Themne of Sierra Leone.

JOHN

1

1 Ka ɔtəpɛr Ȧrim rə yi, ɔwa Ȧrim rə yi rɛ Kuru, ɔwa Ȧrim rə yi Kuru. 2 Rə yi yi Kuru ka ɔtəpɛr. 3 Kɔnɔ bɛmpa ɛyɛt bɛ; ɔwa rəka o rəka rə yi hɛ ara a bɛmpa thambe kɔnɔ bɛmpa ri. 4 Aŋesəm aŋ yi ro ŋɔŋ: ɔwa aŋesəm aŋ yi ȧŋmothȧ ŋa afəm. 5 Ɔwa ȧŋmothȧ aŋ gbɛntha ka ȧŋsum: kɛrɛ ȧŋsum aŋ wop hɛ ŋi. 6 Wuni ɔ der, ɔwe Kuru ɔ som, ȧŋes ŋɔŋ ŋa yi Yɔn. 7 Ɔwe ɔ der ta məseri, tə kəseri ta ȧŋmothȧ, kȧmȧ afəm bɛ aŋ lanɛ salata kagbaki kɔŋ. 8 Kɔnɔŋ ɔ yi hɛ ȧŋmothȧ, ɔ der gbo kȧmȧ ɔ sɔŋ məseri ta ȧŋmothȧ. 9 ȧŋmothȧ ȧtəteŋ aŋ yi, aŋa mothər wuni o wuni, ɔwe mə wɔŋ ka ȧdȧru. 10 Ɔ yi ka ȧdȧru, ɔwa kɔnɔ bɛmpa ȧdȧru, kɛrɛ ȧdȧru rə tɛ hɛ kɔ. 11 Ɔ der ka aŋɔŋ, kɛrɛ aŋfəm ŋɔŋ aŋ malanɛ hɛ kɔ. 12 Kɛrɛ ŋa bɛ aŋa malanɛ kɔ-e, ɔ sɔŋ ŋa mamari tə kəsəkɛ awuth ŋa Kuru, hali ŋaŋ aŋa lanɛ ka ȧŋes ŋɔŋ: 13 aŋa a kom, pə yi hɛ ka mətir, thalɔm ka mȧselɔ ma madɛr, thalɔm ka mȧselɔ ma wuni, kɛrɛ ka mȧselɔ ma Kuru. 14 Ka Ȧrim rə səkɛ wuni, kɔ yirȧ kətɔŋ kȧsu, ɔwa sə kəli aŋyiki ŋɔŋ, aŋ yi mɔ aŋyiki ŋa ɔWan son ka ɔKas, ɔ la aboŋa yi tȧteŋ. 15 Yɔnȧŋ ɔ gbaki ta atɔŋ, ɔ fɔf ɔbɔli rəkɔm, ɔ pa, Kɔnɔŋ ɔwe ta ɔwe i pa, Kɔnɔ ɔwe mə der kədarəŋ ka mi-e ɔ təmȧ mi kədi: kotȧy-e kɔnɔ yi mi rodi. 16 kotȧy-e ka kalasər kɔŋ saŋ bɛ sə po sɔthɔ, ɔwa aboŋa rokɔm ka aboŋa. 17 Ȧtesoma-e Mosisȧŋ kɔnɔ sɔŋ ȧŋthɔ; kɛrɛ ȧŋboŋa yi tȧteŋ ɛ der ka kȧta ka Yisɔs Krayst. 18 Wuni kəpet ɔ tha nənk hɛ Kuru hali; ɔWan gbo son, ɔwe yi ka aŋkəpət ŋa ɔKas, kɔnɔ ɔ po ŋaibi kɔ. 19 Ɔwa maseri ma Yɔn mi ame; ma aŋYuda aŋ som aŋfode yi aŋLibayt kəwur ro Yerusalɛm tə kəyif kɔ, Mun kanɛ-e? 20 kɔ gbithanɛ, ɔ pɛnsa hɛ; ɔ gbaki kəpa, Min tha yi ɔKrayst. 21 kaŋ yif kɔ, Mun kanɛ mən-e? Munɔ yi Elaya-i? kɔ pa, Min thahɔ. Munɔ yi ɔnabi-i? kɔ pa, Ade. 22 Tiyȧŋ aŋ pa ro ŋɔŋ, Mun kanɛ thɔŋ-e? kȧmȧ sə gbəli gbaki ŋa aŋa som su-e. To mə pa ta mun munɔnɛ-e? 23 Ɔ pa, Minɛ yi ȧrim ra wuni ara gbelegbele ro wula, Lompəs nu aroŋ ra ɔMarki, mɔ mə Isaya ɔnȧbi ɔ po pa. 24 Aŋa a po som aŋ wur ka aŋFarisi, 25 kaŋ yif kɔ, aŋ pa, To som tɛn mə baftays-e, bepi mə yi hɛ ɔKraist-e, thalɔm Ilayaŋ, thalɔm ɔnabi-e? 26 Yɔnȧŋ ɔ wosȧnɛ ŋa, ɔ pa, Minɛŋ, i baftays yi mȧnt, kɛrɛ ukin ɔ təmȧ kətɔŋ ka nu ɔwe nə te tȧrȧ, 27 kɔnɔ mə der kədarəŋ kȧmi, rabeŋa ra aŋkɔftha ŋɔŋ i bek hɛ tə kəsəli ri. 28 Mȧtȧy ame mə yɔnɛ ro Bɛthani ro Yɔrdan mɔri, ro Yɔnȧŋ ɔ baftays. 29 Ka ȧŋrey alɔm-e, Yɔnȧŋ ɔ nənk Yisɔsȧŋ ɔ der ro ŋɔŋ, ɔ pa, Kəli kaLɔmɛ kəfɛth ka Kuru ɔwe mə sara aŋhakɛ ŋa ȧdȧru! 30 Kɔnɔ ɔwe ta ɔwe i pa, Kədarəŋ kȧmi wuni ɔ tə der ɔwe mə təmȧ mi kədi; kotȧy-e kɔnɔ yi mi rodi. 31 Ɔwa i tɛ hɛ kɔ: kɛrɛ kȧmȧ ɔ wur gbafəth ka aŋIsrɛl tiyȧŋ minɛŋ i der tə kəbaptays yi mȧntȧŋ. 32 Ɔwa Yɔnȧŋ ɔ sɔŋ məseri, ɔ pa, I po nənk ɔYina ɔ thor kəwur ka ȧkuru mɔ kəpərəm; kɔ yirər kɔ rokɔm. 33 Ka minɛŋ i tɛ hɛ kɔ: kɛrɛ kɔnɔ ɔwe som mi tə kəbaptais yi mȧnt-e, ɔ pa ro mi, Ka ɔwe mȧ mə nənk ɔYina ɔ thor, ɔwa ɔ yirər kɔ rokɔm-e, kɔnɔ yi ɔwe mə baftays yi ɔYina məsəm. 34 Ɔwa i po nənk, ɔwa i po seri ti kəpa ɔwe ɔ yi ɔWan ka Kuru. 35 Ka ȧŋrey alɔm-e, Yɔnȧŋ ɔ təmȧ yi aŋkarande ŋɔŋ ŋarəŋ: 36 ɔ kəli Yisɔsȧŋ mɔ mɔ kɔth-e, ɔ pa, Kəli kaLɔmɛ kəfɛth ka Kuru! 37 Ɔwa aŋkarande ŋarəŋ aŋ təl ma ɔ fɔf, kaŋ tȧŋ Yisɔsȧŋ. 38 Ka Yisɔs ɔ fəlɛ, ɔ nənk aŋ tȧŋ kɔ-e, kɔ pa ro ŋaŋ, Ko mə nə thɛns-e? kaŋ pa ro ŋɔŋ, Rabi, aŋa a tepa kəpa, Karmɔkɔ, reke mə yira-e? 39 kɔ pa ro ŋaŋ, Der nu, nə tə nənk. Kaŋ kɔ, aŋ nənk ro ɔ yirȧ, kaŋ yianɛ ro ŋɔŋ ka ȧŋrey ŋati: kotȧy-e ȧŋlɔkɔ ŋa aŋgbeleŋ kagbat tɔfɔt ŋiəŋ. 40 Ukin ka aŋarəŋ aŋa təlȧ ma Yɔn ɔ fɔf-e, aŋa tȧŋ Yisɔsȧŋ, kɔnɔ yi Andru, ɔwɔnt ka Saymɔn Pita. 41 Ɔ mɔtha bəp ɔwɔnt kɔŋ Saymɔn, kɔ pa ro ŋɔŋ, Sə po fir ɔMɛsaya (aŋa a tepa Krayst). 42 Ɔ kera kɔ ka Yisɔs. Ma Yisɔsȧŋ ɔ kəli kɔ-e, ɔ pa, Munɔ yi Saymɔn ɔwan ka Yonas: ɔwe a bont Kefas (aŋa a tepa kəpa Pita). 43 Ka ȧŋrey alɔm-e, Yisɔsȧŋ ɔ yema kɔnɛ ro Kalili, kɔ bəp Filipȧŋ: ka Yisɔs ɔ pa ro ŋɔŋ, Tȧŋ mi. 44 Filipȧŋ ɔ wur ro Bɛthsayda, kȧpet ka Andru yi Pitaŋ. 45 Filipȧŋ ɔ bəp Nathaneɛl, kɔ pa ro ŋɔŋ, Sə po fir kɔ, ta ɔwe Mosisȧŋ ka aŋthɔ, yi Aŋnȧbi aŋ gbal, Yisɔs ɔwe ro Nasarɛth, ɔwan ka Yosɛf. 46 Ka Nathaneɛl ɔ pa ro ŋɔŋ, Tai təfinɔ tə gbəli wur ro Nasarɛth-i? Ɔwa Filip ɔ pa, Der kȧmȧ mə kəli. 47 Ma Yisɔs ɔ nənk Nathaneɛl ɔ der ro ŋɔŋ-e, ɔ pa ta atɔŋ, Kəli uIsreɛl tɛntɛnɛ, ɔwe te ba yaŋfa! 48 Nathaneɛl ɔ pa ro ŋɔŋ, Reke mə tȧrȧ mi-e? Yisɔs ɔ wosa ɔ pa ro ŋɔŋ, I nənk mu yeŋka Filipȧŋ ɔ tela mu, ma mə yi ka aŋgbɔnɔ ratha. 49 Nathanɛlȧŋ ɔ wosa ɔ pa ro ŋɔŋ, Karmɔkɔ, munɔ yi ɔWan ka Kuru; munɔ yi ɔbȧy ka ro Isrɛl. 50 Yisɔsȧŋ ɔ wosa ɔ pa ro ŋɔŋ, Pəkasifɛ i pa ro mu, I nənk mu ka aŋgbɔnɔ ratha, tiyȧŋ mə lanɛ-i? Mə tə nənk mȧtȧy məbana ama thas ame. 51 kɔ pa ro ŋɔŋ, I kanɛ mu tɛntɛnɛ, mə tə nənk ȧkȧriyana kə kanthi, ɔwa aŋmȧleka ŋa Kuru aŋ tə ŋat ɔwa aŋ tə thor ka ɔWan ka wuni.

2

1 Ka ȧŋrey aŋa bekȧ məsas-e met ma kənantȧ mə yi ro Kena ake ro Kalili; ɔwa ɔkara ka Yisɔs ɔ yi ri: 2 ɔwa a tela Yisɔs sɔ yi aŋkarande ŋɔŋ ka amet ma kanantə. 3 Ma mawain mə poŋ-e, ɔkara ka Yisɔs ɔ pa ro ŋɔŋ, Aŋ ba hɛ sɔ məwain. 4 Ka Yisɔs ɔ pa ro ŋɔŋ, Ya, ko i ba tə kəyɔ yi munɔŋ-e? Ȧŋlɔkɔ a mi aŋ tha bek hɛ. 5 Ɔkara kɔŋ ɔ pa ka ɛbɔy, Tȧy o tȧy bɛ ȧte ɔ kanɛ nu-e, yɔ ti nu. 6 Ɔwa a təmər ri ɛbɔl ɛ məsar tamthərukin ta mȧnt, mɔ matanɛ ma aŋYuda mə yi tə kəgbili, abɔl o bɔl aŋ wop ɛkalon kəgba. 7 Yisɔsȧŋ ɔ pa ka ɛbɔy, Lasər ɛbɔl yi mȧnt. Ka aŋ lasər yi pai. 8 Ɔ pa ro ŋaŋ, Kus ma, ɔwa kera ma ka ɔbaki ka amet. Kaŋ kera ma. 9 Ma ɔbaki ka amet ɔ tham ȧmȧnt ama a po səki məwain-e, kɔ te tȧrȧ ro mə wur-e, (kɛrɛ ɛbɔy aŋa kuth maŋ tȧrȧ) ɔ tela ɔnantə ufu, ɔ pa ro ŋɔŋ, 10 Wuni o wuni ɔ tə mɔtha bot mawain məfinɔ rodi ka aŋfəm: ɔwa bepi aŋ po mun haŋ-e, ɔ bot tɛn ama te yi məfinɔ; kɛrɛ munɔ mə po bɛnɛ mawain məfinɔ haŋ ka-ake. 11 Aŋe ŋa yi aŋtɔtɔkɔ ka ɛmisali ɛyɛ Yisɔs ɔ yɔ, ɔwa ɔ yɔ ŋi ro Kena ake ro Kalili, ɔ tɔri aŋyiki ŋɔŋ, ɔwa aŋkarande ŋɔŋ aŋ lanɛ kɔ. 12 Kədarəŋ ka ȧte-e, Yisɔs ɔ thor ro Kepaniyɔm, kɔnɔŋ yi ɔkara kɔŋ, yi aŋwɔnt ŋɔŋ, yi aŋkarande ŋɔŋ: kɛrɛ aŋ yirȧ hɛ ri mərey məgbathi. 13 Ȧŋlɔkɔ ŋa amet ma kapainɛ ma aŋYuda mə fat, ka Yisɔs ɔ kɔnɛ ro Yerusalɛm. 14 kɔ bəp ka ȧŋseth ŋa Kuru afəm aŋa mə thila təna, təlɔmɛ, yi təpərəm, yi aŋfəm aŋa mə siŋkar ɛkala aŋ yirȧ ri; 15 kɔ bɛmpa rəkɛt rə rəbeŋa, ɔ bȧl ŋa bɛ kəwur ka ȧŋseth ŋa Kuru, talɔmɛ-o yi tana: kɔ sakthi aŋkala ŋa aŋfəm aŋa siŋkar ɛkala, ɔ lȧfthi ɛthebəl yaŋ: 16 ɔwa ka ŋaŋ aŋa thila tapərəm ɔ pa, Wurɔ ɛyɛt ɛye nɔ: te nu səki ȧŋseth ŋa ɔKas kȧmi aseth ŋa kəthila. 17 Aŋkarande ŋɔŋ aŋ kala ȧmerȧ ta ȧtȧ a po gbal kəpa, Aŋfela ŋa ȧŋseth a mu aŋ tə bȧk mi. 18 AŋYuda aŋ yif kɔ, aŋ pa ro ŋɔŋ, Ma mə po yɔ mȧtȧy ame-e, ko misali mȧ mə tɔri su-e? 19 Yisɔsȧŋ ɔ wosa, ɔ pa ro ŋaŋ, Ləsər ȧŋseth ŋa Kuru aŋe, ɔwa rə mərey məsas i ti kȧl təmər ŋi. 20 AŋYuda aŋ pa, A ba təren təgba tərəŋ tȧmthərukin ka kȧtəmər ȧŋseth ŋa Kuru aŋe, ɔwa munɔ mə tə gbəli kȧl təmər ŋi rə mərey məsas-i? 21 Kɛrɛ Yisɔsȧŋ ɔ fɔf ta aŋdɛr ŋɔŋ. 22 Tiyȧŋ ma ɔ kȧl yokanɛ kətɔŋ ka aŋfi-e, aŋkarande ŋɔŋ aŋ kala ȧmerȧ ma ɔ la po fɔf ȧte; ɔwa aŋ lanɛ mȧgbal ma Kuru yi ȧrim ara Yisɔs ɔ pa. 23 Ma ɔ yi ro Yerusalɛm ka amet ma kapainɛ-e, afəm agbȧthi aŋ lanɛ ka ȧŋes ŋɔŋ, maŋ nənk ɛmisali ɛyɛ ɔ po yɔ. 24 Kɛrɛ Yisɔsȧŋ kɔn kɔnɔnɛ ɔ sɛlinɛ hɛ ro ŋaŋ, ȧtesoma-e ɔ tȧrȧ afəm bɛ, 25 ɔwa ɔ yema hɛ kȧmȧ wuni o wuni ɔ gbaki ta wuni, kotȧy-e kɔn kɔnɔnɛ ɔ tȧrȧ ȧte yi rokor ka wuni kəpet.

3

1 Ɔwa wuni ka aŋFarisi ɔ yi ri, ȧŋes ŋɔŋ ŋə yi Nikodimɔs ugbəka ka aŋYuda. 2 Ɔwe ɔ der ka Yisɔs tȧtȧk, ɔ pa ro ŋɔŋ, Karmɔkɔ, sə tȧrȧ kəpa mə yi ukarmɔkɔ kəwur ka Kuru: ȧtesoma-e wuni o wuni ɔ gbəli hɛ yɔ ɛmisali ɛyɛ munɔ mə yɔ-e, thambe Kurɔŋ ɔ yi yi kɔn. 3 Yisɔs ɔ wosa, ɔ pa ro ŋɔŋ, I kanɛ mu tɛntɛnɛ, wuni ɔ gbəli hɛ nənk rȧbȧy ra Kuru, thambe a kȧl kom kɔ ɔfu. 4 Nikodimɔs ɔ pa ro ŋɔŋ, To a gbəli kom wuni bepi ɔ po bȧk-e? Ɔ gbəli sɔ wɔŋ ka akor ka ɔkara kɔŋ tə kəkal kom kɔ-i? 5 Yisɔs ɔ pa ro ŋɔŋ, Tɛntɛnɛ, i kanɛ mu, wuni ɔ gbəli hɛ wɔŋ ka rȧbȧy ra Kuru, thambe a kom kɔ rɛ mȧnt yi ɔYina. 6 Ara a kom ka madɛr mədɛr maŋ, ara a kom ka ɔYina uyina wɔŋ. 7 Te kabanɛ ȧte i kanɛ mu, Tha a kȧl kom mu ɔfu. 8 Aŋfef aŋ sɔŋ ro aŋ yema, ɔwa mə təlȧ ȧŋsɔnkɔ ŋati, kɛrɛ mə tɛ hɛ ro aŋ wur, mə tɛ hɛ ro mə aŋ kɔ-e; ya pə yi sɔ yi wuni o wuni ɔwe a kom ka ɔYina. 9 Nikodimɔs ɔ yif kɔ, To mȧtȧy ame mə gbəli yi-e? 10 Yisɔs ɔ pa ro ŋɔŋ, Munɔ mə yi ukarmɔkɔ ka aŋIsrɛl, ɔwa mə tɛ hɛ mȧtȧy ame-i? 11 Tɛntɛnɛ i kanɛ mu, Sə fɔf ȧte sə tȧrȧ, ɔwa sə gbaki ta ȧte sə po nənk; kɛrɛ nə wop hɛ aŋgbaki a su. 12 Bepi i kanɛ nu mȧtȧy ma ȧdȧru-e nə lanɛ hɛ, to mə nə gbəli lanɛ bepi i kanɛ nu mȧtȧy ma ro riana-e? 13 Wuni o wuni ɔ tha ŋat hɛ ro riyana, thambe kɔn ɔwe thor kəwur ro riyana, kɔnɔ yi ɔWan ka wuni ɔwe yi ro riyana. 14 Ɔwa mɔ mə Mosisȧŋ ɔ ŋata ȧŋbok ro wula, ya a ba sɔ tə kəŋata ɔWan ka wuni 15 kȧmȧ wuni o wuni ɔwe mə lanɛ kɔ ɔ te dinɛ, kɛrɛ ɔ sɔthɔ aŋesəm thəbana. 16 Ȧtesoma-e ya Kurɔŋ ɔ bɔthər ȧdȧru, haŋ ɔ sɔnd ɔWan kɔŋ ɔ kom gbo son, kȧmȧ wuni o wuni ɔwe lanɛ kɔ ɔ te dinɛ, kɛrɛ ɔ sɔthɔ aŋesəm thəbana. 17 kotȧy-e Kuru ɔ som hɛ ɔWan kɔŋ ka ȧdȧru tə kəthoŋkas ȧdȧru, ɔ som kɔ tə kəkisis ȧdȧru. 18 Ɔwe mə lanɛ kɔ-e ɔ sɔthɔ hɛ mətheri, kɛrɛ ɔwe te lanɛ kɔ-e, a po kɔ sɔŋ mətheri, pəkasifɛ ɔ tha lanɛ hɛ ka ȧŋes ŋa ɔWan ka Kuru ɔ kom gbo son. 19 Ɔwa matheri mi ame, kəpa amotha aŋ der ka ȧdȧru, kɛrɛ afəm aŋ bɔthər asum pəthasi amotha, ȧtesoma-e mȧyɔs maŋ mə yi mələs. 20 kotȧy-e wuni o wuni ɔwe mə yɔ ɔləs ɔ gbɛŋa ȧŋmothȧ, ɔwa ɔ de hɛ ka ȧŋmothȧ ta thani mələs mɔŋ mə ŋaibɛ. 21 Kɛrɛ ɔwe mə yɔ tȧteŋ ɔ der ka ȧŋmothȧ, kȧmȧ mȧyɔs mɔŋ mə tɔrinɛ kəpa, ɔ yɔ ma ka aŋfɔsɔ ŋa Kuru. 22 Kədarəŋ ka mȧtȧy ame, Yisɔsȧŋ yi aŋkarande ŋɔŋ aŋ der ka ȧŋthɔf ŋa ro Yudia: kɔ yi ri yi ŋaŋ, ɔwa ɔ baftays aŋfəm. 23 Yɔnȧŋ sɔ ɔ bɔ baftays ro Anɔn ro Salim rayɛr, ȧtesoma-e mȧnt məgbathi mə yi ri; ka aŋfəm aŋ der, a baftays ŋa. 24 kotȧy-e a tha bot hɛ Yɔnȧŋ ka ȧŋseth ŋa tərəŋka. 25 Ka ȧthonka aŋ təp kətɔŋ ka aŋkarande ŋa Yɔn yi uYuda ta kəgbili. 26 kaŋ der ka Yɔn, aŋ pa ro ŋɔŋ, Karmɔkɔ, kɔn ɔwe yi yi munɔŋ ro Yɔrdan mɔri, ta ɔwe mə sɔŋ məseri-e, kɔnɔ sɔ ɔ baftays, ɔwa afəm agbȧthi aŋ der ro ŋɔŋ. 27 Yɔnȧŋ ɔ wosa, ɔ pa, Wuni ɔ gbəli hɛ sɔthɔ koko thambe ɔ sɔthɔ ri kəwur ro riyana. 28 Naŋ nə yi maseri ma mi, kəpa i pa, I yi hɛ ɔKrayst, kɛrɛ a som mi rodi kɔŋ. 29 Kɔnɔ ɔwe ba ɔbɛra ufath-e kɔnɔ yi ɔruni ufath: kɛrɛ ɔyathki ka ɔruni ufath, ɔwe təmȧ kɔ rayɛr ɔwa ɔ təlȧ kɔ-e, ɔ ba məbɔnɛ məbana ta kətəl ȧrim ra ɔruni ufath: tiyȧŋ mabɔnɛ ma mi ame mə gbenthis. 30 Kɔnɔ ɔ tə bȧr yi ubana, kɛrɛ minɛŋ i ti gbəŋkɛ. 31 Kɔnɔ ɔwe wur rokɔm ɔ yi rokɔm ka bɛ: kɔnɔ ɔwe yi ka ȧdȧru ɔ yi ka ȧdȧru, ɔwa ɔ fɔf ka ȧdȧru: kɔnɔ ɔwe wur ro riyana ɔ yi rokɔm ka bɛ. 32 Ta ȧte ɔ po nənk yi ta ȧte ɔ po təl, tə mɔ seri, kɛrɛ wuni o wuni ɔ wop hɛ maseri mɔŋ. 33 Ɔwe mə wop maseri mɔŋ ɔ tɔri kəpa Kurɔŋ ɔ yi təteŋ. 34 kotȧy-e, kɔnɔ ɔwe Kuru ɔ som ɔ tə fɔf ȧsim ta Kuru: ȧtesoma-e Kurɔŋ ɔ thuntha hɛ kɔ ɔYina. 35 ƆKas ɔ bɔthər ɔWan, ɔwa ɔ po sɔŋ koko ka mȧta mɔŋ. 36 Kɔnɔ ɔwe mə lanɛ ka ɔWan ɔ ba aŋesəm thəbana: kɛrɛ wuni ɔwe mə te lanɛ ka ɔWan-e, ɔ ba hɛ kənəŋk aŋesəm; kɛrɛ rabaŋ ra Kuru rə rensa kɔ.

4

1 Ma ɔMarki ɔ tȧrȧ kəpa aŋFarisi aŋ təl kəpa Yisɔsȧŋ ɔ sɔthɔ ɔwa ɔ baftays akarande agbȧthi pəthasi Yɔnȧŋ, 2 hali ma Yisɔsȧŋ kɔn kɔnɔnɛ ɔ baftays hɛ ŋa, kɛrɛ aŋkarande ŋɔŋ gbo ŋa mə baftays aŋfəm, 3 Yisɔsȧŋ ɔ wur ro Yudia, ɔ kȧl kɔ ro Kalili. 4 Ɔwa tha gbo ɔ thas ro Samaria. 5 kɔ bek ka kȧpet ka ro Samaria ȧke a bont Sikar, kə fat ȧŋthɔf aŋa Yekɔb-əŋ ɔ sɔŋ Yosɛf-əŋ ɔwan kɔŋ. 6 Kȧləmp ka Yekɔb kə yi ri. Ma ȧŋbiyas aŋ lela Yisɔsȧŋ, ɔ yirȧ ka kȧləmp rayɛr: pə yi ka ȧŋlɔkɔ ŋa aret kəgbep. 7 Ka wuni bom ka ro Samaria ɔ der tə kəkuth: ɔwa Yisɔsȧŋ ɔ pa ro ŋɔŋ, Yer mi i mun. 8 kotȧy-e aŋkarande ŋɔŋ aŋ po kɔnɛ ro pet tə kəway yɛt ɛdi. 9 Ka ɔwuni bom ka ro Samaria ɔ pa ro ŋɔŋ, To som munɔ mun Yuda mȧ mə tholir mi kəmun, minɛ yi ubɛra ka ro Samaria-e? (kotȧy-e aŋYuda aŋ ba hɛ məmanɛ yi aŋSameriya). 10 Yisɔsȧŋ ɔ pa ro ŋɔŋ, Bepi mə tȧrȧ ȧŋboya ŋa Kuru, yi ɔwe pa ro mu, Yer mi i mun, mə tə yif kɔ naŋ, ɔwa ɔ tə sɔŋ mu ȧmȧnt ma aŋesəm. 11 Ɔbɛra ɔ pa ro ŋɔŋ, Pa, mə ba hɛ rəka rəkuthȧ, ɔwa kȧləmp kə bɔlɔŋ: reke mȧ mə sɔthɔ ȧmȧnt ma aŋesəm mati-e? 12 Munɔ mə yi uthasi Yekɔb ɔkas ka su-i, ɔwe sɔŋ su kȧləmp, kɔn kɔnɔnɛ ɔ mun ri, yi aŋwuth ŋɔŋ, yi tasɛm tɔŋ-i? 13 Ka Yisɔs ɔ pa ro ŋɔŋ, Wuni o wuni ɔwe mə mun ȧmȧnt ame-e, rəmun rə tə kȧl wop kɔ: 14 kɛrɛ wuni o wuni ɔwe mə mun ȧmȧnt ama i ti sɔŋ kɔ-e, rəmun rə wop hɛ kɔ sɔ thəbana; kɛrɛ ȧmȧnt ama i ti sɔŋ kɔ mə tə səkɛ rəfɔr ra mȧnt rokor kɔŋ, ara mə gbuthɛ ka aŋesəm thəbana. 15 Ɔbɛra ɔ pa ro ŋɔŋ, Pa, sɔŋ mi ȧmȧnt ame, kȧmȧ rəmun rə te sɔ bȧk mi, ɔwa kȧmȧ i te sɔ der ɔbɔli anɔ tə kəkuth. 16 Yisɔsȧŋ ɔ pa ro ŋɔŋ, Kɔnɛ, tela ɔwos mu, kȧmȧ mə kȧl der. 17 Ɔbɛra ɔ pa, I ba hɛ wos. Yisɔsȧŋ ɔ pa ro ŋɔŋ, Mə pa ɔlompi, I ba hɛ wos: 18 ȧtesoma-e mə po ba awos tamath: ɔwa ɔwuni ɔwe mə ba ka-ake ɔ yi hɛ ɔwos mu: ka ȧte mə fɔf tȧteŋ. 19 Ɔbɛra ɔ pa ro ŋɔŋ, Pa, i nənk kəpa mə yi unabi. 20 Aŋkas a su aŋ bȧtho ka kateŋ ake; kɛrɛ naŋ nə pa afəm aŋ mar bȧtho ro Yerusalɛm. 21 Yisɔsȧŋ ɔ pa ro ŋɔŋ, Bithaŋ, lanɛ mi, ȧŋlɔkɔ aŋ tə der, ka aŋa mə nə te bȧtho ɔKas ka kateŋ ake, thalɔm ro Yerusalɛm. 22 Naŋ nə bȧtho ara nə te tȧrȧ: saŋ sə bȧtho ara sə tȧrȧ, ȧtesoma-e kəkisi kə wur ka aŋYuda. 23 Kɛrɛ ȧŋlɔkɔ aŋ tə der, ɔwa aŋ yi thɔŋ ka-ake, ma afəm aŋa mə bȧtho tȧteŋ aŋ tə bȧtho ɔKas rə ȧmerȧ yi rə tȧteŋ: kotȧy-e ɔKas ɔ fela ȧŋbȧtho awunɔŋ. 24 Kurɔŋ ɔ yi ɔYina: ɔwa aŋfəm aŋa mə bȧtho kɔ aŋ ba kəbatho kɔ rə ȧmerȧ yi rə təteŋ. 25 Ɔbɛra ɔ pa ro ŋɔŋ, I tȧrȧ kəpa Mɛsayaŋ ɔ tə der, ɔwe a bont Krayst; bepi ɔ po der ɔ tə kanɛ su mȧtȧy bɛ. 26 Yisɔsȧŋ ɔ pa ro ŋɔŋ, Minɛ mə fɔfȧnɛ mu, minɛŋ. 27 Ȧŋlɔkɔ ŋati aŋkarande ŋɔŋ aŋ der, kaŋ kabanɛ mɔ mɔ fɔfȧnɛ ɔwuni bom: kɛrɛ wuni o wuni ɔ yif hɛ, Ko mȧ mə thɛns-e, thalɔm, kɔyɛŋ mȧ mə fɔfȧnɛ kɔ-e? 28 Ka ɔbɛra ɔ tey ȧŋbɔl akutha ŋɔŋ, ɔ kɔnɛ ro pet, ɔ pa ka aŋfəm, 29 Der nu kəli wan duni ɔwe kanɛ mi mȧtȧy bɛ ama i po yɔ-e, ɔKrayst kɔn tha ɔwe-i? 30 Aŋfəm aŋ wur ro pet, aŋ der ro ŋɔŋ. 31 Ka kətɔŋ kati, aŋkarande ŋɔŋ aŋ nɛmthɛnɛ kɔ, aŋ pa, Karmɔkɔ di. 32 Kɛrɛ ɔ pa ro ŋaŋ, I ba ra rədi tə kədi ara nə te tȧrȧ. 33 Ka aŋkarande aŋ yifəthanɛ, Wuni ɔ kȧrȧ kɔ rəka tə kədi ba? 34 Yisɔsȧŋ ɔ pa ro ŋaŋ, Ɛdi ɛ mi ɛ yi tə kəyɔ mȧselɔ ma ɔwe som mi, yi tə kəpons mapanth mɔŋ. 35 Nə pa hɛ, Pə tiyȧ ras yof yanlɛ yeŋka karɔk kə bek-i? Kəla, i kanɛ nu, Lȧkthi ɛfɔr ɛ nu, ɔwa kəli atɔr; kotȧy-e tə po thɔ lɔl tə kərɔk. 36 Kɔnɔ ɔwe mə rɔk-e ɔ sɔthɔ ȧŋrȧm, ɔwa ɔ thoŋkla məkomi ta aŋesəm thəbana: kȧmȧ kɔnɔ ɔwe mə sak yi kɔnɔ ɔwe mə rɔk aŋ ba məbɔnɛ kətəma win. 37 Di kati aŋ fɔf tȧteŋ aŋa pa, Wuni kin ɔ sak, kɛrɛ ulɔm ɔ rɔk. 38 I som nu tə kərɔk ro nə te yɔ məpanth: afəm alɔm aŋ yɔ məpanth ɔwa naŋ nə wɔŋ ka mapanth ma ŋaŋ. 39 Ka aSamariya agbȧthi ka kȧpet kati aŋ lanɛ Yisɔsȧŋ salata tapa ta ɔbɛra, ma ɔ pa, Ɔ kanɛ mi mȧtȧy bɛ ama i la yɔ. 40 Ɔwa ma aŋSameriya aŋ der ro ŋɔŋ, aŋ nɛmthɛnɛ kɔ tə kəyira ro ŋaŋ, kɔ yirȧ ri mərey mȧrəŋ. 41 Ɔwa afəm alɔm agbȧthi aŋ lanɛ salata ȧsim tɔŋ gbeŋ; 42 aŋ pa ka ɔbɛra, Ka ake sə lanɛ, pə yi hɛ salata tapa ta mu; kotȧy-e saŋ sə po təlȧ kɔ, ɔwa sə tȧrȧ kəpa təteŋ ɔwe ɔ yi ɔKrayst ɔKisis ka ȧdȧru. 43 Kədarəŋ ka mərey mȧrəŋ Yisɔsȧŋ ɔ wur ri ɔ kɔnɛ ro Kalili. 44 kotȧy-e Yisɔsȧŋ kɔn kɔnɔnɛ ɔ gbaki kəpa unabi ɔ ba hɛ yiki ka ȧŋthɔf ŋɔŋ. 45 Ɔwa ma ɔ bek ro Kalili-e, aŋKalili aŋ selənɛ kɔ, maŋ po nənk mȧtȧy bɛ ama ɔ yɔ ro Yerusalɛm ka amet, kotȧy-e ŋa sɔ aŋ kɔ ka amet. 46 Ka Yisɔsȧŋ ɔ der ro Kena ake ro Kalili, ro ɔ po səki ȧmȧnt məwain. Ɔwa wan uruni ka uyola ulɔm, ɔ tu ro Kepaniyɔm. 47 Ma ɔ təl kəpa Yisɔsȧŋ ɔ wur ro Yudia ɔ der ro Kalili, ɔ kɔ ro ŋɔŋ, ɔ nɛmthɛnɛ kȧmȧ ɔ kɔ yenkəs ɔwan kɔŋ uruni: ȧtesoma-e ɔ təmȧ tə kəfi. 48 Yisɔsȧŋ ɔ pa ro ŋɔŋ, Thambe mə nənk ɛmisali yi mȧtȧy məkabanɛ, mə selɔ hɛ tə kəlanɛ. 49 Ɔyola ɔ pa ro ŋɔŋ, Pa, der yeŋka ɔwan kȧmi ɔ fi. 50 Yisɔsȧŋ ɔ pa ro ŋɔŋ, Kɔnɛ, ɔwan ka mu ɔ kəli. Ɔwa ɔ lanɛ ȧrim ara Yisɔs ɔ kanɛ kɔ, kɔ kɔnɛ. 51 Ma ɔ bɔ kɔnɛ ɛbɔy yɔŋ aŋ gbanɛ kɔ, aŋ kanɛ kɔ, Ɔwan ka mu ɔ kəli. 52 kɔ yif ŋa ta ȧŋlɔkɔ pə təp kəfisa kɔ. Aŋ pa ro ŋɔŋ, Dis ka ȧŋlɔkɔ aŋa bekȧ tȧmthədɛrəŋ ka kagbat ka aŋgbeleŋ, madɛr məgbipanɛ mə ter kɔ. 53 Ka ɔkas ɔ tȧrȧ kəpa ŋiəŋ gbeŋ ȧŋlɔkɔ aŋa Yisɔsȧŋ ɔ pa ro ŋɔŋ, Ɔwan ka mu ɔ kəli; ɔwa kɔnɔŋ yi kabɔr kɔŋ bɛ aŋ lanɛ. 54 Aŋe ŋa bekȧ yɛrəŋ ka ɛmisali ɛyɛ Yisɔsȧŋ ɔ yɔ, ma ɔ wur ro Yudia tə kəkɔ ro Kalili.

5

1 Kədarəŋ ka mȧtȧy ame met ma aŋYuda mə fumpɔ: ka Yisɔs ɔ kɔnɛ ro Yerusalɛm. 2 Ɔwa abunth aŋ yi ro Yerusalɛm aŋa mə a bont Bɛthɛsda ka kaHibru, aŋ ba ɛgbənthəŋ tamath. Ambunth aŋe aŋ fȧtȧnɛ ka ɔdɛr ro ma thila təlɔmɛ. 3 Ka ɛgbənthəŋ ɛye-e, afəm agbȧthi aŋa yi atuy aŋ fənthȧ ri, afith-o, atətkɛ-o, agbɛba-o, aŋ kar kȧborȧ borȧ ka ȧmȧnt. 4 kotȧy-e alɔkɔ alɔm wurɔ ɔ tə thor ka ȧŋbunth ɔ bora bora ȧmȧnt: ɔwa wuni o wuni ɔwe mə mɔtha wɔŋ ka ȧmȧnt-e kədarəŋ ka a po bora bora ma-e, ɔ sɔthɔ kəyeŋk mədɛr. 5 Ka ulaŋgba ulɔm ɔ yi ri ɔwe ba ratu ta təren kəgba tɔfɔt tamthərɛsas. 6 Ma Yisɔsȧŋ ɔ nənk kɔ ɔ fənthȧ ri-e, ɔwa ɔ tȧrȧ kəpa ɔwoni thɔŋ ɔ yi yaŋ-e, ɔ pa ro ŋɔŋ, Mə yema a yenkəs mu-i? 7 Ka ɔboma ɔ pa, Pa, i ba hɛ wuni ɔwe mə bot mi ka ȧŋbunth bepi a bora bora ȧmȧnt: kɛrɛ ma i yi ka kader-e, ulɔm ɔ mɔtha mi ri thor. 8 Yisɔsȧŋ ɔ pa ro ŋɔŋ, Yokanɛ, gbasi kafənt ka mu mə kɔth. 9 Ka ɔlɛmp wati ɔlaŋgba ɔ sɔthɔ kəyeŋk mədɛr, ɔ gbasi kafənt kɔŋ, ɔ kɔth. Aŋrey ŋati aŋ yi aŋsabath. 10 Tiyȧŋ aŋYuda aŋ pa ka ɔlaŋgba ɔwe a yenkəs, Pə lomp hɛ kȧmȧ mə kera kafənt ka mu ka aŋsabath. 11 Ɔ pa ro ŋaŋ, Kɔnɔ ɔwe yenkəs mi-e, ɔ pa ro mi, Gbasi kafənt ka mu, mə kɔth. 12 kaŋ yif kɔ, Kanɛ yi ɔwuni ɔwe pa ro mu, Gbasi kafənt ka mu, mə kɔth-e? 13 Kɛrɛ ɔlaŋgba ɔwe a yenkəs ɔ tɛ hɛ kɔ; kotȧy-e Yisɔsȧŋ ɔ wur ri, ȧtesoma-e afəm agbȧthi aŋ yi ka ɔdɛr wati. 14 Kədarəŋ kati ma Yisɔsȧŋ ɔ bəp ɔlaŋgba ka ȧŋseth ŋa Kuru, ɔ pa ro ŋɔŋ, Kəla a po mu yenkəs: te sɔ yɔ ahakɛ, thani tȧy tələs təthasi ȧte tə tə wop mu. 15 Ɔlaŋgba ɔ kɔnɛ, ɔ kanɛ aŋYuda kəpa Yisɔsȧŋ kɔnɔ po yenkəs kɔ. 16 Ta ȧtȧy ȧte aŋYuda aŋ sɔmpa Yisɔsȧŋ, pəkasifɛ ɔ po yɔ mȧtȧy ame ka aŋsabath. 17 Kɛrɛ Yisɔsȧŋ ɔ pa ro ŋaŋ, ƆKas kȧmi ɔ yɔ məpanth haŋ ka-ake, ɔwa minɛ sɔ i yɔ məpanth. 18 Tiyȧŋ aŋYuda aŋ bȧr gbo thɛns tə kədif kɔ, pəkasifɛ pə yi hɛ gbo ɔ ləsər aŋsabath, kɛrɛ ma ɔ pa sɔ Kurɔŋ ɔ yi ɔKas kɔŋ gbeŋ-e, pə yi mɔ ɔ thunthəranɛ Kuru. 19 Yisɔsȧŋ ɔ pa ro ŋaŋ, Tɛntɛnɛ i kanɛ nu, ɔWan ɔ gbəli hɛ yɔ tȧy o tȧy ka aŋfɔsɔ ŋɔŋ, ɔ gbəli gbo yɔ ȧte ɔ nənk ɔKas ɔ yɔ: kotȧy-e mȧtȧy ama ɔ yɔ-e, ma ɔWan mɔ yɔ sɔ, 20 Ȧtesoma-e ɔKas ɔ bɔthər ɔWan, ɔ tɔri kɔ mȧtȧy bɛ ama kɔnɔ ɔ yɔ: ɔwa ɔ tə tɔri kɔ məpanth məbana məthasi ame, kȧmȧ nə kabanɛ. 21 Mɔ mə ɔKas ɔ yokas aŋfi, dɛ ɔ kəlis ŋa-e, yaŋ sɔ ɔWan ɔ kəlis ɔwe ɔ yema. 22 ƆKas ɔ thonkas hɛ wuni o wuni, kɛrɛ ɔ po sɔŋ kathoŋkas bɛ ka ɔWan: 23 kȧmȧ afəm bɛ aŋ yikis ɔWan mɔ mə aŋ yikis ɔKas. Kɔnɔ ɔwe mə te yikis ɔWan, ɔ yikis hɛ ɔKas ɔwe som kɔ. 24 Tɛntɛnɛ i kanɛ nu, Kɔnɔ ɔwe mə təl ȧrim ra mi, ɔwa ɔ lanɛ ɔwe som mi-e, ɔ ba aŋesəm thəbana, ɔ ba hɛ tə kəsɔthɔ mətheri; kɛrɛ ɔ po thas rəfi kəkɔ ka aŋesəm. 25 I kanɛ nu tɛntɛnɛ, Ȧŋlɔkɔ aŋ tə der, ɔwa aŋ yi thɔŋ ka-ake, ma aŋfi aŋ tə təl ȧrim ra ɔWan ka Kuru; ɔwa ŋaŋ aŋa mə təl aŋ tə kəli. 26 kotȧy-e mɔ mə ɔKas ɔ ba aŋesəm ka kɔn kɔnɔnɛ, yaŋ sɔ ɔ po sɔŋ ɔWan kȧmȧ kɔnɔ sɔ ɔ ba aŋesəm ka kɔn kɔnɔnɛ; 27 kɔ po sɔŋ kɔ afɔsɔ tə kəthoŋkas afəm sɔ, pəkasifɛ ɔ yi ɔWan ka wuni. 28 Te nu kabanɛ ta ȧte; kotȧy-e ȧŋlɔkɔ aŋ tə der, ma aŋfi sɛŋk aŋa yi ka taboma aŋ tə təl ȧrim rɔŋ, 29 ɔwa aŋ tə wur ri, ŋaŋ aŋa po yɔ ɔfinɔ, aŋ tə yokanɛ ka aŋesəm, ɔwa ŋaŋ aŋa po yɔ ɔləs, aŋ tə yokanɛ ka mətheri. 30 Minɛŋ, i gbəli hɛ yɔ tȧy o tȧy ka aŋfɔsɔ a mi; mɔ mə i təl, ya mə i thonkas; ɔwa mathoŋkas ma mi mə yi məlompi; pəkasifɛ i thɛns hɛ mȧselɔ ma mi, kɛrɛ i thɛns gbo mȧselɔ ma ɔKas ɔwe som mi. 31 Bepi i gbaki ta min minɛnɛ, aŋgbaki a mi aŋ yi hɛ tȧteŋ. 32 Ulɔm ɔ yi ɔwe mə gbaki ta ȧtȧ mi, ɔwa i tȧrȧ kəpa aŋgbaki aŋa mɔ gbaki ta ȧtȧ mi aŋ yi tȧteŋ. 33 Nə som ka Yɔn, ɔwa ɔ seri ta tȧteŋ. 34 Kɛrɛ aŋgbaki aŋa i wop aŋ wur hɛ ka wuni kəpet; kɛrɛ i fɔf mȧtȧy ame kȧmȧ nə gbəli kisi. 35 Kɔnɔ yi amotha aŋa gbɛntha finɔ, ɔwa ta alɔkɔ agbut nə selɔ tə kəyasanɛ yi məbɔnɛ ka ȧŋmothȧ ŋɔŋ. 36 Kɛrɛ i ba agbaki aŋa yi abana pəthas, aŋgbaki ŋa Yɔn; kotȧy-e mapanth ama ɔKas ɔ sɔŋ mi kȧmȧ i pons ma, mapanth mati gbeŋ ama i yɔ, mə seri ta ȧtȧ mi, kəpa ɔKas ɔ po som mi. 37 Ka ɔKas kɔn kɔnɔnɛ, ɔwe som mi ɔ po gbaki ta ȧtȧ mi. Naŋ nə tha təlȧ hɛ ȧrim rɔŋ hali, nə tha nənk hɛ mȧbȧlȧnɛ mɔŋ. 38 Ɔwa ȧrim rɔŋ rə tiyȧ hɛ ka ɛmerȧ ɛ nu, kotȧy-e nə selɔ hɛ tə kəlanɛ kɔnɔ ɔwe ɔ po som. 39 Nə thɛns ka mȧgbal, pəkasifɛ nə nanɛ nə tə sɔthɔ ri aŋesəm thəbana; ɔwa mȧgbal ame mȧ mə sɔŋ məseri ta ȧtȧ mi. 40 Kɛrɛ nə selɔ hɛ der ro mi, kȧmȧ nə sɔthɔ aŋesəm. 41 I wop hɛ yiki kəwur ka wuni kəpet. 42 Kɛrɛ i tȧrȧ nu, kəpa nə ba hɛ mabɔthər ma Kuru ka ɛmerȧ ɛ nu. 43 I der ka ȧŋes ŋa ɔKas kȧmi, kɛrɛ nə malanɛ hɛ mi; bepi wuni lɔm ɔ der ka ȧŋes ŋa kɔn kɔnɔnɛ, nə tə malanɛ kɔ. 44 To mə nə gbəli lanɛ-e, ma mə nə sɔthɔ ayiki wuni kin ka ulɔm-e, kɛrɛ nə thɛns hɛ aŋyiki aŋa wur ka Kuru son-e? 45 Te nu nanɛ kəpa i ti gbanthir nu ka ɔKas; ukin ɔ yi ri ɔwe mə gbanthir nu, Mosisȧŋ kɔnɔŋ, ɔwe nə po sɛlinɛ. 46 kotȧy-e bepi nə po lanɛ Mosisȧŋ-e, nə tə lanɛ mi; ȧtesoma-e ɔ gbal ta ȧtȧ mi. 47 Kɛrɛ bepi nə lanɛ hɛ mȧgbal mɔŋ-e, to mə nə gbəli lanɛ ȧsim ta mi-e?

6

1 Kədarəŋ ka mȧtȧy ame-e, Yisɔsȧŋ ɔ fəsi kȧbȧŋ ka Kalili, ȧke yi kȧbȧŋ ka Tiberias. 2 Ka runiya rəbana rə tȧŋ kɔ, ȧtesoma-e aŋ nənk ɛmisali ɛyɛ ɔ yɔ ka aŋfəm atuy. 3 Ka Yisɔsȧŋ ɔ gbep ka kəteŋ, ɔ yirȧ ri yi aŋkarande ŋɔŋ. 4 Ka amet ma kapainɛ ma aŋYuda mə fat. 5 Ma Yisɔsȧŋ ɔ nənk kəpa runiya rəbana rə der ro ŋɔŋ-e, ɔ pa ka Filip, Reke mə sə wai təbo kȧmȧ aŋe aŋ di-e? 6 Ɔ pa ȧte kȧmȧ ɔ mɛm kɔ, kotȧy-e kɔn kɔnɔnɛ tȧrȧ ȧte ɔ ba tə kəyɔ. 7 Filipȧŋ ɔ pa, Təbo ta mɔlɔ ma ɛpɔn tȧmthədɛrəŋ tə bek hɛ ŋa, kȧmȧ wuni o wuni ɔ sɔthɔ kəlɔl. 8 Andrɔŋ, ukarande kɔŋ ukin, wɔnt ka Saymɔn Pita, ɔ pa ro ŋɔŋ, 9 Wath runi ɔ yi rɛ nɔ, ɔ ba təbo təbarli tamath, yi ɛlop ŋarəŋ: kɛrɛ to ɛye ɛ yi ta aŋfəm agbȧthi aŋe-e? 10 Yisɔsȧŋ ɔ pa, Yɔ aŋfəm aŋ yirȧ. Ɔwa kereŋ kəgbȧthi kə yi ka ɔdɛr wati. Ka aŋfəm aruni aŋ yirȧ, mɔlɔ ma afəm ɛwul tamath. 11 Ka Yisɔsȧŋ ɔ gbasi tabo; ma ɔ po muti məmə-e, ɔ sɔŋ ti ka aŋkarande, ka aŋkarande aŋ yerəs ti ka ŋaŋ aŋa yirȧ yirȧ; ya a yerəs ɛlop to aŋ yema bɛ. 12 Maŋ po namra-e, ɔ pa ka aŋkarande ŋɔŋ, gbasi ɛyɛ tianɛ kȧmȧ rəka o rəka rə te dinɛ. 13 kaŋ gbas gbas ti, ɔwa aŋ lasər təbəlai tɔfɔt tərəŋ yi ɛbɛm ya tabo təbarli tamath ɛyɛ tianɛ maŋ po di. 14 Tiyȧŋ ma aŋfəm aŋ nənk ȧŋmisali aŋa ɔ yɔ-e, aŋ pa, Tɛntɛnɛ ɔwe ɔ yi ɔnȧbi ɔwe ba kəder ka ȧdȧru. 15 Ma Yisɔsȧŋ ɔ nənk kəpa aŋ yema re gbasi kɔ rə afɔsɔ, tə kəpɔlɔ kɔ ubai-e, ɔ wur ri ɔ gbep ka kateŋ kɔn son. 16 Ma rȧfɔy rə bek-e, aŋkarande ŋɔŋ aŋ kɔ ro baŋ; 17 kaŋ bȧkȧ ro bil, kaŋ fəsi tə kəkɔ ro Kepaniyɔm. Ka pə biyȧ thɔŋ, ɔwa Yisɔsȧŋ ɔ tha der hɛ ro ŋaŋ. 18 Ɔwa kȧbȧŋ kə bansȧ salata aŋfef abȧki aŋa sɔŋ. 19 Maŋ po ŋas mɔlɔ ma ɛmail ɛsas thalɔm ɛmail yanlɛ, aŋ nənk Yisɔsȧŋ ɔ kɔth ka kȧbȧŋ rokɔm, ɔ tə fatər ȧŋbil: kaŋ nesa. 20 Kɛrɛ ɔ pa ro ŋaŋ, Minɛŋ; te nu nesa. 21 kaŋ selɔ tɛn tə kəwɔŋa kɔ ka ȧŋbil; ɔwa ka ɔlɛmp wati ȧŋbil aŋ sɔ ro aŋ yema kɔ. 22 Ka ȧŋrey alɔm-e, aŋfəm aŋa tiyȧ ka kȧbȧŋ romɔri aŋ nənk kəpa abil alɔm aŋ yi hɛ ri, thambe aŋa ro aŋkarande ŋɔŋ aŋ po bȧkȧ, ɔwa aŋ tȧrȧ kəpa Yisɔsȧŋ ɔ wɔŋ hɛ yi aŋkarande ŋɔŋ, kɛrɛ ŋaŋ aŋ kɔnɛ ŋa son, 23 (kɛrɛ təbil təlɔl tə wur ro Tiberias ka ɔdɛr ro aŋ di kabo-e, kədarəŋ ka ma ɔMarki ɔ muti mɔmɔ). 24 Ɔwa ma aŋfəm aŋ nənk kəpa Yisɔs ɔ yi hɛ ri, thalɔm aŋkarande ŋɔŋ, ŋaŋ sɔ aŋ bȧkȧ ka təbil aŋ der ro Kepaniyɔm, tə kəthɛns Yisɔsȧŋ. 25 Maŋ bəp kɔ ro baŋ mɔri-e, aŋ pa ro ŋɔŋ, Karmɔkɔ, alɔkɔ areke mə der nɔ-e? 26 Yisɔsȧŋ ɔ pa ro ŋaŋ, Tɛntɛnɛ, nə thɛns hɛ mi pəkasifɛ nə nənk ɛmisali, kɛrɛ ta ma nə di tabo, nə namra. 27 Te thɔrɔ ta adarədi ara mə dinɛ, kɛrɛ thɔrɔ ta ȧdarədi ara mə tiyȧ haŋ ka aŋesəm thəbana, ara ɔWan ka wuni ɔ tə sɔŋ nu: kotȧy-e kɔnɔ Kuru ɔKas ɔ po mathlɛ. 28 kaŋ pa ro ŋɔŋ, To mə sə yɔ-e, kȧmȧ sə yɔ mapanth ma Kuru-e? 29 Yisɔsȧŋ ɔ pa ro ŋaŋ, Ȧŋpanth ŋa Kuru ŋi aŋe, kȧmȧ nə lanɛ kɔ ɔwe ɔ po som. 30 Tiyȧŋ aŋ pa ro ŋɔŋ, Ko amisali mȧ mə tɔri su, kȧmȧ sə nənk, ɔwa sə lanɛ mu-e? Ko mȧ mə yɔ-e? 31 Aŋkas a su aŋ di tamana ro wula: mɔ mə a gbal kəpa, Ɔ sɔŋ ŋa kəbo kəwur ro riyana tə kədi. 32 Ka Yisɔsȧŋ ɔ pa ro ŋaŋ, I kanɛ nu tɛntɛnɛ, pə yi hɛ Mosisȧŋ ɔwe sɔŋ nu kəbo kəwur ro riyana; kɛrɛ ɔKas kȧmi ɔ sɔŋ nu kabo ka tȧteŋ kəwur ro riyana. 33 Ȧtesoma-e kabo ka Kuru kə yi kɔn ɔwe wur ro riyana, ɔwa kə sɔŋ aŋesəm ka ȧdȧru. 34 kaŋ pa ro ŋɔŋ, Pa, sɔŋ su kabo ake alɔkɔ o lɔkɔ. 35 Yisɔsȧŋ ɔ pa ro ŋaŋ, Minɛ yi kabo ka aŋesəm: ɔwe mə der ro mi dor rə ba hɛ kəwop kɔ thəbana: ɔwa ɔwe mə lanɛ mi rəmun rə bȧk hɛ kɔ sɔ. 36 Kɛrɛ i kanɛ nu, Nə po mi nənk, kɛrɛ halisa nə lanɛ hɛ. 37 Ŋaŋ bɛ aŋa ɔKas ɔ sɔŋ mi aŋ tə der ro mi; ɔwa kɔnɔ ɔwe mə der ro mi i bȧl hɛ kɔ rokaŋ hali. 38 Ȧtesoma-e i po thor kəwur ro riyana, pə yi hɛ tə kəyɔ mȧselɔ ma mi gbeŋ, kɛrɛ tə kəyɔ mȧselɔ ma ɔwe som mi. 39 Ɔwa mȧselɔ ma ɔKas ɔwe som mi mi ame, kəpa i te dim hali ukin ka ŋa bɛ aŋa ɔ po sɔŋ mi, kɛrɛ kȧmȧ i yokas ŋa ka ȧŋrey aləpsɔ. 40 kotȧy-e mȧselɔ ma ɔwe som mi mi ame, kəpa wuni o wuni ɔwe mə nənk ɔWan, ɔwa ɔ lanɛ kɔ, ɔ tə sɔthɔ aŋesəm thəbana, ɔwa i ti yokas kɔ ka ȧŋrey aləpsɔ. 41 Ka aŋYuda aŋ fɔfəthanɛ ta atɔŋ, pəkasifɛ ɔ pa, Minɛ yi kabo ȧke wur ro riyana. 42 kaŋ pa, Yisɔsȧŋ kɔn tha ɔwe, ɔwan ka Yosɛf-əŋ, ɔkas kɔŋ yi ɔkara kɔŋ sə tara-e, to som mɔ pa ka-ake, Minɛŋ i wur ro riana-e? 43 Tiyȧŋ Yisɔsȧŋ ɔ pa ro ŋaŋ, Te nu fɔfəthanɛ. 44 Wuni o wuni ɔ gbəli hɛ der ro mi, thambe ɔKas ɔwe som mi ɔ liŋ kɔ; ɔwa minɛŋ i ti yokas kɔ ka ȧŋrey aləpsɔ. 45 A po gbal ka mȧgbal ma Aŋnȧbi kəpa, Kurɔŋ ɔ tə thəksa ŋa bɛ. Wuni o wuni ɔwe po təlȧ ɔKas, ɔwa ɔ thəkəs ro ŋɔŋ, ɔ tə der ro mi. 46 Pə yi hɛ kəpa wuni o wuni ɔ po nənk ɔKas, thambe kɔnɔ ɔwe wur ka Kuru, kɔnɔ ɔ po nənk ɔKas. 47 I kanɛ nu tɛntɛnɛ, Ɔwe lanɛ mi ɔ ba aŋesəm thəbana. 48 Minɛ yi kabo ka aŋesəm. 49 Aŋkas a nu aŋ po di tamana ro wula, ɔwa aŋ po fi. 50 Ake ka yi kabo ȧke wur ro riyana, ȧke be wuni ɔ di ki, ɔ ba hɛ kəfi. 51 Minɛ yi kabo kəkəli ȧke wur ro riyana; bepi wuni o wuni ɔ di kabo ake, ɔ tə kəli thəbana: ɔwa kabo ȧke mə i sɔŋ kə yi aŋdɛr a mi, ta aŋesəm ŋa ȧdȧru. 52 Tiyȧŋ aŋYuda aŋ gbal kətɔŋ ka ŋaŋ, aŋ pa, To ɔwuni ɔwe ɔ gbəli sɔŋ su aŋdɛr ŋɔŋ tə kədi-e? 53 Ka Yisɔsȧŋ ɔ pa ro ŋaŋ, I kanɛ nu tɛntɛnɛ, Thambe nə di aŋdɛr ŋa ɔWan ka wuni, ɔwa nə mun mȧtir mɔŋ-e, nə ba hɛ aŋesəm rokor ka nu. 54 Kɔnɔ ɔwe mə di aŋdɛr a mi, ɔwa ɔ mun mȧtir ma mi, ɔ ba aŋesəm thəbana, ɔwa i ti yokas kɔ ka ȧŋrey aləpsɔ. 55 kotȧy-e aŋdɛr a mi aŋ yi da rədi tɛntɛnɛ, ɔwa mȧtir ma mi mə yi da rəmun tɛntɛnɛ. 56 Ɔwe mə di aŋdɛr a mi, ɔwa ɔwe mə mun mȧtir ma mi, ɔ tiyȧ rokor kȧmi, ɔwa minɛŋ i ti tiyȧ rokor kɔŋ. 57 Mɔ mə ɔKas ukəli ɔ som mi, ɔwa i ŋesəm salata ɔKas, ya pə yi sɔ kɔn ɔwe mə di mi, kɔnɔ sɔ ɔ tə ŋesəm salata mi. 58 Kabo ȧke wur ro riyana ki ake: kə yi hɛ mɔ ȧke aŋkas a nu aŋ di, ɔwa aŋ fi: ɔwe mə di kabo ake ɔ tə ŋesəm thəbana. 59 Mȧtȧy ame Yisɔsȧŋ ɔ fɔf ka ȧŋseth agbanɛ, mɔ mɔ thəksa ro Kepaniyɔm. 60 Tiyȧŋ aŋkarande ŋɔŋ agbȧthi, maŋ təl ȧte, aŋ pa, Ȧŋpa aŋe a bȧk mədɛr, kanɛ gbəli sɔthnɛ ŋi-e? 61 Ɔwa ma Yisɔsȧŋ ɔ tȧrȧ ka ȧŋmerȧ ŋɔŋ kəpa aŋkarande ŋɔŋ aŋ fɔfəthanɛ ta ti-e, ɔ pa ro ŋaŋ, Ȧte tə yɔ nu nə pənthbəla-i? 62 To mə pə yi bepi nə nənk ɔWan ka wuni ɔ ŋat ka ɔdɛr ro ɔ la yi thəpaŋ-e? 63 Aŋyina kɔnɔ mə sɔŋ aŋesəm; madɛr mə yi hɛ koko: ȧsim ȧte i po kanɛ nu, tə yi ayina, yi ŋesəm. 64 Kɛrɛ alɔm kətɔŋ ka nu aŋ lanɛ hɛ. Kotȧy-e Yisɔsȧŋ ɔ tȧrȧ kȧbi ka katəp ŋaŋ aŋa te lanɛ, ɔwa ɔwe mə sɔnd kɔ. 65 kɔ pa, Ta ȧte i po kanɛ nu, wuni o wuni ɔ gbəli hɛ der ro mi, thambe ɔKas ɔ lemnɛ ti. 66 Ka ȧŋlɔkɔ ŋati aŋkarande ŋa Yisɔs agbȧthi aŋ wur ro ŋɔŋ, aŋ kɔth hɛ sɔ yi kɔnɔŋ. 67 Ka Yisɔsȧŋ ɔ pa ka aŋtɔfɔt ŋarəŋ, Nia sɔ nə tə kɔnɛ-i? 68 Saymɔn Pita ɔ wosa, ɔ pa, Pa ka kanɛ mə sə kɔ-e? Munɔ mə ba ȧsim ta aŋesəm thəbana. 69 Ɔwa sə po lanɛ ɔwa sə tȧrȧ kəpa munɔŋ mə yi ɔSəm ka Kuru. 70 Yisɔsȧŋ ɔ pa ro ŋaŋ, Minɛŋ i thith hɛ nu tɔfɔt ŋarəŋ, ɔwa ukin ka nu ɔ ba Sethani-i? 71 Ka-ake ɔ fɔf ta Yudas Iskariyɔt ɔwan ka Saymɔn: ȧtesoma-e, kɔnɔ yi ɔwe mə sɔnd kɔ, ɔ yi ukin ka antɔfɔt ŋarəŋ.

7

1 Kədarəŋ ka mȧtȧy ame-e, Yisɔsȧŋ ɔ kɔth kɔth ro Kalili; ȧtesoma-e ɔ yema hɛ kɔth kɔth ro Yudia, pəkasifɛ aŋYuda aŋ thɛns tə kədif kɔ. 2 Ka amet ma aŋYuda, amet ma ɛgbɔm mə fat. 3 Tiyȧŋ aŋwɔnt aruni ŋa Yisɔs aŋ pa ro ŋɔŋ, Wur nɔ, ɔwa kɔnɛ ro Yudia, kȧmȧ aŋkarande a mu sɔ aŋ gbəli nənk mȧyɔs ama mə yɔ-e. 4 kotȧy-e wuni o wuni ɔ yɔ hɛ tȧy ro maŋknɛ, ma kɔn kɔnɔnɛ ɔ yema kȧmȧ a tȧrȧ kɔ gbafəth. Bepi mə yɔ mȧtȧy ame, tɔrinɛ ka ȧdȧru. 5 Ȧtesoma-e hali aŋwɔnt ŋɔŋ aruni aŋ lanɛ hɛ kɔ. 6 Ka Yisɔsȧŋ ɔ pa ro ŋaŋ, Ȧŋlɔkɔ a mi aŋ tha bek hɛ, kɛrɛ ȧŋlɔkɔ a nu aŋ yi abɛnɛnɛ lɔkɔ o lɔkɔ. 7 Raru rə gbəli hɛ gbɛŋa nu; kɛrɛ rə gbɛŋa mi, pəkasifɛ i gbaki ta ti kəpa mȧyɔs mati mə yi mələs. 8 Kɔnɛ nu ka amet; minɛŋ i tha kɔ hɛ ka-ake, ȧtesoma-e ȧŋlɔkɔ a mi aŋ tha lasər hɛ. 9 Ma ɔ po pa ȧte ro ŋaŋ ɔ yirȧ ras ro Kalili. 10 Kɛrɛ ma aŋwɔnt ŋɔŋ aruni aŋ po kɔnɛ ka amet-e, kɔnɔŋ sɔ ɔ kɔnɛ pə yi hɛ gbafəth, kɛrɛ pə yi gbo sɔy. 11 Ka aŋYuda aŋ thɛns kɔ ka amet, aŋ pa, Kɔn-a? 12 Ka ȧsuniya aŋ fɔfəthanɛ ɔgbȧthi ta atɔŋ: alɔm aŋ pa, Ɔ yi wuni finɔ; alɔm aŋ pa, Pə yi hɛ yi, ɔ pəŋis gbo afəm. 13 Kɛrɛ aŋfəm aŋ fɔf hɛ gbafəth ta atɔŋ ta rənes ra aŋYuda-e. 14 Kɛrɛ ma amet mə bek ratɔŋ-e, Yisɔsȧŋ ɔ kɔnɛ ka ȧŋseth ŋa Kuru, ɔ thəksa ŋa. 15 Ka aŋYuda aŋ kabanɛ, aŋ pa, To ɔwuni ɔwe ɔ sɔthɔ kətara, kədarəŋ kɔ kɔ hɛ rə kəkaraŋ-e? 16 Yisɔsȧŋ ɔ pa ro ŋaŋ, Kathəksa kȧmi min tha ba ki, kɛrɛ kə wur ka kɔnɔ ɔwe som mi. 17 Bepi wuni o wuni ɔ selɔ tə kəyɔ mȧselɔ mɔŋ-e, ɔ tə tȧrȧ ta kathəksa, bepi kə wur ka Kuru, thalɔm bepi i fɔf kəwur ka ȧŋmerȧ a mi son. 18 Wuni ɔwe mə fɔf ka ȧŋmerȧ ŋɔŋ-e, ɔ thɛns gbo aŋyiki ŋɔŋ: kɛrɛ kɔnɔŋ ɔwe mə thɛns aŋyiki ŋa ɔwe po som kɔ-e, kɔnɔ kati ɔ yi təteŋ, ɔwa ɔ ba hɛ məkənə. 19 Mosisȧŋ kɔn tha sɔŋ nu anthɔ-i? Kɛrɛ wuni o wuni ka nu ɔ wop hɛ ȧŋthɔ. To som nə thɛns tə kədif mi-e? 20 Aŋfəm aŋ pa, Munɔ mə ba ukərəfi; kanɛ mə thɛns tə kədif mu-e? 21 Yisɔsȧŋ ɔ wosa, ɔ pa ro ŋaŋ, I po yɔ apanth ŋin, ka na bɛ nə kabanɛ. 22 Mosisȧŋ ɔ sɔŋ nu kəbirons [pə yi hɛ kəpa kə wur ka Mosisȧŋ, kɛrɛ kə wur ka aŋkas] ɔwa nə birons wuni ka aŋsabath. 23 Bepi a birons wuni ka aŋsabath, kȧmȧ a te ləsər ȧŋthɔ ŋa Mosis-e, naŋ nə tə bansər mi, ta ma i po yenkəs wuni ka ȧŋsabath-i? 24 Te thonkas ta məkəli, kɛrɛ thonkas kəthoŋkas kəlompi. 25 Aŋfəm alɔm ro Yerusalɛm aŋ pa, Kɔn tha ɔwe ɔwe ma thɛns tə kədif-i? 26 Kəla ɔ fɔf gbafəth, ɔwa aŋ pa hɛ koko ro ŋɔŋ. Pə gbəli yi aŋgbəka aŋ tȧrȧ ɔwe ɔ yi ɔKrayst tɛntɛnɛ-i? 27 Kɛrɛ ɔwuni ɔwe sə tȧrȧ ro ɔ wur; kɛrɛ bepi ɔKrayst ɔ der, wuni o wuni ɔ gbəli hɛ tȧrȧ ro mɔ wur. 28 Tiyȧŋ ma Yisɔsȧŋ ɔ thəksa ka ȧŋseth ŋa Kuru ɔ ŋata ȧrim rɔŋ, ɔ pa, Nə tȧrȧ mi, nə tȧrȧ sɔ ro i wur: ɔwa i der hɛ ka aŋfɔsɔ a mi, kɛrɛ kɔnɔ ɔwe som mi-e ɔ yi tȧteŋ, ɔwe nə te tȧrȧ. 29 Kɛrɛ minɛŋ i tȧrȧ kɔ, ȧtesoma-e i wur ro ŋɔŋ, ɔwa kɔnɔ som mi. 30 kaŋ yema wop kɔ: kɛrɛ wuni o wuni ɔ gboŋ hɛ kɔ kəta, pəkasifɛ ȧŋlɔkɔ ŋɔŋ aŋ tha bek hɛ. 31 Agbathi kətɔŋ ka ȧruniya aŋ lanɛ kɔ, aŋ pa, Ma ɔKrayst ɔ der ɔ tə yɔ ɛmisali ɛgbathi ɛ thasi ɛyɛ ɔwuni ɔwe ɔ po yɔ-i? 32 AŋFarisi aŋ təl mɔ mə aŋfəm aŋ fɔfəthanɛ mȧtȧy ame ta atɔŋ; ka aŋFarisi yi aŋfode abana aŋ som asom tə kəwop kɔ. 33 Ka Yisɔsȧŋ ɔ pa ro ŋaŋ, Alɔkɔ agbut i yi ras rɛ naŋ, kədarəŋ kati i ti kɔnɛ ka ɔwe som mi. 34 Nə tə thɛns mi, kɛrɛ nə gbəli hɛ fir mi: ɔwa ro i yi, nə gbəli hɛ bek ri. 35 AŋYuda aŋ yifəthanɛ, aŋ pa, Reke ɔwuni ɔwe ɔ tə kɔ-e, kȧmȧ sə te fir kɔ-e, ɔ tə kɔ kaŋ sakanɛ kətɔŋ ka tȧbona təlɔm, tə kəthəksa tȧbona təlɔm-i? 36 Ko apa aŋe aŋa ɔ fɔf, Nə tə thɛns mi kɛrɛ nə ba hɛ kənəŋk mi: ɔwa ro i yi, nə gbəli hɛ bek ri-e? 37 Ka ȧŋrey aləpsɔ, ȧŋrey abana ŋa amet, Yisɔsȧŋ ɔ təmȧ ɔ ŋata ȧrim rɔŋ, ɔ pa, Bepi ramun rə bȧk wuni o wuni, ta ɔ der ro mi ɔ mun. 38 Kɔnɔ ɔwe mə lanɛ mi-e, mɔ mə mȧgbal mə pa, təbaŋ ta mȧnt ma aŋesəm tə tə wur ka akor kɔŋ. 39 Ɔ pa ȧte ta ɔYina, ɔwe ŋaŋ aŋa lanɛ kɔ aŋ yi tə kəsɔthɔ: ȧtesoma-e a tha sɔŋ hɛ ɔYina, pəkasifɛ a tha yikis hɛ Yisɔsȧŋ. 40 Tiyȧŋ afəm agbȧthi maŋ po təl mapa mɔŋ-e, aŋ pa, Ka tȧteŋ ɔwe ɔ yi ɔnȧbi. 41 Afəm alɔm aŋ pa, Ɔ yi ɔKrayst. Kɛrɛ alɔm aŋ pa, Hɔ, ɔKrayst ɔ tə wur ro Kalili-i? 42 Magbal mə tɔri hɛ su kəpa ɔKrayst ɔ tə wur ka rȧkomra ra Debid, yi ka kȧpet ka ro Bɛthlihɛm, ro Debid ɔ la yi-i? 43 Ka məgbayanɛ mə wɔŋ kətɔŋ ka aŋfəm salata kɔnɔŋ. 44 Afəm alɔm aŋ yema wop kɔ; kɛrɛ wuni o wuni ɔ gboŋ hɛ kɔ kəta. 45 Tiyȧŋ asom aŋ der ka aŋfode abana yi aŋFarisi. Ɔwa aŋfode abana yi aŋFarisi aŋ pa ro ŋaŋ, kɔyɛŋ nə te kȧrȧ kɔ-e? 46 Aŋsom aŋ wosa aŋ pa, Wuni kəpet ɔ tha fɔf hɛ mɔ ɔwuni ɔwe. 47 Ka aŋFarisi aŋ pa, A po pəŋis nu sɔ-i? 48 Agbəka alɔm thalɔm aŋFarisi aŋ po lanɛ kɔ-i? 49 Kɛrɛ aŋfəm aŋe aŋa te tȧrȧ ȧŋthɔ, ȧranka aŋ wop ŋa. 50 Ɔwa Nikodimɔs ɔwe sa der ka Yisɔs tȧtȧk kɔnɔ yi ukin ka ŋaŋ, 51 kɔ pa ro ŋaŋ, Ȧŋthɔ a su aŋ tə thonkas wuni kəte təlȧ kɔ-i, ɔwa kəte tȧrȧ ȧte ɔ yɔ-i? 52 Aŋ pa ro ŋɔŋ, Munɔ sɔ mə wur ro Kalili-i? Thɛns thɛns ti, mə tə fir kəpa unabi ɔ wur hɛ ro Kalili. 53 Ka wuni o wuni ɔ kɔnɛ ro seth kɔŋ.

8

1 Kɛrɛ Yisɔs ɔ kɔnɛ ka kateŋ ka Ɔlif. 2 Ɔwa ka ȧŋrey alɔm-e ɔ der ka ȧŋseth ŋa Kuru bəth bəth, ka aŋfəm bɛ aŋ der ro ŋɔŋ: kɔ yirȧ ɔ thəksa ŋa. 3 Ɔwa aŋkarmɔkɔ yi aŋFarisi aŋ kȧrȧ wuni bom ro ŋɔŋ ɔwe a wop ka kəyɔ kərəp; ma a po təmər kɔ ratɔŋ-e, 4 aŋ pa ro ŋɔŋ, Karmɔkɔ, a gbipanɛ ɔwuni bom ɔwe ka aŋfəl ŋa kərəp. 5 Ɔwa Mosisȧŋ ɔ yamari su ka ȧŋthɔ, kəpa wuni wunɔŋ a ba tə kədif kɔ məsar: munɔŋ-a to mə pa-e? 6 Aŋ pa ȧte tə kəgbɔns kɔ, kȧmȧ aŋ ba tȧy tə kəgbanthir kɔ. Kɛrɛ Yisɔsȧŋ ɔ sanɛ, ɔ gbal yi aŋsəl ŋɔŋ ka ȧŋthɔf. 7 Maŋ bȧsər kəyif kɔ-e, ɔ yokanɛ, ɔ pa ro ŋaŋ, Wuni ɔwe te ba ahakɛ kətɔŋ ka nu-e, ta ɔ mɔtha ləmər kɔ ȧsar. 8 Ɔwa ɔ kȧl sanɛ, ɔ gbal yi aŋsəl ŋɔŋ ka ȧŋthɔf. 9 Maŋ təl ti-e, ɛmerȧ yaŋ ɛ ŋap ŋa, kaŋ wur ukin kin, kətəp ka ɔbaki haŋ ka ɔləpsɔ; aŋ tey Yisɔsȧŋ kɔn son, yi ɔwuni bom ro ɔ təmȧ ratɔŋ. 10 Ma Yisɔsȧŋ ɔ kȧl yokanɛ-e, ɔ pa ka ɔwuni bom, Reke yi aŋa gbanthir mu-a, wuni kin ɔ sɔŋ hɛ mu mətheri-i? 11 kɔ pa, Hali wuni, Pa. Ka Yisɔsȧŋ ɔ pa ro ŋɔŋ, Minɛ sɔ i sɔŋ hɛ mu mətheri; kɔnɛ, ɔwa te sɔ yɔ ahakɛ. 12 Ɔwa Yisɔsȧŋ ɔ kȧl fɔfȧnɛ aŋfəm, ɔ pa, Minɛ yi ȧŋmothȧ ŋa ȧdȧru; wuni ɔwe mə tȧŋ mi-e ɔ ba hɛ kəkɔth ka ȧŋsum, kɛrɛ ɔ tə ba ȧŋmothȧ ŋa aŋesəm. 13 Tiyȧŋ aŋFarisi aŋ pa ro ŋɔŋ, Munɔ mə gbakiɛnɛ; aŋgbaki a mu aŋ yi hɛ tȧteŋ. 14 Yisɔs ɔ wosa ɔ pa, Hali i gbakiɛnɛ, aŋgbaki a mi aŋ yi tȧteŋ: ȧtesoma-e, i tȧrȧ ro i wur, ɔwa i tȧrȧ ro mə i kɔ-e; kɛrɛ naŋ nə tɛ hɛ ro i wur, thalɔm ro mə i kɔ-e. 15 Naŋ nə thonkas mɔ mə nə nənk; minɛ i thonkas hɛ wuni o wuni. 16 Hali i thonkas wuni, mathoŋkas ma mi mə yi tȧteŋ; kotȧy-e i yi hɛ min son, kɛrɛ ɔKas ɔwe som mi ɔ yi yi minɛ. 17 Aŋko, ka ȧŋthɔ a nu sɔ a gbal kəpa aŋgbaki ŋa afəm ŋarəŋ aŋ yi tȧteŋ. 18 Minɛŋ ɔwe gbakiɛnɛ, ɔwa ɔKas ɔwe som mi ɔ gbaki ta ȧtȧ mi. 19 kaŋ pa ro ŋɔŋ, Reke ɔKas ka mu ɔ yi-e? Yisɔsȧŋ ɔ wosa, Naŋ nə tɛ hɛ mi, nə tɛ hɛ ɔKas kȧmi: bepi nə tȧrȧ mi naŋ-e, nə tə tȧrȧ sɔ ɔKas kȧmi. 20 Yisɔsȧŋ ɔ fɔf ȧsim ȧte ka ɔdɛr ɔbɛnɛ, mɔ mɔ thəksa ka ȧŋseth ŋa Kuru: ɔwa wuni o wuni ɔ wop hɛ kɔ; ȧtesoma-e ȧŋlɔkɔ ŋɔŋ aŋ tha bek hɛ. 21 Yisɔsȧŋ ɔ pa ro ŋaŋ, Minɛŋ i ti kɔnɛ, nə tə thɛns mi, ɔwa nə tə fi ka ɛhakɛ ɛ nu; ro mə i kɔ-e, nə gbəli hɛ der ri. 22 Tiyȧŋ aŋYuda aŋ pa, Ɔ tə difnɛ-i, ma ɔ pa, Ro mə i kɔ-e, nə gbəli hɛ der ri-i? 23 Ɔ pa ro ŋaŋ, Nia nə wur roratha, minɛŋ i wur rokɔm: nia nə yi ka ȧdȧru are; minɛŋ i yi hɛ ka ȧdȧru are. 24 Tiyȧŋ i pa ro nu, nə tə fi ka ɛhakɛ ɛ nu: kotȧy-e bepi nə lanɛ hɛ kəpa minɛ yi kɔn-e, nə tə fi ka ɛhakɛ ɛ nu 25 kaŋ pa ro ŋɔŋ, Mun kanɛ-i? Ka Yisɔsȧŋ ɔ pa ro ŋaŋ, Hali kɔnɔŋ ɔwe i kanɛ nu ka katəp. 26 I ba mȧtȧy məgbathi tə kəpa yi tə kəthoŋkas ta ȧtȧ nu: kɛrɛ ɔwe som mi-e ɔ yi tȧteŋ; ɔwa mȧtȧy ama i təl ro ŋɔŋ mȧ mə i pa ka ȧdȧru. 27 Kɛrɛ pə sɔk hɛ ŋa kəpa ɔ fɔf ta ɔKas. 28 Ka Yisɔsȧŋ ɔ pa ro ŋaŋ, Ma nə po ŋata ɔWan ka wuni, nə tə tȧrȧ kəpa i yɔ hɛ tȧy o tȧy ka ȧŋmerȧ a mi son: kɛrɛ i fɔf mȧtȧy ame mɔ mə ɔKas ɔ thəksa mi. 29 Ɔwa ɔwe som mi ɔ yi yi minɛŋ: ɔKas ɔ tey hɛ mi min son; ȧtesoma-e i yɔ mȧtȧy ama mə bɔnɛs kɔ alɔkɔ bɛ. 30 Ma ɔ fɔf ȧsim ȧte-e, afəm agbȧthi aŋ lanɛ kɔ. 31 Tiyȧŋ Yisɔsȧŋ ɔ pa ka aŋYuda aŋa po lanɛ kɔ, Bepi nə po bȧkər ka ȧrim ra mi, nə yi aŋkarande a mi tɛntɛnɛ; 32 ɔwa nə tə tȧrȧ tȧteŋ, ɔwa tȧteŋ tə tə yɔ nu nə yi awuth akom. 33 Aŋ pa ro ŋɔŋ, Sə yi awuth ŋa Ebraham, sə la hɛ yi atar ka wuni o wuni: to pə som mə pa, A tə yɔ nu awuth akom-e? 34 Yisɔsȧŋ ɔ pa ro ŋaŋ, I kanɛ nu tɛntɛnɛ, wuni o wuni ɔwe mə yɔ ahakɛ ɔ yi utar ka ahakɛ. 35 Kɛrɛ ɔtar ɔ tiyȧ hɛ ka ȧŋseth ŋa ɔmarki kɔŋ thəbana; kɛrɛ ɔwan ɔ tə tiyȧ ri thəbana. 36 Tiyȧŋ bepi ɔWan ɔ səki nu awuth akom-e, nə tə yi awuth akom tɛntɛnɛ. 37 I tȧrȧ kəpa nə yi awuth ŋa Ebraham: kɛrɛ nə thɛns tə kədif mi, ȧtesoma-e ȧrim ra mi rə yirȧ hɛ ka ɛmerȧ ɛ nu. 38 I fɔf ȧte i təl ka ɔKas kȧmi: kɛrɛ naŋ nə yɔ ȧte nə təl ka ɔkas ka nu. 39 Aŋ pa ro ŋɔŋ, Ebraham-əŋ kɔnɔ yi ɔkas kȧsu. Yisɔsȧŋ ɔ pa ro ŋaŋ, Bepi nə yi awuth ŋa Ebraham-e, nə tə yɔ mȧyɔs ma Ebraham. 40 Kɛrɛ nə thɛns tə kədif mi, wuni ɔwe po kanɛ nu tȧteŋ, ȧte i po təl ka Kuru: Ebraham-əŋ ɔ la hɛ yɔ ȧte. 41 Naŋ nə yɔ mȧyɔs ma ɔkas ka nu. Kaŋ pa ro ŋɔŋ, A kom hɛ su rə kərəp, sə ba uKas ukin, Kurɔŋ kɔnɔŋ. 42 Yisɔsȧŋ ɔ pa ro ŋaŋ, Bepi Kurɔŋ ɔ yi ɔKas ka nu-e, nə tə bɔthər mi: ȧtesoma-e, i wur kəwur ka Kuru; i der hɛ ka ȧŋmerȧ a mi gbeŋ, kɛrɛ kɔnɔ som mi. 43 To som nə te tȧrȧ kafɔf ka mi-e? Hali ma nə te gbəli wop ȧrim ra mi. 44 Nia nə yi ka ɔkas ka nu Sethani, ɔwa ɛfela ya ɔkas ka nu yɛ nə yema yɔ. Ɔ yi udif kȧbi ka katəp, ɔ təmȧ hɛ ka tȧteŋ, pəkasifɛ tȧteŋ tə yi hɛ ro ŋɔŋ. Ma ɔ fɔf rəyem-e, ɔ fɔf ta atɔŋ: ȧtesoma-e uyem wɔŋ, yi ɔkas kati. 45 Kɛrɛ ma i kanɛ nu tȧteŋ, nə lanɛ hɛ mi. 46 Wuni reke kətɔŋ ka nu ɔ gbəli sɔŋ mi mətheri ta ahakɛ-e? Ɔwa bepi i kanɛ nu tȧteŋ, kɔyɛŋ nə te mi lanɛ-e? 47 Wuni ɔwe yi ka Kuru ɔ təl ȧsim ta Kuru: tesom nə təl hɛ ti, pəkasifɛ nə yi hɛ ka Kuru. 48 AŋYuda aŋ pa ro ŋɔŋ, Sə fɔf hɛ ɔlompi ma sə pa mə yi uSamariya-i, ɔwa mə ba ukərəfi-i? 49 Yisɔsȧŋ ɔ pa, I ba hɛ ukərəfi: i yikis gbo ɔKas kȧmi, ɔwa nia nə sambos mi. 50 Minɛŋ i thɛns hɛ aŋyiki a mi gbeŋ: ukin ɔ yi ri ɔwe mə thɛns aŋyiki a mi, yi ɔwe mə gbəka ŋi. 51 I kanɛ nu tɛntɛnɛ, Bepi wuni ɔ wop ȧrim ra mi, ɔ nənk hɛ rafi thəbana. 52 AŋYuda aŋ pa, Ka-ake sə tȧrȧ kəpa mə ba ukərəfi. Ebraham-əŋ ɔ po fi, yi Aŋnȧbi: kɛrɛ munɔ mə pa, Bepi wuni ɔ wop ȧrim ra mi, rəfi rə wop hɛ kɔ thəbana. 53 Munɔ mə thasi Ebraham ɔkas kȧsu ɔwe fi, ɔwa Aŋnȧbi aŋ po fi: kanɛ mə thunthəranɛ-e? 54 Yisɔsȧŋ ɔ pa, Bepi i yikisnɛ-e, aŋyiki a mi aŋ yi kətiŋ; ɔKas kȧmi kɔnɔ mə yikis mi; ta ɔwe nə pa ɔ yi ɔKuru ka nu. 55 Ɔwa nia nə tɛ hɛ kɔ, kɛrɛ minɛ i tȧrȧ kɔ: ɔwa bepi i pa i tɛ hɛ kɔ-e, i ti yi uyem mɔ niaŋ: kɛrɛ i tȧrȧ kɔ, ɔwa i wop ȧrim rɔŋ. 56 Ebraham-əŋ ɔkas ka nu, pə bɔnɛ kɔ tə kənəŋk ȧŋrey a mi, ɔwa ɔ nənk ŋi, ka pə bɔnɛ kɔ. 57 AŋYuda aŋ pa ro ŋɔŋ, Munɔ mə ba hɛ ras təren təgba tərəŋ tɔfɔt, ɔwa mə po nənk Ebrahamȧŋ-i? 58 Yisɔsȧŋ ɔ pa ro ŋaŋ, I kanɛ nu tɛntɛnɛ, Yeŋka a kom Ebraham-əŋ, I yi. 59 kaŋ gbasi məsar tə kələməs kɔ: kɛrɛ Yisɔsȧŋ ɔ maŋknɛ, kɔ wur ka ȧŋseth ŋa Kuru, ɔ thas kətɔŋ ka ŋaŋ, ɔ kɔnɛ.

9

1 Ɔwa ma Yisɔsȧŋ ɔ bɔ thas-e, ɔ nənk ulaŋgba ufith kȧbi ma a kom kɔ. 2 Ka aŋkarande ŋɔŋ aŋ yif kɔ, aŋ pa, Karmɔkɔ, kanɛ yɔ ahakɛ-e, ta ma a kom kɔ ufith-e, ɔwe-o, thalɔm aŋa kom kɔ-e? 3 Ka Yisɔsȧŋ ɔ pa ro ŋaŋ, Ɔwuni ɔwe ɔ yɔ hɛ ahakɛ, thalɔm aŋa kom kɔ: kɛrɛ a kom kɔ ufith kȧmȧ mȧyɔs ma Kuru mə tɔrinɛ ro ŋɔŋ. 4 I ba kəyɔ mapanth ma kɔnɔ ɔwe som mi, ma pə yi ras rəyaŋ: rȧtȧtȧk rə tə der, ma pə yi wuni o wuni ɔ gbəli hɛ yɔ məpanth. 5 Ma i yi nɔru, minɛ yi ȧŋmothȧ ŋa ȧdȧru. 6 Ma ɔ po pa yaŋ-e, ɔ thuf ro thɔf, kɔ yɔ ȧmȧntəs yɔftha, kɔ sop yi ka ɛfɔr ya ɔwuni fith. 7 kɔ pa ro ŋɔŋ, Kɔnɛ, mə wufnɛ ka ȧŋbunth aSilɔm (aŋa a tepa kəpa, Som). Kɔ kɔnɛ, ɔ wufnɛ, kɔ kȧlanɛ ukəli. 8 Aŋfatanɛ yi ŋaŋ aŋa tȧrȧ kəpa ɔ la yi ufith, aŋ pa, Ɔwuni ɔwe mə la yirȧ tə kəthola kɔn tha ɔwe-i? 9 Alɔm aŋ pa, Kɔnɔŋ, alɔm aŋ pa, Kɔn thahɔ, ɔ bȧlȧnɛ kɔ gbo: kɛrɛ kɔnɔ ɔ pa, Minɛŋ gbeŋ. 10 Tiyȧŋ aŋ pa ro ŋɔŋ, To pə təp a kanthi ɛfɔr ɛ mu-e? 11 Ɔ pa, Ɔwuni ɔwe a bont Yisɔs ɔ yɔ ɛyɔftha, kɔ sop ɛfɔr ɛ mi, ɔ pa, Kɔnɛ wufnɛ ka ȧŋbunth aSilɔm, ka i kɔnɛ wufnɛ ka i sɔthɔ kəkəli. 12 kaŋ yif kɔ, Reke ɔ yi-e? Kɛrɛ ɔlaŋgba ɔ pa, I tɛ hɛ. 13 Ka aŋfəm aŋ kȧrȧ ɔwuni ɔwe la yi ufith ka aŋFarisi. 14 Ɔwa pə yi aŋsabath ma Yisɔsȧŋ ɔ yɔ ɛyɔftha, ɔwa ɔ kanthi ɛfɔr yɔŋ. 15 AŋFarisi aŋ yif kɔ sɔ to ɔ sɔthɔ kakəli kɔŋ. Ɔ pa ro ŋaŋ, Ɔ bot ɛyɔftha ka ɛfɔr ɛ mi, ka i wufnɛ, ɔwa i nənk. 16 Tiyȧŋ aFaresi alɔm aŋ pa, Ɔwuni ɔwe ɔ wur hɛ ka Kuru, pəkasifɛ ɔ wop hɛ aŋsabath. Alɔm aŋ pa, To wuni ka ahakɛ mɔ gbəli yɔ ɛmisali ɛwunɔŋ-e? Məgbayanɛ mə wɔŋ kətɔŋ ka ŋaŋ. 17 kaŋ kȧl pa ka ɔlaŋgba, To munɔŋ mə pa ta atɔŋ-e, ma ɔ po kanthi ɛfɔr ɛ mu-e? Ɔ pa, Unabi wɔŋ. 18 Kɛrɛ aŋYuda aŋ lanɛ hɛ kəpa ɔ la yi ufith, ɔwa ɔ sɔthɔ kəkəli, haŋ aŋ tela aŋa kom ɔwe sɔthɔ kakəli kɔŋ. 19 kaŋ yif ŋa aŋ pa, Ɔwan ka nu kɔnɔ ɔwe-i, ɔwe nə pa a kom kɔ ufith-i, to pə som thɔŋ ɔ kəli ka-ake-e? 20 Aŋa kom kɔ aŋ pa, Sə tȧrȧ kəpa ɔwan kȧsu kɔnɔŋ ɔwe ɔwa kəpa a kom kɔ ufith: 21 kɛrɛ ara yɔ ɔ kəli ka-ake, saŋ sə tɛ hɛ ri: ɔwa sə tɛ hɛ ɔwe kanthi ɛfɔr yɔŋ-e: ɔ po tɛŋa, yif kɔ nu; ɔ tə gbakiɛnɛ. 22 Aŋ wosa yaŋ-e, pəkasifɛ aŋ nesa aŋYuda: kotȧy-e aŋYuda aŋ po lemranɛ kəpa, bepi wuni o wuni ɔ gbithanɛ kəpa Yisɔsȧŋ ɔ yi ɔKraist-e aŋ tə wurɔ kɔ ka ȧŋseth agbanɛ. 23 Tiyȧŋ aŋa kom kɔ aŋ pa, Ɔ po tɛŋa: yif kɔ nu. 24 AŋFarisi aŋ kȧl tela ɔlaŋgba ɔwe la yi ufith, aŋ pa ro ŋɔŋ, Yikis Kuru: sə tȧrȧ kəpa ɔwuni ɔwe ɔ yi wuni ka ahakɛ. 25 Ɔ wosa kəpa, Bepi ɔ yi wuni ləs-e, minɛŋ i tɛ hɛ, kɛrɛ tȧy tin i tȧrȧ, i la yi ufith kɛrɛ ka-ake i nənk. 26 kaŋ kȧl yif, To ɔ yɔna mu-e, to ɔ kanthi ɛfɔr ɛ mu-e? 27 kɔ pa, I po kanɛ nu ti, kɛrɛ nə təlȧ hɛ mi: kɔyɛŋ nə yema təl ti sɔ-e, naŋ nə yema səkɛ akarande ŋɔŋ-i? 28 kaŋ nal kɔ, aŋ pa, Munɔ yi ukarande kɔŋ, kɛrɛ saŋ sə yi akarande ŋa Mosis. 29 Sə tȧrȧ kəpa Kurɔŋ ɔ fɔfȧnɛ Mosisȧŋ, kɛrɛ ta ɔwuni ɔwe, sə tɛ hɛ ro ɔ wur. 30 Ɔlaŋgba ɔ pa, Kəla, tȧy təkabanɛ tȧŋ, ma nə te tȧrȧ ro ɔ wur, kɛrɛ ɔ po kanthi ɛfɔr ɛ mi. 31 Ɔwa sə tȧrȧ kəpa Kurɔŋ ɔ təlȧ hɛ wuni ka ahakɛ; kɛrɛ bepi wuni o wuni ɔ bȧtho Kuru-e, ɔ yɔ mȧselɔ mɔŋ, kɔnɔ mɔ təlȧ. 32 Kəbi ka katəp ka ȧdȧru a tha təl hɛ kəpa wuni ɔ kanthi ɛfɔr ya wuni ɔwe a kom ufith. 33 Bepi ɔwuni ɔwe ɔ wur hɛ ka Kuru-e, ɔ gbəli hɛ yɔ tȧy o tȧy. 34 Aŋ pa ro ŋɔŋ, Munɔŋ gbeŋ a kom mu ka ɛhakɛ, ɔwa mə yema thəksa su-i? kaŋ wurɔ kɔ. 35 Yisɔsȧŋ ɔ təl kəpa a po wurɔ kɔ: ɔwa ma ɔ fir kɔ-e, ɔ pa, Munɔ mə lanɛ ka ɔWan ka Kuru-i? 36 kɔ pa, Pa, kɔn kanɛ-e, kȧmȧ i lanɛ kɔ-e? 37 Yisɔs ɔ pa ro ŋɔŋ, Mə po nənk kɔ, ɔwa kɔnɔŋ ɔwe mə fɔfȧnɛ mu. 38 kɔ pa, Pa, i lanɛ. Kɔ bȧtho kɔ. 39 Yisɔsȧŋ ɔ pa, Ta kathoŋkas tə i der ka ȧdȧru are, kȧmȧ aŋfəm aŋa te nənk aŋ nənk; ɔwa kȧmȧ ŋaŋ aŋa nənk aŋ fitha. 40 AŋFarisi alɔm aŋa təl mɔ mɔ fɔf mȧtȧy ame, aŋ pa ro ŋɔŋ, Saŋ sɔ sə yi afith-i? 41 Yisɔsȧŋ ɔ pa ro ŋaŋ, Bepi nə yi afith-e, nə ba hɛ naŋ ahakɛ; kɛrɛ ka-ake nə pa, Sə nənk; tiyȧŋ aŋhakɛ a nu aŋ bȧkər.

10

1 I kanɛ nu tɛntɛnɛ, Wuni o wuni ɔwe te tȧŋ ka kadare ka kawɔrɛ ka talɔmɛ, kɛrɛ ɔ gbep ri rə roŋ dəlɔm, kɔnɔ kati ukei wɔŋ. 2 Kɛrɛ ɔwe mə tȧŋ ka kadare ɔ yi ɔtɔl ka talɔmɛ. 3 Ɔbumər ɔ kanthɛ kɔ kadare; ɔwa talɔmɛ aŋ təl ȧrim rɔŋ, ɔwa ɔ tela talɔmɛ tɔŋ ka ames maŋ, ɔ wurɔ ŋa rokaŋ. 4 Bepi ɔ po wurɔ talɔmɛ tɔŋ bɛ-e, ɔ təmȧ ŋa kədi, ɔwa talɔmɛ aŋ tȧŋ kɔ; ȧtesoma-e aŋ tȧrȧ ȧrim rɔŋ. 5 Aŋ selɔ hɛ tȧŋ wuni tel, kɛrɛ aŋ tə gbukɛ kɔ, kotȧy-e aŋ tȧrȧ hɛ ȧsim ta atik. 6 Aŋlomɔ aŋe Yisɔsȧŋ ɔ pa ro ŋaŋ; kɛrɛ pə sɔk hɛ ŋa ȧte ɔ pa. 7 Ka Yisɔsȧŋ ɔ kȧl pa ro ŋaŋ, I kanɛ nu tɛntɛnɛ, Minɛ yi kadare ka talɔmɛ. 8 Ŋa bɛ aŋa mɔtha mi der aŋ yi akey yi afəm aluk kɛrɛ talɔmɛ aŋ təlȧ hɛ ŋa. 9 Minɛ yi kadare: bepi wuni o wuni ɔ wɔŋ ka kȧta ka mi-e, ɔ tə kisi, ɔwa ɔ tə wɔŋ, ɔ tə wur, ɔ tə bəp ɛwɔnth. 10 Ukey ɔ der gbo kȧmȧ ɔ keya, ɔ fai, ɔwa ɔ dim talɔmɛ: minɛ i der kȧmȧ aŋ ba aŋesəm, ɔwa kȧmȧ aŋ ba ŋi ɔlay. 11 Minɛ yi ɔtɔl təlɔmɛ ufinɔ: ɔtɔl ufinɔ ɔ tə sɔnd aŋesəm ŋɔŋ ta talɔmɛ. 12 Wuni ɔwe yi uyamɔ, ɔ te yi ɔtɔl, ɔwe te ba talɔmɛ, bepi ɔ nənk kathɔlu ɔ der-e, ɔ tey talɔmɛ, ɔ gbukɛ: ɔwa kathɔlu ɔ tə gbip ŋa, ɔ tə sakthi talɔmɛ. 13 Ɔyamɔ ɔ tə gbukɛ, pəkasifɛ ɔ yi uyamɔ, tə ba hɛ kɔ tȧy ta talɔmɛ. 14 Minɛ yi ɔtɔl talɔmɛ ufinɔ, i tȧrȧ talɔmɛ ta mi, ɔwa talɔmɛ ta mi aŋ tȧrȧ mi, 15 hali mɔ ɔKas ɔ tȧrȧ mi, ɔwa minɛ i tȧrȧ ɔKas; ka i sɔnd aŋesəm a mi ta talɔmɛ. 16 Ɔwa i ba təlɔmɛ təlɔm, aŋa te yi ka kawɔrɛ ake: ŋaŋ sɔ i ba kəkara, ɔwa aŋ tə təl ȧrim ra mi: ɔwa aŋ tə yi kuthi kin, aŋ tə ba ɔtɔl kin. 17 Tȧsom ɔKas ɔ bɔthər mi, pəkasifɛ i sɔnd aŋesəm a mi, kȧmȧ i kȧl gbasi ŋi. 18 Wuni o wuni ɔ nɔy hɛ mi ŋi, kɛrɛ min minɛnɛ i sɔndnɛ. I ba afɔsɔ tə kəsɔnd ŋi, ka i ba afɔsɔ tə kəkal gbasi ŋi. Aŋyamari aŋe i sɔthɔ kəwur ka ɔKas kȧmi. 19 Ka məgbayanɛ mə yi kətɔŋ ka aŋYuda salata ȧsim ȧte. 20 Agbȧthi rɔŋaŋ aŋ pa, Ɔ ba ukərəfi, kɔn pəŋk: kɔyɛŋ mə nə təlȧ kɔ-e? 21 Alɔm aŋ pa, Ȧsim ȧte tə yi hɛ sim ta wuni ɔwe ba ukərəfi. Ukərəfi ɔ gbəli kanthi ɛfɔr ya aŋfith-i? 22 Ɔwa amet ma kasəməs ȧŋseth ŋa Kuru mə yi ro Yerusalɛm ka ȧŋlɔkɔ ŋa ɔtaŋk. 23 Ka Yisɔsȧŋ ɔ kɔth kɔth ka aŋgbənthəŋ ŋa Sɔlɔmɔn aŋa yi ka ȧŋseth ŋa Kuru. 24 Ka aŋYuda aŋ gbətɔ kɔ, kaŋ pa ro ŋɔŋ, To pə ba kəwon mə yɔ ɛmerȧ ɛ su ɛ sɔkanɛ-e? Bepi munɔ yi ɔKraist-e, kanɛ su ti gbafəth. 25 Yisɔsȧŋ ɔ lasia ŋa, ɔ pa, I po kanɛ nu, kɛrɛ nə lanɛ hɛ: mȧyɔs ama i yɔ ka ȧŋes ŋa ɔKas kȧmi, mȧ mə gbaki ta ȧtȧ mi. 26 Kɛrɛ nə lanɛ hɛ, ȧtesoma-e nə yi hɛ talɔmɛ ta mi. 27 Talɔmɛ ta mi aŋ təl ȧrim ra mi, ɔwa aŋ tȧŋ mi, ɔwa i tȧrȧ ŋa: 28 ka i sɔŋ ŋa aŋesəm thəbana; ɔwa aŋ ba hɛ kədinɛ thȧnkȧŋ, ɔwa wuni o wuni ɔ gbəli hɛ kathi ŋa ka kȧta kȧmi. 29 ƆKas kȧmi ɔwe sɔŋ ŋa ro mi, ɔ yi ubana uthasi bɛ; ɔwa wuni o wuni ɔ gbəli hɛ kathi ŋa ka kȧta ka ɔKas kȧmi. 30 Minɛŋ yi ɔKas sə yi ukin. 31 AŋYuda aŋ kȧl sɔ gbasi məsar tə kələməs kɔ. 32 Yisɔsȧŋ ɔ pa ro ŋaŋ, I po tɔri nu məyɔs məfinɔ məlai ka ɔKas kȧmi; ta apanth areke gbeŋ mə nə ləməs mi məsar-e? 33 AŋYuda aŋ pa, Ta apanth afinɔ sə ləməs hɛ mu məsar, kɛrɛ ta kəŋamnɛ Kuru: ɔwa pəkasifɛ munɔ ma mə yi gbo wuni, mə thunthəranɛ Kuru. 34 Yisɔsȧŋ ɔ pa ro ŋaŋ, A gbal hɛ ti ka ȧŋthɔ a nu kəpa, I pa, nə yi turu-i? 35 Bepi ɔ bont ŋa turu, ka aŋa ȧrim ra Kuru rə der-e, ɔwa a gbəli hɛ ləsər mȧgbal; 36 nə pa ta atɔŋ, ɔwe ɔKas ɔ po səməs, ɔwa ɔ som ka ȧdȧru, Mə ŋamnɛ Kurɔŋ, pəkasifɛ i pa, Minɛ yi ɔWan ka Kuru-i? 37 Bepi i yɔ hɛ mȧyɔs ma ɔKas kȧmi, te mi lanɛ. 38 Kɛrɛ bepi i yɔ ma-e, hali nə lanɛ hɛ mi, lanɛ nu mȧyɔs: kȧmȧ nə tȧrȧ, ɔwa pə sɔk nu, kəpa ɔKas ɔ yi yi minɛŋ, ɔwa minɛŋ i yi yi ɔKas 39 Tiyȧŋ aŋ kȧl thɛns tə kəwop kɔ; kɛrɛ ɔ kathɛ ka mȧta maŋ. 40 Ka Yisɔsȧŋ ɔ kɔnɛ sɔ ro Yɔrdan mɔri ka ɔdɛr ro Yɔnȧŋ ɔ mɔtha baftays afəm, kɔ yirȧ ri. 41 Ɔwa afəm agbȧthi aŋ der ro ŋɔŋ, kaŋ pa, Yɔnȧŋ ɔ yɔ hɛ amisali, kɛrɛ mȧtȧy bɛ ama Yɔnȧŋ ɔ pa ta ɔlaŋgba ɔwe mə yi tȧteŋ. 42 Ka afəm agbȧthi aŋ lanɛ kɔ ri.

11

1 Ka wuni lɔm ɔ tu, ȧŋes ŋɔŋ ŋə yi Lasarɔs, ɔwe ro Bɛthani, kagbɔm ka Meri yi Martha-əŋ ɔwɔnt kɔŋ ubɛra. 2 Meri kɔnɔŋ, ɔwe sop ɔMarki masopa məfɔlfɔl ɔwa ɔ nasi ȧtȧtək tɔŋ yi aŋfon ŋɔŋ, ɔwe ɔwɔnt kɔŋ Lasarɔs ɔ tu. 3 Tiyȧŋ aŋwɔnt ŋɔŋ abɛra aŋ som ka Yisɔs, aŋ pa, ƆMariki, kəla kɔn ɔwe mə bɔthər ɔ tu. 4 Ma Yisɔsȧŋ ɔ təl ti-e, ɔ pa, Ratu are rə yi hɛ ta kəfi, kɛrɛ ta aŋyiki ŋa Kuru kȧmȧ ɔWan ka Kuru ɔ sɔthɔ ayiki ta ti. 5 Ɔwa, Yisɔsȧŋ ɔ bɔthər Martha-əŋ, yi ɔwɔnt kɔŋ ubɛra, yi Lasarɔs. 6 Kɛrɛ ma ɔ təl kəpa Lasarɔs ɔ tu-e, ɔ yirȧ ras mərey mȧrəŋ ka ɔdɛr ro ɔ yi. 7 Kədarəŋ kati ɔ pa ka aŋkarande ŋɔŋ, Maŋ kȧl nu sɔ kɔ ro Yudia. 8 Aŋkarande ŋɔŋ aŋ pa ro ŋɔŋ, Karmɔkɔ, ka ɔthan ɔwe aŋYuda aŋ thɛns tə kələməs mu məsar; ɔwa mə tə kɔ ri sɔ-i? 9 Yisɔsȧŋ ɔ pa, Ȧŋrey aŋ ba hɛ ɛlɔkɔ tɔfɔt yɛrəŋ-i? Bepi wuni ɔ kɔth rəyaŋ-e, ɔ pəth hɛ, ȧtesoma-e ɔ nənk ȧŋmothȧ ŋa ȧdȧru are. 10 Kɛrɛ bepi wuni ɔ kɔth tatak-e, ɔ tə pəth; ȧtesoma-e ȧŋmothȧ aŋ yi hɛ rokor kɔŋ. 11 Yisɔsȧŋ ɔ pa mȧtȧy ame, kədarəŋ kati ɔ pa, Lasarɔs ɔyathki kȧsu ɔ dirȧ, kɛrɛ i kɔ kȧmȧ i thəmi kɔ. 12 Aŋkarande ŋɔŋ aŋ pa, Mariki, bepi ɔ dirȧ-e, pə tə fisa kɔ. 13 Kɛrɛ Yisɔsȧŋ ɔ fɔf ta rafi rɔŋ; aŋ nanɛ kəpa ɔ fɔf ta kafothanɛ ka mərey. 14 Ka Yisɔsȧŋ ɔ kanɛ ŋa gbəraŋ kəpa, Lasarɔs ɔ po fi. 15 Ɔwa salata nu pə bɔnɛ mi mə i te bəpər, kȧmȧ nə lanɛ mi; kɛrɛ maŋ kɔnɛ nu thɔŋ ro ŋɔŋ. 16 Ka Thɔmɔs ɔwe a bont kȧbȧri, ɔ pa ka aŋkarande alɔm, Maŋ kɔnɛ nu sɔ, kȧmȧ sə fi yi kɔnɔ. 17 Ma Yisɔsȧŋ ɔ bek-e, ɔ bəp Lasarɔsȧŋ ɔ po thɔ yi ka kȧboma mərey manlɛ. 18 Ɔwa Bɛthani kə yi ɔfati yi ro Yerusalɛm, mɔlɔ ma ɛmail yɛrəŋ: 19 ka aŋYuda agbȧthi aŋ der ka Matha yi Merɛŋ, tə kəbɛfəth ŋa ta ɔwɔnt ka ŋaŋ uruni. 20 Ɔwa ma Marthaŋ ɔ təl kəpa Yisɔsȧŋ ɔ tə der-e, ɔ kɔnɛ tə kəgbans kɔ: kɛrɛ Merɛŋ ɔ yirȧ ras ro seth. 21 Ka Mathaŋ ɔ pa ka Yisɔs, Pa bepi munɔ mə bəpər naŋ-e, ɔwɔnt mi ɔ fi hɛ naŋ. 22 Kɛrɛ hali ka-ake, i tȧrȧ kəpa tȧy o tȧy ȧte mə yif Kuru-e, Kurɔŋ ɔ tə sɔŋ mu ti. 23 Yisɔs ɔ pa ro ŋɔŋ, Ɔwɔnt mu ɔ tə yokanɛ sɔ. 24 Mathaŋ ɔ pa ro ŋɔŋ, I tȧrȧ kəpa ɔ tə yokanɛ sɔ ka kȧyokanɛ ka ȧŋrey aləpsɔ. 25 Yisɔsȧŋ ɔ pa ro ŋɔŋ, Minɛ yi kȧyokanɛ, yi aŋesəm: kɔn ɔwe mə lanɛ mi, hali ɔ po fi, ɔ tə kȧl kəli: 26 ɔwa wuni o wuni ɔwe kəli ɔwa ɔ lanɛ mi-e, ɔ ba hɛ kəfi thəbana. Mə lanɛ ȧte-i? 27 Ɔ lasi ɔ pa, Aŋko, Pa; i lanɛ kəpa munɔ mə yi ɔKrayst, ɔWan ka Kuru, ɔwe yi tə kəder ka ȧdȧru. 28 Ɔwa ma ɔ po pa ȧte, ɔ kɔnɛ, ɔ tela Merɛŋ ɔwɔnt kɔŋ ubɛra sɔy, ɔ pa, ƆKarmɔkɔ ɔ po der, ɔ tela mu. 29 Ma ɔ təl ȧte, ɔ yokanɛ lɛmp, ɔ kɔnɛ ro ŋɔŋ. 30 Ɔwa Yisɔsȧŋ ɔ tha bek hɛ ro pet, ɔ yi ras ka ɔdɛr ro Mathaŋ ɔ bəp kɔ. 31 AŋYuda aŋa yi yi Merɛŋ ro seth aŋa bɛfəth kɔ-e, maŋ nənk ɔ yokanɛ lɛmp ɔ wur-e, aŋ tȧŋ kɔ, aŋ nanɛ kəpa ɔ kɔnɛ ka kȧboma tə kəbok ri. 32 Ma Merɛŋ ɔ bek ro Yisɔs ɔ yi-e, ɔwa ɔ nənk kɔ, ɔ gbəpsa ro thɔf ka ȧtȧtək tɔŋ, ɔ pa ro ŋɔŋ, Pa, bepi munɔ mə bəpər naŋ-e, ɔwɔnt mi ɔ fi hɛ naŋ. 33 Ma Yisɔsȧŋ ɔ nənk kɔ ɔ bok-e, yi aŋYuda aŋa der yi kɔnɔ, ɔ laŋ rə ȧmerȧ, ɔwa pə kɛtha kɔ, 34 kɔ pa, Reke nə bot kɔ-e? Aŋ pa ro ŋɔŋ, Pa, der mə kəli. 35 Yisɔsȧŋ ɔ bok. 36 Tiyȧŋ aŋYuda aŋ pa, Kəla ma ɔ bɔthər kɔ! 37 Kɛrɛ alɔm aŋ pa, Ɔlaŋgba ɔwe, ɔwe kanthi ɛfɔr ya aŋfith, ɔ gbəli hɛ naŋ yɔ kȧmȧ ɔwuni ɔwe ɔ te fi-i? 38 Tiyȧŋ Yisɔsȧŋ ɔ laŋ sɔ rə ȧmerȧ, ɔ der ka kȧboma. Kəyaŋka kaŋ ɔwa ȧsar aŋ yi ka ɔwɔnd wati. 39 Ka Yisɔsȧŋ ɔ pa, Səka nu aŋsar. Mathaŋ, ɔwɔnt ubɛra ka ɔwe po fi, ɔ pa ro ŋɔŋ, Pa ɔ tə bup thɔŋ: kotȧy-e mərey manlɛ thɔŋ ma ɔ po fi. 40 Yisɔsȧŋ ɔ pa ro ŋɔŋ, I kanɛ hɛ mu naŋ kəpa, bepi mə lanɛ mə tə nənk aŋyiki ŋa Kuru-i? 41 kaŋ səka aŋsar. Ka Yisɔsȧŋ ɔ lakthɛ, ɔ pa, Pa i muti mu mɔmɔ ma mə po təlȧ mi. 42 Ɔwa i tȧrȧ mə təlȧ mi lɔkɔ o lɔkɔ: kɛrɛ salata aŋfəm aŋa təmȧ təmȧ nɔ i pa ti, kȧmȧ aŋ lanɛ kəpa munɔ som mi. 43 Ma ɔ po pa ȧte, ɔ pa rə rim rəbana, Lasarɔs, wur! 44 Ɔwa kɔnɔ ɔwe fi naŋ-e, ɔ wur, ȧtȧtək tɔŋ yi mȧta mɔŋ mə yi məsek yi kasaŋke, ɔwa a rapər ader rɔŋ yi agbasa ȧferȧ. Yisɔsȧŋ ɔ pa ro ŋaŋ, Səli kɔ nu, kȧmȧ ɔ kɔnɛ. 45 Tiyȧŋ aŋYuda agbȧthi aŋa der ka Meri, maŋ nənk ȧte Yisɔsȧŋ ɔ yɔ-e, aŋ lanɛ kɔ. 46 Kɛrɛ alɔm aŋ kɔnɛ ka aŋFarisi, kaŋ kanɛ ŋa mȧtȧy ama Yisɔsȧŋ ɔ po yɔ. 47 Ka aŋfode abana yi aŋFarisi aŋ thoŋkla aŋSanhedrin, kaŋ pa, To mə sə yɔ-e? kotȧy-e ɔwuni ɔwe ɔ yɔ ɛmisali ɛgbathi, 48 bepi sə ter kɔ gbo yaŋ-e, afəm bɛ aŋ tə lanɛ kɔ: ɔwa aŋRom aŋ tə der aŋ tə nɔy mayira ma su yi ȧŋbona a su. 49 Kɛrɛ ukin ka ŋaŋ, Kayafas, mɔ ɔ yi ɔfode ubana karen kati, ɔ pa ro ŋaŋ, Nə tɛ hɛ koko, 50 nə nanɛ hɛ kəpa pə fisa su kȧmȧ wuni kin ɔ fi ta aŋfəm, kȧmȧ ȧŋbona bɛ aŋ te dinɛ-i? 51 Ɔ pa hɛ ȧte ka ȧŋmerȧ ŋɔŋ: kɛrɛ mɔ ɔ yi ɔfode ubana ka karen kati, ɔ nȧbi kəpa Yisɔsȧŋ ɔ tə fi ta ȧŋbona; 52 ɔwa pə yi hɛ ta ȧŋbona ŋati son, kɛrɛ kȧmȧ ɔ thoŋkla dɛr ɔkin aŋwuth ŋa Kuru sɔ aŋa po sakanɛ. 53 Tiyȧŋ kətəp ka ȧŋrey ŋati aŋ nəŋkanɛ kȧmȧ aŋ dif Yisɔsȧŋ. 54 Tiyȧŋ Yisɔsȧŋ ɔ kɔth hɛ sɔ gbafəth kətɔŋ ka aŋYuda; ɔ wur ri ɔ kɔnɛ ka ȧŋthɔf aŋa fatər ro wula, ka kȧpet ȧke a bont Ifrem, ɔ yirȧ ri yi aŋkarande ŋɔŋ. 55 Ka amet ma kapainɛ ma aŋYuda mə fat: ka afəm agbȧthi aŋ kɔnɛ ro Yerusalɛm, kəwur ka ȧŋgbȧp ŋati yeŋka amet mə bek, kȧmȧ aŋ gbilinɛ. 56 kaŋ thɛns Yisɔsȧŋ, kaŋ fɔflanɛ maŋ təmȧ ka ȧŋseth ŋa Kuru, aŋ pa, To nə nanɛ ɔ der hɛ ka amet-e? 57 Aŋfode abana yi aŋFarisi aŋ po yamari kəpa, bepi wuni o wuni ɔ tȧrȧ ro ɔ yi-e, ɔ ba kətɔri ti, kȧmȧ aŋ wop kɔ.

12

1 Ɔwa mərey tamthərukin yeŋka amet ma kapainɛ mə bek-e, Yisɔsȧŋ ɔ der ro Bɛthani, ro Lasarɔs ɔ yi, ɔwe Yisɔs ɔ yokas ka rafi. 2 Ka a bɛmpa kɔ ri da rədi; ka Martha-əŋ ɔ binya kɔ, kɛrɛ Lasarɔs-əŋ ɔ yi ukin ka ŋaŋ aŋa yirȧ ka kədi yi kɔnɔ. 3 Tiyȧŋ Merɛŋ ɔ gbasi awet ŋin ŋa mȧro məsopa məfɔlfɔl, məbaki mɔlɔ, ɔ sop ȧtȧtək ta Yisɔs, kɔ nasi ȧtȧtək tɔŋ yi aŋfon ŋɔŋ: ka ȧŋseth aŋ la ȧŋbɔnt ŋa ȧmȧro. 4 Kɛrɛ Yudas Iskariyɔtȧŋ, ukin ka aŋkarande ŋɔŋ, ɔwe mə re sɔnd kɔ, ɔ pa, 5 To som a te thila masopa məfɔlfɔl ame ta ɛsiliŋ tɛmɛ təsas, kȧmȧ a sɔŋ yi aŋfəm amɔnɛ-e? 6 Ɔ fɔf ȧte pə yi hɛ kəpa ɔ ba ananɛ ta ȧŋmɔnɛ, kɛrɛ pəkasifɛ ɔ yi ukei, ɔwa mɔ ɔ ba aŋgbaŋfa, ɔ kera ara a bot ri. 7 Kɛrɛ Yisɔsȧŋ ɔ pa, Ter kɔ: ɔ bɛnɛnɛ ma ta ȧŋrey ŋa kəmȧnk mi. 8 Ȧtesoma-e nə ba ȧŋmɔnɛ ro nu lɔkɔ o lɔkɔ, kɛrɛ minɛŋ nə ba hɛ lɔkɔ o lɔkɔ. 9 Aŋfəm ŋa aŋYuda agbȧthi aŋ təl kəpa Yisɔsȧŋ ɔ yi ri: kaŋ der pə yi hɛ gbo salata Yisɔs son, kɛrɛ kȧmȧ aŋ gbəli sɔ nənk Lasarɔs-əŋ, ɔwe ɔ po yokas ka rəfi. 10 Kɛrɛ aŋfode abana aŋ nəŋkanɛ kȧmȧ aŋ dif sɔ Lasarɔs-əŋ; 11 pəkasifɛ salata kɔnɔ aŋYuda agbȧthi aŋ kɔnɛ, ɔwa aŋ lanɛ Yisɔs. 12 Ka ȧŋrey alɔm aŋfəm agbȧthi aŋa der ka amet, ma aŋ təl kəpa Yisɔsȧŋ ɔ tə der ro Yerusalɛm-e, 13 aŋ gbasi ɛrɔŋkɔ, kaŋ wur tə kəgbans kɔ, aŋ sel ɛrɔŋ, Hosana uruba wɔŋ ɔwe mə der ka ȧŋes ŋa ɔMarki ɔBȧy ka Isrɛl. 14 Ɔwa Yisɔsȧŋ, ma ɔ po sɔthɔ asofali ufɛth-e, ɔ rensa kɔ; mɔ mə a gbal ti kəpa, 15 Te nesa, ɔwan ubɛra ka ro Sayɔn: kəla, ɔBȧy ka mu ɔ der, ɔ rensa rə asofali ufɛth. 16 Ka ɔtɔtɔkɔ pə sɔk hɛ aŋkarande ŋɔŋ ta mȧtȧy ame: kɛrɛ ma a po yikis Yisɔsȧŋ aŋ kala ȧmerȧ kəpa a gbal mȧtȧy ame ta atɔŋ, ɔwa kəpa aŋ po yɔna kɔ mȧtȧy ame. 17 Tiyȧŋ ȧruniya ara yi yi kɔn ma ɔ tela Lasarɔs-əŋ tə kəwur ka kaboma-e, ɔwa ɔ kəlis kɔ kəwur ka rəfi, aŋ sɔŋ məseri. 18 Ta ȧŋsabu aŋe sɔ aŋfəm aŋ kɔnɛ tə kəgbans kɔ, kotȧy-e aŋ təl kəpa ɔ po yɔ amisali aŋe. 19 Tiyȧŋ aŋFarisi aŋ pa kətɔŋ ka ŋaŋ, Kəla ma nə te gbəli yɔ tȧy o tȧy, kəla ȧdȧru bɛ rə tȧŋ kɔ. 20 Ɔwa aKrik alɔm aŋ yi kətɔŋ ka aŋfəm aŋa der ka amet tə kəbatho. 21 Aŋ der ka Filip, ɔwe ro Bɛthsayda ake ro Kalili, aŋ kanɛ kɔ, Pa, sə yema nənk Yisɔsȧŋ. 22 Filipȧŋ ɔ der ɔ kanɛ Andrɔŋ, ka Andrɔŋ yi Filipȧŋ aŋ kanɛ Yisɔsȧŋ. 23 Ka Yisɔsȧŋ ɔ pa ro ŋaŋ, Ȧŋlɔkɔ aŋ bek kȧmȧ a yikis ɔWan ka wuni. 24 I kanɛ nu tɛntɛnɛ, Bepi ȧŋluka ŋa awit aŋ fumpɔ hɛ ka ȧŋthɔf rokor aŋ fi, aŋ tiyȧ ri son: kɛrɛ bepi aŋ fi ri, aŋ tə wur məkomi məgbathi. 25 Wuni ɔwe bɔthər aŋesəm ŋɔŋ ɔ tə dim ŋi, kɛrɛ wuni ɔwe gbɛŋa aŋesəm ŋɔŋ ka ȧdȧru are ɔ tə bɛnɛ ŋi haŋ ka aŋesəm thəbana. 26 Bepi wuni ɔ yema yi ȧbɔy a mi, ta ɔ tȧŋ mi; ɔwa ro minɛ i yi, ri sɔ ȧŋbɔy a mi ɔ tə yi: bepi wuni o wuni ɔ yɔna mi, kɔnɔ ɔKas mɔ yikis. 27 Ka-ake ȧŋmerȧ a mi aŋ sɔmpa; ɔwa to mə i pa-e? Pa, kisis mi ka ȧŋlɔkɔ aŋe-e? Kɛrɛ ta ȧŋsabu aŋe gbeŋ tə i der ka ȧŋlɔkɔ aŋe. 28 Pa, yikis ȧŋes a mu. Ka rim rə wur ka ȧkȧriyana, rə pa, I pɔ yikis ŋi, ɔwa i ti kȧl sɔ yikis ŋi. 29 Ka aŋfəm aŋa təmȧ ri, aŋ təl ti, aŋ pa arɛŋ də gbɛŋ; alɔm aŋ pa, Umȧleka ɔ fɔfȧnɛ kɔ. 30 Kɛrɛ Yisɔsȧŋ ɔ pa, Ȧrim are rə de hɛ ta ȧtȧ mi, kɛrɛ ta ȧtȧ nu. 31 Ka-ake ka pə yi kathoŋkas ka ȧdȧru are; ka-ake a tə wurɔ ɔwe yi rȧbomp ka ȧdȧru are. 32 Ɔwa minɛŋ, bepi a ŋata mi kəwur ka ȧŋthɔf i ti liŋ aŋfəm bɛ ro rɔmi. 33 Yisɔsȧŋ ɔ pa ȧte, kȧmȧ ɔ tɔri ko rəfi ɔ ba kəfi. 34 Ka ȧruniya rə pa, Sə po təl ka ȧŋthɔ kəpa Kraystȧŋ ɔ tiyȧ thəbana: ɔwa to munɔŋ mə pa, A ba kəŋata ɔWan ka wuni-e? Kanɛ yi ɔWan ka wuni ɔwe-e? 35 Yisɔsȧŋ ɔ pa ro ŋaŋ, Alɔkɔ agbut gbo thɔŋ ta ȧŋmothȧ kəyi ro nu. Kɔth nu ka ȧŋlɔkɔ nə ba ȧŋmothȧ, kȧmȧ ȧŋsum aŋ te nu wop: kotȧy-e ɔwe mə kɔth ka ȧŋsum-e, ɔ tɛ hɛ ro mɔ kɔ-e. 36 Ma nə ba ras ȧŋmothȧ-e, lanɛ nu ȧŋmothȧ kȧmȧ nə yi awuth ŋa ȧŋmothȧ. Ma Yisɔsȧŋ ɔ pa ȧte, ɔ kɔnɛ, ɔ maŋknɛ ŋa. 37 Kɛrɛ hali ma ɔ po tɔri ŋa ɛmisali ɛgbathi, aŋ lanɛ hɛ kɔ: 38 kȧmȧ ȧrim ra Isaya ɔnȧbi rə lasər, ara pa, Pa, kanɛ po lanɛ aŋkanɛ a su-e? Ɔwa ka kanɛ a ŋaibi ȧŋlonk ŋa ɔMarki e? 39 Ta ȧŋsabu aŋe aŋ te gbəli lanɛ, pəkasifɛ Aysayaŋ ɔ pa sɔ, 40 Ɔ po fithəs ɛfɔr yaŋ, ɔwa ɔ gbolŋas ɛmerȧ yaŋ; Thani aŋ nənk yi ɛfɔr yaŋ, ɔwa aŋ sɔthnɛ yi ɛmerȧ yaŋ, Ɔwa aŋ lafthɛ, Ɔwa i damər ŋa. 41 Aysaya ɔ fɔf mȧtȧy ame ma ɔ nənk aŋyiki ŋɔŋ, ɔwa ɔ fɔf ta atɔŋ. 42 Halisa agbəka agbȧthi aŋ lanɛ kɔ: kɛrɛ salata aŋFarisi aŋ gbithanɛ hɛ ti, kȧmȧ a te wurɔ ŋa ka ȧŋseth agbanɛ: 43 kotȧy-e aŋ bɔthər aŋyiki ŋa aŋfəm pəthasi aŋyiki ŋa Kuru. 44 Yisɔsȧŋ ɔ ŋata ȧrim rɔŋ, ɔ pa, Ɔwe lanɛ mi-e, ɔ lanɛ hɛ minɛŋ, kɛrɛ kɔnɔ ɔwe som mi. 45 Ɔwa ɔwe nənk mi-e, ɔ nənk sɔ kɔnɔ ɔwe som mi. 46 I der mɔ amotha ka ȧdȧru, kȧmȧ wuni o wuni ɔwe mə lanɛ mi-e, ɔ ba hɛ tə kətia ka ȧŋsum. 47 Ɔwa bepi wuni o wuni ɔ təl ȧsim ta mi, kɛrɛ ɔ wop hɛ ti-e, i thonkas hɛ kɔ: ȧtesoma-e i de hɛ tə kəthoŋkas ȧdȧru, i der tə kəkisis ȧdȧru. 48 Ɔwuni ɔwe mə pɛnsa mi, ɔwa ɔ malanɛ hɛ ȧsim ta mi, ɔ ba ukin ɔwe mə thonkas kɔ; ȧrim ara i po fɔf, rə mə thonkas kɔ ka ȧŋrey aləpsɔ. 49 Ȧtesoma-e, i fɔf hɛ kəwur ka ȧŋmerȧ a mi; kɛrɛ ɔKas ɔwe som mi, ɔ po yamari mi ȧte mə i pa, yi ȧte mə i fɔf. 50 Ɔwa i tȧrȧ kəpa aŋyamari ŋɔŋ aŋ yi aŋesəm thəbana; tiyȧŋ ȧte mə i fɔf, i fɔf gbo mɔ mə ɔKas ɔ kanɛ mi.

13

1 Ɔwa yeŋka amet ma kapainɛ mə bek-e, ma Yisɔs ɔ tȧrȧ kəpa ȧŋlɔkɔ ŋɔŋ aŋ bek tə kəwur ka ȧdȧru are tə kəkɔnɛ ka ɔKas, ma ɔ po bɔthər aŋɔŋ aŋa yi ka ȧdȧru, ɔ bɔthər ŋa haŋ ka ɔthalnɛ. 2 Maŋ yi ka kədi, Sethanɛŋ ɔ po thɔ bot ti ka ȧŋmerȧ ŋa Yudas Iskariyɔt, ɔwan ka Saymɔn, tə kəsɔnd kɔ. 3 Ka Yisɔsȧŋ ma ɔ tȧrȧ kəpa ɔKas ɔ po sɔŋ mȧtȧy bɛ ka mȧta mɔŋ, ɔwa ɔ wur ka Kuru, ɔwa ɔ tə kȧl ka Kuru; 4 ɔ yokanɛ ka kədi, ɔ bot ȧsuma tɔŋ rayɛr; ɔ gbasi kotha kənasianɛ, kɔ senɛ ki. 5 Kədarəŋ kati ɔ kus mȧnt ka abɔl, kɔ təp kəyak ȧtȧtək ta aŋkarande, ɔwa ɔ nasi ti yi akotha kənasianɛ ȧke ɔ senɛ. 6 Ma ɔ der ka Saymɔn Pitar-e ɔ pa ro ŋɔŋ, Pa, munɔ mə yak ȧtȧtək ta mi-i? 7 Yisɔs ɔ pa ro ŋɔŋ, Mə tɛ hɛ ȧte i yɔ ka-ake; kɛrɛ mə tə ləpsɔ tȧrȧ ti. 8 Pitaŋ ɔ pa ro ŋɔŋ, Mə yak hɛ ȧtȧtək ta mi thȧnkȧŋ. Yisɔsȧŋ ɔ pa ro ŋɔŋ, Bepi i yak hɛ mu-e, mə ba hɛ ȧgbȧp ro mi. 9 Saymɔn Pitaŋ ɔ pa ro ŋɔŋ, Pa, pə yi hɛ ȧtȧtək ta mi son, kɛrɛ mȧta ma mi sɔ, yi rȧbomp ra mi. 10 Yisɔsȧŋ ɔ pa ro ŋɔŋ, Ɔwe po bukɔ ɔ ba gbo tə kəyak ȧtȧtək tɔŋ, ɔwa ɔ yi ugbəraŋ: ɔwa naŋ nə yi agbəraŋ, kɛrɛ nia bɛ tha. 11 Ȧtesoma-e, ɔ tȧrȧ ɔwuni ɔwe mə sɔnd kɔ; tiyȧŋ ɔ pa, Nia bɛ tha yi agbəraŋ. 12 Ma ɔ po yak ȧtȧtək ta ŋaŋ-e, ɔ kȧl gbasi ȧsuma tɔŋ, ɔ yirȧ, ɔ pa ro ŋaŋ, Nə tȧrȧ ȧte i po yɔ nu-i? 13 Nə bontəs mi Karmɔkɔ yi Mariki; ɔwa nə pa ɔfinɔ: ȧtesoma-e ya i yi. 14 Ɔwa bepi minɛŋ, ɔMarki yi ɔKarmɔkɔ ka nu, i po yak ȧtȧtək ta nu, nia sɔ nə yi tə kəyakəsanɛ ȧtȧtək ta nu. 15 Ȧtesoma-e i po sɔŋ nu amɔl, kȧmȧ nia sɔ nə yɔ mɔ minɛŋ i yɔna nu. 16 I kanɛ nu tɛntɛnɛ, Ȧŋbɔy ɔ thas hɛ ɔmarki kɔŋ; thalɔm ɔsom ɔ thas hɛ ɔwe som kɔ. 17 Bepi nə tȧrȧ mȧtȧy ame, nə ba aruba bepi nə yɔ ma. 18 I fɔf hɛ ta ȧtȧ nu bɛ; i tȧrȧ ŋaŋ aŋa i po thith: kɛrɛ mȧtȧy ame mə yi kȧmȧ mȧgbal mə lasər, ama pa, Ɔwuni ɔwe mə di kabo ka mi-e ɔ ŋata rabəthka rɔŋ kəŋamnɛ mi. 19 Kətəp ka-ake i tɔri nu mɔth pə yɔnɛ, kȧmȧ bepi pə yɔnɛ-e, nə tə lanɛ kəpa minɛ yi kɔnɔŋ. 20 I kanɛ nu tɛntɛnɛ, Ɔwuni ɔwe malanɛ wuni o wuni ɔwe i som-e, ɔ malanɛ minɛŋ; ɔwa ɔwuni ɔwe malanɛ mi-e, ɔ malanɛ kɔnɔŋ ɔwe som mi. 21 Ma Yisɔsȧŋ ɔ po fɔf yaŋ-e, pə kɛtha kɔ rə ȧmerȧ, kɔ pa yi asɔbɛ, I kanɛ nu tɛntɛnɛ kəpa ukin ka nu ɔ tə sɔnd mi. 22 Aŋkarande aŋ kəlianɛ, pə sɔk hɛ ŋa ta ɔwe ɔ fɔf. 23 Ukarande ukin ɔwe Yisɔsȧŋ ɔ bɔthər, ɔ sɛlinɛ ka aŋkəpət ŋa Yisɔs, ka ȧŋthebul. 24 Tiyȧŋ Saymɔn Pitaŋ ɔ kapanɛ kɔ, kȧmȧ ɔ yif ta ɔwe ɔ fɔf. 25 Ɔwa kɔnɔ ma ɔ sɛlinɛ ka aŋkəpət ŋa Yisɔs, ɔ pa ro ŋɔŋ, Pa, kanɛ ɔ yi-e? 26 Yisɔsȧŋ ɔ pa, Kɔn kɔnɔŋ, ka ɔwe mə i sɔŋ abɛm ma i po məth ŋi. Ma ɔ po məth ȧŋbɛm-e ɔ sɔŋ ŋi ka Yudas Iskariyɔt, ɔwan ka Saymɔn. 27 Kədarəŋ ka ma ɔ sɔthɔ ȧŋbɛm-e, Sethani ɔ wɔŋ kɔ, ka Yisɔsȧŋ ɔ pa ro ŋɔŋ, Ȧtȧ mȧ mə yɔ-e, yɔ ti lɛmp lɛmp. 28 Kɛrɛ wuni o wuni ka ȧŋthebul ɔ tɛ hɛ atəsom ɔ pa ȧte. 29 Aŋkarande alɔm aŋ nanɛ kəpa ma Yudasȧŋ ɔ ba aŋgbaŋfa, Yisɔsȧŋ ɔ kanɛ kɔ, Way ɛyɛt ɛyɛ sə yema ta amet; thalɔm kȧmȧ ɔ sɔŋ rəka ka ȧŋmɔnɛ. 30 Ma Yudasȧŋ ɔ po nɔy ȧŋbɛm-e ɔ wur rokaŋ ɔlɛmp wati; ɔwa tȧtȧk wɔŋ. 31 Tiyȧŋ ma ɔ po wur rokaŋ-e, Yisɔsȧŋ ɔ pa, Ka-ake a yikis ɔWan ka wuni, ka Kurɔŋ ɔ sɔthɔ ayiki ro ŋɔŋ; 32 ɔwa Kurɔŋ ɔ tə yikis kɔ ka kɔn kɔnɔnɛ, ɔwa ɔ tə yikis kɔ ka ka-ake. 33 Aŋfɛth a mi, i yi gbo ro nu ta alɔkɔ agbut. Nə tə thɛns mi; pə tə yi mɔ mə i kanɛ aŋYuda, Ro mə i kɔ-e nia nə gbəli hɛ der, ya i pa ro nu ka-ake. 34 Ayamari afu i sɔŋ nu, kȧmȧ nə bɔthərȧnɛ; mɔ mə minɛŋ i po bɔthər nu, ya nia sɔ nə yi tə kəbɔthəranɛ. 35 Ka ȧte afəm bɛ aŋ tə tȧrȧ nə yi aŋkarande a mi, bepi nə bɔthərȧnɛ. 36 Saymɔn Pitaŋ ɔ pa ro ŋɔŋ, Pa, reke mȧŋ kɔ-e? Yisɔsȧŋ ɔ pa, Ro i kɔ-e, mə gbəli hɛ tȧŋ mi ka-ake: kɛrɛ kədarəŋ kati mə tə tȧŋ mi. 37 Pitaŋ ɔ pa ro ŋɔŋ, Pa, to som mə i te gbəli tȧŋ mu ka-ake-e? I ti sɔnd aŋesəm a mi ta ȧte mu. 38 Yisɔsȧŋ ɔ pa ro ŋɔŋ, Mə pa mə tə sɔnd aŋesəm a mu ta ȧtȧ mi-i? I kanɛ mu tɛntɛnɛ, katəpi ɔ ba hɛ kətam, haŋ mə po pɛnsa katəma məsas kəpa mə tɛ hɛ mi.

14

1 Ta ɛmerȧ ɛ nu ɛ te nu sɔmpa: nə lanɛ Kuru, lanɛ mi sɔ. 2 Ka ȧŋseth ŋa ɔKas kȧmi məyira məgbathi me yi ri; bepi naŋ pə yi hɛ yi-e, i ti poŋ naŋ kanɛ nu. Minɛŋ i kɔ tə kəbɛnɛnɛ nu dɛr. 3 Ɔwa bepi i kɔ tə kəbɛnɛnɛ nu dɛr-e, i ti kȧl der sɔ, i ti ba nu ro mi: kȧmȧ ro minɛŋ i yi, nia sɔ nə tə yi. 4 Ɔwa ro mə i kɔ-e nə tȧrȧ ri, nə tȧrȧ sɔ aroŋ. 5 Thɔmɔsȧŋ ɔ pa ro ŋɔŋ, Pa, sə tɛ hɛ ro mȧ mə kɔ-e; to mə sə gbəli tȧrȧ aroŋ-e? 6 Yisɔsȧŋ ɔ pa ro ŋɔŋ, Minɛŋ yi aroŋ, yi tȧteŋ, yi aŋesəm: wuni o wuni ɔ gbəli hɛ der ka ɔKas thambe ɔ tȧŋ ka kȧta kȧmi. 7 Bepi nə po tȧrȧ mi naŋ-e, nə tə tȧrȧ sɔ ɔKas kȧmi: ɔwa kətəp ka-ake nə tȧrȧ kɔ, ɔwa nə po nənk kɔ. 8 Filipȧŋ ɔ pa ro ŋɔŋ, Pa, tɔri su ɔKas, ɔwa pə tə bek su. 9 Yisɔsȧŋ ɔ pa ro ŋɔŋ, Filip, ma i po yi alɔkɔ awoni ro nu, mə tha tɛ hɛ mi-i? Wuni o wuni ɔwe po nənk mi ɔ po nənk ɔKas sɔ: to munɔ mə pa-e, Tɔri su ɔKas-e? 10 Mə lanɛ hɛ kəpa minɛ yi rokor ka ɔKas-i, ɔwa ɔKas ɔ yi rokor ka mi-i? Ȧsim ȧte i kanɛ nu, i fɔf hɛ ti ka ȧŋmerȧ a mi, kɛrɛ ɔKas ɔwe yi yi minɛŋ, kɔnɔ mə yɔ mȧyɔs mɔŋ. 11 Lanɛ mi kəpa i yi rokor ka ɔKas, ɔwa ɔKas ɔ yi rokor kȧmi, thalɔm lanɛ mi salata mȧyɔs ama i yɔ. 12 I kanɛ nu tɛntɛnɛ, Wuni ɔwe mə lanɛ mi, mapanth ama minɛ i yɔ-e, kɔnɔ sɔ ɔ tə yɔ ma; ɔwa ɔ tə yɔ məyɔs məbana məthasi ame, pəkasifɛ i kɔ ka ɔKas kȧmi. 13 Ɔwa tȧy o tȧy ȧte mə nə yif ka ȧŋes a mi, i ti yɔ ti, kȧmȧ ɔKas ɔ sɔthɔ ayiki ka ɔWan. 14 Bepi nə yif tȧy o tȧy ka ȧŋes a mi, i ti yɔ ti. 15 Bepi nə bɔthər mi, wop nu ɛyamari ɛ mi. 16 Ɔwa i ti nɛmthɛnɛ ɔKas, ɔwa ɔ tə sɔŋ nu uBɛfəth ulɔm, kȧmȧ ɔ yi ro nu thəbana. 17 Hali ɔYina ka tȧteŋ; ɔwe ȧdȧru rə te gbəli sɔthɔ, pəkasifɛ rə nənk hɛ kɔ, thalɔm rə tɛ hɛ kɔ; kɛrɛ nia nə tȧrȧ kɔ, ȧtesoma-e ɔ tiyȧ ro nu, ɔwa ɔ tə yi rokor ka nu. 18 I tey hɛ nu son, i ti der ro nu. 19 Pə tiyȧ ras alɔkɔ agbut, ɔwa ȧdȧru rə nənk hɛ mi sɔ: kɛrɛ nia nə tə nənk mi: pəkasifɛ i kəli, nia nə tə kəli sɔ. 20 Ka ȧŋrey ŋati nə tə tȧrȧ kəpa i yi rokor ka ɔKas, ɔwa nia nə yi rokor kȧmi, ɔwa minɛŋ i yi rokor ka nu. 21 Kɔnɔ ɔwe ba ɛyamari ɛ mi, ɔwa ɔ wop yi-e, kɔnɔ yi ɔwe mə bɔthər mi: ɔwa kɔnɔ ɔwe mə bɔthər mi ɔKas kȧmi ɔ tə bɔthər kɔ, ɔwa i ti bɔthər kɔ, ɔwa i ti tɔrinɛ gbafəth ro ŋɔŋ. 22 Yudasȧŋ, Iskariyɔt tha, ɔ pa ro ŋɔŋ, Pa, to mȧ mə tɔrinɛ gbafəth ro su, pə yi hɛ ka raru-e? 23 Yisɔsȧŋ ɔ pa ro ŋɔŋ, Bepi wuni ɔ bɔthər mi-e, ɔ tə wop ȧrim ra mi: ɔwa ɔKas kȧmi ɔ tə bɔthər kɔ, ɔwa sə tə der ro ŋɔŋ, sə tə yianɛ ro ŋɔŋ. 24 Kɛrɛ kɔnɔ ɔwe te bɔthər mi-e, ɔ wop hɛ ȧsim ta mi-e: ɔwa ȧrim ara nə təl, rə yi hɛ ara mi, rə yi ȧrim ra ɔKas ɔwe som mi. 25 Mȧtȧy ame i pa ro nu, ma i yi ras ro nu. 26 Kɛrɛ ɔBɛfəth, ɔYina məsəm, ɔwe ɔKas ɔ tə som ka ȧŋes a mi, ɔ tə thəksa nu mȧtȧy bɛ, ɔwa ɔ tə kala ɛnanɛ ɛ nu ka mȧtȧy bɛ ama i po kanɛ nu. 27 Məthɔfəl i tiyȧ nu, mathɔfəl ma mi i sɔŋ nu: i sɔŋ hɛ nu mɔ mə ȧdȧru rə sɔŋ nu. Ta ɛmerȧ ɛ nu ɛ te nu sɔmpa, thalɔm ɛ te nesa. 28 Nə po təl ma i pa ro nu, I kɔnɛ, kɛrɛ i ti kȧl der ro nu. Bepi nə bɔthər mi naŋ-e, nə tə ba ti məbɔnɛ, ȧtesoma-e i pa, i kɔ ka ɔKas; pəkasifɛ ɔKas ɔ thasi mi. 29 I po kanɛ nu ka-ake yeŋka pə yɔnɛ, kȧmȧ bepi pə po yɔnɛ-e, nə tə lanɛ. 30 I fɔfȧnɛ hɛ nu sɔ ɔgbȧthi: kotȧy-e rȧbomp ra ȧdȧru are ɔ der, kɛrɛ ɔ ba hɛ tȧy o tȧy ro mi. 31 Kɛrɛ kȧmȧ ȧdȧru rə tȧrȧ kəpa i bɔthər ɔKas, yi mɔ mə ɔKas ɔ yamari mi, ya mə i yɔ. Yokanɛ nu maŋ kɔnɛ.

15

1 Minɛ yi ralek rəgbeŋ, ɔwa ɔKas kȧmi kɔnɔ yi ɔbaf. 2 Ara o ra ro mi aŋa mə te wur məkomi ɔ gbək ŋi; ɔwa ara o ra aŋa mə wur məkomi, ɔ wasər ŋi, kȧmȧ aŋ bȧr wur məkomi. 3 Naŋ nə po thɔ yi agbəraŋ salata ȧrim ara i po kanɛ nu. 4 Tia nu rokor kȧmi ɔwa minɛŋ rokor ka nu. Mɔ mə aŋra aŋ ba hɛ afɔsɔ tə kəwur məkomi, thambe aŋ tiyȧ ka ralek; ya pə yi sɔ naŋ nə gbəli hɛ, thambe nə tiyȧ ro mi. 5 Minɛ yi ralek, naŋ nə yi mara: wuni ɔwe mə tiyȧ ro mi, ɔwa minɛ sɔ ro ŋɔŋ-e, ɔwe ɔ tə wur məkomi məgbathi: Ȧtesoma-e nə gbəli hɛ yɔ koko bepi nə tiyȧ hɛ ro mi. 6 Bepi wuni ɔ tiyȧ hɛ ro mi-e, a tə fitha kɔ rokaŋ mɔ ara, ɔwa aŋ wos; ɔwa a thoŋkla ma, a fitha ma ro nȧnt ɔwa a thɔi ma. 7 Bepi nə tiyȧ rokor kȧmi, ɔwa ȧsim ta mi tə tiyȧ rokor ka nu-e, yif nu tȧy o tȧy ȧte nə yema, ɔwa a tə yɔna nu ti. 8 Ka ȧte a tə yikis ɔKas kȧmi, bepi nə wur məkomi məgbathi; ɔwa ya nə tə yi akarande a mi. 9 Mɔ mə ɔKas ɔ bɔthər mi, ya minɛ sɔ i bɔthər nu; tiyȧ nu ka mabɔthər ma mi. 10 Bepi nə wop aŋyamari a mi-e, nə tə tiyȧ ka mabɔthər ma mi: mɔ mə i po wop aŋyamari ŋa ɔKas kȧmi, ka i tiya ka mȧbɔthər mɔŋ. 11 I po kanɛ nu mȧtȧy ame, kȧmȧ mabɔnɛ ma mi mə tiyȧ ro nu, ɔwa kȧmȧ mabɔnɛ ma nu mə gbenthis. 12 Aŋyamari a mi ŋi aŋe, Kama nə bɔthərȧnɛ, mɔ mə minɛŋ i po bɔthər nu. 13 Wuni o wuni ɔ ba hɛ məbɔthər ama yi məbana məthasi ame, kəpa ɔ tə sɔnd aŋesəm ŋɔŋ ta aŋyathki ŋɔŋ. 14 Naŋ nə yi aŋyathki a mi, bepi nə yɔ ȧte i yamari nu. 15 I bont hɛ nu sɔ ɛbɔy, ȧtesoma-e ȧŋbɔy ɔ tɛ hɛ ȧte ɔmarki kɔŋ mɔ yɔ-e; kɛrɛ i po bont nu ayathki; ȧtesoma-e mȧtȧy bɛ ama i təl ka ɔKas kȧmi, i po tɔri nu. 16 Naŋ, na tha thith mi, kɛrɛ minɛ thith nu, ka i bot nu, kȧmȧ nə kɔnɛ nə wur məkomi, ɔwa kȧmȧ mȧkomi ma nu mə tiyȧ: kȧmȧ tȧy o tȧy ȧte mə nə tholir ɔKas ka ȧŋes a mi, ɔ tə sɔŋ nu ti. 17 Mȧtȧy ame i yamari nu kȧmȧ nə bɔthərȧnɛ. 18 Bepi ȧdȧru rə gbɛŋa nu-e, nə tȧrȧ kəpa rə gbɛŋa mi yeŋka rə gbɛŋa nu. 19 Bepi nə yi aŋa ȧdȧru, ȧdȧru rə tə bɔthər aŋɔŋ: kɛrɛ ma nə te yi aŋa ȧdȧru, kɛrɛ i po thith nu kəwur ka ȧdȧru-e tiyȧŋ ȧdȧru rə gbɛŋa nu. 20 Kala ȧmerȧ ka ȧrim ara i kanɛ nu, Ȧŋbɔy ɔ thas hɛ ɔmarki kɔŋ. Bepi aŋ po sɔmpa mi-e, aŋ tə sɔmpa nu sɔ; bepi aŋ po wop ȧrim ra mi-e, aŋ tə wop sɔ ȧrim ra nu. 21 Kɛrɛ mȧtȧy ame bɛ aŋ tə yɔ nu salata ȧŋes a mi, pəkasifɛ aŋ tɛ hɛ ɔwe som mi. 22 Bepi naŋ i de hɛ ɔwa i fɔfȧnɛ ŋa-e, aŋ ba hɛ naŋ ahakɛ: kɛrɛ ka-ake aŋ ba hɛ kəkat kɛrɛ ta ɛhakɛ yaŋ. 23 Wuni ɔwe gbɛŋa mi ɔ gbɛŋa sɔ ɔKas kȧmi. 24 Bepi i tha yɔ hɛ kətɔŋ ka ŋaŋ mȧyɔs ama wuni lɔm ɔ te la yɔ-e, aŋ ba hɛ naŋ ahakɛ: kɛrɛ ka-ake aŋ po nənk ɔwa aŋ po gbɛŋa minɛŋ yi ɔKas kȧmi. 25 Kɛrɛ ȧte tə yɔnɛ, kȧmȧ ȧrim rə lasər ara a gbal ka ȧŋthɔ ŋaŋ, kəpa, Aŋ gbɛŋa mi kəte yɔ tȧy. 26 Kɛrɛ ma ɔBɛfəth ɔ der-e, ɔwe i ti somra nu kəwur ka ɔKas, ɔYina ka tȧteŋ, ɔwe wur ka ɔKas-e, ɔ tə gbaki ta ȧtȧ mi: 27 ɔwa naŋ sɔ nə tə gbaki; pəkasifɛ nə po yi ro mi kȧbi ka katəp.

16

1 Mȧtȧy ame i po pa ro nu, kȧmȧ a te yɔ nu nə pənthbəla. 2 Aŋ tə bȧl nu ka ɛseth ɛgbanɛ: aŋko, ȧŋlɔkɔ aŋ tə der, ma wuni o wuni ɔwe mə dif nu, ɔ tə nanɛ kəpa ɔ yɔ mapanth ma Kuru. 3 Mȧtȧy ame aŋ tə yɔ nu, pəkasifɛ aŋ tɛ hɛ ɔKas, thalɔm minɛŋ. 4 Kɛrɛ mȧtȧy ame i po kanɛ nu kȧmȧ ma ȧŋlɔkɔ aŋ bek-e, nə tə kȧl nanɛ kəpa i la po kanɛ nu ti. I kanɛ hɛ nu mȧtȧy ame bɛ ka katəp, pəkasifɛ i yi rɛ naŋ. 5 Kɛrɛ ka-ake i kɔ ka ɔwe som mi; ɔwa hali ukin ka nu ɔ yif hɛ mi, Re mə-əŋ kɔ-e? 6 Kɛrɛ ma i po fɔfȧnɛ nu mȧtȧy ame, ɔnɔsinɛ ɔ po la ka ɛmerȧ ɛ nu. 7 Ɔwa i kanɛ nu tȧteŋ, pə tə yi ɔfinɔ ta ȧtȧ nu bepi i kɔnɛ: ȧtesoma-e, bepi i kɔ hɛ-e, ɔBɛfəth ɔ ba hɛ kəder ro nu; kɛrɛ bepi i kɔ-e, i ti som kɔ ro nu. 8 Ɔwa ma ɔ po der-e, ɔ tə gbanthir ȧdȧru ta ahakɛ, ta məlompi, yi ta kəthoŋkas ɛpa: 9 ta ahakɛ, pəkasifɛ aŋ lanɛ hɛ mi; 10 ta məlompi, pəkasifɛ i kɔ ka ɔKas ɔwa nə nənk hɛ mi sɔ; 11 ta kəthoŋkas ɛpa, pəkasifɛ a po thonkas ɔwe yi rȧbomp ra ȧdȧru are. 12 I ba ras mȧtȧy məgbathi tə kəkanɛ nu, kɛrɛ nə gbəli hɛ wop ma ka-ake. 13 Kɛrɛ ma kɔnɔŋ, ɔYina ka təteŋ, ɔ der-e, ɔ tə kora nu ka tȧteŋ bɛ; kotȧy-e, ɔ fɔf hɛ ka ȧŋmerȧ ŋɔŋ; kɛrɛ mȧtȧy bɛ ama ɔ təl, ame ma mɔ fɔf: ɔwa ɔ tə tɔri nu mȧtȧy ama ba tə kəder. 14 Ɔ tə yikis mi; ȧtesoma-e, ɔ tə gbasi ma ro mi, ɔwa ɔ tə tɔri ma ro nu. 15 Mȧtȧy bɛ ama ɔKas ɔ ba-e, minɛ ba ma: tiyȧŋ i pa, ɔ tə gbasi ma ro mi, ɔwa ɔ tə tɔri ma ro nu. 16 Alɔkɔ agbut ɔwa nə nənk hɛ mi: ɔwa alɔkɔ agbut sɔ nə tə nənk mi pəkasifɛ i kɔ ka ɔKas. 17 Tiyȧŋ aŋkarande ŋɔŋ alɔm aŋ fɔflanɛ, aŋ pa, Ko tȧy ȧte ȧtȧ ɔ pa ro su-e? Alɔkɔ agbut ɔwa nə nənk hɛ mi; ɔwa alɔkɔ agbut sɔ nə tə nənk mi: ɔwa pəkasifɛ i kɔ ka ɔKas-i? 18 Tiyȧŋ aŋ pa, Ko tȧy ȧte ȧtȧ ɔ pa-e, Alɔkɔ agbut-e? Sə tɛ hɛ ȧte ɔ pa. 19 Yisɔsȧŋ ɔ tȧrȧ kəpa aŋ yema yif kɔ, kɔ pa ro ŋaŋ, Nə yifəthanɛ ta ȧte i pa, Alɔkɔ agbut, ɔwa nə nənk hɛ mi, ɔwa alɔkɔ agbut sɔ, nə tə nənk mi-i? 20 Tɛntɛnɛ i kanɛ nu, nə tə bok ɔwa nə tə kulɔ, kɛrɛ ȧdȧru rə tə sel məbɔnɛ: naŋ nə tə ba ɔnɔsinɛ, kɛrɛ ɔnɔsinɛ ɔ nu ɔ tə səkɛ nu məbɔnɛ. 21 Ɔwuni bom bepi ɔ yi ka akənt ka kakom-e, ɔ ba asɔmpanɛ, pəkasifɛ ȧŋlɔkɔ ŋɔŋ aŋ bek: kɛrɛ bepi ɔ po kom ɔwath-e, ɔ nanɛ hɛ sɔ ȧŋsɔmpanɛŋ, salata mabɔnɛ ama ɔ ba kəpo kom wuni ka ȧdȧru. 22 Tiyȧŋ naŋ nə ba ɔnɔsinɛ ka-ake; kɛrɛ i ti kȧl sɔ nənk nu, ɔwa ɛmerȧ ɛ nu ɛ tə yasanɛ yi məbɔnɛ, ɔwa wuni o wuni ɔ gbəli hɛ nɔy mabɔnɛ ma nu. 23 Ka ȧŋrey ŋati nə ba hɛ kəyif mi tȧy o tȧy. I kanɛ nu tɛntɛnɛ, tȧy o tȧy ȧte mə nə tholir ɔKas ka ȧŋes a mi, ɔ tə sɔŋ nu ti. 24 Haŋ ka-ake nə tha thola hɛ koko ka ȧŋes a mi: ɔwa thola nu, nə tə sɔthɔ, kȧmȧ mabɔnɛ ma nu mə lasər. 25 Mȧtȧy ame i po pa ro nu rə ɛlomɔ: kɛrɛ ȧŋlɔkɔ aŋ tə der, ma i te sɔ ba tə kəfɔf rə ɛlomɔ, kɛrɛ i ti kanɛ nu ta ɔKas gbəraŋ. 26 Ka ȧŋrey ŋati nə tə thola ka ȧŋes a mi: ɔwa i pa hɛ ro nu, i ti nɛmthɛnɛ ɔKas ta ȧtȧ nu: 27 ȧtesoma-e ɔKas kɔn kɔnɔnɛ ɔ bɔthər nu, pəkasifɛ naŋ nə po bɔthər mi, ɔwa nə lanɛ kəpa i wur ka ɔKas. 28 I wur ka ɔKas, ka i der nɔru: ɔwa i kȧl tey ȧdȧru, ka i kɔnɛ ka ɔKas. 29 Aŋkarande ŋɔŋ aŋ pa ro ŋɔŋ, Kəla, ka-ake mə fɔf gbəraŋ, mə fɔf hɛ sɔ rə alomɔ. 30 Ka-ake sə tȧrȧ kəpa mə tȧrȧ mȧtȧy bɛ, tə ba hɛ mu tȧy kȧmȧ wuni kəpet ɔ yifəth mu: ka ȧte sə lanɛ kəpa mə wur ka Kuru. 31 Yisɔsȧŋ ɔ lasianɛ ŋa, ɔ pa, Nə lanɛ thɔŋ-i? 32 Kəla, ȧŋlɔkɔ aŋ tə der, aŋko, an po bek-e, kȧmȧ nə sakanɛ, wuni o wuni ka ȧŋseth ŋɔŋ, nə tə tey mi min son, kɛrɛ i yi hɛ min son, pəkasifɛ ɔKas ɔ yi yi minɛŋ. 33 I po fɔfȧnɛ nu mȧtȧy ame bɛ, kȧmȧ nə ba məthɔfəl ro mi. Ka ȧdȧru nə tə ba asɔmpanɛ: kɛrɛ bȧk nu təbuth, i po tham ȧdȧru.

17

1 Ma Yisɔsȧŋ ɔ po fɔf mȧtȧy ame, ɔ lakthɛ ro riyana, ɔ pa, Pa, ȧŋlɔkɔ aŋ bek; yikis ɔWan ka mu, kȧmȧ ɔWan ka mu ɔ yikis mu: 2 mɔ mȧ mə sɔŋ kɔ afɔsɔ ka afəm bɛ, kȧmȧ ɔ sɔŋ aŋesəm thəbana ka ŋaŋ aŋa mə sɔŋ kɔ. 3 Ɔwa aŋesəm thəbana ŋi aŋe kȧmȧ aŋ tȧrȧ mu ɔKuru utəteŋ son, yi Yisɔs Krayst ɔwe mə po som. 4 I po yikis mu nɔru, ma i pons mapanth ama mə sɔŋ mi tə kəyɔ. 5 Ka-ake, O Pa, yikis mi yi mun munɔnɛ yi aŋyiki aŋa i ba ro mu yeŋka ȧdȧru rə təpɛ. 6 I po tɔri ȧŋes a mu ka aŋfəm aŋa mə sɔŋ mi kəwur ka ȧdȧru: munɔ ba ŋa, ɔwa mə sɔŋ mi ŋa; kaŋ po wop ȧrim ra mu. 7 Aŋ tȧrȧ thɔŋ kəpa tȧy o tȧy ȧte mə sɔŋ mi tə wur ro mu; 8 ȧtesoma-e, i po sɔŋ ŋa ȧsim ȧte mə po sɔŋ mi; ɔwa aŋ malanɛ ti, ɔwa aŋ tȧrȧ tȧteŋ kəpa i wur ro mu, ɔwa aŋ lanɛ kəpa munɔ som mi. 9 I ramnɛ taŋ, i ramnɛ hɛ ta ȧdȧru, kɛrɛ ta ŋaŋ aŋa mə po sɔŋ mi; pəkasifɛ munɔ ba ŋa: 10 ɔwa ŋaŋ bɛ aŋa minɛŋ i ba munɔ ba ŋa, yi aŋa munɔ mə ba minɛ ba ŋa: ɔwa i ba ayiki ro ŋaŋ. 11 Ɔwa ka-ake i yi hɛ sɔ nɔru, kɛrɛ aŋe aŋ yi nɔru, ka minɛ i der ro mu. ƆKas usəm, bɛnɛ ŋa ka ȧŋes a mu, aŋa mə po sɔŋ mi, kȧmȧ aŋ ba ȧmerȧ ŋin mɔ mə saŋ sə ba. 12 Ma i yi yi ŋaŋ ka ȧdȧru, minɛ bɛnɛ ŋa ka ȧŋes a mu, aŋa mə po sɔŋ mi: ɔwa i bumər ŋa, ukin ka ŋaŋ ɔ dinɛ hɛ, thambe ɔwan ka kədinɛ; kȧmȧ mȧgbal mə lasər. 13 Kɛrɛ ka-ake i der ro mu; ɔwa mȧtȧy ame i fɔf nɔru-e, kȧmȧ aŋ ba mabɔnɛ ma mi məgbenthis rokor ka ŋaŋ. 14 I po sɔŋ ŋa ȧrim ra mu, ka ȧdȧru rə gbɛŋa ŋa, pəkasifɛ aŋ yi hɛ ta ȧdȧru, mɔ minɛ i te yi ta ȧdȧru. 15 I ramnɛ hɛ kȧmȧ mə wurɔ ŋa ka ȧdȧru, kɛrɛ kȧmȧ mə bumər ŋa ka maləs. 16 Aŋ yi hɛ ta ȧdȧru, mɔ minɛŋ i te yi ta ȧdȧru. 17 Səməs ŋa ka tȧteŋ, ȧrim ra mu rə yi tȧteŋ. 18 Mɔ mə po som mi ka ȧdȧru, yɛ minɛŋ sɔ i po som ŋa ka ȧdȧru. 19 Ɔwa ta ȧtȧŋ tə mə i səməsnɛ, kȧmȧ a səməs ŋa ka tȧteŋ. 20 Salata aŋe son tha mə i ramnɛ, kɛrɛ ta ŋaŋ sɔ aŋa mə lanɛ mi salata ȧrim ra ŋaŋ; 21 kȧmȧ ŋaŋ bɛ aŋ ba ȧmerȧ ŋin; mɔ munɔŋ, Pa, mə yi rokor kȧmi, yi minɛŋ i yi rokor ka mu, kȧmȧ ŋaŋ sɔ aŋ yi rokor kȧsu: kȧmȧ ȧdȧru rə lanɛ kəpa munɔ som mi. 22 Aŋyiki aŋa mə po sɔŋ mi, i po sɔŋ ŋa ŋi, kȧmȧ aŋ ba ȧmerȧ ŋin, mɔ mə saŋ sə ba ȧmerȧ ŋin; 23 minɛŋ rokor ka ŋaŋ, yi munɔŋ rokor kȧmi, kȧmȧ aŋ ba ȧmerȧ ŋin agbenthis; kȧmȧ ȧdȧru rə tȧrȧ kəpa munɔ som mi, ɔwa mə bɔthər ŋa mɔ mȧ mə bɔthər mi. 24 Pa, aŋfəm aŋa mə po sɔŋ mi, i yema kȧmȧ ŋaŋ sɔ aŋ yi ro minɛŋ i yi; kȧmȧ aŋ nənk aŋyiki a mi aŋa mə po sɔŋ mi: ȧtesoma-e mə bɔthər mi yeŋka a bot ɔtəmər wa ȧdȧru. 25 O, Pa ulompi, ȧdȧru rə tɛ hɛ mu, kɛrɛ i po tȧrȧ mu, ɔwa aŋe aŋ tȧrȧ kəpa munɔ som mi. 26 Ka i po tɔri ŋa ȧŋes a mu ɔwa i ti tɔri ŋi sɔ: kȧmȧ mabɔthər ama mə bɔthər mi mə yi rokor ka ŋaŋ, ɔwa minɛŋ sɔ i yi rokor ka ŋaŋ.

18

1 Ma Yisɔsȧŋ ɔ po fɔf ȧsim ȧte-e, ɔ wur yi aŋkarande ŋɔŋ, aŋ fəsi kabath Kidrɔn ro ȧkunk aŋ yi, ɔ wɔŋ ri yi aŋkarande ŋɔŋ. 2 Ɔwa Yudasȧŋ ɔwe sɔnd kɔ, ɔ tȧrȧ ɔdɛr wati, kotȧy-e Yisɔsȧŋ yi aŋkarande ŋɔŋ aŋ sa kɔ ri katkat. 3 Yudasȧŋ ȧŋlɔkɔ ŋati, ma ɔ po sɔthɔ atim yi aturgba ka aŋbȧki ŋa aŋfode yi aŋFarisi-e, ɔ der ri yi ɛlamp yi tulɛ yi ɛyɛt ɛtimȧ. 4 Kɛrɛ Yisɔsȧŋ ma ɔ tȧrȧ mȧtȧy bɛ ama mə derər kɔ-e, ɔ wur, kɔ pa, Kanɛ mə nə thɛns-e? 5 Aŋ wosa, Yisɔsȧŋ ɔwe ro Nasarɛth. Ka Yisɔs ɔ pa ro ŋaŋ. Minɛ ɔwe. Ka Yudasȧŋ sɔ ɔwe sɔnd kɔ-e, ɔ təmȧ yi ŋaŋ. 6 Ma Yisɔsȧŋ ɔ pa ro ŋaŋ, Minɛ ɔwe, aŋ kala kəmuth, aŋ fumpɔ ro thɔf. 7 kɔ yif ŋa sɔ, Kanɛ mə nə thɛns-e? Aŋ pa, Yisɔsȧŋ ɔwe ro Nasarɛth. 8 Yisɔsȧŋ ɔ wosa kəpa, I po kanɛ nu kəpa minɛ ɔwe: bepi minɛ mə nə thɛns-e, ter nu aŋfəm aŋe aŋ kɔnɛ: 9 kȧmȧ ȧrim rə lasər ara ɔ fɔf kəpa, Ka ŋaŋ aŋa mə po sɔŋ mi i tha dim hɛ ukin. 10 Ɔwa Saymɔn Pitaŋ ma ɔ ba agbathɔ-e, ɔ tali ŋi, ɔ tap ȧŋbɔy ŋa ɔfode ubana, kɔ gbək aŋləns ŋɔŋ ȧdiyɔ. Aŋes ŋa ȧŋbɔy ŋə yi Malkɔs. 11 Ka Yisɔsȧŋ pa ka Pita, Wɔŋȧ aŋgbathɔ a mu ka aŋbom ŋati. I gbəli pɛnsa ampɔthi aŋa ɔKas ɔ sɔŋ mi tə kəmun-i? 12 Ka antim yi anturgba, yi aŋsom ŋa aŋYuda aŋ wop Yisɔsȧŋ, aŋ sek kɔ, 13 kaŋ mɔtha kera kɔ ka Anas; kotȧy-e kɔnɔ yi ɔkomanɛ ka Kayafas, ɔwe yi ɔfode ubana ka karen kati. 14 Kayafas kɔnɔ yi ɔwe tɔri aŋYuda kəpa, pə tə yi ɔfisa bepi wuni kin ɔ fi ta aŋfəm. 15 Ka Saymɔn Pitaŋ ɔ tȧŋ Yisɔsȧŋ, yi ukarande ulɔm sɔ. Ɔwa ma ɔfode ubana ɔ tȧrȧ ɔkarande kati, ɔ wɔŋ ro bare ka ɔfode ubana yi Yisɔsȧŋ; 16 kɛrɛ Pita ɔ təmȧ ka kadare rokaŋ. Ka ɔkarande ulɔm ɔwe ɔfode ubana ɔ tȧrȧ, ɔ wur, ɔ fɔfȧnɛ ɔbɛra ɔwe mə bumər kadare, ɔ wɔŋȧ Pitaŋ. 17 Tiyȧŋ ɔbɔrkɔ ɔwe mə bumər kadare ɔ pa ka Pita, Munɔ sɔ mə yi ukin ka aŋkarande ŋa ɔlangba ɔwe-i? Ɔ pa, I yi hɛ yi. 18 Ɔwa ɛbɔy yi anturgba aŋ po lap nȧnt; ȧtesoma-e ɔ taŋk: ɔwa aŋ təmȧ ri aŋ bɔ saya: ɔwa Pita sɔ ɔ təmȧ yi ŋaŋ, ɔ saya. 19 Ka ɔfode ubana ɔ yifəth Yisɔs ta aŋkarande ŋɔŋ, yi ta mathəksa mɔŋ. 20 Yisɔsȧŋ ɔ wosa, I po fɔf gbafəth ka ȧdȧru: i thəksa ka ɛseth ɛgbanɛ, yi ka ȧŋseth ŋa Kuru, ro aŋYuda bɛ aŋ gbanɛ, ɔwa i pa hɛ tȧy o tȧy rə ɔmaŋknɛ. 21 To som mȧ mə yifəth mi-e? Yif ŋa aŋa təl ȧte i pa ro ŋaŋ: aŋ tȧrȧ ȧte i pa. 22 Ma ɔ pa ȧte ukin ka anturgba ɔwe təmȧ rayɛr kɔŋ ɔ gbantha Yisɔs yi kȧta kɔŋ, ɔ pa, Yaŋ mȧ mə wosȧnɛ ɔfode ubana-i? 23 Yisɔs ɔ pa, Bepi i po fɔf ɔləs-e, seri ta taləs tati, kɛrɛ bepi ɔlompi-e, kɔyɛŋ mȧ gbantha mi-a? 24 Ka Anas ɔ somrȧ kɔ usek ka Kayafas ɔfode ubana. 25 Saymɔn Pitaŋ ɔ təmȧ ɔ tə saya. Kaŋ pa ro ŋɔŋ, Mə yi sɔ ukin ka aŋkarande ŋɔŋ-i? Ɔ pɛnsa, ɔ pa, I yi hɛ yi. 26 Ukin ka ɛbɔy ya ɔfode ubana, ɔwe aŋ yi kor kin yi ɔwe Pita ɔ gbək aŋləns ŋɔŋ-e, ɔ pa, I nənk hɛ mu ka ȧŋkunk yi kɔnɔŋ-i? 27 Pitaŋ ɔ pɛnsa sɔ; ɔwa ka ɔlɛmp wati katəpi ɔ tam. 28 kaŋ wurɔ Yisɔsȧŋ ka Kayafas, aŋ wɔŋȧ kɔ ro bare ka Paylet: ɔwa pə yi bəth bəth; kɛrɛ ŋaŋ gbeŋ aŋ wɔŋ hɛ ro bare, kȧmȧ aŋ te yifasnɛ, kȧmȧ aŋ gbəli di kapainɛ. 29 Tiyȧŋ Payletȧŋ ɔ wur ro ŋaŋ, ɔ yif, Ko agbanthir nə gbanthir ɔlaŋgba ɔwe-e? 30 Aŋ wosa kəpa, Bepi ɔ yi hɛ wuni ləs-e, sə gbəli hɛ lȧnki kɔ ro mu. 31 Payletȧŋ ɔ pa ro ŋaŋ, Gbasi kɔ nu, nə thonkas kɔ ka ȧŋthɔ a nu. AŋYuda aŋ pa, Sə ba hɛ məmari tə kədif wuni o wuni: 32 kȧmȧ ȧrim ra Yisɔs rə lasər, ara ɔ pa kətɔri ko rəfi ara ɔ ba tə kəfi. 33 Tiyȧŋ Payletȧŋ ɔ kȧl wɔŋ ro bare, ɔ tela Yisɔsȧŋ, kɔ pa ro ŋɔŋ, Munɔ yi ɔBȧy ka aŋYuda-i? 34 Yisɔsȧŋ ɔ wɔsa, Mə pa ȧte ka ȧŋmerȧ a mu, thalɔm alɔm aŋ kanɛ mu ta ȧtȧ mi-i? 35 Payletȧŋ ɔ pa, Minɛŋ i yi uYuda-i? Aŋbona a mu yi aŋfode abana aŋ lȧnki mu ro rɔmi; ko mə po yɔ-e? 36 Yisɔsȧŋ ɔ wosa, Rȧbȧy ra mi rə yi hɛ ka ȧdȧru are: bepi rȧbȧy ra mi rə yi ka ȧdȧru are, ɛbɔy ɛ mi aŋ tə tim naŋ kȧmȧ a te lȧnki mi ka aŋYuda: kɛrɛ rȧbȧy ra mi rə yi hɛ nɔ. 37 Payletȧŋ pa ro ŋɔŋ, Mə yi mən ubai-i? Yisɔsȧŋ ɔ pa Aŋko, mə pa tȧteŋ, i yi ubȧy. Ta ȧte tə a kom mi, ɔwa ta ȧŋsabu aŋe tə i der ka ȧdȧru, kȧmȧ i gbaki ta tȧteŋ. Wuni o wuni ɔwe yi ka tȧteŋ ɔ təl ȧrim ra mi. 38 Payletȧŋ ɔ pa, Ko yi tateŋ-e? Ma Payletȧŋ ɔ po pa ȧte, ɔ kȧl wur ka aŋYuda, ɔ pa ro ŋaŋ, I tha fir hɛ tȧy o tȧy tələs ro ŋɔŋ. 39 Kɛrɛ naŋ nə ba mətanɛ, kȧmȧ i tera nu wuni kin ka amet ma kapainɛ; tiyȧŋ nə yema i tera nu ɔBȧy ka aŋYuda-i? 40 kaŋ kȧl sɔŋkɔ, aŋ pa, Ɔlaŋgba ɔwe thahɔ, kɛrɛ Barabas. Ɔwa Barabas ukei ubana wɔŋ.

19

1 Tiyȧŋ Payletȧŋ ɔ gbasi Yisɔsȧŋ ɔ sapa kɔ rəkɛt. 2 Ka antim aŋ ru ȧniyɔ ŋa təbaŋk, aŋ bot ŋi ka rȧbomp rɔŋ, kaŋ wɔns kɔ ruma rəyim. 3 Aŋ pa, Kori mu-o ɔBȧy ka aŋYuda! kaŋ gbantha kɔ. 4 Payletȧŋ ɔ kȧl wur rokaŋ, ɔ pa ro ŋaŋ, Kəlo i wurɔ nu kɔ, kȧmȧ nə tȧrȧ kəpa i fir hɛ ro ŋɔŋ tȧy o tȧy tələs. 5 Ka Yisɔsȧŋ ɔ wur rokaŋ, ɔ sara ȧŋniyɔ ŋa təbaŋk, ɔ wɔŋ ȧŋbila ayim. Payletȧŋ ɔ pa ro ŋaŋ, Kəlo ɔlaŋgba! 6 Ma aŋfode abana yi anturgba aŋ nənk kɔ-e, aŋ woŋa, aŋ pa, Tȧŋ kɔ ka akənt kəpəŋkinɛ, tȧŋ kɔ ka akənt kəpəŋkinɛ! Payletȧŋ ɔ pa ro ŋaŋ, Naŋ gbasi kɔ nu, nə tȧŋ kɔ ka akənt kəpəŋkinɛ, kotȧy-e minɛ i fir hɛ tȧy o tȧy ȧte yi tələs ro ŋɔŋ. 7 AŋYuda aŋ wosa, aŋ pa, Saŋ sə ba athɔ, ka ȧŋthɔ ŋati ɔ mar fi, pəkasifɛ ɔ pa ɔ yi ɔWan ka Kuru. 8 Ma Payletȧŋ ɔ təl ȧŋpa aŋe-e, ɔ bȧr gbo nesa. 9 Ɔ kȧl wɔŋ ro bare, ɔ pa ka Yisɔs, Reke mə wur-e? Kɛrɛ Yisɔsȧŋ ɔ wosa hɛ kɔ. 10 Ka Payletȧŋ ɔ pa ro ŋɔŋ, Mə wosa hɛ mi-i? Mə tɛ hɛ kəpa i ba afɔsɔ tə kəsəli mu, ɔwa i ba afɔsɔ tə kətaŋ mu ka akənt kəpəŋkinɛ-i? 11 Yisɔsȧŋ ɔ pa, Mə ba hɛ afɔsɔ rokɔm kȧmi thambe a sɔŋ mu ŋi kəwur rokɔm: tiyȧŋ ɔwe sɔnd mi ro mu, ɔ ba mətheri pəthasi munɔ. 12 Kəbi ka ȧŋlɔkɔ ŋati Payletȧŋ ɔ thɛns tə kəsəli kɔ; kɛrɛ aŋYuda aŋ woŋa, aŋ pa, Bepi mə səli ɔlaŋgba ɔwe-e, mə yi hɛ uyathki ka Sisar: wuni o wuni ɔwe səkinɛ ubai-e, ɔ pɛnsa Sisarȧŋ. 13 Tiyȧŋ ma Payletȧŋ ɔ təl ȧsim ȧte-e, ɔ wurɔ Yisɔs rokaŋ, ɔ yirȧ ka kawaŋ ka kəgbək ɛpa, ka ɔdɛr ro a bont ȧŋPefmɛnt, kɛrɛ ka kaHibru a bont Kabatha. 14 Kə pə re yi ȧŋrey ŋa kabɛnɛnɛ ta amet ma kapainɛ; pə yi mɔlɔ ma ȧŋlɔkɔ aŋa bekȧ tamthərukin: kɔ pa ka aŋYuda, Kəlo ɔBȧy ka nu! 15 Kɛrɛ aŋ woŋa, aŋ pa, Kera kɔ nu, kera kɔ nu, tȧŋ kɔ ka akənt kəpəŋkinɛ. Payletȧŋ ɔ pa ro ŋaŋ, Nə yema i tȧŋ ɔBȧy ka nu ka akənt kəpəŋkinɛ-i? Aŋfode abana aŋ pa, Sə ba hɛ ubȧy thambe Sisarȧŋ. 16 Ka ȧŋlɔkɔ ŋati ɔ lȧnki kɔ ro ŋaŋ kȧmȧ a tȧŋ kɔ ka akənt kəpəŋkinɛ. kaŋ gbasi Yisɔsȧŋ. 17 kɔ wur, ɔ gbanɛ akənt kɔŋ kəpəŋkinɛ kəkɔ ka ɔdɛr ro a bont, Ɔdɛr wa Kəgbɛŋkət, ro a bont ka kaHibru, Kɔlkɔtha: 18 ro aŋ tȧŋ kɔ ka akənt kəpəŋkinɛ, yi afəm ŋarəŋ yi kɔnɔŋ, ukin ka kȧdiyɔ, ɔwa ukin ka kȧmɛrɔ kɔŋ, ka Yisɔsȧŋ ɔ yi ratɔŋ. 19 Ka Payletȧŋ ɔ gbal məgbal, ɔ yɔ aŋ bot ma ka akənt kəpəŋkinɛ. Ɔ gbal, YISƆSȦŊ ƆWE RO NASARƐTH, ƆBȦY KA AŊYUDA. 20 AŋYuda agbȧthi aŋ karaŋ mȧgbal ame: kotȧy-e, ɔdɛr ro a tȧŋ Yisɔs ka akənt kəpəŋkinɛ ɔ yi ɔfati ro pet: ɔwa a gbal ma ka kaHibru, kaRom, yi kaKrik. 21 Tiyȧŋ aŋfode abana ŋa aŋYuda aŋ pa ka Paylet, Te gbal, ɔBay ka aŋYuda; kɛrɛ kəpa, Ɔ pa, Minɛ yi ɔBȧy ka aŋYuda. 22 Payletȧŋ ɔ pa, Ȧtȧ i po gbal-e, i po gbal. 23 Ma antim aŋ po tȧŋ Yisɔsȧŋ ka akənt kəpəŋkinɛ-e aŋ gbasi ȧsuma tɔŋ, aŋ yerəs ti ɛni yanlɛ, ani ŋin ta utim o tim; yi kafɔl sɔ; kafɔl a po ru ki kətəp rokɔm haŋ kəkɔ roratha kati. 24 kaŋ fɔfȧnɛ kəpa, Maŋ te nu pim ki, maŋ fak nu təfant ta kafɔl kȧmȧ sə tȧrȧ ɔwe ba kəsɔthɔ ki; kȧmȧ mȧgbal mə lasər, ama pa, Aŋ yerəs ȧsuma ta mi kətɔŋ ka ŋaŋ, Ɔwa aŋ fak təfant ta kafɔl kȧmi. Tiyȧŋ mȧtȧy ame antim aŋ yɔ. 25 Ka ɔkara ka Yisɔs ɔ təmȧ rayɛr ka akənt kəpəŋkinɛ, yi ɔwɔnt ka ɔkara kɔŋ, Merɛŋ ɔrani ka Klopas, yi Meri ɔwe ro Makdala sɔ. 26 Ma Yisɔsȧŋ ɔ nənk ɔkara kɔŋ-e, yi ɔkarande ɔwe ɔ bɔthər aŋ təmȧ rayɛr-e, ɔ pa ka ɔkara kɔŋ, Wuni bom, kəli ɔwan ka mu! 27 kɔ kȧl pa ka ɔkarande, Kəli ɔya ka mu! Ɔwa kȧbi ka ȧŋlɔkɔ ŋati ɔkarande ɔ kera ɔya ka ȧŋseth ŋɔŋ. 28 Kədarəŋ kati, ma Yisɔsȧŋ ɔ tȧrȧ kəpa mȧtȧy bɛ mə poŋ-e, kȧmȧ mȧgbal mə lasər, ɔ pa, Rəmun rə bȧk mi. 29 Ɔwa apɔthi aŋ təmȧ ri aŋ la afinika; kaŋ lasər asponge yi afinika, aŋ bot ŋi ka ȧŋsɛthɛ ŋa ahisɔp, a fata ŋi ka kȧsəŋ kɔŋ. 30 Ɔwa ma Yisɔsȧŋ ɔ po nɔy aŋfinikar, ɔ pa, Tə poŋ: ɔ saŋ rȧbomp rɔŋ ɔ ternɛ. 31 Tiyȧŋ aŋYuda, ma pə yi ȧŋrey ŋa kabɛnɛnɛ ta amet ma kapainɛ, kȧmȧ tabel aŋ te tiyȧ ka atənt təpəŋkinɛ ka aŋsabath (kotȧy-e aŋsabath ŋati aŋ yi abana), aŋ nɛmthɛnɛ Payletȧŋ kȧmȧ a siməth ɛlənk yaŋ, ɔwa kȧmȧ a tɔŋa ŋa. 32 Ka antim aŋ der, kaŋ siməth ɛlənk ya ɔtɔtɔkɔ, ɔwa ɛya ɔlɔm ɔwe a tȧŋ ka akənt kəpəŋkinɛ yi kɔnɔ. 33 Kɛrɛ maŋ bek ka Yisɔs-e, ɔwa aŋ nənk kəpa ɔ po fi-e, aŋ sim hɛ ɛlənk yɔŋ: 34 kɛrɛ utim ukin ɔ raf aŋfuthəl ŋɔŋ yi asor, ka ɔlɛmp wati mȧtir yi mȧnt mə wur kɔ. 35 Ɔwa ɔwe po nənk ti ɔ yi ti məseri, ɔwa maseri mɔŋ mə yi tȧteŋ: ɔ tȧrȧ kəpa ɔ fɔf tȧteŋ, kȧmȧ naŋ sɔ nə lanɛ. 36 kotȧy-e mȧtȧy ame mə yɔnɛ, kȧmȧ mȧgbal mə lasər, ama pa, A ba hɛ kəsim kɔ kəbȧnth. 37 Ka məgbal məlɔm mə pa, Aŋ tə kəli kɔ ɔwe aŋ po raf. 38 Kədarəŋ ka mȧtȧy ame, Yosɛf-əŋ ɔwe ro Arimathia, ɔwe yi ukarande ka Yisɔs, kɛrɛ rə ɔmaŋknɛ, ta rənes ra aŋYuda, ɔ nɛmthɛnɛ Payletȧŋ kȧmȧ ɔ selɔ ɔ kera kabel ka Yisɔs; ɔwa Payletȧŋ ɔ malanɛ. Tiyȧŋ ɔ der, ɔ thora kabel kɔŋ. 39 Ka Nikodimɔs sɔ ɔ der, kɔnɔ ɔwe der ka Yisɔs kətɔtɔkɔ ka tȧtȧk, ɔ kȧrȧ ama yi məalos mə kuluŋanɛ, mɔlɔ ma ɛwet kɛmɛ kin. 40 kaŋ gbasi kabel ka Yisɔs, aŋ rapər ki totha yi məpos məfɔlfɔl, mɔ matanɛ ma aŋYuda mə yi ka kəmȧnk. 41 Ka ɔdɛr ro a tȧŋ kɔ ka akənt kəpəŋkinɛ ȧkunk aŋ yi ri; ɔwa ka katɛl ake kȧboma kəfu kə yi ri, ro a te tha bot wuni o wuni. 42 Rə aŋ bot Yisɔsȧŋ salata ȧŋrey ŋa kabɛnɛnɛ ka aŋYuda: ȧtesoma-e kȧboma kə yi ɔfati ri.

20

1 Ka ȧŋrey ȧtɔtɔkɔ ŋa ȧŋyik Meri ɔwe ro Makdala ɔ der ka kȧboma pə re sɔk, ɔ nənk kəpa a tɔŋa aŋsar ka kȧboma. 2 Tiyȧŋ ɔ gbukɛ, ɔ der ka Saymɔn Pita, yi ka ɔkarande ulɔm, ɔwe Yisɔsȧŋ ɔ bɔthər, ɔ pa ro ŋaŋ, Aŋ po wurɔ ɔMarki ka kȧboma, ɔwa sə tɛ hɛ ro a bot kɔ. 3 Pitaŋ ɔ wur, yi ɔkarande ulɔm, kaŋ kɔnɛ ka kȧboma. 4 Ŋa ŋarəŋȧŋ aŋ gbukɛ rɔkin; kɛrɛ ɔkarande ulɔm ɔ gbukɛ lɛmp ɔ thas Pitaŋ, ɔwa ɔ mɔtha bek ka kȧboma. 5 kɔ sanɛ-e, ɔ kəli ri, ɔ nənk akasaŋke kə fənthȧ; kɛrɛ ɔ wɔŋ hɛ ri. 6 Saymɔn Pita sɔ ɔ der ɔ tȧŋ kɔ, ɔ wɔŋ ka kȧboma; ɔ nənk akasaŋke kə fənthȧ ri, 7 ɔwa aŋgbasa aŋa a rapər rȧbomp rɔŋ, aŋ fənthȧ hɛ yi akasaŋke, kɛrɛ a kump ŋi thɔkɔ. 8 Ka ɔkarande ulɔm ɔwe mɔtha bek ka kȧboma ɔ wɔŋ sɔ, kɔ nənk, ɔwa ɔ lanɛ. 9 kotȧy-e, aŋ tha tɛ hɛ ȧte mȧgbal mə pa, kəpa ɔ ba tə kəkal yokanɛ ka rafi. 10 Ka aŋkarande aŋ kȧlanɛ ka ɛseth yaŋ. 11 Kɛrɛ Merɛŋ ɔ təmȧ ka kȧboma rokaŋ ɔ bok: ma ɔ bok-e, ɔ sanɛ ɔ kəli ka kȧboma; 12 kɔ nənk amaleka ŋarəŋ aŋ wɔŋ yɛt ɛlopra ɛfera aŋ yirȧ, ukin ka rȧbomp, ɔwa ukin ka ȧtȧtək, ro kabel ka Yisɔs kə la fənthȧ. 13 kaŋ pa ro ŋɔŋ, Bithaŋ, to som mȧ mə bok-e? Ɔ pa ro ŋaŋ, Pəkasifɛ a po kera ɔMarki kȧmi, ɔwa i tɛ hɛ ro a bot kɔ-e. 14 Ma ɔ po pa ȧte, ɔ fəlɛ rodarəŋ, ɔ nənk Yisɔsȧŋ ɔ təmȧ, ɔwa ɔ tɛ hɛ ti kəpa Yisɔsȧŋ kɔnɔŋ. 15 Yisɔsȧŋ ɔ pa ro ŋɔŋ, Bithaŋ, to som mȧ mə bok-e? kanɛ mȧ mə thɛns-e? Ɔbɛra, ma ɔ nanɛ kəpa ɔ yi ɔbumər ka katɛl, ɔ pa ro ŋɔŋ, Pa, bepi munɔ mə po wurɔ kɔ anɔ-e, kanɛ mi ro mə po bot kɔ, ka minɛ i ti gbasi kɔ. 16 Yisɔs ɔ pa ro ŋɔŋ, Meri. Ɔwa ɔ fəlɛ, kɔ pa ro ŋɔŋ, Rabɔni; ara a tepa kəpa, Karmɔkɔ. 17 Yisɔsȧŋ ɔ pa ro ŋɔŋ, Te gboŋ mi; ȧtesoma-e, i tha ŋat hɛ ka ɔKas: kɔnɛ gbo ka aŋwɔnt a mi, mə pa ro ŋaŋ, I ŋat ka ɔKas kȧmi yi ɔKas ka nu; yi ka ɔKuru kȧmi, yi ɔKuru ka nu. 18 Meri ɔwe ro Makdala ɔ der ɔ kanɛ aŋkarande kəpa ɔ po nənk ɔMarki, ɔwa ɔ po kanɛ kɔ mȧtȧy ame. 19 Ɔwa ma rȧfɔy rə bek ka ȧŋrey ŋati, ȧŋrey ȧtɔtɔkɔ ŋa aŋyik-e, aŋkarande aŋ po tȧŋ tadare ro aŋ yi ta ranes ra aŋYuda. Ka Yisɔsȧŋ ɔ der ɔ təmȧ kətɔŋ ka ŋaŋ, ɔ pa ro ŋaŋ, Ta məthɔfəl mə yi ro nu. 20 Ma ɔ po pa ȧte, ɔ tɔri ŋa mȧta mɔŋ yi aŋfuthəl ŋɔŋ. Ɔwa, maŋ po nənk ɔMariki-e, aŋkarande aŋ ba məbɔnɛ. 21 Ka Yisɔsȧŋ ɔ kȧl pa ro ŋaŋ, Ta məthɔfəl mə yi ro nu: mɔ mə ɔKas ɔ po som mi, yaŋ minɛ sɔ i som nu. 22 Ma ɔ po pa ȧte, ɔ ŋesmər ŋa, kɔ pa ro ŋaŋ, Malanɛ nu ɔYina məsəm: 23 wuni o wuni ɔwe nə tera ɛhakɛ yɔŋ-e, a tera kɔ, ɔwa wuni o wuni ɔwe nə te tera ɛhakɛ yɔŋ-e, a tera hɛ kɔ. 24 Kɛrɛ Thɔmɔsȧŋ ukin ka antɔfɔt ŋarəŋ, ɔwe a bont Didimɔs, ɔ yi hɛ yi ŋaŋ ma Yisɔsȧŋ ɔ der. 25 Ka aŋkarande alɔm aŋ pa ro ŋɔŋ, Sə po nənk ɔMarki. Kɛrɛ kɔnɔ ɔ pa ro ŋaŋ, Thambe i nənk kabur ka marɔntima ka mȧta mɔŋ, ɔwa i gboŋ aŋsəl a mi ka kabur ka marɔntima, ɔwa i gboŋ kȧta kȧmi ka aŋfuthəl ŋɔŋ, i gbəli hɛ lanɛ. 26 Kədarəŋ ka mərey tamthərɛsas-e aŋkarande aŋ kȧl sɔ yi ka ȧŋseth, ɔwa Thɔmɔsȧŋ ɔ yi yi ŋaŋ: ka Yisɔsȧŋ ɔ der, hali ma tadare tə yi tətaŋ, ɔ təmȧ ŋa kətɔŋ, ɔ pa, Ta məthɔfəl mə yi ro nu. 27 Ɔ pa ka Thɔmɔs, Bot aŋsəl a mu nɔ, ɔwa kəli mȧta ma mi; ɔwa fata kȧta ka mu, mə bot ki ka aŋfuthəl a mi: te yi wuni ɔwe te lanɛ, kɛrɛ yi wuni ɔwe lanɛ. 28 Thɔmɔsȧŋ ɔ pa ro ŋɔŋ, ƆMariki kȧmi yi ɔKuru kȧmi. 29 Yisɔsȧŋ ɔ pa ro ŋɔŋ, Thɔmɔs pəkasifɛ mə po nənk mi, mə po lanɛ; aruba aŋ yi ka ŋaŋ aŋa te tha nənk, kɛrɛ aŋ lanɛ. 30 Ka Yisɔsȧŋ ɔ yɔ ɛmisali ɛlɔm ɛgbathi ka kabəpər ka aŋkarande, ɛyɛ a te gbal ka ȧkȧfȧ ake: 31 kɛrɛ a gbal ɛye, kȧmȧ nə lanɛ kəpa Yisɔsȧŋ ɔ yi ɔKrayst, ɔWan ka Kuru, ɔwa kȧmȧ bepi nə lanɛ-e, nə tə ba aŋesəm ka ȧŋes ŋɔŋ.

21

1 Kədarəŋ ka mȧtȧy ame Yisɔsȧŋ ɔ kȧl tɔrinɛ ka aŋkarande ka kȧbȧŋ ka Tiberias; ya ɔ tɔrinɛ yaŋ. 2 Saymɔn Pitaŋ, yi Thɔmɔsȧŋ ɔwe a bont Didimɔs, yi Nathaneɛl ɔwe ro Kena ake ro Kalili, yi aŋwuth aruni ŋa Sɛbidi, yi aŋkarande ŋɔŋ alɔm ŋarəŋ, aŋ yi dɛr ɔkin. 3 Saymɔn Pitaŋ ɔ pa ro ŋaŋ, I kɔnɛ ləm. Aŋ pa ro ŋɔŋ, Saŋ sɔ sə tə paya mu. Kaŋ kɔnɛ, aŋ bȧkȧ ka ȧŋbil; kɛrɛ ka rȧtȧtȧk rati aŋ gbip hɛ koko. 4 Kɛrɛ ma rasɔk rə bek-e, Yisɔsȧŋ ɔ təmȧ ro gbaŋ; kɛrɛ aŋkarande aŋ tɛ ti kəpa Yisɔsȧŋ kɔnɔŋ. 5 Tiyȧŋ Yisɔs ɔ pa ro ŋaŋ, Aŋfɛth a mi, nə ba da rədi-i? Aŋ pa ro ŋɔŋ, Sə ba hɛ. 6 Ɔ pa ro ŋaŋ, Fitha kapɛl ka kȧdiyɔ ka ȧŋbil, ɔwa nə tə gbip. Aŋ fitha ki, ɔwa aŋ gbəli hɛ tə kəliŋ ki salata kagbath ka ɛlop. 7 Tiyȧŋ ɔkarande ɔwe Yisɔsȧŋ ɔ bɔthər ɔ pa ka Pita, ƆMariki kɔnɔŋ. Ma Saymɔn Pitaŋ ɔ təl kəpa ɔMarki kɔnɔŋ-e, ɔ senɛ aruma rɔŋ ratɔŋ (ȧtesoma-e ɔ yi utiŋ), kɔ fithanɛ ro baŋ. 8 Kɛrɛ aŋkarande alɔm aŋ der ka ȧŋbil alɔl; (kotȧy-e aŋ bɔlȧnɛ hɛ ro gbaŋ, pə yi gbo mɔ məloŋk tɛmɛ tərəŋ), aŋ liŋ kapɛl kəla ɛlop. 9 Maŋ bek ro gbaŋ-e, aŋ nənk ri nȧnt na tont nə mara, yi ɛlop a rɛns ŋa ri, yi kəbo. 10 Yisɔsȧŋ ɔ pa ro ŋaŋ, Kara nu ɛlop alɔm aŋa nə po gbip. 11 Saymɔn Pitaŋ ɔ bȧkȧ ro bil, ɔ liŋ kapɛl ro gbaŋ kəla ɛlop abana, aŋ yi kɛmɛ kin təgba tərəŋ tɔfɔt asas: ɔwa hali ma ɛlop aŋ yi agbȧthi-e, kapɛl kə pima hɛ. 12 Yisɔsȧŋ ɔ pa ro ŋaŋ, Der nu nə di. Ɔwa ukarande o karande ɔ mintha hɛ tə kəyif kɔ, Mun kanɛ-e? mɔ aŋ tȧrȧ kəpa ɔMarki kɔnɔŋ. 13 Ka Yisɔsȧŋ ɔ der, ɔ gbasi kəbo, ɔ sɔŋ ŋa ki, yi ɛlop sɔ. 14 Ȧŋlɔkɔ aŋe aŋ bekȧ məsas ma Yisɔsȧŋ ɔ tɔrinɛ ka aŋkarande, kədarəŋ ka kȧyokanɛ kɔŋ ka rafi. 15 Maŋ po di-e, Yisɔsȧŋ ɔ pa ka Saymɔn Pita, Saymɔn ɔwan ka Yɔnas, mə bɔthər mi pəthasi aŋe-i? Ɔ pa ro ŋɔŋ, Aŋko, Pa, mə tȧrȧ kəpa i bɔthər mu. Yisɔsȧŋ ɔ pa ro ŋɔŋ, Wɔnthər talɔmɛ ta mi afɛth. 16 Yisɔsȧŋ ɔ kȧl sɔ pa ro ŋɔŋ kəbeka mȧrəŋ, Saymɔn, ɔwan ka Yɔnas, mə bɔthər mi-i? Ɔ pa ro ŋɔŋ, Aŋko, Pa, mə tȧrȧ kəpa i bɔthər mu. Yisɔsȧŋ ɔ pa ro ŋɔŋ, Wɔnthər talɔmɛ ta mi. 17 Yisɔsȧŋ ɔ kȧl pa ro ŋɔŋ kəbeka məsas, Saymɔn, ɔwan ka Yɔnas, mə bɔthər mi-i? Ɔwa Pita ɔ saŋ amɔl ta ma Yisɔs ɔ pa ro ŋɔŋ kəbeka məsas, Mə bɔthər mi-i? kɔ pa ro ŋɔŋ, Pa, mə tȧrȧ mȧtȧy bɛ; mə tȧrȧ kəpa i bɔthər mu. Yisɔsȧŋ ɔ pa ro ŋɔŋ, Wɔnthər talɔmɛ ta mi. 18 I kanɛ mu tɛntɛnɛ, ma mə yi ufɛth-e, mun munɔnɛ mə senɛ ratɔŋ, mə kɔth ro mə yema-e: kɛrɛ ma mə po bȧk-e, mə tə thanthi mȧta ma mu, ɔwa wuni lɔm kɔnɔ mə sek mu ratɔŋ, ɔ tə kera mu ro mə te yema kɔ-e. 19 Yisɔsȧŋ ɔ pa ȧte, kȧmȧ ɔ tɔri ko rəfi ɔkarande ɔwe mɔ yikis Kuru. Ma ɔ po pa ȧte, ɔ pa ro ŋɔŋ, Tȧŋ mi. 20 Pitaŋ ɔ fəlɛ, ɔ nənk ɔkarande ɔwe Yisɔs ɔ bɔthər ɔ tȧŋ ŋa; kɔnɔŋ ɔwe sɛlinɛ ka aŋkəpət ŋɔŋ ka kadi, ɔwa ɔwe pa, Pa, kanɛ yi ɔwe mə sɔnd mu-e? 21 Pitaŋ ma ɔ nənk kɔ-e, ɔ pa ka Yisɔs, Pa, ɔlaŋgba ɔwe, ko mɔ yɔ-e? 22 Yisɔsȧŋ ɔ pa ro ŋɔŋ, To mə pə yi mu-e, bepi i selɔ ɔ tiyȧ haŋ i der-e? Munɔ tȧŋ mi. 23 Tiyȧŋ ȧŋpa aŋe aŋ gbanthɛnɛ kətɔŋ ka aŋwɔnt bɛ, kəpa ɔkarande kati ɔ ba hɛ tə kəfi: kɛrɛ Yisɔsȧŋ ɔ pa hɛ ɔ ba hɛ kəfi; ɔ pa gbo, Bepi i selɔ ɔ tiyȧ haŋ i der-e, to mə pə yi mu-e? 24 Ɔkarande ɔwe kɔnɔ gbaki ta mȧtȧy ame, kɔ gbal mȧtȧy ame: ɔwa sə tȧrȧ kəpa aŋgbaki ŋɔŋ aŋ yi tȧteŋ. 25 Ɔwa mȧtȧy məlɔm məgbathi mə yi ama Yisɔsȧŋ ɔ yɔ, ama, bepi a po gbal ma bɛ-e, i nanɛ kəpa ȧtȧfȧ ta mȧgbal mati tə gbəli hɛ thənɔ ka ȧdȧru bɛ. Amina.


AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE