Ngiemboon of Cameroun

JOHN

Jâŋ 1

Ashwóŋè kyɛ̀’ ńgíŋe ńgwɔ́ shwóŋè letsẅɛ́

1 Njÿó la gwɔ́ zyète, ashwóŋè gwɔ́ pɔ́ wó, yé shwóŋè pɔ́ Ssé laa wó. Á piŋ ńgwɔ́ pɔ́ Ssé. 2 Yé shwóŋè pɔ́ Ssé gwɔ́ tà fó pɔ́ nzyeté. 3 Akɔ́ɔkɔ́ɔ gwaa gwɔ́ wó, ńcʉa pɔ́ ná yé. Atsɔ́ mǒ té gwɔ́ wó té gwɔ́ gie á cʉ̌a pɔ́ ná yé wɔ́. 4 Legwɔ́ à laa ná yé, le gwɔ́ ŋwɛ́ á gwɔ́ kyɛ̀’ gie á kyɛ’ɛ pʉ̀a mesoŋ. 5 Akyɛ̀’ ne ńkyɛ’ɛ nzěm, nzěm ké tè kúbe. 6 E Ssé gÿo ńtúmo tsɔ̌ nyìŋ, lezíŋ se gwɔ́ lé Jâŋ. 7 Á tó ńgwɔ́ njÿò ńgyá, á léshwóŋó mmó gie à zsě ńtí kyɛ̀’ ŋwɛ́, légwɔ́ gie wɔ̌wɔ́ɔ ge záb ntʉ́m we ná kyɛ̀’ ŋwɛ́. 8 À la tè kyɛ̀’ wɔ́, à la tó yé pɔ́ leshwóŋ pʉ̀a nò ná kyɛ̀’. 9 Yé shwóŋè ŋwɛ́ láa kwà’ kyɛ̀’ gie á tóo tsɛ̀ɛ njÿó lékyɛ’ɛ mânyìŋ ntsèm. 10 Ye shwóŋè laa tsɛ̀ɛ njÿó, tá pʉ̀a mesoŋ ké tè yé zsé. Mbà pɔ́ la ké ńcʉa pɔ́ ná yé tá ńgwɔ́ wó. 11 À la tóo kwà’ lá’ pɔ́b, epʉ̀a lá’ pé té yé kúe. 12 Tá’, etsɔ́ pʉ̀a kúe yé, ńzáb ntʉ́m ná yé, á leen ńké ńnáa wɔ́b tʉ̀ lécʉ́’ púɔ Ssé. 13 Legwɔ̌ pú’u, à tě fóo nà ntí gie mámbàŋa pɔ́ manzwě kwǒŋ ńzyé wɔ́, ńké tě fóo ná lekwoŋ we nyìŋ mesoŋ wɔ́, mé gɔɔn légwɔ́ púɔ Ssé, mbà Ssé zɔ kwǒŋ yɛ̌ ntí lezyé. 14 Ashwóŋè la cʉ́’ʉ nyìŋ mesoŋ, ńtó ńtsẅé tsetsɛ̀ɛ pege, pege gyá legú’ we, á gwɔ́ legú’ Múɔ wémɔ’ɔ́ gẅie à fóo lejʉ́ŋ Tá, ḿbú ńgẅiin poŋo ntʉ́m, ńnyɛ pɔ́ nò nénʉ́. 15 Jâŋ gÿo ńgɔɔn mmó gie à zsě nà nyìŋ ŋwɛ́, ńdɔg ngyè tetʉ́ʉ ngie: Wɛ̂ áa nyìŋ gẅie n kɔ̌ɔn shwóŋó gẅi la, pá’ mèŋ n kɔ̌ɔn ńgɔɔn ngie: Nyìŋ aa nzèm mèŋ ńne ńtóo, à cʉa wɔ̀ɔn, mélà’mie mé la gwaa zyé wɔ̀ɔn, á gwɔ́ pɔ́ wó. 16 Angàŋ keen ńtó, à lɔg pá’ à gẅiin poŋo ntʉ́m, ńcÿó gʉm yégè metsèm tɛ̀’, ńcÿó sele ńcÿó, mélà’mie à gẅiin nkwòŋe tɛ’. 17 E Ssé la cʉa ná Mǒsê, ńná *lepʉ̌, anò nénʉ́ pɔ́ nò lécÿó gʉm yégè piŋ ńcʉa pɔ́ nà Yěsô Kristo. 18 Atsɔ̌ nyìŋ laa Ssé gyá, tà ndà’ Múɔ wémɔ’ɔ́ gẅie aa Ssé ńgwɔ́ léjʉ́ŋ Tá, à la gÿo mé zsé yé.

Jâŋ ne ńtsẅii nkʉ̀ gẅie à gẅiin.

19 Jâŋ gÿo ńgɔɔn nò ńtí Yěsô. Á gwɔ́ tsɔ́ fʉ̀’, pàsá’a lá’ pà Yuda pie ée Yerósalem túm pànuŋe pwɔ́’ lâ pʉ̀a nà ngẅɛ̀ Lěvi, ńgie pɔ́ gʉa ńzɛ́te Jâŋ ngie: À gwɔ́ pɔ́ wɔ̌? Yerosalem 20 Jâŋ shʉ̀ashʉ̀a ńgɔɔn mbwo mânyìŋ ntsèm té mʉ́’te ngie: Mèŋ n tè *Nzà’nkÿo gẅie Ssé la ka’ wɔ́. 21 Pɔ́ zɛ́te yé ngie tà ɔ̀ gwɔ́ pɔ́ wɔ̌? Ɔ̀ gwɔ́ pɔ́ *Elîɛ keen? Jâŋ gɔɔn ngie ngǎŋ. Pɔ́ gɔɔn ngie, ɔ̀ gwɔ́ pɔ́ *ntsẅì nkʉ̀ Ssé gẅie mé ne ńzẅí’te lá keen? Jâŋ gɔɔn ngie ngǎŋ. 22 Pɔ́ leen ńké ńgɔɔn né yé ngie: Shwóŋo wég nyìŋ gẅie ɔ́ɔ wɛ̌, ńzsé ngie peg ge gẅiin nò gie peg ge tó shwóŋ pʉ̀a pie pɔ́ ně ńtúmo wég. Kwà’ gù lê twó ɔ́, ɔ̀ kwǎŋ ngie ɔ́ɔ wɔ̌? 23 Jâŋ lɔgɔ shwóŋè gie *ntsẅì nkʉ̀ Ssé Esǎya la gɔɔn ńtsɔ́’ ngie: Mèŋ n gee nyìŋ gẅie aa nkwòŋo tsẅɛ, ésá’a ńgɔɔn ngie: «Pi siŋte mánzsè Cʉ̀apʉà à tyé ndʉŋ ndʉŋ». 24 Pʉ̀a pie mé la túmo wɔ́b mbwo Jâŋ la, lâ pà *farisay. 25 Pɔ́ gíŋe ńzɛ́te Jâŋ ngie, tà ɔ̀ tè *Nzà’nkÿo wɔ́, ńké tè *Elîɛ́ wɔ́, ńké tè *ntsẅì nkʉ̀ Ssé gẅie mé ne ńzẅí’te wɔ́, tà mélà’a kɔ́ ɔ̀ nu’u pʉ̀a ntse? 26 Jâŋ tsɔ́’ɔ mbwo pɔ́b ngie à gʉa ná mèŋ, mbà mèŋ n nu’u pʉ̀a pɔ́ ndà’ tsɛ̀ɛ ntse. Atsɔ̌ nyìŋ ké ńgwɔ́ tsetsɛ̀ɛ pi, pi nyé té zsé yé. 27 Ayé nò ge pɔ́ɔnte yɔ́ɔn, mèŋ fǒ tè kú’u léŋwé’e ssé ńkyɛ́’ nkÿo melɔ̌ɔn mé wɔ́. 28 Mé lɔ́ɔn ńzɛ́te yé mɔɔn menò pá’ɔɔn á Mbetáni, á nà yétsɔ́ nzǐŋ ntse Jurdeŋ á jʉ’ gie à lɔ̌ɔn ńnu’u pʉ̀a ntse wó.

Yěsô aa mûɔ njʉ̀njÿò Ssé.

29 Njÿó gÿo ńdʉ́a, Jâŋ gyá Yěsô ne ńtóo, á gɔɔn ngie: Wɔɔn aa Mûɔ *Njʉ̀njÿò gẅie Ssé lɔgɔ sẅɛ’ɛ ndòon menò mie pʉ̀a la gÿo. 30 Àa yé gẅie mèŋ n kɔ̌ɔn shwóŋó gẅi la, pá’ mèŋ n kɔ̌ɔn ńgɔɔn ngie: Nyìŋ aa nzèm mèŋ ńne ńtóo, à cʉa wɔ̀ɔn, mélà’mie mé la gwaa zyé wɔ̀ɔn, á gwɔ́ pɔ́ wó. 31 Kwà’ mèŋ n da tè ne ńzsé nyìŋ gẅie à ge gÿo gwɔ́ wɛ̌ wɔ́. Tá mèŋ n ka tǒ yɔ́ɔn, ńne ńnu’u pʉ̀a ntse lélɔg ńgÿo pà Israel zsé yé. 32 Jâŋ gíŋe ńgɔɔn tsɔ́ nò gie à zsé ná Yěsô, ńgie: Mèŋ n da gyá zẅìge Ssé sẅɛ́’ ńnéŋe ná yé, ńgwɔ́ pá’ Kàpʉ̀ŋ. 33 Kwà’ mèŋ n da zɔɔn tè ne ńzsé yé wɔ́, tá Ssé gẅie à la túmo wɔ̀ɔn ńgie mèŋ n gʉa ńnu’ pʉ̀a ntse, yé zɔ̌ gɔɔn né mèŋ ngie: Ɔ̀ ge gÿo gyá zẅìge Ssé tó ńnéŋe ná nyìŋ. Àa yé gẅie à ge ná pʉ̀a mbwo zẅìge Ssé. 34 Mèŋ n da gyá, tà mèŋ n ne sá’a shwóŋó pʉ̀a ngie aa Míŋ Ssé.

Melùŋ mvfò ngàŋa kwò Yěsô

35 Njÿó gÿo ńdʉ́a, Jâŋ pâ tsɔ́ *ngàŋa kwò yé yépʉ́a nyé ńgwɔ́ pɔ́ jʉ’ gie à kaa wó. 36 Á má’ lejÿɔ́g, ńgyá Yěsô pá’ à ne ńcʉa, ńgɔɔn ngie: Wɔɔn aa Mûɔ *Njʉ̀njÿò Ssé. 37 Ngáŋa kwò Jâŋ yépʉ́a jú’u yɔ̀ɔn shwóŋè, ńcʉ́me nzèm Yěsô. 38 Yěsô sele nnɛ́, ńgyá pá’ pɔ́ ée nzèm yé, ńzɛ́te wɔ́b ngie: Pi fa’a kɔ́? Pɔ́ tsɔ́’ɔ mbwo yé ngie: Rabbi (ńdɔgɔ ngie tsítsà), ɔ̀ tsẅé nzɔ̌? 39 Yěsô gɔɔn ngie: Pi tó, pi ge gyá. Pɔ́ leen ńké ńgʉa ńgyá jʉ’ gie à tsẅé wó. Á gwɔ gwɔ́ ńgwɔ́ nèm tá mbÿɛ̀ njÿó, pâ pɔ́ ńnéŋe tà yɛ̌ lyɛ’ɛ́ lá’ mag. 40 Á la gʉa ná pʉ̀a mépʉ́a pie pɔ́ la jú’u shwóŋè Jâŋ, ńcʉ́me nzèm Yěsô la, lezíŋ tsɔ̌ tà’ nyìŋ láa le Ndeléya, á gwɔ́ fɛ́ Símo Piɛ. 41 Ndeléya ŋwɛ́ gʉa ńnyé té shwóŋó tsɔ̌ nyìŋ, ḿvɔg ńgyá fɛ́ we Símo, ńgɔɔn né yé ngie: Peg gyǎ *Nzà’nkÿo, á lɔgɔ ńgíŋe ńgɔɔn ngie Kristo. 42 Ńdɔgɔ Símo, ńgʉa lejʉ́ŋ Yěsô, Yěsô cwoŋo ńdíe Símo tà ńgɔɔn né ye ngie: Ɔ̀ɔ Símo míŋ Jâŋ. Mé ge gÿo tóŋo gú le Kéfas. Yěsô tóŋo le Kéfas pá’ɔɔn, á lɔgɔ ńgíŋe ńgɔɔn ngie Piɛ. 43 Njÿó gÿo ńdʉ́a, Yěsô záb ngie à ge gʉa tsɛ̀ɛ pàga ngwòŋ Galilea, ńne ńgee, ḿbumte Filib, ńgɔɔn né yé ngie cʉ́me nzèm mèŋ. 44 Filib ŋwɛ́ laa nyìŋ Mbetsayida, á tÿǒsoŋo pà Ndeléya pɔ́ Piɛ. 45 Filib gʉa ńgyá Natanayɛl, ńgɔɔn né yé ngie: Peg gyǎ nyìŋ gẅie mé la ŋwe’e nò ná yé tsɛ̀ɛ ŋwà’ne mbʉ̌ Mǒsê, mbɔɔ tsɛ̀ɛ meŋwà’ne pà *ntsẅì nkʉ̀ Ssé. Peg gyǎ yé, á gwɔ́ Yěsô, mìŋ Yesyɛ̂b, á mûɔ Nǎzarɛd. 46 Natanayɛl gɔɔn né yé ngie: Tà mé lǎ zɔɔn ńgyá mmó mbòŋo fó Nǎzarɛd? Filib tsɔ́’ɔ mbwo yé ngie: Tóo, ɔ̀ ge gyá. 47 Yěsô gyá pá’ Natanayɛl ne ńtóo, ńgɔɔn nò ná yé ngie: Wɔɔn aa kwà’ mûɔ Israel gẅie anò nkÿo nkÿo té ná yé wɔ́. 48 Natanayɛl zɛ́te Yěsô ngie: Ɔ̀ zsé wɔ̀ɔn nzɔ̌? Yěsô tsɔ́’ɔ mbwo yé ngie: Filib ně ńgwaa tóŋo gú pá’a mèŋ n ně ńgyá gú gyá. Ɔ̀ kěen ńnéŋe le tsìŋe tÿǒ mbÿě ngem. 49 Natanayɛl tsɔ́’ ngie: Rabbi, ɔ́ɔ Mìŋ Ssé, ɔ́ɔ fùɔ pà Israel. 50 Yěsô tsɔ́’ɔ mbwo yé ngie: Ɔ̀ zẅíŋe fʉ̀’ɔɔn, mélà’mie mèŋ n gɔ̌ɔn ngie n ně ńgyá pá’ ɔ̀ ńnéŋe le tsìŋe mbÿě ngem. Ɔ̀ ge gìŋe gyá menò mie é fáŋ ńtɔ́g mɛ̌. 51 Yěsô gíŋe ńkẅi’i ńgɔɔn ngie: Tà mèŋ shwóŋó gẅí, kwà’ nénʉ́, pi ge gÿo gyá ncwò tÿǒ lepwó tsɔ́’ɔ ńtyé, *mecÿɔ́’ Ssé ne fóo wó, ésẅɛ́’ɛ ḿbiŋe ńkwɔ́’ɔ, ńtóo ná *Míŋ Nyìŋ.

Jâŋ 2

Yěsô selé ntse ńdɔg ńgÿo melù’

1 É cʉa lyɛ̌’ pʉ́a, atsɔ́ lɔ́ɔn ndá gwɔ́ tÿǒsoŋo Kána, á tsɛ̀ɛ pàga ngwòŋ Galilea, má pà Yěsô gwɔ́ wó. 2 Mé gíŋe ńtóŋo Yěsô yé pâ ngàŋa nkwò yé, á jʉ’ʉ lɔ́ɔn ndá ŋwɛ́. 3 Melù’ gÿo ḿmag, má pà Yěsô gɔɔn né yé ngie: Epʉ̀a té gíŋe ńgẅiin melù’ mie pɔ́ ge nú wɔ́. 4 Yěsô tsɔ́’ɔ mbwo yé ngie: Má wɔ̀ɔn, ɔ̀ kẅé kɔ́ mbwo mèŋ? À yɔ́ɔn fʉ̀’ nyé tè ku’. 5 Má we gʉa ńgɔɔn né pàlyè pʉ̀a ngie à lɔɔn ńgɔɔn ngie pi gÿo pɔ́ kɔ́ wɔ́ pi gÿo. 6 Etsɔ́ mekʉŋ tóon gwɔ́ jʉ’ó ntɔgɔ́. Pà Yuda kúu ntse tsoló ńdɔgɔ sɔgɔ pʉ̀ tá ńgú’te Ssé pá’ *lepʉ̌ lá’ sɔ́b la ne ńzɛ́te. É la gwɔ́ tà ńgwaa ńgwɔ́ mé néŋ ntse tsoon lítà nkÿo tsɛ̀ɛ tà’. 7 Yěsô gɔɔn né pàlyè pʉ̀a ngie: Pi néŋ ntse tsɛ̀ɛ mekʉŋ ŋwɛ́ tà é lúe. Pɔ́ néŋ ntse tsoló tà é lúe. 8 Yěsô leen ńké ńgɔɔn né pɔ́b ngie: Pi kú tsɔ́ fʉ̀’ɔɔn, ńgʉa ńnáa mbwo nyìŋ gẅie à táŋte línɔ́ɔn. Pɔ́ kú ńgʉa ná né yé. 9 Á zẅí’ ntse gẅie é selé ńcʉ́’ melù’, à te ne ńzsé jʉ’ gie mɛ̌ melù’ fóo wó wɔ́, tá pàlyè pʉ̀a pie pɔ́ ně ńtú’ ntse ne ńzsé. Nyìŋ gẅie à táŋte línɔ́ɔn, á tóŋo nyìŋ gẅie mé gÿo lɔ́ɔn ndá yé, 10 ńgɔɔn né yé ngie: Mé ée ḿvɔgɔ ńnáa pɔ́ melù’ mbòŋo, tà mé núu tɛ̀’, tá mé náa mie é ná’a ḿmeen meen. Tá ńgʉa ná gù, mbà yɔɔn áa jú fʉ̀’ gie ɔ̀ náa melù’ mbòŋo mbwo pʉ̀a lá? 11 Wɔɔn aa pá’ Yěsô la zye légÿo menò mmɔɔn mmɔɔn. Á laa Kána, á tsɛ̀ɛ pàga ngwòŋ Galilea, Yěsô lɔg pú’u, ńda’te legú’ we. *Ngàŋa kwò yé záb ntʉ́m ná yé. 12 Yɔɔn nò tɔ́g, Yěsô pâ má we, lâ mefɛ́ pé, ńgÿo *ngàŋa kwò yé, gʉa ne tÿǒsoŋo Kapernawúm, ńkúu wó, ńnéŋe pɔ́ lyɛ̌’ shÿɔ́’ɔ tsɔ́ wɔ́.

Yěsô jwǒŋ pàsẅìŋ shúm jʉ’ʉ Ssé.

13 Alínɔ́ɔn *Páskà pà Yuda la ne ḿbɔ́ɔnte, Yěsô leen ńké ḿbʉ né Yerósalem, 14 ńkúu tsɛ̀ɛ *jʉ’ʉ Ssé, ńgyá pʉ̀a gwɔ́ tsoló ńne sẅiŋe mefòŋ, petsɔ́ ne sẅiŋe *menjʉ̀njÿò, petsɔ́ ne sẅiŋe mekàpʉ̀ŋ, mbɔɔ pàkúbe nkáb néŋte ssé. 15 Yěsô leen ńké ńdɔg menkÿo ńcwoŋte ngwɔɔn, éfó tsɛ̀ɛ *jʉ’ʉ Ssé, ńjwoŋ pʉ̀a apɛ̌ lâ *menjʉ̀njÿò mɔ́b, lâ mefòŋ, ńtsó metápele ńgwá’, nkáb pʉle ssé, 16 ńgɔɔn mbwo pàsẅìŋ mekàpʉ̀ŋ ngie: Pi lɔg shúm sɛ̂ éfó jʉ’ɔɔn ńgʉa! Pi pɔ́ɔn lélɔgɔ jʉ’ʉ Tá wɔ̀ɔn ńgÿo jʉ’ʉ metʉ̌a. 17 *Ngàŋa kwò Yěsô leen ńké ńkímte jʉ’ʉ ŋwà’ne Ssé gie á gɔɔn ngie: «Mèŋ, n kwoŋo jʉ’ jú kwoŋ tà mèŋ n ge lá’ kwé pɔ́ mǒ». 18 Pàsá’a lá’a pà Yuda leen ńké ńgɔɔn né Yěsô ngie: Gÿo ndàa gyá nò mvfò peg ńdɔg ńnyɛɛ wég ngie mé la náa gú tʉ̀ légÿo mmó gie ɔ̀ gÿo lɛ̂. 19 Yěsô tsɔ́’ɔ mbwo pɔ́b ngie: Pi keme *jʉ’ʉ Ssé yɔɔn, mèŋ n dɔg lyɛ̌’ sétá, ḿbʉ’ʉ ńtÿɔ́g tÿɔ́g. 20 Pɔ́ gɔɔn né yé ngie: Mé la lɔg ngù’ ntsɔ̀b ntɔgɔ́ nê móm lekùa, ńkwɛ́ɛ *jʉ’ʉ Ssé yɔɔn, ńgʉa ná gù, ɔ̀ gɔɔn ngie ńgwɔ́ ɔ̀ lɔg lyɛ̌’ sétá ḿbʉ’ʉ ńtÿɔ́g lá? 21 Yěsô gɔɔn pá’ɔɔn, *jʉ’ʉ Ssé gie à kime é gwɔ́ pɔ́ mbùm ye. 22 Áa yɛ̌ tá à la gÿo ńzíme nà legwé, *ngàŋa kwò yé kímte ngie à la gɔɔn yɔɔn nò, ńdeen ńké ńzẅíŋ, ńgíŋe ńzẅíŋe gie ŋwà’ne Ssé la gɔɔn ná yé. 23 Yěsô nyé ńgwɔ́ pɔ́ Yerósalem, mé ne ńjÿó línɔ́ɔn *páskà, alá’ gyá menò mmɔɔn mmɔɔn mie à ne ńgÿo, pʉ̀a tà ńgyɔ́ɔn záb ntʉ́m ná yé. 24 Tá’ Yěsô tè gwá’ mbùm ye mbwo pɔ́b wɔ́, mélà’mie à né ńzsé pá’ pɔ́ gwɔ́ metsèm. 25 À la tè ne ńtsɔ́ɔn ngie mé kyagte kyagte éshwóŋó yé wɔ́. Kwà’ yé lê twó yé à zsé mmó gie áa tsɛ̀ɛ ntʉ́m nyìŋ mesoŋ.

Jâŋ 3

Yěsô pɔ́ Nikodem

1 Á gwaa gwɔ́ pú’u, atsɔ̌ nkěm pà Yuda gwɔ́ nà nùɔ Pà *farisay, mé tóŋo yé le Nikodem. 2 Á gÿo ńtó tsɔ̌ lêtsẅɛ́’, ńgyá Yěsô, ńgɔɔn né yé ngie: Tsítsà, peg zsě ngie e Ssé zɔ la túmo gú ngie ɔ̀ gʉa ńzí’i pʉ̀a mmó. Á nue à lɔɔn ńgwɔ́ nyìŋ le gÿo menò mmɔɔn mmɔɔn mie ɔ̀ gÿo lɛ̂ té gwɔ́ gie e Ssé zɔ túmo yé wɔ́. 3 Yěsô tsɔ́’ɔ mbwo yé ngie: Tà mèŋ shwóŋó gẅí, kwà’ nénʉ́, à lɔɔn ńgwɔ́ nyìŋ le gyá *lefùɔ Ssé té gwɔ́ gie mé giŋé ńzyé yé tsɔ́ legʉ̀a wɔ́. 4 Nikodem gɔɔn ne Yěsô ngie: À lɔɔn ńgwɔ́ nyìŋ gwɔ́ ndÿò mé zyé yé lêkɔ́? Tà à lɔɔn ńgwɔ́ á gíŋe ńkúu lepfòm má we mé gíŋe ńzyé yé? 5 Yěsô tsɔ́’ ngie tà mèŋ shwóŋó gẅí, kwà’ nénʉ́, à lɔɔn ńgwɔ́ nyìŋ le kúu tsɛ̀ɛ nò *lefùɔ Ssé té gwɔ́ gie mé lɔ̌g ntse ńzyé yé, ńgíŋe ńdɔgɔ zẅìge ńzyé yé wɔ́. 6 Nyìŋ gẅie mámbàŋa pɔ́ manzwě zyě yé, à gwɔ́ pɔ́ nyìŋ mesoŋ, nyìŋ gẅie à Zẅìge Ssé zyě yé, á gẅiin le gwɔ́ gẅie à gwɔ́ pɔ́ we Zẅìge Ssé. 7 Pɔ́ɔn lémɔɔn pá’ mèŋ n gɔ̌ɔn né gù ngie mé gẅiin légíŋe ńzyé gẅi tsɔ́ legʉ̀a. 8 Fèfà cʉa jʉ’ gie à kwǒŋ, ɔ̀ jú’ pá’ à cʉa, tá ńké tè zsé jʉ’ gie à fóo wó wɔ́, ńké tè zsé jʉ’ gie à gee nê wó wɔ́. Á gíŋe ńgwɔ́ pɔ́ pú’u, ná nyìŋ gẅie à Zẅìge Ssé zyě yé. 9 Nikodem leen ńké ńzɛ́te Yěsô ngie, á gwaa gwɔ́ pú’u, ńcʉa lêkɔ́? 10 Yěsô tsɔ́’ɔ mbwo yé ngie: Ɔ̀ɔ Israel ńgwɔ́ tà’ tsítsà tà mé zsé gú tɛ’, ɔ̀ piŋ tè yɔɔn nò zsé la? 11 Tà mèŋ shwóŋó gú, kwà’ nénʉ́, peg gɔɔn nò nà mmó gie pèg ne ńzsé, ńgɔɔn gie peg ne ńzsé nà mmó gie peg la gyá, tá’ pi ké tè zẅíŋe nò gie peg gɔɔn wɔ́. 12 Mèŋ shwoŋó gẅi nò ná shúm sie é cʉaté ndùmo ssé tsetsá’, pi tè zẅíŋ. N dɔɔn shwóŋó gẅi nò fʉ̀’ɔɔn ná shúm sie é cʉaté tÿǒ lepwó, mbà pi ge gÿo lêkɔ́ tá zẅíŋ? 13 Nyìŋ laa zɔɔn ńkwɔ́’ɔ tÿǒ lepwó wɔ́, ndà’ *Míŋ Nyìŋ gẅie à la fó wó sẅɛ́’. 14 Ndʉŋ ndʉŋ pá’ Mǒsê la kwɛ́ nnú ná tà’a tÿǒ, ńkwé’e ńnáa tÿǒ, á nkwòŋo tsẅɛ̀ la, á ne ńzɛ́te ngie mé gÿo ńkwé’e *Míŋ Nyìŋ pɔ́ pú’u. 15 À cʉa pú’u, nyìŋ gẅie à zǎb ntʉ́m wé ná yé, à gẅiin le gwɔ́ tèmì. 16 Á nue ntí gie e Ssé la lɔg ńkwoŋ njÿó pú’u la gwɔ́ tà á náa Míŋ we wémɔ’ɔ́, légwɔ́ gie wɛ̌ nyìŋ wɔ́ gẅie à zǎb ntʉ́m wé ná Míŋ we ŋwɛ́, à tě ńdá’a ńkaa ndòon tèmì wɔ́, à ge lá’ gẅiin le gwɔ́ tèmì. 17 E Ssé la tè zɔɔn ńtúmo Míŋ we tsɛ̀ɛ njÿó ngie à gʉa ńnéŋ ndòon twó njÿó wɔ́. À la túmo yé pɔ́ légwɔ́ gie à ge gʉa gÿo njÿó tsẅɛ́ ndòon. 18 Nyìŋ lɔɔn ńzáb ntʉ́m wé ná yé, ndòon le yé gwoon. Nyìŋ gẅie à ké kaa záb ntʉ́m wé ná yé wɔ́ zsé ngie à kǎ ndòon, á nue à kaa záb ntʉ́m wé ná Míŋ Ssé wémɔ’ɔ́ wɔ́. 19 Pɔ́ gẅiin lékaa ndòon ńtí nò kyɛ̀’ gie á léen ńtóo tsɛ̀ɛ njÿó, tá pʉ̀a mesoŋ kwoŋ pɔ́ nzěm ńcʉa kyɛ̀’ ŋwɛ́, mélà’mie ngÿǒ menò mɔ́b té poŋ. 20 Ngÿǒ menò nyìŋ lɔɔn ńzɔɔn tè ne ḿboŋo wɔ́, mbà ngàŋ ge pʉa kyɛ̀’ pʉa, á le kwoŋo légiŋe jʉ’ gie kyɛ̀’ áa wó wɔ́, ḿbɔ́gɔ nue ngÿǒ menò mé ge kẅɛɛ mángyɛ̌. 21 Tá’, nyìŋ gẅie à ne ńgiŋe nà mánzsè nò nénʉ́, à tóo jʉ’ gie kyɛ̀’ áa wó, ńzsé ngie mé ge gyá ngie ngÿǒ menò mé fóo pɔ́ ná pá’ à ne ńjú’u ncwò Ssé.

Jâŋ Mbabtist pɔ́ Yěsô.

22 Yɔɔn nò tɔ́g, Yěsô pâ *ngàŋa kwò yé gʉa ne tsɛ̀ɛ pàga ngwòŋ Jẅidea, pâ pɔ̌ ná’a ńzye ńnéŋe, à ne ńnu’u pʉ́a ntse. 23 Jâŋ gwɔ́ yé Ainon, á ngʉ̀ŋe Salim ńne ńnu’u pʉ̀a ntse, á nue ntse laa jʉ’ó tɛ’. Epʉ̀a ne ńtóo, á nu’u wɔ́b ntse. 24 Á la gwaa gwɔ́, mé nyé té ńnéŋe Jâŋ ndá tsǎŋ. 25 Atsɔ̌ nyìŋ pà Yuda pâ tsɔ̌ ngàŋa nkwò Jâŋ ńnéŋe tà ńzye lézoŋo nò ná nò lésɔgɔ pʉ̀ tá ńgu’te Ssé. 26 *Ngàŋa kwò Jâŋ gʉa ńgyá Jâŋ, ńgɔɔn né yé ngie Tsítsà, ɔ̀ ne ńkímte nyìŋ wá gẅie pi yé kaa ná yétsɔ̌ nzǐŋ ntse Jurdeŋ la? Á nyìŋ wá gẅie ɔ̀ ka gɔɔn nò gie ɔ̀ zsé ná yé la? À ne ńnu’u yé pʉ̀a ntse fʉ̀’ɔɔn, tà lá’ menùɔ menùɔ ne ńgee ńgyá pɔ́ yé. 27 Jâŋ tsɔ́’ɔ mbwo pɔ́b ngie: E Ssé gẅie aa tÿǒ lepwó zɔ náa fà’ ye wɔ̌wɔ́ɔ. 28 Kwà’ pi gí ne ńnyɛte ńzsé ngie mèŋ n ka gɔɔn ngie mèŋ n tè *Nzà’nkÿo wɔ́. Mèŋ n gwɔ́ pɔ́ nyìŋ gẅie mé ka túmo wɔ̀ɔn ngie mèŋ n gwɔ́ mvfò yé. 29 Nyìŋ gẅie à zɔ́’ɔ manzwě zɔ aa ndǔm manzwě. Ashǔ ndǔm tyé lejʉ́ŋ ndǔm, á gɔɔn nò, á jú’ ngyè ye, anò poŋo yé tɛ’. Mèŋ n ne ńkága yɔ́ɔn pɔ́ pú’u, ḿbiŋe ńkága tà ḿmaga ntʉ́m wɔ̀ɔn. 30 Á ne ńzɛ́te ngie yé nò gwaa kẅi’i gee mvfò, ayɔ́ɔn ne ḿbiŋe né nzèm. 31 Nyìŋ gẅie à fóo tÿǒ lepwó, à cʉa pʉ̀a metsèm. Nyìŋ gẅie aa ndùmo ssé tsetsá’ aa nyìŋ tsetsá’, ḿbiŋ ńgɔɔn nò pɔ́ nà menò mie ée ndùmo ssé tsetsá’. Tá’, nyìŋ gẅie à fóo tÿǒ lepwó à cʉa pʉ̀a metsèm. 32 À gɔɔn nò gie à zsé nà shúm sie à la gyá mbɔɔ sie à la jú’, tá nyìŋ tè zẅíŋ. 33 Nyìŋ gẅie à zẅíŋe nò gie à gɔɔn, lɔgɔ ńnyɛɛ ngie e Ssé ee nénʉ́ nà kɔ̀ɔkɔ́ɔ. 34 Nyìŋ gẅie e Ssé túmo yé, à gɔɔn menò mie é fóo mbwo Ssé, á nue e Ssé gÿo Zẅìge yé gwɔ́ pɔ́ ná yé fʉ̀’ ntsèm. 35 E Ssé Tá kwoŋo Míŋ we, mbà à léen ńnéŋ shúm ntsèm á nà lɔ̌ɔn pwó Míŋ we. 36 Nyìŋ lɔɔn ńzáb ntʉ́m we ná Míŋ Ssé, mbà ngàŋ ge gẅiin le gwɔ́ tèmì. Nyìŋ gẅie à kě kaa záb ntʉ́m wé ná Míŋ Ssé wɔ́, á le lá’ ńgẅiin kwà’ le gwɔ́ wɔ́. E Ssé ké ńnyé ńkẅi’i ńgyáŋa lóŋ ná yé gyáŋ.

Jâŋ 4

Yěsô pɔ́ manzwě we Samalîɛ

1 Pa *farisay jú’ mé ne ńgɔɔn ngie nzẅìŋ pʉ̀a pie é ne ńcʉ́me nzèm Yěsô cʉa pe Jâŋ, á gíŋe ńne ńnu’u pʉ̀a ntse é gyɔ́ɔn ńcʉa pe Jâŋ. 2 Ńzɔɔn ńké ńgwaa gɔɔn pú’u, kwà’ Yěsô zɔ tě ńnu’u pʉ̀a ntse wɔ́, *ngàŋa kwò yé zɔ̌ ne ńnu’u wɔ́b. 3 Yěsô zsé ngie pà *farisay jǔ’, éfó tsɛ̀ɛ pàga ngwòŋ Jẅidea ńcʉ́me mánzsè lépiŋe tsɛ̀ɛ pàga ngwòŋ Galilea. 4 Á ne ńzɛ́te ngie à zyɛ́’ ye tsɛ̀ɛ pàga ngwòŋ Samalîɛ. 5 Á gʉa tà ńkúu tsɛ̀ɛ tsɔ́ tÿǒsoŋo pà Samalîɛ, mé tóŋ lé Sikar, á gwɔ́ ngʉ̀ŋe nká’ gẅie Yakwɔ́b la náa mbwo míŋ we Yesyɛ̂b. 6 Ntse ntǔŋ gẅie mé lɔ́ɔn ńtóŋo lé ntse Yakwɔ́b gwɔ́ jʉ’ó. Yěsô gwɔ́ kúu jʉ’ó, tsɛ̀ɛ zsǒ cʉ́’ʉ ńku’u ku’, mbà à gǐŋ tà ńkʉ́a, ésẅɛ́’ ńnéŋe ssé á ngʉ̀ŋe ntse ŋwɛ́. 7 Atsɔ̌ manzwě we Samalîɛ tó létú’ ntse, Yěsô gɔɔn né yé ngie: Ná ntse mèŋ n nú. 8 Á gwaa gwɔ́, mbà *ngàŋa kwò Yěsô gʉ̌a tÿǒsoŋ léjú shúm léjÿó. 9 Manzwě we Samalîɛ gɔɔn né Yěsô ngie: Ɔɔ nyìŋ Yuda, ḿbiŋe ńdúɔ ntse nǔ mbwo mèŋ manzwě we Samalîɛ lá? À lɔ̌ɔn ńgɔɔn pú’u, á nue pà Yuda pâ pà Samalîɛ lɔ́ɔn tě ńjú’e wɔ́. 10 Yěsô tsɔ́’ɔ mbwo yé ngie, ɔ̀ gwé’e ńzsé fù’ gie Ssé náa, ḿbiŋ ńzsé nyìŋ gẅie à gɔɔn né gù ngie: Ná ntse n nú, mbà gù zɔ cʉ̌’ ńdúɔ ntse nǔ mbwo yé, á náa gú ńtse gẅie éfóo lesá’a. 11 Manzwě ŋwɛ́ gɔɔn né Yěsô ngie, andè, ɔ̀ zɔɔn fó tè loŋgá gẅiin, ńtse piŋ ńgwɔ́ tsɛ̀ɛ ssé tɛ̀’ pɛ́’ɛ̀, wɛ̌ ntse gẅie é fóo lesá’a piŋ fó pɔ́ nzɔ̌? 12 Tsye ɔ̀ cʉa tá wèg Yakwɔ́b gẅie à la ná wɔɔn ntse ntǔŋ né peg ka? Ńgwaa ná, ńzɔɔn nú yé, pènkʉ́ pé pâ menɔ̀ɔn gíŋe ńnú yɔ́b. 13 Yěsô tsɔ́’ɔ mbwo yé ngie: Nyìŋ nú wɛ̂ mɛ́, agág yé ké ńgíŋe shÿó shÿó. 14 Tá nyìŋ nú ntse gẅie mèŋ n zɔ nǎ mbwo yé, mbà gág yé té ńdá’a ńgíŋe shÿó wɔ́. Mbà ntse mɛ́ ge kúu mbùm yé, é cʉ́’ pɔ́ lesá’a ntse, á jʉ’ gie ntse ge ne fóo wó cwoŋo, é náa yé le gwɔ́ tèmì. 15 Manzwě ŋwɛ́ tsɔ́’ɔ mbwo yé ngie: Andè, ná wɛ̌ ntse né mèŋ, agág yɔ́ɔn le lá’ ńgíŋe shÿó wɔ́. Mèŋ n de gíŋe ńtóo jʉ’ɔɔn ńtú’ ntse wɔ́. 16 Yěsô tsɔ́’ɔ mbwo yé ngie: Gʉa ńtóŋo ndǔm ɔ̀ pi yé tó. 17 Á tsɔ́’ɔ mbwo yé ngie: Mèŋ n tè ndǔm gẅiin. 18 Yěsô tsɔ́’ɔ mbwo yé ngie: Ɔ̀ gÿǒ mboŋó légɔɔn ngie ɔ̀ tè ndǔm gẅiin. Ɔ̀ lǎ gẅiin tà é gwɔ́ méntʉ̀a, tá nyìŋ gẅie pi yé ńnéŋe fʉ̀’ɔɔn tè ndǔm ɔ̀ wɔ́. Ɔ̀ gɔ̌ɔn pɛ́’ɛ̀ á kẅɛ. 19 Manzwě ŋwɛ́ leen ńké ńgɔɔn né yé ngie: Andè, mèŋ n gyá ngie ɔɔ *ntsẅì nkʉ̀ Ssé. 20 Ńgie mbà, metá pég lɔ́ɔn ńgu’te Ssé ndùm lekwɔ’ɔ́ sɔɔn, pi pà Yuda pi èe ńcʉ́’ʉ ńgɔɔn pɔ́ ngie: Ajʉ’ʉ légu’te Ssé gwɔ́ pɔ́ ndà’ Yerósalem pɛ́’ɛ̀ mé jú’u yè wɔ́? 21 Yěsô gɔɔn né yé ngie: Mɔ̌ɔn, zẅíŋe nò gie n gee ńgɔ̌ɔn. Afʉ̀’ ne ńku’u pá’ pi tè gíŋe gu’te Tá á ndùm sɔɔn lekwɔ’ɔ́ wɔ́, mbɔɔ Yerósalem wɔ́. 22 Pi gu’te Ssé té zsé mmó gie pi gÿo yɛ̌. Peg pà Yuda peg gwaa gu’te Ssé, ńne ńzsé mmó gie peg gÿo yɛ̌, mélà’mie Ssé cʉa ná pà Yuda tá ńgÿo pʉ̀a tsẅɛ́. 23 Tá’, afʉ̀’ ne ńku’u, tà á fǒ ńzɔɔn ńku’ ku’, pá’ kwà’ pàgu’te Ssé ge gwɔ gu’te yé Ssé Tá, é zẅí’te ncwò Zẅìge yé, tá gu’te yé nà ntí gie á ne ńzɛ́te. 24 E Ssé gwɔ̌ pɔ́ zẅìge, á ne ńzɛ́te ngie pʉ̀a pie pɔ́ gu’te yé gwɔ́ gu’te yé, ńzẅí’te ncwò Zẅìge yé tá ńgu’te yé nà ntí gie á ne ńzɛ́te. 25 Manzwě ŋwɛ́ gɔɔn ne yé ngie: Mèŋ n zsě ngie *Nzà’nkÿo gẅie mé tóŋo le Kristo né ńtóo. À ge tó, é pú kyagte kɔ̀ɔkɔ́ɔ shwóŋó wég. 26 Yěsô gɔɔn né yé ngie: Mèŋ gẅie pɔgɔ shwóŋe lɔɔn, mèŋ n gee yé. 27 Yěsô ne ńgɔɔn pú’u, *ngàŋa kwò yé tó, ńgyá pɔ́ manzwě ně shwóŋe, á pú ńkʉ’ʉ wɔ́b tɛ̀’. Tá’, tsɔ́ wɔb ké tè ku’u lézɛ́te yé ngie áa nò kɔ́ wɔ́ wɔ́, ka légɔɔn ngie pɔ́ yé shwóŋó kɔ́ wɔ́ wɔ́. 28 Manzwě ŋwɛ́ nyé tÿóon ntse yé jʉ’ó, ḿbiŋe tÿǒsoŋ, ńgɔɔn né lá’ ngie: 29 Pi tó ńgyá tsɔ̌ nyìŋ gẅie à shwoŋó wɔ̀ɔn menò ntsèm mie n da gÿǒ. Tà à tè gwɔ́ pɔ́ *Nzà’nkÿo wɔ́? 30 Alá’ fó tÿǒsoŋ ńkẅɛ, ńtó né lejʉ́ŋ Yěsô. 31 Ńgwɔ tó pú’u, *ngàŋa kwò yé ne ńtsíŋe yé ńgɔɔn ngie: Rabbi, pfɛ́ɛ mémmó la. 32 Tá á tsɔ́’ɔ mbwo pɔ́b ngie: Mèŋ n gẅiin tsɔ́ mmó léjÿó gie mèŋ n gee ńjÿó, á gwɔ́ gie pi tè ne ńzsé wɔ́. 33 *Ngàŋa kwò yé jú’ pú’u, ésele ńzɛ́te tsetsɛ̀ɛ pɔ́b ngie: Tsɔ̌ nyìŋ cʉ̌’ ńdɔgɔ mmó léjÿó ńtó ná né yé keen? 34 Yěsô gɔɔn mbwo pɔ́b ngie: Ayɔ́ɔn mmó léjÿó gwɔ́ pɔ́ légÿo mmó gie nyìŋ gẅie à ka túmo wɔ̀ɔn à ne ńkwoŋo, mbɔɔ lémege fà’ gie à ka nǎ né mèŋ. 35 Pi zɔ ee ntě ńgɔɔn ngie: É cʉ́’ʉ ńzága mesàŋ lekùa, mé lág shúm wɔ́ leen? Tá’, mèŋ n ge shwóŋó gẅi yɔ́ɔn ngie: Pi pʉ’ʉ twó gí, ńdíe tsẅɛ tá ńgyá, eshúm tʉ̌ tà ńcʉ́’ʉ ńzɛ́te pɔ́ lélag. 36 Nyìŋ gẅie à laga shúm, à ne ńkẅé ntsɔ’ɔ́ fà’ wé, é gwɔ́ pá’ à ne ńcú’te mmó ńnéŋe tsɛ̀ɛ le gwɔ́ tèmì. Légwɔ́ gie ambyè mmó pɔ́ ndàga ge pú kág. 37 Pú’u, esàga nò gie e gɔɔn ngie: Ambyè aa wó, andàga gwɔ́ wó lɔgɔ ńgwɔ́ nénʉ́. 38 Mèŋ n ka túmo gẅi ńdag shúm sie pi ka tè gyá tsɔ̌ ngɔ́’ mǒ ḿbye wɔ́, tsɔ́ pʉ̀a la gyá ngɔ́’, pi ka tó gí, ńcʉ́’ʉ ńzẅɛ́’ɛ fà’ yɔ́b zẅɛ̌’. 39 Á la fó nà shwóŋè manzwě ŋwɛ́ gẅie à la ne ńgɔɔn ngie: À shwoŋó wɔ̀ɔn kɔ̀ɔkɔ́ɔ gie n dǎ gÿo. Pʉ̀a Samalîɛ tà ńgyɔ́ɔn pie é laa ná yɛ̌ tÿǒsoŋ záb ntʉ́m ná Yěsô, 40 ńtó tà ńkúu lejʉ́ŋ yé, ésẅíŋte yé ngie pâ pɔ́ zɔ cʉ́’ʉ ńnéŋe. Yěsô zẅíŋ, ńnéŋe jʉ’ó lyě’ pʉ́a. 41 Epʉ̀a gíŋ ńkẅi’i ńzáb ntʉ́m ná ye tà ńgyɔ́ɔn, ńtí shwóŋè yé. 42 Ńne ńgɔɔn né manzwě ŋwɛ́ ngie: Peg tě ńnyé ńzába ntʉ́m ná Yěsô ńtí pɔ́ shwóŋè jú ndà’ wɔ́, peg zába ntʉ́m ná ye fʉ̀’ɔɔn, ńtí pá’ peg yég cwoŋó ńjú’u shwóŋè yé, tà ńzsé ngie aa nyìŋ gẅie à ge gÿo pʉ̀a mesoŋ pie ée tsɛ̀ɛ njÿó e tsẅɛ́.

Yěsô gÿǒ míŋ tsɔ̌ ngàŋa fà’ ngúmnɔ́ɔn zeŋe

43 Elyɛ̌’ sépʉ́a sa gwɔ́ tà ńtɔ́g, Yěsô fó jʉ’ó, ńne ńgee tsɛ̀ɛ pàga ngwòŋ Galilea. 44 Mbà yé máŋwɛ́ la gɔɔn ngie: Mé té ná mekù’ *ntsẅì nkʉ̀ Ssé lá’ pɔ́b wɔ́. 45 Tá ńgʉa tà ńkúu Galilea, pà Galilea kúe yé mboŋó. Á nue pɔ́ ka gʉa línɔ́ɔn Yerósalem, ńkúu wó, ńgyá kɔ̀ɔkɔ́ɔ gie à ne ńgÿo. 46 Á piŋ tà ńkúu Kána pɔ́ Galilea, á gwɔ́ tÿǒsoŋ gie à ka sele ntse wó ńdɔg ńgÿo melù’ la. Tsɔ̌ nyìŋ ndÿò ná fà’a ngúmnɔɔn gwɔ́ tÿǒsoŋo Kapernawúm, míŋ we ne ńguɔ. 47 Á jú’ ngie Yěsô fǒ Jẅidea ńtóo Galilea, ńgʉa ńgyá yé, ésẅíŋte yé ngie à cwóŋ ńtó, ńgÿo míŋ we gẅie à cʉ’ʉ́ ńkwé kwě zeŋe. 48 Yěsô gɔɔn né yé ngie: Pi lɔɔn tè gyá menò mmɔɔn mmɔɔn mie é lá’te metʉ̀ Ssé wɔ́, láa menkʉ̀’ʉ nò wɔ́, pi le lá’ ńzáb ntʉ́m ná mèŋ wɔ́. 49 Ngàŋa fà’ ngúmnɔɔn ŋwɛ́ gɔɔn né yé ngie: Tsétsɔ’, Andè, cwóŋo ńgyá míŋ wɔ̀ɔn tá à kwé. 50 Yěsô gɔɔn né yé ngie: Gʉa! Míŋ gù zeŋé. Wɔɔn ndÿò zẅíŋe nò gie Yěsô gɔ̌ɔn né ye, ńgʉa. 51 Ńnyé pɔ́ mánzsè ńcwóŋo ńgee, ngàŋa fà’ yé tó ńzá’a yé, éshwóŋó yé ngie míŋ gù aa ntentʉ́. 52 Á zɛ́te wɔ́b fʉ̀’ gie à ka zeŋe, pɔ́ gɔɔn né yé ngie: Á kaa mbÿɛ̀ njÿó jǔɔ ná tà’ nèm, nnɛ́ zá’a ná yé. 53 Tá múɔ jú’, á lɔgɔ ńgwɔ́ kwà’ fʉ̀’ yá gie Yěsô ka gɔɔn mbwo yé ngie: Míŋ we zeŋe la. Á leen ńké ńzáb ntʉ́m wé ná Yěsô, pâ pʉ̀a pé metsèm ndá yé. 54 Yěsô gÿo yɔɔn nò mmɔɔn mmɔɔn, á fʉ̀’ gie à fǒ Jẅidea ḿbiŋe Galilea pá’ɔɔn, á lɔ́gɔ ńgwɔ́ nò mmɔɔn mmɔɔn mbɔ́ɔntè yépʉ́a gie à gÿǒ Kana.

Jâŋ 5

Yěsô gÿǒ atsɔ̌ ngàŋ kwʉ́’te zeŋe

1 Yɔɔn nò tɔ́g, á fʉ̀’e tsɔ́ línɔ́ɔn pà Yuda ne ńku’u, Yěsô pʉ ńgʉa né Yerósalem. 2 Á gwaa gwɔ́, atsɔ́ gÿǒon ntse sɔ́g nnɛ́ gwɔ́ Yerósalem, mé tóŋo nà shwóŋè pà Heber le Betzata, á gwɔ́ ngʉ̀ŋe ncwò ndá *menjʉ̀njÿò, mbà mé la lɔg metóon ḿbwóon mekɔ́’ méntʉ̀a ńdɔg ńkéle. 3 Megàŋ meguɔ ntí ntí nuŋte tsɛ̀ɛ mekɔ́’. Pàfʉ̀ menÿɔ́g, pà pwɔ́’te mekwò, mbaa megàŋ kwʉ́’te nuŋte wó, ńne ńzẅí’te pá’ ntse gé cʉ’ʉ. 4 Á nue, atsɔ̌ *cÿɔ́’ Ssé lɔ̌ɔn ńnéŋe ńgwá sẅɛ́’ɛ ḿbʉe ntse, angùɔ gẅie à vɔ̌g ńkúu tsɛ̀ɛ ntse fʉ̀’ gie e cʉ’ʉ́, á zeŋe nà yé gùɔ tà pá’ á lɔɔn ńgwɔ́ pɔ́ yɛ̌ ntí wɔ́. 5 Atsɔ̌ nyìŋ gwɔ́ jʉ’ó, mbà à gǔɔ guɔ ngù’ ntsɔ̀b lefɔ̌ɔn né móm ntá. 6 Yěsô gyá pá’ à nuŋe, ńzsé ngie à tsẅě jʉ’ó tɛ’, ńzɛ́te yé ngie tà ɔ̀ ne ńkwoŋo lézeŋe? 7 Anguɔ tsɔ́’ ngie: Andè, awɔ̀ɔn nyìŋ gẅie à lɔɔn ńgwɔ́ á kaa wɔ̀ɔn ńnéŋe tsɛ̀ɛ ntse fʉ̀’ gie é ne cʉ’ʉ à tè gwɔ́ wɔ́. Mèŋ n ŋege tà ńgwaa tó, mbà tsɔ̌ nyìŋ vɔgɔ́ ntse. 8 Yěsô gɔɔn né yé ngie: Lu ssé, ḿbíi mátà gù, ńgiŋ. 9 Nyìŋ wá gwóon ńzeŋe pɔ́ fʉ’ó, ḿbíi mátà we, ńzye légiŋ. Yɔɔn nò gwaa tɔ́g pá’ɔɔn, á gwɔ́ *lyɛ’ɛ́ nzsè pà Yuda. 10 Pàsá’a lá’ pà Yuda leen ńké ńgɔɔn né nyìŋ gẅie à zeŋé ŋwɛ́ ngie: Ɔ̀ tè gẅiin lékaa mátà ńdɔg ńgiŋ pɛ́’ɛ̀ wɔ́. Á nue yɔɔn áa lyɛ’ɛ́ nzsè. 11 Á tsɔ́’ɔ mbwo pɔ́b ngie: Nyìŋ gẅie à gÿǒ mèŋ n zeŋe gɔ̌ɔn né mèŋ ngie: Píi mátà gù, ńgiŋ. 12 Pɔ́ zɛ́te yé ngie: Nyìŋ gẅie à gɔ̌ɔn né gù ngie píi mátà gù ńgiŋ aa wɔ̌? 13 Tá nyìŋ gẅie á ně ńzeŋe la ké tè ne ńzsé ngàŋ wɔ́. Á nue Yěsô ně ńgɔɔn pú’u, ḿbyéte tsetsɛ̀ɛ lá’ gie á ke ńgwɔ́ jʉ’ó. 14 Yěsô gÿo ńgyá yé tsɛ̀ɛ *jʉ’ʉ Ssé, ńgɔɔn né yé ngie: Ɔ̀ kě ńzeŋe mboŋó, tè lá’ ńgíŋ ńgÿo nò tepòŋ ḿbɔ́gɔ tsɔ̌ ngɔ́’ légíŋe ńkúu gú, tà ńtɔ́g gie ɔ̀ kà zɔɔn ńgwɔ́ tsoló. 15 Nyìŋ wá gʉa shwóŋ pàsá’a lá’ ngie nyìŋ gẅie à la zoŋo yé la, à laa Yěsô. 16 Pɔ́ jú’ pú’u, ńzye lépʉa Yěsô, mélà’mie à ně ńgÿo yɔɔn nò, á lyɛ’ɛ́ nzsè yɔ́b. 17 Yěsô tsɔ́’ɔ mbwo pɔ́b ngie: Tá wɔ̀ɔn nyě fa’a pɔ́ fà’ tà ńkú fʉ̀’ɔɔn, mbɔɔ mèŋ yɔ́ɔn mèŋ n giŋé ne fa’a pɔ́ fà’. 18 Á fó fʉ’ó, pà Yuda mege ńgá’a léfa’a mmó gie pɔ́ ge fó mǒ zẅé Yěsô, ńtí nue à la tè fʉa pɔ́ *lepʉ̌ lyɛ’ɛ́ nzsè yɔ́b ndà’ wɔ́, à ka giŋé ńne ńgɔɔn ngie e Ssé aa kwà’ Tá we, ńdɔgɔ pú’u, ńgɔɔn ngie pɔ́ Ssé gwɔ́ pɔ́ ndʉŋ ndʉŋ.

Metʉ̀ Míŋ Ssé.

19 Yěsô gíŋe ńgɔɔn né pɔ́b ngie: Tà mèŋ shwóŋó gẅí, kwà’ nénʉ́, Míŋ Ssé tè gÿo tsɔ́ mmó pɔ́ lê yé twó wɔ́, à gÿo pɔ́ mmó gie à ne ńgyá Tá we gÿo. Akɔ́ɔkɔ́ɔ gie Tá gÿo, Múɔ giŋé ńgÿo pɔ́ yɛ̌. 20 Á nue Tá à kwoŋo Múɔ tɛ’, ḿbú ńnyɛɛ yé kɔ́ɔkɔ́ɔ gie à ne ńgÿo. À giŋé ge nyɛɛ yé shúm sie é fáŋ tà pi gyá à pú ńkʉ’ʉ gẅí. 21 Pá’ Tá we gÿo pʉ̀a pie é kwě zím ńgwɔ́ wó la, áa ndʉŋ ndʉŋ pá’ Múɔ giŋé ńku’ yé légÿo nyìŋ gẅie à kwoŋo yé gwɔ́ wó. 22 E Ssé Tá, aa ntě ńzá’a ntsàŋ nyìŋ wɔ́, à léen ńnyé yɛ̌ jʉ’ mbwo Míŋ we. 23 Á cʉa pú’u, mânyìŋ ntsèm ná mekù’ Míŋ we pɔ́ ndʉŋ ndʉŋ pá’ à ne ńnáa me Tá. Nyìŋ gẅie à kaa ná mekù’ Míŋ Ssé wɔ́, angàŋ lɔgɔ tě ńnáa mekù’ Tá we gẅie à la túmo yé wɔ́. 24 Tà mèŋ shwóŋó gẅí, kwà’ nénʉ́, nyìŋ jú’u shwóŋè yɔ́ɔn, ḿbiŋ ńzáb ntʉ́m ná Nyìŋ gẅie à la túmo wɔ̀ɔn, mbà ngàŋ gẅiin le gwɔ́ tèmì. Mé té ge gíŋe ŋaga yé wɔ́, à tsẅɛ̌ legwé ńcʉ́’ ńgẅiin pɔ́ le gwɔ́ tèmì. 25 Tà mèŋ shwóŋó gẅí, kwà’ nénʉ́, afʉ̀’ ne ńku’u, tà á ně ńzɔɔn ńdá’ ńku’, pá’ mepfó ssé ge jú’ ngyè Míŋ Ssé, epʉ̀a pie pɔ́ jǔ’ yɛ̌ ngyè pɔ́ gwɔ́ wó. 26 Áa pú’u mélà’mie Ssé Tá gẅie aa lesa’á le gwɔ́ tèmí, à la ná mɛ̌ metʉ̀ mbwo míŋ we. 27 À la gíŋe ńnáa yé metʉ̀ lélɔg ńzá’ mentsaŋ pʉ̀a mesoŋ, mélà’mie yé zɔɔ *Míŋ Nyìŋ. 28 Tà á mɔ́ɔn ńkʉ’ʉ gẅi kʉ’ʉ, á nue afʉ̀’ ne ńku’u pá’ mepfó ssé metsèm pie é nuŋe tsɛ̀ɛ mesyè ge jú’ ngyè ye, 29 é leen ké fó tsɛ̀ɛ mesyè kẅɛte. Epʉ̀a pie pɔ́ ka ne ńgÿo nò mbòŋo zíme nà legwé ńkẅé le gwɔ́ tèmì, tá pʉ̀a pie pɔ́ ka ne ńgÿo nò tepòŋ zím ńgwe ntsaŋ.

Mèŋ n tè gÿo tsɔ́ nò pɔ́ lê yɔ́ɔn twó wɔ́.

30 Mèŋ n tè zá’ ntsaŋ nyìŋ té píge Ssé wɔ́. E yɔ̀ɔn ntí leŋag, é gwɔ́ nénʉ́, mélà’mie mèŋ n tè ne fa’a pɔ́ légÿo mmó gie mèŋ n zɔ kwoŋo wɔ́, n gÿo yɔ́ɔn pɔ́ mmó gie Nyìŋ gẅie à la túmo wɔ̀ɔn ne ńkwoŋo.

Menò mie é nyɛɛ ngie Yěsô aa Míŋ Ssé.

31 Mèŋ n ke ńgwɔ́ pé’e ne sele ńgɔɔn pɔ́ nò gie mèŋ n zsé nà twó mbùm yɔ́ɔn, mbà à lɔɔn ńgwɔ́ mé le yɛ̌ nò zẅíŋ. 32 Nyìŋ ndyɛ̀’ɛ zɔ gɔɔn nò gie à zsé ná mèŋ, mèŋ m biŋ ne ńzsé ngie nò gie à gɔɔn ná mèŋ áa nénʉ́. 33 Pi la tè túm pʉ̀a mbwo Jâŋ wɔ́ le? À la gɔɔn nò gie à zsě nà nò gie áa nénʉ́. 34 Á gʉa ná mèŋ, mbà mèŋ n tè ne ńtsɔ́ɔn ngie nyìŋ mesoŋ zɔ gɔɔn nò gie à zsě ná mèŋ wɔ́. Tá’, mèŋ n gɔɔn yɔɔn nò légwɔ́ gie pi ge cʉa mǒ tsẅɛ́. 35 Jâŋ la gwɔ́ pɔ́ pá’ lâm gẅie mé lyɛ̌ ńtÿɔ́g á ne ńkyɛ’ɛ jʉ’. Á kyɛ’ jʉ’, anò poŋo gẅi tá á té ńnéŋe. 36 Tá’ mèŋ n ké ńgwɔ́ pá’ɔɔn ńgẅiin tsɔ́ nò gie á la’te nyìŋ gẅie mèŋ n gee wɛ̌, á nue mefà’ mie Tá wɔ̀ɔn la ná ngie mèŋ fa’, kwà’ mɛ̌ mefà’ mie mèŋ n gÿo zɔ́ la’te ngie Tá wɔ̀ɔn la túmo wɔ̀ɔn. 37 Tá wɔ̀ɔn gẅie à la túmo wɔ̀ɔn, kwà’ yé máŋwɛ́ ne ńgɔɔn nò gie à zsě ná mèŋ. Pi laa ngyè ye jú’u, ńké tè shÿó wé gyá. 38 Ashwóŋè yé té ntʉ́m pi wɔ́, mélà’mie pi kaa záb ntʉ́m ná nyìŋ gẅie à la túmo yé wɔ́. 39 Pi mwoon ŋwà’ne Ssé, mélà’mie pi ne ńkwaŋa ngie pi ge cʉa mǒ gẅiin le gwɔ́ tèmì. Yɛ̌ zɔ ké ne ńgɔɔn nyìŋ gẅie mèŋ n gee wɛ̌. 40 Pi piŋ ńké tè ne ńkwoŋo létóo mbwo mèŋ ńgẅiin le gwɔ́ tèmì wɔ́. 41 Mèŋ n tè ne ńtsɔ́ɔn tsɔ̌ ngɔ́ɔnte gie e fóo mbwo pʉ̀a mesoŋ wɔ́. 42 Tá’, mèŋ n zɔɔn ne ńzsé gẅí, pi ee ntʉ́m pi, pi tè Ssé kwoŋ. 43 Mèŋ n ka lɔg lezíŋ Tá wɔ̀ɔn ńtó, pi lʉ’ʉ lézẅíŋe yɔ́ɔn nò. Tá ńgwɔ́ gie tsɔ̌ nyìŋ ndyɛ̀’ɛ lɔɔn ńtó fʉ̀’ɔɔn pɔ́ nà sé lezíŋ, mbà pi ge zẅíŋe yé nó. 44 Ńgwɔ́ pi záb ntʉ́m ná mèŋ lêkɔ́? Pi fa’ pɔ́ ngie nyìŋ mesoŋ ná ngɔ́ɔnte wetsɔ̌, pi tè fa’ ngie e Ssé gílé yé zɔ ná ngɔ́ɔnte gi wɔ́, ée ndà’ yé ńgwɔ́ Ssé. 45 Tà pi kwaŋ ngie mèŋ n zɔ ge lá’ tyé mvfò Tá, é zába nò twó pi. Anzàba nò twó pi ge lá’ gwɔ́ pɔ́ Mǒsê gẅie pi kwaŋa gí kɔ̀ɔkɔ́ɔ ńtÿɔ́gɔ pɔ́ ná yé. 46 Pi la zɔɔn pé’e ńzẅíŋe nò gie Mǒsê la gɔɔn, mbà pi zẅíŋe yɔ́ɔn, mélà’mie à la ŋwè’e nò ńtí wɔ̀ɔn. 47 Pá’ pi tè ne ńzẅíŋe nò gie Mǒsê la ŋwe’e wɔ́ la, pi ge gǎ tá zẅíŋe nò gie mèŋ n gɔɔn?

Jâŋ 6

Yěsô jÿɔgɔ́ nùɔ lá’

1 Mɔɔn menò tɔ́g, Yěsô túm ńgʉa yetsɔ̌ nzǐŋ letʉŋ sie ée Galilea, mé gíŋe ńtóŋ ngie letʉŋ Tiberiad Letʉŋ sie ee Galile 2 Alá’ ne ńcʉ́me nzèm yé tɛ’, á nue pʉ̀a la ne ńgyá menò mmɔɔn mmɔɔn mie à la ne ńgÿo nà megàŋa guɔ. 3 Yěsô kwɔ́’ɔ ndùm tsɔ́ lekwɔ’ɔ́, pâ *ngàŋa kwò yé ńnéŋe ssé. 4 Á gwaa gwɔ́, afʉ̀’ gie pà Yuda gee ńjÿó línɔ́ɔn yɔ́b gie mé tóŋo le *Páskà ne ńku’u. 5 Yěsô ńnéŋe tà ḿbʉ’ʉ twó yé ńgyá máamáa nùɔ lá’ ne ńtóo né lejʉ́ŋ yé, á gɔɔn né Filib ngie: Pege ge gʉa nzɔ̌ jú mbelég tá lɔg jÿɔ́gɔ wɔ́b? 6 À lɔ̌ɔn ńgɔɔn pú’u, ńdɔgɔ ńdʉŋte yé lʉŋte. Kwà’ yé Yěsô ne ńzsé mmó gie à ge piŋ gÿo. 7 Filib tsɔ́’ ngie: Mé jú mbelég pɔ́ ye medenie nkÿo pʉ́a, nyìŋ wɔ́b pfɛ́ tà é gʉa lʉ́m? 8 Atsɔ̌ *ngàŋa kwò Yěsô gwɔ́ jʉ’ó, lezíŋ sé gwɔ́ le Ndeléya, á gwɔ́ fɛ́ Símo. Á gɔɔn né Yěsô ngie: 9 Atsɔ̌ mûɔ mbàŋa aa jʉ’ɔɔn, ńgẅiin mbelég mbu’ú ntʉ̀a, ńgÿo messó ntá’ pʉ́a, sɛ̌ shúm ké ńku’u kɔ́ nà nzẅìŋ lá’ yɔɔn? 10 Yěsô gɔɔn ngie: Pi gÿo alá’ néŋte ssé, legǐ laa jʉ’ó tɛ’. Epʉ̀a néŋte ssé, ńgwɔ́ nyìŋ mbàŋa mmó ntsá’ yétʉ̀a. 11 Yěsô pí mbelég, ńná ndǎg mbwo Ssé, ńgába mbwo lá’, ńgíŋ ńgÿo pɔ́ pú’u nà messó, wɔ̌wɔ́ɔ pfɛ́ɛ mmó pá’ à kwǒŋ. 12 Pʉ̀a metsèm pfɛ́ɛ mmó tà ńzẅɛ́, Yěsô gɔɔn né *ngàŋa kwò yé ngie: Pi lag mekèm mie é vʉ’ʉ́ tà mmó le pyé. 13 Pɔ́ lag mekèm mie é vʉ’ʉ́ nà mbelég gie pʉ̀a pfɛ̌ ntá’ tʉ̀a la, é lúe tsɛ̀ɛ mekèkàg ntsɔ̀b pʉ́a nê legém. 14 Alá’ gyá nò mmɔɔn mmɔɔn gie Yěsô gÿǒ, ńgɔɔn ngie: Nyìŋ wɔɔn aa kwà’ *ntsẅì nkʉ̀ Ssé gẅie mé ka ne ńzẅí’te ngie à tóo tsɛ̀ɛ njÿó. 15 Yěsô gyá shÿó gẅie pɔ́ ne fa’a légwoon yé ńdɔgɔ yé ńgÿo fùɔ, ńgíŋe ńnyé wɔ́b ńgʉa né ndùm lekwɔ’ɔ́ gílé yé.

Yěsô ne ńgiŋe ndùm ntse.

16 Á gÿo ńgwɔ́ ncwò nzém, *ngàŋa kwò Yěsô cwóŋ ńgʉa né nkʉ̀ŋ ntse Galilea. 17 Ńkúu tsɛ̀ɛ tsɔ́ kanú’, ńne ńgee né Kapernawúm ná yetsɔ̌ nzǐŋ, nzěm gwaa síŋ, Yěsô nyé pɔ́ tè kẅɛté wɔ́b. 18 Atsɔ̌ máamáa fèfà ne ńcʉ’ʉ, ntse ne ḿbʉe. 19 Pɔ́ lɔgɔ kanú’ ńgiŋe mmó mekílo méntʉ̀a ka ntɔgɔ́ wɔ́, ńgyá Yěsô ne ńgiŋe ndùm ntse ńtóo, pɔ́ pɔ́g. 20 Tá Yěsô gɔɔn né pɔ́b ngie tà pi pɔ́g, à gwɔ́ pɔ́ mèŋ. 21 Pɔ́ ne fa’a légÿo á kúu tsɛ̀ɛ kanú’, ńgwóon ńgyá, mbà mé kǔ ngʉ̀ŋe ntse.

Yěsô aa mmó léjÿó gie á gÿo mé gwɔ́ wó

22 Njÿó gÿo ńdʉ́a, alá’ gie mé ně ńyé nà yetsɔ̌ nzǐŋ ntse kímte ngie kanú’ kaa ssé ndà’ yémɔ’ɔ́, *ngàŋa kwò Yěsô piŋ ńgwaa lɔg gʉa, pâ Yěsô té gwɔ́. Pɔ́ gʉa pɔ́ gílé pɔ́b. 23 Etsɔ́ mekanú’ piŋ fó Tiberiad, ńtóo jʉ’ gie Yěsô ka tyé wó, ńná ndǎg mbwo Ssé nà mbelég, ńgábte mé pfɛ́ la. 24 Á gwaa gwɔ́, mbà lá’ yɛ̌ gyǎ ngie Yěsô cʉ’ʉ́ jʉ’ó wɔ́, *ngàŋa kwò yé gíŋe ńcʉ́’ʉ yɔ́b jʉ’ó wɔ́, pɔ́ leen ńké ńkúu tsɛ̀ɛ mekanú’ ŋwɛ́, ńdɔg ye Kapernawúm légwá fa’a Yěsô. 25 Ńgʉa tà ńkúu nà yetsɔ̌ nzǐŋ, ńgyá yé, ńgɔɔn né yé ngie: Tsítsà, ɔ̀ tǒ tà ńkúu jʉ’ɔɔn fʉ̀’e kɔ́. 26 Yěsô tsɔ́’ɔ mbwo pɔ́b ngie: Tà mèŋ shwóŋó gẅí, kwà’ nénʉ́, pi tě séen fa’a wɔ̀ɔn, pɔ́ mélà’mie pi ka gyá menò mmɔɔn mmɔɔn mie mèŋ n ka gÿo, é nyɛɛ metʉ̀ Ssé wɔ́, pi fa’a wɔ̀ɔn ńtí pɔ́ pá’ pi ka pfɛ́ mbelég tà ńzẅɛ́. 27 Tà pi kag tʉ̀ nà shúm léjÿó sie é té láte, pi kag tʉ̀ pɔ́ nà shúm léjÿó sie nyìŋ jÿǒ, é gÿo á lá’a ńgwɔ́ pɔ́ wó. *Míŋ Nyìŋ zɔ ge ná sɛ̌ shúm léjÿó mbwo pi, mélà’mie Ssé Tá la cÿɔ’ɔ liŋé yé ná yé. 28 Pɔ́ gɔɔn né yé ngie: Peg ge gÿo lêkɔ́ tá gÿo mmó gie Ssé ne ńkwoŋo? 29 Yěsô tsɔ́’ɔ mbwo pɔ́b ngie: Ammó gie e Ssé ne ńkwoŋo ngie pi gÿo, aa lezáb ntʉ́m ná nyìŋ gẅie à ka tǔm. 30 Pɔ́ pʉŋe ngie: Anò mmɔɔn mmɔɔn gie ɔ̀ ge gÿo, à fóo mbwo Ssé tá peg gyá ńzáb ntʉ́m ná gù áa kɔ́? Ammó gie ɔ̀ ge gÿo áa kɔ́? 31 Pà mangʉa njʉ’ pég la pfɛ́ɛ mána, á nkwòŋo tsẅɛ. Á lɔgɔ ńcʉ́me ná pá’ ŋwà’ne Ssé ne ńgɔɔn ngie: «À la náa wɔ́b shúm léjÿó sie é fóo tÿǒ lepwó». 32 Yěsô tsɔ́’ɔ mbwo pɔ́b ngie: Tà mèŋ shwóŋó gẅí, kwà’ nénʉ́, Mǒsê la tè ná shúm léjÿó sie é fóo tÿǒ lepwó né pi wɔ́. Tá wɔ̀ɔn zɔ ne ńnáa kwà’ shúm léjÿó sie é fóo tÿǒ lepwó né pi. 33 Á nue shúm léjÿó sie é fóo mbwó Ssé, aa nyìŋ gẅie à fǒ tÿǒ lepwó ésẅɛ́’, ńgÿo pʉ̀a mesoŋ tsɛ̀ɛ njÿó gwɔ́ wó. 34 Pɔ́ leen ńké ńgɔɔn né yé ngie: Andè, ńnéŋe ńnáa sɛ̌ shúm léjÿó né peg fʉ̀’ ntsèm. 35 Yěsô tsɔ́’ɔ mbwo pɔ́b ngie: Eshúm léjÿó sie é gÿo nyìŋ gwɔ́ wó, à gwɔ́ pɔ́ mèŋ. Nyìŋ lɔɔn ńtó ńtsɛ́ɛ wɔ̀ɔn, mbà nzyè tè lá’ gíŋe gyáŋa yé wɔ́. Nyìŋ záb ntʉ́m ná mèŋ, mbà gag yé té lá’ gíŋe shÿó wɔ́. 36 Tá’, mèŋ n ka shwóŋó gẅí, pi ne ńgyá wɔ̀ɔn, ńké tè záb ntʉ́m ná mèŋ wɔ́. 37 Awɔ̌wɔ́ɔ gẅie Tá wɔ̀ɔn nǎ mbwo mèŋ wɔ́, à ge tó tsɛ́ɛ wɔ̀ɔn. M biŋ ńké le lá’a tsɔ́ lyɛ̌’ ńkẅile nyìŋ gẅie à tǒ ńtsɛ́ɛ wɔ̀ɔn, ńnáa pǐ wɔ́. 38 Á nue mèŋ n da tè fó tÿǒ lepwó ńtó pɔ́ légÿo yɔ́ɔn mmó gie mèŋ n kwǒŋ wɔ́, n da tó légÿo mmó gie nyìŋ gẅie à la túmo wɔ̀ɔn à ne ńkwoŋo. 39 Ammó gie nyìŋ gẅie à la túmo wɔ̀ɔn ne ńkwoŋo, á gwɔ́ pɔ́ ngie tà mèŋ n cʉ́’ tà tsɔ̌ tà’ nà pʉ̀a pie à la náa mbwo mèŋ pyé. À lyɛ’ɛ́ lá’ nzsò nzèm lá’ ńgwɔ́, mèŋ n zíme wɔ́b nà legwé. 40 Ammó gie Tá wɔ̀ɔn ne ńkwoŋo à yɔɔn: Nyìŋ gyá múɔ, ńzáb ntʉ́m ná yé, angàŋ gẅiin le gwɔ́ tèmì. Mèŋ n dá’a lyɛ’ɛ́ lá’ nzsò nzèm ńzíme yé nà legwé. 41 Pàsá’a lá’ leen ńké ńzye lézẅɛ́te nzèm Yěsô, mélà’mie à gɔ̌ɔn ngie aa mmó léjÿó gie à fóo tÿǒ lepwó. 42 Pɔ́ gíŋe ne ńgɔɔn ngie nyìŋ wɛ̂ à tè Yěsô míŋ Yesyɛ̂b wɔ́ le! Pege tě ne ńzsé tá we pɔ́ má we wɔ́ le? Á ge gÿo lêkɔ́ tá à shwóŋó wégè fʉ̀’ɔɔn ngie à ka fó tÿǒ lepwó sẅɛ́’? 43 Yěsô tsɔ́’ɔ mbwo pɔ́b ngie: Tà pi gíŋe ńzẅɛ́te! 44 Atsɔ̌ nyìŋ lɔɔn ńgwɔ́ á le tó ńtsɛ́ɛ wɔ̀ɔn té gwɔ́ gie Tá wɔ̀ɔn gẅie à la túmo wɔ̀ɔn zɔ shwoŋté yé wɔ́. Mèŋ, m biŋ ńdá’a nà lyɛ’ɛ́ lá’ nzsò nzèm, ńzíme yé nà legwé. 45 Mé la ŋwe’e tsɛ̀ɛ ŋwà’ne pà *ntsẅì nkʉ̀ Ssé ngie: «E Ssé lê twó yé ge lá’ zí’i nò yé mbwo mânyìŋ tsèm». Nyìŋ lɔɔn ńjú’u nò gie à fóo mbwo Tá, ńzẅíŋe mmó gie à zí’i pʉ̀a, mbà wɛ̌ nyìŋ ge tó tsɛ́ɛ wɔ̀ɔn. 46 Sɔɔn nyìŋ laa Tá gyá, tà ńdí’ ndà’ nyìŋ gẅie à fóo lejʉ́ŋ ye. Àngàŋ zɔ lǎ gyá Ssé Tá. 47 Tà mèŋ shwóŋó gẅí, kwà’ nénʉ́, nyìŋ lɔɔn ńzáb ntʉ́m ná mèŋ, mbà ngàŋ ge gẅiin le gwɔ́ tèmì. 48 Ammó léjÿó gie á gÿo mé gwɔ́ wó à gwɔ́ pɔ́ mèŋ. 49 Pà mangʉa njʉ’ pí la pfɛ́ɛ mána nkwòŋo tsẅɛ, ńgíŋ ńkwé kwé. 50 Tá’, ammó léjÿó gie á fóo tÿǒ lépwó sẅɛ́’ɛ, áa gie nyìŋ jÿó, á le gíŋe ńkwé wɔ́. 51 Mèŋ máŋwɛ́, mèŋ n gee mmó léjÿó gie á ku’u légÿo mé gwɔ́ wó, á gie á fóo tÿǒ lépwó sẅɛ́’ɛ. Nyìŋ lɔɔn ńjÿó yɛ̌ mmó léjÿó, mbà à ge lá’a gwɔ́ pɔ́ wó mengù’u mengù’. Yɛ̌ mmó léjÿó gie mèŋ n ge ná, ee mbab nnɛ́ yɔ̀ɔn. Mèŋ n ge ná tá à cʉa pú’u, epʉ̀a mesoŋ tsɛ̀ɛ njÿó e gwɔ́ wó. 52 Ńgɔɔn pú’u, pàsá’a lá’ pá zoŋo tsetsɛ̀ɛ pɔ́b tɛ’ ńgɔɔn ngie: Nyìŋ wɛ̂ ge gÿo lêkɔ́ tá ná mbab nnɛ́ ye pege pfɛ́? 53 Yěsô tsɔ́’ɔ mbwo pɔ́b ngie, tà mèŋ shwóŋó gẅí, kwà’ nénʉ́, pi lɔɔn tè pfɛ́ mbab nnɛ́ *Míŋ Nyìŋ, ńnú metse mé wɔ́, mbà pi tě ge gwɔ́ wó wɔ́. 54 Nyìŋ pfɛ́ mbab nnɛ́ yɔ̀ɔn, ńnú metse mɔ́ɔn, á gẅiin le gwɔ́ tèmì. Mèŋ n gÿo ńzíme ngàŋ nà legwé á lyɛ’ɛ́ nzsò nzèm. 55 Á nue mbab nnɛ́ yɔ̀ɔn ée shúm léjÿó se mbòŋo, metse mɔ́ɔn é gwɔ́ kwà’ mmó nǔ. 56 Nyìŋ pfɛ́ mbab nnɛ́ yɔ̀ɔn, ńnú metse mɔ́ɔn, mbà à temté ná mèŋ, mèŋ n temte ná yé. 57 Tá wɔ̀ɔn zɔ ka túmo wɔ̀ɔn, aa lesa’á le gwɔ́. Mèŋ n dɔgɔ pɔ́ pú’u, ńgwɔ́ wó, áa ndʉŋ ndʉŋ pá’ nyìŋ gÿo ḿpfɛ́ mbab nnɛ́ yɔ̀ɔn, mbà a ge lɔg pɔ́ pú’u, gwɔ́ wó. 58 Wɔɔn aa pá’ shúm léjÿó sie é fóo tÿǒ lepwó é gwɔ́, é té pá’ sie metá pí la pfɛ́ ńké ńgíŋe nkwé kwé wɔ́. Nyìŋ lɔɔn ńjÿó sɔɔn shúm léjyó, mbà ngàŋ ge lá’a gwɔ́ pɔ́ wó. 59 Yěsô lɔ̌ɔn ńgɔɔn mɔɔn menò, á fʉ̀’ gie à la ne ńzí’i pʉ̀a nò Ssé tsɛ̀ɛ *ndá cú’tè pà Yuda á Kapernawúm.

Piɛ zẅǐŋ ngie Yěsô aa Míŋ Ssé

60 *Ngàŋa kwò Yěsô jú’u shwóŋè yé, lelÿò zye légɔɔn ngie: Ashwóŋe yɛ̂ á tʉ̌ tà ńcʉa! À lɔɔn ńgwɔ́ à wɔ̌ zẅí’te? 61 Yěsô zsé ngie *ngàŋa kwò yé ne ńzẅɛ́te ńtí nò gie à gɔ̌ɔn, ńzɛ́te wɔ́b ngie ashwóŋè yɔ́ɔn ne ńgege gẅi gege ka? 62 Tà pi lɔɔn ńgwɔ gyá *Míŋ Nyìŋ gíŋe ńkwɔ́’ ńgʉa né jʉ’ gie à la zɔɔn ńgwɔ́ wó, pi gÿo pɔ́ lêkɔ́? 63 A Zẅìge Ssé zɔ̌ gÿo mé kwà’ ńgwɔ́ wó. Nyìŋ mesoŋ nê twó yé tè ku’u légÿo tsɔ́ mmó wɔ́. Ashwóŋè gie mèŋ n náa mbwo pi fóo mbwo Zẅìge Ssé, yɛ̌ shwóŋè zɔ̌ gÿo tá mé gwɔ́ wó. 64 Tà mbàa pú’u, etsɔ́ pʉ̀a tsetsɛ̀ɛ pi té ne ńzẅíŋe wɔ́. Á gwaa gwɔ́, mbà Yěsô la lá’ ńzsé pʉ̀a pie é té ne ńzába ntʉ́m ná yé wɔ́, ńgíŋe ńzsé nyìŋ gẅie à ge gÿo sẅiŋe yé. 65 Yěsô gíŋe ńgɔɔn ngie, áa mmó gie á ně ńgÿo tá mèŋ n gɔɔn né pi ngie, à lɔɔn ńgwɔ́ nyìŋ le tó ńkẅɛ́te wɔ̀ɔn té gwɔ́ gie Tá wɔ̀ɔn zɔ gÿǒ ngie ngàŋ tó wɔ́. 66 Á fó fʉ’ó, lelÿò *ngàŋa kwò Yěsô kÿo, pâ pɔ̌ té gíŋe ńgiŋ wɔ́. 67 Yěsô gÿo ńgɔɔn mbwo pʉ̀a ntsɔ̀b pʉ́a nê legém ngie: Pi tè ne ńkwoŋo gí légʉa wɔ́ ka? 68 Símo Piɛ tsɔ́’ɔ mbwo yé ngie: Cʉ̀apʉ̀a, peg ge gʉa kẅɛ́te pɔ́ wɔ̌? Ɔ̀ gẅiin shwóŋè gie á náa le gwɔ́ tèmì. 69 Peg léen ńdá’ ńzẅíŋ, ńgíŋ ne ńzsé ngie ɔ́ɔ kwà’ nyìŋ gẅie à fóo lejʉ́ŋ Ssé. 70 Yěsô tsɔ́’ɔ mbwo pɔ́b ngie: Pi pɛ̂ ntsɔ̀b pʉ́a nê legém, mèŋ n zɔ ka tè tsɔ́’ɔ gẅi wâ? Tsɔ̌ nyìŋ kě ńgwɔ́ tsetsɛ̀ɛ pi, ńgwɔ́ nyìŋ Sátà. 71 Yěsô gɔɔn pú’u, ńgɔɔn Jẅidas, míŋ Símo Iskariod. Yé zɔ lɔ̌ɔn ge gÿo sẅiŋe Yěsô, tà mbɔɔ pá’ à laa nùɔ pʉ̀a ntsɔ̀b pʉ́a nê legém.

Jâŋ 7

Mefɛ́ Yěsô té ne ńzába ntʉ́m ná yé wɔ́

1 Yɔɔn nò tɔ́g, Yěsô gwɔ́ pɔ́ tsɛ̀ɛ pàga ngwòŋ Galilea, ńne ńgwá ńgiŋe, à tè ne ńkwoŋo légʉa tsɛ̀ɛ pàga ngwòŋ Jẅidea wɔ́, mélà’mie pàsá’a lá’ pà Yuda la ne fa’a lézẅé yé. 2 Á gwaa gwɔ́, alínɔ́ɔn pà Yuda gie mé tóŋo le línɔ́ɔn *mentàb ne ḿbɔ́ɔnte. 3 Mefɛ́ Yěsô gɔɔn né yé ngie: Fóo jʉ’ɔɔn ńgʉa né Jẅidea tá *ngàŋa kwò ɔ́ gie ée jʉ’ó gyá yɔ́b menò mie ɔ̀ ne ńgÿo. 4 Nyìŋ lɔɔn ne ńkwoŋo ngie mé zsé yé, á le lÿoon mmó gie à ne ńgÿo wɔ́. Pá’, ɔ̀ ne ńgÿo memáa menò la, gÿo, alá’ zsé ɔ́. 5 Pɔ́ gɔɔn ńtí nue kwà’ pɔ́b mefɛ́ Yěsô la tè ne ńzába ntʉ́m ná yé wɔ́. 6 Yěsô tsɔ́’ɔ mbwo pɔ́b ngie: Ayɔ́ɔn fʉ̀’ nyé tè ku’, tá ńgʉa ná pi, mbà fʉ̀’ʉ kɔ́ wɔ́ áa mbwo pi ńgwɔ́ pɔ́ mbòŋ. 7 Alɔɔn ńgwɔ́ pʉ̀a njÿó le gẅi pʉ̀a. Tá ńgʉa ná mèŋ, mbà pɔ́ pʉa wɔ̀ɔn, mélà’mie mèŋ n kě ne shwóŋó wɔ́b shwóŋ ngie ngÿǒ nò wɔ́b té poŋ. 8 Pi zɔ pʉ ńgʉa jʉ’ʉ línɔ́ɔn. Á gʉa ná mèŋ, mbà mèŋ n tě ńgee nê wó wɔ́, ayɔ́ɔn fʉ̀’ kaa ku’u. 9 Ńgɔɔn né pɔ́b pú’u, ńgíŋ ńnéŋe Galilea.

Yěsô ne ńda’te nò Ssé á jʉ’ʉ Ssé

10 Mefɛ́ pé piŋ ńgwɔ́ tà ḿbʉ nê jʉ’ʉ línɔ́ɔn, á leen ńké ńcʉ́m yé mánzsè. Tá ńgiŋ pɔ́ shute shuté. 11 Mé gwɔ́ tà ne ńjÿó línɔ́ɔn, pàsá’a lá’ pà Yuda ne ńgwá fa’a yé, ńzɛ́te ngie: Yěsô gwɔ́ pɔ́ nzɔ̌? 12 Alá’ ne shwóŋè mencwò mencwò ńtí Yěsô. Petsɔ́ pʉ̀a ne ńgɔɔn ngie aa kwà’ nyìŋ. Petsɔ́ ne ńgɔɔn ngie à fʉte pʉ̀a fʉte. 13 Tá nyìŋ ké tě ńgɔɔn nò ná yé tà ngyè ye kwɔ́’ɔ tÿǒ wɔ́, ḿbɔ́gɔ pàsá’a lá’ pà Yuda. 14 Mé jÿó línɔ́ɔn tà ńgebe, Yěsô gʉa ne *jʉ’ʉ Ssé, ńzye lézí’i pʉ̀a mmó. 15 Á kʉ’ʉ pà Yuda, pɔ́ gɔɔn ngie: À gÿo lêkɔ́ ńzsé ŋwà’ne Ssé pɛ́’ɛ̀, tá mbà à la tè sekúd zí’i? 16 Yěsô tsɔ́’ɔ mbwo pɔ́b ngie: Ammó gie mèŋ n zí’i pʉ̀a té fóo mbwo mèŋ wɔ́, á fóo pɔ́ mbwo nyìŋ gẅie à ka tumó wɔ̀ɔn. 17 Nyìŋ lɔɔn ne ńkwoŋo légÿo mmó gie Ssé ne ńkwoŋo, mbà ngàŋ ge zsé, ka mmó gie mèŋ n zí’i pʉ̀a fóo pɔ́ mbwo Ssé wɔ́, ka á gwɔ́ pɔ́ yɔ́ɔn shwóŋè wɔ́. 18 Nyìŋ lɔɔn ne ńgɔɔn nò, ńgwɔ́ gie á gwɔ́ pɔ́ shwóŋè yé, mbà à fa’a pɔ́ we legú’. Tá ńgwɔ́ gie nyìŋ lɔɔn ne fa’a legú’ nyìŋ gẅie à ně ńtúmo yé, mbà ngàŋ shwóŋó nò nénʉ́, atsɔ́ nò nŋwɔ́’te ŋwɔ’té té ná yé wɔ́. 19 Mǒsê zɔ la tè ná meŋwà’ne né pi wɔ́ le? Tà wɔ̌ ná pi mɔ̌ɔn ńne ńgiŋe mǒ? Pi piŋe fa’a lézẅé wɔ̀ɔn mélà’a kɔ́? 20 Alá’ tsɔ́’ɔ mbwo Yěsô ngie: Ɔ̀ɔ *ssé tepòŋ! Awɔ̌ ne fa’a lézẅé gú? 21 Yěsô gíŋe ńtsɔ́’ɔ mbwo pɔ́b ngie: Mèŋ n ka gÿǒ pɔ́ ndà’ tà’a mmó, á pú ńgege gẅi metsèm. 22 Tá’ pi ké ńjú’, Mǒsê la zí’i gẅi lépú’u mûɔ mbàŋa, á fó tě fóo pɔ́ ne yé Mǒsê wɔ́, á fóo mbwo pà mangʉa njʉ’. Pi piŋ ne ḿbú’u múɔ lyɛ’ɛ́ nzsè gí. 23 Tà á lɔɔn ńgwɔ́ gie à ńgwɔ́ pi pú’u múɔ lyɛ’ɛ́ nzsè, mbɔ́gɔ pá’ pi ge fʉa *lepʉ̌ Mǒsê, pi piŋe ńgyáŋa lóŋ ná mèŋ ngie mèŋ n gÿǒ nyìŋ zeŋe lyɛ’ɛ́ nzsè mélà’a kɔ́? 24 Tà pi ŋaga nò nyìŋ té zsé letsiŋé, pi ŋag pɔ́ pá’ áa jʉ’ó ńgwɔ́ pú’u.

Tà Yěsô aa Nzà’nkÿo?

25 Tsɔ́ ntá’ pʉ̀a Yerósalem ne ńgɔɔn ngie: Wɛ̂ tè nyìŋ wá gẅie mé fa’a lézẅé yé la wâ? 26 Yé wɛ̂, ńne shʉ̀ashʉ̀a ńgɔɔn nò, nyìŋ tě ńtsɔ́bɔ wɔ́. Ndyɛ̀’ pàsá’a lá’ pégè gyǎ ngie aa *Nzà’nkÿo nénʉ́. 27 Tá’, wɛ̂ nyìŋ aa pɛ́’ɛ̀ peg ne ńzsé jʉ’ gie à fóo wó. Tá ńgʉa ná *Nzà’nkÿo, mbà nyìŋ tè gÿo zsé jʉ’ gie à fóo wó wɔ́. 28 Yěsô gwɔ́ fʉ’ó, ńgwɔ́ tsɛ̀ɛ *jʉ’ʉ Ssé ńne ńzí’i pʉ̀a mmó, ńgɔɔn né ngyè tetʉ́ʉ ngie: Pi kwa’ ńne ńzsé wɔ̀ɔn, ńgíŋe ńne ńzsé jʉ’ gie mèŋ fóo lê wó la? Mèŋ n zɔ ka tè záb ngie mèŋ n ge tó wɔ́. Tá’ nyìŋ gẅie à la túmo wɔ̀ɔn, aa nyìŋ gẅie à lɔɔn ńgɔɔn nò, mbà áa nò nénʉ́. Pi tè ne ńzsé yé wɔ́. 29 Mèŋ n kě ne ńzsé yé. Mèŋ fóo pɔ́ ne lejʉ́ŋ yé, mbà yé zɔ ka tumó wɔ̀ɔn. 30 Pɔ́ jú’u yɔɔn nò, éfa’a légwoon yé, tá nyìŋ ké tè pwó ná yé záb, mélà’mie à yé fʉ̀’ la nyé tè ku’. 31 Lelÿò pʉ̀a tsɛ̀ɛ nùɔ lá’ ké ne ńzába ntʉ́m ná yé zǎb, ńne ńgɔɔn ngie, tà *Nzà’nkÿo ge gÿo tó gíŋe gÿo tsɔ́ menò mmɔɔn mmɔɔn tà e tɔ́g mie nyìŋ wɛ̂ ne ńgÿo la?

Pàsá’a lá’ tǔm ngie mé gʉa ńgwoon Yěsô

32 Pà *farisay jú’ pá’ alá’ ne shÿɔ́gɔ ncwò ssé ńkíme Yěsô, pɔ́ gʉa ńgyá mentándá pànuŋe pwɔ́’ pâ pɔ̌ túm pàpyɛ́bɛ *jʉ’ʉ Ssé ngie pɔ́ gʉa ńgwoon Yěsô. 33 Á gwaa gwɔ́ Yěsô ne ńgɔɔn mbwo lá’ ngie pege ge gíŋe ná’a ńnéŋe, n gʉa ńtsɛ́ɛ nyìŋ gẅie à la túmo wɔ̀ɔn. 34 Pi ge gÿo gwá fa’a wɔ̀ɔn, é piŋ ké le wɔ̀ɔn gyá, á nue ajʉ’ gie mèŋ n gee nê wó, pi tè ku’u létóo jʉ’ó wɔ́. 35 Epʉ̀a zye légɔɔn tsetsɛ̀ɛ pɔ́b ngie: Aa pá’ɔɔn ge gʉa pɔ́ nzɔ̌, tà peg le yé gyá? A ge gʉa kẅɛ́te pɔ́ pʉ̀a pégè pie pɔ́ la sa jʉ’, ńgee lá’ pà Gelekia keen? Kà à gee pɔ́ ńzí’i pà Gelekia nò Ssé? 36 Yɔɔn ntí shwóŋè ee pá’ɔɔn ńdɔgɔ ńgɔɔn ngie kɔ́, pá’ à gɔɔn ngie pi ge fa’a wɔ̀ɔn é piŋ ké le wɔ̀ɔn gyá, ḿbiŋ tè ku’u létóo jʉ’ gie mèŋ n gee wó wɔ́?

Ntsèm mbòŋo.

37 Á gwɔ́ nzsò nzèm lyɛ’ɛ́ línɔ́ɔn, á gie áa máamáa lyɛ’ɛ́ lá’, Yěsô lu ssé ńtyé tsetsɛ̀ɛ pʉ̀a, ńgɔɔn né ngyè tetʉ́ʉ ngie: Agága nyìŋ lɔɔn ne shÿó, á tó ńtsɛ́ɛ wɔ̀ɔn, ńnú ntse. 38 Nyìŋ gẅie à zǎb ntʉ́m wé ná mèŋ la, mbà nò gie ŋwà’ne Ssé gɔɔn ge pumte: «Ntse ge fó tsɛ̀ɛ ntʉ́m wé kẅɛ ne cwóŋo pá’ ntse gẅie é fóo lesá’a la». 39 A lɔ̌ɔn ńgɔɔn pú’u, ńgɔɔn Zẅìge Ssé gie pʉ̀a pie é záb ntʉ́m ná yé lɔ́ɔn ge kẅé. Á gwaa gwɔ́, a Zẅìge Ssé ŋwɛ́ nyé té tó, á nue Yěsô la nyé tè kǔ tsɛ̀ɛ legú’ we.

Afàgte á gwě tsetsɛ̀ɛ lá’ ńtí Yěsô

40 Alá’ jú’u shwóŋè Yěsô, etsɔ́ pʉ̀a tsetsɛ̀ɛ pɔ́b gɔɔn ngie aa kwà’ *ntsẅì nkʉ̀ Ssé. 41 Petsɔ́ ne ńgɔɔn ngie yé zɔɔ *Nzà’nkÿo. Tá’, petsɔ́ ne ńgɔɔn yɔ́b pɔ́ ngie *Nzà’nkÿo lɔɔn ńgwɔ́ á le fó Galilea wɔ́. 42 Ńtí nue mé la ŋwe’e tsɛ̀ɛ ŋwà’ne Ssé ngie: *Nzà’nkÿo ge lá’ fó pɔ́ nà ngẅɛ̀ ndá fùɔ Ndavíd, ńgie *Nzà’nkÿo ge lá’ fó pɔ́ Mbetélehem á gẅie áa lá’ pà fùɔ Ndavíd. 43 Anò Yěsô leen ńké ḿma’a fàgte tsetsɛ̀ɛ pɔ́b. 44 Petsɔ́ pʉ̀a ná pɔ́b ne fá’a légwoon Yěsô, tá’ atsɔ̌ nyìŋ wɔ́b ké tè ku’u lézába pwó ná yé wɔ́.

Pà Yuda té ne ńzába ntʉ́m ná Yěsô wɔ́

45 Pàpyɛ́bɛ jʉ’e Ssé pie mé ně ńtúmo wɔ́b piŋ nzèm ńkẅɛ́te mentándá pànuŋe pwɔ́’ lâ pà *farisay, pɔ́ zɛ́te wɔ́b ngie pɔ́ kaa lɔgɔ Yěsô ńtó wɔ́ mélà’a kɔ́? 46 Pàpyɛ́bɛ jʉ’e Ssé tsɔ́’ ngie: Peg laa zɔɔn ńjú’ tsɔ̌ nyìŋ shwóŋó pá’ nyìŋ áwe wɛ̌ wɔ́! 47 Pà *farisay leen ńké ńgɔɔn né pɔ́b ngie: Ńzsé ngie à selé twó gí gí wɔ́? 48 Tsoon tsɔ̌ tà’ ná mekěm peg, tsoon tà’ ná pà *farisay laa záb ntʉ́m ná nyìŋ wɛ̂ wɔ́! 49 Anùɔ lá’ yɛ̂ gie á tè ŋwà’ne Ssé zsé, ée megàŋ ndòon. 50 Pà *farisay ne ńzoŋo pá’ɔɔn, tsɔ̌ nyìŋ wɔ́b, á Nikodem, ńgwɔ́ nyìŋ gẅie à la gʉa ńgyá Yěsô. Á ńnéŋe tà ńgɔɔn né yetsɔ́ kwò yɔ́b ngie: 51 Áa nà *lepʉ̌ sége pé’e, mé gɔɔn ngie nyìŋ gwě ntsaŋ té gwɔ́ gie mé ju’ú nò gie á kẅɛ̌ ncwò yé, ḿbiŋ ńzsé mmó gie à gÿǒ? 52 Tá petsɔ́ pʉ̀a tsɔ́’ɔ mbwo yé ngie: Ɔ̀ɔ jú nyìŋ Galilea ka? Ɔ̀ lɔɔn fa’ mboŋó, mbà ɔ̀ ge gyá ngie tsɔ̌ *ntsẅì nkʉ̀ Ssé laa kẅɛɛ Galilea wɔ́. 53 Pɔ́ gÿo pú’u, ésyeente, awɔ̌wɔ́ɔ gʉa nê mbʉ̀a yé.

Jâŋ 8

Ngàŋa gÿɛ́ manzwě

1 Yěsô fó yé jʉ’ó, ńgʉa né lekwɔ’ɔ́ metÿǒ mèvɛ olive, 2 ńgÿo ḿmʉ́ tsɛ̀ɛ mba’ámba’ ḿbiŋe jʉ’e Ssé. Alá’ ne ńtóo né lejʉ́ŋ yé, á ńnéŋe ssé, ńne ńzí’i wɔ́b mmó. 3 Pàkyàgte *lepʉ̌ Mǒsê lâ pà *farisay leen ńké ńnéŋe tà ńdɔgɔ tsɔ̌ manzwě ńtó, mbà mé kemé yé á ne ńgÿo gÿɛ́. Pɔ́ tÿɔ́gɔ yé mvfò pʉ̀a metsèm. 4 Ńgɔɔn mbwo Yěsô ngie: Tsítsà, mé kemé manzwě wɔɔn, á ne ńgÿo gÿɛ́. 5 Mǒsê la ŋwe’e tsɛ̀ɛ ŋwà’ne mbʉ̌, ńnáa mbwo pege ngie pege lɔg metóon ńtémte ntí panzwě pá’ wɔɔn ńzẅé. Ɔ̀ gɔ̌ɔn jú ngie kɔ́? 6 Pɔ́ gɔɔn pú’u, é gwɔ́ pɔ́ lejÿɔ’ lélɔg ńgwoon yé. Pɔ́ fa’a ndiletáŋ lélɔg sẅiŋe yé. Tá’ Yěsô ŋwé’e ssé, ńzye lélɔgɔ mûɔ tepwó we, ńŋwe’e mmó ssé. 7 Pɔ́ ké ne ńzɛ́te yé zɛ́te, á ńnéŋe tà ḿbʉ’ʉ nnɛ́ ńgɔɔn né pɔ́b ngie: Nyìŋ gẅie aa tsetsɛ̀ɛ pi, mbà à laa nò tepòŋ gÿo, à vɔg ńzye lélɔgɔ tóon ńtéme yé. 8 Ńgɔɔn pú’u, ńgíŋe ńŋwé’e ssé, ńgíŋe ńzye lélɔgɔ mûɔ tepwó we, ńkʉate mmó ssé. 9 Pʉ̀a jú’u yɔɔn shwóŋè, ńzye légʉate pà wémɔ’ɔ́ wémɔ’ɔ́, ńzye nà melÿò.Tà á cʉ́’ʉ Yěsô gílé yé, manzwě ke ńnyé ńtyé pɔ́ jʉ’ó. 10 Yěsô pʉ’ʉ nnɛ́, ńgɔɔn né yé ngie: Má wɔ̀ɔn, pɔ́ gwɔ́ pɔ́ nzɔ̌? Tsɔ̌ nyìŋ kaa témé gú wɔ́ ka? 11 Á tsɔ́’ɔ mbwo yé ngie: Sɔɔn nyìŋ me Ndè. Yěsô gɔɔn né yé ngie: Mbɔɔ mèŋ yɔ̀ɔn, n tè téme gú wɔ́. Gʉa, tè lá’ ńgíŋ ńgÿo nò tepòŋ.

Yěsô aa kyɛ̀’ tsɛ̀ɛ njÿó

12 Yěsô gíŋe ńzye lézí’i mmó mbwo lá’, ńgɔɔn ngie: Akyɛ̀’ gie á kyɛ’ɛ jʉ’ náa né pʉ̀a mesoŋ tsɛ̀ɛ njÿó á gwɔ́ pɔ́ mèŋ. Nyìŋ lɔɔn ńcʉ́me nzèm mèŋ, mbà ngàŋ tě ńdá’a ńgiŋe tsɛ̀ɛ nzěm wɔ́. Mbà à gẅǐin kyɛ̀’ gie áa kyɛ̀’ɛ mánzsè kwà’ le gwɔ́. 13 Pà *farisay leen ńké ńgɔɔn né yé ngie: Ɔ̀ gɔɔn nò gie ɔ̀ zsé nà twó mbùm jú, ńgwɔ́ mé le zẅíŋe nò gie ɔ̀ gɔɔn ná twó mbùm jú wɔ́. 14 Yěsô tsɔ́’ɔ mbwo pɔ́b ngie: Mèŋ n tsɛ ne ńgɔɔn nò gie mèŋ n zsé nà twó mbùm yɔ́ɔn tá’, anò gie mèŋ n gɔɔn ké ńgwɔ́ nénʉ́, á nue mèŋ n ne ńzsé jʉ’ gie mèŋ n ka fó wó, ńgíŋe ńne ńzsé jʉ’ gie mèŋ n gee nê wó. Tá’ ńgʉa ná pi, mbà pi tě ne ńzsé jʉ’ gie mèŋ fóo nê wó wɔ́, ḿbiŋ ńké tě ne ńzsé jʉ’ gie mèŋ n gee né wó wɔ́. 15 Pi ŋag pʉ̀a gí pɔ́ nà ntí yé pʉ̀a mesoŋ. Á gʉa ná mèŋ, mbà mèŋ n tè ŋaga nyìŋ wɔ́. 16 N dɔɔn fó ńŋag pɔ́ ntsaŋ, mbà wɔɔn léŋag aa we nénʉ́, á nue n zɔɔn tè gílé mèŋ wɔ́. Peg Tá wɔ̀ɔn gwɔ̌. Á yé gẅie à la túmo wɔ̀ɔn. 17 Mé la ŋwe’e tsɛ̀ɛ ŋwà’ne mbʉ̌ gí ngie: Pʉ̀a mépʉ́a lɔɔn ńkẅɛ, ńgwɔ́ pàjÿó ńgyá nà nò, mbà mé ge zẅíŋ ngie áa nò. 18 Mèŋ n gee pá’ɔɔn ńgɔɔn nò gie mèŋ n zsě nà twó mbùm yɔ́ɔn, Tá wɔ̀ɔn gẅie à la túmo wɔ̀ɔn, à giŋé ne ńgɔɔn yé nò gie à zsě ná mèŋ. 19 Pɔ́ zɛ́te yé ngie: Tá gù aa nzɔ̌? Yěsô tsɔ́’ ngie: Pi tè ne ńzsé wɔ̀ɔn mɔ́, ńgíŋe tè ne ńzsé mbàa Tá wɔ̀ɔn mɔ́. Pi ka zɔɔn ńgwɔ́ pé’e ńne zsé wɔ̀ɔn, mbà pi ka giŋé ńzsé Tá wɔ̀ɔn yé. 20 Yěsô la gwaa gɔɔn mɔɔn menò pá’ɔɔn, ńgwɔ́ tsɛ̀ɛ *jʉ’ʉ Ssé, ńne ńzí’i pʉ̀a nò Ssé, ńgwɔ́ ngʉ̀ŋe jʉ’ gie mé ńnéŋe nkáb gie mé náa mbwo Ssé wó. Nyìŋ ké tè yé gwoon, mélà’mie á la gwaa gwɔ́, mbà yé fʉ̀’ kaa ku’u.

Yěsô ne ńgɔɔn ngie à ge gʉa kẅɛ́te Tá we

21 Yěsô gíŋe ńgɔɔn né lá’ ngie: Mèŋ n ge gʉa, pi cʉ́’ ńne ńgwá fa’a wɔ̀ɔn. Tá’, é ké kwé tsɛ̀ɛ nò tepòŋ gí. Pi tè ku’u légʉa jʉ’ gie mèŋ n gee nê wó wɔ́. 22 Pʉ̀a leen ńké ńjú’ pú’u, ńgɔɔn ngie: Yé zɔ ge zẅé mbùm ye keen? Á nue à gɔ̌ɔn ngie: Pi tè ku’u légʉa jʉ’ gie mèŋ n gee nê wó wɔ́. 23 Á piŋ ńgɔɔn né pɔ́b ngie: Á gʉa ná pi, mbà pi ee pà ndùmo ssé tsetsá’, mèŋ n kě ńgwɔ́ nyìŋ tÿǒ lepwó. Pi ee pʉ̀a yɔɔn njÿó, mèŋ n kě tè nyìŋ yɔɔn njÿó wɔ́. 24 Áa mmó gie á ně ńgÿo tá mèŋ n gɔɔn né pi ngie: Pi ge gÿo kwé tsɛ̀ɛ menò tepòŋ mí. Á nue pi lɔɔn tè zẅíŋ ngie nyìŋ gẅie mé tóŋo yé lê N gee gwɔ́ à gwɔ́ pɔ́ mèŋ wɔ́, mbà pi ge kwé tsɛ̀ɛ menò tepòŋ mí. 25 Pɔ́ zɛ́te yé ngie: Ɔ̀ gwɔ̌ pɔ́ wɔ̌? Yěsô tsɔ́’ɔ mbwo pɔ́b ngie: Mèŋ n gee nyìŋ wá gẅie n dà lá’ ńzye léshwóŋó gẅi tà fó nzyeté la. 26 Mèŋ n gẅiin menò mie mèŋ n ge gɔɔn né pi tà é gyɔ́ɔn gyɔ̌ɔn, mbɔɔ mie mèŋ n ge ŋaga gẅi mǒ. Tá’ n gɔɔn mbwo pʉ̀a tsɛ̀ɛ njÿó pɔ́ mmó gie n da jú’u mbwo nyìŋ gẅie à la túmo wɔ̀ɔn. Àa ńké shwóŋó yé pɔ́ nò nénʉ́. 27 Yěsô gɔɔn pá’ɔɔn, pɔ́ té zsé ngie anò gie à gɔɔn né pɔ́b, à gɔɔn pɔ́ nà Ssé Tá wɔ́. 28 Yěsô leen ńké ńgɔɔn né pɔ́b ngie: Pi lɔɔn ńgÿo ńkwé’e *Míŋ Nyìŋ tà ńnáa tÿǒ, mbà pi ge leen ké zsé ngie N gee gwɔ́, à gwɔ́ pɔ́ mèŋ, é gíŋ zsé ngie mèŋ n gee ntěen ńgÿo tsɔ́ mmó pɔ́ le yɔ́ɔn twó wɔ́. N gɔɔn pɔ́ mmó gie Tá wɔ̀ɔn la zí’i wɔ̀ɔn. 29 Nyìŋ gẅie à la túmo wɔ̀ɔn, peg yé zɔ gwɔ̌, à kaa nyé wɔ̀ɔn gílé mèŋ wɔ́, mélà’mie mèŋ n gee fʉ̀’ʉ kɔ́ wɔ́, ńgÿo pɔ́ mmó gie á poŋo yé. 30 Yěsô gɔɔn mɔɔn menò pʉ̀a tà ńgyɔ́ɔn zye lézáb ntʉ́m ná yé.

Kwà’ ngẅɛ̀ Ábalam

31 Yěsô gɔɔn mbwo pà Yuda pie pɔ́ zǎb ntʉ́m ná yé ngie: Pi lɔɔn ńkú’te shwóŋè yɔ́ɔn, mbà pi ge gwɔ́ kwà’ *ngàŋa kwò yɔ́ɔn. 32 Mbà pi ge zsé nò nénʉ́, anò nénʉ́ cu’u gẅí. 33 Pɔ́ tsɔ́’ɔ mbwo yé ngie: Peg ee pʉ̀a ná ngẅà Ábalam, peg laa zɔɔn ńgwɔ́ nkwɔɔn tsɔ̌ nyìŋ wɔ́. Ɔ̀ gǎ ńgɔɔn ngie nò nénʉ́ ge cu’u weg? 34 Yěsô tsɔ́’ɔ mbwo pɔ́b ngie: Tà mèŋ shwóŋó gẅí, kwà’ nénʉ́, mânyìŋ ntsèm gẅie à gÿo nò tepòŋ, aa nkwɔɔn nò tepòŋ. 35 Nkwɔɔn ee ntěen ńdá’a ńtsẅé pɔ́ mbʉ̀a wɔ́, mûɔ mbʉ̀a zɔɔ ńdá’a ńtsẅé wó. 36 Áa pú’u, tá ńgwɔ́ gie múɔ lɔɔn ńkẅile gẅi ndá nkwɔɔn, mbà pi ge fó wó kẅɛ, kwà’ nénʉ́. 37 Mèŋ n né ńzsé ngie pi ee ngẅɛ̀ Ábalam, tá’ pi ne fa’a lézẅé wɔ̀ɔn, á nue pi ne ńdʉ’ʉ shwóŋè yɔ́ɔn lʉ’. 38 Mèŋ n kě ńgɔɔn pɔ́ mmó gie n dà gyá mbwo Tá wɔ̀ɔn, tá pi piŋe ńgÿo gí pɔ́ mmó gie pi la jú’u mbwo tá gẅi. 39 Pɔ́ tsɔ́’ɔ mbwo yé ngie: Tá wèg aa Ábalam. Yěsô gɔɔn né pɔ́b ngie: Pi gwé’e ńgwɔ́ púɔ Ábalam, mbà pi gÿo pá’ yé. 40 Mèŋ shwoŋó gẅi nò nénʉ́ gie mèŋ n ka jú’u mbwo Ssé, pi piŋ ńgwɔ́ fʉ̀’ɔɔn ńne fa’a lézẅé wɔ̀ɔn, mbà Ábalam la tè pú’u gÿo. 41 Pi fa’a pɔ́ mefa’ gẅi tá, pɔ́ tsɔ́’ɔ mbwo yé ngie: Peg tè púɔ gÿɛ́ wɔ́, peg gẅiin pɔ́ tà’ Tá wémɔ’ɔ́, á gwɔ́ Ssé. 42 Yěsô gɔɔn né pɔ́b ngie: E Ssé kě pé’e ńgwɔ́ tá gẅi, mbà pi kwoŋo wɔ̀ɔn. Mèŋ n da zɔɔn fó pɔ́ mbwo Ssé ńtó. N gwaa gwɔ́ jʉ’ɔɔn yé zɔ̌ tsẅi. Mèŋ n zɔ la tè záb ngie mèŋ n ge tó wɔ́, yé zɔ la túmo wɔ̀ɔn. 43 Pi piŋ ńké tè ne ńjú’u shwóŋè yɔ́ɔn mɔ́ mélà’a kɔ́? Áa nue pi tè ku’u lézẅí’te shwóŋè yɔ́ɔn mɔ́. 44 Agẅi tá aa Sátá, pi piŋ né ńkwoŋo légÿo mmó gie à né ńtsɔ́ɔn. Á gʉa ná yé, mbà tà fó nzyeté, á gwɔ́ pɔ́ nzẅè nyìŋ. À laa mé ńgiŋe tsɛ̀ɛ nò nénʉ́ wɔ́. Ńtí nue à tè nò nénʉ́ tsɛ̀ɛ ntʉ́m yé gẅiin, tà tsoon lǎg. À gwɔ̌ tà ne ńcÿɔ nò, á gwɔ́ pɔ́ kwà’ shwóŋè yé, á nue aa ngàŋa cÿɔ nò, ńgwɔ́ nyìŋ gẅie yé zɔ la nuŋe cÿɔ nò. 45 Tá ńgʉa ná mèŋ, pi tě ńzába ntʉ́m ná mèŋ wɔ́, mélà’mie mèŋ shwóŋó nò nénʉ́. 46 Awɔ̌ ná pi lɔɔn ńgwɔ́ á la’te nò tepòŋ gie mèŋ n dǎ gÿo? N dɔɔn ńgwɔ́ gie mèŋ shwóŋó nò nénʉ́, mbà pi piŋ ńké tě ńzẅíŋe wɔ́ mélà’a kɔ́? 47 Nyìŋ gẅie aa nyìŋ Ssé à zẅí’te shwóŋè Ssé. Pi piŋ tě ńzẅí’te shwóŋè yɔ́ɔn mɔ́, mélà’mie pi tè pʉ̀a Ssé wɔ́.

Yěsô pɔ́ Ábalam

48 Epʉ̀a leen ńké ńgɔɔn né Yěsô ngie: Peg lɔɔn ńtóŋo gú ngie nyìŋ Samalîɛ, mbà peg kaa fʉa. Mbɔɔ légɔɔn ngie ssé tépoŋ ee ná gù. 49 Yěsô tsɔ́’ɔ mbwó pɔ́b ngie: E *ssé tepòŋ tè ná mèŋ wɔ́. Mèŋ n gÿo yɔ́ɔn pɔ́ mekù’ Tá wɔ̀ɔn. Pi piŋ ńké tè ne ńgÿo mekù’ mɔ́ɔn mɔ́. 50 Mèŋ, n tě ne fa’a pɔ́ wɔ̀ɔn legú’ wɔ́. Atsɔ̌ nyìŋ ndyɛ̀’ɛ zɔ ne fa’a wɔ̀ɔn legú’, yé zɔ ge zá’ ntsaŋ. 51 Tà mèŋ shwóŋó gẅí, kwà’ nénʉ́, nyìŋ lɔɔn ńgiŋe nà shwóŋè gie mèŋ n gɔ̌ɔn, mbà ngàŋ tě ńdá’a ńkwé wɔ́. 52 Epʉ̀a gɔɔn né Yěsô ngie: Áa nà fʉ̀’ɔɔn, mbà peg zsě ngiessé tepòŋ ee ná gú. Ábalam la kwé, pà *ntsẅì nkʉ̀ Ssé gíŋe ńkwé yɔ́b, ɔ̀ piŋ ne ńgɔɔn ngie: Nyìŋ lɔɔn ńgiŋe nà shwóŋè jú, á le lá’ ńkwé wɔ́. 53 Ńzsé ngie ɔ̀ lɔgɔ fáŋa ńcʉa tá wèg Ábalam keen? À la kwé, pà *ntsẅì nkʉ̀ Ssé gíŋe ńkwéte yɔ́b. Ɔ̀ kwǎŋ ngie ɔ́ɔ kɔ́ mmó? 54 Yěsô tsɔ́’ɔ mbwo pɔ́b ngie: Mèŋ n zɔ tè fa’a wɔ̀ɔn legú’ wɔ́, mèŋ n dɔɔn ńgÿo pú’u, awɔ̀ɔn legú’ le tsɔ́ nò wɔ́. Nyìŋ gẅie à náa legú’ wɔ̀ɔn aa Tá wɔ̀ɔn. Pi ne ńgɔɔn gí ngie aa Ssé gi. 55 Ńké tè ne ńzsé yé wɔ́, mèŋ n kě ne ńzsé yé. N dɔɔn ngie mèŋ n tè ne ńzsé yé wɔ́, mbà mèŋ n ge cʉ́’ʉ ngàŋa cÿɔ nò pá’ pi. Tá’ mèŋ n né zsé yé, ḿbiŋe ne ńgiŋe nà shwóŋè yé. 56 Ntʉ́m tá gẅi Ábalam la ne ńkága ngwòŋ fʉ̀’ ntsèm gie à la tsɔ́ɔn légyá fʉ̀’ gie mèŋ n ge gÿo tó. À la ké ńgyá, ńkág tɛ’. 57 Pà Yuda leen ńké ńgɔɔn né Yěsô ngie: Gù gẅie ɔ̀ fǒ nyé pɔ́ tè gẅiin ngù’ móm ntʉ̀a, ɔ̀ ka gyá Ábalam lá? 58 Yěsô tsɔ́’ɔ mbwo pɔ́b ngie: Tà mèŋ shwóŋó gẅí, kwà’ nénʉ́, Ábalam la gwaa gwɔ́ wó, ńgwɔ́ N gee gwɔ́. 59 Pɔ́ jú’ pú’u, ńdag metóon lélɔg ńtémte Yěsô ńzẅé. Á sele nnɛ́ ḿbyé, éshú fó tsɛ̀ɛ *jʉ’ʉ Ssé ńkẅɛ.

Jâŋ 9

Nyìŋ gẅie mé la gwaa zyé yé á gwɔ́ fʉ̀ menÿɔ́g

1 Yěsô gÿo ne ńcʉa tsɔ́ jʉ’, ńgyá tsɔ̌ fʉ̀ menÿɔ́g, mbà mé la zyé yé á gwɔ́ pɔ́ fʉ̀. 2 *Ngàŋa kwò Yěsô zɛ́te yé ngie: Tsítsà, wɔɔn nyìŋ gwaa kẅɛɛ lepfòm, ńgwɔ́ fʉ̀ menÿɔ́g pá’ɔɔn, mbà wɔ̌ gÿo nò tepòŋ? Yé kà má we, kà tá we? 3 Yěsô tsɔ́’ ngie: Á té gwɔ́ pɔ́ ngie yé kà pʉ̀a pie é la zyé yé la fʉa tsɔ́ nò wɔ́. Àa fʉ̀ á gwɔ́ pɔ́ ngie e Ssé cʉa ná yé ńdá’te mefà’ mé. 4 Á ne ńzɛ́te ngie, njÿó lɔɔn ńnyé wó pá’ɔɔn, pege fà’ mefà’ nyìŋ gẅie à la túmo wɔ̀ɔn. Nzèm ge síŋ, atsɔ̌ nyìŋ le gíŋe ńku’u léfa’a fà’ wɔ́. 5 Afʉ̀’ gie mèŋ n nyé tsɛ̀ɛ njyó, mèŋ, n gwɔ́ kyɛ̀’ɛ njÿó. 6 Yěsô gɔɔn pú’u, ńtsɔ́g metyé ssé, ńtyɛ́bte tsetsá’ ńdɔg ńzɔ́’te menÿɔ́g fʉ̀. 7 Ńgɔɔn né yé ngie: Gʉa sɔgɔ tsɛ̀ɛ gÿǒon ntse Siloé. Siloé lɔgɔ ńgɔɔn ngie Letúm. Afʉ̀ menÿɔ́g gʉa wó é sɔg shÿó wé, ńgwaa pìŋ nzèm ńne ńgyá jʉ’. 8 Megàŋ nkwɔ’ɔ́ mbʉ̀a pé, lâ pʉ̀a pie pɔ́ ka ne ńgyá pá’ à lúɔ ndúɔ gyá yé fʉ̀’ɔɔn ńgɔɔn ngie: Wɛ̂ tè nyìŋ gẅie à kɔ̌ɔn ńgwá ńnéŋe ssé ńdúɔ ndúɔ wâ? 9 Pʉ̀a ne ńgɔɔn ngie aa yé, petsɔ́ gɔɔn ngie ngǎŋ, à sẅé yé sẅé, nyìŋ ŋwɛ́ ne ńgɔɔn ngie: Aa kwà’ mèŋ. 10 Pɔ́ zɛ́te yé ngie: Menÿɔ́g mú gÿǒ lêkɔ́ tá ńnyɛ́’ɛ? 11 Á tsɔ́’ ngie nyìŋ gẅie mé tóŋo yé le Yěsô, à tyɛbté tsetsá’, ńdɔg ńzɔ́’te menÿɔ́g mɔ́ɔn, ńgɔɔn né mèŋ ngie n gʉa Siloé é sɔg shÿó wɔ̀ɔn, mèŋ n gʉa wó sɔg shyó wɔ̀ɔn, ńdeen ńké ńgyá jʉ’. 12 Pɔ́ zɛ́te yé ngie: Nyìŋ ŋwɛ́ aa nzɔ̌? Á tsɔ́’ ngie, mèŋ, n kaa zsé.

Pà farisay ne ńzɛ́te fʉ̀ menÿɔ́g nò

13 Mé gwóon ńdɔgɔ nyìŋ gẅie á ke ńgwɔ́ fʉ̀ menÿɔ́g la, ńgʉa mvfò nùɔ pà *farisay. 14 Ńgwaa gwɔ́ pú’u, mbà Yěsô ně ńgwaa tyɛ́bte tsetsá’, é lɔg gÿo menÿɔ́g nyìŋ ŋwɛ́ nyɛ́’ɛ, á gwɔ́ *lyɛ’ɛ́ nzsè pà Yuda. 15 Pà *farisay zɛ́te yé yɔ́b pá’ á ne ńcʉa pú’u, tá á ne ńgyá jʉ’. Á gɔɔn né pɔ́b ngie, á ně ńdɔgɔ tsetsá’, ńzɔ́’te menÿɔ́g mɔ́ɔn, mèŋ n gʉa sɔg. Mèŋ n gee fʉ̀’ɔɔn ńne ńgyá jʉ’. 16 Etsɔ́ ntá’ pà *farisay gɔɔn ngie, nyìŋ gẅie à gÿǒ yɛ̂ nò, e Ssé zɔ ka tè yé túm, á nue á kɔ’ɔ lyɛ’ɛ́ nzsè. Petsɔ́ pʉ̀a pɔ́b gɔɔn ngie, ńgwɔ́ nyìŋ tepòŋ gǎ tá ńgÿo yɛ̂ ntí menò mmɔɔn mmɔɔn? Afàgte leen ńké ńgwe tsetsɛ̀ɛ pɔ́b. 17 Pɔ́ gíŋe ńzɛ́te nyìŋ áwɛ̌ ngie: Ɔ̀ gɔ̌ɔn jú ngie kɔ́ ná nyìŋ gẅie à ně ńnyɛ́’ menÿɔ́g mú? Á gɔɔn ngie, aa *ntsẅì nkʉ̀ Ssé. 18 Pàsá’a lá’ pà Yuda, ké tè ne ńzẅíŋe ngie ndÿò ŋwɛ́ kɔ’ɔ́ fʉ̀ à pǐŋ ńzeŋe wɔ́. Ńtóŋo tá we pɔ́ má we, 19 ńzɛ́te wɔ́b ngie: Wɛ̂ aa míŋ gẅì gẅie pì gɔɔn ngie mé la gwaa zyé yé á gwɔ́ fʉ̀ lá? Tà à pǐŋ ńgÿo lêkɔ́ tá ńgyá jʉ’ fʉ̀’ɔɔn? 20 Tá we pɔ́ má we tsɔ́’ ngie: Aa kwà’ míŋ weg, peg ne ńzsé ngie à la kẅɛ ńgwɔ́ fʉ̀ menÿɔ́g. 21 Tá ńgʉa ná pá’ á ně ńgÿo tá á ne ńgyá jʉ’ fʉ̀’ɔɔn, mbà peg kaa nò mǒ zsé. Ka wɔ̌ ně ńgÿo menÿɔ́g mé nyɛ́’ɛ wɔ́, mbà peg giŋé tè ne ńzsé wɔ́. Pi zɛ́te yé, à tè nyé ńgwɔ́ pɔ́ múɔ légɔɔn nò gie áa ná yé wɔ́. 22 Tá we pɔ́ má we, gwɔ́ gɔɔn pú’u, á nue pɔ́ la ne ḿbɔ́gɔ pàsá’a lá’ pà Yuda. Á gwaa gwɔ́, mbà pà Yuda ka zǎb ngie nyìŋ lɔɔn ńzẅíŋ ngie Yěsô aa *Nzà’nkÿo, mé fóo ndá cú’tè ńjwoŋo ngàŋ. 23 Áa mmó gie á gÿo tá we pɔ́ má we gɔɔn ngie pi zɛ́te yé, à tè nyé ńgwɔ́ pɔ́ múɔ wɔ́. 24 Pà *farisay gíŋe ńtóŋo nyìŋ gẅie à kaa fʉ̀ la, ńgɔɔn né yé ngie, tyé mvfò Ssé, éshwóŋó nò nénʉ́. Peg ne ńzsé ngie nyìŋ wɛ̂ aa nyìŋ tepòŋ. 25 Á tsɔ́’ɔ mbwo pɔ́b ngie: Mèŋ n kaa zsé kà aa nyìŋ tepòŋ wɔ́, kà à tè nyìŋ tepòŋ wɔ́ wɔ́. Ayɔ́ɔn mmó gie mèŋ n ne ńzsé, gwɔ́ pɔ́ ngie, mèŋ n kaa fʉ̀ menÿɔ́g, mèŋ n ge fʉ̀’ɔɔn ńne ńgyá jʉ’. 26 Pɔ́ zɛ́te yé ngie: À ně ńgÿo lêkɔ́ ná gù? À ně ńgÿo lêkɔ́ tá menÿɔ́g mú nyɛ́’ɛ? 27 Á tsɔ́’ ngie: Mèŋ n ně ńdá’ shwóŋó gẅí, pi tè zẅí’te. Pi kwóŋo légwɔ́ gie n gíŋe ńgɔɔn gɔɔn mélà’a kɔ́? Tsye pi ne ńtsɔ́ɔn gí lécʉ́’ *ngàŋa kwò yé ka? 28 Pɔ́ leen ńké ńzye lézoonte yé, ńne ńgɔɔn ngie: Gù zɔɔ *ngàŋa kwò we, peg gwɔ́ pɔ́ *ngàŋa kwò Mǒsê. 29 Peg ne ńzsé ngie Ssé la gɔɔn nò á mbwo Mǒsê, tá ńgʉa ná wɛ̂ nyìŋ, mbà peg tè ne ńzsé lefǒ sé wɔ́. 30 Nyìŋ wá gɔɔn mbwo pɔ́b ngie: Pi gɔ̌ɔn pɛ́’ɛ̀, á kʉ’ʉ wɔ̀ɔn tɛ̀’ pá’ pi tè ne ńzsé lefǒ sé wɔ́. Tá, mbà à kě ńnyɛ́’ menÿɔ́g mɔ́ɔn! 31 Pege metsèm zsě ngie e Ssé aa tě njú’u ngyè nyìŋ tepòŋ wɔ́, tá ńgwɔ́ gie nyìŋ lɔɔn ńgÿo mekù’ Ssé, ḿbiŋ ne ńgÿo mmó gie e Ssé ne ńkwoŋo, mbà Ssé ge jú’ ngyè ye. 32 Mé laa mé ńjú’u nyìŋ gẅie à nyɛ̌’ menÿɔ́g nyìŋ gẅie mé la gwaa zyé yé á gwɔ́ fʉ̀ menÿɔ́g wɔ́ le! 33 Nyìŋ ŋwɛ́ ně ńgwɔ́ pé’e, mbà Ssé zɔ ka tè yé túm, mbà à ně tè ku’u légÿo tsɔ́ mmó wɔ́. 34 Pɔ́ tsɔ́’ɔ mbwo yé ngie, mé la lɔg pɔ́ nò tepòŋ ńzyé gú, ɔ̀ gee ńzí’i peg mmó lá! Ńdeen fó *ndá cú’tè ńjwoŋo yé ńnáa pi.

Kwà’ pàfʉ̀ menÿɔ́g

35 Yěsô gÿo ńjú’ ngie pɔ́ fǒ *ndá cú’tè ńjwoŋo yé, ńgʉa ńgɔɔn né yé ngie: Ɔ̀ zǎb ntʉ́m ná *Míŋ Nyìŋ? 36 Nyìŋ ŋwɛ́ tsɔ́’ ngie: Aa wɔ̌ Ndè? Tá mèŋ n záb ntʉ́m nà yé? 37 Yěsô gɔɔn né yé ngie: Ɔ̀ ne ńgyá yé, yé zɔ gɔɔn nò mbwo gù pá’ɔɔn. 38 Á leen ńgɔɔn ngie: Mèŋ n zǎb ntʉ́m ná gù me Cʉ̀apʉ̀a, ésẅɛ́’ ńkẅí’te ssé mvfò yé. 39 Yěsô leen ńké ńgɔɔn ngie: Mèŋ, n ka tóo tsɛ̀ɛ yɔɔn njÿó ńtí tsɔ́ ŋàg, le gwɔ́ gie epʉ̀a pie é ne ńgyá jʉ’ ge gwɔ́ cʉ́’ mefʉ̀, mefʉ̀ gyá jʉ’. 40 Etsɔ́ ntá’ pʉ̀a nà nùɔ pà *farisay pie pɔ́ laa jʉ’ó, jú’u yɔɔn nò, ńzɛ́te Yěsô ngie: Mé té ńgɔɔn gɔɔn wɔ́ ngie ɔ̀ gɔɔn mefʉ̀ pɛ́’ɛ̀ tà sáŋa wég mǒ ka? 41 Yěsô tsɔ́’ɔ mbwo pɔ́b ngie: Pi ké gwé’e ńgwɔ́ pàfʉ̀ menÿɔ́g, mbà pi tě ńdɔgɔ ńgÿo tsɔ́ nò tepòŋ wɔ́. Tá pá’ pi gɔ̌ɔn ngie: Peg ne ńgyá jʉ’ lá, menò tepòŋ mí lɔgɔ ńgwóŋo ná pi.

Jâŋ 10

Esagá nò ná mbyɛ̀b mvfó

1 Yěsô gíŋ ńgɔɔn ngie: Tà mèŋ shwóŋó gẅí, kwà’ nénʉ́, nyìŋ lɔɔn ńzyɛ́’ pɔ́ lepàa nká’ tà à tè pfó pɔ́ ncwò nká’ tá ńkúu tsɛ̀ɛ nká’a mvfó wɔ́, mbà ngàŋ aa ntsǒŋ, ńgíŋe ńgwɔ́ fÿɛ́. 2 Tá ńgwɔ́ gie à lɔɔn ńgwɔ́ mbyɛ̀b mvfó, mbà à ge pfó pɔ́ ncwò nká’.

Mbyɛ̀b mvfó

3 Nyìŋ gẅie à pyɛ́bɛ ncwò nkà’, à tsɔ́’ ncwò nká’, *menjʉ̀njÿò jú’ ngyè mbyɛ̀b mvfó. Á lɔg mezíŋ menjʉ̀jÿò mé ńtóŋo wɔ́b, ńdɔgɔ wɔ́b ńkẅɛ. 4 À ge gÿo pɔ́ fó nká’ ńkẅɛ tà ḿmag, à gwɔ́ mvfò, pɔ́ gwɔ́ nzèm, mélà’mie pɔ́ lǐŋ ngyè ye. 5 À lɔɔn ńgwɔ́ pɔ́ le cʉ́me nzèm nyìŋ ndyɛ̀’ɛ wɔ́, pɔ́ ge kÿo yé kÿo, mélà’mie pɔ́ té ngyè pʉ̀a méndyɛ̀’ɛ liŋ. 6 Yěsô gɔɔn yɔɔn sagá nò mbwo pɔ́b, tá pɔ́ ké tè jú’u mmó gie à lɔgɔ ńgɔɔn wɔ́.

Yěsô aa mbyɛ̀b mvfó we mbòŋo

7 Yěsô gíŋe ńgɔɔn mbwo pɔ́b ngie: Tà mèŋ shwóŋó gẅí, kwà’ nénʉ́, ncwò nká’ menjʉ̀njyò à gwɔ́ pɔ́ mèŋ. 8 Pʉ̀a metsèm pie é ka vɔg ńtó, tá mèŋ n tó yɔ́ɔn, gwɔ́ pɔ́ metsǒŋ, ńgíŋe ńgwɔ́ mefÿɛ́. Tá *menjʉ̀njÿò ka ké tè ngyè yɔb jú’. 9 Ncwò nká’ à gwɔ́ pɔ́ mèŋ, nyìŋ lɔɔn ḿpfó ná mèŋ ńkúu nká’, mbà ngàŋ ge gÿo tsẅɛ́. À ge ne kúu nká’, é kẅɛɛ pá’ à kwǒŋ, éfa’a mmó mpfɛ̌. 10 Antsǒŋ tó yé pɔ́ léjʉ, pɔ́ lézẅé, pɔ́ lécʉŋte. Mèŋ n ka tǒ légwɔ́ gie pʉ̀a mesoŋ ge gẅiin le gwɔ́ gẅie aa kwà’ wɛ̌ pɔ́ ntsèm. 11 Mbyɛ̀b mvfó we mbòŋo à gwɔ́ pɔ́ mèŋ. Ambyɛ̀b mvfó we mbòŋo, à náa twó yé ńtí *njʉ̀njÿò yé. 12 Nyìŋ gẅie à laba yé pɔ́ nkáb, tà *menjʉ̀njÿò té mé wɔ́, à tè kwà’ mbyɛ̀b mvfó wɔ́. À neŋé tà ńgyá tsò tó, á gwá’a wɔ́b ńkÿo. Tsò gwoon tsɔ̌, ńgÿo pfwɔ́’ sa jʉ’. 13 Wɛ̌ nyìŋ gwá’a *menjʉ̀njÿò ńkÿo, mélà’mie à ka tǒ pɔ́ ńdab nkáb. Ncʉ̀ŋ *menjʉ̀njÿò té ne ńkúu yé wɔ́. 14 Mbyɛ̀b mvfó we mbòŋo aa mèŋ, mèŋ n ne ńzsé *menjʉ̀njÿò mɔ́ɔn, pɔ́ gíŋe ne ńzsé wɔ̀ɔn. 15 Ndʉŋ ndʉŋ pá’ Tá wɔ̀ɔn ne ńzsé wɔ̀ɔn, mèŋ n gíŋe ne ńzsé Tá wɔ̀ɔn. Mèŋ n náa twó yɔ́ɔn ńtí *menjʉ̀njÿò mɔ́ɔn. 16 N giŋé ńgẅiin tsɔ́ *menjʉ̀njÿò mie é té tsɛ̀ɛ nká’ wɔɔn wɔ́. Á ně ńzɛ́te ngie mèŋ n gʉa ńdɔgɔ wɔ́b ńtó. Pɔ́b yɔ́b ge gÿo jú’ ngyè yɔ̀ɔn, à cʉa pú’u, nùɔ njʉ̀njyò gwɔ́ yémɔ’ɔ́, ambyɛ̀bɛ gwɔ́ wémɔ’ɔ́. 17 Tá wɔ̀ɔn kwoŋo wɔ̀ɔn, mélà’mie mèŋ n náa twó yɔ́ɔn tá gÿo gíŋe kẅé. 18 Atsɔ̌ nyìŋ zɔɔn tè ku’u lézẅé wɔ̀ɔn mɔ́, mèŋ n zɔ kwoŋo náa twó yɔ́ɔn. Mèŋ n ku’u léná, ḿbiŋ ńgíŋ ńkẅé. Áa mmó gie tá wɔ̀ɔn la tsẅi ngie mèŋ n gÿo. 19 Yɔɔn shwóŋè gíŋe ḿma’a fàgte tsetsɛ̀ɛ pà Yuda. 20 Lelÿò pʉ̀a tsetsɛ̀ɛ pɔ́b ne ńgɔɔn ngie: E *ssé tepòŋ léen ńgwoon yé. Àa pʉ̀a. À gɔɔn kɔ́ tà pi zẅí’te? 21 Petsɔ́ ne ngie: Yɛ̂ té shwóŋè nyìŋ gẅiessé tepòŋ léen ńgwoon yé wɔ́. Ngwɔ́ *ssé tepòŋ nyɛ́’ menÿɔ́g mefʉ̀?

Pà Yuda é lʉ’ʉ́ Yěsô

22 Mé gwɔ́ Yerósalem ne ńjÿó línɔ́ɔn lélɔg ńkímte pá’ mé la gíŋe ńyɛte jʉ’ʉ lénuŋo pwɔ́’ gie mé la cʉŋte, á gwɔ́ fʉ̀’e fÿɔ́g, 23 Yěsô ne ńgwá ńgiŋte tsɛ̀ɛ jʉ’e Ssé, á jʉ’ʉ ncwò kɔ̀’ Salomo. 24 Pà Yuda leen ńké ńtÿɔ́’ɔ Yěsô ńnéŋe sòŋ, ńzɛ́te yé ngie, peg ge zẅí’te tà kú pɔ́ fʉ̀’ʉ kɔ́ tá ɔ̀ shwóŋó wég nyìŋ gẅie ɔ́ɔ yé? Ɔ̀ lɔɔn ńgwɔ́ *Nzà’nkÿo, ɔ̀ zyɛ́b zyɛ̌b shwóŋó wég. 25 Yěsô tsɔ́’ɔ mbwo pɔ́b ngie: Mèŋ n ně ńdá’ shwóŋó gẅí, tá pi tè ne ńzẅíŋe wɔ́. Mefà’ mie mèŋ n ne ńdɔgɔ lezíŋ Tá wɔ̀ɔn ńgÿo ne ńda’te nyìŋ gẅie mèŋ n gee wɛ̌. 26 Tá’ pi tè ne ńzába ntʉ́m ná mèŋ wɔ́, mélà’mie pi tè ná nùɔ *menjʉ̀njÿò mɔ́ɔn mɔ́. 27 *Me njʉ̀njÿò mɔ́ɔn jú’ ngyè yɔɔn. Mèŋ n zsé wɔ́b, pɔ́ cʉ́me nzèm mèŋ. 28 Mèŋ n naa le gwɔ́ tèmì mbwo pɔ́b, pɔ́ téen ńdá’a ńgíŋe ńkaa ndòon tèmì wɔ́. Sɔɔn nyìŋ piŋ tè ku’u léfó mbwo mèŋ ésa’a wɔ́b gwɔ́. 29 Tá wɔ̀ɔn à la náa wɔ́b né mèŋ. À gẅiin tʉ̀ ńcʉa shúm ntsèm, sɔɔn nyìŋ tè ku’u léfó mbwó mèŋ é sa’a wɔ́b gwɔ́. 30 Peg Tá wɔ̀ɔn gwɔ́ pɔ́ tà’ nyìŋ. 31 Pà Yuda gíŋe ńdag metóon, lélɔg ńtémte Yěsô ńzẅé. 32 Tá Yěsô gíŋe ńgɔɔn né pɔ́b ngie: Mèŋ n ka gÿo pi gyá mefà’ mbòŋo tà é gyɔ́ɔn gyɔ̌ɔn mie é fóo mbwo Tá wɔ̀ɔn, pi laga metóon lélɔg ńtémte wɔ̀ɔn ńzẅé pá’ɔɔn ńtí yɛ̌ mǒ? 33 Pà Yuda tsɔ́’ɔ mbwo yé ngie: Peg tě fa’a lélɔg metóon ńtémte gú ńzẅé, ńtí pɔ́ tsɔ́ fà’a mbòŋo wɔ́, á gwɔ́ pɔ́ nue ɔ̀ zoonté Ssé. Gù gẅie ɔ́ gwɔ́ pɔ́ nyìŋ mesoŋ, ɔ̀ cʉ’ʉ́ ńgɔɔn pé ngie ɔ́ɔ Ssé. 34 Yěsô tsɔ́’ɔ mbwo pɔ́b ngie: Mé la tè ŋwe’e tsɛ̀ɛ ŋwà’ne *lepʉ̌ gí ngie Ssé gɔɔn ngie: «Mèŋ n gɔ̌ɔn ngie pi gwɔ́ pɔ́ messé wâ»? 35 Pege metsèm ne ńzsé ngie mmó gie mé la ŋwe’e tsɛ̀ɛ ŋwà’ne *lepʉ̌ Ssé á téen ńdá’a ńkúbe wɔ́. À lɔɔn ńgwɔ́ gie Ssé la gɔɔn ngie pʉ̀a pie à gɔɔn nò yé mbwo pɔ́b ée messé, 36 mèŋ m biŋ ńtyé pá’ɔɔn ńgwɔ́ nyìŋ gẅie Tá wɔ̀ɔn Ssé la tsɔ́’ ńtúmo tsɛ̀ɛ yɔɔn njÿó, mélà’a kɔ́ mèŋ n gɔ̌ɔn ngie mèŋ n gee Míŋ Ssé, pi gɔɔn ngie n zoonté Ssé? 37 N dɔɔn tè fa’ mefà’ Tá wɔ̀ɔn mɔ́, tà pi záb ntʉ́m ná mèŋ. 38 Tá ńgwɔ́ gie mèŋ n dɔɔn fa’, á fó ńgwɔ́ gie pi tè záb ntʉ́m ná mèŋ wɔ́, pi zẅíŋ mefà’ ŋwɛ́. À cʉa pú’u, pi leen ńké ńzsé mboŋó ngie Tá wɔ̀ɔn aa né mèŋ, mèŋ n gwɔ́ né yé. 39 Pɔ́ leen ńké ńgíŋe fa’ shÿó légwoon yé, tá á tsẅíle nà mbwo mɔ́b. 40 Yɛ̌ nò tɔ́g, Yěsô gíŋe ḿbiŋe nà yetsɔ̌ nzǐŋ ntse Jurdeŋ, á jʉ’ gie Jâŋ la zye lénu’ pʉ̀a ntse wó la, ńnéŋe wó. 41 Pʉ̀a tà ńgyɔ́ɔn tóo lejʉ́ŋ yé, ńne ńgɔɔn ngie: Jâŋ la tè gÿo tsɔ̌ ndàa gyá wɔ́, tá’ akɔ́ɔkɔ́ɔ gie à la gɔɔn nà mbàŋa wɔɔn laa nò nénʉ́. 42 Pʉ̀a tà ńgyɔ́ɔn ná pʉ̀a pie é laa jʉ’ó leen ńké ńzáb ntʉ́m ná Yěsô.

Jâŋ 11

Yěsô gÿǒ Nǎzalo zíme ná legwé

1 Atsɔ̌ nyìŋ gÿo ńgwe gùɔ, lezíŋ sé gwɔ́ le Nǎzalo. Pâ mefɛ́ pé pe panzwě mépʉ́a, Mágtà pɔ́ Malîɛ pú ńtsẅê tsɛ̀ɛ lá’a Mbetáni. 2 Wɔɔn Malîɛ gwɔ́ gẅie a lǎ’ ńdɔgɔ laméndɔɔn, ńzɔ́’ɔ Ndè tà á kû’, á gíŋe ńdɔg menòŋo twó mé ńtsí’i mekwò mé la. Nǎzalo gwe gùɔ pá’ɔɔn, 3 pɔ́b panzwě ŋwɛ́ mépʉ́a túm ńtsẅii mbwo Yěsô ngie: Andè, ashǔ lepyè gù ne ńguɔ tɛ’. 4 Yěsô jú’ pú’u, ńgɔɔn ngie, yɔɔn guɔ té gie á ge lɔgɔ yé wɔ́. Á ge gÿo mé ná mekù’ mbwo Ssé, ḿbiŋ ńcʉa mǒ ńná mekù’ mbwo Míŋ Ssé. 5 Yěsô lɔ̌ɔn ńkwoŋo Mágtà, pɔ́ Malîɛ mbɔɔ Nǎzalo tɛ’. 6 Ńké ńjú’u guɔ pá’ɔɔn, ńgíŋe ńnéŋe jʉ’ gie à laa wó lyɛ̌’ sépʉ́a. 7 Ńdeen ńké ńgɔɔn mbwo *ngàŋa kwò yé ngie: Pege piŋe Jẅidea. 8 *Ngàŋa kwò yé tsɔ́’ ngie: Tsítsà, ntyě kaa sag pá’ pà Yuda ka ne fá’a lélɔg metóon ńtéme gú ńzẅé wɔ́. Ɔ̀ ge gíŋe piŋe wó lá. 9 Yěsô gɔɔn ngie: Tà’a lyɛ’ɛ́ lá’ tè gẅiin menèm ntsɔ̀b pʉ́a nê legém wɔ́ le? Nyìŋ lɔɔn ńgiŋ fʉ̀’e zsó, mbà à tè kwɔɔnte wɔ́, mélà’mie kyɛ̀’ɛ njÿó ne ńgÿo mé gyá jʉ’. 10 Nyìŋ lɔɔn ńké ne ńgiŋe lêtsẅɛ́’, mbà à ge kwɔɔnte, mélà’mie mmó gie á ge kyɛ’ jʉ’ ná né yé á té wó wɔ́. 11 Yěsô gɔɔn yɔɔn tà ńtsẅé jʉ’, ńgíŋe ngie: Ashǔ wege Nǎzalo ne ńdyé, tá mèŋ n ge gʉa zyeen yé. 12 *Ngàŋa kwò yé leen ńké ńgɔɔn né ye ngie: Andè, à lɔɔn ńgwɔ́ gie à lyě, mbà à ge tsẅɛ. 13 Ńgwaa gwɔ́ pú’u, Yěsô ne shwóŋó wɔ́b ngie Nǎzalo kwě. Tá pɔ́ ne ńkwaŋa yɔ́b pɔ́ ngie à gɔɔn ngie à né ńdyé lyě. 14 Yěsô leen ńké shʉ̀ashʉ̀a, ńgɔɔn mbwo pɔ́b ngie: Nǎzalo kwě. 15 Á pǐŋ ḿboŋo wɔ̀ɔn tɛ’ pá’ à gwǎ kwé, n tè ssé wɔ́. E Ssé zɔ gÿǒ ngie à gwɔ́ pú’u, ńtí gẅí, ńzsé ngie pi ge fó mǒ, é nyɛte záb ntʉ́m ná mèŋ. Tá pege gʉa fʉ̀’ɔɔn tà ńkúu jʉ’ó. 16 Tomáse gẅie mé lɔ́ɔn ńgíŋe ńtóŋo yé le mélefág, gɔɔn mbwo yetsɔ́ *ngàŋa kwò Yěsô ngie: Pi tó pega pɔ́ gʉa, ḿbúte ńkwé.

Yěsô gÿǒ nyìŋ zím, ḿbiŋ ńgÿo á gwɔ́ wó

17 Yěsô gʉa tà ńkúu wó, ńgyá, mbà Nǎzalo nuŋé tsɛ̀ɛ lesyè lyɛ̌’ lekùa. 18 Pá’ lefǒ Yerósalem ńgʉa Mbetáni la gwɔ́ pɔ́ mmó mekílo méntá la, 19 lelÿò pà Yuda gwaa gwɔ́, mbà pɔ́ tǒ mbʉ̀a Mágtà pɔ́ Malîɛ, létsí’i ntse nÿɔ́g mɔ́b, ńtí fɛ́ wɔb gẅie à ka kwě. 20 Mágtà gwɔ́ tà ńjú’ ngie Yěsô né ńtóo, ńgwaa lu ssé gʉa zá’a yé, Malîɛ cʉ́’ ńnéŋe pɔ́ ndá. 21 Mágtà tó ńgɔɔn né Yěsô ngie: Andè, ɔ̀ kaa pé’e ńgwɔ́ jʉ’ɔɔn, mbà fɛ́ wɔ̀ɔn ka tè kwé. 22 Tá’ tà mbɔɔ fʉ̀’ɔɔn, mèŋ n zsě ngie ɔ̀ lɔɔn ńzɛ́te kɔ́ mbwo Ssé wɔ́, mbà à ge ná ná. 23 Yěsô tsɔ́’ ngie: Afɛ̌ gù ge gÿo zíme nà legwé. 24 Mágtà tsɔ́’ ngie: Mèŋ n zsě ngie à ge gÿo zíme nà lyɛ’ɛ́ lá’ nzsò nzèm pá’ mepfó ge lá’ ne zíme. 25 Yěsô tsɔ́’ɔ mbwo yé ngie: Mèŋ n gee nyìŋ gẅie à gÿo mé zíme ná legwé, ńgwɔ́ nyìŋ gẅie à gÿo mé gwɔ́ wó. Nyìŋ lɔɔn ńzáb ntʉ́m ná mèŋ ńkwé mbɔɔ kwě, mbà à ge gÿo gwɔ́ wó. 26 Nyìŋ gẅie à nyé ntentʉ́, ńzáb ntʉ́m ná mèŋ, à těen ńdá’a ńkwé wɔ́. Tà ɔ̀ zẅiŋé yɔɔn nò? 27 Á gɔɔn ngie: Oon me Cʉ̀apùa. Mèŋ, n zẅǐŋ ngie ɔ́ɔ *Nzà’nkÿo, ńgwɔ́ Míŋ Ssé gẅie mé ka né ńzẅí’te ngie à tóo tsɛ̀ɛ njÿó.

Yěsô né ńdʉa

28 Mágtà gɔɔn pá’ɔɔn, ńgʉa ńtóŋo fɛ́ we Malîɛ, ńdemte yé ngie: Tsítsà aa pǐ ne ngie ɔ̀ tó. 29 Malîɛ jú’ pú’u, ńgwóon ńdu ssé lê tʉ̀ légʉa ńgyá yé. 30 Yěsô la nyé pɔ́ jʉ’e pɔ́ Mágtà ně ńtyé wó shwóŋe, tà mbà à kaa tɔ́g tà ńkúu tsɛ̀ɛ lá’ gwɔ́. 31 Pà Yuda pie é ně ńtó létsí’i ntse nÿɔ́g mɔ́b Malîɛ, gyá pá’ à fǒ ndá ńkẅɛ lê tʉ̀, ńcʉ́m yɔ́b nzèm yé, ńne ńkwaŋa ngie à gee twó lesyè ńnéŋe wó tá lʉa. 32 Malîɛ gʉa tà ńkúu jʉ’ gie Yěsô laa wó, ńgwɔ́ tà ńgyá yé, ńkẅí’te mvfò ye, ńgɔɔn ngie: Andè, ɔ̀ kaa pé’e ńgwɔ́ jʉ’ɔɔn, mbà fɛ́ wɔ̀ɔn ka tè kwé. 33 Yěsô gyá pá’ à ne ńdʉa, pà Yuda pie pâ pɔ̌ pǔ ńtó gíŋ ne ńdʉa yɔ́b, ńzẅi, mbùm ye pú ńtsyɛte. 34 Á gɔɔn ngie: Pi ka le’e pfó yé nzɔ̌? Pɔ́ tsɔ́’ɔ mbwo yé ngie: Andè, tóo ńgyá. 35 Yěsô lʉa. 36 Pà Yuda gɔɔn ngie, pi gyá pá’ à kɔ̌ɔn ńkwoŋo yé. 37 Yetsɔ́ ntá’ tsetsɛ̀ɛ pɔ́b ne ńgɔɔn yɔ́b pɔ́ ngie: Yé gẅie à la nyɛ́’ menÿɔ́g mefʉ̀, akɔ́ ka gÿo, à tè ku’u légÿo wɔɔn nyìŋ le kwé wɔ́?

Nǎzalo zimé nà legwé

38 Yěsô gíŋe ńzẅi, ńgʉa jʉ’e lesyè, é gwɔ́ tsɔ̌ mvwɔ́’ɔ jʉ’, mbà mé la lɔgɔ tóon ńjÿɔ́’ ncwò. 39 Yěsô gɔɔn ngie: Pi sẅɛ́’te tóon wɛ̂. Mágtà, á fɛ́ mpfó tsɔ́’ ngie: Andè, à ge gwɔ́ fʉ̀’ɔɔn cʉ́’ʉ leme lem. Á nue ée fʉ̀’ɔɔn ńgwɔ́ lyɛ̌’ lekùa pá’ à la kwé. 40 Yěsô tsɔ́’ɔ mbwo yé ngie: Mèŋ n ně tè gɔɔn né gù ngie ɔ̀ lɔɔn ńzáb ntʉ́m ná mèŋ, mbà ɔ̀ ge gyá legú’ Ssé wɔ́ le? 41 Mé gwɔ́ tà sẅɛ’te tóon, Yěsô pʉ’ʉ twó yé, ńdíe tÿǒ, ńgɔɔn ngie: Tá wɔ̀ɔn, mèŋ n nǎ ndǎg pá’ mèŋ sẅíŋte gú, ɔ̀ jú’. 42 Mèŋ n kɔ’ɔ́ ńne ńzsé ngie, n gɔɔn nò fʉ̀’e kɔ́ wɔ́, ɔ̀ jú’ ngyè yɔ̀ɔn. Tá’ mèŋ n gɔɔn pá’ɔɔn ńtí pɔ́ pʉ̀a pie pɔ́ tyéte lejʉ́ŋ mèŋ lɔɔn, ńgie pɔ́ zẅíŋ ngie gù zɔ la túmo wɔ̀ɔn. 43 Ńgɔɔn pú’u, ńdɔg ngyè tetʉ́ʉ ngie: Nǎzalo, kẅɛɛ. 44 Ampfó kẅɛ. Mbà mé ka lɔg shúm nzsǒ ńzém mekwò mé mbàa mbwó mé, lâ shÿó wé. Yěsô gɔɔn né pɔ́b ngie: Pi kyɛ́’te yé, ńkyɛɛ yé ńnyé à gʉa.

Mé ne ńjÿó menáŋ nzèm Yěsô

45 Lelÿò pà Yuda pie pɔ́ ně ńtóo mbʉ̀a pà Malîɛ, é pie pɔ́ gyǎ mmó gie Yěsô gÿǒ, záb ntʉ́m wɔ́b ná Yěsô. 46 Tá tsɔ́ ntá’ tsetsɛ̀ɛ pɔ́b gʉa ḿbíte mmó gie Yěsô gÿǒ, éshwóŋ pà *farisay. 47 Mentándá pànuŋe pwɔ́’, pâ pà *farisay leen ńtóŋo cú’tè lÿò, ńtóo tsoló ngie: Pege ge gÿo lêkɔ́? Nyìŋ wɔɔn né ńgÿo menò mmɔɔn mmɔɔn tɛ’. 48 Pege lɔɔn ńnyé yé á lɔg ńgʉa mvfò, mbà mânyìŋ ntsèm ge záb ntʉ́m ná ye. Pà *Roma tó ńgwɔ́ tɔ’, ńtága *jʉ’ʉ Ssé Yerósalem, mbɔɔ ngwòŋ wégè. 49 Atsɔ́ tà’ nyìŋ laa tsetsɛ̀ɛ pɔ́b, lezíŋ sé gwɔ́ Kaifa. Á gwɔ́ tándá pànuŋe pwɔ́’ ná yɛ̌ ngù’. Á gɔɔn ngie: Pi pǔ kaa tsɔ́ mmó nà nò gie pi gɔɔn lɛ̂ jú’u! 50 Pi kaa gyá ngie áa mboŋó mbwo pi pá’ à lɔɔn ńgwɔ́ tà’ nyìŋ wémɔ’ɔ́ kwé nà twó lá’, ńcʉa lá’a ntsèm lépú ńdége wɔ́ keen? 51 À lɔ̌ɔn ńgɔɔn pú’u, yé zɔ tě ńgɔɔn wɔ́, pá’ á la gwaa gwɔ́ yé zɔ́ gwɔ́ tándá pànuŋe pwɔ́’ ná yɛ̌ ngù’ la, á tsẅi nkʉ̀ Ssé ngie Yěsô ge kwé nà twó lá’ pà Yuda. 52 Á le gwɔ́ pɔ́ ndà’ nà twó pà Yuda gílé pɔ́b wɔ́, á gíŋe ńgwɔ́ lélɔg ńtemte púɔ Ssé pie ée jʉ’ ntsèm, pɔ́ cʉ́’ʉ tà’ nùɔ. 53 Á fó lyɛ’ó, mekěm pà Yuda záb ngie pɔ́ ge fa’ shÿó tà zẅé Yěsô. 54 Yěsô fó fʉ̀’ó à tè gíŋe shʉ̀ashʉ̀a ńcʉa tsetsɛ̀ɛ pà Yuda wɔ́. Á lɔg tsɔ́ shÿó lá’ gẅie ée lelyěen, á nkwòŋo tsẅɛ, ńgʉa tsɛ̀ɛ tsɔ́ tÿǒsoŋ gie mé tóŋo le Efalaim, pâ *ngàŋa kwò yé ńnéŋe jʉ’ó. 55 Alínɔ́ɔn Páska pà Yuda la ne ńtóo, lelÿò pà Yuda ne fóo tsɛ̀ɛ lá’ ńtʉ́ʉ njÿó ḿvɔgɔ Yerósalem, á lésɔg *melɔ̌’ ná pɔ́b. 56 Pɔ́ ne fa’a Yěsô, ḿbiŋ ńgwɔ cú’te tsɛ̀ɛ jʉ’e Ssé Yerósalem, ńne sele ńzɛ́te tsetsɛ̀ɛ pɔ́b ngie: Pi kwǎŋ ngie à ge tóo línɔ́ɔn yɔɔn? Ngwɔ́ à zɔɔn le tó. 57 Á la gwaa gwɔ́, mbà mentándá pànuŋe pwɔ́’, pâ pà *farisay ka gɔɔn ngie, nyìŋ lɔɔn ne ńzsé jʉ’ gie Yěsô aa wɔ́, á kem, mé gʉa ńgwoon yé.

Jâŋ 12

Malîɛ lɔgɔ́ laméndɔɔn ńzɔ́’ mekwò Yěsô

1 É gÿo ńcʉ́’ʉ ńzága lyɛ̌’ ntɔgɔ́, à gwɔ́ lyɛ’ɛ́ línɔ́ɔn *Páskà pà Yuda. Yěsô gʉa né Mbetáni, á jʉ’ gie Nǎzalo gẅie à la zíme yé nà legwé la lɔ̌ɔn ńtsẅé wó. 2 Mé gÿo ńtóŋo línɔ́ɔn nà lezíŋ sé, Nǎzalo gwɔ́ tsɔ́ tà’ nyìŋ ná pʉ̀a pie pâ Yěsô la ne ńjÿó shúm, Mágtà ne ńgaba shúm léjÿó. 3 Malîɛ ńnéŋe tà kaa kème líta laméndɔɔn gie á cÿɔ́g nkáb tɛ’, mbà mé la lɔgɔ tsɔ̌ legǐ gẅie mé tóŋo le nard ńnyɛte. Á lɔg ńzɔ́’ mekwò Yěsô, ńdɔg menòŋo twó mé ńtsí’i. Agyě laméndɔɔn kwɔ́’ ḿbú ńjÿó ndá. 4 Atsɔ̌ *ngàŋa kwò Yěsô, Jẅidas Iskariod gẅie à lɔ̌ɔn nge gÿo sẅiŋe Yěsô gɔɔn ngie: 5 Mélà’a kɔ́ mé ně tè sẅiŋe yɔɔn laméndɔɔn ńkẅé *mendenie nkÿo tá, ńná né mepóŋ wɔ́? 6 Jẅidas lɔ̌ɔn tě ńgɔɔn pú’u, séen ńtsɔ́ɔn pɔ́ mezìŋe mepóŋ wɔ́, à laa ntsǒŋ, á nue yé zɔ lɔ̌ɔn ńgẅiin mûɔ pɔ̀ɔn nkáb wɔba Yěsô, mé ńnéŋe nkáb tsoló á jʉʉ. 7 Yěsô leen ńké ńgɔɔn ngie: Nyé manzwě wɛ̂ pɛ́’ɛ̀, nyé yé, à tʉ́ njÿó ńzɔ́’ɔ pfó yɔ́ɔn, tá mé gÿo ńnéŋe wɔ̀ɔn tsɛ̀ɛ lesyè. 8 Mepóŋ ge gwɔ́ tsetsɛ̀ɛ pi pɔ́ fʉ̀’ ntsèm. Tá ńgʉa ná mèŋ, mbà pege tě ge gwɔ́ pɔ́ fʉ̀’ ntsèm wɔ́. 9 Á gwaa gwɔ́, mbà pà Yuda tà ńgyɔ́ɔn jǔ’ ngie Yěsô aa Mbetáni, ńtóo wó, ńké tě séen ńtóo pɔ́ légyá Yěsô wɔ́, ńtóo pɔ́ légyá Nǎzalo gẅie Yěsô ka zíme yé nà legwé la. 10 Metándá pànuŋe pwɔ́’ gyá pú’u, ńzáb ngie mé fa’ shÿó lézẅé mbɔɔ Nǎzalo. 11 Ńgɔɔn pú’u, mélà’mie lelÿò pà Yuda ka fǒ pɔ́ nà nò Nǎzalo, ńcʉ́’ʉ ńkÿo wɔ́b kÿo, ńzába ntʉ́m pɔ́ ná Yěsô.

Yěsô kǔ Yerósalem pá’ fùɔ la

12 Njÿó gÿo ńdʉ́a, alá’ gie á tǒ línɔ́ɔn Páska jú’ ngie Yěsô ne ńtóo né Yerósalem, 13 ńdeen ńké ńkɔ́’ meyáŋa letÿǒon, ńdɔg ńkẅɛɛ tÿǒsoŋ, ńgʉa ńzá’a yé, ńne ńgɔɔn né ngyè tetʉ́ʉ ngie: Gùugẅî E Ssé gwɔ́ né fùɔ gẅie à lɔgɔ lezíŋ Ssé ńtóo. E Ssé gwɔ́ né fùɔ pà Israel. 14 Yěsô gyá mûɔ nzìkásè, ńkwɔ́’ ńnéŋe ndùmó. Á gwɔ́ pá’ mé la ŋwe’e tsɛ̀ɛ ŋwà’ne Ssé ngie: 15 «Epʉ̀a tÿǒsoŋo Sioŋ, tà pi pɔ́g, Pi gyá pá’ fùɔ gẅi ne ńtóo, À ńnéŋe ndùm mûɔ Nzìkásè». 16 *Ngàŋa kwò Yěsô gyá yɔɔn nò, pɔ́ té gwóon ńdwo ńjú’ wɔ́. Yěsô gÿo ńgwɔ́ tà ńkúu tsɛ̀ɛ legú’ we á tÿǒ lepwó, tá pɔ́ leen ńké ńkímte ngie mé la tʉ́ njÿó ńŋwe’e yɛ̌ nò ńtí yé, ńgíŋ ńkímte ngie alá’ la gÿo ná yé pɔ́ pá’ mé la ŋwe’e. 17 Alá’ la gwaa tó zá’a Yěsô, mbà pʉ̀a pie pɔ́ laa ssé fʉ̀’ gie Yěsô la gɔɔn né Nǎzalo ngie à fó tsɛ̀ɛ lesyè ńkẅɛ, á zíme ná legwé, la gwá ńdɔgɔ yɛ̌ nò ésa jʉ’. 18 Áa mmó gie á la gÿo tá lá’ kẅɛ, ńgʉa ńzá’a Yěsô, mélà’mie pɔ́ la jú’ pá’ à gÿǒ yɔɔn nò mmɔɔn mmɔɔn. 19 Pà *farisay gyá pú’u, ńgɔɔn tsetsɛ̀ɛ pɔ́b ngie: pi kaa gyá ka. Atsɔ́ mmó gie à lɔɔn ńgwɔ́ pege gÿo á té wó wɔ́. Alá’ cʉ́’ ńgwɔ́ pɔ́ nzèm ye.

Etsɔ́ pʉ̀a Gelekia ne fa’a légyá Yěsô

20 Etsɔ́ ntá’ pʉ̀a Gelekia, lá pʉ ńtóo Yerósalem léjÿó línɔ́ɔn, ńgu’te Ssé. 21 Pɔ́ tó ńgyá Filib, á nyìŋ Mbetsayida nà pàga ngwòŋ Galilea, ńgɔɔn né ye ngie: Andè, peg ne ńtsɔ́ɔn légyá Yěsô. 22 Filib gʉa shwóŋó Ndeléya, pɔ́ yé mépʉ́a gʉa ńgɔɔn mbwo Yěsô. 23 Yěsô tsɔ́’ɔ mbwo pɔ́b ngie afʉ̀’ gie mé ge gyá legú’ we *Míŋ Nyìŋ á kǔ’. 24 Tà mèŋ shwóŋó gẅí, kwà’ nénʉ́, mvòm ngesáŋ lɔɔn tè gwe ssé tà ńkwé wɔ́, mbà e ge gwɔ́ pɔ́ yémɔ’ɔ́. Tá ńké ńkwé, mbà e ge sá’, é ná memvòm tà é gyɔ́ɔn gyɔ́ɔn. 25 Nyìŋ lɔɔn ńkwoŋo we le gwɔ́, mbà à ge pyé le gwɔ́ ŋwɛ́. Nyìŋ ké ńgwága nò ná we le gwɔ́ tsɛ̀ɛ yɔɔn njÿó, mbà à ge lá’ gẅiin le gwɔ́ tèmì. 26 Nyìŋ lɔɔn ne fa’a mbwo mèŋ, á cʉ́me nzèm mèŋ. Àjʉ’ gie mèŋ n gee wó la, ngàŋa fà’ wɔ̀ɔn gÿo ńgwɔ́ yé wó. Nyìŋ lɔɔn ne fa’a mbwo mèŋ, mbà Tá wɔ̀ɔn ge gÿo ná mekù’ mé.

Yěsô ne ḿbÿé legwé sé

27 Yěsô gíŋe ngie mèŋ n gee pá’ɔɔn, mbà lém yɔ́ɔn tsɔ’ɔ́. Mèŋ n ge ké gɔɔn ngie kɔ́? É gɔɔn ngie Tá wɔ̀ɔn gÿo mèŋ n tsẅɛ́ɛ yɔɔn fʉ̀’ la? Mèŋ n dɔ̌ɔn ńzɔɔn ńtóo ńtí pɔ́ yɔɔn fʉ̀’. 28 Tá wɔ̀ɔn, gÿo mé gu’te lezíŋ shú. Ngyè nyìŋ leen ńké fó lepwó ńgɔɔn ngie: Mèŋ n gÿǒ pú’u. Mèŋ n ge gíŋe gÿo sẅé sẅé. 29 Àlá’ gie á laa jʉ’ó jú’ yɛ̌ ngyè ngie: Ée lefàŋ sie é vɛ́te. Petsɔ́ pʉ̀a gɔɔn ngie *cÿɔ́’ Ssé gɔ̌ɔn nò mbwo yé. 30 Yěsô gɔɔn né pɔ́b ngie: Yɛ̂ ngyè kaa gɔɔn nò pɛ́’ɛ̀ ńdɔgɔ ńnyɛɛ liŋé mbwo mèŋ wɔ́, e nyɛɛ pɔ́ mbwo pi. 31 Afʉ̀’ kǔ’ pá’ e Ssé ge ŋag yɔɔn njÿó. Á fʉ̀’ gie Ssé ge kẅile mûɔ ntɔ́’ yɔɔn njÿó, é náa yé pǐ. 32 Á gʉa ná mèŋ, mbà mé lɔɔn ńgÿo ńkwé’e wɔ̀ɔn tà náa tÿǒ, mbà mèŋ n ge shwoŋte pʉ̀a metsèm náa lejʉ́ŋ mèŋ. 33 Yěsô lɔ̌ɔn ńdɔgɔ yɔɔn shwóŋè, ńda’te ntí legwé gie à ge gÿo kwé yɛ̌. 34 Alá’ tsɔ́’ɔ mbwo yé ngie: Peg la jú’u tsɛ̀ɛ ŋwà’ne Ssé ngie: *Nzà’nkÿo ge lá’a gwɔ́ pɔ́ wó. Ɔ̀ piŋ ngǎ ńgɔɔn ngie, mé ge kwé’e *Míŋ Nyìŋ náa tÿǒ? *Míŋ Nyìŋ ŋwɛ́ aa wɔ̌? 35 Yěsô tsɔ́’ɔ mbwo pɔ́b ngie: Akyɛ̀’ té ge gíŋe gwɔ́ tsetsɛ̀ɛ pi tà ntyě sag wɔ́. Akyɛ̀’ nyé ssé, pi giŋ, ḿbɔ́g nzěm lékẅɛ́te gẅí. Á nue nyìŋ ne ńgiŋe tsɛ̀ɛ nzěm, á le zsé jʉ’ gie à gee né wó wɔ́. 36 Akyɛ̀’ lɔɔn ńnyé tsetsɛ̀ɛ pi, pi záb ntʉ́m nà kyɛ̀’, ńdɔg ńcʉ́’ púɔ kyɛ̀’. Yěsô gɔɔn yɔɔn nò tà á ku’, á gʉa ńdyeen jʉ’ gie pɔ́ té ge gyá yé wɔ́.

Pà Yuda té záb ntʉ́m nà Ssé wɔ́

37 Yěsô la tsɛ ńgÿo menò mmɔɔn tɛ’ mvfò pʉ̀a tá’, pɔ́ ké tè záb ntʉ́m ná yé wɔ́. 38 Á lɔgɔ ḿbumte ná nò gie *ntsẅì nkʉ̀ Ssé Esǎya la gɔɔn ngie: «Cʉ̀apʉ̀a, awɔ̌ la ké ńzáb ntʉ́m nà nò gie peg la gɔɔn? Tà Cʉ̀apʉ̀a kɔ̌ɔn ńnyɛ metʉ̀ mé pɔ́ mbwo pà wɔ̌»? 39 Esǎya la gíŋe ńgɔɔn mmó gie á ge gÿo tá pà Yuda le záb ntʉ́m nà Ssé wɔ́, à la gɔɔn ngie: 40 «E Ssé kéen ńgÿo menÿɔ́g mɔ́b fʉ. À kéen ńjÿɔ́’ legyè sɔ́b, légwɔ́ gie pɔ́ té lɔg menÿɔ́g gyá jʉ’ wɔ́, pɔ́ le lɔg legyè sɔ́b ńzsé nò wɔ́; à cʉa pú’u, pɔ́ le kúbe mà wɔb à gÿo pɔ́ zeŋe wɔ́». 41 Esǎya gɔɔn nò jʉ’ɔɔn ná Yěsô, á nue à la tʉ́ njÿó ńgyá legú’ Yěsô. 42 Mé la tsɛ ne ńgwága Yěsô gwǎg tá’, tsɔ̌ lelÿò mekěm pà Yuda záb ntʉ́m ná yé. Tá ńgÿo pɔ́ ndyeen lyeen, ḿbɔ́gɔ pà *farisay léjwoŋo wɔ́b *ndá cú’tè. 43 Á laa pú’u, mélà’mie pɔ́ la kwoŋ mekù’ mie pʉ̀a mesoŋ náa mbwo pɔ́b, ńtɔ́g mie é fóo mbwó Ssé. 44 Yěsô ńnéŋe tà ńgɔɔn nê ngyè tetʉ́ʉ ngie: Nyìŋ lɔɔn ńzáb ntʉ́m ná mèŋ, mbà ngàŋ tě ńzába pɔ́ ndà’ ná mèŋ wɔ́. À giŋé ńzába ná nyìŋ gẅie à la túmo wɔ̀ɔn. 45 Nyìŋ gẅie à gyǎ wɔ̀ɔn, à giŋé ńgyá nyìŋ gẅie à la túmo wɔ̀ɔn. 46 Mèŋ, n gee kyɛ̀’, n ka tóo tsɛ̀ɛ njÿó légwɔ́ gie nyìŋ lɔɔn ńzáb ntʉ́m ná mèŋ, á le gwɔ́ tsɛ̀ɛ nzěm wɔ́. 47 Nyìŋ lɔɔn ńjú’u shwóŋè yɔ́ɔn à tè kú’te, mbà mèŋ n zɔ tè ŋaga yé wɔ́. Á nue n da tè tóo tsɛ̀ɛ njÿó léŋag pʉ̀a wɔ́. N da tó légÿo pʉ̀a tsẅɛ́. 48 Nyìŋ lɔɔn ńgwá’a wɔ̀ɔn, ńdʉ’ʉ shwóŋè yɔ́ɔn, mbà ngàŋ gẅiin nyìŋ gẅie à ge ŋaga yé. Ashwóŋè gie mèŋ n ka gɔɔn zɔ̌ ge lá’ ŋaga yé lyɛ’ɛ́ nzsò nzèm. 49 Á nue n da tè gɔɔn pɔ́ nò gie á fóo né mèŋ wɔ́, n da gɔɔn pɔ́ nò gie Tá wɔ̀ɔn mie à la túmo wɔ̀ɔn la tsẅi ngie mèŋ n gɔɔn, mbɔɔ nò gie mèŋ n ge gɔɔn nò mǒ. 50 Mèŋ m biŋ ne ńzsé ngie nkʉ̀ gẅie à la cʉ́me mbwo mèŋ àa le gwɔ́ tèmì. Áa pú’u, anò gie mèŋ n gɔɔn, n gɔɔn pɔ́ pá’ Tá wɔ̀ɔn la tsẅi.

Jâŋ 13

Yěsô sɔ̌g mekwò ngàŋa kwò yé

1 Á la cʉ́’ pɔ́ pá’ njÿó ge lʉ́a mé jÿó línɔ́ɔn *Páskà, Yěsô ne ńzsé ngie ayé fʉ̀’ kǔ’ pá’ à ge fó tsɛ̀ɛ yɔɔn njÿó é gʉa kẅɛ́te Tá we. Pá’ yé Yěsô lɔ̌ɔn ńkwoŋo pʉ̀a pie ée tsɛ̀ɛ njÿó ńgwɔ́ pé la, á kẅi’i ńkwoŋo wɔ́b tà ńcʉ́me. 2 Ncwò nzém gÿo ńgwɔ́, pâ pɔ̌ ńnéŋe ssé léjÿó shúm. Á gwaa gwɔ́, mbà Sátà ně ńdá’ ńnéŋe kwàŋte lésẅiŋe Yěsô tsɛ̀ɛ ntʉ́m Jẅidas Iskariod, míŋ Símo. 3 Yěsô ne ńzsé ngie Tá we la pú ńnéŋ shúm ntsèm mbwo yé, ńgíŋe ne ńzsé ngie à la fó mbwo Ssé, à piŋ ne ńgee né lejʉ́ŋ Ssé. 4 Ńńnéŋe tà ńdu ssé, ésẅɛ nzsǒ fÿɔ́g ye, ńnuŋe ssé, ḿbíi tágwele ńtʉ́me zẅɛ̌’ yé. 5 Ńnéŋ ntse tsɛ̀ɛ káŋ, ńzye lélɔg sɔg mekwò *ngàŋa kwò yé, ńdɔgɔ tágwele gẅie à la tʉ́me zẅɛ̌’ yé ńtsí’i. 6 Ńgʉa tà ńkúu ná Símo Piɛ, á gɔ́ɔn né yé ngie: Andè zɔ ge sɔg mekwò mɔ́ɔn lá! 7 Yěsô tsɔ́’ɔ mbwo yé ngie: Ammó gie mèŋ n ne ńgÿo, à lɔɔn ńgwɔ́ ɔ́ le jú’ fʉ̀’ɔɔn wɔ́. Tá ké gÿo jú’. 8 Piɛ gɔɔn né yé ngie: Azeŋe yɔ́ɔn, à lɔɔn ńgwɔ́ ɔ́ le mekwò mɔ́ɔn sɔg. Yěsô tsɔ́’ɔ mbwo yé ngie: Mèŋ n dɔɔn tè sɔg, mbà pɔgɔ tè gíŋe ńgwɔ́ nà tsɔ́ nò wɔ́. 9 Símo Piɛ gɔɔn né yé ngie: Á lɔɔn ńgwɔ́ pú’u, me Nde, tè sɔg pɔ́ ndà’ mekwò mɔ́ɔn, ɔ̀ pú sɔg mbwo mɔ́ɔn pâ twó yɔ́ɔn. 10 Yěsô gɔɔn né yé ngie: Á té ne ńzɛ́te ngie mé gíŋe sɔg mbùm nyìŋ gẅie à sɔ̌g nnɛ́ wɔ́. Á nue ngàŋ pǔ ńdʉ́a. Pi ee pɛ́’ɛ̀, mbà mbùm gi lʉ̌a, e ké tè gi metsèm wɔ́, 11 ńgɔɔn pú’u, mélà’mie à la ne ńzsé nyìŋ gẅie à ge gÿo sẅiŋe yé tá ńgɔɔn ngie mbùm gi metsèm kaa lʉ́a. 12 Yěsô sɔg mekwò mɔ́b tà ńtsẅé jʉ’, ḿma’ nzsǒ ye, ńgíŋe ńnéŋe ssé léjÿó mmó, ńgɔɔn né pɔ́b ngie tà pi ju’ú mmó gie mèŋ fóo légÿo ná pi? 13 Pi tóŋo wɔ̀ɔn lê Tsítsà, ńtóŋo wɔ̀ɔn lê Ndè, ńgɔɔn shwóŋó nò á nue mèŋ n gee wɛ̌. 14 Á lɔɔn ńgwɔ́ gie mèŋ Ndè, ńgwɔ́ Tsítsà, mèŋ sɔ̌g mekwò mí, mbà á zɛ́te ngie pi gí, pi ne sɔgɔ mekwò mí pi né pi. 15 Mèŋ n nyɛɛ gẅi fʉ̀’ légwɔ́ gie pi gí pi ge gÿo pá’ pi gyǎ mèŋ n gÿo. 16 Tà mèŋ shwóŋó gẅí, kwà’ nénʉ́, anzì’i fà’ tè fáŋ ńtɔ́gɔ tá fà’ we wɔ́, angàŋ ntúm ké tè fáŋ ńtɔ́gɔ nyìŋ gẅie à ne ńtúmo yé wɔ́. 17 Pá’ pi né ńzsé fʉ̀’ɔɔn la, pi lɔɔn ńgÿo pú’u, mbà pi ee pà shÿó mbòŋo. 18 Mèŋ n kě tě ńgɔɔn yɔɔn nò mbwo pi metsèm wɔ́, mèŋ n ne ńzsé pʉ̀a pie mèŋ n da tsɔ́’ɔ wɔ́b. Tá á poŋ ngie ammó gie mé la ŋwe’e tsɛ̀ɛ ŋwà’ne Ssé à pumte. Mé la ŋwe’e ngie nyìŋ gẅie peg yé né ńteme shúm léjÿó ńjÿó kéen ńcʉ́’ʉ ngàŋ mbù wɔ̀ɔn. 19 Mèŋ n tʉʉ njÿó shwóŋó gẅi fʉ̀’ɔɔn tà mɔɔn menò gÿo ńtó, pi zẅíŋ ngie mèŋ n gee N gee gwɔ́. 20 Tà mèŋ shwóŋó gẅí, kwà’ nénʉ́, nyìŋ lɔɔn ńkúe nyìŋ gẅie mèŋ n tumó yé, mbà à kúe pɔ́ wɔ̀ɔn. Nyìŋ gẅie à pǐŋ ńkúe wɔ̀ɔn, à kúe pɔ́ nyìŋ gẅie à túmo wɔ̀ɔn.

Yěsô gɔ̌ɔn ngie Jẅidas ge sẅiŋe yé

21 Yěsô gɔɔn pú’u, além yé tsɔ́’ɔ tɛ’, á shʉ̀ashʉ̀a ńgɔɔn ngie: Tà mèŋ shwóŋó gẅí, kwà’ nénʉ́, atsɔ̌ tà’ nyìŋ ná pi ge sẅiŋe wɔ̀ɔn. 22 *Ngàŋa kwò Yěsô jú’, awɔ̌wɔ́ɔ sele ńdíe fɛ́ we, pɔ́ té zsé nyìŋ gẅie à gɔɔn yé wɔ́. 23 Atsɔ̌ tà’ ná *ngàŋa kwò yé gẅie à lɔ̌ɔn ńkwoŋo yé tɛ’, á gwɔ́ lejʉ́ŋ yé ńne ńjÿó mmó. 24 Símo Piɛ myɛ’ lejÿɔ́g ńdɔg ńtsẅi ngie à zɛ́te ngie à gɔɔn wɔ́ wɔ́. 25 Á lemte letuŋó Yěsô, ńzɛ́te yé ngie: Andè, angàŋa aa wɔ̌? 26 Yěsô tsɔ́’ ngie, aa nyìŋ gẅie mèŋ n ge cÿɔ’ɔ pwɔ́’ɔ mmó léjÿó, é náa mbwo yé. Ńgɔɔn pú’u, ḿbíi pwɔ́’ɔ mmó, ńcÿɔ’. Ńnáa mbwo Jẅidas Iskariod, míŋ Símo. 27 Jẅidas gwɔ́ tà ńkẅé, Sátà kúu tsɛ̀ɛ ntʉ́m yé. Yěsô leen ńké ńgɔɔn né yé ngie: Lwo sẅɛte ńgÿo mmó gie ɔ̀ gẅiin légÿo. 28 Atsɔ̌ sɔɔn nyìŋ ná pʉ̀a pie é lâ jʉ’ó, tè jú’u nò gie Yěsô fa’a légɔɔn wɔ́. 29 Tsɔ́ pʉ̀a ne ńkwaŋa ngie à gɔɔn ngie Jẅidas gʉa ńjú sɔ́ba pɔ̌ shúm línɔ́ɔn, ka pɔ́ ngie à náa mmó mbwo mepóŋ wɔ́, á nue yé zɔ lɔ̌ɔn ńgẅiin mûɔ pɔ̀ɔn nkáb wɔba pɔ̌. 30 Jẅidas kẅé pú’u, ńgwóon fó ndá ńkẅɛ. Mbà nzěm ně síŋ.

Yěsô nǎ lepʉ̌ se sẅé

31 Jẅidas gwɔ́ tà fó ndá ńkẅɛ, Yěsô gɔɔn ngie: Áa fʉ̀’ɔɔn pá’ɔɔn, mbà mé nǎ legú’ mbwo *Míŋ Nyìŋ. Mbà *Míŋ Nyìŋ ka náa legú’ mbwo Ssé. 32 Pá’ *Míŋ Nyìŋ ka nǎ legú’ mbwo Ssé la, E Ssé lê twó mbùm yé ge gÿo náa legú’ mbwo yé, tà á cʉ́’ pɔ́ méjʉ’ à ná. 33 Pènkʉ́ pɔ́ɔn, pege tè gíŋe ńnéŋe tà ntyě sag wɔ́. Pi ge gÿo ne gwá fa’a wɔ̀ɔn pá’ mèŋ n ka gɔɔn mbwo pà Yuda ngie: Ajʉ’ gie mèŋ n gee nê wó, pi tè ku’u létóo wó wɔ́. Mèŋ n giŋé ńgɔɔn yɛ̌ nò mbwo pi fʉ̀’ɔɔn. 34 Mèŋ n ge ná *lepʉ̌ se sẅé né pi, e gwɔ́ ngie: Pi kwoŋe pi né pi. Pá’ mèŋ n da kwoŋo gẅi lá, pi gí kwoŋe pi né pi. 35 Pi lɔɔn ńkwoŋe pi né pi, mbà mânyìŋ ntsèm ge zsé ngie pi ee *ngàŋa kwò yɔ́ɔn.

Yěsô gɔ̌ɔn ngie Piɛ ge gÿo moŋe yé

36 Símo Piɛ zɛ́te yé ngie: Andè, ɔ̀ gee pɔ́ ne nzɔ̌. Yěsô tsɔ́’ɔ mbwo yé ngie: Ajʉ’ gie mèŋ n gee nê wó, ɔ̀ tè ku’u lécʉ́me nzèm mèŋ fʉ̀’ɔɔn wɔ́. Ɔ̀ ge táa tá cʉ́me nzèm mèŋ. 37 Piɛ gɔɔn né Yěsô ngie: Andè, akɔ́ ge gÿo tá mèŋ n de gwóon ńcʉ́me nzèm gù wɔ́? Mèŋ n ge náa twó yɔ́ɔn e tí gú. 38 Yěsô tsɔ́’ ngie: Ɔ̀ gɔɔn ngie ɔ̀ ge náa twó jú é tí wɔ̀ɔn? Tà mèŋ shwóŋó gú, kwà’ nénʉ́, mênkɔ’ ge gÿo gwaa tóŋ lyɛ̌’ɔɔn, mbà ɔ̀ moŋé wɔ̀ɔn ngʉ̀a ntá.

Jâŋ 14

Yěsô aa mánzsè gẅie mé cʉa mǒ ńgyá Tá

1 Yěsô giŋe ńgɔɔn mbwo *ngàŋa kwò ye ngie: Tà ntʉ́m gẅi gíŋe ḿvɛ. Pi záb ntʉ́m gẅi nà Ssé, ńgíŋe ńzáb ntʉ́m gẅi ná mèŋ. 2 Mejʉ’ʉ leńnéŋe, ée ndá Tá wɔ̀ɔn tà ńgyɔ́ɔn. Mèŋ n ge gʉa cwoŋte jʉ’ʉ gí. Á kě tè pú’u wɔ́, mbà n tè gẅi shwóŋ. Mèŋ n ge gʉa cwoŋte jʉ’ʉ gí. 3 Mèŋ n dɔɔn ńgÿo ńgʉa tà cwoŋte jʉ’ʉ gí, mbà mèŋ n ge piŋ nzèm fa’a gẅi pege gʉa. À cʉa pú’u, ajʉ’ gie mèŋ n ge lé wó, pi gíŋe ńgwɔ́ gí wó. 4 Á gʉa nà jʉ’ gie mèŋ ńgee né wó, mbà pi ne ńzsé mánzsè. 5 Tomáse gɔɔn né yé ngie: Andè, peg tè ne ńzsé jʉ’ gie ɔ̀ gee né wó wɔ́. Peg ge gǎ tá zsé mánzsè? 6 Yěsô tsɔ́’ɔ mbwo yé ngie: Mèŋ n ge mánzsè, mèŋ n ge nò nénʉ́, mèŋ n ge legwɔ̌ wó. À lɔɔn ńgwɔ́ nyìŋ á le gʉa mvfò Tá wɔ̀ɔn té cʉa pɔ́ ná mèŋ wɔ́. 7 Pi gwɔ́ pé’e ńzsé wɔ̀ɔn, mbà pi zsé Tá wɔ̀ɔn yé. Mèŋ n kě ńgɔɔn pá’ɔɔn pi gwɔ́ fʉ̀’ɔɔn ńne ńzsé yé. Mbà pi gyǎ yé. 8 Filib jú’, ńgɔɔn né Yěsô ngie: Andè, nyɛɛ weg Tá gù ŋwɛ́ à ku’ pú’u. 9 Yěsô gɔɔn né yé ngie: Filib, pege neŋé nzẅìŋ wɔɔn, ɔ̀ nyé pɔ́ tè zsě wɔ̀ɔn la? Nyìŋ gẅie à gyǎ wɔ̀ɔn la, à gyǎ Tá wɔ̀ɔn. Ɔ̀ gǎ tá ngie nyɛɛ wég Tá gù ŋwɛ́? 10 Ɔ̀ tè ne ńzẅíŋe ngie mèŋ n ge nê Tá wɔɔn, peg yé pú ńgwɔ́ pɔ́ tà’a mmó wɔ́ ka? Anò gie mèŋ shwóŋó gẅi téen fóo mbwo mèŋ wɔ́. Tá wɔ̀ɔn gẅie aa nê mèŋ zɔ lɔgɔ wɔ̀ɔn fa’a mefà’ mé. 11 Mèŋ n dɔɔn shwóŋó gẅi ngie mèŋ n ge nê Tá wɔɔn, peg yé pú ńgwɔ́ pɔ́ tà’a mmó, pi zẅíŋ ngie áa pú’u, éfó ńgwɔ́ gie pi tè zẅíŋe nò gie n gɔɔn wɔ́, pi fó ńdíe pɔ́ mefà’ mie pi gyǎ mèŋ fa’, ńzẅíŋ. 12 Tà mèŋ shwóŋó gẅí, kwà’ nénʉ́, nyìŋ záb ntʉ́m ná Mèŋ, mbà à ge fa’ yé mefà’ mie mèŋ ne fa’a, tà mé fáŋ ńtɔ́g mɔ́ɔn, á nue mèŋ n gee né lejʉ́ŋ Tá. 13 Pi gÿo ńdɔg lezíŋ sɔ́ɔn ńdúɔ kɔ́ mbwo Ssé wɔ́, mbà mèŋ n ge gÿo. Á cʉa pú’u, mèŋ múɔ n da’te legú’ Tá wɔ̀ɔn. 14 Pi lɔɔn ńdɔg lezíŋ sɔ́ɔn ńdúɔ mmó mbwo Ssé, mbà mèŋ n ge gÿo yɛ̌ mmó.

Yěsô ka’á lénáa Zẅìge Ndʉalʉ̌a

15 Pi lɔɔn ńkwoŋo wɔ̀ɔn, mbà pi ge gÿo kú’te mbʉ̌ mɔ́ɔn. 16 Mèŋ n dêen ńké sẅíŋte Tá wɔ̀ɔn, à náa wetsɔ̌ Ntàg Nzèm né pi, á gẅie pi lâ pɔ̌ zɔ ge cʉ́’ʉ gwɔ́ fʉ̀’ ntsèm. 17 Antàg Nzèm wéwɛ̌ à gwɔ́ pɔ́ Zẅìge Ssé, à la’te nò nénʉ́. Epʉ̀a njÿó té ku’u lékúe Zẅìge ŋwɛ́ wɔ́, mélà’mie pɔ́ té ne ńgyá mefà’ mé wɔ́, ḿbiŋ ńké tè ne ńzsé yé wɔ́. Tá pi ne ńzsé yé, mélà’mie aa lejʉ́ŋ pi, ḿbiŋ ńgwɔ́ ná pi. 18 Mèŋ n těen ńge ńnyé gẅi pi gwɔ́ púɔ metsé wɔ́. Mèŋ n ne ńtóo ne lejʉ́ŋ pi. 19 Á cʉ́’ pɔ́ méjʉ’, pʉ̀a njÿó le gíŋ ńgyá wɔ̀ɔn mɔ́, tá ńgʉa ná pi, pi ne ńgyá wɔ̀ɔn gyǎ, mélà’mie n gwɔ̌ pɔ́ ntentʉ́. Pi gÿo ńgíŋe ńgwɔ́ gí ntentʉ́. 20 À gwɔ́ lyɛ̌’ó, pi zsé ngie peg Tá wɔ̀ɔn pǔ ńgwɔ́ pɔ́ tà’a mmó, é gíŋe zsé ngie pi ee nê mèŋ, mèŋ n gwɔ́ ntʉ́m pi. 21 Nyìŋ lɔɔn ńkú’te mbʉ̌ mɔ́ɔn, ńne ńgíŋe mǒ, mbà ngàŋ aa nyìŋ gẅie à ne ńkwoŋo wɔ̀ɔn. Tá wɔ̀ɔn ge kwoŋo nyìŋ gẅie à kwoŋo wɔ̀ɔn, mbɔɔ mèŋ yɔ́ɔn n gíŋe ńkwoŋo wɛ̌ nyìŋ, ńgÿo à zsé wɔ̀ɔn. 22 Jẅide, mé ké tě ńgɔɔn Iskariod wɔ́, gɔɔn né Yěsô ngie: Andè, á ge gwɔ́ lêkɔ́ tá ɔ̀ gÿo peg ndà’ zɔ gyá gú, epʉ̀a metsèm le gyá gú wɔ́? 23 Yěsô tsɔ́’ɔ mbwo yé ngie: Nyìŋ lɔɔn ńkwoŋo wɔ̀ɔn, mbà à ge kú’te shwóŋè yɔ́ɔn. Tá wɔ̀ɔn piŋ ńkwoŋo yé, peg Tá wɔ̀ɔn tó ńtsɛ́ɛ yé, ńcʉ́’ʉ ńnéŋe pɔ́ tsɛ̀ɛ ntʉ́m ye. 24 Nyìŋ lɔɔn tè wɔ̀ɔn kwoŋ, mbà à tè kú’te shwóŋè yɔ́ɔn mɔ́. Ashwóŋè ŋwɛ́ zɔɔn tě fóo pɔ́ mbwo mèŋ wɔ́. Á fóo pɔ́ mbwo Tá wɔ̀ɔn gẅie à ka túmo wɔ̀ɔn. 25 Mèŋ shwóŋó gẅi mɔɔn menò á fʉ̀’ gie pege nyě ńgwɔ́ lɔɔn. 26 Pi ge cʉ́’ nzèm, Tá wɔ̀ɔn lɔg lezíŋ sɔ́ɔn, ńtúmo Ntàg Nzèm gẅi, à gwɔ́ Zẅìge Ndʉalʉ̌a. À tó ńzí’i gẅi shúm ntsèm, ńgÿo pi kímte kɔ̀ɔkɔ́ɔ gie mèŋ n dǎ shwóŋó gẅí. 27 Tà pi cʉ́’ nzèm ntʉ́m gẅi gíŋe ḿvɛ, tà pi cÿɔ’. Mèŋ n ge néŋ mbʉ́lè tsɛ̀ɛ ntʉ́m gẅí, e gwɔ́ mbʉ́lè gie e fóo ná mèŋ, e tè gie mé fa’a tsɛ̀ɛ yɔɔn njyó wɔ́. 28 Pi jǔ’ pá’ mèŋ n gɔ̌ɔn ngie: Mèŋ n ge gʉa tá gíŋe piŋ nzèm gyá gẅí. Pi é kě ńgwɔ́ pé’e ńne ńkwoŋo wɔ̀ɔn, mbà pi kág kǎg pá’ mèŋ n gee né lejʉ́ŋ Tá, á nue Tá à fǎŋ ńcʉa wɔ̀ɔn. 29 Mèŋ tʉ́ʉ njÿó shwóŋó gẅi tá yɛ̌ nò gÿo tó, á gÿo ńgwɔ́ tá ńtó, pi záb ntʉ́m ná mèŋ. 30 Tà fó fʉ̀’ɔɔn pege tè gíŋe ńgee shwóŋe wɔ́. Á nue fùɔ gẅie à sá’a yɔɔn njÿó ne ńtóo. À tè gẅiin shÿó légÿo mmó ná mèŋ wɔ́. 31 Tá mé zẅǐŋ ngie à tó pú’u, epʉ̀a mesoŋ tsɛ̀ɛ njÿó lêen ńke ńzsé ngie mèŋ kwoŋo Tá wɔ̀ɔn, n ne ńgÿo pɔ́ mmó gie à tsẅǐ ngie mèŋ n gÿo. Pi lu ssé pege fó jʉ’ɔɔn ńgʉa.

Jâŋ 15

Yěsô aa kwà’ letsiŋé tÿó

1 Yěsô gíŋe ńgɔɔn ngie mèŋ n gee kwà’ letsiŋé tÿó. Tá wɔ̀ɔn gwɔ́ nyìŋ gẅie à fa’a mǒ.

Letsiŋe tÿǒ vigne

2 Á gyá pwó tÿǒ gie à té ne ńzéme wɔ́, ńkɔ́’, ńtóo ná gie à ne ńzéme mentɔ̌ɔn, ńnyɛte ńkwɔ́gɔ wé wɛ̌, á cwoŋo ńzém mentɔ̌ɔn mboŋó. 3 Ammó gie mèŋ n ka zí’i gẅi kéen ńdá’ ńgÿo pi gwɔ́ mbòŋ. 4 Pi temté ná mèŋ, pá’ mèŋ n temté yɔ́ɔn ná pi! Apwó tÿǒ lɔɔn tè temte nà letsiŋé tÿó wɔ́, mbà à té ku’u lézém mentɔ̌ɔn wɔ́. Áa ndʉŋ ndʉŋ pá’ pi lɔɔn tè temte ná mèŋ wɔ́, pi le ku’u légÿo tsɔ́ mmó tà á poŋ wɔ́. 5 Letsiŋé tÿó aa mèŋ, mbwó tÿǒ gwɔ́ gẅí. Nyìŋ gẅie à la nnɛ́ ná mèŋ, mèŋ n da nnɛ́ ná yé yɔ́ɔn, aa nyìŋ gẅie aa ńgÿo shúm mbòŋo tɛ’. Á nue pege lɔɔn tè gwɔ́, pi le tsɔ́ mmó gÿo. 6 Nyìŋ lɔɔn tè la nnɛ́ ná mèŋ wɔ́, á gwɔ́ pá’ pwó tÿǒ gẅie mé *kɔ̌’, ḿma’a nzèm nká’ á júm. Mé gÿo ḿbí ńtuɔ mmɔ̌g. 7 Pi lɔɔn ńda nnɛ́ ná mèŋ, ashwóŋè yɔ́ɔn gwɔ́ tsɛ̀ɛ ntʉ́m pi, pi lúɔ mmó gie pi kwǒŋ, mbà mé ge gÿo yɛ̌ mbwo pi. 8 Ammó gie á lɔɔn ńgwɔ́ á gÿo mé gu’te Tá wɔ̀ɔn, aa pá’ à lɔɔn ńgwɔ́ pi gÿo shúm mbòŋo tɛ’, ḿbiŋ ńgwɔ́ *ngàŋa kwò yɔ́ɔn. 9 Pá’ Tá wɔ̀ɔn kwoŋo wɔ̀ɔn ma, mbɔɔ mèŋ yɔ́ɔn, n kwoŋo gẅí. Pi la nnɛ́ gi ná mèŋ nà ntí gie mèŋ n ge ké ne kwoŋo gẅi kwoŋ. 10 Pi lɔɔn ńkú’te mbʉ̌ mɔ́ɔn, mbà mèŋ n ge ne kwoŋo gẅi kwoŋ. Ndʉŋ ndʉŋ pá’ mèŋ n da kú’te mbʉ̌ Tá wɔ̀ɔn á piŋ ne ńkwoŋo wɔ̀ɔn kwoŋ. 11 Mèŋ n gɔɔn yɔɔn nò mbwo pi légwɔ́ gie lekág gẅie aa tsɛ̀ɛ ntʉ́m mèŋ ge gíŋe gwɔ́ tsɛ̀ɛ ntʉ́m gẅí, pi gẅiin kwà’ lekág. 12 *Lepʉ̌ sɔ́ɔn e sɔɔn: Pi kwoŋe pi né pi pá’ mèŋ n ka kwoŋo gẅi la. 13 Atsɔ̌ nyìŋ tè gíŋe ńgẅiin nkwòŋe tà é tɔ́g ye nyìŋ gẅie à náa we le gwɔ́ nà twó pʉ̀a pie à kwoŋo wɔ́b gwɔ́. 14 Pi lɔɔn ńgÿo mmó gie mèŋ n zɛté gẅí, mbà pi cʉ̌’ ńgwɔ́ pɔ́ meshǔ pɔ́ɔn. 15 Mèŋ n tè gíŋe ńtóŋo gẅi le pènkʉ́ wɔ́, á nue mênkʉ́ fà’ tè zsé mmó gie tá fà’ we ne ńgÿo wɔ́. Mèŋ n tóŋo gẅi le meshǔ pɔ́ɔn, mélà’mie ngwòŋo nò ntsèm gie mèŋ n ka jú’u mbwo Tá wɔ̀ɔn, mèŋ n gÿǒ pi zsé. 16 Pi zɔ la tè tsɔ́’ɔ wɔ̀ɔn mɔ́, mèŋ n zɔ la tsɔ́’ɔ gẅí, ńtúmo gẅi ngie pi gʉa fa’a fà’ yɔ́ɔn. Ammó gie pi gÿǒ lá’a ńgwɔ́ pɔ́ wó, á le cʉa sẅɛɛ wɔ́. À cʉa pú’u, ńgwɔ́ gie pi lɔɔn ńdɔg lezíŋ sɔ́ɔn ńdúɔ pɔ́ kɔ́ mbwo Tá wɔ́, mbà à ge náa mbwo pi. 17 Ammó gie n kě ńzɛ́te gẅí, á gwɔ́ pɔ́ ngie, pi gẅiin nkwòŋe pi né pi.

Pʉ̀a tsɛ̀ɛ njÿó ne ḿbʉa pʉ̀a Yěsô

18 Pʉ̀a njÿó lɔɔn ne ḿbʉa gẅí, pi zsé ngie pɔ́ la vɔg ḿbʉa wɔ̀ɔn yɔ́ɔn. 19 Pi kěen ńgwɔ́ pé’e ńgwɔ́ pʉ̀a njÿó, mbà njÿó kwoŋo gẅi tɛ’, á nue njÿó kwoŋo mmó gie áa yé. Tá’ pi ké tè pʉ̀a njÿó wɔ́, mèŋ n zɔ ka tsɔ́’ɔ gẅí, éfaga gẅi nà pʉ̀a njÿó. Áa mmó gie á gÿo njÿó pʉa gẅí. 20 Pi kímte nò gie mèŋ n da gɔɔn mbwo pi ngie: Mênkʉ́ fà’ tè fáŋ ńtɔ́gɔ tá fà’ we wɔ́, à lɔɔn ńgwɔ́ gie pɔ́ la pʉa wɔ̀ɔn, mbà pɔ́ gé gíŋ pʉa gẅi gí pɔ́ pú’u, ńgwɔ́ gie pɔ́ la kú’te shwóŋè yɔ́ɔn, mbà pɔ́ ge gíŋe kú’te gí pɔ́ pú’u. 21 Pɔ́ gÿo pú’u ná pi ńtí nue pi ee pʉ̀a pɔ́ɔn, pɔ́ piŋ ńké tè ne ńzsé nyìŋ gẅi à la túmo wɔ̀ɔn mɔ́. 22 Mèŋ n daa pé’e, n tè tó, n daa pé’e pega pɔ̌ té shwóŋe, mbà tsɔ́ menò tepòŋ té ná pɔ́b wɔ́. Tá’ á ké ńgwɔ́ fʉ̀’ɔɔn pá’ɔɔn atsɔ́ nò gie aa ńgwɔ́ pɔ́ gɔɔn ńtí menò tepòŋ mɔ́b té wó wɔ́. 23 Nyìŋ lɔɔn ḿbʉa wɔ̀ɔn, mbà à lɔgɔ ḿbʉa Tá wɔ̀ɔn. 24 Mèŋ n daa pé’e ńké tè gÿo mefà’ mie tsɔ̌ nyìŋ laa zɔɔn ńgÿo tsetsɛ̀ɛ pɔ́b wɔ́ wɔ́, mbà pɔ́ té menò tepòŋ gẅiin. Tá á nà fʉ̀’ɔɔn gie pɔ́ gyá la, pɔ́ ké ńgíŋe ńně ḿbʉa wɔ̀ɔn pʉa mbɔɔ Tá wɔ̀ɔn. 25 Áa pú’u, ńdɔgɔ ḿbumte nà nò gie mé la gɔɔn tsɛ̀ɛ ŋwà’ne *lepʉ̌ yɔ́b ngie pɔ́ ka pʉa wɔ̀ɔn pɔ́ lê sóon. 26 Antàg Nzèm gẅie mèŋ n ge gÿo fó lejʉ́ŋ Tá wɔ̀ɔn túmo mbwo pi, áa Zẅìge gie á fóo mbwo Tá wɔ̀ɔn, á la’te nò nénʉ́. Yé zɔ ge gÿo shwóŋó nò gie à zsé ná mèŋ. 27 Pi gí gíŋe ńgwaa shwóŋó nò gie pi zsé ná mèŋ, à gwɔ́ pɔ́ pá’ pege zɔ gwɔ́ tà fó nzyetě.

Jâŋ 16

1 Mèŋ shwóŋó gẅi mɔɔn menò légwɔ́ gie pi tè cʉ́’ nzèm gwá’a lézáb ntʉ́m ná mèŋ wɔ́. 2 Mé ge gÿo fóo tsɛ̀ɛ *mendá cú’tè pà Yuda é jwoŋo gẅí. Á le gwɔ́ pɔ́ ndà’ pú’u wɔ́. Afʉ̀’ ne ńku’u pá’ nyìŋ ge gÿo gwɔ́ zẅé tà’ nyìŋ tsetsɛ̀ɛ pi, é kwaŋ ngie à nuŋe pɔ́ pwɔ́’ mvfò Ssé. 3 Pɔ́ ge gÿo pú’u, mélà’mie pɔ́ kaa Tá zsé, ńké tè wɔ̀ɔn zsé. 4 Tá’, n kě ḿvɔg shwóŋó gẅí, tá fʉ’ó gÿo ńgwɔ́, pi kímte ngie mèŋ n ka zɔɔn shwóŋó gẅí.

Afà’a Zẅìge Ndʉalʉ̌a

N ka gwaa zye, mèŋ n tè shwóŋó gẅi yɔɔn nò wɔ́, mélà’mie n ka nyé tsetsɛ̀ɛ pi. 5 Mèŋ n gee fʉ̀’ɔɔn pá’ɔɔn, ńgee né lejʉ́ŋ Nyìŋ gẅie à la túmo wɔ̀ɔn. Mèŋ ne ńgee, atsɔ̌ nyìŋ gẅi kě kaa zɛ́te wɔ̀ɔn ngie: Ɔ̀ gee pɔ́ nê nzɔ̌ wɔ́ wɔ́? 6 Pi kě ne ḿmÿaga mÿag, mélà’mie mèŋ shwoŋó gẅi ngie n ge gʉa. 7 Tá mèŋ n ké ne shwóŋó gẅi pá’ɔɔn pɔ́ nò nénʉ́, ngie áa nò mbòŋo mbwo pi ngie n gʉa. Á nue mèŋ n dɔɔn tè gʉa, mbà Ntàg Nzèm gẅi tè tó tsɛ́ɛ gẅi wɔ́. Tá mèŋ n ke ńgwɔ́ tà ńgʉa, mbà mèŋ n ge tó túmo yé ná né pi. 8 Aa gÿo gwɔ́ tà tó, é nyɛɛ mbwo pʉ̀a njÿó ngie pɔ́ gÿo pɔ́ nò tepòŋ, tá pɔ́ téen ńzsé mmó gie menò tepòŋ ée mɛ̌ wɔ́, pɔ́ téen zsé mmó gie nò nénʉ́ áa yɛ̌ wɔ́, ḿbiŋ ńké těen nzsé mmó gie aŋàg, áa yɛ̌ wɔ́. 9 Nò tepòŋ gie à ge tó nyɛɛ wɔ́b, áa pá’ pɔ́ kaa záb ntʉ́m ná mèŋ wɔ́. 10 Pɔ́ gyá ngie mèŋ wɔɔn zɔɔ nò nénʉ́, á nue mèŋ m biŋe né lejʉ́ŋ Tá wɔ̀ɔn, pi le gíŋe ńgyá wɔ̀ɔn mɔ́. 11 Pɔ́ zsé ngie Ssé ge lá’ ŋaga wɔ́b, mélà’mie fùɔ gẅie à sá’a yɔɔn njÿó kéen ńgwe ntsaŋ. 12 Mèŋ n giŋé ńgẅiin menò mie mèŋ n ge shwóŋó gẅi tɛ’, tá’ ńgwɔ́ pi le jú’ fʉ̀’ɔɔn wɔ́. 13 À zẅìge Ndʉalʉ̌a ge gÿo tó, é gÿo pi zsé nò nénʉ́ ntsèm, á nue yé zɔ la’te nò nénʉ́, à tè gÿo gɔɔn pɔ́ yé nò wɔ́. À ge gÿo gɔɔn pɔ́ nò gie à jǔ’, é piŋ shwóŋó gẅi menò mie é ne ńtóo. 14 À ge gÿo nyɛɛ wɔ̀ɔn legú’, mélà’mie à ge kẅé mbwo mèŋ tá zí’i gẅí. 15 Akɔ́ɔkɔ́ɔ gie áa mbwo Tá wɔ̀ɔn áa yɔ́ɔn. Áa mmó gie á gÿǒ, tá mèŋ n gɔɔn ngie: Zẅìge Ndʉalʉ̌a ge gÿo jú’u shwóŋè yɔ́ɔn, é tó shwóŋó gẅí.

Lefǒ nà lemÿàg ńkúu nà lekág

16 Á cʉ́’ʉ mejʉ’ pi le gíŋe ńgyá wɔ̀ɔn mɔ́, à piŋ ńké ńgwaa láte pi gíŋe ńgyá wɔ̀ɔn. 17 Etsɔ́ ntá’ *ngàŋa kwò Yěsô leen ńké ńgɔɔn tsetsɛ̀ɛ pɔ́b ngie, à lɔgɔ ńgɔɔn ngie kɔ́? À gɔɔn ngie: á cʉ́’ʉ méjʉ’ pege le gíŋe ńgyá yé wɔ́, à gíŋe ńcʉa méjʉ’ pege gíŋe ńgyá yé, ńgíŋe ngie, à gee né lejʉ́ŋ Tá we. 18 Wɔɔn méjʉ’ méjʉ’ gẅie à gɔɔn lɔgɔ ńgɔɔn ngie kɔ́? Pege tè ne ńjú’u mmó gie à fa’a légɔɔn wɔ́. 19 Yěsô gyá pá’ pɔ́ ně fa’a lézɛ́te yé nò, ńgɔɔn né pɔ́b ngie: Mèŋ shwóŋó gẅi ngie: Á cʉ́’ʉ méjʉ’ pi le gíŋe ńgyá wɔ̀ɔn mɔ́, à piŋ ńké ńgwaa láte, pi gíŋe ńgyá wɔ̀ɔn. Yɛ̌ zɔ̌ gÿo tá pi fa’a lézɛ́te wɔ̀ɔn nò keen? 20 Tà mèŋ shwóŋó gẅí, kwà’ nénʉ, pi ge gÿo lʉa, é cúa mbùm gí, é ńnéŋe nê lemÿɔg, epʉ̀a njÿó ne ńkága yɔ́b kǎg. Tá lemÿɔg gẅi gÿo sele ńcʉ́’ pɔ́ lekág. 21 Manzwě gwɔ̌ tà ne ńdúme, ńzye lé jú’ té poŋ, mélà’mie afʉ̀’ʉ ngɔ́’ kǔ’, ńké ńgwɔ́ tà ńzyé, à tè gíŋe ńkímte fʉ̀’ gie múɔ kɔ’ɔ́ ne ńdúmo yé wɔ́, mbùm ye cʉ́’ ḿboŋ poŋ ńtí pá’ tà’ nyìŋ mesoŋ tǒ ndùmo ssé tsetsá’. 22 Áa ndʉŋ ndʉŋ pá’ pi ee fʉ̀’ɔɔn ńne ḿmÿɔgɔ mÿɔg, tá mèŋ n ge gÿo gíŋe gyá gẅí, pi lêen ńké ńcʉ́’ʉ ńkága kǎg. Atsɔ̌ nyìŋ le ku’u lévéle gẅi lekág wɔ́. 23 Áa gÿo gwɔ́ lyɛ’ó, pi le gíŋe ńgẅiin tsɔ́ nò gie pi ge zɛ́te wɔ̀ɔn mɔ́. Tà mèŋ shwóŋó gẅí, kwà’ nénʉ́, pi lɔɔn ńdɔg lezíŋ sɔ́ɔn ńdúɔ mmó mbwo Tá wɔ̀ɔn, mbà à ge ná. 24 Tà ńkú fʉ̀’ɔɔn, pi laa zɔɔn ńdɔg lezíŋ sɔ́ɔn ńdúɔ tsɔ́ mmó mbwo Ssé wɔ́. Pi lúɔ à ná né pi, lekág nyɛte ńdúe tsɛ̀ɛ ntʉ́m gẅí.

Yěsô jÿǒ ncù

25 Mèŋ n dɔg pɔ́ sagá nò ńgɔɔn mɔɔn menò. Atsɔ́ fʉ̀’ ge gÿo gwɔ́, ń de gíŋe ńdɔg pɔ́ sagá nò ńgɔɔn nò mbwo pi wɔ́. Mèŋ n cʉ́’ʉ shʉ̀ashʉ̀a shwóŋó gẅi nò gie á líe Tá wɔ̀ɔn. 26 À lyɛ’ó, pi lɔg lezíŋ sɔ́ɔn ńdúɔ mmó mbwo Ssé. Mèŋ n tè shwóŋó gẅi ngie mèŋ n ge gÿo sẅíŋte Tá wɔ̀ɔn ná né pi wɔ́. 27 Á nue kwà’ yé Tá wɔ̀ɔn kwoŋo gẅí. À kwoŋo gẅí, mélà’mie pi ka kwoŋo wɔ̀ɔn, ḿbiŋe ne ńzẅíŋe ngie yé zɔ la túmo wɔ̀ɔn. 28 Mèŋ n da fóo mbwo Tá wɔ̀ɔn, ńtóo tsɛ̀ɛ njÿó, mèŋ m biŋ ńgwɔ́ fʉ̀’ɔɔn ńne fóo tsɛ̀ɛ njÿó ńgee ne ńtsɛ́ Tá wɔ̀ɔn. 29 *Ngàŋa kwò yé lêen ńké ńgɔɔn ngie: Gyá pá’ ɔ̀ shʉ̀ashʉ̀a ńgɔɔn nò té lɔg sagá nò. 30 Peg zsě fʉ̀’ɔɔn ngie ɔ̀ zsé kɔ̀ɔkɔ́ɔ tà ḿvɔg ńzsé mmó gie peg fa’a lézɛ́te gú. Áa mmó gie á gÿǒ peg zẅíŋ ngie ɔ̀ fóo mbwo Ssé. 31 Yěsô tsɔ́’ɔ mbwo pɔ́b ngie, ńzsé ngie pi lěen ńké ńzẅíŋ fʉ̀’ɔɔn wɔ̂! 32 Afʉ̀’ ne ńku’u, tà á zɔ̌ɔn ńku’ ku’, pá’ pi ge tága sa jʉ’. Awɔ̌wɔ́ɔ lɔg wé nkwɔ’ɔ́, ńnyé wɔ̀ɔn gílé mèŋ, tá n ké tè gílé mèŋ wɔ́, peg Tá wɔ̀ɔn zɔ gwɔ́. 33 Mèŋ n tʉ́ njÿó shwóŋó gẅi mɔɔn menò légwɔ́ gie pi ge la nnɛ́ ná mèŋ, mbʉ́lè gwɔ́ ntʉ́m pi. Pi ge gÿo gyá ngɔ́’ tsɛ̀ɛ njÿó, tá’ tà pi cÿɔ’. N kéen ńcʉa njÿó.

Jâŋ 17

Yěsô ne sẅíŋte Ssé nà twó ngàŋa kwò yé

1 Yěsô la gɔɔn yɔɔn nò tà ńtsẅé jʉ’, ḿbʉ’ʉ twó yé, ńdíe tÿǒ, ńgɔɔn ngie: Tá wɔ̀ɔn, afʉ̀’ ku’ú, gÿo pʉ̀a gyá legú’ Míŋ gù, Míŋ gù gÿo yé, epʉ̀a gyá legú’ gù. 2 Ɔ̀ la ná metʉ̀ mbwo yé lélɔg ńdíe pʉ̀a mesoŋ, ńzsé ngie à ge náa légwɔ́ tèmì, á mbwo pʉ̀a metsèm pie ɔ̀ la náa mbwo yé. 3 Legwɔ́ tèmì wéwɛ̌, á gwɔ́ pá’ pɔ́ ge zsé gú, gù gẅie ɔɔ kwà’ ndà’ Ssé ye nénʉ́ gílé gù, é gíŋe zsé nyìŋ gẅie ɔ̀ la túmo yé, á gwɔ́ Yěsô Kristo. 4 N ka gÿo mé gyá legú’ gù ndùmo ssé tsetsá’. Mèŋ m magá fà’ gie ɔ̀ ka náa mbwo mèŋ. 5 Áa nà fʉ̀’ɔɔn me Tá wɔ̀ɔn, mèŋ n ne ńdúɔ ngie ɔ̀ gíŋe náa wɔ̀ɔn legú’ gẅie mèŋ n da gẅiin lejʉ́ŋ gù, á legú’ gẅie n da gẅiin lejʉ́ŋ gù, tà yɔɔn njÿó nyé té gwɔ́ wó. 6 Ɔ̀ la fóo tsɛ̀ɛ njÿó, éfag pʉ̀a mesoŋ, ńnáa mbwo mèŋ, mèŋ n ka zí’i wɔ́b lézsé nyìŋ gẅie ɔ́ɔ wɛ̌. Pɔ́ laa pʉ̀a pú, ɔ̀ piŋ náa wɔ́b mbwo mèŋ. Pɔ́ kéen ńké ńjú’u shwóŋó jú, ńkú’te. 7 Pɔ́ ée fʉ̀’ɔɔn ńne ńzsé ngie, à kɔ̀ɔkɔ́ɔ gie ɔ̀ la náa mbwo mèŋ wɔ́, fóo mbwo gù. 8 N kéen ńké ńtsẅi menò ntsèm mie ɔ̀ la cʉ́me mbwo mèŋ á mbwo pɔ́b, pɔ́ zẅíŋ, ńcwoŋe ńzsé ngie mèŋ fóo lejʉ́ŋ gù, ńgíŋe ńzsé ngie gù zɔ la túmo wɔ̀ɔn. 9 Mèŋ n gee pá’ɔɔn ésẅíŋte gú nà twó sɔ́b, mèŋ n těen sẅíŋte gú nà twó pʉ̀a tsɛ̀ɛ njÿó wɔ́, mèŋ sẅíŋte gú pɔ́ nà twó pʉ̀a pie ɔ̀ la náa mbwo mèŋ, pɔ́ ée kwà’ pʉ̀a pú. 10 Akɔ́ɔkɔ́ɔ gie áa mbwo mèŋ áa jú. Ndʉŋ ndʉŋ pá’ akɔ́ɔkɔ́ɔ gie áa mbwo gù áa yɔ́ɔn. Pɔ́b pɔɔn zɔ̌ ne ńgÿo mé gyá wɔ̀ɔn legú’. 11 Áa nà fʉ̀’ɔɔn, á cʉ́’ʉ méjʉ’, ń de gíŋe ńgwɔ́ tsɛ̀ɛ njÿó wɔ́, á nue mèŋ n ge piŋ ne lejʉ́ŋ gù. Tá ńgʉa ná pɔ́b, mbà pɔ́ ké ńnyé ńgwɔ́ pɔ́ tsɛ̀ɛ njÿó. Tá wɔ̀ɔn ée ndà’ gú ńgwɔ́ Ssé, lɔg metʉ̀ mú, é metʉ̀ mie ɔ̀ la náa mbwo mèŋ la, ḿbyɛ́bɛ wɔ́b, ńzsé ngie pɔ́ ge gwɔ́ tà’ nyìŋ ndʉŋ ndʉŋ pá’ pɔgɔ ée tà’ nyìŋ la. 12 Á kaa fʉ̀’ gie peg lâ pɔ́ ka gwɔ̌, mèŋ n ne ńdɔgɔ metʉ̀ mú, é metʉ̀ mie ɔ̀ la náa mbwo mèŋ la, ḿbyɛ́bɛ wɔ́b. N ka tÿɔ́’te wɔ́b tà tsɔ̌ tà’ nyìŋ ná pɔ́b tè pyé. Nyìŋ gẅie á la ne ńzɛ́te ngie à pyé zɔ ká pyě. Á lɔgɔ ḿbumte nà nò gie mé la ŋwe’e tsɛ̀ɛ ŋwà’ne Ssé. 13 Áa nà fʉ̀’ɔɔn mèŋ n ne ńtóo né lejʉ́ŋ gù. Tá’ n kě ńtyé tsɛ̀ɛ njÿó ńgɔɔn yɔɔn shwóŋè légwɔ́ gie pɔ́ ge gẅiin wɔɔn lekág ntʉ́m pɔ́b, á kwà’ lekág. 14 Mèŋ n ka tsẅi nò jú mbwo pɔ́b, pà tsɛ̀ɛ njÿó pʉa wɔ́b ńtí nue pɔ́ zɔɔn tè pʉ̀a njÿó wɔ́ pá’ mbɔɔ mèŋ yɔ́ɔn n tè nyìŋ jÿó wɔ́. 15 Mèŋ n těen sẅíŋte ɔ́ ngie ɔ̀ fóo tsɛ̀ɛ njÿó ńkẅile wɔ́b gwɔ́, mèŋ sẅíŋte gú pɔ́ ngie ɔ̀ pɔ́ɔn wɔ́b ná Sátà nyìŋ tepòŋ. 16 Pɔ́ té pʉ̀a njÿó wɔ́, ndʉŋ ndʉŋ pá’ mèŋ yɔ́ɔn n tè nyìŋ njÿó wɔ́. 17 Lɔgɔ nò nénʉ́ jú ńgÿo pɔ́ cʉ́’ pʉ̀a pú tà shwóŋó nò. Ashwóŋè jú áa nénʉ́. 18 Pá’ ɔ̀ la túmo wɔ̀ɔn tsɛ̀ɛ njÿó la, mbɔɔ mèŋ yɔ́ɔn n túmo wɔ́b tsɛ̀ɛ njÿó. 19 Ńgʉa ná mèŋ, m bǔ ná mbùm yɔ̀ɔn mbwo gù ńtí wɔ́b, ńzsé ngie pɔ́ gee fó nà nò nénʉ́, é cʉ́’ pʉ̀a pú tá shwóŋó nò. 20 Mèŋ n tě sẅíŋte gú pɔ́ ndà’ nà twó sɔ́b wɔ́, mèŋ sẅíŋte gú mbɔɔ nà twó pʉ̀a pie pɔ́ ge gÿo cʉa nà shwóŋè yɔ́b, é záb ntʉ́m ná mèŋ. 21 Mèŋ sẅíŋte gú ngie ɔ̀ gÿo pɔ́b metsèm gwɔ́ tà’ nyìŋ, pá’ gù Tá wɔ̀ɔn ɔ̀ temte ná mèŋ, mèŋ n temte ná gù. Tsétsɔ’, gÿo peg lâ pɔ̌ pú ńgwɔ́ tà’. Tá pʉ̀a tsɛ̀ɛ njÿó zẅíŋ ngie ɔ̀ la túmo wɔ̀ɔn. 22 Legú’ gẅie ɔ̀ la náa mbwo mèŋ la, aa wɛ̌ gẅie n ka náa mbwo pɔ́b, pɔ́ ge gwɔ́ tà’ nyìŋ pá’ pɔgɔ ée tà’ nyìŋ. 23 Mèŋ n gwɔ́ nê pɔ́b, ɔ̀ gwɔ́ nê mèŋ. Pɔ́ gẅiin tà’ ncwò. Pà tsɛ̀ɛ njÿó lêen ńké ńzsé ngie ɔ̀ la túmo wɔ̀ɔn, ńgíŋe ńzsé ngie ɔ̀ kwoŋ pʉ̀a pɔɔn pá’ ɔ̀ kwoŋo wɔ̀ɔn. 24 Tá wɔ̀ɔn, ɔ̀ la náa wɔ́b né mèŋ. Mèŋ m biŋ ne ńkwoŋo ngie pɔ́ gwɔ́ jʉ’ gie mèŋ n gee ne wó, ńgyá wɔ̀ɔn legú’, á legú’ gẅie ɔ̀ la náa mbwo mèŋ, á nue ɔ̀ la kwoŋo wɔ̀ɔn tà fó ńnyé pɔ́ tè nyɛte njÿó. 25 Tá wɔ̀ɔn, ɔ́ɔ nénʉ́, tá pʉ̀a tsɛ̀ɛ njÿó ka tè gú zsé, mèŋ n kě ńne ńzsé gú, pɔɔn pʉ̀a kéen ńzsé ngie gù zɔ la túmo wɔ̀ɔn. 26 Mèŋ n ka zí’i wɔ́b lézsé nyìŋ gẅie ɔ́ɔ wɛ̌, mèŋ n ge ké ne gÿo pɔ́ ne ńzsé gú zsě, ńkwoŋe pɔ́b nê pɔ́b pá’ ɔ̀ kwoŋo wɔ̀ɔn, mèŋ m biŋ ńgwɔ́ ntʉ́m pɔ́b. Gÿo pɔ́ zsé lezíŋ shú, mèŋ n ge gíŋe gÿo pɔ́ zsé gú. À cʉa pú’u, nkwòŋe gie ɔ̀ la lɔg ńkwoŋo wɔ̀ɔn, e gwɔ́ ná pɔ́b. Mèŋ n gwɔ́ yɔ́ɔn né pɔ́b.

Jâŋ 18

Mé gee ngwǒon Yěsô

1 Yěsô la gɔɔn pú’u, pâ *ngàŋa kwò yé gʉa, ńkúu tsɛ̀ɛ fú’, ńtúm ntse Sedeloŋ, ńgʉa nà yetsɔ̌ nzǐŋ. Etsɔ́ nká’ gwɔ́ jʉ’ó, pâ *ngàŋa kwò yé kúu tsoló. 2 Á la gwaa gwɔ́ Jẅidas gẅie à la sẅiŋe yé ne ńzsé jʉ’ áyɛ̌ kwà’ mboŋó, á nue Yěsô pâ *ngàŋa kwò yé lɔ́ɔn ńnéŋe ńgwá ńcú’te jʉ’ó. 3 Jẅidas ńnéŋe tà ńtó, ńgwɔ́ mvfò nùɔ pàlÿɔ́’ ncù pà *Roma pâ pà pyɛ́bɛ *jʉ’ʉ Ssé, é pie metándá pànuŋe pwɔ́’ pâ pà *farisay ně ńtúm. Pɔ́ gẅiinte menkà’ mmɔ̌g, lâ melâm, mbɔɔ shúm ncù. 4 Yěsô zsé nò gie á ne ńtóo ná yé, ésẅɛ’te nnɛ́ né mvfò pɔ́b ńgɔɔn ngie: Pi fa’a wɔ́? 5 Pɔ́ tsɔ́’ɔ mbwo yé ngie: Á Yěsô ye Nǎzarɛd. Á tsɔ́’ɔ mbwo pɔ́b ngie: Àa mèŋ. Yěsô gwɔ́ gɔɔn pá’ɔɔn, Jẅidas gẅie à ně sẅiŋe yé gwɔ́ nùɔ. 6 Yěsô gwɔ́ tà ńgɔɔn mbwo pɔ́b ngie: Àa mèŋ, pɔ́ piŋ nzème nzème, ńgwete ssé. 7 Yěsô gíŋe ńzɛ́te wɔ́b ngie: Pi fa’a wɔ́? Pɔ́ gɔɔn ngie: Á Yěsô ye Nǎzarɛd. 8 Yěsô tsɔ́’ɔ mbwo pɔ́b ngie: Mèŋ shwoŋó gẅi ngie aa mèŋ. Á lɔɔn ńké ńgwɔ́ gie pi tóo fǎ’ mèŋ, pi nyé pɔɔn pʉ̀a pɔ́ gʉa. 9 Á laa pú’u, ashwóŋè gie Yěsô ně ńgɔɔn mbwo Ssé lɔgɔ ḿbumte. À ně ńgɔɔn ngie: Atsɔ̌ tà’ ná pʉ̀a pie ɔ̀ la náa mbwo mèŋ la, kaa pyé. 10 Símo Piɛ gẅie à la gẅiin nně ncù leen ńké soŋ nně mbʉ́a, ńdɔg ńcúa ngàŋa fà’ tándá pànuŋe pwɔ́’, ńjúa letuŋó sé se pwó tʉ̀. Lezíŋ nyìŋ áwɛ̌ laa le Malkus. 11 Tá Yěsô gɔɔn né Piɛ ngie: Néŋ nně jù mbʉ́a! Mèŋ n tè nú ntú’ ngɔ́’ gie Tá wɔ̀ɔn nǎ ngie mèŋ n nú wɔ́ ka?

Mé lɔgɔ́ Yěsô ńgʉa nê mbʉ̀a tándá pànuŋe pwɔ́’ Anne

12 Anùɔ pàlÿɔ́’ ncù, pâ tándá wɔb lâ pà pyɛ́bɛ jʉ’e Ssé, é pie mekěm pà Yuda ně ńtúm, lêen ńké ńgwoon Yěsô, ńkwɛ́ɛ yé. 13 Pɔ́ kwɛ́ɛ Yěsô pú’u, ńdɔgɔ yé ḿvɔg ńgʉa nɔ’ɔ Ánnɔ́ɔn. Ánnɔ́ɔn gwɔ́ pú’u, ńgwɔ́ tákẅì’ Kaifa gẅie à laa ngù’ áyɛ̌, ńgwɔ́ tándá pànuŋe pwɔ́’. 14 Yé Kaifa aa nyìŋ gẅie à la gɔɔn mbwo mekěm Pà Yuda ngie: Mvfò aa pá’ à lɔɔn ńgwɔ́ tà’ nyìŋ kwé nà twó lá’.

Piɛ ge moŋe ngie à tè ngàŋa kwò Yěsô wɔ́

15 Símo Piɛ pɔ́ tsɔ̌ *ngàŋa kwò Yěsô la zse nzèm Yěsô. Pá’ Tándá pànuŋe pwɔ́’ la ne ńzsé wɛ̌ *ngàŋa kwò Yěsô la, mé gwaa lɔgɔ Yěsô tɔ́g né tsɛ̀ɛ nɔ’ɔ tándá pànuŋe pwɔ́’, á gwɔ́ yé pɔ́ nzèm. 16 Piɛ zso nzème pǐ ńtyé, á ncwò nɔ’. Wetsɔ̌ *ngàŋa kwò Yěsô wá gẅie tándá pànuŋe pwɔ́’ la ne ńzsé yé la, á gʉa ńgɔɔn nò né manzwě gẅie à pyɛ́bɛ ncwò nɔ’, ńgÿo Piɛ kúu tsɛ̀ɛ nɔ’. 17 Manzwě ŋwɛ́ gẅie à pyɛ́bɛ ncwò nɔ’ gɔɔn né Piɛ ngie: Ɔ̀ tè jú tsɔ̌ tà’ nà *ngàŋa kwò nyìŋ wɛ̂ wɔ́ le? Piɛ tsɔ́’ ngie: Mèŋ n tè *ngàŋa kwò we wɔ́. 18 Á gwaa gwɔ́, mbà megàŋa fà’ lâ pàpyɛ́bɛ jʉ’e Ssé ně ńnyɛte mmɔ̌g. Efÿág ne ńkúu, pɔ́ ne ńzɔ́gɔ. Piɛ tyé yé pâ pɔ̌ ne ńzɔ́gɔ mmɔ̌g. 19 Yěsô gwɔ́ fʉ̀’ó ńgwɔ́ mvfò *nùŋe pwɔ́’ we lÿò. Á ne ńzɛ́te yé nò ná ngàŋa kwò yé, mbɔɔ ná mmó gie à zí’i pʉ̀a. 20 Yěsô tsɔ́’ɔ mbwo yé ngie: Mèŋ n kɔ̌ɔn shʉ̀ashʉ̀a ńgɔɔn nò mbwo lá’, mèŋ n kɔ̌ɔn ńzí’i pʉ̀a mmó tsɛ̀ɛ *mendá cú’tè, mbɔɔ tsɛ̀ɛ jʉ’e Ssé, á jʉ’ gie pà Yuda cú’te wó. Mèŋ n kɔ̌ɔn tě ńgɔɔn tsɔ́ nò pɔ́ ńdÿoon lÿoon wɔ́. 21 Mélà’a kɔ́ ɔ̀ zɛ́te wɔ̀ɔn menò? Zɛ́te nò gie n ka gɔɔn mbwo pʉ̀a pie é ka ne ńjú’u. Pɔ́ ne ńnyɛte ńzsé mmó gie n da gɔɔn. 22 Yěsô gɔɔn pú’u, atsɔ̌ tà’ ná pàpyɛ́bɛ jʉ’e Ssé gẅie á kě jʉ’ó téme pwó letuŋó yé, ńgɔɔn ngie: Wɛ̂ aa pá’ ɔ̀ tsɔ́’ɔ nò mbwo *Nùŋe pwɔ́’ we lÿò? 23 Yěsô tsɔ́’ɔ mbwo yé ngie: À lɔɔn ńgwɔ́ gie n gɔ̌ɔn té poŋ, ɔ̀ shwóŋó wɔ̀ɔn mmó gie áa mǒ ńgwɔ́ ye tepòŋ, ńké ńgwɔ́ gie mèŋ n gɔ̌ɔn mboŋó, mbà ɔ̀ piŋe ńcúa wɔ̀ɔn mélà’a kɔ́? 24 Ánnɔ́ɔn lêen ńké ńtsẅi, tà Yěsô nyé pɔ́ menkÿo, mé lɔgɔ yé ńgʉa náa mbwo Kaifa, á *nùŋe pwɔ́’ we lÿò. 25 Piɛ ké ńnyé ne ńzɔ́gɔ pɔ́ mmɔ̌g, mé gɔɔn né yé ngie: Gù jú, ɔ̀ tè tsɔ̌ tà’ *ngàŋa kwò nyìŋ wɛ̂ wɔ́ le? Piɛ moŋe, ńgɔɔn ngie mèŋ n tè *ngàŋa kwò we wɔ́. 26 Atsɔ̌ tà’ ngàŋa fà’ *Nùŋe pwɔ́’ we lÿò, ńgwɔ́ fɛ́ nyìŋ wá gẅie Piɛ ka júa letuŋó sé la, á gɔɔn né Piɛ ngie: Mèŋ n ka tè gyá gẅi lâ pɔ̌ tsɛ̀ɛ nká’ wáa? 27 Piɛ gíŋe ḿmoŋe. Mênkɔ́’ gwóon ńtóŋ.

Yěsô aa mvfò Pilato

28 Mé fóo nɔ’ɔ Kaifa, ńdɔgɔ Yěsô ńgʉa né mbʉ̀a ngúmnɔ́ɔn Pà *Roma. Á gwɔ́ mba’ámba’. Mekěm pie pɔ́ lɔgɔ́ Yěsô ńtó ké tè yɔ́b ndá ngúmnɔ́ɔn kú, ḿbɔ́gɔ lékaa *lɔ̌’, á tɔ’ɔ wɔ́b léjÿó línɔ́ɔn *Páskà. 29 *Pilato kẅɛ́te wɔ́b pǐ, ńgɔɔn ngie: Pi sẅiŋe nyìŋ wɔɔn mélà’a kɔ́? 30 Pɔ́ tsɔ́’ ngie: Nyìŋ áwɛ̌ ně ńgwé’e tè nò tepòŋ gÿo, mbà peg kaa lɔgɔ yé ńtóo mvfò gù wɔ́. 31 *Pilato leen ńké ńgɔɔn né pɔ́b ngie: Pi lɔgɔ yé ńgʉa ńŋaga yé gílé pi, pá’ *lepʉ̌ sí kwoŋ pú’u. Mekěm tsɔ́’ ngie: *Lepʉ̌ ség té zẅíŋ ngie peg zẅé nyìŋ wɔ́. 32 Á lɔgɔ ḿbumte ná nò gie Yěsô la cʉ́’ʉ léshwóŋ ntí gie à ge gÿo kwé ńgɔɔn. 33 *Pilato leen ńké ḿbiŋe ndá, ńgÿo Yěsô tó, á zɛ́te yé ngie: Ɔ̀ɔ fùɔ pà Yuda lá? 34 Yěsô tsɔ́’ ngie: Kwà’ gù zɔ kwaŋte ńgɔɔn, kà tsɔ́ pʉ̀a zɔ̌ shwoŋó gú ngie mèŋ n gee fùɔ? 35 *Pilato tsɔ́’ ngie, ɔ̀ jǔ’ ngie mèŋ n gee nyìŋ pà Yuda ka? Pàlá’ pí pâ mekěm pànuŋe pwɔ́’ sẅiŋé gú mbwo mèŋ. Ɔ̀ ka gÿo kɔ́? 36 Yěsô tsɔ́’ ngie: Esɔ́ɔn lefùɔ té se yɔɔn njÿó wɔ́. Lefùɔ sɔ́ɔn ke ńgwɔ́ se yɔɔn njÿó, mbà pʉ̀a pɔ́ɔn ně ńtág nzèm yɔ̀ɔn, tà mé té wɔ̀ɔn mbwo mekěm pà Yuda néŋ. Tá’, mèŋ n kě ńgɔɔn ngie sɔ́ɔn lefùɔ ké tè se yɔɔn njÿó wɔ́. 37 *Pilato leen ńké ńzɛ́te yé ngie: Ɔ̀ lɔgɔ ńgwɔ́ fùɔ wɔ́? Yěsô tsɔ́’ ngie, ɔ̀ gɔ̌ɔn pú’u, mèŋ n gee fùɔ. Jú’u mmó gie á la gÿo mé zyé wɔ̀ɔn, ńgíŋe ńjú’u mmó gie á la gÿo mèŋ n tóo tsɛ̀ɛ njÿó. N da tó légɔɔn mmó gie mèŋ n zsé nà nò nénʉ́. Nyìŋ gwɔ́ ná nò nénʉ́, á jú’ ngyè yɔ̀ɔn. 38 *Pilato gɔɔn né yé ngie: Anò nénʉ́ áa yɛ̌? Ńgɔɔn pú’u, ńgíŋe fó ndá ńkẅɛ, ńgʉa ńgyá mekěm pà Yuda pǐ. Ńgɔɔn né pɔ́b ngie, mèŋ n tě ně ńgyá mmó gie mé ge cʉa mǒ tá gɔɔn ngie nyìŋ wɔɔn gwě ntsaŋ wɔ́. 39 Tá’, pá’ aa mà mbwo pege légwɔ́ fʉ̀’e línɔ́ɔn *páskà, ńtsɔ́’ɔ tà’ ngàŋa tsǎŋ la, pi kwǒŋ ngie mèŋ n tsɔ́’ɔ fùɔ pà Yuda ńná né pi? 40 Pɔ́ gíŋe ḿbú ńnáa gwá, ńgɔɔn ngie: Ngǎŋ, tè tsɔ́’ɔ wɛ̂ nyìŋ, tsɔ́’ pɔ́ Panepâse, ńgɔɔn pá’ɔɔn Panepâse ŋwɛ́ gwɔ́ kwà’ ntʉ̀ ntsǒŋ.

Jâŋ 19

1 *Pilato lêen ńké ńnáa Yěsô ngie mé lɔg ngwɔɔn ńcúa yé. 2 Pàlÿɔ́’ ncù lɔg menzóŋ ḿbá’a cÿɔ́’ɔ lefùɔ, éshuu twó Yěsô, ḿbíi pepaŋ nzsǒ ḿma’a ná yé. 3 Ńne sẅɛ́’te nnɛ́ ńtóo lejʉ́ŋ yé, ésíe yé ngie: Mé tsyɛ’té fùɔ pà Yuda! Ńtéme mbwó metuŋó yé. 4 *Pilato gíŋe ńkẅɛ́ɛ pǐ ńgɔɔn né mekěm pà Yuda ngie: Mèŋ n ge lɔgɔ nyìŋ ŋwɛ́ tó ná né pi. Pi ké ńzsé ngie mèŋ n kaa gyá tsɔ́ mmó gie à fʉ̌a wɔ́. 5 Yěsô leen ńké ńgwaa kẅɛ, ńtɔ’ɔ cÿɔ́’ɔ menzóŋ, ḿma’a paŋ nzsǒ. *Pilato gɔɔn né mekěm pà Yuda ngie: Nyìŋ ŋwɛ́ wɛ̂. 6 Tá metándá pànuŋe pwɔ́’ lâ pà pyɛ́bɛ *jʉ’ʉ Ssé gyá Yěsô, ńzye lénáa gwá ngie: Kime yé nà tÿǒ nkǐ, kime yé nà tÿǒ nkǐ. *Pilato gɔɔn né pɔ́b ngie pi kɔ yé, kwà’ pi zɔ kime yé nà tÿǒ nkǐ. Mèŋ n tě ně ńgyá mmó gie mé ge cʉa mǒ, tá zẅé yé wɔ́. 7 Mekěm tsɔ́’ɔ mbwo yé ngie: À fʉ̌a *lepʉ̌ ség. Mé ge zẅé yé ńtí *lepʉ̌ sie à fʉ̌a. À gɔ̌ɔn ngie aa Míŋ Ssé. 8 *Pilato gwɔ́ tà ńjú’ pú’u, éfó ḿmege ńcÿɔ’. 9 MÀbiŋe ndá, ńzɛ́te Yěsô ngie: Ɔ̀ɔ nyìŋ zsɔ̌? Tá Yěsô fó tè tsɔ́b. 10 *Pilato lêen ńké ńgɔɔn né yé ngie: Mèŋ n gɔɔn nò ɔ̀ tě ńtsɔ́’ɔ wɔ́ la? Ɔ̀ tè ne ńzsé ngie mèŋ n ku’u légÿo mé nyé gú, pá’ mèŋ n giŋé ńku’u légÿo, mé kime gú nà tÿǒ nkǐ wɔ́ ka? 11 Yěsô tsɔ́’ɔ mbwo yé ngie: E Ssé lɔɔn ńnyé té ńná metʉ̀ mbwo gù, ɔ́ le ku’u légÿo tsɔ́ mmó ná mèŋ wɔ́. Áa mmó gie á ka gÿo tá nyìŋ gẅie à ka sẅiŋe wɔ̀ɔn mbwo gù, à yé nò tepòŋ cʉa jú. 12 *Pilato zye fʉ̀’ó léfa’ shÿó pá’ à ge nyé Yěsô. Tá’ pà Yuda zye lénáa gwá ngie: Ɔ̀ lɔɔn ńnyé yé, mbà ɔ̀ tè shǔ Kása pà *Roma wɔ́. Wɛ̌ nyìŋ wɔ́ gẅie à gɔɔn ngie yé aa fùɔ, à gwɔ́ pɔ́ ngàŋ mbù Kása. 13 *Pilato jú’ pú’u, ńdɔgɔ Yěsô fóo ndá ńkẅɛ, ńnéŋe nà lʉ̀ŋe nzà’ ntsaŋ, á jʉ’ gie mé la lɔg metóon ńnuŋe, mé tóŋo ná shwóŋè pa Heber ngie Gabata. 14 Á gwɔ́ lyɛ̌’ gie mé cwoŋte línɔ́ɔn *Páskà, ńgwɔ́ mmó tsɛ̀ɛ zsǒ. *Pilato gɔɔn né pà Yuda ngie: Afùɔ gẅi wɛ. 15 Pà Yuda náa gwá ngie: Mé zẅé yé, mé zẅé yé. Gÿo mé kime yé nà tÿǒ nkǐ. *Pilato gɔɔn né pɔ́b ngie: Mèŋ n zɔ ge kime fùɔ gẅi ná tÿǒ nkǐ ka? Mentándá pànuŋe pwɔ́’ tsɔ́’ ngie: É té ndà’ Kása wɔ́, mbà peg tè tsɔ̌ fùɔ gẅiin. 16 *Pilato leen ńké ńnáa Yěsô né pɔ́b, pá’ mé ge gʉa kime yé nà tÿǒ nkǐ.

Mé kimé Yěsô ná tÿǒ nkǐ

Mé lêen ńké ńdɔgɔ Yěsô ńgʉa. 17 Ńgwɔ fóo tÿǒsoŋ kẅɛ, kwà’ yé zɔ̌ kaa tÿǒ nkǐ yé, pâ pɔ̌ ne ńgee nê tsɔ́ jʉ’, mé tóŋ lê kẅǐ twó. Á gwɔ́ ná shwóŋè pà Heber, ńgwɔ́ Golgota. 18 Pɔ́ kúu wó, ńkime yé nà tÿǒ nkǐ, ńgíŋe ńkim petsɔ́ pʉ̀a mépʉ́a nà mɔ́b metÿǒ nkǐ. Tà’ gwɔ́ nà gwoŋó pwó Yěsô ye tʉ̀, wetsɔ́ gwɔ́ nà gwoŋó ye kyɛ̀bɛ. Yěsô gwɔ́ tsetsɛ̀ɛ. 19 *Pilato gÿo mé ŋwe’e mmó, ńkime nà tÿǒ nkǐ. Á gwɔ́ mǒ ńgwɔ́ ngie: Yěsô nyìŋ Nǎzarɛd, fùɔ pà Yuda. 20 Ajʉ’ gie mé la kime Yěsô wó laa ngʉ̀ŋe tÿǒsoŋo Yerósalem. Pà Yuda tà ńgyɔ́ɔn ne ńcʉa jʉ’ó ńtóŋo mmó gie mé ŋwe’é. Á gwɔ́ ná shwóŋè pà Heber, ńgwɔ́ ná shwóŋè pà *Roma mbɔɔ ná shwóŋè pà Gelekia. 21 Mentándá pànuŋe pwɔ́’ pà Yuda lêen ńké ńgʉa ńgyá *Pilato ńgɔɔn né yé ngie: Á té poŋo léŋwe’e ngie fùɔ pà Yuda wɔ́, ŋwe’e pɔ́ ngie à la gɔɔn ngie yé aa fùɔ pà Yuda. 22 *Pilato tsɔ́’ ngie: Ammó gie mèŋ n ŋwe’é, n ně ńdá’ ŋwe’e. 23 Pàlÿɔ́’ ncù la kime Yěsô ná tÿǒ nkǐ tà ńtsẅé jʉ’, ḿbí menzsǒ mé, ńgabte nzsè lekùa. Awɔ̌wɔ́ɔ pí ye nzsè, tà é cʉ́’ nzsǒ ye ye lÿò, é gie mé la tè vfo vfo wɔ́. Mé la pú ḿbá’ pá’, éfó tÿǒ ńtyé ssé. 24 Palÿɔ́’ ncù gɔɔn tsetsɛ̀ɛ pɔ́b ngie: Tà pege shʉa yɔɔn. Pege tyéente, nyìŋ gẅie à jÿǒ, pege náa mbwo yé. Á lɔgɔ ḿbumte ná nò gie mé la ŋwe’e tsɛ̀ɛ ŋwà’ne Ssé ngie: «Pɔ́ ně ńgabte menzsǒ mɔ́ɔn tsetsɛ̀ɛ pɔ́b, ḿma’a tyèente nà nzsǒ yɔ̀ɔn ye lÿò». Yɔɔn áa mmó gie pàlÿɔ́’ ncù la gÿo. 25 Má pà Yěsô pɔ́ mémá má we we manzwě, ńgÿo Malîɛ nzwě Kelopàs, mbɔɔ Malîɛ Magdala la tyé ngʉ̀ŋe tÿǒ nkǐ Yěsô. 26 Yěsô gyá pá’ má we tyé lejʉ́ŋ *ngàŋa kwò we gẅie à lɔ̌ɔn ńkwoŋo yé tɛ’, ńgɔɔn né má we ngie: Má wɔ̀ɔn, mìŋ gù wɛ. 27 Ńgíŋe ńgɔɔn mbwo *ngàŋa kwò we wá ngie: Má gù wɛ. Á fó fʉ̀’ áyɛ̌, *angàŋa kwò we wá lɔgɔ má pà Yěsô ńgʉa né mbʉ̀a yé.

Yěsô kwě

28 Mɔɔn menò la tɔ́g, Yěsô zsé fʉ̀’ɔɔn ngie akɔ́ɔkɔ́ɔ kǔ’, ńgɔɔn ngie: Agág yɔ́ɔn shÿǒ, ńgɔɔn pá’ɔɔn légwɔ́ gie mmó gie mé la ŋwe’e tsɛ̀ɛ ŋwà’ne Ssé ge pumte. 29 Etsɔ́ lekʉ̀ŋ laa jʉ’ó, mbà mé neŋé kikíi melù’ tsoló. Mé tsaba kusá tsoló, éshÿɔ́gɔ nà twó kekà’a, ńtsege ńnéŋe ncwò Yěsô. 30 Á sẅíte ńgɔɔn ngie: Ayɔ́ɔn fà’ magá, ńdeen ńké ńcʉ́ŋe twó yé, ńkwé.

Atsɔ̌ ndÿɔ́’ ncù lɔ̌g lekwòŋ ésɔbɔ gwoŋó nnɛ́ Yěsô

31 Mé laa lyɛ’ó ńne ńcwoŋte *lyɛ’ɛ́ nzsè pà Yuda, á piŋ tè poŋ ngie à gwɔ́ lyɛ’ɛ́ nzsè, mepfó pʉ̀a gwɔ́ nà metÿǒ nkǐ wɔ́, yɛ̌ ge zɔɔn gwɔ́ lyɛ’ɛ́ nzsè lÿò tɛ’. Mekěm pà Yuda gʉa ńgyá *Pilato, ésẅíŋte yé ngie à gÿo mé pwɔ́’te mekwò pʉ̀a pie ée nà metÿǒ nkǐ, pɔ́ kwéte, mé fó nà metÿǒ nkǐ ésẅí’i wɔ́b. 32 Pàlÿɔ́’ ncù lêen ńké ńtó ḿbwɔ́’te mekwò ndùŋ mvfò, mbɔɔ me mbɔ́ɔntè nyìŋ gẅie mé pǔ ńkime wɔ́ba Yěsô. 33 Ńgʉa tà ńkúu ná Yěsô, ńgyá, mbà à ně ńdá’ ńkwé. Pɔ́ té gíŋe ḿbwɔ́’te mekwò mé wɔ́. 34 Tá tsɔ̌ tà’ ná pàlÿɔ́’ ncù lɔg lekwòŋ, ésɔbɔ gwoŋó nnɛ́ Yěsô. Metse pɔ́ ntse gwóon ńkẅɛɛ jʉ’ó. 35 Nyìŋ gẅie à shwóŋó gẅi aa njÿò ńgyá nà kɔ̀ɔkɔ́ɔ gie á la cʉa. Á gwɔ́ kwà’ pá’ á la cʉa. Kwà’ yé lê twó yé ne ńnyɛte ńzsé ngie à gɔɔn nò nénʉ́, ńgɔɔn pá’ɔɔn légwɔ́ gie pi gí ge záb ntʉ́m ná yɔɔn nò. 36 Mɔɔn menò lɔ́ɔn ńcʉate pá’ɔɔn pá’ mmó gie mé la ŋwe’e tsɛ̀ɛ ŋwà’ne Ssé ge pumte. Mé la ŋwe’e ngie: «Mé la tè pwɔ́’ɔ tsɔ́ kẅǐ mbùm yé wɔ́». 37 Mé la gíŋ ńŋwe’e ngie: «Pɔ́ ge lá’ ne líe nyìŋ gẅie pɔ́ lɔ̌g lekwòŋ ésɔbɔ yé».

Mé neŋé Yěsô tsɛ̀ɛ lesyè

38 Mɔɔn menò la tɔ́g, Yesyɛ̂b, nyìŋ tÿǒsoŋ Arimaté, á gʉa ńgyá *Pilato, ésẅíŋte yé ngie à zẅíŋ, à sẅí’i pfó Yěsô ná tÿǒ nkǐ. Yesyɛ̌b ŋwɛ́ laa tsɔ́ *ngàŋa kwò Yěsô, tá shúte shuté, ńne ḿbɔ́gɔ pà Yuda. *Pilato zẅíŋ, Yesyɛ̂b gʉa sẅí’i pfó Yěsô. 39 Nikodem gẅie à lǎ’ tsɔ̌ letsẅɛ́’, ńtó ńgʉa ńgyá Yěsô la, tó yé, ńgẅiin tsɔ̌ ntí laméndɔ́ɔn gie mé la cub metwó megǐ ńdɔg ńgwɔ’, mɛ̌ megǐ gwɔ́ myrre pɔ́ aloes. Á gwɔ́ mmó kilo móm ntá.

Mé la cub metwo megǐ ndɔg ńgwɔ́’

40 Pɔ́ Yesyɛ̂b lêen ńké ńkaa pfó Yěsô, ńne ńkemte laméndɔ́ɔn mǒ, ńdɔgɔ shúm nzsǒ ńzémte, pá’ pà Yuda lɔ́ɔn ńgwɔ le’e pfó nyìŋ, ńgÿo pú’u. 41 Etsɔ́ nká’ laa ngʉ̀ŋe jʉ’ gie mé la kime Yěsô ná tÿǒ nkǐ wó. Etsɔ́ lesyè se sẅé gwɔ́ tsɛ̀ɛ nká’ áwɛ̌, mbà mé laa zɔɔn ńnéŋe nyìŋ tsoló wɔ́. 42 Pá’ pà Yuda la ne ńnyɛte mbùm yɔb ńtí lyɛ’ɛ́ nzsè yɔ́b la, zà’ ne ńcʉa, mé kaa pfó Yěsô ńdɔg ńgʉa ńnéŋe tsɛ̀ɛ lesyè ŋwɛ́. Á nue é la gwɔ́ pɔ́ ngʉ̀ŋe jʉ’ó.

Jâŋ 20

Nyìŋ cʉ’ʉ́ tsɛ̀ɛ lesyè wɔ́

1 Á gÿo ńgwɔ́ ndùŋ mvfò lyɛ’ɛ́ lá’ nà ngàba lá’, tà ńnyé ńgwɔ́ pɔ́ leme léme, ejʉ’ nyé té fɔ́g, Malîɛ Magdala gʉa jʉ’e lesyè, ńkúu wó, ńgyá mbà mé ně fó ncwò lesyè, ésẅɛ’te tóon. 2 Á kÿote, ńgʉa ńgyá Símo Piɛ pɔ́ wetsɔ̌ *ngàŋa kwò Yěsô gẅie Yěsô lɔ̌ɔn ńkwoŋo yé tɛ’, ńgɔɔn né pɔ́b ngie: Mé ně fó tsɛ̀ɛ lesyè, ńkẅile pfó Cʉ̀apʉ̀a. Peg tè ne ńzsé jʉ’ gie mé ně ńzába wó wɔ́. 3 Piɛ pɔ́ wéwɛ̌ *ngàŋa kwò leen ńké ńkẅɛ, ńgʉa jʉ’e lesyè. 4 Pɔ́ mépʉ́a la pú ne ńkÿo kÿo, tá wetsɔ̌ *ngàŋa kwò Yěsô zá’te mvfò Piɛ, ḿvɔgɔ jʉ’e lesyè. 5 Ńtéŋe twó yé, ńgyá shúm nzsó, é gwɔ́ tsɛ̀ɛ lesyè, tá’ á ké tè tsoló kú. 6 Símo Piɛ gẅie à laa nzèm ńjwoŋte lêen ńké ńtó, ńzyɛ́’ ńkúu tsɛ̀ɛ lesyè. 7 Ńgyá mmó nzsó gie mé la zába nà twó Yěsô, á gwɔ́ ye mbwɔ’té, ńnuŋe nà yé jʉ’. 8 Wetsɔ̌ *ngàŋa kwò Yěsô gẅie à ně mvɔg ńtó lêen ńké ńkú yé tsoló, ńgyá mmó gie á cʉ̌a, ńzẅíŋ ngie áa nò. 9 Pɔ́ gwɔ́ mbɔɔ fʉ’ó, pɔ́ té jú’u mmó gie ŋwà’ne Ssé la lɔg ńda’te ngie Yěsô ge lá’ zíme nà legwé wɔ́. 10 *Ngàŋa kwò Yěsô lêen ńké ḿbiŋ nzèm.

Malîɛ Magdala gyǎ Yěsô

11 Malîɛ tó ńtyé ngʉ̀ŋe lesyè, ńne ńdʉa, ńdʉa tà ńtéŋe twó yé, ńdíe tsɛ̀ɛ lesyè. 12 Ńgyá *mecÿɔ́’ Ssé mépʉ́a, pɔ́ ma’ meféfɔ́gɔ nzsǒ, ńnéŋe jʉ’ gie mé ka nuŋo pfó Yěsô wó. Tà’ ńnéŋe ná jʉ’ gie twó yé kaa wó, wetsɔ̌ ńnéŋe ná jʉ’ gie mekwò mé kaa wó. 13 Pɔ́ gɔɔn né yé ngie: Mɔ̌ɔn ɔ̀ lʉa kɔ́? Á tsɔ́’ɔ mbwo pɔ́b ngie: Mé ně ńkaa pfó Cʉ̀apʉ̀a wɔ̀ɔn, m biŋ tè ne ńzsé jʉ’ gie mé ně ńzába wó wɔ́. 14 Ńnyé ńgɔɔn gɔɔn, ésele nnɛ́, ńgyá Yěsô tyé jʉ’ó, tá’ á ké tè zsé ngie aa Yěsô wɔ́. 15 Yěsô gɔɔn né yé ngie: Mɔ̌ɔn, ɔ̀ lʉa kɔ́? Ɔ̀ fa’a wɔ́? Tá á kwaŋ ngie kà à gwɔ́ pɔ́ nyìŋ gẅie à pyɛ́bɛ nká’a ngale wɔ́, ńgɔɔn né yé ngie: Andè, à lɔɔn ńgwɔ́ gie gù zɔ ně ńkaa pfó Yěsô, ɔ̀ la’te wɔ̀ɔn jʉ’ gie ɔ̀ ně ńnuŋe wó, n gʉa, ńkaa. 16 Yěsô tóŋo yé ngie: Malîɛ, á sele nnɛ́ ńtóŋo yé nà shwóŋè pà Heber ngie: Rabuni, ńdɔgɔ ńgɔɔn ngie Tsítsà. 17 Yěsô gɔɔn né yé ngie: Tè gíŋe ndáte wɔ̀ɔn, á nue mèŋ n nyě tè kwɔ̌’ tà ńkúu lejʉ́ŋ Tá wɔ̀ɔn. Ké ńgʉa ńgyá mefɛ́ pɔ́ɔn, ńgɔɔn né pɔ́b ngie: Mèŋ n ge kwɔ́’ nê lejʉ́ŋ Tá wɔ̀ɔn mie à giŋé ńgwɔ́ Tá gẅi. Á lejʉ́ŋ Ssé yɔ̀ɔn gie e giŋé ńgwɔ́ Ssé gi. 18 Malîɛ Magdala lêen ńké ńgʉa ńgyá megàŋa kwò Yěsô, éshwóŋó wɔ́b ngie à gyǎ Cʉ̀apʉ̀a, ńdeen ńké ńtsẅii nò gie à gɔ̌ɔn mbwo yé.

Ngàŋa kwò Yěsô gyǎ yé

19 Á gwɔ́ fʉ̀’ʉ ncwò nzém, pɔ́ lyɛ’ó gie á laa ndùŋ mvfò lyɛ’ɛ́ lá’ nà ngàba lá’, *ngàŋa kwò Yěsô ńnéŋe ndá, mbà pɔ́ ně ḿbú ńjÿɔ́’ mencwò ndá, ḿbɔ́gɔ pà Yuda. Yěsô kẅɛ ńtyé tsetsɛ̀ɛ pɔ́b, ńgɔɔn né pɔ́b ngie: Mbʉ́lè gwɔ́ né pi. 20 Á gɔɔn pú’u, ńnyɛɛ wɔ́b mbwó mé, mbɔɔ gwoŋó nnɛ́ yé. *Ngàŋa kwò yé gyá yé, ḿbú ńkág tɛ’. 21 Yěsô gíŋe ńgɔɔn né pɔ́b ngie: Mbʉ́lè gwɔ́ né pi. Pá’ Tá wɔ̀ɔn la túmo wɔ̀ɔn la, mèŋ n tumó gẅi yɔ́ɔn. 22 Ńgɔɔn pú’u, éfÿɔ́g fÿɔ́g ncwò ye ná pɔ́b, ńgɔɔn ngie: Pi kẅé Zẅìge Ndʉalʉ̌a. 23 Pi lɔɔn ńdege menò tepòŋ pʉ̀a ńnáa mbwo pɔ́b, mbà Ssé ge lege yé lege. Pi lɔɔn ńdʉ’ʉ lélege menò tepòŋ pʉ̀a ńnáa mbwo pɔ́b, mbà Ssé ge lʉ’ yé lʉ’ lélege.

Tomáse gyǎ Yěsô

24 Tsɔ̌ nyìŋ ná nùɔ pʉ̀a ntsɔ̀b pʉ́a, lezíŋ sé gwɔ́ le Tomáse, ńdɔgɔ ngie mélefág, à la tè ssé fʉ̀’ gie Yěsô la tó wɔ́. 25 Á gÿo ńtó, yetsɔ́ *ngàŋa kwò Yěsô gɔɔn né yé ngie: Peg ně ńgyá Cʉ̀apʉ̀a. Tomáse tsɔ́’ɔ mbwo pɔ́b ngie: N dɔɔn ńnyé tè gyǎ lǎga fʉ̌ŋ gie membàŋ ka ńnéŋe nà mbwó mé, ńnyé tè shÿɔgɔ́ tepwó wɔ̀ɔn á nà jʉ’e membàŋ, ńnyé tè shÿɔgɔ́ pwó yɔ́ɔn nà gwoŋó nnɛ́ yé, mèŋ ń de zẅíŋ. 26 É lêen ńké ńgÿo ńcʉa lyɛ̌’ lefɔ̌ɔn, *ngàŋa kwò Yěsô gíŋe ńcú’te ssé, Tomáse gwɔ́ yé nùɔ pɔ́b, á gwaa gwɔ́, mbà pɔ́ pǔ ńjÿɔ́’ mencwò ndá, Yěsô kẅɛ ńtyé tsetsɛ̀ɛ pɔ́b ńgɔɔn né pɔ́b ngie: Mbʉ́lè gwɔ́ né pi. 27 Ńdeen ńké ńgɔɔn né Tomáse ngie: Tsíŋe múɔ tepwó gù jʉ’ɔɔn. Líe mbwó mɔ́ɔn. Tsíŋe pwó jú, éshÿɔ́gɔ nà gwoŋó nnɛ́ yɔ́ɔn. Tè gíŋe ḿmʉ́’te, zẅíŋ ngie aa kwà’ mèŋ. 28 Tomáse tsɔ́’ɔ mbwo yé ngie: Cʉ̀apʉ̀a wɔ̀ɔn, ńgwɔ́ Ssé yɔ̀ɔn. 29 Yěsô tsɔ́’ɔ mbwo yé ngie: Ɔ̀ lěen ńké ńzẅíŋ, mélà’mie ɔ̀ gyǎ wɔ̀ɔn. Pàshÿó mbòŋo ée pʉ̀a pie pɔ́ zẅíŋ té zɔɔn ńgyá.

Ammó gie á gÿo tá mé ŋwe’e yɔɔn ŋwà’ne

30 Yěsô la gíŋe ńgÿo menò mmɔɔn mmɔɔn tà é gyɔ́ɔn gyɔ̌ɔn á mvfò *ngàŋa kwò yé. Mé kaa mɛ̌ tsɛ̀ɛ yɔɔn ŋwà’ne ŋwe’e. 31 Tá mé la ké ńŋwe’e mɔɔn pá’ɔɔn légwɔ́ gie pi ge zẅíŋ ngie Yěsô aa *Nzà’nkÿo, ńgwɔ́ Míŋ Ssé, ńgwɔ́ gie pi lɔɔn ńzẅíŋ, á gÿo pi gẅiin le gwɔ́ tèmì.

Jâŋ 21

Yěsô nyɛ̌ mbùm ye mbwo ngàŋa kwò yé

1 Yěsô gÿo ńgíŋe ńnyɛ mbùm ye mbwo *ngàŋa kwò yé. Á gwaa gwɔ́ pɔ́ gwɔ́ ngʉ̀ŋe letʉ̀ŋ Tiberiad. Ammó gie á la cʉa à yɔɔn. 2 Etsɔ́ *ngàŋa kwò Yěsô la pú ńcú’te tà’a jʉ’. Wɔɔn laa Símo Piɛ, né Tomáse mélefág, ńgÿo Natanaye mûɔ Kána tsɛ̀ɛ pàga ngwòŋ Galilea, nê pènkʉ́ Zebede, mbɔɔ yetsɔ́ *ngàŋa kwò Yěsô yépʉ́a. 3 Símo Piɛ ńnéŋe tà ńgɔɔn né pɔ́b ngie: N ge gʉa ma’ messó. Pɔ́ gɔɔn né yé ngie: Pege zɔ gee. Pɔ́ lêen ńké ńgʉa ńkúu tsɛ̀ɛ kanú’, tá’, ńdá’a lá’ ḿmwoon ntse, pɔ́ té tsɔ́ mmó gwoon 4 Njÿó gÿo ńdʉ́a, Yěsô kẅɛ ńtyé nkʉ̀ŋ ntse, tá *ngàŋa kwò yé té zsé ngie aa yé wɔ́. 5 Á gɔɔn né pɔ́b ngie: Ńgie mbà pʉ̀a pɔ́ɔn, tà pi fǒ ńgẅiin mbaŋ ssó lá? Pɔ́ gɔɔn ngie ngǎŋ. 6 Á gɔɔn né pɔ́b ngie, pi ma’ lekÿo á ngʉ̀ŋe kanú’, á nà gwoŋó pwó tʉ̀. Pi ge gwoon messó. Pɔ́ ma’ lekÿo, ḿbú ńgwoon messó tà le giŋé fó ntse shwoŋ lekÿo tè gwɔ́ wó wɔ́. 7 *Angàŋa kwò gẅie Yěsô lɔ̌ɔn ńkwoŋo yé tɛ’ gɔɔn né Piɛ ngie: Aa pá’a ńgwɔ́ Cʉ̀apʉ̀a! Piɛ jú’ ngie aa Cʉ̀apʉ̀a, ḿbí nzsǒ ye gie à ně sẅɛ, ḿma’, ńdeen ńké ńzyɛ́’ ńkúu ntse. 8 Yetsɔ́ *ngàŋa kwò Yěsô lɔgɔ kanú’ ńne ńtóo, ńne shwóŋó lekÿo, mbà messó kǔ tsoló tà ńdúe. Pɔ́ la zɔɔn tè séen ńgwɔ́ pɔ́ taa soŋ ntse wɔ́. Lefǒ ngʉ̀ŋe ntse ńkúu jʉ’ gie pɔ́ laa wó laa mmó mita nkÿo. 9 Pɔ́ tó fó tsɛ̀ɛ kanú’ ńkẅɛ tà ńtyé ssé, ńgyá mmɔ̌g megɔ́’, mbà mé zǎb messó nê mbelég ndumó. 10 Yěsô gɔɔn né pɔ́b ngie: Pi lêen ńké ńdɔg tsɔ́ messó mie pi foo légwoon la ńtó la. 11 Símo Piɛ gíŋe ńkúu tsɛ̀ɛ kanú’, éshwoŋ lekÿo ḿma’a ssé, messó gwɔ́ tsoló memáa memáa mbaŋ nkÿo nê ntsɔ̀b tá lê móm ntʉ̀a, é tsɛ ńgyɔ́ɔn nzẅìŋ wɔɔn tá lekÿo ké tè shʉa. 12 Yěsô gɔɔn né pɔ́b ngie: Pi tó ḿpfɛ́ɛ mmó. Tsoon tà’ nyìŋ ná *ngàŋa kwò Yěsô tè shÿɔg tà ńzɛ́te ngie: Ɔɔ wɔ̌ wɔ́? Á nue pɔ́ ne ńzsé ngie aa Cʉ̀apʉ̀a. 13 Yěsô lêen ńké sẅɛ’te nnɛ́, ḿbí mbelég ńná né pɔ́b, ḿbiŋ ńgíŋe ńná messó né pɔ́b. 14 Yěsô nyɛɛ mbùm ye mbwo ngàŋa kwò yé pá’ɔɔn, é lɔgɔ ńgwɔ́ ngʉ̀a ntá pá’ à kẅɛ̌ mvfò pɔ́b tà fó pá’ à ka zíme nà legwé.

Yěsô pɔ́ Piɛ

15 Pɔ́ pfɛ́ɛ mmó tà ńtẅé jʉ’, Yěsô gɔɔn né Símo Piɛ ngie: Símo, míŋ Jâŋ, tà ɔ̀ kwoŋo wɔ̀ɔn tà ńcʉa pʉ̀a pɔɔn? Á tsɔ́’ ngie oon, mbà Cʉ̀apʉ̀a, ɔ̀ zsě ngie mèŋ n nkwoŋo gú. Yěsô lêen ńké ńzɛ́te yé ngie: Pféle púɔ *menjʉ̀njÿò pɔ́ɔn. 16 Ńgíŋe ńzɛ́te yé nà mbɔ́ɔntè yépʉ́a ngie: Símo, míŋ Jâŋ, tà ɔ̀ kwoŋo wɔ̀ɔn? Á tsɔ́’ ngie oon, mbà Cʉ̀apʉ̀a, ɔ̀ zsě ngie mèŋ n kwoŋo gú. Yěsô gɔɔn ngie: Pyɛ́b *menjʉ̀njÿò mɔ́ɔn. 17 Ńgíŋe ńzɛ́te yé nà mbɔ́ɔntè yétá ngie: Símo míŋ Jâŋ: Tà ɔ̀ kwoŋo wɔ̀ɔn? Eshÿó Piɛ sẅɛ́’, á nue Yěsô zɛté yé taa ngʉ̀a ntá ngie tà à kwoŋo yé wɔ́. Á lêen ńké ńtsɔ́’ ngie: Cʉ̀apʉ̀a, ɔ̀ zsé ngwòŋo nò ntsèm, ɔ̀ zsě ngie mèŋ n kwoŋo gú. Yěsô gɔɔn né yé ngie: pféle *menjʉ̀njÿò mɔ́ɔn. 18 Tà mèŋ shwóŋó gu, kwà’ nénʉ́, ɔ̀ ka nyě ńgwɔ́ mûɔ shùm, gù zɔ̌ kwɛ́ɛ nkandɔ́ɔn jù, ḿbiŋ ńgee jʉ’ gie ɔ̀ kwǒŋ, ɔ̀ ge ké gwɔ́ tà zẅiŋ, é cʉ́’ ka’ pɔ́ mbwó mú, é náa tÿǒ tá nyìŋ ndyɛ̀’ɛ kwɛ́ nkandɔ́ɔn jù, ńdɔgɔ gú ńgʉa jʉ’ gie ɔ̀ tè ne ńkwoŋo wɔ́. 19 Yěsô gɔɔn pú’u, ńdɔgɔ ńda’te ntí legwé gie Piɛ ge gÿo kwé yɛ̌, é lɔg gu’te Ssé. Yěsô gɔɔn pú’u, ńcʉ́me ngie: Cʉ́me nzèm mèŋ.

Yěsô pɔ́ ngàŋa kwò we gẅie à kwoŋo yé tɛ’

20 Piɛ sele nnɛ́, ńgyá *ngàŋa kwò gẅie Yěsô kwoŋo yé tɛ’ la, á gẅie mé la ne ńjÿó shúm, á ŋwe’e letuŋó Yěsô ńzɛ́te yé ngie: Cʉ̀apʉ̀a awɔ̌ gee sẅǐŋ gù wɔ́ la? 21 Piɛ gyá yé pú’u, ńzɛ́te Yěsô ngie: Cʉ̀apʉ̀a, ńgʉa ná wɔɔn nyìŋ, mbà à kɔ́ ge gÿo gÿo yé? 22 Yěsô tsɔ́’ɔ mbwo yé ngie: Mèŋ n dɔɔn ńkwoŋ ngie à gwɔ́ pɔ́ wó tà mèŋ n dá’ ḿbiŋ nzèm, mbà à jú áa mǒ ńgwɔ́ kɔ́? Cʉ́m jú pɔ́ nzèm mèŋ. 23 Yěsô gɔɔn yɔɔn nò ná wɛ̌ *ngàŋa kwò we pá’ɔɔn, mé gÿo ńcʉ́’ ńgwɔ́ tsetsɛ̀ɛ pʉ̀a pé, éshwóŋte shwoŋté ngie wɛ̌ *ngàŋa kwò we tě ńdá’a ńkwé wɔ́. Tá, mbà Yěsô kaa gɔɔn ngie à tě ńdá’a ńkwé wɔ́ wɔ́. Mbà à gɔ̌ɔn pɔ́ ngie, à lɔɔn ńkwoŋ ngie wɛ̌ nyìŋ gwɔ́ pɔ́ wó tà à lá’ ńgíŋ ńtó, mbà à ye Piɛ áa mǒ ńgwɔ́ kɔ́ wɔ́. 24 Wɛ̌ *ngàŋa kwò Yěsô gẅie mé gɔɔn, la gyá mɔɔn menò, yé zɔ la ŋwe’e. Peg piŋ ne ńzsé ngie nò gie à gɔɔn áa nénʉ́. 25 Yěsô la gíŋ ńgÿo tsɔ́ menò tà é gyɔ́ɔn gyɔ̌ɔn. Nkwǎŋ ngie mé la gwé’e ḿbyɛ́te ńŋwe’e, mbà ńgwɔ́ meŋwà’ne le kúu tsɛ̀ɛ njÿó yɔɔn ntsèm wɔ́.


AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE