Sukuma of Tanzania

Yohana

Yohana 1

1 Kufuma haho wandijo waliho Mhayo; nanghwe u Mhayo wali hamo na Mulungu; niyo u Mhayo ng'wenuyo ali nuulu: wali. Mulungu. 2 U wei ali hamo na Mulungu kufuma haho wandijo. 3 Pyi i shikolo shikabeejiwa mu nzila yakwe, hama ulu ni ati wei ni shitabeejiwe nuulu shimo, u mu shose isho shibeejiwe. 4 U muli wei bulimo bupanga. U bupanga wenubo buli isana lya banhu. 5 I lisana likwaakaga mu giiti, niyo i giiti shitudula u kuliheeba! 6 Akilonga munhu wali atumilwe kufuma kuli Mulungu, lina lyakwe Yohana. 7 U munhu ng'wenuyo akiza kulwa bukaaniji, alikaanile i lisana, giki pye a bose bazunye kulwa nguno yakwe. 8 U wei wali ati i lisana lyenilo, aliyo akiza giki afunye bukaaniji, kulikaanila i lisana lyenilo; 9 i lisana lya nghana, ilo lizaga u mu si kulwa kung'wakila buli munhu. 10 Wali mu si; niyo i si ikabeejiwa mu nzila yakwe, aliyo a ba mu si batang'witegelegije. 11 Akiza ku bakwe, kwike a bakwe batang'wanukulile. 12 Aliyo pye abo bakung'wanukula na kulizunya i lina lyakwe, akubinha budula bo kubiza baana ba ng'wa Mulungu; 13 abo bati ba kubyalwa mu nhungwa ja mili, nuulu iti mu kusola na kwikumva kwa banhu: aliyo kufuma kuli Mulungu. 14 U Mhayo akabiza munhu, wigasha hamo nise. Ni likujo lyakwe tuulibona, ikujo giti lya Myalwa umo wike uyo afumile kuli Siswe, okalile shigongo na nghana. 15 U Yohana akahamuka n'ilaka lya higulya akunkaanilaga alihaya giki, "Uyu hu ng'wene nakanghaya giki, 'Uyo aliza ha numa yane ali ntaale wane, nguno u wei anitangile u kubiza ho.' 16 A bise bose tukwanukulaga mbango ja buli mbika kufuma kuli we, uyo ali nshikanu mu yose. 17 Nguno i shilagilo tukinhwa mu nzila ya ng'wa Musa; aliyo i haha shizile shigongo na butungilija mu nzila ya ng'wa Yesu Kilisto. 18 Nduhu munhu nuulu umo uyo wabita kumona Mulungu ikanza lyose-lyose; Myalwa umo wike, uyo ali Mulungu hamo na Siswe; h'uyo wang'oolekije!" 19 Ubu hu bukaaniji bo ng'wa Yohana, aho Bayudaya ba Yelusalemu bakatuma bagabiji na Balawi kujumuja giki, "U bebe, uli nani?" 20 Akahaya hape, atabisile nuulu hado; ubawila giki, "U nene nati Kilisto." 21 Bumuja hangi giki, "Hama luulu u bebe uli nani i gete, kolaga uli Eliya?" Uhaya hangi, "Nati ng'wene!" "Hamo u bebe hu uli ng'wene u Nghangi?" Ushosha hangi, "Mm, yaya." 22 Huna bung'wila hangi giki, "Hama uli nani luulu? Tutogilwe ishosho lya kubatwalila abo batutumaga; u bebe ulihaya ginehe?" 23 Uhaya, "Nal'ilaka likuhamukaga mu matogolo; giki, 'Goloolagi nzila ya ng'wa Seeba;' git'umo nghangi Isaya ahayilile." 24 Abo baali batung'wa baali bafuma ku Bafalisayo; 25 huna bumuja balihaya giki, "Hama nibuli luulu ukubatiijaga, ulu uti Kilisto nuulu Eliya, nuulu u Nghangi ng'wenuyo?" 26 Nanghwe u Yohana ubashokeja uhaya giki, "U nene nakubatiijaga na minzi; aliyo aliho umo wimiilaga hamo ning'we, uyo mutaamanile a bing'we. 27 Hu ng'wene uyo aliza ha numa yane, niyo u nene natigeleelilwe nuulu kutaligula matungijo ga shilatu shakwe u wei!" 28 Pyi i yose iyi ikiitwa Betania ku nkilo gwa Yolodani, uko wabatisijaga u Yohana. 29 Ku ntondo yaho u Yohana umona u Yesu aliza kuli wei: uhaya giki, "Nolagi u Ng'wana wa Ngholo wa ng'wa Mulungu, uyo ali mucha wa shibi sha ba mu si. 30 U ng'wenuyu hu ng'wene uyo nakamuwila giki, 'A ha numa yane aliza munhu ntaale kutinda u nene, nguno u wei anitangile u kubiza ho.' 31 U nene naali nataamanile, aliyo nizile nakubatiijaga na minzi giki amanike hape u ku Baisilaeli." 32 Hangi u Yohana ukaanila alihaya giki, "Namonile u Moyo alika kufuma ng'wigulu, ali mu mili giti gwa nghuulu; wiza ulembeela a hali we u ng'wenuyu. 33 U nene naali natandeebile, aliyo uyo akanituma kubatiija na minzi, akaniwila giki, 'Uyo ulamone Moyo wang'wikiila na kulembeela hali wei, u ng'wenuyo hu ng'wene uyo akuyubatiija na Moyo Ng'wela.' 34 Na nghana naabonile; huna luulu nalikaanila, giki u ng'wenuyu ali Ng'wana wa ng'wa Mulungu." 35 U ku ntondo yaho hangi, u Yohana wali wimiila na babili ba bahemba bakwe. 36 Umona u Yesu alishimiza; uhaya giki, "Nolagi uuyo u Ng'wana wa Ngholo wa ng'wa Mulungu!" 37 A bahemba a babili benabo aho bang'wigwa alihaya giko, bunondeela u Yesu. 38 U Yesu wikibuka ubabona balinondeela, ubabuja giki, "Mulikooba ki?" Bung'wila, "Labi (makulu gaho Nangi), ukwikalaga hali?" 39 Nanghwe ubawila, "Tujagi mukabone ho." Buja nanghwe nghana, buukabona aho wikalaga, budila nanghwe u lushiku lwenulo; gaali makanza ga sa giti ikumi. 40 Umo wa babili benabo, abo bakang'wigwa u Yohana bunondeela Yesu, wali Andelea; ng'wanong'wawe na Simoni Petelo. 41 U ng'wene akajunkooba tame Simoni ng'wanong'wawe; ung'wila giki, "Twamonaga u Masiya, (makulu gaho Kilisto)." 42 Untonga u kuli Yesu. U Yesu aho wamona uhaya, "U bebe uli Simoni ng'wana Yohana, ukubizitanwa Kefa (kushomeleja kwaho Petelo makulu gaho: Shiganga. )." 43 U ku ntondo yaho u Yesu wali atogilwe kuja Galilaya, umona Filipo ung'wila, "Nilondeelage." 44 U Filipo wali muna Betisaida, nzengo uyo gwali gwa fumo ya ba Andelea na Petelo. 45 Nanghwe u Filipo aho wamona Natanaeli ung'wila giki, "Twamonaga uyo andikilwe mu shilagilo sha ng'wa Musa, na mu bahangi; Yesu wa Nazaleti, ng'witunja wa ng'wa Yosefu." 46 U Natanaeli nanghwe ung'wila giki, "Shikolo ki shawiza shidugije kwilonga kufuma Nazaleti?" U Filipo ung'wila, "Nzugu ukubona!" 47 U Yesu aho wamona u Natanaeli aliza kuli we uhaya, "Uyu ng'wene Ng'wisilaeli wa Baisilaeli gete, u muli we nduhu buka bose-bose!" 48 Nanghwe u Natanaeli ung'wila, "Wanideeba ginehe?" U Yesu unshokeja ung'wila, "Naakubonaga kufuma aho ataali kukwitana u Filipo, aho oli wimiilaga mu mbeho ya ntini." 49 U Natanaeli unshokeja ung'wila, "Labi, nabona giki u bebe uli Ng'wana o ng'wa Mulungu; uli Ntemi o Baisilaeli." 50 U Yesu unshokeja ung'wila, "U bebe hu wazunya iki nakuwila giki naakubonaga kufuma aho oli wimiilaga mu mbeho ya ntini? Ukubona mitaale kutinda iyi." 51 Ongeja kung'wila, "Niyo nalimuwila gwa nghana giki mukulibona i ligulu lyalugukaga, na bamalaika ba ng'wa Mulungu baliyulinha ko, hangi bika a hali Ng'wana wa Munhu!"

Yohana 2

1 Ha lushiku lo kadatu lwaho, shikabiza ho shigukulu sha bukwilima mu Kana ya Galilaya; nu nina wa ng'wa Yesu waliko. 2 Nu Yesu waliko hamo na a bahemba bakwe, nguno baali balaalikwa. 3 Bahayimanila yashila i divai; huna u nina ung'wila, "Bamala i divai!" 4 Nanghwe u Yesu ung'wila giki, "Mayu, nilekage u nene, i likanza lyane litaali u kushika!" 5 U nina ubawila a batoneeji giki, "Ulu alamuwile mhayo gose-gose gwitagi." 6 Jikasangwa jiliho hoi nno itandatu ja mawe, ja kutuulila minzi ga kumanooja mhambala, umo shali shimile sha Bayudaya. Buli lunno lwali lushikile kokala madebbe atano nuulu mpungati. 7 Huna u Yesu ubawila giki, "Jokajagi minzi i nno." Bujokaja pa-pa-pa. 8 Ha numa ya henaho ubawila hangi, "Dahagi magehu luulu muntwalile u ntaale wa shigukulu!" Nghana buntwalila. 9 U ntaale wa shigukulu aho wagaloja a minzi genayo, ubona giki ili divai; kwike ujimiilwa uko yafumaga, aliyo a batoneeji abo baali bagadaha a minzi baali bamanile. Huna u ntaale wa shigukulu ung'witana u ntooji. 10 Ung'wila giki, "Pye a banhu bakatengaga tame i divai i nonu; ulu bung'wa a banhu bigeja, nuulu uliyifunya luulu ni yiyo ichoomeelile shi! Hama u bebe nibuli wibikaga i divai i nonu, nose gashika makanza aya?" 11 U wenubo wali wandijo wa shimanikijo isho Yesu akabeeja mu Kana ya Galilaya; shoolecha ikujo lyakwe, a bahemba bakwe bunsanya. 12 Aho yabita i yeniyo u Yesu akaja Kafalanaumu; nu nina na a baana ba ng'wawe buja koi, hamo na a bahemba bakwe, kwike batikalile ko shiku ningi. 13 Huna luulu aho yegeela kushika pasaka ya Bayudaya, u Yesu ulinha kuja Yelusalemu. 14 Uukasanga balimo u mu hekalu basuluja ba ng'ombe na ngholo na mhunda, na bakaabanya ba hela bigashaga. 15 Usola ngoye ubeeja mbooko, ujipeeganja i ngholo ni ng'ombe jufuma u mu hekalu; ni meza ja bakaabanya ba hela ujisalingula, ubitaguja i hela jabo. 16 A bajinja ba mhunda ubawila, "Ginjagi a genaya u ng'wenumu, i numba ya ng'wa Baba mutigaluchage kubiza ya basuluja!" 17 A bahemba bakwe bugwizukwa uyo gwandikilwe; giki, "Bukunilya u wilu kulwa numba yako." 18 Huna luulu a Bayudaya bunshokeja bung'wila, "Ulitoolekeja shimanikijo ki, i giki u bebe wigeleelilwe kwiyita pyi i yeniyi?" 19 Nanghwe u Yesu ubashokeja ubawila, "Isambagulagi i hekalu iyi, nane nakwiyimilija hangi mu shiku idatu." 20 A Bayudaya bung'wila, "Mm! I hekalu iyi yashishaga myaka makumi ane n'itandatu ikuzengagwa, u bebe hu wiyimilije mu shiku idatu duhu!" 21 Kwike u wei ohayaga hekalu ya mili gokwe. 22 U Yesu aho wajuuka kufuma mu bafu, a bahemba bakwe bizukwa giki wali waguhaya u mhayo gwenuyo, bushisanya i shandikwa, pyi ni mihayo iyo wihayaga u Yesu. 23 Aho ali mu Yelusalemu kulwa nguno ya shigukulu sha pasaka, bingi bakalizunya i lina lyakwe aho bashibona i shimanikijo isho wabeejaga. 24 Aliyo u wei ng'wenekili u Yesu, wali atiitaga mhayo mu kwiyoolecha giki babone bansanye, nguno u wei wali abamanile hape pye a banhu. 25 Nose yali itiho nguno ya kung'wila mihayo ya ng'wa munhu ose-ose, iki u wei wali amanile isho shili mu gati ya ng'wa munhu.

Yohana 3

1 Waliho munhu nebe, umo wa Bafalisayo, nsugi wa Bayudaya; lina lyakwe Nikodemo. 2 U munhu ng'wenuyo akiza kuli Yesu ikanza lya bujiku ung'wila, "Labi, tumanile giki uli Nangi uyo afumile kuli Mulungu, nguno atiho uyo adugije kushita i shimanikijo isho ukushitaga bebe, ulu Mulungu ati hamo nanghwe!" 3 U Yesu unshokeja ung'wila, "Zunyaga nalikuwila go nghana giki, u munhu ulu atabyalilwe bupya, atudula u kububona u butemi bo ng'wa Mulungu ." 4 Nanghwe u Nikodemo ung'wila, "U munhu ulu ntaale adugije kubyalwa ginehe? Adugije kwingila mu nda ya ng'wa nina lukangala lo kabili giki abyalwe hangi?" 5 U Yesu ushosha uhaya, "Nalikuwila go nghana giki, ose-ose uyo atubyalwa na minzi na Moyo, atudula u kwingila u mu butemi bo ng'wa Mulungu. 6 Isho shibyalilwe na mili shili mili, ni shisho shibyalilwe na Moyo nasho shili moyo. 7 Nose utakumyage umo nalikuwilila, i giki shiigelile mubyalwe bupya. 8 U nyaga gukahembaga gujile uko gutogelilwe, ukugwigwa duhu ulu gulihuyemba, aliyo utudula u kumana uko gufumile, nu kuko gujile; h'umo ili nu kuli ose-ose uyo abyalilwe na Moyo Ng'wela!" 9 U Nikodemo unshokeja uhaya giki, "Idulikanile mu ginehe i yeniyi?" 10 Nanghwe u Yesu unshokeja ung'wila, "U bebe uli nangi o Baisilaeli, utimanile i yeniyi? 11 Na luulu zunyaga gete nalikuwila giki, iyo twimanile tukwihayaga, ni yiyo twibonile tukwikaanilaga, aliyo u bukaaniji wise mutuwanukulaga. 12 I gisi ulu namuwila ya mu si ng'walema u kuzunya, mukuzunya ginehe ulu numuwila ya ng'wigulu? 13 Nguno atiho munhu uyo wamala kulinha ng'wigulu, ulu ati Ng'wana wa Munhu duhu, uyo afumile u ng'wigulu. 14 Umo Musa akasungila nzoka higulya ku matogolo, h'umo nu Ng'wana wa Munhu shing'wigeleelilwe asungwe higulya; 15 giki buli ng'wene uyo unzunya abize na bupanga bo welelo na welelo. 16 Nguno u Mulungu abatogilwe no a ba mu si, kushisha nose unfunya Ng'wana wakwe umo wike; giki buli ng'wene uyo unzunya atizuyagala, aliyo abize na bupanga bo welelo na welelo. 17 U Mulungu atantumile u Ng'wana wakwe kwiza mu si kulwa kubinha nsango a ba mu si, aliyo a ba mu si bapijiwe mu nzila yakwe. 18 Buli ng'wene uyo unzunya atinhwa nsango, aliyo buli ng'wene uyo atanzunije ali mu nsango: nguno atalizunije i lina lya Ng'wana, uyo ali Myalwa umo wike wa ng'wa Mulungu. 19 U nsango uyo guliho gwene guli giki, i lisana lyamalile kwiza u mu si, aliyo a banhu bashitogilwe i giiti kutinda i lisana, iki i shitwa shabo shili shabubi. 20 Nguno buli ng'wene uyo akiitaga yabubi alikolilwe i lisana, hangi atudula u kwiza u kulyo, nguno atatogilwe i shitwa shakwe shihang'we. 21 Aliyo uyo akiitaga ya nghana, akizaga u kwisana, shayubonwa i shitwa shakwe, giki shikwitagwa mu katongeelele ka ng'wa Mulungu." 22 Ha numa ya yeniyo u Yesu akaja nabo a bahemba bakwe mu si ya Buyudaya, uukalenda nabo kwenuko, uyubatiija. 23 Nu Yohana wabatiijaga, kwike u ng'wene wali Ainoni hihi na Salimu, nguno gaaliko minzi mingi. Na luulu a banhu bizaga kubatiijiwa, 24 u Yohana wali ataali u kuponyiwa mu jeela. 25 Kwimanila bobuuka wihalalija ha gati ya bahemba ba ng'wa Yohana na Nyudaya nebe, kulwa mbika ja kwiyeeja. 26 Biza u kuli Yohana bung'wila giki, "Labi, uyo wali nanghwe ku nkilo gwa Yolodani, uyunkaanila na kunkaanila, nanghwe alibatiija; niyo i haha pye a banhu bakujaga kuli wei." 27 Nanghwe u Yohana ushosha uhaya, "U munhu atudula kwanukula shikolo isho atinhilwe kufuma ng'wigulu. 28 A bing'we benekili muli bakaaniji bane umo nakahayila, giki u nene nati Kilisto, aliyo natumilwe ku butongi bokwe. 29 Uyo ali hamo nanghwe u Ntoolwa, hu ng'wene u Ntooji; lelo u nwani ng'wiye wa Ntooji, ng'wene wimiilaga ha mhujo; okalaga buyegi, nguno aliliigwa i lilaka lya Ntooji. U wenubu hu bushikanu bo buyegi bone u nene. 30 U wei shing'wigeleelilwe kongeja kuhangama, lelo u nene ng'wene nongeje kudoha." 31 "Uyo afumile kwigulya ali higulya ya yose; nu wa mu si nanghwe wa mu si duhu, ni yiyo akalungalungaga nayo ya mu si. Uyo afumile ng'wigulu ali higulya ya yose; 32 iyo ayibonile ni yiyo akwiyigwaga hu yene akwikaanilaga, aliyo atiho uyo akuwanukulaga u bukaaniji bokwe. 33 Uyo uwanukula u bukaaniji bokwe, akubiza wazunyaga giki, u Mulungu ali wa nghana. 34 Nguno uyo atumilwe na Mulungu akahayaga mihayo ya ng'wa Mulungu, iki u Mulungu atinhaga u Moyo Ng'wela mu kugemeela. 35 U Mulungu nuulu: Siswe antogilwe no u Ng'wana wakwe, na luulu pyi i shikolo ashituulile mu nkono gokwe. 36 Uyo unzunya u Ng'wana ali na bupanga bo welelo na welelo, lelo uyo atunzunya u Ng'wana, atububona u bupanga, aliyo u bupelanu bo ng'wa Mulungu bung'wikalilile!"

Yohana 4

1 Huna luulu, u Seeba akadeeba giki, a Bafalisayo bigwile giki u Yesu akupandikaga bahemba bingi kutinda u Yohana, na kubabatiija. 2 Kwike u Yesu wali atabatiijaga u wei ng'wenekili, babatiijaga bahemba bakwe. 3 Aho wagudeeba u mhayo gwenuyo, winga i Buyudaya uja hangi Galilaya. 4 I nzila iyo akabitila yali ibitile mu Samalia. 5 Ushika mu nzengo nebe gwa Samalia, gwitanagwa Sikali, gwali hihi n'ilaale ilebe, Yakobo wali wang'winha ng'witunja wakwe Yosefu. 6 Lwalimo na lwinzi lokwe u Yakobo. Huna luulu u Yesu iki wali wanojiwa lugendo, aho washika a ha lwinzi lwenulo wigasha; gaali makanza giti ga sa itandatu. 7 Kwimanila nkima Nsamalia wiza kudaha minzi; u Yesu ung'wila, "Mayu ninhage minzi nang'we." 8 A bahemba bakwe baali baja mu nzengo kujugula shiliwa. 9 U nkima u Nsamalia ng'wenuyo ung'wila giki, "Tuhaya uli Nyudaya ahene u bebe, hama nibuli ulinilomba minzi, aliyo u nene nali nkima Nsamalia?" (Nguno a Bayudaya bati na busangi na Basamalia). 10 Nanghwe u Yesu unshokeja ung'wila, "Ulu ni ushimanile i shakwinha sha ng'wa Mulungu, nu yuyo alikuwila giki, 'Ninhage minzi nang'we,' nangho ni wanomba akwinhe minzi mapanga." 11 U nkima ung'wila giki, "Bebe baba wagafunya hali a minzi a mapanga, aliyo ni lidahijo uti nalyo; hama nu lwinzi lwenulu lushimu giki? 12 U bebe uli ntaale kunkila u siswe u Yakobo, uyo watulekela u lwinzi lwenulu? Iki nu wei ng'wenekili wang'welaga henaha aha, pye na a baana bakwe, ni mitugo jakwe!" 13 U Yesu unshokeja ung'wila, "Buli ng'wene uyo akagang'waga a minzi genaya akakolagwa nota hangi. 14 Aliyo ose-ose uyo ugang'wa a minzi ayo nakung'winha nene, atukolwa nota welelo bose, a minzi ayo nakung'winha gakubiza luzwilo u muli wei, lwa kwikala lukupumunhikaga buja na buja pyi i shiku." 15 U nkima ung'wila giki, "Ninhage nane baba a minzi genayo, nooye u kukolwa i nota, nooye na kwikala niza aha kudaha minzi!" 16 Nanghwe u Yesu ung'wila, "Jaga ukang'witane u ngoshi wako ng'wize aha." 17 U nkima unshokeja ung'wila, "Nati na ngoshi wane u nene." Nanghwe u Yesu ung'wila, "Watungilija u kuhaya giki, 'Nati na ngoshi wane.' 18 Nguno washishaga bagosha batano, hama nu yuyo uli nanghwe i haha ati ngoshi wako. Ohaya umo ili gete!" 19 U nkima ung'wila, "Baba, i gete nabona uli nghangi u bebe. 20 A bakulugenji bise balamijaga mu lugulu lwenulu ulu, aliyo a bing'we mukahayaga giki i lipandi ilo shiigeleelilwe kulamija mo lili Yelusalemu!" 21 Nanghwe u Yesu ung'wila, "Nizunilijage gete mayu; giki, liliza ikanza ilo mukoya kugonga kunamija u Baba mu lugulu umu, nuulu Yelusalemu. 22 A bing'we mukalamyaga isho mutashimanile, aliyo a bise tukanamyaga uyo tuumanile; nguno u bupiji bufumile ku Bayudaya. 23 Kwike i likanza liliza, niyo i haha liliho, i lya balamya ba ng'wa nghana kuyunamya u Baba mu moyo na mu nghana; nguno u Baba abatogilwe a balamya abo bakanamyaga mu mbika yeniyo. 24 U Mulungu ali Moyo, a balamya bakwe nabo shibigelile kunamya mu moyo na mu nghana." 25 U nkima ung'wila, "Namanile giki akwiza Masiya, uyo akitanagwa Kilisto, na luulu ulu wiza u ng'wenuyo, hu ng'wene uyo akutugoloolela pyi i yose." 26 U Yesu ung'wila, "U Nene uyo naliyomba nangho, hu nali ng'wene." 27 I likanza lyenilo bushika a bahemba bakwe, bukumya u kumona aliyomba na nkima. Aliyo nuulu umo wabo atabugije giki, "Ulikooba ki?" Nuulu giki, "Nibuli ulihoya nanghwe?" 28 U nkima ng'wenuyo ululeka u lunno lokwe ushoka mu nzengo uukabawila a banhu giki, 29 "Bing'we, ka nzugi kuunu munole uuyu munhu, waniwila pyi iyo nakiitaga; akuduuma kubiza Kilisto gete u ng'wenuyu?" 30 Bufuma u mu nzengo buhuuma bajile uko wali. 31 U ng'wikanza lyenilo a bahemba bung'wila u Yesu giki, "Labi, ka lyaga!" 32 Nanghwe ubawila, "U nene nali na shiliwa isho mutashimanile a bing'we." 33 A bahemba buyiwila giki, "Hamo munhu wali wang'wenhela shiliwa?" 34 Nanghwe u Yesu ubawila, "I shiliwa shane u nene, shili kwita iyo atogilwe uyo anitumile; kugushikilija u nimo gokwe. 35 I gisi mutiwilaga giki, 'Yasaagaga myeji ine gashike magesa?' Ali luulu, i haha nalimuwila buuchagi a miso ging'we, mulole u mu migunda, mukubona giki a magesa gashikaga. 36 I haha u ngesi wandije kwanukula mheela, akukumingaga matwajo kulwa bupanga bo welelo na welelo; ibize giki u ngesi nu mibi bayegele hamo. 37 Nguno u mu giko gulibonekana guli gwa nghana u mhayo uyo guhayile giki, 'U mibi ungi, nu ngesi ungi.' 38 Nalimutuma kushigesa isho mutashikoyelile a bing'we, bashikoyela bangi; a bing'we mulingila mu nimo uyo gwandiwa na bangi." 39 Basamalia bingi u mu nzengo gwenuyo bakanzunya, kulwa mhayo gwa nkima uyo akaguhaya; i giki, "Waniwilaga pyi iyo nakiitaga." 40 Huna luulu a Basamalia aho bashika, bunomba u Yesu alende-lende hamo nabo; na nghana wikala nabo shiku ibili. 41 Na bangi hangi bakazunya kulwa mhayo gokwe. 42 Bung'wila u nkima giki, "I haha twigwaga bise benekili, na luulu twazunyaga; aliyo iti kulwa nguno ya mhayo gwako duhu, twamanaga gete giki u munhu ng'wenuyu nghana Mpija wa ba mu si." 43 Aho jabita shiku ibili, u Yesu winga a henaho uja Galilaya. 44 Kwike wali wamala kuhaya hape giki, "U nghangi atinhagwa ikujo u mu si ya ng'wawe!" 45 Huna aho washika i Galilaya bingi ba bana Galilaya bung'wanukula, nguno baali bibona iyo akibeeja aho ali Yelusalemu ku shigukulu, iki nabo baali ko. 46 Uja uukashika hangi i Kana ya Galilaya, uko wali wagalucha minzi gubiza divai. Waliho nsugi nebe muna Kafalanaumu, wali asaatililwe ng'witunja wakwe. 47 Aho wigwa giki u Yesu wingile i Buyudaya, ali mu Galilaya, wiza kung'wikumbilija atulumenhe, aje akampije u ng'wana wakwe. Nguno wali mandetendete, hihi na kucha! 48 Aliyo u Yesu ung'wila giki, "A bing'we ulu mutabonile shimanikijo nuulu mihayo ya kukumya, angu mmho mutudula gete u kuzunya!" 49 U nsugi ng'wenuyo ung'wila giki, "Baba, ka tulumenhaga wangu, kuko kataali kucha a kana kane!" 50 U Yesu ung'wila giki, "Jaga, u ng'wana wako mpanga." U munhu ng'wenuyo uguzunya u mhayo uyo akawilwa na Yesu, uja nghana. 51 Aho alishoka umanhya na batumami bakwe, bung'wila giki u ng'witunja wakwe wapilile. 52 Wahayubabuja i likanza ilo akandya kubeeja, bung'wila, "Igolo aho lyandya kuhuga i liimi; mu makanza giti ga sa mpungati, gwandya kwika u nswiza." 53 A henaho u ise umana hu lyene i likanza ilo Yesu akang'wila giki, "U ng'wana wako mpanga." Na luulu ubiza nzunya, ni kaya yakwe pyi i yose. 54 I shenisho shali shimanikijo sha kabili isho a kabeeja u Yesu aho ali mu si ya Galilaya, hanze ya Buyudaya.

Yohana 5

1 Ha numa ya mihayo yeniyi, lyushika ikanza lya shigukulu sha Bayudaya, u Yesu ulinha kuja Yelusalemu. 2 U mu Yelusalemu lyalimo ilambo hihi na mita nebe gwitanagwa gwa ngholo, lyali lipindiwe mabindo atano, u mu Shihebulania litanagwa Betizata. 3 U mu mabindo genayo bikalaga balambalalile moi balwile ba buli mbika: babboku na balemehazu, [buyaga na a buuma buhaama. 4 Nguno makanza malebe malaika o ng'wa Seeba wikaga u ng'wilambo lyenilo, wagalibangula a minzi. Uyo wabizaga wa kwandya kwiponeja u mu minzi ulu galibanguka, wapilaga pyi u bulwile ubo wali nabo.] 5 Huna luulu, waliho hoi munhu nebe wali washisha myaka makumi adatu n'inaane asaatile. 6 U Yesu aho wamona alambalalile udeeba giki wali n'ikanza ilihu ali henaho. Huna umuja, "Utogilwe u kupila?" 7 Nanghwe u nsaatu ng'wenuyo ushosha giki, "Baba, u nene nati na munhu wa kuniponeja u ng'wilambo ulu galibanguka a minzi; ahene nakagemaga u kwiyanga-yangila, aliyo aho nataali u kushikiila, akiponejaga moi ungi wanitanga u nene!" 8 Huna u Yesu ung'wila, "Buukaga ushisole i shilago shako, ushimize." 9 Haho na haho u munhu ng'wenuyo upila, ushibuucha nghana i shilago shakwe, wandya kushimiza ajile! Niyo u lushiku lwenulo loli lo sabato. 10 Huna a Bayudaya bung'wila u munhu uyo akapijiwa ng'wenuyo giki, "Bebe, i lelo sabato, utazunilijiwe u kubuucha shilago!" 11 Nanghwe ubashokeja uhaya giki, "U munhu uyo wanipijaga hu ng'wene wali waniwila giki, 'Shibuuchage i shilago shako ushimize.' " 12 Bumuja, "Nani uyo wakuwilaga ushibuuche ushimize?" 13 Kwike u munhu uyo akapijiwa ng'wenuyo, atang'witegelegije; nguno u Yesu akinga a h'ipandi lyenilo kulw'ibita lya banhu. 14 Aliyo u Yesu akiita umonela mu hekalu u munhu ng'wenuyo; ung'wila giki, "U bebe wamalile kupila, ali luulu, utiziita shibi hangi ukagwilwa mhayo gwabubi kutinda!" 15 U munhu ng'wenuyo uja uukabawila a Bayudaya, giki uyo akampija wali Yesu. 16 Huna a Bayudaya bandya kunuhya u Yesu, nguno akabeeja mhayo guli giko ha sabato. 17 Nanghwe ubashokeja giki, "U Baba akutumamaga ni haha, h'i nguno yene nu nene nalitumama." 18 U mhayo gwenuyo gubenheleja a Bayudaya bongeje kukooba kumulaga; nguno atagelelile kukenaagula sabato duhu, aliyo akanghaya nu Mulungu giki ali Ise. Ubiza wilenganija na Mulungu! 19 Nanghwe u Yesu ushosha uhaya, "Nalimuwila gwa nghana giki, u Ng'wana atiko kubeeja nimo nuulu gumo wei ng'wenekili, ulu atumonaga u Ise akubeejaga; nguno iyo akubeejaga u Baba h'iyo akubeejaga nu Ng'wana. 20 U Baba antogilwe no u Ng'wana, na luulu akung'oolekejaga pyi iyo akubeejaga, na hangi akung'oolekeja na mitaale kutinda iyi, muyukumya. 21 Nguno git'umo Baba akabajuuchaga a bafu wabinha bupanga, h'umo nu Ng'wana akwitilaga; nanghwe akubinhaga bupanga abo ahayile kubinha. 22 Na hangi u Baba atalamulaga munhu nuulu umo; anekelile Ng'wana pyi u bulamuji, 23 giki a bose bankuje u Ng'wana, git'umo bankugigije u Ise. Uyo atankugije u Ng'wana atankugije nu Ise, uyo antumile. 24 Nalimuwila gwa nghana giki, uyo ugwigwa u mhayo gwane hama unsanya uyo anitumile, ali na bupanga bo welelo na welelo. Atiko kwingila mu nsango, nguno wingaga u mu kucha, wingilaga mu bupanga. 25 Hangi nalimuwila gwa nghana giki, ikanza liliza; niyo ili h'i lyene. A bafu bakwandya kuliigwa i lilaka lya Ng'wana o ng'wa Mulungu, abo bakuliigwa bakubiza bapanga. 26 Nguno umo Baba ali na bupanga muli wei ng'wenekili, h'umo ang'winhilile nu Ng'wana, nanghwe kubiza na bupanga u muli wei ng'wenekili. 27 Nu budula bo kulamula ang'winhile wei, iki ali Ng'wana wa Munhu. 28 Mutagukumyage u mhayo gwenuyu, nguno ikanza liliza; a banhu abo bali mu shigila bakwigwa ilaka lyakwe 29 bafume moi. Abo biitaga yawiza, bakujuukila mu bupanga, aliyo abo biitaga yabubi, bakujuukila mu nsango." 30 "U nene natudula kwita mhayo gose-gose nene ng'wenekili duhu. Nakalamulaga git'umo nakigwilaga, niyo u bulamuji bone butungiligije. Nguno natakoobaga iyo nitogilwe nene ng'wenekili, aliyo iyo ayitogilwe uyo anitumile. 31 Ulu nikaanila nene ng'wenekili, u bukaaniji bone butubiza bo nghana. 32 Aliho ungi uyo akunikaanilaga, hama namanile giki u bukaaniji ubo akunikaanilaga buli bo nghana. 33 A bing'we benekili mukatuma nhung'wa kuja kuli Yohana, nanghwe ukikaanila i nghana. 34 Kwike nahene u nene natasendamilile bukaaniji bo kwingiila kuli munhu; i yeniyi naliyihaya giki mupile. 35 U munhu ng'wenuyo wali chenge, shabakaga na kumutiimila; na hangi lyamuyejaga i lisana lyakwe nuulu iki lyali ly'ikanza iguhi. 36 Aliyo u nene nali na bukaaniji butaale kutinda u bo ng'wa Yohana. I milimo iyo aninhile Baba kwishikilija, hu wene u bukaaniji bone. I milimo iyo nakwiyitaga yeniyi, hu yene ikunikaanilaga giki u Baba anitumile. 37 Nu Baba uyo anitumile nanghwe akunikaanilaga. A bing'we mutaali u kuliigwa i lilaka lyakwe nuulu hado, nuulu i suso yakwe mutaali u kwibona. 38 Pyi nu mhayo gokwe gutimo u mu bing'we, nguno mutanzunije uyo antumile. 39 Mukwikalaga ng'ulola-lola mu shandikwa, nguno mukwiganikaga giki mukukunga mo bupanga bo welelo, aliyo ni shene shikunikaanilaga nene! 40 Lelo u kwiza u kuli nene giki mubupandike u bupanga, mutatogilwe! 41 U nene natukoobaga kukumilijiwa na banhu. 42 Aliyo namumanile a bing'we; giki u mu bing'we butimo u butogwa bo ng'wa Mulungu. 43 Ng'walemile u kunanukula u nene iki nizile mu lina lya ng'wa Baba; aliyo ulu ungi wiza mu lina lyakwe wei ng'wenekili, mukung'wanukula. 44 I gisi a bing'we iki mukanukulaga ikujo kufuma ku banhu biching'wi, mudugije ginehe u kuzunya aliyo mutakoobaga ikujo lya ng'wa Mulungu uyo ali we umo wike? 45 Mutiganikage giki u nene nakumubuula kuli Baba, u Musa uyo munsendamilile hu ng'wene akumubuula. 46 Aliyo nahene ulu ni munsanije u Musa, nu nene ni ng'wanisanya, nguno i shandikwa shakwe shinihayile nene. 47 A bing'we iki mutashizunije i shandikwa shakwe, mudugije kwizunya ginehe i mihayo yane?"

Yohana 6

1 Ha numa ya yeniyo, u Yesu winga a henaho uja ku nkilo gwa nyanza ya Galilaya (h'i ya Tibelia). 2 N'ibita itaale lya banhu lyunondeela, nguno baali bashibona i shimanikijo isho wali washita u ku basaatu. 3 Huna u Yesu na a bahemba bakwe buja mu lugulu, buukigasha ng'wenumo. 4 I likanza lyenilo shigukulu sha pasaka ya Bayudaya shali hihi kushika. 5 Aho wabuucha a miso gakwe u Yesu, ulibona i libita lya banhu balinkuubija; ung'wila Filipo giki, "Tukagule hali shiliwa sha kubalisha a banhu benaba?" 6 Kwike akaguhaya u mhayo gwenuyo kulwa kungema, nguno u wei wali amanile u gwa kwita. 7 U Filipo unshokeja giki, "Nuulu shikabiza shiliwa sha denali magana abili, giki buli munhu apandike twa kwilambya duhu, nahene shitubigela." 8 Andelea, umo wa bahemba bakwe, u nzunaye wa ng'wa Simoni Petelo, ung'wila giki, 9 "Uuyu nyanda aha ali na migati itano ya shayili na tudilo tubili. Aliyo nahene i shenishi shili shikolo ki, u ku banhu bingi giki?" 10 Nanghwe u Yesu uhaya, "Bawilagi a banhu bigashe." I lipandi lyenilo gaaliho maswa mingi, bigasha nghana a banhu, a bagosha baali giti shihumbi shitano. 11 U Yesu wisola i migati yeniyo, ulumba huna ubagabanhya pye abo baali bigasha; nu tudilo wita giko. Buli ng'wene upandika git'umo boli budula bo kaliile kakwe. 12 Aho bigeja ubawila a bahemba bakwe giki, "Gakumingagi a masaajiwa ayo gasaagiilaga, shitizujimiila shose-shose." 13 Bugakuminga, bokaja matangwa ikumi na abili ga masaajiwa ayo gakasaaga kufuma u mu migati iy'itano ya shayili iyo bakalya yeniyo. 14 Huna a banhu aho babona wita shimanikijo shili giko, bandya kuhaya, "I gete u ng'wenuyu na ng'wene u nghangi uyo shing'wigelile kwiza mu si!" 15 U Yesu aho wabona giki balihaya kwiza kundima bantemye bo makaala, ubingila; uja mu lugulu iyene hangi. 16 Aho lyabiza lya mhindi, a bahemba bakwe buja ku nyanza, 17 buukingila mu lyato bubuga bajile Kafalanaumu, ku nkilo gwa nyanza. Nguno bukila nose u bujiku, aliyo u Yesu wali ataali u kwiza aho baali. 18 Kwimanila gwabuuka nyaga ntaale, yulibanguka no i nyanza. 19 Aho balibuga bajile, bahayumala giti mailo idatu nuulu ine giko, bumona u Yesu walyegeela i lyato alishimiza higulya ya nyanza; bakogoha kibi no. 20 Aliyo u wei ubawila, "Mutogohage nali nene." 21 Bubona hambu-hambu nanghwe ingile u mu lyato, kwike haho na haho i lyato lyushika ha ng'walo gwa si iyo bajaga. 22 U ku ntondo yaho i libita lya banhu abo baali basaaga ku nkilo gwa nyanza bakadeeba giki, i igolo yaho lyaliho lyato limo duhu. Bizukwa giki u Yesu atajile nabo a bahemba bakwe u mu lyato lyenilo, bakaja boi bike. 23 Kwimanila giza na mato gangi gafumile Tibelia, gushika gukola hihi ni lipandi ilo bakaliila migati aho u Seeba akalumba. 24 Huna i libita lya banhu aho babona giki u Yesu wali atiho na a bahemba bakwe, bingila mu mato bubuga bajile Kafalanaumu, balinkooba u Yesu. 25 Buukampandikila ku nkilo gwa nyanza; bung'wila, "Labi, washikaga nanali u kuunu?" 26 Nanghwe u Yesu ubashokeja uhaya, "Leki namuwile u gwa nghana, a bing'we mutunikoobaga kulwa nguno mukabona shimanikijo, aliyo kulwa nguno mukalya migati ng'wiguta. 27 Lekagi u kukoya-koyela shiliwa isho shikashilaga, koya-koyelagi i sha kushinga ho welelo na welelo; isho alang'winhe u Ng'wana wa Munhu, nguno hu ng'wene uyo amenghilwe na Mulungu Baba." 28 Huna bumuja giki, "Twite mhayo ki tubize tukubeejaga milimo ya ng'wa Mulungu?" 29 U Yesu ubashokeja ubawila, "U nimo go ng'wa Mulungu guli giki, nzunyagi uyo antumile wei." 30 Bung'wila hangi giki, "Ulibeeja shimanikijo ki tushibone tukuzunye? Uliita mhayo ki? 31 A bakulugenji bise aho bali ku matogolo balyaga eemanu, git'umo gwandikilwe giki, 'Wabinhaga ngati gwa kufuma ng'wigulu balya.' " 32 Huna u Yesu uhaya, "Zunyagi nalimuwila gwa nghana giki, wali ati Musa uyo wang'winhaga ngati gwa kufuma ng'wigulu, aliyo u Baba hu ng'wene uyo akung'winhaga ngati gwa nghana gwa kufuma ng'wigulu. 33 Nguno u ngati go ng'wa Mulungu gwamalile kwika kufuma u ng'wigulu, kulwa kubinha bupanga a ba mu si." 34 Huna bung'wila giki, "Seeba, ulatwinhage buli lushiku u ngati gwenuyu." 35 Nanghwe u Yesu ubawila, "U nene hu nali ngati gwa bupanga. Uyo wiza kuli nene atutuuba, nu yuyo unizunya atukolwa nota na hado yaya. 36 Kwike nalimuwila ng'wamalile u kunibona, aliyo mutuzunyaga. 37 Pye abo aninhile Baba bakwiza u kuli nene, na buli ng'wene uyo wiza kuli nene, natumponya hanze na hado yaya. 38 Nguno natikile kufuma ng'wigulu kwiza kwita iyo natogilwe nene, aliyo iyo atogilwe uyo anitumile. 39 U butogwa bokwe uyo anitumile buli giki, u mu bose abo aninhile natizunjimiija nuulu umo wabo, aliyo buli ng'wene nalanjuuche a ha lushiku lo bukalikijo. 40 Nguno u butogwa bo ng'wa Baba buli giki, buli ng'wene uyo umona u Ng'wana na kunzunya, abize na bupanga bo welelo bose, nane nakunjuucha a ha lushiku lo bukalikijo." 41 A Bayudaya bakaduguma aho wahaya giki, "U nene nali ngati uyo gwikile kufuma ng'wigulu." 42 Buyuhaya giki, "U ng'wenuyu ati hu ng'wene u Yesu, u ng'witunja o ng'wa Yosefu? Duhaya na a ba ise nu nina tubamanile? Hama nibuli akwihayaga giki, 'Nali ngati gwikile kufuma ng'wigulu?' " 43 Nanghwe u Yesu ushosha ubawila, "Mutadugumage, 44 atiho nuulu umo uyo adugije kwiza kuli nene, ulu atadutilwe na Baba uyo anitumile; nane nakunjuucha a ha lushiku lwa bukalikijo. 45 U mu shandikwa shing'we handikilwe giki, 'Pye bakubiza balangilwe na Mulungu.' Huna luulu, buli ng'wene uyo akwigwaga kufuma kuli Mulungu wahuguka, akwizaga u kuli nene. 46 Atiho uyo wamala kumona u Baba ulu ati we wike uyo afumile kuli Mulungu; u ng'wene h'uyo wamona u Baba. 47 Nalimuwila gwa nghana giki, uyo uzunya ali na bupanga bo welelo na welelo. 48 U nene nali ngati gwa bupanga. 49 A bakulugenji bing'we aho bali ku matogolo balyaga eemanu, aliyo nahene baacha. 50 U ngati uyu gwene gwikile kufuma ng'wigulu, giki ose-ose uyo ugulya atizuyagala. 51 U nene nali ngati gwa bupanga uyo gwikile kufuma ng'wigulu, ose-ose uyo ugulya u ngati gwenuyu, akubiza mpanga welelo na welelo. U mili gwane uyo nalibinha ba mu si hu gwene u ngati gwa bupanga." 52 A Bayudaya bandya kuyoga hangi bakwihalalijaga balihaya giki, "U ng'wenuyu adugije ginehe u kutwinha a bise u mili gokwe tugulye?" 53 Nanghwe u Yesu ubawila, "Nalimuwila gwa nghana giki, ulu mutagulyile u mili go ng'wana wa Munhu, na kugang'wa a mininga gakwe, butimo u bupanga u mu bing'we. 54 U wa kugulya u mili gwane, na kugang'wa a mininga gane, ali na bupanga bo welelo na welelo, nane nakunjuucha a ha lushiku lo bukalikijo. 55 Nguno u mili gwane shili shiliwa sha nghana, na a mininga gane nago shili shakung'wa sha nghana. 56 U wa kugulya u mili gwane ugang'wa na a mininga gane, akwikala muli nene; nu nene nakwikala muli wei. 57 Umo ali mpanga u Baba uyo anitumile, nu nene h'umo nali mpanga kulwa nguno ya ng'wa Baba. Nu wa kunilya nene, akubiza mpanga giko kulwa nguno yane. 58 U ngati gwenuyu gutabizile git'uyo balyaga bakulugenji abo baacha, uyu gwene guli ngati uyo gwikile kufuma ng'wigulu; u wa kugulya akubiza mpanga welelo na welelo." 59 I mihayo yeniyi akihaya ali Kafalanaumu akulangaga ng'wisinagogi. 60 Huna luulu bingi ba bahemba bakwe aho bigwa i yeniyo bandya kuhaya giki, "U mhayo gwenuyu ndiimu, nani uyo adugije kugwitegeleja?" 61 U Yesu aho wabona giki a bahemba bakwe bandya kukuuma-kuuma kulwa nguno ya mhayo gwenuyo ubabuja giki, "Guling'wipamya u mhayo gwenuyu? 62 Ikubiza ginehe luulu ulu ng'umona u Ng'wana wa Munhu alilinha hangi uko wali i kwandya? 63 U moyo h'uyo gukinhaga bupanga, u mili guti na solobo nuulu hado. I mihayo iyo nalimuwila h'ili moyo, hama h'ili bupanga. 64 Aliyo baliho bamo bing'we abo batuzunyaga." Kufuma haho wandijo u Yesu wali abamanile abo baali batazunije, nu nodeeji wakwe wali aamanile. 65 Ongeja hangi kuhaya, "Hi nguno yene naali namuwila giki nduhu nuulu umo uyo adugije kwiza kuli nene, ulu atinhilwe budula kufuma kuli Baba." 66 Kwandija ikanza lyenilo bingi ba bahemba bakwe bushoka ku numa, batadimanile nanghwe hangi! 67 Huna u Yesu ubabuja nabo abo ikumi na babili giki, "Hamo na a bing'we mutogilwe kuja?" 68 Simoni Petelo ushosha giki, "Seeba, tuje kuli nani hangi? U bebe hu uli nayo i mihayo ya bupanga bo welelo na welelo! 69 Twamalile kuzunya na kubona hape giki, u bebe hu uli ng'wene, u Ng'wela o ng'wa Mulungu." 70 Nanghwe u Yesu unshokeja giki, "Natamusolile nene a bing'we ikumi na babili, aliyo umo wing'we ali Shetani?" 71 Akanghaya Yuda ng'wana Simoni Isikaliote; nguno hu wali umo wa babo ikumi na babili, uyo wali n'iganiko lya kunodeela.

Yohana 7

1 Ha numa ya yeniyo, u Yesu ubiza wa kuyuyeelela mu Galilaya duhu, oya u kuyeelela i Buyudaya; nguno a bana Buyudaya bakayukooba kumulaga. 2 Aho shegeela shigukulu sha Bayudaya i sha Maduku, 3 a bazuna bakwe bung'wila giki, "Ingaga shi luulu nu kuunu, uje na Buyudaya; nu kwene bakibone a bahemba bako i milimo yako iyo ukwiyitaga! 4 Wiyoolecha hape u ku banhu bayubona umo ukwitilaga; nguno atiho munhu nuulu umo uyo akakoobaga kumanika, aliyo hangi u kunu wibisa-bisa u mu katumamile kakwe!" 5 A bazuna bakwe nabo baali bataali u kunzunya. 6 Nanghwe u Yesu ubawila, "Litaali u kushika i likanza lyane u nene, i ling'we i lyene liliho gwa duhu. 7 A ba mu si batiko u kumukolwa a bing'we, u nene banikolilwe, nguno nakubakaanilaga giki i milimo yabo mibi. 8 Jagi a bing'we u ku shigukulu, u nene natujaga i haha u ku shigukulu shenishi, nguno i likanza lyane litaali u kung'wa." 9 Aho wabawila i yeniyi wikala Galilaya. 10 Bahayuja a bazunaye u ku shigukulu, nu wei uja, aliyo mu mbisila, iti mu kwiyoolecha bo hape. 11 A Bayudaya aho bali u mu shigukulu buyunkooba, kunu bakwiwilaga, "Ali hali u ng'wene i gete?" 12 Yubuuka yombo nhaale u ng'wibita kulwa nguno yakwe; bangi buyuhaya, "Owiza;" aliyo bamo bahayaga, "Yaya, akulembagulaga banhu duhu!" 13 Kwike wali atiho nuulu umo, u wa kugima kunghaya hape-hape, nguno ya kubogoha Bayudaya. 14 Aho shashika ha gati-gati i shigukulu, u Yesu wingila u mu hekalu, wandya kulanga. 15 A Bayudaya buyukumya balihaya giki, "U ng'wenuyu ashimanile ginehe i shandikwa u wei, aliyo atalangilwe nuulu kulangwa?" 16 U Yesu ubashokeja uhaya giki, "U bulangi ubo nakulangaga buti bone bo ng'wenekili, buli bokwe uyo anitumile. 17 Ulu munhu ukooba kwita iyo ayitogilwe uyo anitumile, akuwitegeleja u bulangi wenubu ulu giki bufumile kuli Mulungu, nuulu nakuhayaga yane ya ng'wenekili duhu. 18 Uyo akahayaga yakwe ya ng'wenekili, akikoobelaga ikujo lyakwe. Aliyo uyo akakoobaga ikujo lyakwe uyo antumile, u ng'wenuyo ali wa nghana, na hangi u muli wei butimo bubi. 19 I gisi u Musa atang'winhile shilagilo a bing'we, aliyo atiho nuulu umo wing'we uyo akashishikilijaga? Hama i gisi nibuli mulikooba kunibulaga?" 20 A banhu bunshokeja giki, "Hamo uli n'ihugi shi i gete, nani uyo alikooba kukubulaga?" 21 Nanghwe u Yesu ushosha ubawila, "Nakabeeja nimo gumo, pye a bose ng'wandya kukumya! 22 A bing'we mukasaalaga munhu nuulu ha sabato, iki Musa wang'winha shilagilo sha kusaala, (nuulu iki shitafumile kuli wei, aliyo ku bakulugenji). 23 Mubonile ili bugatu u munhu u kusaalwa nuulu ha sabato, giki shilagilo sha ng'wa Musa shileke kukenaagulwa, hama u nene nibuli mukanipelanila kulwa kupija munhu ha sabato? 24 Mutasolanhyage u mu kalamulile king'we, ng'ulamula mu butungilija." 25 Kwitulwa bana Yelusalemu balebe bandya kubuja giki, "U ng'wenuyu, ati ng'wene uyo bakukoobaga kumulaga? 26 Hama i haha angu lolagi aliyomba hape-hape duhu, aliyo batung'witilaga nuulu mhayo, hamo shi i gete a basugi bamanile giki hu ng'wene u Kilisto? 27 Aliyo nahene u ng'wenuyu tumanile shi uko afumile, lelo u Kilisto ng'wenekili ulu wiza, nduhu nuulu munhu umo uyo akumana uko alafumiile!" 28 Huna u Yesu aho alilanga u mu hekalu, uhamuka n'ilaka lya higulya uhaya giki, "Na nghana bizagi munimanile u nene, pyi nu kuko nafumile. Kwike natizile kulwane nene ng'wenekili, uyo anitumile ng'wene ntungilija; aliyo a bing'we mutaamanile! 29 U nene naamanile nguno nafumile kuli wei, hangi hu ng'wene uyo anitumile." 30 Buhaya kundima, aliyo iki i likanza lyakwe lyali litaali u kushikana, atigelile nuulu umo wa kungoloolela makono. 31 U ng'wibita lyenilo bakakwila a banhu ba kunzunya, buyuhaya giki, "U Kilisto ulu alize, akwita mitaale kutinda iyo akwitaga u ng'wenuyu?" 32 A Bafalisayo bubigwa a banhu bakunghayaga mihayo ili giko mu kung'ung'uula-ng'ung'uula. Huna a bagabiji bataale na a Bafalisayo butuma bashilikale, giki baje bakandime. 33 Nanghwe u Yesu uhaya, "Lyasaagaga ikanza ido no i lya kwikala hamo ning'we u nene; najile kuli we uyo anitumile. 34 Mukunikooba aliyo mutunipandika, niyo mutudula u kwiza uko nalikikala." 35 A Bayudaya bandya kwilunjalunja boi benekili baliwila giki, "U ng'wenuyu, alihaya kuja hali uko dutudula u kumpandika a bise? Hamo alihaya kuja ku balobeji ba ku si ja Bayunani ayubalanga na Bayunani kwenuko! 36 U mhayo gwenuyu waguhaya, ni guli na makulu ki? 'I giki, Mukunikooba aliyo mutunipandika,' ni giki, 'Uko nalikikala mutudula u kwiza ko?' " 37 A ha lushiku lo kumalija shigukulu, ulo luli lushiku lutaale, u Yesu akimiila uhamuka n'ilaka lya higulya uhaya giki, "Ose-ose uyo akolilwe nota ni izage kuli nene ang'we. 38 Uyo unizunya, myongo ya minzi mapanga ikwandya kusela kufuma muli we, git'umo shandikwa shihayilile." 39 U mhayo gwenuyo akaguhaya kulwa ng'wa Moyo Ng'wela, uyo bakung'wanukula a bazunya; nguno u Moyo wali ataali u kwiza, iki u Yesu wali ataali u kugunguhiwa. 40 Huna bamo na bamo u ng'wibita aho biyigwa i mihayo yeniyo, buhaya giki, "I gete u ng'wenuyu hu ng'wene u Nghangi!" 41 Bangi giki, "U ng'wenuyu Kilisto!" Aliyo bamo buhaya, "U Kilisto afume Galilaya? 42 Tuhaya i shandikwa shihayile giki u Kilisto ali wa luganda lo ng'wa Daudi, na giki akufuma Betelehemu, igunguli ilo lyali lya ng'wa Daudi?" 43 Bubiza bikila-kila a banhu kulwa nguno yakwe. 44 Bamo babo buyugengagenga kuhaya kundima, aliyo atigelile nuulu umo wa kungoloolela nkono gokwe. 45 Nose a bashilikale bushoka u ku bagabiji bataale na a Bafalisayo, bushikila kubujiwa giki, "Nibuli ng'waneka?" 46 A bashilikale benabo bushosha balihaya giki, "Ataali kuyomba munhu nuulu umo git'umo akuyombelaga u munhu ng'wenuyu!" 47 A Bafalisayo bubawila, "Gashi hangi na a bing'we ng'wakalemva-lemva! 48 I gisi nani u mu basugi, nuulu u mu Bafalisayo uyo anzunije u munhu ng'wenuyo? 49 Lelo i libita lya banhu ili, a bene angu bazumilwe duhu; nguno niyo ni shilagilo batashimanile!" 50 Umo wabo, Nikodemo: uyo wali waja kuli Yesu i kwandya, ubawila giki, 51 "Bing'we, i shilagilo shise shikanamulaga u munhu nuulu ataali kudegelekwa tame, imanwe iyo akuyitaga?" 52 Nabo bunshokeja baling'wila giki, "U bebe nangho, uli muna Galilaya hamo shi i gete? Gisilijaga, ukubona nangho i giki ataali kwilonga nghangi kufuma Galilaya nuulu kamo!" [ 53 Huna busambaala, buli ng'wene uja ku ng'wakwe.

Yohana 8

1 Aliyo u Yesu uja ku lugulu lwa mizeituni. 2 A ha ntondo yaho i dilu wiza hangi u mu hekalu; na a banhu pye a bose biza u kuli we, nanghwe wigasha wandya kubalanga. 3 Kuhayimanila balangi ba shilagilo na Bafalisayo bang'wenha nkima nebe, wali wasanganijiwa mu bushihani uding'wa; aho bashika bung'wimilija ku butongi wa banhu. 4 Huna bung'wila u Yesu giki, "Nangi, u nkima ng'wenuyu wasanganijiagwa mu bushihani. 5 Aliyo u mu shilagilo, u Musa atulagilile kuyubabulaga bo kubaponda mawe a ba mbika yeniyi; al'u bebe ulihaya ginehe?" 6 U mhayo gwenuyu bakaguhaya giki bapandikile ho nguno ya kunsola bubi. Aliyo u Yesu winama duhu, wandya kwandika ha si na lwala lokwe. 7 Aho bongeja no-no-no u kungaagaanila, nose ugungumuka ubawila giki, "Uyo ati na shibi u mu bing'we ni andyage u kumponda i liwe." 8 Winama hangi ongeja u kwandika a ha si. 9 Aho bigwa giko bandya kufuma hanze umo-umo, kwandija a banamhala; nose usaaga wei iyene nu nkima aho wali imiilile. 10 Wahayugungumuka u Yesu umuja, "Baja hali mayu, atigelile nuulu umo wa kukwinha nsango?" 11 Nanghwe uhaya, "Atigelile baba!" Huna u Yesu ung'wila, "Jaga, nu nene natukwinhaga nsango; kwike utiziita shibi hangi kufuma lelo!"] 12 U Yesu wandya hangi kubawila alihaya giki, "U nene nali Isana lya ba mu si; u wa kunilondeela atushimizila mu giiti, aliyo akubiza n'isana lya bupanga." 13 A Bafalisayo bung'wila, "U bukaaniji wako u bebe buti bo nghana, nguno ukwikaanilaga bebe ng'wenekili." 14 Nanghwe u Yesu ushosha ubawila giki, "U nene nuulu nikaanila ng'wenekili, u bukaaniji bone buli bo nghana, nguno namanile uko nafumile nu kuko najile; al'a bing'we mutamanile uko nafumile nu kuko najile. 15 A bing'we mukalamulaga banhu bo kutumamila masala ging'we duhu, aliyo u nene natalamulaga munhu nuulu umo. 16 Hama nuulu nulamula nahene, nakatungilijaga nguno nati iyene, aliyo u Baba uyo anitumile ali hamo nu nene. 17 Nu mu shilagilo shing'we handikilwe giki, u bukaaniji bo banhu babili buli bo nghana. 18 U nene i chene nalikaanila ng'wenekili, aliyo nu Baba uyo anitumile, nanghwe akunikaanilaga." 19 Huna bumuja giki, "Ni ali hali u so?" Nanghwe u Yesu ushosha, "A bing'we iki mutanimanile u nene, nu Baba mutudula u kumana; aliyo ulu ni munimanile u nene, ni mumanile nu Baba." 20 I mihayo yeniyi aho aliyihaya, wali mu hekalu walangaga mu chumba sha kubikila sabo; aliyo atigelile nuulu umo wa kundima. Nguno i likanza lyakwe lyali litaali u kushika. 21 Huna ubawila hangi giki, "U nene nalinga; mukunikooba no, aliyo mukuchila mu shibi shing'we duhu: uko najile mutudula a bing'we u kwiza ko." 22 A Bayudaya bandya kuhaya giki, "Kolaga hamo alihaya kwibulaga shi, nibuli akwikalaga uhaya giki, 'Uko najile mutudula a bing'we u kwiza ko?' " 23 Nanghwe ubawila hangi giki, "A bing'we bene muli ba ha si, u nene nali wa kwigulya, muli ba mu si, u nene nati wa mu si. 24 H'i nguno yene nalimuwila giki mukuchila mu shibi shing'we; nguno nghana mukuchila mo u mu shibi shing'we ulu mutazunije giki u nene hu Nali Ng'wene." 25 A henaho bunkomela kumuja giki, "I gete u bebe, uli nani?" Nanghwe u Yesu ubawila, "U nene namalaga kumuwila kwingiila haho wandijo! 26 Niyo nali nayo mingi i ya kumuwila na kumulamula, aliyo iki uyo anitumile ali wa nghana, nu nene nakwihayaga u mu si iyo nakwiyigwaga kufuma kuli we." 27 Batitegelegije i giki wabawilaga ya ng'wa Ise. 28 Huna luulu u Yesu ubawila giki, "Ulu mulansunge higulya u Ng'wana wa Munhu, hu mukumana giki Nali Ng'wene, ni giki natiitaga mhayo gose-gose nene ng'wenekili duhu. Aliyo nakuhayaga git'umo Baba akunilangilaga. 29 Nguno uyo anitumile ali hamo nane; atanilekile iyene, iki pye a makanza nakiitaga iyo yinyegije wei." 30 Aho wiyomba i mihayo yeniyi bingi bakanzunya. 31 Huna u Yesu ubawila a Bayudaya abo bakanzunya giki, "U mhayo gwane ulu gwikala u mu bing'we, mukubiza bahemba bane. 32 Hama mukwimana i nghana, niyo i nghana yeniyo ikung'winja u mu busese." 33 Bunshokeja giki, "A bise tuli ba luganda lo ng'wa Abulahamu, tutaali kubiza basese ba ng'wa munhu nuulu umo na hado yaya. Ni ginehe ulihaya giki tukwinjiwa mu busese?" 34 U Yesu ubashokeja alihaya, "Nalimuwila gwa nghana giki, buli munhu uyo akiitaga shibi, u ng'wenuyo nsese wa shibi. 35 Hama u nsese ati ng'wikaji wa ha kaya, u ng'wana hu ng'wikaji wa ha kaya wa shiku jose. 36 Huna luulu u Ng'wana ulu ung'winha wiyabi, mukubiza mu wiyabi nghana. 37 Namanile giki muli ba luganda lo ng'wa Abulahamu; aliyo mulikooba kunibulaga, nguno u mhayo gwane gutimo u mu bing'we. 38 U nene nakuhayaga iyo nakwibonaga kufuma kuli Baba, na a bing'we mukwitaga iyo mukigwaga kufuma kuli sing'we." 39 Bunshokeja balihaya giki, "A bise u siswe Abulahamu." Nanghwe u Yesu ubawila, "Ulu ni muli baana ba ng'wa Abulahamu, ni mukwitaga i milimo ya ng'wa Abulahamu. 40 I gisi i haha mulihaya kunibulaga, aliyo u nene nalimuwila ya ng'wa nghana duhu, iyo nayigwile kufuma kuli Mulungu; u Abulahamu atiitile i giko na hado yaya. 41 A bing'we mukwitaga duhu i milimo ya ng'wa sing'we." Bung'wila, "A bise tuti ba nda ya bu; tuli na Siswe umo, ng'wene Mulungu." 42 U Yesu ubawila, "U Mulungu ulu ni Sing'we ni munitogilwe nu nene, nguno nizile kufuma kuli Mulungu, natizile nene ng'wenekili duhu, anitumile wei. 43 I gisi nibuli mutuyitegelejaga iyo nakwisomboolaga? Angu ili kulwa nguno mutadugije u kugwigwa u mhayo gwane. 44 A bing'we muli ba ng'wa sing'we Shetani, h'i chene mutogilwe u kwita git'umo kuli u kwikumva kwa ng'wa sing'we. U wei ali mulagi kufuma kale na kale, na hangi atimiilaga a ha nghana, nguno u muli wei itimo i nghana. Ulu uhaya bulomolomo numho alihaya iyo ili muli we, nguno nomolomo, na ise wa bulomolomo. 45 Aliyo u nene, munikolilwe nguno nakumuwilaga ya nghana. 46 I gisi nani u mu bing'we uyo alinikaanila giki nali na shibi? Hama ulu namuwila i ya nghana, nibuli mutunizunilijaga? 47 Uyo ali wa ng'wa Mulungu akiyigwaga i mihayo ya ng'wa Mulungu, a bing'we mutudula u kwiyigwa nguno muti ba ng'wa Mulungu." 48 A Bayudaya bushosha bung'wila, "I gisi tututungilijaga ulu twahaya giki uli Nsamalia na hangi uli n'ihugi?" 49 Nanghwe u Yesu ushosha giki, "U nene nati n'ihugi, nankugije duhu u Baba, kwike a bing'we hu mutanikugije u nene. 50 U nene natikoobelaga ikujo lyane ng'wenekili; aliho uyo akulikoobaga, niyo hu ng'wene u namuji. 51 Nalimuwila gwa nghana giki, ulu munhu ugudima u mhayo gwane atulibona i licha kushisha welelo bose." 52 A henaho a Bayudaya bung'wila, "I haha luulu twamana gete giki uli n'ihugi. U Abulahamu waacha, pye na a bahangi; u bebe nangho walinhyaga kuhaya giki, 'Ulu munhu ugudima u mhayo gwane atulibona i licha kushisha welelo bose!' 53 U bebe uli ntaale kutinda u nkulugenji wise u Abulahamu iki waacha, na a bahangi pye a bose abo baacha? I gete, u bebe uligimba giki uli nani?" 54 U Yesu ushosha, "Ulu nikumilija nene ng'wenekili nakubiza nati n'ikujo; u Baba uyo mulinghaya giki Mulungu wing'we, u ng'wene anikugije. 55 A bing'we mutaamanile, u nene ng'wene naamanile. Ulu nuhaya giki nataamanile nakubiza nalilomaloma git'umo muli a bing'we; u nene naamanile, nu mhayo gokwe nagumanile. 56 U nkulugenji wing'we u Abulahamu wali na nghumbu ja kulibona i likanza lyane, aho walibona uyega." 57 A Bayudaya bung'wila, "Mm! U bebe utaali nuulu kushisha myaka makumi atano, wamonelile hali u Abulahamu?" 58 U Yesu ubashokeja uhaya, "Nalimuwila gwa nghana giki, u Abulahamu aho ataali u kubiza ho, u Nene naliho!" 59 Busola mawe hangi giki bamponde, aliyo u Yesu ubituluganya wibisa; huna ufuma u mu hekalu uja.

Yohana 9

1 Aho ajile, umona munhu nebe wali mboku kufuma kubyalwa kwakwe. 2 A bahemba bakwe bumuja giki, "Labi, nani uyo akiita shibi nose u munhu ng'wenuyu ubyalwa mboku, wei ng'wenekili, nuulu babyaji bakwe?" 3 U Yesu ushosha uhaya, "Nduhu uyo akiita shibi; ati wei nuulu bati babyaji bakwe. Aliyo kulwa giki, u muli we yoolechiwe milimo ya ng'wa Mulungu. 4 Shitwigeleelilwe kwitumama i milimo yakwe uyo anitumile aho itaali liimi; bukwingila bujiku aho munhu ose-ose atudula kutumama. 5 U nene aho nataali mu si, nali Isana lya mu si." 6 Aho wihaya i mihayo yeniyo uswa mate ha si, ubeeja malongo; a malongo genayo umandikija u munhu ng'wenuyo ku miso. 7 Hanuma ung'wila giki, "Jaga ukilugute kwilambo lya Siloamu;" (makulu gaho: Watumagwa). Nghana uja uukiluguta, ushoka alibona. 8 A bazenganwa na a babo bamonaga kwingiila kale giki wali ng'wilombeleja bandya kuhaya, "Bing'we, u munhu ng'wenuyu ati ng'wene uyo olikalaga igashije akwilombelejaga?" 9 Bangi buyuhaya, "Hu ng'wene," bamo, "Yaya ati ng'wene, ikolile nanghwe duhu." Huna u wei ng'wenekili uhaya giki, "Nali ng'wene!" 10 Bumuja, "Galoleechaga ginehe a miso gako?" 11 Nanghwe ubawila, "U munhu uyo akitanagwa Yesu wali wabeeja malongo ugabandikija a ha miso gane, huna uniwila giki, 'Jaga ku Siloamu ukilugute;' nuja nukiluguta, nandya kubona!" 12 Nabo bumuja, "Ali hali u munhu ng'wenuyo?" Nanghwe uhaya, "Natamanile!" 13 Uyo wali mboku ng'wenuyo nose buntwala ku Bafalisayo, 14 nguno u Yesu aho akabeeja malongo ugafumbula a miso gakwe, lwali lushiku lo sabato. 15 Huna a Bafalisayo bumuja nabo hangi, umo ikajila nose wandya kubona. Nanghwe ubawila giki, "Wali wabandikija malongo a ha miso gane nukiluguta nandya kubona." 16 Bamo ba Bafalisayo buyuhaya giki, "U munhu ng'wenuyu atafumile kuli Mulungu, h'i chene atushidililaga i shilagilo sha sabato." Aliyo bangi buyuhaya, "U munhu wa shibi adugije kubeeja shimanikijo shili giki?" Bubiza ho wikila-kiji a ha gati yabo. 17 Huna bumuja hangi uyo wali mboku; giki, "I gisi, u bebe uling'wiganikila ginehe u munhu ng'wenuyo iki wafumbulaga miso gako?" Nanghwe uhaya, "Nghangi u ng'wenuyo!" 18 A Bayudaya batazunije i giki wali mboku i kwandya hanuma wandya kubona, kushisha bubitana a babyaji bakwe uyo akinhwa kubona ng'wenuyo. 19 Bubabuja balihaya giki; "Angu, u ng'wenuyu na ng'wene u ng'witunja wing'we uyo mukuhayaga giki wabyalwa mboku? Al'i haha yajaga ginehe nose alibona?" 20 Nabo a babyaji bakwe bushosha buhaya, "A bise tumanile giki u ng'wenuyu ng'witunja wise, ni giki wali mboku kufuma kubyalwa kwakwe. 21 Aliyo umo yajilaga nose i haha alibona, tutamanile. Nu yuyo wagafumbulaga a miso gakwe tutaamanile; mujagi akuhaya wei ng'wenekili iki ntaale." 22 A babyaji bakwe baali babogoha a Bayudaya, nguno a Bayudaya baali balya gwinda, bizunilija giki munhu ose-ose ulu ulinda uhabula kuhaya giki u Yesu hu ng'wene u Kilisto, akukindikwa; afunyiwe u ng'wisinagogi. 23 H'i nguno yene a babyaji bakwe bakahaya giki, "Mujagi wei ng'wenekili iki ntaale!" 24 Huna bung'witana hangi lukangala lo kabili u munhu uyo wali mboku ng'wenuyo. Bung'wila giki, "Bebe ng'ogohage Mulungu, a bise tumanile giki u munhu ng'wenuyu ali na shibi!" 25 Nanghwe ubashokeja alihaya, "U nene natamanile i giki ali na shibi, namanile mhayo gumo duhu, giki naali mboku; aliyo i haha nalibona!" 26 Huna bunkomela kumuja giki, "Wali wakwitila mhayo ki i gete? Wagafumbulaga ginehe a miso gako?" 27 Ubashokeja giki, "Angu namala kumuwila haha duhu ng'ulema u kunidegeleka, nibuli mulitogwa kwigwa hangi? I gete hamo ning'we mulikooba kubiza bahemba bakwe shi?" 28 Bunfikilija balihaya giki, "U bebe angu hu uli nghemba wakwe u munhu ng'wenuyo; a bise tuli bahemba ba ng'wa Musa. 29 Tumanile giki u Mulungu walungalungaga nu Musa; lelo u munhu ng'wenuyo, u ng'wene tutamanile nu kuko afumile niyo!" 30 U munhu uyo wali mboku kwandya ubashokeja alihaya, "Yee! Aliyo buli, u gwenuyu mhayo gwa kukumya no, giki mutamanile uko afumile, aliyo wafumbulaga miso gane u nene! 31 Tumanile giki u Mulungu atabigwaga a banhu ba shibi, aliyo u munhu ulu ung'ogoha Mulungu na ubiza nshikilija wa mihayo iyo ayitogilwe, u ng'wenuyo akung'wigwa. 32 Kufuma kwandya na kwandya, gutaali kwigwiwa gwa giki munhu wafumbula miso ga mboku kwingiila kubyalwa kwakwe. 33 U munhu ng'wenuyu ulu ni wali atafumile kuli Mulungu, ni atadugije kwita mhayo gose-gose!" 34 Bahayushosha bung'wila giki, "U bebe angu niyo wabyalilwa mu shibi, nangho udugije kutulanga mhayo ki a bise?" Bumpeeja, bunkindika na kunkindika! 35 U Yesu akigwa giki bampeegije u munhu ng'wenuyo. Aho wamona ung'wila giki, "Bebe, wanzunije u Ng'wana wa Munhu?" 36 Nanghwe ushosha uhaya, "Ni nani shi baba nanzunye?" 37 Nanghwe u Yesu ung'wila, "Wamonaga, nguno uyo aliyomba nangho hu ng'wene!" 38 Nanghwe uhaya, "Nazunyaga Seeba!" Winama unamya. 39 Huna u Yesu uhaya giki, "U nene nizile kubalekanya a ba mu si; a babboku bayubona, abo bakubonaga babbokule!" 40 Bamo ba Bafalisayo abo baali nanghwe aho biyigwa i yeniyo bung'wila, "Bebe, hu kuhaya giki na a bise tuli babboku?" 41 Nanghwe u Yesu ubawila, "Ulu ni muli babboku ni muti na shibi; aliyo i haha iki mukwihayaga giki, 'Tukubonaga,' mukwikala na shibi shing'we!"

Yohana 10

1 "Nalimuwila gwa nghana giki, u munhu wa kubitila kungi ulu alingila mu numba ya ngholo, uleka kubitila ha nyango, u ng'wenuyo ng'wibi; hangi nyoli. 2 Aliyo u ndiimi wajo i ngholo akabitilaga ha nyango. 3 U ng'wenuyo akalugulilagwa nu nanghani o ha nyango, ni ngholo jikaliigwaga i lilaka lyakwe, niyo akajitanaga buli yene na lina lyayo, wajichilula. 4 Ulu ujichilula akatongelaga, najo jayunondeela, nguno jilimanile i lilaka lyakwe. 5 U ngeni jitunondeela, jikumpeela nguno jitagamanile a malaka ga bageni." 6 U Yesu aho wabinha u lusumo lwenulo, bakakija u kwiyitegeleja iyo wabawilaga. 7 Huna luulu u Yesu uhaya hangi, "Nalimuwila gwa nghana giki, u nene nali Nyango gwa ngholo. 8 Abo baanitanga u kwiza, pye a bose biibi na banyoli; aliyo i ngholo jitabigwile. 9 U nene nali Nyango, buli ng'wene u wa kwingila kubitila muli nene akupila; akwingila na kufuma, hangi akupandika shiliwa. 10 U ng'wibi atizaga ulu iti kulwa kwiba na kubulaga, na kukenaagula. U nene nizile giki i ngholo jipandike bupanga, niyo bo kuseesekela na kuseesekela! 11 U nene nali Ndiimi wawiza; u ndiimi wawiza akeegaga bupanga bokwe kulwajo i ngholo. 12 Aliyo u ng'witumamija wa mheela, uyo jiti jakwe i ngholo, ulu ubona mhuge iliza akajilekaga wapeela. Yakuhayushika i mhuge yandya kujibulaga, yujitaja jubbalasana! 13 U wei iki ng'witumamija wa mheela duhu, atiko u kujidilila i ngholo. 14 U nene nali Ndiimi wawiza; najimanile i jane, ni joi i jane jinimanile u nene. 15 Umo animanilile u Baba, nu nene h'umo naamanilile u wei; na naliweega u bupanga bone kulwajo i ngholo. 16 Hangi nali najo na jingi, ijo jitimo u mu lubigili lwenulu; najo inigeleelilwe najenhe, libize idale limo, ha silili ya Ndiimi umo. Ni jene jikuyuliigwa i lilaka lyane. 17 U Baba anitogilwe kulwa nguno yeniyi, i ya kuweega u bupanga bone, giki nabusole hangi. 18 Atiho wa kunitaaja; nene ng'wenekili nalibufunya, nali na budula bo kubufunya, hama nali nabo nu budula bo kubusola hangi. U mhayo gwenuyu nagwanukula kufuma kuli Baba." 19 A henaho wigela wikila-kiji hangi u mu Bayudaya kulwa mihayo yeniyo. 20 Bingi buhaya giki, "Alikoyiwa isamva u ng'wenuyu; nuwe nsaji, waki mulikala ng'wandegelekaga?" 21 Bamo buyuhaya giki, "I yeniyi iti mihayo ya munhu w'isamva; u w'isamva adugije kufumbula miso ga babboku?" 22 Ikanza ilebe mu shiku ja mbeho ya mu shiyaga, u mu Yelusalemu shikabiza ho shigukulu sha banhu kwiyeeja. 23 Lwise lumo u Yesu aho akushimiza-shimizaga mu hekalu, ng'wibindo lya ng'wa Solomoni, 24 kuhayimanila Bayudaya bampindya; bandya kumuja giki, "Aliyo i gete ukwikala watuzwanjaga maganiko kushisha nanali? U bebe ulu uli Kilisto tuwilage hape!" 25 Nanghwe u Yesu ubashokeja giki, "U nene naamalile kumuwila ng'ulema u kuzunya. Niyo ni milimo iyo nakuyitaga mu lina lya ng'wa Baba ikunikaanilaga. 26 Aliyo a bing'we mutuzunyaga nguno muti bamo ba mu ngholo jane. 27 I ngholo jane jikaliigwaga i lilaka lyane, nu nene najimanile; niyo jikanilondeelaga, 28 nane najinha bupanga bo welelo na welelo. Huna luulu i joi jituyagala kushisha welelo bose; na hangi atiho nuulu umo uyo adugije kujipula u mu nkono gwane. 29 U Baba uyo waninha ali ntaale kutinda pye a bose, na luulu atiho nuulu umo wa kudula kujipula u mu nkono go ng'wa Baba. 30 U nene nu Baba tuli umo." 31 A Bayudaya busola mawe hangi giki bamponde. 32 Nanghwe u Yesu ubabuja giki, "Naamalile kung'oolekeja milimo misoga mingi i ya kufuma kuli Baba; guli ginehe u mu yeniyo uyo guling'wenheleja kuniponda mawe?" 33 Nabo a Bayudaya bunshokeja giki, "Tutukupondaga kulwa nguno ya nimo gwawiza, aliyo kulwa nguno ya kwigimba giki uli Mulungu; u bebe uyo uli munhu duhu!" 34 Nanghwe u Yesu ubashokeja alihaya, "I gisi u mu shilagilo shing'we itandikilwe giki, 'Nene nahayile, a bing'we muli bamulungu?' 35 Nose u Mulungu ulu alibahaya giki bamulungu abo mhayo gokwe gukabiziilaga, aliyo ni shandikwa hu shitiko kujimanguchiwa, 36 a bing'we uyo wejiwa na Baba utung'wa mu si, hu muling'wila giki, 'Uli n'ibengwe;' iki nalihaya nali Ng'wana wa ng'wa Mulungu? 37 Ulu natubeejaga milimo ya ng'wa Baba lekagi u kunizunilija. 38 Aliyo ulu nalibeeja, nuulu iki mutunisanyaga u nene, izunyagi i milimo mupandike kumana na kwitegeleja giki u Baba ali muli nene, nu nene nali muli Baba!" 39 A henaho hangi bugaagaana kuhaya kundima, aliyo u wei ubijimiija ubiza winga u mu makono gabo. 40 Uja hangi ku nkilo gwa Yolodani, uukikala kwenuko; uko Yohana akandija kubatiija. 41 Aho ali kwenuko bingi buyiza koi, niyo buyuhaya giki, "I chene u Yohana atabeegije shimanikijo shose-shose, aliyo i mihayo iyo wanghayaga u munhu ng'wenuyu, pyi ya nghana!" 42 Nu kwene bukwila a ba kunzunya.

Yohana 11

1 Munhu nebe akasaata, lina lyakwe Lazalo muna Betania, chalo sha ba Malia na ng'wanong'wawe Malita. 2 U Malia uyo nsizaye akasaata ng'wenuyo, hu ng'wene uyo akang'witiila maguta u Seeba, ni mhambala jakwe ujipyagula na nzwili jakwe. 3 Huna luulu a bashike ba shikulu na shizuna benabo buntumila nhung'wa balihaya giki, "Seeba, uyo untogilwe alisaata!" 4 Nanghwe u Yesu aho wigwa uhaya, "U busaatu wenubo buti bo kubulaga, u boi bo kwenha ikujo kuli Mulungu: u Ng'wana wa ng'wa Mulungu akujiwe mu nzila yeniyo." 5 U Yesu wali abatogilwe no a ba Malita nu ng'wanong'wawe, hamo nu Lazalo. 6 Aliyo nahene nuulu aho wigwa giki wali nsaatu akalenda shiku ibili uko wali kwenuko. 7 Ha numa yaho ubawila a bahemba bakwe giki, "Tujagi hangi i Buyudaya." 8 Nabo a bahemba bakwe bung'wila, "Labi, tuje ko hangi aliyo haaha-haaha duhu a Bayudaya balukoobaga kukubulaga?" 9 Nanghwe u Yesu ubashokeja giki, "I likanza lya liimi u mu lushiku, liti na sa ikumi n'ibili? U munhu ulu alishimiza makanza ga liimi atudula u kwipama, nguno i lisana lya mu si lilintiimila. 10 Aliyo ulu ushimiza bujiku, akwipama nguno ati nalyo i lisana." 11 Aho wamala kuhaya giko ubawila, "U nwani ng'wichiswi u Lazalo olaalile, aliyo nalija nakaamishe." 12 A bahemba bakwe bung'wila, "Seeba, ulu giki alaalile duhu, akumisha." 13 Aliyo u Yesu wahayaga mhayo gwa lufu lo ng'wa Lazalo; a bene biganika alihaya mhayo gwa kulaala tulo duhu. 14 Huna luulu, nose ubawila hape u Yesu; giki, "U Lazalo wazumalikile! 15 Kwike nali na buyegi kulwa nguno ying'we, iki naali natiko koi; mupandike kuzunya. Na luulu tujagi uko ali!" 16 Huna u Tomaso, uyo akitanagwa w'ibasa, ubawila a bahemba biye giki, "Tujagi ko nise tukache hamo nanghwe!" 17 Huna luulu u Yesu aho washika ko, unsanga wamalile shiku ine ali mu shigila. 18 I Betania yali hihi duhu ni Yelusalemu, lugendo lwa kilomita giti idatu giko. 19 Na Bayudaya bingi baali biza u kubalangamila a ba Malita nu Malia, kulwa kuchilwa na nsiza wabo. 20 Huna u Malita aho wigwa giki u Yesu aliza, uja kunsung'wanha; u Malia usaaga mu kaya igashije. 21 U Malita ung'wila u Yesu giki, "Seeba, ulu ni waliho ni atachile u nsiza wane. 22 Aliyo ni haha namanile giki, yose-yose iyo unomba u Mulungu akukwinha duhu!" 23 U Yesu ung'wila, "U nsizayo akujuuka." 24 U Malita uhaya giki, "Namanile akujuuka mu bujuuko bo ku bukalikijo w'ikanza!" 25 U Yesu ung'wila, "U Nene hu nali Bujuuko na Bupanga, uyo unizunya nuulu ucha akubiza mpanga. 26 Na buli munhu mpanga uyo anisanije nene atucha welelo na welelo. Uliguzunya u gwenuyu?" 27 U nshike ung'wila, "Alichene Seeba, nazunije giki u bebe hu uli ng'wene u Ng'wana wa ng'wa Mulungu; u Kilisto uyo shiigelile ize mu si!" 28 Aho wamala kuhaya giko uja uukang'witana ha mhujo u Malia, u ng'wanong'wawe: ung'wila, "Uuyu kuunu u Nangi, niyo alikwitana!" 29 Nanghwe aho wigwa duhu i giko ubuuka wangu-wangu, uja u kuli Yesu. 30 I likanza lyenilo u Yesu osangwa ataali uko Malita akansangila, wali ataali u kushikiila u mu chalo. 31 A Bayudaya abo baali nanghwe mu kaya u Malia bakunungujaga, aho bamona wabuuka wangu-wangu ufuma hanze, nabo bunkuubija; nguno bakiganika giki hamo wajaga ku shigila akalile. 32 Huna u Malia wahayushika aho wali u Yesu, aho wamona ungwila mu magulu, kunu aling'wila giki, "Seeba, ulu ni waliho aha ni atachile u nsiza wane!" 33 U Yesu aho wamona alilila na a Bayudaya abo baali nanghwe nabo balilila, akasaatwa hataale no, ukoya u mu moyo. 34 Huna ubuja, "Ng'wamikile hali?" Bung'wila, "Nzugu ulole Seeba!" 35 U Yesu ulila shisoji! 36 A Bayudaya buhaya giki, "Mulibona umo wali antogelilwe!" 37 Bangi buhaya, "Uyu angu hu ng'wene uyo wali wafumbulile miso ga mboku, ni atananghanile nu ng'wenuyo atizucha?" 38 U Yesu aho alija u ku shigila ukoya hangi u mu moyo. I shigila shali git'ihalo; a ha nyango lyupilingitijiwa hoi iwe itaale lyulugala. 39 Huna u Yesu ubawila, "Lyinjagi i liwe!" U Malita u ilumbuye wa nfu uhaya, "Seeba, i haha alinungha, nguno u lwenulu lushiku lwa kane agumilwe!" 40 Nanghwe u Yesu ung'wila, "Natakuwilile giki ulu uzunya ukulibona i likujo lya ng'wa Mulungu?" 41 Huna luulu bulyinja ho i liwe. U Yesu ubuucha miso ulangamila kwigulya; huna uhaya, "Baba, nalikulumba iki ukaniigwaga. 42 Na namanile giki ukaniigwaga buli gwa, aliyo u mhayo gwenuyu naliguhaya kulwa nguno y'ibita ilo lyimiilaga aha; bazunye giki, u Bebe hu ng'wene uyo unitumile." 43 Aho wamala u kuhaya i yeniyo, uhamuka n'ilaka itaale giki, "Lazalo, fumaga hanze!" 44 Uyo wali achile ufuma akonzeelile myenda ya kujikilwa, na a magulu gakwe na a makono gatungilwe; nu ku bushu akundikijiwe shitambaala. U Yesu ubawila giki, "Ntaligulilagi muneke aje." 45 Bayudaya bingi abo baali biza kubalunguja ba Malia, aho bibona iyo akiyita u Yesu, bunzunya. 46 Aliyo bamo babo buja ku Bafalisayo buukabawila iyo akibeeja. 47 A bagabiji bataale na a Bafalisayo bubilinga ibanza, bandya kwiwila giki, "I gete twite mhayo ki? Iki u munhu ng'wenuyu alija ongeja duhu u kukwija i shimanikijo! 48 Ulu tung'wiloleela giko duhu pye a banhu bakunsanya, nose a Balumi bakwiza balikenaagule i lipandi lise, ni lihanga lise!" 49 U ng'waka gwenuyo u ntaale wa bagabiji wali Kayafa; nanghwe wali hamo nabo u ng'wibanza lyenilo. Na luulu ubawila giki, "Angu a bing'we mutumanaga, 50 niyo mutitegelejaga gete, giki shiigelile munhu umo abachilile a banhu; litizuyagala i lihanga i lyose!" 51 U mhayo gwenuyo atihayilile wei ng'wenekili duhu, aliyo iki u ng'waka gwenuyo wali ngabiji ntaale. Na luulu akahanga, giki u Yesu akulichilila i lihanga lya Bayudaya. 52 Na hangi iti ihanga lyenilo duhu, aliyo abakuminge pye a baana ba ng'wa Mulungu, abinje u mu kusalanghana kwabo, abingije mu bumo. 53 Huna u lushiku lwenulo u mu gwinda yabo bugushesha u gwa kumulaga u Yesu. 54 Kwingiila henaho u Yesu nanghwe oya u kuyeela bo hape-hape u mu Bayudaya; winga u mu si yabo uja nabo a bahemba bakwe ku nzengo gwitanagwa Efulaimu, uyikala kwenuko; hihi na matogolo gati na banhu. 55 Yahayegeela kushika pasaka ya Bayudaya, banhu bingi kufuma hose-hose u mu machalo bulinha ngulya bajile Yelusalemu, kuja kwiyeeja. 56 Aho bali u mu hekalu buyimiila-imiila bakwilalangijaga balinkooba u Yesu, kunu bakwibujaga giki, "Mulibona ginehe, angu mmho atuleka u kwiza u ku shigukulu?" 57 A bagabiji bataale na a Bafalisayo baali babalagila a banhu giki ose-ose uyo alamone uko ali, abawile baje bakandime.

Yohana 12

1 Huna aho jasaaga shiku itandatu ishike i pasaka, u Yesu uja Betania uko wali u Lazalo, uyo Yesu wali wanjuucha kufuma mu bafu. 2 Ubeegejiwa shiliwa, u Malita ubiza ntoneeji wabo; nu Lazalo wali umo wa babo bakigasha kulya nu Yesu. 3 Kuhayimanila u Malia wasola maguta ga mpango ntaale, ga budito bo kushika giti nusu kilo. Ung'witiila u Yesu ku mhambala jakwe, wandya kujipyagula na nzwili jakwe; pyi i numba yokala ng'waso gwa maguta genayo. 4 Umo wa bahemba bakwe, Yuda Isikaliote; uyo wali n'iganiko lya kunodeela u Yesu, uhaya giki, 5 "Nibuli a maguta genaya gatajinjiwe jigela denali magana adatu binhwa bahabi?" 6 Akahaya giko iti kulwa kubiganika bahabi, aliyo iki wali ng'wibi; wali wamaniila kwinja isho shatuulagwa u mu nfuko, nguno hu wei wali nanghani wago. 7 Nanghwe u Yesu uhaya giki, "Nekage iki wali agabikile kulwa lushiku lo kujikwa kwane. 8 Nguno a bahabi a bene muli nabo pyi i shiku, aliyo u nene natubiza ning'we gwa-gwa-gwa." 9 A Bayudaya aho badeeba giki u Yesu wali henaho, biza hoi ibita itaale; kwike iti kulwa nguno ya ng'wa Yesu duhu; aliyo kwiza kumona nu Lazalo, uyo wali wajuuchiwa na Yesu kufuma mu bafu. 10 Huna luulu kulwa mhayo gwenuyo, a bagabiji bataale bulya gwinda ya kumulaga nu Lazalo, 11 nguno Bayudaya bingi abo bakaja koi, bakanzunya Yesu kulwakwe. 12 U ku ntondo yaho ibita itaale lya banhu abo baali biza ku shigukulu, bakigwa giki u Yesu aliza Yelusalemu. 13 Bubuucha matambi ga miti ya nhende, buja kunsung'wanha kunu balihamuka buhaya giki, "Hosana; akumilijiwe uyo aliza mu lina lya ng'wa Seeba, hu ng'wene u Ntemi wa Isilaeli." 14 U Yesu upandika muuga ya nzobe, udamhila wigasha git'umo gwandikilwe giki, 15 "Bebe Sayuni utogohage, Managa giki, u Ntemi wako aliza, adamhilile ng'wana wa nzobe." 16 A bahemba bakwe u Yesu batayitegelegije wangu i mihayo yeniyi; aliyo aho wagunguhiwa, bakizukwa giki yali yandikilwe kulwa nguno yakwe, h'i chene akiitilwa pyi i yose yeniyo. 17 I libita lya banhu abo baali nanghwe aho aling'witana Lazalo unjuucha kufuma mu bafu, bakaja balinkumucha. 18 H'i nguno yene ibita itaale likansung'wanha, iki baali bigwa giki wali wabeeja shimanikijo shili giko. 19 A henaho a Bafalisayo buyiwila balihaya, "Angu mulibona giki gutiho uyo tuliita; lolagi iki pyi i si ilinondeela wei duhu!" 20 Baaliho Bayunani balebe, nabo baali baja kulamya u ng'wikanza lya shigukulu. 21 Huna luulu a banhu benabo bung'wegeela Filipo, u muna Betisaida ya Galilaya: bunomba balihaya giki, "Baba, tulitogwa kumona u Yesu!" 22 Nanghwe u Filipo uja uukang'wila Andelea; huna bubili wabo giko, u Andelea nu Filipo, buukang'wila u Yesu. 23 U Yesu ubashokeja alibawila giki, "Lyashikaga i likanza, u Ng'wana wa Munhu agunguhiwe. 24 Nalimuwila gwa nghana giki i mbiyu ya busiga ulu itagwile ha si ikacha, ikwikala iyene duhu giko; aliyo ulu yucha ikutwaja matwajo mingi. 25 U wa kutogwa bupanga bokwe akubujimiija; aliyo u wa kubukolwa u bupanga bokwe aho ataali mu si, akubulanghana kushisha welelo na welelo. 26 U wa kunitumamila ni anilondeelage, niyo aho nali u nene, nu ntumami wane shing'wigelile abize henaho; u wa kunitumamila akukujiwa nu Baba!" 27 "I haha nali na makoye mataale no u mu ngholo yane, himba nahaye ki? Giki nipijage Baba ninge u ng'wikanza lyenili? Aliyo ningilaga u ng'wikanza lyenili kulwa nguno ya mhayo gwenuyu. 28 Baba, likujage i Lina lyako!" A henaho liza ilaka kufuma ng'wigulu lilihaya giki, "Na nghana nalikugije, na nakongeja u kulikuja!" 29 Bamo u ng'wibita ilo lyali lyimiila henaho aho bigwa buhaya, "Yahilima mbula;" bangi, "Wayombiwa na malaika!" 30 U Yesu ushosha uhaya giki, "I lilaka lyenili litilongile kulwa nguno yane, aliyo kulwa nguno ying'we. 31 I haha kwashikiila u kulamulwa kwa si; niyo i haha aliponyiwa hanze u nsugi wa si . 32 Huna u nene ulu nalabuuchiwe a ha si nanunjiwe higulya, nakubaduta pye a banhu kuli nene." 33 U gwenuyu akaguhaya kulwa koolecha mbika ya kachile ako wali hihi kucha. 34 Nalyo i libita lya banhu lyunshokeja lilihaya, "A bise tumanile kufuma mu shilagilo giki, u Kilisto ali wa kushinga ho welelo bose. Hama nibuli u bebe ulihaya giki, 'U Ng'wana wa Munhu shiigelile anunjiwe higulya?' U Ng'wana wa Munhu ng'wenuyu ni nani?" 35 U Yesu ubawila giki, "I lisana mutaali nalyo ikanza iguhi; ali luulu, igulambijagi u kushimiza aho mutaali nalyo i lisana, butizung'wilila mukabiza mu giiti; nguno uyo akushimizaga mu giiti atamanile uko ajile. 36 Lisanyagi i lisana aho mutaali nalyo, mubize baana b'isana." U Yesu aho wamala u kuhaya i yeniyo ubingila uja uukibisa. 37 U Yesu wali wabeeja shimanikijo shingi no u mubo, aliyo nahene baali batanzunyaga. 38 Gubiza gwashikiila u mhayo uyo guhayiwe na nghangi Isaya; giki, "Seeba, nani uyo ayizunije i mihayo yise? Nu nkono gwa ng'wa Seeba nani uyo akundulililwe?" 39 Hu chene batazunije, nguno u Isaya alihaya na hangi giki, 40 "Wababbokugije a miso gabo, ni ngholo jabo ujitindihaja, giki batizubona na miso, hangi batizitegeleja u mu ngholo bakagaluka nabapije." 41 U Isaya akihaya i yeniyi nguno wali waliloleela i likujo lya ng'wa Kilisto; huna luulu wanghayaga wei. 42 Aliyo ahene na a basugi bakakwila abo bakanzunya, kwike baali batakaanilaga hape, kulwa kubogoha Bafalisayo, giki batizufunyiwa ng'wisinagogi. 43 Nguno baali batogilwe ikujo lya banhu kutinda ikujo lya ng'wa Mulungu. 44 Aliyo u Yesu akahamuka uhaya giki, "U wa kunizunya atanizunije nene, aliyo uyo anitumile. 45 Nu wa kunibona nene wamonaga uyo anitumile. 46 U nene nali Isana, nizile u mu si giki u wa kunizunya atizongeja kwikala mu giiti. 47 Uyo uyigwa i mihayo yane aliyo uleka u kwidima, u nene natunamula nguno natizile kulamula ba mu si, aliyo kubapija a ba mu si. 48 Uyo unilema ni mihayo yane ulema u kwiyanukula, ali nanghwe u namuji wakwe. U mhayo uyo nakuguhayaga hu gwene gukunamula a ha lushiku lo bukalikijo. 49 Nguno u nene natihayilaga yane ya ng'wenekili, aliyo u Baba uyo anitumile, hu ng'wene akunilagilaga i ya kulungalunga ni ya kuhaya. 50 Namanile giki i shilagilo shakwe shili bupanga bo welelo na welelo; huna luulu iyo akuniwilaga u Baba, nu nene h'iyo nakwihayaga."

Yohana 13

1 Ali luulu, kufuma aho shitaali kushika i shigukulu sha pasaka, u Yesu wali amanile giki i likanza lyakwe lya kwinga u mu si kuja kuli Ise, lyali lyashika. A bakwe abo bali mu si wali abatogilwe no, niyo wali abatogilwe kushisha ku bukalikijo! 2 Huna luulu, aho balilya shiliwa sha mhindi, u Shetani osangwa omalaga kuntuulila u Yuda ng'wana Simoni Isikaliote, iganiko lya kunodeela u Yesu. 3 Aliyo u wei u Yesu wali amanile giki, pyi i shose shituulilwe na Ise mu makono gakwe, na giki u wei afumile kuli Mulungu, na hangi ajile kuli Mulungu. 4 Huna ubuuka a ha shiliwa; uzuula i nghanjo yakwe nuulu: shizwalo (i sha higulya)., wituula ha mhujo, usola taulo witunga. 5 Usola na minzi ng'wikalayi, huna wandya kubooja i mhambala jabo a bahemba bakwe, wajipyagula ni taulo iyo wali witunga. 6 Aho washika hali Simoni Petelo, u ng'wene ung'wila giki, "Seeba u bebe hu unooje mhambala u nene?" 7 U Yesu unshokeja aling'wila, "Uyo naligwita utugumana u bebe i haha: ukugumana ha numa." 8 U Petelo ung'wila giki, "Yaya u bebe utalanooja mhambala jane welelo bose!" U Yesu ung'wila, "Ulu natakoogije tutubiza na busangi, u bebe nu nene." 9 U Simoni Petelo ung'wila, "Seeba, ulu chene numho iti mhambala jane duhu, aliyo na a makono gane, pyi nu ntwe!" 10 U Yesu ung'wila giki, "Uyo wamalaga kooga ati na nguno ya kooga hangi, ulu iti mhambala jakwe duhu. U ng'wenuyo welaga pyi u mili. A bing'we muli beela, kwike muti a bose!" 11 Akahaya giki, "Muti beela a bose;" nguno wali aamanile uyo wali n'iganiko lya kunodeela. 12 Aho wamala u kubooja i mhambala jabo uzwala i shizwalo shakwe, wigasha hangi. Huna ubabuja, "Ng'wagwitegeleja uyo namala kung'witila gwenuyu? 13 A bing'we mukunitanaga Nangi na Seeba, mukutungilijaga, nguno nghana nali ng'wene. 14 Ali luulu, u nene uyo nali Seeba na Nangi, umo nang'oogeja mhambala jing'we giki, na a bing'we shing'wigeleelilwe kubiziyooja mhambala bing'we ku bing'we giko. 15 Nguno nang'winha bulolelo, giki umo nang'witila, na a bing'we mubiziita giko. 16 Nalimuwila gwa nghana giki, u nsese ati ntaale kunkila u ise-bugonzo; nuulu u ntung'wa atankilile u ntumi wakwe. 17 Ulu ng'wideeba i yeniyi huna ng'wiyita, mukubiza na mbango. 18 Aliyo natumuhayaga pye a bose, nguno nabamanile abo nabasolile; kwike u mu giko shilishikilijiwa i shandikwa: i giki, 'Uyo alilya shiliwa shane waniigalukaga!' 19 Nalimuwila i haha kuko itaali kwilonga, ulu ililonge muzunye i giki u nene hu nali Ng'wene. 20 Zunyagi nalimuwila gwa nghana giki, u wa kung'wanukula uyo nantumile nene, wananukulaga nene, hama uyo unanukula nene, numho wang'wanukulaga uyo anitumile u nene." 21 U Yesu aho wamala kuhaya i mihayo yeniyo, wandya kukoya no-no-no u mu moyo; nose uhaya hape giki, "Nalimuwila gwa nghana, umo wing'we akunilodeela !" 22 A bahemba bibakila, bandya kwilola-lola boi ku boi, giki himba nani uyo wanghayaga. 23 Umo wabo, uyo Yesu wali antogilwe, wali wigasha wihela nanghwe haho bbihi. 24 Huna u Simoni Petelo unshinyela u nghemba ng'wenuyo, ung'wila amuje uyo wanghayaga. 25 Ungalukila u Yesu; umuja giki, "Seeba, ni nani shi?" 26 U Yesu uhaya, "Uyo nalakoje nhonge nang'winhe hu ng'wene." Wahayukoja nhonge ung'winha Yuda ng'witunja wa ng'wa Simoni Isikaliote! 27 U munhu ng'wenuyo aho wilya i nhonge yeniyo, wingiliilwa na Shetani; nanghwe u Yesu ung'wila, "Gwitage wangu uyo uligwita!" 28 Aliyo pye abo baali bigasha batagwitegelegije u mhayo uyo wang'wilaga. 29 Bangi buyiganika giki hamo iki u Yuda wikalaga nago u nfuko, u Yesu wang'wilaga giki, "Jaga ukagule i shikolo isho shitwigeleelilwe kutumamila ha shigukulu, nuulu kubinha bahabi." 30 Huna u Yuda aho wilya i nhonge yeniyo ufuma hanze haho na haho; niyo yali bujiku! 31 U ng'wenuyo aho wafuma, u Yesu wandya kubawila giki, "I haha u Ng'wana wa Munhu aligunguhiwa, huna u muli we akujiwe u Mulungu. 32 U Mulungu ulu winhwa ikujo u muli wei, nanghwe u Mulungu akunkuja u Ng'wana muli wei ng'wenekili, niyo akunkuja haho na haho. 33 Bing'we baana, nataali naliho hamo ning'we kakanza kado, mukunikooba. Aliyo git'umo naabawililile Bayudaya giki, 'Uko najile a bing'we mutudula u kwiza ko,' na a bing'we h'umo nalimuwilila i haha! 34 Nang'winha shilagilo shipya: Itogagwi, niyo ng'witogwe git'umo namutogelilwe u nene. 35 Ulu ng'witogwa buli ng'wene na biye, pye a banhu bakumudeeba giki muli bahemba bane." 36 Huna u Simoni Petelo umuja giki, "Seeba ujile hali?" Nanghwe u Yesu unshokeja, "Uko najile utudula u kunilondeela i haha, aliyo ukunilondeela ha numa!" 37 U Petelo ung'wila, "Nibuli Seeba natudula u kukulondeela i haha? U nene nuulu bupanga bone nakubufunya kulwa nguno yako!" 38 Nanghwe u Yesu unshokeja, "U bebe ukufunya bupanga wako kulwa nguno yane? Nalikuwila gwa nghana giki, i nghungulume itishokeela kuhila, aho u bebe utaali kunilema nghangala idatu!"

Yohana 14

1 "Yaya u kutawa-tawa u mu ngholo jing'we; iki munzunije u Mulungu nizunyagi nu nene. 2 U mu kaya ya ng'wa Baba bulimo wikalo wingi; ulu ni iti chene ni naamuwilile. Nalija kumulonja-longeja ipandi! 3 Huna luulu iki nalija kumulonja-longeja ipandi, nakwiza hangi namusole namutwale uko nali u nene, ibize giki aho nali u nene na a bing'we mubize henaho. 4 I nzila ng'wimanile, i ya kuja uko nalija." 5 Tomaso ung'wila, "Seeba a bise tutamanile uko ulija, tukwimana ginehe i nzila?" 6 Nanghwe u Yesu ung'wila giki, "U nene hu nali Nzila na Nghana na Bupanga; atiho wa kwiza kuli Baba ulu atabitile muli nene. 7 Ulu munimanile u nene hu kuhaya muumanile nu Baba; na nghana muumanile u ng'wene i haha, niyo ng'wamalile kumona!" 8 Filipo nanghwe ung'wila, "Seeba, toolekejage u Siswe, tukubiza twigeja." 9 U Yesu ung'wila, "Bebe Filipo, i likanza i lyose ili twikalile hamo lyenili, gashi u bebe utaali duhu u kunimana? Uyo unibona u nene numho wamonaga u Baba; nibuli ulihaya, 'Toolekejage u Siswe?' 10 Utuzunyaga i giki u nene nali muli Baba, nu Baba ali muli nene? I mihayo iyo nakumuwilaga natihayilaga nene ng'wenekili duhu, aliyo u Baba uyo ali muli nene hu ng'wene uyo akutumamaga nimo gokwe. 11 Zunyagi giki nali muli Baba, nu Baba ali muli nene; ulu iti chene nahene zunyagi kulwayo i milimo yenekili. 12 Nalimuwila gwa nghana giki uyo unizunya u nene, nanghwe akubeeja i milimo iyo nakubeejaga u nene; na hangi akubeeja na mitaale kutinda ho, nguno nalija kuli Baba. 13 Niyo shose-shose isho mukulomba mu lina lyane nakushita, giki u Baba akujiwe u muli Ng'wana. 14 Shose-shose isho ng'unilomba mu lina lyane nakushita." 15 "Ulu ng'unitogwa mukushidima i shilagilo shane. 16 Huna nane nakunomba u Baba ang'winhe Ngunaani ungi, uyo akwikala hamo ning'we welelo na welelo. 17 U ng'wene ali Moyo wa nghana; uyo itadugije kung'wanukula i si; nguno itudula u kumona, nuulu u kung'witegeleja. Aliyo a bing'we mung'witegelegije nguno akwikalaga hamo ning'we, na hangi akubiza mu bing'we. 18 Natumuleka ng'wikale bapina, nakwiza hangi u ku bing'we. 19 Lyasaagaga ikanza ido, a ba mu si booye u kunibona. Aliyo a bing'we mukunibona, niyo iki nali mpanga u nene, na a bing'we mukubiza bapanga. 20 U mu lushiku lwenulo hu mukumana giki u nene nali muli Baba, nu Baba ali muli nene: git'umo nali mu bing'we u nene. 21 Uyo ali nasho i shilagilo shane na ashidimile, anitogilwe u ng'wenuyo; hama uyo anitogilwe akubiza nganja u kuli Baba, nu nene nakuntogwa, hangi nakwiyoolecha u kuli we." 22 U Yuda (ati u ng'wana Isikaliote); ung'wila giki, "Seeba ni ginehe ulihaya kwiyoolecha ku bise duhu, yaya u ku ba mu si?" 23 U Yesu unshokeja ung'wila, "Ose-ose uyo anitogilwe, akugudima u mhayo gwane; hama u Baba akuntogwa, huna luulu tukwiza u kuli munhu ng'wenuyo twikale hamo nanghwe. 24 Uyo atanitogilwe atugudima u mhayo gwane; niyo u mhayo uyo mukugwigwaga guti gwane, guli go ng'wa Baba, uyo anitumile. 25 I yeniyi nalimuwila aho nataali hamo ning'we. 26 Aliyo u Ngunaani, u Moyo Ng'wela, uyo Baba akuntuma mu lina lyane, u ng'wenuyo hu ng'wene akumulanga na kung'wizukija pyi iyo nalimuwila. 27 Nalimulekela mhola; naling'winha mhola yane. Umo naling'winhila iti git'umo si ikinhilaga. Yaya u kutawa-tawa u mu ngholo jing'we, yaya nu kogoha! 28 Ng'wali ng'wigwa aho nalumuwilaga giki nalija; aliyo nakwiza hangi u ku bing'we. Ulu ni munitogilwe ni ng'wayega iki nalija kuli Baba, nguno u Baba ali ntaale kutinda u nene. 29 I haha nalimuwila nghana-nghana kuko gutaali u kushikiila; giki mulazunye ulu gushikiila. 30 Natikala nakuhoyaga ning'we mihayo mingi, nguno u nsugi wa mu si aliza, kwike nahene ati na go kwita u kuli nene. 31 Aliyo u nene nakiitaga git'umo anilagilile u Baba, a ba mu si bamane giki nantogilwe. Buukagi tuje twinge a henaha!"

Yohana 15

1 "U nene nali Nzabibu gwa nghana, u Nanghani nuulu: Nimi.'ng'wene Baba. 2 Buli itambi ilo lili muli nene ulu litatwajaga Na a bing'we ili giko ulu mutikala u muli nene. 5 U nene nali Nzabibu, a bing'we muli matambi. Uyo wikala muli nene nu nene muli wei, u ng'wenuyo akutwaja matwajo mingi. Nguno ulu nati nene a bing'we mutudula kwita mhayo gose-gose. 6 Ulu ose-ose uleka kwikala muli nene, akubiza giti itambi umo likaponejiagwa, lyuuma. A matambi ga giko gakakumingagwa gaponyiwa mu moto gapemva. 7 Ulu ng'wikala u muli nene ni mihayo yane yikala u mu bing'we, lombagi mhayo gose-gose uyo mutogilwe, mukwitilwa. 8 U Baba akwinhwa ikujo ulu muyutwaja matwajo mingi, nguno hu mukubiza bahemba bane. 9 Umo Baba anitogelilwe u nene, na a bing'we amutogilwe giko. Ikalagi mo u mu butogwa bone. 10 Ulu ng'ushidima i shilagilo shane mukwikala u mu butogwa bone, git'umo nu nene nakikalaga mu butogwa bo ng'wa Baba, iki nashidimile i shilagilo shakwe. 11 I yeniyi nalimuwila kulwa giki u buyegi bone bubize hamo ning'we; hama u buyegi wing'we bushikane. 12 I shilagilo shane shili giki, buli ng'wene itogwe na biye, git'umo namutogelilwe u nene a bing'we. 13 Atiho nuulu umo uyo ali na butogwa butaale kutinda wenubu, giki munhu kweega bupanga bokwe kulwa banwani biye. 14 Ulu ng'wita iyo nalimulagila mukubiza banwani bichane. 15 A bing'we natung'witanaga giki muli basese, nguno u nsese atamanile iyo akwitaga u ise-bugonzo; aliyo naling'witana giki muli banwani bichane, h'i nguno yene nalimumanikija pyi iyo nakwiyigwaga kufuma kuli Baba. 16 Mutanisolile bing'we u nene, u nene hu namusolile a bing'we, nung'winha nimo gwa kuja mukutwajaga matwajo. Hama a matwajo ging'we gabize ga kushinga ho, hangi muyunomba u Baba buli shikolo isho mutogilwe, wang'winha mu lina lyane. 17 Aliyo nalimulagila giki, buli ng'wene itogwe na biye." 18 "Ulu yumukolwa i si, managi giki, i soolo ya mhayo inikolilwe nene aho itaali kumukolwa a bing'we. 19 Ulu ni muli ba mu si, i si ni yamutogwa nguno ni muli baamo; aliyo i haha muti ba mu si, naamalile kumusolanhya kwinga mo u mu si, h'i nguno yene i si imukolilwe. 20 Gwizukagwi u mhayo uyo namalaga kumuwila; giki, 'U nsese ati ntaale kunkila u ise-bugonzo.' Umo bakuniluhijaga u nene, na a bing'we bakumuluhya giko, ulu ni bagudimile u mhayo gwane, nu gwing'we ni bagudima. 21 Kwike bakung'witila pyi i yeniyi kulwa nguno ya lina lyane iki bataamanile uyo anitumile. 22 Ulu ni natizile kubawila ni bati na shibi, aliyo i haha bati na nzila ya kwibuulila, u mu kwikala nasho i shibi shabo. 23 Uyo anikolilwe u nene, ankolilwe nu Baba. 24 Ulu ni natiitaga milimo iyo ataali kwita munhu ungi nuulu umo mubo, ni bati na shibi; aliyo i haha bakubonaga, huna bongeja u kunikolwa u nene, nu Baba. 25 Kwike ilibiza giko kulwa kushikilijiwa kwa mhayo uyo gwandikilwe mu shilagilo shabo giki, 'Banikolilwe dalali!' 26 Ulu alize u Ngunaani uyo nakumutumila kufuma kuli Baba, u Moyo wa nghana, uyo afumile kuli Baba, u ng'wenuyo akunikaanila. 27 Niyo na a bing'we mukukaanila, nguno muli hamo nu nene kufuma haho wandijo.

Yohana 16

1 "I yeniyi nalimuwila kulwa giki mutizipama mukinga u mu kuzunya. 2 Bakuyumupeeja u mu masinagogi; niyo likushika n'ikanza lya ng'wa munhu ose-ose kumubulaga, kunu akwiganikaga giki alintumamila Mulungu. 3 Pyi i yeniyi bakung'witila nguno bataamanile u Baba, nuulu u nene. 4 Nalimuwila i yeniyi, i likanza ulu lyushika mulizukwe, giki naamalile kumumanya." "I yeniyi natamuwilile kufuma haho wandijo nguno naalikalaga hamo ning'we. 5 Aliyo i haha nalija kuli we uyo anitumile, kwike atiho nuulu umo wing'we uyo alinibuja giki, 'Ujile hali?' 6 I haha iki namuwila i mihayo yeniyi, i ngholo jing'we jokala bupina. 7 Kwike nalimuwila gwa nghana giki, ikumubeelela a bing'we ulu nuja u nene; nguno ulu natajile numho u Ngunaani atiza u ku bing'we; aliyo ulu nuja nakuntuma ize u ku bing'we. 8 Huna luulu, ulu wiza akubakaanilija a ba mu si mu mihayo ya: shibi, butungilija na bulamulwa. 9 U mu mhayo gwa shibi, kulwa nguno batunizunyaga u nene. 10 U mu gwa butungilija, kulwa nguno nalija kuli Baba, na mutunibona hangi. 11 Hama u mu mhayo gwa bulamulwa, ili kulwa nguno u nsugi wa mu si alamulilwe. 12 Niyo i ya kumuwila nataali nayo mingi, kwike i haha mutudula u kwiyitegeleja. 13 Aliyo ulu alize u Moyo wa nghana, u ng'wenuyo h'uyo akumutongeela u mu ya nghana pyi i yose. Nguno atuhaya yakwe ya ng'wenekili, aliyo akuhaya git'umo akwigwilaga; hama akumumanikija iyo iliza. 14 U wei akuninha nene i likujo, nguno akuyuyisola i mihayo yane wamulanja a bing'we. 15 Pyi i yose i ya ng'wa Baba ili yane; h'i nguno yene nalihaya giki akuyuyisola i yane wamulanja." 16 "Mukoya u kunibona ng'wikanza ido, hanuma hangi ulu lyubita ikanza ido ng'unibona ." 17 A henaho bamo ba bahemba bakwe buhaya, "U mhayo gwenuyu aliguhaya, ni mhayo ki? I giki, 'Mukoya u kunibona ng'wikanza ido?' Ni giki, 'Hanuma hangi ulu lyubita ikanza ido ng'unibona ?' Hama ni giki, 'Iki nalija kuli Baba?' " 18 Huna luulu buhaya giki, "I likanza i lido ilo alikala ulihaya lyenili, ni mhayo ki? Tutugumanaga uyo aliguhaya!" 19 U Yesu udeeba giki baali na nghumbu ja kumuja; huna ubawila, "Ng'wandya kwibuja-buja iki nahaya giki, 'Mukoya u kunibona ng'wikanza ido, hama hangi ulu lyubita ikanza ido ng'unibona ?' 20 Nalimuwila gwa nghana giki, a bing'we mukulila na kupinihala, aliyo a ba mu si bakuyega. Kwike u bupina wing'we bukugaluka kubiza buyegi. 21 U nkima ulu ali ng'wikanza lya kubyala akasaatagwa no, nguno alilung'wa busungu; aliyo ulu umala kumyala u ng'wana, atugizukwa hangi a makoye nguno ya buyegi, iki wamyala munhu mu si. 22 Na a bing'we i haha muli na bupina; aliyo nakumubona hangi jiyege i ngholo jing'we. Hama atigela ose-ose wa kung'wingija u buyegi wing'we. 23 U mu lushiku lwenulo, mutunibuja mhayo gose-gose. Nalimuwila gwa nghana giki buli shene isho mukunomba u Baba mu lina lyane akung'winha. 24 Aliyo kushisha haha mutaali u kulomba shose-shose mu lina lyane; lombagi mukwanukula, u buyegi wing'we bushikane." 25 "I mihayo yeniyi nalimuwila mu sumo; aliyo likushika i likanza lya kumuwila hape-hape; natikala numuwila mu sumo i mihayo ya ng'wa Baba. 26 U mu lushiku lwenulo bing'we benekili mukulomba mu lina lyane, natumuwilaga giki nakumulombela nene u kuli Baba. 27 Nguno u Baba amutogilwe iki munitogilwe u nene, na hangi muzunije giki nafumile kuli Mulungu. 28 Nafumile kuli Baba niza u mu si; aliyo a ba mu si nalibaleka nashoke hangi kuli Baba." 29 Huna a bahemba bakwe bung'wila giki, "I haha luulu wayuyomba hape-hape, oya u kutumamila sumo. 30 Tulibona giki wimanile pyi i mihayo, uti na nguno ya kubujiwa na munhu ose-ose; u mhayo gwenuyo gwatwinha kuzunya gete giki ufumile kuli Mulungu." 31 Huna u Yesu ubashokeja giki, "I haha hu ng'wazunya? 32 Managi giki likushika ikanza lya kubbalasana, niyo i lyene lyashikaga: buli ng'wene aje lokwe munileke iyene, kwike ahene nati iyene, nguno u Baba ali hamo nane. 33 Nalimuwila i yeniyi giki mubize na mhola u muli nene; u mu si muli na buluhi, aliyo timbyagi ngholo, naamalile kwiheeba i si."

Yohana 17

1 U Yesu aho wamala kuhaya i yeniyo, ulangamila kwigulya. Ulola ng'wigulu wandya kuhaya giki, "Baba lyashika i likanza; nkujage u Ng'wana wako, nanghwe u Ng'wana wako akukuje u bebe. 2 Nguno wang'winhile busugi higulya ya banhu bose, giki pye abo wang'winhile abinhe bupanga bo welelo na welelo. 3 U bupanga bo welelo na welelo wene kukumana bebe uyo uli Mulungu wa nghana; Mulungu umo wike, hamo na Yesu Kilisto, uyo untumile bebe. 4 U nene naagushikiligije u nimo uyo uninhile kugubeeja, nukwenhela ikujo u mu si. 5 Ali luulu Baba, nigunguhyage hamo nangho i haha, nabize mo u ng'wikujo ilo naali nalyo hamo nangho kufuma na a haho si itaali kuseeng'wa. 6 A banhu abo ubasolile kufuma mu si uninha nene, naaboolekegije i lina lyako. A boi baali bako, aliyo waninhile nene, niyo i haha bagudimile u mhayo gwako. 7 Bamanile giki pyi i shikolo isho uninhile shili shako. 8 Nguno i mihayo yako iyo uninhile nene, naamalile kubinha buyanukula. Huna luulu, i haha bamanile gete giki, u nene nafumile kuli bebe. Na bazunije giki u bebe hu ng'wene uyo unitumile. 9 A benaba h'abo nalibalombela; natulombelaga banhu ba mu si, aliyo abo uninhile, nguno a benaba bali bako. 10 Pye a bane bali bako, na a bako bali bane. Na luulu nakukujiagwa u mubo. 11 U nene i haha natimo u mu si, naliza kuli bebe; aliyo a bene bataali balimo u mu si. Baba ng'wela, balanghanage mu lina lyako ilo uninhile, babize mu bumo, git'umo bise tuli umo. 12 Aho naali nataali hamo nabo, nalubalanghanaga na kubakingitiila mu lina lyako ilo uninhile. Atayagalile nuulu umo wabo, ulu ati u ng'wana wa kuyagala duhu; kulwa giki shishikilijiwe i shandikwa. 13 I haha naliza kuli bebe, i mihayo yeniyi naliyihaya mu si, giki babize nabo u buyegi bone u mubo; niyo bubize bushikanu. 14 U nene naamalile u kubinha u mhayo gwako, huna luulu a ba mu si baabakolilwe iki a bene bati ba mu si, git'umo nene nati wa mu si. 15 Natulombaga ubinje u mu si, aliyo ubalanghane u kuli Mi. 16 A boi bati ba mu si git'umo nene nati wa mu si. 17 Beejage mu nghana yako; u mhayo gwako hu yene i nghana. 18 Umo ukanitumila nene u mu si, nu nene h'umo nalibatumila a boi u mu si. 19 Naliyeeja nene ng'wenekili kulwa nguno yabo, giki nabo babize beejiagwa mu nghana." 20 "Natubalombelaga aba duhu, aliyo na a babo balanizunye kulwa mhayo gwabo aba. 21 Nabo pye babize bali mu bumo git'umo bebe Baba uli muli nene, nu nene umo nali muli bebe. Na a bene babize u mu bise; i si izunye giki nghana unitumile bebe. 22 Na hangi u nene naabinhile i likujo ilo uninhile u nene, giki babize bali mu bumo, git'umo bise tuli umo. 23 U nene mubo nu bebe muli nene; u bumo wabo bushikane mu giko, i si imane giki u bebe h'uyo unitumile, na hangi giki ubatogilwe nabo git'umo unitogelilwe u nene. 24 Baba, natogilwe abo wamalile kuninha babize hamo nane. Balibone i likujo ilo uninhile, nguno unitogilwe kwingiila kale, na a haho si itaali kuseeng'wa. 25 Baba ntungilija, a banhu ba mu si batakumanile, aliyo u nene nakumanile; na a benaba bamanile giki hu bebe uyo unitumile. 26 A benaba naabalangile i lina lyako, hangi nakongeja u kubalanga, u butogwa wako umo unitogelilwe na a bene babize nabo, nu nene nabize hamo nabo."

Yohana 18

1 U Yesu aho wamala kuhaya i yeniyo winga a henaho, ukila longa lo Kiduloni; gwaliko ngunda, uukingila ng'wenumo hamo na a bahemba bakwe. 2 U Yuda, u nodeeji wakwe, oli alimanile i lipandi lyenilo; nguno nghangala ningi u Yesu na a bahemba bakwe bamanhijaga mo. 3 Huna u Yuda usola ibita lya bashilikale na balanghani ba hekalu, kufuma ku bagabiji bataale na Bafalisayo. Biza babachaga chenge na tala, kunu babuukije na shilanga. 4 U Yesu oli ayimanile iyo yizaga kung'wilongela; huna ufumila ha welekele ubabuja, "Mulinkooba nani?" 5 Bunshokeja, "Yesu wa Nazaleti." Nanghwe ubawila, "Nene uuy'aha." Nu Yuda, u nodeeji wakwe, wali wimiila hamo nabo. 6 Aho wabawila giki, "Nene uuy'aha," bulelengeta bashoka-shokile shigongwanuma, buukagwa ha si! 7 Nanghwe ubabuja hangi, "Bing'we mulinkooba nani?" Buhaya, "Yesu wa Nazaleti." 8 U Yesu ubashokeja, "Angu namuwila giki nene uuy'aha! Na luulu ulu mulinikooba nene, balekagi aba baje." 9 Akahaya giko kulwa kushikilijiwa kwa mhayo uyo wali waguhaya; giki, "Abo wamalile kuninha natanjimiigije nuulu umo wabo." 10 U Simoni Petelo wali na lilushu, ulisopoola; wahayulihubenga lyubitila gutu go bulyo go ntumami o ngabiji ntaale, gutinika! I lina lyakwe u ntumami ng'wenuyo witanagwa Maluko. 11 U Yesu ung'wila u Petelo giki, "Bebe lushoshage mu shilalo u lushu; nibuli naleke u kushing'wa i shikombe isho waninhile u Baba?" 12 Huna i libita lya bashilikale nu ntaale wabo, hamo na a balanghani ba hekalu abo baali bafuma ku Bayudaya benabo, bundima u Yesu buntunga. 13 Buntwala ku ng'wa Anasi tame; nguno wali nkwiye o ng'wa Kayafa, uyo oli ntaale o bagabiji u ng'waka gwenuyo. 14 U Kayafa hu ng'wene uyo akabawila a Bayudaya giki, "Shiigelile munhu umo abachilile a banhu." 15 U Simoni Petelo nanghwe unkuubija u Yesu, hamo na nghemba ungi; u nghemba u ungi ng'wenuyo wali amanikile a ha ng'wa ntaale o bagabiji, na luulu u wei akingila nu Yesu u mu gwalugwa ya ha ng'wa ntaale o bagabiji. 16 U Petelo wimiila hanze, ha nyango. U nghemba u ungi, uyo oli amanikile a ha ng'wa ntaale o bagabiji, ufuma wiza ho uyomba nu nanghani wa ha nyango, ung'wingija nu Petelo. 17 Huna u ng'waniki uyo walanghanaga a ha nyango umuja u Petelo giki, "Gashinaga nangho uli umo wa bahemba bakwe u munhu ng'wenuyo?" Nanghwe uhaya, "Mm yaya u nene!" 18 A batumami na a bashilikale baali bapemba moto bimiila henaho koota nguno yali mbeho, nu Petelo uukimiila ho wandya nanghwe koota. 19 Huna u ntaale o bagabiji wandya kumugilija mihayo ya bahemba bakwe, ni ya kalangile kakwe. 20 U Yesu unshokeja giki, "U nene nalubalangaga bo hape-hape a ba mu si; buli gwa naalulangaga mu masinagogi na mu hekalu, umo bakibilingilaga pye a Bayudaya, natalangile mu kwibisa-bisa na hado yaya. 21 Nibuli ulinibuja nene? Babujage abo baliigwaga iyo nalulangaga; baaba ulibabona abo bimanile iyo nalulangaga." 22 Aho wahaya giko, umo wa balanghani ba hekalu abo baali bimiila hihi nanghwe, untula ipi u Yesu. Ung'wila giki, "Ulinshokeja ginehe i giko u ntaale o bagabiji?" 23 Nanghwe u Yesu uhaya, "Ulu nahaya mhayo guhubile bukaanilage u buhubi, aliyo ulu natungilija, numho ulinitulila ki?" 24 Huna u Anasi untwala atungilwe, ku ng'wa Kayafa. 25 U Simoni Petelo wali ataali imiilile akootaga moto; kwimanila bamuja hangi giki, "Bebe ngosha, uti umo wa bahemba bakwe gete u munhu ng'wenuyo?" Ulema no; alihaya, "Yaya gete nati ng'wene!" 26 Huna umo wa batumami ba ha ng'wa ntaale o bagabiji, nduguye uyo Petelo akantina gutu; uhaya giki, "Bebe, tungilijaga; natakubonile nanghwe gete u mu ngunda?" 27 Ulema no hangi u Petelo; haho na haho yuhila nghungulume! 28 Huna mu dilu makingo, bung'winja u Yesu a ha ng'wa Kayafa, buntwala kwikulu. Kwike a boi buleka u kwingila u mu numba ya h'ikulu, giki batizusosohala, bakaduuma kulya pasaka. 29 Huna u Pilato ufuma i hanze aho baali; ubabuja giki, "Bing'we muli na mihayo ki i ya kumuula u munhu ng'wenuyu?" 30 Bunshokeja buhaya giki, "U ng'wenuyu ulu ni atiitile yabubi ni tutang'wenhile u kuli bebe." 31 Huna u Pilato ubawila giki, "Nsolagi bing'we benekili mukaanamule git'umo shihayilile i shilagilo shing'we." A Bayudaya bung'wila hangi giki, "A bise tutazunilijiwe kubulaga munhu ose-ose!" 32 Ikaja giko kulwa kushikilijiwa kwa mhayo gwakwe u Yesu, uyo wali waguhaya mu koolecha mbika ya lufu ulo akucha. 33 U Pilato wingila hangi u mu kaya, ung'witana u Yesu umuja giki, "U bebe, uli ntemi o Bayudaya?" 34 Nanghwe u Yesu unshokeja, "U gwenuyo uliguhaya bebe ng'wenekili duhu, nuulu bangi bakuwilaga?" 35 U Pilato ushosha, "Uliganika giki u nene nali Nyudaya? Angu a banhu b'ihanga lyako na a bagabiji bataale hu bene bakwenhaga u kuli nene; okenije ki?" 36 U Yesu ushosha giki, "U butemi bone buti bo mu si ; u butemi bone ulu ni bo mu si, ni banilwililaga a batumami bane, natizutuulwa mu makono ga Bayudaya, aliyo i haha u butemi bone buti w'ikanza ili." 37 Huna u Pilato ung'wila; "Chu, gashinaga hu kuhaya uli ntemi nghana!" Nanghwe u Yesu ushosha, "Bebe ulihaya giki nali Ntemi. U nene nakabyalwa kulwa nguno ya mhayo gwenuyu, nizile u mu si umu kulwa kwikaanila i nghana; buli ng'wene uyo alimo u mu nghana akwidegelekaga iyo nakwihayaga." 38 U Pilato umuja giki, "I nghana ni ki?" U Pilato aho wamala kuhaya i giko ufuma hangi u ku Bayudaya. Ubawila giki, "U nene natubonaga bubi u muli munhu ng'wenuyu. 39 A bing'we muli na shimile sha kutaligulilwa munhu umo a ha pasaka, hamo namutaligulile u ntemi wing'we Bayudaya?" 40 Buyoganya balihaya giki, "Yaya u ng'wenuyu; ulu Balaba." Aliyo u Balaba oli nsambo!

Yohana 19

1 Huna u Pilato unsola u Yesu, untula mbooko. 2 A bashilikale nabo baali babeeja ngikili ya minghwa, bunzwalikija u ku ntwe, bungumiila na lishizwalo lya nzulunge. 3 Bandya kuyung'wegeela: ulu bashika bahaya, "Hangamaga ntemi o Bayudaya"; huna bantula mapi! 4 U Pilato akiita ufuma hanze hangi, ubawila a banhu giki, "Leki namufunije hanze u munhu ng'wenuyo, mumane giki u nene natubonaga bubi bose-bose u muli we." 5 Ufunyiwa hanze u Yesu azwalile ngikili ya minghwa, ni lishizwalo lya nzulunge; huna u Pilato ubawila giki, "Nolagi uuyu u munhu ng'wene!" 6 A bagabiji bataale na a balanghani ba hekalu aho bamona buhamuka balihaya giki, "Nkomage ha nsalaba, nkomage ha nsalaba!" U Pilato ubawila, "Nsolagi a bing'we muje mukankome; u nene natububonaga u buhubi bokwe." 7 A Bayudaya bunshokeja balihaya, "A bise tuli na shilagilo, huna luulu kulwa shilagilo shenisho wigeleelagwa kucha, nguno akwigimbaga giki u wei ali Ng'wana o ng'wa Mulungu!" 8 U Pilato aho wigwa u mhayo gwenuyo ogoha no. 9 Wingila hangi u ng'wibanza; umuja u Yesu giki, "U bebe ufumile hali i gete?" Aliyo u Yesu atanshokegije nuulu hado! 10 U Pilato ung'wila, "Utuniyombyaga, utamanile giki u nene nali na budula bo kukutaligula nuulu kukukoma ha nsalaba?" 11 U Yesu unshokeja giki, "U bebe uti na budula bo kuniitila mhayo nuulu gumo ulu ni utinhilwe kufuma kwigulya; na luulu uyo wanenhaga kuli bebe ali na shibi shitaale kutinda!" 12 Kufuma ikanza lyenilo u Pilato wandya kukooba nzila ya kuntaligula; aliyo a Bayudaya buyoganya balihaya giki, "Ulu ulantaligule u ng'wenuyu, ukubiza uti nwani ng'wiye wa ng'wa Kaisali; nguno buli ng'wene uyo wiyita ng'wenekili kubiza ntemi, u ng'wenuyo ng'wilwisha o ng'wa Kaisali." 13 U Pilato aho wiyigwa i mihayo yeniyo unfunya hanze u Yesu, wigasha h'isumbi lya kulamulila, lyali ng'wibindo lya mawe (u mu Shihebulania litanwa Gabata). 14 U lushiku lwenulo lwali lwa kulonja-lonja kulwa pasaka; i likanza likashika giti sa itandatu. Huna ubawila a Bayudaya giki, "Nolagi uuyu u ntemi wing'we!" 15 Buhoolanija kuyoganya balihaya, "Ng'winjage, ng'winjage a henaha ukankome!" Nanghwe u Pilato ubawila, "Nankome u ntemi wing'we?" A bagabiji bataale buhaya, "A bise tuti na ntemi ungi ulu ati Kaisali duhu!" 16 Nghana nose untuula mu makono gabo, bakankome! Huna bunsola u Yesu buntwala. 17 Nuwe waja wibuukijaga u nsalaba gokwe, uukashika h'ipandi likitanagwa lupanga: u mu Shihebulania Goligota. 18 Aho bashika henaho bunkoma a ha nsalaba; na bangi babili bukong'wa hamo nanghwe: umo kuunu na ungi kuunu, u Yesu ha gati. 19 U Pilato wandika wandike butuulwa a higulya ya nsalaba; boli buhayile giki, "Yesu muna Nazaleti, ntemi o Bayudaya." 20 Bayudaya bingi babusomaga u wandike wenubo, nguno i lipandi ilo akakomelwa u Yesu lyali hihi nu nzengo; hama u wandike boli ndimi idatu: Shihebulania, na Shilatini, na Shiyunani. 21 A bagabiji bataale ba Bayudaya bung'wila u Pilato, "Utandikage 'Ntemi wa Bayudaya,' andikaga giki, 'U munhu ng'wenuyu olihayaga wei giki ntemi o Bayudaya.' " 22 Nanghwe u Pilato ushosha, "Iyo nandikaga namalaga kwandika!" 23 Huna luulu a bashilikale abo bananghanaga u Yesu bushisola i shizwalo shakwe bushigabanhya magele ane, buli ng'wene upandika shakwe. U ng'wenda gwa kuzwala mu gati gwali guti na bulungijo u mu kasumilwe kago, gwali gumo na gumo duhu; gushibanyiwe kwingiila kwigulya kushisha ku silili. 24 Biwila giki, "Tutizugutandula, tutulijagi mbale tubone gukubiza go ng'wa nani." U mu kwita giko shushikiila i shandikwa isho shihayile giki, "Bakashigabanha i shizwalo shane, ng'wenda gwane bugwesela mbale!" H'umo bakiitila a bashilikale benabo. 25 U nina oli wimiila haho hihi nu nsalaba; baali hamo na ng'wanong'wawe, na Malia nke wa ng'wa Kilopa, hamo na Malia Magadalena. 26 U Yesu umona u nina wimiilaga hihi nu nghemba uyo wali antogilwe; ung'wila giki, "Mayu nolage u ng'witunja wako." 27 Nu nghemba ung'wila giki, "Ndililage u noko!" Na nghana kufuma ikanza lyenilo u nghemba ng'wenuyo uja nanghwe ku ng'wakwe. 28 Ha numa ya yeniyo, u Yesu aho wamana giki yashikana pyi i yose shishikilijiwe i shandikwa, uhaya ; "Nakolwa nota." 29 Haho bbihi henaho shaliho shiseme shokalile bugota bululu, busola ibbupyo bulilobeka u mu bugota wenubo, bulitunga kwigito lya nti gwa husopo, bulinunja buntuulila u ku nomo. 30 U Yesu aho wabung'wa u bugota wenubo uhaya, "Yashila!" Winamya u ntwe ugufunya u moyo gokwe. 31 U lushiku lwenulo lwali lwa kulonja-lonja kulwa sabato; a Bayudaya buja u kuli Pilato buukalomba giki abo baali bakong'wa ha misalaba babinzwe a magulu binjiwe ho, i mibimba itizikala henaho i likanza lya sabato; nguno i sabato yeniyo yali nhaale. 32 Biza a bashilikale, buminzagula a magulu u wa kwandya, uyo wali akomilwe hamo nu Yesu. Bunsanga nu ungi, nanghwe buminzagula. 33 Aliyo aho bashika a hali Yesu, bubona giki wali wamala kucha, buleka u kuminza a magulu gakwe. 34 Kwike umo wa bashilikale unchima n'ichimu lyakwe mu lubazu; haho na haho gidika mininga na minzi! 35 Uyo akabona hu ng'wene alikaanila, niyo u bukaaniji bokwe buli bo nghana. Amanile giki alihaya ya nghana, nguno atogilwe ning'we muzunye. 36 I yeniyi ikaja giko kulwa kushikilijiwa kwa shandikwa isho shihayile giki, "Iguha lyakwe litubinzwa." 37 N'ipandi lingi shihayile giki, "Bakung'wiloleela uyo bakanchima!" 38 Ha numa ya yeniyo Yosefu muna Alimataya uja u kuli Pilato, uukanomba agusole u mili go ng'wa Yesu. U Pilato unzunilija u munhu ng'wenuyo, ushika ugubuucha u mili go ng'wa Yesu. Niyo nanghwe oli nghemba okwe, kwike mu mbisila kulwa kubogoha Bayudaya. 39 Nu Nikodemo uyo i kwandya wali waja u kuli Yesu bujiku, wiza abuukije latili igana ja bugota, busangije maguta ga ngazu. 40 Huna bugubuucha u mili go ng'wa Yesu, bugulingiila shitambaala sha ng'wenda gwa kitaani, hamo nu bugota wenubo; git'umo shali shimile sha kajikile ka Bayudaya. 41 A h'ipandi lyenilo akakomelwa u Yesu gwaliho ngunda: u mu ngunda gwenuyo shalimo shigila shipya, gutaali kulaajiwa mo mimba go munhu. 42 Na luulu iki i shigila shenisho shali hihi henaho, buntuula ng'wenumo u Yesu; nguno niyo u lwenulo lwali lushiku lwa kulonja-lonja kwa Bayudaya.

Yohana 20

1 A ha lushiku lo kwandya nyuma, u Malia Magadalena akaja u ku shigila dilu makingo, usanga i liwe lyinjiagwa a ha shigila. 2 Winga ko alipeela ajile kuli Simoni Petelo nu nghemba u ungi, uyo Yesu wali antogilwe. Uukabawila giki, "Bang'winjaga u Seeba u mu shigila, tutamanile himba bantuulaga hali!" 3 Huna u Petelo nu nghemba u ungi ng'wenuyo, bubuuka bajile u ku shigila. 4 Bandya kupeela nhambo pyi bubili wabo. Aliyo u nghemba u ungi unshiga u Petelo, ubiza o kwandya u kushika a ha shigila. 5 Winama kusuula moi, kunu akwilola-lolaga i myenda ya kujikilwa; kwike atingilile mo. 6 Ushika nu Simoni Petelo a ha numa yakwe, u ng'wene ushikila kwingila mo u mu shigila; wibona i myenda umo yali ituulililwe. 7 Ni shitambaala isho shali shikonzeelilwe u ku ntwe gokwe ushibona; i shene shilinga-lingilwe shutuulwa heeke, shiti hamo ni myenda i yingi. 8 Huna nu nghemba u ungi, uyo akashika kwandya a ha shigila, wingila moi; ubona uzunya. 9 Kushisha ikanza lyenilo baali bataali u kushiitegeleja i shandikwa: i giki yali yigelile ajuuke kufuma mu bafu. 10 Huna bushoka kaya a bahemba benabo. 11 Kwike u Malia ulekwa imiilile haho hanze ya shigila akulilaga. Aho alilila giko, winama kulola hangi u mu shigila. 12 Ubabona mo bamalaika babili bazwalile myenda yape, bigashaga aho gwali gulaajiwe u mili go ng'wa ''Yesu: umo wali uko gaali magulu, ungi uko gwali ntwe. 13 Bumuja giki, "Ulililiila ki mayu?" Nanghwe ubawila, "Bang'winjaga u Seeba wane, aliyo natamanile uko bantwalaga!" Aho wahaya giko ugaluka kulolela ku numa, umona u Yesu wimiilaga, aliyo atang'witegelegije giki wali hu ng'wene u Yesu. 15 Nanghwe Yesu umuja, "Ulililiila ki mayu? Ulikooba ki?" U wei wiganika giki hamo ntumami wa mu ngunda. Ung'wila, "Baba ulu wang'winjaga niwilage uko wantuulaga, nanjile ko!" 16 Huna u Yesu ung'witana, "Malia!" Ungalukila ung'witana mu Shihebulania, "Laboni!" (makulu gaho, "Nangi!") 17 U Yesu ung'wila, "Yaya u kunidimiila, nguno nataali u kulinha kuja kuli Baba. Aliyo jaga u ku bang'wise, ukabawile giki nalija kuli Baba, uyo ali Sing'we na a bing'we; kuli Mulungu wane, uyo ali Mulungu wing'we na a bing'we." 18 U Malia Magadalena aho washika u ku bahemba ubawila giki, "Bing'we, namona u Seeba uniwila i mihayo yeniyi!" 19 I mhindi ya lushiku lwa kwandya nyuma lwenulo, a bahemba baali bilugalila mu numba, kulwa kubogoha Bayudaya. Bahayimanila u Yesu wimiila ha gati-gati yabo; ubagisha, "Muli mhola!" 20 Aho wamala u kubagisha uboolekeja a makono gakwe, nu lubazu. Bakayega no a bahemba u kumona u Seeba. 21 Na ubawila giki, "Ikalagi mu mhola; umo anitumilile u Baba nu nene nalimutuma giko a bing'we." 22 Aho wamala u kuhaya i yeniyo ubahaahila; huna ubawila giki, "Ng'wanukulagi Moyo Ng'wela. 23 Bose-bose abo mukubalekeja shibi shabo bakubiza balekejiagwa, ulu ng'ubatunga numho batungagwa." 24 Aliyo umo wabo abo ikumi na babili, lina lyakwe Tomaso, lina lingi witanagwa Didumo, u ng'wene osangwa alinduhu aho aliza u Yesu. 25 Na luulu bung'wila a bahemba biye, "Twamonaga u Seeba," u wei ubawila giki, "U nene natiko u kuzunya ulu natagabonile a malanda ga mizumali u mu makono gakwe, nugakuumya na kugakuumya na lwala lone; hangi nutuula nu nkono gwane a ha lubazu lokwe!" 26 Ha numa ya shiku inaane, a bahemba busangwa bali mu kaya hangi, ni milyango ilugalilwe, lelo nu Tomaso ali hamo nabo; kwimanila u Yesu wimiila ha gati-gati yabo: ubagisha hangi, "Muli mhola!" 27 Huna ung'wila u Tomaso giki, "Enhaga u lwala lwako aha ugalole a makono gane, wenhe nu nkono gwako ugutuule a ha lubazu lone, uzunye ooye u kuhana-hana." 28 U Tomaso unshokeja aling'wila, "Seeba wane na Mulungu wane!" 29 Nanghwe u Yesu ung'wila, "Hu wazunya iki wanibona? Aliyo bali na mbango abo bakazunyaga nuulu aho bataali u kubona." 30 U Yesu wabeeja shimanikijo shingi no u ku butongi bo bahemba bakwe. Isho shitandikilwe u mu shitabo shenishi, shiliho shingi. 31 Aliyo i shenishi shandikilwe kulwa kumugunaana, muzunye giki u Yesu ali Ng'wana wa ng'wa Mulungu, ulu ng'uzunya mukupandika bupanga u mu lina lyakwe.

Yohana 21

1 Hanuma hangi u Yesu akiita wiyoolecha u ku bahemba bakwe baali ku nyanza ya Tibelia. U mu kwiyoolecha kwakwe i mihayo yali giki: 2 u Simoni Petelo wali hamo na Tomaso, uyo witanagwa Didumo, na Natanaeli u muna Kana ya Galilaya; hamo na ba ng'wana Zebedayo, na bahemba bangi babili. 3 Huna u Simoni Petelo ubawila a biye giki, "Bing'we bagosha, naja kutega ndilo u nene." Nabo bung'wila, "Nise tulija hamo nangho!" Nghana buja buukingila mu lyato. Aliyo u bujiku wenubo batagwashije shose-shose. 4 Aho wela i dilu, bahayimanila u Yesu wimiila a ha ng'walo; kwike a boi a bahemba batang'witegelegije giki hu wali ng'wene u Yesu. 5 Ubahamukila uhaya giki, "Bing'we basumba, muli na shiliwa shose-shose?" Nabo bunshokeja, "Mm yaya!" 6 Ubawila, "Tegagi u ntego a ha lwandi lwa bulyo bo lyato aho, mukugwasha!" Na nghana aho bagutega, bulemeelwa nu kuguzubula kulwa wingi bo ndilo. 7 Huna u nghemba uyo Yesu wali antogilwe ung'wila u Petelo giki, "Bebe hu ng'wene u Seeba u ng'wenuyo!" U Simoni Petelo aho wigwa giki u ng'wenuyo wali Seeba, witunga ng'wenda; nguno wali duuhu, huna wiponeja mu nyanza. 8 Aliyo a bahemba a bangi bushikiila bo lyato baliguduta u ntego go ndilo, nguno baali bati kule nu ng'walo. Boli bu kule bo magulu giti igana. 9 Aho bashika a ha ng'walo busanga moto gwa makala gobachiagwa, a higulya yago iliho ndilo na ngati. 10 U Yesu ubawila giki, "Enhagi aha ndilo jimo ijo ng'wagwasha haha." 11 U Simoni Petelo uja uukaguduta u ntego ugwenha ha ng'walo; gwali gokala pa, ndilo nhaale-nhaale igana na makumi atano n'idatu. Aliyo nuulu iki gwali gokala giko, nahene gutatandukile! 12 Huna u Yesu ubawila giki, "Nzugi aha mulye." Aliyo nuulu umo wa bahemba atagimile kumuja, "Uli nani?" Nguno bakamana giki hu ng'wene u Seeba. 13 U Yesu wiza ugusola u ngati ubinha; ni ndilo wita giko. 14 U lwenulo lubiza lukangala lo kadatu u Yesu kwiyoolecha u ku bahemba bakwe kufuma a h'ikanza lya bujuuko. 15 Bahayumala u kulya, u Yesu umuja u Simoni Petelo giki, "Simoni ng'wana Yohana, u bebe unitogilwe kubatinda a benaba?" Ung'wila, "Alichene Seeba; u bebe umanile giki nakutogilwe." Ung'wila, "Balishage a baana ba ngholo bane." 16 Umuja hangi lo kabili, "Simoni ng'wana Yohana, unitogilwe?" Nanghwe ung'wila, "Alichene Seeba; umanile nakutogilwe." Ung'wila "Jidiimage i ngholo jane." 17 Umuja hangi lo kadatu, "Simoni ng'wana Yohana, unitogilwe?" Nose u Petelo upinihala, nguno u Yesu akamuja lukangala lo kadatu giki, "Unitogilwe?" Na ung'wila, "U bebe Seeba umanile pyi i yose, umanile gete i giki nakutogilwe." Huna u Yesu ung'wila, "Jilishage i ngholo jane. 18 Kwike nalikuwila gwa nghana giki, aho utaali uli nsumba ukumanitunga bebe ng'wenekili waja uko utogelilwe. Aliyo ulu ulanamhaale, ukugagoloola a makono gako, na munhu ungi akutunge akutwale uko utatogilwe kuja." 19 U mukuguhaya u gwenuyo, akoolecha umo akuchila u Petelo, kulwa kunkuja Mulungu. Aho wamala kuhaya giko ung'wila; "Nilondeelage." 20 U Petelo aho wikibuka umona u nghemba uyo Yesu wali antogilwe, uyo h'ikanza lya shiliwa wali wigasha wihela nanghwe haho bbihi; umuja na giki, "Seeba nani uyo akukulodeela?" U ng'wenuyo nanghwe wakuubijaga. 21 U Petelo aho wamona u nghemba ng'wenuyo ung'wila u Yesu giki, "Seeba al'uyu nanghwe hangi ginehe?" 22 U Yesu ung'wila "I gisi guliho mhayo ki u kuli bebe, ulu nubiza natogilwe u ng'wenuyu ashinge ho kushisha nashoke? U bebe ng'wene nilondeelage duhu!" 23 Huna u mu badugu gukumuka gwa giki u nghemba ng'wenuyo atucha! Aliyo u Yesu atahayile giki atucha. Akahaya duhu giki, "I gisi guliho mhayo ki u kuli bebe, ulu nubiza natogilwe u ng'wenuyu ashinge ho kushisha nashoke?" 24 U nghemba u ng'wandiki wayo i mihayo yeniyi hu ng'wene u mbona wayo, na hangi tumanile giki u bukaaniji bokwe buli bo nghana. 25 Na yingi mingi iliho iyo wabeeja u Yesu; ulu ni kwandikwa pyi i yose buli gwene gumo-gumo, naliganika nuulu i si yenekili ni itadugije u kushibuucha i shandikwa: Alichene!

AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE