Shuwa of Chad

JOHN

1

Al-Masiih hu Kalimat Allah

1 Fi l-bidaaya al-Kalima gaa’ide. Wa l-Kalima gaa’ide ma’a Allah wa Kalima hi Allah. 2 Fi l-bidaaya hu gaa’id ma’a Allah. 3 Wa kulla cheyy kawwan be l-Kalima wa min kulla l-achya al-kawwano, ma fi cheyy al-kawwan balaayah. 4 Hu indah al-haya wa l-haya hi nuur le l-naas. 5 Al-nuur gaa’id yidawwi fi l-dalaam wa laakin al-dalaam ma annasar foogah. 6 Wa Allah rassal naadum waahid usmah Yahya. 7 Hu ja achaan yachhad wa hu chahad le l-nuur achaan kulla l-naas yi’aamunu be l-nuur be sabab chahaadtah. 8 Yahya zaatah hu ma al-nuur laakin hu ja achaan yachhad le l-nuur. 9 Wa l-nuur al-sahiih ja fi l-dunya le yanti al-nuur le kulla l-naas. 10 Al-dunya kawwanat beyah wa laakin wakit hu ja fi l-dunya, naas al-dunya ma irifooh. 11 Hu ja fi daarah wa laakin naas daarah ma khiblooh. 12 Laakin le kulla l-naas al-khiblooh wa aamano be usmah, hu fatah leehum al-derib achaan yabgo iyaal Allah. 13 Wa yabgo iyaal Allah ma be sabab waaldeenhum wa ma be sabab chahwat al-naas wa ma be sabab niiye hana ayyi raajil laakin humman bigo iyaal Allah be gudrat Allah bas. 14 Wa l-Kalima bigat naadum wa hu sakan fi usutna. Wa chifna gudurtah al-majiide. Wa gudurtah hi majiide bilheen wa muwaafge le l-Ibn al-waahid al-jaayi min Allah Abuuh. Wa hu malaan be l-rahma wa l-hagg. 15 Wa Yahya chaahid leyah wa naada al-naas wa gaal: Da bas al-naadum al-ooreetku beyah wa gult hu al-jaayi waraayi aali minni bilheen achaan hu mawjuud gubbaali. 16 Wa rahmatah kaamile wa kullina ligiina minha baraka fi baraka. 17 Allah nazzal churuut al-Tawraat fi iideen Muusa wa laakin Allah nazzal al-rahma wa l-hagg be Isa al-Masiih. 18 Abadan ma fi naadum chaaf Allah laakin Ibn Allah al-waahid al-gaa’id jamb Abuuh, da bas hu al-bayyan Allah le l-naas.

Yahya radda le l-Yahuud

19 Wa diihi chahaadat Yahya wakit kubaaraat al-Yahuud rassalo leyah rujaal diin wa Laawiyiin min Madiinat al-Khudus achaan yas’alooh hu yaatu. 20 Yahya ma nakar cheyy wa laakin chahad be kalaam waadih wa gaal: Ana ma al-Masiih. 21 Wa achaan da, sa’alooh battaan wa gaalo: Inta yaatu? Inta al-nabi Iliyaas walla? Wa Yahya gaal: La, ana ma hu. Wa gaalo: Inta al-nabi al-baji walla? Wa radda leehum wa gaal: La. 22 Wa khalaas gaalo leyah: Inta yaatu? Ooriina achaan nigabbulu le l-naas al-rassaloona wa ni’ooruuhum. Chunu al-kalaam al-tuguulah fi nafsak? 23 Wa hu radda leehum be kalaam al-nabi Icha’ya wa gaal: Ana {Hiss al-naadum al-gaa’id binaadi fi l-khala wa buguul: Addulu derib al-Rabb}. 24 Wa fiyah Fariisiyiin been al-naas al-rassaloohum. 25 Wa humman sa’alo Yahya wa gaalo: Kan inta ma al-Masiih wa la Iliyaas wa la l-nabi al-baji, maala inta gaa’id tikhattis al-naas fi almi? 26 Wa Yahya radda leehum wa gaal: Ana nikhattis al-naas fi almi wa laakin naadum waahid gaa’id ma’aaku wa intu ma ta’arfuuh. 27 Wa hu bas al-naadum al-yaji waraayi. Wa ana ma tammeet leyah khaddaam kula. 28 Wa l-bakaan al-sa’alo Yahya foogah, hu hillit Beet Anya al-gaa’ide fi Waadi al-Urdun fi nussah al-sabhaani. Wa da al-bakaan al-Yahya gaa’id yikhattis foogah al-naas.

Kharuuf Allah

29 Wa ambaakir, Yahya chaaf Isa jaayi leyah wa gaal: Da bas al-kharuuf al-Allah rassalah achaan yamha zunuub hana naas al-dunya. 30 Da bas al-naadum al-ooreetku beyah wa gult naadum waahid yaji waraayi wa hu aali minni bilheen achaan hu mawjuud gubbaali. 31 Awwal ana ma iriftah. Laakin ana jiit nikhattis al-naas achaan niwassifah le Bani Israa’iil. 32 Wa Yahya chahad leyah wa gaal: Ana chift al-Ruuh al-Khudduus nazal foogah min al-sama misil hamaama wa dalla foogah wa ga’ad. 33 Awwal ana ma iriftah laakin al-rassalaani le nikhattis al-naas fi almi hajja leyi min awwal wa gaal «Al-naadum al-tichiif al-Ruuh al-Khudduus yanzil foogah wa yagood foogah, da bas al-naadum al-yikhattis al-naas fi l-Ruuh al-Khudduus». 34 Wa khalaas, ana chiftah wa ana chaahid leyah hu Ibn Allah.

Talaamiiz al-Masiih al-awwalaaniyiin

35 Wa ambaakir, Yahya gaa’id fi nafs al-bakaan wa naaseen min talaamiizah gaa’idiin ma’aayah. 36 Wa Yahya chaaf Isa raayikh fi l-derib wa gaal leehum: Daahu Kharuuf Allah. 37 Wa l-talaamiiz al-itneen sim’o kalaamah wa gammo taaba’o Isa. 38 Wa Isa anlafat wa chaafaahum jaayiin waraayah. Wa sa’alaahum wa gaal: Tifattuchu chunu? Wa raddo leyah wa gaalo: Ya rabbaai, inta saakin ween? Wa «rabbaai» ma’anaatah sayyid be kalaam ibraani. 39 Wa Isa radda leehum wa gaal: Ta’aalu chiifu al-bakaan. Wa da bigi fi l-asur. Wa macho ma’aayah wa chaafo al-beet al-hu gaa’id foogah wa l-yoom da ga’ado ma’aayah. 40 Wa naadum waahid min al-naaseen al-sim’o kalaam Yahya wa gammo taaba’o Isa, usmah Andareeyas wa hu akhu hana Sim’aan Butrus. 41 Awwal cheyy, Andareeyas macha ligi akhuuh Sim’aan wa hajja leyah wa gaal: Ligiina Massiiya. Wa «Massiiya» ma’anaatah al-Masiih be kalaam ibraani. 42 Wa Andareeyas wadda Butrus le Isa. Wa Isa chaaf Sim’aan fi uyuunah wa gaal: Inta Sim’aan wileed Yuuhanna. Binaaduuk Safa. Wa ma’ana hana Safa hu hajar wa be kalaam yuunaani da Butrus. 43 Wa ambaakir, Isa dawwar yamchi fi Daar al-Jaliil. Wa ligi Filibbus wa gaal leyah: Ta’aal taabi’ni. 44 Wa Filibbus hu min hillit Beet Seeda wa di hille hana Andareeyas wa Butrus. 45 Wa Filibbus macha ligi Natanaayil wa gaal leyah: Ligiina al-naadum al-Muusa katab be sababah fi l-Tawraat wa l-anbiya katabo beyah fi kutubhum. Wa hu Isa wileed Yuusuf min hillit al-Naasira. 46 Wa Natanaayil radda leyah wa gaal: Haay! Mata ke yoom waahid cheyy adiil ja min al-Naasira? Wa Filibbus gaal leyah: Ta’aal ma’aayi wa chiifah. 47 Wa Isa chaaf Natanaayil jaayi leyah wa gaal: Daahu Israa’iili sahiih. Hu ma yukhuchch ayyi naadum. 48 Wa Natanaayil sa’alah wa gaal: Kikkeef iriftini? Wa Isa gaal: Chiftak wakit inta gaa’id tihit al-chadara gubbaal Filibbus ma yinaadiik. 49 Wa Natanaayil gaal: Sayyidna, inta Ibn Allah! Inta malik hana Israa’iil! 50 Wa Isa gaal leyah: Inta aamant beyi achaan gult leek ana chiftak fi tihit al-chadara? Tichiif achya kubaar min da. 51 Wa Isa gaal leehum: Asma’o, nuguul leeku al-hagg, tichiifu al-sama faatih wa malaa’ikat Allah taali’iin wa naaziliin foog Ibn al-Insaan.

2

Al-almi bigi khamar

1 Wa fi l-yoom al-taalit, naas waahidiin fi hillit Kaana fi daar al-Jaliil sawwo aazuuma hana iris wa amm Isa hidrat. 2 Wa azamo Isa kula wa talaamiizah. 3 Wa fi l-aazuuma, al-khamar kammal wa amm Isa hajjat leyah wa gaalat: Khamarhum kammal. 4 Wa Isa radda leeha wa gaal: Mara zeene, maala ooreetini ana? Da ma lammaani. Al-wakit al-Allah gata’ah leyi lissaa’ ma ja. 5 Wa ammah hajjat le l-khaddaamiin wa gaalat: Sawwu ayyi cheyy al-hu yuguulah leeku. 6 Wa fi sitte dawaayin kubaar gaa’idiin fi l-bakaan da. Wa dool dawaayin hana hajar wa yusubbu fooghum almi fi chaan wadu hana l-Yahuud wa ayyi waahide minhum tichiil tamaaniin walla miya liitir. 7 Wa Isa hajja le l-khaddaamiin wa gaal: Amlo al-dawaayin almi. Wa khalaas maloohum tak. 8 Wa Isa gaal leehum: Hassa’ chiilu almi chiyya wa wadduuh le siid al-aazuuma. Wa khalaas waddooh leyah. 9 Wa siid al-aazuuma daag al-almi al-bigi khamar. Wa hu ma irif al-khamar ja min ween wa laakin al-khaddaamiin al-kharafo al-almi irifooh. Wa siid al-aazuuma naada al-ariis 10 wa gaal leyah: Naas aakhariin yantu diifaanhum al-khamar al-halu awwal. Wa ba’ad al-diifaan chirbo katiir, yantuuhum al-khamar al-hawaan. Wa laakin inta akhkhart al-khamar al-halu wa hassa’ bas anteetah leena. 11 Wa l-ajab al-Isa sawwaah fi hillit Kaana fi daar al-Jaliil, di awwal alaama al-Isa wassafaaha. Wa be misil da, hu wassaf gudurtah al-majiide le talaamiizah wa humman aamano beyah. 12 Wa ba’ad da, hu macha ma’a ammah wa akhwaanah wa talaamiizah fi hillit Kafar Naahuum wa ga’ado ayyaam.

Al-Masiih fi Beet Allah

13 Wa wakit Iid al-Fisha hana l-Yahuud garrab, Isa macha fi Madiinat al-Khudus. 14 Wa macha fi hooch Beet Allah wa chaaf al-naas al-gaa’idiin yibii’u bagar wa khanam wa hamaam wa l-naas al-gaa’idiin yibaddulu gurus. 15 Wa chaal hubaal waahidiin wa sawwa beehum soot. Wa tarad beyah kulla l-naas min hooch Beet Allah ma’a l-bagar wa l-khanam. Wa rama taraabiiz hana l-naas al-gaa’idiin yibaddulu gurus wa chattat gurushum. 16 Wa hajja be hiss chadiid le l-naas al-gaa’idiin yibii’u hamaam wa gaal: Amurgu khumaamku wa khallu minku al-tijaara fi beet Abuui. 17 Wa talaamiizah fakkaro fi l-kalaam al-maktuub al-buguul {Fi chaan beetak, galbi haami misil al-naar}. 18 Wa kubaaraat al-Yahuud sa’alooh wa gaalo: Ween al-ajab al-tiwassifah leena achaan na’arfu indak izin min Allah achaan tisawwi cheyy misil da? 19 Wa Isa radda leehum wa gaal: Dammuru al-beet da wa ana nigawwimah fi talaata yoom. 20 Wa kubaaraat al-Yahuud raddo leyah wa gaalo: Al-beet da gaa’idiin yabnuuh min sitte wa arba’iin sana wa inta tidoor tabniih marra taaniye fi talaata yoom? 21 Wa laakin wakit Isa gaal «al-beet da» hu ma hajja be l-beet al-naas banooh. Hu hajja be jismah. 22 Wa wakit Allah ba’as Isa min ust al-maytiin khalaas, talaamiizah fakkaro fi l-kalaam al-gaalah da wa saddakho be l-kutub wa saddakho be kalaam Isa. 23 Wa wakit Isa gaa’id fi Madiinat al-Khudus fi Iid al-Fisha, naas katiiriin aamano beyah achaan chaafo al-ajaayib al-Isa gaa’id yisawwiihum. 24 Wa laakin Isa ma amman leehum nafsah achaan hu irif kulla l-naas. 25 Wa ma sa’al naadum le ya’arif al-naas. Hu irif kulla cheyy al-gaa’id fi guluubhum.

3

Al-waaluuda al-taaniye

1 Wa fiyah naadum waahid min kubaaraat al-Yahuud usmah Nigudiimus wa hu Fariisi. 2 Wa hu ja le Isa fi l-leel wa gaal leyah: Sayyidna, na’arfu kadar inta mu’allim min Allah. Naadum ma yagdar yisawwi al-ajaayib al-inta tisawwiihum illa kan Allah gaa’id ma’aayah. 3 Wa Isa radda leyah wa gaal: Asma’, ana nuguul leek al-hagg, naadum ma yagdar yichiif Mamlakat Allah illa kan hu mawluud marrateen. 4 Wa Nigudiimus sa’alah wa gaal: Kan naadum bigi kabiir khalaas kikkeef yaldooh battaan? Hal yagdar yigabbil fi batun ammah achaan hi taldaah marra taaniye walla? 5 Wa Isa radda leyah wa gaal: Asma’, nuguul leek al-hagg, naadum ma yagdar yadkhul fi Mamlakat Allah illa be l-waaluuda al-jaaye be l-almi wa Ruuh Allah. 6 Al-naas yaldo naas laakin naadum yabga wileed Allah be Ruuh Allah. 7 Ma ti’ajjib min kalaami kan gult leek al-waaluuda al-taaniye waajbe leeku. 8 Al-riih tusuug fi ayyi bakaan al-hi tidoorah. Wa l-naas yasma’o sootha laakin ma ya’arfu al-bakaan al-jaat minnah wa la l-bakaan al-maachiye foogah. Wa yukuun misil da le ayyi naadum al-Ruuh Allah yantiih al-haya al-jadiide. 9 Wa Nigudiimus gaal: Wa kikkeef da yabga? 10 Wa Isa radda leyah wa gaal: Inta gaa’id ti’allim Bani Israa’iil. Kikkeef ma fihimt al-kalaam da? 11 Asma’, nuguul leek al-hagg, nihajju be l-cheyy al-na’arfuuh wa nachhado fi l-cheyy al-chifnaah laakin intu ma takhbalo chahaaditna. 12 Hajjeet leeku fi l-cheyy al-yabga fi l-ard wa ma saddakhtu kalaami. Wa kikkeef tisaddukhu kan nihajji leeku fi l-cheyy al-yabga fi l-sama? 13 Ma fi naadum waahid tala’ fi l-sama laakin Ibn al-Insaan nazal min al-sama.

Allah yihibb naas al-dunya bilheen

14 Fi l-sahara, Muusa rafa’ al-daabi foog wa laabudda yarfa’o Ibn al-Insaan kula 15 achaan kulla l-naas al-yi’aamunu beyah yalgo al-haya al-abadiiye. 16 Wa Allah habba naas al-dunya bilheen wa achaan da, hu anta Ibnah al-Waahid achaan ayyi naadum al-yi’aamin beyah ma yahlak laakin yalga al-haya al-abadiiye. 17 Allah rassal Ibnah fi l-dunya ma achaan yi’aakhib naas al-dunya laakin achaan yinajjiihum beyah. 18 Al-naadum al-mu’min be Isa al-Masiih, Allah ma yi’aakhibah be azaab. Wa laakin al-naadum al-ma mu’min beyah, akiid yi’aakhibah achaan al-naadum da aba ma aaman be Ibn Allah al-Waahid. 19 Wa daahu al-hisaab, nuur Allah dakhal fi l-dunya wa l-naas habbo al-dalaam wa ma dawwaro al-nuur achaan amalhum cheen. 20 Ayyi naadum al-gaa’id yisawwi amal fasil yakrah al-nuur wa ma yaji fi l-nuur achaan ma yidoor amalah al-fasil binchaaf. 21 Ayyi naadum al-yisawwi al-hagg yaji le l-nuur achaan yabga waadih kadar al-amal al-sawwaah da, hu sawwaah fi derib Allah.

Kalaam Yahya fi Isa al-Masiih

22 Wa ba’adeen, Isa chaal talaamiizah wa macha fi kadaade hana daar al-Yahuudiiya wa ga’ad ma’aahum ayyaam. Wa fi l-bakaan da, gamma yikhattis al-naas. 23 Wa Yahya kula gaa’id yikhattis al-naas. Hu gaa’id fi bakaan usmah Een Nuun gariib le hillit Saaliim achaan fi l-bakaan da fi almi katiir. Wa l-naas jaayiin leyah achaan hu yikhattishum. 24 Wa da fi l-wakit al-lissaa’ ma karabo Yahya fi l-sijin. 25 Wa talaamiiz waahidiin hana Yahya gammo yikhaalufu Yahuudi waahid fi wadu hana l-Yahuud. 26 Wa l-talaamiiz jo le Yahya wa hajjo leyah wa gaalo: Ya sayyidna, al-naadum al-kaan ma’aak wakit inta gaa’id fi Waadi al-Urdun fi nussah al-sabhaani, al-inta chahadt leyah, hu hassa’ kula gaa’id yikhattis al-naas. Wa kulla l-naas maachiin leyah. 27 Wa Yahya radda leehum wa gaal: Naadum ma yalga cheyy min Allah illa kan Allah antaah leyah. 28 Intu zaatku simi’tu kalaami wa tagdaro tachhado leyi. Ana gult ana ma al-Masiih laakin Allah rassalaani achaan namchi giddaamah. 29 Al-naadum al-indah al-aruus, hu bas al-ariis. Wa rafiig al-ariis hu waagif jambah wa yasma’ kalaamah. Wa kan yasma’ hiss al-ariis, hu farhaan be farha kabiire. Wa l-farha di, hi farha hanaayi wa hassa’ ana farhaan marra waahid. 30 Waajib Isa yiziid kubur wa waajib ana niziid sukhur. 31 Al-jaayi min foog hu akbar min kulla l-naas. Wa l-naadum al-min al-ard hu hana l-ard bas wa yihajji fi cheyy hana l-ard. Al-jaayi min al-sama hu akbar min kulla l-naas. 32 Hu chaahid fi l-cheyy al-chaafah wa l-sim’ah wa laakin al-naas ma yidooru chahaadtah. 33 Wa ayyi naadum al-khibil chahaadtah akkad kadar kalaam Allah sahiih. 34 Al-naadum al-Allah rassalah yihajji al-kalaam al-jaayi min Allah achaan Allah yinazzil foogah al-Ruuh al-Khudduus bala hadd. 35 Allah yihibb Ibnah wa anta kulla cheyy fi iideenah. 36 Ayyi naadum al-aaman be Ibn Allah ligi al-haya al-abadiiye. Laakin ayyi naadum al-yaaba ma yitaabi’ kalaam Ibn Allah, hu ma yalga al-haya al-abadiiye achaan khadab Allah gaa’id foogah.

4

Al-mara al-Saamiriye

1 Al-Fariisiyiin sim’o kadar naas gaa’idiin yabgo talaamiiz hana Isa wa Isa gaa’id yikhattis naas ziyaada min Yahya. Wa Isa irif humman sim’o al-khabar da. 2 Wa laakin be sahiih, Isa zaatah ma yikhattis al-naas, illa talaamiizah yikhattusu be iznah. 3 Wa achaan da, hu gamma min daar al-Yahuudiiya wa chaal derib hana daar al-Jaliil. 4 Wa laazim yuchugg daar al-Saamira. 5 Wa ja le hille Saamiriye usumha Suukhaar wa hi gariib le l-zere’ al-Yaakhuub antaah le wileedah Yuusuf. 6 Wa da bakaan hana biir Yaakhuub. Wa Isa iyi min al-safar wa ga’ad tihit jamb al-biir yinjamma. Wa l-harraay gaayle khalaas. 7 Wa mara Saamiriye jaat achaan tichiil almi min al-biir. Wa Isa hajja leeha wa gaal: Antiini almi nachrab. 8 Wa talaamiizah ma fiihum. Humman faato fi l-hille achaan yachru leehum akil. 9 Wa l-Saamiriye raddat leyah wa gaalat: Haay? Inta Yahuudi wa ana Saamiriye. Kikkeef tas’al minni almi tachrab? Wa gaalat al-kalaam da achaan al-Yahuud abadan ma yisallumu al-Saamiriyiin wa ma yaakulu ma’aahum. 10 Wa Isa radda leeha wa gaal: Kan awwal irifti barakat Allah wa yaatu al-naadum al-gaa’id yas’alki almi, inti tas’aliih wa hu yantiiki almi al-haya. 11 Wa hi gaalat: Ya l-sayyid, ma indak dalu wa l-biir tawiile. Almi al-haya tamurgah min ween? 12 Jiddina Yaakhuub antaana al-biir di wa hu zaatah chirib minha almi ma’a awlaadah wa maalhum. Fi fikrak, inta akbar min Sayyidna Yaakhuub walla? 13 Wa Isa radda leeha wa gaal: Ayyi naadum al-yachrab min almi hana l-biir di battaan al-atach yisawwiih. 14 Laakin ayyi naadum al-yachrab min al-almi al-ana nantiih abadan ke al-atach ma yakurbah. Al-almi al-ana nantiih yabga fi galbah een hana almi jaari wa yantiih al-haya al-abadiiye. 15 Wa l-mara gaalat leyah: Ya l-sayyid, antiini min almiik da achaan al-atach ma yakrubni wa khalaas ma naji hini battaan nichiil almi. 16 Wa Isa gaal leeha: Amchi naadi abu iyaalki wa ta’aali hini ma’aayah. 17 Wa l-mara gaalat: Ma indi raajil. Wa Isa radda leeha gaal: Kalaamki sahiih, ma indiki raajil. 18 Akhadti khamsa rujaal wa hassa’ al-raajil al-inti gaa’ide ma’aayah ma raajilki. Gulti leyi kalaam sahiih. 19 Wa l-mara gaalat: Ya l-sayyid, hassa’ bas ana irift inta nabi. 20 Juduudna abado Allah fi l-jabal da. Wa laakin intu al-Yahuud tuguulu Madiinat al-Khudus wiheedha al-bakaan al-foogah al-naas waajib ya’abudu Allah. 21 Wa Isa gaal leeha: Mara zeene, saddikhi kalaami. Fi l-wakit al-baji gariib, intu ta’abudu Allah ma fi l-hajar da wa la fi Madiinat al-Khudus. 22 Intu gaa’idiin ta’abudu Allah wa laakin ma ta’arfuuh. Aniina na’abudu Allah wa na’arfuuh achaan al-naja jaaye be waasitat al-Yahuud. 23 Wa laakin wakit jadiid baji wa l-wakit da khalaas bada. Wa fi l-wakit da, al-naas al-ya’abudu Allah ibaada sahiihe, humman al-naas al-Ruuh Allah yuguudhum fi l-hagg. Achaan di bas al-ibaada al-Allah Abuuhum yidoorha. 24 Allah siid al-haya wa l-ruuh. Wa ibaadat al-naas ma sahiihe illa kan Ruuh Allah yuguudhum fi l-hagg. 25 Wa l-mara gaalat leyah: Ana na’arif kadar naadum waahid baji al-binaaduuh al-Masiih. Wa wakit hu baji hu yifassir leena kulla cheyy. 26 Wa Isa gaal leeha: Ana al-nihajji leeki, ana bas hu.

Al-Saamiriyiin aamano

27 Wa fi l-wakit da bas, talaamiizah gabbalo. Wa chaafo Isa gaa’id yihajji ma’a mara wa ajjabo bilheen. Wa gaalo fi fikirhum: Hu bidoor chunu? Wa maala bihajji ma’aaha? Wa laakin ma fi naadum sa’alah min cheyy. 28 Wa l-mara gammat wa khallat jarraha fi khachum al-biir wa machat fi l-hille daakhal. Wa hajjat le l-naas wa gaalat: 29 Ta’aalu, chiifu al-naadum al-ooraani be ayyi cheyy al-ana sawweetah. Da bas al-Masiih walla? 30 Wa naas al-hille gammo achaan yamurgu yilaaguuh. 31 Wa wakit al-mara gaa’ide tihajji le l-naas fi l-hille, talaamiiz hana Isa gaa’idiin yihannusuuh wa yuguulu: Sayyidna, aakul. 32 Wa laakin Isa radda leehum wa gaal: Ana akalt akil intu ma ta’arfuuh. 33 Wa l-talaamiiz assaa’alo ambeenaathum wa gaalo: Naadum aakhar antaah akil walla? 34 Wa Isa gaal: Al-rassalaani kallafaani be khidme wa waajib nikammilha. Wa kan nisawwi al-cheyy al-yidoorah, da yabga leyi misil akalt akil khalaas. 35 Ma ta’arfu al-masal al-buguul «Arba’a chuhuur wa ba’ad da bas al-gati’»? Ana nuguul leeku, fukku uyuunku wa chiifu al-ziraa’a. Al-khalla nijdat khalaas wa wakit al-gati’ ja. 36 Hassa’ hassa’ al-khaddaam al-yagta’ al-khalla yalga ujurtah wa yilimm al-khalla wa yakhzinha le l-aakhira. Wa be misil da, al-naadum al-yiteerib wa l-naadum al-yagta’ yafraho sawa. 37 Fiyah masal waahid buguul «naadum waahid yiteerib wa naadum aakhar yagta’». Wa fi bakaanna, al-kalaam da sahiih. 38 Ana rassaltuku fi ust al-naas misil al-khaddaamiin al-yagta’o zere’ wa tagta’o fi bakaan intu ma harattu foogah. Naas aakhariin harato wa intu talgo faayde min khidmithum. 39 Wa fi l-hille di, Saamiriyiin katiiriin aamano be Isa achaan sim’o kalaam al-mara wakit hi chahadat leyah wa gaalat «Hu ooraani be ayyi cheyy al-ana sawweetah». 40 Achaan da, al-Saamiriyiin jo talabo minnah hu yagood fi l-hillithum. Wa hu ga’ad ma’aahum yoomeen. 41 Wa naas ziyaada aamano beyah achaan sim’o kalaamah. 42 Wa hajjo le l-mara wa gaalo: Aniina ma mu’miniin achaan simi’na kalaamki bas. Aniina zaatna simi’na kalaamah wa na’arfu hu bas al-naadum al-yinajji kulla naas.

Wileed al-wakiil

43 Wa ba’ad al-yoomeen dool, Isa gamma macha fi daar al-Jaliil. 44 Wa Isa awwal oora talaamiizah wa gaal: Kulla l-naas yikarrumu al-nabi illa naas daarah ma yikarrumuuh. 45 Wa ja fi daar al-Jaliil wa naas al-Jaliil firho be jaytah achaan chaafo kulla cheyy al-sawwaah fi Madiinat al-Khudus fi ayyaam al-iid. Naas al-Jaliil kula macho ayyado fi Madiinat al-Khudus. 46 Wa Isa macha battaan fi hillit Kaana. Da al-bakaan al-sawwa foogah khamar min almi. Wa naadum waahid gaa’id fi hillit Kafar Naahuum wa hu waahid min wukaalat al-malik wa wileedah mardaan. 47 Wa wakit simi’ kadar Isa gabbal fi daar al-Jaliil min daar al-Yahuudiiya, hu gamma macha leyah wa chahadah achaan yamchi ma’aayah wa yidaawi leyah wileedah al-yidoor gariib yumuut. 48 Wa Isa gaal leyah: Intu ma ti’aamunu illa kan tichiifu ajaayib wa alaamaat min Allah. 49 Wa wakiil al-malik radda leyah wa gaal: Ya sayyidna, ta’aal. Kan ma taji ajala, wileedi yumuut. 50 Wa Isa radda leyah wa gaal: Amchi beetak. Wileedak bahya. Wa l-naadum aaman be kalaam Isa wa chaal derbah wa gabbal fi beetah. 51 Wa wakit hu lissaa’ maachi fi l-derib, khaddaamiinah gammo laagooh wa gaalo leyah: Wileedak hayy. 52 Wa sa’alaahum wa gaal: Min al-saa’a kam bigi leyah akheer? Wa gaalo: Min amis al-saa’a waahid, al-wirde khallatah. 53 Wa abu al-wileed fakkar wa irif di bas al-saa’a al-Isa hajja leyah wa gaal «Wileedak bahya». Wa hu aaman be Isa wa kulla naas beetah aamano ma’aayah. 54 Wa di l-alaama al-taaniye al-Isa wassafaaha wakit ja fi daar al-Jaliil min daar al-Yahuudiiya.

5

Al-ma’duur fi birkit Beet Hisda

1 Wa ba’ad da, iid aakhar hana l-Yahuud garrab wa Isa macha fi Madiinat al-Khudus. 2 Wa fi birke waahide gaa’ide fi Madiinat al-Khudus gariib le Baab al-Khanam wa usumha be kalaam ibraani Beet Hisda. Wa fiyah khamsa rawaakiib jamb al-birke. 3 -4 Wa ma’duuriin katiiriin raagdiin foog al-rawaakiib, minhum al-amyaaniin, al-uruj wa l-mukarsahiin. 5 Wa naadum waahid gaa’id fi l-bakaan da wa min tamaane wa talaatiin sana hu ma’duur. 6 Wa Isa chaafah raagid fi l-bakaan da wa irif kadar hu tawwal ta’baan. Wa Isa sa’alah wa gaal: Tidoor talga al-aafe walla? 7 Al-ma’duur radda leyah wa gaal: Al-sayyid, ma indi naadum ma’aayi achaan yidissini fi l-almi wakit al-almi gaa’id yiharrik. Wakit nidoor nindass fi l-almi naadum aakhar yindass giddaami. 8 Wa Isa gaal leyah: Gumm. Chiil birchak wa amchi. 9 Wa tawwaali ke, al-naadum ligi al-aafe. Wa galla birchah wa gamma raakh. Wa l-yoom da yoom al-sabit. 10 Wa kubaaraat al-Yahuud hajjo le l-naadum al-ligi al-aafe wa gaalo: Al-yoom da yoom al-raaha. Wa inta chaayil birchak wa da mamnuu’. 11 Wa hu radda leehum wa gaal: Al-naadum al-daawaani gaal leyi chiil birchak wa amchi. 12 Wa sa’alooh wa gaalo: Yaatu al-naadum al-gaal leek chiil birchak wa amchi? 13 Wa laakin al-naadum ma irif yaatu al-daawaah achaan Isa gamma minnah ajala ke wa macha fi ust al-naas al-katiiriin gaa’idiin fi l-bakaan. 14 Wa ba’adeen, Isa ligiih fi hooch hana Beet Allah. Wa hajja leyah wa gaal: Khalaas, inta ligiit al-aafe. Khalli minnak zunuubak achaan cheyy gaasi min da ma yaji foogak. 15 Wa l-naadum macha le kubaaraat al-Yahuud wa ooraahum al-naadum al-daawaah hu Isa. 16 Wa min al yoom da, al-Yahuud gammo khaalafo Isa achaan hu gaa’id yisawwi amal misil da fi yoom al-sabit.

Ibn Allah indah al-haya

17 Wa Isa hajja le l-Yahuud wa gaal: Lahaddi l-yoom, Abuui Allah gaa’id yakhdim wa ana kula nakhdim. 18 Wa l-Yahuud zi’ilo minnah wa dawwaro yaktuluuh achaan hu yikhaalif churuut hana yoom al-sabit wa bigo za’laaniin minnah ziyaada achaan hu gaal Allah abuuh wa be da, hu sawwa nafsah misil Allah. 19 Wa Isa hajja leehum wa gaal: Asma’o, nuguul leeku al-hagg, Ibn Allah ma yagdar yisawwi cheyy be nafsah. Hu ma yisawwi cheyy illa l-cheyy al-yichiif Abuuh gaa’id yisawwiih. Wa be misil da, ayyi cheyy al-Allah gaa’id yisawwiih, Ibnah kula yisawwiih. 20 Wa Allah yihibbah le Ibnah wa gaa’id yiwassif leyah kulla cheyy al-hu gaa’id yisawwiih. Wa yanti leyah ajaayib kubaar min al-ajaayib dool achaan intu ti’ajjubu bilheen. 21 Wa Abuui Allah yab’as al-maytiin wa yantiihum al-haya wa Ibnah kula yanti al-haya le ayyi naadum al-yidoor yantiiha leyah. 22 Wa Abuui Allah ma yihaasib ayyi naadum laakin hu kallaf Ibnah be l-hisaab kulla ke 23 achaan kulla l-naas yikarrumu Ibn Allah misil yikarrumu Allah. Wa l-naadum al-ma yikarrim Ibn Allah ma yikarrim Allah al-rassalah. 24 Asma’o, nuguul leeku al-hagg, ayyi naadum al-yasma’ kalaami wa yi’aamin be Allah al-rassalaani, al-naadum da ligi al-haya al-abadiiye. Hu ma yadkhul fi l-ikhaab laakin hu marag min al-moot wa dakhal fi l-haya khalaas. 25 Asma’o, nuguul leeku al-hagg, wakit waahid baji wa khalaas ja. Wa fi l-wakit da, al-maytiin yasma’o hiss hana Ibn Allah wa kan sim’ooh yahyo. 26 Allah indah al-haya wa anta izin le Ibnah achaan Ibnah kula indah al-haya mislah. 27 Wa Allah antaah izin le yihaasib al-naas achaan hu Ibn al-Insaan. 28 Ma ti’ajjubu fi l-kalaam da. Yoom waahid baji wa fi l-yoom da, kulla l-naas al-gaa’idiin fi khubuurhum yasma’o hiss hana Ibn Allah 29 wa yamurgu. Wa l-naas al-sawwo al-kheer yab’aso le yadkhulu fi l-haya wa laakin al-naas al-sawwo al-charr yab’aso le yadkhulu fi l-ikhaab. 30 Ana wiheedi ma nagdar nisawwi cheyy. Ana nasma’ kalaam Abuui wa ale hasab kalaamah bas, nihaasib al-naas. Wa nihaasibhum be adaala achaan ma nisawwi cheyy hasab fikri ana bas. Laakin nidoor nisawwi daayman al-cheyy al-yidoorah Allah al-rassalaani.

Chahaadat Allah le l-Masiih

31 Wa Isa gaal: Kan ana wiheedi bas chaahid le nafsi, chahaadti di ma tanfa’. 32 Fi chaahid aakhar wa hu yachhad leyi wa ana irift chahaadtah leyi sahiihe. 33 Intu rassaltu naas achaan yas’alo Yahya wa hu radda leeku be chahaada sahiihe. 34 Ana ma nidoor chahaada insaaniiye laakin hajjeet be chahaadat Yahya achaan nidoor kadar intu tanjo. 35 Yahya hu bigi leeku misil faanuus muwalli’ be nuur chadiid wa haami. Wa mudda gisayre bas, intu firihtu be nuurah. 36 Laakin fi chaahid aakhar yachhad leyi wa chahadtah akbar min chahaadat Yahya. Al-a’maal al-Abuui Allah antaahum leyi wa ana gaa’id nisawwiihum lahaddi nikammilhum, dool bas yachhado leyi achaan ta’arfu be l-sahiih Allah rassalaani. 37 Wa Abuui Allah al-rassalaani hu zaatah chahad leyi. Hissah intu abadan ma simi’tuuh wa suurtah abadan ma chiftuuha 38 wa kalaamah ma gaa’id fi guluubku achaan ma aamantu be l-naadum al-Allah rassalah. 39 Fi fikirku, talgo al-haya al-abadiiye fi l-Kitaab wa achaan da, intu tagruuh ziyaada. Laakin al-Kitaab yachhad leyi ana 40 wa intu taabo ma taju leyi achaan talgo minni al-haya. 41 Ma nidoor chukur min al-naas. 42 Laakin intu, ana na’arif kadar fi guluubku ma tihibbu Allah. 43 Ana jiit leeku be usum Allah Abuui wa laakin ma khibiltuuni. Kan naadum aakhar baji be usmah halaalah, hu bas takhbalooh. 44 Kikkeef tabgo mu’miniin be l-sahiih kan intu tidooru chukur min akhwaanku wa ma tijaahudu achaan talgo chukur min Allah al-Waahid? 45 Ma tukhuttu fi uguulku kadar ana al-naadum al-yathamku giddaam Allah. Al-nabi Muusa bas al-yathamku wa hu al-naadum al-intu tukhuttu achamku foogah. 46 Wa kan be l-sahiih intu mu’miniin be Muusa, ti’aamunu beyi ana kula achaan Muusa katab fi sababi fi l-Kitaab. 47 Laakin kan awwal ma saddakhtu be l-kalaam al-Muusa katabah, kikkeef tisaddukhu be kalaami?

6

Al-Masiih anta akil le khamsa alif naas

1 Wa yoom aakhar, Isa gamma faat wa macha fi nuss sabhaani hana bahar al-Jaliil al-kulla ma’ruuf be bahar hana Tibiriyaas. 2 Wa naas katiiriin bilheen gaa’idiin yitaabu’uuh achaan chaafo al-ajaayib al-sawwaahum le l-mardaaniin. 3 Wa Isa tala’ chiyya fi l-hajar wa ga’ad tihit ma’a talaamiizah. 4 Wa fi l-wakit da, Iid al-Fisha gariib wa da iid kabiir hana l-Yahuud. 5 Wa Isa rafa’ raasah wa chaaf naas katiiriin bilheen jaayiin leyah wa sa’al Filibbus wa gaal: Nibii’u khubza min ween achaan kulla l-naas dool yaakulu? 6 Wa Isa irif tamaam al-cheyy al-yidoor yisawwiih laakin sa’al Filibbus achaan yijarrib iimaanah. 7 Wa Filibbus radda leyah wa gaal: Kan bi’na khubza hana miiyteen diinaar kula, da ma yitimm leehum achaan ayyi waahid yalga khubza sakhayre le yaakul. 8 Wa tilmiiz waahid hajja leyah. Wa hu Andareeyas akhu hana Sim’aan Butrus. Wa hu gaal: 9 Fiyah hini wileed waahid wa hu indah khamsa khubzaat hana cha’iir wa huut itneen dugaag. Wa laakin da chunu fi ust al-naas al-katiiriin dool? 10 Wa Isa gaal leehum: Khalli l-naas yagoodu tihit. Wa l-bakaan da indah gechch katiir wa l-naas ga’ado tihit. Wa adad al-rujaal misil khamsa alif naadum. 11 Wa Isa chaal al-khubzaat wa chakar Allah wa gassamaahum wa antaahum le l-naas al-gaa’idiin tihit. Wa chaal al-huut wa sawwa nafs al-cheyy. Wa kulla l-naas akalo wa chib’o lahaddi faddalo. 12 Wa ba’ad kulluhum chib’o, Isa hajja le talaamiizah wa gaal: Lummu al-akil al-faddal achaan ma niwadduru minnah cheyy. 13 Wa lammo al-khubza al-faddalat min al-khubzaat al-khamsa ba’ad al-naas akalo khalaas wa malo beeha atnaachar guffa. 14 Wa l-naas chaafo al-ajab al-Isa sawwaah wa bado yihajju ambeenaathum wa yuguulu: Akiid, daahu al-nabi al-laabudda yaji fi l-dunya. 15 Wa Isa irif al-naas yidooru yakurbuuh wa yukhuttuuh leehum malik be gu wa achaan da, khallaahum battaan wa macha wiheedah fi l-hajar.

Al-Masiih raakh fi raas al-almi

16 Wa l-wata bigat makharib wa talaamiizah dallo min al-hajar wa macho fi khachum al-bahar. 17 Wa rikbo fi markaba wa bado yagta’o al-bahar achaan yamchu le hillit Kafar Naahuum. Wa l-wata bigat leel wa Isa lissaa’ ma ja leehum. 18 Wa riih chadiide gammat tusuug wa sabbabat mooj chadiid fi l-almi. 19 Wa wakit al-talaamiiz saago al-markaba khamsa walla sitte kiilomitir min khachum al-bahar, humman chaafo Isa. Hu raayikh fi raas al-almi wa gaa’id yigarrib le l-markaba. Wa khaafo khoof chadiid. 20 Laakin Isa hajja leehum wa gaal: Da ana bas. Ma takhaafo. 21 Wa khalaas khallooh rikib fi l-markaba. Wa tawwaali ke, wislo fi l-bakaan al-yidooru yalhagooh.

Khubz al-Haya

22 Wa ambaakir, al-naas al-ga’ado jamb al-bahar fi nussah al-sabhaani fakkaro wa irifo kadar awwal fiyah markaba waahide bas wa Isa ma rikib foogha ma’a talaamiizah wa talaamiizah faato wiheedhum. 23 Wa maraakib waahidiin min hillit Tibiriyaas jo fi l-bakaan al-foogah al-Rabb Isa chakar Allah wa l-naas akalo al-khubza. 24 Wa wakit al-naas irifo Isa ma fiih wa talaamiizah ma fiihum, humman rikbo fi l-maraakib wa macho fi hillit Kafar Naahuum achaan yifattuchu Isa. 25 Wa gata’o al-bahar wa ligo Isa. Wa sa’alooh wa gaalo: Sayyidna, jiit hini mata? 26 Wa Isa radda leehum wa gaal: Asma’o, nuguul leeku al-hagg, intu ma fattachtuuni achaan fihimtu al-ajaayib laakin achaan akaltu al-khubza wa bigiitu chab’aaniin. 27 Ma tijaahudu achaan talgo al-akil al-yatlaf wa laakin jaahudu achaan talgo al-akil al-ma yatlaf wa yantiiku al-haya al-abadiiye. Da bas al-akil al-Ibn al-Insaan yantiih leeku. Hu al-naadum al-Allah Abuuh chahad leyah wa akkad hu radyaan beyah khalaas. 28 Wa sa’alooh wa gaalo: Waajib nisawwu chunu achaan nisawwu al-amal al-Allah yidoorah? 29 Wa Isa radda leehum wa gaal: Daahu al-cheyy al-Allah yidoorah. Waajib ti’aamunu be l-naadum al-Allah rassalah. 30 Wa sa’alooh wa gaalo: Ween al-alaama min Allah al-tiwassifha leena achaan nichiifuuha wa ni’aamunu beek? Weenu al-ajab al-tisawwiih inta? 31 Zamaan, juduudna akalo al-manna fi l-sahara wa maktuub fi l-Kitaab {Hu antaahum akil min al-sama}. 32 Wa Isa gaal leehum: Asma’o, nuguul leeku al-hagg, hu al-antaaku al-akil min al-sama ma Muusa. Wa Abuui Allah bas yantiiku al-akil al-sahiih al-naazil min al-sama. 33 Achaan al-akil al-Allah yantiiku da, hu al-naazil min al-sama wa yanti al-haya le kulla l-naas. 34 Wa gaalo leyah: Ya sayyidna, antiina al-akil da kulla yoom. 35 Wa Isa gaal: Ana bas Khubz al-Haya. Ayyi naadum al-yaji leyi ma yabga jii’aan wa ayyi naadum mu’min beyi ma yabga atchaan. 36 Wa ooreetku kadar intu chiftuuni laakin ma aamantu beyi. 37 Kulla l-naas al-Abuui yikallifni beehum, yaju leyi wa ayyi naadum al-yaji leyi, ana abadan ma naturdah. 38 Ana nazalt leeku min al-sama achaan nisawwi muraadat al-rassalaani wa ma achaan nisawwi muraadti ana. 39 Wa muraadtah hi ana ma nikhalli naadum waahid yiwaddir min al-naas al-kallafaani beehum. Wa nigawwimhum kulluhum fi l-yoom al-akhiir. 40 Da bas al-cheyy al-Abuui yidoorah, kulla naadum al-yichiif Ibn Allah wa yi’aamin beyah yalga al-haya al-abadiiye wa ana nigawwimah fi l-yoom al-akhiir. 41 Wa fi chaan da, al-Yahuud gammo yihajju ambeenaathum wa yachku minnah achaan hu gaal hu al-akil al-nazal min al-sama. 42 Wa gaalo: Da ma Isa wileed Yuusuf walla? Abuuh wa ammah na’arfuuhum. Kikkeef yuguul «Ana nazalt min al-sama»? 43 Wa Isa radda leehum wa gaal: Ma tachku minni ambeenaatku. 44 Naadum ma yagdar yaji leyi illa kan Abuui al-rassalaani yijiibah leyi. Wa l-naadum al-yaji leyi nigawwimah fi l-yoom al-akhiir. 45 Wa maktuub fi kitaab al-nubuuwa {Wa Allah zaatah yi’allimhum kulluhum}. Wa ayyi naadum al-yasma’ kalaam Abuui wa yil’allam minnah yaji leyi. 46 Ma nuguul ayyi naadum chaaf Abuui Allah. Al-jaayi min Allah hu wiheedah chaafah. 47 Asma’o, nuguul leeku al-hagg, al-naadum al-mu’min beyi ligi al-haya al-abadiiye khalaas. 48 Ana Khubz al-Haya. 49 Juduudku akalo al-manna fi l-sahara wa laakin humman maato. 50 Wa daahu al-akil al-naazil min al-sama wa ayyi naadum al-yaakul minnah ma yumuut. 51 Ana Khubz al-Haya al-nazal min al-sama. Kan ayyi naadum yaakul min al-akil da, hu yi’iich daayman. Wa l-akil al-ana nantiih achaan naas al-dunya yahyo, hu laham hana jismi. 52 Wa l-Yahuud khaalato ambeenaathum wa gaalo: Kikkeef al-naadum da yagdar yantiina lahamah le naakuluuh? 53 Wa Isa gaal leehum: Asma’o, nuguul leeku al-hagg, kan intu ma taakulu laham Ibn al-Insaan wa ma tacharbo dammah, ma talgo al-haya. 54 Wa ayyi naadum al-yaakul lahami wa yachrab dammi yalga al-haya al-abadiiye wa nigawwimah fi l-yoom al-akhiir. 55 Achaan lahami hu akil sahiih wa dammi charaab sahiih. 56 Wa ayyi naadum al-yaakul min lahami wa yachrab min dammi yasbut foogi wa ana nasbut foogah. 57 Abuui al-rassalaani indah al-haya wa ana kula indi al-haya min Abuui. Wa be misil da, ayyi naadum al-yaakul minni yahya achaan ana nantiih al-haya. 58 Wa khalaas, daahu al-akil al-nazal min al-sama. Hu ma misil al-manna al-juduudku akalooha. Humman maato laakin al-naadum al-yaakul al-akil al-ana nantiih yahya ila l-abad. 59 Wa kulla l-kalaam da Isa gaalah fi hillit Kafar Naahuum wakit hu gaa’id yi’allim al-naas fi beet al-sala.

Talaamiiz waahidiin khallo al-Masiih

60 Wa talaamiiz katiiriin sim’o al-kalaam da wa gaalo: Al-kalaam da gaasi bilheen. Yaatu al-yagdar yahmalah? 61 Laakin Isa irif fi galbah talaamiizah gaa’idiin yachku min kalaamah. Wa hu hajja leehum wa gaal: Tichakkuku achaan gult al-kalaam da walla? 62 Tisawwu chunu kan tichiifu Ibn al-Insaan taali’ fi l-bakaan al-awwal gaa’id foogah? 63 Ruuh Allah yanti al-haya. Wa gudrat insaaniiye ma indaha faayde. Al-kalaam al-gultah leeku jaayi min al-Ruuh wa yantiiku al-haya. 64 Laakin waahidiin minku ma mu’miniin. Wa min al-bidaaya, Isa irif yaatumman al-ma mu’miniin wa irif yaatu al-naadum al-yukhuunah. 65 Wa gaal leehum: Achaan da bas gult leeku naadum ma yagdar yaji leyi illa kan Abuui Allah antaah izin. 66 Wa min al-yoom da, talaamiiz katiiriin khallooh wa ma taaba’ooh battaan. 67 Wa Isa sa’al al-talaamiiz al-atnaachar wa gaal: Wa intu kula tidooru tikhalluuni walla? 68 Wa Sim’aan Butrus radda leyah wa gaal: Ya sayyidna, namchu ween? Inta wiheedak indak kalaam al-haya al-abadiiye. 69 Aamanna beek wa na’arfu inta bas al-Khudduus al-Allah rassalah. 70 Wa Isa gaal: Ya l-atnaachar. Ana zaati ma ikhtirtuku walla? Wa laakin waahid minku cheetaan. 71 Wa fi l-kalaam da, hu hajja be Yahuuza wileed Sim’aan al-Iskhariyooti. Wa Yahuuza da, hu waahid min al-talaamiiz al-atnaachar wa ba’adeen hu yukhuunah le Isa.

7

Akhwaan Isa lissaa’ ma aamano beyah

1 Wa ba’ad da, Isa gamma yuruukh fi hillaal hana daar al-Jaliil. Hu ma dawwar yuruukh fi hillaal hana daar al-Yahuudiiya achaan kubaaraat al-Yahuud dawwaro yaktuluuh. 2 Wa iid usmah Iid al-Lagaadiib garrab. 3 Wa akhwaan hana Isa hajjo leyah wa gaalo: Gumm min hini. Amchi fi daar al-Yahuudiiya wa khalli talaamiizak yichiifu al-amal al-inta tisawwiih. 4 Kan naadum yidoor yabga ma’ruuf, hu ma yilabbid amalah le l-naas. Kan tidoor tisawwi achya misil dool, khalaas amchi khalli kulla l-naas yichiifuuk. 5 Fi l-wakit da, akhwaanah kula lissaa’ ma aamano beyah. 6 Wa Isa radda leehum wa gaal: Al-wakit al-Allah gata’ah leyi lissaa’ ma ja. Laakin leeku intu, tagdaro tamchu ayyi wakit. 7 Naas al-dunya ma yakrahooku wa laakin yakrahooni ana achaan ana chaahid fooghum wa nuguul amalhum fasil. 8 Intu gummu amchu wa ayyudu fi Madiinat al-Khudus. Fi l-iid da, ana ma nugumm. Al-wakit al-nugumm foogah lissaa’ ma ja. 9 Wa hu gaal al-kalaam da wa ga’ad fi daar al-Jaliil. 10 Wa wakit akhwaanah gammo khalaas wa macho fi l-madiina yi’ayyudu, Isa kula macha. Wa laakin ma oora naadum wa fi l-safar ma fi naadum ba’arfah. 11 Wa fi Madiinat al-Khudus, kubaaraat al-Yahuud gaa’idiin yifattuchu Isa fi ust al-naas al-jo le l-iid wa gaa’idiin yas’aloohum wa yuguulu: Hu gaa’id ween? 12 Wa kulla l-naas gaa’idiin yihajju beyah ambeenaathum be hiss tihit. Al-waahidiin gaa’idiin yuguulu hu naadum adiil wa waahidiin yuguulu hu gaa’id yukhuchch al-naas. 13 Wa kulla l-naas khaayfiin min kubaaraat al-Yahuud wa achaan da, ma hajjo beyah be hiss foog.

Al-Masiih hajja le l-Yahuud

14 Wakit nuss ayyaam al-iid faato khalaas, Isa dakhal fi Beet Allah wa gamma yi’allim al-naas. 15 Wa l-Yahuud ajjabo bilheen wa gaalo: Kikkeef al-naadum da bigi aalim wa ma gara? 16 Wa Isa radda leehum wa gaal: Al-kalaam al-ni’allimku beyah ma jaayi minni ana. Hu jaayi min Allah al-rassalaani. 17 Ayyi naadum kan indah niiye yisawwi kulla cheyy al-Allah yidoorah, hu ya’arif kan kalaami jaayi min Allah aw kan minni ana bas. 18 Ayyi naadum al-gaa’id yi’allim al-naas be ta’liim haggah halaalah, hu yidoor chukur min al-naas. Laakin al-naadum al-yidoor al-naas yachkuru Allah al-rassalah, kalaam al-naadum da sahiih wa hu ma yukhuchch ayyi naadum. 19 Muusa ma antaaku al-Tawraat walla? Wa laakin ma fi naadum minku yitabbig kalaam al-Tawraat. Maala tidooru taktuluuni? 20 Wa l-naas raddo leyah wa gaalo: Ma ke. Inta muchootin. Yaatu yidoor yaktulak? 21 Wa Isa radda leehum wa gaal: Ana sawweet ajab waahid fi yoom al-sabit wa intu kulluku ajjabtu minnah bilheen. 22 Wa tuguulu Muusa antaaku wasiiyat al-tahuura. Wa laakin be l-sahiih, juduudna al-awwalaaniyiin kula induhum al-tahuura gubbaal Muusa. Wa be sabab al-wasiiye di, intu titahhuru naadum hatta kan fi yoom al-sabit kula. 23 Wa kan titahhuru naadum yoom al-sabit achaan ma tikhaalufu wasiiyat Muusa, maalku zi’iltu minni kan fi yoom al-sabit ana anteet le naadum al-aafe fi kulla jismah? 24 Ma tahkumu be l-zaahir. Ahkumu be l-hagg. 25 Wa naas waahidiin min sukkaan Madiinat al-Khudus assaa’alo ambeenaathum wa gaalo: Da ma al-naadum al-yidooru yaktuluuh walla? 26 Laakin daahu gaa’id yikallim fi ust al-naas wa l-kubaaraat ma yuguulu cheyy. Akuun irifo khalaas hu al-Masiih. 27 Laakin al-naadum da, na’arfu al-bakaan al-jaayi minnah. Wa wakit al-Masiih yibiin, ma fi naadum ya’arif al-bakaan al-hu ja minnah. 28 Wa achaan da, wakit Isa gaa’id yi’allim al-naas fi hooch Beet Allah, hu hajja be hiss chadiid wa gaal: Sahiih ta’arfuuni walla? Sahiih ta’arfu al-bakaan al-ana jiit minnah walla? Ana ma jiit be izni. Al-rassalaani hu bas saadikh wa intu ma ta’arfuuh. 29 Wa laakin ana na’arfah achaan ana jaayi minnah wa hu rassalaani. 30 Wa fi chaan da, naas waahidiin dawwaro yakurbuuh wa laakin ma fi naadum sawwa foogah cheyy achaan al-wakit al-Allah gata’ah leyah lissaa’ ma ja. 31 Wa fi l-bakaan da, naas katiiriin aamano beyah wa gaalo: Al-Masiih kan ja, yisawwi ajaayib ziyaada min al-naadum da walla? 32 Wa l-naas gaa’idiin yihajju tihit tihit ambeenaathum wa yuguulu kalaam misil da fi Isa. Wa l-Fariisiyiin sim’oohum wa lammo ma’a kubaaraat rujaal al-diin wa rassalo askarhum achaan yakurbu Isa. 33 Wa Isa gaal: Ana nagood ma’aaku chiyya bas wa ba’ad da namchi fi bakaan hana l-rassalaani. 34 Wa intu tifattuchuuni wa ma talgooni wa l-bakaan al-ana nagood foogah ma tagdaro taju foogah. 35 Wa l-Yahuud hajjo ambeenaathum wa gaalo: Ween al-bakaan al-yidoor yamchi foogah wa aniina ma nagdaro nalgooh? Hal hu yidoor yisaafir le l-Yahuud al-muchattatiin ajaanib fi buldaan al-Yuunaaniyiin walla? Hu yidoor yi’allim al-Yuunaaniyiin walla? 36 Wa l-kalaam al-gaalah da «intu tifattuchuuni wa ma talgooni wa l-bakaan al-ana nagood foogah ma tagdaro taju foogah», chunu ma’anaatah?

Buhuur hana almi al-haya

37 Wa aakhir ayyaam al-iid, hu akbar yoom al-iid. Wa fi l-yoom da, Isa gamma foog wa hajja le l-naas be hiss aali wa gaal: Kan ayyi naadum atchaan, khalli yaji leyi yachrab. 38 Wa ayyi naadum al-yi’aamin beyi, buhuur hana almi al-haya yugummu yajru fi galbah wa da misil maktuub fi l-Kitaab. 39 Wa be l-kalaam da, hu hajja be l-Ruuh al-Khudduus al-ba’adeen yanzil fi l-naas al-mu’miniin beyah. Wa fi l-wakit da, Allah lissaa’ ma nazzal al-Ruuh achaan Isa lissaa’ ma tala’ fi majdah.

Al-naas gammo alkhaalato

40 Wakit al-naas sim’o al-kalaam da, waahidiin minhum gaalo: Akiid hu bas al-nabi. 41 Wa naas waahidiin gaalo: Da bas al-Masiih. Wa naas waahidiin gaalo: Haay! Al-Masiih yaji min daar al-Jaliil walla? Abadan. 42 Al-Masiih yaji min zurriiyit Sayyidna Dawuud wa min Beet Laham, al-hille al-rabbo foogha Dawuud. Ma maktuub fi l-Kitaab walla? 43 Wa be misil da, al-naas ankhalafo ambeenaathum fi sabab Isa. 44 Naas waahidiin dawwaro yakurbuuh wa laakin naadum ke ma gidir sawwa leyah cheyy. 45 Wa l-askar gabbalo le kubaaraat rujaal al-diin wa l-Fariisiyiin. Wa l-kubaaraat sa’alo al-askar wa gaalo: Maala ma jibtuuh leena? 46 Wa l-askar raddo leehum wa gaalo: Abadan ma fi naadum hajja kalaam ajiib misil al-naadum da. 47 Wa l-Fariisiyiin raddo leehum wa gaalo: Haay! Hu khachchaaku intu kula? 48 Fiyah naadum waahid min al-kubaaraat aw min al-Fariisiyiin al-aaman beyah walla? 49 Naas al-hille dool ma ba’arfu al-Tawraat. Humman manaa’iil. 50 Wa Nigudiimus ma’aahum wa hu al-naadum al-yoom waahid macha hajja ma’a Isa be l-leel. Wa hu hajja leehum wa gaal: 51 Kan naadum ma indah fursa le yidaafi’ le nafsah wa kan aniina ma akkadna fi l-cheyy al-sawwaah, charii’atna tikhalliina nahkumuuh walla? 52 Wa l-kubaaraat raddo leyah gaalo: Haay! Inta kula min daar al-Jaliil walla? Agri al-Kitaab adiil ke wa tichiif ma fi nabi yaji min daar al-Jaliil. 53 Wa khalaas, kulluhum chatto wa ayyi waahid macha le beetah.

8

Al-mara al-zanat

1 Wa laakin Isa macha fi Jabal al-Zaytuun. 2 Wa be l-fajur, hu macha fi hooch hana Beet Allah wa kulla l-naas jo leyah wa hu ga’ad tihit wa bada yi’allimhum. 3 Wa l-ulama wa l-Fariisiyiin jo leyah wa jaabo mara waahide al-karabooha gaa’ide tazna. Wa waggafooha giddaamhum. 4 Wa hajjo le Isa wa gaalo: Ya mu’allim, al-mara di karabooha gaa’ide tazna. 5 Wa fi l-Tawraat Muusa gaal ayyi mara kan zanat laazim narjumuuha. Wa tuguul chunu inta? 6 Humman gaalo al-kalaam da achaan yijarrubuuh. Dawwaro yalgo sabab achaan yachku minnah. Laakin Isa dangar wa bada yaktib be usba’ah fi l-turaab. 7 Wa sa’alooh su’aal katiir wa ba’adeen hu rafa’ raasah wa radda leehum. Wa gaal: Ayyi naadum minku al-abadan ma aznab, khalli yazgul al-hajar al-awwalaani. 8 Wa dangar battaan wa katab be usba’ah fi l-turaab. 9 Wa wakit sim’o kalaamah da, khalaas kulluhum chatto minnah. Awwal al-kubaar wa waraahum al-sukhaar lahaddi faddal Isa wiheedah wa l-mara waagfe giddaamah. 10 Wa Isa rafa’ raasah wa sa’al al-mara wa gaal: Mara zeene, ween humman? Ma fi naadum yidoor yi’aakhibki walla? 11 Wa hi gaalat: La, ya l-sayyid. Naadum ma fi. Wa Isa gaal leeha: Ana kula ma nidoor ni’aakhibki. Khalaas, amchi. Wa min al-yoom ma taznibi battaan.

Nuur al-aalam

12 Wa battaan Isa hajja le l-naas wa gaal: Ana nuur al-aalam. Ayyi naadum al-yitaabi’ni abadan ma yagood fi l-dalaam. Hu yi’iich fi l-nuur al-yantiih al-haya. 13 Wa l-Fariisiyiin hajjo leyah wa gaalo: Inta gaa’id tachhad le nafsak wa misil da, chahaadtak di ma indaha faayde. 14 Wa Isa radda leehum wa gaal: Kan nachhad le nafsi kula, chahaadti indaha faayde achaan ana na’arif al-bakaan al-ana jiit minnah wa l-namchi leyah. Laakin intu ma ta’arfu al-bakaan al-ana jiit minnah wa la l-bakaan al-namchi leyah. 15 Intu tihaasubu al-naas be fikir insaani. Ana ma gaa’id nihaasib ayyi naadum. 16 Wa laakin kan ana nihaasib al-naas kula, nihaasib be adaala achaan ana ma nihaasib wiheedi. Abuui Allah rassalaani wa hu yihaasib ma’aayi. 17 Wa kitaabku al-Tawraat buguul chahaadat naaseen indaha sabaat. 18 Ana gaa’id nachhad le nafsi wa l-chaahid al-taani al-gaa’id yachhad leyi, hu Abuui al-rassalaani. 19 Wa gammo sa’alooh wa gaalo: Abuuk ween? Wa radda leehum wa gaal: Ma ta’arfuuni wa ma ta’arfu Abuui. Kan awwal iriftuuni, ta’arfu Abuui kula. 20 Wa Isa gaal al-kalaam da wakit hu gaa’id yi’allim al-naas fi hooch hana Beet Allah jamb sanduug al-maal. Wa ma karabooh achaan al-wakit al-Allah gata’ah leyah lissaa’ ma ja.

Al-Masiih hajja be mootah

21 Wa Isa hajja leehum battaan wa gaal: Ana namchi wa intu tifattuchuuni wa laakin tumuutu be zunuubku. Al-bakaan al-namchi leyah, intu ma tagdaro tamchu leyah. 22 Wa l-Yahuud gammo yihajju ambeenaathum wa gaalo: Hu gaal ma nagdaro namchu fi l-bakaan al-hu yamchi foogah. Hu yidoor yaktul nafsah walla? 23 Wa Isa gaal leehum: Intu min naas al-ard wa ana min al-sama. Intu naas al-dunya di wa ana ma minha. 24 Wa gult leeku tumuutu be zunuubku. Akiid, tumuutu be zunuubku kan ma ti’aamunu kadar ana hu. 25 Wa achaan da, sa’alooh wa gaalo: Inta yaatu? Wa Isa gaal: Ana misil ooreetku beyah min al-bidaaya. 26 Indi kalaam katiir al-nagdar nuguulah foogku wa beyah nahkim foogku. Wa laakin al-rassalaani saadikh wa l-kalaam al-antaani, da bas al-kalaam al-nuguulah le naas al-dunya. 27 Wa ma fihmo kadar hu gaa’id yihajji leehum be Allah Abuuh. 28 Wa Isa hajja leehum wa gaal: Wakit tarfa’o Ibn al-Insaan foog, ta’arfu kadar ana bas hu. Wa ta’arfu ana ma nisawwi cheyy wiheedi laakin al-kalaam al-Abuui ooraani, da bas al-kalaam al-nuguulah leeku. 29 Wa l-rassalaani gaa’id ma’aayi. Hu ma khallaani wiheedi achaan nisawwi daayman kulla cheyy al-hu yarda beyah. 30 Wa wakit Isa gaa’id yuguul al-kalaam da, naas katiiriin aamano beyah.

Al-Masiih wa Ibraahiim

31 Wa Isa hajja le l-Yahuud al-aamano beyah wa gaal: Kan tagoodu saabtiin fi kalaami, intu tabgo talaamiizi be l-sahiih. 32 Wa misil da, ta’arfu al-hagg wa l-hagg yiharrirku min al-ubuudiiye. 33 Wa l-Fariisiyiin raddo leyah wa gaalo: Haay! Aniina min zurriiyit Ibraahiim wa abadan ma fi naadum abbadaana. Kikkeef tuguul nabgo hurriin? 34 Wa Isa radda leehum wa gaal: Asma’o, nuguul leeku al-hagg, ayyi naadum al-gaa’id yaznib, hu bigi be sababah abid. 35 Wa l-abid ma yagood daayman fi beet siidah. Illa wileed siid al-beet yagood daayman. 36 Wa kan Ibn Allah yiharrirku min al-ubuudiiye tabgo hurriin marra waahid. 37 Irift kadar intu min zurriiyit Ibraahiim laakin tidooru taktuluuni achaan fi guluubku ma tidooru kalaami. 38 Ana nihajji leeku fi l-cheyy al-chiftah wakit ana gaa’id ma’a Abuui wa laakin intu gaa’idiin tisawwu al-cheyy al-abuuku ooraaku beyah. 39 Wa raddo leyah wa gaalo: Ibraahiim hu abuuna. Wa Isa gaal: Kan sahiih intu iyaal Ibraahiim, intu tisawwu al-cheyy al-Ibraahiim sawwaah. 40 Wa laakin intu tidooru taktuluuni wa ana jiit leeku achaan ni’ooriiku al-hagg al-Allah antaani. Da ma l-cheyy al-Ibraahiim sawwaah. 41 Intu gaa’idiin tisawwu al-cheyy al-abuuku bisawwiih. Wa gaalo: La. Aniina ma furuukh. Indina abu waahid bas wa hu Allah. 42 Wa Isa gaal: Kan sahiih Allah abuuku, intu tihibbuuni achaan ana jiit minnah leeku. Ana ma jiit be niiyiti ana bas laakin Allah rassalaani. 43 Maala ma fihimtu kalaami? Intu ma fihimtuuh achaan ma tahmalo ta’liimi. 44 Abuuku hu Ibliis wa intu iyaalah wa tidooru tisawwu al-cheyy al-hu bidoorah. Hu kattaal dimam min al-bidaaya wa abadan ma dawwar al-hagg achaan fi galbah al-hagg ma fi. Kalaam al-kidib bigi leyah lukhkhatah achaan hu kaddaab wa kulla kalaam al-kidib hu abuuh. 45 Wa ana gaa’id ni’ooriiku al-hagg wa achaan da bas intu ma tisaddukhuuni. 46 Tuguulu ana muznib laakin abadan ma tisabbutu tuhmitku. Kan ana nuguul leeku al-hagg, maalku ma tisaddukhuuni? 47 Kan naadum min Allah, hu yidoor yasma’ kalaam Allah. Laakin intu ma min Allah wa achaan da, intu ma tasma’o kalaamah. 48 Wa l-Yahuud raddo leyah wa gaalo: Kalaamna foogak sahiih! Inta min daar al-Saamira wa inta muchootin! 49 Wa Isa radda leehum wa gaal: La, ana ma muchootin. Ana gaa’id nikarrim Abuui wa laakin intu gaa’idiin ti’ayyubuuni. 50 Ana ma nidoor chukur min al-naas. Al-yantiini chukur gaa’id wa hu al-yihaasib. 51 Asma’o, nuguul leeku al-hagg, ayyi naadum al-yitaabi’ kalaami adiil ke ma yumuut abadan. 52 Wa l-Yahuud raddo leyah wa gaalo: Khalaas. Hassa’ irifna inta muchootin. Ibraahiim wa l-anbiya maato wa laakin inta tuguul ayyi naadum al-yitaabi’ kalaamak ma yumuut abadan. 53 Tuguul inta akbar min abuuna Ibraahiim walla? Hu maat. Wa l-anbiya maato. Tuguul inta yaatu? 54 Wa Isa radda leehum wa gaal: Kan nidarrij nafsi, da ma yanfa’. Abuui hu al-yidarrijni wa intu tuguulu hu Allah wa ta’abuduuh. 55 Wa laakin intu abadan ma iriftuuh. Ana na’arfah. Kan nuguul ana ma na’arfah, ana nabga kaddaab misilku. Wa laakin ana na’arfah wa nitaabi’ kalaamah. 56 Abuuku Ibraahiim farhaan achaan irif hu yichiif jayti. Wa chaafaaha wa firih. 57 Wa l-Yahuud gaalo leyah: Haay! Lissaa’ ma indak khamsiin sana wa tuguul chift Ibraahiim? 58 Wa Isa gaal leehum: Asma’o, nuguul leeku al-hagg, gubbaal ma wildo Ibraahiim, ana hu al-Hayy. 59 Wa battaan chaalo hujaar wa dawwaro yarjumuuh wa laakin hu allabbad minhum wa marag min Beet Allah.

9

Al-naadum al-mawluud ke amyaan

1 Wa yoom waahid, Isa gaa’id yuruukh wa chaaf naadum waahid mawluud ke amyaan. 2 Wa talaamiizah sa’alooh wa gaalo: Sayyidna, al-naadum da wildooh amyaan be sabab zunuub yaatu? Be sabab zunuubah hu walla zunuub waaldeenah? 3 Wa Isa radda leehum wa gaal: Hu amyaan ma be sabab zunuubah wa la zunuub waaldeenah. Hu bigi misil da achaan Allah yiwassif gudurtah fi l-cheyy al-yabga leyah. 4 Al-rassalaani kallafaani be amal. Wa wakit al-wata lissaa’ nahaar, laazim nisawwu al-amal da. Al-leel baji wa fi l-leel ma fi naadum yagdar yakhdim. 5 Ana nuur al-aalam wa wakit ana gaa’id fi l-aalam, ana bas al-yantiih nuur. 6 Wa wakit Isa gaal al-kalaam da, hu bazzakh fi l-turaab wa ajjan tiine be buzaakhah wa massahaaha fi uyuun al-amyaan. 7 Wa gaal leyah: Amchi khassil wijhak fi hoot hana Silwaam. Wa khalaas, al-amyaan macha wa khassal wijhah wa gabbal bichiif. Wa l-usum Silwaam ma’anaatah «al-murassal». 8 Wa jiiraanah wa l-naas al-chaafooh wakit hu lissaa’ gaa’id yas’al sadakha, assaa’alo ambeenaathum. Wa gaalo: Da ma al-naadum al-awwal gaa’id fi l-chaari’ yas’al al-sadakha walla? 9 Wa naas waahidiin gaalo: Aywa, da hu. Wa naas aakhariin gaalo: La, da ma hu. Da naadum aakhar bichaabihah bas. Wa l-naadum zaatah gaal: Ana bas hu. 10 Wa sa’alooh wa gaalo: Kan sahiih inta hu, kikkeef uyuunak anfataho? 11 Wa radda leehum wa gaal: Al-naadum al-usmah Isa ajjan tiine wa massahaaha fi uyuuni wa gaal leyi «Amchi le Silwaam wa khassil wijhak». Wa macheet wa khassalt wa khalaas nichiif. 12 Wa sa’alooh wa gaalo: Wa ween al-naadum da? Wa gaal leehum: Da ma na’arfah. 13 Wa waddo al-naadum al-awwal amyaan le l-Fariisiyiin. 14 Wa l-yoom al-Isa ajjan foogah al-tiine wa fattah uyuun al-amyaan da yoom al-sabit. 15 Achaan da, al-Fariisiyiin kula sa’alooh wa gaalo: Uyuunak anfataho kikkeef? Wa radda leehum wa gaal: Hu massah uyuuni be l-tiine wa ana khassalt wijhi wa khalaas ana chift. 16 Wa Fariisiyiin waahidiin gammo yuguulu: Al-naadum al-sawwa al-cheyy da, hu ma min Allah achaan hu ma yitaabi’ churuut hana yoom al-sabit. Laakin waahidiin gaalo: Naadum kan muznib, kikkeef yisawwi ajaayib misil da? Wa be misil da, al-Fariisiyiin ankhalafo. 17 Wa battaan, sa’alo al-naadum al-awwal amyaan wa gaalo: Inta ke, al-naadum al-hu fattah leek uyuunak, inta tuguul foogah chunu? Wa l-naadum radda leehum wa gaal: Hu nabi. 18 Wa l-Yahuud abo ma saddakho kadar hu awwal amyaan wa hassa’ bichiif lahaddi naado waaldeen al-naadum al-uyuunah anfataho. 19 Wa sa’alo waaldeenah wa gaalo: Sahiih da wileedku wa tuguulu hu mawluud ke amyaan? Wa kan da sahiih, kikkeef hassa’ bichiif? 20 Wa waaldeenah raddo leehum wa gaalo: Na’arfu da wileedna wa na’arfu hu mawluud ke amyaan. 21 Laakin kikkeef hu bichiif wa yaatu al-fattah leyah uyuunah, da ma na’arfuuh. Hu raajil aagil. As’alooh wa hu yihajji be nafsah. 22 Waaldeenah hajjo be misil da achaan humman khaayfiin min kubaaraat al-Yahuud. Al-kubaaraat awwal astafago ambeenaathum le yaturdu min beet al-sala ayyi naadum al-buguul Isa hu al-Masiih. 23 Wa achaan da, waaldeenah gaalo «Hu raajil aagil. As’alooh hu». 24 Wa marra taaniye, naado al-naadum al-awwal amyaan. Wa gaalo: Ahlif Allah be l-sahiih. Aniina na’arfu kadar al-naadum da muznib. 25 Wa radda leehum wa gaal: Kan hu muznib walla ma muznib, da ma na’arfah. Cheyy waahid bas na’arfah. Awwal ana amyaan wa hassa’ ana gaa’id nichiif. 26 Wa sa’alooh wa gaalo: Hu sawwa leek chunu? Fattah uyuunak kikkeef? 27 Wa radda leehum wa gaal: Ooreetku gibeel laakin intu ma dawwartu tasma’o kalaami. Maala tidooru ni’ooriiku marra taaniye? Intu kula tidooru tabgo talaamiizah walla? 28 Wa gammo ayyarooh wa gaalo: Inta bas tilmiizah. Aniina talaamiiz hana Muusa. 29 Na’arfu Allah kallam le Muusa wa laakin al-naadum da, ma na’arfu hu min ween. 30 Wa l-raajil radda leehum wa gaal: Kalaamku ajiib! Hu fattah leyi uyuuni wa laakin intu ma ta’arfu min ween hu jaayi. 31 Kullina na’arfu Allah ma yasma’ du’a hana l-muznibiin. Allah yasma’ du’a hana l-naadum al-saalih al-gaa’id yisawwi muraadtah. 32 Min bidaayit al-dunya, abadan ma simi’na be ayyi naadum al-fattah uyuun hana naadum mawluud ke amyaan. 33 Kan al-naadum da ma min Allah, hu abadan ma yagdar yisawwi cheyy. 34 Wa raddo leyah wa gaalo: Inta wildook wa rabbook fi zunuub. Ma tagdar ti’allimna cheyy. Wa khalaas, taradooh. 35 Wa Isa simi’ al-naadum al-awwal amyaan taradooh wa macha ligiih. Wa gaal leyah: Inta mu’min be Ibn al-Insaan walla? 36 Wa gaal: Ya l-sayyid, hu yaatu? Ooriini achaan ni’aamin beyah. 37 Wa Isa gaal leyah: Inta chiftah wa hu al-naadum al-gaa’id yihajji leek. 38 Wa l-naadum gaal: Ya Rabb, ana mu’min beek. Wa sajad leyah. 39 Wa Isa gaal: Ana jiit fi l-dunya achaan nijiib hisaab wa beyah al-naas al-amyaaniin bichiifu wa l-naas al-bichiifu yabgo amyaaniin. 40 Wa waahidiin min al-Fariisiyiin gaa’idiin ma’aayah wa sim’o al-kalaam da wa gaalo: Tuguul aniina amyaaniin walla? 41 Wa Isa radda leehum wa gaal: Kan sahiih intu amyaaniin, intu ma khaatiyiin. Laakin gultu intu tichiifu wa achaan da al-khata yagood foogku.

10

Al-raa’i wa l-khanam

1 Asma’o, nuguul leeku al-hagg, kan al-khanam gaa’idiin fi l-zariibe wa naadum ma yidoor yadkhul be l-derib wa laakin natta fi l-zariibe be bakaan aakhar, hu da sarraag wa mujrim. 2 Wa l-naadum al-yadkhul fi l-zariibe be l-derib, hu bas raa’i al-khanam. 3 Wa l-haras yaftah leyah al-derib tawwaali wa l-khanam ya’arfu hissah. Wa l-raa’i yinaadi khanam hanaayah halaalah. Hu yinaadi ayyi waahid be usmah wa humman yumurgu waraayah. 4 Wa wakit marag kulla l-khanam khalaas, hu yigaddim leehum. Wa l-khanam ya’arfu hissah wa achaan da yitaabu’uuh. 5 Al-khanam abadan ma yitaabu’u al-naadum al-ma ba’arfuuh. Ma ba’arfu hissah wa achaan da yajru minnah. 6 Isa hajja leehum be l-masal da wa laakin ma fihmo kalaamah. 7 Wa achaan da, Isa hajja leehum battaan wa gaal: Asma’o, nuguul leeku al-hagg, ana derib al-khanam. 8 Ayyi naadum al-ja gubbaali wa sawwa nafsah al-raa’i al-sahiih, hu sarraag wa mujrim. Wa laakin al-khanam ma sim’o hissah. 9 Ana al-derib. Ayyi naadum al-yadkhul beyi yanja wa yabga misil al-khanamaay al-tasrah wa taji wa talga gechch akhadar. 10 Al-sarraag ma yaji fi ust al-khanam illa achaan yasrighum wa yadbahhum wa yahlikhum. Wa laakin ana jiit achaan humman yalgo al-haya wa nantiihum al-haya al-afdal.

Al-raa’i al-adiil

11 Ana al-raa’i al-adiil. Al-raa’i al-adiil hu al-naadum al-yafda khanamah be ruuhah. 12 Al-khaddaam al-yasrah be l-khanam achaan yalga gurus bas, hu ma al-raa’i al-sahiih wa l-khanam ma haggah halaalah. Wa kan yichiif al-marfa’iin jaayi, hu yajri minnah wa yikhalli al-khanam wiheedhum. Wa l-marfa’iin yakhtif khanamaay min usuthum wa yichattithum. 13 Wa l-khaddaam yi’arrid achaan ma lammaayah be l-khanam wa ma yakhdim illa be gurus. 14 Ana al-raa’i al-adiil. Khanami na’arifhum wa humman kula ya’arfuuni. 15 Humman ya’arfuuni misil Abuui ya’arifni wa ana na’arif Abuui. Wa ana nafda al-khanam be ruuhi. 16 Indi khanam aakhariin ma min al-zariibe di. Wa waajib niwaddiihum kula. Humman yasma’o hissi achaan kulla l-khanam yabgo hidbe waahide ma’a raa’i waahid. 17 Abuui yihibbini achaan nikhalli ruuhi le nichiilha ba’adeen wa nab’as. 18 Ma fi naadum yagdar yaktulni wa laakin ana chilt niiye achaan numuut. Indi gudra achaan nikhalli ruuhi wa indi gudra achaan nahya battaan. Wa da bas al-cheyy al-Abuui amaraani beyah. 19 Wa l-Yahuud sim’o kalaamah wa battaan ankhalafo. 20 Katiiriin minhum gaa’idiin buguulu: Hu muchootin. Aglah laffa marra waahid. Maalku tasma’o kalaamah? 21 Wa waahidiin buguulu: Kalaamah ma kalaam hana naadum al-indah cheetaan. Hal cheetaan yagdar yifattih uyuun hana naadum amyaan walla?

Al-Yahuud sa’alo Isa

22 Wa fi l-chite, ayyado iid hana al-Takhdiis fi Madiinat al-Khudus. 23 Wa Isa gaa’id yuruukh fi hooch hana Beet Allah fi bakaan usmah rakuubat Suleymaan. 24 Wa l-Yahuud lammo katiiriin jambah. Wa sa’alooh wa gaalo: Ti’allig guluubna lahaddi mata? Kan sahiih inta al-Masiih, khalaas ooriina be kalaam waadih. 25 Isa radda leehum wa gaal: Awwal ooreetku wa intu ma aamantu. Al-ajaayib al-nisawwiihum be usum Abuui yachhado leyi. 26 Laakin intu ma aamantu beyi achaan intu ma khanami. 27 Khanami yasma’o hissi wa ana na’arifhum wa humman yitaabu’uuni. 28 Nantiihum al-haya al-abadiiye wa abadan ma yiwadduru. Ma nikhalli naadum yakhtifhum min iideeni. 29 Abuui antaahum leyi wa hu al-akbar. Wa min iideen Abuui, ma fi naadum yagdar yakhtif cheyy. 30 Ana wa Abuui waahid. 31 Wa l-Yahuud chaalo battaan hujaar wa dawwaro yarjumuuh. 32 Wa Isa hajja leehum wa gaal: Ana sawweet giddaamku hasanaat katiiriin jaayiin min Abuui. Ween hi al-hasana al-be sababha tidooru tarjumuuni? 33 Wa l-Yahuud raddo leyah wa gaalo: Ma nidooru narjumuuk be sabab hasana. Narjumuuk achaan inta muchrik. Inta insaani bas wa sawweet nafsak Allah. 34 Wa Isa gaal: Akiid, ta’arfu al-kalaam al-maktuub fi kitaabku al-buguul {Ana gult leeku intu ilaahaat}. 35 Wa Kitaab Allah daayman sahiih. Allah gaal «intu ilaahaat» le l-naas al-kalaam Allah ja leehum. 36 Wa ana bas al-naadum al-Allah khaddasah wa rassalah fi l-dunya. Wa be misil da, maala tuguulu ana muchrik kan ana gult leeku ana Ibn Allah? 37 Kan ana ma nisawwi amal hana Allah, khalaas ma waajib ti’aamunu beyi. 38 Kan ma tidooru tisaddukhu be kalaami kula, laakin chiftu ana gaa’id nisawwi amal Allah, waajib saddukhu be l-amal. Be misil da, ta’arfu wa tafhamo kadar ana gaa’id ma’a Abuui Allah wa Abuui gaa’id ma’aayi. 39 Wa battaan dawwaro yakurbuuh wa laakin hu anbalas minhum. 40 Wa Isa gabbal fi l-nuss al-khaadi le bahar al-Urdun wa ja fi l-bakaan al-Yahya awwal khattas foogah al-naas. Wa ga’ad hinaak. 41 Wa naas katiiriin jo leyah wa hajjo ambeenaathum wa gaalo: Yahya ma sawwa ayyi ajab wa laakin kulla cheyy al-Yahya gaalah fi l-naadum da sahiih. 42 Wa fi l-bakaan da, naas katiiriin aamano beyah.

11

Moot La’aazar

1 Wa fiyah naadum waahid mardaan. Usmah La’aazar wa hu saakin fi hillit Beet Anya wa di hille hana Mariyam wa akhutha Marsa. 2 Wa Mariyam di, hi al-mara al-masahat al-Rabb Isa be itir wa gachchat rijileenah be cha’arha. Wa akhuuha La’aazar mardaan. 3 Achaan da, al-akhwaat rassalo le Isa wa gaalo: Ya sayyidna, al-naadum al-tiriidah mardaan. 4 Wa Isa simi’ al-kalaam da wa gaal: Al-marad da ma yikammil be l-moot laakin be sababah al-naas yimajjudu Allah. Wa be sabab al-cheyy al-yukuun, yimajjudu Ibn Allah. 5 Wa Marsa wa akhutha Mariyam wa akhuuhum La’aazar rufgaan hana Isa wa hu yihibbuhum. 6 Wa min Isa simi’ khabar hana marad La’aazar, hu ga’ad battaan yoomeen fi l-bakaan al-hu gaa’id foogah. 7 Wa ba’ad al-yoomeen dool, hu hajja le talaamiizah wa gaal: Namchu nigabbulu fi daar al-Yahuudiiya. 8 Wa talaamiizah raddo leyah wa gaalo: Sayyidna, gibeel al-Yahuud dawwaro yarjumuuk. Wa battaan tidoor tigabbil fi bakaanhum walla? 9 Wa Isa gaal leehum: Al-nahaar ma indah atnaachar saa’a walla? Kan naadum raayikh fi l-nahaar, hu ma yaga’ achaan deyy hana l-dunya gaa’id wa hu yichiif beyah. 10 Wa laakin kan naadum raayikh fi l-leel, hu yaga’ achaan ma indah deyy. 11 Wa hu radda leehum be l-kalaam da wa battaan hajja leehum wa gaal: Rafiigna La’aazar naam khalaas laakin namchi leyah nigawwimah. 12 Wa talaamiizah gaalo: Sayyidna, kan hu naayim, da sameh. Hu yalga al-aafe. 13 Wa fi fikir al-talaamiiz, Isa hajja leehum be l-noom bas laakin Isa hajja be l-moot. 14 Wa khalaas, Isa ooraahum be kalaam waadih wa gaal: La’aazar maat. 15 Wa ana farhaan kadar yoom al-moot ana ma haadir achaan be misil da ti’aamunu beyi. Khalaas, namchu leyah. 16 Wa Tuuma, al-binaaduuh Chigg al-Toom, hajja le l-talaamiiz wa gaal: Khalaas, namchu ma’aayah wa numuutu ma’aayah.

Al-Masiih gawwam La’aazar

17 Wa wakit Isa wisil fi hillit Beet Anya, oorooh La’aazar gaa’id fi l-khabur min arba’a yoom. 18 Wa l-hille gaa’ide misil talaata kiilomitir bas min Madiinat al-Khudus. 19 Wa Yahuud katiiriin jo min al-madiina le yikallugu le Marsa wa Mariyam fi akhuuhum. 20 Wa wakit Marsa sim’at Isa jaayi, hi gammat wa maragat achaan tilaagiih. Wa Mariyam ga’adat fi l-beet. 21 Wa Marsa gaalat leyah: Sayyidna, kan awwal inta haadir, akhuui ma yumuut. 22 Laakin hassa’ kula na’arif kadar ayyi cheyy al-tas’alah, Allah yantiik. 23 Wa Isa gaal leeha: Akhuuki yuguum. 24 Wa Marsa gaalat leyah: Na’arif kadar hu yab’as ma’a l-maytiin fi l-giyaama al-tabga fi yoom al-akhiir. 25 Wa Isa gaal leeha: Ana al-giyaama wa l-haya. Ayyi naadum mu’min beyi kan yumuut kula, hu yahya. 26 Wa ayyi naadum al-aayich mu’min beyi, abadan ma yumuut. Kalaami da, inti mu’mine beyah walla? 27 Wa hi gaalat leyah: Aywa, sayyidna, ana mu’mine beek. Inta al-Masiih Ibn Allah. Inta hu al-laabudda yaji fi l-dunya. 28 Wa hi gaalat al-kalaam da wa gammat machat le akhutha Mariyam wa hajjat leeha be hiss tihit. Wa gaalat leeha: Al-mu’allim ja wa binaadiiki. 29 Wakit Mariyam sim’at kalaamha, hi gammat ajala ke wa machat leyah. 30 Wa Isa lissaa’ ma dakhal fi l-hille wa gaa’id fi l-bakaan al-Marsa laagatah foogah. 31 Wa wakit al-Yahuud al-gaa’idiin ma’aaha fi l-maytam chaafooha gammat maragat ajala, humman taaba’ooha. Fi fikirhum, hi tidoor tamchi le l-khabur achaan tabki hinaak. 32 Wa Mariyam jaat fi l-bakaan al-Isa gaa’id foogah wa wakit chaafatah, hi waga’at giddaamah wa gaalat: Sayyidna, kan awwal inta haadir, akhuui ma yumuut. 33 Wa wakit Isa chaaf dumuu’ha wa dumuu’ al-Yahuud al-waraaha, hu zi’il fi galbah wa barjal. 34 Wa sa’alaahum wa gaal: Ween al-bakaan al-dafanooh foogah? Wa raddo leyah wa gaalo: Ta’aal sayyidna, chiif. 35 Wa Isa baka. 36 Wa achaan da, al-Yahuud al-jo fi l-maytam gaalo: Chiifuuh. Hu biriidah le La’aazar bilheen. 37 Wa laakin naas waahidiin gaalo: Haay! Da bas al-naadum al-fattah uyuun al-amyaan. Kikkeef ma gidir yinajji al-naadum da min al-moot? 38 Wa Isa zi’il fi galbah battaan wa ja le l-khabur. Wa l-khabur hu karkuur wa sidaadtah hajar kabiir. 39 Wa Isa gaal: Lizzu al-hajar min khachum al-khabur. Laakin Marsa akhut al-marhuum gaalat: Sayyidna, hu mayyit min arba’a yoom wa akiid al-janaaza affanat. 40 Wa Isa gaal leeha: Ana ma ooreetki walla? Kan ti’aamini, tichiifi gudrat Allah al-majiide. 41 Wa lazzo al-hajar. Wa Isa rafa’ raasah wa gaal: Abuui, nachkurak achaan inta simi’t hissi. 42 Ana irift inta daayman tasma’ hissi wa laakin gult al-kalaam da le faaydit al-naas al-haadiriin achaan yi’aamunu inta rassaltini. 43 Wa wakit hu gaal al-kalaam da khalaas, hu hajja be hiss foog wa gaal: Ya La’aazar, amrug! 44 Wa l-mayyit marag. Iideenah wa rijileenah malfuufiin be l-gabag al-kafanooh beyah wa mindiil marbuut fi wijhah. Wa Isa amaraahum le l-naas wa gaal: Fartuguuh min al-kafan wa khalluuh yamchi. 45 Wa be misil da, naas katiiriin min al-Yahuud al-jo yikallugu le Mariyam chaafo al-ajab al-Isa sawwaah wa aamano beyah.

Al-kubaaraat achchaawaro foog al-Masiih

46 Wa laakin waahidiin minhum macho le l-Fariisiyiin wa ooroohum be l-cheyy al-Isa sawwaah. 47 Wa achaan da, kubaaraat rujaal al-diin wa l-Fariisiyiin naado naas hana l-majlis al-kabiir yilimmu. Wa assaa’alo ambeenaathum wa gaalo: Nisawwu chunu? Al-naadum da gaa’id yisawwi ajaayib katiiriin. 48 Kan ma nadharooh min al-cheyy al-yisawwiih, kulla l-naas yi’aamunu beyah wa l-Roomaaniyiin yaju wa yidammuru beetna al-mukhaddas wa yichattutu cha’abna. 49 Wa naadum waahid minhum usmah Gayaafa wa fi l-sana di, hu kabiir hana rujaal al-diin. Wa hu hajja leehum wa gaal: Intu ma ta’arfu cheyy. 50 Ma fihimtu kadar akheer leeku kan naadum waahid yumuut le faaydit al-cha’ab wa be misil da, kulla l-cha’ab ma yiwaddir. 51 Wa kalaamah da ma ja min nafsah wiheedah. Hu kabiir rujaal al-diin fi l-sana di wa achaan da, be izin Allah, hu gaal Isa yumuut le faaydit al-cha’ab. 52 Wa da ma le faaydit al-cha’ab al-Yahuudi wiheedhum. Da yabga le faaydit kulla iyaal Allah al-muchattatiin le yilimmuhum fi umma waahide. 53 Wa min al-yoom da, bado yichaawuru ambeenaathum achaan yaktulu Isa. 54 Wa achaan da, hu waggaf ruwaakhitah fi ust al-Yahuud. Wa gamma min hinaak wa macha fi hille waahide jamb al-sahara al-usumha Afraayim wa ga’ad hinaak ma’a talaamiizah. 55 Wa Iid al-Fisha garrab wa hu iid kabiir hana l-Yahuud. Wa naas katiiriin gammo min hillaalhum wa macho fi Madiinat al-Khudus achaan yitahhuru nufuushum gubbaal al-iid. 56 Wa l-naas dawwaro yichiifu Isa. Wa fi hooch hana Beet Allah gaa’idiin yassaa’alo ambeenaathum wa yuguulu: Fikirku chunu? Hu yaji hini fi l-iid walla? 57 Wa kubaaraat rujaal al-diin wa l-Fariisiyiin amaroohum le l-naas wa gaalo leehum kan naadum ya’arif al-bakaan al-Isa gaa’id foogah, waajib yaji yi’ooriihum achaan yakurbuuh.

12

Itir hana Mariyam

1 Wa sitte yoom gubbaal Iid al-Fisha, Isa ja fi hillit Beet Anya. Wa da al-bakaan al-La’aazar saakin foogah wa hu al-naadum al-maat wa Isa gawwamah. 2 Wa hassalo le Isa acha. Wa La’aazar waahid min al-naas al-yaakulu ma’aayah wa Marsa faddalathum. 3 Wa Mariyam jaat wa jaabat nuss liitir hana itir khaali bilheen wa sabbatah fi rijileen hana Isa wa gachchat rijileenah be cha’arha. Wa riihit al-itir saddat al-beet marra waahid. 4 Wa laakin tilmiiz waahid gamma hajja wa hu Yahuuza al-Iskhariyooti al-ba’ad ayyaam chiyya yukhuun Isa. Wa hu gaal: 5 Maala ma baa’ooh le l-itir da? Akuun yalgo minnah tultumiya diinaar achaan nantuuh le l-masaakiin. 6 Wa Yahuuza ma gaal al-kalaam da achaan hu hanuun le l-masaakiin laakin achaan hu sarraag. Hu mas’uul fi sanduug hana gurushum wa gaa’id bichiil min al-gurus. 7 Wa Isa gaal: Ma tahrijha. Fi yoom al-yadfunuuni, khalli tifakkir foog al-cheyy al-hi sawwatah. 8 Al-masaakiin gaa’idiin ma’aaku daayman wa laakin ana kamaan ma nagood ma’aaku daayman.

Al-Masiih dakhal fi Madiinat al-Khudus

9 Wa l-Yahuud al-fi Madiinat al-Khudus sim’o Isa gaa’id fi hillit Beet Anya wa naas katiiriin marago leyah. Ma macho yichiifu Isa bas laakin dawwaro yichiifu La’aazar kula achaan hu al-naadum al-Isa gawwamah min al-moot. 10 Wa achaan da, kubaaraat rujaal al-diin chaalo niiye achaan yaktulu La’aazar kula. 11 Be sabab La’aazar, Yahuud katiiriin gaa’idiin yukussu minhum wa yi’aamunu be Isa. 12 Wa naas katiiriin jo fi Madiinat al-Khudus achaan yi’ayyudu. Wa humman sim’o khabar Isa yidoor yaji fi l-madiina. 13 Wa gata’o za’af min al-nakhal wa macho beyah achaan yilaaguuh. Wa awwo wa gaalo: Allah yansurah! Mabruuk le l-naadum al-jaayi be usum Allah! Mabruuk le malik hana Israa’iil! 14 Wa Isa chaal humaar wa rikib foogah. Wa da bigi misil awwal maktuub fi l-Kitaab 15 {Ya Madiinat al-Khudus al-gaa’ide fi Jabal Sahyuun, ma takhaafi. Chiifi da sayyidki, al-malik jaayi leeki raakib fi humaar}. 16 Wa talaamiizah awwal ma fihmo al-cheyy al-bigi da. Wa laakin wakit Allah rafa’ Isa fi majdah, humman fakkaro wa irifo kadar al-naas sawwo leyah al-cheyy al-maktuub fi l-Kitaab. 17 Wa l-naas al-gaa’idiin ma’a Isa yoom hu naada La’aazar min al-khabur wa gawwamah, hajjo le l-naas al-aakhariin wa chahado leyah. 18 Wa l-naas al-jo fi Madiinat al-Khudus sim’o khabar hana l-ajab da wa gammo macho laagooh. 19 Wa l-Fariisiyiin hajjo ambeenaathum wa gaalo: Chiifu, ma nagdaro nisawwu cheyy. Kulla naas gammo taaba’ooh.

Al-Masiih hajja be mootah

20 Wa fiyah Yuunaaniyiin waahidiin fi ust al-naas al-jo fi Madiinat al-Khudus achaan ya’abudu Allah fi wakit al-iid. 21 Wa l-Yuunaaniyiin jo le Filibbus al-tilmiiz al-min hillit Beet Seeda fi daar al-Jaliil wa gaddamo leyah talab. Wa gaalo: Ya l-sayyid, nidooru nichiifu Isa. 22 Wa Filibbus gamma oora Andareeyas. Wa Andareeyas wa Filibbus macho wa ooro Isa. 23 Wa Isa radda leehum wa gaal: Khalaas, al-wakit al-Allah gata’ah le Ibn al-Insaan tamma. Wa hassa’ Allah yarfa’ah fi majdah. 24 Asma’o, nuguul leeku al-hagg, kan habba hana teeraab al-gameh ma taga’ fi l-turaab wa ma tumuut, hi tagood habba waahide bas. Wa laakin kan hi tumuut, talda iyaal katiir. 25 Wa ayyi naadum al-yihibb hayaatah yiwaddirha. Wa hu al-yakrah hayaatah fi l-dunya yahya fi l-aakhira. 26 Kan naadum yidoor yakhdim leyi, waajib yitaabi’ni. Wa fi l-bakaan al-ana nagood foogah, khaddaami kula yagood foogah. Wa ayyi naadum al-yakhdim leyi, Abuui yicharrifah. 27 Wa hassa’ galbi mu’allag wa nuguul chunu? Hal nuguul «Ya Abuui, al-wakit tamma. Najjiini minnah»? La, da ma nuguulah. Fi chaan al-wakit da bas, ana jiit. 28 Akheer nuguul «Ya Abuui, wassif gudurtak al-majiide». Wa hiss Allah sim’ooh jaayi min al-sama wa gaal: Ana wassaftaha wa niwassifha battaan. 29 Wa l-naas al-gaa’idiin fi l-bakaan da sim’o al-hiss wa gaalo: Da dagdaag. Wa naas waahidiin gaalo: Waahid min al-malaa’ika hajja leyah. 30 Wa Isa radda leehum wa gaal: Al-hiss da ansama’ le faayditku wa ma le faayditi. 31 Hassa’ bas al-hukum yaji foog fasaalat al-dunya. Wa hassa’ bas taridiin Ibliis sultaan al-dunya. 32 Wakit yarfa’ooni foog min al-ard, ninaadi kulla l-naas. 33 Wa Isa gaal al-kalaam da achaan yi’ooriihum be kikkeef hu yumuut. 34 Wa l-naas al-haadiriin raddo leyah wa gaalo: Allamoona min al-Kitaab kadar al-Masiih yagood ila l-abad. Wa be da, maalak gult Ibn al-Insaan laabudda yarfa’ooh? Wa Ibn al-Insaan da, hu yaatu? 35 Wa Isa gaal leehum: Al-nuur yagood ma’aaku wakit chiyya bas. Ruukhu fi l-nuur achaan al-dalaam ma yinnasir foogku. Al-naadum al-yuruukh fi l-dalaam ma ya’arif al-bakaan al-derbah yiwaddiih foogah. 36 Wakit al-nuur lissaa’ ma’aaku, aamunu be l-nuur. Wa be misil da, tabgo ahal al-nuur. Wa ba’ad hu gaal al-kalaam da, hu macha wa allabbad minhum.

Isa Al-Masiih wa kalaam al-nabi Icha’ya

37 Isa sawwa ajaayib katiiriin fi ust al-Yahuud wa laakin be da kula, humman ma aamano beyah. 38 Wa be misil da, kalaam al-nabi Icha’ya tamma. Hu gaal {Ya Allah, yaatu minhum saddakh kalaamna? Wa yaatu al-chaaf gudrat Allah wa irifha?} 39 Wa l-Yahuud ma gidro yi’aamunu beyah achaan Icha’ya kula gaal 40 {Allah sadda uyuunhum wa gaffal guluubhum achaan ma bichiifu be uyuunhum wa ma yafhamo fi guluubhum. Wa ma yigabbulu leyi ana Allah achaan nantiihum al-aafe}. 41 Wa Icha’ya gaal al-kalaam da, achaan hu chaaf majd al-Masiih wa hajja beyah. 42 Wa fi l-wakit da kula, naas katiiriin min al-kubaaraat aamano be Isa. Wa laakin ma gaalo cheyy giddaam al-naas achaan humman khaayfiin min al-Fariisiyiin. Humman ma dawwaro al-Fariisiyiin yaturduuhum min buyuut al-sala. 43 Wa dawwaro rida al-naas ziyaada min rida Allah. 44 Wa Isa hajja be hiss foog wa gaal: Ayyi naadum al-mu’min beyi, hu ma mu’min beyi ana bas laakin hu mu’min be Allah al-rassalaani kula. 45 Wa ayyi naadum al-yichiifni, yichiif al-rassalaani kula. 46 Ana jiit achaan nabga nuur le l-dunya. Wa ayyi naadum al-yi’aamin beyi ma yagood fi l-dalaam. 47 Kan naadum yasma’ kalaami wa ma yitaabi’ah, ana zaati ma nihaasibah achaan ana jiit ma le nihaasib naas al-dunya laakin le ninajji naas al-dunya. 48 Al-naadum al-ma yidoorni wa yaaba ma yitaabi’ kalaami indah gaadi al-yihaasibah. Fi l-yoom al-akhiir, al-kalaam al-ana gultah yijiib foogah al-hisaab marra waahid. 49 Wa yabga misil da, achaan ana ma kallamt hasab raayi ana bas. Abuui Allah rassalaani be wasiiytah wa ooraani kulla l-kalaam al-waajib nuguulah. 50 Wa ana na’arif kadar wasiiyat Allah tanti le l-naas al-haya al-abadiiye. Wa achaan da, ana nuguul al-kalaam al-Abuui ooraani beyah.

13

Al-Masiih khassal rijileen talaamiizah

1 Wa gubbaal Iid al-Fisha ma yabda, Isa irif kadar al-wakit tamma leyah wa laabudda yamrug min al-dunya wa yigabbil le Abuuh. Wa min al-bidaaya, hu yihibb naasah al-gaa’idiin fi l-dunya wa yihibbuhum lahaddi al-akhiir. 2 Wa Isa wa talaamiizah gaa’idiin fi l-acha. Wa Yahuuza wileed Sim’aan al-Iskhariyooti indah niiye fi galbah min Ibliis achaan yukhuun Isa. 3 Wa Isa ya’arif kadar hu ja min Allah wa yigabbil le Allah wa ya’arif kadar Abuuh antaah gudra foog kulla cheyy. 4 Wa wakit gaa’idiin yaakulu, Isa gamma foog wa salla khalagah al-barraani wa chaal al-git’e al-buguchchu beeha wa rabat beeha sulbah. 5 Wa sabba almi fi maa’uun wa bada yikhassil rijileen talaamiizah. Wa gachchaahum be l-git’e al-rabat beeha sulbah. 6 Wa ja le Sim’aan Butrus. Wa Butrus gaal: Sayyidna, tidoor tikhassil rijileeni walla? 7 Wa Isa radda leyah wa gaal: Inta lissaa’ ma fihimt al-cheyy al-ana gaa’id nisawwiih laakin ba’adeen tafhamah. 8 Wa Butrus gaal: Abadan ma tikhassil rijileeni. Wa Isa radda leyah wa gaal: Kan ma nikhassilak, inta ma hanaayi. 9 Wa Sim’aan Butrus gaal: Sayyidna, kan yabga misil da, ma tikhassil rijileeni bas. Khassil iideeni wa raasi kula. 10 Wa Isa gaal: Kan naadum barrad khalaas, al-khasuul ma waajib leyah illa fi rijileenah. Hu nadiif marra waahid wa intu nudaaf laakin ma kulluku. 11 Wa Isa irif al-naadum al-yidoor yukhuunah wa achaan da gaal «Ma kulluku nudaaf». 12 Wa wakit Isa khassal rijileenhum khalaas, hu libis khalagah wa gabbal fi bakaanah wa hajja leehum wa gaal: Ta’arfu al-cheyy al-ana sawweetah leeku walla? 13 Intu tuguulu ana mu’allimku wa sayyidku wa kalaamku sahiih. 14 Wa kan ana sayyidku wa mu’allimku wa ana khassalt rijileenku, waajib kamaan ayyi waahid minku yikhassil rijileen al-aakhariin. 15 Al-cheyy al-ana sawweetah da masal leeku achaan intu kula tisawwu misil ana sawweetah leeku. 16 Asma’o, nuguul leeku al-hagg, al-abid ma akbar min siidah wa l-mursaal ma akbar min al-rassalah. 17 Wa khalaas, ta’arfu al-kalaam da wa mabruuk leeku kan tisawwuuh. 18 Wa fi l-kalaam al-nuguulah hassa’ da, ma nihajji beeku kulluku. Na’arif al-naas al-ana ikhtirtuhum. Wa laakin al-kalaam al-maktuub fi l-Kitaab laabudda yukuun. Buguul {Al-naadum al-akal ma’aayi gamma bigi aduui}. 19 Ni’ooriiku hassa’ be l-cheyy al-yidoor yabga gubbaal ma yabga. Achaan da, wakit bigi khalaas, intu ti’aamunu ana hu. 20 Asma’o, nuguul leeku al-hagg, ayyi naadum al-yakhbal mursaali, yakhbalni ana. Wa l-naadum al-khiblaani ana, khibil Allah al-rassalaani.

Al-Masiih hajja be Yahuuza al-khaayin

21 Wa wakit Isa gaal al-kalaam da, hu hizin fi galbah marra waahid. Wa hajja leehum wa gaal: Asma’o, nuguul leeku al-hagg, naadum waahid minku yukhuunni. 22 Wa l-talaamiiz ajjabo wa ma irifo al-naadum al-minhum al-Isa hajja beyah. Wa kulluhum gaa’idiin yichchaawafo ambeenaathum. 23 Wa naadum waahid min talaamiizah muntaki jamb Isa fi nussah al-zeenaay wa hu al-tilmiiz al-Isa biriidah bilheen. 24 Wa Sim’aan Butrus sawwa leyah ichaara achaan yas’al Isa yaatu al-naadum al-hajja beyah. 25 Wa l-tilmiiz takka wara lahaddi lihig sadur Isa wa sa’alah wa gaal: Sayyidna, hajjeet be yaatu? 26 Wa Isa radda leyah wa gaal: Chiif, nichiil lugma wa nimallihha be mulaah wa nantiiha le naadum waahid. Wa da bas hu. Wa chaal lugma wa mallahaaha wa antaaha le Yahuuza wileed Sim’aan al-Iskhariyooti. 27 Wa Yahuuza chaal al-lugma wa khalaas Ibliis dakhal fi galbah. Wa Isa hajja leyah wa gaal: Al-cheyy al-tidoor tisawwiih, sawwiih ajala. 28 Wa kulluhum al-gaa’idiin yaakulu sim’o al-kalaam al-Isa gaalah le Yahuuza laakin ma irifo ma’anaatah. 29 Yahuuza hu mas’uul hana sanduug al-gurus wa fi fikir waahidiin, Isa gaal leyah khalli yamchi yachri al-khumaam al-waajib le l-iid. Wa fi fikir waahidiin, Isa gaal leyah khalli yamchi yanti sadakha le l-masaakiin. 30 Wa Yahuuza chaal al-lugma wa tawwaali ke gamma marag. Wa l-leel gaa’id wa l-wata dalma. 31 Wa wakit Yahuuza marag khalaas, Isa hajja leehum wa gaal: Hassa’ gudra majiide hana Ibn al-Insaan tinchaaf wa beyah hu, gudra majiide hana Allah kula tinchaaf. 32 Wa kan gudra majiide hana Allah tinchaaf be sababah, akiid Allah yanti le Ibn al-Insaan gudra majiide ma’aayah wa yantiih gudra majiide tawwaali.

Al-wasiiye al-jadiide

33 Ya iyaali, ana nagood ma’aaku wakit chiyya bas. Intu tifattuchuuni wa laakin nuguul leeku nafs al-kalaam al-gultah le l-Yahuud. Al-bakaan al-namchi foogah intu ma tagdaro taju foogah. 34 Wa nantiiku wasiiye jadiide wa l-wasiiye hi arraayado ambeenaatku. Arraayado misil ana niriidku. 35 Wa misil da bas, kulla l-naas ya’arfu intu talaamiizi kan intu tirraayado ambeenaatku. 36 Wa Sim’aan Butrus gaal: Sayyidna, inta maachi ween? Wa Isa radda leyah wa gaal: Al-bakaan al-namchi foogah lissaa’ ma tagdar titaabi’ni foogah. Laakin wakit aakhar titaabi’ni. 37 Wa Butrus sa’alah wa gaal: Sayyidna, maala ma nagdar nitaabi’ak hassa’? Nitaabi’ak lahaddi nafdaak be ruuhi. 38 Wa Isa radda leyah wa gaal: Hal sahiih ke tidoor tafdaani be ruuhak walla? Asma’, nuguul leek al-hagg, gubbaal al-diik ma yi’oo’i, inta tankurni talaata marraat.

14

Al-derib wa l-hagg wa l-haya

1 Ma tihimmu. Aamunu be Allah wa aamunu beyi. 2 Fiyah buyuut katiiriin fi hooch hana Abuui. Wa kan ma ke, ana ma nuguul leeku kadar namchi hinaak nihassil leeku bakaan. 3 Wa wakit macheet hassalt leeku bakaan, nigabbil niwaddiiku hinaak achaan tagoodu ma’aayi. Wa be misil da, intu tagoodu fi l-bakaan al-ana gaa’id foogah. 4 Wa ta’arfu derib hana l-bakaan al-namchi foogah. 5 Wa Tuuma sa’alah wa gaal: Sayyidna, ma na’arfu al-bakaan al-tamchi foogah. Kikkeef na’arfu derbah? 6 Wa Isa radda leyah wa gaal: Ana bas al-derib wa l-hagg wa l-haya. Ma fi naadum yalhag Allah illa beyi. 7 Kan iriftuuni, akiid ta’arfu Abuui Allah kula. Wa min hassa’ ta’arfuuh wa chiftuuh khalaas. 8 Wa Filibbus gaal: Sayyidna, khalliina nichiifu Abuuk wa abadan ma nas’alo cheyy aakhar. 9 Wa Isa gaal leyah: Filibbus, ana tawwalt ma’aaku. Kikkeef ma iriftini? Ayyi naadum al-chaafaani, hu chaaf Abuui khalaas. Kikkeef tuguul «khalliina nichiifu Abuuk»? 10 Wa Isa sa’alah wa gaal: Lissaa’ ma aamant kadar ana fi Abuui wa Abuui fiyi walla? Al-kalaam al-nuguulah leeku ma jaayi minni wiheedi. Abuui mawjuud fiyi wa hu yisawwi amalah. 11 Aamunu kadar ana mawjuud fi Abuui wa Abuui mawjuud fiyi. Wa kan ma ti’aamunu kalaami kula, fakkuru fi l-a’maal al-sawweethum wa aamunu beyi be sababhum. 12 Asma’o, nuguul leeku al-hagg, ayyi naadum mu’min beyi hu kula yisawwi al-a’maal al-ana nisawwiihum. Aywa hu yisawwi a’maal kubaar minhum achaan ana gabbalt le Abuui. 13 Wa ayyi cheyy al-tas’alooh be usmi, ana nisawwiih achaan Abuui yalga chukur ziyaada be sabab Ibnah. 14 Aywa, ayyi cheyy al-tas’alooh be usmi, nisawwiih.

Jayyit al-Ruuh al-Khudduus

15 Kan tihibbuuni, intu titaabu’u al-wasaaya al-anteethum leeku. 16 Wa ana nas’al Abuui wa hu yantiiku fi badali al-Mu’aawin. Wa l-Mu’aawin yagood ma’aaku daayman. 17 Hu Ruuh al-Hagg. Naas al-dunya ma yagdaro yakhbalooh fi guluubhum achaan humman ma yichiifuuh wa ma ya’arfuuh. Wa laakin intu ta’arfuuh achaan hu gaa’id ma’aaku wa ba’adeen yagood fi guluubku. 18 Ana nikhalliiku laakin ma nikhalliiku marra waahid. Ana naji leeku battaan. 19 Ba’ad wakit chiyya bas, ana namchi wa naas al-dunya ma yichiifuuni battaan laakin intu tichiifuuni. Ana nahya wa achaan da, intu kula tahyo. 20 Wa fi l-yoom da, ta’arfu kadar ana gaa’id fi Abuui wa intu gaa’idiin fiyi wa ana gaa’id fiiku. 21 Ayyi naadum al-simi’ al-wasaaya al-ana anteethum wa gaa’id yitaabi’hum, da bas al-naadum al-yihibbini. Wa kan naadum yihibbini, Abuui Allah yihibbah wa ana kula nihibbah wa naji leyah wa nibayyin nafsi leyah. 22 Wa tilmiiz waahid usmah Yahuuza wa hu ma Yahuuza al-Iskhariyooti wa hu sa’al Isa wa gaal: Sayyidna, kikkeef tibayyin nafsak leena wa ma le naas al-dunya? 23 Wa Isa radda leyah wa gaal: Kan naadum yihibbini hu yitaabi’ kalaami. Wa Abuui yihibbah wa aniina naju leyah wa naskunu ma’aayah. 24 Wa l-naadum al-ma yihibbini ma yitaabi’ kalaami. Al-kalaam al-tasma’ooh min khachmi ma hanaayi. Al-kalaam da jaayi min Abuui al-rassalaani. 25 Ana gult al-kalaam da wakit ana lissaa’ gaa’id ma’aaku. 26 Laakin al-Mu’aawin yaji wa hu al-Ruuh al-Khudduus wa Abuui yirassilah leeku be usmi. Wa hu yi’allimku kulla cheyy wa yifakkirku kulla l-kalaam al-ana gultah leeku. 27 Nikhalliiku be salaam. Nantiiku salaam hanaayi. Al-salaam al-ana nantiih leeku afdal min ayyi salaam al-talgooh fi l-dunya. Ma tihimmu wa ma takhaafo. 28 Intu simi’tu ana gult namchi wa nigabbil leeku. Kan tihibbuuni, tafraho ma’aayi achaan Abuui akbar minni wa ana namchi leyah. 29 Wa khalaas ana ooreetku be l-cheyy al-gariib yabga. Wa hajjeet beyah gubbaal ma yabga achaan wakit da bigi khalaas, intu ti’aamunu. 30 Wa nihajji ma’aaku chiyya bas achaan Ibliis sultaan al-dunya jaayi. Hu ma yagdar yisawwi leyi cheyy. 31 Wa laakin ana nisawwi kulla cheyy al-Abuui amaraani beyah achaan kulla naas al-dunya ya’arfu ana nihibb Abuui. Khalaas gummu foog wa namchu.

15

Masal chadarat al-inab

1 Ana bas chadarat al-inab al-sahiihe wa Abuui hu siid al-jineene. 2 Ayyi firi’ al-ma gaa’id yalda, hu yamurgah minni. Wa ayyi firi’ al-gaa’id yalda, hu yibarbirah achaan yabga nadiif wa yalda ziyaada. 3 Wa intu bigiitu nudaaf khalaas be gudrat al-kalaam al-ana gultah leeku. 4 Agoodu saabtiin foogi wa nagood saabit foogku. Al-firi’ ma yagdar yalda wiheedah. Al-firi’ yalda achaan gaa’id saabit fi l-chadara. Wa intu kula ma tagdaro tisawwu al-cheyy al-Allah bidoorah, illa kan intu tagoodu saabtiin foogi. 5 Ana chadarat al-inab wa intu al-furuu’. Kan naadum gaa’id saabit foogi, ana nagood saabit foogah wa hu yabga misil al-firi’ al-yalda katiir. Wa intu ma tagdaro tisawwu cheyy illa beyi. 6 Kan naadum ma gaa’id saabit foogi, hu yabga misil firi’ al-ma yalda wa yamurguuh min al-chadara wa yazguluuh wa hu yaybas marra waahid. Wa l-furuu’ al-misil da, yilimmuuhum wa yidaffuguuhum fi ust al-naar wa yiharruguuhum. 7 Kan intu tagoodu saabtiin foogi wa kalaami yagood saabit fi guluubku, as’alo min Allah ayyi cheyy al-tidooruuh wa Allah yisawwiih leeku. 8 Kan intu talaamiizi, intu tabgo misil al-furuu’ al-yaldo iyaal katiir wa be misil da, Abuui yalga chukur ziyaada. 9 Min al-awwal ana nihibbuku misil Abuui yihibbini. Agoodu saabtiin fi mahabbati. 10 Kan intu titaabu’u al-wasaaya al-anteethum leeku, intu tabgo saabtiin fi mahabbati misil ana saabit fi mahabbat Abuui achaan ana taaba’t wasaayaah. 11 Ana gult leeku al-kalaam da achaan al-farha al-gaa’ide foogi talhagku wa achaan tabgo farhaaniin marra waahid. 12 Wa l-wasiiye al-nantiiha leeku di hi, waajib tirraayado ambeenaatku misil ana niriidku. 13 Wa ma fi mahabba kabiire min mahabbat al-naadum al-yihibb rufgaanah lahaddi yafdaahum be ruuhah. 14 Wa intu rufgaani kan titaabu’u wasaaya al-anteethum leeku. 15 Ana ma nuguul battaan intu khaddaamiini achaan al-khaddaam ma ya’arif kulla cheyy al-sayyidah gaa’id yisawwiih. Ninaadiiku rufgaani achaan ana ooreetku be kulla cheyy al-simi’tah min Abuui. 16 Intu ma ikhtirtuuni. Ana bas ikhtirtuku wa rassaltuku achaan tijiibu leyi faayde wa achaan al-faayde di tuduum. Wa ayyi cheyy al-tas’alooh min Abuui be usmi, hu yantiiku. 17 Wa diihi al-wasiiye al-nantiiha leeku, arraayado ambeenaatku.

Naas al-dunya yakraho al-talaamiiz

18 Kan naas al-dunya yakrahooku, a’arfu kadar kirhooni ana gubbaal ma yakrahooku. 19 Kan intu hagg al-dunya halaalha, naas al-dunya yihibbuuku wa yuguulu intu akhwaanhum. Laakin hassa’ intu ma naas hana l-dunya achaan ana ikhtirtuku min usut naas al-dunya achaan tabgo naasi wa khalaas naas al-dunya yakrahooku. 20 Fakkuru fi l-kalaam al-ana gultah leeku. Ana gult al-abid ma akbar min siidah. Wa kan ta’’abooni ana, yita’’ubuuku intu kula. Wa kan khiblo kalaami, yakhbalo kalaamku kula. 21 Yita’’ubuuku intu achaan intu naas hana usmi wa achaan ma irifo Allah al-rassalaani. 22 Awwal kan ma jiit kallamt leehum, humman ma yabgo khaatiyiin. Laakin khalaas, ana kallamt leehum wa l-khata saabit fooghum. 23 Ayyi naadum al-yakrahni, yakrah Abuui kula. 24 Awwal kan ana ma sawweet fi usuthum amal al-naadum aakhar abadan ma sawwaah, humman ma yabgo khaatiyiin. Laakin hassa’ chaafo al-ajaayib wa kirhooni wa kirho Abuui. 25 Wa be misil da, al-kalaam al-maktuub fi l-Kitaab al-humman yagruuh bigi fooghum sahiih. Maktuub {Kirhooni bala sabab}. 26 Laakin al-Mu’aawin yaji. Ana nirassilah leeku min bakaan Abuui wa hu Ruuh al-Hagg al-naazil min Allah. Wa wakit hu yaji, hu yachhad leyi 27 wa intu kula tachhado leyi achaan intu ma’aayi min al-bidaaya.

16

Al-talaamiiz yat’abo

1 Ana gult leeku kulla l-kalaam da achaan ma tamurgu min al-derib al-adiil. 2 Yaturduuku min buyuut al-sala. Wa yaji wakit waahid ayyi naadum al-yaktulku yuguul hu gaa’id yakhdim le Allah. 3 Yakrahooku misil da achaan Abuui Allah ma irifooh wa ma irifooni ana. 4 Laakin gult leeku al-kalaam da achaan wakit al-ta’ab yaji foogku, tifakkuru wa ta’arfu kadar ana ooreetku beyah. Wa ana ma ooreetku min al-bidaaya be l-ta’ab al-yajiiku achaan awwal ana gaa’id ma’aaku.

Amal al-Ruuh al-Khudduus

5 Wa hassa’ ana nigabbil le Allah al-rassalaani wa ma fi naadum minku yas’alni «Inta maachi ween?». 6 Intu haznaaniin bilheen achaan ana hajjeet leeku be l-kalaam da. 7 Laakin nuguul leeku al-hagg, yukuun leeku akheer kan namchi. Kan ana ma namchi, al-Mu’aawin ma yaji leeku. Laakin kan ana macheet khalaas, nirassilah leeku. 8 Wa wakit hu yaji, hu yi’arrif le naas al-dunya zunuubhum wa yi’arrifhum al-haal al-saalhe wa l-hisaab. 9 Hu yi’arrifhum al-zanib achaan ma aamano beyi. 10 Hu yi’arrifhum al-haal al-saalhe achaan ana namchi le Abuui wa ma tichiifuuni. 11 Hu yi’arrifhum al-Hisaab achaan Allah haasab Ibliis sultaan al-dunya khalaas. 12 Indi kalaam ziyaada nidoor nuguulah leeku laakin hassa’ intu ma tagdaro tahmalooh. 13 Wakit Ruuh al-Hagg yajiiku, hu yuguudku fi l-hagg al-kaamil. Al-kalaam al-yuguulah ma jaayi minnah bas laakin hu yuguul kulla cheyy al-yasma’ah wa yi’ooriiku be l-cheyy al-lissaa’ ma bigi. 14 Hu yichiil min kalaami wa yi’ooriiku beyah wa misil da, hu yibayyin leeku gudurti al-majiide. 15 Kulla cheyy hana Abuui hanaayi. Wa achaan da, gult leeku hu yichiil min kalaami wa yi’ooriiku beyah. 16 Ba’ad chiyya bas, ma tichiifuuni wa ba’ad chiyya battaan, tichiifuuni.

Al-farha gariibe

17 Wa waahidiin min talaamiizah hajjo ambeenaathum wa gaalo: Maala gaal «Ba’ad chiyya bas ma, tichiifuuni. Wa ba’ad chiyya battaan, tichiifuuni». Wa maala gaal «achaan nigabbil le Abuui»? Chunu ma’ana al-kalaam da? 18 Wa gaalo: Wa da chunu «wakit chiyya»? Ma fihimna kalaamah. 19 Wa Isa irif kadar dawwaro yas’alooh. Wa sa’alaahum wa gaal: Hal intu gaa’idiin tichaawuru ambeenaatku fi kalaami walla? Hal fihimtu kalaami «ba’ad chiyya bas, ma tichiifuuni wa ba’ad chiyya battaan, tichiifuuni»? 20 Asma’o nuguul leeku al-hagg, intu tabku wa tahzano wa naas al-dunya yafraho. Sahiih, intu tahzano laakin al-farha tibaddil leeku al-hizin. 21 Kan mara khalbaane wa wakt al-waaluuda ja, hi tat’ab ta’ab chadiid. Wa wakit wildat sakhiirha khalaas, hi farhaane wa tansa al-ta’ab achaan jaabat naadum fi l-dunya. 22 Wa yabga leeku misil da. Hassa’ tat’abo laakin ana nigabbil battaan nichiifku wa intu tafraho farha chadiide wa ma fi naadum yichiil minku al-farha. 23 Fi l-yoom al-yaji da, intu ma tas’alooni cheyy. Asma’o, nuguul leeku al-hagg, ayyi cheyy al-tas’alooh min Abuui be usmi, hu yantiiku. 24 Lahaddi l-yoom, intu ma sa’altu cheyy min Allah be usmi. As’alooh wa hu yantiiku achaan tafraho farha chadiide. 25 Ana hajjeet leeku be amsaal laakin fi l-wakit al-baji, ma nihajji be amsaal wa ni’ooriiku be Abuui be kalaam waadih. 26 Wa fi l-wakit al-yaji tas’alo Allah be usmi. Ana ma nuguul kadar ana nas’al Abuui fi chaanku. 27 Abuui zaatah yihibbuku achaan intu habbeetuuni wa aamantu ana jiit min Allah. 28 Ana jiit min Abuui wa dakhalt fi l-dunya. Wa hassa’ namrug min al-dunya wa nigabbil le Abuui. 29 Wa talaamiizah gaalo: Khalaas hassa’ da hajjeet be kalaam waadih wa ma be amsaal. 30 Hassa’ na’arfu inta ta’arif kulla cheyy wa kan naadum ma yas’alak kula, inta ta’arif su’aalah. Wa achaan da, aniina nisaddukhu inta jiit min Allah. 31 Wa Isa radda leehum wa gaal: Hassa’ tuguulu aamantu walla? 32 Laakin wakit waahid yaji wa hassa’ al-wakit da ja. Wa fi l-wakit da, yichattutuuku ayyi waahid yamchi le beetah. Intu tikhalluuni wiheedi. Laakin be l-sahiih, ana ma wiheedi achaan Abuui gaa’id ma’aayi. 33 Ana gult leeku kulla l-kalaam da, achaan talgo al-salaam be alaakhitku ma’aayi wa guluubku yarugdu. Akiid, tat’abo fi l-dunya laakin ana annasart fi l-dunya wa achaan da, chiddu heelku.

17

Du’a hana l-Masiih

1 Wa wakit Isa gaal kulla l-kalaam da khalaas, hu rafa’ raasah wa chaaf foog fi l-sama wa gaal: Ya Abuui, al-wakit ja. Bayyin gudurtak al-majiide fi Ibnak achaan Ibnak yibayyin le l-naas gudurtak al-majiide. 2 Wa leyi ana Ibnak, inta anteetni sulta foog kulla Bani Adam achaan ana nanti al-haya al-abadiiye le kulla l-naas al-inta anteethum leyi. 3 Wa di bas al-haya al-abadiiye, ya’arfuuk inta Allah al-Waahid al-sahiih wa ya’arfu Isa al-Masiih al-inta rassaltah. 4 Ana kammalt al-amal al-inta kallaftini beyah wa be da, ana wassaft gudurtak al-majiide fi l-ard. 5 Wa hassa’ arfa’ni fi majdak achaan nagood fi l-majd al-ana ga’adt foogah gubbaal bidaayit al-dunya. 6 Ana wassaft gudrat usmak le l-naas al-inta naadeethum min usut naas al-dunya achaan tantiihum leyi. Awwal humman hanaak wa kallaftini beehum wa humman taaba’o kalaamak. 7 Wa hassa’ ya’arfu kadar kulla cheyy al-inta anteetni ja minnak 8 achaan ana anteethum al-kalaam al-inta anteetni. Wa humman khiblooh wa ya’arfu akiid ana jiit minnak wa saddakho kadar inta rassaltini. 9 Wa ana nas’alak leehum. Ana ma nas’alak le naas al-dunya laakin le l-naas al-inta kallaftini beehum achaan humman hanaak. 10 Kulla naas hanaayi hanaak wa kulla naas hanaak hanaayi. Wa fooghum humman, gudurti al-majiide tibiin. 11 Wa hassa’ ma nagood fi l-dunya laakin humman gaa’idiin fi l-dunya wa ana naji leek. Ya Abuui al-Khudduus, ahfadhum be gudrat usmak al-anteetni achaan humman yabgo waahid misil aniina waahid. 12 Wakit ana gaa’id ma’aahum ana hafadtuhum be gudrat al-usum al-inta anteetni. Ana harastuhum wa ma fi naadum minhum waddar, illa l-naadum al-laabudda yiwaddir achaan al-kalaam al-maktuub fi l-Kitaab yitimm. 13 Wa hassa’ naji leek. Wa wakit ana lissaa’ fi l-dunya, nuguul al-kalaam da achaan humman yafraho farha chadiide misil ana nafrah. 14 Ana ooreet naasi be kalaamak wa naas al-dunya kirhoohum achaan naasi ma hana l-dunya misil ana kula ma hana l-dunya. 15 Ana ma nas’alak achaan tamrughum min al-dunya. Nas’alak achaan tahfadhum min Ibliis al-chariir. 16 Humman ma naas hana l-dunya misil ana kula ma hana l-dunya. 17 Khalli al-hagg yisawwiihum khaassiin leek. Kalaamak bas al-hagg. 18 Ana rassaltuhum fi l-dunya misil inta awwal rassaltini fi l-dunya. 19 Wa le faaydithum, ana naj’al nafsi khaass leek achaan humman kula yabgo khaassiin leek be l-sahiih. 20 Ana ma gaa’id nas’alak leehum wiheedhum. Ana nas’alak le l-naas al-yasma’o kalaamhum wa yi’aamunu beyi. 21 Ya Abuui, ana gaa’id nas’alak leehum achaan kulluhum yabgo waahid. Misil inta waahid ma’aayi wa misil ana waahid ma’aak, khalli humman kula yabgo waahid ma’aana. Khalli yabgo waahid achaan naas al-dunya yisaddukhu kadar inta rassaltini. 22 Al-nuur al-majiid al-anteetah leyi ana anteetah leehum achaan humman yabgo waahid misil aniina waahid 23 ya’ni ana ma’aahum wa inta ma’aayi. Khalli yabgo waahid be alaakha tamaama wa be da, kulla l-naas ya’arfu kadar inta rassaltini wa kadar tihibbuhum misil tihibbini. 24 Ya Abuui, nidoor kadar al-naas al-anteethum leyi yagoodu ma’aayi fi l-bakaan al-ana nagood foogah. Wa hinaak yichiifu al-nuur al-majiid al-anteetni be sabab mahabbitak leyi min gubbaal bidaayit al-dunya. 25 Ya Abuui al-aadil, naas al-dunya abadan ma irifook. Laakin ana iriftak wa l-naas dool ya’arfu kadar inta rassaltini. 26 Ana arraftuhum beek wa ni’arrifhum beek ziyaada achaan mahabbithum tabga misil mahabbitak leyi wa ana nagood ma’aahum.

18

Al-Masiih karabooh

1 Wa wakit Isa kammal al-du’a da, hu gamma ma’a talaamiizah wa gata’o waadi Khidruun. Wa jo le jineene waahide wa dakhalo fiiha. 2 Wa Yahuuza al-naadum al-khaan Isa kula irif al-bakaan achaan Isa lamma foogha ma’a talaamiizah iddat marraat. 3 Wa Yahuuza ja le l-jineene be askar roomaaniyiin wa be naas murassaliin min kubaaraat rujaal al-diin wa l-Fariisiyiin. Wa humman musallahiin wa chaayliin fawaaniis wa iidaan bidaawu beehum. 4 Wa Isa irif kulla cheyy al-yabga foogah wa macha leehum wa gaal: Tifattuchu yaatu? 5 Wa raddo leyah wa gaalo: Nifattuchu Isa min hillit al-Naasira. Wa Isa gaal: Ana bas hu. Wa Yahuuza al-khaayin gaa’id fi usuthum. 6 Wa wakit Isa gaal «Ana bas hu» humman kasso minnah wara wa waga’o fi l-turaab. 7 Wa marra taaniye hu sa’alaahum wa gaal: Tifattuchu yaatu? Wa gaalo: Isa min hillit al-Naasira. 8 Wa Isa radda leehum wa gaal: Awwal ooreetku ana bas hu. Wa khalaas kan tidooruuni, khallu al-naas al-ma’aayi yamchu. 9 Wa hu gaal al-kalaam da, achaan al-kalaam al-gaalah min awwal yitimm. Awwal hu gaal «min al-naas al-inta anteetni, ma fi naadum waddar». 10 Wa Sim’aan Butrus indah seef wa sallah wa darab beyah abid hana kabiir rujaal al-diin wa gata’ adaanah al-zeene. Wa usum al-abid da Malkhus. 11 Wa Isa hajja le Butrus wa gaal: Dakhkhil seefak fi beetah. Kikkeef ma nachrab min kaas al-ta’ab al-Abuui antaani? 12 Wa l-askar ma’a kabiirhum wa l-naas al-murassaliin min kubaaraat al-Yahuud karabo Isa wa rabbatooh. 13 Wa awwal cheyy, waddooh le Hanaan. Wa hu nasiibah abu marit le Gayaafa kabiir rujaal al-diin fi l-sana di. 14 Wa Gayaafa da, hu bas al-naadum al-gaal le kubaaraat al-Yahuud akheer leehum kan naadum waahid yumuut le faaydit al-cha’ab.

Butrus nakar Isa

15 Wa Sim’aan Butrus wa tilmiiz aakhar macho wara Isa. Wa l-tilmiiz al-aakhar ma’ruuf le kabiir rujaal al-diin wa achaan da, gidir dakhal fi hooch al-beet ma’a Isa. 16 Wa Butrus wigif barra fi khachum al-beet. Wa l-tilmiiz al-ma’ruuf le kabiir rujaal al-diin marag le l-khaddaama al-mas’uula fi l-baab wa hajja leeha wa wadda Butrus daakhal. 17 Wa l-khaddaama sa’alatah le Butrus wa gaalat: Inta kula tilmiiz hana l-raajil da? Wa Butrus gaal: La, la. 18 Al-wata baarde. Wa l-khaddaamiin wa l-haras oogado naar fi kaanuun achaan yiddaffo fi l-naar. Wa Butrus gaa’id yiddaffa ma’aahum. 19 Wa kabiir rujaal al-diin gamma sa’al Isa min talaamiizah wa min ta’aaliimah. 20 Wa Isa radda leyah wa gaal: Ana hajjeet kalaam waadih giddaam kulla al-naas. Min al-awwal allamt al-naas fi buyuut al-sala wa fi Beet Allah wa fi l-bakaanaat al-kulla l-Yahuud yilimmu fooghum. Ma gult cheyy be achiir. 21 Maala tas’alni? Al-naas al-sim’o kalaami as’alhum min al-kalaam al-ana gultah leehum. Humman ba’arfu al-kalaam al-ana gultah. 22 Wa wakit gaal al-kalaam da, waahid min al-haras al-waagfiin jambah chaddagah wa gaal: Kikkeef turudd le kabiir hana rujaal al-diin be misil da? 23 Wa Isa radda leyah wa gaal: Kan kalaami kidib, achhad foog al-kidib. Laakin kan kalaami sahiih, maalak darabtini? 24 Wa Hanaan wadda Isa murabbat ke le Gayaafa kabiir rujaal al-diin. 25 Wa Sim’aan Butrus waagif yiddaffa fi l-naar. Wa gaalo leyah: Inta ma tilmiizah? Wa hu nakar wa gaal: La, ana ma tilmiizah. 26 Wa waahid min khaddaamiin hana kabiir rujaal al-diin hajja leyah. Wa hu akhu hana l-naadum al-Butrus gata’ adaanah. Wa hu sa’al Butrus wa gaal: Ana ma chiftak ma’aayah fi l-jineene walla? 27 Wa Butrus nakar battaan wa tawwaali ke al-diik oo’a.

Al-Masiih giddaam Bilaatus

28 Wa marago Isa min beet Gayaafa wa waddooh fi beet al-hakuuma. Al-wata bigat fajur. Al-kubaaraat zaathum ma dakhalo fi beet hana l-waali al-Roomaani achaan da yoom al-iid. Wa kan dakhalo fi beet naadum ma Yahuudi, yitallufu tihaarithum wa ma yagdaro yaakulu acha al-Fisha. 29 Wa achaan da, Bilaatus al-waali marag leehum wa gaal: Chunu al-tuhma al-khatteetuuha foog al-naadum da? 30 Wa raddo leyah wa gaalo: Al-naadum da kan ma mujrim, ma nisallumuuh leek. 31 Wa Bilaatus gaal: Chiiluuh wa chaaru’uuh hasab gaanuunku. Wa l-Yahuud gaalo: Gaanuunak ma yasmah leena achaan nahkumu ayyi naadum be l-moot. 32 Be misil da, al-kalaam al-Isa gaalah fi keefiiye hana mootah bada yabga. 33 Wa Bilaatus gabbal fi beet al-hakuuma wa naada Isa. Wa sa’alah wa gaal: Inta malik al-Yahuud walla? 34 Wa Isa radda leyah wa gaal: Al-su’aal da, su’aalak walla su’aal hana naas aakhariin? 35 Wa Bilaatus radda leyah wa gaal: Haay! Ana Yahuudi walla? Gabiiltak inta bas wa kubaaraat rujaal al-diin sallamook leyi. Chunu al-cheyy al-inta sawweetah? 36 Isa radda leyah wa gaal: Mamlakati ma mamlaka hana l-dunya. Kan mamlakati hana l-dunya, khaddaamiini yugummu yidaawusu achaan al-Yahuud ma yakurbuuni. Wa laakin mulki ma jaayi min al-dunya. 37 Wa Bilaatus gaal: Haa, inta malik? Wa Isa radda leyah gaal: Inta gult ana malik. Wa be l-sahiih, daahu al-sabab ana mawluud wa jiit fi l-dunya, achaan nachhad le l-hagg. Ayyi naadum al-yiriid al-hagg yasma’ kalaami. 38 Wa Bilaatus gaal: Chunu al-hagg? Wa wakit gaal al-kalaam da, Bilaatus marag le l-Yahuud wa gaal leehum: Ana ma ligiit foog al-naadum da ayyi jariime. 39 Laakin fi aaditku waajib natlig makruub waahid fi Iid al-Fisha. Tidooru natlig malik al-Yahuud walla? 40 Wa be hiss chadiid gaalo: La, ma hu. Atlig leena Baraabaas. Wa Baraabaas hu mujrim wa saawri.

19

Kharaar Bilaatus

1 Wa Bilaatus wadda Isa daakhal wa amar askarah achaan yajluduuh. 2 Wa wakit jaladooh khalaas, al-askar sawwo leyah taaj min al-chook wa khattooh fi raasah wa labbasooh be khalag loonah garadi misil khalag hana malik. 3 Wa gammo yaju giddaamah wa yuguulu «Salaam aleek, ya malik al-Yahuud!» wa yudugguuh amkufuuf. 4 Wa Bilaatus marag battaan. Wa hajja le l-naas wa gaal: Chiifuuh, namurgah leeku achaan ta’arfu ma ligiit foogah jariime. 5 Wa Isa marag laabis al-taaj al-sawwooh min al-chook wa l-khalag al-garadi. Wa Bilaatus hajja leehum wa gaal: Daahu al-raajil. 6 Wa kubaaraat rujaal al-diin wa khaddaamiinhum chaafooh wa awwo foogah wa gaalo: Aktuluuh fi l-saliib! Aktuluuh fi l-saliib! Wa Bilaatus gaal: Intu bas chiiluuh wa aktuluuh fi l-saliib. Kan leyi ana, ma ligiit foogah khata. 7 Wa laakin al-Yahuud raddo leyah wa gaalo: Indina gaanuun wa hasab al-gaanuun da, hu laazim yumuut achaan hu sawwa nafsah Ibn Allah. 8 Wa wakit Bilaatus simi’ al-kalaam da, khoof chadiid karabah be ziyaada. 9 Wa hu gabbal fi beet al-hakuuma wa sa’al Isa wa gaal: Inta jiit min ween? Wa laakin Isa ma radda leyah kalaam. 10 Wa achaan da, Bilaatus gaal: Ma tidoor tihajji leyi walla? Ma fihimt indi sulta foogak wa ana nagdar natligak aw naktulak fi l-saliib walla? 11 Wa Isa radda leyah wa gaal: Ma indak sulta foogi illa kan awwal Allah antaak al-fursa wa achaan da, hu al-sallamaani leek hu khaati minnak ziyaada. 12 Wa wakit Bilaatus simi’ al-kalaam da, hu dawwar yatlig Isa laakin al-Yahuud raddo leyah be hiss chadiid wa gaalo: Kan tatlig al-naadum da, sultaan al-Roomaaniyiin ma yiriidak. Kan naadum yisawwi nafsah malik, hu yisawwi nafsah adu le sultaan al-Roomaaniyiin.

Hakamo al-Masiih be l-moot

13 Wakit Bilaatus simi’ al-kalaam da, hu marag Isa wa ga’ad tihit fi kursi al-waali al-gaa’id fi l-bakaan al-usmah Saahat al-Hujaar wa be kalaam al-Yahuud usmah Jabbaasa. 14 Wa l-yoom da, jum’a hana Iid al-Fisha wa l-wata gaayle. Wa Bilaatus hajja le l-Yahuud wa gaal: Chiifuuh, daahu malikku. 15 Wa awwo foogah wa gaalo: Chiilah, aktulah! Aktulah fi l-saliib! Wa Bilaatus sa’alaahum wa gaal: Tidooru ana naktul malikku fi saliib walla? Wa kubaaraat rujaal al-diin raddo leyah wa gaalo: Ma indina malik illa sultaan al-Roomaaniyiin. 16 Wa khalaas, Bilaatus sallam Isa le l-askar achaan yaktuluuh fi saliib. Wa gammo chaalooh. 17 Wa Isa marag chaayil al-saliib al-dawwaro yaktuluuh foogah wa waddooh fi bakaan waahid usmah bakaan hana l-Jumjuma wa be kalaam ibraani usmah Juljusa.

Al-Masiih salabooh

18 Wa fi l-bakaan da, khatto Isa fi l-saliib wa salabo ma’aayah naaseen, waahid fi nussah al-zeenaay wa waahid fi nussah al-israay wa hu fi usuthum. 19 Wa Bilaatus katab fi looh waahid wa allagah foog fi raas al-saliib. Wa l-kalaam al-maktuub foogah buguul «Isa min al-Naasira malik al-Yahuud». 20 Wa salabo Isa gariib le l-madiina wa achaan da, Yahuud katiiriin garo kalaam al-maktuub da. Wa katabooh be kalaam ibraani wa kalaam laatiini wa kalaam yuunaani. 21 Wa kubaaraat rujaal al-diin hajjo le Bilaatus wa gaalo: Ma taktib malik al-Yahuud. Aktib al-naadum da gaal hu malik al-Yahuud. 22 Wa Bilaatus radda leehum wa gaal: Al-kalaam al-katabtah ma nikhayyirah. 23 Wa wakit al-asaakir al-arba’a salabo Isa khalaas, humman chaalo khulgaanah wa gassamoohum ambeenaathum. Wa jawaaniitah bas faddalat. Wa l-jawaaniye hi kullaha ke matruura wa ma indaha khiyaate. 24 Wa achaan da, hajjo ambeenaathum wa gaalo: Ma nicharrutuuha. Nisawwu am’iyeedaat wa l-naadum al-jaat fi gismah yichiilha. Wa be misil da, kalaam al-Kitaab tamma al-buguul {Humman gassamo khulgaani ambeenaathum wa sawwo am’iyeedaat le lubaasi}. Wa da bas al-cheyy al-sawwooh al-askar. 25 Wa fiyah awiin waagfaat gariib le l-saliib al-Isa gaa’id foogah. Wa hinna ammah Mariyam wa khaaltah wa Mariyam marit Kuluuba wa Mariyam al-Majdaliiye. 26 Wa Isa chaaf ammah wa chaaf al-tilmiiz al-hu yiriidah bilheen waagif gariib leeha. Wa hajja le ammah wa gaal: Mara zeene chiifiih, da wileedki. 27 Wa hajja le tilmiizah wa gaal: Chiifha, di ammak. Wa l-tilmiiz waddaaha fi beetah wa min al-yoom da, hi sakanat ma’aayah.

Moot al-Masiih

28 Wa Isa irif kulla l-cheyy kammal. Wa hu hajja battaan achaan al-kalaam al-maktuub fi sababah fi l-Kitaab yitimm. Wa hu gaal: Ana atchaan. 29 Wa fi l-bakaan da, fiyah kooro hana khall haamud wa ballo sooso fi l-khall wa khattooh fi raas ageeg hana zuufa wa rafa’ooh foog gariib le khachmah. 30 Wa Isa chirib min al-khall wa gaal: Tamma khalaas. Wa dangar raasah wa khalla ruuhah tufuut. 31 Wa da al-yoom al-yihassulu foogah khumaam hana yoom al-sabit. Wa ambaakir yoom kabiir fi l-iid. Wa l-Yahuud dawwaro al-janaazaat ma yagoodu fi l-salabaan yoom al-sabit. Wa achaan da, talabo min Bilaatus yikassuru rijileen al-masluubiin achaan yumuutu ajala wa khalaas al-janaazaat yidalluuhum. 32 Wa l-askar jo le awwal naadum al-salabooh ma’a Isa wa kassaro rijileenah wa sawwo nafs al-cheyy le l-taani. 33 Wa laakin wakit jo le Isa, chaafo hu mayyit khalaas. Wa achaan da ma kassaro rijileenah. 34 Laakin askari waahid ta’an fi naaytah be harba wa tawwaali ke daffag minnah damm wa almi. 35 Al-chaafah be eenah chaahid leyah wa chahaadtah sahiihe wa hu ya’arif kalaamah sahiih wa hu yachhad achaan intu kula ti’aamunu. 36 Wa l-cheyy da bigi achaan kalaam al-maktuub fi l-Kitaab yitimm. Buguul {Ma yikassuru adum waahid min udaamah}. 37 Wa l-Kitaab kula buguul {Yugummu yichiifu al-naadum al-ta’anooh}.

Al-Masiih dafanooh

38 Wa ba’ad da, Yuusuf min hillit al-Raama macha le Bilaatus wa talab minnah janaazat Isa. Hu tilmiiz hana Isa laakin gaa’id yitaabi’ah be sirr achaan hu khaayif min al-Yahuud. Wa Bilaatus antaah izin wa Yuusuf macha chaal al-janaaza. 39 Wa Nigudiimus al-naadum al-yoom waahid macha hajja ma’a Isa be l-leel, macha ma’aayah wa jaab talaatiin kiilo hana l-dihin al-indah fiiha sibir wa riihe usumha uud. 40 Wa chaalo janaazat Isa wa ballo gabag tawiil fi l-dihin wa laffo beyah jismah. Wa be misil da, kafanooh fi aadat al-Yahuud. 41 Wa fiyah jineene gariib le l-bakaan al-katalo Isa foogah. Wa fi l-jineene khabur jadiid gaa’id wa lissaa’ ma dafano foogah naadum. 42 Wa l-khabur da gariib. Wa l-yoom al-Yahuud yihassulu foogah khumaam yoom al-sabit gariib yikammil. Wa achaan da dafano Isa fi l-bakaan da.

20

Bu’aas al-Masiih

1 Wa yoom al-ahad wakit al-wata lissaa’ dalma, Mariyam al-Majdaliiye gammat machat le l-khabur wa chaafat kadar al-hajar al-kabiir al-awwal saddo beyah al-khabur ma gaa’id fi bakaanah. 2 Wa hi gammat jarat le Sim’aan Butrus wa le l-tilmiiz al-aakhar, al-tilmiiz al-Isa yiriidah bilheen, wa gaalat leehum: Sayyidna chaalooh min al-khabur wa ma na’arfu al-bakaan al-waddooh foogah. 3 Wa Butrus wa l-tilmiiz al-aakhar marago wa chaalo al-derib al-maachi le l-khabur. 4 Wa humman jaariyiin wa laakin al-tilmiiz al-aakhar sabagah le Butrus wa lihig al-khabur gubbaalah. 5 Wa dangar taawag fi l-khabur daakhal wa chaaf al-gabag al-kafano beyah Isa laakin hu ma andassa. 6 Wa Sim’aan Butrus wisil waraayah wa andassa tawwaali fi l-khabur. Wa chaaf al-kafan. 7 Wa l-mindiil al-rabato beyah raas Isa ma gaa’id ma’a l-gabag wa laakin gaa’id fi bakaan wiheedah mutabbag adiil. 8 Wa l-tilmiiz al-aakhar al-lihig al-khabur gubbaalah, hu kula andassa daakhal wa chaaf al-khumaam wa aaman khalaas. 9 Lissaa’ ma fihmo min al-Kitaab kadar Isa laabudda yab’as min ust al-maytiin. 10 Wa l-talaamiiz gabbalo fi buyuuthum.

Mariyam chaafat al-Masiih

11 Wa laakin Mariyam ga’adat waagfe jamb khachum al-khabur wa gaa’ide tabki. Wa wakit gaa’ide tabki, hi dangarat wa taawagat fi l-khabur daakhal. 12 Wa chaafat malaa’ika itneen khulgaanhum buyud. Humman gaa’idiin tihit fi l-bakaan al-janaazat Isa awwal raagde foogah, waahid fi bakaan raasah wa waahid fi bakaan rijileenah. 13 Wa hajjo leeha wa gaalo: Mara zeene, maalki tabki? Wa hi raddat leehum wa gaalat: Ana gaa’ide nabki achaan chaalo sayyidi wa ma na’arif al-bakaan al-waddooh foogah. 14 Wa ba’ad hi gaalat al-kalaam da, hi anlafatat wa chaafat Isa waagif waraaha laakin ma irifat hu Isa. 15 Wa Isa hajja leeha wa gaal: Mara zeene, maala tabki? Tifattichi yaatu? Wa fi fikirha, hu al-khaddaam al-bakhdim fi l-jineene wa raddat leyah wa gaalat: Al-sayyid, kan inta chiltah, ooriini al-bakaan al-khatteetah foogah wa ana niwaddiih fi bakaan aakhar. 16 Wa Isa hajja leeha wa gaal: Mariyam. Wa anlafatat chaafatah adiil wa gaalat: Ya rabbuunaay! Ma’anaatah «ya mu’allim» be kalaam ibraani. 17 Wa Isa hajja leeha wa gaal: Ma takurbiini. Ana lissaa’ ma tala’t le Abuui. Amchi le akhwaani wa ooriihum ana taali’ le Allah wa hu Abuui wa hu Abuuku. Wa hu Ilaahi wa hu Ilaahku. 18 Wa Mariyam al-Majdaliiye machat le talaamiizah wa gaalat: Ana chift sayyidna. Wa oorathum be kulla cheyy al-hu gaalah leeha.

Al-Masiih baan le talaamiizah

19 Wa nafs al-yoom, ya’ni yoom al-ahad, fi l-achiiye al-talaamiiz laammiin fi bakaan waahid wa l-biibaan mugaffaliin achaan humman khaayfiin min al-Yahuud. Wa Isa ja wa wigif fi usuthum wa sallamaahum. Wa hu gaal: Al-salaam aleekum. 20 Wa ba’ad hu sallamaahum, hu wassaf leehum iideenah wa naaytah. Wa wakit al-talaamiiz chaafo sayyidhum, humman firho farha chadiide. 21 Wa Isa hajja leehum battaan wa gaal: Al-salaam aleekum. Ana nirassilku fi l-dunya misil Abuui rassalaani fi l-dunya. 22 Wa ba’ad hu gaal al-kalaam da, hu nafakh fooghum wa gaal: Akhbalo al-Ruuh al-Khudduus. 23 Kan tisaamuhu le ayyi naadum zunuubah, Allah yakhfir leyah. Wa kan ma tisaamuhu le ayyi naadum zunuubah, Allah ma yakhfir leyah.

Al-Masiih wa Tuuma

24 Wa Tuuma hu waahid min al-talaamiiz al-atnaachar wa usmah al-aakhar Chigg al-Toom. Wa hu ma gaa’id ma’aahum wakit Isa ja fi usuthum. 25 Wa l-talaamiiz al-aakhariin oorooh beyah wa gaalo: Aniina chifna sayyidna. Wa laakin hu radda leehum wa gaal: Kan ma chift be eeni al-bakaan al-ta’anooh fi iideenah be l-musmaar wa kan ma khatteet usba’i fi l-bakaan al-musmaar wa kan ma limistah fi naaytah be iidi, abadan ma ni’aamin. 26 Wa ba’ad usbuu’ waahid, talaamiiz Isa lammo battaan fi nafs al-beet wa Tuuma ma’aahum. Wa l-biibaan mugaffaliin wa laakin Isa ja wa wigif fi usuthum. Wa Isa sallamaahum wa gaal: Al-salaam aleekum. 27 Wa hajja le Tuuma wa gaal: Khutt usba’ak hini wa chiif iideeni. Midd iidak wa almasni fi naayti. Khalli minnak al-chakk wa aamin. 28 Wa Tuuma radda leyah gaal: Inta Rabbi. Inta Allah. 29 Wa Isa gaal: Inta aamant achaan chiftini. Mabruuk le l-naas al-yi’aamunu beyi kan ma chaafooni kula. 30 Wa wakit Isa gaa’id ma’a talaamiizah, hu sawwa ajaayib katiiriin al-ma maktuubiin fi l-kitaab da. 31 Laakin al-kalaam al-maktuub hini ankatab achaan intu tisaddukhu kadar Isa hu al-Masiih wa Ibn Allah wa ti’aamunu beyah wa talgo be usmah al-haya al-abadiiye.

21

Al-Masiih baan jamb al-bahar

1 Wa ba’adeen Isa kula baan le talaamiizah jamb bahar hana Tibiriyaas. Wa daahu kikkeef hu baan leehum. 2 Sim’aan Butrus wa Tuuma al-binaaduuh Chigg al-Toom wa Natanaayil al-min hillit Kaana fi daar al-Jaliil wa awlaad Zabadi wa battaan talaamiiz itneen gaa’idiin fi bakaan waahid. 3 Wa Sim’aan Butrus hajja leehum wa gaal: Ana namchi nihawwit. Wa gaalo leyah: Namchu ma’aak. Wa marago wa rikbo fi l-markaba wa laakin tuul al-leel ma karabo cheyy. 4 Wa fajur fajur, Isa ja wigif fi khachum al-bahar wa l-talaamiiz ma irifo hu Isa. 5 Wa Isa sa’alaahum wa gaal: Ya l-awlaad, karabtu huut walla? Wa raddo leyah wa gaalo: La. 6 Wa gaal leehum: Azgulu charakku fi nuss al-zeenaay wa takurbu huut. Wa zagalo charakhum wa karabo huut katiir ke lahaddi ma gidro karrooh foog fi l-markaba. 7 Wa l-tilmiiz al-Isa yiriidah hajja le Butrus wa gaal: Da Rabbina. Wa wakit Sim’aan Butrus simi’ kadar al-Rabb ja, hu gamma rabat khalagah al-barraani wa natta fi l-bahar. Hu laabis lubaas chiyya bas achaan bakhdim. 8 Wa l-talaamiiz al-aakhariin jo waraayah be l-markaba wa gaa’idiin yukurru al-charak al-malaan huut. Humman ma ba’iid min khachum al-bahar illa misil miya mitir. 9 Wa wakit marago min al-markaba khalaas, chaafo kaanuun malaan jamur wa huutaay foogah wa khubza. 10 Wa Isa hajja leehum wa gaal: Jiibu waahidiin min al-huut al-dahaaba karabtuuhum. 11 Wa Butrus gamma wa karra al-charak fi khachum al-bahar wa l-charak malaan huut kubaar. Wa adadhum miya talaata wa khamsiin. Al-huut katiiriin bilheen wa laakin al-charak ma angata’. 12 Isa naadaahum wa gaal: Ta’aalu afturu. Ma fi naadum minhum haawal yas’alah wa yuguul «Inta yaatu?» achaan fi guluubhum irifo da al-Rabb Isa. 13 Wa Isa gamma chaal al-khubza wa antaahum minha wa sawwa nafs al-cheyy be l-huut. 14 Wa di taalit marra Isa baan le talaamiizah min hu ba’as min ust al-maytiin.

Al-Masiih chajja’ Butrus

15 Wa wakit fataro khalaas, Isa sa’al Sim’aan Butrus wa gaal: Sim’aan wileed Yuuhanna, tiriidni ziyaada min al-aakhariin walla? Wa Butrus radda leyah wa gaal: Aywa sayyidna, ta’arif niriidak. Wa Isa gaal leyah: Ayyichhum le humlaani. 16 Wa marra taaniye sa’alah wa gaal: Sim’aan wileed Yuuhanna, tiriidni walla? Wa Butrus radda leyah wa gaal: Aywa sayyidna, ta’arif niriidak. Wa Isa gaal leyah: Asrah be khanami. 17 Wa marra taalta Isa sa’alah wa gaal: Sim’aan wileed Yuuhanna, tiriidni walla? Wa bigi le Butrus gaasi achaan talaata marraat Isa sa’alah «tiriidni walla?». Wa Butrus radda leyah wa gaal: Sayyidna, ta’arif kulla cheyy. Wa ta’arif niriidak. Wa Isa gaal leyah: Ayyichhum le khanami. 18 Asma’, nuguul leek al-hagg, wakit inta sakhayyar, inta rabatt sulbak wa macheet misil dawwart. Laakin wakit tabga kabiir, timattit iideenak wa naadum aakhar yarbutak wa yiwaddiik fi bakaan inta ma tidoor tamchi foogah. 19 Wa Isa gaal al-kalaam da achaan yi’oori Butrus be l-moot hu yumuut wa yimajjid Allah beyah. Wa ba’ad da, Isa gaal: Taabi’ini. 20 Wa Butrus anlafat wa chaaf waraahum al-tilmiiz al-Isa yiriidah. Wa da bas al-tilmiiz al-takka wara lahaddi lihig sadur Isa wakit gaa’idiin yil’achcho wa gaal «Sayyidna, yaatu al-naadum al-yidoor yukhuunak?». 21 Wa Butrus chaafah wa gaal: Ya sayyidna, tuguul chunu fi l-naadum da? 22 Wa Isa radda leyah wa gaal: Kan ana nidoor hu yagood lahaddi nigabbil kula, da ma lammaak. Taabi’ni bas. 23 Wa min al-yoom da, naas gaalo al-tilmiiz da ma yumuut. Wa l-kalaam da chattat fi ust al-akhwaan. Laakin Isa ma gaal le Butrus kadar al-tilmiiz al-aakhar ma yumuut. Hu gaal «kan nidoor hu yagood lahaddi nigabbil kula, da ma lammaak». 24 Wa da bas al-tilmiiz al-gaa’id yachhad le Isa fi l-kalaam da. Wa hu bas al-katab kulla l-kalaam fi l-Kitaab da wa na’arfu chahaadtah sahiihe. 25 Wa Isa sawwa achya ziyaada ma maktuubiin fi l-kitaab da. Wa fi fikri ana, kan dawwaro yaktubu kulla l-achya dool, al-dunya kullaha ke ma tagdar tichiil al-kutub al-yaktubuuhum.


AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE