Revelation


1

1 Ishi nyi shindo Ruwa aleshukuya Yesu Kristo kundu nashiloṟe waṟundi wakye. Shindo shechiwutika iwinyi kyipfa Ruwa naṙumbuo shiwe kuṙo; na Yesu Kristo kashienenga malaika okye, malaika-cho kashishukuya Yohane na Yohane kashigamba ko wandu wa Ruwa. 2 Yohane aleṟingyishia Ṙeṙo lya Ruwa, na wuṟingyishi wo Yesu Kristo, wo shindo shoose alewona. 3 Agusu mndu ulya asomia wandu ulogo-lu luwukyie ko Ruwa, na walya waaṙanyia na iosha kyilya logamba wechichihiyo. Cha kyipfa hechiiṙa kyiyeri kyileshi shindo-shi shilaafukyia-pfo. 4 Inyi Yohane, ngaṙika shiiṟikyiṟo ko siṟi tsilya mfungaaṙe tsikyeri urukyenyi lo Asia. Isaṟia lyikae konyu na ufoṟo, shiwukyie ko ulya awekyeri pfo na akyeri pfo na echicha. Isaṟia na ufoṟo shiwukyie ko mumuyo iya mfungaaṙe ikyeri mbele ya kyitima kya Ruwa kya mng'ano. 5 Lyingyi-se shiwukyie ko Yesu Kristo, mṟingyishi ekyeafutsia shilya ateṟia, mmbele o wapfu, na ang'anyi o wamangyi wa wuyana. Ulya alukundi na ilusanja ngyuunyamaṟi tsaṙu samunyi yakye, 6 na ilugaluo iwa wumangyi na makohanyi wechichilyia na oe na iṟundia Ruwa okye na Awu. Kyiṟumi na mng'ano ukyeri na oe mṟasa mlungana na mlungana. Amen. 7 Kristo naicha iwinyi akyeri mapuchinyi; na orio riso lyechimmbona, na iwo walemmbaaga, na mbaṟe tsoose tsa wandu wa wuyana tsechikapa ṟanyi kyipfa kyakye. Yee. Amen. 8 Inyi nyi Alyifa na Omeka, mawookyionyi na mafurumionyi, Mndumii Ruwa nagamba, awekyeri pfo na akyeri pfo na echicha, Mopfinya. 9 Inyi Yohane, mono-wama onyu ekyelya wukyiwa hamwi na nyoe, na Wumangyi na iweṙelyia Yesu Kristo, ngyiwekyeri kyiṟingyitinyi kyekyelago Patimo, kyipfa ngyilekongaonguo Ṙeṙo lya Ruwa na wuṟingyishi wuleloṟo nyi Yesu. 10 Mumuyo nalecha na koko mfiri o Ruwa. Ngaicho ṟui lying'anyi numa yako, cha ṟui lya iganda, 11 lyechigamba, “Ṟeia kyitapunyi ishi ushiwonyi, ushiṙuo ipfo siṟinyi mfungaaṙe: Efeso, Simirina, Perigamo, Tiatira, Saridi, Filadelyifia na Laodikyia.” 12 Ngainduka ngyiwone ṟui-lyo lyaṙeṙa na inyi. Na kyiyeri ngyileinduka, ngyilewona shindo sheyekyia taa mfungaaṙe sha sahapu; 13 na halya shindonyi ngawona kyindo kyikyeri cha mndu, aṟee mkoṟoṟi ushikyie maṙendenyi gakye, na iinewo mkanda o sahapu maweenyi gakye. 14 Mṙoe okye na njui tsakye tsiwekyeri uwiṟo cha mberi ngyiilyi tsa ondo, cha koṟa; na meso gakye cha ulumi lo moṙo; 15 na maṙende gakye aṟeṟa ngyiilyiṟe mnu, cha ilyi ingyisanje nyi moṙo ung'anyi; na ṟui lyakye cha ṟui lya mṟinga ufoi. 16 Na oe nawewoṙe nyenyeri mfungaaṙe kuwokonyi kokye ko kulyoe; na ushu luohi, lo mmbega kuwi, lochiwuka ṙumbunyi kokye; na kyaam kyakye cha mnengyeṟi uiwaa na pfinya. 17 Na inyi kyiyeri ngyilemmbona, ngyileoloka maṙendenyi gakye cha mndu apfiie. Kayekyia kuwoko kokye ko kulyoe wuye yako, echigamba, “Molaowuoe. Inyi nyi o kuwooka na o mafurumionyi, 18 na ai na moo; na inyi ngyiwepfiie na wulalu ngyii na moo mṟasa mlungana na mlungana. Na inyi ngyiwoṙe ngyuupfunguo tsa upfu, na tsa halya-ndu wapfu wekyekaa. 19 Kyasia, uṟeie shindo-sho owona, na shilya shikyeri pfo, na shilya shechicha numa ya isho. 20 Wuṟikyi wo nyenyeri tsilya mfungaaṙe owona kuwokonyi koko ko kulyoe, na wuṟikyi wo shindo shilya mfungaaṙe sha sahapu. Nyenyeri tsilya mfungaaṙe nyi malaika wa siṟi tsilya mfungaaṙe; na shindo-sho mfungaaṙe nyi siṟi mfungaaṙe.”2

1 “Ko malaika o siṟi ikyeri Efeso ṟeia: ‘Ishi nyisho agamba ulya awoṙe nyenyeri-tso mfungaaṙe kuwokonyi kokye ko kulyoe, ulya ekyechumia ipfo shindonyi mfungaaṙe sha sahapu. 2 Ngyiichi mawuto gapfo, na wukyiwa wopfo, na iweṙelyia lyapfo, na kye oiṙima ikaa na wandu wawicho-pfo. Lyingyi-se nuleyesha walya wekyegamba kye wo nyi wasu, nawo chi wasu-pfo, kowona kye wekyeṙeṙa wongo. 3 Lyingyi-se nuwewoṙe iweṙelyia na ikarishia kyipfa kya rina lyako, maa ulewina-pfo. 4 Kyaindi ngyiwoṙe ṙeṙo kyipfa kyapfo, kye noṙa ikunda lyilya lyapfo lya kuwooka. 5 Kyasia, kumbuo nyi hanga uleoloka; uṙumbuye wunyamaṟi, uwute mawuto ga mfiri ya numa. Kyaindi ulandewute kuṙo, ngyiicha na kopfo, na inyi ngyechiwuta kyindo kyapfo kyeyekyia taa iho-ndu kyikyeri, ulandeṙumbuye wunyamaṟi. 6 Kyaindi nuwoṙe kyindo-kyi, kye nusuuye mawuto ga Wanikolai, galya na inyi ngyigasuuye. 7 Ulya awoṙe kuṙwi, naicho mbonyi-tsi Mumuyo aiwia siṟi. Ulya mowinga, ngyechimwenenga ilya ndunda tsa ikyiṙi lya moo, lyikyeri bustanyinyi ya Ruwa.’ ” 8 “Na ko malaika o siṟi ikyeri Simirina ṟeia: ‘Ishi nyisho agamba ulya akyeri o kuwooka na o mafurumionyi, awepfiie, numa ya iho kawaṙa moo. 9 Ngyiichi wukyiwa wopfo na wufofo wopfo (kyaindi nui mnjama.) Ngyiichi na shilahio sha walya wekyegamba kye nyi Wayuda, nawo chi Wayuda-pfo, indi nyi sinagogi lya Satana. 10 Ulaowuoe shindo shechikukooya. Manya kye Mokyiriinzi-cho nechiṟukucha wengyi kyiiṙi kyanyu kyipfungonyi kundu muyesho, na nyoe mochilya wukyiwa mfiri ikumi. Uwe msimiri mṟasa ipfa, na inyi ngyechikuenenga oṟo ya moo. 11 Ulya awoṙe kuṙwi, naicho mbonyi-tsi Mumuyo aiwia siṟi. Ulya mowinga nechikyia iwiyitso kulya nduwenyi ya moṙo, kyindo kyikyeri nyi upfu lo kawi.’ ” 12 “Na ko malaika o siṟi ikyeri Perigamo ṟeia: ‘Ishi nyisho agamba ulya awoṙe ushu-lo luohi, lo mmbega kuwi. 13 Ngyiichi handu okyekaa. Nyi ho-ndu hawoṙe kyitima kya mng'ano kya Satana; na iyoe nuwoṙe mnu rina lyako, maa ulekana iiṙikyia lyako-pfo, maa mfiri ulya Antipa, mṟingyishi oko, mndu oko ekyeafutsia shilya ateṟia, alewoogo kyiiṙi kyanyu, halya-ndu Satana ekyekaa. 14 Kyaindi ngyiwoṙe mbonyi ngyaangu kyipfa kyapfo, cha kyipfa nuwoṙe pfo wandu wekyeosha malosho ga Balaamu, ulya alelosha Balakyi nawikye kyindo kyetewe Waisiraelyi, kye walye shindo shileṙasio mafano na iwuta shindo sha wuṟui. 15 Na wuṙo na iyoe nuwoṙe wandu wekyeosha malosho ga Wanikolai. 16 Kyasia ṙumbuya wunyamaṟi. Ulandeṙumbuye wunyamaṟi, ngyiicha na kopfo iwinyi, na inyi ngyechiwaṙa shiṙa nawo kui ushu lo ṙumbu lyako. 17 Ulya awoṙe kuṙwi naicho mbonyi-tsi Mumuyo aiwia siṟi. Ulya mowinga ngyechimwenenga ṙombo lya Manna ingyiṟikye, na inyi ngyechimwenenga igoe lya uwiṟo, na wuye ya igoe-lyo hahaṟeie rina lyihya mndu alalyiichi sile ulya ailyiambilyia.’ ” 18 “Na ko malaika o siṟi ikyeri Tiatira ṟeia: ‘Ishi nyisho agamba Mono-Ruwa, ulya awoṙe meso gakye cha ulumi lo moṙo na maṙende gakye mfano o aṟeṟa ngyiilyiṟe mnu. 19 Ngyiichi mawuto gapfo, ikunda, iiṙikyia, wuṟundi na iweṙelyia lyapfo. Lyingyi-se kye mawuto gapfo ga mafurumionyi gang'ana kuta galya ga mawookyionyi. 20 Kyaindi ngyiwoṙe ṙeṙo kyipfa kyapfo, kye okyelega kyindo mndu mka ulya ekyelago Yesebelyi akundi-pfo. Ulya ekyegamba kye nyi moonguo shisuku na ilosha waṟundi wako na iwaṙetsa, kundu wawute shindo sha wuṟui na ilya shindo shaṙasio mafano. 21 Na inyi ngamwenenga ṙaawa kundu naṙumbuye wunyamaṟi, maa akundi iṙumbuya wuṟui wokye-pfo. 22 Manya kye ngyechimṟukucha wuye ya ulyii, na iwo wekyewuta na oe shindo sha wuṟui, walye wukyiwa wung'anyi, walandeṙumbuye mawuto gakye. 23 Na inyi ngyewaaga wana wakye. Na siṟi tsoose tsechimanya kye inyi nyi oe aichi makusaṟo gakyeri mrimenyi ko wandu. Na inyi ngyechitaa orio umwi onyu iṙuana na mawuto gakye. 24 Kyaindi ngammbia nyoe mukyeri Tiatira, woose walawoṙe malosho-go, walaichi ngyeṟo tsa Satana, chandu wekyegamba, ngyechimṙika ṟio lyingyi-pfo. 25 Indi kyilya muwoṙe kyiwaṙenyi tapu, mṟasa ilyi ngyechicha. 26 Na ulya mowinga, na iringa mawuto gako mṟasa mafurumionyi, ngyechimwenenga ichilyia walya walaiṙikyie Ruwa. 27 Na oe nechiwachilyia kui upoi lo kyichakari, chandu shindo sha teri yeachikyia shinungu shekyeachikyio, chandu inyi ngyileshiambilyia ko Awu oko. 28 Na inyi ngyechimwenenga nyenyeri ya ngamenyi. 29 Ulya awoṙe kuṙwi, naicho mbonyi-tsi Mumuyo aiwia siṟi.’ ”3

1 “Na ko malaika o siṟi ikyeri Saridi ṟeia: ‘Ishi nyisho agamba ulya awoṙe mumuyo-yo mfungaaṙe ya Ruwa, na nyenyeri tsilya mfungaaṙe. Ngyiichi mawuto gapfo, kye nuwoṙe rina lya iwaṙa moo, na iyoe nupfiie. 2 Uwe mndu molaa kyiṙombo, uikare shindo shilya shitsugae, shikyeri kufuhi na ipfa. Kyipfa ngyiwonyi kye mawuto ganyu nyi galya muwaṟi iwuta mbele ya Ruwa-pfo. 3 Kyasia kumbuo chandu uleambilyia, na chandu uleicho. Osha isho na iṙumbuya wunyamaṟi. Kyaindi ulandelae kyiṙombo, ngyechicha cha mbafu, maa ochimanya saa ngyechicha na kopfo-pfo. 4 Kyaindi nuwoṙe marina maangu ipfo Saridi, wandu walekyefanyiṟa nguwo tsawo na ukoe. Nawo wechiyenda hamwi na inyi waṟee nguwo ngyiilyi cha itso, cha kyipfa wawaṟi. 5 Ulya mowinga nechiṟiko nguwo-tso ngyiilyi, maa ngyechiwuta rina lyakye kyitapunyi kya moo-pfo, na inyi ngyechiṟingyishia rina-lyo mbele ya Awu oko, na mbele ya malaika wakye. 6 Ulya awoṙe kuṙwi, naicho mbonyi-tsi Mumuyo aiwia siṟi.’ ” 7 “Na ko malaika o siṟi ikyeri Filadelyifia ṟeia: ‘Ishi nyisho agamba ulya akyeri mweele, na akyeri o loi, awoṙe na upfunguo lo Dawidi, ulya mopfunguo maa kulawoṙe mopfunga, na oe nekyepfunga maa kuwoṙe ekyepfunguo-pfo. Ngyiichi mawuto gapfo. 8 Ngakuenenga moongo mpfunguoe mbele yapfo, moongo kulawoṙe mndu echiiṙima iushinga, cha kyipfa nuwoṙe pfinya kyitutu, na iyoe noosha mawawaso gako, maa ulekana rina lyako-pfo. 9 Ngakuenenga wandu wafoi wakyeri wa sinagogi lya Satana, wekyegamba kye nyi Wayuda, nawo chi Wayuda-pfo, indi wekyeṙeṙa wongo. Ngyechiwaitika wachepfiria ndi maṙendenyi gapfo, na imanya kye ngakukunda. 10 Cha kyipfa noosha mawawaso gako ga ikarishia, inyi ngyechikuringa, ulekane na kyiyeri kyilya kya iyesho kyikyiṟeyeṟe icha na wuyanenyi, iyesha walya wekyekaa urukyenyi. 11 Ngyiicha iwinyi. Waṙa mnu kyilya uwoṙe, kulache mndu nakusokye oṟo yapfo. 12 Ulya mowinga, ngyechimgaluo nawe ngoe hekalunyi lya Ruwa oko, maa echiwuka-se pfo maa ale-pfo. Na inyi ngyechiṟeia wuye yakye rina lya Ruwa oko, na rina lya mṟi o Ruwa oko, Yerusalemu-yo ngyihya, uisoka iwuka ruwewu ko Ruwa oko. Lyingyi-se ngyeṟeia wuye yakye rina lyako ngyimonyi, lyilya lyihya. 13 Ulya awoṙe kuṙwi, naicho mbonyi-tsi Mumuyo aiwia siṟi.’ ” 14 “Na ko malaika o siṟi ikyeri Laodikyia ṟeia: ‘Ishi nyisho agamba ulya akyeri Amen. Mṟingyishi ekyeafutsia shilya ateṟia na o loi, mawookyionyi ga shindo shoose Ruwa agumbie. 15 Ngyiichi mawuto gapfo, kye uichololyia maa uiha-pfo. Kyiwechichia kokooya uweichololyia ang'u uweiha. 16 Kyasia, cha kyipfa uwoṙe kyimrikye, maa uichololyia maa iha-pfo, ngyekuṙeeka, uwukye ṙumbunyi koko. 17 Cha kyipfa nuigamba, inyi nyi mnjama, ngyiwoṙe wunjama, maa ngyiuṟie kyindo kyoose-pfo; na iyoe uichi kye iyoe nyi mndu mfafa, na moilacha-ilacha makusaṟo, na mkyiwa, na kyipfupfuṟe, na mndu ukyeri kyiṟanguoe-pfo. 18 Ngyikuwia kyindo kya wuṟango, uwuṟe koko sahapu ingyisanje kui moṙo, uiṙime iwa mnjama; na nguwo ngyiilyi uiṙime iṟaa, sonu ya kyiṟanguoe kyapfo ilawono; na mṙi o meso oshia meso gapfo, uiṙime iwona. 19 Woose ngyiwakundi ngyekyewaṟoṟoma na iwatoṟisha. Kyasia waṙa wuragari, uṙumbuye wunyamaṟi. 20 Ngyigoṟokyi moongonyi, ngyikapa hodi. Mndu kaicho ṟui lyako, na iṟuguo moongo, ngyechiiṙa na kokye, na inyi ngyechilya hamwi na oe, na oe hamwi na inyi. 21 Ulya mowinga, ngyechimwenenga momu o iṙamia hamwi na inyi kyitimenyi kyako kya mng'ano, chandu na inyi ngyilewinga ngaṙamia hamwi na Awu oko kyitimenyi kyakye kya mng'ano. 22 Ulya awoṙe kuṙwi, naicho mbonyi-tsi Mumuyo aiwia siṟi.” ’4

1 Numa ya iho ngaloṟo kyindo kyingyi, ngawona moongo uiṟuguka ruwewu, na ṟui lyilya lya kuwooka ngyilelyiicho cha ṟui lya iganda lyechiṙeṙa na inyi, lyechigamba, “Ṙo mṟasa kunu, na inyi ngyechikuloṟa shindo shiwaṟi icha numa ya isho.” 2 Na cha ilyi Mumuyo kacha na koko; na hakawoneka kyitima kya mng'ano kyikyiwikyie ruwewu na mndu umwi nawekyiṙamilyie. 3 Na ulya aweṙamie nawekyeri cha ngyeela ya kyimaṟamaṟa na kyimaande, cha ṟangyi ya magoe maata ga woguru wung'anyi, na mkoṟi o mvuo uleringyichia kyitima kyilya kya mng'ano, ukyeri cha igoe lyekyelago sumaridi. 4 Na shitima makumi gawi na shiina shileringyichia kyitima kyilya kya mng'ano, na wuye ya shitima shilya ngyilewona wameeku makumi gawi na waana, waṙamie, wawaṟikye nguwo tsa uwiṟo; na mṙoenyi kowo wawewoṙe oṟo tsa sahapu. 5 Na halya kyitimenyi kya mng'ano hakawuka mbawa na ṟui na ikuṟuṟuma. Na taa mfungaaṙe tsa moṙo tsileaka mbele ya kyitima kya mng'ano, nyiyo Mumuyo mfungaaṙe yekyeṟundia Ruwa. 6 Na mbele ya kyitima kyilya kya mng'ano hawewoṙe kyindo cha ipalyipalyi lya kyiyewo, cha koṟa; na halya kyitimenyi kya mng'ano, ngyuura tsoose tsa kyitima-kyo, hawewoṙe wandu waana wai na moo, waichuo meso mbele na numa. 7 Na icho o kuwooka ai na moo nawekyeri cha simba; na o kawi ai na moo nawekyeri cha igache; na o kaṟaaṟu ai na moo nawewoṙe kyaam kyikyeri cha kya mndu; na o kaana ai na moo nawekyeri cha mbeṟo irunduka. 8 Na iwa waana wai na moo, orio umwi nawewoṙe makungo gaṟandaaṟu; na ngyuura tsoose na kyanumba waweichuo meso, maa wekyeonyonya kyingoto maa kyio-pfo, wechigamba, “Mweele, Mweele, Mweele, Mndumii Ruwa Mopfinya, awekyeri pfo na akyeri pfo na echicha.” 9 Na iwo wai na moo kyiyeri waienenga kyiṟumi ulya aṙamie kyitimenyi kya mng'ano, na kyiṟumi, na iana, ulya ai na moo mṟasa mlungana na mlungana, 10 nyi lyo-ndu wameeku-wo makumi gawi na waana wekyeoloka mbele yakye oe aṙamie kyitimenyi kya mng'ano. Nawo wekyepfiria ndi ulya ai na moo mṟasa mlungana na mlungana. Nawo wekyewiyitsa oṟo tsawo mbele ya kyitima kyilya kya mng'ano, wechigamba, 11 “Nuwaṟi iyoe, Mndumii oṙu na Ruwa oṙu, iambilyia kyiṟumi na iindio na pfinya. Cha kyipfa nyi iyoe ulegumba shindo shoose, na nulekunda shindo-sho shiwe kuṙo, nasho shikagumbo.”5

1 Kyasia ngawona kuwokonyi ko kulyoe ko ulya aṙamie kyitimenyi kya mng'ano kyindo kyikyeri cha kyichonyi kyikyiṟeie ngyuura tsoose, hahawikye shindo mfungaaṙe sheloṟa monyi o kyindo-kyo kyiwekyiṟeie. 2 Ngawona malaika awoṙe pfinya ailosha Ṙeṙo lya Ruwa na ṟui lying'anyi, echigamba, “Nyi wui awaṟi ifunja shindo-shi sheloṟa monyi okyo na itaṟahuo kyitapu-kyi?” 3 Maa kuwewoṙe mndu ruwewu, maa urukyenyi, maa wanda ya uruka, aleiṙima ipfunguo kyindo-kyo kyiwekyioṟoose maa ikyiambuya-pfo. 4 Na inyi ngafiiṟa mnu kyipfa halalewoneka mndu awaṟi ipfunguo kyindo-kyo, maa ikyiambuya. 5 Na umwi o wameeku walya kangyiwia, “Ulafiiṟe; kyewona Simba iya ya mbaṟe ya Yuda, Mchilyi o kyishari kya Dawidi, oe nawinga naiṙime itaṟahuo kyitapu-kyo, na shindo shilya shakyo mfungaaṙe sheloṟa monyi okyo.” 6 Ngawona halya kyitimenyi kya mng'ano na walya waana wai na moo, na makyiṙi-gawi gawo wameeku walya, Kyiondo kya Ruwa kyigoṟokyi, kyikyeri cha ilyi kyamshinjo, kyiwoṙe membe mfungaaṙe na meso mfungaaṙe, shikyeri nyi mumuyo mfungaaṙe yekyeṟundia Ruwa ingyiṙume wuyanenyi koose. 7 Kyiondo-kyo kyikacha, kyikaira kyitapu-kyo iwuka kuwokonyi ko kulyoe ko ulya aṙamie kyiṙinyi kya mng'ano. 8 Na kyiyeri amwambilyie kyitapu-kyo, iwo waana wai na moo na wameeku walya makumi gawi na waana wakaoloka mbele ya Kyiondo kyilya kya Ruwa, orio umwi owo awoṙe wuṙa wo ndusu, na pakulyi tsa sahapu tsiichuo shindo shekyepfaama necha, shikyeri nyi shiterewo sha wandu wa Ruwa. 9 Nawo waiimba kyiimbo kyihya, wechigamba, “Nuwaṟi iyoe iwaṙa kyitapu-kyo na ifunja shindo shakyo shaloṟa monyi okyo; cha kyipfa nuleshinjo, koguṟia Ruwa kui samu yapfo wandu wa orio mbaṟe na mṙeṙie na kyishari na isanga. 10 Kowagaluo iwa wumangyi na makohanyi ko Ruwa oṙu; nawo waichilyia urukyenyi.” 11 Ngawona na iicho ṟui lya malaika wafoi ngyuura tsoose tsa kyitima kyilya kya mng'ano, na ngyuura tsa walya wai na moo, na tsa wameeku walya, na itala lyawo lyiwei shiku ikumi ka shiku ikumi na kyiku ka kyiku, 12 wechigamba na ṟui lying'anyi, “Kyiondo kya Ruwa kyileshinjo kyiwaṟi iambilyia wuiṙimi, wunjama, wuṟango, pfinya, iindio, kyiṟumi na mboṟa.” 13 Na orio kyindo kyigumbe kyikyeri ruwewu na urukyenyi na wanda ya uruka na wuye ya ipalyipalyi, na shindo shoose shikyeri ipfo ipalyipalyinyi, ngyilechiicho shechigamba, “Mboṟa na iindio na kyiṟumi na wuiṙimi nyi wo ulya aṙamie kyitimenyi kya mng'ano, na Kyiondo kya Ruwa, mṟasa mlungana na mlungana.” 14 Na walya waana wai na moo wakagamba, “Amen.” Na wameeku walya waleoloka, wakapfiria ndi.6

1 Numa ya iho ngawona Kyiondo kya Ruwa kyiyeri kyiweipfunguo kyimwi kya shindo shilya mfungaaṙe sheloṟa monyi o kyitapu kyilya, ngaicho umwi o walya waana wai na moo echigamba, cha ṟui lya ikuṟuṟuma, “Nnjo!” 2 Ngawona farasi ya uwiṟo, na ulya aweiṙamilyie nawoṙe uṙa, kaenengo oṟo, na oe kafuma, kundu nandewingana-se naiṙime iwinga. 3 Na kyiyeri alefunja kyindo kya kawi kyeloṟa monyi o kyitapu kyilya, ngaicho ulya o kawi ai na moo echigamba, “Nnjo!” 4 Farasi ingyi ikafuma, ya kyimaande tarii, na ulya aweiṙamilyie naleenengo iwuta ufoṟo urukyenyi, kundu wandu wawaagane, na oe kaenengo ushu lung'anyi. 5 Na kyiyeri alefunja kyindo kya kaṟaaṟu kya kyitapu kyilya, ngaicho ulya o kaṟaaṟu ai na moo echigamba, “Nnjo!” Ngawona farasi ya njuu, na ulya aiṙamilyie nawoṙe kyindo kyepima shindo kuwokonyi kokye. 6 Ngaicho cha ṟui kyiiṙi kya walya waana wai na moo, lyechigamba, “Kyipapa kya nganu ko rupia ingyigawe kawi, na shipapa shiṟaaṟu sha shayiri ko rupia ingyigawe kawi, maa ulanyamaṟe mafuṙa maa mpfinyo.” 7 Na kyiyeri alefunja kyindo kya kaana kyeloṟa monyi o kyitapu kyilya, ngaicho ṟui lya ulya o kaana ai na moo echigamba, “Nnjo!” 8 Ngawona farasi ifanyi ifui-ifui, na ulya aiṙamilyie ekyelago Upfu na Halya-ndu wapfu wekyekaa kaoshana na oe. Nawo wakaenengo ichilyia ura lumwi lo ngyuura tsiina tsa uruka, wawaage kui ushu, kui njaa, kui tauni na kui mando ga saka. 9 Na kyiyeri alefunja kyindo kya kataanu kyeloṟa monyi o kyitapu kyilya, ngawona wanda ya mesa ya Mndumii mrima ya walya walewoogo kyipfa kya Ṙeṙo lya Ruwa, na kyipfa kya wuṟingyishi wawewoṙe. 10 Wakafiiṟa na ṟui lying'anyi, wechigamba, “Ruwa, Mweele, Monyi wuloi, mṟasa indi ochikyelyio itaa kyiṟaache ko walya waleluwaaga?” 11 Nawo wakaenengo orio umwi nguwo ngyileshi ya uwiṟo, wakawio wachihiyo kyipfa hatsugai kyiyeri kyitutu, mṟasa kyiyeri kya iafukyia itala lya wangari wawo iṟundenyi na wana wa wama wawo, wechiwawaaga wuṙo chawo. 12 Na inyi ngawona, kyiyeri alefunja kyindo kya kaṟandaaṟu kyeloṟa monyi o kyitapu kyilya, hawewoṙe kyiriinza, mnengyeṟi ukofana njuu cha ikunyia lya mberi, mori oose ukowa cha samu, 13 na nyenyeri tsikaoloka urukyenyi chandu mfumu okyetonyitsa ndunda ngyiwishi, kyiyeri okumo nyi mkuma ung'anyi. 14 Ngyina ikawuto ho chandu ura lo kyitapu lokyeoṟooso, na orio fumvu na kyiṟingyiti shikawuto halya-ndu shiwekyeri. 15 Na wamangyi wa wuyana, na wawoṙe rina, na wasongoru wa shiṙa, na wanjama, na wawoṙe pfinya, na orio mtumo, na mndu alakyeri mtumo, wakakuṟiika mbakonyi na wanda ya maṟaṟa ga mafumvu, 16 wechiwia mafumvu na maṟaṟa, “Luolokyienyi, lushingyienyi, mbele ya ushangu lokye ulya aṙamie kyitimenyi kya mng'ano, na nyashi ya Kyiondo kya Ruwa. 17 Cha kyipfa mfiri o nyashi yawo ing'anyi omwafukyia; na nyi wui eiṙima ikyia?”7

1 Numa ya iho ngawona malaika waana wagoṟokyi ngyuurenyi tsiina tsa uruka, wechishingyia mkuma ina ya uruka, mkuma ulakume urukyenyi, maa ipalyipalyinyi, maa ikyiṙinyi lyoose. 2 Ngawona malaika ungyi echiṙo iwuka ura lo ngamenyi, awoṙe kyindo kyeloṟa kye kyindo nyi kya Ruwa, kawakalagatsia na ṟui lying'anyi malaika walya waana waleenengo iṟunda lyenyamaṟa uruka na ipalyipalyi, 3 echigamba, “Maa mulanyamaṟe uruka, maa ipalyipalyi, maa mashiṙi, mṟasa kyiyeri lochimarisa iwikyia waṟundi wa Ruwa oṙu kyindo kyeloṟa kye nyi wa Ruwa ngyuushangunyi kowo.” 4 Ngaicho itala lya walya walewiko kyindo kyeloṟa kye nyi wa Ruwa orio mbaṟenyi ya Waisiraelyi, wandu shiku igana lyimwi makumi gaana na shiina. 5 Wa mbaṟe ya Yuda shiku ikumi na shiwi wawawikye kyindo kyeloṟa kye nyi wa Ruwa. Wa mbaṟe ya Ruben shiku ikumi na shiwi. Wa mbaṟe ya Kadi shiku ikumi na shiwi. 6 Wa mbaṟe ya Asheri shiku ikumi na shiwi. Wa mbaṟe ya Naftalyi shiku ikumi na shiwi. Wa mbaṟe ya Manase shiku ikumi na shiwi. 7 Wa mbaṟe ya Simion shiku ikumi na shiwi. Wa mbaṟe ya Lewi shiku ikumi na shiwi. Wa mbaṟe ya Isakari shiku ikumi na shiwi. 8 Wa mbaṟe ya Sabulon shiku ikumi na shiwi. Wa mbaṟe ya Yosefu shiku ikumi na shiwi. Wa mbaṟe ya Benyamen shiku ikumi na shiwi wawawikye kyindo kyeloṟa kye nyi wa Ruwa. 9 Numa ya iho ngawona kyisanzionyi kying'anyi mnu kulawoṙe mndu eiṙima itala wandu-wo. Wandu wa orio isanga, orio mbaṟe, na kyishari, na mṙeṙie, wagoṟokyi mbele ya kyitima kyilya kya mng'ano, na mbele ya Kyiondo kya Ruwa. Wawaṟikye nguwo tsa uwiṟo, wawoṙe maṟamba ya maṟa gakyeri cha makangachi mawokonyi gawo; 10 wechifiiṟa na ṟui lying'anyi, wechigamba, “Wukyiṟo wukyeri ko Ruwa oṙu aṙamie kyitimenyi kya mng'ano, na Kyiondo kya Ruwa.” 11 Na malaika woose wawegoṟokyi ngyuura tsoose tsa kyitima kyilya kya mng'ano, na ngyuura tsa wameeku-wo, na tsa walya waana wai na moo, nawo wakaoloka na ndewu mbele ya kyitima kyilya kya mng'ano, wakaindia Ruwa, 12 wechigamba, “Amen! Mboṟa, mng'ano, wuṟango, iana, iindio, wuiṙimi na pfinya shikae ko Ruwa oṙu mṟasa mlungana na mlungana. Amen. ” 13 Umwi o wameeku walya kagaluo, kangyiwia, “Ngyesa wandu-wa wawaṟikye nguwo tsa uwiṟo nyi wakyi? Nawo wawukyie kwi?” 14 Ngamgaluo, ngammbia, “Mndumii oko, nuichi iyoe.” Kangyiwia, “Iwo nyiwo wawukyie kulya wukyiwenyi wung'anyi, nawo wasanjie nguwo tsawo, na itsiilyiṟa peṟu samunyi ya Kyiondo kya Ruwa. 15 Koikyo wakyeri mbele ya kyitima kya mng'ano kya Ruwa, nawo waimṟundia kyingoto na kyio hekalunyi lyakye, na oe aṙamie kyitimenyi kya mng'ano nechiala hema lyakye wuye yawo. 16 Wechiwoṙo nyi njaa-se-pfo, maa nyoṙa-pfo, maa wechiwooyo nyi mmbaṟi maa mrikye oose-pfo. 17 Cha kyipfa Kyiondo-kyo kya Ruwa, kyikyeri kyitimenyi kya mng'ano, kyechimulyisa, nakyo kyechimusongoya iyenda shokyenyi tsa mṟinga uwoṙe moo, na Ruwa nechiwaanguo mcheṟeṟe yoose mesonyi gawo.”8

1 Na kyiyeri alefunja kyindo kya mfungaaṙe kyeloṟa monyi o kyitapu-kyo, ruwewu kukotsia sau cha kyiyeri kya dakyika makumi gaṟaaṟu. 2 Na inyi ngawona malaika walya mfungaaṙe wekyegoṟoka mbele ya Ruwa, nawo wakaenengo maganda mfungaaṙe. 3 Na malaika ungyi kacha kagoṟoka mbele ya mesa ya Mndumii, awoṙe kyindo kya sahapu kyekoṟia uvumba, kaenengo uvumba lufoi, kundu naluwikyie hamwi na shiterewo sha wandu wa Ruwa woose mesenyi ya Mndumii ya sahapu, ikyeri mbele ya kyitima kya mng'ano. 4 Na mtsu o uvumba lulya ukoṙo mbele ya Ruwa hamwi na shiterewo sha wandu wa Ruwa, iwuka mawokonyi ga malaika. 5 Na malaika-cho kaira kyindo kyilya kyekoṟia uvumba, kakyiichuṟa moṙo o mesa ya Mndumii, kauwiyitsa urukyenyi, kukowaṙa ikuṟuṟuma na ṟui na mbawa na kyiriinza. 6 Na malaika walya mfungaaṙe wawoṙe maganda mfungaaṙe wakaloṟa cha ilyi wakuṟeyeṟie igakapa. 7 Malaika o kuwooka kakapa iganda, kukokapa mvuo ya magoe na moṙo shilonganyi na samu, shikawiyitso urukyenyi. Ura lumwi lo uruka kyiiṙi kya ngyuura tsiṟaaṟu lukosenekyia, na ura lungyi lo mashiṙi kyiiṙi kya ngyuura tsiṟaaṟu lukosenekyia, na maṟa mawishi goose gakasenekyia. 8 Malaika o kawi kakapa iganda, na kyindo kyikyeri cha fumvu lying'anyi lyiaka moṙo, kyikawiyitso ipalyipalyinyi. Ura lumwi kyiiṙi kya ngyuura tsiṟaaṟu tsa ipalyipalyi lukowa samu. 9 Kyifunjoe kyimwi kyiiṙi kya shifunjoe shiṟaaṟu sha shindo shii na moo sha ipalyipalyinyi shikapfa. Kyifunjoe kyimwi kyiiṙi kya shifunjoe shiṟaaṟu sha shindo shekyeiṙa mṟingyenyi cha melyi kyikanyamaṟo. 10 Malaika o kaṟaaṟu kakapa iganda, nyenyeri ing'anyi ikaoloka iwuka ruwewu, iweaka cha taa. Ikaoloka kyifunjoenyi kyimwi kyiiṙi kya shifunjoe shiṟaaṟu sha mapichi, na shokyenyi tsa mṟinga. 11 Na rina lya nyenyeri-yo nyi Isuka. Na kyifunjoe kyimwi kyiiṙi kya shifunjoe shiṟaaṟu sha mṟinga kyikasuka, na wandu wafoi walenyo mṟinga-cho wakapfa, cha kyipfa ulesuka. 12 Malaika o kaana kakapa iganda, kyifunjoe kyimwi kyiiṙi kya shifunjoe shiṟaaṟu sha mnengyeṟi kyikakapo, na kyifunjoe kyimwi kyiiṙi kya shifunjoe shiṟaaṟu sha mori, na kyifunjoe kyimwi kyiiṙi kya shifunjoe shiṟaaṟu sha nyenyeri, kundu kyifunjoe-kyo kyiwaṙe meema, kyingoto kyilawookye kyifunjoe kyacho kya kaṟaaṟu, maa kyio. 13 Numa ya iho ngawona na iicho mbeṟo irunduka ruwewu, yechigamba na ṟui lying'anyi, “Ochia, ochia, ochia walya wekyekaa urukyenyi! Kyipfa kya maṟui gatsugae ga maganda ga malaika gaṟaaṟu, wakuṟeyeṟie igakapa.”9

1 Malaika o kataanu kakapa iganda, ngawona nyenyeri yawuka ruwewu, iolokyi wuyanenyi. Na oe kaenengo upfunguo lo ṟungu lya halya-ndu wandu wapfiie wekyekaa. 2 Kaṟuguo ṟungu lyilya. Mtsu ukoṙo iwuka kulya ṟungunyi, cha mtsu o riko lying'anyi; mnengyeṟi na ngyina shikawaṙa meema kyipfa kya mtsu ulya o ṟungunyi. 3 Nzie tsikawuka kulya mtsunyi, tsikayenda urukyenyi, tsikaenengo pfinya cha pfinya tsa shisheshe sha urukyenyi. 4 Nzie-tso tsikawio tsilanyamaṟe maṟa ga urukyenyi, maa kyindo kyoose kyikyiwishi, maa ikyiṙi lyoose, sile wandu walawoṙe kyindo kyeloṟa kye wo nyi wa Ruwa ngyuushangunyi kowo. 5 Tsikawio kye tsilawawaage, indi walyiso wukyiwa mori itanu. Na iwawio lyawo lyiwei cha iumaṙo nyi kyisheshe, kyiyeri kyaumaṙa mndu. 6 Na mfiri iya wandu wechipfula upfu, indi wechiwona upfu maa ale-pfo. Nawo wechilanga ipfa, na upfu lochiwaṙicha. 7 Na nzie-tso tsiweng'anyi cha farasi tsingyiṟeyeṟe ko shiṙa, na mṙoenyi tsiwewoṙe kyindo cha oṟo, kyifananyi na sahapu, na shaam shatso shiwekyeri cha shaam sha wandu. 8 Natso tsiwewoṙe njui cha njui tsa waka. Na mayego gatso gawekyeri cha mayego ga simba. 9 Natso tsiweṟee ngawo shipootenyi cha ngawo tsa menya. Na ṟui lya makungo gatso lyiwei cha ṟui lya makari ga farasi tsifoi tsiyenda shiṙenyi tseṙicha. 10 Natso tsiwoṙe mshawa cha shisheshe, na msha; na pfinya yatso yefaṟa wandu mori itanu iwekyeri mshawenyi yatso. 11 Na wuye yatso tsiwewoṙe mangyi, na oe nyi malaika o halya-ndu wandu wapfiie wekyekaa, ekyelago Abadoni (kyimwi na igamba Mrumatsi) kui mṙeṙie o Kyiebrania, na Apolyioni kui mṙeṙie o Kyikyiṟikyi. 12 Ochia lo kuwooka lomwiṙa. Kyaindi kuwoṙe ochia tsiwi tsiicha ipfo-ndu luiyenda. 13 Malaika o kaṟandaaṟu kakapa iganda, ngaicho ṟui lyimwi, lyiwukyie ngyuurenyi tsa mesa ya Mndumii ya sahapu ikyeri mbele ya Ruwa, 14 lyechiwia malaika ulya o kaṟandaaṟu awewoṙe iganda, “Pfunguo malaika-wo waana wawapfungyie pichinyi lying'anyi lyekyelago Furati.” 15 Malaika walya waana wakapfungulyio, walya wawewaṟeyeṟe ko saa na mfiri na mori na maka, kundu wawaage kyifunjoe kyimwi kyiiṙi kya shifunjoe shiṟaaṟu sha wandu. 16 Na itala lya mapoo ga asikari wa shiṙa waweṙamilyie farasi lyiwekyeri shiku makumi gawi ka shiku ikumi; ngyileicho itala lyawo. 17 Kuṙo nyi wuṙo ngyilewona farasi-tso kulya shindonyi ngyileloṟo ngyikyeri cha mndu ailoṙo, na iwo wawetsiṙamilyie, waṟee ngawo shipootenyi, cha tsa moṙo, na tsa buluu na manjano; na mṙoe ya farasi-tso nyi-we cha mṙoe ya simba, na ipfo maṙumbunyi gatso kuwewuka moṙo o manjano na mtsu na kyipiriti. 18 Kyifunjoe kyimwi kyiiṙi kya shifunjoe shiṟaaṟu sha wandu wakawoogo kui ngapo-tso tsiṟaaṟu, kui moṙo-cho na mtsu-cho na kyipiriti-kyo, shilewuka maṙumbunyi gatso. 19 Cha kyipfa pfinya tsa farasi-tso tsiwei maṙumbunyi gatso, na mshawenyi yatso; kyipfa mshawa yatso ifananyi na njoka, iwoṙe mṙoe, natso tsekyefaṟa wandu kui mshawa-yo. 20 Na wandu walya waletsugaa, walaiwoogo kui ngapo-tso, walelekana na mafano walegaachikyia-pfo, wakaengyeṟa iindia masatana, na mafano ga sahapu, ga heleri, ga aṟeṟa, ga magoe na ga mashiṙi, galekyeiṙima iwona maa iicho maa ichumia. 21 Maa waleṙa wuwaagi wowo, maa wusawi wowo, maa wuṟui wowo, maa wuiwi wowo-pfo.10

1 Numa ya iho ngawona malaika ungyi awoṙe pfinya echisoka iwuka ruwewu, amṟikye ipuchi; na mkoṟi o mvuo wuye ya mṙoe okye na kyaam kyakye kyiwekyeri cha mnengyeṟi, na maṙende gakye cha ngoe tsa moṙo. 2 Na kuwokonyi nawewoṙe kyitapu kyitutu kyikyipfunguoe. Kawikyia kuṙende kokye ko kulyoe wuye ya ipalyipalyi, na ko kumoso wuye ya uruka. 3 Na oe kafiiṟa na ṟui lying'anyi, chandu simba yekyesepfuo. Na kyiyeri alefiiṟa, makuṟuṟuma galya mfungaaṙe gakaṙeṙa. 4 Na makuṟuṟuma mfungaaṙe gamṙeṙe, ngyiwekuṟeyeṟie iṟeia. Na inyi ngaicho ṟui iwuka ruwewu, lyechigamba, “Wika mbonyi-tsi tsingyiṙeṙe nyi makuṟuṟuma galya mfungaaṙe kyindo kyeloṟa kye nyi tsako; ulatsiṟeie.” 5 Na malaika ulya ngyilemmbona, agoṟokyi ipalyipalyinyi na urukyenyi, kairia kuwoko kokye ko kulyoe ruwewu. 6 Kalya nyamu kye ulya ai na moo mṟasa mlungana na mlungana, ulya agumbie ruwewu na shindo shoose shikyeri pfo, na uruka na shindo shoose shikyeri pfo, na ipalyipalyi na shindo shoose shikyeri pfo, kye kochiwaṙa kyiyeri numa ya ishi-pfo; 7 sile mfiri iya ya ṟui lya malaika o mfungaaṙe kyiyeri echikuṟeyeṟa ikapa iganda. Iho nyilyo Ruwa echiafutsia wuṟikyi wokye, chandu aleongoya waṟundi wakye weonguo shisuku. 8 Na ṟui lyilya ngyilelyiicho iwuka ruwewu lyileṙeṙa na inyi-se, lyechigamba, “Yenda, uire kyitapu kyilya kyikyipfunguoe kuwokonyi ko malaika ulya agoṟokyi wuye ya ipalyipalyi na uruka.” 9 Ngayenda ko malaika ulya ngammbia nangyienengye kyitapu kyilya kyitutu. Kangyiwia, “Kyiire ukyilye, nakyo kyechikuenenga mawawio ndewunyi kopfo, indi ṙumbunyi kopfo kyechiloṙa cha wukyi.” 10 Ngaambilyia kyitapu kyilya iwuka kuwokonyi ko malaika ulya, ngakyilya. Nakyo kyikaloṙa cha wukyi ṙumbunyi koko, na ngamkyilye ndewu yako ikawawa. 11 Wakangyiwia, “Kyikuwaṟi ionguo shisuku-se ko wandu na isanga na mṙeṙie na wamangyi wafoi.”11

1 Ngaenengo upoi lukyeri cha kyiwale; na umwi kangyiwia, “Amka, upime hekalu lya Ruwa, na mesa ya Mndumii, na iwo wekyeindia na iterewa ho Ruwa. 2 Na handu hesanzia hakyeri nja ya hekalu uhaṙe ulahapime, cha kyipfa iho hangyienengye walya walaiṙikyie Ruwa, nawo wechikapa na ichilyia mṟi mweele Yerusalemu kyiyeri kya mori makumi gaana na iwi. 3 Na inyi ngyechienenga momu waṟingyishi wako wawi, nawo wechionguo shisuku mfiri kyiku, magana gawi na makumi gaṟandaaṟu, wawaṟikye makunyia.” 4 Iyo nyiyo mseituni iya iwi na shindo shilya shiwi shikyeri mbele ya Mndumii o uruka. 5 Na mndu kakunda iwawutia kyindo kyiwicho, kuṙo nyi wuṙo awaṟi iwoogo. 6 Iwo wawoṙe pfinya yepfunga ruwewu, kundu mvuo ilakape mfirinyi ya ionguo shisuku lyawo. Nawo wawoṙe pfinya yegaluo mṟinga uwe samu, na iendie uruka orio ngapo, orio kyiyeri wakunda. 7 Na kyiyeri wechimarisa wuṟingyishi wowo, indo lyilya lya saka lyiwukyie halya-ndu wandu wapfiie wekyekaa lyechikapana shiṙa nawo, nalyo lyechiwawinga na iwawaaga. 8 Na mnying'a yawo yechikaa njienyi ya mṟi ulya ung'anyi, okyelago Sodoma kui mbaṟe ya mrima, na Misiri, lyingyi-se nyiho handu Mndumii owo alekapio msalabenyi. 9 Na wandu wa kyishari-kyo na mbaṟe na mṙeṙie na isanga wechiambuya mnying'a yawo mfiri iṟaṟu na kyitumbuṟe kyimwi kya mfiri umgawe kawi, maa wechilekyia mnying'a yawo iwiko kyilomenyi-pfo. 10 Na walya wekyekaa urukyenyi waichihiyo kyipfa kyawo na ikapa ngulyilyi na ngoru. Nawo wechiṙikyiana shindo shicha wo wenyi ko wenyi, cha kyipfa weonguo shisuku-wo wawi waleenenga ilya wukyiwa walya wekyekaa urukyenyi. 11 Na numa ya mfiri-yo iṟaṟu na kyitumbuṟe kyimwi kya mfiri umgawe kawi, Ruwa kawaumuya mṟufui okye o moo, wakagoṟoka kui maṙende gawo wawenyi; na wandu wawewaambuya wakawoṙo nyi wuowu wung'anyi. 12 Wakaicho ṟui iwuka ruwewu lyechiwawia, “Ṙonyi mṟasa kunu.” Wakaṙo na ruwewu wakyeri ipuchinyi, washituwa wawo wewaambuya. 13 Na kyiyeri kyilya hawewoṙe kyiriinza kying'anyi, na kyifunjoe kyimwi kyiiṙi kya shifunjoe ikumi sha mṟi kyikaoloka; wandu shiku mfungaaṙe wakawoogo nyi kyiriinza kyilya. Na walya waletsugaa wakawoṙo nyi wuowu, wakaṟumisha Ruwa o ruwewu. 14 Ochia lo kawi lomwiṙa; ochia lo kaṟaaṟu luicha iwinyi. 15 Malaika o mfungaaṙe kakapa iganda, kukowaṙa maṟui gang'anyi ruwewu, gechigamba, “Wumangyi wo wuyana wommba Wumangyi wo Mndumii oṙu na wo Kristo okye, na oe nechichilyia mṟasa mlungana na mlungana.” 16 Na wameeku walya makumi gawi na waana waṙamie mbele ya Ruwa shitimenyi shawo sha mng'ano wakaoloka na ndewu, wakaindia Ruwa, 17 wechigamba, “Lokuana iyoe, Mndumii Ruwa Mopfinya, uwekyeri pfo na ukyeri pfo, cha kyipfa nowuta wuiṙimi wopfo wung'anyi, na ichilyia. 18 Na wandu walaiṙikyie Ruwa walesuo, nyashi yapfo nayo ikacha, na kyiyeri kya wapfu ianduyo kyikacha, na kyiyeri kya ienenga wori wowo waṟundi wapfo weonguo shisuku na waele, na iwo wekyeowuo na iindia rina lyapfo, watutu na wang'anyi na irumatsa iwo wekyelyisa wandu wukyiwa na iwaaga wandu.” 19 Numa ya iho malaika kapfunguo Hekalu lya Ruwa lyikyeri ruwewu, na sanduku ya Ruwa ya mma ikawoneka kulya hekalunyi. Kukowaṙa mbawa, maṟui, makuṟuṟuma, kyiriinza na mvuo ya magoe ifoi mnu.12

1 Na kyiṟiyisho kying'anyi kyikawoneka ruwewu; mndu mka amṟikye mnengyeṟi, na mori uwekyeri wanda ya maṙende gakye, na mṙoenyi kokye oṟo ya nyenyeri ikumi na tsiwi. 2 Na oe nawemnene, echifiiṟa, kunu awoṙe fowa na iwawio lying'anyi efee. 3 Kukowoneka kyiṟingyishio kyingyi ruwewu; na injoka lying'anyi lya kyimaande, lyiwewoṙe mṙoe mfungaaṙe na membe ikumi, na mṙoenyi kolyo maṟikoso mfungaaṙe. 4 Na mshawa olyo ukuruo kyifunjoe kyimwi kyiiṙi kya shifunjoe shiṟaaṟu sha nyenyeri tsa ruwewu, na itsiolotsa urukyenyi. Na injoka lyilya lyikagoṟoka mbele ya mndu mka ulya awekuṟeyeṟie ifee, kundu ilyi efee, lyilye mana-cho okye. 5 Na oe kafee mana o kyisoṟo, ulya echichilyia masanga goose kui upoi lo kyichakari. Na mana-cho okye malaika kamrakuo mṟasa ko Ruwa, na kyitimenyi kyakye kya mng'ano. 6 Mndu mka ulya kaṙicha na kundu ko nuka, handu awoṙe handu haachikyie nyi Ruwa, kundu wamlelyie pfo kyiyeri kya mfiri kyiku na magana gawi na makumi gaṟandaaṟu. 7 Kuwewoṙe shiṙa ruwewu; Mikaelyi na malaika wakye wakakapana na injoka lyilya. Injoka-lyo nalyo lyikakapana nawo hamwi na malaika walyo; 8 nawo walewinga-pfo, maa handu hawo halewono-se ruwewu-pfo. 9 Injoka lyilya lyikawiyitso, lyilya lying'anyi, njoka ya kacha, yekyelago Mokyiriinzi ang'u Satana, ekyelemba wuyana woose; kawiyitso mṟasa urukyenyi, na malaika wakye wakawiyitso hamwi na oe. 10 Ngaicho ṟui lying'anyi ruwewu, lyechigamba, “Wulalu kowaṙa wukyiṟo, na pfinya, na Wumangyi wo Ruwa oṙu, na wuchilyi wo Kristo okye; kyipfa ulya ekyelyisa wana wa wama waṙu wukyiwa nawiyitso wanda, ulya ekyelyisa wana wa wama waṙu wukyiwa mbele ya Ruwa oṙu, kyingoto na kyio. 11 Nawo wakammbinga kui samu ya Kyiondo kya Ruwa, na kui mbonyi tsa wuṟingyishi wowo; walya walalekunda moo yawo mṟasa ipfa. 12 Koikyo kapenyi ngulyilyi na ngoru, nyoe moose mokyekaa ruwewu. Ochia lonyu nyoe mokyekaa urukyenyi na ipalyipalyinyi! Cha kyipfa Mokyiriinzi ulya nasoka na konyu awoṙe nyashi ing'anyi, aichi kye nawoṙe kyiyeri kyifuhi tikyi.” 13 Na kyiyeri injoka lyilewona kye lyammbiyitso urukyenyi, lyileṙichilyia mndu mka ulya alefee mana ulya o kyisoṟo. 14 Mndu mka ulya kaenengo makungo gawi ga mbeṟo iya ing'anyi, kundu narundukye, nayende kundu ko nuka mṟasa handu hakye, iho-ndu ekyelelyio kui kyiyeri kya maka iṟaṟu na kyitumbuṟe kyimwi kya maka umgawe kawi, kuleshi na njoka-yo. 15 Njoka ikawuta ṙumbunyi koyo, numa ya mndu mka ulya, mṟinga cha pichi, kundu naṙoo nyi pichi-lyo. 16 Uruka lukotarama mndu mka ulya. Uruka lukowaṙa ṟungu lying'anyi na mṟinga oose ulewuka kulya ṙumbunyi ko injoka lyilya ukoṙekyia ipfo ṟungunyi. 17 Injoka lyikasuo kyipfa kya mndu mka ulya, lyikayenda lyikakapana shiṙa na wandu wa kyishari kya mndu mka-cho waletsugaa, wekyeosha shilya mawawaso ga Ruwa gakundi na iwaṙa wuṟingyishi wo Yesu, na oe kagoṟoka mlelyenyi o ipalyipalyi.13

1 Numa ya iho ngawona indo lyiwuka ipalyipalyinyi, lyiwoṙe membe ikumi, na mṙoe mfungaaṙe, na iho membenyi tsalyo lyiwoṙe maṟikoso ikumi, na mṙoenyi yalyo marina gelahia Ruwa. 2 Na indo-lyo ngyilewona lyiwekyeri cha rung'wi, na maṙende galyo gawekyeri cha maṙende ga indo lyioweshie, na ṙumbu lyalyo cha ṙumbu lya simba. Injoka lyilya lyikaenenga indo-lyo pfinya tsalyo na kyitima kyalyo kya mng'ano na wuiṙimi wung'anyi. 3 Ngawona mṙoe umwi kyiiṙi kya mṙoe yalyo cha ilyi uwoṙe ifaṟo lya upfu, na ngapo yalyo ya upfu ikasia. Wandu wa wuyana woose wakaṟiyio kyipfa kya indo lyilya. 4 Wakaterewa na iindia injoka lyilya cha kyipfa lyileenenga indo-lyo wuiṙimi wolyo. Nawo wakaterewa na iindia indo lyilya, wechigamba, “Nyi wui afananyi na indo-lyi? Lyingyi-se nyi wui eiṙima ikapana shiṙa nalyo?” 5 Nalyo lyikaenengo ṙumbu lyeṙeṙa shindo shing'anyi, shelahia Ruwa. Lyikaenengo wuiṙimi wo ṟunda kyiyeri kya mori makumi gaana na iwi. 6 Lyikatambaṟuo ṙumbu lyalyo lyilahie Ruwa, na ilahia rina lyakye, na halya-ndu ekyekaa, na walya wekyekaa ruwewu. 7 Lyingyi-se lyikaenengo ikapana shiṙa na wandu wa Ruwa na iwawinga, lyikaenengo wuiṙimi wo chilyia orio mbaṟe ya wandu na kyishari na mṙeṙie na isanga. 8 Na wandu woose wekyekaa urukyenyi wechilyiterewa na ilyiindia, orio mndu rina lyakye lyilalyiṟeie kyitapunyi kya moo kya Kyiondo kya Ruwa, kyileshinjo wookyia wuyana wulagumbo. 9 Mndu awoṙe kuṙwi naicho. 10 Mndu kaende kyindo shiṙenyi na oe nechiwoṙo shiṙenyi. Mndu kawaaga kui ushu, nechiwoogo kui ushu. Iha nyiho hawoṙe wusimiri na iiṙikyia lya wandu wa Ruwa. 11 Numa ya iho ngawona indo lyingyi, lyechiṙo iwuka urukyenyi; nalyo lyiwewoṙe membe tsiwi cha tsa ondo, lyikaṙeṙa cha njoka. 12 Nalyo lyikaṟunda kui wuiṙimi woose wo indo lyilya lya kuwooka mbele yalyo. Nalyo lyekyegaluo wuyana na woose wekyekaa pfo waterewe na iindia indo lyilya lya kuwooka, lyilya ifaṟo lyalyo lya upfu lyilesia. 13 Nalyo lyikaloṟa kyiṟingyishio kying'anyi mṟasa lyikaenenga moṙo isoka iwuka ruwewu uche na urukyenyi mbele ya wandu. 14 Nalyo lyikatewe walya wekyekaa urukyenyi, kui shiṟingyishio shilya lyileenengo ishiloṟa mbele ya indo-lyo, lyechiwia walya wekyekaa urukyenyi ilyiachikyia ifano lya indo lyilya, lyiwewoṙe ifaṟo lya ushu, nalyo lyikawaṙa moo. 15 Lyikaenengo iwika mṟufui kulya ifanonyi lya indo, mṟasa ifano lyilya lya indo lyiṙeṙe, na ienenga iwo woose walaleterewa na iindia ifano lya indo-lyo iwoogo. 16 Nalyo lyikakunda wandu woose, watutu na wang'anyi, na wanjama na wakyiwa, na walawachilyie nyi kyindo na watumo, wawiko kyindo kuwokonyi kowo ko kulyoe, na ngyuushangunyi tsa shaam shawo. 17 Lyingyi-se kye mndu oose alaiṙime iwawuṟa maa iwakumba, sile awoṙe kyindo kyilya kyikyeri nyi rina lya indo lyilya, ang'u itala lya rina lyalyo. 18 Iha nyiho hawoṙe wuṟango. Ulya awoṙe wuṟango, natale itala lya indo-lyo; cha kyipfa nyi itala lya kyimndu. Na itala lyalyo nyi magana gaṟandaaṟu, makumi gaṟandaaṟu na shiṟandaaṟu.14

1 Numa ya iho ngawona Kyiondo-kyo kya Ruwa kyigoṟokyi fumvunyi lya Sion, na wandu shiku igana na makumi gaana na shiina hamwi na oe, wawoṙe rina lyakye na rina lya Awu okye lyilyiṟeie ngyuushangunyi tsa shaam shawo. 2 Na inyi ngaicho ṟui iwuka ruwewu, cha ṟui lya mṟinga ufoi, na cha ṟui lya ikuṟuṟuma lying'anyi. Na ṟui-lyo ngyileicho lyiwei cha ṟui lya wekapa uṙa lo ndusu, wechikapa ngyuuṙa tsawo tsa ndusu; 3 na iimba kyiimbo kyihya mbele ya kyitima kyilya kya mng'ano, na mbele ya walya waana wai na moo, na wameeku walya. Maa kuwoṙe mndu aleiṙima ikulosha kyiimbo kyilya-pfo, sile walya shiku igana na makumi gaana na shiina, waleguṟo urukyenyi. 4 Iwa nyiwo walekyefanyiṟo nyi waka, cha kyipfa nyi wakyega. Iwa nyiwo wekyeosha Kyiondo kya Ruwa orio handu kyayenda. Iwa wawaguṟe ko wandu, kyilyimu kya kuwooka ko Ruwa na ko Kyiondo kya Ruwa. 5 Na maṙumbu gawo galeṙeṙa wongo-pfo; kyipfa wawoṙe tewe-pfo. 6 Numa ya iho ngawona malaika ungyi, echirunduka ruwewu, awoṙe Ndumi Ngyicha ya mlungana, naongoye iwo wekyekaa urukyenyi, na orio isanga na mbaṟe ya wandu na mṙeṙie na kyishari. 7 Kagamba kui ṟui lying'anyi, “Owuoenyi na iindia Ruwa, na imṟumisha, cha kyipfa saa ya ianduyo yamcha. Terewenyi na iindia ulya alegumba uruka na ipalyipalyi na shoka tsa mṟinga.” 8 Numa ya iho ngawona malaika ungyi o kawi, echiosha, echigamba, “Nooloka, nooloka, iyoe Babelyi, mṟi ulya ung'anyi, kyipfa nyicho ulerutsa masanga goose mpfinyo ya nyashi ya wuṟui.” 9 Na malaika ungyi, o kaṟaaṟu, kaosha walya wengyi, echigamba kui ṟui lying'anyi, “Mndu oose katerewa na iindia indo-lyo na ifano lyalyo, na iwiko kyindo ushangunyi lo kyaam kyakye, ang'u kuwokonyi kokye, 10 nechinyo mpfinyo o nyashi ya Ruwa ingyiṟeyeṟe, kulawoṙe isanzo-sanzo na mṟinga, kyiṙoonyi kya nyashi yakye; na oe nechilyiso wukyiwa kui moṙo na kyipiriti mbele ya malaika waele, na mbele ya Kyiondo kya Ruwa. 11 Na mtsu o mawawio gawo ochiṙo na wuye mṟasa mlungana na mlungana, maa wawoṙe sia kyingoto maa kyio-pfo, iwo wekyeterewa na iindia indo-lyo na ifano lyalyo, na orio mndu aambilyia kyindo kyikyiṟeie rina lyalyo. 12 Iha nyiho hawoṙe wusimiri wo wandu wa Ruwa, walya wekyeosha shilya mawawaso ga Ruwa gakundi, na iiṙikyia lya Yesu.” 13 Ngaicho ṟui iwuka ruwewu, lyechigamba, “Ṟeia. Wagusu wapfu wapfa wakuwoṙe na Mndumii wookyia wulalu. Yee, Mumuyo nagamba, waiṙime ionyonya numa ya ngyuukyiwa tsawo; cha kyipfa mawuto gawo gaioshana nawo.” 14 Numa ya iho ngawona ipuchi lya uwiṟo, na wuye ya ipuchi-lyo haṙamie umwi, ai cha mndu, awoṙe oṟo ya sahapu mṙoenyi kokye, na kuwokonyi kokye ko kulyoe nawoṙe ishami lyiohi. 15 Na malaika ungyi kawuka hekalunyi, echimfiiṟia kui ṟui lying'anyi ulya aweṙamie wuye ya ipuchi lyilya. “Ira ishami lyapfo, undesambuo; cha kyipfa kyiyeri kyesambuo kyamcha; kyipfa shilyimu sha urukyenyi shammba shesambuo.” 16 Na ulya aweṙamie ipuchinyi kawiyitsa ishami lyakye urukyenyi, kasambuo kyilyimu kya urukyenyi. 17 Numa ya iho malaika ungyi kawuka kulya hekalunyi lyikyeri ruwewu, na oe taa nawoṙe ishami lyiohi. 18 Na malaika ungyi kawuka halya mesenyi ya Mndumii, ulya awoṙe pfinya yechilyia moṙo; na oe kafiiṟia kui ṟui lying'anyi ulya awoṙe ishami lyilya lyiohi, echigamba, “Ira ishami lyapfo lyiohi, undehaa shiṙingo sha msabibu o urukyenyi, kyipfa sabibu tsa uruka tsiwiri mnu.” 19 Malaika ulya kawiyitsa ishami lyakye mṟasa urukyenyi, kahaa msabibu o uruka, kawiyitsa sabibu kulya indonyi lying'anyi lyekamia sabibu lya nyashi ya Ruwa. 20 Indo lyilya lyekamia sabibu lyikachumo-chumo nja ya mṟi, samu ikawuka pfo mṟasa handu hawoṙe shigowo shesongoya farasi, cha ichumia handu ha mailyi magana gawi.15

1 Numa ya iho ngawona kyiṟingyishio kyingyi ruwewu, kying'anyi; malaika mfungaaṙe wawoṙe ngapo tsa mafurumionyi; kyipfa ipfo ngaponyi nyashi ya Ruwa yaafukyia. 2 Lyingyi-se ngawona kyindo kyikyeri cha ipalyipalyi lya kyiyewo lyilonganyi na moṙo, na walya wawingyie indo lyilya, na ifano lyalyo, lyilya rina lyalyo lyilyisende nyi itala lyilya, wawegoṟokyi mbai ya ipalyipalyi-lyo lya kyiyewo, wawoṙe ngyuuṙa tsa ndusu tsa Ruwa. 3 Nawo waiimba kyiimbo kya Mose, mṟundi o Ruwa, na kyiimbo kya Kyiondo kya Ruwa, wechigamba, “Mawuto gapfo nyi gang'anyi, na ga maṟiyisho, iyoe Mndumii Ruwa Mopfinya; njia tsapfo nyi tsa wusumganyi na tsa loi, iyoe Mangyi o masanga. 4 Nyi wui alekyekuowuo na ikuindia, Iyoe Mndumii, na iṟumisha rina lyapfo? Cha kyipfa iyoe kumonyi nukyeri Mweele; cha kyipfa masanga goose gechicha gaterewe na iindia mbele yapfo; cha kyipfa mawuto gapfo ga wusumganyi gamloṟo.” 5 Na numa ya iho ngawona hekalu lya hema lya wuṟingyishi ruwewu lyechiṟuguka. 6 Na malaika walya mfungaaṙe, wawoṙe ngapo mfungaaṙe, wakafuma hekalunyi, wawaṟikye nguwo ngyiilyi peṟu, tsiaka-aka, wawainewe mkanda ya sahapu shipootenyi shawo. 7 Na umwi o walya waana wai na moo kaenenga malaika walya mfungaaṙe pakulyi mfungaaṙe tsa sahapu, tsiichuo nyashi ya Ruwa, ai na moo mṟasa mlungana na mlungana. 8 Hekalu lyikaichuṟo mtsu ulewuka kyiṟuminyi kya Ruwa na mng'ano okye. Maa kuwoṙe mndu aleiṙima iiṙa na hekalunyi, mṟasa ngapo mfungaaṙe tsa malaika walya mfungaaṙe tsaafukyia-pfo.16

1 Ngaicho ṟui lying'anyi iwuka hekalunyi, lyechiwia malaika mfungaaṙe, “Yendenyi mundeletsia urukyenyi pakulyi tsilya mfungaaṙe tsa nyashi ya Ruwa.” 2 Icho o kuwooka kayenda, kaletsia pakulyi yakye urukyenyi, hakawaṙa oṙe lyiwicho, lyilyiporu, ko wandu walya wawoṙe kyindo kyeloṟa kye wo nyi wa indo-lyo, na walya wekyeterewa na iindia ifano lyalyo. 3 Na icho o kawi kaletsia pakulyi yakye ipalyipalyinyi, lyikawa cha samu ya mndu mpfu, na shindo shoose shiwoṙe moo ipalyipalyinyi shikapfa. 4 Na icho o kaṟaaṟu kaletsia pakulyi yakye mapichinyi na shokyenyi tsa mṟinga, shikawa samu. 5 Na inyi ngaicho malaika o mṟinga echigamba, “Iyoe nuwoṙe wusumganyi, uwekyeri pfo na ukyeri pfo, Mweele, cha kyipfa noanduya kuṙo. 6 Kyipfa walewaaga wandu wa Ruwa na weonguo shisuku, na iyoe nulewaenenga samu wainyo; nawo wawaṟi.” 7 Ngaicho na mesa-yo ya Mndumii yechigamba, “Yee, Mndumii Ruwa Mopfinya, njia tsapfo tseanduya nyi tsa loi na tsa wusumganyi.” 8 Na icho o kaana kaletsia pakulyi yakye mnengyeṟinyi; na mnengyeṟi ukoenengo pfinya yekoṟa wandu kui moṙo. 9 Wandu wakakoṟo nyi moṙo ung'anyi, nawo wakalahia rina lya Ruwa achilyie ngapo-tso; maa waleṙumbuya wunyamaṟi maa ienenga Ruwa kyiṟumi-pfo. 10 Na icho o kataanu kaletsia pakulyi yakye kyitimenyi kya mng'ano kya indo lyilya; na wumangyi wolyo wukowiko meema; wandu wakaumaṙa ngyuulumi tsawo kyipfa kya mawawio. 11 Wakalahia Ruwa o ruwewu kyipfa kya mawawio gawo, na kyipfa kya maoṙe gawo; maa waleṙumbuya mawuto gawo-pfo. 12 Na ulya o kaṟandaaṟu kaletsia pakulyi kyakye kulya mfonyi ung'anyi okyelago Furati; mṟinga ocho ukouma, kundu njia iachikyio ko wamangyi waiwuka ura lo ngamenyi. 13 Ngawona mumuyo iṟaṟu ya wunyamaṟi ifananyi na shilo, yechiwuka ṙumbunyi lya injoka lyilya, na ṙumbunyi lya indo lyilya, na lya moonguo shisuku ulya o wongo. 14 Iyo nyiyo mumuyo ya masatana, yekyewuta shindo sheṟiyisha, yekyewuka na iyenda ko wamangyi wa wuyana woose; iwasania ko shiṙa sha mfiri ulya ung'anyi o Ruwa Mopfinya. 15 (Ngyiicha cha mbafu. Agusu ulya molaa kyiṙombo, na iringa nguwo tsakye, alachumie kyiṟanguoe mṟasa wandu wawone sonu yakye.) 16 Wakawasania mṟasa handu hekyelago Harimakyedoni kui mṙeṙie o Kyiebrania. 17 Na icho o mfungaaṙe kaletsia pakulyi yakye ngyinenyi. Ṟui lying'anyi lyikawuka hekalunyi, lyechigamba, “Mafurumionyi gamcha.” 18 Hakawaṙa mbawa na ṟui lya ikuṟuṟuma, na kuwewoṙe kyiriinza kying'anyi, kyilandewono wookyia kyiyeri wandu walewooka ikaa wuyanenyi. 19 Na mṟi ulya ung'anyi ukopaṟika shifunjoe shiṟaaṟu; na mṟi ya masanga ikaoloka; na kulawoṙe iwaṙima, Ruwa karutsa Babelyi kyiṙoonyi mpfinyo o nyashi yakye. 20 Orio kyiṟingyiti kyikaṙicha, maa mafumvu galewono-se-pfo. 21 Na mvuo ya magoe ing'anyi mnu, ya magoe malemeri cha shilo makumi gaana na shitaanu, ikaoloka wuye ya wandu iwuka ruwewu. Wandu wakalahia Ruwa kyipfa kya ngapo iya ya mvuo ya magoe; cha kyipfa ngapo yayo ing'anyi mnu.17

1 Umwi o malaika walya mfungaaṙe kacha; malaika wawoṙe pakulyi mfungaaṙe, kaṙeṙa na inyi, echigamba, “Nnjo na kunu, ngyikuloṟe ianduyo lya iṟai lyilya lying'anyi mnu lyiṙamie mṟingyenyi ufoi. 2 Iṟai lyilya wamangyi wa uruka walelyiṟuguya, na walya wekyekaa urukyenyi walenanzo nyi mpfinyo ya wuṟui wolyo.” 3 Mumuyo kangyichilyia na malaika kangyiṙuo mṟasa kundu ko nuka kukuumu suwaa kulawoṙe maa mṟinga, ngawona mndu mka, aṙamie indonyi lya saka lya kyimaande tarii, mmbiu olyo oose uwoṙe marina gelahia Ruwa, lyiwoṙe mṙoe mfungaaṙe na membe ikumi. 4 Na mndu mka ulya nawemṟikye nguwo tsifanyi kyimaande-maande, na kyimaande, namchope nyi sahapu, na igoe lya woguru, na lulu, na oe nawewoṙe kyiṙoo kya sahapu kuwokonyi kokye, kyiichuo mawicho, na ukoe lo wuṟui wokye. 5 Na ushangunyi lo kyaam kyakye hawehaṟeie rina lyiwoṙe kyitambuluo kya wuṟikyi: “BABELYI ANG'ANYI, MAMA O MAṞAI NA MAWICHO GA URUKA.” 6 Ngawona mndu mka ulya amnanze kui samu ya wandu wa Ruwa, na kui samu ya waṟingyishi wa Yesu. Na inyi kyiyeri ngyilemmbona ngaṟiyio mnu. 7 Na malaika ulya kangyiwia, “Ny'kyilyi uiṟiyio? Ngyekuwia kya mndu mka-chu, na kyiṟika kya indo-lyi lyimṙuṙe, lyiwoṙe mṙoe iya mfungaaṙe na membe tsilya ikumi. 8 Indo lyilya olyiwona lyiwekyeri pfo, nalyo lyikyeri ho-pfo, nalyo lyikuṟeyeṟie iṙo iwuka halya-ndu wapfu wekyekaa na iyenda wunyamaṟinyi. Na iwo wekyekaa urukyenyi, marina gawo galamaṟeie kyitapunyi kya moo wookyia igumbo lya wuyana, wechiṟiyio kyiyeri wechiwona indo lyilya, kye lyiwekyeri pfo, nalyo lyikyeri ho-pfo, nalyo lyechicha. 9 Iho nyiho hawoṙe ikusaṟa kui wuṟango. 10 Mṙoe iya mfungaaṙe nyi mafumvu mfungaaṙe mndu mka-cho agaṙamilyie. Na mṙoe-yo nyi wamangyi mfungaaṙe. Wamangyi wataanu wampfa, na ungyi nakyeri ho na ungyi alandeche-pfo. Na oe kyiyeri echicha kyimmbaṟi ikaa kyiyeri kyifuhi. 11 Na indo lyilya lyiwekyeri pfo nalyo lyilakyeri ho, lyo nyilyo lya nyanya, nalyo nyi umwi o walya mfungaaṙe, na oe nainderumatso. 12 “Na membe tsilya ikumi ulewona nyi wamangyi ikumi, walya walandeambilyie wumangyi, kyaindi waambilyia wuchilyi cha wamangyi kyiyeri kyimwi hamwi na indo lyilya. 13 Iwa makusaṟo gawo nyi gamwi, nawo waienenga indo lyilya pfinya tsawo na wuchilyi wowo. 14 Iwa wechikapana shiṙa na Kyiondo kya Ruwa, na Kyiondo kya Ruwa kyechiwawinga, cha kyipfa kyo nyi Mndumii o wandumii na Mangyi o wamangyi; na iwo wakyeri hamwi na oe nyiwo wawalage na wasambuṟe, na wekyeafutsia shilya wateṟia.” 15 Numa ya iho kangyiwia, “Mṟinga ulya owona, handu iṟai lyilya lyiṙamie, nyi kyishari na wandu wa kyisanzionyi na masanga na mṙeṙie. 16 Na membe tsilya ikumi ulewona, na indo-lyo, iwo wechisuo iṟai lyilya, nawo wechilyigaluo mkyiwa na mndu ai kyiṟanguoe, wechilya nyama yalyo, wechilyirumatsa nakamwi kui moṙo. 17 Kyipfa wamangyi-wo ikumi wewuta kuṙo kyipfa Ruwa nawaenenga wuiṙimi wo wuta kyilya awekundi wawute. Koikyo woose wechiiṙikyia ienenga indo-lyo wuchilyi wowo wo kyimangyi. Wechiindia indo-lyo mṟasa shindo shoose Ruwa akundi shiafutsio. 18 Na mndu mka ulya ulemmbona, nyi mṟi ulya ung'anyi, uwoṙe wumangyi wuchilyie wamangyi wa uruka.”18

1 Numa ya iho ngawona malaika ungyi, echisoka iwuka ruwewu, awoṙe wuchilyi wung'anyi; na uruka lukowaṙa ngyeela kyipfa kya kyiṟumi kyakye. 2 Kafiiṟa na ṟui lying'anyi, echigamba, “Nooloka, nooloka Babelyi ung'anyi, nowa kanyi ko masatana, na moombo o orio mumuyo mmbicho, na moombo o orio kyileye kyiwicho kyekyeenenga wandu isuo; 3 cha kyipfa masanga goose ganyo mpfinyo ya nyashi ya wuṟui wokye, na wamangyi wa uruka wamṟuguya, na wekapa mbucha wa uruka wawona masaa kui pfinya tsa wulanga wokye.” 4 Numa ya iho ngaicho ṟui lyingyi iwuka ruwewu, lyechigamba, “Wukyenyi kokye, lanyoe wandu wako, mulawute ngyuunyamaṟi tsakye, maa mulaambilyie ngapo tsakye. 5 Cha kyipfa ngyuunyamaṟi tsakye tsashika mṟasa ruwewu, na Ruwa nakumbuo mawicho ga Babelyi. 6 Taenyi chandu oe aletaa, mundemtaa kawi iṙuana na mawuto gakye. Ichuṟenyi kyiṙoo kyakye kawi na kyindo kyenyo kyiwoṙe pfinya cha kyilya alerutsa wandu wengyi. 7 Iṙuana na chandu alekuṙosa na iwuta shindo sha sia tsa wuyana, muenengyenyi mawawio na fowa wuṙo. Cha kyipfa nekyegamba mrimenyi kokye, ‘Ngyikyeri mangyi o kyika, maa chi mkusu-pfo, maa ngyechiwona fowa maa ale-pfo.’ 8 Kyipfa kya ikyo ngapo tsakye tsechicha mfiri umwi, upfu, na fowa, na njaa; na oe nechirumatso nakamwi kui moṙo. Cha kyipfa Mndumii Ruwa alemwanduya nyi monyi pfinya.” 9 Na wamangyi-wo wa uruka, walemṟuguya na iwuta shindo sha sia tsa wuyana hamwi na oe, wechifiiṟa na ikapa ṟanyi kyipfa kyakye; kyiyeri wawona mtsu o iunguo lyakye; 10 wechigoṟoka kuleshi kui wuowu wo mawawio gakye, wechigamba, “Ochia, ochia mṟi ulya ung'anyi, Babelyi, mṟi ulya uwoṙe pfinya! Cha kyipfa kui kyiyeri kyifuhi ianduyo lyapfo lyamcha.” 11 Na wekapa mbucha wa uruka waifiiṟa na ikapa ṟanyi kyipfa kyakye, cha kyipfa kuwoṙe mndu aiguṟa-se shindo shawo-pfo. 12 Shindo sha sahapu, heleri, igoe lyiwoṙe woguru wung'anyi, lulu, nguwo ngyicha ya uwiṟo, nguwo tsa kyimaande-maande, hariri, nguwo tsa kyimaande, orio ikyiṙi lya uudi, orio kyindo kya membe, orio kyindo kya ikyiṙi kya woguru wung'anyi, kya aṟeṟa, kya menya na kya marimari. 13 Na mdalasini, ilyikyi, uvumba, mafuṙa gekyepfaama necha, ubani, mpfinyo, mafuṙa ga mseituni, mso mcha, nganu, umbe, moondo, farasi, makari, mmbiu na mrima ya wandu. 14 Na ndunda tsilelango nyi mrima opfo tsammbuka kopfo; na shindo shoose shishiwiriwiri na shindo shoose sha wulole shamṙeka na iwuka kopfo; maa wandu wechishiwona-se maa ale-pfo. 15 Na wekapa mbucha ya shindo-sho, walewona heleri kokye, wechigoṟoka kuleshi, kui wuowu wo mawawio gapfo; wechifiiṟa na ikapa ṟanyi, 16 wechigamba, “Ochia, ochia, mṟi ulya ung'anyi, na ichopo nyi sahapu, na igoe lya woguru wung'anyi, na lulu, 17 cha kyipfa kyiyeri kyifui tupu wunjama wung'anyi kuṙi wowa wukyiwa.” Na orio mndu ekyeṙuo kyindo kyekyeiṙa ipalyipalyinyi cha ngalawa, na orio mndu ekyeyenda handu kui matanga, na waṟundi wa shindo shekyeiṙa mapalyipalyinyi, na woose wekyeṟunda mapalyipalyinyi, wakagoṟoka kuleshi, 18 wakafiiṟa mnu, kyiyeri walewona mtsu o iunguo lyakye, wechigamba, “Nyi mṟi uha ukyeri mfano o mṟi-chu ung'anyi?” 19 Wakawiyitsa kyilulyi wuye ya mṙoe yawo, wakafiiṟa, wechitonyitsa mcheṟeṟe na ikapa ṟanyi, wechigamba, “Ochia, ochia, mṟi ulya ung'anyi; ulya kyiiṙi kyacho woose wawoṙe ngalawa mapalyipalyinyi walewona masaa kui wunjama wo mṟi-cho; kyipfa kyiyeri kyifuhi tupu owa wukyiwa.” 20 Chihiyonyi kyipfa kyacho, lanyoe wandu mokyekaa ruwewu, na nyoe wandu wa Ruwa na wasu na weonguo shisuku; cha kyipfa Ruwa amwuuanduya kyipfa kya shindo ulemmbutia nyoe. 21 Na malaika umwi awoṙe pfinya kaira igoe, igoe lying'anyi cha ikyesa, kalyiwiyitsa ipalyipalyinyi, echigamba, “Kuṙi kui pfinya ing'anyi, mṟi o Babelyi ochiwiyitso; mṟi ulya ung'anyi, maa ochiwono-se maa ale-pfo. 22 Maa ṟui lya wekapa shinanda, lya wekapa zomari, lya wekapa mtoṟiṟo na lya wekapa maganda, kuwoṙe mndu echilyiicho-se kopfo-pfo. Maa mwaaria o iṟunda lyoose echiwono kopfo maa ale-pfo; maa ṟui lya ikyesa kuwoṙe mndu echilyiicho kopfo-pfo. 23 Maa ngyeela ya taa yechilyimika-se kopfo-pfo; maa ṟui lya monyi-wolyi na mpora okye kuwoṙe mndu echilyiicho-se kopfo-pfo. Kyipfa wekapa mbucha-wo wapfo wawei wang'anyi wa uruka, cha kyipfa masanga goose galelembo nyi wusawi wopfo.” 24 Na kokye kulewono samu ya weonguo shisuku, na ya wandu wa Ruwa, na ya woose walewoogo urukyenyi.19

1 Numa ya isho ngaicho ṟui cha ṟui lya kyisanzionyi kya wandu wafoi, ṟui lying'anyi ruwewu, lyechigamba, “Haleluya; wukyiṟo na kyiṟumi na pfinya nyi sha Mndumii Ruwa oṙu. 2 Cha kyipfa njia tsakye tseanduya nyi tsa loi na tsa wusumganyi; kyipfa naanduya iṟai lyilya lying'anyi lyilenyamaṟa uruka kui wuṟui wolyo, na ilyiolotsia ngapo kyipfa lyilewaaga waṟundi wakye.” 3 Wakagamba lya kawi, “Haleluya. Na mtsu o mṟi-cho okyeṙo na wuye mṟasa mlungana na mlungana.” 4 Na wameeku walya makumi gawi na waana, na walya waana wai na moo, wakaterewa na iindia Ruwa, aṙamie halya kyitimenyi kya mng'ano, wechigamba, “Amen, Haleluya.” 5 Ṟui lyikawuka halya kyitimenyi kya mng'ano lyechigamba, “Ṟumishenyi Ruwa oṙu, lanyoe waṟundi wakye woose, nyoe mumwowuye na imwindia, watutu na wang'anyi.” 6 Ngaicho ṟui cha ṟui lya kyisanzionyi kying'anyi, na cha ṟui lya mṟinga ufoi, na cha ṟui lya ikuṟuṟuma lyiwoṙe pfinya, lyechigamba, “Haleluya; cha kyipfa Mndumii Ruwa oṙu, Mopfinya, nachilyia. 7 Luchihiyo, lukape ngulyilyi na ngoru, luenengye Ruwa kyiṟumi kyakye; cha kyipfa wolyi wo Kyiondo kya Ruwa womwafukyia, na mka okye amkuṟeyeṟa. 8 Na oe namṟikye nguwo tsa uwiṟo tsiaka-aka, cha kyipfa nguwo ngyicha nyi mawuto ga wusumganyi ga wandu wa Ruwa.” 9 Na oe kangyiwia, “Ṟeia, wagusu walya wawalage na shelyenyi sha wolyi wo Kyiondo kya Ruwa.” Kangyiwia, “Maṙeṙo-ga nyi mbonyi tsa loi tsa Ruwa.” 10 Na inyi ngaoloka mbele ya maṙende gakye, kundu ngyimterewe na imwindia. Kangyiwia, “Molawute kuṙi. Inyi nyi mongari opfo na o wana wa wama wapfo wawoṙe wuṟingyishi wo Yesu. Terewa na iindia Ruwa.” Cha kyipfa wuṟingyishi wo Yesu nyiwo mumuyo o ionguo shisuku. 11 Numa ya iho ngawona mapuchi gaseia, na farasi ya uwiṟo, na ulya aiṙamilyie, ekyelago Msimiri na O-loi, na oe kui wusumganyi nekyeanduya na ikapana shiṙa. 12 Na meso gakye gawei cha ulumi lo moṙo, na mṙoenyi kokye naweṟee maṟikoso gafoi; na oe nawoṙe rina lyilyiṟeie, kulawoṙe mndu alyiichi sile oe amonyi. 13 Na oe naṟee nguwo ingyilolomikye samunyi, na rina lyakye nyi Ṙeṙo lya Ruwa. 14 Na poo lya asikari wakyeri ruwewu wakamwosha, waṙamilyie farasi tsa uwiṟo na iṟaa nguwo ngyicha, ngyiilyi. 15 Na ushu luohi lokyewuka ṙumbunyi kokye kundu nakape nalo masanga. Na oe nechiwalyisa kui upoi lo kyichakari, na oe naichuma indo lyekamia mpfinyo ya nyashi ya Ruwa Mopfinya. 16 Na oe nawoṙe rina lyilyiṟeie nguwonyi yakye na uwahenyi lokye: “MANGYI O WAMANGYI, NA MNDUMII O WANDUMII.” 17 Numa ya iho ngawona malaika umwi agoṟokyi mnengyeṟinyi. Kafiiṟa na ṟui lying'anyi, echiwia shileye shoose shekyerunduka ruwewu, “Nnjonyi mukooyane na shelya shifoi sha Ruwa. 18 Muiṙime ilya nyama ya wamangyi, na nyama ya wasongoru wa asikari wa shiṙa, na nyama ya wandu waṟango, nyama ya farasi, na ya wandu waṙamilyie farasi-tso, na nyama ya wandu woose, watumo na walawachilyie nyi kyindo kyoose, watutu na wang'anyi.” 19 Numa ya iho ngawona indo-lyo, na wamangyi wa uruka na mapoo gawo ga asikari, wasanzie handu hamwi ikapana shiṙa na ulya aṙamilyie farasi iya ya uwiṟo, lyingyi-se na mapoo gakye ga asikari. 20 Indo lyilya lyikawoṙo, na moonguo shisuku ulya o wongo hamwi nalyo, ulya alewuta shindo-sho sha maṟiyisho mbele yalyo, shilya alelemba nasho wandu walya waleambilyia kyindo kyilya kyeloṟa kye wo nyi wa indo-lyo, na walya waleterewa na iindia ifano lyalyo. Wewawi wakawiyitso wai na moo iruwenyi lya moṙo lyekyeaka kui kyipiriti. 21 Na walya waletsugaa walewoogo kui ushu lo ulya aweṙamilyie farasi iya, ushu luwukyie ṙumbunyi kokye. Na shileye shoose shikaiguṙa kui nyama tsawo.20

1 Numa ya iho ngawona malaika echisoka iwuka ruwewu, awoṙe upfunguo lo kundu kulya wandu wapfiie wekyekaa, na mshe ung'anyi kuwokonyi kokye. 2 Kawaṙa injoka lyilya, injoka lyilya lya kacha, Mokyiriinzi ang'u Satana, kalyipfunga maka kyiku. 3 Kalyiwiyitsa kundu kulya wandu wapfiie wekyekaa, kawika kyindo kyeloṟa rina lyakye wuye yalyo, lyilaiṙime ilemba-se masanga, mṟasa maka iya kyiku iafukyie; na numa ya iho lyiwaṟi iwuto kyipfungonyi ko kyiyeri kyaangu. 4 Numa ya iho ngawona shitima sha mng'ano, wakaṙamia wuye yasho, nawo wakaenengo wuiṙimi wo ianduya. Na inyi ngawona mumuyo ya wandu walya walewaṙumbuo mṙoe kyipfa kya wuṟingyishi wo Yesu, na kyipfa kya Ṙeṙo lya Ruwa, na iwo walekyeterewa na iindia indo lyilya, maa ifano lyalyo, maa walaleambilyia kyindo kyeloṟa kye wo nyi wa indo-lyo ngyuushangunyi tsa shaam shawo, maa mawokonyi gawo. Nawo wakawaṙa moo, wakachilyia hamwi na Kristo maka kyiku. 5 Wapfu-wo waletsugaa wawewoṙe moo-pfo, mṟasa maka iya kyiku iafukyie. 6 Iwo nyiwo wuṟutsi wo kuwooka. Ai nanga na mweele nyi ulya awoṙe ṙombo wuṟutsinyi wo kuwooka. Iwo upfu lo kawi luwoṙe pfinya yewawutia kyindo-pfo; indi wechiwa makohanyi wa Ruwa na wa Kristo, nawo wechichilyia hamwi na oe maka kyiku. 7 Na kyiyeri maka-yo kyiku yechisia, Satana nechiwuto kyipfungonyi. 8 Na oe nechifuma indelemba masanga galya gakyeri ngyuurenyi tsoose tsiina tsa uruka, Gogu na Magogu, iwasania ko shiṙa, walya itala lyawo lyikyeri cha mlelya o ipalyipalyi. 9 Wakayenda urukyenyi koose, wakaiṟiwia kambi ya wandu wa Ruwa, na mṟi-cho umkunde. Moṙo ukooloka iwuka ruwewu ukowarumatsa. 10 Na Mokyiriinzi ulya, ekyewalemba, kawiyitso iruwenyi lya moṙo na kyipiriti, kundu lyikyeri indo lyilya na moonguo shisuku ulya o wongo. Nawo wechilyiso wukyiwa kyio na kyingoto mṟasa mlungana na mlungana. 11 Numa ya iho ngawona kyitima kya mng'ano, kying'anyi kya uwiṟo, na oe akyiṙamilyie; ulya uruka na ruwewu shileṙicha iwuka mbele ya kyaam kyakye, na handu shiwekyeri halewono-pfo. 12 Ngawona wapfu, wang'anyi na watutu, wagoṟokyi mbele ya kyitima-kyo kya mng'ano; na shitapu shishipfunguoe; na malaika wakapfunguo kyitapu kyingyi, kyikyeri kya moo; na wapfu-wo wakaanduyo kui shindo shishiṟeie ipfo shitapunyi, iṙuana na mawuto gawo. 13 Ipalyipalyi lyikawuta wapfu wawekyeri kolyo; na Upfu na Halya-ndu wandu wapfiie wekyekaa shikawuta wapfu wawekyeri kosho. Wakaanduyo orio mndu iṙuana na mawuto gakye. 14 Upfu na Halya-ndu wapfu wekyekaa shikawiyitso iruwenyi lya moṙo. Ilu nyilo upfu lo kawi, iruwa-lyo lya moṙo. 15 Na kokooya mndu oose alalewono amṟeie kyitapunyi kya moo, nalewiyitso kulya iruwenyi lya moṙo.21

1 Numa ya iho ngawona ruwewu ngyihya na uruka luhya. Cha kyipfa ruwewu ya kuwooka na uruka lo kuwooka shamuiṙa, maa kuwoṙe ipalyipalyi-se-pfo. 2 Na inyi ngawona mṟi ulya mweele, Yerusalemu ngyihya, ochisoka iwuka ruwewu ko Ruwa, umṟeyeṟe, cha mpora amchopo kyipfa kya mii okye. 3 Ngaicho ṟui lying'anyi iwuka kyiṙinyi kya mng'ano lyechigamba, “Handu ha Ruwa hekaa nyi hamwi na wandu, na oe nechikaa handu hamwi nawo, nawo wechiwa wandu wakye na oe nechiwa Ruwa owo. 4 Na oe nechianguo orio mcheṟeṟe mesonyi kowo, maa kochiwaṙa-se upfu-pfo; maa ikapa ṟanyi maa kyifiiṟo-pfo; maa kochiwaṙa-se mawawio-pfo; cha kyipfa shindo sha kuwooka shamuiṙa.” 5 Na oe aṙamie halya kyitimenyi kya mng'ano, kagamba, “Ngagaluo shindo shoose iwa shihya.” Kangyiwia, “Ṟeia kye maṙeṙo-ga nyi kyindo mndu eiṙima iiṙikyia; na nyi ga loi.” 6 Kangyiwia, “Shammarisika. Inyi nyi Alyifa na Omeka, mawookyionyi na mafurumionyi. Inyi ngyechienenga ulya awoṙo nyi nyoṙa ya shoka ya mṟinga o moo, kulawoṙe itaa kyindo. 7 Ulya mowinga nechioṟa ishi, na inyi ngyechiwa Ruwa okye, na oe nechiwa mono-ko. 8 Indi waowu, na walawoṙe iiṙikyia, na wekyewuta mawicho, na wawaagi, na waṟui, na wasawi, na iwo wekyeterewa na iindia mafano, na woose wekyeṙeṙa wongo, ṙombo lyawo nyi kulya iruwenyi lyekyeaka moṙo na kyipiriti. Ilu nyilo upfu lo kawi.” 9 Umwi o malaika walya mfungaaṙe kacha, walya wawewoṙe pakulyi tsilya mfungaaṙe tsiweichuo ngapo tsa mafurumionyi, na oe kaṙeṙa na inyi, echigamba, “Nnjo na kunu, na inyi ngyechikuloṟa Mpora, mka o Kyiondo kya Ruwa.” 10 Kangyiṙuo kui Mumuyo mṟasa fumvu lying'anyi, lyileshi, kangyiloṟa mṟi ulya mweele, Yerusalemu, ochisoka iwuka ruwewu ko Ruwa Mopfinya. 11 Uwoṙe kyiṟumi kya Ruwa, na ngyeela yakye iwekyeri cha igoe lya woguru wung'anyi cha igoe lya kyimaṟamaṟa, ingyiilyi cha kyiyewo. 12 Uwewoṙe kyiambasa kying'anyi, kyileshi, kyiwoṙe moongo ikumi na iwi, na iho moongonyi malaika ikumi na wawi; na marina gamaṟeie, nago nyi marina ga mbaṟe ikumi na tsiwi tsa wandu wa Isiraelyi. 13 Ura lo ngamenyi moongo iṟaṟu, ura lo kyawuye moongo iṟaṟu, ura lo kyaseri moongo iṟaṟu na ura lo kyukonyi moongo iṟaṟu. 14 Na kyiambasa kya mṟi kyiwewoṙe ngyuurende ikumi na tsiwi, na ipfo ngyuurendenyi marina ikumi na gawi ga wasu walya ikumi na wawi wa Kyiondo kya Ruwa. 15 Na oe aleṙeṙa na inyi nawewoṙe kyiwale kya sahapu, naiṙime ipima mṟi-cho, na moongo yacho, na kyiambasa kyacho. 16 Na mṟi ulya uwoṙe ngyuura tsiina tsilyingananyi. Kapima mṟi ulya kui kyiwale kyilya. Uwekyeri cha shilometa shiku shiwi na magana gaana, na ngyuura tsoose tsiwelyingananyi. 17 Kapima kyiambasa kya mṟi-cho, kyikawaṙa cha meta makumi gaṟandaaṟu, kui kyiyeṟo kya kyimndu. Kyimwi na igamba cha kya malaika. 18 Na kyiambasa-kyo kyiwekyiwikye nyi magoe ga kyimaṟamaṟa, na mṟi-cho uwei sahapu ngyiilyi, mfano o kyiyewo kyiilyi. 19 Na ngyuurende tsa kyiambasa kya mṟi tsiwengyichope nyi magoe ga woguru wung'anyi ga orio mbaṟe. Urende lo kuwooka luwei kyimaṟamaṟa; lo kawi igoe lya buluu; lo kaṟaaṟu igoe lya kyimaṟamaṟa; lo kaana sumaridi. 20 Lo kataanu lya kyimaande; lo kaṟandaaṟu akyikyi; lo mfungaaṙe lya manjano; lo nyanya lya buluu; lo kyenda lya manjano; lo ikumi lya kyimaṟamaṟa ang'u uwiṟouwiṟo; lo ikumi na lyimwi lya kyimaṟamaṟa kyilonganyi na buluu; na lo ikumi na kawi lya kyimaande-maande. 21 Na moongo iya ikumi na iwi nyi lulu ikumi na tsiwi; orio moongo nyi lulu imwi. Na njia ya mṟi nyi sahapu ngyiilyi cha kyiyewo kyiwaṙami. 22 Na inyi ngyilewona pfo hekalu-pfo; cha kyipfa Mndumii Ruwa Mopfinya na Kyiondo kya Ruwa, nyilyo hekalu lyakye. 23 Na mṟi ulya uwewoṙe kyimaṙuma kyepfula ngyeela ya mnengyeṟi maa mori-pfo, cha kyipfa kyiṟumi kya Ruwa kyekyeuenenga ngyeela, na taa ya mṟi-cho nyi Kyiondo kya Ruwa. 24 Na masanga gechichumia ngyeelenyi yacho. Na wamangyi wa uruka wechiende kyiṟumi kyawo na ipfo mṟinyi. 25 Na moongo yacho yechishingo maa ale kyingoto-pfo; cha kyipfa ipfo mṟinyi kuwoṙe kyio-pfo. 26 Nawo wechiende kyiṟumi na rina lya masanga na ipfo mṟinyi. 27 Na ipfo mṟinyi kochiwaṙa kyindo kyoose kyifafa-pfo, maa ulya ekyewuta shindo sha sonu ang'u iṙeṙa wongo-pfo, indi walya wawaṟeie kyitapunyi kya moo kya Kyiondo kya Ruwa.22

1 Numa ya iho kangyiloṟa mfo o mṟinga o moo, uiaka-aka cha kyiyewo, ochiwuka kyitimenyi kya mng'ano kya Ruwa, na kya Kyiondo kya Ruwa, 2 makyiṙi-gawi ga njia yakye ing'anyi. Na ura-lu na ura-lu lo mfo ulya, kuwewoṙe ikyiṙi lya moo, lyekyekumbia ndunda, mbaṟe ikumi na tsiwi, lyekyekumbia ndunda tsalyo orio mori; na maṟa ga ikyiṙi-lyo nyi gekyiṟa masanga. 3 Maa kochiwaṙa kyiseso kyoose-se-pfo. Na kyitima kya mng'ano kya Ruwa na kya Kyiondo kya Ruwa kyechikaa pfo. Na waṟundi wakye wechimṟundia. 4 Nawo wechimmbona kyaam kyakye, na rina lyakye lyechikaa ngyuushangunyi tsa shaam shawo. 5 Maa kochiwaṙa-se kyio-pfo; maa wechipfula ngyeela ya taa maa ya mmbaṟi-pfo; cha kyipfa Mndumii Ruwa nechiwa ngyeela yawo, nawo wechichilyia mṟasa mlungana na mlungana. 6 Numa ya iho kangyiwia, “Maṙeṙo-ga nyi kyindo mndu eiṙima ikyiiṙikyia na nyi kya loi.” Na Mndumii, Ruwa ekyeenenga weonguo shisuku Mumuyo okye, naleṙuma malaika okye iloṟa waṟundi wakye shindo shilya shiwaṟi icha iwinyi. 7 Yesu nagamba, “Ngyiicha iwinyi. Agusu ulya aosha mbonyi tsa wuikyimbi wo kyitapu-kyi.” 8 Na inyi Yohane nyi oe ngyileicho na iwona mbonyi-tso. Na ilyi ngyiletsiicho na itsiwona ngyileoloka, kundu ngyiterewe na iindia mbele ya maṙende ga malaika ulya alengyiloṟa mbonyi-tso. 9 Na oe kangyiwia, “Ulawute kuṙi. Inyi nyi mongari opfo, na o wana wa wama wapfo, na o walya wekyeosha mbonyi tsa kyitapu-kyi. Terewa na iindia Ruwa.” 10 Kangyiwia, “Ulaṟikye mbonyi tsa wuikyimbi wo kyitapu-kyi, cha kyipfa kyiyeri kya wuikyimbi-wo kyamwafukyia. 11 Molya mbaka naengyeṟe ilya mbaka; na mowuta mando gafanyi naengyeṟe iwuta kuṙo. Na msumganyi naengyeṟe iwuta sha wusumganyi; na mweele naengyeṟe iilyisho.” 12 Yesu naigamba, “Ngyiicha iwinyi, na wori woko wukyeri hamwi na inyi, itaa orio mndu chandu iṟunda lyakye lyikyeri. 13 Inyi nyi Alyifa na Omeka, mawookyionyi na mafurumionyi, o kuwooka na o mafurumionyi.” 14 Wagusu walya wekyesanja nguwo tsawo, wawaṙe momu o yenda halya-ndu ikyiṙi-lyo lya moo lyikyeri, na iiṙa na mṟinyi kui moongo yalyo. 15 Ipfo nja kuwoṙe shite, na wasawi, na waṟui, na wawaagi, na iwo wekyeterewa na iindia mafano, na orio mndu akundi wongo na iṙeṙa wongo. 16 “Inyi Yesu ngaṙuma malaika oko imuṟingyishia nyoe shindo shoose siṟinyi. Inyi ngyikyeri Mshari na Mana o Dawidi; nyenyeri iya ya ngamenyi yekyewaa.” 17 Na Mumuyo na Mpora wagamba, “Nnjo! Ulya aichuoe nagambe, ‘Nnjo!’ Na awoṙo nyi nyoṙa nache; na akundi, nanyo mṟinga o moo kulawoṙe itaa kyindo.” 18 Ngaṟingyishia orio mndu aicho mbonyi tsa wuikyimbi wo kyitapu-kyi. Mndu oose katsiengyeṟa kyindo kyoose, Ruwa nechiengyeṟia mndu-cho ngapo-tso tsingyiṟeie kunu kyitapunyi. 19 Na mndu oose kawuta kyindo kyoose iwuka kunu mbonyinyi tsa wuikyimbi wo kyitapu-kyi, Ruwa nechisoka mndu-cho ṙombo lyakye halya ikyiṙinyi lya moo, na kulya mṟinyi mweele, mṟi ulya mbonyi tsacho tsingyiṟeie kunu kyitapunyi. 20 Ulya moṟingyishia ishi, nagamba, “Yee loi; ngyiicha iwinyi.” Amen. Nnjo Mndumii Yesu. 21 Isaṟia lya Mndumii Yesu lyikae na nyoe moose. Amen.AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE