Ndebele

John


1

1 Ekuqaleni wayekhona uLizwi, njalo uLizwi wayeloNkulunkulu, njalo uLizwi wayenguNkulunkulu.

2 Yena lo wayeloNkulunkulu ekuqaleni.

3 Zonke izinto zenziwa ngaye, njalo ngaphandle kwakhe kakulalutho lolulodwa olwenziwayo lolo olwenziweyo.

4 Impilo yayikuye, njalo impilo yayiyikukhanya kwabantu,

5 lokukhanya kukhanya emnyameni, kodwa ubumnyama kabukwemukelanga.

6 Kwavela umuntu ethunywe nguNkulunkulu, obizo lakhe linguJohane;

7 yena lo wezela ubufakazi, ukuze afakaze ngokukhanya, ukuze bonke bakholwe ngaye.

8 Yena wayengayisikho ukukhanya, kodwa ukuze afakaze ngokukhanya.

9 Kwakuyikukhanya okuqotho, okukhanyisa wonke umuntu oza emhlabeni.

10 Wayekhona emhlabeni, njalo umhlaba wenziwa ngaye, kodwa umhlaba kawumazanga.

11 Weza kokwakhe, kodwa abakhe kabamemukelanga.

12 Kodwa bonke abamemukelayo, wabapha amandla okuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu, labo abakholwa ebizweni lakhe;

13 abazalwa kungeyisikho ngegazi, langentando yenyama, langentando yendoda, kodwa nguNkulunkulu.

14 ULizwi wasesiba yinyama, wahlala phakathi kwethu, njalo sabona inkazimulo yakhe, inkazimulo injengeyozelwe yedwa kaYise, egcwele umusa leqiniso.

15 UJohane wafakaza ngaye, wamemeza wathi: Nguye lo ebengisitsho ngaye ukuthi: Lowo ozayo emva kwami uphambi kwami; ngoba wayekhona kuqala kulami.

16 Lekugcwaleni kwakhe thina semukele sonke, futhi umusa ngomusa;

17 ngoba umlayo wanikwa ngoMozisi, umusa leqiniso kweza ngoJesu Kristu.

18 Kakho owake wabona uNkulunkulu; iNdodana ezelwe yodwa, esesifubeni sikaYise, yiyo emvezileyo.

19 Njalo lobu yibufakazi bukaJohane, mhla amaJuda ethuma abapristi lamaLevi bevela eJerusalema ukuze bambuze ukuthi: Wena ungubani?

20 Wasevuma, kaphikanga; futhi wavuma wathi: Kangisuye uKristu mina.

21 Bambuza futhi bathi: Kuyini pho? Wena unguElija yini? Wasesithi: Kangisuye. Wena ungulowomProfethi yini? Wasephendula wathi: Hatshi.

22 Basebesithi kuye: Ungubani? Ukuze sibaphe impendulo abasithumileyo; uthini ngawe?

23 Wathi: Mina ngiyilizwi lomemezayo enkangala: Lungisani indlela yeNkosi, njengoba uIsaya umprofethi watsho.

24 Lalabo ababethunyiwe babevela kubaFarisi.

25 Basebembuza, bathi kuye: Ubhabhathizelani pho, uba wena ungeyisuye uKristu, loElija, lalowomProfethi?

26 UJohane wabaphendula, wathi: Mina ngibhabhathiza ngamanzi; kodwa phakathi kwenu kumi lina elingamaziyo;

27 nguye ozayo emva kwami, ophambi kwami, engingafanele mina ukuthukulula umchilo wamanyathela akhe.

28 Lezizinto zenzeka eBethabara ngaphetsheya kweJordani, lapho uJohane ayebhabhathiza khona.

29 Kusisa uJohane wabona uJesu esiza kuye, wathi: Khangelani iWundlu likaNkulunkulu, elisusa isono somhlaba.

30 Nguye lo mina ebengilitshela ngaye ukuthi: Emva kwami kuza indoda, eyayikhona phambi kwami, ngoba yayikhona kuqala kulami.

31 Lami bengingamazi; kodwa ukuze abonakaliswe kuIsrayeli, ngalokho mina ngizile ngibhabhathiza ngamanzi.

32 UJohane wasefakaza, esithi: Ngibonile uMoya esehla ezulwini njengejuba, wahlala phezu kwakhe.

33 Lami bengingamazi; kodwa owangithumayo ukubhabhathiza ngamanzi, yena wathi kimi: Lowo ozabona uMoya esehlela phezu kwakhe ahlale kuye, nguye obhabhathiza ngoMoya oNgcwele.

34 Mina ngibonile, ngafakaza ukuthi lo uyiNdodana kaNkulunkulu.

35 Kusisa futhi uJohane wayemi, lababili kubafundi bakhe;

36 wasekhangela uJesu ehambahamba, wathi: Khangelani iWundlu likaNkulunkulu.

37 Abafundi ababili bamuzwa ekhuluma, basebemlandela uJesu.

38 Kwathi uJesu enyemukula ebabona belandela, wathi kibo: Lidingani? Basebesithi kuye: Rabi*, (okuyikuthi ngokuphendulelwa, Mfundisi) uhlala ngaphi?

39 Wathi kibo: Wozani libone. Beza babona lapho ayehlala khona; bahlala laye ngalolosuku; kwakungaba lihola letshumi*.

40 UAndreya umfowabo kaSimoni Petro wayengomunye wababili ababekuzwe ngoJohane bamlandela.

41 Yena wathola kuqala umfowabo uqobo uSimoni, wathi kuye: Simtholile uMesiya, okuphendulelwa ngokuthi, uKristu.

42 Wasemletha kuJesu. UJesu esemkhangele wathi: Wena unguSimoni indodana kaJona; uzathiwa nguKefasi, okuphendulelwa ngokuthi uPetro.

43 Kusisa uJesu wayefuna ukusuka aye eGalili, wathola uFiliphu, wathi kuye: Ngilandela.

44 UFiliphu-ke wayengoweBethisayida, emzini wakibo kaAndreya loPetro.

45 UFiliphu wathola uNathaniyeli, wathi kuye: Simtholile lowo abhala ngaye uMozisi emlayweni labaprofethi, uJesu weNazaretha, indodana kaJosefa.

46 UNathaniyeli wasesithi kuye: Kambe kungavela okuhle eNazaretha? UFiliphu wathi kuye: Woza ubone.

47 UJesu wabona uNathaniyeli esiza kuye, wathi ngaye: Khangelani umIsrayeli uqobo, okungekho nkohliso kuye.

48 UNathaniyeli wathi kuye: Ungazela ngaphi? UJesu waphendula wathi kuye: UFiliphu engakakubizi, ungaphansi komkhiwa, ngakubona.

49 UNathaniyeli waphendula wathi kuye: Rabi, wena uyiNdodana kaNkulunkulu, wena uyiNkosi kaIsrayeli.

50 UJesu waphendula wathi kuye: Uyakholwa ngoba ngithe kuwe, bengikubona ungaphansi komkhiwa. Uzabona izinto ezinkulu kulalezi.

51 Wasesithi kuye: Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kini: Kusukela khathesi lizabona izulu livulekile, lengilosi zikaNkulunkulu zisenyuka zisehla phezu kweNdodana yomuntu.2

1 Kwathi ngosuku lwesithathu kwaba khona umtshado eKana yeGalili; lonina kaJesu wayekhona lapho;

2 njalo uJesu laye wayenxusiwe labafundi bakhe emtshadweni.

3 Kwathi iwayini selisweleka, unina kaJesu wathi kuye: Kabalawayini.

4 UJesu wathi kuye: Mama, ngilani lawe? Ihola lami kalikafiki.

5 Unina wathi kuzinceku: Yenzani loba yikuphi azalitshela khona.

6 Kwakukhona lapho imbiza zamanzi ezamatshe zimiswe njengokokuhlambulula kwamaJuda, inye ingena amaphoco amabili kumbe amathathu.

7 UJesu wathi kuzo: Gcwalisani imbiza zamanzi ngamanzi.

Zasezizigcwalisa zathi kliki.

8 Wasesithi kuzo: Khanini khathesi, lise kumphathi wokudla. Zasezikusa.

9 Umphathi wokudla esizwa amanzi asebe liwayini, engazi ukuthi livela ngaphi (kodwa inceku ezaziwakhile amanzi zazisazi), umphathi wokudla wabiza umyeni,

10 wasesithi kuye: Wonke umuntu uletha iwayini elimnandi kuqala, kuthi lapho sebenathile kakhulu, abeseletha elibi; wena ugcinile iwayini elimnandi kwaze kwaba khathesi.

11 Lokho kuyikuqala kwezibonakaliso uJesu akwenza eKana yeGalili wabonakalisa ubukhosi bakhe; labafundi bakhe bakholwa kuye.

12 Emva kwalokho wehlela eKapenawume, yena, lonina, labafowabo, labafundi bakhe; njalo bahlala khona kungeyisikho okwensuku ezinengi.

13 Iphasika lamaJuda laselisondele, uJesu wasesenyukela eJerusalema.

14 Wafica ethempelini labo abathengisa inkabi lezimvu lamajuba, labantshintshi bemali behlezi.

15 Esenze isiswepu sezintambo wabaxotsha bonke ethempelini, izimvu kanye lenkabi; wachitha imali yabantshintshisayo, wagenqula amatafula;

16 wasesithi kwabathengisa amajuba: Susani lezizinto lapha; lingayenzi indlu kaBaba indlu yokuthengisela.

17 Abafundi bakhe basebekhumbula ukuthi kulotshiwe ukuthi: Ukutshisekela indlu yakho kungidlile.

18 Ngakho amaJuda aphendula athi kuye: Usitshengisa isibonakaliso bani, sokuthi wenze lezizinto?

19 UJesu waphendula wathi kuwo: Dilizani lelithempeli, njalo ngensuku ezintathu ngizalivusa.

20 AmaJuda asesithi: Okweminyaka engamatshumi amane lesithupha lelithempeli lakhiwa, wena-ke uzalivusa ngensuku ezintathu yini?

21 Kodwa yena wayekhuluma ngethempeli lomzimba wakhe.

22 Ngakho, kwathi esevukile kwabafileyo, abafundi bakhe bakhumbula ukuthi wayekutshilo lokhu kubo; bakholwa umbhalo, lelizwi ayelitshilo uJesu.

23 Njalo kwathi eseJerusalema ngephasika, emkhosini, abanengi bakholwa ebizweni lakhe, bebona izibonakaliso zakhe azenzayo;

24 kodwa uJesu ngokwakhe kazinikelanga yena kubo, ngoba yena wayebazi bonke,

25 langenxa yokuthi wayengasweli ukuthi loba ngubani afakaze ngomuntu; ngoba yena wayekwazi okusemuntwini.3

1 Kwakukhona-ke umuntu wakubaFarisi, nguNikodima ibizo lakhe, isikhulu samaJuda;

2 lo weza kuJesu ebusuku, wathi kuye: Rabi*, siyazi ukuthi ungumfundisi ovela kuNkulunkulu; ngoba kakho ongenza lezizibonakaliso ozenzayo wena, uba uNkulunkulu engelaye.

3 UJesu waphendula wathi kuye: Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kuwe: Ngaphandle kokuthi umuntu azalwe ngokutsha, angewubone umbuso kaNkulunkulu.

4 UNikodima wathi kuye: Umuntu angazalwa njani esemdala? Angangena yini ngokwesibili esiswini sikanina azalwe?

5 UJesu waphendula wathi: Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kuwe: Uba umuntu engazalwanga ngamanzi langoMoya, angengene embusweni kaNkulunkulu.

6 Lokho okuzelwe yinyama kuyinyama; lalokho okuzelwe nguMoya kungumoya.

7 Ungamangali ukuthi ngithe kuwe: Kufanele ukuthi lizalwe ngokutsha.

8 Umoya uphephethela lapho othanda khona, uyawuzwa umdumo wawo, kodwa kawazi lapho ovela khona lalapho oya khona; unjalo wonke ozelwe nguMoya.

9 UNikodima waphendula wathi kuye: Lezizinto zingenzeka njani?

10 UJesu waphendula wathi kuye: Wena ungumfundisi wakoIsrayeli, kodwa kawuzazi lezizinto yini?

11 Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kuwe: Sikhuluma esikwaziyo, sifakaze esikubonileyo; kodwa kalibemukeli ubufakazi bethu.

12 Nxa ngilitshelile izinto zomhlaba njalo lingakholwa, lizakholwa njani, uba ngilitshela izinto zezulwini?

13 Njalo kakho owake wenyukela ezulwini, ngaphandle kowehla ezulwini, iNdodana yomuntu esezulwini.

14 Futhi njengoba uMozisi waphakamisa inyoka enkangala, ngokunjalo iNdodana yomuntu imele ukuphakanyiswa;

15 ukuze wonke okholwa kuyo angabhubhi, kodwa abe lempilo elaphakade.

16 Ngoba uNkulunkulu wawuthanda umhlaba ngokunjalo, ngakho wanika iNdodana yakhe ezelwe yodwa, ukuze wonke okholwa kuyo angabhubhi, kodwa abe lempilo elaphakade.

17 Ngoba uNkulunkulu kayithumanga iNdodana yakhe emhlabeni ukuthi iwulahle umhlaba, kodwa ukuze umhlaba usindiswe ngayo.

18 Okholwa kiyo kalahlwa; kodwa ongakholwayo uselahliwe, ngoba engakholwanga ebizweni leNdodana kaNkulunkulu ezelwe yodwa.

19 Ukulahlwa kuyilokhu, ukuthi ukukhanya kufikile emhlabeni, kodwa abantu bathanda ubumnyama kulokukhanya; ngoba imisebenzi yabo yayimibi.

20 Ngoba wonke owenza okubi uzonda ukukhanya, njalo kezi ekukhanyeni, ukuze imisebenzi yakhe ingasolwa.

21 Kodwa owenza iqiniso uyeza ekukhanyeni, ukuze imisebenzi yakhe ibonakale, ukuthi yenziwe kuNkulunkulu.

22 Emva kwalezizinto uJesu weza elizweni leJudiya labafundi bakhe; njalo wahlala khona kanye labo njalo wabhabhathiza.

23 UJohane laye wayebhabhathiza eEnoni eduze leSalima, ngoba kwakulamanzi amanengi khona; njalo babesiza bebhabhathizwa.

24 Ngoba uJohane wayengakaphoselwa entolongweni.

25 Kwasekusiba khona ukuphikisana phakathi kwabafundi bakaJohane lamaJuda ngokuhlambulula.

26 Basebesiza kuJohane bathi kuye: Rabi, lowo owawulaye ngaphetsheya kweJordani, owamfakazelayo, khangela yena uyabhabhathiza, njalo bayeza kuye bonke.

27 UJohane waphendula wathi: Umuntu angemukele ulutho, ngaphandle kokuthi alunikwe luvela ezulwini.

28 Lina ngokwenu liyangifakazela ukuthi ngathi: Kangisuye uKristu mina, kodwa ukuthi ngithunyiwe ngaphambi kwakhe.

29 Olomakoti ungumyeni; kodwa umngane womyeni, esimiyo simuzwa, sithokoza ngentokozo ngelizwi lomyeni; ngakho lintokozo yami isiphelele.

30 Umele ukukhula yena, kodwa mina nginciphe.

31 Ovela phezulu uphezu kwakho konke. Ovela emhlabeni, ungowomhlaba, njalo ukhuluma okomhlaba; ovela ezulwini uphezu kwakho konke.

32 Lalokho akubonileyo lakuzwileyo, ufakaza khona; kodwa kakho owemukela ubufakazi bakhe.

33 Owemukele ubufakazi bakhe uphawulile ukuthi uNkulunkulu uqinisile.

34 Ngoba lowo uNkulunkulu amthumileyo, ukhuluma amazwi kaNkulunkulu; ngoba uNkulunkulu umnika uMoya kungeyisikho ngesilinganiso.

35 UYise uyayithanda iNdodana, njalo unikele izinto zonke esandleni sayo.

36 Yena okholwa eNdodaneni ulempilo elaphakade; kodwa yena ongakholwayo eNdodaneni, kayikubona impilo, kodwa ulaka lukaNkulunkulu luhlezi phezu kwakhe.4

1 Kwathi-ke iNkosi isisazi ukuthi abaFarisi sebezwile ukuthi uJesu wenza wabhabhathiza abafundi abanengi kuloJohane,

2 lanxa uJesu ngokwakhe wayengabhabhathizi, kodwa abafundi bakhe,

3 wasuka eJudiya, wasuka waya futhi eGalili.

4 Kodwa kwakumele ukuthi adabule eSamariya.

5 Wafika-ke emzini weSamariya okuthiwa yiSikari, eduze lesiqinti uJakobe asinika indodana yakhe uJosefa;

6 lomthombo kaJakobe wawulapho. Ngakho uJesu ekhathele ngohambo wahlala ngokunjalo emthonjeni. Kwakungaba lihola lesithupha*.

7 Kwafika owesifazana evela eSamariya ukuzakukha amanzi; uJesu wathi kuye: Nginathisa

8 (ngoba abafundi bakhe babehambile baya emzini, ukuze bathenge ukudla).

9 Ngakho owesifazana umSamariya wathi kuye: Kungani wena ungumJuda ucela ukunatha kimi, owesifazana ongumSamariya? Ngoba amaJuda awalabudlelwano lamaSamariya.

10 UJesu waphendula wathi kuye: Aluba ubusazi isipho sikaNkulunkulu, lokuthi ungubani othi kuwe: Nginathisa; ubuzacela kuye, njalo ubezakunika amanzi aphilayo.

11 Owesifazana wathi kuye: Nkosi, kawulalutho lokukha, lomgodi uyatshona; uwathethe ngaphi pho amanzi aphilayo?

12 Wena umkhulu yini kulobaba wethu uJakobe, owasinika umgodi, wanatha kuwo yena, labantwana bakhe, lemihlambi yakhe?

13 UJesu waphendula wathi kuye: Wonke onatha lamanzi, uzakoma futhi;

14 kodwa loba ngubani onatha amanzi mina engizamnika wona, kasoze ome kuze kube laphakade; kodwa amanzi engizamnika wona azakuba ngumthombo wamanzi phakathi kwakhe ogobhozela empilweni elaphakade.

15 Owesifazana wathi kuye: Nkosi, ngipha lawomanzi, ukuze ngingomi, ngingabe ngiseza lapha ukukha.

16 UJesu wathi kuye: Hamba, ubize umkakho, uze lapha.

17 Owesifazana waphendula wathi: Kangilandoda. UJesu wathi kuye: Utsho kuhle ukuthi: Kangilandoda;

18 ngoba usuke waba lamadoda amahlanu, le olayo khathesi kayisiyo indoda yakho; lokhu ukutsho uqinisile.

19 Owesifazana wathi kuye: Nkosi, ngiyabona ukuthi wena ungumprofethi.

20 Obaba bethu babekhonza kulintaba; kodwa lina lithi iseJerusalema indawo lapho okufanele umuntu akhonze khona.

21 UJesu wathi kuye: Mama, kholwa kimi, ukuthi ihola liyeza, lapho elizakhonza uBaba kungeyisikho kulintaba, kumbe eJerusalema.

22 Lina likhonza elingakwaziyo; thina sikhonza esikwaziyo; ngoba usindiso luvela kumaJuda.

23 Kodwa ihola liyeza njalo seliyilo, lapho abakhonzi abaqotho bazakhonza uBaba ngomoya langeqiniso; ngoba-ke uBaba udinga abanjalo abamkhonzayo.

24 UNkulunkulu unguMoya; lalabo abamkhonzayo, bafanele ukukhonza ngomoya langeqiniso.

25 Owesifazana wathi kuye: Ngiyazi ukuthi uMesiya uyeza okuthiwa nguKristu; nxa lo esefikile, uzasitshela konke.

26 UJesu wathi kuye: Mina nginguye, okhuluma lawe.

27 Kwathi ngalesosikhathi bafika abafundi bakhe, bamangala ukuthi wayekhuluma lowesifazana; kodwa kakho owathi: Udingani? Kumbe: Ukhulumani laye?

28 Ngakho owesifazana wasetshiya inkonxa yakhe, wasesuka waya emzini, wathi ebantwini:

29 Wozani, libone umuntu, ongitshele konke engakwenzayo; kambe kayisuye yini uKristu lo?

30 Ngakho baphuma emzini, beza kuye.

31 Kusenjalo abafundi bamncenga besithi: Rabi*, dlana.

32 Kodwa wathi kubo: Mina ngilokudla engikudlayo lina elingakwaziyo.

33 Basebekhulumisana abafundi besithi: Kambe ukhona omlethele ukudla?

34 UJesu wathi kubo: Ukudla kwami kuyikuthi ngenze intando yongithumileyo, lokuthi ngiqede umsebenzi wakhe.

35 Kalitsho yini ukuthi: Kuseselenyanga ezine ukuthi kufike ukuvuna? Khangelani, ngithi kini: Phakamisani amehlo enu, libone amasimu, ngoba asehle emhlophe elungele isivuno.

36 Njalo ovunayo wemukela umvuzo, njalo abuthe isithelo empilweni elaphakade; ukuze bobabili ohlanyelayo lovunayo bathokoze bendawonye.

37 Ngoba kulokhu ilizwi liqinisile elokuthi: Omunye ngohlanyelayo, lomunye ngovunayo.

38 Mina ngalithuma ukuvuna lokho elingakusebenzelanga; abanye basebenzile, lina-ke selingenile emsebenzini wabo.

39 Njalo amaSamariya amanengi akulowomuzi akholwa kuye ngenxa yelizwi lowesifazana, elafakaza lisithi: Ungitshele konke engikwenzileyo.

40 Kwathi esefikile kuye amaSamariya, amncenga ukuthi ahlale lawo; wasehlala khona insuku ezimbili.

41 Abanengi bengezelelwa bakholwa ngenxa yelizwi lakhe.

42 Basebesithi kowesifazana: Kasisakholwa ngenxa yokutsho kwakho; ngoba sesizizwele thina, siyazi ukuthi oqotho lo unguMsindisi womhlaba, uKristu.

43 Kwathi emva kwensuku ezimbili wasuka lapho, waya eGalili;

44 ngoba uJesu ngokwakhe wafakaza ukuthi umprofethi kaladumo elizweni lakibo.

45 Wathi esefikile eGalili, amaGalili amemukela, ebonile konke akwenzayo eJerusalema emkhosini; ngoba lawo ayeyile emkhosini.

46 UJesu wafika-ke futhi eKana yeGalili, lapho enza khona amanzi aba liwayini. Kwakukhona othile owesikhosini, ondodana yakhe yayigula eKapenawume.

47 Esezwile ukuthi uJesu usefikile eGalili evela eJudiya, waya kuye, wamncenga ukuthi ehle, asilise indodana yakhe, ngoba yayisizaphela.

48 Ngakho uJesu wathi kuye: Ngaphandle kokuthi libone izibonakaliso lezimangaliso, kalisoze likholwe.

49 Owesikhosini wathi kuye: Nkosi, yehla engakafi umntanami.

50 UJesu wathi kuye: Hamba; indodana yakho iyaphila. Umuntu wasekholwa ilizwi uJesu alikhuluma laye, wasuka wahamba.

51 Kwathi esesehla, inceku zakhe zamhlangabeza, zabika zathi: Umntanakho uyaphila.

52 Wasezibuza ihola aqale ngalo ukuba ngcono. Zasezisithi kuye: Izolo ngehola lesikhombisa uqhuqho lumyekele.

53 Ngakho uyise wazi ukuthi kwakungalelohola uJesu athi ngalo kuye: Indodana yakho iyaphila; wasekholwa yena lendlu yakhe yonke.

54 UJesu waphinda wakwenza lokhu kwaba yisibonakaliso sesibili, efikile eGalili evela eJudiya.5

1 Emva kwalezizinto kwaba khona umkhosi wamaJuda; uJesu wasesenyukela eJerusalema.

2 Kwakukhona-ke lapho eJerusalema eduze lesango lezimvu ichibi, elithiwa ngesiHebheru iBethesda, lilamakhulusi amahlanu.

3 Kwakulele kuwo ixuku elikhulu labagulayo, eleziphofu, eleziqhuli, elabatshwabheneyo, belindele ukuzanyanzanyiswa kwamanzi.

4 Ngoba ingilosi yayisehlela echibini ngezikhathi ezithile, izamazamise amanzi; kuthi lowo ongene kuqala emva kokuzanyazanyiswa kwamanzi, asiliswe, loba yisiphi isifo ebesimbambile.

5 Njalo kwakukhona lapho umuntu othile owayelesifo okweminyaka engamatshumi amathathu leyisificaminwembili.

6 Kwathi uJesu embona elele, esazi ukuthi ulesikhathi eside enjalo, wathi kuye: Uyafuna ukuba uphile yini?

7 Ogulayo wamphendula wathi: Nkosi, kangilamuntu wokungifaka echibini, nxa amanzi ezanyazanyiswa; kuthi nxa ngizayo mina, kwehle omunye phambi kwami.

8 UJesu wathi kuye: Sukuma, uthathe icansi lakho, uhambe.

9 Lowomuntu wahle waphila, wathatha icansi lakhe wahamba.

10 Ngakho amaJuda athi kosilisiweyo: Kulisabatha; ngakho kawuvunyelwa ukuthwala icansi.

11 Wawaphendula wathi: Ongiphilisileyo, yena uthe kimi: Thatha icansi lakho uhambe.

12 Ngakho ambuza: Ngubani umuntu othe kuwe: Thatha icansi lakho uhambe?

13 Kodwa osilisiweyo wayengamazi ukuthi ungubani; ngoba uJesu wayesesithele, ngoba kukhona ixuku kuleyondawo.

14 Emva kwalezizinto uJesu wamfica ethempelini, wasesithi kuye: Khangela usuphilile; ungabe usona futhi, hlezi kwehle kuwe okunye okukhulu kulalokhu.

15 Umuntu wasuka, watshela amaJuda ukuthi nguJesu owayemenze waphila.

16 Njalo ngenxa yalokhu amaJuda amzingela uJesu, asedinga ukumbulala, ngoba wenza lezizinto ngesabatha.

17 Kodwa uJesu wawaphendula wathi: UBaba uyasebenza kuze kube lamuhla, lami ngiyasebenza.

18 Ngenxa yalokhu-ke amaJuda adinga kakhulu ukumbulala, ngoba wayengephulanga isabatha kuphela, kodwa wabuya wathi uNkulunkulu unguYise wakhe, ezenza olingana loNkulunkulu.

19 UJesu wasephendula wathi kubo: Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kini: INdodana ingenze lutho ngokwayo, ngaphandle kwalokho ebona uYise ekwenza; ngoba loba yini yena ayenzayo, leNdodana iyenza lezizinto ngokunjalo.

20 Ngoba uYise uyayithanda iNdodana, uyayitshengisa konke akwenzayo yena; njalo uzayitshengisa imisebenzi emikhulu kulale, ukuze lina limangale.

21 Ngoba njengalokhu uYise evusa abafileyo abaphilise, kunjalo-ke leNdodana iyabaphilisa labo ethanda ukubaphilisa.

22 Ngoba loYise kahluleli muntu, kodwa unike iNdodana konke ukwahlulela;

23 ukuze bonke badumise iNdodana, njengalokhu bedumisa uYise. Ongayidumisiyo iNdodana, kamdumisi uYise oyithumileyo.

24 Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kini: Olizwayo ilizwi lami, akholwe kuye ongithumileyo, ulempilo elaphakade; njalo kangeni ekulahlweni, kodwa usedlule ekufeni waya empilweni.

25 Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kini: Ihola liyeza njalo selikhona, lapho abafileyo bezalizwa ilizwi leNdodana kaNkulunkulu, lalabo abalizwileyo bazaphila.

26 Njengoba uYise elempilo ngokwakhe, kunjalo uyinikile layo iNdodana ukuthi ibe lempilo ngokwayo;

27 njalo uyiphile amandla lawokwahlulela, ngoba iyiNdodana yomuntu.

28 Lingamangali ngalokhu; ngoba ihola liyeza, lapho bonke abasemangcwabeni bazalizwa ilizwi layo,

29 babesebephuma, labo abenze okulungileyo, ekuvukeni kwempilo; lalabo abenze okubi, ekuvukeni kokulahlwa.

30 Mina ngingenze lutho ngokwami; njengokuzwa kwami, ngiyahlulela; njalo ukwahlulela kwami kulungile; ngoba kangidingi intando yami, kodwa intando kaBaba ongithumileyo.

31 Aluba ngizifakazela mina, ubufakazi bami abusiloqiniso.

32 Ukhona omunye ongifakazelayo mina, njalo ngiyazi ukuthi ubufakazi abufakaza ngami buliqiniso.

33 Lina lathumela kuJohane, walifakazela iqiniso.

34 Kodwa mina kangibemukeli ubufakazi obuvela emuntwini, kodwa ngitsho lezizinto ukuze lina lisindiswe.

35 Yena wayeyisibane esivuthayo lesikhanyayo, lani lavuma ukuthokoza okwesikhatshana ekukhanyeni kwakhe.

36 Kodwa mina ngilobufakazi obukhulu kulobukaJohane; ngoba imisebenzi uBaba anginike yona ukuze ngiyiqede, yonale imisebenzi mina engiyenzayo, iyangifakazela ukuthi uBaba ungithumile.

37 Laye uBaba ongithumileyo, yena ungifakazele. Kalikaze lilizwe ilizwi lakhe lanini, lesimo sakhe kalikaze lisibone,

38 njalo kalilalizwi lakhe elihlala phakathi kwenu, ngoba amthumileyo yena, lowo lina kalimkholwa.

39 Hlolani imibhalo, ngoba lina licabanga ukuthi lilempilo elaphakade kiyo, njalo yiyo engifakazelayo;

40 kodwa kalivumi ukuza kimi, ukuze libe lempilo.

41 Angemukeli udumo ebantwini;

42 kodwa ngiyalazi lina, ukuthi kalilalo uthando lukaNkulunkulu phakathi kwenu.

43 Mina ngizile ebizweni likaBaba, kodwa kalingemukeli; uba omunye esiza ngelakhe ibizo, lizamemukela yena.

44 Lingakholwa njani lina, nxa lisemukela udumo omunye komunye, kodwa lingaludingi udumo oluvela kuNkulunkulu oyedwa?

45 Lingacabangi ukuthi mina ngizalimangalela kuBaba; ukhona olimangalelayo, uMozisi, elithemba kuye lina.

46 Ngoba uba belikholwa uMozisi, belizakholwa mina; ngoba yena wabhala ngami.

47 Kodwa uba lingakholwa imibhalo yakhe, lizakholwa njani amazwi ami?6

1 Emva kwalezizinto uJesu wasuka waya ngaphetsheya kolwandle lweGalili, lweTiberiyasi.

2 Laselimlandela ixuku elikhulu, ngoba babebone izibonakaliso zakhe azenza kulabo abagulayo.

3 UJesu wasesenyukela entabeni, wahlala phansi khona labafundi bakhe.

4 Iphasika, umkhosi wamaJuda, laselisondele.

5 Kwathi uJesu ephakamisa amehlo, wasebona ixuku elikhulu lisiza kuye, wathi kuFiliphu: Sizathenga ngaphi izinkwa, ukuze laba badle?

6 Njalo watsho lokhu emhlola, ngoba yena wayekwazi azakwenza.

7 UFiliphu wamphendula wathi: Izinkwa zabodenariyo* abangamakhulu amabili zingebanele, ukuthi wonke ngamunye wabo azuze ingcosana.

8 Omunye wabafundi bakhe, uAndreya umfowabo kaSimoni Petro, wathi kuye:

9 Kukhona umfanyana lapha, olezinkwa ezinhlanu zebhali* lenhlanzana ezimbili; kodwa ziyini kwabanengi kangaka?

10 Kodwa uJesu wathi: Hlalisani abantu phansi. Kwakukhona utshani obunengi kuleyondawo. Ngakho amadoda ahlala phansi inani lawo lalingaba zinkulungwane ezinhlanu.

11 UJesu wasezithatha izinkwa, esebongile wazinika abafundi, labafundi kulabo ababehlezi phansi; ngokunjalo lenhlanzana ngangokufuna kwabo.

12 Bathi sebesuthi, wathi kubafundi bakhe: Buthani imvuthu eziseleyo, ukuze kungachitheki lutho.

13 Basebebutha, bagcwalisa izitsha ezilitshumi lambili ngemvuthu zezinkwa ezinhlanu zebhali, ezasalayo kulabo abadlayo.

14 Kwathi lababantu bebona isimangaliso asenzileyo uJesu, bathi: Ngeqiniso lo nguye umProfethi omele ukuza emhlabeni.

15 Kwathi uJesu esazi ukuthi bazakuza bambambe ngamandla, ukumbeka abe yinkosi, wamonyukela futhi entabeni yena eyedwa.

16 Sekuhlwile, abafundi bakhe behlela elwandle,

17 sebengenile emkhunjini, beza ngaphetsheya kolwandle ukuya eKapenawume. Kwasekumnyama, uJesu wayengafikanga kubo.

18 Lwaseluvuka ulwandle ngoba umoya olamandla wawuvunguza.

19 Sebegwedlile amastadiyu* angaba ngamatshumi amabili lanhlanu kumbe amatshumi amathathu, babona uJesu ehamba phezu kolwandle, esondela emkhunjini; basebesethuka.

20 Kodwa wathi kubo: Yimi, lingesabi.

21 Basebevuma ukumemukela emkhunjini; njalo wahle wafika umkhumbi elizweni ababesiya kilo.

22 Kusisa ixuku elalimi ngaphetsheya kolwandle, libona ukuthi kwakungela lamunye umkolo lapho ngaphandle kwalowo ababengene kuwo abafundi bakhe, lokuthi uJesu wayengangenanga emkolweni labafundi bakhe, kodwa abafundi bakhe babehambe bodwa,

23 kodwa imikolo evela eTiberiyasi yafika eduze lendawo lapho ababedle khona isinkwa, emva kokuthi iNkosi isibongile;

24 ngakho ixuku selibonile ukuthi uJesu wayengekho lapho loba abafundi bakhe, bangena labo emikhunjini, bafika eKapenawume, bedinga uJesu.

25 Bathi sebemtholile ngaphetsheya kolwandle, bathi kuye: Rabi*, ufike nini lapha?

26 UJesu wabaphendula wathi: Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kini: Liyangidinga, kungeyisikho ukuthi labona izibonakaliso, kodwa ngoba ladla izinkwa lasutha.

27 Lingasebenzeli ukudla okuphelayo, kodwa ukudla okuhlala kuze kube yimpilo elaphakade, ezalinika khona iNdodana yomuntu; ngoba yena uNkulunkulu uYise umphawulile.

28 Basebesithi kuye: Sizakwenzani, ukuze senze imisebenzi kaNkulunkulu?

29 UJesu waphendula wathi kubo: Lo ngumsebenzi kaNkulunkulu, ukuze likholwe kulowo yena amthumileyo.

30 Ngakho bathi kuye: Pho wena wenza isibonakaliso bani, ukuze sibone sikholwe kuwe? Usebenzani?

31 Obaba bethu badla imana enkangala, njengokulotshiweyo ukuthi: Wabanika isinkwa esivela ezulwini ukuthi badle.

32 UJesu wasesithi kubo: Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kini: UMozisi kalinikanga isinkwa esivela ezulwini; kodwa uBaba ulinika isinkwa soqobo esivela ezulwini.

33 Ngoba isinkwa sikaNkulunkulu singuye owehla evela ezulwini esinika impilo emhlabeni.

34 Basebesithi kuye: Nkosi, sinike lesosinkwa njalonjalo.

35 UJesu wasesithi kubo: Mina ngiyisinkwa sempilo; lowo oza kimi, kasoze alambe; lalowo okholwa kimi, kasoze ome lakanye.

36 Kodwa ngithe kini: Lani lingibonile, kodwa kalikholwa.

37 Bonke uBaba anginika bona bazakuza kimi; lozayo kimi angisoze ngimxotshele phandle.

38 Ngoba ngehlile ezulwini, hatshi ukuthi ngenze intando yami, kodwa intando yalowo ongithumileyo.

39 Lalokhu kuyintando kaBaba ongithumileyo, ukuze konke anginike khona, ngingalahlekelwa lutho kikho, kodwa ngikuvuse ngosuku lokucina.

40 Lalokhu kuyintando yongithumileyo, ukuthi wonke obona iNdodana njalo akholwe kuyo, abe lempilo elaphakade, njalo mina ngizamvusa ngosuku lokucina.

41 Ngalokho amaJuda akhonona ngaye, ngoba wathi: Mina ngiyisinkwa esehla sivela ezulwini.

42 Athi-ke: Lo kayisuye yini uJesu indodana kaJosefa, uyise lonina thina esibaziyo? Pho yena utsho njani, ukuthi: Ngehle ngivela ezulwini?

43 UJesu wasephendula wathi kuwo: Lingakhononi phakathi kwenu.

44 Kakho ongeza kimi, ngaphandle kokuthi uBaba ongithumileyo amdonse, njalo mina ngizamvusa ngosuku lokucina.

45 Kulotshiwe kubaprofethi ukuthi: Njalo bonke bazafundiswa nguNkulunkulu. Ngakho wonke ozwileyo ngoBaba wafunda, uyeza kimi.

46 Kayisikho ukuthi ukhona obone uBaba, ngaphandle kwakhe ovela kuNkulunkulu, yena umbonile uBaba.

47 Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kini: Okholwayo kimi, ulempilo elaphakade.

48 Mina ngiyisinkwa sempilo.

49 Oyihlo badla imana enkangala, futhi bafa;

50 lesi yisinkwa esehla sivela ezulwini, ukuze umuntu adle okwaso angafi.

51 Mina ngiyisinkwa esiphilayo, esehla sivela ezulwini; uba umuntu esidla lesisinkwa, uzaphila ephakadeni. Njalo lesinkwa mina engizasinika, siyinyama yami, mina engizayinikela impilo yomhlaba.

52 AmaJuda asephikisana esithi: Lo angasinika njani inyama yakhe siyidle?

53 Ngakho uJesu wathi kuwo: Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kini: Ngaphandle kokuthi lidle inyama yeNdodana yomuntu linathe igazi layo, kalilampilo phakathi kwenu.

54 Odla inyama yami anathe igazi lami, ulempilo elaphakade, njalo mina ngizamvusa ngosuku lokucina.

55 Ngoba inyama yami iyikudla oqotho, legazi lami lingokunathwayo oqotho.

56 Odla inyama yami anathe igazi lami, uhlala kimi, lami kuye.

57 Njengalokhu uBaba ophilayo engithumile, lami ngiphila ngoBaba; ngakho ongidlayo, laye uzaphila ngami.

58 Lesi yisinkwa esehla sivela ezulwini; akunjengaboyihlo abadla imana, sebafa; odla lesisinkwa, uzaphila okulaphakade.

59 Watsho lezizinto esinagogeni efundisa eKapenawume.

60 Kwathi abanengi kubafundi bakhe besizwa bathi: Lilukhuni lelilizwi; ngubani ongalizwa?

61 Kodwa uJesu esazi phakathi kwakhe ukuthi abafundi bakhe bayasola ngalokhu, wathi kubo: Lokhu kuyalikhuba yini?

62 Pho, lizathini uba libona iNdodana yomuntu isenyukela lapho eyayikhona kuqala?

63 KunguMoya ophilisayo, inyama kayisizi lutho; amazwi mina engiwakhuluma kini, angumoya njalo ayimpilo.

64 Kodwa bakhona abanye kini abangakholwayo. Ngoba uJesu wayekwazi kusukela ekuqaleni, ukuthi ngobani abangakholwayo, lokuthi ngubani ozamnikela.

65 Wasesithi: Kungenxa yalokhu ngithe kini: Kakho ongeza kimi, ngaphandle kokuthi ekunikwe nguBaba.

66 Kusukela lapho abanengi babafundi bakhe babuyela emuva, kababe besahamba laye.

67 UJesu wasesithi kwabalitshumi lambili: Lani lithanda ukuzihambela yini?

68 USimoni Petro wasemphendula wathi: Nkosi, sizakuya kubani? Amazwi empilo elaphakade akuwe,

69 njalo thina siyakholwa, sesisazi ukuthi wena unguKristu iNdodana kaNkulunkulu ophilayo.

70 UJesu wabaphendula wathi: Mina kangilikhethanga yini lina abalitshumi lambili, kodwa omunye wenu unguSathane?

71 Wayekhuluma ngoJudasi Iskariyothi kaSimoni; ngoba nguye owayezamnikela, engomunye wabalitshumi lambili.7

1 Njalo emva kwalezizinto uJesu wabhoda eGalili; ngoba wayengathandi ukubhoda eJudiya, ngenxa yokuthi amaJuda ayedinga ukumbulala.

2 Wawusondele umkhosi wamaJuda wokwakha amadumba.

3 Ngakho abafowabo bathi kuye: Suka lapha, uye eJudiya, ukuze labafundi bakho babone imisebenzi oyenzayo.

4 Ngoba kakho owenza ulutho ensitha, kodwa yena ngokwakhe edinga ukuba sobala. Uba uzenza lezizinto, ziveze wena emhlabeni.

5 Ngoba labafowabo babengakholwa kuye.

6 Ngakho uJesu wathi kubo: Isikhathi sami kasikafiki, kodwa esenu isikhathi sihlala silungile.

7 Ungelizonde umhlaba lina; kodwa uyangizonda, ngoba mina ngifakaza ngawo, ukuthi imisebenzi yawo mibi.

8 Yenyukelani lina emkhosini lo; mina angikenyukeli kulumkhosi, ngoba isikhathi sami kasikagcwaliseki.

9 Esetshilo lezizinto kubo, wahlala eGalili.

10 Kodwa sebenyukile abafowabo, laye wasesenyukela emkhosini, kungeyisikho obala, kodwa kungathi kusensitha.

11 AmaJuda asemdinga emkhosini, athi: Ungaphi yena?

12 Kwakukhona ukukhonona okukhulu ngaye phakathi kwamaxuku; abanye bathi: Ulungile. Kodwa abanye bathi: Hatshi, kodwa uyaliduhisa ixuku.

13 Loba kunjalo kwakungekho muntu owakhuluma obala ngaye ngokwesaba amaJuda.

14 Kuthe sekuphakathi komkhosi, uJesu wenyukela ethempelini, wafundisa.

15 AmaJuda asemangala athi: Lo uyazi njani imibhalo, engafundanga?

16 UJesu wawaphendula wathi: Imfundiso yami kayisiyo eyami kodwa ngeyalowo ongithumileyo.

17 Uba umuntu ethanda ukwenza intando yakhe, uzakwazi ngemfundiso, ukuthi ivela kuNkulunkulu, kumbe ngizikhulumela mina ngokwami.

18 Ozikhulumela ngokwakhe, uzidingela udumo lwakhe; kodwa odinga udumo lwalowo omthumileyo, lowo uqinisile, njalo kakukho ukungalungi kuye.

19 Kalinikanga yini uMozisi umlayo, kanti kakho kini ogcina umlayo? Lidingelani ukungibulala?

20 Ixuku laphendula lathi: Uledimoni; ngubani odinga ukukubulala?

21 UJesu waphendula wathi kubo: Ngenze umsebenzi owodwa, njalo lonke liyamangala.

22 Ngakho uMozisi walinika ukusoka (kungeyisikho ukuthi kwavela kuMozisi, kodwa kubobaba), njalo liyamsoka umuntu langesabatha.

23 Uba ngesabatha umuntu esemukela ukusoka, ukuze kungephulwa umlayo kaMozisi, lingithukuthelela ngoba ngaphilisa umuntu ngokupheleleyo ngesabatha yini?

24 Lingahluleli ngokubona, kodwa yahlulelani ukwahlulela okuqondileyo.

25 Abanye kwabeJerusalema basebesithi: Lo kayisuye yini abadinga ukumbulala?

26 Kodwa khangela ukhuluma obala, kodwa kabatsho lutho kuye. Kungaba yikuthi ababusi sebesazi oqotho ukuthi lo unguKristu uqobo yini?

27 Kodwa lo siyazi lapho avela khona; kodwa uKristu nxa efika, kakho ozakwazi lapho avela khona.

28 Ngakho uJesu efundisa ethempelini wamemeza wathi: Lami liyangazi, liyakwazi lalapho engivela khona; njalo kangizizelanga ngokwami, kodwa ongithumileyo uqinisile, elingamaziyo lina.

29 Kodwa ngiyamazi mina, ngoba ngivela kuye, njalo yena ungithumile.

30 Ngakho badinga ukumbamba, kodwa kakubanga khona owabeka isandla phezu kwakhe, ngoba ihola lakhe lalingakafiki.

31 Kodwa abanengi bexuku bakholwa kuye, bathi: Nxa uKristu esefikile, uzakwenza yini izibonakaliso ezinengi kulalezi azenzileyo lo?

32 AbaFarisi bezwa ixuku likhonona lezizinto ngaye; abapristi abakhulu labaFarisi basebethuma abancedisi ukuze bambambe.

33 UJesu wasesithi kubo: Ngiselani okwesikhatshana, besengihamba ngiye kongithumileyo.

34 Lizangidinga, lingangitholi, lalapho mina engikhona, lina lingeze leza.

35 Ngakho amaJuda akhulumisana athi: Uzakuya ngaphi lo ukuthi thina singayikumthola? Kayikuya yini kwabahlakazekileyo bamaGriki, afundise amaGriki?

36 Yilizwi bani leli alitshoyo elokuthi: Lizangidinga, aliyikungithola; lelokuthi: Lapho engikhona mina, lina lingeze leza?

37 Kwathi ngosuku lokucina olukhulu lomkhosi uJesu wema wamemeza, esithi: Uba ekhona owomileyo, keze kimi anathe.

38 Okholwa kimi, njengokutsho kombhalo, kuzageleza kuphuma esiswini sakhe imifula yamanzi aphilayo.

39 Lalokhu wakutsho ngoMoya ababezamemukela abakholwa kuye; ngoba uMoya oNgcwele wayengakafiki, lokhu uJesu wayengakadunyiswa.

40 Ngakho abanengi bexuku besizwa lelilizwi bathi: Oqotho lo ungulowomProfethi.

41 Abanye bathi: Lo unguKristu. Kodwa abanye bathi: Kambe uKristu uzavela eGalili?

42 Kawutsho yini umbhalo ukuthi uKristu uzavela enzalweni kaDavida, leBhethelehema, emzaneni lapho uDavida ayekhona?

43 Ngakho kwaba khona ukwehlukana ngaye phakathi kwexuku.

44 Abanye babo bafuna ukumbamba, kodwa kakubanga khona owambeka izandla.

45 Khona abancedisi baya kubapristi abakhulu lakubaFarisi; bona basebesithi kubo: Kungani lingamlethanga?

46 Abancedisi baphendula bathi: Kakuzange kukhulume umuntu kanje, njengalumuntu.

47 AbaFarisi basebebaphendula bathi: Lani seliduhisiwe yini?

48 Ukhona yini kubabusi kumbe kubaFarisi okholwe kuye?

49 Kodwa lelixuku elingawaziyo umlayo lithukiwe.

50 UNikodima, lowo oweza kuye ebusuku, owayengomunye wabo, wathi kubo:

51 Kanti umlayo wakithi uyamgweba umuntu, ngaphandle kokuthi umuzwe kuqala ukwazi akwenzayo?

52 Baphendula bathi kuye: Kanti lawe ungoweGalili? Hlolisisa ubone ukuthi kakuvukanga umprofethi eGalili.

53 Ngulowo lalowo wasesuka waya ekhaya.8

1 Kodwa uJesu waya entabeni yeMihlwathi.

2 Kwathi ekuseni kakhulu wabuya weza ethempelini, isizwe sonke sasesisiza kuye; wasehlala phansi wabafundisa.

3 Ababhali labaFarisi basebeletha kuye owesifazana owayebanjwe efeba, bammisa phakathi,

4 bathi kuye: Mfundisi, lo owesifazana ubanjwe eseqotsheni lokuphinga;

5 lemlayweni uMozisi wasilaya ukuthi abanje bakhandwe ngamatshe; ngakho wena uthini?

6 Kodwa batsho lokhu bemlinga, ukuze bazuze okokummangalela ngakho. Kodwa uJesu ekhothamela phansi, wabhala emhlabathini ngomunwe, wenza angathi kabezwa.

7 Kwathi bephikelela ukumbuza, walulama wathi kubo: Ongelasono phakathi kwenu, kaqale ukumjikijela ngelitshe.

8 Wasebuya ekhothamela phansi wabhala emhlabathini.

9 Kodwa bona, bekuzwa, balahlwa yisazela sabo, baphuma ngamunye ngamunye kuqala komdala kwaze kwaba kowokucina; uJesu wasesala yedwa, lowesifazana emi phakathi.

10 UJesu waseselulama, engaboni muntu ngaphandle kowesifazana, wathi kuye: Mama, bangaphi labo abakumangalelayo? Kakho okulahlayo yini?

11 Wasesithi: Kakho, Nkosi. UJesu wasesithi kuye: Lami kangikulahli; hamba ungabe usona futhi.

12 Ngakho uJesu wakhuluma labo futhi wathi: Mina ngiyikukhanya komhlaba; ongilandelayo, kasoze ahambe emnyameni, kodwa uzakuba lokukhanya kwempilo.

13 Ngakho abaFarisi bathi kuye: Wena uyazifakazela; ubufakazi bakho kabulaqiniso.

14 UJesu waphendula wathi kubo: Lanxa ngizifakazela mina, buqinisile ubufakazi bami; ngoba ngiyazi ukuthi ngivela ngaphi, lokuthi ngiya ngaphi; kodwa lina kalazi ukuthi ngivela ngaphi, lokuthi ngiya ngaphi.

15 Lina lahlulela ngokwenyama; kodwa mina kangahluleli muntu.

16 Kodwa uba lami ngisahlulela, ukwahlulela kwami kuqinisile; ngoba kangingedwa, kodwa yimi loBaba ongithumileyo.

17 Njalo emlayweni wenu kulotshiwe ukuthi ubufakazi babantu ababili bungobuqinisileyo.

18 Mina ngingozifakazelayo, loBaba ongithumileyo ufakaza ngami.

19 Ngakho bathi kuye: Ungaphi uYihlo? UJesu waphendula wathi: Kalingazi mina, loba uBaba. Uba belingazi mina, laye uBaba belizamazi.

20 UJesu wakhuluma la amazwi endlini yomnikelo, efundisa ethempelini; futhi kakho owambambayo, ngoba ihola lakhe lalingakafiki.

21 Ngakho uJesu wathi kubo futhi: Ngiyahamba mina, njalo lizangidinga, njalo lizafela esonweni senu; lapho engiya khona mina, lingeze leza lina.

22 Ngakho amaJuda athi: Uzazibulala yini? Ngoba uthi: Lapho engiya khona mina, lingeze leza khona lina.

23 Wasesithi kuwo: Lina livela phansi, mina ngivela phezulu; lina lingabomhlaba lo, mina kangisuye owalumhlaba.

24 Ngakho ngithe kini, lizafela ezonweni zenu; ngoba uba lingakholwa ukuthi nginguye, lizafela ezonweni zenu.

25 Ngakho athi kuye: Wena ungubani? UJesu wasesithi kuwo: Lokho engalitshela khona futhi ekuqaleni.

26 Ngilezinto ezinengi engilokuzikhuluma ngani lokwahlulela ngazo; kodwa ongithumileyo uqinisile, lezinto engizizwe kuye lezi ngizikhuluma emhlabeni.

27 Kawaqedisisanga ukuthi ukhuluma lawo ngoYise.

28 Ngakho uJesu wathi kuwo: Nxa seliyiphakamisile iNdodana yomuntu, khona lizakwazi ukuthi nginguye, njalo kangizenzeli lutho ngokwami, kodwa ngikhuluma lezizinto njengalokhu uBaba engifundisile;

29 njalo yena ongithumileyo ulami; uBaba kangitshiyanga ngedwa, ngoba mina ngihlala ngisenza lezizinto ezimthokozisayo yena.

30 Esakhuluma lezizinto abanengi bakholwa kuye.

31 Ngakho uJesu wathi kumaJuda akholwe kuye: Uba lina lihlala elizwini lami, lingabafundi bami oqotho;

32 lizalazi iqiniso, leqiniso lizalikhulula.

33 Amphendula athi: Siyinzalo kaAbrahama, kasizanga sibe yizigqili zamuntu; wena utsho njani ukuthi: Lizakuba ngabakhululekileyo?

34 UJesu wawaphendula wathi: Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kini: Wonke owenza isono uyisigqili sesono.

35 Njalo isigqili kasihlali phakade ekhaya; indodana ihlala phakade.

36 Ngakho uba iNdodana ilikhulula, lizakuba ngabakhululekileyo oqotho.

37 Ngiyazi ukuthi liyinzalo kaAbrahama; kodwa lidinga ukungibulala, ngoba ilizwi lami kalilandawo kini.

38 Mina ngikhuluma lokho engikubonileyo kuBaba; lani-ke lenza lokho elikubonileyo kuyihlo.

39 Aphendula athi kuye: Ubaba wethu nguAbrahama. UJesu wathi kuwo: Uba belingabantwana bakaAbrahama, belizakwenza imisebenzi kaAbrahama.

40 Kodwa khathesi lidinga ukungibulala, umuntu olitshele iqiniso, engilizwe kuNkulunkulu; lokho uAbrahama kakwenzanga.

41 Lina lenza imisebenzi kayihlo. Ngakho athi kuye: Kasizalwanga ngobufebe thina; silobaba munye, uNkulunkulu.

42 UJesu wathi kuwo: Uba uNkulunkulu ubenguyihlo, belizangithanda; ngoba mina ngiphume ngivela kuNkulunkulu; ngoba kangizizelanga ngokwami, kodwa yena ungithumile.

43 Kungani lingaqedisisi inkulumo yami? Ngoba lingeke lilizwe ilizwi lami.

44 Lina lingabakayihlo uSathane, lithanda ukwenza inkanuko zikayihlo. Yena wayengumbulali kusukela ekuqaleni, njalo kemi eqinisweni, ngoba iqiniso kalikho kuye. Nxa eqamba amanga, ukhuluma ngokwakhe; ngoba engumqambimanga loyise wawo.

45 Mina-ke ngoba ngikhuluma iqiniso, kalingikholwa.

46 Nguwuphi kini ongilahla ngesono? Njalo uba ngilitshela iqiniso, lina kalingikholwa ngani?

47 Yena ongokaNkulunkulu uyawezwa amazwi kaNkulunkulu; kungakho lina lingezwa, ngoba kalisibo abakaNkulunkulu.

48 Ngakho amaJuda aphendula athi kuye: Kasitsho kuhle yini thina ukuthi wena ungumSamariya, lokuthi uledimoni?

49 UJesu waphendula wathi: Mina kangiladimoni, kodwa ngiyadumisa uBaba; kodwa lina liyangigcona.

50 Mina-ke kangizidingeli udumo lwami; ukhona odingayo lowahlulelayo.

51 Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kini: Uba umuntu elondoloza ilizwi lami, kasoze abone ukufa laphakade.

52 Ngakho amaJuda athi kuye: Khathesi sesisazi ukuthi uledimoni; uAbrahama wafa, labaprofethi, kodwa wena uthi: Uba umuntu elondoloza ilizwi lami, kasoze ezwe ukufa laphakade.

53 Wena umkhulu yini kulobaba wethu uAbrahama, owafayo? Labaprofethi bafa; uzenza bani wena?

54 UJesu waphendula wathi: Uba ngizidumisa mina, udumo lwami luyize; nguBaba ongidumisayo, elitsho ngaye lina ukuthi unguNkulunkulu wenu,

55 njalo kalimazanga; kodwa mina ngiyamazi, njalo uba ngisithi kangimazi, ngizakuba ngumqambi wamanga njengani; kodwa ngiyamazi, ngiyalilondoloza ilizwi lakhe.

56 Uyihlo uAbrahama wajabula kakhulu ukubona usuku lwami, njalo walubona wathokoza.

57 Ngakho amaJuda athi kuye: Kawukabi leminyaka engamatshumi amahlanu, njalo wena wambona uAbrahama yini?

58 UJesu wathi kuwo: Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kini: UAbrahama engakabi khona, mina ngikhona.

59 Asedobha amatshe ukuze amjikijele; kodwa uJesu wacatsha, waphuma ethempelini, edabula phakathi kwawo; wadlula ngokunjalo.9

1 Wathi esedlula wabona umuntu oyisiphofu kusukela ekuzalweni.

2 Abafundi bakhe basebembuza bathi: Rabi*, ngubani owonayo, lo kumbe abazali bakhe, aze azalwe eyisiphofu?

3 UJesu waphendula wathi: Konanga lo loba abazali bakhe; kodwa ukuze kubonakaliswe imisebenzi kaNkulunkulu kuye.

4 Kufanele ngisebenze imisebenzi yongithumileyo kusesemini; ubusuku buyeza, lapho okungekho olakho ukusebenza khona.

5 Ngisekhona emhlabeni, ngiyikukhanya komhlaba.

6 Esetshilo lezizinto, wakhafulela emhlabathini, wenza udaka ngamathe, waninda loludaka emehlweni esiphofu,

7 wasesithi kuso: Hamba uyegeza echibini leSilowama (okuphendulelwa ngokuthi, oThunyiweyo). Ngakho sahamba sageza, sabuya sesibona.

8 Ngakho abakhelene laso lalabo ababesibonile ngaphambili ukuthi sasiyisiphofu, bathi: Kayisuye yini lo owayehlezi ephanza?

9 Abanye bathi: Lo nguye; kodwa abanye bathi: Unjengaye. Yena wathi: Nginguye.

10 Ngakho bathi kuye: Avulwe njani amehlo akho?

11 Yena waphendula wathi: Umuntu othiwa nguJesu wenze udaka, waninda amehlo ami, wathi kimi: Hamba uye echibini leSilowama, ugeze. Njalo ngahamba ngageza, ngemukela ukubona.

12 Ngakho bathi kuye: Ungaphi yena? Wathi: Kangazi.

13 Basebemletha kubaFarisi, lowo owayekade eyisiphofu.

14 Njalo kwakulisabatha mhla uJesu esenza udaka, evula amehlo akhe.

15 AbaFarisi labo basebembuza futhi, ukuthi wemukele njani ukubona. Wasesithi kubo: Ufake udaka emehlweni ami, ngasengigeza, sengibona.

16 Ngakho abanye babaFarisi bathi: Lumuntu kaveli kuNkulunkulu, ngoba kagcini isabatha. Abanye bathi: Umuntu oyisoni angazenza njani izibonakaliso ezinje? Kwasekusiba khona ukwehlukana phakathi kwabo.

17 Baphinda bathi kuso isiphofu: Wena uthini ngaye, lokhu evule amehlo akho? Wasesithi: Ungumprofethi.

18 AmaJuda-ke kawakholwanga ngaye, ukuthi wayeyisiphofu usemukele ukubona, aze abiza abazali bakhe osemukele ukubona,

19 asebabuza athi: Lo uyindodana yenu, lina elithi yazalwa iyisiphofu yini? Pho isibona njani khathesi?

20 Abazali bakhe bawaphendula bathi: Siyazi ukuthi lo uyindodana yethu, lokuthi wazalwa eyisiphofu;

21 kodwa ukuthi ubona njani khathesi, kasikwazi; kumbe ngubani ovule amehlo akhe, thina kasikwazi; yena usekhulile; mbuzeni, uzazikhulumela yena.

22 Abazali bakhe batsho lezizinto, ngoba besesaba amaJuda; ngoba amaJuda ayesevumelene ngokuthi, uba loba engubani ovuma ukuthi unguKristu, kakhutshwe esinagogeni.

23 Kungakho abazali bakhe bathi: Usekhulile, mbuzeni.

24 Ambiza-ke ngokwesibili lowomuntu owayeyisiphofu, athi kuye: Phana uNkulunkulu udumo; thina siyazi ukuthi lowomuntu uyisoni.

25 Yena wasephendula esithi: Loba eyisoni kangazi, kunye engikwaziyo, ukuthi bengiyisiphofu, khathesi sengibona.

26 Asesithi kuye futhi: Wenzeni kuwe? Uwavule njani amehlo akho?

27 Wawaphendula wathi: Sengilitshelile, kodwa kalizwanga, lifunelani ukuzwa futhi? Liyafisa lani ukuba ngabafundi bakhe yini?

28 Ngakho amthuka, esithi: Nguwe ongumfundi wakhe; kodwa thina singabafundi bakaMozisi.

29 Thina siyazi ukuthi uNkulunkulu wakhuluma loMozisi; kodwa lo kasimazi lapho avela khona.

30 Umuntu waphendula wathi kuwo: Ngoba kulokhu kuyisimanga ukuthi lina kalimazi lapho avela khona, kanti uvule amehlo ami.

31 Njalo siyazi ukuthi uNkulunkulu kazizwa izoni; kodwa uba umuntu engokhonza uNkulunkulu, esenza intando yakhe, uyamuzwa lowo.

32 Loba nini kakukaze kuzwakale ukuthi kukhona umuntu owavula amehlo owazalwa eyisiphofu.

33 Uba lo ubengaveli kuNkulunkulu, ubengebe lamandla okwenza ulutho.

34 Aphendula athi kuye: Wena wazalelwa esonweni ngokupheleleyo, njalo wena uyasifundisa yini? Asemxotshela phandle.

35 UJesu wezwa ukuthi amxotshele phandle; kwathi esemficile, wathi kuye: Wena uyakholwa yini eNdodaneni kaNkulunkulu?

36 Yena waphendula wathi: Ingubani, Nkosi, ukuze ngikholwe kuyo?

37 UJesu wasesithi kuye: Lawe usuyibonile, njalo okhuluma lawe uyiyo.

38 Wasesithi: Nkosi, ngiyakholwa; wasemkhonza.

39 UJesu wasesithi: Mina ngizele ukwahlulela kulumhlaba, ukuze abangaboniyo babone, lalabo ababonayo babe yiziphofu.

40 Lalabo kubaFarisi ababelaye bezwa lezizinto, bathi kuye: Lathi siyiziphofu yini?

41 UJesu wathi kubo: Uba beliyiziphofu, ngabe kalilasono. Kodwa khathesi lithi: Siyabona; ngakho isono senu simi.10

1 Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kini: Ongangeni ngesango esibayeni sezimvu, kodwa akhwele kwenye indawo, lowo ulisela lomphangi;

2 kodwa ongena ngesango ungumelusi wezimvu.

3 Umlindi wesango uyamvulela, lezimvu ziyalizwa ilizwi lakhe, njalo uyazibiza ezakhe izimvu ngamabizo, azikhokhelele phandle.

4 Nxa esezikhuphile ezakhe izimvu, uhamba phambi kwazo; lezimvu zimlandele, ngoba ziyalazi ilizwi lakhe.

5 Kodwa owemzini kazisoze zimlandele, kodwa zizambalekela; ngoba kazilazi ilizwi labemzini.

6 UJesu wakhuluma lumfanekiso kubo; kodwa bona kabaqedisisanga ukuthi ziyini izinto azitshoyo kubo.

7 Ngakho uJesu waphinda wathi kubo: Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kini: Mina ngilisango lezimvu;

8 bonke abake bafika phambi kwami bangamasela labaphangi; kodwa izimvu kazibezwanga.

9 Mina ngilisango; uba umuntu engena ngami, uzasindiswa, angene aphume, athole idlelo.

10 Isela kalizi ngaphandle kokuzakweba lokubulala lokubhubhisa; mina ngizile ukuze babe lempilo, babe layo iphuphume.

11 Mina ngingumelusi olungileyo. Umelusi olungileyo uzibekela phansi izimvu impilo yakhe.

12 Kodwa oqatshiweyo, engesuye umelusi, izimvu zingesizo ezakhe, ubona impisi isiza, atshiye izimvu, abaleke; kuthi impisi izibambe, izichithachithe izimvu.

13 Oqatshiweyo uyabaleka-ke, ngoba engoqatshiweyo, njalo engazikhathaleli izimvu.

14 Mina ngingumelusi olungileyo, ngiyazazi ezami, ngiyaziwa ngezami,

15 njengalokhu uBaba engazi, lami ngiyamazi uBaba; ngizibekela phansi izimvu impilo yami.

16 Njalo ngilezinye izimvu, ezingesizo zalesisibaya; lazo ngifanele ukuziletha, njalo zizakuzwa ilizwi lami; njalo kube mhlambi munye, melusi munye.

17 Ngenxa yalokhu uBaba uyangithanda, ngoba mina ngibeka phansi impilo yami, ukuze ngibuye ngiyithathe.

18 Kakho ongemuka yona, kodwa mina ngiyibeka phansi ngokwami. Ngilamandla okuyibeka phansi, njalo ngilamandla okubuya ngiyithathe. Lumlayo ngiwemukele kuBaba.

19 Ngakho kwaba khona futhi ukwehlukana phakathi kwamaJuda ngenxa yalamazwi.

20 Labanengi bawo bathi: Uledimoni futhi uyahlanya; limlalelelani?

21 Amanye athi: Lamazwi kawasiwo wongenwe lidimoni; kambe idimoni lingavula amehlo eziphofu yini?

22 Kwakukhona umkhosi wokuvuselela eJerusalema, kwakusebusika;

23 uJesu wasehambahamba ethempelini ekhulusini likaSolomoni.

24 AmaJuda asemhanqa, athi kuye: Koze kube nini usilibazisa? Uba wena unguKristu, sitshele ngokucacileyo.

25 UJesu wawaphendula wathi: Ngalitshela, kodwa kalikholwanga; imisebenzi mina engiyenza ebizweni likaBaba, yiyo engifakazelayo;

26 kodwa lina kalikholwa; ngoba kalisibo abezimvu zami, njengokutsho kwami kini.

27 Izimvu zami ziyalizwa ilizwi lami, lami ngiyazazi, futhi ziyangilandela;

28 njalo mina ngizinika impilo elaphakade; futhi kazisoze zabhubha laphakade, njalo kungekho ozazihluthuna esandleni sami.

29 UBaba ozinike mina, mkhulu kulabo bonke; kungekho njalo ongazihluthuna esandleni sikaBaba.

30 Mina loBaba simunye.

31 Ngakho amaJuda aphinda athatha amatshe ukuze amkhande ngawo.

32 UJesu wawaphendula wathi: Ngilitshengise imisebenzi eminengi emihle evela kuBaba; yiwuphi umsebenzi kuyo elingikhandela wona ngamatshe?

33 AmaJuda amphendula athi: Kasikukhandi ngamatshe ngenxa yomsebenzi omuhle, kodwa ngenxa yenhlamba, langokuthi wena ungumuntu uzenza uNkulunkulu.

34 UJesu wawaphendula wathi: Kakulotshiwe yini emlayweni wenu ukuthi: Mina ngathi: Lingonkulunkulu?

35 Uba wababiza bona ngokuthi ngonkulunkulu, eleza kubo ilizwi likaNkulunkulu, njalo umbhalo ungephulwe,

36 lowo uBaba amehlukanisileyo wamthuma emhlabeni, kanti lina lithi: Uyahlambaza, ngoba ngithe: NgiyiNdodana kaNkulunkulu?

37 Uba ngingenzi imisebenzi kaBaba, kalingakholwa kimi.

38 Kodwa uba ngiyenza, lanxa lingakholwa kimi, kholwani imisebenzi; ukuze lazi likholwe ukuthi uBaba ukimi, lami ngikuye.

39 Ngakho adinga futhi ukumbamba; kodwa waphunyuka esandleni sabo.

40 Wasebuya wasuka waya ngaphetsheya kweJordani kundawo lapho uJohane ayebhabhathiza khona kuqala; wasehlala khona.

41 Labanengi beza kuye, bathi: UJohane kenzanga sibonakaliso; kodwa konke uJohane akutsho ngalo, kwakuliqiniso.

42 Abanengi basebekholwa kuye lapho.11

1 Kwakukhona-ke othile owayegula othiwa nguLazaro weBethani, emzaneni kaMariya loMarta udadewabo.

2 Kwakunguye uMariya owagcoba iNkosi ngamagcobo, wesula inyawo zayo ngenwele zakhe, omnewabo uLazaro wayegula.

3 Ngakho odadewabo bathumela kuye besithi: Nkosi, khangela lowo omthandayo uyagula.

4 UJesu esezwile wathi: Lokhu ukugula kakusikho okokufa, kodwa kungokodumo lukaNkulunkulu ukuze iNdodana kaNkulunkulu idunyiswe ngakho.

5 UJesu wayebathanda-ke oMarta lodadewabo loLazaro.

6 Ngakho esezwile ukuthi uyagula, wasehlala insuku ezimbili endaweni lapho ayekhona.

7 Emva kwalokhu wasesithi kubafundi bakhe: Asiphinde siye eJudiya.

8 Abafundi bathi kuye: Rabi*, amaJuda asanda ukudinga ukukukhanda ngamatshe, njalo uya khona futhi yini?

9 UJesu waphendula wathi: Kawakho amahola alitshumi lambili emini yini? Nxa umuntu ehamba emini, kakhubeki, ngoba uyabona ukukhanya kwalumhlaba.

10 Kodwa uba umuntu ehamba ebusuku, uyakhubeka, ngoba ukukhanya kakukho kuye.

11 Wakhuluma lezizinto, emva kwalokhu wasesithi kubo: Umngane wethu uLazaro uselele; kodwa ngiyahamba ukuze ngimvuse ebuthongweni.

12 Ngakho abafundi bakhe bathi kuye: Nkosi, uba elele, uzaphila.

13 Kodwa uJesu wakhuluma ngokufa kwakhe; kodwa bona bacabanga ukuthi wakhuluma ngokuphumula kobuthongo.

14 Ngakho uJesu wasebatshela ngokucacileyo: ULazaro ufile.

15 Njalo ngiyathokoza ngenxa yenu ukuthi bengingekho lapho, ukuze likholwe; kodwa asiye kuye.

16 Ngakho uTomasi, othiwa nguDidimusi, wathi kubafundi kanye laye: Asihambeni lathi, ukuze sife kanye laye.

17 Kwathi esefika uJesu, wamfica eselensuku ezine engcwabeni.

18 LeBethani yayiseduze leJerusalema, okungaba ngamastadiyu* alitshumi lanhlanu ukusuka lapho;

19 labanengi kumaJuda babefikile kuMarta loMariya, ukuze babaduduze ngomnewabo.

20 Ngakho uMarta, esezwile ukuthi uJesu uyeza, wayakumhlangabeza; kodwa uMariya wahlala endlini.

21 UMarta wasesithi kuJesu: Nkosi, aluba ubukhona lapha, umnewethu ngabe kafanga;

22 kodwa lakhathesi ngiyazi ukuthi loba yini ongayicela kuNkulunkulu, uNkulunkulu uzakunika yona.

23 UJesu wathi kuye: Umnewenu uzabuya avuke.

24 UMarta wathi kuye: Ngiyazi ukuthi uzabuya avuke ekuvukeni ngosuku lokucina.

25 UJesu wathi kuye: Mina ngiyikuvuka lempilo; okholwa kimi, loba esefile, uzaphila;

26 njalo wonke ophilayo ekholwa kimi, kasoze afe laphakade. Uyakukholwa lokhu yini?

27 Wathi kuye: Yebo, Nkosi; mina ngiyakholwa ukuthi wena unguKristu, iNdodana kaNkulunkulu, obezakuza emhlabeni.

28 Esetshilo lokhu uMarta wasuka, wayabiza udadewabo uMariya ensitha, wathi: UMfundisi ulapha uyakubiza.

29 Yena-ke esezwile lokhu, wahle wasuka waya kuye.

30 Kodwa uJesu wayengakafiki emzaneni, kodwa wayesendaweni lapho uMarta amhlangabeza khona.

31 Ngakho amaJuda ayesendlini laye emduduza, ebona uMariya ukuthi wasukuma ngokuphangisa ephuma, amlandela, esithi: Uya engcwabeni, ukuze akhale khona.

32 Kwathi uMariya, esefike lapho uJesu akhona, embona, wawela enyaweni zakhe, esithi kuye: Nkosi, ngabe ubukhona lapha, umnewethu ngabe kafanga.

33 Ngakho uJesu wathi embona ekhala, lamaJuda afika laye ekhala, wabubula emoyeni, wazikhathaza,

34 wathi: Limbeke ngaphi? Bathi kuye: Nkosi, woza ubone.

35 UJesu walila.

36 Ngakho amaJuda athi: Khangelani ukuthi ubemthanda njani.

37 Kodwa amanye awo athi: Lo, owavula amehlo esiphofu, ubengekwenze yini ukuthi lalo angafi?

38 Ngakho uJesu ebubula futhi phakathi kwakhe wafika engcwabeni. Njalo lalilubhalu, lelitshe libekwe phezu kwalo.

39 UJesu wathi: Susani ilitshe. UMarta udadewabo wofileyo wathi kuye: Nkosi, usenuka; ngoba uselensuku ezine.

40 UJesu wathi kuye: Kangitshongo yini kuwe, ukuthi uba ukholwa, uzabona inkazimulo kaNkulunkulu?

41 Balisusa-ke ilitshe, lapho okwakulele khona ofileyo. UJesu wasephakamisela amehlo akhe phezulu, wathi: Baba, ngiyakubonga ngoba wena ungizwile.

42 Kodwa mina bengisazi ukuthi uyangizwa njalonjalo; kodwa ngenxa yexuku elingiphahlileyo ngitshilo lokhu, ukuze bakholwe ukuthi ungithumile.

43 Esetshilo lezizinto, wamemeza ngelizwi elikhulu wathi: Lazaro, phuma!

44 Wasephuma owayefile, ebotshiwe izandla lenyawo ngamalembu, lobuso bakhe bugoqelwe ngelembu. UJesu wathi kubo: Mthukululeni, limyekele ahambe.

45 Ngakho abanengi kumaJuda, ababeze kuMariya bebona izinto azenzileyo uJesu, bakholwa kuye.

46 Kodwa abanye babo baya kubaFarisi, babatshela izinto azenzileyo uJesu.

47 Ngakho abapristi abakhulu labaFarisi baqoqa umphakathi, bathi: Sizakwenzani? Ngoba umuntu lo wenza izibonakaliso ezinengi;

48 uba simyekele njalo, bonke bazakholwa kuye; amaRoma asezakuza athathe lindawo lesizwe sakithi.

49 Kodwa omunye wabo, uKayafasi, owayengumpristi omkhulu ngalowomnyaka, wathi kubo: Kalazi lutho lina,

50 futhi kalinakani ukuthi kusilungele ukuthi umuntu oyedwa afele abantu, lokuthi isizwe sonke singabhubhi.

51 Kodwa kazitsholongo lokhu ngokwakhe, kodwa engumpristi omkhulu ngalowomnyaka, waprofetha ukuthi uJesu uzafela isizwe,

52 njalo kungabi yisizwe kuphela, kodwa ukuze abuthele ndawonye labantwana bakaNkulunkulu abahlakazekileyo babe munye.

53 Ngakho kusukela kulolosuku benza ndawonye icebo ukuze bambulale.

54 Ngakho uJesu kabesahamba obala phakathi kwamaJuda, kodwa wasuka lapho waya elizweni eliseduze lenkangala, emzini othiwa yiEfrayimi, wasehlala khona labafundi bakhe.

55 Laselisondele iphasika lamaJuda; labanengi abavela emaphandleni benyukela eJerusalema lingakafiki iphasika, ukuze bazihlambulule.

56 Ngakho bamdinga uJesu, bekhulumisana bemi ethempelini besithi: Licabangani? Lithi isibili kayikuza emkhosini yini?

57 Kodwa bonke abapristi abakhulu labaFarisi babekhuphe umlayo wokuthi uba ekhona owaziyo lapho akhona, akubike ukuze bambambe.12

1 Kwathi kuselensuku eziyisithupha lingakafiki iphasika, uJesu wafika eBethani, lapho okwakuloLazaro khona owayefile, ayemvuse kwabafileyo.

2 Basebemenzela ukudla kwantambama lapho, loMarta wayesebenza; njalo uLazaro wayengomunye walabo ababehlezi ekudleni laye.

3 UMariya wasethatha iphawundi yamagcobo awenadi* uqobo adulayo, wagcoba inyawo zikaJesu, wesula inyawo zakhe ngenwele zakhe; lendlu yagcwala iphunga lamagcobo.

4 Ngakho omunye wabafundi bakhe, uJudasi Iskariyothi kaSimoni, owayezamnikela, wathi:

5 Kungani amafutha la engathengiswanga ngabodenariyo* abangamakhulu amathathu, kwasekunikwa abayanga?

6 Wakutsho-ke lokhu, kungeyisikho ukuthi ekhathalele abayanga, kodwa ngoba wayelisela, wayelesikhwama, ethwala okwakufakwa phakathi kwaso.

7 UJesu wasesithi: Myekeleni; uwalondolozele usuku lokungcwatshwa kwami.

8 Ngoba abayanga lihlala lilabo, kodwa mina kalihlali lilami.

9 Ngakho ixuku elikhulu lamaJuda lakwazi ukuthi ulapho; laselisiza kungesikuthi ngenxa kaJesu kuphela, kodwa lokuthi babone loLazaro, ayemvuse kwabafileyo.

10 Abapristi abakhulu basebesenza icebo lokuthi babulale loLazaro;

11 ngoba ngenxa yakhe amaJuda amanengi asuka, akholwa kuJesu.

12 Kusisa ixuku elikhulu elalizile emkhosini, lezwa ukuthi uJesu uyeza eJerusalema,

13 bathatha ingatsha zezihlahla zelala, baphuma ukuyamhlangabeza, bamemeza besithi: Hosana*! Ubusisiwe ozayo ebizweni leNkosi, iNkosi kaIsrayeli.

14 UJesu wasefica ithole likababhemi, wahlala phezu kwalo, njengokulotshiweyo ukuthi:

15 Ungesabi, ndodakazi yeSiyoni; khangela, inkosi yakho iyeza, ihlezi phezu kwethole likababhemi.

16 Kodwa abafundi bakhe kabaqedisisanga lezizinto ekuqaleni; kodwa uJesu esedunyisiwe, basebekhumbula ukuthi lezizinto zazilotshiwe ngaye, lokuthi babezenzile lezizinto kuye.

17 Ngakho ixuku elalilaye lapho ebiza uLazaro ukuthi aphume engcwabeni, emvusa kwabafileyo, lafakaza.

18 Ngenxa yalokhu ixuku laphuma futhi ukuyamhlangabeza, ngoba lezwa ukuthi wenze lesisibonakaliso.

19 Ngakho abaFarisi bakhulumisana besithi: Liyabona ukuthi kalisizi lutho; khangelani umhlaba uyamlandela.

20 Kwakukhona amaGriki phakathi kwalabo ababenyukelele ukukhonza emkhosini;

21 wona-ke eza kuFiliphu oweBethisayida yeGalili, basebemcela besithi: Nkosi, sithanda ukubona uJesu.

22 UFiliphu weza watshela uAndreya; uAndreya loFiliphu basebetshela uJesu futhi.

23 UJesu wasebaphendula esithi: Ihola selifikile lokuthi iNdodana yomuntu idunyiswe.

24 Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kini: Ngaphandle kokuthi uhlamvu lwebele luwele emhlabathini lufe, lona luhlala lulodwa; kodwa aluba lusifa, luthela isithelo sande.

25 Yena othanda impilo yakhe uyalahlekelwa yiyo; lozonda impilo yakhe kulumhlaba uzayilondoloza kuze kube yimpilo engulaphakade.

26 Uba umuntu engisebenzela, kangilandele; lalapho engikhona mina, lenceku yami izakuba khona. Futhi uba umuntu engisebenzela, uBaba uzamhlonipha.

27 Khathesi umphefumulo wami ukhathazekile; sengizathini? Baba, ngisindise kulelihola. Kodwa ngenxa yalokhu ngifikile kulelihola.

28 Baba, dumisa ibizo lakho. Kwasekusiza ilizwi livela ezulwini lisithi: Sengilidumisile, ngizaphinda ngilidumise.

29 Ngakho ixuku elalimi khona lisizwa lathi kube lomdumo. Abanye bathi: Ingilosi ikhulume laye.

30 UJesu waphendula wathi: Lelilizwi kalizanga ngenxa yami, kodwa ngenxa yenu.

31 Khathesi yisigwebo salumhlaba; khathesi umbusi walumhlaba uzaxotshelwa phandle.

32 Mina-ke nxa ngiphakanyiswa emhlabeni, ngizadonsela bonke kimi.

33 Watsho-ke lokhu etshengisa uhlobo lokufa ayezakufa ngalo.

34 Ixuku lamphendula lathi: Thina sezwa emlayweni ukuthi uKristu uhlala phakade; njalo ungatsho njani ukuthi: INdodana yomuntu imele ukuphakanyiswa? Ingubani le iNdodana yomuntu?

35 UJesu wasesithi kubo: Kuseyisikhatshana ukukhanya lilakho. Hambani liselokukhanya, hlezi umnyama ulehlule; njalo ohamba emnyameni kazi lapho aya khona.

36 Liselokukhanya, kholwani kukho ukukhanya, ukuze libe ngabantwana bokukhanya. UJesu wakhuluma lezizinto, wasuka, wabacatshela.

37 Lanxa wayenze izibonakaliso ezinengi kangaka phambi kwabo, kabakholwanga kuye;

38 ukuze ligcwaliseke ilizwi likaIsaya umprofethi, alikhulumayo elokuthi: Nkosi, ngubani okholwe ukutshumayela kwethu? Lengalo yeNkosi yembulelwa bani?

39 Ngakho babengelakho ukukholwa, ngoba uIsaya wabuya wathi:

40 Uphumputhekisile amehlo abo, wayenza lukhuni inhliziyo yabo; ukuze bangaboni ngamehlo abo, baqedisise ngenhliziyo, baphenduke, besengibasilisa.

41 UIsaya wakhuluma lezizinto, lapho ebona inkazimulo yakhe, wakhuluma ngaye.

42 Loba kunjalo-ke labanengi bababusi bakholwa kuye; kodwa ngenxa yabaFarisi kabavumanga, ukuze bangamiswa esinagogeni;

43 ngoba bathanda udumo lwabantu kulodumo lukaNkulunkulu.

44 UJesu wasememeza esithi: Okholwa kimi, kakholwa kimi, kodwa kuye ongithumileyo;

45 njalo obona mina, ubona ongithumileyo.

46 Mina ngizile ngiyikukhanya emhlabeni, ukuze wonke okholwa kimi, angahlali emnyameni.

47 Njalo uba ekhona owezwayo amazwi ami angakholwa, mina kangimgwebi; ngoba kangizanga ukuthi ngigwebe umhlaba, kodwa ukuze ngisindise umhlaba.

48 Yena ongalayo engawemukeli amazwi ami, ulaye omgwebayo; ilizwi esengilikhulumile, lona lizamgweba ngosuku lokucina.

49 Ngoba mina kangizikhulumelanga ngokwami; kodwa uBaba ongithumileyo, nguye onginike umlayo, wokuthi ngizathini lokuthi ngizakhulumani.

50 Njalo ngiyazi ukuthi umlayo wakhe uyimpilo elaphakade; ngakho izinto mina engizikhulumayo, njengokutsho kukaBaba kimi, ngokunjalo ngiyazikhuluma.13

1 Kwathi ungakafiki umkhosi wephasika, uJesu esazi ukuthi ihola lakhe laselifikile ukuthi asuke kulumhlaba aye kuYise, esebathandile abakhe abasemhlabeni, wabathanda kwaze kwaba sekupheleni.

2 Ukudla kwantambama sekwenziwe, uSathane esekufakile enhliziyweni kaJudasi Iskariyothi, kaSimoni, ukuthi amnikele,

3 uJesu ekwazi ukuthi uYise unikele izinto zonke ezandleni zakhe, lokuthi wavela kuNkulunkulu njalo uya kuNkulunkulu,

4 wasukuma ekudleni kwantambama, wakhupha izembatho zakhe, wathatha ilembu wazithandela ngalo.

5 Emva kwalokhu wathela amanzi emganwini, waqala ukugezisa inyawo zabafundi, lokuzesula ngelembu ayezithandele ngalo.

6 Wasefika kuSimoni Petro; yena wasesithi kuye: Nkosi, wena ugezisa inyawo zami yini?

7 UJesu waphendula wathi kuye: Engikwenzayo mina, kawukwazi khathesi, kodwa uzakwazi emva kwalezizinto.

8 UPetro wathi kuye: Kawusoze ugezise inyawo zami kuze kube laphakade. UJesu wamphendula wathi: Uba ngingakugezisi, kawulasabelo lami.

9 USimoni Petro wathi kuye: Nkosi, kakungabi zinyawo zami zodwa, kodwa lezandla lekhanda.

10 UJesu wathi kuye: Ogezileyo kasweli lutho ngaphandle kokugeziswa inyawo, kodwa uhlambulukile ngokupheleleyo; lina-ke lihlambulukile, kodwa-ke kakusini lonke.

11 Ngoba wayemazi lowo owayezamnikela; ngenxa yalokhu wathi: Kalihlambulukanga lonke.

12 Esegezisile inyawo zabo, wathatha izembatho zakhe, wabuya wahlala phansi, wathi kubo: Liyakwazi yini engikwenze kini?

13 Lina lingibiza lithi: Mfundisi, lokuthi Nkosi; likutsho kuhle, ngoba ngiyikho.

14 Ngakho uba mina, iNkosi loMfundisi, ngigezise inyawo zenu, lani-ke lifanele ukugezisana inyawo.

15 Ngoba ngilinikile isibonelo, ukuze lenze lani njengoba mina ngenzile kini.

16 Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kini: Inceku kayinkulu kulenkosi yayo, lothunyiweyo kamkhulu kulomthumileyo.

17 Uba lisazi lezizinto, libusisiwe uba lizenza.

18 Kangikhulumi ngani lonke; mina ngiyabazi engibakhethileyo; kodwa ukuze kugcwaliseke umbhalo othi: Odla lami isinkwa ungiphakamisele isithende sakhe.

19 Sengilitshela kusukela khathesi kungakenzeki, ukuze, nxa sekusenzeka, likholwe ukuthi nginguye.

20 Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kini: Owemukela loba ngubani engimthumileyo, wemukela mina; lowemukela mina, wemukela ongithumileyo.

21 UJesu esetshilo lezizinto wakhathazeka emoyeni, wafakaza wathi: Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kini, omunye wenu uzanginikela.

22 Ngakho abafundi bakhangelana, bengaqondi ukuthi ukhuluma ngobani.

23 Kwakweyeme esifubeni sikaJesu omunye wabafundi bakhe, uJesu ayemthanda;

24 ngakho uSimoni Petro wamqhweba ukubuza ukuthi ngubani akhuluma ngaye.

25 Yena-ke eqamela esifubeni sikaJesu, wathi kuye: Nkosi, ngubani?

26 UJesu waphendula wathi: Ngulowo mina engizamnika ucezu sengilutshebile. Kwathi eselutshebile ucezu, walunika uJudasi Iskariyothi kaSimoni.

27 Futhi emva kocezu, uSathane wasengena kuye. UJesu wasesithi kuye: Okwenzayo, kwenze masinyane.

28 Kodwa kakho kwababehlezi ekudleni owayekwazi ukuthi ukutsholoni kuye.

29 Ngoba abanye bacabanga ukuthi, njengoba uJudasi wayelesikhwama, uJesu wathi kuye: Thenga esikuswelayo emkhosini; loba ukuthi kanike abayanga okunye.

30 Lowo wathi eselwemukele ucezu, wahle waphuma; kwakusebusuku.

31 Ngakho kwathi esephumile, uJesu wathi: Khathesi iNdodana yomuntu idunyisiwe, loNkulunkulu udunyisiwe kuyo.

32 Uba uNkulunkulu edunyiswe kuyo, loNkulunkulu uzayidumisa kuye ngokwakhe, njalo uzahle ayidumise.

33 Bantwanyana, ngiselani isikhatshana. Lizangidinga, futhi njengalokhu ngatsho kumaJuda ukuthi: Lapho mina engiya khona, lingeze leza lina; ngitsho lakini khathesi.

34 Ngilinika umlayo omutsha, ukuthi lithandane; njengalokhu ngilithandile, lani-ke lithandane.

35 Ngalokhu bonke bazakwazi ukuthi lingabafundi bami, uba lilothando omunye komunye.

36 USimoni Petro wathi kuye: Nkosi, uya ngaphi? UJesu wamphendula wathi: Lapho engiya khona, ungengilandele khathesi, kodwa uzangilandela emva kwalokhu.

37 UPetro wathi kuye: Nkosi, ngingekulandele khathesi ngani? Impilo yami ngizayibekela wena phansi.

38 UJesu wamphendula wathi: Impilo yakho uzayibekela mina phansi yini? Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kuwe: Iqhude kalisoze likhale uze ungiphike kathathu.14

1 Inhliziyo yenu kayingakhathazeki; lina liyakholwa kuNkulunkulu, kholwani lakimi.

2 Ekhaya likaBaba kukhona izindlu ezinengi; kodwa uba kwakungenjalo, ngabe ngalitshela. Ngiyahamba ukuyalilungisela indawo.

3 Njalo nxa ngihamba ngisiyalilungisela indawo, ngizabuya futhi ngilemukele kimi; ukuze kuthi lapho mina engikhona, libe khona lani.

4 Lalapho mina engiya khona liyakwazi, lendlela liyayazi.

5 UTomasi wathi kuye: Nkosi, kasikwazi lapho oya khona; pho, singayazi njani indlela?

6 UJesu wathi kuye: Mina ngiyindlela, leqiniso, lempilo; kakho oza kuBaba, kodwa ngami.

7 Uba belingazile, belizamazi loBaba; njalo kusukela khathesi liyamazi, selimbonile.

8 UFiliphu wathi kuye: Nkosi, sitshengise uYihlo, njalo kusanele.

9 UJesu wathi kuye: Sengilani isikhathi eside kangaka, kawukangazi, Filiphu? Yena obone mina, ubone uBaba; njalo utsho njani ukuthi: Sitshengise uYihlo?

10 Kawukholwa yini ukuthi mina ngikuBaba, loBaba ukimi? Amazwi mina engiwakhuluma kini, kangizikhulumeli ngokwami; kodwa uBaba ohlezi kimi, yena wenza imisebenzi.

11 Ngikholwani ukuthi mina ngikuBaba, loBaba ukimi; njalo uba kungenjalo, ngikholwani ngenxa yemisebenzi ngokwayo.

12 Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kini: Okholwa kimi, imisebenzi engiyenzayo uzayenza laye, lemikhulu kulale uzayenza; ngoba mina ngiya kuBaba.

13 Njalo loba yini eliyicelayo ngebizo lami, le ngizayenza, ukuze uYise adunyiswe eNdodaneni.

14 Uba licela loba yini ebizweni lami, mina ngizayenza.

15 Uba lingithanda, londolozani imilayo yami.

16 Lami ngizacela kuBaba, laye uzalinika omunye uMduduzi, ukuze ahlale lani laphakade,

17 uMoya weqiniso, ongememukele umhlaba, ngoba ungamboni, ungamazi. Kodwa lina liyamazi, ngoba uhlala lani, njalo uzakuba kini.

18 Kangiyikulitshiya lizintandane; ngizakuza kini.

19 Kube kanti okwesikhatshana lomhlaba kawusayikungibona, kodwa lina lizangibona; ngoba mina ngiyaphila, lani lizaphila.

20 Ngalolosuku lina lizakwazi ukuthi mina ngikuBaba, lani likimi, lami ngikini.

21 Olemilayo yami ayilondoloze, nguye ongithandayo; njalo yena ongithandayo, uzathandwa nguBaba; lami ngizamthanda, ngizazibonakalisa kuye.

22 UJudasi, ongesuye uIskariyothi, wathi kuye: Nkosi, kungani uzazibonakalisa kithi, kodwa kungeyisikho kumhlaba?

23 UJesu waphendula wathi kuye: Uba umuntu engithanda, uzalondoloza ilizwi lami, loBaba uzamthanda, njalo sizakuza kuye, sihlale laye.

24 Yena ongangithandiyo, kawalondolozi amazwi ami; lelizwi elilizwayo kayisilo elami, kodwa ngelikaBaba ongithumileyo.

25 Lezizinto ngizikhulumile kini ngihlezi lani.

26 Kodwa uMduduzi, uMoya oyiNgcwele, uBaba azamthuma ebizweni lami, yena uzalifundisa zonke izinto, njalo alikhumbuze konke engakutshoyo kini.

27 Ukuthula ngikutshiya kini, ukuthula kwami ngilinika khona; kungeyisikho njengoba umhlaba unika, mina ngiyalinika. Inhliziyo yenu kayingakhathazwa, ingesabi.

28 Lizwile ukuthi mina ngithe kini: Ngiyahamba njalo ngizabuya kini. Uba belingithanda, belizathokoza, ngoba ngithe: Ngiya kuBaba; ngoba uBaba mkhulu kulami.

29 Njalo khathesi ngilitshelile kungakenzeki; ukuze, lapho sekusenzeka, likholwe.

30 Kangisayikukhuluma okunengi lani; ngoba umbusi walumhlaba uyeza, kodwa kalalutho kimi;

31 kodwa ukuze umhlaba wazi ukuthi ngiyamthanda uBaba, lokuthi njengoba uBaba engilayile, ngenze njalo. Sukumani, sisuke lapha.15

1 Mina ngilivini eliqotho, njalo uBaba ungumlimi.

2 Lonke ugatsha olukimi olungatheliyo isithelo, uyalususa; lalo lonke oluthela isithelo, uyaluthena, ukuze lwengeze ukuthela.

3 Selihlambululekile lina ngelizwi engilikhulume kini.

4 Hlalani kimi, lami kini. Njengalokhu ugatsha lungethele isithelo ngokwalo, uba lungahlali evinini, ngokunjalo lani lingeke, uba lingahlali kimi.

5 Mina ngilivini, lina lizingatsha. Lowo ohlala kimi, lami kuye, yena uyathela isithelo sande; ngoba ngaphandle kwami lingenze lutho.

6 Uba umuntu engahlali kimi, ulahlelwa phandle njengogatsha, abe esebuna, bazibuthe baziphose emlilweni, zitshiswe.

7 Uba lihlala kimi, lamazwi ami ehlala kini, lizacela elikuthandayo, lizakwenzelwa.

8 UBaba uyadunyiswa ngalokhu, ukuthi lithele isithelo sande; njalo lizakuba ngabafundi bami.

9 Njengalokhu uBaba engithandile, lami ngilithandile; hlalani ethandweni lwami.

10 Uba lilondoloza imilayo yami, lizahlala ethandweni lwami; njengalokhu mina ngilondoloze imilayo kaBaba, njalo ngihlala ethandweni lwakhe.

11 Lezizinto ngizikhulume kini, ukuze intokozo yami ihlale kini, njalo intokozo yenu igcwale.

12 Lo ngumlayo wami, ukuthi lithandane, njengalokhu ngilithandile.

13 Kakho olothando olukhulu kulalolu, lokuthi umuntu ababekele phansi abangane bakhe impilo yakhe.

14 Lina lingabangane bami, uba lisenza loba yini mina engililaya yona.

15 Kangisalibizi ngokuthi lizinceku, ngoba inceku kayikwazi ukuthi inkosi yayo yenzani; kodwa sengilibize ngokuthi lingabangane, ngoba konke engikuzwileyo kuBaba ngilazise khona.

16 Kalingikhethanga lina, kodwa mina ngilikhethile, njalo ngilimisile, ukuze lina lihambe lithele isithelo, lesithelo senu sihlale; ukuze loba yini eliyicela kuBaba ngebizo lami, alinike.

17 Ngililaya lezizinto, ukuze lithandane.

18 Uba umhlaba ulizonda, yazini ukuthi wangizonda mina ngaphambi kwenu.

19 Uba belingabomhlaba, umhlaba ubuzathanda abawo; kodwa ngoba lingeyisibo abomhlaba, kodwa ngalikhetha mina emhlabeni, ngakho umhlaba uyalizonda.

20 Khumbulani ilizwi mina engalitsho kini: Inceku kayinkulu kulenkosi yayo. Uba bengizingele mina, bazalizingela lani; uba belondoloza ilizwi lami, bazalondoloza lelenu.

21 Kodwa bazakwenza konke lokhu ngenxa yebizo lami, ngoba bengamazi ongithumileyo.

22 Uba bengingafikanga ngakhuluma labo, ngabe kabalasono; kodwa khathesi kabalazaba ngesono sabo.

23 Ongizondayo, uzonda loBaba.

24 Uba bengingenzanga phakathi kwabo imisebenzi kungekho omunye owayenzayo, ngabe kabalasono; kodwa khathesi sebeyibonile sebezonde sonke mina loBaba.

25 Kodwa ukuze ligcwaliseke ilizwi elilotshiweyo emlayweni wabo elokuthi: Bangizonda kungelasizatho.

26 Kodwa nxa esefikile uMduduzi, engizamthuma mina kini evela kuBaba, uMoya weqiniso, ophuma kuBaba, lo uzangifakazela;

27 lani futhi lizafakaza, ngoba belilami kusukela ekuqaleni.16

1 Lezizinto ngizikhulume kini, ukuze lingakhubeki.

2 Bazalimisa emasinagogeni; yebo isikhathi siyeza, lapho wonke olibulalayo ezacabanga ukuthi wenzela uNkulunkulu inkonzo.

3 Lalezizinto bazazenza kini, ngoba bengamazanga uBaba loba mina.

4 Kodwa ngikhulume lezizinto kini, ukuze lapho sesifikile isikhathi, lizikhumbule ukuthi mina ngalitshela. Kodwa lezizinto kangizikhulumanga ekuqaleni, ngoba bengilani.

5 Kodwa khathesi ngiyahamba ngiya kongithumileyo, kanti kakho kini ongibuza ukuthi: Uya ngaphi?

6 Kodwa ngoba ngikhulume lezizinto kini, usizi lugcwalise inhliziyo yenu.

7 Kodwa mina ngilitshela iqiniso: Kulilungele ukuthi mina ngihambe; ngoba nxa ngingahambi, uMduduzi kayikuza kini; kodwa nxa ngihamba, ngizamthuma kini.

8 Nxa esefikile yena uzaqinisekisa umhlaba ngesono langokulunga langesigwebo;

9 ngesono, ngoba kabakholwa kimi;

10 langokulunga, ngoba ngiya kuBaba, kalisayikungibona;

11 langesigwebo, ngoba umbusi walumhlaba usegwetshiwe.

12 Ngiseselezinto ezinengi engingalitshela zona, kodwa lingezithwale khathesi;

13 kodwa nxa yena esefikile, uMoya weqiniso, uzalikhokhelela eqinisweni lonke; ngoba kayikuzikhulumela ngokwakhe, kodwa loba yini ayizwayo uzayikhuluma, alibikele izinto ezizayo.

14 Yena uzangidumisa, ngoba uzathatha okungokwami, alibikele khona.

15 Konke uBaba alakho, kungokwami; yikho-ke ngisithi uzathatha okungokwami, alibikele khona.

16 Okwesikhatshana futhi kaliyikungibona, kubuye kube yisikhatshana libe selingibona, ngoba mina ngiya kuBaba.

17 Ngakho abanye kubafundi bakhe bakhulumisana besithi: Kuyini lokho akutsho kithi: Okwesikhatshana, futhi kaliyikungibona, kubuye kube yisikhatshana libe selingibona; lokuthi: Ngoba mina ngiya kuBaba?

18 Basebesithi: Kuyini lokhu akutshoyo ukuthi: Okwesikhatshana? Kasazi ukuthi utshoni.

19 UJesu wayesesazi ukuthi babethanda ukumbuza, wasesithi kubo: Liyabuzana ngalokho yini, ukuthi ngithe: Okwesikhatshana futhi kaliyikungibona, kubuye kube yisikhatshana libe selingibona?

20 Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kini: Lina lizakhala lilile, kodwa umhlaba uzathokoza; futhi lizakuba losizi lina, kodwa usizi lwenu luzaphendulwa lube yintokozo.

21 Owesifazana nxa ebeletha ulobuhlungu, ngoba ihola lakhe selifikile; kodwa nxa esebelethe usane, kasakhumbuli ubuhlungu, ngenxa yentokozo yokuthi kuzelwe umuntu emhlabeni.

22 Ngakho lani-ke lilosizi khathesi; kodwa ngizabuya ngilibone, lenhliziyo yenu ithokoze, njalo kakho ongalemuka intokozo yenu.

23 Langalolosuku kaliyikungibuza lutho. Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kini: Loba kuyini elizakucela kuBaba ebizweni lami uzalinika.

24 Kuze kube khathesi kalicelanga lutho ebizweni lami; celani, lizakwemukeliswa, ukuze intokozo yenu igcwale.

25 Ngikhulume izinto lezi kini ngemifanekiso; kodwa isikhathi siyeza lapho ngingasayikukhuluma kini ngemifanekiso, kodwa ngizalitshela ngoBaba ngokucacileyo.

26 Ngalolosuku lizacela ebizweni lami; njalo kangitsho kini ukuthi ngizalicelela mina kuBaba;

27 ngoba uBaba uqobo uyalithanda, ngoba lina lingithandile, likholiwe ukuthi mina ngiphume kuNkulunkulu.

28 Ngiphume kuBaba, njalo ngeza emhlabeni; ngiyasuka futhi emhlabeni, ngiya kuBaba.

29 Abafundi bakhe bathi kuye: Khangela khathesi ukhuluma ngokucacileyo, njalo kawukhulumi lamfanekiso.

30 Khathesi siyazi ukuthi uyazi izinto zonke, njalo kawudingi ukuthi umuntu akubuze; ngalokhu siyakholwa ukuthi uphume kuNkulunkulu.

31 UJesu wabaphendula wathi: Selikholwa yini?

32 Khangelani, ihola liyeza, yebo selifikile, elokuthi lihlakazeke ngulowo lalowo aye kibo, lingitshiye ngingedwa; kanti kangingedwa, ngoba uBaba ulami.

33 Ngikhulume lezizinto kini, ukuze libe lokuthula kimi. Emhlabeni lizakuba lenhlupheko; kodwa manini isibindi, mina ngiwunqobile umhlaba.17

1 UJesu wakhuluma lezizinto, waphakamisela amehlo akhe ezulwini, wathi: Baba, ihola selifikile; dumisa iNdodana yakho, ukuze layo iNdodana yakho ikudumise;

2 njengoba uyinikile amandla phezu kwayo yonke inyama, ukuze bonke obanike yona, ibanike impilo elaphakade.

3 Lalokhu yimpilo elaphakade, ukuthi bazi wena uNkulunkulu wedwa weqiniso, loJesu Kristu omthumileyo.

4 Mina ngikudumisile emhlabeni; ngiwuqedile umsebenzi obunginike wona ukuthi ngiwenze;

5 khathesi-ke ngidumise wena, Baba, ngilawe uqobo ngobukhosi engangilabo kanye lawe ungakabi khona umhlaba.

6 Ngilibonakalisile ibizo lakho ebantwini onginike bona bevela emhlabeni; babengabakho, njalo wanginika bona; balilondolozile ilizwi lakho.

7 Khathesi sebesazi ukuthi konke onginike khona, kuvela kuwe;

8 ngoba amazwi onginike wona, ngibanikile wona; bawemukela, njalo bayazi ngeqiniso ukuthi ngiphuma kuwe, bakholiwe ukuthi ungithumile wena.

9 Mina ngiyabakhulekela bona; kangikhulekeli umhlaba, kodwa labo onginike bona, ngoba bangabakho;

10 njalo konke okwami kungokwakho, lokwakho kungokwami; njalo ngidunyisiwe kubo.

11 Njalo kangisekho emhlabeni, kodwa basemhlabeni bona, njalo mina ngiyeza kuwe. Baba oNgcwele, balondoloze ebizweni lakho labo onginike bona, ukuze babe munye, njengathi.

12 Lapho ngiselabo emhlabeni, mina ngabalondoloza ebizweni lakho; labo onginike bona ngibalindile, njalo kakho kubo olahlekileyo, ngaphandle kwendodana yokulahlwa, ukuze kugcwaliseke umbhalo.

13 Kodwa khathesi ngiza kuwe, njalo lezizinto ngizikhuluma emhlabeni, ukuze babe lentokozo yami igcwalisekile kubo.

14 Mina ngibanikile ilizwi lakho, lomhlaba ubazondile, ngoba bengeyisibo abomhlaba, njengoba mina ngingesuye owomhlaba.

15 Kangiceli ukuthi ubasuse emhlabeni, kodwa ukuze ubalondoloze kokubi.

16 Kabasibo abomhlaba, njengalokhu mina ngingesuye owomhlaba.

17 Bangcwelise eqinisweni lakho; ilizwi lakho liliqiniso.

18 Njengalokhu wangithuma emhlabeni, lami ngibathumile emhlabeni.

19 Njalo mina ngizehlukanisela bona, ukuze labo behlukaniswe eqinisweni.

20 Njalo kangiceleli laba bodwa, kodwa lalabo abazakholwa kimi ngelizwi labo;

21 ukuze bonke babe munye; njengalokhu wena, Baba, ukimi, lami ngikuwe, ukuze labo babe munye kithi; ukuze umhlaba ukholwe ukuthi wena ungithumile.

22 Lenkazimulo mina onginike yona, ngibanikile bona, ukuze babe munye, njengathi simunye.

23 Mina ngikubo, lawe ukimi, ukuze bapheleliswe babe munye, lokuze umhlaba wazi ukuthi wena ungithumile, lokuthi ubathandile, njengalokhu ungithandile.

24 Baba, labo onginike bona, ngithanda ukuthi lapho mina engikhona, labo babe lami; ukuze babone inkazimulo yami, onginike yona, ngoba wangithanda kungakasekelwa umhlaba.

25 Baba olungileyo, ngitsho umhlaba kawukwazanga, kodwa mina ngikwazile, lalaba bayazi ukuthi wena ungithumile;

26 njalo ngibazisile ibizo lakho, njalo ngizabazisa lona; ukuze uthando ongithande ngalo lube kubo, lami kubo.18

1 UJesu esekhulumile lezizinto waphuma kanye labafundi bakhe waya ngaphetsheya kwesifudlana iKidroni, lapho okwakukhona isivande, angena kuso yena labafundi bakhe.

2 Njalo uJudasi laye, owamnikelayo, wayeyazi lindawo; ngoba uJesu wayebuthana khona labafundi bakhe kanengi.

3 Ngakho uJudasi, esethethe isigaba samabutho, labancedisi abavela kubapristi abakhulu labaFarisi, waya khona belezibane lamalambi lezikhali.

4 Kwathi uJesu, ekwazi konke okwakuzamehlela, waphuma wathi kubo: Lidinga bani?

5 Bamphendula bathi: UJesu weNazaretha. UJesu wathi kubo: Mina nginguye. LoJudasi owamnikelayo laye wayemi labo.

6 Ngakho kuthe esithi kubo: Mina nginguye; bahlehla nyovane, bawela phansi.

7 Wasephinda wababuza wathi: Lidinga bani? Basebesithi: UJesu weNazaretha.

8 UJesu waphendula wathi: Ngilitshelile ukuthi mina nginguye; ngakho uba lidinga mina, yekelani laba bahambe;

9 ukuze ligcwaliseke ilizwi ayelikhulumile elokuthi: Kulabo owanginika bona, angilahlekelwanga lamunye wabo.

10 Kwathi uSimoni Petro elenkemba wayihwatsha, wagadla inceku yompristi omkhulu, waquma indlebe yayo yokunene. Lebizo lenceku lalinguMalikusi.

11 UJesu wasesithi kuPetro: Faka inkemba yakho esikhwameni; inkezo uBaba anginike yona, kangiyikuyinatha yini?

12 Ngakho isigaba samabutho lenduna labancedisi bamaJuda bambamba uJesu, bambopha,

13 basebemusa kuqala kuAnasi; ngoba wayenguyisezala kaKayafasi, owayengumpristi omkhulu ngalowomnyaka.

14 Kwakunguye uKayafasi owayecebise amaJuda, ukuthi kwakulungile ukuthi umuntu oyedwa afele isizwe.

15 USimoni Petro wasemlandela uJesu, lomunye umfundi. Lalowomfundi wayesaziwa ngumpristi omkhulu, wangena loJesu egumeni lompristi omkhulu;

16 kodwa uPetro wayemi ngaphandle emnyango. Wasephuma lowomfundi omunye owayesaziwa ngumpristi omkhulu, wasekhuluma lomlindisangokazi, wamngenisa uPetro.

17 Incekukazi engumlindisango encane yasisithi kuPetro: Kawusuye lawe omunye wabafundi balumuntu yini? Yena wathi: Kangisuye.

18 Njalo izinceku labancedisi babemi bebase umlilo wamalahle, ngoba kwakumakhaza, njalo besotha; uPetro laye wayemi labo esotha.

19 Umpristi omkhulu wasembuza uJesu ngabafundi bakhe, langemfundiso yakhe.

20 UJesu wamphendula wathi: Mina ngikhulume obala emhlabeni; ngezikhathi zonke mina bengifundisa esinagogeni lethempelini, lapho amaJuda abuthana khona ngesikhathi sonke, njalo kangikhulumanga lutho ensitha.

21 Ubuzelani kimi? Buza labo abakuzwayo lokho engakukhuluma labo; khangela, bona bayazazi izinto mina engazitshoyo.

22 Kwathi esetshilo lezizinto, omunye wabancedisi owayemi khona wamwakala uJesu, esithi: Kanti uphendula njalo umpristi omkhulu?

23 UJesu wamphendula wathi: Uba ngikhulume kubi, fakaza ngobubi; kodwa uba kuhle, ungitshayelani?

24 UAnasi wasemthuma ebotshiwe kuKayafasi umpristi omkhulu.

25 Kodwa uSimoni Petro wayemi esotha; basebesithi kuye: Kawusuye lawe omunye wabafundi bakhe yini? Waphika yena, wathi: Kangisuye.

26 Omunye wezinceku zompristi omkhulu, oyisinini somuntu uPetro aquma indlebe yakhe, wathi: Mina kangikubonanga yini esivandeni ulaye?

27 UPetro wasebuya ephika; njalo lahle lakhala iqhude.

28 Basebemkhupha uJesu kuKayafasi bamusa endlini yombusi; njalo kwakusekuseni, kodwa kabangenanga bona endlini yombusi, ukuze bangangcoli, kodwa ukuze badle iphasika.

29 Ngakho uPilatu waphumela kubo, wathi: Limbeka cala bani lumuntu?

30 Basebephendula bathi kuye: Uba lo ubengesuye owenza okubi, ngabe kasimnikelanga kuwe.

31 UPilatu wasesithi kubo: Mthatheni lina, limahlulele njengomlayo wakini. Ngakho amaJuda athi kuye: Kakuvunyelwa kithi ukubulala umuntu;

32 ukuze kugcwaliseke ilizwi uJesu alikhulumayo, ukutshengisa uhlobo lokufa ayezakufa ngalo.

33 Ngakho uPilatu wabuye wangena endlini yombusi, wambiza uJesu, wathi kuye: Wena uyiNkosi yamaJuda yini?

34 UJesu wamphendula wathi: Uyazitsholo lokhu wena yini, kumbe abanye bakutshelile ngami?

35 UPilatu waphendula wathi: Kanti ngingumJuda mina? Isizwe sakini labapristi abakhulu bakunikele kimi; wenzeni?

36 UJesu waphendula wathi: Umbuso wami kawusiwo walumhlaba; uba umbuso wami ubungowalumhlaba, inceku zami bezizakulwa, ukuze nginganikelwa kumaJuda; kodwa khathesi umbuso wami kawusiwo owalapha.

37 UPilatu wasesithi kuye: Ngakho uyinkosi yini? UJesu waphendula wathi: Uyatsho wena, ukuthi mina ngiyinkosi. Mina ngazalelwa lokhu, njalo ngizele lokhu emhlabeni, ukuze ngifakazele iqiniso. Wonke oweqiniso uyalizwa ilizwi lami.

38 UPilatu wathi kuye: Liyini iqiniso? Kwathi esetshilo lokhu, wabuya waphumela kumaJuda, wathi kuwo: Mina kangitholi lacala kuye.

39 Kodwa lilomkhuba, wokuthi ngilikhululele omunye ngephasika; ngakho liyathanda ukuthi ngilikhululele iNkosi yamaJuda yini?

40 Wonke asememeza futhi, athi: Hatshi lo, kodwa uBarabasi; kodwa uBarabasi wayengumphangi.19

1 Ngakho uPilatu wamthatha uJesu, wamtshaya ngesiswepu.

2 Labebutho beluka umqhele wameva bawubeka ekhanda lakhe, bamgqokisa isembatho esiyibubende,

3 basebesithi: Bayethe, Nkosi yamaJuda! Basebemtshaya ngempama.

4 UPilatu wasebuya waphumela phandle, wathi kubo: Khangelani, ngiyamkhuphela phandle kini, ukuze lazi ukuthi kangitholi lacala kuye.

5 UJesu wasephumela phandle, ethwele umqhele wameva embethe isembatho esiyibubende. UPilatu wasesithi kubo: Khangelani lumuntu!

6 Kwathi abapristi abakhulu labancedisi bembona, bamemeza bathi: Bethela, bethela! UPilatu wathi kubo: Mthatheni lina, limbethele; ngoba mina kangitholi cala kuye.

7 AmaJuda amphendula athi: Silomlayo thina, langokomlayo wethu ufanele ukufa, ngoba uzenze iNdodana kaNkulunkulu.

8 Kwathi uPilatu esizwa lelolizwi, wesaba kakhulu,

9 wangena futhi endlini yombusi, wathi kuJesu: Uvela ngaphi wena? Kodwa uJesu kamnikanga mpendulo.

10 Khona uPilatu wathi kuye: Kawukhulumi lami yini? Kawazi yini ukuthi ngilamandla okukubethela, njalo ngilamandla okukukhulula?

11 UJesu wamphendula wathi: Ungeke ube lamandla phezu kwami, uba ungawanikwanga evela phezulu; ngakho onginikele kuwe ulesono esikhulu.

12 Kusukela lapho uPilatu wadinga ukumkhulula. Kodwa amaJuda amemeza athi: Uba ukhulula lo, kawusuye umngane kaKesari; wonke ozenza inkosi, uphikisana loKesari.

13 Kwathi uPilatu esizwa lelilizwi wamkhuphela phandle uJesu, wahlala phansi esihlalweni sokwahlulela, endaweni ebizwa ngokuthi Gandelwe ngaMatshe, kodwa ngesiHebheru yiGabatha;

14 njalo kwakungamalungiselelo ephasika, njalo kwakungaba lihola* lesithupha; wasesithi kumaJuda: Khangelani inkosi yenu!

15 Kodwa amemeza athi: Susa, susa, mbethele! UPilatu wathi kuwo: Ngibethele yini inkosi yenu? Abapristi abakhulu baphendula bathi: Kasilankosi ngaphandle kukaKesari.

16 Ngakho wasemnikela kubo, ukuze abethelwe. Basebemthatha uJesu bamqhuba.

17 Kwathi ethwele isiphambano sakhe waphuma waya endaweni ethiwa yiNdawo yokhakhayi, ethiwa ngesiHebheru yiGolgotha;

18 lapho abambethela khona, labanye ababili kanye laye, ngapha langapha, loJesu ephakathi.

19 UPilatu wasebhala lesaziso, wasiphanyeka esiphambanweni; njalo kwakubhalwe ukuthi: UJESU UMNAZARETHA INKOSI YAMAJUDA.

20 Lalesisaziso abanengi bamaJuda basifunda, ngoba indawo lapho uJesu ayebethelwe khona yayiseduze lomuzi; njalo kwakubhalwe ngesiHebheru, ngesiGriki, ngesiRoma.

21 Abapristi abakhulu bamaJuda basebesithi kuPilatu: Ungabhali ukuthi: INkosi yamaJuda; kodwa ukuthi lo wathi: NgiyiNkosi yamaJuda.

22 UPilatu waphendula wathi: Engikubhalileyo, ngikubhalile.

23 Kwathi abebutho, sebembethele uJesu, bathatha izembatho zakhe, basebezenza izabelo ezine, ngulowo lalowo owebutho waba lesabelo, lesigqoko; kodwa isigqoko sasingelamthungo, selukiwe sonke kusukela phezulu.

24 Ngakho bakhulumisana besithi: Kasingasidabuli, kodwa asisenzele inkatho, ukuthi sizakuba ngesikabani; ukuze kugcwaliseke umbhalo othi: Babelana izembatho zami, benza inkatho yokuphosa ngesigqoko sami. Azenza-ke lezizinto amabutho.

25 Kwakumi esiphambanweni sikaJesu unina, lodadewabo kanina, uMariya umkaKlophasi, loMariya Magadalena.

26 Ngakho uJesu ebona unina, lomfundi amthandayo bemi khona, wathi kunina: Mama, khangela indodana yakho.

27 Emva kwalokho wathi kumfundi: Khangela unyoko. Kusukela ngalelohola lowomfundi wamthatha wamusa kwakhe.

28 Emva kwalokhu uJesu ekwazi ukuthi konke kwasekuphelile, ukuze kugcwaliseke umbhalo, wathi: Ngomile.

29 Kwakubekwe isitsha sigcwele iviniga; basebegcwalisa uzipho ngeviniga, baluhloma kuhisope*, balusa emlonyeni wakhe.

30 Kwathi-ke uJesu elemukele iviniga, wathi: Kuphelile; wasekhothamisa ikhanda, wanikela umoya.

31 Ngakho amaJuda, ngoba kwakungamalungiselelo, ukuze izidumbu zingahlali esiphambanweni ngesabatha (ngoba lolosuku lwesabatha lwalulukhulu), acela uPilatu ukuthi yephulwe imilenze yabo, njalo basuswe.

32 Ngakho abebutho beza, bephula imilenze yowokuqala leyomunye ababebethelwe laye;

33 kodwa sebefika kuJesu, kwathi bebona ukuthi wayesefile, kabayephulanga imilenze yakhe;

34 kodwa omunye webutho wamgwaza ngomkhonto ehlangothini, njalo kwahle kwaphuma igazi lamanzi.

35 Yena owabonayo ufakazile, njalo ubufakazi bakhe buqinisile, yena-ke uyazi ukuthi ukhuluma okuliqiniso, ukuze lina likholwe.

36 Ngoba lezizinto zenzeka ukuze kugcwaliseke umbhalo othi: Kakuyikwephulwa thambo lakhe.

37 Njalo lomunye umbhalo uthi: Bazamkhangela abamgwazileyo.

38 Kwathi emva kwalezizinto uJosefa weArimathiya, owayengumfundi kaJesu, kodwa ngasese ngenxa yokwesaba amaJuda, wacela kuPilatu ukuthi asuse isidumbu sikaJesu; futhi uPilatu wavuma. Ngakho weza wasisusa isidumbu sikaJesu.

39 Kwasekusiza loNikodima, owafika kuJesu kuqala ebusuku, ephethe inhlanganiso yemure* lenhlaba engaba amaphawundi alikhulu.

40 Basebesithatha isidumbu sikaJesu, basibopha ngamalembu acolekileyo kanye lamakha, njengomkhuba wamaJuda wokungcwaba.

41 Njalo kwakukhona kuleyondawo ayebethelwe khona isivande, lesivandeni kwakulengcwaba elitsha, okwakungazange kubekwe muntu kulo.

42 Basebembeka lapho uJesu ngenxa yamalungiselelo amaJuda, ngoba ingcwaba laliseduze.20

1 Kwathi ngolokuqala lweviki uMariya Magadalena wafika engcwabeni ekuseni kakhulu, kusesemnyama, wabona ilitshe lisusiwe engcwabeni.

2 Ngakho wagijima weza kuSimoni Petro lakomunye umfundi uJesu ayemthanda, wathi kubo: Bayisusile iNkosi engcwabeni, njalo kasazi lapho abayibeke khona.

3 Ngakho uPetro waphuma lomunye umfundi, bafika engcwabeni.

4 Basebegijima bobabili kanyekanye; omunye umfundi wasegijima phambili ngesiqubu kuloPetro, wafika kuqala engcwabeni.

5 Kwathi ekhothama elunguza wabona amalembu acolekileyo endlelwe, kodwa kangenanga.

6 USimoni Petro wasefika emlandela, wangena engcwabeni, wabona amalembu acolekileyo endlelwe,

7 lelembu lobuso elalisekhanda lakhe, lingabekwanga lamalembu acolekileyo, kodwa lendluliwe lisendaweni yalo lodwa.

8 Ngakho wasengena laye omunye umfundi owayefike kuqala engcwabeni, wabona, wakholwa;

9 ngoba babengakaqedisisi umbhalo, ukuthi ubemele ukuvuka kwabafileyo.

10 Basebesuka futhi abafundi baya kibo.

11 Kodwa uMariya wema engcwabeni phandle ekhala; kwathi esakhala, wakhothama walunguza engcwabeni,

12 wasebona ingilosi ezimbili zembethe ezimhlophe zihlezi, enye isemakhanda, lenye ingasenyaweni, lapho isidumbu sikaJesu ebesilele khona.

13 Zona zasezisithi kuye: Mama, ukhalelani? Wathi kuzo: Ngoba bayithethe iNkosi yami, njalo kangazi lapho abayibeke khona.

14 Kwathi esetshilo lezizinto watshibilika, wabona uJesu emi, kodwa wayengazi ukuthi nguJesu.

15 UJesu wathi kuye: Mama, ukhalelani? Udinga bani? Yena ecabanga ukuthi ngumphathi wesivande, wathi kuye: Nkosi, uba wena umsusile, ngitshele lapho ombeke khona, mina-ke ngizamthatha.

16 UJesu wathi kuye: Mariya! Yena watshibilika wathi kuye: Raboni! okuyikuthi: Mfundisi.

17 UJesu wathi kuye: Ungangibambi, ngoba kangikenyukeli kuBaba; kodwa yana kubafowethu, uthi kubo: Ngiyenyukela kuBaba loYihlo, lakuNkulunkulu wami loNkulunkulu wenu.

18 UMariya Magadalena weza wababikela abafundi ukuthi uyibonile iNkosi, njalo imtshele lezizinto.

19 Kwathi kusihlwa ngalolosuku, olokuqala lweviki, leminyango ivaliwe lapho abafundi ababehlangene khona, ngenxa yokwesaba amaJuda, uJesu wafika wema phakathi, wathi kubo: Ukuthula kakube kini.

20 Njalo esetshilo lokhu wabatshengisa izandla zakhe lohlangothi lwakhe. Ngakho abafundi bathokoza beyibona iNkosi.

21 UJesu wasebuya esithi kubo: Ukuthula kakube kini; njengoba uBaba engithumile, lami ngiyalithuma.

22 Kwathi esetshilo lokhu waphephetha phezu kwabo wathi kubo: Yemukelani uMoya oNgcwele.

23 Loba ngobani elithethelela izono zabo, bathethelelwe; loba ngobani elibamba ezabo, zibanjiwe.

24 Kodwa uTomasi, omunye wabalitshumi lambili, othiwa nguDidimusi, wayengekho labo mhla uJesu efika.

25 Ngakho abanye abafundi bathi kuye: Siyibonile iNkosi. Kodwa yena wathi kubo: Uba ngingaboni ezandleni zayo amanxeba ezipikili, njalo ngifake umunwe wami enxebeni lezipikili, njalo ngibeke izandla zami ehlangothini lwayo, kangisoze ngikholwe.

26 Njalo emva kwensuku eziyisificaminwembili abafundi bakhe babephakathi futhi, loTomasi elabo. UJesu wafika, iminyango ivaliwe, wema phakathi wathi: Ukuthula kakube kini.

27 Wasesithi kuTomasi: Letha umunwe wakho lapha, ubone izandla zami; njalo letha isandla sakho, usifake ehlangothini lwami; njalo ungabi ngongakholwayo, kodwa okholwayo.

28 UTomasi wasephendula, wathi kuye: Nkosi yami loNkulunkulu wami!

29 UJesu wathi kuye: Ngoba usungibonile, Tomasi, ukholiwe; babusisiwe abangabonanga, kanti bakholiwe.

30 Njalo uJesu wazenza lezinye izibonakaliso ezinengi phambi kwabafundi bakhe, ezingalotshwanga kulolugwalo.

31 Kodwa lezi zilotshiwe, ukuze likholwe ukuthi uJesu unguKristu iNdodana kaNkulunkulu, njalo ukuze lithi, likholwa, libe lempilo ebizweni lakhe.21

1 Emva kwalezizinto uJesu wabuya wazibonakalisa kubafundi elwandle lweTiberiyasi; njalo wazibonakalisa ngalindlela.

2 Babendawonye oSimoni Petro, loTomasi othiwa nguDidimusi, loNathaniyeli oweKana yeGalili, lamadodana kaZebediya, labanye ababili babafundi bakhe.

3 USimoni Petro wathi kubo: Ngiyagola inhlanzi. Bathi kuye: Lathi sizahamba lawe. Basebephuma bahle bangena emkhunjini, kodwa ngalobobusuku kababambanga lutho.

4 Kwathi sekusemadabukakusa uJesu wema ekhunjini; kodwa abafundi babengazi ukuthi nguJesu.

5 Ngakho uJesu wathi kubo: Bantwana, lilokudla yini? Bamphendula bathi: Hatshi.

6 Wasesithi kubo: Phosani imbule ehlangothini lokunene lomkhumbi, njalo lizathola. Basebephosa, njalo babengaselakho ukulidonsa ngenxa yobunengi benhlanzi.

7 Ngakho lowomfundi uJesu ayemthanda wathi kuPetro: YiNkosi. USimoni Petro, esezwile ukuthi yiNkosi, wagqoka isembatho (ngoba wayenqunu), waseziphosela olwandle.

8 Kodwa abanye abafundi beza ngomkolo, bedonsa imbule lenhlanzi, ngoba babengekhatshana lomhlabathi, kodwa kungaba zingalo ezingamakhulu amabili.

9 Kwathi sebekhuphukele emhlabathini, babona umlilo wamalahle khona, lenhlanzi zibekwe phezu kwawo, lesinkwa.

10 UJesu wathi kubo: Lethani ezinye zezinhlanzi elisanda kuzibamba.

11 USimoni Petro wasekhwela, wahudulela imbule emhlabathini, ligcwele inhlanzi ezinkulu, ikhulu lamatshumi amahlanu lantathu; njalo lanxa zazinengi kangaka, imbule kalidabukanga.

12 UJesu wathi kubo: Wozani lidle. Kodwa kakho kubafundi owaba lesibindi sokumbuza ukuthi: Ungubani wena? besazi ukuthi yiNkosi.

13 UJesu wasesiza, wathatha isinkwa, wabanika, lenhlanzi ngokufananayo.

14 Lokhu sekungokwesithathu uJesu ebonakaliswa kubafundi, esevukile kwabafileyo.

15 Sebedlile, uJesu wathi kuSimoni Petro: Simoni kaJona, uyangithanda kulalaba yini? Wathi kuye: Yebo Nkosi; wena uyazi ukuthi ngiyakuthanda. Wathi kuye: Phana amawundlu ami ukudla.

16 Wabuya wathi kuye ngokwesibili: Simoni kaJona, uyangithanda yini? Wathi kuye: Yebo Nkosi, wena uyazi ukuthi ngiyakuthanda. Wathi kuye: Yelusa izimvu zami.

17 Wathi kuye ngokwesithathu: Simoni kaJona, uyangithanda yini? UPetro wadabuka ngoba wathi kuye ngokwesithathu: Uyangithanda yini? Wasesithi kuye: Nkosi, wena uyakwazi konke; wena uyakwazi ukuthi ngiyakuthanda. UJesu wathi kuye: Phana izimvu zami ukudla.

18 Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kuwe: Usemutsha, wawuzibhinca, uhamba lapho othanda khona; kodwa nxa usumdala, uzakwelula izandla zakho, omunye abesekubopha, akuse lapho ongathandi khona.

19 Lalokhu wakutsho, etshengisa indlela yokufa ayezadumisa uNkulunkulu ngayo. Esetshilo lokhu wathi kuye: Ngilandela.

20 UPetro etshibilika wabona umfundi uJesu amthandayo elandela, yena futhi owayeyeme esifubeni sakhe ekudleni kwantambama wathi: Nkosi, ngubani ozakunikela?

21 Kwathi uPetro embona wathi kuJesu: Nkosi, lo-ke?

22 UJesu wathi kuye: Uba ngithanda ukuthi ahlale ngize ngifike, ulani lakho? Ngilandela wena.

23 Ngakho lelilizwi laphumela kubazalwane, ukuthi lowomfundi kayikufa; kanti uJesu katshongo kuye ukuthi kayikufa; kodwa wathi: Uba ngithanda ukuthi ahlale ngize ngifike, ulani lakho?

24 Nguye lowomfundi ofakaza ngalezizinto, lozibhalileyo; njalo siyazi ukuthi ubufakazi bakhe buliqiniso.

25 Njalo zikhona lezinye izinto ezinengi uJesu azenzayo, uba bezilotshiwe zonke ngazinye, ngicabanga ukuthi lomhlaba lawo ubungebe lendawo yezingwalo ezilotshiweyo. Ameni.AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE