Nkonya of Ghana

JOHN

Yohane 1

Asʋ́n Ánɩ́ Ɩtɛhá Nkpa

1 Asa ɔyɩ́ lɛbɛlɩn a, Asʋ́n ámʋ bʋ ɩnʋ. Asʋ́n ámʋ mʋa Bulu bʋ ɩnʋ. Asʋ́n ámʋ gyí Bulu. 2 Asʋ́n ámʋ mʋa Bulu bʋ ɩnʋ asa ɔyɩ́ lɛbɛlɩn. 3 Mʋsʋ́ Bulu lɔ́tsʋn bwɛ tógyítɔ́. Tɔtɔɔtɔ má ɩnʋá Bulu lɔ́bwɛ tsʋn mʋ ɔma. 4 Mʋtɔ nkpa itsú. Nkpa ámʋ tɔ́pʋ́ wankɩ ba ahá fɛ́ɛ́ nɩ́. 5 Wankɩ anfɩ tɔwánkɩ́ oklúntɔ, támɛ oklún mɔ́kʋ́gyi mʋ́sʋ́ kɩ. 6 Bulu lɔ́wa oyin ɔkʋá bʋtɛtɩ́ mʋ Yohane sɩ́sɩ́. 7 Ɔlɛba bɛbláa ahá wankɩ amʋ ɩwɩ asʋ́n, mɛ́nɩ ahá fɛ́ɛ́ bɔ́hɔ asʋ́n ámʋsʋ gyi. 8 Megyí Yohane onutó gyí wankɩ amʋ. Mʋ mʋ́ wankɩ amʋ ɩwɩ asʋ́n ɔlɛba bɛbláa ahá. 9 Ɔhá ámʋ́ʋ́ ogyi wankɩ onutó, ɔtɔwánkɩ́ há ɔhagyíɔha amʋ ɔbá ɔyɩ́tɔ́. 10 Ɔbʋ ɔyɩ́ ánfɩtɔ. Mʋsʋ́ Bulu lɔ́tsʋn bwɛ ɔyɩ́, támɛ ɔyɩ́ ánfɩtɔ atsiápʋ́ bʋmɛbɩ mʋ. 11 Ɔlɛba mʋ onutó ɔmátɔ́, támɛ mʋ pɩ bʋmɔhɔ mʋ. 12 Támɛ ɔlɛha ahá ánɩ́ bɔhɔ mʋ, hɔ mʋ gyi fɛ́ɛ́ ɔkpa ánɩ́ bʋbwɛ́ɛ Bulu abí. 13 Amʋ́ Bulu abí bwɛ motsú ɩlɩ́ntɔ, ntɛ́ɛ nyankpʋsa apɛ́bwɛtɔ, ntɛ́ɛ oyin ɔwɔ́lɩ ɔkpasʋ. Mboún Bulu onutó lɔ́bwɛ amʋ́ mʋ abí. 14 Asʋ́n ámʋ lébemlí nyankpʋsa, oletsiá anɩtɔ. Awɩtɔlɛ pʋ́ ɔnɔkwalɩ sɔ́ɔ́n létsiá mʋtɔ. Anɩlówun mʋ numnyam. Mʋ Sɩ lɔ́wa mʋ numnyam amʋ, tsúfɛ́ Obí ɔkʋkʋ́nʋ́ ɔkʋlɛ pɛ́ ogyi há mʋ. 15 Yohane lɛ́lɛ mʋ súná, tɔ́ɩ́ tsú mʋ ɩwɩ ɔbɛ́ɛ, “Ɔ́nɩ ɩwɩ asʋ́n nɛblɩ́ mbɛ́ɛ, ‘Ɔhá ámʋ́ʋ́ obuo mɩ ɔbá ámʋ dʋn mɩ, tsúfɛ́ ɔbʋ ɩnʋ asa bɔkwɩɩ́ mɩ́’ ” nɩ́. 16 Mʋ awɩtɔlɛ ɩtsɔ. Ɩ́nɩ sʋ́ ɔdɛ awɩtɔlɛ tsɔtsɔɔtsɔ ánfɩ wa há anɩ fɛ́ɛ́ nɩ́. 17 Mosesʋ Bulu mbla ámʋ ná ɩlɛba, támɛ ɔnɔkwalɩ mʋ́a awɩtɔlɛ mʋ́ ɩna anɩ Wíe Yesu Kristosʋ ɩlɛba. 18 Ɔhaa mɔ́kʋ́wun Bulu kɩ. Obí ɔkʋkʋ́nʋ́ ɔkʋlɛ pɛ́, mʋ onutó ogyi Bulu, otsie Ɔsɩ́ ámʋ gyɔpɩsʋ, Ɔsɩ́ ámʋ tɛhɩ́ɛ́ kle mʋ asʋ́n ámʋ, nkʋlɛ labláa anɩ alɩá Bulu gyí.

Asú Ɔbɔpʋ́ Yohane Bulu Asʋ́n Ɔkanda

19-20 Yudafɔ ahandɛ ánɩ́ bʋbʋ Yerusalem bɔwa Bulu igyí ahapʋ́ pʋ́ Lewifɔ Yohane wá bɛɛ bʋyɛ́fɩtɛ́ mʋ bɛɛ, ma ogyi? Yohane mési asʋansʋ ŋáín amʋ́. Ɔlɛlɛ bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Megyí mɩ́gyí Kristo, (ɔhá ámʋ́ʋ́ Bulu ladá mʋ ofúli amʋ).” 21 Bɛfɩtɛ́ mʋ bɛɛ, “Mʋ́mʋ́ fʋ́gyí ma? Fʋ́gyí Elia?” Ɔlɛlɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Megyí mɩ́gyí Elia.” Bɛtrá fɩtɛ́ mʋ bɛɛ, “Fʋ́gyí Bulu ɔnɔ́sʋ́ ɔtɔɩ́pʋ́ amʋ́ʋ́ ɔbɛ́ba amʋ?” Ɔlɛlɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Ó-o.” 22 Mʋ́ʋ́ bɛfɩtɛ́ mʋ bɛɛ, “Ma fʋhɩ́ɛ́ fʋgyi? Bla anɩ, mɛ́nɩ abɛ́yɛ́bláa ahá ámʋ́ʋ́ bɔwa anɩ ámʋ. Nkálɩ fʋ́dɛblɩ́ tsú fʋ́ onutó ɩwɩ?” 23 Yohane lɔ́pʋ asʋ́n ánɩ́ Bulu ɔnɔ́sʋ́ ɔtɔɩ́pʋ́ Yesaia lɛ́blɩ́ tswɩ lɛ́ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Mɩ́gyí ɔhá ámʋ́ʋ́ ɔdɛkplʋ́n dimbísʋ́ ɔbɛ́ɛ, ‘Mlɩtswii anɩ Wíe ɩkpa ámʋ ha mʋ’ amʋ nɩ.” 24-25 Ɩnʋ Farisifɔ akʋá bɔwa Yohane wá ɛ́ bɛfɩtɛ́ mʋ bɛɛ, “Nɩ́ megyí fʋ́gyí Kristo amʋ, megyí fʋ́gyí Elia ntɛ́ɛ Bulu Ɔnɔ́sʋ́ Ɔtɔɩ́pʋ́ amʋ́ʋ́ ɔbɛ́ba amʋ ɛ́ á, ntogyi sʋ́ fʋdɛ ahá asú bɔ?” 26 Yohane lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Ntsu ndɛpʋbɔ́ ahá asú, támɛ ɔha ɔkʋ bʋ mlɩtɔ nfɩ, mlɩméyín mʋ. 27 Mʋgyí ɔhá ánɩ́ obuo mɩ ɔbá nɩ́. Mmɔfʋn ánɩ́ nɛ́sankɩ́ mʋ ntʋkʋta ɔfɛ́ kpán.” 28 Asʋ́n ánfɩ fɛ́ɛ́ lɛ́ba Yordan ntsu ɔbɩn Betania wúlutɔ. Ɩnʋ́ Yohane létsiá bɔ́ ahá asú nɩ́.

Bulu Okúfabi

29 Ɔyɩ kɛhɛ a, Yohane lówun ánɩ́ Yesu ná ɔbá mʋ wá. Mʋ́ʋ́ ɔlɛbláa ahá ámʋ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩkɩ, Bulu Okúfabi amʋ ɔbá á. Mʋsʋ́ Bulu tɔtsʋn sí ɔyɩ́tɔ́ ahá lakpan kíé amʋ́ nɩ́! 30 Mʋ ɩwɩ asʋ́n nɛblɩ́ mbɛ́ɛ, ‘Ɔkʋ buo mɩ ɔbá. Ɔdʋn mɩ, tsúfɛ́ ɔbʋ ɩnʋ asa bɔkwɩɩ́ mɩ́’ nɩ́. 31 Mɩ́ onutó mmeyín mʋ, támɛ nɛba ndɛ ahá asú bɔ, mɛ́nɩ Israelfɔ bɛ́bɩ ɔhá ánɩ́ ogyi.” 32 Yohane lɛ́blɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Nowun Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ amʋ, ɔlɛkplɩ́ tsú ɔsʋ́sʋ́ fɛ́ abrɔ́dʋma bogyonká mʋsʋ. 33 Mɩ́ onutó mmeyín mʋ, támɛ Bulu lɔ́wa mɩ́ ɔbɛ́ɛ mbá bɔpʋ ntsu bɔ ahá asú. Mʋlɛ́bláa mɩ ɔbɛ́ɛ, ‘Ɔhá ámʋ́ʋ́ fówun Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ amʋ ɔbɛ́kplɩ́ tsú ɔsʋ́sʋ́ bogyonká mʋsʋ ámʋ ɔbɔ́pʋ Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ amʋ bɔ́ ahá asú nɩ́.’ 34 Nawun ánɩ́ ɩlaba mʋ́tɔ́. Mʋ́ sʋ ndɛ mʋ ɩwɩ adánsɩɛ gyí mbɛ́ɛ, mʋgyí Bulu mʋ Bi ámʋ nɩ.”

Yesu Akasɩ́pʋ́ Agyankpapʋ

35 Mʋ́ ɔyɩ kɛhɛ a, Yohane mʋa mʋ akasɩ́pʋ́ abanyɔ́ bɛsankí ba ɩnʋ. 36 Brɛ́á Yohane lówun Yesu dɛ́tsʋ́ʋn a, ɔlɛblɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩkɩ, Bulu Okúfabi amʋ ná ɩnʋ á.” 37 Akasɩ́pʋ́ abanyɔ́ ámʋ bonu asʋ́n ánfɩ. Mʋ́ sʋ bɛkplá buo Yesu. 38 Yesu lɛ́damlí kɩ wun ánɩ́ bʋbuo mʋ. Mʋ́ʋ́ ɔlɛfɩtɛ́ amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Ntɔ mlɩdédunká?” Bɛfɩtɛ́ mʋ bɛɛ, “Osunápʋ́, nkʋ́nʋ fʋtsie?” 39 Yesu lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩba bɛkɩ.” Mʋ́ sʋ ayin abanyɔ́ ámʋ bobuo Yesu yɛ́kɩ mʋ otsiákpá. Ɩbɔ́bwɛ fɛ́ ntʋ́pwɛ dɔnatɔ. Betsiá mʋ wá tá owí. 40 Ayin ámʋ́ʋ́ bonu asʋ́n ánɩ́ Yohane lɛ́blɩ́ tsú Yesu ɩwɩ, bɛkplá buo Yesu amʋtɔ ɔkʋlɛ gyí Simon Petro mʋ pio Andrea. 41 Mʋ́ ɔma a, ɩtɔ gyankpapʋá Andrea lɔ́bwɛ gyí, oloyódunká mʋ pio Simon, bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Anɩlawun Mesia.” (Mʋ́ asɩ gyí, “Kristo”, ɔhá ámʋ́ʋ́ Bulu ladá mʋ ofúli amʋ.) 42 Ɩnʋ ɔlɛkpa Simon ba Yesu wá. Yesu lɛ́kɩ mʋ díín, ɔlɛblɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Fʋ́gyí Yohane mʋ bi Simon nɩ. Tsú ndɛ pʋ́ya a, bɛ́tɩ fʋ́ Kefa.” (Griiki ɔblɩ́tɔ “Petro.” Mʋ́ asɩ gyí, “Bʋtá.”)

Filipo Mʋa Nataniel Tɩ

43 Ɔyɩ́ kɛhɛ a, Yesu lɔ́bwɛ ɔbɛ́ɛ mɔ́yɔ Galilea ɔmátɔ́, olowun Filipo. Mʋ́ʋ́ ɔlɛbláa Filipo ɔbɛ́ɛ, “Buo mɩ.” 44 Filipo otsú Betsaida, Andrea mʋa Petro wúlutɔ. 45 Filipo lówun Nataniel, ɔlɛbláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Anɩlawun oyin ámʋ́ʋ́ Mose lɔ́wanlɩ́n mʋ ɩwɩ asʋ́n wá Bulu mbla ámʋtɔ, Bulu ɔnɔ́sʋ́ atɔɩ́pʋ́ amʋ ɛ́ bɔwanlɩ́n mʋ ɩwɩ asʋ́n ámʋ. Mʋ dá gyí Yesu. Mʋ sɩ gyí Yosef, otsú Nasaret wúlutɔ.” 46 Nataniel lɛ́fɩtɛ́ mʋ ɔbɛ́ɛ, “Ɩtɔ yilé kʋ bɛ́talɩ́ dalɩ tsu Nasaret wúlutɔ?” Filipo lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Ba afʋbɛkɩ.” 47 Brɛ́á Yesu lówun Nataniel ɔbá mʋ wá á, ɔlɛblɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Israelyin onutónutó nɩ́. Afunu kʋkʋ ma mʋtɔ.” 48 Nataniel lɛ́fɩtɛ́ Yesu ɔbɛ́ɛ, “Nkálɩ lɔbwɛ fɛbɩ mɩ́?” Yesu lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Nowun fʋ brɛ́á fʋbʋ pɔntɔ-oyí ámʋ asɩ ɩnʋ, asa Filipo lɛ́bɛtɩ fʋ́.” 49 Nataniel lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Osunápʋ́, fʋ́gyí Bulu mʋ Bi Israel Owíe amʋ nɩ.” 50 Yesu lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Alɩ ámʋ́ʋ́ nabláa fʋ mbɛ́ɛ, nowun fʋ pɔntɔ-oyí ámʋ asɩ ámʋ sʋ fahogyi? Fówun ofúla ánɩ́ ɩdʋn ɩ́nɩ.” 51 Yesu lɛ́trá bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Ɔnɔkwalɩ ndɛ mlɩ bláa, mlówun ánɩ́ ɔsʋ́sʋ́ lafínkí, Bulu-abɔpʋ bʋdɛ ɔsʋ́sʋ́ yɔ yínkí bá Nyankpʋsa-Mʋ-Bi ámʋsʋ.”

Yohane 2

Ɔkátsiá Kana Wúlutɔ

1 Ɛkɛ sáásɩ́ a, betsiá ɔká Kana wúlu ánɩ́ ɩbʋ Galilea ɔmátɔ́. Yesu mʋ yin bʋ ɩnʋ. 2 Bɛtɩ Yesu mʋa mʋ akasɩ́pʋ́ ɛ́ mʋ́ asɩ. 3 Brɛ́á amʋ́ ntá lɛta á, Yesu mʋ yin lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Bʋtráa bʋma ntá.” 4 Yesu lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Amʋ́ yín, yɛ́ɛ megyí mɩ́ asʋ́n igyi o! Mɩ́ brɛ́ mɔkʋ́nyá fʋn.” 5 Mʋ yin lɛ́bláa wóyí ámʋtɔ asúmpʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩbwɛ dɩnka asʋ́ngyíasʋ́n ánɩ́ ɔbɛ́bláa mlɩsʋ.” 6 Yudafɔ bʋtɔfwɩ́ ɩwɩ amʋ́ amándɩ́ɛ́ ɔkpasʋ. Mʋ́ sʋ bɔpʋ awʋndɩ akpɔnkpɔɔnkpɔntɩ asie yáɩ́ wóyí ámʋtɔ. 7 Yesu lɛ́bláa ɩnʋ asúmpʋ́ amʋ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩsa ntsu bʋla awʋndɩ ámʋ fɛ́ɛ́.” Lɛ́lɛ́ bɛsa. 8 Ɩnʋ ɔlɛbláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩsa ɩkʋ ya nkɛsʋ ɔkɩ́pʋ amʋ.” Bɛsa ya mʋ. 9 Ɔlɛda mʋ́ ɔnɔ́ á, ɩladámlí bwɛ́ ntá. Omeyín ɔtɩ́nɛ́á benya ntá ámʋ tsú. (Támɛ asúmpʋ́ amʋ mʋ́ bʋyin.) Ɩnʋ ɔlɛtɩ ɔká otsiápʋ amʋ ya ɩtsɛ́tɔ́, 10 ɔlɛbláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Nta wankláán ɔhagyíɔha tegyankpá yáɩ́. Nɩ́ bonu mʋ́ tá asa bʋtɔpʋ́ mʋ́á ɩma alɛ ba. Támɛ fʋ́ mʋ́ fapʋ́ wankláán ámʋ yáɩ́ bɔfʋn séi.” 11 Ɩ́nɩ gyí osúna gyankpapʋ ánɩ́ Yesu lɔ́bwɛ nɩ́. Ɔlɔbwɛ mʋ́ Kana ánɩ́ ɩbʋ Galilea ɔmátɔ́, pʋ́lɛ́ mʋ numnyam ɔwan. Ɩlɛha mʋ akasɩ́pʋ́ bɔhɔ mʋ gyi. 12 Ɩ́nɩ ɔma a, Yesu mʋa mʋ yin, mʋ apíó pʋ́ mʋ akasɩ́pʋ́ bɔyɔ Kapernaum wúlutɔ, yétsiá ɩnʋ nkɛ kpalobí.

Yesu Bulu Ɔtswɛ́kpa Yɔ

13 Brɛ́á nkɛá Yudafɔ bɔ́pʋgyi Israelfɔsʋ Katsʋn Nkɛ lowie wóyí tá á, Yesu lɔ́dʋ yɔ́ Yerusalem. 14 Ɔlɔyɔ Bulu ɔtswɛ́kpa amʋ wunsɩnɛ́sʋ́ yówun ánɩ́ ahá bʋdɛ nnantswie, akúfa pʋ́ abrɔ́dʋma fɛ. Olowun akʋ ɛ́ bʋtsie mpʋ́nʋ́asɩ bʋdɛ kɔ́ba tsɛ́ɛ. 15 Ɩnʋ ɔlɔbwɛ mplɩ, wíé amʋ́tɔ́, gyáa amʋ́a mbwɩ ámʋ fɛ́ɛ́ dálɩ. Olowutá kɔ́ba atsɛ́pʋ amʋ mpʋ́nʋ́ dá, dá amʋ́ kɔ́ba sáɩ́n. 16 Mʋ́ʋ́ ɔlɛbláa abrɔ́dʋma afɛpʋ́ ámʋ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩlɛ amʋ́ nfɩ! Mlɩmápʋ mɩ́ Sɩ́ wóyítɔ́ bwɛ́ mlɩ ibíá ogyíkpá.” 17 Ɩ́nɩá ɩlɛba alɩ sʋ á, mʋ akasɩ́pʋ́ amʋ bɛkaɩ́n Bulu asʋn wanlɩ́nhɛ́ anfɩsʋ. “Fʋ́ osúmkpá amʋ asʋ́n ɩhɩ́ɛ́ igyi mɩ́ asʋnbogya.” 18 Yudafɔ ahandɛ amʋ bɛba Yesu wá bɛfɩtɛ́ mʋ bɛɛ, “Osúna mɔmʋ fɔ́bwɛ pʋ́súná anɩ ánɩ́ Bulu túmitɔ fʋ́dɛ ɩ́nɩ bwɛ?” 19 Yesu lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩbwie Bulu ɔtswɛ́kpa anfɩ, nɔ́pʋ nkɛnsá yí mʋ́.” 20 Yudafɔ ahandɛ amʋ bɛbláa mʋ bɛɛ, “Nfí adʋana-sie kɛ́kɛ́ bɔpʋyi obu ánfɩ. Mʋ́ fʋ́ mʋ́ fɛɛ, fɔ́pʋ nkɛnsá yí mʋ́?” 21 Támɛ mʋ nyankpʋsa-oyí ɩwɩ asʋ́n ɔdɛblɩ́, megyí Bulu ɔtswɛ́kpa amʋ. 22 Brɛ́á Bulu lɔ́kʋsʋ́a mʋ tsú afúlitɔ ɔma a, mʋ akasɩ́pʋ́ amʋ bɛkaɩ́n ánɩ́ ɔlɛblɩ́ asʋ́n ánfɩ. Mʋ́ sʋ bɔhɔ Bulu asʋ́n pʋ́ Yesu asʋn blɩ́hɛ́ amʋsʋ gyi.

Yesu Yin Nyankpʋsa Klʋntɔ

23 Yesu lɔ́bwɛ osúna tsɔtsɔɔtsɔ Israelfɔsʋ Katsʋn Nkɛ ámʋtɔ brɛ́á ɔbʋ Yerusalem, ahá tsɔtsɔɔtsɔ bowun. Mʋ́ sʋ bɔhɔ mʋ gyi. 24 Támɛ Yesu mɔ́pʋ ansɩ́ dɩ́nká amʋ́sʋ́, tsúfɛ́ oyin alɩá amʋ́ fɛ́ɛ́ bʋgyi. 25 Mehián ánɩ́ ɔhaa ɔbɛ́bláa mʋ ɔha ɩwɩ asʋ́n, tsúfɛ́ mʋ onutó oyin asʋ́n ánɩ́ ɩbʋ nyankpʋsa klʋntɔ.

Yohane 3

Yesu Mʋa Nikodemo

1 Yudafɔ ɔhandɛ ɔkʋ létsiá, bʋtɛtɩ́ mʋ Nikodemo. Farisiyin ogyi. 2 Ɔlɛba Yesu wá ɛkɛ ɔkʋ onyé bɛbláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Osunápʋ́, anɩyin ánɩ́ Bulu lɔ́wa fʋ́ sɩ́sɩ́ fɛ́ atɔ́ osunápʋ́. Tsúfɛ́ ɔhaa mɛ́ɛtalɩ́ bwɛ́ osúna anfɩ fʋ́dɛbwɛ ánfɩ, nɩ́ Bulu móbúo mʋ.” 3 Yesu lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Ɔnɔkwalɩ ndɛ fʋ́ bláa, ɔhaa mɛ́ɛtalɩ́ nyá Bulu ogyi iwíe mʋsʋ, nkɛ́tɩ balákwɩ́ɩ́ mʋ.” 4 Nikodemo lɛ́fɩtɛ́ mʋ ɔbɛ́ɛ, “Nkálɩ́ bɛ́lakwɩ́ɩ́ ɔhá ánɩ́ aladan? Ɔbɛ́talɩ́ sánkí wíé mʋ yin iputɔ, ɔbɛ́lakwɩ́ɩ́ mʋ?” 5 Yesu lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Ɔnɔkwalɩ ndɛ fʋ́ bláa. Nɩ́ bʋmɛlakwɩ́ɩ́ ɔkʋ tsʋn ntsu mʋ́a Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́tɔ á, ɔmɛ́ɛtalɩ́ wíé Bulu iwíegyí ámʋtɔ. 6 Ɔyʋlʋ́ʋ nkpa itsú nyankpʋsatɔ, ɔŋɛ́tɔ́ klɛ́ ɛ́ itsú Bulu Ɔŋɛ́tɔ́. 7 Mʋ́ sʋ máha mʋ́ ɩwa fʋ́ wánwan ánɩ́ nabláa fʋ mbɛ́ɛ, ilehián ánɩ́ bɛ́lakwɩ́ɩ́ mlɩ. 8 Afú tɔtsʋn yɔ ɔtɩ́nɛ́á ideklé. Fʋtonú mʋ́ nka, támɛ fʋmeyín ɔtɩ́nɛ́á itsú pʋ́ ɔtɩ́nɛ́á ɩyɔ́. Alɩ kɛ́n igyi há ɔhagyíɔha ánɩ́ bakwɩ́ɩ́ mʋ tsú Ɔŋɛ́ ámʋtɔ nɩ́.” 9 Nikodemo lɛ́fɩtɛ́ mʋ ɔbɛ́ɛ, “Ngya ntɔ asʋ́n nɩ́?” 10 Yesu lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Israelfɔ osunápʋ́ yilé fʋ́gyi, mʋ́ fɛɛ fʋmɔkʋ́nú asʋ́n ánfɩ asɩ? 11 Ɔnɔkwalɩ ndɛ fʋ́ bláa. Tɔ́á anɩyin ɩwɩ anɩdɛ́tɔɩ́ tsú, tɔ́á anɩlawun ɛ́ ɩwɩ anɩdɛ́ adánsɩɛ gyí, támɛ mlɩtamahɔ anɩ asʋ́n ámʋ. 12 Nɩ́ nɛbláa mlɩ tɔ́á ɩdɛ mʋ́sʋ́ yɔ ɔyɩ́ ánfɩtɔ, mlɩmóhogyi a, nkálɩ ɩbɔ́bwɛ nɛbláa mlɩ tɔ́á ɩdɛ mʋ́sʋ́ yɔ ɔsʋ́sʋ́ mboún mlóhogyi? 13 Ɔhaa mɔ́kʋ́dʋ́ yɔ́ ɔsʋ́sʋ́ ɩnʋ kɩ, nkɛ́tɩ Nyankpʋsa-Mʋ-Bi ámʋ́ʋ́ olotsu ɩnʋ ba amʋ. 14 “Alɩ ámʋ́ʋ́ Mose lɔ́pʋ kɔɔ́brɩ ɩwɔ síán oyísʋ́, tsú mʋ́ lɩ́ɩ́ dimbísʋ́ ɩnʋ ámʋ a, alɩ kɛ́n ilehián ánɩ́ bɛ́da Nyankpʋsa-Mʋ-Bi ámʋ mántá oyísʋ́, tsú mʋ́ lɩ́ɩ́, 15 mɛ́nɩ ɔhagyíɔha ánɩ́ ɔlɔhɔ mʋ gyi obénya nkpa ánɩ́ ɩtamatá nɩ́. 16 Tsúfɛ́ dwɛ́ Bulu lɛ́hɩɛ dwɛ́ anyánkpʋ́sa. Mʋ́ sʋ ɔlɔpʋ mʋ Bi ɔkʋkʋ́nʋ́ ɔkʋlɛ pɛ́ ámʋ há, mɛ́nɩ ɔhagyíɔha ánɩ́ ɔlɔhɔ mʋ gyi omóowu, mboún obénya nkpa ánɩ́ ɩtamatá. 17 Bulu mɔ́pʋ mʋ Bi ámʋ sɩ́sɩ́ ɔyɩ́ ánfɩtɔ ɔbɛ́ɛ, ɔbá begyi ahá asʋ́n, ɔha ahá ɩpɔ́n, mboún ɔbɛ́ɛ, ɔbá bɔhɔ ahá nkpa. 18 “Ɔhá ánɩ́ ɔlɔhɔ mʋ Bi ámʋ gyi lagyi asʋ. Ɔhá ánɩ́ ɔmɔhɔ mʋ Bi ámʋ gyi a, Bulu lahá mʋ ɩpɔ́n dodo, tsúfɛ́ ɔmɔhɔ mʋ Bi ɔkʋlɛ pɛ́ ámʋ gyi. 19 Alɩá ɔbɛ́ha ɩpɔ́n ámʋ gyí, wankɩ amʋ laba ɔyɩ́tɔ́, támɛ ahá bɔdwɛ oklún dʋn wankɩ amʋ, tsúfɛ́ lalahɛ abwɛpʋ́ bʋgyi. 20 Ɔhagyíɔha ánɩ́ ɔtɔbwɛ́ lalahɛ tolú wankɩ amʋ. Ɔtamakpʋ́kpɛ́ mantáa mʋ́, tsúfɛ́ ɔdɛ ifú nya ánɩ́ mʋ bwɛhɛ́ bɛ́lɩn ɔwan. 21 Támɛ ɔhá ánɩ́ ɔtɔbwɛ́ yilé tɛhá wankɩ amʋ tɔwánkɩ́ wʋ́lɩ́ mʋsʋ, mɛ́nɩ ahá bówun ánɩ́ Bulu apɛ́ ɔdɛbwɛ.”

Yesu Mʋa Asú Ɔbɔpʋ́ Yohane

22 Ɩ́nɩ ɔma a, Yesu mʋa mʋ akasɩ́pʋ́ bɛdalɩ Yerusalem yɔ́ Yudea ɔmátɔ́. Betsiá ɩnʋ kpalobí, oletsiá bɔ ahá asú. 23 Alɩ brɛ́ ámʋtɔ á, Yohane ɛ́ dɛ́ ahá asú bɔ Aenon nsáɩntɔ, mantáa Salim wúlu. Tsúfɛ́ ntsu dada nsɩnɛ́ ɩnʋ. Ahá betsiá yɔ́ mʋ wá, oletsiá bɔ́ amʋ́ asú. 24 (Bʋmɔkʋ́nyá kɩ́tá Yohane tswɩ obu alɩ brɛ́ ámʋtɔ.) 25 Ɩwɩgyʋráa ɩwɩ nwɛ́ɛngyí kʋ lɛba Yohane akasɩ́pʋ́ pʋ́ Yudayin ɔkʋ nsɩnɛ́. 26 Ɩnʋ Yohane akasɩ́pʋ́ bɔyɔ mʋ wá yɛ́bláa mʋ bɛɛ, “Osunápʋ́, yɛ́ɛ fakáɩ́n oyin ámʋ́ʋ́ fʋ́a mʋnyɔ mlɩlétsiá Yordan bʋnkpa ɔbɩn, fegyi mʋ ɩwɩ adánsɩɛ wankláán ámʋsʋ? Ɔdɛ ahá asú bɔ, ahá fɛ́ɛ́ bʋdɛ mʋ wá yɔ.” 27 Yohane lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Ɔhaa mɛ́ɛtalɩ́ bwɛ́ tɔtɔ, nkɛ́tɩ Bulu lahá mʋ ɔkpa. 28 Mlɩ onutó mlɛ́talɩ́ gyi mɩ adánsɩɛ ánɩ́ nɛbláa mlɩ mbɛ́ɛ, ‘Megyí mɩ́gyí Kristo amʋ, támɛ Bulu lɔ́wa mɩ́ gya mʋ nkpá.’ ” 29 Ɩnʋ ɔlɛha amʋ́ yébi ɔbɛ́ɛ, “Ɔká otsiápʋ bʋ́ mʋ ka. Ɔká otsiápʋ amʋ mʋ nyawie ɛ́ tetsíá ɔká otsiákpá ɩnʋ, mɛ́nɩ ansɩ́ bégyi mʋ nɩ́ onú mʋ nyawie amʋ ɔmɛ. Alɩ kɛ́n ansɩ́ dɛ mɩ́ gyí séi nɩ́. 30 Mɩ́ atʋmabi bɛ́ta wíé mʋ klɛtɔ.”

Ɔhá Ánɩ́ Olotsu Ɔsʋ́sʋ́ Ba

31 Ɔhá ámʋ́ʋ́ otsú ɔsʋ́sʋ́ ámʋ dʋn ɔhagyíɔha. Ɔhá ánɩ́ otsú ɔsʋlʋ́sʋ ɛ́ gyí ɔsʋlʋ́sʋ ɔha. Ɔsʋlʋ́sʋ asʋ́n ɔtɛblɩ́, támɛ ɔhá ánɩ́ otsú ɔsʋ́sʋ́ dʋn ɔhagyíɔha. 32 Otegyi tɔ́á alawun pʋ́ tɔ́á alanú ɩwɩ adánsɩɛ, ɔhaa tamahɔ mʋ asʋn blɩ́hɛ́. 33 Támɛ ɔhagyíɔha ánɩ́ ɔlɔhɔ mʋ asʋn blɩ́hɛ́sʋ gyi dɛ́ mʋ́sʋ́ si ánɩ́ Bulu asʋ́n igyi ɔnɔkwalɩ. 34 Ɔhá ámʋ́ʋ́ Bulu lɔ́wa ámʋ tɛlɛ́ Bulu asʋ́n blɩ́, tsúfɛ́ Bulu tɔpʋ́ Ɔŋɛ́ ámʋ bʋ́lá mʋtɔ. 35 Ɔsɩ́ ámʋ tɔdwɛ́ mʋ Bi ámʋ, alapʋ́ túmi fɛ́ɛ́ wá mʋ ɩbɩtɔ. 36 Ɔhagyíɔha ánɩ́ ɔlɔhɔ mʋ Bi ámʋ gyi bʋ nkpa ánɩ́ ɩtamatá. Ɔhagyíɔha ánɩ́ ɔmɔhɔ mʋ gyi má nkpa ánɩ́ ɩtamatá. Bulu ɩsʋbɩtɩ́ ɛ́ ɩdɩn mʋsʋ.

Yohane 4

Yesu Mʋa Samariayintse Ɔkʋ

1 Farisifɔ bonu ánɩ́ Yesu dɛ́ abúopʋ nya, bɔ́ amʋ́ asú dʋn Yohane. 2 (Támɛ megyí Yesu onutó dɛ́ amʋ́ bɔ. Mʋ akasɩ́pʋ́ dɛ́ amʋ́ bɔ.) 3 Brɛ́á Yesu lɛ́bɩ ánɩ́ Farisifɔ ámʋ banú asʋ́n ánfɩ á, ɔlɛdalɩ Yudea ɔmátɔ́ yínkí yɔ́ Galilea ɔmátɔ́. 4 Támɛ lehián ánɩ́ ɔbɔ́tsʋn Samariafɔ ɔsʋlʋ́sʋ. 5 Yesu lóyówie Sikar ánɩ́ igyi Samaria wúlu kʋtɔ. Wúlu anfɩ bʋ mantáa ɔsʋlʋ́ʋ kʋá Yakob lɔ́pʋhá mʋ bi Yosef bɩ́mbɩ́ ámʋ. 6 Ɩnʋ́ Yakob ibún bʋ nɩ. Ɔkpa ámʋ bʋ ɩfɔ́. Mʋ́ sʋ Yesu lótsutsúa obowie ɩnʋ á, ɩlapíán mʋ. Mʋ́ sʋ oletsiá ibún ámʋ asɩ. Alɩ brɛ́ ámʋtɔ á, ɩlabwɛ́ fɛ́ ɔpawísʋ́. 7 Ɩnʋ á, Samariayintse ɔkʋ lɛ́ba ntsu ɔsakpá. Yesu lɔ́kʋlɩ́ mʋ ɔbɛ́ɛ, “Nobwíí ɩpa, ha mɩ́ ntsu annu.” 8 Alɩ brɛ́ ámʋtɔ á, Yesu akasɩ́pʋ́ bɔyɔ́ wúlutɔ yɔ́hɔ atogyihɛ. 9 Yudafɔ bʋtamapʋ́ ɩbɩ da Samariafɔ nwɛ núu ntsu. Mʋ́ sʋ ɔtsɩ ámʋ lɛ́fɩtɛ́ Yesu ɔbɛ́ɛ, “Yudayin fʋgyi, mɩ́ ɛ́ Samariayintse ngyi. Nkálɩ igyi sʋ́ fʋdɛ mɩ́ ntsu kʋlɩ́?” 10 Yesu lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Nɩ́ fʋyin Bulu atokiehɛ́ pʋ́ ɔhá ánɩ́ ɔdɛ fʋ́ ntsu kʋlɩ́ á, tɛkɩ fɔ́kʋlɩ́ mʋ, ɔbɛ́ha fʋ́ ntsu ánɩ́ ɩtɛhá nkpa.” 11 Ɔtsɩ ámʋ lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Anɩ sɩ́, fʋmɛdɛ́ ɔfɛ́, ibún ánfɩtɔ ɛ́ bʋ oklú. Nkʋ́nʋ fénya ntsu ánɩ́ ɩtɛhá nkpa? 12 Fʋ́dʋn anɩ náin Yakob ánɩ́ olokwi ibún ánfɩ há anɩ, mʋa mʋ abí pʋ́ amʋ́ mbwɩ bonu ntsu mʋ́tɔ́?” 13 Yesu lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Ɔmɛwʋ́lɩ bɛ́lakɩ́tá ɔhagyíɔha ánɩ́ otonu ibún ánfɩtɔ ntsu. 14 Támɛ ɔhagyíɔha ánɩ́ obónu ntsuá nɛ́ha mʋ a, ɔmɛwʋ́lɩ mɛ́ɛtrá kɩtá mʋ ɛkɛkɛɛkɛ. Ntsu ámʋ́ʋ́ nɛ́ha mʋ amʋ ɩbɛ́damlí ntsu ɔwɩ́kpa mʋtɔ ánɩ́ ɩbɛ́lɩn ha nkpa ánɩ́ ɩtamatá.” 15 Ɔtsɩ ámʋ lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Anɩ sɩ́, ha mɩ́ ntsu ánfɩ kʋ, mɛ́nɩ ɔmɛwʋ́lɩ mɛ́ɛtrá kɩtá mɩ́, mmɛ́ɛtrá ba nfɩ ɛ́ bɛsa ntsu.” 16 Yesu lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Yɛtɩ fʋ́ kúlu amlɩba.” 17 Ɔtsɩ ámʋ lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Mma okúlu.” Yesu lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Ɔnɔkwalɩ igyi fablɩ́ ánɩ́ fʋma okúlu. 18 Tsúfɛ́ fatsía akúlu tse nu kɩ. Mégyí fʋ́ kúlu gyí oyin ámʋ́ʋ́ fʋ́a mʋnyɔ mlɩná séi ámʋ ɛ́. Fawá ɔnɔkwalɩ.” 19 Mʋ́ʋ́ ɔtsɩ ámʋ lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Anɩ sɩ́, nawun ánɩ́ Bulu ɔnɔ́sʋ́ ɔtɔɩ́pʋ́ fʋgyi. 20 Anɩ anáin Samariafɔ bosúm Bulu ɩbʋ ánfɩsʋ, támɛ mlɩ Yudafɔ mʋ́ mlɩaa Yerusalem kóún lehián ánɩ́ ɔhagyíɔha obósum Bulu.” 21 Yesu lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Ɔtsɩ, hɔ mɩ́ asʋ́n ánfɩsʋ gyi. Brɛ́ kʋ bɛ́ba ánɩ́ ahá bʋmɛ́ɛtrá súm Ɔsɩ́ ámʋ ɩbʋ ánfɩsʋ ntɛ́ɛ Yerusalem. 22 Mlɩ Samariafɔ mlɩméyín ɔhá ánɩ́ mlɩdésum. Anɩ Yudafɔ mʋ́ anɩyin ɔhá ánɩ́ anɩdésum, tsúfɛ́ Yudafɔsʋ ɩna nkpahɔ́ɔ lɛba ɔyɩ́tɔ́. 23 Brɛ́ ɩbá, ɩlafʋn ta ánɩ́ Bulu asúmpʋ́ anɔkwalɩpʋ bósum Ɔsɩ́ ámʋ ɔŋɛ́tɔ́ pʋ́ ɔnɔkwalɩsʋ. Tsúfɛ́ ahá ánfɩ odu Ɔsɩ́ ámʋ dédunká ɔbɛ́ɛ bʋsúm mʋ nɩ. 24 Ɔŋɛ́ Bulu gyí. Mʋ́ sʋ ilehián ánɩ́ ahá ánɩ́ bʋtosúm mʋ bósum mʋ ɔŋɛ́tɔ́ pʋ́ ɔnɔkwalɩsʋ.” 25 Ɔtsɩ ámʋ lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Nyin ánɩ́ Mesia, (ɔhá ámʋ́ʋ́ Bulu ladá mʋ ofúli amʋ) ɔbɛ́ba. Nɩ́ ɔbá á, ɔbɛ́lɛ asʋ́ngyíasʋ́n asɩ súná anɩ.” 26 Mʋ́ʋ́ Yesu lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Mɩ́ ánfɩ ndɛ fʋ́ asʋ́n bláa anfɩ gyí Kristo amʋ nɩ.” 27 Ɩnʋ akasɩ́pʋ́ amʋ bɛsankí tsú wúlutɔ ba bɔtʋ amʋ́. Ɩlɔwa amʋ́ wánwan ánɩ́ bawun Yesu mʋa ɔtsɩ bʋlɩɩ́ bʋdɛtɔɩ́. Támɛ amʋ́tɔ́ ɔkʋkʋ mɛ́talɩ́ fɩtɛ́ ɔbɛ́ɛ, “Ntɔ fʋdedunká tsú mʋ wá, ntɛ́ɛ ntogyi sʋ́ fʋ́a ɔtsɩ ámʋ mlɩdɛ́tɔɩ́?” 28 Ɔtsɩ ámʋ lési mʋ ɔlɔ́ yáɩ́ ɩnʋ, yínkí yɔ́ wúlutɔ yɛ́bláa ahá ɔbɛ́ɛ, 29 “Mlɩba amlɩbɛkɩ oyin ɔkʋá alabláa mɩ tɔ́á nabwɛ́ kɩ fɛ́ɛ́. Mlɩlahogyi mlɩaa, megyí Kristo amʋ nɩ?” 30 Mʋ́ sʋ ahá bɛdalɩ tsu wúlu amʋtɔ bɛkɩ Yesu. 31 Alɩ brɛ́ ámʋtɔ á, mʋ akasɩ́pʋ́ ámʋ bʋdɛ mʋ kokóli bɛɛ, ogyíi atɔ́. 32 Támɛ ɔlɛbláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mbʋ tɔ́á négyi, mlɩméyín mʋ́ ɩwɩ kʋkʋʋkʋ.” 33 Mʋ́ sʋ akasɩ́pʋ́ amʋ bɛfɩtɛ́ aba bɛɛ, “Ntɛ́ɛ ɔkʋ labɛha mʋ tɔkʋ alagyi?” 34 Yesu lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mɩ́ atogyihɛ gyí ánɩ́ nɔ́bwɛ tɔ́á ɔhá ámʋ́ʋ́ ɔlɔwa mɩ́ sɩ́sɩ́ ámʋ ɔbɛ́ɛ mbwɛ́ɛ, ammɔ mʋ́ ɔnɔ́. 35 Yɛ́ɛ mlɩtɛblɩ́ mlɩaa, ‘Tsra ana pɛ́ lasí ayó tɩ́nbɩ bɔ́fʋn?’ Támɛ ndɛ mlɩ bláa mbɛ́ɛ, mlɩtsu ansɩ́ kɩ adɔbʋ́ʋ amʋtɔ, ayó ámʋ ɩlablɩ fʋn tɩ́n. 36 Bʋdɛ mʋ atɩ́npʋ akɔ ka dodo. Bʋdɛ mʋ́ tɩ́n yaɩ́ há nkpa ánɩ́ ɩtamatá. Mʋ́ sʋ ansɩ́ bégyi adupʋ́ mʋ́a atɩ́npʋ amʋ fɛ́ɛ́ ɛkɛwʋ́lɛ. 37 Mʋ́ sʋ ɔnɔkwalɩ igyi bʋtɛblɩ́ bɛɛ, ‘Ɔkʋ todú, ɔkʋ ɛ́ tɛtɩn.’ 38 Nɔwa mlɩ mbɛ́ɛ mlɩyɛ́tɩn ayóá mlɩmɔ́yɔ mʋ́ odukpá. Aha bambá lɔ́yɔ mʋ́ ɩwɩ agyʋ́má, ɩlawá labi há mlɩ.” 39 Samariafɔá bʋbʋ wúlu amʋtɔ tsɔtsɔɔtsɔ bɔhɔ Yesu gyi, adánsɩɛ ámʋ́ʋ́ ɔtsɩ ámʋ légyi suná amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Alabláa mɩ tógyítɔ́á nabwɛ́ mɩ́ nkpatɔ fɛ́ɛ́” ámʋ sʋ. 40 Ɩ́nɩ sʋ brɛ́á bɛba Yesu wá á, bokokóli mʋ bɛɛ, otsía amʋ́ wá. Yesu létsiá ɩnʋ nkenyɔ́. 41 Yesu asʋn blɩ́hɛ́ sʋ Samariafɔ ámʋ tsɔtsɔɔtsɔ ɛ́ bɛlahɔ mʋ gyi. 42 Bɛbláa ɔtsɩ ámʋ bɛɛ, “Megyí fʋ́ asʋ́n ámʋ sʋ́ anɩlɛ́trá hɔ mʋ gyi ngya o. Anɩ onutó anɩlanú, anɩlawun ánɩ́ lɛ́lɛ́ oyin ánfɩ gyí ɔyɩ́tɔ́ Nkpa Ɔhɔ́pʋ amʋ nɩ.”

Ɔhandɛ Ɔkʋ Mʋ Bi Ɩlɔ Tsa

43 Nkenyɔ́ ámʋ ɔma a, Yesu lɛ́natɩ́ yɔ́ Galilea ɔmátɔ́. 44 (Tsúfɛ́ mʋ onutó olowun blɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Bʋtamabú Bulu ɔnɔ́sʋ́ ɔtɔɩ́pʋ́ mʋ onutó ɔmátɔ́.”) 45 Brɛ́á olowie Galilea a, ɩnʋfɔ bɔhɔ mʋ atúu, tsúfɛ́ amʋ́ onutó bɔyɔ Yerusalem Yudafɔsʋ Katsʋn Nkɛ ámʋ ogyíkpá. Mʋ́ sʋ bowun tɔ́á ɔlɔbwɛ ɩnʋ fɛ́ɛ́. 46 Yesu lɛ́trá yinkí yɔ́ Galilea ɔmátɔ́, Kana wúlutɔ, ɔtɩ́nɛ́ ámʋ́ʋ́ ɔlɛdamlí ntsu bwɛ́ ntá ámʋ. Ɔmá ɔhandɛ ɔkʋ tsie Kapernaum wúlutɔ. Ɔbʋ obi yinhɛ́ ɔkʋá ɔda ɔdɛlɔ. 47 Brɛ́á ɔhandɛ amʋ lónu ánɩ́ Yesu latsú Yudea ba Galilea a, olegya mʋ ɔkpa yókokóli mʋ ɔbɛ́ɛ, mʋ bi yínhɛ́ lawú tá, ɔkplɩ́ɩ ba Kapernaum, ɔbɛtsa mʋ ɩlɔ ha mʋ. 48 Yesu lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Mʋ́ sʋ nɩ́ mlɩmɔ́kʋ́wun osúna a, mlɩmɔ́ɔhɔ mɩ gyi ɛkɛkɛɛkɛ?” 49 Ɔmá ɔhandɛ amʋ lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Owíé! Nɩ́ anɩ ayabi mɔwa ɔsa á, kebi ámʋ obówu.” 50 Yesu lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Yɔ! Fʋ́ bí ámʋ obénya nkpa!” Oyin ámʋ lɔ́hɔ asʋ́n ámʋ́ʋ́ Yesu lɛ́bláa mʋ amʋsʋ gyi, oleyinkí ɔyɔ́ wóyí. 51 Brɛ́á ɔyɔ́ á, mʋ asúmpʋ́ bɛba befia mʋ, bláa mʋ bɛɛ, “Fʋ́ bí ámʋ lanyá nkpa.” 52 Ɩnʋ ɔlɛfɩtɛ́ amʋ́ brɛ́á ɩwɩ lɔ́wa mʋ bi ámʋ ɔnlɩn. Bɛbláa mʋ bɛɛ, “Owísó ámʋ lési mʋ ígye ɔpa ɔdɔ-kʋlɛtɔ.” 53 Ɩnʋ á, ɔlɛkaɩ́n ánɩ́ alɩ brɛ́ ámʋtɔ kɛ́n Yesu lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, mʋ bi ámʋ obénya nkpa nɩ́. Ɩ́nɩ sʋ mʋa mʋ wóyítɔ́fɔ fɛ́ɛ́ bɔhɔ Yesu gyi. 54 Ɩ́nɩ gyí osúna nyɔɔsɩá Yesu lɔ́bwɛ brɛ́á olotsu Yudea ba Galilea nɩ.

Yohane 5

Tsukʋlɛ Osínpʋ Ɔkʋ Ɩlɔ Tsa

1 Asʋ́n ánfɩ ɔma a, Yesu lɔ́dʋ yɔ́ Yerusalem Yudafɔ Bulusúm nkɛ kʋ ogyíkpá. 2 Bɔpwɛ buntíi wá wúlu amʋ. Bokwi ibún kʋ mantáa buntíi amʋ ɔkpa ɔnɔ́ kʋá bʋtɛtɩ́ mʋ́ Akúfa Ɔtsʋ́nkpa. Bʋtɛtɩ́ ibún ámʋ Betesda Hebri ɔblɩ́tɔ. Beyi mbu anu bómlí mʋ́. 3-4 Alɔpʋ tsɔtsɔɔtsɔ bʋbun ibún ámʋ asɩ mbu ánfɩtɔ. Amʋ́tɔ́ akʋ bʋgyi ansibi abwiepʋ́, abɔ pʋ́ tsukʋlɛ asínpʋ. 5 Oyin ɔkʋá alasin tsukʋlɛ nfí adʋasa-kwe ( 38 ) kɛ́kɛ́ da ɩnʋ. 6 Brɛ́á Yesu lówun mʋ a, olowun ánɩ́ alalɔ́, dɩ́ ɩnʋ wá ɔpá. Mʋ́ sʋ ɔlɛfɩtɛ́ mʋ ɔbɛ́ɛ, “Fʋdeklé fɛɛ ɩwɩ ɩwá fʋ́ ɔnlɩn?” 7 Tsukʋlɛ osínpʋ amʋ lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Owíé, nɩ́ bowúli ntsu ámʋtɔ á, mma ɔhá ánɩ́ obótsu mɩ́ wá mʋ́tɔ́. Nótsutsúa ambɔbwɛ á, ɔkʋ lagyankpá wíé mʋ́tɔ́ dodo.” 8 Yesu lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Kʋsʋ! Tsu fʋ́ ɔklan, afʋnatɩ!” 9 Ɩnʋnʋʋnʋ oyin ámʋ ɩwɩ lɔ́wa mʋ ɔnlɩn, ɔlɔkʋsʋ́ tsú mʋ ɔklan, wá natɩ́ bɩ. Alɩ ɛkɛ ámʋ igyi Yudafɔ Ɔkpʋ́nʋ́ Ɔdakɛ́. 10 Mʋ́ sʋ Yudafɔ ahandɛ bɛka oyin ámʋ́ʋ́ Yesu latsá mʋ ɩlɔ ámʋ ansɩ́tɔ́, blɩ́ bɛɛ, “Ndɛ igyi Ɔkpʋ́nʋ́ Ɔdakɛ́. Anɩ mbla mɛha ɔkpa ánɩ́ fɔ́sʋrá fʋ́ ɔklan.” 11 Ɔlɛbláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Ɔhá ámʋ́ʋ́ ɔlɛtsa mɩ́ ɩlɔ ámʋ lɛ́bláa mɩ́ ɔbɛ́ɛ, ‘Tsu fʋ́ ɔklan, afʋnatɩ.’ ” 12 Mʋ́ sʋ bɛfɩtɛ́ mʋ bɛɛ, “Ma lɛ́bláa fʋ ɔbɛ́ɛ, fʋtsúu fʋ́ ɔklan afʋnatɩ?” 13 Oyin ámʋ mɛ́bɩ ɔhá ánɩ́ ɔlɛtsa mʋ ɩlɔ, tsúfɛ́ ahá bʋhɩ́ɛ́ bʋtsɔ ɩnʋ, Yesu lɔ́fwɩ wá amʋ́tɔ́. 14 Ɔma a, Yesu lóyówun mʋ Bulu ɔtswɛ́kpa ɩnʋ. Mʋ́ʋ́ ɔlɛbláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Yɛ́ɛ fawun ánɩ́ ɩwɩ lawá fʋ́ ɔnlɩn. Mátrá bwɛ lakpan, mɛ́nɩ mʋ́á ɩdʋn ɩ́nɩ mɛ́ɛba fʋsʋ.” 15 Oyin ámʋ lɛ́yɛ́bláa Yudafɔ ahandɛ amʋ ɔbɛ́ɛ, Yesu lɛ́tsa mʋ ɩlɔ. 16 Ɩ́nɩá Yesu dɛ́ ntobí ánfɩ odu bwɛ ɔkpʋ́nʋ́ ɔdakɛ́ sʋ á, Yudafɔ ahandɛ amʋ bɔwa mʋ kpɛkpɛ́ɛ bɩ. 17 Támɛ Yesu lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mɩ́ Sɩ́ mɔ́kʋ́sí agyʋ́má yɔ. Mʋ́ sʋ mɩ́ ɛ́ mmɔkʋ́sí.” 18 Mʋ asʋn blɩ́hɛ́ anfɩ sʋ á, Yudafɔ ahandɛ amʋ bekle ánɩ́ bɔ́mɔ mʋ ɔkpagyíɔkpasʋ. Tsúfɛ́ megyí ɔkpʋ́nʋ́ ɔdakɛ́ mbla ámʋ nkʋlɛ tʋ́ʋn sʋ, mboún ɔlɛblɩ́ ɔbɛ́ɛ, mʋ sɩ gyí Bulu, ilosuná ánɩ́ mʋa Bulunyɔ bʋgyi kɛ́kɛ́ɛ.

Bulu Tɛ́há Mʋ Bi Ámʋ Túmi

19 Yesu lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Ɔnɔkwalɩ ndɛ mlɩ bláa. Mɩ́ Bulu mʋ Bi ánfɩ onutó mmɛ́ɛtalɩ́ bwɛ́ tɔtɔ mɩ́ ɩwɩsʋ. Tɔ́á nowun ánɩ́ mɩ́ Sɩ́ dɛ́bwɛ á, mʋ́ ntɔbwɛ́. 20 Tsúfɛ́ mɩ́ Sɩ́ tɔdwɛ́ mɩ́, otosúná mɩ́ ɩtɔ́á mʋ onutó ɔdɛbwɛ fɛ́ɛ́. Inn! Ɩbɔ́wa mlɩ wánwan ánɩ́ obósuná mɩ́ mʋ́á ɩdʋn alɩ. 21 Alɩ ámʋ́ʋ́ mɩ́ Sɩ́ tɔkʋ́sʋá ahá tsú afúlitɔ, há amʋ́ nkpa ámʋ a, alɩ mɩ́ ɛ́ ntɛhá ahá ánɩ́ ndeklé nkpa nɩ́. 22 Mɩ́ Sɩ́ tamagyi asʋ́n há ɩpɔ́n, támɛ alapʋ́ asʋ́ngyí fɛ́ɛ́ wá mɩ́ ɩbɩtɔ, 23 mɛ́nɩ ɔhagyíɔha obóbu mɩ́ fɛ́ alɩá otobú mɩ́ Sɩ́ ámʋ. Ɔhá ánɩ́ ɔtamabú mɩ́ tamabú mɩ́ Sɩ́ ámʋ́ʋ́ ɔlɔpʋ mɩ́ sɩ́sɩ́ ámʋ ɛ́. 24 “Ɔnɔkwalɩ ndɛ mlɩ bláa mbɛ́ɛ, ɔhagyíɔha ánɩ́ otonú mɩ́ asʋ́n, ɔtɔhɔ ɔhá ámʋ́ʋ́ ɔlɔwa mɩ́ sɩ́sɩ́ ámʋ gyi, bʋ nkpa ánɩ́ ɩtamatá. Bulu méegyi mʋ asʋ́n, há mʋ pɔ́n, tsúfɛ́ aladálɩ lowutɔ ba nkpatɔ dodo. 25 Ɔnɔkwalɩ ndɛ mlɩ bláa. Brɛ́ kʋ ɩbá. Brɛ́ ámʋ ɩlawúna fʋn ánɩ́ ahá ánɩ́ bʋgyi fɛ́ aha wuhɛ́ bónu Bulu mʋ Bi ámʋ ɔmɛ. Amʋ́á bonu mʋ́ bénya nkpa. 26 Tsúfɛ́ mɩ́ Sɩ́ bʋ́ʋ túmi, ɔtɛhá nkpa. Alɩ kɛ́n alahá mɩ́ ánfɩ ngyi mʋ Bi ánfɩ túmi, ɔbɛ́ɛ nháa ahá nkpa nɩ́. 27 Alahá mɩ́ túmi ɔbɛ́ɛ, ngyíi ahá asʋ́n, tsúfɛ́ mɩ́gyí Nyankpʋsa-Mʋ-Bi ámʋ nɩ. 28 Asʋ́n ánfɩ ɩmáwa mlɩ wánwan. Brɛ́ kʋ ɩbá, afúli fɛ́ɛ́ bónu mɩ́ ɔmɛ, 29 kʋ́sʋ́. Amʋ́á bɔbwɛ yilé bɛ́lakʋ́sʋ́, nyá nkpa ánɩ́ ɩtamatá. Amʋ́á bɔbwɛ laláhɛ a, négyi amʋ́ asʋ́n, há amʋ́ ɩpɔ́n.” 30 “Mmɛ́ɛtalɩ́ bwɛ́ tɔtɔɔtɔ mɩ́ ɩwɩsʋ. Asʋ́n ánɩ́ nonú tsú mɩ́ Sɩ́ wá á, mʋ́ ntɔpʋ́gyí asʋ́n. Mʋ́ sʋ́ ntegyi asʋ́n ɔnɔkwalɩsʋ nɩ́. Tsúfɛ́ ntamabwɛ́ tɔ́á mɩ́ onutó ndeklé, mboún tɔ́á ɔhá ámʋ́ʋ́ ɔlɔwa mɩ́ sɩ́sɩ́ ámʋ tekle.”

Yesu Ɩwɩ Adánsɩɛ Wankláán Agyípʋ́

31 Yesu lɔ́yɔ mʋ́sʋ́ blɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Nɩ́ mɩ́ onutó negyi mɩ́ ɩwɩ adánsɩɛ á, mlɩmɔ́ɔhɔ mʋ́ ánɩ́ ɔnɔkwalɩ igyi. 32 Bulu ɛ́ tegyi mɩ́ ɩwɩ adánsɩɛ. Nyin ánɩ́ mɩ́ ɩwɩ adánsɩɛ ámʋ́ʋ́ odegyí amʋ igyi ɔnɔkwalɩ. 33 Mlɩlawá abí sɩ́sɩ́ Yohane. Alabláa mlɩ ɔnɔkwalɩ amʋ. 34 Mɩ́ mʋ́ á, mmehián anyánkpʋ́sa adánsɩɛ. Mboún ndɛ mlɩ asʋ́n ánfɩ bláa, mɛ́nɩ Bulu ɔbɔ́hɔ mlɩ nkpa. 35 Yohane asʋn blɩ́hɛ́ lɔbwɛ fɛ́ ɔkandɩ́ɛ ánɩ́ ɩdɛwankɩ́. Mʋ́ sʋ mlɩlótsulá gyi mʋ́ ɔdwɛ kpalobí. 36 Mbʋ tɔ́á itegyi mɩ́ ɩwɩ adánsɩɛ, ɩdʋn Yohane klɛ́ amʋ. Agyʋ́má ámʋ́ʋ́ mɩ́ Sɩ́ lawá ɔbɛ́ɛ mbwɛ́ɛ mɔ mʋ́ ɔnɔ́, ndɛ mʋ́ bwɛ ámʋ dɛ́ adánsɩɛ gyí ánɩ́ mʋlɔ́wa mɩ́ sɩ́sɩ́. 37 Mɩ́ Sɩ́ ámʋ́ʋ́ ɔlɔwa mɩ́ ámʋ onutó lagyi mɩ́ ɩwɩ adánsɩɛ. Mlɩmɔ́kʋ́nu mʋ ɔmɛ, mlɩmɔ́kʋ́wun mʋ ɛ́ kɩ. 38 Mlɩmɔ́hɔ mʋ asʋ́n wá mlɩ klʋntɔ, tsúfɛ́ mlɩmɔ́hɔ mɩ́ ámʋ́ʋ́ ɔlɔwa sɩ́sɩ́ ámʋ gyi. 39 Mlɩkɩ́á mlénya nkpa ánɩ́ ɩtamatá tsú Bulu asʋn wanlɩ́nhɛ́ amʋtɔ. Mʋ́ sʋ́ mlɩ ansɩ́ lapɛ́, mlɩdɛ́ mʋ́ kasɩ́ nɩ́. Mɩ́ ɩwɩ adánsɩɛ Bulu asʋn wanlɩ́nhɛ́ amʋ idegyí. 40 Támɛ mlɩlakíná mɩ́ wá bá, mɛ́nɩ mlénya nkpa ámʋ. 41 “Mmedédunká mbɛ́ɛ, ahá bʋkánfʋ mɩ́, 42 tsúfɛ́ nyin mlɩ dodo. Nyin ánɩ́ mlɩtamadwɛ́ Bulu tsú mlɩ klʋntɔ. 43 Naba mɩ́ Sɩ́ dátɔ́, mlɩmɔ́hɔ mɩ. Támɛ nɩ́ ɔha bambá ɔbá mʋ onutó ɩwɩsʋ á, mlɔ́hɔ mʋ. 44 Mlɩtekleá mlɛ́kanfʋ́ aba, támɛ mlɩtamabɔ́ mbɔ́dɩ́ ánɩ́ Bulu ɔkʋlɛ pɛ́ ámʋ ɔkánfʋ mlɩ. Nkálɩ ɩbɔ́bwɛ mlɔ́hɔ mɩ gyi? 45 Mlɩmákɩ mlɩaa, nɛ́lɛ mlɩ ɩlá mɩ́ Sɩ́ ansɩ́tɔ́. Mose amʋ́ʋ́ mlɩ ansɩ́ ɩdɩn mʋsʋ mlɩaa ɔbɔ́hɔ mlɩ nkpa ámʋ mboún ɔbɛ́lɛ mlɩ ɩlá Bulu ansɩ́tɔ́ nɩ́. 46 Nɩ́ lɛ́lɛ́ mlɩlɔ́hɔ Mose asʋ́nsʋ́ gyi a, tɛkɩ mlɔ́hɔ mɩ́ asʋ́nsʋ́ gyi, tsúfɛ́ mɩ́ ɩwɩ asʋ́n ɔlɔwanlɩ́n tswɩ. 47 Támɛ ɩ́nɩá mlɩmɔ́hɔ tɔ́á ɔlɔwanlɩ́n tswɩ́sʋ gyi a, nkálɩ ɩbɔ́bwɛ mlɔ́hɔ mɩ́ asʋn blɩ́hɛ́sʋ gyi?”

Yohane 6

Ahá Mpɩ́m-nu Atogyihɛ Ha

1 Ɩ́nɩ ɔma a, Yesu mʋa mʋ akasɩ́pʋ́ bɛfa Galilea ɔpʋá bʋtɛtɩ́ mʋ́ Tiberia amʋ yɔ́ mʋ́ ɔbɩn. 2 Ɔdɔm betsiá buo mʋ, tsúfɛ́ ɔdɛ alɔpʋ tsa wánwansʋ. 3 Mʋa mʋ akasɩ́pʋ́ bɔdʋ yɔ́ okúku kʋsʋ, yétsiá asɩ ɩnʋ. 4 (Alɩ brɛ́ ámʋtɔ á, Yudafɔ nkɛá bɔ́pʋgyi Israelfɔsʋ Katsʋn Nkɛ ámʋ ɩlafʋn ta.) 5 Ɩnʋ Yesu lótsu ansɩ́ fʋ́á wun ánɩ́ ɔdɔm kpɔnkpɔɔnkpɔntɩ bɛbá mʋ wá. Mʋ́ʋ́ ɔlɛfɩtɛ́ Filipo ɔbɛ́ɛ, “Nkʋ́nʋ́ abénya atogyihɛ hɔ ha ahá ánfɩ bégyi?” 6 (Yesu lɛ́blɩ́ asʋ́n ánfɩ pʋ́sɔ Filipo kɩ, tsúfɛ́ oyin tɔ́á ɔbɔ́bwɛ dodo.) 7 Filipo lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Nɩ́ apʋ́ tsra kwe ɩkɔká hɔ atogyihɛ kʋ́ráá á, ɩmɔ́ɔfʋn ánɩ́ okugyíɔkʋ obénya kpalobí gyí!” 8 Simon Petro mʋ pio Andrea, ogyi akasɩ́pʋ́ amʋtɔ ɔkʋlɛ lɛ́bláa Yesu ɔbɛ́ɛ, 9 “Oyimbi ɔkʋ dɛ́ bodobodo apín pútúpútú anu pʋ́ ntsutso iye bwáhɛ́ anyɔ. Támɛ ntɔ ɩ́nɩ bɔ́bwɛ ahá tsɔtsɔɔtsɔ ánfɩ?” 10 Yesu lɛ́bláa mʋ akasɩ́pʋ́ amʋ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩha amʋ́ abʋtsiatsia asɩ.” Ahá ámʋ fɛ́ɛ́ betsiá ɩfásʋ́. Ayin ánɩ́ bʋbʋ amʋ́tɔ́ bɔ́bwɛ fɛ́ mpɩ́m-nu ( 5 , 000 ). 11 Mʋ́ʋ́ Yesu lɔ́hɔ bodobodo amʋ, dá Bulu ɩpán, ɔlɛha beye mʋ́ há ahá ámʋ́ʋ́ bʋtsie ɩnʋ ámʋ. Alɩ kɛ́n ɔlɔbwɛ ntsabi bʋáhɛ́ amʋ ɛ́ nɩ́. Amʋ́tɔ́ okugyíɔkʋ lénya alɩá odeklé. 12 Begyi mwɛ sian. Yesu lɛ́bláa akasɩ́pʋ́ amʋ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩkʋla síanhɛ amʋ, mɛ́nɩ ɩmɔ́ɔbwɛ atɔ yintáhɛ́.” 13 Lɛ́lɛ́, bɔtɔsɩ́ síanhɛ amʋ́ʋ́ benya tsú bodobodo anu ámʋtɔ ámʋ. Ɩlɔbʋlá alakpá dúanyɔ kɛ́kɛ́. 14 Ahá ámʋ bowun osúna anfɩ Yesu labwɛ́ ánfɩ. Mʋ́ sʋ bɛblɩ́ bɛɛ, “Lɛ́lɛ́, oyin ánfɩ gyí Bulu ɔnɔ́sʋ́ ɔtɔɩ́pʋ́ amʋ́ʋ́ bɔwanlɩ́n mʋ ɩwɩ asʋ́n wá Bulu asʋ́ntɔ́ bɛɛ, ɔbɛ́ba ɔyɩ́tɔ́ ámʋ nɩ́.” 15 Yesu lówun ánɩ́ ahá ámʋ babwɛ́ agywɩɩn bɛɛ, bɛ́ba bɛkɩtá mʋ ɔwʋnlɩ́ntɔ́ yáɩ́ mʋ iwíe. Mʋ́ sʋ mʋ nkʋlɛ ɔlɛladʋ́ yɔ́ nkpá sí amʋ́.

Ɔpʋsʋ Natɩ́

16 Brɛ́á owí lɔpɔn a, Yesu akasɩ́pʋ́ bɛkplɩ́ ba Galilea ɔpʋ ɔnɔ́. 17 Owí latá, támɛ Yesu mɔ́kʋ́yínkí bɔtʋ amʋ́. Mʋ́ sʋ bɔdʋ wíé ɔklʋntɔ, bʋdɛfa bɔyɔ́ Kapernaum. 18 Afú kpɔnkpɔntɩ kʋ lɛ́ba ɩdɛtsʋ́ʋn, ɔpʋ amʋ lɔ́wa dabɩ. 19 Alɩ brɛ́ ámʋtɔ á, akasɩ́pʋ́ amʋ baplá ɔklʋn amʋ yɔ́ fɛ́ máɩlɩ asa ntɛ́ɛ ana. Ɩnʋ bowun ánɩ́ Yesu ná ɔpʋ amʋsʋ ɔbá amʋ́ wá. Mʋ́ sʋ ifú lɛkɩtá amʋ́. 20 Támɛ Yesu lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mɩ́ nɩ́, mlɩmánya ifú!” 21 Ɩnʋ botsu mʋ wá ɔklʋn amʋtɔ ansigyísʋ́. Ilotsutsúa ɩwankɩ amʋ́ á, ɔklʋn amʋ lawíé otsubúnɔ, ɔtɩ́nɛ́ amʋ́ʋ́ bɔyɔ́ ámʋ.

Yesu Dunká

22 Ɔyɩ́ kɛhɛ a, ɔdɔm amʋ́ʋ́ besi bʋbʋ ɔpʋ amʋ ɔbɩn ɩnʋ ámʋ bowun ánɩ́ ɔklʋn kʋkʋ ɩtráa mɛlɩ́ɩ́ ɩnʋ. Mʋ́á tɛkɩ ɩlɩɩ́ ɩnʋtɔ akasɩ́pʋ́ amʋ bowie nátɩ́ nɩ́. Bowun ánɩ́ Yesu mówie mʋ́tɔ́ asa bɛnatɩ́. 23 Mʋ́ ɔma a, nklʋn akʋ lótsu Tiberia wúlutɔ bɛlɩɩ́ mantáa ɔtɩ́nɛ́ ámʋ́ʋ́ begyi bodobodo amʋ́ʋ́ Yesu lɛ́da Bulu ɩpán pʋ́há amʋ́ ámʋ. 24 Ɔdɔm amʋ bowun ánɩ́ Yesu lanátɩ́ ɩnʋ, mʋ akasɩ́pʋ́ amʋ ɛ́ bʋma ɩnʋ. Mʋ́ sʋ bɔdʋ wíé nklʋn amʋtɔ yɔ́ Kapernaum, bʋdɛ Yesu dunká.

Bodobodoá Ɩtɛhá Nkpa

25 Brɛ́á ɔdɔm amʋ boyówun Yesu ntsu ɔbɩn ɩnʋ á, bɛfɩtɛ́ mʋ bɛɛ, “Osunápʋ́, brɛ́ mɔmʋ fobowie nfɩ?” 26 Yesu lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Ɔnɔkwalɩ ndɛ mlɩ bláa. Megyí osúna amʋ́ʋ́ ndɛbwɛ mlɩdéwúun amʋ sʋ mlɩgyá mɩ́ ɔkpa. Mboún bodobodo amʋ́ʋ́ nɛha mlɩ, mlɩlégyí mwɛ ámʋ sʋ. 27 Mlɩmáwun ipian atogyihɛ ánɩ́ iteyíntá sʋ. Mboún mlɩwun ipian mʋ́á ibétsiá yɔ́, ɩbɛ́ha nkpa ánɩ́ ɩtamatá, ánɩ́ mɩ́, Nyankpʋsa-Mʋ-Bi ánfɩ nɛ́ha mlɩ sʋ. Tsúfɛ́ mɩ́ mɩ́ Sɩ́ Bulu lahɩɛ nsʋ ánɩ́ mbʋ ɔkpa há mʋ́.” 28 Bɛfɩtɛ́ Yesu bɛɛ, “Gyʋma mɔmʋ abwɛ́ɛ isuna ánɩ́ anɩdɛ́ tɔ́á Bulu tekle bwɛ?” 29 Yesu lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Tɔ́á Bulu déklé ɔbɛ́ɛ mlɩbwɛ́ɛ gyí, mlɩhɔ mɩ́ ánfɩ ɔlɔwa sɩ́sɩ́ ánfɩ gyi.” 30 Ɩnʋ bɛfɩtɛ́ Yesu bɛɛ, “Osúna mɔmʋ fɔ́bwɛ abówun, mɛ́nɩ abɔ́hɔ fʋ gyi? Ntɔ fɔ́bwɛ? 31 Anɩ anáin begyi mana dimbí ámʋsʋ. Bɔwanlɩ́n mʋ́ wá Bulu asʋ́n ámʋtɔ bɛɛ, ‘Mose lɛ́ha amʋ́ atɔ́á ilotsu ɔsʋ́sʋ́ bá begyi.’ ” 32 Mʋ́ʋ́ Yesu lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Ɔnɔkwalɩ ndɛ mlɩ bláa. Megyí Mose lɛ́ha mlɩ atogyihɛ amʋ tsú ɔsʋ́sʋ́. Mɩ́ Sɩ́ lɛ́ha mlɩ bodobodo onutónutó ámʋ tsú ɔsʋ́sʋ́. 33 Tsúfɛ́ bodobodo ánɩ́ Bulu tɛhá gyí mɩ́ ánfɩ natsú ɔsʋ́sʋ́ bá, nɛbá bɛha ɔyɩ́tɔ́ ahá nkpa ánfɩ.” 34 Ahá ámʋ bɛbláa mʋ bɛɛ, “Owíé, tsia ha anɩ bodobodo anfɩ brégyíbrɛ́, tsú séi pʋ́ya.” 35 Yesu lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mɩ́gyí bodobodo amʋ́ʋ́ ɩtɛhá nkpa ámʋ nɩ. Akʋ́n mɛ́ɛkɩtá ɔhá ánɩ́ ɔlɛba mɩ́ wá ɛkɛkɛɛkɛ. Ɔmɛwʋ́lɩ mɛ́ɛkɩtá ɔhá ánɩ́ ɔlɔhɔ mɩ gyi ɛ́ ɛkɛkɛɛkɛ. 36 Fɛ́ alɩá nɛbláa mlɩ á, mlɩlawun mɩ, támɛ mlɩmɔ́kʋ́hɔ mɩ gyi bɔfʋn séi. 37 Ɔhagyíɔha ánɩ́ Ɔsɩ́ ámʋ lɛ́ha mɩ́ ɔbɛ́ba mɩ́ wá. Mméegya ɔhagyíɔha ánɩ́ ɔlɛba mɩ́ wá. 38 Tsúfɛ́ mmotsu ɔsʋ́sʋ́ ba mbɛ́ɛ, nɛbá bɔbwɛ tɔ́á ndeklé. Mboún tɔ́á ɔhá ámʋ́ʋ́ ɔlɔwa mɩ́ sɩ́sɩ́ ámʋ déklé ɔbwɛkpá nɛba. 39 Tɔ́á ɔhá ámʋ́ʋ́ ɔlɔwa mɩ́ sɩ́sɩ́ ámʋ déklé gyí, ahá ámʋ́ʋ́ ɔlɔpʋhá mɩ́ ámʋtɔ ɔkʋkʋ mádalɩ mɩ́ ɩbɩ. Mboún nkʋ́sʋa amʋ́ fɛ́ɛ́ tsu afúlitɔ ɛkɛ tráhɛ amʋ. 40 Tɔ́á mɩ́ Sɩ́ ámʋ tekle gyí, ɔhagyíɔha ánɩ́ olowun mɩ́, mʋ Bi ánfɩ, hɔ mɩ gyi obénya nkpa ánɩ́ ɩtamatá. Nɔ́kʋsʋ́a mʋ tsú afúlitɔ ɛkɛ tráhɛ amʋ.” 41-42 Ɩ́nɩá Yesu lɛ́blɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Mɩ́gyí bodobodo amʋ́ʋ́ notsu ɔsʋ́sʋ́ ba amʋ nɩ” sʋ á, Yudafɔ ámʋ bɔwa mʋ wuntí bɩ. Bɛɛ, “Megyí Yosef mʋ bi Yesu amʋ nɩ? Anɩméyín mʋ sɩ mʋa mʋ yin? Ɔkpa mɔmʋ sʋ́ ɔdɛblɩ́ ɔbɛ́ɛ, ‘Ɔsʋ́sʋ́ notsu nɛba?’ ” 43 Yesu lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩsi wuntí mlɩ wʋlɛwʋlɛ. 44 Ɔhaa mɛ́ɛtalɩ́ ba mɩ́ wá, nkɛ́tɩ mɩ́ Sɩ́ ámʋ́ʋ́ ɔlɔwa mɩ́ sɩ́sɩ́ ámʋ lakpá mʋ ba mɩ. Mɩ́ ɛ́ nɔ́kʋsʋ́a mʋ tsú afúlitɔ ɛkɛ tráhɛ amʋ. 45 Bulu ɔnɔ́sʋ́ atɔɩ́pʋ́ amʋtɔ ɔkʋ lɔ́wanlɩ́n tswɩ ɔbɛ́ɛ, ‘Bulu obósuná ahá fɛ́ɛ́ atɔ́.’ Ɔhagyíɔha ánɩ́ alanú mɩ́ Sɩ́ asʋ́n, kásɩ́ mʋ́ tsú mʋ wá tɛba mɩ́ wá. 46 Ɔhaa mɔ́kʋ́wun Ɔsɩ́ ámʋ kɩ. Mɩ́ ánfɩ notsu Bulu wá bá anfɩ nkʋlɛ láwun mʋ kɩ. 47 Ɔnɔkwalɩ ndɛ mlɩ bláa. Ɔhagyíɔha ánɩ́ ɔlɔhɔ mɩ gyi bʋ nkpa ánɩ́ ɩtamatá. 48 Mɩ́gyí bodobodoá ɩtɛhá nkpa nɩ́. 49 Ɩ́nɩá mlɩ anáin begyi mana dimbísʋ́ óó á, amʋ́ fɛ́ɛ́ bowu. 50 Támɛ bodobodo anfɩ gyí mʋ́a ɩlatsú ɔsʋ́sʋ́ bá, mɛ́nɩ ɔhagyíɔha ánɩ́ obégyi mʋ́ móowu nɩ́. 51 Mɩ́gyí bodobodo amʋ́ʋ́ ntɛhá nkpa, natsú ɔsʋ́sʋ́ ba amʋ nɩ. Ɔhagyíɔha ánɩ́ ogyi bodobodo anfɩ obétsiá nkpa, omóowu ɛkɛkɛɛkɛ. Mɩ́ ɔyʋlʋ́ʋ gyí bodobodo amʋ. Mʋ́ nési há, mɛ́nɩ ɔyɩ́tɔ́fɔ bénya nkpa nɩ́.” 52 Ɩnʋ Yudafɔ ámʋ benya asʋ́n anfɩ́ Yesu lablɩ́ ánfɩ ɩwɩ ɔblɔ́. Amʋ́ wʋlɛwʋlɛ begyi aba nwɛ́ɛn bɛɛ, “Nkálɩ oyin ánfɩ ɔbɛ́talɩ́ pʋ́ mʋ ɔyʋlʋ́ʋ há anɩ ɔbɛ́ɛ agyíi?” 53 Yesu lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Ɔnɔkwalɩ ndɛ mlɩ bláa. Nɩ́ mlɩmégyi mɩ́, Nyankpʋsa-Mʋ-Bi ánfɩ ɔyʋlʋ́ʋ, nu mɩ́ obugya a, mlɩmá nkpa ánɩ́ ɩtamatá kʋkʋʋkʋ mlɩtɔ. 54 Ɔhá ánɩ́ olegyi mɩ́ ɔyʋlʋ́ʋ, nu mɩ́ obugya bʋ nkpa ánɩ́ ɩtamatá. Nɔ́kʋsʋ́a mʋ tsú afúlitɔ ɛkɛ tráhɛ amʋ. 55 Tsúfɛ́ mɩ́ ɔyʋlʋ́ʋ igyi atogyihɛ onutó, mɩ́ obugya ɛ́ igyi atonuhɛ onutó. 56 Ɔhá ánɩ́ ogyi mɩ́ ɔyʋlʋ́ʋ, nu mɩ́ obugya tsie mɩtɔ, mɩ́ ɛ́ ntsie mʋtɔ. 57 Mɩ́ Sɩ́ Ɔkɩankpapʋ amʋ lɔ́wa mɩ́ sɩ́sɩ́. Mʋ sʋ́ mbʋ nkpa. Mʋ́ sʋ fʋ́á fegyi mɩ a, mɩ́ sʋ fʋ́ ɛ́ fʋbʋ nkpa. 58 Mɩ́gyí bodobodo onutóá notsu ɔsʋ́sʋ́ ba nɩ. Mlɩ anáin begyi mána, támɛ bowu. Ɔhá ánɩ́ ogyi bodobodo anfɩ mʋ́ obétsiá nkpa ánɩ́ ɩtamatá.” 59 Yesu lɛ́blɩ́ asʋ́n ánfɩ brɛ́á ɔdɛ atɔ́ suná Kapernaum, Yudafɔ ofíakpa.

Nkpa Ánɩ́ Ɩtamatá Asʋ́n

60 Yesu abúopʋ tsɔtsɔɔtsɔ ámʋtɔ akʋ bonu asʋ́n ánfɩ á, bɛblɩ́ bɛɛ, “Atosunáhɛ́ ánfɩ mʋ́ bʋ ɔnlɩn o! Ma ɔbɛ́talɩ́ hɔ mʋ́?” 61 Yesu lówun ánɩ́ mʋ abúopʋ amʋtɔ akʋ bʋdɛ wunti ánɩ́ alablɩ́ alɩ sʋ á, ɔlɛfɩtɛ́ amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Asʋ́n ánfɩ ɩlahan mlɩ? 62 Mʋ́mʋ́ nɩ́ mlowun Nyankpʋsa-Mʋ-Bi ámʋ ɔyɔ́ ɔtɩ́nɛ́á olotsu ba mɛ, nkálɩ mlɔ́bwɛ? 63 Bulu Ɔŋɛ́ ámʋ tɛ́há nkpa. Nyankpʋsa ɔwʋnlɩ́n mʋ́ á, kpaalɩ ígyi. Asʋ́n ánfɩ ndɛ mlɩ bláa anfɩ itsú Ɔŋɛ́ ámʋ́ʋ́ ɔtɛhá nkpa ámʋ wá, 64 támɛ mlɩtɔ akʋ bʋmɔhɔ mʋ́sʋ́ gyi.” Yesu lówun amʋ́á bʋmɔhɔ mʋ́sʋ́ gyi pʋ́ ɔhá ánɩ́ ɔbɛ́lɛ mʋ há yáɩ́ dodoodo. 65 Ɔlɛtrá bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Ɩ́nɩ sʋ́ nɛbláa mlɩ mbɛ́ɛ, ɔhaa mɛ́ɛtalɩ́ ba mɩ́ wá, nkɛ́tɩ mɩ́ Sɩ́ lakpá mʋ ba mɩ” nɩ́. 66 Tsú ɛkɛ ámʋ a, Yesu abúopʋ amʋ tsɔtsɔɔtsɔ beyinkí mʋ ɔma, bʋmɛtrá buo mʋ. 67 Mʋ́ sʋ Yesu lɛ́fɩtɛ́ mʋ akasɩ́pʋ́ dúanyɔ ámʋ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩ ɛ́ mlɩdékléá mléyinkí mɩ́ ɔma lóó?” 68 Simon Petro lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Owíé, ma wá abɔ́yɔ? Fʋ́ wá asʋ́n ánɩ́ ɩtɛhá nkpá ánɩ́ ɩtamatá bʋ. 69 Anɩlahogyi, anɩlabɩ́ ánɩ́ fʋ́gyí Ɔha Wankɩ́hɛ́ amʋ́ʋ́ fotsú Bulu wá ámʋ nɩ.” 70 Ɩnʋ Yesu lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩ ahá dúanyɔ nɛlɛ, támɛ mlɩtɔ ɔkʋ gyí ɔbʋnsám!” 71 (Simon Iskariot mʋ bi Yuda ɔdɛ á. Tsúfɛ́ ogyi akasɩ́pʋ́ dúanyɔ ámʋtɔ ɔkʋlɛ. Mʋ ɔbɛ́lɛ mʋ há nɩ́.)

Yohane 7

Yesu Mʋa Mʋ Apio Yinhɛ́

1 Mʋ́ ɔma a, Yesu létsiá kí Galilea ɔmátɔ́. Omekleá ɔbɔ́yɔ Yudea ɔmátɔ́, tsúfɛ́ Yudafɔ ahandɛ amʋ bʋdɛ mʋ tɛ́ɛ abʋmɔ mʋ. 2 Támɛ Yudafɔ Kantankpatɔtsiá Nkegyí lafʋn. 3 Mʋ́ sʋ mʋ apio yinhɛ́ bɛbláa mʋ bɛɛ, “Natɩ yɔ Yudea nkɛ ámʋ ogyíkpá, mɛ́nɩ fʋ́ abúopʋ amʋ́ʋ́ bʋbʋ ɩnʋ ámʋ ɛ́ bówun ofúla ánɩ́ fʋdɛbwɛ. 4 Ɔhá ánɩ́ odekléá ahá bʋbɩ́ɩ mʋ gyumagyihɛ tamaŋáín ɩwɩ. Ɩ́nɩá fʋ́dɛ ntobíá igyi alɩ bwɛ á, wuna lɛ mʋ́ suna, ɔyɩ́ fɛ́ɛ́ abʋwun.” 5 (Mʋ apíó ámʋ kʋ́ráá bʋmɔhɔ mʋ gyi. Mʋ́ sʋ bɛbláa mʋ alɩ nɩ́.) 6 Ɩ́nɩ sʋ Yesu lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Brɛ́á nɔ́yɔ ɩnʋ mɔkʋ́nyá fʋn. Mlɩ mʋ́ mlɛ́talɩ́ yɔ́ ɩnʋ brégyíbrɛ́. 7 Ɔyɩ́tɔ́fɔ bʋmɛ́ɛtalɩ́ lú mlɩ, támɛ mɩ́ mʋ́ bʋdɛ mɩ́ lu, tsúfɛ́ ndɛ amʋ́ ɩlá lɛ. 8 Mlɩyɔ nkɛ ámʋtɔ. Mɩ́ mʋ́ mmɔkʋ́nyá yɔ́, tsúfɛ́ mɩ́ brɛ́ mɔkʋ́fʋn.” 9 Yesu lɛ́blɩ́ asʋ́n ánfɩ tá á, olesi tsiá Galilea ɔmátɔ́.

Yesu Kantankpatɔtsiá Nkɛ Ámʋ Ogyíkpá Yɔ

10 Támɛ brɛ́á Yesu apíó ámʋ bɛnatɩ́ yɔ́ nkɛ ámʋ ogyíkpá a, mʋ ɛ́ oleŋaín ɩwɩ yɔ́ ɩnʋ. 11 Yudafɔ ahandɛ amʋ bodunká mʋ nkɛ ámʋ ogyíkpá, bʋdɛ ahá fɩtɛ́ bɛɛ, “Oyin ámʋ mɛ?” 12 Ɔdɔm amʋ bɛblɩ́ asʋ́n tsɔtsɔɔtsɔ nklobítɔ tsú Yesu ɩwɩ. Akʋ bɛɛ, “Ɔha wankláán ogyi.” Akʋ ɛ́ bɛɛ, “Ɛkɛkɛɛkɛ, ɔdɛ ahá mlɛ́.” 13 Támɛ amʋ́tɔ́ ɔhaa mɛ́talɩ́ blɩ́ mʋ ɩwɩ asʋ́n kʋ́klʋ́ ahá abʋnu, tsúfɛ́ bʋdɛ Yudafɔ ahandɛ amʋ ifú nya. 14 Brɛ́á bowie nkɛ ámʋ nsɩnɛ́ á, Yesu lɔ́dʋ wíé Bulu ɔtswɛ́kpa wunsɩnɛ́sʋ́ ɩnʋ yéfi atɔ́ suná asɩ. 15 Mʋ atosunáhɛ́ lobwie Yudafɔ ahandɛ amʋ ɔnɔ́. Mʋ́ sʋ bɛfɩtɛ́ aba bɛɛ, “Oyin ánfɩ mɔ́kʋ́kásɩ́ ɔwʋlʋ́ yɔ́ nkpá. Nkálɩ ɩlɔbwɛ asa ɔlɛbɩ ɔwʋlʋ́ alɩ?” 16 Yesu lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Megyí mɩ́ wá atosunáhɛ́ anfɩ itsú. Itsú Bulu wá. Mʋlɔ́wa mɩ́ sɩ́sɩ́. 17 Nɩ́ ɔkʋ dékléá ɔbɔ́bwɛ Bulu apɛ́ á, obówun nɩ́ atosunáhɛ́ anfɩ itsú mɩ́ wá ntɛ́ɛ Bulu wá. 18 Ɔhá ánɩ́ ɔdɛ mʋ onutó asʋ́n blɩ́ dɛ́ mʋ numnyam dunká. Támɛ nɩ́ ɔkʋ todúnká numnyam há ɔhá ánɩ́ ɔlɔwa mʋ sɩ́sɩ́ á, ɔnɔkwalɩpʋ ɔhá ámʋ gyí. Ɔtamawá afunu. 19 Yɛ́ɛ Mose lɔ́pʋ mbla ámʋ ba mlɩ a? Támɛ mlɩtɔ ɔkʋkʋ mɛ́dɛ́ mʋ́sʋ́ gyi. Ntogyi sʋ mlɩdékléá mlɔ́mɔ mɩ́?” 20 Ɩnʋ ɔdɔm amʋ bɛbláa mʋ bɛɛ, “Ɔŋɛ laláhɛ bʋ fʋtɔ! Ma dékléá ɔbɔ́mɔ fʋ́?” 21 Yesu lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Ofúla kʋlɛ pɛ́ nɔbwɛ ɔkpʋ́nʋ́ ɔdakɛ́, mlɩ fɛ́ɛ́ ɔnɔ́ lobwie mlɩ. 22 Mose lɔ́wa mbla há mlɩ ɔbɛ́ɛ, mlɩtɩ́ɩn keté. (Ɩbʋ mʋ́tɔ́ ánɩ́ megyí Mose lɔ́tsɔ keté tɩ́n, mlɩ anáin léfi mʋ́ asɩ.) Yɛ́ɛ mʋ́ sʋ́ mlɩtɛtɩn ahá keté ɔkpʋ́nʋ́ ɔdakɛ́ nɩ́ a? 23 Nɩ́ mlɩdɛ́ keté tɩ́ɩn ɔkpʋ́nʋ́ ɔdakɛ́, mɛ́nɩ mlɩmɔ́ɔkʋsʋ́ lɩ́ɩ́ Mose mbla ámʋsʋ á, ntogyi sʋ́ mlɩlanyá ɔblɔ́ mɩ́sʋ́ mlɩaa, natsá nyankpʋsa kɛ́ɩ́n ɔkpʋ́nʋ́ ɔdakɛ́? 24 Mlɩyɔ asʋ́ntɔ́ wankláán, asa amlɩha ɩpɔ́n. Mlɩpʋ ɔnɔkwalɩ gyi asʋ́n.”

Yesu Ɩwɩ Nwɛ́ɛngyí

25 Yerusalemfɔ akʋ bɛfɩtɛ́ amʋ́ ɩwɩ bɛɛ, “Megyí oyin ánfɩ Yudafɔ ahandɛ bʋdedunká abʋmɔ nɩ́? 26 Megyí mʋ lɩ́ɩ́ ahátɔ ɔdɛtɔɩ́, amʋ́tɔ́ ɔkʋkʋ mɛ́kpla mʋ a? Ntɛ́ɛ ɩlawánkɩ́ amʋ́ ánɩ́ mʋgyí Kristo, (ɔhá ámʋ́ʋ́ Bulu ladá mʋ ofúli amʋ) nɩ? 27 Oyin ánfɩ mʋ́ a, anɩ fɛ́ɛ́ anɩyin ɔtɩ́nɛ́á otsú, támɛ nɩ́ Kristo ámʋ ɔbá á, ɔhaa mɛ́ɛbɩ ɔtɩ́nɛ́á otsú.” 28 Brɛ́á Yesu bʋ mʋ́sʋ́ ɔdɛ atɔ́ ámʋ suná Bulu ɔtswɛ́kpa wunsɩnɛ́sʋ́ ɩnʋ á, olotsu ɔnɔ́ fʋ́á blɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩyin mɩ, mlɩyin ɔtɩ́nɛ́á notsú, támɛ megyí mɩ́ onutó túmisʋ nɛba. Ɔnɔkwalɩpʋ ɔhá ámʋ́ʋ́ ɔlɔwa mɩ́ sɩ́sɩ́ ámʋ gyí. Mlɩméyín mʋ. 29 Támɛ mɩ́ mʋ́ nyin mʋ, tsúfɛ́ mʋlɔ́wa mɩ́ sɩ́sɩ́. Mʋ wá notsu ba.” 30 Ɩnʋ bekle abʋkɩta mʋ, támɛ bʋmɔpʋ ɩbɩ da mʋ, tsúfɛ́ mʋ brɛ́ mɔkʋ́fʋn. 31 Támɛ amʋ́tɔ́ ahá tsɔtsɔɔtsɔ bɔhɔ mʋ gyi. Mʋ́ sʋ bɛfɩtɛ́ bɛɛ “Nɩ́ Kristo amʋ ɔbá á, ɔbɛ́talɩ́ bwɛ́ osúna dʋn mʋ́ ánfɩ oyin ánfɩ dɛ́bwɛ?”

Bɔwa Bɛɛ Bʋkɩ́ta Yesu

32 Brɛ́á Farisifɔ ámʋ bonu ánɩ́ ɔdɔm amʋ bʋdɛ Yesu ɩwɩ asʋ́n blɩ́ nklobítɔ á, amʋ́a Bulu igyí ahapʋ́ dɛhɛn amʋ bɔwa Bulu ɔtswɛ́kpa agyópʋ bɛɛ bʋkɩ́ta Yesu. 33 Ɩ́nɩ sʋ Yesu lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Ɩlasí nkɛ kpalobí pɛ́ nétsiá mlɩ wá. Mʋ́ ɔma a, néyinkí yɔ́ ɔhá ámʋ́ʋ́ ɔlɔwa mɩ́ sɩ́sɩ́ ámʋ wá. 34 Mlódunká mɩ́, támɛ mlɩmóowun mɩ. Mlɩmɛ́ɛtalɩ́ ba ɔtɩ́nɛ́á mbʋ ɛ́ ɛkɛkɛɛkɛ.” 35 Yudafɔ ahandɛ amʋ bɛfɩtɛ́ aba bɛɛ, “Nkʋ́nʋ́ oyin ánfɩ obótu ɔkpa yɔ́, sʋ abódunká mʋ anɩmóowun mʋ? Ntɛ́ɛ odekléá ɔbɔ́yɔ Griikifɔ awúlu amʋ́ʋ́ anɩ pɩ badásáɩ́n yɔ́ mʋ́sʋ́ ámʋsʋ, ntɛ́ɛ obóyósuná Griikifɔ ámʋ atɔ́? 36 Asʋ́n ánfɩ ɔdɛblɩ́ ɛ́ asɩ mɛ́? Ɔbɛ́ɛ, ‘Mlódunká mɩ́, támɛ mlɩmóowun mɩ. Mlɩmɛ́ɛtalɩ́ ba ɔtɩ́nɛ́á mbʋ ɛ́.’ ”

Nkpa Ntsu

37 Nkɛ ámʋ ɛkɛ tráhɛá ígyi ɛkɛ títriu á, Yesu lɔ́kʋsʋ́ lɩ́ɩ́ kplʋn blɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Nɩ́ ɔmɛwʋ́lɩ dɛ ɔkʋ á, ɔbá mɩ́ wá obonu ntsu. 38 Ɔhagyíɔha ánɩ́ ɔlɔhɔ mɩ gyi a, ‘Nkpa ntsu bɔ́wɩ dalɩ mʋtɔ.’ Alɩ́ bɔwanlɩ́n wá Bulu asʋ́n ámʋtɔ nɩ́.” 39 (Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ amʋ́ʋ́ Bulu ɔbɛ́ha ahá ánɩ́ bɔ́hɔ mʋ gyi amʋ ɩwɩ asʋ́n ɔdɛblɩ́. Alɩ brɛ́ ámʋtɔ á, Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ amʋ mɔ́kʋ́nyá ba, tsúfɛ́ Bulu mɔ́kʋ́nyá wá Yesu numnyam.)

Ahá Ámʋtɔ Leye

40 Brɛ́á ɔdɔm amʋ bonu Yesu asʋn blɩ́hɛ́ anfɩ á, amʋ́tɔ́ akʋ bɛblɩ́ bɛɛ, “Lɛ́lɛ́, Bulu ɔnɔ́sʋ́ ɔtɔɩ́pʋ́ amʋ́ʋ́ anɩdɛ́ mʋ ɔkpa kɩ́ɩ amʋ nɩ.” 41 Akʋ ɛ́ bɛɛ, “Kristo amʋ nɩ!” Támɛ amʋ́tɔ́ akʋ ɛ́ bɛblɩ́ bɛɛ, “Yɛ́ɛ megyí Galilea ɔmátɔ́ Kristo amʋ obótsu o. 42 Bɔwanlɩ́n wá Bulu asʋ́n ámʋtɔ bɛɛ, Owíe Dawid abusuantɔ Kristo amʋ ɔbɛ́dalɩ tsu. Bɔ́kwɩɩ́ mʋ Betlehem, Dawid wúlutɔ.” 43 Ɩna Yesu ɩwɩ asʋ́n ánfɩ sʋ ɩkʋlɛbwɛ metsiá amʋ́tɔ́. 44 Amʋ́tɔ́ akʋ bekle abʋkɩta Yesu, támɛ ɔhaa mɔ́pʋ ɩbɩ da mʋ.

Yesu Máhogyi

45 Ɔma-ɔma a, Bulu ɔtswɛ́kpa agyópʋ amʋ́ʋ́ bɔwa sumbí ámʋ bɛsankí ba Bulu igyí ahapʋ́ dɛhɛn pʋ́ Farisifɔ ámʋ wá. Bɛfɩtɛ́ agyópʋ amʋ bɛɛ, “Ntogyi sʋ mlɩmɛ́kɩtá mʋ ba?” 46 Bɛlɛ mʋ́ ɔnɔ́ bɛɛ, “Ɔhaa mɔ́kʋ́tɔ́ɩ́ fɛ́ oyin ánfɩ kɩ!” 47 Farisifɔ ámʋ bɛfɩtɛ́ amʋ́ bɛɛ, “Mʋ́ sʋ oyin ámʋ lamlɛ́ mlɩ ɛ́. 48 Mlɩlawun ɔhandɛ ntɛ́ɛ Farisiyin ɔkʋ lahɔ mʋ gyi kɩ? 49 Ɛkɛkɛɛkɛ! Ɔdɔm anfɩ bʋmeyín Mose mbla ámʋ ɩwɩ tɔtɔ. Mʋ́ sʋ Bulu ɔlwɩ́ɩ amʋ́.” 50 Ɩnʋ Farisifɔ ámʋtɔ ɔkʋlɛ, ogyi Nikodemo amʋ́ʋ́ ɔlɔyɔ Yesu wá onyé ámʋ lɛ́fɩtɛ́ amʋ́ ɔbɛ́ɛ, 51 “Anɩ mbla lɛha ɔkpa ánɩ́ abɛ́ha ɔkʋ ɩpɔ́n asa abɛ́fɩtɛ́ mʋ ɔnɔ́tɔ́ asʋ́n nú?” 52 Bɛfɩtɛ́ mʋ bɛɛ, “Galileayin fʋ́ ɛ́ fʋ́gyi? Kɩ Bulu asʋ́n ámʋtɔ wankláán. Fówun ánɩ́ Bulu ɔnɔ́sʋ́ ɔtɔɩ́pʋ́ ɔkʋkʋʋkʋ móotsu Galilea ɔmátɔ́.” 53 Ɩnʋ amʋ́ fɛ́ɛ́ bɛnatɩ́ yɔ́ wóyítɔ́.

Yohane 8

Ɔtsɩ Ɔkʋ Mbʋatɔ Pʋ́ Mʋ Kɩtá

1 Brɛ́á ahá amʋ bɛdasáɩ́n á, Yesu lɔ́dʋ yɔ́ Nfɔ-nyíbʋ ámʋsʋ. 2 Mʋ́ ɔyɩ kɛhɛ bakɛ a, oleyinkí ba Bulu ɔtswɛ́kpa wunsɩnɛ́sʋ́ ɩnʋ. Ahá ámʋ fɛ́ɛ́ bɛba mʋ wá. Mʋ́ sʋ oletsiá asɩ, olefi asɩ ɔdɛ amʋ́ atɔ́ suná. 3 Brɛ́á ɔdɛtɔɩ́ á, Farisifɔ pʋ́ Mose mbla asunápʋ́ amʋ bɛkpa ɔtsɩ ɔkʋá bakɩ́tá mʋ, ɔdɛ mbʋatɔ ba bɛlɩɩ́ amʋ́ ansɩ́tɔ́. 4 Mʋ́ʋ́ bɛbláa Yesu bɛɛ, “Osunápʋ́, bakɩ́tá ɔtsɩ ánfɩ mbʋa ɔtɔkpá. 5 Mose Mbla ámʋ lɛ́blɩ́ ɔbɛ́ɛ, adáa atsɩ ánfɩ odu abwi mɔ. Nkálɩ fʋdɛblɩ́ tsú asʋ́n ánfɩ ɩwɩ?” 6 Asʋ́nklé sʋ́ bɛfɩtɛ́ mʋ asʋ́n ánfɩ, abʋyɔtɔ mʋ ha ahandɛ. Ɩnʋ Yesu lóbun, pʋ́ osrebi ɔdɛ atɔ́ wanlɩ́n ɔsʋlʋ́tɔ. 7 Brɛ́á bʋtráa bʋdɛ asʋ́n ámʋ fɩtɛ́ plá á, olobwií tsíá, bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩtɔ ɔhá ánɩ́ ɔmɔkʋ́bwɛ́ lakpan kɩ ogyánkpa da ɔtsɩ ánfɩ ibwi.” 8 Ɔlɛblɩ́ mʋ́ alɩ á, oleyinkí bun ɔdɛ mʋ atɔ́ wanlɩ́n ɔsʋlʋ́tɔ. 9 Brɛ́á ahá ámʋ bonu mʋ asʋ́n ánfɩ á, bɔwa natɩ́ ɩkʋlɛ-kʋlɛ bɩ, tsú ahandɛsʋ bɔtʋ nyebísʋ́. Ilebesi Yesu mʋa ɔtsɩ ámʋ nkʋlɛ ɔbʋn nsɩnɛ́ ɩnʋ. 10 Yesu lóbwií tsíá, ɔlɛfɩtɛ́ ɔtsɩ ámʋ ɔbɛ́ɛ, “Ɔtsɩ, nkɩ́ɩ ahá ámʋ mɛ? Ɔkʋkʋ mésían ánɩ́ ɔbɛ́ha fʋ́ ɩpɔ́n?” 11 Ɔtsɩ ámʋ lɛ́lɛ́ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Owíé! Ɔkʋkʋ mɛ́ha mɩ́ pɔ́n o!” Mʋ́ʋ́ Yesu lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Ɩbʋ alɛ́! Mɩ́ ɛ́ mmɛ́ɛha fʋ́ ɩpɔ́n! Natɩ, mátrá bwɛ lakpan.”

Ɔyɩ́tɔ́ Wankɩ

12 Ɩ́nɩ ɔma a, Yesu léyinkí bláa Farisifɔ ámʋ ɔbɛ́ɛ, “Mɩ́gyí ɔyɩ́tɔ́ wankɩ nɩ. Ɔhagyíɔha ánɩ́ obuo mɩ obénya wankɩ ánɩ́ ɩbɛ́ha mʋ nkpa, oméesin oklúntɔ ɛkɛkɛɛkɛ.” 13 Ɩnʋ á, Farisifɔ ámʋ bɛbláa mʋ bɛɛ, “Nfɔ́lɩ tamakánfʋ́ mʋ ɩwɩ. Fʋmɔkʋ́blɩ́ tɔtɔ.” 14 Yesu lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Nɩ́ mɩ́ onutó ndɛ mɩ́ ɩwɩ adánsɩɛ gyí ó á, ɔnɔkwalɩ igyi. Tsúfɛ́ mɩ́ mʋ́ nyin ɔtɩ́nɛ́á notsú pʋ́ ɔtɩ́nɛ́á nɔyɔ́. Támɛ mlɩméyín ɔtɩ́nɛ́á notsú pʋ́ ɔtɩ́nɛ́á nɔyɔ́. 15 Anyánkpʋ́sa asʋ́ngyí ɔkpasʋ mlɩtegyi asʋ́n tsʋn, támɛ mɩ́ mʋ́ ntamagyi ɔhaa asʋ́n. 16 Nɩ́ negyi asʋ́n ó á, ɔnɔkwalɩ ɔkpasʋ negyi mʋ́ tsʋn. Tsúfɛ́ megyí mɩ́ nkʋlɛ tegyi mʋ́. Mɩ́a mɩ́ Sɩ́ ámʋ́ʋ́ ɔlɔwa mɩ́ sɩ́sɩ́ ámʋ nyɔ tegyi mʋ́. 17 Bɔwanlɩ́n wá mlɩ onutó Mbla ámʋtɔ bɛɛ, ‘Nɩ́ adansɩfɔ abanyɔ́ bɛblɩ́ asʋn kua kʋlɛ a, amʋ́ asʋ́n ɩbʋ mʋ́tɔ́.’ 18 Mɩ́ onutó ntegyi mɩ́ ɩwɩ adánsɩɛ. Mɩ́ Sɩ́ lɔ́wa mɩ́ sɩ́sɩ́. Mʋ ɛ́ otegyi mɩ́ ɩwɩ adánsɩɛ.” 19 Bɛfɩtɛ́ mʋ bɛɛ, “Nkʋ́nʋ́ fʋ́ sɩ́ bʋ?” Yesu lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩméyín mɩ́ wankláán, mlɩméyín mɩ́ Sɩ́ ámʋ ɛ́. Nɩ́ mlɩyin mɩ wankláán á, tɛkɩ mlɛ́bɩ mɩ́ Sɩ́ ámʋ ɛ́.” 20 Yesu lɛ́blɩ́ asʋ́n ánfɩ brɛ́á ɔdɛ atɔ́ suná Bulu ɔtswɛ́kpa tswɩtswɩ adáka otsiákpá. Támɛ ɔhaa mɛ́kɩtá mʋ, tsúfɛ́ mʋ brɛ́ mɔkʋ́nyá fʋn.

Yesu Ɔsʋ́sʋ́yɔ

21 Yesu lɛ́trá bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mɩ́ mʋ́ nɔyɔ́. Mlódunká mɩ́. Mlówu wá mlɩ lakpantɔ. Mlɩmɛ́ɛtalɩ́ ba ɔtɩ́nɛ́á nɔyɔ́.” 22 Yudafɔ ahandɛ amʋ bɛfɩtɛ́ bɛɛ, “Mɔ́ ɔbɔ́mɔ mʋ ɩwɩ, sʋ́ ɔdɛblɩ́ ɔbɛ́ɛ, mlɩmɛ́ɛtalɩ́ ba ɔtɩ́nɛ́á nɔyɔ́?” 23 Yesu lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩ mʋ́ mlotsú ɔyɩ́ ánfɩtɔ, támɛ mɩ́ mʋ́ notsú ɔsʋ́sʋ́. Ɔyɩ́ ánfɩtɔfɔ mlɩgyí. Mmegyí ɔyɩ́ ánfɩtɔyin mɩ́ mʋ́ ngyi. 24 Mʋ́ sʋ́ ndɛ mlɩ bláa mbɛ́ɛ, mlówu wá mlɩ lakpantɔ nɩ́. Mlówu wá mlɩ lakpantɔ, nɩ́ mlɩmóhógyi ánɩ́ ‘Mɩ́gyí ɔhá ámʋ́ʋ́ mbɛ́ɛ ngyi ámʋ.’ ” 25 Bɛfɩtɛ́ mʋ bɛɛ, “Fʋ́gyí ma?” Yesu lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Ɔhá ámʋ́ʋ́ ntɛbláa mlɩ yáɩ́ mbɛ́ɛ, ngyi ámʋ kɛ́n ntráa ndɛ mlɩ bláa a. 26 Mbʋ asʋ́n tsɔtsɔɔtsɔá nɛ́blɩ́ tsú mlɩ ɩwɩ pʋ́há mlɩ pɔ́n. Támɛ ɔnɔkwalɩpʋ ɔhá ámʋ́ʋ́ ɔlɔwa mɩ́ sɩ́sɩ́ ámʋ gyí. Asʋ́n ánɩ́ nonu tsú mʋ wá ndɛ mlɩ ɔyɩ́tɔ́fɔ bláa.” 27 Ɩmɔwankɩ́ amʋ́ ánɩ́ mʋ Sɩ ámʋ́ʋ́ ɔbʋ ɔsʋ́sʋ́ ámʋ ɩwɩ asʋ́n ɔdɛ amʋ́ bláa. 28 Mʋ́ sʋ Yesu lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Nɩ́ mlɛdá Nyankpʋsa-Mʋ-Bi ámʋ mántá oyikpalíhɛsʋ, tsú mʋ́ lɩ́ɩ́ á, mlówun ánɩ́ ‘Mɩ́gyí ɔhá ámʋ́ʋ́ mbɛ́ɛ ngyi’ ámʋ. Mlɛ́bɩ ánɩ́ ntamabwɛ́ tɔtɔɔtɔ mɩ́ onutó túmitɔ. Mʋ́á mɩ́ Sɩ́ lɔ́pʋwá mɩ ɔnɔ́ á, mʋ́ ntɛblɩ́. 29 Ɔhá ámʋ́ʋ́ ɔlɔwa mɩ́ sɩ́sɩ́ ámʋ buo mɩ. Ɔmɔkʋ́yínkí mɩ́ ɔma, tsúfɛ́ tɔ́á itegyi mʋ ansɩ́ ntɔbwɛ́ brégyíbrɛ́.” 30 Ɩnʋ ahá ámʋ́ʋ́ bonu mʋ asʋ́n ánfɩtɔ tsɔtsɔɔtsɔ bɔhɔ mʋ gyi.

Abraham Abí-aná

31 Yesu lɛ́bláa Yudafɔ ámʋ́ʋ́ bɔhɔ mʋ gyi amʋ ɔbɛ́ɛ, “Nɩ́ mlobuo mɩ́ atosunáhɛ́ a, mlɩgyí mɩ́ akasɩ́pʋ́ lɛ́lɛ́. 32 Mlɛ́bɩ ɔnɔkwalɩ amʋ. Ɔnɔkwalɩ amʋ ɩbɛ́ha mlégyi ɩwɩ.” 33 Bɛblɩ́ bɛɛ, “Abraham abí-aná anɩgyí. Anɩmɔ́kʋ́bwɛ́ ɔhaa nkpábi kɩ. Mʋ́ ntogyi sʋ́ fʋ́dɛ anɩ bláa fɛɛ, ‘Mlégyi ɩwɩ?’ ” 34 Yesu lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Ɔnɔkwalɩ ndɛ mlɩ bláa. Ɔhagyíɔha ánɩ́ ɔtɔbwɛ́ lakpan á, ogyi lakpan ɔkpábi. 35 Ɔkpábi tamatsíá mʋ wie wóyí yɔ́, obí tetsíá mʋ sɩ wóyí yɔ́. 36 Mʋ́ sʋ nɩ́ Bulu mʋ Bi ámʋ ɔhá mlegyi ɩwɩ á, mʋ́mʋ́ mlɩlagyi ɩwɩ fɛ́ɛ́. 37 Nyin ánɩ́ Abraham abí-aná mlɩgyí, támɛ mlɩdékléá mlɔ́mɔ mɩ́, tsúfɛ́ mlɩmɔ́hɔ mɩ́ atosunáhɛ́. 38 Tɔ́á nowun tsu mɩ́ Sɩ́ wá ndɛblɩ́. Mlɩ ɛ́ asʋ́n ánɩ́ mlɩlónu tsú mlɩ sɩ́ wásʋ́ mlɩdégyí.” 39 Bɛbláa mʋ bɛɛ, “Anɩ sɩ́ gyí Abraham.” Yesu lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Nɩ́ Abraham abí mlɩgyí á, tɛkɩ mlɩ bwɛhɛ́ lɛlɩan Abraham. 40 Mlɩdékléá mlɔ́mɔ mɩ́, tsúfɛ́ ndɛ mlɩ ɔnɔkwalɩá nonu tsú Bulu wá bláa. Abraham mɔ́bwɛ alɩ! 41 Mlɩ sɩ́ bwɛhɛ́ mlɩdɛ́bwɛ.” Bɛbláa Yesu bɛɛ, “Megyí mbʋa bɔtɔ kwɩ́ɩ́ anɩ. Bulu onutó gyí anɩ Sɩ́. Anɩmá ɔsɩ́ ɔkʋkʋ tsɩ́a mʋtɔ.” 42 Yesu lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Nɩ́ mlɩ Sɩ́ gyí Bulu á, tɛkɩ mlɩtɔdwɛ́ mɩ́, tsúfɛ́ mʋ wá notsu ba. Mʋlɔ́wa mɩ́ sɩ́sɩ́. Megyí mɩ́ onutó túmitɔ nɛba. 43 Ntogyi sʋ́ mlɩmɛ́dɛ́ mɩ́ asʋn blɩ́hɛ́ asɩ nu? Mlɩmɛ́dɛ́ mʋ́ asɩ nu, tsúfɛ́ mɩ́ asʋ́n dɛ mlɩ asʋtɔ wɔ́ɔ. 44 Ɔbʋnsám gyí mlɩ sɩ́. Mʋ́ sʋ mlɩtekleá mlɔ́bwɛ tɔ́á mlɩ sɩ́ tekle. Ahá ɔmɔpʋ́ ogyi tsú nfiasɩ́. Ɔtamabuo ɔnɔkwalɩ. Mʋ́ sʋ ɔnɔkwalɩ kʋkʋ ɩma mʋtɔ. Nɩ́ ɔwá afunu a, mʋ tsiátɔ́ ɔwan ɔdɛlɛ, tsúfɛ́ ofunupʋ ogyi. Mʋgyí afunupʋ fɛ́ɛ́ ɔsɩ́ nɩ́. 45 Támɛ ntɛblɩ́ ɔnɔkwalɩ. Mʋ́ sʋ mlɩtamahɔ mɩ́ asʋ́nsʋ́ gyi nɩ. 46 Mlɩtɔ ma ɔbɛ́talɩ́ súná ánɩ́ lakpan ɔbwɛpʋ́ ngyi? Nɩ́ ndɛ ɔnɔkwalɩ blɩ́ á, mʋ́ ntogyi mlɩmɔ́ɔhɔ mɩ gyi? 47 Ɔhá ánɩ́ otsú Bulu wá tɛyáá asʋ nú mʋ asʋ́n. Mlɩ mʋ́ mlɩmótsú mʋ wá. Mʋ́ sʋ mlɩtamayáá asʋ nú mʋ asʋ́n nɩ́.”

Yesu Mʋa Nanáin Abraham

48 Yudafɔ ámʋ bɛbláa mʋ bɛɛ, “Nɩ́ ablɩ́ anɩaa Samariayin fʋgyi, ɔŋɛ laláhɛ bʋ fʋtɔ á, anɩlawá afunu?” 49 Yesu lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Ɔŋɛ laláhɛ ma mɩ́tɔ́. Ntobú mɩ́ Sɩ́, támɛ mlɩ mʋ́ mlɩtamabú mɩ́. 50 Mmɛdɛ́ mɩ́ ɩwɩ numnyam wa. Ɔha ɔkʋ bʋ ɩnʋá ɔdɛ mʋ́ dunká há mɩ́. Mʋgyí asʋ́n ogyípʋ́ wankláán ámʋ nɩ. 51 Ɔnɔkwalɩ ndɛ mlɩ bláa. Ɔhagyíɔha ánɩ́ otegyi mɩ́ atosunáhɛ́sʋ omóowu ɛkɛkɛɛkɛ.” 52 Ɩnʋ Yudafɔ ámʋ bɛbláa mʋ bɛɛ, “Séi ánfɩ mʋ́ á, anɩlawun ánɩ́ lɛ́lɛ́ ɔŋɛ laláhɛ bʋ fʋtɔ! Abraham mʋa Bulu ɔnɔ́sʋ́ atɔɩ́pʋ́ amʋ bawú. Támɛ fʋ́ mʋ́ fʋdɛblɩ́ fɛɛ, ɔhagyíɔha ánɩ́ otegyi fʋ́ atosunáhɛ́sʋ omóowu ɛkɛkɛɛkɛ. 53 Anɩ náin Abraham lówu. Fʋkɩ fɛɛ fʋdʋn mʋ? Bulu ɔnɔ́sʋ́ atɔɩ́pʋ́ amʋ ɛ́ bowu. Nkálɩ fʋ́dɛ fʋ́ ɩwɩ kɩ́ɩ?” 54 Yesu lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Nɩ́ nɔwá mɩ́ ɩwɩ numnyam a, kpaalɩ ígyi. Mɩ́ Sɩ́ gyí ɔhá ánɩ́ ɔtɔwá mɩ́ numnyam. Mʋ mlɩdɛ́blɩ́ mlɩaa ogyi mlɩ Bulu nɩ́. 55 Ɩbʋ mʋ́tɔ́ ánɩ́ mlɩméyín mʋ, támɛ mɩ́ mʋ́ nyin mʋ. Nɩ́ nɛblɩ́ mbɛ́ɛ mmeyín mʋ a, nabwɛ́ ofunupʋ fɛ́ mlɩ. Mɩ́ mʋ́ nyin mʋ, ntegyi mʋ asʋ́nsʋ́. 56 Mlɩ náin Abraham lénya ansigyí ánɩ́ mówun mɩ́ bábɩ. Olowun mʋ́ ɛ́, ansɩ́ legyi mʋ.” 57 Yudafɔ ámʋ bɛbláa mʋ bɛɛ, “Fʋmɔkʋ́hɔ nfí aduenu ( 50 ) kʋ́ráá, mʋ́ fɛɛ fɔtʋ Abraham?” 58 Yesu lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Ɔnɔkwalɩ ndɛ mlɩ bláa. Mbʋ ɩnʋ asa bɔkwɩɩ́ Abraham.” 59 Yesu lénya blɩ́ alɩ pɛ́, ahá ámʋ bɔkʋlá abwi bɛɛ abʋtswɩ da mʋ mɔ. Támɛ Yesu lɔ́bwɛ hɩ́ɛ́ɛ́, dálɩ Bulu ɔtswɛ́kpa wunsɩnɛ́sʋ́ ɩnʋ.

Yohane 9

Ansibi Obwiepʋ́ Ɔkʋ Tsa

1 Ɛkɛ ɔkʋ Yesu mʋa mʋ akasɩ́pʋ́ bʋna ɔkpatɔ, bowun oyin ɔkʋá bɔkwɩɩ́ mʋ ansibi obwiepʋ́. 2 Yesu akasɩ́pʋ́ amʋ bɛfɩtɛ́ mʋ bɛɛ, “Osunápʋ́, ma lakpan sʋ́ bɔkwɩɩ́ oyin ánfɩ ansibi obwiepʋ́? Mʋ onutó lakpan sʋ lóó, ntɛ́ɛ mʋ akwɩɩ́pʋ́?” 3 Yesu lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Megyí mʋ ntɛ́ɛ mʋ akwɩɩ́pʋ́ lakpan sʋ bɔkwɩɩ́ mʋ ansibi obwiepʋ́. Mboún alɩá Bulu ɔbɛ́lɛ mʋ túmi súná tsʋn mʋ ɩlɔ ámʋtɔ sʋ. 4 Ɩlasí kpalobí owí ɔbɛ́ta. Ɔhaa mɛ́ɛtalɩ́ trá yɔ agyʋ́má. Mʋ́ sʋ ilehián ánɩ́ abɔ́yɔ agyʋ́má ámʋ́ʋ́ ɔhá ámʋ́ʋ́ ɔlɔwa mɩ́ sɩ́sɩ́ ámʋ lɔ́wa mɩ́ ɔbɛ́ɛ nyɔ́ɔ amʋ. 5 Ɩ́nɩá nenya mbʋ ɔyɩ́ ánfɩtɔ á, mɩ́gyí ɔyɩ́ ánfɩtɔ wankɩ.” 6 Brɛ́á Yesu lɛ́bláa amʋ́ asʋ́n ánfɩ tá á, olotu atsʋnɔ́ tswɩ ɔsʋlʋ́tɔ, ɔlɔpʋ osrebi tsɩ́á ɩsɩ, tɩ́tɩ mʋ́ tan ansibi obwiepʋ́ ámʋ ansíbisʋ. 7 Mʋ́ʋ́ ɔlɛbláa ansibi obwiepʋ́ ámʋ ɔbɛ́ɛ, “Natɩ yɔfwɩ ansɩ́tɔ́ Siloam paatɩtɔ.” (Siloam asɩ gyí, “Bɔwa mʋ sɩ́sɩ́.”) Oyin ámʋ lɔ́yɔ́fwɩ ansɩ́tɔ́ yínkí ɔbá wóyí á, ɔdɛ atɔ́ wúun. 8 Mʋ aba pʋ́ ahá ánɩ́ bʋtowun mʋ ɔdɛ atɔ́ kʋlɩ́ bɛfɩtɛ́ bɛɛ, “Megyí oyin ánfɩ tetsíá kʋ́lɩ́ atɔ́ brɛ́ ámʋ nɩ?” 9 Amʋ́tɔ́ akʋ bɛɛ, “Mʋ nɩ!” Akʋ ɛ́ bɛɛ, “Ó-o, lɩ́an ɔlɛlɩan mʋ.” Ɩnʋ oyin ámʋ onutó lɛ́blɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Mɩ́ nɩ́.” 10 Bɛfɩtɛ́ mʋ bɛɛ, “Nkálɩ ɩlɔbwɛ asa fʋdɛ atɔ́ wúun ngya?” 11 Ɔlɛlɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Oyin ámʋ́ʋ́ bʋtɛtɩ́ mʋ Yesu amʋ lɔ́bwɛ ɔdɩba tan mɩ́ ansíbisʋ. Mʋ́ʋ́ ɔlɛbláa mɩ ɔbɛ́ɛ, nnátɩ yɔfwɩ ansɩ́tɔ́ Siloam paatɩtɔ. Nɔyɔ́fwɩ, mʋ́ʋ́ ndɛ atɔ́ wúun a.” 12 Bɛfɩtɛ́ mʋ bɛɛ, “Nkʋ́nʋ́ ɔbʋ?” Mʋ́ʋ́ ɔlɛlɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Ohwée.”

Farisifɔ Ansibi Obwiepʋ́ Ámʋ Asʋ́n Fɩtɛ́

13 Ɩnʋ bɛkpa oyin ámʋ́ʋ́ tɛkɩ ogyi ansibi obwiepʋ́ ámʋ yáa Farisifɔ wá. 14 Ɛkɛ ámʋ́ʋ́ Yesu lɔ́bwɛ ɔdɩba pʋ́bwíí mʋ ansíbi amʋ igyi ɔkpʋ́nʋ́ ɔdakɛ́. 15 Mʋ́ sʋ Farisifɔ ámʋ bɛlafɩ́tɛ́ oyin ámʋ alɩá ɩlɔbwɛ asa ɔdɛ atɔ́ wúun. Ɔlɛbláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Ɔdɩba ɔlɔpʋtan mɩ́ ansíbisʋ, nɔyɔ́fwɩ ansɩ́tɔ́. Mʋ́ʋ́ ndɛ atɔ́ wúun ngya a.” 16 Farisifɔ ámʋ akʋ bɛblɩ́ bɛɛ, “Megyí Bulu ɔha oyin ámʋ́ʋ́ olobwií mʋ ansíbi amʋ gyí, tsúfɛ́ ɔtamagyi ɔkpʋ́nʋ́ ɔdakɛ́ mbla ámʋsʋ.” Támɛ akʋ ɛ́ bɛfɩtɛ́ bɛɛ, “Nkálɩ lakpan ɔbwɛpʋ́ ɔbɛ́talɩ́ bwɛ́ osúna anfɩ odu? Asʋ́n ánfɩ sʋ bʋmɛtrá bwɛ kʋlɛ.” 17 Mʋ́ sʋ bɛlafɩ́tɛ́ oyin ámʋ bɛɛ, “Fɛɛ mʋlóbwií fʋ́ ansíbi. Amansʋ fʋbʋ blɩ́ tsú mʋ ɩwɩ?” Oyin ámʋ lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Bulu ɔnɔ́sʋ́ ɔtɔɩ́pʋ́ ogyi.” 18 Yudafɔ ahandɛ amʋ bʋmohogyi ánɩ́ lɛ́lɛ́, bɔkwɩɩ́ mʋ ansibi obwiepʋ́ asa séi ɔdɛ atɔ́ wúun, kpɛ́fʋn brɛ́á bɛtɩ mʋ akwɩɩ́pʋ́ ba. 19 Bɛfɩtɛ́ amʋ́ bɛɛ, “Mlɩ bí ámʋ́ʋ́ mlɩaa, mʋ ansíbi lobwie asa mlɩlɔ́kwɩɩ́ mʋ amʋ nɩ? Nkálɩ ɩlɔbwɛ asa ɔdɛ atɔ́ wúun ngya?” 20 Mʋ akwɩɩ́pʋ́ amʋ bɛlɛ mʋ́ ɔnɔ́ bɛɛ, “Anɩyin ánɩ́ anɩ bí nɩ́. Anɩyin ánɩ́ anɩlɔ́kwɩɩ́ mʋ ansibi obwiepʋ́. 21 Támɛ alɩá ɩlɔbwɛ asa ɔdɛ atɔ́ wúun pʋ́ ɔhá ánɩ́ olobwií mʋ ansíbi mʋ́ á, anɩméyín. Kókoli mlɩ, mlɩfɩtɛ mʋ onutó. Megyí kebi ógyi, aladan. Ɔbɛ́talɩ́ lɛ́ mʋ́ ɔnɔ́.” 22 Mʋ akwɩɩ́pʋ́ amʋ bʋdɛ Yudafɔ ahandɛ amʋ ifú nya. Mʋ́ sʋ bɛblɩ́ alɩ nɩ́. Tsúfɛ́ ahandɛ amʋ bablɩ́ tswɩ bɛɛ, ɔhagyíɔha ánɩ́ ɔbɛ́blɩ́ ɔbɛ́ɛ, Yesu gyí Kristo, (ɔhá ámʋ́ʋ́ Bulu ladá mʋ ofúli amʋ) a, bégya mʋ lɛ́ Yudafɔ ofíakpa ɩnʋ. 23 Mʋ́ sʋ mʋ akwɩɩ́pʋ́ amʋ bɛɛ, “Megyí kebi ógyi, aladan, mlɩfɩtɛ mʋ onutó!” nɩ́. 24 Bɛlatɩ́ oyin ámʋ́ʋ́ bɔkwɩɩ́ mʋ ansibi obwiepʋ́ ámʋ otse nyɔɔsɩ, bláa mʋ bɛɛ, “Ka ntam Bulu ansɩ́tɔ́ ánɩ́ fɛ́blɩ́ ɔnɔkwalɩ. Anɩyin ánɩ́ lakpan ɔbwɛpʋ́ oyin ámʋ́ʋ́ olobwií fʋ́ ansíbi amʋ gyí.” 25 Mʋ́ʋ́ oyin ámʋ lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Nɩ́ lakpan ɔbwɛpʋ́ ogyi o, yilé ɔbwɛpʋ́ ogyi o, mɩ́ mʋ́ mmeyín. Toku kʋlɛ pɛ́ nyin. Mʋ́gyí, tɛkɩ brɛ́ ámʋ ntamawun atɔ́, támɛ séi mʋ́ ndewúun.” 26 Mʋ́ʋ́ bɛfɩtɛ́ mʋ bɛɛ, “Nkálɩ ɔlɔbwɛ fʋ́? Nkálɩ olobwií fʋ́ ansíbi amʋ?” 27 Mʋ́ʋ́ ɔlɛlɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Nabláa mlɩ dodoodo, támɛ mlɩmónu. Ntogyi sʋ́ ntráa bla mlɩ? Mlɩ ɛ́ mlɩdékléá mlɔ́bwɛ mʋ akasɩ́pʋ́ lóó?” 28 Besia mʋ, bláa mʋ bɛɛ, “Fʋ́gyí mʋ ɔkasɩ́pʋ́. Anɩ náin Mose akasɩ́pʋ́ anɩ mʋ́ anɩgyí. 29 Anɩyin ánɩ́ Bulu lɔ́tɔɩ́ bláa Mose asʋ́n, támɛ anɩméyín ɔtɩ́nɛ́á oyin ánfɩ mʋ́ otsú.” 30 Oyin ámʋ lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Ngya ntɔ asʋ́n nɩ́? Mlɩméyín ɔtɩ́nɛ́á otsú, támɛ mʋlábwíí mɩ́ ansíbi nɩ o. 31 Anɩ fɛ́ɛ́ anɩyin ánɩ́ Bulu tamanú lakpan abwɛpʋ́ isu. Ɔhá ánɩ́ otobú mʋ́, otegyi mʋ mblasʋ isu otonú. 32 Tsú brɛ́á Bulu lɔ́bwɛ ɔyɩ́ ɔpá á, ɔhaa mɔ́kʋ́nú ánɩ́ ɔkʋ labwíí ɔhá ánɩ́ bɔkwɩɩ́ mʋ ansibi obwiepʋ́ ansíbi kɩ. 33 Nɩ́ megyí Bulu ɔha oyin ánfɩ gyí á, tɛkɩ ɔmɛ́ɛtalɩ́ bwɛ́ tɔtɔɔtɔ.” 34 Ahandɛ amʋ bɛlɛ mʋ́ ɔnɔ́ bɛɛ, “Fʋ́ ánfɩ fʋgyi lakpan ɔbwɛpʋ́ tsú brɛ́á bɔkwɩɩ́ fʋ́ ánfɩ dékléá fósuná anɩ asʋ́n?” Ɩnʋnʋ begya mʋ lɛ́ ofíakpa ɩnʋ.

Ɔŋɛ́tɔ́ Ansíbi Bwie

35 Yesu lónu ánɩ́ bagya oyin ámʋ lɛ́ ofíakpa ɩnʋ. Mʋ́ sʋ brɛ́á olowun mʋ a, ɔlɛfɩtɛ́ mʋ ɔbɛ́ɛ, “Fɔhɔ Nyankpʋsa-Mʋ-Bi ámʋ gyi?” 36 Oyin ámʋ lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Owíé, suna mɩ́ ɔhá ánɩ́ ogyi, mɩ́ anhɔ mʋ gyi!” 37 Yesu lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Fawun mʋ dodo. Mʋgyí ɔhá ánfɩ ɔdɛ fʋ́ asʋ́n bláa séi ánfɩ á.” 38 Mʋ́ʋ́ oyin ámʋ lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Mɩ́ Wíé, nahɔ fʋ gyi.” Ɩnʋ olosúm Yesu. 39 Yesu lɛ́blɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Asʋ́n ogyíkpa nɛba ɔyɩ́ ánfɩtɔ, mɛ́nɩ ahá ánɩ́ bʋmɛdɛ́ atɔ́ wúun bówun atɔ́. Ahá ánɩ́ bʋdewúun ɛ́ ansíbi ibwie.” 40 Farisifɔ akʋá bʋbʋ Yesu wá ɩnʋ bonu asʋ́n ánfɩ. Mʋ́ʋ́ bɛfɩtɛ́ mʋ bɛɛ, “Mʋ́ sʋ fʋdɛblɩ́ fɛɛ anɩ ɛ́ anɩgyí ansibi abwiepʋ́?” 41 Yesu lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Nɩ́ ansibi abwiepʋ́ mlɩgyí á, tɛkɩ Bulu mɛ́ɛha mlɩ ɩpɔ́n. Támɛ ɩ́nɩá mlɩaa mlɩdɛ́ atɔ́ wúun sʋ á, mlɩ lakpan lasin mlɩsʋ.”

Yohane 10

Akúfa Ɔkpapʋ́ Mʋa Mʋ Akúfa

1 Yesu lɛ́blɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Ɔnɔkwalɩ ndɛ mlɩ bláa. Ɔhá ánɩ́ ɔdʋ́ tsʋn akúfa ɩbansʋ wíé mʋ́tɔ́, ɔmɔtsʋn ɔkpa ɔnɔ́ á, owikplu pʋ́ ogyo otswapʋ́ ogyi. 2 Tsúfɛ́ ɩban ɔnɔ́ akúfa ɔkpapʋ́ tɔtsʋn wie mʋ́tɔ́. 3 Ɩban ámʋsʋ ɔkɩ́pʋ tefínkí mʋ́ há akúfa ɔkpapʋ́ ámʋ tebítíwíé. Ɔtɔpʋ́ akúfa amʋ dá tɩ́ amʋ́, bʋtonú mʋ ɔmɛ, ɔtɛkpá amʋ́ dálɩ. 4 Nɩ́ ɔkpá akúfa amʋ fɛ́ɛ́ dálɩ a, otegya amʋ́ nkpá, bʋtobuo mʋ, tsúfɛ́ bʋyin mʋ ɔmɛ. 5 Bʋtamabuo ɔfɔɔ́. Srɩ́ bʋtɛsrɩ́ sí mʋ, tsúfɛ́ bʋmeyín mʋ ɔmɛ.” 6 Yesu lɛ́ha amʋ́ yébi anfɩ, támɛ bʋmonu mʋ́ asɩ.

Akúfa Ɔkpapʋ́ Wankláán Ámʋ

7 Yesu lɛ́trá bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Ɔnɔkwalɩ ndɛ mlɩ bláa. Mɩ́gyí akúfa ɩban ámʋ ɔnɔ́ nɩ́. 8 Awikplu pʋ́ ogyo atswapʋ́ ahá ánɩ́ begyankpá ba fɛ́ɛ́ bʋgyi. Akúfa amʋ bʋmɛbɩ amʋ́ ɔmɛ. 9 Mɩ́gyí akúfa ɩban ámʋ ɔnɔ́ nɩ́. Nɩ́ ɔkʋ ɔtsʋn mɩtɔ wíé dálɩ a, tɔtɔ mɔ́ɔbwɛ mʋ́. Obéyénya atɔ́ gyí mwɛ. 10 Owikplu agywɩɩn gyí, ɔbá bowi, ɔmɔ, oyinta atɔ́. Mɩ́ mʋ́ nɛba, mɛ́nɩ ahá bénya nkpa ánɩ́ ɩlɔfʋn. 11 “Mɩ́gyí akúfa ɔkpapʋ́ wankláán ámʋ nɩ. Akúfa ɔkpapʋ́ wankláán totsúlá hʋ́lɩ mʋ nkpa há mʋ akúfa. 12 Támɛ akúfa ɔkpapʋ́ ánɩ́ ɔdɛ ɩpa gyí, megyí mʋ onutó bʋ́ akúfa amʋ tɛsrɩ́ nɩ́ owun ɔkpataku ɔbá bɛkɩtá amʋ́. Ɔkpataku ámʋ tɛkɩ́tá akúfa amʋtɔ ɔkʋ, atráhɛ bʋtɛdásáɩ́n. 13 Oyin ámʋ tɛsrɩ́, tsúfɛ́ ɩpa kɛkɛ odegyí. Akúfa amʋ nkpa tamahían mʋ. 14 Mɩ́gyí akúfa ɔkpapʋ́ wankláán ámʋ nɩ. Nyin mɩ́ akúfa, mɩ́ akúfa ɛ́ bʋyin mɩ, 15 fɛ́ alɩá mɩ́ Sɩ́ ámʋ yin mɩ á, alɩ́ mɩ́ ɛ́ nyin mʋ nɩ. Ntɔhʋ́lɩ mɩ́ nkpa há mɩ́ akúfa. 16 Mbʋ akúfa bámbá akʋ ɛ́. Bʋma akúfa ɩban ánfɩtɔ. Ilehián ánɩ́ nɛ́kpa amʋ́ ɛ́ ba. Amʋ́ ɛ́ bónu mɩ́ ɔmɛ. Amʋ́ fɛ́ɛ́ bɔ́bwɛ akúfa iku kʋlɛ pʋ́ ɔkpapʋ́ ɔkʋlɛ. 17 “Ɩ́nɩ sʋ́ mɩ́ Sɩ́ tekle mɩ asʋ́n nɩ́. Tsúfɛ́ natsúlá ánɩ́ nɔ́hʋlɩ́ɩ mɩ́ nkpa há ahá, mɛ́nɩ nɛ́lanyá mʋ́. 18 Ɔhaa mɛ́ɛtalɩ́ swɩ́ɩ́ mɩ́. Mɩ́ onutó latsúlá ánɩ́ nɔ́hʋlɩ́ɩ mʋ́. Mbʋ ɔkpa hʋ́lɩ mɩ́ nkpa, mbʋ ɔkpa lányá mʋ́ ɛ́. Ɩ́nɩ mɩ́ Sɩ́ lɛ́bláa mɩ ɔbɛ́ɛ mbwɛ́ɛ nɩ́.” 19 Mʋ asʋn blɩ́hɛ́ anfɩ sʋ Yudafɔ ahandɛ amʋ bʋmɛtrá bwɛ kʋlɛ. 20 Amʋ́tɔ́ akʋ bɛblɩ́ bɛɛ, “Ɔŋɛ laláhɛ bʋ mʋtɔ. Mʋ nwun ideyintá. Ɔhaa mátrá nu mʋ asʋn blɩ́hɛ́.” 21 Akʋ ɛ́ bɛɛ, “Ɔhá ánɩ́ ɔŋɛ laláhɛ bʋ mʋtɔ mɛ́ɛtalɩ́ blɩ́ asʋ́n ánfɩ odu. Ɔŋɛ laláhɛ ɔbɛ́talɩ́ bwíí ansibi obwiepʋ́ ansíbi?”

Yesu Kiná

22 Ɛkɛá bʋtɔpʋ́káɩ́n Bulu ɔtswɛ́kpa gyʋrásʋ Yerusalem lɔfʋn. Alɩ brɛ́ ámʋ igyi lɩlɩtɔ. 23 Yesu lɔ́yɔ odeki Bulu ɔtswɛ́kpatɔ ɔtɩnɛkʋá bʋtɛtɩ́ ɩnʋ “Salomo Abrándaásʋ́.” 24 Yudafɔ ahandɛ amʋ akʋ befia bomlí mʋ. Bɛfɩtɛ́ mʋ bɛɛ, “Ɔmɛnkɛ kéín asa fɛ́bláa anɩ ɔnɔkwalɩ amʋ? Nɩ́ fʋ́gyí Kristo, (ɔhá amʋ́ʋ́ Bulu ladá mʋ ofúli amʋ) a, wuna lɛ mʋ́ tii anɩ.” 25 Yesu lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Nɛbláa mlɩ bɔtsʋn, támɛ mlɩmédéhogyi. Ofúla amʋ́ʋ́ ndɛbwɛ mɩ́ Sɩ́ dátɔ́ ámʋ dɛ́ mɩ́ ɩwɩ adánsɩɛ gyí. 26 Támɛ mlɩmédéhogyi, tsúfɛ́ mlɩmá mɩ́ akúfatɔ. 27 Mɩ́ akúfa bʋtonú mɩ́ ɔmɛ. Nyin amʋ́, bʋtobuo mɩ. 28 Ntɛhá amʋ́ nkpa ánɩ́ ɩtamatá. Bʋmóowu ɛkɛkɛɛkɛ. Ɔhaa mɛ́ɛtalɩ́ swɩ́ɩ́ mɩ́ amʋ́. 29 Mɩ́ Sɩ́ ámʋ́ʋ́ ɔlɔpʋ amʋ́ há mɩ́ ámʋ dʋn tógyítɔ́. Ɔhaa mɛ́ɛtalɩ́ swɩ́ɩ́ amʋ́ lɛ́ mɩ́ Sɩ́ ɩbɩtɔ. 30 Mɩ́a mɩ́ Sɩ́ anɩgyí kʋlɛ.” 31 Ɩnʋ á, Yudafɔ ahandɛ amʋ bɛtrá kʋlá abwi bɛɛ abʋtswɩ da Yesu mɔ. 32 Támɛ Yesu lɛ́fɩtɛ́ amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Nabwɛ́ ofúla tsɔtsɔɔtsɔá itsú mɩ́ Sɩ́ wá súná mlɩ. Mʋ́tɔ́ mɔmʋ sʋ́ mlɩdékléá mlɛ́da mɩ́ abwi?” 33 Bɛbláa mʋ bɛɛ, “Megyí ofúla ánɩ́ fabwɛ́ kʋkʋʋkʋ sʋ́ anɩaa abɛ́da fʋ́ abwi. Alɩ ámʋ́ʋ́ fablɩ́ abususʋ pʋ́kʋ́sʋ́ lɩ́ɩ́ Bulusʋ ámʋ sʋ. Nyankpʋsa fʋgyi, támɛ fɛɛ Bulu fʋ́gyi.” 34 Yesu lɛ́fɩtɛ́ amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Bʋmɔwanlɩ́n wá mlɩ Mbla ɔwʋlʋ́ ámʋtɔ bɛɛ, Bulu ɔbɛ́ɛ, ‘Mlɩgyí fɛ́ Bulu?’ 35 Anɩyin ánɩ́ ɔnɔkwalɩ Bulu asʋ́n igyi. Mʋ́ sʋ nɩ́ Bulu lɛ́tɩ ahá ámʋ́ʋ́ ɔlɔpʋ mʋ asʋ́n há ámʋ ɔbɛ́ɛ, bʋgyi fɛ́ mʋ a, ntogyi sʋ́ mlɩdɛ́ ɔblɔ́ nya? 36 Mɩ́ mʋ́ á, mɩ́ Sɩ́ lɛ́lɛ mɩ́ yáɩ́, ngyi mʋ klɛ, ɔlɔwa mɩ́ sɩ́sɩ́ ɔyɩ́ ánfɩtɔ. Ntogyi sʋ́ mlɩdɛ́blɩ́ mlɩaa nablɩ́ mbɛ́ɛ, ‘Bulu mʋ Bi ngyi’ sʋ nablɩ́ abususʋ pʋ́kʋ́sʋ́ lɩ́ɩ́ mʋsʋ? 37 Nɩ́ megyí mɩ́ Sɩ́ agyʋ́má ndɛbwɛ mʋ́ á, mlɩmáhɔ mɩ gyi. 38 Támɛ nɩ́ mɩ́ Sɩ́ agyʋ́má ndɛbwɛ, asa mlɩmɔ́hɔ mɩ gyi kʋ́ráá á, mʋ́mʋ́ mlɩhɔ ofúla amʋ́ʋ́ ndɛbwɛ ámʋ mʋ́ gyi, amlɩbɩ ánɩ́ Mɩ́ Sɩ́ ámʋ bʋ mɩtɔ, mɩ́ ɛ́ mbʋ mʋtɔ.” 39 Bɛtrá bwɛ ánɩ́ bɛ́kɩtá mʋ, támɛ ɔlɛdalɩ amʋ́ ɩbɩ, nátɩ́ sí amʋ́. 40 Yesu léyinkí fá Yordan ɔbʋ́n ba ɔtɩ́nɛ́ ámʋ́ʋ́ Yohane létsiá bɔ́ ahá asú ámʋ, olesi tsiá ɩnʋ. 41 Ahá tsɔtsɔɔtsɔ bɛba mʋ wá, bʋdɛ aba bláa bɛɛ, “Yohane mɔ́bwɛ osúna kʋkʋʋkʋ, támɛ asʋ́n ánɩ́ Yohane lɛ́blɩ́ tsú oyin ánfɩ ɩwɩ fɛ́ɛ́ laba mʋ́tɔ́ pɛ́pɛ́ɛ́pɛ́.” 42 Ahá tsɔtsɔɔtsɔ bɔhɔ mʋ gyi ɩnʋ.

Yohane 11

Lasaro Lowu

1 Oyin ɔkʋá bʋtɛtɩ́ mʋ Lasaro mʋa mʋ apio tsɩhɛ́ Maria pʋ́ Marta betsiá Betania wúlutɔ. Oyin ámʋ lɔ́lɔ. 2 Maria anfɩ lɛ́tsɛɩ́ mʋ ofobí fánfáánfán wʋ́lɩ́ anɩ Wíe Yesu ayabisʋ, pʋ́ mʋ imi tsítsi mʋ́ nɩ. Mʋ pio yínhɛ́ gyí Lasaro anfɩ́ ɔda ɔdɛlɔ á. 3 Mʋ́ sʋ mʋ apio tsɩhɛ́ ánfɩ bɔwa abí sɩ́sɩ́ Yesu bɛɛ, “Owíé, fʋ́ ɔdwɛpʋ́ dɛ́lɔ.” 4 Yesu lónu asʋ́n ámʋ a, ɔlɛblɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Megyí ɩlɔ ánfɩ ɔbɔ́mɔ mʋ, mboún ɩbɛ́lɛ Bulu numnyam ɔwan. Ɩbɔ́wa mɩ́ Bulu mʋ Bi ánfɩ ɛ́ numnyam.” 5 Yesu tekle Marta mʋa Maria pʋ́ Lasaro fɛ́ɛ́ asʋ́n. 6 Támɛ brɛ́á olonu ánɩ́ Lasaro dɛ́lɔ á, ɔlɛtrá si tsiá ɔtɩ́nɛ́á ɔbʋ nkenyɔ́ kɛ́kɛ́. 7 Mʋ́ ɔma a, ɔlɛbláa mʋ akasɩ́pʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩha ayinki yɔ Yudea.” 8 Mʋ akasɩ́pʋ́ amʋ bɛfɩtɛ́ mʋ bɛɛ, “Osunápʋ́, nwɛ́n nfɩ Yudafɔ ahandɛ bakle abʋda fʋ́ abwi mɔ. Mʋ́ fɛɛ fɛ́trá yinkí yɔ́ ɩnʋ?” 9 Yesu lɔ́pʋ yébi lɛ́ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Megyí dɔnhwɩ́rɩ dúanyɔ bʋ ɛkɛwʋ́lɛtɔ? Nɩ́ ɔha ná ɔyɩ kɛhɛtɔ á, ɔtamasúti, tsúfɛ́ nsaɩntɔ lɔ́wankɩ́, sʋ odewúun. 10 Támɛ nɩ́ ɔkʋ ná oklúntɔ á, otosúti, tsúfɛ́ ɔmɛdɛ́ atɔ́ wúun.” 11 Asʋ́n ánfɩ ɔma a, ɔlɛtrá blɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Anɩ nyáwíe Lasaro ladɩ́dɩ, támɛ nɔyɔ́ anyetsinkí mʋ.” 12 Akasɩ́pʋ́ amʋ bɛbláa mʋ bɛɛ, “Anɩ Wíe, nɩ́ ɔdɛdɩdɩ mʋ́ á, ɩwɩ bɔ́wa mʋ ɔnlɩn!” 13 Lasaro lowu ɩwɩ asʋ́n Yesu dɛ́blɩ́, támɛ akasɩ́pʋ́ amʋ mʋ́ bʋkɩ bɛɛ mʋ dɩdɩ́ kɛkɛ ɩwɩ asʋ́n ɔdɛblɩ́. 14 Ɩnʋ Yesu lówunáa kpa mʋ́ opulu ɔbɛ́ɛ, “Lasaro lawú. 15 Mlɩ sʋ ɩlawá mɩ́ ansigyí ánɩ́ mma ɩnʋ asa olowu, mɛ́nɩ mlɔ́hɔ mɩ gyi. Mlɩba ayɛkɩ mʋ.” 16 Ɩnʋ Toma ánɩ́ ogyi Tabí lɛ́bláa mʋ aba ámʋ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩha anɩa mʋnyɔ fɛ́ɛ́ ayɔ, mɛ́nɩ nɩ́ lowu ígyi kʋ́ráá á, anɩa mʋnyɔ awu!”

Ɔhá Ánɩ́ Ɔtɔkʋ́sʋ́a Ahá Tsú Afúlitɔ, Há Amʋ́ Nkpa

17 Yesu lówie Betania wúlutɔ á, bɛbláa mʋ bɛɛ bopulá Lasaro ɩlagyi nkɛná. 18 Tsú Betania ya Yerusalem mɔfʋn máɩlɩ anyɔ. 19 Mʋ́ sʋ Yudafɔ tsɔtsɔɔtsɔ bɛba Maria mʋa Marta gyɔwɩ ɔhakpá, amʋ́ píó lowu sʋ. 20 Benya bláa Marta ánɩ́ Yesu ɔbá alɩ, ɔlɔkʋsʋ́ yéfia mʋ ɔkpa. Maria mʋ́ lésin wóyítɔ́. 21 Mʋ́ʋ́ Marta lɛ́bláa Yesu ɔbɛ́ɛ, “Mɩ́ Wíe, tɛkɩ nɩ́ fʋbʋ nfɩ á, tɛkɩ mɩ́ píó mówu sí mɩ́. 22 Támɛ séi kʋ́ráá nyin ánɩ́ tógyítɔ́á fɔ́kʋlɩ́ Bulu á, ɔbɛ́ha fʋ́.” 23 Yesu lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Fʋ́ píó ámʋ ɔbɛ́lakʋ́sʋ́.” 24 Marta lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Nyin ánɩ́ ɔbɔ́kʋsʋ́ ɛkɛ tráhɛ amʋ́ʋ́ afúli bɔ́kʋsʋ́ ámʋ.” 25 Yesu lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Mɩ́gyí ɔhá ánɩ́ ntɔkʋ́sʋ́a ahá tsú afúlitɔ, há amʋ́ nkpa. Ɔhá ánɩ́ ɔlɔhɔ mɩ gyi owú kʋ́ráá á, ɔbɛ́trá tsiá nkpa. 26 Ɔhá ánɩ́ otsie nkpa, ɔlɔhɔ mɩ gyi ɛ́ móowu ɛkɛkɛɛkɛ. Fahɔ mʋ́sʋ́ gyi?” 27 Marta lótsulá mʋ́sʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Ee! Mɩ́ Wíe, nahogyi ánɩ́ fʋ́gyí Kristo, (ɔhá ámʋ́ʋ́ Bulu ladá mʋ ofúli), Bulu mʋ Bi ámʋ́ʋ́ bɛɛ ɔbɛ́ba ɔyɩ́tɔ́ ámʋ nɩ.”

Yesu Lósú

28 Brɛ́á Marta lɛ́blɩ́ alɩ tá á, oleyinkí ba wóyítɔ́ bɛtɩ Maria ya ɩtsɛ́tɔ́, bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Osunápʋ́ laba, ɔdɛ fʋ́ tɩ.” 29 Maria lénya nú mʋ́ alɩ, ɔlɔkʋsʋ́ yɔ́ Yesu wá. 30 (Alɩ brɛ́ ámʋtɔ á, Yesu mɔ́kʋ́nyá wíé wúlutɔ. Ɔlɩɩ́ ɔtɩ́nɛ́ ámʋ́ʋ́ Marta lɔ́yɔ́tʋ mʋ amʋ.) 31 Brɛ́á ahá ámʋ́ʋ́ bʋtsie Maria wá wóyítɔ́, bʋdɛ mʋ klʋn yiá ámʋ bowun ánɩ́ alakʋ́sʋ́ ɔtsáwʋlɛ pɛ́ ɔyɔ́ á, bɔkʋsʋ́ buo mʋ. Bʋkɩ bɛɛ ɔyɔ́ opulákpá ɩnʋ yósu. 32 Brɛ́á Maria lówie Yesu wá á, ɔlɛda akpawunu, bláa Yesu ɔbɛ́ɛ, “Mɩ́ Wíé, nɩ́ fʋbʋ nfɩ á, tɛkɩ mɩ́ píó mówu sí mɩ́!” 33 Brɛ́á Yesu lówun ánɩ́ Maria mʋa ahá ámʋ́ʋ́ bʋbuo mʋ amʋ fɛ́ɛ́ bʋdesú a, ɩlɛhɩɛ han mʋ. Mʋ́ sʋ mʋ ansɩ́ lɛpɛ. 34 Ɔlɛfɩtɛ́ amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Nkʋ́nʋ́ mlɩlópulá mʋ.” Ɩnʋ bɛbláa mʋ bɛɛ, “Anɩ Wíe, bɛkɩ.” 35 Ɩnʋ Yesu lósú. 36 Mʋ́ sʋ Yudafɔ ámʋ bɛblɩ́ bɛɛ, “Kɩ alɩá ɔtɛhɩ́ɛ́ dwɛ́ Lasaro!” 37 Támɛ amʋ́tɔ́ akʋ bɛblɩ́ bɛɛ, “Megyí oyin ánfɩ lóbwií ansibi obwiepʋ́ ámʋ ansíbi nɩ. Ntogyi sʋ́ ɔmɛtalɩ́ kɩ́tá Lasaro yáɩ́, alawú?”

Lasaro Kʋsʋ́a

38 Yesu ansɩ́ lɛ́trá pɛ́, ɔlɛnatɩ́ yɔ́ opulákpá ɩnʋ. Ibwi alatɔ bopulá mʋ, bemináa ibwi tin mʋ́ ɔnɔ́. 39 Ɩnʋ ɔlɛbláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩmina ibwi ámʋ lɛ ɔbɔ́ ámʋ ɔnɔ́.” Támɛ owupʋ́ ámʋ mʋ pio tsɩ́hɛ́ Marta lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Mɩ́ Wíé, ndɛ aná mʋ́ á, alayíntá. Ndɛ ɛkɛ náásɩ́ ɔpá bopulá mʋ.” 40 Yesu lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Mmɛbláa fʋ mbɛ́ɛ nɩ́ fohogyi a, fówun alɩá Bulu ɩwɩ bʋ ifú?” 41 Ɩnʋ bemináa ibwi ámʋ lɛ́ ɔbɔ́ ámʋ ɔnɔ́. Yesu lótsu ansɩ́ fʋ́á kɩ ɔsʋ́sʋ́, blɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Mɩ́ Sɩ́, nɛdá fʋ́ ɩpán ánɩ́ fanú mɩ́ ɔmɛ. 42 Nyin ánɩ́ fʋtonú mɩ́ mpáɩ ekekegyíɛkɛ. Támɛ ahá ánfɩ bʋlɩɩ́ nfɩ ánfɩ sʋ́ nablɩ́ alɩ, mɛ́nɩ bóhogyi ánɩ́ fʋ́lɔ́wa mɩ́.” 43 Brɛ́á ɔlɔbɔ mpáɩ ánfɩ tá á, ɔlɔkplʋ́n blɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Lasaro, dalɩ ba!” 44 Lasaro lɛ́dalɩ a, tati klɩ mʋ ɩbɩ pʋ́ mʋ ayabi. Dúku ɛ́ klɩ mʋ ansɩ́tɔ́. Yesu lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩsankɩ mʋ ɔnatɩ.”

Bɛkɩklɩ́ Yesu Nwunsʋ

45 Yudafɔ ámʋ́ʋ́ bobuo Maria ba ɩnʋ ámʋ bowun tɔ́á Yesu labwɛ́. Mʋ́ sʋ amʋ́ tsɔtsɔɔtsɔ bɔhɔ mʋ gyi. 46 Támɛ amʋ́tɔ́ akʋ bɔyɔ yɛ́bláa Farisifɔ ámʋ tɔ́á Yesu labwɛ́. 47 Ɩnʋnʋ Bulu igyí ahapʋ́ dɛhɛn pʋ́ Farisifɔ ámʋ bɛtɩ aba asʋ́n agyípʋ́ fia. Mʋ́ʋ́ bɛfɩtɛ́ aba bɛɛ, “Nkálɩ abɔ́bwɛ? Lɛ́lɛ́ mʋ́ á, oyin ánfɩ dɛ́ osúna tsɔtsɔɔtsɔ bwɛ. 48 Nɩ́ anɩmɛ́ka mʋ itin á, ɔhagyíɔha ɔbɔ́hɔ mʋ gyi. Ɩbɛ́ha Romafɔ bɛ́ba bobwie anɩ Bulu ɔtswɛ́kpa amʋ, yíntá anɩ ɔmá!” 49 Támɛ amʋ́tɔ́ ɔkʋlɛá bʋtɛtɩ́ mʋ Kaiafa, ogyi Bulu igyí ɔhapʋ́ dɛhɛn ofí ámʋtɔ lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩ mʋ́ mlɩméyín ɔlala! 50 Mlɩmɔ́kʋ́bɩ́ ánɩ́ ɩbʋ alɛ́á ɔbakʋ́lɛ obówu ahá fɛ́ɛ́ nwunsʋ, dʋn ánɩ́ ɔmá ámʋtɔ ahá fɛ́ɛ́ bɛ́hɩ?” 51 Megyí Kaiafa onutó agywɩɩn ɔ́lɔpʋblɩ́ asʋ́n ánfɩ. Támɛ ɩ́nɩá ofí ámʋtɔ mʋgyí Bulu igyí ɔhapʋ́ dɛhɛn sʋ á, igyi asʋ́n ánɩ́ ɔlɛblɩ́ tswɩ ánɩ́ ilehián ánɩ́ Yesu obówu há Yudafɔ ɔmá. 52 Megyí bɛɛ ɔmá ámʋ nkʋlɛ pɛ́ sʋ obówu, mboún alɩá ɔbɛ́kpa Bulu ahá ánɩ́ badásáɩ́n fɛ́ɛ́ bɔwa abatɔ, bɔ́bwɛ ɩkʋlɛ sʋ. 53 Tsú ɛkɛ ámʋ bɔwa agywɩɩn bwɛ ánɩ́ bɔ́mɔ Yesu bɩ. 54 Ɩ́nɩ sʋ Yesu mɛ́trá tsiá lɛ́ ɩwɩ ɔwan Yudafɔtɔ. Mboún ɔlɛnatɩ́ yɔ́ wúlu kʋá bʋtɛtɩ́ mʋ́ Efraim, ánɩ́ ɩbʋ dimbísʋ́. Mʋa mʋ akasɩ́pʋ́ amʋ betsiá ɩnʋ. 55 Brɛ́ ámʋtɔ á, Yudafɔ nkɛá bɔ́pʋgyi Israelfɔsʋ Katsʋn Nkɛ ámʋ lawíé wóyí tá. Ahá tsɔtsɔɔtsɔ botsu awúlusʋ dʋ́ yɔ́ Yerusalem ánɩ́ bɔyɔ́gyʋráa ɩwɩ asa nkɛ ámʋ ɩfʋn. 56 Brɛ́á bɔyɔ Bulu ɔtswɛ́kpa wunsɩnɛ́sʋ́ ɩnʋ á, bodunká ánɩ́ bówun Yesu. Mʋ́ sʋ bɛfɩtɛ́ aba bɛɛ, “Nkálɩ mlɩdɛ́kɩ́ɩ? Mlɩlahogyi mlɩaa, ɔbɛ́ba nkɛ ánfɩtɔ lóó?” 57 Támɛ brɛ́ ámʋtɔ á, Bulu igyí ahapʋ́ dɛhɛn pʋ́ Farisifɔ ámʋ babláa ahá bɛɛ, nɩ́ ɔkʋ owun ɔtɩ́nɛ́á Yesu bʋ a, ɔhá amʋ́ ɩbɩ, mɛ́nɩ bɛyɛ́kɩtá mʋ.

Yohane 12

Ofobí Fánfáánfán Pʋwʋ́lɩ́ Yesu

1 Ilesi nkensíé abʋgyi Israelfɔsʋ Katsʋn Nkɛ a, Yesu lɔ́yɔ Lasaro amʋ́ʋ́ ɔlɔkʋsʋ́a tsu afúlitɔ ámʋ wúlutɔ Betania. 2 Mʋ́ ntʋ́pwɛsʋ bɔtswɩ ɔpʋ́nʋ́ há mʋ. Marta léye atogyihɛ ɔpʋ́nʋ́ ámʋ asɩ. Lasaro mʋa ahá ámʋ́ʋ́ bɛtɩ ámʋ bɔwa ɩbɩ gyi atɔ́ Yesu wá. 3 Ɩnʋ Maria lɔ́pʋ ofobí fánfáánfán ánɩ́ ɩbʋ ibíá prɛntʋa yílé ɔbɔ bɛtsɛɩ́ wʋ́lɩ́ Yesu ayabisʋ, ɔlɔpʋ mʋ nwunsʋ-imi tsítsi mʋ́. Ofobí ámʋ ɔfan lɔhɔ wóyí ámʋtɔ fɛ́ɛ́. 4 Támɛ Yuda Iskariot, ogyi Yesu akasɩ́pʋ́ amʋtɔ ɔkʋlɛ, ɔbɛ́lɛ Yesu há ámʋ mʋ́ lɛ́blɩ́ ɔbɛ́ɛ, 5 “Ofobí ánfɩ bʋ bíá. Ntogyi sʋ́ bʋmɛfɛ mʋ́, pʋ́ kɔ́ba amʋ há ahiánfɔ? Mʋ́ bíá bɔ́bwɛ ɔbakʋ́lɛ ofi ɔkʋlɛ akatua.” 6 Megyí ahiánfɔ nwewúun sʋ Yuda dɛ́ asʋ́n ánfɩ blɩ́. Owikplu ógyi sʋ. Mʋ wá sika okentebi bʋ, otetsíá wí kʋ lɛ́ mʋ́tɔ́. 7 Yesu lɛ́blɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩsi mʋ ɔpʋ ofobí ánfɩ wʋlɩ mɩ́ ha mɩ́ opulákɛ́. 8 Ahiánfɔ mʋ́ bétsiá mlɩ wá ekekegyíɛkɛ, támɛ mɩ́ mʋ́ mméetsiá mlɩ wá yɔ́.”

Bɛkɩklɩ́ɩ Lasaro Nwunsʋ

9 Yudafɔ tsɔtsɔɔtsɔ bonu ánɩ́ Yesu laba Betania. Mʋ́ sʋ begya ɔkpa yɔ́ mʋ ɔkɩ́kpa. Megyí mʋ nkʋlɛ sʋ bɔyɔ́ ɩnʋ. Bɛyɛ́kɩ Lasaro amʋ́ʋ́ Yesu lɔ́kʋsʋ́a tsu afúlitɔ ámʋ ɛ́. 10 Mʋ́ sʋ Bulu igyí ahapʋ́ dɛhɛn amʋ bɔbwɛ agywɩɩn bɛɛ bɔ́mɔ Lasaro ɛ́. 11 Tsúfɛ́ mʋ kʋsʋ́a tsu afúlitɔ sʋ Yudafɔ tsɔtsɔɔtsɔ bʋdɛ ɔma yinkí bɔhɔ Yesu gyi.

Bɔhɔ Yesu Fɛ́ Owíe Yerusalem

12 Ɔyɩ kɛhɛ a, ɔdɔm amʋ́ʋ́ baba nkɛ ogyíkpá amʋ bonu ánɩ́ Yesu ɔbá Yerusalem. 13 Mʋ́ sʋ bɛka mbláa, bɔpʋ ɔkpa beyéfia mʋ. Bʋdɛ okitikíti bɛɛ, “Hosiána! Bulu oyúla ɔhá anfɩ́ ɔna anɩ Wíe Bulu dátɔ́ ɔbá ánfɩ! Bulu oyúla Israel Owíe amʋ!” 14 Yesu lénya afrímú ɔkʋ, ɔlɔdʋ bian mʋsʋ, fɛ́ alɩá bɔwanlɩ́n wá Bulu asʋ́ntɔ́ bɛɛ, 15 “Sionfɔ, mlɩmánya ifú! Mlɩ Wíe dɩ́n afrímú ibísʋ́ ɔbá á!” 16 Yesu akasɩ́pʋ́ amʋ bʋmɔkɔsɩ́ nú asʋ́n ánfɩ asɩ. Támɛ brɛ́á Bulu lɔ́kʋsʋ́a Yesu tsú afúlitɔ, wá mʋ numnyam ɔma a, bɛkaɩ́n ánɩ́ bɔwanlɩ́n asʋ́n ánfɩ tsú mʋ ɩwɩ. Mʋ́ bɔbwɛ há mʋ a. 17 Aha ánɩ́ bobuo Yesu brɛ́á ɔlɛtɩ Lasaro fúli-ɔbɔ́tɔ́, kʋ́sʋ́a mʋ tsú afúlitɔ bɔyɔ mʋ́sʋ́ dá asʋ́n ánfɩ ɔkan. 18 Ɩ́nɩ sʋ ɔdɔm amʋ beyéfia mʋ nɩ. Bonu ánɩ́ alabwɛ́ osúna anfɩ. 19 Farisifɔ amʋ bɛbláa aba bɛɛ, “Mlɩlawun ánɩ́ anɩlabwɛ́ kásíán. Mlɩkɩ, ahá fɛɛ bayɔ́ bʋbuo mʋ o!”

Griikifɔ Akʋ Bodunká Yesu

20 Griikifɔ akʋ bʋbʋ ahá ámʋ́ʋ́ bɛba Bulu osúmkpá Yerusalem Israelfɔsʋ Katsʋn Nkɛ ámʋtɔ. 21 Bɔyɔ Filipo ánɩ́ otsu Betsaida ánɩ́ ɩbʋ Galilea ɔmátɔ́ wá yɛ́bláa mʋ bɛɛ, “Owíé, anɩdékléá abówun Yesu.” 22 Filipo lɛ́bláa Andrea, mʋa mʋnyɔ bɛyɛ́bláa Yesu. 23 Yesu lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Brɛ́ lafʋn ánɩ́ bɔ́wa Nyankpʋsa-Mʋ-Bi ámʋ numnyam. 24 Ɔnɔkwalɩ ndɛ mlɩ bláa. Nɩ́ kpolibí mɔkʋ́wíé ɔbɔ́tɔ́, ɩkwɛ, plɔ́ á, kpoli ibi-kʋlɛ amʋ kɛ́n igyi. Támɛ nɩ́ ɩkwɛ, plɔ́ á, ɩtɔbwɛ́ abí tsɔtsɔɔtsɔ. 25 Nɩ́ ɔkʋ tɔdwɛ́ mʋ nkpa ɔyɩ́ ánfɩtɔ á, ɔbɔ́hʋlɩ́ɩ mʋ́. Nɩ́ ɔkʋ ɛ́ tamadwɛ́ mʋ nkpa á, obénya nkpa ánɩ́ ɩtamatá. 26 Nɩ́ mlɩtɔ ɔkʋ ɔbɛ́ɛ mósum mɩ́ á, ilehián ánɩ́ obóbuo mɩ, mɛ́nɩ obétsiá ɔtɩ́nɛ́á mbʋ. Nɩ́ ɔkʋ dɛ́ mɩ́ sum á, mɩ́ Sɩ́ ɔbɔ́wa mʋ numnyam.”

Yesu Lowu Ɩwɩ Asʋ́n Blɩ́

27 Yesu lɔ́yɔ mʋ́sʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Séi á, asʋ́n dɛ́ mɩ́ klʋn háan! Amansʋ nɛ́blɩ́? Blɩ́ ntɛblɩ́ mbɛ́ɛ, Mɩ́ Sɩ́, lɛ mɩ́ tsu asʋn wunhɛ anfɩtɔ lóó? Ó-o, mʋ́ sʋ nɛba nɩ. 28 Mɩ́ Sɩ́, wa fʋ́ ɩwɩ numnyam!” Ɩnʋ á, ɔmɛ ɔkʋ lótsu ɔsʋ́sʋ́ ba ɔbɛ́ɛ, “Nawá mɩ́ ɩwɩ numnyam dodo. Nɛ́trá wa mʋ́.” 29 Brɛ́á ɔdɔm amʋ́ʋ́ bʋlɩɩ́ ɩnʋ ámʋ bonu ɔmɛ amʋ a, bɛblɩ́ bɛɛ “Ɔpráda lapʋ́tɩ́.” Akʋ ɛ́ bɛɛ, “Bulu-ɔbɔpʋ lábláa mʋ asʋ́n!” 30 Ɩnʋ Yesu lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩ sʋ ɔmɛ anfɩ lalɩn, megyí mɩ́. 31 Brɛ́á Bulu obégyi ɔyɩ́tɔ́fɔ asʋ́n nɩ́. Brɛ́á Bulu ɔbɛ́kplɩ́ Ɔbʋnsám, ɔyɩ́sʋ́ ogyípʋ́ amʋ obíásʋ́ nɩ́. 32 Támɛ mɩ́ mʋ́ á, nɩ́ bɛdá mɩ́ mántá oyikpalíhɛsʋ, tsú mʋ́ lɩ́ɩ́ á, nɛ́kpa ahá fɛ́ɛ́ ba mɩ́ ɩwɩ wá.” 33 (Yesu lɛ́blɩ́ asʋ́n ánfɩ pʋ́súná lowu oduá mówu.) 34 Ɩnʋ ɔdɔm amʋ bɛfɩtɛ́ mʋ bɛɛ, “Anɩ mʋ́ anɩlónu tsú anɩ Mbla ɔwʋlʋ́ ámʋtɔ ánɩ́ Kristo, (ɔhá ámʋ́ʋ́ Bulu ladá mʋ ofúli amʋ) obétsiá brɛ́ fɛ́ɛ́. Mʋ́ ntogyi sʋ fʋ́dɛblɩ́ fɛɛ, ilehián ánɩ́ bɛdá Nyankpʋsa-Mʋ-Bi ámʋ mántá oyísʋ́, tsú mʋ́ lɩ́ɩ́? Ma gyí Nyankpʋsa-Mʋ-Bi ámʋ?” 35 Yesu lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Brɛ́ kpalobí kʋ pɛ́ ɩlasí ánɩ́ Wankɩ amʋ ɔbɛ́trá tsiá mlɩ wá. Ɩ́nɩá Wankɩ amʋ trá ɔbʋ mlɩ wá á, mlɩnatɩ wankɩ amʋtɔ, mɛ́nɩ owí mɛ́ɛta wá mlɩ. Tsúfɛ́ ɔhá ánɩ́ ɔna oklúntɔ tamabɩ́ ɔtɩnɛ́á ɔyɔ́. 36 Brɛ́ ánfɩ wankɩ amʋ trá ɔbʋ mlɩ wá á, mlɩhɔ mʋ gyi, mɛ́nɩ mlɔ́bwɛ wankɩ amʋ abí.”

Yudafɔ Yesu Máhogyi

Brɛ́á Yesu lɛ́bláa amʋ́ asʋn anfɩ tá á, ɔlɛnatɩ́ yéŋaín. 37 Ɩ́nɩá ɔlɔbwɛ osúna tsɔtsɔɔtsɔ amʋ́ ansɩ́tɔ́ ó á, bʋmɔhɔ mʋ gyi. 38 Ɩ́nɩ lɛ́ha Bulu ɔnɔ́sʋ́ ɔtɔɩ́pʋ́ Yesaia asʋ́n ámʋ́ʋ́ ɔlɛblɩ́ tswɩ dodo amʋ lɛ́ba mʋ́tɔ́. Ɔbɛ́ɛ, “Anɩ Wíe, ma láhɔ asʋ́n ámʋ́ʋ́ anɩlɛ́blɩ́ ámʋsʋ gyi? Ma anɩ Wíe lalɛ́ mʋ túmi súná?” 39 Mʋ́ sʋ bʋmɛtálɩ́ hɔ Yesu gyi, tsúfɛ́ Yesaia lɛ́trá blɩ́ ɔbɛ́ɛ, 40 “Anɩ Wíe Bulu lahá bʋmedéwúun, bʋ́mɛdɛ́ asʋ́n nu, Mʋ́ sʋ bʋmóowun atɔ́, bʋmóonu asʋ́n, mɛ́nɩ bɛ́damlí ba mɩ́ wá, nɛ́tsa amʋ́ ɩlɔ.” 41 Yesaia lówun Yesu numnyam. Mʋ́ sʋ ɔlɛblɩ́ asʋ́n ánfɩ tsú mʋ ɩwɩ nɩ́. 42 Mʋ́ ó á, Yudafɔ ahandɛ amʋ tsɔtsɔɔtsɔ bɔhɔ mʋ gyi, támɛ bʋmɛlɛ amʋ́ hógyi ɔwan. Tsúfɛ́ benya ifú ánɩ́ Farisifɔ ámʋ bɛ́bɩ amʋ́, gya amʋ́ lɛ́ amʋ́ ofíakpa. 43 Tsúfɛ́ bʋtekle bɛɛ ahá bʋkánfʋ amʋ́ dʋn ánɩ́ Bulu ɔbɛ́kanfʋ́ amʋ́.

Yesu Asʋ́n Bulu Ɔbɔ́pʋgyi Ahá Asʋ́n

44 Yesu lɔ́kplʋn blɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Megyí mɩ́ nkʋlɛ ɔhagyíɔha ánɩ́ ɔlɔhɔ mɩ gyi déhógyi. Ɔhá ámʋ́ʋ́ ɔlɔwa mɩ́ sɩ́sɩ́ ámʋ ɛ́. 45 Ɔhagyíɔha ánɩ́ ɔdɛ mɩ́ wúun dɛ́ ɔhá ámʋ́ʋ́ ɔlɔwa mɩ́ sɩ́sɩ́ ámʋ ɛ́ wúun. 46 Naba ɔyɩ́ ánfɩtɔ fɛ́ wankɩ, fɛ́kɩ ɔsʋlʋ́ʋ anfɩsʋ ɩwankɩ, mɛ́nɩ ɔhagyíɔha ánɩ́ ɔlɔhɔ mɩ gyi méesin oklúntɔ. 47 Nɩ́ ɔkʋ onú mɩ́ asʋ́n, támɛ omegyi mʋ́sʋ́ á, megyí mɩ́ ɔbɛ́ha mʋ ɩpɔ́n. Tsúfɛ́ mmɛba asʋ́n ogyíkpá. Ahá nkpa ɔhɔ́kpa nɛba. 48 Ɔha ánɩ́ okíná mɩ́, ɔmɔhɔ mɩ́ asʋ́n ɛ́ bʋ asʋ́n ánɩ́ bɔ́pʋhá mʋ ɩpɔ́n. Mɩ́ asʋn blɩ́hɛ́ amʋ ɩbɛ́ha mʋ ɩpɔ́n ɛkɛ tráhɛ amʋ. 49 Tsúfɛ́ megyí mɩ́ onutó túmi nɔpʋtɔ́ɩ́. Mɩ́ Sɩ́ lɔ́wa mɩ́ sɩ́sɩ́. Mʋlɛ́ha mɩ́ asʋ́n ánɩ́ mblɩ́ɩ, pʋ́ alɩá mblɩ́ɩ mʋ́. 50 Nyin ánɩ́ mʋ asʋ́n ámʋ ɩtɛhá nkpa ánɩ́ ɩtamatá. Mʋ́ sʋ asʋ́n ánɩ́ ɔtɔwá mɩ́ blɩ́ kóún ntɛblɩ́.”

Yohane 13

Akasɩ́pʋ́ Amʋ Ayabiasɩ Fwɩ

1 Asa béfi Israelfɔsʋ Katsʋn Nkɛ ámʋ gyí asɩ á, Yesu lɛ́bɩ ánɩ́ mʋ brɛ́ lafʋn ánɩ́ mɛ́dalɩ ɔyɩ́ ánfɩtɔ yɔ́ mʋ Sɩ wá. Ɔlɔdwɛ ahá ámʋ́ʋ́ bʋgyi mʋ klɛ ɔsʋlʋ́sʋ nfɩ ámʋ alɩɩ yɔ́fʋn mʋ owukɛ́. 2 Mʋa mʋ akasɩ́pʋ́ amʋ befia ntʋ́pwɛ atɔ́ ogyíkpá. Alɩ brɛ́ ámʋtɔ á, ɔbʋnsám lawúna wie Simon Iskariot mʋ bi Yuda klʋntɔ ánɩ́ ɔyɛ́lɛ Yesu ha. 3 Yesu yin ánɩ́ mʋ Sɩ lɔ́pʋ tógyítɔ́ wá mʋ ɩbɩtɔ. Oyin ánɩ́ Bulu wá motsu ba, mʋ wá méyinkí yɔ́ nɩ́. 4 Mʋ́ sʋ ɔlɛlɛ ɩbɩ ɔlɛpɛ ámʋtɔ, ɔlɔkʋsʋ́ wɔ́ɩ́ mʋ atadɩɛ tswɩ, tsú ɔsan sába. 5 Ɔlɛtsɛɩ́ ntsu wá onuwétɔ́, olefi asɩ ɔdɛ mʋ akasɩ́pʋ́ amʋ ayabiasɩ fwɩ. Ɔfwɩ́ ɔmáyín a, alapʋ́ mʋ osíétɔ́ ɔsan ámʋ tsítsi mʋ ayabiasɩ. 6 Brɛ́á ɩlɔtʋ Simon Petro a, ɔlɛfɩtɛ́ Yesu ɔbɛ́ɛ, “Mɩ́ Wíé, fʋ́ ɔbɔ́fwɩ mɩ́ ayabiasɩ?” 7 Yesu lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Fʋmóonu tɔ́ ánfɩ ndɛbwɛ ánfɩ asɩ séi. Ɔma asa fóbonu mʋ́ asɩ.” 8 Mʋ́ʋ́ Petro lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Ó-o! Mméesi, afʋfwɩ mɩ́ ayabiasɩ ɛkɛkɛɛkɛ.” Yesu lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Nɩ́ mmɔfwɩ fʋ́ ayabiasɩ á, fʋméenya ogyíkpa mɩ́ wá.” 9 Simon Petro lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Mɩ́ Wíé, megyí mɩ́ ayabi nkʋlɛ. Wuna fwɩ mɩ́ ɩbɩ pʋ́ mɩ́ nwuntɔ ɛ́.” 10 Yesu lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Ɔhá ánɩ́ alabie ntsu mɛ́trá hián ntsubíe. Mboún mʋ ayabiasɩ fwɩ pɛ́, tsúfɛ́ alalɩn dodo. Mlɩ ɩwɩ lalɩn, támɛ megyí mlɩ fɛ́ɛ́.” 11 (Yesu lɛ́bláa mʋ alɩ, tsúfɛ́ oyin ɔhá ánɩ́ ɔbɛ́lɛ mʋ há. Mʋ́ sʋ ɔlɛblɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Megyí mlɩ fɛ́ɛ́ lálɩn” nɩ.) 12 Brɛ́á ɔlɔfwɩ amʋ́ ayabiasɩ tá á, ɔlɛlatsú mʋ atadɩɛ wá, yínkí yétsiá ɔpʋ́nʋ́ ámʋ asɩ. Mʋ́ʋ́ ɔlɛfɩtɛ́ amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩlanú ɩtɔ́ ánfɩ nabwɛ́ há mlɩ ánfɩ asɩ? 13 Mlɩtɛtɩ́ mɩ́ ‘Osunápʋ́,’ mlɩtɛtɩ́ mɩ́ ‘Owíé.’ Mʋ́ ɔkpa nɩ́, tsúfɛ́ mʋ́ ngyi nɩ́. 14 Nɩ́ mɩ́ ánɩ́ ngyi mlɩ osunápʋ́ pʋ́ mlɩ Wíe, nafwɩ́ mlɩ ayabiasɩ á, mʋ́mʋ́ ilehián ánɩ́ mlɩ ɛ́ mlɔ́fwɩ mlɩ aba ayabiasɩ. 15 Nabwɛ́ súná mlɩ, mɛ́nɩ mlɔ́bwɛ mʋ́ alɩ ámʋ́ʋ́ nabwɛ́ mʋ́ há mlɩ ámʋ. 16 Ɔnɔkwalɩ ndɛ mlɩ bláa. Osúmpʋ́ ɔkʋkʋ mɔ́dʋn mʋ wie. Alɩ kɛ́n sumbí ɔyɔpʋ́ mɔ́dʋn ɔhá ánɩ́ ɔlɔwa mʋ nɩ. 17 Ɩ́nɩá mlɩlabɩ́ ɔnɔkwalɩ anfɩ á, Bulu obóyulá mlɩ nɩ́ mlegyi mʋ́sʋ́. 18 “Megyí mlɩ fɛ́ɛ́ ɩwɩ asʋ́n ndɛblɩ́. Tsúfɛ́ nyin ahá ánɩ́ nalɛ́. Támɛ lehián ánɩ́ Bulu asʋ́n ánfɩ ɩbɛ́ba mʋ́tɔ́. Asʋ́n ámʋ ɔbɛ́ɛ, ‘Ɔhá ámʋ́ʋ́ mɩ́a mʋnyɔ anɩdɛ́ ɩbɩ wa ɔlɛpɛtɔ ámʋ lakʋ́sʋ́ lɩ́ɩ́ mɩ́sʋ́.’ 19 Ndɛ mlɩ bláa séi asa ɩba, mɛ́nɩ nɩ́ ɩbá á, mlɔ́hɔ mɩ gyi ánɩ́ mɩ́gyí ɔhá ámʋ́ʋ́ mbɛ́ɛ ngyi ámʋ nɩ. 20 Ɔnɔkwalɩ ndɛ mlɩ bláa. Ɔhagyíɔha ánɩ́ ɔlɔhɔ ɔhá ánɩ́ nɔwa sumbí lahɔ mɩ. Alɩ kɛ́n ɔhagyíɔha ánɩ́ ɔlɔhɔ mɩ lahɔ mɩ́ Sɩ́ ámʋ ɔlɔwa mɩ́ sɩ́sɩ́ ámʋ ɛ́ nɩ́.”

Yesu Lɛ Há

21 Brɛ́á Yesu lɛ́blɩ́ asʋ́n ánfɩ tá á, asʋ́n ɩhɩ́ɛ́ dɛ mʋ háan mʋ klʋntɔ. Mʋ́ sʋ olowunáa kpa mʋ́ tati ɔbɛ́ɛ, “Ɔnɔkwalɩ ndɛ mlɩ bláa, mlɩtɔ ɔkʋlɛ ɔbɛ́lɛ mɩ́ há.” 22 Akasɩ́pʋ́ amʋ bɛkpɛlɛ́ kɩ aba ansɩ́tɔ́, tsúfɛ́ bʋmeyín amʋ́tɔ́ ɔmʋá ɔdɛ. 23 Akasɩ́pʋ́ amʋtɔ ɔkʋlɛá otsie mantáa Yesu, gyí ɔmʋá Yesu tɛhɩ́ɛ́ dwɛ́ nɩ́. 24 Mʋ́ sʋ Simon Petro lóbun mʋ ansíbi ɔbɛ́ɛ, ɔfɩ́tɛ mʋ ɔhá ánɩ́ ɔbɛ́lɛ mʋ há. 25 Mʋ́ʋ́ ɔkasɩ́pʋ́ amʋ léyinkí kpɩ́sá Yesusʋ, fɩ́tɛ́ mʋ ɔbɛ́ɛ, “Mɩ́ Wíé, ma ɔbɛ́lɛ fʋ́ há?” 26 Yesu lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Ɔhá ámʋ́ʋ́ nébia bodobodo, pʋ́dá oputsútɔ́ há ámʋ gyí mʋ nɩ.” Ɩnʋ olebia bodobodo pʋ́dá oputsútɔ́ há Yuda, ogyi Simon Iskariot mʋ bi. 27 Olenya hɔ mʋ́ alɩ, Ɔbʋnsám lówie mʋtɔ. Mʋ́ sʋ Yesu lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Bwɛ tɔ́á fʋdekléá fɔ́bwɛ sasa!” 28 Ahá ámʋ́ʋ́ bʋtsie ɔpʋ́nʋ́ ámʋ asɩ ámʋtɔ ɔkʋkʋ mɛ́bɩ tɔ́á sʋá Yesu lɛ́bláa mʋ asʋ́n ánfɩ. 29 Amʋ́tɔ́ akʋ bʋkɩ bɛɛ, Yuda gyí amʋ́ sikasʋ ɔkɩ́pʋ. Fíalɩ Yesu dɛ́ mʋ bláa ɔbɛ́ɛ, ɔyɔ́hɔ atɔ́á bɔ́pʋgyi nkɛ ámʋ, ntɛ́ɛ ɔpʋ́ʋ tɔkʋ ya ahiánfɔ. 30 Yuda lénya hɔ bodobodo amʋ alɩ́, ɔlɛdalɩ. Owí latá alɩ brɛ́ ámʋ.

Mbla Pɔpwɛ

31 Yuda lénya dálɩ obuto ɩnʋ alɩ Yesu lɛ́blɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Brɛ́á Mɩ́, Nyankpʋsa-Mʋ-Bi ánfɩ numnyam bɛ́lɩn ɔwan nɩ́. Bulu ɔbɔ́tsʋn mɩsʋ lɛ́ mʋ numnyam ɔwan. 32 Nɩ́ ɔtsʋn mɩsʋ lɛ́ mʋ numnyam ɔwan á, alɩ kɛ́n ɔbɔ́tsʋn mʋ ɩwɩsʋ lɛ́ mɩ́ numnyam ɔwan nɩ́. Ɔbɔ́wa mɩ́ numnyam ɩnʋnʋ. 33 Mɩ́ abí, mmɛ́ɛtrá tsiá mlɩ wá, wá ɔpá. Mlódunká mɩ́. Alɩ ámʋ́ʋ́ nɛbláa Yudafɔ ahandɛ amʋ mbɛ́ɛ, ‘Mlɩmɛ́ɛtalɩ́ ba ɔtɩ́nɛ́á nɔyɔ́ ámʋ’ a, alɩ kɛ́n ndɛ mlɩ bláa mlɩ ɛ́ nɩ́. 34 Mbla pɔpwɛ ndɛwa há mlɩ mbɛ́ɛ, mlɩdwɛ aba. Alɩ ámʋ́ʋ́ nɔdwɛ mlɩ ámʋ a, alɩ kɛ́n mlɩpʋ́ ɔdwɛ ámʋ dwɛ mlɩ aba nɩ́. 35 Nɩ́ mlɩdɛ́ aba dwɛ á, ibósuná ahá fɛ́ɛ́ ánɩ́ mɩ́ akasɩ́pʋ́ mlɩgyí.”

Petro Ɔbɔ́swɩɩ́ Ɔbɛ́ɛ Mʋmeyín Yesu

36 Simon Petro lɛ́fɩtɛ́ Yesu ɔbɛ́ɛ, “Mɩ́ Wíé, nkʋ́nʋ fɔyɔ́?” Yesu lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Ɔtɩ́nɛ́ ámʋ́ʋ́ nɔyɔ́ ámʋ a, fʋmɛ́ɛtalɩ́ buo mɩ yɔ́ ɩnʋ séi. Támɛ ɔma a, fóbobuo mɩ.” 37 Petro lɛ́fɩtɛ́ mʋ ɔbɛ́ɛ, “Mɩ́ Wíé, ntogyi sʋ́ mmɛ́ɛtalɩ́ buo fʋ séi. Nówu fʋ́ sʋ!” 38 Yesu lɛ́fɩtɛ́ mʋ ɔbɛ́ɛ, “Fówu mɩ́ sʋ? Ɔnɔkwalɩ ndɛ fʋ́ bláa. Fɔ́swɩɩ́ pʋ́ ɩbɩ wá ogyá tse sa fɛɛ fʋmeyín mɩ́ asa batɛ ɔbɛ́lɛ ɔnɔ́.”

Yohane 14

Ɔsɩ́ Ámʋ Wá Ɔkpa

1 Yesu lɛ́bláa mʋ akasɩ́pʋ́ amʋ ɔbɛ́ɛ, “Opúni mátsií mlɩ. Mlɩhɔ Bulu gyi, amlɩhɔ mɩ gyi. 2 Otsiákpá tsɔtsɔɔtsɔ bʋ mɩ́ Sɩ́ wóyítɔ́. Nɩ́ otsiákpá ma ɩnʋ á, tɛkɩ mmɛbláa mlɩ mbɛ́ɛ nɛyɛ́la ɩnʋ yáɩ́ mlɩ. 3 Nɩ́ nɔyɔ́ yɛ́la otsiákpá amʋ yáɩ́ mlɩ tá á, néyinkí bá bɛkpa mlɩ yáa mɩ́ ɩwɩ wá, mɛ́nɩ mlétsiá ɔtɩ́nɛ́á mbʋ. 4 Mlɩyin ɔkpa ánɩ́ ɩda yɔ ɔtɩ́nɛ́ ámʋ́ʋ́ nɔyɔ́.” 5 Ɩnʋ Toma lɛ́fɩtɛ́ mʋ ɔbɛ́ɛ, “Mɩ́ Wíé, anɩméyín ɔtɩ́nɛ́á fɔyɔ́, nkálɩ abɔ́bwɛ abɛ́bɩ ɔkpa ámʋ?” 6 Yesu lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Mɩ́gyí ɔkpa ámʋ, ɔnɔkwalɩ amʋ pʋ́ nkpa ámʋ. Ɔhaa mɛ́ɛtalɩ́ yɔ́ mɩ́ Sɩ́ ámʋ wá, nkɛ́tɩ alatsʋn mɩsʋ. 7 Nɩ́ mlɩyin mɩ lɛ́lɛ́ á, tɛkɩ mlɩlabɩ́ mɩ́ Sɩ́ ámʋ ɛ́. Támɛ séi mʋ́ mlɩlawun mʋ, mlɩlabɩ́ mʋ ɛ́.” 8 Filipo lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Anɩ Wíé, suna anɩ fʋ́ Sɩ́ ámʋ. Mʋ́ kpán tsɔ anɩ.” 9 Yesu lɛ́fɩtɛ́ mʋ ɔbɛ́ɛ, “Filipo! Mbʋ mlɩ wá dodoodo. Mʋ́ sʋ fʋmɔkʋ́bɩ́ mɩ́? Ɔhagyíɔha ánɩ́ alawun mɩ kɩ lawun mɩ́ Sɩ́ ámʋ. Ntogyi sʋ́ fʋ́dɛblɩ́ fɛɛ, nsúna mlɩ Ɔsɩ́ ámʋ? 10 Fʋmohogyi ánɩ́ mbʋ mɩ́ Sɩ́ ámʋtɔ, mʋ ɛ́ ɔbʋ mɩtɔ? Asʋ́n ánfɩ ndɛ mlɩ bláa anfɩ motsú mɩ́ onutó wá. Mboún mɩ́ Sɩ́ ámʋ́ʋ́ ɔbʋ mɩtɔ ámʋ dɛ́ mʋ agyʋ́má yɔ. 11 Nɩ́ ndɛ mlɩ bláa mbɛ́ɛ, mbʋ mɩ́ Sɩ́ ámʋtɔ, mʋ ɛ́ ɔbʋ mɩtɔ á, mlɩhɔ mɩ gyi. Nɩ́ mlɩmɔ́ɔhɔ asʋ́n ámʋsʋ gyi óó á, ofúla amʋ́ʋ́ ndɛbwɛ ámʋ sʋ mlɩhɔ mɩ gyi. 12 Ɔnɔkwalɩ ndɛ mlɩ bláa. Ɔhagyíɔha ánɩ́ ɔlɔhɔ mɩ gyi a, ɔbɔ́bwɛ ɩtɔ́á ndɛbwɛ. Ɔbɔ́bwɛ mʋ́ dʋn mɩ́ klɛ́, tsúfɛ́ mɩ́ mʋ́ nɔyɔ́ mɩ́ Sɩ́ ámʋ wá. 13 Nɔ́bwɛ tógyítɔ́á mlɔ́kʋlɩ́ mɩ́ ɩdátɔ́ há mlɩ, mɛ́nɩ nɔ́wa mɩ́ Sɩ́ ámʋ numnyam. 14 Nɩ́ mlɔkʋ́lɩ́ tógyítɔ́ mɩ́ ɩdátɔ́ á, nɔ́bwɛ mʋ́.

Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ Amʋ Ɩbá

15 “Nɩ́ mlɩtɔdwɛ́ mɩ́ á, mlégyi mɩ́ mblasʋ. 16 Nɔ́kʋlɩ́ mɩ́ Sɩ́, ɔbɔ́pʋ Ɔma Ɔlɩɩ́pʋ́ bambá sɩ́sɩ́ mlɩ, ɔbɛ́ba betsiá mlɩ wá brɛ́ fɛ́ɛ́. 17 Mʋgyí Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́. Mʋtósúná ɔnɔkwalɩ ánɩ́ ɩbʋ Bulutɔ. Ɔyɩ́tɔ́ ahá bʋmɛ́ɛtalɩ́ hɔ mʋ, tsúfɛ́ bʋmɛdɛ́ mʋ dunká. Bʋmɛ́ɛbɩ mʋ ɛ́, támɛ mlɩ mʋ́ mlɩyin mʋ, tsúfɛ́ ɔbʋ mlɩ wá, obétsiá mlɩtɔ. 18 “Mméesi mlɩ tswɩ fɛ́ awumbi. Néyinkí bá mlɩ wá. 19 Ɩlasí kpalobí ɔyɩ́tɔ́ ahá bʋmɛ́ɛtrá wun mɩ, támɛ mlɩ mʋ́ mlówun mɩ. Ɩ́nɩá mbʋ nkpa sʋ á, mlɩ ɛ́ mlétsiá nkpa. 20 Nɩ́ ɛkɛ ámʋ ɩfʋn a, mlɛ́bɩ ánɩ́ mbʋ mɩ́ Sɩ́ ámʋtɔ. Mlɩ ɛ́ mlɩbʋ mɩtɔ fɛ́ alɩ ámʋ́ʋ́ mɩ́ ɛ́ mbʋ mlɩtɔ ámʋ. 21 “Ahá ánɩ́ bʋdɛ mɩ́ mblasʋ gyí a, amʋ́gyí mɩ́ adwɛpʋ́ nɩ́. Ɔhagyíɔha ánɩ́ ɔtɔdwɛ́ mɩ́ á, mɩ́ Sɩ́ ɔbɔ́dwɛ mʋ. Mɩ́ ɛ́ nɔ́dwɛ mʋ, lɛ́ mɩ́ ɩwɩ ɔwan súná mʋ.” 22 Mʋ́ʋ́ Yuda (megyí Yuda Iskariot) lɛ́fɩtɛ́ mʋ ɔbɛ́ɛ, “Mɩ́ Wíe, ntogyi sʋ́ anɩ nkʋlɛ pɛ́ fɛ́lɛ ɩwɩ ɔwan súná, megyí ɔyɩ́tɔ́ ahá fɛ́ɛ́?” 23 Yesu lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Nɩ́ ɔkʋ dɛ́ mɩ́ dwɛ á, ɔbɔ́bwɛ dɩ́nká mɩ́ atosunáhɛ́sʋ. Mɩ́ Sɩ́ ɔbɔ́dwɛ mʋ. Mɩ́a mɩ́ Sɩ́ ámʋ nyɔ abɛ́ba betsiá mʋ wá. 24 Ɔhá ánɩ́ ɔtamadwɛ́ mɩ́ ɔmɔ́ɔbwɛ dɩ́nká mɩ́ atosunáhɛ́sʋ. Asʋ́n ánfɩ ndɛblɩ́ mlɩdénu ánfɩ motsú mɩ́ onutó wá. Mɩ́ Sɩ́ lɔ́wa mɩ́, mʋ wá itsú. 25 “Ndɛ mlɩ asʋ́n ánfɩ bláa, séi ánfɩ mbʋ mlɩ wá. 26 Támɛ Ɔma Ɔlɩɩ́pʋ́, ogyi Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ amʋ́ʋ́ mɩ́ Sɩ́ ɔbɔ́pʋsɩ́sɩ́ mɩ́ ɩdátɔ́ ámʋ obósuná mlɩ tógyítɔ́. Ɔbɛ́kaɩ́n mlɩ asʋ́ngyíasʋ́n ánɩ́ nɛbláa mlɩ. 27 “Iwilwii ndɛ mlɩ ha! Napʋ́ mɩ́ iwilwii há mlɩ. Megyí mʋ́ ámʋ́ʋ́ ɔyɩ́tɔ́fɔ bʋtɛhá ámʋ odu. Mlɩmáha opúni itsii mlɩ. Ifú ɛ́ mákɩtá mlɩ. 28 Nabláa mlɩ bɔtsʋn mbɛ́ɛ, ndɛnatɩ́, támɛ néyinkí bá mlɩ wá. Nɩ́ mlɩtɔdwɛ́ mɩ́ á, tɛkɩ mlénya ansigyí ánɩ́ nɔyɔ́ mɩ́ Sɩ́ wá, tsúfɛ́ ɔdʋn mɩ. 29 Ndɛ mlɩ ɩ́nɩ fɛ́ɛ́ bláa yaɩ́, mɛ́nɩ nɩ́ ɩbá mʋ́tɔ́ á, mlóhogyi. 30 Mmɛ́ɛtrá tɔɩ́ yɔ́ nkpá, tsúfɛ́ ɔyɩ́sʋ́ ogyípʋ́ ámʋ ɔbá. Ɔma túmi mɩ́sʋ́. 31 Ntonú mɩ́ Sɩ́ ɔmɛ, mɛ́nɩ ɔyɩ́tɔ́fɔ bɛ́bɩ ánɩ́ ntɔdwɛ́ mʋ. “Mlɩkʋsʋ anatɩ.”

Yohane 15

Wáɩn Oyí Onutó

1 Yesu lɛ́blɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Mɩ́gyí wáɩn ɩfla onutó. Mɩ́ Sɩ́ gyí mʋ́ ɔdɔ́pʋ. 2 Bámbigyíbámbiá ɩbʋ mɩ́ ɩwɩ, ɩtamaswíé á, ɔtɛkpálɩ́ mʋ́ tsítsá. Támɛ kugyíkʋá itoswíé á, ɔtɛlá mʋ́ wankláán, mɛ́nɩ ibóswie tsɔtsɔɔtsɔ dʋn. 3 Mɩ́ atosunáhɛ́ anfɩ mlɩlanú ánfɩ sʋ mlɩ ɩwɩ latɩn dodo. 4 Mlɩtsia mɩ́tɔ́, mɩ́ ɛ́ antsia mlɩtɔ. Bámbi kʋkʋʋkʋ mɛ́ɛtalɩ́ swíé abí, nkɛ́tɩ ɩtsa mʋ́ oyísʋ́ brégyíbrɛ́. Alɩ kɛ́n mlɩ ɛ́ mlɩmɛ́ɛtalɩ́ swíé abí, nkɛ́tɩ mlɩbʋ mɩtɔ nɩ́. 5 “Mɩ́gyí wáɩn ɩfla ámʋ. Mlɩgyí mʋ́ abámbi. Ɔhá ánɩ́ ɔbʋ mɩtɔ, mɩ́ ɛ́ mbʋ mʋtɔ obóswie abí tsɔtsɔɔtsɔ, tsúfɛ́ mlɩmɛ́ɛtalɩ́ bwɛ́ tɔtɔɔtɔ tsʋn mɩ́ ɔma. 6 Ɔhagyíɔha ánɩ́ ometsie mɩtɔ gyí fɛ́ bámbiá bakpálɩ́ mʋ́ bun, ɩbɔ́wʋlɩ, bɛ́kpa mʋ́ wá ogyá. 7 Nɩ́ mlɩtsie mɩtɔ, mɩ́ asʋ́n ɛ́ ɩbʋ mlɩtɔ á, mlɛ́fɩtɛ mɩ́ Sɩ́ tógyítɔ́á mlɩdéklé, ɔbɛ́ha mlɩ. 8 Nɩ́ mloswíé abí tsɔtsɔɔtsɔ á, ɩbɔ́wa mɩ́ Sɩ́ numnyam. Mʋ́ obósuná ánɩ́ mɩ́ akasɩ́pʋ́ mlɩgyí nɩ́. 9 Alɩ ámʋ́ʋ́ mɩ́ Sɩ́ tɔdwɛ́ mɩ́ ámʋ a, alɩ kɛ́n mɩ́ ɛ́ ntɔdwɛ́ mlɩ nɩ́. Mlɩtsia mɩ́tɔ́, mɛ́nɩ nɔ́dwɛ mlɩ yɔ́. 10 Nɩ́ mlegyi mɩ́ mblasʋ á, nɔ́dwɛ mlɩ yɔ́, fɛ́ alɩ ámʋ́ʋ́ mɩ́ ɛ́ ntegyi mɩ́ Sɩ́ mblasʋ, ɔtɔdwɛ́ mɩ́ yɔ́ ámʋ. 11 “Nabláa mlɩ asʋ́n ánfɩ fɛ́ɛ́, mɛ́nɩ ansigyí ámʋ́ʋ́ ɩbʋ mɩtɔ ámʋ bétsiá mlɩtɔ. Fówun ansɩ́ bégyi mlɩ wankláán. 12 Mbla ánɩ́ ndɛpʋhá mlɩ gyí; mlɩdwɛ aba fɛ́ alɩá ntɔdwɛ́ mlɩ. 13 Ɔdwɛ kʋkʋ mɔdʋ́n ánɩ́ ɔkʋ obówu mʋ nyawie nwunsʋ. 14 Nɩ́ mlegyi mɩ́ mblasʋ á, mɩ́ anyawíe mlɩgyí. 15 Mmɛ́ɛtrá tɩ mlɩ mɩ́ asúmpʋ́. Tsúfɛ́ osúmpʋ́ méyín tɔ́á mʋ wie dɛ́bwɛ. Ndɛ mlɩtɩ mɩ́ anyawíe, tsúfɛ́ nabláa mlɩ tógyítɔ́á nonu tsú mɩ́ Sɩ́ wá. 16 Megyí mlɩ lɛ́lɛ mɩ́. Mɩ́lɛ́lɛ mlɩ yáɩ́ mbɛ́ɛ, mlɩyɔ́ɔ amlɩyoswie abíá ibétsiá brɛ́ fɛ́ɛ́, mɛ́nɩ mɩ́ Sɩ́ ɔbɛ́ha mlɩ tógyítɔ́á mlɔ́kʋlɩ́ mʋ mɩ́ ɩdátɔ́. 17 Mbla ánɩ́ ndɛwa há mlɩ gyí, ‘Mlɩdwɛ aba.’

Ahá Bólu Mlɩ

18 “Nɩ́ ɔyɩ́tɔ́ ahá bʋdɛ mlɩ lu á, mlɩkaɩn ánɩ́ mɩ́ begyankpá lú. 19 Nɩ́ ɔyɩ́tɔ́ ahá mlɩgyí a, tɛkɩ ɔyɩ́tɔ́ ahá bɔ́dwɛ mlɩ fɛ́ amʋ́ abí. Támɛ nalɛ́ mlɩ tsú ɔyɩ́tɔ́fɔtɔ, sʋ mlɩmá amʋ́tɔ́. Ɩ́nɩ sʋ ɔyɩ́tɔ́fɔ bʋtolú mlɩ nɩ́. 20 Mlɩkaɩn asʋ́n ámʋ́ʋ́ nɛbláa mlɩ mbɛ́ɛ, ‘Osúmpʋ́ ɔkʋkʋ mɔ́dʋn mʋ wie’ amʋsʋ. Nɩ́ ahá bʋdɩn mɩ́sʋ́ a, mlɩ ɛ́ bɛ́dɩnká mlɩsʋ. Nɩ́ begyi mɩ́ asʋ́nsʋ́ á, mlɩ ɛ́ bégyi mlɩ asʋ́nsʋ́. 21 Támɛ mɩ́bʋ́ mlɩ, sʋ bɔ́pʋ ɩ́nɩ fɛ́ɛ́ gyi mlɩ, tsúfɛ́ bʋmeyín ɔhá ámʋ́ʋ́ ɔlɔwa mɩ́ ámʋ. 22 Nɩ́ mmɔkʋ́bláa amʋ́ asʋansʋ á, tɛkɩ bʋma ɩpɔ́n kʋkʋ gyí. Támɛ séi ánfɩ mʋ́ bʋma ɔnɔ́ lɛ́. 23 Ɔhagyíɔha ánɩ́ otolú mɩ́ tolú mɩ́ Sɩ́ ɛ́. 24 Nabɔbwɛ agyʋ́má ánɩ́ ɔhaa mɔ́kʋ́bwɛ́ mʋ́ odu kɩ amʋ́tɔ́. Nɩ́ bʋmɔpʋ amʋ́ ansíbi wun mʋ́ á, tɛkɩ Bulu mɛ́ɛha amʋ́ ɩpɔ́n. Bowun tɔ́á nɔbwɛ asa bʋdɛ mɩ́a mɩ́ Sɩ́ lu. 25 Ilehián ánɩ́ ɩbɛ́ba alɩ, mɛ́nɩ asʋ́n ámʋ́ʋ́ bɔwanlɩ́n wá amʋ́ Mblatɔ bɛɛ, ‘Bolu mɩ́ kpaalɩ’ ámʋ ɩbɛ́ba mʋ́tɔ́. 26 “Nɔ́wa Ɔma Ɔlɩɩ́pʋ́ obótsu mɩ́ Sɩ́ wá bá. Mʋgyí Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ amʋ. Mʋtósúná ɔnɔkwalɩ ánɩ́ ɩbʋ Bulutɔ. Obégyi mɩ́ ɩwɩ adánsɩɛ. 27 Mlɩ ɛ́ mlégyi mɩ́ ɩwɩ adánsɩɛ, tsúfɛ́ mlɩlatsíá mɩ́ wá tsú brɛ́á nefi atɔ́ suná asɩ.

Yohane 16

1 “Nabláa mlɩ asʋ́n anfɩ fɛ́ɛ́, mɛ́nɩ mlɩmɛ́ɛdɩda hógyitɔ. 2 Yudafɔ ahandɛ bégya mlɩ lɛ́ amʋ́ ofíakpa. Brɛ́ kʋ kʋ́ráá ɩbɛ́ba ánɩ́ ahá bɔ́mɔ mlɩ, súsu bɛɛ Bulu agyʋ́má bʋdɛyɔ. 3 Bɔ́pʋ ɩ́nɩ gyi mlɩ, tsúfɛ́ bʋmɔkʋ́bɩ́ mɩ́ ntɛ́ɛ mɩ́ Sɩ́ ámʋ. 4 Támɛ nabláa mlɩ asʋ́n ánfɩ, mɛ́nɩ nɩ́ ɩbá á, mlɛ́kaɩ́n ánɩ́ nɛbláa mlɩ yáɩ́.

Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ Gyumagyihɛ

“Mmɔkɔsɩ́ bláa mlɩ asʋ́n ánfɩ, tsúfɛ́ mbʋ mlɩ wá. 5 Támɛ séi ndɛ mlɩ bláa, tsúfɛ́ nɔyɔ́ ɔhá ámʋ́ʋ́ ɔlɔwa mɩ́ sɩ́sɩ́ ámʋ wá. Támɛ mlɩtɔ ɔkʋkʋ mɛ́fɩtɛ́ mɩ́ ɔbɛ́ɛ, ‘Nkʋ́nʋ́ fɔyɔ́.’ 6 Ɩ́nɩá nabláa mlɩ asʋ́n ánfɩ sʋ á, awɩrɛhɔ lahɩ́ɛ́ kɩ́tá mlɩ. 7 Támɛ ndɛ mlɩ ɔnɔkwalɩ bláa. Ɔkláa lawá mlɩ ogyá ánɩ́ nɔyɔ́. Tsúfɛ́ nɩ́ mmɔyɔ á, Ɔma Ɔlɩɩ́pʋ́ amʋ ɔmɛ́ɛba mlɩ wá. Támɛ nɩ́ nɔyɔ́ á, nɔ́pʋ mʋ sɩ́sɩ́ mlɩ. 8 Nɩ́ ɔbá á, ɔbɛ́lɛ súná ɔyɩ́tɔ́ ahá ánɩ́ lakpanbwɛ sʋ bafwɩ́, ɔbɛ́lɛ tɔ́á igyi Bulu yilébwɛ pʋ́ mʋ asʋ́ngyí ɛ́ súná amʋ́. 9 Bɛ́bɩ ánɩ́ mɩ́sʋ́ máhógyi igyi lakpan. 10 Bɛ́bɩ tɔ́á igyi Bulu yilébwɛ, tsúfɛ́ nɔyɔ́ mɩ́ Sɩ́ wá, mlɩmɛ́ɛtrá wun mɩ ɛkɛkɛɛkɛ. 11 Bɛ́bɩ tɔ́á igyi Bulu asʋ́ngyí, tsúfɛ́ Bulu lahá ɔbʋnsám, ogyi ɔyɩ́sʋ́ ogyípʋ́ amʋ ɩpɔ́n dodo. 12 “Mbʋ asʋ́n tsɔtsɔɔtsɔ ánɩ́ nɛ́bláa mlɩ, támɛ mlɩmɛ́ɛtalɩ́ nú mʋ́ fɛ́ɛ́ asɩ séi. 13 Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ amʋ tósúná ɔnɔkwalɩ ánɩ́ ɩbʋ Bulutɔ. Nɩ́ ɔbá á, ɔbɛ́lɛ asʋ́n ánɩ́ igyi ɔnɔkwalɩ fɛ́ɛ́ súná mlɩ. Tsúfɛ́ megyí mʋ onutó túmitɔ ɔbɔ́tɔɩ́, mboún ɔbɛ́blɩ́ asʋ́n kugyíkʋá olonu. Ɔbɛ́bláa mlɩ mʋ́á ɩbɛ́ba ɛ́. 14 Ɔŋɛ́ ámʋ ɔbɔ́wa mɩ́ numnyam, tsúfɛ́ ɔbɛ́bláa mlɩ asʋ́n ánɩ́ ntɛblɩ́. 15 Tógyítɔ́á mɩ́ Sɩ́ bʋ́ʋ a, mɩ́ bʋ́. Mʋ́ sʋ nabláa mlɩ mbɛ́ɛ, Ɔŋɛ́ ámʋ ɔbɛ́bláa mlɩ asʋ́n ánɩ́ ntɛblɩ́ nɩ́.

Akasɩ́pʋ́ Amʋ Awɩrɛhɔ Pʋ́ Ansigyí

16 “Ɩlasí kpalobí mlɩmɛ́ɛtrá wun mɩ, támɛ ɩmɔ́ɔwa ɔpá kʋkʋ mlɛ́lawun mɩ.” 17 Akasɩ́pʋ́ amʋtɔ akʋ bɛfɩtɛ́ aba bɛɛ, “Ngya ntɔ asʋ́n nɩ́? Ɔbɛ́ɛ, Ɩlasí kpalobí, anɩmɛ́ɛtrá wun mʋ, támɛ ɩmɔ́ɔwa ɔpá kʋkʋ, abɛ́lawun mʋ. Ɔdɛblɩ́ ɛ́ ɔbɛ́ɛ, ‘Nɔyɔ́ mɩ́ Sɩ́ wá?’ 18 ‘Ɩlasí kpalobí’ ánfɩ asɩ mɛ́? Anɩmɛ́dɛ́ asʋ́n ánfɩ ɔdɛblɩ́ ánfɩ asɩ nu.” 19 Yesu lɛ́bɩ ánɩ́ akasɩ́pʋ́ amʋ bʋdeklé abʋfɩtɛ mʋ asʋ́n ámʋtɔ. Mʋ́ sʋ ɔlɛbláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Blɩ́ ndɛblɩ́ mbɛ́ɛ, ɩlasí kpalobí mlɩmɛ́ɛtrá wun mɩ. Támɛ ɩmɔ́ɔwa ɔpa kʋkʋ mlɛ́lawun mɩ. Ɩ́nɩ mlɩdɛ́ aba fɩtɛ́ nɩ́? 20 Ɔnɔkwalɩ ndɛ mlɩ bláa. Mlósu kpisíi, támɛ ɔyɩ́tɔ́ ahá mʋ́ bénya ansigyí. Mlégyi awɩrɛhɔ, támɛ mlɩ awɩrɛhɔgyí amʋ ɩbɛ́ba bemlí ansigyí. 21 Nɩ́ ɩkwɩ́ɩ dɛ ɔtsɩ dwiín á, ahʋmɩtɩ tɛkɩ́tá mʋ, tsúfɛ́ mʋ ɩwɩɔsɩn wúunbɩ lafʋn. Támɛ onyákwɩ́ɩ́ tá pɛ́ ɔtɛtan mʋ ɩwɩɔsɩn ámʋsʋ, tsúfɛ́ ansɩ́ dɛ mʋ gyí ánɩ́ makwɩ́ɩ́ obí wá ɔyɩ́tɔ́. 22 Alɩ kɛ́n igyi há mlɩ nɩ́. Ahʋmɩtɩ dɛ mlɩ séi, támɛ nɛ́lawun mlɩ. Mʋ́ sʋ mlɛ́hɩɛ nyá ansigyí ánɩ́ ɔhaa mɛ́ɛtalɩ́ ká mlɩ itin. 23 “Alɩ ɛkɛ ámʋ a, mlɩmɛ́ɛtrá kʋlɩ́ mɩ́ tɔtɔɔtɔ. Ɔnɔkwalɩ ndɛ mlɩ bláa. Tógyítɔ́á mlɔ́kʋlɩ́ mɩ́ Sɩ́ mɩ́ ɩdátɔ́ a, ɔbɛ́ha mlɩ. 24 Bɔtʋ ndɛ mlɩmɔ́kʋ́fɩ́tɛ́ tɔtɔɔtɔ mɩ́ ɩdátɔ́. Mlɩfɩtɛ, ɔbɛ́ha mlɩ, mɛ́nɩ ɩbɛ́hɩɛ wá mlɩ ansigyí.

Yesu Ɔyɩ́sʋ́ Gyí

25 “Ndɛ mlɩ asʋ́n ánfɩ bláa ayébisʋ, támɛ brɛ́ kʋ bɛ́ba, mmɛ́ɛtrá tɔɩ́ ayébisʋ. Nówuná kpa mɩ́ Sɩ́ asʋ́n tati súná mlɩ. 26 Tsú brɛ́ ámʋsʋ pʋ́ya a, mlɔ́kʋlɩ́ mɩ́ Sɩ́ ámʋ atɔ́ mɩ́ ɩdátɔ́. Mmɛdɛ́blɩ́ mbɛ́ɛ, mɩ́ ɔbɔ́kʋlɩ́ mʋ atɔ́ há mlɩ. 27 Tsúfɛ́ mɩ́ Sɩ́ ámʋ onutó tɔdwɛ́ mlɩ. Ɔtɔdwɛ́ mlɩ, tsúfɛ́ mlɩtɔdwɛ́ mɩ́, mlɩlahogyi ánɩ́ notsú mʋ wá. 28 Mɩ́ Sɩ́ wá notsu ba ɔyɩ́tɔ́. Séi á, ndeyinkí tsú ɔyɩ́tɔ́ nɔyɔ́ mɩ́ Sɩ́ ámʋ wá.” 29 Ɩnʋ akasɩ́pʋ́ amʋ bɛbláa mʋ bɛɛ, “Ɛhɛ́ɛn! Séi mʋ́ á, fʋtráa fʋmɛdɛ́tɔɩ́ ayébisʋ. 30 Séi mʋ́ anɩlabɩ́ ánɩ́ fʋyin tógyítɔ́. Mʋ́ sʋ mehián ánɩ́ ɔhaa ɔbɛ́trá fɩtɛ́ fʋ́ asʋansʋ. Ɩ́nɩ lahá anɩlahogyi ánɩ́ lɛ́lɛ́ fotsú Bulu wá.” 31 Yesu lɛ́fɩtɛ́ amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Séi mʋ́ mlɩlahogyi? 32 Brɛ́ kʋ ɩbá. Ɩlafʋn ta, mlɛ́dasáɩ́n. Mlɩtɔ okugyíɔkʋ ɔbɔ́yɔ mʋ otsukpá sí mɩ́. Támɛ iméesi mɩ́ nkʋlɛ, tsúfɛ́ mɩ́ Sɩ́ ámʋ bʋ mɩ́ wá. 33 Nabláa mlɩ asʋ́n ánfɩ fɛ́ɛ́, mɛ́nɩ mlɔ́tsʋn mɩsʋ nyá iwilwii. Mlówun ɩwɩɔsɩn ɔyɩ́ ánfɩtɔ, támɛ mlɩwa klʋn, tsúfɛ́ nagyi ɔyɩ́sʋ́ dodo!”

Yohane 17

Yesu Lɔ́bɔ Mpáɩ Mʋ Akasɩ́pʋ́ Nwunsʋ 1 Yesu lɛ́blɩ́ asʋ́n ánfɩ tá, olotsu ansɩ́ fʋ́á kɩ ɔsʋ́sʋ́ bɔ́ mpáɩ ɔbɛ́ɛ, “Óo mɩ́ Sɩ́, brɛ́ lafʋn. Wa mɩ́ numnyam, mɛ́nɩ mɩ́ ɛ́ nɔ́wa fʋ́ numnyam. 2 Tsúfɛ́ fɛha mɩ́ túmi ahá fɛ́ɛ́sʋ́, ánɩ́ nháa ahá ánɩ́ fɛha mɩ́ fɛ́ɛ́ nkpa ánɩ́ ɩtamatá. 3 Nkpa ánɩ́ ɩtamatá ámʋ gyí, bʋbɩ́ɩ fʋ́ Bulu Ɔnɔkwalɩpʋ ɔkʋkʋ́nʋ́ ɔkʋlɛ pɛ́ ánfɩ, abʋbɩ mɩ́ Yesu Kristo anfɩ fɔpʋsɩ́sɩ́ ɔyɩ́tɔ́ ánfɩ. 4 Nawá fʋ́ numnyam ɔsʋlʋ́ʋ anfɩsʋ, tsúfɛ́ namɔ́ agyʋ́má ámʋ́ʋ́ fɔpʋhá mɩ́ ámʋ fɛ́ɛ́ ɔnɔ́. 5 Mɩ́ Sɩ́! Wa mɩ́ numnyam fʋ́ ansɩ́tɔ́ ngya, fɛ́ alɩ ámʋ́ʋ́ mbʋ mʋ́ fʋ́ wá yáɩ́ asa fɔbwɛ ɔyɩ́ ámʋ. 6 “Nalɛ́ fʋ́ súná ahá ámʋ́ʋ́ fɛlɛ ɔyɩ́tɔ́ há mɩ́ ámʋ. Fʋ́bʋ́ amʋ́, fɔpʋ amʋ́ há mɩ́, bagyi fʋ́ asʋ́nsʋ́. 7 Séi babɩ́ ánɩ́ tógyítɔ́á mbʋ itsú fʋ́ wá. 8 Tsúfɛ́ nabláa amʋ́ asʋ́n ánɩ́ fɔpʋhá mɩ́ fɛ́ɛ́, banú. Babɩ́ ánɩ́ lɛ́lɛ́ fʋ́ wá notsú, bahogyi ánɩ́ fʋ́lɔ́wa mɩ́. 9 “Ndɛ fʋ́ kokóli ha amʋ́. Megyí ɔyɩ́tɔ́ ahá fɛ́ɛ́ ndɛ mpáɩ bɔ há. Mboún ahá ámʋ́ʋ́ fɔpʋhá mɩ́ ámʋ, tsúfɛ́ fʋ́bʋ́ amʋ́. 10 Mɩ́ klɛ́ igyi fʋ́ klɛ́, fʋ́ klɛ́ ɛ́ igyi mɩ́ klɛ́. Fatsʋn amʋ́sʋ́ lɛ́ mɩ́ numnyam ɔwan. 11 Nɛbá fʋ́ wá séi. Mmɛ́ɛtrá tsiá ɔyɩ́tɔ́, támɛ amʋ́ mʋ́ bʋbʋ ɔyɩ́tɔ́. Mɩ́ Sɩ́ Wankɩ́hɛ́, pʋ fʋ́ ɩdá ámʋ́ʋ́ fɔpʋhá mɩ́ ámʋ túmi kɩ amʋ́sʋ́, mɛ́nɩ bɔ́bwɛ kʋlɛ fɛ́ alɩ ámʋ́ʋ́ mɩ́a fʋnyɔ anɩgyí kʋlɛ amʋ. 12 Brɛ́á mbʋ amʋ́ wá á, nɛkɩtá amʋ́ wankláán, ɩdá ámʋ́ʋ́ fɔpʋhá mɩ́ ámʋ túmitɔ. Nɛlɛ ansɩ́ kɩ́tá amʋ́ wankláán. Mmɛha amʋ́tɔ́ ɔkʋkʋ mɔ́fwɩ, dʋn ɔmʋamʋ́ʋ́ ɩda yaɩ́ ánɩ́ ɔbɛ́hɩ ámʋ, fɛ́kɩ Bulu asʋn wanlɩ́nhɛ́ amʋ ɩbɛ́ba mʋ́tɔ́. 13 Nɛbá fʋ́ wá séi. Támɛ brɛ́ ánfɩ ntráa mbʋ ɔyɩ́tɔ́ nfɩ ndɛ asʋ́n ánfɩ blɩ́, mɛ́nɩ bénya ansigyí fɛ́ alɩ ámʋ́ʋ́ mɩ́ ɛ́ mbʋ ansigyítɔ́ amʋ. 14 Nabláa amʋ́ asʋ́n ámʋ́ʋ́ fɛbláa mɩ ámʋ. Mʋ́ sʋ ɔyɩ́tɔ́ ahá bʋdɛ amʋ́ lu, tsúfɛ́ bʋtráa bʋmegyí ɔyɩ́tɔ́fɔ, fɛ́ alɩ ámʋ́ʋ́ mɩ́ ɛ́ mmegyí ɔyɩ́tɔ́yín amʋ. 15 Mmɛdɛ́blɩ́ mbɛ́ɛ, fʋlɛ́ɛ amʋ́ lɛ ɔyɩ́tɔ́. Mboún mbɛ́ɛ fʋkɩ́ɩ amʋ́sʋ́ wankláán, mɛ́nɩ bʋmóowie lalahɛ ɔbwɛpʋ́ ámʋ ɩbɩtɔ. 16 Alɩ ámʋ́ʋ́ mmegyí ɔyɩ́tɔ́yín ngyi ámʋ a, alɩ́ amʋ́ ɛ́ bʋmegyí ɔyɩ́tɔ́fɔ nɩ́. 17 Fʋ́ asʋ́n ámʋ gyí ɔnɔkwalɩ. Tsʋn mʋ́sʋ́ afʋpʋ amʋ́ bwɛ fʋ́ klɛ́. 18 Alɩ ámʋ́ʋ́ fɔwa mɩ́ sɩ́sɩ́ ɔyɩ́tɔ́ ámʋ a, alɩ́ mɩ́ ɛ́ nawá amʋ́ sɩ́sɩ́ nɩ́. 19 Amʋ́ sʋ nɔpʋ ɩwɩ há fʋ́, mɛ́nɩ amʋ́ ɛ́ bɔ́tsʋn ɔnɔkwalɩ amʋsʋ mlí fʋ́ klɛ́. 20 “Megyí mɩ́ akasɩ́pʋ́ amʋ nkʋlɛ ndɛ mpáɩ bɔ há. Mboún ahá ánɩ́ bɔ́tsʋn amʋ́ atosunáhɛ́sʋ hɔ mɩ gyi fɛ́ɛ́ ndɛbɔ há. 21 Ndɛ mpáɩ bɔ mbɛ́ɛ, amʋ́ fɛ́ɛ́ bʋbwɛ́ɛ kʋlɛ. Mɩ́ Sɩ́, alɩ ámʋ́ʋ́ fʋbʋ mɩtɔ, mɩ́ ɛ́ mbʋ fʋtɔ ámʋ a, ha amʋ́ ɛ́ abʋtsia anɩtɔ alɩ kɛ́n, fówun ɔyɩ́tɔ́ ahá bóhogyi ánɩ́ fʋ́lɔ́wa mɩ́ sɩ́sɩ́ ɔyɩ́tɔ́. 22 Nawá ahá ánfɩ numnyam amʋ́ʋ́ fɔwa mɩ́ ámʋ, mɛ́nɩ bɔ́bwɛ kʋlɛ fɛ́ alɩá ntsu tamatsʋn mɩ́á fʋnyɔ nsɩnɛ́. 23 Mbʋ amʋ́tɔ́ fɛ́ alɩá fʋbʋ mɩtɔ, mɛ́nɩ bɔ́bwɛ kʋlɛ, ntsu mɔ́ɔtsʋn amʋ́ nsɩnɛ́. Nɩ́ ɩbá alɩ á, ɔyɩ́tɔ́ ahá bɛ́bɩ ánɩ́ fʋ́lɔ́wa mɩ́, fʋtɔdwɛ́ amʋ́ fɛ́ alɩ ámʋ́ʋ́ fʋtɔdwɛ́ mɩ́ ámʋ. 24 “Mɩ́ Sɩ́! Ndeklé mbɛ́ɛ ahá ámʋ́ʋ́ fɔpʋhá mɩ́ ámʋ bétsiá mɩ́ wá ɔtɩ́nɛ́ ámʋ́ʋ́ mbʋ amʋ. Fówun bówun numnyam amʋ́ʋ́ fɔwa mɩ́ ámʋ. Tsúfɛ́ fʋtɔdwɛ́ mɩ́ asa fɔbwɛ ɔyɩ́. 25 Mɩ́ Sɩ́ Yilé ɔbwɛpʋ́! Ɔyɩ́tɔ́fɔ bʋmɛbɩ fʋ́, támɛ mɩ́ mʋ nyin fʋ. Ahá ánfɩ ɛ́ bʋyin ánɩ́ fʋ́lɔ́wa mɩ́ sɩ́sɩ́ ɔyɩ́tɔ́. 26 Nɛlɛ fʋ́ súná amʋ́. Nɛ́trá lɛ fʋ́ súná amʋ́. Fówun ɔdwɛ ámʋ́ʋ́ fʋtɔdwɛ́ mɩ́ ámʋ itsia amʋ́tɔ́, mɛ́nɩ mɩ́ ɛ́ nétsiá amʋ́tɔ́.”

Yohane 18

Yesu Kɩtá

1 Yesu lɔ́bɔ mpáɩ ánfɩ tá á, mʋa mʋ akasɩ́pʋ́ amʋ bɛnatɩ́ yɔ́tsʋn Kidron tsonkolitɔ wíé ndobíi kʋtɔ. 2 Yuda amʋ́ʋ́ ɔlɛlɛ Yesu há ámʋ ɛ́ yin ndobíi amʋtɔ, tsúfɛ́ Yesu mʋa mʋ akasɩ́pʋ́ bʋtetsíá yéfia ɩnʋ. 3 Mʋ́ sʋ Yuda lɛ́kpa Romafɔ ɩsá akɔpʋ́ pʋ́ Bulu ɔtswɛ́kpa agyópʋ akʋá Bulu igyí ahapʋ́ dɛhɛn pʋ́ Farisifɔ bɔwa, bɔyɔ ɩnʋ. Bʋdɛ mbia, nkandɩ́ɛ pʋ́ akɔtɔ́. 4 Ɩ́nɩá Yesu yin tɔ́á ɩbá mʋsʋ sʋ á, ɔlɛdalɩ fia amʋ́, fɩ́tɛ́ amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Ma mlɩdédunká?” 5 Bɛlɛ mʋ́ ɔnɔ́ bɛɛ, “Yesu Nasaretyin amʋ.” Yesu lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mɩ́ nɩ́.” (Yuda amʋ́ʋ́ ɔdɛ mʋ lɛ há ámʋ ɛ́ lɩ́ɩ́ amʋ́ wá ɩnʋ.) 6 Brɛ́á Yesu lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mɩ́ nɩ́!” á, bɛsankí yɛ́dɩda lalá kpla. 7 Yesu lɛ́lafɩ́tɛ́ amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mbɛ́ɛ, ma mlɩdédunká?” Bɛbláa mʋ bɛɛ, “Yesu Nasaretyin amʋ.” 8 Yesu lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Nakʋ́ bláa mlɩ mbɛ́ɛ, mɩ́ nɩ́. Mʋ́ sʋ nɩ́ mɩ́ mlɩdédunká mʋ́ á, mlɩha ahá ánfɩ abʋnatɩ.” 9 (Ɔlɛbláa amʋ́ alɩ, mɛ́nɩ asʋ́n ámʋ́ʋ́ ɔlɛblɩ́ ámʋ ɩbɛ́ba mʋ́tɔ́. Ɔbɛ́ɛ, “Ahá ámʋ́ʋ́ fɔpʋhá mɩ́ ámʋtɔ ɔkʋkʋ mɔ́fwɩ.”) 10 Ɩnʋ á, Simon Petro dɛ́ ɔdayí ɩya anyɔ, ɔlɛbɩtɩ́ mʋ́ lɛ́, kpá Bulu igyí ɔhapʋ́ dɛhɛn osúmpʋ́ gyɔpɩ ɩsʋ. Osúmpʋ́ amʋ ɩdá gyí Malkus. 11 Yesu lɛ́bláa Petro ɔbɛ́ɛ, “Sankia fʋ́ ɔdayí wa mʋ́ ɔflɛtɔ! Imehián ánɩ́ nówun ɩwɩɔsɩn ánɩ́ mɩ́ Sɩ́ lahá mɩ́ ɔbɛ́ɛ nwúun lóó?”

Yesu Kpa Ya Hana

12 Ɩnʋ ɩsá akɔpʋ́ ámʋ, amʋ́ ɔhandɛ pʋ́ Bulu ɔtswɛ́kpa agyópʋ amʋ bɛkɩtá Yesu, klɩ́ mʋ ɩbɩ. 13 Begyankpá kpá mʋ ya Kaiafa mʋ sia Hana. Kaiafa gyí Bulu igyí ɔhapʋ́ dɛhɛn ofí ámʋtɔ nɩ́. 14 Mʋlɛ́bláa Yudafɔ ahandɛ amʋ ɔbɛ́ɛ, ɩbʋ alɛ́á ɔbakʋ́lɛ obówu ahá fɛ́ɛ́ nwunsʋ nɩ́.

Petro Lékiná Yesu

15 Simon Petro mʋa ɔkasɩ́pʋ́ bambá bobuo Yesu. Bulu igyí ɔhapʋ́ dɛhɛn amʋ yin ɔkasɩ́pʋ́ bámbá ánfɩ wankláán. Mʋ́ sʋ olobuo Yesu bítíwíé Bulu igyí ɔhapʋ́ dɛhɛn amʋ wóyítɔ́. 16 Támɛ Petro mʋ́ lési ɔlɩɩ́ wóyí ámʋ ɔnɔ́. Ɔkasɩ́pʋ́ bámbá ánfɩ óyin Bulu igyí ɔhapʋ́ dɛhɛn anfɩ lɛ́dalɩ yɛ́bláa otsibi ɔkʋá ɔdɛ wóyí ámʋ ɔnɔ́ gyo, ɔlɛkpa Petro ba wóyí ámʋtɔ. 17 Otsibi amʋ lɛ́fɩtɛ́ Petro ɔbɛ́ɛ, “Megyí oyin ámʋ akasɩ́pʋ́ amʋtɔ ɔkʋ fʋ́gyi?” Petro lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Ɛkɛkɛɛkɛ. Mma amʋ́tɔ́.” 18 Atsalɩ bʋ ɩnʋ. Mʋ́ sʋ asúmpʋ́ pʋ́ agyópʋ amʋ bɔdʋdá ogyá, bʋlɩɩ́ mʋ́ asɩ. Petro ɛ́ lɛ́yɛlɩɩ́ amʋ́ wá, ɔdɛ ogyá ámʋ núu.

Bulu Igyí Ɔhapʋ́ Dɛhɛn Lɛ́fɩtɛ́ Yesu Asʋ́n

19 Bulu igyí ɔhapʋ́ dɛhɛn amʋ lɛ́fɩtɛ́ Yesu asʋ́n, tsú mʋ akasɩ́pʋ́ pʋ́ mʋ́ atosunáhɛ́ ɩwɩ. 20 Yesu lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Ahá ansɩ́tɔ́ nɛlɩɩ́ blɩ́ mɩ́ asʋ́n fɛ́ɛ́. Netsiá súná atɔ́ Yudafɔ ofíakpa pʋ́ Bulu ɔtswɛ́kpa, ɔtɩ́nɛ́á ahá fɛ́ɛ́ bʋtefia. Mmɛblɩ́ asʋansʋ ŋáintɔ. 21 Ntogyi sʋ́ fʋ́dɛ mɩ́ asʋ́n ánfɩ fɩtɛ́. Fɩtɛ ahá ánɩ́ bonu asʋ́n ánɩ́ nɛblɩ́. Amʋ́ yín asʋ́n ánɩ́ nɛblɩ́.” 22 Brɛ́á Yesu lɛ́blɩ́ asʋ́n ánfɩ á, ɩnʋ agyópʋ amʋtɔ ɔkʋlɛá ɔlɩɩ́ mantáa mʋ lɛ́da mʋ ɩsʋtɔ, fɩ́tɛ́ mʋ ɔbɛ́ɛ, “Alɩ́ fɛ́lɛ Bulu igyí ɔhapʋ́ dɛhɛn asʋ́n ɔnɔ́ nɩ́?” 23 Yesu lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Nɩ́ nablɩ́ asʋkpan á, lɛ mʋ́ blɩ́ ɔhagyíɔha onu. Támɛ nɩ́ ɔnɔkwalɩ nablɩ́ á, ntogyi sʋ fʋ́dɛ mɩ́ da?” 24 Yesu trá ɔda ɔfɛ́tɔ́ ɔhandɛ Hana lɔ́pʋ mʋ sɩ́sɩ́ Bulu igyí ɔhapʋ́ dɛhɛn Kaiafa.

Petro Lɛ́trá Kiná Yesu

25 Simon Petro trá ɔlɩɩ́ ogyá ámʋ asɩ, ɔkʋ lɛ́fɩtɛ́ mʋ ɔbɛ́ɛ, “Megyí oyin ánfɩ akasɩ́pʋ́ amʋtɔ ɔkʋlɛ fʋgyi?” Petro lɔ́swɩɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Ɛkɛkɛɛkɛ. Mma amʋ́tɔ́!” 26 Bulu igyí ɔhapʋ́ dɛhɛn amʋ osúmpʋ́ ɔkʋ, ogyi ɔhá ámʋ́ʋ́ Petro lɛ́kpa mʋ ɩsʋ kʋlɛ amʋ mʋ pio lɛ́fɩtɛ́ Petro ɔbɛ́ɛ, “Megyí fʋ́a mʋnyɔ nowun ndobíi amʋtɔ nɩ́?” 27 Petro lɛ́trá swɩɩ́ pʋ́ ɩbɩ wá ogyá. Ɩnʋnʋ batɛ lɔ́bɔn.

Yesu Kpa Ya Pilato

28 Ɔyɩ kɛhɛ bakɛ-bakɛ a, bɛkpa Yesu tsú Kaiafa wóyítɔ́ ya Roma ɔhandɛ ánɩ́ ɔdɛ Yudea ɔmásʋ́ gyí wóyítɔ́. Yudafɔ ahandɛ amʋ bʋmedékléá bɔ́pʋ ifin da ɩwɩ. Mʋ́ sʋ bʋmebitíwíé wóyítɔ́ ɩnʋ. Tsúfɛ́ bʋdekléá bɛ́kɩ ánɩ́ amʋ́ ɩwɩ lɛtɩn, mɛ́nɩ bɛ́talɩ́ gyi Israelfɔsʋ Katsʋn Nkɛ ámʋ. 29 Mʋ́ alɩ sʋ Pilato lɛ́dalɩ ba kpankpá bɛfɩtɛ́ amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Amansʋ mlɩbʋ blɩ́ tsú oyin ánfɩ ɩwɩ?” 30 Bɛbláa mʋ bɛɛ, “Nɩ́ ɔhá ánfɩ mɔ́kʋ́bwɛ́ lakpan á, tɛkɩ anɩmɛ́kpa mʋ ba fʋ.” 31 Pilato lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mʋ́mʋ́ mlɩkpa mʋ ya, amlɩyegyi mʋ asʋ́n mlɩ mbla ɔnɔ́.” Yudafɔ ahandɛ amʋ bɛlɛ mʋ́ ɔnɔ́ bɛɛ, “Anɩmá ɔkpa mɔ́ ɔha.” 32 (Asʋ́n ánfɩ lɛ́ba mʋ́tɔ́, mɛ́nɩ asʋ́n ámʋ́ʋ́ Yesu lɛ́blɩ́ tsú mʋ lowu ánɩ́ obówu ɩwɩ ámʋ ɩbɛ́ba mʋ́tɔ́.) 33 Ɩnʋ Pilato léyinkí wíé wóyítɔ́. Mʋ́ʋ́ ɔlɛtɩ Yesu, fɩ́tɛ́ mʋ ɔbɛ́ɛ, “Fʋ́gyí Yudafɔ owíe amʋ nɩ?” 34 Yesu lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Fʋ́ onutó asʋn fɩtɛ́hɛ́ igyi, ntɛ́ɛ akʋ lábláa fʋ mɩ́ ɩwɩ asʋ́n?” 35 Pilato lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Yudayin ngyi? Fʋ́ onutó ahá pʋ́ Bulu igyí ahapʋ́ dɛhɛn lɛ́kpa fʋ́ ba mɩ. Ntɔ fabwɛ́?” 36 Yesu lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Megyí ɔyɩ́ ánfɩtɔ ndɛ iwíe gyí. Nɩ́ ɔyɩ́ ánfɩtɔ á, tɛkɩ mɩ́ abúopʋ bɔ́kɔ hɔ mɩ. Bʋmɛ́ɛha bʋmɔ́ɔpʋ mɩ́ wá Yudafɔ ahandɛ ɩbɩtɔ, támɛ megyí ɔyɩ́ ánfɩtɔ ndɛ iwíe gyí!” 37 Pilato lɛ́fɩtɛ́ mʋ ɔbɛ́ɛ, “Mʋ́mʋ́ yɛ́ɛ owíe fʋgyi á?” Yesu lɛ́lɛ́ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Ɔnɔkwalɩ fablɩ́ fɛɛ Owíe ngyi. Mɩ́ á, bɔkwɩɩ́ mɩ́ nɛba ɔyɩ́ ánfɩtɔ ánɩ́ mbá ambegyi ɔnɔkwalɩ amʋ ɩwɩ adánsɩɛ. Ɔhagyíɔha ánɩ́ ogyi Ɔnɔkwalɩ amʋ klɛ́ tɛyaa asʋ nú mɩ́ ɔmɛ.” 38 Pilato lɛ́fɩtɛ́ mʋ ɔbɛ́ɛ, “Ntɔ gyí ɔnɔkwalɩ amʋ?”

Pilato Lɛ́ha Ɔkpa Ɔbɛ́ɛ Bʋmɔ́ɔ Yesu

Pilato lɛ́blɩ́ asʋ́n ánfɩ tá á, ɔlɛtrá dalɩ yɔ Yudafɔ ámʋ wá wóyí ɔnɔ́ ɩnʋ. Ɔlɛbláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mmɔkʋ́wun lalahɛ kʋkʋʋkʋá nɔ́pʋhá oyin ánfɩ ɩpɔ́n. 39 Támɛ mlɩ amándɩ́ɛ́ ɔnɔ́ á, ntesí obu ɔdɩpʋ́ ɔkʋlɛ há mlɩ Katsʋn Nkɛ kugyíkʋtɔ. Mlɩdéklé mlɩaa, nsíi Yudafɔ Owíe anfɩ ha mlɩ?” 40 Bɔkplʋ́n lɛ mʋ́ ɔnɔ́ bɛɛ, “Ɛkɛkɛɛkɛ! Megyí mʋ. Si Baraba ha anɩ.” (Ogyo otswapʋ́ Baraba ɛ́ gyí).

Yohane 19

1 Ɩnʋ Pilato lɛ́ha bɛkpa Yesu ya, yɛ́pɩtɩ́ mʋ atɔ́ wankláán. 2 Ɩsá akɔpʋ́ ámʋ bɔlʋ obungyo-awu, bwɛ́ mʋ́ owíepa bun mʋ nwun, bɔwa mʋ ligá pɛpɛ kʋ. 3 Ɩnʋ bɛnatɩ́ bwɛ́ mʋ ahinlá bɛɛ, “Yudafɔ Owíe, fʋ́ nkpasʋ ɔnlɩnsʋ!” Fówun badá mʋ ɩsʋtɔ kpa. 4 Pilato lɛ́trá dalɩ yɔ wóyí ɔnɔ́ ɩnʋ yɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Nakpá mʋ nɛba mlɩ, amlɩwun ánɩ́ mmɔkʋ́wun lalahɛ kʋkʋ mʋ ɩwɩ.” 5 Brɛ́á Yesu lɛ́dalɩ ba a, obungyo-awu ɩpa ámʋ bun mʋ nwun, ɔlɔwa ligá pɛpɛ amʋ. Pilato lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mʋ nɩ!” 6 Bulu igyí ahapʋ́ dɛhɛn pʋ́ Bulu ɔtswɛ́kpa agyópʋ amʋ benya wun mʋ pɛ́, bɔsʋrá okitikíti blɩ́ bɛɛ, “Da mʋ manta oyikpalíhɛsʋ! Da mʋ manta oyikpalíhɛsʋ!” Pilato lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩ onutó mlɩkpa mʋ ya, amlɩyɛda mʋ manta oyikpalíhɛsʋ. Mɩ́ mʋ́ mmɔkʋ́wun lalahɛ kʋkʋ mʋ ɩwɩá nɔ́pʋhá mʋ ɩpɔ́n.” 7 Yudafɔ ámʋ bɛbláa mʋ bɛɛ, “Anɩ mbla ɔnɔ́ á, ilehián ánɩ́ obówu. Tsúfɛ́ ɔlɛblɩ́ ɔbɛ́ɛ, Bulu mʋ Bi mʋgyi.” 8 Brɛ́á Pilato lónu asʋ́n ánfɩ á, ifú lɛ́trá kɩtá mʋ tsɩ́a mʋ́tɔ́. 9 Oleyinkí yɔ́ mʋ wóyítɔ́ yɛ́fɩtɛ́ Yesu ɔbɛ́ɛ, “Nkʋ́nʋ́ fotsú?” Támɛ Yesu mɛ́kpla mʋ. 10 Mʋ́ sʋ Pilato lɛ́fɩtɛ́ mʋ ɔbɛ́ɛ, “Fʋmɛ́ɛkplá mɩ́? Fʋmeyín ánɩ́ mbʋ túmiá nɛ́talɩ́ sí fʋ́ ntɛ́ɛ nɛ́talɩ́ há bɛda fʋ́ mántá oyikpalíhɛsʋ mɔ́ fʋ́?” 11 Yesu lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Nɩ́ megyí Bulu lɛ́ha fʋ́ ɔkpa á, tɛkɩ fʋma túmi kʋkʋ mɩ́sʋ́. Ɩ́nɩ sʋ ɔhá ámʋ́ʋ́ ɔlɔpʋ mɩ́ wá fʋ́ ɩbɩtɔ ámʋ lakpan dʋn fʋ́ klɛ́.” 12 Pilato lónu asʋ́n ánfɩ á, olekle osi Yesu. Támɛ Yudafɔ ámʋ bɔsʋrá okitikíti kʋ́klʋ́kʋ́ʋ́ blɩ́ bɛɛ, “Nɩ́ fesi ɔhá ánfɩ á, mʋ́mʋ́ megyí Roma owíe dɛhɛn mʋ nyawie fʋgyi. Tsúfɛ́ ɔhagyíɔha ánɩ́ ɔblɩ́ ɔbɛ́ɛ owíe mʋgyi á, alakʋ́sʋ́ lɩ́ɩ́ Roma owíe dɛhɛnsʋ!” 13 Brɛ́á Pilato lónu asʋ́n ánfɩ á, ɔlɛkpa Yesu dálɩ ba kpankpá, tsíá mʋ asʋ́ngyí obíá ánɩ́ itsie ɔtɩnɛkʋá bɔpʋ abwi bwɛ́ ɩnʋ, bʋtɛtɩ́ ɩnʋ “Abwitɔ” sʋ. (Bʋtɛtɩ́ ɩnʋ “Gabata” Hebri ɔblɩ́tɔ.) 14 Ɛkɛ ámʋ igyi ogyá ɔdʋdákɛ́ há Israelfɔsʋ Katsʋn Nkɛ. Ɩbɔ́bwɛ fɛ́ ɔpa dódúanyɔtɔ á, Pilato lɛ́bláa Yudafɔ ámʋ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩ Owíe amʋ nɩ!” 15 Bɔsʋrá okitikíti bɛɛ, “Kpa mʋ ya, kpa mʋ ya, afʋyɛda mʋ manta oyikpalíhɛsʋ.” Pilato lɛ́fɩtɛ́ amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Ndáa mlɩ owíe manta oyikpalíhɛsʋ?” Bulu igyí ahapʋ́ dɛhɛn amʋ bɛbláa mʋ bɛɛ, “Anɩmá owíe ɔkʋkʋ dʋn Roma owíe dɛhɛn!” 16 Ɩnʋ Pilato lési Yesu há amʋ́ ɔbɛ́ɛ bʋyɛ́da mʋ manta oyikpalíhɛsʋ.

Yesu Da Mántá Oyikpalíhɛsʋ

Ɩsá akɔpʋ́ ámʋ bɛkpa Yesu nátɩ́. 17 Mʋ onutó olotsu mʋ oyikpalíhɛ dɩ́nká mʋ nkanta alɩɩ yéwie ɔtɩnɛkʋá bʋtɛtɩ́ ɩnʋ “Nwun Okokobi Otsiákpá.” (Bʋtɛtɩ́ ɩnʋ “Golgota” Hebri ɔblɩ́tɔ.) 18 Bɛda Yesu mántá oyikpalíhɛsʋ ɩnʋ, bɛda ayin abanyɔ́ akʋ ɛ́ mántá nyikpalíhɛsʋ mʋ wá ɩnʋ. Ɔkʋlɛ bʋ Yesu bɩnasʋ, ɔkʋlɛ ɛ́ bʋ mʋ gyɔpɩsʋ, Yesu bʋ amʋ́ nsɩnɛ́. 19 Pilato lɔ́wanlɩ́n asʋ́n mántá oyikpalíhɛ amʋ awunso. Asʋ́n ámʋ gyí, “Yesu Nasaretyin, Yudafɔ Owíe.” 20 Yudafɔ tsɔtsɔɔtsɔ bɛkla asʋn wanlɩ́nhɛ́ anfɩ. Tsúfɛ́ ɔtɩ́nɛ́ ámʋ́ʋ́ bɛda Yesu mántá oyikpalíhɛsʋ ámʋ ɩbʋ mantáa Yerusalem. Ɔlɛha bɔwanlɩ́n asʋ́n ámʋ Hebri ɔblɩ́ɩ, Roma ɔblɩ́ɩ pʋ́ Griiki ɔblɩ́tɔ. 21 Bulu igyí ahapʋ́ dɛhɛn amʋ bɛbláa Pilato bɛɛ, “Máwanlɩ́n fɛɛ, ‘Yudafɔ Owíe.’ Mboún wanlɩn fɛɛ, ‘Oyin ánfɩ ɔbɛ́ɛ, mɩ́gyí Yudafɔ Owíe.’ ” 22 Pilato lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mʋ́á nawánlɩ́n á, nawánlɩ́n mʋ́ dodo.” 23 Ɩsá akɔpʋ́ ámʋ bɛda Yesu mántá oyikpalíhɛ amʋsʋ tá á, botsu mʋ atadɩɛ, beye mʋ́tɔ́ aku ana. Okugyíɔkʋ klɛ́ kʋlɛ. Botsu mʋ ligá ánɩ́ bɔlʋ mʋ́ tsú ɔsʋ́sʋ́ beyi asɩ. 24 Ɩnʋ bɛbláa aba bɛɛ, “Mlɩmáha abalɩ atadɩɛ ánfɩ mʋ́tɔ́. Mlɩha atswɩ abi kɩ bɛɛ, ma obénya mʋ́.” Asʋ́n ánfɩ lɛ́ba, mɛ́nɩ Bulu asʋ́n ámʋ́ʋ́ bɔwanlɩ́n tswɩ bɛɛ, “Beye mɩ́ atadɩɛtɔ, bɔtswɩ abi mɩ́ ligásʋ́” amʋ ɩbɛ́ba mʋ́tɔ́. Ɩsá akɔpʋ́ ámʋ bɔbwɛ dɩ́nká mʋ́sʋ́. 25 Yesu mʋ yin, mʋ yin mʋ pio tsɩ́hɛ́ Maria, ogyi Klopa mʋ ka pʋ́ Magdalayintse Maria bʋlɩɩ́ oyikpalíhɛ amʋ asɩ. 26 Brɛ́á Yesu lówun mʋ yin pʋ́ mʋ ɔkasɩ́pʋ́ ámʋ́ʋ́ ɔtɛhɩ́ɛ́ dwɛ́ ámʋ, bʋlɩɩ́ mantáa ɩnʋ á, ɔlɛbláa mʋ yin ɔbɛ́ɛ, “Amʋ́ yín, fʋ́ bí nɩ́.” 27 Mʋ́ʋ́ ɔlɛbláa ɔkasɩ́pʋ́ amʋ ɛ́ ɔbɛ́ɛ, “Fʋ́ yín nɩ́.” Tsú ɛkɛ ámʋ a, ɔkasɩ́pʋ́ amʋ lɛ́kpa mʋ ya mʋ wóyítɔ́.

Yesu Lowu

28 Ɩ́nɩ ɔma a, Yesu lówun ánɩ́ mʋ agyʋ́má lamɔ́ ɔnɔ́. Mʋ́ʋ́ ɔlɛblɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Ɔmɛwʋ́lɩ dɛ mɩ́.” Ɩ́nɩ lɛha Bulu asʋ́n ámʋ́ʋ́ bɔwanlɩ́n tswɩ amʋ ɩlɛba mʋ́tɔ́. 29 Onuwé kʋ tsie ɩnʋ, ntá ɔdáɩ ɩbɔ mʋ́. Ɩsá akɔpʋ́ ámʋ bɔpʋ ɔsapɔ dá ntá ámʋtɔ pʋ́síán oyísʋ́, tsú mʋ́ fʋ́á yétin mʋ ɔnɔ́. 30 Yesu lɛ́kpɩkpɩ́ɩ mʋ́ mɛ́. Ɩnʋ ɔlɛblɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Ɩlatá!” Mʋ́ʋ́ oloko nwuntɔ wá, ɔlɛlɛ ɔŋɛ́ á.

Yesu Abɩntɔ Atɔ́ Wɔ

31 Ɛkɛ ámʋ igyi Fieda. Mʋ́ ɔyɩ kɛhɛ igyi ɔkpʋ́nʋ́ ɔdakɛ́ kpɔnkpɔntɩ há Yudafɔ. Mʋ́ sʋ bʋmekle ánɩ́ ahá ámʋ bʋsían nyikpalíhɛ amʋsʋ yɔ́fʋn owi tahɛ́. Mʋ́ sʋ bɔkʋlɩ́ Pilato ɔkpa bɛɛ ɔháa mʋ ɩsá akɔpʋ́ abʋyebiabía amʋ́ ayabi, mɛ́nɩ bɔ́kɔsɩ́ wú, fówun bɛ́lɛ amʋ́ tsu nyikpalíhɛ amʋsʋ asa owí ɔta. 32 Mʋ́ sʋ bɔyɔ yébiabía ayin abanyɔ́ ámʋ ayabi. 33 Támɛ brɛ́á bowie Yesu wá á, bowun ánɩ́ alawú dodo. Mʋ́ sʋ bumebia mʋ ayabi. 34 Támɛ ɩsá akɔpʋ́ ámʋtɔ ɔkʋlɛ lɔ́pʋ mʋ pɩ́a wɔ Yesu abɩntɔ, ntsu mʋ́a obugya lɛfɛn dalɩ. 35 (Ɔhá ámʋ́ʋ́ olowun mʋ́ ámʋ légyi mʋ́ ɩwɩ adánsɩɛ, fówun mlɩ ɛ́ mlóhogyi. Megyí afunu igyi. Oyin ánɩ́ ɔnɔkwalɩ asʋ́n mʋdɛblɩ́.) 36 Ɩ́nɩ fɛ́ɛ́ lɛ́ba mʋ́tɔ́, mɛ́nɩ Bulu asʋ́n ámʋ́ʋ́ bɔwanlɩ́n tswɩ bɛɛ, “Bʋméebia mʋ iwú kʋkʋʋkʋ” ámʋ ɩbɛ́ba mʋ́tɔ́. 37 Bulu asʋn wanlɩ́nhɛ́ amʋ kɛ́n lɛblɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Bɛ́kɩ ɔhá ámʋ́ʋ́ bɔwɔ mʋ abɩntɔ pɩ́a ámʋ.”

Yesu Pulá

38 Ɩ́nɩ fɛ́ɛ́ ɔma a, Arimateayin Yosef lɛ́ba bokokóli Pilato ɔbɛ́ɛ, ɔpʋ́ʋ Yesu fúli amʋ ha mʋ. (Yosef anfɩ buo Yesu ŋáintɔ, tsúfɛ́ ɔdɛ Yudafɔ ahandɛ amʋ ifú nya.) Pilato lɛ́ha mʋ ɔkpa. Mʋ́ sʋ Yosef lɛ́yɛlɛ Yesu fúli amʋ oyópulá. 39 Nikodemo amʋ́ʋ́ ɔlɛba Yesu wá ɛkɛ ɔkʋ onyé ámʋ ɛ́ lɛ́ba. Ɔlɔpʋ afá fánfáánfán aku anyɔ ánɩ́ bɔkwɛ mʋ́ wá abatɔ tsɔtsɔɔtsɔ ba. Mʋ́ odwin bɔ́bwɛ kílo adʋasa ( 30 ). 40 Ayin ánfɩ bɔpʋ́ ɔhráda kɩ́klɩ afá ámʋ mántá fúli amʋ ɩwɩ fɛ́ alɩá Yudafɔ bʋtɔbwɛ́ amʋ́ afúli asa bʋtopúlá amʋ́. 41 Ndobíi kʋ ɩbʋ mantáa ɔtɩ́nɛ́ ámʋ́ʋ́ bɛda Yesu mántá oyikpalíhɛsʋ ámʋ. Bolotí bʋtátɔ́ bwɛ́ mʋ́ fúli-ɔbɔ́ ɩnʋ. Bʋmɔkʋ́púlá ɔhaa mʋ́tɔ́ kɩ. 42 Ɩ́nɩá ɛkɛ ámʋ igyi ogyá ɔdʋdákɛ́, fúli ɔbɔ́ ámʋ ɛ́ ɩbʋ mantáa ɩnʋ sʋ á, bopulá Yesu mʋ́tɔ́.

Yohane 20

Yesu Kʋsʋ́ Tsú Afúlitɔ

1 Ndawɔ́tswɩ́tɔ́ ɛkɛ gyankpapʋ, igyi Kwasieda bakɛ-bakɛ, brɛ́á nsaɩntɔ mɔ́kʋ́tɩ́tɩ a, Magdalayintse Maria lɔ́yɔ Yesu opulákpá ɩnʋ. Olenya wíe ɩnʋ alɩ́ olowun ánɩ́ bamína ibwi ámʋ lɛ́ ɔbɔ́ ámʋ ɔnɔ́. 2 Mʋ́ sʋ oleyinkí srɩ́ ba ɔkasɩ́pʋ́ ámʋ́ʋ́ Yesu tɛhɩ́ɛ́ dwɛ́ mʋ amʋ mʋa Simon Petro wá, bɛbláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Balɛ́ Yesu ɔbɔ́ ámʋtɔ. Anɩméyín ɔtɩ́nɛ́á bapʋ́ mʋ yɔ́wa!” 3 Mʋ́ʋ́ Petro mʋa mʋnyɔ bɔpʋ ɔkpa bɔyɔ́ opulákpá ɩnʋ. 4 Amʋ́ abanyɔ́ ámʋ fɛ́ɛ́ betsií ɔsrɩ́ɩ, támɛ ɔlɛsrɩ́ sí Petro gyankpá yówie opulákpá ɩnʋ. 5 Brɛ́á olobun kɩ ntsán ámʋtɔ á, olowun ánɩ́ ɔhráda ámʋ kpán dá, támɛ omebitíwíé mʋ́tɔ́. 6 Simon Petro lɔ́bɔtʋ mʋ, ɔlɔtsʋn bítíwíé ntsán ámʋtɔ, olowun ɔhráda amʋ da. 7 Olowun ɔhráda ámʋ́ʋ́ bɔpʋtɔ́ mʋ nwun ámʋ ɛ́, ilokuntá ɩda ɩfʋ́ntɔ́. 8 Ɔkasɩ́pʋ́ amʋ́ʋ́ olegyankpá wíé ɩnʋ ámʋ ɛ́ lébitíwíé mʋ́tɔ́, wun ɔhráda ámʋ pʋ́ mʋ́ ámʋ́ʋ́ bɔpʋtɔ́ mʋ nwun ámʋ alɩ́ olohogyi. 9 Brɛ́ ámʋtɔ á, Bulu asʋn wanlɩ́nhɛ́ amʋ́ʋ́ ɩlɛblɩ́ ɔbɛ́ɛ, ilehián ánɩ́ Yesu ɔbɔ́kʋsʋ́ tsú afúlitɔ ámʋ mɔkʋ́nyá wánkɩ́ amʋ́. 10 Beyinkí yɔ́ wóyí.

Yesu Ɩwɩɔwanlɛ Súná Magdalayintse Maria

11 Támɛ Maria lési ɔlɩɩ́ opulákpá ɩnʋ odesú. Brɛ́á odesú a, olobun kɩ ɔbɔ́ ámʋtɔ. 12 Ɩnʋ olowun Bulu-abɔpʋ abanyɔ́ ánɩ́ bɔwa atadɩɛ futútúútú, bʋtsie ɔtɩ́nɛ́ ámʋ́ʋ́ bɔpʋ Yesu fúli tswɩ amʋ. Ɔkʋlɛ tsie mʋ adɩanwun, ɔkʋlɛ tsie ayabiasɩ. 13 Bɛfɩtɛ́ mʋ bɛɛ, “Amʋ́ yín, nkálɩ igyi sʋ́ fʋdesú?” Ɔlɛlɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Balɛ́ mɩ́ Wíe nátɩ́. Mmeyín ɔtɩ́nɛ́á bapʋ́ mʋ yɔ́tswɩ!” 14 Ɔlɛblɩ́ tá á, ɔlɛdamlí kɩ ɔma. Ɔkɩ a, Yesu lɩ́ɩ́ mʋ ɔma, támɛ ɔmɛbɩá Yesu nɩ. 15 Yesu lɛ́fɩtɛ́ mʋ ɔbɛ́ɛ, “Amʋ́ yín, nkálɩ ígyi sʋ́ fʋdesú? Ma fʋdedunká?” Mʋ mʋ́ ɔkɩ ánɩ́ ndobíi amʋtɔ agyʋ́má ɔyɔpʋ́ nɩ́. Mʋ́ sʋ ɔlɛbláa Yesu ɔbɛ́ɛ, “Anɩ sɩ́, nɩ́ fʋ́latsú mʋ yɔ́tswɩ ɔtɩnɛkʋ á, suna mɩ́, anyetsu mʋ natɩ.” 16 Yesu lókpolí mʋ ɔbɛ́ɛ, “Maria.” Ɔlɛdamlí kɩ, kpólí Yesu Hebri ɔblɩ́tɔ ɔbɛ́ɛ, “Rabuni!” (Mʋ́ asɩ gyí, “Osunápʋ́.”) 17 Yesu lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Mápʋ ɩbɩ da mɩ, tsúfɛ́ mmɔkʋ́nyá yɔ́ ɔsʋ́sʋ́ mɩ́ Sɩ́ wá. Mboún natɩ yɛbláa mɩ́ apíó ámʋ fɛɛ, nɔyɔ́ mɩ́ Sɩ́ ánɩ́ ogyi mlɩ Sɩ́ wá. Nɔyɔ́ mɩ́ Bulu ánɩ́ ogyi mlɩ Bulu wá.” 18 Magdalayintse Maria lɛ́yɛbláa akasɩ́pʋ́ amʋ ɔbɛ́ɛ, “Nawun anɩ Wíe!” Ɔlɛbláa amʋ́ asʋ́n ánɩ́ Yesu lɛ́bláa mʋ.

Yesu Ɩwɩɔwanlɛ Súná Mʋ Akasɩ́pʋ́

19 Kwasieda ámʋ ntʋ́pwɛsʋ á, akasɩ́pʋ́ amʋ befia. Befin obu wá ɩwɩ, tsúfɛ́ bʋdɛ Yudafɔ ahandɛ amʋ ifú nya. Ɩnʋ á, Yesu lɛ́bɛlɩɩ́ amʋ́ nsɩnɛ́, ɔlɛbláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Ɩwɩ ilwíi mlɩ.” 20 Ɔlɛbláa amʋ́ alɩ tá á, ɔlɔpʋ mʋ ɩbɩtɔ pʋ́ mʋ abɩntɔ súná amʋ́. Ansɩ́ légyi amʋ́, tsúfɛ́ bawun amʋ́ Wíe. 21 Yesu lɛ́trá bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Ɩwɩ ilwíi mlɩ. Alɩ ámʋ́ʋ́ mɩ́ Sɩ́ lawá mɩ́ ámʋ a, alɩ́ ndɛ mlɩ wa nɩ́.” 22 Ɩnʋ ɔlɔlʋn ɔŋɛ́ fʋ́ wʋ́lɩ́ amʋ́sʋ́, bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩhɔ Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ amʋ. 23 Nɩ́ mlesí ahá lakpan kíé amʋ́ á, Bulu lasíkíé amʋ́. Támɛ nɩ́ mlɩmésikíé amʋ́ á, Bulu méesikíé amʋ́.”

Yesu Ɩwɩɔwanlɛ Súná Toma

24 Brɛ́á Yesu lɛ́ba a, amʋ́tɔ́ ɔkʋlɛá bʋtɛtɩ́ mʋ Toma, bʋtɛlátɩ́ mʋ Tabí má ɩnʋ. 25 Mʋ́ sʋ akasɩ́pʋ́ atráhɛ amʋ bɛbláa mʋ bɛɛ, “Anɩlawun anɩ Wíe!” Támɛ Toma lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Nɩ́ mmɔkʋ́wun mʋ ɩbɩtɔ ndatobi nlɔ ámʋ, kpíé osrebi wá mʋ́tɔ́, kpíé ɩbɩ wá mʋ abɩntɔ ɔlɔ ámʋtɔ á, mmóohogyi ɛkɛkɛɛkɛ.” 26 Nkekwé ɔma a, akasɩ́pʋ́ amʋ bɛtrá fia obu ámʋtɔ. Alɩ ɛkɛ ámʋ mʋ́ á, Toma bʋ́ amʋ́tɔ́. Befin obu ámʋ, támɛ Yesu lɛ́bɛlɩɩ́ amʋ́ nsɩnɛ́, bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Ɩwɩ ilwíi mlɩ.” 27 Mʋ́ʋ́ ɔlɛbláa Toma ɔbɛ́ɛ, “Kɩ mɩ́ ɩbɩtɔ, kpie osrebi wa nfɩ. Kpie fʋ́ ɩbɩ wa mɩ́ abɩntɔ. Si nwɛ́ɛn gyí, afʋhogyi!” 28 Toma lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Mɩ́ Wíé pʋ́ mɩ́ Bulu!” 29 Yesu lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Alɩ ámʋ́ʋ́ fawun mɩ ámʋ sʋ fahogyi lóó? Ansɩ́ bégyi ahá ámʋ́ʋ́ bʋmɔpʋ amʋ́ ansíbi wun, asa bohogyi amʋ!”

Tɔ́á Sʋá Bɔwanlɩ́n Ɔwʋlʋ́ Ánfɩ

30 Yesu lɛ́trá bwɛ osúna tsɔtsɔɔtsɔ mʋ akasɩ́pʋ́ amʋ ansɩ́tɔ́ ánɩ́ bʋmɔwanlɩ́n wá ɔwʋlʋ́ ánfɩtɔ. 31 Támɛ bawánlɩ́n ɩ́nɩ, mɛ́nɩ mlóhogyi ánɩ́ Yesu gyí Bulu mʋ Bi Kristo amʋ. Asʋ́n ánfɩsʋ hógyi ɔbɛ́ha mlénya nkpa ánɩ́ ɩtamatá mʋ ɩdátɔ́ nɩ́.

Yohane 21

Yesu Ɩwɩɔwanlɛ Súná Akasɩ́pʋ́ Abasíénɔ́

1 Ɩ́nɩ ɔma a, Yesu lɛ́trá lɛ ɩwɩ ɔwan súná mʋ akasɩ́pʋ́ Tiberia ɔpʋ ɔnɔ́ tsʋn ɔkpa ánfɩsʋ. 2 Simon Petro mʋa Toma ánɩ́ bʋtɛlátɩ́ mʋ Tabí, Nataniel, otsú Kana wúluá ɩbʋ Galilea ɔmátɔ́, Sebedeo abí ámʋ pʋ́ akasɩ́pʋ́ abanyɔ́ ɛ́ befia. 3 Simon Petro lɛ́kla amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Nɔyɔ́ ɔpʋsʋ yɛ́lɛ aye.” Bɛbláa mʋ bɛɛ, “Anɩ ɛ́ abóbuo fʋ yɔ́.” Ɩ́nɩ sʋ boyówie ɔklʋntɔ nátɩ́. Támɛ betsiá ntsusʋ onyé ámʋ fɛ́ɛ́, bʋmenya tɔtɔ. 4 Brɛ́á ɔyɩ́ ɩbá bɛkɛ a, bowun ɔkʋ lɩ́ɩ́ ɔpʋ amʋ ɔnɔ́. Bʋmɛbɩ ánɩ́ Yesu nɩ. 5 Mʋ́ʋ́ Yesu lɛ́fɩtɛ́ amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mɩ́ anyawíe, mlɩménya tɔtɔ?” Bɛlɛ mʋ́ ɔnɔ́ bɛɛ, “Ee!” 6 Yesu lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩtswɩ asawu amʋ wa gyɔpɩsʋ fʋ́n, mlɛ́lɛ aye.” Mʋ́ sʋ bɔtswɩ wa ɩnʋ. Aye lɔbʋlá asawu amʋ, bʋmɛtalɩ́ bɩ́tɩ́ mʋ́ lɛ́. 7 Mʋ́ʋ́ ɔkasɩ́pʋ́ amʋ́ʋ́ Yesu tɛhɩɛ́ dwɛ́ ámʋ lɛ́bláa Petro ɔbɛ́ɛ, “Anɩ Wíe Yesu nɩ!” Brɛ́á Petro lónu ánɩ́ anɩ Wíe Yesu nɩ á, olotsu mʋ atadɩɛ mla ɩwɩ. (Tsúfɛ́ ɔlɔwɔɩ́ mʋ atadɩɛ tswɩ), olotu wíé ntsu ámʋtɔ gyuaa, ɔdɛpɩtɩ́ ɔyɔ́ Yesu wá. 8 Támɛ akasɩ́pʋ́ atráhɛ amʋ́ʋ́ bʋbʋ ɔklʋntɔ ámʋ bɛbɩtɩ́a asawu amʋ́ʋ́ aklɛmɛtɩ́ bʋbɔ mʋ́ ámʋ ba otsubúnɔ, tsúfɛ́ bʋma ɩfɔ́ ɔpʋ ɔnɔ́ ɩnʋ. Mʋ́ ɩfɔ́tɔ́ bɔ́bwɛ fɛ́ ayabi lafasa ( 300 ). 9 Brɛ́á bowie ɔpʋ ɔnɔ́ á, bowun ánɩ́ bawá agyawunu ogyá, bʋdɛ iye tɔ mʋ́sʋ́, bodobodo ɛ́ da mʋ́ asɩ. 10 Mʋ́ʋ́ Yesu lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩlɛ aklɛmɛtɩ́ ámʋ́ʋ́ mlɩlalɛ́ ámʋ kʋ ba.” 11 Mʋ́ sʋ Simon Petro léyinkí dʋ́ wíé ɔklʋn amʋtɔ, ɔlɛyɛ́bɩtɩ́a asawu amʋ́ʋ́ aklɛmɛtɩ́ akpɔnkpɔntɩ bʋbɔ mʋ́ ámʋ bɔtswɩ ɔpʋ ɔnɔ́. Aklɛmɛtɩ́ ámʋ bʋgyi lafakʋlɛ aduenu-sa ( 153 ). Ɩ́nɩá bʋtsɔ ó á, asawu amʋ mɛtɩtɩ́ɩ. 12 Yesu lɛ́tɩ amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩbegyi atɔ́.” Amʋ́tɔ́ ɔkʋkʋ mɛ́talɩ́ wá klʋn fɩ́tɛ́ mʋ ɔbɛ́ɛ, “Ma fʋgyi?” Tsúfɛ́ bɛbɩ ánɩ́ amʋ́ Wíe nɩ. 13 Yesu lótsu bodobodo amʋ há amʋ́, olotsu aye amʋ ɛ́ há amʋ́. 14 Bulu lɔ́kʋsʋ́a Yesu tsú afúlitɔ ɔma a, ɩ́nɩ gyí otse saasɩ ánɩ́ ɔlɛlɛ ɩwɩ ɔwan súná mʋ akasɩ́pʋ́ amʋ nɩ.

Yesu Mʋa Petro

15 Brɛ́á begyi nyankɩ atogyihɛ amʋ tá á, Yesu lɛ́fɩtɛ́ Simon Petro ɔbɛ́ɛ, “Yohane mʋ bi Simon, fʋtɔdwɛ́ mɩ́ dʋn fʋ́ aba ánfɩ lóó?” Petro lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Ee, mɩ́ Wíé, fʋyin ánɩ́ ntɔdwɛ́ fʋ́.” Yesu lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Kɩ mɩ́ akúfabi amʋsʋ.” 16 Ɔlɛtrá fɩtɛ́ Petro otse nyɔɔsɩ ɔbɛ́ɛ, “Yohane mʋ bi Simon, fʋtɔdwɛ́ mɩ́?” Petro lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Ee, mɩ́ Wíe, fʋyin ánɩ́ ntɔdwɛ́ fʋ́.” Yesu lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Kpa mɩ́ akúfa amʋ.” 17 Yesu lɛ́fɩtɛ́ mʋ otse saasɩ ɔbɛ́ɛ, “Yohane mʋ bi Simon, fʋtɔdwɛ́ mɩ́ lɛ́lɛ́?” Ɩlɛhan Petro, tsúfɛ́ otse saasɩ Yesu lafɩ́tɛ́ mʋ ɔbɛ́ɛ, “Fʋtɔdwɛ́ mɩ́?” á. Mʋ́ sʋ ɔlɛlɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Mɩ́ Wíé, fʋ́ onutó fʋyin tógyítɔ́. Yɛ́ɛ fʋyin ánɩ́ ntɛhɩ́ɛ́ dwɛ́ fʋ́!” Yesu lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Kɩ mɩ́ akúfa amʋsʋ. 18 Ɔnɔkwalɩ ndɛ mlɩ bláa. Brɛ́á fʋ́gyi ɔyasubi á, fʋ́ onutó fʋtɛtálɩ́ tsú fʋ́ atadɩɛ hɩ́hɩɛ ɩwɩ, kʋ́sʋ́ yɔ́ ɔtɩ́nɛgyíɔtɩ́nɛ́á fʋdeklé. Támɛ nɩ́ fɔbwɛ́ oyin dɛhɛn a, fɛ́tɩnkɩ́ ɩbɩ, há ɔkʋ ɔbɛ́dɩdá fʋ́ atɔ́, kpá fʋ́ ya ɔtɩ́nɛ́á fʋmedékle.” 19 (Yesu lɛ́blɩ́ asʋ́n ánfɩ, pʋ́súná ɔkpa ánɩ́ Petro ɔbɔ́tsʋn mʋ́sʋ́ wú pʋ́wá Bulu numnyam.) Ɩnʋ ɔlɛbláa Petro ɔbɛ́ɛ, “Buo mɩ!”

Yesu Mʋa Ɔkasɩ́pʋ́á Ɔtɛhɩ́ɛ́ Dwɛ́

20 Petro lɛ́damlí kɩ a, Yesu ɔkasɩ́pʋ́ amʋ́ʋ́ ɔtɛhɩ́ɛ́ dwɛ́ ámʋ buo amʋ́. (Mʋgyí ɔhá ámʋ́ʋ́ oleyinkí kpɩ́sá Yesusʋ ntʋ́pwɛ atɔ́ ogyíkpá, fɩ́tɛ́ mʋ ɔbɛ́ɛ, “Owíé, ma ɔbɛ́lɛ fʋ́ há?” ámʋ nɩ.) 21 Brɛ́á Petro lówun mʋ a, ɔlɛfɩtɛ́ Yesu ɔbɛ́ɛ, “Mɩ́ Wíé, ntɔ ɔbɛ́ba oyin ánfɩ ɛ́sʋ́?” 22 Yesu lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Nɩ́ ndeklé mbɛ́ɛ otsía nkpa yɔ́fʋn brɛ́á néyinkí ba a, fʋ́ asʋ́n igyi? Fʋ́ mʋ́ buo mɩ wʋlɛ!” 23 Asʋ́n ánfɩ ɩlɛklɛɩ́ wá Yesu abúopʋ amʋtɔ, ánɩ́ alɩ ɔkasɩ́pʋ́ amʋ mʋ́ móowu. Támɛ Yesu mɛ́blɩ́ ɔbɛ́ɛ, omóowu. Blɩ́ ɔlɛblɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Nɩ́ ndeklé mbɛ́ɛ, otsía nkpa yɔ́fʋn brɛ́á néyinkí ba a, fʋ́ asʋ́n igyi?” 24 Mʋgyí ɔkasɩ́pʋ́á olowun ɩ́nɩ fɛ́ɛ́, ɔlɔwanlɩ́n mʋ́ tswɩ nɩ. Anɩyin ánɩ́ mʋ asʋn blɩ́hɛ́ anfɩ igyi ɔnɔkwalɩ.

Ɔnɔ́mɔ

25 Atɔ́ tsɔtsɔɔtsɔ ɩtráa bʋ ɩnʋá Yesu lɔ́bwɛ tsɩ́a ɩ́nɩtɔ. Nɩ́ bɔwanlɩ́n mʋ́ fɛ́ɛ́ wá nwʋlʋ́tɔ́ ɩkʋlɛ-kʋlɛ a, tɛkɩ bʋméenya nwʋlʋ́ ámʋ ɔyaɩ́kpá ɔsʋlʋ́ʋ anfɩsʋ. Natɔ́ɩ́ tá.


AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE