Tsikimba of Nigeria.

JOHN

Yahaya 1

Udani u ɗa u tsu na̱ka̱ uma

1 Kahu a yain likimba, Udani wa̱ ta̱ pini. Wa̱ ta̱ kaɓolo n Kashila̱, kpam dem Kashila̱ ka. 2 A kagita̱ wa̱ ta̱ kaɓolo n Kashila̱. 3 U yan ta̱ ili i'ya i'a̱ri pini gba̱, ili i'a̱ la i'ya bawu u yain wa. 4 Aya kami ka uma, kpam uma u nala vi u tuko ta̱ ama katyashi. 5 Katyashi ki ka wakana ta̱ a asuvu a karimbi, kpam karimbi ki ka fuɗa ka cimbusa̱ ka wa. 6 Kashila̱ ka suku ta̱ vuma roku, uza ɗa a ka isa̱ Yahaya, n kadyanshi. 7 U tuwa̱ ta̱ u tonuko ama ukuna u mayun u katyashi vi, tsa̱ra̱ ya dem u pityanangu adama a ili i'ya u danai vi. 8 Aya katyashi ki wa, shegai u tuwa̱ ta̱ u tonuko ama ukuna u mayun u katyashi vi. 9 A'ayin a ɗa baci katyashi ka mayun ki ka tuwa̱i a likimba, ka na̱ka̱ ta̱ ama gba̱ katyashi. 10 Udani vi wa̱ri ta̱ a likimba, kpam Kashila̱ ka yan ta̱ manyan n eyi an u yain likimba, kpam gba̱ n nala ama a likimba a reve yi wa. 11 U tuwa̱ ta̱ a uyamba u ne, shegai ama a ne a wusha yi wa. 12 Ama roku a wusha yi ta̱, kpam a wushuki n eyi. Adama a nala u zuwa le a wokoi mmuku n Kashila̱. 13 A'ayin a ɗa isheku i le i matsa le a likimba, ilimaci i nala i zuwa le a woko mmuku n Kashila̱ wa. Kashila̱ ka ka zuwa le a wokoi mmuku n ne. 14 Udani vi u woko ta̱ vuma, kpam u rongoi n a̱tsu. Wa̱ ta̱ ushaɗangi n ukuna n shinga n u mayun. Tsu wene ta̱ tsupige tsu ne; wata, tsupige tsa u wushai vi, kpaci aya koshi Maku ma Tata. 15 Yahaya dana ta̱ ukuna u mayun a kaci ka Udani vi, kpam u tonukoi ama, “Uza ɗa n yanka ɗa̱ kadyanshi a kaci ka ne aya gai na vi, ‘Uza roku ɗa pini wa tuwa̱ a kucina̱ ku va̱, u la mu ta̱ tsupige, kpaci wa̱ ta̱ pini kahu mpa.’ ” 16 Adama a nala, uciga u ɗa wa ciga tsu cika ɗa u tsu yansa̱ka tsu ukuna u shinga, kpam u tsu zuwusuka tsu ta̱ una̱ u shinga maco. 17 Musa ɗa tukoi ama Mele, Yesu Kawauwi kpam u tukoi ama ukuna u shinga n u mayun. 18 Kotsu uza wa̱ la u wenei Kashila̱ wa. Shegai Maku mi ma zuwa ta̱ ama a revei tyoku ɗa Kashila̱ ka̱ri, kpaci aya koshi Maku ma ma̱ri ili i te n Kashila̱ ki, kpam wa̱ri evu n Tata.

Yahaya Kalyuɓugi danai ukuna u Yesu

19 Azapige a aza a Yahuda a Urishelima a suki aɗara̱kpi n aza a Levi ubana ara Yahaya a weci yi ko ya wa̱ri. 20 Yahaya kpa̱ɗa̱ le uwushunku wa, shegai u dansai n ele karara, “Mpa Kawauwi ki wa.” 21 Aku a wece yi, “Aɗa baci Kawauwi ki wa, aɗa yai? Aɗa Iliya vi?” U wushunku le, “A'a, mpa wa.” A doku a wece yi, “Avu Matsumate ma a ɗanga̱sai vi ma?” U wushuki, “A'a, mpa wa.” 22 Aku a doku a wece yi, “Aɗa yai? Wushunku tsu tyoku ɗa tsa ba tsa tonuko aza ɗa a suku tsu. Ya vu bidyai kaci ka vunu?” 23 Yahaya wushunku le n kadyanshi ka Ishaya matsumate: “Mpa kala̱ga̱tsu ka ka sala̱sa a kakamba, n ka dansi, ‘Lapulai ure adama a Asheku a ɗa a ka tuwa̱!’ ” 24 Afarishi a ɗa a suki atsumate yi. 25 A wece yi, “Aɗa baci Kawauwi, ko Iliya, ko Matsumate ma a ɗanga̱sai vi wa, niɗa va lyuɓugusu ama naha?” 26 Yahaya wushunku le, “Mpa n mini ma ma lyuɓugusu, shegai n gogo-na naha uza roku ɗa pini a asuvu a kakuma̱ ka ama uza ɗa bawu i revei. 27 Aya uza ɗa wa tuwa̱ a kucina̱ ku va̱. Mpa n ra̱tsa n surukpa isirikatsu i akpata a ne wa.” 28 Yahaya wa lyuɓugusu ama a ilyuci i Batani, kasana n Aga̱ta̱ a Urudu nte ili i na yi i gita̱i pini gba̱.

Yesu ɗa Maku ma Kondom ma Kashila̱

29 An kain ka wansai, Yahaya wenei Yesu, an wa gawunsa n eyi, aku u tonukoi ama, “Maku ma Kondom ma Kashila̱ ka yankai manyan tsa̱ra̱ u cimbusuka̱ ama a likimba unyushi u cingi u le ma na. 30 Aya gai ma dansa̱ka an n danai, ‘Uza roku ɗa pini wa tuwa̱ a kucina̱ ku va̱, u la mu ta̱ tsupige, kpaci wa̱ ta̱ pini kahu mpa.’ 31 Ma̱ri n reve an aya wa, shegai ma̱ri ulyuɓugusu n mini tsa̱ra̱ n zuwa aza a Yahuda a reve ko aya yai.” 32 Aku Yahaya danai, “N wene ta̱ Kulu Keri ku wuta̱i a zuba ku cipa̱i ara ne yavu kaɗya ku woko yi pini. 33 Ma̱ri n reve an aya wa, shegai an Kashila̱ ka suku mu n lyuɓugu ama n mini, ɗa u tonuko mu, ‘Vu wene baci Kulu Keri ku cipa̱i ara uza roku aku ku woko yi pini, vuma u nala vi aya ya vana vi. Aya wa lyuɓugu ama n Kulu Keri.’ 34 N wene ta̱ ili i nala yi i gita̱i n Yesu. Adama a nala, n tonuko ɗa̱ ukuna u mayun, aya Maku ma Kashila̱ mi.”

Atoni a Yesu a kagita̱

35 An kain ka wansai, Yahaya pini n u lyuɓugusi ama kaɓolo n ama a re a asuvu a atoni a ne, 36 aku u wenei Yesu wa wala, u danai, “Maku ma Kondom ma Kashila̱ ma gai na vi!” 37 An atoni a re yi a panai Yahaya danai nala, a tonoi Yesu. 38 An Yesu kpatalai u wenei a ka tono yi, u wece le, “Ndya ya bolo?” Aku a wushuki, “Rabbi, nte va rongo?” (“Rabbi;” wata, “Kawenishiki.”) 39 U wushunku le, “Tuwa̱i i wene.” (A'ayin a nala yi evu n ulapa u uwule u nishi u ɗa u kaara.) Aku a lazai n eyi a wenei asu vi, a rongoi pini hal kaara ka rukpa̱i. 40 Uza te a asuvu a atoni a re yi aya Andurawu utoku u Simo Bituru uza ɗa a'a̱ri tata u te. 41 Ili i'ya Andurawu gita̱i uyan i'ya u zamai utoku u ne vi u tonuko yi, “Tsu wene ta̱ Kawauwi ka a yanka tsu kazuwamgbani ki!” (N Tsiyahuda a yanka ta̱ manyan n “Kawauwi” kpam ili i'ya i te n udani u “Kirisiti” n Tsiheline.) 42 Aku Andurawu bidyai utoku u ne vi ubana ara Yesu. Yesu kondono yi u danai, “Aɗa Simo, kala ka tata u vunu ka Yahaya. A ka isa̱ vu ta̱ Kefa.” (“Kefa” ili i te i'ya n “Bituru.”)

Yesu ɗanga̱sai Filibu n Nataniya

43 An kain ka wansai, Yesu yawunsai u bana a Galili. Aku u ba u cinai Filibu, u tonuko yi, “Tono mu.” 44 Besaida ɗa ilyuci i Filibu, n ilyuci i Andurawu n Bituru. 45 Filibu ba u boloi Nataniya, aku u tonuko yi, “Tsu wene ta̱ vuma ɗa Musa korongi ukuna u ne a Mele mi. Kpam dem ntsumate n korongu ta̱ ukuna u ne. Aya Yesu maku ma Isuhu, kpam ilyuci i ne i'ya Nazara.” 46 Shegai Nataniya wece yi, “Ili i shinga i'a̱ la ya wuta̱ a Nazara?” Filibu wushunku yi, “Tuwa̱ vu wene.” 47 An Yesu wenei Nataniya wa raɓa evu n eyi, aku u danai, “Eyi na matsikaya ma aza a Yahuda ma mayun ma. Uza maryafuka ɗa wa.” 48 Nataniya wece yi, “Niɗa vu yansai vu reve mu?” U wushunku yi, “Kahu Filibu isa̱ vu, n wene vu ta̱ a kulu ku maɗanga ma kapopi.” 49 Aku Nataniya tonuko yi, “Kawenishiki, avu Maku ma Kashila̱ ma. Aɗa Magono ma aza a Yahuda.” 50 Yesu danai, “Wushuku ɗa vu wushuki na̱ mpa an n tonuko vu n wene vu ta̱ a kulu ku maɗanga ma kapopi? Va wene ta̱ ili i'ya i lai i naha ugbonguro.” 51 U tonuko le kpam, “Mayun n tonuko ɗa̱, Ya wene ta̱ zuba u kukpa̱ kpam atsumate a zuba a Kashila̱ n a yuwi n a cipi a zuba u Maku ma Vuma.”

Yahaya 2

Yesu zuwai mini ma wokoi mini ma cinwi

1 Pini nala, a kain ka tatsu, a ka yan abiki a iyolo a ilyuci i Kanan u Galili. Mma u Yesu wa̱ ta̱ dem pini a asu vi. 2 A libana ta̱ dem Yesu n atoni a ne. 3 An mini ma cinwi mi ma kotsoi, aku mma u Yesu u tonuko yi, “Mini ma cinwi mi ma kotso ɗe.” 4 Yesu wushunku yi, “Mma, ndya i zuwai va damgbara̱sa mu naha? Kotsu a'ayin a va̱ a yan wa.” 5 Mma u ne u tonukoi agbashi yi, “Yanyi gba̱ ili i'ya u tonuko ɗa̱ i yain.” 6 Caupa, Kashila̱ ka na̱ka̱ ta̱ aza a Yahuda mele tyoku ɗa a ka yansa kuza̱. Adama a nala, aza a kuwa yi a'a̱ ta̱ na̱ mmuru n mini n teli n ɗa a shei a atali. Maru dem ma gbonguro ta̱ hal ma fuɗa ta̱ ma bidya evu na̱ nlanda n mini n teli. 7 Yesu tonukoi agbashi yi, “Shaɗangi mmuru mi n mini.” Aku a shaɗangi n ɗa tipi-tipi. 8 U tonuko le, “Gogo-na kenei i banka uzapige u abiki vi.” Aku a yain tyoku ɗa u tonuko le a yain. 9 An uzapige vi u peɗei, aku u wenei ma gono ɗe mini ma cinwi. U reve tani asu u ɗa mini ma cinwi mi ma wuta̱i wa, shegai agbashi a ɗa a tukoi ma vi a reve ta̱. Aku u isa̱i valisavu vi, 10 u tonuko yi, “Mini ma cinwi ma shinga ma a tsu gita̱ a tuko, a'ayin a ɗa baci ama a sosoi, aku a tuko ma bawu ma cinai ma kagita̱ kayanyan. Shegai avu vu sokongu ta̱ mini ma cinwi ma shinga mi she gogo-na!” 11 A Kanan u Galili ɗa Yesu yain ukunosavu u kagita̱ u ne. Nte ɗa u wenikei pini tsupige tsu ne, kpam atoni a ne a wushuki n eyi. 12 An nala wurai, aku u lazai ubana a ilyuci i Kafarnahum kaɓolo na̱ mma u ne, n atoku a ne, n atoni a ne. A rongo ta̱ pini a'ayin kenu.

Yesu lokoi aza a tsilaga a Kuwa ku Kashila̱

13 Yesu banai a Urishelima, kpaci a'ayin a Abiki a Upasamgbana a yan ɗe evu. 14 An u uwai a Kuwa ku Kashila̱ ki, aku u cinai aza a udengishe anaka, na̱ nlala, na̱ ntambara. U wenei aza ɗa a tsu dusukusu a asu u iteburu i le n a savaɗa̱si ikebe icun kau-kau. 15 U zamai a'awun u cai kaban u yain kajaɓu. U lokoi ama yi pini a Kuwa ku Kashila̱ ki, kaɓolo na̱ nlala n le n anaka a le dem. U mutsukpusa̱i iteburu i aza ɗa a ka savaɗa̱sa ikebe u wacinsai ikebe yi. 16 U tonukoi aza ɗa a ka dengishe ntambara, “Takpai ili i na yi pini na! Kotsu i gonuko kuwa ku Tata u va̱ kuden wa!” 17 An nala gita̱i, aku atoni yi a ciɓai n ili i'ya a korongi caupa a asuvu a Tagara̱da u Kashila̱: “Adama a uciga u ɗa ma ciga kuwa ku vunu cika, u ɗa wa zuwa mu n kuwa̱.” 18 Azapige a aza a Yahuda a wecei Yesu, “Ukunosavu u eni u ɗa va yan tsa̱ra̱ u wenike tsu tyoku ɗa vu tsa̱ra̱i ucira u uyan ili i na yi?” 19 U wushunku le, “Wa̱sa̱i kuwa ku Kashila̱ ku na ki, ma ma ta̱ ka kpam a asuvu a a'ayin a tatsu.” 20 A wushunku yi, “An a gita̱i kuma ku Kuwa ku Kashila̱ ku na ki, a yan ta̱ ayen amangare n a teli kahu a kotso ka! Niɗa va fuɗa va ma ka a asuvu a a'ayin a tatsu?” 21 Shegai an Yesu danai “kuwa ku Kashila̱ ki,” ikyamba i ne i'ya wa dansa̱ka. 22 A'ayin a ɗa u tuwa̱i u 'ya̱nga̱i a ukpa̱, ɗa atoni yi a ciɓai u tonuko le ta̱ ukuna vi. Aku a wushuki gba̱ ili i'ya Yesu dansai n i'ya a korongusi a Tagara̱da u Kashila̱.

Yesu reve ta̱ tyoku ɗa ama a'a̱ri

23 An Yesu wa̱ri a Urishelima adama a Abiki a Upasamgbana yi, ama ushani a wushuku ta̱ n eyi kpaci a wene ta̱ ikunesavu i'ya u yansai. 24 Yesu reve ta̱ tyoku ɗa atakasuvu a ama a'a̱ri, adama a nala u wushuku u a̱sa̱nka̱ le kaci wa. 25 Adama a ɗa u revei atakasuvu a ama gba̱, she kpam uza u tonuko yi ukuna u roku a kaci ka uza wa, kpaci eyi n kaci ka ne u reve ta̱ ili i'ya i'a̱ri a asuvu a vuma.

Yahaya 3

Nikodimu tuwa̱i ara Yesu

1 A asuvu a Asheshi a Pige yi, uza roku ɗa pini uza ɗa a ka isa̱ Nikodimu, Kafarishi ka. 2 Kain ka te n kayin, u banai ara Yesu, u danai, “Uzapige, tsu reve ta̱ Kashila̱ ka ka suku vu ara tsunu vu wenishike tsu. Kpaci ko uza wa fuɗa wa yan ikunesavu tyoku ɗa va yansa wa, shegai Kashila̱ ka̱ baci n eyi.” 3 Yesu wushuki, “Mayun n tonuko vu, uza wa̱ la wa uwa a tsugono tsu Kashila̱ wa, she a doku a matsa yi ilimaci i ire.” 4 Nikodimu wece yi, “Vuma u kutsa baci, niɗa wa̱ kpam a ka doku a matsa yi? Wa doku kpam wa uwa a katsuma̱ ka mma u ne wa. Niɗa a ka yan a matsa vuma ilimaci i ire?” 5 Shegai u wushunku yi, “Mayun n tonuko vu, uza wa̱ la wa uwa a tsugono tsu Kashila̱ wa, she a matsa yi ilimaci i ire n mini n Kulu Keri. 6 Isheku i vuma alya a tsu zuwa ikyamba i vuma i tsa̱ra̱ uma, shegai Kulu Keri ku Kashila̱ ka ku tsu zuwa kulu ku vuma ku tsa̱ra̱ uma. 7 Kotsu vu yain majiyan an n tonuko vu, ‘She a doku a matsa ɗa̱ ilimaci i ire wa.’ 8 Uwule u tsu lapana ta̱ a asu u ɗa dem wa ciga, kpam vu tsu pana ta̱ mawura̱ ma ne, shegai vu tsu reve asu u ɗa u gita̱i ko kpam a asu u ɗa wa bana wa. Nala dem wa̱ri Kulu Keri ku matsa baci vuma.” 9 Nikodimu wece yi, “Niɗa wa yan u gita̱ nala?” 10 U wushunku yi, “Avu kawenishiki ka ka pige a asuvu a Isara'ila. Niɗa vu yansai vu kpa̱ɗa̱i ureve ukuna u na? 11 Mayun n tonuko vu, ukuna u ɗa tsu revei u ɗa tsa dansa, kpam tsu yain kadyanshi ka ili i'ya tsu wenei. Shegai i wushuku n ili i'ya tsu tonuko ɗa̱ wa. 12 N tonuko ɗa̱ ta̱ ukuna u likimba naha, shegai i wushuku n kadyanshi ka va̱ wa. Adama a nala, ya fuɗa ya wushuku na̱ mpa n tonuko ɗa̱ baci ili i'ya i'a̱ri a zuba wa. 13 Mpa Maku ma Vuma, mpa koshi n wuta̱i a zuba n tuwa̱i a likimba, kpam ma doku ma gono a zuba. 14 Tyoku ɗa Musa saki kali ka urim u shili a kakamba, nala dem a ka saku Maku ma Vuma. 15 Adama a nala, uza ɗa baci dem u wushuki n Maku ma Vuma, wa tsa̱ra̱ ta̱ uma u ɗa bawu wa kotso. 16 “Tyoku ɗa Kashila̱ ka cigai ama a likimba cika u ɗa na: u neke ta̱ Maku ma te ma ne koshi tsa̱ra̱ uza ɗa baci dem u wushuki n eyi kotsu u kuwa̱ wa, shegai u tsa̱ra̱ uma u ɗa bawu wa̱ri n utyoku. 17 Kashila̱ ka suku Maku ma ne a likimba tsa̱ra̱ u kiɗa̱ga ama ugana u ukpa̱ wa. Shegai u suku yi ta̱ tsa̱ra̱ u wauwa le. 18 A ka kiɗa̱ga aza ɗa a wushuki n Maku mi ugana wa. Shegai a kiɗa̱ga ɗe aza ɗa bawu a wushuki vi ugana, kpaci a wushuku n Maku ma te ma Kashila̱ mi wa. 19 Ili i'ya i zuwai a ka kiɗa̱ga le ugana i'ya na: Katyashi ka tuwa̱ ta̱ a likimba. Shegai a ciga katyashi ki wa, aku a gonoi a ka ciga karimbi, kpaci manyan ma cingi ma a ka yansa. 20 Aza ɗa a ka yansa ukuna u cingi a tsu ciga katyashi wa, kpam a ka tuwa̱ evu n ka wa, kpaci a ka ciga uza u wene manyan ma cingi ma a ka yansa wa. 21 Shegai aza ɗa a ka tono ure u mayun a ka tono ta̱ katyashi, ya dem wa wene ta̱ a ka yansa ili i'ya Kashila̱ ka ciga le a yain.”

Yahaya Kalyuɓugi cikpalai Yesu

22 An a yain a'ayin kenu, Yesu n atoni a ne a banai uɓongu u Yahuda, a tsa̱ ta̱ a ɓa̱ra̱kpa̱i pini kenu n a lyuɓugusi ama. 23-24 A'ayin a nala yi kotsu a banka Yahaya a kuwa ku a'ali wa. Yahaya rongo ta̱ ulyuɓugusu ama a Ayino evu n Salima, kpaci asu vi mini ma pini ushani. Ama a rongo ta̱ ubansa ara ne cika tsa̱ra̱ u lyuɓugu le. 25 Kananamgbani ka rukpa̱ ta̱ a mere ma atoni a Yahaya n uza u Yahuda u roku a kaci ka uwulukpe u ikyamba. 26 Aku a banai ara Yahaya, a danai, “Kawenishiki, vuma ɗa vu cinai a kapashi ka Aga̱ta̱ a Urudu vi, uza ɗa vu danai Kawauwi ka vi, aya dem pini wa lyuɓugusu ama. Kpam ya dem nte wa bansa ɗe, n u ɗa a ka tuwa̱ ara tsunu.” 27 Aku Yahaya wushunku le, “Ili i'ya Kashila̱ ka na̱ka̱i vuma i'ya koshi wa tsa̱ra̱. 28 I pana̱ka mu ta̱ an n danai, ‘Mpa Kawauwi ki wa, shegai mpa Kashila̱ ka suki n tuwa̱ n lapula ure adama a ne.’ 29 Ukasavu u tsu bana ta̱ a asu u ɗa vali u ne wa̱ri. Kaje ka valisavu ka tsu pana ta̱ kala̱ga̱tsu ka valisavu ki, u yain kpam maza̱nga̱ kaɓolo n eyi. Mpa kaje ka valisavu ka, kpam ma pana ta̱ kayanyan cika an u lyai kaci ka ukuna. 30 U ka̱na̱ ta̱ u lyai kapala n uwoko n tsupige, mpa kpam n woko uza u kenu.”

Uza ɗa u wuta̱i a zuba

31 Yahaya doki u danai, “Uza ɗa u wuta̱i a zuba u la ta̱ ama gba̱ tsupige. Uza ɗa u wuta̱i a likimba uza u likimba u ɗa, kpam ukuna u likimba u ɗa koshi u tsu rongo udansa. Shegai uza ɗa u wuta̱i a zuba vi u la ta̱ ya dem tsupige. 32 U tsu yan ta̱ kadyanshi a kaci ka ili i'ya u wenei kpam u panai, shegai ko uza u tsu wushuku n i'ya wa tono wa. 33 Uza ɗa baci dem u wushuki n i'ya u danai, u wenike ta̱ an u wushuku ta̱ la vi n ili i'ya Kashila̱ ka danai mayun ɗa. 34 Uza ɗa Kashila̱ ka suki vi, ukuna u Kashila̱ u ɗa u tsu dansa, kpaci Kashila̱ ka na̱ka̱ yi ta̱ ucira u Kulu Keri gbende. 35 Tata vi u ciga ta̱ Maku mi cika, adama a nala u na̱ka̱ yi ta̱ ucira a kaci ka ili gba̱. 36 Aza ɗa a wushuki n Maku mi, a'a̱ ta̱ n uma u ɗa bawu wa kotso. Shegai aza ɗa bawu a ka pana̱ka Maku mi, a ka tsa̱ra̱ uma wa. Asuvu a upan a Kashila̱ a'a̱ ta̱ a kaci ka le maco.”

Yahaya 4

Yesu dansai n uka u aza a Samariya

1 Afarishi a pana ta̱ alabari an Yesu wa tsa̱ra̱sa̱ atoni ushani hal a lai atoni a Yahaya kakuma̱, kpam n u lyuɓugusi le. 2 (Ko an u wokoi aya n kaci ka ne wa lyuɓugusu ama yi wa, atoni a ne a ɗa.) 3 An u revei Afarishi a pana ta̱ ukuna vi, aku u lazai u a̱sa̱ka̱i Yahuda ugono a Galili. 4 Ure vi u pasamgbana ta̱ a uyamba u Samariya. 5 Eyi pini a nwalu a Samariya vi, aku u rawai a ilyuci i roku i'ya a ka isa̱ Saika, asu vi u ɓa̱ra̱kpa̱ n kashina ka Yakubu na̱ka̱i maku ma ne Isuhu wa. 6 Ilyukoi i Yakubu i'a̱ ta̱ pini. N kaara a kaci, an Yesu wowoi cika, kpaci u yan ta̱ nwalu ma mɓa̱ri, aku u dusuki a ikengi i ilyukoi yi. 7-8 A'ayin a ɗa atoni a ne a banai a asuvu a ilyuci tsa̱ra̱ a tsila ilikulya, aku uka u aza a Samariya u roku u tuwa̱i ukene mini. Yesu folo yi, “Ne mu mini n soi.” 9 Uka vi u yan ta̱ majiyan cika, kpaci aza a Yahuda a 'yuwan ta̱ ili i'ya ya gawan le n aza a Samariya. Aku u tonuko yi, “Avu uza u aza a Yahuda ɗa, mpa kpam uka u aza a Samariya ɗa ma̱ri. Ndya i zuwai va folo mu mini?” 10 U wushunku yi, “Vu reve ili i'ya Kashila̱ ka ciga ka na̱ka̱ vu wa, kpam vu reve uza ɗa wa̱ri vu a ufolo mini ma uso mi wa. A da baci va̱ri vu revei, va̱ri va folo mu ta̱ mini ma ma na̱ka̱ uma.” 11 Uka vi u danai, “Uzapige, va̱ gba̱m n ili i ukenike mini wa, kpam ilyukoi yi i'a̱ ta̱ lyungu-lyungu. Nte va tsa̱ra̱ mini ma ma na̱ka̱ uma vi? 12 Akaya a tsunu Yakubu ɗa ga̱vuga̱ tsu ilyukoi i na yi, eyi n aza a kuwa a ne na̱ nnama n kuwa n le a soso ta̱ pini mini. Avu la Yakubu tsupige ɗa?” 13 U wushuki, “Uza ɗa baci dem u soi mini ma na mi, wa doku ta̱ wa pana kakuli. 14 Shegai aza ɗa a ka so mini ma ma na̱ka̱ le vi, a ka doku a ka pana kakuli wa. Mini ma ma na̱ka̱ le vi ma woko ta̱ tyoku u keshi ka mini a asuvu a le. Mini ma nala mi ma na̱ka̱ le ta̱ uma u ɗa bawu wa kotso.” 15 Uka vi u tonuko yi, “Uzapige, ne mu mini ma nala mi n soi, tsa̱ra̱ n doku n pana kakuli wa. Kotsu n doku n gono a asu u ilyukoi i na yi ukene u mini wa.” 16 U tonuko yi, “Wala ba vu isa̱ vali u vunu i tuwa̱ kaɓolo n eyi.” 17 Uka vi u wushuki, “Ma̱ri n vali wa.” U wushunku yi, “Mayun ɗa an vu danai va̱ri n vali wa. 18 Vu bansa ta̱ a'ali a tawun iyolo, kpam uza ɗa va̱ri kaɓolo n eyi gogo-na vi, vu yan iyolo n eyi wa. Ukuna u ɗa vu tonuko mu vi mayun ɗa.” 19 Uka vi u danai, “Uzapige, n reve ta̱ avu matsumate ma. 20 Isheku i va̱ i gbashika ta̱ Kashila̱ a Masasa ma Gerizim, shegai eɗa̱ aza a Yahuda i da Urishelima ɗa koshi asu u ulya kayala.” 21 U tonuko yi, “Uka, wushuku na̱ mpa, a'ayin a ka tuwa̱ ta̱ a ɗa bawu ama a ka lyaka Tata kayala ko a masasa ko kpam a Urishelima. 22 Eɗa̱ aza a Samariya kenu ɗa i revei a kaci ka uza ɗa ya lyaka kayala. A̱tsu kpam aza a Yahuda tsu reve ta̱ ukuna ushani a uza ɗa tsa lyaka kayala, kpaci Kashila̱ ka sukunku ta̱ ama iwauwi a kukere ku aza a Yahuda. 23 A'ayin a ka tuwa̱ ta̱, mayun gba̱m a ɗa a rawa ɗe, a ɗa Kulu Keri ka zuwa ama a lyaka Tata kayala tyoku ɗa wa̱ri mayun. Tyoku ɗa Tata wa ciga ama a lyaka yi kayala ɗa la vi. 24 Kashila̱ kulu ka, kpam u ka̱na̱ ta̱ ama a lyaka yi kayala a asuvu a kulu ku le tsa̱ra̱ a lyaka yi kayala dere.” 25 Uka vi u danai, “N reve ta̱ Kawauwi ka tuwa̱ ta̱, aya a tsu isa̱ Kirisiti. A'ayin a ɗa baci u tuwa̱i, wa toɗugbusuko tsu ta̱ ili dem.” 26 U wushunku yi, “Mpa uza ɗa gai ma dansa n avu na vi, mpa vuma u nala vi.”

Atoni a gonoi a asu u ilyukoi

27 Kute-kute, atoni a Yesu yi a gonoi. A yan ta̱ majiyan cika an a cina yi wa dansa n uka. Shegai ko uza u wece uka vi, “Ndya va ciga?” wa, ko kpam a weci Yesu, “Niɗa va dansa n eyi?” wa. 28 Uka vi u a̱sa̱ka̱i malanda ma mini ma ne, u lazai a ubana a ilyuci yi u tonukoi ama ukuna vi, u danai, 29 “Tuwa̱i i wene vuma ɗa u tonuko mu gba̱ ili i'ya n yansai! Ko wa yan aya Kawauwi ki?” 30 Aku a wuta̱i a ilyuci yi a ba a cinai Yesu. 31 An a'a̱ri pini uyan nala, aku atoni a ne a tonuko yi, “Kawenishiki, yan ahankuri tsa̱ vu lyai ili i roku.” 32 Shegai u tonuko le, “Ma̱ ta̱ n ilikulya i'ya bawu i revei n i'ya.” 33 Aku atoni yi a ka wecemgbene n a dansi, “Uza roku u tuko yi ilikulya ɗa?” 34 U wushunku le, “Ilikulya i va̱ i'ya n yain manyan ma uza ɗa u suku mu wa ciga mu n yain, kpam n kotso ma. 35 I'a̱ ta̱ n tsizagaɗi tsa tsu danai, ‘Iwoto i nishi i wura baci, ɗa ama a tsu kapa ilya.’ Shegai n tonuko ɗa̱ weɓelei mai, ya wene ta̱ ilya i gewe ɗe ya ciga ukapa. 36 N gogo-na naha, uza ɗa wa kapa vi wa tsa̱ra̱sa̱ ɗe katsupi ka ne, kpam wa cira̱ngusu ɗe ili i'ya u kapai vi adama a uma u ɗa bawu wa kotso. Uza ɗa u cei n uza ɗa u kapai vi a ka za̱nga̱na̱ ta̱ kaɓolo. 37 Tsizagaɗi tsu na tsi mayun ɗa, ‘Uza u naha u cei, uza u niɗe kpam u kapai.’ 38 N suku ɗa̱ ta̱ i kapi ilya i'ya bawu i yain manyan ma le. Ama roku a ɗa a gita̱i manyan mi, aku eɗa̱ kpam i koruso ma.”

Aza a Samariya ushani a wushuki

39 Aza a Samariya ushani a ilyuci yi a wushuku ta̱ n Yesu adama a ukuna u na u ɗa uka vi u tonuko le: “U tonuko mu ta̱ gba̱ ili i'ya n yansai.” 40 An aza a Samariya a tuwa̱i ara Yesu, a folo yi u cipa̱ ara le, aku u doki u dusuki pini a'ayin a re. 41 Pini nala, aza roku ushani a doku a wushuki adama a ili i'ya u danai. 42 A tonukoi uka vi, “A kagita̱ tsu wushuku ta̱ n Yesu adama a ili i'ya vu tonuko tsu, shegai gogo-na tsu wushuku ta̱ adama a ɗa tsu pana̱ka yi n kaci ka tsunu. Tsu reve ta̱ vuma u na vi aya Kawauwi ka likimba.”

Yesu ta̱na̱sa̱i maku ma uzapige

43 An a'ayin a re a wurai, aku Yesu lazai ubana a kaɓon ka Galili. 44 (Wa̱ri u dana ta̱ caupa ama a tsu wushuku n matsumate a ilyuci i ne wa.) 45 An u rawai a Galili, ama yi a ryabusa yi. Adama a ɗa a wene ta̱ gba̱ ili i'ya u yansai ɗe a'ayin a Abiki a Upasamgbana a Urishelima, kpaci a'a̱ ta̱ dem pini a asu vi. 46 Yesu pini a Galili, aku u gonoi a ilyuci i Kanan a asu u ɗa u gonukoi mini ma wokoi mini ma cinwi. A ilyuci i Kafarnahum, uzapige u roku ɗa pini uza ɗa maku ma ne ma̱ri n maɓa̱la̱. 47 An u panai a da Yesu wuta̱ ta̱ a Yahuda u tuwa̱i a Galili, aku u banai ara ne u folo yi u tuwa̱ a Kafarnahum u ta̱na̱sa̱ maku ma ne, kpaci maku mi ma̱ ta̱ a una̱ u ukpa̱. 48 Yesu wushunku yi, “Uza wa̱ la a asuvu a ɗe wa wushuku wa, she u wene iryoci n ikunesavu.” 49 Uzapige vi u danai, “Kawenishiki, tuwa̱ a kuwa ku va̱ kahu maku ma va̱ ma kuwa̱.” 50 U wushuki, “Wala vu gono a kuwa. Maku ma vunu ma yan ta̱ uma.” Vuma vi u wushuki n ili i'ya Yesu tonuko yi, aku u lazai ugono a kuwa. 51 Eyi pini a nwalu a ugono, aku u gawunsai n agbashi a ne a roku, a tonuko yi, “Maku ma vunu ma ta̱na̱ ɗe!” 52 U wece le a'ayin a ɗa maku mi ma ta̱na̱i. A wushunku yi, “Maɓa̱la̱ mi ma a̱sa̱ka̱ yi ta̱ nayain dere u ulapa u uwule u iyan u kaara.” 53 Aku tata vi u revei derere u a'ayin a nala yi a ɗa Yesu danai, “Maku ma vunu ma yan ta̱ uma.” Pini nala, vuma vi n ama ɗa a'a̱ri a kuwa ku ne a wushuki n Yesu. 54 Ukunosavu u ire u ɗa la vi u ɗa Yesu yain an u a̱sa̱ka̱i Yahuda u rawai a Galili.

Yahaya 5

Yesu ta̱na̱sa̱i kawunu

1 An nala wurai, Yesu lazai ubana a Urishelima a asu u abiki a aza a Yahuda. 2 A Urishelima vi, kaɗa̱ka̱ ka mini ka pini evu n Utsutsu u Ncon u ɗa a ka isa̱ Betesida n Tsi'arama. A kyawan ta̱ ka n afalaka a tawun. 3 Aza a mɓa̱la̱ ushani a tsu vakusu ta̱ pini evu n mini mi. Aza roku arumba̱ a ɗa, aza roku awunu, n aza ɗa ili i soi. A'a̱ri a uvana mini mi ma vura̱, 4 kpaci gaawan katsumate ka zuba ka tuwa̱ ta̱ ka vura̱ ma. Uza ɗa baci u gita̱i pini u'uwa a'ayin a ɗa mini mi ma vura̱i vi wa ta̱na̱ ta̱. 5 Vuma roku u ɗa pini nvain a asu vi, uza ɗa u yain ayen kamankupa n kulla̱ n maɓa̱la̱. 6 Yesu wene yi nvain, aku u revei vuma vi u ɓa̱ra̱kpa̱ ta̱ nvain n maɓa̱la̱ mi. Aku u wece yi, “Va ciga vu ta̱na̱?” 7 Vuma vi u wushuki, “Uzapige, ma̱ n uza ɗa wa banka mu a mini mi wa, a vura̱ baci ma. A'ayin a ɗa baci ma raɓa evu n mini mi, aku uza roku u lasa mu.” 8 Yesu tonuko yi, “'Ya̱nga̱ vu bidya kajiba ka vunu vu wala.” 9 Kute-kute vuma vi u ta̱na̱i. U bidyai kajiba ka ne u gita̱i nwalu. N kain ka Ashibi ka ukuna vi u gita̱i. 10 An azapige a aza a Yahuda a wenei vuma vi u cangai kajiba ka ne, aku a tonuko yi, “Kain ka Ashibi ka! Mele ma ɓishinka ta̱ a canga kajiba n kain ka Ashibi.” 11 U wushunku le, “Vuma ɗa u ta̱na̱sa̱ mu vi aya u tonuko mu, ‘Bidya kajiba ka vunu vu wala.’ ” 12 A wece yi, “Ya uza ɗa u tonuko vu vu yain nala vi?” 13 Shegai u fuɗa u reve uza ɗa u ta̱na̱sa̱ yi vi wa, kpaci ama ɗa pini ushani a asu vi kpam cina Yesu laza ɗe n kabini. 14 A'a̱ri pini, aku Yesu cinai vuma vi a Kuwa ku Kashila̱, u tonuko yi, “Vu ta̱na̱ ɗe gogo-na. A̱sa̱ka̱ uyansa unyushi u cingi kotsu ili i'ya i lai i na i gita̱ n avu wa.” 15 Aku vuma vi u lazai u banai u tonukoi azapige yi Yesu ɗa ta̱na̱sa̱ yi. 16 Adama a nala, azapige a aza a Yahuda a gita̱i uraga Yesu adama a ɗa u yain ili i nala n kain ka Ashibi. 17 Yesu tonuko le, “Manyan ma Tata u va̱ u tsu rongo uyansa maco, nala dem mpa.” 18 Adama a nala, azapige yi a ma̱tsa̱i tsa̱ra̱ a wuna yi adama a ɗa u kpa̱ɗa̱i utono mele ma Ashibi. Hal gai an u korusoi u danai Kashila̱ ka Tata u ne, u ɗa u zuwa yi u wokoi una̱ u te n Kashila̱.

Tata na̱ka̱i Maku mi ucira

19 Yesu danai, “Mayun n tonuko ɗa̱, Maku mi ma yan ukuna utyoku u ne wa. Ili i'ya u wenei Tata u ne u yain i'ya koshi u tsu yan. Ili i'ya dem Tata vi u yain i'ya Maku mi dem ma tsu yan. 20 Tata vi u ciga ta̱ Maku mi, kpam u wenike yi ta̱ gba̱ ili i'ya u tsu yansa. U tsu wenike yi ta̱ ili i pige i pige i'ya i lai i na tsa̱ra̱ i yain majiyan gba̱ ɗe. 21 Maku mi ma tsu na̱ka̱ ta̱ aza ɗa u ɗanga̱sai uma tyoku ɗa Tata vi 'ya̱nga̱sa̱ le a ukpa̱ u na̱ka̱ le kpam uma. 22 Tata vi u tsu kiɗa̱ga uza ugana wa, shegai u zuwai Maku ma ne ma woko uza ɗa wa kiɗa̱ga ya dem ugana. 23 Tata vi u ciga ta̱ ama a na̱ka̱ Maku mi tsupige tyoku ɗa a tsu na̱ka̱ yi tsupige. Uza u 'yuwan baci una̱ka̱ Maku mi tsupige, u 'yuwan dem ɗe la vi una̱ka̱ Tata ɗa u suku yi vi tsupige. 24 “Mayun n tonuko ɗa̱, uza ɗa baci dem u panai ili i'ya n danai, kpam u wushuki n uza ɗa u suku mu, wa̱ ta̱ n uma u ɗa bawu wa kotso. Vuma u nala vi a ka kiɗa̱ga yi ugana wa, shegai u pasa ɗe ukpa̱ ubana uma u ɗa bawu wa kotso. 25 Mayun n tonuko ɗa̱, a'ayin a ka tuwa̱ ta̱ hal gba̱m a ɗa a rawa ɗe a ɗa akushe a ka pana kala̱ga̱tsu ka va̱, mpa Maku ma Kashila̱, aza ɗa a panai ka vi a ka tsa̱ra̱ ta̱ uma. 26 Tata vi wa̱ ta̱ n ucira u ɗa wa na̱ka̱ uma, kpam u na̱ka̱ ta̱ dem Maku mi ucun u ucira u nala vi. 27 U na̱ka̱ ta̱ dem Maku mi ucira u kiɗa̱ga ya dem ugana, kpaci aya Maku ma Vuma. 28 “Kotsu i yain majiyan adama a ukuna u na vi wa: A'ayin a ka tuwa̱ ta̱ a ɗa akushe a ɗa a'a̱ri a asaun a le gba̱ a ka pana kala̱ga̱tsu ka ne. 29 Aku a wuta̱ a asuvu a asaun a le. Aza ɗa a yain ili i shinga a ka 'ya̱nga̱ ta̱ a yain uma, aza ɗa kpam a yain tsicingi a ka 'ya̱nga̱ ta̱ aku a kiɗa̱ga le ugana.

Yesu Maku ma Kashila̱ ma

30 “N tsu yan ili adama a kaci ka va̱ wa. Tata u ɗa u suku mu aya u tonuko mu tyoku ɗa ma kiɗa ugana. N tsu kiɗa ta̱ ugana derere, kpaci n tsu yan ta̱ ili i'ya i tsu zuwa yi u pana kayanyan, n tsu yan ili i'ya ya zuwa mu n pana kayanyan wa. 31 “A da baci mpa koshi n tsu dansa ukuna u kaci u va̱, uza wa̱ri wa wushuku n kadyanshi ka va̱ wa. 32 Shegai uza roku u ɗa pini uza ɗa wa dansa ukuna u va̱, kpam n reve ta̱ gba̱ ili i'ya u dansai a kaci ka va̱ mayun ɗa. 33 I suku ta̱ atsumate ara Yahaya, kpam u tonuko le ta̱ ukuna u mayun a kaci ka va̱. 34 Shegai udani u vuma u ɗa n pityanangi n u ɗa wa, ko an u wokoi n ciɓuga ɗa̱ ukuna u kadyanshi ka Yahaya tsa̱ra̱ i tsa̱ra̱ iwauwi. 35 Yahaya rongo ta̱ n katyashi tyoku u macikalu ma a sapai, kpam i pana ta̱ kayanyan ka katyashi ka ne a a'ayin kenu. 36 “Shegai ili i roku i'ya pini i'ya i lai i Yahaya ugbonguro i'ya i wenikei ukuna u maci a kaci ka va̱. Ili i'ya Tata u na̱ka̱ mu n yain i'ya ma dansa̱ka! Ili i na yi i wenike ta̱ an Tata u ɗa u suku mu. 37 Tata u ɗa u suku mu vi dem u yan ta̱ kadyanshi a kaci ka va̱, shegai i pana kala̱ga̱tsu ka ne ko kpam i wene yi wa. 38 Udani u ne vi u dusuku a atakasuvu a ɗe wa, kpaci i wushuku n uza ɗa u suki vi wa. 39 I tono ta̱ Tagara̱da u Kashila̱ mai kpaci ya wundya ta̱ nte ya tsa̱ra̱ pini uma u ɗa bawu wa kotso, kpam Tagara̱da u nala vi mpa wa dansa̱ka! 40 Shegai i 'yuwan ta̱ utuwa̱ ara va̱ tsa̱ra̱ n na̱ka̱ ɗa̱ uma u ɗa bawu wa kotso vi. 41 “Icikpali i ama i'ya ma ciga wa. 42 N reve ɗa̱ ta̱, ko uza wa̱ la wa ciga Kashila̱ wa. 43 N tuwa̱ ta̱ a asuvu a kala ka Tata u va̱, i wusha mu wa. Shegai i gonoi ya wusha ama ɗa a ka tuwusa̱ adama a kaci ka le. 44 I tsu ciga ta̱ icikpali a asu u atoku a ɗe, shegai i tsu dambula i zami icikpali i Kashila̱ wa. Niɗa ya wushuku na̱ mpa? 45 “Kotsu i wundi yavu mpa ma sapula ɗa̱ a asu u Tata wa, Musa ɗa wa sapula ɗa̱! Ko an u wokoi aya uza ɗa i zuwai uma wa ɓa̱nga̱ ɗa̱. 46 Musa korongu ta̱ ukuna u maci a kaci ka va̱, i wushuku baci n Musa, u gan ta̱ dem i wushuku na̱ mpa. 47 I wushuku baci n ili i'ya Musa korongi wa, niɗa ya fuɗa ya wushuku n ili i'ya n danai?”

Yahaya 6

Yesu lyatangi ama azu a tawun

1 An ukuna u nala u wurai, Yesu lazai ubana a upashi u Kushiva̱ ku Galili (ka dem a ka isa̱ Kushiva̱ ku Tibariya.) 2 Kakuma̱ ka ama ushani ka tono yi kpaci a wene yi ta̱ wa yansa ikunesavu an wa ta̱na̱sa̱sa̱ aza a mɓa̱la̱. 3-4 Kpam a'ayin a Abiki a Upasamgbana a aza a Yahuda a yan ɗe evu, aku Yesu banai a masasa n atoni a ne a dusuki. 5 An Yesu wenei kakuma̱ ka ama ka tuwa̱ ara ne, aku u wecei Filibu, “Nte tsa tsa̱ra̱ iburodi i'ya tsa lyatangu ama a na yi?” 6 (Wece ɗa u wece yi tsa̱ra̱ u kondo yi, kpaci u reve ta̱ ili i'ya wa ciga u yain.) 7 Filibu wushuki, “Ikebe i manyan ma uwoto kulla̱ ma fuɗa ma tsila iburodi i'ya ya dem wa tsa̱ra̱ kajibi pini na wa.” 8 Katoni ka ne ka roku uza ɗa a ka isa̱ Andurawu utoku u Simo Bituru, u danai, 9 “Kalobo ka roku ka na ka ka̱ri n iburodi i kenu i kenu i tawun n adan a re. Shegai a ɗa a ka rawa kakuma̱ ka ama ka na ki wa.” 10 Yesu danai, “Tonukoi ama yi a dusuku.” Asu vi kpam wa̱ ta̱ n mete ushani, kpam ama evu n azu a tawun ( 5 , 000 ) a'ali a dusuki pini. 11 U bidyai iburodi yi u cikpai Kashila̱. Aku u na̱ka̱i aza ɗa a'a̱ri pini ndishi evu n eyi. Nala kpam dem u yain n adan yi, hal ya dem cuwa̱i. 12 An ya dem takumai, aku u tonukoi atoni a ne, “Cira̱ngi abuwi a ɗa a buwai vi. Tsa yanka a ɗa koli wa.” 13 A cira̱ngi abuwi a iburodi a ɗa a buwai vi hal mbana kupa na̱ n re. 14 An ama yi a wenei ukunosavu u ɗa Yesu yain, aku a danai, “Maken ma̱ la wa, aya gai Matsumate ma a ɗanga̱sai ma tuwa̱ a likimba vi.” 15 Yesu reve ta̱ ama a foɓuso ta̱ a tuwa̱ a bidya yi n ucira a gonuko yi magono ma le, aku u lazai n kabini u banai a masasa utyoku u ne.

Yesu walai a zuba u mini

16 An kaara ka rukpa̱i, atoni a Yesu a banai a kushiva̱. 17 A uwai a kpatsu a ka pasa kushiva̱ ubana a Kafarnahum. An karimbi ka yain, Yesu tani kotsu u tuwa̱ a asu u le wa. 18 Kute-kute uwule u ucira wa lapana hal u 'ya̱nga̱sa̱i aɓali a pige pini a kushiva̱ ki. 19 An atoni yi a wala̱kai kpatsu ki ubana a mere ma kushiva̱, aku a wenei Yesu utuwa̱ a zuba u mini. U gita̱i uraɓa evu n kpatsu ki, aku a panai uwonvo cika. 20 U tonuko le, “Mpa, kotsu i pana uwonvo wa.” 21 Pini nala, a wushuki a uka yi pini a kpatsu ki. Kute-kute kpatsu ki ku rawai a asu u ɗa a ka ciga a bana. 22 An kain ka wansai, aza ɗa a buwai a upashi u kushiva̱ vi, a reve ta̱ kpatsu ku te ki ka koshi ku buwai ɗe. A reve ta̱ kpam Yesu uwa ka u tono atoni a ne wa, atoni yi a ɗa a lazai koshi bawu eyi. 23 A'atsu ushani a wuta̱ ta̱ a ilyuci i Tibariya a rawai evu n asu u ɗa Asheku a cikpai Kashila̱ n iburodi i'ya ama yi a takumai vi. 24 An kakuma̱ ki ka wenei Yesu wa̱ kpam pini a asu vi wa, atoni a ne dem a'a̱ pini wa, aku a uwai a'atsu ubana a Kafarnahum tsa̱ra̱ a boli le.

Yesu ɗa ilikulya i'ya i tsu na̱ka̱ uma

25 An a rawai a wene yi, aku a wece yi, “Kawenishiki, nwere ɗa vu tuwa̱i pini na?” 26 Yesu wushunku le, “Mayun n tonuko ɗa̱, i'a̱ mu ta̱ uzama adama a ɗa i takumai burodi i cuwa̱i, shegai adama a kalen ka ikunesavu i va̱ i'ya i wenei wa. 27 Kotsu i zuwa ucira adama a ɗa ya tsa̱ra̱ ilikulya i'ya ya namgba wa, shegai i zuwa ucira a ilikulya i'ya ya na̱ka̱ uma u ɗa bawu wa̱ri n utyoku. Ilikulya i'ya Maku ma Vuma ma na̱ka̱ ɗa̱ i'ya gai na vi, kpaci aya Kashila̱ Tata u wushunki u yain nala. 28 Aku a wece yi, “Ndya Kashila̱ ka ciga tsu tsu yain?” 29 U wushunku le, “Ili i'ya Kashila̱ ka ciga ɗa̱ i yain i'ya na: Wushuki n uza ɗa u suki.” 30 Aku a danai, “U ka̱na̱ ta̱ vu wenike tsu ukunosavu, va ciga baci tsu wushuku n avu. Ndya va yanka tsu? 31 Isheku i tsunu a takuma ta̱ mana a kakamba. A korongu ta̱ ukuna u na vi a Tagara̱da u Kashila̱: ‘Musa na̱ka̱ le ta̱ ilikulya i'ya i wuta̱i a zuba tsa̱ra̱ a lyai.’ ” 32 U tonuko le, “Mayun n tonuko ɗa̱, Musa ɗa na̱ka̱ ɗa̱ ilikulya i'ya i wuta̱i a zuba vi wa. Tata u va̱ u ɗa uza ɗa wa na̱ka̱ ɗa̱ ilikulya i mayun a zuba. 33 Kpam ilikulya i'ya Kashila̱ ka tsu na̱ka̱ vi i'ya gai i wuta̱i a zuba i na̱ka̱i ama a likimba uma vi.” 34 Ama yi a danai, “Uzapige, na̱ka̱sa̱ tsu ilikulya i na yi kain dem.” 35 Aku u danai, “Mpa ilikulya i'ya i tsu na̱ka̱ uma. Uza ɗa baci dem u tuwa̱i ara va̱ wa pana kambulu wa, uza ɗa kpam u wushuki na̱ mpa, wa pana kakuli wa. 36 Ma̱ri n tonuko ɗa̱ ɗe, n da i wene mu ta̱, shegai i wushuku na̱ mpa wa. 37 Tata vi u tsu na̱ka̱ mu ta̱ ama a va̱. Ya dem a asuvu a le wa tuwa̱ ta̱ ara va̱, mpa kpam ma loko yi wa, ko kenu. 38 N wuta̱ ta̱ a zuba n tuwa̱i tsa̱ra̱ n yain ili i'ya Kashila̱ ka ciga mu n yain, shegai adama a ili i'ya mpa ma ciga wa. 39 Ili i'ya uza ɗa u suku mu vi wa ciga n yain i'ya na: Kotsu ko uza u te a asuvu a aza ɗa u na̱ka̱ mu vi u puwa̱n wa, shegai n 'ya̱nga̱sa̱ le gba̱ kain ka makorishi. 40 Aza ɗa a wenei Maku mi kpam a wushuki n eyi, a ka tsa̱ra̱ ta̱ uma u ɗa bawu wa kotso, kpam ma 'ya̱nga̱sa̱ le ta̱ kain ka makorishi. Ili i'ya Tata u va̱ wa ciga i'ya gai la vi.” 41 Ama a gita̱i tsali a kaci ka ne, an u danai, “Mpa ilikulya i'ya i wuta̱i a zuba.” 42 A danai, “Yesu ɗa na vi maku ma Isuhu. Tsu reve ta̱ tata na̱ mma u ne. Niɗa wa dana, ‘A zuba u ɗa n wuta̱i’?” 43 U wushunku le, “A̱sa̱ka̱i uyan tsali. 44 Tata ɗa u suku mu. Uza wa̱ la wa tuwa̱ ara va̱ wa, she Tata vi u tuko yi, kpam ma 'ya̱nga̱sa̱ ta̱ vuma u nala vi kain ka makorishi. 45 Ntsumate n korongu ta̱, ‘Kashila̱ ka wenishike le ta̱ gba̱ le.’ Gba̱ uza ɗa baci u pana̱kai Tata kpam u rotsongusi ili i'ya wa wenishike, wa tuwa̱ ta̱ ara va̱. 46 Uza wa̱ la u wenei Tata vi wa, she mpa uza ɗa Kashila̱ ka suki, mpa koshi n wene yi. 47 Mayun n tonuko ɗa̱, uza ɗa baci u wushuki na̱ mpa wa̱ ta̱ n uma u ɗa bawu wa̱ri n utyoku. 48 Mpa ilikulya i'ya i tsu na̱ka̱ uma. 49 Isheku i ɗe i takuma ta̱ mana a kakamba, gba̱ n nala a kuwusa̱i. 50 Ilikulya i'ya i wuta̱i a zuba i'ya na. Uza ɗa baci dem u lyai ilikulya i na yi wa kuwa̱ wa. 51 Mpa gai ilikulya i'ya i tsu na̱ka̱ uma vi, i'ya i wuta̱i a zuba. Uza ɗa baci dem u lyai i'ya, wa tsa̱ra̱ ta̱ uma u ɗa bawu wa̱ri n utyoku. Ilikulya i'ya ma na̱ka̱ ɗa̱ vi ikyamba i va̱ i'ya, i'ya ma na̱ka̱ ama a likimba a tsa̱ra̱ uma.” 52 Aku aza a Yahuda a gita̱i kananamgbani utyoku u le, “Niɗa vuma u na wa na̱ka̱ tsu ikyamba i ne tsu takuma?” 53 U tonuko le, “Mayun n tonuko ɗa̱, i takuma baci ikyamba i Maku ma Vuma kpam i soi mpasa n ne wa, ya tsa̱ra̱ uma vi wa. 54 Uza ɗa u takumai ikyamba i va̱ kpam u soi mpasa n va̱, wa tsa̱ra̱ ta̱ uma u ɗa bawu wa̱ri n utyoku, kpam ma 'ya̱nga̱sa̱ yi ta̱ kain ka makorishi. 55 Ikyamba i va̱ ilikulya i maci i'ya, mpasa n va̱ kpam ili i uso i maci i'ya. 56 Uza ɗa u takumai ikyamba i va̱ kpam u soi mpasa n va̱, wa̱ ta̱ kaɓolo na̱ mpa, mpa kpam ma̱ ta̱ kaɓolo n eyi. 57 Tata uza u uma, aya u suku mu, kpam adama a ne a ɗa ma̱ri n uma. Uza ɗa baci dem u takumai ikyamba i va̱, wa tsa̱ra̱ ta̱ uma a adama a va̱. 58 Mpa ilikulya i'ya i wuta̱i a zuba. Uza ɗa baci dem u lyai i'ya, wa tsa̱ra̱ ta̱ uma bawu utyoku, kpam wa kuwa̱ tyoku ɗa isheku i ɗe i kuwa̱i wa, ko an u wokoi a takumai mana.” 59 Yesu dansa ta̱ ikuna i na yi eyi n u wenishiki a kagata ka Kashila̱ a Kafarnahum.

Atoni ushani a a̱sa̱ka̱i utono Yesu

60 An atoni a Yesu a panai nala, aku a danai, “Ukuna u na vi u wuyana ta̱ ureve. Ya wa wushuku n u ɗa?” 61 Yesu reve ta̱ atoni a ne a ka yan tsali, aku u wece le, “Ukuna u na vi u ɓa̱la̱ ɗa̱ ɗa? 62 Niɗa ya yawunsa a'ayin a ɗa baci i wenei mpa Maku ma Vuma ugono a zuba? 63 Kulu ka ku tsu na̱ka̱ uma u ɗa bawu wa̱ri n utyoku. Ucira u vuma wa fuɗa wa yan ili wa. Kadyanshi ka n tonuko ɗa̱ ka zuwa ɗa̱ ta̱ i tsa̱ra̱i Kulu Keri ku Kashila̱ ka ku tsu na̱ka̱ uma. 64 Shegai aza roku a asuvu a ɗe a wushuku wa.” (Yesu wa̱ri u gita̱ ta̱ u revei aza ɗa a ka 'yuwan uwushuku n uza ɗa wa neke yi.) 65 U danai, “Adama a nala n tonuko ɗa̱, ‘Tata u tuko baci uza ara va̱ wa, wa fuɗa wa tuwa̱ wa.’ ” 66 Adama a kadyanshi ka Yesu yain, atoni a ne ushani a kpatala̱ka yi ta̱ kucina̱ a a̱sa̱ka̱ yi utono. 67 Aku u wecei Kupanamere, u danai, “Eɗa̱ dem ya laza ɗa?” 68 Simo Bituru wushuki, “Asheku, ara yai ɗa tsa laza ubana? Va̱ ta̱ n kadyanshi ka ka na̱ka̱ uma u ɗa bawu wa̱ri n utyoku. 69 Tsu wushuku ta̱ kpam tsu reve ta̱ aɗa Uza u Uwulukpi u Kashila̱.” 70 U danai, “N ɗanga̱sa ɗa̱ ta̱ Kupanamere. Shegai uza u te Kala̱pa̱nsi ka!” 71 Yahuza maku ma Simo Isikariyoti ɗa wa dansa̱ka. Aya wa tuwa̱ wa neke yi, ko an u wokoi eyi dem wa̱ ta̱ a asuvu a Kupanamere yi.

Yahaya 7

A'angu a Yesu a wushuku n ili i'ya u danai wa

1 An nala u wurai, Yesu kyawunsai gba̱ kaɓon ka Galili. Wa ciga u wala a kaɓon ka Yahuda wa, kpaci azapige a aza a Yahuda a ɗa pini a ka ciga a wuna yi. 2 Evu n a'ayin a Abiki a Atani a aza a Yahuda a ɗa. 3 Aku a'angu a Yesu a banai ara ne a danai, “A̱sa̱ka̱ asu u na vi vu bana a Yahuda tsa̱ra̱ atoni a vunu a niɗe yi dem a wene ikunesavu i'ya va yansa. 4 Uza ɗa baci dem wa ciga u zuwa ama a reve yi, u tsu sokongu ili i'ya u tsu yansa wa. Aɗa baci va yansa ili i na yi, wenike kaci ka vunu a likimba.” 5 Ko a'angu a ne dem a wushuku n eyi wa. 6 Yesu wushunku le, “A'ayin a ɗa ma bana vi kotsu a yan wa, shegai eɗa̱ ya fuɗa ta̱ ya bana ko nwere ɗa baci. 7 Ama a likimba a na a ka kovo ɗa̱ wa, mpa a ka kovo, kpaci n tsu tonuko le ta̱ ikuna i cingi i'ya a ka yansa. 8 Walai ubana a asu u abiki vi. Mpa kotsu n foɓuso ubana ɗe wa, kpaci a'ayin a ɗa ma bana ɗe kotsu a yan wa.” 9 An u danai nala, aku u shamgbai pini a Galili.

Yesu wenishikei a Kuwa ku Kashila̱

10 An a'angu a Yesu a lazai ubana a asu u abiki vi, aku Yesu banai dem, shegai ukpawunsi u ɗa u banai. 11 Azapige a aza a Yahuda a ka ciga a wene yi pini a asu u abiki vi, a rongoi a uwecishike, “Nte wa̱ri?” 12 Pini a asuvu a kakuma̱ ki, ama ushani a ka dansa n tsubini a kaci ka Yesu, aza roku a danai, “Vuma maci ɗa.” Aza roku kpam a ka dansa, “Kaɓan ka wa yansa̱ka ama.” 13 Shegai ko uza u dansa n a pani wa, kpaci a ka pana ta̱ uwonvo u azapige a aza a Yahuda. 14 Kain ka nishi ka abiki yi, Yesu banai a Kuwa ku Kashila̱ ki u gita̱i uwenishike. 15 Aza a Yahuda yi a yain majiyan, a danai, “Vuma u na u vi u dusuku a kukere ku kawenishiki wa, niɗa a yansai u revei ili ushani naha?” 16 U wushunku le, “Ili i'ya ma wenishike ara va̱ ɗa i wuta̱i wa, shegai Kashila̱ uza ɗa u suku mu, aya u na̱ka̱ mu i'ya. 17 Ama a ɗanga̱sa baci a yain ili i'ya Kashila̱ ka ciga, a ka reve ta̱ uwenishike vi a asu u Kashila̱ ɗa u wuta̱i, ara va̱ ɗa wa. 18 Aza ɗa a tsu wenishike n ucira u kaci u le, icikpali i ama i'ya a tsu bolo. Shegai uza ɗa u tsu ciga a cikpala uza ɗa u suku yi, ukuna u mayun u ɗa u tsu dansa. U tsu yan kaɓan wa. 19 Musa na̱ka̱ ɗa̱ ta̱ Mele, shegai ko uza u te u ɗe u tono ma wa. Niɗa ya ciga i wuna mu?” 20 Ama yi a wushuki, “Va̱ ta̱ n ityoni i cingi! An ya a ka ciga a wuna vu?” 21 U wushuki, “N yan ta̱ ukunosavu u te, aku i yain majiyan. 22 Musa tonuko ɗa̱ ta̱ i kiɗa mmuku n ɗe acombi. (Shegai isheku i cau i ɗe i'ya i gita̱i n ukuna vi, Musa ɗa wa.) I tsu kiɗa ta̱ maku kacombi hal n kain ka Ashibi dem. 23 Ya kiɗa baci maku kacombi n kain ka Ashibi an Mele ma Musa ma wushunku ɗa̱ nala, niɗa ya pana mu upan an n ta̱na̱sa̱i uza u maɓa̱la̱ gba̱ gba̱ n kain ka Ashibi? 24 A̱sa̱ka̱i uyan afada adama a tyoku ɗa i bidyai ukuna wa̱ri, shegai i yain afada n ukuna u maci.”

Yesu ɗa Kawauwi ki?

25 Pini a a'ayin a nala yi, aza a Urishelima a roku a ka dansa utyoku u le, “Vuma ɗa azapige a ka ciga a wuna ɗa gai na vi. 26 Shegai wa wenishike ta̱ a asu u ɗa ya dem wa wene kpam u pana̱ka yi, kpam azapige yi a shamkpa yi wa. Gaawan a reve ta̱ aya Kawauwi ki. 27 Shegai tsu reve ta̱ ilyuci i vuma u na vi. Kawauwi ka mayun ka tuwa̱ baci, ko uza wa reve ilyuci i ne wa.” 28 Yesu n u wenishiki pini a Kuwa ku Kashila̱ ki, aku u 'ya̱nga̱sa̱i kala̱ga̱tsu, “Eye, i reve mu ta̱, kpam i reve ta̱ ilyuci i va̱. Mpa n suki kaci ka va̱ wa, uza ɗa u suku mu vi u dansa ta̱ ukuna u mayun, shegai eɗa̱ i reve yi wa. 29 Mpa n reve yi ta̱, kpaci a asu u ɗa wa̱ri u ɗa n wuta̱i, kpam aya u suku mu.” 30 An u danai nala, aku ama yi a ka ciga a ka̱na̱ yi, shegai uza wa̱ la u fuɗai u sawa yi wa, kpaci kotsu a'ayin a rawa wa. 31 Ama ushani a wushuku ta̱ n Yesu. A ka dansa, “Ko Kawauwi ka tuwa̱ baci, wa la gba̱m vuma u naha vi uyan ikunesavu ushani?”

A suki awundi a Kuwa ku Kashila̱ a ka̱na̱ Yesu

32 An Afarishi a panai kakuma̱ ka ama a ka dansa ikuna i na yi a kaci ka Yesu n tsubini, aku a ɓolomgbonoi kaci n aɗara̱kpi a pige a suki aza a uwundya u Kuwa ku Kashila̱ a ka̱na̱ yi. 33 Yesu danai, “Ma rongo ta̱ kaɓolo n a̱ɗa̱ a'ayin kenu, aku n laza ubana a asu u uza ɗa u suku mu. 34 A'ayin a nala yi ya zama mu ta̱, shegai ya wene mu wa. Kpam ya fuɗa ya tuwa̱ a asu u ɗa ma̱ri wa.” 35 Aku aza a Yahuda a gita̱i uwecishe kaci ka le, “Nte vuma na wa ciga u bana ɗa bawu tsa fuɗa tsa wene yi? A ilyuci ilyuci i Nheline i'ya wa̱ wa bana a asu u ɗa ama a tsunu a'a̱ri na̱ ndishi, tsa̱ra̱ u ba u wenishike le ɗe? 36 Ndya kalen ka kadyanshi ka u yain an u danai, ‘Ya zama mu ta̱ uwene, shegai ya wene mu wa,’ kpam ‘Ya fuɗa ya tuwa̱ a asu u ɗa ma̱ri wa’?”

Mini ma ma tsu na̱ka̱ uma

37 Kain ka makorishi ka abiki yi; wata, kain ka pige ka la vi, Yesu shamgbai a kapala ka ama ki, u 'ya̱nga̱sa̱i kala̱ga̱tsu u danai, “Gba̱ uza ɗa baci wa pana kakuli, u tuwa̱ ara va̱ u soi. 38 Tagara̱da u Kashila̱ u dana ta̱, ‘Uza ɗa baci dem u pityanangi na̱ mpa, a asuvu a katakasuvu ka ne ka aga̱ta̱ a mini ma ma tsu na̱ka̱ uma ma rongo uwutusa̱ ushani.’ ” 39 Ukuna u Kulu Keri u ɗa wa dansa̱ka. Kotsu Kashila̱ ka na̱ka̱ Kulu ki wa, kpaci kotsu u ra̱ɗa̱gba̱ Yesu u na̱ka̱ yi tsupige wa. Shegai ubana a kapala, ama ɗa a wushuki n Yesu vi a ka wusha ta̱ Kulu Keri.

Ama yi a pecenei

40 An ama yi a pana̱kai Yesu, aku aza roku a danai, “Vuma u na vi Matsumate ma a ɗanga̱sai vi ma mayun.” 41 Aza roku a danai, “Kawauwi ka.” Shegai aza roku a danai, “Kawauwi ka wuta̱ a asuvu a Galili wa. 42 Tagara̱da u Kashila̱ u dana ta̱, Kawauwi ki a kumaci ku Dawuda Magono ka wa wuta̱, kpam a Batalami ɗa a ka matsa yi, a ilyuci i'ya Dawuda rongoi.” 43 Aku ama yi a pecenei tyoku ɗa a ka yawunsa a kaci ka ne. 44 Aza roku a ka ciga a ka̱na̱ yi, shegai ko uza u sawa yi wa.

Azapige a 'yuwain uwushuku n Yesu

45 Aku aza ɗa a ka wundya Kuwa ku Kashila̱ ki a gonoi a asu u aɗara̱kpi a pige n Afarishi yi, aku a wece le, “Ndya i zuwai i kpa̱ɗa̱i utuko Yesu vi pini na?” 46 Aza a uwundya Kuwa ki a wushuki, “Ko uza wa̱ la u dansai tyoku ɗa vuma u na vi u dansai wa.” 47 Afarishi yi a danai, “Eɗa̱ dem u puwunsa̱ ɗa̱ ɗe! 48 Uza wa̱ la a asuvu a tsunu a̱tsu aɗara̱kpi a pige n Afarishi u wushuki n Yesu wa. 49 Shegai kakuma̱ ka ama ka bawu ka revei n Mele ma Musa mi, Kashila̱ ka wacinsa le ta̱.” 50 Nikodimu, uza u te a asuvu a Afarishi yi, aya uza ɗa u banai tsa̱ra̱ u wene Yesu caupa. U tonukoi atoku a ne, 51 “Mele ma tsunu ma wushunku tsu tsu wuna uza bawu tsu panai ili i'ya wa dana wa. U gan tsu kiɗa̱ga le ugana bawu tsu revei ili i'ya a yain wa.” 52 Aku a wushunku yi, “Avu dem uza u Galili u ɗa? Tono Tagara̱da u Kashila̱ mai, va wene ta̱ matsumate ma̱ la ma wuta̱ a kaɓon ka Galili wa.” 53 Aku ndishi mi n kotsoi, ya dem lazai ugono a kuwa.

Yahaya 8

A ka̱na̱i kashankala

1 Pini nala, Yesu lazai ubana a Masasa ma Zayitum. 2 An kain ka wansai n usana u de, aku u lazai ubana a Kuwa ku Kashila̱. Ama yi a tuwa̱i a asu u ne, aku u dusuki n ele u gita̱ le uwenishike. 3 Awenishiki a Mele n Afarishi a tukoi uka roku uza ɗa a ka̱na̱i n tsishankala, aku a zuwa yi u shamgba a kapala ka kakuma̱ ka ama. 4 A danai, “Kawenishiki, a ka̱na̱ ta̱ uka u na n u yanyi tsishankala. 5 Mele ma Musa ma wenishike tsu ta̱, uza ɗa baci dem a ka̱na̱i n ucun u ili i na yi a vara̱sa yi n atali a wuna yi. Ndya vu danai?” 6 A dana ta̱ ukuna u na vi tsa̱ra̱ a wandi Yesu tsa̱ra̱ a tsa̱ra̱ ili i'ya a ka sapula yi. Shegai Yesu kelikei a iyamba, u gita̱i uyan ikorongi n majubu ma ne. 7 A ma̱tsa̱ yi n keci a kaci ka uka ki. Aku u tuwa̱i u 'ya̱nga̱i u danai, “Gba̱ uza ɗa bawu wa̱ri pini na n unyushi, u gita̱ u fuluku katali u vara yi.” 8 Aku Yesu doki u kelikei u yain ikorongi. 9 An a panai nala, aku a laza̱sai maten-maten. Nkoshi n ɗa a gita̱i a laza̱sai, aku a a̱sa̱ka̱i Yesu n uka vi pini utyoku u le. 10 Yesu 'ya̱nga̱i u wece yi, “Nte ama yi? Uza wa̱ la u shamgbai u kiɗa̱ga vu ugana wa?” 11 U wushuki, “Uzapige, ko uza u buwa wa.” Aku Yesu tonuko yi, “Mpa dem ma kiɗa̱ga vu ugana wa. Wala ili i vunu, kotsu vu doku vu yain unyushi u cingi wa.”

Yesu ɗa katyashi ka likimba

12 Yesu doki u dansai n ele, “Mpa uza ɗa u tsu na̱ka̱ ama a likimba katyashi. Uza ɗa baci dem u tono mu, wa tsa̱ra̱ ta̱ katyashi ka ka tsu na̱ka̱ uma, kpam wa wala a asuvu a karimbi wa.” 13 Afarishi yi a tonuko yi, “Ama a re a dansa baci a kaci ka ukuna, tsa wushuku ta̱. Shegai a'ayin a ɗa baci va dansa̱ka kaci ka vunu, aɗa koshi vu tsu bidya kadyanshi ki mayun ɗa, adama a nala, a̱tsu tsa wushuku n ili i'ya vu danai wa.” 14 U wushunku le, “Mayun ɗa, a kaci ka va̱ ka ma yan kadyanshi ka na ki, kpam mayun ɗa ka̱ri. N reve ta̱ asu u ɗa n wuta̱i n asu u ɗa ma bana. Shegai eɗa̱ i reve asu u ɗa n wuta̱i n asu u ɗa ma bana wa. 15 Eɗa aza ɗa i tsu yan afada tyoku ɗa ama a tsu yansa. Mpa ma yanka uza u afada wa. 16 Shegai ko ma yan baci afada, a ɗa mpa ma yan a maci a ɗa, kpaci ma̱ri utyoku u va̱ wa. Tata u ɗa u suku mu wa̱ ta̱ kaɓolo na̱ mpa. 17 Mele ma ɗe ma dana ta̱, ama a re a dana baci ili i te a kaci ka ukuna, u ka̱na̱ ta̱ i wushuku n ili i'ya a danai. 18 Ma̱ ta̱ a asuvu a aza ɗa a ka yan kadyanshi a kaci ka va̱, Tata u ɗa u suku mu vi, aya uza u ire vi.” 19 Aku a wece yi, “Nte tata u vunu vi?” U wushunku le, “I reve mu wa, kpam i reve Tata u va̱ wa. I reve mu baci, ya reve ta̱ dem Tata u va̱.” 20 U yan ta̱ kadyanshi ka na ki a'ayin a ɗa wa̱ri a uwenishike a Kuwa ku Kashila̱, evu n asu u ɗa a ka zuwusa ikebe. Shegai ko uza u ka̱na̱ yi wa, kpaci kotsu a'ayin a ne a yan wa.

Ya fuɗa ya bana a asu u ɗa ma bana wa

21 Yesu doki u tonukoi ama yi, “Ma laza ta̱ n a̱sa̱ka̱ ɗa̱, kpam ya zama mu ta̱, shegai i lya baci kapala n unyushi u cingi u ɗe, ya kuwa̱ ta̱. Ya fuɗa ya bana a asu u ɗa ma bana wa.” 22 Aku azapige a aza a Yahuda a danai, “U da tsa fuɗa tsa bana a asu u ɗa wa bana wa. Wa ciga u dana wa wuna kaci ka ne ɗa?” 23 U danai, “Eɗa̱ aza a likimba u na ɗa a iyamba, shegai mpa a zuba u ɗa n wuta̱i. Eɗa̱ aza a likimba u na ɗa, shegai mpa uza u likimba u ɗa wa. 24 Ɗa gai i zuwai n danai ya kuwa̱ ta̱ kaɓolo n unyushi u cingi u ɗa ya yansa vi. I 'yuwan baci uwushuku an mpa uza ɗa n da ma̱ri vi, mayun ya kuwa̱ ta̱ a asuvu a unyushi u cingi u ɗe.” 25 Aku a wece yi, “Aɗa yai?” U wushunku le, “Mpa gai uza ɗa n tsu tonusuko ɗa̱ ma̱ri vi. 26 Ili i'ya pini ushani i'ya ma dansa a kaci ka ɗe, kpam n kiɗa̱ga ɗa̱ ugana. Shegai uza ɗa u suku mu u tsu dansa ta̱ ukuna u maci. Kpam n tonuko aza a likimba ili i'ya u tonuko mu koshi.” 27 Shegai ama yi a fuɗa a reve an ukuna u Tata u ɗa wa̱ri le utonusuko wa. 28 U danai, “A'ayin a ɗa baci i ra̱ɗa̱gba̱i Maku ma Vuma a zuba a mawandamgbani, ya reve ta̱ an mpa gai uza ɗa n tonuko ɗa̱ ma̱ri vi. Kpam ya reve ta̱ an n tsu yan ili adama a kaci ka va̱ wa. Ili i'ya Tata u va̱ u wenishike mu i'ya n tsu dansa. 29 Uza ɗa u suku mu wa̱ ta̱ kaɓolo na̱ mpa, u a̱sa̱ka̱ mu utyoku u va̱ wa, kpaci n tsu rongo ta̱ uyansa ili i'ya u tsu pana kayanyan.” 30 Ama ushani aza ɗa a pana̱kai Yesu n u dansi ikuna i na yi, a wushuku ta̱ n eyi.

Ukuna u mayun wa tuko ɗa̱ ta̱ utsa̱ra̱ u kaci

31 Yesu tonukoi aza ɗa a wushuki n eyi, “I lya baci kapala n utono uwenishike u va̱, eɗa̱ atoni a va̱ a ɗa a mayun. 32 Kpam ya reve ta̱ ukuna u mayun, u tuko ɗa̱ kpam utsa̱ra̱ u kaci.” 33 Aku a wushuki, “A̱tsu mmuku n tsikaya ma Ibirahi n ɗa, kpam kotsu tsu gbashika uza roku wa. Niɗa va dana a ka tuko tsu utsa̱ra̱ u kaci?” 34 U wushunku le, “Mayun n tonuko ɗa̱, gba̱ uza ɗa baci dem u yain unyushi u cingi, kagbashi ka unyushi u cingi ka. 35 Kagbashi ka tsu rongo a kuwa ku uzapige maco wa, shegai maku ma vuma mi ma tsu rongo ta̱ a kuwa ku tata u ne maco. 36 Adama a nala, Maku mi ma tuko ɗa̱ baci utsa̱ra̱ u kaci, ya tsa̱ra̱ ta̱ utsa̱ra̱ u kaci u mayun. 37 N reve ta̱ eɗa̱ mmuku ma Ibirahi n ɗa, shegai ya ciga ta̱ i wuna mu adama a ɗa bawu i wushuki n uwenishike u va̱. 38 Ili i'ya Tata u va̱ u wenike mu i'ya ma tonuko ɗa̱, shegai ya yansa ili i'ya tata u ɗe u tonuko ɗa̱.” 39 A wushuki, “Ibirahi ɗa tata u tsunu.” U tonuko le, “A da baci eɗa̱ mmuku ma Ibirahi n ɗa mayun, ya yansa ta̱ ili i'ya Ibirahi yain. 40 N tonuko ɗa̱ ta̱ ukuna u mayun u ɗa n panai a asu u Kashila̱, aku ya ciga i wuna mu. Ibirahi wa yan ucun u ukuna nala wa. 41 Shegai ya yan derere ili i'ya tata u ɗe wa yansa.” Aku a wushuki, “A̱tsu ilimaci i kateshe i'ya wa! Kashila̱ n kaci ka ne aya Tata u tsunu u mayun.” 42 U tonuko le, “Kashila̱ ka baci ka̱ri Tata u ɗe, i'a̱ri ya ciga mu ta̱, kpaci a asu u Kashila̱ ɗa n wuta̱i n tuwa̱i ara ɗe. N tuwa̱ adama a kaci ka va̱ wa, shegai aya u suku mu. 43 I reve ili i'ya n danai wa, kpaci ya wushuku n uwenishike u va̱ wa. 44 Kala̱pa̱nsi ka tata u ɗe, kpam ili i'ya u tsu ciga i'ya i tsu yan derere. Eyi uza u nkunu ɗa n uza u kaɓan tun a kagita̱. Ili i'a̱ la i mayun a kaci ka ne wa. Kaɓan ka u tsu rongo a uyansa, kpaci eyi uza u kaɓan ɗa. Uza u kaɓan ɗa gba̱m koshi wa, shegai tata u kaɓan u ɗa dem. 45 An u wokoi ma tonusuko ɗa̱ ukuna u mayun ɗa i zuwai bawu i wushuki na̱ mpa. 46 A asuvu a ɗe ya wa fuɗa wa wuta̱ karara u dana mpa uza u unyushi u cingi u ɗa? An u wokoi ma tonusuko ɗa̱ ukuna u mayun, ndya i zuwai i kpa̱ɗa̱i uwushuku na̱ mpa? 47 Maku ma Kashila̱ dem ma tsu pana ta̱ kadyanshi ka Kashila̱. Shegai eɗa̱ mmuku n Kashila̱ n ɗa wa, ɗa gai i zuwai bawu i panai vi.”

Yesu ɗa uzapige n Ibirahi

48 Aza a Yahuda a wushunki Yesu, “Dere ɗa tsu danai avu uza u Samariya u ɗa, kpam va̱ ta̱ n ityoni i cingi!” 49 U danai, “Ma̱ n ityoni i cingi a asuvu a va̱ wa. N na̱ka̱ ta̱ Tata u va̱ tsupige, shegai eɗa̱ i 'yuwan mu una̱ka̱ tsupige. 50 Kumoɗu ka ma̱ri tsa̱ra̱ n tsa̱ra̱ka̱ kaci ka va̱ tsupige wa, shegai uza roku u ɗa pini uza ɗa wa ciga mu n wushi tsupige. Aya kpam dem wa yan afada. 51 Mayun n tonuko ɗa̱, uza ɗa baci dem u tonoi uwenishike u va̱, wa kuwa̱ wa.” 52 A danai, “Gogo-na tsu reve ta̱ an va̱ri n ityoni i cingi a asuvu a vunu! Ko Ibirahi na̱ ntsumate a kuwusa̱ ta̱. Shegai avu vu danai, ‘Gba̱ uza ɗa baci u tonoi uwenishike u va̱, wa kuwa̱ wa.’ 53 Vu la tata u tsunu Ibirahi tsupige ɗa? U kuwa̱ ta̱, nala dem ntsumate. Ya vu bidyai kaci ka vunu?” 54 U wushunku le, “N na̱ka̱ baci kaci ka va̱ tsupige, tsupige tsu va̱ tsa woko ili i roku wa. Uza ɗa u na̱ka̱ mu tsupige aya Tata u va̱, eɗa̱ kpam i danai aya Kashila̱ ka ɗe. 55 Eɗa̱ kotsu i reve yi wa, mpa tani n reve yi ta̱. N da baci kotsu n reve yi wa, ma woko ta̱ uza u kaɓan tyoku u ɗe. Shegai n reve yi ta̱, kpam n tono ta̱ ili i'ya u danai. 56 Tata u ɗe Ibirahi za̱nga̱na̱ ta̱ u wene utuwa̱ u va̱, kpam u wene ta̱ u yain kpam maza̱nga̱ cika.” 57 Aku a danai, “Niɗa va dana vu wene Ibirahi, aɗa tani na kotsu vu rawa ayen amangarenkupa wa?” 58 Aku u tonuko le, “Mayun n tonuko ɗa̱, kahu a matsa Ibirahi, Mpa pini.” 59 An Yesu danai nala, aku ama yi a bidisai atali tsa̱ra̱ a wuna yi. Shegai u puwa̱in, u lazai u a̱sa̱ka̱i Kuwa ku Kashila̱ ki.

Yahaya 9

Yesu ta̱na̱sa̱i karumba̱

1 An Yesu wa̱ri a nwalu, aku u wenei vuma roku uza ɗa a matsai karumba̱. 2 Aku atoni a ne a wece yi, “Kawenishiki, ndya i zuwai a matsai vuma u na karumba̱? Nusa ɗa u nusai, ko gai isheku i ne i'ya i yain unyushi vi?” 3 U wushunku le, “Vuma u na u rumba̱na̱ adama a unyushi u ne, ko kpam u isheku i ne wa. Matsa ɗa a matsa yi nala tsa̱ra̱ Kashila̱ ka wenike ucira u ne ara ne. 4 U ka̱na̱ ta̱ tsu yain manyan ma uza ɗa u suku mu n kaara. Kayin ka yan ta̱ ɗa bawu uza wa yan manyan. 5 A'ayin a ɗa ma̱ri pini naha a likimba, mpa n tsu zuwa katyashi a asu u ama a likimba.” 6 An u danai nala, aku u cikpa̱i ata̱tsa̱ a iyamba, u vura̱i kalyon n a ɗa, aku u gbarai kalyon ki a a'eshi a vuma yi. 7 Aku u tonukoi vuma vi, “Wala ba vu sawa a'eshi a vunu a kaɗa̱ka̱ ka mini ka a ka isa̱ Sila̱wamu.” (Kalen ka “Sila̱wamu” ka “Uza ɗa a Suki.”) Aku vuma vi u banai u sawai a'eshi a ne. U gono ta̱ n u weni. 8 Ama a ɗa a'a̱ri a asu vi n aza ɗa a revei karumba̱ ki uza ɗa wa̱ri u tsu folo vi, a wecikei, “Vuma ɗa u tsu dusukusu pini n u foli u ɗa na vi wa?” 9 Aza roku a danai, “Aya gai vi.” Aza roku kpam a danai, “Aya wa, rotsono ɗa gai a rotsonoi.” Karumba̱ ki ka rongoi gai udansa, “Mpa gai na vi!” 10 Aku a wece yi, “Niɗa vu yansai va wene gogo-na?” 11 U wushunku le, “Vuma ɗa a ka isa̱ Yesu ɗa u vura̱i kalyon, aku u gbara̱ka mu a'eshi. Pini nala, u tonuko mu n bana a Kaɗa̱ka̱ ka Sila̱wamu n sawa a'eshi yi. An n ba n sawai, aku n wenei.” 12 Aku a wece yi, “Nte vuma vi?” U danai, “N reve wa.”

Afarishi a ma̱tsa̱i uvece tyoku ɗa u ta̱na̱i

13 A bidyai vuma ɗa wa̱ri karumba̱ caupa vi, a banka yi a asu u Afarishi. 14 Kain ka Yesu vura̱i kalyon u ta̱na̱sa̱i vuma vi, kain ka Ashibi ka. 15 Pini nala, Afarishi yi a wecei vuma vi, “Niɗa a yain vu tsa̱ra̱i a'eshi a vunu?” U wushunku le, “Aya u gbara̱ka mu kalyon a a'eshi, aku n sawai, pini nala, n wenei.” 16 Afarishi a roku a danai, “Yesu na vi a asu u Kashila̱ ɗa u wuta̱i wa, kpaci wa tono mele ma Ashibi wa.” Shegai aza roku a danai, “Vuma ɗa wa̱ri n unyushi u cingi wa fuɗa wa yan ikunesavu naha wa.” Aku ka kpa̱ɗa̱ le utuwa̱ ka te. 17 A doku a wecei vuma vi, “Ndya va dana a kaci ka vuma ɗa u ta̱na̱sa̱ vu a'eshi yi?” U wushunku le, “Matsumate ma.” 18 Azapige a aza a Yahuda a wushuku an vuma vi karumba̱ ka caupa, kpam gogo-na wa fuɗa wa wene wa, aku a suki a isa̱ isheku i ne. 19 A wece le, “Maku ma ɗe ma na vi? I da nala i matsa yi n urumba̱, niɗa a yain aku gogo-na wa wene?” 20 Aku a wushuki, “Tsu reve ta̱ gai maku ma tsunu ma, kpam nala tsu matsa yi n urumba̱. 21 Shegai tsu reve tyoku ɗa a yain wa wene wa. Kpam dem tsu reve uza ɗa u ta̱na̱sa̱ yi wa. Wece ni. U ra̱tsa ta̱ u wushunku ɗa̱ n kaci ka ne.” 22 A dana ta̱ nala adama a ɗa a ka pana uwonvo u azapige yi. Alya a danai gba̱ uza ɗa baci dem a ka̱na̱i u da Yesu Kawauwi ka, wa doku wa uwa a kagata ka Kashila̱ kpam wa. 23 Ɗa gai i zuwai isheku i ne a danai, “Wece ni, u ra̱tsa ta̱ u wushunku ɗa̱ n kaci ka ne.” 24 A doku a isa̱i vuma ɗa a matsai karumba̱ ki, a tonuko yi, “Tsina n Kashila̱ vu tonuko tsu ukuna u mayun! Tsu reve ta̱ vuma ɗa u ta̱na̱sa̱ vu na vi uza u unyushi u cingi ɗa.” 25 U wushuki, “Ko wa̱ n unyushi u cingi, ko wa̱ n u ɗa wa, mpa n reve wa. Ili i'ya gai n revei i'ya: Caupa ma̱ri ta̱ n urumba̱, shegai gogo-na ma wene ta̱.” 26 A wece yi, “Ndya u yanka vu? Niɗa u ta̱na̱sa̱ vu?” 27 U wushunku le, “N tonuko ɗa̱ ɗe, shegai i pana̱ka mu wa. Niɗa ya ciga i doku i pana ukuna vi kpam? Ya ciga i woko atoni a ne a ɗa dem?” 28 Aku a wisha yi a danai, “Aɗa gai katoni ka ne, a̱tsu atoni a Musa a ɗa. 29 Tsu reve ta̱ Kashila̱ ka dansa ta̱ n Musa, shegai tsu reve gba̱m ilyuci i'ya vuma u na u wuta̱i wa.” 30 Vuma vi u danai, “Ili i majiyan i'ya! U ta̱na̱sa̱ ta̱ a'eshi a va̱, shegai niɗa i kpa̱ɗa̱i ureve a asu u ɗa u wuta̱i? 31 A̱tsu gai tsu reve ta̱ Kashila̱ ka tsu pana̱ka aza a unyushi u cingi wa, shegai u tsu pana̱ka ta̱ uza ɗa baci dem wa lyaka yi kayala kpam wa yansa ili i'ya u danai. 32 Tun an Kashila̱ ka yain likimba, uza wa̱ la u ta̱na̱sa̱i a'eshi a vuma ɗa a matsai karumba̱ wa. 33 A da baci vuma u na Kashila̱ ka ka suku yi wa, wa fuɗa wa yan ko i te wa.” 34 A tonuko yi, “Avu uza u unyushi u cingi u ɗa mayun mayun tun kain ka a matsa vu! Va wundya va fuɗa va wenishike tsu ili i roku ɗa?” Aku a loko yi pini a kagata ka Kashila̱ ki.

Urumba̱ u Afarishi

35 An Yesu panai ili i'ya i gita̱i, aku u boloi vuma vi u wece yi, “Vu wushuku wa̱ n Maku ma Vuma?” 36 Vuma vi u wushuki, “Uzapige, tonuko mu ko eyi yayi, tsa̱ra̱ n wushuku n eyi!” 37 U tonuko yi, “Vu wene yi ɗe, kpam aya gai wa dansa n avu gogo-na vi.” 38 Vuma vi u danai, “Asheku, n wushuku ta̱!” Aku vuma vi u lyakai Yesu kayala. 39 Yesu tonuko yi, “N tuwa̱ ta̱ tsa̱ra̱ n pecene ama a likimba. N tuwa̱ ta̱ n zuwa arumba̱ a wene, aza ɗa kpam a ka wundya ele a ka wene n wenike le ele arumba̱ a ɗa.” 40 An Afarishi a ɗa a'a̱ri pini vi a pana̱ka yi u danai nala, aku a wece yi, “Va wundya a̱tsu arumba̱ a ɗa?” 41 U wushunku le, “A da baci eɗa̱ arumba̱ a ɗa gma̱m wa, i'a̱ri ya yan n unyushi u cingi wa. Shegai an i danai eɗa̱ ya wene ta̱, i'a̱ ta̱ pini n unyushi u cingi u ɗe.”

Yahaya 10

Agisani a kaliniki

1 Yesu danai, “Mayun n tonuko ɗa̱, aboki n aza a maga̱la̱ka̱ a ɗa koshi a tsu raɗugu a yuwa̱ kasaga a una̱ u ɗa a ka uwa a utsutsu u asu u ɗa a tsu zuwa ncon. 2 Uza ɗa u tsu uwa a utsutsu aya kaliniki ka ncon ki. 3 Uza ɗa u tsu wundya utsutsu vi, aya u tsu giduwuka̱ yi u ɗa. Kpam ncon n ne mi n tsu pana ta̱ kala̱ga̱tsu ka ne. U tsu isa̱ ta̱ n ne ya dem n kala ka ne, aku u wutukpa̱ le. 4 A'ayin a ɗa baci u wutukpa̱ le, aku u uwa a kapala ka le, ele n a toni kpaci a reve ta̱ kala̱ga̱tsu ka ne. 5 A tsu tono vuma roku wa, shegai a suma yi, kpaci a reve kala̱ga̱tsu ka ne wa.” 6 Yesu tonuko le ta̱ agisani a na yi, shegai a reve ili i'ya wa tono wa.

Yesu ɗa kaliniki ka shinga

7 Yesu doki u danai, “Mayun n tonuko ɗa̱, Mpa utsutsu u asu u ncon vi. 8 Gba̱ aza ɗa a lasa mu utuwa̱, aboki a ɗa n aza a maga̱la̱ka̱. Ncon mi a pana̱ka le wa. 9 Mpa utsutsu vi, kpam uza ɗa u uwai a asu u va̱, wa tsa̱ra̱ ta̱ iwauwi, wa fuɗa ta̱ wa uwa kpam u wuta̱ u zami ijani i utakuma. 10 Kaboki ka tsu tuwa̱ ta̱ uboki, u wuna, kpam u nangasa, shegai mpa n tuwa̱ ta̱ tsa̱ra̱ n na̱ka̱ uma kpam a tsa̱ra̱ u ɗa ushani. 11 “Mpa kaliniki ka shinga. Kaliniki ka shinga ka tsu neke ta̱ uma u ne tsa̱ra̱ u ka̱ngu ncon n ne. 12 Uza ɗa a bidyai manyan ma kalina wa̱ tyoku u kaliniki uza ɗa wa̱ri na̱ ncon mi wa. U wene baci maleweni a utuwa̱, wa suma ta̱ u a̱sa̱ka̱ ncon mi utyoku u le. Aku maleweni mi ma ba ma za̱ra̱ ncon mi ma wacinsa le. 13 Vuma vi u suma ta̱ kpaci bidya ɗa a bidya yi manyan kpam u dambula a kaci ka ncon mi wa. 14-15 “Mpa kaliniki ka shinga. N reve ta̱ ncon n va̱, nala dem Tata u va̱ u reve mu. Ncon n va̱ dem a reve mu ta̱, tyoku ɗa dem n revei Tata vi. N neke ta̱ uma u va̱ tsa̱ra̱ n ɓa̱nga̱ ncon mi. 16 Ma̱ ta̱ na̱ ncon n roku n ɗa bawu ma̱ri a asuvu a ushiga u na vi, kpam u ka̱na̱ ta̱ n tuko le dem. A ka pana ta̱ kala̱ga̱tsu ka va̱, kpam gba̱ a ka woko ta̱ ushiga u te n kaliniki ka te. 17 Tata vi wa ciga mu ta̱ kpaci ma̱ ta̱ ufoɓusi tsa̱ra̱ n na̱ka̱ uma u va̱, kpam n tuwa̱ n wushi u ɗa. 18 Uza wa fuɗa wa wusa uma u va̱ ara va̱ wa. N na̱ka̱ ta̱ u ɗa adama a uciga u kaci u va̱. Ma̱ ta̱ n ucira u ɗa ma neke u ɗa kpam n wushi u ɗa, tyoku ɗa Tata u va̱ u tonuko mu n yain.” 19 Aza a Yahuda a doku a wushuku wa, aku ka kpa̱ɗa̱ le kpam utuwa̱ ka te. 20 Aza roku a le a danai, “Ityoni i cingi i'ya i uwa yi i'ya i zuwa yi ijan. Ndya i zuwai ya pana̱ka yi?” 21 Shegai aza roku a danai, “Uza ɗa baci ityoni i cingi i uwai u tsu yan kadyanshi naha wa. Ityoni i cingi ya fuɗa ya kukpa̱ a'eshi a karumba̱ ɗa?”

A 'yuwain Yesu

22 An a'ayin a uyolu a rawai, a'ayin yi a ɗa a tsu yan Abiki a Uciɓusa Una̱ka̱ Kuwa ku Kashila̱ a Urishelima. 23 Kain ka te, Yesu wa wala pini a Kuwa ku Kashila̱ a asu u ɗa a tsu isa̱ Kafalaka ka Solomo. 24 Aku aza a Yahuda yi a ɓolomgbonoi a kyawan yi, a danai, “Hal ku yain ka va zuwa tsu uyan mala̱la̱ ko avu ya va̱ri? Aɗa baci Kawauwi ki, tonuko tsu karara.” 25 Yesu wushunku le, “N tonuko ɗa̱ ɗe caupa, shegai i kpa̱ɗa̱i uwushuku. Ikunesavu i'ya n yansai a asuvu a kala ka Tata u va̱ i wenike ta̱ ko mpa yayi. 26 Shegai i 'yuwain uwushuku, kpaci eɗa̱ ncon n va̱ n ɗa wa. 27 Ncon n va̱ n tsu pana ta̱ kala̱ga̱tsu ka va̱, n reve le ta̱, ele kpam dem a tsu tono mu ta̱. 28 N na̱ka̱ le ta̱ uma u ɗa bawu wa kotso, kpam a ka kuwa̱ wa. Uza wa̱ kpam la wa wusa le a kukere ku va̱ wa. 29 Tata u va̱ u ɗa u na̱ka̱ mu n ele, u la ta̱ ili gba̱ tsupige, kpam uza wa fuɗa wa wusa le a kukere ku Tata u va̱ wa. 30 Tata vi na̱ mpa ili i te i'ya.” 31 Pini nala, a doki a bidisai atali tsa̱ra̱ a wuna yi. 32 Shegai u tonuko le, “N wenike ɗa̱ ta̱ ili i shinga i shinga i'ya Tata u va̱ u suku mu n yain. N ukuna u eni u ɗa a asuvu a le ya ciga i vara̱sa mu?” 33 Aku a wushuki, “Adama a ɗa vu yain ili i shinga i'ya i zuwai tsa ciga tsu vara̱sa vu wa, shegai adama a ɗa vu yankai Kashila̱ kadyanshi ka cingi ɗa. Avu vuma ɗa, shegai vu danai dere ɗa va̱ri n Kashila̱!” 34 U wushunku le, “A korongu ta̱ a Mele ma ɗe ma Kashila̱ ka danai, ‘N da, eɗa̱ ashila̱ a ɗa.’ 35 Tsu reve ta̱ ili i'ya Tagara̱da u Kashila̱ u danai mayun ɗa wa̱ri hal ubana a makorishi. Kpam Kashila̱ ka isa̱ ta̱ ama a nala yi ashila̱, aza ɗa u na̱ka̱i udani u ne. 36 Mpa gai, Tata u ɗanga̱sa mu ta̱ kpam u suku mu a asuvu a likimba. Niɗa ya dana n yanka Kashila̱ kadyanshi ka cingi an n danai, ‘Mpa Maku ma Kashila̱ ma’? 37 Manyan ma Tata u va̱ wa yansa ma baci ma yansa wa, kotsu i wushuku na̱ mpa wa. 38 Shegai ili i'ya Tata u va̱ wa yansa i'ya baci ma yansa, u gan ta̱ i wushuku adama a nala, ko i wushuku baci n kadyanshi ka va̱ wa. Aku i reve an Tata vi ili i te i'ya na̱ mpa, mpa kpam ili i te i'ya n Tata vi.” 39 A doki a ma̱tsa̱i tsa̱ra̱ a ka̱na̱ yi, shegai u lai. 40 Aku u ba u pasai Aga̱ta̱ a Urudu ubana a asu u ɗa Yahaya gita̱i ulyuɓugusu, u rongoi ɗe. 41 Ama ushani a tuwa̱i ara ne. A ka dansa utyoku u le, “Yahaya yan ukunosavu wa, shegai gba̱ ili i'ya Yahaya danai a kaci ka vuma u na mayun ɗa.” 42 Pini nala, ama ushani a wushuki n Yesu.

Yahaya 11

Ukpa̱ u Li'azaru

1 Kain ka te, maɓa̱la̱ ma ka̱na̱i vuma roku uza ɗa a ka isa̱ Li'azaru, uza ɗa wa rongo a ilyuci i Batani n ataku a ne Meri n Marta. 2 Meri na vi, uza ɗa vangu u ne wa̱ri n maɓa̱la̱ mi, aya uza ɗa u tuwa̱i u tsungi manivi ma magula̱ni a a'ene a Asheku, aku u yansai a ɗa n kenji ka ne. 3 Pini nala, Meri n Marta a suki uza roku u ba u tonuko Yesu, “Asheku, uza ɗa va ciga vi, maɓa̱la̱ ma ka̱na̱ yi ɗe.” 4 An Yesu panai nala, u danai, “Maɓa̱la̱ ma nala ma kotso a ukpa̱ wa. Nala u gita̱ ta̱ tsa̱ra̱ a tuko tsupige a asu u Kashila̱, na̱ mpa Maku ma Kashila̱, n wushi tsupige adama a nala.” 5 Yesu wa ciga ta̱ Marta n a'angu a ne. 6 Shegai an u panai a da maɓa̱la̱ ma ka̱na̱ ta̱ Li'azaru, aku u doki u shamgbai pini a asu u ɗa wa̱ri vi a'ayin a re. 7 Aku u tonukoi atoni a ne, “Tsu gonoi a Yahuda.” 8 Atoni yi a danai, “Kawenishiki, kotsu u ɓa̱ra̱kpa̱ an azapige a aza a Yahuda a ka ciga a vara̱sa vu a wuna vu wa. Ndya i zuwai va ciga vu doku vu gono ɗe?” 9 U wushuki, “Uliva̱ dem wa̱ ta̱ n ulapa uwule kupa n ure. A'ayin a ɗa baci dem katyashi ka̱ri la, ama a ka wala ta̱ kpam a ka ta̱ɗa̱tsa̱ wa. A ka wene ta̱ kpaci a'a̱ ta̱ n katyashi ka likimba u na. 10 Shegai a wala baci n karimbi, a ka ta̱ɗa̱tsa̱ ta̱, kpaci a'a̱ n katyashi wa.” 11 Aku u tonuko le, “Kaje ka tsunu Li'azaru aya pini wa lavuta, nte ma bana ɗe tsa̱ra̱ n 'ya̱nga̱sa̱ yi.” 12 Aku atoni yi a danai, “Asheku, alavu a ɗa yi baci, wa ta̱na̱ ta̱!” 13 Ele n a dani ko alavu a maci a ɗa Yesu tonuko le wa lavuta, shegai Yesu tonuko ɗa wa tonuko le Li'azaru kuwa̱ ɗe. 14 Aku u wutumkpa̱ le a kateshe, u danai, “Li'azaru kuwa̱ ɗe. 15 Shegai n pana ta̱ kayanyan an bawu ma̱ri ɗe. Adama a nala, ya rotsongusu ta̱ i wushuku na̱ mpa. Tuwa̱i tsu banai ara ne gogo-na.” 16 Aku katoni ka roku Toma (uza ɗa a ka isa̱ “Mapeshe”) u tonukoi aza ɗa a buwai, “Tsu soki kawenishiki ki gba̱ tsunu, tsa̱ra̱ tsu kuwa̱ ɗe kaɓolo n eyi!”

Yesu n Meri n Marta

17 An Yesu rawai evu, u cinai cina a ciɗa̱ngu ɗe Li'azaru n a'ayin a nishi. 18 Batani n Urishelima a'a̱ ta̱ evu evu, evu n mel u re ɗa. 19 Adama a nala, aza a Yahuda ushani a bansa ta̱ idyani i ukpa̱ ara Marta n Meri adama a ukpa̱ u vangu u le. 20 An Marta panai a da Yesu wa tuwa̱, aku u banai u gawunsai n eyi, shegai Meri shamgbai pini a kuwa. 21 Marta tonukoi Yesu, “Asheku, a da baci va̱ri pini, vangu u va̱ wa̱ri wa kuwa̱ wa. 22 Shegai ko n gogo-na n reve ta̱ Kashila̱ ka na̱ka̱ vu ta̱ ili i'ya baci dem vu folo yi.” 23 U danai, “Vangu u vunu wa 'ya̱nga̱ ta̱ u yain kpam uma.” 24 Marta wushuki, “N reve ta̱ an wa 'ya̱nga̱ kain ka makorishi, Kashila̱ ka 'ya̱nga̱sa̱ baci gba̱ akushe.” 25 U wushunku yi, “Mpa n tsu 'ya̱nga̱sa̱ ukpa̱, mpa kpam uma. Aza ɗa baci a wushuki na̱ mpa, ko a kuwa̱ baci a ka 'ya̱nga̱ ta̱. 26 Uza ɗa wa̱ri n uma kpam u wushuki na̱ mpa, wa kuwa̱ wa. Marta, vu wushuku wa̱?” 27 U danai, “N wushuku ta̱, Asheku. Aɗa Kawauwi, Maku ma Kashila̱, uza ɗa wa tuwa̱ a likimba vi.”

Yesu sa̱i

28 An Marta danai nala, aku u gonoi u ba u tonukoi vangu u ne Meri koshi, u danai, “Kawenishiki ki ka rawa ɗe, kpam aɗa wa wecike.” 29 An Meri panai nala, aku u 'ya̱nga̱i gogo wa bana ara Yesu. 30 Kotsu u rawa a ilyuci yi wa, nte u buwai ve ɗe a asu u ɗa Marta gawunsai n eyi. 31 Ama ushani a tuwa̱ le ta̱ uwene, shegai an a wenei Meri wuta̱i a kuwa ki gogo, aku a yawunsai nte wa bana ɗe a asu u kasaun vi tsa̱ra̱ u sa̱i. Aku a tono yi. 32 Meri vi u banai a asu u ɗa Yesu wa̱ri. An u wene yi, aku u kuɗa̱ngi a kapala ka ne u danai, “Asheku, a da baci va̱ri pini na, vangu u va̱ wa̱ri wa kuwa̱ wa.” 33 U wene yi wa sa̱, ama ɗa a'a̱ri kaɓolo n eyi dem a ka sa̱, aku u dambulai cika. 34 U wece le, “Nte i ciɗa̱ngu yi?” A wushunku yi, “Asheku, tuwa̱ vu wene asu vi.” 35 Aku Yesu dem u sa̱i. 36 Ama ɗa a'a̱ri kushani pini evu a danai, “I wene ta̱ tyoku ɗa wa ciga Li'azaru cika.” 37 Shegai aza roku a le a danai, “U zuwa ta̱ karumba̱ ka wenei. Wa̱ri u gan ta̱ u ɓishinka Li'azaru ukuwa̱.”

Yesu 'ya̱nga̱sa̱i Li'azaru a ukpa̱

38 Eyi pini a kadambula ki, aku u banai a asu u kasaun vi. Kasaun ki tani kaaɓuru ka, kpam a kimba̱ ta̱ ka n katali ka roku a utsutsu vi. 39 Aku u tonuko le, “Gindala̱kpai katali ki a ikengi.” Shegai Marta danai, “Asheku, vu reve ta̱ Li'azaru kuwa̱ ɗe a'ayin a nishi, ka̱wa̱n ka yan ta̱ pini.” 40 Yesu tonuko yi, “Vu a̱sa̱nsa̱ an n tonuko vu, ‘Vu wushuku baci va wene ta̱ tsupige tsu Kashila̱’?” 41 Aku a gindala̱kpai katali ki a ikengi. U weɓelei zuba u danai, “Tata, n cikpa vu ta̱ an vu pana̱ka mu. 42 N reve ta̱ vu tsu pana̱ka mu ta̱ maco, shegai n dana ta̱ nala adama a ama ɗa a kyawan mu na vi. Ma ciga ta̱ a wushuku an aɗa vu suku mu.” 43 An u kotsoi kavasu, aku u salai, “Li'azaru, wuta̱!” 44 Aku u wuta̱i. Akere n a'ene a ne ucaci n aminya a eri, a cacai kpam upetiwa'eshi u ne n kunya. Aku Yesu danai, “Surukpa ni i a̱sa̱ka̱ yi u wala.”

A sheshei tsa̱ra̱ a wuna Yesu

45 Ama ushani a ɗa a tuwa̱i tsa̱ra̱ a wene Meri vi a wenei ili i'ya Yesu yain, aku a wushuki n eyi. 46 Aza roku a le a banai a asu u Afarishi a tonuko le ili i'ya Yesu yain. 47 Aku aɗara̱kpi a pige n Afarishi a ɓolomgbonoi Asheshi a Pige a asu u te, a danai, “Ndya tsa yan? Vuma u na wa yansa ta̱ ikunesavu ushani. 48 Tsu a̱sa̱ka̱ yi baci u lyai kapala n uyansa ili i na yi, ya dem wa wushuku ta̱ n eyi. Aku asoje a aza a Roma a tuwa̱ a wacinsa Kuwa ku Kashila̱ ku tsunu n uyamba u tsunu.” 49 Uza roku a asuvu a Asheshi a Pige yi; wata, Kayafa, uza ɗa wa̱ri Magono ma Aɗara̱kpi a kayen ki, u danai, “Eɗa̱ i reve ili i'ya i'a̱ri pini wa! 50 Niɗa ya a̱sa̱ka̱ uyamba gba̱ u kuwa̱? Wa la ta̱ tsulobo uza u te u na vi u kuwa̱ n u ɗa a ama gba̱ a ka kuwa̱.” 51 Uyawunsa u na vi a katakasuvu ka Kayafa ka u wuta̱i wa. Shegai an wa̱ri Magono ma Aɗara̱kpi a kayen ka nala ki ɗa i zuwai wa yan kadyanshi ka ili i'ya ya tuwa̱ ya gita̱: Dana ɗa wa dana Yesu wa kuwa̱ ta̱ adama a aza a Yahuda. 52 Adama a unyushi u aza a Yahuda a ɗa koshi Yesu wa kuwa̱ wa. Wa kuwa̱ ta̱ tsa̱ra̱ u ɓolomgbono ama a Kashila̱ a ɗa a wacinsai a asuvu a likimba. 53 Kain ka nala ki ka azapige a aza a Yahuda a gita̱i ufoɓuso tyoku ɗa a ka wuna Yesu. 54 Adama a nala, Yesu doku u wala a kateshe a Yahuda wa, aku u a̱sa̱ka̱i Urishelima. U lazai ubana a ilyuci i Ifuramu, i'ya i'a̱ri a ikengi i kakamba, aku u dusuki ɗe n atoni a ne. 55 An a yain evu n Abiki a Upasamgbana, aku ama ushani aza ɗa a'a̱ri a ilyuci i kenu kenu a lazai ubana a Urishelima kahu abiki yi, tsa̱ra̱ a wulukpe kaci ka le tyoku ɗa Mele ma danai a yansa. 56 A ka ciga a wene Yesu, ele pini a Kuwa ku Kashila̱ ki, aku a ka wecemgbene, “Ndya i wenei? Wa tuwa̱ gba̱m a asu u abiki vi?” 57 Aɗara̱kpi a pige n Afarishi yi a tonukoi ama, uza ɗa baci dem u wenei Yesu, u tonuko le, kotsu a ka̱na̱ yi.

Yahaya 12

Meri tsunki Yesu manivi ma magula̱ni

1 An a'ayin a teli a wokoi kahu Abiki a Upasamgbana yi, Yesu banai a Batani u rawai a kuwa ku Li'azaru uza ɗa u 'ya̱nga̱sa̱i a ukpa̱. 2 A foɓusukoi Yesu ilikulya, Marta aya uza ɗa wa pecike ilikulya, Li'azaru kpam wa̱ ta̱ pini ndishi kaɓolo n aza ɗa a ka lya ilikulya n eyi. 3 Aku Meri bidyai kolubo u manivi ma ma̱ri n ikebe cika u pige, u tsunki Yesu a a'ene. U yansai ma n kenji ka ne. Magula̱ni ma manivi mi ma shaɗangi kuwa ki. 4 Katoni ka a ka isa̱ Yahuza Isikariyoti wa̱ ta̱ dem pini. Aya wa tuwa̱ wa neke Yesu a asu u azapige. U danai, 5 “Manivi ma nala mi ma rawa ta̱ ikebe i'ya uza wa yan manyan ma kayen ka te. Wa̱ri u gan ta̱ a denge ma, aku a na̱ka̱ aza a unambi.” 6 Shegai Yahuza vi u dambula gba̱m n aza a unambi yi wa. U dana ta̱ nala kpaci kaboki ka. Aya uza ɗa wa ɓa̱na̱ makpaka̱ta ma ikebe kpam u tsu bidya ta̱ i roku u yanka manyan ma kaci ma ne. 7 Shegai Yesu tonuko yi, “Kotsu vu damgbara̱sa yi wa. U yan ta̱ nala tsa̱ra̱ u foɓuso ikyamba i va̱ adama a kaciɗa̱. 8 Ya rongo ta̱ n aza a unambi maco, shegai ya rongo na̱ mpa maco wa.”

A ka ciga a wuna Li'azaru

9 A'a̱ri pini, aku kakuma̱ ka ama ka panai a da Yesu rawa ɗe a Batani. Aku a banai an u wokoi Yesu wa̱ri ɗe, kpam tsa̱ra̱ a wene Li'azaru uza ɗa Yesu 'ya̱nga̱sa̱i a ukpa̱ vi. 10 Aɗara̱kpi a pige yi a foɓusoi dem tsa̱ra̱ a wuna Li'azaru. 11 Adama a Li'azaru, ama ushani a a̱sa̱ka̱ le utono, aku a ka wushukusu n Yesu.

Yesu uwai a Urishelima

12 An kain ka wansai, aku kakuma̱ ka ama ka ka tuwa̱i uyan Abiki a Upasamgbana vi, a panai a da Yesu ɗa pini utuwa̱ a Urishelima. 13 Aku a bidisai akere a nshuwan tsa̱ra̱ a ba a gawunsa n eyi, n a sala̱si, “Hosana, cikpalai Kashila̱!” “Kashila̱ ka zuwuka uza ɗa wa̱ri a utuwa̱ a asuvu a kala ka Magono ma Zuba una̱ u shinga! Kashila̱ ka zuwuka Magono ma aza a Isara'ila una̱ u shinga.” 14 An Yesu tsa̱ra̱i maku ma makparyagi ma roku, u yuwa̱i ma. Tyoku ɗa Tagara̱da u Kashila̱ u danai u ɗa la vi, 15 “Aza a Sihiyona, kotsu i pana uwonvo wa! Magono ma ɗe ma pini a utuwa̱, uyuwi a maku ma makparyagi.” 16 A a'ayin a nala yi, atoni a ne kotsu a reve n ukuna vi wa. Shegai a ubana a kapala, an a tuwa̱i a 'ya̱nga̱sa̱ yi ubana a tsupige, ɗa a ciɓai an Tagara̱da u Kashila̱ u danai ukuna vi a kaci ka ne, hal gba̱m a yanka yi u ɗa ɗe. 17 Ama ɗa pini ushani kaɓolo n Yesu a'ayin a ɗa u 'ya̱nga̱sa̱i Li'azaru a ukpa̱, kpam u tonuko yi u wuta̱ a kasaun ki. Gogo-na alya a ka tonusuko ama ili i'ya u yain. 18 Ama ushani a bana ta̱ tsa̱ra̱ a cina Yesu, kpaci a pana ta̱ ukuna u ukunosavu vi. 19 Aku Afarishi yi a ka dansa utyoku u le, “Wundyai, tsu rukpa̱ ɗe gba̱ gba̱! Likimba gba̱ aya a ka tono!”

Nheline n roku ma ciga n wene Yesu

20 Nheline n roku n bana ta̱ a Urishelima ulya kayala a'ayin a Abiki a Upasamgbana. 21 A banai ara Filibu (uza ɗa u wuta̱i a ilyuci i Besaida a Galili) a danai, “Uzapige, tsa ciga ta̱ tsu wene Yesu.” 22 Filibu banai u tonukoi Andurawu, aku a lazai ama a re a le a ba a tonukoi Yesu. 23 Aku u tonuko le, “A'ayin a yan ɗe a ɗa Maku ma Vuma ma wusha tsupige tsu ne. 24 Mayun n tonuko ɗa̱, ucun u ulya u te u rukpa̱ baci a iyamba u kuwa̱i wa, wa la u te vi wa. A'ayin a ɗa baci u kuwa̱i, aku u woko ushani. 25 Uza ɗa baci wa ciga uma u ne a likimba u naha, wa namba ta̱ u ɗa. Uza ɗa baci u 'yuwain uma u ne a likimba u naha, wa tsa̱ra̱ ta̱ uma u ɗa bawu wa̱ri n utyoku. 26 Uza ɗa baci wa ciga u gbashika mu u ka̱na̱ ta̱ u tono mu, tsa̱ra̱ kagbashi ka va̱ ka rongo a asu u ɗa baci dem ma̱ri, kpam Tata u va̱ wa na̱ka̱ ta̱ uza ɗa baci dem u gbashika mu tsupige.”

Yesu dansai ukuna u ukpa̱ u ne

27 Yesu lyai kapala n kadyanshi, “Gogo-na n dambula ta̱ cika. Ndya ma dana? N dana wa̱, ‘Tata, wauwa mu a a'ayin a na yi’? Nala wa, n tuwa̱ ta̱ a'ayin a na adama a na, tsa̱ra̱ n pana ikyamba. 28 Tata, wenike ama tsupige tsu vunu!” Aku kala̱ga̱tsu ka wuta̱i a zuba ka danai, “N wenike ta̱ tyoku ɗa ma̱ri n tsupige kpam ma doku ta̱ ma wenike.” 29 Kakuma̱ ka ama ka ka̱ri pini kushani vi a pana ta̱ kala̱ga̱tsu ki, aku aza roku asuvu a le a danai makpankashila̱ ma. Shegai aza roku a danai, “Katsumate ka zuba ka ka dansai n eyi!” 30 Aku Yesu tonuko le, “Adama a ɗe a ɗa kala̱ga̱tsu ki ka tuwa̱i, adama a va̱ a ɗa wa. 31 Gogo-na a'ayin a yan ɗe a ɗa Kashila̱ ka yanka ama a likimba afada. Kpam dem a'ayin a ɗa, a ɗa wa loko uza ɗa wa lya tsugono tsu likimba u na. 32 A 'ya̱nga̱sa̱ mu baci a zuba u mawandamgbani, ma zuwa ta̱ ya dem u tuwa̱ ara va̱.” 33 Yesu dana ta̱ nala tsa̱ra̱ u wenike tyoku ɗa wa kuwa̱. 34 Kakuma̱ ki ka danai, “Mele ma tsunu ma tonuko tsu ta̱ Kawauwi ka rongo ta̱ n uma hal ubana. Niɗa va dana a ka 'ya̱nga̱sa̱ ta̱ Maku ma Vuma a zuba u mawandamgbani? Ya Maku ma Vuma mi?” 35 Yesu wushuki, “Ya tsa̱ra̱ ta̱ katyashi a'ayin kenu. Rongoi a nwalu a'ayin a ɗa i'a̱ri a katyashi, tsa̱ra̱ i ta̱ɗa̱tsa̱ wa a'ayin a ɗa baci karimbi ka danda ɗa̱. Shegai ya wala baci a karimbi, ya fuɗa ya reve asu u ɗa ya bana wa. 36 Wushuki n uza ɗa u tsu zuwa katyashi ka tuwa̱ tun wa̱ri kaɓolo n a̱ɗa̱, tsa̱ra̱ i woko aza ɗa a a'a̱ri a katyashi.”

Aza roku a 'yuwain uwushuku n Yesu

An Yesu danai nala, aku u lazai u ba u kpawain tsa̱ra̱ a wene yi wa. 37 Ko an u wokoi u yansai ikunesavu a kapala ka le, a wushuku n eyi wa. 38 Nala gita̱ ta̱ tsa̱ra̱ ili i'ya Ishaya matsumate u danai i shaɗangu, “Magono ma Zuba, ya wushuki n ili i'ya tsu danai? Magono ma Zuba, ya vu wenikei ucira u vunu?” 39 Matsumate mi ma doku ta̱ ma danai, ili i'ya i zuwai a kpa̱ɗa̱i uwushuku i'ya na: 40 “Magono ma Zuba ma zuwa ta̱ a'eshi a ama yi a rumba̱na̱i, kpam u zuwa le a ryagbajai. Mpa Magono ma Zuba, n yan ta̱ nala tsa̱ra̱ a wene ko a reve wa, kpam kotsu a kpatala utuwa̱ ara va̱, tsa̱ra̱ n ta̱na̱sa̱ le wa.” 41 Matsumate mi ma dana ta̱ nala kpaci u wene ta̱ tsupige tsu Yesu, kpam u dansai ukuna u ne. 42 A'ayin a nala yi, azapige ushani a wushuku ta̱ n eyi. Shegai an a ka pana uwonvo u Afarishi, a kawan a dansa u ɗa a kateshe wa, kotsu a wutukpa̱ le a asuvu a kagata ka Kashila̱ wa. 43 A tsu la ta̱ uciga icikpali i ama kapala n icikpali i Kashila̱.

Yesu tuwa̱ ta̱ u wauwa likimba

44 Yesu 'ya̱nga̱sa̱i kala̱ga̱tsu ka ne u danai, “Gba̱ uza ɗa baci dem u wushuki na̱ mpa, na̱ mpa ɗa koshi u wushuku wa, hal dem n uza ɗa u suku mu ɗa u wushuki. 45 Uza ɗa kpam u wene mu, u wene ta̱ dem uza ɗa u suku mu. 46 N tuwa̱ ta̱ a likimba n woko katyashi, tsa̱ra̱ uza ɗa baci dem u wushuki na̱ mpa u rongo a asuvu a karimbi wa. 47 “Uza ɗa u panai kadyanshi ka va̱ aku u 'yuwain ka utono, mpa ma kiɗa̱ga yi ugana wa. Kpaci n tuwa̱ tsa̱ra̱ n kiɗa̱ga likimba ugana wa, shegai n wauwa u ɗa. 48 Uza ɗa wa kiɗa̱ga uza ɗa u 'yuwan mu ugana aya pini; wata, kadyanshi ka n dansai, ka ka kiɗa̱ga yi ugana kain ka makorishi. 49 Ili i'ya n wenishikei ara va̱ ɗa i wuta̱i wa. Tata u ɗa u suku mu aya u tonuko mu ili i'ya ma dana n i'ya ma wenishike. 50 N reve ta̱ ili i'ya u danai ama a yain i zuwa ta̱ ama a yain uma hal ubana. Ɗa i zuwai n tonuko ɗa̱ dere ili i'ya Tata u tonuko mu.”

Yahaya 13

Yesu ɓacangusi a'ene a atoni a ne

1 Cina u woko kain ka te kahu kain ka Abiki a Upasamgbana ka yain. Yesu reve ta̱ a'ayin a yan ɗe a ɗa wa a̱sa̱ka̱ likimba u na u gono a asu u Tata. Wa ciga ta̱ ama a ne a ɗa a'a̱ri a likimba, kpam gogo-na pini na u wenike le ta̱ uciga vi gba̱ gba̱ bawu utyoku. 2 Yesu n atoni a ne a ka lya kaɓolo n kuvuli. Cina Kala̱pa̱nsi ka zuwa ɗe Yahuza Isikariyoti maku ma Simo u yawunsa tsa̱ra̱ u neke yi. 3 Yesu reve ta̱ Tata na̱ka̱ yi ta̱ ucira u ili gba̱, u wuta̱ ta̱ a asu u Kashila̱, kpam nte wa gono ɗe ara ne. 4 An a'a̱ri a ulya ilikulya, Yesu 'ya̱nga̱i u mondoi matogo ma pige ma ne, aku u sirai mayaga a cuku tsu ne. 5 U tsungi mini a kabelu u gita̱i uɓacangusa a'ene a atoni a ne, aku u yansai a ɗa n mayaga ma u sirai a cuku tsu ne tsi. 6 Yesu tuwa̱i ara Simo Bituru, eyi kpam u tonuko yi, “Asheku, aɗa va ciga vu ɓacangusu mu a'ene?” 7 Yesu wushunku yi, “Vu reve ili i'ya ma̱ri uyan wa, shegai va tuwa̱ ta̱ va reve.” 8 Bituru danai, “Nala wa, va ɓacangusu a'ene a va̱ wa.” Yesu wushuki, “N ɓacangusu baci a'ene a vunu wa, avu uza u te ɗa a asuvu a ama a va̱ wa.” 9 Simo Bituru danai, “Asheku, ɓacangusu gba̱m a'ene a va̱ koshi wa! Sawa mu dem akere n kaci.” 10 Yesu danai, “Vuma u sumba̱ baci, ikyamba i ne gba̱ i tsu takpa ta̱ sarara. A'ene a ne a ɗa koshi wa ɓacangusu. Eɗa̱ ama i'a̱ ta̱ sarara, shegai gba̱ ɗe ɗa wa.” 11 Yesu reve ta̱ uza ɗa wa kpatala̱ka yi, ɗa gai i zuwai u danai, “Gba̱ ɗe ɗa i'a̱ri sarara wa.” 12 An u kotsoi uɓacangusu a'ene a le gba̱, aku u ukai matogo ma ne u gonoi u dusuki. U wece le, “I reve ili i'ya n yanka ɗa̱ gogo-na vi? 13 I tsu isa̱ mu ta̱ ‘Kawenishiki’ n ‘Asheku’ kpam dere ɗa wa̱ri, kpaci ili i'ya ma̱ri i'ya la vi. 14 Mpa, Asheku n Kawenishiki, n ɓacangusu ta̱ a'ene a ɗe gogo-na. Eɗa̱ dem i ɓacangusu a'ene a atoku a ɗe. 15 N yan ta̱ nala tsa̱ra̱ u woko ɗa̱ iryoci tsa̱ra̱ i yain dem tyoku ɗa n yanka ɗa̱. 16 Mayun n tonuko ɗa̱, kagbashi ka tsu la uzakuwa u ne tsupige wa. Katsumate ka tsu la uza ɗa u suku yi tsupige wa. 17 I reve ta̱ ili i na yi gba̱ kpam Kashila̱ ka zuwuka ɗa̱ ta̱ una̱ u shinga i tono baci i'ya. 18 “Gba̱ ɗe ɗa ma yanka kadyanshi wa. N reve ta̱ aza ɗa n ɗanga̱sai. Shegai u ka̱na̱ ta̱ ili i'ya Tagara̱da u Kashila̱ u danai i woko mayun. Kpam a dana ta̱, ‘Vuma ɗa wa lya kaɓolo na̱ mpa u kpatala̱ka mu ta̱ kucina̱!’ 19 “Tonuko ɗa ma tonuko ɗa̱ kahu ukuna vi u gita̱, tsa̱ra̱ u gita̱ baci kotsu i wushuku an mpa ma̱ri uza ɗa wa̱ri pini maco. 20 Mayun n tonuko ɗa̱, uza ɗa baci u wushai katsumate ka va̱, mpa u wushai. Uza ɗa baci kpam u wusha mu, u wusha ta̱ uza ɗa u suku mu.”

Yesu danai ili i'ya ya gita̱ n eyi

21 An Yesu danai nala, u dambula ta̱ cika. U tonuko le a kateshe, “Mayun n tonuko ɗa̱, uza u te ɗe wa neke mu ta̱.” 22 A fuɗa a reve gba̱m kalen ka kadyanshi ka Yesu yain wa. Aku a ka wundyamgbana. 23 Uza u te a asuvu a atoni yi uza ɗa Yesu wa uciga cika wa̱ ta̱ ndishi evu n eyi. 24 Simo Bituru yanka yi iryoci n kukere u danai, “Wece yi, ya wa dansa̱ka?” 25 Katoni ki ka raɓai evu n Yesu ka wece yi, “Asheku, ya va dansa̱ka a asuvu a tsunu?” 26 Yesu wushuki, “Ma daɓa ta̱ kawon ka na a kusan. Uza ɗa baci n na̱ka̱i ka, aya gai wa kpatala̱ka mu vi.” Aku u daɓai kawon ki a kusan u na̱ka̱i Yahuza maku ma Simo Isikariyoti. 27 An Yahuza wushai kawon ki, aku Kanangasi ka uwa yi. Yesu danai, “Yahuza, wala gogo vu ba vu yain ili i'ya va yan.” 28 Uza wa̱ la a asuvu a aza ɗa a ka lya kaɓolo n Yesu u revei kalen ka ili i'ya i zuwai u tonuko yi nala wa. 29 Shegai adama a ɗa wa̱ri kazuwi ka ikebe ka le, aku a yawunsai a da tonuko ɗa Yesu tonuko yi u ba u tsupa ikebe i ilikulya ko kpam u ba u nei aza a unambi ikebe. 30 An u lyuki kawon ka Yesu na̱ka̱ yi vi, aku u wuta̱i n maloko, n kayin ka tani.

Mele ma savu

31 An Yahuza lazai, Yesu danai, “A'ayin a tuwa̱ ta̱ a ɗa mpa Maku ma Vuma ma uwa a asuvu a tsupige tsu va̱, kpam Kashila̱ ka wusha ta̱ tsupige adama a ili i'ya ya gita̱ na̱ mpa. 32 Kashila̱ ka wusha baci tsupige adama a va̱, Kashila̱ n kaci ka ne wa wenike ta̱ ama tyoku ɗa tsupige tsu Maku ma Vuma tsi tsa̱ri gogo. 33 “Mmuku n va̱, ma tsa̱ ta̱ n ɓa̱ra̱kpa̱ n a̱ɗa̱ kenu. Ya tuwa̱ ta̱ ya zama mu, shegai ya wene mu wa. N tonuko ɗa̱ tyoku ɗa n tonukoi ama, ‘Ya bana a asu u ɗa ma bana wa.’ 34 “Shegai mele ma savu ma ma na̱ka̱ ɗa̱. I cigi atoku a ɗe dere tyoku ɗa n ciga ɗa̱. 35 Ya cigamgbana baci, ya dem wa reve ta̱ eɗa̱ atoni a va̱ a ɗa.”

Yesu danai Bituru wa nana yi ta̱

36 Simo Bituru wecei Yesu, “Asheku, nte va bana?” Yesu wushuki, “Asu u ɗa ma bana ya fuɗa ya bana wa, shegai ya tuwa̱ ta̱ ya bana.” 37 Bituru wece yi, “Asheku, ndya i zuwai bawu ma tono vu gogo-na? Ma̱ ta̱ ufoɓusi tsa̱ra̱ n kuwa̱ adama a vunu!” 38 Yesu wece yi, “Va̱ri ufoɓusi vu kuwa̱ adama a va̱? Mayun n tonuko vu, kahu kapen ka sala, va nana mu ta̱ hal kutatsu, vu dana vu reve mu wa.”

Yahaya 14

Yesu ɗa ure ubana a asu u Tata

1 Yesu tonukoi atoni a ne, “Kotsu i dambula wa. Wushuki n Kashila̱, i wushuku kpam na̱ mpa. 2 A'unu a ɗa pini ushani a kuwa ku Tata u va̱, kpam nte ma bana ɗe tsa̱ra̱ n foɓusuko ɗa̱ asu. A da baci nala wa̱ri wa, ma̱ri ma tonuko ɗa̱ ta̱. 3 A'ayin a ɗa baci n yain nala, aku n gono n bidya ɗa̱ ubana ara va̱, aku tsu rongoi ɗe kaɓolo. 4 I reve ta̱ ure u asu u ɗa ma bana.” 5 Toma tonuko yi, “Asheku, tsu reve asu u ɗa va bana wa. Niɗa tsa reve ure u ubana ɗe?” 6 U wushuki, “Mpa ure u ɗa wa wenike ukuna u maci u Kashila̱, u na̱ka̱ kpam ama uma. Uza wa̱ la wa bana a asu u Tata wa, she u tono mu. 7 I reve mu baci, ya reve ta̱ dem Tata u va̱. Shegai gogo-na i reve yi ta̱, kpam i wene yi ta̱.” 8 Filibu danai, “Asheku, wenike tsu Tata vi, kpaci ili i'ya tsa ciga i'ya la vi koshi.” 9 Yesu wushuki, “Filibu, n rongo ta̱ n a̱ɗa̱ a'ayin ushani. Ndya i zuwai vu kpa̱ɗa̱i ureve ko ya mpa ma̱ri? Uza ɗa baci dem u wene mu, u wene ta̱ dem Tata vi. Niɗa vu danai ‘Wenike tsu Tata vi’? 10 Vu wushuku an mpa ili i te i'ya tsa̱ri n Tata vi, kpam Tata vi ili i te na̱ mpa wa? Kadyanshi ka n yanka ɗa̱ ara va̱ ɗa ka wuta̱i wa. Tata ɗa wa̱ri a asuvu a va̱, aya u tsu yan ili i'ya wa ciga u yain. 11 Wushuki na̱ mpa an n danai Tata vi ili i te i'ya tsa̱ri, kpam mpa vi ili i te i'ya tsa̱ri n Tata vi. Ya wushuku baci adama a kadyanshi ka va̱ wa, u gan ta̱ i wushuku adama a ikunesavu i na yi. 12 Mayun n tonuko ɗa̱, uza ɗa baci u wushuki na̱ mpa, wa fuɗa ta̱ wa yan dere ili i'ya n yansai. Mayun ɗa, aza ɗa a wushuki, a ka yan ta̱ hal gba̱m ili i'ya i lai la, kpaci ma bana ta̱ ma rongo ɗe n Tata u va̱. 13 Kpam i folo baci ili a asuvu a kala ka va̱, ma yanka ɗa̱ ta̱ i'ya, tsa̱ra̱ Maku mi ma tuko tsupige a asu u Tata. 14 Ma yan ta̱ ili i'ya baci dem i foloi a asuvu a kala ka va̱.

Kazuwamgbani ka utuwa̱ u Kulu Keri

15 “Ya ciga mu baci, ya yan ta̱ ili i'ya n danai i yain. 16 Ma folo ta̱ Tata, eyi kpam wa na̱ka̱ ɗa̱ ta̱ Kaɓa̱ngi ka roku, uza ɗa wa rongo n a̱ɗa̱ hal ubana. 17 Aya Kulu Keri ka ku tsu wenike ukuna u maci u Kashila̱. Ama a likimba a wusha yi wa, kpaci a wene yi ko a reve yi wa. Shegai i reve yi ta̱, kpaci u rongo ta̱ ara ɗe kpam wa rongo ta̱ a asuvu a ɗe. 18 N laza baci, ma a̱sa̱ka̱ ɗa̱ utyoku u ɗe tyoku u mkpan wa, ma gono ta̱ ara ɗe. 19 A'ayin kenu ama a likimba a na a ka fuɗa a wene mu wa, shegai eɗa̱ ya wene mu ta̱. Kpam adama a ɗa ma̱ri n uma, eɗa̱ dem ya yan ta̱ uma. 20 Kain ka nala ka tuwa̱ baci, ya reve ta̱ an ili i te i'ya ma̱ri n Tata vi. Ya reve ta̱ eɗa̱ dem ili i te i'ya i'a̱ri na̱ mpa, mpa kpam ili i te i'ya ma̱ri n a̱ɗa̱. 21 Uza ɗa baci dem wa ciga mu, wa yan ta̱ ili i'ya n danai, kpam Tata u va̱ wa ciga yi ta̱. Mpa dem ma ciga yi ta̱, kpam n wenike yi ko mpa yayi.” 22 Aku Yahuza (shegai Yahuza Isikariyoti wa), u danai, “Asheku, ndya i zuwai vu foɓusoi vu wenike kaci ka vunu ara tsunu, bawu va wenike kaci ka vunu a asu u ama a likimba a ɗa a buwai?” 23 Yesu wushuki, “Ama a ciga mu baci, a ka yan ta̱ ili i'ya n tonuko le a yain. Tata u va̱ wa ciga le ta̱, aku tsu tuwa̱ ara le tsu dusuku n ele. 24 Shegai uza ɗa baci bawu wa ciga mu, u tsu yan ili i'ya n danai wa. Ili i'ya i panai n danai na vi, ara va̱ ɗa i wuta̱i wa, shegai ara Tata ɗa u suku mu. 25 “N tonuko ɗa̱ ta̱ ili i na yi tun ma̱ri kaɓolo n a̱ɗa̱. 26 Kaɓa̱ngi ki ka wenishike ɗa̱ ta̱ ili dem, kpam wa zuwa ɗa̱ ta̱ i ciɓa gba̱ ili i'ya n tonuko ɗa̱. Kaɓa̱ngi ka nala ki aya Kulu Keri ka Tata wa suku n kala ka va̱. 27 N zuwa ɗa̱ ta̱ i panai maza̱nga̱ a atakasuvu a ɗe. Icun i maza̱nga̱ ma ma̱ri a katakasuvu ka va̱ ka ma zuwa ɗa̱ i tsa̱ra̱. N zuwa ɗa̱ i tsa̱ra̱ ndishi n shinga n na mi dere tyoku ɗa ama a likimba a zuwa ɗa̱ i tsa̱ra̱i wa. Adama a nala kotsu i namgba katsuma̱ ko i pana uwonvo wa. 28 “I pana̱ka mu ta̱ an n danai ma laza ta̱ kpam ma bana ta̱ ma gono ara ɗe. Ya ciga mu baci mayun, u gan ta̱ i yain maza̱nga̱ ma ma gono ara Tata, kpaci u la mu ta̱ tsupige. 29 N tonuko ɗa̱ ta̱ ili i na yi gba̱ gogo-na kahu i tuwa̱ i gita̱, tsa̱ra̱ i gita̱ baci, i wushuku. 30 Ma ɓa̱ra̱kpa̱ n a̱ɗa̱ na̱ n dansi wa, kpaci uza ɗa wa lya tsugono tsu likimba u naha wa̱ ta̱ a utuwa̱. Shegai wa̱ n ucira a kaci ka va̱ wa. 31 Ili i'ya Tata u va̱ u tonuko mu n yain i'ya n tsu yan, tsa̱ra̱ ya dem a likimba u reve ma ciga yi ta̱. “Gogo-na tuwa̱i tsu walai.”

Yahaya 15

Katyaci n atyangi

1 Yesu lyai kapala n kadyanshi n atoni a ne, “Mpa kami ka katyaci ka mayun. Tata u va̱ u ɗa kacimbi. 2 Katyangi ka baci ka̱ri a asuvu a va̱ bawu ka matsai, aku u kapa ka. U tsu gyara ta̱ kpam u lapula katyangi ka baci dem ka matsa̱sa tsa̱ra̱ ka doku ka matsa cika. 3 Ili i'ya n tonuko ɗa̱ i zuwa ta̱ i lapulai. 4 Ya rongo baci kaɓolo na̱ mpa, ma rongo ta̱ dem kaɓolo n a̱ɗa̱. Katyangi ka tsu matsa n kaci ka ne wa. Kafuɗa ta̱ ka matsa ka̱ baci kaɓolo n kami ka ne. Nala dem eɗa̱ ya fuɗa ya yan ili wa, she i'a̱ kaɓolo na̱ mpa. 5 “Mpa kami ka katyaci ki, eɗa atyangi. Uza ɗa baci wa rongo kaɓolo na̱ mpa, mpa kpam ma rongo kaɓolo n eyi, wa matsa ta̱ ilimaci cika. Shegai ya fuɗa ya yan ili wa, she n ɓa̱nga̱ ɗa̱. 6 Uza ɗa baci bawu wa̱ri kaɓolo na̱ mpa, wa̱ ta̱ tyoku u katyangi ka a varangi aku ka ekpei. Ama a tsu bidya ta̱ atyangi a ekpi tsa̱ra̱ a varangu a ɗa a akina, a runukpa a ɗa. 7 I rongo baci kaɓolo na̱ mpa kpam i tonoi uwenishike u va̱, ya folo ta̱ Tata ili i'ya baci dem ya ciga, eyi kpam wa na̱ka̱ ɗa̱ ta̱ i'ya. 8 Ya matsa̱sa baci ilimaci ushani, nala wa wenike ta̱ ama eɗa̱ atoni a va̱ a ɗa, kpam ya wenike ta̱ ama tsupige tsu Tata u va̱. 9 “Ma ciga ɗa̱ ta̱ tyoku ɗa dem Tata wa ciga mu. Gogo-na rongoi a asuvu a ucigi u va̱. 10 I yan baci ili i'ya n danai, ya rongo ta̱ a asuvu a uciga u va̱. Tyoku ɗa n yain ili i'ya Tata u va̱ u tonuko mu n yain, kpam ma rongo a asuvu a uciga u ne. 11 N tonuko ɗa̱ ta̱ ili i nala yi tsa̱ra̱ i tsa̱ra̱ maza̱nga̱ ma dem n tsa̱ra̱i, kotsu maza̱nga̱ ma ɗe ma namba ili wa. 12 Ili i'ya ma tonuko ɗa̱ i yain i'ya na: Cigai atoku a ɗe tyoku ɗa dem mpa n ciga ɗa̱. 13 Vuma u kuwa̱ baci adama a kaje ka ne, nala wenike ta̱ an wa̱ri n uciga u pige u ɗa u lai u ya dem. 14 Eɗa̱ aje a va̱ a ɗa, i tono baci ili i'ya n danai. 15 N buwa ɗa̱ kpam u'isa̱ agbashi wa, adama a ɗa uzakuwa u tsu tonuko agbashi a ne ili gba̱ wa. Shegai n isa̱ ɗa̱ ta̱ aje kpaci n tonuko ɗa̱ ta̱ gba̱ ili i'ya Tata u va̱ u tonuko mu. 16 I ɗanga̱sa mu wa, mpa n ɗanga̱sa ɗa̱. Kpam n na̱ka̱ ɗa̱ manyan ma na i yain: walai i ba i matsa ilimaci, icun i ilimaci i'ya ya ɓa̱ra̱kpa̱. Aku Tata u na̱ka̱ ɗa̱ gba̱ ili i'ya baci dem i foloi n kala ka va̱. 17 Ili i'ya n tonuko ɗa̱ i yain i'ya na: Cigai atoku a ɗe.

Ama a likimba a kovoi atoni

18 “Ama a likimba a na a kovo ɗa̱ baci, ciɓai a gita̱ ta̱ a kovo mu. 19 Eɗa̱ aza a likimba a ɗa baci, wa ciga ɗa̱ ta̱ tyoku ɗa u tsu ciga ama a ne. Shegai n ɗanga̱sa ɗa̱ ta̱ a asuvu a likimba, kotsu i woko ama a ne wa. Ɗa i zuwai likimba u kovo ɗa̱. 20 Ciɓai ili i'ya n tonuko ɗa̱: Kagbashi ka tsu la uzakuwa u ne tsupige wa. Ama a yanka mu baci mavura, a ka yanka ɗa̱ ta̱ dem. Kpam a yan baci ili i'ya n wenishike le, a ka yan ta̱ dem ili i'ya ya tonuko le. 21 Shegai a ka yan ɗa̱ ta̱ mavura adama a ɗa i'a̱ri ama a va̱. A ka yan ta̱ nala kpaci a reve uza ɗa u suku mu wa. 22 A da baci n tuwa̱i n dansai n ele wa, a'a̱ri a ka yan n unyushi u unyushi u cingi wa. Shegai gogo-na a'a̱ n ure u uwuta̱ a unyushi u cingi u le wa. 23 Uza ɗa baci dem u kovo mu, u kovo ta̱ dem Tata u va̱. 24 N yan ta̱ ikunesavu cika i'ya bawu uza kotsu u yain. A da baci ma̱ri n yain manyan ma nala wa, a'a̱ri a ka yan n unyushi u unyushi u cingi wa. Shegai gogo-na a wene ta̱ ili i'ya n yain, gba̱ n nala a kovo mu n Tata u va̱ dem. 25 Nala gita̱ ta̱ tsa̱ra̱ ili i'ya i'a̱ri ukorongi a Mele ma le i woko mayun: ‘A kovo mu bawu kagita̱.’ 26 “Ma sukunku ɗa̱ ta̱ uza ɗa a ka isa̱ Kaɓa̱ngi. Wa wuta̱ ta̱ a asu u Tata, aku u tuwa̱ ara ɗe. Aya Kulu ku mayun. U tuwa̱ baci, wa dansa ta̱ ukuna u va̱. 27 Eɗa̱ dem u ka̱na̱ ta̱ i tonuko ama ukuna u va̱, kpaci i rongo ta̱ kaɓolo na̱ mpa tun a'ayin a ɗa n gita̱i uwenishike.”

Yahaya 16

1 Yesu lyai kapala n kadyanshi, “N tonuko ɗa̱ ta̱ ukuna u na kotsu i a̱sa̱ka̱ uwushukusu na̱ mpa wa. 2 A ka loko ɗa̱ ta̱ a agata a Kashila̱. Kpam a'ayin a ka tuwa̱ ta̱ a ɗa ama a ka wunusa ɗa̱, a yan baci nala a ka wene ta̱ yavu Kashila̱ ka a ka gbashika. 3 A ka yansa ta̱ ikuna i nala yi kpaci a reve Tata vi wa, kpam a reve mu wa. 4 Shegai n tonuko ɗa̱ ta̱ ukuna u na vi ga̱mpa̱, tsa̱ra̱ a'ayin yi a rawa baci a ɗa a ka yan ikuna i nala yi, ya ciɓa ta̱ ili i'ya n tonuko ɗa̱.

Manyan ma Kulu Keri

“A'ayin a ɗa n gita̱i uwenishike, n tonuko ɗa̱ ili i na yi wa, adama a ɗa ma̱ri kaɓolo n a̱ɗa̱. 5 Gogo-na ugono u ɗa mu a asu u uza ɗa u suku mu. Shegai ko uza a asuvu a ɗe wa̱ la u wece mu, ‘Nte va bana?’ wa. 6 Gogo-na an n tonuko ɗa̱, atakasuvu a ɗe a shaɗangu ɗe n unamgbukatsuma̱. 7 Shegai ukuna u mayun u ɗa ma tonuko ɗa̱, wa laka ɗa̱ ta̱ tsulobo n laza. N laza baci, ma sukunku ɗa̱ ta̱ Kaɓa̱ngi ki. Shegai n laza baci wa, Kaɓa̱ngi ka nala ki ka tuwa̱ wa. 8 A'ayin a ɗa baci Kaɓa̱ngi ki ka tuwa̱i, wa wenike ta̱ ama a likimba an a nusai a udani u ɗa a danai, ‘Tsu reve ta̱ n ukuna u unyushi u cingi, tsu reve ta̱ kpam n ili i'ya i'a̱ri dere, n tyoku ɗa Kashila̱ ka tsu yanka unyushi u cingi afada.’ 9 A nusa ta̱ a ukuna u unyushi u cingi, adama a ɗa bawu a wushuki na̱ mpa. 10 A nusa ta̱ a ukuna u ili i'ya i'a̱ri dere, kpaci a asu u Tata u ɗa ma bana kpam ya doku ya wene mu wa. 11 A nusa ta̱ a ukuna u afada, kpaci Kashila̱ ka kiɗa̱ga ɗe uza ɗa wa lya tsugono tsu likimba u na ugana. 12 Ma̱ ta̱ n ili ushani i'ya ma ciga n tonuko ɗa̱, shegai gogo-na i la ta̱ ucira u ɗa ya reve. 13 A'ayin a ɗa baci Kulu ka ku tsu wenike ukuna u mayun u Kashila̱ ku tuwa̱i, ka zuwa ɗa̱ ta̱ i reve gba̱ ikuna i mayun i'ya i tsu wuta̱ a asu u Kashila̱. Wa dansa ili i'ya i wuta̱i ara ne wa, shegai u dansa ili i'ya u panai koshi, kpam wa tonuko ɗa̱ ta̱ ili i'ya ya tuwa̱. 14 Wa na̱ka̱ mu ta̱ tsupige, kpaci wa bidya ta̱ ili i'ya n danai u tonuko ɗa̱. 15 Gba̱ ili i'ya Tata wa̱ri n i'ya, i va̱ i'ya dem. Ɗa gai i zuwai n danai Kulu ka bidya ta̱ ili i'ya n danai u tonuko ɗa̱ vi.

Unamgbukatsuma̱ wa woko ta̱ maza̱nga̱

16 “A'ayin kenu ya wene mu wa, a yan baci a'ayin kenu kpam aku i doku i wene mu.” 17 Aza roku a asuvu a atoni a ne a ka dansa utyoku u le, “Ndya kalen ka kadyanshi ka Yesu danai vi, ‘A'ayin kenu ya wene mu wa, a yan baci a'ayin kenu kpam aku i wene mu.’ Kpam ndya kalen ka u danai ‘Adama a ɗa ma gono a asu u Tata’?” 18 A doki a wecikei, “Ndya kalen ka ‘a'ayin kenu yi’? Tsu reve ili i'ya wa tono wa.” 19 Yesu reve ta̱ atoni yi a ka ciga ta̱ a yan yi keci a ukuna vi, aku u tonuko le, “Kaci ka ɗe ka ya wecemgbenishe an n danai, ‘A'ayin kenu ya wene mu wa, a yan baci a'ayin kenu kpam aku i wene mu’? 20 Mayun n tonuko ɗa̱, ya sa̱ ta̱ kpam i namgba katsuma̱, shegai likimba wa pele ta̱. Ya namgba ta̱ katsuma̱, shegai unamgbukatsuma̱ u ɗe wa woko ta̱ maza̱nga̱. 21 A'ayin a ɗa baci uka wa matsa, u tsu pana ta̱ mɓa̱la̱, kpaci a'ayin a ilimaci a ne a rawa ɗe. Shegai u kotso baci ilimaci yi, aku u a̱sa̱nsa̱ na̱ mɓa̱la̱ mi, adama a ɗa wa̱ri ipeli an u matsai maku mi a likimba. 22 Nala dem wa̱ri ara ɗe. Gogo-na i namgba ta̱ katsuma̱, shegai ma doku ta̱ ma wene ɗa̱, kpam i yain maza̱nga̱ ma bawu ko uza wa fuɗa wa shamkpa ɗa̱ ma. 23 A'ayin a nala a rawa baci, ya yan mu keci wa. Mayun n tonuko ɗa̱, Tata u va̱ wa na̱ka̱ ɗa̱ ta̱ gba̱ ili i'ya baci i foloi n kala ka va̱. 24 Kotsu i folo icun ili i na caupa wa. Rongoi ufoluso, Kashila̱ ka na̱ka̱ ɗa̱ ta̱ i'ya, tsa̱ra̱ i shaɗangu n ipeli.

Kawauwi ka lya ta̱ kaci ka likimba

25 “N yan ta̱ kadyanshi ka na ki n agisani, shegai a'ayin a ka tuwa̱ ta̱ a ɗa bawu ma doku ma yan nala. Aku n tonuko ɗa̱ gba̱ ikuna i Tata karara. 26 Ya folo ta̱ Tata vi n kala ka va̱, shegai u ka̱na̱ mpa n foluko ɗa̱ Tata vi wa. 27 Kashila̱ Tata u ciga ɗa̱ ta̱ adama a ɗa ya ciga mu, kpam i wushuki an ara ne ɗa n wuta̱i. 28 Asu u Tata u ɗa n wuta̱i, aku n tuwa̱i a likimba. Gogo-na kpam ma a̱sa̱ka̱ likimba n gono a asu u Tata.” 29 Atoni yi a danai, “Gogo-na ɗa va dansa n a̱tsu karara! N agisani a ɗa kpam va dansa wa. 30 Gogo-na ɗa tsu revei an vu revei ili gba̱. Va wushunku ta̱ uza keci ku ne tun kahu gba̱m u wecike. Nala u zuwa tsu ta̱ tsu wushuki an a asu u Kashila̱ u ɗa vu wuta̱i.” 31 Yesu wushuki, “Mayun ɗa i wushuki gogo-na vi? 32 A'ayin a ka tuwa̱ ta̱, kpam gba̱m a rawa ɗe, a ɗa a ka wacinsa ɗa̱ gba̱ ɗe, ya dem u gono a kuwa ku ne, aku i a̱sa̱ka̱ mu utyoku u va̱. Shegai Tata wa rongo ta̱ kaɓolo na̱ mpa, adama a nala ma rongo utyoku u va̱ wa. 33 “N tonuko ɗa̱ ta̱ ikuna i na yi tsa̱ra̱ i tsa̱ra̱ ipeli i maci adama a ɗa i wokoi ili i te na̱ mpa! Likimba wa zuwa ɗa̱ ta̱ i pana ikyamba, shegai kotsu i gbama asuvu, kpaci n lya ta̱ kaci ka ucira u likimba.”

Yahaya 17

Yesu yankai atoni a ne kavasu

1 An Yesu kotsoi udansa gba̱ ili i na yi, u weɓelei zuba u danai, “Tata, a'ayin a yan ɗe. Na̱ka̱ Maku ma vunu tsupige, tsa̱ra̱ Maku mi dem ma na̱ka̱ vu tsupige. 2 Vu na̱ka̱ ta̱ Maku mi ucira a kaci ka ama gba̱, tsa̱ra̱ Maku mi ma na̱ka̱ uma u ɗa bawu wa̱ri n utyoku a asu u aza ɗa vu na̱ka̱ yi gba̱. 3 Ure u utsa̱ra̱ uma u ɗa bawu wa̱ri n utyoku u ɗa na: a reve vu, uza ɗa wa̱ri Kashila̱ ka mayun koshi, kpam a reve Yesu Kawauwi, uza ɗa vu suki. 4 N wenike ta̱ tsupige tsu vunu a likimba an n kotsoi manyan ma vu na̱ka̱ mu n yain. 5 Gogo-na Tata, doku vu na̱ka̱ mu tsupige tsa ma̱ri n tsa an ma̱ri kaɓolo n avu kahu a yain likimba. 6 “Vu na̱ka̱ mu ta̱ atoni a roku pini a likimba u naha, kpam n wenike le ta̱ tyoku ɗa va̱ri. Aza a vunu a ɗa caupa, shegai vu na̱ka̱ mu n ele, kpam a gorimuko ta̱ kadyanshi ka vunu. 7 A reve ta̱ vu na̱ka̱ mu gba̱ ili i'ya ma̱ri n i'ya. 8 Kpaci n tonuko le ta̱ ili i'ya vu tonuko mu, kpam a wushuku ta̱ n i'ya. A reve ta̱ n wuta̱i ara vunu, kpam a wushuku ta̱ an aɗa vu suku mu. 9 Ma̱ le ta̱ uyanka kavasu. Aza a likimba a ɗa ma̱ri uyanka kavasu wa, shegai aza ɗa vu na̱ka̱ mu, adama a ɗa a'a̱ri aza a vunu. 10 Gba̱ ama a nala yi aza ɗa a'a̱ri atoni a va̱ aza a vunu a ɗa, kpam gba̱ aza ɗa a'a̱ri atoni a vunu aza a va̱ a ɗa dem. Mayun a wenike ta̱ tyoku ɗa tsupige tsu va̱ tsa̱ri. 11 Ma̱ ta̱ utuwa̱ ara vunu. Ma shamgba a likimba kpam wa. Shegai atoni a va̱ a buwa ta̱ ve pini a likimba. Wenike ucira u kala ka vunu; wata, kala ka vu na̱ka̱ mu, tsa̱ra̱ ko ili i sawa le wa. Aku a ɓolomgbono a woko ili i te n atoku a le, tyoku ɗa mpa n avu tsa̱ri ili i te. 12 N ucira u vunu u ɗa, ucira u ɗa vu na̱ka̱ mu tun ma̱ri a likimba n u ɗa n ɓishinkai ili i sawa le. Ko uza u te u le u puwa̱n wa, shegai uza ɗa u ukai kaci ka ne a asuvu a ukpa̱ vi koshi, tsa̱ra̱ a shaɗangu ili i'ya Tagara̱da u Kashila̱ u danai. 13 “Gogo-na mpa la a utuwa̱ ara vunu. Shegai n dansa ta̱ ili i na yi tun ma̱ri a likimba, tsa̱ra̱ atoni a va̱ a shaɗangu n maza̱nga̱ tyoku ɗa dem ma̱ri. 14 N tonuko le ta̱ akani a vunu. Shegai ama a likimba a na a kovo le ta̱, adama a ɗa bawu a'a̱ri ili i te n ama a likimba. Tyoku ɗa dem mpa ma̱ri ili i te n likimba wa. 15 Tonuko ɗa ma tonuko vu vu wutukpa̱ le a asuvu a likimba vi wa, shegai vu ɓishinka uza u cingi vi u sawa le. 16 Ma̱ri a asuvu a aza a likimba u na wa, nala dem ele aza a likimba a ɗa wa. 17 Gonuko le sarara vu wulukpe le a asu u uwenishike u akani a vunu a ɗa a'a̱ri a mayun. 18 N suku le ta̱ a likimba, tyoku ɗa dem vu suku mu a likimba. 19 N neke ta̱ kaci ka va̱ n gbashika vu kotsu ele dem a neke kaci ka le a gbashika vu. 20 “N yanka ta̱ atoni a nala yi kavasu, kpam dem ma yanka ta̱ aza ɗa a ka tuwa̱ a wushuku na̱ mpa kavasu adama a ili i'ya atoni a va̱ a ka tonuko le a kaci ka va̱. 21 Ma ciga ta̱ gba̱ le a woko ili i te n atoku, tyoku ɗa ma̱ri ili i te n avu, avu kpam ili i te na̱ mpa. Ma ciga ta̱ dem a woko ili i te n a̱tsu. Ama a likimba kpam a ka wushuku ta̱ an a ɗa vu suku mu. 22 N na̱ka̱ ta̱ ama a na tsupige tsa vu na̱ka̱ mu tsa̱ra̱ a woko ili i te, tyoku ɗa mpa n avu tsa̱ri ili i te. 23 Mpa ili i te i'ya ma̱ri n ele, avu kpam ili i te i'ya va̱ri na̱ mpa, tsa̱ra̱ a woko ili i te gba̱. Tsa̱ra̱ ama a likimba a reve an aɗa vu suku mu. A reve kpam an va ciga atoni a va̱ tyoku ɗa va ciga mu. 24 “Tata, vu na̱ka̱ mu ta̱ ama a na yi, kpam ma ciga le ta̱ a rongo a asu u ɗa ma̱ri, tsa̱ra̱ a wene tsupige tsu va̱, tsupige tsa vu na̱ka̱ mu adama a ɗa va ciga mu kahu uyan u likimba. 25 “Tata, aɗa va̱ri uza u shinga. Likimba reve vu wa, shegai n reve vu ta̱, kpam ama a na a reve ta̱ an vu suku mu. 26 N wenike le ta̱ tyoku ɗa va̱ri, kpam ma lya ta̱ kapala n uyansa nala. Kotsu a cigamgbana dere tyoku ɗa vu ciga mu, tsa̱ra̱ n ɓolomgbono n ele.”

Yahaya 18

A ka̱na̱i Yesu

1 An Yesu kotsoi kavasu, aku a lazai kaɓolo n atoni a ne a pasai Kara̱ra̱ ka Kidiron. A rawai a asu u ɗa wa̱ri na̱ nɗanga n zayitum ushani, aku a uwai pini. 2 A tsu bansa ta̱ pini asu u vi, adama a nala a ɗa i zuwai Yahuza, uza ɗa u nekei Yesu u revei asu u ɗa a'a̱ri. 3 Aɗara̱kpi a pige n Afarishi a roku a suki aza a uwundya u Kuwa ku Kashila̱ tsa̱ra̱ a soku Yahuza. Kaɓolo ka asoje ka aza a Roma ka dem pini, ama a na yi a'a̱ ta̱ uɓa̱ni n iwunukatsu na̱ ncikalu, n ava̱su. Yahuza ɗa tonoi n ele hal ubana a asu vi. 4 Yesu reve ta̱ gba̱ ili i'ya ya gita̱ n eyi, aku u raɓai a kapala u wece le, “Ya ya zama?” 5 A wushuki, “Yesu uza u Nazara.” U wushunku le, “Mpa Yesu!” (Yahuza uza ɗa u kpatala̱kai Yesu vi, wa̱ ta̱ kushani pini n asoje yi.) 6 An u tonuko le, “Mpa gai vi,” aku a ba̱tsa̱i n kucina̱cina̱ hal a rukpusa̱i a iyamba. 7 U doku wece le, “Ya ya zama?” A danai “Yesu uza u Nazara.” 8 U wushunku le, “N tonuko ɗa̱ ɗe mpa gai Yesu vi. Mpa baci ya zama vi, a̱sa̱ka̱i atoni a va̱ a laza.” 9 Nala gita̱ ta̱ tsa̱ra̱ ili i'ya u danai caupa i woko mayun: “N puwunsa̱ ko uza u te a asuvu a aza ɗa vu na̱ka̱ mu wa.” 10 Aku Simo Bituru talai burundu u ne u kapamgbanai kutsuvu ku ulyaki ku kagbashi ka Magono ma Aɗara̱kpi. (Kala ka kagbashi ki ka Mala̱ku.) 11 Yesu tonukoi Bituru, “Gonuko burundu vi a ivin i ne. Va wundya ma wushuku n soi mako ma upana ikyamba tyoku ɗa Tata u va̱ u foɓusoi wa?” A bankai Yesu a asu u Magono ma Aɗara̱kpi 12 Uzapige u kuvon u Roma n asoje a ne, kaɓolo n aza a uwundya u Kuwa ku Kashila̱ a ka̱na̱i Yesu aku a sira yi. 13 A gita̱ a banka yi ara Hanana, koku u Kayafa, uza ɗa wa̱ri Magono ma Aɗara̱kpi a kayen ki. 14 Kayafa ɗa wa̱ri u tonukoi azapige a aza a Yahuda caupa, u da, “Wa la ta̱ tsulobo uza u te u na vi u kuwa̱ n u ɗa a ama gba̱ a ka kuwa̱.”

Bituru nanai Yesu

15 Simo Bituru n katoni ka roku a tonoi Yesu. Katoni ki n Magono ma Aɗara̱kpi mi a revemgbene ta̱, adama a nala u uwa ta̱ pini a ulanga u kuwa ku Magono ma Aɗara̱kpi mi kaɓolo n Yesu. 16 Shegai Bituru vana yi pini a utsutsu u kuwa vi. Aku katoni ki ka gonoi ka dansai n makere ma ma̱ri kagbashi uza ɗa wa̱ri a utsutsu. Aku u a̱sa̱ka̱i Bituru uwai, 17 makere mi ma wece yi, “Avu dem katoni ka Yesu ka, ko nala wa?” Bituru wushuki, “Nala wa, mpa wa!” 18 A'ayin yi a ka yan ta̱ kuta̱nu, aku agbashi yi n aza a uwundya u Kuwa ku Kashila̱ a tasuki akina a ka lyashuku. Pini nala, Bituru banai dem u shamgbai tsa̱ra̱ u lyashuku.

Magono ma Aɗara̱kpi ma yansai Yesu keci

19 Magono ma Aɗara̱kpi ma yansai Yesu keci a kaci ka atoni a ne n uwenishike u ne. 20 Yesu wushuki, “N yansa ta̱ kadyanshi tsa̱ra̱ ya dem pana. N rongo ta̱ uwenishike a agata a Kashila̱ n Kuwa ku Kashila̱, a asu u ɗa gba̱ aza a Yahuda a tsu ɓolomgbono. N tsu dana ili ukpawunsi wa. 21 Niɗa va yan mu keci ku na? Wece ama ɗa a panai uwenishike u va̱. A reve ta̱ ili i'ya n dansai.” 22 An Yesu danai nala, aku uza ɗa wa wundya Kuwa ku Kashila̱ ki u ɓasa yi, u danai, “Ya va̱ri hal va dansa n Magono ma Aɗara̱kpi naha?” 23 Yesu wushuki, “N dana baci ili i roku i'ya Mele ma danai i gan wa, she i dana i'ya. Shegai ili i'ya n danai mayun ɗa baci, niɗa u ɓasa mu?” 24 Yesu pini usiri, aku Hanana tutsuku yi ara Kayafa Magono ma Aɗara̱kpi.

Bituru doki u nanai Yesu

25 A'a̱ri pini, Simo Bituru pini kushani evu n akina n u lyashuki, aku a wece yi, “Avu dem katoni ka Yesu ka, ko nala wa?” Shegai Bituru nanai u danai, “Nala wa, mpa wa!” 26 Kagbashi ka Magono ma Aɗara̱kpi ka roku ka pini dem a asu vi. Kumaci ku vuma ɗa a kapai kutsuvu. U danai, “Yavu va da n wene vu ta̱ a asu u nɗanga n zayitum kaɓolo n eyi, ko n wene vu wa?” 27 Aku Bituru doki u nanai, kute-kute kapen ka salai.

A bankai Yesu ara Bilatu

28 Kayafa kotsu ta̱ uyanka Yesu afada n kpasani. Aku a banka yi ara Bilatu, gomuna a asuvu a tsugono tsu Roma. Shegai ama yi a uwa pini a kuwa ki wa. A da baci uza roku a asuvu a le wa̱ri u uwai pini, wa̱ri wa woko ta̱ n ashinda̱, kpam Mele ma a̱sa̱ka̱ yi u lyai ilikulya i Abiki a Upasamgbana wa. 29 Aku Bilatu wuta̱i a uwotsu vi u wece le, “Kadyanshi ka eni ka i tukoi vuma u na n ka?” 30 A wushuki, “A da baci vuma u na wa̱ri uza u unyushi wa, tsa̱ra̱ tsa tuko yi ara vunu wa.” 31 Bilatu tonuko le, “Bidya ni n kaci ka ɗe i ba i yanka yi afada tyoku ɗa Mele ma ɗe ma danai i yanka yi.” Aku a wushuki, “Eɗa̱ aza a Roma i tsu a̱sa̱ka̱ tsu tsu zuwa a wuna vuma wa.” 32 Ili i'ya a danai i wenike ta̱ kadyanshi ka Yesu yain a ukuna u tyoku ɗa wa kuwa̱, wa woko ɗe mayun. 33 Aku Bilatu gonoi a kuwa ku tsugono tsi, u isa̱i Yesu u wece yi, “Avu magono ma aza a Yahuda ma?” 34 U wushunku yi, “Keci ku vunu ka na vi, ko gai aza roku a ɗa a tonuko vu ukuna u va̱?” 35 Bilatu wece yi, “Vu reve ta̱ gai mpa uza u Yahuda ɗa wa! Ama a vunu a ɗa n aɗara̱kpi a pige a vunu alya a na̱ka̱ mu n avu. Ndya vu yain?” 36 U wushuki, “Tsugono tsu va̱ tsu likimba u na tsa wa. A da baci tsu likimba u na tsa, agbashi a va̱ a ka shila̱ka̱na̱ ta̱ tsa̱ra̱ a ɓishinka ama a neke mu a akere a azapige a aza a Yahuda a na. Mpa tyoku u ngono n ɗa ma lya tsugono tsu likimba u na ɗa ma̱ri wa.” 37 Bilatu wece yi, “Dana avu magono ma?” U wushuki, “Vu dana ta̱ mpa magono ma, kpam vu dana ta̱ mai. Adama a nala a ɗa a matsa mu kpam adama a nala a ɗa n tuwa̱i a likimba tsa̱ra̱ n tonuko ama ukuna u mayun. Kpam gba̱ uza ɗa wa ciga ukuna u mayun u tsu pana̱ka mu ta̱.” 38 Bilatu wece yi, “Ndya ukuna u mayun vi?”

A kiɗa̱gai Yesu ugana u ukpa̱

An Bilatu danai nala, aku u lazai ubana a asu u aza a Yahuda yi u tonuko le, “Vuma u na u yan ili i roku i'ya i rawai ma dana, ‘U ka̱na̱ ta̱ u kuwa̱’ wa. 39 I reve ta̱ gai n tsu a̱sa̱ka̱ ta̱ vuma u te a asuvu a kuwa ku a'ali a'ayin a Abiki a Upasamgbana dem. Ya ciga n a̱sa̱nka̱ ɗa̱ ‘magono ma aza a Yahuda ɗa’?” 40 A worukpoi, “A'a, eyi na wa! Baraba ɗa tsa ciga.” (Baraba tani uza u maga̱la̱ka̱ ɗa.)

Yahaya 19

1 Pini nala, Bilatu zuwai asoje a ba a bawin Yesu. 2 A cacai funi u awana kakondori aku a ukunkai yi a kaci, a ukunka yi kunya ku mini ma galura. 3 A tuwusa̱i ara ne n a dansi, “Uma u vunu u ɓa̱ra̱kpa̱, magono ma aza a Yahuda!” A rongo yi kpam u ɓasa̱sa a upetiwa'eshi. 4 Bilatu doki u banai a uwotsu vi u tonukoi ama yi, “Panai, ma tuko yi ta̱ pini naha tsa̱ra̱ n wenike an bawu n tsa̱ra̱i unyushi u ɗa u rawai n wuna yi.” 5 Aku Yesu wuta̱i, u'uki n funi u awana n kunya ku mini ma galura. Bilatu tonuko le, “Vuma ɗa ɗa̱ na!” 6 An aɗara̱kpi a pige n aza a uwundya u Kuwa ku Kashila̱ a wene yi, aku a salai, “Wandamgbana ni! Wandamgbana ni!” Shegai Bilatu wushunku le, “Eɗa̱ bidya ni i ba i wandamgbana. N tsa̱ra̱ yi n unyushi u ɗa u rawai n wuna yi wa.” 7 Azapige a aza a Yahuda yi a wushuki, “U da aya Maku ma Kashila̱. Adama a nala, Mele ma tsunu ma dana ta̱ u kuwa̱.” 8 An u panai nala, aku u doki u giruwa̱i cika. 9 U doki u gonoi a asuvu u wecei Yesu, “Nte vu wuta̱i?” Shegai u wushunku yi wa. 10 Bilatu danai, “Va wushunku mu wa? Ciɓa, ma̱ ta̱ n ucira u ɗa ma zuwa a a̱sa̱ka̱ vu ko kpam a wandamgbana vu.” 11 Yesu wushunku yi, “Va fuɗa ta̱ va zuwa ama a yanka mu ili i'ya vu zuwa le adama a ɗa Kashila̱ ka zuwa vu vu fuɗa vu yain nala. Vuma ɗa u zuwai a tuko mu ara vunu u la vu ta̱ unyushi u cingi.” 12 An Bilatu panai nala, aku wa ciga u a̱sa̱ka̱ Yesu. Shegai azapige a aza a Yahuda yi a rongoi isali, “Vu a̱sa̱ka̱ baci vuma u na, vu buwa kpam kaje ka Kaisa Magono wa! Uza ɗa baci dem u gonukoi kaci ka ne magono, utokulalu u Kaisa ɗa!” 13 An Bilatu panai ili i'ya a'a̱ri utono, aku u wutukpa̱i Yesu a ulanga u ɗa a ka isa̱ Ulanga u ɗa a Kira̱i n Atali (N Tsi'arama tani “Gabata”). Eyi kpam u dusuki a karatsu ka afada a ulanga u kuwa ku tsugono. 14 N kaara a kaci ka Kain ka Afoɓi ka Abiki a Upasamgbana ka. Aku Bilatu tonukoi aza a Yahuda yi, “Magono ma ɗe ma na!” 15 Aku a worukpoi cika, “Wuna ni! Wuna ni! Wandamgbana ni!” U wece le, “Ya ciga mu n wandamgbana magono ma ɗe ɗa?” Aɗara̱kpi a pige a wushuki, “Tsa̱ n magono ma roku ma ma wurai Kaisa wa.” 16 Aku Bilatu na̱ka̱ le Yesu tsa̱ra̱ a ba a wandamgbana yi.

A wandamgbanai Yesu

Pini nala, asoje yi a bidyai Yesu a lazai n eyi. 17 An wa wuta̱ a ilyuci yi, aku u cangai mawandamgbani ma ne ubana a asu u ɗa a ka isa̱ Mako ma Kaci. (Asu vi a tsu isa̱ ta̱ u ɗa dem “Golugota” n Tsi'arama). 18 Nte a varai Yesu pini n ikusa. Nala dem a yankai aza a kuwa ku a'ali a roku ama a re, ya dem a kapashi ka te, Yesu aya a mere ma le. 19 Bilatu zuwa le a zuwa iryoci a mawandamgbani mi. I danai, “YESU UZA U NAZARA, MAGONO MA AZA A YAHUDA.” 20 A korongu ta̱ i'ya hal kutatsu: i kagita̱ n Tsiyahuda, n Tsiroma, aku n Tsiheline. Ama ushani a yan ta̱ i'ya ka̱neshi, kpaci a asu u ɗa a wandamgbanai Yesu vi, wa̱ri mɓa̱ri n ilyuci yi wa. 21 Aɗara̱kpi a pige a tonukoi Bilatu, “Kotsu vu korongu ‘Magono ma aza a Yahuda wa,’ shegai korongu ‘Vuma u na u danai aya Magono ma aza a Yahuda.’ ” 22 Bilatu wushunku le, “N korongu ta̱ u ɗa nala, kpam nala wa woko.” 23 An asoje yi a varai Yesu ikusa a mawandamgbani, aku a bidyai aminya a ne a pecei a ɗa a asu u kunishi, kasoje dem ka tsa̱ra̱i ka te. A bidyai dem matogo ma bululu ma ne ma ma̱ri kunya ku te ka a cai ili i'ya i bidyai a zuba ubana a iyamba. 24 Aku asoje yi a dansai utyoku u le, “Tsa kara ka wa. A̱sa̱ka̱ tsu varanki ka uruta tsa̱ra̱ tsu wene uza ɗa wa tsa̱ra̱ ka.” Nala gita̱ ta̱ tsa̱ra̱ udani u Tagara̱da u Kashila̱ u na u woko mayun: “A pecei aminya a va̱, aku a varanki matogo ma va̱ uruta.” Nala tani asoje yi a yain. 25 Mma u Yesu u shamgba ta̱ a ikengi i mawandamgbani mi kaɓolo n anukakenu a ne, n Meri uka u Kulofa. Meri Magadaliya wa̱ ta̱ dem pini kushani. 26 Katoni ka Yesu wa ciga cika ka dem pini kushani evu na̱ mma u Yesu vi. An Yesu wene le gba̱, u tonukoi mma u ne, “Vuma u na aya maku ma vunu gogo-na.” 27 U tonukoi kpam katoni ki, “Mma u vunu u ɗa na gogo-na.” Pini nala, katoni ki ka bidyai mma vi ubana a kuwa ku ne.

Ukpa̱ u Yesu

28 Yesu reve ta̱ gogo-na u kotso ɗe manyan ma ne. Shegai an wa ciga u shaɗangu udani u Tagara̱da u Kashila̱, aku u danai, “Ma pana ta̱ kakuli!” 29 Kadele ka pini ushaɗangi n mini ma cinwi ma kalam, aku asoje yi a ukai pini kashaku, a sirai ka a kalangu, a ra̱ɗa̱gba̱i ka ubana a una̱ u ne. 30 An u comoi ma, aku u danai, “A kotso ɗe.” Aku u varai kaci ka ne a iyamba, pini nala, uma u ne u wuta̱i.

A sapai Yesu a maɓele

31 Kain ka Afoɓi ka, kain ka wansa baci Ashibi kpam a doku ta̱ ka kalen kpaci kain ka Abiki a Upasamgbana ka. An u wokoi aza a Yahuda bawu a ka ciga ikyamba yi i woko pini a mawandamgbani n kain ka Ashibi, a foloi Bilatu tonuko asoje a koɗuso a'ene a aza ɗa a'a̱ri a mawandamgbani mi. Aku kpam a takpusa ikyamba yi a zuba u mawandamgbani mi. 32 Asoje yi a gita̱i a koɗusoi a'ene a ama a re aza ɗa a'a̱ri a apashi a re a Yesu yi. 33 Shegai an a rawai ara Yesu, a cina yi cina u kuwa̱ ɗe, a koɗo a'ene a ne wa. 34 Uza u te a asuvu a asoje yi u bidyai masari ma ne u sapai yi n ma a maɓele. Aku mpasa n mini ma wuta̱i. 35 Tsu reve ta̱ ukuna vi mayun ɗa, kpaci uza ɗa u wenei u ɗa a'ayin a ɗa ukuna vi u gita̱i aya u danai. U tonuko tsu ta̱ tsa̱ra̱ i wushuku. 36 Ukuna vi u gita̱ ta̱ tsa̱ra̱ udani u Tagara̱da u Kashila̱ u woko mayun: “Ko katele ka te ka ne ka̱ la ka koɗo wa.” 37 Tagara̱da u Kashila̱ kpam dem u dana ta̱, “A ka weɓele ta̱ uza ɗa a sapai n masari.”

Kaciɗa̱ ka Yesu

38 An nala wurai, Isuhu u Arimatiya, u wecei Bilatu ko wa a̱sa̱ka̱ u bidya ikyamba i Yesu. (Isuhu katoni ka Yesu ka shegai a ukpawunsi, kpaci wa pana ta̱ uwonvo u azapige a aza a Yahuda.) Bilatu wushuku ta̱, pini nala, Isuhu vi u lazai u ba u cangai ikyamba yi u lazai n i'ya. 39 Nikodimu uza ɗa wa̱ri u tuwa̱i ara Yesu n kayin ki u soku yi ta̱. U tukoi ili i magula̱ni i utsunku akushe icun kure i'ya i rawai evu n ura̱tsana̱ka amangatawun ( 100 ). 40 Ama a re a na yi a bidyai ikyamba i Yesu a cacai i'ya ukyawan n aminya kaɓolo n ili i magula̱ni yi. Tyoku ɗa aza a Yahuda a tsu yan ɗa la vi a ka ciɗa̱ngu baci kakushe. 41 Asu u uwandamgbana̱sa vi wa̱ ta̱ evu n kashina ka nɗanga, a asu u ɗa wa̱ri n kasaun ka savu ka bawu kotsu a zuwai pini uza. 42 An u wokoi Kain ka Afoɓi ka kahu Abiki a Upasamgbana kpam kasaun ki ka̱ri evu, aku a ukai ikyamba i Yesu pini.

Yahaya 20

U'ya̱nga̱ u Yesu a ukpa̱

1 N kpasani ku kain ka kagita̱ ka a'ayin a shindere; wata, kain ka Aladi, Meri Magadaliya banai a kasaun ki, u wenei a gindala̱kpa ɗe katali ki a giduwa̱i una̱ u kasaun vi. 2 Aku u sumai ugono a asu u Simo Bituru n katoni ka roku, uza ɗa Yesu cigai, u tonuko le, “A bidya ɗe Asheku a kasaun ki, kpam tsu reve a asu u ɗa a zuwa yi wa!” 3 Bituru n katoni ki a lazai ubana a kasaun ki. 4 A'a̱ri ilyaɗi gba̱ le, aku katoni ki ka wurai Bituru u lasa yi urawa pini a kasaun ki. 5 An u kelikei u weɓelei a asuvu, u wenei aminya a kaciɗa̱ yi uzuwi, shegai u uwa pini wa. 6 Aku Simo Bituru rawai u uwai pini a asuvu. U wenei aminya a kaciɗa̱ yi uzuwi. 7 Aku kpam u wenei kakashi ka a pala̱kai upetiwa'eshi u Yesu vi, a ka̱ta̱la̱i ka a asu u ne kau. 8 Aku katoni ka ka gita̱i urawa a kasaun ki, eyi dem u uwai. U wenei kpam u wushuki Yesu 'ya̱nga̱ ɗe a ukpa̱. 9 (Kotsu a'a̱ri a reve an Tagara̱da u Kashila̱ u danai u ka̱na̱ ta̱ Yesu 'ya̱nga̱ a ukpa̱ wa.) 10 Aku atoni yi a gonoi a kuwa.

Meri Magadaliya wenei Yesu

11 Shegai Meri shamgbai a ulanga u kasaun vi, n u sa̱yi. U kelikei u weɓelei a asuvu a kasaun ki. 12 U wenei atsumate a zuba a re pini, a ukai aminya a eri. Aku a dusuki a asu u ɗa ikyamba i Yesu i'a̱ri caupa. Uza u te a asu u kaci uza u te kpam a asu u a'ene. 13 A wece yi, “Ndya i zuwai va sa̱?” U wushuki, “A bidya ɗe Asheku a va̱, kpam n reve a asu u ɗa a zuwa yi wa.” 14 An Meri danai nala, aku u kpatalai u wenei Yesu kushani pini a asu vi, shegai u reve an aya wa. 15 Yesu wece yi, “Ndya i zuwai va sa̱? Ya va zama?” Meri n u wundi uza ɗa wa kirana n kashina ka nɗanga ki aya, aku u danai, “Uzapige, vu bidya baci ikyamba i ne, ma folo vu, tonuko mu tsa̱ra̱ n bana n bidya.” 16 Yesu tonuko yi, “Meri.” Meri kpatalai ara ne u danai, “Rabboni!” (Wata, “kawenishiki ka va̱” n Tsi'arama.) 17 Yesu tonuko yi, “Kotsu vu ka̱na̱ mu wa, kpaci kotsu n gono ara Tata wa. Shegai wala vu bana a asu u atoni a va̱ vu tonuko le, ‘Ma gono ta̱ ara Tata u va̱ uza ɗa dem wa̱ri Tata u ɗe. Aya Kashila̱ ka va̱, kpam aya dem Kashila̱ ka ɗe.’ ” 18 Aku Meri Magadaliya gonoi u tonukoi atoni yi u wene ta̱ Asheku. U tonuko le kpam ili i'ya u tonuko yi.

Atoni a Yesu a wene yi

19 Pini n kayin ka Aladi ka nala ki, atoni yi a ɓolomgbonoi a kunu aku a gida̱kusi itsutsu yi gba̱, kpaci a ka pana ta̱ uwonvo u aza a Yahuda. Aku Yesu uwai u shamgbai a asuvu a le u dana̱sa le, u danai, “Ndishi n shinga n rongo n a̱ɗa̱.” 20 An u danai nala, aku u wenike le a'utsu a ɗa a'a̱ri a akere a ne n a maɓele ma ne. Atoni yi a shaɗangu ta̱ n maza̱nga̱ cika an a wenei Asheku. 21 U doki u danai, “Ndishi n shinga n rongo n a̱ɗa̱. Tyoku ɗa Tata u va̱ u suku mu, nala dem ma suku ɗa̱.” 22 Aku u fula̱ka̱ le kuvi ku ne, u danai, “Wushai Kulu Keri. 23 Aza ɗa baci i cimbusuka̱i unyushi u cingi u le, Kashila̱ dem ka cimbusuka̱ le ta̱, kpam a woko ɗe ucimbusuki. Aza ɗa baci kpam bawu i cimbusuka̱i unyushi u cingi u le, Kashila̱ dem ka cimbusuka̱ le wa.”

Yesu n Toma

24 Uza u te a asuvu a Kupanamere yi; wata, Toma (uza ɗa a tsu isa̱ Mapeshe), wa̱ri pini kaɓolo n ele wa, a'ayin a ɗa Yesu wenikei kaci ka ne vi. 25 An u rawai, atoni a ɗa a buwai vi a ka tonusuko yi, “Tsu wene ta̱ Asheku!” Shegai Toma danai, “Ma wushuku wa she n wene a'utsu a ɗa a vara yi n ikusa yi, n uka pini kujubu ku va̱, kpam n uka kukere ku va̱ a maɓele ma ne.” 26 An a yain a'ayin a shindere, aku atoni yi a doki a ɓolomgbonoi a kunu ki, Toma pini dem kaɓolo n ele. A gida̱kusu ta̱ dem itsutsu yi tyoku ɗa a yain caupa, pini nala, Yesu tuwa̱i u shamgbai a mere ma le. U dana̱sa le u danai, “Ndishi n shinga n rongo n a̱ɗa̱.” 27 Aku u tonukoi Toma, “Wene akere a va̱, uka kujubu ku vunu a a'utsu yi. Uka kukere ku vunu pini a maɓele ma va̱. A̱sa̱ka̱ ukpa̱ɗa̱ u uwushuku vu wushuku.” 28 Toma wushuki, “Aɗa Asheku a va̱ n Kashila̱ ka va̱.” 29 Aku Yesu tonuko yi, “Vu wushuku ta̱ an u wokoi vu wene mu. Aza ɗa a wushuki bawu a wene mu, a ka yan ta̱ ipeli i mayun.”

Ili i'ya i zuwai Yahaya korongi tagara̱da na

30 Atoni a Yesu a wene yi ta̱ u yansai ikunesavu ushani i'ya bawu a korongi a asuvu a tagara̱da u na. 31 N korongu ta̱ ikuna i na yi tsa̱ra̱ i wushuku an Yesu aya Kawauwi Maku ma Kashila̱, kpam adama a ɗa i wushuki n eyi, ya tsa̱ra̱ ta̱ uma.

Yahaya 21

Ibilili ushaɗangi n adan

1 Aku Yesu tuwa̱i u doki u wenikei kaci ka ne a asu u atoni a ne a ikengi i Kushiva̱ ku Galili. Tyoku ɗa ukuna vi u gita̱i ɗa na: 2 Atoni a ne ushani alya a pini: Simo Bituru, n Toma (uza ɗa a tsu isa̱ Mapeshe), n Nataniya u Kanan u Galili, na̱ mmuku n Zabidi, n atoni a re a roku. 3 Simo Bituru tonukoi aza ɗa a buwai vi, “Ma bana ta̱ uka̱na̱sa̱ adan.” Aku a danai, “Tsa bana ta̱ dem kaɓolo n avu.” Aku a lazai a asuvu a kpatsu ku le. Shegai a ka̱na̱ ko i te wa n kayin ka nala ki. 4 An kain ka wansai n usana u de, aku Yesu shamgbai a ikengi i kushiva̱, shegai atoni yi a reve an Yesu ɗa wa. 5 U isa̱ le u danai, “Ama a va̱, i ka̱na̱ gba̱m adan?” A wushuki, “A'a.” 6 Aku u tonuko le, “Vuta̱la̱i ibilili i ɗe a kapashi ka ulyaki ka kpatsu ki, ya ka̱na̱ ta̱.” Aku a yain nala, a fuɗa gba̱m a rono ibilili yi wa kpaci adan a ɗa pini ushani. 7 Aku katoni ka Yesu wa ciga vi u tonukoi Bituru, “Asheku a ɗa!” An u panai a danai Asheku a ɗa, aku u ukai matogo ma ne (kpaci wa̱ri u mondo ta̱ ma an wa yan manyan), aku u raɗugi u rukpa̱i pini a mini mi. 8 Atoni a ɗa a buwai vi a rawai a kpatsu ki, aku a ka ɓa̱na̱ ibilili yi ushaɗangi n adan. A'a̱ri mɓa̱ri n kagiɗa wa, evu n iyadi amangatawun ( 100 ) i'ya. 9 An atoni yi a wuta̱i a kpatsu ki, a wenei wa̱ ta̱ n ilikulya, kpam wa zungu adan a akina. 10 Aku Yesu danai, “Tukoi adan a roku a asuvu a ɗa i ka̱na̱i vi.” 11 Aku Simo Bituru gonoi a kpatsu ki u ronoi ibilili yi ubana a kagiɗa. Adan a pige amangatawun n amangarenkupa n a tatsu (153) a ɗa a'a̱ri pini, gba̱ n nala ibilili yi i kara wa. 12 Yesu tonuko le, “Tuwa̱i i lyai ilikulya.” Ko uza u te a asuvu a atoni yi u kawan u wece yi, “Aɗa yai?” wa, kpaci a reve ta̱ Asheku a ɗa. 13 Aku Yesu banai u bidyai burodi u na̱ka̱ le. U na̱ka̱ le kpam dem adan yi. 14 Tatsu ɗa la vi an Yesu wenikei kaci ka ne ara le an u 'ya̱nga̱i a ukpa̱.

Yesu n Bituru

15 An a kotsoi ulya ilikulya, Yesu wecei Simo Bituru, “Simo maku ma Yahaya, va ciga mu kapala n uciga u ɗa atoni a na a ka ciga mu?” U wushuki, “Eye, Asheku, vu reve ta̱ ma ciga vu.” Yesu danai, “Lina̱ka mmuku ma ncon n va̱.” 16 Yesu doki u wecikei u ire, “Simo maku ma Yahaya, va ciga mu?” Bituru wushuki, “Eye, Asheku, vu reve ta̱ ma ciga vu!” Yesu danai, “Kirana na̱ ncon n va̱.” 17 U doki u wecikei utatsu, “Simo maku ma Yahaya, va ciga mu?” Aku Bituru namgbai katsuma̱ an Yesu wece yi hal kutatsu u da wa ciga yi. Aku u tonukoi Yesu, “Asheku, vu reve ta̱ ko ndya wa. Vu reve ta̱ ma ciga vu.” Yesu tonuko yi, “Lina̱ka ncon n va̱. 18 Mayun n tonuko vu, a'ayin a ɗa va̱ri kalobo, vu tsu uka ta̱ aminya n kaci ka vunu vu bana a asu u ɗa dem va ciga vu bana. Shegai vu kutsa baci, va ba̱ra̱kpa̱ ta̱ akere a vunu uza roku u uka vu, u rono vu ubana a asu u ɗa bawu va ciga vu bana.” 19 (Yesu dana ta̱ nala tsa̱ra̱ u wenike tyoku ɗa Bituru wa kuwa̱ tsa̱ra̱ u na̱ka̱ Kashila̱ tsupige.) Aku Yesu tonukoi Bituru, “Tono mu!” 20 Bituru yira̱la̱kpa̱i aku u wenei katoni ka Yesu wa ciga vi wa tono le, aya kpam dem uza ɗa u raɓai evu n Yesu an a ka lya ilikulya aku u wecikei, “Asheku, ya uza ɗa wa neke vu vi?” 21 An u wene yi, u wecei Yesu, “Asheku, ndya ya tuwa̱ ya gita̱ n eyi?” 22 Yesu wushunku yi, “N da baci ma a̱sa̱ka̱ yi n uma hal a'ayin a ɗa ma gono, ndya i birika vu? Avu gai tono mu.” 23 Aku alabari a kyawain a asu u atoni a da eyi nala vi wa kuwa̱ wa. Shegai Yesu dana ɗa u danai eyi na wa kpa̱ɗa̱ ukuwa̱ wa. Dana ɗa gai u danai, “N da baci ma a̱sa̱ka̱ yi n uma hal a'ayin a ɗa ma gono, ndya i birika vu?” 24 Katoni ka nala ki aya u dansai gba̱ ili i na yi. U korongi i'ya, kpam tsu reve ta̱ ukuna u mayun u ɗa wa dansa. 25 Yesu yansa ta̱ ili i roku ushani. A da baci a ka korongu gba̱ ili i na yi a itagara̱da, a uwene u va̱ kabala ka̱ la a likimba ka ka bidya i'ya wa.


AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE