Zulgo of Cameroun.

JOHN

1

1 Akahər ata piŋŋè, i tə̀v ana Mbulum aka ge gər àhə̀ɗ zùkw tsìye ka, wele ana tə zalar bazlam Mbulum ka, a riŋ dukw ŋgar. Ŋgat ka, a riŋ mandzà ŋa i tə̀v Mbulum, dìte ŋgat ka, Mbulum mbàŋa. 2 Dàgà piŋŋè ka, ŋgat a riŋ i tə̀v Mbulum. 3 Mbulum a ge gà dukw tserdze ka, nda ahər ŋgar. Duwa ilik na Mbulum a ge nda ahər ŋgar tsìye ka, a riŋ tsà. 4 Mesife gà duwa tserdze a dara ka, i tə̀v ŋgar a, dìte mesife ata ka, a vəlawa tə̀v dzaydzay ŋa a gà mburma mbàŋa. 5 Tə̀v dzaydzay ŋa ata a də̀vawa ika màgə̀r lùvuŋ, àma ka, lùvuŋ a sle aà mimbete dər tsà. 6 Akahər ata ka, Mbulum a slərra mburma ya, zləm ŋgar Yuhana. 7 A dara ka, aà meɗìfè à tə̀v dzaydzay ŋa a gà mburma, dìte ka, gà na tàa tsaraka bazlam ŋgar ata tserdze ya ka, tà gə̀s tə̀v dzaydzay ŋa ata a tsik a ter a ya. 8 Ŋgat tsà na a ne tə̀v dzaydzay ŋa ya. Ama a dara ka, aà meɗìfè à tə̀v dzaydzay ŋa ata pəra. 9 Tə̀v dzaydzay ŋa ata ndzer ŋa ya ka, wele ana tə zalar "Bazlam Mbulum" a. A dara aka gər àhə̀ɗ a ka, aà medìve ika màgə̀r gà mburma tserdze. 10 Ŋgat ɗa ika gər àhə̀ɗ. Ama ku mege Mbulum a ge gər àhə̀ɗ nda ahər ŋgar tèkeɗè ka, gà mburma ana iɗəm a, tə sər ŋgat tsà. 11 A dara ka, aka àhə̀ɗ ŋgar a. Ama gà mburma ŋgar tàa gə̀s ŋgat tsà. 12 Ama gà àsìŋ ŋa kəlà ka, ta waya ŋgat, tàa gə̀s ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ tar lèlè. Tar ka, aka vəl a tar vatwa aà menè gà ɓə̀za Mbulum. 13 Ti ne gà ɓə̀za Mbulum ka, a wa tar kàmala ana mburma ti dzele a, ta we a ba ya tsà. Ti ne gà ɓə̀za Mbulum ka, agəra ana a vəl a tar mesife awiya ŋa ya. 14 Ŋgat ana tə zalar "Bazlam Mbulum" a, na a ne mburma ya, dìte ka, a ndza ɗa ika màgə̀r mə̀r zàakwa ya. Màa ŋgat a ndzə̀ɗa ŋgar ana a zà gà dukw tserdze, Mbulum a vəl a Kəla ŋgar ata mifèndèz ŋa, a da dərra i tə̀v ŋgar a. Ŋgat ka, mala ndzer ŋa. A gewa ka, dukw ana ŋgwal ŋa ya ɗekɗek. 15 I tə̀v ana a pàt àba ya ka, Yuhana aka tsik aà ŋgat parakkà, a gwa: "Araha na wùr ana akahər ata ì tsik ahər, ì gwa: 'A dere a i dəba gà ya mbà. Ŋgat ka, a zà ìye kweleŋ fètìte. Aɗàbà ŋgat a riŋ dàgà aà gər ana tàa wa ìye zùkw tsìye.' " 16 Kwa tserdze kàa ŋgatakwa ə̀bay ŋgar, dìte a pisewa a kwa dər àhəm ka, sik diŋdiŋ màdzànàpa ŋa. 17 Mbulum aka vəl a kwa məpàlà àhəm nda ahər Musa. Ama a ge a kwa ŋgwal ŋgar, a ɗif a kwa à ndzer ŋgar ka, nda ahər Yesuw Kiristi. 18 Wùra aka ŋgat a Mbulum ilik tsìdze. Ama Kəla ŋgar ata mifèndèz ŋa tə ndzawa i tə̀v ilik ŋa nda ŋgat a, na a ɗif a kwa dər a. 19 A pat duwa ka, gà bàba gà Yahuda ana i Yeruzalem a, tə slər gà àsìŋ gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum ana i gwala Levi ya, nda gà àsìŋ tar a tə̀v Yuhana, aà megweɗer ka: "Kər ana, weke?" Tə daha a tə̀v ŋgar, ta wiz ahər. Bazlam ana Yuhana a tsik a tar a ka, araha. 20 A tsik a tar parakkà ika miɗ mburma tserdze, a gwaɗa a tar: "Iye ka, Kiristi, mala məmbàlà à mburma ana Mbulum a gwa, i ti slir a kurumehe a ya tsà." 21 Tə tsaraka bazlam ŋgar ata kataya ka, ta gwaɗar: "Kər ana, weke? Kər ana, Iliya ana akahər ata ya ya?" Yuhana a gwaɗa a tar aaka asa: "Iye ka, ŋgat tsà." Ta gwaɗar aakaha asa mbàŋa: "Kər ana, mala məmà à guma Mbulum ata Mbulum a gwa, i ti slir a kurumehe a ya ya?" A gwaɗa a tar aaka: "Awaŋ, ìye ka, ŋgat tsà." 22 Ta gwaɗar: "Dìte kər dze ana, weke kəla ya? Ɗe a mə̀r àba te. Ki gweɗe a aà ba yak dze ana, weke? Na dìte mìi ta mè a dər a gà mburma ana tə slərra mə̀r a ya." 23 Yuhana a gwaɗa a tar aaka: "Iye ka, wele ana Isaya, mala məmà à guma Mbulum ana akahər ata a tsik aà ìye, a gwa: 'Mburma ŋa a riŋ i kùsak, à fèfil a ŋgə̀lakəkkà, a gweɗe a: Làmbaɗum àba vatwa a Batsàh kwa ŋa a gə̀zlə̀ŋ kurum a fehhè lèlè.' " 24 I lìwiŋ gà mburma ata tə daha a tə̀v Yuhana, ta wiz ahər bazlam a ka, gà Farisa iɗəm. 25 Tə daha, ta gwaɗar: "Na kər Kiristi tsà, dìte kər Iliya tsà, nda gà kər mala məmà à guma Mbulum ata tsìdze ana, aàmala na ki tsilwiɓ a à mburma a yam a?" 26 Yuhana a gwaɗa a tar aaka: "Aɗàbà ìye ka, i tsilwiɓ a à mburma ka, a yam pəra, àma wele ŋgìɗ a riŋ, ika màgə̀r kurum, kà sərum ŋgat tsà. 27 Ŋgat ka, a dere a i dəba gà ya mbà. A zà ìye nda ndzə̀ɗa kweleŋ fètìte. I sle a aà mesìrìkeha a tə̀v ŋgar, aà məpə̀là à lìɓir tsàpà ŋgar tsìdze." 28 Gà dukw ata tserdze ta ge ba ka, i kwite Betaniya, ika lìdè dula Yurdan, i tə̀v ana Yuhana a tsilwiɓewa iɗəm à mburma a yam a. 29 Ndidwè ŋana ka, Yuhana a ŋgat a Yesuw a riŋ a dehe a a tə̀v ŋgar. A gwaɗa a gà mburma ana i fata ya: "Kəla təmaŋ ana Mbulum a vəl, tà kìɗ a aɗàbà məpə̀là à bakal a mburma ya ka, araha, a deriŋa. 30 I fàfəl ka, aà ŋgat, na ì gwa: 'Wele ŋa a riŋ a dere a i dəba gà ya ka, à zà ìye nda ndzə̀ɗa kweleŋ fètìte, na ŋgat a. Aɗàbà ŋgat ka, a riŋ dàgà aà gər ana tàa wa ìye zùkw tsìye.' 31 Iye piŋŋè tèkeɗè, ì sər ŋgat ana weke tsà. Ama ìye, ì dara aà metsìlwìɓè à mburma a yam ka, dìte gà mburma Israyel tə sər ŋgat." 32 Yuhana a tsik ahər asa, a gwaɗa a tar: "Yàa ŋgat a Mèzìte Mesife Mbulum a riŋ a tarra i gər ŋa ya, zəràwwa kàmala maàdagur a, a dara, a ndza a bə̀ɗ aka gər ŋgar. 33 Akahər ata yàa sər ŋgat ana weke zùkw tsà, àma Mbulum ana a slərra ìye, aà metsìlwìɓè à mburma a yam a, a gweɗiŋ: 'Ki ta ŋget a Mèzìte Mesife a terre a aka wele ŋa a riŋ a, dìte a ndze a aka gər ŋgar.' A gweɗiŋ asa ka: 'Wele ata na a ti tsilwiɓ a à mburma a Mèzìte Mesife Mbulum a.' " 34 Yuhana a gwa asa ka: "Yàa ŋgat a gà dukw ata ndzer, pàrsa iɗəm tsà. Aɗàbà taŋa, na ìye ihər i tsik a kurum a parakkà, ŋgat na Kəla Mbulum a." 35 Ndidwè ŋana ka, Yuhana a riŋ nda gà àsìŋ gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat sula i fata asa. 36 A ŋgat a Yesuw ana a riŋ ihər a de a ya ka, a gwaɗa a tar: "Naha ka, wele ana a ne kəla təmaŋ, Mbulum a vəl, ta kìɗ a ya." 37 Gà ɓə̀zla mazàzàmà Yuhana ata sula ya, tə tsaraka dukw ana a tsik a ka, tə zazam Yesuw. 38 Wudəgə̀r Yesuw a mbə̀ɗ à ba ka, aka ŋgat a a taraha, tar riŋ ti zezemehe a ŋgat. I dəba ŋa ya, a gwaɗa a tar: "Ki yehwim a là?" Ta gwaɗar: "Kər ana, mandzà ŋa ana, i ŋga, Rabi?" Rabi ka, kàmala megweɗe ya, mala medzèŋgè duwa a mburma. 39 A gwaɗa a tar: "Dumara, tàkwa, dìte ki sirwim a tə̀v ga ana ìye iɗəm a." Tə da. Tə daha ka, ta ŋgat a tə̀v ana ŋgat mandzà ŋa iɗəm a. Tə lə̀m akaba pat ata, tə ndza akaba ka, aà gər ndzemdè faɗ a, haa hə̀və̀ɗ a ge. 40 Mìsle ŋgìɗ a riŋ ilik i lìwiŋ gà mburma ata sula tə tsaraka bazlam Yuhana, dìte tə zazam Yesuw a ka, zləm ŋgar Andire. Ŋgat ka, dàmər Simun Piyer. 41 A le aà dàmər ŋgar Simun tsàra ka, a gwaɗar: "Màa ŋgat a Masihu, kàmala megweɗe ya ka, Kiristi, mala məmbàlà à mburma ana Mbulum a gwa, i slir a kurumehe a ya." 42 I dəba ŋa ya, a laka Simun a tə̀v Yesuw. Dìte Yesuw a fə̀r ahər, a gwaɗar: "Kər ka, Simun, kəla Yuhana. Ti ta mbìɗek a à zləm, ti zelek a Kayfas", kàmala megweɗe ya ka, Piyer. Taŋa ka, kuvəl. 43 Ndidwè ŋana ka, Yesuw a waya à mbìɗ a gər aka àhə̀ɗ Galile. I tə̀v ana a riŋ a de a ya ka, tə lə̀ma nda Filip. A gwaɗar: "Zezem ìye, kà tàma." 44 Filip a dara ka, i kwite Betsayida ana gà Andire nda Piyer tə ndzawa iɗəm a. 45 I dəba ŋa ya, gà Filip tə lə̀ma nda Nataniyel. A gwaɗar: "Màa ŋgat a wele ana Musa a tsik ahər i wàkità məpàlà àhəm ŋgar a, dìte gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum ti tsik ahər mbàŋa ya. Zləm wele ŋa ka, Yesuw, kəla Yasufa ana i kwite Nazaret a." 46 Nataniyel a gwaɗar: "Kà dzala ana, duwa a sle a aà medera ŋgwal ŋa lèlè i kwite Nazaret a ya?" Filip a gwaɗar aaka: "Dara, fə̀r ahər." Ta màh ba, tə da. 47 Alə̀ka Yesuw a fə̀r Nataniyel a riŋ a dehe a a tə̀v ŋgar ka, a gwa aà ŋgat: "Araha na kəla gà Israyel ana ndzer, wirwir i ba tsìdze ya." 48 Nataniyel a tsaraka taŋa ka, a gwaɗar: "Ɂe, kà sərara ìye dze ana, i ŋga ya?" Yesuw a gwaɗar aaka: "Yàa ŋgatak aà huɗ gùrùv duwa aka na Filip aka zalak, kàa màhum ba zùkw tsìye?" 49 Nataniyel a gwaɗar: "Batsàh mala mesìnèkè à duwa a mburma, kər ka, Kəla Mbulum. Kər ka, batsàh ə̀bay gà Israyel." 50 Yesuw a gwaɗar aaka: "Kə̀ gə̀s ìye kàmala Kəla Mbulum a ana, aɗàbà ana ì gwaɗak, yàa ŋgatak aà huɗ gùrùv a ya? Yaw, na kataya ka, araha, ki ta ŋget a a gà dukw gà bàba ŋana hinne, tì zè a taŋa ya." 51 A gwaɗar asa: "Iye ihər i tsik a kurum a nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà. Ki ta ŋgetwim a a kuvəl Mbulum ndzayìya mandə̀zlà ŋa ikaba ya, gà gawla Mbulum ti tsil aɗəmiŋa, dìte gà àsìŋ ŋa, ti terre a aka gər gà, ìye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a mbàŋa."

2

1 I dəba mehine sula ya ka, tə ndə̀ɗ daala a bəra i kwite Kana ika àhə̀ɗ Galile. Məmər Yesuw ìbam, a riŋ i fata. 2 Dìte tàa zal a gà Yesuw nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat mbàŋa. 3 I tə̀v ana tà gìrìv a ya ka, meɗwìtsè mawà dukw duwa makwàsà ŋa a ndə̀v aà tar a. Màma Yesuw a fə̀r, aka ndə̀v ka, a dara a tə̀v Yesuw a, a dara, a gwaɗar: "Dukw aaha ka, aka ndə̀v." 4 Ama Yesuw a gwaɗar: "Dukw ana i ge a ya ana, kər à na a tsikiŋ a ya, màma ga? Ama ka, aka sle biy gà zùkw tsà." 5 Dìte màma Yesuw a tsaraka kataya tsàra ka, a daha, a gwaɗa a gà ɓə̀zla meslire ana i fata ya: "Gwim gà dukw ana Yesuw a tsik a kurum a ya fit." 6 Gà gàh duwa a riŋ i fata ndilik, gà Yahuda tə dzàwa aɗəm yam aà məbàrà dər duwa nda ahər, kàmala ana fəla tar a tsik a. Gà gàh ata ka, yam a da a gà biy ŋgìɗ iɗəm ka, lìter də̀rmə̀kà, a gà biy ŋgìɗ ìbam, lìter də̀rmə̀kà nda dzìk səla. 7 Ama Yesuw a daha, a gwaɗa a gà ɓə̀zla meslire ata: "Dumara, tafum yam a gà gàh aka." I dəba ŋa ya, tə daha, tə dzàya aɗəm yam ata pèslìsle pèslìsle. 8 I dəba taŋa ya asa, Yesuw a gwaɗa a tar: "Tə̀fum yam aaha zàakwa, ka dum dəraha a tə̀v batsàh mala meslire wele ana a zal à dukw mezime ya, mə̀ mə̀ndzər te." Tə tə̀f yam ata, tə dar dəraha. 9 Batsàh mala meslire wele ata a mə̀ndzər yam ata ka, a ne aaka meɗwìtsè mawà dukw ata makwàsà ŋa ya. A dzəm hə̀mbasləslslà lèlè. Tə dara à dukuməŋa ana i ŋga ya ka, a sər tsà. Ama gà ɓə̀zla meslire ana tə tafaraha ya ka, tə sər, Yesuw na a ne dər duwa ya. Batsàh mala meslire ata a zal a zal mə̀kəs ana a zla ya, 10 a gwaɗar: "Ku weke na aka zal a mburma ka, a vil a ter a dukw ana a dzəm a dzekwiŋ. Tàa sa àba ya ka, i dəba ŋa ya a vil a ter a na a dzəm tsìye kuɗa. Ama kər ka, kà tike àba ŋgwal ŋana ya haa kinèhe." 11 Yesuw a làh megè dukw menè aà mburma ata ka, i kwite Kana, ika àhə̀ɗ Galile. Kərgà taŋa ya, a pàt à ndzə̀ɗa mezlìbe ŋgar ana a zà duwa tserdze ya. Aɗàbà taŋa na gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ta gə̀s ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ tar a. 12 I dəba ŋa ya ka, gà Yesuw ta màh ba i fata ya, tə da a kwite Kafarnahum nda gà màma ŋgar, nda gà dàmər ŋgar, dìte nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat. Tə ndza riŋ i fata mehine zàakwa. 13 Alə̀ka i tə̀v ana megìrìve Paska gà Yahuda aka à mendzera ya ka, Yesuw a da a Yeruzalem. 14 A daha ka, a da a ga Mbulum batsàh ŋana. A leha aɗəm aà gà ɓə̀zla madzàwà à gà sla, nda gà təmaŋ, nda gà huɗgùm, dìte gà ɓə̀zla məmbùrùɗà siŋgwè a riŋ ika tabəl tar mbàŋa. 15 A zla lìɓir, a slàslapa akaba, dìte a ràrə̀slar, a daha, a dalawa dərra iɗəm gà sla nda gà təmaŋ a tserdze a bəra ya. A mbaɗa à gà tabəl gà ɓə̀zla məmbùrùɗà siŋgwè a bə̀ɗ. A dzàya a tar à siŋgwè ŋa a bə̀ɗ gwits gwits. 16 I dəba ŋa ya, a gwaɗa a gà ɓə̀zla madzàwà à gà huɗgùm ata: "Ndzə̀kum gà dukw aaha i faha ya, ka dum. Kà nwim à ga Tsir gà ka, ga tsakala tsà." 17 Gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ta ŋgatar kataya ka, dukw ana mewètsè ŋa i wàkità Mbulum a, a ma a tarra a gər a. Ta wetse, ti tsik ahər, ta gwa ka: "Ga yak aaha ka, ì waya hinne. I tike aɗəm madzàlà gà gər fit dze ka, a fata." 18 Ama gà bàba gà Yahuda tə tsàm ahər, ta gwaɗar: "Ki sle a aà megè dukw menè aà mburma awara, na dìte mìi sir a dər ka, tàa vəlak ndzə̀ɗa aà megè dukw ata ya?" 19 Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Yaw, taŋa ka, mbazlum à ga Mbulum batsàh ŋa aaha, na dìte ka, i huɗ mehine màkər a ka, na yàa zlàzl aɗəm tsìye." 20 Gà bàba gà Yahuda ata tə tsaraka taŋa ka, ta gwaɗar: "Yweh, taŋa ana, meme? Tə zlàzl ga Mbulum aaha batsàh ŋa ya ka, mive dzìk faɗ gəra ndilik ka, dìte kər ka, i huɗ mehine màkər a ka, tseerì ki zlèzl a dze ana, meme, na taŋa ya?" 21 Ama ga Mbulum ata Yesuw a riŋ ihər a tsik ahər a ya ka, a live dər àba à ba ŋgar a. 22 Alə̀ka i tə̀v ana a mə̀t, a mbəlara i məmə̀ta ya ka, dukw ana a tsik ndeɗiŋa ya ka, aka màra a gər a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat a kuɗa. Dìte ta gə̀s bazlam ana ta wetse i wàkità Mbulum a, nda bazlam ana Yesuw a tsik a. 23 Akahər megìrìve Paska ana Yesuw a riŋ i Yeruzalem a ka, gà mburma hinne ta ŋgat a gà dukw menè aà mburma ana a gewa ya, dìte ta gə̀s ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ. 24 Ama Yesuw ka, aka tike aà zləm tsà, aɗàbà a sər madzàlà gà gər tar tserdze. 25 Ŋgat ka, wùra a tsiker a dukw ana i ba mburma ya tə tsà, a sər dukw ana i gə̀zlə̀ŋ tar a tserdze.

3

1 Wele duwa a riŋ batsàh ŋa i lìwiŋ gà na ta kwere a gà Yahuda ya mbàŋa, zləm ŋgar Nikudimus. Ŋgat ka, gà Farisa. 2 A pat duwa a da a tə̀v Yesuw ndaàvə̀ɗ. A daha, a gwaɗar: "Mala medzèŋgè a mburma, mì sər ka, Mbulum na a slərra kər aà mesìnìkè à duwa a mburma ya kaɗə̀ŋ, aɗàbà wùra a sle a aà megè gà dukw menè aà mburma kàmala ana ki gewa ya tsà, na ahər Mbulum a riŋ aà ŋgat tsìye." 3 Yesuw a gwaɗar aaka: "Iye ihər i gweɗek a nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà: Wùra a sle aà madà a tə̀v mekwere Əbay Mbulum tsà, na aka waba masula ŋa tsìye." 4 Nikudimus a gwaɗar: "Meme na wùra batsàh ŋa ka, a sle aà mewe a ba masula ŋa asa ya? Ku gwa ana, à mbìɗ a gər a hitwis màma ŋgar, dìte ta we a ŋgat masula ŋa asa ya?" 5 Ama Yesuw a gwaɗar aaka: "Iye ihər i gweɗek a nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà: Wùra a sle a aà madà a tə̀v mekwere Əbay Mbulum tsà, na aka wa ba nda yam nda Mèzìte Mesife Mbulum tsìye. 6 Dukw ana ta wa kàmala mburma ya ka, ŋgat mburma dukw ŋgar. Ama na ta wa ŋgat nda Mèzìte Mesife Mbulum a ka, aka ŋgat mesife ana a dara i tə̀v Mbulum a. 7 Bazlam ana ì gwaɗak, say ki wim a ba masula ŋa ya ka, ma ta gik kàmala sunwa ya tsà. 8 Himbiɗ a de a ka, a tə̀v ana a sàsar a. Ki tsereke a ka, miɓìzle ŋa fàr fàr fàr, àma kà sər, a dara ana, i ŋga ya ka, kà sər tsà, dìte a de a ana, a ŋga ka, wùra a sər tsà asa. Kərgà taŋa ya, na a ge ba nda wele ana ta wa ŋgat nda ndzə̀ɗa Mèzìte Mesife Mbulum a mbàŋa." 9 Nikudimus a gwaɗar: "Wànà a ge a ba dze ana, meme?" 10 Yesuw a gwaɗar aaka: "kər ka, batsàh mala medzèŋgè a mburma ana i gwala gà Israyel a dze ana, meme na kà sər gà dukw ata tsìye? 11 Iye ihər i gweɗek a nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà: Mìi fèfil a ka, aka gər gà dukw ana mì sər a, nda na mì ŋgatar a. Ama a sàs a kurum megìsè bazlam ana mə̀r ihər mìi tsik a ya tsà. 12 Yàa tsik a kurum ɗa duwa ika gər àhə̀ɗ ka, kàa gə̀sum aà ìye tsə̀na, dìte meme na ki gìswim a dukw ana i tsik a kurum a aka gər dukw ana i mbulum i gər ŋa ya? 13 Wùra aka tsəl a tə̀v Mbulum a gər ŋa ilik tsìdze. Say ìye, wùr ana i dara i tə̀v ŋgar a ilik, na ì tarra iɗəm a. 14 Kàmala ana akahər ata Musa a zla ndzemdè duwa ta və̀ɗ kàmala mesiwiɗ a, a gə̀law a aram, a hitse dər a màgə̀r gà Israyel ana i kùsak i fata ya, ìye, wùr ana i dara i tə̀v Mbulum a tèkeɗè, ta hitse a aà ìye aà dìzl kàmala taŋa ya mbàŋa. 15 Dìte ku weke na aka gə̀s ìye nda gə̀zlə̀ŋ a ka, ma ŋgat mesife ana à ndìv a tsà aà biybiy a. 16 Kərgà taŋa ya, Mbulum aka waya gà mburma ana ika gər àhə̀ɗ a hinne. A slərra Kəla ŋgar ana mifèndèz ŋa ilik a, dìte ka, ku weke na aka gə̀s ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ ilik a ka, a dzeye a tsà, àma a ŋget a mesife ana à ndìv a tsà aà biybiy a. 17 A slərra ŋgat aka gər àhə̀ɗ a ka, aà megè sèriye a mburma tsà. Ama a slərra ŋgat aka gər àhə̀ɗ a ka, dìte ta mbala nda ahər ŋgar ìvaɗ. 18 Wele ana aka gə̀s ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ a ka, sèriyè à gìs a ŋgat tsà. Ama wele ana aka gə̀s ŋgat tsìye ka, sèriyè aka mbə̀r megìse ŋgat dàgà kinèhe, aɗàbà ana aka gə̀s Kəla Mbulum ata mifèndèz ŋa ilik a tsìye. 19 Ama sèriyè Mbulum à gìs a tar ka, aɗàbà ana Mbulum a slərra tə̀v dzaydzay ŋa aka gər àhə̀ɗ a ka, àma gà mburma ta waya ka, lùvuŋ ìvaɗ, tsə̀ka, a sàs a tar tə̀v dzaydzay ŋa ata tsà, aɗàbà megè dukw tar ana ta gewa ŋgwal ŋa tsìye. 20 Ku weke na a riŋ a ge a dukw ana ŋgwal ŋa tsìye ka, a sàsar tə̀v dzaydzay ŋa ata tsìdze, dìte a ndze a ka, i lùvuŋ. Aɗàbà a ge a magə̀ɗa a megè ìmir ŋgar ana a ge a ŋgwal ŋa tsà, a pèt àba a ya. 21 Ama wele ana a ge a dukw ana ndzer a ka, a dere a a tə̀v dzaydzay ŋa ya. Dìte gà mburma ta ŋgat a gà megè ìmir ana a ge a nda magə̀sà àhəm aà Mbulum a." 22 I dəba ŋa ya, gà Yesuw nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ta màh ba i fata ya, tə da aka àhə̀ɗ Yuda. Tə ndza i fata zàakwa, a tsilwiɓewa à mburma a yam. 23 Yuhana tèkeɗè, a tsilwiɓewa à mburma a yam i kwite Aynun, bìse nda kwite Selim mbàŋa, aɗàbà yam a riŋ i fata ka, hinne. Gà mburma tə dawaha a tə̀v ŋgar, dìte a tsilwiɓewa à tar a yam. 24 Akahər ata ka, tàa gə̀s Yuhana, tàa tike ŋgat a dàŋgay zùkw tsà. 25 A pat duwa ka, gà àsìŋ gà ɓə̀zla mazàzàmà Yuhana tə dzà ba aà mimbètsèba àhəm nda kəla gà Yahuda ŋgìɗ duwa, aka gər məbàrà ba nda gà dukw tar ana ta barawa kàmala ana a sàs a fəla tar a ya. 26 Aɗàbà taŋa, gà ɓə̀zla mazàzàmà Yuhana ata tə daha a tə̀v ŋgar. Tə daha ka, ta gwaɗar: "Mala medzèŋgè a mə̀r, wele ana kà lə̀mum akahər ata ika lìdè dula Yurdan, kà ɗe a mə̀r dər a ka, ŋgat a riŋ a tsilwiɓewe a à mburma a yam, dìte gà mburma tserdze ti dehe a a tə̀v ŋgar asa ana, meme?" 27 Yuhana a gwaɗa a tar aaka: "Wùra a sle aà meŋgete a duwa tsà, na Mbulum aka vəlar tsìye. 28 Kurum nda gər kurum ka, kurum gà ɓə̀zla sìda gà, na yàa gwa ka, ìye ka, Kiristi, mala məmbə̀là à mburma ana Mbulum a gwa, i ti slir a kurumehe a ya ya. Ama ìye ka, Mbulum na a slərra ìye, ì làhara aka miɗ a pəra. 29 Wele ana a zla daala awiya ŋa ya ka, daala ata ka, biy ŋgar dukw ŋgar. Ama masla zal də̀m ata ka, mehìtsè ŋa i tə̀v ŋgar, a riŋ à dzè a zləm a mifèfile masla ŋgar ata a tsiker a ya. Aka tsaraka kataya ka, a ŋgeye a ba hinne. Kàmala taŋa ya, ìye tèkeɗè, maŋgàyà ba aka ràh a gə̀zlə̀ŋ ga kinèhe ka, hinne mbàŋa. 30 Ŋgat ka, say à sìkèh a à batsàh ŋa aka miɗ aka miɗ, àma biy gà ka, à nìkìɗiŋa." 31 "Wele ana a dara i tə̀v Mbulum i gər ŋa ya ka, a zà mburma tserdze. Wele ana ɗa ika gər àhə̀ɗ a ka, mburma gər àhə̀ɗ pəra, dìte a tsik a ka, aà gà dukw ana ɗa ika gər àhə̀ɗ a mbàŋa. Ama wele ana a dara i tə̀v Mbulum i gər ŋa ya ka, ŋgat ika gər mburma tserdze. 32 A tsik a ka, aà dukw ana a tsaraka ya, nda na a ŋgatar a. Ama ku mege kataya tèkeɗè ka, wùra a gə̀s bazlam ŋgar tsà. 33 Ama ku weke na aka gə̀s bazlam ŋgar a ka, taŋa a ne a mala sìda Mbulum, à pèt a à ndzer ŋana kaɗə̀ŋ. 34 Aɗàbà wele ana Mbulum a slərra ŋgat a ka, a mè a ka, à bazlam ŋgar, aɗàbà a vəlar Mèzìte Mesife ŋgar, a ràhar dər tsìsl a gə̀zlə̀ŋ. 35 Ŋgat ka, Tsir Kəla, a waya Kəla ŋgar, a dzàr gà dukw a ahər tserdze, dìte ma kwara. 36 Wele ana aka gə̀s Kəla Mbulum a ka, aka ŋgat mesife ana à ndìv a tsà aà biybiy a. Wele ana aka dzàr zləm tsìye ka, a ŋget a mesife ata tsà, àma matsə̀ɓatsə̀ɓ Mbulum a riŋ a ndze a ika gər ŋgar."

4

1 Gà Farisa tə tsaraka, gà na ti zezem a Yesuw, dìte ka, a tsilwiɓ à tar a a yam a ka, hinne, tə za gà biy Yuhana. 2 Tsàatsà ndzer ŋana ka, Yesuw aka tsilwiɓ aɗəm à mburma tsà. Say gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat na ti tsilwiɓewa aɗəm à tar a. 3 Alə̀ka i tə̀v ana Yesuw a tsaraka dukw ana gà Farisa ata ti tsik ahər a ka, a màh ba ika àhə̀ɗ Yuda ya, à mbìɗ a gər aka àhə̀ɗ Galile. 4 Vatwa ana a da a fata ya ka, say ndaka àhə̀ɗ Samariya. 5 I tə̀v ana a riŋ a de a ya ka, a ndze a kwite duwa ika àhə̀ɗ Samariya, tə zalar Sikar. Kwite ata ka, bìse nda gùvàh Yakuba ana a vəl a kəla ŋgar Yasufa akahər ata ya. 6 Dìte sùwà Yakuba ana a le ya ka, i fata mbàŋa. Yesuw a ndzeha aà gùva sùwà ata ka, a ndza a bə̀ɗ, aɗàbà aka ya ba. Mendze ana ti ndzeha a fata ya ka, tits màgə̀r pat aka ge. 7 - 8 I dəba ŋa ya, gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat tə da a huɗ kwite a mayàhà dukw mezime. I tə̀v ana tə da iɗəm a ka, mə̀kəs gà Samariya duwa a daha aka matə̀fà yam. Yesuw a gwaɗar: "Viliŋ yam, i se a te." 9 Mə̀kəs ata a gwaɗar: "Abayà kər ka, gà Yahuda, wànà meme na ki wiz aà ìye a yam, aà ìye ana gà Samariya ya?" A tsiker taŋa ka, aɗàbà gà Yahuda tə lə̀mawa akaba à ahər nda gà Samariya tsà. 10 Yesuw a gwaɗar aaka: "Na mege kà sər dukw ana Mbulum a vil a a mburma ya, dìte kà sər ìye na i wiz aà kər yam a ka, kər ìvaɗ na ki wiz aà ìye a yam ana a vil a mesife a mburma ya, dìte ka, i vilek a ya." 11 Mə̀kəs ata a gwaɗar: "Əbay, araha sùwà kwitsikw, dìte kwets dukw matə̀fàra ŋa iɗəm a tèkeɗè, a riŋ aà kər tsə̀na, ki ŋgeter a yam ata a vil a mesife a mburma ya dze ana, i ŋga ya? 12 Batsàh tsir kwa Yakuba na a le a mə̀r sùwà aaha akahər ata ya. Ŋgat nda gər ŋgar tèkeɗè, aka sa iɗəm yam a mbàŋa. Dìte gà ɓə̀za ŋgar nda gà dukw gənaw ŋgar tserdze ìbam, tàa sa mbàŋa asa. Dìte kər kà dzala ana, kà zà Yakuba ya, na kər a?" 13 Yesuw a gwaɗar aaka: "Wùr ana aka sa yam sùwà aaha ya ka, i dəba ŋa ya, yam à kìɗewe a ŋgat asa. 14 Ama wùr ana aka sa yam ana i viler a ya ka, yam à kìɗ a ŋgat dìydìy asa tsà. Aɗàbà yam ana i ta viler a ya ka, a ti ne a kàmala bìye yam ana ùwaɗ ùwaɗ à ŋgìzere a iɗəm a, a viler a mesife ana à ndìv a tsà aà biybiy a." 15 Mə̀kəs ata a gwaɗar asa: "Əbay, kamkam, viliŋ yam ata, dìte ka, yam ma ta kìɗ ìye asa tsà, dìte ka, i tə dara aka sùwà aaha aà matə̀fà yam dìydìy asa tsà te." 16 Yesuw a gwaɗar: "Daha, tə zalaha a zal yak, ka dumara a faha ya." 17 Mə̀kəs ata a gwaɗar aaka: "Zal gà a riŋ tsà." Yesuw a gwaɗar asa: "Ku gwa zal yak a riŋ tsə̀ka, ndzer. 18 Aɗàbà kàa da a zal ka, medzige ə̀zləm, dìte wele ana kinèhe kər i ma ŋgar a tèkeɗè, zal yak ɓàv tsà asa. Kà tsikiŋ ka, ndzer dukw ŋgar." 19 Mə̀kəs ata a gwaɗar: "Əbay, ì sər ka, kər mala məmà à guma Mbulum. 20 Gà batsàh tsir mə̀r gà Samariya ana akahər ata ya, tə dzàwa gùrmits a bə̀ɗ a Mbulum ka, ika gər kwite aaha, àma kurum gà Yahuda kù gwaɗum, tə̀v mazàmbàɗà à Mbulum ka, i Yeruzalem ɗekɗek ana, meme?" 21 Yesuw a gwaɗar aaka: "Daala aaha, gə̀s dukw ana i tsikik a ya, pat ŋa a dere a ka, mburma ti dzè a gùrmits a bə̀ɗ a Mbulum i gər kwite aaha, kige tsà i Yeruzalem ɗekɗek tsà. 22 Kurum gà Samariya ka, kà sərum wele ana ki dzwìmer a gùrmits a bə̀ɗ a nda ndzer tsà. Ama mə̀r gà Yahuda ka, mì sər wele ana mìi dzèr a gùrmits a bə̀ɗ a. Aɗàbà wele ana a mbil a à mburma ya ka, a dere a ka, i tə̀v gà Yahuda ya. 23 Ama pat ŋgìɗ a deriŋa, kàmala megweɗe ya ka, aka mbə̀r mendzera, àma ka, Mèzìte Mesife Mbulum a vil a ndzə̀ɗa a mburma aà mazàmbàɗà à Mbulum Tsir gà nda ndzer ŋa nda gə̀zlə̀ŋ ilik, aɗàbà a sàsar ka, na tì dzèr a gùrmits a bə̀ɗ kataya ya. 24 Mbulum ka, Mèzìte Mesife, dìte gà mburma ana a sàs a tar ti dzèr a gùrmits a a bə̀ɗ a ka, say ti dzèr a ka, nda ndzə̀ɗa Mezìtè Mesife ata nda gə̀zlə̀ŋ ilik." 25 Mə̀kəs ata a gwaɗar: "I sər ka, Masihu a deriŋa, wele ana tə zalar Kiristi, mala məmbàlà à mburma ana Mbulum a gwa, i ti slir a kurumehe a ya. Aka dara ka, a ti ɗif a mə̀r a à duwa tserdze." 26 Yesuw a gwaɗar aaka: "Iye ŋa ka, naha i fèfilek a ya." 27 I tə̀v ana tar riŋ tà fèfil a ya ka, gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat aaha ndeɗiŋa ya, tàa màra tsàra. Ta ŋgat a Yesuw ana tar riŋ tà fèfil a nda mə̀kəs ata ya ka, a ge aà tar kàmala sunwa ya. Ama wùra ilik ika màgə̀r tar a aka wiz aà mə̀kəs ata, aka gwaɗar ka: "Ki yehe a là na i tə̀v ŋgar a?" kige tsà aka wiz aà Yesuw ka: "Aàmala na ki fèfilwim a nda ŋgat a?" tsà. 28 Mə̀kəs ata a miyak à dzagwaya ŋgar a fata, a mbə̀ɗ gər a kwite. A daha, a gwaɗa a gà mburma ana i fata ya: 29 "Dumara, fə̀rum aà wele duwa a ɗemiŋara gà dukw ana i gewa akahər ata tserdze ya, aà are ya kwaŋ. Wànà a ge a ana, Kiristi, mala məmbàlà à mburma ana Mbulum a gwa, i ti slir a kurumehe a ya kəla ya?" 30 Gà mburma tə tsaraka kataya tsàra ka, ta màhara ba ya, tə da a tə̀v Yesuw ana ŋgat iɗəm a. 31 I tə̀v ana ndeɗiŋa, mə̀kəs aaha a da iɗəm a, a huɗ kwite ya ka, gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw ta hamar, ta gwaɗar: "Mala medzeŋge mə̀r, zəm dukw mezime aaha zàakwa te." 32 Ama a gwaɗa a tar aaka: "Dukw mezime gà a riŋ pàm, na i zim a ya, aɗàbà kà sərum tsà." 33 Gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata tə tsaraka kataya ka, ta gwaɗaba ika màgə̀r tar: "Eɂ, wùra aka zlarra dukw mezime ŋgìɗ a kəla ya?" 34 Yesuw a gwaɗa a tar: "Dukw mezime gà ka, say megè dukw ana a sàs a wele ana a slərra ìye ya, nda mandə̀và à megè ìmir ana a viliŋ a ahər aà mege ya. 35 Kurum kù gwaɗum ana, a zeha kiye faɗ ka, ta pele a gà duwa i bə̀ɗ a tsìye. Ama ìye ihər i gweɗe a kuruməŋa: Fə̀rum aà gà gùvàh lèlè, gà wur gà dukw ana iɗəm a, tàa nàhaya, aka ge mipele ìde. 36 Wele ana a pele a dukw i bə̀ɗ a ka, a ŋget a dukw mayàba ŋgar dàgà aà kinèhe ya, dìte a yehe a gər a gà wur gà duwa. Gà dukw ata tserdze ya ka, kàmala megweɗe ya ka, gà mburma ana ta ŋget a mesife ana à ndìv a tsà aà biybiy a. Kərgà taŋa ya, gà wele ana a slige duwa, nda wele ana a pele a i bə̀ɗ a ka, ta ŋgeye a ba məmà. 37 Aɗàbà bazlam minew ata ti tsik, ta gwa, wele ŋgìɗ a sligiŋa, mìsle ŋgìɗ a pele a i bə̀ɗ a ka, ndzer kaɗə̀ŋ. 38 Yàa slər kurum aà məpàlà dukw i gùvàh ana kurum kà fə̀tum tsiye. Gà mìsle ŋgìɗ na ta fə̀t a, dìte kurum ki ŋgeslwim a tə̀v mifìte tar ata." 39 Ama ka, gà Samariya ana i kwite ata ya hinne, ta gə̀s Yesuw nda gə̀zlə̀ŋ tar, aɗàbà ana mə̀kəs ata a gwaɗa a tar: "A ɗemiŋ dukw ana ìye ì gewa akahər ata tserdze ya" ya. 40 Aɗàbà taŋa, i tə̀v ana ti ndzeha a tə̀v Yesuw a ka, ta hamar, dìte ka, ma ndza i tə̀v tar te. Yesuw a gə̀s bazlam tar ata kaɗə̀ŋ. A ndza i tə̀v tar ata mehine sula. 41 I huɗ mendze ŋgar ata ya ka, a tsik a tar bazlam Mbulum. Gà mìsle ŋgìɗ hinne, ta gə̀s ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ asa, aɗàbà dukw ana a tsik a tar a. 42 Ta gwaɗa a mə̀kəs ata: "Mì gə̀s ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ ka, aɗàbà dukw ana kà ɗama a mə̀r a ɗekɗek tsà, aɗàbà mə̀r tèkeɗè, màa tsaraka bazlam ŋgar, dìte mì sər ndzer, ŋgat ka, mala məmbàlà à mburma kaɗə̀ŋ." 43 Yesuw a ndza i fata mehine sula ka, a màh ba i fata ya, a de a aka àhə̀ɗ Galile ana kwite ŋgar iɗəm a. 44 Ama kəlà ka, Yesuw nda gər ŋgar a gwa: "Tà gìs a mala məmà à guma Mbulum i kwite ŋgar tsà." 45 Tsàatsà, àlə̀ka a ndzeha a Galile ka, gà mburma ana ika àhə̀ɗ ata ya, ta gə̀s ŋgat nda ahər sula lèlè, aɗàbà tar tèkeɗè, tàa da a megìrìve Paska ata a Yeruzalem, dìte tàa ŋgat a dukw ana Yesuw a ge akahər megìrìve ata ya mbàŋa. 46 Alə̀ka i dəba ŋa ya, Yesuw a mbə̀ɗ riŋ gər a Kana ika àhə̀ɗ Galile i fata, a tə̀v ana a làh mege iɗəm dukw menè aà mburma, a ne à yam dukw makwàsà ŋa hə̀mbasləslslà ya. I tə̀v ana Yesuw a riŋ i fata ya ka, batsàh mala megè ìmir ŋgumna duwa a riŋ, kəla ŋgar a riŋ ŋgwala tsà i dukw məmə̀ta, mahə̀nà ŋa i kwite Kafarnahum, bìse nda tə̀v ata. 47 A tsaraka, Yesuw ana aka dara i Yuda ya aka àhə̀ɗ Galile ya ka, a daha a tə̀v ŋgar. A hamar, a gwaɗar: "Kamkam, da mbiliŋ à kəla gà duwa a riŋ à mìt a te." 48 Yesuw a gwaɗar aaka: "Ama kurum ka, ki gìswim a ìye tsà, say na kàa ŋgatum a gà dukw menè aà mburma ana i ge a ya dzekwiŋ." 49 Batsàh mala megè ìmir ŋgumna ata a gwaɗar aaka mbàŋa: "Əbay, ŋgùlùm tàma tsàra, mbàma àba, tsə̀ka, kəla gà ata a ta mìtiŋa." 50 Yesuw a gwaɗar: "Da a ma, kəla yak a mbiliŋa." Wele ata a gə̀s dukw ana a tsiker a tsàra, a màh ba, a da a ma kaɗə̀ŋ. 51 I tə̀v ana wele ata a de a a ma, aka ndze a ma zùkw tsìye ka, gà ɓə̀zla megè ìmir ŋgar ta ŋgə̀zlaraha gər aà vatwa. Tə daha, ta gwaɗar: "Kəla yak ka, aka mbəl." 52 A tsàm aà tar, a gwaɗa a tar: "Dukuməŋa a ger ŋgùlùm dze ana, ndeɗime seyiŋ a?" Ta gwaɗar aaka: "A ger ŋgùlùm ka, ndavana ndaàwa nda ndzemdè ilik ŋa." 53 I fata ya ka, wetititittè a màra a gər a tsir kəla ata ya kuɗa, tits akahər ana Yesuw a gwaɗar ka, kəla yak a mbil a ya. I dəba ŋa ya gà wele ata nda gà mburma ana i ga i ma ŋgar a tserdze, ta gə̀s Yesuw nda gə̀zlə̀ŋ. 54 Dukw ata a ge ba ka, i dəba na Yesuw a dara ika àhə̀ɗ Yuda ya, a mbə̀ɗ gər aka àhə̀ɗ Galile ya. Taŋa na a ne dukw menè aà mburma ana masula ŋa a ge i fata ya.

5

1 I dəba ŋa ya ka, megìrìve gà Yahuda duwa aka ndze aɗəm, dìte Yesuw a mbə̀ɗ gər a Yeruzalem asa. 2 Ama i fata ka, dùlùv duwa a riŋ bìse aà gùva bìye zlagam ana tə zalar bìye hə̀rmaga gà təmaŋ a. Zləm dùlùv ata ndaka àhəm gà Yahuda ka, Baytidzata. I fata ka, ga a riŋ mazlàzlà ŋa tsèke tsə̀ràh, dzə̀ɓər iɗəm ə̀zləm. 3 Gà ɓə̀zla dukw məmə̀ta hinne ta hənawa iɗəm: Gà ɓə̀zla gùluf, nda gà ɓə̀zla vìdel, dìte nda gà ɓə̀zla magàha a bə̀ɗ tserdze. 5 I lìwiŋ gà mburma ata ka, wele duwa a riŋ, aka ndza i dukw məmə̀ta hinne, mive dzik màkər gəra tsàmàkə̀r. 6 Alə̀ka i tə̀v ana Yesuw a ndzeha a tə̀v gà mburma ata ya ka, a ŋgatar mahə̀nà ŋa zleleɓɓè, a sər ka, aka ndza i dukw məmə̀ta hinne. A gwaɗar: "A sàsak mimbile ya?" 7 Mala dukw məmə̀ta ata a gwaɗar: "Əbay, wùra a riŋ na dìte à yè a ìye a yam a tsà, na i tə̀v ana aka ɓazla ya. I gwaɗawa, i dzik àba a aà matàrà aɗəm ka, mìsle ŋgìɗ à lèhiŋ aɗəmiŋa." 8 Yesuw a tsaraka kataya ka, a gwaɗar: "Hitse, zla bwitse yak, ka da ba." 9 I fata ya tsàra ka, wele ata a mbəl kaɗə̀ŋ, a hitse, a zla bwitse ŋgar, a da ba. Ama a pat ata a mbəl a ka, pat mesìfìkà ba gà Yahuda. 10 Aɗàbà taŋa, gà bàba gà Yahuda ta gwaɗa a wele ata: "Kay, naka ana meme, mbakum ka, pat mesìfìkà ba ya, məpàlà àhəm kwa aka vəlak vatwa aà mazlà bwitse yak tsìye?" 11 Wele ata a gwaɗa a tar aaka: "Wele ana a mbəl à ìye ya, na a gweɗiŋ ka, zla bwitse yak, ka daba ya." 12 Tə tsàm ahər asa, ta gwaɗar: "Weke na a gwaɗak ka, daba ya?" 13 Ama wele ata a sər, weke na a mbəl à ìye ya ka, a sər tsà. Aɗàbà Yesuw aka daba i fata ya tsàra, a miyak à gà mburma hinne i fata. 14 I dəba ŋa ya, Yesuw a le aà wele ata i ga Mbulum batsàh ŋana ka, a gwaɗar: "Araha, kinèhe ka, kàa mbəl kuɗa. Ama kəlà ka, ka ta ge bakal asa tsà, aɗàbà dukw ŋgìɗ ma ta gik ba a gər, mà zà taŋa tsà." 15 Wele ata a da i fata ya, a daha, a gwaɗa a gà bàba gà Yahuda: "Yesuw na a mbəl à ìye ya." 16 Aɗàbà taŋa na gà bàba gà Yahuda ata tə dzà ba aà menè are a Yesuw a, agəra ana a mbəl à wele ata a pat mesìfìkà ba ya. 17 Ama Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Tsir gà a riŋ ihər a ge a megè ìmir kə̀la pat, dìte ìye tèkeɗè, i ge a kataya mbàŋa." 18 Gà bàba gà Yahuda tə tsaraka taŋa ka, ti yaha vatwa aà makə̀ɗà ŋgat. Ta kìɗ a ŋgat ka, aɗàbà ana a nəs à məpàlà àhəm tar, a mbəl à mburma a pat mesìfìkà ba ya ɗekɗek tsà. Ta waya makə̀ɗà ŋgat ndeyndey ŋana ka, agəra ana a zal a Mbulum, a gwa ka: "Tsir gà", a geye akaba à ba ŋgar nda ŋgat a. 19 Aɗàbà taŋa, Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Iye ihər i gweɗe a kurum a nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà: Iye Kəla ŋgar, i sle a aà megè duwa ilik nda ahər gà tsà, say i ge a ka, dukw ana ì ŋgatar Tsir gà a gewa ya. Aɗàbà dukw ana tserdze Tsir gà a gewa ya ka, ìye Kəla ŋgar ŋa tèkeɗè, i ge a kataya mbàŋa. 20 Aɗàbà Mbulum a waya ìye Kəla ŋgar, dìte a riŋ a ɗifiŋ a à dukw ana ŋgat ŋa a ge a tserdze ya mbàŋa. A ti ɗifiŋ a à gà megè ìmir gà bàba ŋa ana à zè a naha kinèhe ya, aka miɗ mbàŋa asa. Ama taŋa na a ta ge aà kurum a kàmala sunwa ya. 21 Kàmala Tsir gà ana a mbil a à mburma i məmə̀ta ya, a vil a ter a mesife awiya ŋa ya asa ka, ìye Kəla ŋgar ŋa tèkeɗè, i ta vil a mesife ata a gà na ì pala tar a mbàŋa. 22 Sèriyè ka, Tsir gà a ge a nda ahər ŋgar tsà. Ama a viliŋ ndzə̀ɗa a ahər a ìye, Kəla ŋgar, aà megè ŋa. 23 A ge dər kataya ka, dìte gà mburma tserdze tə̀ zlə̀b à ìye kalkal, kàmala ana tì zlìb a à Tsir gà ya mbàŋa. Wele ana à zlìb a à ìye Kəla ŋgar tsìye ka, taŋa ka, a zlìb a à Tsir gà ana a slərra ìye ya ɓàv tsà. 24 Iye ihər i gweɗe a kurum a nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà: Wele ana aka dzà zləm a bazlam gà, dìte aka gə̀s Mbulum ana a slərra ìye ya asa ka, aka ŋgat mesife ana à ndìv a tsà aà biybiy a. Sèriyè à gìs a ŋgat tsà, aka be aà məmə̀ta ya a mesife. 25 Iye ihər i gweɗe a kuruməŋa nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà: Pat ŋa a deriŋa, kàmala megweɗe ya ka, aka mbə̀r mendzera kinèhe, àma ka, gà məmə̀ta ti tsereke a bìye ɗa Kəla Mbulum, dìte ka, gà na tàa tsaraka ya ka, ta mbiliŋa. 26 Mbulum Tsir gà ka, ndzə̀ɗa Mesife i ba ŋgar. Ama ka, aka viliŋ ndzə̀ɗa ata a ahər a ìye, Kəla ŋgar, mbàŋa, na dìte i vil a mesife ata a mburma ya. 27 Ŋgat mbàŋa na a viliŋ ndzə̀ɗa a ìye, Kəla ŋgar, aà megè sèriyè aka gər gà mburma ya, aɗàbà ana ìye wele ana a dara i tə̀v ŋgar a. 28 Gà dukw ata ma ta ge aà kurum kàmala sunwa ya tsà. Aɗàbà pat ŋa a dere a ka, gà məmə̀ta ana i bìye ya tserdze, ti tsereke a bìye ɗa gà. 29 Tàa tsaraka ka, ta hitsere a i gà dìve tar a. Gà na tàa ge dukw ana ŋgwal ŋa ya ka, ta mbil a, dìte ta ŋget a mesife ana à ndìv a tsà aà biybiy a. Ama gà na tàa ge dukw ana ŋgwal ŋa tsìye ka, ta mbilere a i tar ka, aà mehìtsè aka miɗ sèriyè Mbulum pəra." 30 I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Iye nda gər gà ka, i sle a aà megè duwa ilik tsìdze, say nda ndzə̀ɗa Mbulum. I ge a sèriyè ka, kàmala ana ŋgat a tsikiŋ a. Megè sèriyè ga ka, nda ndzer ŋa, aɗàbà i zle ahər a tsà. Ama i ge a ka, dukw ana a sàs a wele ana a slərra ìye ya, tsə̀ka, biy na a sèsiŋ a tsà. 31 Na ìye ŋa na i gebe a sìda ba gà ŋa ya ka, dìte meme na gà mburma ti sir a dər, i tsik ka, ndzer ŋa ya? 32 Ama mìsle ŋgìɗ a riŋ na mala sìda ga ya, dìte ì sər dər, dukw ana a tsik a à ìye ya ka, ndzer kaɗə̀ŋ. 33 Zləm wele ata ka, Yuhana. Akahər ata ka, kàa slərum gà mburma a tə̀v ŋgar, dìte ka, ma ɗe a kurumara à dukw ana i ge ya, wànà pàrsa ya, tsə̀na, ndzer kaɗə̀ŋ a ya? Ama tə tsarakara ihər a ka, ndzer kaɗə̀ŋ. 34 Iye ka, sìda mburma a giŋ a ŋgùlùm tsà. Ama i tsik a kurum bazlam Yuhana ka, aà mazlàkà kurum, na dìte ki mbelwim a ya. 35 Akahər ata Yuhana a ne ka, dzaydzay kàmala làlampà ana à dìv a ya. Kàa gə̀sum bazlam ŋgar zàakwa, kàa ŋgayum ba i tə̀v dzaydzay ŋgar ata ya mbàŋa. 36 Ama ìye ka, mala sìda gà a riŋ, a zà biy Yuhana ana a ge ya. Aɗàbà megè ìmir ana ìye ihər i ge a ya ka, biy Tsir gà ana a viliŋ a ahər a, dìte na i ge a ya. Megè ìmir ata na a ne mala sìda gà, mburma ti sir a dər ka, Mbulum Tsir gà na a slərra ìye kaɗə̀ŋ a. 37 Tsir gà na a slərra ìye. Ŋgat nda gər ŋgar tèkeɗè, aka ge sìda gà mbàŋa. Ama kàa tsarakum mifèfile ŋgar tsìdze, dìte kàa ŋgatumar ilik tsà asa mbàŋa. 38 Kàa tikwim bazlam ŋgar a gər kurum, aà ma ndza i gə̀zlə̀ŋ kurum tsìdze mbàŋa, aɗàbà ana kàa gə̀sum ìye, Kəla ŋgar ana a slərra ìye tsìye. 39 Kurum ihər ki dzeŋgwim a wàkità Mbulum kə̀la pat. Kà dzalum ka, ki ŋgetwim a iɗəm mesife ana à ndìv a tsà aà biybiy a. Tsàatsà i huɗ wàkità ata ti tsik a ka, aka gər gà. 40 Dìte kwets a sàs a kurum madàra a tə̀v ga ya, aà meŋgete a mesife ata ndzer ŋa ya tsà. 41 Iye ka, i yehe a mezlìbe mburma ana tì zlìb a à ìye ya tsà. 42 Ama ì sər, kurum ka, kà wayum Mbulum tsà. 43 Aɗàbà ì dara ka, Mbulum Tsir gà na a slərra ìye a tə̀v kurum a. Ama ka, kàa gə̀sum ìye tsà. Ama na bə̀la wùra a dara a tə̀v kurum a nda ndzə̀ɗa ŋgar ka, ki gìswim a ŋgat lèlè. 44 A sàs a kurum ka, mazàmbaɗàyà à ba kurum ɗekɗek pəra. Ama a sàs a kurum mayàhà mezlìbe ana a dara i tə̀v Mbulum ana ŋgat ilik a tsà. Na kataya ana, dìte meme na ki slwim a aà magə̀sà ìye ɗar ɓàv a? 45 Ama ka tə dzalum ka, i ta mè a kurum a à bakal ika miɗ Tsir gà tsà. Na a ta mè a kurum a à bakal ka, Musa ana kà tikwim madzàlà gà gər kurum a tə̀v ŋgar a ìvaɗ. 46 Na mege kàa gə̀sum bazlam Musa nda gə̀zlə̀ŋ kurum ndzer ka, ana ka, ki gìswim a ìye mbàŋa, aɗàbà aka gər gà na a wetse bazlam akahər ata ya. 47 Araha kwets kàa gə̀sum dukw ana a wetse ya tsə̀na, dìte meme na ki slwim a aà megìse bazlam gà asa ya?"

6

1 Alə̀ka i dəba ŋa ya, Yesuw a màh ba i fata ya, a daba aka lìdè dùlùv Galile. Tə zal a zləm dùlùv ata ka, Tiberiyas asa mbàŋa. 2 Gà mburma hinne tə zazam ŋgat, aɗàbà ana tàa ŋgat a dukw menè aà mburma ana a ge, a mbala à gà mburma i dukw məmə̀ta ya ya. 3 Alə̀ka ti ndzeha a fata ka, gà Yesuw nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat tə daha, tə tsala aka dìyes duwa, tə ndza riŋ a bə̀ɗ a fata. 4 Akahər ata ka, megìrìve gà Yahuda ana tə zalar Paska ya, aka à mendze aɗəm. 5 Yesuw a fə̀r ikaba ya ka, gà mburma a riŋ ti dehe a a tə̀v ŋgar hinne. Aɗàbà taŋa, a gwaɗa a a Filip: "Ki slekwe aà mesìkimere a dukw mezime aaha ana, i ŋga ya, na aà mivile a gà mburma aaha ìde ya?" 6 A tsiker kataya ka, aà mesèmete dər, meme na Filip a gweɗe aaka a ya. Aɗàbà ŋgat ŋa ka, aka səraba dukw ana a ge a ya. 7 Filip a gwaɗar aaka: "Ku mege kà sə̀kəmakwara dukw mezime ŋa biy kur siŋgwè də̀rmə̀kà sula tèkeɗè ka, a sle a ter a tsà, na dìte bə̀la ku weke a ŋget a zàakwa zàakwa tèkeɗè ya." 8 Mìsle ŋgìɗ ilik ika màgə̀r gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw ata ya, zləm ŋgar Andire, dàmər Simun Piyer, a gwaɗar: 9 "Kəla duwa naha i faha ka, tapa ɗaf ihər ə̀zləm, nda kilif sula mbàŋa dze ana, taŋa na a ge a ŋgùlùm a gà mburma aaha hinne ya ya?" 10 Yesuw a gwaɗa a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata: "Gwaɗum a gà mburma tə ndzaya a bə̀ɗ tserdze." Gà mburma tə tsaraka kataya ka, tə ndzaya a bə̀ɗ aka kwìzir a riŋ mbèffe i bə̀ɗ i fata hinne. Ama gà mburma ana i fata ya, gà ɓə̀zla ga ɗekɗek ka, ti sle dəbuw ə̀zləm. 11 Yesuw a daha, a ndzə̀k tapa ɗaf ata, a ge dəraha kəkaàha a Mbulum, dìte a dzàya a ba a gà mburma ata mandzà ŋa i bə̀ɗ a. I dəba ŋa ya, a ndzə̀k kilif ata, a ge dər kàmala taŋa ya asa mbàŋa, dìte ku weke a zəm dukw mezime ata ka, a sler kàmala ana gə̀zlə̀ŋ ŋgar a waya ya. 12 Tə zəm ɗaf ata a sleye a tar lèlè ka, Yesuw a gwaɗa a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata: "Yahum akaba gər a gà àsìŋ ŋa ana a zeha ya, kwizikw ma ze a bə̀ɗ tsà." 13 Tə tsaraka kataya ka, tə daha, ti yaha gər a gà mezèha tapa ɗaf ata ə̀zləm ŋa, gà mburma tə zəm ihər a. Ti yahar gər ka, a raha a gà tàkwasa kurwa gəra sula. 14 Gà mburma ata i fata ya, ta ŋgat a dukw menè aà mburma ata Yesuw a ge ya ka, ta gwa: "Wele aaha ka, mala məmà à guma Mbulum ana ta gwa, a dere a aka gər àhə̀ɗ a ndzer kaɗə̀ŋ." 15 Yesuw a səraba, gà mburma ata ti dere a, ti tike a ŋgat aà menè ə̀bay tar nda ndzə̀ɗa ka, a mbə̀ɗ gər, a tsəlaba aka dìyes ata à gər ŋgar. 16 Alə̀ka hàwa a ge ka, gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw tə tarra aà sik kwite ata ya, aà gùva dùlùv a. 17 Tə tsala a slə̀làh yam. Ta waya ti de a dər aka lìdè dùlùv ata, a Kafarnahum. I tə̀v ana ti de a ya ka, hə̀və̀ɗ a gə̀s tar aà vatwa, Yesuw aka ndze a tə̀v tar zùkw tsà. 18 Dùlùv yam ata a dzà ba aà miɓezle wàkit wàkit hinne, aɗàbà himbiɗ a riŋ ihər a ge a nda ndzə̀ɗa. 19 I tə̀v mede tar ata ya ka, tàa da ka, kilumeter ə̀zləm, kige tsà ndilik. Alə̀ka ta fə̀r ikaba ya ka, ta ŋgataha a Yesuw a riŋ a de a ika gər yam a nda sik tsə̀pàk tsə̀pàk, bìse aka à mendzeha a tə̀v tar. Ta ŋgatar kataya ka, ta ge magə̀ɗa hinne. 20 Ama Yesuw a gwaɗa a tar: "Ki gwim magə̀ɗa tsà, ìye na naha ya." 21 Ta waya magə̀saha ŋgat a slə̀làh yam a tə̀v tar a fata zləmana ya. Tsam ka, tàa ndze aà gìgìze tsàra, a tə̀v ana a sàs a tar aà mede aɗəm a. 22 Ndidwè ŋana ka, gà àsìŋ gà mburma ana ti zeha i dəba i fata ya, ti yehe a Yesuw. Tə dzala ka, ta gwa: Slə̀làh yam a da ka, ilik pəra ka, kwets Yesuw iɗəm ɓàv tsà, gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ɗekɗek na tə da dər ana, Yesuw dze ana, i ŋga? 23 Ama gà àsìŋ gà slə̀làh yam ŋgìɗ tə dara i kwite Tiberiyas a bìse nda tə̀v ana ndeɗiŋa Batsàh kwa ŋa a zla dukw mezime, a ge dəraha kəkaàha a Mbulum, dìte a vəl a mburma, tə zəm a. 24 Alə̀ka gà mburma ata ta fə̀r ka, ku gà Yesuw nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat tèkeɗè, tar riŋ i fata asa tsə̀ka, tə tsala a gà slə̀làh yam ata, tə da a kwite Kafarnahum, a mayàhà Yesuw a fata. 25 Ti ndze aka lìdè dùlùv ŋgìɗ ka, ti le aà Yesuw a fata kaɗə̀ŋ. Ta gwaɗar: "Mala medzèŋgè a mburma, kà dara a faha ya ana, ndeɗime?" 26 Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Iye ihər i gweɗe a kurum a nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà: Ki yehwim a ìye ka, aɗàbà na kàa zəmum ɗaf, a sle a kurum a ɗekɗek pəra, tsə̀ka, kàa tikwim dukw menè aà mburma gà ana i ge ya aà ahər tsà. 27 Ka ta gwim megè ìmir aɗàbà dukw mezime ana ika gər àhə̀ɗ, a ndze a hinne tsìye tsà. Ama gwim ka, aɗàbà dukw mezime ana, a ndze a hinne, à ndìv a tsà aà biybiy, a vil a mesife a mburma ya ìvaɗ. Dukw mezime ata a ndze a hinne, à ndìv a tsìye ka, ìye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a, na a ta vil a a mburma ya. Aɗàbà Mbulum Tsir gà na a viliŋ ndzə̀ɗa aà megè dukw ata ya." 28 I fata ya ka, gà mburma ata tə tsàm aà Yesuw, ta gwaɗar: "Mìi ge a dze ana, meme, na dìte mìi ge a gà megè ìmir ata a sàs a Mbulum a?" 29 Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Megè ìmir ana Mbulum a veve a i tə̀v kurum a ka, magə̀sà ìye, ìye wele ana Mbulum a slərra ìye ya, nda gə̀zlə̀ŋ." 30 Ta gwaɗar aaka: "Na kataya ana, ki ge a ana, medzìbe dukw menè aà mburma awara, na mìi ŋgeter a ka, dìte mìi gìs a dər kər nda ndzer a? Ɗe a mə̀r dər te. 31 Aɗàbà akahər ata i tə̀v ana gà tsir kwa tə ndzawa i kùsak, ti de a aka àhə̀ɗ Kanan a ka, tàa zəm dukw mezime ana a dara i gər ŋa, tə zalar mana ya, kàmala ana ta wetse i wàkità Mbulum, ta gwa ka: 'Mbulum aka vəl a tar dukw mezime ana a dara i gər ŋa ya, tə zəm.' " 32 Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Iye ihər i tsik a kurum a nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà: Dukw mezime ata akahər ata Musa a vəl a kurum i kùsak a ka, na a dara i mbulum a nda ndzer a tsà. Ama dukw mezime ana Mbulum Tsir gà a vil a kurumere a i gər ŋa ya, na ndzer a. 33 Aɗàbà dukw mezime ata Mbulum a vil a a mburma ya ka, nda ahər wùr ana a tarra i gər ŋa ya. Ŋgat na a ne dukw mezime ata, a vil a mesife a mburma ya." 34 Ta gwaɗar: "Əbay, vəl a mèr slala dukw mezime ata kəla pat te." 35 Yesuw a gwaɗa a tar: "Iye na a ne dukw mezime ata a vil a mesife a mburma ya. Wùr ana a dere a a tə̀v ga ya ka, may a wir ahər a tsà, dìte wùr ana à gìs a ìye nda gə̀zlə̀ŋ ŋgar a tèkeɗè ka, yam à kìɗ a ŋgat asa tsà mbàŋa. 36 Ama ar ka, kàmala ana ì làh metsike a kurum a, kàa ŋgetwimiŋ, dìte kwets kàa gə̀sum ìye nda gə̀zlə̀ŋ ɓàv tsà. 37 Gà mburma ana Tsir gà a dzìŋ tar tserdze ya ka, ti dere a a tə̀v gà ya, dìte ìye tèkeɗè ka, wùr ana aka dara a tə̀v ga ya ka, i niw a ŋgat tsà. 38 Aɗàbà ì tarra i gər ŋa ya ka, aà megè dukw ana a sèsiŋ a tsà. Ama ì dara, i ge a ka, dukw wele ana a slər aakara ìye ya. 39 Dukw ana a sàs a wele ana a slərra ìye ya ka, araha: Gà mburma gà ana a dzìŋ tar a ahər a ka, ilik ma dzeye tsà. Ama ka, i mbele a à tar i məmə̀ta ya, a pat mandə̀vandə̀v gər àhə̀ɗ ìvaɗ. 40 Dukw ana a sàs a Tsir gà ya ka, araha: Gà mburma ana tàa ŋgetiŋ, a ìye, Kəla Mbulum, dìte tàa gə̀s ìye nda gə̀zlə̀ŋ tar a ka, ta ŋget a mesife ana à ndìv a tsà aà biybiy a, dìte ka, i mbele a à tar i məmə̀ta ya, a pat ana gər àhə̀ɗ à ndìv a ya." 41 I dəba bazlam ata Yesuw a tsik a tar a ka, gà mburma ata tə dzà ba aà masàyà àhəm aka gər Yesuw hinne, a tsə̀ɓ a tar, aɗàbà ana a gwa: "Iye ka, ì ne dukw mezime ana a tarra i gər ŋa ya" ya. 42 Ti tsik akaba ika màgə̀r tar, ta gwa: "Abayà ŋgat ka, mì sər gà tsir ŋgar nda màma ŋgar. Ŋgat ka, Yesuw, kəla Yasufa dze ana, meme na a gweɗe a ka, ì tarra i gər ŋa ya ya?" 43 Yesuw a sər a taraha aka dukw ana tə dzala ya, a gwaɗa a tar: "Aàmala na ki seywim a aka ìye àhəm kataya dze ya? Miyakum à megè àrə̀v ana ki gwim aka ìye a ika màgə̀r kurum a. 44 Aɗàbà wùra a sle a aà medera a tə̀v ga ya tsà, say na Tsir gà ana a slərra ìye ya, aka gə̀sara ŋgat a tsìye. Ama ku weke na aka dara a tə̀v ga ya ka, i ta mbil a à ŋgat i məmə̀ta ya, a pat ana gər àhə̀ɗ à ndìv a ya. 45 Akahər ata gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum ta wetse i wàkità, ta gwa ka: 'Gà mburma tserdze ka, Mbulum nda gər ŋgar na a ɗif a ter a à guma ŋgar a.' Aɗàbà taŋa, wùr ana aka dzà zləm a guma Tsir gà, dìte aka gə̀s a ka, a dere a a tə̀v ga ya. 46 Taŋa ka, kərgà megweɗe ya, wùra aka ŋgat a Tsir gà ilik ɓàv tsà. Say ìye, wùr ana a dara i tə̀v ŋgar a ilik na a ŋgatar a. 47 Iye ihər i gweɗe a kurum a nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà: Wùr ana aka gə̀s ìye ya ka, aka ŋgat mesife ana à ndìv a tsà aà biybiy a. 48 Iye ka, ì ne dukw mezime ana a vil a mesife a mburma ya. 49 Gà bàba gà tsir kurum ata akahər ata tə ndzawa i kùsak a ka, tàa zəm dukw mezime ata tə zalar mana ya. Ama ku mege kataya tèkeɗè, tàa mata. 50 Ama wùr ana aka zəm dukw mezime ata ndzer, a dara i gər ŋa ya ka, à mìt a tsìdze. 51 Iye ka, ì ne dukw mezime ana a tarra i gər ŋa ya. Na wùra aka zəm dukw mezime ata ka, a ndze a birek birek aà biybiy, à mìt a tsà. Dukw mezime ata i vil a a mburma, dìte na ta ŋget a dər mesife ya ka, slu ba gà." 52 Agəra bazlam ata Yesuw a tsik a tar a ka, a vəl mimbètsè àhəm a gà mburma ata ika màgə̀r tar wuràpə̀ppa, ta gwa: "Wànà meme na wele aaha a sle a aà mivile a kwe a ba ŋgar ka, a ne a dukw mezime, ki zimekwe a ya?" 53 Aɗàbà taŋa Yesuw a gwaɗa a tar: "Iye ihər i gweɗe a kurum a nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà: Na kàa zəmum slu ba gà, ìye, wùr ana i dara i tə̀v Mbulum a tsà, nda gà bə̀la kàa sum məmbə̀z ga tsə̀ka, ki ŋgetwim a mesife ndzer ŋana tsà. 54 Ama wùr ana a zim a slu ba gà, dìte a se a məmbə̀z ga asa ya ka, aka ŋgat mesife ana à ndìv a tsà aà biybiy a. Dìte i mbil a à ŋgat i məmə̀ta ya, a pat ana gər àhə̀ɗ à ndìv a ya mbàŋa. 55 Aɗàbà slu ba gà ka, dukw mezime ana ndzer ŋa ya, dìte məmbə̀z ga ìbam ka, dukw mese ana ndzer ŋa ya mbàŋa. 56 Wele ana a zim a slu ba gà, dìte a se a məmbə̀z ga asa ya ka, ŋgat a ndze a i tə̀v ga, dìte ìye tèkeɗè, i ndze a i tə̀v ŋgar mbàŋa. 57 Tsir gà, mala məvə̀là mesife na a slərra ìye ya. Iye ihər i ndze a ka, aɗàbà ŋgat. Kàmala taŋa ya, ku weke na aka zəm slu ba gà ka, a ndze a aɗàbà ìye mbàŋa. 58 Aɗàbà taŋa, ìye ihər i tsik a kurum a asa: Taŋa na a ne dukw mezime ana ndzer ŋa, a dara i gər ŋa ya ya. Ama ar ka, kàmala biy na gà tsir kurum tə zəm akahər ata, dìte ta mata ya tsà. Ama ku weke na aka zəm dukw mezime ata i viler a ya ka, à mìt a tsà, a ndze a aà biybiy." 59 Yesuw a tsik guma ŋgar ata ka, i ga mahàmà a Mbulum gà Yahuda ana i kwite Kafarnahum a. 60 Gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw tə tsaraka bazlam ŋgar ata tsàra ka, gà àsìŋ ŋa i lìwiŋ tar hinne ta gwa: "Bazlam aaha ka, kuɗa ihər, weke na a sle a aà megìse ya?" 61 Yesuw a səraha aka dukw ana i gər gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata tə dzala ya. A sər ka, a wir a ter a i gə̀zlə̀ŋ hinne. Aɗàbà taŋa a gwaɗa a tar: "Wànà bazlam ata dze ana, a tsə̀ɓ a kurum a? 62 Dìte meme seyiŋ a, na ki ŋgetwimiŋ a a pat ŋgìɗ, a ìye, wùr ana i dara i tə̀v Mbulum a, i ti tsil a a tə̀v ana ì dara iɗəm piŋŋè ya. 63 Mèzìte Mesife Mbulum na a vil a mesife a mburma ya, tsə̀ka, ndzə̀ɗa mburma a sle a duwa tsà. Gà bazlam ana i tsik a kurum a ka, na a vil a kurum a mesife ndzer ŋana, a dara i tə̀v Mèzìte Mesife Mbulum a. 64 Ama ka, gà mìsle ŋgìɗ ika màgə̀r kurum tàa gə̀s ìye nda gə̀zlə̀ŋ tar tsà." Aɗàbà Yesuw a sər gà mburma ana tà gìs a ŋgat tsìye, nda wele ana a ta ge aà ŋget a ɗaf a dàgà piŋŋè. 65 Yesuw a sə̀kàh dər aaka asa, a gwaɗa a tar: "Aɗàbà taŋa na ì gwaɗa a kurum ka: Wùra a sle a aà medere a a tə̀v ga ya tsà, na Mbulum Tsir gà aka vəlarra vatwa ya tsìye." 66 I tə̀v ana gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat tə tsaraka bazlam ŋgar ata ya ka, gà àsìŋ ŋa i màgə̀r tar hinne, ta məsak à mazàzàmà ŋgat, ta mbə̀ɗ gər a dəba. 67 I dəba ŋa ya, Yesuw a tsàm aà gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ana kurwa gəra sula a pala tar a, a gwaɗa a tar: "Kurum dze ana, wànà a sàs a kurum mede mbàŋa ya?" 68 Simun Piyer a gwaɗar aaka: "Batsàh mə̀r ŋa, mìi de a dze ana, a ŋga, mìi zezem a weke asa ya? Kər na kà vəl a mə̀r bazlam ana a vil a mesife a mburma, à ndìv a tsà aà biybiy a. 69 Kinèhe ka, màa gə̀s kuɗa, mì sər ka, kər ka, wele ana tsəɗaŋŋà, kà dara i tə̀v Mbulum a." 70 Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Wànà ìye tsìye na a pala kurum kurwa gəra sula ya? Ama mìsle ŋgìɗ ilik ika màgə̀r kurum a ka, sitene." 71 A tsik taŋa ka, aà Yudas ana kəla Simun Iskariyut a. Aɗàbà Yudas ka, ku mege ŋgat i lìwiŋ gà mburma kurwa gəra sula ŋa aaha tèkeɗè ka, a ta ge aà ŋgat a ɗaf.

7

1 I dəba ŋa ya, Yesuw a sùwaya riŋ ika àhə̀ɗ Galile tserdze. A sàsar mede aka àhə̀ɗ Yuda tsà, aɗàbà ana a sàs a gà bàba gà Yahuda aà makə̀ɗà ŋgat a. 2 Akahər ata ka, megìrìve gà Yahuda ana tə zalar megìrìve mekìrìwè ga ya, aka à mendze aɗəm i Yeruzalem. 3 Aɗàbà taŋa na gà dàmər Yesuw ta gwaɗar ka: "Tàkwa i faha ya, a Yeruzalem, aka àhə̀ɗ Yuda, dìte ka, gà ɓə̀zla mazàzàmà kər ana i fata ya, ta ŋgat a dukw menè aà mburma ana ki ge a ya mbàŋa ya. 4 Wùra à kèhe a dukw ana a ge a ya tsà, na aka sàsar ka, mburma tə sər ŋgat tserdze ya. Aɗàbà na kər riŋ ihər ki ge a medzìbe megè ìmir ata ka, ge parakkà, gà mburma tserdze ta ŋgatak, na dìte ti sir a ya." 5 Ama gà dàmər ŋgar ata ti tsikar kataya ka, ku mege tar tèkeɗè, ta gə̀s ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ ɓàv tsà. 6 Yesuw a gwaɗa a tar: "Məpàslà ahər mede gà ana Mbulum a pesliŋ a ka, aka ndze aɗəm zùkw tsà. Ama i kurum ka, aka sle, ku mege ndeɗime, ki ziwim a ka, gər kurum. 7 Kurum ka, gà mburma ti ne a kurum a are tətsà. Ama ìye ka, ti niŋ a are, aɗàbà ana ì gwaɗawa, megè ìmir tar ana ta ge ye a ka, lèlè tsìye. 8 Ama kurum ka, dum a megìrìve ata. Iye ka, aka sle mede gà zùkw tsà, aɗàbà məpàslà ahər mede gà aka ndze aɗəm tsà." 9 A tsik a tar àba bazlam ata ya ka, ŋgat ŋa a ndzaba ika àhə̀ɗ Galile. 10 Alə̀ka gà dàmər Yesuw tə da a megìrìve ata i Yeruzalem a ka, Yesuw tèkeɗè, a də̀ɗ aka tar i dəba ya mbàŋa. Alə̀ka ŋgat a ndzeha a fata ka, aka pàt àba a mburma parzakkà tsà kəla, a kàha ba. 11 Gà bàba gà Yahuda ana i fata ya, ti yaha ŋgat i megìrìve ata ya hinne. Ta gwa: "Ŋgat dze ana, i ŋga?" 12 Gà mburma tserdze ti tsikeye bazlam pàmpàm nda akəl aka gər ŋgar hinne. Gà mìsle ŋgìɗ ka, ta gwa: "Wele ŋa ka, ŋgwal mburma." Ama gà biy ŋgìɗ aaha ta gwa i tar: "Kataya tsà, ŋgwal mburma tsà, a bene a mburma." I dəba ŋa ya, Yesuw a fàfəl a gà mburma asa. A gwaɗa a tar: "Iye ka, dzaydzay gər àhə̀ɗ. Wùr ana a zezem a ìye ya ka, a ti ndze a i lùvuŋ asa tsà. Ama a ŋget a dzaydzay ŋa ana a vil a mesife a mburma ya." 13 Ama a sàs a wùra aà meɗe à bazlam ŋa a bəra parakkà tsà, aɗàbà ana ta ge magə̀ɗa a gà bàba gà Yahuda ya. Gà Farisa a riŋ i fata, tə tsaraka kataya ka, ta gwaɗar: "Kər ki gebe a sìda ba yak nda ahər yak pəra ana, meme na mìi sir a dər, ka tsik ka, ndzer ŋa ya?" 14 I huɗ megìrìve ata ya ka, Yesuw a da a batsàh ga Mbulum. A daha, a dzà ba aà metsìkè guma ŋgar a mburma. Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Ku mege ì ge ba sìda nda ahər gà ŋa tèkeɗè ka, ndzer hiywe, aɗàbà ìye ka, ì səraba tə̀v ana i dara iɗəm a, kige tsà, tə̀v ana i de aɗəm a ya asa. Ama kurum kà sərum tə̀v gà ana ì dara iɗəm a, kige tsà, tə̀v ana i de aɗəm a ya tsà. 15 Bazlam ŋgar ata a tsik a ka, a ge aà gà bàba gà Yahuda ata kàmala sunwa ya, tə dzala, ta gwa: "Meme na wele aaha a sər duwa hinne kataya ya? Dìte kwets aka dzeŋge ɓàv tsìye?" Ki gwim a sèriyè ka, biy gà mburma gər àhə̀ɗ, kàmala ana ki dzelwim a nda gər kurum a pəra. Ama ìye ka, i ge a sèriyè aka gər wùra tsìdze. 16 Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Guma aaha ì tsik a ya ka, a dara ka, i madzàlà gà gər gà ya tsà. Ama a dara ka, i tə̀v Mbulum ana a slərra ìye ya. Ku mege i ge a sèriyè tèkeɗè ka, sèriyè ga ka, ndaka vatwa ŋa, aɗàbà i ge a sèriyè ata ka, nda mezìwè gər gà tsà. Mìi ge a ka, nda Tsir gà ana a slərra ìye ya məmà. 17 Wùr ana a sàsar a ge a dukw ana a tsàhən aà Mbulum a ka, a sir a dər, guma gà aaha i tsik a ya ana, a dara ana, wànà i tə̀v Mbulum a ya, tsə̀na, i madzàlà gà gər gà ya yà. Aɗàbà kà sərum, mewètsè ŋa a riŋ i wàkità məpàlà àhəm kurum ka: 'Na gà wùra sula tàa tsik i sìda ya, bazlam ŋa ilik ka, taŋa ka, ndzer kaɗə̀ŋ.' 18 Wùr ana a tsik a bazlam ana a dara i madzàlà gà gər ŋgar a ka, a yehe a ka, meɗè zləm, dìte gà mburma tə̀ zlə̀b à ŋgat. Ama wùr ana a waya ka, mburma tə̀ zlə̀b à wele ana a slərra ŋgat a ka, ŋgat ka, mala ndzer, bakal i tə̀v ŋgar tsìdze. Kàmala taŋa ya, ìye ŋa ka, i gebe a sìda ba gà, dìte Tsir gà ana a slərra ìye ya tèkeɗè, a riŋ a ge a sìda gà asa mbàŋa." 19 Magwaɗa ŋa ka, Musa aka vəl a kurum məpàlà àhəm Mbulum dze ana, dìte wùra aka gə̀s ahər àhəm i lìwiŋ kurum a ilik tsìdze ya. Aàmala na ki yehwim a vatwa aà mekìɗe ìye asa ya?" Ta gwaɗar: "Tsir yak ŋa ana, i ŋga?" Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Kà sərum ìye tsà, dìte kà sərum Tsir gà ɓàv tsà asa. Na mege kà sərum ìye ka, ana ka, ki sirwim a Tsir gà mbàŋa." 20 Gà mburma ata ta gwaɗar: "Ki be a a dala kəla yà? Weke na a yehe a vatwa aà makə̀ɗà kər a?" Yesuw a tsik bazlam ata ka, i tə̀v ana a riŋ a tsik a guma ŋgar a mburma i batsàh ga Mbulum, bìse nda tə̀v ana tə dzàwa aɗəm dukw taf ana aɗàbà Mbulum a. Ama wùra aka gə̀s ŋgat tsìdze, aɗàbà məpàslà ahər ŋa ana Mbulum a tiker a ka, aka ndze aɗəm zùkw tsà. 21 Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "I ge megè ìmir a pat mesìfìkà ba ilik pəra ka, a ge a kurum kàmala dukw menè aà mburma ya tserdze dze ana, meme? I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a tar asa: "I debiŋa. Na yàa da ka, ki ti yehwim a ìye tèkeɗè, taf masak ŋa. Ama kurum ka, ki metwim a i bakal kurum. Ki slwim a aà mede a tə̀v ana i de aɗəm a ya tsà." 22 Kurum kà sərum, Musa a gwaɗa a kurum: 'Kàa wum kəla, aka ge mehine tsàmàkə̀r ka, ki sèswimiŋa.' Nda ndzer kaɗə̀ŋ ana, Musa yà na a làh metsìkè a kurum taŋa ya? Awaŋ, dàgà aà gər gà tsir kwa ya tsìye? Aɗàbà bazlam Musa ata ka, ki sèswim a mburma, ku mege pat ŋa aka ndze a pat mesìfìkà ba tèkeɗè ya. Taŋa dze ana, meme? Gà bàba gà Yahuda tə tsaraka kataya ka, ta gwaɗaba ika màgə̀r tar: "Wànà à kìɗ a ba ŋgar a, na a gwa ka, ki slwim a aà mede a tə̀v ŋgar ana a de aɗəm a ya tsìye?" 23 Haa kinèhe kurum riŋ ihər ki seseywim a mburma na pat ŋa aka ndze a pat mesìfìkà ba ya ana, aɗàbà kà wayum bakal ma ta ge riŋ nda tə̀v məpàlà àhəm Musa asa tsìye, dìte aàmala na ki gwim a matsə̀ɓatsə̀ɓ nda tə̀v gà, agəra ana ì mbəl à mburma tsekwir tsekwir lèlè, a pat mesìfìkà ba ya? Yesuw a gwaɗa a tar aaka asa: "Kurum kà wum ɗa ba ka, ika gər àhə̀ɗ. Ama ìye ì dara ka, i gər ŋa ya. Kurum ka, gà mburma gər àhə̀ɗ. Ama ìye ka, mburma gər àhə̀ɗ tətsà. 24 Miyakum à megè sèriyè dukw ana ki dzelwim a nda gər a. Ki gwim a sèriyè ka, nda ndzer ŋa." Aɗàbà taŋa na ì gwaɗa a kurum ka, ki ta metwim a i bakal kurum a. Aɗàbà na kàa gə̀sum ìye, 'Wele ana ìye ŋgat ŋa ya' nda gə̀zlə̀ŋ kurum tsə̀ka, ki metwim a i bakal kaɗə̀ŋ ndzer." 25 Gà àsìŋ gà mburma ana ì Yeruzalem a, ta gwa: "Abayà naha ka, wele ana gà mburma ti yehe a vatwa aà makə̀ɗà ŋgat a. Ta gwaɗar: "Kər ana, weke?" Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Iye ka, wele ana ì tsikewa a kurum dàgà piŋŋè ya. 26 Sàmatum kwaŋ. A riŋ à fèfil a parakkà ika màgə̀r gà mburma tserdze, dìte ku wùra a peler a àhəm tsà. Wànà gà ə̀bay kwa tə sər ŋgat ana Kiristi, mala məmbàlà à mburma ana Mbulum a gwa, i slir a kurumehe a ya kaɗə̀ŋ kəla ya? Taŋa gà bazlam aà ìye i gà gər pàmpàm hinne, na i tsik a kurum a zləmana, dìte sèriyè à gìs a dər kurum a. Ama i mè a kurum a à bazlam wele ana a slərra ìye ya ìvaɗ. Ŋgat ka, mala ndzer ŋa. I mè a dər a mburma ka, dukw ana ì tsarakara i tə̀v ŋgar a ɗekɗek, tsə̀ka, i zle ahər a biy ga tsà." 27 Ama ka, a ge a kataya tsà. Aɗàbà mì sər na Kiristi a dere a ka, wùra a sir a, a dara ana, i ŋga ya ka, ti sir a tsà. Ama wele aaha ka, kà sərakwa tə̀v ŋgar ana a dara iɗəm a." A tsik a tar bazlam ata ka, aà Tsir ŋgar, àma ka, tə sər tsà. 28 Akahər ata ka, Yesuw a riŋ a tsik a guma ŋgar a mburma i ga Mbulum batsàh ŋa ata ŋgə̀lakəkkà. I huɗ guma ŋgar ata a tsik a ya ka, a gwa: "Kà sərum ìye, dìte kà sərum tə̀v ana ì dara iɗəm a ndzer a yà? Ama ì dara ka, ì ziwera gər gà ya tsà kəla. Wele ana mala ndzer ŋa ya, na a slərra ìye ya. Ama kurum ka, kà sərum ŋgat tsà. Aɗàbà taŋa, Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Na kàa kə̀ɗum ìye, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a ka, ki sirwim a dər, ìye ka, 'Wele ana ìye ŋgat ŋa ya' kuɗa. Dìte ki sirwim a dər mbàŋa ka, i ge a duwa ilik nda ahər gà tsà, ama i mè a ka, à dukw ana ì tsarakara i tə̀v Tsir gà ya. 29 Iye ka, ì sər ŋgat, aɗàbà ì dara ka, i tə̀v ŋgar a, dìte ŋgat na a slərra ìye ya." Wele ana a slərra ìye ya ka, a riŋ i tə̀v ga. Aka miyak à ìye à gər gà tsà, aɗàbà ìye ihər i ge a ka, dukw ana a dar a gər a ɗekɗek." 30 I fata ya tsàra ka, ti yaha vatwa aà magə̀sà ŋgat. Ama wùra ilik aka lə̀m ahər tsà, aɗàbà məpàslà ahər ana Mbulum a tiker a ka, aka ndze aɗəm zùkw tsà. I fata ya tsàra ka, gà mburma hinne ta gə̀s ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ tar, aɗàbà bazlam ŋgar ata a tsik a. 31 Ama gà mburma i màgə̀r tar ta gə̀s ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ tar. Gà mburma ata ta gwa: "Wele aaha ka, Kiristi ana Mbulum a gwa i sìda ya, i slir a kurumehe a ya dukw ŋgar. Aɗàbà meme na mburma ŋa a dere a, a ge a dukw menè aà mburma ka, à zè a dər biy na wele aaha a ge a kinèhe ya ya?" I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a gà Yahuda ana ta gə̀s ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ a: "Na ki gìswim a àhəm aà guma gà ka, kàa nwim gà ɓə̀zla mazàzàmà ìye nda ndzer. 32 Gà Farisa tə tsarakara dukw ana gà mburma ti tsik aà Yesuw nda akəl i lìwiŋ tar a ka, tə dzà akaba àhəm nda gà ə̀bay gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum. Tə daha, tə slər gà ɓə̀zla makàslà ga Mbulum ata, aà magə̀sà Yesuw. Dìte ki ti sirwim a ndzer ŋana. I dəba ŋa ya ka, ndzer ŋa ata a be a à kurum i ɓele ata ya." 33 Alə̀ka tə daha ka, Yesuw a gwa: "I ndze a i tə̀v kurum ka, zàakwa pəra, i dəba ŋa ya, i mbìɗ a gər a tə̀v wele ana a slərra ìye ya. Gà àsìŋ gà mìsle ŋgìɗ ta gwaɗar aaka: "Mə̀r ka, gà gwala Abəraham. Ama ka, màa ne ɓele wùra ilik tsìdze. Dìte meme na ki gweɗe a mə̀r a ka, mìi ta be a i ɓele ya ya?" 34 Ki ti yehwim a ìye, àma ki ŋgetwim a ìye tsà. Aɗàbà ki slwim a aà mede a tə̀v ana i ti de aɗəm a ya tsà." Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Iye ihər i gweɗe a kurum a nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà: Ku weke na a ge a bakal ka, ŋgat ka, i ɓele bakal pəra. 35 Gà bàba gà Yahuda ata tə tsaraka bazlam ŋgar ata kataya ka, ta gwaɗaba ika màgə̀r tar: "A ti de a dze ana, a ŋga, na dìte ka, ki slekwe a aà mesire tə̀vəməŋa tsìdze ya? Wànà a de a ana, a tə̀v gà Yahuda ana ta gwitse àba aka àhə̀ɗ dìriŋ a lìwiŋ gà Girek, a dzeŋge a ter a dìriŋ i fata, dìte ka, a dzeŋge a a gà Girek mbàŋa kəla ya? Ama ɓele ka, a ndze a i bəra mala ga ŋgar aà biybiy tsà, say kəla mala ga ana ti tike a aà ahər i tə̀v maɗàmà ba tar aà biybiy a. 36 Bazlam ŋgar ata a gwa: 'Ki ti yehwim a ìye, àma ki ta ŋgetwim a ìye tsà, aɗàbà ki slwim a aà mede a tə̀v ana i de a a ya tsà' ana, a sàsar megweɗe ana, là?" Kàmala taŋa ya, na ìye, Kəla Mbulum, yàa be à kurum i ɓele ya ka, ki ziwwim a gər kurum ndzer. 37 A pat mandə̀vandə̀v megìrìve ata ka, megìrìve ŋgwal ŋa ana ndzer a kuɗa. A pat ata ka, Yesuw a hitse aà mbulum ika miɗ mburma tserdze, a fàfəl ŋgə̀lakəkkà, a gwa: "Na yam aka kə̀ɗ wùra ka, ma dara a tə̀v ga ya, ma sa. I sər kurum. Kurum ka, gà ɓə̀za Abəraham seyiŋ. Ama kurum riŋ ihər ka, ki yehwim a vatwa aà makə̀ɗà ìye, aɗàbà ana kàa gə̀sum bazlam gà tsìye. 38 Ar ka, kàmala ana mewètsè ŋa a riŋ i wàkità Mbulum akahər ata, ta gwa: 'Wùr ana aka gə̀s ìye nda gə̀zlə̀ŋ a ka, yam ana a vil a mesife a mburma ya, à ŋgìzere a i gə̀zlə̀ŋ ŋgar a ùwaɗ ùwaɗ.' " Iye ihər i tsik a kurum a ka, dukw ana Tsir gà ɗifiŋ dər a. Ama kurum ka, ki gwim a dukw ana tsir kurum a ɗif a kurum dər a mbàŋa." 39 Ama Yesuw a tsik a tar bazlam minew ata ka, aà Mèzìte Mesife Mbulum ana a ta vil a a gà na ta gə̀s ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ a. Aɗàbà akahər ata ka, gà mburma ata tàa ŋgat Mèzìte Mesife Mbulum zùkw tsà, agəra ana Yesuw aka da a tə̀v mezlìbe ŋgar ana i tə̀v Mbulum, tì zlìb a à ŋgat zùkw tsìye. Ta gwaɗar aaka: "Na a ne batsàh tsir mə̀r ka, Abəraham." Yesuw a gwaɗar: "Na mege kurum gà ɓə̀za Abəraham nda ndzer ka, ana ka, ki gwim a megè ìmir ŋgar ana a ge akahər ata ya mbàŋa. 40 Gà mìsle ŋgìɗ ika màgə̀r gà mburma ata tə tsaraka bazlam ata tsàra ka, ta gwa: "Wele aaka ka, mala məmà à guma Mbulum ana ndzer, Mbulum a gwa, i slir a kurumehe a ya." Ama ìye ka, ì tsikewa a kurum ndzer ŋa ana ì tsarakara i tə̀v Mbulum a. Ku mege kataya tèkeɗè ìbam ka, kurum riŋ ihər ki yehwim a vatwa aà mekìɗe ìye dər akaba ìvaɗ. Medzìbe dukw ata ki wìsehwim a ya ka, Abəraham aka ge ilik tsà. 41 Gà àsìŋ ŋa ta gwa asa: "Wele aaka ka, Kiristi, mala məmbàlà à mburma ana Mbulum a gwa, i ti slir a kurumehe a ya." Ama gà mìsle ŋgìɗ pàm ta gwa: "Kataya tsà. Kiristi a dere a ana, ika àhə̀ɗ Galile ya ɓàv a? Kurum ihər ki meswim a ka, à dukw ana tsir kurum ata a gewa ya." Ta gwaɗar aaka: "Tsir mə̀r ka, Mbulum ilik. Mə̀r ka, gà madazla tsà." 42 Aɗàbà wàkità Mbulum a gwa ka, Kiristi a dere a ka, i gwala Davit a i kwite Betelehem ana Davit a ndzawa iɗəm akahər ata ya ana, meme?" Yesuw a gwaɗa a tar: "Na Mbulum Tsir kurum ndzer ka, ana ki weywim a ìye mbàŋa, aɗàbà ìye Kəla ŋgar. I dara ka, i tə̀v ŋgar a. I dara ka, nda gər gà ya tsà, ŋgat na a slərra ìye ya ìvaɗ. 43 Kàmala taŋa ya gà mburma tə ndzə̀k ba ikaba ya tə̀v pàmpàm, agəra Yesuw. Aàmala na kà tsarakum dukw ana i tsik a kurum a ya tsìye? Aɗàbà kàa slwim medzè zləm a bazlam gà tsà. 44 A sàs a gà àsìŋ ŋa, aà magə̀sà ŋgat zləmana, àma wùra ilik aka lə̀m ahər tsà. Tsir kurum ka, ə̀bay sitene. Ki gwim a tèkeɗè ka, dukw ana a sàsar a. Ŋgat mala makə̀ɗà mburma dàgà piŋŋè. Aka tsik dukw ana ndzer a ilik tsìdze, aɗàbà ana ndzer ŋgar a riŋ tsìye. I tə̀v pàrsa ŋgar ata a sasa ya ka, hiywe a mə̀tsawa i ŋgar ka, aà taŋa pəra, aɗàbà ana ŋgat mala pàrsa, dìte ŋgat tsir gà pàrsa ya asa. 45 I dəba ŋa ya, gà ɓə̀zla makàslà ga Mbulum ata ndeɗiŋa ya, ta mbə̀ɗaha gər a tə̀v gà ə̀bay gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum, nda gà Farisa. Ti ndzeha ka, gà ə̀bay ata ta gwaɗa a tar: "Aàmala na kə̀ gə̀sumara ŋgat a tsìye?" Ama ìye ka, ìye ihər i tsik a ndzer. Aɗàbà taŋa na kə̀ gə̀sum ìye nda gə̀zlə̀ŋ tsìye. 46 Gà mburma ata ta gwaɗa a tar aaka: "Wùra aka fàfəl ilik kàmala ŋgat a tsìdze." Weke na ika màgə̀r kurum ka, a sle aà megweɗe a, yàa ge bakal a? A riŋ tsà. Na ìye ihər i tsik a ka, dukw ana ndzer ana, dìte aàmala na kə̀ gə̀sum ìye nda gə̀zlə̀ŋ tsìye? 47 Gà Farisa ta gwaɗa a tar: "Eɂe, aka baza a kurum za mbàŋa ya? Wùr ana mburma Mbulum a ka, à dzè a zləm a bazlam Mbulum. Ama kurum ka, gà ɓə̀za Mbulum tsà, aɗàbà taŋa na kàa dzùm zləm a bazlam ata tsìye." 48 Kà sərum, wùra ŋgìɗ a riŋ ika màgə̀r gà ə̀bay kwa, nda gà àsìŋ gà mburma mə̀r gà Farisa ya ana, tàa gə̀s ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ a? wùra a riŋ tsà. Gà mburma ata ta gwaɗa a Yesuw: "Yawwa, màa gwaɗak tsìye, kər ka, gà Samariya, sitene i ba yak a?" 49 Say gà mburma ana taf, tə sər məpàlà àhəm Musa tsìye, na a gə̀s ŋgat a. Tar tserdze tàa nəs, Mbulum aka vəl a tar mezelme." A gwaɗa a tar aaka: "Sitene i ba gà tsà, i zlìb a ka, aà Tsir gà. Ama kurum ka, ki fìrwim aà ìye a kàmala dukw taf masak ŋa ya. 50 Wele duwa a riŋ ilik ika màgə̀r gà Farisa ata, zləm ŋgar Nikudimus, wele ana a da a tə̀v Yesuw akahər ata ya. A daha, a gwaɗa a tar: Ama ìye ka, i yehe a mezlìbe ana gà mburma tì zlìb a à ìye ya tsà. Wele ŋgìɗ a riŋ ilik na a waya mezlìbe ata gà mburma tì zlìb a à ìye ya. Wele ata na a ne mala masàsà ikaba sèriyè bazlam aaha ya. 51 "Məpàlà àhəm kwa ka, aka vəl a kwa vatwa aà megè sèriyè aà mburma kataya tsà, say ki tserekikwe a ndzer ŋana a tsik a ya dzekwiŋ." Iye ihər i gweɗe a kurum a nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà: Wele ana aka gə̀s bazlam gà ya ka, à mìt a tsà, a ndze a aà biybiy." 52 Ta gwaɗar aaka: "Assàh, wànà kər ana, gà Galile mbàŋa kəla ya? Dzeŋge wàkità Mbulum lèlè kwaŋ, dìte ki sir a dər ka, mala məmà à guma Mbulum ilik a dere a ika àhə̀ɗ Galile ya tsà." Gà mburma ata ta gwaɗar: "Ama mì sər kinèhe ka, sitene i ba yak ndzer kuɗa. Akahər ata Abəraham aka mə̀t, gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum tèkeɗè, tàa mata kuɗa ka, dìte kər ki gweɗe a ka, wùr ana aka gə̀s àhəm aà bazlam yak a ka, à mìt a tsìdze ana, meme? 53 Na Abəraham tsir mə̀r aka mə̀t seyiŋ ana, wànà kər kà dzala ana, kà zà ŋgat a? Dìte gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum tèkeɗè, tàa mata asa ana, kər ana, weke?" 54 Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Na ìye ŋa i zlìb a à ba ŋa ka, a ge a ŋgùlùm tsà. Ama Tsir gà ana a tike ìye a tə̀v mezlìbe ana tì zlìb a à ìye ya. Ŋgat ka, wele ana kù gwaɗum, Mbulum kurum a. 55 Ama ku mege ku gwaɗum ahər kataya tèkeɗè ka, kà sərum ŋgat tsà. Iye ka, ì sər ŋgat lèlè dukw ŋgar. Na bə̀la ì gwa, ì sər ŋgat tsə̀ka, i ti ne a mala pàrsa kàmala kurum a mbàŋa. Ama ì sər ŋgat, dìte ì gìs a àhəm ŋgar asa. 56 Batsàh tsir kurum Abəraham aka ŋgaya ba hinne, i tə̀v ana Mbulum a tsikar i sìda ya, a ta ŋget a a pat gà ana i dere a ya. Aka ŋgatar, dìte a ŋgaya ba hinne kaɗə̀ŋ." 57 Gà mburma ata ta gwaɗar: "Mive yak aka sle dzìk ə̀zləm zùkw tsə̀ka, ki gweɗe a ka, yàa ŋgat a Abəraham dze ana, meme?" 58 Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Iye ihər i gweɗe a kurum a nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà: Aka ana tàa wa Abəraham zùkw tsìye ka, ìye riŋ." 59 Tə tsaraka kataya ka, ta pala kur i bə̀ɗ a, ta kelewe a dər ŋgat. Ama Yesuw a kàha ba aà tar a, ta ŋgatar asa tsà. I dəba ŋa ya ka, a dara aà tar i ga Mbulum batsàh ŋa ata ya.

8

---

9

1 A pat duwa, Yesuw a de a ika vatwa. A ŋgat a wele duwa, gùluf ŋa. A gər ana ta wa ŋgat a, aka ŋgat a vatwa tsà. 2 Gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw ta gwaɗar: "Mala medzèŋgè a mə̀r, ta wa wele aaha gùluf ŋana, aɗàbà bakal ŋgar a? Tsə̀na, agəra biy gà tsir ŋgar a?" 3 Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Gùluf ŋgar aaha ka, aɗàbà bakal ŋgar tsà, dìte agəra biy gà tsir ŋgar tsà asa. Ta wa ŋgat gùluf ŋa tùtùrkùmma ka, dìte ndzə̀ɗa Mbulum mə̀ pàt àba nda tə̀v ŋgar. 4 Say ki gekwe a meslire wele ana a slərra ìye ya, i tə̀v ana pat a riŋ mbà ya. Hə̀və̀ɗ aka à mege. Aka ge ka, ku weke tèkeɗè, a sle a aà mege ìmir ŋa asa tsà. 5 I tə̀v ana ìye ɗa ika gər àhə̀ɗ mbà ya ka, ìye ì ne tə̀v dzaydzay gà mburma gər àhə̀ɗ." 6 A tsik a tar àba mifèfile ata ya ka, a tif tìzle a bə̀ɗ, a həlaɓ, dìte a ndə̀ɗ metìrfèneh ŋana, a bàh aà are mala gùluf ata. 7 A gwaɗar: "Da, ta bara are a dùlùv ana tə zalar Siluwam a." Zləm tə̀v ata ka, kərgà megweɗe ya, wele ana tə slərra ya. Mala gùluf ata a daha, a bara are ŋgar a fata. Dìte wurat are ŋgar a hə̀ndə̀k ba. Alə̀ka a màra ka, a ŋgat a vatwa lèlè kuɗa. 8 I dəba ŋa ya, gà ɓə̀zla bìye hə̀rmaga ŋgar ana ta mberaha ya, nda gà na ta ŋgatawar à ŋgèl a duwa aà gùva vatwa ya, ta gwa: "Eɂ, naha ka, wele ana a ndzawa aà gùva vatwa, a ŋgalawa duwa ya dìgiyè?" 9 Gà mìsle ŋgìɗ ta gwa: "Kaɗə̀ŋ, ŋgat ŋa." Gà àsìŋ ŋa ta gwa: "Awaŋ, ŋgat tsà, àma kəlà ka, a ndzìkìɗ ba ŋgat pəra." Aɗàbà taŋa, wele ata a gwaɗa a tar aaka: "Iye ŋa ndzer dukw ŋgar." 10 Ta gwaɗar aaka: "Dìte meme na are yak a hə̀ndə̀k ba seyiŋ a?" 11 A gwaɗa a tar aaka asa: "A hə̀ndə̀k ba ka, wele ana tə zalar Yesuw a, a həlaɓ àhə̀ɗ, a giŋ metìrfèneh ŋa aà are, dìte na a gweɗiŋ: 'Da, bara are a dùlùv Siluwam' a. I da, ì ta bara are a fata kaɗə̀ŋ ka, dìte na araha ì ŋgat a vatwa kuɗa ya." 12 Ta gwaɗar: "Mburma ŋa i ŋga, na kinèhe ya?" A gwaɗa a tar: "I sər tsà." 13 I dəba ŋa ya ka, tə da à wele ata are ŋgar a hə̀ndə̀k ba ya, a tə̀v gà Farisa. 14 - 15 Tə daha ka, gà Farisa ata tə tsàm ihər bazlam a. Ta gwaɗar: "Meme na kà mbəl, are yak a hə̀ndə̀k ba kinèhe kuɗa dər a?" A gwaɗa a tar: "I ŋgat a vatwa ka, Yesuw a giŋ metìrfèneh àhə̀ɗ aà are, dìte ì bara are, tsam ka, na ì ŋgatar a." Tsàatsà, pat ana Yesuw a həlaɓ metìrfèneh àhə̀ɗ, a ge aà are a wele ata, a hə̀ndə̀k ba ya ka, a pat mesìfìkà ba. 16 Gà àsìŋ gà Farisa ta gwa: "Mì sàmata wele ana a ge a kataya ya ka, a sle aà madàra i tə̀v Mbulum a tsà, aɗàbà ana a ge a megè ìmir, a tike a gər a məpàlà àhəm kwa a pat mesìfìkà ba tsìye." Ama gà mìsle ŋgìɗ asa ta gwa: "Meme na wùra a sle a aà mege medzìbe gà dukw menè aà mburma aaha ya, na ŋgat mala bakal a?" Aɗàbà taŋa tə ndzakaya ba iba ya vatwa pàmpàm. 17 Gà Farisa ta gwaɗa a wele ana are ŋgar a hə̀ndə̀k ba ya asa: "Dìte kər a gè, kù gwa aà wele ana a hə̀ndə̀k are yak ana, meme?" A gwaɗa a tar: "I gweɗe a là, ŋgat ka, mala məmà à guma Mbulum ndzer." 18 Ama gà bàba gà Yahuda ta gə̀s bazlam ŋgar ata a gwa: "Iye piŋŋè ka, gùlùf ŋa, dìte ì mbəl kinèhe" ya tsà. Aɗàbà taŋa tə daha, tə zal a gà tsir ŋa, 19 aà matsàmà tar bazlam a. Ta gwaɗa a tar: "Wànà naha ana, kəla kurum kaɗə̀ŋ a? Kù gwaɗum, kà wum ŋgat ka, gùluf ŋa ya? A ge ba dze ana, meme, na dìte a ŋgat a vatwa asa yà?" 20 Gà tsir wele ata ta gwaɗa a tar aaka: "Haya, mì sər, ŋgat ka, kəla mə̀r. Mì wa ŋgat ka, gùluf ŋa dukw ŋgar. 21 Ama kinèhe ka, mì sər meme na are ŋgar a hə̀ndə̀k ba ya tsà, dìte mì sər wùr ana a hə̀ndə̀kar ikəka ya tsà asa mbàŋa. Tsàmum aà ŋgat ŋa dukw ŋgar. Ŋgat ka, kəla ndirkiz mbà tsà, a sle a aà metsike a kurum a dukw ana a geba nda ŋgat a." 22 Gà tsir ŋgar ti tsik kataya ka, aɗàbà ana magə̀ɗa gà bàba gà Yahuda a ge a ter a ya. Aɗàbà gà bàba gà Yahuda tàa mbə̀r medzè akaba bazlam aka ndə̀v. Ta gwa: Wele ana aka gwa, Yesuw ka, Kiristi, mala məmbàlà à mburma ana Mbulum a gwa, i ti slir a kurumehe a ya ka, ti delewere a ŋgat i gà ga Mbulum tar ata ya. 23 Aɗàbà taŋa na gà tsir wele ata ta gwaɗa a tar: Tsàmum aà ŋgat ŋa, dukw ŋgar a. Ŋgat ka, kəla ndirkiz asa tsìye ya. 24 I dəba ŋa ya, gà Farisa tə zal a wele ata a ndzawa gùluf ŋa ya masula ŋa asa. Ta gwaɗar: "Tsik dukw Mbulum ndzer ŋana kwaŋ, aɗàbà mì sər ndzer, wele ata ka, mala bakal." 25 Dìte a gwaɗa a tar aaka: "Bə̀la ŋgat mala bakal, bə̀la ŋgat mala bakal tsə̀ka, ì sər tsà. Ama dukw ilik kəlà ka, ì sər. Aɗàbà piŋŋè ka, ìye gùluf ŋa. Ama kinèhe ka, yàa ŋgat a vatwa dzaydzay lèlè kuɗa." 26 Ama tar ka, hiywe tar riŋ ihər tì tsèmeye ahər a pəra, ta gwaɗar: "A ge aà kər dze ana, meme? Dìte meme na a hə̀ndə̀kək ika are ya?" 27 Wele ata a gwaɗa a tar: "Yàa tsik a kurum dukw ana a geba nda ìye ya aka ndə̀v, àma kàa dzùmar zləm tsà. Dìte aàmala na a sàs a kurum metsereke masula ŋa asa ya? Wànà a sàs a kurum menè gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat mbàŋa kəla ya?" 28 Tə tsaraka taŋa ka, tə ndavayar pìslìɗìɗe hinne, ta gwaɗar: "Kər ka, mala mazàzàmà wele ata. Ama mə̀r ka, gà ɓə̀zla mazàzàmà Musa. 29 Mì sər ka, Mbulum aka fàfəl a Musa akahər ata. Ama wele ata ka, mì sər tə̀v ana a dara iɗəm a tsìdze." 30 Wele aaha a gwaɗa a tar aaka: "Eɂ, tsaka naha ka, dukw menè à mburma ya, na a hìndìkiŋ ika are ya, dìte meme na kurum ka, kà sərum tə̀v ana a dara iɗəm tsìye? 31 Kà sərakwa ka, Mbulum a dzè a zləm a mifèfile gà ɓə̀zla bakal tsà. Ama a dzè a zləm ka, a wele ana a dzèr a gùrmits a bə̀ɗ, dìte a ge a dukw ana a sàsar a. 32 Dàgà aà gər ana ta ge gər àhə̀ɗ a, wùra aka tsaraka ka, tàa hə̀ndə̀k ika are ya a wùr ana ta wa ŋgat gùluf ŋa ya tsà. 33 Na mege wele aaha a dara ka, i tə̀v Mbulum a tsə̀ka, a sle a aà megè duwa tsìdze." 34 Ta gwaɗar aaka: "Iyyàh, kər ka, ta wa kər i bakal dukw yak dàgà piŋŋè ana, dìte meme na ki ɗif a mə̀r a à duwa ya?" Tsam ka, tə dalawara ŋgat i tə̀v mayàhà ba gər tar a sarrrà. 35 Yesuw a tsaraka, tàa dalawara ŋgat i tə̀v mayàhà ba gər tar ata ya ka, a dzà ba aà mayàhà ŋgat. Alə̀ka a le aà ŋgat ka, a gwaɗar: "Kàa gə̀s wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a nda gə̀zlə̀ŋ a?" 36 Wele ata a gwaɗar: "Wùr ana a dara i tə̀v Mbulum ana, weke, ə̀bay gà, na dìte i gìs a ŋgat a?" 37 Yesuw a gwaɗar: "Wele ana kər riŋ ihər ki ŋgeteriŋa, a fèfilek a kinèhe ya gè." 38 Wele ata a gwaɗar aaka: "Yàa gə̀s kər Batsàh ga ŋa." A daha, a dzàr gùrmits a bə̀ɗ aka miɗ ŋgar. 39 Yesuw a gwaɗar: "I dara aka gər àhə̀ɗ a ka, aà masàsà ikaba sèriyè a mburma ya. Gà ɓə̀zla gùluf ta ŋgat a vatwa. Ama gà mburma ana ta gwa, mì ŋgat a vatwa ya ka, ti ne a gà ɓə̀zla gùluf ìvaɗ." 40 Gà àsìŋ gà Farisa ana i tə̀v ŋgar a, tə tsaraka bazlam ata ka, tə tsàm ahər, ta gwaɗar: "Wànà kər kù gwa ana, mə̀r gà gùluf ŋa mbàŋa ya?" 41 Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Na mege ki gwim gà ɓə̀zla gùluf ka, ana ki gwim a i bakal tsà. Ama ku gwaɗum kinèhe, mə̀r gà gùluf tsə̀ka, kurum i bakal hiywe ìvaɗ."

10

1 Yesuw a tsik a tar bazlam minew asa, a gwaɗa a tar: "Iye ihər i tsik a kurum a nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà: Ama wùr ana a de a a dagara gà təmaŋ ndaka bìye hə̀rmaga tsà, a de a ka, ndaka vatwa ŋgìɗ a ka, ŋgat a ne ka, mala akəl, à kìzele a mburma. 2 Ama wùr ana a de aɗəm a ndaka bìye hə̀rmaga ya ka, ŋgat ka, mala makə̀và gà təmaŋ. 3 Na bə̀la wele ana a kesle a bìye hə̀rmaga ya ka, à hìndìk a i ga a mala makə̀và gà təmaŋ ata ya, a de aɗəmiŋa. A zel a a gà təmaŋ ŋgar nda zləm tar ilik ilik tserdze. Ti tserekiŋa, dìte à kìvere a tar a bəra ya. 4 Na aka kə̀vara tar a bəra ya ka, a ndze a ter a aka miɗ, dìte gà təmaŋ ti zezemehe a ŋgat i dəba ya, aɗàbà tə sər bìye ɗa ŋgar. 5 Ama ti sle aà mezezeme a wùr ana tə sər ŋgat tsìye tsà. Ta vel a ihər a, aɗàbà ana tə sər bìye ɗa ŋgar tsìye." 6 Yesuw a tsik a tar guma ata ka, ndaka bazlam minew, àma tàa tsaraka bazlam ata a tsik ana, aka gər là ka, tə sər tsà, dèrze ikəka. 7 I dəba ŋa ya, Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Iye ihər i gweɗe a kurum a nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà: Iye ì ne hə̀rmaga dagara gà təmaŋ. 8 Gà mburma ana ti lìhiŋara tserdze ya ka, ti ne gà ɓə̀zla akəl, tàa kə̀zala mburma, àma gà təmaŋ tàa dzà zləm a mifèfile tar tsà. 9 Iye na ì ne bìye hə̀rmaga ya. Wele ana a de a a dagara ata nda tə̀v ga ya ka, a mbiliŋa. A ŋget a vatwa madà aɗəm, nda madàra iɗəm a. Ŋgat ka, barbararra, kuɗa duwa a ger a tsà. 10 Aɗàbà mala akəl a dere a ka, aà megè akəl, aà makə̀ɗà mburma, dìte aà manə̀sà à duwa ndzàɗak ndzàɗak a bə̀ɗ. Ama ìye ì dara ka, dìte gà mburma tə ndza barbararra, ta ŋgat mesife ana à ndìv a tsà aà biybiy a. 11 Iye ì ne ka, mala makə̀và gà dukw ana ŋgwal ŋa ya. Mala makə̀và gà dukw ata ŋgwal ŋa ya ka, aka hàdzàl ba aà medzèyè à mesife ŋgar, agəra gà təmaŋ ŋgar. 12 Wùr ana a ge a megè ìmir siŋgwè ya ka, ŋgat ka, mala makə̀và gà dukw ana ndzer a tsà, aɗàbà gà təmaŋ tèkeɗè, gà biy ŋgar tsà. Bə̀la kəra dala aka hitse aà tar ka, a miyek a à tar, a velebiŋa. Dìte kəra dala ata a dehe a, à gese a tar. Gà àsìŋ ŋa aaha ta gwitse a àba sweyèh sweyèh a dala a tə̀v ŋa. 13 A vel a ka, aɗàbà ana madzàlà gà gər ŋgar ka, aka dukw mayà ba ŋgar ɗekɗek, a dzele a gà təmaŋ tsìye. 14 Iye ka, ì ne mala makə̀và gà dukw ana ŋgwal ŋa ya. I sər gà təmaŋ gà. Gà təmaŋ gà tèkeɗè, tə sər ìye mbàŋa, 15 kàmala ana Tsir gà a sər ìye ya, dìte ìye tèkeɗè, ì sər ŋgat mbàŋa ya. Yàa hàdzàl ba aà medzeye à mesife gà agəra tar. 16 Gà təmaŋ gà ŋgìɗ a riŋ i dagara aaha zùkw tsà. Ama say i yehere a tar a mbàŋa. Ti ti dzè a zləm a mifèfile gà. Ta gew a ba a tə̀v ilik ŋa. Ti ne akaba a palam ilik, mala makə̀và tar tèkeɗè, ilik mbàŋa. 17 Tsir gà a weye ìye ka, aɗàbà ana yàa hàdzàl ba aà medzèyè à mesife gà ya. Dìte ì sər ka, i ŋget a mesife ata asa. 18 Wùra a sle a aà mezlè aà ìye mesife gà ata ya nda ndzə̀ɗa tsà. Ama ìye ŋa i dzeye a à mesife gà. Dìte ndzə̀ɗa gà a riŋ aà maŋgàtà aɗəm asa. Kàmala taŋa ya, i ge a ka, dukw ana Tsir gà a gweɗiŋ, ge ya." 19 Gà mburma ata tə tsaraka bazlam minew Yesuw ata ka, bazlam a da a tar aàba tsà, tə ndzaka ba ikaba ya tə̀v pàmpàm asa. 20 Gà àsìŋ gà mìsle ŋgìɗ hinne ta gwa: "Sitene na i ba ŋgar a. Aàmala na ki dzèkwe a zləm a mifèfile mala mibè a dala ya?" 21 Gà mìsle ŋgìɗ ta gwa asa: "Wele ana sitene i ba ŋgar a ka, a sle aà mifèfile a kataya tsà. Wànà sitene a sle a aà mahə̀ndə̀kà ika are ya a mala gùluf a?" 22 Akahər ata ka, gà Yahuda ti tìkir a megìrìve məmà à batsàh ga Mbulum ana ta mà dər aà mbulum a, i Yeruzalem. Ta gewa megìrìve ata ka, aka ahər mə̀tasl. 23 Yesuw a riŋ i megìrìve ata mbàŋa. A riŋ à sìweye a aà huɗ màsàpàr ana tə zalar màsàpàr Salumun a, aà batsàh ga Mbulum ata. 24 Gà Yahuda ata ta ŋgatar ka, ti yaha ba gər a tə̀v ŋgar, ta gwaɗar: "Ki ti ɗif a mə̀r a àba, kər ana kà dara i ŋga ya ana, ndeɗime? Na kər Kiristi, mala məmbàlà à mburma ana Mbulum a gwa, i ti slir a kurumehe a ya ka, tsik a mə̀r lèlè." 25 Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Yàa tsik a kurum aka ndə̀v, àma a sàs a kurum megìse bazlam gà tsà. Gà megè ìmir ŋgwal ŋa ana i ge a nda ndzə̀ɗa Tsir gà ya na à pèt a kurum a dər ka, ìye ana, weke ya mbàŋa. 26 Ama a sàs a kurum megìse nda gə̀zlə̀ŋ tsə̀ka, aɗàbà ana kàa nwim gà mburma gà tsìye. 27 Gà mburma gà ka, tì dzè a zləm a mifèfile gà. Ti ne kàmala gà təmaŋ ana tì dzè a zləm a mifèfile mala makə̀và tar a. I sər tar, dìte tar tèkeɗè, tar riŋ ti zezem a ìye mbàŋa. 28 I vil a ter a mesife ana à ndìv a tsà aà biybiy a, ta mete a tsìdze, dìte wùra a sle aà mekìzelere a tar i ahər gà ya asa tsà. 29 Tsir gà na a dzìŋ tar a ahər a ka, a zà gà dukw ana tserdze ya. Aɗàbà taŋa na wùra a sle aà mekìzele a tar i ahər ŋgar a tsìdze ya. 30 Mə̀r ka, ilik nda Tsir gà." 31 Gà Yahuda ata tə tsaraka bazlam ŋgar ata kataya ka, tə ndzə̀k kur a ahər, ta waya makàlàwà ŋgat asa. 32 Ama Yesuw a gwaɗa a tar: "Yàa ge gà megè ìmir ŋgwal ŋa hinne ika miɗ kurum nda ndzə̀ɗa Tsir gà. Ika màgə̀r gà dukw ata ì ge tserdze ya ana, agəra awara ilik a na a sàs a kurum ki kelewwim ahər a ìye nda kur a?" 33 Gà Yahuda ata ta gwaɗar aaka: "A sàs a mə̀r makàlàwà kər ka, agəra ana ki ge gà megè ìmir ŋgwal ŋa ya tsà. Ama aɗàbà ana ka ne bakal à Mbulum, kà tsik ahər dukw ana ŋgwal ŋa tsìye ya. Kər ka, mburma məfara ŋa, tsə̀ka, Mbulum tsà. Ama ka, a sàsak menè à ba yak Mbulum." 34 Yesuw a gwaɗa tar aaka asa: "A riŋ mewètsè ŋa i wàkità məpàlà àhəm kurum ka, Mbulum a gwa: 'Yàa tsik a kurum, kurum ka, ku weke a ne kàmala Mbulum a.' 35 Kà sərakwa ka, ki slekwe a mimbete à dukw ana wàkità Mbulum a tsik a tsà. Ama Mbulum a zal a gà mburma ana a tsik a tar bazlam ŋgar akahər ata ya ka, ku weke a ne kàmala Mbulum a. 36 Iye kinèhe tèkeɗè, ŋgat na a zla ìye, a slərra ìye aka gər àhə̀ɗ a. Dìte ka, meme na ki slwim aà megweɗe a, i ne a dər bakal, agəra ana ì gwa, ìye Kəla Mbulum a? 37 Na i ge a ka, megè ìmir Tsir gà tsə̀ka, taŋa ka, wùra mà gə̀s mifèfile gà ɓàv tsà. 38 Ama na bə̀la ìye riŋ i ge a megè ìmir ŋgar ka, ku mege kàa gə̀sum bazlam gà tsà tèkeɗè, gə̀sum ìye, aɗàbà megè ìmir ana ìye ihər i ge a ya, na dìte ki sirwim a dər parakkà ka, Tsir gà a riŋ mandzà ŋa i tə̀v ilik ŋa nda ìye, ìye tèkeɗè, ìye riŋ mandzà ŋa i tə̀v ilik nda ŋgat mbàŋa ya." 39 I fata ya tsàra ka, ti yaha vatwa aà magə̀sà ŋgat asa. Ama ka, a be aà tar a. 40 I dəba ŋa ya, Yesuw a mbə̀ɗ gər aka lìdè dula Yurdan asa, a tə̀v ana Yuhana a tsilwiɓewa iɗəm à mburma a yam akahər ata ya. A daha, a ndza riŋ i fata zàakwa. 41 Gà mburma hinne tə daha a tə̀v ŋgar. Tə daha ka, ta gwa: "Yuhana ka, aka ge dukw menè aà mburma ilik tsìdze, àma dukw ana a tsik nda tə̀v wele aaha fit a ka, ndzer kaɗə̀ŋ." 42 Aɗàbà taŋa gà mburma ana i fata ya hinne, ta gə̀s ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ.

11

1 - 2 Wele duwa a riŋ, zləm ŋgar Lazar. Ŋgat a ndzawa ka, i Betaniya, i kwite ana gà dàmər ŋgar gà Mariya nda Marta tə ndzawa iɗəm a. Mariya ka, mə̀kəs ana a ti dzè a wirdè aka sik Yesuw, dìte à bèh a ihər a nda àmbə̀z ŋgar a. A pat duwa ka, Lazar ata a də̀ɗ a dukw məmə̀ta. 3 Aɗàbà taŋa na gà dàmər ŋgar ata gà də̀m ŋa sula ya, tə slər mburma a tə̀v Yesuw. Tə daha, ta gwaɗar: "Batsàh mə̀r ŋa, masla yak ŋgwala tsà, dukw məmə̀ta a geriŋa." 4 Yesuw a tsaraka kataya ka, a gwaɗa a tar: "Dukw məmə̀ta ŋgar ata ka, à mìt a dər a bìye tsà. A ger a ka, aà meɗìfè à ndzə̀ɗa Mbulum a mburma, dìte tə sər mezlìbe ana tì zlìb a à ìye Kəla ŋgar a mbàŋa." 5 Ama Yesuw ka, a waya gà Marta ata nda gà dàmər ŋgar gà Lazar a ka, lèlè. 6 Ku mege aka tsaraka Lazar a riŋ i dukw məmə̀ta ata kataya tèkeɗè, a ndzaba riŋ i tə̀v ana ŋgat riŋ iɗəm a pat sula asa. 7 I dəba ŋa ya, a gwaɗa a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat: "Mbə̀ɗakwa gər aka àhə̀ɗ Yuda a tə̀v Lazar a fata." 8 Gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata ta gwaɗar aaka: "Eɂ mala medzèŋgè mə̀r, aka ndza ka, hinne tsà na gà mburma ana i fata ya, ta waya makàlàwà kər nda kur a ka, dìte ki mbìɗekwehe a gər a fata asa ana, meme kuɗa ya?" 9 Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Dàgà aà gər mèkwède ya, haa a hàwa ana ki ŋgetekwe a a pat tsìye? Na wùra à sìweye a ndaàpat ka, a ndif a sik tsà, aɗàbà ŋgat a riŋ a ŋget a a vatwa dzaydzay i bə̀ɗ lèlè. 10 Ama wùr ana à sìweye a ndaàvə̀ɗ a ka, ŋgat na a ndif a sik a, aɗàbà ziŋziŋ hinne, dzaydzay i tə̀v ŋgar tsà." 11 Yesuw a tsik a tar bazlam ata ka, a gwaɗa a tar asa: "Masla kwa Lazar ka, a riŋ ika mendze are. Ama ka, i ta pìɗeke a dər." 12 Gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ta gwaɗar aaka: "Na Lazar ka, mendze are ŋa pəra ka, a mbiliŋa, Batsàh mə̀r ŋa." 13 Tsàatsà a sàs a Yesuw aà megweɗe ka, Lazar ka, aka mə̀t, àma gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ta gwa i tar ka, ar ka, ika mendze are kaɗə̀ŋ. 14 I dəba ŋa ya, Yesuw a tsik a tar parakkà, a gwaɗa a tar: "Lazar ka, aka mə̀t. 15 I ŋgeye a ba aɗàbà kurum, agəra ana a mə̀t ka, ìye riŋ i fata tsìye. Kàmala taŋa ya, a ti zlèk a kurum i tə̀v megìse ana ki gìswim a ìye nda gə̀zlə̀ŋ, ki sinikwim a dər ba ya. Ama kinèhe ka, tàkwa a tə̀v ŋgar, ta fə̀rakwa ŋgat." 16 Tumas, wele ana gà mawusa ya, a gwaɗa a gà àsìŋ gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw: "Haya, tàkwa, ka matakwa akaba nda gà Batsàh kwa ŋa." 17 Yesuw a ndzeha a Betaniya ka, Lazar aka ge i bìye mehine faɗ. 18 Ama kwite Betaniya ata ka, bìse nda Yeruzalem, a sle kilumeter màkər tsà na ki de a i Yeruzalem a a fata ya. 19 Kàmala taŋa ya, gà mburma hinne tə daha a tə̀v gà Marta nda dàmər ŋgar Mariya, aà megè a tar wuɗàh, tà mè a terehe a à àrə̀v, agəra dàmər tar ana a mə̀t a. 20 Marta a tsaraka Yesuw ana a riŋ a dehe a ya ka, a valaha a tə̀v ŋgar, aà melìme nda gà ŋgat. Ama Mariya ka, ŋgat a riŋ mandzà ŋa i ma. 21 Alə̀ka Marta a ndzeha a tə̀v Yesuw tsàra ka, a gwaɗar: "Batsàh ga ŋa, ki ge ɗa i faha piŋŋè ka, ana ka, dàmər gà aaha à mìt a tsà ti ìbam. 22 Ama ì sər, ku mege kinèhe tèkeɗè, Mbulum a vilek a dukw ana kàa wiz ahər a." 23 Yesuw a gwaɗar: "Dàmər yak ata a mbilere a i məmə̀ta ya." 24 Marta a gwaɗar aaka: "I sər ka, a ta mbilere a i məmə̀ta ya, i tə̀v ana gà məmə̀ta tserdze ta mbele a a pat mandə̀vandə̀v gər àhə̀ɗ a." 25 Yesuw a gwaɗar aaka asa: "Iye na mala məmbàlà à mburma i məmə̀ta ya ya, dìte ìye asa na mala məvə̀là a tar mesife ya. Wùr ana à gìs a ìye nda gə̀zlə̀ŋ a ka, ku mege aka mə̀t tèkeɗè, a mbiliŋa, a ndze a aà biybiy. 26 Wele ana aka gìs ìye, aka ŋgat mesife gà ata ya ka, mesife ŋgar à mìt a tsà, a ndze a aà biybiy. Wànà kàa gə̀s taŋa ya?" 27 Marta a gwaɗar aaka: "Haya, yàa gə̀s, Batsàh ga ŋa. I sər, kər ka, mala məmbàlà à mburma ana Mbulum a gwa ka, i ti slir a kurumehe a ya. Kər ka, Kəla Mbulum ana a gwa, a dere a aka gər àhə̀ɗ a ya." 28 Marta a tsik àba bazlam ata ya ka, a mbə̀ɗ gər a ma, a daha, a gə̀s dàmər ŋgar Mariya a zlawak, kə̀tsàh aà mburma ya. A tsiker nda akəl, a gwaɗar: "Əbay kwa aka dara, a zelekiŋa, a gwaɗak, dara." 29 Mariya a tsaraka bazlam ata tsàra ka, pewtsek a mbà àba aà mede a tə̀v ŋgar. 30 Ama Yesuw ka, a riŋ i tə̀v ŋgar ana Marta a le ahər a mbà hiywe. Aka ndze a kwite ata zùkw tsà. 31 Gà mburma ata ndeɗiŋa tə daha, ta màha à àrə̀v a Mariya, tar riŋ mandzà ŋa i ga. Ta ŋgat a Mariya ana a mbàra àba a bəra ya tsàra ka, tə zazamara ŋgat a. Tə dzala i gər tar ka, ta gwa: A de a ka, aka dìve, a ti tiwe a a fata. 32 Tsàatsà Mariya a de a ka, a tə̀v ana Yesuw iɗəm a. A daha, a ŋgatar tsàra ka, a dzà gùrmits a bə̀ɗ aka miɗ ŋgar. A gwaɗar: "Batsàh ga ŋa, ki ge ɗa i faha piŋŋè ka, ana ka, dàmər gà aaha à mìt a tsà ti ìbam." 33 Yesuw a fə̀r aà Mariya ka, a tiwiŋa, dìte gà mburma ana tə də̀ɗ aakaha ya mbàŋa, tə dzà akaba tuwa, a tsàhən ahər tsà, a wir ahər a i gə̀zlə̀ŋ hinne, aka tsə̀ɓar. 34 Dìte a gwaɗa a tar: "Kà lwim kinèhe ana, a ŋga?" Ta gwaɗar aaka: "Batsàh mə̀r ŋa, dara, mìi ɗek a dər." 35 I tə̀v ana ti de a ya ka, a dzà ba aà tuwa kwàyìya hinne. 36 Gà mburma ana i tə̀v ŋgar i fata ya ka, ta gwa: "Fə̀rum na a tiwe a, a waya ŋgat hinne ya kwaŋ." 37 Ama gà àsìŋ ŋa ta gwa ika màgə̀r tar: "Ŋgat ana à hìndìk a ika are a mala gùlùf ana, dìte aàla na a mbəl à Lazar i dukw məmə̀ta ŋgar aaha a mə̀t dər a te tsìye?" 38 Ama Yesuw ka, gə̀zlə̀ŋ a riŋ ihər a wir ahər a turturtur hinne asa. I dəba ŋa ya ka, a ndze aka dìve kuɗa. Dìve ata ka, melè ŋa i tə̀v ana gìrdzìdzìhhe ya. Tə tàpàsl ahəraha beliŋ. Ta hə̀ndə̀k dər ahəraha. 39 A daha, a gwaɗa a tar: "Hə̀ndə̀kum ihər beliŋ a." Marta, dàmər wele ana a mə̀t a, a gwaɗar: "Batsàh mə̀r ŋa, kinèhe ana, a ze a ana, hinne tsìye, aɗàbà aka ge i bìye ka, mehine faɗ dze ana, taŋa ana, meme gwedziye?" 40 Yesuw a gwaɗar aaka: "Yàa gwaɗak ka, na kàa gə̀s ìye nda gə̀zlə̀ŋ ka, ki ta ŋget a ndzə̀ɗa Mbulum ana, yàa tsikik tsìye?" 41 Tə daha, ta hə̀ndə̀k ihər beliŋ ata ya. Yesuw a fə̀r a gə̀zà mbulum, dìte a gwa: "Tsir ga, ìye ihər i gik a kəkaàha, aɗàbà ana kàa dzà zləm a dukw ana i wiz aà kər a. 42 I sər ka, ki tserekiŋ a dər hiywe. Ama ì tsik taŋa ka, agəra gà mburma aaha i tə̀v ga ya, dìte tar tèkeɗè, tə sər dər ka, kər na kà slərra ìye ya kaɗə̀ŋ ndzer." 43 A tsik àba bazlam ata ya lèlè ka, a fàfəl nda ndzə̀ɗa ŋgə̀lakəkkà. A gwaɗa a Lazar: "Dara i bìye ya, Lazar." 44 Tsam ka, pakw məmə̀ta aaha a dara i dìve ya kaɗə̀ŋ, gà sik ŋgar nda are ŋgar fit mendìwìɗè ŋa nda petek. Are ŋgar tèkeɗè, simbèkw makùmbuhwa ŋa. Yesuw a gwaɗa a tar: "Pə̀lum à ŋgat, ka məsakum dər, ma da ba." 45 Gà mburma aaha ndeɗiŋa tə zazamaha Mariya ya ka, ta ŋgat a dukw menè aà mburma ata Yesuw a ge ya tserdze. I fata ya tsàra ka, gà mburma hinne ika màgə̀r tar a, ta gə̀s ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ. 46 Ama gà àsìŋ ŋa ika màgə̀r tar ìbam, tə da tə̀v gà Farisa, tə daha, tə ɗama a tar dukw ana Yesuw a ge tserdze ya. 47 Ama gà Farisa ata nda gà ə̀bay gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum a, tə tsaraka kataya ka, ti yaha gər a gà àsìŋ gà bàba ŋa ana ta kwere a mburma ya, ta gwaɗa a tar: "Ki gekwe a dze ana, meme na wele aaha a riŋ a geye a gà dukw menè aà mburma hinne ya? 48 Na kàa miyakukwa dər, ma ge ba dukw ŋgar ka, gà mburma fit tà gìs a ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ. I dəba ŋa ya, gà ɓə̀zla makwàrà mburma ana i Ruma ya, ti dere a, ta mbezle a à batsàh ga Mbulum kwa lehèɗ lehèɗ, ti dzeye a à gwala kwa fit asa." 49 Wele duwa a riŋ ilik ika màgə̀r tar, zləm ŋa Kayafas. Ŋgat na batsàh mala mandə̀và kuɗa a Mbulum ana a ndə̀vawar akahər ata ya. A hitse aà mbulum ika màgə̀r tar a, a gwaɗa a tar: "Kurum ka, kà sərum duwa tsà. 50 Kà sərum ana, ŋgùlùm mburma ilik mə̀ mə̀t tsìye, ndəna, gà mburma kwa tserdze ti dzeye a ya?" 51 A tsik bazlam ata ka, nda meweye ŋgar tsà. Agəra ana ŋgat batsàh mala mandə̀và kuɗa a Mbulum akahər ata ya, a mà ka, à dukw ana Mbulum a waya, a ta ge a ba ika miɗ mbà ya, kàmala megweɗe ya: Yesuw à mìt a agəra gà gwala gà Yahuda tserdze. 52 Ama kəlà ka, agəra tar ɗekɗek tsà, agəra gà mburma ana tar gà ɓə̀za Mbulum, tə dzàya ba vatwa sweyèh sweyèh ika gər àhə̀ɗ tserdze ya mbàŋa. Dìte ti yahaba gər a tə̀v ilik ŋa, ti ne ba ilik. 53 Agəra bazlam Kayafas ata a tsik a ka, gà bàba gà Yahuda ti yaha vatwa aà makə̀ɗà Yesuw, dàgà aà pat ata tsàra. 54 Aɗàbà taŋa na a sàs a Yesuw aà mesìweye ndərzakkà i tə̀v are gà mburma ata i fata ya asa tsìye. A màh ba i fata ya, a da a kwite ana tə zalar Ifrayim a. Kwite ata ka, aà gùva kùsak. Tə ndzaba i fata nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat. 55 Akahər ata ka, megìrìve gà Yahuda ana tə zalar Paska ya, aka à mendze aɗəm. Ama gà mburma ana i gà kwite ŋgìɗ a pàmpàm hinne, tə da a Yeruzalem, i tə̀v ana megìrìve ata aka ndzera zùkw tsìye. Ti ta bere a ba kàmala ana fəla tar a tsik a. 56 Ama i tə̀v ana tar riŋ i fata ya ka, ti yaha Yesuw. Alə̀ka i tə̀v mendze tar ana i batsàh ga Mbulum a ka, ta gwaɗaba ika màgə̀r tar: "Kà dzalum dze ana, a dere a a megìrìve aaha ya ya, na kù gwaɗum a?" 57 Aɗàbà gà ə̀bay gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum, nda gà Farisa ta gwa: "Na wùra aka sər tə̀v ana Yesuw iɗəm a ka, ma ɗif dər," tà gìs a ŋgat.

12

1 A zeha mehine ndilik na ta ge a megìrìve Paska ya. Yesuw a mbə̀ɗ gər a kwite Betaniya, a tə̀v ana Lazar a ndzawa iɗəm a. Ŋgat ka, wele ana Yesuw a mbəlara à ŋgat i məmə̀ta ya. 2 Alə̀ka hàwa a ge ka, ti der dukw mezime i fata. Marta a ndzə̀k a taraha. Tə zəm akaba ɗaf ka, nda Lazar, dìte nda gà àsìŋ gà mìsle ŋgìɗ ana tə zal a taraha ya mbàŋa. 3 I fata ya ka, Mariya a zla wirdè ana a ze hwaŋŋà lèlè, tsakala ŋa hinne, à sìkim a ba tsìye. Wirdè ata ka, zlile dukuməŋa a riŋ tə zalar nardin, tsìsl maràhà ŋa i kwalaba. A daha, a dzàya aka sik Yesuw. I dəba ŋa ya, a tàpàɗ ihər nda àmbə̀z ŋgar a. Ga ata ka, hwaŋŋà a ràh nda meze wirdè ata fit. 4 Ama mìsle ŋgìɗ ilik ika màgə̀r gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat a, zləm ŋgar Yudas Iskariyut, wele ana a ta ge a ɗaf aà Yesuw a, a gwa: 5 "Assàh, wirdè aaha ka, a sle kur siŋgwè də̀rmə̀kà màkər dze ana, aàla na ta kal dər tsìye, ana ka, tì dzèye a siŋgwè ŋa a gà ɓə̀zla matawak a?" 6 Tsàatsà a tsik bazlam ata kataya ka, aɗàbà ana gà ɓə̀zla matawak ti ndzer are tsèhe ya tsà. Ama aɗàbà ana ŋgat mala akəl, a gə̀sawa kìywa ana tə dzàwa aɗəm siŋgwè ya ka, a ndzə̀kawa ihər a zàakwa zàakwa ya. 7 Ama Yesuw a gwaɗar: "Miyak à mə̀kəs aka sìfìk. Aɗàbà ŋgat ka, aka ge aà ìye dukw ana ti ti zle a dər akaba ìye a bìye ya. 8 Gà ɓə̀zla matawak ka, tar riŋ i tə̀v kurum kə̀la pat, àma ìye ka, i ndze a i tə̀v kurum kə̀la pat tsà." 9 Gà mburma hinne tə tsaraka Yesuw a riŋ i kwite Betaniya ka, ta màh ba, tə da a fata. Tə daha a fata ka, a tə̀v ŋgar ɗekɗek tsà, aɗàbà a sàs a tar məfə̀rà aà Lazar ana Yesuw a mbəlara à ŋgat i məmə̀ta ya mbàŋa. 10 Aɗàbà taŋa na gà ə̀bay gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum ta mà akaba à bazlam aà makə̀ɗà Lazar mbàŋa ya. 11 Aɗàbà ŋgat na gà àsìŋ gà mburma ana i fata ya hinne, ta miyak à tar, ta gə̀s Yesuw nda gə̀zlə̀ŋ a. 12 Ndidwè ŋana ka, gà mburma ana tə daha a megìrìve Paska ata ya, tə tsaraka ka, Yesuw a riŋ a dehe a a Yeruzalem. 13 Tə daha, tə sasara gà ahər dìzl ɗaf duwa kàmala tə̀ɓàh a, tə da dər aà vatwa aà melìme dər nda gà ŋgat. I tə̀v ana ti ndze aà vatwa, ti de a dər a ka, ta wideye nda ndzə̀ɗa hinne, ta gwa: "Zlə̀bakwa à Mbulum. Mbulum Batsàh kwa ŋa mi pise àhəm a wele ana a slərra ya. Mbulum mi pise àhəm a Batsàh Əbay gà Israyel." 14 Ama Yesuw ka, a le aà hezwèŋè duwa, a ndza aaka, a de a dəraha a fata kàmala ana wàkità Mbulum a tsik a, a gwa ka: 15 "Gà mburma ana i kwite Siyuna ya, ki gwim magə̀ɗa tsà. Araha, Əbay kurum naha a deriŋa, mandzà ŋa ika kəla hezwèŋè." 16 Ama akahər ata ka, gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat tə sər bazlam ata a sàsar aà megweɗe ana, là ka, tə sər zùkw tsà. Say i tə̀v ana àlə̀ka Yesuw a ta meŋgete a mezlìbe ana tì zlìb a à ŋgat i tə̀v Mbulum a dzekwiŋ, na dìte a ma a tarra a gər a kuɗa ya. Ama ka, tàa ge aà ŋgat kalkal kàmala ana wàkità Mbulum a tsik, a ta ge a ba ya kaɗə̀ŋ. 17 Akahər ata, i tə̀v ana Yesuw a zalaha a Lazar a dìve, a mbəlara à ŋgat i məmə̀ta ya ka, gà mburma riŋ hinne i fata. Gà mburma ata ìbam, tə ɗama dukw ana ta ŋgatar a tserdze, a gà mìsle ŋgìɗ. 18 Aɗàbà taŋa na gà mburma hinne tə da aà melìme nda gà ŋgat aka vatwa ya. Aɗàbà tàa tsaraka, ŋgat na a ge dukw menè aà mburma ata ya. 19 Gà Farisa ta ŋgatar kàmala taŋa ya ka, ta gwaɗaba ika màgə̀r tar: "Ki gekwe a dze ana, meme na dukw ana ka dzalakwa aà mege tserdze ya ka, a ge a ŋgùlum tsìye? Araha, gà mburma tserdze tèkeɗè, ti zezem a ŋgat ka, hinne asa ana, meme kuɗa ya?" 20 Ika màgə̀r gà mburma ana tə daha a megìrìve ata a Yeruzalem, aà medzè gùrmits a bə̀ɗ a Mbulum akahər ata ya ka, gà àsìŋ gà Girek iɗəm mbàŋa. 21 Tə da a tə̀v Filip ana a dara i kwite Betsayida ika àhə̀ɗ Galile ya, tə daha, ta gwaɗar: "A sàs a mə̀r maŋgàtà a Yesuw te ana, meme, wele aaha." 22 Filip a tsaraka kataya ka, a da, a tsikeha a Andire. Dìte tə da a tə̀v Yesuw sula məmà. Tə daha, ti tsiker. 23 Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Məpàslà ahər ŋa aka sle kuɗa. I huɗ mendze zàakwa ya ka, i ŋget a mezlìbe ana tì zlìb a à ìye, ìye, wùr ana i dara i tə̀v Mbulum a ya. 24 Iye ihər i gweɗe a kurum a nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà: Na tàa tike hwilfe daw ilik a bìye tsə̀ka, a ndze a kataya, à sìkèh a tsà. Ama na tàa slige ka, a sliliŋa. Say wur ŋa ata a gwinekiŋa, dìte naha a ge a ba, a ge a wur hinne. 25 Wùr ana aka waya ɗa mesife ŋgar ika gər àhə̀ɗ aaha ya ka, aka miɗ mbà ka, a dzeye a dər ìvaɗ. Ama wùr ana aka ge kəra i gər a mesife ŋgar a ka, wùra a zle a ihər a tsà, a ne a biy ŋgar aà biybiy. 26 Na aka sàs a wùra aà megìŋ meslire ka, say ma zezem ìye. Ŋgat ka, a ti ndze a i tə̀v ana i ti ndze aɗəm a ya. Aɗàbà wùr ana a giŋ a meslire ya ka, Tsir gà a ti zlìb a à ŋgat mbàŋa." 27 Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Kinèhe ka, àrə̀v a de a aà ìye ya ka, hinne. Dìte i gweɗe a ana, meme ɓàv a? Wànà i gweɗe a a tsir gà ana, zla ika ìye mesèwère are ana a ti le a aà ìye aka miɗ mbà ya ya? Awaŋ, àma ka, i gweɗe a kataya tsà. Aɗàbà ì dara ka, agəra mesèwère are ata ya seyiŋ. 28 Ama i gweɗer a ìvaɗ ka, Tsir gà, ge dukw ana, dìte ka, mburma tì zlìb a à kər a." I dəba bazlam ŋgar ata ya tsàra ka, mifèfile a ɗera i gər ŋa ya, Mbulum a gwa: "Yàa mbə̀r meɗife à ndzə̀ɗa gà ana tì zlìb a dər à ìye ya, a mburma, dìte i ɗif a ter a dər asa." 29 Gà mburma ana i fata ya tserdze, tə tsaraka mifèfile ata. Gà àsìŋ ŋa ta gwa: "A ge a ka, malàkà mbulum." Gà àsìŋ ŋa ìbam, ta gwa: "A ge a ka, gawla Mbulum a fàfəlar." 30 Ama Yesuw a gwaɗa a tar: "Mifèfile ata ta fàfəlara ya ka, agəra ìye tsà, àma ka, aɗàbà kurum. 31 Kinèhe ka, Mbulum a ge a sèriyè agəra gər àhə̀ɗ aaha kuɗa. Kàmala taŋa ya, a zle a ə̀bay aà ə̀bay gà mburma gər àhə̀ɗ a, a delewe a ŋgat ŋa. 32 Iye ka, tà gìs a ìye, ti tike a ìye aà dìzl, tà hitse a dər akaba à ìye aà mbulum. I dəba ŋa ya, i zelere a a gà mburma ya tserdze, tə dara a tə̀v ga ya." 33 A tsik bazlam ata ka, a ɗif dər meme na à mìt a ya. 34 Gà mburma ata ta gwaɗar: "Mì tsaraka i wàkità məpàlà àhəm kwa ya ka, Kiristi, mala məmbàlà à mburma ana Mbulum a gwa, i ti slir a kurumehe a ya ka, a ti ndzewe a aà bəra ka, aà biybiy ana, dìte meme ana, ki gweɗe a ka, say ti tike a wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a ka, aà dìzl, dìte ta hitse a dər aà mbulum asa ya? Weke na a ne wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a dze ya?" 35 Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Kinèhe ka, dzaydzay a riŋ i tə̀v kurum. Ama a ndze a kəlà ka, zàakwa pəra. I tə̀v ana dzaydzay ŋa ata a riŋ i tə̀v kurum mbà ya ka, dum aka miɗ tə̀ma, lùvuŋ mà gə̀s kurum tsà. Aɗàbà wùr ana a de a i lùvuŋ a ka, a sir a tə̀v ana a de a aɗəm a ya tsà. Tìtìktìkka lùvuŋ aka ndàr aka are. 36 Gə̀sum tə̀v dzaydzay ŋa ata, ka zazamum i tə̀v ana a riŋ i tə̀v kurum mbà ya, dìte ka nwim gà mburma dzaydzay ŋa." Yesuw a tsik àba bazlam ata ya tsàra ka, a da, a kàha ba aà tar a. 37 Ku mege aka ge gà dukw menè aà mburma i tə̀v are tar hinne tèkeɗè ka, ta gə̀s ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ tar tsìdze. 38 Dukw ata a ge ba ka, kàmala ana Isaya, mala məmà à guma Mbulum a tsik akahər ata ya, a gwa: "Batsàh mə̀r ŋa, weke na a gə̀s bazlam mə̀r a? Dìte weke na a sər ndzə̀ɗa yak a?" 39 Ama gà mburma ata ti sle aà magə̀sà Yesuw nda gə̀zlə̀ŋ tsə̀ka, kàmala ana Isaya a tsik a asa mbàŋa kaɗə̀ŋ. 40 A gwa: "Mbulum aka ge aà tar gùluf. Aka ne à tar mandàkugùrum aka ndə̀v. Kàmala taŋa ya, ta ŋgat a vatwa asa tsà, tə sər gà dukw ata i metsèhe tar asa tsà mbàŋa. Dìte kwets tàa mbə̀ɗara àhəm a tə̀v ga ya ɓàv tsà asa mbàŋa, na dìte i ta mbele à ter a ya." 41 Isaya a tsik kataya ka, aɗàbà ana a sər mezlìbe ana tì zlìb a à Yesuw a, dìte na a fàfəl aka gər ŋgar a. 42 Tsàatsà ku mege kataya tèkeɗè ka, gà mburma hinne tàa gə̀s Yesuw nda gə̀zlə̀ŋ, ku mege ika màgə̀r gà ə̀bay gà Yahuda tèkeɗè ìbam a. Ama ta gə̀s meɗife dər a bəra tsə̀ka, aɗàbà ana gà Farisa ti ti delewe a tar i ga mahàmà a Mbulum a ya. 43 A sàs a tar ka, tə da a gər a mburma, mà zà biy Mbulum. 44 Alə̀ka i dəba ŋa ya ka, Yesuw a wideye ŋgə̀lakəkkà. I huɗ mewideye ŋgar ata ya ka, a gwa: "Wùr ana aka gìs ìye nda gə̀zlə̀ŋ a ka, a gə̀s taŋa ka, ìye ɗekɗek tsà, a gə̀s ka, wele ana a slərra ìye ya mbàŋa. 45 Wùr ana a riŋ ihər a ŋgetiŋ a ya ka, a ŋget a taŋa ka, a wele ana a slərra ìye ya mbàŋa asa. 46 I dara aka gər àhə̀ɗ a ka, aà məpàtà à dzaydzay ŋa a mburma, dìte ka, gà mburma ana tàa gə̀s ìye nda gə̀zlə̀ŋ tar a ka, tə ndza i lùvuŋ asa tsà. 47 Na wùra aka tsaraka bazlam gà ana i tsik a ya, aka gə̀s tsə̀ka, ìye tsà na a ge ahər a sèriyè ya. Aɗàbà ì dara ka, aà məmbə̀là à mburma ya, tsə̀ka, aà megè aà tar sèriyè tsà. 48 Wùr ana aka niw ìye, aka gə̀s bazlam gà tsə̀ka, sèriyè à gìs a ŋgat a pat mandə̀vandə̀v gər àhə̀ɗ ana Mbulum a ta ge a sèriyè aà mburma ya. Bazlam gà ana i tsik a ya pəra na à gìs a ŋgat i sèriyè a pat ata ya. 49 Aɗàbà ì fàfəl ka, nda gər gà tsà, àma Tsir gà ana a slərra ìye ya, na a gweɗiŋ, fàfəl, tsik naha, kige tsà tsik naaka ya. 50 I sər, dukw ana a tsikiŋ a ka, a vil a kurum a mesife ana à ndìv a tsà aà biybiy a. Agəra taŋa na dukw ana i tsik a ya ka, kalkal, kàmala biy ana Tsir gà a gweɗiŋ, tsik a."

13

1 Akahər ata ka, a zeha mehine ilik na megìrìve Paska gà Yahuda a ndze aɗəm a ya. Yesuw a sər dər tits mede a tə̀v Tsir ŋgar ika gər àhə̀ɗ a ìde ka, aka sle kuɗa. Dàgà piŋŋè na a waya gà mburma ana ɗa ika gər àhə̀ɗ, ti ne gà biy ŋgar a, dìte na kinèhe tèkeɗè, a pat a tar dər parakkà à meweye ŋgar ana a waya tar hinne ya. 2 A pat ata i hàwa ka, tar riŋ ti zim a akaba a ɗaf nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat. Taŋa ə̀bay sitene aka mbə̀r mivile madzàlà gà gər a gə̀zlə̀ŋ a Yudas, kəla Simun Iskariyut, dìte ka, ma ge ɗaf aà Yesuw. 3 Yesuw a sər ka, Tsir ŋgar aka mbə̀r miviler a ba ndzə̀ɗa aà makwàrà gà dukw ana tserdze ya. Ŋgat nda gər ŋgar a sər mbàŋa ka, a dara ka, i tə̀v Mbulum a, dìte a ta mbìɗ a gər tèkeɗè ka, a tə̀v ŋgar asa mbàŋa. 4 I tə̀v ana tar riŋ mayàhàba gər ŋa i tə̀v mazə̀mà dukw mezime tar ata ya ka, a hitse aà mbulum, a suɗara ikaba petek a, a daha, a zla petek magà àba yam a, a dàn dər ba ŋgə̀rəɗ ika də̀mkul a. 5 A daha, a tə̀f yam a tasà, a dzà dər ba aà məbàrà sik gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata, dìte a tèpèɗ a dər aà tar yam ata ya. A dzà ahər ba i tə̀v wele ana a mbereha ya tsàra. 6 Alə̀ka a ndze dər a tə̀v Simun Piyer ka, a gwaɗa a Yesuw: "Ɂaɂa, Batsàh ga ŋa, na a beriŋ a sik ana, kər ìvaɗ a?" 7 Yesuw a gwaɗar aaka: "Kà sər dukw ana i ge a ya tsà, na kinèhe ya, àma ki sir a ka, aka miɗ mbà." 8 Piyer a gwaɗar: "Awaŋ, kər ka, Batsàh ga ŋa, ki beriŋ a sik ìvaɗ tsà." Yesuw a gwaɗar aaka: "Na yàa barak sik tsə̀ka, ki sleme a aà mendze i tə̀v ilik ŋa asa tsà." 9 Simun Piyer a gwaɗar: "Batsàh ga ŋa, na kataya ka, ka beriŋ ka, sik ɗekɗek tsà, beriŋ gà ahər nda gər mbàŋa." 10 Yesuw a gwaɗar: "Wùr ana aka bara ba ya ka, a ndze a ka, tsəɗaŋŋà, a sàsar məbàrà ba masula ŋa asa tsà. A bere a ka, say gà sik ɗekɗek pəra. Kinèhe kurum tserdze ka, məbàrà ŋa. Ama kəlà ka, wùra ilik ika màgə̀r kurum ka, məbàrà ŋa tsà." 11 Yesuw a sər wele ana a ta ge aà ŋgat a ɗaf a. Aɗàbà taŋa na a gwaɗa a tar ka, kurum tserdze tsà na gà məbàrà ŋa ya ya. 12 Alə̀ka Yesuw a bara tar àba sik a lèlè ka, a mà akaba à gà petek ŋgar asa. A daha, a ndza a bə̀ɗ a tə̀v mazə̀mà ɗaf tar ata. I dəba ŋa ya, a gwaɗa a tar: "Kà sərum dukw ana ì ge a kurum a ya? 13 Kurum ihər ki zelwimiŋ a mala medzèŋgè a mə̀r, kige tsà Batsàh mə̀r ŋa ka, ndzer kaɗə̀ŋ, pàrsa iɗəm tsà. Aɗàbà ìye ka, kataya dukw ŋgar. 14 Na ìye mala medzèŋgè a kurum, dìte Batsàh kurum ŋa asa, yàa bara kurum sik seyiŋ ìvaɗ ka, say kurum tèkeɗè, ki bereywim a ba a sik kurum ika màgə̀r kurum ilik ilik tserdze kàmala taŋa ya mbàŋa. 15 Yàa ɗif a kurum dər, meme na ki gwim a ya, dìte ka, ki geywim a ba dukw ana ŋgwal ŋa kàmala biy na ìye i ge a kurum a. 16 Iye ihər i gweɗe a kurum a nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà: Ɓele ka, à zè a mala ga ŋgar tsà, dìte mala meslire à zè a wùr ana a slər ŋgat a ɓàv tsà asa. 17 Kinèhe ka, kà sərum taŋa. Maŋgàyà ba ika màgə̀r kurum ka, hinne, na kàa tikwim gər a guma aaha ya. 18 I fàfəl taŋa ka, aka gər kurum ana tserdze ya tsà. Iye ŋa ì sər gà mburma ana ì pala tar a. Ama dukw ana mewètsè ŋa i wàkità Mbulum akahər ata ya ka, a ge a ba kalkal kàmala taŋa ya kaɗə̀ŋ. Aɗàbà ta gwa ka: 'Wele ana màa zəm akaba ɗaf a ka, a ti niŋ a are.' 19 I tsik a kurum a àba ya dàgà kinèhe, aka na dukuməŋa aka ndzera zùkw tsìye, dìte aka tə̀v ana àlə̀ka aka ndzera ya ka, ki gìswim a ìye nda gə̀zlə̀ŋ, ki sirwim a dər, ìye ka, Wele ana ŋgat ŋa ya ndzer kaɗə̀ŋ. 20 Iye ihər i tsik a kurum a nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà: Wele ana aka gə̀s mala meslire ana i slir a ya ka, a gə̀s taŋa ka, ìye mbàŋa. Dìte wele ana aka gə̀s ìye ya ka, a gə̀s ka, wele ana a slərra ìye ya mbàŋa asa." 21 Yesuw a tsik a tar àba bazlam ata ya tsàra ka, dùwaɗ àrə̀v a da ihər a. A gwaɗa a tar: "Iye ihər i tsik a kurum a nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà: Wùra ilik ika màgə̀r kurum aaha kinèhe ya, a ta ge aà ìye a ɗaf." 22 Gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata, tə tsaraka kataya ka, ta màya akaba à are ika màgə̀r tar ba bà ba ba tserdze. Ama tə sər bazlam ata a tsik ana, aà weke ka, tə sər tsà. 23 Wele ŋgìɗ ilik ika màgə̀r gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw ata ya, ŋgat ka, mandərkwasla ŋgar. A riŋ mandzà ŋa i tə̀v ŋgar bìse. 24 Simun Piyer a zekweraha ahər, kàmala megweɗe ya, mà tsàm bazlam ata aà Yesuw ka, weke na a tsik ahər kataya ya? 25 Aɗàbà taŋa, mandərkwasla Yesuw ata a dzadzakaha à gər ndàra a tə̀v Yesuw. A gwaɗar: "Batsàh mə̀r ŋa, weke na kà tsik ahər kataya dze ya?" 26 Yesuw a gwaɗar aaka: "Yàa sàs ɗaf, yàa ge ahər ala bùnùt, yàa vəlar ka, wele ata na a ta ge aà ìye a ɗaf a." Alə̀ka Yesuw a sàs ɗaf ata, a ge ahər ala, a vəl a Yudas, kəla Simun Iskariyut. 27 Yudas a gə̀s ɗaf ata tsàra ka, ə̀bay sitene a dar a gə̀zlə̀ŋ. Yesuw a gwaɗar: "Dukw ana a sàsak aà mege ya ka, ge àba ya kinèhe tsə̀mà." 28 Wùra ilik ika màgə̀r gà mburma ana tar riŋ ti zim a ɗaf tserdze ya, aka sər, aàmala na Yesuw a tsiker taŋa ya ka, a sər tsà. 29 Aɗàbà ana Yudas ŋgat ka, mala makàslà siŋgwè ya, na gà àsìŋ ŋa i lìwiŋ tar tə dzala, ta gwa: "A ge a ka, Yesuw a gwaɗar: 'Da, tə sə̀kəmara gà dukw mezime aà megìrìve Paska ya.' " Gà mìsle ŋgìɗ ta gwa: "A ge a ka, a gwaɗar: 'Vəl duwa a gà ɓə̀zla matawak zàakwa.' " 30 Yudas a zəm ɗaf ata tsàra ka, a dara a bəra ya ndaàvə̀ɗ ata, aɗàbà hə̀və̀ɗ aka ge. 31 Alə̀ka i dəba Yudas ana a dara iɗəm a bəra ya ka, Yesuw a gwaɗa a tar: "Kinèhe ka, mburma ta ŋget a a mezlìbe ana tì zlìb a à ìye, wùr ana i dara i tə̀v Mbulum a, dìte ta ŋget a a mezlìbe ana ti zlìb a à Mbulum nda tə̀v ga ya mbàŋa. 32 Na mburma ta ŋget a a mezlìbe ana tì zlìb a à Mbulum nda tə̀v ga, ìye, wùr ana i dara i tə̀v ŋgar a ka, Mbulum tèkeɗè, a ɗif a ter a à mezlìbe ana tì zlìb a à ìye ya mbàŋa. Kinèhe bìse na a zle a ŋgat a tə̀v mezlìbe ŋgar ata tì zlìb a dər a. 33 Gà ɓə̀za gà, kinèhe ka, ìye ɗa i tə̀v kurum tə̀ma. Ama kəlà ka, i ndze a hinne asa tsà. Na yàa da aà kurum a ka, ki ti yehwim a ìye. Taŋa kinèhe ka, ì tsik a kurum àba dukw ana i tsik a gà bàba gà Yahuda ya: Ki slwim a aà mede a tə̀v ana i de aɗəm ya tsà. 34 Araha, i tsik a kurum a məpàlà àhəm awiya ŋa. Dukw ana i tsik a ya ka, wayum ba kurum ilik ilik tserdze. Ki weywim a ba ka, kàmala ana ì waya kurum a mbàŋa. 35 Na kàa gwim dər kataya ka, gà mburma tserdze ti sir a dər, kurum ka, gà ɓə̀zla mazàzàmà ìye nda ndzer kaɗə̀ŋ." 36 I fata ya ka, Simun Piyer a gwaɗa a Yesuw: "Batsàh ga ŋa, kà tsik kataya ana, ki de a ana, a ŋga?" Yesuw a gwaɗar aaka: "I de a ka, a tə̀v ana ki sle a aà mezezeme ìye tsìye. Say aka miɗ mbà dzekwiŋ na ki ti zezem a ìye ya." 37 Piyer a gwaɗar: "Batsàh ga ŋa, i sle aà mezezeme a kər tsə̀na, aàla? Aɗàbà ìye ka, yàa hàdzàl ba aà medzèyè à mesife gà aɗàbà kər." 38 Yesuw a gwaɗar aaka: "Kàa hàdzàl ba aà medzèyè à mesife yak aɗàbà ìye ndzer a? Iye ihər i gweɗek a nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà: Ələ̀k guŋgwazl a ti tiwe a ka, kàa mbə̀r megweɗe medzige màkər, ì sər ŋgat tsà."

14

1 I dəba bazlam ata ya ka, Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Arə̀v ma da aà kurum a tsà. Gə̀sum Mbulum nda gə̀zlə̀ŋ kurum, dìte ka, gə̀sum ìye mbàŋa. 2 Gà ga a riŋ i bəra Tsir gà pàmpàm hinne. Na mege tə̀v riŋ tsə̀ka, ana ka, i tsik a kurum a tsà. Kinèhe ka, ìye ihər i de a, i ti lèmbeɗe a kurum a àba tə̀v mendze ata ya. 3 Na yàa da, yàa làmbaɗa a kurumara àba tə̀v mendze ata ya ka, i mbìɗere a gər a tə̀v kurum a, dìte i ndzìk a kurum a tə̀v gà, kurum tèkeɗè, ki ndzwim a i tə̀v ana ìye iɗəm a mbàŋa. 4 Kurum ka, kà sərum vatwa tə̀v ana ìye ihər i de aɗəm a ya." 5 Tumas a gwaɗar: "Batsàh mə̀r ŋa, mì sər tə̀v ana ki de aɗəm a ya tsà. Dìte meme na mìi sle aà mesire a vatwa ŋa dze ya?" 6 Yesuw a gwaɗar aaka: "Iye na a ne vatwa ata ya. Ki ŋgetwim a ndzer nda mesife ka, i tə̀v ga ya mbàŋa. Wùra a sle a aà mede a tə̀v Tsir gà tsà, say na nda tə̀v ga ilik tsìye. 7 Na kàa sərum ìye ka, ki sirwim a Tsir gà mbàŋa. Dàgà aà kinèhe ya, kà sərum ŋgat, dìte kàa ŋgatumar." 8 Filip a gwaɗar: "Batsàh mə̀r ŋa, ɗif a mə̀r à Tsir yak ŋa, tsam ka, aka ndə̀v." 9 Yesuw a gwaɗar aaka: "Yàa ndza hinne na i tə̀v kurum dze ana, kà sər ìye tsà hiywe ya, Filip? Na wùra aka ŋgetiŋ ka, a ŋgat taŋa ka, a Tsir gà mbàŋa. Aàmala na ki gweɗe a ka, say ɗif a mə̀r à Tsir yak ŋa asa dzekwiŋ a? 10 Wànà kàa gə̀s ìye, kà sər tsìye ka, mə̀r nda Tsir gà mandzà ŋa i tə̀v ilik ŋa ya? Gà bazlam ana i tsik a kurum a tserdze ya ka, nda meweye gà tsà. I mà ka, à biy Tsir gà ana mə̀r mandzà ŋa i tə̀v ilik ŋa, a ge a megè ìmir nda ahər gà ya. 11 Gə̀sum bazlam gà ana i gwaɗa a kurum ka, mə̀r ilik nda Tsir gà, ìye i tə̀v ŋgar, ŋgat tèkeɗè, i tə̀v ga ya. Na kàa gə̀sum taŋa ì tsik a kurum a tsə̀ka, gə̀sum bazlam megè ìmir aaha ì gewa ya, àsla pəra ka, ìde. 12 Iye ihər i gweɗe a kurum a nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà: Wele ana aka gə̀s ìye nda gə̀zlə̀ŋ a ka, a ge a gà megè ìmir ana ìye ihər i ge a ya mbàŋa. A ta ge a ka, gà bàba gà megè ìmir ana à ze a taŋa ya, aɗàbà ìye ihər i de a a tə̀v Tsir gà. 13 Dukw ana tserdze kàa wizwim nda zləm gà ya ka, i vil a kuruməŋa, na dìte mburma ti zlìb a à Tsir gà, aɗàbà ìye ana Kəla ŋgar a. 14 Na kàa wizwim duwa tserdze nda zləm gà ka, i vil a kuruməŋa." 15 Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Na kàa wayum ìye ka, ki gìswim a məpàlà àhəm gà ana i tsik a ya mbàŋa. 16 - 17 I ta heme a a Tsir gà, ma slər a kurumara mìsle ŋgìɗ a, aà mazlàkà kurum, kàmala megweɗe ya ka, Mèzìte Mesife ana a ɗif a kurum a à ndzer, a ndze a i tə̀v kurum kə̀la pat aà biybiy a. Gà mburma ana ti zezem a gər àhə̀ɗ ka, ti sle aà meŋgete a tsà, aɗàbà ana tə sər tsà, dìte ka, ta ŋgeter a tsà asa ya. Ama kurum ka, ki sirwim a ŋgat, aɗàbà ana a dere a ka, a ndze a i gə̀zlə̀ŋ kurum, ki ndzwim a tserdze i tə̀v ilik ŋa ya. 18 Aɗàbà taŋa, sərum dər ka, i ta miyek à kurum a à gər kurum kàmala gà ɓə̀za kəla megile ya tsà. I mbìɗere a gər a tə̀v kurum a. 19 I huɗ mendze zàakwa ya ka, i de a ika gər àhə̀ɗ a. Ama kəlà ka, i ndze a i tə̀v kurum hiywe. Aɗàbà ana ìye riŋ nda gà mesife ya, kurum tèkeɗè, ki ti ndzwim a nda gà mesife ata mbàŋa. 20 Na pat ana Mezìtè Mesife Mbulum a dere a a tə̀v kurum a, aka ndzera ka, ki ti sirwim a dər, mə̀r ilik nda Tsir gà, ìye riŋ i tə̀v ŋgar, kurum tèkeɗè, mandzà ŋa i tə̀v i ilik ŋa nda gà ìye. Iye tèkeɗè, ìye riŋ mandzà ŋa i gə̀zlə̀ŋ kurum. 21 Wùr ana aka gə̀s məpàlà àhəm gà, a dzàr gùrmits a bə̀ɗ a ka, ŋgat na a waya ìye ndzer a. Ama wele ana a waya ìye ya ka, Tsir gà tèkeɗè, a weye a ŋgat mbàŋa. Dìte ìye ìbam, i weye a ŋgat asa mbàŋa. I ta pèter a à ndzə̀ɗa gà." 22 Wele ŋgìɗ pàm, zləm ŋgar Yudas asa, tsə̀ka, kəla Iskariyut tsà, a gwaɗa a Yesuw: "Batsàh mə̀r ŋa, meme na a sàsak ki pèt a mə̀r a à ndzə̀ɗa yak ka, a mə̀r ɗekɗek a? Dìte ki pèt a dər a gà mburma ana ti zezem a gər àhə̀ɗ a tsìye?" 23 Yesuw a gwaɗar aaka: "Wùr ana a weye a ìye ya ka, a ti dzè a gùrmits a bə̀ɗ a dukw ana i tsik a ya mbàŋa. Tsir gà a ta weye a ŋgat, dìte ka, mə̀r məmà mìi dere a, mìi ndze a nda gà ŋgat. 24 Wele ana a waya ìye tsìye ka, a dzè a gùrmits a bə̀ɗ a mifèfile gà ɓàv tsà. Dukw ana kà tsarakum a ka, a dara ka, i madzàlà gà gər gà ya tsà. Ama a dara ka, i tə̀v Tsir gà ana a slərra ìye ya. 25 I tsik a kurum àba bazlam aaha ya ka, aɗàbà ana ìye ɗa i tə̀v kurum mbà ya. 26 Wele ana a ti zlèk a kurum a, kàmala megweɗe ya, Mèzìte Mesife ana Tsir gà a ti slir a kurumere a avùkw ìye ya, a ti ɗif a kurum a à dukw tserdze, dìte gà dukw ata i tsik a kurum a tserdze, tà mèye a kurumere a a gər a. 27 Ama kinèhe i de a aà kurum a ka, i vil a kurum a àba matàslà yam gà a gə̀zlə̀ŋ kurum a. Ki ndzwim a dər ɗa barbararra lèlè. I vil a kurum a ka, kàmala biy ana gər àhə̀ɗ a vil a kurum a ya tsà. Ki gwim magə̀ɗa, àrə̀v ma da aà kurum a tsà. 28 Kàa tsarakum dukw ana i gwaɗa a kurum ka: 'I de a aà kurum a, dìte i mère a a tə̀v kurum a' ya. Na kàa wayum ìye ka, ŋgeywim ba hinne, aɗàbà ana kàa sərum dər, i de a a tə̀v Tsir gà, ŋgat ka, batsàh ŋa, a zà ìye ya. 29 Yàa tsik a kurum àba məpàslà ahər ŋa a gà dukw ata ti ta ge a ba aka miɗ mbà i tə̀v ana tàa ndzera zùkw tsìye ya, dìte i tə̀v ana aka ndzera ya ka, ki gìswim a nda gə̀zlə̀ŋ kuɗa. 30 Kinèhe ka, i tsik a kurum a duwa hinne asa tsà, aɗàbà ə̀bay gər àhə̀ɗ aaha aka à mendzera. Ama kəlà ka, ndzə̀ɗa ŋgar a riŋ aà mekwere ìye tətsà. 31 Ama i ge a ka, kàmala ana Tsir gà a gweɗiŋ, ge ya, na dìte ku weke ma sər dər ka, ì waya ŋgat a. Kinèhe ka, hitswim aà mbulum, tàkwa i faha ya."

15

1 Alə̀ka Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Iye ka, kàmala ŋgwal dìzl ɗaf ana a we a lèlè ya. Dìte Tsir gà ka, a ne mala gùvàh, à fìtiŋa. 2 Ahər ana a we a lèlè tsìye ka, a sès a ihər a. Ama ahər ana a we a ya ka, a tìrìtser a àhəm pəra, dìte ka, ma zlala ahər, ma wa lèlè. 3 Kurum kà nwim ka, tsəɗaŋŋà, aɗàbà guma aaha ì tsik a kurum a. 4 Ndzum i tə̀v gà, kàmala ahər dìzl ɗaf ana mandzà ŋa aà dìzl ŋa ya, dìte ka, ìye tèkeɗè, i ndze a i tə̀v kurum. Ahər dìzl ɗaf a sle aà mewe a à gər ŋgar tsà na àhəm dìzl ŋa ihər tsìye. Kərgà taŋa ya mbàŋa, ki slwim a aà megè duwa ilik tsà na kàa ndzum i tə̀v ilik ŋa nda gà ìye tsìye. 5 Iye ì ne ka, kàmala dìzl ɗaf ata ya, dìte kurum kà nwim ka, gà ɓə̀za ahər ŋana. Wùr ana a ndze a i tə̀v ga, ìye tèkeɗè, i ndze a i tə̀v ŋgar a ka, ŋgat a ne ka, kàmala ahər dìzl ɗaf ata a we a hinne ya. Ama wùr ana a ndze a i tə̀v gà tsìye ka, a sle a aà megè duwa ilik tsìdze. 6 Wele ana ŋgat i tə̀v ga tsìye ka, Mbulum a niw a ŋgat. A ne a kàmala ahər dìzl ɗaf ana tə sàs ihər a, tì yè a a dala, dìte a kwile a ya. Na aka kula ka, ti yeher a gər, dìte tì dzèr a akwa, a weniŋa. 7 Na bə̀la kurum riŋ ki ndzwim a i tə̀v gà, ki gìswim a bazlam ga, ki zezemwim a lèlè ka, wizwim dukw ana a sàs a kurum a, ki ŋgetwimiŋa. 8 Na kàa nwim kàmala dìzl ɗaf ata a wa hinne ya ka, gà mburma ti sir a dər ka, kurum gà ɓə̀zla mezezeme ìye ndzer kaɗə̀ŋ. Kàmala taŋa ya, mezlìbe ana tì zlìb a à Mbulum Tsir gà ya, à pèt a àba parakkà lèlè. 9 I waya kurum ka, kàmala Tsir gà ana a waya ìye ya mbàŋa. Ndzum i tə̀v meweye gà ana ì waya kurum a kə̀la pat aka miɗ aka miɗ. 10 Na kàa dzùm gùrmits a bə̀ɗ a məpàlà àhəm gà kàmala biy ana ìye ihər i dze a a bə̀ɗ a biy Tsir gà ya ka, ki ndzwim a i tə̀v meweye gà ana ì waya kurum a kə̀la pat, kàmala ìye ana mandzà ŋa i tə̀v meweye ŋgar ana a waya ìye ya mbàŋa te. 11 I tsik a kurum gà dukw ata ka, dìte maŋgàyà ba ana i ŋgeye a ba ya ka, ma ge i tə̀v kurum, dìte mà ràh a gə̀zlə̀ŋ kurum tsìsl lèlè. 12 Məpàlà àhəm gà ana ì tsik a kurum a ka, araha: Wayum ba ilik ilik tserdze kàmala ìye ana ì waya kurum a. 13 Na wùra a dzeye a à mesife ŋgar nda mezìwè gər ŋgar, aɗàbà gà masla ŋgar ka, mawàyà ba a riŋ a zè a taŋa tsà. 14 Kurum ka, gà masla gà, na kàa gwim dukw ana ì gwaɗa a kurum, gwim a. 15 I sle aà mezele a kurum a ka, gà ɓə̀zla meslire gà asa tsà, aɗàbà gà ɓə̀zla meslire ka, tə sər dukw ana mala ga tar a ge a ya tsà. I zel a kurum a ka, gà masla gà ìvaɗ. Kà sərum taŋa ka, aɗàbà ana yàa mbə̀r meɗife a kurum à guma ana ì tsarakara i tə̀v Tsir gà ya fit. 16 Kurum tsà na kà zlum ìye kàmala Batsàh kurum ŋa ya. Ama ìye na a pala kurum a, dìte kà nwim gà ɓə̀zla mezezeme ìye ìvaɗ. I pala kurum ka, aà megè meslire gà, dìte ka nwim kàmala dìzl ɗaf ata a we a hinne ya. Mege ìmir kurum a de a aka miɗ aka miɗ, a ndze a aà biybiy. Kərgà taŋa ya na, dukw ana ki wizwim a aà Tsir gà nda zləm gà ya ka, a vil a kuruməŋa. 17 Aɗàbà taŋa na kinèhe ìye ihər i gweɗe a kurum a ka, wayum ba kurum ilik ilik tserdze ya." 18 Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Na gà mburma ana ti zezem a gər àhə̀ɗ a, tàa ne a kurum are ka, sərum dər ka, tàa mbə̀r meniŋ are mbàŋa. 19 Na mege kurum gà mburma ana ti zezem a gər àhə̀ɗ a ka, ana ka, ta weye a kurum, aɗàbà ana kà nwim gà mburma tar a. Ama kinèhe ka, yàa palara kurum i lìwiŋ tar a, dìte na kà nwim gà mburma tar asa tsìye. Aɗàbà taŋa na gà mburma ana ti zezem a gər àhə̀ɗ ti ne a kurum are ya. 20 Bazlam ana ndeɗiŋa ì tsik a kurum a ka, mə̀ mə̀ts a kurum gər tsà, na ì gwa ka, mala meslire a zè a mala ga ŋgar tsìye ya. Na tàa sèwèriŋ are ka, ti ti sèwèr a kurum a are mbàŋa. Na tàa dzà gùrmits a bə̀ɗ a guma gà ka, ti ti dze a a bə̀ɗ a biy kurum mbàŋa. 21 Ama ti sèwèreye a kurum a are ata tserdze ya ka, agəra ìye, aɗàbà ana tàa sər wele ana a slərra ìye ya tsìye. 22 Na mege i dara ndeɗiŋa, dìte ì tsik a tar gà bazlam tsə̀ka, ana ka, Mbulum à gìs a tar nda sèriyè ŋgar tsà. Ama kinèhe ka, tàa tsaraka dukw ana i tsik a ya tserdze, dìte ta ge a dər akaba bakal ka, bakal tar ata à pìl a asa tsà. 23 Wùr ana aka niŋ are ya ka, a ne are ka, a Tsir gà mbàŋa. 24 Na mege ndeɗiŋa yàa mbə̀r megè gà megè ìmir ana wùra ilik ika màgə̀r tar a, aka ge tsìye tsə̀ka, ana ka, Mbulum à gìs a tar nda sèriyè ŋgar tsà. Ama kinèhe, ku mege tàa ŋgat a gà megè ìmir gà ana i ge ya tèkeɗè ka, tar riŋ ti ne a mə̀r a dər akaba are nda Tsir gà hiywe pəra. 25 Gà dukw ata ta ge a ba kataya ka, dìte bazlam ana mewètsè ŋa i wàkità məpàlà àhəm tar a, mə̀ pàt àba lèlè, a gwa: 'Ti niŋ are ka, taf masak ŋa.' 26 Ama wele ana à zlèk a kurum a ka, a deriŋa, kàmala megweɗe ya, Mèzìte Mesife ana a ɗif a à ndzer ŋa a mburma ya. A dere a ka, i tə̀v Tsir gà ya. Na yàa da a tə̀v ŋgar ka, i slir a kurumeriŋa. A tsik a a mburma tserdze, ìye ana weke ka, a ne a mala sìda gà. 27 Dìte kurum tèkeɗè, ki nwim a gà ɓə̀zla sìda gà mbàŋa, aɗàbà ana kurum riŋ mandzà ŋa i tə̀v ga dàgà piŋŋè ya.

16

1 I tsik a kurum a kataya ka, dìte i tə̀v ana gà mburma ti sèwèr a kurum a are ya ka, ka ta miyakum à megìse ìye i gə̀zlə̀ŋ kurum a tsà. 2 Ti ti delewere a kurum i ga mahàmà a Mbulum tar a. Pat ŋa a riŋ a ndzere a ka, wùra à kìɗ a aà kurum a, a gweɗe a, ì ge taŋa ka, dukw ana a tsàhən aà Mbulum a. 3 Ti ta ge a kataya ka, aɗàbà ana tə sər Tsir gà tsìye, dìte ka, tə sər ìye tsà mbàŋa ya. 4 Ama ì tsik a kurum kataya ka, dìte i tə̀v ana gà pat ŋa tàa ndzera, tì sèwèr a kurum are kàmala taŋa ya ka, ki sirwim a dər, a tsik a mə̀r ka, ndzer kaɗə̀ŋ." Yesuw a gwaɗa a tar asa: "I gə̀s metsike a kurum dàgà piŋŋè tsə̀ka, aɗàbà ana ìye riŋ i tə̀v kurum mbà ya. 5 Ama kinèhe ka, i tsik a kurum a àba ya, aɗàbà ana i de a aà kurum a, i de a a tə̀v wele ana a slərra ìye ya. Ama wùra ilik i tə̀v kurum a, a ta gweɗiŋ a ka, ki de a a ŋga tsà. 6 Matsə̀ɓatsə̀ɓ i gə̀zlə̀ŋ kurum ìvaɗ, aɗàbà ana ì gwaɗa a kurum ka, i de a aà kurum a ya. 7 Ama dzùmar zləm, gə̀sum dukw ana i tsik a kurum a ya ka, ndzer kaɗə̀ŋ. A ge a kurum a ŋgwal ŋa ka, na yàa da à kurum a ìvaɗ, aɗàbà ana yàa da tsə̀ka, mala mazlàkà kurum ata a dere a a tə̀v kurum a asa tsà. Ama na yàa da ka, i slirre a tə̀v kurum a. 8 Na aka dara ka, a ɗif a à ndzer ŋa a gà mburma ana ti zezem a gər àhə̀ɗ a, dìte ti sir aàba a i bakal tar ana ta ge a ya, nda gà i dukw ana ŋgwal ŋa ika miɗ Mbulum a. Ti sir a mbàŋa ka, Mbulum na à sès a ikaba sèriyè tar a. 9 A ti ɗe a ter a dər ka, tar gà ɓə̀zla bakal, aɗàbà ana tàa gə̀s ìye nda gə̀zlə̀ŋ tar tsìye. 10 A ti ɗe a ter a asa ka, ìye na ŋgwal ŋa ndzer ika miɗ Mbulum a. Ti sir a taŋa ka, aɗàbà ana ìye ihər i de a a tə̀v Tsir gà, ki ta ŋgetwim a asa tsìye. 11 Dìte a ti ɗe a ter a dər asa mbàŋa ka, Mbulum na a ti sès a ikaba sèriyè tar a ya, aɗàbà ti sir a ka, sèriyè aka mbə̀r megìse ə̀bay gər àhə̀ɗ aaha kinèhe ya. 12 Taŋa gà dukw a riŋ aà metsike a kurum ka, hinne asa, àma ki slwim a aà mesire kinèhe zùkw tsà. 13 Na Mèzìte Mesife Mbulum ata a ɗif a à ndzer a mburma ya, aka dara ka, a ɗif a kurum a à ndzer ŋgar ata aka gər duwa tserdze kuɗa. A ta fèfil a ka, nda ndzə̀ɗa ŋgar tsà. Ama a ti tsik a kurum a ka, dukw ana a tsarakara i tə̀v Tsir gà ya, dìte à ta mè a kurum a à gà dukw ana ti ta ge a ba ika miɗ mbà ya mbàŋa. 14 Gà mburma tì zlìb a à ìye, aɗàbà ŋgat, agəra ana a tsarakara bazlam i tə̀v ga ya, dìte na à mè a kurum a dər a. 15 Dukw ana i ahər Tsir gà tserdze ya ka, biy gà mbàŋa. Aɗàbà taŋa, ì gwa: Dukw ana Mèzìte Mesife Mbulum à mè a kurum a dər a ka, i tə̀v ga ya na a tsarakara ya." 16 Yesuw a gwaɗa a tar asa: "I huɗ mendze zàakwa ya ka, ki ta ŋgetwimiŋ a asa tsà, dìte i huɗ mendze zàakwa ya asa ka, ki ta ŋgetwimiŋ a asa." 17 Gà àsìŋ ŋa ika màgə̀r gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata tə tsaraka kataya ka, ta gwaɗaba ika màgə̀r tar: "Dukula na a sàsar aà megweɗe i huɗ bazlam ŋgar ata, a gwa ka: I huɗ mendze zàakwa ya ka, ki ta ŋgetwimiŋ a asa tsà, dìte ka, i huɗ mendze zàakwa ya ka, ki ta ŋgetwimiŋ a asa ya? Dìte biy na a gwa asa ka: Aɗàbà ana i de a a tə̀v Tsir gà ya asa dze ya? 18 Dukula na a ne i huɗ mendze ata zàakwa a tsik a ya? Ama kà sərakwa dər dukw ana a sàsar aà metsike ya tsà." 19 I huɗ bazlam tar ata ya ka, Yesuw a sər a taraha aka dukw ana a sàs a tar aà mewize aà ŋgat a. A gwaɗa a tar aaka: "I gwaɗa a kurum ka, i huɗ mendze zàakwa ya ka, ki ta ŋgetwimiŋ a asa tsà, dìte i huɗ mendze zàakwa ya asa ka, ki ta ŋgetwimiŋ a ya. Ama bazlam ata ì tsik a ana, a wise a kurum gər a? 20 Iye ihər i tsik a kurum a nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà: Ki gwim a àrə̀v tur tur tur nda gà tuwa hinne, àma gà mburma ana ti zezem a gər àhə̀ɗ a ka, ta ŋgeye a ba. Malàhalàh ŋa ka, ki gwim a àrə̀v hinne, àma i dəba ŋa ya ka, àrə̀v kurum ata a ne a maŋgàyà ba kuɗa. 21 A ne kàmala mə̀kəs ana mawà kəla a dzà ahər ba ya. Malàhalàh ŋa ka, àrə̀v a de a ihər a hinne, aɗàbà kəla ana a wir ahər a ya. Ama àlə̀ka aka wa ka, a ŋgeye a ba, aɗàbà kəla ana a wa ya. Mawùrà ŋa ata aka mə̀tsar gər tsàra. 22 Kàmala taŋa ya, i tə̀v kurum tèkeɗè, kataya mbàŋa. Taŋa i tə̀v kurum i faha ka, ki gwim a àrə̀v hinne. Ama i dəba ŋa ya ka, ki ta ŋgetekwebe a asa. Ki ta ŋgeywim a ba hinne, dìte wùra ilik a sle a aà mazlà aà kurum dukw maŋgàyà ba ata ya asa tsà. 23 Pat ŋa aka ndzera ka, ki sirwim a lèlè, ki wizwim a aà ìye duwa asa tsà. Iye ihər i tsik a kurum a nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà: Dukw ana ki wizwim a aà Tsir gà tserdze nda zləm gà ya ka, a vil a kuruməŋa. 24 Haa kinèhe tèkeɗè, kàa wizwim duwa nda zləm gà zùkw tsà. Ama ka, wizwim ahər, a vil a kurum a dukw ana kà wizwim a, dìte ka, maŋgàyà ba mà ràh a gə̀zlə̀ŋ kurum tsìsl lèlè." 25 Yesuw a tsik a tar asa mbàŋa, a gwaɗa a tar: "I tsik a kurum gà dukw ata tserdze ya ka, mendzìkìɗè ba duwa. Ama pat ŋgìɗ a ndzere a ka, i ta fèfil a kurum a bazlam mendzìkìɗè ba duwa asa tsà. I ɗif a kurum a ka, à bazlam aka gər Tsir gà parakkà lèlè. 26 Pat ŋa ata aka ndzera ka, ki ta wizwim a duwa aà Tsir gà nda zləm gà. Iye ihər i gweɗe a kuruməŋa, ìye na i ta hemer a aɗàbà kurum a tsà. 27 Aɗàbà ŋgat na a waya kurum a dukw ŋgar. A waya kurum ka, aɗàbà ana kà wayum ìye, kàa gə̀sum ìye nda gə̀zlə̀ŋ, kà sərum dər, ì dara ka, i tə̀v ŋgar a ya. 28 I dara i tə̀v Tsir gà i mbulum a aka gər àhə̀ɗ a. Kinèhe ka, i de a ika gər àhə̀ɗ a, i mbìɗ a gər a tə̀v ŋgar asa." 29 Gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat ata tə tsaraka kataya ka, ta gwaɗar: "Araha, kàa fàfəl parakkà lèlè kuɗa, bazlam mendzìkìɗè ba duwa iɗəm asa tsà. 30 Kinèhe mì sər ka, kà sər duwa tserdze, ku mege ə̀lə̀k wùra a dzele a, a wiz aà kər a duwa ka, kàa mbə̀r mesirer aakaha. Aɗàbà taŋa na mì gə̀s kər nda gə̀zlə̀ŋ, mì sər, kà dara ka, i tə̀v Mbulum a ya." 31 Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Kinèhe ana, kàa gə̀sum ìye nda gə̀zlə̀ŋ kuɗa dər a? 32 Araha pat ŋa a deriŋa, àsla ka, aka ndzera aka ndə̀v, i tə̀v ana sweyèh sweyèh ki tìzwim a ikaba ya tserdze, ku weke a de a a ma ŋgar, ki miyekwim a à ìye à gər gà ilik a. Ama i ti ndze a ka, à gər gà ilik kaɗə̀ŋ tsà, aɗàbà Tsir gà a riŋ i tə̀v ga hiywe. 33 I tsik a kurum gà dukw ata tserdze ya ka, dìte kà ndzakwa nda gà ìye, ki ŋgetwim a matàslà yam a gə̀zlə̀ŋ zayya lèlè. Ika gər àhə̀ɗ ka, ki sèwèrwim a are. Ama kəlà ka, àrə̀v ma da aà kurum a tsà, gə̀sum gə̀zlə̀ŋ, aɗàbà yàa mbà aà gà dukw ana ika gər àhə̀ɗ tserdze ya."

17

1 Yesuw a fàfəl a tar àba ya kataya tsàra ka, a fə̀r a gə̀zà mbulum, a gwaɗaha a Tsir ŋgar: "Tsir gà, məpàslà ahər yak ana kà pesliŋ a ka, aka ndze aɗəm kuɗa. Pat à ndzə̀ɗa ana tì zlìb à ìye a, Kəla yak a, dìte na, gà mburma tèkeɗè, tì zlìb à kər a nda tə̀v gà ya mbàŋa. 2 Kər kàa viliŋ ndzə̀ɗa aka gər gà mburma tserdze, aɗàbà taŋa na i sle a aà məvə̀là mesife ana à ndìv a tsà aà biybiy a, a gà na kà dzìŋ tar a ahər a ya. 3 Wùr ana aka ŋgat mesife ana à ndìv a tsìye ka, a sər, kər na Mbulum ndzer a, dìte a sər, ìye Yesuw Kiristi ana kà slərra ìye ya mbàŋa. 4 A gər ana ìye ɗa mandzà ŋa ika gər àhə̀ɗ a ka, yàa ɗif à ndzə̀ɗa yak ana tì zlìb à kər a, a mburma. Yàa ndə̀v à megè ìmir yak ana kà slər aakara ìye ya. 5 Aɗàbà taŋa kinèhe ka, Tsir gà, zla ìye a tə̀v ndzə̀ɗa ana tì zlìb a iɗəm à ma ya. Viliŋ ndzə̀ɗa ana tə zlə̀bawa à ma dàgà aà gər ana gər àhə̀ɗ a riŋ zùkw tsìye. 6 Yàa ɗif à kər a gà mburma ana kà pala tar ika gər àhə̀ɗ a, kà dzìŋ tar ahər a. Tar ka, gà mburma ana ti ne gà biy yak, dìte kà dzìŋ tar a mbàŋa. Tàa dzà gùrmits a bə̀ɗ a bazlam yak, tàa gə̀s aà kər àhəm. 7 Tə sər kinèhe, dukw ana tserdze kà dzìŋ ahər a ka, a dara ka, i tə̀v yak a. 8 Aɗàbà yàa tsik a tar bazlam ana kà tsikiŋ a zləm, ki gweɗiŋ, daha, tsik a tar a. Dìte tàa gə̀s lèlè, tàa sər dər, ì dara ka, i tə̀v yak a ndzer. Dìte tàa gə̀s ìye, tə sər ka, kər na a slərra ìye ya mbàŋa. 9 I hemek a aɗàbà tar, tsə̀ka, agəra gà mburma ana ti zezem a gər àhə̀ɗ a tsà. Ama i hemek a ka, agəra gà mburma ana kà dzìŋ tar a ahər a, aɗàbà tar ka, gà mburma yak. 10 Gà na gà biy yak a ka, taŋa biy gà mbàŋa, dìte gà biy gà ka, gà biy yak mbàŋa asa, kwiye iɗəm tsà. Dìte na ndzə̀ɗa ana tì zlìb a à ìye ya ka, a wideɗ a àba ika màgə̀r tar a. 11 Iye kinèhe ka, kàmala ana ìye ɗa ika gər àhə̀ɗ asa tsìye, ìye ihər i dehe a a tə̀v yak. Ama tar ka, mandzà ŋa ɗa ika gər àhə̀ɗ hiywe. Tsir gà, kər na tsəɗaŋŋà ya, kàa viliŋ ndzə̀ɗa yak. Ama kinèhe ka, kasla tar nda ndzə̀ɗa ata kà viliŋ a mbàŋa asa, dìte tə ndza ndèɓekke i tə̀v ilik ŋa, kàmala ana kà ndzawuma nda kər i tə̀v i ilik ŋa ya mbàŋa. 12 I huɗ mendze mə̀r ana mì ndzawa akaba ɗa nda gà tar a ka, ì kaslawa tar nda ndzə̀ɗa yak ana kà viliŋ a. I gə̀s tar lèlè. Wùra ilik ika màgə̀r tar a aka dzeye tsà, say wele ana a dzeye à ba ŋgar a, kàmala ana akahər ata mewètsè ŋa a riŋ i wàkità Mbulum, ta gwa ka, a ta ge a ba ya. 13 Ama kinèhe ka, i dehe a a tə̀v yak. I tsikewa gà bazlam ata tserdze ya ka, akahər ana ìye ɗa ika gər àhə̀ɗ mbà ya, dìte maŋgàyà ba ana i ŋgeye a ba ya ka, ma ge i tə̀v tar, mà ràh a gə̀zlə̀ŋ tar. 14 Yàa mà a tar à bazlam yak ana kà tsikiŋara ya. Ama gà mburma ana ti zezem a gər àhə̀ɗ a ka, ti ne a tar are, aɗàbà ana tar gà mburma tar tsìye, kàmala ìye ana mburma tar tsìye mbàŋa. 15 I heme a ka, dìte kà ndzə̀k tar ika gər àhə̀ɗ a ɓàv tsà, àma kasla tar i tə̀v wele ana ŋgwal ŋa tsìye. 16 Aɗàbà tar ka, gà mburma ana ti zezem a gər àhə̀ɗ a asa tsà, kàmala ìye ana mburma ŋgar tsìye mbàŋa. 17 Ne à tar gà tsəɗaŋŋà, ɗif a tar à dukw ana ndzer a, dìte ka, ti ne gà mburma yak ana ndzer kuɗa ya. Aɗàbà bazlam yak na ndzer a. 18 Kàmala kər ana kà slərra ìye aka gər àhə̀ɗ ka, ìye tèkeɗè, ìye ihər i slir a tar aà megè megè ìmir gà ɗa ika gər àhə̀ɗ mbàŋa. 19 I vilek a mesife gà, aɗàbà tar, dìte tar tèkeɗè, ti ne gà mburma yak nda ndzer ŋa mbàŋa. 20 Iye i hemek a ka, agəra tar ana i tə̀v ga ya ɗekɗek tsà, àma agəra ga mburma ana ti ta gìs a ìye nda gə̀zlə̀ŋ aka miɗ mbà, agəra guma tar ana ti tsik a ter a ya mbàŋa. 21 Iye riŋ i hemek a ka, dìte tar ata tserdze tə ndza i tə̀v ilik ŋa. Tə ndza i tə̀v ma kàmala kər ana mandzà ŋa i tə̀v ga ya, Tsir gà, dìte ìye tèkeɗè, mandzà ŋa slìpèhhe i tə̀v yak. Tə ndza i tə̀v ma kàmala taŋa ya, dìte ka, gà mburma ana ti zezem a gər àhə̀ɗ a, tà gə̀s ka, kər ana kà slərra ìye ya ndzer kaɗə̀ŋ. 22 Yàa vəl a tar ndzə̀ɗa gà ana tì zlìb a ìye, kàmala ana kà viliŋ a mbàŋa te, dìte ka, tə ndza i tə̀v ilik ŋa kàmala ma ana ilik a. 23 Iye i ndze a i tə̀v tar, kàmala ana kər ki ndze a i tə̀v ga ya, dìte ti ne ba ilik, ti ndze a i tə̀v ilik ŋa tserdze. Dìte gà mburma ana ti zezem a gər àhə̀ɗ a ka, tə sər dər, kər na kà slərra ìye ya ndzer a. Tə sər mbàŋa ka, kər kà waya gà mburma yak kàmala ana kər kà waya ìye ya mbàŋa. 24 Tsir gà, a sèsiŋ ka, gà mburma ana kà dzìŋ tar a ahər a ka, ti ndze a a tə̀v ana i ti ndze aɗəm ya mbàŋa, dìte ta ŋgetiŋ i tə̀v ndzə̀ɗa gà ana tì zlìb a dər à ìye, kà viliŋ ə̀bay a. Kà viliŋ ka, aɗàbà ana kà waya ìye dàgà aà gər ana gər àhə̀ɗ megè ŋa zùkw tsìye. 25 Tsir ga, kər ka, mala ndzer. Gà mburma ana ti zezem a gər àhə̀ɗ a ka, tə sər kər tsà. Ama ìye ka, ì sər kər, dìte gà mburma aaha kà dzìŋ tar a ahər a tèkeɗè, tə sər kər mbàŋa. Tə sər ka, kər na a slərra ìye ya. 26 Yàa ɗif a tar àba à kər a. Ama a sèsiŋ ka, i ɗif a ter a dər hiywe aka miɗ aka miɗ asa, dìte mawàyà ba yak ana kà waya ìye ya, mà ràh a gə̀zlə̀ŋ tar, ìye tèkeɗè, ìye riŋ mandzà ŋa i gə̀zlə̀ŋ tar mbàŋa."

18

1 Yesuw a ndə̀v à meheme ŋgar ata tsàra ka, ta màh ba nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat, tə da aka lìdè meriyew duwa, tə zalar Kidirun. Tə daha ka, tə da a dzèrnè duwa a riŋ i fata. 2 Yudas ana a ta ge a ɗaf aà Yesuw a tèkeɗè, a sər tə̀v ata mbàŋa. Aɗàbà gà Yesuw nda gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat tə dawa aɗəm kə̀la pat tserdze. 3 Aɗàbà taŋa, gà Yudas tə daha nda gà àsìŋ gà sliwdze gà Ruma duwa nda gà àsìŋ gà ɓə̀zla makàslà ga Mbulum batsàh ŋana. Na a sləraha tar ka, gà ə̀bay gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum, nda gà Farisa. Tə daha ka, nda gà dukw ahər aà tar. Tə ndzə̀k dəraha gà làlampà, nda gà dukuməŋa a riŋ tàa dzà ahər mal ka, à gìsiŋa. Yudas na a ndzə̀kaha tar, a ndza a taraha aka miɗ a. 4 Tsàatsà Yesuw ka, aka mbə̀r mesire dukw ana a ta ge a ba nda ŋgat a. I tə̀v ana ti ndzeha tsàra ya ka, pəzlàŋ Yesuw a daha a tə̀v tar. A gwaɗa a tar: "Ki yehwim a weke?" 5 Ta gwaɗar aaka: "Mìi yehe a Yesuw, gà Nazaret." Yesuw a gwaɗa a tar: "Iye ŋa naha seyiŋ." Yudas ana a ge a aà ŋgat ɗaf a, mehìtsè ŋa dzèŋŋe i tə̀v tar. 6 Tə tsaraka mifèfile Yesuw ana a gwaɗa a tar: "Iye ŋa naha" ya ka, dàrdàrdàr ta mbə̀ɗara gər a dəba ya, ɓə̀ràmə̀mə̀mma tə dzàwa aà mbulum a. 7 Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Ki yehwim a dze ana, weke kəla ya?" Ta mà aaka, ta gwaɗar: "Mìi yehe a ka, Yesuw, gà Nazaret." 8 Yesuw a gwaɗa a tar aaka: "Yàa gwaɗa a kurum ana, ìye ŋa naha tsìye? Iye ka, wele ana ki yehwim a ya. Miyakum à gà àsìŋ gà mburma aaha, tə da." 9 A tsik taŋa ka, aɗàbà bazlam ana a tsik a Tsir ŋgar ndeɗiŋa, a ta ge a ba ndzer, a gwa ka: "Yàa dzeye à gà mburma ana kà dzìŋ tar a ahər a ilik tsìdze" ya. 10 I fata ya ka, Simun Piyer a riŋ nda gà màsalamà, fə̀hhàt a ndzahara i ga ya. A daha, pats a lak dər a mala meslire batsàh mala mandə̀và kuɗa a Mbulum, a sàs dər ihər zləm ahər mezime a bə̀ɗ a. Mala meslire ata ka, tə zalar Malkus. 11 Ama Yesuw a gwaɗa a Piyer: "Mà à màsalamà yak a ga ŋa. Wànà kà dzala i yak ana, i ti se a mesèwère are ana Tsir gà a viliŋ a tsìye?" 12 I dəba ŋa ya, ə̀bay gà sliwdze, nda gà mburma ŋgar, dìte nda gà ɓə̀zla makàslà ga Mbulum batsàh ŋa ata, tə daha, ta gə̀s Yesuw, tə dzaw tez. 13 Tə làh mede dər ka, a bəra Hanas, aɗàbà ŋgat ka, batsàh mala mandə̀và kuɗa a Mbulum ana piŋŋè ya. A dehe a, a ger a sèriyè. Hanas ka, malpa Kayafas ana ŋgat batsàh mala mandə̀và kuɗa a Mbulum ana akahər ata ya. 14 Kayafas ata asa mbàŋa na a gwaɗa a gà bàba gà Yahuda ka, ŋgùlùm mburma ilik mə̀ mə̀t, na ndəna mburma tserdze ti dzeye a ya ya. 15 Gà Simun Piyer nda mala mazàzàmà ŋgìɗ duwa, tə də̀ɗ aka Yesuw tsìkw a bəra batsàh mala mandə̀và kuɗa a Mbulum ata. Mala mazàzàmà Yesuw ŋgìɗ ata ka, wele ata a sər ŋgat. A daha, kwìlis a də̀ɗ aka Yesuw a huɗ zlagam. 16 Ama Piyer ka, a ndza ɗa i bəra slip aà gùva bìye hə̀rmaga zlagam ata. Aɗàbà taŋa mala mazàzàmà Yesuw ŋgìɗ ata ka, batsàh mala mandə̀và kuɗa a Mbulum aaha a sər ŋgat, a dara ndàra a bəra ya, a dara ka, a fàfəl a də̀m duwa a riŋ a kesle a bìye hə̀rmaga zlagam ata, dìte ka, Piyer ma da a ga te. I fata ya ka, ta geba məmà. 17 I tə̀v ana ti de a ya ka, də̀m ata a gwaɗa a Piyer: "Kər tèkeɗè ka, mala mazàzàmà wele ata dìgiy." Piyer a gwaɗar aaka: "Awaŋ, ìye mala mazàzàmà ŋgat tsà." 18 Ama ndaàvə̀ɗ ata ka, mə̀tasl a riŋ hinne. Aɗàbà taŋa, gà ɓə̀zla meslire batsàh mala mandə̀và kuɗa a Mbulum ata nda gà ɓə̀zla makàslà ga Mbulum batsàh ŋa ata ta vàt riŋ akwa i huɗ zlagam ata. Piyer tèkeɗè ka, a daha a tə̀v tar, a waya mandzà aà akwa ata mbàŋa. 19 I dəba ŋa ya, batsàh mala mandə̀và kuɗa a Mbulum ata a wiz bazlam aà Yesuw a, nda tə̀v gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat a, dìte nda tə̀v guma ŋgar ana a tsikewa ya. 20 Yesuw a gwaɗar aaka: "I fàfəlawa ka, ndərzayyà, ika miɗ mburma tserdze. I tsikewa guma gà i ga Mbulum batsàh ŋana nda gà i gà ga mahàmà a Mbulum tserdze, kàmala megweɗe ya ka, i tə̀v ana gà Yahuda ti yahawaba aɗəm gər a. Yàa tsik duwa nda akəl ilik tsìdze. 21 Dìte aàmala na ki wiz aà ìye a bazlam kataya ya? Ŋgùlùm wiz ka, aà gà mburma ana tə tsaraka guma gà ya ìvaɗ. Tar ka, tə sər dukw ana i tsikewa a tar a." 22 Yesuw a tsik kataya tsàra ka, mala makàslà ga Mbulum ilik ika màgə̀r tar ata i fata ya, pay a lak a Yesuw, dìte i dəba ŋa ya, a gwaɗar: "Kataya ya, na ki fèfil a a batsàh mala mandə̀và kuɗa a Mbulum a?" 23 Yesuw a gwaɗar aaka: "Na yàa tsik dukw ana ŋgwal ŋa tsìye ka, ɗifiŋ dər te. Ama na bə̀la yàa tsik bazlam gà ka, nda ndzer ana, aàmala na kà lekiŋ a?" 24 I fata ya ka, Hanas a slər ŋgat a tə̀v Kayafas, batsàh mala mandə̀và kuɗa a Mbulum ata, tsàmbaɗùkkwa madzàwà ŋa hiywe. 25 Akahər ata ka, Piyer a riŋ mandzà ŋa aà akwa ata hiywe. Gà àsìŋ gà mburma ana i fata ya, ta gwaɗar: "Kər ana, ilik aà gà ɓə̀zla mazàzàmà wele aaha ya mbàŋa tsìye?" I fata ya ka, Piyer a ɗe bərakə̀zəm a Yesuw asa, a gwaɗa a wele ata: "Iye ka, mala mazàzàmà ŋgat tsà." 26 Ama mìsle ŋgìɗ ilik ika màgə̀r gà ɓə̀zla meslire mala mandə̀và kuɗa a Mbulum a, dàmər wele ana Piyer a sàs ihər zləm a, a gwaɗar: "Yàa ŋgat a kurum ilik nda ŋgat i dzèrnè tsìye, dìte ki gweɗe a ka, ì sər ŋgat tsà ana, meme?" 27 Ama Piyer a gwaɗar aaka asa mbàŋa: "Ɂaɂa, ìye tsà." I dəba bazlam tar ata ya tsàra ka, guŋgwazl a tuwa tsàra. 28 Alə̀ka aka mbulum ana a də̀v i mèkwède ya ka, ta màh ba i bəra Kayafas a, tə da à Yesuw a ga a bəra Pilatus, mala sik ə̀bay gà Ruma duwa. Alə̀ka ti ndzeha a fata ka, gà Yahuda tàa pə̀ts a ga a bəra wele ata tsà, aɗàbà na tàa da aɗəm ka, tàa wisl àba tar i tə̀v mazə̀mà ɗaf Paska ana ti zim a dər akaba ya. 29 Aɗàbà taŋa na Pilatus a dara i ga ya, a tə̀v tar a. A gwaɗa a tar: "Kə gə̀sumara wele aaha ya dze ana, a ge la?" 30 Ta gwaɗar aaka: "Na ŋgat mala bakal tsə̀ka, mìi gìsere a ŋgat a tə̀v yak a tsà." 31 Pilatus a gwaɗa a tar: "Na kataya ka, dum à ŋgat, ka ta gwimer sèriyè, kàmala ana məpàlà àhəm kurum a tsik a, dukw kurum." Ta gwaɗar aaka: "Ama mə̀r kəla ka, mìi sle a aà makə̀ɗà mburma tsà, ta pele a mə̀r a àhəm." 32 Dukw ata a ge ba kataya ka, kàmala ana Yesuw a tsik àba a mburma piŋŋè ya, a gwaɗa a tar, i ta mìt a ka, ta hitse a à ìye aà dìzl, dìte i mìt ahər a ya kaɗə̀ŋ. 33 I fata ya ka, Pilatus a mbə̀ɗ gər a ga. A daha, a zalara a Yesuw a, dìte ma daha a tə̀v ŋgar. Alə̀ka a daha ka, a gwaɗar: "Kər ana, ə̀bay gà Yahuda ya?" 34 Yesuw a gwaɗar aaka: "Kà tsik kataya ana, kà dzala i gər yak a, tsə̀na, mburma a tsikik a?" 35 Pilatus a gwaɗar: "Iye ana gà Yahuda ya? Na ti tsikiŋ a ya, gà gwala yak nda gà ə̀bay gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum kurum na ta gìsiŋara kər a tsə̀na, àhəm gà ya? Dze ana, wànà kàa ge duwa ya?" 36 Yesuw a gwaɗar aaka: "Iye ka, ə̀bay ana ɗa ika gər àhə̀ɗ a tsà. Na mege kataya ka, gà ɓə̀zla meslire gà ta ge a gùvəl hinne, aɗàbà ìye, wùra à gìs a ìye a gà bàba gà Yahuda tsà. Ama ìye ka, ə̀bay ana ɗa ika gər àhə̀ɗ a tətsà." 37 Pilatus a gwaɗar aaka: "Tsaka kər ana ə̀bay dukw ŋgar a?" Yesuw a gwaɗar: "Kataya, ìye ka, ə̀bay kaɗə̀ŋ, kàmala ana kà tsik a. I dara ka, aà metsìkè dukw ana ndzer ŋa ya, a gà mburma. Aɗàbà taŋa na ta wa ɗa ìye ika gər àhə̀ɗ a. Wele ana a sàsar ndzer ŋa ya ka, à dzè a zləm a dukw ana i tsik a ya." 38 Pilatus a gwaɗar: "Ndzer dze ana, kàmala dukùla ya?" I dəba bazlam ŋgar ata ya ka, Pilatus a dara a tə̀v gà mburma ata ya asa. A dara, a gwaɗa a tar: "Iye ka, yàa ŋgat bakal ana wele aaha a ge ya tsà. 39 Ama kinèhe i ge a dər ka, kàmala ana kì gewakwa dər a, aɗàbà kə̀la megìrìve Paska ana aka ndzera ya ka, ì pə̀lawa a kurumaha à mala dàŋgay ilik, kərgà biy na a sàs a kurum a. Dìte a sàs a kurum, ì pə̀l a kurumaha ana, à ə̀bay gà Yahuda aaha ya?" 40 Tar ata tserdze ya, tə tsaraka kataya ka, tə dzà akaba bazlam nda mewideye hinne, ta gwa: "Awaŋ, ŋgat tsà, a sàs a mə̀r ki pìl a ka, à Barabas." Tsàatsà Barabas ka, mala məbàtsà mburma ìvaɗ.

19

1 Aɗàbà taŋa, Pilatus a vəl vatwa aà magə̀sà Yesuw kuɗa, ta gə̀zl nda megwiymbiɗ. 2 Gà sliwdze tə daha, tə sàs adak, tə slàslapa akaba, ti ndìwìɗer dər gər. Ti tike aaka andiw ndùzzwa ŋana asa. Tə dùwaya dər ŋgat kàmala ə̀bay a. 3 Ti sìrìkeha a tə̀v ŋgar, ta gwaɗar: "Kər ə̀bay gà Yahuda, Mbulum mà sə̀kàhak à mendze yak aà biybiy." Dìte wuŋ wuŋ tə lakayar kuɗa. 4 I fata ya ka, Pilatus a dara a bəra ya asa, a dara, a gwaɗa a gà Yahuda ana ɗa i bəra ya: "Tsarakum, araha, ti de a kurumara à wele aaha a bəra ya, dìte kà sərum dər ka, yàa le aà bakal ŋgar ana a ge ya tsìdze, na ìye ya." 5 Yesuw a dara a bəra ya nda gà mendìwìɗè gər adak ata ya, nda gà andiw nduzzwa ŋa aaha ika ba asa. Pilatus a gwaɗa a tar: "Araha, mburma kurum naha." 6 Ama gà ə̀bay gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum, nda gà ɓə̀zla makàslà ga Mbulum ata, ta ŋgatar tsàra ka, ta wideye ŋgə̀lakəkkà hinne, ta gwa: "Ndwandway ŋgat aà dìzl magə̀làwà ŋa, say ndwandway ŋgat aà dìzl magə̀làwà ŋa ata ndzer." Pilatus a gwaɗa a tar: "Kurum ŋa dum dər, ka tə ndwandwayum ŋgat aà dìzl ata nda ahər kurum ŋa, tsə̀ka, ìye ka, yàa le aà bakal ana biy makə̀ɗà ahər ŋgat a tsà, na ìye ya." 7 Gà Yahuda ata ta gwaɗar aaka: "Mə̀r ka, kàmala biy ana a sàs a məpàlà àhəm mə̀r a ka, say makə̀ɗà ŋgat ilik pəra. Aɗàbà a gwa ka, ìye Kəla Mbulum." 8 Pilatus a tsaraka bazlam tar ata ka, a ge magə̀ɗa hinne asa. 9 A mbə̀ɗ gər a ga, a daha, a gwaɗa a Yesuw: "Kà dara dze ana, i ŋga ya kaɗə̀ŋ a?" Ama Yesuw a gə̀s mifèfiler aaka tsà. 10 Pilatus a gwaɗar asa: "Kə̀ gə̀s mifèfiliŋ aaka tsə̀na, aàla? Kà sər tsìye, ìye ka, ndzə̀ɗa gà a riŋ, yàa waya ka, i pìl a à kəriŋa, kige tsà, i ndwendwey a kər aà dìzl ata ya?" 11 Yesuw a gwaɗar aaka: "Ki sle aà megè aà ìye duwa ilik tsìdze, na Mbulum aka vəlak ìye a ahər tsìye. Aɗàbà taŋa na wele ana aka gə̀sak ìye ya ka, bakal ŋgar a zà biy yak fit a." 12 I dəba bazlam ata ya tsàra ka, Pilatus a yaha vatwa, a waya məpə̀là à Yesuw hiywe. Ama gà Yahuda tə dzà akaba bazlam ŋgə̀lakəkkà nda mewideye asa, ta gwa: "Na kàa pə̀l à wele aaha ka, kər ka, masla ə̀bay gà Ruma asa tsà. Aɗàbà wele ana a ne à ba ŋgar batsàh ə̀bay ya ka, taŋa ŋgat ka, mala menè are a batsàh ə̀bay gà Ruma ata seyiŋ ìvaɗ." 13 Pilatus a tsaraka bazlam ata ka, a dara à Yesuw a bəra ya asa. Ŋgat ŋa a daha, a ndza aka tə̀v mendze ana a gewa ikəka sèriyè ya. Tə zal a tə̀v ata ndaka àhəm gà Yahuda ka, Gabata, kàmala megweɗe ya ka, dàmbàzlà ana tə zlàzl nda kur a. 14 Pilatus a gwaɗa a gà Yahuda ata: "Batsàh ə̀bay kurum naha." Ta ge dukw ata ka, màgə̀r pat aka à mege, dìte ndidwè ŋana ka, megìrìve Paska gà Yahuda. 15 Ama tə tsaraka Pilatus ata a gwaɗa a tar ka, batsàh ə̀bay kurum naha ya ka, tə dzà ba aà mewideye hinne. I huɗ mewideye tar ata ya ka, ta gwa: "Gə̀s ŋgat, ka ndwandway ŋgat aà dìzl magə̀làwà ŋa, say mekìɗe pəra." Pilatus a gwaɗa a tar aaka: "Wànà ìye i ndwendwey a batsàh ə̀bay kurum aà dìzl ata ya?" Gà ə̀bay gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum ta gwaɗar aakaha: "Batsàh ə̀bay mə̀r ŋgìɗ a riŋ tsà, say batsàh ə̀bay gà Ruma pəra." 16 Aɗàbà taŋa Pilatus ìbam, a vəl Yesuw a ahər a gà sliwdze, dìte ka, tə tə ndwandway ŋgat aà dìzl magə̀làwà ŋa ata kuɗa. I dəba ŋa ya, gà sliwdze ata ta màh ba nda gà Yesuw. 17 Ti tiker dìzl ata aà gər, dìte ma zla. Tə da akabara i huɗ kwite ya, tsìkw a tə̀vəməŋa a riŋ tə zalar ndaka àhəm gà Yahuda ka, Gwalgwata, kàmala megweɗe ya ka, atasl gər. 18 Ti ndze akabaha a fata ka, gà sliwdze ata tə daha, tə ndwandway Yesuw aà dìzl ata. Tə ndwandway ahəraha gà mburma aà gà dìzl ŋgìɗ a tsaka ŋgar a fata. Ilik ndaka tsèke ahər mezime, ilik ŋa aaha, aka tsèke ahər gùla. Yesuw ika màgə̀r tar. 19 Pilatus a wetse bazlam ana ta kə̀ɗ ahər ŋgat a, a ti tike dər aà dìzl ata mbàŋa. Bazlam ana a wetse ya ka, a gwa: "Naha ka, Yesuw gà Nazaret, ə̀bay gà Yahuda." 20 A wetse taŋa ka, ndaka àhəm ŋgìɗ pàmpàm màkər. Gà àhəm ata ka, àhəm gà Yahuda, naha àhəm gà Ruma, dìte biy ŋgìɗ aaha ka, àhəm gà Girek. Gà mburma ana i fata ya hinne, ti dzeŋgewa mewètsè dukw ata aà dìzl a, aɗàbà tə̀v ata ka, bìse nda huɗ kwite, mburma iɗəm hinne. 21 Gà ə̀bay gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum ta ŋgatar, ti dzeŋge taŋa ka, tə da a tə̀v Pilatus, tə daha, ta gwaɗar: "Kà wetse kataya ka, lèlè tsà, na ku gwa, ŋgat ka, ə̀bay gà Yahuda ya. Ki wetse a ka, ki gweɗe a, ŋgat a ne à ba ŋgar ka, a gwa ìye ka, ə̀bay ga Yahuda ìvaɗ." 22 Pilatus a gwaɗa a tar: "Dukw ana yàa wetse kataya ka, a ndze a kàmala taŋa ya hiywe." 23 I tə̀v ana ndeɗiŋa gà sliwdze tə ndwandway àba Yesuw aà dìzl a ka, tə dzàya iba gà petek ŋgar a tə̀v pàmpàm faɗ. Ku weke ma ŋgat ilik ilik aà tar aà tar. Tə zla andiw ŋgar ana maŋgàrà ŋa suɗùkw tə̀v meɗìmìke ihər tsìye, 24 ta gwaɗaba: "Naha ka, ka tayakwa ikaba ya tsà, àma ŋgùlùm ki gekwe aaka a tsetse ika màgə̀r kwa, ŋgadà weke na a ŋget a ya?" Dukw ata a ge ba ka, kàmala ana ta wetse i wàkità Mbulum piŋŋè, ta gwa ka: "Tàa dzàya ba gà petek gà ika màgə̀r tar, dìte tàa ge tsetse aka andiw gà." Kàmala taŋa ya na gà sliwdze ata ta ge ya. 25 Gà mburma ana mehìtsè ŋa bìse nda dìzl ata tə ndwandway ahər Yesuw a ka, gà màma ŋgar, nda dàmər màma ŋgar də̀m ŋa, nda gà Mariya, mə̀kəs Kulupas, nda gà Mariya ana a dara i Magədala ya. 26 Yesuw a ŋgat a gà màma ŋgar nda mala mazàzàmà ŋgat ana a waya ŋgat hinne ya, tar riŋ mehìtsè ŋa i tə̀v ilik ŋa ya ka, a gwaɗa a màma ŋgar: "Naha ka, kəla yak, màma ga." 27 I dəba ŋa ya, a gwaɗa a mala mazàzàmà ŋgat ata a waya hinne ya: "Naha ka, màma yak mbàŋa." I fata ya tsàra ka, mala mazàzàmà Yesuw ata a zla mə̀kəs ata a ma ŋgar. 28 I dəba ŋa ya, Yesuw a sər dukw ana Mbulum a slər aakara ŋgat a tserdze ka, aka ndə̀v na kinèhe ya. A gwa: "Yam aka kə̀ɗ ìye." A tsik kataya ka, kàmala ana ta wetse akahər ata ya, dìte ma ge ba kalkal kàmala taŋa ya kaɗə̀ŋ. 29 Ama meɗwìtsè mawà dukw duwa a ndza ndùlàkə̀kka kàmala mbəlar a, a riŋ maràhà ŋa i duwa i fata. Kàmala taŋa ya, gà sliwdze tə daha, tə zlara dukw ana pàfpàfə̀ffa, yam a de aɗəm a hinne ya. Ti tsilwiɓ dər a dukw ata. Tə dzak a zùbəl tsalaka dìzl dukw duwa tə zalar izup. Tə dzakaraha a bazlam, dìte ka, mà ɗìvìts ihər yam ŋa ya. 30 Yesuw a ɗìvìts yam dukw ata tsàra ka, a gwa: "Megè ìmir gà tserdze ka, aka ndə̀v kuɗa." I dəba ŋa ya, luz a kal à gər a bə̀ɗ ka, a mə̀t tsàra. 31 Ta kə̀ɗ Yesuw ka, a pat ana dìte pat mesìfìkà ba ndidwè ŋa ya. Aɗàbà taŋa a sàs a gà bàba gà Yahuda tsà na məmə̀ta Yesuw a ndze a aà dìzl magə̀làwà ŋa ata a pat mesìfìkà ba ya. Aɗàbà ndeyndey ŋana ka, megìrìve a riŋ a pat ata ka, a ne aka tar ŋgwal ŋa, a zà dər gà àsìŋ gà pat ŋgìɗ ana dze ya. Agəra taŋa na tə da a tə̀v Pilatus, tə daha, ta gwaɗar: "Kamkam, vəl a mə̀r vatwa, gà sliwdze tə daha, ta haɓa à sik a gà mburma ata tə ndwandway tar aà dìzl, na dìte ta mete a bìse, tì ndzìkere a ihər tar a." A gwaɗa a tar: "Haya." 32 Alə̀ka gà sliwdze ata tə daha, tə làh mahàɓà à sik a gà mburma aaha tə ndwandway akaba tar nda gà Yesuw tserdze ya. 33 Ti ndzeha a tə̀v Yesuw, ta fə̀r ahər ka, aka mbə̀r mimìte. Tə sàmata məmə̀tà ŋa ka, tàa haɓar à sik asa tsà. 34 Ama kəlà ka, sliwdze duwa ilik a daha, ə̀bukw a ger suwal aka wèlèɓè, gà məmbə̀z nda yam tə zlalarra i bìye ŋa ya. 35 Iye ana ì ɗama gà bazlam ata ya ka, yàa ŋgatar nda are gà, dìte dukw ana ì ɗama ya ka, ndzer kaɗə̀ŋ. I sər, ìye ka, i sese a pàrsa tsà, dìte na kurum tèkeɗè, ki gìswim a nda gə̀zlə̀ŋ a. 36 Gà dukw ata ta ge ba kataya ka, aɗàbà bazlam ana ta wetse i wàkità Mbulum akahər ata ya, ma ɗif àba, ta gwa ka: "Ti ta heɓer a à atasl ŋgar ilik tsìdze" ya. 37 Dìte biy ana i wàkità ŋgìɗ a, ma ɗif à ba asa, ta gwa ka: "Ti ta fìr a à wele ana ta ger suwal a." 38 I dəba ŋa ya, wele duwa a riŋ, zləm ŋgar Yasufa. A dara ka, i Arimatiya ya. Ŋgat ka, mala mazàzàmà Yesuw. Ama kəlà ka, say nda akəl pəra na a zezem a ya, aɗàbà ana a ge magə̀ɗa a gà bàba gà Yahuda ya. A daha a tə̀v Pilatus, a ger kamkam, dìte mə vəlar vatwa aà mazlàra məmə̀ta Yesuw aà dìzl a. Pilatus a gə̀s, a gwaɗar: "Haya." I dəba ŋa ya, a daha, a zlara məmə̀ta ŋa ata aà dìzl a kuɗa. 39 Nikudimus, wele ana a da a tə̀v Yesuw akahər ata ndaàvə̀ɗ, a wiz ihər bazlam a, ŋgat tèkeɗè, a daha a fata mbàŋa. A daha ka, nda gà wirdè gà dìzl gà dukuməŋa a riŋ a ze hwaŋŋà lèlè, tə zalar mira, biy ŋgìɗ ìbam, aluwa. Gà dukw ata ka, ti sle a àgwàdwà dzìk màkər. 40 Tar ata sula ya, tə zla məmə̀ta Yesuw. Ta mbe ahər petek herrè ŋa. I tə̀v ana ta mbe a ya ka, tə ndàyawa ahər dukw ata hwaŋŋà ya, kàmala ana gà Yahuda ta gewa à məmə̀ta ya. 41 I tə̀v ata tə ndwandway ahər Yesuw a ka, dzèrnè duwa a riŋ i fata. Ama i dzèrnè ata ka, dìve duwa a riŋ melè ŋa awiya ŋa, tə̀vəməŋa ka, gìrdzìdzìhhe i giseh a. Dìve ata ka, tàa tike aɗəm wùra ilik zùkw tsà. 42 Tə zla Yesuw, ti tike a dìve ata bìse ya tsàra. Ti tike a fata ka, aɗàbà mesìfìkà ba tar aka ndze aɗəm, ta ge a ìmir tsà, dìte ndidwè ŋana ti sìfìk a ba.

20

1 Alə̀ka i dəba ŋa ya, a pat ladà i mèkwède hèdwe, are aka da aàba ya zùkw tsə̀ka, Mariya ana a dara i Magədala ya, a wile aka dìve Yesuw ata. A daha ka, a ŋgataha a beliŋ ata ta hə̀ndə̀k dər ahəraha ya, dzèŋŋe aà gùva ŋa, matàpàslà ŋara ihər a. 2 A ŋgataraha kataya tsàra ka, a val a tə̀v gà Simun Piyer nda mala mazàzàmà Yesuw ŋgìɗ ana Yesuw a waya ŋgat hinne ya, a daha, a gwaɗa a tar: "Tàa zlara məmə̀ta Batsàh kwa ŋa i bìye ya, dìte kwets mì sər tə̀v ana ti tike aɗəm a tsà." 3 I fata ya tsàra ka, gà Piyer nda mala mazàzàmà Yesuw ŋgìɗ ata, tə da aka dìve ŋa mbàŋa. 4 Ta val ka, tsàɓùr sula məmà. Ama mala mazàzàmà Yesuw ŋgìɗ ata a zà wele aaha nda mivele, a làh aka dìve. 5 A daha, a kal à gər a bə̀ɗ, a fə̀raha aɗəm ka, a ŋgataha a petek ana ta mbe ahər a ɓàvva i bə̀ɗ. Ama aka pə̀ts aɗəm tsà. 6 Alə̀ka Simun Piyer a daha i dəba ŋa ya ka, a pə̀tsaha aɗəm. A daha ka, a ŋgat a petek ata i bə̀ɗ mbàŋa, 7 dìte a ŋgat a petek ana ti ndìwìɗ dər are Yesuw a mbàŋa asa. Petek ata ka, metìkè ŋa i tə̀v gà àsìŋ gà biy ŋgìɗ tsà, məpàɗà ŋa i tə̀v ŋgìɗ pàm. 8 I dəba ŋa ya, mala mazàzàmà Yesuw ata a làh aka dìve ya, a pə̀ts aɗəm mbàŋa. A daha, a sàmata kataya ka, a gə̀s, a sər dər ka, Yesuw aka mbəl i məmə̀ta ya ndzer kaɗə̀ŋ. 9 Aɗàbà tàa tsaraka dukw ana wàkità Mbulum a gwa akahər ata ka, Yesuw a ta mbilere a i məmə̀ta ya tsà, say pat ata kuɗa na tə sər dər a. 10 I dəba ŋa ya, gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw ata sula ya, ta mbə̀ɗ gər a ma. 11 I dəba ŋa ya, Mariya a mbə̀ɗ gər aka dìve asa, a daha, a dzà ba aà tuwa. I tə̀v ana a riŋ a tiwe a ya ka, a kal à gər a bə̀ɗ, a fə̀r dər a dìve ata. 12 A fə̀raha aɗəm ka, a ŋgataha a gà gawla Mbulum sula, tar riŋ mandzà ŋa i tə̀v ana ti tike aɗəm məmə̀ta Yesuw a. Tar nda gà petek herrè ŋa. I ŋgìɗ i tə̀v gər, i ŋgìɗ ìbam, i tə̀v sik. 13 Gà gawla Mbulum ata ta gwaɗar: "Daala aaha, aàmala na ki tiwe a ya?" A gwaɗa a tar aakaha: "Tàa zla Batsàh ga ŋa, dìte ì sər tə̀v ana ti tike aɗəm a tsà asa." 14 A tsik àba bazlam ata ya ka, wudəgə̀r a mbə̀ɗ àba, a ŋgat a Yesuw, a riŋ mehìtsè ŋa i fata, àma a sər naha Yesuw ka, a sər tsà. 15 Yesuw a gwaɗar: "Daala aaha, aàmala na ki tiwe a ya? Ki yehe a ana, weke?" Mə̀kəs ata a dzala i gər ŋgar ka, a gwa: "A ge a ka, mala məfə̀tà tə̀v ata." Aɗàbà taŋa, a gwaɗar aakaha: "Kəla nè, na kər na kà zla ya ka, ɗifiŋ à tə̀v ana kà tike aɗəm a te, i ti zle a dukw gà." 16 Yesuw a gwaɗar aakaha: "Mariya." Mə̀kəs aaha a tsaraka kataya ka, a mbə̀ɗ àhəm a tə̀v ŋgar, a gwaɗaraha ndaka àhəm tar gà Yahuda: "Rabuni," kàmala megweɗe ya ka, mala medzèŋgè mə̀r, a de a dər a tə̀v ŋgar. 17 Yesuw a gwaɗar: "Kə̀ gə̀s ba aà ìye tsà, aɗàbà yàa tsəl a tə̀v Tsir gà zùkw tsà. Ama ka, ka ta gwaɗa a gà dàmər ga ka, i tsil a a tə̀v Tsir gà ana Tsir kurum mbàŋa ya. Ŋgat na Mbulum gà ya, dìte biy kurum mbàŋa asa ya." 18 I fata ya ka, Mariya ata a dara i Magədala ya, a da a tə̀v gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw. A daha, a gwaɗa a tar: "Yàa ŋgat a Batsàh kwa ŋa." Dìte a ɗama a tar dukw ana Yesuw a tsiker a tserdze mbàŋa. 19 Alə̀ka i hàwa ŋana a pat ladà ata ka, gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw ti yahaba gər a ga duwa, ta hə̀ndə̀kaha aàba nda lèkilè, aɗàbà ta ge magə̀ɗa a gà bàba gà Yahuda, agəra ana ta kə̀ɗ Batsàh tar ŋa ya. I dəba ŋa ya, tə sər aàba ka, dzìŋgìrzlìk Yesuw a riŋ ika màgə̀r tar i ga ata. A gwaɗa a tar: "Mandzà zayzay ma ge i tə̀v kurum." 20 A tsik a tar àba ya kataya ka, a pàt a tar à gà gìrɗe ana aà ahər ŋgar a, nda na aà wèlèɓè ya. Gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw ata ta ŋgatar ka, ta ŋgaya ba hinne, àrə̀v a mà a taraha, aɗàbà ana tàa ŋgat a Batsàh tar ŋa ya. 21 Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Mandzà zayzay ma ge i tə̀v kurum. I slir a kurum aà megè megè ìmir gà, kàmala Tsir gà ana a slərra ìye a tə̀v kurum a mbàŋa." 22 I dəba bazlam ata ya ka, a vizl aà tar mesife ŋgar, dìte a gwaɗa a tar: "Taŋa ì vəl a kurum ka, Mèzìte Mesife Mbulum, gə̀sum. 23 Na kàa pə̀lum à bakal a wùra ka, Mbulum tèkeɗè, à pìler a dər mbàŋa. Ama na kàa pə̀lumar dər tsə̀ka, ŋgat tèkeɗè, à pìler a dər ɓàv tsà mbàŋa." 24 Ama a pat ana Yesuw a daha a tə̀v tar, a pat a tar àba ya ka, Tumas, wele ana ŋgat mawusa ya, a riŋ ika màgə̀r tar tsà. 25 I dəba ŋa ya, gà àsìŋ gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw ana tar riŋ i fata ya, ta gwaɗa a Tumas: "Màa ŋgat a Batsàh kwa ŋa." Ama Tumas a gwaɗa a tar aaka: "Na yàa ŋgat a gìrɗe màsàmàsà ana i ahər ŋgar a, yàa lə̀m ahər, nda gà yàa lə̀m aà na ika wèlèɓè ya tsə̀ka, i gìs a bazlam kurum ata tsà." 26 A ndza kwaskwa ilik ka, gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw ti yahaba gər a ga ata asa, dìte pat ata ka, Tumas a riŋ i tə̀v tar kuɗa. Tàa hə̀ndə̀k a ga ata kàmala ana ndeɗiŋa ya asa, àma tə sər aàba ka, Yesuw a riŋ ika màgə̀r tar i ga ata asa. A gwaɗa a tar: "Mandzà zayzay ma ge i tə̀v kurum." 27 I dəba ŋa ya, a gwaɗa a Tumas: "Dzakara ahər yak a faha ya, kà fə̀r ahər, kà lə̀m aà gìrɗe ana i ahər gà ya, dìte kà lə̀m aà na ika wèlèɓè ga ya mbàŋa kwaŋ. Miyak à mimbètsè àhəm, dìte kə̀ gə̀s kuɗa." 28 Tumas a gwaɗar aaka: "Tsaka kər kaɗə̀ŋ Batsàh ga ŋa, kər ka, Mbulum ana i gewar meslire ya." 29 Yesuw a gwaɗar: "Kə̀ gə̀s ka, aɗàbà ana kàa ŋgetiŋ kuɗa ya. Ama kəlà ka, maŋgàyà ba ika gər gà na ta gə̀s ìye nda gə̀zlə̀ŋ ka, tàa ŋgetiŋ tsìye." 30 Akahər ata ka, Yesuw aka ge gà àsìŋ gà dukw menè aà mburma ŋgìɗ pàmpàm hinne ika miɗ gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat. Ama gà dukw ata ka, mewètsè ŋa a riŋ i wàkità aaha tsà. 31 Ama gà dukw ana mewètsè ŋa i faha ya ka, gà dukw ana, dìte ki sirwim a dər, Yesuw ka, Kəla Mbulum ndzer. Ŋgat ka, mala məmbàlà à mburma ana Mbulum a gwa, i ti slir a kurumehe a ya. Ta wetse ka, dìte ki ŋgetwim a mesife i tə̀v ŋgar a, agəra ana kàa gə̀sum ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ a.

21

1 Alə̀ka i dəba ŋa ya, a pat ladà i mèkwède hèdwe, are aka da aàba ya zùkw tsə̀ka, Mariya ana a dara i Magədala ya, a wile aka dìve Yesuw ata. A daha ka, a ŋgataha a beliŋ ata ta hə̀ndə̀k dər ahəraha ya, dzèŋŋe aà gùva ŋa, matàpàslà ŋara ihər a. 2 A ŋgataraha kataya tsàra ka, a val a tə̀v gà Simun Piyer nda mala mazàzàmà Yesuw ŋgìɗ ana Yesuw a waya ŋgat hinne ya, a daha, a gwaɗa a tar: "Tàa zlara məmə̀ta Batsàh kwa ŋa i bìye ya, dìte kwets mì sər tə̀v ana ti tike aɗəm a tsà." 3 I fata ya tsàra ka, gà Piyer nda mala mazàzàmà Yesuw ŋgìɗ ata, tə da aka dìve ŋa mbàŋa. 4 Ta val ka, tsàɓùr sula məmà. Ama mala mazàzàmà Yesuw ŋgìɗ ata a zà wele aaha nda mivele, a làh aka dìve. 5 A daha, a kal à gər a bə̀ɗ, a fə̀raha aɗəm ka, a ŋgataha a petek ana ta mbe ahər a ɓàvva i bə̀ɗ. Ama aka pə̀ts aɗəm tsà. 6 Alə̀ka Simun Piyer a daha i dəba ŋa ya ka, a pə̀tsaha aɗəm. A daha ka, a ŋgat a petek ata i bə̀ɗ mbàŋa, 7 dìte a ŋgat a petek ana ti ndìwìɗ dər are Yesuw a mbàŋa asa. Petek ata ka, metìkè ŋa i tə̀v gà àsìŋ gà biy ŋgìɗ tsà, məpàɗà ŋa i tə̀v ŋgìɗ pàm. 8 I dəba ŋa ya, mala mazàzàmà Yesuw ata a làh aka dìve ya, a pə̀ts aɗəm mbàŋa. A daha, a sàmata kataya ka, a gə̀s, a sər dər ka, Yesuw aka mbəl i məmə̀ta ya ndzer kaɗə̀ŋ. 9 Aɗàbà tàa tsaraka dukw ana wàkità Mbulum a gwa akahər ata ka, Yesuw a ta mbilere a i məmə̀ta ya tsà, say pat ata kuɗa na tə sər dər a. 10 I dəba ŋa ya, gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw ata sula ya, ta mbə̀ɗ gər a ma. 11 I dəba ŋa ya, Mariya a mbə̀ɗ gər aka dìve asa, a daha, a dzà ba aà tuwa. I tə̀v ana a riŋ a tiwe a ya ka, a kal à gər a bə̀ɗ, a fə̀r dər a dìve ata. 12 A fə̀raha aɗəm ka, a ŋgataha a gà gawla Mbulum sula, tar riŋ mandzà ŋa i tə̀v ana ti tike aɗəm məmə̀ta Yesuw a. Tar nda gà petek herrè ŋa. I ŋgìɗ i tə̀v gər, i ŋgìɗ ìbam, i tə̀v sik. 13 Gà gawla Mbulum ata ta gwaɗar: "Daala aaha, aàmala na ki tiwe a ya?" A gwaɗa a tar aakaha: "Tàa zla Batsàh ga ŋa, dìte ì sər tə̀v ana ti tike aɗəm a tsà asa." 14 A tsik àba bazlam ata ya ka, wudəgə̀r a mbə̀ɗ àba, a ŋgat a Yesuw, a riŋ mehìtsè ŋa i fata, àma a sər naha Yesuw ka, a sər tsà. 15 Yesuw a gwaɗar: "Daala aaha, aàmala na ki tiwe a ya? Ki yehe a ana, weke?" Mə̀kəs ata a dzala i gər ŋgar ka, a gwa: "A ge a ka, mala məfə̀tà tə̀v ata." Aɗàbà taŋa, a gwaɗar aakaha: "Kəla nè, na kər na kà zla ya ka, ɗifiŋ à tə̀v ana kà tike aɗəm a te, i ti zle a dukw gà." 16 Yesuw a gwaɗar aakaha: "Mariya." Mə̀kəs aaha a tsaraka kataya ka, a mbə̀ɗ àhəm a tə̀v ŋgar, a gwaɗaraha ndaka àhəm tar gà Yahuda: "Rabuni," kàmala megweɗe ya ka, mala medzèŋgè mə̀r, a de a dər a tə̀v ŋgar. 17 Yesuw a gwaɗar: "Kə̀ gə̀s ba aà ìye tsà, aɗàbà yàa tsəl a tə̀v Tsir gà zùkw tsà. Ama ka, ka ta gwaɗa a gà dàmər ga ka, i tsil a a tə̀v Tsir gà ana Tsir kurum mbàŋa ya. Ŋgat na Mbulum gà ya, dìte biy kurum mbàŋa asa ya." 18 I fata ya ka, Mariya ata a dara i Magədala ya, a da a tə̀v gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw. A daha, a gwaɗa a tar: "Yàa ŋgat a Batsàh kwa ŋa." Dìte a ɗama a tar dukw ana Yesuw a tsiker a tserdze mbàŋa. 19 Alə̀ka i hàwa ŋana a pat ladà ata ka, gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw ti yahaba gər a ga duwa, ta hə̀ndə̀kaha aàba nda lèkilè, aɗàbà ta ge magə̀ɗa a gà bàba gà Yahuda, agəra ana ta kə̀ɗ Batsàh tar ŋa ya. I dəba ŋa ya, tə sər aàba ka, dzìŋgìrzlìk Yesuw a riŋ ika màgə̀r tar i ga ata. A gwaɗa a tar: "Mandzà zayzay ma ge i tə̀v kurum." 20 A tsik a tar àba ya kataya ka, a pàt a tar à gà gìrɗe ana aà ahər ŋgar a, nda na aà wèlèɓè ya. Gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw ata ta ŋgatar ka, ta ŋgaya ba hinne, àrə̀v a mà a taraha, aɗàbà ana tàa ŋgat a Batsàh tar ŋa ya. 21 Yesuw a gwaɗa a tar asa: "Mandzà zayzay ma ge i tə̀v kurum. I slir a kurum aà megè megè ìmir gà, kàmala Tsir gà ana a slərra ìye a tə̀v kurum a mbàŋa." 22 I dəba bazlam ata ya ka, a vizl aà tar mesife ŋgar, dìte a gwaɗa a tar: "Taŋa ì vəl a kurum ka, Mèzìte Mesife Mbulum, gə̀sum. 23 Na kàa pə̀lum à bakal a wùra ka, Mbulum tèkeɗè, à pìler a dər mbàŋa. Ama na kàa pə̀lumar dər tsə̀ka, ŋgat tèkeɗè, à pìler a dər ɓàv tsà mbàŋa." 24 Ama a pat ana Yesuw a daha a tə̀v tar, a pat a tar àba ya ka, Tumas, wele ana ŋgat mawusa ya, a riŋ ika màgə̀r tar tsà. 25 I dəba ŋa ya, gà àsìŋ gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw ana tar riŋ i fata ya, ta gwaɗa a Tumas: "Màa ŋgat a Batsàh kwa ŋa." Ama Tumas a gwaɗa a tar aaka: "Na yàa ŋgat a gìrɗe màsàmàsà ana i ahər ŋgar a, yàa lə̀m ahər, nda gà yàa lə̀m aà na ika wèlèɓè ya tsə̀ka, i gìs a bazlam kurum ata tsà." 26 A ndza kwaskwa ilik ka, gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw ti yahaba gər a ga ata asa, dìte pat ata ka, Tumas a riŋ i tə̀v tar kuɗa. Tàa hə̀ndə̀k a ga ata kàmala ana ndeɗiŋa ya asa, àma tə sər aàba ka, Yesuw a riŋ ika màgə̀r tar i ga ata asa. A gwaɗa a tar: "Mandzà zayzay ma ge i tə̀v kurum." 27 I dəba ŋa ya, a gwaɗa a Tumas: "Dzakara ahər yak a faha ya, kà fə̀r ahər, kà lə̀m aà gìrɗe ana i ahər gà ya, dìte kà lə̀m aà na ika wèlèɓè ga ya mbàŋa kwaŋ. Miyak à mimbètsè àhəm, dìte kə̀ gə̀s kuɗa." 28 Tumas a gwaɗar aaka: "Tsaka kər kaɗə̀ŋ Batsàh ga ŋa, kər ka, Mbulum ana i gewar meslire ya." 29 Yesuw a gwaɗar: "Kə̀ gə̀s ka, aɗàbà ana kàa ŋgetiŋ kuɗa ya. Ama kəlà ka, maŋgàyà ba ika gər gà na ta gə̀s ìye nda gə̀zlə̀ŋ ka, tàa ŋgetiŋ tsìye." 30 Akahər ata ka, Yesuw aka ge gà àsìŋ gà dukw menè aà mburma ŋgìɗ pàmpàm hinne ika miɗ gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat. Ama gà dukw ata ka, mewètsè ŋa a riŋ i wàkità aaha tsà. 31 Ama gà dukw ana mewètsè ŋa i faha ya ka, gà dukw ana, dìte ki sirwim a dər, Yesuw ka, Kəla Mbulum ndzer. Ŋgat ka, mala məmbàlà à mburma ana Mbulum a gwa, i ti slir a kurumehe a ya. Ta wetse ka, dìte ki ŋgetwim a mesife i tə̀v ŋgar a, agəra ana kàa gə̀sum ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ a.


AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE