Shilluk of Sudan

John

Jøn 1

1 Kì ri cɑ̈gø cøn, Lögø ɑ́bëëd e nud, o Lögø ɑ́ying-ɑ yï Jwøk, o Lögø ɑ́bëëd ɑ́ Jwøk. 2 Lögø ɑ́ying-ɑ yï Jwøk kì ri cɑ̈gø cøn. 3 Jɑmmì bënn ɑ́gwøg-ɑ ri Lögø, bong gïjø ɑ́kyel kì ri gïg-ɑ ɑ́cwɑ̈j me nuti gwøgø kì ree. 4 Lögø ɑ ree ɑ́kɑ̈ɑ̈l yi nënnì, o nënnɑni ɑ́bëëd ɑ́ cɑr kipe dhɑnhø bëne. 5 Cɑrɑni ceg-ɑ meny kì yij muudhø, de nuti pɑ̈nyø nɑ̈gø yi muudhø. 6 Jwøk, jɑlwööne ɑ́öre, jɑlɑni cwøl ɑ́ Jøn. 7 Jɑlɑni ɑ́bï-ɑ be köbbi ji kwøbbi cɑrɑni, o ji yïëy gen bënn. 8 En kiree nuti bëëdø ɑ́ cɑr, ɑ́bï-ɑ be thyeri kwøbbi cɑr. 9 Cɑrɑni, bene cɑr-ɑ dyër, eni cɑr-ɑ bï kömi piny, kɑ dhɑnhø bëne menye. 10 Lögø ɑ́ying-ɑ kömi piny, de nuti ngijø yi kömi piny, ngö ɑ́ en ɑ ree ɑ́cwɑ̈ɑ̈j piny bëne. 11 Ábï-ɑ pödhe, de ɑ́bɑny yi jie. 12 De tyëng-ɑ ɑ́kwɑnyii, ɑ bɑ tyëng-ɑ ɑ́yïëyii, gï ɑ́thödhe ki dyër me göög gen ki nyigi Jwøk. 13 Tyëngɑni nuti nywølø kɑ yuu-ɑ nyi nywøøl ji yi wëëg geki mëëg, Jwøk kiree ɑ ɑ́ceg bëëdø ɑ́ wïyi gen. 14 Lögø ree ɑ́løge dhɑnhø, kɑ obëëdø kì kellee, e pɑ̈ngø yi dhwɑ̈ng geki dyër. Mɑ̈re ɑ́lidh yi wøn, eni mɑ̈ɑ̈r wɑ̈d Wïy, ɑ bɑ wɑ̈dkyel. 15 Pere ɑ́kwøb yi Jøn, kɑ óryeerø kinni, “Bene ngɑn-ɑ ɑ́kømmɑ èn, keny-ɑ ɑ́kööbɑ kinni, ‘Óbï-ɑ bɑngɑ, de pëddi döng kibølɑ, mɑ́ e ɑ́bëëd e nud, yɑ nuti nywølø.’ ” 16 Wɑ ɑ́thödhe kì ri dhwɑ̈ng-ɑ pɑ̈ng kì yïe, kɑ wɑ nyi cige thödhø. 17 Cigg ɑ́muuj ɑ ri Mosɑ̀ yi Jwøk, de dhwɑ̈ng geki dyër ɑ́kɑ̈ɑ̈l-ɑ ri Yëso Mesiy. 18 Bong dhɑnhø mɑ ɑ́pɑ̈nyi Jwøk ki lidhø, de Wɑ̈d Jwøk, ɑ bɑ wɑ̈dkyel, ɑ ying buti Jwøk, bɑ en ɑ ɑ́nyodh Jwøk. 19 Kɑ jɑggi Yeud kì Yerusɑlem öd-ɑ yï Jøn ki ókwër kí Kwɑrri Leebì møg pyëjii kinni, “Yï bɑ men?” 20 Jøn nuti bɑ̈nyø ki löggø, de ɑ́kyëëd kinni, “Yɑ pɑth ki Mesiy.” 21 Kɑ gø pyëj gen kinni, “De yï ceg bëëdø yïn ɑ́ men? Yï bɑ Eliyɑ̀?” Kɑ okyëdø kinni, “Yɑ pɑth ki en.” 22 Akööb gen kinni, “Adɑ́ köbbí wøn, yï bɑ men? Köbbí wøn, o møgɑni döggi wøn tyëng-ɑ ɑ́ör wøn. Á ngø ɑ kwøb yi yïn kì rií?” 23 Jøn ɑ́löggi e kwøb-ɑ møg-ɑ ɑ́töng yi Icɑyɑ̀ kinni, “Yɑ bɑ cwɑggi ngɑn cwöddi kì pɑ̈l kinni, Gwøgu yuu-ɑ cyɑ̈dhi yi Wë ɑ́ óbödh.’ ” 24 Apyëjii yi gen kinni, “De yïde ɑ jwɑ̈ɑ̈g ji, keløg yï pɑth ki Mesiy, wɑlɑ̀ Eliyɑ̀ wɑlɑ̀ jɑltöng?” 26 Alöggi Jøn kinni, “Ji jwɑ̈ɑ̈g yi yɑn kɑ pï, de dɑ dhɑnhø me cungi kì kelli wun, me ree kwïj yi wun. 27 En ɑ óbï kì bɑngɑ, o yɑ pɑ døøj ki pɑ̈di wɑrre kì tyelle.” 28 Møgɑni bënn ɑ́cwöb-ɑ Betɑnì, kì kömi Nɑm Urdun, kì tung-ɑ wɑɑng cyɑ̈ɑ̈ng mwøl, kun-ɑ ɑ́bëëd Jøn e jwɑ̈ɑ̈g-ɑ ji. 29 Kɑ Yëso lidh yi Jøn dhuki, e bï-ɑ yïe. Kɑ Jøn okööbø kinni, “Bene Órömi Jwøk èn, en ɑ ókɑ̈l orøøg piny bëne! 30 Men bene ngɑn-ɑ ɑ́kømmi yi yɑn, keny-ɑ ɑ́kööbɑ kinni, ‘Jɑl-ɑ óbï kì bɑngɑ, pëddi döng kibølɑ, mɑ́ e ɑ́bëëd e nud, yɑ nuti nywølø.’ 31 Ábëëd e kwïj yi yɑn mɑ løge’ men, de yɑ ɑ́bï yɑ jwɑ̈ɑ̈g-ɑ ji ki pï, kipe kinni, o ngɑnɑni yod yi tyëng Isrɑil.” 32 Kɑ Jøn møg-ɑ kømme tönge kinni, “Wëy ɑ́lidhɑ, e bï-ɑ piny ni ɑkur, kɑ pëgg-ɑ köme. 33 Ábëëd e kwïj yi yɑn, de ngɑn-ɑ ɑ́ör yɑn be jwɑ̈ɑ̈gi ji ki pï, bɑ en ɑ ɑ́köbbi yɑn kinni, ‘Jɑl-ɑ ólidh yi yïn, e Wëy bï-ɑ köme, bene jɑlɑni. Bene en ɑ ójwɑ̈ɑ̈g ji ki Wëykwërø.’ 34 Møgɑni ɑ́rum ki lidhø yi yɑn, o yɑ ceg-ɑ wun ki köbbø cyee kinni, en ɑ bɑ Wɑ̈d Jwøk.” 35 Kì bɑng dhuki e Jøn ócungø geki ɑ́ryew kì kelli jøbɑnge, 36 kɑ Yëso lidhe, e kɑ̈l-ɑ buti gen, ɑkööbe kinni, “Órömi Jwøk ɑnɑn!” 37 Kɑ møgɑni lïngi yi jøgɑni ryeet, ɑløg gen bɑng Yëso. 38 Kɑ Yëso ree luge, kɑ gï lidhe, ge lug-ɑ́ɑ̀ bɑnge, ɑpyëje gïn kinni, “Wu yɑb-ɑ ngø?” Kɑ ge ólöggø kinni, “Rɑbì, yï bëëd ɑ keny?” (Rɑbì wɑng-ɑ “Jɑlpwönyø.”) 39 Kɑ ólöggø kinni, “Bïu, kɑ wu lïdhi wun.” (Piny ɑ́bëëd ɑ́ sɑɑ̀ ɑ́ngwen kì böörø.) Codhe ɑkedh gen, kɑ keny-ɑ bëëd yi en lidh yi gen. Kɑ wøw óyuudhø ge nudd ge ying-ɑ keny-ɑ bëëde. 40 Dhɑnhø ɑ́kyel kì kelli ji ɑ́ryew-ɑ ɑ́lïngi kwøbbi Jøn, kɑ løg-ɑ bɑng Yëso, bɑ Andrø ómï Sɑymøn Pïtør. 41 Keny-ɑ ɑ́yode Sɑymøn ómen, ɑköbbe gøn kinni, “Mesiy ɑ́yod yi wøn.” 42 Akɑ̈ɑ̈le gøn yï Yëso. Kɑ Yëso nenn-ɑ yïe, ɑkööbe kinni, “Nyingí bɑ Sɑymøn wɑ̈d Jøn, de yï ócwøl yi yɑn yïn ɑ́ Sɑpɑ̀.” (Sɑpɑ̀ wɑng-ɑ Kït) 43 Dhuki e Yëso køm-ɑ kedhi Gɑlelì, ɑyode Pïlïp, kɑ gø köbbe kinni, “Bïí bɑngɑ.” 44 Pïlïp ɑ́bëëd ɑ Betsɑidɑ̀, kɑɑl-ɑ́ yije ɑ́kɑ̈ɑ̈l yi Andrø geki Pïtør. 45 Ayood Nɑthɑnɑil yi Pïlïp, kɑ gø köbbe kinni, “Ngɑn-ɑ́ pere ɑ́gwed yi Mosɑ̀ kì yethi Cigg, kɑ pere gwed yi jøtöng kì yethi wɑ̈jji gen, ɑ́yod yi wøn. Bɑ Yëso wɑ̈d Yosep kì Nɑdhɑreth.” 46 Akööb Nɑthɑnɑil kinni, “Dɑ gïndøj me cuggi kɑ̈ɑ̈l Nɑdhɑreth?” Aköbbii yi Pïlïp kinni, “Bïí, o yï lïdhí.” 47 Keny-ɑ ɑ́liidh Nɑthɑnɑil yi Yëso, e bï-ɑ yïe, ɑkööbe kinni, “Lidhu jɑɑl, bɑ wɑ̈d dyëël Isrɑil kidyër, bong gïn gwɑ̈ɑ̈d kì ree.” 48 Apyëjii yi Nɑthɑnɑil kinni, “Yɑ ngɑ̈nyi yi yïn ɑ kun?” Aløøg møge yi Yëso kinni, “Yï ɑ́lidh yi yɑn keny-ɑ ɑ́bëëd kì thɑ ólɑm, yï nuti cwølø yi Pïlïp.” 49 Aköbbii yi Nɑthɑnɑil kinni, “Rɑbì, yï bɑ Wɑ̈d Jwøk, o yï bɑ rɑ̈ɑ̈dh Isrɑil!” 50 Akööb Yëso kinni, “Yï yïëy kɑ per kɑ ɑ́köbbɑ yïn kinni, ‘Yï ɑ́lidh yi yɑn yï obëëdø kì thɑ ólɑm?’ Yï ólïdhi ki gïg mø døngø kibøli møgɑni,” 51 Aköbbe gïn kinni, “Yɑ köbb-ɑ wun kidyër kinni, mɑl ólidh yi wun ɑ́ ɑyieb, kɑ wëywöddi Jwøk lidh yi wun, ge nyi kedh-ɑ mɑl kɑ ge nyi dwöög-ɑ piny kömi Nyɑɑr Dhɑnhø.”

Jøn 2

1 Kì dɑ̈ɑ̈g cyɑ̈ng, ɑ́dɑ nywöm kì kɑɑl Gɑnɑ̀ kì myërri Gɑlelì, o meyi Yëso ɑ́bëëd e nud kì kenyɑni. 2 Kɑ Yëso geki jøbɑnge cwøøl kej nywöm thyew. 3 Keny-ɑ ɑ́thumi møgi oløg, ɑköbbi Yëso yi meye kinni, “Tyëngɑni ɑ́jɑ̈ddi ki møgø.” 4 Akööb Yëso kinni, “Dhɑnh, yïde ki yɑn, bøli kejɑ nuti bëënø.” 5 Kɑ tyëng-ɑ göögø köbbi yi meyi Yëso kinni, “Gwøgu gïn-ɑ óköbbe wun.” 6 Kenyɑni ɑ́dɑ puggì ɑ́bïkyel mø bɑ kïttì, ɑ́kyel yije nyi røm-ɑ yi gïn ni lïtïr miyø. Yethi gen nyi kïdh-ɑ pïg-ɑ nyi löög kì yij kwööng Yeud. 7 Aköbbi gen yi Yëso kinni, “Pɑ̈ngu puggì ki pï.” Apɑ̈ng ge gïn ki pï. 8 Kɑ gï köbbe kinni, “Tömi wun, kɑ muuj wun jɑldwøøng jønywöm.” Kɑ møgɑni gwøg yi gen. 9 Abel pïg-ɑ ɑ́løg ri gen møgi oløg yi jɑlɑni, de kun-ɑ kɑ̈ɑ̈l yi møngɑni kwïj yi en, dɑ́ tyëng-ɑ ɑ́tøm pïgɑni ɑ ngɑ̈ny wøw. Acwøle jɑlnywöm, 10 kɑ gø köbbe kinni, “Ji nyi muuj-ɑ møng-ɑ døj kì tyeli mɑl, o keny-ɑ órum ji ki nɑ̈gø yi møgø, o møng-ɑ rɑɑj kɑ̈ɑ̈l kì cyɑ̈n. De yï yöd yï mïdh-ɑ møng-ɑ døj, o kɑ̈ɑ̈l ɑnɑn kì cyɑ̈n!” 11 Bene ngïji men-ɑ ɑ́kwøng ki gwøgø yi Yëso, gø ɑ́gwøg yi en ɑ Gɑnɑ̀, kì myërri Gɑlelì. Kenyɑni ɑ ɑ́nyodhe mɑ̈re, kɑ yïëy yi jøbɑnge. 12 Codhe, ɑkedh gen bënn, ge kedh-ɑ Kɑpernɑum; en kí meye kí nyiimen geki jøbɑnge, kɑ obëëdø kì kunɑni ki cyɑ̈ng me nøg. 13 Kɑ Yëso kedh-ɑ Yerusɑlem kì cyɑ̈ɑ̈ng Kwëër Ákɑɑdh. 14 Kɑ jøngyëwø ki dhög kí dyëg kí ɑkùr yuude ódɑ̈ri Kengø. Kɑ jøwïïdø ki ngyëny yuude ge obëëdø kì buti tɑrɑbedhhi gen. 15 Kɑ oyëdø ki ócøl, kɑ jiɑni cyeede wɑ̈g bënn kì ódɑ̈ri Kengø, kyeel kí dyëg, kí dhög. Kɑ ngyënyyi jøwïïdø kedhhe, kɑ tɑrɑbedhhi gen tɑrre kì piny. 16 Kɑ jøngyëwø ki ɑkùr köbbe kinni, “Yëëg wun jɑmmi wun wɑ̈g, ød Wïyɑ ko løgu kej ngyew!” 17 Apɑɑr møg-ɑ yij wɑ̈nyi kwërø yi jøbɑnge kinni, “Mɑɑr-ɑ mɑɑrɑ Kengí yïn ɑ Jwøk, lyel nɑ mɑc kì pyëwɑ.” 18 Codhe, ɑköbbi Yëso yi Yeud kinni, “Á ngïji mɑ ngø ɑ ónyudhí wøn, kipe møg-ɑ gwøg yi yïn ek?” 19 Aløøg mø gen yi Yëso kinni, “Nyɑɑg wun Kengɑni piny, o ódøøgɑ ki gerø ki cyɑ̈ng ɑ́dɑ̈g.” 20 Akööb Yeud kinni, “Kengɑni ɑ́tyëg-ɑ runn pyɑ̈r ɑ́ngwen wïdɑ́bïkyel e ogerø, ócuggi gerø yi yïn ki cyɑ̈ng ɑ́dɑ̈g?” 21 De Keng-ɑ kømme bɑ dële kiree. 22 Kɑ kì bɑng kɑ ɑ́dwööge wɑ̈g kì yij thøø, ɑpɑɑr møg-ɑ ɑ́kømme yi jøbɑnge, kɑ møg-ɑ yij wɑ̈nyi kwërø yïëy yi gen geki møg-ɑ kømmi yi Yëso. 23 Keny-ɑ ɑ́ying Yëso Yerusɑlem kì cyɑ̈nggi Kwëër Ákɑɑdh, ɑ́yïëy yi ji mø ngenyø, kɑ ɑ́lïdhi gen ki ngïjjì møg-ɑ ɑ́gwøg yi en. 24 De Yëso ree nuti nyudh en tyëngɑni, mɑ́ dhɑnhø bëne ngɑ̈nyi yi en, 25 o bong ngɑn dwɑdde me di köbbii møg-ɑ ying pëthi ji, mɑ́ en kiree, gïn-ɑ pyëw dhɑnhø bëne ngɑ̈nyi yi en.

Jøn 3

1 Ádɑ Jɑlpɑresì me cwøl ɑ́ Nikødemøs, o ɑ́bëëd ɑ́ jɑngi sinɑgøg. 2 Jɑlɑni ɑ́bï yï Yëso kì wɑ̈r, kɑ okööbø kinni, “Jɑlpwönyø, ngɑ̈nyi yi wøn kinni, yï ɑ́kɑ̈ɑ̈l-ɑ yï Jwøk, mɑ́ e bong ngɑn me cuggi gwøg ki ngïjj-ɑ gøggi yi yïn, keløg e pɑ cyɑ̈dhi kɑ Jwøk.” 3 Aløøg møge yi Yëso kinni, “Yɑ köbb-ɑ yïn kidyër kinni, keløg dhɑnhø pɑ cigi nywølø, Pödhi Jwøk pɑ cuggi lidhø yi en.” 4 Apyëjii yï Nikødemøs kinni, “Dhɑnhø ócigi nywølø e bɑ jɑldwøng? Ócuggi døøg yij meye kɑ cigi nywølø?” 5 Aløøg møge yi Yëso kinni, “Yɑ köbb-ɑ yïn kidyër kinni, keløg dhɑnhø pɑ cigi nywølø ki pï geki Wëy, pɑ wöl kedhi yij Pödhi Jwøk. 6 Ngɑn-ɑ nywøl yi dhɑnhø bɑ dhɑnhø, o ngɑn nywøl yi Wëy bɑ wëy. 7 Yï ko ngɑ̈ng kɑ̀ köbbɑ yïn kinni, ‘Di dwɑddø kinni cigi wun nywølø.’ 8 Yømø nyi ködd-ɑ kun-ɑ dwɑdde, kɑ cwɑgge nyi lïngi yi yïn, de kun-ɑ kɑ̈ɑ̈le kí kun-ɑ kedhe kwïj yi yïn. Ngɑn-ɑ ónywølø kì ri Wëy bëëd ɑ nøw.” 9 Akööb Nikødemøs kinni, “Møgɑni óbëëd ɑ dï?” 10 Alöggi Yëso kinni, “Yï bɑ jɑlpwönyi kwɑrri Isrɑil, de yï dhɑɑl yïn yi møg kidï? 11 Yɑ köbb-ɑ yïn kidyër kinni, wø nyi kømm-ɑ gïn ngɑ̈nyi yi wøn, o wø nyi töng-ɑ møg-ɑ ɑ́lidh yi wøn, de mø wøn pɑ yïëy yi wun. 12 Keløg wu pɑ yïëy kɑ̀ köbbɑ wun ki jɑmmi piny, wu óyïëy kidï, keløg wu köbbɑ’ jɑmmi mɑl? 13 Bong ngɑn mɑ ɑ́kedhi mɑl, den-ɑ́ Nyɑɑr Dhɑnhø, ngɑn-ɑ ɑ́bï piny e kɑ̈ɑ̈l-ɑ mɑl.” 14 Nyɑɑr Dhɑnhø ceg kɑ tïng mɑl ceth, ni kɑ ɑ́tïng thwööl dilɑl mɑl yi Mosɑ̀ kì yij pɑ̈l, 15 o ngɑn-ɑ óyïëyii yïdde ki nënn-ɑ ɑtheer. 16 Mɑ́ jii kömi piny men ɑ́mɑɑr yi Jwøk ki mendwøng, ɑ bɑnge ɑ́muuje wɑ̈de, wɑ̈dkyel; kipe kinni o ngɑn-ɑ óyïëyii ócöge e pɑ thøw, de óyod-ɑ nënn-ɑ ɑtheer. 17 Mɑ́ Jwøk kɑ ɑ́öre Wɑ̈de piny, nuti öre’ be cɑyi piny, de gø ɑ́öre ɑ́ ngɑn yiel piny. 18 Ngɑn yïëyii pɑ cɑy, de ngɑn pɑ yïëyii ɑ́rum ki cɑyø, mɑ́ Wɑ̈d Jwøk nuti yïëëy en, Wɑ̈n-ɑ bɑ ɑ́kyel. 19 Cɑ́yɑni bɑ kinni; cɑr ɑ́bï piny de ji ɑ́yöd ge mɑɑr-ɑ muudhø, kɑ cɑr bɑny yi gen, mɑ́ ge gøgg-ɑ rɑj. 20 Mɑ́ ngɑn-ɑ gøggi rɑj mɑɑn-ɑ cɑr, kɑ nyii cögø e pɑ bï yij cɑr, kipe gwøge ócɑy. 21 De ngɑn-ɑ gøggi dyër nyi bï-ɑ yij cɑr o nyodh kinni, nyi gwøg-ɑ gïg-ɑ dwɑddi yi Jwøk. 22 Codhe, ɑkedhi Yëso myërri Yeudiyɑ̀ geki jøbɑnge, kɑ ge obëëdø kì kunɑni, kɑ ócɑ̈gø jwɑ̈ɑ̈gi ji. 23 O Jøn ɑ́bëëd e jwɑ̈ɑ̈g-ɑ ji thyew kì Ein Nun, kì buti Sɑlïm, mɑ́ pï gïïr kì kunɑni. Kɑ ji nyii bëënø, kɑ ge nyi jwɑ̈ɑ̈g. 24 (Jøn ɑ́bëëd e nuti kïdhi ød mɑg, keny-ɑ ɑ́gwøøg møgɑni.) 25 Kɑ kwï jøbɑng Jøn opëmø ki Yeudì ɑ́kyel, kì ri guöög dhïwø. 26 Codhe ɑkedhi gen yï Jøn, kɑ gø köbbi gen kinni, “Jɑlpwönyø, jɑl-ɑ ɑ́ying butí kì løøg Nɑm Urdun, kɑ lejji yi yïn, ji jwɑ̈ɑ̈ge’ jwɑ̈ɑ̈gø kì keny ɑnɑn, o teedø bëne ceg-ɑ kedhi yïe.” 27 Aköbbi gen yi Jøn kinni, “Bong gïn yod yi dhɑnhø keløg e nuti mëggii kì mɑl. 28 Wun ki ri wun, wu ɑ́lïng keny-ɑ ɑ́kööbɑ kinni, ‘Yɑ pɑth ki Mesiy, de yɑ ɑ́ceg kɑ ör bøle.’ 29 Nyɑn-ɑ nywøm bɑ mi jɑlnywöm; de mɑ̈ɑ̈dh jɑlnywöm nyi cungi kì buti jɑlnywömɑni pyëwe omedø yi mwöjji jɑlnywöm. O pyëwɑ med nɑ menɑni ɑnɑn. 30 Di dwɑddø kinni o kedhe e ódøngø, o yɑ kedhɑ yɑ ónungø.” 31 Ngɑn-ɑ kɑ̈ɑ̈l mɑl bɑ en ɑ dwøng kibøli ji bënn. Ngɑn-ɑ bɑ ngeti piny, bɑ mi piny, o nyi kømm-ɑ mø piny; de ngɑn-ɑ kɑ̈ɑ̈l mɑl bɑ en ɑ dwøng kibøli ji bënn. 32 Nyi kømm-ɑ møg-ɑ ɑ́lidhe kí møg-ɑ ɑ́lïnge, de bong ngɑn yïëy kwøbbe. 33 Ngɑn yïëy møge nyi nyodh-ɑ kinni Jwøk nyi kømm-ɑ dyër ceth. 34 Ngɑn-ɑ ɑ́ör yi Jwøk kɑ̈ll-ɑ kwøbbi Jwøk, mɑ́ Wëy nyi muuj yi Jwøk e bong cöge. 35 Wɑ̈d mɑɑr yi Wïye, o jɑmmì bënn ɑ́cïbe cinge. 36 Ngɑn yïëy Wɑ̈nɑni yïe dɑ nënn-ɑ ɑtheer. De ngɑn pɑ yïëy møge pɑ yïddi ki nënnì, o ócög köme dɑ cɑ́yi Jwøk.

Jøn 4

1 Kɑ Jøpɑresì olïngø kinni i ji mø gïïr løg bɑng Yëso, kɑ gï nyi jwɑ̈ɑ̈ge, o jie ɑ́ngënyi kibøli jii Jøn. 2 (Pɑth ki Yëso kiree ɑ nyi jwɑ̈ɑ̈g ji, dɑ́ jøbɑnge.) 3 Kɑ ɑ́lïngi møgɑni yi Wë, ɑdhwödhe kì myërri Yeudiyɑ̀, kɑ døøg-ɑ Gɑlelì. 4 Yuu-ɑ ɑ́kedhe kɑ̈ll-ɑ yethi myërri Sɑmɑriyɑ̀. 5 Atönge kɑɑl megø kì kelli kɑ̈ddi Sɑmɑriyɑ̀, kɑɑl-ɑ ɑ́tönge cwøl ɑ́ Sukɑr, kì buti piny-ɑ ɑ́mëggi Yosep yi wïye Yɑgob. 6 Kenyɑni ɑ́dɑ yith, o kɑ ɑ́pïd Yëso yi wɑ̈dh ɑpëgge buti yiinhɑni. Piny ɑ́bëëd ɑ́ dicɑ̈ng. 7 Kɑ ngɑndhɑjø obëënø e kɑ̈ɑ̈l-ɑ Sɑmɑriyɑ̀, e bï-ɑ be tömø ki pï. Aköbbii yi Yëso kinni, “Nëngí yɑn ki pïg mɑdhɑ.” 8 Mɑ́ jøbɑnge ɑ́kedhi pɑc be ngyew ki gïncɑm. 9 Aköbbii yi ngeti Sɑmɑriyɑ̀ kinni, “Yïde ɑ kwɑ̈jjí ki pï kì yïɑ, yï bɑ Yeudì, o yɑ bɑ ngeti Sɑmɑriyɑ̀?” (Tyëng Yeudiyɑ̀ pɑ nyi nywɑ̈gø ki tyëng Sɑmɑriyɑ̀.) 10 Aköbbii yi Yëso kinni, “Keløg gïn-ɑ nyi muuj yi Jwøk geki ngɑn-ɑ kwɑ̈jji kinni, ‘Nëngí yɑn ki pïg mɑdhɑ,’ di bëëd e ngɑ̈nyi yi yïn, ti yï di kwɑ̈jji kì yïe, kɑ yï di nënge ki pïi nënnì.” 11 Aköbbii yi ngɑnɑni kinni, “Yïí bong ɑtög, o yith ludhø, de yï kɑ̈n-ɑ́ɑ̀ keny ki pïi nënnì Jɑldwøng? 12 Kweyi wøn Yɑgob ɑ ɑ́mëggi yiinhɑni wøn, o ɑ́mɑ̈ɑ̈dh kì yije; en kí wɑ̈dde, kí dhöge, de yï lod-ɑ Yɑgob ki döng?” 13 Aløøg møge yi Yëso kinni, “Ngɑn mɑ̈ɑ̈dhø ki pïgɑni nyi cig-ɑ mɑgø yi röödhø. 14 De ngɑn mɑdh pïg-ɑ ómëggɑ en, pɑ mɑg yi röödhø kinni tek. Pïg-ɑ ómëggɑ en ceg-ɑ gwøg kì ree ki wɑɑng pï me nëngii ki pïi nënnì, kɑ nëngi yi pïgɑni ki nënn-ɑ ɑtheer.” 15 Kɑ köbbi yi ngɑnɑni kinni, “Jɑldwøng, nëngí yɑn ki pïgɑni, o yɑ cögɑ yɑ pɑ mɑg yi röödhø, o yɑ cögɑ yɑ pɑ dwöög keny be tömø ki pï.” 16 Aköbbii yi Yëso kinni, “Kedh, cwøl jɑlgølí, kɑ wu bïu keny.” 17 Aløøg møge yi ngɑnɑni kinni, “Yïɑ bong jɑlgølɑ.” 18 mɑ́ cwøw-ɑ ɑ́bëëd ki yïn bɑ ɑ́bïj, o jɑl-ɑ bëëd wun ɑnɑn pɑth ki jɑlgølí. Møg-ɑ ɑ́köbbí yɑn bɑ dyër.” 19 Aköbbii yi ngɑnɑni kinni, “Jɑldwøng, ɑ́lidh yi yɑn kinni, yï bɑ jɑltöng. 20 Jwøk ɑ́mɑl ɑ wïj kït men yi kweyyi wøn. De wu tyëng Yeudiyɑ̀ wu okööbø kinni, i mɑlli Jwøk kì Yerusɑlem.” 21 Aköbbii yi Yëso kinni, “Dhɑnh, yïëy møgɑ, óbï eni bøli keny-ɑ koo mɑlli Wïy kì wïj kït men wɑlɑ̀ kì Yerusɑlem. 22 Wu mɑll-ɑ ngɑn ree kwïj yi wun, de wø mɑll-ɑ ngɑn ree ngɑ̈nyi yi wøn, mɑ́ yïëdø ókɑ̈ɑ̈l-ɑ yï Yeud. 23 De bøli kenyɑni obëënø, o ɑ́rum ki wɑ̈nhø, eni bøli keny-ɑ ómɑlli Wïy ki mɑll-ɑ dyër, ki tegi Wëyi Jwøk. 24 Jwøk bɑ Wëy, o mɑlli kɑ tegi Wëye geki dyër yi tyëng-ɑ mɑllii.” 25 Aköbbii yi ngɑnɑni kinni, “Ngɑ̈nyi yi yɑn kinni, Mesiy óbï, o keny-ɑ óbëëne, wɑ ónyudhe jɑmmì bënn.” 26 Aköbbii yi Yëso kinni, “Yɑ ngɑn-ɑ kööbø ki yïn èn, yɑ bɑ en.” 27 Bøli kenyɑni ceth ɑ ɑ́bëën jøbɑnge, kɑ ge ongɑ̈ngø yi kɑ̀ kööbe ki ngɑndhɑjø. De bong ngɑn mɑ ɑ́pyëjii kinni, “Yï dwɑdd-ɑ ngø?” Wɑlɑ̀ kinni, “Wude ɑ kööb wun ki ngɑnɑni?” 28 Kɑ ngɑnɑni puge wiye kɑ reng-ɑ kɑɑl, kɑ teedø köbbe kinni, 29 “Bïu lidhu jɑl-ɑ ɑ́köbbi yɑn møg-ɑ ɑ́gwøgɑ bënn cøn. Pɑ cuggi bëëdø ɑ́ Mesiy?” 30 Abëën teedø wɑ̈g kì kɑɑl, kɑ ge kedh-ɑ yï Yëso. 31 Kɑ Yëso kwɑjji yi jøbɑnge, e tyëngɑni nuti wɑ̈nhø kinni, “Cyɑ̈ɑ̈m, jɑlpwönyø!” 32 Aköbbi gen yi Yëso kinni, “Yïɑ dɑ gïncɑm me nyi cɑmɑ, me kwïj yi wun.” 33 Akööb jøbɑnge ki ri gen kinni, “Dɑ ngɑn me muujii ki gïncɑm mɑwɑnø?” 34 Aköbbi gen yi Yëso kinni, “Gïncɑmɑ bɑ gwøgi gïn-ɑ dwɑddi yi ngɑn-ɑ ɑ́ör yɑn, kí tyëgi gwøge. 35 Wu nyii kööbø kinni, ‘Ádöng ɑ́ dwɑ̈tt ɑ́ngwen o byel kɑj.’ De yɑ köbb-ɑ wun kinni, lidhu byel, kɑ̀ tɑ̈ri gen, o bøli kej kɑji gen ɑ́wɑ̈nhi. 36 Ngɑn-ɑ kɑ̈jø köönge okwɑnyø yi en, o cønge byel kipe nënn-ɑ ɑtheer, o ngɑn-ɑ ɑ́kɑ̈ɑ̈g geki ngɑn-ɑ ɑ́kɑ̈ɑ̈j pëthi gen mïni gen ryeet. 37 O møg-ɑ ɑ́kømmi cøn kinni, ‘Nget ɑ́kyel ceg-ɑ kɑ̈g, o ngɑn-ɑ kyeelø kɑ̈ɑ̈je, bï gen gɑ dyër. 38 Wu ɑ́örɑ’ be kɑji jɑmmi pwödhø mø nuti pur-ɑ yi wun; ji møøgø ɑ ɑ́göög, dɑ́ wun ɑ yïddi ki døøjø kì bɑng gwøøg gen.” 39 Kɑ Yëso yïëy yi tyëng Sɑmɑriyɑ̀ mø ngenyø møg-ɑ ɑ́ying kɑɑlɑni, kì bɑng møg-ɑ ɑ́kwøb yi ngɑnɑni kɑ ɑ́kööbe kinni, “Yɑ ɑ́köbbe møg-ɑ ɑ́gwøgɑ bënn cøn.” 40 Keny-ɑ ɑ́bëën tyëng Sɑmɑriyɑ̀ yïe, gø ɑ́kwɑjji gen kinni bëëde kì kɑɑl gen. Kɑ obëëdø kì kɑɑlɑni ki cyɑ̈ng ɑ́ryew. 41 Kɑ kwɑnni ji-ɑ ɑ́yïëy kì bɑng møg-ɑ ɑ́lïngi yi gen kì yïe, óngënyø. 42 Kɑ ngɑnɑni köbbi gen kinni, “Wø ɑ́yïëy, de pɑth ki bɑng møg-ɑ ɑ́kwøb yi yïn keti gen. Mɑ́ ɑnɑn, wø ɑ́lïng ki møg-ɑ kømmi yi en. Kɑ yod yi wøn kinni, bɑ yïëni kömi piny bëne kidyër.” 43 Kì bɑng cyɑ̈ng ɑ́ryew, ɑdhwödh Yëso kì kenyɑni, kɑ kedh-ɑ Gɑlelì, 44 mɑ́ e ɑ́kööb kiree kinni, “Jɑltöng pɑ nyi wør kì pödhi gen.” 45 Keny-ɑ ɑ́wɑ̈dhe Gɑlelì, kɑ tyëng Gɑlelì yuude ge yïd-ɑ en, mɑ́ gïg-ɑ ɑ́gwøge kì Yerusɑlem kì cyɑ̈nggi kwër ɑ́lidh yi gen. 46 Adøøge Gɑnɑ̀ kì myërri Gɑlelì, kun-ɑ́ yije ɑ́løge pï møgi oløg. Ádɑ jɑl gøl rɑ̈ɑ̈dhø kì Kɑpernɑum, o yïe ɑ́dɑ wɑ̈de me dële rɑ̈mø. 47 Keny-ɑ ɑ́lïng jɑlɑni kinni, Yëso wɑ̈nhi Gɑlelì, e kɑ̈ɑ̈l-ɑ Yeudiyɑ̀, ɑkedhe yïe, kɑ gø kwɑjje kinni kedhe be yieli wɑ̈de, mɑ́ nyelɑni cyɑ̈ngø thøø. 48 Aköbbii yi Yëso kinni, “Keløg wu pɑ lïdhi ki ngïji geki gïïngɑ̈ngø, wu pɑ yïëy.” 49 Akwɑjjii yi jɑlɑni kinni, “Jɑldwøng, bïí kɑ̈ng-ɑ nuti thøw wɑ̈dɑ.” 50 Aköbbii yi Yëso kinni, “Døøg yuuí, wɑ̈dí pɑ thøw.” 51 Kɑ røøm-ɑ yöö ki bɑ̈ngge, ɑköbbi ge gøn kinni, “Wɑ̈dí dële ɑ́yöni.” 52 Apyëje gïn, mɑ yöni dële piny bëëd ɑ dï? Alöggi gen kinni, “Dële ɑ́kwööj ɑ́wɑ̈ɑ̈ kì sɑɑ̀ ɑ́kyel kì dicɑ̈ng.” 53 Kɑ yod yi wïye kinni, bɑ bøli kenyɑni ceth ɑ ɑ́kööb Yëso kinni, “Wɑ̈dí pɑ thøw.” Ayïëy jɑlɑni geki tyëng gøle bënn. 54 Menɑni bene ryeew ngïjj-ɑ ɑ́gwøg yi Yëso keny-ɑ ɑ́bëëne Gɑlelì, e kɑ̈ɑ̈l-ɑ Yeudiyɑ̀.

Jøn 5

1 Kɑ kwëër Yeud obëënø, ɑkedhi Yëso Yerusɑlem. 2 Dɑ luy kì Yerusɑlem kì buti Dhøg Dyëg, luyɑni cwøl ɑ́ Bet Dhɑtɑ̀ ki dhøg Ibru, o bute dɑ ɑkɑnnì ɑ́bïj. 3 Thɑ̈thi ɑkɑnnɑni dɑ tyëngbuud mø ngenyø, kwï gen bɑ cörr, o møøgø bɑ ngöll, o møøgø bɑ pùdh. Ge yïd-ɑ bøli keny-ɑ nyi kyeer pï. 4 Mɑ́ wëywöni Wë nyi kedh-ɑ yij luyɑni kì bøli keny megø, kɑ pï nyi kyere. Kɑ ngɑn-ɑ nyi kwöngi ki wɑ̈dhi yij luyɑni, kì bɑng kɑ ɑ́rum pï ki kyerø, nyi yiel ki gïn-ɑ ree. 5 Kenyɑni ɑ́dɑ jɑl me buddø ki runn pyɑ̈r ɑ́dɑ̈g wïdɑ́bïdɑ̈g. 6 Kɑ jɑlɑni lidh yi Yëso e obuddø kì piny, o ngɑ̈nyi yi en kinni, buddø kɑ̈ge dööng, ɑpyëje gøn kinni, “Yï dwɑdd-ɑ kinni, o yï yiel?” 7 Alöggi jɑl-ɑ buud kinni, “Jɑldwøng bong dhɑnhø me nyi kïdhi yɑn yij luy kì bøli keny-ɑ nyi tulli pï ri gen. Kɑ̈ng-ɑ nyi nudd yɑ ókedhø, ngɑn megø nyi møøl-ɑ bølɑ.” 8 Aköbbii yi Yëso kinni, “Dhwödhí mɑl, kwɑny pyëní, kɑ yï kedh.” 9 Kɑ jɑlɑni ódönyø kì bøli kenyɑni ceth, ɑkwɑnye pyëne kɑ ókedhø. 10 Codhe, ɑköbbi jɑl-ɑ ɑ́dönyi yi Yeud kinni, “Men bɑ cyɑ̈ɑ̈ng Sɑbɑth, o yï pɑth ki ɑyïëy ki tyëddi pyëní.” 11 Aløøg mø gen yi jɑlɑni kinni, “Ngɑn-ɑ ɑ́yiel yɑn, en ɑ ɑ́köbbi yɑn kinni, ‘Kwɑny pyëní kɑ yï kedh.’ ” 12 Apyëjii yi gen kinni, “Á men ɑ ɑ́köbbi yïn kinni, ‘Kwɑny pyëní, kɑ yï kedh?’ ” 13 De jɑl-ɑ ɑ́yiel, ngɑn-ɑ ɑ́yielii kwïje; mɑ́ Yëso ree ɑ́lɑ̈ɑ̈we kì teen-ɑ cugø kì kenyɑni. 14 Kɑ jɑlɑni yod yi Yëso kì Kengø, kì bɑng keny megø, kɑ gø köbbe kinni, “Anɑn dëlí ɑ́yöni, yï ko göög ki orøg këti, o bëëd e bong gïnrɑj me yod yi yïn me lod menɑni.” 15 Kɑ jɑlɑni ókedhø, kɑ Yeud köbbe kinni, bɑ Yëso ɑ ɑ́yielii. 16 Kɑ Yëso jud yi Yeud, mɑ́ e ɑ́yïëëd ɑ cyɑ̈ɑ̈ng Sɑbɑth. 17 Aløøg mø gen yi Yëso kinni, “Wïyɑ pɑ nyi wïyi ki gwøg, o yɑ ceg-ɑ gwøg ceth.” 18 Kɑ ge ti-ɑ pëddø yɑb ki yöö men nɑ̈gii, kipe kɑ̀ pɑ mïdhe Ciggi Sɑbɑth, kí per kɑ̀ kööbe thyew kinni, Jwøk bɑ Wïye, e pɑ̈ɑ̈r-ɑ ree ki Jwøk. 19 Aköbbi gen yi Yëso kinni, “Yɑ köbb-ɑ wun kidyër kinni, bong gïjø me cuggi gwøgø yi Wɑ̈d ki cwɑgge, den-ɑ́ gïn-ɑ nyi lidh yi en, e ogwøgø yi Wïy. Mɑ́ gïg-ɑ nyi gwøg yi Wïy bënn, bɑ gen ɑ nyi gwøg yi Wɑ̈d, ni kɑ̀ nyi gwøøg gen yi Wïy ceth. 20 Mɑ́ Wɑ̈d mɑɑr yi Wïy, o gïg-ɑ nyi gwøg yi en bënn nyi nyudhe’ gøn, o ónyudhi yi en ki møg pëddi döng, kɑ wu ongɑ̈ngø. 21 Ni kɑ̀ nyi tug tyëngthøø yi Wïy kɑ gï thödhe ki nënnì, Wɑ̈d tyëng-ɑ dwɑdde nyi thödhe’ thödhø thyew ki nënnì. 22 Bong ngɑn me gønye lidh yi Wïy, mɑ́ gønyy bënn ɑ́cïb cingi Wɑ̈d, 23 o Wɑ̈d wør yi teedø bëne ni kɑ̀ wør gen Wïy. Ngɑn pɑ wør Wɑ̈d, Wïy ɑ ɑ́örii pɑ wør yi en thyew. 24 “Yɑ köbb-ɑ wun kidyër kinni, ngɑn-ɑ ólïngi kwøbbɑ, kɑ ngɑn-ɑ ɑ́ör yɑn yïëye, yïe dɑ nënn-ɑ ɑtheer, o pɑ wɑ̈dhi kej cɑ́y, mɑ́ e ɑ́bï wɑ̈g kì yij thøø, kɑ kedh-ɑ yethi nënnì 25 Yɑ köbb-ɑ wun kidyër kinni bøli keny-ɑ ólïngi cwɑggi Wɑ̈d Jwøk yi tyëngthøø obëënø, o ɑ́wɑ̈nhi ɑnɑn, o tyëng-ɑ ólïngi møge ónëënø. 26 Wïy kiree ɑ yïe nyi kɑ̈ɑ̈l yi nënnì, o Wɑ̈d ɑ́gwøge ɑ́ ngɑn yïe nyi kɑ̈ɑ̈l yi nënnì thyew. 27 Kɑ gø thödhe ki tegø men nenne gønyy, mɑ́ e bɑ Nyɑɑr Dhɑnhø. 28 Wu ko ngɑ̈ng yi møgɑni, mɑ́ e ɑ́cyɑ̈ngi, eni bøli keny-ɑ ólïngi cwɑgge yi tyëngthøø bënn, 29 kɑ ge bï-ɑ wɑ̈g kì yethi rörri gen; tyëng-ɑ ɑ́gøggi gïgdøj ódhwödh kɑ ge onëënø, o tyëng-ɑ ɑ́gøggi gïgrijjø ódhwödh kɑ cɑ́y. 30 “Bong gïjø me cuggi gwøgø yi yɑn ki cwɑggɑ, de gønyy løøg yi yɑn, yɑ ködd-ɑ ri møg-ɑ köbbi yɑn yi Jwøk. O löggɑ óbëëd gɑ dyër, mɑ́ yɑ pɑ gwøg gïn-ɑ dwɑddi yi yɑn, de yɑ gwøg-ɑ gïn-ɑ dwɑddi yi ngɑn-ɑ ɑ́ör yɑn. 31 “Keløg yɑ kööbø kɑ perɑ, møgɑni pɑ pɑ̈dhi gɑ dyër. 32 Dɑ ngɑn megø me nyi kööbø ki perɑ, o ngɑ̈nyi yi yɑn kinni, møg-ɑ kømmi yi en óyïëy gɑ dyër. 33 Wu ɑ́ödi yï Jøn, kɑ wu köbbi yi en ki møg-ɑ dyër. 34 Yɑ pɑ dwɑddi cwɑgø yi dhɑnhø, de møgɑni ɑ́kwøb yi yɑn kɑ per kinni o wu yiel. 35 Jøn ɑ́bëëd e nɑ lɑ̈mbɑ̈ men muujø kì cɑr, o pëthi wun ɑ́bëëd ge med ki bëëdø kì yij cɑre kɑ̈ng-ɑ tïni. 36 Yïɑ dɑ cwɑ̈ggɑ mø lod mø Jøn; ɑ løg gïg-ɑ ɑ́mëggi yɑn yi Wïy kinni gwøgɑ gen, gïgɑni bɑ cwɑ̈ggɑ, o ge nyodh-ɑ kinni bɑ Wïyɑ ɑ ɑ́ör yɑn. 37 O yɑ bɑ ɑcwɑg yi Wïyɑ, ngɑn-ɑ ɑ́ör yɑn. Cwɑgge nuti lïngø yi wun kinni tek, o kïde kwïj yi wun. 38 O kwøbbe pɑ bëëdø kì pëthi wun, mɑ́ ngɑn-ɑ ɑ́ör yi en nuti yïëëy wun. 39 Wɑ̈jji kwërø nyii rɑngø yi wun kidøøj, mɑ́ wu orumø kinni, bene ri gen ɑ óyïddi wun ki nënn-ɑ ɑtheer. Wɑ̈jjɑni kiri gen cwɑg-ɑ yɑn! 40 De wu yöd wu ceg-ɑ bɑ̈nyø ki bëën yïɑ, o wu yïddi wun ki nënnì. 41 “Bong pwøj mø yɑb yi yɑn kì yï teedø. 42 De wu ngɑ̈nyi yi yɑn kinni, mɑɑri Jwøk tøøk kì pëthi wun. 43 Yɑ ɑ́bï ki nyingi Wïyɑ, o yɑ nuti kwɑnyø yi wun. De keløg ngɑn megø obëënø ki nyinge kete, ngɑnɑni nyii kwɑnyø yi wun. 44 De wu ócuggi yïëyø kidï? Mɑ́ wu nyi dwɑdd-ɑ lejji ri wun, de dhwɑ̈ng-ɑ kɑ̈ɑ̈l yï Jwøng-ɑ bɑ ɑ́kyel kete, pɑ yɑb yi wun? 45 Wu ko rum kinni, bɑ yɑn ɑ gøøny wun yï Wïy, de bɑ Mosɑ̀ ɑ ógøøny wun, en ɑ ngɑn-ɑ ɑ́ngɑ̈dh yi wun. 46 Keløg Mosɑ̀ di yïëy yi wun, yɑ di yïëy yi wun thyew, mɑ́ e ɑ́gwëëd kì riɑ. 47 De keløg wu pɑ yïëy ki møg-ɑ ɑ́gwed yi en, kwøbbɑ óyïëy yi wun kidï?”

Jøn 6

1 Codhe, ɑkedhi Yëso løøg Tɑɑy Gɑlelì, (cwølli thyew ɑ́ Tɑɑy Thɑbɑriyɑ̀.) 2 Kɑ ji mø ngenyø løg-ɑ bɑnge, mɑ́ ge ɑ́lïdhi ki gïïngɑ̈ngø møg-ɑ ɑ́gwøge kì ri tyëngbuud. 3 Ayedhi Yëso wïj kït me thiinh, kɑ pëgg-ɑ piny geki jøbɑnge. 4 O Kwëër Ákɑɑdh rum cyɑ̈ngø. 5 Kɑ Yëso wïje tïnge, kɑ ji mø ngenyø lidhe ge bï-ɑ yïe, ɑpyëje Pïlïp kinni, “Wɑ óngëëw ɑ keny ki gïncɑm men-ɑ ócɑm yi tyëngɑni?” 6 Møgɑni ɑ́kwøb yi en, e rɑng-ɑ gøn, mɑ́ gïn-ɑ ógwøg yi en ngɑ̈nyi yi en. 7 Aløøg møge yi Pïlïp kinni, “Ke ngëëw wɑ ki gïncɑɑm ngyëny miy ɑ́ryew pɑ rømi ri gen, cɑgg e ceg ki teggø.” 8 Aköbbi Yëso yi nget ɑ́kyel kì kelli jøbɑnge, ɑ løg Andrø, ómï Sɑymøn Pïtør kinni, 9 “Dɑ nyelthinh kì keny me yïe di ópùni ceir ɑ́bïj kí rij ɑ́ryew. De ge pɑ rømi ri teen-ɑ ngenyø ni men.” 10 Akööb Yëso kinni, “Köbbu teedø pëggi gen piny.” Kenyɑni dɑ lum me ngenyø. Apëggi gen piny. Jøg-ɑ cwøw kwɑnni gen wɑ̈dh-ɑ ri ɑ́lïp ɑ́bïj. 11 Kɑ ópùnɑni kwɑny yi Yëso, ɑpwøje Jwøk, kɑ gï mëgge tyëng-ɑ bëëdø kì piny. Agwøge rij ni menɑni thyew, kɑ teedø oyɑ̈ngø ni kɑ ɑ́dwɑddii yi gen. 12 Kì bɑng kɑ ɑ́yɑ̈ng teedø, ɑköbbe jøbɑnge kinni, “Cøngu nyingi gïncɑm-ɑ ɑ́döng, o bongii gïn lɑ̈ɑ̈ny.” 13 Acøng gen nyingi gïncɑm-ɑ ɑ́döng kì ri ópùni ceir ɑ́bïj, gen ɑ thull-ɑ ɑ́döng kì bɑng tyëng-ɑ ɑ́cyɑ̈ɑ̈m, kɑ ge kedh-ɑ yethi dhöng pyɑ̈rø wïdɑ́ryew. 14 Kɑ ɑ́lïdhi tyëngɑni ki ngïji men-ɑ ɑ́gwøge, ɑkööb gen kinni, “Kidyër, men bɑ jɑltöng-ɑ ɑ́wɑngi i óbï kömi piny!” 15 Kɑ yod yi Yëso kinni, tyëngɑni dwɑdd-ɑ mɑgii, o røny ɑ́ rɑ̈dh; codhe ɑlooye wïj kït. 16 Keny-ɑ ɑ́göög piny ki wɑɑng thyënhø, ɑkedhi jøbɑnge gɑ̈d. 17 Kɑ ge kɑdh-ɑ yij morkɑb, ge kedh-ɑ Kɑpernɑum. Piny ɑ́bëëd ɑ́ muudhø, o Yëso tøøk kì kelli gen. 18 Apɑgø ɑ́bëëd e dɑder, mɑ́ yømø ɑ́cöd e teeg. 19 Kɑ ge kyëw-ɑ keny ni kïlomïtïr ɑ́bïj wɑlɑ̀ ɑ́bïkyel, ɑlidh gen Yëso e ócyɑ̈dhø kì wɑ̈thi pï, e bï-ɑ kun-ɑ di morkɑb, kɑ ge obwøgø. 20 Aköbbi gen yi Yëso kinni, “Bɑ yɑn, wu ko böggi.” 21 Amïni pëthi gen kɑ gø dwɑddi gen ki kïdhi yij morkɑb. Kedh morkɑb wɑ̈dh-ɑ wɑ̈g kì keny-ɑ kedhi yi gen. 22 Kɑ yod dhuki yi tyëng-ɑ ɑ́döng kì løøgø kinni, bɑ morkɑb ɑ́kyel ɑ ɑ́bëëd e nud kì kenyɑni, o Yëso nuti kɑdhi yije kyeel ki jøbɑnge, dɑ́ jøbɑnge ɑ ɑ́kedh keti gen. 23 Abëën yɑ̈ɑ̈th møøgø ge kɑ̈ɑ̈l-ɑ Thɑbɑriyɑ̀, kɑ ge töng-ɑ wɑ̈g kì buti keny-ɑ ɑ́cyɑ̈ɑ̈m yi teedø ki gïncɑm, keny-ɑ ɑ́rum Yëso ki pwøji Jwøk. 24 Keny-ɑ ɑ́yodii yi tyëngɑni kinni, Yëso kí jøbɑnge tøøk kì kenyɑni, ɑkɑdhi gen yethi morkɑbbɑni, kɑ ge bï-ɑ Kɑpernɑum, ge yɑb-ɑ Yëso. 25 Keny-ɑ ɑ́yod ge gøn kì løøgø, ɑpyëj ge gøn kinni, “Jɑlpwönyø, ɑ́ ɑ́wën ɑ ɑ́bëën keny?” 26 Aløøg mø gen yi Yëso kinni, “Yɑ köbb-ɑ wun kidyër kinni, yɑ pɑ yɑb yi wun kɑ per kɑ ɑ́lïdhi wun ki ngïji, dɑ́ per kɑ ɑ́cyɑ̈ɑ̈m wun ki gïncɑm, kɑ wu oyɑ̈ngø. 27 Wu ko nyi göög kipe gïncɑm-ɑ nyi jwɑn rënyø, de göög wun kipe gïncɑm-ɑ pɑ nyi rënyi; eni gïncɑm-ɑ nyi kɑ̈ɑ̈l nënn-ɑ ɑtheer. Nyɑɑr Dhɑnhø, en ɑ ómëggi wun gïncɑmɑni, mɑ́ en ɑ köme ɑ́cïb ngïji yi Jwøk Wïy.” 28 Apyëjii yi gen kinni, “Gïn-ɑ dwɑddi yi Jwøk, ógwøg yi wøn kidï?” 29 Aløøg mø gen yi Yëso kinni, “Gïn-ɑ dwɑddi yi Jwøk bɑ kinni, yïëyu ngɑn-ɑ ɑ́ör yi en.” 30 Apyëjii yi gen kinni, “Á ngïji mɑ ngø ɑ ógwøg yi yïn, o lidh yi wøn, o yï yïëy yi wøn? Á ngø ɑ cuggi gwøgø yi yïn? 31 Kweyyi wøn ɑ́cyɑ̈ɑ̈m ki mɑnɑ̀ kì yij pɑ̈l, ni kɑ ógwedii kì yethi wɑ̈jji kwërø kinni, ‘Gï ɑ́thödhe ki ópun me kɑ̈ɑ̈l mɑl ɑ́ men cɑm yi gen.’ ” 32 Aköbbi gen yi Yëso kinni, “Yɑ köbb-ɑ wun kidyër kinni, pɑth ki Mosɑ̀ ɑ ɑ́thödhi wun ki ópun-ɑ ɑ́kɑ̈ɑ̈l mɑl, de bɑ Wïyɑ kì mɑl, ɑ nyi thödhi wun ki ópun-ɑ dyër. 33 Mɑ́ gïncɑm-ɑ nyi muuj yi Jwøk e kɑ̈ɑ̈l-ɑ mɑl, bɑ en ɑ nyi thödhi lɑ̈bø ki nënnì.” 34 Akööb gen kinni, “Wuö, nyi thödhi wøn ki gïncɑmɑni yethi cyɑ̈ng.” 35 Aköbbi gen yi Yëso kinni, “Yɑ bene ópuun nënnì. Ngɑn bï yïɑ pɑ mɑg yi kɑ̈j, o ngɑn-ɑ óyïëy yɑn pɑ wöl ki mɑgø yi röödhø. 36 De wu ɑ́rum ki köbbø yi yɑn kinni, yɑ ɑ́lidh yi wun, de wu koo yïëy. 37 Ngɑn mëggi yɑn yi Wïyɑ óbï yïɑ, o ngɑn-ɑ óbï yïɑ pɑ ryem yi yɑn, 38 mɑ́ yɑ ɑ́bï yɑ kɑ̈ɑ̈l-ɑ mɑl, yɑ bï-ɑ be gwøgi gïn-ɑ dwɑddi yi ngɑn-ɑ ɑ́ör yɑn, de yɑ nuti bëën-ɑ be gwøgi møg-ɑ dwɑddi yi yɑn ki pyëwɑ. 39 O møg-ɑ dwɑddi yi ngɑn-ɑ ɑ́ör yɑn bɑ kinni, o bongii dhɑnhø me lɑ̈ɑ̈ny kì kelli tyëng-ɑ ɑ́mëgge yɑn bënn, de ge ótïngɑ mɑl kì cyɑ̈ng-ɑ cyɑ̈n. 40 O møg-ɑ dwɑddi yi Wïyɑ bɑ kinni, tyëng-ɑ ólidh Wɑ̈d, kɑ yïëy yi gen, ge óyïddi ki nënn-ɑ ɑtheer. O ge ótïngɑ mɑl kì cyɑ̈ng-ɑ cyɑ̈n.” 41 Akwɑ̈ɑ̈dh Yëso yi Yeud kipe kɑ ɑ́kööbe kinni, “Yɑ bɑ ópun men-ɑ ɑ́kɑ̈ɑ̈l mɑl.” 42 Kɑ ge okööbø kinni, “Men pɑth ki Yëso wɑ̈d Yosep, ɑ wïye kí meye ngɑ̈nyi yi wɑ? Ede ɑ kööbe kinni ɑ́kɑ̈ɑ̈l-ɑ mɑl?” 43 Aløøg mø gen yi Yëso kinni, “Wu ko mungi. 44 Bong ngɑn me cuggi bëën yïɑ, e nuti kölli yɑn yi Wïyɑ, ngɑn-ɑ ɑ́ör yɑn. De ngɑn-ɑ óbï yïɑ ótïngɑ mɑl kì cyɑ̈ng-ɑ cyɑ̈n. 45 Bɑ ɑgwed kì yethi wɑ̈jji jøtöng kinni, ‘Ge ópwönyi yi Jwøk bënn.’ Ngɑn lïngi mø Wïy, kɑ møgɑni dïd yi en, bï-ɑ yïɑ. 46 Pɑth ki kinni, dɑ ngɑn megø me liidh Wïy, dɑ́ ngɑn-ɑ ɑ́kɑ̈ɑ̈l yï Jwøk bɑ en ɑ ɑ́lidh Wïy. 47 Yɑ köbb-ɑ wun kidyër kinni, ngɑn-ɑ yïëy, yïe dɑ nënn-ɑ ɑtheer. 48 Yɑ bene ópuun nënnì. 49 Kweyyi wun ɑ́cyɑ̈ɑ̈m ki mɑnɑ̀ kì yij pɑ̈l, de ge ɑ́thøw. 50 De gïncɑm-ɑ kɑ̈ɑ̈l mɑl, ngɑn-ɑ ócɑmii pɑ thøw. 51 Yɑn ɑ bɑ gïncɑɑm nënnì men-ɑ ɑ́kɑ̈ɑ̈l mɑl, ngɑn cyɑ̈mø ki gïncɑmɑni, ónëënø gïti ɑtheer. Kidyër, gïncɑm-ɑ ómuuj yi yɑn bɑ dëlɑ. Muuj yi yɑn kɑ per kinni o lɑ̈bø yïdde ki nënnì.” 52 Apëëm Yeud keti gen kinni, “Jɑlɑni dële ócuggi mëggi wɑ yi en kidï, o cɑm yi wɑ?” 53 Aköbbi gen yi Yëso kinni, “Yɑ köbb-ɑ wun kidyër kinni, keløg dëël Nyɑɑr Dhɑnhø koo cɑm yi wun, kɑ reme koo mɑdh yi wun, nënnì bogïn kì ri wun. 54 Ngɑn cyɑ̈mø ki dëlɑ kɑ omɑ̈dhø ki remɑ, yïe dɑ nënn-ɑ ɑtheer, o ótïngɑ mɑl ki cyɑ̈ng-ɑ cyɑ̈n. 55 Mɑ́ dëlɑ bɑ gïncɑm men-ɑ dyër, o remɑ bɑ gïn mɑdh men-ɑ dyër. 56 Ngɑn cyɑ̈mø ki dëlɑ kɑ omɑ̈dhø ki remɑ, óbëëdø kì riɑ, kɑ yɑ obëëdø kì ree. 57 Ni kɑ ɑ́ör yɑn yi Wïy ɑ nëënø, o yɑ nëën ɑ ree, ngɑn cyɑ̈mø ki dëlɑ, ónëënø kì riɑ thyew. 58 Men bene ópun men-ɑ ɑ́kɑ̈ɑ̈l mɑl, o pɑ pɑ̈r ki møng-ɑ ɑ́cɑm yi kweyyi wun, kɑ ge othøø. Ngɑn cyɑ̈mø ki ópun men, ónëënø gïti ɑtheer.” 59 Møgɑni ɑ́kømmi yi en ɑ Kɑpernɑum kì sinɑgøg, e pwöny-ɑ ji. 60 Kɑ ɑ́lïngi møgɑni yi ji mø ngenyø kì kelli jøbɑnge, ɑkööb gen kinni, “Kwøbbɑni peeg, ge pɑ cuggi gɑmø yi wïj dhɑnhø.” 61 Kɑ yod yi Yëso kinni, jøbɑnge omungø kipe kwøbbɑni, ɑpyëje gïn kinni, “Pëthi wun ɑ́rënyi yi kwøbbɑni? 62 De di bëëd ɑ dï, keløg Nyɑɑr Dhɑnhø di lidh yi wun e kedh-ɑ mɑl, kun-ɑ ɑ́bëëde cøn? 63 Bɑ Wëyi Jwøk ɑ nyi muuj nënnì, de dël bong gïn gwøge. Kwøbb-ɑ ɑ́köbbɑ wun bɑ wëy geki nënnì. 64 De dɑ ji møøgø kì kelli wun møg pɑ yïëy.” (Yëso, tyëng-ɑ koo yïëyii geki ngɑn-ɑ óngeewii, ngɑ̈nyi yi en ceth.) 65 Kɑ okööbø kinni, “Bɑ kipe møgɑni ɑ ɑ́köbbɑ wun cøn kinni, bong ngɑn cuggi bëën yïɑ, keløg Wïy nuti yïëyø kinni bëe.” 66 Kɑ ji mø ngenyø kì kelli jøbɑng Yëso døøg-ɑ cyɑ̈n, kɑ ge ówïyø cyɑ̈dhø kì bɑnge. 67 Apyëje jøwöödø gɑ pyɑ̈rø wïdɑ́ryew kinni, “Wu dwɑdd-ɑ kedhø thyew?” 68 Aløøg møge yi Sɑymøn Pïtør kinni, “Wuö, wø kedh-ɑ yï men? Bɑ yïn ɑ yïí di nënn-ɑ ɑtheer. 69 Wø ɑ́rum ki yïëyø, kɑ yod yi wøn kinni yï bɑ ngeti kwërø mi Jwøk.” 70 Alöggi Yëso kinni, “Wu nuti yieny-ɑ yi yɑn, wun ɑ́ pyɑ̈rø wïdɑ́ryew? De ɑ́kyel kì kelli wun yije looj ki yɑn.” 71 Yëso ɑ́kømm-ɑ Yeudɑ̀ wɑ̈d Sɑymøn Iskɑryøt, mɑ́ en ɑ óngeewii, o bɑ ɑ́kyel kì kelli pyɑ̈rø wïdɑ́ryew.

Jøn 7

1 Kì bɑng kenyɑni, ɑwïïn Yëso kì myërri Gɑlelì, e pɑ dwɑddi cyɑ̈dhø kì myërri Yeudiyɑ̀, mɑ́ tyëng Yeudiyɑ̀ oyɑ̈bø ki yuu nɑ̈g ge gøn. 2 Kɑ bøli kej Kwëër Akɑnnì ócyɑ̈ngø. 3 Aköbbii yi nyiimen kinni, “Dhwöödh kì keny, kɑ yï kedhí myërri Yeudiyɑ̀, o jøbɑngí thyew lïdhi gen ki gïg-ɑ nyi gwøg yi yïn. 4 Mɑ́ ngɑn-ɑ nyi dwɑddi kinni, o gïg-ɑ gøggi yi en yod yi teedø pɑ nyi göögø kì gød. Keløg yï gøgg-ɑ gïg ni møg, nyudhí rií teedø bëne.” 5 Mɑ́ møge nuti yïëyø yi nyiimen thyew. 6 Aköbbi gen yi Yëso kinni, “Bøli kejɑ nuti bëënø, de kì yï wun cyɑ̈ng bënn pɑ̈r. 7 Wu pɑ cuggi mɑɑnø yi piny, dɑ́ yɑn ɑ mɑɑn yi en, kipe kɑ̀ köbbɑ en kinni, gïg-ɑ gøggi yi en rijjø. 8 Kedhu be kwërɑni, de yɑ pɑ kedh, mɑ́ bøli kejɑ nuti thumø.” 9 Kɑ ɑ́rume kwøbi møgɑni, ɑdönge kì Gɑlelì. 10 Keny-ɑ ɑ́kedhi nyiimen be kwërɑni, ɑlunye kedhø kì wɑ̈ye, e kɑnn-ɑ ree. 11 Ayɑbii yi Yeud kì kej kwër, ge opëjø kinni, “Jɑlɑni ying-ɑ keny?” 12 Kɑ ji omungø ge opëmø, kwï ji okööbø kinni, “Bɑ jɑl me døj,” møøgø okööbø kinni, “Pɑth, jɑlɑni peej-ɑ ji pɑ̈l.” 13 De bong ngɑn me kwøb møge kì bøli teedø, mɑ́ ge óböggø yi jɑggi Yeud. 14 Keny-ɑ ɑ́thumi budi cyɑ̈nggi kwër, ɑkedhi Yëso Kengø, kɑ ópwönyø. 15 Angɑ̈ng Yeud yi møgɑni, kɑ ge okööbø kinni, “Jɑlɑni ɑ́dïd kidï, e nuti pɑ̈nyø ki pwönyø?” 16 Aløøg mø gen yi Yëso kinni, “Pwönyɑ pɑth ki miɑ, den-ɑ́ mi ngɑn-ɑ ɑ́ör yɑn. 17 Ke di dhɑnhø me pyëwe dwɑddi gwøgi gïn-ɑ dwɑddi yi Jwøk, pwönyø men ócuggø ngijø yi en ying e kɑ̈ɑ̈l-ɑ yï Jwøk wɑlɑ̀ yɑ 'kööb-ɑ cwɑggɑ. 18 Ngɑn-ɑ nyi kømmi mø cwɑgge nyi yɑb-ɑ kinni o pwøj, de ngɑn-ɑ nyi yɑb kinni o ngɑn-ɑ ɑ́örii pwøj, ngɑnɑni nyi kømm-ɑ dyër, o bong ɑ́dud kì yije. 19 Wu ɑ́thödhi yi Mosɑ̀ ki cigg, de bong dhɑnhø ɑ́kyel kì kelli wun me mïdhi ciggɑni. Wude ɑ yɑ̈ɑ̈b wun ki yöö men nɑ̈gu yɑn?” 20 Alöggi teedø kinni, “Wïjí dɑ ɑ́nɑ̈gø, ɑ́ men ɑ dwɑddi nɑ̈gi yïn?” 21 Aløøg mø gen yi Yëso kinni, “Yɑ ɑ́gwøg-ɑ ngïji ɑ́kyel, kɑ wu ongɑ̈ngø bënn yi menɑni. 22 Bɑ Mosɑ̀ ɑ ɑ́thödhi wun ki cigg kinni, nyi ngøl dhɑnhø (pɑth ki Mosɑ̀ ɑ ɑ́cɑg kwöngɑni, de ɑ́wön ɑ ri kweyyi wun,) kɑ dhɑnhø nyi ngøl yi wun kì cyɑ̈ɑ̈ng Sɑbɑth. 23 Keløg dhɑnhø nyii ngølø kì cyɑ̈ɑ̈ng Sɑbɑth kipe Ciggi Mosɑ̀ óbɑ̈ɑ̈n, wude ɑ wër wun ki yɑn, kenyi gwøgɑ dhɑnhø ki cyɑ̈ɑ̈ng Sɑbɑth kɑ dële ódönyø bëne? 24 Wu ko nyi löggi kì bɑng gïn-ɑ lidh yi wun kete, de nyi löggi wun ki lögg-ɑ dyër.” 25 Codhe, ɑkööb ji møøgø kì kelli tyëng Yerusɑlem kinni, “Pɑth ki jɑlɑni ɑ ɑ́dwɑddi nɑ̈gø yi gen? 26 De pɑth ki en ɑ kööbø kì bøli teedø èn, o bong ngɑn kyëddii? Ócɑɑg kɑ yodø yi jyɑ̈ggì kidyër kinni, bɑ Mesiy? 27 Anɑn kun-ɑ kɑ̈ɑ̈l yi jɑlɑni ngɑ̈nyi yi wɑ, de keny-ɑ óbëën Mesiy bong ngɑn-ɑ óngɑ̈nyi kun-ɑ ɑ́kɑ̈ɑ̈le.” 28 Codhe, ɑryeer Yëso, e ópwönyø kì Kengø kinni, “Yɑ ngɑ̈nyi yi wun, o kun-ɑ kɑ̈ɑ̈l yi yɑn ngɑ̈nyi yi wun thyew. Yɑ nuti bëënø kɑ cwɑggɑ, de ngɑn-ɑ ɑ́ör yɑn bɑ ngɑn mɑ dyër, o ree kwïj yi wun. 29 De ree ngɑ̈nyi yi yɑn, mɑ́ yɑ kɑ̈ɑ̈l-ɑ ree, o bɑ en ɑ ɑ́ör yɑn.” 30 Kɑ kømi mɑgø yi gen kipe møgɑni, de bong ngɑn mɑ ɑ́cïb cinge ree, mɑ́ bøli keje nuti wɑ̈nhø. 31 De ɑ́yïëy yi ji mø ngenyø, kɑ ge okööbø kinni, “Keny-ɑ óbëën Mesiy ógöögø ki ngïjjì mø ngenyø kibøli møg-ɑ ɑ́gwøg yi jɑɑl?” 32 Kɑ møg-ɑ kømmi kì ree yi teedø lïngi yi Jøpɑresì. Aöd jɑggi ókwër geki Jøpɑresì ki bölidhh møg mɑgii. 33 Aköbbi gen yi Yëso kinni, “Yɑ óbëëdø kì kelli wun ki nyɑ keny me thiinh, codhe o yɑ kedhɑ yï ngɑn-ɑ ɑ́ör yɑn. 34 Yɑ óyɑb yi wun, de yɑ koo yod yi wun; mɑ́ wu pɑ cuggi kedhi kun-ɑ ódi yɑn.” 35 Akööb Yeud kì kelli gen kinni, “Jɑlɑni ókedh-ɑ keny, o dhɑ̈le yodø yi wɑ? Ókedh-ɑ bɑng Yeud møg-ɑ ɑ́töngi yïnø Yönɑn, o pwönye tyëng Yönɑn? 36 Wɑng-ɑ ngø kɑ̀ kööbe kinni, ‘Yɑ óyɑb yi wun de yɑ koo yod yi wun,’ kí kinni, ‘Kun-ɑ óbëëdɑ wu dhɑ̈li bëën yije?’ ” 37 Kì cyɑ̈ng-ɑ thumi kwër, eni cyɑ̈ng-ɑ dwøng kì yethi cyɑ̈nggi kwër, ɑcungi Yëso, kɑ óryeerø kinni, “Ngɑn ree di röödhø, bëe yïɑ. 38 Ngɑn-ɑ óyïëy yɑn, ceg-ɑ mɑdh; ni kɑ ókwøbii kì yethi wɑ̈jji kwërø kinni, ‘Nɑ̈mmi pïi nënnì órïngi wɑ̈g kì wɑɑng ngëdi ngɑn-ɑ óyïëy yɑn.’ ” 39 O ɑ́kømm-ɑ wëy-ɑ óyod yi tyëng-ɑ óyïëyii, mɑ́ wëy nuti muujø, yi kɑ̀ nuti thödhi Yëso ki dhwɑ̈ng. 40 Keny-ɑ ɑ́lïngi møgɑni yi teedø, ɑkööb kwï gen kinni, “Jɑɑl bɑ jɑltöng kidyër” 41 Akööb ji møøgø kinni, “Jɑɑl bɑ Mesiy!” 42 Nuti kwøbø kì yij wɑ̈nyi kwërø kinni, Mesiy óbëëd ɑ́ kwɑɑr Debïd, o ókɑ̈ɑ̈l-ɑ Betleem kɑɑl Debïd?” 43 Kɑ teedø ri gen pɑ̈ngi gen ki gööj Yëso. 44 Ji møøgø ɑ́dwɑdd-ɑ mɑgii, de bong ngɑn mɑ ɑ́cïb cinge ree. 45 Adwöög bölidhh yï jɑggi ókwër geki Jøpɑresì, kɑ ge pyëj kinni, “Ede ɑ nuti kɑ̈ɑ̈lii yi wun?” 46 Alöggi bölidhh kinni, “Bong ngɑn mɑ ɑ́kööb cøn ni kɑ̀ kööb jɑlɑni.” 47 Apyëëj gen yi Jøpɑresì kinni, “Wu ɑ́ceg kɑ peej pɑ̈l thyew? 48 Dɑ ngɑn mɑ ɑ́yïëyii kì kelli jɑgg wɑlɑ̀ kì kelli Jøpɑresì? Bogøn! 49 De teen-ɑ kwïj Ciggi Mosɑ̀, ri gen dɑ cyën.” 50 Apyëëj gen yi Nikødemøs, jɑl-ɑ ɑ́bï yï Yëso cøn kinni, 51 “Ciggee okööbø i cɑɑy dhɑnhø e kwøbbe nuti lïngø, o gïg-ɑ gøggi yi en nuti yodø yi wɑ?” 52 Kɑ ge ólöggø kinni, “Yï bɑ jɑl Gɑlelì thyew? Yɑ̈ɑ̈b, kì yethi wɑ̈j, o óyod yi yïn kinni, bong jɑltöng men-ɑ ócwöb kì Gɑlelì.” 53 Codhe, kɑ ngɑn kedh-ɑ gøle.

Jøn 8

1 Kɑ teedø bëne kedh-ɑ kɑ̈lli gen, kɑ Yëso kedh-ɑ wïj Kïti Dhetun. 2 Dhuki kì mwøl ceth, ɑdwööge Kengø, kɑ teedø bëne bï-ɑ yïe. Apëgge piny, kɑ gï pwönye. 3 Kɑ jøpwönyi Cigg geki Jøpɑresì, ókɑ̈nø ki ngɑndhɑjø men-ɑ ómɑgø ki jɑlø. Keny-ɑ ɑ́cïb ge gøn dïdyëri gen, 4 ɑköbbi Yëso yi gen kinni, “Jɑlpwönyø, ngɑɑn ɑ́mɑg kɑ jɑlø. 5 Ciggi Mosɑ̀ okööbø kinni i bɑ̈lli ngɑn ni men ki tuggi kïttì o thøwe. O yï kwøb-ɑ ngø ɑnɑn?” 6 Møgɑni ɑ́kwøb yi gen, ge rɑng-ɑ gøn, o ge yïddi gen ki gïn pere gøøny ge gøn. Kɑ Yëso wïje kuule piny, kɑ ogwëdø kì piny ki lwede. 7 Keny-ɑ ɑ́dhingii yi gen ki pyëjjɑni, ɑtïnge wïje, kɑ gï köbbe kinni, “Wiy ngɑn nuti göögø ki orøg kì kelli wun, kwönge bɑ̈ddø ki tungi kït.” 8 Acige wïje kuul piny, kɑ ogwëdø kì piny ki lwede. 9 Kɑ ɑ́lïngi møgɑni yi jøgɑni, ɑlømmi gen ri gen, ge kedh-ɑ wɑ̈g, cɑg kì ri jɑldwøøng gen. Adöng Yëso kete kí ngɑnɑni, e ócungø kì bøle. 10 Kɑ Yëso wïje tïnge, ɑköbbe ngɑnɑni kinni, “Ge ying-ɑ keny? Bong ngɑn mɑ ɑ́kuum yïn?” 11 Akööb ngɑnɑni kinni, “Bogøn, Wuö.” Aköbbii yi Yëso kinni, “Cɑgg ɑ́ yɑn thyew, yï pɑ kuum yi yɑn. Kedh kɑ yï ko røngi këti.” 12 Codhe, ɑcigi gen köbbø yi Yëso kinni, “Yɑ bɑ cɑɑr kömi piny. Ngɑn-ɑ ólugi kì bɑngɑ, pɑ cyɑ̈dhi kì yij muudhø, de óyïddi ki cɑɑr nënnì.” 13 Aköbbii yi Jøpɑresì kinni, “Yï kööbø kɑ per cwɑggí, møg-ɑ kømmi yi yïn pɑth ki dyër.” 14 Aköbbi gen yi Yëso kinni, “Awøø, yɑ kööbø kɑ per cwɑggɑ, de møg-ɑ kømmɑ bɑ dyër, mɑ́ kun-ɑ kedhɑ ngɑ̈nyi yi yɑn. De kun-ɑ kɑ̈ɑ̈lɑ wɑlɑ̀ kun-ɑ kedhɑ kwïj yi wun. 15 Cɑ́y-ɑ cɑ̈ɑ̈y wun bɑ cɑ́yi ji yøw, de bong ngɑn nyi cɑy yi yɑn. 16 Cɑgg yɑ cɑ̈yø, cɑ́yɑ bɑ dyër, mɑ́ e pɑth ki yɑ ketɑ ɑ nyi cɑ̈ɑ̈yø, dɑ́ wøki ngɑn-ɑ ɑ́ör yɑn. 17 Bɑ ɑgwed kì yethi ciggi wun kinni, møg-ɑ nyi kwøb yi cwɑ̈gg ɑ́ryew bɑ dyër. 18 Yɑ bɑ cwɑ̈g kipe møgɑ; o Wïyɑ, ngɑn-ɑ ɑ́ör yɑn, bɑ cwɑ̈g kipe møgɑ thyew.” 19 Codhe, ɑpyëjii yi gen kinni, “Wïyí ying-ɑ keny?” Alöggi Yëso kinni, “Yɑ kwïj yi wun, o Wïyɑ kwïj yi wun thyew. Keløg yɑ di bëëd yɑ ngɑ̈nyi yi wun, Wïyɑ di bëëd e ngɑ̈nyi yi wun thyew.” 20 Møgɑni ɑ́kwøb yi en e bëëd ɑ keny-ɑ nyi mïdhi ngyëny, e ópwönyø kì Kengø, de bong ngɑn mɑ ɑ́mɑgii, mɑ́ bøli keje nuti wɑ̈nhø. 21 Acigi gen köbbø yi Yëso kinni, “Yɑ ókedhø, o yɑ óyɑb yi wun, de wu óthøw ki orøøg wun. Wu pɑ cuggi kedhi kun-ɑ kedhɑ.” 22 Akööb Yeud kinni, “Ree óceg yi en kɑ nɑ̈gø kɑ̀ kööbe kinni, i wɑ pɑ cuggi kedhi kun-ɑ kedhe?” 23 Kɑ gï köbbe kinni, “Wu bɑ mø piny, de yɑ kɑ̈ɑ̈l-ɑ mɑl. Wu bɑ jii piny, de yɑ pɑth ki ngeti piny men. 24 Wu ɑ́rum ki köbbø yi yɑn kinni, wu óthøw ki orøøg wun, mɑ́ keløg wu pɑ yïëy kinni, yɑ bene en, wu óthøw ki orøøg wun.” 25 Apyëjii yi gen kinni, “Yïn ɑ́ men?” 26 Yïɑ dɑ kwøb mø ngenyø mø kømmi yi yɑn kipe wun, geki kwøb mø gïïr møg cɑɑyɑ wun, de ngɑn-ɑ ɑ́ör yɑn bɑ ngeti dyër, o møg-ɑ lïngi yi yɑn kì yïe bɑ gen ɑ nyi köbbɑ kömi piny.” 27 De nuti yood gen kinni, kømm-ɑ per Wïy, kɑ̀ kööbe ki gïn. 28 Aköbbi gen yi Yëso kinni, “Keny-ɑ órum Nyɑɑr Dhɑnhø ki tïng mɑl yi wun, óyod yi wun kinni, yɑ bene en, o bong gïn nyi gwøg yi yɑn ki cwɑggɑ, de møg-ɑ nyi kømmi yi yɑn bɑ møg-ɑ köbbi yɑn yi Wïyɑ. 29 Ngɑn-ɑ ɑ́ör yɑn ying-ɑ butɑ; yɑ nuti wiy en yɑ ketɑ, mɑ́ kì yethi cyɑ̈ng, yɑ nyii göögø ki gïn-ɑ nyi mïni pyëwe.” 30 Keny-ɑ ɑ́kwøbe møgɑni, ɑyïëy ji mø ngenyø ki gøn. 31 Kɑ Yëso Yeud møg-ɑ ɑ́yïëyii köbbe kinni, “Keløg wu óbëëdø kì ri kwøbbɑ, wu ógöögø ki jiɑ kidyër. 32 O dyër óyod yi wun, kɑ wu pɑ̈d yi dyër kì yethi töjjì.” 33 Aløøg møge yi gen kinni, “Wø bɑ kwɑrri Abrɑhɑm, o wø nuti pɑ̈nyi bëëdø wø bɑ bɑ̈nggi ngɑn megø. Yïde ɑ kööb kinni, ‘Wu ógøny kì yethi töjjì?’ ” 34 Aløøg mø gen yi Yëso kinni, “Yɑ köbb-ɑ wun kidyër kinni, ngɑn-ɑ nyi røngø, bɑ bɑ̈ng orøg. 35 Bɑ̈ng pɑ nyi mɑ̈gi ki keny me bɑ̈ɑ̈r kì gøl wɑ̈n, dɑ́ wɑ̈d ɑ nyi bëëdø. 36 Keløg wu ópɑ̈dø kì yethi töjjì yi Wɑ̈d, wu óbëëd wu bɑ ɑgøny kidyër. 37 Ngɑ̈nyi yi yɑn kinni, wu bɑ kwɑrri Abrɑhɑm, de wu dwɑdd-ɑ nɑ̈gi yɑn, mɑ́ kwøbbɑ nuti yïddø ki kɑ̈jji gen kì pëthi wun. 38 Yɑ nyi kømm-ɑ møg-ɑ ɑ́nyudhi yɑn yi Wïyɑ, de wu nyi gøgg-ɑ møg-ɑ ɑ́köbbi wun yi wïyi wun.” 39 Aløøg mø Yëso yi gen kinni, “Wïyi wøn bɑ Abrɑhɑm.” 40 De ɑnɑn wu dwɑdd-ɑ nɑ̈gi yɑn, yɑ ngɑn-ɑ ɑ́köbbi wun dyër, ni kɑ ɑ́lïngɑ en kì yï Jwøk. Abrɑhɑm nuti göögø kinøw. 41 Wu nyi gøgg-ɑ gïg-ɑ gwøg yi wïyi wun.” Aköbbii yi gen kinni, “Wø nuti wɑ̈dhø kɑ gwenø yøw. Wïyi wøn bɑ ɑ́kyel, en ɑ Jwøk.” 42 Aköbbi gen yi Yëso kinni, “Keløg Jwøk di bëëd ɑ́ Wïyi wun, yɑ di mɑɑr yi wun, mɑ́ yɑ ɑ́bï, yɑ kɑ̈ɑ̈l-ɑ yï Jwøk. O yɑ nuti bëënø kɑ cwɑggɑ, de yɑ ɑ́ör-ɑ yi en. 43 De møg-ɑ nyi kømmi yi yɑn pɑ lïngi yi wun, mɑ́ ge peeg kiper wun. 44 Wu kɑ̈ɑ̈l-ɑ yï wïyi wun, en ɑ Ngɑnrɑj. Møg-ɑ nyi dwɑddi yi wïyi wun, bɑ gen ɑ nyi dwɑddi yi pëthi wun ki gwøgø. Áwöni ɑ́ jɑlnɑ̈g ki ji, o pɑ nyi cungi kì kömi dyër, mɑ́ dyër tøøk kì pyëwe. O kwøbbi pyed møg-ɑ nyi kømme kɑ̈ɑ̈l-ɑ bɑng bëëde, mɑ́ e bɑ jɑlpyed, o bɑ wïi pyed. 45 De kwøbbɑ pɑ yïëy yi wun, mɑ́ yɑ kømm-ɑ dyër. 46 Á men kì kelli wun ɑ cuggi nyudhø kinni, yɑ ɑ́røngi? Keløg yɑ kømm-ɑ dyër, wude ɑ pɑ yïëyu møgɑ? 47 Ngɑn-ɑ ɑ́kɑ̈ɑ̈l yï Jwøk, kwøbbi Jwøk lïnge’ lïngø, o wu pɑ kɑ̈ɑ̈l-ɑ yï Jwøk, bene ɑ pɑ lïng wun.” 48 Aløøg møge yi Yeud kinni, “Wø pɑ kømmi dyër, kɑ̀ kööb wøn kinni, yï bɑ jɑl Sɑmɑriyɑ̀, o rií dɑ wëyrijjø?” 49 Alöggi Yëso kinni, “Riɑ bong wëyrijjø, o yɑ wør-ɑ Wïyɑ, de yɑ pɑ wør yi wun. 50 Yɑ pɑ yɑb dhwɑ̈ɑ̈ng cwɑggɑ, de dɑ ngɑn megø me nyi yɑbii kiperɑ, o bene en ɑ nyi nenni kwøb. 51 Yɑ köbb-ɑ wun kidyër kinni, ngɑn mïdhi kwøbbɑ, pɑ wöl thøø.” 52 Aköbbii yi Yeud kinni, “Áyod yi wøn ɑnɑn kinni, rií dɑ wëyrijjø. Abrɑhɑm ɑ́thøw geki jøtöng, de yï okööbø kinni, ‘Ngɑn mïdhi kwøbbɑ, pɑ wöl thøø.’ 53 Yï lod-ɑ kweyi wøn Abrɑhɑm ki döng, o ɑ́thøw? O jøtöng ɑ́thøw thyew, yï løg-ɑ rií men?” 54 Alöggi Yëso kinni, “Keløg dhwɑ̈ngɑ kɑ̈ɑ̈l-ɑ riɑ, dhwɑ̈ngɑni bong nyinge, de bɑ Wïyɑ ɑ nyi thödhi yɑn ki dhwɑ̈ng, en ɑ ngɑn-ɑ kømmi yi wun kinni, bene Jwøøg wun, 55 Cɑgg ree kwïj yi wun, ree ngɑ̈nyi yi yɑn. Keløg yɑ di kööb kinni, ree kwïj yi yɑn, yɑ di bëëd yɑ bɑ jɑlpyed ni wun. De ree ngɑ̈nyi yi yɑn, o kwøbbe omïdhø yi yɑn. 56 Kweyi wun Abrɑhɑm ɑ́tyer-ɑ lidhi bøli kejɑ, o gø ɑ́lidhe, kɑ pyëwe ómïnø.” 57 Aköbbii yi Yeud kinni, “Runní nuti wɑ̈dhi ri pyɑ̈r ɑ́bïj, o yï kööb kinni Abrɑhɑm liidh yïn?” 58 Alöggi Yëso kinni, “Yɑ köbb-ɑ wun kidyër kinni, yɑ ɑ́bëëd yɑ nud e Abrɑhɑm nuti nywølø.” 59 Akɑ̈bbi gen ki tuggi kïttì møg bɑ̈llii, de Yëso ree ɑ́kɑne, kɑ kedh-ɑ wɑ̈g kì Kengø.

Jøn 9

1 Keny-ɑ ɑ́kedhe, ɑlïdhe ki jɑl me ónywølø ɑ́ cwør. 2 Kɑ pyëj yi jøbɑnge kinni, “Jɑlpwönyø, ɑ́ men ɑ ɑ́røngi kì kelli nyelɑni kí meye geki wïye, ɑ bɑnge nywøølii ɑ́ cwør?” 3 Alöggi Yëso kinni, “Pɑth ki nyelɑni wɑlɑ̀ meye wɑlɑ̀ wïye ɑ ɑ́røngi ɑnywøølii ɑ́ cwør, dɑ́ kipe kinni o gwøøg Jwøk ónyodh kì ree. 4 Wɑ gwøg-ɑ gwøøg ngɑn-ɑ ɑ́ör yɑn kɑ̀ bëëd piny nudd ɑ́ dicɑ̈ng, mɑ́ wɑ̈r obëënø, o bong ngɑn-ɑ ócuggi gwøg keny-ɑ óbëën wɑ̈r. 5 Kɑ̈ng-ɑ bëëdɑ kì kömi piny, yɑ bɑ cɑɑr kömi piny.” 6 Keny-ɑ ɑ́rume kwøbi møgɑni, ɑngudde piny ki lɑ́ɑ̀w, kɑ onywöbø ki lɑ̈bø, ɑwødhe nyingi jɑl-ɑ bɑ cwør ki lɑ̈mɑni, 7 Kɑ gø köbbe kinni, “Kedh kɑ nyingí lwøøg kì Luuy Silwɑm.” (A wɑngi ɑör.) Akedhe, kɑ nyinge lwøge, kɑ ódwöögø nyinge onëënø. 8 Akööb tyëng-ɑ bute geki tyëng-ɑ ngɑ̈nyii cøn ɑ́ kwɑ̈ɑ̈j kinni, “Pɑth ki jɑlɑni ɑ nyi bëëdø piny, e ókwɑ̈jjø?” 9 Akööb møøgø kinni, “Bɑ en!” De møøgø ɑ́kööb kinni, “Pɑth ki en, de ceg-ɑ pɑ̈r ki en.” Akööb jɑlɑni kiree kinni, “Yɑ bɑ jɑlɑni.” 10 Kɑ gø pyëj gen kinni, “Yï ɑ́nëën ɑ dï ɑnɑn?” 11 Alögge kinni, “Jɑl me cwøl ɑ́ Yëso ɑ ɑ́nywööb ki lɑ̈bø, kɑ lɑ̈mɑni wøødhe nyingɑ, kɑ yɑ köbbe kinni, ‘Kedhí Luuy Silwɑm, kɑ nyingí lwøøg.’ Akedhɑ, kɑ nyingɑ lwøgɑ, kɑ nyingɑ onëënø.” 12 Apyëjii yi gen kinni, “Jɑlɑni ying-ɑ keny?” Kɑ ólöggø kinni, “Kwïj yi yɑn.” 13 Kɑ jɑl-ɑ ɑ́bëëd ɑ́ cwør muuj Jøpɑresì. 14 O cyɑ̈ng-ɑ ɑ́nywööb Yëso ki lɑ̈bø kɑ nyingi jɑlɑni yiebe ɑ́bëëd ɑ́ cyɑ̈ɑ̈ng Sɑbɑth. 15 Kɑ jɑlɑni pyëj yi Jøpɑresì kinni, nyinge ɑ́nëën ɑ dï? Aköbbe gïn kinni, “Nyingɑ ɑ́wødhe ki lɑ̈bø, ɑlwøgɑ nyingɑ, ɑnëënɑ.” 16 Kɑ kwï Jøpɑresì okööbø kinni, “Ngɑnɑni pɑth ki ngeti Jwøk, mɑ́ cyɑ̈ɑ̈ng Sɑbɑth pɑ wør yi en.” De ji møøgø ɑ́kööb kinni, “Ngetorøg ócuggø gwøg ki ngïjj-ɑ ni møg kidï?” Kɑ dhøggi gen óbɑ̈nnø. 17 Kɑ jɑlɑni cigi pyëjø yi gen kinni, “Yï okööbø kinni nyingí yieeb en, yï rum ɑ dï kipere?” Alöggi jɑlɑni kinni, “Bɑ jɑltöng.” 18 De Yeud nuti yïëyø kinni, jɑlɑni bëëdø ɑ́ cwør, kɑ nyinge yïëy-ɑ nënnø, codhe ɑcwøøl wïye geki meye yi gen. 19 Kɑ gï pyëj gen kinni, “Men bɑ wɑ̈d wun, men-ɑ kømmi yi wun kinni, ɑ́nywøl ɑ́ cwør? De nyinge nëën ɑ dï ɑnɑn?” 20 Alöggi wïye geki meye kinni, “Ngɑ̈nyi yi wøn kinni, bɑ wɑ̈d wøn, o ɑ́nywøl ɑ́ cwør. 21 De kwïj yi wøn, kinni ɑ́nëën ɑ dï ɑnɑn. Pyëju en, bɑ ngɑndwøng, o møge ókwøbe.” 22 Møgɑni ɑ́kwøb yi gen, ge bögg-ɑ Yeud, mɑ́ Yeud dhøggi gen rum gen ki nywɑgø kinni, ke di ngɑn yïëy kinni, Yëso ɑ bɑ Mesiy, ngɑnɑni ceg kɑ ryemø kì sinɑgøg. 23 Bene ɑ bɑnge ɑ́kööb wïye geki meye kinni, “Bɑ ngɑndwøng, pyëju en.” 24 Acigi jɑl-ɑ ɑ́bëëd ɑ́ cwør cwølø yi gen, kɑ gø köbbi gen kinni, “Lejjí Jwøk! Ngɑ̈nyi yi wøn kinni, jɑlɑni bɑ jɑlorøg.” 25 Kɑ ólöggø kinni, “Kwïj yi yɑn ying e bɑ jɑlorøg wɑlɑ̀ pɑth, dɑ́ gïjø ɑ́kyel ɑ ngɑ̈nyɑ kinni, yɑ ɑ́bëëd yɑ bɑ cwør, o yɑ onëënø ɑnɑn.” 26 Kɑ gø pyëj gen kinni, “Yï ɑ́gögge’ ngø? Nyingí ɑ́yieb yi en kidï?” 27 Aløøge mø gïn kinni, “Wu ɑ́rum ki köbbø yi yɑn ɑ́tïni, de wu pɑ lïngø. Wude ɑ dwɑddu lïngi møgɑni këti? Wu dwɑdd-ɑ gwøg ki jøbɑnge thyew?” 28 Agwɑddii yi gen kinni, “Yïn ɑ bɑ ngete, de wø bɑ jø Mosɑ̀. 29 Ngɑ̈nyi yi wøn kinni, Jwøk ɑ́kööb ki Mosɑ̀, de jɑɑl kun-ɑ kɑ̈ɑ̈le kwïj yi wøn.” 30 Alöggi jɑlɑni kinni, “Men bɑ gïïngɑ̈ngø! Kun-ɑ kɑ̈ɑ̈l yi en kwïj yi wun, o nyingɑ ɑ́yieb yi en kidï! 31 Ngɑ̈nyi yi wɑ kinni, kwɑ̈jji tyëngorøg pɑ nyi lïngi yi Jwøk; de nyi lïng-ɑ kwɑ̈jji ji-ɑ mɑllii, ɑ nyi gwøg gïn-ɑ dwɑdde. 32 Kër-ɑ ɑ́cɑɑg piny ki cwɑ̈jø nuti lïngø kinni, i dɑ dhɑnhø me yieeb nyingi ngɑn-ɑ ónywølø ɑ́ cwør. 33 Keløg jɑlɑni pɑ kɑ̈ɑ̈l yï Jwøk, ti bong gïn di cuggi gwøgø yi en.” 34 Aløøg møge yi gen kinni, “Yï dwɑdd-ɑ pwönyi wøn, yïn ɑ ngɑn-ɑ ónywøøl yij orøg?” Kɑ gø ryeem gen wɑ̈g. 35 Alïng Yëso kinni, gø ryeem gen wɑ̈g. Keny-ɑ ɑ́yode gøn, ɑpyëje gøn kinni, “Nyɑɑr Dhɑnhø ɑ́yïëy yi yïn?” 36 Alögge kinni, “Jɑldwøng, Nyɑɑr Dhɑnhø ɑ́ men, o yïëy yi yɑn?” 37 Aköbbii yi Yëso kinni, “Árum ki lidhø yi yïn, o bɑ en ɑ kööbø ki yïn èn.” 38 Akööbe kinni, “Wuö, yɑ ɑ́yïëy.” Kɑ gø mɑle. 39 Akööb Yëso kinni, “Yɑ ɑ́bï kömi piny kɑ per lidhi gønyy, o tyëng-ɑ nyinge gen pɑ nëënø, nëën gen; o tyëng-ɑ nyingi gen nëënø, cøør gen.” 40 Kɑ ɑ́lïngi møgɑni yi Jøpɑresì møg-ɑ bute, ɑkööb gen kinni, “Wø thyew, wø cøørø?” 41 Aköbbi gen yi Yëso kinni, “Ke di bëëd wun wu cøørø, ti yï wun bong orøg. De ɑnɑn kenyi kööb wun kinni, ‘Nyingi wøn onëënø,’ orøøg wun ceg-ɑ bëëdø kì kömi wun.”

Jøn 10

1 “Yɑ köbb-ɑ wun kidyër kinni, ngɑn-ɑ pɑ kɑ̈l dhø kyeel dyëg, de nyi kɑ̈l-ɑ wïj kyel, ngɑnɑni bɑ kur, o bɑ ngeti kɑ̈b. 2 De ngɑn-ɑ nyi kɑ̈l dhø kyel, bɑ wïi dyëg. 3 Dhø kyel nyi yïëbb-ɑ en yi jɑl-ɑ kurø, kɑ cwɑgge nyi lïngi yi dyëg. Kɑ dyëge nyi cwøle ki nyingi gen, kɑ gï nyi peeje wɑ̈g. 4 Kenyi wɑ̈dhi gen wɑ̈g bënn, nyi cyɑ̈dh-ɑ́ɑ̀ mɑɑl gïn, kɑ ge nyii lugø kì bɑnge, mɑ́ cwɑgge ngɑ̈nyi yi gen. 5 Ngɑnpɑth, bɑnge pɑ nyi løg yi gen, de ge nyii pɑ̈rø kì yïe, mɑ́ cwɑggi tyëngpɑth kwïj yi gen.” 6 Møgɑni ɑ́gɑj yi Yëso kɑ per gen, de gïn-ɑ wɑngi yi en nuti yood gen. 7 Codhe, ɑköbbi gen yi Yëso kinni, “Yɑ köbb-ɑ wun kidyër kinni, yɑn ɑ bɑ dhø kyeel dyëg. 8 Tyëng-ɑ ɑ́kwöngi bëënø bënn kì bølɑ bɑ kurrì, o ge bɑ tyëngkɑ̈b, o dhøggi gen pɑ nyi lïngi yi dyëg. 9 Yɑ bɑ dhø kyel, ngɑn-ɑ nyi kɑ̈l riɑ óyiel, o óbëëd e nyi wɑ̈dh-ɑ kedhi yije kɑ nyi wɑ̈dh-ɑ dwöög wɑ̈g, o kej cyɑ̈ɑ̈mø nyii yodø yi en. 10 Kur nyi bï-ɑ be kwɑl kí nɑ̈g, kí rënyi jɑmmì yøw. De yɑ ɑ́bï-ɑ be yieli ji, o ge yïddi gen ki nënnì. 11 “Yɑ bɑ jɑlkwɑ̈yø me døj, o jɑlkwɑ̈y-ɑ døj nyi muuj-ɑ wëye kipe dyëge. 12 De ngɑn kwɑ̈yø e bɑ ɑkïr, e dyëg pɑth ki møge, kenyi lidhe gøøl e obëënø, dyëg nyi wiye’ piny, kɑ órengø, kɑ dyëg gwɑrri yi gøøl, kɑ gï kedhhe. 13 Jɑl-ɑ bɑ ɑkïr nyi ceg-ɑ rengø, o dyëg bong per gen kì yïe. 14 Yɑ bɑ jɑlkwɑ̈yø me døj. Dyëgɑ ngɑ̈nyi yi yɑn, o yɑ ngɑ̈nyi yi gen, 15 Ni kɑ̀ ngɑ̈nyi yɑn yi Wïyɑ, o Wïyɑ ngɑ̈nyi yi yɑn, o wëyɑ muujɑ’ muujø kipe dyëgɑ. 16 Yïɑ dɑ dyëg møøgø mø tøøk kì yij kyel men, ge ceg kɑ kɑ̈ɑ̈lø yi yɑn thyew, o cwɑggɑ ólïngi yi gen. O dɑɑg bëëde ɑ́ ɑ́kyel kí jɑlkwɑ̈yø ɑ́kyel. 17 “Yɑ mɑɑr yi Wïyɑ mɑ́ yɑ muuj-ɑ wëyɑ gɑ møg-ɑ ódwöög yïɑ. 18 Bong ngɑn-ɑ ókwɑny gen kì yïɑ, dɑ́ yɑn ki cwɑggɑ ɑ ómuuj gen. Yïɑ dɑ tegø men muujɑ gen, o yïɑ dɑ tegø men kwɑnyɑ gen. Gwøngɑni ɑ́muuj-ɑ yi Wïyɑ kinni gwøgɑ en.” 19 Kɑ Yeud dhøggi gen cig-ɑ bɑ̈nnø kì bɑng kwøbbɑni. 20 Kɑ ji mø ngenyø kì kelli gen okööbø kinni, “Ree dɑ wëyrijjø, ceg-ɑ myëlø, wude ɑ lïngu møge?” 21 De ji møøgø ɑ́kööb kinni, “Kwøbb-ɑ ni møg pɑth ki kwøbbi ngɑn ree di wëyrijjø. Nyingi cörr ócuggø yiebø yi wëyrijjø?” 22 Piny ɑ́bëëd ɑ́ wuudø, o bɑ bøli keny-ɑ pɑɑr thyeyi Kengø kì Yerusɑlem. 23 Yëso ɑ́bëëd e ócyɑ̈dhø kì yij ɑkɑni Sølømøn kì ri Kengø. 24 Atyegii kej ɑ́kyel yi Yeud, kɑ gø pyëj gen kinni, “Yï gït-ɑ wɑɑng wø pɑ köbbi yi yïn? Köbbí wøn dyër, yï bɑ Mesiy?” 25 Alöggi Yëso kinni, “Wu ɑ́rum ki köbbø yi yɑn, de wu nuti yïëyø. Gïg-ɑ nyi gwøg yi yɑn ki nyingi Wïyɑ, bɑ cwɑ̈ggɑ; 26 de wu pɑ yïëy, mɑ́ wu pɑth ki dyëgɑ. 27 Dyëgɑ nyi lïng-ɑ cwɑggɑ, yɑ ngɑ̈nyi yi gen, o ge nyi lug-ɑ́ɑ̀ bɑngɑ. 28 Ge mëggɑ’ nënn-ɑ ɑtheer, o ge pɑ wöl lɑ̈ɑ̈nyø, wɑlɑ̀ bong ngɑn me gwɑr gen kì cingɑ. 29 Wïyɑ, ngɑn-ɑ ɑ́mëggi gen yɑn, bɑ en ɑ dwøng kibøli dhɑnhø bëne, o bong ngɑn me cuggi gwɑri gen kì cingi Wïyɑ. 30 Wø bɑ ɑ́kyel kí Wïyɑ.” 31 Codhe, ɑkɑ̈bbi Yeud ki tuggi kïttì møg bɑ̈llii. 32 Aköbbi gen yi Yëso kinni, “Yɑ ɑ́göög ki gïgdøj mø gïïr kì bøli wun, o ge bɑ møg-ɑ ɑ́mëggi yɑn yi Wïyɑ kinni gwøgɑ gen. Á kipe gwøng ɑ́ kì kelli gen, ɑ dwɑddu yɑn bɑ̈llø?” 33 Alöggi Yeud kinni, “Yï pɑ bɑ̈lli yi wøn kɑ per gwøg me døj, dɑ́ kipe kwøbb-ɑ nyi kømmi yi yïn kì ri Jwøk, mɑ́ yï bɑ dhɑnhø yøw, de yï ceg-ɑ rií ki pɑ̈ɑ̈rø ki Jwøk.” 34 Aløøg mø gen yi Yëso kinni, “Bɑ ɑgwed kì yethi ciggi wun i Jwøk kööbø kinni, ‘Wu bɑ jwögg.’ 35 Ngɑ̈nyi yi wɑ kinni møg-ɑ kømmi yi wɑ̈jji kwërø bɑ dyër ceth; o jiɑni cwølli yi Jwøk gɑ jwögg, gen ɑ tyëng-ɑ ɑ́mëggi wöönɑni. 36 Keløg ɑ́ perɑ, yɑ ɑ́myeg-ɑ yi Wïy, kɑ yɑ öre kömi piny. De wu kööb ɑ dï kinni yɑ bwöl-ɑ nyingi Jwøk kipe kɑ ɑ́kööbɑ kinni, yɑ bɑ Wɑ̈d Jwøk? 37 Keløg yɑ pɑ göögø ki gwøøg Wïyɑ, wu ko yïëy ki yɑn. 38 De keløg yɑ nyi gøgg-ɑ gen, cɑgg yɑ pɑ yïëy yi wun, yïëyu gïg-ɑ gøggɑ, o yod yi wun kinni, Wïyɑ ying-ɑ riɑ, o yɑ ying-ɑ ri Wïyɑ.” 39 Adwɑddii mɑgø yi gen këti, de ɑ́bodh kì cinggi gen. 40 Kɑ Yëso kedh-ɑ løøg Nɑm Urdun, kun-ɑ ɑ́bëëd yi Jøn e jwɑ̈ɑ̈g-ɑ ji, kɑ obëëdø kì kunɑni. 41 Abëën ji mø gïïr yïe, kɑ ge okööbø kinni, “Bong ngïji mɑ ɑ́gwøg yi Jøn, de møg-ɑ ɑ́kømmi yi en bënn kì ri jɑlɑni ɑ́bï gɑ dyër.” 42 Kɑ yïëy yi ji mø gïïr kì kunɑni.

Jøn 11

1 Jɑl me cwøl ɑ́ Lɑdhɑrøs kì Betɑnì, ɑ́bëëd e ceg-ɑ buddø ki rɑ̈ɑ̈m dël. Pɑnɑni ɑ bëëd yi Meerì geki Mɑrthɑ̀ nyimen. 2 Bɑ Meerì menɑni ɑ ɑ́gïny Wë ki møw-ɑ yøme med, kɑ tyelle pøjje ki yëyyi wïje, en ɑ ómen Lɑdhɑrøs buud. 3 Kɑ nyiimï Lɑdhɑrøs öd-ɑ yï Yëso kinni, “Wuö, ngɑn-ɑ mɑɑr yi yïn obuddø ki rɑ̈ɑ̈m dële.” 4 Keny-ɑ ɑ́lïngi møgɑni yi Yëso ɑkööbe kinni, “Buunɑni pɑth ki men thøw Lɑdhɑrøs, dɑ́ kipe kinni o Jwøk yïdde ki pwøj, o Wɑ̈d Jwøk yïdde ki pwøj thyew.” 5 Mɑrthɑ̀ kí nyimen kí Lɑdhɑrøs ge mɑɑr yi Yëso. 6 Keny-ɑ ɑ́lïng Yëso kinni, Lɑdhɑrøs obuddø, ɑ́rïïj ki cyɑ̈ng ɑ́ryew kì keny-ɑ ɑ́di en. 7 Codhe, ɑköbbe jøbɑnge kinni, “Bïu, døøg wɑ myërri Yeudiyɑ̀.” 8 Alöggi jøbɑnge kinni, “Jɑlpwönyø, yï ɑ́cer-ɑ kømi bɑ̈llø yi Yeud ki tuggi kïttì, o yï yöd yï døøg-ɑ kunɑni?” 9 Alöggi Yëso kinni, “Pɑth ki sɑɑ̀ pyɑ̈rø wïdɑ́ryew ɑ nyi bëëd piny e tɑr? Keløg dhɑnhø cyɑ̈dh-ɑ́ɑ̀ dicɑ̈ng tyele pɑ cwɑny yi en, mɑ́ e onëënø yi tɑri piny. 10 De keløg dhɑnhø cyɑ̈dh-ɑ́ɑ̀ wɑ̈r, tyele nyii cwɑnyø yi en, mɑ́ e bong cɑr kì wɑ̈r.” 11 Kɑ ɑ́rume kwøbi møgɑni, ɑköbbe gïn kinni, “Mɑ̈dhee, Lɑdhɑrøs ceg-ɑ nenø, de yɑ kedh-ɑ be cyëëwii.” 12 Aköbbii yi jøbɑnge kinni, “Wuö, keløg e nenø dële óyöni.” 13 Yëso ɑ́kømm-ɑ ninni thøø, de gø cwøl yi gen kinni, wɑng-ɑ ywömi rɑw kì yethi nin. 14 Aköbbi gen yi Yëso kinni, “Lɑdhɑrøs ɑ́thøw, 15 de pyëwɑ med kɑ̀ bëëdɑ yɑ tøøk kì kunɑni kipe kinni o wu yïëy wun. Dhwödh wun, kedhi wɑ yïe!” 16 Aköbbi jøbɑng Yëso møg-ɑ kyeelø yi Tömɑs Nyɑjwøk kinni, “Bïu, kedh wɑ thyew, o wɑ thøw wɑ kyeel ki en.” 17 Keny-ɑ ɑ́bëën Yëso, ɑyode gøn kinni, Lɑdhɑrøs cyɑ̈ngge bɑ ɑ́ngwen kì yij rörø. 18 O Betɑnì cyɑ̈gi ki Yerusɑlem, ki kïlomïtïr ɑ́dɑ̈g, 19 o Yeud mø ngenyø kedhi be lugi Meerì geki Mɑrthɑ̀ ki thøwi ómï gen. 20 Keny-ɑ ɑ́lïng Mɑrthɑ̀ kinni Yëso obëënø, ɑkedhe be pɑɑrii, de Meerì ɑ́döng, e obëëdø kì ød. 21 Kɑ Yëso köbbi yi Mɑrthɑ̀ kinni, “Wuö, keløg yï di ying me nud, ómïɑ pɑ di thøw. 22 De yɑ ngɑ̈ny wøw kinni, gïn-ɑ cwøl yi yïn kì yï Jwøk gø nyi mëgge’ yïn.” 23 Aköbbii yi Yëso kinni, “Ómyëw ódhwödh.” 24 Aköbbii yi Mɑrthɑ̀ kinni, “Ngɑ̈nyi yi yɑn kinni, ódhwödh kì bøli keny-ɑ ódhwödhi ji mɑl kì yij thøø kì cyɑ̈ng-ɑ cyɑ̈n.” 25 Aköbbii yi Yëso kinni, “Yɑn ɑ bɑ dhwödhø kí nënnì; ngɑn yïëy yɑn, cɑgg e thøw ónëënø, 26 o ngɑn nëënø ke yïëye yɑn, pɑ wöl thøø. Møgɑni ɑ́yïëy yi yïn?” 27 Aköbbii yi ngɑnɑni kinni, “Yɑ ɑ́yïëy Wuö, yɑ ɑ́yïëy kinni, yï bɑ Mesiy, Wɑ̈d Jwøk, ngɑn-ɑ ɑ́kwøb i óbï kömi piny.” 28 Keny-ɑ ɑ́rum Mɑrthɑ̀ ki kwøbi møgɑni ɑkedhe, kɑ Meerì nyimen cwøle; gø ɑ́köbbe mɑ̈ɑ̈dh kinni, “Jɑlpwönyø nud, o yï ocwøllø yi en.” 29 Keny-ɑ ɑ́lïngi møgɑni yi Meerì, ɑjwɑne dhwödhø, kɑ kedh-ɑ yïe. 30 Yëso nuti bëën pɑc; ɑ́nudd e bëëd ɑ keny-ɑ ɑ́yodii yi Mɑrthɑ̀. 31 Kɑ Yeud møg-ɑ bëëdø kì buti Meerì kì ød, ge lug-ɑ gøn, kɑ ɑ́lidh gen Meerì e jwɑn-ɑ dhwödhø, e kedh-ɑ wɑ̈g, ɑløg gen bɑnge, ge orumø kinni i kedh-ɑ wïj rörø be ywøg. 32 Keny-ɑ ɑ́wɑ̈nhi Meerì kun-ɑ di Yëso, ɑbøødhe ree piny kì bøle, e okööbø kinni, “Wuö, keløg yï di bëëd yï nud, ómïɑ pɑ di thøw!” 33 Keny-ɑ ɑ́liidh Meerì yi Yëso, e óywöngø, geki teen-ɑ ɑ́cyɑ̈dhi ki en, ge óywöngø thyew, ɑyëgge mɑl, yije orɑ̈mø yi kwøbbɑni. 34 Akööbe kinni, “Ákoonyu’ keny?” Alöggi gen kinni “Wuö, bïí lïdhí.” 35 Kɑ Yëso óywöngø. 36 Akööb Yeud kinni, “Lïdhu cyee, cɑɑg bëëdø e mɑɑr yi en ki mendwøng!” 37 De kwï ji ɑ́kööb kinni, “Bong gïn di cuggi gwøgø yi jɑɑl, eni ngɑn-ɑ ɑ́yieb nyingi jɑl-ɑ́ cwør, Lɑdhɑrøs pɑ di mɑ̈ɑ̈ne thøø?” 38 Kɑ Yëso cig-ɑ yëggi mɑl, kɑ nyeg-ɑ buti rörø. Rörɑni bɑ órøngi kït, dhøge bɑ ɑrïg ki tungi kït. 39 Akööb Yëso kinni, “Nyiig wun kïnɑni wɑ̈ye.” Akööb Mɑrthɑ̀ nyimï jɑl-ɑ ɑ́thøw kinni, “Wuö, yømi dhɑnhø óngwɑ̈ɑ̈j tïn, mɑ́ cyɑ̈ngge bɑ ɑ́ngwen kì yij rörø.” 40 Aköbbii yi Yëso kinni, “Yï nuti köbbø yi yɑn kinni, keløg yï óyïëy, mɑ̈ɑ̈r Jwøk ólidh yi yïn?” 41 Codhe, ɑnyiig kïnɑni wɑ̈ye. Kɑ Yëso lïïdh-ɑ mɑl, ɑkööbe kinni, “Yɑ pwøj-ɑ yïn Wïyø, kipe kɑ ɑ́lïngí kwøbbɑ. 42 Ngɑ̈nyi yi yɑn kinni, kwøbbɑ nyii lïngø yi yïn ceth, de møgɑni kwøb yi yɑn kɑ per ji-ɑ keny èn, kipe kinni o ge yïëy gen kinni, yɑ ɑ́ör-ɑ yi yïn.” 43 Keny-ɑ ɑ́rum Yëso ki kwøbi møgɑni, ɑcwödde e óryeerø kinni, “Lɑdhɑrøs, bïí wɑ̈g.” 44 Abëën ngɑnthøø wɑ̈g, cinge geki tyelle bɑ ɑkod ki ógødh, o nyinge bɑ ɑtwöj ki nyɑ ógødh. Aköbbi gen yi Yëso kinni, “Pɑ̈du en, kɑ wiy kedhe.” 45 Ádɑ ji mø gïïr kì kelli Yeud mɑ ɑ́bï yï Meerì, kɑ gïn-ɑ ɑ́gwøg yi Yëso lidh yi gen, kɑ yïëy yi gen. 46 De kwï gen ɑ́kedhi yï Jøpɑresì, kɑ gï köbbi gen gïn-ɑ ɑ́gwøg yi Yëso. 47 Codhe, ɑcugi jɑggi ókwër geki Jøpɑresì, kɑ ge okööbø kinni, “Á gïn-ɑ ógwøg yi wɑ? Lidhu gïïngɑ̈ngø møg-ɑ gwøg yi jɑlɑni! 48 Keløg e ówiy yi wɑ kinøw, óyïëy yi teedø bëne, kɑ mïri Römɑ̀ obëënø, kɑ Kengee kí juree rënye.” 49 Kɑ jɑl ɑ́kyel kì kelli gen, me cwøl ɑ́ Kɑyɑpɑ̀, ɑ ɑ́bëëd ɑ́ Ókwër-ɑ Dwøng kì runɑni, okööbø kinni, “Bong gïn ngɑ̈nyi yi wun! 50 Pɑ gɑm yi wɑ̈thi wun kinni, lɑ̈w thøwi jɑl ɑ́kyel e gøøm-ɑ bøli teedø, o jur bëne cöge e pɑ rënyi.” 51 Møgɑni nuti kwøbø yi en kɑ cwɑgge, dɑ́ kɑ̀ bëëde ɑ́ Ókwër-ɑ Dwøng kì runɑni, ɑ́ceg kɑ mɑ̈ɑ̈gø ki yodø yi en kinni, Yëso bɑ men thøw e gøøm-ɑ bøli Yeud, 52 o pɑth kipe gen keti gen, dɑ́ kipe nyigi Jwøk møg-ɑ tɑyø bënn, kinni o gï cønge kej ɑ́kyel thyew. 53 Cɑg kì cyɑ̈ngɑni ge nyii rïïjø ge nywɑgg-ɑ dhøggi gen kipe nɑ̈ge. 54 Codhe, ɑwïyi Yëso ki wɑ̈dhi cyɑ̈dhø kì kelli Yeud, kɑ odhwödhø kì kenyɑni kɑ kedh-ɑ kɑɑl-ɑ cwøl ɑ́ Eprɑim kì buti ryɑng, kɑ obëëdø kì kunɑni geki jøbɑnge. 55 Kɑ bøli kej Kwëër Ákɑɑdh ócyɑ̈ngø. Kɑ ji mø ngenyø kì yethi myërr-ɑ thønhø kedh-ɑ Yerusɑlem be guöög dhïwø, kɑ̈ng-ɑ́ nuti bëën cyɑ̈ɑ̈ng kwër. 56 Kɑ Yëso yɑb yi gen, ge okööbø kinni, “Jɑlɑni pɑ bï be kwër?” 57 Mɑ́ jɑggi ókwër geki Jøpɑresì rum ceg kinni, i nyoodh keje yi ngɑn-ɑ óyodii, o mɑg yi gen.

Jøn 12

1 Kɑ ɑ́dönge ɑ́ cyɑ̈ng ɑ́bïkyel kipe cɑ̈gi Kwëër Ákɑɑdh, ɑbëën Yëso Betɑnì, pɑn-ɑ ɑ́di Lɑdhɑrøs, ngɑn-ɑ ɑ́tug yi en kì yij thøø. 2 Aryejii ki gïncɑm kì kenyɑni, o bɑ Mɑrthɑ̀ ɑ ɑ́kɑ̈lli gïncɑm. O Lɑdhɑrøs ɑ́bëëd e nud kì kelli tyëng-ɑ ɑ́cyɑ̈ɑ̈m ki Yëso. 3 Akɑ̈ni Meerì ki ɑ́thïwi møw me yøme med, me ngewe teeg, kɑ tyelli Yëso gïnye ki møwɑni. Kɑ gï pøjje ki yëyyi wïje. Kɑ ønɑni kɑb yi yømi møwɑni. 4 Akööb Yeudɑ̀ Iskɑryøt, ɑ bɑ ɑ́kyel kì kelli jøbɑnge, eni ngɑn-ɑ ɑ́ngeewii kinni, 5 “Ede møwɑni ɑ bɑnyii ki ngeew wɑ̈g ki ngyëny miy ɑ́dɑ̈g, o ngyënyyɑni di mëggi ɑbuur?” 6 Møgɑni nuti kwøbø yi en, e ywøg-ɑ ɑbuur, dɑ́ kipe kɑ̀ bëëde ɑ́ kur, mɑ́ sɑnduug ngyëny ɑ́mïdh-ɑ yi en, o nyii kɑ̈bbø kì ri ngyënyy-ɑ nyi cïb yije. 7 Akööb Yëso kinni, “Wiyu en, møwɑni ɑ́mïdhi yi en ɑ́ men koony yɑn. 8 Abuur bëëd ɑ kelli wun yethi cyɑ̈ng bënn, de yɑ koo bëëdø kì kelli wun yethi cyɑ̈ng bënn.” 9 Kɑ Yeud mø ngenyø olïngø kinni, Yëso nud kì Betɑnì, ɑbëën gen, de pɑth kipere kete, dɑ́ kipe kinni o Lɑdhɑrøs ngɑn-ɑ ɑ́tug yi en kì yij thøø, lidh yi gen thyew. 10 Kɑ jɑggi ókwër dhøggi gen nywɑg gen kinni o Lɑdhɑrøs nɑ̈g thyew. 11 Mɑ́ kì bɑnge, ge ɑ́bɑny yi ji mø ngenyø kì kelli Yeud, kɑ Yëso yïëy yi gen. 12 Dhuki ɑlïng ji mø ngenyø møg-ɑ ɑ́bï be kwër kinni Yëso bï-ɑ Yerusɑlem. 13 Akɑ̈bbi gen ki ówɑwwi benø mø mɑr, kɑ ge kedh-ɑ be pɑɑrii, ge óryeerø kinni, “Lenhi wɑ Jwøk! Ngɑn-ɑ bï ki nyingi Wë, bɑ ɑgyëdh! Rɑ̈ɑ̈dh Isrɑil ógyëdh yi Jwøk!” 14 Ayïddi Yëso ki ɑderø ówöb, kɑ kɑdh-ɑ köme ni kɑ ógwedii kinni, 15 “Nyɑɑr Dhɑyøn, yï ko böggi! Rɑ̈dhí ɑ bï èn, e obëëdø kì kömi ɑderø ówöb.” 16 Tyelli møgɑni nuti yodø yi jøbɑnge kì tyeli mɑl, de kɑ ɑ́rum Yëso ki thödhø ki dhwɑ̈ng, ɑpɑrii yi gen kinni, møgɑni ógwedø kɑ pere, o bɑ møgɑni ɑ ɑ́göggii yi teedø. 17 O tyëng-ɑ ɑ́bëëd ge nud keny-ɑ ɑ́cwööle Lɑdhɑrøs wɑ̈g kì yij bur, kì bøli keny-ɑ ɑ́tuge gøn kì yij thøø, ge ɑ́cyɑ̈dhi ge kømm-ɑ møgɑni kì kelli teedø. 18 O bɑ kipe møgɑni ɑ ɑ́kedhi teedø be pɑɑrii, mɑ́ ge ɑ́lïng kinni, ngïji menɑni ɑ́gwøg-ɑ yi en. 19 Kɑ Jøpɑresì ri gen köbbi gen kinni, “Bong gïn cuggi gwøgø yi wun. Ji pɑ nenni yi wun ge kedh-ɑ bɑnge!” 20 Ádɑ tyëng Yönɑn mø nud kì kelli tyëng-ɑ ɑ́bï be mɑlli Jwøk kì cyɑ̈nggi kwër. 21 Kɑ tyëngɑni bï-ɑ yï Pïlïp jɑl Betsɑidɑ̀ kì myërri Gɑlelì, kɑ gø kwɑjji gen kinni, “Jɑldwøng, wø dwɑdd-ɑ yïddø ki Yëso.” 22 Akedh Pïlïp, kɑ Andrø köbbe, ɑbëën gen, kɑ Yëso köbbi gen. 23 Aløøg mø gen yi Yëso kinni, “Bøli keny-ɑ óthödhi Nyɑɑr Dhɑnhø ki dhwɑ̈ng ɑ́wɑ̈nhi. 24 Yɑ köbb-ɑ wun kidyër kinni, keløg wɑɑng byëlø pɑ dëëm piny kɑ othøø, nudd ɑ́ en ceth, de keløg e othøø, ceg-ɑ kɑ̈nø ki nying mø ngenyø. 25 Ngɑn-ɑ mɑɑr ree wëye ólɑ̈ɑ̈ny kì yïe, de ngɑn-ɑ mɑɑn ree kì kömi piny men, wëye ómïdhi yi en kipe nënn-ɑ ɑtheer. 26 Ngɑn dwɑddi göggi yɑn, luge kì bɑngɑ, o ngɑn-ɑ göggi yɑn óbëëd ɑ keny-ɑ ódi yɑn thyew. O ngɑn göögø kiperɑ, ótheg yi Wïy. 27 “Anɑn pyëwɑ olïngø, de yɑ ókööb ɑ dï? Kööbɑ kinni, ‘Wïyø, yiel yɑn kì bøli keny?’ Pɑth ki kinøw, mɑ́ e bɑ per møgɑni ɑ ɑ́bëënɑ. 28 Wïyø, thödhí nyingí ki dhwɑ̈ng.” Abëën cwɑg kì mɑl kinni, “Nyingɑ ɑ́rum ki thödhø dhwɑ̈ng yi yɑn, o cigɑ’ thödhø.” 29 Alïngi møgɑni yi teen-ɑ cungi kì bute, kɑ ge okööbø kinni, “Men bɑ omɑ̈ɑ̈r mɑl!” Kɑ møøgø okööbø kinni, “Wëywödø ɑ ɑ́kööb ki en.” 30 Alöggi Yëso kinni, “Cwɑggɑni nuti bëënø kɑ perɑ, dɑ́ kiper wun. 31 Anɑn bøli kej cɑyi piny men ɑ́wɑ̈nhi, o jɑngi piny men, óryeem wɑ̈g. 32 De yɑn, keny-ɑ ótïng yɑn kì piny, teedø bëne ótëëlɑ riɑ.” 33 Møgɑni ɑ́kwøb yi en, gɑ møg nyodh thøw-ɑ óthøwe. 34 Aløøg møge yi teedø kinni, “Wø ɑ́lïng kì yethi cigg kinni, ‘Mesiy óbëëdø gïti ɑtheer.’ De yï cigí kwøb kidï kinni, ‘Nyɑɑr Dhɑnhø ótïng mɑl?’ Á men ɑ bɑ Nyɑɑr Dhɑnhø?” 35 Aköbbi gen yi Yëso kinni, “Cɑr óbëëdø kì kelli wun kɑ nyɑ keny me thiinh. Cyɑ̈dhi wun kɑ̈ng-ɑ nud cɑr kipe wu ópïïd yi muudhø. Ngɑn cyɑ̈dhi kì yij muudhø kun-ɑ kedhe kwïj yi en. 36 Kɑ̈ng-ɑ nud cɑr kì kelli wun, yïëyu cɑr, o wu óbëëd wun wu bɑ nyigi cɑr.” 37 Yëso nuti yïëyø yi gen, ngö e ɑ́göög ki ngïjjì mø ngenyø kì bøli gen, 38 o møg-ɑ ɑ́kwøb yi Icɑyɑ̀ jɑltöng pɑ̈dhi gen kɑ̈jji gen, kɑ ɑ́kööbe kinni, “Wuö, ɑ́ men ɑ ɑ́yïëy møg-ɑ ɑ́kwøb yi wøn? O Jwøng-ɑ Ácwɑ̈ɑ̈j tege ɑ́nyudhe’ men?” 39 Kɑ ge ódhɑ̈lø yïëyø, mɑ́ Icɑyɑ̀ ɑ́cigi kwøb kinni, 40 “Nyingi gen ɑ́göjji cøørø yi Jwøk, kɑ wɑ̈thi gen ócungø, o nyingi gen cög ge pɑ nëënø o wɑ̈thi gen cög ge pɑ gɑ̈ɑ̈mø ki kwøb o ge cög ge pɑ dwöög köörɑ o ge di yielɑ.” 41 Møgɑni ɑ́kwøb yi Icɑyɑ̀, mɑ́ dhwɑ̈nge ɑ́lidh yi en, kɑ okööbø kipe gøn. 42 Cɑgg ɑ́ kɑ ɑ́kööbe kinøw, møge ɑ́yïëy yi ji mø ngenyø kì kelli jɑgg, de møgɑni nuti tööng gen kì bøli teedø, mɑ́ ge óböggø yi Jøpɑresì kipe ge óryem kì sinɑgøg. 43 Mɑ́ ge mɑɑr-ɑ gøggi gïg-ɑ yïëy yi teedø kibøli mø Jwøk. 44 Aryeer Yëso, kinni, “Ngɑn yïëy yɑn, pɑth ki yɑn ɑ yïëy yi en, dɑ́ ngɑn-ɑ ɑ́ör yɑn. 45 O ngɑn lidh yɑn ɑ́lidh-ɑ ngɑn-ɑ ɑ́ör yɑn. 46 Yɑ ɑ́bï piny yɑ bɑ cɑr, kipe kinni o ngɑn-ɑ óyïëy yɑn cöge e pɑ döng kì yij muudhø. 47 Ke di ngɑn lïngi kwøbbɑ, kɑ gï cög gï pɑ mïdhi yi en, pɑth ki yɑn ɑ ócɑyii, mɑ́ yɑ nuti bëën-ɑ be cɑyi piny, de yɑ ɑ́bï-ɑ be yieli piny. 48 Ngɑn bɑny yɑn, kɑ kwøbbɑ ódhɑ̈lø yïëyø yi en, dɑ ngɑn-ɑ ócɑyii. Bɑ kwøbb-ɑ ɑ́kømmɑ, ɑ ócɑyii kì cyɑ̈ng-ɑ cyɑ̈n! 49 Mɑ́ yɑ nuti kööbø kɑ cwɑggɑ, de Wïy ɑ ɑ́ör yɑn, bɑ en ɑ ɑ́cïgi yɑn møg-ɑ ɑ́kømmɑ, kí yuu-ɑ ɑ́lwøbɑ gen. 50 O ngɑ̈nyi yi yɑn kinni, cigge kɑ̈ɑ̈l-ɑ nënn-ɑ ɑtheer. Møg-ɑ kømmi yi yɑn bɑ møg-ɑ ɑ́köbbi yɑn yi Wïy kinni kwøbɑ gen.”

Jøn 13

1 Kɑ̈ng-ɑ́ nuti cɑ̈gi Kwëër Ákɑɑdh, o ngɑ̈nyi yi Yëso kinni, bøli keny-ɑ ódhwödhe kì kömi piny, kɑ kedh-ɑ yï Wïye ɑ́wɑ̈nhi. Mɑ̈ɑ̈dø mee bëne ɑ́cïbe kömi jie kì kömi piny, gen ɑ møg-ɑ ɑ́mɑɑr yi en ki mendwøng. 2 Keny-ɑ ɑ́ying gen ød ge ocyɑ̈mø, kwøbbi ngeewi Yëso rumø cïb pyëw Yeudɑ̀ wɑ̈d Sɑymøn Iskɑryøt yi wëyrijjø. 3 O Yëso ngɑ̈ny wøw kinni, jɑmmì bënn ɑ́cïb cinge yi Wïy, geki kinni, ɑ́bï e kɑ̈ɑ̈l-ɑ yï Jwøk, o bɑ men døøg yïe, 4 ɑdhwödhe kì wïj lwøl, ɑlunye lɑne wɑ̈g, ɑkɑ̈be ki ógødh, kɑ gø weene ngɑ̈je. 5 Kɑ pï kønye yij thɑnhø, kɑ ócɑ̈gø lwøgi tyelli jøbɑnge, kɑ gï nyi diime ki ógønh-ɑ twööj en ngɑ̈je. 6 Awɑ̈dhe yï Sɑymøn Pïtør, kɑ pyëj yi Sɑymøn Pïtør kinni, “Wuö, yïn ɑ lwøg tyellɑ?” 7 Aløøg møge yi Yëso kinni, “Gïn-ɑ gwøg yi yɑn kwïj yi yïn ɑnɑn, de óyod yi yïn dhuki megø.” 8 Aköbbii yi Pïtør kinni, “Tyellɑ pɑ wöl yi yïn ki lwøgø.” Aløøg møge yi Yëso kinni, “Keløg yï pɑ lwøg yi yɑn, yï pɑ bëëdø yïn ɑ́ ngetibɑngɑ këti.” 9 Aköbbii yi Sɑymøn Pïtør kinni, “Keløg ɑ́ kinøw Wuö, pɑth ki tyellɑ keti gen, de lwøg cingɑ kì wïjɑ thyew.” 10 Aköbbii yi Yëso kinni, “Ngɑn-ɑ ɑ́rum ki lwøgø dhïw bëne, o bong keny lwøg kì ree, dɑ́ tyelle keti gen. Wu dhïw wu bënn, dɑ́ ɑ́kyel kete kì kelli wun ɑ pɑ dhïw.” 11 (Mɑ́ ngɑn-ɑ óngeewii ngɑ̈nyi yi en, o bene ɑ bɑnge ɑ́kööbe kinni, “Pɑth ki wu bënn.”) 12 Keny-ɑ ɑ́rum tyelli gen ki lwøgø yi en, ɑkwɑnye lɑne, kɑ pëgg-ɑ piny, kɑ gï pyëje kinni, “Gïn-ɑ ɑ́göggɑ wun ngɑ̈nyi yi wun? 13 Yɑ nyi cwølli yi wun yɑn ɑ́ ‘Jɑlpwönyi wun, kí Wïi wun,’ o mø wun bɑ dyër, mɑ́ yɑ bëëd ɑ nøw ceth. 14 Keløg ɑ́ yɑn, yɑ Wïi wun, o yɑ bɑ Jɑlpwönyi wun, ɑ ɑ́lwøg tyelli wun, men-ɑ́ wun kiri wun, nyi lwøg dhɑnhø tyelli ngɑn megø. 15 Mɑ́ wu ɑ́rum ki nyudhø yi yɑn, o wu ógöög wun kinøw thyew. 16 Yɑ köbb-ɑ wun kidyër kinni, bɑ̈ng pɑ lod wɑ̈n ki döng, o ngɑn-ɑ ɑ́ör pɑ lod ngɑn-ɑ ɑ́örii. 17 Møgɑni ɑ́yod yi wun ɑnɑn, o ri wun ódi gyëdh, keløg wu ógöögø kì ri gen. 18 “Yɑ pɑ kømmi wun bënn. Tyëng-ɑ ɑ́yieny yi yɑn ngɑ̈nyi yi yɑn, de wiy møg-ɑ ying yij wɑ̈nyi kwërø pɑ̈dhi gen kɑ̈jji gen kinni, ‘Ngɑn-ɑ ɑ́cyɑ̈ɑ̈m wøn kì kej ɑ́kyel, ɑ́dwöög cwɑggɑ.’ 19 Møgɑni ɑ́mɑ̈ɑ̈gɑ ki köbbi wun ɑnɑn kɑ̈ng-ɑ nuti cwööb gen, o wu óyïëy wun, keny-ɑ ócwöb gen kinni, yɑ bɑ en. 20 Yɑ köbb-ɑ wun kidyër kinni, ngɑn-ɑ ókwɑny ngɑn-ɑ ɑ́ör yi yɑn, kwɑny-ɑ yɑn thyew; o ngɑn-ɑ ókwɑny yɑn, kwɑny-ɑ ngɑn-ɑ ɑ́ör yɑn.” 21 Keny-ɑ ɑ́rum møgɑni ki kwøbø yi Yëso ɑrɑ̈ɑ̈m pyëwe, kɑ okööbø kinni, “Yɑ köbb-ɑ wun kidyër kinni, yɑ óngeew yi nget ɑ́kyel kì kelli wun.” 22 Anenni jøbɑnge ri gen, wɑ̈thi gen muumø yi ngɑn-ɑ ɑ́kwøb yi en. 23 Nget ɑ́kyel kì kelli gen, eni ngɑn-ɑ mɑɑr yi en, ɑ́bëëd e cyɑ̈gi kì bute kì tɑw. 24 Agwelii yi Sɑymøn Pïtør kinni, “Pyëëj ki ngɑn-ɑ kømmi yi en.” 25 Atie nyegi ri Yëso, kɑ gø pyëje kinni, “Wuö, ngɑnɑni bɑ men?” 26 Alöggi Yëso kinni, “Ngɑn-ɑ ómëggɑ gïncɑm keny-ɑ órumɑ ki jwɑ̈ɑ̈gii yij thɑnhø, bɑ en.” Keny-ɑ ɑ́rum gïncɑmɑni ki jwɑ̈ɑ̈gø yi en, ɑmëgge gøn Yeudɑ̀ wɑ̈d Sɑymøn Iskɑryøt. 27 Kɑ kì bɑng kɑ ɑ́mëggii gïncɑmɑni ceth, ɑkedhi Cethɑn pyëwe. Aköbbii yi Yëso kinni, “Gïn-ɑ ógwøg yi yïn, jwɑɑn ki gwøgø.” 28 De bong dhɑnhø kì tɑw me ngɑ̈nyi gïn-ɑ pere ɑ́köbbe gøn møgɑni. 29 De mɑ́ sɑnduug ngyëny ɑ́ying-ɑ cingi Yeudɑ̀, kwï gen ɑ́rum kinni, Yëso ceg-ɑ gøn ki köbbø kinni, ngëëwe ki gïg-ɑ dwɑddi yi gen kipe cyɑ̈nggi kwër, wɑlɑ̀ kinni, thödhi tyëng-ɑ ɑbuur ki gïïpiny. 30 Keny-ɑ ɑ́rum gïncɑm ki kwɑnyø yi Yeudɑ̀ ɑkedhe wɑ̈g. O piny ɑ́bëëd ɑ́ wɑ̈r. 31 Keny-ɑ ɑ́rum Yeudɑ̀ ki kedhi wɑ̈g, ɑkööb Yëso kinni, “Nyɑɑr Dhɑnhø óthödhi ki dhwɑ̈ng ɑnɑn, o Jwøk óyïddi ki dhwɑ̈ng kì ree. 32 Kɑ̀ yïddi Jwøk ki dhwɑ̈ng kì ri Nyɑɑr Dhɑnhø, Nyɑɑr Dhɑnhø óyïddi ki dhwɑ̈ng kì ri Jwøk kì bɑng nyɑ keny me thiinh 33 Nyigɑ, wɑ óbëëdø kɑ nyɑ keny me thiinh. Yɑ óyɑb yi wun, de yɑ köbb-ɑ wun ɑnɑn, ni kɑ ɑ́köbbɑ Yeud kinni, ‘Kun-ɑ ókedhɑ wu dhɑ̈li bëën yije.’ 34 Wu mëggɑ’ cigg mø nyɑ̈n kinni, ‘Mɑɑru ri wun, ni kɑ ɑ́mɑɑrɑ wun.’ 35 Keløg ri wun ómɑɑr yi wun, óyod yi teedø bëne kinni, wu bɑ jiɑ.” 36 Apyëjii yi Sɑymøn Pïtør kinni, “Wuö yï kedh-ɑ keny?” Alöggi Yëso kinni, “Yï pɑ cuggi lug bɑngɑ kun-ɑ kedhɑ, de yï óbï bɑngɑ cyɑ̈ng megø.” 37 Apyëjii yi Pïtør kinni, “Wuö, ɑ́ ngø ɑ ómɑ̈ɑ̈n yɑn bëën bɑngí ɑnɑn? Yɑ óbøy thøø kiperí.” 38 Apëjji Yëso kinni, “Yï óbøy thøø kiperɑ? Yɑ köbb-ɑ yïn kidyër kinni, yɑ ókyer yi yïn ki tyel ɑ́dɑ̈g, e óthwønh nuti köögø.”

Jøn 14

1 “Pëthi wun ko lïngi. Yïëyu Jwøk kɑ yɑ yïëy wun thyew. 2 Gøl Wïyɑ dɑ ud mø ngenyø, o yɑ kedh-ɑ be tyenyi kɑ̈jji wun. Wu pɑ di köbbɑ møgɑni, keløg e pɑth ki kinøw. 3 O keny-ɑ ókedhɑ kɑ kej wun pyëlɑ, yɑ ódwöög, o wu kɑ̈l yi yɑn, o wu bëëd wun kì keny-ɑ bëëd yi yɑn. 4 Yuu kun-ɑ kedhɑ ngɑ̈nyi yi wun.” 5 Akööb Tömɑs kinni, “Wuö, kun-ɑ kedhi yi yïn kwïj yi wøn, o yuu-ɑ kedhi kunɑni óngɑ̈nyi yi wøn kidï?” 6 Aløøg møge yi Yëso kinni, “Yɑn ɑ bɑ yöö, geki dyër kí nënnì. Bong ngɑn cuggi bëën yï Wïy, den-ɑ́ kì riɑ. 7 Keløg riɑ di ngɑ̈nyi yi wun, ti Wïyɑ di ngɑ̈nyi yi wun thyew. Áyod yi wun ɑnɑn, o ɑ́rum ki lidhø yi wun.” 8 Aköbbii yi Pïlïp kinni, “Wuö, nyudhí wøn Wïy, o yethi wøn kwööj gen.” 9 Aköbbii yi Yëso kinni, “Yɑ bëëd ɑ kelli wun ki keny me bɑ̈ɑ̈r, yïn ɑ Pïlïp; yɑ nudd yɑ kwïj yi yïn? Ngɑn-ɑ ɑ́lidh yɑn, Wïy ɑ́lidh yi en. Yïde ɑ kööb kinni, ‘Nyudhí wøn Wïy?’ 10 Yï nuti yïëyø kinni, yɑ ying-ɑ ri Wïy, o Wïy ying-ɑ riɑ?” Kɑ jøbɑnge köbbe kinni, “Kwøbb-ɑ nyi köbbɑ wun, pɑ nyi kɑ̈ɑ̈l-ɑ cwɑggɑ, o gïg-ɑ gøggi yi yɑn, ge nyi gwøg-ɑ yi Wïy, ngɑn-ɑ bëëdø kì riɑ. 11 Yïëyu møgɑ kinni yɑ ying-ɑ ri Wïy, o Wïy ying-ɑ riɑ, wɑlɑ̀ yïëyu møgɑ kì bɑng gïg-ɑ gøggi yi yɑn. 12 Yɑ köbb-ɑ wun kidyër kinni, ngɑn yïëy yɑn, gïg-ɑ gøggi yi yɑn ógøggi yi en thyew, o gïg mø lod møgɑni ógøggi yi en, mɑ́ yɑ kedh-ɑ yï Wïy. 13 Gïn-ɑ ókwɑjji yi wun ki nyingɑ, gïnɑni ógwøg yi yɑn, o Wïy yïdde ki dhwɑ̈ng kì ri Wɑ̈d. 14 Keløg e dɑ gïjø me kwɑjji yi wun ki nyingɑ, gïnɑni ógwøg yi yɑn. 15 “Keløg yɑ mɑɑr yi wun, ciggɑ ómïdhi yi wun. 16 O Wïy ókwɑjji yi yɑn, o wu óthödhi yi en ki ngɑn megø, men-ɑ ókøny wun, o óbëëdø kì kelli wun gïti ɑtheer. 17 Ngɑnɑni bɑ Wëy men-ɑ nyodh dyër kì ri Jwøk. Pɑ cuggi kwɑnyø yi kömi piny, mɑ́ e pɑ nenni yi kömi piny, o kwïj yi en. De ree ngɑ̈nyi yi wun, mɑ́ e bëëd ɑ kelli wun, o ying-ɑ pëthi wun. 18 “Wu pɑ wiy yi yɑn wu bɑ kïjj, yɑ óbï yï wun. 19 Kì bɑng nyɑ keny me thiinh yɑ pɑ lidh yi kömi piny këti, de yɑ ólidh yi wun, mɑ́ kɑ̀ nëënɑ wu ónëënø thyew. 20 Keny-ɑ óbëën cyɑ̈ngɑni, óyod yi wun kinni, yɑ ying-ɑ ri Wïyɑ, o wu ying-ɑ riɑ ni kɑ̀ yingɑ ri wun. 21 “Tyëng-ɑ óyïëy ciggɑ, kɑ gï mïdhi gen, bɑ gen ɑ mɑɑr yɑn. Tyëng-ɑ mɑɑr yɑn ómɑɑr yi Wïyɑ, ge ómɑɑr yi yɑn thyew, kɑ riɑ nyudhɑ gen.” 22 Aköbbi Yëso yi Yeudɑ̀; pɑth ki Yeudɑ̀ jɑl Iskɑryøt, kinni, “Cug-ɑ́ɑ̀ dï Wuö, kinni rií nyudhí wøn, o rií pɑ nyudhi kömi piny?” 23 Aløøg møge yi Yëso kinni, “Ngɑn mɑɑr yɑn, kwøbbɑ ómïdhe. Ngɑnɑni ómɑɑr yi Wïyɑ, o yɑ óbï yïe wøki Wïyɑ, kɑ wø obëëdø kì ree. 24 O ngɑn pɑ mɑɑr yɑn, kwøbbɑ pɑ mïdhe. O kwøbb-ɑ ɑ́lïngi yi wun pɑth ki møgɑ, de ge kɑ̈ɑ̈l-ɑ yï Wïy, ngɑn-ɑ ɑ́ör yɑn. 25 “Wu ɑ́köbbɑ møgɑni, yɑ nudd yɑ bëëd ɑ kelli wun. 26 De ngɑn-ɑ ókunyi, en ɑ Wëykwërø, óör yi Wïy ki nyingɑ, jɑmmì bënn ópwönye wun, o wu ópɑ̈ddi yi en ki møg-ɑ ɑ́köbbɑ wun bënn. 27 “Wu wïyɑ’ mër; bɑ mërɑ ɑ mëggɑ wun, pɑ muuj yi yɑn kɑ muuny-ɑ nyi muuj yi kömi piny. Pëthi wun ko lïngi, o wu ko böggi. 28 Wu ɑ́lïng keny-ɑ ɑ́köbbɑ wun kinni, ‘Yɑ ókedhø, de yɑ ódwöög yï wun.’ Keløg yɑ omɑɑrø yi wun, pëthi wun di mïni, kɑ̀ kedhɑ yï Wïy, mɑ́ e dwøng kibølɑ. 29 Wu ɑ́köbbɑ møgɑni ɑnɑn ge nuti cwöbø, kipe kinni keny-ɑ ócwöb gen, o ge óyïëy yi wun. 30 Yɑ pɑ kööbø ki wun ki keny me bɑ̈ɑ̈r, mɑ́ jɑngi kömi piny men obëënø. Yïe bong tegø kì kömɑ, 31 de gïn-ɑ dwɑddi kinni o yod yi kömi piny bɑ kinni, Wïy mɑɑr yi yɑn, o yɑ gøgg-ɑ gïg-ɑ ɑ́cïge yɑn.

Jøn 15

1 “Yɑ bene oløng-ɑ dyër, o Wïyɑ ɑ bɑ wïi bɑg. 2 Bɑ̈ddɑ møg-ɑ pɑ nyi kɑ̈ni ki nywøl bënn, nyi ngule’ wɑ̈g, o bɑ̈dd-ɑ nyi kɑ̈ni ki nywøl nyi tebe tebø, o ge kɑ̈ni gen ki nywøl mø ngenyø. 3 Wu ɑ́rum ki gwirø ɑnɑn, yi møg-ɑ ɑ́pwönyɑ wun. 4 Bëëd wun kì riɑ, ni kɑ̀ bëëdɑ kì ri wun. Bɑɑd oløg dhɑ̈li kɑ̈nø ki nywøl kete, keløg e pɑ bëëdø kì ri oløg. Nɑ menɑni ceth, wu dhɑ̈li kɑ̈nø ki nywøl, keløg wu pɑ bëëdø kì riɑ. 5 “Yɑ bɑ oløg, o wu bɑ bɑ̈dd. Ngɑn bëëdø kì riɑ, kɑ yɑ obëëdø kì ree, ókɑ̈ni ki nywøl mø ngenyø, mɑ́ keløg wu pɑ ying riɑ bong gïn cuggi gwøgø yi wun. 6 Ngɑn pɑ bëëdø kì riɑ, ngɑnɑni óweddi ni bɑɑd oløg kɑ othwøwø. Bɑ̈dd-ɑ ni møgɑni nyi ceg kɑ gwenø, kɑ ge leeng mɑc, kɑ ge órɑ̈bbø. 7 Keløg wu óbëëdø kì riɑ, kɑ kwøbbɑ obëëdø kì pëthi wun, wu ókwɑ̈jjø ki gïn-ɑ dwɑddi yi wun, kɑ gïnɑni yod yi wun. 8 Mɑ̈ɑ̈r Wïyɑ ólidh-ɑ keny-ɑ ókɑ̈ni wun ki nywøl mø ngenyø, o wu göög wun ki jøbɑngɑ ki yuu-ɑ ni menɑni. 9 Wu mɑɑr yi yɑn ni kɑ̀ mɑɑr yɑn yi Wïy, bëëd wun kì yij mɑ̈ɑ̈dø miɑ. 10 Keløg ciggɑ ómïdhi yi wun, wu óbëëdø kì yij mɑ̈ɑ̈dø miɑ, ni kɑ̀ mïdhɑ ciggi Wïyɑ, o yɑ obëëdø kì yij mɑ̈ɑ̈dø mee. 11 “Møgɑni ɑ́köbbɑ wun kɑ per kinni o medi pyëwɑ bëëde kì pëthi wun, o medi pëthi wun bëëd e bong gïn tøøk kì ree. 12 Ciggɑ bɑ kinni, mɑɑru ri wun ni kɑ̀ mɑɑrɑ wun. 13 Ngɑn muuj wëye kipe mɑ̈dhhe, bong ngɑn lodii ki mɑ̈ɑ̈dø. 14 O wu bɑ mɑ̈dhhɑ keløg møg-ɑ cïgɑ wun ógwøg yi wun. 15 Wu pɑ cwølli yi yɑn wun-ɑ́ bɑ̈nggɑ këti, mɑ́ bɑ̈ng gïn-ɑ gwøg yi wɑ̈n kwïje. De wu cwølli yi yɑn wun-ɑ́ mɑ̈dhh, mɑ́ gïg-ɑ ɑ́lïngi yi yɑn bënn kì yï Wïyɑ, ɑ́nyudhɑ wun. 16 Yɑ nuti myeg-ɑ yi wun, dɑ́ yɑn ɑ ɑ́myeg wun. Kɑ wu cïbɑ kɑ̈jji wun, o wu kedhu be yïddø ki gïg nywøl yi gwøøg wun, o gïg-ɑ nywøl yi gwøøg wun óbëëd gen ki keny me bɑ̈ɑ̈r, kipe kinni o gïn-ɑ ókwɑjji yi wun kì yï Wïyɑ ki nyingɑ, ómëggi wun yi en. 17 Kɑ̀ bëëde kinøw, bene møg-ɑ cïgɑ wun ek: mɑɑru ri wun. 18 “Keløg wu mɑɑn yi kömi piny, bëëd wu ngɑ̈ny wøw kinni, yɑn ɑ ɑ́kwøng yi en ki mɑɑnø. 19 Keløg wu di bëëd wun-ɑ́ mø kömi piny, wu di mɑɑr yi kömi piny, mɑ́ wu bɑ møge. De wu ɑ́myeg yi yɑn ɑ kömi piny, o wu pɑth ki møge, bene ɑ bɑnge mɑɑn wun yi kömi piny. 20 Pɑru møg-ɑ ɑ́köbbɑ wun kinni, ‘Bɑ̈ngg, wïi gen pɑ lod yi gen ki döng.’ Keløg wɑngɑ óguudø yi ji, nyingi wun óguud yi gen thyew, keløg pwönyɑ oyïëyø yi gen, pwönyi wun óyïëy yi gen thyew. 21 De møgɑni bënn ógöggi wun yi gen, kipe kɑ̀ bëëd wun, wun-ɑ́ møgɑ, mɑ́ ngɑn-ɑ ɑ́ör yɑn kwïj yi gen. 22 Di bëëd e bong bɑ̈jjø mɑ ɑ́gwøg yi gen, keløg yɑ pɑ di bï kɑ yɑ okööbø ki gen, de ɑnɑn, bong keny kyëëj gen orøøg gen. 23 Ngɑn mɑɑn yɑn, Wïyɑ mɑɑn yi en thyew. 24 Keløg yɑ pɑ di göög kì kelli gen ki gïg-ɑ nuti pɑ̈nyø gwøgø yi ngɑn megø cøn, di bëëd yï gen bong orøg. De ɑnɑn, ge ɑ́rum ki lïdhø, kɑ yɑ mɑɑn yi gen wøki Wïyɑ. 25 Møgɑni ɑ́gwøg kɑ per kinni o kwøbb-ɑ bɑ ɑgwed kì yethi Cigg pɑ̈dhi gen kɑ̈jji gen, kinni, ‘Yɑ ɑ́wɑ̈dhi kɑ mɑɑnø yi gen.’ 26 “Ngɑn-ɑ ókunyi óbï, eni ngɑn-ɑ bɑ Wëy, en ɑ ónyodh dyër kì ri Jwøk, e kɑ̈ɑ̈l-ɑ yï Wïy. Óörɑ wun e kɑ̈ɑ̈l-ɑ yï Wïy, o ókööbø kì riɑ. 27 O wun thyew, wu ókööbø kì riɑ, mɑ́ wu ɑ́bëëd ɑ butɑ këër cɑ̈gø cøn.

Jøn 16

1 “Møgɑni ɑ́köbbɑ wun kɑ per kinni, o yïëyi wun ócöge e pɑ wiy yi wun. 2 Wu óryeem wɑ̈g yi teedø kì sinɑgøgg. Kidyër bøli kenyɑni obëënø; eni keny-ɑ órum ngɑn-ɑ ónɑ̈g wun kinni, gögg-ɑ Jwøk ki gïndøj. 3 O møgɑni ógwøg yi gen, mɑ́ wø kwïj yi gen, wøki Wïyɑ. 4 De møgɑni ɑ́köbbɑ wun kɑ per kinni, keny-ɑ óbëën bøli kɑ̈jji gen, o ge ópɑr yi wun kinni, ge ɑ́rum ki köbbi wun yi yɑn. 5 De ɑnɑn yɑ kedh-ɑ yï ngɑn-ɑ ɑ́ör yɑn, o bong ngɑn pyëj yɑn kì kelli wun kinni, ‘Yï kedh-ɑ keny? 6 O ɑnɑn wu ɑ́köbbɑ, kɑ yethi wun ceg-ɑ bɑɑrø. 7 De yɑ köbb-ɑ wun møg-ɑ bɑ dyër kinni, døøj kiper wun kɑ̀ kedhɑ, mɑ́ keløg yɑ pɑ kedh, ngɑn-ɑ ókøny wun pɑ bï yï wun. De keløg yɑ ókedh, óörɑ yï wun. 8 O keny-ɑ óbëëne, kömi piny óköbbi yi en kinni møg-ɑ rømmi yi en kì ri orøg, kí bëëndøj, kí cɑ́y ge pɑth ki dyër. 9 Gï ónyudhe kinni ge ɑ́bɑ̈jji kì ri kwøbbi orøg, mɑ́ yɑ nuti yïëëy gen, 10 o gï ónyudhe ki kwøbbi bëëndøj, mɑ́ yɑ kedh-ɑ yï Wïy, o yɑ pɑ lidh yi wun këti, 11 o gï ónyudhe kì ri kwøbbi cɑ́y, mɑ́ jɑngi kömi piny men, ɑ́rum ki cɑyø. 12 “Yïɑ dɑ kwøb mø gïïr møg köbbɑ wun, o ge pɑ cuggi gɑmø yi wɑ̈thi wun ɑnɑn. 13 De keny-ɑ óbëën Wëy, ngɑn-ɑ ónyudhi wun dyër kì ri Jwøk, wu ópeeje yï dyër bëne, mɑ́ e koo kømm-ɑ mø cwɑgge, de ókømm-ɑ møg-ɑ nyi lïngi yi en. O wu ótönge møg-ɑ óbï. 14 Yɑ óyïddi ki dhwɑ̈ng kì bɑnge, mɑ́ kwøbbɑ ókwɑnye kɑ gï köbbe wun. 15 Jɑmm-ɑ bɑ mø Wïy bënn, bɑ møgɑ, bene ɑ ɑ́köbbɑ wun kinni, kwøbbɑ ókwɑny yi en, kɑ gï köbbe wun. 16 “Kì bɑng nyɑ keny me thiinh yɑ pɑ lidh yi wun, de kì bɑng nyɑ keny me thinh këti, yɑ ólidh yi wun.” 17 Kɑ jøbɑnge ri gen köbbi gen kinni, “Á ngø ɑ köbbe wɑ kinni, ‘Kì bɑng nyɑ keny me thiinh yɑ pɑ lidh yi wun, de kì bɑng nyɑ keny me thiinh yɑ ólidh yi wun këti? Geki kinni, ‘Mɑ́ yɑ kedh-ɑ yï Wïy?’ ” 18 Akööb gen kinni, “Á ngø ɑ wɑngi yi en kɑ̀ kööbe kinni, ‘Kì bɑng nyɑ keny me thiinh?’ Gïn-ɑ wɑngi yi en kwïj yi wɑ.” 19 De Yëso ngɑ̈ny wøw kinni ge dwɑdd-ɑ pyëjii, ɑköbbe gïn kinni, “Wu pyëny-ɑ ri wun kipe møg-ɑ kømmi yi yɑn kinni, ‘Kì bɑng nyɑ keny me thiinh yɑ pɑ lidh yi wun, de kì bɑng nyɑ keny me thiinh yɑ ólidh yi wun këti?’ 20 Yɑ köbb-ɑ wun kidyër kinni, wu óywöngi, kɑ wu okïïmø, o tyëng kömi piny pëthi gen ómïni. Wu ókïïmø, de kïïmi wun ree óløge medi pëëth. 21 Ngɑndhɑjø kenyi bëën bøli kej pɑ̈dhe piny nyi ying-ɑ yij orɑng, mɑ́ bøli keje ɑ́wɑ̈nhi, de kenyi rume ki pɑ̈dhi piny, rɑ̈ɑ̈m pɑ̈dhi piny pɑ nyi pɑr yi en, yi medi pyëwe kipe dhɑnhø men-ɑ ɑ́kɑ̈ɑ̈l wɑ̈g. 22 Wun thyew, wu ceg-ɑ kïïmø ɑnɑn, de yɑ ódwöög kɑ wu lidh yi yɑn, kɑ pëthi wun ómïnø, o bong ngɑn-ɑ ókwɑny medi pëthi wun kì yï wun. 23 “Kì cyɑ̈ngɑni, bong pyëj møg-ɑ ópëjju yɑn. Yɑ köbb-ɑ wun kidyër kinni, keløg e dɑ gïn kwɑjji yi wun kì yï Wïy, ómëggi wun kì ri nyingɑ. 24 Bong gïjø mɑ ɑ́kwɑjji yi wun kì ri nyingɑ cøn gïti ɑnɑn, kwɑ̈jji wun, wu óyïddi, o døøji medi pëëth yod yi wun. 25 “Møgɑni ɑ́köbbɑ wun kì yethi gɑ́j. De bøli keny-ɑ ócögɑ yɑ pɑ kööbø ki wun kì yethi gɑ́j ɑ́cyɑ̈ngi, o per Wïy ótöngɑ wun e bong gɑ́j. 26 Kì cyɑ̈ngɑni wu ókwɑ̈jji kì yï Wïy ki nyingɑ. De wu pɑ köbbi yi yɑn kinni, Wïy ókwɑjji yi yɑn kiper wun, 27 mɑ́ wu mɑɑr yi en, kipe kɑ̀ mɑɑr yɑn yi wun, kí kɑ ɑ́yïëy wun kinni, yɑ kɑ̈ɑ̈l-ɑ yïe. 28 Awøø, yɑ ɑ́kɑ̈ɑ̈l-ɑ yï Wïy, kɑ yɑ bï-ɑ kömi piny, o yɑ kedh-ɑ yï Wïy.” 29 Akööb jøbɑnge kinni, “Anɑn yï ceg-ɑ töng ki kwøb e bong gɑ́j kì ri gen. 30 Áyod yi wøn ɑnɑn kinni, jɑmmì bënn ngɑ̈nyi yi yïn, o bong ngɑn dwɑddi yïn pyënyø këti. Kì bɑng menɑni, wø ɑ́yïëy kinni, yï kɑ̈ɑ̈l-ɑ yï Jwøk.” 31 Aløøg mø gen yi Yëso kinni, “Wu ɑ́yïëy ɑnɑn cyee? 32 Bøli kenyɑni obëënø, ɑ́wɑ̈nhi ɑnɑn, eni bøli keny-ɑ ótɑy wun, ngɑn kedh kɑ yuue, o yɑ ówiy yi wun yɑ ketɑ, de pɑth ki yɑ ketɑ, mɑ́ Wïy nud kì butɑ. 33 Møgɑni ɑ́köbbɑ wun kɑ per kinni, o wu óyïddi wun ki mër kì riɑ. Wu órɑngi kì kömi piny, de mɑgu pëthi wun, mɑ́ kömi piny ɑ́tyɑm yi yɑn.”

Jøn 17

1 Kɑ ɑ́rum møgɑni ki kwøbø yi Yëso, ɑlïïdhe mɑl, kɑ okööbø kinni, “Wïyø, bøli kenyɑni ɑ́wɑ̈nhi. Thödhí Wɑ̈dí ki dhwɑ̈ng kipe kinni o yï óthödhi ki dhwɑ̈ng yi en. 2 Mɑ́ e ɑ́thödhi yi yïn ki tegø kì kömi dhɑnhø bëne, kipe kinni o ji-ɑ ɑ́mëggií bënn óthödhe ki nënn-ɑ ɑtheer. 3 Nënn-ɑ ɑtheer bɑ kinni, o yï yod yi gen; kinni yï ketí ɑ bɑ Jwøng-ɑ dyër, o Yëso Mesiy ngɑn-ɑ ɑ́ör yi yïn, yod yi gen. 4 Yï ɑ́rum ki thödhø yi yɑn ki dhwɑ̈ng kì kömi piny kì ri kɑ ɑ́tyëgɑ gwøng-ɑ cïb cingɑ yi yïn. 5 Wïyø! Thödhí yɑn ki mɑ̈r kì bølí ɑnɑn, en ɑ mɑ̈r-ɑ ɑ́ying yïɑ, kɑ̈ng-ɑ́ nuti cwɑ̈ɑ̈j piny. 6 “Nyingí ɑ́nyudhɑ tyëng-ɑ ɑ́mëggí yɑn kì kömi piny. Ge bɑ møgí, de ge ɑ́mëggí yɑn, kɑ kwøbbí mïdhi yi gen. 7 O ngɑ̈nyi yi gen ɑnɑn kinni, jɑmmì bënn møg-ɑ ɑ́mëggí yɑn kɑ̈ɑ̈l-ɑ yïí. 8 Mɑ́ kwøbb-ɑ ɑ́mëggí yɑn, ɑ ɑ́köbbɑ gen kɑ gï yïëy gen, o ngɑ̈nyi yi gen kidyër kinni, yɑ ɑ́kɑ̈ɑ̈l-ɑ yïí, o ge yïëyø kinni, yɑ ɑ́ör-ɑ yi yïn. 9 “Yɑ kwɑjj-ɑ yïn kipe gen. Yɑ pɑ kwɑ̈jji kipe kömi piny, dɑ́ kipe tyëng-ɑ ɑ́mëggí yɑn, mɑ́ ge bɑ møgí. 10 Møgɑ bënn bɑ møgí, o møgí bɑ møgɑ, o yɑ yïddɑ ki dhwɑ̈ng kì ri gen. 11 Yɑ koo ying kömi piny këti, de ge bëëd ɑ kömi piny; yɑ bï-ɑ yïí, yïn ɑ Wïy ɑ bɑ kwërø; mïdhí tyëng-ɑ ɑ́mëggí yɑn, o ge bëëd gen, gɑ ɑ́kyel, ni kɑ̀ bëëd wɑ, wɑ bɑ ɑ́kyel. 12 Tyëng-ɑ ɑ́mëggí yɑn ɑ́mïdhɑ ki tegi nyingí, keny-ɑ ɑ́bëëdɑ kì kelli gen. Ge ɑ́kor yi yɑn, o bong ɑ́kyel mɑ ɑ́lɑ̈ɑ̈ny kì kelli gen, dɑ́ jɑl-ɑ ɑ́bëëd ɑ́ men lɑ̈ɑ̈ny, ɑ ɑ́lɑ̈ɑ̈ny. Kipe kinni o møg-ɑ yij wɑ̈nyi kwërø pɑ̈dhi gen kɑ̈jji gen. 13 Yɑ bï-ɑ yïí ɑnɑn, o yɑ kööb ɑ kömi piny, kipe kinni o medi pyëwɑ nude ceth kì pëthi gen. 14 Kwøbbí ɑ́mëggɑ gen. Kɑ ge mɑɑn yi kömi piny, mɑ́ ge pɑth ki tyëng kömi piny, ni kɑ̀ bëëdɑ yɑ pɑth ki ngeti kömi piny. 15 Yï pɑ kwɑjjɑ kinni o ge kɑ̈l yi yïn kì kömi piny, dɑ́ kipe kinni o ge kor yi yïn kipe Ngɑnrɑj. 16 Ge pɑth ki tyëng kömi piny, ni kɑ̀ bëëdɑ yɑ pɑth ki ngeti kömi piny. 17 Kwër gen kì ri dyër, mɑ́ kwøbbí bɑ dyër. 18 Ge ɑ́örɑ kömi piny ni kɑ ɑ́ör yɑn kömi piny yi yïn. 19 Riɑ ɑ́muujɑ kiper gen, kipe kinni o ri gen ómuuj yi gen kì ri dyër. 20 “Yɑ pɑ kwɑ̈jji kɑ per gen keti gen, dɑ́ kipe tyëng-ɑ óyïëy yɑn thyew kì bɑng kwøbbi gen. 21 Wiy ge bëëd gɑ ɑ́kyel bënn, o ge bëëd gen gɑ ɑ́kyel kì riee yïn ɑ Wïy; ni yïn kɑ̀ ying riɑ, o yɑ ying-ɑ rií, kipe kinni o kömi piny yïëye kinni, yɑ ɑ́ör-ɑ yi yïn. 22 Ge ɑ́mëggɑ dhwɑ̈ng-ɑ ɑ́mëggí yɑn, kipe kinni o ge bëëd gɑ ɑ́kyel ni kɑ̀ bëëd wɑ, wɑ bɑ ɑ́kyel. 23 Yɑ ying-ɑ ri gen, o yï ying-ɑ riɑ, kipe kinni o ri gen reb yi gen gɑ ɑ́kyel, o yod yi kömi piny kinni, yɑ ɑ́ör-ɑ yi yïn, o tyëngɑni mɑɑr yi yïn, ni kɑ̀ mɑɑr yɑn yi yïn. 24 “Wuö, yɑ dwɑdd-ɑ kinni, o tyëng-ɑ ɑ́mëggí yɑn bëëd gen kì butɑ kì keny-ɑ di yɑn, o dhwɑ̈ng-ɑ ɑ́mëggí yɑn lidh yi gen; mɑ́ yɑ ɑ́mɑɑr yi yïn e lɑ̈bø nuti cwɑ̈jø. 25 Yïn ɑ Wïy ɑ døj, yï kwïj yi kömi piny, de yï ngɑ̈nyi yi yɑn, o ngɑ̈nyi yi ji møg kinni, yɑ ɑ́ör-ɑ yi yïn. 26 Nyingí ɑ́nyudhɑ gen, o ge ócigɑ nyudhø, kipe kinni o mɑ̈ɑ̈dø men-ɑ ɑ́mɑɑr yɑn yi yïn óbëëde kì pëthi gen, o yɑ óbëëdø kì ri gen.”

Jøn 18

1 Kɑ ɑ́rum Yëso ki kwøbi møgɑni, ɑkedhe wɑ̈g geki jøbɑnge, ge kedh-ɑ løøg dhøg Kidrön. Kenyɑni dɑ bɑg. Kɑ kedh-ɑ yij bɑngɑni geki jøbɑnge. 2 O kenyɑni ngɑ̈nyi yi Yeudɑ̀, ngɑn-ɑ ɑ́ngeewii, mɑ́ Yëso nyii cugø kì kenyɑni geki jøbɑnge tyel mø gïïr. 3 Kɑ Yeudɑ̀ bï-ɑ kenyɑni e ókɑ̈ddø ki ɑlɑthkerri mïri Römɑ̀ kí bölidhhi Kengø, ge ör-ɑ yi jɑggi ókwër geki Jøpɑresì, ge ɑ́bï kenyɑni, ge ókɑ̈ddø ki lɑ̈mbɑ̈ɑ̈ kí ɑ́menyy geki jɑmmi liny. 4 De Yëso ngɑ̈ny wøw ki gïg-ɑ óbï köme bënn, kɑ kedh-ɑ yï gïn, kɑ gï pyëje kinni, “Wu yɑb-ɑ men?” 5 Alöggi gen kinni, “Yëso jɑl Nɑdhɑreth.” Aköbbi gen yi Yëso kinni, “Yɑ bɑ en.” 6 Keny-ɑ ɑ́köbbe gïn kinni, “Yɑ bɑ en,” ɑdøøg gen cyɑ̈n, kɑ ge ópɑ̈ɑ̈dhø. 7 Acigi gen pyëjø yi Yëso kinni, “Wu yɑb-ɑ men?” Kɑ ge ólöggø kinni, “Yëso jɑl Nɑdhɑreth.” 8 Alöggi Yëso kinni, “Wu ɑ́rum ki köbbø yi yɑn kinni, ‘Yɑ bɑ en.’ Keløg ɑ́ yɑn ɑ yɑb yi wun, wiyu ji møg kedh gen.” 9 (Menɑni bɑ kipe kinni o kwøbbe pɑ̈dhi gen kɑ̈jji gen, kɑ ɑ́kööbe kinni, “Tyëng-ɑ ɑ́mëggí yɑn, bong nget ɑ́kyel me lɑ̈ɑ̈ny kì kelli gen.”) 10 Kɑ Sɑymøn Pïtør pil-ɑ ɑ́ying yïe wöödhe wɑ̈g kì yij bøj, ɑgøje bɑ̈ng Ókwër-ɑ Dwøng, kɑ yïth kyëje juude wɑ̈g. Bɑ̈ngɑni cwøl ɑ́ Mɑlkøs. 11 Aköbbi Pïtør yi Yëso kinni, “Dwøøg pilí yij bøje. Óthɑ̈ngi orɑng men-ɑ mëggi yɑn yi Wïyɑ pɑ mɑdh yi yɑn?” 12 Kɑ Yëso mɑg, kɑ twöj yi ɑlɑthkerr kí dhɑbïdh, kí bölidhhi Kengø. 13 Apeej ge gøn yï Anɑ̀ møti, mɑ́ e bɑ øri Kɑyɑpɑ̀ Ókwër-ɑ Dwøng kì wɑɑngɑni. 14 Bɑ Kɑyɑpɑ̀ ɑ ɑ́köbbi Yeud kinni, lɑ̈w thøwi nget ɑ́kyel kibøli thøwi jur bëne. 15 Kɑ Sɑymøn Pïtør geki jɑlbɑng Yëso ɑ́kyel løg-ɑ bɑng Yëso. O jɑlbɑng Yëso menɑni, ngɑ̈nyi yi Ókwër-ɑ Dwøng. Kɑ kedh-ɑ gøl Ókwër-ɑ Dwøng kyeel ki Yëso. 16 Kɑ Pïtør ócungø kì dhø kɑl. Kɑ jɑlbɑng Yëso men-ɑ ngɑ̈nyi yi Ókwër-ɑ Dwøng dwöög-ɑ wɑ̈g, kɑ nyɑn-ɑ kor dhø kɑl köbbe, kɑ Pïtør kɑ̈ɑ̈le kɑl. 17 Apyëëj Pïtør yi nyɑnɑni kinni, “Yï pɑth ki ɑ́kyel kì kelli jøbɑng jɑlɑni thyew?” Alögge kinni, “Yɑ pɑth.” 18 Kɑ bɑ̈nggi gølɑni geki bölidhh orubø ki mɑɑc cug, mɑ́ piny dɑ kööjø, kɑ ge ócungø ge oröjø. Kɑ Pïtør thyew ócungø kì kelli gen, e oröjø. 19 Codhe, ɑpyënyi Yëso yi Ókwër-ɑ Dwøng kipe jøbɑnge geki pwönye. 20 Aløøg møge yi Yëso kinni, “Yɑ ɑ́kööb ɑ bøli teedø bëne. Kenyi pwönyɑ, yɑ nyi pwöny-ɑ́ɑ̀ yethi sinɑgøgg geki Kengø, gen ɑ kɑ̈jj-ɑ nyi cugi yi Yeud bënn, o bong gïjø mɑ ɑ́kømmɑ kì gød. 21 Yïde ɑ pyënyí yɑn? Pyëj tyëng-ɑ ɑ́lïngi kwøbbɑ. Pyëj gen ki møg-ɑ ɑ́köbbɑ gen, mɑ́ møg-ɑ ɑ́kømmɑ ngɑ̈nyi yi gen.” 22 Kɑ ɑ́kwøøb møgɑni yi Yëso ɑgøjii ki ɑtɑyø yi jɑngi bölidhh men-ɑ cungi kì bute, ɑkööbe kinni, “Yï løøg-ɑ kwøbbi Ókwër-ɑ Dwøng kinøw?” 23 Aløøg møge yi Yëso kinni, “Keløg gïn-ɑ kømmi yi yɑn rɑɑj nyudhí yɑn ki gïn-ɑ rɑj, de keløg gïn-ɑ kømmi yi yɑn døøj, ɑ́ kipe ngø ɑ gøøj yɑn?” 24 Codhe, ɑörii Kɑyɑpɑ̀ Ókwër-ɑ Dwøng yi Anɑ̀ e cingge bɑ ɑtwöj. 25 Keny-ɑ ɑ́bëëd Sɑymøn Pïtør e ócungø e oröjø ki mɑc. Apyëjii kinni, “Yï pɑth ki ɑ́kyel kì kelli jøbɑnge thyew?” Akyëde kinni, “Yɑ pɑth.” 26 Jɑl ɑ́kyel kì kelli bɑ̈nggi Ókwër-ɑ Dwøng bɑ wɑɑd ki bɑ̈ng-ɑ́ yïthe ɑ́jod yi Pïtør. Apëjji jɑlɑni kinni, “Yï nuti liidh yɑn kì yij bɑg, wuki en?” 27 Akyëëd Pïtør këti, kɑ kì bøli kenyɑni ceth, ɑköög óthwønh. 28 Akɑ̈ɑ̈l Yëso yi gen kì yï Kɑyɑpɑ̀, kɑ kïdhi burø kì mwøl ceth cɑ̈ng nuti tuulø. De ge nuti kedhi kej burø kipe ge óywëdh, kɑ ge ocögø ge pɑ cyɑ̈mø ki gïi Kwëër Ákɑɑdh. 29 Codhe, ɑkedhi Pilɑtø wɑ̈g yï gen, kɑ okööbø kinni, “Wu gønyu ngø ki jɑlɑni?” 30 Aløøg møge yi gen kinni, “Keløg e pɑth ki ngetigöj, pɑ di muuj yïn yi wøn.” 31 Aköbbi gen yi Pilɑtø kinni, “Kɑ̈lu en, kɑ gønye lidh wun wu ködd-ɑ kömi ciggi wun.” 32 (Møgɑni ɑ́cwöb kɑ per kinni, o møg-ɑ ɑ́kwøb yi Yëso keny-ɑ ɑ́nyodhe thøw-ɑ óthøwe pɑ̈dhi gen kɑ̈jji gen.) 33 Adøøg Pilɑtø kej burø, kɑ Yëso cwøle, kɑ gø köbbe kinni, “Bene yïn Rɑ̈ɑ̈dh Yeud?” 34 Aløøg møge yi Yëso kinni, “Møgɑni bɑ mø cwɑggí, wɑlɑ̀ yï ɑ́köbb-ɑ yi ji møøgø kiperɑ?” 35 Alöggi Pilɑtø kinni, “Yɑ bɑ Yeudì? Yï ɑ́mëggi yɑn ɑ yi jur wun, kí jɑggi ókwër. Á ngø ɑ ɑ́gwøg yi yïn?” 36 Alöggi Yëso kinni, “Pödhɑ pɑth ki mi kömi piny men. Keløg pödhɑ di bëëd ɑ́ mi kömi piny men, ti tyëng-ɑ cyɑ̈dhi kì bɑngɑ di nyïɑ̈ggi kiperɑ, o yɑ di cögɑ yɑ pɑ mɑg yi Yeud. Pɑth, pödhɑ pɑth ki mi keny.” 37 Apyëjii yi Pilɑtø kinni, “Yï bɑ rɑ̈dh, pɑth en?” Alöggi Yëso kinni, “Ákwøb yi yïn ceth, yɑ bɑ rɑ̈dh. Bɑ per møgɑni ɑ ɑ́nywøøl yɑn, o yɑ ɑ́bï-ɑ kömi piny be thyeri møg-ɑ bɑ dyër. Ngɑn-ɑ bɑ ngeti dyër cwɑggɑ ólïnge.” 38 Apëjji Pilɑtø kinni, “Dyër bɑ ngø?” 39 De yï wun dɑ lwöbø kinni, nyi gönyɑ wun nget ɑ́kyel, kì bøli kej Kwëër Ákɑɑdh. Wu dwɑdd-ɑ kinni, o wu gönyɑ Rɑ̈ɑ̈dh Yeud?” 40 Aryeer gen kinni, “Pɑth ki en, dɑ́ Bɑrɑbɑ̀.” O Bɑrɑbɑ̀ bɑ ɑ́muddi ji.

Jøn 19

1 Codhe, ɑkwɑɑny Yëso yi Pilɑtø, kɑ gø pwöde. 2 Akɑ̈ɑ̈d dej ki yɑ̈ɑ̈r koodh, kɑ gø bødh gen wïje, kɑ rug ki pɑrø mɑ ɑ́cwïcwïl. 3 Kɑ ge nyi bï-ɑ yïe, ge okööbø kinni, “Mɑ̈dh rií, yïn ɑ Rɑ̈ɑ̈dh Yeud.” Kɑ nyi gøj yi gen ki ɑtɑyø. 4 Akedhi Pilɑtø wɑ̈g, kɑ gï köbbe kinni, “Jɑlɑni ɑ kɑ̈ɑ̈lɑ wɑ̈g yï wun èn, kipe kinni o wu ngɑ̈nyu wøw kinni, bong gïnrɑj mɑ ɑ́yodɑ kì yïe.” 5 Abëën Yëso wɑ̈g, e orugø ki yɑ̈ɑ̈r koodh, kí pɑrø mɑ ɑ́cwïcwïl. Aköbbi gen yi Pilɑtø kinni, “Jɑlɑni èn!” 6 Kɑ ɑ́lidhii yi jɑggi ókwër geki bölidhh, ɑryeer gen kinni, “Gur wïj yɑdh ɑrïw! Gur wïj yɑdh ɑrïw!” Aköbbi gen yi Pilɑtø kinni, “Kwɑnyu en, kɑ gur wun wïj yɑdh ɑrïw, mɑ́ e bong gïnrɑj mɑ ɑ́yodɑ kì yïe.” 7 Aløøg møge yi Yeud kinni, “Yï wøn dɑ cigg, o ceg-ɑ thøw bɑng ciggɑni, mɑ́ e cwølli ree, ɑ́ Wɑ̈d Jwøk.” 8 Kɑ ɑ́lïngi møgɑni yi Pilɑtø, kɑ ti-ɑ bwøgø ki mendwøng. 9 Kɑ døøg-ɑ kej burø, kɑ Yëso pyëje kinni, “Yï kɑ̈ɑ̈l-ɑ keny?” 10 Codhe, ɑpyëjii yi Pilɑtø kinni, “Yï pɑ dwɑddi kwøb ki yɑn? Kwïj yi yïn kinni, yïɑ dɑ tegø men gønyɑ yïn, o yïɑ dɑ tegø men gurɑ yïn wïj yɑdh ɑrïw?” 11 Aløøg møge yi Yëso kinni, “Ti yïí di bong tegø kì kömɑ, keløg e pɑ di mëggi yïn kì mɑl. Kɑ̀ bëëde kinøw, ngɑn-ɑ ɑ́muuj yɑn yïn, yïe dɑ orøg me lod orøgí.” 12 Kɑ Pilɑtø oyɑ̈bø ki yöö men gønye gøn. Akedh Yeud ge ceg-ɑ pëddø ryeerø kinni, “Keløg jɑlɑni ógøny yi yïn, wu pɑth ki mɑ̈dhh ki Kɑysɑr. Ngɑn-ɑ kööbø cem ɑ́ rɑ̈dh, tyëdd-ɑ Kɑysɑr.” 13 Keny-ɑ ɑ́lïngi kwøbbɑni yi Pilɑtø, ɑkɑ̈ɑ̈le Yëso wɑ̈g, kɑ pëgg-ɑ wïj kwøøm jyɑ̈gø kì burø kì keny me cwøl ɑ́ “Wïj Kït.” O cwøl ɑ́ Gɑbɑthɑ̀ ki dhøg Ibru. 14 Cyɑ̈ngɑni ɑ́bëëd ɑ́ cyɑ̈ɑ̈ng tyëny ki jɑmmi Kwëër Ákɑɑdh, o piny bɑ sɑɑ̀ pyɑ̈rø wïdɑ́ryew kì dicɑ̈ng. Aköbbe Yeud kinni, “Rɑ̈ɑ̈dh wun èn!” 15 Aryeer gen kinni, “Gur wïj yɑdh ɑrïw! Gur wïj yɑdh ɑrïw!” Apyëëj gen yi Pilɑtø kinni, “Gurɑ rɑ̈ɑ̈dh wun wïj yɑdh ɑrïw?” 16 Codhe, ɑmëggi Yëso gen, o gur wïj yɑdh ɑrïw. 17 Akwɑɑny Yëso yi gen, kɑ gø kɑ̈l gen. Kɑ kedh-ɑ wɑ̈g, e byell-ɑ yɑdh ɑrïwe, kɑ kedh-ɑ keny-ɑ cwøl ɑ́ kej Cu Wïj. (Cwøl ɑ́ Gölgöthɑ̀ ki dhøg Ibru.) 18 Kenyɑni ɑ ɑ́gurii wïj yɑdh ɑrïw, kyeel ki jøg ɑ́ryew møøgø, ɑ́kyel kì tuung kí ɑ́kyel kì tuung, e Yëso ying-ɑ kɑɑm gen. 19 Kɑ Pilɑtø ngɑ̈bb-ɑ wïj yɑdh ɑrïw ki pɑ̈m men-ɑ ógwedø kinni, “Yëso jɑl Nɑdhɑreth, Rɑ̈ɑ̈dh Yeud.” 20 Kɑ møgɑni rɑng yi Yeud mø ngenyø, mɑ́ keny-ɑ ɑ́gur Yëso wïj yɑdh ɑrïw cyɑ̈gi ki kɑɑl. O kwøbbɑni bɑ ɑgwed ki dhøg Ibru, kí dhø Lɑtïn, kí dhø Yönɑn. 21 Aköbbi Pilɑtø yi jɑggi ókwërri Yeud kinni, “Ko gwed kinni, ‘Rɑ̈ɑ̈dh Yeud, de gwed kinni, ‘Jɑɑl ɑ́kööb kinni, ‘Yɑ bɑ Rɑ̈ɑ̈dh Yeud.’ ” 22 Alöggi Pilɑtø kinni, “Møg-ɑ ɑ́gwed yi yɑn ɑ́rum ki gwedø.” 23 Kɑ ɑ́rum dej ki guri Yëso wïj yɑdh ɑrïw, ɑkwɑny gen ógudhi Yëso, kɑ gï pɑ̈ngi gen gɑ kɑ̈jj ɑ́ngwen, ɑ́kyel kipe nget ɑ́kyel. Kɑ ɑ́ywödhe, men-ɑ ócwɑ̈jø e bɑ̈r gïti tyele, kwɑny yi gen thyew. 24 Aköbbi gen ri gen kinni, “Ko kɑggi wɑ, de lëëng wɑ ki wél ki ngɑn-ɑ ókwɑnyii.” Kipe kinni o møg-ɑ ying yij wɑ̈nyi kwërø pɑ̈dhi gen kɑ̈jji gen kinni, “Ógudhɑ ɑ́pɑ̈ngi yi gen kì kelli gen, ge leng-ɑ wél kipe ɑ́ywödhɑ.” Møgɑni ɑ ɑ́gwøg yi dej. 25 Meyi Yëso kí nyimï meye Meerì cï Kelyöbɑ̀, kí Meerì Mɑgdɑliyɑ̀, ge ɑ́cung ɑ buti yɑdh ɑrïw Yëso. 26 Yëso keny-ɑ ɑ́lidhe meye, kí jɑlbɑnge men-ɑ mɑɑr yi en kì bute, ɑköbbe meye kinni, “Dhɑnh, wɑ̈dí ɑnɑn.” 27 Kɑ jɑlbɑnge köbbe kinni, “Meyí ɑnɑn.” Kì bøli kenyɑni ɑ ɑ́kwɑɑny ngɑnɑni yi jɑlbɑng Yëso, kɑ gø kïdhe gøle. 28 Kɑ lidh yi Yëso kinni, jɑmmì bënn ɑ́cïb këër gen. De kipe kinni o møg-ɑ ying yij wɑ̈nyi kwërø pɑ̈dhi gen kɑ̈jji gen, ɑkööbe kinni, “Riɑ dɑ röödhø.” 29 Kenyɑni ɑ́dɑ pug me yije pɑ̈ng yi møgi oløg me wɑj. Kɑ ispwøny jwɑ̈ɑ̈g yij møngɑni, kɑ gɑ̈ɑ̈n wïj obej, kɑ kïdhi dhøge. 30 Keny-ɑ ɑ́rum Yëso ki cwïjjø kì ri møngɑni, ɑkööbe kinni, “Árum.” Akuule wïje piny, kɑ othøø. 31 Cyɑ̈ngɑni bɑ cyɑ̈ɑ̈ng tyëny kipe jɑmmi Kwëër Ákɑɑdh, o dëlli ji pɑ nyi dwɑddi, o ge bëëd gen kì wɑ̈thi yenh ɑrïw kì cyɑ̈ɑ̈ng ywömø, mɑ́ cyɑ̈ɑ̈ng ywömø menɑni bɑ cyɑ̈ɑ̈ng kwër me dwøng. Akwɑjji Pilɑtø yi Yeud kinni wiy tyelli gen tørri, o dëlli gen kɑ̈ɑ̈l piny. 32 Codhe, ɑbëën dej yï ngɑn-ɑ mɑl kì kelli tyëng-ɑ ɑ́gur wɑ̈thi yenh ɑrïw kyeel ki Yëso, kɑ tyelle tørri, ɑloony tyelli jɑl-ɑ kyeelø ki tørrø. 33 Keny-ɑ ɑ́bëën gen yï Yëso, ɑyuud ge gøn e rum thøø, kɑ ocögø tyelle pɑ tørri yi gen. 34 De ɑ́cwøb ki tøng kì wɑɑng ngëde yi ɑlɑthker ɑ́kyel. Abëën remø wɑ̈g kí pï. 35 Møgɑni ɑ́kwøb yi ngɑn-ɑ ɑ́lïdhi, o wu óyïëy wun. O møgɑni bɑ dyër, o ngɑ̈nyi yi en kinni, kømm-ɑ dyër. 36 Møgɑni ɑ́cwöb kɑ per kinni, o møg-ɑ yij wɑ̈nyi kwërø pɑ̈dhi gen kɑ̈jji gen kinni, “Bong cögø ɑ́kyel kì ree men-ɑ ótor.” 37 O ókwøbø ki keny megø kì yij wɑ̈nyi kwërø kinni, “Ge ónenni ri ngɑn-ɑ ɑ́cwøb yi gen.” 38 Kɑ Yosep jɑl Arimɑthiyɑ̀, o bɑ jɑlbɑng Yëso kì gød, mɑ́ e óböggø yi Yeud, kedh-ɑ be kwɑjji Pilɑtø kinni mëggi dëël Yëso. Ayïëy Pilɑtø, kɑ Yosep obëënø, kɑ dëël Yëso kɑ̈l yi en. 39 Kɑ Nikødemøs, jɑl-ɑ ɑ́bï yï Yëso kì wɑ̈r cyɑ̈ng ɑ́kyel, obëënø thyew, e ókɑ̈ddø ki ryɑ̈ mor, me óyölø ki lubɑn, ge bɑ kïllì pyɑ̈r ɑ́dɑ̈g wïdɑ́ngwen. 40 Kɑ dëël Yëso kwɑny yi gen, kɑ kod gen ki ógødh kor-ɑ yöm, ni kɑ̀ bëëde kì yij kwööng Yeud. 41 Buti keny-ɑ ɑ́gurii wïj yɑdh ɑrïw ɑ́dɑ bɑg. Bɑngɑni yije ɑ́dɑ rörø me nyɑ̈n kì yij kït, me yije nuti pɑ̈nyø kïdhø ki dhɑnhø. 42 Kɑ Yëso kïdhi gen yij burɑni, mɑ́ e bɑ cyɑ̈ɑ̈ng tyëny ki jɑmmi Kwëër Ákɑɑdh.

Jøn 20

1 Cyɑ̈ɑ̈ng Jwøk kì mwøl piny nudd e looj, ɑ ɑ́møøl Meerì Mɑgdɑliyɑ̀ kej bur. Kɑ tungi kït lidhe e ónyiig wɑ̈ye kì dhø bur. 2 Codhe, ɑrenge yï Sɑymøn Pïtør geki jɑlbɑng Yëso men-ɑ ɑ́mɑɑr yi Yëso, kɑ gï köbbe kinni, “Wë ókɑ̈ɑ̈lø kì yij bur, o kun-ɑ ókïdhii kwïj yi wøn.” 3 Adhwödh Pïtør geki jɑlbɑng Yëso men-ɑ kyeelø, kɑ ge kedh-ɑ kun-ɑ di bur. 4 Arengi gen kyeel, kɑ Pïtør yöm yi jɑl-ɑ kyeelø, kɑ ókwöngø wɑ̈dhi dhø bur. 5 Kɑ ómëddø, ɑlidhe ógødh kor-ɑ yöm kì piny, de nuti kedhi yij bur. 6 Awɑ̈nhi Sɑymøn Pïtør kì bɑnge, kɑ pödh-ɑ yij bur. Kɑ ógønhɑni lidhe kì piny, 7 o nyɑ ógønh-ɑ ɑ́bëëd e ótwööj wïj Yëso óbɑnø, o ócïb wɑ̈ye. 8 Codhe, ɑlunyi jɑlbɑng Yëso men-ɑ ɑ́kwöngi wɑ̈dhø ki kedhi yij bur, ɑlïdhe kɑ oyïëyø. 9 (Mɑ́ møg-ɑ kööbø kì yij wɑ̈nyi kwërø kinni ódhwödh kì yij thøø nuti gɑmø yi wɑ̈thi gen.) 10 Kɑ jøbɑnge døøg-ɑ kɑ̈lli gen. 11 Meerì ɑ́cungi e óywöngø kì dhø bur, ɑmëdde yij bur. 12 Kɑ wëywödd ɑ́ryew lidhe, ge orugø ki ógudh mø tɑr, ge obëëdø piny kì keny-ɑ ɑ́di dëël Yëso, ɑ́kyel ying-ɑ kej wïje, o ɑ́kyel ying-ɑ kej tyelle. 13 Apyëj ge gøn kinni, “Dhɑnh, yïde ɑ ywöngí?” Alögge kinni, “Wɑ̈ɑ ókɑ̈ɑ̈lø, o kun-ɑ ókïdhii kwïj yi yɑn.” 14 Kɑ ɑ́rume kwøbi møgɑni, ɑlïïdhe ngɑ̈je, kɑ Yëso lidhe e ócungø, de gø nuti ngij en kinni bɑ Yëso. 15 Apyëjii yi Yëso kinni, “Dhɑnh, yïde ɑ ywöngí? Yï yɑb-ɑ men?” Kɑ Meerì orumø kinni bɑ jɑlbɑg, ɑköbbe gøn kinni, “Jɑldwøng, keløg ɑ́ yïn ɑ kɑ̈ɑ̈lii, köbbí yɑn keny-ɑ ɑ́cïbí, o kɑ̈l yi yɑn.” 16 Acwølii yi Yëso kinni, “Meerì!” Kɑ Meerì ree løge, kɑ gø köbbe ki dhøg Ibru kinni, “Rɑbonì!” (A wɑngi kinni, Jɑlpwönyø.) 17 Aköbbii yi Yëso kinni, “Yɑ ko mïdhi, mɑ́ yɑ nuti kedhi mɑl yï Wïy. De kedhí yï nyiimïɑ, kɑ ge köbbí kinni, yɑ kedh-ɑ mɑl yï Wïyɑ, o bɑ Wïyi wun; Jwøgɑ, o bɑ Jwøøg wun.” 18 Akedh Meerì Mɑgdɑliyɑ̀, kɑ jøbɑng Yëso köbbe kinni, Wë liidh en. Kɑ gï dwögge møg-ɑ ɑ́köbbii yi Yëso. 19 Kì wɑɑng thyënhi cyɑ̈ngɑni, en ɑ cyɑ̈ɑ̈ng Jwøk, jøbɑng Yëso ɑ́bëëd ge cugø e thïg bënn bɑ ɑcyëg, mɑ́ ge óböggø yi Yeud. Abëën Yëso, kɑ ócungø kì dïdyëri gen. Kɑ gï köbbe kinni, “Wu óbëëdø ki mër!” 20 Kɑ ɑ́rume kwøbi møgɑni, ɑnyudhe gïn cingge geki wɑɑng ngëde. Kɑ jøbɑnge pëthi gen ómïnø kɑ ɑ́lidh gen Wë. 21 Acigi gen köbbø yi Yëso kinni, “Wu óbëëdø ki mër. Wu ceg yi yɑn kɑ örø, ni kɑ ɑ́ör yɑn yi Wïy.” 22 Kɑ ɑ́rume kwøbi møgɑni, ɑkudhe kömi gïn ki yømø, kɑ gï köbbe kinni, “Kwɑnyu Wëykwërø. 23 Keløg lɑɑwi wun dwöög wu’ piny kipe orøøg dhɑnhø, lɑ́ɑ̀w ɑ́rum ki dwöög piny kipe orøngɑni, de keløg orøøg dhɑnhø ómïdhi yi wun, ónudd e omïdhø.” 24 De Tömɑs Nyɑjwøk, ɑ bɑ ɑ́kyel kì kelli jøbɑng Yëso gɑ pyɑ̈rø wïdɑ́ryew, ɑ́bëëd e tøøk kì kelli gen keny-ɑ ɑ́bëën Yëso. 25 Aköbbii yi jøbɑng Yëso møg-ɑ kyeelø kinni, “Wë ɑ́lidh yi wøn.” Kɑ ge köbbi yi Tömɑs kinni, “Ke pɑ lidhɑ kɑ̈jji gedd kì cingge, kɑ lwedɑ kïdhɑ kɑ̈jjɑni, kɑ cingɑ cïbɑ wɑɑng ngëde, yɑ pɑ yïëy.” 26 Kì bɑng osboo, ɑcugi jøbɑnge kì ød, kí Tömɑs kì kelli gen. Kɑ Yëso obëënø e thïg bɑ ɑcyëg, kɑ ócungø kì dïdyëri gen, ɑkööbe kinni, “Wu óbëëdø ki mër!” 27 Codhe, ɑköbbe Tömɑs kinni, “Cïb lwedí keny, kɑ cinggɑ liidh, kɑ cingí rïïj, kɑ cïb wɑɑng ngëdɑ. Wïyí ki pëmø, kɑ yï yïëëy.” 28 Alöggi Tömɑs kinni, “Wɑ̈ɑ, Jwøgɑ!” 29 Aköbbii yi Yëso kinni, “Tömɑs, yï ɑ́yïëy kɑ per kɑ ɑ́liidh yɑn? Ngɑn yïëy e nuti lïdhø, ree dɑ gyëdh.” 30 Dɑ gïïngɑ̈ngø møøgø mø ngenyø mɑ ɑ́gwøg yi Yëso kì bøli jøbɑnge, o ge nuti gwedø kì yij wɑ̈nyø men. 31 De møg ɑ́gwed kɑ per kinni o wu yïëy wun kinni, Yëso ɑ bɑ Mesiy, Wɑ̈d Jwøk, kí kinni o wu óyïddi wun ki nënn-ɑ ɑtheer kì bɑng yïëyø mi wun.

Jøn 21

1 Kɑ Yëso ocwöbø këti kì bøli jøbɑnge, kì kömi Tɑɑy Thɑbɑriyɑ̀. Bene kër-ɑ ɑ́cwöb møgɑni èn: 2 Sɑymøn Pïtør kí Tömɑs (ɑ cwøl ɑ́ Nyɑjwøk,) kí Nɑthɑnɑil jɑl Gɑnɑ̀ kì myërri Gɑlelì, kí wɑ̈ddi Dhebedì, geki jøbɑnge ɑ́ryew møøgø, ge ɑ́bëëd ge cugø kì kej ɑ́kyel. 3 Aköbbi gen yi Sɑymøn Pïtør kinni, “Yɑ kedh-ɑ be mɑy.” 4 Keny-ɑ ɑ́ru wøw, ɑcungi Yëso kì thɑ̈ngi nɑm, de kwïj yi jøbɑnge kinni, bɑ Yëso. 5 Apyëëj gen yi Yëso kinni, “Yɑnythønhø, yï wun dɑ rij?” Alöggi gen kinni, “Bogïn.” 6 Aköbbe gïn kinni, “Luudh wun bøy wïj kyëëj morkɑb. O wu mɑ̈gi wun ki rij.” Codhe, ɑluudh ge gøn, kɑ bøy ódhɑ̈lø ywɑ̈ɑ̈j wɑ̈g yi ngenyi rij. 7 Kɑ jɑlbɑng Yëso men-ɑ mɑɑr yi en, Pïtør köbbe kinni, “Ngɑnɑni bɑ Wë.” Kɑ ɑ́lïng Pïtør kinni, bɑ Wë, ɑlønye ógødhe ree, mɑ́ e ɑ́bëëd e cyɑ̈dh-ɑ nøw, kɑ pɑ̈ɑ̈r-ɑ nɑm. 8 De jøbɑng Yëso møg-ɑ kyeelø ɑ́bï ki morkɑb, ge ywɑjj-ɑ bøyɑni, e pɑ̈ng yi rij, mɑ́ ge cyɑ̈gi ki wɑ̈g, ki mïtïr miyø. 9 Keny-ɑ ɑ́wɑ̈dhi gen wɑ̈g, ɑkɑdhi gen piny, kɑ mɑɑc cug lidh gen, wïje dɑ rij kí ópun. 10 Aköbbi gen yi Yëso kinni, “Kɑ̈ni wun ki rijj-ɑ ɑ́cer mɑgø yi wun.” 11 Akɑdhi Sɑymøn Pïtør yij morkɑb, kɑ bøy ywɑ̈ɑ̈je wɑ̈g, yije pɑ̈ng yi rij mø døngø, kwɑnni gen bɑ miyø kí pyɑ̈r ɑ́bïj wïdɑ́dɑ̈g. O bøy nuti pyëdø, ngö rij ngenyø. 12 Aköbbi gen yi Yëso kinni, “Bïu, cyɑ̈ɑ̈m wun.” Bong ngɑn mɑ ɑ́pɑ̈nyi pëjjø kì kelli jøbɑng Yëso kinni, “Yï bɑ men?” Mɑ́ e ngɑ̈nyi yi gen ɑ́ Wë. 13 Abëën Yëso, ɑkwɑnye ópun kɑ gø mëgge gïn, kɑ rij mëgge gïn thyew. 14 Men bene dɑ̈ɑ̈g cwöbi Yëso kì bøli jøbɑnge, kì bɑng kɑ ɑ́dhwödhe kì yij thøø. 15 Keny-ɑ ɑ́rum gen ki cɑm, ɑpyëëj Sɑymøn Pïtør yi Yëso kinni, “Sɑymøn wɑ̈d Jøn, mɑɑr-ɑ mɑɑr yɑn yi yïn, lod-ɑ mɑɑr-ɑ mɑɑr yɑn yi ji møg?” Alögge kinni, “Awøø, Wuö, ngɑ̈nyi yi yïn kinni, yï mɑɑr yi yɑn.” 16 Acige gøn pyëjø kinni, “Sɑymøn wɑ̈d Jøn, yɑ mɑɑr yi yïn?” Alögge kinni, “Awøø, Wuö, ngɑ̈nyi yi yïn kinni, yï mɑɑr yi yɑn.” 17 Apyëje gøn ki dɑ̈ɑ̈g pëjjø kinni, “Sɑymøn wɑ̈d Jøn, yɑ mɑɑr yi yïn?” Kɑ Pïtør yije obɑɑrø kipe kɑ ɑ́pyëjii ki dɑ̈ɑ̈g pëjjø kinni, “Yɑ mɑɑr yi yïn?” Kɑ gø köbbe kinni, “Wuö, jɑmmì bënn ngɑ̈nyi yi yïn, o yï ngɑ̈ny wøw kinni, yï mɑɑr yi yɑn.” 18 Yɑ köbb-ɑ yïn kidyër kinni, kɑ ɑ́bëëd yï bɑ wøb, yï ketí ɑ nyi ruug rií, o yï nyi wïn-ɑ kun-ɑ dwɑddi yi yïn, de keny-ɑ óyöø yi yïn, cinggí óbøødh rií, kɑ yï ruug yi ngɑn megø, kɑ yï kïdhi kun-ɑ pɑ dwɑddi yi yïn.” 19 (Møgɑni ɑ́kwøb yi en gɑ møg nyoodhe thøw-ɑ óthøw Pïtør, men-ɑ ree óyïddi yi Jwøk ki dhwɑ̈ng.) Codhe, ɑköbbii yi Yëso kinni, “Bïí bɑngɑ!” 20 Aløg Pïtør ree kɑ jɑlbɑng Yëso men-ɑ mɑɑr yi Yëso lidhe, e ócyɑ̈dhø kì bɑng gen. Bɑ jɑl-ɑ ɑ́jyɑ̈ɑ̈ng ree kö Yëso keny-ɑ ɑ́cyɑ̈ɑ̈m gen ki gïncɑm, kɑ Yëso pyëje kinni, “Wuö, ɑ́ men ɑ óngeew yïn?” 21 Keny-ɑ ɑ́lidhii yi Pïtør, ɑpyëëj Yëso yi Pïtør kinni, “Wuö, o jɑɑl ø?” 22 Aköbbii yi Yëso kinni, “Keløg yɑ dwɑdd-ɑ kinni, o bëëde gïti keny-ɑ ódwöögɑ, cwɑggí ɑ́ ngø? Bïí bɑngɑ!” 23 Atɑɑy kwøbbɑni kelli nyiimëëg kinni, jɑlbɑng Yëso menɑni pɑ thøw, de Yëso nuti kwøb-ɑ kinni, pɑ thøw, dɑ́ kinni, “Keløg yɑ dwɑdd-ɑ kinni, o bëëde gïti keny-ɑ ódwöögɑ, cwɑggí ɑ́ ngø?” 24 Jɑlɑni bene jɑlbɑng Yëso men-ɑ thyer møgɑni, o en ɑ ɑ́gwed gïn, o ngɑ̈nyi yi wɑ kinni, møg-ɑ thyer yi en bɑ dyër. 25 O dɑ gïg møøgø thyew mø ngenyø mɑ ɑ́gwøg yi Yëso, o keløg ge di gwed bënn, yɑ orumø kinni, kömi piny di göög e dhiing yi wɑ̈jj-ɑ di gweed gen.

AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE