Tamajeq of Niger

Yaxya

Yaxya 1

Awal wa imosan ənnur əd təməddurt

2 Awal əstizarat illa ɣur Məššina. 3-4 Məššina ixlak-du sər-əs arat kul; wər t-illa arat daɣ əddənet wa sər- əs du-wər-nəxlek fəlas Awal ənta a ihakkin təməddurt ta təmosat ənnur y aytedan. 5 Ənnur imilawlaw daɣ šiyyay eges indar-asnat ad t-anɣinat. 6 Osa-dd' aləs iyyan igan esəm Yaxya, a d-izimazal Məššina; 7 imos təgəyya fəl ad ammagrad s ənnur wa, əzzəgzənan aytedan kul s aratan win igannu. 8 Ənta iman-net wər imos ənnur, ətəwəsəgla ɣas a d-iga imos təgəyya fəl ad ammagrad s ənnur wa. 9 Awal wa ənta a imosan ənnur wa n tidət, wa d-ikkan əddənet isiməluləw aytedan kul. 10 Ənta a ihan əddənet, ixlak-kat-du Məššina sər-əs, eges əddənet wər tu-təqbel. 11 Osa-dd' akal-net eges wər t-əqbelan aytedan-net. 12 Mišan win t-əqbalnen kul, əzzəgzanan sər-əs, win di ikf-en almaqam ən tišit ən bararan ən Məššina. 13 Wər əqqelan bararan ən Məššina s əmmək was garrawan aytedan bararan, kala kalar əmosan-tan əs tənna ən Məššina. 14 Wa imosan Awal, iqqal awedan ixsar ɣur-na, ikna təla n əlxurma, imos məššis ən tidət. Nəsinagra ətəwəsəɣmar-net, saɣmar wa igarraw Barar a n iyyanda ɣur Abba-net. 15 Iggəyyat as Yaxya, iššewal s afalla ad igannu: "Wa daɣ as əhe batu-net, assaɣa wa dawan-ganna: 'A dd-asu dəffər-i mišan ogar-i, fəlas dat-i da ill-ay'". 16 Awalla ketnana nəgraw albaraka wər nəla əddukad s əlxurma-net ikmalan. 17 Fəlas Məššina ikf-anaɣ əlqanun daɣ əfus ən Musa, əlxurma əd tidət osa-ddu dər-san Ɣaysa Əlməsix. 18 Wər t-illa awedan inayan Məššina, mišan Barar a n iyyanda imosan Məššina, illa ɣur Abba, ənta a danaq-q-issosanan.

Əššəɣəl wa iga Ɣaysa dat aytedan kul

Təgəyya ən Yaxya wa isalmaɣan daɣ aman

19 Ənta da təgəyya ta iga Yaxya y arat daɣ limaman əd Kəl-Lebi win d-əfalnen Yerusalam assaɣa wa tan-du-zammazalan muzaran ən Kəl-Əlyəhud y ad t-əssəstənan d awa imos. 20 Wər ugay s a dasan-ajjawwab. Kala kalar idkal əməsli-net s afalla inn-asan: "Nak wər əmosaɣ Əlməsix." 21 Ənnan-as: "Ma təmosa za? Ilyas a təmosa?" "kala kala" inn-asan, "wər t-əmosa." "Ənnəbi wa ittəmalan a təmosa?" "kala kala" inn-asan, "wər t-əmosa." 22 Təzzar ənnan-as: "Daɣ adi ma təmosa? Ihor a din-nasu aytedan win dana-d-əssəglanen neway-asan aljawab n awa təmosa. Daɣ adi əməl-anaɣ iman-nak." 23 Inn-asan arat wa inna ənnəbi Isayas irəw: "Nak, əməsli a mosa n aləs a d-isaɣaren daɣ əsuf igannu: 'Zəzzəluləɣat tarrayt y Əməli.'" 24 Aytedan win əhanen əttəriqat ən Farisaytan əntanay a du-zammazalnen əs Yaxya. 25 Əssəstanan-tu nammazalan win ənnan-as: "Ma fəl təsalmaɣaɣ aytedan daɣ aman, kay tənne wər təmosaɣ Əlməsix, wər təmosaɣ ənnəbi wa ittəmalan?" 26 Inn-asan: "Nak əsalmaɣaɣ aytedan daɣ aman, mišan illa gar-ewan awedan wər təzdayam. 27 Ənta du-z-asin dəffər-i, amaran awa di-iga daɣ šigrat, arra ən təmərkest ən ɣateman-net, da wər t-eweda." 28 Aratan win kul taggan daɣ amadal ən Betani fəl tagadamayt ta hadat təsəssəngəyt ən Yordan dad isalmaɣ Yaxya aytedan. 29 As iga əzəl wa hadan ogga Yaxya Ɣaysa izay-t-idu, təzzar inna: "Ənta den ajaɣol ən Məššina wa itakkasan ibakkadan daɣ əddənet. 30 Ənta as əhe batu-net as dawan-ganna: "Aləs iyyan ad d-asu dəffər-i, mišan ogar-i fəlas dat-i da ill-ay. 31 Nak iman-in wər t-əzdaya mišan əgle-du ad salmaɣaɣ aytedan daɣ aman, fəl ad d-inəfiləl i Kəl-Əlyəhud." 32 Iggəyyat Yaxya tolas inna: "Əswada daɣ Infas wa Zəddigan imos zun tədabert as d-izzəbbat daɣ jənnawan iwar-tu. 33 Eges wər əssena harwa awa imos, mišan əssanaɣ as imal-i Məššina, s ənta di-d-issəglan y ad əsalmaɣaɣ aytedan daɣ aman, as: 'Ad tənəyaɣ Infas wa Zəddigan as du-z-azzabbat iɣsər fəl aləs iyyan, aləs wədi ənta a z-isalmaɣan aytedan daɣ Infas wa Zəddigan.' 34 Əmərədda arat wa ənayaq-qu əs šittawen-in; amaran əggəyye silakanaɣ as aləs wa ənta Barar ən Məššina."

Inalkiman win azzarnen

35 As iga əzəl wa hadan, iha Yaxya edag wa harwa da, ənta əd nalkiman-net əššin. 36 Ogga Ɣaysa as dagma-nasan d-illam, inna: "Ənta den, ajaɣol ən Məššina." 37 Əslan nalkiman win əššin a i batu ta iga da, təzzar əlkaman i Ɣaysa. 38 Iswad-in Ɣaysa dəffər-əs ogg-en əlkaman-as, inn-asan: "Mas təsaggadam?" Ənnan-as "Mənid təɣsara Əššix?" 39 Inn-asan "Agliwat-du a tu-tənəyam". Itagg'awen takəst zagret, əglan əddewan dər-əs, ənayan dad illa, təzzar əssəndan ɣur-əs əzəl. 40 Meddan win əššin əlkamnen i Ɣaysa dəffər tasalay ta gan y awal ən Yaxya, iyyan daɣ-san esəm-net Andrawəs, amadray ən Simɣon Butros. 41 Immənay Andrawəs d əməqqar-net Simɣon əstizarat, təzzar inn-as: "Nakkanay nəmminay d Əlməsix." (almaɣna Kristos) 42 Amaran ilway-tu əs Ɣaysa. Iswad Ɣaysa daɣ Simɣon ɣas inn-as: "Kay Simɣon, rur-es ən Yaxya, ad tagaɣ esəm Kefas" (esəm wa ola əd wa n Butros, almaɣna-net təhunt.) 43 As affaw ira Ɣaysa iki n amadal ən Galilaya. Immənay əd Filibbus inn-as: "Əlkəm-i." 44 (Filibbus d Andrawəs əd Butros aɣrəm-nasan iyyanda, esəm-net Betsayda.) 45 Immənay Filibbus əd Natanəyel inn-as: "Nakkanay nəmminay əd was imməgrad ənnəbi Musa daɣ Əttawret, əmmigradan sər-əs da kətban n ənnəbitan, a t-imosan Ɣaysa wa n ag Yusəf wa n əɣrəm ən Nazaret." 46 Təzzar inn-as Natanəyel: "Immikkan aɣrəm wa n Nazaret a t-id-əgməd arat ihossayan?" Inn-as Filibbus: "Ayaw tənəya." 47 Ogga Ɣaysa Natanəyel izay-t-idu, inna: "Ənta den awedan n Israyil wa n tidət, wa wər nətəggəz ar tarrayt təzilalaɣat." 48 Inn-as Natanəyel: "Mas di-təzdaya?" Ijjəwwab-as Ɣaysa inn-as: "Harwa-kay-du wər iɣra Filibbus, assaɣa wad təlle daw ašək wa n təhena, da əhannayaq-qay." 49 Inn-as Natanəyel: "Əššix, kay a imosan Barar ən Məššina, təmosaɣ əmənokal n Israyil." 50 Inn-as Ɣaysa: "Təzzəgzana fəl as dak-ənneɣ əhannayaq-qay daw ašək ən təhena; ad tənəyaɣ aratan wiyyad zawwarnen ogarnen wa." 51 Təzzar inn-as: "Əggəyyeɣ əsilakanaɣ-awan as dəffər awa ad tənəyam ijənnawan ənnolaman tagazzayan-tan angalosan, tazabben-du fəl Barar n Awedan."

Yaxya 2

Takrəst ta təgat daɣ əɣrəm ən Kana

2 təzzar itawaɣrad-du Ɣaysa ənta da, iddew-du əd nalkiman-net əs təkrəst. 3 As ab-as d-iqqim wala daɣ esmad, tənna anna ən Ɣaysa y as: "Esmad iɣrad." 4 Inn-as Ɣaysa: "Anna, tədi a kam-wər-tədgəz. Alwaq-in wər d-ewed." 5 Tənna mas i maššaɣalan: "Agat awa as dawan-inna kul." 6 Əskaran əddi sədis təkan taggazan aman as taggin Kəl-Əlyəhud əzəzdəg wa imosan alɣadat-nasan. Əkkulu n iyyan itaggaz-t' əddukad ən tameday ən litər. 7 Inn-asan Ɣaysa: "Ədnəyat itəkan di aman." Əntanay deɣ ədnayan-tan har fayyan. 8 Inn-asan amaran: "Əlkəwat daɣ-san əmərədda y əmaway ən saksas." Əgan awa dasan-inna. 9 As iram əmaway ən saksas aman win əmməttaynen da, əqqalan esmad, as wər issen iguz wa d-iga, mišan imašaɣalan win tan-d-əlkawnen əssânan, iɣra əmərmuš, 10 inn-as: "Iməssəksas kul esmad wa izodan a garrawan, amaran dəffər as filawasan əgrəwan wa isammakkanan. Eges kay təɣbara wa izodan har əmərədda!" 11 Ənta əddi təlməɣjujat təmosat alɣalamat ta tazzarat immozal Ɣaysa. Ig-et daɣ əɣrəm ən Kana ta n Galilaya. Isannafalal sər-əs tarna-net, təzzar əzzəgzanan sər-əs nalkiman-net. 12 Dəffər awen iras aɣrəm ən Kafarnahum, ənta əd maṣ, əd mədrayan-net, əd nalkiman-net. Wər daɣ-as əgen ar arat n adan.

Assa ən Ɣaysa Ehan ən Məššina

13 As d-ihoz əmud wa n Akkay imosan amud maqqaran ən Kəl-Əlyəhud, iggəzzay Ɣaysa əs Yerusalam. 14 Ogaz-in Ɣaysa daɣ afarag wa iɣlayan Ehan ən Məššina, imassatagan ən zəgran, d ayfəd, əd tədəbren, əd təɣimiten ən kəl sanji. 15 ig' ələkkud əs ɣunan istaq-qan daɣ afarag wədi ketnasan, əntanay d ayfəd, əd zəgran, infaz daɣ amadal izərfan ən kəl sanji, isabbambay təssəwen-nasan. 16 Imassatagan ən tədəbren əntanay inn-asan: "Əkkəsat awa daɣ adag a, ad wər tagim ehan n Abba-nin asammanay n əssuk." 17 Əktan-du nalkiman akatab ən Dawəd wa innan: "Tara-nin ehan-nak tərɣa daɣ-i šila ən tamsay." 18 Əssəstanan-tu muzaran ən Kəl-Əlyəhud ənnan-as: "Məni təlməɣjujat təmosat alɣalamat tas təfraga danaq-qat taga təsitaddat as təleɣ almaqam n ad tagaɣ əmazal di?" 19 Ijjəwwab-asan Ɣaysa inn-asan: "Dagdagat Ehan ən Məššina di, a tid əssəbdəda daɣ karad adan." 20 Ənnan-as: "Ehan ən Məššina di əkkozat təmərwen n awatay əd sədis a fəl itawakras. Kay mas tu-za-təssəbdəda daɣ karad adan?" 21 As inna Ehan ən Məššina da, ənta taɣəssa-net as igannu. 22 As d-inkar daɣ təmattant əktan-du nalkiman-net tənna ta iga adi. Əzzəgzanan əs Kətban, d awal wa iga Ɣaysa. 23 Aytedan aggotnen əzzigzanan əs Ɣaysa ɣur anay ən təlməɣjujaten šin as immozal daɣ adan win iga daɣ Yerusalam ɣur əmud wa n Akkay. 24 Mišan ya Ɣaysa wər tan-ifles fəlas izday-tan ketnasan, ənta 25 wər iddərar s i das-igan isalan n awedan id wər das-iɣber awa ihan əwəl-net.

Yaxya 3

Ɣaysa əd Nikodemos

2 Osa-ddu Ɣaysa ahad iyyan inn-as: "Əššix-in, nakkanay nəssan as Məššina kay d-izammazalan sər-na, a dana-təsassaɣra, id wər t-illa i z-agin təlməɣjujaten šin təge, ar əs tədhəlt-net." 3 Ɣaysa deɣ inn-as: "Əggəyyeɣ əsilakanaɣ-ak as: Wər t-ill' awedan ifragan anay ən taɣmar ən Məššina ar s ad ilas təhut. 4 Issəstan-tu Nikodemos inn-as: "Mas du-z-iləs awedan waššaran təhut? Ši təgat da wər ifreg ad iləs tewaɣlay ən tədist ən mas." 5 Inn-as Ɣaysa: "Əggəyyeɣ əsilakanaɣ-ak as: awedan wər ifreg iguz ən taɣmar ən Məššina ar s ad ihu s aman d Infas wa Zəddigan. 6 Ələsəl n aggadəm iyyan aggadəm, amaran wa d-igmadan Infas wa Zəddigan, Infas wa Zəddigan a daɣ-as innodan. 7 Daɣ adi a dak-wər-iqqən eɣaf as dak-ənneɣ: Iwar-kawan ad tələsam təhut. 8 Adu iggâr sas ira, kay təsalla y əməsli-net, mišan wər təssena sas d-iha wala sas idag. Samal di da a iha wa ihuwan s Infas wa Zəddigan." 9 Issəstan-tu Nikodemos inn-as: "Məni tat təməwit tas z-agin aratan win? 10 Ijjəwwab-as Ɣaysa inn-as: "Təmosaɣ əmusan zəwwəran daɣ Israyil eges wər təssenaɣ aratan win! 11 Əggəyyeɣ əsilakanaɣ-ak as: "Nətamagrad s awa nəssan, nətagayyat da fəl awa nənay, eges tugayam s-ad təqbəlam təgəyya-nana. 12 Dad wər təzzəgzanam s awa dawan-ganna s əddənet mas za təzzəgzənam awa dawan ganna s alaxirat? 13 Wər t-illa is kala inay ijənnawan, ar Agg Awedan wa tan-d-igmadan. 14 Əmmək was isaddakal Musa aššol ən daroɣ əs təgəttawt daɣ taneray, əmmək di daɣ as z itəwəsədukəl Agg Awedan, 15 fəl ad iqqəl as i sər-əs izzəgzanan, ad igrəw təməddurt ta təɣlalat. 16 Awalla, Məššina ikna tara n əddənet har as ikfad-du Barar-net a n iyyanda fəl ad iqqəl as i sər-əs izzəgzanan wər z' ihlək, kalar ad igrəw təməddurt ta təɣlalat. 17 Məššina wər d-issoka Barar-net əddənet fəl a tat-ihlək kalar issokas-tat-du fəl a sər-əs tafsu. 18 I sər-əs izzəgzanan wər ihlek, mišan wa sər-əs wər nəzzəgzan ihlak fəlas wər izzəgzan s esəm ən Barar ən Məššina a n iyyanda. 19 Ənta əddi da iguz wa d-iga əhluk: Ənnur osad-du əddənet, mišan aytedan əssofan šiyyay y ənnur id taggin arak mazalan. 20 Amaran i itaggan aɣšud oglaf ənnur, wər t-id-z-akku fəlas iksud ad nəfiləlan arak mazalan-net ezal a mallan. 21 Mišan wa itaggan arat wa imosan tidət, itakka-du ənnur, fəl ad itəwənəy, as əmazal-net issind-ay daɣ ləkkum i Məššina.

Ɣaysa əd Yaxya wa isalmaɣan daɣ aman

22 Dəffər awen ikka Ɣaysa əd nalkiman-net amadal ən Yahudəya. Iqqim daɣ-as har iga arat n azzaman ənta dər-san, amaran isalmaɣ Ɣaysa aytedan daɣ aman. 23 Yaxya ənta da isalmaɣ daɣ aman, daɣ Aynon, dagma ən Salim, fəlas əllan-t' aman aggotnen den. Amaran tasin-t-id' aytedan isalmaq-qan. 24 Arat wa as itaggu Yaxya harwa da wər iggez kasaw. 25 Tənkar təmazaq gər nalkiman ən Yaxya d iyyan daɣ Kəl-Əlyəhud, daɣ batu ən təməwiten šin as itag zazdag. 26 Əkkan Yaxya ənnan-as: "Əššik-nana, təkittəwa aləs wa dər təddewa fəl afay ən Yordan wen sen, aləs wədi as dana təmməgrada əddi? Tahannaya! Isalmaɣ aytedan daɣ aman əmərədda amaran kul takkin-tu!" 27 Ijjəwwab-asan Ɣaysa: "Awedan wər z-igrəw ar awa t-ikfa Məššina. 28 Kawanay iman-nawan təggəyyem-i as ənneɣ: 'Wər əmosaɣ Əlməsix, mišan tiwazamazala-du dat-əs.' 29 Əmərmuš ənta əddi ilan təmərmušt, mišan əmidi n əmərmušt, mišan əmidi n əmərmuš inkad dagma-net, issisam-as, ikna tədəwit as isla y əməsli-net. Tədəwit di za šin-in, amaran əmərədda tənda. 30 Ənta a ihoran ad itəwəsəɣmər nak əməla daw-əs. 31 Wa d-igmadan afalla, ənta a ihhoken fəl awedan kul, wa ihan əddənet i n əddənet. Wa d-igmadan ijənnawan, ihhokat fəl awedan kul, 32 Iggəyyat s awa inay d awa as isla mišan waliyyan iqbalan təgəyya-net. 33 Wa iqbalan təgəyya-net, isilakan awa inna Məššina. 35 Abba ira Barar-net ig-as aratan kul daɣ əfus. 36 Wa izzəgzanan əs Barar ən Məššina igraw təməddurt təɣlâlat, wa ugayan s a sər-əs izzəgzən amaran alham ən Məššina iha dər-əs isəlsa."

Yaxya 4

Ɣaysa əd təntut ən Kəl Samarəya

1-3 Əslan Farisaytan as itawannu Ɣaysa igarraw inalkiman ogarnen win n Yaxya isalmaq-qan daɣ aman. (Arat wa imosan tidət as Ɣaysa iman-net wər isəlmiɣ awedan waliyyan daɣ aman, inalkiman-net a salmaɣnen daɣ aman.) As isla Ɣaysa y awa itaqqalan, igmad amadal wa n Yahudəya, iqqal Galilaya. 4 Dad t-ilzam imur n amadal ən Samarəya, 5 os-in dagma ən Šixar, imosan aɣrəm ən Samarəya ihozan tawagost ta ikfa Yaqub i rures Yusəf. 6 Edag wen ənta a iha əɣarus ən Yaqub. As d-osa Ɣaysa edag wen ammasnazal, iddaz əšikəl, iqqim fəl anu. 7-8 As əkkan nalkiman-net aɣrəm y a dd-azzanzin teṭṭay, təwar-du təntut ən Kəl Samarəya du-təzragat anu en. Inn-as Ɣaysa: "Šašw-i-d'." 9 Tənn-as: "Kay təmosaɣ iyyan daɣ Kəl-Əlyəhud təgammaya daɣ-i aman, nak təmosat iyyat daɣ Kəl Samarəya?" 10 Inn-as Ɣaysa: "Ənnar təssanaɣ arat wa ihakku Məššina, amaran təssanaɣ awa əmosa nak wa kam itansayan aman ən tassay, tansiyaɣ-i-tan kam, akfaɣ-am-tan deɣ əmosan win sidurnen. 11 Tənn-as təntut: "Əššix-in, anu i zagren amaran kay wər təleɣ aga, daɣ adi məni du-za-təgrəwaɣ aman win di sidurnen di? 12 Šigrat a təgeɣ əmaraw-nana Yaqub a danaɣ-ikfan anu a, išwa aman-net, əšwan-tan maddanəs d aharay-net?" 13 Ijjəwwab-as Ɣaysa: "I išwan aman di, ad t-iləs fad iguz, 14 mišan i išwan aman win tu-z-akfa, immizzay əd fad, fəlas a daɣ-as əqqəlan adri ingayan s aman win tu-hakkinen təməddurt ta təɣlalat." 15 Tənn-as təntut: "Akf-i daɣ aman win di, fəl a di-igməd fad, a du wər ələsaɣ azarog n anu a da." 16 "Aglu" Inn-as Ɣaysa "Aɣrad-du aləs-nam təqqəlaɣ-i-du da da." 17 Tənn-as: "Wər əleɣ aləs." Inn-as Ɣaysa: "Tidət-nam as tənne wər təleɣ aləs, 18 fəlas səmmos as kala tan-təle, amaran wa ɣur təlleɣ əmərədda wərgeɣ aləs-nam. Tidət a di-təge." 19 Təzzar tənn-as: "Əhannayaɣ as kay ənnəbi a təmosa. 20 Imarwan-nana adɣaɣ a da a fəl əɣbadan Məššina, mišan kawanay Kəl-Əlyəhud tənnam edag wa daɣ itawaɣbad Məššina wədi iha Yerusalam." 21 "Tantut" inn-as Ɣaysa, "Zəgzən-i, alwaq izay-du a daɣ wər za təɣabbadam Abba gər za fəl ədɣaɣ wa, wala daɣ Yerusalam. 22 Kawanay Kəl Samarəya wa təɣbadam wər tu-təzdayam, nakkanay Kəl-Əlyəhud wa nəɣbad nəzday-tu fəlas efsan iguz wa n Kəl-Əlyəhud a d-əgan. 23 Mišan alwaq izay-du --amaran osa-ddu-- was inaɣbidan win tidət ad əɣbədan Abba s Infas wa Zəddigan əd tidət, fəlas Abba inaɣbidan win t-əɣbadnen əs təməwit ta, əntanay a ira. 24 Məššina Infas wa Zəddigan a imos, amaran inaɣbidan-net ihor ad t-əɣbədan s Infas wa Zəddigan əd tidət." 25 Tənn-as təntut: "Əssanaɣ as Əlməsix, itawann-as Kristos, a d-asu. As d-osa a danaɣ-isassagru aratan kul." 26 Inn-as Ɣaysa: "Nak a t-imosan, nak wa dam-iššewalan da." 27 Assaɣat ten ənta a d-əqqalan nalkiman, iqqan-asan eɣaf iməšawal wa iga əd təntut. Mišan wər tan-iha i ihalan ad t-issəstən, ann-as: "Ma daɣ as tare?" madeɣ "Mafel tətiməšiwila dər-əs?" 28 Təzzar toya-ddu təntut tətəkint-net təqqal aɣrəm tənna y aytedan: 29 "Ayewat ad tənəyam awedan a di-imâlan arat kul was kala ad t-əge, ifrâg as ənta a imosan Əlməsix!" 30 Təzzar əgmadan-du aɣrəm əkkan Ɣaysa. 31 As itagg' awen inalkiman gammayan daɣ Ɣaysa ad atšu, gannan-as: "Əššix, atš' arat iyyan." 32 Inn-asan: "Imensewan win z atša wər tan-təzdayam." 33 Ad tənəmənnin nalkiman gar-essan: "Əngəm ɣas wərgeɣ awedan a das-d-ewayan imensewan?" 24 Inn-asan Ɣaysa: "Imensewan-in wər tan-imos ar ad ammazala tara ən wa di-d-izammazalan, əɣrədaɣ əššəɣəl wa daɣ-i iga. 35 Kawanay wər təgənnim: 'Əqqimnat-in əkkozat təlil y ad tagu ɣarat?' Mišan nak ənneɣ-awan əswədat wəllen daɣ təwəgas ad tənəyam šiɣaɣanen əŋŋanat, wər ərenat ar əmiləy. 36 Awedan wa italayan, wədi igraw ərruzmatan-net, išadaw šiɣaɣanen šin təməddurt ta təɣlalat. A di da a fəlas wa inabbalan əd wa italayan, ketnasan əddəwen. 37 Fəlas tidət ən təmajəq ta təgannat: 'Aləs iyyan inabbal, iyyan italay.' 38 Əssəglaq-qawan fəl ad taləyam tawagost daɣ wər təšɣelam, aytedan wiyyad a daɣ-as əšɣalnen, mišan təgrawam tənfa daɣ əššəɣəl wa əgan da." 39 Aytedan aggotnen ən Kəl Samarəya əzzəgzanan əs Ɣaysa fəlas tantut a dasan-tənnat: "Imal-i aratan win as kala tan-əge." 40 A di da a fəlas as t-id-osan əgmayan daɣ-as a ɣur-san aqqam, təzzar iqqim ɣur-san Ɣaysa har iga əššin adan. 41 Wiyyad aggotnen əzzəgzanan sər-əs fəl as əslan y awal-net ənta iman-net. 42 Təzzar ənnan i təntut: "Nakkanay səket nəkna əzəgzan fəlas əstizarat kam ɣas a danaɣ-igan isalan, əmərədda iman-nana as das-nəsla, amaran nəssân as tidət as ənta a imosan Ənəssefsi n əddənet.

Təməzzəyt ən barar n amaššaɣal n əmənokal ən Kafarnahum

43 Dəffər əššin adan win di, ikka Ɣaysa amadal ən Galilaya, 44 fəlas ənta iman-net as inna, ənnəbi wər itəwəsəɣmir daɣ akal-net. 45 As din-osa Galilaya əqbalan-tu Kəl Galilaya id ənâyan imazalan kul win iga daɣ Yerusalam ɣur əmud wa n Akkay fəlas əntanay da osân-t-in. 46 Ilas-du assa ən Kana ta n Galilaya, ta daɣ isammattay aman ig-en esmad. Aɣrəm ən Kafarnahum ih-ay aləs imosan amaššaɣal n əmənokal. Aləs wen ila rures irinan. 47 As isla as Ɣaysa igmâd-du amadal ən Yahudəya iha Galilaya, os-ay-du onsay-tu ad idawan, das-izzuzəy rures ɣur təlla təmattant. 48 Inn-as Ɣaysa: "As wərgeɣ ad tənayam təlməɣjujaten, d alɣalamaten əmmittaynen, wər za təzzəgzənam fadda." 49 Inn-as amaššaɣal n əmənokal: "Məšš-i, ərəs-anaɣ əs Kafarnahum harwa ad wər aba barar-in." 50 Inn-as Ɣaysa: "Aglu, rurek izzay." Aləs deɣ izzəgzan s awal ən Ɣaysa, igla. 51 Iha tarrayt iqqâl as immənay əd maššaɣalan-net das-d-əlkamnen. Ənnan-as: "Bara-nak izzay." 52 Issəstan-tan inn-asan: "Ma imos alwaq wa daɣ igraw iman-net?" Ənnan-as: "Əndazəl iggi ən tazzar a fall-as təwat tanaday." 53 Aləs deɣ ikta-ddu as alwaq wen da iman-net ɣur das-inna Ɣaysa: "Rurek izzay." Izzəgzan sər-əs ənta d aɣaywan-net kul. 54 Ənta da da təlməɣjujat ta təmosat alɣalamat ta n sanatat as immozal Ɣaysa daɣ Galilaya dəffər agamad-net Yahudəya.

Yaxya 5

Təməzzəyt n anabdon

2 Aɣrəm wa n Yerusalam təh-ay təɣazart təhozat edag was itawannu təsəhərt ta n Ayfəd. Təɣazart ta esəm-net Betesda, daɣ təlɣabranit, amaran təlla gər səmmosat taliwen. 3 Taliwen šin əsradan daw-əsnat miranan əmosnen iməddərɣal, əd məggudal, əd nəbdan. Əssigadan y ad əggəzan aman šin əmətəkwəy, 4 fəlas əllan-tu mazayan daɣ d-itazabbat angalos iyyan n Əməli ad ijinəjərwəy aman ən təɣazart ten. Əmiran kul wa azzaran iguz-net dəffər ənəjərway wa təga da, wədi ad izzəy daɣ təwərna ta tu-təgrawat, a təqqal. 5 Ənta edag wen ih-ay aləs igan karadat təmərwen n awatay d əttam irin. 6 Ogg-ay Ɣaysa israd, ənta issan as iga təwərna tərəwat, təzzar issəstan-tu inn-as: "Awak təre təməzzəyt?" 7 Inn-as əmiran wa: "Əššix, nak wər əleɣ awedan a di-igan daɣ təɣazart ta daɣ amazay wa daɣ tinəjərwəyan aman-net, amaran id əgmaya d iguz-net, a di-izar sər-əs awedan iyyan." 8 Inn-as Ɣaysa: "Əbdəd, tədkəla təsalat-nak təjəwənke" 9 Amazay wen da daɣ izzay aləs en den, təzzar idkal təsalat-net ijawankat. Ənta arat wa itaggu daɣ əzəl ən təsanfawt ən Kəl-Əlyəhud. 10 Ənnan muzaran ən Kəl-Əlyəhud y aləs wa izzayan da: "Awa əzəl ən təsanfawt-nana, wər daɣ-as təle turagat n aggay ən təsalat-nak." 11 Eges ya inn-asan aləs wen: "Aləs wa di-izzozayan, ənta di-innan: 'Ədkəl təsalat-nak təjəwənke'." 12 Ənnan-as: "Ma imos za aləs wa dak-innan: 'Ədkəl təsalat-nak təjəwənke'?" 13 Mišan ya, aləs wa izzayan da, wər t'əhen salan n awa imos awedan wa, fəlas aytedan əknanen igət a əhanen edag wa daq-q-izzozay den, iras-tan Ɣaysa, ijawankat. 14 Dəffər awen ogaz-t-in Ɣaysa daɣ Ahan ən Məššina inn-as: "Səsəm. Kay da izzayan da əmərədda. Əɣrəd d igi ən bakkadan, a kay wər igrəw arat ogaran wa tallabəst." 15 Ijawankat aləs wen təzzar imal i muzaran ən Kəl-Əlyəhud as Ɣaysa a t-izzozayan. 16 Arat wa eway-du sər-san as əknan gezzar ən Ɣaysa fəlas əzəl ən təsanfawt daɣ ig' awen. 17 Mišan inn-asan Ɣaysa: "Abba-nin faw da išɣâl, daɣ adi nak da əšɣâla." 18 Batu ta, teway-du əs muzaran ən Kəl-Əlyəhud as əššotan daɣ agamay ən tanaɣay ən Ɣaysa, fəlas wərgeɣ əlqanun n əzəl ən təsanfawt ɣas a imməzray, kalar iššota-du fall-as as inn' imos Məššina abba-net. Daɣ adi išaššagda iman-net əd Məššina.

Tanaya ən Ɣaysa

19 Inn-asan Ɣaysa: "Əggəyyeɣ əsilakanaɣ-awan as Barar wər ifreg igi n arat waliyyan gar-es əd man-net. Wər itəggu ar arat was ihannay Abba-net itagg-ay. Amaran arat kul wa itaggu Abba, Barar da itagg-ay s asaway wen da. 20 Fəlas Abba ira Barar, amaran isakn-ay arat kul wa itaggu; ad t-assaknu aratan ogarnen win da təla n almaɣna y a tan-agu, fəl ad tajəbam. 21 Əmmək wa daɣ-as d-isankar Abba inəmməttan itaggu daɣ-san iman, əmmək wa da as ihakku Barar ənta da təməddurt i was tat-ira. 22 Ənta Abba wər ixəkkəm y awedan waliyyan, inkar s əššəriɣa kul ig-ay daɣ əfus ən Barar 23 fəl ad əzzəzwəran aytedan kul Barar s əmmək was əzzəzwaran Abba. Awedan kul wa wər nəzzəzwar Barar, wədi wər izzəzwar Abba wa t-id-izammazalan. 24 "Əggəyyeɣ əsilakanaɣ-awan as awedan kul wa issəsaman i batuten-in, izzəgzan əs wa di-d-izammazalan, wədi igraw təməddurt ta təɣlalat. Wər z' awwaddab, kalar təmattant a d-igmad əs təməddurt. 25 Əggəyyeɣ əsilakanaɣ-awan as izay-du alwaq -- s ənta da da nəha da əmərədda -- alwaq wədi, aytedan win sər-i wər nəzzəgzan ad aslin y əməsli ən Barar ən Məššina, amaran win das-əslanen əkkəwanan-as ad əgrəwan təməddurt ta təɣlalat. 26 Fəlas əmmək wa daɣ as ihakku Abba təməddurt, əmmək wədi daɣ as ikfa Barar fərregat n a tat-ihakku ənta da. 27 Amaran ikfa Barar turagat n əššəriɣa, fəlas imos Agg awedan. 28 Ad wər əqqənan ɣafawan-nawan y arat wa: ilkam a d-awəd alwaq as inəmməttan kul win əhanen izəkwan, ad aslin y əməsli n Agg awedan 29 əddi da du-z-əgmədan izəkwan-nasan. Win daɣ-san əganen aratan olaɣnen, a d-əgmədan izəkwan y a d' ənkəran daɣ təmattant əgrəwan təməddurt, win əganen təkma amaran a d-əgmədan izəkwan y ad awwaddaban. 30 Wər t-illa arat as əfragaɣ igi-net gər-i əd man-in. Əššəriɣa wa tagga, əlkama daɣ-as y awa di-igannu Məššina, amaran əššəriɣa-nin oɣâd, fəlas wər əlkema y arat wa əre nak iman-in, kalar arat wa ira wa di-d-izammazalan ənta as əlkama.

Šigəyyawen ən Ɣaysa

31 "As imos as nak ɣas-in as əggəyyeɣ i man-in, wədi təgəyya-nin wər təmos tidət. 32 Illat-tu wa di imosan təgəyya iyyat, amaran əssanaɣ as arat wa igannu daɣ talɣa-nin, imos tidət. 33 Təssəglam inammazalan əs Yaxya, təzzar iggəyyat-asan fəl arat wa imosan tidət. 34 Nak wər əddəraraɣ əs təgəyya n awedan. Arat wa wər tu-gənnaɣ ar fəl ad təgrəwam təsureft. 35 Yaxya imos zun fətəla tərɣat təbilazlaz, amaran təqbalam ad tagim arat n assaɣat ən tədəwit daɣ ənnur-net. 36 Mišan nak əle təgəyya togarat ta n Yaxya assahat: Əššəɣəlan win tagga, tan-imosan win as di-issəwar Abba amaknaw-nasan, əntanay a əmosnen təgəyya-nin, sitaddan as Abba di-d-izammazalan. 37 Abba iman-net wa di-d-izammazalan, ənta da iggiyyat-i. Wər kala ad təslam y əməsli-net wala tənayam azzat-net. 38 Amaran awal-net wər iha iwallan-nawan, arat wədi isitadd-ay iba nəzəgzan-nawan əs wa d-izammazal. 39 Tətaggam i kətban teɣaray təgat s ənnəzər fəlas təɣilam sər-san təgrəwam təməddurt ta təɣlalat. Ikətban win təɣarrim da, əntanay iman-nasan as fall-i əggəyyen. 40 Eges wər tərem a di-du-takkim y ad təgrəwam təməddurt. 41 Nak wər gəmməyaɣ ətəwəzəzwar ɣur aytedan. 42 Əzdayaq-qawan: əssanaɣ as iman-nawan wər tan-təha tara i Məššina. 43 Nak Abba-nin a di-d-issəglan mišan wər tərem əlqəbulat-in. Amaran as kawan d-osa awedan iyyan a d-iglan gar-es əd man-net, a tu-təqbəlam! 44 Təram ad tətinəməsəɣmiram gar-ewwan, eges wər tərem saɣmar wa d-ifalan Məššina di n iyyan. Daɣ adi manəmmək as za təzzəgzənam? 45 Ad wər təɣilam a kawan-əssəwəra lahan ɣur Abba-nin. Ənnəbi Musa ənta kawan z-issəwəran lahan, ənta wa daɣ təgam attama-nawan. 46 Ənnar təzzigzanam əs Musa, təzzəgzənam sər-i nak da, fəlas immigrad fall-i daɣ kətban-net. 47 Mišan dad imos as wər təzzəgzanam əs kətban-net, manəmmək as za təzzəgzənam awa ganna?"

Yaxya 6

Əšətši wa iga Ɣaysa i səmmos gim n aləs

2 Təlkam-as tiddawat tagget, fəlas aytedan əhannayan alɣalamaten šin as immozal əmosnen əmmək was izzozay imiranan. 3 Iggəzzay Ɣaysa adɣaɣ, təzzar iqqim den da ənta əd nalkiman-net. 4 As itagg' awen da amud wa n Akkay ihoz-du. 5 Iswad Ɣaysa ogga aytedan əknanen igət əzayan-t-idu, inna i Filibbus: "Məni du-za-nazzanzu tagəlla ətšan aytedan en kul?" 6 Əsəstan wa as t-iga Ɣaysa da issân arat was otas igi-net. A ira ɣas ad issən awa das z-annu Filibbus. 7 Inna Filibbus i Ɣaysa: "kud du-nəzzənza tagəlla n əzrəf ən sanatat təmad n əzəl n əššəɣəl da wər dasan-za-tawəd wala arat ən tattay." 8 Inn-as ənalkim-net iyyan wa igan Andrawəs wa n amadray ən Simɣon Butros: 9 "Illa arat ən barar da ilân səmmosat təgəlwen n əššəɣir d əššin kifitan, mišan ya ma za aknin y aytedan ogdânen d awa?" 10 Inna Ɣaysa: "Saɣɣamiwat aytedan kul." Təzzar əqqiman aytedan kul əhan-tan amadal ən səmmos gim n aləs. Edag wen idnay yel. 11 Obaz-du Ɣaysa šigəlwen šin den. As iɣrad igi ən godan i Məššina təzzar izun-tanat y aytedan kul win əqqimnen den. Ikf-en ənta da awa əran daɣ kifitan. 12 As əyyəwanan aytedan inna Ɣaysa i nalkiman-net: "Šidəwat-du awa d-əglazan, fəl a daɣ-as wər ixšəd wala." 13 Əɣradan-tan-du əkəmmi təzzar ədnayan maraw əzmaman d əššin daɣ karammutan ən səmmosat təgəlwen šinad n əššəɣir a da dəffər as daɣ-asnat əyyəwanan aytedan. 14 As ənayan aytedan win alɣalamat tas immozal Ɣaysa da, təzzar ad gannin: "Igmad aššak as aləs wa ənta a imosan ənnəbi wa du-z-asin əddənet!" 15 Issan Ɣaysa as aytedan win ad t-abəzan šəhhəšəlan-tu tišit n əmənokal, təzzar ilas-tan efel, ikk' edag iyyan daɣ ədɣaɣ en da, ɣas-net.

Əjəwənki wa iga Ɣaysa fəl aman

16 As təga takəst zagadayan nalkiman-net s agaraw, 17 əggazan taɣlalt təzzar əssəwalan agaraw y ad əɣrəsan əs Kafarnahum. Ehad igâ, amaran Ɣaysa wər tan-in-ewed harwa da. 18 Igar-du adu issohen təzzar ad tanastaban aman n agaraw. 19 As əgan nalkiman ən Ɣaysa edag ən səmmos kilawtan madeɣ sədis n əšikəl, oggan Ɣaysa daɣ ihəz ijiwankat-du fəl aman izay-du taɣlalt ta han, təzzar təggaz-tan tasa. 20 Mišan inn-asan: "A kawan wər təggəz tasa, awa nakku!" 21 Gammayan d a t-id-əzzugəzan taɣlalt den da, wal' a ihogan tewad dər-san edag wa əkkan.

Amensay wa ihakkin təməddurt wər t-imos ar Ɣaysa.

22 As əzəl wa hadan təgr-in tiddawat ta təwarat efay n agaraw wa wen sen as taɣlalt iyyadda ɣas a təllat den əndazəl, amaran əssanan as Ɣaysa wər inamaggaz taɣlalt ta əd nalkiman-net. Əssanan ənta da as inalkiman-net ɣas-nasan as əglan. 23 Ənzaynat-du šiyyad a d-əfalnen aɣrəm wa n Tiberəyad. Osanat-du dagma n adag wa daɣ tətša tiddawat tagəlla dəffər godan win iga Ɣaysa y Əməli. 24 As din-təgra tiddawat as Ɣaysa wər illa den ənta wala inalkiman-net, təggaz šiɣlalen šin den y ad təsəssəggəl Ɣaysa əs təɣrəmt ta n Kafarnahum. 25 Əgrawan-tu fəl afay n agaraw wa hadan təzzar ənnan-as: "Əmmay du-tose da, ya Əššix?" 26 Ig-asan Ɣaysa aljawab wa: "Əggəyye silakanaɣ-awan as wər di-təsəggədam ar fəl as tətšam tagəlla har daɣ-as təyyəwanam, wərgeɣ aššaddat n əgərri n almaɣna n alɣalamaten šin as əmmozala a fəl di-təlkamam. 27 Ayyat əššəɣəl daɣ agamay ən mensewan win ɣaššadnen, gammayat imensewan win tahaginen, hakkin təməddurt ta təɣlalat. Imensewan win Ag Awedan dawan-tan-z-akfin fəlas ənta a issəwar Məššina di n Abba ejwal wa n taɣmar-net. 28 Əssəstanan-tu ənnan-as: "Məni za arat was ihor a tu-nagu fəl ad naknu əššəɣəlan win ira Məššina?" 29 Ijjəwwab-asan Ɣaysa inn-asan: "Əššəɣəl wa daɣ-wan ira Məššina, wər t-imos ar ad təzzəgzənam əs wa d-issəgla." 30 Əlasan-tu əsəstan ənnan-as: "Ma təmos za alɣalamat tas dana-za-tammazala fəl a sər-ək nəzzəgzən? Məni awa za taga?" 31 Imarawan-nanaɣ ətšan daɣ taneray amensay wa n Manna. Arat da wa iktaban daɣ batu tədi: "Iššətš-en amensay wa d-ifalan ijənnawan." 32 Təzzar ijjəwwab-asan Ɣaysa inn-asan: "Əggəyyeɣ silakanaɣ-awan as wərge Musa kawan-ikfan amensay wa d-ifalan ijənnawan. Abba-nin ənta kawan ihakkin amensay wa d-ifalan ijənnawan, imos amensay wa n tidət. 33 "Fəlas amensay wa d-igmadan ijənnawan, ənta a d-ifalan Məššina, amaran ənta a ihakkin təməddurt y əddənet." 34 Ənnan-as: "Əməli, hakk-ana amensay wədi faw." 35 Inn-asan Ɣaysa: "Nak a imosan amensay wa ihakkin taməddurt ta təɣlalat. Wa di-d-ikkan wər da-as ilkem ad t-iggaz gələk, amaran wa sər-i izzəgzanan wər daɣ-as ilkem ad t-iggaz fad. 36 Mišan əmalaɣ-awan arat wa: tənayam-i eges wər təzzəgzanam. 37 Awedan kul wa di-ikfa Abba a di-d-asu, wər ilkem ad əstaɣaɣ i di-d-ikkan; 38 fəlas əzəbbi a d-əgeɣ daɣ ijənnawan fəl ad ammazala s arat wa ira wa di-d-issəglan, wərgeɣ arat wa əre nak iman-in. 39 Ənta wa di-d-izammazalan wər ira ad ixrək waliyyan daɣ win di-ikfa, kalar a ira a tan-d-əssənkəra daɣ təmattant əzəl a ilkaman. 40 Awalla, ənta da tara n Abba-nin: Aytedan kul win di-ənaynen nak wa n Barar, əzzəgzanan sər-i, əntanay a z-əgrəwnen təməddurt ta təɣlalat, əssənkəraq-qan-du daɣ təmattant, əzəl a ilkaman. 41 Təzzar ad tigətəntinan Kəl-Əlyəhud əhan batu-net fəl as inna: "Nak a imosan amensay wa d-izzəbben daɣ jənnawan." 42 Gannin: "Awak awen wərge Ɣaysa wa n ag Yusəf, nəkna təməzdəyt n abba-net d anna-net, məni əmmək was du-z-inkər əmərədda ad igannu ijənnawan daɣ d-izzəbbat?" 43 Ijjəwwab-asan Ɣaysa inn-asan: "Ayyiwat əgətəntən gar-ewan. 44 Wər t-illa i di-du-z-akkin ar s a t-id-ilway sər-i Abba wa di-d-issəglan. Nak amaran əsənkər a t-idu-z-aga daɣ təmattant daɣ əzəl a ilkaman. 45 Ikətban n ənnəbitan ih-en as: 'Ketnasan a tan-isassaɣru Məššina'. Awedan kul wa islan awa d-ifalan Abba, təzzar irda s awa isassaɣra wədi a di-d-akku. 46 Wər t-illa is kala ad inay Məššina di n Abba ar wa t-id-ifalan. Wədi inay Abba. 47 "Əggəyyeɣ əsilakanaɣ-awan as i izzəgzanan ad igrəw təməddurt ta təɣlalat. 48 Nak a imosan amensay wa ihakkin təməddurt. 49 Imarawan-nawan ətšan Manna daɣ taneray mišan wər dasan-igdel awen təmattant. 50 As ig' awen amensay was ganna nak, ijənnawan a daɣ d-izzəbbat y as i t-itšan wər tu-z-iba. 51 Nak a imosan amensay wa d-izzebben daɣ jənnawan ihakku taməddurt. Awedan kul wa itšan amensay wa, wədi ad iddər har faw. Amaran isan-in a mosnen imensewan win z' akfa fəl ad təgrəw əddənet təməddurt." 52 Ad tamastanan Kəl-Əlyəhud gar-essan gannan: "Manəmmək as dana-z-akfu awedan wa isan-net natš-en?" 53 Təzzar inn-asan Ɣaysa: "Awalla, əggəyyeɣ əsilakanaɣ-awan âs as wər tətšem isan ən Barar n Awedan, tašwin ənta da azni-net, wər dawan-tu-təlla təməddurt. 54 Awedan wa itšan isan-in išwa ənta da azni-nin, wədi igrâw təməddurt ta təɣlalat, amaran a t-id-əssənkəra daɣ təmattant ɣur əzəl a ilkaman. 55 Fəlas isan-in əmosan amensay wa n tidət, azni-nin da imos aman ən tassay win tidət. 56 Awedan wa itšan isan-in, išwa azni-nin, wədi irtay dər-i, nak deɣ əheɣ əwəl-net. 57 Əmmək was Abba wa di-d-issəglan ənta a ihakkin təməddurt, amaran ənta a di-issodaran, əmmək di daɣ as wa itšan isan-in a sər-i iddər. 58 Amensay wa ijənnawan daɣ d-izzəbbat. Wər ola əd wa ətšan marawan-nawan fəlas wər dasan-igdel adi tamattant. Awedan wa itšan amensay wa, wədi ad igrəw təməddurt təɣlâlat." 59 Arat da da wa inna Ɣaysa assaɣa wa ad isassaɣra daɣ ahan n əlɣibada ən Kəl-Əlyəhud daɣ əɣrəm wa n Kafarnahum.

Efel wa əgan aytedan wəyyad dəffər Ɣaysa, əlkaman-as wiyyad

60 As əslan nalkiman-net aggotnen y əsəssəɣri wa itaggu da ənnan: "Batu ta ši labasat, izzəwat əzəgzan-net. Ma ifragan əlqəbulat-net?" 61 Ɣaysa issan daɣ man-net as inalkiman-net gitantanan gar-essan daɣ talɣa ten, təzzar inn-asan: "Əngəm əzəgzan-nawan a tədas batu ta?" 62 Ma za tagim za as toggam Barar n Awedan itagazzay s adag wa iha əstizarat? 63 Infas wa Zəddigan a isiduran. Awedan iman-net, wər imos wala. Awalan win dawan-əgeɣ, hakkan Infas wa Zəddigan əd təməddurt. 64 Mišan əhan-kawan wiyyad wər nəzzəgzan." Ɣaysa harwa ɣur tizarat da issan win wər nəzzəgzan, issan ənta da wa tu-z-agin daɣ fassan. 65 Inn-asan tolas: "Adi da a fəl dawan-ənne: 'Wər t-illa i ifragan a di-d-akku ar s ad t-ikfa Abba fərregat n adi." 66 Den da dəffər-əs ifal a əggen daɣ nalkiman-net, əɣradan əd tidawt-net. 67 Təzzar inna Ɣaysa i nalkiman win maraw d əššin: "Meqqal kawanay da təram teklay?" 68 Ijjəwwab-as Simɣon Butros inn-as: "Əməli, ma imos wa za nakku? Kay a itaggan awalan win əhakkanen təməddurt ta təɣlalat. 69 Nakkanay nəzzigzan sər-ək, nəssan as kay Əmizdag a d-ifalan Məššina." 70 Inn-asan Ɣaysa: "Ak wərgeɣ əsənnəfrən a kawan-əge ketnawan, fəl maraw-ewwan d əššin? As iga awen da iyyan daɣ-wan imos aššayatin." 71 Batu ta Yahuza wa n ag Simɣon Isxarəyuti a fəl tat-iga Ɣaysa. Fəlas Yahuza tu z-agin daɣ fassan da imos iyyan daɣ nalkiman a n maraw d əššin.

Əlməsix iha tarrayt əs Yerusalam

Yaxya 7

2 As ig' awen ihoz-du əmud ən Kəl-Əlyəhud was itawannu wa n təkarbanen. 3 Ənnan-as mədrayan-net: "Əfəl da takka akal wa n Yahudəya fəl ad ənəyan nalkiman-nak əššəɣəlan win tətagga. 4 Awedan as ira fall-as tagu masnat wər išəqqəl daɣ əssir. Dad zama as tətaggaɣ aratan ogdanen d awa, wədi agu təməwit ta fəl tan-z-inəy awedan kul." 5 Ənta imədrayan ən Ɣaysa iman-nasan da wər sər-əs əzzəgzanan. 6 Inn-asan Ɣaysa: "Assaɣat ta-nin harwada wər du-tewed. Kawanay amaran wər təzlayam assaɣaten. 7 Wər t-illa əddəlil fəl kawan-za-təgzər əddənet. Nak amaran əddənet təgzar-i fəlas əmosa təgəyya y arak mazalan win daɣ-as tagginen. 8 Akkiwat amud wen kawanay. Nak wər t-əkke fəlas assaɣat-in harwada wər du-tewed." 9 As dasan-iɣrad tənna n aratan win, təzzar iqqim-du daɣ Galilaya. 10 Dər iga awen da ya as əkkan mədrayan-net amud, ikk-ay ənta da, eges iki wa zun as iga daɣ əssir, fəlas wər issəkna iman-net y aytedan. 11 Itaggu əmud den da sasaggalan-tu muzaran ən Kəl-Əlyəhud gannan: "Ma iga aləs a?" 12 As iga awen tənkâr təmazaq gər aytedan daɣ talɣa ən Ɣaysa. Wiyyad za gannan: "Aləs di olâɣ." Wiyyad amaran gannan: "Kalar əsəxrək fadda a itaggu tamattay." 13 Mišan wər t-illa awedan ihalan amagrad dat aytedan daɣ talɣa-net, fəl təksəda ən muzaran ən Kəl-Əlyəhud.

Assa ən Ɣaysa Ehan ən Məššina

14 As isaggaraygaray əmud iggəzzay Ɣaysa s Ahan ən Məššina ad isasaɣru aytedan. 15 Arat wa iqqan iɣafawan ən Kəl-Əlyəhud wəllen har əqqiman gannin: "Məni esaway was issan awedan wa aratan win, ənta wər iɣra?" 16 Inn-asan Ɣaysa: "Əsəssəɣri-nin wərge nak a d-ifal, kalar wa di-d-izammazalan a d-ifal. 17 Awedan kul wa iran ad ammazal tara ən Məššina, wədi ad issən kud əsəssəɣri wa ənta a d-ifal wala deɣ nak t-id-iktan gər-i əd man-in. 18 Awedan wa iššewalan s esəm-net ənta ɣas, wədi iman-net as igammay ətəwəsəɣmar. Mišan awedan wa išɣalan daɣ əsənnəfiləl ən tarna ən wa t-id-issəglan, wədi tidət a immal, wər daɣ-as t-illa a imosan lahan. 19 Musa wərgeɣ ikf-iwan əlqanun? Eges əlqanun wa wər kawan-iha i das-ilkaman. Mafel as təram a di-tanɣim?" 20 Tənn-as tamattay: "Kay aggəsuf a kay-izdaɣan. Ma imos wa iran tenaɣay-nak?" 21 Inn-asan Ɣaysa: "Nak təlməɣjujat iyyadda ɣas a əmmozala, mišan əqqanan-as ɣafawan-nawan. 22 Musa omar-kawan s əsəmmənkəd ən bararan-nawan, (as ig' awen da imarawan-nana a t-id-əssəntanen, wərge Musa), amaran wər fall-awan imos lahan ad təsəmmənkədam barar daɣ əzəl wa n təsanfawt-nawan. 23 Ənəyat za, dad imos as itawasamankad barar daɣ əzəl ən təsanfawt fəl ləkkum y Əlqanun wa n Musa, mafel as kawan-iha alham-in fəlȧs əgeɣ y awedan əzuzəy ikmâlan daɣ əzəl ən təsanfawt? 24 Ayyiwat axakam n aratan s awa təhannayam daɣ azzahir. Kalar xakkamat-tan əs təməwit təzilalaɣat." 25 As t-oggan arat daɣ aytedan win Yerusalam ad gannin: "Aləs wen wərgeɣ ənta as əran muzaran-nana tenaɣay-net? 26 Amaran ənta da əmərədda iššewalan da dat awedan kul, wər t-illa i das-igannin wala! Ak immikkan imuzaran-nanaɣ a sallakannen as ənta a imosan Əlməsix? 27 Mišan ya aləs wa nəssan akal wa d-ifal, as ig' awen Əlməsix assaɣa wa du-z-asu, wər t-illa awedan a z-issənan da du-z-ifəl." 28 Ɣaysa harwa da isasaɣru daɣ Ahan ən Məššina, idkal əməsli-net wəllen inna: "Təzdayam-i təssanam sas d-əhe! As ig' awen da wər d-ose gər-i əd man-in: mišan wa di-d-issəglan tidət a imos amaran wər tu-təzdayam. 29 Nak əzdayaq-qu, fəlas ənta sər-wan d-əfala, amaran ənta di-d-izammazalan." 30 Təzzar əgmayan d abbaz-net mišan wər tan-iha i t-idasan, fəlas alwaq-net a du-wər-newed harwada. 31 As ig'awen da ya izzigzan sər-əs a aggen daɣ tiddawat ten, gannin: "Tordam as kud d-osa Əlməsix ifrag igi n alɣalamaten ogarnen šin iga aləs wa?" 32 Arat wa simətəktikan aytedan daɣ tiddawat ta, əslan-tu Farisaytan. Ənkaran limaman win zawwarnen, əd Farisaytan əssəglan-du imagazan n Ahan ən Məššina y ad abəzan Ɣaysa. 33 Inn-asan Ɣaysa: "Nak harwa da əddewa dər-wan har arat ən tamert, dəffər adi ad akka wa di-d-izammazalan. 34 A di-təsasaggalam mišan wər di-za-təgrəwam fəlas edag wa z'akka wər təfregam iki-net." 35 Ad tinəməsəstinan Kəl-Əlyəhud, gannin: "Ma imos adag wa z'akku daq-qu wər za nəgrəw? Meqqal Kəl-Əlyəhud win wazawaznen daɣ kallan win tama a z-akku iggəz-tan amaran ad isasaɣru aytedan win wər nəmos Kəl-Əlyəhud? 36 Ma imos almaɣna ən batu ta iga da, as inna: 'A di-təsasaggalam mišan wər di-za-təgrəwam, fəlas wər təfregam iki n adag wa əhe'?"

Aman win sidurnen

37 As d-ewad əzəl wa ilkaman, s ənta a imosan əzəl wa zəwwaran daɣ əmud, ibdad Ɣaysa dat tiddawat iqqərra s əməsli idkâlan inna: "Awedan kul wa iffudan akkiwet-i-du ad ašəw. 38 Awedan kul wa sər-i izzəgzanan 'ad əngəyan gərwan n aman win sidurnen daɣ əwəl-net', s əmmək wa imal Akatab." 39 Infas wa Zəddigan fəl imməgrad Ɣaysa den, s ənta a z'əgrəwan aytedan win sər-əs əzzəgzannen. Azzaman en Infas wa Zəddigan wər itawagraw fəlas Ɣaysa harwada wər igrew adkul.

Əməzzəy gər aytedan

40 Edes n aytedan ən tiddawat ten, as əslan i batuten šin iga Ɣaysa da ənnan: "Illikan as aləs wa ənta a imosan Ənnəbi wa ittəmalan!" 41 Ənnan wəyyad: "Əlməsix awa!" Ənnan-asan wəyyad: "Manəmmək as du-z-igməd Əlməsix Galilaya? 42 Akatab wərgeɣ a inna: 'Əzzurrəyya ən Dawəd, əd təɣrəmt ən Betlexem s ənta as kala daɣ-as iɣsar Dawəd, a du-z-igməd Əlməsix'." 43 Əmmək wen daɣ as təzun tiddawat daɣ talɣa ən Ɣaysa. 44 Wiyyad daɣ-san əran abbaz-net, mišan wər tan-iha is t-idas əfus-net. 45 Təzzar əglan magazan n Ahan ən Məššina əqqalan ilimaman win zawwarnen, əd Farisaytan. Osan-in ɣas ənnan-asan: "Mafel wər t-idu-tewayam?" 46 Ənnan-asan magazan: "Wər kala itawanay awedan igan awal olan əd wa iga aləs en." 47 Ənnan-asan Farisaytan: "Daɣ adi kawanay da toyyam iman-nawan tətawasaxrakam? 48 Əssənat ill-ay i sər-əs izzigzanan daɣ-na? 49 Wər sər-əs izzəgzan ar tiddawat n aljahilan wər nəssen wala daɣ Attawrit, as ketnasan təwar-tan tulɣant." 50 Issəstan-tan Nikodemos imosan iyyan daɣ Farisaytan s ənta din-osan Ɣaysa dat awen, inn-asan: 51 "Əššəriɣa-nana wər t-iha ad itəwəxkəm awedan iket wər iššewal, itəwəssən awa daɣ iššokal." 52 Ənnan-as: "Galilaya kay təlat kay da? Aɣru Ikataban ad tənəya kay iman-nak as wər t-illa ənnəbi du-z-igmədan Galilaya." 53 Dəffər awen iffəzzat əmənəy, ikk'awedan kul ehan-net.

Yaxya 8

Tantut ta təgat əzzəna

2 As affaw aɣóra iqqal Ehan ən Məššina təzzar təhoz-t-in tiddawat ketnet. Iqqim a tan-isasaɣru. 3 Iššewal den da as d-osan musanan n Əttawrit əd Farisaytan ewayan tantut a d-əɣdaran tətaggu əzzəna. Əssəbdadan-tat dat awedan kul, 4 ənnan i Ɣaysa: "Ya əššix-nana, tantut a əzzəna a təga, amaran tətiwaɣayyan tətagg-ay. 5 Daɣ Əttawrit za a inna Musa: 'tantut ən zun ta, ilzam a tat-əggaran aytedan əs təhun har tat-iba'. Amaran kay ma tənne?" 6 Arat wa imos təmərkest das-əgan fəl ad t-əssəwəran lahan. Edag an a dasan-ajjawwab Ɣaysa, inaz ad ikattab s adad-net fəl aṃadal. 7 Əqqiman ədgazan daɣ əsəstan-net, as ihog ibdad-du inn-asan: "Inkəret-du daɣ-wan was kala wər iga abakkad, izaret əs təməgirt-net." 8 Ilas enez ad ikattab s adad-net fəl aṃadal. 9 As əslan i batu ta, təzzar mazazaran əglan, azzaran-asan win waššarnen. Iqqim-du Ɣaysa ɣas-net ənta əd təntut ta nad, təbdâd dat-əs harwa da. 10 Təzzar ibdad-du inn-as: "Tantut, ma əgan za? Wər tan-iha i kam-iwwiddaban?" 11 Tənn-as: "Waliyyan daɣ-san, Əməli-nin". Inn-as Ɣaysa: "Nak da za wər kam-z-awaddaba. Aglu təjəwənke, mišan ad wər tələsaɣ igi ən bakkadan."

Ɣaysa wa imosan ənnur n əddənet

12 Ilas Ɣaysa awal i tiddawat inna: "Nak a imosan ənnur n əddənet. Daɣ adi wa di-ilkaman ad igrəw ənnur wa isiduran amaran wər das-ilkem ad ijiwankat daɣ šiyyay. 13 Ənnan-as Farisaytan: "Təgəyya ən man-nak a təmosa, arat wa təgannaɣ əddi irkam wəllen." 14 Inn-asan Ɣaysa: "Kud imos as təgəyya ən man-in a mosa da təgəyya-nin təmos tidət fəlas əssana sas d-əheɣ, əd sas ədaga. Mišan kawanay wər təssenam sas d-əhe, wala sas ədaga. 15 Kawanay azzahir as təšarraɣam aytedan, nak amaran wər šərrəɣa waliyyan. 16 As ig'awen da as fall-i d-osa adi, ad šarraɣa, amaran əššəriɣa-nin issohat, fəlas iddew dər-i Abba wa di-d-issəglan. 17 Əlqanun-nawan iktab daɣ-as âs təgəyya n əššin meddan a təmosat tidət. 18 Nak za təgəyya iyyadda a mosaɣ i man-in, təgəyya-nin ta n sanatat amaran Abba s ənta di-d-issəglan a tat-imosan." 19 Təzzar ənnan-as: "Mənid illa Abba-nak?" Inn-asan Ɣaysa: "Wərmad di-təzdayam za wər təzdayam Abba-nin. Ənnar di-təzdayam təzdəyam Abba-nin əntada." 20 Batuten šin itagg-enat Ɣaysa assaɣa wa daɣ isasaɣru daɣ Ahan ən Məššina ɣur adag wa daɣ tiddawan ərrəzəɣan. Mišan wər t-illa i igmayan d a t-abəz fəlas alwaq-net a du-wər-newed harwada.

Wər təfregam iki ən dad əkke

21 Ilas Ɣaysa inn-asan: "Teklay a z-aga, amaran a di-təsəssəggəlam, mišan a kawan-iba daɣ tišit ən nasbakkadan. Wər təfregam a di-in-təlkəmam s adag wa əkke." 22 Ad tinəmənnin arat daɣ Kəl-Əlyəhud gar-essan: "Meqqal iman-net a z-anɣu, fəlas a inna wər nəfreg a das-nəlkəm s adag wa ikka." 23 Inn-asan Ɣaysa: "Kawanay aytedan n ares a təmosam, nak in afalla. Kawanay kəl əddənet a da a təmosam, nak wər di-təla əddənet a. 24 A di da fəl dawan-ənne a kawan-iba daɣ tišit ən nasbakkadan. As wər təzzəgzanam as əmosa 'Wa Illan da', əlasaɣ-awan emel n as a kawan-iba daɣ igi ən bakkadan." 25 "Ma təmosaɣ?" ənnan-as. Inn-asan Ɣaysa: "Awa dawan-əmmala ɣur tizarat har harwa a mosa." 26 Əllan-tu aratan aggotnen as əfragaɣ a tan-anna daɣ talɣa-nawan, əllan-awan-tu attadiban aggotnen. Mišan wa di-d-issəglan Məššis ən tidət a imos, amaran arat wa di-d-inna, a əmmala y əddənet." 27 Wər əgren as Abba fəl dasan-imməgrad. 28 Təzzar inn-asan Ɣaysa: "As təgam iman n Ag Awedan s əsəhhuki wa das-za-tagim fəl təgəttawt, ad təssənam as nak əmosa 'Wa Illan da'. Ad təssənam as wər t-illa a tagga gər-i əd man-in, arat wa di-isassaɣra Abba ɣas a ganna. 29 Wa di-d-izammazalan iddew dər-i. Wər di-oyya ɣas-in fəlas faw da arat wa das-igrazan ɣas a tagga." 30 Amazay wa daɣ inna Ɣaysa arat wa, əzzəgzanan sər-əs aytedan aggotnen.

Win əmosnen əzzurrəya n Ibrahim əs tidət

31 Təzzar inna Ɣaysa i Kəl-Əlyəhud win sər-əs əzzəgzanen: "As təbbərdagam y awa kawan-sassaɣra, əddi təmosam inalkiman-in win tidət, 32 təssənam tidət, tidət amaran ənta kawan-za-təsəlləllet." 33 Ənnan-as: "Nakkanay ya əzzurrəyya n ənnəbi Ibrahim a nəmos, wər kala daɣ əddənet ad nəqqal eklan ən waliyyan, mafel as təganna: 'Ad tallallem'?" 34 Inn-asan Ɣaysa: "Əggəyeɣ əsilakanaɣ-awan as awedan kul wa itaggin ibakkadan, wədi akli ən bakkadan a imos. 35 Ənta akli wər das-t-illa adag ən faw daɣ aɣaywan, mišan Barar wa eraw aɣaywan wədi edag-net ill-ay har faw. 36 Daɣ adi as kawan-isaddarfat Barar, wədi ad tallallem əs tidət. 37 Əssanaɣ as əzzurrəyya n Ibrahim a təmosam, mišan təgammayam d ad tagim iman-in fəlas awal-in wər ides iwallan-nawan. 38 Nak arat wa ənaya ɣur Abba-nin a əmmala, amaran kawanay tətaggim awa as təslam ɣur abba-nawan Iblis." 39 Ənnan-as: "Abba-nana ya Ibrahim a t-imosan." Inn-asan Ɣaysa: "Ənnar tidət âs təmosam bararan n Ibrahim ad tətaggim imazalan win iga Ibrahim. 40 Kawanay amaran əmərədda təgammayam əd tanaɣay-nin, nak imosan awedan dawan-immalan tidət s əmmək was di-tat-d-inna Məššina. Arat wədi wər t-iga Ibrahim. 41 Imazalan win iga abba-nawan a tətaggam." Ənnan-as: "Nakkanay wər nəmos iniba; wər nəla ar abba iyyanda a t-imosan Məššina." 42 Inn-asan Ɣaysa: "Ənnar Məššina a imosan Abba-nawan tarim-i, fəlas Məššina a d-əgmada, ənta a d-əfala, wərge gər-i əd man-in as d-ose, kalar ənta di-d-izammazalan. 43 Mafel wər təgrem təmajəq-in? Wər dawan-igdel əgərri-net ar as wər təfregam əsəsəm y awal-in. 44 Wər təlem daɣ abbatan ar Aššaytan, amaran təram ad tassandim deranan n abba-nawan. Harwa ɣur ənətti ad iqqal əljani, amaran wər ibded daɣ tidət, fəlas wər təha tidət əwəl-net. Igi ən bahu a imosan əttəbiɣat-net fəlas anasbahu a imos n abba ən bahu. 45 Mišan nak tidət as tamagrada. Adi da fəl di-wər-təzzəgzanam. 46 Ma daɣ-wan imos wa z-isattaddin as əgeɣ ibakkadan? Kud tidət a əmmala mafel wər di-təzzəgzanam? 47 Awedan imosan arat daɣ tamattay ən Məššina, əsəsəm a itaggu y awal ən Məššina. Kawanay amaran wər təsəsimam, fəlas wər təmosam tamattay ən Məššina."

Ɣaysa d Ibrahim

48 Təzzar ənnan Kəl-Əlyəhud i Ɣaysa: "Wərgeɣ kala nənna kay iyyan daɣ Kəl Samarəya a təmosaɣ amaran izdaq-qay aggəsuf?" 49 Inn-asan Ɣaysa: "Wər di-izdeɣ aggəsuf, Abba-nin ɣas a əssəɣmara, kawanay amaran wər di-təssəɣmaram. 50 Wər gəmməya adkul i man-in. Ill-ay wa di-igammayan adkul, amaran ənta a ixakkaman. 51 Əggəyyeɣ əsilakanaɣ-awan as awedan wa ittafan awal-in, wər ilkem ad inay təmattant." 52 Ənnan-as arat daɣ Kəl-Əlyəhud: "Əmərədda ad nəkkas aššak as izdaq-qay aggəsuf! Ibrahim da aba-tu ənta harkid ənnəbitan kul, kay amaran təganna: 'Awedan kul wa ittafan awal-in wər ilkem ad t-aba.' 53 Abba-nanaɣ Ibrahim da aba-tu: tordeɣ as togaraq-qu almaqam? Ənnəbitan da aba-tan. Kay ma təxsabaɣ iman-nak?" 54 Inn-asan Ɣaysa: "As imos as iman-in fəl sanamala, wədi wər əleɣ adkul waliyyan. Abba-nin a di-ihakkan adkul, ənta as təgannim: 'Imos Əməli-nana', 55 amaran wər tu-təzdayam, mišan nak əzdayaq-qu. As ənne wər t-əzdaya, wədi ad əqqəlaɣ anasbahu ən šilat-nawan. Kalar əzdayaq-qu, amaran əttafaɣ awal-net. 56 Abba-nawan Ibrahim imâl-tu əd tədəwit fəl as das-igmad aššak as ad inəy assa-nin, amaran inay-tu, ikna təfalawist y awen." 57 Ənnan-as Kəl-Əlyəhud: "Kay wər teweda wala səmmosat təmərwen n awatay eges tənne tənayaɣ Ibrahim?" 58 Inn-asan: "Əggəyye silakanaɣ-awan as dat təhut n Ibrahim da nak əmosa 'Wa Illan da'." 59 Təzzar ad takammen šihun y a das-agin zabaw, mišan ya ilɣas-asan, igmad afarag n Ahan ən Məššina.

Yaxya 9

Əzuzəy wa iga Ɣaysa y awedan a d-ihəwan əd taddarɣalt

2 Əssəstanan-tu nalkiman-net ənnan-as: "Əššix, mafel ihəw-d' aləs a imos əmədderɣəl? Ak əddəlil n abakkad-net, meɣ ak abakkad ən marwan-net?" 3 Inn-asan Ɣaysa: "Wərmad iddirɣal fəl əddəlil n abakkad-net, wala deɣ abakkad ən marwan-net. Wər iddərɣal ar y a fall-as tətəwənəy tarna ən Məššina. 4 Iwar-anaɣ ad naknu əššəɣəlan ən wa di-d-issəglan iket di ad ig'azal, fəlas ehad izay-du, amaran wər t-illa i daɣ-as ifragan əššəɣəl. 5 Iket əheɣ əddənet əmosaɣ ənnur n əddənet." 6 As iga batu ta, issotaf daɣ amadal, ig' arat ən talaq əs təsutaf-net, issəlal-tat i šittawen n əmədderɣəl, 7 inn-as: "Aglu širəd udəm-nak daɣ təɣazart ta n Siloxam (esəm wa almaɣna-net anammazal.) Igla əmədderɣəl iššorad udəm-net, as d-iqqal da ihannay. 8 Ad gannin naragan-net, d aytedan win t-ənaynen imos əmansay dat awen: "Ak awa wərgeɣ əmədderɣəl was faw iqqim itansay?" 9 Wiyyad gannin: "Ənta daɣ awen.", wiyyad ənta da gannin: "Kala, tulat ɣas dər-əs iga." Ənta amaran igannu: "Nak daɣ awa." 10 A tu-sastanan gannan-as: "Məni esaway was təgrawaɣ asawad-nak?" 11 Inn-asan: "Aləs as gannin Ɣaysa, a igan arat ən talaq, təzzar issəlal-tat i šittawen-in, inn-i ad aglaɣ əšširədaɣ udəm-in daɣ təɣazart ta n Siloxam. Əgleɣ əššoradaq-qu ɣas, əgrawaɣ asawad-in." 12 Ənnan-as: "Ma iga za aləs wədi?" Inn-asan: "Wər əssena". 13 Əlwayan aytedan win aləs was kala ad imos əmədderɣəl, har dər-əs osan Farisaytan. 14 Ənta əzəl ən təsanfawt ən Kəl-Əlyəhud a daɣ iga Ɣaysa talaq, issəswad əmədderɣəl wen. 15 A tu-sastanan Farisaytan əntanay da d asaway was igraw asawad-net. Inn-asan aləs wa: "Arat ən talaq a iga fəl šittawen-in, əššoradaɣ udəm-in, amaran əmərədda əhannaya." 16 Ad gannin arat daɣ Farisaytan: "Aləs wa igan arat wa, wər d-ifel Məššina fəlas wər isassahat əzəl ən təsanfawt-nana." Ənnan wiyyad: "Alɣalamaten šin, manəmmək as tanat-z-ag' awedan imosan anasbakkad?" Təzzar əmməzrayan daɣ talɣa ten. 17 Təzzar əlasan əsəstan n aləs was kala ad iddərɣal ənnan-as: "Kay a innan izzozay-kay aləs daɣ taddarɣalt, əməl-anaɣ aw'as tordeɣ as imos-tu." Inn-asan: "Ənnəbi a imos." 18 Əglan Farisaytan wər əzzəgzanan as aləs wa kala ad iddərɣal har du-sassaɣran imarwan-net. 19 Ənnan-asan: "Ənta da da barar-nawan was tənnam as d-ihəw da iddirɣal? Məni təməwit tas igraw asawad-net əmərədda?" 20 Ənnan-asan marwan n aləs: "Nəssan as barar-nanaɣ a imos, nəssan əntada as as d-ihəw da iddirɣal, 21 mišan wərmad nəssan təməwit tas igraw asawad-net, za wala deɣ awedan wa t-issəswadan. Səstənat-tu iman-net, fəlas aləs waššaran a imos ifragan ad ammagrad daɣ talɣa ta tu-təqqalat." 22 Batu ta wər tat-əgen marwan-net ar fəl təksəda ən muzaran ən Kəl-Əlyəhud fəlas tənna a gan awedan kul wa iggəyyen as Ɣaysa a imosan Əlməsix, wədi ad t-əkkəsan daɣ tiddawat ən təməzgədda ən Kəl-Əlyəhud. 23 Awen da fəl ənnan marwan-net: "Tušaray-net təšišawad-tu dawan ammagrad daɣ talɣa ta tu-təqqalat, səstənat-tu." 24 Əlasan-du Farisaytan teɣaray n aləs was kala ad imos əmədderɣəl ənnan-as: "Iksad Məššina təməla tidət. Nakkanay nəssan as aləs di anasbakkad." 25 Inn-asan aləs wa: "Nak wər əssena kud anasbakkad a imos wala. Arat iyyanda ɣas daɣ əssana: as kala ad əmosaɣ əmədderɣəl, əmərədda amaran əhannaya." 26 Dəffər awen ənnan-as: "Ma imos arat wa dak-iga? Məni esaway was kay issəswad?" 27 Inn-asan: "Arat wədi ya əmalaɣ-awan-tu mišan wər di-təssəsamam. Mafel as təram a dawan-t-ələsaɣ emel? Meqqal ak kawanay da a təram ad təqqəlam inalkiman-net ketnawan?" 28 Ərbadan-tu ənnan-as: "Kay a imosan ənalkim-net, nakkanay inalkiman ən Musa a nəmos. 29 Musa nəssan as iššewal-as Məššina, amaran aləs wədi wər nəssen sas d-iha fadda." 30 Inn-asan: "Aləs wa wər təssenam wala sas d-iha mišan izzozay-i daɣ taddarɣalt! Arat ya wa ənta a isammaklalan wəllen!" 31 Təssanam as Məššina wər iqəbbəl šiwatriwen ən nasbakkadan. As das-ibbərdag awedan, itamazal tara-net, əddi ad iqqabbal šiwatriwen-net. 32 Wər kala ad itawasla awedan issiswadan i d-ihəwan əd taddarɣalt. 33 Ənnar imos as aləs di wər d-ifel Məššina, wər z' ifrəg igi ən wala." 34 Haraššen-tu ənnan-as: "Ko! Adis kay was as du-təhuwa da təmosa təbəluləq n abakkad, kay a iran a dana-takfaɣ alfaydaten?" Təzzar əstaɣan-tu daɣ adag wen.

Aytedan win əddərɣalnen daɣ əddin

35 As isla Ɣaysa əmazal wa igan da, təzzar iswad y aləs wen har t-igraw inn-as: "Kay ak təzzigzana s Ag Awedan?" 36 Inn' aləs i Ɣaysa: "Əməl-i a wa imos, Əməli-nin, fəlas areɣ a sər-əs əzzəgzəna." 37 Inn-as Ɣaysa: "Tənayaq-qu, amaran ənta dada dak-imməgradan da." 38 Inn-as aləs: "Ayew, Əməli-nin, əzzigzanaɣ." Təzzar issəjad-as. 39 Amaran inna Ɣaysa: "Nak assa a d-əgeɣ əddənet fəl ad agu əššəriɣa, y ad əswədan win wər nəhənnəy, addarɣalan win hannaynen." 40 Əslan arat daɣ Farisaytan win dər iddew y awa inna da ənnan-as: "Daɣ adi nakkanay da iməddərɣal a nəmos?" 41 Inn-asan Ɣaysa: "Ənnar təmosam iməddərɣal wər za tilem lahan, mišan dad imos as təgannim: 'Nakkanay nəhannay', wədi kawanay təllam-tu əd lahan."

Ɣaysa ənta a imosan amadan wa olaɣan

Yaxya 10

2 Amaran wa d-iggazan s əmi n afarag, wədi ənta a imosan amadan n ayfəd. 3 Ənaɣlif n afarag a z' aləman imi, əssəsəmnat ayfəd y əməsli n amadan, ad iɣarru šin-net s esmawan-nasnat isardaq-qanat afarag. 4 As d-iɣrad ikus ən šin-net, a dasnat-izar, təzzar əlkəmnat-as, fəlas əzdaynat əməsli-net. 5 As ig'awen awedan wa dasnat-imosan ənaftaɣ, wər das-z-əlkəmnat, ewef fadda tu-z-aginat fəlas wər əzdaynat əməsli-net." 6 Əlmital wa da dasan-iga Ɣaysa, mišan wər əgren almaɣna n awa daɣ imməgrad da. 7 Ilas Ɣaysa inn-asan: "Əggəyyeɣ əsilakanaɣ-awan as nak a imosan imi w'as raddaɣnat ayfəd. 8 Win dat-i d-osanen kul ibaydagan ən jujab ən zənga a mosan amaran wər dasan-əssəsamnat ayfəd. 9 Nak a imosan imi. Wa sər-i d-iggazan ad afsu. Ifrag ad itaggaz iraddaɣ, igrəw əntada imensewan-net. 10 Abaydag wər d-itisu ar fəl šikra, d igi ən man d əhluk. Nak amaran ose-du fəl ad əgrəwan aytedan təməddurt, əgrəwan-tat da za əs təməwit wər nəla əddukad. 11 Nak a imosan amadan wa olaɣan. Amadan wa olaɣan iman-net a isamalkaw fəl ayfəd-net. 12 Mišan awedan was ətəwəɣfar a iga fəl ad idən ayfəd, wər tanat-ila, wədi as ogga əridal izay-tanat-du, ad addaggag ayy-enat-in, təzzar abəz daɣ-asnat əridal awa ira, izəwwəziwəz-tanat. 13 Arat wa itagg-ay aləs wa fəlas ətəwəɣfar a iga y əššəɣəl wa, wər izlay a əganat ayfəd. 14 Nak a imosan amadan wa olaɣan. Əzdayaɣ ayfəd-in, ayfəd-in deɣ əzdaynat-i, 15 zun əmmək was di-izday Abba-nin, d əmmək was t-əzdaya nak da. Iman-in simalkawaq-qan fəl ayfəd-in. 16 Əleɣ ayfəd šiyyad əntada wər nəha afarag wa. Əntanatay da kundaba azzaraɣ-asnat. Ad aslinat y əməsli-nin, əqqəlnat əsəgən iyyanda ilan amadan iyyanda. 17 Abba ir-i fəlas iman-in a sammalkawa fəl a tan-ələsaɣ agaraw. 18 Wər t-illa i daɣ-i z'abəzan iman, kalar iman-in a sammalkawaɣ əs təradawt-in. Əleɣ fərregat n əsəmməlkəw-nasan, əleɣ da fərregat n agaraw-nasan tolas. Ənta da daɣ arat was di-omar Abba-nin s igi-net." 19 Ilas ades ən Kəl-Əlyəhud əməzrəy daɣ talɣa n aratan win igannu da. 20 A daɣ-san aggen gannin: "Aləs wa aggəsuf a t-izdaɣan! Awa əmeskel! Mafel təssisamam-as?" 21 Wiyyad gannin: "Awedan izdaɣ aggəsuf wər itəggu awal olan d awa. Tordam as ill-ay aggəsuf ifragan əsəswəd ən məddərɣal?"

Ɣaysa ənta a imosan Əlməsix, imos Barar ən Məššina

22 Azzaman en tagrəst, ewad-du əmud ən saktan n ətəwəzəzdag n Ahan ən Məššina daɣ Yerusalam. 23 Itijəwənkit Ɣaysa daɣ Ahan ən Məššina daɣ tarrayt təfalat as itawannu "ta n Suliman." 24 Ɣilayɣalayan-tu Kəl-Əlyəhud win əllanen den gannin-as: "Kay ak har əmmay wər dana-tore daɣ aɣaf? Kud kay Əlməsix a təmosa, təzəluləɣa-du tannaɣ-anaq-qu." 25 Inn-asan Ɣaysa: "Ənneɣ-awan-tu, mišan wər di-təzzəgzanam. Imazalan win əge s esəm n Abba-nin, əggəyyen-i. 26 Mišan wər di-təzzəgzanam fəlas wər tətabaqqem daɣ ayfəd-in. 27 Ayfəd-in əsallinat y əməsli-nin, əzdayaq-qanat, amaran əlkamnat-i. 28 Əkfeq-qanat təməddurt təɣlalat, wər ilkem ad oxsaynat, amaran wər t-illa i tanat-z-irkəban daɣ əfus-in. 29 Abba-nin wa di-tanat-ikfan, ogar i t-illan kul təzzəwərt. Amaran wər t-illa i tanat-z-irkəban daɣ əfus n Abba. 30 Nak d Abba arat iyyanda a nəmos." 31 Əlasan-du sər-əs adakal ən təhun y ad t-anɣin. 32 Ilas Ɣaysa inn-asan: "Əssiknaq-qawan imazalan aggotnen olaɣnen a d-əfalnen Abba. Məni daɣ-san wa fəl taram a di-tanɣim?" 33 Ənnan-as: "Nakkanay wər nəra tenaɣay-nak fəl as təgeɣ əmazal olaɣan, kalar əmadraw wa təgeɣ əddi a fəl kay za nanɣu. Kay wər təmosaɣ ar aggadəm amaran tareɣ ad tagaɣ iman-nak Məššina." 34 Inn-asan Ɣaysa: "Ak əlqanun-nawan wərgeɣ iktâb daɣ-as as inna Məššina: 'kawanay təmosam məššinatan'? 35 Wər nəfreg a din-nəgər arat wa ihan Ikətban. Esəm wa n məššinatan, iɣra sər-əs Məššina aytedan win təkka batu ta iga da. 36 Nak Məššina di-isannafranan izammazal-i-du s əddənet. Manəmmək daɣ adi as za tannim taggaɣ əmadraw fəl as ənne: 'Əmosa Barar ən Məššina'? 37 As imos as wər təggaɣ imazalan win as di-d-issəgla Abba-nin y a tan-aga, a di-wər-təzzəgzənam. 38 Mišan dad imos as taggaq-qan, wədi kud sər-i wər təzzəgzanam da, zəgzənat kuddeɣ əs mazalan win tagga, fəl ad təssənam, tassantim əntada əgərri n as Abba irtay dər-i, nak deɣ ərtaya d Abba." 39 Əlasan agamay d abbaz-net, mišan ya igmad-tan. 40 Ilas Ɣaysa iki ən təgadamayt ta hadat ən Yordan, daɣ adag wa daɣ issənta Yaxya əsəlməɣ n aytedan daɣ aman, təzzar iqqim den da. 41 Osan-t-in aytedan aggotnen, gannin: "Yaxya wər iga alɣalamat waliyyat, mišan aratan kul win danaɣ-inna s aləs wa, əmosan tidət." 42 Den daɣ ad əzzəgzanan aytedan aggotnen əs Ɣaysa.

Yaxya 11

Iba ən Lazarəs

2 Maryama ənt'a təzwayat alwardi y Əməli Ɣaysa, təzzar təmas-as idaran-net əs jəkkad-net. Amaran amadray-net Lazarəs a irinan den. 3 Sassawaynat təmədrayen-net əmazal i Ɣaysa as: "Əməli, əməri-nak irin." 4 Assaɣa wad isla Ɣaysa i salan win den, inna: "Təsəlkamt ən təwərna ten, wər təmos təmattant ən Lazarəs, arat a təmos a z' assaknin atkul ən Məššina, isənnəfiləl-du əntada atkul wa ila Barar ən Məššina." 5 Ənta Ɣaysa ira Marta wəllen, ənta əd təmadrayt-net, əd Lazarəs. 6 Isla as irin, mišan iga dəffər awen əššin adan wər igmed edag wa iha. 7 Dəffər adi inna i nalkiman-net: "Əndawat ad nəqqəl Yahudəya." 8 Ənnan-as nalkiman-net: "Əššix-nana, imuzaran-nana wərge edes-nasan səket dada da gammayan əd tanaɣay-nak, kay amaran tareɣ tewaɣlay n akal wen?" 9 Inn-asan Ɣaysa: "Əzəl wərgeɣ maraw alwaqan d əššin a imos? As ijiwankat awedan daɣ azal, wər z' itinəbətutəw, fəlas ihannay ənnur n əddənet. 10 Mišan as ijawankat awedan daɣ ahad, ad itinəbətutəw, fəlas wər t-iha ənnur." 11 Dəffər as iga batu ta inna tolas: "Əmidi-nana Lazarəs insâ, ad aglaɣ a t-id-əssənkəra." 12 Ənnan-as nalkiman-net: "Əməli, dad zamas insâ, wədi əngəm ad izzəy." 13 Ənta Ɣaysa təmattant ən Lazarəs fəl dasan-imməgrad den, mišan əntanay a ɣilan etəs wa n alɣadat as igannu. 14 Təzzar izalalaɣ-du inn-asan: "Lazarəs aba-tu. 15 Amaran isidawat-i as wər əlle sen daɣ alwaq wədi, fəlas arat wa ənta sər-wan du-z-awəyan a sər-i təzzəgzənam. Mišan əmərədda əndawatanaq-qu." 16 Inkar Tuma was gannin Eknay, inna i nalkiman win hadatnen: "Əndawat nakkanay da danaɣ-iba nəddew dər-əs."

Ɣaysa ənta a imosan tanakra daɣ təmattant, imos təməddurt

17 As din-osa Ɣaysa ittəmal-as as Lazarəs iga əkkoz adan daɣ əzəkka. 18 Betanəy toray-du karad kilawtan əs Yerusalam, 19 osan-in Kəl-Əlyəhud aggotnen Marta əd Maryama fəl a dasnat-in-šəwwəškənan daɣ adag n amadray-nasnat. 20 As təsla Marta as Ɣaysa ihoz-du aɣrəm, təssəlkad-as. Maryama ənta təqqim-du daɣ aɣaywan. 21 Tənna Marta i Ɣaysa: "Əməli, ənnar təlle da, wər z' iba amadray-nin. 22 Mišan əmərədda da əssanaɣ as arat kul wa təgmaya daɣ Məššina a dak-k-agu." 23 Inn-as Ɣaysa: "Amadray-nam a d-inkər daɣ təmattant." 24 Tənn-as Marta: "Əssanaɣ as amadray-nin a d-inkər ɣur tanakra n aytedan əzəl a ilkaman." 25 Inn-as Ɣaysa: "Nak a imosan wa d-isankaran daɣ təmattant, əmosa təməddurt. Awedan wa sər-i izzəgzanan, wədi kud t-aba da a d-iddər. 26 Amaran awedan kul wa iddaran izzigzan sər-i, wədi wər ilkem ad t-aba. Təzzigzanaɣ arat wədi?" 27 "Awalla" tənn-as, "Əməli, əzzigzanaɣ as kay a imosan Əlməsix, təmosa Barar ən Məššina, barar was əmalan kətban as a d-as' əddənet."

Tanakra ən Lazarəs daɣ təmattant

28 As təga Marta batu ta, təkka təmadrayt-net Maryama, təwat-tat s ahal tənn-as: "Əššix illa-da, isastan dər-əm." 29 As təgraw Maryama isalan win, təggad-du, təssəlkad i Ɣaysa. 30 As itagg'awen harwa da wər d-iggez aɣrəm, wər igmed edag wa daq-q-in-tosa Marta. 31 Kəl-Əlyəhud win əhanen ehan wen əllan ɣur Maryama gammayan d əsəsməd-net, oggan-tat as du-təggad tarmad təqqab, təzzar əlkaman-as əɣilan əzəkka a təkka y a fall-as təhallu. 32 As din-tosa Maryama edag wa iha Ɣaysa togg-ay, təzzar təfataqqat ɣur daran-net, tənn-as: "Əməli, ənnar təlle da, wər z-iba amadray-nin." 33 As tat-inay Ɣaysa təhallu, inay Kəl-Əlyəhud win dər-əs d-əddewnen əntanay da əhallin, təzzar ikna tərəmmeq, əɣšadan man-net. 34 Inn-asan: "Məni tu-təgam?" "Əməli" ənnan-as, "Ayaw ənəy." 35 Ad ihallu Ɣaysa. 36 Ənnan aytedan: "Ənawat awa dər togda tara ta iga y aləs-wa." 37 Mišan ənnan wiyyad daɣ-san: "Aləs wa issəswadan əmədderɣəl, wərgeɣ ifrâg a ad igdəl i Lazarəs təmattant?" 38 Ikna Ɣaysa tərəmmeq tolas, təzzar ikk' əzəkka. Awa əzəkka imosan əzzənəf n akazam, amaran tədbaq-qu təhunt zəwwərat. 39 Inna Ɣaysa: "Əkkəsat-du təhunt!" Tənn-as Marta ta n tamadrayt n aləs w' aba: "Əməli, aləs di əmərədda il'adu, fəlas əzəl-net wa n əkkoz awa d anabal." 40 Inn-as Ɣaysa: "Wərgeɣ ənneɣ-am as təzzəgzana ad tənəyaɣ tarna ən Məššina?" 41 Təzzar tətawakkas-du təhunt. Iswad Ɣaysa daɣ jənnawan inna: "Abba, əggodayaɣ-ak as di-təqbala təwatray-nin. 42 Nak iman-in əssanaɣ as faw da təqqabbala šiwatriwen-in. Mišan əššewalaɣ fəl əddəlil ən tiddawat ta di-təɣalayɣalayat da, fəl ad əzzəgzənan as kay a di-d-izammazalan." 43 Dəffər as iga batu ta, idkal əməsli-net inna: "Lazarəs, əgməd-du!" 44 Igmad-du ənəmmettən wa nad, əttalan fassan-net əd daran-net daɣ təsəwad, təlsa təbdoq udəm-net əntada. Inn-asan Ɣaysa: "Əkkəsat-as itul tayyim-tu ad ijəwənkət."

Šimərkas šin tanaɣay ən Ɣaysa

45 Kəl Əlyəhud aggotnen a d-osanen Maryama ənayan arat wa, əzzəgzanan əs Ɣaysa. 46 Mišan əglan wiyyad daɣ-san əkkan Farisaytan əmalan-asan arat wa iga Ɣaysa da. 47 Təzzar sassagan limaman win zawwarnen, əd Farisaytan əməni ən muzaran ənnan: "Ma za nagu? Aləs wa itaggu alɣalamaten aggotnen." 48 As tu-noyya itaggu aratan win, a sər-əs əzzəgzənan aytedan kul, təzzar asin-du Kəl-Ərrum addagdagan Ehan ən Məššina, əzədan aɣrəf-nana. 49 Inkar-du iyyan daɣ-san igan esəm Kayif, imosan əlimam wa zəwwaran daɣ awatay wen, inn-asan: "Kawanay wər təgrem wala. 50 Wər din təgrem as ofa ad ammat awedan iyyanda daɣ adag ən tamattay fəl ad wər immut əɣrəf ketnet?" 51 Batu ta iga da wər tat-iga gar-es əd man-net, kalar tišit-net əlimam wa zəwwaran daɣ awatay wen, a fəl igraw əlwəlayat n as Ɣaysa kundaba immut fəl əddəlil n əɣrəf ketnet. 52 Amaran wərge aɣrəf wen ɣas a fəl tu-z-iba, kalar bararan ən Məššina kul win wazawaznen a du-z-iššidəw ag-en zun təɣəssa iyyadda. 53 Əzəl wen da daɣ əgan muzaran ən Kəl-Əlyəhud tanat ta n tanaɣay-net. 54 Awen da fəlas ab-as itallam Ɣaysa dad ira daɣ Kəl-Əlyəhud. Igmad akal wen, ikka iyyan akal iyyan inimahazan əd taneray, daɣ əɣrəm igan esəm Efrayəm, iqqim daɣ-as den da ənta əd nalkiman-net. 55 Azzaman en amud ən Kəl-Əlyəhud wa n Akkay ihoz-du. A du-tagazzayan aytedan aggotnen n akal wen kul, takkin-du Yerusalam, fəl ad əzzəzdəgan dat əmud. 56 Saggadan i Ɣaysa tinəmənnin gar-essan daɣ Ahan ən Məššina: "Kawanay ak ma tənnam, tordam as wər du-z-asu amud wa fadda?" 57 Ənta ilimaman win zawwarnen əd Farisaytan omaran aytedan as i issanan edag wa iha Ɣaysa isaffagg-ay fəl ad attarmas.

Yaxya 12

Ətəwəzway ən Ɣaysa daɣ Betanəy

2 As din-osa Ɣaysa tawaggan-as məgura olaɣnen; tətaway-du Marta imensewan amaran Lazarəs iha aytedan win naɣamanen əd Ɣaysa ədrawan dər-əs. 3 Təzzar tobaz-du Maryama aganna ən litər n alwardi iyyan ilan almaqam, izzəwat wəllen, tənɣal-tu fəl daran ən Ɣaysa təzway-asan-tu, təzzar təmas-tan əs jəkkad-net, idnay ahan wa adu n alwardi. 4 Inkar Yahuza Isxarəyuti wa n iyyan daɣ nalkiman ən Ɣaysa was ənta tu-z-agin daɣ fassan inna: 5 "Mafel wər din nəzzənza alwardi wa nabəz-du daɣ-as azrəf ən karadat təmad n əzəl n əššəɣəl nakf-ay i tələqqawen?" 6 Arat wa wər t-inna fəl təhanint ən tələqqawen, kalar abaydag a imos, amaran ənta a ittafan əsəgrəs wa itaggaz əzrəf, idakkal awa t-ihan. 7 Eges ya inna Ɣaysa: "Ayy-et! Alwardi wa kala da togaz-tu y əzəl wa n ətəwənbal-in. 8 Šiləqqawen faw da təddewam dər-əsnat, nak amaran wərgeɣ faw əlle ɣur-wan."

Assa ən Ɣaysa aɣrəm ən Yerusalam

9 Təsla tiddawat tagget ən Kəl-Əlyəhud as illa Ɣaysa den təzzar osan-in ehan wen, mišan wərge Ɣaysa ɣas din-əkkan, kalar awnaf a tan-ihan ən Lazarəs wa d-issənkar daɣ nəməttan. 10 Təzzar əssərdaɣan-du limaman win zawwarnen tanat n ad anɣin Lazarəs ənta da, 11 fəlas əddəlil-net a fəl dəffər-san əfalan Kəl-Əlyəhud aggotnen əzzəgzanan əs Ɣaysa. 12 As affaw əslan aytedan aggotnen a d-əkkanen amud, as Ɣaysa iggaz-du aɣrəm wa n Yerusalam. 13 Ədkalan-du izəlan ən təlazdaq təzzar əglan əlkadan-as saɣaren gannin: "Hosanna! Təgrəwaɣet albaraka, kay a d-osan s esəm n Əməli, kay əmənokal n Israyil!" 14 Igraw Ɣaysa əhulel, iwan-tu, s asaway was iha awen Akatab wa innan: 15 "Ad wər təššəwəša ya wələt Syon*, əmənokal-nam əddi a din-izayan əddi, iwan əhulel." 16 Inalkiman-net wər əgren arat wa daɣ tizarat, mišan assaɣa wad igraw Ɣaysa adkul-net, əktan-du as Akatab imal aratan win, amaran arat wa imal kul itiwag-as." 17 Tamattay ta təmməgnet assaɣa wa daɣ d-iɣra Ɣaysa Lazarəs daɣ təsaskawt issənkar-t-idu daɣ təmattant, təggəyyat-as. 18 Awen da fəl das-du-təssəlkad tiddawat, fəlas əslan as iga alɣalamat ta. 19 Təzzar ad tinəmənnin Farisaytan gar-essan: "Toggam-tu? Indar-awan a dər t-in təkkam, har as aytedan kul əlkaman-as."

Emel wa iga Ɣaysa təmattant-net

20 Əllan-tu arat daɣ Kəl Təgərekt əhanen aytedan win d-əggəzzaynen əs Yerusalam y ad əɣbədan daɣ azzaman n əmud. 21 Əkkan iyyan daɣ nalkiman ən Ɣaysa igan Filibbus wa n təɣrəmt ən Betsayda ta n akal ən Galilaya, ənnan-as: "Nəgmay daɣ-ak ad nənəy Ɣaysa." 22 Igla Filibbus imal y Andrawəs, dəffər adi iddew Andrawəs əd Filibbus əmalan arat wa i Ɣaysa. 23 Inn-asan Ɣaysa: "Alwaq ewad-du əmərədda wa daɣ z-igrəw Ag Awedan adkul-net. 24 Əggəyyeɣ əsilakanaɣ-awan as tablalt n alkama as wər tərtek daɣ amadal təmmut, ad taglu təmos ɣas-net, mišan as təmmut, ad tag'ara aggen. 25 I iran iman-net ad t-əgmədan. Amaran awedan wa iksanan iman-net daɣ əddənet ta, wədi wər tu-z-əgmədan kundaba əqqalan-as təməddurt təɣlalat. 26 Awedan kul wa iran a di-išɣəl, ilkəmet-i, as iga adi edag wa əheɣ ənta a z-iggəz, akf-ay deɣ Abba-nin almaqam. 27 "Əmərədda əɣšadan man-in. Ma z-anna? Ak ad anna: 'Abba safs-i daɣ assaɣat ta? Mišan wər d-ewedaɣ alwaq wa ar fəl a fall-i agu. 28 Abba, sənnəfiləl təla-nak adkul." Təzzar igmad-du əməsli ijənnawan inna: "Təla-nin adkul əsinafalalaq-qat, amaran a tat-ələsaɣ əsənnəfiləl." 29 Tamattay ta təllat den, təsla y əməsli wa, a təɣil eggag. Ad əgannin wiyyad: "Angalos das-iššewalan da n əmərədda." 30 Inn-asan Ɣaysa: "Əməsli wa wərgeɣ əddəlil-in a fəl d-iga, kalar əddəlil-nawan kawanay. 31 Əmərədda ad za tətəwəxkəm əddənet-ta. Əmərədda din z-itəwəgər əmuzar n əddənet ta. 32 Amaran nak as tawasahake fəl amadal əwara təgəttawt, a d-əlwəyaɣ aytedan kul əs man-in." 33 Batu ta isidagan sər-əs esaway was tu-z-iba. 34 Tənn-as tamattay: "Nənay daɣ Əttawrit as Əlməsix ad agu təməddurt təɣlalat. Manəmmək amaran as dana-za-tannaɣ Ag Awedan ad itəwəsəhukət fəl amadal? Ma imos Ag Awedan was təgannaɣ əddi?" 35 Təzzar inn-asan Ɣaysa: "Ənnur harwa da illa ɣur-wan, har agin arat n azzaman, jəwənkətat iket di ad t-illa ənnur fəl a kawan wər əɣdərnat šiyyay, fəlas wa ijawanken daɣ šiyyay, adi wər issen sas idag. 36 Iket təlam ənnur, zəgzənat sər-əs fəl ad təqqəlam bararan n ənnur." As iɣrad Ɣaysa igi ən batu ta, igla ilɣas-asan daɣ adag a iggugan.

Təzərəst n əššəɣəl wa iga Ɣaysa dat awedan kul

37 Alɣalamaten aggotnen šin iga Ɣaysa dat-san, wər sər-san d ewaynat as sər-əs əzzəgzənan, 38 fəl ad təkmal batu ta iga ənnəbi Isayas as inna: "Əməli, ma imos wa izzəgzanan s arat wa nəmal? Ma imos was tənafalal tarna n Əməli?" 39 Əddəlil wa fəl wər əfregan ad əzzəgzanan əntada imal-tu ənnəbi Isayas as inna: 40 Məššina a tan-isaddarɣalan, issəɣar iwallan-nasan, fəl ad ib-as hannaynat šittawen-nasan, ib-as garrin wallan-nasan, fəl a sər-əs wər mələlləyan izzuzəy-tan." 41 Isayas inna aratan win fəlas inay adkul ən Ɣaysa, amaran immigrad fall-as. 42 As ig'awen da imuzaran iman-nasan da a daɣ-san aggen əzzigzanan sər-əs, mišan fəl təksəda ən Farisaytan, wər əhelan emel n awen, fəlas wər əren ad təwəkkəsan daɣ təməzgədda-nasan, 43 amaran əssofan saɣmar wa n aytedan y ədkul wa ihakku Məššina. 44 Idkal Ɣaysa əməsli-net inna: "Awedan wa sər-i izzəgzanan, wərge nak ɣas as izzəgzan, kalar wa di-d-izammazalan da izzigzan sər-əs. 45 Amaran wa daɣ-i iswadan, adi wa di-d-izammazalan a daɣ iswad. 46 Nak zun ənnur a mosa, əkke-du əddənet yas i sər-i izzəgzanan wər z' aqqam daɣ šiyyay. 47 As isla awedan i batuten-in iqqim wər tanat-ittef, wərge nak a tu-z-awwaddaban, fəlas nak efsan n aytedan a d-əkke s əddənet, wərgeɣ attadib-nasan. 48 Daɣ adi awedan kul wa di-olkan, iqqim wər iga tembay daɣ batuten-in, wədi illa-tu wa tu-z-awwaddaban. Awal wa da əge da iman-net a das-z-išrəɣan əzəl a ilkaman. 49 Fəlas batuten-in wərge gər-i əd man-in as tanat-əge, kalar Abba wa di-d-issəglan iman-net as di-omar s arat was ihor ad t-anna, əd was ihor a fall-as ammagrada. 50 Əssanaɣ as arat was omar ənta a itawayan əs təməddurt ta təɣlalat. Daɣ adi, arat wa fəl əmməgrada, əmmək wa daɣ as di-t-imal Abba ənta as sər-əs əmməgrada."

Yaxya 13

Iba ən Ɣaysa əd tanakra-net daɣ təmattant

Əširəd wa iga Ɣaysa idaran ən nalkiman-net

2 Itamansaw Ɣaysa əd nalkiman-net ehad. As itag'awen da Iblis igâ daɣ əwəl ən Yahuza wa n ag Simɣon Isxarəyuti təkaddilt ən Ɣaysa. 3 Ɣaysa issân as Məššina di n Abba igâ arat kul daɣ əfus-net, issân tolas as igmâd-du Məššina harwa ad t-iqqəl. 4 Ibdad fəl mensewan, təzzar ikkas takatkat-net ta n afalla, idkal afər igbas-tu, 5 təzzar iga aman daɣ aɣlal, ad išarad idaran ən nalkiman-net, immas-tan s əfər wa igbas da. 6 As d-ewad Ɣaysa Simɣon Butros inn-as: "Əməli, kay, a z-išširədan idaran-nin?" 7 Inn-as Ɣaysa: "Awa tagga da wər təfrega əgərri-net əmərədda mišan a tu-tagra dəffər awa." 8 Inn-as Butros: "Kay, ad təšširəda idaran-in? Wala ənəmihaz!" Inn-as Ɣaysa: "As dak-tan- wər -əššorada nak dər-ək nəmmizzay." 9 Inn-as Simɣon Butros: "Daɣ adi Əməli, wərge idaran-nin ɣas, šired harkid fassan d aɣaf." 10 Inn-as Ɣaysa: "Awedan iššoradan, wər iddarar ar əširəd ən daran y ad izdag ketnet, amaran kawanay, təzəddigam, mišan wərge ketnawan." 11 Ɣaysa issân wa tu-z-akkaddalan; adi a fəl inna: "Wər təzəddigam ketnawan." 12 As iɣrad Ɣaysa əširəd ən daran-nasan, izlag takatkat-net, iqqal edag-net, təzzar inn-asan: "Awak təgrâm awa dawan-əge da? 13 Təgannim-i 'Aməsəsseɣri' d 'Əməli', təgannim a olaghan, fəlas əmosaq-q. 14 Daɣ adi kud nak, imosan Əməli d Əməsəsseɣri, əššorada idaran-nawan, iwar-kawan, kawanay da, daɣ ilkam wa, ad tətimaširidam idaran. 15 Əsəknaq-qawan arat wen fəl a tu-tətaggim kawanay da s əmmək was dawan-t-əge. 16 Əggəyyeɣ silakanaɣ-awan as, akli wər oger məššis, wala da ogar anammazal wa t-id-izammazalan. 17 Amaran dad təssanam aratan win, iket təfalawist a tat-tagim kudis tətamazalam-tan. 18 Wər dawan-gənna ketnawan; win sannafrana kul əzdâyaq-qan mišan kundaba inda awa əmalan əlkəttaban as ənnan: 'Wa dər ədrawa, iqqal amaksan-in'. 19 Ənneɣ adi əmərədda harwa wər iga, y ad təzzəgzənam, as iga, as nak əmosa wa illan da. 20 Əggəyyeɣ silakanaɣ-awan as wa iqbalan əyyan daɣ nəmmuzal-in, nak iman-in a iqbal. Harwa wa di-iqbalan, wa di-d-izammazalan a iqbal"

Emel wa iga Ɣaysa i təkaddilt ta tu-z-agu Yahuza

21 As inna Ɣaysa awen, əɣšadan man-net, təzzar inna: "Əggəyyeɣ silakanaɣ-awan as iyyan daɣ-wan a di-akkaddal." 22 Ad tinəməswidan nalkiman-net, əqqânan ɣafawan-nasan i was igannu. 23 Iyyan daɣ nalkiman-net, wa isannahal Ɣaysa tara, isiɣamar daɣ ihəz n ədmaran ən Ɣaysa. 24 Isaddagan-as Simɣon Butros ad issəstən Ɣaysa əd was igannu. 25 Təzzar inaz-in analkim wen fəl ədmaran ən Ɣaysa, inn-as: "Əməli, ma z-iqqəl?" 26 Ijəwwab-as Ɣaysa: "Wa əkfe akarammu ən tagəlla wa z-əssəlməɣa daɣ ədrəz a." Təzzar issəlmaɣ akarammu ən təgəlla ikfay i Yahuza ag Simɣon Isxarəyuti. 27 Dəffər as igrâw Yahuza akarammu ən təgəlla wen, iggaz-tu Iblis. Təzzar inn-as Ɣaysa: "Tagaɣet tarmad awa kay iwaran." 28 Mišan wələyyan daɣ win dər-əs ədrawnen wər igra awa fəl das-inn'awen. 29 Wəyyad ordân as, iduf wa iga Yahuza azrəf ən nalkiman a fəl das-inna Ɣaysa: "zanzad-du arat was za naddarar y əmud; madeɣ akfu šiləqqawen arat iyyan." 30 Ibaz Yahuza akarammu ən tagəlla, igmad tarmad, as itag'awen da ehad igâ.

Alwajib wa aynayan

31 As igmad Yahuza, inna Ɣaysa: "Əmərədda tarna ən Barar n Awedan tənîfalal, tolas tarna ən Məššina tənifalal daɣ-as. 32 Kud tarna ən Məššina tənifalal daɣ-as, Məššina ənta da ad isənnəfiləl daɣ man-net tarna ən Barar n Awedan daɣ alwaq ihozan wəllen. 33 Imaran-in, alwaq wər nəggət a ɣur-wan z-aga. A di-təgmiyam mišan edag wa əkkeɣ wər təfregam a t-in-tawədam. Kala ənneɣ adi i Kəl Əlyəhud amaran, kawanay da ənneɣ-awan-tu əmərədda. 34 A dawan-aga alwajib aynayan: namariwat. Namariwat kawanay da s əmmək was kawan-are. 35 Kud tanîmaram, adi a z-issusənan aytedan kul as kawanay inalkiman-in."

Ɣaysa əd Butros

36 Inn-as Simɣon Butros: "Əməli, mənid təkke." Inn-as Ɣaysa: "Edag wa əkke, wər təfrega a di sər-əs təlkəma əmərədda, eges a din-təlkəma dəffər awa." 37 Inn-as Simɣon Butros: "Əməli, mafel as wər əfrega a dak sər-əs əlkəma əmərədda. Əgaraɣ iri y a fall-ak akfa iman-nin." 38 Inn-as Ɣaysa: "Adis a fall-i takfaɣ iman-nak? Əggəyyeɣ silakanaɣ-ak as wər z-aɣru əkəji aɣora wər di-tənkura har karadat tȧklaten."

Yaxya 14

Ɣaysa ənta a imosan tarrayt

2 Ehan n Abba-nin ahân-tu daggan aggotnen ən təməxsurt. Awak ənnar wər iga adi manəmmək as dawan-z-anna ad agla səmmutəgaɣ-awan edag təzdaɣam? 3 As tu-sammataga, ad əqqala, idawaɣ-in dər-wan fəl ad təggəzam edag wa əhe. 4 Edag wa əkke təssânam tarrayt-net." 5 Inn-as Tuma: "Əməli wər nəssen dad təkke, manəmmək as za nəssən tarrayt-net?" 6 Inn-as Ɣaysa: "Nak a imosan tarrayt fəlas əmosa tidət əmosa əntada wa ihakkan təməddurt. Awedan wələyyan wər in-z-awəd Abba, ar s a di-d-immâr. 7 Ənnar di-təzdayam, təzdəyam Abba-nin ənta da. Amaran əmərədda təzdayam-tu, tolas tənayam-tu." 8 Inn-as Filif: "Əməli, susən-anaɣ Abba, adi igd-ana." 9 Inn-as Ɣaysa: "Filibbus, əruwaɣ as dər-wan əddewa, eges harwada wər di-təzdaya? Wər təssenaɣ as wa di-inayan, šilat n as inây Abba! Daɣ adi manəmmək as təganna: 'Susən-anaɣ Abba?' 10 Wər təzzəgzanaɣ as, nak d Abba nəmos arat iyyanda? Batuten šin dawan-əmmala da, wərge nak ad d-əgmadnat, kalar Abba dər əmosaɣ arat iyyanda sər-i isandan imazalan-net. 11 Zəgzanat-i, nak d Abba arat iyyanda a nəmos; kud wər təzzəgzanam s awa ənne, zəgzənat fəl əddəlil ən mazalan win as di-tənayam taggaq-qan. 12 Əggəyyeɣ əsilakanaɣ-awan as wa sər-i izzəgzanan, əntada ad agu imazalan šilat ən win tagga. Fadda ad agu win tan-ogarnen, fəlas nak ad akkaɣ Abba. 13 Amaran a iqqal arat wa təgmayam s esəm-in a tt-aga, fəl ad tətəwənəy tarna n Abba daɣ Barar. 14 As daɣ-i təgmayam arat a iqqal s esəm-in, a tt-aga. 15 "Kud tara a di-təgam, təttəfam alwajiban-in. 16 Amaran ad əgməya daɣ Abba a kawan-akfu iyyan əməggi ən təlxutbat a ɣur-wan z' iməlan har faw. 17 Ənta a imosan Infas wa isinəfililan tidət, was wər təfreg əddənet əlqəbulat-net, fəlas wər tu-təhənnəy wala da təzday-tu; eges kawanay təzdâyam-tu fəlas ihhirag dər-wan amaran ad iggəz iwallan-nawan. 18 Wər kawan-z-ayya daɣ əddenet təmosam šilat ən gugelan, a kawan-d-əqqəla. 19 Dəffər alwaq wər nəggət, əddənet wər di-za-tələs anay; eges kawanay a di-tələsam anay fəlas əddâra, amaran kawanay da ad təddəram. 20 Alwaq wədi ad təssənam as nak d Abba-nin arat iyyanda a nəmos, təssənam əntada as təham əwəl-in nak da aheɣ win-nawan. 21 Wa ittafan alwajiban-in, ənta a di-iran. Wa di-iran at-t-iru Abba-nin, araq-qu nak da, təzzar əssusənaq-qu iman-in." 22 Inn-as Yahuza wa wər nəmos ag Isxarəyuti: "Əməli, manəmmək as dana-za-təssusənaɣ iman-nak nakkanay ɣas, wər tan-təssosana y əddənet?" 23 Inn-as Ɣaysa: "Awedan wa di-iran, ad ittəf awa ənne, ir-ay Abba-nin, nas-ay-du nəməl ɣur-əs. 24 Wa di-wər-nəra, wədi wər əttef batuten-in; amaran batu tas təsallim da, wərge nak a tat-igan kala ar šin Abba s ənta a di-d-izammazalan. 25 "Əgeɣ-awan-tat harwa kawan-əhe. 26 Amaran Aməggi ən təlxutbat imosan Infas wa Zəddigan wa dawan-du-z-assaglu Abba s əsəm-in, a kawan-isassaɣru aratan kul, assakt-iwan-du arat kul wa dawan-ənne nak iman-in. 27 Oyyeɣ-awan-d alxer, əkfeq-qawan alxer wa-nin; nak, wər dawan-t-əkfeɣ əs təməwit tas t-illa daɣ əddənet; ad wər təššəwəšam wala təggəz-kawan tasa. 28 Təslâm as dawan-əṇṇe: 'Teklay a əgeɣ', ənneɣ harwa 'a kawan-d-əqqəla'. Ənnar ixsâl as di-tərâm, təsəddəwət-kawan tənna ta əgeɣ: 'Əqqalaɣ Abba', fəlas Abba ogar-i. 29 Amaran aratan win əmalaɣ-awan-tan əmərədda harwa wər əgen, fəl a sər-i təzzəgzənam alwaq wa ad z-agin. 30 Wər dər-wan z-ələsa igi ən batu tagget, fəlas anaxkim n əddənet izay-du. Wər di-in-ikka d arat, 31 mišan kundaba əgeɣ awa as di-omar Abba, təssən əddənet əntada as areɣ Abba." As iɣrad batu inn-asan: "Ənkərat əgmədatana edag a."

Yaxya 15

Ɣaysa ənta a imosa esab n əzzəbib wa n tidət

2 Alədlid-in kul wa wər nətirəw ad t-ixtəs, wa itarawan ad t-ifnəz fəl ad d-inzər agu ara aggen. 3 Zund adi da, kawanay da eway-du sər-wan awal-in tazdak; 4 agiwat dər-i tartəyt šilat ən ta dər-wan əge, zund as azəl wər z arəw ɣas-net as d-iqqətas daɣ ašək; kawanay da əlmital di da a təham as dər-i wər tərtayam. 5 "Nak a imosan esab n əzzəbib, kawanay ilədlad-net. Wa dər-i igan tartəyt ta dər-əs əge, a t-idu-təgməd tənfa tagget fəlas as daɣ-i in-təqqətasam wər təfregam wala. 6 Wa dər-i wər nərtay, a din-itəwəgər šilat n ələdlid iqqitasan, aqqar, itəwəkəmməd-du, itəwəgər daɣ təmse, ibələgləg. 7 As dər-i tərtayam, təttafam batuten-in, əgmiyat daɣ Məššina di n Abba arat kul wa təram, a tu-təgrawam. 8 Ənta da awa as tətawanay tarna n Abba-nin: a du tarəwam tənfa tagget, assaknu adi as təmosam inalkiman-in. 9 Tara ta di-iga Abba, ənta a dawan əge; a tat-wər-təgmədam. 10 Kud təttafam alwajiban-in, wədi təham tara-nin zund əmmək as nak da əttafa win Abba, əhe tara-nnet. 11 "Ənneɣ-awan adi fəl at tagim tədəwit ta-nin, amaran da, at tandu tədəwit-nawan. 12 Ənta da alwajib wa-nin: 'Namariwat s əmmək was kawan-are.' 13 Wər tu-təlla tara togarat ad akfu awedan iman-net fəl midawan-net. 14 Kud tətaggam awa as kawan-omara, wədi kawanay imidawan-in. 15 Wər dawan-gannaɣ eklan, fəlas akli wər itəssən arat wa itag məššis. Kala kalar əgeɣ-awan esəm imidawan-in, fəlas awa as əsleɣ ɣur Abba-nin kul əssosanaɣ-awan-tu. 16 Wər di-tasannafranam, eges kawanay, nak a kawan-isannafranan; əsiwaraq-qawan at taglim, tarəwam-du tənfa tagget a za tahagit. Əddi a təgmayam daɣ Abba s əsəm-in a dawan-t-agu. 17 Omaraq-qawan s ad tənəmərim. 18 "Kud gezzar a kawan-təga əddənet, əssənat as təgzâr-i dat-wan. 19 Kud kawanay əddənet kawan təlat, wədi əddənet tara wa təla; mišan wər kawan təla, fəlas nak kawan daɣ-as d-isannafranan, adi a fəl kawan təgzar. 20 Aktiwat-du awa dawan-ənneɣ, as: 'Akli wər oger məššis'; kud əssəknan-i alɣazab, a dawan-t-assaknin kawanay da; kud əttafan awal-in, kawanay da, ad əttəfan wa-nawan. 21 Eges adi kul, əddəlil-in a fəl dawan-tu-z-agin; fəlas wər əssenan wa di-d-izammazalan. 22 "Ənnar du-wər-ose, əššewalaɣ-asan, wər z' attarmasan əs bakkadan-nasan, eges əmərədda wər t-illa əsaru wələyyan a dasan-z-igdəlan a sər-san attarmasan. 23 Wa di-igzaran, igzâr Abba-nin ənta da. 24 Ənnar wər əge gar-essan imazalan əs wər t-illa awedan as kala tan-iga, wər z' attarmasan əs bakkadan-nasan. Ənayan-tan əmərədda eges əglan, əgzaran-ana nak d Abba-nin. 25 Mišan adi iga fəl at tandu batu ta tənnat daɣ Əlkəttaban n Ənnəbitan: 'Əgzaran-i bannan.' 26 As d-osa Əməggi ən təlxutbat wa dawan-du-z-assagla ɣur Abba, imosan Infas wa isinəfililan tidət a sər-wan-du-z-igmədan Abba, a fall-i aggayyat. 27 Kawanay da, a fall-i taggayyem, fəlas təddewam dər-i harwa daɣ tizarat."

Yaxya 16

2 Ad tətəwəkkəsam daɣ təməzgəddawen ən Kəl-Əlyəhud, fadda ilkâm alwaq daɣ-as wa daɣ-wan ikkasan iman, illa ɣur-əs as Məššina as iga tara-net. 3 Adi a dawan-z-agin aytedan fəlas wərmad a di-əzdayan wala əssânan Abba. 4 Əmalaɣ-awan aratan di əmərədda, fəl a tan-du-taktim as d-ewad alwaq wa daɣ z' agin aytedan tara-nasan. Aratan win wər dawan-tan-əmela daɣ tizarat n əššəɣəl-in ɣur-wan, fəlas alwaq wədi harwada əddewa dər-wan.

Əššəɣəl n Infas wa zəddigan

5 "Əmərədda ad əqqəla wa di-d-izammazalan, mišan wər kawan iha i di-issəstanan əd dad əkke. 6 Eges əknan man-nawan axšud fəlas dawan-ənne adi. 7 Dər iga adi da, a dawan-əməla tidət: of-awan ad agla, fəlas as wər əgle wər kawan-du-z-asu Əməggi ən təlxutbat, mišan as əgle a dawan-t-id-assagla. 8 As d-osa ad assaknu aytedan n əddənet as əxrâkan daɣ batu n awa imosan abakkad, d awa imosan alɣadala ən Məššina d əššəriɣa-net. 9 Əxrâkan daɣ batu n awa imos abakkad fəlas tugəyt s a əgan a sər-i əzzəgzənan; 10 əxrâkan daɣ batu n awa imosan alɣadala fəlas tewaɣlay a əgeɣ Abba amaran wər i-za-tələsam anay; 11 əxrâkan daɣ batu n awa imosan əššəriɣa ən Məššina fəlas anaxkim n əddənet, a t-imosan Iblis, ibâz-tu əššəriɣa. 12 "Harwada əle batuten aggotnen as are a dawan-tanat-aga eges wər asnat-təzmeram əmərədda. 13 As d-osa Infas wa isinifililan tidət, a kawan-issəlkəm i tidət kul ta du-təfalat Məššina fəlas batuten-net wər t-idu-z-əgmədnat, awa as z-aslu ɣas a daɣ dawan-z-iššiwəl ketnet, iməl-awan aratan win d-əzaynen, 14 izəzwər-i fəlas isalan-in win z-igrəw ɣas a dawan-z-iməl. 15 Awa iqqalan Abba ketnet iqqal-i nak da; adi a fəl ənne, isalan-in win z'igrəw Infas wa Zəddigan a dawan-z-iməl.

Təkenzert ən nalkiman təqqal tədəwit

16 "A dawan-əgmədaɣ anay dəffər alwaq wər nəggət, mišan a di-tələsam anay daɣ adan wər nəggət dəffər adi." 17 Təzzar namannan wəyyad daɣ nalkiman-net: "Ma imos almaɣna n awa danaɣ-inna da? 'A dawan-əgmədaɣ anay dəffər alwaq wər nəggət, mišan a di-tələsam anay daɣ adan wər nəggət dəffər adi ?' Ənta da ma imos almaɣna n 'Abba a əkke'? 18 Ma imos almaɣna ən 'daɣ alwaq wər nəggət' wa immal da? Wər nəssen awa as iha batu-net" 19 Issan Ɣaysa as ərân at-t-əsəstanan. Inn-asan: "Tətinamasəstinam fəlas ənne: 'A dawan-əgmədaɣ anay dəffər alwaq wər nəggət, mišan a di-tələsam anay daɣ adan wər nəggət dəffər adi' 20 Əggəyyeɣ silakanaɣ-awan as at-talim, təsəkkələlam mišan as itag adi aytedan n əddənet əntanay əddəwen. Ad əxšədan man-nawan eges axšud di a tu-təzrəy tədəwit. 21 Tantut as iqqal tətaggaz amadal, ad əxšədan man-net fəl aggad wa du-təga alwaq-net; mišan as d-ihu barar-net, at-tammazzay d əsəmmədrən daɣ arkanay wa tənay, isəddəwat-tat as du-təgga awedan daɣ əddənet. 22 Kawanay da zund adi da, əmərədda əxšâdan man-nawan, mišan a kawan-ələsaɣ anay, əzəl wədi at tagim tədəwit as tu-wər-illa i daɣ-wan tat-z-ikkəsan. 23 Wər-i-za-təssəstanam d arat wələyyan əzəl wədi. Əggəyyeɣ silakanaɣ-awan as, a təgmayam daɣ Abba s esəm-in a dawan-t-agu. 24 Harwada wər t-illa a təgmâyam s-esəm-in. Əgmiyat at təgrəwam fəl at tagim tədəwit təkmâlat"

Ɣaysa irza əddənet

25 "Əmâlaɣ-awan adi əs šaššelan, mišan ilkâm alwaq daɣ awan-wər-z-əlasaɣ emel n arat wələyyan wa iqqalan Abba əs šaššelan, a dawan t-əməla s awa imos. 26 Əzəl wədi at təgməyam daɣ Abba s esəm-in. Wər awan-ənne a dawan daɣ-as əgmiya, 27 fəlas Abba iman-net ir-iwan fəlas di-təram, ənta da təzzigzanam as ɣur-əs d-əgmâda. 28 Abba a ɣur d-əgmada, ose-du əddənet amaran əmərədda a tat-əgməda əqqəlaq-q." 29 Təzzar ənnan-as nalkiman-net: "Ənəy, əmərədda təmmalaɣ-anaɣ aratan s awa mosan, wərge əs šaššelan. 30 Əmərədda nəssan as təssânaɣ daɣ arat kul, wər t-illa arat a iqqal a dak-iɣbaran; adi da a fəl nəzzəgzan as Abba a ɣur du-təgmada." 31 Inn-asan Ɣaysa: "Adis əmərədda təzzəgzanam?" 32 Ənəyat, alwaq ihoz, fadda iga, wa daɣ za tətəwwəziwəzam, akkiyyan akku aɣaywan-net, tayyim-i-d ɣas-in; mišan ya wər əmosa ɣas-in fəlas illa ɣur-i Abba. 33 Əmalaɣ-awan arat wa fəl at təgrəwam alxer daɣ tərtəyt ta dər-i təgam. At təniyam arkanay daɣ əddənet, mišan iliwat əwəl, fəlas ərzeɣ əddənet."

Yaxya 17

Təwatray ən Ɣaysa i nalkiman-net

2 id təzzozaraq-qu y aytedan kul fəl ad akfu təməddurt ta təɣlalat i win tu-təkfe. 3 Amaran ənta təməddurt ta təɣlalat awa tat-imosan, ad inəfiləl y aytedan awa təmosa, kay ɣas Məššina wa n tidət; inəfiləl-asan əntada as Ɣaysa Əlməsix a du-təzammazala. 4 Əssikna tarna-nak fəl amaḍal s əsəndi wa əge əššəɣəl was di-təssəwaraɣ əzuk-net. 5 Amaran əmərədda kay Abba, akf-i ɣur man-nak tarna ta ɣur-ək əleɣ harwa dat əxluk n əddənet. 6 Sinafalala awa təmosa y aytedan win du-təsannafrana təskataq-qan-du daɣ əddənet, təgeq-qan daɣ əfus-in təzzar əttafan awal-nak. 7 Əmərədda əssanan as arat kul wa di-təkfe, kay a ɣur d igmad. 8 Fəlas əmalaɣ-asan awa di-tənne, əqbalan-tu, amaran silakanan as kay a ɣur d-əgmada, əzzigzanan deɣ as di-du-təzimazala. 9 Wər kay tinsəya y aytedan win əddənet, kala ar win di-təkfe a fəl kay tansayaɣ fəlas əmosan i-nak. 10 A wa əle kul i-nak, kay da a wa təle kul i-nu; amaran tarna-nin tətiwanay daɣ-san. 11 Nak, ab-as aheɣ əddənet, kay a din-əkke, mišan əntanay əhan-tat. Ya Abba di zəddigan, agəz-tan s esəm-nak, a di-təkfê, fəl ad əqqəlan arat iyyanda šilat ən wa dər-ək əmosa. 12 Harwa tan-əhe, ogâzaq-qan s esəm-nak, a di təkfê, wər daɣ-san ixrek waliyyan ar wa ixrakan fəl ad andu awa ənnan Kətban. 13 Əmərədda kay a din-əkke, ganna awa harwa əheɣ əddənet fəl ad agin tədəwit təndât šilat ən ta əge. 14 Əmalaɣ-asan awal-nak təzzar təgzar-tan əddənet fəlas wər tan-təla zund as nak iman-in wər di-təla. 15 Wər daɣ-ak əgmaya a tan-təkkəsa daɣ əddənet, mišan əgmaya daɣ-ak a tan-tagəza daɣ Iblis. 16 Wər tan-təla əddənet, zund as nak iman-in wər di-təla. 17 Zəzdəg iwallan-nasan s awal-nak imosan tidət. 18 Əzəmmizəl wa di-du-təge s əddənet, ənta a tan sər-əs əge nak da. 19 Amaran əkfeq-qay iman-in fəl əddəlil-nasan fəl ad akfin win-nasan əntanay da əs tidət. 20 Wərge inalkiman-in ɣas as kay tansaya, kalar tansayaq-qay əntada y aytedan win sər-i z' əzzəgzənnen fəl as əslan y awal-nasan. 21 Əgmaya daɣ-ak a tan-igan ket-nasan arat iyyanda s əmmək was dər-ək t-əmosa; nəqqəl-tu dər-san nakkanay da fəl ad təzzəgzən əddənet as kay a di-d-izammazalan. 22 Əkfeq-qan tarna ta di-təkfe, fəl ad əqqəlan arat iyyanda zun awa nəmos nak dər-ək, 23 nak ərtâya dər-san, kay tərtâya dər-i, fəl ad əqqəlan arat iyyanda əs təməwit təndât təzzar təssən əddənet as kay a di-d-izammazalan harwa təgeɣ-asan tara ta di-təge. 24 Abba, a əre as win di təkfe ad əggəzan əntanay da edag wa əhe fəl ad əhannayan tarna ta di-təkfe fəlas di-tare harwa dat əxluk n əddənet. 25 Abba, məššis n alɣadala, əddənet wər kay-təssen eges nak əssanaq-qay amaran inalkiman-in, əssânan as kay a di-d-izammazalan. 26 Əssosanaq-qan awa təmosa amaran wər z'ammazzaya d adi, fəl a tan-təggəz tara ta di-təge, ərtəya dər-san.

Yaxya 18

Ətərməs ən Ɣaysa

2 Yahuza Isxarəyuti wa z'akkaddalan Ɣaysa issan edag wen, fəlas iyyəwan daɣ-as Ɣaysa əmənəy ənta əd nalkiman-net. 3 Təzzar iddew Yahuza əd taqqamt tagget ən sojitan ən Kəl-Ərrum, əd magazan n Ahan ən Məššina win d-əssəglan limaman win zawwarnen, əd Farisaytan, ewayan fətəlaten, əd belan, əd təzoli-nasan. 4 Ihoz-tan-in Ɣaysa, fəlas issân daɣ arat kul wa tu-z-igrəwan, issəstan-tan inn-asan: "Ma imos was təsaggadam?" 5 Ənnan-as: "Ɣaysa wa n Nazaret as nəsaggad." Inn-asan: "Nak da da." Ibdad gar-essan Yahuza wa t-ikkəddalan. 6 Amazay wa da daɣ dasan-inna Ɣaysa: "Nak da da" ənta daɣ əhagan əqqalan dəffər-san har udan. 7 Ilas Ɣaysa inn-asan: "Ma imos was təsaggadam?" Ənnan-as: "Ɣaysa wa n Nazaret as nəsaggad." 8 Inn-asan: "Wərgeɣ ənneɣ-awan nak da da. Daɣ adi kud nak as təsaggadam, tayyim aytedan win ad jəwənken. 9 Əmmək wen da as inda awal wa iga dat awen as inna: "Wər daɣ-i ixrek waliyyan daɣ win di-təkfe." 10 Ila Simɣon Butros takoba, təzzar ilbay-tat-du iwat sər-əs akli n Əlimam wa Zəwwaran, ifras-du təməzzuk-net ta n əɣil. Akli wa esəm-net Malxus. 11 Inna Ɣaysa i Butros: "Suɣəl takoba-nak tətərut! Ak ad aqqama wər əgeɣ alɣazab wa di-otas Abba?"

Ətəwəsəbdad ən Ɣaysa dat limaman

12 Təzzar obazan Ɣaysa əkradan-tu. Əmosan taqqamt ən sojitan ən Kəl-Ərrum d əmuzar-nasan, əd magazan n Ahan ən Məššina win d-əssəglan muzaran ən Kəl-Əlyəhud. 13 Ewayan-tu əstizarat s ahan ən Xânan wa n ədaggal ən Kayif wa imosan Əlimam wa Zəwwaran daɣ awatay wen. 14 Amaran Kayif ənta a igan i muzaran ən Kəl-Əlyəhud tanat ta n as ofa ad ammat awedan iyyanda daɣ adag ən tamattay. 15 Ilkam Simɣon Butros i Ɣaysa ənta d ənalkim iyyan. Ənalkim wa izday Əlimam wa Zəwwaran iman-net, təzzar iggaz afarag wa iɣlayan aɣaywan n Əlimam wa Zəwwaran daɣ amazay wa da daq-q'iggaz Ɣaysa. 16 Butros ənta iqqim-du dat ahan, ɣur əmi n afarag. Irdaɣ-du ənalkim wen, igraw ɣur təntut ta togazat təsəhərt ad tayyu Butros s iguz n aɣaywan. 17 Təzzar tənna təmaššaɣalt ta togazat imi n ahan i Butros: "Wərge kay da iyyan daɣ nalkiman n aləs wa a təmosa?" Inn-as: "Wər t-əmosa." 18 Asamed iga. Ɣilayɣalayan eklan əd magazan n Ahan ən Məššina temsay ən təmakaten əsukusan sər-əs. Ik-en-in Butros ənta da ad isukus. 19 Issəstan Əlimam wa Zəwwaran Ɣaysa daɣ talɣa ən nalkiman-net, d əsəssəɣri wa itaggu. 20 Inn-as Ɣaysa: "Awal wa əge y əddənet, wər imos arat iɣbaran. Faw da inan ən taɣaray d Ahan ən Məššina daɣ sassaɣra dad əddewan Kəl-Əlyəhud kul, amaran wər t-illa awal əge daɣ əssir. 21 Mafel as di-təsastana? Səstən aytedan win di-əslanen d arat wa fəl dasan-əmməgrada; əntanay əssanan daɣ arat wa ənne." 22 As inna Ɣaysa arat wa, iqqas-as iyyan daɣ magazan n Ahan ən Məššina ibdâdan den, inn-as: "Esaway wa da as tətajawwaba y Əlimam wa Zəwwaran?" 23 Ijjəwwab-as Ɣaysa inn-as: "Kud arak batu a əge, əməl-i edag wa daq-qat-əge. Kud amaran əgeɣ batu tolaɣat, məni əddəlil wa fəl di-təggata?" 24 Issərdaq-qu Xânan, da ikrad, issok-ay Kayif wa n Əlimam wa Zəwwaran. 25 Assaɣat ten, Simɣon Butros illa den da isukus əs tamsay. Itawann-as: "Wərge kay da arat daɣ nalkiman n aləs wa a təmosa?" Inn-asan Butros: "Kala kala wər t-əmosa." 26 Inkar-du iyyan daɣ eklan n Əlimam wa Zəwwaran, imosan əšəqqaɣ n aləs was d-ifras Butros təməzzuk-net, inn-as: "Wərgeɣ ənayaq-qay təddewa dər-əs daɣ əgoras?" 27 Ilas Butros ənnukra n arat wen. Amazay wen da daɣ iɣra əkəji aɣora.

Ətəwəsəbdad ən Ɣaysa dat Bilatəs

28 Immeway Ɣaysa ɣur Kayif s aɣaywan n əmuzar n akal. Arat wa itaggu ɣur əfərirəy n anay. Win dər-əs d-əddewnen wər əggezan ehan wa n əmuzar n akal, fəl ad əttəfan tazdak-nasan y ad atšin amensay wa n Akkay. 29 Awen da fəl d-igmad Bilatəs wa n əmuzar n akal ehan-net, ikk-en-du inn-asan: "Ma imos lahan wa fəl təbazam aləs wa?" 30 Ənnan-as: "Ənnar wər imos aw təkma, wər dak-k-idu-za-nawəy" 31 Inn-asan Bilatəs: "Awəyat-tu təxkəmam-as s əlqanun wa-nawan." Ənnan-as Kəl-Əlyəhud: "Nakkanay wər nəla turagat ən tanaɣay n awedan." 32 Arat wa itaggu fəl ad andu awal wa iga Ɣaysa assaɣa wa ad imal ənnuɣ ən təmattant ta z-agu. 33 Təzzar iqqal Bilatəs ehan-net iɣra Ɣaysa issəstan-tu inn-as: "Kay a imosan əmənokal ən Kəl-Əlyəhud?" 34 Inn-as Ɣaysa: "Arat wa kay iman-nak as tu-tənne, meɣ ak aytedan wiyyad a dak-k-ənnanen sər-i?" 35 Inn-as Bilatəs: "Un nak iyyan daɣ Kəl-Əlyəhud a mosa? Tamattay-nak, əd limaman win zawwarnen a kay d-ewaynen sər-i, ma imos arat wa təxšada?" 36 Ijjəwwab-as Ɣaysa inn-as: "Taɣmar-in wər tat-təla əddənet ta da. Ənnar taɣmar-in šin əddənet ta da, ənkərnat-du təɣurad-in əknəsnat fəl ad wər əggezaɣ ifassan ən Kəl-Əlyəhud. Kala kala, igmad aššak as taɣmar-in wər tat-təla əddənet ta da." 37 Inn-as Bilatəs: "Daɣ adi kay əmənokal?" Ijjəwwab-as Ɣaysa inn-as: "Kay iman-nak a innan: Nak əmosaɣ əmənokal. Arat da wa fəl d-əhəwa amaran ənta fəl d-əggazaɣ əddənet: assa a d-əge y ad aggayyeɣ əs tidət. I imosan aw tidət, kul issisam y awal-in." 38 Inn-as Bilatəs: "Ma təmos za tidət?" Dəffər adi iqqal Bilatəs Kəl-Əlyəhud inn-asan: "Fəl aganna wa di-iqqalan za, nak wər əhənnəya lahan waliyyan daɣ aləs wa. 39 Mišan ya, daɣ arat wa imosan alɣadat-nawan as faw da as d-ewad əmud wa n Akkay a dawan-d-əkkəsaɣ iyyan daɣ məskəsa-nawan. Təram a dawan-d-əkkəsaɣ əmənokal ən Kəl-Əlyəhud?" 40 Saɣɣaren-du ket-nasan ənnan-as: "Kala, kala, wərgeɣ ənta! Barabbas as nəra danaq-q-idu-təkkəsa." Barabbas wa əjajəb n anasgafa a imos.

Yaxya 19

2 Əzdȧn sojitan təkəbbut təgat əs šənnanan əssəwaran-tat eɣaf-net, əzzəzlagan-tu əntada əbərnuz zaggaɣan. 3 Tihazan-t-in gannan-as: "Oyyik! Əmənokal ən Kəl-Əlyəhud!" Taggan-as šiqqas. 4 Ilas Bilatəs irdaɣ-du, inna i Kəl-Əlyəhud: "Ənawat! A dawan-t-id əssərdəɣa, ad təssənam as wər fall-as ənaya lahan waliyyan fəl iwwəddab." 5 Təzzar irdaɣ-du Ɣaysa təwar-tu təkəbbut ən šənnanan, izlag əbərnuz zaggaɣan, inn-asan Bilatəs: "Ənta da aləs." 6 As t-oggan limaman win zawwarnen əd magazan n Ahan ən Məššina, ad saɣaren gannin: "Taytay-tu fəl šiləlt! Taytay-tu fəl šiləlt!" inn-asan Bilatəs: "Abəzat-tu kawanay iman-nawan tattaytayam-tu, nak wər hənnəyaɣ əddəlil waliyyan fəl t-əwwəddaba." 7 Ənnan-as muzaran ən Kəl-Əlyəhud: "Nakkanay nəla əššəriɣa, amaran əššəriɣa wa, ih-ay as aləs wa ihor əd təmattant, fəlas a inna ənta Barar ən Məššina a imos." 8 Batu ta təššota tasa daɣ Bilatəs, 9 təzzar ilas iguz n adag wa n əššəriɣa, inna i Ɣaysa: "Mənis du təhe?" Mišan wər das-iga Ɣaysa aljawab waliyyan. 10 Amazay wen da das-inna Bilatəs: "Nak as tugaya s a di-təššiwəla? Wər təssenaɣ as əle fərregat n a kay-ayya, əleɣ əntada fərregat n a kay-attaytaya fəl šiləlt?" 11 Inn-as Ɣaysa: "Wər fall-i təle tarna waliyyat ar ta sər-ək du-təfalat Məššina. A di da fəlas awedan wa di-igan gər fassan-nak, ogar-kay igi n abakkad." 12 Amazay wen da daɣ iggaz Bilatəs šin agamay n asaway was z'ayyu Ɣaysa. Mišan ənkaran-du Kəl-Əlyəhud ad saɣaren gannin-as: "As toyyeɣ aləs wədi, adi za wər təmosaɣ əmidi ən Kisra, əmənokal ən Kəl-Ərrum, fəlas awedan wa innan imos əmənokal, wədi azangaw ən Kisra a imos!" 13 As isla Bilatəs i batuten šin, issərdaɣ-du Ɣaysa, təzzar iqqim daɣ təxawit ta n adag n əššəriɣa. Edag wədi esəm-net "Aɣarɣar ilsân təsəlit" itawann-as daɣ təlɣibranit "Gabbata". 14 Imos awen əzəl wa oggan amud wa n Akkay, ammasnazal, amaran taggin mutag. Inna Bilatəs i Kəl-Əlyəhud: "Əmənokal-nawan əddi!" 15 Eges əggazan šin təɣaraten ad gannin: "Anɣ-ay! Anɣ-ay! Taytay-tu fəl šiləlt!" Inn-asan Bilatəs: "Daɣ adi ad attaytayaɣ əmənokal-nawan fəl šiləlt?" Ənnan-as limaman win zawwarnen: "Əmənokal-nana wər t-imos ar Kisra." 16 Təzzar issəllam i sojitan Ɣaysa y ad t-attaytayan fəl šiləlt.

Ətəwətəytay ən Ɣaysa fəl šiləlt

Təzzar əzzərgazan sojitan Ɣaysa. 17 Igmad aɣrəm eway ənta iman-net šiləlt ta fəl z-attaytay. Ikka təkašwart tas itawannu "Təkəyya", itawann-as daɣ təlɣibranit "Golgota". 18 Den da ad əttəytayan sojitan Ɣaysa fəl šiləlt. Əttəytayan əššin meddan wiyyad əntanay da fəl šiləlen, iyyan iggaz aɣil ən Ɣaysa, wa hadan iggaz zalgat-net. 19 Omar Bilatəs s ad ammatkal əsəllum itəwəktəb fall-as "Ɣaysa wa n Nazaret, əmənokal ən Kəl-Əlyəhud", itəwəsəltəɣ i šiləlt. Itawagg' awen da. 20 Kəl-Əlyəhud aggotnen əɣran əsəllum wa. Ənta edag wa daɣ ittəytay Ɣaysa fəl šiləlt ihoz aɣrəm, amaran əsəllum wa iktab daɣ awalan win təlɣibranit, əd təlatint əd təgərekt. 21 Ənnan limaman win zawwarnen ən Kəl-Əlyəhud i Bilatəs: "Ad wər təktəba fəl šiləlt as: 'Aləs wa əmənokal ən Kəl Əlyəhud', kalar əktəb fall-as as: 'aləs da wa innan ənta a imosan əmənokal ən Kəl-Əlyəhud.' 22 Inn-asan Bilatəs: "Arat wa əktaba, wər-tu-za-səmməttəya." 23 Assaɣa wad əttitayan sojitan Ɣaysa fəl šiləlt, ədkalan isəlsa-net, əgan-asan əkkozat təzunen, əkkullu n iyyan daɣ-san igraw iyyat. Ədkalan əntada təkatkat-net ta zəwwarat, təgat daɣ təbdoq wər iha a imosan azamay, tosaɣ-du ɣur afalla har eres. 24 Ənnan gar-essan: Ad wər nəzəzzərrət təkatkat ta, ofa ad nagu šišaɣeren fəl wa tat-z-ilen. Arat wa ənnan-tu fəl ad andu awal ihan Ikətban n Ənnəbitan. Awal wa inna: "Əzunan tabdoq-in, təzzar əgan šišaɣeren fəl təkatkat-in" Arat wen ənta iman-net a əgan sojitan. 25 Təgəttawt ta fəl ittəytay Ɣaysa, əbdadnat dagma-net tədoden əmosnen anna-net, əd tamadrayt n anna-net, əd Maryama ta n təntut ən Klobas, əd Maryama ta n Magdala. 26 Ogga Ɣaysa anna-net, inay ənalkim-net wa n əməri-net ibdad dagma n anna-net, inn-as: "Anna, barar-nam əddi". 27 Təzzar inna y ənalkim-net wen: "Anna-nak əddi". Amazay wen da daɣ dər-əs iddew ənalkim wen s aɣaywan-net issan daɣ-as. 28 Dəffər awen inna Ɣaysa: "Ih-i fad", fəlas issan as arat kul ikmal, amaran batu ta wər tat-iga ar fəl ad andu awal ihan Ikətban n Ənnəbitan. 29 Edag wa insa daɣ-as əɣəzu iha esmad kəzbəran wəllen, təmmətkal šikəst təttal d əmi n alawag n əzzənəf n ənniɣnaɣ iyyan idwâlan as itawannu Xisob, itawasalmaɣ-du daɣ esmad wa, təzzar itawazzal-in s əmi-net. 30 As izannalmaz Ɣaysa esmad wa kəzbəran a, inna: "Arat kul ikmal." Təzzar issəras eɣaf-net, əgmadan-tu man.

Ətəwəgga ən Ɣaysa daɣ təsaskawt

31 Əzəl wen taggin mutag n əmud wa n Akkay. Kəl Əlyəhud wər əren ad aqqaminat alzanazaten n aytedan əwarnat šiləlen daɣ əzəl wa n təsanfat-nasan. Ənta əzəl wen, wər ogda əd win hadatnen təzzəwwərt. Təzzar əglan əssəstanan Bilatəs ənnan-as: "Amər s ad tawarzin daran-nasan, fəl a tan-iba tarmad, təssukəsa-du alzanazaten!" 32 Əkkan-du sojitan meddan win tawataytaynen dagma ən Ɣaysa. Ərzan idaran ən wa azzaran, okayan əs wa n əššin əgan-as awen da. 33 As d-ewadan Ɣaysa ənayan as as d-osan da aba-tu. Təzzar əqqiman da wər ərzen idaran-net. 34 Mišan idag iyyan daɣ sojitan win tasaga ən Ɣaysa, isaxarabbat-tat s allaɣ-net. Amazay wen da daɣ-as d-iffay əzni d aman. 35 Awedan wa igan isalan win, inay-tan əs šittawen-net, amaran təgəyya-net tidət a təmos. Issan as tidət ta təzdarat as iššewal da, fəl ad təzzəgzənam kawanay da. 36 Ənta aratan win kul wər əgen ar fəl ad andu awal ihan Ikətban n Ənnəbitan. Awal wa inna: "Wər z-arraz waliyyan daɣ ɣasan-net." 37 Awal wa ihan Ikətban n Ənnəbitan ih-ay əntada as: "Ad əssədəgan isawadan-nasan sa sər wa saxxarabben." 38 Dəffər adi osad-du Yusəf wa n əɣrəm n Arimatay, imosan iyyan daɣ nalkiman ən Ɣaysa, eges daɣ əssir, fəlas iksud Kəl-Əlyəhud. Ikka Bilatəs igmay daɣ-as ad awəy alzanazat ən Ɣaysa. Ikf-ay Bilatəs turagat n awen, təzzar igla eway alzanazat. 39 Osa-ddu Nikodemos ənta da, s ənta as kala din-osa Ɣaysa ahad iyyan dat awen. Eway-du amadal ən karadat təmərwen ən kilaw ən təfaršit daɣ ənɣalan alwarditan. 40 Idkal-du Yusəf əd Nikodemos alzanazat ən Ɣaysa əgan-tat daɣ šifit təgat daɣ təsəwad, əssəlalan-tat adutan əzodnen. Arat wa imos alɣadat ən Kəl-Əlyəhud daɣ anabal ən nəmməttan. 41 Edag wa daɣ itawataytay Ɣaysa fəl təgəttawt ih-ay afarag. Amaran afarag wen təh-ay təsaskawt taynayat as wər kala tat-iggaz ənəmmettən. 42 Əzəl wen ənta daɣ simutugan Kəl-Əlyəhud y əzəl-nasan wa n təsanfawt, awen da fəl iga Yusəf əd Nikodemos Ɣaysa daɣ təsaskawt ta, fəlas ənta a təhozat.

Yaxya 20

Tanakra ən Ɣaysa daɣ təmattant

2 Tozal təkka Simɣon Butros d ənalkim wa isannahal Ɣaysa tara tənn-asan: "Əməli itawakkas daɣ təsaskawt amaran wər nəssen edag wa daq q-əgan." 3 Irdaɣ-du Butros d ənalkim wa hadan əkkan təsaskawt. 4 Ozalan fəl əššin-essan, təzzar azzar-in ənalkim wa hadan fəlas orna Butros daɣ azzal, 5 iššəgga inay šisəwad šin šifit ənsanat den, mišan wər iggez. 6 Simɣon Butros wa das-d-ilkaman ənta da ewad-du. Iggaz təsaskawt, inay əntada šisəwad šin ənsanat den. 7 Inay asalsaw wa iwaran eɣaf ən Ɣaysa wər irtay əd šifit, ittal insa s aganna, iha edag-net. 8 Təzzar iggaz-du ənalkim wa hadan, s ənta a d-ewadan əstizarat, inay arat wa izzəgzan-tu. 9 Ənta harwa da wər əgren Ikətban n ənnəbitan win ənnanen Ɣaysa kundaba inkar-du daɣ nəmməttan. 10 Təzzar əqqalan nalkiman win aɣaywan-nasan.

Ənəfilal ən Ɣaysa i Maryama ta n Magdala

11 Maryama təlla dat təsaskawt daɣ ihəz təhallu. Təššəgga daɣ amazay wa daɣ təhallu den, 12 tənay əššin angalosan əssimlalnen, əqqiman daɣ adag was kala a tu-təha alzanazat ən Ɣaysa. Iyyan illa ɣur anamod n aɣaf-net, wa hadan illa ɣur daran-net. 13 Təzzar ənnan-as: "Ma kam isâlan, tantut?" Tənn-asan: "Wər di-isəlu ar imiwəy wa iga Əməli-nin, amaran wər əssena dad itawagga." 14 As tənna arat wa, təswad dəffər-əs, togga Ɣaysa ibdad. Mišan wər təssen as ənta awen. 15 Inn-as Ɣaysa: "Ma kam-isâlan tantut? Ma imos was təsaggada?" Tənn-as Maryama: "Ya aləs wa, kud kay a t-ewayan, təməlaɣ-i dad illa fəl a t-id-awəya." Arat wa, as das-tu-tənna a təɣil əmagyak n afarag wa təha təsaskawt a das-iššewalan. 16 Inn-as Ɣaysa: "Maryama!", təzzar təmalallay-t-in tənn-as daɣ awal wa n təlɣibranit: "Rabbuni!" (almaɣna n awen Əššix-in.) 17 Inn-as Ɣaysa: "A di-wər-təgdəla teklay, fəlas harwa da wər əggəzzaya s Abba; kalar aglu əməl i mədrayan-in as nak ad aggazzaya s Abba-nin, s ənta a imosan Abba-nawan kawanay da, aggazzaya s Əməli-nin s ənta a imosan Əməli-nawan kawanay da." 18 Təgla Maryama təmal i nalkiman as tənay Əməli, təmal-asan aratan win fəl das-imməgrad.

Awa d-izdaran daɣ Əlkəttab wa

Ənəfilal ən Ɣaysa i nalkiman-net

19 Tadwit n alxad wen iman-net, əddewan nalkiman, əɣfalan-du ehan fəl man-nasan, fəlas əksudan imuzaran ən Kəl-Əlyəhud. Osa-ddu Ɣaysa ibdad gar-essan inn-asan: "Ig-awan Məššina alxer!" 20 Dəffər as dasan-inna awen issəkn-en ifassan-net, əd tasaga-net. Əknan nalkiman tədəwit fəl anay wa əgan y Əməli. 21 Ilas inn-asan: "Ig-awan Məššina alxer! Əzimazalaq-qawan s asaway was di-d-izammazal Abba." 22 Dəffər as dasan-iga batu ta, issəwad-du fall-asan s əmi-net, inn-asan: "Təgrəwamet Infas wa Zəddigan! 23 Win as təssorafam ibakkadan-nasan za, dasan-təwəsurəfan, amaran win as tan-wər-təssorafam, wər z' əgrəwan təsureft-nasan."

Ənəfilal ən Ɣaysa i Tuma

24 Tuma was təsəmmadəq-net Eknay, wər iha inalkiman win maraw d əššin assaɣa wa tan-d-osa Ɣaysa. 25 As ənnan nalkiman win i Tuma: "Nənay Əməli!", inn-asan: "Wər z-əzzəgzənaɣ iket wər ənaya šimijar ən nəsmar daɣ fassan-net, ədəsaɣ idaggan-nasan s adad-in, ədəsa tasaga-net s əfus-in." 26 As əgan əttam adan dəffər awen, əddewan-du nalkiman ən Ɣaysa daɣ ahan iyyan amaran ih-en Tuma daɣ taklat ten. Iggaz-du fall-asan Ɣaysa da əharnat təsəhar n ahan, ibdad gar-essan, inn-asan: "Ig-awan Məššina alxer!" 27 Dəffər adi inn' i Tuma: "Agu adad-nak da, təswəda daɣ fassan-in, tədəsa tasaga-nin s əfus-nak, təzzəgzəna taqqama da wər təqqelaɣ əkafər!" 28 Inn-as Tuma: "Ya Məššina di n Əməli-nin!" 29 Inn-as Ɣaysa: "Kay wər təzzəgzana har di-tənaya. Iket təfalawist əllan-tu dər-əs win sər-i əzzəgzannen da wər di-ənayan!"

Əlməxsud n Əlkəttab wa

30 Immozal Ɣaysa alɣalamaten šiyyad aggotnen dat nalkiman-net, mišan ya wər sər-əsnat imməgrad əlkəttab wa. 31 Eges arat wa t-ihan, itiwaktab fəl ad təzzəgzənam as Ɣaysa ənta a imosan Əlməsix, imos Barar ən Məššina, təssənam əntada âs, as sər-əs təzzəgzanam ad təgrəwam təməddurt s esəm-net.

Yaxya 21

Awa d-izdaran daɣ əlkəttab wa

Ənəfilal ən Ɣaysa i nalkiman-net ɣur tama n agaraw

2 Simɣon Butros, əd Tuma was təsəmmadəq-net Eknay, əd Natanayel wa n Kana daɣ amadal ən Galilaya, əd bararan ən Zebeday, d əššin nalkiman wiyyad, ket-nasan əddewan. 3 Inn-asan Simɣon Butros: "Nak ad akkaɣ edag n abbaz ən kifitan." Ənnan-as: "Nakkanay da nəddew dər-ək." Əglan, əggazan taɣlalt. Ahad wen wər daɣ-as obezan wala. 4 As affaw iwar-in Ɣaysa təgadamayt n agaraw, mišan wər əssenan nalkiman-net as ənt' awen. 5 Inn-asan Ɣaysa: "Imaran-in, ak abbaz a wər təgem wala daɣ kifitan?" Ənnan-as: "Kala". 6 Inn-asan: "Əgərat əməzzezdər-nawan wa n abbaz ən kifitan fəl aganna wa n əɣil ən təɣlalt, a tan-təgrəwam." Əgaran əməzzezdər-nasan daɣ agaraw, təzzar indar-asan a t-id-ədkəlan, fəl awa əgan kifitan win t-əhanen daɣ igət. 7 Təzzar inkar ənalkim wa isannahal Ɣaysa tara inn' i Butros: "Əməli awa!" Da daɣ ad isla Simɣon Butros as Əməli awen, ənta ad iqqan asalsaw-net wa n afalla, fəlas izzaf, təzzar itaraggat daɣ agaraw. 8 Amaḍal ən sanatat təmad n əɣil ɣas a əllanen gar-essan əd təgadamayt n agaraw. Əqqiman-du nalkiman win hadatnen daɣ təɣlalt ərkaban-du dəffər-san əməzzezdər-nasan, idnay kifitan." 9 Əzzəbben-du ɣas oggan temsay ən təmakaten fəl naŋŋin kifitan, tənsa təgəlla den əntada. 10 Inn-asan Ɣaysa: "Awəyat-du arat daɣ kifitan win du-tobazam əmərədda." 11 Igmad-du Simɣon Butros aman illil-asan s arakab n əməzzezdər wa əhan kifitan. Temeday əd səmmosat təmərwen ən kifi əd karad əs kul win zawwarnen a t-əhanen mišan wər izzərrat. 12 Inn-asan Ɣaysa: "Ayewat tatšim." Inalkiman wər tan-iha i ihalan ad issəstən Ɣaysa ann-as: "Ma təmosa?" fəlas əssanan as Əməli awen. 13 Ihoz-tan-in Ɣaysa, obaz-du tagəlla ikf-asan-tat, ikf-en əntada kifitan. 14 Taklat ta ənta a təmosat ənəfilal wa n karad a d-iga Ɣaysa i nalkiman-net wa n a d-inkar daɣ nəmməttan.

Ɣaysa əd Butros

15 Dəffər as ətšan inna Ɣaysa i Simɣon Butros: "Simɣon wa n ag Yaxya, ak tidət da a imos as tara ta di-təge togar ta di-əgan nalkiman win hadatnen?" Inn-as Simɣon: "Ayew Əməli, təssana daɣ tara ta dak-əge." Inn-as Ɣaysa: "Agəz ijamaran-in." 16 Ig-as y əsəstan wa igi wa n əššin inn-as: "Simɣon wa n ag Yaxya, ak təreɣ-i?" Inn-as Butros: "Ayew Əməli, təssana daɣ tara ta dak-əge." Inn-as Ɣaysa: "Əqqəl amadan n ayfəd-in." 17 Ig-as y əsəstan wa igi wa n karad tolas inn-as: "Simɣon wa n ag Yaxya, ak təreɣ-i?" Əxšadan man ən Simɣon Butros fəlas karad igitan das-iga Ɣaysa y əsəstan wa. Inn-as: "Əməli, kay a issanan daɣ arat kul, təssanaɣ as əreq-qay." Inn-as Ɣaysa: "Əssən daɣ ayfəd-in. 18 Əggəyyeɣ əsilakanaɣ-ak as harwa təmədrəyaɣ, iman-nak as təlassa tabdoq-nak, tətakkaɣ edag was tare, mišan əzəl wa daɣ za təqqəlaɣ aɣmar, ad təzzəlaɣ ifassan-nak, assals-ik awedan tabdoq-nak, awəy-kay s adag as wər tareɣ iki-net." 19 Batu ta issoka sər-əs Ɣaysa ənnuɣ ən təmattant ta z-agu Butros s ənta as z' assaknu adkul wa ɣur-əs iga Məššina. Dəffər as iga batu ta inna tolas: "Əlkəm-i" 20 Iswad-in Butros dəffər-əs ogga ənalkim wa isannahal Ɣaysa tara ilkam-asan-du. Ənalkim wa ənta a isaɣɣamaran daɣ ihəz n ədmaran ən Ɣaysa ahad wad tattin imensewan n əmud wa n Akkay. Amaran ənta harwa da as kala ad issəstanan Ɣaysa inn-as: "Əməli, ma imos wa kay z' akkaddalan." 21 As t-ogga Butros issəstan Ɣaysa inn-as: "Ənta za Əməli, məni taɣara-net?" 22 Inn-as Ɣaysa: "Kud imos as areɣ ad iddər har d-əqqəla da tədi wər kay-təqqel. Kay əlkəm-i ɣas!" 23 Wazawazan salan daɣ məzzəgzan əs Ɣaysa as ənalkim wa wər tu-z-iba. Ənta Ɣaysa wərgeɣ a inna wər tu-z-iba, tənna ɣas a iga: "Kud imos as areɣ ad iddər har d-əqqəla da tədi wər-kay təqqel."

Zagzal daɣ batu ta təmosat əlməxsud n əlkəttab wa

24 Ənalkim wa ənta iman-net as iggəyyat fəl igitan win, iktab-tan. Nəssan as təgəyya-net tidət a təmos. 25 Ɣaysa iga aratan wiyyad aggotnen. As igmay awedan d a sər-san ammagrad s iyyan-iyyan, ordeɣ as əddənet kul da wər za tawəy əlkəttaban win z-iktəb daɣ talɣa ta.

AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE