuome. Emomiyo asekele e nyimu uduto ka, to moloyo e nyimi, Ruoth Agripa, mondo kuom nono mibiro nonego ayudie gimoro ma anyalo ndiko. 27 Nikech nenorena ni onge tiende oro ng'at motwe ka ok oyang maler kethone mokwongo."

Tich Joote 26

1 Eka Agripa nowacho ne Paulo ni, "In thuolo mondo iwuo kuomi iwuon." Eka Paulo noting'o bade kaeto ochako wuoyo kowacho kama: 2 "Akwanora kaka jahawi, Ruoth Agripa, kuom yudo thuolo mondo achung' e nyimi ka, ka anyiso kora kuom weche duto majo Yahudi oseketo kuoma. 3 Moloyo mano amor, nikech in ng'at molony e chike jo Yahudi duto kod mbakagi maok rum, kendo makelo miero. Kuom mano, akwayi mondo iyie iwinj wechena koroni, maok ijok: 4 "Jo Yahudi duto ong'eyo kit ngimana nyaka aa e nyathi; kinde mane adongo kapod atin e pinywa, nyaka kinde ma nadak Jerusalem. 5 Gisebedo ka ging'eya kuom higini mang'eny, kendo ginyalo timo nenda, ka gihero, ni kaluwore gi chike ma tiendgi tek mag dinwa, naluwo kit jo Farisai. 6 To koro sani iyala nikech geno ma an-go kuom singruok mane Nyasaye otimo ne kwerewa. 7 Mano e singruok ma dhoutwa apar gariyo geno mondo one kachopo kare, ka gisiko gitiyo ni Nyasaye odiechieng' gotieno. En mana wach genoni, Moluor Agripa, emomiyo jo Yahudi kwana kaka jaketho. 8 Ere gima teknu winjo, unjo Yahudi, ka Nyasaye nyalo chiero joma otho? 9 "Kata mana an awuon naketo chunya mar timo duto manyalo mondo aked kak-wedo nying Yesu ja Nazareth. 10 Chutho mano e gima natimo Jerusalem, kuma nayudoe teko koa kuom jodolo madongo, mi naketo jomaler mathoth e jela; kendo kane inegogi to nagoyo ombucha, ka ayie gi nekgi. 11 Kuom kinde mang'eny nadhi e od lemo ka od lemo mondo akawgi akum-gi, kendo natemo chunogi mondo giyany Nyasaye. Nikech chunya ne rach kodgi ni nyaka atiekgi, nadhi nyaka e mier maoko mondo asandgi. 12 "E wuodha moro achiel, kadhiyo Damaski, ne an gi chik kod teko mane omiya gi jodolo madongo. 13 Kane oyudo awuotho e ndara kar dier odiechieng' tir, moluor Agripa, naneno ler karieny maler moloyo wang' chieng' kendo nomenya kaachiel gi joma nawuothogo. 14 Ne wapodho piny waduto, eka nawinjo duol moro kaloso koda gi dho Hibrania ni, "Saulo, Saulo, isanda nang'o? Riwi mabith migweyono biro mana hinyi in iwuon." 15 Eka napenjo ni, 'In ng'a, Ruoth?' Ruoth to nodwoka ni, 'An Yesu ema isando.' 16 'To koro aa malo ichung' gi tiendi. Asefwenyorani mondo aketi kaka jatich kendo janeno kuom gik miseneno kuoma kendo kuom gik mamoko ma abiro nyisi. 17 Abiro resi e lwet jou kendo kuom ogendini 18 mondo iyaw wengegi, kendo mondo ilokgi gia e mudho, giduogi e ler, kendo gia e teko Satan, giduogi ir Nyasaye; Ka gitimo kamano eka giniyudi weruok mar richo, kendo gibedi e achiel gi ji duto mosepuodhi, nikech giyie kuoma. 19 Kuom mano, Ruoth Agripa, ne ok atamora timo kaka fweny moa e polo nonyisa. 20 Mokwongo nejo Damaski, eka ne jo Jerusalem nyaka ei Judea duto, eka achien nejo ogendini, ne ayalo mondo gilokre giduog ir Nyasaye, kendo mondo ginyis ni giselokore adier gi kit ngimagi. 21 Mano e gima nomiyo jo Yahudi omaka e laru mar hekalu kendo negitemo mondo ginega. 22 To Nyasaye osekonya e kindego duto, omiyo koro ahulo wechegi machalre, ne ji ajia kod joma ogen. Onge gima awacho mopogore gi mago mane jonabi kod Musa jowacho ni notimre; 23 Ne giwacho ni Kristo nosandi, kendo kaka ng'ama nokuong ochier oa kuom joma otho, enokel ler ne joge owuon kaachiel gijo ogendini." 24 Kane Paulo dhi nyime gi wuoyo kamano, Festo nokok matek ni, "Wiyi okethore, Paulo! Somo misomo mang'eny ero lokijaneko!" 25 To Paulo nodwoke ni, "Ok an janeko, Moluor Mogik, Festo. Gima awacho en adier kendo winjore maber. 26 Kata Ruoth Agripa ong'eyo wechegi maler, omiyo anyalo wuoyo kode ka an thuolo. Ang'eyo maonge kiawa ni wechegi duto ok opon-done, nikech ok osetimgi kama opondo. 27 Ruoth Agripa, be iyie kuom jonabi? Ang'eyo ni iyie kuomgi." 28 Eka Agripa nowacho ni Paulo ni, "Iparo ni e saa machwokni inyalo hoya mondo alokra abed ja-Kristo?" 29 Paulo nodwoke ni, "Kata obed saa machwok kata malach to alamo Nyasaye ok mana ne in fende, to nyaka ne ji duto ma winjo wachna kawuono, mondo gichal koda, mak mana nyoroche motweyagcgi ema kik tweugo un bende." 30 Eka Ruoth Agripa gi Ruoth Festo, nochung' kaachiel gi Bernis gi ji duto ma nobet kodgi. 31 Ne gia e odno, kendo sama ne gidhi negiloso kendgi ka giwacho ni, onge "gima ng'atni timo mowinjore negene kata tweye e jela." 32 Bang'e Agripa nowacho ne Festo ni, "Ng'atni dine wagonyo thuolo ka da bed ni pok okwayo mondo otere e nyim Kaisar."

Tich Joote 27

Paulo Okwang' Kadhi Rumi

1 Kane oseng'ad wach ni onego okwang'wa wadhi Italia, Paulo kod joma otwe mamoko noketi e lwet jatend jolweny moro manyinge Julias. Jali ema ne jatend oganda lweny mane iluongo ni Jorit Dala Ruoth . 2 Ne waidho yie moro moa Adramutio mane onego ogow e mier mamoko manie dho nam molworo piny Asia. Bange' ne wasiayo yie mi wawuok. Aristarko ja Makedonia moa Thesalonika bende ne nikodwa. 3 Kinyne ne wagowo Sidon, kendo kanyo Julias notimo ng'wono ne Paulo kendo nomiye thuolo mar dhi ir osiepene mondo gimiye gik ma nochando. 4 Ka waa kanyo to ne wasiayo yie e nam kendo, to nikech yamo mager ne kudho kochomowa tir, ne waluwo bath chula mar Saipras koma ogeng'ore gi yamo. 5 Kane wasekwang' wang'ado thangalare mar chuny nam, machiegni kod Kilikia gi Pamfulia, ne wagowo e dhowadh Mura, e piny Lukia. 6 Kanyo jatend jolweny non-wang'o yie jo Aleksandria moro madhi Italia, mi noketowa e iye. 7 Ne wakwang' mos gi thagruok kuom ndalo mang'eny nikech kwang' ne rach, eka achien newa-chopo machiegni gi dho wadh Kanido. Kaka yamo koro nomedore maok wanyal chome tir, ne wakwang' kwageng'ore e bath chula mar Krete, machiegni gi Sori mar Salmone. 8 Ne wamedo kwang' gi thagruok kwaluwo bath nam mi ne wachopo kamoro miluongo ni Mbita Mokuwe, but dala mar Lasea. 9 Kaka koro ne waseketho seche mathoth, to kwang' bende nosemedo bedo marach, kendo kinde mag Sap Tweyo Chiemo bende nosekadho, Paulo nongado rieko nejokwang' kowacho ni, 10 "Jawadwa, aneno ni kwang'wani dhi kelonwa masira mi kel kethruok maduong' ne yie gi gik mwating'o kod ngimawa bende." 11 To jatend jolweny ne ok ochiko kata mana ite mondo owinj gima Paulo wacho. Kar timo kamano to nowinjo mana pach wuon yie kod jachik yie. 12 Nikech dho wath kama newag-owoeni ne ok ber betie ndalo chwiri, thoth ji mane wan-go nongado wach mondo wadhi nyime gi kwang', ka giparo ni ne wanyalo chopo Foiniks mondo wabedie ndalo chwiri. Foiniks ne en dho wadh Krete, momanyore gi milambo ma yo podho chieng' kod nyandwat ma yo podho chieng'.

Yamo Mager

13 Ka yamb milambo makudho mos nochako kudho, ne giparo nine ginwango gima ne gidwaro kendo kara wuodhgi korone ber, omiyo ne gigolo nanga e pi mi ne gichako kwang' ka giluwo tie dhonam mar Krete. 14 To ka pok odhi mabor, yamb kalausi moro miluongo ni kor Ugwe", nochako kudho matek koa e chulano. 15 Ahitino nomako yie motame muomo yamono, omiyo ne waweyore e tekone, mondo owichwa oterwa kuma ohero. 16 Ka koro noyudo wakalo e tie chula moro matin miluongo ni Kauda, ne wanyagore mi waketo yiewa matin mar resruok kama ber, mondo kik okethre. 17 Kane chwo mane wan-go osekete ei yie maduong' mane wantie, ne gitweyo yie gi tonde alwora mondo kik obarre. To nikech ne giluor ni yie ne nyalo terogi kuonde mathany -thany motimo kuoyo, man e dhonam mar Libia, ne giloro tanga mar nam eka giweye mondo yamo okwange'. 18 Ahiti nomedo goyo yie matek mi kinyne ne gichako wito gik mane yie oting'o e nam. 19 Odiechieng' mar adek, ne gichako wito ei nam gilwet gi giwegi gik mamoko mitiyogo. 20 Kuom ndalo mang'eny, ne ok wanyal neno wang' chieng' kata sulwe, kendo yamo nomedo kudho matek kendo geno duto mane oyudo wan go ni dipo koreswa norumo chuth. 21 Kane ji koro oseriyo kech kuom ndalo mang'eny, Paulo nochung' malo e nyimgi mowachonegi ni, "Jowadwa ka dinyocha uti gi rieko ma nang'adonu mondo kik wadhi nyime gi kwang' ka waa Krete, dine utony mi ok uneno chandruok gi lal maduong' kama. 22 To koro akwayou ni umed bedo gi chir, nikech kata ng'at achiel kuomu ok bi lal, mak mana yie kende ema biro kethore. 23 Otieno mokalo, malaika mar Nyasaye, ma an ng'ate, kendo ma atiyone, nochung' batha, 24 mowachona ni, "Kik iluor Paulo, ibiro chopo nyaka nyim Kaisar mi yali kuno, nikech Nyasaye osemiyi kuom ng'wonone, ngima ji duto makwang' kodi. 25 Kuom mano beduru gi chir, jowadwa nikech ayie ni Nyasaye biro timo mana kaka nonyisa. 26 To ochunore ni nyaka wabi watuom lowo e chula moro."

Yie Obarore

27 Otieno mar apar gang'wen ne pod watangni mana e dier nam mang'ongo mar Adria. To ka nochopo odiwuor jok-wang' nogalo ni gichomo lowo motwo. 28 Omiyo ne giluto tol motwe kidi e pi, mondo ging'e kar tut pi, mi ne giyudo ni tutne oromo fut mia gi piero ariyo. Bang'e matin ne gichako gipime kendo mi gin-wang' ni en fut piero ochiko. 29 Luoro nomakowa ni dipo ka watuomo lwanda. Omiyo ne gibolo rachungni ang'wen yoka bang' yie, eka gilemo mondo piny oyawre. 30 To jokwang' notemo mondo gitony gia e yie, kendo negitemo mondo giket yie matin mar resruok e pi, ka giriasore ni gid-waro bolo rachungni moko yoka wi yie. 31 Eka Paulo nowacho ne jatend jolweny kod jolweny duto ni, "Ka jogi ok osiko kodwa ei yie ka, to ok ubi tony." 32 Omiyo jolweny nongado tonde ma notwego yie matin mar reso ngima, mi giweyo yieno mokwang' modhi. 33 Ka piny ne chiegni yawore, Paulo nosayo jokwang' duto mondo ochiem, kowacho ni, "Kuom ndalo apar gangwen mosekadho, usebedo ka unie kind akuru gi asumbi ma ok nunyal chiemo. 34 Koro yieu-ru koda mondo uchamie gimoro matin mondo ubed mangima. Akonu ni onge ng'ato kata achiel kuomu mabiro wito kata mana yie wiye achiel." 35 Ka nosewacho mano, nokawo makati mi ogoyo ne Nyasaye erokamano e nyimgi giduto. Eka nong'ingo makatino mochako chiemo. 36 Jogo chunygi noduogo, mi ng'ato ka ng'ato kuomgi nokawo chiemo matin mondo ocham. 37 Kar romb ji duto mane nie yie ne gin mia ariyo gi piero abiriyo gauchiel. 38 Ka ji duto nosechiemo moyieng', ne gibolo cham duto modong' e nam mondo yie odong' mayot. 39 Kane piny oseyawore, jokwang' nokia piny mane gintie, to ne gineno mbita moro motimo kwoyo: mi giparo mondo gichom yie kuno mondo kanyalore to gimoki bute. 40 Koro ne ging'ado tonde motwego rachungni mi gibolo e nam eka bang'e ging'ado tonde mane omakgo ngai. Bang' mano ne gichungo tanga yoka wi yie, kaeto gisiayo yie ka gichomo dho wath. 41 To Gikanyo yie notuomo kuoyo math-anythany momoko ti. Eka apaka nogoyo yo ka bang' yie mi obarore matindo tindo. 42 Jolweny nochano mondo oneg joma otwe mondo ogeng' gi kik gigo abal mi giring gitony. 43 To nikech jatendgi ne dwaro reso ngima Paulo, notamogi ni kik gineggi. Nochiko mondo ng'ato ang'ata mane nyalo goyo abal nyaka dho wath okuong ochikre e pi mondo odhiyo. 44 Eka jomaodong' nebiro luwo bang'gi ka jomoko omako mberni to moko omako bepe mane owuok e yie ma nosebarore. Kamano e kaka ne wachopo e lowo motwo waduto kawangima.

Tich Joote 28

Paulo Ochopo Malta.

1 Kane wasechopo e lowo motwo ka wangima, ne wayudo ni chulano iluongo ni Malta. 2 Joma nodak e chulano norwakowa gi ng'wono mokalo wacho. Ne girwakowa mi gikudhonwa mach mondo wao, nikech koth ne chwe kendo piny ne ng'ich. 3 Paulo nodondo yien moko mokelo mondo omedi e mach, to ka noyudo oketo yien-go e kendo, thuond fu ne liet mar mach ogolo momoko e lwete. 4 Ka jo chulano noneno ka thuol oliero e lwet Paulo, ne gi wuoyo kendgi ka giwacho ni, "Ng'atni nyaka bed janek, mano e momiyo kata obedo ni osetony e nam, to pod muma oluwe nyaka ka mondo onege." 5 To Paulo noteng'o thuondno oko molwar e mach, kendo onge gima notime. 6 Jogo ne geno ni lwete biro kuot, kata ni nobiro gore piny apoya mi otho, to ne girito gaming'a mi ok gineno gimotime. Eka ne giloko pachgi mi giwacho ni Paulo en nyasaye. 7 But kama newantieno ne nitie puothe madongo mag ruodh chulano miluongo ni Publio. Ruodhno norwakowa, mori-towa maber kaka wende kuom ndalo adek. 8 To wuon-gi ne nie kitanda nikech notuo, ka en gi midhusi, kendo nodiewo. Paulo nodonjo kama noninde mondo onene, to bang' koselamone, noketo lwetene kuome mochange. 9 Ka mano nosetimore, joma tuo duto mane nie chulano nobiro moyudo chang. 10 Joma nodak e chulano nomiyowa luor e yore mang'eny kendo kane koro wadwa aa, ne gikowowa gi gii konyruok duto mane wachando.

Paulo Jochopo Rumi

11 Bang' ka dweche adek nosekalo, ne waidho yie moro mane osebedo karito kanyo e ndalo chwiri. Ne en yie jo Aleksandria mane oketne alama mag nyiseche ariyo marude, miluongo ni, Kasta gi Poluks. 12 Ne wakwang' waa kanyo nyaka wachopo Sirakusa, kendo kuno newabede ndalo adek. 13 Ka waa Sirakusa, ne wakwang' miwachopo Resio, to kinyne, ka yamb milambo nochako kudho, newad-hi nyime nyaka newachopo Puteoli, bang' kwang' kuom ndalo ariyo. 14 Puteoli kanyo newayude owete moko ma norwakowa mondo wadag kodgi kuom juma achiel. Eka bang'e newamedo kwang' nyaka Rumi. 15 Owete ma kuno no se winjo wach birowa, omiyo ne giwuotho mi gichweyo nyaka chiro mar Apio, to moko noromon-wa kama iluongo ni Tres Tabernae, tiende ni ute adek mag buoro. Kane Paulo oneno jogi to nogoyo ne Nyasaye erokamano, kendo noyudo jip mi chunye noduogo. 16 Kane wachopo Rumi, Paulo noyudo thuolo mar dak e ode kende gi askari marite.

Paulo Oyalo Injili Rumi Ka Irite

17 Bang' bedo Rumi kuom ndalo adek, Paulo noluongo jotend jo Yahudi ma nodak kanyo. To kane gisechokore, nowachonigi ni, "Owetena, kata obedo ni ok asetimo gimoro marach ne jowa kata ne timbe machon mag kwerewa, to nomaka Jerusalem moketa e lwet jo Rumi. 18 To Bang' yala ne gidwa weya, nikech ne giyudo ni onge gima nasetimo marach mowinjore gi tho. 19 To ka jo Yahudi nodagi wachno, ne ochuna ni nyaka akwa thuolo mondo abi oyala e buch Kaisar. To ne ok atimo mano nikech an gi wach moro gijo Yahudi wetena. 20 Mano emomiyo asekwayo mondo ubi alosie kodu matin. En mana nikech geno mar jo Israel emomiyo otweya gi nyororo." 21 Ne gidwoke ni, "Wan pok wayudo barua moro amora moa Judea ma loso kuomi, kendo kata mana owete manyocha oa kuno machiegni pok okelonwa wach moro, kata wacho pok giwachonwa gimoro misetimo marach. 22 Kata kamano wadwaro winjo wecheni, nikech wang'eyo niji wuoyo kuom dinni marach kuonde duto." 23 Ne gichano mondo girom gi Paulo odiechieng' moro achiel, kendo ji koro ne medo biro mang'eny ir Paulo kama nodakie. Chakre okinyi nyaka imruok piny, noleronegi tie wach, koyalonigi wach Loch Nyasaye. Notimo kamano kotemo loko paro mane gin go kuom Yesu, kokonyore gi weche mondiki e Chik Musa kod jonabi. 24 Moko kuomgi norwako wechene, to moko notamore yie. 25 Ne gipogore e kindgi giwegi mi gichako aa bang' ka Paulo nowachonegi wachne mogik ni, "Roho Maler nowacho adier ne kwereu, ka nowuoyo gi dho Isaya Janabi, kowacho ni: 26 "'Dhi ir jogo mondo iwachnegi ni, ubiro siko kuwinjo weche to wach ok nodonjnu ngang'; Ubiro 'siko kung'icho, to ok unune gimoro. 27 Nikech chuny jogi osedinore; gisedino itgi, kendo gisemiyo wengegi. Ka ok kamano to diginen gi wengegi, kendo giwinj gi itgi, mi chunygi rwak wach kendo giduog ira mi achanggü' 28 Paulo notieko ka wachonigi ni, "Emomiyo adwaro ni ung'e ni warruok mar Nyasaye oseter ne joma okjo Yahudi, kendo gibiro rwake!" 29 (Bang' wacho mano, jo Yahudi mane winje nowuok odhi, ka gigoyo mbaka matek e kindgi giwegi.) 30 Kuom higni ariyo mangima, Paulo nodak e ode owuon mochulo, kendo norwako ji duto mane obiro ire mondo onene. 31 Royalo Loch Nyasaye gichir maok ng'ato ogeng'e, kopuonjo ji kuom Ruoth Yesu Kristo.

AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE