Yamba of Cameroun.

JOHN

1

1 Ŋkuŋ Nwì sə gʉ nzeŋgòŋ nə ŋga ŋwə̀ nə̀ wo to liŋ ye də Ncèp nà'a cu ye yo. Ncèp nə ànə sə ye bə Nwì mvwe' mò'fis. Yi ànə ye megu Nwì bə tu ye. 2 Mvə̀'nə̀ ànə yeto, yi à ye mègù ye sə bə Nwì. 3 Nwì à gʉ̀ bum pwe' ndzə bohò yi. Yumòk nə̀ yi à ka nà' yi gʉʉ bʉ̀ə̀. 4 Lùŋ pwe'fo' à tesə və̀ bohò Ncèp ènə. Lùŋ nə̀ yi à fa nə, à ye marɛŋ bohò bwìŋ. 5 Marɛŋ nə rɛŋgə̀ mvwe' ndzəm nùubu pwe', ndzəm nə ka marɛŋ nə ghak yuk. 6 Ŋwə̀ nəmòk à ye, nə̀ Nwì ànə tumsə və yi nə̀ liŋ ye à ye də Jon. 7 Yi ànə və ye ŋgò kə̀ tsə̀' rɛŋsə fa bwìŋ marɛŋ nə, ya ndàaŋwè pwe' yuk yusə̀ yi sə cèp sə, nə dzəm bohò marɛŋ nə. 8 Yi ànə ka marɛŋ nə yi yeŋ. Yi à və̀ ye ŋgò tsə̀' fa bwìŋ bə marɛŋ nə. 9 Marɛŋ nə̀ zìnə, nə̀ nà'a fagə̀ ndàaŋwè pwe' marɛŋ nə à ye ŋgò tesə və̀ sə nzeŋgòŋ anə ghà ànə. 10 Yi ànə cum sənə nzeŋgòŋ nə̀ yi à gʉ̀ nə, fana bʉ̀ʉ sə̀ wo cu sənə nzeŋgòŋ nə wèŋ kà yi yu awo rì. 11 Yi à və̀ mvwe' lak ye, bʉ̀ʉ lak ye wèŋ sə kà yi dzəm. 12 Ma nə̀ bohò bòp bʉ̀ nə̀ wo à jə yi, nə dzəm bohò yi sə fana, yi à fa yà'wèŋ mandzə̀ ŋgò bʉ̀ʉŋ bwe sə̀ Nwì. 13 Wo à bʉ̀ʉŋ bwe ye wèŋ vɛ'nə ŋga ànə gʉ megu Nwì. Ànə ka bʉsə̀ wo à dzə yi mvə̀ʼnə̀ bwìŋ dzəgə̀ bwe yàʼa yeŋ. Ka də ŋwè à tsərə kok yi sə̀ʼ yeŋ. 14 Ncèp nə à bʉ̀ʉŋ ŋwè sə nze fɛŋ, nə kə cum mʉtsətsəʼrəə vès vɛ'nə fana ves ye yi co ŋwə̀ nə̀ ghaŋ nə̀ Tɛ̀' ye Nwì ànə fa bohò mo ye nə̀ mò'fis nə. Yi a nìtsə̀' fa ves mvə̀'nə̀ Nwì cu sə də yi tse' bòvə̀m wùriŋ, nə tse' zìnə sə̀'. 15 Jon ànə tsok rɛŋsə fa bwìŋ bə ŋwə̀ ènə yi. Yi à cèp də, “Nèʼe ŋwə̀ nə̀ mʉ̀ ànə tsok fa weŋ fa' də ŋwə̀ nə̀ yi sə və̀ ma ŋkwɛ̀ɛŋ mʉ̀ nə yam casə mʉ bʉsə̀ yi ànə ye fo' ŋga wo kà mʉ ntò dzə lok.” 16 Mvə̀'nə̀ yi rwiŋ mègù bə bòvə̀m bohò vès fana yi a sè ves pwe' kə̀kɛ̀'. 17 Musì à jə və̀ fa ves lʉ̀ʉk sə̀ Nwì sə yi fana Jisòs Krɛst jə və fa ves ye bə̀bo nə̀ Nwì nə ye zìnə nə̀ Nwì nə sə̀'. 18 Ŋwə̀ nəmòk ka Nwì bə lis ntò ye yuk. Mègù mo ye Jisòs Krɛst nə̀ yi co ntʉm Tɛ̀' ye nə, nə̀ yi a rɛŋsə fa ves mvə̀'nə̀ Nwì cu. 19 Nùmbu mòk à ye, ŋkwàha bʉ̀ʉ Jus sə̀ mvwe' lak Jòrosalèm wèŋ tumsə lo ŋgàa fa Nwì satikà'a mok mʉmvwe' Ndap Nwì nə̀ ghaŋ, bə bʉ̀ʉ Levì wèŋ mok, də yà'a kə fek Jon də nà'a nsàp ŋwə̀ nə̀ fò lɛ? 20 Jon nə dʉk fəsə fa yà'wèŋ də, “Mʉ̀ ka Ŋkum ŋgà gèm bwìŋ nə̀ Nwì à də yi nə tumsə və̀ ŋgò kə̀ tɛsə bʉ̀ avès nə yeŋ.” Yi à ka dzèeŋ, yi à cèp fis bum yè'sə yuye jəja mvwe' bwìŋ. 21 Wo fek fe'lə yi sə̀mok də, “Ye də wu ndà lɛ, wu Àlajà à?” Yi dʉk fe'lə sə̀' də, “Hai', mʉ̀ ka Àlajà sə̀ʼ yeŋ.” Wo fek mali yi sə̀' ŋkuŋ də, “Ye də wu ŋgà tsə̀' bum Nwì nə̀ ŋwàk Nwì sə tsə̀' də nà'a nə̀ və̀ə nə à?” Jon dʉk mali sə̀' də, “Na'à mʉ̀ yàm. Mʉ̀ ka yi ànə yeŋ.” 22 Fana wo fek mali yi sə̀ ŋkuŋ də, “Ye də wu yè'sə ndà lɛ? Bʉsə̀ kaco vès lo ŋga wù ka ves tsok fa yeŋ, ya vèes kə tsok bʉ̀ʉ sə̀ wo tum ves sə. Wù dʉk yò bə tu yò də wu ndà lɛ?” 23 Yi dʉk də, “Ŋgà tsòhò bum Nwì nə̀ njamòk nə̀ liŋ yee Ìzayà nà'a ànə cep fa' də, Ŋgì ŋwə̀ nəmòk sə cèp yuhu və̀ ŋgəà də, ‘Tà àvès sə və̀ə. Wèeŋ gʉhʉ tsəʼrə fa yi mandzə̀ ya yi kə gi ca ca.’ Ŋwə̀ nə̀ Ìzayà à sə də ŋgì nà' sə cèp ànə mʉ̀ nə.” 24 Bʉ̀ʉ Faràsi mok wèŋ à ye mʉŋgorə̀ bʉ̀ʉ sə̀ wo à kə̀ yə Jon sə. 25 Fana wo fek Jon nə də, “A ye-a ŋga wù ka ŋgà gèm bwìŋ nə yeŋ, kà Àlajà sə̀ʼ ye, nə kà ŋgà tsə̀' bum Nwì nə sə̀' ye, ye də wù sə bàptɛsə bwìŋ bʉ̀ʉ yà?” 26 Jon dʉk fa yà' də, “Mʉ̀ sə bàptɛsə mègù yàm bə ndzəp. Ŋwə̀ nəmòk cu mʉtsətsəʼrə wèŋ nə̀ wèŋ sə kà yi rì, anə kà sàp ŋga yi yèto fàak ye laŋ. 27 Ŋwə̀ nə̀ yi sə və̀ ma ŋkwɛ̀ɛŋ mʉ̀ ànə, yi yam càsə mʉ yi. Mʉ̀ ka ŋwə̀ nə̀ co mʉ̀ firə fa yi kʉ̀ʉ kùuŋgùup ye kʉrə.” 28 Yè'sə à ye mvwe' lak Betanì. Lak Betanì sə à ye ma ntonùum ndzəp Jòridàŋ. Yà'a mvwe' sə̀ Jon à sə bàptɛsə bwìŋ fo' sə. 29 Tsok à rɛŋ, Jon ye ŋga Jisòs sə və̀ sə̀ mvwe' ye sə fana yi cep də, “Wèeŋ yeè, nèʼe ŋwə̀ nə̀ yi mo nsùŋga Nwì nə. Nèʼe yi nə̀ Nwìi nə jəŋ yi co ndzə cop, nə yisə fis gɛsə bʉp bwìŋ sə nzeŋgòŋ bə zeŋ nə. 30 Nèʼe yi nə̀ mʉ̀ cèp də ŋwə̀ nəmòk sə və̀ ma ŋkwɛ̀ɛŋ mʉ̀, nə̀ yi yam càsə mʉ nə, bʉsə̀ yi ànə ye fo' ŋga wo ka mʉ ntò dzə. 31 Mʉ̀ à sə kà yi yàm də nèʼe yi nə sə̀ rìgə̀. Ànə ye-a sə̀ vɛ'nə fana njo njàm nə̀ mʉ̀ à sə bàptɛsə bwìŋ nə, à ye də ya bʉ̀ʉ Izùrɛ wèeŋ riŋ yi.” 32 Jon nə à cèp fe'lə sə̀mok dʉk də, “Mʉ̀ a yə Yòŋsə̀ Nwì ŋga nà' tsə tesə mʉbu co kəkəbʉ̀ŋ, nə kə naaŋ mʉtuhù Jisòs. 33 À sə kə̀ dzèŋ mvə̀k ànə ŋga mʉ̀ à ka yi yàm də yi ŋwə̀ ànə ntò riŋ. Megu də Nwì nə̀ yi à tum mʉ də mʉ bàptɛsə bwìŋ bə ndzəp nə à tsə̀' mʉ də, a ye ŋga mʉ̀ yə ŋwə̀ nə̀ yòŋsə̀ ye tsoŋ və̀, nə kə naaŋ nà' mʉtuhù àlɛ, mʉ̀ riŋ də nà'a ŋwə̀ nə̀ yi nə baptɛsə bwìŋ bə Yòŋsə̀ nə̀ Rərɛŋ nə. 34 Mʉ̀ nə sə tsə̀' nə weŋ zìnə àm pwe'fo' də mʉ̀ a yə bum yè'sə laŋ, fana mʉ̀ nə sə tsə̀' nə weŋ jəja də ŋwə̀ ènə, yi mo Nwì nə.” 35 Tsok à rɛŋ fe'lə sə̀mok ŋga Jon tə bə bwe ŋgàa fàak ye wèŋ ba. 36 Yi ye ŋga Jisòs sə càa fana yi cep də, “Wèeŋ ye, nà'a mo nsùŋgaŋ Nwì nə.” 37 Ŋgàa fàak sə̀ ba sə à yuk yusə̀ Jon à cèp sə fana wo lokok, nə bɛ' lo Jisòs nə. 38 Jisòs à bʉ̀ʉŋ kʉ̀k, nə ye ŋga yà'wèŋ sə yù və̀ yi fana yi fek yà' də, “Wèŋ sə lò fò?” Wo dʉk bwi fa nà' yàwo də, “Cicà, wu cugə̀ ma fò?” Cicà nə bə ncèep lak awo yà'sə də Rabì. 39 Jisòs nə dʉk fa wo də, “Wèeŋ və-a kə ja'a.” Wo à lòo, nə kə ye mvwe' sə̀ yi cugə̀ sə. Bə yà'wèŋ nə cum mam fo' ŋga nùm na lò vɛ'ɛ tə̀tè ndzəm kə seŋ tasə cù. 40 Bʉ̀ʉ sə̀ ba sə̀ wo ànə yuk ŋga Jon cèp fana wo bɛ' lo Jisòs sə, mòk ànə ye Andrù. Andrù nə à ye moma Saimʉ̀ Pità. 41 Yi à ca lòo, nə kə ye tə̀tà ye Saimʉ̀, nə tsok nà' də, “Vès yə Mèzayà nə bə lis laŋ.” (Mèzayà nə yà'sə də Krɛst. A yà'sə də, Ŋkum ŋgà gèm bwìŋ nə.) 42 Fana yi jə və Saimʉ̀ nə, bə nà' kə̀ ye Jisòs. Jisòs kʉk ja'a Saimʉ̀, nə dʉk fa nà' də, “Wùu Saimʉ̀ mo Jon, wo nə sə to wu mok sə̀' də Kefàs.” Liŋ sə̀ də Kefàs yà'sə mègù sə̀' co liŋ sə̀ də Pità yà'a. Yàʼa də Lìs. 43 Tsok à rɛŋ sə̀mok fana Jisòs də yi lo yuye mvwe' lak Galìli. Ànə geŋ yi ye Filìp, nə dʉk fa nà' də, “Bɛ' və mʉ.” 44 Filìp nə à ye mo lak mvwe' lak Bèsadà, Andrù bə Pità ye sə̀' bwe lak fo'. 45 Filìp à kə̀ yə Nàtanyà, nə tsok nà' də, “Vès yə ŋwə̀ nə̀ Musì à còm bə liŋ ye ndzənə ŋwàk lʉ̀k, ŋgàa tsòhò bum Nwì sə̀ njamòk wèŋ nə com bə liŋ ye sə̀' nà'a laŋ. A yi Jisòs nə̀ yi tesə və̀ mvwe' lak Nazarə̀, nə̀ yi mo Jòsep.” 46 Nàtaniyà nə dʉk fa nà' də, “Me'rə mʉ fɛŋ, wù tsəm də aco yusəmok sə̀ yà' tse' fàk tesə yuk mvwe' lak Nazarə̀ à?” Filìp də, “Və̀ kə̀ ja'a bə lis yo.” 47 Jisòs à yə Nàtaniyà ŋga nà' sə gì və̀ə fana yi cep də, “Nèʼe mo Izùrɛ nə̀ yi zìnə nə, yi ka mʉzə̀p limŋgòŋ tse' lok.” 48 Nàtanyà nə də, “Hàva', wù riŋ mʉ fò?” Jisòs dʉk də, “Ghà nə̀ wù anə sə cum sə mbwè tʉ nə̀ wo togə̀ nà' də fik nà'a, ŋga mʉ̀ yə wu yàm laŋ ŋkuŋ Filìp sə kə to wu.” 49 Nàtanyà dʉk megu mok də, “Cicà, wu mo Nwì, wu Mèzayà nə̀ yi ŋkum bʉ̀ʉ Izùrɛ wèŋ nə.” 50 Jisòs dʉk fa nà' də, “Wù dzəm yè'sə bʉsə̀ mʉ̀ tsə̀' wu də, mʉ̀ anə ye wu ŋga wù cu sə mbwè tʉ fik sə à? Nà'nə ka yumok yeŋ. Mʉ̀ sə tsə̀' fa wu zìnə də, wu nə ye bum sə̀ yà' yam càsə nà'nə.” 51 Yi dʉk fa mali nà' də, “Wu nə ye ŋga ntòbu mùhu nò to fana masinjàa Nwì wèŋ sə lo kəkok, nə sə tsoŋ tsətsoŋ mʉ tuhù mʉ̀ʉ mo ŋwè.”

2

1 À cà nùubu ba fana bʉ̀ʉ mok də wo gʉ gù mvwe' lak Kanà nə̀ nà'a mvwe' nze Galìli. Ma Jisòs à ye sə̀' fo'. 2 Wo à to lò Jisòs bə bwe ŋgàa fàak ye wèŋ sə̀' fo'. 3 Mvə̀'nə̀ wo ànə sə no rùk fo' fana rùuk sə me tiŋ. Ma Jisòs kə dʉk fa nà' də, “Wo ka rùk mok tse'.” 4 Jisòs nə dʉk fa fəsə nà' də, “Nà'a nzak njò ma àm a, mvə̀k njàm ka ntò kʉrə.” 5 Ma ye nə kə dʉk fa ŋgàa fàak sə̀ fo' sə wèŋ də, “Yusə̀ yi tsə̀'-a weŋ lòoŋ, wèŋ gʉ yà'.” 6 Ànə ye ŋga bèe mok tə fo' ntùŋfu, sə̀ wo à gʉ̀ yà' bə lìs. Ànə ye bèe ndzəp sə̀ bʉ̀ʉ Jus wèeŋ cùk rɛŋsəgə̀ bo awo bə zeŋ ya wo ye rərɛŋ mʉ lisə̀ Nwì. Bè nə̀ mò'fis à sə rwiŋ ŋga ndzəp ca co jok kwè kè ntùŋfu àlɛ. 7 Jisòs dʉk fa wo də, “Wèeŋ tuk rwiŋsə bèe sə bə ndzəp pwe'fo'.” Wo tuk rwiŋsə yà' bə ndzəp vɛ'ɛ leer. 8 Yi dʉk fa fe'lə yà'wèŋ də, “Wèeŋ səp fis-a yà' ŋga'a, nə fa ŋwə̀ nə̀ yi gàp fa bwìŋ nə.” Fana wo səp, nə fa lo yi. 9 Ndìgàp nə à no ja'a ndzəp sə̀ yi bʉ̀sə yà' rùk sə. Yi kà mvwe' sə̀ yà' və̀ə rì. Ŋgàa fàk sə̀ wo ànə tuk ndzəp sə wo megu wo. Ndìgàp nə to bwi ye ndugù nə. 10 Nà' ànə və̀ə, yi dʉk fa nà' də, “Wo fa togə̀ bwìŋ ntò rùuk sə̀ bə̀boŋ tə̀tè a ye ŋga bwìŋ no ze' ŋkuŋ wo fis və sə̀ yà' ka ŋkʉ̀ʉŋ boŋ. Wù jəə̀ nə yò rùuk sə̀ bə̀boŋ sə, nə tes loksə tə̀tè kə wɛs ŋga'a nà?” 11 Nèʼe maŋgəŋgèŋ nə̀ Jisòs à gʉ̀ to tsə cap. Yi à gʉ̀ nà' mvwe' lak Kanà nə̀ mvwe' nze Galìli. Yi à nìtsə̀' ŋàaŋ ye bə zeŋ fana ŋgàa fàak ye wèŋ dzəm tsəʼrə wesə bohò yi. 12 Yè'sə ànə me fana Jisòs nə yèʼe fa'nə, nə tsoŋlo mvwe' lak Kàpanùm. Yi à lò fo' bə ma ye, nə ye bwema ye, bə ŋgàa fàak ye wèŋ sə̀'. Wo à kə̀ cu yòŋsə fo' nùubu mok jo. 13 Ànə ye ŋga ŋkàk bʉ̀ʉ Jus wèŋ nə̀ wo togə̀ nà' də Pasobà nà'a à sə və̀ fana Jisòs yèʼe, nə kok lo mʉ Jòrosalèm. 14 À kə̀ dzèŋ mʉmvwe' ndap Nwì nə̀ ghaŋ nə fana, yi ye bwìŋ ŋga wo sə sèŋ mbòŋ bə nsùŋgaŋ nə ye kəkəbʉ̀ŋ wèŋ mbwa. Yi ye bʉ̀ ŋgàa kup mbàm wèŋ ŋga wo sə kupsə nsàp mbàm nə̀ co wo fa Nwì fəfa bə zeŋ. 15 Yi fʉəp kʉ̀ mòk co ŋkwɛ̀s, nə bɛ' tosə fis bʉ̀ʉ sə wèŋ sə mbiŋ pwe'fo'. Yi bɛ' fis mbòoŋ sə bə nsùŋgaaŋ sə wèŋ mʉ nda'à Nwì anə. Yi le' bwi' kɛ'mak teberə̀ə ŋgàa kupsə̀ mbàm sə wèŋ tu tsətsoŋ, nə kɛ' sɛsə mbàam awo sə sə nze. 16 Nə dʉk fa ŋgàa sèŋ kəkəbʉ̀ʉŋ sə wèŋ də, “Wèeŋ tesə bə yu yèʼe sə mbiŋ. Wèŋ ka tse' ŋgò bʉ̀sə ndap Tɛ̀' àm də a ndap ntɛŋ bum.” 17 Mvə̀'nə̀ yi à cèp vɛ'nə fana bwe ye wèŋ tsərə kok yusə̀ wo à còm yà' ndzənə ŋwàk Nwì də, “Nsàp mandzə̀ nə̀ mʉ̀ dzəm ndap yò nə gʉ vɛ'ɛ co nà'a nə ləsə mʉ.” 18 Bʉ̀ ŋkwàha bʉ̀ʉ Jus wèŋ fek yi də, “Nsàp yu nə̀ aco wù gʉ tsok fa vees yè'sə yà, ya vèes riŋ də wù tse' ŋàaŋ sə̀ ŋgò gʉ̀ bum sə̀ wù sə gʉ̀ yè'sə ɛ̀?” 19 Jisòs dʉk fəsə fa wo də, “Wèeŋ kʉəmsə mak ndap Nwì nèʼe, ya mʉ nə ci wes nà' mʉnə nùubu tɛ'.” 20 Bʉ̀ʉ Jus wèŋ sə dʉk də, “Kwɛ'fò, vès à jə lùumŋgòŋ hum kwè-ncòp-ntùŋfu ŋgò ci wes ndap nèʼe, wù də wu nə ci wes nà' yò mʉnə nùubu tɛ' ɛ̀?” 21 Ànə ye ŋga yi à sə cèp bə gbʉ', nə sə to də ndap yà'sə ni' ye. 22 Ghà nə̀ yi ànə lokok mvwe' kpʉ fana bwe ye wèŋ tsərə fe'lə yusə̀ yi à cèp sə. fana wo dzəm ncèp nə̀ nà'a ndzənə ŋwàk Nwì nə, nə ye bə ncèp nə̀ Jisòs à cèp nə sə̀' də yà'a zìnə. 23 Ghà nə̀ yi à ye mvwe' lak Jòrosalèm mvə̀k ŋkà'a pasobà sə, bwìŋ à dzəm bohò yi vɛ'ɛ wùriŋ bʉsə̀ wo à yə maŋgəŋgèeŋ sə̀ yi à sə gʉ̀ʉ. 24 Megu də Jisòs kà wo ntʉm ye pap fa, bʉsə̀ yi rì wes bwìŋ pwe'fo' yi. 25 Yi à ka njo mòk də ŋwèe tsok fa yi də ŋwə̀ nèʼe vɛ' bə vɛ' tse', bʉsə̀ yi rì wes yusə̀ yà' cu sə və̀ə ŋwè pwe'.

3

1 Ŋwə̀ə Faràsi mòk à ye, wo to liŋ ye də Nìkòdemù. Yi à ye ŋkwà'ŋwè bohò bʉ̀ʉ Jus wèŋ. 2 Ŋwə̀ ènə à və̀ nòoŋ bohò Jisòs nə̀ ndzəmə̀, nə dʉk fa nà' də, “Cicà, vès rì tse' də wu yèʼe cicà nə̀ wù a və̀ bohò Nwì. Bʉsə̀ kaco ŋwè gʉ to nsàap bum maŋgəŋgèeŋ sə̀ wù sə gʉ̀ yèʼe yeŋ, tse'ŋga Nwìi bə ŋgə̀ŋgàŋ.” 3 Jisòs cep bʉsə fa nà' də, “Mʉ̀ sə tsə̀' wu yèʼe zìnə nə̀ nà'a ŋkèm dʉk də, tse'ŋga wo dzə fe'lə ŋwè sə̀mok, ŋkuŋ yi nə kə ye mvwe' gaŋ ŋkum Nwì.” 4 Nìkòdemù nə fek fe'lə yi sə̀mok də, “Aco wo dzə fe'lə ŋwə̀ nə̀ yi gʉ laŋ yè'sə va? Aco yi ni fe'lə lo ndzə və̀ə ma ye, ya wo dzə fe'lə yi nə̀ kɛ̀' ba à?” 5 Jisòs dʉk fa fəsə yi də, “Mʉ̀ sə tsə̀' wu zìnə nə̀ nà'a ŋkèm dʉk də, tse'ŋga wo dzə ŋwè bə ndzəp nə ye bə Yòŋsə̀ nə̀ Rərɛŋ nə ŋkuŋ yi kə ni mvwe' gaŋ ŋkum Nwì. 6 Ŋwə̀ nə̀ wo a dzə yi bə ŋgùpni', a sə̀' nə̀ bə ŋgùpni'. Ŋwə̀ nə̀ wo a dzə yi bə yòŋsə̀ə, a sə̀' nə bə yòŋsə̀. 7 Kà də wu mərə bʉsə̀ mʉ̀ dʉk wu də, tse'ŋga wo dzə fe'lə ŋwè nə̀ kɛ̀' ba dʉk. 8 Fə̀fə̀ càgə̀ mvə̀'nə̀ yi dzəm, wèŋ sə yuk, nə kà mvwe' sə̀ yi sə yèto və̀ə kè mvwe' nə̀ yi sə lòo ŋgò kə̀ lə̀ə rì. Ŋwə̀ nə̀ wo dzə-a yi bə yòŋsə̀ nə fana yà' ye megu bohò yi sə̀' vɛ'nə.” 9 Nìkòdemù nə fek mali nà' də, “Aco yè'sə ye vɛ'nə yè'sə valɛ?” 10 Jisòs dʉk fa fe'lə nà' də, “Wu yèʼe cicà nə̀ ghaŋ mvwe' lak Izùrɛ, nə kà bum yèʼe rì vɛ'ɛ va? 11 Mʉ̀ tsə̀' fa wu zìnə nə̀ nà'a ŋkèm dʉk də, vès sə tsə̀' fa weŋ bum sə̀ vès rì yà', nə ye yà' bə lis avès fana wèŋ kà ves yà' dzəm fa. 12 Mʉ tsə̀' fa weŋ bum sə̀ yà'a ma sə nze fɛŋ, wèŋ kà mʉ yà' dzəm fa, ye də mʉ tsə̀'-a weŋ bum sə̀ ma mʉbu wèŋ dzəm fa mʉ à? 13 Ŋwə̀ nəmòk nə̀ mò'fis ka mʉbu ntò kok lo yuk. Mègù mʉ̀ʉ mo ŋwè nə̀ mʉ̀ à tsooŋ tesə mbwa. 14 Yumook də wo nə fis gesə tsoŋ mʉ̀ʉ mo ŋwè mʉtsə̀, mvə̀'nə̀ Musì ànə fis kok no mʉtsə̀ ghà nə̀ wo ànə ye ŋgəà yà'a ŋkuŋ. 15 Də ya ŋga a ye-a sə̀ ndà, ŋga nà' dzəm bohò yi fana nà' tse' lùŋ nə̀ nà'a nə̀ kà kə̀ mè yuk. 16 “Nwì ànə dzəm bʉ̀ʉ sə̀ sənə nzeŋgòŋ nə vɛ'ɛ wù kà fʉ̀k, nə tumsə vesə kwə'rə̀ mo ye də a ye-a sə̀ ndà ŋga nà' dzəm bohò mo ye nə, ŋgə̀ŋgàaŋ nə kà bisə̀, yi nə tse' lùŋ nə̀ nà'a nə̀ kà mè yuk. 17 Njo nə̀ Nwì ànə ka mo ye nə də nà'a və nə kə sak bʉp nzeŋgòŋ nə tum və. Yi à tum nà' də ya nzeŋgòŋ nə pwe' nə luŋ bohò nà'. 18 Ŋwə̀ nə̀ yi dzəm-a bohò nà', ye də yi ka nzak tse'. Ŋwə̀ nə̀ yi kà-a bohò nà' dzəm ye də yi gbʉ̀ nzak laŋ tèè, bʉsə̀ yi ka bə liŋ mo Nwì nə̀ yi mègù mò'fis nə dzəm. 19 Mvə̀'nə̀ wo sak lə̀sə tes nzak nə də vɛ'. Də marɛŋ a və̀ sənə nzeŋgòŋ nə, bwìŋ dzəm megu ndzəm nə noŋsə marɛŋ nə. Wo gʉ̀ vɛ'nə bʉsə̀ bum sə̀ wo sə gʉ̀ʉ sə bʉp. 20 Bʉsə̀ ŋwə̀ nə̀ yi gʉ̀gə̀-a ye bʉp, yi kà ŋge' bə marɛŋ yegə̀. Yi sə caŋ marɛŋ caa. Njo nə̀ yi sə wəp də aco bwìŋ ye yusə̀ yi sə gʉ̀ʉ sə. 21 Ŋwə̀ nə̀ yi gʉ̀gə̀ ye yusə̀ yà'a zìnə tesə və̀gə̀ ye sə mvwe' marɛŋ. Yi tesə və̀gə̀ vɛ'nə də ya bwìŋ ye jəja kwaraŋgaŋ də yusə̀ yi gʉ̀ yà'sə, a bə mandzə̀ Nwì.” 22 Yè'sə ànə ca fana Jisòs bə bwe fàak ye wèŋ lo mok mvwe' lak Jùdiyà. Yi bə yà'wèŋ à kə̀ cu mam fo', nə sə baptɛsə bwìŋ fo'. 23 Jon à sə bàptɛsə bwìŋ ye sə̀' mvwe' mok sə̀ wo to fo' də Anòn, mvwe' sə kʉəp lò lak Salèm. Yi à sə bàptɛsə fo' bʉsə̀ ndzəp à ye fo' ŋkʉ̀ʉŋntɛ̀ŋ. Bwìŋ à sə və̀ə, nə sə kə baptɛsə fo'. 24 Yè'sə ànə ye ŋga wo ka Jon nə ndapndzəm ntò ko nisə. 25 Ànə geŋ, bwe fàak Jon bə ŋwə̀ə Jus mòk wèŋ yèto ŋgò sə fenə bə mandzə̀ nə̀ wo cùk rɛŋsəgə̀ ni' ŋgò bɛ' mandzə̀ Nwì. 26 Fana wo və bohò Jon, nə kə dʉk fa nà' də, “Cicà, wù sə tsərə tse' malì ŋwə̀ nə̀ weŋnə à ye mvwe' ŋgʉ ndzəp Jòridàŋ fa' nà'a nà? Yi nə̀ wù sə tsòho fa bwìŋ bə liŋ ye nà'a, yi sə bàptɛsə sə̀' fana bwìŋ sə kpəəŋ lò wes mok bohò yi.” 27 Jon nə cep fəsə fa yà'wèŋ də, “Kaco ŋwè tse' to yumok bə bo ye yeŋ. Tse'ŋga Nwì mʉbu fa yi yà' yi ŋkuŋ yi tse' yà'. 28 Wèŋ à yuk fa mʉ bə ntu'u awèŋ sə̀ laŋ mvə̀'nə̀ mʉ̀ a sə dʉk də, mʉ̀ ka yè'sə Ŋkum ŋgà gèm bwìŋ nə mʉ̀ yeŋ. Mʉ̀ mègù yàm ŋwə̀ nə̀ wo a tumsə lò mʉ yàm də mʉ lo tse' mantombìi Krɛst nə. 29 Wèŋ rì də ŋwə̀ nə̀ yi tse' ŋgwegù a ndugù nə. Ŋge'e ndugù nə təəŋ ko' ŋgʉ ni'ì nà', nə sə kwa wùriŋ mvə̀'nə̀ yi sə yuk ŋgì ndugù nə sə. Yà'a sə̀' mvə̀'nə̀ kwəkwa nə̀ njàm rwiŋ wesə mʉ ŋga'a sə̀' dak. 30 A kə̀kʉrə̀ də yi nə sə lo tsoŋ mantombì, mantombì, fana mʉ̀ sə foho lo tsoŋ yàm ma ŋkwɛ̀ŋ, ma ŋkwɛ̀ŋ.” 31 Yà' mègù sə̀' də yi nə̀ yi tsə ma mʉtsə̀ə ŋwə̀ nə̀ ghaŋ nə yi. Yi nə̀ yi ye ŋwə̀ə nzeŋgòoŋ, nzeŋgòŋ nə tse' yi yi, fana yi sə cep megu bə bum sə̀ sə nzeŋgòŋ fɛŋ. Yi nə̀ yi və̀ ye mʉbu nə gha' ndàaŋwè pwe'fo'. 32 Yi cèpgə̀ bum sə̀ yi a yə yà' bə lis ye, nə yuk bə ntu'u ye, ŋwə̀ nə̀ mò'fis kà ncèp ye nə dzəm lo' fʉ̀'. 33 Ŋwə̀ nə̀ yi dzəm-a ncèp ye nə fana yi sə nìtsə̀' fa bwìŋ bə zeŋ yà'sə də Nwìi zìnə. 34 A vɛ'nə bʉsə̀ ŋwə̀ nə̀ Nwì a tumsə və̀ yi nə sə tsòho ncèp nə̀ Nwì. Nwìi fagə̀ yi Yòŋsə̀ nə co wù kà fʉ' to. 35 Tɛ̀' nə dzəm mo ye nə, nə fa wes bum pwe' ndzə bohò nà'. 36 Ŋwə̀ nə̀ yi dzəm-a bohò mo ye nə fana ye də ŋgə̀ŋgàŋ tse' lùŋ nə̀ nà'a nə̀ kà kə̀ mè yuk. Ŋwə̀ nə̀ yi kà-a mo ye nə yuk, yi nə kà lùŋ bə lis yə yuk. Ma nə̀ nje də, jə̀jòk nə̀ nà' cu sə ntʉʉ̀ Nwì naaŋ mʉtuhù ŋwə̀ ànə.

4

1 Tà Jisòs à rì də bʉ̀ʉ Faràsi wèŋ yuk də yi bàptɛsə ghak bwìŋ yi nə noŋsə Jon. 2 (Jisòs à sə kà yi bə bo ye bàptɛsə̀. À sə bàptɛsə bwe ŋgàa fàak ye wèŋ.) 3 À ye vɛ'nə, yi yeʼe me'rə Jùdiyà anə, nə bwi lo mvwe' nzeŋgòŋ Galìli. 4 Yi à cu ŋgò lòo, yà' ye də yi nə bɛ' tsoŋ li lɛ mandzə̀ nə̀ nà'a càgə̀ mvwe' nzeŋgòŋ Sàmàriyà nà'a. 5 Ànə geŋ yi gi ca mvwe' nze Sàmàriyà anə fana yi kə dzeŋ mvwe' mʉbuk lak mòk. Wo to fo' də Sekà. Mʉmvwe' ànə à kʉəp mvwe' nzum sə̀ Jàkop ànə fa fo' bohò mo ye Jòsep njamòk, njamòk. 6 Ndzəp nə̀ Jàkop nə à tu nà' sə nze, nə sə tuk, à ye sə̀' mʉmvwe' ànə. Jisòs à kə̀ dzèŋ fo' ŋga yi wò bə gì. Yi cum tsoŋ fo' sə nze ŋgʉ ndzəp anə. Ànə ye ŋga nùum co maràŋ. 7 Ŋwà Sàmàriyà mòk tesə və də yi kə tuk ndzəp. Jisòs dʉk fa nà' də nà'a fa yi ndzəp yi no. 8 Ànə ye yè'sə ŋga bwe ŋgàa fàak ye sə wèŋ à lò wes ndzə ntòlak ŋgò kə̀ ywi və̀ zʉzʉ. Yi sə cum yòŋsə fo' yiìyi. 9 Ŋwà Sàmàriyà nə vehe də wete, nə də, “Ye va ŋkuŋ wù ye yò ŋwə̀ə Jus, nə sə fek mʉ ŋwà Sàmàriyà də mʉ fa wu ndzəp-e?” Yi à sə fek vɛ'nə bʉsə̀ bʉ̀ʉ Jus wèeŋ kà bə bʉ̀ʉ Sàmàriyà wèŋ ŋge' yegə̀. 10 Jisòs dʉk fa ŋwà nə də, “Anə ye-a də wù riŋ yusə̀ aco Nwì fa yà', nə riŋ ŋwə̀ nə̀ yi sə lɛŋ ndzəp bohò wù ènə, bwɛ̀rɛ wù fek yi də yi fa wu ndzəp. Ya yi fa wu ndzəp nə̀ nà' tse' lùŋ.” 11 Ŋwà nə dʉk fa nà' də, “Tɛ̀'mòk, wù ka yu tuk ndzəp fa'nə tse'. Ndzəp nə nə yeè nə ca sə̀' cəco mwè, ye də wu nə jəŋ ndzəp nə̀ nà' tse' lùŋ ènə ma fò? 12 Wù sə də, wu dʉk də wù gha' tàcici àvès Jàkop nə̀ yi à fa ves ndzəp ènə, nə no ye nà' sə̀' nà'a nà? Bwe ye bə mbòoŋ ye wèŋ pwe' à sə no sə̀' ndzəp ènə. Hai' wù ka yi lɛ ghak.” 13 Jisòs nə dʉk fəsə fa nà' də, “Ŋwə̀ nə̀ yi no-a ndzəp ènə pwe'fo', njè ndzəp nə sə yaŋ fe'lə mali yi sə̀mok. 14 Ŋwə̀ nə̀ yi no-a ye ndzəp nə̀ mʉ̀ fa yi nà' mʉ̀ fana njè ndzəp nə kà yi mok ya yuk fe'lə̀. Ndzəp nə̀ mʉ̀ fa yi nə nə bʉʉŋ ndzə ni'ì yi co ndzəp nə̀ nà' sə to tesə kok sə nze. Nà'a sə tesə vɛ'nə, nà' ye mok lùŋ nə̀ nà'a nə̀ kà mè yuk.” 15 Ŋwà nə də, “Tɛ̀'mòk fa mʉ-a nsàp ndzəp ànə mʉ no, ya njè ndzəp kà mʉ mok ya yuk, nə ye sə̀' də ya kà də mʉ sə ye ŋgə' də mʉ̀ sə və̀hə fɛŋ ŋgò kə̀ tuk fe'lə ndzəp mok sə̀' dʉk.” 16 Jisòs dʉk fa fe'lə nà' də, “Dù kə̀ to ndu yò, ya wenə və.” 17 Ŋwà nə də, “Mʉ̀ ka ndum tse'.” Jisòs də, “A zìnə mvə̀'nə̀ wù cèp də wù ka ndum tse' yà'sə. 18 Mʉ̀ dʉk vɛ'nə bʉsə̀ wù ànə tse' to me ndum tàŋ laŋ. Nə̀ wenə cu ŋga'a nèʼe ka ndu yò sə̀' yeŋ. Ye də yusə̀ wù cèp sə a zìnə.” 19 Ŋwà nə dʉk də, “Tɛ̀'mòk, mʉ̀ yə co də wu yè'sə ŋgà tsòhò bum Nwì. 20 Tsòk fa mʉ-ɛ; tàcicii avès wèŋ à sə kùksəgə̀ Nwì mʉmvwe' nda nèʼe fana wèŋ bʉ̀ʉ Jus wèŋ sə dʉk yàwèŋ də anə ye co bwìŋ kuksə Nwì mvwe' lak Jòrosalèm. Wù dʉk yò bə zeŋ da?” 21 Jisòs dʉk fa fe'lə nà' də, “Njɛ̀ʼgù, mʉ tsok fa wu yusə̀ zìnə də, mvə̀k sə və̀ə nə̀ bwìŋ nə kà Tɛ̀' nə mʉ ndahà fɛŋ kè mvwe' lak Jòrosalèm àlɛ mok sə kùksə̀ fe'lə̀. 22 Wèeŋ kùksəgə̀ yusə̀ wèŋ ka bə zeŋ rɛɛŋ. Vès sə kùksə yàvès yusə̀ vès rɛɛŋ bə zeŋ laŋ bʉsə̀ Nwì ànə kak də yi nə tɛsə bwìŋ sə nzeŋgòŋ fɛɛŋ ndzə bohò vès bʉ̀ʉ Jus wèŋ. 23 Mvə̀k sə və̀ə, aco mʉ̀ dʉk də mvə̀k nə kə̀ dzèŋ laŋ, nə̀ bwìŋ nə sə kuksə Tɛ̀' nə bə zìnə awo pwe', nə sə kuksə yi ndzənə yòŋsə̀ə awo sə̀'. Tɛ̀' nə dzəm də nsàp bʉ̀ ànə wèeŋ kùksə yi. 24 Nwì nə, yi yè'sə yòŋsə̀. Yi fagə̀ bwìŋ yòŋsə̀ yi. Ye də bʉ̀ʉ sə̀ wo dzəm-a ŋgò kùksə yi, wo kuksə yi ndzənə yòŋsə̀ nə ye bə zìnə àwo pwe'.” 25 Ŋwà nə dʉk də, “Mʉ̀ rì də Ŋkum ŋgà gèm bwìŋ nə̀ Nwì à dʉk də yi nə̀ tum və̀ nà' nə, nə və ntsə'mòk. Mʉ̀ sə dʉk yi nə̀ wo togə̀ yi mok sə̀' də Krɛst nà'a. Yi və̀ə, yi nə niŋtsok fa ves bum lòoŋ fo'.” 26 Jisòs dʉk fa ŋwà nə də, “Mʉ̀ nə̀ mʉ̀ sə cèp bohò wù ènə, mʉ yi nə.” 27 Bwe Jisòs sə wèŋ à bwìŋ foho və̀ sə̀' ghà nà'nə. Wo mərə vɛ'ɛ wùriŋ də nà' sə cèp bə ŋwàŋwè. Nə̀ mò'fis kà ŋwà nə də, nà' dzəm fɛɛŋ yàlɛ sə fek. Nə kà Jisòs də yi sə cèp bə ŋwà ènə bʉ̀ʉ yàlɛ sə̀' fek lok. 28 Ànə geŋ, ŋwà nə me'rə tes kʉ̀ʉŋ ndzəp ye sə fo', nə lo ndzə ntòlak. Yi à kə̀ dzèeŋ, yi à tsòho fa bwìŋ də, 29 “Wèeŋ və, nə kə ye yàwèeŋ ŋwə̀ nəmòk nə̀ yi taŋsə tsə̀' wes fa mʉ bum sə̀ wo à dzə mʉ dzəə, mʉ̀ gʉ vɛ'ɛ pwe' nə̀ pwe' ɛ̀. Kàmòk yi ŋgwàaŋ Ŋkum ŋgà gèm bwìŋ nə̀ wo dʉkgə̀ də yi nə vəə nə àlɛ.” 30 Wo à yuk vɛ'nə, wo tesə mʉ ntòlak anə, nə kə ye Jisòs. 31 Ànə ye sə̀' ŋga bwe ye sə wèŋ sə dʉk fa yi də, “Cicà, zʉ-a yumok le.” 32 Yi dʉk fa yà' ye də, “Mʉ̀ tse' bɛŋ yàm sə̀ ŋgò zʉ yo sə̀ wèŋ ka bə zeŋ riŋ.” 33 Bwe ye wèŋ sə ye ŋgò fe'rə mʉtsətsəʼrəə wo də, “Ŋwə̀ nəmòk jə və̀ fa yi bɛŋ à?” 34 Jisòs nə dʉk fa wo də, “Bɛŋ aam ŋgò gʉ̀ fàak sə̀ ŋwə̀ nə̀ yi à tum mʉ nə dzəm də mʉ gʉ. Nə gʉ wes fàak yà'sə. 35 Wèeŋ cèpgə̀ ncèp mòk də, ‘Bwehe cu ŋwə kwè ya bum sə̀ wo bì mʉ nzuù sə kʉrə ŋgò kʉp yà'.’ Mʉ̀ sə tsə̀' weŋ yàm də wèeŋ bʉʉŋ kʉk ja'a yàwèeŋ, nzum sə ŋga'a yè'sə mvə̀k kəkʉp. 36 Ŋwə̀ nə̀ yi kʉpgə̀ə wo lak yi yèto fàak ye laŋ. Yi sə benə ŋgwìi bum sə̀ yà'a bwìŋ ya wo nə kə tse' lùŋ nə̀ nà'a nə̀ kà mè yuk nə. Ya ŋga ŋwə̀ nə̀ yi à bìi bə nə̀ yi à kʉp ye kʉpə ba fo' nə kwa mvwe' mò'fis. 37 Yà'sə sə nìtsə̀' də ncèp nə̀ wo cèpgə̀ nà' də, Mòok bìgə̀ ye bìi, mòk kə kʉp ye kʉpə, nà'a zìnə. 38 Mʉ̀ a tumsə lò weŋ ŋgò kə̀ kʉp bum sə̀ wèŋ à ka fàk. À fàk bʉ̀ʉ sə̀ zok, wèŋ nə kə̀ kʉp nə yàwèŋ kʉpə. Wèŋ zʉ yà'sə swek mʉtuhù bʉ̀ʉ mok.” 39 Bʉ̀ʉ Sàmàriyà sə̀ mvwe' ntòlak ànə à dzəm bohò yi vɛ'ɛ wùriŋ njo ncèp nə̀ ŋwà nà'a ànə cep fa' də, “Yi taŋsə tsə̀' wes fa mʉ bum sə̀ wo à dzə mʉ dzəə, mʉ̀ gʉ pwe' nə̀ pwe'” nà'a. 40 Bʉ̀ʉ Sàmàriyà sə wèŋ à kə̀ tsèŋ yi, wo ŋwɛ' tse' yi cʉ̀k də nà'a kà ntò lò, də bə yà'wèeŋ cum la'à wo anə ŋkuŋ. Anə geŋ, Jisòs nə cum fo' nùubu ba. 41 Mok à dzəm fe'lə bohò yi ŋkʉ̀ʉŋ sə̀mok bʉ̀ʉ bum sə̀ yi sə cèep. 42 Wo dʉk fa ŋwà nə də, “Vès sə kà yè'sə mok bʉ̀ʉ ncèp nə̀ wù tsə̀' ves wù nə dzəm mègù. A yè'sə mok bʉsə̀ vès yuk bə ntu'u yàvès, vès nə rì nə də nèʼe gù tsə gù yi nə̀ ŋgà lùŋsə̀ nzeŋgòŋ nə.” 43 Nùubu sə̀ ba sə à càa, yi lo yuye mvwe' nzeŋgòŋ Galìli nə̀ a foʼ lak ye. 44 Jisòs nə bə tu ye à sə cèp fis də wo kà ŋgà tsòhò bum Nwì mvwe' lak ye sə̀ wo à dzə yi fo' co ŋwə̀ nə̀ ghaŋ jəgə̀. 45 Yi à rì vɛ'nə, nə sə lo mali fo'. À kə̀ dzèŋ Galìli anə, bʉ̀ʉ sə̀ fo' sə wèŋ kwa ŋgò yə yi vɛ'ɛ wùriŋ. Wo à gʉ̀ vɛ'nə bʉsə̀ wo ànə lo mvwe' ŋkà' Pasobà nə̀ nà' à ye mvwe' lak Jòrosalèm, nə ye bum sə̀ Jisòs nə à sə gʉ̀ fo' bə lis awo. 46 Ànə geŋ Jisòs bwi foho lo fe'lə mvwe' lak Kanà nə̀ mvwe' nzeŋgòŋ Galìli, sə̀ mvwe' sə̀ yi à gʉ̀ ndzəp yà' bʉʉŋ rùk sə. Ŋgà fàk gomè mòk à ye fo' nə̀ ghaŋ, ŋga yi cugə̀ mvwe' lak Kàpanùm. Ghà ànə à ye ŋga mo ye nə nə̀ ŋwə̀mbam nò bə yiyaŋ nə̀bʉp. 47 Yi ànə yuk də Jisòs mè'rə və̀ Jùdiyà, nə və̀ nə mvwe' nze Galìli fana yi lo, nə kə tseŋ Jisòs nə. Yi sə lɛŋ nà' də bə nà'a lo Kàpanùm mvwe' sə̀ yi cugə̀ə, ya nà'a kə luŋsə fa yi mo ye. Ànə ye ŋga mo ye nò vɛ'ɛ mvə̀k kpʉkpʉ. 48 Jisòs dʉk fa nà' də, “Wèeŋ kà-a yàwèŋ maŋgəŋgèŋ bə lis yə, kaco wèŋ dzəm bohò mʉ̀ yeŋ. Ka vɛ'nə yeŋ à?” 49 Ŋgà fàk nə dʉk ye də, “Tɛ̀'mòk, a lo-a ntɛ̀ŋ na, bwɛ̀rɛ mo àm nə nə kpʉ.” 50 Jisòs dʉk fa nà' də, “Dù lo yuyo. Mo yò nə gʉ laŋ.” Ŋgà' nə à dzəm ncèp nə̀ Jisòs cèp fa yi nə, nə bɛ' mandzə̀ ye lo. 51 Yi à sə lò mandzə̀, yi kʉrə bə ŋgàa fàak sə̀ wo fàkgə̀ bohò yi. Wo tsok fa yi də mo nà' nə gʉ laŋ. 52 Yi fek yà' də, mo nə a lòkok yiya nə ŋga nùum ma fò lɛ. Wo dʉk fa yi də, “A ye ŋkwìs ŋga nùum maràŋ kaŋ.” 53 Tɛ̀' nə tsərə fəsə, nə riŋ də mvə̀k nə̀ wo tsə̀' yi ànə, mègù sə̀' mvə̀k nə̀ Jisòs a dʉk fa yi də, “Dù lo yuyo. Mo yò nə gʉ laŋ” nə. Ànə geŋ yi dzəm bohò Jisòs bə ndap ye pwe'fo'. 54 Nèʼe ŋga'a maŋgəŋgèŋ nə̀ ba, nə̀ Jisòs à gʉ̀ʉ mvə̀'nə̀ yi ànə me'rə Jùdiyà, nə və mvwe' nzeŋgòŋ Galìli.

5

1 Yà'sə ànə me wes fana mvə̀k kʉrə fe'lə nə̀ bʉ̀ʉ Jus wèŋ à tse' ŋkà' mòk Jòrosalèm anə sə̀mok. Jisòs à kok lò mʉ Jòrosalèm anə ye sə̀'. 2 Wo à tu nòŋsə tə̀m mòk fo' mvwe' ncùu ŋka' sə̀ nsùŋgaaŋ càgə̀ fo'. Bʉ̀ʉ Hibrù wèeŋ togə̀ tə̀m nə bə ncèep lak awo də, Bèzatà. Wo à ci tes mvwe' mok co mbàndap ya bwìŋ sə caŋ cum nùm fo' bòp tàŋ. 3 Ŋgàa yiyaŋ wèŋ à sə nòoŋ fo'. Mok à ye ŋgàa jì lis, mok sə̀ kaco wo gi to yeŋ nə ye bə sə̀ wo à kpʉ yum bo wèŋ. ((Wo à sə nòoŋ fo' ŋgò tək ghà nə̀ tə̀m nə nə tsoho. 4 Bʉsə̀ masinjà Nwì à sə və̀gə̀ fo' ŋga mvə̀k kʉ̀rə, nə gʉ ndzəp nə nà' gi tsoho. Ghà nə̀ yi tsə̀'rə wes nà' vɛ'nə fana ŋwə̀ nə̀ yi ni lò to-a ca yi, a dzəm ŋga yi tse' nsàp yiya nə̀ fò pwe'fo', nà' me.)) 5 Ŋwə̀ nəmòk à ye fo' nə̀ yi à ye bə yiyaŋ mʉnə lùumŋgòŋ hum tɛ'-ncòp-fwame'. 6 Fana Jisòs à dzèŋ fo', yi ye ŋga nà' nòo. Yi riŋ sə̀' də nà' à yə ŋgə' bə yiya nə lùumŋgòŋ wùriŋ fana yi fek nà' də, “Wù sə dzəm də yiya yò ènə me à?” 7 Ŋgà' nə dʉk də, “Tɛ̀'mòk, mʉ̀ ka ŋwə̀ nə̀ co ndzəp nə tsòho wes fana yi le' so gesə mʉ ca tse'. Mʉ dʉkgə̀ də mʉ dap lokok kə ni ca ŋga ŋwə̀ nəmòk kə ni to ca laŋ.” 8 Jisòs dʉk fa nà' də, “Lòkok mʉtsə̀, nə lim kə̀à yò, nə lo.” 9 Jisòs ànə cep vɛ'nə ntɛ̀ŋ, ŋgà' nə gʉŋ sə̀' ghà ànə. Yi à lòkok, nə te' lim kə̀à ye, nə bɛ' mandzə̀ lo yuye. Nùmbu nə̀ Jisòs ànə gʉŋsə ŋwə̀ ànə mvwe' yiyaŋ ènə ànə ye nùmbu dzə̀. 10 Fana ŋkwàha bʉ̀ʉ Jus wèŋ à gèŋ də wo ye ŋwə̀ ènə ŋga yi kotse' kə̀à ye, nə sə gi bə zeŋ fana wo vehe. Wo fek dʉk də, “Wù ka riŋ də a ntinə nùmbu dzə̀ à? Nsàp yu nə̀ wù gʉ̀ʉ ŋgò bʉ̀ə̀ʼ tse' kɛ' kə̀à ntinə ènə, lʉ̀k ka bə zeŋ dzəm lok.” 11 Ŋwə̀ nə̀ yiya ye à mè nə dʉk fa wo də, “Ŋwə̀ nə̀ yi anə gʉ ŋkuŋ mʉ̀ gʉŋ nə, nə dʉk fa mʉ yi də mʉ lim jəŋ kə̀à àm, nə lo bə zeŋ.” 12 Wo fek fe'lə nà' sə̀mok də, “Cèp nsàp ŋgwì yu ànə ndà, də wu lim gi bə kə̀à ntinə-ɛ?” 13 Ŋgà' nə kà ŋwə̀ nə̀ nà' ànə gʉ ŋkuŋ yiya ye me nə rì bʉsə̀ Jisòs nə à ni bisə lò mʉtsətsəʼrəə bʉ̀ʉ sə̀ wo mà fo' wùriŋ sə laŋ. 14 Ànə sap kok fana Jisòs tseŋ ŋwə̀ nə̀ yi ànə luŋsə nà' nə mʉmvwe' ndap Nwì. Yi to nà', nə dʉk fa nà' də, “Yeè, yiya yò nə mè laŋ fana mʉ̀ də mʉ tsok wu də wu jəŋ ŋkərə̀ də wu kà bʉp mok gʉ̀ fe'lə̀, ya ŋgə' nə̀ nà' yam càsə yiya yò ànə kà wu mok kə̀ tsèŋ.” 15 Ŋgà' nə à bwìŋ foho lò, nə kə tseŋ bʉ̀ ŋkwàha bʉ̀ʉ Jus sə wèŋ, nə tsok wo də liŋ ŋwə̀ nə̀ nà' anə gʉŋsə yi nə də Jisòs. 16 Yà'a bum sə̀ yà' à gʉ̀ ŋkuŋ bʉ̀ ŋkwàha bʉ̀ʉ Jus sə wèŋ ye ŋga'a ŋgò sə fa kɛ' cà Jisòs ŋgə' sə də nà' sə gʉŋsə kɛ' bwìŋ nùubu dzə̀. 17 Yusə̀ Jisòs à tsə̀' fa bʉ̀ʉ Jus sə wèŋ bə ncèp ènə à ye də, “Tɛ̀' àm fàkgə̀, nə kà dzə̀ jə fana mʉ̀ tse' ŋgò fàk yàm sə̀' vɛ'nə.” 18 Wo ànə yuk mvə̀'nə̀ Jisòs dʉk vɛ'nə fana bʉ̀ ŋkwàha bʉ̀ʉ Jus sə wèŋ lap ghaha wesə mandzə̀ nə̀ ŋgò zə yi nə ghaha. Wo à gʉ̀ vɛ'nə bʉsə̀ wo à dʉk də, nà' gʉ̀ bʉpsə lʉ̀ʉk awo sə̀ ŋgò nòŋsə nùmbu dzə̀, nə ye sə̀' də nà' to Nwì də Tɛ̀'ɛ nà'. Ye də nà' sə fʉhʉ ni' nà' bə Nwì də bə nà'a yəyərə̀. 19 Jisòs ànə cep fəsə fa bʉ̀ʉ yèʼsə wèŋ də, “Mʉ̀ sə tsə̀' weŋ yèʼe zìnə nə̀ nà' ŋkèm ncèp də, kaco Mo Nwì nə gʉ yumok bə tu ye yeŋ. Yi gʉ̀ mègù yusə̀ yi yə ŋga Tɛ̀' ye nə sə gʉʉ. Bʉsə̀ yusə̀ Tɛ̀' sə gʉ̀ pwe'fo', Mo ye nə nə gʉ sə̀' zeŋ. 20 Tɛ̀' nə dzəm Mo ye nə, nə sə niŋ fa nà' bum sə̀ yi Tɛ̀' nə sə gʉ̀ yà' lòoŋ fo'. Yi nə tsoho fa mali nà' bum sə̀ ghaŋ sə̀ yà' yam càsə sə̀ wèŋ yə laŋ sə. Bum yà'sə nə ye nsàp nə̀ wèeŋ nə sɛɛŋ yà' tə̀tè, nə wo. 21 Mvə̀'nə̀ Tɛ̀' nə lòkoksəgə̀ bwìŋ mvwe' kpʉ, nə fa wo lùŋ nə̀ zìnə nə fana Mo ye nə mègù sə̀' vɛ'nə. Yi fagə̀ lùŋ nə̀ zìnə nə bohò ndàaŋwè pwe' nə̀ yà' bò yi də yi fa nà'. 22 Nə ye sə̀' də bə ma nə̀ ŋgò sak bwìŋ, Tɛ̀' nə kà yi sakgə̀. Yi a fa ŋàaŋ sə ndzə bohò Mo ye nə, də anə sak bwi nà' ŋgò rì də ŋwə̀ nèʼe nə cum, nèʼe nə kpʉ. 23 Yi ànə gʉ vɛ'nə də ya bwìŋ pwe' wəp Mwe nə sə̀' mʉmvə̀'nə̀ wo wəpgə̀ Tɛ̀' nə yà'a. A ye-a ŋga ŋwə̀ nəmòk sə kà Mwe nə wəp, ye də yi sə kà wəp yà'sə Tɛ̀' nə̀ yi ànə tumsə vesə Mo ye sə nzeŋgòŋ nə. 24 “Mʉ̀ sə tsə̀' weŋ yèʼe ŋkèm ncèp nə̀ nà'a zìnə də, a ye-a ŋga ŋwè yuk yusə̀ mʉ̀ sə cèep, nə dzəm bohò ŋwə̀ nə̀ yi a tum mʉ nə fana ye də ŋgə̀ŋgàŋ tse' lùŋ nə̀ nà'a nə̀ kà kə̀ mè yuk. Wo nə kà yi mok kə̀ sak, bʉsə̀ yi a càsə mvwe' kpʉ, nə to tesə və mvwe' lùŋ laŋ. 25 Mʉ̀ sə tsə̀' weŋ yèʼe sə̀' ŋkèm ncèp mòk də mvə̀k sə vəə, aco mʉ̀ dʉk də mvə̀k nə kə dzeŋ laŋ, nə̀ bʉ̀ kpʉkpʉ wèeŋ nə yuk ŋgì Mo Nwì. Bʉ̀ʉ sə̀ wo yuk ŋgì ànə, nə tse' lùŋ. 26 Mvə̀'nə̀ Tɛ̀' nə tse' yòŋsə̀ ŋgò fa bwìŋ fana yi a fa mʉ̀ʉ Mo ye nə ŋàaŋ sə̀ ŋgò fa bwìŋ yòŋsə̀ sə̀'. 27 Yi a fa ŋàaŋ sə̀ ŋgò sak bwìŋ sə̀' ndzə bohò Mo ye nə, bʉsə̀ a yi ŋwə̀ nə̀ wo togə̀ liŋ ye də Mo ŋwè nə. 28 Kà də wèeŋ mərə bə bum yè'sə dʉk. Mvə̀k sə kʉəp və̀ə nə̀ bʉ̀ kpʉkpʉ wèeŋ nə yuk ŋgì ye nə. 29 Wo yuk nà', wo tesə kok sə mvwe' sè awo sə. Bʉ̀ʉ sə̀ wo ànə gʉ bə̀boŋ wèŋ lokok ŋgò tse' lùŋ nə̀ zìnə nə, sə̀ wo à gʉ̀ yàwo bʉp wèŋ lokok və ya wo sak wo bə bʉp awo sə fana wo ye ŋgə'.” 30 Jisòs nə à sə cèp malì mok sə̀' də, “Kaco mʉ̀ gʉ fʉk yumok bə tu am yeŋ lok, mʉ gʉ mègù yusə̀ ŋwə̀ nə̀ yi à tum mʉ nə dʉk mʉ vɛ'nə. Mʉ sakgə̀ yàm mvə̀'nə̀ yi dʉk yi. Ye də mʉ̀ kà bə jòŋ sə sak bʉsə̀ mʉ̀ sə kà yusə̀ də ya yà'a ye bə̀boŋ bohò mʉ̀ gʉ̀. Mʉ̀ sə gʉ̀ yàm yusə̀ yà'a ye bə̀boŋ bohò ŋwə̀ nə yi a tumsə və̀ mʉ nə. 31 “A ye-a də mʉ̀ sə təəŋ fa niʼ àm gèm fana bwìŋ kà də yusə̀ mʉ̀ sə cèp sə zìnə tsərə̀. 32 Yusə də ŋwə̀ nəmòk nə̀ zook yo nə̀ yi sə cèp bə tu am sə yi. Mʉ̀ rì sə̀' də yusə̀ yi sə cèp bə tu àm sə zìnə. 33 Ma nə̀ bohò wèŋ yàwèŋ, wèŋ ànə tumsə lo bwìŋ fa' bohò ŋwə̀ nə̀ wo à sə to yi də Jon nà'a, də yi rɛŋsə weŋ bə liŋ am yèʼsə. Ànə geŋ yi tsok rɛŋsə fa weŋ zìnə nə sə̀' laŋ. 34 Bohò mʉ̀ yàm, mʉ̀ sə kà ŋwè də yi təəŋ fa mʉ ŋgò nìtsə̀' də mʉ ŋwə̀ nə̀ zìnə làp. Mʉ̀ sə cèp, nə sə kum gesə lo bə bum sə̀ Jon ànə cep bə liŋ am də ya wèeŋ tse' lùŋ. 35 Jon à ye laàm nə̀ nà' sə kʉə rɛɛŋ vɛ'ɛ njàaŋ. Wèŋ à dzəm ncèp ye nə mʉnə mvə̀k momjo vɛ'ɛ, nə sə kwa bə marɛŋ nə̀ yi ànə fa weŋ nə sə̀'. 36 Bum mok cu sə̀ yà' sə nìtsə̀' fa bwìŋ nsàp ŋwə̀ nə̀ mʉ̀ cu nə, sə̀ yà' gʉ ghak bum sə̀ Jon ànə cep bə tu am. Fàak sə̀ Tɛ̀' àm a fa mʉ ŋàŋ də mʉ gʉ yà' sə, yà' sə nìtsə̀' fa bwìŋ vɛ'ɛ jəja kwaraŋgaŋ də Tɛ̀' àm nə a tumsə və̀ mʉ yi. 37 Tɛ̀' àm nə̀ yi à tum mʉ nə a cèp bum mok bə liŋ àm, nə̀ mʉ Mo ye nə̀ yi à tum nə. Wèŋ ka ŋgì ye bə ntu' awèŋ yuk yuk, nə kà si ye bə lis sə̀' yə yuk. 38 Fana mòk ye sə̀' də wèŋ kà ncèp ye nə sə ntʉʉ̀ wèŋ sə̀' ko nòŋsə̀. Mʉ̀ sə dʉk vɛ'nə bʉsə̀ wèŋ ka bohò Mo ye nə̀ yi tum və̀ nà' nə dzəm. 39 Wèeŋ ta ja'agə̀ ŋwàk Nwì nə nùubu pwe'fo' bʉsə̀ wèŋ rì də aco ŋwàk ènə niŋtsok fa weŋ mandzə̀ nə̀ ŋgò kə̀ tse' lùŋ nə̀ zìnə nə̀ nà'a nə̀ kà mè yuk nə. Mègù sə̀' ŋwàk nə̀ wèeŋ tagə̀ ànə, nə̀ nà' sə cèp bə liŋ àm. 40 Nə ye də wèŋ a bɛ̀ŋ ŋgò və̀ bohò mʉ̀ ya wèeŋ tse' lùŋ. 41 “Bohò mʉ̀ yàm, a ye-a ŋga ŋwè kuksə mʉ, mʉ̀ kà fàk bə zeŋ tse'. 42 Mʉ̀ rì weŋ bə̀boŋ. Mʉ̀ rì də wèŋ ka Nwì sə ntʉʉ̀ wèŋ dzəm. 43 Mʉ̀ dʉk vɛ'nə bʉsə̀ mʉ̀ a və̀ bohò wèŋ mʉnə liŋ Tɛ̀' àm fana wèŋ bɛŋ mʉ nə̀ Tɛ̀' am a tum mʉ yi nə. Nə ye də a ye-a ŋga ŋwə̀ nəmòk və-a bohò wèŋ bə liŋ sə̀ ye fana wèŋ ko wumsə gesə nà'nə ndzə ŋgùu wèŋ. 44 Wèŋ sə làp mègù mandzə̀ nə̀ də ya bwìŋ kwasə weŋ. Wèŋ ka mvə̀k nə̀ co də Nwì nə̀ yi mò'fis nə kwa bohò wèŋ yi lap. A ye-a də bum yè'sə vɛ'nə, ye də aco wèŋ dzəm mʉ yè'sə va pip! 45 “Kà də wèeŋ tsərə də mʉ nə kə jə və nzak mʉ tuhù wèŋ mantombìi Nwì mʉ̀ dʉk. Anə ye bum sə̀ Musì nə̀ wèŋ a fa wes ni' awèŋ bohò yi nə à còom sə. 46 Wèŋ ànə dzəm-a bohò Musì bə zìnə də bwɛ̀rɛ wèŋ a dzəm bohò mʉ̀ yàm sə̀', bʉsə̀ Musì nə bə tu ye ànə com bum mok bə liŋ àm sə̀'. 47 A ye-a də wèŋ ka bum sə̀ Musì ànə com noŋsə lo me mantombì dzəm, ye də aco wèŋ dzəm ncèp nə̀ njàm ŋga'a va?”

6

1 Bum yè'sə ànə ca gesə wes me fana Jisòs nə lokok, nə bwi lo fe'lə mvwe' nzeŋgòŋ Galìli. Yi à kə̀ dzèŋ fo', yi to ca lo tə̀m Galìli nə mamòk. Wo à sə to tə̀m ènə sə̀' də tə̀m Tɛ̀beriyà. 2 Bwìŋ à sə bɛ' kɛ' cà yi vɛ'ɛ wùriŋ, bʉsə̀ wo yə nsàap maŋgəŋgèeŋ sə̀ yi à sə gʉ̀ bə mandzə̀ nə̀ də yi à sə gʉŋsə bwìŋ bə yiyaŋ awo. 3 Ànə gèŋ Jisòs bə bwe ŋgàa fàak ye wèŋ kok lo mʉmvwe' nda mòk fo', nə kə cum tsoŋ mbwa nze. 4 Ànə ye yè'sə ŋga ŋkà' bʉ̀ʉ Jus wèŋ nə̀ wo togə̀ nà' də Pasobà nà'a à kʉəp sə̀' laŋ. 5 Jisòs à kʉ̀ksə, nə ye ŋga bwìŋ sə kok və̀ ŋgò kə̀ tsèŋ yi vɛ'ɛ wùriŋ. Fana yi bʉʉŋ fek Filìp də, “Vesùwèeŋ nə ywiŋ bɛŋ fò, co a fa bʉ̀ʉ yèʼe wèŋ pwe' wo zʉ ze' ɛ?” 6 Jisòs nə à fek yè'sə ŋgò fʉ̀ksə Filìp bwɛ̀rɛ yi à rì yusə̀ aco yi gʉ sə laŋ. 7 Filìp cep fəsə fa nà' də, “A ywiŋ-a bɛŋ sə̀ bàam mbàm ba, yà' kà yumok bohò bʉ̀ʉ yèʼe səsə̀ lok.” 8 Ŋgà fàk Jisòs mòk à ye fo' nə̀ liŋ ye à ye də Andrù. Yi à ye moma Saimʉ̀ Pità. Yi à dʉk fa Jisòs ye də, 9 “Mʉmombam mòok fɛɛŋ nə̀ yi tse' ntuhu brɛd tàŋ bə fuk ba. Megu də aco yà'sə ye yà bohò bʉ̀ʉ yèʼe pwe' ɛ?” 10 À ye ŋga bʉ̀ʉ sə wèŋ kə̀ dzèŋ laŋ fana Jisòs dʉk fa ŋgàa fàak ye wèŋ də yà'a dʉk bʉ̀ʉ sə pwe' cum nze. Ŋgaŋ ànə ye fo' co bwìŋ cum mbwa. Mbəmbaam sə̀ wo à ye mʉmvwe' kwe' ènə à ye co bwìŋ ncùhù tàŋ. 11 Jisòs à jə ntuhu brɛd sə, nə kwasə Nwì bə zeŋ. Fana yi gapsə fa bʉ̀ʉ sə̀ wo à cu nze sə. Yi à gʉ̀ bə fuk sə sə̀' vɛ'nə fana ndàaŋwè pwe' à zʉ tə̀tè nə ze'. 12 Wo ànə zʉ wes fana Jisòs nə tsok fa bwe ye wèŋ də, “Wèeŋ benə bwees sə̀ yà' bwehe cu sə mvwe' mò'fis, ya kà də yà'a bʉp wà dʉk.” 13 Fana bwe ye sə wèŋ à benə bwees sə, yà' rwiŋ kwès hum-ncòp-ba. 14 Bʉ̀ʉ sə wèŋ à yə nsàp maŋgəŋgèŋ nə̀ Jisòs à gʉ̀ʉ nə fana wo dʉk də, “Nèʼe gù tsə mègù ŋgà tsə̀' bum Nwì nə̀ wo à dʉk fa' də Nwìi nə kə tumsə və̀ nà' sə nzeŋgòŋ nə.” 15 Jisòs riŋ də wo sə làp də wo ko koksə yi ŋkum bə ŋàŋ fana yi kok lo bisə yuye mʉ ndahà anə ma mòk. 16 Nùm à co fana bwe Jisòs nə wèŋ tsooŋ lo sə ŋgʉ ndzəp. 17 Wo ni ŋgwes, nə ye ŋgò lòo də wo to tesə lo ŋgʉ ndzəp ma mòk mvwe' lak Kàpanùm. Wo à lò tə̀tè ndzəm kə seŋ wo ŋga wo cu ntò mʉtsətsəʼrəə ndzəp nə. Yè'sə ànə ye ŋga Jisòs ka ye ntò və. 18 Fə̀fə̀ nə̀ bʉp à yè ŋgò càa. Fə̀fə̀ nə sə bwi'lə ndzəp nə vɛ'ɛ sə̀' nsàp nə̀ bə jòŋ. 19 Yè'sə ànə ye ŋga wo mok ndzə tsətsəʼrəə ndzəp anə sə̀sap co kìlometà tàŋ kè ntùŋfu àlɛ fana wo ye ŋga Jisòs sə gì və̀ mʉ ndzəpə̀. Wo à yə vɛ'nə, wʉə ko wo vɛ'ɛ wùriŋ. 20 Jisòs nə dʉk fa wo də, “Wèeŋ kà wəp, a mʉ̀.” 21 Wo à yuk vɛ'nə, wo dzəm də wo jəŋ nisə yi sə ŋgwesə̀ anə. Ànə ye vɛ'nə fana wo geŋ də wo kʉk à, ŋga wo dzèŋ ndzə ŋgʉ ndzəp nə mvwe' sə̀ wo anə sə lo sə tè. 22 Tsok à rɛŋ ŋga bʉ̀ʉ sə̀ wo à ye wùriŋ sə wèŋ cu malì ŋgʉ ndzəp nə mamòk anə mvwe' sə̀ Jisòs bə bwe ye wèŋ a mè'rə və̀ sə. Bʉ̀ʉ sə wèŋ riŋ də ŋgwes a ye mègù fo' ŋkwìs mò'fis. Wo tsərə sə̀' də bwe Jisòs wèŋ a lò bə ŋgwes ànə woòwo, a ka bə Jisòs wèŋ lo. 23 Ŋgwes mok sə̀ zok à tesə və̀ mvwe' lak Tɛ̀beriyà. Wo à və̀ə nə kʉəp və̀ mvwe' sə̀ Tà Jisòs ànə fa bwìŋ zʉzʉ ŋga yi kwasə wes Nwì bə zeŋ yà'a. 24 Fana bʉ̀ʉ sə wèŋ à yə də Jisòs bə bwe ye wèŋ ka fa'nə mok yeŋ fana wo kpəəŋ ni ŋgwes sə̀ fo' sə, nə sə lo mvwe' lak Kàpanùm. Wo à sə lò fo' də ya ŋga wo kə ye Jisòs. 25 Wo à kə̀ dzèŋ ŋgʉ ndzəp mamòk anə fana wo ye Jisòs nə fo'. Wo fek yi də, “Wù və̀ yò fɛɛŋ sèŋ, Cicà?” 26 Jisòs dʉk fa wo də, “Mʉ̀ sə tsə̀' weŋ yèʼe zìnə nə̀ nà'a ŋkèm ncèp də, wèŋ sə làp mègù mʉ yè'sə njo nə̀ wèŋ a zʉ brɛd yà'a ŋkwìs tə̀tè nə ze'. Njo nə̀ wèŋ sə làp mʉ nə, ka bʉsə̀ də wèŋ a yə nsàap maŋgəŋgèeŋ sə̀ mʉ̀ a gʉ̀ nìtsə̀' fa weŋ fana wèŋ nə rɛɛŋ bə zeŋ yeŋ. 27 Kà də wèeŋ sə fàk ŋgò tseʼ nsàp bɛŋ nə̀ nà'a nə ca gɛsə wà nè'e dʉk. Wèeŋ fak lɛ bə nsàp bɛŋ nə̀ nà'a nə kà wà kə̀ cà bʉp, nə̀ aco nà' fa ŋwè lùŋ nə̀ zìnə nə̀ nà'a nə̀ kà mè yuk nə. Nà'a bɛŋ nə̀ aco mʉ̀ʉ mo ŋwè, mʉ̀ fa weŋ nà', a mʉ̀ nə̀ Tɛ̀' am Nwì a fa mvə̀k nə̀ ŋgò nìtsə̀' fa kɛ' bwìŋ bə zeŋ də mʉ mo ye nə.” 28 Wo fek Jisòs nə də, “Nsàap fàak sə̀ aco vès gʉ yà' ya Nwìi kwa bohò vèes yè'sə yà?” 29 Jisòs dʉk fa wo də, “Nsàp fàk nə̀ aco wèŋ gʉ nə də, wèeŋ dzəm bohò ŋwə̀ nə̀ Nwì à tum və̀ə nə.” 30 Wo dʉk fa yi də, “A ye-a vɛ'nə, ye də nsàp yu nə̀ aco wù gʉ, wù bə tu yo, ya vèes ye nə dzəm bohò wùu yè'sə yà? Yusə̀ aco wù gʉ niŋ fa ves sə yà? 31 Ànə ye njamòk ŋga tàcicii avès wèŋ à sə gì ŋgəà yà'a fana wo sə fa wo nsàp bɛŋ mòk nə̀ wo to nà' də Manà. Yà' mègù mvə̀'nə̀ wo à còm ndzənə ŋwàk Nwì də, ‘Yi ànə fa wo bɛŋ sə̀ yà' à tsə ma mʉbu də wo sə zʉ.’ Ye də aco wù gʉ niŋ fa ves yumook yò vɛ'nə sə̀' à?” 32 Ànə geŋ Jisòs dʉk fa wo də, “Mʉ̀ sə tsə̀' weŋ yèʼe zìnə nə̀ nà'a ŋkèm ncèp də, bɛŋ sə̀ Musì ànə fa tàcicii awèŋ yà' ŋgəà sə ànə ka wo yà' yi fa. Tɛ̀' am fagə̀ bwìŋ bɛŋ nə̀ zìnə nə̀ nà' tsə ma mʉbu nə yi. 33 Bɛŋ nə̀ Nwìi fagə̀ bwìŋ nə, a nə̀ nà'a tsəgə̀ ma mʉbu, nə fa bwìŋ sə nzeŋgòŋ anə lùŋ nə̀ zìnə nə.” 34 Wo dʉk fa yi də, “Tà, fa ves nsàp bɛŋ ànə, nə kà ntsə'mòk càsə̀ yuk.” 35 Jisòs dʉk fa wo də, “Ŋwə̀ nə̀ yi və̀-a bohò mʉ̀ njè ndzəp nə kà yi mok ya yuʼ feʼlə̀. Mʉ yèʼe sə̀ʼ bɛŋ nə̀ nà'a fagə̀ bwìŋ lùŋ nə. Ŋwə̀ nə̀ yi dzəm-a bohò mʉ̀, ntəntoŋ kà ŋgə̀ŋgàŋ mok sə̀' sə fe'lə̀. 36 Bohò wèŋ yàwèŋ, yà' mègù mvə̀'nə̀ mʉ̀ à tsə̀' weŋ fa' mantombì yà'a də, wèŋ a yə mʉ bə lis awèŋ laŋ fana nə kà bohò mʉ̀ anə dzəm. 37 Bʉ̀ʉ sə̀ Tɛ̀' àm fa mʉ wo də wo ye bʉ̀ʉ am pwe' nə və bohò mʉ̀ anə. Ŋwə̀ nə̀ yi və-a bohò mʉ̀ fana gʉ kpʉ yà, kaco mʉ̀ bɛ' fəsə yuk yi maŋkwɛ̀ŋ yeŋ. 38 Bʉsə̀ mʉ̀ à tsə mʉbu ŋgò kə̀ gʉ̀ yusə̀ ŋwə̀ nə̀ yi à tum mʉ nə dzəm vɛ'nə. Mʉ̀ à ka ŋgò kə̀ gʉ̀ yusə̀ mʉ̀ dzəm yà' mʉ̀ və. 39 Yusə̀ ŋwə̀ nə̀ yi à tum mʉ sə dzəm sə də, yòŋsə̀ ŋwə̀ nə̀ mò'fis kà mʉtsətsəʼrəə bʉ̀ʉ sə̀ yi fa ndzə bohò mʉ̀ sə bisə̀. Yi dzəm də mʉ gʉ lɛ co wo pwe' lokok və mvwe' lùŋ nùmbu nə̀ nzeŋgòŋ nə mèe. 40 Yusə̀ yà' bò Tɛ̀' am nə də, ŋwə̀ nə̀ yi yə-a nə riŋ mo ye nə, nə dzəm bohò nà' fana ŋgə̀ŋgàaŋ nə tse' lùŋ nə̀ zìnə nə. Ye də nùmbu nə̀ nzeŋgòŋ nə mèe, mʉ̀ gʉ ŋwə̀ ànə yi lokok ŋwʉm.” 41 Bʉ̀ʉ Jus wèŋ à yè ŋgò cèp ŋwə̀m kɛ'cà bə liŋ Jisòs nə də bʉsə̀ nà' dʉk də, “Mʉ bɛŋ nə̀ mʉ̀ tsə ma mʉbu.” 42 Wo sə cèp də, nèʼe ka Jisòs mo Jòsep yeŋ ɛ̀? Mʉ̀ də a rì ma bə tɛ̀' lòoŋ fo' àlaa. Ye də yè va ŋkuŋ yi sə cep də, “Mʉ̀ tsə ma mʉbu” ɛ̀? 43 Jisòs nə dʉk fa wo də, “Wèeŋ kà də wèeŋ sə cep ŋwəm kɛ'ca mʉtsətsəʼrəə wèŋ dʉk. 44 Kaco ŋwə̀ nəmòk və to bohò mʉ̀ anə yeŋ tse'ŋga Tɛ̀' àm nə̀ yi a tumsə və̀ mʉ nə gʉ̀ nà' yi ŋkuŋ yi və bohò mʉ̀ anə. Ŋwə̀ nə̀ yi və-a bohò mʉ̀ fana nùmbu nə̀ nzeŋgòoŋ mee, mʉ̀ lòkoksə yi ŋwəm. 45 Ŋgàa tsòhò bum Nwì sə̀ njamòk wèŋ ànə com noŋsə njamòk də, ‘Nwìi nə yə'rə fa bwìŋ bum pwe'fo' yi.’ Ye də ŋwə̀ nə̀ yi yuk-a ncèp Tɛ̀' àm ènə, nə kotse' nà' sə ntʉʉ̀ yi, fana ŋgə̀ŋgàaŋ nə və bohò mʉ̀. 46 Mʉ̀ sə kà yè'sə də ŋwə̀ nəmòk a yə yuk Tɛ̀' àm nə bə lis laŋ dʉk. À yə yuk mègù yi mʉ̀, nə̀ mʉ̀ à tsooŋ mbwa nə. 47 Mʉ̀ sə tsə̀' weŋ yèʼe zìnə nə̀ nà'a ŋkèm ncèp də ŋwə̀ nə̀ yi dzəm-a bohò mʉ̀ ye də ŋgə̀ŋgàŋ tse' lùŋ nə̀ zìnə nə laŋ. 48 Mʉ bɛŋ nə̀ mʉ fagə̀ bwìŋ lùŋ nə̀ zìnə nə mʉ̀. 49 Ŋgò cèp bə nsàp bɛŋ nə̀ wo to nà' də manà, nə̀ tɛ̀'ɛ awèŋ ànə zʉ yà' ŋgəà sə fana, wo ànə zʉ yà' vɛ'nə, nə kpʉ mali gu sə̀ʼ kpʉ. 50 Bohò ma nə̀ bɛŋ nə̀ zìnə nə̀ nà'a tsoŋ ma mʉbu ye də, ŋwə̀ nə̀ yi zʉ-a nà', yi nə kà kpʉ yuk. 51 Mʉ yàm bɛŋ nə̀ nà'a fagə̀ bwìŋ lùŋ ànə, nə̀ nà' tsə ma mʉbu. A ye-a ŋga ŋwə̀ nəmòk zʉ-a bɛŋ ènə, ye də yi nə cum mamgə̀ fo' mvèsə̀. Bɛŋ nə̀ mʉ̀ sə fa bwìŋ pwe' nà' də wo zʉ ya wo tse' lùŋ nə, a ŋgùpni' àm.” 52 Ncèp nə̀ Jisòs à cèp ènə à gʉ̀ bʉ̀ʉ Jus wèŋ sə joho, nə ye mok mamfenə̀ mʉtsətsəʼrəə wo. Wo sə cep də, “Aco ŋkwà'kʉ̀ nèʼe fa ves ŋgùpni' ye də a zʉ nà' yè'sə va?” 53 Fana Jisòs dʉk wo də, “Mʉ̀ sə tsə̀' weŋ yèʼe ŋkèm ncèp dʉk də, a ye-a ŋga ŋwè ka ŋgùpni' àm, nə̀ a mʉ̀ʉ mo ŋwè nə zʉ, nə kà ndʉəm am sə̀' no fana ye də ŋgə̀ŋgàŋ ka lùŋ nə̀ zìnə nə tse'. 54 Nə ye də bohò ŋwə̀ nə̀ yi zʉ ŋgùpni' àm, nə no ndʉəm am sə fana ye də yi tse' lùŋ nə̀ nà'a nə̀ kà mè. nùmbu nə̀ nzeŋgòoŋ mee, mʉ̀ lokoksə nsàp ŋwə̀ ànə ŋwəm. 55 Ŋgùpni' àam bɛŋ nə̀ zìnə nə, ndʉəm am ye sə̀ʼ nəno nə̀ zìnə nə. 56 Ŋwə̀ nə̀ yi zʉ-a ŋgùpni' àm, nə no ndʉəm am fana ye də ŋgə̀ŋgàaŋ yà'sə mok ŋgùpni' àm mamòk, mʉ̀ ye ŋgùpni' ŋgə̀ŋgàŋ sə̀' mamòk. Vesə mègù mok co ŋwə̀ nə̀ mò'fis. 57 Tɛ̀' am nə̀ yi cu ŋwʉm nə tseʼ lùŋ nə a tum və̀ mʉ yi. Yòŋsə̀ nə̀ njàm nə̀ mʉ̀ tse' nə a və̀ bohò yi. Ye də ŋwə̀ nə̀ yi zʉ-a ŋgùpni' àm fana ŋgə̀ŋgàaŋ nə tse' jəŋ yòŋsə̀ nə bohò mʉ̀ ye sə̀'. 58 Mʉ tsok fa weŋ sə̀mok də, ŋgùpni' àm nə nà'a bɛŋ nə̀ zìnə nə̀ nà' tsə ma mʉbu. Nà' ka nsàp bɛŋ nə̀ tàcicii avès wèŋ à zʉ nà' ŋgəà nà'a yeŋ. Bʉsə̀ wo ànə zʉ bɛŋ ànə vɛ'nə fana nə kpʉ mali. Ŋwə̀ nə̀ yi zʉ-a ye bɛŋ nə̀ mʉ̀ sə fa yi nà' nə, ye də yi nə kà mok kpʉ fe'lə̀.” 59 Jisòs à cèp ncèp ènə ŋga yi sə yə'rə bwìŋ mʉmvwe' ndap pìriyà mvwe' lak Kàpanùm. 60 Bwe Jisòs wèŋ ànə yuk ncèp ènə fana wo dʉk də, “Kàcò, ncèp ènə gʉ wesə vɛ'ɛ wùriŋ, aco gʉ to mʉmvə̀ʼ ànə yè'sə ndà pip?” 61 Jisòs nə riŋ ye sə̀' də bwe ye sə wèŋ sə cèp ŋwə̀m kɛ'cà bʉ̀ʉ ncèp ye nə fana yi fek wo də, “Ncèp ènə gʉ̀ weŋ co wèeŋ me'rə mʉ, nə bwi foho lo yu awèŋ à? 62 A ye-a vɛ'nə, ye də a ye-a ŋga wèŋ yə mʉ̀ʉ mo ŋwè ŋga mʉ̀ sə kok lò fe'lə mʉtsə̀ mvwe' sə̀ mʉ̀ ànə ye to sə, wèŋ dʉk wesə mok də yà? 63 Yòŋsə̀ nə gʉ̀gə̀ yi ŋkuŋ ŋwè cum ŋwəm, ŋgùpni' ka ye yumok ŋgò gʉ̀ʉ tse'. Aco wèŋ tse' bum yòŋsə̀ bə bum lùŋ bə ncèp nə̀ mʉ̀ tsə̀' fa weŋ ènə. 64 Megu də bʉ̀ʉ mok cu mʉtsətsəʼrəə wèŋ sə̀ wo sə kà ncèp ànə dzəm.” Jisòs à sə cèp bum yè'sə ŋga yi à rì ye bʉ̀ʉ sə̀ wo à ka dzəm, nə riŋ bə ŋwə̀ nə̀ nà'a nə̀ sèŋ yi nə wèŋ mantombì laŋ. 65 Yi à cèp fe'lə mok sə̀' də, “Nà'a njo nə̀ mʉ̀ a dʉk weŋ də, kaco ŋwè və bohò mʉ̀ bə tu ye yeŋ, tse' ŋga Tɛ̀' àm gʉ̀ yi yi ŋkuŋ nə.” 66 Ye jəŋ fa'nə, bʉ̀ʉ sə̀ wo à sə yù Jisòs nə à mè'rə yi, nə bwi foho lo yu awo vɛ'ɛ ŋkʉ̀ʉŋntɛ̀ŋ. 67 Fana Jisòs bʉʉŋ fek bwe ye sə̀ yi à cok fis wo hum-ncòp-ba sə wèŋ də, “Wèŋ yàwèŋ ɛ, wèeŋ bwi foho lo sə̀' à?” 68 Saimʉ̀ Pità dʉk fa fəsə nà' də, “Tà, wù tse' ncèp nə̀ nà' tse' lùŋ nə̀ nà'a nə̀ kà mè nə wù. Wù sə fek ves vɛ'nə yè'sə də aco vès yuŋ fe'lə lo ŋga'a mok ndà? 69 Vès a dzəm bohò wù, nə riŋ sə̀' də wu ŋwə̀ nə̀ rərɛŋ nə̀ wù a və̀ bohò Nwì.” 70 Jisòs dʉk fa fe'lə wo də, “Wèŋ sə dʉk vɛ'nə, wèŋ ka riŋ də wèŋ sə̀ mʉ̀ a to fis weŋ hum-ncòp-ba yèʼe, mòok ca nə̀ yi ye maze' riŋ à?” 71 Yi à sə cèp yè'sə bohò Judàs mo Saimʉ̀ Iskarəyà. Yi à rì də Judàs nə̀ nà'a mòk sə mvwe' bwe ye sə̀ hum-ncòp-ba sə nə seŋ yi nà'.

7

1 Bum yè'sə ànə ca wes fana Jisòs sə gihi kɛ' mvwe' nze Galìli. Yi ànə ka ŋgò lò mvwe' nze Jùdiyà dzəm bʉsə̀ bʉ̀ ŋkwàha bʉ̀ʉ Jus wèŋ à sə làp mandzə̀ də wo zə yi. 2 Mvə̀k ànə à ye ŋga ŋkà'a bʉ̀ʉ Jus sə̀ wo togə̀ yà' də ŋkà'a Duŋ yà'a à kʉəp və̀ sə̀' laŋ. 3 Fana bwema Jisòs nə dʉk fa yi də nà'a lokok, nə lo mvwe' nze Jùdiyà, nə kə gʉ nsàap bum maŋgəŋgèeŋ sə̀ yi sə gʉ̀ sə fo', ya bʉ̀ʉ sə̀ wo sə yù mandzə̀ nà' sə̀ wo cu ma nà'nə ye jəŋ yàwo sə̀'. 4 Wo dʉk fa mali yi sə̀' də, “Ŋwèe dzəm-a də bwìŋ riŋ yi, kaco yi sə gʉ swihi kɛ' bum swihi yeŋ. Wù sə gʉ̀ bum yè'sə fana bò də wu sə gʉ yà' mvwe' jəja ya bwìŋ ye.” 5 Bwema ye wèŋ ma, à sə kà yi sə̀ʼ dzəm. 6 Jisòs nə dʉk fa wo də, “Mvə̀k nə̀ ŋgò lò nə ka bohò mʉ̀ yàm ntò kʉrə. Bohò wèŋ yàwèŋ, mvə̀k nə̀ fò lòoŋ kə̀kʉrə̀. 7 Bʉ̀ʉ sə̀ sə nzeŋgòŋ sə ka njo mòk ŋgò bɛ̀ŋ weŋ bʉ̀ʉ zeŋ tse'. Bohò mʉ̀ yàm, wo sə bɛ̀ŋ mʉ bʉsə̀ mʉ tsə̀' fagə̀ wo riŋriŋ də wo sə gʉ̀ bʉp. 8 Wèeŋ du lo yàwèŋ mvwe' ŋkà' nə ntɛ̀ŋ. Mʉ nə kà yàm ntò kok lò bʉsə̀ mvə̀k njàm nə ka ntò kʉrə.” 9 Yi à dʉk vɛ'nə, nə cum mam yuye Galìli anə. 10 Bwema ye sə wèŋ à lò wes fana yi bɛ' lo yà'wèŋ sə̀'. Yi à sə gì swìhi gorə lò ye sə fʉ̀ə̀ fʉ̀ə̀, yi à ka jəja lo. 11 Bʉ̀ ŋkwàha bʉ̀ʉ Jus wèŋ à sə làp yi mvwe' sə̀ wo à tse' ŋkàk sə. Wo sə fe'rə kɛ'cà də, “Ŋwə̀ ànə yè'sə fò lɛ-ò?” 12 Bwìŋ à sə cèp làrə kɛ'cà bə liŋ Jisòs sə wùriŋ. Mok sə dʉk də yi ŋwə̀ nə̀ bə̀boŋ. Mok bɛŋ də a mvwès, də nà' sə jə lò bwìŋ ma nə̀ bə jòŋ wèŋ. 13 Ŋwè à sə kà bə liŋ ye sə jəja taàŋ bʉsə̀ wo à sə wəp bʉ̀ ŋkwàha bʉ̀ʉ Jus wèŋ. 14 Ŋkàk nə à kə̀ dzèŋ mok co mʉtsətsəʼrə̀ fana Jisòs nə lo ye sə mʉmvwe' ndap Nwì, nə sə yə'rə bwìŋ mbwa. 15 Bʉ̀ ŋkwàha bʉ̀ʉ Jus wèŋ à yuk, nə mərə vɛ'ɛ wùriŋ. Wo sə cep də, “Ŋwə̀ ènə a ka ŋwàak lʉ̀k yə'rə, nə sə rì nə bum vɛ'ɛ valɛ?” 16 Ànə geŋ Jisòs cep fəsə fa wo də, “Bum sə̀ mʉ̀ sə yə'rə sə ka sə̀ yàm yeŋ, a sə̀ Nwì nə̀ yi a tum və̀ mʉ nə. 17 A ye-a ŋga ŋwè dzəm də yi gʉ yusə̀ co Nwì kwa bə zeŋ fana aco yi riŋ sə̀' də yusə̀ mʉ̀ sə yə'rə sə və̀ bohò Nwì, yà' ka yàm bə ŋàaŋ yàm yeŋ. 18 Ŋgò cèp bə nsàp ŋwə̀ nə̀ də mʉ yèʼe ndàlɛ fana, a ye-a ŋga ŋwè sə cèp-a yumok bə ŋàaŋ sə̀ ye, vesùwèŋ riŋ də yi sə làp yà'sə mandzə̀ də bwìŋ jəŋ yi co ŋwə̀ nə̀ ghaŋ. Nə ye sə̀' də a ye-a ŋga ŋgə̀ŋgàŋ sə dzəm də wo kuksə ŋwə̀ nə̀ nà' tum yi fana vesùwèŋ riŋ sə̀' də yi ŋwə̀ nə̀ zìnə, yi sə kà bwìŋ yà'sə bəbòrə̀. 19 Wèeŋ ja'a-na yàwèŋ sə̀' ɛ̀. Musì ànə fa weŋ lʉ̀k, ka yi yeŋ nɛ̀? Nə ye də ŋwə̀ nə̀ mò'fis mʉtsətsəʼrə wèŋ nə̀ yi nòŋsəgə̀ yà' lòoŋ bʉ̀ə̀. Njo nə̀ wèŋ sə làp mandzə̀ də wèeŋ zə mʉ kə bʉ̀ʉ yà?” 20 Fana bʉ̀ʉ sə̀ wo à mà tə fo' sə wèŋ də, “Hàva', yòŋsə̀ ze' mòk cu ndzə tuhù ŋgà' nèʼe tà. Wù sə ŋaŋaa kènə, wù yə ŋga sə làp mandzə̀ ŋgò zə wu ndà?” 21 Jisòs dʉk fa wo də, “Wèŋ pwe' sə mərə də bʉsə̀ mʉ̀ a gʉ̀ yu maŋgəŋgèŋ nùmbu dzə̀. 22 Wèeŋ tsərə-a bə nzak kom fa bwe mbəmbam wèŋ tu ɛ̀. Wèŋ rì də Musì a tsə̀' də wu dzə mombam, nùmbu nə̀ fwame' dzèeŋ, wù kom fa yi tu nùmbu ànə. A zìnə də à ka yè'sə Musì dʉk to. Ànə gʉ to bum yè'sə tàcicii avès sə̀ mantombì ŋkuŋ Musì sə və ye sə. Nə yeè nə də njo nə̀ Musì ànə cep vɛ'nə fana wèŋ sə kom fa wo tu sə bə sə̀ yà' kə̀ kʉ̀rə nùmbu dzə̀ wèŋ pwe', nə kà càsə̀. 23 A ye-a də wèŋ sə kom fa bwe awèŋ tu bə nùubu dzə̀ wèŋ lòoŋ də ya wèeŋ kà lʉ̀k Musì gʉ̀ bʉpsə̀, ye də mʉ̀ lùŋsə yàm ŋwə̀ nə̀ mim bə tu nùmbu dzə̀, wèŋ jok bohò mʉ̀-ɛ bʉ̀ʉ yà? 24 A bə̀boŋ də wèeŋ dzəm-a ŋgò sak nzak, wèŋ kà ma mò'fis kʉ̀k mègù. Wèŋ lap ja'a yusə̀ gʉgʉŋ sə̀ yà' cu sə tsətsəʼrə̀ ànə pwe' ŋkuŋ nə cep.” 25 Bʉ̀ʉ lak Jòrosalèm wèŋ mok à dʉk də, “Nèʼe ka ŋwə̀ nə̀ wo sə làp yi də wo zə yi nə yeŋ à? 26 Wèeŋ ja'a na yàwèeŋ mvə̀'nə̀ yi tə nè', nə sə cèp nə jəja, ŋwə̀ nəmòk kà yi yumok sə̀ fek lok ɛ̀. Ye də bʉ̀ ŋkwàha bʉ̀ʉ avès wèŋ dzəm mok laŋ də yi yè'sə Ŋkum ŋgà gèm bwìŋ nə kènə va? 27 Megu ŋga'a kə də vesùwèŋ rì lak ŋwə̀ ènə mvwe' sə̀ yi və̀ə, ŋga yusə lɛ də Ŋkum nə və-a ye, ŋwè kà mvwe' sə̀ yi a və̀ sə rì yuk fʉ̀'.” 28 Jisòs ànə sə yə'rə mʉmvwe' ndap Nwì nə̀ ghaŋ nə fana yi cep torə fis də, “Wèŋ də wèŋ rì mʉ, nə riŋ bə mvwe' lak am mwè pwe' ɛ̀? Ye də wèeŋ rì də mʉ̀ ka fɛɛŋ bə ŋàaŋ yàm və, mʉ̀ və̀ bə liŋ ŋwə̀ nə̀ yi ŋwə̀ nə̀ zìnə nə. Wèŋ ka yi lɛ riŋ. 29 Bohò mʉ̀ yàm, mʉ̀ rì yi bʉsə̀ mʉ̀ a tesə və̀ bohò yi, ŋga yi a tum və̀ mʉ sə̀' yi nə.” 30 Bwìŋ à yuk bum sə̀ yi à cèp yè'sə, ntʉm yaaŋ mok vɛ'ɛ fana wo lap mandzə̀ də wo ko yi. Mandzə̀ nə̀ co ŋwè kə jwɛŋ gesə fʉk yi bə bo kà ye bʉsə̀ à ye ŋga mvə̀k nə̀ nje nə à ka ntò kʉrə. 31 Ànə geŋ bwìŋ ŋkʉ̀ʉŋntɛ̀ŋ dzəm bohò yi. Bʉ̀ʉ sə wèŋ sə dʉhʉ də, “Nèʼe gù tsə gù lɛ Ŋkum nə bwɛ̀rɛ nsàp maŋgəŋgèŋ mòk cu fe'lə nə̀ yi ka nà' ntò gʉ à?” 32 Bʉ̀ʉ Faràsi wèŋ à yuk də bwìŋ sə cèp làrə kɛ' bə liŋ Jisòs nə bə nsàp mandzə̀ ànə fana wo lo kə swi' cù bə ŋgàa fa satikà' sə̀ ghaŋ wèŋ mvwe' mò'fis. Bə yà'wèŋ tumsə lo dògarì awo wèŋ də yà'a kə ko və Jisòs nə. 33 Ànə geŋ Jisòs nə dʉk fa wo də, “Mʉ nə cum kok vesùwèŋ mvə̀k momjo fana mʉ̀ bwi foho lo fe'lə bohò ŋwə̀ nə̀ yi a tum və̀ mʉ nə. 34 Wèeŋ nə lap mʉ, wèŋ kà mʉ yə bʉsə̀ mʉ nə ye mvwe' sə̀ co wèŋ kà fo' kə̀ dzèŋ to.” 35 Bʉ̀ʉ Jus wèŋ à sə cèp kɛ'cà mʉtsətsəʼrə wo də, “Ŋkwa'kʉ̀ nèʼe də yi nə lo bisə mvwe' sə̀ co vesùwèŋ kà yi yə yèʼe ŋga a ma fò? A yè'sə də yi nə lo mvwe' lak sə̀ zok, nə kə cum bə bʉ̀ʉ avès sə̀ wo curə kɛ' fo', nə sə yə'rə bʉ̀ʉ sə̀ wo ka bʉ̀ʉ lak avès yeŋ wèŋ nà? 36 Yi cep mok sə̀' də vèes nə lap yi, nə kà yi yə. A nə kà mvwe' sə̀ yi cu sə sə̀' kə̀ dzèŋ to wèŋ, ŋga yi sə cu yà'sə fò? Bum sə̀ yi sə cèp yà' yà'sə dalɛ?” 37 Nùmbu cok mbwè ŋkàk à dzèeŋ, nə̀ nà'a nùmbu nə̀ ghaŋ nə. Jisòs lokok nùmbu ànə, nə cep torə də, “A ye-a ŋga ntʉm sə sə ŋwə̀ nəmòk, ŋgə̀ŋgàŋ və bohò mʉ̀, nə kə no. 38 Yà'a nə̀ ye mvə̀'nə̀ wo à còm nòŋsə yà' ndzənə ŋwàk Nwì də, ‘A ye-a ŋga ŋwè dzəm-a bohò mʉ̀, ndzəp nə̀ nà' tse' lùŋ nə nə sə ki tesə ndzə ni'ì ŋgə̀ŋgàŋ nduk yà'a.’ ” 39 Yi ànə sə cep yè'sə bə yòŋsə̀ nə̀ Nwìi fagə̀ ŋwè nà' ŋga ŋwè dzəm bohò yi Jisòs nə. Ghà ànə à ye ŋga bwìŋ ka yòŋsə̀ nə ntò tse' bʉsə̀ Jisòs ànə ka ŋàaŋ ye sə̀ bohò Tɛ̀' ye nə ntò jəŋ. 40 Mʉmvə̀'nə̀ wo à yuk bum sə̀ Jisòs a cèp sə fana bʉ̀ʉ mok mʉtsətsəʼrəə ŋgo bʉ̀ nə̀ wo ye fo' nə dʉk yàwo də, “Zìnə, ŋwə̀ ènə lɛ ŋgà tsə̀' bum Nwì nə̀ yi ànə ye ŋgò kə̀ və̀ə nə.” 41 Bòp ma mòk dʉk yàwo sə̀' də, “Ŋwə̀ ènə Ŋkum ŋgà gèm bwìŋ nə.” Bòp mòk dʉk yàwo sə̀' də, “Hai' nà'a ka yi nə yeŋ, bʉsə̀ Ŋkum nə à ka ŋgò tesə mvwe' nze Galìli yeŋ. 42 Ŋwàk Nwì sə tsə̀' də Ŋkum nə nə tesə mvwe' ŋgwì bʉ̀ Devìd mvwe' lak Betèrèhem. Betèrèhem nə mvwe' sə̀ Devìd nə à sə cugə̀ fo'.” 43 Ànə ye vɛ'nə fana bwìŋ ga'a cù ba bʉ̀ʉ Jisòs. 44 Bʉ̀ʉ mok wèŋ lap mandzə̀ də wo ko yi fana wo ka yi bə bo nə̀ bo jwɛ̀ŋ lok. 45 Dògarì sə wèŋ à bwìŋ foho lò bohò bʉ̀ʉ Faràsi bə ŋgàa fa satikà' sə̀ ghaŋ sə wèŋ bo tu. Fana bʉ̀ ŋkwàha bʉ̀ʉ sə wèŋ fek wo də, “Wèŋ ka yi ko jə və bʉ̀ʉ yà?” 46 Dògarìi sə wèŋ dʉk də, “Vès ka ŋga ŋwə̀ nəmòk sə cèp nsàap bum mok co ŋgà' ànə yuk yuk.” 47 Bʉ̀ʉ Faràsi sə wèŋ dʉk fa yà' də, “Wotoo, ye də yi bòrə weŋ yàwèŋ sə̀' laŋ à? 48 Wèŋ yə də ŋwə̀ nə̀ mò'fis mʉtsətsəʼrəə bʉ̀ʉ sə̀ mantombì bə bʉ̀ʉ Faràsi wèŋ nə̀ də yi dzəm bohò nà' cu yo à? Hai', ka yeŋ. 49 Dzəm megu bohò yi anə kwe' bʉ̀ nə̀ wo ka lʉ̀ʉk Musì riŋ yà'a. Wo pwe' cu bohò Nwì bʉp.” 50 Ŋwə̀ nəmòk nə̀ yi ànə ye mʉtsətsəʼrəə bʉ̀ʉ Faràsi sə wèŋ à ye Nìkòdemù nə̀ yi à kə̀ tsèŋ nòoŋ Jisòs ndzəmə̀ fa' nà'a. Nìkòdemù nə cep ye dʉk də, 51 “A dʉk-a də a bɛ' tse' lʉ̀ʉk avès rərəŋ fana ye də kaco a sak nzak ŋwè ŋga ŋgə̀ŋgàŋ ka fo' sə nze ŋgò cèp ye sə sə̀ yeŋ.” 52 Wo à yuk vɛ'nə wo də, “Wu cep vɛ'ɛ va co wu sə̀' ŋkwa'kʉ̀ nə̀ mvwe' nze Galìli mòk nə̀ a lak ŋwə̀ nə̀ a sə dʉk ènə ɛ? Dù kə̀ taŋ ja'a tsəʼrə ŋwàk Nwì sə̀mok. Yumok ka nja də ŋgà tsə̀' bum Nwìi nə kə̀ tesə mvwe' nzeŋgòŋ Galìli ye yuk.” [ 53 Ànə geŋ ndàaŋwè pwe' lo la'à yi.

8

1 Jisòs lo ye mvwe' nda mòk nə̀ wo togə̀ nà' də nda Olìp. 2 Tsok à rɛŋ, ŋga cu ntò nə̀ zəzòŋ fana Jisòs nə bwi foho lo fe'lə mʉ nda'à Nwì sə̀mok. Bwìŋ pwe' à yù lò yi mbwa. Yi cum tsoŋ nze, nə sə yə'rə wo mʉmvwe' ndap Nwì anə. 3 Ànə geŋ wo ko jəŋ və ŋwà mòk fo', də wo ko nà' ŋga nàʼ sə ko nto. Wo fis tes gesə lo yi mantombì mvwe' jəja. Ànə ko jəŋ və yi yè'sə bʉ̀ʉ Faràsi bə ŋgàa yə'rə̀ bwìŋ lʉ̀k wèŋ. 4 Bʉ̀ʉ sə dʉk fa Jisòs də, “Cicà, wo ko ŋwà nèʼe ŋga yi sə ko sàhà. 5 Nə ye də ŋwàk lʉ̀ʉk Musì sə tsə̀' də a ye-a ŋga wo ko ŋwè bə sàhà, wo tərə yi bə lìs tə̀tè ŋgə̀ŋgàŋ kpʉ. A ye-a wù yò, wù dʉk yò bə nsàp ènə da?” 6 Wo à sə cèp yè'sə ŋgò yu'rə Jisòs cù. Jisòs à bʉhʉ tsoŋ yuye sə nze, nə sə com sɛsə sənə mfə̀mfə bə ndubo. 7 Wo sə fek mali yi fo' tə̀tè Jisòs nə cum kok mʉtsə̀, nə dʉk yà' də, “Ŋwə̀ nəmòok ye-a mʉtsətsəʼrə wèŋ fa'nə, nə̀ yi rì də yi ka bʉp tse' fana ŋgə̀ŋgàŋ mak to vesə ŋwà ènə bə lìs yi.” 8 Yi dʉk wes vɛ'nə, yi bʉhʉ tsoŋ sə̀' sə nze anə, nə sə com sə̀mok. 9 Wo ànə yuk ncèp ènə fana wo ye ŋgò coho fo' təəŋ, təəŋ mò'fis, mò'fis, nə sə lo. À yè ŋgò tesə lò to ntò sə̀ wo ŋkwàha bwìŋ tə̀tè Jisòs à bwehe cu mègù mok fo' yiìyi bə ŋwà nə mvə̀'nə̀ yi tə kok fo'. 10 Jisòs à lòkok cu kok mʉ tsə̀ sə̀mok, nə fek ŋwà nə də, “Njɛ̀'gù, wo fò? Ŋwə̀ nəmòk ka wu yumok gʉ à?” 11 Ŋwà nə dʉk də, “Tà, ŋwə̀ nə̀ mò'fis ka mʉ yumok gʉ lok.” Jisòs dʉk fa fe'lə nà' də, “Mʉ nə kà wu yàm yumok sə̀' gʉ̀. Dù lò yuyo, nə kəa cù bə ŋgò gʉ̀ bʉp.”] 12 Jisòs à cèp fe'lə ncèp mòk sə̀' də, “Mʉ marɛŋ nə̀ sə nzeŋgòŋ nə mʉ̀. A ye-a ŋga ŋwə̀ nəmòk yù və̀ mʉ, ŋgə̀ŋgàaŋ nə tse' marɛŋ nə̀ nà'a lùŋ nə̀ zìnə nə. Yi nə kà sənə mandzəm gì.” 13 Bʉ̀ʉ Faràsi wèŋ kə dʉk fa yi də, “Wù sə ko fa ni' yò gèm sə̀ʼ wù. Ye də yusə̀ wù sə cèp yà'sə yà' ka fàk tse'.” 14 Jisòs nə cep ye də, “A ye-a sə̀ də mʉ̀ sə ko fa ni' àm gèm sə̀ mʉ̀ fana mʉ̀ riŋ də yusə̀ yà' sə tesə kə̀ cùhu mʉ̀ʉ zìnə. Mʉ̀ dʉk vɛ'nə bʉsə̀ mʉ̀ rì mvwe' sə̀ mʉ̀ a və̀ə, nə riŋ mvwe' sə̀ mʉ̀ sə lòo. Bohò wèŋ yàwèŋ, wèŋ ka fo' riŋ. 15 Wèŋ bʉ̀ʉ sə̀ sə nzeŋgòŋ fɛɛŋ, wèŋ sə fʉ̀hʉ, nə sə sak bwìŋ mʉmvə̀'nə̀ nzeŋgòŋ nə fʉ̀hʉgə̀ bum yàwo. Bohò mʉ̀ yàm, fàak am ka ŋgò fʉ̀hʉ bwìŋ yeŋ. 16 A də mʉ̀ anə dzəm-a ŋgò fʉ̀hʉ ŋwè, yusə̀ mʉ̀ cèp bə liŋ ŋgə̀ŋgàŋ sə kə̀kʉrə̀ kap. Yà'a vɛ'nə bʉsə̀ mʉ̀ sə kà mʉmʉ̀ gʉ̀ mègù, mʉ̀ sə gʉ̀ ves ŋàaŋ Tɛ̀' am nə̀ yi à tum mʉ nə. 17 Yà' cu ndzənə ŋwàk lʉ̀ʉk awèŋ də, a ye-a ŋga bwìŋ ba sə cèp cù mò'fis bə yumok fana ye də yu yà'sə zìnə. 18 Ye də mʉ̀ tə gèm àm, Tɛ̀' am nə̀ yi à tum mʉ nə tə sə̀' gèem àm.” 19 Wo fek yi də, “Tɛ̀' yò nə fò?” Jisòs dʉk fa wo də, “Wèŋ ka mʉ riŋ, nə kà Tɛ̀' am sə̀' rì. Wèŋ ànə riŋ-a mʉ, bwɛ̀rɛ də wèŋ rì Tɛ̀' am nə sə̀'.” 20 Jisòs à cèp bum yè'sə ŋga yi cu mʉmvwe' ndap Nwì nə̀ ghaŋ, mvwe' rum nə̀ wo kə̀ fagə̀ mbàam Nwì fo' nə. Yi ànə sə yə'rə bwìŋ vɛ'nə, ŋwə̀ nəmòk à ka yi ko bʉsə̀ mvə̀k nə̀ nje nə à ka ntò kʉrə. 21 Jisòs à cèp fe'lə mok sə̀' də, “Mʉ nə bisə yu am. Mʉ lò wes fana wèŋ lap mʉ, nə kà mʉ yə. Wèŋ kà mʉ yə vɛ'nə, wèŋ kpʉ maha mok sənə bʉp awèŋ. Wèeŋ nə kà mandzə̀ co wèŋ kə dzeŋ mvwe' sə̀ mʉ̀ lòo sə tse' to.” 22 Ŋkwàha bʉ̀ʉ Jus wèŋ sə fek bwi yàwo də, “Yi də mvwe' sə̀ yi lòo, kaco vès kə dzeŋ to fo' yeŋ, ncèp ànə yà'sə da? A yà'sə də yi nə zə ni' ye à?” 23 Jisòs dʉk fa wo də, “Wèeŋ yàwèŋ bʉ̀ʉ sə̀ sə nzeŋgòŋ fɛŋ, Mʉ yàm ŋwə̀ nə̀ ma mʉbu. 24 Mʉ̀ tsə̀' weŋ də wèeŋ nə kpʉ maha bʉp sənə bʉp awèŋ. A zìnə də wèeŋ nə kpʉ li sənə bʉp awèŋ anə, ŋga a ye-a də wèŋ ka mʉ də mʉ nsàp ŋwə̀ nə̀ mʉ̀ cu nə jəŋ na.” 25 Wo fek fe'lə yi də, “Wu yè'sə ndà?” Jisòs dʉk də, “Mʉ ŋwə̀ nə̀ mʉ tsə̀'gə̀ fa weŋ səsa də mʉ yi nə. 26 Bum cu wùriŋ sə̀ aco mʉ̀ tsok weŋ də wèŋ gbʉ̀ nzak bə zeŋ. Tɛ̀' am nə̀ yi a tum mʉ nə, yi ŋwə̀ nə̀ zìnə. Bum sə̀ mʉ̀ sə tsòho fa kɛ' bwìŋ yèʼe, a bum sə̀ yi a nìtsə̀' fa mʉ yà' yi.” 27 Jisòs à sə cèp bohò wo, nə sə dʉk də, “Ŋwə̀ nə̀ nà' à tum mʉ” fana wo kà yàwo də nà' sə dʉk yà'sə Tɛ̀'ɛ nà' Nwì rɛɛ̀ŋ. 28 Fana Jisòs dʉk fe'lə də, “Ghà nə̀ wèeŋ fis gesə lò mʉʉ Mo Ŋwè mʉtsə̀ ŋkuŋ fana wèŋ riŋ də a mʉ̀ nə. Wèeŋ nə riŋ sə̀' də mʉ kà yumok bə liŋ yàm gʉ̀gə̀. Bum sə̀ mʉ̀ cèp yà' pwe'fo', a sə̀ Tɛ̀' àm nìtsə̀' fa mʉ yà' yi ŋkuŋ mʉ̀ cep. 29 Ŋwə̀ nə̀ yi a tum və̀ mʉ nə, yi cu venə, yi ka mʉ mʉmʉ̀ me'rə mak bʉsə̀ mʉ gʉ̀ mègù yusə̀ yà' sə kwa yi.” 30 Yi ànə cep vɛ'nə fana bwìŋ ŋkʉ̀ʉŋntɛ̀ŋ bʉʉŋ dzəm bohò yi. 31 Ànə geŋ Jisòs nə cep bohò bʉ̀ʉ sə̀ yà'wèŋ dzəm bohò yi sə wèŋ də, “A ye-a ŋga wèŋ sə bɛ' tse' gù ncèp àm nə fana ye də wèeŋ bwe fàha am zìnə zìnə. 32 A ye vɛ'nə fana wèŋ riŋ zìnə nə, zìnə nə nà' fiŋ me'rə weŋ sə̀'.” 33 Bʉ̀ʉ sə wèŋ cep də, “Vèes ŋgwì bʉ̀ Abràham, vès ka yàvès ŋkwɛ̀ŋ bohò ŋwə̀ nəmòk cum yuk. Njo nə̀ wù sə dʉk də wo nə fiŋ me'rə vèes yè'sə nsàp nə̀ fò?” 34 Jisòs dʉk də, “Mʉ̀ sə tsə̀' weŋ nèʼe ŋkèm ncèp dʉk də, a ye-a ŋga ŋwè gʉ̀gə̀-a bʉp, ye də yi cu yà'sə ŋkwɛ̀ŋ bohò bʉp. 35 Kaco mo ŋkwɛ̀ŋ cum mamgeŋ mʉ nda'à ŋkwà'ŋwə̀ ye nə̀ mvèsə̀ yeŋ. Ŋwə̀ nə̀ yi nə cum mbwa mvèsəə mo ye. 36 Ye də a ye-a ŋga mo ye nə fiŋ me'rə wu, ye də wo fìŋ me'rə wu yà'sə laŋ bə nə̀ zìnə. 37 Mʉ̀ rì laŋ də wèeŋ ŋgwì bʉ̀ Abràham. Megu kə də wèŋ sə làp mandzə̀ də wèeŋ zə mʉ, bʉsə̀ yusə̀ mʉ̀ sə cèep sə sə kà fʉ ntu'ù wèŋ ni lok. 38 Mʉ̀ sə tsə̀' fa weŋ yusə̀ mʉ̀ a yə yà' bə lis bohò Tɛ̀' àm, wèŋ sə gʉ yàwèŋ sə̀' bum sə̀ wèŋ a yə'rə jə sə̀' bohò tɛ̀'ɛ àwèŋ.” 39 Wo dʉk fa yi də, “Tàcici àvèes Abràham.” Jisòs dʉk də, “Anə ye-a də wèeŋ ŋgwì bʉ̀ Abràham zìnə bwɛ̀rɛ də wèŋ sə gʉ bum sə̀' mvə̀'nə̀ Abràham nə à sə gʉ̀ʉ. 40 Mʉ̀ sə tsə̀' fa weŋ bum sə̀ zìnə sə̀ Nwì a nìtsə̀' fa mʉ fana wèŋ sə lap kə mandzə̀ də wèeŋ zə mʉ wà ŋga mʉ̀ ka weŋ yumok sə̀ bʉp gʉ. Wèŋ à yuk yuk də Abràham à gʉ̀ yuk nsàp yumòk vɛ'nə à? 41 Mʉ tsok fa weŋ də yusə̀ wèŋ sə gʉ̀ yà'sə, a nsàp yu nə̀ Tɛ̀' awèŋ nə̀ zìnə nə gʉ̀gə̀ vɛ'nə.” Wo dʉk fa yi də, “Vès ka bwe sàhà yeŋ, Tɛ̀' avèes Nwì yiìyi.” 42 Jisòs dʉk sə̀ʼ də, “Ka vɛ'nə yeŋ, bʉsə̀ Nwì anə ye-a Tɛ̀' àwèŋ bwɛ̀rɛ də wèŋ dzəm mʉ yàm sə̀'. Bʉsə̀ mʉ̀ a tesə və̀ bohò Nwì. Mʉ̀ a ka bə liŋ yàm və, a bə liŋ ŋwə̀ nə̀ yi a tum və̀ mʉ nə. 43 Mʉ̀ sə cèp bum, wèŋ kà yà' sə yuk bʉ̀ʉ yà? Wèŋ sə kà yuk bʉsə̀ wèŋ ka wabə ŋgò rɛɛŋ bum sə̀ mʉ̀ sə tsə̀' weŋ bə nsàp ŋwə̀ nə̀ mʉ̀ cu nə. 44 Wèeŋ yàwèŋ bwe tɛ̀' àwèŋ nə̀ yi Satà nə. Wèŋ sə dzəm mègù ŋgò gʉ̀ bum sə̀ yà' sə bò tɛ̀' àwèŋ nə. Mvə̀'nə̀ à yè yèe, tɛ̀' àwèŋ nə cu mègù ye ŋgà zə bwìŋ haaŋ kə wɛs ntinə. Yi kà yusə̀ zìnə gʉ̀gə̀ bʉsə̀ yi ka zìnə tse' lok fʉk nə̀ mvèsə̀. Yi cu ŋgò cèp sə̀ yumok, yà' megu mvwès pwe' sə̀ mʉmvə̀'nə̀ nsàp ŋwə̀ nə̀ yi cu nə. A yi nə̀ yi à cì' yèto kok mvwès cap yi. 45 Mʉ̀ sə cèp yàm ŋga'a zìnə fana wèŋ kà mʉ mok dzəm fa. 46 Aco ŋwə̀ nəmòk mʉtsətsəʼrə wèŋ fa'nə niŋtsok fa mʉ bʉp mòk nə̀ mʉ̀ a gʉ̀ʉ à? Nə yeè nə vɛ'nə, mʉ̀ sə tsə̀' fa weŋ zìnə nə, wèŋ kà mʉ kə dzəm fa bʉ̀ʉ yà? 47 A ye-a ŋga ŋwèe ŋwə̀ə Nwì, ŋgə̀ŋgàaŋ nə yuk ncèp nə̀ Nwì nə. Njo nə̀ wèŋ sə kà mʉ yuk nə, bʉsə̀ də wèŋ ka bwe Nwì yeŋ.” 48 Bʉ̀ ŋkwàha bʉ̀ʉ Jus wèŋ sə dʉk fa Jisòs də, “Nà'a nsàp ncèp nə̀ wù cèp ŋkuŋ vès riŋ də, vèes to-a wu də wu ŋwə̀ə Sàmàriyà, nə dʉk də yòŋsə̀ ze' mòk sə ŋaŋsə wu fana ye də vès ka bə jòŋ cep sə.” 49 Jisòs nə də, “Ze' mòk sə kà mʉ ŋaŋsə̀ lok. Mʉ̀ sə wəp yàm Tɛ̀' àm fana wèŋ sə kà mʉ yàwèŋ wəp lok. 50 Mʉ̀ sə kà mʉ̀ də bwìŋ jəŋ mʉ co ŋwə̀ nə̀ ŋkʉ̀ʉŋ làp. Tɛ̀' àm nə sə dzəm yi də bwìŋ jəŋ mʉ vɛ'nə. Ncèp ènə, anə kə̀ sak rɛŋsə nà' ntsə'mòk Tɛ̀' àm nə. 51 Mʉ tsok fa weŋ ŋkèm ncèp dʉk də, a ye-a ŋga ŋwè noŋsə-a ncèp nə̀ njàm nə fana ŋgə̀ŋgàŋ kà kpʉ bə lis yə yuk.” 52 Bʉ̀ʉ Jus sə wèŋ dʉk fa fe'lə yi də, “Ncèp cù yò sə gʉ̀ yi ŋkuŋ vès riŋ də zìnə, sə ŋaŋsə wu ze'. Abràham à kpʉ, ŋgàa tsòhò bum Nwì wèŋ nə kpʉ lo yàwo sə̀'. Ye də ncèp nə̀ wù cèp də ŋwèe noŋsə-a ncèp yò, ŋgə̀ŋgàŋ kà kpʉ yuk nà'a yà'sə da? 53 Co wù gʉ ghak Abràham nə̀ yi à kpʉ nə à? Ŋgàa tsòhò bum Nwì wèŋ à kpʉ yàwo sə̀', wù tsəm də wu yè'sə yu yà?” 54 Jisòs cep fəsə mok sə̀' də, “Wèŋ sə tsəm də mʉ̀ sə làp mʉ̀ də bwìŋ kuksə mʉ co ŋwə̀ nə̀ ŋkʉ̀ʉŋ. A ye-a də mʉ̀ sə dzəm vɛ'nə mʉ̀ anə zìnə, ye də yà' ye yusə̀ wà. A Tɛ̀' àm, nə̀ wèŋ sə to yi də yi Nwì àwèŋ nə, yi sə làp də bwìŋ jəŋ mʉ vɛ'nə yi. 55 Nə ye də wèŋ sə to-a yi sə̀ də Tɛ̀' àwèŋ fana wèŋ ka yi yà'sə riŋ. Mʉ̀ rì yi mʉ̀. A ye-a ŋga mʉ̀ dʉk də mʉ̀ ka yi riŋ fana mʉ̀ ye sə̀' ŋgà cì' mvwès co wèŋ. Mʉ̀ sə tsə̀' weŋ də mʉ̀ riŋ yi, nə sə noŋsə ncèp nə̀ nje nə. 56 Tàcici àwèŋ Abràham ànə kwa də yi nə ye mvə̀k nə̀ njàm nə. Yi ànə ye nà', nə kwa bə zeŋ vɛ'ɛ maŋgəŋgèŋ.” 57 Bʉ̀ʉ Jus sə wèŋ dʉk də, “Wùu mʉmo nèʼe, wù ka lùumŋgòŋ hum tàŋ ntò dzeŋ, nə ye va ŋkuŋ wù dʉk də wù à yə Abràham ɛ?” 58 Jisòs dʉk də, “Mʉ tsok fa weŋ zìnə nə̀ nà'a ŋkèm ncèp dʉk də, ŋkuŋ wo sə dzə Abràham ŋga ‘Mʉ̀ nə’ mʉ yo.” 59 Mvə̀ʼnə̀ bwìŋ à yuk ŋga yi to liŋ ye də ‘Mʉ̀ nə’wo te'e lìs də wo təm zə yi bə zeŋ. Yi bisə fo' wà, nə tesə mʉmvwe' ndap Nwì anə, nə lo yuye.

9

1 Nùmbu mòk à ye ŋga Jisòs sə kɛ'kɛ' càa fana yi kə tseŋ ŋwə̀ nəmòk nə̀ wo à dzə yi ŋga yi loho lis. 2 Bwe ŋgàa fàak Jisòs ànə ye ŋgà' nə fana wo to Jisòs də, “Cicà”, nə fek nà' də, “Ànə gʉ bʉp yè'sə ndà ŋkuŋ lis ŋwə̀ nèʼe loho nɛ? À gʉ̀ bʉp ma ye kè tɛ̀' ye kè yi bə tu ye ɛ?” 3 Jisòs nə dʉk fa wo də, “Yiya ènə ka bʉ̀ʉ bʉp nə̀ ŋwə̀ mòk a gʉ̀ yi yeŋ. Lis ŋwə̀ ènə a loho vɛ'nə də ya ŋga bwìŋ ye ŋàaŋ sə̀ Nwì mʉ ni'ì ŋwə̀ ènə. 4 Vesùwèeŋ gʉ tsoŋ fàak ŋwə̀ nə̀ yi tum mʉ nə ŋga cu tse' ntò marɛŋ. Ndzəm sə vəə, nà'a seŋ-na fana, ŋwè kà yumok mok gʉ̀ to. 5 Mvə̀'nə̀ mʉ̀ cu tse' sənə nzeŋgòŋ nə fana mʉ marɛŋ bohò nzeŋgòŋ nə mʉ̀.” 6 Yi ànə cep wes vɛ'nə fana yi te gesə nte sə nze, nə top ncàk mvwe' sə̀ yi te nte sə bə ndubo. Yi jwɛŋ jəŋ ncàak sə, nə yok gesə fa ŋgà' nə̀ jì lis nə mʉlisə̀. 7 Yi ànə yok wes fana yi dʉk fa nà' də, “Dù lo sə mvwe' ndzəp Silòm, nə kə kwak si ca.” (Liŋ sə̀ də Silòm yà'sə də Tumsə.) Ànə geŋ ŋgà' nə lo kə kwak si ye sə ca anə. Yi à kwak, nə bwi foho və ŋga lis mùhu yi laŋ, yi sə ye mok bum. 8 Bʉ̀ʉ sə̀ wo cu kʉəp mvwe' sə̀ yi cugə̀ bə bʉ̀ʉ sə̀ wo rì yi də yi lɛɛŋgə̀ bum bʉsə̀ yi jì lis wèŋ à yə yi, nə mərə vɛ'ɛ wù kà fʉ̀'. Wo dʉk də, “Hàva', nèʼe ka ŋgà' nə̀ yi cuuŋ mègù mvwe' mò'fis, nə sə lɛɛŋ bum bohò bwìŋ nə yeŋ ɛ̀?” 9 Bʉ̀ʉ mok wèŋ də, “Ŋ̀, a yi;” mok də, “Hai' ka yi yeŋ. A ŋwə̀ nəmòk nə̀ yi səsə nà' səsə.” Wo à sə dʉhʉ vɛ'nə fana ŋgà' nə cep ye sə̀'. Yi dʉk də, “Mʉ̀ ka sə səsə, mègù mʉ̀ nə.” 10 Wo fek yi də, “Wù gʉ̀ va ŋkuŋ lis yo muhu ɛ?” 11 Yi də, “Ŋwə̀ nə̀ wo togə̀ yi də Jisòs nà'a mùk fa mʉ yà' yi. Yi top ncàk, nə yok fa mʉ yà' fo', nə dʉk mʉ də mʉ kə kwak si am sə sə mvwe' ndzəp Silòm. Mʉ̀ lo, nə kə kwak si sə ca fana lis am sə muhu.” 12 Wo fek yi sə̀mok də, “Ŋwə̀ ànə fò?” Yi də, “Mʉ̀ ka riŋ.” 13 Ànə geŋ wo ko jəŋ ŋgà' nə̀ wo mùk fa yi lis nə, nə jəŋ lo yi bohò bʉ̀ʉ Faràsi wèŋ. 14 Yu səmook də, nùmbu nə̀ Jisòs ànə top ncàk, nə muk fa ŋgà' ànə lis bə zeŋ nə à ye nùmbu dzə̀. 15 Bʉ̀ʉ Faràsi sə wèŋ fek ŋgà' nə yàwo sə̀' də nà' gʉ̀ va ŋkuŋ lis nà' muhu ɛ? Ŋgà' nə də, “Yi yok fa mʉ lis sə bə ncàk. Mʉ̀ lo, nə kə kwak si fana lis am sə muhu.” 16 Bʉ̀ʉ Faràsi mok wèŋ dʉk də, “Ŋwə̀ nə̀ yi gʉ̀ nsàp yu ènə, ka yi Nwì tumsə, bwɛ̀rɛ yi kà nsàp fàk nə̀ ŋgò kə̀ gʉŋsə ŋwè nùmbu dzə̀ ènə gʉ̀; bʉsə̀ lʉ̀k sə kà vɛ'nə dzəm.” Bòp bʉ̀ ma mòk dʉk yàwo də, “Ŋwə̀ ènə ye-a ŋgà gʉ̀ bʉp bwɛ̀rɛ yi gʉ to nsàp maŋgəŋgèŋ ènə ŋga yè va?” Ànə ye vɛ'nə, bʉ̀ʉ sə wèŋ ga'a mok bòp ba. 17 Wo fek ŋwə̀ nə̀ yi mùhu lis nə də, “Wo mùk lis e sə̀ yò, wù tsərə yò bə ŋwə̀ nə̀ yi mùk fa wu lis ànə da?” Yi dʉk də, “Mʉ̀ rì yàm də ŋwə̀ ànə, yi ŋgà tsə̀' bum Nwì.” 18 Bʉ̀ʉ Jus yè'sə wèŋ à ka də ŋwə̀ ènə ànə ye to mantombì ŋgà jì lis dzəm. Fana wo kə to və ma bə tɛ̀'ɛ ŋgà' nə̀. 19 Ma bə tɛ̀' ye nə à kə̀ dzèeŋ fana wo fek yà' də, “Nèʼe mo àwèŋ à? A zìnə də mvə̀'nə̀ wèŋ à dzə yi, yi kà bum yəgə̀ à? Ye də yà' mùhu ŋga'a va?” 20 Tɛ̀' bə ma nə dʉk də, “Vès rì də nèʼe mo àvès. Vès rì sə̀' də mvə̀'nə̀ vès à dzə yi, yi kà yumok yəgə̀. 21 Megu də vès ka ŋga'a mvə̀'nə̀ yi gʉ̀ ŋkuŋ nə sə yəə̀ nə bum yèʼe riŋ. Vès ka ŋwə̀ nə̀ yi mùk fa yi lis sə sə̀' riŋ. Yi ŋwə̀ rìŋsə, aco wèŋ fek yi, yi cep bə cùu ye yi.” 22 Ma bə tɛ̀' ye nə à dʉk vɛ'nə bʉsə̀ wo à sə wəp ŋkwàha bʉ̀ʉ Jus wèŋ. Bʉsə̀ ànə ye ŋga bʉ̀ʉ Jus sə wèŋ a cèp tes laŋ də a ye-a ŋga ŋwə̀ nəmòk cèp fis jəja də Jisòos Ŋkum ŋgà gèm bwìŋ nə fana wo bɛ' fis gɛsə ŋgə̀ŋgàŋ mʉmvwe' ndap pìriyà àwo nə. 23 Nà'a njo nə̀ tɛ̀' ye wèŋ à dʉk də, “Yi ŋwə̀ nə̀ yi gʉ laŋ, fek yi, yi cep bə cùu ye” nə. 24 Ànə geŋ wo to və nə sə̀mok, ŋga'a nə̀ kɛ̀' ba. Wo fek yi də, “Wəp Nwì, nə cep zìnə yò. Vès rì yàvès də ŋwə̀ nə̀ wù də yi mùk fa wu lis ànə, yi ŋgà gʉ̀ bʉp.” 25 Yi dʉk fa yà' də, “Kè yi ŋgà gʉ̀ bʉp è, mʉ̀ ka yàm riŋ. Mʉ̀ rì mègù yàm yu nə̀ mò'fis dʉk də, mʉ̀ ànə ye to mantombì ŋgà lohò lis fana ŋga'a nèʼe, mʉ̀ sə yə yu am mok bum.” 26 Wo fek mali yi sə̀' ŋkuŋ də, “Yi gʉ̀ fa wu lis sə va ŋkuŋ yà' muhu ɛ?” 27 Yi dʉk fa yà' də, “Mʉ̀ tsə̀' weŋ mvə̀'nə̀ yi gʉ̀ nə fa' laŋ. A ye-a ŋga wèŋ də wèeŋ kà yuk wèŋ teŋsə. Wèŋ də mʉ sə tsoho fa mali weŋ sə̀mok bʉ̀ʉ yà? Kàmòk wèeŋ nə sə làp sə̀ mandzə̀ ŋgò bʉ̀ʉŋ bwe ye wèŋ àlɛ.” 28 Yi ànə dʉk wo vɛ'nə fana wo yak yi də, “Ŋyàm wu mo ŋgà fàk ye wù, vèes yàvès bwe fàak Musì. 29 Vès rì də Nwì ànə cep yuk bə Musì, vès ka mvwe' sə̀ ŋkwa'kʉ̀ ànə tesə və̀ ye yà'sə riŋ.” 30 Ŋgà' nə̀ lis mùhu nə à yuk vɛ'nə yi də, “Kwɛ'fò ŋgʉrì! Co ŋwè muk fa mʉ lis vɛ'ɛ, wèŋ dʉk də wèŋ ka mvwe' sə̀ yi tesə və̀ə riŋ ɛ̀? 31 Vesùwèŋ rì də kaco Nwì fa ŋàaŋ ye bohò ŋwə̀ nə̀ yi ŋgà gʉ̀ bʉp yeŋ. Yi fa mègù ŋàaŋ ye bohò bʉ̀ʉ sə̀ wo kùksəgə̀ yi, nə sə gʉ yi kwa wèŋ. 32 Nzeŋgòŋ nə à yè yee, ŋwè ka də wo à dzə ŋwə̀ nəmòk ŋga yi sə kà bum yə fana ŋwə̀ nəmòk kə muk fa yi yà' yuk yuk. 33 Yà' nò jəja də ŋwə̀ ènə tesə və̀ bohò Nwì. Anə ka-a vɛ'nə yeŋ bwɛ̀rɛ yi gʉ to nsàp yu nə̀ yi gʉ̀ ènə ŋga yi yè va ŋkuŋ?” 34 Bʉ̀ʉ sə wèŋ də, “Kàcò, wùu mo nə̀ wo à dzə wu sənə bʉp wà, wù sə dʉk də wu yə'rə ves yumok kènə.” Fana wo bɛ' fis gɛsə yi mʉmvwe' ndap pìriyà àwo nə. 35 Ànə geŋ Jisòs yuk də wo bɛ' fis nà' mʉmvwe' ndap pìriyà àwo nə laŋ. Yi lap kɛ'cà nà' tə̀tè yi kə tseŋ nà', nə fek nà' də, “Wù dzəm bohò yi Mo Ŋwè à?” 36 Ŋgà' nə dʉk də, “Tà, Mo Ŋwè nə yè'sə ndà ya mʉ dzəm bohò yi ɛ.” 37 Jisòs dʉk fa fəsə yi də, “Wù yə yi laŋ. Wù sə cèp yè'sə sə̀' wenə.” 38 Yi à yuk mvə̀'nə̀ Jisòs dʉk vɛ'nə fana yi dʉk də, “Tà, mʉ̀ dzəm bohò wù.” Yi à dʉk vɛ'nə, nə təəŋ sə nze kə̀ mantombì Jisòs anə bə tumfərə. 39 Jisòs nə cep də, “Mʉ̀ à və̀ sə nzeŋgòŋ fɛŋ ŋgò sak gàpsə bʉ̀ʉ sə̀ wo dzəm bohò Nwì bə sə̀ wo ka bohò yi dzəm. Mʉ̀ a və̀ ŋgò gʉ̀ bʉ̀ʉ sə̀ wo ləlohò lis wèeŋ ye bum, nə gʉ sə̀ wo tsəm də wo sə yə bum wèeŋ loho lis.” 40 Bʉ̀ʉ Faràsi mok wèŋ sə̀ wo à ye fo' ànə yuk ncèp ènə fana wo fek Jisòs nə də, “Ye də wù sə dʉk yèʼe də vèes ləlohò lis à?” 41 Jisòs dʉk fəsə fa wo də, “Anə ye-a də wèeŋ ləlohò lis bwɛ̀rɛ də wèŋ ka nzak tse'. Wèŋ nə sə dʉk nə də lis awèŋ cu fo', də wèŋ sə yə bum bə zeŋ fana ye də wèŋ cu bə nzak mʉ tuhù wèŋ.

10

1 “Mʉ̀ sə tsə̀' weŋ zìnə nə̀ nà'a ŋkèm ncèp də, a ye-a ŋga ŋwè dzəm ŋgò ni mʉmvwe' ŋka' nsùŋgaŋ, yi me'rə noŋsə ncùu sə, nə kə ko' ca mvwe' sə̀ zok fana ye də ŋgə̀ŋgàaŋ ŋgà yə̀. 2 Ŋwə̀ nə̀ yi ni ye mvwe' ncùu ŋka' sə, yi ŋgà nsùŋgaaŋ sə, nə ye ganakù nə sə̀' yi. 3 Ŋwə̀ nə̀ yi sə sò ŋka' sə nə muk fa ŋwə̀ ànə ncùu ŋka' sə. Nsùŋgaaŋ sə̀ ye sə riŋ ŋgì ye mvə̀'nə̀ yi sə to yà' bə liŋ fana yà' sə yuŋ lo yi mvwe' sə̀ yi sə lòo. 4 Yi fis və̀ wes yà' sə mbiŋ fana yi to mantombì, nsùŋgaaŋ sə yuŋ yi bʉsə̀ wo rì ŋgì yi nə. 5 Kaco wo yuŋ lo ŋwə̀ nə̀ yi ŋkʉ̀ìŋ yeŋ. Wo nə caŋ nsàp ŋwə̀ ànə caa bʉsə̀ wo ka ŋgì ye nə riŋ.” 6 Jisòs ànə mak fa wo gbʉ' ènə fana wo kà bə zeŋ rɛɛ̀ŋ lok. 7 Ànə geŋ fana Jisòs nə dʉk fa wo də, “Mʉ̀ sə tsə̀' weŋ zìnə nə̀ nà'a ŋkèm ncèp dʉk də mʉ yèʼe ncùu ŋka' nsùŋgaaŋ sə. 8 Bʉ̀ʉ mok sə̀ wo à və̀ to mantombìi mʉ̀ yà'a pwe'fo' ŋgàa yə̀ wèŋ, nsùŋgaaŋ sə wèŋ kà wo sə̀ yuk təp. 9 Mʉ ncùu sə mʉ̀. Ŋwə̀ nə̀ yi ni cà-a bohò mʉ̀ fana ŋgə̀ŋgàŋ kà ŋgə' mok yə. Yi nə sə nikok, nə sə tesə mvə̀'nə̀ yi dzəm. Yi nə ye ŋgaŋ co yi zʉ, nə zʉ, nə ze'. 10 Ŋgà yə̀ və̀gə̀ ye ŋgò yə̀ə, nə zə, nə ye ŋgò gʉ̀ bʉpsə bʉpsə. Bohò mʉ̀ yàm, mʉ̀ a və̀ də ya bwìŋ tse' lùŋ, də ya wo tse' lùŋ ènə nduk nə̀ nduk. 11 “Mʉ ganakù nə̀ bə̀boŋ nə. A ye-a də ŋwèe ganakù nə̀ bə̀boŋ fana yi nə dzəm də yi kpʉ mʉ tuhù nsùŋgaaŋ ye sə. 12 Ŋwə̀ nə̀ yi sə fàk ye də ya wo lak yi mbàm, yi ka ganakù nə yi yeŋ, nə kà ŋgà nsùŋgaaŋ sə sə̀' ye fana yi sə fàk mègù ye mbàam ye. Nsàp ŋwə̀ ànə yə-a ŋga nàm nə̀ bʉp sə və̀ə, yi so bo bə caŋ, nə me'rə tes nsùŋgaaŋ sə fo'. Nàm nə̀ bʉp nə nə ko zʉ nsùŋgaaŋ mok, nə bɛ' samsə mok. 13 Ŋwə̀ nə̀ wo sə làk yi ye mbàm ènə ca vɛ'nə bʉsə̀ ka yi bə nsùŋgaaŋ sə yaaŋ, yà' ka sə̀ ye ndzə bohò yi yeŋ. 14 Mʉ ganakù nə̀ bə̀boŋ nə. Mʉ̀ rì nsùŋgaaŋ am, wo riŋ mʉ yàwo sə̀'. 15 Yà' mègù co mvə̀'nə̀ Tɛ̀' àm rì mʉ, mʉ̀ riŋ yi sə̀'. Mʉ yàm yəyərə̀ ŋgò kpʉ mʉ tuhù nsùŋgaaŋ sə wèŋ. 16 Mʉ̀ tse' nsùŋgaaŋ am mok sə̀ wo ka bə bòp nèʼe mvwe' mò'fis cum. A bə̀boŋ də mʉ jəŋ benə və tsoŋ wo mvwe' mò'fis. Wo nə yuk ŋgì àm fana wo benə mvwe' mò'fis, nə tse' sə̀' ganakù nə̀ mò'fis. 17 “Tɛ̀' àm dzəm mʉ bʉsə̀ mʉ̀ sə dzəm də yòŋsə̀ àm nə lo gɛsə ntɛ̀ŋ ya a kə̀ lə̀sə nùu, mʉ tse' fe'lə nà' sə̀mok. 18 Ka də ŋwə̀ nəmòk sə fèp jə nà' ndzə bohò mʉ̀ anə bə ŋàŋ yeŋ. Mʉ̀ mè'rə nà' mʉ̀ bə bo am. Mʉ̀ tse' ŋàaŋ sə̀ co mʉ̀ fis me'rə yòŋsə̀ àm nə, nə tse' ŋàaŋ sə̀ aco mʉ te' lokoksə fe'lə nà' sə̀'. Tɛ̀' àm nə a fa ŋàŋ yi də mʉ gʉ vɛ'nə.” 19 Yi ànə cep vɛ'nə fana bʉ̀ʉ Jus wèŋ sə̀ wo à yuk ncèp ènə wèŋ à gà'a bòp ba. 20 Bòp ma mòk à sə dʉk də, “Ŋgà' ànə ŋgà ŋaŋ, yi tse' yòŋsə̀ ze' ndzə ni'ì yi. Vesùwèŋ sə yu'rə yiskok bohò yi yè'sə yà?” 21 Bʉ̀ʉ mok sə dʉk yàwo də, “A ye-a ŋga ŋwè tse' yòŋsə̀ ze' ndzə ni'ì yi, kaco yi cep to nsàap bum sə̀ ŋwə̀ nèʼe sə cèp yèʼe lɛ yeŋ. Aco yòŋsə̀ maze' muk to fa bwìŋ lis yè'sə va?” 22 Mvə̀k ànə dzeŋ nə̀ ŋgò gʉ̀ ŋkà'a sə̀ bʉ̀ʉ Jus wèeŋ togə̀ yà' də Hànukà mvwe' lak Jòrosalèm fana yà' ye ŋga a mvə̀k mbʉəp dzə̀ sə̀'. 23 Mvə̀k ànə à ye nùmbu mòk ŋga Jisòs sə gìhi kɛ'cà sə mbàandap Nwì. Wo à sə to mʉmvwe' nə̀ yi à sə gìhi fo' nə də, “Mbàandap nə̀ Sòlomù.” 24 Bʉ̀ʉ Jus wèŋ ànə kə maŋ fo' sə̀'. Wo fek yi də, “Wù dzəm də vèes cum mam kəkok və̀m vɛ'nə tə̀tè kə dzeŋ sè ŋkuŋ ɛ? A ye-a də wu Ŋkum ŋgà gèm bwìŋ nə, wù tsok rɛŋsə fa-a ves le.” 25 Jisòs dʉk fa wo də, “Mʉ̀ a tsə̀' weŋ laŋ, megu də wèŋ kà mʉ dzəm fa. Fàak sə̀ mʉ̀ sə gʉ̀ yà' bə liŋ Tɛ̀' àm sə, sə nìtsə̀' fa weŋ nsàp ŋwə̀ nə̀ mʉ̀ cu nə sə̀'. 26 Bə yà'sə pwe', wèŋ sə kà mʉ də mʉ Ŋkum nə dzəm fa bʉsə̀ wèŋ ka nsùŋgaaŋ am yeŋ. 27 Nsùŋgaaŋ sə̀ yàm rì ŋgì àm. Mʉ̀ riŋ wo sə̀', fana wo sə bɛ' və mʉ. 28 Wo bɛ' və̀ mʉ vɛ'nə, mʉ̀ fa wo lùŋ nə̀ nà'a nə̀ kà mè yuk. Wo nə kà sə̀ kpʉ yuk. Kaco ŋwə̀ nəmòk fep fis to wo ndzə bohò mʉ̀ anə sə̀' yeŋ. 29 Tɛ̀' àm nə̀ yi a fa yà' ndzə bohò mʉ̀ nə, yi yam càsə ndàaŋwè pwe' yi. Ye də kaco ŋwə̀ nəmòk fep fis to wo ndzə bohò Tɛ̀' àm nə yeŋ. 30 A vɛ'nə bʉsə̀ mʉ̀, ves Tɛ̀' àm nə, vès mègù mò'fis.” 31 Bʉ̀ ŋkwàha bʉ̀ʉ Jus wèŋ sə à yuk mvə̀'nə̀ yi cèp vɛ'nə fana wo te' lìs sə̀mok də wo təm zə yi fo'. 32 Jisòs a yə vɛ'nə, yi dʉk fa wo də, “Wèŋ a yə fàak sə̀ bə̀boŋ sə̀ mʉ̀ a gʉ̀ yà' bə liŋ Tɛ̀' àm laŋ. Bum sə̀ mʉ̀ a gʉ̀ yà'sə pwe', nə̀ nà'a bʉp nə̀ wèŋ sə də wèeŋ təm zə mʉ bʉ̀ʉ zeŋ nə yèʼe nə̀ fò?” 33 Bʉ̀ʉ sə wèŋ də, “Vès sə kà wu bʉ̀ʉ bum sə̀ bə̀boŋ sə̀ wù a gʉ̀ʉ təm zə. Vès də vèes zə wu njo nə̀ wù sə gʉ̀ bʉpsə liŋ Nwì. Wù mègù ŋwè nə̀ ŋwè wà, wù sə lap də wu gʉ ni' yò də wu Nwì bʉ̀ʉ yà?” 34 Jisòs dʉk fa wo də, “Wo à còm nòŋsə yà' ndzənə ŋwàk lʉ̀ʉk awèŋ də, ‘Mʉ̀ʉ Nwì, mʉ̀ dʉk də wèeŋ nwì wèŋ.’ 35 Vesùwèŋ rì sə̀' də ŋwàk Nwì nə nà'a zìnə, nà'a kà kupsə̀gə̀. Ye də a ye-a ŋga Nwì dʉk də bʉ̀ʉ sə̀ wo yuk ncèp ye nə wèeŋ sə̀' co yi, 36 njo nə̀ mʉ dʉk yàm də mʉ̀ʉ mo Nwì, wèŋ sə də mʉ gʉ bʉpsə liŋ Nwì nə bʉ̀ʉ yà? Mʉ̀ nə̀ Tɛ̀' àm nə a cok noŋsə mʉ, nə tumsə vesə sə nzeŋgòoŋ fɛŋ nə. 37 A ye-a də mʉ̀ sə kà nsàap fàak Tɛ̀' am sə gʉ̀, wèŋ kà mʉ dzəm fa anə ntɛ̀ŋ. 38 A ye-a ŋga wèŋ yə də mʉ̀ sə gʉ̀ fàak sə̀ Tɛ̀' am sə fana ye də wèeŋ sə dzəm bohò mʉ̀ bʉ̀ʉ fàak sə, ŋga wèŋ sə dzèeŋ-a yusə̀ mʉ̀ sə cèep sə na. Yà'a ye vɛ'nə fana wèŋ rɛɛŋ də Tɛ̀' nə bə Mo ye nə mò'fis, Mo nə ye bwi bə Tɛ̀' nə sə̀' mò'fis.” 39 Bʉ̀ʉ sə wèŋ lap də wo ko yi fana Jisòs swɛ'ɛ tesə ndzə bohò wo wà. 40 Ànə geŋ Jisòs bwi foho lo, nə kə to fe'lə ndzəp Jòridàŋ. Yi lo, nə kə cum mvwe' sə̀ Jon à sə bàptɛsə to bwìŋ fo' yà'a. 41 Bwìŋ à kə̀ tsèŋ yi fo' vɛ'ɛ wùriŋ. Bʉ̀ʉ sə wèŋ sə dʉhʉ də, “Jon à ka maŋgəŋgèŋ mòk co nà' gʉ ves a tsəm də a tumsə və̀ yi Nwì gʉ yuk. Megu kə də bum sə̀ yi Jon nə à cèp yà' bə liŋ ŋwə̀ nèʼe pwe'fo' a bʉ̀ʉŋ və̀ zìnə laŋ.” 42 Ànə geŋ bwìŋ dzəm bohò Jisòs fa'nə ŋkʉ̀ʉŋntɛ̀ŋ.

11

1 Ŋwə̀ nəmòk à ye mvwe' lak Betanì nə̀ liŋ ye à ye də Lasorò. À ye nùmbu mòk yiyaŋ ko yi. À ye ŋga yi tse' njɛ̀'ɛ ye ba. Liŋ awo à ye də Matà bə Mèri. Njɛ̀'ɛ ye sə à sə cugə̀ sə̀' mvwe' lak Betanì anə. 2 Mèri nə̀ moma ye Lasorò à sə ya ènə, a yi nə̀ yi à yok Tà Jisòs bə wurdì', nə sə yisə fa nà' kù bə nə̀əmtu ye nà'a. 3 Bʉsə̀ Lasorò à sə ya fana Mèri bə Matà tirə gesə lo Jisòs də, “Tà, ŋge' ntʉm yò Lasorò nò yiya nə̀ bʉp.” 4 Jisòs nə ànə yuk ntirə̀ ènə fana yi dʉk də, “Yiya ènə nə kà bə kpʉ kə̀ lə̀. Yiya ènə və̀ də ya bwìŋ nə ye ŋàaŋ Nwì bə zeŋ fana nə ye ŋàaŋ Mo Nwì nə sə̀' bə zeŋ.” 5 Jisòs à dzəm Matà bə moma ye Mèri, nə ye Lasorò sə̀'. 6 Mvə̀'nə̀ yi à yuk ntirə̀ nə̀ də Lasorò nò yiyaŋ fana yi cum mam mali mvwe' sə̀ yi à ye sə mʉnə nùubu ba sə̀ ŋkuŋ. 7 Nùubu sə̀ ba sə à càa fana yi dʉk fa bwe fàak ye sə wèŋ də, “Vesùwèeŋ bwi foho lo fe'lə mvwe' nze Jùdiyà sə̀mok.” 8 Bwe ye sə wèŋ mərə. Wo də, “A ndò mòk kènə Cicà, bʉ̀ʉ Jus wèŋ a də wo təm zə wu fa'nə bə lìs, wù də a bwi foho lo fo' sə̀ ŋkuŋ ŋgò làp yà?” 9 Jisòs dʉk də, “Tsok rɛŋgə̀ nə̀ zəzòŋ haaŋ nùm kə ca co. Ŋwə̀ nə̀ yi gi-a ŋga cu lì ntò marɛŋ, yi nə kà nduk gbʉ̀, bʉsə̀ marɛŋ nə̀ sə nzeŋgòŋ nə nà'a bohò yi yo. 10 Ŋwə̀ nə̀ yi gì ye ndzəmə̀ fana yi nə gbʉ bʉsə̀ yi ka marɛŋ tse'.” 11 Yi ànə cep wes vɛ'nə fana yi naaŋ gesə fe'lə mòk sə̀' də, “Ŋge' àvès Lasorò sə dzəm lo. Mʉ nə geŋ fo' ŋgò yə̀msə yi.” 12 Bwe ye sə wèŋ dʉk də, “Tà, a ye-a də lo ko yi laŋ, ye də yiya ye nə nə me.” 13 Wo à sə dʉk vɛ'nə ŋga wo sə tsəm yàwo ŋgwàaŋ də Jisòs də Lasorò sə dzəm lo nə̀ bwìŋ dzəmgə̀ nà'a. Kàmfirə Jisòs dʉk ye də Lasorò kpʉ ciŋ nə̀ ciŋ. 14 Ànə geŋ Jisòs tsok rɛŋsə fa wo mok jəja də, “Lasorò kpʉ laŋ.” 15 Yi dʉk fe'lə sə̀' də, “Mʉ̀ sə kwa də mʉ̀ a ka fo' ye bʉsə̀ bum yè'sə rɛŋsi bohò wèŋ bʉsə̀ yà'a nə gʉ weŋ ŋgò naaŋ tu bohò mʉ̀.” Fana yi dʉk ləsə də, “Wèeŋ lokok, a lo kə ye yi.” 16 Tomos nə̀ wo à sə togə̀ yi də, “Mofɛs”, nə̀ yi sə̀' mo fàk Jisòs nə dʉk fa mok sə wèŋ də, “Wèeŋ ca, a bɛ' lo yi ya a kə kpʉ vesə wèŋ bəbɛ'.” 17 Jisòs à kə̀ dzèŋ Betanì anə fana wo tsok yi də a ntinə nùubu kwè mvə̀'nə̀ wo a tuuŋ Lasorò. 18 Bʉ̀ʉ Jus wèŋ à yeʼe Jòrosalèm, nə və Betanì anə vɛ'ɛ ŋkʉ̀ʉŋntɛ̀ŋ ŋgò kə̀ cèpsə Matà bə Mèri kpʉ moma awo nə. Ŋgò yèʼe Jòrosalèm, nə lo Betanì ka sə̀sap yeŋ. Yà' mègù co kìlometà tɛ' vɛ'ɛ. 20 Matà à yuk də Jisòs sə və̀ə fana yi tesə, nə kə tseŋ nà' mandzə̀. Mèri à cu mam ye mʉ nda'à. 21 Matà ànə ye Jisòs fana yi dʉk fa nà' də, “Tà, a ye-a də wù a ye-a fɛŋ, də bwɛ̀rɛ moma am a ka kpʉ. 22 Fana mʉ̀ rì sə̀' də, a mègù-a sə̀ ŋga'a nèʼe aco Nwìi nə fa wu yusə̀ wù fek yi yà' pwe'fo'.” 23 Jisòs dʉk fa nà' də, “Moma yo Lasoròo nə lokok mvwe' kpʉ sə.” 24 Matà nə dʉk də, “Mʉ̀ rì də nùmbu nə̀ nzeŋgòŋ nə nə me ŋga ndàaŋwè pwe' sə lokok mvwe' kpʉ fana yi nə lokok ye sə sə̀'.” 25 Jisòs dʉk də, “Mʉ ŋwə̀ nə̀ mʉ lòkoksəgə̀ bwìŋ mvweʼ kpʉ, nə ye də mʉ gʉ̀gə̀ də bwìŋ cum ŋwʉm sə̀ʼ mʉ̀. Ŋwə̀ nə̀ yi dzəm-a bohò mʉ̀, a ye-a sə̀ də yi kpʉ laŋ fana yi nə̀ cum malì fo' ŋwʉm. 26 Ŋwə̀ nə̀ yi cu-a ŋwəm, nə dzəm bohò mʉ̀ fana ŋgə̀ŋgàaŋ nə kà kpʉ yuk. Wù dzəm laŋ də ncèp ènə zìnə à?” 27 Yi dʉk fa Jisòs nə də, “A zìnə Tà. Mʉ̀ dzəm laŋ də wu Ŋkum ŋgà gèm bwìŋ nə ye Mo Nwì, nə̀ Nwì à dʉk də yi nə̀ tum vèsə sə nzeŋgòŋ nə.” 28 Matà nə ànə cep wes vɛ'nə fana yi lo, nə kə to moma ye Mèri. Yi larə fa Mèri nə də, “Cicà və̀ laŋ, yi sə to wu.” 29 Mèri ànə yuk vɛ'nə fana yi kurə lokok nə̀nàk, nə kə tseŋ Jisòs nə. 30 Ànə ye yà'sə ŋga Jisòs ka mʉ ntòlak anə ntò kə ni. Yi à cu ntò mvwe' sə̀ Matà anə kə tseŋ yi sə. 31 Bʉ̀ʉ Jus sə̀ bə yà'wèŋ à cu mʉ nda'à, sə̀ wo à və̀ ŋgò cèpsə wo kpʉ sə à yə mvə̀'nə̀ Mèri à kurə tesə fana wo yuŋ yi. Wo à bɛ' lò yi bʉsə̀ wo à sə tsəm də kàmòk yi sə lò ŋgò kə̀ wa mvwe' sèe Lasorò sə. 32 Mèri nə à lò, nə kə dzeŋ mvwe' sə̀ Jisòs cu sə. Yi à yə Jisòs nə fana yi gbʉ tsoŋ sə ŋgʉ kùu nà' anə sə nze, nə sə cep də, “Tà, wù anə ye-a fɛŋ bwɛ̀rɛ moma àm a ka kpʉ.” 33 Jisòs ye mvə̀'nə̀ Mèri sə wa. Bʉ̀ʉ mok sə̀ wo à ye fo' bə Mèri nə wèŋ sə waŋ kɛ' sə̀' ŋgùŋ fana ntʉm bʉp yi vɛ'ɛ wùriŋ co wù kà fʉ̀'. 34 Yi fek yà' də, “Wèŋ a tuuŋ yi ma fò?” Wo dʉk də, “Tà, və̀ə kə̀ ja'a yòo mvwe' sə ɛ̀.” 35 Jisòs waŋ. 36 Bʉ̀ʉ sə̀ wo à ye fo' sə wèŋ à yə vɛ'nə fana wo dʉk də, “Wèeŋ ja'a na yàwèeŋ mvə̀'nə̀ yi a dzəm Lasorò nə ɛ̀.” 37 Bòp bʉ̀ mòk sə dʉk yàwo də, “Nèʼe ka yi nə̀ yi a mùk fa ŋgà' nà'a lis nə yeŋ à? Anə ye co yi kà də Lasorò nə kà kpʉ gʉ̀ à?” 38 Ntʉm à bʉp malì Jisòs nə wùriŋ sə̀mok fana yi lo mvwe' sə̀ wo a tuuŋ Lasorò sə. Sèe sə à ye co mvòk, wo jəŋ lìs, nə dzərə lok ncùu sə bə zeŋ. 39 À wɛ̀s fo' Jisòs dʉk fa wo də, “Wèeŋ dzərə fis gɛsə lìs ànə fo'.” Matà nə̀ yi njɛ̀'ɛ Lasorò nə̀ yi kpʉ nə dʉk də, “Anə rəm nə̀ bʉp Tà. Wù rì də a ntinə nùubu kwè mvə̀'nə̀ wo a tuuŋ yi.” 40 Jisòs dʉk fa yi də, “Mʉ̀ anə tsok fa wu fa' də wu dzəm-a bohò mʉ̀, wù ye ŋàaŋ Nwì bə lis àlaa.” 41 Wo dzərə fis lìs nə. Jisòs bʉʉŋ kʉk gesə lo mʉbu, nə dʉk də, “Mʉ̀ kwasə wu Tɛ̀', bʉsə̀ wù yuk mʉ laŋ. 42 Mʉ̀ rì sə̀' də wu yukgə̀ mʉ ghà nə̀ fò lòoŋ. Megu də mʉ̀ sə cèp nə̀ ŋga'a nèʼe njo tu bʉ̀ʉ sə̀ wo tərə yèʼe, də ya wo dzəm zìnə də wù a tum və̀ mʉ tsenə anə wù.” 43 Yi ànə cep wes me vɛ'nə fana yi cep fe'lə mok bə ŋàŋ də, “Lasorò, lòkok tesə və.” 44 Lasorò nə̀ yi à kpʉ nə lokok tesə və sə̀ ghà ànə. À ye ŋga wo kì bo ye bə kùu ye wèŋ bə cə̀k. Wo à kì lok si ye bə cə̀k sə̀'. Jisòs nə dʉk fa bʉ̀ʉ sə̀ wo ye fo' sə wèŋ də, “Wèeŋ fiŋ me'rə yi lo.” 45 Bʉ̀ʉ sə̀ wo à bɛ' lò Mèri sə pwe'fo' à ye bum sə̀ Jisòs à gʉ̀ sə fana bwìŋ ŋkʉ̀ʉŋ dzəm bohò Jisòs nə. 46 Ànə geŋ bʉ̀ʉ mok wèŋ yeʼe jəŋ fo', nə kə tseŋ bʉ̀ʉ Faràsi wèŋ, nə tsoho fa yà' bum sə̀ Jisòs gʉ̀ʉ sə làaŋ. 47 Wo à yuk yà' fana bʉ̀ʉ Faràsi sə bə ŋgàa fa satikà' sə̀ ghaŋ wèŋ to benə bʉ̀ ŋkwàha bʉ̀ʉ Jus sə fo', bə yà'wèŋ kə cum yiskok kaŋsurù. Wo à kə̀ cu fana wo dʉk də, “Vesùwèeŋ nə gʉ va? Bʉsə̀ wèŋ rì də ŋgà' ànə sə gʉ̀hʉ bum maŋgəŋgèŋ vɛ'ɛ wùriŋ. 48 À ye-a ŋga a mè'rə yi də yi sə gʉ mali vɛ'nə fana anə kà tə̀tè ye ŋga bwìŋ pwe'fo' bʉʉŋ dzəm wes bohò yi də yi Ŋkum ŋgà gèm bwìŋ nə zìnə laŋ. A kə̀ ye-a vɛ'nə fana a riŋ də ŋgə' kə̀ tsèŋ ves laŋ bʉsə̀ bʉ̀ʉ lak Rumà wèeŋ nə və kə kʉəmsə mak ndap Nwì àvès nə, nə bʉpsə lak avès sə sə̀'.” 49 Ŋwə̀ nəmòk à ye fo' nə̀ liŋ ye à ye də Kayofàs. Yi ànə ye ŋkum ŋgà fa satikà' ghà ànə yi. Yi à lòkok ye, nə cep də, “Bʉ̀ʉ am, wèŋ ka yusə̀ yà' cu sə tsətsəʼrə̀ fɛɛŋ riŋ! 50 A ye-a bə ŋkərə̀ nə̀ njàwèŋ, wèŋ tsəm də ka bə̀boŋ də ŋwə̀ nə̀ mò'fis kpʉ lɛ yi nə noŋsə bwìŋ pwe' tsəm à? Kè bò ghak weŋ yàwèŋ də wo zə wes lak àvès sə pwe' ɛ?” 51 Bum sə̀ yi à cèp yè'sə, yi à ka yà' yi tsərə kok, à ye ŋga yà' à və̀ mʉ cùhù yi anə bohò Nwì, yi sə cep, nə kà sə rì. Yè'sə ànə sə ye vɛ'nə ŋga Kayofàs cu ŋkum ŋgà fa satikà' bə mvə̀k ànə yi. Yi à tsə̀' bwìŋ yà'sə yumok sə̀ yà'a nə̀ ye ntsə'mòk. Yusə də Jisòos nə̀ kpʉ mʉ tuhù bʉ̀ʉ Jus wèŋ pwe'. 52 Yi nə̀ kà bʉ̀ʉ tu bʉ̀ʉ Jus wèŋ woòwo kpʉ mègù. Yi nə kpʉ bʉ̀ʉ tu bwe Nwì sə̀ wo cu lò ma nə̀ fò pwe', də ya yi jəŋ benə və yà' mvwe' mò'fis. 53 Ncèp Kayofàs ènə à gʉ̀ fana ye jəŋ nùmbu ànə, bʉ̀ ŋkwàha bʉ̀ʉ Jus wèŋ sə lap mandzə̀ ŋgò zə Jisòs. 54 Ànə ye vɛ'nə, Jisòs kà mvwe' nze Jùdiyà anə mok jəja sə gì fe'lə̀. Yi à mè'rə fa'nə, nə lo mvwe' lak mok sə̀ wo to fo' də Efrèm. Lak yè'sə fo' ŋgəà fana Jisòs bə bwe ye wèŋ sə cum mok fo'. 55 Bum yè'sə à ye ŋga mvə̀k ŋkàha Pasobà bʉ̀ʉ Jus wèŋ à sə kʉəp və̀ə. Bʉ̀ʉ Jus sə wèŋ sə kpəəŋ tesə mvwe' buhu lak awo, nə sə kok lo Jòrosalèm anə. Wo à sə lò ŋgò kə̀ gʉ̀ rɛŋsə ni' awo mvə̀'nə̀ wo gʉ̀gə̀ə ŋkuŋ ŋkàha sə kə dzeŋ. 56 À ye yè'sə ŋga wo à sə làp Jisòs gʉgʉŋ. Wo à kə̀ kʉ̀rə mʉmvwe' ndap Nwì fana wo sə mərə də, “Wèŋ yə va? Sə yəəŋ co yi nə kà mvwe' ŋkàk ènə və̀ kènə da?” 57 Mvə̀k ànə à ye ŋga ŋgàa fa satikà' sə̀ ghaŋ bə bʉ̀ʉ Faràsi wèŋ à fa ŋàŋ laŋ də a ye-a ŋga ŋwə̀ nəmòk riŋ mvwe' sə̀ Jisòs cu, nà' kə tsok ya wo kə ko nà' foʼ.

12

1 À bwehe cu mègù mok nùubu ntùŋfu ya ŋkàha Pasobà sə kʉrə fana Jisòs yeʼe lo fe'lə mvwe' lak Betanì sə̀mok, sə̀ a fo' lak Lasorò nə̀ Jisòs à lòkoksə yi mvwe' kpʉ nə. 2 À kə̀ dzèŋ fo' fana wo gʉ fa Jisòs bə bwe ye wèŋ dinà. Matà à ye fo', nə sə casə zʉzʉʉ sə. Lasorò à ye sə̀' mòk nə̀ bə Jisòs wèŋ à zʉ fo' bəbɛ' bə bʉ̀ʉ mok wèŋ sə̀'. 3 Mvə̀'nə̀ wo ànə sə zʉ fana Mèri wɛhɛ və ye sə̀'. Yi à tse' və̀ bə wurdìʼi mok sə̀ yà'a rə̀m bòŋsəgə̀ vɛ'ɛ wùriŋ. Wo à gʉ̀ nsàp wurdì' anə bə nsàp nzàamŋgaŋ mòk nə̀ wo togə̀ nà' də, “Nad.” Yi à tse' və̀ yà' co botòrò mò'fis vɛ'ɛ ŋga yà' gʉ ntɛŋ vɛ'ɛ sə̀' wùriŋ. Yi jəŋ yà', nə fe' fa Jisòs mʉ kùhu, nə sə yisə kùu nà' sə bə nə̀əmtu ye. Ndap nə pwe' à rə̀m sàaŋ tə mègù mok wurdìʼi sə. 4 Ànə geŋ mo fàk Jisòs mòk nə̀ liŋ yee Judàs Iskarəyà, sə̀ yi nə̀ yi nə seŋ Jisòs nə à dʉk də, 5 “Kàcò, wurdìiʼ yè'sə co bàam mbàm tɛ'. Anə boŋ ghak co wo seŋ yà', nə fa ŋgàa jìŋ wèŋ mbàam sə.” 6 Yi ànə cep yè'sə, ka də bʉsə̀ də yi tse' ntʉm nə̀ bə̀boŋ bohò ŋgàa jìŋ wèŋ yeŋ. À ye bʉsə̀ yi ŋgà yə̀. Yi à sə lòksəgə̀ mbàam awo yi fana yi sə yə fis zʉ swihi mok ca. 7 Jisòs dʉk ye də, “Wèeŋ mè'rə yi. Yi nòŋsə wurdìʼi yè'sə ŋgò yok fa mʉ bə mvə̀k nə̀ wo nə tuuŋ mʉ. 8 Weŋ ŋgàa jìŋ wèeŋ nə sə yenə mali riŋ, riŋ, fana mʉ̀ kà yàm vesùwèŋ nùubu pwe' sə yiskok.” 9 Bwìŋ à yuk də Jisòs cu Betanì fana bʉ̀ʉ sə̀ wo à kə̀ benə Jòrosalèm sə wèŋ kpəəŋ və fo'. Ka də wo à və̀ mègù yè'sə də wo dzəm ŋgò yə mègù Jisòs yeŋ. Wo à sə dzəm də wo ye ja'a Lasorò nə̀ Jisòs à lòkoksə yi mvwe' kpʉ nə. 10 Mvə̀'nə̀ yà' à ye vɛ'nə fana ŋgàa fa satikà' sə̀ ghaŋ wèŋ sə làp mandzə̀ də wo zə Lasorò nə. 11 Wo də wo zə yi bʉsə̀ bwìŋ à sə mè'rə ma njàwo, nə sə dzəm mok bohò Jisòs bʉ̀ʉ tu Lasorò nə. 12 Tsok à rɛŋ, bʉ̀ʉ sə̀ wo anə maŋ mvwe' lak Jòrosalèm, ŋga wo à və̀ mvwe' ŋkàk sə wèŋ yuk də Jisòs sə və̀ sə̀' Jòrosalèm anə. 13 Fana wo gbɛ' jəŋ maŋteŋ, nə lo kə tseŋ yi mandzə̀. Wo sə yəm fuŋ də, “Hòsanà; wèeŋ ja'a ŋwə̀ nə̀ yi sə və̀ mʉnə liŋ Tà Nwì, Nwìi gʉ yi bə̀boŋ. Wèeŋ ja'a ŋkum bʉ̀ʉ Jus wèŋ, vesùwèeŋ kuksə yi.” 14 Yè'sə ànə sə ye ŋga Jisòs anə lap ye mvomndè' mòk, nə kok cum və yuye mbwa. Yà' à mègù mvə̀'nə̀ wo à còm nòŋsə yà' ndzənə ŋwàk Nwì də, 15 Ntòlak Zayò, wèeŋ kà wəp. Ŋkum awèŋ sə və̀ə. Yi sə kok cu və̀ mʉnə mvomndè'. 16 Ghà nə̀ bum yè'sə à sə ye sə lòoŋ, bwe ye sə wèŋ kà bə zeŋ sə rɛɛŋ lok. Yà' à kə̀ rɛɛŋ mègù bohò wo ghà nə̀ Jisòs à lòkok mvweʼ kpʉ nə kə ye ŋwə̀ nə̀ ghaŋ nə. Yà'a mvə̀k nə̀ wo à tsərə fəsə də wo à còm nòŋsə yà' ndzənə ŋwàk Nwì də bum yè'sə nə kə ye vɛ'nə fana yà' nə yeè nə sə̀' vɛ'nə anə. 17 Bʉ̀ʉ sə̀ wo à ye sə nze mvwe' sə̀ Jisòs à lòkoksə Lasorò mvwe' kpʉ sə wèŋ à lò, nə sə tsoho lo fa kɛ' bwìŋ yusə̀ wo a yə sə. 18 Nà'a njo nə̀ bwìŋ à və̀ ŋgò kə̀ tsèŋ Jisòs nə vɛ'ɛ wùriŋ bʉsə̀ wo à yuk nsàp maŋgəŋgèŋ nə̀ nà' à gʉ̀ʉ nə. 19 Bʉ̀ʉ Faràsi wèŋ à yə mvə̀'nə̀ bwìŋ sə kpəəŋ yù lò Jisòs nə fana wo də, “Vesùwèŋ sə càsə mvə̀k fɛɛŋ wà a ŋgàk, wèeŋ ja'a-a yàwèeŋ mvə̀'nə̀ maŋgòŋ sə yù yi ɛ̀.” 20 Mvə̀k ŋkàk ànə à ye, bʉ̀ʉ mok sə̀ wo à ka bʉ̀ʉ Jus yeŋ wèŋ à və̀ Jòrosalèm ŋgò kə̀ kùksə Nwì fo'. 21 Bʉ̀ʉ yè'sə wèŋ à kə̀ tsèŋ mo fàk Jisòs mòk nə̀ wo to yi də Filìp nà'a. Lak Filìp nə à ye Bèsadà nə̀ nà'a mvwe' nzeŋgòŋ Galìli. Wo dʉk fa nà' də, “Tɛ̀'mòk, vès dzəm də vèes ye Jisòs ya vesə wèeŋ taaŋ gesə mweè jo.” 22 Filìp à lò, nə kə tsok fa Andrù, fana bə nà' yeʼe ŋga'a bwìŋ ba fo', nə kə tsok fa Jisòs nə. 23 Jisòs à yè ŋgò tsòho fa wo də, “Mvə̀k nə kə̀ dzèŋ laŋ nə̀ Nwìi nə niŋtsok fa bwìŋ də mʉ̀ʉ mo ŋwè, mʉ ŋwə̀ nə̀ ghaŋ. 24 Mʉ̀ sə tsə̀' weŋ nèʼe ŋkèm ncèp dʉk də, A ye-a ŋga mvə̀m gòmbì ka sə nze co nà' kpʉ kpʉ nooŋ, ye də nà'a nə cum mam megu mvə̀m nə̀ mò'fis nə. Nə ye də a ye-a ŋga nà' nòoŋ sə nze co nà' kpʉ laŋ, nə to fana nà'a nə tse' fe'lə mvə̀əm mok ŋkʉ̀ʉŋ ntɛ̀ŋ. 25 Yusə də, ŋwə̀ nə̀ yi dzəm-a yòŋsə̀ ye, ye də yi nə bisə bə zeŋ wà. Fana ŋwə̀ nə̀ yi bɛ̀ŋ-a yòŋsə̀ ye sə nzeŋgòŋ fɛɛŋ fana ye də yi nə tse' mam yòŋsə̀ ye nə fo' nə̀ mvèsə̀. 26 Ye də, ŋwə̀ nə̀ yi dzəm-a ŋgò gʉ̀ fàak am fana yi yuŋ və mʉ. Mvwe' sə̀ mʉ̀ lò pwe', ŋgə̀ŋgàaŋ nə ye fo' vesə. Ŋwə̀ nə̀ yi dzəm-a ŋgò yù və̀ mʉ də ya yi gʉ fàak am fana Tɛ̀' àm nə yamsə yi, yi kuk.” 27 Jisòs à dʉk mok sə̀' də, “Ntʉm àm sə fa mʉ ŋgə' ŋga'a vɛ'ɛ wùriŋ. Aco mʉ̀ cèp yè'sə də yà? Aco mʉ dʉk fa Tɛ̀' àm də yi yep fis ŋgə' nə̀ nà'a ŋga'a mʉ tuhù mʉ̀ ènə fo' à? Megu ŋga'a kə də mʉ̀ ànə və tsenə fɛɛŋ ŋgò yə ŋgə' ènə. 28 A bə̀boŋ co mʉ nə dʉk fa Tɛ̀' am nə də, ‘Gʉ lɛ yusə̀ co yà'a nə gʉ də bwìŋ kuksə liŋ yò.’ ” Yi ànə dʉk vɛ'nə fana ŋgì mòk cep vesə mʉbu. Ŋgì nə sə cep də, “Mʉ̀ a gʉ̀ ya bwìŋ kuksə liŋ am sə laŋ, fana mʉ nə gʉ mali yà' sə̀mok.” 29 Bʉ̀ʉ sə̀ wo à mà tə fo' sə à yuk ŋgì nə sə̀'. Mok dʉk də, mbʉ̀ŋ kùm yi. Mok dʉk yàwo də, hai', cèp bohò yi masinjà Nwì. 30 Jisòs dʉk fa wo ye də, “Ŋgì nə̀ wèŋ yuk ànə, nà' ka bʉ̀ʉ tu àm cep, nà' cèp bʉ̀ʉ tu awèŋ. 31 Mvə̀k kʉ̀rə nə̀ wo nə sak nzeŋgòŋ nə laŋ. Mvə̀k kʉ̀rə nə̀ wo nə bwi' mak gɛsə ŋwə̀ nə̀ yi ŋkum sə nzeŋgòŋ fɛŋ yi nə sə̀' laŋ. 32 Bohò mʉ̀ yàm, wo fis gesə mʉ mʉtsə̀ fana mʉ̀ soŋ və bwìŋ pwe'fo' bohò mʉ̀.” 33 Jisòs à cèp ncèp ènə ŋgò nìtsə̀' fa bwìŋ nsàp kpʉ nə̀ yi nə kpʉ nà' nə. 34 Bʉ̀ʉ sə̀ wo à ye fo' wùriŋ sə wèŋ à dʉk fa yi də, “Wo à còm nòŋsə yà' ndzənə ŋwàk lʉ̀ʉk avès də Ŋkum ŋgà gèm bwìŋ nə, yi nə cum mam nə̀ mvèsə̀. Wù nə sə dʉk nə yò də wo nə fis kok gesə mo ŋwè mʉtsə̀, ŋga mo ŋwə̀ nə̀ wù sə dʉk ènə ndà?” 35 Jisòs dʉk də, “Marɛŋ nə nə cum tse' wenə wèŋ mvə̀k momjo wà. Ghà nə̀ marɛŋ nə cu wenə wèŋ ènə fana a bə̀boŋ də wèeŋ gi sooŋ lo mantombì ya ndzəm kà weŋ kə̀ cì'. Bʉsə̀ ŋwə̀ nə̀ yi gìgə̀ ye sənə mandzəm kà mvwe' sə̀ yi sə nə̀ŋ lò kù sə rìgə̀. 36 Wèeŋ dzəm bohò marɛŋ nə ŋga'a nə̀ nà' cu tse' wenə wèŋ ènə, ya wèeŋ ye bʉ̀ʉ marɛŋ nə wèŋ.” Jisòs ànə cep wes ncèp ènə fana yi lo gɛsə yuye fo'. 37 Yi ànə gʉ bum maŋgəŋgèŋ ŋga wo sə yə vɛ'ɛ wùriŋ fana wo kà bohò yi anə sə̀ dzəm malì. 38 Bum yè'sə à kə̀ ye mègù mvə̀'nə̀ ŋgà tsòhò bum Nwì nə̀ liŋ yee Ìzayà ànə cep mantombì fa' yà'a. Yi ànə cep də, Tà, ŋwə̀ nə̀ mò'fis a dzəm fʉ' ncèp àvès nə à? Yà'a sə̀' də ŋwə̀ nə̀ mò'fis ka ŋàaŋ yo sə sə̀' riŋ lok. 39 Bʉ̀ʉ yà'sə wèŋ à ka bohò Jisòs dzəm lok sə̀' mvə̀'nə̀ Ìzayà nə ànə com sə̀' də, 40 Nwì a lok lis awo sə, ya wo kà bum yə, nə gʉŋsə wo tu sə̀', ya wo kà marɛŋ yə. Wo kà bum yè'sə rɛɛ̀ŋ, fana nə kà mʉʉ Nwì də ya mʉ luŋsə wo yù və̀. 41 Ìzayà nə à sə cèp yè'sə ŋga yi sə dʉk yè'sə Jisòs, bʉsə̀ yi ànə ye ye də Ŋkum ŋgà gèm bwìŋ nə ŋwə̀ nə̀ ghaŋ. 42 Bum yè'sə ànə ye-a sə̀ vɛ'nə fana, bwìŋ à ye malì mʉŋgorə̀ bʉ̀ ŋkwàha bʉ̀ʉ Jus sə wèŋ yo, sə̀ wo à dzəm bohò Jisòs nə. Megu də wo à sə wəp bʉ̀ʉ Faràsi wèŋ fana wo kà jəja də wo dzəm bohò nà' cèp fis. Wo à gʉ̀ vɛ'nə də ya bʉ̀ʉ Faràsi sə wèŋ kà wo mʉmvwe' ndap pìriyà awo bɛ' fis. 43 Wo à dzəm ghak yàwo nə̀ də bwìŋ kwasə wo nə noŋsə nə̀ də Nwìi kwasə wo yi. 44 Jisòs à cèp fis fe'lə bə ŋàŋ sə̀mok dʉk də, “Ŋwə̀ nə̀ yi dzəm-a bohò mʉ̀, ye də ŋgə̀ŋgàŋ ka yà'sə bohò mʉ̀ dzəm mègù. Yi dzəm yà'sə bohò ŋwə̀ nə yi a tum və̀ mʉ tsenə nə sə̀'. 45 Ŋwə̀ nə̀ yi yə-a mʉ, ye də yi yə ŋwə̀ nə̀ yi tumsə və̀ mʉ nə sə̀' laŋ. 46 Mʉ̀ a və̀ yàm sə nzeŋgòŋ anə co marɛŋ. Ya ŋwə̀ nə̀ yi dzəm-a bohò mʉ̀, ye də yi nə kà sənə mandzəm mok cu malì. 47 A ye-a ŋga ŋwè yuk ncèp àm nə, nə dzeeŋ ŋgò yù nà' fana ye də a nə kà yi mʉ̀ kə̀ sak. Mʉ̀ à ka tsenə ŋgò kə̀ sak bwìŋ və. Mʉ̀ à və̀ yàm də ya bwìŋ tse' lùŋ. 48 Ye də ŋwə̀ nə̀ yi dzeeŋ-a mʉ, nə bɛŋ ncèp àm nə fana, yi tseʼ yusə̀ yàʼa nə sak yi nùmbu nə̀ nzeŋgòoŋ nə me. Wo nə jəŋ mègù sə̀ ncèp nə̀ mʉ̀ à cèp nə, nə sak nsàp ŋwə̀ ànə fo'. 49 Bʉsə̀ yusə̀ mʉ̀ sə cèp sə, mʉ̀ sə kà yà' sə və̀ə mʉ̀ bə dzədzəm njàm tsərə̀ kok. Ŋwə̀ nə̀ yi sə tsə̀' mʉ yusə̀ mʉ cep sə, a Tɛ̀' àm nə̀ yi a tum və̀ mʉ tsenə nə. 50 Mʉ̀ rì tse' də lùŋ nə̀ nà'a kà mègə̀ nə tesə və̀gə̀ bohò ncèp nə̀ nje nə. Yà'a njo nə̀ mʉ̀ sə tsə̀' fa mègù weŋ yusə̀ Tɛ̀' am a dʉk fa mʉ yi sə.”

13

1 À sə kʉəp wesə lò mok nùmbu ŋkàk pasobà nə fana Jisòs riŋ də mvə̀k nje kʉ̀rə ŋgò bwìŋ foho lò bohò Tɛ̀' ye nə laŋ. Jisòs ànə dzəm bʉ̀ʉ sə̀ sə nzeŋgòŋ sə̀ wo sə̀ ye wèŋ fana yi dzəm yà' tə̀tè kə ləsə pwe' nə̀ pwe'. 2 Nconùm à dzèeŋ fana Jisòs bə bwe ye wèŋ kə cum be'lə mvwe' mò'fis, nə sə zʉ zʉzʉ. Yè'sə à ye ŋga Satà ni sə ntʉʉ̀ Judàs mo Saimʉ̀ nə̀ mvwe' lak Iskarəyà nə laŋ, də nà'a seŋ Jisòs. 3 Jisòs à rì sə̀' də Tɛ̀' ye a fa bum pwe'fo' ndzə bohò yi. Yi à rì sə̀' də yi à tesə və̀ bohò Nwì, fana yi nə bwi foho lo sə̀' bohò Nwì anə. 4 Yi ànə riŋ vɛ'nə fana mvə̀'nə̀ wo à mà cu fo' fana Jisòs lokok, nə fweŋ fis cə̀ək ye sə̀ mʉ ŋkwɛ̀ŋ. Yi jəŋ tawùrə̀, nə swi' yak nà' sə gamə̀ yi. 5 Yi jəŋ ndzəp, nə gesə sənə ŋgàp mòk, nə ye ŋgò sə cùhu fa bwe ye wèŋ ŋki' awo bə zeŋ. Yi jəŋ tawùrə̀ nə̀ yi ànə swi' sə gamə̀ nə, nə sə yisə fa yà' ŋki' sə bə zeŋ. 6 Yi kə wɛs mʉ ni'ì Saimʉ̀ Pità fana Pità nə dʉk də, “Wù də wu cuk fa mʉ kù ya a gʉ va Tà?” 7 Jisòs dʉk fa nà' də, “Wù ka yusə̀ mʉ̀ sə gʉ̀ fa weŋ yè'sə ntò rɛɛŋ. Megu də mvə̀ək nə və nə̀ wèeŋ nə rɛɛŋ bə zeŋ.” 8 Pità nə dʉk fa nà' də, “Kaco mʉ̀ dzəm yuk də wu cuk fa mʉ kù yeŋ.” Jisòs də, “A ye-a ŋga mʉ̀ ka wu cuk fa, ye də wù ka yà'sə mok vesù ye.” 9 Fana Pità nə dʉk fa nà' mok kə də, “A ye-a bìim vɛ'nə, Tà, wù ka mʉ kù cùk mègù fa. Wu cuk fa mʉ bo am bə tu àm pwe'fo'.” 10 Jisòs dʉk fa yi də, “Ŋwə̀ nə̀ yi cuk-a ni' ye laŋ, ye də yi mok rərɛŋ. Wo nə cuk fa megu ŋwə̀ ànə mok kù. Wèŋ pwe'fo' wèeŋ rərɛŋ, mègù ŋwə̀ nə̀ mò'fis nə̀ yi ka rərɛŋ yeŋ.” 11 Jisòs ànə riŋ me ye ŋwə̀ nə̀ nà'a nə seŋ yi nə laŋ. Nà'a njo nə̀ yi à dʉk də wèŋ ka rərɛŋ pwe' yeŋ nə. 12 Yi ànə cuk wes fa wo kùu awo sə fana yi kə te' ni fe'lə cə̀ək ye sə, nə kə foho cum nze. Fana yi ye ŋgò cèp bohò wo dʉk də, “Wèŋ rɛɛŋ bə yusə̀ mʉ̀ gʉ̀ fa weŋ yà'sə à? 13 Wèeŋ togə̀ mʉ də cicà nə ye də Tà. A bə̀boŋ mvə̀'nə̀ wèeŋ togə̀ mʉ vɛ'nə yà'sə bʉsə̀ mʉ bohò wèŋ mvə̀'nə̀ wèŋ sə to yà'sə anə zìnə. 14 Mʉ̀ nə̀ mʉ yàm cicà nə ye Tà àwèŋ nə cùk fa-a weŋ kù, ye də wèŋ tse' ŋgò cùhu fa mòk bə mòk kùu yàwo sə̀'. 15 Mʉ̀ nìtsə̀' fa weŋ yà'sə mandzə̀ mòk nə̀ də wèeŋ gʉ fa mòk bə mòk sə̀' mvə̀'nə̀ mʉ̀ gʉ̀ fa weŋ yà'sə. 16 Mʉ̀ sə tsə̀' fa weŋ ŋkèm ncèp dʉk də, kaco mo ŋgà fàk yam ghak ŋwə̀ nə̀ yi sə fàk bohò nà' nə yeŋ. Kaco masinjà mòk yam ghak ŋwə̀ nə̀ nà' tum yi nə sə̀' yeŋ. 17 Mvə̀'nə̀ wèŋ rì bum yè'sə fana kwəkwa nə ye bohò wèŋ, ŋga wèŋ sə gʉ̀-a yà' na.” 18 Yi à cèp fe'lə ncèp mòk sə̀' də, “Bum sə̀ mʉ̀ sə cèp yè'sə, mʉ̀ sə kà bohò wèŋ pwe'fo' cèp. Mʉ̀ rì nsàap bʉ̀ʉ yàm sə̀ mʉ̀ a cokfis wo sə mʉ̀. A zìnə də ncèp nə̀ nà' cu ndzənə ŋwàk Nwì nə, nə̀ ye mègù sə̀' mvə̀'nə̀ wo à còm sə də, ‘Ŋwə̀ nə̀ vesə zʉ be'lə zʉzʉ mvwe' mò'fis nə, nə̀ nə̀ŋ tes fa mʉ kù mʉ tuhù sə̀' yi nə.’ 19 Mʉ̀ sə tsə̀' nòŋsə fa weŋ bum yè'sə ŋga cu ntò cuu, də ya yà'a kə̀ ye sə̀' mvə̀'nə̀ mʉ̀ à tsə̀' weŋ sə fana weŋ riŋ də mʉ ŋwə̀ nə̀ mʉ̀ cu nə. 20 Mʉ̀ sə tsə̀' weŋ nèʼe ŋkèm ncèp dʉk də, ŋwə̀ nə̀ yi jə-a masinjà àm co ŋwè, ye də ŋgə̀ŋgàŋ jə yà'sə mʉ̀. Ŋwə̀ nə̀ yi jə-a mʉ, ye də yi jə yà'sə ŋwə̀ nə̀ yi a tumsə və̀ mʉ sə nzeŋgòŋ fɛŋ nə.” 21 Jisòs ànə cep wes ncèp ènə fana ntʉm ye fa ghaha wesə yi ŋgə' vɛ'ɛ wùriŋ. Yi cep fis mok jəja kwaraŋgaŋ də, “Mʉ̀ sə tsə̀' weŋ nèʼe ŋkèm ncèp də, ŋwè cu mʉŋgorə̀ wèŋ mò'fis nə̀ yi nə seŋ mʉ.” 22 Bwe ye sə wèŋ à kʉ̀ksə kɛ'caa, nə mərə fʉk ŋwə̀ nə̀ yi də nà'a nə seŋ yi nə bʉ̀ə̀. 23 Ànə ye ŋga mo fàk ye nə̀ yi à sə dzəmgə̀ nà' wùriŋ nə yəhə na kok lò ŋgʉ ni'ì yi anə. 24 Saimʉ̀ Pità sə gʉ gesə fa nà' bə si də nà'a fek Jisòs nə də ŋwə̀ nə̀ nà' dʉk ànə ndàlɛ. 25 Fana mo ye nà'nə sooŋ kʉəp wesə lo ŋgʉ ni'ì Jisòs anə, nə fek nà' də, “Tà, ŋwə̀ nə̀ wù dʉk ànə ndà lɛ?” 26 Jisòs dʉk də, “A ŋwə̀ nə̀ mʉ nə bək jəŋ zʉzʉ, nə tsəp gesə sənə ndzəpnjàp, nə fa yi.” Fana yi bək jəŋ zʉzʉ, nə tsəp gesə sənə ndzəpnjàp, nə fa Judàs Iskarəyà mo Saimʉ̀. 27 Judàs à jə yà' ntɛ̀ŋ, Satà ca ni yi sə ntʉʉ̀. Jisòs dʉk fa nà' də, “Yusə̀ wù sə də wu gʉ sə, gʉ̀ yà' nə̀nàk.” 28 Bwe ye sə̀ wo à ye fo' sə pwe' à yuk, nə kà njo nə̀ Jisòs dʉk fa nà' vɛ'nə nə rɛɛ̀ŋ. 29 Judàs nə à ye ŋgà lòksə̀ mbàam awo yi. Mok wèŋ tsəm də kàmòk Jisòs dʉk də nà'a kə ywiŋ və bum sə̀ wo nə zʉ ŋkàk bə zeŋ. Bòp mòk tsərə yàwo də kàmòk Jisòs sə dʉk də nà'a kə gap fa ŋgàa jìŋ wèŋ mbàm. 30 Ghà nə̀ Judàs nə ànə jəŋ zʉzʉʉ sə̀ Jisòs fa yi sə ntɛ̀ŋ fana yi tesə lo yuye sə mbiŋ. À ye yè'sə ŋga ndzəm seŋ tasə cù laŋ. 31 Ghà nə̀ Judàs nə ànə tesə lo ye sə fana Jisòs dʉk fa bwe ye wèŋ də, “Mvə̀k kʉ̀rə ŋga'a mok laŋ nə̀ bwìŋ nə ye də mo ŋwè nə ŋwə̀ nə̀ ghaŋ. Wo nə ye nsàp ŋwə̀ nə̀ ghaŋ nə̀ Nwì cu sə̀' ndzə ni'ì Mo ŋwè anə. 32 Mvə̀'nə̀ wo nə ye nsàp ŋwə̀ nə̀ ghaŋ nə̀ Nwì cu ndzə ni'ì Mo Ŋwè fana Nwìi nə niŋ tsok fa bwìŋ nsàp ŋwə̀ nə̀ ghaŋ nə̀ Mo ye nə, nə kà mvə̀k càsə̀. 33 “Bwe am wèŋ, mvə̀k nə̀ vesùwèeŋ nə cum mvwe' mò'fis ka mok ŋkʉ̀ʉŋ bwehe cum fe'lə. Wèeŋ nə lap mʉ fana yà' megu mvə̀'nə̀ mʉ̀ ànə tsok fa bʉ̀ʉ Jus wèŋ fa' yà'a də, kaco wèŋ kə dzeŋ to mvwe' sə̀ mʉ̀ sə lòo sə yeŋ. 34 Mʉ fa weŋ lʉ̀k nə̀ fi də, wèeŋ dzəm mòk bə mòk. Nsàp mandzə̀ nə̀ mʉ̀ a dzəm weŋ nà'a, wèeŋ nə dzəm tsoŋ mòk bə mòk sə̀' vɛ'nə. 35 Nsàp dzədzəm ènə nə gʉ yi ŋkuŋ bwìŋ riŋ də wèeŋ bʉ̀ʉ sə̀ wèŋ sə yù mandzə̀ àm.” 36 Saimʉ̀ Pità à fek yi də, “Tà, mvwe' sə̀ wù sə lòo sə ma fò?” Jisòs dʉk də, “Mvwe' sə̀ mʉ̀ sə lòo sə, kaco wù lo to fo' ŋga'a yeŋ. Mvə̀ək nə və nə̀ wu nə yuŋ və mʉ fo'.” 37 Pità dʉk də, “Wù də kaco mʉ̀ yuŋ lo to wu ŋga'a yeŋ ŋga kotse' mʉ yà ŋkuŋ ɛ Tà? Mʉ yàm kə̀kʉrə̀ ŋgò kpʉ bʉ̀ʉ tu yò.” 38 Jisòs dʉk fa yi də, “Wù dʉk də aco wù kpʉ bʉ̀ʉ mʉ̀ ɛ̀? Mʉ tsok wu ŋkèm dʉk də, mvəp nə sə kə to kàmòk, ŋga wù nèʼe, wù bɛ̀ŋ fis mʉ kɛ̀' tɛ' laŋ də wù ka mʉ riŋ.”

14

1 Ànə geŋ Jisòs nə dʉk fa bwe ye sə wèŋ də, “Kà də wèeŋ gʉ də ntʉʉm awèeŋ sə bʉp weŋ dʉk. Wèeŋ fa ntʉʉm awèŋ bohò Nwì, nə fa yàʼ bohò mʉ̀ sə̀'. 2 Rum ndap mʉ la'à Tɛ̀' am àwo ŋkʉ̀ʉŋntɛ̀ŋ. Yà' ànə ka-a vɛ'nə yeŋ bwɛ̀rɛ mʉ̀ a tsə̀' fa weŋ. Mʉ̀ sə lò də ya mʉ kə gʉhʉ tsəʼrə noŋsə fa weŋ mvwe' ncum mbwa. 3 Mʉ lo-a, nə kə gʉhʉ tsəʼrə wes fana mʉ̀ foho və, nə kə jəŋ lo weŋ, də ya mvwe' sə̀ mʉ̀ cu sə, wèŋ ye yàwèŋ sə̀' fo'. 4 Wèŋ rì mandzə̀ nə̀ ŋgò lò mvwe' sə̀ mʉ̀ sə lòo sə laŋ.” 5 Tomos dʉk fa yi də, “Vès ka mvwe' sə̀ wù sə lòo sə riŋ, Tà. Ye də vèes nə riŋ mandzə̀ nə̀ ŋgò kə̀ dzèŋ fo' nə bə yà?” 6 Jisòs dʉk wo də, “Mʉ mandzə̀ nə mʉ̀, mʉ zìnə nə sə̀' mʉ̀, nə ye lùŋ nə sə̀' mʉ̀. Kaco ŋwè ca, nə kə ye to si Tɛ̀' àm yeŋ, tse'ŋga ŋgə̀ŋgàŋ cà bohò mʉ̀. 7 A ye-a də wèŋ anə riŋ-a mʉ, bwɛ̀rɛ də wèŋ a rì Tɛ̀' àm sə̀' laŋ. Ye jəŋ ŋga'a nə lo mantombì, wèŋ rì yi, nə yəə̀ nə yi bə lis sə̀' laŋ.” 8 Filìp fek yi də, “Tà, niŋ fa-a ves Tɛ̀' yo nə ɛ̀? Nà'a mègù yu nə̀ mò'fis nə̀ vès dzəm, nə də vèes yə-a yi, yà' kʉrə ves.” 9 Jisòs dʉk də, “Nùubu sə̀ mʉ̀ a cu vesùwèŋ yèʼe pwe', wèŋ ka mʉ ntò riŋ à, Filìp? Ŋwə̀ nə̀ yi à yə-a mʉ, ye də yi a yə Tɛ̀' àm nə laŋ. Ye də wù sə dʉk fe'lə də mʉ niŋ fa weŋ Tɛ̀' àm nə e ŋga'a va? 10 Co wù ka sə ntʉʉ̀ wù dzəm də mʉ mo ye nə, mʉ mò'fis bə Tɛ̀' nə, Tɛ̀' nə ye sə̀' mò'fis bə mo ye nə yèʼe dzəm à? Ncèp nə̀ mʉ̀ sə cèp fa wèŋ ènə sə kà sə və̀ə mʉ̀ bə tu àm tesə kok. Sə gʉ̀ Tɛ̀' am nə̀ yi sə fàk ndzə ni'ì mʉ̀ nə. 11 Wèeŋ dzəm ncèp àm nə̀ də mʉ ves Tɛ̀' àm mò'fis, Tɛ̀' àm ye bwi vesə sə̀' mò'fis nèʼe. A ye-a də wèŋ sə kà dzəm də bʉsə̀ mʉ̀ sə cèp yà' sə̀' mʉ̀ bə cùu am fana aco wèŋ dzəm yà' bʉsə̀ wèŋ yə nsàap fàak sə̀ mʉ̀ sə gʉ̀ʉ sə. 12 “Mʉ tsok fa weŋ ŋkèm ncèp dʉk də, ŋwə̀ nə̀ yi dzəm-a bohò mʉ̀, yi nə gʉ sə̀' nsàap bum sə̀ mʉ̀ sə gʉ̀ʉ. Yi nə gʉ bum sə̀ yà' yam càsə yà'sə sə̀', bʉsə̀ mʉ̀ sə bwìŋ lò yàm bohò Tɛ̀' àm. 13 A ye-a sə̀ yà, ŋga wèŋ fek yà' bə liŋ am fana mʉ nə gʉ yà'. Mʉ nə gʉ yà' ya ŋga bwìŋ ye ŋàaŋ sə̀ Tɛ̀' tse' sə ndzənə fàak am sə. 14 A ye-a sə̀ yà, ŋga wèŋ fek mʉ yà' bə liŋ am fana mʉ nə gʉ yà'.” 15 Jisòs nə dʉk fe'lə mok sə̀' də, “A ye-a də wèŋ dzəm mʉ, wèŋ noŋsə lʉ̀ʉk am. 16 Fana mʉ nə fek Tɛ̀' am yi tum fa weŋ ŋgà ntip mòk. Ŋgà ntip ènə, a Yòŋsə̀ nə̀ Nwì nə, nà'a yi nə̀ yi nìtsə̀' fagə̀ bwìŋ zìnə nə. Yi nə cum mam wenə wèŋ sə ntʉʉ̀ wèŋ nə̀ mvèsə̀. Kaco bʉ̀ʉ sə̀ sə nzeŋgòŋ fɛɛŋ tse' to yi yeŋ, bʉsə̀ kaco wo ye nà' yeŋ, nə kà yi sə̀' rì. Wèŋ riŋ yi yàwèŋ rìiŋ bʉsə̀ yi cu wenə wèŋ, nə ye də yi nə kə cum mam wenə wèŋ. 18 “Ye də wèeŋ riŋ tse' də kaco mʉ lo, nə me'rə mak noŋsə weŋ co bwe njìŋ yeŋ. Mʉ nə bwi foho və mali ŋgò kə̀ yə weŋ. 19 Yusə də, cu mvə̀k momjo ya bʉ̀ʉ sə̀ sənə nzeŋgòŋ nə kà mʉ mok sə yə fe'lə̀. Wèeŋ nə sə ye mali mʉ yàwèŋ yo, bʉsə̀ mʉ̀ cu fo' ŋwəm fana wèeŋ nə cum yàwèŋ sə̀' ŋwəm anə. 20 Mvə̀k ànə kə̀ dzèŋ nùu fana wèŋ riŋ də mʉ ves Tɛ̀' am mò'fis, wèŋ ye yàwèŋ vesùwèŋ sə̀' mò'fis fana mʉ̀ ye yàm vesùwèŋ sə̀' mò'fis. 21 Ŋwə̀ nə̀ yi yuk-a lʉ̀ʉk am sə, nə noŋsə yà' fana ye də nà'a yi nə̀ yi dzəm mʉ nə. A ye-a ŋga ŋwè dzəm mʉ, ye də Tɛ̀' àam nə dzəm ŋgə̀ŋgàŋ, mʉ̀ dzəm yi yàm sə̀', nə niŋtsok fa yi ni' àm mvə̀'nə̀ mʉ̀ cu.” 22 Ànə geŋ Judàs fek yi də, “Aco wù yəəŋ megu bohò vès, bʉ̀ʉ sə̀ sə nzeŋgòŋ sə kà wu yàwo yə anə va Tà?” Ànə cep yè'sə Judàs nə̀ zok, ka Judàs Iskarəyà yeŋ. 23 Jisòs cep fəsə də, “Ŋwə̀ nə̀ yi dzəm-a mʉ, yi nə noŋsə ncèp àm. Tɛ̀' am nə dzəm yi fana ves Tɛ̀' am nə nə və kə gʉ mvwe' ncum avès ves ŋwə̀ ànə wèŋ bəbɛ'. 24 Ŋwə̀ nə̀ yi kà mʉ dzəmgə̀ə, kà ncèp àm nə sə̀' nòŋsə̀gə̀. Wèeŋ tsərə tse' də ncèp nə̀ mʉ̀ sə tsə̀' weŋ ènə nà' sə kà sə və̀ə mʉ̀ bə tu am tesə kok. A ncèp Tɛ̀' àm nə̀ yi a tum və̀ mʉ nə. 25 Mʉ̀ tsə̀' fa weŋ bum yè'sə ŋga mʉ̀ cu ntò vesùwèŋ. 26 Anə ye maŋkwɛ̀ŋ fana Tɛ̀' àm nə nə tumsə vesə fa weŋ ŋgà ntip nə ŋgò kə jə mvwe' kùu am. Ŋgà ntip nə, a Yòŋsə̀ nə̀ Rərɛŋ nə. Ghà nə̀ yi və̀ nə, yi nə yə'rə fa weŋ bum, nə gʉ wèŋ tsərə riŋ fəsə bum sə̀ mʉ̀ à tsə̀' weŋ sə pwe'fo'. 27 “Mvə̀'nə̀ mʉ̀ sə lò ŋga'a yèʼe fana mʉ̀ fa nòŋsə weŋ fifi. Nsàp fifi nə̀ njàm nə̀ mʉ̀ sə fa weŋ ènə, kaco wèŋ tse' to nà' bohò nzeŋgòŋ nèʼe yeŋ lok. Wèeŋ kà də wèeŋ sə mərə dʉk. Wèeŋ kà wə sə ntʉʉ̀ wèŋ sə̀' tse'. 28 Wèŋ yuk mvə̀'nə̀ mʉ̀ tsə̀' fa weŋ də mʉ̀ sə lòo fana nə bwi və kə tseŋ weŋ sə̀mok yà'a laŋ. A ye-a də wèŋ dzəm mʉ, wèŋ kwa də mʉ̀ sə lò ŋgò kə̀ yə Tɛ̀' àm, bʉsə̀ Tɛ̀' àm nə yi yam gha' mʉ yi. 29 Mʉ̀ sə tsòho fa weŋ bum yè'sə ŋga cu ntò cu, də ya ŋga yà'a kə̀ ye mvə̀'nə̀ mʉ̀ tsə̀' weŋ sə fana wèŋ dzəm də mʉ ŋwə̀ nə̀ zìnə. 30 Mʉ nə kà vesùwèŋ tə̀tè mok cèp yiskok, bʉsə̀ ŋwə̀ nə̀ yi ŋkum sə nze fɛɛŋ yi nə sə də yi və. Megu də yi ka ŋàŋ bohò mʉ̀ tse'. 31 Yusə̀ mʉ̀ sə gʉʉ, a bə ŋàaŋ sə̀ Tɛ̀' àm a dʉk fa mʉ yi də mʉ gʉ, ya ŋga bwìŋ nə riŋ də mʉ̀ dzəm Tɛ̀' nə. Lòkok, vesùwèeŋ lo mvwe' sə̀ zok.”

15

1 Jisòs à tsə̀' fa bwe ye wèŋ ncèp mòk sə̀' dʉk də, “Mʉ yèʼe tʉ grep nə̀ nà'a nə̀ zìnə, Tɛ̀' am ye bwi ye co ŋwə̀ nə̀ yi sə jə ŋkərə̀ bə zeŋ yi. 2 A ye-a ŋga ntaŋ àm mòk sə kà zəm fana yi gbɛ' ci' mak fis nà'. A ye-a nta nə̀ nà' sə zəm fana yi gʉhʉ tsəʼrə nà' bə̀boŋ də ya nà'a zəm ghaha wesə ŋkʉ̀ʉŋntɛ̀ŋ. 3 Wèeŋ yàwèŋ mok rərɛŋ co ntaŋ tʉ nə̀ wo gʉhʉ tsəʼrə nà' gʉhʉ tsəʼrə. Wèŋ rɛŋ vɛ'nə bʉ̀ʉ ncèp am nə̀ mʉ̀ cèp fa wèŋ nə. 4 Wèeŋ cum mam ndzə ni'ì mʉ̀ ya mʉ cum mam ndzə ni'ì wèŋ sə̀'. A ye-a ŋga ntaŋ ka ndzə ni'ì mantseŋ tʉ nə yeŋ, kaco yi zəm ŋgwì yeŋ. A bohò wèŋ sə̀' vɛ'nə də, a ye-a ŋga wèŋ ka ndzə ni'ì mʉ̀ cum mam, ye də wèeŋ wà. 5 “Mʉ yàm mantseŋ tʉ nə, wèŋ ye yàwèŋ ntaŋ sə. Ŋwə̀ nə̀ yi cu mam-a ndzə ni'ì mʉ̀, mʉ̀ cum ndzə ni'ì yi sə̀' fana yi nə ye co ntaŋ tʉ nə̀ yi sə zəm ŋgwì wùriŋ. Yumook sə̀' də, a ye-a ŋga mʉ̀ ka ye, kaco wèŋ gʉ to lok fʉ' yumok yeŋ. 6 Ŋwə̀ nə̀ yi kà-a ndzə ni'ì mʉ̀ cu mam fana yi ye co ntaŋ tʉ nə̀ wo màk nà' màak. Ntaŋ tʉ nə yum fana wo te'e benə nsàap yà'sə, nə kə tɛŋ sə misə̀, fana yà' sə. 7 Wèeŋ cu mam-a ndzə ni'ì mʉ̀, ncèp àm cum sə̀' sə ntʉʉ̀ wèŋ fana yusə̀ wèŋ fek mʉ yà' pwe'fo', wèeŋ nə tse' yà'. 8 Yusə̀ yà'a gʉ̀gə̀ ŋkuŋ bwìŋ jəŋ Tɛ̀' àm də yi kə̀kuk, a ŋga wèeŋ co ntaaŋ tʉ sə̀ wèŋ sə zəm ŋgwì ŋkʉ̀ʉŋ. Yà'sə nə niŋtsok sə̀' jəja də wèeŋ bwe am. 9 “Mʉ̀ a dzəm weŋ nsàp nə̀ co Tɛ̀' àm dzəmgə̀ mʉ. Wèeŋ sə lo mantombì bə nsàp mandzə̀ nə̀ co mʉ̀ sə dzəm mali weŋ. 10 A ye-a ŋga wèŋ sə nòŋsə lʉ̀ʉk am sə fana mʉ nə sə dzəm mali weŋ fo'. Yà' mègù sə̀' mvə̀'nə̀ mʉ̀ a nòŋsə lʉ̀ʉk Tɛ̀' àm fana yi sə dzəm mali mʉ sə̀' yèʼe. 11 Mʉ̀ tsə̀' nòŋsə fa weŋ bum yèʼe mantombì ya ŋga kwəkwa nə̀ mʉ̀ tse' nə, wèeŋ tse' nà' yàwèŋ sə̀', ya kwəkwa nə̀ njàwèŋ nə nà'a rwiŋ wesə dak nə̀ dak. 12 Lʉ̀k àm nə̀ mʉ̀ sə fa weŋ nə nèʼe də, Wèeŋ sə dzəm mòk bə mòk sə̀' mvə̀'nə̀ mʉ̀ a dzəm weŋ. 13 “Nsàp dzədzəm mòk ka nsàp nèʼe mok gʉŋ casə fe'lə nə̀ də ŋwè dzəm ŋge' ye wèŋ vɛ'ɛ tə̀tè nə kə fa ni' ye də yi kpʉ bʉ̀ʉ tu yà'wèŋ. 14 A ye-a ŋga wèŋ sə nòŋsə lʉ̀ʉk am sə fana ye də wèeŋ ŋge' am. 15 Mʉ nə kà weŋ də ŋkwɛ̀ŋ mok sə to, bʉsə̀ kaco moŋkwɛ̀ŋ riŋ wes yusə̀ ŋkwà' ŋwə̀ ye nə sə gʉ̀ pwe'fo' yeŋ. Mʉ nə to weŋ lɛ də ŋge', bʉsə̀ mʉ̀ a tsòho wes fa weŋ bum sə̀ Tɛ̀' àm a tsə̀' mʉ sə pwe' nə̀ pwe'. 16 Wèŋ a ka mʉ wèŋ cokfis jəŋ, mʉ̀ a cokfis jə weŋ mʉ̀, nə tumsə lo weŋ də wèeŋ lo, nə kə zəm fa mʉ nto' ŋkʉ̀ʉŋ ya nto'o sə cum mali fo'. Weŋ gʉ̀ vɛ'nə fana yusə̀ wèŋ fek Tɛ̀' àm yà' mʉnə liŋ àm pwe'fo', yi nə fa weŋ yà'. 17 Lʉ̀k àm nə̀ mʉ̀ sə fa weeŋ nèʼe də, wèeŋ dzəm mòk bə mòk.” 18 Jisòs nə à sə cèp lò malì mantombì də, “A ye-a ŋga bʉ̀ʉ sə̀ sənə nzeŋgòŋ nə bɛ̀ŋ weŋ, wèŋ riŋ də wo à bɛ̀ŋ to ntò mʉ̀ ŋkuŋ nə sə bɛŋ weŋ. 19 Wèŋ ànə ye-a bʉ̀ʉ nzeŋgòŋ sə wèŋ bwɛ̀rɛ bʉ̀ʉ sə̀ sənə nzeŋgòŋ sə wèŋ dzəm weŋ bʉsə̀ də wèeŋ bʉ̀ʉ awo. Megu kə də mʉ̀ a cokfis weŋ mʉtsətsəʼrəə bʉ̀ʉ sə̀ sə nzeŋgòŋ sə fana wèŋ ka mok bʉ̀ʉ awo yeŋ. Nà'a njo nə̀ wo sə bɛ̀ŋ weŋ nə. 20 Wèeŋ kà də wèeŋ swi ncèp nə̀ mʉ̀ a tsə̀' weŋ fa' nà'a dʉk. Kaco mo ŋkwɛ̀ŋ yam ghak ŋwə̀ nə̀ yi sə fàk bohò nà' yeŋ nà'a dʉk. Bʉ̀ʉ sə̀ wo à bɛ̀ŋ mʉʉ nə bɛŋ li weŋ sə̀'. Bʉ̀ʉ sə̀ wo à dzəm ncèp àam, nə dzəm li ncèp awèŋ sə̀'. 21 Wo nə gʉ weŋ nsàap bʉp yà'sə pwe' bʉsə̀ də wèeŋ bʉ̀ʉ am, nə ye sə̀' bʉsə̀ də wo ka ŋwə̀ nə̀ yi tumsə və̀ mʉ tsenə nə riŋ. 22 Ànə ye-a də mʉ̀ a ka yumok bohò wo kə cep bwɛ̀rɛ də bʉp awo kà mʉ tuhù wo ye. Nə ye də nə̀ mʉ̀ a və̀, nə kə tsok wo laŋ fana mandzə̀ nə̀ co wo swihi nə mok bʉ̀ə̀. 23 Ŋwə̀ nə̀ yi bɛ̀ŋ-a mʉ, ye də yi bɛ̀ŋ Tɛ̀' àm sə̀'. 24 Ànə ye-a də mʉ̀ a ka nsàap maŋgəŋgèeŋ sə̀ ŋwə̀ nəmòk ka gʉ yuk mʉ lisə̀ wo gʉ, bwɛ̀rɛ də bʉp awo kà mʉ tuhù wo ye. Nə ye də ŋga'a yèʼe, wo a yə yà' bə lis awo laŋ, nə sə bɛŋ mali mʉ ves Tɛ̀' àm ba fo'. 25 Me'rə yà'a ye vɛ'nə ntɛ̀ŋ, ya yà'a kə kʉrə təəŋ mvə̀'nə̀ wo à còm nòŋsə ndzənə ŋwàk Nwì də, ‘Wo à bɛ̀ŋ mʉ wà jì njo yà'a.’ 26 “Wèeŋ kà swì də ŋgà ntip nə sə və̀ə swì. Ghà nə̀ mʉ̀ lò bohò Tɛ̀' àm fana mʉ nə tumsə vesə fa weŋ yi. Yi yòŋsə̀ nə̀ yi tesə və̀ bohò Tɛ̀' àm. Yi nìtsə̀' fagə̀ bwìŋ zìnə nə yi. Yi nə kə təəŋ ma nə̀ njàm, nə sə tsoho fa bwìŋ nsàp ŋwə̀ nə̀ mʉ̀ cu nə. 27 Wèeŋ yàwèŋ sə̀' bʉ̀ʉ sə̀ aco wèŋ tsoho fa bwìŋ bə liŋ àm sə̀', bʉsə̀ à yè yèe, a sə cugə̀ vesùwèŋ mvwe' mò'fis.

16

1 “Mʉ̀ tsə̀' fa weŋ bum yè'sə ya ŋga bwìŋ yè ŋgò fa weŋ ŋgə' fana wèŋ kà maŋkwɛ̀ŋ sòòŋ fohò lò. 2 Wo nə jum fis weŋ mʉmvwe' ndap pìriyà. Mvə̀k sə və̀ə nə̀ wo nə zə weŋ bə zə mvwe nə sə tsəm də wo sə gʉ̀ fàha Nwì. 3 Wo nə gʉ weŋ nsàap bum yè'sə bʉsə̀ wo ka mʉ ves Tɛ̀' àm ba fo' riŋ. 4 Megu də mʉ̀ sə tsòho fa weŋ bum yè'sə ŋga cu nto cuu ya ŋga yà'a kə ye nùu, wèŋ tsərə tse' də mʉ̀ ànə tsok weŋ laŋ də a nə̀ ye vɛ'nə. Mʉ̀ à ka weŋ bum yèʼe mantombì tsok fa bʉsə̀ mʉ̀ a sə cugə̀ vesùwèŋ. 5 “Mʉ̀ sə tsə̀' weŋ yà' ŋga'a bʉsə̀ mʉ təəŋ mok ŋgò bwìŋ foho lò yu àm bohò ŋwə̀ nə̀ yi à tum və̀ mʉ tsenə nə. Mègù kə də wèŋ pwe'fo', ŋwə̀ nə̀ mò'fis sə kà mʉ də mʉ̀ sə lò yè'sə fò lɛ sə̀' fek lok. 6 Yàwèŋ mègù də bum sə̀ mʉ̀ sə tsə̀' weŋ yè'sə sə gʉ̀ ntʉʉm awèŋ kà kwa. 7 Mʉ̀ sə tsə̀' weŋ lɛ zìnə də bò ghak də mʉ me'rə weŋ nə lo, bʉsə̀ mʉ kà-a lò fana Ŋgà Ntip nə nə kà ŋgò kə cu wenə wèŋ və̀. A ye-a ŋga mʉ̀ lò kə̀ dzèŋ mbwa fana mʉ nə tumsə tsoŋ və yi ŋgò kə̀ cu wenə wèŋ. 8 Ghà nə̀ yi və̀ə fana yi nə gʉ nzeŋgòŋ nə ŋgò rì ncu nə̀ bʉp nə ye ncu nə̀ kə̀kʉrə̀, nə ye mandzə̀ nə̀ Nwìi nə kə sak nzeŋgòŋ nə. 9 Yi nə niŋtsok rɛŋsə fa wo də yà'wèeŋ ŋgàa gʉ̀ bʉp bʉsə̀ wo à ka bohò mʉ̀ dzəm. 10 Yi nə rɛŋsə wo də mʉ ŋwə̀ nə̀ kə̀kʉrə̀. Yi nə tsok rɛŋsə fa wo yè'sə bə mandzə̀ nə̀ də mʉ nə me'rə fɛɛŋ, nə lo bohò Tɛ̀' àm fana wèŋ kà mʉ mok sə yə fe'lə̀. 11 Yi nə rɛŋsə fa bwìŋ jòŋ awo bə ma nə̀ sak nzak sə̀' bʉsə̀ bwìŋ nə ye də nzak ko ŋkum nə̀ yi tse' nzeŋgòŋ yi nə. 12 “Bum cu wùriŋ sə̀ mʉ̀ ka weŋ ntò tsoho fa, megu də mʉ tsoho fa-a weŋ yà' ŋga'a pwe', yà' ghak weŋ ŋàŋ. 13 Megu də ghà nə̀ Yòŋsə̀ nə̀ yi rɛŋsə fagə̀ bwìŋ zìnə nə və̀ə fana yi nə sə gʉmsə lo weŋ mvwe' sə̀ ŋgò rì zìnə nə pwe'. Yi nə kà bum bə tu ye sə cèp, yi nə sə cep bum sə̀ yi yuk və̀ ye yà' sə̀' yu'u. Yi nə tsoho rɛŋsə fa weŋ bum mok sə̀ yà' nə kə̀ ye ntsə'mòk mantombì sə̀'. 14 Yòŋsə̀ ànə nə gʉ mʉ, mʉ̀ ye ŋwə̀ nə̀ ghaŋ bʉsə̀ bum sə̀ yi nə niŋ tsoho fa weŋ yà' sə nə tesə bohò mʉ̀. 15 Bum sə̀ Tɛ̀' àm tse' pwe' a sə̀' yàm, fana nà'a njo nə̀ mʉ̀ dʉk weŋ də Ŋgà Ntip nə nə sə tsoho fa weŋ bum sə̀ yà' tesə və̀ bohò mʉ̀ sə.” 16 Jisòs à dʉk fa bwe ye wèŋ dʉk də, “Anə ca mvə̀k momjo wèŋ kà mʉ mok sə yə fe'lə̀. A cà fe'lə mvə̀k momjo sə̀mok fana wèŋ ye fe'lə mʉ.” 17 Bwe ye mok wèŋ a fe'rə kɛ'cà mʉŋgorə̀ wo anə də, “Yi sə cèp yè'sə də yà vɛ'nə ɛ? Yi sə dʉhʉ yusə də, ‘Mvə̀k momjo wèeŋ nə kà mʉ yə, a kə̀ cà fe'lə mvə̀k momjo sə̀mok fana wèŋ ye mʉ.’ Yi cèp vɛ'nə, nə sə dʉk də, ‘A bʉsə̀ mʉ̀ sə lò bohò Tɛ̀' àm’ wèŋ yè'sə bʉ̀ʉ yà? 18 Ncèp nə̀ yi sə cèp nà' də mvə̀k momjo nə yè'sə dalɛ? Mvə̀k momjo ànə vès ka yàvès bə zeŋ rɛɛŋ.” 19 Ànə geŋ Jisòs riŋ də wo sə dzəm ŋgò fek yi yumok fana yi dʉk fa wo də, “Wèŋ sə mərə yèʼe ncèp nə̀ mʉ̀ dʉk fa weŋ də mvə̀k momjo wèeŋ nə kà mʉ mok yə, a cà mvə̀k momjo wèŋ ye fe'lə mʉ sə̀mok nə à? 20 Mʉ tsok fa weŋ ŋkèm ncèp də, wèeŋ nə waŋ vɛ'ɛ manziìŋ manziŋ, fana bʉ̀ʉ sə̀ sə nzeŋgòŋ sə wèŋ sə kwa ma njàwo kwaa. Ntʉʉm awèeŋ nə bʉp weŋ wùriŋ fana ntʉʉm awèŋ sə̀ yà' bʉp weŋ vɛ'ɛ sə nə bʉʉŋ kwa fe'lə sə̀'. 21 Anə ye co ŋwà nə̀ yi sə ghà mwe. A yèto, ntʉm bʉp yi də mvə̀k ŋgə' ye və̀ laŋ. Ghà nə̀ yi dzə wes mo nə fana yi kà ŋgə' nə̀ yi anə ye nə mok tsərə̀. Yi nə sə kwa mok kə kwaa də yi dzə mwe sə nzeŋgòŋ. 22 Anə ye bohò wèŋ sə̀' vɛ'nə. Ŋga'a yèʼe ntʉʉm awèŋ sə bʉp weŋ, megu kə də ghà nə̀ mʉ nə kə̀ ye fe'lə vesùwèŋ sə̀mok fana wèeŋ nə kwa mvə̀k ànə wùriŋ. Mandzə̀ nə̀ co də ŋwə̀ nəmòk gʉ to də ya wèeŋ kà mok kwa fe'lə̀, kà mok sə̀ ye. 23 “A kə̀ dzèŋ nùmbu ànə fana yà'a nə rɛɛŋ bohò wèŋ, wèŋ kà mʉ yumok mok fek fe'lə̀. Mʉ tsok fa weŋ ŋkèm ncèp dʉk də, yusə̀ wèeŋ fek-a Tɛ̀' àm yà' mʉnə liŋ àm pwe', yi nə fa weŋ yà'. 24 Yà' kə̀ dzèŋ tə̀tè ntinə ŋga wèŋ ka yumok mʉnə liŋ am lɛŋ yuk. Wèeŋ lɛŋ bum bohò Tɛ̀' am, ya yi fa weŋ yà', wèŋ kwa tsəʼrə boŋsə riŋ.” 25 Yi à cèp fe'lə fa bwe ye sə wèŋ də, “Mʉ̀ sə màk fa mègù weŋ bum bə gbʉ' bə gbʉ'. Mvə̀k sə və̀ə nə̀ mʉ nə kà gbʉ' mok màk fe'lə̀. Mʉ nə tsok rɛŋsə fa weŋ bum sə̀ yà' cu bə liŋ Tɛ̀' àm sə mok jəja. 26 Ghà ànə ye fana wèeŋ nə sə lɛŋ bum bohò Tɛ̀' àm mok bə cùu awèŋ mʉnə liŋ àm. Anə kà mok də mʉ kə lɛŋ fa weŋ mʉ̀ mok ye yiskok. 27 Tɛ̀' am bə tu ye yi dzəm weŋ bʉsə̀ wèŋ a dzəm mʉ, nə dzəm tse' sə̀' də mʉ̀ à tesə bohò yi. 28 A zìnə, mʉ̀ à tesə və̀ bohò yi ŋkuŋ nə və sə nzeŋgòŋ fɛŋ; nə̀ ŋga'a nèʼe mʉ̀ sə də mʉ me'rə ŋgòŋ nə, nə bwi foho lo fe'lə bohò Tɛ̀' àm nə.” 29 Ànə geŋ fana bwe ye sə wèŋ dzəm fa yi də, “A vɛ'nə àlaa. Wù cèp nə ŋga'a mok rərɛŋ, wù sə kà gbʉ' mok màk. 30 Fana vès rɛɛŋ nə nə̀ ŋga'a də wù riŋ bum pwe'fo'. Njo mòk nə̀ də ŋwèe fek wu yusə̀ yà' cu sə və̀ə yi ŋkuŋ ya wu riŋ yà'a bʉ̀ə̀. Yà'sə gʉ̀ fana vès dzəm zìnə də wù a tesə və̀ bohò Nwì.” 31 Jisòs nə fek wo də, “Co yà'sə gʉ̀ weŋ ŋkuŋ wèŋ dzəm à? 32 Wèeŋ yeè, mvə̀k sə və̀ə, aco mʉ̀ dʉk də mvə̀k nə kʉ̀rə laŋ, nə̀ wo nə bɛ' samsə weŋ zəzok fana ndàaŋwè pwe' caŋ lo nda'à yi, wèŋ me'rə tes mʉ mʉmʉ̀. Megu də mʉ nə kà mʉmʉ̀ sə̀ ye bʉsə̀ Tɛ̀' aam nə ye vesə. 33 Mʉ̀ cèp bum yè'sə bohò wèŋ ya wèeŋ cum mam vesùwèŋ nə tseʼ fifi. Sənə nzeŋgòŋ nèʼe, wèeŋ nə sə tse' megu ca ŋgə'. Megu də wèeŋ ko ntʉm. Mʉ̀ a ghak nzeŋgòŋ nə laŋ.”

17

1 Jisòs ànə cep wes bum yè'sə fana yi kʉk gesə lo mʉbu, nə dʉk də, “Tɛ̀', mvə̀k nə̀ wù à gʉ̀ fʉ̀hʉ nòŋsə nə kə̀ dzèŋ laŋ. Gʉ-a də ya bwìŋ ye ŋàaŋ mo yò nə. Mʉ nə gʉ yàm sə̀' co bwìŋ ye ŋàaŋ yo. 2 Wù a fa mo yò nə ŋàŋ mʉtuhù bwìŋ pwe'fo', ya yi fa lùŋ nə̀ nà'a nə̀ kà mè nə bohò bʉ̀ʉ sə̀ wù a cokfis, nə fa ndzə bohò yi sə. 3 Lùŋ nə̀ nà'a nə̀ kà mè yuk nə, a ŋgò rì wu, nə̀ wu Nwì nə̀ wù mègù mò'fis nə ye zìnə nə, nə ye sə̀' ŋgò rì mʉ̀ʉ Jisòs Krɛst nə̀ wù à tum vèsə sə nzeŋgòŋ nə. 4 Mʉ̀ a kùksə wu sə nzeŋgòŋ fɛɛŋ. Mʉ̀ a gʉ̀ wes fàak sə̀ wù a tum tsə mʉ də mʉ kə gʉ sə laŋ. 5 Ye də Tɛ̀', jəŋ lo-a mʉ, ya mʉ kə cum vesù. Gʉ mʉ ya mʉ kə tse' kə̀kuksə̀ mvweʼ mòʼfis mvə̀'nə̀ vesù ànə tse' to nà' ŋga wù ka nzeŋgòŋ nə ntò gʉ lok yà'a. 6 “Bʉ̀ʉ yo sə̀ wù a cokfis wo sə nzeŋgòŋ, nə fa ndzə bohò mʉ̀ sə, mʉ̀ a gʉ̀ wo ŋgò rì wu sə̀ bòŋ. Wo à ye bʉ̀ʉ sə̀ yò, wù nə jəŋ wo, nə fa ndzə bohò mʉ̀. Wo cu sə nòŋsə ncèp nə̀ njò nə sə̀'. 7 Wo a rì tse' mok ŋga'a zìnə laŋ də bum sə̀ mʉ̀ tse' yà' pwe'fo' a tesə və̀ bohò wù. 8 Mʉ̀ a càsə fa wo ncèp nə̀ wù a fa nà' ndzə bohò mʉ̀ nə fana wo a ko jə nà' laŋ nə riŋ zìnə də mʉ̀ a və̀ bohò wù. Wo a dzəm tse' sə̀' də wù a tum vèsə mʉ sə nzeŋgòŋ anə. 9 “Mʉ̀ sə lɛŋ fa wo. Mʉ̀ sə kà bohò bʉ̀ʉ sə̀ sənə nzeŋgòŋ anə nduk pwe' lɛŋ fa. Mʉ̀ sə lɛŋ fa bʉ̀ʉ sə̀ wù a fa wo ndzə bohò mʉ̀ yè'sə, bʉsə̀ wo bʉ̀ʉ yo wèŋ. 10 Yàm pwe'fo' sə̀ yò, Yò ye bwi pwe'fo' sə̀' sə̀ yàm. Bwìŋ sə yə də mʉ ŋwə̀ nə̀ghaŋ bʉ̀ʉ tu awo sə. 11 Mvə̀k kʉ̀rə ŋga'a nə̀ də mʉ nə bwi foho lo bohò wù laŋ. Mʉ nə me'rə nzeŋgòŋ nə fana wo cum mali yàwo ntò ca. Tɛ̀' nə̀ wu rərɛŋ, sə jəŋ ŋkərə̀ bohò wo bə nsàp ŋàŋ yò nə̀ wù ànə fa mʉ nə, ya wo cum cù mò'fis sə̀' mvə̀'nə̀ vesùu cù mò'fis yèʼe. 12 Ghà nə̀ mʉ̀ a cu ntò vesə wèŋ, mʉ̀ sə jəŋ ŋkərə̀ bohò wo bə ŋàaŋ yo sə̀ wù à fa ndzə bohò mʉ̀ sə. Mʉ̀ a jə ŋkərə̀ bohò wo bə̀boŋ fana yumok kà wo gʉ̀. Nà'a njo nə̀ mòk a ka mʉtsətsəʼrə wo bisə nə. A bisə mègù yi nə̀ yi à ye ŋgò bisə tsə nə. Yi a bisə vɛʼnə ya yusə̀ wo à còm nòŋsə yà' ndzənə ŋwàk Nwì də yàʼa nə̀ ye sə kʉrə vɛ'nə. 13 “Mʉ̀ sə də mʉ bwi foho lo ŋga'a mok bohò wù. Megu kə də mʉ̀ sə cèp bum yèʼe ŋga mʉ̀ cu ntò sə nzeŋgòŋ anə, ya wo kwa sə̀' dak nə̀ dak mvə̀'nə̀ mʉ kwagə̀ yàm. 14 Mʉ̀ a càsə fa wo ncèp nə̀ njò nə laŋ, fana nzeŋgòŋ nə a bɛ̀ŋ wo bʉsə̀ wo ka yàwo mok bʉ̀ʉ nzeŋgòŋ nə yeŋ, sə̀' mvə̀'nə̀ mʉ̀ ka yàm ŋwə̀ə nzeŋgòŋ nə sə̀ ye yèʼe. 15 Ka də mʉ̀ sə lɛŋ yè'sə də wu fis gɛsə wo sə nzeŋgòŋ anə yeŋ. Mʉ̀ sə lɛŋ də wu sə jəŋ ŋkərə̀ bohò wo ya ŋwə̀ nə̀ yi ŋwə̀ nə̀ bʉp nə kà wo yumok bʉp gʉ̀. 16 Wo ka bʉ̀ʉ nzeŋgòŋ nə yeŋ, sə̀' mʉmvə̀'nə̀ mʉ̀ ka ŋwə̀ə nzeŋgòŋ nə yeŋ yèʼe. 17 Niŋtsok fa wo zìnə yò nə ya wo ye gɛsə yàwo zok co bʉ̀ʉ yo. Ncèp nə̀ njòo zìnə nə. 18 Mvə̀'nə̀ wù ànə tum gesə lo mʉ sənə nzeŋgòŋ nə fana mʉ̀ sə tum lò wo ca sə̀' vɛ'nə. 19 Mʉ̀ sə nòŋsə ni' àm zok bohò wù bʉ̀ʉ wo ya ŋga wo ye yàwo zok bə ncèp nə̀ njò nə̀ zìnə nə. 20 “Mʉ̀ sə kà bə tu bʉ̀ʉ sə̀ wo fɛɛŋ yèʼe lɛŋ mègù, mʉ̀ sə lɛŋ bə tu mok sə̀ wo nə yuk ncèp nə bohò yè'sə wèŋ, nə dzəm bohò mʉ̀ sə̀'. 21 Mʉ̀ lɛŋ də wo ye pwe' cù mò'fis. Tɛ̀', mʉ̀ lɛŋ də mvə̀'nə̀ vesùu mò'fis yèʼe fana wo ye vesùwèŋ sə̀' vɛ'nə. Wo ye vɛ'nə ya bʉ̀ʉ sə̀ sənə nzeŋgòŋ nə riŋ də wù a tum və̀ mʉ sə nze anə. 22 Mʉ̀ a fa wo sə̀ nsàp kə̀kuk nə̀ wù à fa mʉ nə, də ya wo ye cù mò'fis sə̀' co vesù. 23 Mʉ nə ye sə ntʉʉ̀ wo, wù ye bwi yò sə ntʉʉ̀ mʉ̀ ya wo pwe' ye cù mò'fis nə̀ mò'fis. A ye vɛ'nə fana nzeŋgòŋ nə riŋ də wù a tum mʉ, nə riŋ sə̀' də wù dzəm bʉ̀ʉ am yè'sə wèŋ sə̀' mvə̀'nə̀ wù dzəm mʉ. 24 Tɛ̀', bʉ̀ʉ sə̀ wù a fa mʉ yè'sə, mʉ̀ dzəm də wo ye vesə wèŋ mvwe' sə̀ mʉ̀ cu, ya ŋga wo ye kə̀kuk nə̀ wù ànə fa mʉ ŋga wù ka nzeŋgòŋ nə ntò gʉ nə. Wù à fa mʉ nsàp kə̀kuk ènə bʉsə̀ wù à dzəm mʉ. 25 Tɛ̀' nə̀ wu rərəŋ bə mandzə̀ə yo pwe', nzeŋgòŋ nə ka wu riŋ, mʉ̀ rì wu yàm laŋ. Bʉ̀ʉ yo yèʼe wèŋ rì sə̀' də wù a tum və mʉ tsenə. 26 Mʉ̀ a gʉ̀ wo, wo riŋ wu. Mʉ nə sə gʉ mali vɛ'nə ya wo tse' sə̀' nsàp dzədzəm nə̀ wù a tse' bohò mʉ̀ nə, ya ŋga mʉ nə ye sə ntʉʉ̀ wo anə sə̀'.”

18

1 Jisòs ànə lɛŋ wes me pìriyà ye nə fana yi jəŋ bwe ye wèŋ bə yà'wèŋ to ndzəp mòk nə̀ wo togə̀ nà' də Kidròŋ, nə tesə lo mvwe' gadì mòk fa'nə. 2 Judàs nə̀ yi ànə seŋ Jisòs nə à rì mʉmvwe' ànə sə̀' bʉsə̀ Jisòs bə bwe ye wèŋ à sə kə̀ be'ləgə̀ fo'. 3 Fana Judàs nə jəŋ ŋgo sojàa bʉ̀ʉ Rumà wèŋ nə ye bə ŋgàa tək ŋkum ŋgà fa satikà' nə̀ ghaŋ bə bʉ̀ʉ Faràsi wèŋ nə tum wo. Bʉ̀ʉ yè'sə wèŋ à bwe' tse' laàm bə kàk wèŋ nduk, nə bəhə tse' lo bum dzè' sə̀'. 4 Wo à kə̀ dzèŋ mvwe' sə̀ Jisòs à ye sə fana ŋga yi riŋ yusə̀ yà'a nə gʉ bohò yi sə laŋ. Ànə geŋ yi tesə təəŋ və mantombìi yà'wèŋ, nə fek yà' də, “Wèŋ sə làp ndà?” 5 Wo cep fəsə də, “Vès sə làp Jisòs nə̀ mvwe' lak Nazarə̀ nà'a.” Jisòs dʉk fa wo də, “A mʉ̀.” Ànə ye yè'sə ŋga Judàs nə̀ yi à sèŋ Jisòs nə tə kok sə̀' fo' bə yà'wèŋ. 6 Mvə̀'nə̀ Jisòs à dʉk fa wo də, “A mʉ̀” sə fana bʉ̀ʉ sə wèŋ sooŋ lo ma ŋkwə̀ŋkwɛ̀ŋ, nə coho gbʉ sə nze. 7 Yi fek fe'lə yà' sə̀mok də, “Wèŋ sə làp ndàlɛ?” Bʉ̀ʉ sə wèŋ cep sə̀' ŋkuŋ də, “Vès sə làp Jisòs nə̀ mvwe' lak Nazarə̀.” 8 Jisòs dʉk də, “Mʉ̀ tsə̀' weŋ fa' laŋ də a mʉ̀ nə. A ye-a də wèŋ sə làp mʉ fana wèŋ kà-a bʉ̀ʉ yèʼe wèŋ yumok gʉ̀, wèŋ me'rə wo lo yàwo sə.” 9 Yi à cèp vɛ'nə ya yà'a ye megu sə̀' mvə̀'nə̀ yi ànə cep də, “Bʉ̀ʉ sə̀ wù a fa wo ndzə bohò mʉ̀ yèʼe pwe', nə̀ mò'fis nə kà bisə̀ yà'a.” 10 Ànə ye vɛ'nə fana Saimʉ̀ Pità cok fis fèk ye mà mba'à, nə sʉə tiŋ mak fa moŋkwɛ̀ŋ ŋkum ŋgà fa satikà' ntu'u ma zʉ sə nze. Liŋ moŋkwɛ̀ŋ ànə à ye Malekù. 11 Jisòs à yə vɛ'nə fana yi dʉk fa Pità nə də, “Sò fəsə gesə fèk nə mà mba'à. Wù sə də mʉ kà ŋgə' nə̀ Tɛ̀' àm a fa mʉ də mʉ ye nà' nə yə à?” 12 Ànə geŋ ŋkwà' ŋwə̀ sojà nə kə jəŋ ŋgo sojà ye wèŋ, bə yà'wèŋ kə ko kiŋ Jisòs nə. Ŋgàa tək mok sə̀ mʉmvweʼ ndap Nwì nə̀ ghaŋ nə à tɛsə wo sə̀'. 13 Wo à ko yi, nə jəŋ lo to yi ntò bohò Anàs. Anàs ènə à ye tɛ̀'ɛ ŋgwe Kayofàs. Kayofàs nə ànə ye ŋkum ŋgà fa satikà' bə lùmŋgòŋ ànə yi. 14 Ŋwə̀ nə̀ yi à dʉk fa bʉ̀ ŋkwàha bʉ̀ʉ Jus wèŋ də, a bə̀boŋ co ŋwə̀ nə̀ mò'fis kpʉ mʉnə tu bwìŋ pwe' nə, à ye sə̀' Kayofàs ènə. 15 Mvə̀k ànə à ye, Saimʉ̀ Pità bə mofàk Jisòs nəmòk à yù lò Jisòs nə. Ŋkum ŋgàa fa satikà' nə à rì mofàk Jisòs mòk nə fana yi me'rə nà', nà' ni lo mʉmvwe' ntòmbi ye nə. 16 Pità à təəŋ mam ye mvwe' ncùu ŋka' sə, nə kà fwa ni lò. Ànə geŋ mofàk Jisòs nə̀ ŋgà fa satikà' ànə riŋ nà' nə kə ye mʉŋwà nə̀ yi sə kʉ̀k ncùu sə, bə nà' cep fana wo to nisə lo Pità sə̀' mbwa. 17 Mvə̀'nə̀ wo à sə də wo ni lo fana mʉŋwà nə̀ yi sə kʉk ncùu sə yi nə dʉk fa Pità də, “Mʉ̀ kwà' də wu mofàk ŋgà' ànə mòk, kè ka'-ɛ?” Pità cep fəsə fa nà' də, “Hai', mʉ̀ ka mòk yeŋ.” 18 Ànə ye ndzəm ànə ŋga mbʉəp sə ko fana bwe fàak ŋgà fa satikà' bə dògarìi mok wèŋ fimsə mis, nə təəŋ fo' sə yuk. Fana Pità lo kə təəŋ sə̀' bə yà'wèŋ, nə sə yuk ye sə̀'. 19 Ŋkum ŋgà fa satikà' nə̀ liŋ yee Anàs nà'a à fek Jisòs bum mok bə liŋ bwe nà' nə ye bə yusə̀ nà' sə yə'rə fa bwìŋ sə. 20 Jisòs də, “Mʉ yə'rəgə̀ bwìŋ jəja mʉmvwe' ndaap pìriyà nə ye mʉmvwe' ndap Nwì mvwe' sə̀ bʉ̀ʉ Jus wèeŋ kə̀ tɛsgə̀ tu. Mʉ̀ kà yàm yumok mvwe' sə̀swihì cèp yuk. 21 Ye də wù sə fek fe'lə mʉ yè'sə bʉ̀ʉ yà? To fek lɛ bʉ̀ʉ sə̀ wo à yuk bum sə̀ mʉ cèpgə̀ sə, ya wo tsok fa wu wo. Wo riŋ wes bum sə̀ mʉʉ cèpgə̀ sə vɛ'ɛ làaŋ.” 22 Jisòs ànə cep vɛ'nə fana dògarì mòk nə̀ yi à ye fo' kə gbɛ' fa yi bo mpaaŋ. Yi də, “Kàcò, yà'a mvə̀'nə̀ wo cèpgə̀ bohò ŋkum ŋgà fa satikà' vɛ'nə à?” 23 Jisòs dʉk fa nà' də, “A ye-a də mʉ̀ cèp bə jòŋ bwɛ̀rɛ də wù dʉk sə̀ də mʉ̀ sə cèp bə jòŋ. A ye-a ŋga yusə̀ mʉ̀ cèp sə mvə̀k nə, wù lʉp mʉ kə bʉ̀ʉ yà?” 24 Ànə geŋ Anàs tumsə lo Jisòs nə mvə̀'nə̀ wo tasə tse' yi bə kwaŋ bohò Kayofàs nə̀ yi sə̀' ŋkum ŋgà fa satikà' mòk. 25 Saimʉ̀ Pità nə à təəŋ, nə sə yuk mali mis sə fana wo dʉk fa yi də, “Vès kwà' də wu lɛ mo ŋgà fàk ŋgà' ànə mòk kè ka'-ɛ?” Pità dzeeŋ də, “Hai' kà mʉ yàm to.” 26 Mo ŋkwɛ̀ŋ ŋkum ŋgà fa satikà' mòk, nə̀ yi à ye moma ŋwə̀ nə̀ Pità anə gbɛ̀' tiŋ mak yi ntu' nə cep ye sə̀'. Yi dʉk də, “Mʉ̀ tsəm də mʉ̀ anə ye wu mʉ gadì bə lis am.” 27 Pità nə dzeeŋ fe'lə sə̀mok fana ntomvəp to sə̀' ghà ànə. 28 Mvəp à sə to nə̀ zəzòŋ fana wo jəŋ fis Jisòs mvwe' ndap Kayofàs, bə yà'wèŋ lo mvwe' nto' Govənò nə yi mo lak Rumà. Bʉ̀ʉ Jus wèŋ à ka yàwo mbwa ni bʉsə̀ wo à sə dzəm ŋgò nòŋsə ni' awo rərɛŋ ya wo kə zʉ ŋkàk pasobà àwo. 29 Ànə geŋ Govənò Palè nə kə tseŋ wo sə mbi, nə fek yà'wèŋ də, “Wèŋ ko və̀ ŋwə̀ nèʼe bʉ̀ʉ yà?” 30 Wo dʉk fa nà' də, “Anə ye-a də ŋwə̀ ènə kà ŋwə̀ nə̀ bʉp yeŋ bwɛ̀rɛ də vès kà yi bohò wù fɛɛŋ jə və̀.” 31 Palè nə dʉk fa wo də, “Wenə wèeŋ foho lo, wèeŋ kə sak yi mvə̀'nə̀ lʉ̀ʉk awèŋ sə dʉk weŋ.” Wo dʉk fa yi də, “Vès ka ŋàaŋ sə̀ ŋgò sak nzak kpʉ bwìŋ tse'.” 32 Mvə̀'nə̀ wo à gʉ̀ vɛ'nə fana yà' gʉ də Jisòos kpʉ nsàp kpʉ nə̀ yi à tsə̀' fa bwìŋ də yi nə kpʉ nà' nə. 33 Palè à bwìŋ foho ni lò mʉ nto', nə to Jisòs də nà' və. Jisòs à və̀ə, yi fek nà' də, “Wù də wu ŋkum bʉ̀ʉ Jus ɛ̀?” 34 Jisòs də, “Yusə̀ wù sə fek mʉ yè'sə tesə kok sə vəə̀ wù kè a cùu bʉ̀ʉ mok wèŋ nɛ̀?” 35 Palè dʉk fəsə fa nà' də, “Wù yə mʉ co də mʉ ŋwə̀ə Jus à? Ŋgàa fa satikà' sə̀ ghaŋ bə bʉ̀ʉ yo wèŋ jə və̀ wu bohò mʉ̀ fɛŋ wo. Wù gʉ̀ bʉpsə yà, tsok fa mʉ.” 36 Jisòs də, “Gaŋ ŋkum sə̀ yàm sə ka sə̀ sə nzeŋgòoŋ fɛŋ yeŋ. Gaŋ yàm sə nə ye-a sə̀ sə nze fɛŋ, bwɛ̀rɛ də bwe fàak am wèŋ lʉ̀ fa mʉ bʉ̀ʉ Jus sə wèŋ də ya wo kà mʉ yumok gʉ̀.” 37 Palè nə fek nà' də, “Wù sə də wu ŋkum ɛ̀ kè yà ɛ?” Jisòs dʉk də, “ Njo nə̀ mʉ̀ à və̀ sə nzeŋgòŋ fɛŋ bʉ̀ʉ zeŋ nə mègù mò'fis də mʉ niŋtsok fa bwìŋ zìnə nə. Nà'a njo nə̀ wo à dzə mʉ nə. Ŋwə̀ nə̀ yi təəŋ-a ma nə̀ zìnə nə fana yi nə yu'rə bohò mʉ̀ mvə̀'nə̀ mʉ̀ sə cèep.” 38 Palè də, “Zìnəə yu yà?” Yi à dʉk wes vɛ'nə fana yi lokok, nə tesə lo sə mbi, nə kə tseŋ bʉ̀ʉ Jus sə̀ wo ca sə. Yi dʉk fa yà'wèŋ də, “Mʉ̀ ka yàm jòŋ nə̀ ŋgà' ènə gʉ̀ʉ ye.” 39 Yi cep fe'lə mok sə̀' də, “A bum lak awèŋ də ŋkàha pasobàa kə̀ dzèŋgə̀ə, mʉ̀ fis me'rə fa weŋ ŋgà ndapndzəm mòk mò'fis. Ye də wèŋ dzəm də mʉ fis me'rə fa weŋ ŋkum bʉ̀ʉ Jus nə à?” 40 Wo à yuk vɛ'nə, wo kɛ'ŋgùŋ dʉk nə̀bʉp də, “Vès ka ŋwə̀ ànə dzəm. Fis me'rə fa ves lɛ Bàrabà.” Bàrabà ènə à ye ncoro' njə̀ nə̀ kpʉ bwìŋ.

19

1 Ànə ye vɛ'nə fana Palè gʉ wo jəŋ Jisòs nə, nə lʉp nà'. 2 Sojà wèŋ kə jəŋ ndik sə̀ yà'a njə̀njàk, nə bak yà', nə tes fa Jisòs nə nà' mʉ tuhù co tàm ŋkum. Wo jəŋ cə̀k mòk nə̀ bə̀baŋ, nə ni fa yi nà' co cə̀k ŋkum. 3 Wo ye ŋgò və̀hə bohò yi, nə sə cepsə nà' co ŋkum. Wo sə dʉhʉ də, “Mbè ŋkum bʉ̀ʉ Jus wèŋ.” Wo ywi'lə yi, nə sə lʉp yi bə bo. 4 Palè nə à tesə və̀ sə mbi mvwe' sə̀ bʉ̀ʉ Jus wèŋ cu sə sə̀mok. Yi dʉk fa yà' də, “Wèeŋ yeè, mʉ nə fis və ŋwə̀ ènə sə mbi ya wèeŋ riŋ tse' də mʉ̀ ka yàm yusə̀ yi bʉpsə sə riŋ.” 5 Ànə geŋ Jisòs nə tesə tsoŋ ŋga yi ta tse' mali tàm njə̀njàk nə mʉ tuhù yi, nə ni tse' cə̀k ŋkum nə sə̀'. Fana Palè nə dʉk fa wo də, “Wèeŋ yeè, yi nè'.” 6 Ŋgàa fa satikà' sə̀ ghaŋ bə dògarìi sə̀ mʉmvwe' ndap Nwì sə wèŋ à yə yi fana wo kɛ'ŋgùŋ, nə sə dʉk də, “Wèeŋ tɛ'lə yi mʉ ntə̀əŋ. Wèeŋ tɛ'lə yi mʉ ntə̀əŋ.” Palè nə dʉk fa wo də, “Wèeŋ jəŋ lo-a, nə kə tɛ'lə yi wèŋ. Bohò mʉ̀ yàm, mʉ̀ ka yàm bʉp nə̀ yi gʉ̀ʉ ye lok.” 7 Bʉ̀ʉ Jus sə wèŋ dʉk də, “A ye-a bə mandzə̀ lʉ̀ʉk avès fana ŋwə̀ ènə nə kpʉ megu kpʉʉ bʉsə̀ yi sə jə ni' ye də yi mo Nwì.” 8 Palè nə à yuk vɛ'nə fana wʉə ko yi vɛ'ɛ wùriŋ. 9 Yi bwi foho və kə ni lo fe'lə mʉ nto' anə bə Jisòs sə̀mok, nə fek nà' də, “Wù və̀ yè'sə ma fò?” Jisòs nə kà cù mùk. 10 Palè nə fek nà' də, “Mʉ̀ sə cèep, wù kà cèp à? Wù ka riŋ də mʉ̀ tse' ŋàaŋ sə̀ ŋgò mè'rə wu, wù lo, nə tse' bwi ŋàaŋ sə̀ co mʉ̀ tɛ'lə wu mʉ ntə̀əŋ sə̀' riŋ à?” 11 Jisòs dʉk fa nà' də, “Fa wu ŋàaŋ yà'sə Nwì. Anə ka-a vɛ'nə yeŋ bwɛ̀rɛ də wù kà ŋàŋ mʉ tuhù mʉ̀ tse' to. Ŋwə̀ nə̀ yi jə və̀ mʉ, nə kə fa ndzə bohò wù nə gʉ̀ ghak bʉp yi.” 12 Palè ànə yuk ncèp ènə fana yi lap mandzə̀ co yi me'rə Jisòs nə lo. Megu kə də bʉ̀ʉ Jus sə wèŋ sə fuŋ mali fo' də, “A ye-a ŋga wù me'rə ŋwə̀ ènə fana ye də wù ka mok ŋge' Kaisà, ŋkum nə̀ ghaŋ nə̀ yi tse' vesùwèŋ yi mvwe' lak Rumà nà'a yeŋ. Bʉsə̀ wù riŋ də ŋwə̀ nə̀ yi sə jə-a ni' ye co ŋkum fana ye də yi sə nə̀ŋ fa ŋkum Kaisà kù mʉ tuhù.” 13 Palè nə ànə yuk ncèp ènə fana yi kə fis və Jisòs nə sə mbi, nə ca kok cum mʉmvwe' kapràak ye. Wo à sə to mvwe' kapràak sə də, “Mbàndap lìs.” Wo to fo' bə ncèep lak bʉ̀ʉ Hibrù wèŋ də, Gàbàtà. 14 Bum yè'sə ànə sə ye yè'sə ŋga a nùmbu nə̀ ŋga ndzəm seŋ tsoŋ fana ye dzə̀. Mvə̀k ànə a ye sə̀' ŋga a mvə̀k ŋkàha Pasobà. À sə kʉəp lò co maràŋ fana Palè nə dʉk fa bʉ̀ʉ sə wèŋ də, “Wèeŋ ja'a ŋkum awèŋ nə nè'.” 15 Wo kɛ'ŋgùŋ də, “Jəŋ gɛsə lo yi fo'. Yi kpʉ megu kpʉʉ. Wèeŋ kə tɛ'lə yi mʉ ntə̀əŋ.” Palè nə fek wo də, “Mʉ tɛ'lə ŋkum awèŋ nə mʉ ntə̀əŋ nà?” Ŋgàa fa satikà' sə̀ ghaŋ wèŋ sə à dʉk yàwo də, “Vès rì mègù yàvès ŋkum Kaisà yiìyi.” 16 Yà'a yusə̀ yà' à gʉ̀ʉ fana Palè me'rə fa wo Jisòs də wo tɛ'lə nà' mʉ ntə̀əŋ. Fana sojàa sə wèŋ jəŋ lo Jisòs nə. 17 Yi à bə̀k tse' ntə̀əŋ ye yi mʉ ŋkambə̀hə yi bə tu ye fana bə sojàa sə wèŋ tesə mʉ ntòlak anə, nə lo kə dzeŋ mvwe' mok sə̀ wo to fo' də, Nzə̀ tu bwìŋ. Wo to fo' bə ncèep lak bʉ̀ʉ Hibrù wèŋ də, “Gòrìgotà.” 18 Yà'a mvwe' sə̀ sojàa sə wèŋ à tɛ'lə yi sə. Wo à tɛ'lə yi bə bʉ̀ʉ mok wèŋ bwìŋ ba. Mòk ye bo ma màk, mòk ye ye bo ma ŋkwìp, Jisòs nə təəŋ ye mʉtsətsəʼrə̀. 19 Palè ànə com naaŋ yak yumok mʉ tu ntə̀ŋ anə. Yi à còm də, NE'E JISÒS NƏ̀ YI TESƏ MVWE' LAK NAZARƏ̀, YI ŊKUM B̀ JUS WÈŊ. 20 Wo à còm yà' bə ncèep lak zəzok tɛ'. Mòk à ye ncèep lak Hibrù, mòk Rumà nə ye Gris. Bʉ̀ʉ Jus wèŋ a ta yusə̀ wo à còm naaŋ sə vɛ'ɛ bwìŋ ŋkʉ̀ʉŋntɛ̀ŋ, bʉsə̀ mvwe' sə̀ wo ànə tɛ'lə yi sə à kʉəp lò mʉ ntòlak. 21 Ŋgàa fa satikàʼa bʉ̀ʉ Jus sə wèŋ à yə fana wo kə dʉk fa Palè nə də nà' kà də “Nèʼe Ŋkum bʉ̀ʉ Jus wèŋ” còm. Wo də nà'a com lɛ də, “Ŋwə̀ ènə dʉk yi də yi ŋkum bʉ̀ʉ Jus wèŋ.” 22 Palè nə dʉk wo də, “Yusə̀ mʉ̀ còm yà' laŋ, ye də yà' mè vɛ'nə.” 23 Ghà nə̀ sojàa sə wèŋ à tɛ'lə wes yi mʉ ntə̀əŋ anə fana wo jəŋ cə̀ək ye sə, nə gapsə yà' bòp kwè, sojàa sə jəŋ mò'fis, mò'fis. À bwehe cu megu mok sàro ye, nə̀ nà' à ye lòŋtòŋ, nə kà cù mvwe' sə̀ wo à tè' tè'lə tse'. 24 Ànə geŋ wo dʉk də, “Vesùwèeŋ kà nà' sà'rə̀ bʉpsə̀. A təm bèŋ fo' ya a riŋ ŋwə̀ nə̀ yi nə zʉ nà'.” Yè'sə ànə sə ye vɛ'nə fana yà' megu mvə̀'nə̀ wo ànə com yà' ndzənə ŋwàk Nwì sə. Wo ànə com nja də, Wo a jə cə̀ək am, nə gapsə jəŋ yà', nə sə təm bèŋ də ya wo ye ŋwə̀ nə̀ yi nə jəŋ cə̀k àm mòk. Yà'a mvə̀'nə̀ sojàa sə wèŋ à gʉ̀ sə. 25 Bʉ̀ʉ sə̀ wo à təəŋ kʉəp lò mvwe' ntə̀əŋ sə̀ wo à tɛ'lə Jisòs mbwa sə à ye ma Jisòs nə bə moma ma ye nə nə̀ ŋwàŋwè. Mòk à ye fe'lə fo' Mèri nə̀ yi ŋgwe Klopà bə Mèri nə̀ mvweʼ lak Màdàlinà nà'a. 26 Jisòs ànə ye ma ye bə mofàk ye nə̀ yi à sə dzəmgə̀ nà' wùriŋ nə mvə̀'nə̀ wo tə kok fo' fana yi dʉk fa ma ye nə də, “Màmi, kʉ̀k mo yòo nà'.” 27 Nə bʉʉŋ dʉk fa mofàk ye nə sə̀' də, “Kʉ̀k ma yòo nà'.” Ye jəŋ mvə̀k ànə, mofàk ye nə à jə lò ma Jisòs, nə sə kə cum mok bə nà'. 28 Yà'sə à mèe, Jisòs riŋ də fàak ye mè mok sə̀ laŋ fana yi dʉk də, “Njè ndzəp sə ya mʉ.” Yi ànə cep yè'sə də ya yusə̀ wo à còm nòŋsə yà' ndzənə Ŋwàk Nwì sə bʉʉŋ və zìnə. 29 Ànə ye ŋga ŋgàp mòk à ye fo' bə rùuk sə̀ cəcəp ca. Fana wo jəŋ kùsa, nə tsəp gesə sənə rùuk sə, nə tse' gesə nà' bə ntatʉ kə̀ cùhu Jisòs anə. 30 Jisòs à no yà' fana yi dʉk də, “Yà' mè mok laŋ.” Fana yi zəm tsoŋ tu ye sə nze, nə fis me'rə yòŋsə̀ ye. 31 Nùmbu ànə à ye nùmbu nə̀ wo à sə fʉ̀hʉ də ndzəm seŋ tsoŋ fana ye dzə̀. Wo à ka dzəm də nùmbu dzə̀ə ye ŋga vèe bwìŋ kə̀ mʉ ntə̀əŋ dzəm. Dzə̀ ànə à ye sə̀' nə̀ ghaŋ wùriŋ. Fana bʉ̀ʉ Jus sə wèŋ kə fek Palè də nà'a fa wo mandzə̀ ya wo kə dzəp kʉ'rə vəp bʉ̀ʉ sə̀ wo tɛ'lə yà'wèŋ sə ya yà'wèeŋ kpʉ toho ŋga wo kə tuuŋ. 32 Ànə geŋ sojàa sə wèŋ lo kə dzəp kʉ'rə nə̀ mò'fis, nə kə kʉ'rə nə̀ ba, wo sə̀ wo à tɛ'lə wo bə Jisòs wèŋ sə. 33 Wo à kə̀ dzèŋ bohò Jisòs fana wo ye ŋga yi kpʉ ye sə laŋ, wo me'rə yi, nə kà kùu ye sə mok dzə̀p kʉ'rə̀. 34 Sojà mòk à jə kòŋ ye, nə sop Jisòs bə zeŋ fʉ nca mvàa vàap. Ndʉəm bə ndzəp caŋ tesə tsoŋ fo'. 35 Ŋwə̀ nə̀ yi à yə bum yè'sə bə lis mvə̀'nə̀ yà' ànə ye nə, sə tsə̀' yè'sə yi. Yi sə cèp zìnə, nə riŋ də yi sə cep yusə̀ yà' ànə ye vɛ'nə. Yi sə tsòho fa weŋ bum yè'sə də ya wèeŋ dzəm yàwèŋ sə̀'. 36 Bum yè'sə à sə ye vɛ'nə ya yà'a kə bʉʉŋ və megu mvə̀'nə̀ wo ànə com ndzənə ŋwàk Nwì sə. Wo à còm də, “Wo nə kà vəp ye nə̀ mò'fis kʉp.” 37 Wo à còm mok mvwe' mòk nja sə̀' də, “Bwìŋ nə yə ŋwə̀ nə̀ wo à sòp yi nə.” 38 Yà'sə à mèe, fana ŋwə̀ nəmòk nə̀ wo à sə togə̀ yi də Jòsep à və̀ kə̀ ye Palè, nə lɛŋ nà' də yi kə jəŋ vè Jisòs nə. Palè à dzəm, fana yi lo, nə kə jəŋ nà'. Liŋ lak Jòsep ènə à ye də Àrìmàtayà. Yi ànə ye sə̀' ŋwə̀ nə̀ yi à yù mandzə̀ Jisòs, nə sə swihi, swihi bʉsə̀ yi à sə wəp bʉ̀ʉ Jus wèŋ. 39 Nìkòdemù nə̀ yi ànə kə tseŋ nooŋ Jisòs fa' ndzəmə̀ nà'a à ye sə̀' bə Jòsep nə bəbɛ'. Yi à kə̀ jə və̀ nsàap ncə̀əp mok sə̀ wo to yà' də, “Me” bə mòk də, “Alò” wèŋ nduk. Ncə̀əp sə à rwì' dzèŋ co kilù hum tàŋ vɛ'ɛ. 40 Wo à jə vè ni' Jisòs nə, nə lim gesə ndzənə cə̀k bə ncə̀əp sə wèŋ, bʉsə̀ yà'a mvə̀'nə̀ bʉ̀ʉ Jus wèeŋ tuuŋgə̀ bwìŋ vɛ'nə. 41 Mvwe' sə̀ wo à tɛ'lə Jisòs mʉ ntə̀əŋ sə, gadì mok à kʉəp kok fo'. Sè à ye mʉ gadì anə sə̀ wo à ka ŋwə̀ nəmòk ca ntò tuuŋ yuk. 42 Ànə ye də nùmbu ànə à ye nùmbu nə̀ wo sə fʉ̀hʉ də ndzəm seŋ tsoŋ fana ye dzə̀ fana wo caŋ tuuŋ gesə Jisòs nə mok fa'nə bʉsə̀ mvwe' sə à ye mvwe' jəjo.

20

1 Nùmbu nə̀ tɛ' à ye ŋga a nù Sondè, nə̀ zəzòŋ ŋga cu ntò jàrə jàrə fana Mèri nə̀ mvwe' lak Màdalà à lòkok, nə lo mvwe' sèe sə. À kə̀ dzèŋ fo', yi ye ŋga wo dzərə fis gɛsə ma lìs nə̀ wo à lok ncùu sèe sə bə zeŋ nə laŋ. 2 Yi caŋ bwi foho lo, nə kə tseŋ Saimʉ̀ Pità bə mo fàk Jisòs nə̀ Jisòs à sə dzəmgə̀ yi wùriŋ nə, fana yi tsok yà' də, “Wo fis gɛsə lò vè ni' Tà nə sə mvwe' sèe sə̀ wo a tuuŋ yi ca sə laŋ. Vès ka mvwe' sə̀ wo jə lò yi sə mok riŋ.” 3 Pità bə mo fàk mòk nə caŋ lo mvwe' sèe sə. 4 Mo fàk mòk nə caŋ ghak Pità, nə lo ye mantombì kə dzeŋ mvwe' sèe sə. 5 Yi à kə̀ bʉhʉ, nə kʉk gesə sənə sèe sə. Yi ye megu cə̀ək sə̀ wo à lim vè Jisòs bə zeŋ sə, nə kà ca ni lò. 6 Ànə geŋ Saimʉ̀ Pità nə̀ yi à sə bɛ' və̀ nà' nə à kə̀ dzèŋ ye. Yi ca ni lo sə mvwe' sèe sə jwaŋ. Yi ye cə̀ək sə̀ wo à tuuŋ nà' bə zeŋ sə ŋga yà' nò ca. 7 Yi ye cə̀k nə̀ wo à lim tu Jisòs bə zeŋ nə ŋga wo lim benə nà' cak, nà' nooŋ ca zok. 8 Fana mo fàk mòk nə̀ yi à kə̀ dzèŋ to fo' yi nə ni lo ca sə̀'. Yi ye, nə dzəm də Jisòs nə ka ca ye anə zìnə. 9 À kə̀ dzèŋ haaŋ mvə̀k ànə ŋga wo ka bə ncèp nə̀ wo à còm nà' ndzənə ŋwàk Nwì də Jisòos nə kpʉ, nə lokok nà'a ntò rɛɛŋ. 10 Ànə geŋ bwe Jisòs yà'sə wèŋ bwi foho lo lak. 11 Mèri à bwìŋ və̀ mvwe' sèe sə, nə kə təəŋ fo' sə mbiŋ, nə sə waŋ. Yi ànə sə waŋ fana yi bʉhʉ tsoŋ, nə kʉk gesə lo sənə sèe sə. 12 Yi ye masinjàa Nwì ba ŋga wo nitse' cə̀ək sə̀ fəfəp pup pup. Wo à cu mvwe' sə̀ wo ànə noŋsə vè ni' Jisòs fo' sə. Mòk à cu mvwe' sə̀ tu Jisòs à ye fana mòk cum mvwe' sə̀ kùu ye ànə ye sə. 13 Wo fek yi də, “Wù sə wa yà, màmi?” Yi dʉk fa yà' də, “Wo jə lò Tà àm. Mʉ̀ ka mvwe' sə̀ wo kə̀ nòŋsə yi sə riŋ.” 14 Yi ànə cep wes vɛ'nə fana yi bʉʉŋ, nə ye Jisòs ŋga nà' tə kok fo' fana yi kà nà' rì. 15 Jisòs nə fek yi sə̀' də, “Wù sə wa yà màmi? Wù sə làp ndà?” À gʉ̀ bohò Mèri nə co nà'nə ŋwə̀ nə̀ yi sə kʉ̀k gadì nə̀ fo' nə yi fana Mèri nə dʉk fa nà' də, “Tɛ̀'mòk, a ye-a ŋga wù jə lò yi wù fana wù kə niŋ fa mʉ mvwe' sə, ya mʉ kə jəŋ yi.” 16 Jisòs nə to nà' bə liŋ də, “Mèri.” Mèri bʉʉŋ, nə cep fa nà' bə ncèep lak Hibrù wèŋ dʉk də, “Ràbonì.” Ncèp nə̀ də Ràbonì ànə yà'sə də, “Cicà àm.” 17 Jisòs dʉk fa nà' də, “Kà mʉ koho tse' bʉsə̀ mʉ̀ ka mʉ bohò Tɛ̀' am ntò lo. Dù lo, nə kə tsok fa bwema am wèŋ də mʉ̀ tə lə̀lò mʉ la'à Tɛ̀' am, nə̀ yi sə̀' Tɛ̀' àwèŋ nə. A yi nə̀ yi Nwì àm, yi sə̀' Nwì àwèŋ pwe'.” 18 Mèri nə à lòo, nə kə tsok fa bwe nà' sə wèŋ də yi yə Tà Jisòs laŋ. Yi à tsòho fa wo yusə̀ nà' à cèp bohò yi sə pwe'fo'. 19 À kə̀ dzèŋ nùmbu ànə, nə̀ ntɛŋ à yèto ànə ŋga a nconùm, bwe Jisòs sə wèŋ kə be'lə cum mʉmvwe' ndap mòk mvwe' mò'fis. Wo ànə lok ncù bʉsə̀ wo à sə wəp bʉ̀ʉ Jus wèŋ. Wo də wo kʉk à, ŋga Jisòs nə tə nè' mʉtsətsəʼrə wo anə. Yi cepsə yà' də, “Fifi ye bohò wèŋ lòoŋ.” 20 Yi ànə cep wes vɛ'nə fana yi niŋtsok fa wo bo ye bə ncanvàaŋ ye. Bwe ye sə à yə yi, wo kwa vɛ'ɛ wù kà fʉ̀'. 21 Jisòs nə dʉk fe'lə fa yà' sə̀mok də, “Fifi ye bohò wèŋ.” Nə dʉk mok sə̀' də, “Mvə̀'nə̀ Tɛ̀' àm à tum mʉ, mʉ̀ sə tumsə lò weŋ sə̀' vɛ'nə.” 22 Ànə geŋ yi yoŋsə fa yà'wèŋ yòŋsə̀, nə dʉk də, “Wèeŋ jəŋ, mʉ̀ yòŋsə̀ fa weŋ Yòŋsə̀ Nwì. 23 Ye də a ye-a ŋga wèŋ swì fa ŋwə̀ nəmòk bʉp ye fana Nwìi nə swi fa ŋgə̀ŋgàŋ sə̀'. A ye-a ŋga wèŋ ka də wèŋ swì fa yi bʉp ye nə dʉk, fana Nwìi nə kà ŋgə̀ŋgàŋ sə̀' swì fa.” 24 Ghà nə̀ Jisòs ànə kə tseŋ me bwe ye wèŋ faʼ yàʼa à ye ŋga Tomos nə̀ wo togə̀ yi mok də mofɛs nà'a ka ye fo' yeŋ. 25 Tomos nə à və̀ maŋkwɛ̀ŋ fana wo tsok fa yi də, “Vès yə Tà àvès nə laŋ.” Tomos nə dʉk ye də, “A ye-a ŋga mʉ̀ ka mvwe' mbɛŋ sə̀ wo à ta yi luwa yà'a ye nə kà bə ndubo àm jwɛŋ, nə kà bo am mvwe' sə̀ wo à sòp yi fʉ ncanvàa yà'a sò gèsə̀, ye də mʉ nə kà yàm də a zìnə dzəm yuk.” 26 À kə̀ cà nùubu fwame' fana bwe Jisòs sə kə benə fe'lə mʉ nda'à sə̀mok. À ye mok ŋga Tomos nə fo' bə yà'wèŋ. Wo ànə lok ncùu sə lo'o fana wo ye ŋga Jisòs nə tə cà mʉtsətsəʼrəə wo sə̀mok. Yi cepsə yà' də, “Fifi ye bohò wèŋ.” 27 Yi dʉk fa Tomos də, “Jwɛŋ ja'a yòo bo am ɛ̀. Jəŋ bo yo, nə jwɛŋ ja'a mvwe' nə̀ fʉ ncanmvàaŋ mʉ̀ nə ɛ̀. Kà də wu sə mərə fe'lə mok dʉk, dzəm lɛ mok dzəmə.” 28 Tomos dʉk fa nà' də, “Tà àm, nə ye Nwì àm.” 29 Jisòs dʉk fa nà' də, “Wù dzəə̀m nə ŋga'a bʉsə̀ wù yə mʉ bə lis yo. Anə ye kwəkwa bohò bʉ̀ʉ sə̀ wo ka bə lis ntò ye, nə dzəm yà'.” 30 Jisòs à gʉ̀hʉ maŋgəŋgèeŋ mok mʉ lisə̀ bwe ye sə wèŋ wùriŋ. Wo à ka yà'sə ndzənə ŋwàk nèʼe com gesə. 31 Bum sə̀ wo a còm yà' yèʼe, wo à còm də ya wèeŋ dzəm də Jisòos Ŋkum ŋgà gèm bwìŋ nə̀ yi mo Nwì nə. Wèeŋ dzəm bohò yi vɛ'nə fana wèŋ tse' lùŋ nə̀ nə̀ zìnə nə̀ nàʼa bə liŋ ye nə.

21

1 Mvə̀k nəmòk à ye sə̀' nə̀ Jisòs ànə niŋ ni' ye bohò bwe ye mok wèŋ ŋga wo mvwe' tə̀m Tɛ̀beriyà. Ye'e mvə̀'nə̀ yà' ànə ye sə. 2 nùmbu mòk à ye ŋga Saimʉ̀ Pità cu mvwe' mò'fis bə Tomos nə̀ wo togə̀ yi mok də mofɛs, bə Nàtanyà nə̀ yi à və̀ mvwe' lak Kanà nə̀ mvwe' nzeŋgòŋ Galìli. Bwe Zebèdi à ye fo' ba, nə ye bwe Jisòs mok wèŋ sə̀' bwìŋ ba. 3 Saimʉ̀ Pità à dʉk fa wo də, “Mʉ̀ sə lò yu am mvwe' fuʼfuk.” Wo dʉk bwi yàwo sə̀' də, “Vès dzəm ŋgò lò vesùwèŋ bəbɛ'.” Fana wo tesə lo kə ni ŋgwes mok, nə lo. Wo à fuk nòoŋ tsoŋ ciŋ, ciŋ, nə kà yumok ko. 4 Tsok à rɛŋ ŋga nùm sə də yi bap kok fana Jisòs nə tesə təəŋ ndzə ŋgʉ ndzəp anə. Bwe ye sə wèŋ kà rì də a yi nə rì. 5 Jisòs nə fek gesə yà' də, “Ŋgàta, wèŋ ko yumok à?” Wo də, “Hai'.” 6 Yi dʉk fa yà' də, “Wèeŋ jəŋ-a ram sə nə mak tsoŋ gesə-a yà' bo ma zʉ, ŋgʉ ŋgwes nə fa'a ɛ̀. Wèeŋ nə ko fuk fo'.” Fana wo mak gesə ma nə̀ yi dʉk nə. Fuk ni ca nsàp nə̀ à ghak wo ŋgò sə̀ fəsə və̀ ram sə sə ŋgwesə̀ anə. 7 Mofàk Jisòs nə̀ yi à sə dzəmgə̀ nà' wùriŋ nə à dʉk fa Pità də, “Nà'nə Tà.” Pità ànə yuk vɛ'nə fana yi te' ni cə̀ək ye bʉsə̀ à ye ŋga yi a fweŋ cə̀ək ye sə də ya yi gʉ fàk. Ànə geŋ yi li ni sə ndzəpə̀ anə, nə lo kə ye Jisòs. 8 Bwe ye mok sə wèŋ à cu malì sə ŋgwesə̀ anə. Wo sə və sə̀', nə sə soŋ və ram nə ŋga nà' rwiŋ bə fuk ca wùriŋ. Mvwe' sə̀ wo à ye sə, ŋgò kə̀ dzèŋ mʉ mfèŋ à ka sə̀sap sə̀' yeŋ. Yà' à ye megu co mità ŋkʉ̀ mò'fis. 9 Wo à kə̀ tesə mʉ mfèŋ fana wo ye ŋga mis sə kə bə fuk ca nə ye bə brɛd sə̀'. 10 Jisòs dʉk fa wo də, “Wèeŋ fis jə və fuk mok sə̀ wèŋ ko sə fɛŋ.” 11 Saimʉ̀ Pità à bwìŋ lò mvwe' ŋgwes nə sə̀mok. Yi soŋ fis və ram nə mʉ mfèŋ. Fuk sə̀ ghaŋ à rwiŋ ca vɛ'ɛ hip. Yà' à ye pwe' ŋkʉ̀ mò'fis bə fuk hum tàŋ-ncòp-tɛ'. Fuk sə à ye ca ŋkʉ̀ʉŋ vɛ'nə, ram nə kà sə̀ sàhà. 12 Jisòs dʉk fa wo də, “Wèeŋ və kə zʉ.” Fana wo və. mʉtsətsəʼrəə bwe ye sə pwe', ŋwə̀ nə̀ mò'fis co yi baŋ ntʉm, nə fek-a nà' də, “Wu yè'sə ndà?” à ka ye lok. Wo à rì də a Tà nə. 13 Jisòs à kə̀ jə brɛd nə, nə bə'rə gapsə fa wo bə fuk sə sə̀'. 14 Ghà nə̀ Jisòs à lòkok mvwe' kpʉ fana nèʼe nə̀ kɛ̀' tɛ' mvə̀'nə̀ yi à niŋ fa ni' ye bohò bwe ye. 15 Wo ànə zʉ wes fana Jisòs nə fek Pità də, “Saimʉ̀ mo Jon, wù dzəm mʉ bə ntʉm yò pwe' nə casə yèʼe pwe' à?” Pità də, “Ŋ̀, Tà, wù rì də mʉ̀ dzəm wu.” Yi dʉk fa nà' də, “A ye-a də wù dzəm mʉ fana wu sə kʉk fa mʉ lis bə bwe nsùŋgaaŋ am.” 16 Jisòs cep fe'lə bohò Pità nə, nə̀ kɛ̀' ba də, “Saimʉ̀ mo Jon, wù dzəm mʉ bə ntʉm yò pwe' à?” Yi dʉk fəsə fa nà' sə̀mok də, “Ŋ̀, Tà, wù rì də mʉ̀ dzəm wu.” Yi dʉk fa nà' sə̀mok də, “Sə gʉ̀msə fa-a mʉ nsùŋgaaŋ am.” 17 Mok nə̀ kɛ̀' tɛ', yi fek nà' sə̀mok də, “Saimʉ̀ mo Jon, wù dzəm mʉ à?” Ntʉm bʉp Pità, bʉsə̀ nà' fek fis yi nə̀ kɛ̀' tɛ' də, “Wù dzəm mʉ àlɛ?” Pità nə dʉk fa nà' də, “Tà, wù rì bum pwe'. Wù rì də mʉ̀ dzəm wu.” Jisòs dʉk fa nà' də, “Kʉk fa-a mʉ lis bə nsùŋgaaŋ am.” 18 Yi cep fe'lə fa nà' sə̀' də, “Mʉ tsok fa wu ŋkèm ncèp dʉk də, à ye to ŋga wu ntò wà'ŋwè, wù sə kiŋsə ni' yò, nə sə lo yuyo mvwe' sə̀ wù dzəm. Wu rèŋ ntsə'mòk fana wù saŋ bo yo, ŋwə̀ nə̀ zok kiŋsə wu, nə bək jə lo wu mvwe' sə̀ wù ka dzəm.” 19 Jisòs à cèp yè'sə ŋgò ni' tsə̀' fa Pità nsàp kpʉ nə̀ nà'a nə kə kpʉ ŋgò gʉ̀ liŋ Nwìi ye kə̀kuk. Yi à cèp wes vɛʼnə fana yi dʉk fa nà' də, “Yuŋ və mʉ.” 20 Pità à bʉ̀ʉŋ kʉ̀k, nə ye mo fàk Jisòs nə̀ Jisòs à sə dzəm nà' wùriŋ nə ŋga nà' sə bɛ' və̀ wo sə̀'. À ye sə̀' yi nə̀ yi ànə yəhə naaŋ lo Jisòs fa' mʉ ni'ì ŋga wo sə zʉ bɛŋ, nə fek nà' də, “Tà, ŋwə̀ nə̀ yi nə seŋ wu nə ndà lɛ” nà'a. 21 Pità ànə ye nà' fana yi fek Jisòs də, “Tà, ŋwə̀ nèʼe ye-ɛ?” 22 Jisòs dʉk fa fəsə nà' də, “A ye-a ŋga mʉ̀ də yi cum fo' ŋwəm tə̀tè mʉ̀ bwi və nùu, nzak njò ye fo' yà? Bɛ' və̀ mʉ yò fɛŋ ntɛ̀ŋ.” 23 Ànə geŋ bwe ye sə mok ye ŋgò cèp lò kɛ' də Jisòs dʉk də mo fàk ye nèʼe nə kà kpʉ yuk. Megu də Jisòs à ka də nà'a nə kà kpʉ dʉk. Yi à dʉk də, ŋga ni' ye bò-a yi də nà'a cum fo' ŋwəm tə̀tè yi kə bwi və, nzak nà' ye fo' yà lɛ? 24 Vès rì də mo fàk nə̀ Jisòs à cèp bum yèʼsə bə liŋ ye nə sə tsə̀ʼ faà nə weŋ yàʼ yi. Yi à còm ŋwàk ènə sə̀' yi. Vès rì sə̀' də yusə̀ yi cèp sə zìnə. 25 Bum mok cu sə̀ Jisòs à gʉ̀ yà', yà'a vɛ'ɛ wùriŋ. Wo à còm gèsə-a yà' ndzənə ŋwàk mò'fis, mò'fis làaŋ, bwɛ̀rɛ kàmòk ŋwàha sə yam casə nzeŋgòŋ nèʼe pwe'.


AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE