Venda of South Africa.

JOHN

Johanisi 1

Ipfi a re Muṋe wa vhutshilo

1 U rangani ha zwoṱhe Ipfi o vha e hone, huno Ipfi o vha e na Mudzimu, nahone e Ene Mudzimu. 2 Ene o vha e na Mudzimu u rangani. 3 Zwithu zwoṱhe zwo vha hone ngae; a hu na na tshithihi tshe tshi si vhe hone ngae. 4 O vha e Ene vhutshilo, huno vhutshilo honoho tsho vha tshi tshone tshedza tshi vhonetshelaho vhathu. 5 Tshedza tshi vhonetshela swiswini, hone swiswi a ḽo ngo vhuya ḽa tshi dzima. 6 Ho vhuya ha vha na muṅwe munna a no pfi Johanisi ó rumiwa nga Mudzimu. 7 Onoyo o ḓa e ṱhanzi uri a ṱanziele nga tshedza uri vhoṱhe vha tende nga vhuṱanzi hawe. 8 O vha e si ene tshedza, o vha o tou ḓela u ṱanziela tshedza. 9 Tshone tshedza vhukuma tshi vhonetshelaho vhathu vhoṱhe ho vha hu hone tshi tshi khou ḓa shangoni. 10 O vha e fhano shangoni, huno naho shango ḽo vha hone ngae, a ḽo ngo mu ḓivha. 11 O ḓa shangoni ḽawe, hone vha hawe vha si mu ṱanganedze. 12 Hone vhoṱhe vhe vha mu ṱanganedza vha mu fulufhedza, o vha ṋea pfanelo ya u vha vhana vha Mudzimu, 13 vhá songo tsha tou bebwa nga malofha kana nga u tamana ha vhathu zwavho kana nga u funa ha munna, vho tou bebwa nga Mudzimu Ene muṋe. 14 Ipfi a vha muthu wa ṋama, a dzula na riṋe, ra vhona vhugala hawe, vhune Khotsi a ṋea Murwa wawe muthihi fhedzi, e na vhuthu vhuhulu, na u fulufhedzea tshoṱhe. 15 Johanisi ndi ṱhanzi yawe. O ṱanziela nga u tou huwelela a ri, “Uyu-ha ndi Ene we nda vha ndi tshi khou amba Ene zwiḽa ndi tshi ri, ‘Onoyo ane a ntevhela u a mphira, ngauri o vha e hone nṋe ndi sa athu bebwa.’ ” 16 O ḓi ri itela vhuthu roṱhe a ḓi dovha na u dovha, zwi tshi bva tshisikuni tshawe tsho ḓalaho vhuthu. 17 Mulayo Mudzimu o u ṋea vhathu nga tshanḓa tsha Mushe; vhuthu hawe na ngoho yawe zwa ḓa nga Yesu Khristo. 18 A hu na na muthihi o no vhuyaho a vhona Mudzimu; we a ita uri vhathu vha mu ḓivhe ndi Mubebwa-e-eṱhe, Mudzimu ngae, ane a vha tsini-tsini ha Khotsi. 19 Vhuṱanzi ha Johanisi Mulovhedzi khovhu ha musi Majuda vha Jerusalema vho ruma vhotshifhe na Vhalivi uri vha mu vhudzise uri ene ndi ene nnyi. 20 O bula a sa dzumbi a ri, “Nṋe a si nṋe Mesia.” 21 Vhone vha mu vhudzisa vha ri, “Zwino ri ḓo ri ndi vhone vhonnyi-ha? Kani ndi vhone Vho-Elia zwavho?” “Na onoyo a thi ene.” “Kani ndi vhone uḽa Muporofita we a pfi u ḓo ḓa?” Ene a ri, “Hai.” 22 “Zwino ri ḓo ri ndi vhone vhonnyi-ha? Ri fanela u ḓivha uri ri ḓo swika ngei ha vho ri rumaho ra vha vhudza mini. Vhone vhaṋe vha tshi ḓiamba vha ri ndi vhone vhonnyi?” 23 Ene a fhindula nga maipfi a muporofita Yesaya a ri, “Ndi nṋe ipfi ḽa muhuweleli a re sogani, ḽi ri, ‘Lugiselani Muṋe washu nḓila i tou tswititi!’ ” 24 Vhaṅwe vha avho vhaḓinḓa vho vha vha tshi bva ha Vhafarisei; 25 vhone vha vhudzisa vha ri, “Zwino arali vhe si vhone Mesia kana Elia kana ene muporofita khezwi vha tshi lovhedza?” 26 Johanisi a fhindula a ri, “Nṋe ndi khou lovhedza nga maḓi zwao, fhedzi henefha vhukati haṋu hu na muṅwe ane ni si mu ḓivhe. 27 Ene u khou ntevhela, naho zwo ralo a zwo ngo mpfanela na u pfuṋulula thambo dza navhula dzawe.” 28 Hezwo zwoṱhe zwo itea Bethania seli ha mulambo wa Jorodani; ndi hone he Johanisi a vha a tshi khou lovhedza hone.

Ngwana ya Mudzimu

29 Nga matshelo Johanisi a vhona Yesu a tshi khou ḓa khae, a ri, “Khoyu-ha Ene Ngwana ya Mudzimu, o hwalaho vhutshinyi ha shango! 30 Uyu ndi Ene we nda vha ndi tshi khou mu ṱanziela zwiḽa ndi tshi ri, ‘Hu na muṅwe munna ane a khou ntevhela; naho zwo ralo u a mphira; Ene o vha e hone nṋe ndi sa athu bebwa!’ 31 Ndo vha ndi sa ḓivhi uri u ḓo vha ufhio, naho zwo ralo, nṋe u lovhedza nga maḓi ho vha hu u itela uri Vhaisraele vha mu ḓivhe.” 32 Johanisi a dovha a ṱanzilela a ri, “Ndo vhona Muya Mukhethwa a tshi tsa nga tshivhumbeo tsha ḽiivha a tshi bva ṱaḓulu a kavha khae. 33 Na nṋe ndo vha ndi sa mu ḓivhi, hone Mudzimu, Ene we a nthuma uri ndi lovhedze nga maḓi, o mmbudza a ri, ‘Ane wa ḓo vhona Muya a tshi tsela khae a dzula tshoṱhe khae, onoyo ndi Ene ane a ḓo lovhedza vhathu nga Muya Mukhethwa.’ 34 Hezwo nṋe ndo tou zwi vhona, zwino ndi ṱanzilela ndi ri ndi Ene Murwa wa Mudzimu.”

Vhafunziwa vha Yesu vha u thoma

35 Nga matshelo Johanisi o vha e henefhaḽa e na vhaṅwe vhafunziwa vhawe vhavhili. 36 A vhona Yesu a tshi khou fhira, a ri, “Khoyu-ha Ene Ngwana ya Mudzimu.” 37 Avho vhafunziwa vhavhili vha tshi pfa a tshi ralo vha mbo ḓi tevhela Yesu. 38 Yesu a tshi rembuluwa a vhona vha tshi khou mu tevhela, a vha vhudzisa a ri, “Nṋa ni khou ṱoḓa mini?” Vhone vha fhindula vha ri, “Rabi, nṋa vha dzula ngafhi?” (Rabi ndi u ri Vhafunzi). 39 Ene a fhindula a ri, “Iḓani ni hu vhone.” Ndi hone vha tshi ṱuwa nae vha yo vhona hune a dzula hone, vha ita na u ṱwa nae ḓuvha ḽoṱhe. (Izwo zwithu zwo itea henefha nga 4 masiari.) 40 Muṅwe wa vhenevho vhavhili vhe vha ri u pfa Johanisi vha tevhela Yesu, ndi Andrisi murathu wa Simoni, Simoni ane ḽiṅwe a pfi Pitrosi. 41 U ṱuwa henefho Andrisi a mbo ḓi wana mukomana wawe Simoni, a mu vhudza a ri, “Riṋe ro wana Mesia.” (Mesia ndi u ri “Mutiwa-nga-Mudzimu”.) 42 Ndi hone vha tshi ḓisa Simoni ha Yesu. Yesu a mu lavhelesa a ri, “Ndi inwi Simoni ṅwana wa Johanisi. Zwino ni vho ḓo pfi Khefasi.” (Khefasi zwi fana na u ri Pitrosi, vhuvhili hazwo zwi amba uri “Tombo”.)

Yesu a tshi vhidza Filipi na Nathaniele

43 Nga matshelo Yesu a vhona uri ndi khwiṋe a tshi ya Galelia. A wana Filipi a mu vhudza a ri, “Kha ri ṱuwe roṱhe ni vhe mufunziwa wanga.” 44 (Filipi o vha a tshi dzula muḓini wa Betsaida, henefho he ha vha hu tshi dzula Andrisi na Pitrosi.) 45 Filipi ene a wana Nathaniele a mu vhudza a ri, “Riṋe ro wana uḽa we Mushe Buguni ya Mulayo a ṅwala ngae, uḽa we na vhaporofita vha mu amba vha tshi ṅwala. Ndi Yesu ṅwana wa Josefa wa Nazaretha.” 46 Nathaniele a ri, “Nṋa hafhu Nazaretha hu nga vhuya ha bva-vho tshithu tshivhuya?” Filipi a ri, “Itonu ḓa ni vhone.” 47 Yesu a tshi vhona Nathaniele a tshi khou ḓa khae a ri, “Muisraele vhukuma ngoyu-ha, muthu a si na vhufhura!” 48 Nathaniele a vhudzisa a ri, “Nṋa vha nnḓivhela ngafhi?” Yesu a fhindula a ri, “Ndo ni vhona ni fhasi ha muhuyu Filipi a sa athu ni vhidza.” 49 Nathaniele a ri, “Vhafunzi, vhone vha Murwa wa Mudzimu! Ndi vhone Khosi ya Israele!” 50 Yesu a ri, “Nṋa ni vho tenda nge nda ri ndo ni vhona ni tshi kha ḓi vha fhasi ha muhuyu? Ni kha ḓi ḓo vhona zwihulu zwi fhiraho izwo kule.” 51 A vha vhudza a ri, “Zwino ipfani-ha: ni ḓo vhona ḽiṱadulu ḽo vulea, vharuṅwa vha Mudzimu vha tshi gonya vha tshi tsela kha Mubebwa-nga-muthu!”

Johanisi 2

Munyanya wa mbingano muḓini wa Kana

1 Ho no fhela maḓuvha mavhili ha vha na munyanya wa mbingano muḓini wa Kana vunduni ḽa Galelia. Mme a Yesu na vhone vho vha vhe hone, 2 huno na Ene Yesu na vhafunziwa vhawe vho vha vho vhidzwa. 3 Musi waini yo no fhela, mme a Yesu vha mu vhudza vha ri, “Vhathu vho fhelelwa nga waini.” 4 Yesu a fhindula a ri, “Vhomme, hezwi a si zwashu. Tshifhinga tshanga a tshi athu swika.” 5 Mme awe vhone vha mbo ḓi amba na vhashumi vha ri, “Tshiṅwe na tshiṅwe tshine a nga ni vhudza ni tshi ite.” 6 Zwino henefho ho vha hu na nkho ṱhanu na nthihi dza matombo dze dza vha dzi tshi fara maḓi a u ḓikumulula nga maitele a Tshijuda. Nkho iṅwe na iṅwe yo vha i tshi ḓala nga litha dzine dza nga lingana 80 u swika dza 120 . 7 Yesu a vhudza vhashumi a ri, “Ḓadzani nkho idzi nga maḓi.” Vhone vha dzi ḓadza dza tou pha. 8 A konou amba navho a ri, “Zwino ikaninyana ni yo ṋea mutshimbidza-mushumo.” Vhone vha ita nga u ralo. 9 Uḽa mutshimbidzamushumo a thetshela aḽa maḓi e a vha o no shanduka waini a sa ḓivhi na uri i bva ngafhi; vhashumi vhe vha ka maḓi ndi vhone vhe vha vha vha tshi zwi ḓivha. Ndi hone a tshi vhidza mukwasha 10 a mu vhudza a ri, “Muṅwe na muṅwe u thoma u fha vhathu waini i ḓifhaho, ha ḓo konou ri musi vho no ḓitakalela a konou bvisa waini zwayo. Matsina inwi waini i ḓifhaho no vha no i vhea u swika zwino!” 11 Enea maḓembe Yesu o a ita muḓini wa Kana vunduni ḽa Galelia tsha vha tshiga tsha u thoma. Henefho ndi hone he a sumbedza vhugala hawe, na vhafunziwa vhawe vha mu fulufhela. 12 Ngavhuya Yesu na mme awe na vharathu vhawe khathihi na vhafunziwa vhawe vha tsela muḓini wa Kapernaumi vha dzula hone maḓuvha a si gathi.

Yesu a tshi pandela vhoramabindu thembeleni

13 Tshifhinga tsha vhuṱambo ha Majuda vhu no pfi Paseka tshi tshi vho sendela, Yesu a gonya Jerusalema. 14 Henefho a wana vharengisi vha kholomo na nngu na maivha khathihi na vhatshintshi vha tshelede vho dzula maḓafulani avho muṱani wa thembele. 15 Yesu a luka tshimebi nga nnzi, a thoma u khadela zwiḽa zwifuwo nnḓa — nngu na kholomo na zwoṱhe, a thenukanya na maḓafula a vhatshintshi vha tshelede, a hasekanya tshelede dzavho kule. 16 Vhanna vhe vha vha vha tshi khou rengisa maivha a vha vhudza a ri, “A bviseleni nnḓa hangei, nnḓu ya Khotsi anga ni songo i ita nnḓu ya mabindu.” 17 Vhafunziwa vhawe vha elelwa fhaḽa Maṅwaloni hu no pfi, “Ndo no tou fhelela nga mbilu i tshi swela nnḓu yau.” 18 Majuda vha dovha vha ya khae vha mu vhudzisa vha ri, “Nṋa ni nga ri sumbedza tshiga-ḓe tsha u sumbedza uri nangoho ni na pfanelo ya u ita hezwo zwithu?” 19 Yesu a fhindula a ri, “Thuthani hei nnḓu ya Mudzimu; Nṋe nga maḓuvha mararu ndi ḓo vha ndo no i vusa.” 20 Vhone vha vhudzisa vha ri, “Ni ḓo i fhaṱa nga maḓuvha mangana? Mararu? Yenei nnḓu yo fhedzaho miṅwaha ya 46 i tshi fhaṱiwa?” 21 Hone Yesu a tshi ri “nnḓu ya Mudzimu” o vha a tshi khou amba muvhili wawe. 22 Musi o no vuswa vhafuni, vhafunziwa vhawe vho ḓo elelwa zwe a vhuya a amba, vha mbo ḓi tenda Maṅwalo, vha tenda na maipfi awe.

Yesu u ḓivha vhathu vhoṱhe

23 Musi Yesu e Jerusalema nga tshifhinga tsha vhuṱambo ha Paseka, vhanzhi vho mu fulufhela vha tshi vhona zwiga zwa maḓembe ane a ita. 24 Hone Ene a si ḓidzumbululele vhone tshoṱhe, ngauri o vha a tshi ḓivha vhathu vhoṱhe zwavhuḓi. 25 O vha a sa lili u vhudzwa zwa muthu; o vha a tshi kona u ḓivha nga eṱhe zwi re mbiluni ya muthu.

Johanisi 3

Ṋegodima a tshi dalela Yesu vhusiku

1 Zwino ho vha hu na muṅwe munna wa tshigwada tsha Vhafarisei a no pfi Ṋegodima. O vha e muṅwe wa vhahulwane vha Majuda. 2 Onoyo o vhuya a ya ha Yesu vhusiku a ri, “Vhafunzi vhanga, ri a zwi ḓivha uri vhone vho tou ruṅwa nga Mudzimu u ḓa u funza vhathu, ngauri a hu na muthu ane a nga kona u ita haya maḓembe ane vhone vha ita arali Mudzimu a si nae.” 3 Yesu a fhindula a ri, “Zwino kha vha pfe-ha: a hu na muthu ane a nga kona u vhona muvhuso wa Mudzimu arali a songo tou thoma a bebwa nga huswa, zwi tshi bva ṱaḓulu.” 4 Ṋegodima a fhindula a ri, “Nṋa zwi nga itea hani uri muthu a dovhe a bebwe o no ḓi vha mukalaha? Kani-ha zwi a konadzea uri a vhuelele muvhilini wa mme awe a bebwe lwa vhuvhili?” 5 Yesu a ri, “Zwino kha vha dzou pfa: a hu na ane a ḓo dzhena muvhusoni wa Mudzimu arali a sa athu bebwa zwi tshi bva kha maḓi na Muya Mukhethwa. 6 Muthu wa ṋama u beba muthu wa ṋama ngae; Muya ndi Ene a bebaho muthu lwa muya. 7 Vha songo kanuka ndi tshi ri inwi ni fanela u tou bebwa nga huswa. 8 Muya u vhudzula u tshi ya hune wa funa. U unga hawo muthu u a hu pfa, hone ha ḓivhi hune wa bva na hune wa ya. Zwo ralo na kha muṅwe na muṅwe o bebwaho nga Muya.” 9 Ṋegodima a vhudzisa a ri, “Nṋa zwenezwo zwi nga konadzea hani?” 10 Yesu a mu fhindula a ri, “Nṋa vhone izwi vha kundwa ngani u zwi ḓivha ngeno vhe vhone mufunzi wa Israele? 11 Zwino kha vha dzou pfa-ha: riṋe ri amba tshine ra tshi ḓivha nahone ri ṱanzilela zwe ra tou vhona; hone inwi a no ngo ṱanganedza vhuṱanzi hashu. 12 Nṋa arali ni sa tendi ndi tshi ni vhudza zwa fhano shangoni, nda ni vhudza zwa ṱaḓulu ni ḓo tenda hani? 13 A hu na muthu o no gonyaho ṱaḓulu arali e si onoyo we a tou tsa a tshi bva hone, ndi amba Ene Mubebwa-nga-muthu. 14 “U nga Mushe o imisela ṋowa nṱha sogani yó fhahewa kha thanda, na Mubebwa-nga-muthu o fanela u ḓo imiselwa nṱha nga u ralo, 15 uri muṅwe na muṅwe ane a mu fulufhela a vhe na vhutshilo vhu sa gumi nga Ene. 16 Mudzimu shango o ḽi funa zwihulu lwe a vhuya a kumedza Murwa wawe muthihi fhedzi, uri muṅwe na muṅwe ane a mu fulufhela a si lovhe, tshawe hu vhe u wana vhutshilo vhu sa gumi. 17 Mudzimu a tshi ruma Murwa shangoni o vha a sa khou itela u haṱula shango, ho vha hu uri a tshidze shango ngae. 18 “Ane a mu ṱanganedza ha nga haṱulwi; ane a mu landula, Ene o no ḓi haṱulwa nge a landula Murwa muthihi fhedzi wa Mudzimu. 19 Ndi uri mafhungo a khaṱhulo o tou rali: Tshedza tsho ḓa shangoni, vhathu vhone vha takalela swiswi u fhira tshedza nge mishumo yavho ya vha i mivhi. 20 Ndi uri vhaitazwivhi vha vhenga tshedza nahone a vha ḓi khatsho, ngauri vha ofha uri mishumo yavho i nga ḓo vhonololwa; 21 ane a ita zwi re zwone, ene u a ḓa tshedzani, uri hu vhonale uri zwe a ita o zwi ita zwi tshi bva ha Mudzimu.”

Yesu na Johanisi Mulovhedzi

22 Ngavhuya Yesu a ṱuwa na vhafunziwa vhawe vha ya vunduni ḽa Judia, zwa ita maḓuvha vhe henefho, a tshi khou lovhedza. 23 Johanisi na ene o vha a tshi khou lovhedza Ainoni hune hu si vhe kule-kule na Salimu, ngauri ho vha ho ḓala maḓi henefho. Vhathu vho vha vha tshi khou ḓi ya khae henefho a tshi vha lovhedza. 24 (Nga tshifhinga itsho Johanisi o vha a sa athu kudzwa dzhele.) 25 Zwino ha vuwa khani vhukati ha vhafunziwa vha Johanisi na muṅwe Mujuda vha sa anḓani kha zwa mulayo wa u ḓikumulula. 26 Ndi hone vha tshi ya ha Johanisi vha mu vhudza vha ri, “Vhafunzi, vha kha ḓi humbula uḽa munna we vha vha vhe nae zwiḽa ri ngei seli ha Jorodani? Ri amba uḽa we vha mu ṱanziela. Zwino onouḽa munna u khou lovhedza-vho nahone vhathu vhoṱhe vha vho khunyelela khae!” 27 Johanisi a fhindula a ri, “A hu na muthu ane a nga sokou wana tshithu arali a songo tou tshi fhiwa nga Mudzimu. 28 Inwi vhaṋe ni dziṱhanzi dza zwiḽa ndi tshi ri, ‘Nṋe a si nṋe Mesia, nṋe tshanga ndi tou vha muthu o rumiwaho u ḓivhadza u ḓa hawe.’ 29 Muselwa ndi wa mukwasha; khonani ya mukwasha tshayo i takadzwa nga maanḓa nga u pfa ipfi ḽa mukwasha, yone yo ḓiimela zwayo yo thetshelesa. Nṋe na ḽanga dakalo ḽo tou ralo; ndi hone zwino ḽo khunyelela. 30 Ene u fanela u ḓi hula a tshi ya, nṋe ngeno ndi tshi ḓi ṱukufhala.”

A bvaho ṱaḓulu

31 A khou ḓaho a tshi bva ṱaḓulu ndi Ene a re muhulwane kha zwoṱhe, hone wa ḽino shango ndi wa shango, na zwine a amba ndi zwa fhano shangoni. A bvaho ṱaḓulu ndi muhulwane kha zwoṱhe. 32 Ene u ṱanzilela zwe a tou zwi vhona na zwe a tou zwi pfa, hu ro sa vha na ane a tenda vhuṱanzi hawe. 33 Hone we a tenda vhuṱanzi hawe o khwaṱhisa uri Mudzimu u a fulufhedzea. 34 O ruṅwaho nga Mudzimu ndi Ene a ambaho maipfi a Mudzimu, ngauri Mudzimu u mu ṋea Muya wawe nga vhuḓalo. 35 Khotsi u funa Murwa; o mu kumedza zwoṱhe. 36 Ane a fulufhela Murwa u na vhutshilo vhu sa gumi, hone ane a sa mu pfe ha nga tshili; ṱhamu ya Mudzimu a i mu ṱutsheli.

Johanisi 4

Yesu na musadzi wa Musamaria

1 Vhafarisei vha zwi pfa uri vhathu vhe Yesu a vha a tshi khou vha wana a tshi vha lovhedza vho vha vha tshi vho fhira vha Johanisi. 2 (A si uri Yesu Ene muṋe o vha a tshi lovhedza; ho vha hu tshi lovhedza vhafunziwa vhawe.) 3 Yesu a tshi pfa zwenezwo a ṱuwa Judia a vhuelela Galelia. 4 Huno nḓila ye a fara ya ita uri a fhire nga Samaria. 5 E lwendoni lwonolwo a ḓi swika muḓini wa Sikhara kha ḽa Samaria u re tsini na iḽa tsimu ye Jakopo a ṋea ṅwana wawe Josefa. 6 Henefho ho vha hu na bidzi ḽa Jakopo. Zwino Yesu nge a vha o neta nga lwendo, a mbo awela henefho. Ḓuvha zwenezwo ḽo vha ḽi vhukati ha ṱhoho. 7-8 Musi vhafunziwa vha tshee vho dzhena muḓini u yo renga zwiḽiwa, ha sala hu tshi swika muṅwe musadzi wa Musamaria u ka maḓi. Yesu a amba nae a ri, “A vha nkeli-vho maḓi nda nwa?” 9 Musadzi a fhindula a ri, “Hufha vhe Mujuda, nṋe ndi Musamaria, vha nga nkhumbela hani maḓi?” (Ndi uri Majuda na Vhasamaria a vha shumiselani midzio.) 10 Yesu a mu fhindula a ri, “Arali vho vha vha tshi ḓivha zwine Mudzimu a kona u ṋea muthu, na uri a no khou vha humbela maḓi ndi nnyi, vho vha vha tshi ḓo vha vhe vhone vha no khou mu humbela, Ene a vha ṋea maḓi a ṋeaho muthu vhutshilo.” 11 Musadzi a ri, “Muṋe wanga, hufha vha si na na tsha u ka nahone bidzi ḽo tsisa, zwino ayo maḓi a ṋeaho muthu vhutshilo vha ḓo a wanafhi? 12 Kani-ha vhone vha fhira makhulukuku washu Jakopo we a ri ṋea iḽi bidzi? Ndi amba ngauri ene o vha a tshi nwa khaḽo na vhana vhawe na thakha yawe.” 13 Yesu a ri, “Muthu ane a nwa haya maḓi u ḓo ḓi dovha a pfa ḓora, 14 hone ane a nwa ane Nṋe nda mu fha one ha tsha ḓo dovha a pfa ḓora lini na lini. Ndi uri maḓi ane nda mu ṋea a ḓo vha tshisima tshi no gubunyea maḓi a ṋeaho muthu vhutshilo vhu sa gumi.” 15 Musadzi a ri, “Muṋe wanga, a thi fhiwi-vho zwanga eneo maḓi uri ndi si tsha ḓo dovha nda pfa ḓora nda si tsha ṱolou ḓa fhano u ka maḓi!” 16 Yesu a ri, “Kha vha yo vhidza munna wavho vha vhuye nae fhano.” 17 Musadzi a ri, “A thi na munna.” Yesu a ri, “Vha amba zwone vha tshi ri munna a vha na. 18 Vhó rali hufha vho no ḓi vha musadzi wa vhanna vhaṱanu. Huno uyo ane vha vha nae zwino, a si munna wavho vhukuma. Vho tou mmbudza yone ngoho.” 19 Musadzi uyo a ri, “Muṋe wanga, ndi khou zwi vhona uri vhone vha muporofita. 20 Zwino vhomakhulukuku washu vho vha vha tshi rabela Mudzimu thavhani hei, hone inwi Majuda ni ri Mudzimu u rabelwa Jerusalema.” 21 Yesu a ri, “Vhone musadzi, kha vha tende zwine nda amba: Hu khou ḓa tshifhinga tshine Mudzimu Khotsi na si tsha ḓo mu rabela hafha thavhani hei kana Jerusalema. 22 Inwi Vhasamaria ni sokou rabela tshine na si tshi ḓivhe. Riṋe Majuda ri rabela tshine ra tshi ḓivha, ngauri na u tshidzwa ha vhathu hu ḓa nga Majuda. 23 Hone hu ḓo ḓa tshifhinga — na zwino tsho no ḓi swika — tshine vha rabelaho Mudzimu Khotsi lwa ngoho vha ḓo fanela u mu rabela zwi tshi tou bva mbiluni vhe kha ngoho. Khotsi u funa vhathu vha tshi mu rabela nga u ralo. 24 Mudzimu ndi Muya, huno vha mu rabelaho vha fanela u mu rabela zwi tshi tou bva mbiluni vhe kha ngoho.” 25 Musadzi a ri, “Ndi a zwi ḓivha uri Mesia u ḓo ḓa; onoyo ndi Ene ane a ḓo ri ḓivhadza zwoṱhe.” (Mesia ndi uri Khristo.) 26 Yesu a ri, “Onoyo Mesia ndi Nṋe a ambaho navho.” 27 Zwenezwo vhafunziwa vhawe vha vha vha a vhuya. Vha kanuka nga u vhona a tshi khou amba na muthu wa musadzi, hone hu si vhe na we a vhudzisa uyo musadzi a ri, “Nṋa vha khou ṱoḓani?” kana a vhudzisa Yesu a ri, “Vha khou amba mini nae?” 28 Uyo musadzi a sia mvuvhelo yawe henefho a vhuelela muḓini, a vhudza vhathu a ri, 29 “Iḓani ni vhone munna we a mmbudza zwoṱhe zwe nda vhuya nda zwi ita. Nṋa a nga vha izwi e si Ene Mesia?” 30 Vha mbo ḓi bva muḓini vha ya fhaḽa hu re na Yesu. 31 Vhafunziwa vhone vho vha vha tshi khou humbela Yesu vha tshi ri, “Vhafunzi, a vha thomi u ṅwata zwavho?” 32 Ene a fhindula a ri, “Nṋe ndi na zwine nda ḽa zwine inwi na si zwi ḓivhe.” 33 A tshi ralo vhafunziwa vha thoma u vhudzisana nga tshavho vha ri, “Nṋa hu nga vha hu na muthu o mu ḓiselaho zwiḽiwa kani?” 34 Yesu a ri, “Zwanga zwiḽiwa ndi u ita zwine o nthumaho a zwi funa na u khunyeledza mushumo we a mpha. 35 Hufha ni na murero u no ri, ‘Miṅwedzi ho sala miṋa, wa vhuṱanu ndi mavhuyahaya.’ Zwino Nṋe ndi khou ri lavhelesani zwavhuḓi masimuni: Mavhele o vhibva o tou imela u kaṋiwa! 36 Munna ane a khou kaṋa u vho wana malamba nahone u kuvhanganya khaṋo a i isa vhutshiloni vhu sa gumi; ngauralo hu ane a zwala, hu ane a kaṋa, vha ḓo takala vhoṱhe. 37 Murero a wo ngo zwifha u tshi ri, ‘A zwi ḽiwi vhalimi.’ 38 Ndo ni ruma u kaṋa tsimu ye ni si i lime; vhaṅwe vho lima vha bva mabiko, inwi hone ni vho sokou ḓa u kaṋa zwe vhaḽa vha shuma.” 39 Vhasamaria vhanzhi muḓini wonoyo vha tenda Yesu nge uḽa musadzi a ṱanzilela a tshi ri, “O mmbudza zwoṱhe zwe nda vhuya nda zwi ita.” 40 Ndi zwe vha tshi ḓa ha Yesu vha vho mu rabeledza uri a si fhire, nangoho a dzula navho maḓuvha mavhili. 41 Ho dovha ha ḓi vha na vhaṅwe vhanzhi vhe vha tenda nge vha tou pfa pfunzo ya Yesu Ene muṋe. 42 Vhenevho vha vhudza uyo musadzi vha ri, “Zwino a ri tsha tenda nga zwiḽa zwe na tou ri vhudza, ri tenda nge ra tou ḓipfela nga roṱhe a tshi funza; nahone ri vho ḓivha uri vhukuma ndi Ene Mutshidzi wa shango.”

Yesu a tshi fhodza ṅwana wa mukoma wa khosi

43 Hó no fhela ayo maḓuvha mavhili Yesu a fhirela Galelia 44 vhunga iṱali Ene muṋe o vha o no ri, “Muporofita ha huliswi shangoni ḽa hawe.” 45 A tshi swika Galelia, vhathu vha henefho vha mu ṱanganedza, ngauri na vhone vho vha vho ya Jerusalema nga vhuṱambo ha Paseka vha vhona zwoṱhe zwe a ita henengei. 46 Ndi hone Yesu a tshi vhuelela muḓini wa Kana kha ḽa Galelia, fhaḽa he a vhuya a shandukisa maḓi a vha waini. Zwino Kapernaumi ho vha hu na muṅwe mukoma we a vha e na ṅwana wa mutukana a no lwala. 47 Onoyo a tshi pfa uri Yesu o swika Galelia a tshi bva Judia, a ḓa a mu humbela uri a ye Kapernaumi a fhodze ṅwana wawe, ngauri o vha a tshi vho ṱoḓou fa. 48 Yesu a mu vhudza a ri, “A hu na na muthihi waṋu ane a nga vhuya a tenda arali a songo thoma u vhona zwiga na maḓembe.” 49 Uyo munna a ri, “Muṋe wanga, nga ri ṱuwe roṱhe, ṅwananga a sa ḓo vhuya a fa!” 50 Yesu a mu fhindula a ri, “Kha vha tshimbile zwavho, ṅwana wavho o fhola.” Uyo munna a tenda eneo maipfi a Yesu a ṱuwa. 51 A tshee nḓilani vhashumi vhawe vha mu ṱanganedza nga fhungo ḽi no ri, “Muṱhanngana wavho o fhola!” 52 Ene a vha vhudzisa tshifhinga tshe ṅwana wawe a vha khwiṋe ngatsho. Vhone vha ri, “Ho vha hu mulovha nga masiari vhulwadze vhu tshi mu ṱutshela.” 53 Khotsi a ṅwana a mbo ḓi ḓivha uri tshifhinga itsho ndi tshenetshiḽa tshe Yesu a ri, “Ṅwana wavho u a tshila.” Ene na muṱa wawe woṱhe vha mbo ḓi fulufhela Yesu. 54 Enea ndi one maḓembe a vhuvhili e Yesu a ita musi o no vhuelela Galelia a tshi bva Judia, tsha vha tshiga.

Johanisi 5

Yesu a tshi fhodza muthu nga Sabatha

1 Hu sa athu fhela tshifhinga tshilapfu ha vha na vhuṱambo ha Majuda, Yesu a gonya Jerusalema. 2 Zwino Jerusalema hu na isha ḽi re na maguḓa maṱanu, henefho tsini ha khoro i no pfi Khoro ya Nngu. Ḽeneḽo isha nga luambo lwa Majuda ḽi pfi Bethesda. 3 Maguḓani eneo ho vha ho lala vhalwadze vhanzhi, hu tshi ri mabofu, he zwihole, na vho omaho miraḓo. Vho vha vho lindela maḓi a tshi seluwa, 4 ngauri muruṅwa wa Mudzimu o vha a tshi ḓi ḓa a dzhena ishani ḽeneḽo a ritha maḓi, huno mulwadze wa u thoma u dzhena maḓini o vha a tshi fhola naho e na vhulwadze vhufhio. 5 Henefho ho vha hu na muṅwe munna we a vha o no fhedza miṅwaha ya 38 a tshi lwala. 6 Yesu a mu vhona o lala henefho, a ḓivha uri muthu uyo ho no fhela miṅwaha a tshi lwala. A amba nae a ri, “Ni a funa u fhola naa?” 7 Uyo mulwadze a fhindula a ri, “Muṋe wanga, ndi kundwa wa u nkhwalela maḓini musi a tshi seluwa; ndi tshi kha ḓi ri ndi a dzhena, muṅwe u vha o no dzhena kale.” 8 Yesu a ri, “Takuwani ni hwale thovho yaṋu ni tshimbile.” 9 Kathihi fhedzi uḽa munna a mbo ḓi fhola, a doba thovho yawe, a tshimbila. Ḽo vha ḽi ḓuvha ḽa Sabatha. 10 Vhahulwane vha lushaka vha vhudza uyo munna o fhodzwaho vha ri, “Ṋamusi ndi Sabatha, Mulayo a u tendi ni tshi hwala thovho yaṋu.” 11 Ene a fhindula a ri, “Munna we a mphodza ndi ene we a ri ndi hwale thovho yanga ndi tshimbile.” 12 Vha mu vhudzisa vha ri, “Nṋa ndi nnyi onoyo we a ri ni hwale thovho yaṋu ni tshimbile?” 13 Zwino uyo munna we a fhodzwa o vha a sa ḓivhi we a mu fhodza, ngauri ho vha hu na vhathu vhanzhi henefho, Yesu a xela-xela vhukati havho. 14 Ngavhuya Yesu a ṱangana nae thembeleni, a mu vhudza a ri, “Vhonani zwino no fhola, ni mbo ḓi laṱa vhutshinyi haṋu uri ni sa vho ḓo ḓelwa nga zwi fhiraho zwiḽa.” 15 Ndi hone uyo munna a tshi mbo ḓi ya a vhudza vhahulwane vha Majuda uri we a mu fhodza ndi Yesu. 16 Vhone vha mbo ḓi thoma u sala Yesu murahu nge a ḓi zwi ita nga Sabatha. 17 Yesu a vha vhudza a ri, “Khotsi anga u shuma tshifhinga tshoṱhe, na Nṋe ndi dzula ndi tshi shuma.” 18 A tshi ralo vhahulwane vha Majuda vha vho tou ṋaṋa kha ḽa uri vha a mu vhulaha; ngauri o thoma a nyadza Sabatha, a vho dovha a ri Mudzimu ndi Khotsi awe vhukuma, ha vha u ḓieḓanyisa na Mudzimu.

Maanḓa ane Murwa a vha nao

19 Yesu a vha vhudza a ri, “Zwino ipfani-ha: Murwa ha koni u ita tshithu nga eṱhe; u ita zwenezwo fhedzi zwine a vhona Khotsi awe a tshi ita. Murwa u ita zwenezwo zwine Khotsi a ita, 20 ngauri Khotsi u funa Murwa nahone u mu sumbedza zwoṱhe zwine Ene a ita. U kha ḓi ḓo mu itisa zwihulu zwi fhiraho hezwi, inwi na ḓo sala no kanuka. 21 Ndi uri unga Khotsi a tshi vusa vhafu vha dovha vha tshila, na Murwa u ṋea vhutshilo onoyo ane a funa u mu ṋea. 22 Nahone Khotsi ha haṱuli muthu, maanḓa oṱhe a u haṱula o a kumedza Murwa 23 uri vhoṱhe vha hulise Murwa nga hune vha hulisa Khotsi ngaho. A sa hulisi Murwa u nyadza Khotsi we a mu ruma. 24 “Zwino ipfani-ha: ane a thetshelesa maipfi anga, a tenda zwa we a nthuma, u na vhutshilo vhu sa gumi. Onoyo ha tsha haṱulwa, o bva lufuni a pfukela vhutshiloni. 25 Thetshelesani ndi ni vhudze: Hu ḓo ḓa tshifhinga — na zwino tsho no ḓi swika — tshine vhafu vha ḓo pfa ipfi ḽa Murwa wa Mudzimu, huno vhenevho vhane vha ḽi pfa vha ḓo tshila. 26 Vhunga Khotsi e Muṋe wa vhutshilo, o ita uri na Murwa a vhe Muṋe wa vhutshilo. 27 O kumedza Murwa maanḓa a u haṱula, ngauri Murwa ndi Ene Mubebwa-nga-muthu. 28 Hezwi zwi songo ni kanukisa; tshifhinga tshi khou ḓa tshine vhafu vha ḓo pfa ipfi ḽawe 29 vha bva zwaloni zwavho; vho itaho zwivhuya vha ḓo vuwa vha tshila, hone vho itaho zwivhi vha ḓo vutshela u laṱwa.

Zwi ṱanzilelaho Yesu

30 “Nṋe a thi koni u ita tshithu nga ndoṱhe; ndi haṱula nga hune Mudzimu a ri ndi haṱule ngaho. Ndi tshi haṱula a thi na tshiṱalula, ngauri a thi iti zwine nda funa Nṋe muṋe, ndi ita zwi funwaho nga we a nthuma. 31 “Arali nda nga tou ḓiṱanzilela Nṋe muṋe, zwine nda amba zwi nga si kone u ṱanganedzwa vhu vhuṱanzi ha ngoho. 32 Hone ane a nṱanzilela u hone, huno ndi a ḓivha uri vhuṱanzi hawe ndi ha ngoho. 33 Hufha inwi vhaṋe no ḓi vhuya na ruma vhaḓinḓa vhaṋu ha Johanisi, ene a ḓi ṱanzilela o imela ngoho! 34 U ralo ndi sa ambi uri Nṋe ndi lila vhuṱanzi ha muthu; ndi itela uri inwi ni tshidzwe. 35 Johanisi o vha luvhone lune lwa duga lu tshi vhonetshela, inwi na fhedza tshifhinganyana ni tshi kha ḓi takalela u vhonetshelwa ngae. 36 Huno-ha Nṋe ndi na vhuṱanzi vhune ha fhira ha Johanisi: Mishumo ine nda ita ndi tshi khunyeledza zwe nda laedzwa nga Khotsi anga, ndi yone i nṱanzilelaho ya sumbedza uri ndi Ene o nthumaho. 37 Na Ene Khotsi we a nthuma u a nṱanzilela. Inwi a ni athu vhuya na pfa ipfi ḽawe, na tshifhaṱuwo tshawe a ni athu tshi vhona, 38 na ipfi ḽawe a ni ḽi vhulungi mbiluni dzaṋu; hufha ni sa tendi ipfi ḽa onoyo we Khotsi a mu ruma. 39 Ni fhenḓa Maṅwalo ni tshi ri ni ḓo wana vhutshilo vhu sa gumi khao, ngeno eneo Maṅwalo a tshi amba Nṋe! 40 Naho zwo ralo, a ni funi u ḓa kha Nṋe na wana vhutshilo. 41 “A thi khou lila u khoḓwa nga vhathu. 42 Ndi u tou ri inwi ndi a ni ḓivha; mbiluni dzaṋu u funa Mudzimu a zwiho. 43 Nṋe ndo ḓa ndó rumiwa nga Khotsi anga, inwi na si nṱanganedze, hone ha ḓa muṅwe o tou ḓiḓisa, ni ḓo ṱanganedza ene. 44 Vha no nga inwi ni nga tenda hani mafhungo a Mudzimu? Hufha ni tshi funa u khoḓana nga tshaṋu ni sa funi u khoḓwa nga Ene a re Mudzimu e eṱhe! 45 Hone ni songo vhona unga Nṋe ndi ḓo ni hwelela ha Khotsi anga; ane a ni hwelela ndi Mushe, onoyo ane na pikisa ene. 46 Ngavhe ni vhe no tenda zwe Mushe a amba ndi musi no tenda na zwanga; hufha ene o ṅwala nga Nṋe. 47 Zwino vhunga ni sa tendi zwe a ṅwala, maipfi anga ni nga a tenda hani?”

Johanisi 6

Yesu a tshi fusha vhathu vha 5000

1 Ngavhuya Yesu a wetshela seli ha Dzivha ḽa Galelia, ḽine nga ḽiṅwe dzina ḽa pfi Dzivha ḽa Tiberiasi. 2 A tevhelwa nga gogo ḽihulu vhunga vho vha vha tshi vhona maḓembe awe a tshi fhodza vhalwadze. 3 Yesu a gonya thavha a dzula fhasi na vhafunziwa vhawe. 4 Nga itsho tshifhinga vhuṱambo ha Majuda ha Paseka ho vha ho no vha tsini. 5 Yesu a tshi sedza a vhona hu tshi khou ḓa gogo ḽihulu, a amba na Filipi a ri, “Nṋa zwiḽiwa ri nga zwi rengafhi zwine ra nga fha havha vhathu vha ḽa?” 6 A tshi ralo ho vha hu u ṱoḓa u tou pfa uri Filipi u ḓo ri mini, ngauri Ene o vha o no ḓivha zwine a ḓo ita. 7 Filipi a fhindula a ri, “Naho hu nga rengwa vhurotho ha maseṱha a no fhira 200 , muṅwe na muṅwe a nga tou wana kugaku vha ḓi ṱahela.” 8 Muṅwe mufunziwa wawe a no pfi Andrisi, murathu wa Simoni Pitrosi, a ri, 9 “Hu na muṅwe mutukana hafha a re na mikonde miṱanu ya vhurotho ha baḽi na khovhe mbili dza u sevha. Zwino zwenezwo zwi nga vhuya zwa ita mini kha vhathu vhangafhangafha?” 10 Yesu a ri, “Vhudzani vhathu vha dzule fhasi.” (Ndi uri ho vha hu na tshiṱanzhela tshinzhi.) Nangoho vhathu vha dzula fhasi. Vhanna vho vha vha tshi nga swika 5000 . 11 Yesu a dzhia vhurotho, a livhuha Mudzimu, a kovhela avho vhathu vho dzulaho fhasi. Na dziḽa khovhe a ḓi dzi ita nga u ralo, vhathu vhoṱhe vha ḽa vha fura. 12 Musi vhoṱhe vho no fura, Yesu a vhudza vhafunziwa vhawe a ri, “Dobelani zwipeḓu zwo salaho, uri hu si tambiswe tshithu.” 13 Vha tshi dobela vha ḓadza mifaro ya 12 nga zwe zwa sala kha iḽa mikonde miṱanu ya bali vhathu vho no ḽa. 14 Vhathu vha tshi vhona maḓembe e Yesu a ita vha thoma u ri, “Vhukuma hoyu ndi onouḽa muporofita we a pfi u ḓo ḓa shangoni.” 15 Yesu nga u ḓivha uri vhathu vha vho ṱoḓa u mu dzhia vha mu vhumba khosi nga khombekhombe, a dovha a humela thavhani e eṱhe.

Yesu a tshi tshimbila nṱha ha maḓi

16 Nga madekwana vhafunziwa vhawe vha tsela dzivhani. 17 Vha dzhena tshikepeni vha wetshela seli vha livha Kapernaumi. Ḽa vhuya ḽa swifhala, Yesu a sa athu swika khavho. 18 Ha vuwa ḓumbu ha vha na magabelo mahulu. 19 Musi vho no tshimbila khilomitha dzi ṱoḓaho u ita ṱhanu, vha vhona Yesu a tshi khou tshimbila nṱha ha maḓi, a tshi vho swika tsini ha tshikepe, vha tshenuwa. 20 Ene a amba navho a ri, “Ndi Nṋe, ni songo ofha.” 21 Vha tshi kha ḓi ri vha mu dzhenisa tshikepeni, ha vha hu uri tsho no ḓi swika khunzikhunzini he vha vha vho livha hone.

Vhathu vha tshi ṱoḓa Yesu

22 Nga matshelo vhaḽa vhathu vhe vha vha vho sala seli ha dzivha vha vhona henefho ho no tou sala tshikepe tshithihi fhedzi. Hone vho vha vha tshi zwi ḓivha uri Yesu ho ngo ṱuwa na vhafunziwa vhawe, vho ṱuwa vhe vhoṱhe. 23 Zwino ha swika zwiṅwe zwikepe zwi bvaho Tiberiasi, zwa ḓa zwa ima fhaḽa he vhathu vha ḽa zwiḽiwa Yesu ó no livhuha. 24 Vhathu vha tshi vhona uri Yesu na vhafunziwa vhawe a vhaho, vha mbo ḓi namela zwikepe zwenezwo vha livha Kapernaumi vha tshi khou mu ṱoḓa.

Yesu ndi vhuswa vhu tshidzaho

25 Vhathu vha tshi wana Yesu seli ha dzivha vha mu vhudzisa vha ri, “Vhafunzi, nṋa vho ḓa lini fhano?” 26 Yesu a vha fhindula a ri, “Zwino ipfani-ha: a ni khou nṱoḓa nge na vhona maḓembe anga, ni nṱoḓa nge na ḽa vhuswa na fura. 27 Matsina ni songo lusa u wana zwiḽiwa zwine zwa sina; lusani u wana zwiḽiwa zwi sa sini, zwi tshidzaho muthu tshoṱhe. Zwenezwo zwiḽiwa ni ḓo ṋewa nga Mubebwa-nga-muthu, ngauri ndi Ene we Khotsi a re Ene Mudzimu a mu hwesa maanḓa a u zwi ita.” 28 Vhone vha vhudzisa vha ri, “Nṋa ri nga itani uri ri dzule ri tshi ita mishumo ine Mudzimu a i funa?” 29 Yesu a vha fhindula a ri, “Ndi mushumo muthihi fhedzi une a funa ni tshi ita: Ndi u ṱanganedza we a mu ruma.” 30 Vhone vha ri, “Zwino vhone vha nga si ri sumbedze tshiga tsha maanḓa avho uri ri kone u vha tenda? Vha nga ita mini ra vhona? 31 Vhomakhulukuku washu vho ḽa mana sogani. Ndi zwine na Maṅwaloni ha pfi, ‘O vha fusha nga vhuswa vhu bvaho ṱaḓulu.’ ” 32 Yesu a ri, “Zwino ipfani-ha: Matsina a si Mushe we a ni ṋea vhuswa vhukuma vhu bvaho ṱaḓulu, ane a ḓi ni fusha nga vhuswa vhukuma vhu bvaho ṱaḓulu ni Khotsi anga. 33 Vhuswa vhune Mudzimu a ṋea vhathu ndi uyo ane a tsa a tshi bva ṱaḓulu a ṋea shango vhutshilo.” 34 Vhathu vha mu humbela vha ri, “Muṋe washu, kha ri ḓi fhiwa zwashu honoho vhuswa misi yoṱhe.” 35 Yesu a vha vhudza a ri, “Vhuswa vhu tshidzaho ndi Nṋe; ane a ḓa ha Nṋe ha tsha ḓo dovha a farwa nga nḓala, ane a mpfulufhela ha tsha ḓo dovha a pfa ḓora. 36 Zwino Nṋe ndi ri, u mmbona no no ḓi mmbona, hone a ni mpfulufheli. 37 Muṅwe na muṅwe we Khotsi a nkumedza u ḓo ḓa kha Nṋe; ane a ḓa kha Nṋe a thi nga mu pandeli, 38 vhunga ndi tshi tsa ndi tshi bva ṱaḓulu ndi songo ḓela u ita zwine Nṋe nda funa, ndó ḓela u ita zwine zwa funwa nga o nthumaho. 39 Zwine we a nthuma a funa ndi tshi ita ngezwi: Ha funi ndi tshi xedza na muthihi kha vhe a mpha, u funa ndi tshi vha vusa vhafuni nga ḓuvha ḽa vhufhelo. 40 Zwine Khotsi anga a funa ndi uri vhoṱhe vhane vha vhona Murwa vha mu fulufhela, vha vhe na vhutshilo vhu sa fheli, Nṋe nda ḓo konou vha vusa vhafuni nga ḓuvha ḽa vhufhelo.” 41 Zwenezwo Majuda vha thoma u mu gungulela nge a ri, “Ndi Nṋe vhuswa vhu bvaho ṱaḓulu.” 42 Vha mbo ḓi ri, “Nṋa uyu muthu a si Yesu ṅwana wa Josefa? Khotsi awe na mme awe hufha ri tshi vha ḓivha! Zwino u vho amba hani a tshi ri u bva ṱaḓulu?” 43 Yesu a vha fhindula a ri, “Litshani u ṱolou ṅuṅuna nga tshaṋu. 44 A hu na ane a kona u ḓa kha Nṋe arali a songo tou kokodzwa nga Khotsi we a nthuma; huno onoyo Nṋe ndi ḓo mu vusa nga ḓuvha ḽa vhufhelo. 45 Hufha vhaporofita vha tshi ṅwala vho ri, ‘Vhoṱhe vha ḓo tou funzwa nga Mudzimu!’ Zwino muṅwe na muṅwe ane a thetshelesa Khotsi, a dovha a funzwa ngae, u ḓa ngeno kha Nṋe. 46 Hezwi a zwi ambi uri hu na muthu o no vhonaho Khotsi; o mu vhonaho ndi muthihi fhedzi: ndi a bvaho ha Mudzimu. 47 Zwino ipfani-ha: a mpfulufhelaho u na vhutshilo vhu sa gumi. 48 Ndi Nṋe vhuswa vhu tshidzaho. 49 Vhomakhulukuku waṋu vho ḽa mana sogani vha fhedza vha ḓi fa. 50 Hone vhuswa vhu bvaho ṱaḓulu ndi vhune muthu a ri u vhu ḽa a sa tsha fa. 51 Ndi Nṋe honoho vhuswa vhu tshidzaho he ha tou tsa vhu tshi bva ṱaḓulu. Arali muthu a ḽa vhuswa honoho u ḓo tshila lini na lini. Vhuswa vhune nda ḓo mu ṋea ndi muvhili wanga une nda u kumedzela shango uri ḽi kone u tshila.” 52 Ḽeneḽo fhungo ḽa vusa khani khulu vhukati ha Majuda; vha hanedzana vha ri, “Nṋa uyu muthu a nga kona hani u ri ṋea muvhili wawe ra u ḽa?” 53 Yesu a vha vhudza a ri, “Zwino ipfani-ha: Na sa ḽa muvhili wa Mubebwa-nga-muthu, na nwa na malofha awe, a ni nga koni u vha na vhutshilo kha inwi. 54 Ane a ḽa muvhili wanga, a nwa na malofha anga, u na vhutshilo vhu sa fheli, nahone Nṋe ndi ḓo mu vusa vhafuni nga ḓuvha ḽa vhufhelo. 55 Muvhili wanga ndi zwone zwiḽiwa vhukuma, malofha anga ndi tshone tshinwiwa vhukuma. 56 Ane a ḽa muvhili wanga a nwa na malofha anga, u dzula e kha Nṋe, na Nṋe ndi khae. 57 Nṋe ndi tshila nga Khotsi a tshilaho we a nthuma; sa zwenezwo ane a nndya u ḓo tshila-vho nga Nṋe. 58 Uvhu-ha ndi hone vhuswa vhu bvaho ṱaḓulu, a vhu fani na vhuḽa he vhomakhulukulu waṋu vha ḽa vha fhedza vha ḓi fa. Hovhu, ane a vhu ḽa u ḓo tshila nga hu sa fheliho.” 59 Haya ndi maipfi e Yesu a amba a tshi khou funza sinagogoni Kapernaumi.

Maipfi a vhutshilo vhu sa fheli

60 Vhanzhi vha vhafunziwa vhawe vha tshi pfa a tshi ralo vha ri, “Pfunzo hei i konḓa nga maanḓa; i nga ṱanganedzwa nga nnyi?” 61 Naho a songo vhudzwa nga muthu Yesu o ḓi zwi ḓivha uri vhafunziwa vhawe vha khou gungula nga haya mafhungo, ndi zwe a vha vhudza a ri, “Kani-ha aya mafhungo a vho ṱoḓa u ni ṅalisa? 62 Zwino ni ḓo tou zwi ita hani ni tshi vhona Mubebwa-nga-muthu a tshi dovha a gonya a vhuelela he a vha e hone? 63 Tshine tsha tshidza muthu ndi Muya wa Mudzimu; muthu nga eṱhe ha na tshine a kona. Maipfi e nda amba na inwi a ni ṋea onoyo Muya, a ni ṋea vhutshilo; 64 vhaṅwe vhaṋu vha ro sa a tenda.” (Yesu o vha o ḓi zwi ḓivha na u bva mathomoni uri vhane vha sa mu fulufhele ndi vhafhio, na uri ane a ḓo mu fheṱa ndi nnyi.) 65 A dovha a ri, “Ndi zwe ndi tshi ni vhudza nda ri a hu na ane a nga ḓa kha Nṋe arali a songo thoma u koniswa nga Khotsi anga.” 66 U bva zwenezwo vhafunziwa vhanzhi vha mu shandukela vha si tsha tshimbila nae. 67 Ndi hone Yesu a tshi amba na vha 12 a ri, “Nṋa inwi-vho ni khou ṱoḓa u ṱuwa kani?” 68 Simoni Pitrosi a fhindula a ri, “Muṋe washu, ri ḓo ṱuwa ra ya ha nnyi, hufha vhe vhone vha na maipfi a tshidzaho tshoṱhe? 69 Zwino riṋe ro no vha fulufhela, ri vho zwi ḓivha uri ndi vhone Mukhethwa a bvaho ha Mudzimu.” 70 Yesu a tshi vha fhindula a ri, “Nṋa a tho ngo ni nanga ni 12? Huno-ha, muṅwe waṋu ndi diabolo.” 71 A tshi ralo o vha a tshi khou amba Judasi murwa wa Simoni Iskariote; onoyo naho o vha e muṅwe wa vha 12 , o vha e ene we a vho ḓo mu fheṱa.

Johanisi 7

U sa fulufhela ha vharathu vha Yesu

1 Ngavhuya Yesu a thoma u tshimbila na ḽa Galelia. O vha a sa funi u tshimbila Judia, ngauri vhahulwane vha Majuda vho vha vha tshi khou ṱoḓa nḓila ya u mu vhulaha. 2 Musi vhuṱambo ha Majuda ha Mishasha ho no vha tsini, 3 vharathu vha Yesu vha mu vhudza vha ri, “Khefha ni sa ṱuwi fhano na ya Judia uri vhafunziwa vhaṋu vha kone u vhona-vho mishumo ine na ita? 4 Arali muthu a tshi funa u ḓivhea ha dzumbi mishumo yawe. Vhunga ni tshi khou ita zwithu zwingafhangafha, itani uri shango ḽoṱhe ḽi ni ḓivhe!” 5 (Hafhu na vhone vharathu vhawe vho vha vha sa mu tendi.) 6 Yesu a ri, “Nṋe tshifhinga tshanga a tshi athu swika; kha inwi a hu tou vha na tshifhinga. 7 Inwi shango a ḽi koni u ni vhenga; Nṋe ḽi a mmbenga ngauri ndi dzula ndi tshi vha kaidza uri mishumo yavho ndi mivhi. 8 Inwi iyani zwaṋu vhuṱamboni. Nṋe vhuṱamboni vhuno a thi yi; tshifhinga tshanga a tshi athu swika.” 9 A ri u fhindula nga u ralo a mbo ḓi sala Galelia.

Yesu e vhuṱamboni ha Mishasha

10 Musi vharathu vhawe vho no ya vhuṱamboni na Yesu a ya, e eṱhe a sa vhonwi nga muthu. 11 Vhahulwane vha Majuda vho vha vha tshi khou ḓi mu ṱoḓa henengei vhuṱamboni vha tshi vhudzisa vha tshi ri, “Nṋa uḽa munna u ngafhi?” 12 Vhathu vho vha vha tshi khou mu sola nga tshavho, vhaṅwe vha tshi ri, “Ndi muvhuya,” vhaṅwe vha tshi ri, “A si muvhuya, u xedza vhathu.” 13 Hone a ho ngo vha na we a tou mu amba khagala, ngauri vho vha vha tshi ofha vhahulwane vha Majuda. 14 Musi vhuṱambo ho ṱangana Yesu a ya thembeleni a thoma u funza. 15 Vhahulwane vha Majuda vha kanuka nga maanḓa vha ri, “Nṋa uyu munna khezwi a tshi tou ḓivha Maṅwalo nga u rali ngeno na u funzwa a songo ngo vhuya a funzwa?” 16 Yesu a tshi fhindula a ri, “Nṋe pfunzo ine nda funza a si yanga ndi ya o nthumaho. 17 Ane a ḓiimisela u ita zwine Mudzimu a funa u ḓo zwi ḓivha uri zwine nda funza a si zwanga, ndi zwa Mudzimu. 18 Ane a amba zwawe u ṱoḓa uri hu huliswe ene; ane a ṱoḓa uri hu huliswe o mu rumaho ndi ene ane a fulufhedzea, ha na vhufhura. 19 Nṋa a thi ri Mushe o ni ṋea Mulayo? Zwino khezwi hu si na na muthihi waṋu ane a u tevhedza? Ndi amba ngauri ni vho funa u mmbulaha!” 20 Vhathu vha fhindula vha ri, “Ndi nnyi ane a khou funa u ni vhulaha? No tou dzhenwa nga thuṅwa ya Saṱhane.” 21 Yesu a tshi fhindula a ri, “Ndo ri u ita maḓembe luthihi na kanuka noṱhe. 22 A thi ri Mushe o ni ṋea mulayo wa u fumbisa vhana (naho zwi songo thomiwa nga Mushe, zwo thomiwa nga vhomakhulukuku). Asizwi, na nga Sabatha inwi ni a ḓi fumbisa muthu. 23 Zwino arali muthu a tshi kona u fumbiswa nga Sabatha uri hu si pfukiwe Mulayo wa Mushe, Nṋe khezwi ni tshi ntsinyutshela nge nda fhodza muthu tshoṱhe nga Sabatha? 24 Litshani u ṱavhanyedza u haṱula muthu, ni haṱule ni tshi tevhedza zwi re zwone.”

Yesu ndi Mesia naa?

25 Vhaṅwe vhathu vha Jerusalema vha ri, “Nṋa uyu munna a si uḽa ane vha khou ṱoḓa u mu vhulaha? 26 Zwino khezwi a tshi khou ḓi amba vhukati ha vhathu hu si na ane a mu hanedza! Kani-ha na zwino vhahulwane vha a ḓivha uri vhukuma ndi Ene Mesia? 27 Tshi dinaho ndi uri uyu ri a ḓivha hune a bva hone, hu uri Mesia a tshi ḓa, a hu na ane a ḓo ḓivha uri u bva ngafhi.” 28 Huno Yesu a tshi khou funza thembeleni a vhidzelela a ri, “Ndi zwone zwauri ni a nnḓivha na uri ni ḓivha na hune nda bva hone. Naho zwo ralo, a tho ngo sokou ḓa nga ndoṱhe. We a nthuma u a fulufhedzea. Onoyo inwi a ni mu ḓivhi, 29 a no mu divha ndi Nṋe, ngauri ndi bva khae nahone ndi Ene o nthumaho.” 30 Zwenezwo vha vho ṱoḓa u mu fara, hone hu si vhe na we a vhuya a mu kwama, ngauri tshifhinga tshawe tsho vha tshi sa athu swika. 31 Hone vhanzhi kha gogo ḽeneḽo vha mu fulufhela vha ri, “Kani Mesia a tshi ḓa u kha ḓi ḓo ita maṅwe maḓembe a fhiraho e uyu a ita?”

Hu tshi ruṅwa vhalindi vha thembele u fara Yesu

32 Vhafarisei vha tshi pfa gogo ḽi tshi khou hevhedzana enea mafhungo, vhone na vhotshifhe vhahulwane vha mbo ruma vhalindathembele uri vha yo fara Yesu. 33 Yesu Ene a ri, “Ndi kha ḓi ḓo vha na inwi tshifhinganyana, ndi hone ndi tshi ḓo humela ha o nthumaho. 34 Ni ḓo nṱoḓa ni si nngwane, ngauri hune nda vha hone inwi ni nga si kone u swika.” 35 Vhahulwane vha Majuda vha amba nga tshavho vha ri, “Nṋa a nga vha a tshi khou ṱoḓa u yafhi hune riṋe ra si tsha ḓo mu wana? Kani u ṱoḓa u ya kha Majuda o balanganaho na shango a funza Magiriki? 36 Ri amba ngauri u ri, ‘Ni ḓo nṱoḓa ni si nngwane,’ a dovha a ri, ‘Hune nda vha hone inwi ni nga si kone u swika.’ A tshi ralo u amba mini?”

Milambwana ya maḓi a ṋeaho vhutshilo

37 Ḓuvha ḽa u fhedza vhuṱambo ḽo vha ḽi ḽone ḽihulwane. Nga ḽeneḽo ḓuvha Yesu a ima a vhidzelela a ri, “A na ḓora kha a ḓe kha Nṋe a nwe. 38 Hafhu Maṅwalo a ri, ‘A fulufhelaho Nṋe hu ḓo ela milambwana ya maḓi a tshidzaho a tshi bva khae’!” 39 A tshi ralo ho vha hu u amba Muya we vha mu fulufhelaho vha vha vha tshi ḓo mu ṱanganedza hu si kale. Misi iyo Muya o vha a sa athu ḓa, ngauri Yesu o vha a sa athu ya vhugalani hawe.

Dziphambano vhukati ha vhathu

40 Vhaṅwe vhathu henefho kha gogo ḽeneḽo vha tshi pfa a tshi ralo vha ri, “Nangoho hoyu munna ndi onouḽa Muporofita we a pfi u ḓo ḓa.” 41 Vhaṅwe vha ri, “U tou vha Ene Mesia.” Hone ha ḓi vha na vhaṅwe vha no ri, “Mesia a nga bva Galelia naa? 42 Hufha Maṅwalo a tshi ri Mesia u ḓo vha muḓuhulu wa Dafita, nahone u ḓo bebwa Betlehema, henefho he Dafita a vha a tshi dzula hone!” 43 Ha mbo ḓi vha u fhambana ha gogo tshilwelwa e Ene Yesu. 44 Vhaṅwe vhavho vha vho funa u mu fara, hone hu si vhe na we a vhuya a mu kwama.

U shaya fulufhelo ha vhahulwane vha Majuda

45 Vhaḽa vhalindathembele vha tshi vhuelela khoroni ya vhotshifhe vhahulwane na Vhafarisei, vhone vha vha vhudzisa vha ri, “Nṋa ndi mini ni songo vhuya nae?” 46 Vhalindathembele vha fhindula vha ri, “Riṋe a ri athu vhuya ra pfa muthu ane a amba sa hoyo munna!” 47 Vhafarisei vha ri, “Khezwi hu tshi vho nga na inwi o no ni fhura? 48 Ni khou vhona kha vhahulwane vha lushaka na kha Vhafarisei hu na nnyi a no mu tenda? 49 Gogo heḽi ḽi itwa nga u sa ḓivha Mulayo wa Mushe; ḽo teketelwa nga Mudzimu!” 50 Na Ṋegodima, uḽa we a vhuya a dalela Yesu o vha e muṅwe wavho. Ene a amba navho a ri, 51 “Nṋa Mulayo washu u a tenda ri tshi sokou haṱula muthu a songo thoma a sengiswa ha wanala uri o tshinyani?” 52 Vhone vha fhindula vha ri, “Mathina na vhone vho no vha Mugalelia? Kha vha fhenḓe Maṅwalo, vha ḓo wana uri a hu na muporofita a no bva Galelia.”

Johanisi 8

Musadzi we a wanedzwa e kha vhupombwe

1 Vhathu vhoṱhe vha humela hayani, Yesu Ene a ya Thavhani ya Miolivi. 2 Nga matshelo, hu tshee nga matshelonitsheloni, a vhuelela thembeleni. Vhathu vhoṱhe vha kuvhangana u mu pfa, Ene a dzula fhasi a thoma u vha funza. 3 Vhaḓivhi vha Mulayo na Vhafarisei vha ḓisa muṅwe musadzi we a vha o fariwa e kha vhupombwe, vha mu imisa phanḓa ha vhathu. 4 Vha vhudza Yesu vha ri, “Vhafunzi, hoyu musadzi o wanedzwa a tshi khou ita vhupombwe. 5 Zwino Mushe kha Mulayo washu o ri laya uri musadzi o raliho u fanela u tou kanḓwa nga matombo a fa. Vhone zwino vha zwi vhona hani?” 6 Vha tshi ralo tsho vha tshi tshikwekwe tsha uri vha kone u mu hwelela zwavhuḓi. Yesu Ene a kotama a thoma u ṅwala-ṅwala fhasi nga munwe. 7 Vhone vhó ḓi ima vha tshi khou mu vhudzisa, a kotamuluwa a vha vhudza a ri, “A sa athu vhuyaho a pfuka Mulayo wa Mudzimu, nga a vhe ene a no thoma u mu kovhola.” 8 A dovha a kotama a ṅwala-ṅwala fhasi. 9 Vha tshi tou pfa zwenezwo vhahulwane vha mbo ḓi vha vhone vha u thoma u ṱuwa nga muthihi nga muthihi, na vhaṅwe vha ḓi ralo vha vhuya vha sia Yesu e eṱhe, na uyo musadzi o ḓi sokou ima henefhaḽa. 10 Yesu a tshi kotamuluwa, a amba na uyo musadzi a ri, “Vhone musadzi, vhaḽa vhathu vha ngafhi? A hu na na muthihi we a vha haṱula?” 11 Uyo musadzi a fhindula a ri, “A hu tshee na na muthihi Muṋe wanga.” Yesu a ri, “Na Nṋe a thi vha haṱuli. Kha vha tshimbile zwavho, hone u bva zwino vha laṱe vhutshinyi havho.”

Yesu ndi tshedza tsha shango

12 Yesu a dovha u amba na vhathu a ri, “Nṋe ndi tshedza tsha shango. Ane a vha mufunziwa wanga ha nga tshimbili swiswini, u ḓo vha na tshedza tshi re vhutshilo.” 13 Vhafarisei vha amba nae vha ri, “Vhunga ni tshi khou tou ḓiṱanzilela inwi muṋe, zwine na amba a zwi na vhuṱanzi.” 14 Yesu a fhindula a ri, “Aiwa, matsina naho ndi tshi khou ḓiṱanzilela Nṋe muṋe, zwine nda amba zwi na vhuṱanzi ngauri ndi a ḓivha hune nda bva na hune nda ya. Inwi hune nda bva na hune nda ya a ni hu ḓivhi. 15 Inwi ni haṱula ni tshi sedza tshifhaṱuwo; Nṋe a thi haṱuli muthu. 16 Naho ndo vha ndi tshi nga ri ndi a haṱula, khaṱhulo yanga yo vha i tshi ḓo vha ya ngoho, ngauri a thi ndoṱhe, ndi na Mudzimu Khotsi o nthumaho. 17 Kha Mulayo waṋu ho ṅwaliwa upfi arali vhuṱanzi ha vhathu vhavhili ha anḓana, zwine vha amba zwo khwaṱha. 18 Zwino na Nṋe ndi na ṱhanzi mbili: Ya u thoma ndi Nṋe muṋe; ya vhuvhili ndi Khotsi anga o nthumaho.” 19 Vhone vha mu vhudzisa vha ri, “Nṋa khotsi aṋu vha ngafhi?” Yesu a fhindula a ri, “Inwi hu Nṋe a ni nnḓivhi, hu Khotsi anga a ni mu ḓivhi. Arali Nṋe no vha ni tshi nnḓivha ndi musi na Khotsi anga ni tshi ḓo vha ni tshi mu ḓivha.” 20 Mafhungo ayo oṱhe Yesu o a amba musi a tshi khou funza thembeleni, fhethu he ha vha hu tshi dzula zwibogisi zwa zwifhiwa. Hone hu si vhe na we a mu fara, ngauri tshifhinga tshawe tsho vha tshi sa athu swika. “Hune Nṋe nda khou ya hone, inwi ni nga si ntevhele” 21 Yesu a dovha a vha vhudza a ri, “Nṋe ndi ḓo ṱuwa, na sala ni tshi nndila, na fhedza nga u fela vhutshinyini haṋu. Hune Nṋe nda khou ya hone inwi ni nga si ntevhele.” 22 Vhahulwane vha Majuda ndi hone vha tshi ri, “A tshi ri, ‘Hune Nṋe nda khou ya hone inwi ni nga si ntevhele,’ kani u ṱoḓa u ḓivhulaha?” 23 Yesu a fhindula a ri, “Inwi ni vha fhano fhasi; Nṋe ndi bva ṱaḓulu. Hayani haṋu ndi fhano shangoni, hone kha Nṋe a zwo ngo ralo. 24 Ndi zwe nda ni vhudza nda ri ni ḓo fela vhutshinyini haṋu. Nangoho ni ḓo fela vhutshinyini haṋu arali ni sa tendi uri ‘Ndi ane nda vha Ene’.” 25 Vhone vha mu vhudzisa vha ri, “Ni ri ni nnyi?” Yesu a fhindula a ri, “Ndi zwenezwiḽa zwe nda ni vhudza u bva mathomoni. 26 Hu tshee na zwinzhi zwe nda vha ndi tshi nga zwi amba nda ni haṱula ngazwo. Hone zwino shango ndi khou tou ḽi vhudza fhedzi zwe nda pfa nga o nthumaho; huno Ene u a fulufhedzea.” 27 Vhone vha si kone u pfa uri u khou vha vhudza nga Khotsi. 28 Ndi hone Yesu a tshi vha vhudza a ri, “Musi no no imisela Mubebwa-nga-muthu nṱha ndi hone ni tshi ḓo ḓivha uri ‘Ndi ane nda vha Ene’; na ḓivha na uri a hu na tshine nda sokou ita nga ndoṱhe; ndi amba zwenezwo zwine Khotsi a ri ndi zwi ambe. 29 Zwino we a nthuma u na Nṋe; ha nndaṱedzi, ngauri ndi dzula ndi tshi ita zwine zwa mu takadza.” 30 Vhanzhi vhe vha pfa Yesu a tshi amba eneo mafhungo vha mu tenda.

Ngoho i a vhofholola muthu

31 Ndi hone Yesu a tshi amba na Majuda vhe vha mu tenda a ri, “Arali inwi ni tshi futelela u tevhedza zwine nda amba, ndi hone ni tshi ḓo vha vhafunziwa vhanga vhukuma; 32 ni ḓo ḓivha ngoho; huno ngoho i ḓo ni vhofholola.” 33 Vhone vha fhindula vha ri, “Riṋe ri vhaḓuhulu vha Abrahamu; a ri athu vhuya ra vha phuli dza muthu. Zwino ni tshi ri ri ḓo vhofhololwa, ni khou amba mini?” 34 Yesu a vha vhudza a ri, “Thetshelesani ndi ni vhudze: Muthu ane a endela u tshinya o no vha phuli ya hone vhutshinyi. 35 Phuli i nga si vhe wa muṱani tshoṱhe, hone ṅwana ndi wa hayani misi yoṱhe. 36 Zwino arali na tou vhofhololwa nga Murwa, ndi hone ni tshi ḓo vha no vhofhololwa vhukuma. 37 Zwauri ni vhaḓuhulu vha Abrahamu ndi a zwi ḓivha. Zwino hufha ni tshi vho ṱoḓa u mmbulaha? Zwi amba uri a ni funi u ṱanganedza maipfi anga. 38 Nṋe ndi amba zwe Khotsi anga a tou ntsumbedza; inwi ni ita zwe na vhudzwa nga khotsi aṋu.”

Vhana vha Saṱhane

39 Vhone vha fhindula vha ri, “Khotsi ashu ndi Abrahamu.” Yesu a ri, “Arali nangoho no vha ni vhana vha Abrahamu ndi musi ni tshi ḓo ita zwe ene a vha a tshi ita. 40 Zwino khezwi ni tshi khou ṱoḓa u mmbulaha, ngeno Nṋe ndi tshi khou ni vhudza ngoho ye nda tou pfa nga Mudzimu. Kani Abrahamu zwo raliho o vhuya a zwi ita? 41 Inwi no tou dzhia khotsi aṋu.” Vha fhindula vha ri, “Riṋe a ro ngo bebwa nga vhupombwe; a ri na muṅwe khotsi arali e si Ene Mudzimu.” 42 Yesu a vha vhudza a ri, “Arali nangoho Mudzimu o vha e Khotsi aṋu ndi musi ni tshi ḓo mpfuna, ngauri ndi bva ha Ene ni tshi mmbona ndi fhano. Hafhu a tho ngo tou ḓiḓisa, Ene ndi Ene we a nthuma. 43 Ni a ḓivha uri ndi ngani zwine nda amba ni sa zwi pfi? Ndi uri a ni funi u ṱanganedza pfunzo yanga. 44 Inwi ni vhana vha khotsi aṋu diabolo; ni funa u ita zwine khotsi aṋu a tama. Ene o ḓi vha mupondavhathu u bva henengei mathomoni. Ho ngo vhuya a kona u ima kha ngoho; tshawe o ḓi vha mazwifhi. Musi a tshi zwifha u khou tou ita zwo mu fanelaho, ngauri ndi muzwifhi; ndi ene khotsi a mazwifhi. 45 Nṋe ndi amba ngoho, ndi zwine na si tende zwine nda amba. 46 Ndi nnyi waṋu ane a nga nthovhedza a ri ndo vhuya nda tshinya tshiṅwe tshithu-vho? Zwino arali ndi tshi amba ngoho ndi mini ni sa tendi? 47 Ane a bva ha Mudzimu u thetshelesa maipfi a Mudzimu. Inwi a ni bvi ha Mudzimu; ndi zwine na si fune u thetshelesa.” “Abrahamu a sa athu vha hone, Nṋe ndi ḓi vha ane nda vha ene” 48 Majuda vha fhindula Yesu vha ri, “Ri tshi ri ni Musamaria, ni na thuṅwa ya Saṱhane, ro vha ri sa khou amba zwone?” 49 Yesu a fhindula a ri, “A thi na thuṅwa; Nṋe ndi hulisa Khotsi anga, hone inwi ni a nnyadza. 50 A si uri ndi tshi ralo ndi u ṱoḓa u huliswa Nṋe muṋe. Ane a funa ndi tshi huliswa u hone; khaṱhulo i zwanḓani zwawe. 51 Zwino thetshelesani ndi ni vhudze: Ane a ita zwine nda amba, ha nga thetsheli lufu na kathihi.” 52 Majuda vha mu vhudza vha ri, “Zwino ndi hone ro zwi vhona uri vhukuma ni na thuṅwa! Hufha Abrahamu o ḓi fa, na vhaporofita vho ḓi fa; zwino ni nga amba hani na ri, ‘Ane a ita zwine nda amba ha nga thetsheli lufu na kathihi’? 53 Kani-ha ni vho ḓiita muhulwane kha khotsi ashu Abrahamu? Ri amba ngauri hu ene, hu vhaporofita, vhoṱhe vho ḓi fa. Nṋa matsina ni vho ḓiita nnyi?” 54 Yesu a ri, “Arali ndi nga ḓihulisa Nṋe muṋe, khuliso yeneyo i ḓo vha i si khuliso ya tshithu. Ane a nkhulisa ndi Khotsi anga — onoyo ane inwi na ri ndi Mudzimu waṋu, 55 ngeno ni sa vhuyi na mu ḓivha; Nṋe hone ndi a mu ḓivha. Arali ndi tshi ri a thi mu ḓivhi, ndi ḓo vha ndi tshi vho zwifha sa inwi. Huno zwino ndi a mu ḓivha nahone ndi khunyeledza zwine a amba. 56 “Khotsi aṋu Abrahamu o pembela ó lavhelela u ḓa hanga; nangoho a ri u zwi vhona a takala.” 57 Majuda vha ri, “Ni sa athu vhuya na vha na miṅwaha ya 50 na vha ni tshi vho ri no vhona Abrahamu!” 58 Yesu a fhindula a ri, “Zwino ipfani-ha: Abrahamu a sa athu bebiwa, ndi ḓi vha ane nda vha ene.” 59 Vha mbo ḓi doba matombo vha tshi ri vha mu kovhole ngao, hone Ene a ngalangala ha mbo ḓi vha u bva thembeleni.

Johanisi 9

Yesu a tshi fhodza muthu we a bebwa e bofu

1 Musi Yesu a tshi khou ḓitshimbilela a vhona munna we a bebwa e bofu. 2 Vhafunziwa vhawe vha mu vhudzisa vha ri, “Vhafunzi, uyu muthu a tshi bebwa e bofu, hu nga vha ho tshinya nnyi? Ho tshinya ene muṋe kana ho tshinya vhabebi vhawe?” 3 Yesu a fhindula a ri, “Vhupofu ha hoyu muthu a ho ngo bva kha vhutshinyi ha ene muṋe kana ha vhabebi vhawe; ho vha u itela fhedzi uri Mudzimu a sumbedze vhathu maanḓa awe khae. 4 Riṋe tshashu ndi u futelela u ita mushumo wa o nthumaho ḽi tshi kha ḓi vha masiari; zwenezwino ḓuvha ḽi a kovhela, muthu a si tsha ḓo kona u shuma tshithu. 5 Zwino ndi tshee fhano shangoni ndi Nṋe tshedza tsha shango.” 6 Yesu a ri u ralo a mbo pfela mare fhasi a suka matope ngao a a ḓodza kha maṱo a uyo munna wa bofu; 7 a konou mu vhudza a ri, “Tshimbilani ni yo ṱamba khofheni ishani ḽa Silomu.” (Silomu ndi uri “Muḓinḓa”.) Ndi hone uyo munna a tshi ṱuwa a yo ṱamba khofheni, a vhuya a tshi vho vhona. 8 Vhahura vhawe, na vhaṅwe vhathu vhe vha vha vha tshi ḓi mu vhona zwiḽa a tshi kha ḓi tshila nga u humbela, vha vhudzisana vha ri, “Nṋa uyu munna a si onouḽa we a vha a tshi ṱwa o dzula a tshi khou humbela zwifhiwa?” 9 Vhaṅwe vha ri, “Ndi ene.” Vhaṅwe vha ri, “A si ene; vha tou fana.” Hone ene muṋe wazwo a ri, “Ndi nṋe.” 10 Vha mu vhudzisa vha ri, “Nṋa zwo ḓa hani ni tshi vho vhona?” 11 A fhindula a ri, “Uḽa munna a no pfi Yesu o tou suka matope a nnḓodza kha maṱo a ri, ‘Tshimbilani ni yo ṱamba khofheni Silomu.’ Nangoho nṋe nda ya; ndi tshi tou fhedza u ṱamba nda wana ndi tshi vho kona u vhona.” 12 Vha vhudzisa vha ri, “Nṋa onoyo munna u ngafhi?” Ene a fhindula a ri, “A thi ḓivhi.”

Vhafarisei vha tshi sedzulusa mafhungo a u fhodzwa ha bofu

13 Ndi hone vha tshi ṱuwa na uyo munna we a vha e bofu vha mu isa ha Vhafarisei. 14 Hafhu zwiḽa Yesu a tshi suka matope a swingulusa bofu iḽo yo vha i Sabatha. 15 Zwino Vhafarisei na vhone vha vhudzisa uyo munna uri nṋa zwo ḓa hani a tshi vho kona u vhona. Ene a vha vhudza a ri, “O tou dzhia matopenyana a nnḓodza kha maṱo; nṋe nda ya nda ṱamba khofheni nda wana ndi tshi vho kona u vhona.” 16 Vhaṅwe Vhafarisei vha ri, “Muthu we a ita zwithu izwo a nga si vhe a tshi bva ha Mudzimu; hufha a sa tevhedzi mulayo wa Sabatha!” Hone vhaṅwe vha ri, “Nṋa muthu wa mutshinyi a nga kona hani u ita maḓembe mangafhangafha?” Vha tshi ralo ha mbo ḓi vha u fhandekana havho. 17 Ndi hone vha tshi vho tou dovha vha vhudzisa uyo munna vha ri, “Zwino inwi ni ri mini ngae? Ri amba ngauri ndi inwi we na swinguluswa!” Ene a fhindula a ri, “Nṋe ndi ri ndi muporofita.” 18 Vhahulwane vha Majuda vhone vho vha vha sa funi u tenda uri uyo munna o vha e bofu o tou swinguluswa; vha vhuya vha tou vhidza vhabebi vhawe 19 vha vha vhudzisa vha ri, “Nṋa uyu ndi ṅwana waṋu? Zwino ni tshi ri o bebwa e bofu zwo ḓo ḓa hani uri a kone u vhona?” 20 Vhabebi vhawe vha fhindula vha ri, “Riṋe tshine ra ḓivha ndi uri ndi ṅwana washu na uri o bebwa e bofu. 21 Hone uri o swinguluswa hani a si zwine ra zwi ḓivha; hu ḓi nga muthu o mu swingulusaho, na Ene a ri mu ḓivhi. Hufha ene muṋe e munna; mu vhudziseni, u ḓo ḓifhindulela!” 22 Vhabebi vhawe vha tshi vhuya vha ralo ndi uri vho vha vha tshi ofha vhahulwane vha Majuda, vhunga vhenevho vho vha vho no ḓi vhofha ḽa uri ane a vhuya a bula ḽa uri Yesu ndi Mesia u ḓo thathiwa sinagogoni yavho. 23 Ndi zwe vha tshi fhindula vha ri, “Hufha ene muṋe e munna. Mu vhudziseni!” 24 Vha dovha vha vhidza uyo munna vha mu vhudzisa vha ri, “Ambani ngoho phanḓa ha Mudzimu! Riṋe ri ḓivha uri hoyo munna ndi mutshinyi.” 25 Ene a fhindula a ri, “Nṋe zwauri ndi mutshinyi kana a si mutshinyi a thi zwi ḓivhi; tshine nda ḓivha ndi uri ndo bebwa ndi bofu, hone zwino ndi vho vhona.” 26 Vhone vha dovha vha vhudzisa vha ri, “Nṋa o tou ni ita mini? O ni swingulusa hani?” 27 Ene a fhindula a ri, “Hufha ndo no ḓi ni vhudza ni si thetshelese! Zwino ni kha ḓi ṱoḓa u dovha na zwi pfela mini? Kani-ha na inwi ni vho ṱoḓa u vha vhafunziwa vhawe?” 28 Vhone vha thoma u mu sema vha ri, “Mufunziwa wawe ndi enenwi; riṋe ri vhafunziwa vha Mushe. 29 Riṋe ri ḓivha uri Mudzimu o amba na Mushe, a vha uyo muthu a ri ḓivhi na hune a bva hone.” 30 Uyo munna a ri, “Zwi a kanukisa! O ntswingulusa, hone inwi a ni ḓivhi hune a bva hone! 31 Roṱhe ri ḓivha uri Mudzimu ha pfi thabelo dza mutshinyi; u pfa dza vhane vha mu hulisa vha ita zwine Ene a funa. 32 Zwino tshee shango ḽa sikiwa a ri athu vhuya ra zwi pfa zwa muthu we a swingulusa muthu we a tou bebwa e bofu. 33 Arali hoyu munna o vha a sa bvi ha Mudzimu o vha a sa ḓo kona tshithu.” 34 Vha fhindula vha ri, “Inwi we na tou bebelwa vhutshinyini na alutshela khaho, riṋe ni nga vhuya na ri funza mini-vho.” U ralo vha mbo ḓi mu tumula tshivhidzoni.

Vhupofu ha mbilu

35 Yesu a zwi pfa uri vho tumula uyo munna tshivhidzoni. A tshi mu wana a mu vhudzisa a ri, “Nṋa Mubebwa-nga-muthu ni a mu fulufhela naa?” 36 Ene a ri, “Kha vha mmbudze uri ndi nnyi Muṋe wanga, uri ndi kone u mu fulufhela!” 37 Yesu a ri, “No no ḓi mu vhona; ndi Nṋe ane a khou amba na inwi.” 38 Uyo munna a ri, “Ndi a fulufhela Muṋe wanga!”, u ralo a mbo ḓi gwadama phanḓa hawe. 39 Yesu a ri, “Tshe Nṋe nda ḓela tshone fhano shangoni ndi u haṱula; mabofu a ḓo swinguluwa; vha vhonaho vha ḓo pofula.” 40 Vhaṅwe Vhafarisei vhe vha vha vhe nae henefho vha tshi pfa a tshi ralo vha ri, “Ni songo vha ni tshi khou ṱoḓa u ri na riṋe ri mabofu.” 41 Yesu a fhindula a ri, “Arali no vha ni mabofu ndi musi ni si na mulandu; zwino ni ri ni a vhona, ndi zwine na ḓi dzula ni na mulandu ngazwo.

Johanisi 10

Tshifanyiso tsha tshitumba tsha nngu

1 “Zwino ipfani-ha: Muthu ane a sia u dzhena tshitumbani tsha nngu nga muṋango, tshawe ha vha u fhufhela nga huṅwe, onoyo ndi fobvu, ndi ḽivemu. 2 Ane a dzhena nga muṋango ndi Ene mulisa wa nngu. 3 Onoyo, mulindamuṋango u a mu vulela, mulisa a vhidza nngu dzawe nga madzina, dzone dza mu pfa, a bva nadzo. 4 Musi o no bvisa nngu dzawe dzoṱhe, u dzi ranga phanḓa, dzone dza mu tevhela, ngauri dzi ḓivha ipfi ḽawe. 5 Muṅwe muthu dzi nga si vhuye dza mu tevhela; dzi ḓo tou mu shavha ngauri a dzi ḓivhi ipfi ḽawe.” 6 Yesu a tshi vha vhudza tshifanyiso itsho, vhone a vho ngo ṱalukanya zwine a amba. 7 Yesu a dovha a ri, “Zwino ipfani-ha: muṋango wa tshitumba tsha nngu ndi Nṋe. 8 Vhoṱhe vhe vha ḓa ndi sa athu ḓa ndi mafobvu na mavemu; ndi zwe nngu dza si kone u vha thetshelesa. 9 “Muṋango ndi Nṋe. Ane a dzhena nga Nṋe u ḓo tshidzwa; u ḓo dzhena a tshi bva a wana pfulo. 10 Tsha fobvu ndi u dzhenela u tswa na u vhulaha na u tshinyekanya fhedzi. Nṋe tshe nda ḓela tshone ndi uri vhathu vha vhe na vhutshilo nga vhuḓalo.

Yesu mulisa wa ndele

11 “Ndi Nṋe mulisa wa ndele. Mulisa wa ndele u kumedza vhutshilo hawe a tshi itela nngu dzawe. 12 Muswiswiwa ene a si mulisa wa vhukuma, ngauri nngu a si dzawe; a tshi vhona maṱalerwa a tshi ḓa u a shavha a dzi sia; maṱalerwa a sala a tshi fara dziḽa nngu a dzi balanganya. 13 Muswiswiwa u a shavha ngauri ene u lavhelesa malamba fhedzi, nngu ha dzi londi. 14-15 Nṋe ndi mulisa wa ndele. Unga Khotsi a tshi nnḓivha na Nṋe ndi tshi mu ḓivha, nngu dzanga ndi dzi ḓivha nga u ralo, na dzone dzi nnḓivha nga u ralo. Hafhu ndi kumedza vhutshilo hanga ndi tshi itela nngu dzanga. 16 “Ndi tshee na dziṅwe nngu dzanga dzi sa athu dzhena kha tshino tshitumba. Na dzenedzo ndi fanela u dzi ḓisa; dzi ḓo pfa ipfi ḽanga, dza vha sambi ḽithihi ḽi re na Mulisa muthihi. 17 “Ndi zwone zwine Khotsi anga a mpfunela zwone, ngauri ndi kumedza vhutshilo hanga uri ndi dovhe ndi vhu wane. 18 A si uri vhutshilo hanga ndi khou tou dzhielwa nga muṅwe. Nṋe muṋe ndi tou vhu kumedza ndi tshi zwi funa. Ndi na maanḓa a u vhu kumedza, nda dovha nda vha na maanḓa a u vhu dzhiulula, ngauri ndo tou laiwa nga Khotsi anga uri ndi ite zwenezwo.” 19 Ayo maipfi a dovha a vusa phambano vhukati ha Majuda. 20 Vhathu vhanzhi vho vha vha tshi vho ri, “Ni kha ḓi vhuya na ṱolou ḓidinelani nga u mu thetshelesa? O kavhiwa nga thuṅwa ya Saṱhane hoyu muthu! U khou penga!” 21 Hone vhaṅwe vha ri, “Muthu a na thuṅwa a nga vhuya a amba nga u tou rali? Nṋa kani-ha thuṅwa i a kona u swingulusa mabofu?”

Yesu a tshi landulwa nga Majuda

22 Zwino Jerusalema ha mbo swika tshifhinga tsha vhuṱambo ha u elelwa zwa musi thembele i tshi dovha u kumedzwa Mudzimu. Zwenezwo ho vha vhu vhuriha. 23 Musi Yesu a tshi khou tshimbila thembeleni, Lukumbini lwa Solomoni, 24 Majuda vha mu tanga vha ri, “Nṋa ni ḓo litsha lini u ṱwa no ri tikisa luwa? Arali e inwi Mesia itani u amba zwi pfale.” 25 Yesu a fhindula a ri, “Hufha ndo no ḓi ni vhudza na si tende! Mishumo ine nda i ita nga dzina ḽa Khotsi anga i a nṱanzilela; 26 hone inwi a ni tendi ngauri a ni nngu dzanga. 27 Nngu dzanga dzone dzi thetshelesa ipfi ḽanga; ndi a dzi ḓivha nahone dzi a ntevhela. 28 Ndi dzi ṋea vhutshilo vhu sa fheli, a dzi nga vhuyi dza fa, nahone a hu na ane a ḓo dzi thuba dzi na Nṋe. 29 Zwe Khotsi anga a mpha zwi fhira zwoṱhe; a hu na ane a nga kona u zwi dzhavhula tshanḓani tshawe. 30 Nṋe na Khotsi ri tshithu tshithihi.” 31 Majuda vha mbo ḓi dovha vha yo doba matombo vha tshi ri vha mu kanḓe ngao. 32 Yesu a vha vhudza a ri, “Ndo ni sumbedza mishumo minzhi mivhuya ye nda shuma nga maanḓa a Khotsi anga; zwino ndi ufhio mushumo une na khou ṱoḓa u mmbulahela wone?” 33 Vha fhindula vha ri, “A ri khou ṱoḓa u ni vhulahela mushumo wavhuḓi; ri ṱoḓa u ni vhulahela u tamba haṋu nga Mudzimu! Ni khou ḓiita Mudzimu ni muthu wa ṋama!” 34 Yesu a ri, “Hufha kha Mulayo waṋu ho ṅwaliwa maipfi a Mudzimu a u ri, ‘Ni midzimu’! 35 Riṋe ri ḓivha uri zwine Maṅwalo a amba zwi ḓi dzula zwi ngoho lini na lini, huno vhenevho vhe Mudzimu a amba navho o ri vha pfi midzimu. 36 Arali e Nṋe Khotsi o tou nta a nthuma shangoni. Zwino inwi ni nga amba hani na ri ndi tshi ri ndi Murwa wa Mudzimu ndi khou tamba nga Mudzimu? 37 Arali ndi sa khou ita mishumo ya Khotsi anga ni songo mpfulufhela. 38 Hone arali ndi tshi khou ita yone, fulufhelani-ha yone mishumo, naho Nṋe ni sa mpfulufheli, ndi hone ni tshi ḓo vhona na mbo ḓi ḓivha tshoṱhe uri Khotsi u kha Nṋe, Nṋe ndi kha Khotsi.” 39 Vha dovha vha edzisa u mu fara, hone Ene a sutuka. 40 Yesu a dovha a wela mulambo wa Jorodani a humela fhaḽa he Johanisi a vha a tshi lovhedza hone, a dzula henefho. 41 Vhathu vhanzhi vha ḓa khae vha tshi ri, “Johanisi a hu na tshiga tsha maḓembe e a ita; naho zwo ralo zwoṱhe zwe a amba nga uyu munna ndi zwone.” 42 Henefho vhathu vhanzhi vha mu fulufhela.

Johanisi 11

Lufu lwa Lazaro

1 Kuḓini kwa Bethania ho vha hu na muṅwe munna a no pfi Lazaro; o vha a tshi khou lwala. Henefho ndi he ha vha hu tshi dzula Marita na murathu wawe Maria. 2 (Maria ndi uḽa we a vhuya a shela mapfura kha milenzhe ya Muṋe washu a i phumula nga mavhudzi awe; zwino uyo Lazaro we a vha a tshi khou lwala o vha e khaladzi awe.) 3 Vhenevho murathu na mukomana vha mbo laedzela Yesu vha ri, “Muṋe washu, khonani yavho i a lwala.” 4 Yesu a tshi zwi pfa a ri, “Vhulwadze hovhu a si ha u isa lufuni; ndi ha u sumbedza vhugala ha Mudzimu, hu vhonale na ha Murwa wawe.” 5 Zwino Yesu o vha a tshi funa Marita na murathu wawe na Lazaro. 6 A ri u pfa uri Lazaro u a lwala a dovha a fhedza maṅwe maḓuvha mavhili e henefho he a vha e hone, 7 a konou amba na vhafunziwa vhawe a ri, “Kha ri vhuelele Judia.” 8 Vhone vha fhindula vha ri, “Vhafunzi, hufha Majuda vha kha ḓi tou bva u ṱoḓa u vha kanḓa nga matombo! Zwino vha khou ṱoḓa u vhuelela henengei hafhu?” 9 Yesu a ri, “A thi ri ḓuvha nga masiari ḽi na awara dza 12? Muthu a tshimbilaho masiari ha khukhulwi, ngauri fhano shangoni hu vha hu na tshedza. 10 Hone a tshimbilaho vhusiku u a khukhulwa ngauri ha na tshedza.” 11 Yesu o no ralo a konou dovha a ri, “Lazaro khonani yashu o eḓela; ndi khou ya henengei uri ndi mu vuse.” 12 Vhafunziwa vha tshi fhindula vha ri, “Muṋe washu, arali o eḓela zwi amba uri u ḓo ṱuwa a tshi vha khwiṋe.” 13 Yesu a tshi ralo vhone vho vha vha tshi vhona unga u amba u eḓela khofhe, matsina Ene o vha a tshi khou amba uri Lazaro ha tsheeho. 14 Ndi hone a tshi vho tou vha phulela a ri, “Lazaro o ri sia, 15 hone ndi tshi humbula inwi ndi a takala nge zwa itea ndi siho, ngauri zwino ndi hone ni tshi ḓo kona u mpfulufhela. Nḓariyeni khae.” 16 Thomasi (ḽine ḽa amba uri Mawela) a amba na vhafunziwa ngae a ri, “Kha ri ṱuwe navho ri yo fa navho.”

Yesu ndi Ene u vuwa ha vhafu na vhutshilo

17 Yesu a tshi sala a tshi swika a wana uri ho no ḓi fhela maḓuvha maṋa Lazaro o swiṱwa. 18 Zwino Bethania a hu vhuyi ha swika khilomitha tharu u bva Jerusalema, 19 ndi zwe ha vha ho ḓa Majuda manzhi ha Marita na Maria u imela lwonolwo lufu lwa khaladzi avho. 20 Marita a tshi tou pfa uri Yesu u khou ḓa, a mbo ḓi bva a yo mu ṱanganedza; Maria ene a sala hayani. 21 Marita a amba na Yesu a ri, “Muṋe wanga, ngavhe vho vha vhe fhano, ndi musi khaladzi anga a songo fa! 22 Naho zwo no ḓi ralo ndi a ḓivha uri Mudzimu u ḓo vha ṋea tshine vha mu humbela.” 23 Yesu a amba nae a ri, “Khaladzi aṋu u ḓo vuwa a dovha a tshila.” 24 Ene a fhindula a ri, “Ndi a zwi ḓivha uri u ḓo vuwa vhafuni musi vhafu vha tshi vuwa nga ḓuvha ḽa vhufhelo.” 25 Yesu a amba nae a ri, “U vuwa ha vhafu ndi Nṋe; vhutshilo ndi Nṋe. Ane a fulufhela Nṋe, naho a fa, u ḓo tshila; 26 huno ane a tshila a tshi mpfulufhela ha nga fi. Mafhungo aya ni a a tenda naa?” 27 Marita a ri, “Muṋe wanga, ndi a tenda uri ndi Vhone Mesia Murwa wa Mudzimu, we a pfi u ḓo ḓa shangoni.”

Yesu a tshi tsengisa miṱodzi

28 Marita o no ralo a huma a yo sevha murathu wawe Maria a ri, “Vhafunzi vho swika, vha khou ni vhidza.” 29 Maria a tshi pfa zwenezwo a bva nga u gidima a ya khae. 30 (Yesu zwenezwo o vha a sa athu dzhena muḓini; o vha a tshi kha ḓi vha henefhaḽa he Marita a mu ṱanganedza.) 31 Majuda vhe vha vha vhe na Maria nḓuni vha tshi khou mu khuthadza, vha tshi vhona a tshi bva nga u gidima, vha mu tevhela vha tshi ri u khou ya u lila tshaloni. 32 Maria a swika fhaḽa hu na Yesu. A tshi tou mu vhona a mbo ḓi wela milenzheni yawe a ri, “Muṋe wanga, ngavhe vho vha vhe fhano, ndi musi khaladzi anga a songo fa!” 33 Yesu a tshi vhona Maria na vhaḽa Majuda vhe vha ḓa nae vha tshi khou zhamba vha tshi lila, zwa mu vhaisa, zwa tou mu dina. 34 A vha vhudzisa a ri, “No mu swiṱa ngafhi?” Vhone vha ri, “Muṋe washu, kha vha ḓe vha hu vhone.” 35 Yesu a tsengisa miṱodzi. 36 Majuda vha tshi zwi vhona vha ri, “Edzonu vhona uri o vha a tshi mu funa hani!” 37 Hone vhaṅwe vha ri, “Hufha o swingulusa bofu! Zwino u thivhela lufu lwa Lazaro zwo mu kunda ngani?”

U vuswa ha Lazaro vhafuni

38 Yesu a tshi pfa vha tshi ralo zwa dovha zwa mu vhaisa, a mbo ḓi ya tshaloni. Tshalo itsho tsho vha tshi bako ḽi valwaho nga tombo, 39 a vhudza vhathu a ri, “Kunguluselani iḽo tombo kule!” Marita khaladzi a mufu a ri, “Muṋe wanga, u vho nukha, o no ḓi vha na maḓuvha maṋa o vhulungwa.” 40 Yesu a mu vhudza a ri, “Nṋa a thi ri ndo ni vhudza nda ri arali ni tshi fulufhela ni ḓo vhona vhugala ha Mudzimu?” 41 Vha mbo kungulusa ḽiḽa tombo. Yesu a lilala a ri, “Khotsi, ndi a u livhuha ngauri u khou mpfa. 42 Ndi a zwi ḓivha uri u ḓi dzula u tshi mpfa, hone ndi tshi rali ndi itela havha vhathu uri vha tende uri ndi Iwe wo nthumaho.” 43 A ri u ralo a konou vhidzelela a ri, “Lazaro, bvelani ngeno nnḓa!” 44 Mufu a bva o pombiwa milenzhe na zwanḓa nga masila a mbulungo, khofheni o vhofhiwa nga luvhemba. Yesu a ri, “Mu vhofhololeni ni mu litshe a tshimbile.”

Yesu a tshi langaniwa

45 Majuda vhanzhi vhe vha vha vho ḓa u khuthadza Maria vha tshi vhona zwe Yesu a ita vha mu fulufhela. 46 Hone vhaṅwe vha humela ha Vhafarisei vha vha toololela zwe Yesu a ita. 47 Ndi hone Vhafarisei na vhotshifhe vhahulwane vha tshi ramba Khoro ya Majuda vha ri, “Nṋa ri nga tou zwi ita hani? Edzonu vhona maḓembe ane munna uyu a khou ita! 48 Zwino arali ra ḓi sokou mu litsha vhathu vhoṱhe vha ḓo ṱuwa vha tshi mu fulufhela, Vharoma vha vho ḓo ḓa vha thuthekanya thembele yashu vha lozwa na lushaka lwa hashu lwoṱhe!” 49 Muṅwe wavho a no pfi Khayafasi we a vha e ene tshifhe muhulu wonoyo ṅwaha a ri, “Inwi a ni na tshine na ḓivha! 50 A ni koni u vhona na zwine zwa nga ni farisa: ndi khwiṋe muthu muthihi a tshi fela lushaka u fhira hu tshi lovha lushaka lwoṱhe.” 51 Huno a tshi ralo zwo vha zwi sa khou tou bva kha ene muṋe; o vha a tshi khou tou porofita, vhunga o vha e ene tshifhe muhulu wonoyo ṅwaha, hu u amba uri Yesu u ḓo fela lushaka lwoṱhe, 52 nahone lu si lwa Majuda fhedzi; o vha a tshi ḓo fela na vhana vha Mudzimu vho balanganaho na shango uri a vha kuvhanganye, vha vhe tshithu tshithihi. 53 U bva ḽeneḽo ḓuvha vhahulwane vha Majuda vha ḓi dzula nga u ita tshimbevha tsha u vhulaha Yesu. 54 Ndi zwe Yesu a si tsha tshimbila khagala Judia, a vho tou ṱuwa na vhafunziwa vhawe a yo dzula tsini ha soga muḓini u no pfi Efraimi. 55 Vhuṱambo ha Majuda ha Paseka ho vha ho no vha tsini; vhathu vhanzhi vha gonya Jerusalema vha tshi bva thungo dzoṱhe uri vha yo khunyeledza zwa u ḓikumulula vha sa athu dzhena vhuṱamboni. 56 Vhathu vhone vho vha vha tshi khou sedza Yesu, vha tshi vhudzisana vhe thembeleni vha ri, “Nṋa ni zwi vhona hani? Ni ri a nga vhuya a ḓa vhuṱamboni?” 57 Vhotshifhe vhahulwane na Vhafarisei zwenezwo vho vha vho no bvisa fhungo ḽa uri arali hu na muṅwe ane a ḓivha hune Yesu a vha hone u fanela u vha sevha uri vhone vha kone u mu fara.

Johanisi 12

Yesu a tshi ḓodzwa mapfura a nukhelelaho Bethania

1 Musi hu tshee ho sala maḓuvha maṱanu na ḽithihi i tshi vha Paseka, Yesu a ya Bethania he ha vha hu tshi dzula Lazaro, uḽa we a mu vusa vhafuni. 2 Henefho vha mu bikela, Marita a vha ene a vha ṋeaho zwiḽiwa. Lazaro ndi muṅwe wa vhe vha vha vha tshi khou ḽa na Yesu. 3 Ndi hone Maria a tshi dzhia hafulitha yoṱhe ya mapfura a u nukhelela a mutengo muhulu o itwaho nga munadi u songo vangwaho, a a shela kha milenzhe ya Yesu a phumula nga mavhudzi awe, munukho wa u ḓifhelela wa tou ḓadza nnḓu yoṱhe. 4 Zwino muṅwe mufunziwa wa Yesu we a vho ḓo mu fheṱa, a no pfi Judasi Iskariote a ri, 5 “Enea mapfura ane a rengwa nga malamba a muthu wa munna a ṅwaha woṱhe! Khezwi a songo rengiswa, tshelede ya ṋewa zwayo vhashai?” 6 A tshi ralo ho vha hu si u lilela vhashai, ndi ngauri o vha e fobvu, e ene mufaratshikwama, a tshi ḓi ita a tshi ṱumbulanyana. 7 Hone Yesu a ri, “Mu litsheni, aya mapfura o a vhulungela ḓuvha ḽine muvhili wanga wa khou lugiselwa u swiṱwa. 8 Vhashai ni ḓo ḓi vha navho misi yoṱhe; Nṋe a ni nga vhi na Nṋe misi yoṱhe.”

Vhotshifhe vhahulwane vha tshi langana u vhulaha Lazaro

9 Gogo ḽihuluhulu ḽa Majuda ḽi tshi pfa uri Yesu u Bethania ḽa ya hone. U ya havho ho vha hu si u ela Yesu fhedzi, vho vha vho ya u vhona na Lazaro we Yesu a mu vusa vhafuni. 10 Ndi zwe vhotshifhe vhahulwane vha vho ita tshimbevha tsha u vhulaha na ene Lazaro, 11 ngauri Majuda vhanzhi vho vha vha tshi vho ṱutshela vharangaphanḓa vhavho vha fulufhela Yesu nga u vhona zwe zwa itea kha ene Lazaro.

Yesu a tshi dzhena Jerusalema é khosi

12 Nga matshelo ḽiḽa gogo ḽihuluhulu ḽe ḽa vha ḽo ḓa vhuṱamboni ha Paseka ḽa zwi pfa uri Yesu u ḓo vha a tshi khou ḓa Jerusalema. 13 Vha dzhia maṱari a mutshevho vha yo mu ṱanganedza vha tshi khou huvha mihuvho vha tshi ri, “Hosana! Nga hu rendwe a ḓaho nga dzina ḽa Muṋe washu! Nga hu rendwe Khosi ya Israele.” 14 Yesu a wana donngi a i namela, vhunga zwo ṅwaliwa kha Maṅwalo ha pfi, 15 “U songo ofha iwe Tsioni! Khosi yau asiyi i a ḓa, yo namela donngana.” 16 Hone vhafunziwa vhawe a vho ngo kona u zwi ṱalukanya nga tshifhinga tshenetsho; vho ḓo tou sala vha tshi elelwa musi o no iswa vhugalani zwauri Maṅwalo iṱali o ḓi mu amba nga u ralo, ha vha hu hone vha tshi vho zwi vhona uri ndi zwenezwiḽa zwe vha mu itela zwone. 17 Vhaḽa vhathu vhe vha vha vhe na Yesu zwiḽa a tshi vusa Lazaro vhafuni nga u tou mu vhidza a bva tshaloni, na vhone vho vha vho no ḓi anḓadza zwe zwa itea. 18 Ndi zwe vhathu vha yo mu ṱanganedza, nge vha pfa hu tshi pfi o ita maḓembe mangafhongafho. 19 Vhafarisei vha tshi zwi vhona vha amba nga tshavho vha ri, “Ni khou zwi vhona, zwoṱhe zwine ra khou ita a zwi khou vhuya zwa farisa tshithu; shango ḽoṱhe ḽi vho mu tevhela.”

Vhaṅwe Magiriki vha tshi tama u vhona Yesu

20 Zwino kha vhe vha ya u rabela vhuṱamboni ho vha hu na vhaṅwe vhathu vha Magiriki. 21 Vhenevho vha ḓa ha Filipi wa Betsaida kha ḽa Galelia, vha ri, “Thovhela, ri khou humbela u amba na Yesu.” 22 Filipi a ya a vhudza Andrisi, vhuvhili havho vha swikisa iyo khumbelo ha Yesu. 23 Ene a tshi vha fhindula a ri, “Zwino ndi hone tshifhinga tsho swika tsha uri hu vhonale vhugala ha Mubebwa-nga-muthu. 24 Zwino ipfani-ha: Arali thoro ya goroi i sa tou thoma u wela mavuni ya fa i ḓo ḓi dzula i nthihi; ya fa ndi hone i tshi ita dziṅwe thoro nnzhi. 25 Ane a tata u ṅaledza vhutshilo hawe u a ḓilozwa; ane a vhu ṅala e fhano shangoni u ḓo vha o ḓivhulungela vhutshilo vhu sa gumi. 26 Ane a funa u ntshumela u fanela u vha mufunziwa wanga, uri sa mushumeli wanga, a swike-vho hoṱhe hune Nṋe nda vha hone. Ane a ntshumela u ḓo huliswa nga Khotsi anga.

Yesu a tshi amba nga lufu lwawe

27 “Zwino ndi hone-ha ndo tou hanganea; a thi ḓivhi na uri ndi nga tou ri mini. Ndi nga tou ri, ‘Khotsi anga, ntinyise uno musi wa vhuṱungu’ naa? Zwino hufha ndi tshi ḓa ndó ḓela hone uri ndi fhire kha wonoyu musi wa vhuṱungu! 28 Khotsi anga, ndi ri dzina ḽau nga ḽi huliswe!” Zwenezwo ha pfala ipfi ḽi bvaho ṱaḓulu ḽi tshi ri, “Ndo no ḓi sumbedza vhugala hanga nahone ndi kha ḓi ḓo dovha nda vhu sumbedza.” 29 Gogo ḽo imaho henefho ḽi tshi pfa ipfi ḽa ri, “Mvula yo bvuma!” Vhaṅwe vha ri, “Ndi muruṅwa we a amba nae.” 30 Yesu Ene a ri, “Ipfi heḽi ḽi tshi vhuya ḽa pfala a si u itela Nṋe, ndi u itela inwi. 31 Zwino ndi hone-ha ho swika tshifhinga tsha uri ḽino shango ḽi haṱulwe; ndi hone muvhusi wa ḽino shango a tshi khou bviswa vhuhosini. 32 Musi ndi tshi ḓo takulelwa nṱha ndi ḓo kokodza vhathu vhoṱhe vha ḓa kha Nṋe.” 33 A tshi ralo o vha a tshi khou amba lufu lune a ḓo lu fa. 34 Vhathu vha tshi mu fhindula vha ri, “Hufha riṋe ro pfa kha Mulayo hu tshi pfi Mesia u ḓo dzula e hone lini na lini, zwino vhone vha tshi ri Mubebwa-nga-muthu u ḓo takulelwa nṱha vha amba hani? Mubebwa-nga-muthu onoyo matsina ndi nnyi?” 35 Yesu a fhindula a ri, “Tshedza tshi kha ḓi ḓo vha na inwi tshifhinga tshiṱukuṱuku. Tshimbilani zwino tshedza tshi tshee hone uri swiswi ḽi sa ḓo ni fara nḓilani. Hafhu ane a tshimbila swiswini ha ḓivhi hune a ya. 36 Fulufhelani tshedza zwino ni tshi kha ḓi vha natsho, ndi hone ni tshi ḓo kona u vha vhathu vha tshedza.”

U shaya fulufhelo ha Majuda

Yesu a ri u ralo a ṱuwa a ya a vha dzumbama. 37 Naho o vha o vha sumbedza zwiga zwa maḓembe mangafho, vha tshi tou zwi vhona nga maṱo, a vho ngo mu fulufhela, 38 hu uri hu khunyelele zwiḽa zwe muporofita Yesaya a zwi amba a tshi ri, “Muṋe washu, ndi nnyi we a tenda mafhungo ashu? Tshanḓa tshawe tsha maanḓa Muṋe washu o tshi sumbedza nnyi?” 39 Ndi zwone zwe vha si kone u fulufhela, ngauri ene Yesaya o dovha a ri, 40 “Mudzimu o swingisa maṱo avho, mbilu dzavho a rindidza, uri maṱo avho a si vhone, mbilu dzavho dzi si ṱalukanye, vha sa vho ḓo rembuluwa vha vhuelela ha Nṋe, Nṋe nda vho ḓo vha fhodza.” 41 Yesaya a tshi ralo o vha o vhona vhugala ha Yesu a ṱanzilela ngae. 42 Nangwe zwo ralo na vhahulwane vhanzhi vha Majuda vho mu fulufhela, hone vha si kone u tou zwi amba khagala nga u ofha Vhafarisei, uri vha sa vho ḓo vha tumula tshivhidzoni. 43 Ndi uri vho vha vha tshi funa u huliswa nga vhathu u fhira u huliswa nga Mudzimu.

U landula Yesu ndi u ḓihwesa khaṱhulo

44 Yesu Ene a vhidzelela a ri, “Ane a mpfulufhela ha fulufheli Nṋe, u fulufhela we a nthuma. 45 Hu ḓi nga ane a vhona Nṋe, u vhona o nthumaho. 46 Nṋe ndo ḓa shangoni ndi tshedza, uri vhoṱhe vhane vha mpfulufhela vha si tsha dzula swiswini. 47 Ane a pfa maipfi anga a si a tevhedze a si uri ndi Nṋe ane nda mu haṱula. A tho ngo ḓela u haṱula shango, tshe nda ḓela tshone ndi u tshidza shango. 48 Tshi hone tshi haṱulaho muthu ane a nndandula a si ṱanganedze mafhungo anga: Enea maipfi ane nda amba a ḓo vha one a mu haṱulaho nga ḓuvha ḽa vhufhelo, 49 ngauri a thi sokou ḓiambela, Ene Khotsi anga o nthumaho o nndaya zwine nda fanela u amba nda zwi vhudza vhathu. 50 Zwino Nṋe ndi a ḓivha uri zwe a nndaya zwi ḓisa vhutshilo vhu sa gumi. Zwenezwo zwe Khotsi a nndaya ndi zwone zwine nda amba.”

Johanisi 13

Yesu a tshi ṱanzwa vhafunziwa vhawe milenzhe

1 Vhuṱambo ha Paseka vhu tshi sendela Yesu o vha a tshi zwi ḓivha uri tshifhinga tshawe tsho swika tsha uri a ṱuwe fhano shangoni a ye ha Khotsi. O vha a tshi ḓi funa vha re vhawe fhano shangoni, huno ho vha hu hone a tshi vho ḓo sumbedza u vha funa tshoṱhe. 2 Zwino Yesu na vhafunziwa vhawe vho vha vha tshi khou lalela. Diabolo o vha o no ḓi funzedza Judasi Iskariote ṅwana wa Simoni uri a fheṱe Yesu. 3 Yesu o vha a tshi zwi ḓivha uri Khotsi o mu kumedza zwoṱhe; a tshi ḓivha na zwauri o ḓa a tshi bva ha Mudzimu na uri u khou vhuelela ha Ene Mudzimu. 4 Ndi zwe a takuwa afho zwiḽiwani a bvula zwiambaro zwa nṱha a kanyela thaula khunduni. 5 Ndi hone a tshi shela maḓi sambeloni a thoma u ṱanzwa milenzhe ya vhafunziwa vhawe a tshi i phumula nga iḽa thaula ye a vha o kanyela. 6 A tshi swika kha Simoni Pitrosi, ene a amba nae a ri, “Muṋe washu, nṋa Vhone vha ṱoḓa u ṱanzwa nṋe milenzhe?” 7 Yesu a fhindula a ri, “Zwine Nṋe nda khou ita zwino inwi a ni zwi ṱalukanyi, hone ni ḓo zwi ṱalukanya ngavhuya.” 8 Pitrosi a ri, “Vhone vha nga si ḓo vhuya vha nṱanzwa milenzhe.” Yesu a ri, “Arali nda sa ni ṱanzwa a ni tsha ḓo vha muthihi na Nṋe.” 9 Simoni Pitrosi a ri, “Muṋe washu, izwo vha songo tou nṱanzwa milenzhe fhedzi, kha ndi mbo ḓi ṱanzwiwa na zwanḓa na ṱhoho!” 10 Yesu a ri, “O ṱambaho ha tshee na tshika; ho ngo tsha fanela u ṱamba arali i si yone milenzhe. Inwi a ni na tshika; hone ndi tshi ralo a thi ambi noṱhe.” 11 (Yesu o vha a tshi ḓivha ane a ḓo mu fheṱa, ndi zwone zwe a ri, “A thi ambi noṱhe.”) 12 Musi o no fhedza u vha ṱanzwa milenzhe, a dovha a ambara zwiambaro a vhuelela vhudzuloni hawe, a vha vhudzisa a ri, “Nṋa izwi zwe nda ni ita ni a zwi ṱalukanya naa? 13 Ni tshi nnyamba ni ri ‘Vhafunzi’ na ‘Muṋe washu’. Ni amba zwone, ngauri iṱali zwi zwone zwine nda vha zwone. 14 Zwino-ha vhunga Nṋe ndi re Muṋe waṋu na Mufunzi waṋu ndo ni ṱanzwa milenzhe, na inwi ni fanela u ṱanzwana milenzhe. 15 Zwe nda ita ho tou vha u ni sumbedza uri na inwi ni edzise zwe Nṋe nda ni ita. 16 Zwino ipfani-ha: A hu na phuli ine ya fhira muṋe wayo; na muḓinḓa ha fhiri we a mu ruma. 17 Zwino vhunga ni tshi zwi ḓivha ni ḓo vha na mashudu arali ni tshi nga zwi ita. 18 “Ndi tshi ralo a thi ambi noṱhe, vhe nda nanga ndi a vha ḓivha. Hone hu fanela u khunyelela zwe Maṅwalo a amba a tshi ri, ‘Ane ra ḽa muthathendilo o mmvutshela-vho!’ 19 Ndi khou ni vhudza zwino zwi sa athu itea uri zwi tshi sala zwi tshi itea ni kone u tenda uri ‘ndi ane nda vha Ene’. 20 Zwino ipfani-ha: Ane a vhuya a ṱanganedza we nda mu ruma u ṱanganedza Nṋe, huno ane a ṱanganedza Nṋe u ṱanganedza we a nthuma.”

Yesu a tshi dzula o amba nga u fheṱwa hawe

21 Yesu o ri u amba zwenezwo a ṱungufhala vhukuma, a tou phula a ri, “Zwino ipfani-ha: muṅwe waṋu hafha u ḓo mpheṱa.” 22 Vhafunziwa vha lavhelesana vho hanganea vha sa ḓivhi uri u amba nnyi. 23 Muṅwe wa vhafunziwa, uḽa we Yesu a vha a tshi mu funa, o vha o ḓisendeka ngae. 24 Simoni Pitrosi a mbo ḓi mu sinyedza a ri, “Vha vhudziseni uri vha khou amba nnyi.” 25 Uyo mufunziwa nangoho a mbo ḓi tshingamela tsini ha Yesu a vhudzisa a ri, “Muṋe washu, ndi nnyi onoyo?” 26 Yesu a fhindula a ri, “Ane nda ḓo thotha kugaku muthothoni nda mu ṋea ndi ene.” Ndi hone a tshi dzhia kugaku a ku thotha a ku ṋea Judasi ṅwana wa Simoni Iskariote. 27 Judasi a tshi tou ḽa ukwo kugaku a mbo ḓi dzhenwa nga Saṱhane. Ndi hone Yesu a tshi mu vhudza a ri, “Zwine na fanela u zwi ita, ṱavhanyani u zwi ita!” 28 Kha vhe vha vha vho dzula henefho hu si vhe na muthihi we a kona u pfa uri Yesu u khou ri mini a tshi amba na Judasi. 29 Vhunga Judasi o vha e ene mufaratshikwama vhaṅwe vhafunziwa vho ri khamusi Yesu o mu ruma u renga zwiṅwe zwithu zwa vhuṱambo, kana uri a yo fha zwifhiwa vhashai. 30 Judasi a tshi tou ṱanganedza kuḽa kugaku ha mbo ḓi vha u ṱuwa. Zwenezwo ho vha vhu vhusiku.

Mulayo muswa

31 Judasi ó no bva Yesu a ri, “Zwino ndi hone vhugala ha Mubebwa-nga-muthu ho vhonala, na vhugala ha Mudzimu ndi hone ho vhonala ngae. 32 Zwino vhunga vhugala ha Mudzimu ho vhonala ngae, Mudzimu Ene muṋe u ḓo vhonadza vhugala ha Mubebwa-nga-muthu, nahone ha nga lengi u zwi ita. 33 Vhananga, ndi kha ḓi tou vha na inwi tshifhinga tshiṱukuṱuku. Ni ḓo nṱoḓa, hone zwiḽa zwe nda vhudza Majuda ndi vhudza na inwi ndi ri, ‘Hune nda ya hone inwi ni nga si ntevhele.’ 34 Zwino mulayo muswa une nda ni ṋea asuyu: Funanani. Vhunga Nṋe ndo ni funa, na inwi ni fanela u funana. 35 Arali ni tshi funana ndi hone vhoṱhe vha tshi ḓo ḓivha uri ni vhafunziwa vhanga.”

Yesu a tshi dzula o amba uri Pitrosi u ḓo mu landula

36 Simoni ane ḽiṅwe a pfi Pitrosi a mu vhudzisa a ri, “Muṋe washu, nṋa vha khou ya ngafhi?” Yesu a fhindula a ri, “Hune nda khou ya hone a si hune na nga kona u ntevhela zwino; ni ḓo ntevhela ngavhuya.” 37 Pitrosi a tshi fhindula a ri, “Muṋe washu, ndi mini tshine tsha nga nkundisa u vha tevhela zwino? Hufha na u fa ndo ḓiimisela u vha fela!” 38 Yesu a ri, “Ni ri no ḓiimisela u mpfela? Thetshelesani ndi ni vhudze: Mukukulume u sa athu lila ni ḓo vha no no landula luraru na ri a ni nnḓivhi.”

Johanisi 14

Yesu ndi Ene nḓila ya u ya ha Khotsi

1 Yesu a vha vhudza a ri, “Ni songo ḽa mbilu; fulufhelani Mudzimu ni fulufhele na Nṋe. 2 Nḓuni ya Khotsi anga hu na vhudzulo vhunzhi. Arali zwo vha zwi songo ralo ndi musi ndi tshi ḓo vha ndo ni vhudza. Huno zwino ndi khou ya hone u ni lugisela vhudzulo. 3 Zwino musi ndo no ni lugisela vhudzulo ndi ḓo ḓa nda ni dzhia ra yo dzula roṱhe. 4 Nḓila ya hune nda khou ya hone ni a i ḓivha.” 5 Thomasi a mu vhudzisa a ri, “Muṋe washu, hune vha khou ya hone a ri hu ḓivhi; zwino nḓila ri nga i ḓivha hani?” 6 Yesu a mu fhindula a ri, “Nḓila ndi Nṋe; ndi Nṋe ngoho; ndi Nṋe vhutshilo; a hu na ane a nga swika ha Mudzimu Khotsi arali a songo dzhena nga Nṋe. 7 Zwino arali vhukuma Nṋe no vha ni tshi nnḓivha no vha ni tshi ḓo ḓivha na Khotsi anga. Hone u bva zwino ni vho mu ḓivha, no no mu vhona.” 8 Filipi a mu vhudza a ri, “Muṋe washu, nga vha ri sumbedze Khotsi, ndi hone ri tshi ḓo rudza mbilu.” 9 Yesu a fhindula a ri, “Filipi, nṋa tshee nda dzula na inwi, a ni athu nnḓivha na zwino? O vhonaho Nṋe o vhona na Ene Khotsi. Zwino ndi mini ni tshi ri, ‘Ri sumbedze Khotsi’? 10 Kani inwi a ni tendi uri Nṋe ndi kha Khotsi, Khotsi u kha Nṋe? Maipfi ane nda ni vhudza ha bvi kha Nṋe muṋe; ndi a Khotsi ane a dzula kha Nṋe a tshi shuma mishumo yawe. 11 Tendani zwenezwo zwine nda ri Nṋe ndi kha Khotsi, Khotsi u kha Nṋe. Arali zwa kunda, izwo tendani nga u vhona mishumo ine nda shuma. 12 Zwino ipfani-ha: Ane a fulufhela Nṋe u ḓo ita-vho mishumo ine Nṋe nda ita; u ḓo ita na i fhiraho yanga, ngauri Nṋe ndi khou ya ha Khotsi. 13 Zwino tshiṅwe na tshiṅwe tshine na humbela nga dzina ḽanga ndi ḓo ni ṋea, uri Khotsi a rendwe nga zwine Murwa a ita. 14 Tshine na nkhumbela nga dzina ḽanga ndi ḓo ni ṋea.

U fulufhedziswa Muya Mukhethwa

15 “Arali ni tshi mpfuna ni ḓo ita zwine nda ni laya. 16 Nṋe ndi ḓo humbela Khotsi anga, Ene u ḓo ni ṋea Mutiki muṅwe ane a sa ḓo ni ṱutshela lini na lini. 17 Ene Muya Muḓivhadzangoho. Shango ḽone a ḽi koni u mu ṱanganedza ngauri a ḽi mu vhoni, na u mu ḓivha a ḽi mu ḓivhi, hone inwi ni a mu ḓivha, ngauri u dzula na inwi, u kha inwi. 18 “A thi nga ni ṱutsheli nda ni sia ni zwisiwana; ndi ḓo dovha nda ḓa kha inwi. 19 Hu si kale shango a ḽi tsha ḓo mmbona, hone inwi ni ḓo ḓi mmbona; zwino vhunga Nṋe ndi tshi tshila, na inwi ni ḓo tshila. 20 Ḓuvha ḽeneḽo ḽi tshi swika ni ḓo ḓivha uri Nṋe ndi kha Khotsi, na inwi ni kha Nṋe, Nṋe ndi kha inwi. 21 “Ane a ṱanganedza ndaela dzanga a dzi tevhedza ndi ene ane a mpfuna, huno ane a mpfuna, Khotsi anga u ḓo mu funa-vho. Na Nṋe ndi ḓo mu funa nda ḓidzumbululela ene.” 22 Judasi (e si Iskariote) a ri, “Muṋe washu, nṋa zwi nga itea hani uri vha ḓidzumbululele riṋe vha litsha u ḓidzumbululela shango?” 23 Yesu a mu fhindula a ri, “Ane a mpfuna u ḓo tevhedza pfunzo yanga; onoyo, Khotsi anga u ḓo mu funa, huno Ene Khotsi na Nṋe ri ḓo ḓa khae ra dzula nae. 24 Ane a sa mpfune, na pfunzo yanga ha i tevhedzi. Mafhungo e na a pfa ha bvi kha Nṋe, a bva ha Khotsi we a nthuma. 25 “Ndo ni vhudza hezwi zwithu zwino ndi tshee na inwi. 26 Huno uyo Mutiki, Ene Muya Mukhethwa ane Khotsi anga a ḓo mu ruma dzinani ḽanga u ḓo ni funza zwoṱhe, a ni humbudza zwoṱhe zwe Nṋe nda ni vhudza. 27 “Ndi ni sia na mulalo; ndi ni ṋea mulalo wanga. Mulalo une Nṋe nda ni ṋea a u fani na wa shango. Ni songo ḽa mbilu; ni songo ofha. 28 No zwi pfa ndi tshi ri, ‘Ndi khou ṱuwa, hone ndi ḓo dovha nda ḓa kha inwi.’ Arali no vha ni tshi mpfuna ndi musi ni tshi ḓo takala ndi tshi ya ha Khotsi, ngauri Ene Khotsi u fhira Nṋe. 29 Zwino ndo ni vhudza zwithu izwo zwi sa athu itea uri zwi tshi ḓo itea ni kone u mpfulufhela. 30 Ndi nga si tsha kona u amba na inwi tshifhinga tshilapfu ngauri muvhusi wa ḽino shango u khou ḓa. Hone Ene ha na tshine a nga nnyita. 31 Hone shango ḽi fanela u ḓivha uri Nṋe ndi funa Khotsi, ndi ita zwenezwo zwe a nndaya. “Takuwani ri ṱuwe.

Johanisi 15

Yesu ndi Ene munḓirivhe wavhuḓi

1 “Ndi Nṋe munḓirivhe wavhuḓi, muṋe wa tsimu ndi Khotsi anga. 2 Lutavhi luṅwe na luṅwe lu re kha Nṋe lu sa aṋwi mitshelo u a lu tumulela kule; lu aṋwaho lwone u tou lu khwathela uri lu anze mitshelo. 3 Inwi no no ḓi khwathelwa nga maipfi e nda ni vhudza. 4 Dzulani kha Nṋe, na Nṋe ndi ḓo dzula kha inwi. Vhunga lutavhi lu sa koni u aṋwa mitshelo arali lu songo ṱumekana na mme alwo, na inwi ni nga si aṋwe mitshelo arali na sa dzula kha Nṋe. 5 “Munḓirivhe ndi Nṋe, inwi ni matavhi. Ane a dzula kha Nṋe, Nṋe nda dzula khae ndi ene ane a aṋwa mitshelo minzhi, ngauri ni si na Nṋe a ni koni u ita tshithu. 6 A sa dzuli kha Nṋe u a laṱwa kule a oma sa lutavhi lwo tumulwaho; huno thavhi dzo raloho dzi a kuvhanganywa dza kudzwa muliloni dza fhiswa. 7 Arali ni tshi dzula kha Nṋe, na dzula ni tshi elekanya maipfi anga, ni ḓo humbela tshine na funa na tshi ṋewa. 8 Vhugala ha Khotsi anga vhu vhonala musi inwi ni tshi aṋwa mitshelo minzhi, nga u ralo na vha vhafunziwa vhanga. 9 Nṋe ndi ni funa unga Khotsi anga a tshi mpfuna; lusani uri ndi ḓi dzula ndi tshi ni funa. 10 Arali ni tshi tevhedza ndaela dzanga ndi ḓo ḓi dzula ndi tshi ni funa, zwa nga Nṋe ndo tevhedza ndaela dza Khotsi anga, a ḓi dzula a tshi mpfuna. 11 “Ndo ni vhudza hezwo uri dakalo ḽine Nṋe nda vha naḽo na inwi ni vhe naḽo uri ni vhe na dakalo ḽo khunyelelaho. 12 Ndaela yanga khei: funanani unga Nṋe ndo ni funa. 13 “A hu na lufuno lune lwa fhira lwa muthu ane a fela khonani dzawe. 14 Khonani dzanga ndi inwi arali ni tshi ita zwine nda ni laya. 15 A thi tsha tou ri ni dziphuli ngauri phuli a i vhudzwi zwine muṋe wayo a ita. Nṋe-ha ndi vho tou ri ni dzikhonani, ngauri ndo ni vhudza zwoṱhe zwe nda pfa nga Khotsi anga. 16 A si inwi vhe na nanga Nṋe; ndi Nṋe ndo nangaho inwi nda ni ta uri ni yo aṋwa mitshelo minzhi, mitshelo i sa kuvhi, Khotsi a ḓo konou ni fha tshiṅwe na tshiṅwe tshine na humbela nga dzina ḽanga. 17 Tshine nda ni laya asitshi: funanani!

Vengo ḽa shango

18 “Arali shango ḽi tshi ni vhenga ni ḓivhe uri ḽo thoma nga u vhenga Nṋe. 19 Arali no vha ni vha shango ndi musi shango ḽi tshi ḓo ni funa, ngauri no vha ni tshi ḓo vha ni vhaḽo. Zwino a ni tshee vha shango ngauri Nṋe ndo ni nanga khaḽo; ndi zwine shango ḽa ni vhenga. 20 Ni songo hangwa zwiḽa zwe nda ni vhudza nda ri, ‘Phuli a i fhiri muṋe wayo.’ Vhunga Nṋe vho ntovhola, na inwi vha ḓo ni tovhola; arali vho tevhedza pfunzo yanga, na yaṋu vha ḓo i tevhedza. 21 Huno zwine vha ḓo ni ita, vha ḓo ni ita nge na vha vhanga, ngauri we a nthuma a vha mu ḓivhi. 22 Arali ndo vha ndi songo ḓa nda amba ndi musi vha si na mulandu; fhedzi zwino a vha tshee na vhutinyelo. 23 Ane a vhenga Nṋe u vhenga na Khotsi anga. 24 Vho vha vha tshi ḓo vha vha si na mulandu ngavhe ndi si ḓe khavho nda shuma mishumo i sa athu shuṅwa nga muṅwe muthu; zwino zwe nda shuma vho zwi vhona; naho zwo ralo, hu Nṋe, hu Khotsi anga, vha ḓi ri vhenga. 25 Hone zwi tshi ralo hu khou khunyelela zwiḽa zwo ṅwaliwaho Mulayoni wavho zwa u ri, ‘Vho sokou mmbenga ndi si na tshe nda tshinya.’ 26 “Mutiki u ḓo ḓa — ndi amba Muya Muḓivhadzangoho, Ene a bvaho ha Mudzimu Khotsi. Ndi ḓo mu ruma kha inwi a tshi bva ha Khotsi; Ene Muya u ḓo nṱanzilela. 27 Na inwi ni ḓo nṱanzilela ngauri no ḓi vha na Nṋe u tou bva henengei mathomoni.

Johanisi 16

1 “Ndi khou dzula ndo ni vhudza uri musi zwi tshi itea ni sa ḓo tou tshenuwa na vho gunea. 2 Vha ḓo ni tumula zwivhidzoni. Nahone tshifhinga tshi khou ḓa tshine muthu a ḓo ri a tshi ni vhulaha a vhona unga ndi hone a tshi khou ṋekedza Mudzimu nduvho. 3 Vha ḓo ni ita zwithu izwo ngauri hu Nṋe, hu Khotsi, a vha ri ḓivhi. 4 Hone Nṋe ndi dzula ndo ni vhudza uri tshifhinga tshazwo tshi tshi swika ni elelwe uri ndo ni vhudza.

Mushumo wa Muya Mukhethwa

“Ndi sa ni vhudzi zwithu izwi mathomoni ndi uri ndo vha ndi tshi kha ḓi vha na inwi. 5 Hone zwino ndi khou ṱuwa, ndi ya ha o nthumaho; tshi kanukisaho ndi uri a hu na na muthihi waṋu ane a vhudzisa hune nda ya. 6 Zwino ndó no ni vhudza mbilu dzaṋu dzi vho vhavha. 7 Naho zwo ralo ndi ni vhudza ngoho ndi ri, u ṱuwa hanga ndi u ni tonda, ngauri nda sa ṱuwa, Mutiki ha nga ḓi kha inwi; fhedzi nda ṱuwa, ndi ḓo mu ruma. 8 Huno Ene a tshi ḓa u ḓo rovhedza shango a ḽi sumbedza uri vhutshinyi ndi mini, na uri vhuvhuya ndi mini na uri khaṱhulo ya Mudzimu ndi tshithu-ḓe. 9 U ḓo rovhedza shango vhutshinyi nga u ḽi sumbedza uri a ḽo ngo tenda Nṋe; 10 u ḓo sumbedza shango uri a re muvhuya ndi Nṋe ngauri ndi khou ya ha Khotsi, a ni tsha ḓo mmbona; 11 u ḓo vha rovhedza uri khaṱhulo ya Mudzimu ndi yone-yone nga u vha sumbedza uri muvhusi wa ḽino shango o no ḓi haṱulwa. 12 “Ndi tshee na zwinzhi zwine nda nga ni vhudza; ndi ro vhona uri a ni athu swika hune na nga zwi ṱalukanya. 13 Hone hu tshi ḓo ḓa Ene Muya Muḓivhadzangoho u ḓo ni dededza na ḓivha ngoho yoṱhe. Ha nga ambi zwawe; u ḓo amba zwenezwo zwine a ḓo vhudzwa, a ni vhudza na zwine zwa kha ḓi ḓa. 14 Ene u ḓo ita uri Nṋe ndi rendwe, ngauri zwoṱhe zwine a ḓo ni vhudza zwi ḓo vha zwi tshi bva kha Nṋe. 15 Zwoṱhe zwe re zwa Khotsi anga ndi zwanga; ndi zwe ndi tshi amba nda ri, ‘Zwoṱhe zwine a ḓo ni vhudza zwi ḓo vha zwi tshi bva kha Nṋe.’

U ṱungufhala na u takala

16 “Hu si kale a ni tsha ḓo mmbona; hone hu ḓo dovha he hu si kale na mmbona.” 17 Vhaṅwe vhafunziwa vhawe vha vhudzisana vha ri, “Nṋa u amba mini a tshi ri, ‘Hu si kale a ni tsha ḓo mmbona, hone hu ḓo dovha he hu si kale na mmbona’; nahone a dovha a ri, ‘Ndi khou ya ha Khotsi anga’? 18 Zwino a tshi ri, ‘hu si kale’ u amba mini? Riṋe a ri khou vhuya ra pfa na uri u khou amba mini!” 19 Yesu o zwi ḓivha uri vha khou ṱoḓa u mu vhudzisa; ndi zwe a vha vhudza a ri, “Ndo ri hu si kale a ni tsha ḓo mmbona, hone hu ḓo dovha he hu si kale na mmbona. A si zwenezwo zwine na khou vhudzisana zwone kani? 20 Zwino ipfani-ha: Inwi ni ḓo lila lwa u lila, shango ḽone ḽo ḓitakalela. Inwi ni ḓo ṱungufhala, hone u ṱungufhala haṋu hu ḓo shanduka ha vha dakalo. 21 Musi musadzi a tshi ṱoḓa u vhofholowa, u wana o tou ṱungufhala, ngauri tshifhinga tshawe tshi vha tsho swika; hone ṅwana o no bebiwa u hangwa u vhavha hazwo, ngauri u vha a tshi vho takadzwa nga muthu muswa o ḓaho shangoni. 22 Na kha inwi zwo tou ralo; zwino no ṱungufhala, hone musi ndi tshi ḓo dovha u ni vhona ni ḓo takala nahone a hu nga vhi na ane a nga ni dzhiela dakalo ḽaṋu. 23 “Musi wazwo a ni tsha ḓo vhuya na mmbudzisa na tshithu. Zwino ipfani-ha: Zwoṱhe zwine na humbela Khotsi nga dzina ḽanga u ḓo ni fha. 24 U swika zwino a ni athu vhuya na humbela tshithu nga dzina ḽanga. Humbelani, ni ḓo fhiwa, uri dakalo ḽaṋu ḽi khunyelele.

Yesu o kunda shango

25 “Tshifhinga tshoṱhe ndo vha ndi tshi ḓi amba na inwi nga zwifanyiso; hone hu khou ḓa tshifhinga tshine ndi tshi amba na inwi nga Mudzimu Khotsi nda ḓo tou phula, ndi si tsha amba nga zwifanyiso. 26 Maḓuvha eneo ni ḓo humbela Khotsi zwithu nga dzina ḽanga; a hu tsha ḓo vha Nṋe a no ni humbelela, 27 ngauri Khotsi Ene muṋe u a ni funa, vhunga na inwi no mpfuna na tenda na uri ndi bva ha Mudzimu. 28 Nṋe ndi tshi ḓa fhano shangoni ndo vha ndi tshi bva ha Khotsi; zwino ndi khou ṱuwa shangoni, ndi vhuelela ha Ene Khotsi.” 29 Ndi hone vhafunziwa vhawe vha tshi ri, “A vha vhoni-ha Vhafunzi, zwino vha vho tou bula; a vha tsha amba nga zwifanyiso. 30 Zwino ri vho zwi vhona uri vha ḓivha zwithu zwoṱhe; a vha vhuyi vha thoma u vhudziswa, ndi zwine ra tenda uri vha bva ha Mudzimu.” 31 Yesu a tshi vha fhindula a ri, “Ndi hone zwino no tenda? 32 Hu khou ḓa tshifhinga — na zwino tsho no ḓi swika — tshine noṱhe na ḓo balanganywa muṅwe na muṅwe a ya hawe, Nṋe na ntsia ndi ndoṱhe. Hone Nṋe a thi ndoṱhe, Khotsi anga u na Nṋe. 33 Ndi tshi ni vhudza hezwi zwithu ndi u itela uri ni vhe na mulalo nga u vha vhathihi na Nṋe. Shangoni ḽino ni ḓo tambudzwa, hone ni songo fhela mbilu; hufha Nṋe shango ndo ḽi kunda!”

Johanisi 17

Yesu a tshi rabelela vhafunziwa vhawe

1 Yesu o no amba zwenezwo, a lilala a ri, “Khotsi anga, tshiḽa tshifhinga tsho swika. Vhonadza-ha vhugala ha Murwa wau uri na Murwa a vhonadze vhugala hau, 2 ngauri wo mu kumedza maanḓa a u vhusa vhathu vhoṱhe uri vhoṱhe vhe wa mu kumedza a vha ṋee vhutshilo vhu sa fheli. 3 Zwino vhutshilo vhu sa fheli ndi u ḓivha Iwe u re Mudzimu wa ngoho u woṱhe, na Yesu Khristo we Iwe wa mu ruma. 4 Fhano shangoni ndo vhonadza vhugala hau nga u khunyeledza mushumo we wa ri ndi u ite. 5 Khotsi anga, vhonadza vhugala hanga zwino henefha ndi na Iwe, vhugala honovhuḽa he nda vha ndi naho zwiḽa ndi na Iwe shango ḽi sa athu sikiwa. 6 “Ndo u ḓivhadza kha vhathu vhe wa nkumedza fhano shangoni. Vho vha vhe vhau, hone Iwe wa vha kumedza Nṋe. Zwe wa amba vho zwi ṱanganedza, 7 nahone zwino vha vho vhona uri zwoṱhe zwe wa nṋea zwi bva kha Iwe. 8 Ndo vha vhudza mafhungo e Iwe wa mmbudza, vha a ṱanganedza; vha a zwi ḓivha uri ndi ngoho uri ndi bva ha Iwe nahone vha a tenda uri ndi Iwe wo nthumaho. 9 “Ndi a vha humbelela. A thi humbeleli shango, ndi humbelela vhe wa nkumedza, ngauri ndi vhau. 10 Zwoṱhe zwi re zwanga ndi zwau; zwoṱhe zwi re zwau ndi zwanga; ndi zwone zwine vhugala hanga ha vhonala ngavho. 11 Zwino Nṋe a thi tsheeho fhano shangoni, ndi khou ḓa ha Iwe, ngeno vhone vha tshee fhano shangoni. Khotsi Mukhethwa, vha tsireledze vha dzule vho nambatela dzina ḽau, ḽeneḽi ḽe na Nṋe wa mpha ḽone, uri vha vhe tshithu tshithihi unga Nṋe na Iwe ri tshithu tshithihi. 12 Musi ndi tshee navho ndo vha ndi tshi vha tsireledza vha dzula vho nambatela dzina ḽau, ḽeneḽi ḽe na Nṋe wa mpha ḽone. Ndo vha tsireledza hu si vhe na muthihi wavho we a xela, arali e si uḽa we a vha o dzula o pfi u ḓo lovha uri Maṅwalo a khunyelele. 13 Ndi khou ḓa ha Iwe, zwino u amba izwi ndi fhano shangoni ndi khou itela uri vha vhe na dakalo ḽo khunyelelaho unga Nṋe. 14 Ndo vha vhudza maipfi au, shango ḽa vha vhenga, ngauri a si vha ḽino shango, vhunga na Nṋe ndi si wa ḽino shango. 15 A thi khou humbela uri u tou vha bvisa fhano shangoni; tshine nda humbela ndi uri u vha tsireledze kha Muvhi. 16 Vhunga Nṋe ndi si wa ḽino shango, na vhone a si vha ḽino shango. 17 Ita uri vha ḓikumedze Iwe nga u nambatela ngoho — ipfi ḽau ndi yone ngoho. 18 Ndo vha ruma shangoni sa zwiḽa Iwe u tshi nthuma shangoni. 19 Ndi ḓikumedza Iwe ndi tshi itela vhone uri na vhone vha kone u ḓikumedza Iwe vhukuma. 20 “A thi humbeleli vhone fhedzi; ndi humbelela na vhane vha mpfulufhela vho pfa vhone. 21 Ndi humbela uri vhoṱhe vha vhe tshithu tshithihi. Khotsi anga, kha vha vhe vhathihi na riṋe u ḓi nga Iwe u kha Nṋe, Nṋe ndi kha Iwe. Kha vha vhe tshithu tshithihi uri shango ḽi kone u tenda uri ndo rumiwa nga Iwe. 22 Na Nṋe ndo vha ṋea vhugala he Iwe wa nṋea, uri vha vhe tshithu tshithihi unga Nṋe na Iwe ri tshithu tshithihi: 23 Nṋe ndi khavho, Iwe ú kha Nṋe, uri vha tou vha tshithu tshithihi tshoṱhe; ndi hone shango ḽi tshi ḓo zwi vhona uri ndo rumiwa nga Iwe, na uri u a vha funa unga u tshi mpfuna. 24 “Khotsi anga, havha vhathu vhe wa vha kumedza Nṋe ndi funa vha tshi vha na Nṋe hune nda vha hone uri vha vhone vhugala hanga he nda ṋewa nga Iwe vhunga iṱali wo ḓi mpfuna shango ḽi sa athu sikwa. 25 Khotsi muvhuya, shango a ḽi u ḓivhi, hone Nṋe ndi a u ḓivha, na avha vha a zwi ḓivha uri ndi Iwe wo nthumaho. 26 Ndo u ḓivhadza khavho nahone ndi kha ḓi ḓo u ḓivhadza khavho uri lufuno lune Nṋe wa mpfuna ngalwo na vhone vha vhe nalwo, na Nṋe ndi vhe khavho.”

Johanisi 18

Yesu a tshi fariwa

1 Yesu a ri u fhedza u amba a bva na vhafunziwa vhawe vha wela kudambwana kwa Kidroni. Henefho ho vha hu na tsimu ya mitshelo; vha swika vha dzhena ngomu. 2 Zwino na Judasi uḽa o mu fheṱaho, fhethu afho o vha a tshi hu ḓivha ngauri lwo vha lu lunzhi Yesu a tshi ḓi ḓa henefho na vhafunziwa vhawe. 3 Ndi hone Judasi a tshi ya tsimuni yeneyo e na gomane ya maswole na vhalindathembele vho rumiwaho nga vhotshifhe vhahulwane na Vhafarisei, vho fara mbone na maḓenzhe na zwihali. 4 Vhunga Yesu o vha o dzula a tshi ḓivha zwoṱhe zwine a ḓo itwa, a mbo ḓi takuwa a yo ṱangana navho a ri, “Nṋa ni khou ṱoḓa nnyi?” 5 Vhone vha fhindula vha ri, “Ri khou ṱoḓa Yesu wa Nazaretha.” Ene a ri, “Ndi Nṋe.” Na Judasi uḽa o mu fheṱaho o vha o ḓi ima henefho navho. 6 Yesu a tshi tou ri, “Ndi Nṋe,” vha huma nga tshamurahu vha wela fhasi. 7 Yesu a dovha a vha vhudzisa a ri, “Ni khou ṱoḓa nnyi naa?” Vhone vha fhindula vha ri, “Ri khou ṱoḓa Yesu wa Nazaretha.” 8 Yesu a ri, “Hufha ndo no ḓi ni vhudza nda ri ndi Nṋe! Arali ni tshi khou ṱoḓa Nṋe, litshani avha vhaṅwe vha ṱuwe.” 9 (A tshi ralo ho vha hu uri hu khunyelele zwiḽa zwe a amba a tshi ri, “Khotsi, a tho ngo lozwa na muthihi wa vhe wa nkumedza.”) 10 Zwino Simoni Pitrosi o vha e na banga; a ḽi ṱomola a rema phuli ya tshifhe muhulu a i tumula nḓevhe ya tshauḽa. Iyo phuli yo vha i tshi pfi Malikhosi. 11 Yesu a vhudza Pitrosi a ri, “Vhuedzedza banga ḽaṋu vhudzuloni haḽo; nṋa ndi nga hana tshinwelo tsha dambudzo tshe Khotsi anga a mpha?”

Yesu a tshi sengiswa nga Anasi

12 Uyo mulangagomane na maswole awe na vhalindathembele vha Majuda vha fara Yesu vha mu vhofha, 13 vha thoma u mu isa ha Anasi makhulu wa Khayafasi we a vha e tshifhe muhulu wonoyo ṅwaha. 14 Khayafasi onoyo ndi uḽa we a vhuya a eletshedza Majuda uri ndi khwiṋe muthu muthihi a tshi fela lushaka lwoṱhe.

Pitrosi a tshi landula Yesu

15 Simoni Pitrosi na muṅwe mufunziwa vha tevhela Yesu. Zwino uyo mufunziwa o vha a tshi ḓivhiwa nga tshifhe muhulu. Ndi zwe a kona na u dzhena muṱani wa nnḓu ya tshifhe muhulu na Yesu. 16 Pitrosi ene a sala nnḓa o ima khoroni. Zwino uḽa muṅwe mufunziwa we a vha a tshi ḓihwa nga tshifhe muhulu a dovha a bva a amba na musidzana we a vha o ima khoroni a dzhenisa Pitrosi. 17 Uyo musidzana a vhudzisa Pitrosi a ri, “Izwi na inwi a ni mufunziwa wa uyu munna?” Pitrosi a ri, “Hai.” 18 Zwino vhunga ho vha hu na phepho, vhashumi na vhalindathembele vho vha vho vhasa mulilo wa masimbe, vha ima vha tshi khou ora. Pitrosi a ya a ima navho a ora-vho mulilo.

Tshifhe muhulu a tshi sengisa Yesu

19 Tshifhe muhulu a vhudzisa Yesu nga vhafunziwa vhawe na nga pfunzo yawe. 20 Yesu a tshi fhindula a ri, “Hufha tshiṅwe na tshiṅwe tshe nda amba ndo ḓi tshi amba khagala vhathu vhoṱhe vha tshi zwi pfa! Ndi amba ngauri zwoṱhe zwe nda funza ndo ḓi funza sinagogoni na thembeleni — hone-ha hune Majuda vhoṱhe vha kuvhangana! A hu na tshe nda amba ndo dzumbama. 21 Zwino khezwi vha tshi vhudzisa Nṋe? Kha vha vhudzise vhe vha mpfa ndi tshi funza; vhone vha a ḓivha zwe nda amba!” 22 Yesu a tshi tou ralo muṅwe wa vhalindathembele a mbo ḓi mu rwa nga mpama khofheni, a ri, “Nṋa ni nga tou ralo ni tshi fhindula tshifhe muhulu?” 23 Yesu a mu fhindula a ri, “Arali hu na ḽivhi ḽe nda amba, ambani uri ndi ḽifhio. Hone arali ndo amba ngoho ni nthwelani?” 24 Ndi hone Anasi a tshi mu fhirisela ha Khayafasi tshifhe muhulu, ó ḓi vhofhiwa.

Pitrosi a tshi dovha u landula Yesu

25 Pitrosi a tshee o ḓi ima henefhaḽa a tshi khou ora mulilo, vhaṅwe vha mu vhudzisa vha ri, “Izwi na inwi a ni mufunziwa wawe?” Pitrosi a ri, “A thi mufunziwa wawe!” 26 Muṅwe mushumi wa tshifhe muhulu we a vha e shaka ḽa uḽa munna we Pitrosi a mu tumula nḓevhe a amba a ri, “Nṋa a si inwi we nda ni vhona ni nae ngei tsimuni?” 27 Pitrosi a dovha a ri, “Hai!” A tshi tou ralo mukukulume wa vha u a lila.

Yesu a tshi sengiswa nga Pilato

28 Nga matshelonitsheloni vha dzhia Yesu nḓuni ya Khayafasi vha mu isa pfamoni ya muvhusi. Majuda vhone vha si dzhene ngomu pfamoni ngauri vho vha vha tshi ofha u ḓikumadza vha vho ḓo kundwa u ḽa Paseka. 29 Ndi hone Pilato a tshi vho tou bvela nnḓa khavho a ri, “Nṋa uyu munna ni khou mu hwelela nga ḽifhio?” 30 Vhone vha fhindula vha ri, “Arali o vha a songo tshinya ndi musi ri songo mu ḓisa ha thovhele!” 31 Pilato a ri, “Izwo inwi vhaṋe mu dzhieni ni mu haṱule nga mulayo wa haṋu.” Majuda vha fhindula vha ri, “Hufha riṋe ri songo tendelwa u haṱulela muthu lufu!” 32 (Hezwo zwi tshi itea ho vha hu uri hu khunyelele zwiḽa zwe Yesu a amba a tshi ṱalutshedza uri u ḓo fa hani.) 33 Pilato a humela nḓuni a vhidza Yesu a mu vhudzisa a ri, “Nṋa inwi ni khosi ya Majuda?” 34 Yesu a fhindula a ri, “Iyo mbudziso i tou bva kha vhone kana ndi zwe vha tou pfa vhathu vha tshi nnyamba?” 35 Pilato a fhindula a ri, “Kani nṋe ndi Mujuda? Hufha vhe vhathu vha haṋu na vhotshifhe vhahulwane vhe vha ni kumedza nṋe! Nṋa hone no tshinyani?” 36 Yesu a ri, “Nṋe vhuhosi hanga a si ha ḽino shango; ngavhe vhu ha ḽino shango ndi musi vhalanda vhanga vha tshi ḓo vha vha tshi khou lwa uri ndi si kumedzwe Majuda. Nṋe vhuhosi hanga a si ha ḽino shango.” 37 Pilato ndi hone a tshi mu vhudzisa a ri, “Zwi amba uri u vha khosi ni khosi?” Yesu a fhindula a ri, “Ndi vhone vha no khou ri ndi khosi. Nṋe ndi tshi bebiwa na musi ndi tshi ḓa shangoni ndo ḓela tshithu tshithihi fhedzi: Ndo ḓela u ṱanzilela ngoho. Ane a vha wa ngoho u a mpfa.” 38 Pilato a ri, “Ni tshi ri ‘ngoho’ ni amba mini?”

Yesu a tshi haṱulelwa lufu

Pilato a ri u ralo a bvela nnḓa hu re na Majuda a vha vhudza a ri, “Nṋe a thi vhuyi nda wana na mulandu khae. 39 Zwino hufha nga Paseka ni na nḓowelo ya uri ndi ḓi ni vhofhololela tshivhotshwa tshithihi — zwino ni a funa ndi tshi ni vhofhololela khosi ya Majuda naa?” 40 Vhone vha fhindula nga u tou zhamba vha ri, “Hai, e si hoyu lini! Kha ri vhofhololelwe Barabasi.” (Uyo Barabasi o vha e ḽivemu.)

Johanisi 19

1 Ndi hone Pilato a tshi dzhia Yesu a ri a rwiwe nga nnzi. 2 Maswole vha ita khare ya mipfa vha mu ambadza ṱhohoni; vha mu ambadza na phuraphura tswuku, 3 Vha ḓi ḓa khae vha ri, “Thovhele Khosi ya Majuda nga a lalame!” Vha tshi ralo vha mu rwa nga mipama khofheni. 4 Pilato a dovha a bvela nnḓa a amba na vhathu a ri, “Asuyu-ha; ndi khou mu bvisela ngeno nnḓa kha inwi ni zwi vhone uri nṋe a thi wani mulandu khae.” 5 Yesu a bvela nnḓa a tshee o ambara iḽa khare ya mipfa na phuraphura tswuku. Pilato a ri, “Vhonani muthu uri o tou ita hani!” 6 Vhotshifhe vhahulwane na vhathu vhavho vha tshi mu vhona vha zhamba vha ri, “Kha a vhambiwe kha tshifhambano! Kha a vhambiwe kha tshifhambano!” Pilato a ri, “Mu dzhieni-ha ni mu vhambe kha tshifhambano inwi vhaṋe. A vha nṋe a thi wani mulandu khae.” 7 Majuda vha fhindula vha ri, “Ri na mulayo une wa ri u fanela u vhulawa, ngauri o ḓiita Murwa wa Mudzimu.” 8 Pilato a tshi pfa zwenezwo a tou ṋaṋa u ofha. 9 A vhuelela nḓuni a vhudzisa Yesu a ri, “Nṋa hone ni bva ni ngafhi?”

Yesu a sokou fhumula. 10 Pilato a vhuya a dovha a ri, “Nṋa a ni ambi na nṋe? A ni zwi ḓivhi uri ndi na maanḓa a u ni vhofholola na a u ni vhamba kha tshifhambano naa?”

11 Yesu a fhindula a ri, “Vho vha vha tshi ḓo vha vha si na maanḓa na maṱukuṱuku kha Nṋe arali vho vha vha songo tou a fhiwa a tshi bva ṱaḓulu. Ndi zwine mulandu muhulwane wa vha wa uyo we a nkumedza vhone.” 12 Pilato a tshi tou pfa zwenezwo a thoma u linga nga nḓila dzoṱhe uri a mu vhofholole. Hone Majuda vha tou hana u pfa, vha zhamba vha ri, “Hoyu arali vha mu vhofholola zwi amba uri a vha tsha ima na Khisara! Ane a ḓiita khosi u vhangisa Khisara!” 13 Pilato a tshi pfa vha tshi ralo a bvisela Yesu nnḓa, ene muṋe a dzula kha tshidzulo tsha khaṱhulo, muṱani wo itwaho nga matombo, une nga Tshiheberu wa tou pfi “Gabatha”. 14 Zwenezwo ḓuvha ḽo vha ḽi tshi vho ya vhukati ha ṱhoho, i tshi ḓo vuwa i Paseka. Pilato a vhudza Majuda a ri, “Ngei-ha khosi yaṋu!” 15 Vhone vha zhamba vha ri, “Nga a fe! Nga a fe! Nga a vhambiwe kha tshifhambano!” Pilato a ri, “Nṋa ni ri khosi yaṋu ndi i vhambe?” Vhotshifhe vhahulwane vha fhindula vha ri, “Riṋe khosi yashu ndi Khisara; a ri na iṅwe.” 16 Ndi hone Pilato a tshi vha kumedza Yesu uri a vhambiwe.

Yesu a tshi vhambiwa kha tshifhambano

Ndi hone vha tshi mbo ḓi mu dzhia vha ṱuwa nae. 17 A bvela nnḓa o hwala tshifhambano tshawe a ya fhethu hu no pfi Dethele; nga Tshiheberu hu tou pfi “Golgotha”. 18 Henefho vha mu vhamba kha tshifhambano; vha ita na u vhamba na vhaṅwe vhavhili, muṅwe thungo ya tshauḽa muṅwe thungo ya tshamonde, Yesu a vha vhukati. 19 Pilato a ṅwala nḓivhadzo ya mulandu wawe uri i ombelwe kha tshifhambano. Nḓivhadzo iyo yo vha i tshi ri, “Yesu wa Nazaretha, Khosi ya Majuda.” 20 Nḓivhadzo yeneyo ya vhaliwa nga Majuda manzhi, ngauri afho he Yesu a vha o vhambiwa hone ho vha hu si kule na muḓi. Yone yo vha yo ṅwaliwa nga Tshiheberu na Tshilathini na Tshigiriki. 21 Vhotshifhe vhahulwane vha Majuda vha vhudza Pilato vha ri, “Vha songo ṅwala uri ‘Khosi ya Majuda’; kha vha ṅwale uri, ‘O ri: ndi Khosi ya Majuda’.” 22 Pilato a ri, “Zwe nda ṅwala ndo ṅwala.” 23 Musi maswole vho no vhamba Yesu, vha kovhekana zwiambaro zwawe, muṅwe na muṅwe wa maswole ayo maṋa a wana mukovhe. Vha dzhia na khanzu. Yone yo vha yo tou lukiwa i si na murungo. 24 Maswole vha amba nga tshavho vha ri, “Yone ri songo i kherula; kha ri tou i itela madeṅwa ri vhone ane ya ḓo vha yawe!” Vha tshi ralo ho vha hu uri hu khunyelele zwiḽa zwe Maṅwalo a amba a tshi ri, “Vho kovhekana zwiambaro zwanga, lupila lwanga vha lu itela madeṅwa.” Nangoho zwenezwo ndi zwone zwe maswole a ita. 25 Mme a Yesu na mmane wawe na Maria musadzi wa Klopasi na Maria Magadalina vho vha vho ima henefho tsini ha tshifhambano. 26 Yesu a tshi vhona mme awe na uḽa mufunziwa we a vha a tshi funwa vho ima henefho a ri, “Vhomme, ṅwana wavho asuyo.” 27 A dovha a vhudza uyo mufunziwa a ri, “Mme aṋu asivho.” Nangoho mufunziwa a ita nga u ralo: u bva zwenezwo Maria a ya a dzula hayani ha onoyo mufunziwa.

Lufu lwa Yesu

28 Yesu a tshi vhona uri zwoṱhe zwo khunyelela, na u itela uri Maṅwalo a khunyelele a ri, “Ndi na ḓora.” 29 Henefho ho vha hu na mvuvhelo i re na waini yo vhiluluwaho. Vha dzhia tshiponnzhi vha tshi lovhea khayo vha tshi ṱoma kha lutavhi lwa muhisopo vha tshi isa mulomoni wawe. 30 Yesu a swiswina iyo waini a konou ri, “Zwo khunyelela.” A ri u ralo a kotamisa ṱhoho a welela.

Yesu a tshi rungwa lurumbu nga pfumo

31 Majuda vha humbela Pilato uri vhathu vho vhambiwaho vha vunḓiwe milenzhe uri zwitumbu zwi ḓo kona u tsiswa kha zwifhambano. U vhuya vha ralo ndi uri ḽo vha ḽi tshi ḓo vuwa ḽi Sabatha, zwino vha tshi ofha uri zwitumbu zwi nga ḓo ṱwa zwifhambanoni ngayo, vhunga Sabatha yeneyo yo vha i khulwane. 32 Nangoho maswole a ya a vunḓa milenzhe ya munna wa u thoma na wa vhuvhili — vhenevhaḽa vhe vha vhambiwa na Yesu. 33 Hone vha tshi swika kha Yesu vha wana o no dzama, vha si tsha mu vunḓa milenzhe. 34 Ḽiṅwe ḽiswole ḽa mu runga lurumbu nga pfumo, ha mbo ḓi bva malofha na maḓi. 35 Thanzi ya zwithu izwi ndi muthu we a tou zwi vhona nga maṱo. Zwino u khou zwi ṱanzilela uri na inwi ni tende. Zwe a amba ndi ngoho, nahone u tou zwi ḓivha uri u amba ngoho. 36 Zwi tshi ralo ho vha hu uri hu khunyelele zwiḽa zwe zwa ambiwa nga Maṅwalo ha pfi, “Ha nga vunḓiwi na shambo na ḽithihi,” 37 na fhaḽa huṅwe hu no pfi, “Vha ḓo vhona we vha mu runga.”

U swiṱwa ha Yesu

38 Zwo no ralo Josefa wa Arimathia a ya a humbela Pilato uri a mu tendele u dzhia tshitumbu tsha Yesu. (Josefa onoyo o vha e mufunziwa wa Yesu we a vha a tshi ḓi tou ḓidzumba nga u ofha Majuda.) Nangoho Pilato a mu tendela, ene a mbo ḓi ya a dzhia tshiḽa tshitumbu. 39 Zwino na Ṋegodima, uḽa we a vhuya a ḓa ha Yesu vhusiku, a ṱuwa na Josefa e na mushonga wo itwaho nga u vanga tshikhopha na mere. Mushonga wonoyo wo vha u khilogramu dza 30 . 40 Avho vhanna vhavhili vha dzhia tshitumbu tsha Yesu vha tshi pomba nga masila a na uyo mushonga, vha tshi tevhedza maswiṱele a Tshijuda. 41 Henefho he Yesu a vhambiwa hone ho vha hu na tsimu i re na tshalo tshiswa tshi sa athu swiṱa muthu. 42 Zwino vhunga ḽo vha ḽi tshi ḓo vuwa ḽi Sabatha, nahone itsho tshalo tshi tsini, vha mbo ḓi swiṱa Yesu khatsho.

Johanisi 20

Tshalo tshi si tshee na tshithu

1 Nga matsheloni a Swondaha hu tshee na luswiswi, Maria Magadalina a fhindutshela tshaloni, a wana tombo ḽo sudzuluswa muṋangoni watsho. 2 A mbo ḓi gidimela ha Simoni Pitrosi, a mu wana e na uḽa mufunziwa we Yesu a vha a tshi mu funa; a vha vhudza a ri, “Vho bvisa Muṋe washu tshaloni; a ri ḓivhi uri vho mu vhea ngafhi!” 3 Ndi hone Pitrosi na uyo muṅwe mufunziwa vha tshi takuwa vha ya henengei tshaloni. 4 Vhuvhili havho vha tou ṱuwa nga u gidima, uḽa muṅwe mufunziwa a fhirela Pitrosi, a vha ene a thomaho u swika tshaloni. 5 A kotama a ṱodzimela, a sokou vhona aḽa masila henefho, hone u dzhena a si dzhene. 6 Pitrosi na ene a vha a tshi ri ndo swika, u swika a mbo ḓi dzhena ngomu tshaloni. A vhona aḽa masila henefho, 7 khathihi na ḽiḽa ḽe ḽa vha ḽo pomba ṱhoho ya Yesu. Ḽone ḽo vha ḽi songo dzula na maṅwe, ḽo vha ḽo tou petiwa ḽa vhetshelwa thungo. 8 Ndi hone na uyo muṅwe mufunziwa we a thoma u swika a tshi vho dzhena, a ri u zwi vhona a tenda. 9 (Vho vha vha sa athu ṱalukanya Maṅwalo a u ri u fanela u vuwa vhafuni.) 10 Ndi hone avho vhafunziwa vha tshi humela hayani.

Yesu a tshi vhonwa nga Maria Magadalina

11 Maria ene a sala o ima henefho nnḓa ha tshalo a tshi khou lila. A tshi kha ḓi lila, a kotama a ṱodzimela ngomu tshaloni, 12 a vhona vharuṅwa vhavhili nga ngomu vho ambara nguvho tshena vho dzula afho he tshitumbu tsha Yesu tsha vha tshi hone, muṅwe o dzula afho he ha vha hu na ṱhoho, muṅwe e milenzheni. 13 Vha mu vhudzisa vha ri, “Iwe musadzi, u khou lilela mini?” Ene a fhindula a ri, “Vho dzhia Muṋe wanga; a thi ḓivhi uri vho mu vhea ngafhi!” 14 A tshi ralo, a rembuluwa a vhona Yesu o ima henefho, hone a si mu ḓivhe. 15 Yesu a mu vhudzisa a ri, “Iwe musadzi, u khou lilela mini? U ṱoḓa nnyi?” Uyo musadzi a tshi vhona unga Yesu ndi muṋe wa tsimu, a ri, “Muṋe wanga, arali vhe vhone vho mu dzhiaho, a vha mmbudzi zwavho he vha mu vhea ndi yo mu dzhia?” 16 Yesu a ri, “Maria!” Ene a rembuluwa a aravha nga Tshiheberu a ri, “Rabuni!” (Zwine zwa amba uri “Mufunzi wanga!”) 17 Yesu a ri, “Ni songo nnambatela; a thi athu gonya nda ya ha Khotsi anga. Tshimbilani ni yo vhudza vharathu vhanga uri ndi a gonya ndi ya ha Khotsi anga a re Khotsi aṋu; ndi ya ha Mudzimu wanga a re Mudzimu waṋu.” 18 Ndi hone Maria Magadalina a tshi ya kha vhafunziwa a vha vhudza a ri, “Nṋe ndo vhona Muṋe washu,” a ita na u vha vhudza zwe a mu laedza.

Yesu a tshi vhonwa nga vhafunziwa vhawe

19 Ḽeneḽo ḓuvha ḽa u thoma ḽa vhege nga madekwana vhafunziwa vho vha vho tou ḓihoṋela nga u ofha Majuda. Yesu a ḓa a ima vhukati havho a ri, “Mulalo u vhe na inwi!” 20 A ri u ralo a vha sumbedza zwanḓa zwawe na lurumbu lwawe; vhafunziwa vha takala nga maanḓa vha tshi vhona Muṋe washu. 21 Yesu a dovha a amba navho a ri, “Mulalo u vhe na inwi! Ndi a ni ruma sa zwiḽa Khotsi a tshi nthuma.” 22 A tshi ralo a vha vhudzulela muya a ri, “Ṱanganedzani Muya Mukhethwa! 23 Vhathu vhane na vha hangwela vhutshinyi vha ḓo vha nangoho vho hangwelwa; vhane na sa vha hangwele, vha ḓo vha nangoho vha songo hangwelwa.”

Yesu na Thomasi

24 Musi Yesu a tshi ḓa ha vhafunziwa vhawe o wana Thomasi (ndi u ri Mawela), muṅwe wa vha 12 , a siho. 25 Vhaṅwe vhafunziwa vha mu vhudza vha ri, “Riṋe ro vhona Muṋe washu.” Thomasi a vha fhindula a ri, “Arali nda sa tou vhona mbonzhe dza zwibigiri kha zwanḓa zwawe, nda ita na u longa munwe wanga khadzo, nda longa na tshanḓa tshanga he a rungwa kha lurumbu, ndi nga si vhuye nda zwi tenda!” 26 Ho ri u fhela vhege nthihi vhafunziwa vha dovha vha kuvhangana nḓuni na Thomasi e navho. Mahothi o vha o ḓi hoṋiwa, Yesu a ḓa a ima vhukati havho a ri, “Mulalo u vhe na inwi!” 27 A ri u ralo a konou amba na Thomasi a ri, “Ḓisani-ha munwe waṋu kha zwanḓa zwanga ni tou vhona; ni ḓise na tshanḓa tshaṋu ni tshi longe kha lurumbu lwanga. Ni songo tsha vha a sa tendi, tendani!” 28 Thomasi a vho ri, “Muṋe wanga, Mudzimu wanga!” 29 Yesu a ri, “Ndi hone ni tshi vho tenda zwino nge na mmbona? Vha na mashudu vhane naho vha songo tou vhona vha ḓi tenda!”

Zwe bugu iyi ya ṅwalelwa zwone

30 Hu tshee na maḓembe manzhi e Yesu a a ita, zwa vha zwiga zwe vhafunziwa vhawe vha zwi vhona. Ndi zwiga zwi songo ṅwalwaho buguni iyi. 31 Hezwi zwo ṅwalwaho hafha zwo ṅwalelwa uri inwi ni tende uri Yesu ndi Ene Mesia Murwa wa Mudzimu, na uri nga u tenda honoho ni kone u wana vhutshilo ngae.

Johanisi 21

Yesu a tshi ḓisumbedza vhafunziwa vhawe vhaṱanu na vhanili

1 Zwó no ralo Yesu a dovha a ḓisumbedza vhafunziwa vhawe vhe Dzivhani ḽa Tiberiasi. Zwo itea nga nḓila hei: 2 Simoni Pitrosi o vha e na Thomasi (ndi u ri Mawela), na Nathaniele a bvaho Kana vunduni ḽa Galelia na vhana vha Zebedia na vhaṅwe vhafunziwa vha Yesu vhavhili vhe nga tshavho. 3 Simoni Pitrosi a vhudza avho vhaṅwe a ri, “Nṋe ndi kha ḓi ya u rea khovhe.” Vhone vha ri, “Na riṋe ri a ya.” Ndi hone vha tshi ṱuwa vha dzhena tshikepeni; hone vha si vhuye vha fasha na khovhe na nthihi vhusiku honoho. 4 Ḓuvha ḽi tshi bvisa mulomo Yesu o vha o ima khunzikhunzini ya dzivha, hone vhafunziwa vha si mu ḓivhe. 5 Yesu a amba navho a ri, “Vha hashu, ni na tshe na fasha?” Vhone vha fhindula vha ri, “A ri na!” 6 Ene a amba navho a ri, “Poselani mambule aṋu thungo ya tshauḽa ya tshikepe, ndi hone ni tshi ḓo fasha.” Nangoho vha ita nga u ralo, hone vha vho kundwa u kokodzela mambule tshikepeni, ngauri vho vha vho no fasha khovhe nnzhisa. 7 Uḽa mufunziwa we Yesu a vha a tshi mu funa a vhudza Pitrosi a ri, “Ndi Muṋe washu!” Simoni Pitrosi zwenezwo o vha a si na tshiambaro tsha nnḓa, hone a tshi tou pfa uri ndi Muṋe washu, a mbo ḓi fuka a fhufhela maḓini. 8 Vhaḽa vhafunziwa vhaṅwe vhone vha swika nga tshikepe vha tshi khou kokodza aḽa mambule o ḓala khovhe. Hafhu vho vha vha siho kule-kule na khunzikhunzi, vha tshi tou vha mithara dzine dza nga ita ḓana u bva henefho. 9 Vha tshi tou swika khunzikhunzini vha vhona mulilo wa masimbe hu tshi khou ṱhaṱhiwa khovhe, na vhurotho vhu hone. 10 Yesu a vha vhudza a ri, “Edzonu ḓisa khovhenyana kha dzine na kha ḓi tou bva u fasha zwino.” 11 Simoni Pitrosi a mbo ḓi dzhena tshikepeni a kokodzela aḽa mambule nnḓa o ḓala nga khovhe khulwane dza 153 ; hone naho dzo ḓala nga u ralo mambule a si kheruwe. 12 Yesu a ri, “Iḓani ni ḽe!” Kha vhafunziwa vhawe hu si vhe na we a linga u mu vhudzisa a ri, “Ndi vhone vhonnyi?” Vho vha vha tshi ḓivha uri ndi Muṋe washu. 13 Ndi hone Yesu a tshi sendela, a dzhia vhurotho na khovhe a vha ṋea. 14 Lwonolwo lwo vha lu lwa vhararu Yesu a tshi ḓisumbedza vhafunziwa vhawe u bva tshee a vuwa vhafuni.

Yesu a tshi vhudzisa Pitrosi uri u a mu funa naa

15 Musi vho no ḽa, Yesu a vhudzisa Simoni Pitrosi a ri, “Simoni Murwa wa Johanisi, ni mpfuna u fhira avha vhaṅwe vhoṱhe naa?” Ene a fhindula a ri, “Ee Muṋe wanga, na vhone vha a zwi ḓivha uri ndi a vha funa.” Yesu a ri, “Lisani ngwana dzanga.” 16 Yesu a dovha a mu vhudzisa lwa vhuvhili a ri, “Simoni murwa wa Johanisi, ni a mpfuna naa?” Ene a ri, “Ee, Muṋe wanga, na vhone vha a zwi ḓivha uri ndi a vha funa!” Yesu a ri, “Lisani nngu dzanga.” 17 Yesu a dovha a mu vhudzisa lwa vhuraru a ri, “Simoni murwa wa Johanisi, ni a mpfuna naa?” Zwino Pitrosi a vho tou ṱungufhala nga u pfa Yesu o no mu vhudzisa lwa vhuraru a ri, “Ni a mpfuna naa?” Ndi hone a tshi ri, “Muṋe wanga, vhone vha ḓivha zwithu zwoṱhe; na uri ndi a vha funa vha a zwi ḓivha.” Yesu a ri, “Lisani nngu dzanga. 18 Zwino ipfani-ha: Musi ni tshee muswa no vha ni tshi ḓivhofha bannda na ya hune na funa, hone ni tshi kalaha ni ḓo ṋekedza zwanḓa zwaṋu, muṅwe a ni vhofha a ni isa hune ni si hu fune.” 19 (Yesu a tshi ralo o vha a tshi khou amba uri Pitrosi u ḓo renda Mudzimu nga u fa lufu-ḓe.) Ndi hone Yesu a tshi mu vhudza a ri, “Ntevheleni.”

Mufunziwa a funwaho a tshi tevhela Yesu na Pitrosi

20 Pitrosi a tshi rembuluwa a vhona uḽa mufunziwa we Yesu a vha a tshi mu funa a tshi khou tevhela. (Ndi uḽa we a vha o ḓisendeka nga Yesu zwiḽa vhe zwiḽiwani, uḽa we a vhuya a ita na u vhudzisa a ri, “Muṋe wanga, ndi nnyi onoyo ane a ḓo vha fheṱa?”) 21 Pitrosi a tshi mu vhona a vhudzisa Yesu a ri, “Muṋe wanga, uyu ene?” 22 Yesu a mu fhindula a ri, “Zwino arali Nṋe ndi tshi ṱoḓa uri a tshile u swika ndi tshi vhuya, inwi zwi ni dina ngani? Inwi ntevheleni.” 23 Henefho ndi he ha bva murero kha vhafunziwa vha Yesu wa uri uyo mufunziwa ha nga fi. Matsina Yesu Ene o vha a songo ri ha nga fi; o tou ri, “Arali Nṋe ndi tshi ṱoḓa a tshi tshila u swika ndi tshi vhuya inwi zwi ni dina ngani?” 24 Onoyo mufunziwa ndi ene we a ṱanziela aya mafhungo a ita na u tou a ṅwala; huno riṋe ri a zwi ḓivha uri vhuṱanzi hawe ndi ha ngoho.

Kufhelele kwa mafhungo

25 Hu tshee na zwiṅwe zwithu zwinzhi zwe Yesu a ita. Arali zwoṱhe zwi tshi nga ṅwaliwa zwa tou dodombedzwa ndi vhona unga bugu dzi nga ḓadza shango ḽoṱhe dza vhuya dza sala.


AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE