JOHN

1

1 Ba sa zlaɓa Zətə akə ndarəla duniya laki, sa nda ndə məndalə ŋa ɓewə ndi à Gwaɗi Zəta, ba də vaga ŋa ta à Zəta, ba kalə kaləla ta à ina. 2 Sa ba tɨte tɨte ta à Zətə ba mudə də fanətu fə duniya. 3 A ndarəla ba dudə a məndalə kəŋa Zətə tekweshə betete. A nda tekweshə ba wele wele ndarəla Zətə ba akə nda ŋa də ɗəfə la. 4 Ina menə bata vatə shifi akə ndá mənda. Ndekə à wekekə ndá məndə shifi kəŋa. 5 À vatsi parakəka kəŋa də kuzla, ama a taka ndá məndə də kuzlə tsənasə ŋa la. 6 Mazlaməna laki, a mbɨlə mbɨlə Zətə ŋgɨɗə mənda, ɓawi məna Zhaŋa.‹u›+‹-u› 7 A zlələda tá ɓekə sayədə parakəka kəŋa ŋə́ ndá məndə betete fətarə ŋa à parakəka kəŋa təgu gwaɗi ŋa welə ŋa. 8 Zhaŋə kəŋa menə parakəka la, a zlələda ba tá sayədə parakəka kəŋa ina. 9 Mekəŋa parakəka lawa, parakəka jira, a saha sa duniya tá wakakəla ndá məndə betete. 10 Sa ba a duniya parakəka kəŋa, ina Gwaɗi Zəta. Sa ndarəla Zətə duniya à ina, ama a taka ndá məndə də duniya tsaməla ŋa la. 11 Saha ŋa sa sa ndaŋa də naslə məna laki, a taka ta zləha ŋa la. 12 Ama ndá ŋgɨɗə ndá məndə hədaŋə laki, a zləha zləhə ta, a fətarə fə ta à ina. Ndekə vatə ŋa tɨvə tá malaha akə udzaraki da Zəta. 13 A taka ta malaha ŋa akə udzaraki da Zətə ba səka menə hɨ ndi udzara də duniya la, bi səka menə ŋgwa rəvaŋguɗə məndə la. Ama a vatə ba Zətə shifi ɓiwa kəŋa. 14 Gwaɗi kəŋa lawa, a malaha malə akə mənda, kənə ndzə ŋa ba a dagava manana. A tehənəda tehə ba kəla jirə betete narə kəla menə tsara ŋa huɗə tá ndá mənda. A naka nakə nanə mata ndzəɗi haməkwa məna a ɗaba ba ina kutərə menə Udzərə Zəta, gwatsarə ŋa akə sakə sa bata. 15 Sa mbali Zhaŋə ɓawi da ɗəfa: «À həŋa gwaɗi waləla maya: ‹À da zlələda zlələ ŋgɨɗə məndə akə guhu maya. A ju jə ndzəɗi məna harə maya, a ɗaba sa ba ndzi məna mudə dasə dasə kwa ba sa zla ndi akə hiya ŋa,› sa ŋə́ ŋgaya. Meka məndə saha sə laki, ba ina,» ŋə́ Zhaŋa. 16 A tsara tsarə huɗə məna tá ŋgamamə betete akə nda halavu məna ba wele wele. 17 Sa vatə Zətə kwari məna akə ndá məndə dadə a Məwiza. Ama tsara huɗə Zətə narə jirə məna laki, a jerə dadə a Yesəwə Kərisətəwa. 18 A nda məndə ba wele wele naka Zətə la. Ama Udzərə məna kutərə lawa, ina menə Zəta. À ndzi səra ta à Baba Zəta. Ina menə tahəla taha. 19 - 20 Mazlaməna laki, a mbɨlə mbɨlə matsahi da ndá məndə Zhəwifə də Zheruzalemə ndá bata ɓekə udəra da sa Zəta narə ndá məndinə zlatə zlə də jɨba Levi ŋə́ ŋgita də ŋa da sa Zhaŋə tá ndavalu ndava: «Waka wa ma ga?» ŋə́ ŋgita tekina. Ba menə ndavalu məta laki, a taka kwalə ŋa akə ɓekə sayədə məna la. Tehətəda ŋa ba pasəsa a di ndá məndə betete: «Wayə Kərisətəwə ŋa farə Zətə dzaku wayə la,» ŋə́ kəna. 21 «Ndekə má, waka wa na na? Waka Eli na má na?» ŋə́ ŋgita. «Ahala ina yə wayə la,» ŋə́ Zhaŋa. «Waka bata bɨrə kwara Zətə gwetə mananə na má na?» «Ahala,» ŋə́ kənə tekita. 22 «Ndekə má, waka wa na na? Mbɨɗənəra mbɨɗə a ɗaba ŋə́ ŋgananə da bɨrətəda ŋa akə ndá məndinə sa mbəlanadə mbəla. ‹Wawə ya›, ŋə́ ka waka ma ga?» ŋə́ ŋgita tekina. 23 Ŋə́ Zhaŋə laki, «Wayə menə məndə sa gwaɗi Izaya, bata bɨrə kwara Zəta. Sa ŋə́ kənə laki, ‹À həŋa ŋgɨɗə məndə huli də varakamba: «Aku ɗeslɨləda ɗeslə tɨvə akə Səfələ ŋə́ kənə nda ŋa ba təɗəhwa,» ŋə́ kəna.›# » 24 A nda ndə Farisaki a dagava ndá məndinə ŋa mbəlatadə ndi da sa Zhaŋa. 25 Ŋə́ ŋgita tekina laki, «Banda akə nda ka akə Kərisətəwə farə Zətə dzakwa, bi Eli, bi bata bɨrə kwara Zətə ŋa gwetə mananə má, a ɗaba tawə ɓekətə ka waka batemə akə ndá məndə na na?» ŋə́ ŋgita. 26 «Wayə wayə laki, à ɓekə batemə ya ba à yəwa, ama a nda ndə ŋgɨɗə məndə ba a dagava maku akə tsaməla ku wakwa. 27 À da zlələda akə guhu maya, ama wayə lawa, a slə ya ba wele wele akə məndə ma ba tá pələla harə kimakə məna ba səka ɓaki walaɗiya la,» ŋə́ kənə tekita. 28 Ba kəla ndá mekəŋa tekweshə betete laki, a ɓakə də naslə Betani da uda maɗi Zhurədena, vaganə ɓekətə Zhaŋə batemə akə ndá mənda. 29 Ushɨɗika məna laki, a naka nakə Zhaŋə Yesəwə à ce sa sa məna: «À həŋa udzərə tagwi fəla Zətə tá pɨzhə hayəpə ndá məndə betete,» ŋə́ kəna. 30 «Ba ina menə sa waləla mayə laki, ‹À da nda ndə məndə da zlələda akə guhu maya,› sa ŋə́ ŋgaya. ‹A ju jə ndzəɗi məna ba piyu harə maya, a ɗaba sa ba ndzi məna kwa ba sa zlaɓa ndi akə hiya ŋa,› sa ŋə́ ŋgaya. 31 Má sa ba zlaɓa yə cɨɗə akə tsaməla məndalə kəŋa laki, à ɓekətə batemə ya akə ndá məndə Isərayilə à yəwa, a ɗaba ŋə́ ŋgita tsaməla ŋa ba akə da saha,» ŋə́ Zhaŋa. 32 À həŋa sayədə Zhaŋa: «A naka nakə ya Mɨshɨshə Zətə saha də huɗə Zətə kənə ndzə ŋa à ina. A saha sa harə məna ba səka takalamasara. 33 Sa ndziŋa laki, sa tsaməla yə məndalə kəŋa ju jə ndzəɗi məna harə mayə la. Ama sa welida welə Zətə bata mbɨlidə mbɨlə tá ɓekətə batemə akə ndá məndə à yəwə laki, ‹À da naka nakə ka məndə da saha Mɨshɨshə mayə sa harə məna tá ndza ndzi də ina. Ina menə bata da ɓekətə batemə akə ndá məndə à Mɨshɨshə maya,› sa ŋə́ Zətə taka waya. 34 Ndekə a naka nakə ya mekəŋa betete, sayədə məna ya ba ina Udzərə Zəta,» ŋə́ Zhaŋa. 35 Ushɨɗika məna zla laki, ba zlaɓa Zhaŋə hekəŋa narə ndá ŋgɨɗə pukaraki daŋa səra ndziŋa. 36 Ba menə naka ŋa Yesəwə dəda laki, «À həŋa udzərə tagwi ŋa fəla Zəta,» ŋə́ kəna. 37 Ba menə tsənasə pukaraki da Zhaŋə kəŋa akə mekəŋa laki, sləlaha məta sə məna, ŋgita də sə Yesəwa. 38 Ndekə zadavə Yesəwa. Ba menə nakatə ŋa à də sə məna ta laki, «À ushelə tawə ku má na?» ŋə́ kənə tekita. Ŋə́ ŋgita tekina laki, «À ndzi hawə ka má, Rapi na?» ŋə́ ŋgita. Ŋə́ ndi taka mekəŋa ɓawi laki, «Məndə jekɨlə nəŋkalə akə mənda,» ŋə́ nda. 39 Ba menə tsənasə Yesəwə akə ndavi məta laki, «Aku də mə da jɨrəla ŋa,» ŋə́ kəna. Ndekə ŋgita da. Menə sarətə sa gemə məta narə laki, patsə halagwa. Ba menə dəda məta laki, jɨrəla məta vaga ndzi məna. Ndekə ndəvədəla məta vaki ba sa məna. 40 Menəŋa məndə kutərə a dagava ndá məndinə ŋa səra də sə Yesəwə menə sa tsənasə akə gwaɗi sa Zhaŋə laki, Andəri daməna Simaŋu Piyera. 41 Ndekə gamə Andəri cɨɗə à Simaŋu daməna: «A gwatsarə gwatsə nanə akə Mesi,» ŋə́ kəna. Ŋə́ ndi taka mekəŋa ɓawi laki, «Kərisətəwə farə Zətə dzaku» ŋə́ nda. 42 Menə gwatsarə Andəri akə Simaŋu laki, kənə ɓewə vala da sa Yesəwa. Njirəra! ŋə́ Yesəwə a di Simaŋu. Ŋə́ kənə tekina laki, «Waka Simaŋu udzərə Zhaŋa. Da ndziŋa laki, à da ɓawaka à Sefasə nda,» ŋə́ Yesəwa. Ɓawi Sefasə laki, «Piyerə» ŋə́ nda, pəɗarə menə shɨgə sə ɓawi kəŋa. 43 Ushɨɗika məna laki, a ŋgwa ŋgu Yesəwə da larədə Galile. Gemə məta narə à Filipa: «Ɗebi ɗebe,» ŋə́ kənə tekina. 44 Naslə Filipə laki, Betəsayəda. Ba də naslə kutərə ta à ndá Andəri narə Piyera. 45 Filipə gumə kəni, gemə məta narə à Nataniyela: «A gwatsarə gwatsə nanə akə məndalə ŋa sa pɨlu Məwizə gwaɗi da ɗəfə də kwari Zəta narə menə sa welewə ndá bata sa bɨrə kwara Zətə na. Ina Yesəwə nəwalə Nazaretə udzərə Zhuzefa,» ŋə́ Filipə tekina. 46 «Ayə laki, à jerə jə na delə məndə kaɗa də naslə Nazaretə na?» ŋə́ Nataniyelə tekina. «Ce cə ŋə́ ka da jɨrəla ŋa cɨɗə» ŋə́ Filipə tekina. Ndekə ŋgita da. 47 Ba menə naka Yesəwə Nataniyelə ce sa sa məna laki, kənə welə gwaɗi da ɗəfa: «Aha! Nəwalə Isərayilə jirə akə nda fasəkə də ɗəfə cɨɗe,» ŋə́ kəna. 48 «Ceɗe! À cemida kənə ka waka na?» ŋə́ Nataniyelə tekina. «Lukətu sa akə ɓewə waka Filipə laki, sa nakaka nakə ya ndzə ndza sə nafa,» ŋə́ Yesəwə tekina. 49 «Bəbala, waka Udzərə Zəta, waka sləwandala Isərayila,» ŋə́ Nataniyelə tekina. 50 «A zləha ɗaba menə ka waləla mayə laki, ‹A nakaka nakə ya ndzə ndza sə nafə› ŋə́ ŋgayə na na? À da naka nakə ka ndá ŋgɨɗə tekweshə ju jə harə mekəŋa ba wele wele. 51 Zla laki, à walakwada jirə ya, à da naka nakə ku huɗə zətə wurə wura. Ndekə à da dawu melikaki da Zəta, à da sawaha ta sa wayə Udzərə Mənda,» ŋə́ Yesəwa.

2

1 Ndekə həni səra akə guhu məna laki, a tada tə ndi umbərə kəsi məndəwi də naslə Kana də larədə Galile. Ba də umbərə kəŋa mata Yesəwa. 2 A ɓawatada ɓawə ndi akə ndá Yesəwə narə pukaraki daŋa guma. 3 Haya ndi shə umbərə laki, a ndəvə ndəvə pɨhi sa məta. «A nda tekweshə tá si dɨgiyə la,» ŋə́ mata taka Yesəwa. 4 «Məmbala, à welida waka na ɓaki sləri mayə na? À zlaɓa sarətə mayə akə ce ŋa cɨɗe,» ŋə́ Yesəwə tekina. 5 Ndekə walatada mata gwaɗi akə ndá bata ɓekə sləri da bata kaya: «Ba ɓaki ku ba kəla menə ŋə́ kənə walakwada ŋa betete,» ŋə́ kəna. 6 Də mekəŋa vaga laki, a nda ndə ndá mata tiyaki məkuwə ndziŋa kweɗewada ndi kura. Yəwə də ɗəfə laki, tá pari səka menə də laɗa ndá məndə Zhəwifa. Huɗə tiyə kutərə laki, à kɨshə tekweshə tuzlə ufaɗə bi məkuwa. 7 Mazlaməna ŋə́ Yesəwə taka ndá bata ɓekə sləri laki, «Aku raha rahə tiyaki kəŋa à yəwa.» Rehəla məta ba rəcɨcə rəcɨce. 8 «Aku təɗada təɗə kuji ŋə́ ku kɨshɨlə ŋa akə bata kwerə umbərə na,» ŋə́ Yesəwə tekita. Təɗada məta, ŋgita kɨshɨlə yəwə kəŋa malaha malə akə pɨhi mazlaməna akə bata kwerə umbəra. 9 A tsaməla tsamə ndá bata ɓekə sləri a ce henə pɨhi kəŋa ŋə́ ŋgita. Ama bata kwerə umbərə laki, a tsaməla la. Ba menə tapa ŋa laki, a jə nejipəwə məna kəla tsari pɨhi kəŋa. Ndekə ɓawaləda ŋa akə nəwaləŋa məndəwa. 10 Ŋə́ kənə tekina laki, «Məndə betete laki, à va menə pɨhi ndi tsari tsari cɨɗə akə mənda. Ndekə ba sawu ndá məndə ba kaɗa kaɗa laki, lukətu ŋə́ ndi vatə menə akə tsarə ŋa kaɗa kaɗa akə guhu məna. Ama waka waka laki, a ɓakəla ɓakə ka delə tekweshə ba ju je, a ɗaba a ɗasla ɗaslə ka pɨhi tsari tsari ba sa gwatəna a ɗaba ŋə́ ndi gwatsarə akə tsari tsari məna ma ba akə madəvi umbəra.» 11 A ɓakə ndekəŋa də Kana də larədə Galile. Nejipəwə teŋu mekəŋa ɓakəla Yesəwə tá tahavada taha. A naka nakə ndi à mekəŋa mata ndzəɗi haməkwa məna. Ndekə a fətarə fə pukaraki daŋa à ina. 12 Akə guhu mekəŋa laki, mbavu ŋa kənə da naslə Kaperənahumə ba narə mata, damaki daŋa narə pukaraki daŋa. Hənə məta kuji hekəŋa. 13 Mazlaməna laki, hɨrəzhe umbərə Pakə ndá məndə Zhəwifə akə ce. Ndekə ŋə Yesəwə da Zheruzalema. 14 Ba menə du ŋa laki, dəkwa ŋa da dagəla mata kayə da Zəta. Gwatsatarə ŋa akə ndá məndə mbɨɗə harə hekəŋa, à velə ndá sla ta, tagwaka narə takalamasara. A ndzawə ndzawa ndá məndə mbeɗə səli gumə də vaga məta. 15 Ndekə ɓakada ŋa kurəpə saka. Gərəvatada ŋa betete də dagəla kayə da Zətə ba à slaki slaki data, narə tagwaki data. Weshədə ŋa səli ndá bata mbeɗə səla. Bazlasə ŋa akə vaga məta. 16 Ŋə́ kənə taka ndá məndinə velə takalamasara gumə kəni, «Aku cekədə cekə tekweshə maku hene. A ŋgwa yə ŋə́ ku meləla kayə da balə akə vaga mbɨɗə harə la,» ŋə́ kəna. 17 A ɗaba mekəŋa tekweshə ɓakəla ŋa laki, a təhatarə təhə akə pukaraki daŋa da menə gwaɗi sa pɨlu ndi də wakita Zətə da ɗəfa: «À da zlədəla zlə ndzəɗi mayə kəla menə ŋgwa mayə kayə datəka, Zətə maya,» ŋə́ nda. 18 Ndekə a naka nakə matsahi da ndá məndə Zhəwifə menə tekweshə ɓekə Yesəwa, «Waka waka má ma, à dzəgwa ɓaka mawə nejipəwə ka ŋə́ ŋgananə tsaməla ŋa ba akə à zlayə ka tá gɨrəvə ndá məndə ndekəŋa wa?» ŋə́ ŋgita tekina. 19 «Aku mbəɗəla mbəɗə mata kayə da Zətə ŋa həŋa. Də vaki makərə laki, à da bɨrədəlu bɨrə ya,» ŋə́ Yesəwə tekita. 20 «Ha! ‹À da bɨrədəlu ba də vaki makərə ya,› ŋə́ ka má, a tsaməla ka a ɓaka vi jɨmə ufaɗə parə məkuwə ndi də ndari kayə ŋa həŋa la na na?» ŋə́ ŋgita tekina. 21 Ama a taka Yesəwə welə da mata kayə da Zətə gwaɗi kəŋa la, a welə ba da mudarə məna. 22 Ndekə də menə bərəda ŋa də juvi laki, a təhatarə təhə akə pukaraki daŋa akə sa welə da mekəŋa Yesəwa. A ɗaba mekəŋa laki, a zləha zləhə ta ba à warəvə kutərə menə pə pa də wakita Zəta narə menə gwaɗi sa welewə Yesəwa. 23 Kuɗa Yesəwə də Zheruzalemə ba də umbərə Pakə kəŋa laki, a ɓakəla ɓakə ndá nejipəwa. Ndekə kwete ndá məndə fətarə fə à ina ba menə naka məta nejipəwə ŋa ɓakawəla ŋa. 24 Ama a taka Yesəwə zlɨhə gwaɗi məta la, a ɗaba betete məta laki, a tsamatada tsamə ba kaɗa kaɗa. 25 A nda udəra məna ŋə́ ndi dzakaləda gwaɗi da kəla menə ɓekə ndá məndə la, a ɗaba a tsaməla ba ina nazənə də kavə mənda.

3

1 A nda ndə ŋgɨɗə nəwalə Farisa, Nikudemə ɓawi məna, mətsəha a dagava matsahi da ndá məndə Zhəwifa. 2 Akə ŋgɨɗə sarətə laki, ce ŋa à vəɗə vəɗə sa sa Yesəwa: «Bəbala, a tsaməla tsamə nanə ba akə mbəlakadə Zətə tá jekənə gwaɗa, a ɗaba a nda məndə ba wele wele dzəgwa ɓaka menə nejipəwə ɓekə ka banda akə nda Zətə à ina la,» ŋə́ kənə taka Yesəwa. 3 «À walakada ba jirə ya laki, a nda məndə ba wele wele dzəgwa dəkwa da kwari sləwandala Zətə banda akə həda ŋa akə ɓiwa la,» ŋə́ Yesəwə tekina. 4 «À dzəgwa kənə mata məndə tá həda akə ɓiwa na? À dzəgwa dzəgu na bərəkwa da huɗə mata tá həda akə səra na?» ŋə́ Nikudemə tekina. 5 «À walakada ba jirə ya laki, a nda məndə ba wele wele dzəgwa dəkwa da kwari sləwandala Zətə banda akə həda ŋa də yəwə narə à Mɨshɨshə Zətə la. 6 Menə həla ndi ba à ɗala navə kəni, à ndzi ba à ɗala navə məna. Menə həda də Mɨshɨshə Zətə kəni, à ndzi à shifi ŋa va Mɨshɨshe. 7 Tavə də warəvə maka laki, ‹Ba jirə na meka gwaɗi na?› ŋə́ ka la. Ama zləha zləhə ba menə gwaɗi walakada maya, sayə à həda hə ndi də ɓiwa. 8 Jeməla jemə da hwaɗa, à fəti ba səka menə ŋgwa ŋa. À cɨnə huləvi məna ka, ama a tsaməla ka vaganə mbavu ŋa narə vaganə də ŋa da ɗəfə la. Ba səka mekəŋa gumə à menə məndə ŋə́ kənə həda ŋa à Mɨshɨshə Zəta,» ŋə́ Yesəwə tekina. 9 «À ɓakavə kənə meka tekweshə ndekəŋa wa?» ŋə́ Nikudemə tekina. 10 «Waka mətsəha tsapə tsapa jekətə gwaɗi akə ndá məndə Isərayilə tsəkwana la na na? A tsaməla ka ndá mekəŋa tekweshə la na na? 11 À walakada ba jirə ya, à welə ba menə tekweshə nanə tsaməla manana narə menə naka manana à di manana. Má nda ba ndekəŋa kəni, a zlɨhə ku sayədə mananə ba wele wele la. 12 Banda akə zlavə ku zlɨhə gwaɗi mayə da menə tekweshə ɓaki də hala má, à zlɨhə kənə ku banda weləku mayə gwaɗi tekweshə ɓaki də huɗə zətə na? 13 A nda məndə ba wele wele du da Zətə la. Sayə ba Udzərə Məndə menə tsaməla tekweshə də huɗə zətə a ɗaba a saha hekəŋa ina. 14 «Ba səka menə sa mbevədəlu Məwizə kudaslə ɓɨsləla ndi à nada a daŋi də varakamba laki, sayə à da mbevədəlu ba ndekəŋa ndi gumə Udzərə Mənda. 15 Ndekə, má mawə mawə məndə menə ŋə́ kənə fətarə ŋa à ina laki, à da gwatsarə gwatsə akə shifi akə da zlu ŋa. 16 A ɗaba a ŋgwa ŋgu Zətə ndá məndə a duniya ba kuda kənə va Udzərə məna ba kutəra ŋə́ ma ba mawə mawə məndə fətarə ŋa à ina laki, a dá zaha ba wele wele la, ama à gwatsarə gwatsə akə shifi akə da zlu ŋa. 17 A taka Zətə mbɨlə Udzərə məna tá mbəɗata ndá məndə a sheriya la. Təka laki, a mbɨlə tá varatada vara. 18 «Menə məndə ŋə́ kənə fətarə ŋa à Udzərə Zətə laki, a mbɨɗə Zətə a sheriya la. Ama menə məndə ŋə́ kənə akə fətarə ŋa à ina laki, a mbəɗaha mbəɗə a sheriya ba həŋa a ɗaba menə akə fətarə ŋa à Udzərə Zətə ba kutəra. 19 À ɓekə ɗaba tawə Zətə sheriya na? A ɗaba a saha sə parakəka sa duniya, ama a taka ndá məndə haya ŋa la. A ŋgwa ba ndzi də kuzlə ta tá ɓekə menə tekweshə akə tsəwə ŋa. 20 Má mawə mawə məndə menə ŋgwa ŋgu ɓaki mandzawə laki, a ŋgwavə à parakəka la. Ndekə a zlavə sa parakəka la, a ɗaba ‹À tahəda ɓaki sləri mandzawə mayə sa uda la,› ŋə́ kəna. 21 Ama menə məndə ŋə́ kənə ɓekə ba tekweshə jirə laki, a sa parakəka a ɗaba ŋə́ ndi naka ŋa ba akə ɓekə cedə a ndzəɗi Zətə sləri kəŋa.» 22 Akə guhu məna laki, mbavu Yesəwə narə pukaraki daŋa, ŋgita wiyə larədə Zhude. A hənə hənə ndzi tɨte tɨte à ita hekəŋa. Ɓekewətəda ndi batemə akə ndá mənda. 23 Zhaŋə ina gumə kəni, də naslə Ayənunə ba ndərəsa à Salima, a ɗaba a nda ndə yəwə ba kudə hekəŋa tá ɓekə bateme. À ce ndá məndə sa sa məna ŋə́ kənə ɓekətə bateme. 24 Də mekəŋa sarətə laki, à zlaɓa ndi cɨɗə akə fakwa ŋa da daŋgaya. 25 Akə ŋgɨɗə vaki laki, a mbavu mbavə gejewa a dagava ŋgɨɗə nəwalə Zhəwifə à pukaraki da Zhaŋə da gwaɗi parəda parə a di Zətə də laɗa. 26 Ndekə ŋgita da sa Zhaŋa: «Bəbanana, məndalə ŋa sa ɓakəla ka sayədə məna sa ba tɨte ku səra à ina da uda maɗi Zhurədenə laki, à ɓekətə batemə akə ndá məndə gumə mazlaməna. Ndá məndə betete laki, à ce sa sa məna ta,» ŋə́ ŋgita tekina. 27 «A ɓakəla ba Zətə mekəŋa ndekəŋa a ɗaba a nda məndə ba wele wele gwatsarə akə tekweshə banda akə va Zətə la,» ŋə́ kəna. 28 «À dzəgwa dzəgu ku ma ba waku ɓekə sayədə menə gwaɗi sa waləla mayə laki, ‹Wayə menə Kərisətəwə farə Zətə dzaku la,› sa ŋə́ ŋgaya. Ama a mbɨlidə ba tá farəsanda məna Zətə hawə vəŋu məna. 29 Menə ɓaki həŋa laki, ba səka ɓaki ndá nəwaləŋa məndəwi à gəra məna də umbərə kəsi məndəwa. Nəwaləŋa məndəwi laki, ba ŋə́ ŋgina nəsa. Ama gəra məna laki, a katsə ba tá tsənasə akə kwara nəwaləŋa məndəwa. Ba tsənasə ŋa laki, à zli ba kaɗa kaɗa. Ba mekəŋa ŋgələ zli waya. A nda tekweshə hətsə hətsə akə ŋgalə la. 30 Sayə à də ba ina da katafəkə ŋə́ ŋgayə gulaha ŋa waya,» ŋə́ Zhaŋə tekita. 31 Menə məndə saha a zətə laki, ina menə mudarə harə tekweshə betete. Menə məndə mbavu ba a duniya, ba məndə a duniya, à welə ba da menə tekweshə ɓaki a duniya. Menə məndə saha a zətə menə mudarə tekweshə betete. 32 À welə ba da menə naka ŋa narə da menə tsənasə ŋa. Ama a zlavə ndi zlɨhə sayədə məna la. 33 Menə məndə ŋə́ kənə zləha sayədə məna laki, «Ba jirə menə welə Zəta,» ŋə́ kəna. 34 Menə məndə mbɨlə Zətə laki, à welə gwaɗi Zəta, a ɗaba a va və Zətə Mɨshɨshə məna ŋə́ kənə kwerəlu ŋa də ba kəla menə tekweshə betete ɓekə ŋa. 35 A ŋgwalə ŋgu Baba Zətə akə Udzərə məna. Faləkwa ŋa ba kəla tekweshə betete da harə məna. 36 Ndekə menə məndə ŋə́ kənə fətarə ŋa à Udzərə Zətə laki, a gwatsarə gwatsə akə shifi akə da zlu ŋa. Ama menə məndə akə fɨ zhɨrəwə da Udzərə Zətə laki, a dá gwatsarə akə shifi kəŋa la, à ɗebə vala sheriya Zəta.

4

1 - 2 A tsəna tsənə Farisaki welə ndi laki, «À ɓekətə batemə Yesəwə akə ndá mənda, a ju jə à pukaraki harə Zhaŋa,» ŋə́ nda. Ama tá jirə məna laki, a taka Yesəwə ɓekətə batemə akə ndá məndə ina à mudarə məna la, sayə ba pukaraki daŋa menə ɓekə vala. Ba menə tsənasə Yesəwə akə menə jemə Farisaki laki, 3 mbavu ŋa də larədə Zhude tá kəlavə da larədə Galile. 4 Tá da hekəŋa laki, sayə à ndələla dadə larədə Samari nda. 5 Ba menə dəkwa ŋa da larədə kəŋa laki, pava ŋa də ŋgɨɗə naslə ɓewə ndi à Sikarə ba ndərəsa à vəhu ŋa sa va Zhakubə akə udzərə məna Zhuzefa. 6 A nda ndə səwa hekəŋa gumə sa zləla Zhakuba. À tətaka patsə menə pava Yesəwə hekəŋa. Ndzə ŋa hawə səwa, a ɗaba a rəwə rəwa akə da, 7 - 8 ba ina kəɗavəŋa a ɗaba a ɗəmbələ pukaraki daŋa da shɨku tamayə də huɗə nasla. Ndekə mazlaməna laki, akə ce ŋgɨɗə nəsə Samari sa tɨɗə yəwa, «Tɨɗi tɨɗə yəwə kəŋa ŋə́ ŋgayə su ŋa,» ŋə́ Yesəwə tekina. 9 «A ce kənə na? Waka nəwalə Zhəwifə laki, à ndevə yəwə si ka sa mayə wayə nəsə Samari na na?» ŋə́ nəsə kəŋa tekina. Menə waləla ŋa meka laki, a ɗaba a gaɓavə ndá məndə Zhəwifə à ndá məndə Samari la. 10 Ŋə́ Yesəwə laki, «Ma nda sa tsamə ka menə tekweshə va Zətə akə ndá mənda, ma nda sa cemida cemə ka wayə məndə ndavaku yəwə ŋa laki, ma waka menə ma ndeviyu ndevə ŋə́ ŋgayə sa vaka yəwə ŋa va shifi akə məndə» ŋə́ kənə tekina. 11 «Bəbala, a nda nazakayawə sa maka la, mbəra zaŋə zaŋə tsəraŋwi səwa laki, à dzəgwa kənə ka tavə tava: ‹À yəwə va shifi akə məndə sa mayə› ŋə́ ka na? 12 Sa vanə Zhakubə mudə gɨde mananə səwa ŋa həŋa, sa shə ba də ɗəfə yəwə narə udzaraki daŋa narə naləmani məna. Tamaha ka má, a ju jə ka harə Baba Zhakubə na na?» ŋə́ nəsə kəŋa taka Yesəwa. 13 «Má su wa wa menə yəwə həŋa laki, ba zlaɓa dəri da dzalə vala,» ŋə́ Yesəwa, 14 «ama menə məndə ŋə́ kənə da su menəŋa yəwə ŋə́ ŋgayə da va ŋa wayə laki, a dá dzalə dəri ba wele wele zla la. A ɗaba menəŋa yəwə da va mayə wayə laki, à da mali ba səka vaga yaɓi yəwə akə dzalə mɨci də kavə məna ŋə́ kənə da ndzə ŋa à shifi akə da zlu ŋa,» ŋə́ kənə tekina. 15 «Tesliya Bəbala, vi və yəwə kəŋa ŋə́ dəri akə da ji ŋa ŋə́ ŋgayə akə da bərasə ŋa sa tɨɗə yəwə hene,» ŋə́ nəsə kəŋa tekina. 16 «Həməka da ɓewece nəwalatəkə» ŋə́ Yesəwə tekina. 17 «A nda nəwalalə wayə la,» ŋə́ kəna. «À waləla ba ɗəfə ka menə ‹A nda nəwalalə la,› ŋə́ ka. 18 A ɗaba zlamə nawali wiyəla ka. A welida ba jirə ka, a ɗaba menə nəwalə nda ka sə məna həŋa laki, nəwalatəkə la, a taka fəla uɗəsə la,» ŋə́ Yesəwə tekina. 19 «Aha, a tsamə ya mazlaməna, waka bata bɨrə kwara Zətə ba guna guna Bəbala. 20 Ndekə welida wele, à da slefə də mawə vaga ndi Zətə ma ga? Mudə gɨde mananə wananə Samariyaki laki, sa slefewə a dzaŋə ŋa həŋa ta. Ama waku ndá məndə Zhəwifə laki, ‹Sayə à da Zheruzalemə ndi kwa tá slefə Zəta,› ŋə́ ku wakwa,» ŋə́ nəsə kəŋa tekina. 21 Ndekə ŋə́ Yesəwə laki, «A tsəna la ka ba ŋgələ na wa? Menə zamanə da ce laki, nemenə da slefə ku Baba Zətə a dzaŋə ŋa həŋa ma ba də Zheruzalemə la. 22 Waku ndá məndə Samari laki, à slefə nazənə ku akə tsaməla kwa. Ama wananə ndá məndə Zhəwifə laki, a tsaməla tsamə nanə wanana, a ɗaba à gwatsarə sa ndá məndə Zhəwifə ndi akə deberiya tá varəda vara. 23 Də ŋgɨɗə sarətə da ndziŋa, ma ba həŋa kəni, à slefə Baba Zətə ndi ba jirə ba də warəva. Ndá məndinə slefə vala ndeka laki, ndá bata slefə Zətə ta ba guna guna. A ŋgwa ŋgu Baba Zətə ŋə́ ndi slefə vala ndekəŋa. 24 Zətə laki, ina Mɨshɨshe. Ndá məndinə slefə vala kəni, sayə à slefə vala ta ba jirə ba də warəva,» ŋə́ Yesəwə tekina. 25 «A tsamə ya, à da saha Mesi. (Shɨgə sə ɓawi Mesi laki, ‹Kərisətəwa,› ŋə́ nda). Ba da saha ŋa laki, à da bɨrədənəda ina tekweshə betete,» ŋə́ nəsə kəŋa taka Yesəwa. 26 «Ba wayə məndalə kəŋa walakada walə təka məna,» ŋə́ Yesəwə tekina. 27 Mazlaməna akə kəlavə pukaraki daŋa. À jə nejipəwə məna ta ba menə naka məta welə gwaɗi à nəsa. Ama a taka ta ndavalu ŋa laki, «A ŋgwa tawə ka sa məna ma ga? À welə tá tawə ka gwaɗi à ina na?» ŋə́ ŋgita la. 28 Ndekə laki, masləla nəsə nəŋa tuzlə məna ba hawə səwa kənə da welətə vala akə ndá məndə də huɗə nasla: 29 «Aku ce cə cɨɗə ŋə́ ku jɨrəla menə nəwalə tehida ba kəla menə tekweshə sa ɓakəla mayə betete akə walaləda maya. Bi ba ina Kərisətəwə farə Zətə dzaku na má na?» ŋə́ nəsə kəŋa. 30 Ndekə mbarəda ndá məndə də huɗə naslə ŋgita da sa Yesəwa. 31 Lukətu akə ce məta sa sa Yesəwə laki, va pukaraki daŋa tamaya: «Bəbanana, a tapa la ka tamayə na wa?» ŋə́ ŋgita tekina. 32 Ama ŋə́ Yesəwə tekita laki, «A tsaməla ku menə tamayə uzhə mayə la,» ŋə́ kəna. 33 Ndekə ŋə́ pukaraki ba ita a dagava məta laki, «Sa kɨsheləce tamayə ŋgɨɗə məndə na má na?» ŋə́ ŋgita. 34 Ndekə ŋə́ Yesəwə laki, «Sayə à fɨlu fə ya zhɨrəwə da nazənə ŋgwa rəvaŋguɗə menə məndə mbɨlidə mbɨle. Zla laki, sayə à zlədəla zlə ya menə sləri sa vi ŋa tá ɓaka. Mekəŋa menə tamayə mayə ŋə́ kənə vi ndzəɗa. 35 À welə ku kiya laki, ‹À zlaɓa təra ufaɗə cɨɗə akə ɓaki tamayə su də hala,› ŋə́ ku la na na? Ama à walakwada walə ya, aku jɨrəla jɨrə vəhu cɨɗe. A satarə satarə naslə kurə ɓaki tamayə su də hala. 36 Ma ba həŋa à zlɨhə taŋgəɗəpa məna bata wɨlə hiyə a ɗaba ba səka menə ŋə́ bata wɨlə hiyə jehə hiyə laki, à jehə məndə ndi da sa Zətə ŋə́ ŋgita gwatsarə akə shifi akə da zlu ŋa. Ndekə bata zlɨgə vala narə bata wɨlə vala kəni, ŋə́ ŋgita zla ŋa ba səra tɨtɨɗe məta. 37 Ŋə́ ndi laki, ‹Tsəkəmə menə məndə zlɨgə vala, tsəkəmə menə məndə wɨlə vala,› ŋə́ nda. À welə ba jirə mekəŋa gwaɗi də huɗə gwaɗa. 38 Ba səka mekəŋa guma, a mbəlakwadə mbələ ya da wɨlə hiyə də menə vəhu sa akə slərəla kwa. Ndá ŋgɨɗə ndá məndə menə sa rəwə rəwə də sləri məna. Ndekə mazlaməna laki, waku menə gwatsarə akə riba ɓaki sləri məta,» ŋə́ Yesəwa. 39 Da menə gwaɗi walatada nəsə kəŋa akə ndá məndə Samari də huɗə naslə laki, «A tehida tehə ba kəla menə tekweshə ɓakəla mayə» ŋə́ kənə laki, kwete ndá məndə fətarə fə à Yesəwa. 40 Ndekə ba menə ce məta sa sa Yesəwə laki, ŋgita kweslɨlə hara: «Tesliya, hənə hənə à wanana,» ŋə́ ŋgita tekina. «Aya,» ŋə́ kəna. Ndekə həni səra hekəŋa. 41 Də menə sarətə nda ŋa sa məta laki, a farə fə ndá məndə fətarə fə à ina a ɗaba gwaɗi ŋa welətə ŋa. 42 Ndekə ŋə́ ŋgita taka nəsə nəŋa mazlaməna laki, «A tsənasə tsənə nanə ba wananə à sləmə mananə akə nazənə welə ŋa, nemenə fətarə mananə à ina. A dɨŋu nanə da gwaɗi maka kaləla zla la. A tsaməla tsamə nanə ma ba wananə ba jirə ba ina məndə verə məndə a duniya,» ŋə́ ŋgita. 43 Həni səra Yesəwə sa ndá məndi kəŋa də Samari. Guhu məna laki, mbavu ŋa kənə da larədə Galile. 44 Sa wali Yesəwə ba ina à mudarə məna laki, «Banda à wiyə naslə məna bata bɨrə kwara Zətə laki, a zlavə ndá məndə hekəŋa fɨ zhɨrəwə da ɗəfə la,» sa ŋə́ kəna. 45 Ndekə ba menə pava ŋa də larədə Galile laki, zləha ndá məndə naslə ba kaɗa kaɗa a ɗaba sa naka nakə ta ma ba ita gumə ba kəla menə tekweshə sa ɓakawəla Yesəwə də umbərə də menə sa du məta da Zheruzalema. 46 Ndekə kəlavə ŋa da naslə Kana də larədə Galile, vaganə ŋa sa meləla ŋa yəwə akə pɨhe. A nda ndə ŋgɨɗə mətsəha ɓekə sləri ŋguməna hekəŋa. À dzalə navə akə udzərə məna də Kaperənahuma. 47 A tsənasə tsənə akə ce cə Yesəwə ce də larədə Zhude sa sa məta də larədə Galile. Ndekə mbavu ŋa kənə da sa məna tá kwaslaləda hara: «Bəbala, hɨrəzhe udzərə mayə akə mɨce. Tesliya həməka da Kaperənahumə tá ŋgwɨləməlu ŋgwɨləme,» ŋə́ kəna. 48 Ndekə ŋə́ Yesəwə tekina: «Waku waku laki, a ŋgwa ku fətarə fə à wayə la. Sayə à naka ba mata nejipəwə ku kwa,» ŋə́ kəna. 49 «Tesliya, Bəbala, ce cə sa dala, lukətu akə mɨci udzərə maya,» ŋə́ mətsəha kəŋa tekina. 50 «Həməka ba da ce. A nda tekweshə à udzərə la,» ŋə́ Yesəwə tekina. Ndekə zləha umalə kəŋa gwaɗi Yesəwa, kənə də məna. 51 Kuɗa harə tɨvə tá da ce məna laki, akə ce walaɗiyaki daŋa sa gemə vala: «A nda tekweshə dzalə akə udzərə zla la,» ŋə́ ŋgita tekina. 52 «A ŋguləma dasə na? Də mawə sarətə na?» ŋə́ kənə tekita. «Ndagu akə hɨrəŋi patsə menə zlu karə havə məna,» ŋə́ ŋgita. 53 A tsamə bata udzərə ba akə sa walaləda ba də mekəŋa sarətə Yesəwə laki, «A nda tekweshə à udzərə la,» sa ŋə́ kəna. Ndekə fətarə ŋa à Yesəwə ba à yala yala məna betete. 54 A ɓakəla də Galile Yesəwə mekəŋa nejipəwə menə kəlavə ŋa də Zhude. Nejipəwə akə səra mekəŋa ɓakəla ŋa hekəŋa tá tahəla ndzəɗi məna.

5

1 Akə guhu məna laki, du Yesəwə da Zheruzalemə da ŋgɨɗə umbərə ndá məndə Zhəwifa. 2 Də huɗə naslə kəŋa, a nda ndə ŋgɨɗə dərəvə duɗə duɗe à geliya zlamə ndziŋa. Ɓawi dərəvə kəŋa laki, Betəzata də gwaɗi hebəre. Naslə Zheruzalemə laki, a duɗe à riya nda, a nda ndə ndá vəŋu kayə də riya kəŋa. Dərəvə kəŋa laki, ba hɨrəzhe à vəŋu kayə ɓewə ndi à tɨvə tagwaka. 3 - 4 Kwete ndá məndə kuza hanə hana sə ndá geliya kəŋa, ndá ŋgwaləfaka, ndá məndə də dzalə dzala narə dəraka. [Ba hawə dərəvə kəŋa ta a ɗaba à sahawa melika Səfələ Zətə də sarətə à sarətə tá gɨjədə yəwa. Ndekə menə məndə dəkwa də teŋu da yəwə kəŋa gɨjavə gɨjə laki, à ŋguləmi a dzi navə məna má sa dzalə mawə mawə kuza. A ɗaba mekəŋa menə gwetə məta ŋə́ melika Zətə gɨjədə yəwa.] 5 Hekəŋa laki, a nda ndə ŋgɨɗə məndə vi jɨmə makərə parə za ba a dzi nava. 6 Ndekə ba menə dəda Yesəwə da hekəŋa laki, naka ŋa məndalə kəŋa hənə həna. A tsamə ba akə və və a dzi navə kəŋa. Ndekə ŋə́ kənə tekina laki, «A ŋgwa ŋgu ka ŋə́ ndi ŋguləmaku ŋa na má na?» ŋə́ kəna. 7 «Ma ŋgwa ŋgu ya ina, ama a nda məndə tá fikwa da dərəvə də menə sarətə gɨjədə melika yəwə la Bəbala. Kuɗa yə harə tɨvə tá dəkwa da ɗəfə laki, cerəgi a kɨshida kɨshə ŋgɨɗə məndə wana wana,» ŋə́ məndalə ŋa dzalə navə tekina. 8 «Mbavu mbava, peɗe peɗə bujə maka, kɨshəlu kɨshə ŋə́ ka də maka,» ŋə́ Yesəwə tekina. 9 Ba hekəŋa laki, ŋguləma məndalə kəŋa. Mbavu ŋa, peɗe ŋa bujə məna, kɨshəlu ŋa, kənə də məna. Vaki pi rəwi patsaki kəŋa. 10 A ɗaba mekəŋa menə tavə matsahi da ndá məndə Zhəwifə taka məndalə kəŋa ŋguləma ŋguləmə laki, «À ɓekə tawə ka waka ma ga? Vaki pi rəwi tsəkwana la na na? A tsaməla ka akə ŋgəlalu ŋgələ kwari mamə akə kəsi bujə patsa vaki pi rəwi la na na?» ŋə́ ŋgita tekina. 11 «A welida ba menəŋa məndə sa ŋgwɨləmiyu ŋgwɨləme: ‹Kɨshəlu kɨshə bujə maka ŋə́ ka də maka,› ŋə́ kənə taka wayə tsəkwana la na na?» ŋə́ məndalə kəŋa tekita. 12 «A walakada mawə məndə na?» ŋə́ ŋgita tekina. 13 Məndalə nəŋa gumə kəni, a tsaməla bata sa ŋgwɨləməlu ŋgwɨləmə la, a ɗaba a səda sə Yesəwə a dagava mata daradama hawə dərəvə kəŋa. 14 Ndekə menə laki, akə da gwatsarə Yesəwə akə məndalə kəŋa də mata kayə da Zəta: «Ŋguləmə ka mazlaməna həŋa. Da bərasə akə ɓekə hayəpə zla dɨgiyə la, a ɗaba ŋə́ tekweshə ju jə harə menəŋa sa dzaka dzə akə da gwasakasə ŋa,» ŋə́ Yesəwə tekina. 15 Ndekə menə laki, ŋə məndalə ŋa da welətə vala akə matsahi da ndá məndə Zhəwifa: «Yesəwə menə bata ŋgwɨləmiyu ŋgwɨləme,» ŋə́ kəna. 16 Ndekə tsəkwasə ndá məndə Zhəwifə akə tsəkwaɗi vəŋu Yesəwə a ɗaba menə tekweshə ɓekewə ŋa patsa vaki pi rəwa. 17 Ndekə ŋə́ Yesəwə tekita laki, «À ɓekə ba sləri məna Balə kəlazara. Wayə gumə kəni, à ɓekə ba ndekəŋa ya,» ŋə́ kəna. 18 Ba menə tsənasə matsahi da ndá məndə Zhəwifə akə meka gwaɗi laki, a farə fə dzi rəvə məta: «Sayə à kəɗa kəɗə ma,» ŋə́ ŋgita. Menə ɓekə məta rəvə laki, a ɗaba menə akə fɨlu ŋa zhɨrəwə da kwari vaki pi rəwi kaləla la, ama a ɗaba menə tavə ŋa zla laki, «Balə» ŋə́ kənə taka Zəta. Ndekə à meka gwaɗi laki, a kelətɨdɨrəla mudarə məna à Zəta. 19 Menə laki, bɨrətəda Yesəwə gwaɗi da mudarə məna akə ndá məndə Zhəwifa: «À walakwada ba jirə ya, a nda tekweshə ŋə́ Udzərə Zətə ɓekə ŋa akə mudarə məna la, sayə ba menə tekweshə naka ŋa kwa sa Bata. Ba menə tekweshə ɓekə Bata laki, à ɓekə ba mekəŋa guma,» ŋə́ kəna. 20 «A ɗaba a ŋgwalə ŋgu Baba Zətə akə Udzərə məna, nemenə tavala ŋa ba kəla menə tekweshə ɓekə ŋa betete. Da tavala ŋa zlaɓa ndá ŋgɨɗə sləri səgə səga ba ju jə harə menəŋa həŋa naka kwa. Ndekə banda da naka ku meka laki, à da jə ba nejipəwə məna kwa. 21 Ba səka menə ŋə́ Baba Zətə bərədəla ndá məndə də mətsə mətsə ŋə́ kənə vatə shifi laki, à vatə ba ndekəŋa Udzərə məna gumə shifi akə ndá məndinə ŋgwa ŋa vatə va. 22 A zlavə Baba Zətə mɨtə sheriya ina da məndə la, ama a faləkwa akə Udzərə məna haməkwa betete ŋə́ kənə da ɓekətə sheriya akə ndá mənda. 23 Menə ɓakəla Baba Zətə ndeka laki, a ɗaba ŋə́ ndá məndə betete geləlu Udzərə məna ba səka menə ŋə́ ndi geləlu mudarə məna. Menə məndə akə zlavə gelə Udzərə Zətə laki, a zlavə gelə Bata sa mbɨlə vala la. 24 «À walakwada ba jirə ya laki, má mawə mawə məndə menə cɨnə gwaɗi maya ŋə́ kənə fətarə ŋa à Baba Zətə bata sa mbɨlidə mbɨlə laki, à gwatsarə gwatsə akə shifi akə da zlu ŋa. A dá də da sheriya ba wele wele la, a səda sə də vaga mətsə mətsə tá da vaga shifa. 25 À walakwada ba jirə ya laki, à da nda ndə sarətə da ndziŋa, ma ba həŋa, ndá məndinə səka rəwə rəwa da tsəna kwara Udzərə Zəta. Ndekə ndá məndinə da cɨnɨlə vala laki, à da ndzi ba à shifi ta. 26 Ba səka menə nda Baba Zətə akə bata shifi laki, a va və akə Udzərə məna gumə tá malaha akə bata shifa. 27 Zla laki, a ɗaba menə nda ŋa akə Udzərə Məndə laki, a va və haməkwa tá ɓekɨlə sheriya akə mənda. 28 - 29 Menə sarətə da ndziŋa laki, à da tsəna tsənə mɨndevɨgeki betete kwara məna ba də vɨgə məta kwa. Ndekə da mbarəda məta səda də juve. Ndá məndinə sa ɓekə tekweshə tsəwi laki, à da bərəda tá shifi ɓiwa ta. Ama ndá məndinə sa ɓekə tekweshə mandzawə laki, à da bərəda tá sheriya ta. Ndekə aku tavə də warəvə maku laki, ‹Ba jirə na meka na?› ŋə́ ku la.» 30 «A dzəgwa yə ɓekə tekweshə akə mudarə mayə la. Ndekə banda mayə mɨtə sheriya laki, à welə ba menə gwaɗa yə tsənasə mayə sa Baba Zəta. Nazənə ŋə́ ŋgayə ɓekə ŋa də sheriya laki, ba à zlaya, a ɗaba à ushelə ya menə tekweshə ŋgwa rəvaŋguɗə mayə la, sayə ba menə tekweshə ŋgwa bata sa mbɨlidə mbɨle. 31 Banda à ɓekə ba wayə sayədə mudarə mayə lawa, a slə mekəŋa tá sayədə kaɗa la. 32 Ama a nda ndə ŋgɨɗə mənda, ina bata ɓekə sayədə da waya. A tsamə ya menə welə ŋa da wayə laki, ba jira. Lukətu akə welə gwaɗi sayədə kəŋa yə laki, à jɨrəla jɨrə mə gwaɗi Zhaŋə cɨɗe. 33 Sa mbəli ku ndá məndə tá tsənasə akə gwaɗi sa Zhaŋa. Sayədə məna da wayə laki, ba jira. 34 A nda udəra mayə à sayədə məndə wayə má la. Ama à tɨhəkudɨrəla ba sayədə Zhaŋə ya da waya, a ɗaba ŋə́ ku da varəda ŋa. 35 Nazənə bɨrə Zhaŋə laki, ba parakəka ba səka karakazazə vatsə vatsa. Də sarətə kuji laki, a zləha zləhə ku wakaki gwaɗi məna, sa zla zlə ku ba kaɗa kaɗa. 36 Ama a nda ndə ŋgɨɗə sayədə da wayə ba ju jə harə sayədə Zhaŋa. Sayədə kəŋa laki, ɓaki sləri ŋa fikwa Baba Zətə ŋə́ ŋgayə ɓekə ŋa. Ndekə banda à ɓekə sləri kəŋa yə laki, à tehə vala ba akə mbɨlidə ba Baba Zəta. 37 Balə ŋa bata sa mbɨlidə mbɨlə kəni, à ɓekə ba sayədə da waya. Ama a taka ku tsəna kwara məna ba wele wele la. Ndari məna gumə kəni, a naka ku la. 38 A zlavə ku piyə gwaɗi məna də warəvə maku la, a ɗaba a fətarə ku à wayə menə məndə sa mbɨlə ŋa la. 39 À bezhə huɗə wakita Zətə kwa, tamaha ku laki, ‹À gwatsarə də ɗəfə ndi akə shifi akə da zlu ŋa,› ŋə́ kwa. Mbəra menə tekweshə ŋə́ ndi gwatsarə ŋa ba də wakita kəŋa laki, à welə ba da waya. 40 Ndekə, má nda ba ndekəŋa laki, a zlavə ku sa sa mayə ŋə́ ku gwatsarə akə shifi ɓiwa la. 41 «À ushelə menə ya wayə ŋə́ ndá məndə heyi ŋa, ŋə́ ŋgayə wayə la. 42 Ama a tsamə ya hala makwa, a ŋgwa ku waku Zətə la. 43 «Mbəra a saha ba harəvə Balə ya laki, a zlɨhi ku la, ama ba ce ŋgɨɗə məndə ba harəvə mudarə məna laki, à zlɨhə vala kwa. 44 Waku laki, a ushelə ku ŋə́ Zətə ba kutərə hayaku ŋa la. Menə ŋgwa ku laki, à hayavu ba waku wakwa. Ndekə má, banda ŋgwa ba meka ku ndeka má, à dzəgwa kənə ku fətarə à wayə na? 45 Ama aku jemə akə pɨ gurənjə ya wayə da harə maku sa Balə la. Ba Məwizə menə bata da pakwarə gurənjə sa Zəta, a ɗaba a fɨlu fə ku tamahi maku da ɗəfa. 46 Ama banda sa zləha zləhə ku ba kaɗa kaɗa gwaɗi Məwizə ba jirə laki, ma zlɨhi zlɨhə ku guma, a ɗaba sa pɨlu ba ina gwaɗi da waya. 47 Ndekə ba menə akə taka ku zlɨhə menə gwaɗi sa pɨlu ŋa má, à zlɨhə kə kənə ku gwaɗi mayə wayə zla na?» ŋə́ Yesəwə tekita.

6

1 Akə guhu məna laki, davarə ndá Yesəwə da uda dərəvə Galile, «Dərəvə Tiberiyadə» ŋə́ ndi taka ɓewə vala zlaɓa. 2 À ɗebewə vala mata daradama a ɗaba a jə nejipəwə məna ta da menə ɓakawəla ŋa tá ŋgwɨləməlu ndá məndə kuza. 3 - 4 Də mekəŋa sarətə laki, hɨrəzhe umbərə Pakə ndá məndə Zhəwifə akə ce. Mazlaməna laki, du ndá Yesəwə à pukaraki daŋa da dzaŋa. Ndzə məta hekəŋa. 5 Haya welə gwaɗi à ndaŋa laki, daslə! ŋə́ kənə nakada ŋa, à nekə mata daradama du da sa məna. Ndekə ŋə́ kənə taka Filipə laki, «À da səkwada hawə mə tamayə tá vatə akə mata daradama ndeka wa?» ŋə́ kəna. 6 Menə waləla ŋa meka laki, ba tá kura Filipa, a ɗaba a tsamə Yesəwə nazənə da ɓekə ŋa ina. 7 Ndekə ŋə́ Filipə tekina laki, «Ma ba à səli ndá məndə dərəməkə səra ɓekə sləri də vaki kutərə má, a slə slə na meka tá səkwada tamayə ŋə́ ndi tapawa ŋa ma ba kujəwə kuji na?» ŋə́ kəna. 8 Ndekə ŋə́ ŋgɨɗə pukara Yesəwə Andəri daməna Simaŋu Piyerə laki, 9 «A nda ndə ŋgɨɗə udzərə henə à dɨpeŋə zlamə sa məna narə kɨləfə səra ndziŋa. Ama ŋguləmə akə tawə mekəŋa tá mata daradama ndekəŋa na?» ŋə́ kəna. 10 Də meka vaga laki, a nda ndə delə kuzərə tsəwi tá ndza ndzi à ɗəfa. Ndekə «Aku walatada walə akə ndá məndə ŋə́ ŋgita ndza ndza,» ŋə́ Yesəwə taka pukaraki daŋa. Menə walatada məta laki, ndzawə ndá mənda. Dəbəwə zlamə kuzlakula nawali a dagava ndá məndi kəŋa ɓiya məna. 11 Mazlaməna laki, mbaha Yesəwə dɨpeŋə ŋa. Tɨte hayalə hayə akə Zətə laki, gezlətə ŋa akə ndá məndinə ndzawə ndzawa hekəŋa. Gezlətə ŋa zlaɓa ba səka mekəŋa kɨləfə ŋa səra. Gwatsarə məta betete ba səka menə ŋgwa məta. 12 Ba menə ɓaslawə məta betete laki, «Aku jehe jehə təmi məna ŋə́ kənə akə zaha ŋa ba kutərə» ŋə́ Yesəwə taka pukaraki daŋa. 13 Də dɨpeŋə zlamə ndziŋa sa uzhə məta laki, jehəla məta hələku jɨmə parə səra təmi məna ba dzəguɗə dzəguɗa. 14 Ndekə ba menə naka ndá məndə menə ɓakəla Yesəwə tá tahəla ndzəɗi məna laki, «Ba jirə menə məndə həŋa laki, ba ina bata bɨrə kwara Zətə guna guna menə sa waləla ndi ‹À da saha sa duniya,› sa ŋə́ nda,» ŋə́ ŋgita. 15 A tsamə Yesəwə ba akə cɨkweɗə vala ta tá kəsa kəsə ba à ndzəɗi tá fɨləkwa da sləwandala. Ndekə davarə ŋa zlaɓa ba ina kəɗavəŋa da dzaŋa. 16 Ba menə ce halagu halagu laki, saha pukaraki daŋa sa hawə dərəva. 17 Mbarəkwa məta da həlawə dərəvə tá da Kaperənahuma. Haya ta harə tɨvə də həlawə dərəvə laki, a ce cə vəɗa. Yesəwə kəni, à zlaɓa akə ce ŋa sa sa məta cɨɗe. 18 À fəti hwaɗə ba à ndzəɗa. A gɨjavə gɨjə yəwə də dərəvə betete. 19 Ba menə dəda məta tekweshə kilumetərə zlamə bi məkuwə laki, akə naka məta Yesəwə ce sa sa məta də ba à shɨgə a mudarə yəwa. A garahə garahə ta a ɗaba a tsaməla ta akə ina la, 20 ama ŋə́ Yesəwə tekita laki, «Aku ɓekə zlɨzləwi la, ba waya,» ŋə́ kəna. 21 Ndekə ba menə tsaməla məta akə ina laki, «Səkwa sə sa həlawə dərəvə» ŋə́ ŋgita. Ndekə guhu məna laki, cerəgi! ŋə́ həlawə dərəvə tala vəŋu gɨrəjə ba də menəŋa vaga sa ŋgwa məta da ɗəfa. 22 Ndekə ushɨɗika məna laki, ba zlaɓa daradama ŋa sa uda dərəva, hɨrəzhe à vaganə ŋa sa uzatu Yesəwə tamayə akə ndá mənda. Ama a tsaməla ta vaga Yesəwə zla la. Menə tsaməla məta laki, sa ba həlawə dərəvə kutərə hekəŋa, sa mbarəkwa pukaraki daŋa da ɗəfa, ŋgita sa də məta ba ita kəɗavatata akə nda Yesəwə sə məta. 23 Mazlaməna akə ce ndá ŋgɨɗə həlawə dərəvə ce də naslə Tiberiyadə sa vaganə ŋa sa uzatu Səfələ tamayə akə ndá məndə tɨte sa hayalə hayə akə Zəta. 24 Ndekə ba menə akə taka ndá məndə naka Yesəwə hekəŋa, ma ba pukaraki daŋa laki, mbarəkwa məta da ndá həlawə dərəvə kəŋa ŋgita da Kaperənahumə da ushelə Yesəwa. 25 Ndekə ba menə ŋgaləla məta dərəvə laki, gwatsarə məta akə Yesəwə hekəŋa: «A ce dasə ka sa henə má Bəbananə na?» ŋə́ ŋgita tekina. 26 «À walakwada ba jirə ya, menə ushelə ku wayə laki, a ɗaba menə ɓaslə ku akə tamayə ŋa uzaku maya. Ama a tsənasə ku ba wele wele akə shɨgə sə ndá nejipəwə ŋa ɓekewəkuda mayə la,» ŋə́ Yesəwə tekita. 27 «Aku ɓekə sləri tá gwatsarə akə menə tamayə da ɓəzi la. Ama aku ɓekə sləri təka tá gwatsarə akə menə tamayə akə da zlavə ɓəza a ɗaba à va shifi akə da zlu ŋa akə mənda. Mekəŋa tamayə lawa, à da vaku Udzərə Mənda. À haməkwa tá ɓekə mekəŋa a ɗaba Baba Zətə ba ina menə fɨrəla saka,» ŋə́ Yesəwə tekita. 28 Ndekə ŋə́ ŋgita tekina laki, «Mawə sləri menə tsəwalədə akə Zətə ŋə́ ŋgananə ɓekə ŋa ma ga?» ŋə́ ŋgita. 29 «Menə sləri tsəwalədə akə Zətə lawa, ba fətarə fə maku à wayə ŋa menə məndə mbɨlə Zəta,» ŋə́ Yesəwə tekita. 30 «À ɓaka mawə nejipəwə ka tá tahəla ndzəɗi maka wa? À ɓaka tawə ka a di mananə ŋə́ ŋgananə zləhaka ŋa na kiya na? 31 Mudə gɨde mananə sa də varakamba laki, sa uzhə tamayə ta saha də huɗə zətə ɓewə ndi à manəna. A pɨlu pə ndi də wakita Zətə da ɗəfə laki, ‹Sa vatə və Zətə tamayə saha də huɗə zəta,› ŋə́ nda. Ndekə má, à dzəgwa dzəgu ka ɓekə jɨba nejipəwə ndeka waka na na?» ŋə́ ŋgita tekina. 32 «À walakwada ba jirə ya, sa taka Məwizə vaku tamayə jirə saha də huɗə zətə la. Ama Balə laki, à vaku tamayə jirə ba həŋa saha də huɗə zəta. 33 Mekəŋa tamayə ŋə́ Zətə vatə ŋa akə ndá məndə laki, ba menə saha də huɗə zətə ŋə́ kənə vatə shifi jirə akə ndá məndə a duniya,» ŋə́ kəna. 34 Ndekə ŋə́ ŋgita tekina laki, «Bəbanana, a vanə la ka tamayə kəŋa ba tá kəlazara na wa?» ŋə́ ŋgita. 35 «Ba wayə meka tamayə va shifi ɓiwa akə məndə təka,» ŋə́ Yesəwa. «Menə məndə ce cə sa sa mayə ŋə́ kənə fətarə ŋa à wayə laki, a dá dzalə mayə ba wele wele la, ma ba dəri la. 36 Ndekə ba səka menə sa walakwada mayə laki, mbəra à nekə wayə kwa, ama a zlavə ku fətarə à wayə la. 37 Ba kəla ndá məndinə ŋə́ Baba Zətə fikwa ŋa da harə laki, à da ce ta sa sa maya. Ba ce məta sa sa mayə laki, a dá kwalatə ya ba wele wele la. 38 Ba jirə laki, a dá kwalatə ya la, a ɗaba a taka yə saha ŋa saha də huɗə zətə tá ɓekə səka menə ŋgwa rəvaŋguɗə mayə la, ama tá ɓekə menə tekweshə ŋgwa rəvaŋguɗə menə məndə mbɨlidə mbɨle. 39 À həŋa nazənə ŋgwa rəvaŋguɗə menə məndə mbɨlidə mbɨle, ŋə́ ŋgayə piyatə ba kəla ndá məndinə fikwa ŋa da harə ba kaɗa kaɗa ŋə́ ŋgita akə zaha ŋa. Ndekə akə da zli zamanə laki, da mbahatada mayə səda də mətsə mətsə tá da shifa. 40 Má neki mawə mawə məndə wayə Udzərə Zətə ŋə́ kənə fətarə ŋa à wayə laki, à gwatsarə gwatsə akə shifi akə da zlu ŋa, da bərədəla mayə səda də mətsə mətsə tá da shifi patsa da zlu zamana. Mekəŋa menə ŋgwa rəvaŋguɗə Balə waya,» ŋə́ Yesəwə tekita. 41 Ndekə ŋə́ ndá məndə Zhəwifə ɗəŋwi da harə məna menə waləla ŋa laki, «Wayə menə tamayə va shifi akə məndə saha də huɗə zətə» ŋə́ kəna. 42 Ndekə ŋə́ ŋgita laki, «Ha! Menə umalə həŋa má, ba udzərə Zhuzefə ŋa la na wa? A tsamə mə ndá bata à mata tsəkwana la na na? ‹A saha də huɗə zətə ya,› ŋə́ kənə má, a ce kənə na?» ŋə́ ŋgita. 43 Ndekə «Aku ɗəŋwi a dagava maku la,» ŋə́ Yesəwa. 44 «A nda məndə dzəgwa ce sa sa mayə ba wele wele banda akə ledece Baba Zətə bata sa mbɨlidə mbɨlə la. Wayə gumə kəni, à da bərədəla bərə ya səda də mətsə mətsə tá da shifi patsa da zlu zamana. 45 Ba səka menə sa pɨlu ndá bata bɨrə kwara Zəta: ‹À da dzakatada dzakə Zətə betete məta,› sa ŋə́ ŋgita. Ndekə ba kəla ndá məndinə ŋə́ ŋgita cɨnə dzaki gwaɗi Baba Zəta, ŋə́ ŋgita zləha ŋa laki, à ce ta sa sa maya. 46 Ama à tavə ndi à mekəŋa laki, ‹A nakə ndi Baba Zətə à de,› ŋə́ ndi la. Sayə ba wayə kutərə bata saha sa Zətə menə naka. 47 «À walakwada ba jirə ya laki, má fətarə wa wa à wayə laki, à gwatsarə gwatsə akə shifi akə da zlu ŋa. 48 Ba wayə menə tamayə va shifi ɓiwa akə mənda. 49 Má sa uzhewə ba menə tamayə mudə gɨde maku menə ɓewə ndi à manəna də varakamba kəni, a rəwaha rəwə ta. 50 Ama banda uzhə ndi menə tamayə saha də huɗə zətə laki, a dá mɨcə ndi mɨci ba wele wele la. 51 Ba wayə tamayə va shifi ɓiwa akə məndə saha də huɗə zəta. Ba uzhə weshɨkə meka tamayə laki, ba da ndzi məna ba tá kəlazara. Mekəŋa tamayə welə mayə laki, ɗala navə maya. À vatə və ya akə ndá məndə a duniya ŋə́ ŋgita gwatsarə akə shifa,» ŋə́ Yesəwə tekita. 52 Mekəŋa gwaɗi waləla Yesəwə laki, a mbevədəlu rəvə ndá məndə Zhəwifa. Ŋgita ɗəŋwi ba à ndzəɗi a dagava məta: «À dzəgwa kənə menə umalə vamə ɗala navə məna tá uzi wa?» ŋə́ ŋgita. 53 Ndekə ŋə́ kənə tekita laki, «À walakwada ba jirə ya, banda akə uzhə ku ɗala navə Udzərə Mənda, banda akə shə ku muzə məna laki, a nda shifi də waku la. 54 Menə məndə ŋə́ kənə uzhə ɗala navə maya, ŋə́ kənə shə muzə mayə laki, à gwatsarə gwatsə akə shifi akə da zlu ŋa. Da bərədəla mayə səda də mətsə mətsə tá da shifi patsa da zlu zamana. 55 A ɗaba, ɗala navə mayə wayə laki, ba tamayə jira, muzə mayə zla laki, ba tekweshə jirə tá sa. 56 Menə məndə ŋə́ kənə uzhə ɗala navə maya, ŋə́ kənə shə muzə mayə laki, à ndzi də waya, wayə gumə kəni, à ndzi də ina ya. 57 Ba à shifi Baba Zətə bata mbɨlidə mbɨle. Ndekə laki, à ndzi à shifa yə təgu ina. Ba səka mekəŋa gumə à menə məndə uzhə ɗala navə mayə laki, à ndzi à shifi təgu waya. 58 Ndekə laki, navə mayə menə tamayə saha də huɗə zəta. A garavə à menə tamayə sa uzhewə mudə babaki daku kəŋa la, a ɗaba a taka meka tamayə ŋgəlatu ŋa akə rəwi la. Ama banda uzhə ndi menəŋa tamayə gwaɗi mayə laki, ba da ndzi ndi ba tá vɨzhe,» ŋə́ Yesəwa. 59 A welətə ndekəŋa Yesəwə gwaɗi akə ndá mənda. Vaga kəŋa jekətə ŋa gwaɗi laki, də kayə jekə kwari Zətə ndá məndə Zhəwifə də Kaperənahuma. 60 Ndekə ba menə tsənasə ndá məndə jekə gwaɗi sa Yesəwə akə meka gwaɗi waləla ŋa laki, kwete a dagava məta tavə tava: «Kayə! Bɨlə bɨlə menə gwaɗa. À dzəgwa wa zlɨhə vala ga ma?» ŋə́ ŋgita. 61 Má walaləda la ndi à wali akə Yesəwə laki, a tsaməla tsamə ba akə ɗəŋwi ta da harə mekəŋa gwaɗa. Ndekə «A talaku talə meka gwaɗi məwa? 62 À da welə mawə ku banda da naka ku Udzərə Məndə da kəlavə da huɗə zətə da vaga ŋa məna sa ndziŋa təka na? 63 Shifi ɓiwa lawa, a gwatsarə ndi à ndzəɗi məndə la. Ama Mɨshɨshə Zətə menə bata va shifi kəŋa akə mənda. Ndekə ba də menə gwaɗi weləku mayə laki, à gwatsarə gwatsə ku akə Mɨshɨshə Zətə menə vaku shifi jira. 64 - 65 Nemenə weləku mayə laki, ‹Banda akə va Baba Zətə tɨvə akə weshɨkə laki, a dzəgwa ce sa sa mayə la,› ŋə́ ŋgaya. A ɗaba a nda ndə ndá ŋgɨɗə ndá məndə a dagava maku akə fətarə ŋa à waya,» ŋə́ Yesəwə tekita. Menə waləla ŋa meka laki, a ɗaba a tsamatada tsamə ndá məndinə akə fətarə ŋa à ina ba mudə dasə dasə kwa. A tsamə zlaɓa bata da vɨlə vala. 66 Kwa mudə də mekəŋa sarətə laki, kwete ndá məndə sa jekewə gwaɗi sa Yesəwə kəlavə kələ akə də sə məna. 67 Ndekə ŋə́ Yesəwə taka pukaraki daŋa jɨmə parə səra laki, «Waku gumə kəni, a ŋgwa ŋgu ku də maku na na?» ŋə́ kəna. 68 Ndekə ŋə́ Simaŋu Piyerə tekina laki, «Səfəla, ma də sə wa nanə ya? Waka menə welətə gwaɗi va shifi akə da zlu ŋa akə ndá məndə tsəkwana la na na? 69 A fətarə fə nanə à waka. A tsaməla tsamə nanə waka menə məndə təgu ŋə́ Zəta,» ŋə́ kəna. 70 «A mbaɗakwada ba wayə jɨmə parə səra tsəkwana la na na?» ŋə́ Yesəwə tekita. «Ayə la kəni, ŋgɨɗə məndə kutərə a dagava maku laki, shetene,» ŋə́ kəna. 71 À welə da Zhudasə udzərə Simaŋu Isəkariyutə meka gwaɗa, a ɗaba má nda ba də kuzlakula pukaraki da Yesəwə kəni, ina menə da vɨləlu vɨle.

7

1 Akə guhu məna laki, ŋə Yesəwə wiyə larədə Galile. A ŋgwa wiya də larədə Zhude la, a ɗaba à cɨkweɗə vala matsahi da ndá məndə Zhəwifə hekəŋa tá kəɗa. 2 Də mekəŋa sarətə laki, hɨrəzhe umbərə ndá məndə Zhəwifə ɓewə ndi à umbərə ndzi də giwa. 3 Ndekə ŋə́ damaki daŋa taka Yesəwə laki, «Mbavu mbavə hene, həməka da Zhude a ɗaba ŋə́ ndatəkə hekəŋa nekə menə nejipəwə ɓekə ka guma. 4 A nda məndə ba wele wele ɓekə tekweshə də ɓəhwi banda ŋgwa ŋa ŋə́ ndi tsapa ŋa la. Ba menə à ɓekə nejipəwə ka zla má, a tahəla la ka a di ndá məndə betete na wa?» ŋə́ ŋgita tekina. 5 Menə waləla məta gwaɗi ndeka laki, ma ba ita gumə kəni, a zləha ta Yesəwə la. 6 Ndekə ŋə́ Yesəwə tekita laki, «À zlaɓa sarətə mayə wayə akə slə ŋa cɨɗe. Ama waku laki, à dzəgwa dzəgu ku də má patsa tawə tawə ba səka menə ŋgwa kwa. 7 A zlavə ndá məndə də duniya mbɨrəzhə waku waku la. Ama wayə laki, à mbɨrəzhə wayə ta, a ɗaba à tehə sləri mandzawə məta yə sa uda. 8 Aku də wakwa. A du ya wayə da umbərə kəŋa la. À zla sarətə mayə cɨɗe,» ŋə́ kənə tekita. 9 Ba menə walatada ŋa meka gwaɗi laki, ndekə gəɗaha ŋa ba də Galile. 10 Mazlaməna laki, davarə damaki da Yesəwə da umbəra. Akə guhu məta laki, ŋə Yesəwə du gumə da umbərə kəŋa, ama ba də ɓəhwa. 11 Də umbərə kəŋa laki, à ushelə vala matsahi da ndá məndə Zhəwifa: «Hawə na kiya na?» ŋə́ ŋgita. 12 Kwete ndá məndə a dagava daradama hekəŋa welə ba gwaɗi məna ba tsəkaɗə tsəkaɗa. «Ba məndə kaɗa,» ŋə́ ndá ŋgɨɗə ndá mənda. «Ahala, məndə kaɗa la, à zhewə mənda,» ŋə́ meŋgeɗeke. 13 Ama a nda məndə welə gwaɗi məna ba pasəsa la, a ɗaba à dzatə zlɨzləwi hawə matsahi data. 14 Ba menə gəzlə sarətə umbərə ba kalə kaləla laki, akə da dəkwa Yesəwə da mata kayə da Zəta, kənə jekətə gwaɗi akə ndá məndə ba parakəka. 15 Ndekə menə tsənasə matsahi da ndá məndə Zhəwifə akə gwaɗi məna laki, a mbahatarə mbahə sləma: «Ha! A tsaməla kənə menə umalənə tekweshə má sa dzakada la na?» ŋə́ ŋgita. 16 Ndekə ŋə́ Yesəwə tekita laki, «Menə gwaɗi jekətə mayə akə ndá məndə laki, a ce sa mayə akə mudarə mayə la, a saha ba sa bata mbɨlidə mbɨle. 17 Wa menə kurə dzəgwa tsaməla menə gwaɗi welə mayə a ce henə ŋə́ kənə na? Menə məndə vavə tá ɓekə nazənə ŋgwa rəvaŋguɗə Zətə laki, à da tsaməla tsamə ina nda saha sa Zətə dzaki gwaɗi maya, nda ce ba də dza sləwandala maya. 18 Menə məndə welə ba dza sləwandala məna laki, à ushelə ba tá geləlu mudarə məna. Ama menə məndə ŋgwa geləlu bata sa mbɨlə mbɨlə laki, à ɓekə ba jira, a nda ɓəzi məna ba wele wele la. 19 A taka Məwizə sa vaku kwari la na na? Ama a nda məndə ba kutərə a dagava maku fɨlu fə zhɨrəwə da ɗəfə la. Nda kwa ndeka zla má, a ɗaba tawə ushelə ku ‹À kəɗa kəɗə mə Yesəwa, a zlavə fɨ zhɨrəwə da kwari la,› ŋə́ ku na na?» ŋə́ Yesəwə tekita. 20 «Wa menə ushelə waka tá kəɗi na? À dzaka shetenə məwa?» ŋə́ ndá məndə a dagava daradama tekina. 21 «A ɓakəla ba sləri kutərə ya patsa vaki pi rəwi laki, a talaku talə betete maku tsəkwana la na na? 22 Sa ndziŋa laki, sa vaku və Məwizə kwari tá wɨlə udzaraki daku a həni za ndziŋa. Ama sa tsəkwasə Məwizə akə ɓaki laɗa kəŋa la, sa mudə gɨde maku sa ndziŋa kwa menə sa fəla fa. Ndekə ba slə həni udzərə za laki, à wɨlə wɨlə ku ma ba patsa vaki pi rəwa. 23 Menə dzəgwa ku wɨlə məndə patsa vaki pi rəwi laki, a ɗaba à kəla nanə kwari Məwizə la ŋə́ ku bi. Ndekə má, a ɗaba tawə ɓekə ku rəvə da harə mayə menə ŋgwɨləməlu mayə məndə kənə gwatsarə akə lapiya patsa vaki pi rəwi na na? 24 Banda ku mɨtə sheriya laki, aku tɨgu menə tekweshə jɨrə ku à di kaləla la, ama aku degwevəla degwevə tá gwatsarə akə jirə də ɗəfa,» ŋə́ Yesəwə tekita. 25 Ndekə ŋə́ meŋgeɗeki ndzi də Zheruzalemə laki, «Ba ina menə ushelə ndi tá kəɗi tsəkwana la na na? 26 Ŋa ina həŋa à welə gwaɗi ba pasəsa akə ŋgəlalu ndi má, bi a tsamə matsahi damə ba jirə ba akə ina menə Kərisətəwə farə Zətə dzaku na má na? 27 Mbəra ba da saha Kərisətəwə laki, a dá tsaməla ndi vaganə a ce henə ŋə́ ndi la. Ama menə umalənə həŋa laki, a tsamə mə vaga məna,» ŋə́ ŋgita a dagava məta. 28 Ndekə à jekətə gwaɗi Yesəwə mazlaməna à mata kwara ba kudə akə ndá məndə də mata kayə da Zəta: «A cemida cemə ku na ba jirə na? A tsamə ku vaganə ce mayə wayə na na? A tsaməla ku la. A taka yə saha ŋa a dza sləwandala mayə wayə la. A mbɨlidə à mbɨli nda. Bata mbɨlidə mbɨlə kəni, ba ina menə bata jira. Ama waku laki, a tsaməla ku la. 29 Wayə lawa, a tsamə ya a ɗaba a mbavu ba sa məna ya, a mbɨlidə ba ina sa duniya,» ŋə́ Yesəwa. 30 Ndekə ba menə tsanasə ndá məndə akə meka gwaɗi waləla ŋa laki, a ŋgwa ŋgu ta tá kəsa kəsa. Ama a nda məndə ba wele wele dzəgwa fɨlu harə da ɗəfə la, a ɗaba à zlaɓa sarətə məna akə slə ŋa cɨɗe. 31 Má ɓekə ba rəvə meŋgeɗeki hədaŋə da harə məna laki, kwete ndá məndə a dagava daradama ŋa fətarə fə à Yesəwa. Ŋə́ ŋgita ita laki, «Banda da saha Kərisətəwə farə Zətə dzaku má, à da ju jə na ɓaki nejipəwə məna harə menəŋa ɓakəla umalə ŋa həŋa na?» ŋə́ ŋgita. 32 A tsənasə tsənə Farisaki akə menə gwaɗi welə ndi tsəkaɗə tsəkaɗə a dagava daradama da Yesəwa. Ndekə ŋgwaɗa məta kwara à matsahi da ndá bata ɓekə udəra da sa Zətə tá mbɨlə ndá məndə gwetə kayə da Zətə tá kəsa Yesəwa. 33 Ndekə ŋə́ Yesəwə laki, «À zlaɓa yə hənə ŋa kujəwə à waku cɨɗə lukətu ŋə́ ŋgayə da də da sa menə məndə sa mbɨlidə mbɨle. 34 À da ushelə wayə kwa, ama a dá gwecirə ku la, a ɗaba a dzəgwa ku da menə vaga da də mayə da ɗəfə la,» ŋə́ Yesəwə tekita. 35 Ŋə́ ndá məndə Zhəwifə ba ita ita laki, «À da mawə vaga menə akə dzəgwa mamə gwatsaləvala gwatsə ya? A ŋgwa da sa ndá məndə Zhəwifə ŋa weshaha da dagava ndá məndə Gərekə tá jekətə gwaɗi məna akə Gərekeki na má na? 36 A ŋgwa welə mawə à meka gwaɗi waləla ŋa laki, ‹A dá gwecirə ku la, a ɗaba a dzəgwa ku da menə vaga da də mayə da ɗəfə la,› ŋə́ kənə ma ga?» ŋə́ ŋgita. 37 Menə vaki akə mandəvi umbərə kəŋa menə ju jə ba wele wele akə nda gəra məna. Patsaki kəŋa laki, katsə Yesəwə hawə vəŋu ndá məndə betete kənə welə gwaɗi ba à ndzəɗa: «Banda dzalə dəri akə weshɨkə laki, à ce cə na sa sa mayə ŋə́ kənə su yəwa. 38 A pɨlu pə ndi də wakita Zətə laki, ‹Menə məndə ŋə́ kənə fətarə ŋa à wayə laki, à da səda dərəvə yəwə va shifi akə məndə də ɗəfa,› sa ŋə́ nda,» ŋə́ Yesəwa. 39 Də huɗə gwaɗi ka məna laki, à welə da Mɨshɨshə Zətə menə da gwatsarə ndá məndinə fətarə fə à ina. Də mekəŋa sarətə laki, sa zlaɓa Zətə akə vatə Mɨshɨshə məna akə ndá mənda, a ɗaba sa zlaɓa Zətə akə va ŋa akə Yesəwə cɨɗə mata haməkwa ndzəɗi məna. 40 Ba menə tsənasə meŋgeɗeki a dagava daradama akə meka gwaɗi laki, «Kayə! Umalənə həŋa laki, bata bɨrə kwara Zətə menə gwetə ndi ba jira,» ŋə́ ŋgita. 41 Ŋə́ ndá ŋgɨɗə ndá məndə zla laki, «Ba ina Kərisətəwə farə Zətə dzakwa,» ŋə́ ŋgita. «Ahala,» ŋə́ meŋgeɗeke, «à səda vawə Kərisətəwə də Galile na? 42 A pɨlu pə ndi də wakita Zətə laki, ‹À da səda də ujə huɗə Davidə Kərisətəwa. Naslə məna zla laki, Betəlehemə də naslə Davida,› sa ŋə́ ndi má,» ŋə́ ŋgita. 43 Ndekə a gəzlavə gəzlə daradama a ɗaba Yesəwa. 44 A ŋgwa ŋgu meŋgeɗeki tá kəsa kəsa, ama a nda məndə ba wele wele fɨlu harə da ɗəfə la. 45 Mazlaməna laki, kəlavə ndá məndinə ŋa sa mbəlatadə ndi tá kəsa Yesəwa. Katsə məta ba à harə pete pete a katafəkə matsahi da ndá bata ɓekə udəra narə Farisaka. Ndekə ŋə́ ŋgita tekita laki, «A ɗaba tawə akə kɨshenece ku Yesəwə na?» ŋə́ ŋgita. 46 «A nda məndə ba wele welə dzəgwa bɨrə gwaɗi səka menə welə umalə kəŋa la,» ŋə́ ŋgita taka matsahi kəŋa. 47 «Ha! Ma ba waku kəni, a pəsakukwa pəsə da məgə gumə məwa? 48 A nda ndə na ba kutərə a dagava mananə wananə Farisaki bi matsahi dananə ma ba kutərə fətarə fə à ina na? 49 Ama daradama ŋa ɗebə vala laki, a tsaməla ta kwari Məwizə la bi, a nenə nene ta,» ŋə́ Farisaka. 50 A dagava Farisaki kəŋa laki, a nda ndə Nikudemə menə sa ce cə akə ŋgɨɗə sarətə sa ndevə gwaɗi sa Yesəwa. Ŋə́ kənə mazlaməna laki, 51 «Aku mɨcədəla menə pə pa də kwari mamə la: ‹A dzəgwa ndi mbəɗəla məndə a sheriya banda akə tsənasə ndi cɨɗə akə gwaɗi məna, banda akə degwevəla ndi nazənə ɓakəla ŋa la,› ŋə́ nda,» ŋə́ kənə tekita. 52 «Ha! Nəwalə Galile ka ma ba waka məwa? Bazəla bazə wakita Zətə cɨɗe. À da jɨrəla jɨrə ka a nda bata bɨrə kwara Zətə səda də Galile la,» ŋə́ ŋgita tekina. [ 53 Ndekə guhu məna laki, mbarə məta da ce məta.

8

1 Yesəwə laki, du ŋa da dzaŋə ŋa ɓewə ndi à dzaŋə Nafə Uliviye. 2 Ndekə pɨreketəkə məna ba wurəra laki, kəlavə ŋa zlaɓa da mata kayə da Zəta. Ce mata daradama sa sa məna. Ndzə ŋa à ndzi kənə jekətə gwaɗa. 3 Mazlaməna laki, akə ce ndá bata jekətə kwari Zətə akə ndá məndə narə Farisaki à ŋgɨɗə nəsə mɨzherə ndi də ɓaki mabila, kecədəla məta a di ndá məndə betete. 4 Ŋə́ ŋgita taka Yesəwə laki, «Bəbanana, menəŋa nəsə həŋa laki, a hwɨɗeləda də ɓaki mabila nda. 5 A pɨlu pə ndi də kwari vamə Məwizə laki, ‹À kəɗa à dzagi à kurə ndi jɨba nəsə ndekəŋa,› ŋə́ nda. Waka má, à welə mawə ka waka na?» ŋə́ ŋgita taka Yesəwa. 6 Menə waləla məta meka laki, ba tá kura gwaɗi məna ŋə́ ndi mbərəzla ŋa tá parə gurənje. Ndekə menə waləla məta meka gwaɗi laki, baka Yesəwə kənə pɨ tekweshə də hala à udzərə hara. 7 Kuɗa ta ndevə ba vala sa məna laki, mbavu Yesəwa: «Menə məndə akə taka ɓakəla hayəpə ba wele wele a dagava maku laki, à tsəkwasə ina zəŋwa cɨɗə akə jɨgə nəsə nəŋa həŋa,» ŋə́ kənə tekita. 8 Ndekə baka ŋa zlaɓa tá pɨ tekweshə də hala. 9 Ba menə tsənasə məta akə meka gwaɗi laki, ŋgita matsari də məta kutərə kutəra, tsəkwasə a matsaha. A gəɗaha ba Yesəwə narə nəsə nəŋa katsə katsa hawə vəŋwa. 10 Ndekə mbavu Yesəwa: «Hawə ndá bata sa pakarə gurənjə ŋa na? A nda ndá bata mbəɗaka mbəɗə la na na?» ŋə́ Yesəwə taka nəsə kəŋa. 11 «A nda ta la Bəbala,» ŋə́ nəsə kəŋa. «Wayə gumə kəni, a mbəɗaka yə a sheriya la. Də maka, ama da bərasə zla akə ɓaki hayəpə la,» ŋə́ kəna.] 12 Ŋə́ Yesəwə taka ndá məndə zla laki, «Wayə menə məndə va parakəka akə ndá məndə a duniya. Menə məndə ŋə́ kənə ɗebə wayə laki, a gwatsarə gwatsə akə parakəka ŋa va shifi akə mənda. A dá də də kuzlə ba wele wele la,» ŋə́ kəna. 13 Ŋə́ Farisaki tekina laki, «À ɓekə ba waka kutərə sayədə mudarə maka laki, a slə mekəŋa tá sayədə jirə la,» ŋə́ ŋgita. 14 «Má ɓekə ba wayə kutərə sayədə mudarə mayə kəni, ba jirə sayədə maya a ɗaba a tsamə ya vaganə saha mayə də ɗəfa narə vaganə da də mayə da ɗəfa. Ama waku laki, a tsaməla ku vaganə saha mayə də ɗəfə la, ma ba vaganə da də mayə da ɗəfə la. 15 Waku laki, à mɨtətə sheriya ku akə ndá məndə ba à ŋgwakwaku nəŋkala. Ama wayə lawa, a mɨtə ya wayə sheriya məndə la. 16 Banda mɨtɨlə mayə sheriya akə məndə kəni, à welə ba jirə ya, a ɗaba a ɓekə ya wayə sheriya kəɗavalə la, à ɓekə səra nanə Balə ŋa sa mbɨlidə mbɨle. 17 A pɨlu pə ndi də kwari maku laki, ‹Banda də vaganə ŋa sayədə ndá məndə səra laki, ba jirə sayədə məta,› ŋə́ nda. 18 Ndekə laki, à ɓekə ba wayə sayədə mudarə maya. Bata sayədə mayə akə səra laki, ba Balə ŋa sa mbɨlidə mbɨle,» ŋə́ Yesəwə tekita. 19 «Hawə batəkə na?» ŋə́ ŋgita tekina. «Tsaməla wayə ku kaɗa kaɗa la. Balə kəni, a tsaməla ku la. Banda cemida cemə ku ba jirə laki, ma tsaməla tsamə ku Balə guma,» ŋə́ Yesəwə tekita. 20 Ŋə Yesəwə welətə meka gwaɗi akə ndá məndə laki, də mata kayə da Zətə də vaganə pewə ndi səla. Má jekətə ba gwaɗi ba parakəka akə ndá məndə kəni, a nda məndə kəsa kəsə la, a ɗaba à zlaɓa sarətə məna akə slə ŋa cɨɗe. 21 Ŋə́ Yesəwə zla laki, «À da də mayə ya. À da usheli ushelə kwa, ama a dá gwecirə ku la. À da rəwi ba də hayəpə maku kwa. Ndekə a dá dzəgwa ku da menə vaga da də mayə da ɗəfə la,» ŋə́ kəna. 22 Ndekə ŋə́ ndá məndə Zhəwifə laki, «A ɗaba tawə welə ŋa laki, ‹A dá dzəgwa ku da menə vaga da də mayə da ɗəfə la,› ŋə́ kənə ma ga? A ŋgwa kəɗavə ba ina na má na?» ŋə́ ŋgita. 23 Ŋə́ Yesəwə tekita laki, «Waku laki, təgu ŋə́ duniya ku hene. Ama wayə laki, təgu ŋə́ duniya yə wayə la, a saha də huɗə zətə ya waya. 24 Nemenə weləku mayə laki, ‹À da rəwi ba də hayəpə maku kwa,› ŋə́ ŋgaya. Ba jirə banda akə zlɨhə ku sayədə mayə ba akə nda ndə ya akə meka məndə laki, à da rəwi ba də hayəpə maku kwa,» ŋə́ Yesəwə tekita. 25 «Waka wa, waka ma ga?» ŋə́ ŋgita taka Yesəwa. «Ba mudə fanətu fə məna kwa laki, a katsə ya akə weləku vala ba akə wayə məndalə kəŋa la. 26 A nda ndə ya à gwaɗi tá wali ma ba kurə mbəɗakwa mayə a sheriya. Ama à welətə ba menə gwaɗa yə akə ndá məndə a duniya sa tsəna mayə sa bata sa mbɨlidə mbɨle. Gwaɗi məna kəni, ba jira,» ŋə́ Yesəwə tekita. 27 A taka ndá məndinə ŋa walavə gwaɗi à Yesəwə tsənasə ŋa akə welə da Baba Zətə la. 28 Ndekə ŋə́ Yesəwə tekita laki, «Banda da mbevədəlu ku Udzərə Məndə laki, à da tsaməla tsamə ku menə nda mayə akə ina. À da tsaməla tsamə ku zlaɓa akə ɓekə mayə dza sləwanadala maya, ama à welə ba menə gwaɗa yə sa welida Balə ba kaləla. 29 Ina menə sa mbɨlidə mbɨle. A mesliya kəɗavalə ba wele wele la, ama à lɨ wayə a ɗaba à ɓekə ba menə tekweshə ya tsəwalədə tsəwə kəlazara,» ŋə́ Yesəwə tekita. 30 Ndekə menə walatada ŋa ndekəŋa laki, kwete ndá məndə fətarə fə à ina. 31 Mazlaməna ŋə́ Yesəwə taka ndá məndə Zhəwifə ŋa zləha zləhə gwaɗi məna laki, «Banda fɨlu ku zhɨrəwə ba à payəɗa da gwaɗi mayə laki, pukaraki dalə ku ba deŋə deŋe. 32 À da tsaməla tsamə ku jira, ŋə́ jirə kəŋa da pəlakwada ŋa də maya,» ŋə́ kəna. 33 «Ha! Maya məndə nanə wananə na na? Ba ujə huɗə Abərahamə nanə kwa la má, a taka nanə ɓekɨlə maya akə məndə ba wele wele la bi! À tavə kənə ka laki, ‹À da paləda palə ku də maya,› ŋə́ ka na?» ŋə́ ŋgita taka Yesəwa. 34 «À walakwada ba jirə ya laki, má mawə mawə məndə menə ɓekə hayəpa, ba maya hayəpa. 35 Maya laki, təgu ŋə́ yala bata kayə kəlazara la. Ama udzərə bata kayə ina laki, ba təgu ŋə́ yala məna kəlazara. 36 Banda pəlakwada pələ Udzərə Zətə də maya laki, a varə vara ku ba jirə ŋa la na wa. 37 A tsamə ya ba ujə huɗə Abərahamə kwa. Ama à ushelə tá kɨɗə wayə ku a ɗaba menə akə zləha ku gwaɗi maya. 38 Wayə lawa, à welə ba menə gwaɗa yə tevila Bala. Ama waku laki, à ɓekə ba menə ku walakwada bakwakwa,» ŋə́ Yesəwə tekita. 39 «Abərahamə menə bananə wanana,» ŋə́ ŋgita tekina. «Ma nda sa akə mbəlaki da Abərahamə ku ba jirə laki, ma jekə jekə ku ɓaki məna. 40 À weləku jirə ŋa yə tsəna mayə sa Zəta. Ayə la kəni, à ushelə ba wayə ku tá kəɗa. A taka Abərahamə ɓekə jɨba mekəŋa tekweshə ndekəŋa ba wele wele la. 41 Ama waku laki, à jekə ɓaki sləri bakwaku kwa,» ŋə́ Yesəwə tekita. «Ha! Masagwaki nanə na na? A nda ndə bananə ba kutəra, ina Zəta,» ŋə́ ŋgita tekina. 42 «Banda sa akə bakwaku Zətə ba deŋə deŋə laki, ma ŋgwi ŋgu kwa, a ɗaba wayə gumə kəni, a saha ba sa Zətə ya sa hene. A taka yə saha ŋa a dza sləwandala mayə wayə la, a mbɨlidə ba ina. 43 Ndekə má, a ɗaba tawə menə akə tsənasə ku akə nazənə weləku mayə na na? Menə akə tsənasə ku laki, a ɗaba a dzəgwa ku cɨnə gwaɗi mayə la. 44 Təka laki, a ŋgwa ba ɓaki menə tekweshə ku ŋgwa bakwaku sləwandala sheteneke. Ina bata peslə məndə ba mudə dasə dasə kwa. A də gwaɗi məna də vaga ŋa à jirə la, a ɗaba a səda jirə ba wele wele səda də vəŋu məna la. Hala məna laki, ba kali harama kəlazara, a ɗaba ina menə bata kelə harama. Ba kəla harama betete, a səda ba sa məna. 45 Ama wayə laki, à welə ba jirə ya, nemenə akə zlɨhə ku waya. 46 Mawə məndə menə dzəgwa dzəgu ɓekə sayədə məna a dagava maku laki, ‹À ɓekə hayəpə ka,› ŋə́ kənə taka wayə na? A nda la bi. Ndekə banda weləku jirə ya na má, a ɗaba tawə menə akə zlɨhə ku na na? 47 Menə məndə təgu ŋə́ Zətə laki, à cɨnə cɨnə gwaɗi Zəta. Ama menə akə nda ku təgu ŋə́ Zətə laki, nemenə akə cɨnə ku gwaɗi məna,» ŋə́ Yesəwə tekita. 48 Ndekə ŋə́ ndá məndə Zhəwifə tekina zlaɓa: «À waləla ba jirə nanə kiya laki, ‹Waka nəwalə Samari, à dzaka shetene,› ŋə́ ŋgananə la na na?» ŋə́ ŋgita tekina. 49 «À ji shetenə wayə la. Təka laki, à gelə ba Balə ya. Ama waku laki, à ŋgɨrewə wayə kwa. 50 A ushelə ya tá geləlu mudarə mayə la. Ama a nda ndə bata ushelə vala ŋə́ ndi geliyu ŋa. Ina menə da ndələla sheriya ba a tɨvə məna. 51 À walakwada ba jirə ya, menə məndə fɨlu zhɨrəwə da gwaɗi mayə laki, a dá mɨcə mɨci ba wele wele la,» ŋə́ Yesəwə tekita. 52 «A tsamə nanə mazlaməna à dzaka shetenə ba guna guna. Abərahamə narə ndá bata sa bɨrə kwara Zətə kəni, a rəwaha rəwə ta. Ama ŋə́ ka waka laki, ‹Menə məndə fɨlu zhɨrəwə da gwaɗi mayə laki, a dá mɨcə mɨci la,› ŋə́ ka má? 53 Tamaha ka laki, à ju jə ka harə bananə Abərahamə na na? Abərahamə narə ndá bata bɨrə kwara Zətə kəni, a rəwaha rəwə ta. Ndekə má, ‹Wawə ya,› ŋə́ ka waka ma ga?» ŋə́ ŋgita tekina. 54 Ndekə ŋə́ Yesəwə tekita laki, «Banda geləlu ba wayə mudarə mayə laki, ba nazadayə galavə maya. Ama Balə menə bata gelə waya. Ina menə tavə ku ‹Zətə mananə› ŋə́ ku laki, 55 mbəra a tsamaləda ku la. Wayə wayə laki, a tsamaləda tsamə ya. Banda tavə mayə ‹A tsamaləda yə la,› ŋə́ ŋgayə laki, bata harama yə gumə ba səka wakwa. Ama wayə laki, a tsamaləda tsamə ya waya, à fɨ zhɨrəwə ya da gwaɗi məna. 56 A zli Abərahamə mudə bakwaku ba kaɗa kaɗa menə walaləda Zəta, ‹À da naka nakə ka sarətə saha Kərisətəwə› ŋə́ kəna. Ndekə menə naka ŋa laki, a nda gəra zla ŋa la,» ŋə́ Yesəwə tekita. 57 Ŋə́ ndá məndə Zhəwifə tekina laki, «A slə vi maka ma ba da jɨmə zlamə la. A naka kə kənə ka Abərahamə na?» ŋə́ ŋgita. 58 «À walakwada ba jirə ya, lukətu ŋə́ ndi hɨ Abərahamə laki, sa ba nda ndə ya,» ŋə́ Yesəwə tekita. 59 Ba menə tsənasə məta akə meka laki, mbaɗadu məta kurə tá jegə vala. Ama ɓəhwa Yesəwa, fətsa ŋa səda də mata kayə da Zəta.

9

1 Kuɗa ndá Yesəwə harə tɨvə laki, akə naka ŋa ŋgɨɗə ŋguləfə ba mudə də həla hə nda. 2 Ŋə́ pukaraki daŋa tekina laki, «Bəbala, a ɗaba tawə menə həla ndi ba ŋguləfə ma ga? A ɗaba ŋə́ ŋgina hayəpə na má na? A ɗaba hayəpə ndá bata à mata la?» ŋə́ ŋgita. 3 Ŋə́ Yesəwə tekita laki, «A ɗaba ŋə́ ŋgina hayəpə la, ma ba hayəpə ndá bata la. Ama menə nda ŋa akə ŋguləfə laki, a ɗaba ŋə́ ɓaki sləri Zətə tahəda ŋa də ina. 4 Də menə sarətə zlaɓa patsə cɨɗə laki, sayə à ɓekə ɓekə mə sləri bata sa mbɨlidə mbɨle. Ba da ce vəɗə laki, a nda məndə dzəgwa ɓaka sləri zla la. 5 Də menə sarətə nda mayə henə həŋa laki, wayə menə parakəka duniya tá wekekə ndá məndə betete,» ŋə́ Yesəwa. 6 Ndekə ba menə waləla ŋa meka gwaɗi laki, təfada ŋa rəhə da hala, cifada ŋa ujə dzazli à rəhə kəŋa məna, masalədə ŋa dzazli kəŋa akə di ŋguləfa. 7 Ndekə ŋə́ kənə tekina laki, «Həməka da parəla di maka də dərəvə Siləwe,» ŋə́ kəna, ŋə́ ndi taka ɓawi dərəvə kəŋa laki, «A mbɨlə à mbɨli nda,» ŋə́ nda. Menə walaləda ŋa meka laki, davarə ŋguləfə kəŋa da hekəŋa, parəla ŋa di məna. Ba menə parəla ŋa laki, a dzəgwa dzəgu naka tɨve. Ndekə menə kəlavə ŋa laki, 8 «Ha! Menəŋa umalə həŋa menə sa ndzə ndza tá tsakala tsəkwana la na na?» ŋə́ ndá məndinə a slala məna narə ndá məndinə sa naka nakə tsakala. 9 «Ba ina,» ŋə́ meŋgeɗeke. «Ahala, ina la, ba garava,» ŋə́ ndá ŋgɨɗə ndá mənda. «Ba waya, ba wayə ba jira,» ŋə́ məndalə kəŋa. 10 «A wuraha kə kənə di maka wa?» ŋə́ ŋgita tekina. 11 «A cifada dzazli nəwalə nəŋa ɓewə ndi à Yesəwə kənə masalədə ŋa akə di maya. ‹Həməka da parəla ŋa də dərəvə Siləwe,› ŋə́ kənə taka waya. Ndekə ŋgayə da hekəŋa. Ba menə parəla mayə di mayə laki, pɨreŋə! ŋə́ kənə wuraha ŋa,» ŋə́ kəna. 12 «Hawə na məndalə kəŋa na?» ŋə́ ŋgita. «Ndawutsa, a tsaməla yə la,» ŋə́ kəna. 13 Ndekə mazlaməna laki, ŋə ndi ɓewə məndalə nəŋa sa ŋguləfə da sa Farisaka. 14 - 15 Ndavalu məta zlaɓa tá jɨrəla kəla ɓakavə menə nəka ŋa tɨvə mazlaməna. Ŋə́ məndalə nəŋa tekita laki, «A meshidə ujə dzazli da de. Menə parəla mayə di laki, à nekə tɨvə ya,» ŋə́ kəna. Patsa cifada Yesəwə dzazli kənə wurəla di ŋguləfə laki, patsa vaki pi rəwa. 16 Ndekə ŋə́ meŋgeɗeki a dagava Farisaki laki, «Meka məndə ɓakəla jɨba tekweshə ndeka laki, a ce sa Zətə ba wele wele la, a ɗaba a zlavə fɨ zhɨrəwə da kwari mamə da vaki pi rəwi la,» ŋə́ ŋgita. Ama ŋə́ ndá ŋgɨɗə Farisaki laki, «À dzəgwa kənə məndə hayəpə ɓaka ndá jɨba nejipəwə ndeka wa?» ŋə́ ŋgita. Ndekə a gəzlavə gəzlə ta ba ita ita a dagava məta. 17 Ndavalu Farisaki zlaɓa akə məndalə nəŋa ŋguləma ŋguləma: «Waka má, tawə ŋə́ ka taka məndalə kəŋa wɨrəka di waka ma ga?» ŋə́ ŋgita. « ‹Bata bɨrə kwara Zəta,› ŋə́ ŋgayə waya,» ŋə́ kəna. 18 A ŋgwa navira matsahi da ndá məndə Zhəwifə zlɨhə vala sa akə ŋguləfə məndalə kəŋa kənə naka tɨvə mazlaməna la. Ndekə ɓewece ndi ndá bata, 19 ndavatu nda: «Ba udzərə maku na ba deŋə deŋə má ina na? Sa ba ŋguləfə na ba də həla hə maku na? Banda sa ba ndeka má, a ɓaki kənə menə naka ŋa tɨvə mazlaməna na na?» ŋə́ ŋgita. 20 «A tsamə nanə ba udzərə mananə sa həla mananə ba ŋguləfa. 21 Ama da nazənə ɓakə ɓakə həŋa kənə naka tɨvə laki, a tsaməla nanə la, ma ba menə məndə wurəla di məna kəni, a tsaməla nanə la. Aku ndavalu ndavə ba akə ina, a slə slə akə nəwalə tá mbəɗarə akə gwaɗi ba ina à mudarə məna,» ŋə́ ŋgita tekita. 22 Menə waləla məta meka laki, a ɗaba à dzatə zlɨzləwi hawə matsahi da ndá məndə Zhəwifa. A ɗaba a ŋgwaɗa ŋgwaɗə ta kwara tá ŋgəlalu akə má mawə mawə məndə menə tavə tavə «Yesəwə menə Kərisətəwə farə Zətə dzakwa,» ŋə́ kənə laki, a dzəvavə à ndá məndə də kayə jekə kwari Zətə la. 23 Ina menə waləla ndá bata ŋguləfə kəŋa laki, «A slə slə akə nəwala, aku ndavalu ndavə ba akə ina ŋə́ kənə mbəɗarə ŋa,» ŋə́ ŋgita. 24 Ndekə ɓawaləda Farisaki zlaɓa akə səra akə məndalə nəŋa sa ŋguləfa: «A tsamə nanə laki, məndə hayəpə mekəŋa umala. Waləla walə jirə a katafəkə Zəta,» ŋə́ ŋgita. 25 Ŋə́ kənə mbɨɗɨtɨrəla ŋa laki, «Ndawutsa, nda ŋa akə məndə hayəpa, nda la akə məndə hayəpa, a tsaməla yə wayə la. Ama tekweshə kutərə tsaməla mayə laki, sa ŋguləfə ya, həŋa mazlaməna laki, à nekə tɨvə ya,» ŋə́ kənə tekita. 26 «A ɓekəkəda tawə na? A wɨrəka kənə di na?» ŋə́ ŋgita tekina. 27 «Sa walakwada walə ya ba mudə dasə dasə kwa zla ŋa, ama a zlavə ku cɨni vala la, a ŋgwa tsənasə akə mawə ku zlaɓa akə səra ma ga? A kuma kumə ku tá mali akə pukara məna na má na?» ŋə́ kənə tekita. 28 Menə waləla məndalə kəŋa meka laki, hərəga ta a ɗəfa: «Waka kwa menə pukara məna kwa la má. Wananə na na? Pukaraki da Məwizə nanə wananə bi! 29 A tsaməla tsamə nanə sa wali Zətə gwaɗi à Məwiza. Ama mekəŋa umalə laki, a tsaməla nanə vaganə mbavu ŋa də ɗəfə la,» ŋə́ ŋgita tekina. 30 «À jepə nejipəwə! Ayəya, a tsaməla ku vaganə ce ŋa də ɗəfə la, mbəra laki, wɨriya ŋa de. 31 A tsamə mə laki, nemenə cɨnɨlə Zətə gwaɗi akə məndə hayəpə la, ama à cɨnɨlə akə menə məndə fɨ zhɨrəwə da ɗəfə ɓekə nazənə ŋgwa rəvaŋguɗə məna. 32 Kwa ba mudə dasə dasə laki, a tsəna ndi ‹A wɨrəla wɨrə ndi di akə məndə həla ndi ba ŋguləfə› ŋə́ ndi la. 33 Ndekə má, banda sa akə saha meka məndə sa Zətə laki, ma dzəgwa kənə ɓaka meka na na?» ŋə́ kənə tekita. 34 Ndekə ŋə́ ŋgita tekina laki, «Ha! Waka laki, ba də hayəpə ka ba mudə də haka hə nda, à dzakanada waka gwaɗi na təka na?» ŋə́ ŋgita tekina. Ndekə ŋgəlalu məta akə dzəvavə à ita də kayə jekə kwari Zəta. 35 Ba menə tsənasə Yesəwə akə gərəvəla gərəvə ndi məndalə kəŋa sa ŋguləfə laki, kənə da ushelə vala. Ba menə gwatsarə ŋa laki, «A fətarə fə ka à Udzərə Məndə na na?» ŋə́ kənə tekina. 36 «Wa məndalə ka ina Bəbalə na? Welida welə ŋə́ ŋgayə fətarə ŋa à ina,» ŋə́ kəna. 37 «Ba wayə bata walakada gwaɗi menə nekə ka həŋa,» ŋə́ Yesəwə tekina. 38 «À fətarə fə ya à waka Səfəla,» ŋə́ kəna. Ndekə pəla ŋa gurənjə a katafəkə Yesəwə tá gelə vala. 39 Ŋə́ Yesəwə laki, «A saha sə ya sa duniya tá gəzlatada ndá mənda, ndá məndinə akə naka tɨvə ŋə́ ŋgita naka ŋa, ndá məndinə nekə tɨvə kəni, ŋə́ ŋgita malaha ŋa akə ŋguləfa,» ŋə́ kəna. 40 A tsənasə tsənə ndá ŋgɨɗə Farisaki sə Yesəwə akə mekəŋa gwaɗa, «Ha! Sa maka má, ba ŋgwaləfaki nanə ma ba wananə na na?» ŋə́ ŋgita tekina. 41 «Banda sa akə ŋgwaləfaki ku tá tsaməla menə ɓekə ku laki, ma nda hayəpə maku la. Ama, ‹A nakə nanə tɨvə› ŋə́ ku laki, nemenə ba ndzi hayəpə harə makwa,» ŋə́ Yesəwə tekita.

10

1 Ŋə́ Yesəwə də gwaɗi də gwaɗi mazlaməna laki, «À walakwada ba jirə ya, menə məndə ŋə́ kənə akə dəkwa də hawə vəŋu kayə tá da zləma tagwaki ŋə́ kənə usala akə ŋgɨɗə deberiya tá dəkwa də laki, ba mətsərə meka mənda, ba gənda. 2 Ama menə məndə ŋə́ kənə dəkwa də ba hawə vəŋu kayə laki, ba bata gwetə tagwaka. 3 Bata gwetə vəŋu kayə laki, à da wɨrəla wɨrə kayə tá ɓawaləda akə tagwaki daŋa à ɓawi məta tá mbahatada sa uda. Ndekə menə ɓawatada ŋa laki, a tsaməla tsamə ta kwara məna ŋgita ɗebə vala. 4 Ba mbahatada ŋa betete laki, à də hawə vəŋu məta. Tagwaki kəni, à ɗebə vala ta, a ɗaba a tsaməla tsamə ta kwara məna. 5 Ama a zlavə ta ɗebə mɨtɨbə la. Təka laki, à mbari ta zaŋə zaŋə hawə məna a ɗaba menə akə tsaməla məta kwara məna,» ŋə́ Yesəwa. 6 A walatada ndekəŋa Yesəwə gwaɗi də gwaɗa, ama a tsənasə ta akə shɨgə sə məna la. 7 «À walakwada ba jirə ya laki, wayə menə vəŋu zləma tagwaka,» ŋə́ Yesəwa. 8 «Ba kəla ndá məndinə sa ce zəŋwa harə mayə laki, ba ndá mətsərə ta, ba ndá gənda ta. A taka tagwaki cɨnətə vala la. 9 Wayə menə vəŋu kaya, menə məndə ŋə́ kənə səkwa də a wayə laki, à da varəda vara. À gwatsarə gwatsə akə vaga məna ba səka kayə daŋa. À səkwa, à dəda ba səka menə ŋgwa ŋa, à da ɓaslə ɓaslə huɗə məna. 10 Mətsərə ina laki, à ce ba tá zlɨlə kaya, tá kəɗa kəɗa, tá ɓɨzhəla tekweshe. Ama wayə lawa, a saha sə ya ŋə́ ndá məndə gwatsarə akə shifi akə nda gəra məna. 11 «Wayə menə məndə kaɗa tá gwata tagwaka. Məndə kaɗa laki, à va və shifi məna təgu ŋə́ tagwaki daŋa. 12 Menə məndə gwetə tagwi ba tá gwatsarə akə səli laki, bata gwetə tagwi guna guna la, a ɗaba ŋə ŋgina tagwaki la. Banda naka ŋa ndəguva ce laki, ndəli də məna akə zlɨzləwe. Ndekə jepə! ŋə́ ndəguva da ndəlu ŋa da tagwa. Tesheŋə! ŋə́ tagwaki weshaha ŋa. 13 Ba jira, à ndəli də məna məndalə kəŋa, a ɗaba à gwetə tagwaki ba tá səli kaləla, a nda lamba məna à tagwaki la. 14 - 15 Wayə menə məndə kaɗa gwetə tagwaka. A cemida cemə Baba Zəta, wayə gumə kəni, a tsamaləda tsamə ya. Ba ndekəŋa guma a tsamatada tsamə ya tagwaki dala, ita gumə kəni, a cemida cemə ta. Ndekə à va shifi mayə ya təgu ŋə́ tagwaki dala. 16 A nda ndə ndá ŋgɨɗə tagwaki dalə zlaɓa akə nda məta də zləma kəŋa. Sayə à weretece werə ya guma. À da tsəna tsənə ta kwara maya. À da ce ta tá dzəvavə dzəvə à ndá menə tagwaki də zləma ŋə́ ŋgita da malaha ŋa akə ŋgaɓa kutəra, bata gwatatə gwatə kəni, ba kutəra. 17 «A ŋgwi ŋgu Baba Zətə a ɗaba menə vavə mayə tá va shifi maya ŋə́ ŋgayə da gwatsarə ŋa zlaɓa. 18 A nda məndə ba wele wele ŋə́ kənə kəsavarə shifi mayə la, à va ba à weniya mayə ya kwa. A nda ndə ya à ndzəɗi tá va va, narə tá wɨrədece shifi mayə zlaɓa. Mekəŋa menə welida Baba Zətə ŋə́ ŋgayə ɓekə ŋa,» ŋə́ Yesəwa. 19 Ndekə a ɗaba sababə meka gwaɗi laki, a gəzlavə gəzlə ndá məndə Zhəwifə zlaɓa. 20 Kwete ndá məndə tavə tavə a dagava məta laki, «A darə də slula, à dzalə shetenə laki, à cɨnɨlə tá tawə ku gwaɗi ma ga?» ŋə́ ŋgita. 21 Ŋə́ ndá ŋgɨɗə ndá məndə laki, «A welə məndə dzalə shetenə gwaɗi ndeka la. Zla laki, à dzəgwa dzəgu na shetenə wɨrəla di akə ŋguləfə na?» ŋə́ ŋgita. 22 A sarətə mətaslə zəku laki, a nda ndə ŋgɨɗə umbərə ndá məndə Zhəwifə də Zheruzalemə ɓekə ndi tá tehətɨdɨrəla wuri mata kayə da Zəta. 23 Də sarətə umbərə kəŋa laki, à wiya Yesəwə dadə sə geliya Salamaŋu də vaga mata kayə da Zəta. 24 Duɗə! ŋə́ ndá ŋgɨɗə ndá məndə Zhəwifə a di məna. Ŋə́ ŋgita tekina laki, «Patsa tawə menə da mbahanada ka də dzami narə ma ga? Banda akə Kərisətəwə ka farə Zətə dzaku kəni, walanada ka ba pasəsa ŋa la na wa,» ŋə́ ŋgita. 25 «Sa walakwada walə ya zla ŋa, ama a zlavə ku zlɨhə vala la. Ndá ɓaki sləri ŋa ɓekə mayə à ndzəɗi Balə kəni, ba sayədə da waya. 26 Ama a zlavə ku zlɨhə vala la, a ɗaba menə akə nda ku akə tagwaki dala. 27 Tagwaki dalə laki, à cɨnə cɨnə ta gwaɗi maya. A tsamatada tsamə ya, à ɗebə wayə ta. 28 À vatə və ya menə shifi akə da zlu ŋa, a dá zaha ta ba wele wele la. A nda məndə zlaɓa da dzəgwa mbahatada də harə mayə la. 29 Menə tekweshə vi Balə laki, a ju jə harə tekweshə betete. A nda məndə ba wele wele dzəgwa mbahəla mbahə sa məna la. 30 Balə narə wayə laki, ba kutərə nana,» ŋə́ Yesəwə tekita. 31 Ba menə tsənasə məta akə meka gwaɗi laki, mbaɗadu məta kurə zlaɓa tá jegə vala. 32 Ndekə ŋə́ Yesəwə tekita laki, «A ɓakəla ɓakə ya delə sləri kwete a katafəkə maku ba à ndzəɗi Baba Zəta. A ɗaba sababə mawə sləri də mekəŋa menə ŋgwa ku kɨɗə wayə à dzagi à kurə ma ga?» ŋə́ kəna. 33 Ŋə́ ndá məndə Zhəwifə tekina laki, «A dzagaka ɗaba delə sləri kaɗa ŋa nanə ɓekə ka la, ama a ɗaba menə herəgə ka Zəta. Mbəra waka laki, ba məndə ka ba kaləla, kelətɨdɨrəla ka mudarə maka à Zətə má, ba hərəga ŋa la meka na wa,» ŋə́ ŋgita. 34 «A pə pa də kwari maku laki, ‹Ndá zətə kwa,› sa ŋə́ Zətə taka ndá məndə tsəkwana la na na? 35 A tsaməla tsamə mə laki, a dzəgwa ndi mbɨɗədə nazənə pə pa də wakita Zətə la. Ndekə má, banda ‹Zətə kwa,› ŋə́ Zətə taka ɓewə ndá məndinə tsənasə akə meka gwaɗi má, 36 a ɗaba tawə menə ‹À herəgə Zətə ka,› ŋə́ ku taka wayə menə tavə mayə laki, ‹Udzərə Zətə ya,› ŋə́ ŋgayə na na? A kɨshida ba Zətə kənə mbɨdiya ŋa sa duniya tsəkwana la na na? 37 Banda akə ɓekə mayə sləri Baba Zətə laki, aku zlɨhə wayə la. 38 Ama banda ba sləri Zətə ba guna guna menə ɓekə mayə laki, aku zləha zləhə mekəŋa má zlɨhi la ku waya. Ndekə laki, à da tsaməla tsamə ku ba deŋə deŋə dudə à sləri mayə akə dzəvavə dzəvə Baba Zətə à waya, wayə gumə kəni, a dzəvavə dzəvə ya à ina,» ŋə́ Yesəwə tekita. 39 Ndekə laki, a ŋgwa ŋgu ta tá kəsa kəsə zlaɓa, ama fətsəda ŋa də harə məta. 40 Ndekə davarə Yesəwə zlaɓa da uda maɗi Zhurədenə da vaganə ŋa sa ɓekətə Zhaŋə batemə akə ndá mənda. Hənə ŋa hekəŋa. 41 Ndekə kwete ndá məndə dəda də da sa məna. Ŋə́ ŋgita ba ita ita a dagava məta laki, «A taka Zhaŋə ɓakada nejipəwə la. Ama ba kəla menə gwaɗi sa welə ŋa da nəwalə ŋa həŋa laki, ba jirə guna guna,» ŋə́ ŋgita. 42 Ndekə kwete ndá məndə hekəŋa fətarə fə à Yesəwa.

11

1 - 2 Akə ŋgɨɗə sarətə laki, a kəsalə kəsə dzi navə akə ŋgɨɗə nəwalə ɓawi məna Lazara. À ndzi də naslə Betani, menəŋa naslə ndzi damaki daŋa təkwama, ndá Mari səra ta à Marəta. Ba menəŋa Mari nəsə nəŋa da dzaɓarə nazasəha akə shɨgə Səfələ ŋə́ kənə da masəla ŋa à ŋgutsə məna. 3 Ndekə a ɗaba menə dzalə navə akə damatata Lazarə laki, mbɨlə məta məndə tá walaləda akə Yesəwa: «Səfəla, a dzalə navə akə zhɨbatəka,» ŋə́ ŋgita. 4 Ba menə tsənasə Yesəwə akə mekəŋa labara laki, «Kuza Lazarə laki, kuza da mətsə mətsə la. Ama menə kəsalə navə laki, ba tá tahəla mata ndzəɗi Zəta, narə tá tahəla haməkwa Udzərə Zətə gumə zlaɓa,» ŋə́ kəna. 5 A ŋgwatə ŋgu Yesəwə akə ndá Marəta narə damaki daŋa Mari narə Lazara. 6 Ndekə ba menə tsənasə ŋa, «À dzalə navə akə Lazarə» ŋə́ ndi laki, ndzə ŋa həni səra zlaɓa də vaganə ŋa nda ŋa hekəŋa. 7 Guhu həni səra kəŋa laki, ŋə́ kənə taka pukaraki daŋa: «À kəlavə kələ mə da larədə Zhude,» ŋə́ kəna. 8 «Tawə ya Bəbala! A hənə à kudə menə sa ushelə ndi waka tá dzagi à kurə heka la, a ŋgwa kəlavə da hekəŋa ka zla na na?» ŋə́ pukaraki daŋa tekina. 9 «A nda ndə wakakəka mbavu à ushɨɗi ushɨɗe ha da halagu halagwa. Banda wiya ndi də patsə laki, a kəsəla ndi mətsəgurə la, a ɗaba à nekə wakaki duniya nda. 10 Ama banda wiya weshɨkə də vəɗə laki, à kɨshə kɨshə mətsəgurə a ɗaba a nəka parakəka la,» ŋə́ kəna. 11 A walatada ndekəŋa Yesəwə mekəŋa gwaɗa. Ndekə ŋə́ kənə zla laki, «À hɨnə njerə zhɨbamamə Lazara. Ama à də ya da ŋgəzlalu ŋa,» ŋə́ kəna. 12 «Bəbala, banda à hɨnə njerə zla má, à da ŋguləma ŋguləmə ŋa la na wa?» ŋə́ ŋgita. 13 Menə ŋgwa Yesəwə wali à gwaɗi njerə laki, a mətsə mətsə Lazara. Ama pukaraki daŋa ita laki, à jemə ba da həni njerə ta ba deŋə deŋe. 14 Ndekə tehətəda Yesəwə mazlaməna ba kaɗa kaɗa: «A mətsə mətsə Lazara,» ŋə́ kəna. 15 «Ama à zla yə ba kaɗa kaɗa menə sa akə nda mayə hekəŋa tá ŋgwɨləməlu ŋgwɨləmə akə mətsə mətsə məna. Ŋguləmə ndekəŋa tá ŋgwakwakwa ŋə́ ku da fətarə ŋa à waya. Ya ku də mə mazlaməna da sa məna,» ŋə́ kəna. 16 Ndekə ŋə́ Tumasə ɓewə ndi à Hwɨli taka ndá ŋgɨɗə pukaraki laki, «Ndekəŋa laki, ya ku də mə gumə sə məna ŋə́ ndi da paslama ŋa tɨte tɨte à ina,» ŋə́ kəna. 17 Ndekə ba menə pava Yesəwə də Betani laki, «A hɨɗəla hɨɗə ndi Lazara. Həni ufaɗə ɓaka ŋa də juve,» ŋə́ ndi tekina. 18 Ba hɨrəzhe naslə Betani à Zheruzalema, ba tekweshə kilumetərə makərə a dagava məta. 19 Ndekə kwete ndá məndə Zhəwifə saha sə sa sa ndá Marəta narə Mari sa fɨtə susa mətsə mətsə damatata. 20 Ba menə tsənasə Marəta ba akə harə tɨvə Yesəwə ce laki, mbavu ŋa da gemə narə à ina. Ama Mari laki, ba ndzə ndza daya. 21 Ndekə menə gemə məta narə à Yesəwə laki, «Səfəla, nda sa henə ka kiya laki, ma mətsə damalə la. 22 Ama ma ba həŋa kəni, a tsamə ya, má ndava mawə mawə tekweshə ka sa Zətə laki, à vaka va,» ŋə́ Marəta. 23 «À da tsəkə tsəkə damatəka,» ŋə́ Yesəwə tekina. 24 «A tsamə ya à da tsəkə tsəkə akə zli zamana menə da bərəda mɨndevɨgeki» ŋə́ Marəta tekina. 25 Ŋə́ Yesəwə laki, «Wayə menə bata bərədəla məndə də juve narə bata shifa. Menə məndə ŋə́ kənə fətarə ŋa à wayə laki, a ndzə ndzə à shifi má mətsə ba à mətsa. 26 Menə məndə ndzi à shifi kəŋa ba həŋa menə fətarə fə à wayə laki, a dá mɨcə mɨci ba wele wele la. A zləha zləhə ka meka na na?» ŋə́ Yesəwa. 27 «Ba ndekəŋa Səfəla, a zləha zləhə ya, waka menə Kərisətəwə farə Zətə dzakwa. Waka menə Udzərə Zətə sa waləla Zəta: ‹Da saha sa duniya,› sa ŋə́ kəna,» ŋə́ Marəta. 28 Ndekə guhu mekəŋa gwaɗi laki, kəlavə Marəta da sa Mari daməna. Ŋə́ kənə tekina ba də neshirə laki, «Ŋa Baba ce ce, à ɓewə waka,» ŋə́ kəna. 29 Ba menə tsənasə Mari akə meka gwaɗi laki, mbavu ŋa ba watsə watsə kənə sa sa Yesəwa. 30 Ba zlaɓa Yesəwə cɨɗə akə dəkwa ŋa da nasla, a katsə katsa ba də vaganə ŋa sa gemə məta narə à Marəta. 31 Kwete ndá məndə Zhəwifə dayə sa Mari tá kɨslə warəvə məna. Ba menə naka məta menə mbavu ŋa ba watsə watsə laki, ŋgita ɗebə vala. Tamaha məta laki, «À da harə juvi tá tawi hekəŋa,» ŋə́ ŋgita. 32 Ce Mari mazlaməna sa vaganə ŋa nda Yesəwə hekəŋa. Menə naka ŋa laki, pəla ŋa gurənjə a katafəkə məna: «Səfəla, ma nda sa henə ka kiya laki, ma mətsə damalə la,» ŋə́ kəna. 33 A naka nakə Yesəwə akə tawa. Ndá məndə Zhəwifə sə məna gumə kəni, à tawi ta. Ndekə a dzalə dzə akə rəvə akə Yesəwa, a talalə talə ba kaɗa kaɗa, 34 «A hɨɗəla hawə ndi na?» ŋə́ kənə tekita. «Ce cə ŋə́ ka jɨrəla vaga kəŋa Səfəla,» ŋə́ ŋgita tekina. 35 Ŋə Yesəwə tawa. 36 Ba menə naka ndá məndə Zhəwifə à tawi Yesəwə laki, «Aku jɨrəla jɨrə kəla ŋgwalə ŋa cɨɗə» ŋə́ ŋgita. 37 Ama ŋə́ meŋgeɗeki a dagava məta laki, «Ina bata sa wɨrəla di akə ŋguləfə laki, ma dzəgwa dzəgu ɓaka ɓakə gumə ma ŋə́ Lazarə akə mətsə ŋa ŋa la na wa?» ŋə́ ŋgita. 38 A dzalə dzə akə rəvə akə Yesəwə zlaɓa, kənə da harə juve. Jɨba mekəŋa juvi laki, a lahəla jɨjera ndi ba səka budə buda, kəzlalu ndi à ɓələma. 39 «Aku cɨkədə cɨkə ɓələmə kəŋa,» ŋə́ Yesəwa. Ŋə́ Marəta daməna mɨndevɨgə tekina laki, «À həŋa həni ufaɗə mazlaməna də vɨgə laki, a mɨzhə mɨzhe Səfəla,» ŋə́ kəna. 40 «A taka yə sa walakada ŋa laki, ‹À da naka nakə ka mata ndzəɗi haməkwa Zətə banda fətarə ka à wayə› sa ŋə́ ŋgayə taka waka la na na?» ŋə́ Yesəwə tekina. 41 Ndekə cɨkədə ndi ɓələma. Nakadu Yesəwə da sə zəta: «Bəbala, a hayaka hayə ya menə cɨni ka. 42 A tsamə ya à cɨni ba vala ka kəlazara. Ama menə welə mayə meka laki, a ɗaba sababə ndá məndinə ŋa havə mayə ŋə́ ŋgita tsaməla ŋa ba akə mbɨlidə ba waka,» ŋə́ kəna. 43 Ba menə waləla ŋa meka laki, hula ŋa ba à ndzəɗa: «Lazara, səda sa,» ŋə́ kəna. 44 Ndekə səda Lazarə ŋa sa mətsə mətsa də juve. A slehu slehwe navə məna à gabaga, ma ba shɨgə məna à harə harə məna. Wafəkə məna kəni, a slehu slehwe à naləbəta. «Aku paləla palə ŋə́ kənə dəda ŋa,» ŋə́ Yesəwa. 45 Kwete a dagava ndá məndə Zhəwifə ŋa sa ce cə sa sa Mari fətarə fə à Yesəwə menə naka məta nazənə ɓakəla ŋa. 46 Ama meŋgeɗeki laki, mbavu məta ŋgita da bɨrətə vala akə Farisaki nazənə ɓakəla Yesəwa. 47 Ndekə jehatə Farisaki narə matsahi da ndá bata ɓekə udəra da sa Zətə ndá bata sheweriya tá kɨshəlu sheweriya akə məndə kutəra. Ŋə́ ŋgita laki, «À ɓekədə kənə mə menəŋa umalə ɓekə nejipəwə kwete wa? 48 Banda masla mamə ɓekə vala ba ndekəŋa dɨgiyə laki, à da zlɨhə zlɨhə ndá məndə betete. Bi, ‹À mbevə gwaɗi ku da harə mananə› da ŋə́ ndá məndə Ruma da taka wama. Ndekə à da ce ta ba à ndzəɗi tá zhədəla mata kayə da Zətə mama ba narə jɨba mamə betete ŋa la na wa?» ŋə́ ŋgita. 49 A dagava ndá bata sheweriya kəŋa jehə jehe laki, a nda ndə Kayifə mətsəhatata matsahi da ndá bata ɓekə udəra da sa Zətə viyaki kəŋa. Ŋə́ kənə tekita mazlaməna laki, «Ama waku lawa, a nda tekweshə tsaməla ku dɨgiyə la. 50 A tsaməla ku ŋguləmə tá ŋgwakwaku banda mətsə ba məndə kutərə təgu ndá məndə betete la na na? Ŋguləmə mekəŋa ndekəŋa harə menə da zaha jɨba mamə betete,» ŋə́ kəna. 51 Mekəŋa gwaɗi waləla ŋa laki, a ce də niya məna la, ama a bərədəla kwara Zəta, a ɗaba menə nda ŋa akə mətsəhatata matsahi da ndá bata ɓekə udəra da sa Zətə viyaki kəŋa. Ndekə menə ŋgwa gwaɗi kəŋa wali laki, sayə à mətsə mətsə Yesəwə təgu ŋə́ jɨba Zhəwifa. 52 Zla laki, à mətsə ba tá meka jɨba kaləla la, ama à mətsə tá jehatə da kuwə kutərə ba kəla udzaraki da Zətə ndzi də duniya betete. 53 Kwa ba mudə mekəŋa waləla Kayifə gwaɗi kəŋa laki, a ŋgwaɗa ŋgwaɗə matsahi da ndá məndə Zhəwifə kwara tá kɨɗə Yesəwa. 54 A ɗaba mekəŋa menə akə taka Yesəwə bərasə wiya dadə a dagava ndá məndə Zhəwifə ba parakəka. Ndekə davarə ŋa da naslə ŋa hɨrəzhe à varakamba ɓewə ndi à Efərayima. Hənə ŋa hekəŋa narə pukaraki daŋa. 55 Mazlaməna laki, hɨrəzhe umbərə Pakə ndá məndə Zhəwifa. Kwete ndá məndə dəda də ndá larədə du də da Zheruzalemə zla vaki umbərə akə ce ŋa tá ɓekə udəra məta tá paravada parə a di Zəta. 56 Haya ta də Zheruzalemə laki, à ushelə Yesəwə ta. Ndekə kuɗa ta də mata kayə da Zətə laki, ndavawavu məta ba ita ita: «A tamaha mawə ku ya? À su na sa umbərə ma ina na? A su la wa?» ŋə́ ŋgita. 57 Sa waləla walə matsahi da ndá bata ɓekə udəra da sa Zətə narə Farisaki laki, «Banda tsaməla weshɨkə vaganə nda Yesəwə də ɗəfə laki, sayə à tehənəda tehə na, ŋə́ ndi kəsa ŋa,» sa ŋə́ ŋgita.

12

1 A təma ba həni məkuwə ndziŋa umbərə Pakə akə ce ŋə́ Yesəwə da Betani naslə Lazarə ŋa menə sa cɨkəlu ŋa də mətsə mətsa. 2 Taləda ndi tamayə hekəŋa ŋə Marəta vawatə vala akə ndá Yesəwə à Lazarə ŋgita uzhə tamayə tɨte tɨte à ndá məndinə ɓawatada ndi à ɓawa. 3 Ndekə kəsa Mari ŋgɨɗə delə dərawə rəhə rəha à nazasəha bɨlə bɨle gana məna ɓakəla ndi ba à ŋgɨɗə nafə ɓewə ndi à narəda. Ba menə kəsa ŋa laki, baka ŋa, təɗarə ŋa akə shɨgə Yesəwa. Guhu məna, masəla ŋa à ŋgutsə məna. A wiyəla wiyə mɨzhi nazasəha kayə betete. 4 Ndekə ŋə́ ŋgɨɗə məndə a dagava pukaraki da Yesəwa, Zhudasə Isəkariyutə bata da vɨləlu vala laki, 5 «A ɗaba tawə sa akə vɨləlu ndi nazasəha kəŋa ma ŋə́ ndi vatə səli məna akə talagaki ma ga? Gana məna laki, à ɓaka ɓakə tekweshə vi kutərə məndə ɓekə ba sləri laki,» ŋə́ kəna. 6 Ama a taka jeməla ŋa da talagaki guna guna la. Menə waləla ŋa mekəŋa laki, a ɗaba menə nda ŋa akə mətsəra. Ina bata piyə kwiha səla, ndekə à gasawada vala də ɗəfə tá ŋgina. 7 Ndekə mbɨɗɨrəla Yesəwə mazlaməna akə Zhudasa: «Masla slahi nəsə kəŋa. Ba zlayə məna menə ɗasləla ŋa nazasəha tá sarətə həɗi maya. 8 Talagaki ita laki, ba da ndzi məta kəlazara à wakwa. Ama wayə laki, a dá nda yə kəlazara à waku la,» ŋə́ kəna. 9 Ndekə ba menə tsənasə daradama ndá məndə Zhəwifə akə də Betani Yesəwə laki, mbavu məta ŋgita da hekəŋa. Menə də məta da heka laki, tá jɨrə Yesəwə kaləla la, ama tá jɨrə Lazarə gumə zlaɓa menə cɨkəlu ŋa də mətsə mətsa. 10 Ndekə ŋgwaɗa matsahi da ndá bata ɓekə udəra da sa Zətə kwara tá kɨɗə Lazarə guma, 11 a ɗaba kwete ndá məndə Zhəwifə maslasə maslə akə matsahi data tá fətarə à Yesəwə a ɗaba menə tekweshə ɓakəla ŋa à Lazara. 12 Ushɨɗika məna laki, a tsənasə tsənə mata daradama ŋa sa du da umbərə akə du Yesəwə da Zheruzalema. 13 Ndekə pahwada məta zləbahə nafə ŋgita sa gemə vala à hula: «Barəka tá ŋgatəka, Səfəla. À fɨlu fə Səfələ Zətə barəka da wakanə sləwandala Isərayilə ce à ndzəɗi məna,» ŋə́ ŋgita. 14 A ndzə ndza Yesəwə a zhəŋwa ŋa sa gwatsarə ŋa. Ba kəla mekəŋa betete laki, à ɓaki ba səka menə sa pɨlu ndi də wakita Zətə da ɗəfa. 15 Sa ŋə́ ndi laki, «Aku ɓekə zlɨzləwi wakunə ndzi də Zheruzalemə la. Ŋa sləwandala maku ce ndzə ndza a udzərə zhəŋwa,» ŋə́ nda. 16 Də mekəŋa sarətə du Yesəwə da Zheruzalemə laki, a taka pukaraki daŋa tsənasə ŋa akə shɨgə sə ba kəla huhuɗa kəŋa la. Ama ba menə dəkwa ŋa da mata ndzəɗi haməkwa məna sa Baba Zətə laki, a təhatarə təhə da menəŋa gwaɗi pə pa də wakita Zətə da ɗəfa. Ndekə a tsaməla tsamə ta ba akə ganəvə gə mekəŋa gwaɗi à menə sa ɓekɨlə ndá mənda. 17 Mazlaməna laki, ba kəla ndá məndinə ŋa sa havə Yesəwə də menə sa ɓawaləda ŋa akə Lazarə səda də juvi ba à shifi laki, a bɨrətəda bɨrə ta akə ndá ŋgɨɗə ndá məndə ba kəla nazənə sa ɓakəla ŋa. 18 A ɗaba menə tsənasə məta akə mekəŋa nejipəwə ɓakəla ŋa laki, nemenə ce ndá məndə kwete sa gemə vala. 19 Menə naka Farisaki mekəŋa laki, ŋə́ ŋgita ba ita ita: «Aha cɨɗe! Má ɓakavadə kə kənə mə kəni, a nda ŋguləmə məna la, à ɗebə ba vala ndá məndə betete,» ŋə́ ŋgita. 20 A nda ndə ndá ŋgɨɗə ndá məndə Gərekə gumə sa su sa slefə Zətə də umbərə kəŋa à ndá məndə Zhəwifa. 21 Mazlaməna laki, dəda məta da sa Filipa. Naslə Filipə laki, Betəsayəda də larədə Galile. Ndekə ŋə́ ŋgita tekina laki, «A ŋgwa jɨrəla Yesəwə nanə Bəbanana,» ŋə́ ŋgita. 22 Ŋə́ Filipə da welɨlə vala akə Andəre. Ndekə ŋgita də ba səra səra məta da welɨlə vala akə Yesəwa. 23 Ŋə́ Yesəwə tekita laki, «A slə slə sarətə mazlaməna ŋə́ mata ndzəɗi haməkwa Udzərə Məndə tahəda ŋa. 24 À walakwada ba jirə ya, ba zlɨgəla ndi hələpə da vɨge, ba akə ŋgəzla ŋa wa laki, ba ndzi məna kəɗavəŋa. Ama banda ŋgəzla ŋa wa laki, à da hɨ hə udzərə kwete. 25 Ndekə, má ŋgwa wa wa gwata shifi məna laki, à da zhədəla zhe. Ama menə məndə kwala shifi məna a duniya ŋa həŋa laki, à da gwatsarə gwatsə akə shifi akə da zlu ŋa. 26 Menə məndə ŋgwa ɓeki sləri laki, sayə à ɗebi ɗebə na. Ndekə də menə vaga da nda mayə heka laki, ba hekəŋa meka məndə guma. À da geləlu gelə Balə menə məndə ɓeki sləra,» ŋə́ Yesəwa. 27 Mazlaməna laki, «A ŋgəzlə ŋgəzlə warəvə maya,» ŋə́ kəna. «À welə mawə ya na kiya na? ‹Verida verə hawə menə zlaɗa həŋa,› ŋə́ ŋgayə taka Baba Zətə na má na? Mbəra a zlayədava menə ndevə mayə ndeka la, a ɗaba a saha ba təgu meka ya. 28 Bəbalə də huɗə zəta, geləlu gelə ɓawi maka,» ŋə́ Yesəwa. Ndekə akə tsənasə ndi akə kwara saha də huɗə zəta: «A geləlu gelə ya, à da geləlu gelə ya zlaɓa,» ŋə́ kəna. 29 A tsəna tsənə daradama hekəŋa kwara kəŋa; «Ba ɗəgi nabəga,» ŋə́ ndá ŋgɨɗə hədaŋa. «Ahala, a walaləda melika gwaɗa,» ŋə́ meŋgeɗeke. 30 Ama ŋə́ Yesəwə tekita laki, «A taka Zətə waləla mekəŋa gwaɗi təgu wayə la, a waləla tá ŋgwakwakwa. 31 Mazlaməna laki, à da ɓekə ɓekə Zətə sheriya da duniya ŋa həŋa. À da mbəɗəla mbəɗə ndi kwari shetenə a sheriya. 32 Ndekə menə da mbevɨdiyu ndi də duniya laki, da mbehetece mayə ndá məndə betete sa sa maya,» ŋə́ Yesəwə tekita. 33 A mekəŋa gwaɗi ndekəŋa, a tahəla tahə kəla menə da ɓekə ndi tá kɨɗə vala. 34 Ndekə ŋə́ ndá məndə hekəŋa tekina laki, «A tsəna tsənə nanə də wakita kwari laki, ‹Ba da ndzi Kərisətəwə farə Zətə dzaku ba tá vɨzhe,› ŋə́ nda. Ndekə má, a waləla kənə ka laki, ‹À da mbevədəlu mbevə ndi Udzərə Məndə› ŋə́ ka na? Wa Udzərə Məndə kəŋa má ina na?» ŋə́ ŋgita. 35 Ndekə ŋə́ Yesəwə tekita laki, «À zlaɓa cɨɗə parakəka a dagava makwa, ama ba tá həni kujəwe. Ndekə laki, aku wiya də menə zlaɓa parakəka a ɗaba ŋə́ kuzlə akə da gwatsakwarə ŋa. Menə məndə wiya də kuzlə laki, a tsaməla menə vaga də ŋa da ɗəfə la. 36 Ndekə laki, aku fətarə fə à parakəka kəŋa haya zlaɓa ba mara, a ɗaba ŋə́ ku malaha ŋa akə ndá məndə təgu ŋə́ parakəka kəŋa,» ŋə́ kənə tekita. Ba menə waləla Yesəwə meka gwaɗi laki, davarə ŋa da ɓəhwi məna hawə ndá məndə Zhəwifə kəŋa. 37 Má ɓakawəla ba mata nejipəwə kwete a katafəkə məta kəni, a taka ta fətarə ŋa à ina la. 38 Menə ɓekə məta ndekəŋa laki, a ɗaba ŋə́ menəŋa gwaɗi sa waləla Izayə bata bɨrə kwara Zətə sa ndziŋa gəvə ŋa. Sa ŋə́ kənə laki, «Səfəla, a zləha wa gwaɗi mananə ma ga? Hawə məndə menə naka nakə ndzəɗi maka ma ga?» sa ŋə́ kəna. 39 A dzəgwa ta zlɨhə vala la, səka menə sa waləla Izayə zla laki, 40 «A kɨzlətu kɨzlə Zətə akə de, a ɗaba ŋə́ ŋgita akə naka tɨve. A ɓɨɓerəla ɓɨɓerə Zətə warəvə məta ŋə́ ŋgita akə tsənasə akə jira. Ndekə laki, a taka ta kəlavə ŋa sa sa məna ŋə́ kənə ŋguləmatu ŋa la,» sa ŋə́ nda. 41 Menə waləla Izayə meka gwaɗi laki, a ɗaba a naka nakə mata ndzəɗi haməkwa Yesəwə kənə welə gwaɗi da ɗəfa. 42 Ayə la kəni, kwete a dagava matsahi da ndá məndə Zhəwifə fətarə fə à Yesəwa. Ama a ɗaba sababə Farisaki laki, a taka ta tahəla ŋa pasəsa la. A ɗaba «À ŋgɨlə ŋgɨlə nanə má mawə mawə məndə fətarə fə à Yesəwə tá dzəvavə à ndá məndə də kayə jekə kwari Zəta,» sa ŋə́ Farisaka. 43 Ndekə laki, a tehə ndá məndə menə də warəvə məta la, a ɗaba mətsa ŋgwa menə ta ŋə́ ndá məndə hayatə ŋa harə menə ŋə́ Zətə hayatə ŋa. 44 Ndekə ŋə́ Yesəwə tekita ba a ndzəɗi laki, «Banda fətarə ndi à waya, a fətarə à wayə ndi kaləla la, ama a fətarə à bata sa mbɨlidə mbɨlə nda. 45 Banda neki ndi laki, a naka ba bata sa mbɨlidə mbɨlə nda. 46 Wayə laki, ba səka parakəka yə tá ndá mənda. A saha sə ya sa duniya a ɗaba ŋə́ ba kəla ndá məndinə fətarə fə à wayə akə ndzi də kuzla. 47 Má mawə mawə məndə menə tsənasə tsənə akə gwaɗi maya, ama akə zlavə ŋa fɨ zhɨrəwə da ɗəfə laki, wayə menə da mbəɗəla vala a sheriya la. A taka yə wayə saha ŋa sa duniya tá mɨtə sheriya la, a saha tá varatada varə ya. 48 Ama má mawə mawə məndə menə ŋə́ kənə kweli ŋa ŋə́ kənə akə zlɨhə gwaɗi mayə laki, à da gwatsasə gwatsə sheriya patsənə da zlu zamana. Mekəŋa gwaɗi sa welətə mayə akə ndá məndə laki, ba ina menə da mbəɗata ndá məndə a sheriya. 49 A ɗaba a taka yə sa welə gwaɗi kəŋa a dza sləwandala mayə la. Ama Baba Zətə ŋa sa mbɨlidə mbɨlə laki, sa welida ba ina gwaɗi kəŋa ŋə́ ŋgayə welətə ŋa gumə akə ndá mənda. 50 A tsamə ya nazənə waləla ŋa laki, à va shifi akə da zlu ŋa akə ndá mənda. Ndekə menə gwaɗi welə mayə laki, sayə ba menə welida Baba Zətə ba kaləla,» ŋə́ Yesəwə tekita.

13

1 Mazlaməna laki, hɨrəzhe umbərə Pakə akə ce. A tsaməla tsamə Yesəwə akə ce cə sarətə məna tá masla duniya ŋa həŋa tá da sa Baba Zəta. A nda gəra ŋgwa ŋa ndaŋa də duniya la, a ŋgwatə ŋgu akə nda halavu məna. 2 À halagu halagu laki, ŋə ndá Yesəwə narə pukaraki daŋa uzhə tamaya. A dəkwa də gwaɗi sləwandala sheteneki da Zhudasə udzərə Simaŋu Isəkariyutə tá vɨləlu Yesəwa. 3 A tsamavada tsamə Yesəwə ba akə saha sa Zəta, à kəlavə zlaɓa da sa məna, a faləkwa akə ina Baba Zətə tekweshə betete. 4 Ndekə mbavu ŋa mazlaməna də vaga uzhə tamaya. Tsəkula ŋa dawurə məna, kəsa ŋa səɗava tá meshə yəwa, ŋgwaɗavasə ŋa. 5 Ndekə təɗakwa ŋa yəwə da tasa, kɨshece ŋa kənə tsəkwasə akə perewə shɨgə pukaraki daŋa. Masawəla ŋa à səɗava ŋa sa ŋgwaɗavasə ŋa. 6 Menə ce ŋa sa sa Simaŋu Piyerə mazlaməna laki, a ŋgwa ŋgu ŋgəlalu ŋgəla: «Waka mata Səfələ laki, à perə shɨgə mayə ka na na?» ŋə́ kənə taka Yesəwa. 7 «A tsənasə ka akə menə ŋgwa mayə ɓaki à pari shɨgə ŋa həŋa la. Ama à da tsaməla tsamə ka da ndziŋa,» ŋə́ Yesəwə tekina. 8 «Ahala a kəsarə ya ba wele wele ŋə́ ka perə shɨgə mayə la,» ŋə́ Piyerə tekina. «Banda akə perəka mayə laki, a dzəvavə mə da kuwə kutərə zla la,» ŋə́ Yesəwə tekina. 9 Ndekə ŋə́ Simaŋu Piyerə tekina laki, «Səfəla, nda kwa ndekəŋa laki, à perə ba shɨgə mayə ka kaləla zla la, periya perə ma ba ndá harə narə mudarə mayə betete,» ŋə́ kəna. 10 Ŋə́ Yesəwə tekina laki, «Banda paravə weshɨkə laki, a nda udəra məna tá pari zla la, a ɗaba a parə para navə məna betete. Sayə ba shɨgə məna kaləla menə ŋə́ ndi parəla ŋa. Waku lawa, a parə para kwa, ama mbəra a parə ku tɨte təka la,» ŋə́ kəna. 11 A tsamə bata da vɨləlu vɨle, a ɗaba mekəŋa menə tavə ŋa: «A parə ku tɨte la,» ŋə́ kəna. 12 Ndekə ba menə perewəta ŋa shɨgə laki, tsəkukwa ŋa da səɗava məna. Ndzə ŋa zlaɓa də vaga uzhə tamaya. Ŋə́ kənə tekita laki, «A tsaməla tsamə ku nazənə ŋgwa welə menə ɓekəkuda mayə həŋa na na? 13 À ɓewə wayə ku à baba narə à Səfəla. Ba ɗəfə gwaɗi makwa, a ɗaba baba ya, Səfələ ya ba jira, 14 ama a perewəkwa perewə ya shɨge. Nda ndekəŋa zla má, sayə à perewəva perewə ku shɨgə gumə ŋa la na wa? 15 Menə ɓekəkuda mayə ndeka laki, a ɗaba ŋə́ ku jekə ɓaki mayə ŋə́ ku da ɓekətə ŋa akə ndá ŋgɨɗə ndá məndə gumə ba səka menə ɓekəkuda maya. 16 À walakwada ba jirə ya laki, a nda walaɗiya ju harə bata kwerə vala la. A nda menə məndə mbɨlə ndi à mbɨli ju harə bata sa mbɨlə vala la. 17 Mazlaməna laki, a tsamə ku menə gwaɗi walakwada mayə həŋa. Ndekə banda piya ku mekəŋa gwaɗi laki, à da zli ku ba kaɗa kaɗa. 18 À welə da waku ya tɨte la, a ɗaba a tsamə ya hələpə ndá məndinə mbaɗatada maya. Ndekə laki, sayə à gəvə gə menəŋa gwaɗi pə pa də huɗə wakita Zəta. Sa ŋə́ ndi laki, ‹Ba menə məndə uzhə tamayə mayə menə mbavu tá didə da,› ŋə́ nda. 19 À walakwada walə ya, ba həŋa ba zlaɓa akə gəvə ŋa, a ɗaba ba da gəvə ŋa laki, ŋə́ ku zləha ŋa ba akə wayə menə məndə farə Zətə dzakwa. 20 À walakwada ba jirə ya laki, menə məndə ŋə́ kənə zləha menə məndə mbɨlə mayə laki, a zləha ba waya. Menə məndə zlɨhi zlɨhə zla laki, a zləha ba bata sa mbɨlə wayə» ŋə́ Yesəwa. 21 Akə guhu menə waləla Yesəwə mekəŋa gwaɗi laki, a ŋgəzlə ŋgəzlə warəvə məna: «À walakwada ba jirə ya a nda ndə ŋgɨɗə məndə kutərə a dagava maku da fikwa wayə da harə ndá mənda,» ŋə́ kəna. 22 Nakawavadə pukaraka: «À welə da mawə məndə na kiya na?» ŋə́ ŋgita ba ita ita. 23 A ndzə ndza menə pukara ŋgwa Yesəwə ju jə ba havə məna. 24 Ndekə gɨmɨce Simaŋu Piyerə pukara kəŋa: «Ndava ndavə sa məna menəŋa məndə welə ŋa gwaɗi da ɗəfa,» ŋə́ kəna. 25 Zhəda pukara kəŋa da sa Yesəwa: «Wa meka məndə da vɨlə waka wə Səfəla?» ŋə́ kəna. 26 «À həŋa à njumɨləkwa ndərəzla kutərə ya da ɗala. Menə məndə da va mayə laki, ba ina,» ŋə́ kəna. Ndekə tsada Yesəwə ndərəzla ɗafa, njumɨləkwa ŋa, va ŋa akə Zhudasə udzərə Simaŋu Isəkariyuta. 27 Ba menə kəsa Zhudasə ndərəzla ɗafə ŋa laki, dəkwa sləwandala sheteneki da ɗəfa; «Həməka da ɓekə sləri maka ba watsə watsə na,» ŋə́ Yesəwə tekina. 28 Ba kəla ndá məndinə ŋa uzhə məta tamayə akə məndə kutərə à Yesəwə laki, a tsaməla ta à welə ɗaba tenə Yesəwə mekəŋa gwaɗi ŋə́ ŋgita la. 29 Menə nda Zhudasə akə bata piyə səli məta laki, a nda ndə ndá ŋgɨɗə ndá məndə a dagava məta jeməla vala: «Menə walaləda Yesəwə ndekəŋa laki, ŋə́ kənə də ŋa da sakwada tamayə tá umbəra, bi ŋə́ kənə da vatə tekweshə akə talagaki» ŋə́ ŋgita. 30 Ndekə tɨte zləhəla zləhə Zhudasə ndərəzla ɗafə ŋa sa Yesəwə laki, uzhəlu ŋa. Ndekə səda ŋa ba hekəŋa sa uda, a ce cə vəɗə mazlaməna. 31 Guhu menə səda sə Zhudasə sa uda laki, tsəkwasə Yesəwə akə wali gwaɗi da mudarə məna: «Mazlaməna à tahi mata ndzəɗi haməkwa Udzərə Mənda. Zla laki, à tahi mata ndzəɗi haməkwa Zətə də menə ɓekə ŋa. 32 Ba menə tahəda tahə haməkwa Zətə ndekəŋa à ina laki, a dá hənə à kudə ŋə́ Zətə da geləlu ŋa tɨte tɨte à ina la. 33 Udzaraki dala, a tɨmirə ba ujə sarətə kuji tɨte tɨte à wakwa. À da usheli ushelə kwa, ama à walakwada ba menəŋa gwaɗa yə sa walatada mayə akə ndá məndə Zhəwifə laki, ‹A dá dzəgwa ku da menə vaga da də mayə da ɗəfə la,› sa ŋə́ ŋgaya. 34 À həŋa à vaku kwari ɓiwa yə mazlaməna: aku ŋgwavə ŋgu a dagava makwa. Sayə à ŋgwavə ŋgu ku ba səka menə ŋgwaku mayə guma. 35 Ndekə banda ŋgwavə ku ndekəŋa laki, à da tsaməla tsamə ndi betete ba akə pukaraki dalə kwa,» ŋə́ Yesəwə tekita. 36 Mazlaməna ŋə́ Simaŋu Piyerə taka Yesəwə laki, «À da də da hawə ka wə Səfəla?» ŋə́ kəna. «A dzəgwa ka tá ɗebə wayə cɨɗə həŋa da menə vaga da də mayə da ɗəfə la. Ama à da ɗebi ɗebə ka da hekəŋa da ndziŋa,» ŋə́ Yesəwə taka Piyera. 37 «Səfəla, a ɗaba tawə menə akə dzəgwa mayə ɗabaka ɗabə ba həŋa ina na? A kweɗevə kweɗə ya ba tá mətsə mətsə təgu waka,» ŋə́ Piyerə tekina. 38 « ‹A kweɗevə kweɗə ya tá mətsə mətsə təgu waka,› ŋə́ ka wa? À walakada ba jirə ya, lukətu akə tawi utsəkə kutərə laki, à da tavə tavə ka shɨgə makəra: ‹A tsaməla yə menə məndə la,› da ŋə́ ka da taka waya,» ŋə́ Yesəwə tekina.

14

1 Ndekə ŋə́ Yesəwə taka pukaraki daŋa laki, «Aku jemə narə la, sayə à fətarə fə ku à Zəta, fətarə ku à wayə zlaɓa. 2 Kwete huɗə kayə da Bala. À da ɗesləku vaga yə hekəŋa. Banda akə nda ŋa ndekəŋa ba deŋə deŋə laki, ma weləku ya la. 3 Ndekə banda da ɗesləkuda mayə vaga laki, à da kəlavə ya sa mbehə waku da vaganə ndzi mayə ŋə́ ku da ndzə ŋa də vaganə da nda mayə hekəŋa guma. 4 A tsamə ku tɨvə da menə vaga da də mayə da ɗəfa,» ŋə́ Yesəwa. 5 Ŋə́ Tumasə tekina laki, «Səfəla, a tsaməla nanə vaganə da də ka da ɗəfə la. Ndekə má, à dzəgwa kənə nanə tsaməla tɨvə məna na?» ŋə́ kəna. 6 Ndekə ŋə́ Yesəwə tekina laki, «Ba wayə menə tɨvə ta da sa Baba Zəta. À gwatsarə ba sa mayə ndi akə jira, narə shifa. A nda ŋgɨɗə tɨvə ba wele wele tá da sa Baba Zətə la, sayə ba dadə a wayə ba kutəra. 7 Banda cemida ku laki, à da tsaməla tsamə ku Balə guma. Mbavu ba də menə həŋa laki, a tsamaləda tsamə kwa, a naka nakə kwa,» ŋə́ Yesəwa. 8 Ndekə ŋə́ Filipə tekina laki, «Səfəla, tavalana tavə Baba Zəta, ndekə à da slə slə mekəŋa akə ŋganana,» ŋə́ kəna. 9 «A hənə hənə ya ba kwete à waku laki, a cemida ka la na na Filipə na? Menə məndə neki nekə laki, a naka ba Baba Zətə tsəkwana la na na? A ɗaba tawə menə ‹Tavalana tavə Baba Zətə› ŋə́ ka zla na? 10 A zləha ka akə dzəvavə dzəvə ya à Baba Zətə la na na? Ina gumə kəni, a dzəvavə dzəvə à wayə na? Ba kəla menə gwaɗi weləku mayə betete laki, à welə a dza sləwanadala mayə ya la. Baba Zətə ŋa ndzi də wayə menə ɓekə sləri məna à harə maya. 11 Aku zləha zləhə gwaɗi ŋa mayə menə tavə mayə laki, ‹A dzəvavə dzəvə ya à Baba Zəta, ina gumə kəni, a dzəvavə dzəvə à wayə› ŋə́ ŋgaya. Má zlɨhə la ku meka gwaɗi laki, aku zləha zləhə ɗaba ɓaki sləri maya. 12 À walakwada ba jirə ya, menə məndə fətarə fə à wayə laki, à da ɓekə ɓekə sləri ba səka menə ɓekə maya. À da ɓekə ɓekə ba ju jə harə menə ɓekə maya, a ɗaba à da sa Baba Zətə ya. 13 Má da ndava ba tawə tawə ku də ɓawi mayə laki, à da ɓekə ɓekə ya a ɗaba ŋə́ mata ndzəɗi haməkwa Balə tahəda ŋa də wayə Udzərə məna. 14 Má ndeviyu tawə tawə ku də ɓawi mayə laki, à da ɓekə ɓekə ya,» ŋə́ Yesəwə tekita. 15 Ndekə ŋə́ Yesəwə zla laki, «Banda a ŋgwi ŋgu kwa, à da fɨlu fə ku zhɨrəwə da kwari maya. 16 Da ndava mayə sa Baba Zətə ŋə́ kənə da vaku ŋgɨɗə məndə tá zlaku zlə ŋə́ kənə da ndza ndzi à waku ba tá kəlazara. Ina Mɨshɨshə Zətə bata tehɨlə jirə akə mənda. 17 A dzəgwa ndá məndinə akə zlɨhi ŋa zləhəla zləhə la, a ɗaba a dzəgwa ta naka nakə la, ma ba tsaməla tsamə la. Ama waku laki, a tsamə kwa, a ɗaba à ndzi à wakwa, ŋə́ kənə da ndzi də wakwa. 18 «Ndekə laki, a dá maslakwada yə tá ndzi kəɗavakwaku akə da nda məndə tá zlaku zlə la, à da kəlavə ya sa sa makwa. 19 Də həni kuji laki, a dá neki ndá məndə a duniya zla la, ama waku laki, à da neki nekə kwa, a ɗaba ba à shifa ya, waku gumə kəni, à da ndzi ba à shifi kwa. 20 Menə da ce vaki kəŋa laki, à da tsaməla tsamə ku akə dzəvavə dzəvə ya à Baba Zəta, waku gumə kəni, a dzəvavə dzəvə ku à waya, wayə kəni, a dzəvavə dzəvə ya à wakwa. 21 «Menə məndə fɨlu zhɨrəwə da kwari ŋa sa tsəna ŋa sa mayə laki, ina bata ŋgwi ŋgwa. À da ŋgwalə ŋgu Balə akə menə məndə ŋgwi ŋgwa. Wayə gumə kəni, à da ŋgwalə ŋgu ya, à da tahavada tahə ya da sa məna.» 22 Ndekə ŋə́ ŋgɨɗə Zhudə tekina laki, «Səfəla, da tahavada ka da sa mananə laki, a dá tahavada ka da sa ndá məndə a duniya la na na?» ŋə́ kəna. Menə Zhudə waləla gwaɗi laki, tsəkəmə à Zhudasə Isəkariyuta. 23 «Menə məndə ŋgwi ŋgu laki, à fɨ fə zhɨrəwə da menə gwaɗi welə maya,» ŋə́ Yesəwa. «À da ŋgwalə ŋgu Bala. Balə narə wayə laki, à da ce nanə sa sa məna tá ndza ndzi də ina. 24 Menə məndə akə ŋgwi ŋa laki, a zlavə fɨ zhɨrəwə da gwaɗi mayə la. Menə gwaɗi cɨnə ku sa mayə laki, gwaɗi mayə akə mudarə mayə la, a ce ba sa Baba Zətə bata sa mbɨlidə mbɨle. 25 Sa walakwada walə ya mekəŋa gwaɗa kuɗa yə ba zlaɓa à waku ba həŋa. 26 «À da mbɨləkwa mbɨlə Baba Zətə Mɨshɨshə məna da vaga mayə tá zlaku zla. À da dzakwakwada ina tekweshə betete ŋə́ kənə da tɨhəkudɨrəla ba kəla menə gwaɗi sa walakwada maya. 27 À ndesləkwa warəvə ya a ɗaba ŋə́ ku ndza ndzi ba təɗaməma ba səka waya. A nda məndə a duniya ba wele wele dzəgwa ndesləkwa warəvə səka menə ɓekəku mayə la. Ndekə laki, aku jemə narə ba wele wele la, aku ɓekə zlɨzləwi la. 28 Sa tsəna tsənə ku sa mayə laki, ‹À da də ya, ama à da kəlavə ya sa sa maku› sa ŋə́ ŋgaya. Banda ŋgwi ŋgu ku laki, ma zli ku menə də mayə da sa Baba Zəta, a ɗaba a ju jə harə maya. 29 À walakwada walə ya ba kəla ndá mekəŋa gwaɗi həŋa lukətu akə da ɓaka. Ndekə ba da ɓakə ŋa laki, ŋə́ ku da zləha gwaɗi maya. 30 A weləku ya gwaɗi à kudə zla la, a ɗaba harə tɨvə sləwandala duniya ce. A nda haməkwa məna ina ba kuji da harə mayə la, 31 ama menə ɓaki ŋa ndekəŋa laki, a ɗaba ŋə́ ndá məndə a duniya tsaməla ŋa ba akə ŋgwa ŋgu ya Baba Zəta, ba akə ɓekə menə ya welida ŋa. Aku mbavu mbava, ya ku də ma,» ŋə́ Yesəwə tekita.

15

1 «Wayə menə ba səka delə nafə hɨ udzərə kaɗa. Balə laki, bata fɨlə nara. 2 À recə recə ba kəla menə harə nafə akə zlavə hɨ udzərə a waya. Slalasə ŋa akə ba kəla menə harə nafə hɨ udzərə ŋə́ kənə farə hɨ udzərə ba kaɗa kaɗa. 3 Tá ŋgwakwaku laki, ba səka a ratsəla ratsə Zətə tekweshə mandzawə də warəvə maku a ɗaba a piyavadə piyə ku à gwaɗi ŋa sa dzakwakwada maya. 4 Aku dzəvavə dzəvə ba hɨɗɨce à wayə ba səka menə dzəvavə mayə ba hɨɗɨce à waku guma. À dzəgwa dzəgu na harə nafə hada udzərə kəɗavəŋa akə dzəvavə ŋa à mata nafə na? A dzəgwa ba wele wele la. Ba ndekəŋa guma, banda akə dzəvavə ku à wayə laki, ba nazadayə nazənə ɓekə kwa. 5 «Wayə menə ba səka nafə hɨ udzərə kaɗa. Waku menə ba səka harə nafa. Menə məndə dzəvavə dzəvə à wayə ŋə́ ŋgayə dzəvavə ŋa à ina laki, ina menə da ɓekə delə sləri kaɗa. A ɗaba banda akə dzəvavə ku à wayə laki, a nda tekweshə ŋə́ ku dzəgwa ŋa ɓaka ɓakə la. 6 Menə məndə akə dzəvavə ŋa à wayə laki, à mbɨlədə da uda ndi ba səka menə ŋə́ ndi mbɨlədə harə nafə sa ndaləla nda, ŋə́ kənə mbəlalaha ŋa, ndekə ŋə́ ndi mbehəlu ŋa tá pakwa da kara. 7 Banda dzəvavə ku ba hɨɗɨce à wayə ŋə́ gwaɗi mayə ndzə ŋa də waku laki, à dzəgwa dzəgu ku ndava menə tekweshə ŋgwa kwa, à da gwatsarə gwatsə kwa. 8 Banda ɓekə ku ba delə tekweshə kaɗa ba səka menə ŋə́ nafə hɨ udzərə ba kaɗa kaɗa laki, à tahəda tahə ku akə pukaraki dalə ba jira. Ndekəŋa laki, à da gelə gelə ndá məndə Zətə ba kaɗa kaɗa. 9 A ŋgwaku ŋgu ya ba səka menə ŋgwi Baba Zətə guma. Aku ndzə ndzə də wayavə maya. 10 Banda fɨlu ku zhɨrəwə da kwari mayə laki, à da ndzə ndzə ku də wayavə maya. Ba səka mekəŋa menə ɓekə mayə guma, a fɨlu fə ya zhɨrəwə da kwari Bala, ndekə a ndzə ndza yə də wayavə məna. 11 «Menə walakwada mayə mekəŋa laki, a ɗaba ŋə́ zli mayə nda ŋa də warəvə makwa, ŋə́ zli maku rəhə ŋa ba kaɗa kaɗa. 12 Ŋa ina həŋa kwari maya: aku ŋgwavə ŋgu a dagava maku ba səka menə ŋgwaku maya. 13 À ɓaka tawə ndi tá tahəla tahə ba akə ŋgwalə ŋgu ndi akə məndə ba kaɗa kaɗa na? Sayə à va shifi məna weshɨkə tá zhɨbaki daŋa, a nda ŋgɨɗə wayavə ju harə meka zla la. 14 Ndekə laki, zhɨbaki dalə ku mazlaməna banda ɓekə ku menə tekweshə walakwada maya. 15 A ɓawaku ya à walaɗiyaki zla la, a ɗaba a tsaməla walaɗiya nazənə ɓekə bata kwerə vala la. À ɓawaku à zhɨbaki dalə ya, a ɗaba à bɨrəkuda bɨrə ya ba kəla menə tsəna mayə sa Balə betete. 16 A kɨshida waku tá malaha akə Səfələ maku la. Təka laki, a mbaɗakwada wayə ŋə́ ku ɗebi ŋa. À fakwarə fə ya ŋə́ ku da ɓakada delə tekweshə ba da ndzi məna ba tá kəlazara. Ba nda ŋa ndekəŋa laki, à da vaku və Baba Zətə má mawə mawə tekweshə menə ndava ku də ɓawi maya. 17 Menə kwari vaku mayə laki, ‹Aku ŋgwavə ŋgu a dagava maku› ba ŋə́ ŋgaya,» ŋə́ Yesəwə tekita. 18 «Banda mbərəzaku ndi a duniya laki, aku tsaməla tsamə sa mbɨrəzhə wayə ndi teŋu cɨɗə akə wakwa. 19 Nda sa təgu ŋə́ duniya ku laki, ma ŋgwavə ŋgu ndi à waku a ɗaba ma ndzi ba səka ita kwa. Ama a mbaɗakwada mbaɗə ya tá ndza ndzi tsəkəmə a duniya. Ndekə laki, təgu ŋə́ duniya ku la, nemenə mbərəzaku ndá məndə də duniya. 20 Aku jeməla jemə da menə gwaɗi sa walakwada maya, ‹A nda walaɗiya ju harə bata kwerə vala la,› sa ŋə́ ŋgaya. Ndekə ndá məndinə sa cɨkweɗə vəŋu mayə laki, à da cɨkweɗə cɨkweɗə ta vəŋu maku guma. Ndá məndinə sa fɨlu fə zhɨrəwə da dzaki gwaɗi mayə gumə kəni, à da fɨ fə ta zhɨrəwə da ŋgwakwaku gwaɗi guma. 21 Menə nda ku akə ndalə laki, à da cɨkweɗə cɨkweɗə ta vəŋu maku ndekəŋa a ɗaba a tsaməla ta bata mbɨlidə mbɨlə la. 22 Ma nda sa akə saha mayə tá welətə gwaɗi laki, ma nda hayəpə məta la. Ama ba menə a tsəna tsənə ta gwaɗi mayə laki, a dzəgwa ta tavə tavə laki, ‹A taka nanə tsəna ŋa la,› ŋə́ ŋgita la. 23 Menə məndə mbɨrəzhə wayə laki, à mbɨrəzhə ba Balə gumə zlaɓa. 24 Banda sa akə ɓakəla mayə menəŋa sləri a dagava məta sa akə ɓakəla ŋgɨɗə məndə ba wele wele laki, ma ɗabatə sheriya la. Mbəra a naka nakə ta sləri mayə laki, à mbɨrəzhə wayə ta narə Bala. 25 Ama menə nda ŋa ndekəŋa laki, a ɗaba ŋə́ menəŋa gwaɗi sa pɨlu mudə gɨde məta də wakita Zətə gəvə ŋa: ‹À mbɨrəzhə wayə ta ba nazadayə› ŋə́ nda. 26 «À da mbɨləkwa mbɨlə ya ŋgɨɗə məndə saha sa Baba Zətə tá zlaku zla. Ina Mɨshɨshə məna saha tá tavalata jirə akə ndá mənda. Ba da saha ŋa laki, à da mali akə sayədə maya. 27 Waku gumə kəni, à da mali akə sayədə mayə kwa, a ɗaba sa ba sə mayə ku ba mudə də fanətu fə dzaki gwaɗi maya.

16

1 «Menə weləku mayə mekəŋa laki, a ɗaba ŋə́ ku piyavadə ŋa ba kaɗa kaɗa à waya, ŋə́ ku akə sləlaha ŋa ba wele wele. 2 Da ŋgəlaku ndi akə dzəvavə à ndá məndə də kayə jekə kwari Zəta. Ba jirə laki, à da nda ndə ŋgɨɗə sarətə ŋə́ ndá məndinə da peslə waku da tavə ŋa laki, ‹A ɓekɨləda ba sləri kaɗa nanə akə Zətə menə paslata manana,› da ŋə́ ŋgita. 3 Menə da ɓekə məta mekəŋa laki, a ɗaba menə akə tsaməla məta Baba Zəta, wayə gumə kəni, a cemida ta kaɗa kaɗa la. 4 Ndekə menə weləku mayə meka laki, a ɗaba ba da ce sarətə ndá məndi kəŋa tá ɓaki ndeka laki, ŋə́ kənə da təhakwarə ŋa ba akə sa walakwada walə ya,» ŋə́ Yesəwə tekita. «A taka yə walakwada mekəŋa gwaɗi də fanətu fə dzaki gwaɗi mayə la, a ɗaba sa zlaɓa yə cɨɗə à wakwa. 5 Mazlaməna laki, à da sa bata sa mbɨlidə mbɨlə ya. Ama a nda məndə a dagava maku ndeviyu ndevə laki, ‹À da hawə ka wa?› ŋə́ kənə la. 6 Mbəra laki, a tərəɗaha tərəɗə warəvə maku menə tavə mayə ‹À da sa məna ya,› ŋə́ ŋgaya. 7 Ama à walakwada ba jirə ya laki, ŋguləmə akə ŋgwakwaku ba davarə maya, a ɗaba banda akə davarə maya, a dá saha Mɨshɨshə Zətə ŋa da zlaku zlə la. Ama ba davarə mayə laki, à da mbɨlə mbɨlə ya saha tá ŋgwakwakwa. 8 Ndekə ba da saha ŋa laki, à da tavalata tavə akə ndá məndə a duniya akə zaha zə ta də dzami narə məta da gwaɗi hayəpa, da ɓaki zlaya, narə da sheriya Zəta. 9 A zaha zə ta da gwaɗi hayəpa, a ɗaba menə akə tsamavada məta akə ndá məndə hayəpə ta menə akə zlavə məta fətarə fə à waya. 10 A zaha zə ta da ɓaki zlaya, a ɗaba menə «Məndə zlayə la» ŋə́ ŋgita taka waya, mbəra laki, da ndzi sa Baba Zətə ya, a dá neki ku zla la. 11 A zaha zə ta da gwaɗi sheriya Zətə a ɗaba a tsaməla ta akə mɨtəlu mɨtə sheriya da sləwandala duniya ŋa həŋa la. 12 «Kwete tekweshə ma ŋgwa mayə weləku vala, ama a dzəgwa ku kɨshəlu kɨshə cɨɗə la. 13 Ama banda da saha Mɨshɨshə bata tehə jirə laki, à da dzakwakwada ina jirə betete. A dá weləku dza sləwandala məna la, ama à da weləku ba menə tsənasə ŋa, ŋə́ kənə da tehəkuda menə tekweshə da ce. 14 Menə gwaɗi da weləku ŋa laki, ba menə da tsənasə ŋa sa maya. À da tehəkuda à mekəŋa mata ndzəɗi haməkwa maya. 15 Ba kəla menə nda ŋa sa Baba Zətə laki, ba sa mayə guma. Ina menə walakwada mayə laki, ‹À da walakwada Mɨshɨshə Zətə ba kəla menə tsənasə ŋa sa maya,› ŋə́ ŋgaya.» 16 «Də həni kuji laki, a dá neki ku la, də həni kuji zla laki, à da neki nekə kwa,» ŋə́ Yesəwə tekita. 17 Ndekə ŋə́ meŋgeɗeki a dagava pukaraki daŋa laki, «A ŋgwa welə mawə gwaɗi à meka wa? ‹Də həni kuji laki, a dá neki ku la, də həni kuji zla laki, à da neki nekə kwa,› ŋə́ kənə má, a ɗaba tawə menə tavə ŋa zla laki, ‹À da sa Baba Zətə ya,› ŋə́ kənə ya? 18 A ŋgwa welə mawə gwaɗi meka də həni kuji kəŋa ma ga? À tsənasə wa akə ŋə́ ŋgina gwaɗi wa?» ŋə́ ŋgita. 19 A tsamə Yesəwə ba akə ŋgwa ŋgu ta tá ndevə vala sa məna. Ndekə ŋə́ kənə tekita laki, «#‹Də həni kuji laki, a dá neki ku la. Də həni kuji zla laki, à da neki nekə ku› ŋə́ ŋgayə tsəkwana la na na? Shɨgə mekəŋa gwaɗi na menə mbəɗavə ku tá tsaməla tsamə má na? 20 À walakwada ba jirə ya, à da tawi kwa. Haya ku huli akə dzi rəvə laki, à da zli ndá məndə a duniya ita. À da tərəɗaha tərəɗə warəvə makwa, ama tərəɗi warəvə maku laki, à da mbəɗadavə akə zla. 21 Banda ɓeshə nəsə hi udzərə laki, a tərəɗaha tərəɗə warəvə məna a ɗaba a ce cə zlaɗa sa a ɗəfa. Ama banda həla ŋa udzərə laki, a mɨcədəla mɨcə zlaɗa kəŋa akə zli menə həla ŋa məndə a duniya. 22 Ba səka mekəŋa gumə tá ŋgwakwakwa, a tərəɗə tərəɗa warəvə maku mazlaməna. Ama à da gamə gamə mə da ndziŋa. Ndekə à da zla zlə kwa, a nda məndə da kəsəla zli maku la. 23 «Ba da ce sarətə kəŋa laki, a dá nda udəra maku tá ndevə shɨgə sə gwaɗi sa mayə zla la. À walakwada ba jirə ya laki, má ndava tawə tawə ku də ɓawi mayə sa Baba Zətə laki, à da vaku va. 24 Ba sa gwatəna kəni, à zlaɓa ku akə ndava tekweshə sa məna də ɓawi maya. Aku ndava ndava, à da gwatsarə gwatsə kwa, a ɗaba ŋə́ zli maku rəhə ŋa ba kaɗa kaɗa.» 25 «Sa walakwada walə ya ba kəla ndá gwaɗi kəŋa də gwaɗi də gwaɗa. Menə sarətə da ce laki, a dá weləku ya gwaɗi də gwaɗi zla la, à da weləku ba pasəsa yə gwaɗi da Baba Zəta. 26 Ba da ce sarətə kəŋa laki, à da ndevə də ɓawi mayə ku tekweshə sa Baba Zəta. A dá nda udəra maku à wayə tá ndevəku tekweshə sa məna la. À da ndava ba wakwa, 27 a ɗaba a ŋgwaku ŋgu Baba Zətə ba ina à mudarə məna. Menə ŋgwaku ŋa laki, a ɗaba a ŋgwi ŋgu kwa, a zlɨhi zlɨhə ku ba akə saha sa məna ya. 28 Ba jirə laki, a mbavu ba sa Baba Zətə ya tá saha sa duniya. Mazlaməna laki, à meslə duniya yə ŋə́ ŋgayə kəlavə da sa məna,» ŋə́ Yesəwə taka pukaraki daŋa. 29 «Yawa, mazlaməna laki, à welə ba pasəsa ka gwaɗi akə nda ŋa də gwaɗi də gwaɗa. 30 A tsamə nanə mazlaməna ba akə tsaməla tsamə ka tekweshə betete. A tsamə ka ma ba menə gwaɗi də warəvə ŋgwa ndi ndavaku ndava, nemenə zləha mananə ba akə saha sa Zətə ka,» ŋə́ ŋgita tekina. 31 «A zləha zləhə ku mazlaməna ba jirə na na? 32 À da ce sarətə menə da weshaha ku betete makwa. Ma ba həŋa laki, a ce ce. Má wara kəni, à da də da ce məna. Ndekə da mesliya ku ba wayə kəɗavala. Ama wayə kəɗavalə la, a ɗaba ba sa mayə Baba Zətə ba kəlazara. 33 A walakwada walə ya ba kəla mekəŋa ŋə́ ku ndzə ŋa ba təɗaməma a ɗaba a dzəvavə dzəvə ku à waya. À da shə shə ku zlaɗa də duniya ŋa həŋa. Ama aku deŋavada deŋe, a ɗaba wayə laki, a ɓakarə ɓakə ya midala akə ndzəɗi mandzawə kwerə duniya,» ŋə́ Yesəwə tekita.

17

1 Ndekə ba menə waləla Yesəwə meka gwaɗi laki, nakadu ŋa da sə zəta: «Bəbala, a ce cə sarətə mazlaməna. Tahəla tahə mata ndzəɗi haməkwa mayə wayə Udzərə maka a ɗaba ŋə́ ŋgayə tahəla ŋgatəkə haməkwa guma. 2 A vi və ka ndzəɗi da harə ndá məndə betete ŋə́ ŋgayə vatə shifi akə da zlu ŋa akə ndá məndinə ŋa pikwa ka da hara. 3 Shifi kəŋa akə da zlu ŋa laki, menə ŋə́ ndi tsamakada ŋa waka Zətə jirə ba kutəra, ŋə́ ndi cemida ŋa wayə Yesəwə Kərisətəwə ŋa mbɨlə ka. Ba mekəŋa menə shifi akə da zlu ŋa. 4 Də menə sarətə nda mayə də duniya laki, a tehətəda tehə ya akə ndá məndə mata ndzəɗi haməkwa maka. A zlədəla zlə ya ɓaki sləri ŋa sa fikwa ka. 5 Bəbala, geliyu gelə mazlaməna a katafəkə maka ba səka menə sa ɓekida ka ba sa zlaɓa yə sa maka sa ndziŋa kwa ba sa zlaɓa ka akə ndarəla duniya. 6 «A tahakada tahə ya da sa ndá məndinə ŋa mbaɗatada ka də duniya tá pikwa da hara. Ndatəkə ta, a pikwa pə ka da hara, a fɨlu fə ta zhɨrəwə da gwaɗi maka. 7 Mazlaməna laki, a tsaməla tsamə ta ba kəla menə tekweshə vi ka laki, a saha ba sa maka 8 a ɗaba a walatada walə ya ba kəla menə gwaɗi welida ka. Ndekə a zləha zləhə ta. A tsaməla tsamə ta ba deŋə deŋə ba akə saha ba sa maka ya. A zləha zləhə ta zlaɓa ba akə mbɨlidə ba waka. 9 «À slefə waka yə tá ŋgatata, a slefə ya tá ndá məndə təgu ŋə́ duniya la, təka laki, à slefə tá ndá məndinə ya sa pikwa ka da hara a ɗaba ŋgatəkə ta. 10 Ba kəla ndá məndinə təgu wayə laki, ba ndatəkə ta. Ba kəla ndá məndinə təgu waka kəni, ba ndalə ta guma. À tahəla mata ndzəɗi haməkwa mayə ta. 11 A dá ndzə ya wayə a duniya zla la, a ɗaba à da da sa maka ya. Ama ita laki, ba da ndzi məta də duniya. Tesliya, Bəbalə də huɗə zəta, gwatatə gwatə à ndzəɗi maka, ba menəŋa ndzəɗi vi ka, a ɗaba ŋə́ ŋgita nda ŋa akə məndə kutərə ba səka menə nda mamə akə məndə kutərə à waka. 12 Menə sa zlaɓa yə tɨte tɨte à ita laki, sa gwatatə gwatə ya à ndzəɗi ŋa maka sa vi ka. A cɨkatadə cɨkə ya galaka, ndekə a nda məndə ba wele wele menə zaha zə sa mayə la. Sayə ba menə məndə da zi məna kwa a ɗaba ŋə́ menə gwaɗi sa pə pa də wakita maka da ɗəfə gəvə ŋa. 13 Ama mazlaməna laki, à da sa maka ya, menə welə mayə həŋa ba zlaɓa yə a duniya laki, a ɗaba ŋə́ zli mayə ndzə ŋa də warəvə məta ba kaɗa kaɗa. 14 A walatada walə ya gwaɗi maka, ndekə à mbərəzatə vala ndá məndə a duniya, a ɗaba menə akə nda məta təgu ŋə́ duniya ba səka menə akə nda mayə gumə təgu ŋə́ duniya. 15 Menə ndevə mayə sa maka laki, ŋə́ ka mbahatada ŋa a duniya ŋə́ ŋgayə la, ama ŋə́ ka gwatatə ŋa a ɗaba ŋə́ sləwandala sheteneki akə ɓekətə mandzawa. 16 A nda ta təgu ŋə́ duniya ba səka menə akə nda mayə təgu ŋə́ duniya la. 17 Gwaɗi maka laki, ina jira. Tehətəda tehə jirə kəŋa a ɗaba ŋə́ hala məta nda ŋa ba də vaga ŋa à ŋgatəka. 18 À mbəlatə vala yə da duniya ba səka menə sa mbɨlidə ka gumə sa duniya tá ɓekə sləri maka. 19 A vavə və ya betete tá waka təgu ita a ɗaba ŋə́ ŋgita vavə ŋa ba jirə gumə ba kaɗa kaɗa tá ŋgatəka. 20 «À slefə waka yə tá ŋgatata kaləla la, ama à slefə navə ya zlaɓa tá ndá məndinə da fətarə fə à wayə menə da tsənasə məta akə sayədə ndalə ŋa da waya. 21 À ndevə vala yə sa maka Bəbala, ŋə́ ŋgita betete dzəvavə ŋa ba akə məndə kutəra, ba səka menə dzəvavə ka à waya, wayə gumə kəni, a dzəvavə dzəvə ya à waka. Tesliya, dzəvatə dzəvə da kuwə kutərə à wamə ŋə́ ndá məndə a duniya zləha ŋa akə mbɨlidə ba waka. 22 A vatə və ya mata ndzəɗi haməkwa ŋa sa vi ka a ɗaba ŋə́ ŋgita dzəvavə ŋa akə məndə kutərə ba səka menə dzəvavə mamə akə məndə kutəra. 23 Wayə gumə kəni, a dzəvavə dzəvə ya à ita, waka kəni, a dzəvavə dzəvə ka à waya, a ɗaba ŋə́ ŋgita nda ŋa ba akə məndə kutərə ba kaɗa kaɗa. Ndekə laki, à da tsaməla tsamə ndá məndə a duniya ba akə mbɨlidə waka, ŋə́ ŋgita da tsaməla ŋa zlaɓa ba akə ŋgwatə ŋgu ka ndá məndinə ɗebə waya, ba səka menə ŋgwi ka. 24 «Bəbala, a pikwa pə ka ita da hara. A ŋgwa ŋgu ya ŋə́ ŋgita da nda ŋa də menə vaga da nda mayə hekəŋa ŋə́ ŋgita da naka mata ndzəɗi haməkwa maya, menə haməkwa sa vi ka a ɗaba a ŋgwi ŋgu ka ba sa zlaɓa duniya akə tsəkwasə ŋa. 25 Bəbala, bata zlayə ka. A tsamakada ndá məndə təgu duniya la. Ama wayə laki, a tsamakada tsamə ya. Ndá məndinə ɗebə wayə kəni, a tsaməla tsamə ta akə mbɨlidə waka. 26 A tahakada tahə ya tá ŋgatata, ba taha yə zlaɓa tá ŋgatata a ɗaba ŋə́ ŋgita ŋgwa məndə səka menə ŋgwi ka, ŋə́ ŋgayə ndzə ŋa də ita guma,» ŋə́ Yesəwə də slafi navə məna.

18

1 Guhu slafi navə Yesəwə laki, mbavu ŋa narə pukaraki daŋa kənə da uda maɗi Sedəruna. A nda ndə ŋgɨɗə vəhu hekəŋa. Dəkwa ŋa da ɗəfə à pukaraki daŋa. 2 A tsamə Zhudasə bata vɨləlu vɨlə vaga kəŋa a ɗaba à dawə Yesəwə da hekəŋa kəlazara à pukaraki daŋa. 3 Mazlaməna laki, ŋə Zhudasə latə slujeki da hekəŋa narə ndá bata gwetə mata kayə da Zəta. A mbəlatadə matsahi da ndá bata ɓekə udəra da sa Zətə narə Farisaka. A ce à taharə mazi ta, à ndá karakazaza narə à karə vatsə vatsa hawə pani sa məta. 4 A tsamə Yesəwə ba kəla mekəŋa betete ce sa harə məna. Ndekə dəda ŋa da sa məta: «À ushelə wa ku na?» ŋə́ kənə tekita. 5 «À ushelə Yesəwə nəwalə Nazaretə nana,» ŋə́ ŋgita. «Ŋa wayə hene,» ŋə́ kəna. Zhudasə bata vɨləlu vɨlə laki, a katsə katsa sa slujeke. 6 Ndekə ba menə tavə Yesəwə «Ba wayə» ŋə́ kənə laki, kəlavə məta guhu guhwa. Kərəpə! ŋə́ ŋgita da hala akə zlɨzləwe. 7 «À ushelə wa ku ma ga?» ŋə́ Yesəwə tekita zlaɓa. «À ushelə Yesəwə nəwalə Nazaretə nana,» ŋə́ ŋgita. 8 «A walakwada walə ya, ‹Ba wayə› ŋə́ ŋgayə zla ŋa. Ba menə ba wayə menə ushelə ku zla má, aku maslata ndalə ŋa həŋa ŋə́ ŋgita də məta na,» ŋə́ kəna. 9 Menə ɓaki mekəŋa ndekəŋa laki, a ɗaba ŋə́ menəŋa gwaɗi sa waləla ŋa gəvə ŋa. A ɗaba sa ŋə́ kənə taka Zətə laki, «A zaha sa mayə ba wele wele ndá məndinə ŋa pikwa ka da harə la,» sa ŋə́ kəna. 10 À katsakara sa Simaŋu Piyera. Ndekə səɗəla ŋa də mbaya məna. Pətə! ŋə́ kənə tsarə sləmə harə ɗafə akə maya mətsəhatata matsahi da ndá bata ɓekə udəra da sa Zəta. Ɓawi walaɗiya kəŋa laki, Maləshusa. 11 Ndekə ŋə́ Yesəwə taka Piyerə laki, «Shɨɓɨləkwa shɨɓə katsakara maka da mbaya məna. Tamaha ka laki, a shə ya la na zlaɗa ŋa vi Baba Zətə tá si na?» ŋə́ kəna. 12 Mazlaməna laki, zhəda ndá slujeki narə matsahi data narə slujeki da ndá məndə Zhəwifə da sa Yesəwa. Kəsa məta, ŋgwaɗa məta. 13 Cɨɗə laki, ŋgita kɨshə vala da da Anəna. Anənə laki, jɨŋa Kayifə mətsəhatata matsahi da ndá bata ɓekə udəra da sa Zətə viyaki kəŋa. 14 Ba Kayifə ŋa menə bata sa vatə sheweriya akə matsahi da ndá məndə Zhəwifə laki, «Ŋguləmə mətsə ba məndə kutərə təgu ŋə́ ndá məndə harə menə da zaha ndi betete,» sa ŋə́ kəna. 15 Menə mazlaməna tɨte kəsa kəsə ndi Yesəwə laki, ŋə ndá Simaŋu Piyerə narə ŋgɨɗə pukara ɗebə vala da da mətsəhatata matsahi da ndá bata ɓekə udəra da sa Zəta. A tsamaləda tsamə mətsəha kəŋa akə mekəŋa pukara kutəra. Ndekə dəkwa ŋa da dagəla sə Yesəwa. 16 Ama Piyerə laki, a gəɗaha gəɗə ba duda hawə vəŋu kaya. Ndekə səda menəŋa pukara tsaməla nda. Walaləda ŋa akə nəsə nəŋa gwetə vəŋu kaya, kənə pəlasə akə Piyerə tá dəkwa daka. 17 Ba menə dəkwa ŋa laki, «Waka gumə kəni, ba pukara meka nəwalə ka la na na?» ŋə́ kwatənaha kəŋa gwetə vəŋu kayə tekina. «Ahala, wayə wayə la,» ŋə́ Piyerə tekina. 18 Kənə da di karə vatsa walaɗiyaki narə slujeki a ɗaba à dzi mətasla. Ndekə kənə cɨkə karə sa məta də dagəla. 19 Ɓewece ndi Yesəwə mazlaməna sa katafəkə mətsəhatata matsahi da ndá bata ɓekə udəra da sa Zəta. Ndekə ndavalu mətsəha kəŋa akə Yesəwa: «Ndá wa pukaraki datəkə ma ga? À jekewətə mawə gwaɗi ka akə ndá məndə na?» ŋə́ kəna. 20 Ŋə́ Yesəwə tekina laki, «À welətə gwaɗa yə ba parakəka akə ndá məndə betete. Ma ba də ndá kayə jekə kwari Zəta, ma ba də mata kayə da Zətə vaganə jehavə ndá məndə Zhəwifə betete kəni, à jekətə ba gwaɗa yə akə ndá məndə akə nda ŋa də ɓəhwi ba wele wele. 21 Ndekə má, a ɗaba tawə menə ndevə ka sa mayə na? A ndavatu ka akə ndá məndinə sa tsənasə tsənə akə nazənə sa welətə mayə la na na? A tsamə ta ita menə gwaɗi sa welewətə mayə na wa?» ŋə́ Yesəwa. 22 Menə waləla ŋa meka gwaɗi laki, pəɗa! ŋə́ ŋgɨɗə sluji katsə katsa havə məna paralə ŋa à babarəva. «À mbɨɗɨrəla ndeka ka gwaɗi akə mətsəhatata matsahi da ndá bata ɓekə udəra da sa Zətə na na?» ŋə́ kəna. 23 «Banda waləla gwaɗi akə tsəwə ŋa yə kəni, tevila ka ɓəzi kəŋa də ɗəfa. Ama banda waləla ba gwaɗi kaɗa yə má, a ɗaba tawə ɗɨgə ka wayə ba nazadayə na?» ŋə́ Yesəwə tekina. 24 Ndekə mbɨlə Anənə ba ŋgwaɗə ŋgwaɗa da sa Kayifə mətsəhatata matsahi da ndá bata ɓekə udəra da sa Zəta. 25 Də mekəŋa sarətə laki, à cɨkə ba karə Simaŋu Piyerə sa ndá məndinə ŋa. Ŋə́ ndi tekina laki, «Ba pukara meka nəwalə ka gumə la na na?» ŋə́ nda. Ama ŋə́ Piyerə laki, «Ahala, wayə la,» ŋə́ kəna. 26 A nda ndə ŋgɨɗə walaɗiya mətsəhatata matsahi da ndá bata ɓekə udəra da sa Zətə hekəŋa guma. Ba ndá uvərə ta à menə məndə sa tsarə Piyerə sləma. Ndekə ŋə́ kənə taka Piyerə laki, «Ba waka menə sa nakaka mayə də vəhu sə mekəŋa nəwalə tsəkwana la na na?» ŋə́ kəna. 27 «Ahala, wayə la,» ŋə́ Piyerə tekina. Ndekə ba heka laki, akə tawa utsəka. 28 Ba wurəra à ushɨɗi ushɨɗi laki, mbavu məta da Kayifə tá da vaga ndzi ŋguməna. Ama a taka matsahi da ndá məndə Zhəwifə dəkwa ŋa da huɗə kayə da ŋguməna la, a ɗaba «À dɨgunaha warəvə mananə a katafəkə Zətə la, sayə à tsufa tsufə nanə mudarə mananə ŋə́ ŋgɨɗə tekweshə akə ŋgəlanu ŋa akə uzi umbərə Paka,» ŋə́ ŋgita. 29 A ɗaba mekəŋa nemenə səda Pilatə ŋguməna sa sa məta ba duda: «A parə təgu tawə ku gurənjə akə məndalənə ma ga?» ŋə́ kənə tekita. 30 «Banda sa akə ɓakəla ŋa mandzawə laki, ma kəsi nanə sa sa maka na na?» ŋə́ ŋgita tekina. 31 Ndekə ŋə́ Pilatə tekita laki, «Banda sa ɓekəkuda mandzawə laki, aku kɨshə ba waku ŋə́ ku ɓekɨlə sheriya ba səka menə də kwari makwa,» ŋə́ kəna. «A slə sheriya mananə la, a ɗaba a vanə ndi tɨvə tá mɨtə sheriya mətsə mətsə la,» ŋə́ ndá məndə Zhəwifə kəŋa tekina. 32 Menə faləkwa məta Yesəwə da harə akə ŋguməna laki, a ɗaba ŋə́ menəŋa gwaɗi sa waləla Yesəwə da kəla menə da kəɗa ndi gəvə ŋa. 33 Ndekə dəkwa Pilatə daki mazlaməna. Ɓawaləda ŋa akə Yesəwa: «Waka na menə sləwandala ndá məndə Zhəwifə na?» ŋə́ kənə tekina. 34 «A ɗaba tawə menə ndeviyu ka meka gwaɗi na? A ŋgwa ŋgu ka tá tsaməla tsamə ma ba waka na má na? Mətu a walakada à wali ndi da wayə ndeka la?» ŋə́ kəna. 35 «Ha! Nəwalə Zhəwifə ya na wayə na? Ba jɨba maka narə matsahi da ndá bata ɓekə udəra da sa Zətə menə fikwa waka da harə kwa la má, a ɓakəla tawə ka ŋə́ ŋgayə na?» ŋə́ Pilatə tekina. 36 «A ŋgweɗə ya sləwandala səka menə ŋgweɗə ndá məndə a duniya wayə la. Banda sa ŋgweɗə sləwandala yə səka ndá məndə a duniya laki, ma mezhiyu mezhə ndala ŋə́ ndi sa akə fikwa ŋa da harə matsahi da ndá məndə Zhəwifa. Ndekə ŋgwaɗi sləwandala mayə wayə laki, tsəkəmə à menə ɓekə ndi a duniya.» 37 «Ndekə sləwandala ka na la?» ŋə́ Pilatə tekina. «A waləla walə ka ba waka, sləwandala ya. A saha sə ya sa duniya tá tehə jira, nemenə hiya nda. Ba kəla ndá məndinə təgu ŋə́ jirə laki, à cɨnə cɨnə ta gwaɗi maya,» ŋə́ Yesəwə tekina. 38 «Teteka jirə má ina na?» ŋə́ Pilatə tekina. Ndekə ba menə waləla Pilatə meka gwaɗi laki, səda ŋa zlaɓa sa sa ndá məndə Zhəwifə duda: «A gwatsarə ya wayə akə hayəpə məna tá mbəɗəla meka nəwalə a sheriya la,» ŋə́ kəna, 39 «ama a nda ndə lamanə ŋa sa ŋgwaɗa ndi tá ŋgwakwaku ŋə́ ŋgayə pɨləkushə akə daŋgayə kutərə ba kəla vi də umbərə Paka. Ndekə na kiya má, a ŋgwa ŋgu ku ŋə́ ŋgayə pɨləkushə akə menə məndə ɓewə ndi à sləwandala ndá məndə Zhəwifə na na?» ŋə́ kənə tekita. 40 «Ahala, ina la,» ŋə́ ŋgita ba à hula. «Barabasə menə ŋgwa mananə ŋə́ ka pɨlənɨshə ŋa,» ŋə́ ŋgita. Barabasə kəŋa laki, nabəra.

19

1 Ndekə «Aku kəsa kəsə Yesəwə ŋə́ ku jeɓeləla ŋa,» ŋə́ Pilatə taka slujeki daŋa. «Aya,» ŋə́ ŋgita, ŋgita kɨshə vala tá jeɓeli à kurəpe. 2 Tsafada məta dzaku taka, «Dzaku sləwandala» ŋə́ ŋgita. Farə məta akə Yesəwa. Cɨkwɨləkwa məta da səɗava mətəva ba səka menə jɨli ŋə́ sləwandala tsəkwi da ɗəfa. 3 Tsaɓawa məta a katafəkə məna: «Sa sləwandala ndá məndə Zhəwifa,» ŋə́ ŋgita tekina. Vawa məta babarəva. 4 Səda Pilatə zlaɓa sa sa daradama kəŋa: «Ŋə́ ŋgayə lawa, à həŋa à kɨshəkuda kɨshə ya sa uda ŋə́ ku tsaməla ŋa ba akə gwatsarə mayə akə sababə tá mbəɗəla mekəŋa nəwalə a sheriya,» ŋə́ kənə tekita. 5 Ndekə ɓawəla ŋa Yesəwə sa uda à dzaku takə a mudara, a tsəku tsəkwa də səɗava mətəva ŋa. «Həŋa ku məndalə kəŋa na,» ŋə́ Pilatə tekita. 6 Ama ba menə naka matsahi da ndá bata ɓekə udəra da sa Zətə narə slujeki data laki, hula məta: «Sayə à kəɗa kəɗə nda. Sayə à zleŋəlu zleŋə ndi da nafa,» ŋə́ ŋgita. «Aku kəsa kəsə ŋə́ ku zleŋəlu ŋa ba waku da nafa. Wayə wayə lawa, a gwatsarə ya akə sababə tá mbəɗəla a sheriya la,» ŋə́ Pilatə tekita. 7 «Sayə à kəɗa kəɗə nda, a ɗaba ‹Wayə Udzərə Zətə› ŋə́ kəna. Ndekə də kwari mananə laki, sayə à kɨɗə kɨɗə ndi jɨba məndə welə gwaɗi ndekəŋa,» ŋə́ ndá məndə Zhəwifə taka Pilata. 8 Ba menə tsənasə Pilatə akə menə «#‹Udzərə Zətə ya,› ŋə́ Yesəwə» ŋə́ ndi laki, a farə fə dzi zlɨzləwi məna zlaɓa. 9 Kɨshɨləkwa ŋa Yesəwə daki zlaɓa: «A ce hawə ka waka ma ga?» ŋə́ kənə tekina. Ama a taka Yesəwə mbɨɗɨrəla ŋa la. 10 «Ha! Ba ndzi maka tiyəya má? A tsaməla ka haməkwa mayə la na na? À dzəgwa dzəgu ya tá pəlakasə pəla. Zla laki, à dzəgwa dzəgu ya zlaŋaku zlaŋə da nafə tsəkwana la na na?» ŋə́ kənə taka Yesəwa. 11 «Ma nda sa akə vaka Zətə tɨvə saha də huɗə zətə kwa laki, ma nda haməkwa maka da harə mayə ba wele wele la. Ndekə laki, a ju jə hayəpə menə məndə fikwa da harə maka akə waka,» ŋə́ Yesəwə tekina. 12 À mekəŋa gwaɗi ndekəŋa laki, à ushelə deberiya Pilatə tá pəlasə akə Yesəwa. Ama hula ndá məndə Zhəwifa: «Ba pəlasə ka akə umalə kəŋa laki, a nda ka akə məndə ɓawə ɓawa sa mətsəhatata sləwandalaki ŋa ndzi də Rumə la. A ɗaba a tahavada tahə umalə kəŋa ba akə sləwandala bi. Ndekə, má tavə wa wa ‹Sləwandala ya,› ŋə́ kənə laki, ba kəladə sləwandala kəŋa ŋa la na wa?» ŋə́ ŋgita. 13 Ndekə ba menə tsənasə Pilatə akə meka gwaɗi laki, ɓawəla ŋa Yesəwə sa uda. Ndzə ŋa də vaga mɨtə sheriya ɓewə ndi à vaga kura. «Gabata,» ŋə́ ndi taka ɓewə vala də gwaɗi hebəre. 14 Menəŋa sarətə ndzə Pilatə tá ɓekə sheriya laki, à tətaka patsə ɓiya məna. Ushɨɗika məna laki, umbərə Paka. Ndekə ŋə́ Pilatə taka ndá məndə Zhəwifə laki, «À həŋa ku sləwandala makwa,» ŋə́ kəna. 15 Ama hula məta ba à ndzəɗa: «Kəɗa kəɗa! Kəɗa kəɗa! Zleŋəlu zleŋə da nafa,» ŋə́ ŋgita. «Aya? A ŋgwa ŋgu ku waku ŋə́ ŋgayə zleŋəlu sləwandala maku da nafə na na?» ŋə́ Pilatə tekita. «A nda ŋgɨɗə sləwandala mananə wananə ju harə mata sləwandala ŋa də Rumə la,» ŋə́ matsahi da ndá bata ɓekə udəra da sa Zəta. 16 Ndekə pɨlətɨshə Pilatə ŋə́ ndi kɨshə ŋa da zlaŋi a nafa. Ba menə vatə Pilatə Yesəwə laki, kəsa slujeki mazlaməna 17 ŋgita səda də huɗə nasla. A kɨshə ba Yesəwə nafə ŋa da zleŋə ndi da ɗəfa. Ŋgita da vaganə ɓewə ndi à kuwə mudara. «Gwaləgwata» ŋə́ ndi taka ɓewə vala də gwaɗi hebəre. 18 Zleŋəlu slujeki Yesəwə hekəŋa da nafa. Ba də mekəŋa sarətə zla laki, səra ndá ŋgɨɗə ndá məndə zleŋəlu məta da nafa. Kutərə a menə zləmbələ məna, kutərə a menə zləmbələ məna. Ina laki, də takə taka. 19 Waləla Pilatə zlaɓa ŋə́ ndi faləva ŋgɨɗə tekweshə pɨlu ndi gwaɗi a ɗəfa. Menə pɨlu ndi da ɗəfə laki, «Menə məndə həŋa, ina Yesəwə nəwalə Nazareta, sləwandala ndá məndə Zhəwifa,» ŋə́ nda. 20 Pɨlu ndi də gwaɗi hebəre, pɨlu ndi də gwaɗi ruma, narə də gwaɗi gəreke. Kwete ndá məndə Zhəwifə ndahəla ndahə mekəŋa gwaɗi a ɗaba mekəŋa vaga zleŋəlu ndi Yesəwə heka laki, ba ndərəsa à nasla. 21 Ba menə naka matsahi da ndá məndə Zhəwifa, mana ndá bata ɓekə udəra da sa Zətə menə gwaɗi pə pa laki, ŋgita da sa Pilata: «A ɗəfə menə pɨlu ka la,» ŋə́ ŋgita tekina. «Pɨlu laki, ‹Sləwandala ndá məndə Zhəwifə› ŋə́ ka la, ama pɨlu pə ‹##«Wayə menə sləwandala ndá məndə Zhəwifə» ŋə́ menə məndə həŋa,› ŋə́ ka,» ŋə́ ŋgita tekina. 22 Ama ŋə́ Pilatə tekita laki, «Nazənə pɨlu mayə laki, ba ndzə ndzə ba ndekəŋa,» ŋə́ kənə tekita. 23 Ba menə zlɨlu slujeki zlaŋi Yesəwə da nafə laki, mbehəlu məta səɗava məna sa tsakwi ŋa da ɗəfa. Gazla məta karə ufaɗə ndziŋa, kutərə kutərə a slujeke. Kəsa məta jeməpə məna zlaɓa. A nda ɗahi havə məna la, ba gabaga kutərə mbavu a mudarə jɨzlikə da zadara. 24 Ndekə ŋə́ slujeki a dagava məta laki, «À wamə metə jeməpə kəŋa la. Aku ɓekəmə ɓekə tɨləla təka tá tsaməla bata da uzhəlu vala,» ŋə́ ŋgita. A gəvə ndekəŋa menə gwaɗi sa waləla ndi də wakita Zətə da ɗəfa: «A gazla gazlə ta səɗava mayə a dagava məta. Jeməpə mayə laki, a ɓekədə tɨləla ta,» sa ŋə́ ndi sa ndziŋa. Ba mekəŋa menə ɓakəla slujeke. 25 Hekəŋa havə nafə ŋa zleŋəlu ndi Yesəwə laki, a katsawə katsawa ndá ŋgɨɗə nasa, ndá mata narə daməna mata narə Mari nəsə Kəlupasa narə Mari dəwə naslə Magədala. 26 A katsə katsa menəŋa pukara ŋgwa ŋa ba kaɗa kaɗa havə mata Yesəwa. Ba menə nakatə Yesəwə səra laki, «Ŋa udzərə maka həŋa na Ma,» ŋə́ kənə taka mata. 27 «Ŋa matəkə həŋa,» ŋə́ kənə taka pukara ŋa zlaɓa. Ndekə kwa ba mudə mekəŋa sarətə laki, ɓawavarə pukara kəŋa mata Yesəwə da ndzi daŋa. 28 Akə guhu mekəŋa laki, a tsamə Yesəwə ba akə zlu zlə sləri məna betete. Ndekə tá ganəvə menəŋa gwaɗi pə pa də wakita Zətə da ɗəfə laki, «À ji dəra,» ŋə́ kəna. 29 A nda ndə ŋgɨɗə tuzlə hekəŋa gumə rəhə rəha à mihwa pɨhe. Ndekə menə waləla Yesəwə «À ji dəri» ŋə́ kənə laki, njumɨləkwa slujeki ŋgɨɗə tekweshə ba səka səɗava shə yəwə da pɨhi kəŋa, ŋgwaɗalu məta akə daŋi ŋgɨɗə tekweshə ba səka pani tá falu da hawə vəŋwa. 30 Ba menə tapa ŋa laki, «A zlu zlə mazlaməna,» ŋə́ kəna. Ndekə kədəla ŋa mudarə məna, mətsə ŋa. 31 Patsaki kəŋa laki, à ɗeslə vaki pi rəwi ndi tá ushɨɗe. Ndekə a ŋgwa matsahi da ndá məndə Zhəwifə ŋə́ navə məndə tava ŋa a nafə patsaki kəŋa la, a ɗaba vaki pi rəwi kəŋa laki, a tsufə tsufa ba wele wele sa məta. Ŋgita da ndevə vala sa Pilatə ŋə́ ndi kalatasə shɨgə akə ndá məndinə ŋa zlaŋatu ndi da nafa. Ndekə ba da rəwa məta laki, ŋə́ ndi da mbahavarə mɨndevɨgə məta da. 32 Kəsarə Pilatə ŋə́ ndi ɓekə ŋa. Ce slujeki mazlaməna sa sa menə məndə teŋwe, taslə! taslə! kalasə məta shɨge. Guhu məna dəda məta da sa menə məndə akə səra sa zlaŋatu ndi ba də meka sarətə à Yesəwə da nafa. Kalasə məta shɨgə zlaɓa. 33 Menə ce məta mazlaməna sa sa Yesəwə laki, «A mətsə mətsa,» ŋə́ ŋgita. Ndekə masla məta akə kalasə shɨge. 34 Ama tɨzhə ŋgɨɗə sluji à umasə a zləmbəla. Ndekə dzəlaɗə! ŋə́ muzə narə yəwə səda ŋa ba hekəŋa. 35 Menə məndə tehəku sayədə teka kəŋa ba həŋa laki, ba bata sa naka naka. Sayədə məna laki, ba jirə ba deŋə deŋe. A tsamə meka məndə menə welə ŋa laki, ba jira. Ndekə à tehəku vala a ɗaba ŋə́ ku zləha waku gumə jirə kəŋa ba à warəvə kutəra. 36 Ndekə laki, mətsə Yesəwə ba ndekəŋa akə kalasə ndi shɨge. A ɗaba ŋə́ menə gwaɗi həŋa pə pa də wakita Zətə da ɗəfə gəvə ŋa: «A dá kəla ndi slaslə məna ba kutərə la,» sa ŋə́ nda. 37 Ŋə́ ndi də ŋgɨɗə vaga də wakita Zətə zla laki, «À da jɨrəla jɨrə ta menə məndə sa tɨzhə məta,» ŋə́ nda. 38 Akə guhu mekəŋa laki, mbavu ŋgɨɗə nəwalə Arimate Zhuzefə ɓawi məna da ndevə tɨvə sa Pilatə tá kəsavarə mɨndevɨgə Yesəwa. Zhuzefə kəŋa laki, məndə ɗebə tɨvə Yesəwa, ama ba də ɓəhwi a ɗaba à dzalə zlɨzləwi hawə matsahi da ndá məndə Zhəwifa. Menə ndava ŋa laki, va Pilatə tɨve, ndekə kəsavarə ŋa mɨndevɨgə Yesəwə mazlaməna. 39 Ce Nikudemə sə məna gumə zlaɓa. Ina menə sa ce cə sa sa Yesəwə akə ŋgɨɗə vaki à vəɗə vəɗa. Kɨshece ŋa à bəhwa ndá ŋgɨɗə tekweshə tá təŋwi da havə mɨndevɨgə Yesəwa, «Mira narə halawe,» ŋə́ ndi taka ɓawatə ɓawa. Bəhwa kəŋa laki, tekweshə kiləwə jɨmə makərə ɗəmə ɗəmi məna. 40 Ndekə kɨshəlu ndá Zhuzefə səra ta Nikudemə mɨndevɨgə Yesəwa. Slehula məta à delə gabaga meɗekwe. Haya ta slehu vala laki, à jeɓə malə nazasəha ta, a ɗaba à ɓekewə ba ndekəŋa ndá məndə Zhəwifə tá hɨɗə mənda. 41 Hekəŋa havə vaganə kəɗa ndi Yesəwə laki, a nda ndə ŋgɨɗə vəhu à juvi ɓiwa də ɗəfa, lahəla ndi jɨjerə ba səka budə buda. Zlaɓa ndi akə fakwa mɨndevɨgə da ɗəfə ba wele wele. 42 Ndekə a ɗaba menə hɨrəzhe sarətə vaki pi rəwi akə ce laki, hɨnədɨləkwa məta mɨndevɨgə Yesəwə da juvi kəŋa ndərəsa.

20

1 Ba tawi utsəkə kutərə akə ladə zlaɓa di akə wakaka ŋa kaɗa kaɗa laki, mbavu Mari dəwə naslə Magədala kənə da hawə juve. Ndekə ba menə dəda ŋa da hekəŋa laki, a nəka nəkə ɓələmə cɨkavadə cɨkə hawə juve. 2 Tetulekə! ŋə́ kənə kəlavə ŋa ba à vali da sa ndá Simaŋu Piyerə səra ta à pukara ŋa ŋgwa Yesəwə ba kaɗa kaɗa. Ndekə ŋə́ kənə tekita laki, «A kəsəla kəsə ndi mɨndevɨgə Səfələ də juve. A tsaməla nanə vaganə fakwa ndi da ɗəfə la,» ŋə́ kəna. 3 Ndekə ŋə ndá Piyerə narə pukara ŋa mbavi da harə juve. 4 Ŋgita vali ba səra səra məta, ama mətsa vali pukara kəŋa harə Piyera. Ndekə zəŋwa pava ba ina hawə juve. 5 Baka ŋa tá jɨrəla jɨrə də huɗə juve. A naka nakə gabaga ŋa sa slehula ndi navə Yesəwə pə pa hekəŋa, ama a taka dəkwa ŋa da huɗə juvi la. 6 Menə laki, akə pava Simaŋu Piyera, kudahu! ŋə́ kənə dəkwa ŋa da juve. A naka nakə gabaga kəŋa 7 narə səɗava ŋa zlaɓa sa feɗədə mudarə Yesəwə nda. Səɗava kəŋa laki, a talavə à gabaga la. Ba zlaɓa slehu slehwe kəɗavəŋa də ŋgɨɗə vaga. 8 Ndekə pukara ŋa sa pava ina teŋu laki, dəkwa ŋa da huɗə juvi guma. Jɨrəla ŋa ba kəla teka kəŋa, zləha ŋa ba akə bərəda bərə Yesəwə də juve. 9 Ama də mekəŋa sarətə laki, à zlaɓa pukaraki akə tsənasə ŋa kaɗa kaɗa akə menə tehə wakita Zəta. A ɗaba ŋə́ ndi də wakita kəŋa laki, «Sayə à da bərəda bərə Yesəwə səda də juvi» sa ŋə́ nda. 10 Ndekə kəlavə pukaraki ŋa səra ndziŋa da ce məta. 11 Ba katsə katsa Mari dəwə naslə Magədala hawə juve. À tawa. Kuɗa tewə ba tewi laki, baka ŋa tá nəŋəkwa da huɗə juve. 12 Ndekə a naka nakə melikaki səra ndziŋa tsaku tsakwa də səɗava meɗekwe. A ndzawə ndzawa ta də vaganə ŋa sa hɨnədəla ndi mɨndevɨgə Yesəwa, kutərə a mudara, kutərə a zadara. 13 «À tewə tawə ka ma ga Ma?» ŋə́ melikaki kəŋa tekina. «A kəsavarə mɨndevɨgə Səfələ mayə nda. A tsaməla yə a fəla henə ndi ŋə́ ŋgayə la,» ŋə́ kəna. 14 Ndekə ba menə waləla ŋa mekəŋa gwaɗi laki, zadavə ŋa. Ndekə! ŋə́ kənə laki, a nekə ŋgɨɗə məndə katsə katsa hekəŋa. Ba Yesəwa, ama a tsaməla akə ina la. 15 «À tewə tawə ka ma ga Ma? À ushelə wa ka wa?» ŋə́ kəna. Tamaha Mari laki, ba ŋgɨɗə məndə slɨrə vəhu kəŋa menə welɨlə gwaɗa. Ndekə ŋə́ kənə tekina laki, «Bəbala, banda kəsavarə waka kəni, tevila tevə vaganə fɨləkwa ka da ɗəfə ŋə́ ŋgayə də ŋa da kɨshə vala,» ŋə́ kəna. 16 Ndekə ŋə́ Yesəwə tekina laki, «Mari,» ŋə́ kəna. Tavəlahə! ŋə́ Mari zadavə ŋa da sa məna. Ŋə́ kənə də gwaɗi hebəre laki, «Rabuni,» ŋə́ kəna, ŋə́ ndi taka mekəŋa laki, «Maləma,» ŋə́ nda. 17 Ndekə ŋə́ Yesəwə tekina laki, «Piyə wayə la, a ɗaba à zlaɓa yə akə du ŋa cɨɗə da sa Baba Zəta. Ama həməka da walatada akə pukaraki dalə laki, «Ya ɗəmbələ ya da sa Balə damaki dala, Bakwaku guma. À da sa Zətə mayə ya, Zətə maku gumə zlaɓa,» ŋə́ kəna. 18 Ndekə ŋə Mari kəŋa da welətə vala akə pukaraka: «A nakə ya Səfəla,» ŋə́ kənə tekita. Ndekə walatada ŋa nazənə sa walaləda Yesəwa. 19 Ba akə ladə kəŋa à halagu halagu laki, jehə pukaraki daya. Kazlalu məta akə vəŋu kayə à lekəle a ɗaba à dzatə zlɨzləwi hawə matsahi da ndá məndə Zhəwifa. Ndekə akə maravadə Yesəwə da sa məta: «À ndaslakuvala ba nava,» ŋə́ kənə tekita. 20 Ndekə ba menə fətatə ŋa susa kəŋa laki, tavalata ŋa harə məna narə zləmbələ məna. A zla zlə ta ba kaɗa kaɗa menə naka məta Səfəla. 21 «À ndaslakuvala ba nava,» ŋə́ Yesəwə tekita zlaɓa. «Ba səka menə sa mbɨlidə Baba Zətə tá ɓekə sləri məna henə də duniya laki, à mbəlakwadə ba ndekəŋa yə guma,» ŋə́ kəna. 22 Ndekə ba menə walatada ŋa mekəŋa laki, fətatarə ŋa hwaɗa. «À vaku və ya Mɨshɨshə Zəta. Aku zləha zləhə da warəvə makwa,» ŋə́ kənə tekita. 23 Banda da tavə ku ‹A nda hayəpə maku a di Zətə zla la,› da ŋə́ ku taka ndá məndə laki, a dá piyə Zətə hayəpə ndá məndi kəŋa gumə la. Ama banda ‹Ba a mudarə maku hayəpə makwa,› ŋə́ ku taka ndá məndə laki, à piyə piyə Zətə hayəpə ndá məndi kəŋa guma,» ŋə́ Yesəwə tekita. 24 Ŋgɨɗə məndə kutərə a dagava pukaraki da Yesəwə sa jɨmə parə səra laki, Tumasə ɓawi məna, «Hwɨli» ŋə́ ndi taka ɓewə vala zlaɓa. Patsa menə marəda Yesəwə da sa pukaraki daŋa laki, sa nda heka la. 25 Ndekə ŋə́ ndá ŋgɨɗə pukaraki laki, «A naka nakə nanə Səfəla,» ŋə́ ŋgita tekina. «Ce ba naka mayə vaga sufərə də harə məna ŋə́ ŋgayə talakwa udzərə harə mayə da ɗəfa. Zla laki, sayə à talakwa talə ya harə mayə da zləmbələ məna. Banda akə nda ŋa ndekəŋa laki, a zləha yə gwaɗi maku ba wele wele la,» ŋə́ Tumasə tekita. 26 Makəka kutərə akə guhu məna laki, jehə pukaraki da Yesəwə zlaɓa daya. Tumasə gumə kəni, ba a dagava məta. A kazlalu kazlə ta akə vəŋu kayə à lekəle. Ba hekəŋa laki, dəkwa Yesəwa, katsə ŋa a katafəkə məta: «À ndaslakuvala ba nava,» ŋə́ kənə tekita. 27 Ndekə ŋə́ kənə taka Tumasə laki, «Ŋa harə mayə həŋa ŋə́ ka talakwa udzərə harə maka da ɗəfa. Pələla pələ harə maka ŋə́ ka talakwa ŋa da zləmbələ maya. Ɓekə gejewa də warəvə maka da wayə zla la. Zləha zləhə ba akə waya,» ŋə́ Yesəwə tekina. 28 «Ba waka Səfələ maya! Zətə mayə ka ba jira,» ŋə́ Tumasə tekina. 29 «Menə neki ka menə zləha ka na má na? Zli tá ndá məndinə ŋə́ ŋgita zləha ŋa ba akə bərəda bərə ya də juvi má neki la ta à de,» ŋə́ Yesəwə tekina. 30 Ndekə kwete nejipəwə ɓakawəla Yesəwə zlaɓa a di pukaraki daŋa tá tahəla ndzəɗi məna. Ama a taka ndi pɨləkwa ŋa tɨte da menəŋa wakita həŋa la. 31 Menə gwaɗi pə pa də ɗəfə həŋa laki, a ɗaba ŋə́ ku zləha ŋa ba à warəvə kutərə ba akə Yesəwə menə Udzərə Zəta, ina Kərisətəwə farə Zətə dzakwa. Ndekə banda fətarə ku à ina laki, à gwatsarə gwatsə ku akə shifi ɓiwa sa məna.

21

1 A hənə hənə kuji zla laki, akə zlələda Yesəwə zlaɓa da sa pukaraki daŋa hawə dərəvə Tiberiyada. Ŋa ina həŋa kəla tahəda ŋa da sa məta. 2 Patsaki kəŋa laki, a jehə jehə ta akə məndə kutəra, ndá Simaŋu Piyerə narə Tumasə ɓewə ndi à Hwɨle narə Nataniyelə nəwalə Kana də larədə Galile narə mbəlaki da Zhebede narə ndá ŋgɨɗə pukaraki da Yesəwə səra zlaɓa. 3 «À da mbehə kɨləfə ya waya,» ŋə́ Simaŋu Piyerə tekita. «À də nanə gumə sə maka,» ŋə́ ŋgita tekina. Ndekə daha məta da hawə dərəva, mbarəkwa məta da həlawə dərəvə ŋgita da. Ama a nda kɨləfə ba kutərə kəsada məta ba həni huzləmə la. 4 Ba menə tsəkwasə di akə wakaki laki, zlələda Yesəwə hawə vəŋu gɨrəje. A naka nakə pukaraka, ama a tsaməla ta akə ina la. 5 «A mbahada mbahə ku kɨləfə kiya mbəlaki dala?» ŋə́ kənə tekita. «A nda la,» ŋə́ ŋgita. 6 «Aku pɨdɨləkwa pə zleleŋə maku dadə a harə ɗafə həlawə dərəvə laki, à da gwatsarə gwatsə ku hekəŋa,» ŋə́ kənə tekita. Ndekə pɨdɨləkwa məta zleleŋe. A ŋgwa ŋgu ta təɗəla təɗə mazlaməna kəni, ama a taka ta dzəgwa təɗi məna zla la, a ɗaba a rəhə rəha kɨləfə də ɗəfa. 7 Ndekə ŋə́ menəŋa pukara ŋgwa Yesəwə ba kaɗa kaɗa taka Piyerə laki, «Ba Səfələ menə həŋa dɨgiya!» ŋə́ kəna. Ba menə tsənasə Simaŋu Piyerə akə mekəŋa laki, tsəkəkwa ŋa da səɗava məna a ɗaba sa tsəkuda tsəku də ɗəfə tá ɓekə sləra. Ndekə shirəvə! ŋə́ kənə ndələkwa ŋa da yəwə tá da sa Yesəwa. 8 Ndekə ce pukaraki kəŋa à həlawə dərəva. Ŋgita tɨɗə zleleŋə ŋa rəhə rəha à kɨləfe. A nda ta zaŋə zaŋə à vəŋu gɨrəjə la, ba metərə dərəməkə ɓiya məna. 9 Ba menə mbaraha məta sa hala laki, gwatsarə məta akə dɨpeŋə narə karə vatsə vatsa à kɨləfə a ɗəfa. 10 «Aku kɨshece kɨshə kɨləfə ŋa kuji sa mbahada ku ba kiya ŋa,» ŋə́ Yesəwə tekita. 11 Dəkwa Simaŋu Piyerə da həlawə dərəva. Mbahəla ŋa zleleŋə sa hala à mata saɗaɗa kɨləfə də ɗəfa. Dərəməkə à jɨmə zlamə parə makərə kuzlakula məna betete. Má nda ba kwete ndekəŋa kəni, a taka zleleŋə ŋgaslaha ŋa la. 12 «Aku ce ce, yaha ku tamaya,» ŋə́ Yesəwə tekita. À shege pukaraki betete tá ndavalu ndavə laki, «Waka na ba jirə na?» ŋə́ ŋgita tekina. A tsaməla tsamə ta ba akə Səfəla. 13 Dəda Yesəwə da kɨshə dɨpeŋe. Gezlətə ŋa, vatə ŋa kɨləfə zlaɓa da harə məna. 14 Ndekə laki, shɨgə makərə à mekəŋa menə marawavadə Yesəwə da sa pukaraki daŋa kwa ba mudə menə bərəda ŋa səda də juve. 15 Ndekə ba menə uzhəlu məta tamayə laki, «Simaŋu udzərə Zhaŋa, a ŋgwi ŋgu ka ju harə ndá məndinə ŋa həŋa na má na?» ŋə́ Yesəwə tekina. «À, a ŋgwaka ŋgu ya Səfəla, a tsamə ka ma ba waka,» ŋə́ Piyerə tekina. «Ba səka menə ŋə́ ndi slɨtə kuzərə akə tagwaki laki, fɨtə fə narə gumə akə ndá məndinə fətarə fə à waya,» ŋə́ Yesəwə tekina. 16 Guhu məna ŋə́ kənə tekina akə səra zla laki, «Simaŋu udzərə Zhaŋa, a ŋgwi ŋgu ka na má na?» ŋə́ kəna. «À, a ŋgwaka ŋgu ya, Səfəla, a tsamə ka ma ba waka,» ŋə́ Piyera. «Ba səka menə ŋə́ bata naləmani waratə tagwaki daŋa da delə vaga laki, fɨtə fə narə gumə akə ndá məndinə fətarə fə à waya,» ŋə́ Yesəwə tekina. 17 Ndekə ŋə́ kənə tekina akə makərə zla laki, «Simaŋu udzərə Zhaŋa, a ŋgwi ŋgu ka na na?» ŋə́ kəna. A tərəɗaha tərəɗə warəvə Piyerə menə walaləda ŋa akə makərə «A ŋgwi ŋgu ka na na?» ŋə́ kəna. Ndekə ŋə́ Piyerə tekina laki, «Səfəla, a tsamə ka tekweshə betete, a tsamə ka ba akə ŋgwaka ŋgu ya,» ŋə́ kəna. «Fɨtə fə narə akə ndala,» ŋə́ Yesəwə tekina. 18 - 19 Ndekə kənə welɨlə gwaɗi də gwaɗi akə Piyerə kəla menə da mətsə ŋa tá geləlu Zəta: «À walakada ba jirə ya laki, menə ba zlaɓa ka dəhulə laki, a ŋgwaɗavada ba waka tá da menə vaga ŋgwa ka da ɗəfa. Ama ba da halaha ka laki, da pələla ka harə maka ŋə́ ŋgɨɗə məndə da ŋgwaɗaka ŋa ŋə́ kənə da zhelə waka da menə vaga akə da ŋgwa ka da ɗəfa,» ŋə́ Yesəwə tekina. Ndekə guhu məna laki, «Ɗebi ɗebe,» ŋə́ kənə taka Piyerə zlaɓa. 20 Ndekə zadavə Piyerə laki, à nekə menəŋa pukara ŋgwa Yesəwə kaɗa kaɗa ce də guhu məta, ba məndalə nəŋa sa zhəda da sa Yesəwə də uzi tamaya. Ina menə sa ndavalu ndavə akə Səfələ laki, «Wa menə da vɨlə waka wa?» sa ŋə́ kənə tekina. 21 Ndekə ba menə naka Piyerə umalə kəŋa laki, «Menə məndə ina ma Səfəla, à da ɓaki tawə da ɗəfə na?» ŋə́ kənə taka Yesəwa. 22 «Banda ŋgwa mayə à ndza ndzə na ba à shifi ha da sarətənə da kəlavə mayə ŋə́ ŋgayə má, a talaka tawə də ɗəfə na? Ɗebi ɗebə ŋa la waka na wa?» ŋə́ Yesəwə tekina. 23 Ndekə laki, weshaha mekəŋa gwaɗi da sa damaka: «A dá mɨcə mɨci mekəŋa pukara ina zla la,» ŋə́ nda. Mbəra a taka Yesəwə tavə ŋa taka Piyerə laki, «A dá mɨcə mɨci la,» ŋə́ kənə la. Ama ba ŋə́ kənə laki, «Banda ŋgwa mayə à ndza ndzə na ba à shifi ha ba da menə sarətə da kəlavə mayə ŋə́ ŋgayə má, a talaka tawə də ɗəfə ya?» ba ŋə́ kənə pəra. 24 Mekəŋa pukara waləla Yesəwə gwaɗi da ɗəfə laki, ba ina menə bata sayədə gwaɗi kəŋa zlaɓa. Ina menə pɨlu mekəŋa gwaɗi də wakita ŋa həŋa. Ndekə nazənə waləla ŋa laki, a tsamə nanə ba akə jira. 25 A ɓakawəla ɓakawə Yesəwə zlaɓa ndá ŋgɨɗə tekweshə kwete. Banda à pewəlu pewə ndi ba kutərə kutərə məna betete da wakita ŋə́ ndi laki, a tamaha yə ma kurə kɨshəlu duniya ndá wakita kəŋa la.

Podoko of Cameroun.