Mundani of Cameroun

JOHN

1

1 Ngɔ̀ŋ li me bùˈu, Èngǎ̧ wu e yaŋe wu. Èngǎ̧ mbɔŋ e li ngu bɔ̂ Mbɔ̧ɔ̧mà nɔ̂, Èngǎ̧ wu li ngu àzi Mbɔ̧ɔ̧mà. 2 Ngɔ̀ŋ li me bùˈu tà wu bɔ̂ Mbɔ̧ɔ̧mà. 3 Mbɔ̧ɔ̧mà li ntsè ane tò ka ngɨ̀ èghɨ ègème. Àghɨa ko a mbê ntsě bɔ ghɨ̀ ka wu tòà tà li ngɨ̀ la. 4 Tà wu wòt tàa ŋǎ ngule mèntsèke abua bòt, è ghɨ̀à bɔ bɔ èkaˈà la. 5 Èkaˈa mbɔŋ aà mbèˈa a èbem ndzěm, ka ndzěm ka ko ndììmê. 6 Mbɔ̧ɔ̧mà li ntsàà wantu̧ vi, èlen tò wu Jɔ̌n la, 7 tà kɨ̀ˈɨ̂ shu bòt àghɨa ye ko ane ànəa wòt wu tà wu èkaˈà la, mbɨ̀ˈɨ̀ bòt bàgème aa zə ezǐ mèntɨ̧ɨ̧ mɔb ane ŋut. 8 Tòà zìambɔŋ li tà kà wu èkaˈà ngaa ka mbɔ̂ ngua nkɨ̀ˈa e shu bòt wòt tà wu èkaˈà mbɔŋ la. 9 Ngule èkaˈà wu àa mbaŋe waa waa la, wu wòt wu nkɨ̀ˈa a sitsǎˈ la. 10 Tòà wu, tà wu èngǎ̧ Mbɔ̧ɔ̧mà la, li ngu a sitsǎˈ ka bòt sitsǎˈ è ka ko atò, Mbɔ̧ɔ̧mà tsè ane tò ka ngɨ̀ sitsǎˈ. 11 Tà kɨˈɨ abua bòt àlaˈ yu è wù àyea tò la, bɔ̀ ka sèè atò. 12 Ka bòt bàgème bɔ sèe atò, ndzì mèntɨ̧ɨ̧ mɔb ane èlen tò la, tà ghɨ̀ àwɔb bɔ tsiˈi bɔ̧ Mbɔ̧ɔ̧mà. 13 Ka bɔ me wu bɔ̧ Mbɔ̧ɔ̧mà ale, è kà wu wɔ̀bȩ̌ tà bi awɔb bɔ tsiˈi àlo̧ atò la, è kà mê ngu wɔ̀bȩ̌ ka tà ghɨ̀ a wu ale la. Wu Mbɔ̧ɔ̧mà zìambɔŋ ka tà ghɨ̀à wɔb bɔ tsiˈi bɔ̧ tò la. 14 Èngǎ̧ wu e li ntsìˈi wɔ̀bȩ̌, nkɨ̀ˈɨ̂ ntsèke ayɔɔ bòt, me nyɨˈte èwuu ntsɔ̧̀ Mbɔ̧ɔ̧mà bɔ ane bòt la, mè nyɨ̀ˈta nkǔŋ ane àghɨa Mbɔ̧ɔ̧mà wǔ yùà la. Ba ye ènɨ̧ tò. Eyaa wu ènɨ̧ wu Tǎt tò Mbɔ̧ɔ̧mà li ŋǎ abua tò mbɨ̀ˈɨ̀ ngule wa̧ tà dzə abua tò la. 15 Jɔ̌n lɔ̀ˈ shû ànəa ye ye, mè nko ane tò la. Tà li ŋȩ nê, “Eyaa tòà wu e ndi ngua shuà, àfɨˈa e ndi nê, ‘Wòt nkɨ̀ˈa akwene ya̧ la è tsè am, nkàà nê tà li ndzaŋe wu ka bɔɔ li e bi am la’.” 16 Tà kɨˈɨ ale me kɔ̀ŋkè bòt nyaŋ ngɨ̀à ba bɔ mèngùˈte mu è dzə abua Mbɔ̧ɔ̧mà la a ngo̧ a ngò̧. 17 È wu nè ànə̂ mbɨ̧te Mbɔ̧ɔ̧mà ko Mbɔ̧ɔ̧mà li ndzi a tèkitebu Musì ka tà ŋǎ abua bɔbȩ, è me wu èkɔŋ nè nkǔŋ, ta tsaa a Yesò Klistò ka tà kɨ̀ˈɨ̂ nyɨ̀ˈte awa. 18 Wòt kǒ tà li mè yea Mbɔ̧ɔ̧mà la ntsě. Wu ndàˈà tòà wu tà wu àzi Mbɔ̧ɔ̧mà mè ngu a ngèt Mbɔ̧ɔ̧mà la ka tà ghɨ̂ bòt e ko atò la. 19 È li ngu àfɨ̀ˈ àko, bɔɔjuŋ Bèjû a Jèlusalèm e tsàà bèntsìà mèpɨ̧̀ Mbɔ̧ɔ̧mà, nè bòt àndǎ̧ Levì nê, bɔ̀ kɨˈɨ mbììte a Jɔ̌n nê tà wu wà leˈ. 20 Bɔ biite ale Jɔ̌n ka tu̧ làˈa, tà bê ntsɔ̀ˈte shu awɔb nê, ye ntsě Fɔ̧̀ wu Mbɔ̧ɔ̧mà li ndzɔˈ etsàà la. 21 Tà làˈ ale, bɔ mè mbììte nê, “Tè à wu wàà? À wu Èlȩjà?” Jɔ̌n bɨ̀ɨ̀lè èngǎ̧ wɔb nê, “Àwɔˈ e ntsě tòà.” Bɔ mè mbììte atò nê, “Tè à wu ndàˈàtɔŋ Mbɔ̧ɔ̧mà wu bɔ̀ɔ nchɨ̀ˈà la à?” Tà nê “Àwɔˈ.” 22 Bɔ mè nê, “Ale shua wa wòt à wu wùà la, mbɨ̀ˈɨ̀ baa ghǎ ko eŋa àbɨ̀t abua bòt bu bɔ ya̧ ntsàà àwa la. Tè à wu wàà?” 23 Tà bɨ̀ɨ̀lè nê, “E ngu àtɔŋ wòt kǒ ŋȩ̀a a èbem àbâ àlaˈ àyuube shua nê bɨ̀ nèète alu̧ Lefɨ̀ˈ è tɨ̧ɨ̧ ndɨŋndɨ̀ŋ mbɨ̀ˈɨ̀ ndàˈàtɔŋ Mbɔ̧ɔ̧mà, Àsayà li shu la.” 24 Bòt bu bɔ li ntsàà bɔntu̧ baa la li ngu Bèfalèsiì. 25 Bɔ mè mbììte a Jɔ̌n nê, “À bakà wu Fɔ̧̀ wu Mbɔ̧ɔ̧mà li ndzɔˈ etsàà la, mbakà wu Èlȩjà mè mbakà wu ndàˈàtɔŋ Mbɔ̧ɔ̧mà, ghǎ a ghɨ̀ ka à me zǐ bòt a èdzî à?” 26 Jɔ̌n tsɔˈɔ èngǎ̧ wɔb nê “Maà ndzìà bòt a èdzî, ka wòt kǒ nàà və tà tɨ̧ɨ̧ a kètsìà wɨ̧ ka bɨ̀ ka zîˈ nko wòt tà wǔ wùà la. 27 Tà wu wòt wu nkɨ̀ˈa akwene ya̧ la. E mbakà lem nkùˈ wòt tàa yàa mèliˈ gubte tò la.” 28 Èghɨ baa ègème e li ngɨ a Betanì, agua èdzî Jodàn, adzìˈ yu Jɔ̌n li ngua ndzìà bòt a èdzî la. 29 Ètsəˈ e tsi Jɔ̌n ye a Yesò nkɨ̀ˈa ekwene ane tò la, nê “Bɨ̀ ye Wanjɨ̀ Mbɔ̧ɔ̧mà wu tàa tsì mènə̀ kàbɔ̀ŋ bòt ngɔ̀ŋ la. 30 Eyaa wu tòà wu e ndi shu nê, wòt kǒ nàà kɨˈɨ akwene ya̧ tà tsè am la, nkàà nê bɔ li me bi am tà yaŋe wu la. 31 E ndi me làˈ ale, è nka ko atò mɨ̧̂, mbɔ̂ me kɨˈɨ ezǐ bòt Izə̀lȩ̂ a èdzî ale ngua nkɨà mbɨ̀ˈɨ̀ bɔɔ ko wòt tà wu wùà la.” 32 Jɔ̌n làˈ ndɨ ye li ndze la nê, “E ndi ndzě Fo Mbɔ̧ɔ̧mà e chu a ègwet mbɨ̀ˈɨ̀ baba ntɨ̧ɨ̧ ane tò la. 33 E ndi e nka lem nko atò, tè Mbɔ̧ɔ̧mà wu tà ntsàà am nê è nkɨ̀ˈɨ̂ ndzì bòt a èdzî la shu abua am nê, ‘Wòt à ye Fo Kèfə èchua ègwet ntɨ̧ɨ̧ ane tò la, à ko nê wu tòà wu tàa tsiˈi me ŋa bòt Fo Kèfə la’. 34 Mâ ye, mè me kɨ e shu awɨ̧ nê eyaa wu Wa̧ Mbɔ̧ɔ̧mà.” 35 Ètsəˈ e li ntsi, Jɔ̌n mè ntɨ̧ɨ̧ abot, bɔ̂ bɔkatè bi babe, 36 ndzě a Yesò ngȩ̀ȩ̀nà ntsèà la nê, “Bɨ̀ ye Wanjɨ̀ Mbɔ̧ɔ̧mà.” 37 Mbɨ̀ˈɨ̀ bɔkatè tò bu babe e zə ànəa mbɔŋ la, bɔ bê sa atò nkuŋa Yesò. 38 Yesò ghèble avi, ndzèà wɔb nkùŋà vi la, mbììte awɔb nê, Bɨ̀ kɨa ghàà? Bɔ bɨ̀ɨ̀lè nê, “Labȩ̀”, (ngua shua nê, nyɨˈtà) “Àa ntsèka nèŋàà?” 39 Tà nê, “Bɨ̀ kɨˈɨ ndze.” Ale, bɔ gha bɔ̂ tò ba, ndzè àdziˈa tàa ntsèka la. È li me wu àfɨ̀ˈ yaa è tsìˈa ngà mbɔ̀ŋè nyèm tekwì àfɨˈa nèngǔ̧, ale bɔ ghà mpàâ àliabȩ a mbɔŋ ntsèke bɔ̂ tò ba. 40 Wòt kǒ ane bɔkatè bu babe tà li nkuŋa Yesò, àfɨˈa tà zə ndɨ Jɔ̌n làˈà la, li ngu Andùlù wanyɨ Simùn wu èlen tò ko wu Pità la. 41 Ale, tà bê ngà nkɨ wanyɨ vi Simùn shu abua tò nê, “Ba yea Klistò, Fɔ̧̀ wu Mbɔ̧ɔ̧mà li ndzɔˈ etsàà la.” 42 Tà nɨa Simùn nkɨ̀ˈɨ̂ abua Yesò. Yesò lɔ̀kè àvi ndzě atò nê, “Bɔɔ ntɔ awê ane Simùn wa̧ Jɔ̌n. Èlen lê aa tsiˈi Sefàs.” (Sefàs wua shua nê Pità. Lə Pità è wu èwu.) 43 Ètsəˈ e tsi Yesò me taŋke eghǎ a Galìlî, ndzě wòt kǒ èlen tò wu Filìb la shu abua tò nê “Kɨˈɨ nkùŋè am.” 44 Filìb li ndzə a Bèsedà, è wu àpfə̀ yu Andùlù bɔ̂ Pità e dzə̀ la. 45 Filìb ghà ndzea Nàtanìà shu abua tò nê, “Ba ye wòt wu Musì li shɨ ànəa tò a èbem àkatè mbɨ̧tsə la, ye wu bèndàˈàtɔŋ Mbɔ̧ɔ̧mà è lè shɨ ayɔb mɨ̧̂ la. Tà wu Yesò, wa̧ Jòsêb, wòt Nazàlet.” 46 Nàtanìà bììte atò nê. “Tè betsiˈa ngule àghɨa ntsɔ̧̀ àko a dzə a Nazàlet?” Filìb shu abua tò nê, “Kɨˈɨ ngà ndze àwɔ̀ mbɔŋ.” 47 Àfɨˈa Yesò yea Nàtanìà nkɨ̀ˈa la, tà nê, “Bɨ̀ ye ngule wòt Izə̀lȩ̂, kà ye ànəa fɨte ane zi!” 48 Nàtanìà bììte atò nê “À ghɨ̀ na ka nko am à?” Yesò bɨ̀ɨ̀lè nê, “Filìb ya̧ me laˈ nê yea ntɔ awê àfɨ̀ˈ yu à wu a èten àyɨt a fik la ale, e ndzaŋe ye awê.” 49 Nàtanìà nê, “Nyɨˈtà, à wu Wa̧ Mbɔ̧ɔ̧mà! À wu Fɔ̧̀ bòt Izə̀lȩ̂!” 50 Yesò bɨ̀ɨ̀lè nê, “Tè à bê mbɨ̧̀ɨ̧̀na ànə̂ yaa na mâ laˈnê mâ ya̧ ndzè àwê a èten àyɨt a fik la à? À bèle taˈa eye èghɨ e tsè è baa la!” 51 Yesò mè shu abua tò nê “Tsiˈ è shua wê ane nkǔŋ nê, àa ye ègwet e ghaˈa bɔntu̧ Mbɔ̧ɔ̧mà e me ghȩ̀ȩ̀na nchua ndzea Wa̧ Wòt mè nkɔ̀ˈa ngà la.”

2

1 Èlibȩ e li ntsè bebe, èpǎ̧ ndzɔˈɔ ko e wu a Kanà a èbem àlaˈ a Galìlî. Nyɨ̌ Yesò wu abot, 2 bɔ mè nkaˈa Yesò bɔ̂ bɔkatè bi a èpǎ̧ ndzɔˈɔ mbɔŋ mɨ̧̂. 3 Mèlùˈ tseke tè mì, nyɨ̌ Yesò shu abua tò nê, “Ko nê mèlùˈ è mî.” 4 Yesò shu abua tò nê, “Mê à ka shu am àghɨa màa ghɨ̀ la, nkàà nê àfɨ̀ˈ am a bakà zìˈ nkùˈ.” 5 Nyɨ̌ tò shu abua bòt bu ngàbtà èghɨ abot la nê, “Bɨ̀ ghɨ̌ àghɨa àgème tà shu nê bɨ̀ ghɨa la.” 6 Bɔɔ ndàˈà ale èliba ko yentuà e wu abot bɔ ghɨ ane àti la. Bèjû e li ngua ndzìà mèleb a èbem èliba yàa nɨa shùà ènyit mbɨ̀ˈɨ̀ ekùˈu e mbì Mbɔ̧ɔ̧mà. Àliba yeamɔˈ a me nɨ bègalon mèleb mbɔ̀ŋè èghem yebe kò yetat leˈ. 7 Yesò tsèkê tè shu abua bòt bu ngàbtà èghɨ la nê “Bɨ̀ lu̧u̧ne èliba yàa nè mèleb.” Ale, bɔ lu̧u̧ne èliba mbɔŋ nè mèleb tè è kɔˈ ndzəa ètsə̂. 8 Tà mè shu abua yɔb nê bɔ̀ tuˈte me kǒ ngà ŋǎ abua wòt wu tà wua àtsəa bòt bu bɔ̀ɔ ngàbtà èghɨ la. Bɔ ghɨ̀ mbɨ̀ˈɨ̀ tà shu la. 9 Bɔ ŋa ale, ŋut yute mèleb mu li ngèble ntsiˈi mèlùˈ la, ka tà kà lem nko nê è ya̧ ngu mèleb. Wu ndàˈ bòt bu ngàbtà èghɨ abot la ka bɔ li nko la. Àfɨˈa mbɔŋ tà tɔ lu̧ ndzà yu 10 mbììte atò nê “Ka bɔ̀ɔ ngɨ̀ bɔ̀ ghǎ àdziˈa èpà̧ bɔ bɨ̀ ŋà mèlùˈ ntsɔ̧̀ bòt e me nu tê è nyi ane yɔb ka bɔ ŋa me kàbɔ̀ŋ à? Ale, à ghɨ̀ na ka nɔ̀ŋè è me ntsɔ̧̀ ntsiˈi ŋa akwèn à?” 11 Yesò lɔ̀ˈ ngɨ̀ ànə̂ yaa a Kanà, a èbem àlaˈ a Galìlî è wǔ ànəa mbì a kà ye fɨ̀ˈ tà li ngɨ̀ bòt e ye ènɨ̧ tò la. Bɔkatè tò e ye ale, ndzì èntɨ̧ɨ̧ wɔb ane tò. 12 Mbɨ̀ˈɨ̀ bɔ paa la Yesò bɔ̂ nyɨ̌ vi, nè bɔnyɨ bi nè bɔkatè bi e chu nga a Kàpenàwûm ntsèke abàˈ və ane èli ko. 13 Àlia Bèjû àa njɨ̀a èpǎ̧ Màntsea a ègwet la a tseke tè me kùˈu, Yesò kɔˈ nga a Jèlusalèm. 14 Tà nyi a èbem lob nɨ̧ Mbɔ̧ɔ̧mà ndzě bòt fɨ̧̀ɨ̧̀nà mpɔ̀ŋtsə nè njɨ̀tsə bɔ̂ banɨ̧̌ ndɨk la, ka nè bòt bɔ̀ɔ nkùbta èkab bɔ tseke a ègwet mèkɔ̀ˈ mɔb la. 15 Ale, tà nɨ mèliˈ ngɨ̀ angot nɨŋ fə̀ àwɔb nè banyà̧ bu bàgème èbem lob Mbɔ̧ɔ̧mà ntsàà àbȩ, mbɔ̂ mpààtè mèkɔˈ bòt bu nkùbta èkab la mè sàŋè èkab wɔb a si. 16 Tà ghɨ̀ ale, tà shu abua bòt bu fɨ̧̀ɨ̧̀nà banɨ̧̌ ndɨk la nê, “Bɨ̀ ŋeˈe èghɨ bàa nɨŋ ndzə a lob ŋàa. Bɨ̀ ka nɨ lob Tǎt am ngɨ̀, è tsìˈi àdziˈa èwen.” 17 Àfɨˈa mbɔŋ bɔkatè tò e ku̧u̧te nê, èngǎ̧ Mbɔ̧ɔ̧mà e laˈnê “Èkɔŋ wu mâ bɔ ane lob yê la aa nɨ àtsə am.” 18 Bɔɔjuŋ Bèjû e ye mbììte atò nê “À nɨ̀ àtɔŋ nèŋǎ ka me ghɨ̌ èghɨ bàa à? Betsiˈa à ghɨ̀ ka ànəa kà ye fɨ̀ˈ nɨŋ nyɨ̀ˈte nê a dzə abua Mbɔ̧ɔ̧mà à?” 19 Yesò shu abua yɔb nê “Bɨ̀ bùù lob yaa ndzè na nàa me wu ane èlibȩ betat e kɔkè yùà tè è kɔˈ ntɨ̧̂ la.” 20 Bèjû e biite atò nê “Àa ghɨ̀ na ka enɨ èlibȩ betat ebɔ̧ɔ̧ lob Mbɔ̧ɔ̧mà yaa bɔ nɨ èngùˈebȩ èghem yekwì ntsɔ̀b yentùa ka bɔ̧ɔ̧ la à?” 21 Bɔɔ ndàˈ ale bɔ̀ ka ko nê, lob Mbɔ̧ɔ̧mà yu Yesò shua la wu mbɨ̧̀ tò. 22 Yesò tseke tê tà li tà pfə tà mee tà yu̧u̧me ka ètsə bɔkatè tò e bɔ̂ ndzààtè bɔ bɨ̧ɨ̧nè ànəa àkata Mbɔ̧ɔ̧mà nè ànəa Yesò li shû la. 23 Mbɨ̀ˈɨ̀ Yesò wua Jèlusalèm àfɨˈa èpǎ̧ Màntsea a ègwet la, bòt nyaŋ e zì mèntɨ̧ɨ̧ mɔb ane èlen tò mbɨ̀ˈɨ̀ bɔ ye mènə̀ kà ye fɨ̀ˈ mu tà ghɨ̀ la. 24 Ka Yesò ka zi avi ane yɔb nkàà nê tà ko àghɨa wòt ègème wu yùà la. 25 Ale, wòt ka tsi mbɔ̌ ndɨ tàa mèe shua tò àghɨa bɔ̀ wu yùà la nkàà nê tà ko àghɨa àa èntɨ̧ɨ̧ wɔ̀bȩ̌ la.

3

1 Wòt Falèsiì ko li ngû, èlen tò wu Nìkòdemòs, tà wu wajǔŋ ayɔɔ Bèjû. 2 È wu ètsəˈ ane àli ako tà gha àdziˈa Yesò naa tsèka la shu abua atò nê, “Labȩ̀, ba ko nê à wu nyɨˈtà Mbɔ̧ɔ̧mà tsàà la, nkàà nê Mbɔ̧ɔ̧mà bakà wu nè wòt, tà kà ko ngɨ̀ tèwuute ènə̂ kà ye fɨ̀ˈ taa àa ngɨ̀à la.” 3 Yesò bɨ̀ɨ̀lè nê, “Tsiˈ è shu awê ane nkǔŋ nê, bɔ bakà bi wòt a membǐ fi, tà kà nyi a kèfɔ̧̀ Mbɔ̧ɔ̧mà.” 4 Nìkòdemòs bììte nê, “Bɔ̀ɔ mèe bi wòt tà lènè la na à? Betsiˈa tà mè ndâ nko nyi a èbem nyɨ̌ vi, bɔ mè mbia tò a membǐ fi?” 5 Yesò bɨ̀ɨ̀lè nê, “Tsiˈ è shu awê ane nkǔŋ nê, bɔ bakà mè mbǐ wòt ane mèleb, Fo Mbɔ̧ɔ̧mà naa mě bi atò, tà kà nyi a kèfɔ̧̀ Mbɔ̧ɔ̧mà. 6 Wɔ̀bȩ̌ nàa ngɨ̀ tà bi wekǒ, ŋut wu wû wɔ̀bȩ̌, ka Fo Mbɔ̧ɔ̧mà bi wòt, ŋut wu tsiˈi wa̧ Mbɔ̧ɔ̧mà. 7 Ko mbɨ̀ˈɨ̀ e nê, bɔ bɔ ndɨ bɔ̀ɔ mě bi wòt a membǐ fi la ale, ànəa mbɔŋ a me tsè àwê. 8 Àfeme àa ngɨ̀ à me tsě, wòt me zə ndɨ a tsèà la, ka tà kà ko àdziˈa a dzə̀ la, kò àyea a tsèà ngà la leˈ, mbɔ̂ wòt kà wu ko ekele. Wu ndɨ àa la, ane wòt ègème Fo Mbɔ̧ɔ̧mà bi atò la.” 9 Nìkòdemòs mè mbììte atò nê, “Betsiˈa a ghɨ̀ na ka ngu ale à?” 10 Yesò bììte atò nê, “Àa ngɨ̀ à wu nyɨˈtà kèkweele ayɔɔ bòt Izə̀lȩ̂, à kà ko ànə̂ ya à? 11 Tsiˈ è shu awê ane nkǔŋ nê, ba wua ndàˈà àghɨa ba ye la, mè ngua shua àghɨa ba ko la, ka wòt kà wu ane yɨ̧ tàa nkɨ ebɨ̧ɨ̧ne ànəa ba shua la. 12 E shua wɨ̧ mènə̀ nàa ntsea a sitsǎˈ la anè, bɨ bakà bɨ̧̀ɨ̧̀ne, bɨ ghɨ̀ na ka nko mbɨ̧̀ɨ̧̀ne wû è me nàa ntsea a ègwet la à? 13 Wòt kǒ tà li te mè kɔˈ nga a ègwet mbɨ̀ˈɨ̀ e ko la ntsě, wu wû ndàˈà Wa̧ Wòt wu tà lè chu a ègwet və la ka tà ko la. 14 Mbɨ̀ˈɨ̀ Musì li ndɔ̀kè nyà̧kàbɔ̀ŋ yu àlaˈ a yuube ntsòŋà a ègwet ayɨ̌t la, wu wû ndɨ bɔ̀ɔ lɔ̀kè Wa̧ Wòt etsoŋa la. 15 Mbɨ̀ˈɨ̀ wòt ègème tà zi èntɨ̧ɨ̧ vi ane tò la naa bɔ mèmpème kàlìà.” 16 Mbɔ̧ɔ̧mà li nkɔ̀ŋkè bòt ngɔ̀ŋ yaa kwàˈ ànyaˈne kwat tè ŋǎ ndàˈà Wa̧ vi nê waa waa tà zi èntɨ̧ɨ̧ vi ane tò la ka nyɔa, taa bɔ mèmpème kàlìà. 17 Mbɔ̧ɔ̧mà li tà kà wua ntsàà Wa̧ vi a ngɔ̀ŋ ŋaa nê tà kɨˈɨ ndzì ndɔ̀ àtsəa bòt. Tà li ngua ntsaa atò mbɨ̀ˈɨ̀ taa ghɨ̌ bòt aa bɔ mèmpème. 18 Wòt tà zi èntɨ̧ɨ̧ vi ane tò la àyea tò a bakà bɨ, ka èwe kà zi èntɨ̧ɨ̧ vi ane tò, àyea tò a bɨɨ tê ndɔ̀ˈ, nkàà nê tà bakà zi èntɨ̧ɨ̧ vi ane ndàˈa Wa̧ Mbɔ̧ɔ̧mà. 19 Àghɨa a ghɨ̂ àyea bòt a bɨ la wu nê, èkaˈà e kɨˈɨ a ngɔ̀ŋ, ka bòt e bɔ̂ me kɔ̀ŋkè ndzěm ntsèa èkaˈà wu, nkàà mènə̀ kàbɔ̀ŋ bɔ̀ɔ ngɨ̀à la. 20 Wòt ègème tàa ngɨa kàbɔ̀ŋ la nàà mpààbà èkaˈà, tà kà wua nkɔ̀ŋkà ekɨˈɨ a èbem èkaˈà, mbɨ̀ˈɨ̀ ka bɔ gha ghɨ̌ ndzè mènə̀ kàbɔ̀ŋ tò. 21 Ka wòt tàa ngɨa mènə̀ nkǔŋ la, nàà nkɨ̀ˈa a èbem èkaˈà mbɨ̀ˈɨ̀ bɔɔ tsène eye ntsɔ̧̀ nê tàà ngɨ̀à àghɨa Mbɔ̧ɔ̧mà nàa nkɨà la. 22 Bɔ ghɨ̀ ale, Yesò bɔ̂ bɔkatè bi e ghà àbâ àlaˈ a Jùdià ntsèke abàˈ və, tà me zǐ bòt a èdzî. 23 Jɔ̌n zìambɔŋ wua Enɔ̀n, a ngèt Salìm, ndzìà bòt a èdzî mɨ̧̂. Mèleb li ntaˈa wu abot, bòt e kɨˈɨ̀ taa zì àwɔb a èbem èdzî. 24 È li me wu ale bɔ̀ ka ziˈ ndzia a Jɔ̌n a tèfȩ. 25 Adzìˈ tseke tê me wù̧ù̧ne, èngà̧ ko e dzə a kètsìà bɔkatè Jɔ̌n nè wòt Jû kǒ, ane ànəa mànshua ènyit mbɨ̀ˈɨ̀ ekùˈu e mbì Mbɔ̧ɔ̧mà. 26 Ale, bɔkatè Jɔ̌n ko e kɨˈɨ̀ shu abua tò nê, “Labȩ̀, wòt wu bɨ tò e li ngu agua Jodàn la, ye wu à li ndàˈà ànəa tò la, wu abà nyia. Tà wua ndzìà bòt a èdzî tè bòt nyaŋ e tsiˈa nkuŋa tò ngà.” 27 Bɔ làˈ ale, Jɔ̌n bɨ̀ɨ̀lè nê, “Betsiˈa à ka wu ane wòt ale, kà wu Mbɔ̧ɔ̧mà tà ghɨ̀ la. 28 Bɨ̀a mbɔŋ bɨ ko nê e ndi nê, e ntsě Fɔ̧̀ wu Mbɔ̧ɔ̧mà li ndzɔˈ etsàà la, ka e ngu wòt bɔ tsǎ a mbì tò la. 29 Wòt tà bɔ ndzà la wu lu̧ ndzà mbɔŋ. Shu̧ lu̧ ndzà nàa ntɨ̧a ndzəa àtɔŋ shu̧ zi lu̧ ndzà yu, tà taˈa wùˈte àvi. Eyaa wu ndɨ mèngùˈte lu̧ a èntɨ̧ɨ̧ am la. 30 Ale, tà bɔ ndɨ tàa me ghǎ mbì mbì, maa me kua kwèn kwèn la.” 31 Wòt wu tà dzə̀ ne ègwet la, è tsea waa waa. Èwe tà dzəa ngɔ̀ŋ ŋaa la, wu wòt ngɔ̀ŋ, mè me làˈà wû mènə̀ ngɔ̀ŋ, ka wòt tà dzə a ègwet la, lâ ngu a ègwet waa waa. 32 Tàa ngɨ̀ tà shu bòt àghɨa ye ye, mè nko la, ka wòt kà bɨ̧ɨ̧ne èngǎ̧ tò. 33 Wòt tà bɨ̧ɨ̧ne èngǎ̧ tò la, nɨ àyea mbɔŋ nɨŋ nyɨ̀ˈte nê ànəa Mbɔ̧ɔ̧mà shu la wu nkǔŋ. 34 Wòt wu Mbɔ̧ɔ̧mà tsàà la, nàà ndàˈà wû mèngǎ̧ Mbɔ̧ɔ̧mà nkàà nê, Mbɔ̧ɔ̧mà zǐ Fo zi ane tò nènkèm. 35 Mbɔ̧ɔ̧mà nàà nkɔ̀ŋkà Wa̧ vi tè ndzì èghɨ ègème a tèkitebu tò. 36 Wòt tà zǐ èntɨ̧ɨ̧ vi ane Wa̧ Mbɔ̧ɔ̧mà la è bɔ mèmpème kàlìà, è we tà tu̧ ezǐ èntɨ̧ɨ̧ vi ane tò la ka wu li ebɔ mèmpème, mbɔ̂ ntsǒ Mbɔ̧ɔ̧mà kà wu li elìa, è bele àtsəa tò è nɔ̀ŋkè la.

4

1 Bèfalèsiì e zə nê Yesò tsiˈa mbɔ̌ bòt nyaŋ, ndzìà àwɔb èdzî tè ntsea Jɔ̌n, 2 mbɔ̂ me ghɨ̀ ale, è kà wu Yesò zìambɔŋ ndzìà bòt a èdzî la, è wu bɔkatè tò. 3 Mbɨ̀ˈɨ̀ Yesò zə ànəa bɔ shua la, tà sa Jùdià mè mbà̧à̧ èlu̧ Galìlî me ghǎ. 4 Tàà ngà ale mbɔ̌ ndɨ tàa tsě a Sàmalìà la. 5 Tà kɨˈɨ tê tà dzəa a èbem àpfə̀à nɨ̧ a ko a Sàmalìà bɔ̀ɔ ntɔ nê Sȩkà, à wu a ngèt àdziˈa si yu Jàkɔ̂b li ŋǎ abua wa̧ vi Jòsêb la. 6 Èbɨ mèleb lu Jàkɔ̂b li ntuŋ la e li ngu abot. Yesò ko nê ye ghȩ̀ȩ̀ne tê nka̧, nchu ntsèke a si a ngèt èbɨ lu. Tàà tseke ale, àfɨˈa ngaa wu mbɔŋe a kètsìà nèngǔ̧. 7 Vi Sàmalìà ko kɨˈɨ etuˈu mèleb, Yesò shû abua tò nê “Ŋa mèleb è nu.” 8 Tàà ngɨa ale bɔkatè tò e ko nê bɔ gha a èbem àpfə̀a nɨ̧ yu eyu̧u̧ èghɨjɨ. 9 Vi Sàmalìà waa, bììte atò nê “Àwɔ̀ à wu wòt Jû la, à ghɨ̀ na ka me lo̧o̧ mèleb abua am e ngu vi Sàmalìà la à?” (Tàà mbììte ale ngu ndɨ̀ wu Bèjû bɔ̂ bòt Sàmalìà àa ka fɔte èghɨ mbà̧à̧tê la.) 10 Yesò bɨ̀ɨ̀lè èngǎ̧ tò nê “À ghɨ̀ ale nko àghɨa Mbɔ̧ɔ̧mà nàa ŋǎ la, mè nko wòt wu shua nê ŋa mèleb yè nu la, ko à biite atò tà tsiˈi ŋa awê mèleb nàa ŋǎ mèmpème la.” 11 Àvi wu shu abua tò nê “Tê, à bakà bɔ àghɨa àa nɨ etuˈu mèleb la, èbɨ làa e mè me sàa, ale à wu nɨ mèleb mu nàa ŋǎ mèmpème la nèŋàà? 12 Àa nè nko nê ye tse tǎt nyaˈ waa Jàkɔ̂b wu tà li ŋa èbɨ mèleb la abua ya la à? Tòà zìambɔŋ li nù mèleb è dzə̌ a èbem èbɨ làa la, bɔ̂ bɔ̧ bi nê banyà̧ bi.” 13 Yesò shû abua tò nê, “Àtɔŋ wòt ègème tà nu mèleb màa la, a bele mèe yu̧u̧, 14 ka wòt ègème tà nu mèleb mu màa ŋa abua tò la, àtɔŋ tò à ka lɔˈ àlia ntsi nju̧. Mèleb mu màa ŋa abua tò la, naa tsiˈi ane tò mbɨ̀ˈɨ̀ adzì nàa nkɔˈɔ a si àfɨ̀ˈ àgème ŋǎ tò mèmpème kàlìà la.” 15 Àvi wu shû abua tò nê “Tê, ŋa am mèleb màa à shua la, mbɨ̀ˈɨ̀ àtɔŋ am a lɔ̀ˈ àlia mè nju̧, mbɨ̀ˈɨ̀ e me tseka mè nkɨ̀ˈa àdziˈ yaa etuˈu mèleb.” 16 Tà làˈ ale Yesò shû abua tò nê, “Ghǎ ntɔ lu̧ wê, bɨ tò è kɨˈɨ adzìˈ yaa.” 17 Àvi wu bɨ̀ɨ̀lè nê, “E mbakà bɔ lu̧.” Yesò shû abua tò nê “À shu nkǔŋ nê ye bakà bɔ lu̧; 18 nkàà nê à yɔˈɔ bèlu̧ batà̧â̧, ka wòt à wù bɨ tò àfɨ̀ˈ yaa la ka lem ngu ndaŋa lu̧ wê. Ànəa à shû la wu nkǔŋ.” 19 Àvi mbɔŋ shû abua tò nê “Tê, mâ ye nê à wu ndàˈàtɔŋ Mbɔ̧ɔ̧mà. 20 Bètǎt nyaˈ baa e li ngua nguˈta Mbɔ̧ɔ̧mà a ègwet èbȩ làa, ka bɨ me shu nê àdziˈa bɔ wu me wùˈte atò la a wu nè Jèlusalèm.” 21 Yesò shû abua tò nê “Àvi wa, bɨ̧ɨ̧ne ànəa e shua la, nkàà nê àfɨ̀ˈ aa nkɨ̀ˈa kà bòt e wu tsi me wùˈte Mbɔ̧ɔ̧mà a ègwet èbȩ la, kò a Jèlusalèm leˈ. 22 Bɨ̀a bòt Sàmalìà aa ngùˈtà wòt kà ko atò, ka bàa Bèjû e ko wòt ba wùˈta la, nkàà nê, Mbɔ̧ɔ̧mà li ndàà Bèjû nê bɔ̀ shu bòt ndɨ yèa ŋǎ mèmpème la. 23 Àfɨ̀ˈ aa nkùˈà, a bê nkùˈ tè ndɔ̀ˈ, àfɨˈa ngule bòt bɔ̀ɔ ngùˈtà Mbɔ̧ɔ̧mà la, àa wùˈte atò ane èntɨ̧ɨ̧ wɔb nè nkǔŋ yɔb ègème la. Eyaa wu èwuu bòt Mbɔ̧ɔ̧mà nàa nkɨà awɔb bɔɔ me wùˈtè àvi la. 24 Mbɔ̧ɔ̧mà wu Fo, ale bòt bɔ̀ɔ ngùˈta tò la e bɔ ndɨ bɔ̀ɔ me wùˈte atò ane èntɨ̧ɨ̧ wɔb nè nkǔŋ yɔb ègème la.” 25 Tà làˈ ale, àvi wu shu abua tò nê, “Mâ ko nê Fɔ̧̀ wu Mbɔ̧ɔ̧mà li ndzɔˈ etsàà la, e wu bɔ̀ɔ ntɔ atò nê Klistò la nàà nkɨ̀ˈa. Taa kɨˈɨ e shua wa mènə̀ ègème.” 26 Yesò shû abua tò nê, “Mmɔ̌ wàa ndaˈa ba nè la, e ngu tòà.” 27 Kwàˈ àfɨˈa mbɔŋ bɔkatè tò e kɨˈɨ ndze atò ndàˈà bɔ̂ vi Sàmalìà wu, a taˈa tsè àwɔb, ka wòt ane yɔb ka lem mbììte atò laˈnê, “À kɨa ghǎ abua tò à?” kò, “Ghǎ ghɨ̂ ka à me làˈa abua tò à?” 28 Ale, àvi mbɔŋ sà àghɨa mèleb azi abot ngwènè àpfə̀a nɨ̧ yu shu bòt nê, 29 “Bɨ̀ kɨˈɨ ndzě wòt kǒ tà shua am àghɨ àgème mâ li me ghɨ̀ la. Tè eyaa ntsě Fɔ̧̀ wu Mbɔ̧ɔ̧mà li ndzɔˈ etsàà la à?” 30 Ale, bɔ dzə àpfə̀ yu nga ekwene ane Yesò. 31 Bɔkatè Yesò e teˈa akwèn me shu̧u̧te atò shua nê, “Labȩ̀, lem jɨ àghɨ.” 32 Yesò bɨ̀ɨ̀lè nê “Mâ bɔ èghɨjɨ màa jɨ la ka bɨ̀ ka ko ànəa bùà.” 33 Bɔkatè tò e me màkè a kètsìà wɔb nê kò wòt kǒ enɨ èghɨjɨ nkɨ̀ˈɨ̂ ŋǎ abua tò leˈ. 34 Yesò shu abua yɔb nê, “Èghɨjɨ bɔ̧ wu nê è ngɨ̀ àghɨa wòt wu tà tsàà am la nàa nkɨà la, mè paa àfàˈ yu tà ŋa abua am la. 35 Ka bɨà shuà nê, ‘È tsiˈi wû èŋu yekwì, àfɨˈa màfuˈa a kùˈ à’, tsiˈ è shua wɨ̧ nê a kûˈ, bɨ̀ lɔ̀kè awɨ̧ ndȩ̀ mbȩtsə ndzě ndɨ èghɨjɨ e kweele tê nkùˈ èbe màfuˈa la. 36 Wòt wu tàa fùˈà la, tàà mbɔ àbȩ̀ àfàˈ àzi, mbɔ̂ ngua fete bòt mbɨ̀ˈɨ̀ bɔɔ bɔ mèmpème kàlìà. Ale, wòt màndiˈa nè wòt màfuˈa bɔɔ fɔte ewùˈtè àwɔb. 37 Ale, wu nkǔŋ mbɨ̀ˈɨ̀ èngà̧teme wàa e shu la nê, ‘Wòt ko nàa ngɨ̀ tà liˈ wekǒ fùˈ.’ 38 Mâ tsàà àwɨ̧ nê bɨ̀ ghǎ fùˈ èghɨ ka bɨ̀ liˈ. Bòt tsa e ghɨ̌ afàˈà kekweelè tè ndɔ̀ˈ, tè bɨ tsiˈa njɨ̀a àbȩ̀ àfàˈ àyɔb.” 39 Bòt Sàmalìà nyaŋ a èbem àpfə̀à nɨ̧ a mbɔŋ e zì mèntɨ̧ɨ̧ mɔb ane Yesò ndɨ wu àvi wu shu awɔb nê, “Tà shua vi àghɨ àgème ye li mè ghɨ̀ la.” 40 Bòt Sàmalìà e kɨˈɨ̀ nê Yesò tseke bɔ̂ tò ba. Yesò bɨ̧̀ɨ̧̀ne ntsèke abàˈ və ane èlibȩ bebe. 41 Bòt nyaŋ e mè ndzì èntɨ̧ɨ̧ wɔb ane Yesò nkàà mèngǎ̧ tà wua ndàˈà la. 42 Bòt bu e shu abua àvi wu nê “Bà ka zià mèntɨ̧ɨ̧ ma ane tò àfɨ̀ˈ yaa nkàà ànəa à ya̧ shua wa la, ba tsiˈa ndzìà nkàà nê bàambɔŋ e zə ànəa tà làˈà la, mè nko nê tà lâ ngu Mpemnà bòt ngɔ̀ŋ yaa.” 43 Èlibȩ bu bebe la e li ntsè Yesò lɔˈɔ abot ngwena àbâ àlaˈ a Galìlî. 44 Yesò zìambɔŋ shû nê, “Bɔɔ kà kùkte ndàˈàtɔŋ Mbɔ̧ɔ̧mà àlaˈ atò.” 45 Ka mbɔ̂ ngà nyi a Galìlî, bòt àlaˈ mbɔŋ e sèe atò wû sèe nkàà nê bɔɔ lɔ̀ˈ nga ejɨ èpǎ̧ wu a Jèlusalèm la, ndzě àghɨa àgème tà ghɨ̌ abàˈ və la. 46 Yesò wène a Galìlî ale nga àpfə̀à nɨ̧ a Kanà, adzìˈ yu tà li ngèble mèleb è tsìˈi mèlùˈ la. Wɔ̀jǔŋ kǒ li ngu a Kàpenàwûm wa̧ tò nàa ngò̧ò̧nà la. 47 Mbɨ̀ˈɨ̀ tà zə nê Yesò lɔ̀ˈɔ̀ a Jùdià tè nkɨ̀ˈɨ̂ ntsiˈa Galìlî la, tà ghà shù̧ù̧te atò nê tà chu a Kàpenàwûm, mbə̀ wa̧ vi è ntsiˈa mpfəà pfə la. 48 Tà làˈ ale Yesò shû abua tò nê “Bɨa anè ngu bòt bɔ bakà ye am ngɨ̀à èghɨ àa nyɨ̀ˈta mètàŋ Mbɔ̧ɔ̧mà la, nè ngɨŋa mènə̀, wòt ane yɨ̧ ka zî èntɨ̧ɨ̧ vi ane ya̧ la.” 49 Wɔ̀jǔŋ wu shû abua Yesò nê, “Têˈ, chu chǎb mbɨ̀ˈɨ̀ wa̧ am pfə.” 50 Yesò mè shû abua tò nê “Dù me ghǎ, wa̧ wè naa kweele.” Wòt mbɔŋ zì èntɨ̧ɨ̧ vi ane ànəa Yesò shû la, mbà̧à̧ èlu̧ me ghǎ. 51 Mbɨ̀ˈɨ̀ tàa nchua ngà la, bɔfàˈ tò e kɨˈɨ ekwene ane tò, shû abua tò nê wa̧ tò wu kweelè. 52 Wɔ̀jǔŋ wu biite awɔb àfɨˈa wa̧ mbɔŋ ghɨ̂ nkwèèlê la, bɔ nê “Sò̧ò̧nà wu nàà tùˈtè tesi ane nyèm yemɔ̀ˈ àfɨˈa nèngǔ̧.” 53 Àfɨˈa mbɔŋ tǎt wa̧ wu ku̧u̧te nê, eyaa wu àfɨ̀ˈ yu Yesò nàà nê, wa̧ vi wu naa kweele la. Ale, bɔ̂ bòt bi bàgème e bê ndzì mèntɨ̧ɨ̧ mɔb ane Yesò ntsìˈi bòt tò. 54 Yesò ghɨ ànə̂ yaa ale, nko nê wu ènə̂ kà ye fɨ̀ˈ bebe, tà ghɨ̂ mbɨˈɨ̀ tà lɔ̀ˈɔ a Jùdià nkɨ̀ˈɨ̂ a Galìlî la.

5

1 Mènə̀ maà tse ale, Yesò kɔˈ nga a Jèlusalèm a èpǎ̧ Bèjû ko. 2 Àtɨ̀ŋ àko a wu a Jèlusalèm a ngèt ètsə̂ka̧ yu bɔ̀ɔ ntɔ nê ètsələ̀ˈ njɨ̀tsə la. Èlen àtɨ̀ŋ a ngaa ane ndɨ̧ Ebùlù wu Betzatà, a bɔ ètsə̂ yetà̧â̧ àa nyià abot la. 3 Ènɔ̧̂ bòt nè èlɔ̀ˈ (bòt àghɨ àleme nè bòt èka bɔb e ŋɔˈte la, ndɔ̀ˈ nè èbe èbâ ènyit bɔb e pfəˈte la), e wu a mètsə̂ bɔ nɔ̀ŋkè la. [Bɔ li ngua nɔ̀ŋkà nchɨ̀ˈà àtɨ̀ŋ yu aa bente, 4 nkàà nê, wantu̧ Mbɔ̧ɔ̧mà nàa ngɨ̀ tseke tê è chu ngɨ̀ àtɨ̀ŋ yu a bentè. À bente ale, wòt àghɔ̧ tà bɨ̌ nyi a èbem àtɨ̀ŋ a mbɔŋ la kweelè, ka è màà ngu wû ka àghɔ̧ ane tò leˈ.] 5 Wòt kǒ li ngu abot, tà ghɔ̧̀ɔ̧̀ne ane èngùˈebȩ èghem yetat ntsɔ̀b yefà̧a̧ la. 6 Yesò kɨˈɨ̀ ndzea atò tà nɔ̀ŋke abot la, nko nê, tà ghɔ̧̀ɔ̧̀ne ane àfɨ̀ˈ à seè, mbììte atò nê, “Àa nkɨ ekweele?” 7 Wòt àghɔ̧ wu bɨ̀ɨ̀le nê, “Tê, mèleb mu nàa mbènta, wòt kà wu tàa zi am a èbèm la. E ngɨ̀ e mbela nyɔ̀ˈtà nkɨ enyi, wòt tsa bɨ̀ a èbèm.” 8 Yesò shû abua tò nê, “Lɔ̀ˈɔ a si, ngwia matà wê me ghǎ.” 9 Kwàˈ àfɨˈa mbɔŋ, mbê wu bê nkwèèlê, ngwia matà vi me ghǎ. E li ngu àliapfə̀a Bèjû. 10 Ale bɔɔjuŋ Bèjû e shu abua mbê wu bɔ bə atò la nê, “Laane wu àliapfə̀, mbɨ̧ ta te bakà bɨ̧̀ɨ̧̀ne laˈnê, ŋeˈa matà wê ane èwuu àli yàa.” 11 Bɔ làˈ ale, mbê wu bɨ̀ɨ̀lè nê, “Wòt tà ya̧ mbə̀ am la, ya̧ shu abua am nê, ‘Vi matà wê me ghǎ.’ ” 12 Bɔ biite atò nê, “Wòt waa tà ya̧ shu abua yê nê, ‘Via matà wê me ghǎ la wu wàà’?” 13 Ka mbê wu bɔ bə atò la ka ko wòt Yesò wu wùà la, ngu nê bòt e li ngua ndza̧a̧ Yesò dzə ayɔɔ ayɔb ngà kà tà ko. 14 Àfɨ̀ˈ a tseke tê me wu, Yesò ye atò a èbem lob nɨ̧ Mbɔ̧ɔ̧mà, shû abua tò nê “Ye, à peme tê ndɔ̀ˈ. Ka tsi ngɨa kàbɔ̀ŋ mbɨ̀ˈɨ̀ ànəa a bɨ ntsè ayaa la a yea wê.” 15 Mbê wu zə ale, nga shu bɔɔjuŋ Bèjû bu nê, “Wòt wu ta ya̧ mbə̀ am la wu Yesò.” 16 Yesò ghɨ ànə̂ yaa àliapfə̀a Bèjû ale, a ghɨ̂ bɔɔjuŋ bu e me kɨ àtsəa tò enɨ. 17 Ale, Yesò shû abua yɔb nê “Eyaa wu èghɨ Tǎt am nàa ngɨ̀a àfɨ̀ˈ àgème la. Mmɔ̌ mbɔŋ mâ bɔ ndɨ màa me ghɨ a èlɨ ngaa la.” 18 Eyaa wu àghɨa a li ngɨ̀ bɔɔjuŋ Bèjû e paa me kɨa tò ebùŋe la, nkàà nê tà bakà bəˈə wû ndàˈà mbɨ̧ àliapfə̀a yɔb, tàa ntɔ fɔ̀ɔ̀le Mbɔ̧ɔ̧mà ane Tǎt vi, ale ngua nɨa vi fɨˈna ane tò. 19 Ale, Yesò shû abua yɔb nê, “Ane nkǔŋ, tsiˈ è shua wɨ̧ nê, betsiˈa Wa̧ ka ghɨ̂ àghɨ ane mi ne mèmɨ̀ɨ̀te tè è bəa wû àghɨa tà ye tǎt tò me ghɨ̀ la. Àghɨa tǎt nàa ngɨ̀à la, wu yùà yu Wa̧ nàa ngɨ̀à la mɨ̧̂. 20 A wu anè nkàà nê, tǎt è kɔ̀ŋkè wa̧ tè nyɨ̀ˈte atò, àghɨ àgème tòà zìambɔŋ nàa ngɨa la. Tàà nyɨˈte atò fɔ̀ɔ̀le èghɨ e taˈa tsè è baa la taa ghɨ̌, tê ànəa mbɔŋ aa taˈa tsè àwɨ̧ bɨ̀agème. 21 Kwàˈ ane ndɨ tǎt nàa ngɨ̀ tà yù̧ù̧me bèmpfəà ngɨ̀ bɔ pem la, wu wû a èlɨ mbɔŋ Wa̧ nàa ngɨ̀a bòt tà kɔ̀ŋkè la e bɔ mèmpème la. 22 Tǎt nàà kà saˈa mènə̀ wòt. Tà ŋa mètàŋ mà saˈa mènə̀ bòt ègème abua wa̧, 23 mbɨ̀ˈɨ̀ bòt bàgème aa me ŋa kènuke abua Wa̧ mbɨ̀ˈɨ̀ bɔ̀ɔ ŋa abua Tǎt la. Wòt bakà wua ŋa kènuke abua Wa̧, tà ko nê yea kà ŋa abua tǎt wu tà tsàà tò la. 24 “Ane nkǔŋ, tsiˈ è shua wɨ̧ nê, wòt tà zə èngǎ̧ am, ndzì èntɨ̧ɨ̧ vi ane wòt wu tà tsàà am la, è bɔ mèmpème kàlìà. Tà ka tsi ekwene èsaˈa. Tà peme èvə, tè ntsìˈi nyi a èbem mèmpème. 25 Ane nkǔŋ, tsiˈ è shua wɨ̧ nê, àfɨ̀ˈ aa nkùˈà, a bê nkùˈ tè ndɔ̀ˈ, àfɨˈa bèmpfəà àa zə àtɔŋ Wa̧ Mbɔ̧ɔ̧mà la, mbɔ̂ bòt bɔ zə la, aa peme. 26 Kwàˈ ane ndɨ Mbɔ̧ɔ̧mà nàa ngɨ̀a bòt e bɔ mèmpème la, wu wû a èlɨ mbɔŋ tà ghɨ̂ Wa̧ tò me ŋa mèmpème la. 27 Tà ŋa tò àtɔŋ ane ndɨ tàa saˈa mènə̀ bòt te lià la, nkàà nê, tà wu Wa̧ Wòt. 28 “Bɨ̀ ka màkè àyaa, nkàà nê, àfɨˈa a kûˈ bòt bu a èbem èsî la àa zə àtɔŋ tò, 29 èdzə̌ àbȩ la. Bòt bɔ li ngua ngɨ̀à ntsɔ̧̀ la, aa yu̧u̧me ebɔ mèmpème, èbe be li ngua ngɨ̀à kàbɔ̀ŋ la, e yu̧u̧mè bɔ zì àwɔb a èbem ngoˈ kà wu li elìa. 30 “Maa kà nɨ mètàŋ mɔ̧ ka nɨŋ ngɨ̀ àghɨ. Maà saˈa ànəa wòt wû mbɨ̀ˈɨ̀ mâ zə abua Tǎt am la. Màa ngɨ̀ è saˈ ànə̂, bɔ ko nê a kûˈ, nkàà nê maa kà ghɨ wû àghɨa èntɨ̧ɨ̧ am àa nkɨà la, maa ngɨ̀ wû àyea wòt wu tà tsàà am la, nàa nkɨà la. 31 “E ngua ndàˈà ànə̂ am mmɔ̌ mbɔŋ, ko ànəa e ndàˈà la ntsě nkǔŋ. 32 Wòt kǒ nàà və tà tɨ̧ɨ̧ akwene ya̧ ane ànə̂ yaa la. E mè nko nê, ànəa tà kô mè me shu ane ya̧ la wu nkǔŋ. 33 “Bɨ li ntsàà bòt abua Jɔ̌n, tà shu nkǔŋ ye ko ane ya̧ la, 34 ka è kà lem ngu nê, mâ bɔ ndɨ màa lɨ̀ˈ am ane ànəa wɔ̀bȩ̌ shu ane ya̧ la. E ndàˈà mènə̀ maa anè wû mbɨ̀ˈɨ̀ bɨa bɨ̧ɨ̧ne epeme. 35 Èngǎ̧ Jɔ̌n e li ngu mbɨ̀ˈɨ̀ èkaˈà àa mbèˈa mbàŋà èdziˈ la, bɨ mè kɔ̀ŋkè ewùˈtè àwɨ̧ a èbem èkaˈà ngaa ane àfɨ̀ˈ àko. 36 “Ka èghɨ màa ngɨ̀à la aà nyɨ̀ˈta wòt è ngu wùà la, tè ntsè àghɨa a li nyɨ̀ˈte ane ànəa Jɔ̌n li shu ane ya̧ la, nkàà nê e ngu anè ngɨ̀à èghɨ bu Tǎt am li nê è mpaa ngɨ̀ la. Wu bùà bu èa nyɨ̀ˈta nê tòà ka tà tsàà am la. 37 Tǎt am wu tà tsàà am la è laˈa nkǔŋ ane ànəa am zìambɔŋ. Bɨ̀a mbɔŋ e te bakà zə àtɔŋ tò, bɨ̀ ka ye atò, 38 ànəa tò à ka wu a èbem mèntɨ̧ɨ̧ mɨ̧ nkàà nê bɨ bakà zi mèntɨ̧ɨ̧ mɨ̧ ane wòt wu tà tsàà la. 39 Bɨà ntɔ Àkata Mbɔ̧ɔ̧mà ànyaˈne ntsìˈa nta nê wu yùà ka àa ghɨ̌ bɨa ko ndɨ wòt nàa bɔ mèmpème kàlìà la. Àkate mbɔŋ aa ndàˈà ànəa wòt è ngu wùà la, 40 ka bɨ bɔ̂ ntu̧ ekɨˈɨ abua am mbɨ̀ˈɨ̀ e la peme. 41 “Maa kà kɨ mèngùˈte è dzə abua bɔbȩ la, 42 ka mâ ko àghɨa bɨ̀ wu yùà la. Mâ ko nê, bɨà kà lâ nkɔ̀ŋkè a Mbɔ̧ɔ̧mà. 43 Mâ kɨˈɨ ane èlen Tǎt am, bɨ̀ ka wua nkɨ eyute ànəa e shua la, ka wòt kǒ tsa ghɨ̀ ale nkɨ̀ˈɨ̂ ane èlen li zìambɔŋ ko bɨ bɨ̧ɨ̧ne ànəa ŋut shua la. 44 Bɨ̀a nkɔ̀ŋkà wòt wɨ̧ naa me wùˈtè wanyɨ vi, ka bɨ̀ ka wua nyɔ̀ˈtà nkɨ̌ è ghɨ̌ èghɨ ndàˈa Mbɔ̧ɔ̧mà nàa wùˈtè àwɨ̧ la. 45 “Bɨ̀ ka mɨ̀ɨ̀tè nê maa ghǎ a mbì Tǎt am eshu ànə̂ àtsəa yɨ̧. Musì wu bɨ li nɔ̀ŋè ntɨ̀ yɨ̧ ane tò la, ka tàa shua ànə̂ àtsəa yɨ̧ la. 46 È wu nê bɨ li mbɨ̧̀ɨ̧̀ne èngǎ̧ Musì nkǔŋ ko bɨ zì mèntɨ̧ɨ̧ mɨ̧ ane ya̧, nkàà nê, tà li shɨŋ shu ànəa wòt è ngu wùà la. 47 Ka bɨ̀a ghɨ̀ na ka ebɨ̧ɨ̧ne ànəa e shua la nè ndɨ bɨ̀ baka bɨ̧ɨ̧ne ànəa tà li shɨŋ la à?”

6

1 Àfɨ̀ˈ a tsè, Yesò tù̧u̧ èlemè Galìlî (èlemè Tìbelìàs) nga aguŋ. 2 Taˈà, ènɔ̧̂ bòt a me kùŋe atò nkàà tèwuute ènə̂ kà ye fɨ̀ˈ tu bɔ ye tà ghɨ̀ mbə̌ bòt àghɔ̧ la. 3 Yesò tseke tè nkɔˈ nga a ègwet èbȩ ntsèke a si bɔ̂ bɔkatè bi. 4 Bɔɔ ngɨa ale àfɨˈa èpǎ̧ Màntsea a ègwet wu Bèjû àa njɨ̀a la a tsiˈa nkùˈà. 5 Mbɨ̀ˈɨ̀ Yesò lɔ̀kè àghɨ a zi ndzè ènɔ̧̂ bòt bu nkuŋà vi la, tà biite a Filìb nê, “Bà wu anè enɨ èghɨjɨ nè ŋà eyu̧u̧ tê ejɨɨ bòt baa?” 6 Tàà mbììte a Filìb ale, ngua nkɨ enyɔ̀ˈte atò eye, nkàà nê tà li nko ndɨ yèa ghɨ̀ la. 7 Filìb bɨ̀ɨ̀lè nê “Bɔ màà nɨ̀ wû bèdìnalì ènkɨ̀ yebe ko betsiˈa bɔ̀ ka yu̧u̧ èghɨjɨ tè wòt ègème jɨ badzìˈ.” 8 Andùlù wakatè tò kǒ è wù wanyɨ Simùn Pità la, shu abua Yesò nê, 9 “Wa̧ kǒ naa àdzìˈ yaa, nè tèta̧a̧te bled balì tetà̧â̧, nè basə babe. Ka betsiˈa be ghɨ̀ ghǎ ane bòt baa bàgème à?” 10 Yesò shu abua bɔkatè bi nê, “Bɨ̀ ghɨa bòt bu è tseke a si.” Èfə̂ˈ e li ntaˈa wu abot, ale bòt bu e tseke a ègwet tè me ghǎ mbɔ̀ŋè mbâ̧tsə bètɔsì batà̧â̧. 11 Yesò nɨ̀ tèta̧a̧te bled tu, ŋà mènkɔ̀ke abua Mbɔ̧ɔ̧mà, mbɔ̂ ngàbtè abua bòt bu bɔ tseke a si la. Tà ghɨ̀ ale, mè nɨ basə bu ngɨ̀ wû a èlɨ mbɔŋ, tè wòt ègème jɨ mbɨ̀ˈɨ̀ ye kɔ̀ŋke la. 12 Àfɨˈa bɔ jɨ tê ndzet la, Yesò shu abua bɔkatè bi nê “Bɨ̀ fete tèpȩte te bə̀ˈ la mbɨ̀ˈɨ̀ ka àghɨa ko a bi.” 13 Ale, bɔ fete tèpȩte bled tu te bə̀ˈə̀ ane tèta̧ tu tetà̧â̧ bòt bu e jɨ la, te lu̧ bankì ntsɔ̀b babe. 14 Àfɨˈa bòt e ye ngɨŋa ànə̂ yaa Yesò ghɨ̀ la, bɔ nê, “Eyaa lâ ngu ndàˈàtɔŋ Mbɔ̧ɔ̧mà wu tà li mbɔ̌ ndɨ tàa kɨˈa sitsǎˈ la.” 15 Yesò ye nê bɔɔ̀ nkɨ eba̧a̧ avi ane ètɨ̧̂ è ghɨ̀ àvi ane fɔ̧̀, tà mè sa abot ngwènè a ègwet èbȩ zìa ndziˈne. 16 È tseke tè ngu a nyèmtèsi, bɔkatè Yesò e chu ngà a èbem èlemè wu, 17 nyi a èbem ànkànuˈ, me ghǎ a Kàpenàwûm agua ko zìa. Ndzèm fen, kà Yesò zìˈì nkɨ̀ˈɨ̂ te kwene ane yɔb. 18 Taˈà àfeme ako a bùˈ me tsè tê ndɔ̀kà èfu èdzî. 19 Mbɨ̀ˈɨ̀ bɔ gha a èbem mèleb mbɔŋe ane bèmȩl bakwì la, bɔ yea Yesò ngȩ̀ȩ̀na a ègwet èdzî nkùŋà àwɔb nkɨ̀ˈa a ngèt ànkànuˈ yu la, ale kèbɔɔ ke ba̧a̧ wɔb. 20 Yesò shu abua yɔb nê, “Wu mmɔ̌, bɨ̀ ka mbɔ̀a.” 21 Bɔ ghɨ̀ ale, me kɨ enɨ atò ezǐ a èbem ànkànuˈ yu, ka a kɨˈɨ̀ tè ndzə aguŋ, àdziˈa bɔ ghà la. 22 Ètsəˈ e tsi ènɔ̧̂ bòt bu aà teˈa agua èlemè àko zia la, e me kɨ a Yesò. Bɔ li nko nê ànkànuˈ a lɔ̀ˈ ngu abot wû yeamɔˈ mè nko nê Yesò nàà kàˈà gha a èbèm bɔ̂ bɔkatè bi, nê bɔkatè tò aà ghà bɔ̀ɔ bɔ̀ɔ̀ba. 23 Bɔ bele abot, ènkànuˈ ko e bê ndɔˈɔ àbâ àlaˈ a Tìbelìàs, nkɨ̀ˈɨ̂ a ngèt adzìˈ yu bɔɔ̀ jɨ̀a bled wu Yesò nàà ŋà mènkɔ̀ŋke adù̧ la. 24 Àfɨˈa ènɔ̧̂ bòt bu e ye nê Yesò kò bɔkatè tò leˈ e te ntsě abot la, bɔ nyi a èbem ènkànuˈ mbɔŋ nga a Kàpenàwûm e me kɨa Yesò. 25 Bɔ gha agua èlemè àko zia ale ndze atò, mbììte atò nê “Labȩ̀, à ya̧ nkɨ̀ˈɨ̂ àdzìˈ yaa a ka àfɨ̀ˈ à?” 26 Yesò tsiˈi bɨ̀ɨ̀le nê “Ane nkǔŋ, tsiˈ è shua wɨ̧ nê, bɨ̀ ka kɨ am nkàà èghɨ bu màa ngɨ̀à bɨ yea mè nkoa nê e wua nyɨ̀ˈta mètàŋ Mbɔ̧ɔ̧mà la. Bɨ kɨ am nkàà èghɨjɨ bɨa ya̧ njɨ̀ te ndzete mbɨ̀ˈɨ̀ bɨ kɨa la. 27 Bɨ̀ ka ŋà àtsəa yɨ̧ ane èghɨjɨ àa lɔ̀ˈɔ elìa la. Ka bɨ̀ ŋa wû ane èghɨjɨ bu àa ŋǎ mèmpème kàlìà la. Eyaa wu èghɨjɨ bu Wa̧ Wòt nàa ŋa abua yɨ̧ la, nkàà nê wu tòà Tǎt wa Mbɔ̧ɔ̧mà nyɨˈtè nê tà wu wòt ye laa nê tà me ghɨ àfàˈ yaa la.” 28 Ale, bɔ biite atò nê “Bàa ghɨ̀ na mbɨ̀ˈɨ̀ me ghɨ̀ àghɨa Mbɔ̧ɔ̧mà nàa kɨa la à?” 29 Yesò bɨ̀ɨ̀lè nê, “Àghɨa Mbɔ̧ɔ̧mà nàa nkɨà nê bɨ̀ me ghɨ la wu nê, bɨ̀ zì mèntɨ̧ɨ̧ mɨ̧ ane wòt wu ye tsàà la.” 30 Yesò làˈ ale bɔ mè mbììte atò nê “Àa ghɨ̌ ka ànəa kà ye fɨ̀ˈ enɨ nyɨˈte mètàŋ Mbɔ̧ɔ̧mà mbɨ̀ˈɨ̀ bɔɔ ye ebɨ̧ɨ̧ne èngǎ̧ wè à? 31 Mè nê, tà ko na bètǎt nyaˈ bɔb e li njɨ̀ èghɨjɨ bu bɔ̀ɔ ntɔ nê manà bɔ̂ Musì ba e li nkwene adù̧ àbâ àlaˈ àyuube, mbɨ̀ˈɨ̀ bɔ shɨ a èbem àkatè a Mbɔ̧ɔ̧mà la nê, ‘Tà li ŋà wɔb èghɨjɨ e dzə a ègwet la bɔ jɨ.’ ” 32 Yesò shu abua yɔb nê “Ane nkǔŋ, tsiˈ è shua wɨ̧ nê, èghɨjɨ bu e li nchu a ègwet la e li è ka dzə abua Musì. È li ndzə abua Tǎt am Mbɔ̧ɔ̧mà wu tàa ŋǎ wɨ̧ ngule èghɨjɨ bu e dzə a ègwet la àfɨ̀ˈ yaa la. 33 Èghɨjɨ baa Mbɔ̧ɔ̧mà nàa ŋǎ la, wu tòà wu tà chu a ègwet me ŋa mèmpème abua bòt ngɔ̀ŋ la.” 34 Tà làˈ ale bɔ shu abua tò nê “Tê, me ŋa wa èghɨjɨ bàà àfɨ̀ˈ àgème.” 35 Yesò shu abua yɔb nê, “E ngu èghɨjɨ bu àa ngɨ̀a bòt e bɔ mèmpème la. Wòt tà kɨˈɨ̀ ndzì èntɨ̧ɨ̧ vi ane ya̧ la, ndzìtsə tè ka li tsi eku atò a, àtɔŋ tò à ka tsi ndɔ̀ˈ àlia nju̧. 36 Ka mbɨ̀ˈɨ̀ maa lɔ̀ˈ shua wɨ̧ la, bɨ ye am ka bɨ̀ ka wua nkɨ ezì mèntɨ̧ɨ̧ mɨ̧ ane ya̧. 37 Waa waa Tǎt am nàa ŋǎ abua am la naa kɨˈɨ etsiˈi wòt am, è nka mèe ngu efə̌ wòt kǒ tà kɨˈɨ abua am la. 38 È nka chua a ègwet e ghɨ̀ àghɨa èntɨ̧ɨ̧ am àa nkɨà la; e nkɨ̀ˈa e ghɨ̀ àghɨa wòt tà tsàà am la nàa nkɨà la. 39 Eyaa wu àghɨa tòà wu tà tsàà am la nàa nkɨà la, nê è nka sàŋ wòt kǒ ane bòt bu yê ŋa abua am la è nyɔ̂, nê è ndi ngɨ̀ wû ndɨ bɔ̀ɔ yu̧u̧me àlia ngɔ̀ŋ nàa lìà la. 40 Àghɨa Tǎt am nàa nkɨà la wu nê, wòt ègème tà ye Wa̧ vi ndzì èntɨ̧ɨ̧ vi ane tò la, naa li ebɔ mèmpème kàlìà, e mè ngu e ghɨ̌ ŋut naa yu̧u̧me àlia ngɔ̀ŋ nàa lìà la.” 41 Bèjû e bùˈ me lèmte atò nkàà nê tà li nê ye wu bled wu è chu a ègwet la. 42 Bɔ nê “Tè eyaa chɨɨme ntsě Yesò wa̧ Jòsêb wu baa ko a tǎt tò bɔ̂ nyɨ̌ tò la à? Tà ghɨ̀ na ka ntsiˈa shua nê ye chua nè ègwet à?” 43 Yesò bɨ̀ɨ̀lè nê “Bɨ̀ ka tsi ndèmtè a kètsìà wɨ̧. 44 Betsiˈa wòt kà kɨˈɨ abua am kà wu we Tǎt am wu tà tsàà am la tà ghɨ tà kɨˈɨ la, e mbɔ̂ ngu eyu̧u̧me a ŋut àlia ngɔ̀ŋ nàa lìà la. 45 Bɔ shɨ a èbem àkata bèndàˈàtɔŋ nê ‘Wòt tàa li me nyɨˈte bòt la wu Mbɔ̧ɔ̧mà’. È wu ale, wòt ègème tà ŋa àtǔ̧ azi abua Mbɔ̧ɔ̧mà ndzə ànəa èngǎ̧ tò e shua la, naa kɨˈɨ abua am. 46 Àyaa a ntsea shua nê, wòt kǒ nàà və tà li me ye a Mbɔ̧ɔ̧mà la. Wu ndàˈà wòt wu tà dzə abua Mbɔ̧ɔ̧mà la ka tà li me ye atò la. 47 Ane nkǔŋ, tsiˈ è shua wɨ̧ nê wòt tà zǐ èntɨ̧ɨ̧ vi ane ya̧ la ebɔ mèmpème kàlìà. 48 E ngu èghɨjɨ bu àa ŋǎ mèmpème la. 49 Bètǎt nyaˈ bɨ̧ e li mbàtê njɨ̀ èghɨjɨ bu bɔ̀ɔ ntɔ nê manà la àbâ àlaˈ àyuube mbɔ̂ mè mpfə̀ˈte wû pfə̀ˈtê, 50 ka èghɨjɨ bu e dzə a ègwet la wu è bu wòt jɨa tà kà tsi mpfə la. 51 E ngu èghɨjɨ bu àa ŋǎ mèmpème e chu a ègwet la. Wòt tà jɨ èghɨjɨ baa la lia kà wu tsi epfə. Èghɨjɨ baa wu mbɨ̧̀ ènyit ya̧ màa ŋa mbɨ̀ˈɨ̀ bòt ngɔ̀ŋ àa bɔ mèmpème la.” 52 Tà làˈ ale Bèjû bu e bùˈ me yɔ̌ a kètsìà wɔb shua nê, “Mbê waa ghɨ̀ na ka nê yea ŋa mbɨ̧̀ ènyit zi abua ya baa kwele à?” 53 Yesò shu abua yɔb nê, “Ane nkǔŋ, tsiˈ è shua wɨ̧ nê, bɨ bakà kwele nyà̧ ènyit Wa̧ Wòt, e mèe nu àlo̧ atò, bɨ̀ ka bɔ mèmpème. 54 Wòt tà kwele nyà̧ ènyit ya̧ ndɔ̀ˈ nù àlo̧ am la, è bɔ mèmpème kàlìà, e mbɔ̂ ngu li eyu̧u̧me atò àlia ngɔ̀ŋ naa lìa la. 55 Aa ale nkàà nê nyà̧ ènyit ya̧ wu ngule èghɨjɨ, àlo̧ am mè ngu ngule àghɨa betsiˈa wòt nu la. 56 Wòt tà kwele nyà̧ ènyit ya̧ ndɔ̀ˈ nù àlo̧ am la wua ndzìà vi ane ya̧, e mè ngua ndzì am ane tò mɨ̧̂. 57 Tǎt am wu tàa ŋa mèmpème la, e tsàà am, è mè ngu tòà ka tà ghɨ̂ e mbɔ mèmpème la. Wu wû èlɨ màa ghɨ̌ wòt tà kwele yà̧ ènyit ya̧ la nàa bɔ mèmpème la. 58 Eyaa wu bled wu è chu a ègwet la, è ntsě àfəa wu bètǎt nyaˈ bɨ̧ e li nkwet ndɔ̀ˈ mè mpfə̀ˈte la. Wòt tà kwele a bled waa la naa bɔ mèmpème e me tseke ane àlia nè àlia.” 59 Yesò nàà ndàˈà mènə̀ maa ale ngu a èbem lob Mbɔ̧ɔ̧mà a Kàpenàwûm nyɨ̀ˈta èngǎ̧ Mbɔ̧ɔ̧mà. 60 Tà làˈa èngà̧ waa ale bòt nyaŋ ane bɔkatè tò e zə nê, èngǎ̧ mbɔŋ e ghe àa nkwèèla la, tè betsiˈa waa bɨ̧ɨ̧ne wùà? 61 Ka bɔɔ ngɨ̀à ale Yesò ko nê bòt bu nkùŋà vi la àa ndèmta ànəa mbɔŋ, ale tà bììte awɔb nê “Ànə̂ yaa a tsoke mèntɨ̧ɨ̧ mɨ̧̂? 62 Tè bɨ me wu ale ndzè Wa̧ Wòt nkɔ̀ˈa nga a ègwet àdziˈa tà li ngu la ko bɨa tsiˈi ghɨ̀ naà? 63 Fo Mbɔ̧ɔ̧mà ka nàa ngɨ̀a bòt e bɔ mèmpème la, betsiˈa wɔ̀bȩ̌ ka bɔ mua ane mi ne mètàŋ. Mèngǎ̧ maa e ndaˈa abua yɨ̧ la dzə abua Fo Mbɔ̧ɔ̧mà, è mè ngu mùà ka nàa ŋǎ mèmpème kàlìà la. 64 Ka àbə̀ˈ àyɨ̧ ako à ka lem mbɨ̧ɨ̧ne mèngǎ̧ mbɔŋ.” (Yesò nàà ndàˈà ale ngu ndɨ tà yaŋe ko bòt kà wu ebɨ̧ɨ̧ne èngǎ̧ vi kwàˈ ane àlia mbìa tà bûˈ me laˈa wùà la, mè nko wòt wu tàa ghɨ̌ efɨ̧̀ɨ̧̀nè àvi la.) 65 Ale, Yesò nê “Eyaa wu lə yu e ndi shu abua yɨ̧ nê betsiˈa wòt kà kɨˈɨ etsiˈi wòt am kà Tǎt am ghɨ̀ ane ndɨ tàa kɨˈɨ la.” 66 Ebuˈu àfɨˈa mbɔŋ me ghà ne mbì bòt nyaŋ ane bɔkatè tò e kua kwèn, bɔ ka tsi ngua nkùŋà atò. 67 Yesò shu abua èbu ntsɔ̀b babe la nê, “Bɨa sa am ghà àyɨ̧ mɨ̧̂?” 68 Simùn wu èlen tò ko wu Pità la bɨ̀ɨ̀lè nê “Tê, à kɨa nê bà ghǎ abua waa tsa à? Wu ndàˈ àwɔ̀ ka à bɔ mèngǎ̧ nàa ŋǎ mèmpème kàlìà la. 69 Ba bɨ̧ɨ̧ne mè nko nê, à wu ngule wòt wu Mbɔ̧ɔ̧mà tsàà la.” 70 Yesò bɨ̀ɨ̀lè nê “E ndɨ è nka laa wɨ̧ ntsɔ̀b babe, wòt wemɔ̀ˈ naa bɔ ewu wòt Satàn?” 71 Tàa ndàˈà ale ngua ŋa abua Judàs wa̧ Simùn wu èlen tò ko wu Iskaliòt la, nkàà nê tà batè ngu wekǒ ayɔɔ bɔkatè bu ntsɔ̀b babe la ale, mbɔ̂ ngu we tàa lɔ̀ˈɔ efɨ̧̀ɨ̧̀ne a Yesò la.

7

1 Mbɨ̀ˈɨ̀ mènə̀ maa ègème tsè la, Yesò me ghȩȩne àdziˈ èdziˈ a èbem àlaˈ a Galìlî. Tà ghɨ̀ ale tà kà gha a Jùdià nkàà nê bɔɔjuŋ Bèjû bu abot la e li ngua nkɨà èlu̧ ebùŋe atò. 2 È me wu àfɨˈa mbɔŋ ale àlia èpǎ̧ Bèjû wu bòt è naa ntsèka a èbem bayò la a tsiˈa nkùˈà. 3 Ale, bɔnyɨ Yesò e shu abua tò nê “Sa àdziˈ yaa nga a Jùdià mbɨ̀ˈɨ̀ bɔkatè bê aa ye àfàˈ yu àa ngɨ̀à la. 4 Ghɨ̌ ale nkàà nê àa ngɨ̀ à me kɨ nê bòt eko awê à kà wua ngɨ̀à mènə̀ mê a ntsèm. Mbɨ̀ˈɨ̀ àa ngɨ̀à èwuu mènə̀ maà la, nyɔˈte ngɨ̀ wòt ngɔ̀ŋ ègème ko awê.” 5 Bɔnyɨ tò aa ndàˈà mènə̀ maa ale ngu ndɨ ka wû bɔ̀ɔmbɔŋ è baka zi èntɨ̧ɨ̧ wɔb ane tò la. 6 Ale, Yesò shu abua yɔb nê, “Afɨˈa màa ghà la a bakà nkùˈ, ka è me wua wɨ̧ ko àfɨ̀ˈ àgème wu àfɨˈa ntsɔ̧̀. 7 Betsiˈa bòt ngɔ̀ŋ è ka ye àghɨa bɔ̀ɔ me pààbè àwɨ̧ adù̧ la, ka mbɔ̂ me pààbè am, nkàà nê maa shua àghɨa mâ ye mè nko ane yɔb la, nê mènə̀ mɔb nàà kàbɔ̀ŋ. 8 Ale, bɨ̀ kɔˈ nga a èpà̧ wu, è nka ghǎ, nkàà nê àfɨ̀ˈ am a bakà zìˈ nkùˈ.” 9 Tà làˈ ale mbɔ̂ ntèˈà vi à Galìlî ane àfɨ̀ˈ àko. 10 Bɔnyɨ Yesò e gha àdziˈa èpǎ̧ wu ale, àfɨ̀ˈ a me wu tà kɔˈ ngà àzi mɨ̧̂. Mbɔ̂ me ghà ale, tà kà gha ane ndɨ bòt àa ye atò la. 11 Bɔɔjuŋ Bèjû e li ngua ndȩ atò àdziˈa èpà̧ wu shua nê, “Tàa wa à?” 12 Ènɔ̧̂ bòt bu abot la e ghɨ̀ ale ntaˈa làˈa adù̧ èlen tò. Bòt ko e ghɨ̀ ale me shu nê tà wu wòt ntsɔ̧̀. Ka èbeko e me shu nê, “Chaˈ, tàà ntsòkà ètsə bòt.” 13 Bòt bu aa ndàˈà ale ka wòt kà laˈ tè bòt aa zə, nkàà nê bɔɔ mbɔ̀ɔ bɔɔjuŋ Bèjû. 14 Àfɨˈa èpà̧ wu e ghà tê ntsiˈa a kètsìà la, Yesò kɔˈ ngà nyi a èbem lob nɨ̧ Mbɔ̧ɔ̧mà me nyɨˈte mènə̀. 15 Tà me nyɨˈte ale a taˈa tsè Bèjû bu bɔ nê, “Mbê waa ghɨ̀ na ka ntaˈa ko mènə̀ kà li me ghǎ àkatè à?” 16 Yesò bɨ̀ɨ̀lè èngǎ̧ wɔb nê “Mènə̀ maa nyɨ̀ˈta la ntsě mɔ̧, wu me Mbɔ̧ɔ̧mà wu tà tsàà am la. 17 Wòt tàa nkɨ e ghɨ̀ àghɨa Mbɔ̧ɔ̧mà nàa nkɨà la, wu tòà ka tàa ko nê èghɨ bàa e nyɨˈtà la e dzəa abua Mbɔ̧ɔ̧mà ko abua am leˈ la. 18 Wòt tàa ndaˈa ane èlen li zìambɔŋ la wua nkɨà mbɨ̀ˈɨ̀ bòt aa me ŋeˈe atò a ègwet, ka wòt tàa nkɨà nê bɔ̀ ŋeˈe wû èlen wòt wu tà tsàà avi la, wua ndàˈa nkǔŋ, ànəa ko à ka wu ane tò è wu ànəa fɨte la. 19 Musì li tà kà ŋa wɨ̧ mbɨ̧tsə? Mbɔ̂ wòt wɨ̧ ka wu tà nɔŋà mbɨ̧te mbɔŋ la, ale bɨ ghɨ̀ na ka me kɨ ebùŋè am à?” 20 Ènɔ̧̂ bòt bu e bɨ̀ɨ̀lè nê “À bɔ fo kàbɔ̀ŋ ane yê! Wǎ nàa nkɨ ebuŋe awê à?” 21 Yesò tsɔˈɔ èngǎ̧ wɔb nê, “E ndɨ ngɨ̀ ànə̂ yeamɔˈ ane àli àpfəa yɨ̧, ànəa mbɔŋ a taˈa tsè àwɨ̧. 22 Mbɔ̂ bɨ̀ambɔŋ e me fàˈa ane àliapfə̀. Musì li nê bɨ̀ me naŋe bɔ̧ bɨ̧, ka mbɔ̂ me ghɨ̀ ale à ka lem ndzə a èbem tò zìambɔŋ, wu àghɨa bètǎt nyaˈ bɨ̧ e li mbùˈ la. Ale, bɨ me naŋe bɔ̧ mbâ̧ fɔ̀ɔ̀le àliapfə̀. 23 Tè bɨ wu naŋe wa̧ ane àliapfə̀, bɨ̀a mbɔ̀a mbɨ̀ˈɨ̀ ka bɨ pààtè mbɨ̧ Musì la, mmɔ̌ mbɔŋ è ngɨa wòt pem nenkèm ane àlia mbɔŋ bɨ wua ntsòa ane ya̧ ne ghàà? 24 Bɨ̀ ka me saˈa èghɨ bòt àa ngɨ̀à la wû ane àghɨa bɨ ye la, bɨ me saˈa ànə̂, bɨ kɨ nkǔŋ nàa adù̧ la ka saˈ.” 25 Àfɨˈa mbɔŋ bòt ko ane bòt Jèlusalèm e nê “Tè eyaa ntsě mbê wu bɔ̀ɔ nkɨ ebùŋe atò la à? 26 Bɨ̀ ye atò ndàˈa ayɔɔ banɔ̧̀ ka wòt ka lem ndàˈà ànə̂! Aa nè ngu nê bètǎt àlaˈ e chɨɨme mɨ̀ɨ̀te nê tà wu Fɔ̧̀ wu Mbɔ̧ɔ̧mà li ndzɔˈ etsàà la à? 27 Fɔ̧̀ wu Mbɔ̧ɔ̧mà li ndzɔˈ etsàà la naa li nkɨ̀ˈɨ̂ wòt kà ko àdziˈa tà dzə̀ la, è me wua mbê waa ko ba kô àdziˈa tà dzə̀ la.” 28 Yesò me nyɨˈte mènə̀ a èbem lob nɨ̧ Mbɔ̧ɔ̧mà ale tè ŋȩ nê “Bɨ ko am, mè nko àdziˈa è ndzə̀ la. Ka e ntsě adzìˈ yaa ane mɔ̧ ne mètàŋ. Wòt wu tà tsàà am la wu wòt nkǔŋ, ka bɨ̀ ka lem nko atò. 29 Mâ ko atò nkàà nê e ndzəa abua tò, wu tòà ka tà tsàà am la.” 30 Bɔ zə ale, bòt ko abot e me kɨ ba̧a̧ tò ka wòt kà ziˈ mbà̧à̧te atò nkàà nê àfɨˈa mènə̀ maa li mbɔ̌ ndɨ nàa ghɨ ane tò la a li à ka ziˈ nkùˈ. 31 Ka bòt nyaŋ ayɔɔ ènɔ̧̂ bòt bu e ghɨ̀ ale ndzì mèntɨ̧ɨ̧ mɔb ane tò tè me làˈa shua nê, “Tè Fɔ̧̀ wu Mbɔ̧ɔ̧mà li ndzɔˈ etsàà la naa li kɨˈɨ e ghɨ̀ tèwuute ènə̂ kà ye fɨ̀ˈ te tsè è taa mbê waa ghɨ̀ la à?” 32 Àfɨˈa mbɔŋ Bèfalèsiì ko e zə ndɨ ènɔ̧̂ bòt bu e làˈà mènə̀ Yesò màa a kètsìà wɔb la. Bètǎt bèntsìà mèpɨ̧̀ Mbɔ̧ɔ̧mà e tsàà bèmbaabà lob nɨ̧ Mbɔ̧ɔ̧mà nê bɔ̀ ghǎ mbà̧a̧ tò. 33 Bɔɔ ngɨ̀a ale Yesò shu abua bòt nê, “Maa nyaˈa wù̧ù̧nè ba nɨ̧̀ ba ane ateme àfɨ̀ˈ àko ka wène abua wòt wu tà tsàà am la. 34 Bɨa kɨ am ka bɨ̀ ka wu eye am, nkàà nê betsiˈa bɨ̀ ka ko nkɨ̀ˈɨ̂ adziˈa e ngà la.” 35 Àfɨˈa mbɔŋ Bèjû bu e bùˈ me biite a kètsìà wɔb nê, “Mbê waa kɨ ghà neŋǎ kà ba wu eye atò à? Tè tà kɨ ghǎ àlaˈ a bòt Glɨ̂k, àdziˈa bòt baa ko àa ntsèka la, mbɨ̀ˈɨ̀ me nyɨˈte awɔb? 36 Tà tsiˈa shua nê ‘Ba kɨa vi kà wu eye, mè nê betsiˈa bà ka gha àdziˈa ye ghà la ale ngua shua ne ghà à?’ ” 37 È tseke tè ngu àlia màndia, è wu kwàˈ àlia nɨ̧ ane èpǎ̧ wu la, Yesò lɔ̀ˈɔ a si ndɔ̀kè àtɔŋ zi ntsaa ègwet nê, “Àtɔŋ wòt a yu̧a tà kɨ̀ˈɨ̂ e ŋa mèleb tà nu. 38 Àkata Mbɔ̧ɔ̧mà a làˈ nê wòt zìà èntɨ̧ɨ̧ vi ane ya̧ ko badzì mèleb bèa ŋǎ mèmpème la bea me dzə̌ a èntɨ̧ɨ̧ tò.” 39 Yesò nàà ndàˈà ale ngua shua ànəa Fo Mbɔ̧ɔ̧mà yu bòt bu bɔ zi èntɨ̧ɨ̧ wɔb ane tò la àa bɔ la. È li me wu àfɨ̀ˈ yaa ale, Mbɔ̧ɔ̧mà kà ziˈ ntsàà Fo zi, nkàà nê Mbɔ̧ɔ̧mà li tà kà zîˈ ndɔ̀ke a Yesò etsàa a ègwet, e ghɨ̌ taa bɔ ènɨ̧ vi. 40 Bòt e zə mèngà̧ maa ale èbeko ane yɔb e nê, “Mbê waa lâ ngu ndàˈàtɔŋ Mbɔ̧ɔ̧mà wu baa nchɨ̀ˈà la.” 41 Èbeko e nê, “Eyaa wu Fɔ̧̀ wu Mbɔ̧ɔ̧mà li ndzɔˈ etsàà la.” Ka èbeko e nê “Fɔ̧̀ wu Mbɔ̧ɔ̧mà li ndzɔˈ etsàà la gha edzə ale wû nè Galìlî leˈ? 42 Àkata Mbɔ̧ɔ̧mà a laˈnê Fɔ̧̀ wu Mbɔ̧ɔ̧mà li ndzɔˈ etsàà la naa wu wòt àndǎ̧ Fɔ̧̀ Dàbid, mbɔ̂ ngua nga edzə̌ a Betèlèghêm àdziˈa Fɔ̧̀ Dàbid li ndzə̀ la.” 43 Bòt bu e me kààne ànəa Yesò ale tè ntsìˈi a mètsə̂ a mètsə̂. 44 Àbə̀ˈ àko ane yɔb a me kɨ eba̧a̧ tò, kà wòt kà ba̧a̧te atò. 45 Àfɨˈa mbɔŋ, bèmbaabà lob nɨ̧ Mbɔ̧ɔ̧mà yu e kua akwèn ngà nkwene ane bètǎt bèntsìà mèpɨ̧̀ Mbɔ̧ɔ̧mà nè Bèfalèsiì bu, bɔ biite awɔb nê, “Bɨ ghɨ̀ na ka bɨ̀ ka nɨa Yesò wu enɨ kɨˈɨ à?” 46 Bèmbaabà bu e bɨ̀ɨ̀lè nê, “Wòt te bakà laˈa ànə̂ mbɨ̀ˈɨ̀ mbê waa!” 47 Bèfalèsiì bu e biite awɔb nê, “Bɨ̀ ko mbɨ̀ˈɨ̀ tà ghèble ètsə èbɨ̧ mɨ̧̂? 48 Tè bɨ ko wajǔŋ kǒ, kò wòt kǒ ayɔɔ Bèfalèsiì tà zi èntɨ̧ɨ̧ vi ane tò la à? 49 Ka è me wu ènɔ̧̂ bòt baa ko ndɔ̀ Mbɔ̧ɔ̧mà nɔ̀ŋke àtsəa yɔb nkàà nê bɔ bakà ko Àkata Mbɔ̧ɔ̧mà.” 50 Bɔɔ ngɨ̀à ale, wòt kǒ ayɔɔ yɔb è wu Nìkòdemòs wu tà li nga àfɨˈa tsa ndzea Yesò la wû ayɔɔ yɔb, shu abua yɔb nê, 51 “Mbɨ̧ ta teà nyɨ̀ˈta nê, betsiˈa bɔ̀ ka laˈnê wòt kwene ànə̂ ka bɨ̧ zə àtɔŋ èngǎ̧ tò, eko ànəa tà ghɨ̀ la.” 52 Tà làˈ ale, bɔ biite atò nê, “À dzə̀a yê a Galìlî mɨ̧̂? Tɔ èngǎ̧ Mbɔ̧ɔ̧mà ndzè na àa zə nê, betsiˈa ndàˈàtɔŋ Mbɔ̧ɔ̧mà kǒ ka dzəa Galìlî la.” [ 53 Bɔ làˈ ale, waa waa lɔ̀ˈ me ghà àpfəa zi.

8

1 Yesò tseke tê ndɔ̀ˈ nkɔˈ ngà vi a ègwet èbȩ Olìf. 2 Ètsəˈ e tseke tè ntsi, tà kua akwèn ngwènè àsà̧a̧ lob nɨ̧ Mbɔ̧ɔ̧mà, bòt bu bàgème e kɨˈɨ̀ mbù̧ù̧te a ngèt tò, tà tseke a si me nyɨˈte awɔb mènə̀. 3 Mbɨ̀ˈɨ̀ tàa nyɨ̀ˈta la, bènyɨˈtà mbɨ̧te Musì nè Bèfalèsiì e nɨ àvi kǒ bɔ keme atò njɨ̀a àbȩ la nɨŋ nkɨ̀ˈɨ̂, ntsea tò a mbì lɔb bɔ̀ɔgème, 4 è shû abua Yesò nê, “Nyɨˈtà, bɔ ya̧ mbà̧a̧ àvi wàa njɨ̀a àbȩ la. 5 Mbɨ̧te Musì te nyɨˈte nê, bɔ bɔ ndɨ bɔ̀ɔ temte èwuu àvi wàa ane àti ebùŋe la. Àwɔ̀ mbɔŋ à laˈnê ghǎ ane ànə̂ yaa à?” 6 Bɔɔ ndàˈà ale ngua ntà̧à̧ta tò nkɨ eyute èngǎ̧ tàa shu la, mbɨ̀ˈɨ̀ eko ànəa bɔ̀ɔ zǐ àtsəa tò la. Yesò ŋɔ̀ˈne a si, nɨ̀ kèti fi me shɨ a si. 7 Mbɨ̀ˈɨ̀ bòt bu àa ŋwètà mbììta wû biite la, tà lɔ̀kè àvi, shu abua yɔb nê, “Wòt wu ane yɨ̧ kà li mè ghɨ ànəa kàbɔ̀ŋ la bɨa ngwi èti ntèma atò.” 8 Tà làˈ ale, mbɔ̂ mè ŋɔ̀ˈne a si nɨ kèti fi me shɨ èghɨ a ègwet àbeb. 9 Bɔ zə ànə̂ yaa ale, mbùˈ ane bɔɔjuŋ me ghà wemɔ̀ˈ wemɔ̀ˈ tè ntsìˈi sa Yesò zia ndziˈne bɔ̂ àvi wu tà tɨ̧ɨ̧ a mbì tò la. 10 Yesò lɔ̀kè àvi mbììte àvi wu nê, “Bòt bu bɔ̀ wu à? Wòt kǒ bakà teˈa akwèn e laˈnê bɔ̀ bùŋè àwê?” 11 Àvi wu bɨ̀ɨ̀lè nê, “Wòt ntsě a Tê.” Yesò mè shu abua tò nê, “Betsiˈa mmɔ̌ mbɔŋ mɨ̧̂ è nka shu nê bɔ̀ bùŋè àwê. Dù me ghǎ, ka à ka tsi ngɨa kàbɔ̀ŋ.”] 12 Yesò ghɨ̀ ale, mè ndaˈa abua Bèfalèsiì nê, “E ngu èkaˈà ngɔ̀ŋ yaa. Wòt tà kùŋè am la, è bɔ èkaˈà mèmpème, tà ka tsi li ghȩ̀ȩ̀ne a èbem ndzěm a.” 13 Ale, Bèfalèsiì bu e shu abua tò nê, “À wua nta ànəa yê àwɔ̀ mbɔŋ kà ye wòt tà nkɔˈɔ akwen yè la. Ànəa à shua la ntsě nkǔŋ.” 14 Yesò bɨ̀ɨ̀lè nê, “E màà ngua nta wu ànə̂ am, kà ye nkɔˈàkwèn am, ko ànəa e shua la wu nkǔŋ, nkàà nê mâ ko àdziˈa e ndzə̀à la, mè nko àdziˈa e ngà la, ka bɨ̀ambɔŋ e bakà ko àdziˈa è ndzə̀à la, bɨ̀ ka ko àyea e ngà la. 15 Bɨa nɨa èyì bɔbȩ ka nɨ̀a sàˈa bòt. È me wu am ko maa kà lem saˈa wòt. 16 Ka e màà ngua saˈa wû wòt, ko èlɨ e saˈa la wu nkǔŋ, nkàà nê è ntsě mmɔ̌ mmɔ̌ sàˈa la, è saˈa ba wòt wu tà tsàà am la. 17 Àkata mbɨ̧ tɨ̧ aa nyɨ̀ˈta nê, bòt babe àa shua ànə̂ yeamɔˈ ane ànə̂, ànəa bɔ shua la wu nkǔŋ. 18 Ale, e ndaˈa ànəa mâ ko ane ya̧ mmɔ̌ mbɔŋ la, Tǎt am wu tà tsàà am la mè me laˈa ànəa tà ko ane ya̧ la.” 19 Yesò làˈ ale bɔ biite atò nê, “Tǎt wè wua à?” Tà bɨ̀ɨ̀lè nê, “Bɨ bakà ko am, bɨ̀ ka mèe nko Tǎt am. Bɨ ghɨ̀ ale nko am, ko bɨ koa Tǎt am mɨ̧̂.” 20 Yesò nàà ndàˈà mènə̀ maa ale, ngu a èbem lob nɨ̧ Mbɔ̧ɔ̧mà nyɨ̀ˈta, adzìˈ yu bɔ̀ɔ màˈà èkab la, ka wòt kà ba̧a̧te atò nkàà ndɨ̀ wu àfɨˈa bɔ̀ɔ ghɨ ale la à bakà zìˈ nkùˈ la. 21 Yesò mè shu abua yɔb nê, “Maa gha am, bɨa me kɨ am, ka mbɔ̂ ngu li pfə wû nè mènə̀ kàbɔ̀ŋ mɨ̧, nkàà nê betsiˈa bɨ̀ ka kɨˈɨ̀ àdziˈa e ngà la.” 22 Tà làˈ ale, bɔɔjuŋ Bèjû bu e laˈa kètsìà wɔb nê, “Tàa nê nko nê ye tsiˈa nkɨ ebùŋè àvi, na tà tsiˈa shua nê betsiˈa bà ka kɨˈɨ̀ àdziˈa ye gha la à?” 23 Yesò shu abua yɔb nê, “Bɨ dzəa sitsǎˈ, è wu am, ko e ndzəa a ègwet. Bɨ ndzəa ngɔ̀ŋ ŋaa, è me wu am, e nka dzəa ngɔ̀ŋ ŋaa. 24 Eyaa wu lə yu mâ ya̧ shu abua yɨ̧ nê, bɨa pfə ne mènə̀ kàbɔ̀ŋ mɨ̧ la. Bɨa pfə ne mènə̀ kàbɔ̀ŋ mɨ̧, na bɨ bakà bɨ̧ɨ̧ne laˈnê, e ngu wòt è ngu wùà la.” 25 Ale, bɔ biite atò nê, “À wu wà à?” Yesò shu abua yɔb nê “E ngu wòt mâ ya̧ me bùˈu shu abua yɨ̧ nê e ngu wùà la. 26 Mènə̀ taˈa wu betsiˈa e shu ane yɨ̧ mè saˈà wɨ̧ adù̧ la. Ka maa shu bòt ngɔ̀ŋ yaa wû àghɨa mâ zə abua wòt wu tà tsàà am la, mbɔ̂ tàà ndàˈà wû nkǔŋ.” 27 Yesò nàà ndàˈà ale, bɔ̀ ka ko laˈ nê, tà làˈà ànəa Tǎt vi Mbɔ̧ɔ̧mà, 28 ale, tà shu abua yɔb nê, “Àfɨˈa bɨ lɔ̀kè Wa̧ Wòt ngù̧ù̧te a mbɨ̧̀ mbasa la, ka bɨ bɔ̂ nko nê, e ngu wòt è ngu wùà la. Àfɨˈa mbɔŋ ka bɨ bɔ̂ nko nê, maa kà ghɨ àghɨa ko nè mɔ̧ ne mètàŋ. Maa shua wû àghɨa Tǎt am wu tà tsàà am la, è nyɨˈte am la. 29 Wòt tà tsàà am la wu ba tò, tà bakà sa am mmɔ̌ ndziˈne, nkàà nê maa ngɨ̀à wû àghɨa tàa nkɨà la àfɨ̀ˈ àgème.” 30 Yesò làˈ ale, bòt nyaŋ e zì mèntɨ̧ɨ̧ mɔb ane tò. 31 Yesò ghɨ̀ ale, shu abua Bèjû bu bɔ zi èntɨ̧ɨ̧ wɔb ane zi la nê, “Bɨ me ghɨ̀ àghɨa mâ shu awɨ̧ la, ko bɨ lâ ngu kwàˈ bɔkatè bɔ̧, 32 ko bɨa ko ànəa nkǔŋ yu è dzə̌ abua Mbɔ̧ɔ̧mà la, naa ghɨ̌ bɨa bakà tsi ngu èbùˈ.” 33 Tà làˈ ale bɔ bɨ̀ɨ̀lè nê, “Ba wu bòt àndǎ̧ Abàlàghâm, ba bakà li mè wu àbùˈ a wòt kǒ. Àa shua nê, bɔɔ yàà wa esà ale nko nê, à shua ne ghà à?” 34 Yesò tsɔˈɔ èngǎ̧ wɔb nê, “Kwàˈ ane nkǔŋ tsiˈ è shua wɨ̧ nê, wòt ègème tàa ngɨa kàbɔ̀ŋ la, wu àbùˈ a èghɨ kàbɔ̀ŋ bu èntɨ̧ɨ̧ tò àa nkɨà la. 35 Àbùˈ aà kà nteˈa a èbem àndà̧, wa̧ ka tàa ntèˈa a èbem àndà̧ la. 36 Ale, Wa̧ Mbɔ̧ɔ̧mà nàŋa ndzà wê sàŋ, à ko nê, à chɨɨme mpem. 37 Mâ ko nê bɨ wu bòt àndǎ̧ Abàlàghâm, ka bɨ bɔ̂ me kɨ wû èlu̧ ebùŋè am nkàà nê, bɨa kà bɨ̧ɨ̧ne èngǎ̧ am. 38 E ndàˈà mènə̀ Tǎt am è nyɨˈte am la, è me wu awɨ̧ ko bɨ wua ngɨ̀à àghɨa bɨ zə abua wɨ̧ ne tǎt la.” 39 Tà làˈ ale bɔ bɨ̀ɨ̀lè èngǎ̧ tò nê, “Tǎt nyaˈ wa wu Abàlàghâm.” Yesò mè shu abua yɔb nê, “Bɨ ghɨ̀ ale ndâ ngu bɔ̧ Abàlàghâm ko bɨa ngɨ̀à àghɨa Abàlàghâm li ngua ngɨ̀à la, 40 ka nè àfɨ̀ˈ yaa bɨa nkɨ ebùŋè am, mmɔ̌ wu mâ shua wɨ̧ mèngǎ̧ nkǔŋ mu mâ zə abua Mbɔ̧ɔ̧mà la. Abàlàghâm li tà kà ghɨ ànəa ko anè. 41 Ka bɨ wua ngɨ̀à wû àghɨa wɨ̧ ne tǎt li ngɨ̀ la.” Bɔ nê, “Mbɔ̧ɔ̧mà zìa ndziˈne wu ndàˈà Tǎt wa ba bɔ la. “Ba ntsě bɔ̧ mèdùùbè.” 42 Yesò mè shu abua yɔb nê, “Mbɔ̧ɔ̧mà ghɨ̀ ale ndâ ngu tǎt wɨ̧, ko bɨa nkɔ̀ŋkè am, nkàà nê e dzə̀ abua tò ka nkɨ̀ˈɨ̂, è nka kɨˈɨ àtsə am mmɔ̌ mbɔŋ, tòà ka tà tsàà am la. 43 Bɨ ghɨ̀ na bɨ̀ ka ko ànəa e shua la à? Wu nê bɨa kà mbê nkɨ ezə èngǎ̧ am. 44 Satàn wu tǎt wɨ̧, àfàˈ àyɨ̧ wu ndɨ bɨ̀a me ghɨ̀ wû àghɨa tàa nkɨà la. Tà lè yaŋe wu wòt tàa mbùŋà bòt la, tà kà wua nkɨà nkǔŋ, nkàà nê tà bakà li me làˈa nkǔŋ. Tàa ngɨ̀ tà me làˈà mèfà̧, tà wua ndàˈà mbɨ̀ˈɨ̀ tàa ndzìà ngɨ̀a àfɨ̀ˈ àgème la, nkàà nê, tà wu wòt mèfà̧, mè ngu tǎt mèfà̧ ègème. 45 Ka ndɨ̀ wu màa ndàˈa nkǔŋ la, bɨ̀ ka wua bɨ̧̀ɨ̧̀nâ èngǎ̧ am. 46 Wòt wu ane yɨ̧ betsiˈa tà nyɨˈte nê, maa ngɨ̀à mènə̀ kàbɔ̀ŋ la wu wà à? Mâ me laˈa nkǔŋ bɨ ghɨ̀ na ka bɨ̀ ka bɨ̧ɨ̧ne ànəa e shua la à? 47 Wòt tà wu wê Mbɔ̧ɔ̧mà la nàà njùta mèngǎ̧ tò. Lə yu bɨ̀a ka kɨ eyute mèngǎ̧ mbɔŋ la wu nê, bɨ ntsě bòt Mbɔ̧ɔ̧mà.” 48 Mbɨ̀ˈɨ̀ Yesò làˈ ale la, Bèjû bu e bɨ̀ɨ̀le nê, “Tè bà ka shua nkǔŋ nê, à wu wòt Sàmalìà, mè mbɔ̂ fo kàbɔ̀ŋ ane yê?” 49 Tà bɨ̀ɨ̀lè nê, “E mbakà bɔ fo kàbɔ̀ŋ ane ya̧, maa nkùkta wû a Tǎt am Mbɔ̧ɔ̧mà ka bɨ me làˈà mènə̀ kàbɔ̀ŋ adù̧ ya̧, 50 mbɔ̂ e nka wua nkɨà nê bòt è me ŋeˈe am a ègwet, wòt nàà və àyea mbɔŋ à wu a tèkitebu tò la. Wu tòà ka tà ko ndɨ tàa mbàŋè mènə̀ mɔ̧ la. 51 Kwàˈ ane nkǔŋ tsiˈ è shua wɨ̧ nê, wòt tàa ndzəa èngǎ̧ am ngɨ̀à mbɨ̀ˈɨ̀ e shu la ka li epfə a.” 52 Bèjû bu e shu abua tò nê, “Ba lâ nko àfɨ̀ˈ yaa nê, à bɔ fo kàbɔ̀ŋ ane yê. Abàlàghâm li mpfə, bèndàˈàtɔŋ Mbɔ̧ɔ̧mà e pfəˈtè àyɔb mɨ̧̂, ka à bɔ̂ me shu nê, wòt tàa ngɨ̀à àghɨa à shu la ka li epfə a. 53 Aà ale ngu nê, à tsea tǎt wa Abàlàghâm, bɔ̂ bèndàˈàtɔŋ Mbɔ̧ɔ̧mà bu be li mpfə̀ˈte la à? Àa mɨ̀ɨ̀tà nê à wu wà à?” 54 Yesò bɨ̀ɨ̀lè nê “E ngu anè me ŋeˈe am mmɔ̌ mbɔŋ a ègwet, ko wu àku. Wòt tàa ŋeˈe am la wu Tǎt am wu bɨ̀a shua nê wu Mbɔ̧ɔ̧mà wɨ̧ la. 55 Bɨ te bakà ko atò, ka e mbɔ̂ nko atò. E nê, e mbakà ko atò, ko maa wu wòt mèfà̧ mbɨ̀ˈɨ̀ bɨ̀a, ka mâ lâ nko atò, mè me ghɨ̀ àghɨa tà shu la. 56 Tǎt wɨ̧ Abàlàghâm li ngùˈtè àvi e ye àli am, tà li ndze, a mè mbɔ̌ atò.” 57 Àfɨˈa mbɔŋ, Bèjû bu e biite atò nê, “Àa ngɨ̀ à bele kà lu̧ èngùˈebȩ èghem yetà̧â̧, ngɨ̀ na ka me shu nê à li ndɔ̀ˈ ndzea Abàlàghâm?” 58 Yesò shu abua yɔb nê, “Ane nkǔŋ, tsiˈ è shua wɨ̧ nê, Abàlàghâm li me laˈ ne yea ngua, e ndzaŋe ewu.” 59 Mbɨ̀ˈɨ̀ tà làˈ ale la, bɔ wȩȩtè àti nê bɔ kɨ etemte atò ebùŋe tà bə̀tê àghɨ ayɔb, ndzə a èbem lob nɨ̧ Mbɔ̧ɔ̧mà yu nga àbȩ.

9

1 Mbɨ̀ˈɨ̀ Yesò nàa ntsèà la, tà ye wòt kǒ bɔ li me bia tò àghɨ a tò a lem la, 2 ale bɔkatè tò e biite atò nê “Labȩ̀, bɔ li me bia mbê waa nè àghɨ àleme ale ngua nkàà mènə̀ kàbɔ̀ŋ tò, kò wû è me tǎt tò bɔ̂ nyɨ̌ tò à?” 3 Yesò bɨ̀ɨ̀lè nê “Àghɨ a tò à ka lema nkaa kàbɔ̀ŋ tò kò èwe tǎt tò bɔ̂ nyɨ̌ tò leˈ. A wu anè mbɨ̀ˈɨ̀ bòt aa ye àfaˈa mètàŋ Mbɔ̧ɔ̧mà ane tò. 4 Ba bɔ ndɨ bàa fàˈa àfaˈa wòt wu tà tsàà am la àfɨ̀ˈ yaa è bèlè nengǔ̧ la, ndzěm nàà nkɨ̀ˈâ kà wòt wu tsi e ko e ghɨ̌ àghɨ. 5 Ane àfɨ̀ˈ yaa e ngu a sitsǎˈ ŋàa ntsèka la, e ngu wòt tàa ŋǎ èkaˈà abua bòt ngɔ̀ŋ yaa la.” 6 Tà làˈ ale mbɔ̂ ntsə̀ mat a si, nɨŋ ntɔ̀bte ètsǎˈ ndzɔ̀ˈɔ̀ àghɨ a mbê wu adù̧, 7 mbɔ̂ shu abua tò nê, “Ghà shùù àghɨ a ye a èbem àtɨ̀ŋ Silòàm.” Silòàm wua shua nê “Tsaa.” Ale, mbê wu ghà shùù me kɨˈɨ ntsìˈa ndzea èdziˈ. 8 Àfɨˈa mbɔŋ bòt bu bɔ̀ɔ ntsèke a ngèt tò la, nè èbu bɔ zǐ wua ndzea tò ndò̧a èghɨ la e nê “Tè eyaa ntsě mbê wu tàa ntsèka tseke ndò̧a èghɨ la à?” 9 Bòt ko ane yɔb e nê “Wu tòà!” Èbeko e nê “Chaˈ, è ntsě tòà, wu wòt kǒ tà fəa tò la.” Bɔ làˈ ale mbê mbɔŋ zìambɔŋ nê, wu zia. 10 Ale, bɔ biite atò nê, “Ghǎ a ghɨ̂ ka à tsiˈa ndzea èdziˈ à?” 11 Tà bɨ̀ɨ̀le nê, “Mbê wu bɔ̀ɔ ntɔ atò ane Yesò la è ya̧ ntɔ̀bte ètsaˈ nɨŋ ndzɔ̀ˈɔ̀ àghɨ a am, mbɔ̂ shû nê, ‘Ghǎ shùù a èbem àtɨ̀ŋ a Silòàm.’ Ale, e ngà shù me ko ntsìˈa ndzea èdziˈ.” 12 Tà làˈ ale bɔ biite atò nê “Mbê ngaa wu neŋàà?” Tà bɨ̀ɨ̀lè nê “E mbakà ko.” 13 Bɔ li nɨa wòt àghɨ àleme wu nɨŋ nga abua Bèfalèsiì. 14 Àli yu Yesò tɔbte ètsaˈ wu nɨŋ ngàˈa àghɨ tò la wu àliapfə̀a Bèjû. 15 Bèfalèsiì e mè mbììte atò ndɨ tà ghɨ̂ ka me ye èdziˈ la. Tà shu abua yɔb nê, “Yesò è ya̧ ndzɔ̀ˈɔ̀ àghɨ am ane ètsaˈ, ka e ngà shù ntsìˈa ndzèa èdziˈ.” 16 Bèfalèsiì ko è nê, “Wòt wu tà ghɨ̀ àghɨ yàa la ka dzəa abua Mbɔ̧ɔ̧mà, nkàà nê tàa mpààtà mbɨ̧te àliapfə̀a ya.” Ka èbeko e nê, “Betsiˈa wòt tà wu wòt kàbɔ̀ŋ la ghɨ̀ èwuu ènə̂ kà ye fɨ̀ˈ bàa?” Bɔ làˈ ale ntsìˈi a mètsə̂ a mètsə̂. 17 Ale, bɔ mè mbììte wòt mbɔŋ nê, “Àwɔ̀ mbɔŋ àa shua nè ghà ane mbê waa tà ghaˈa àghɨ a yê la à?” Tà bɨ̀ɨ̀lè nê, “Tà wu ndàˈàtɔŋ Mbɔ̧ɔ̧mà.” 18 Bɔɔjuŋ Bèjû bu e ghɨ̀ ale, bɔ̀ ka lem mbɨ̧̀ɨ̧̀ne nê àghɨ a tò a li ndem ka ndɔ̀ˈ ngàˈa, tè bɔ ghà ntɔ a tǎt tò bɔ̂ nyɨ̌ tò, 19 mbììte awɔb nê, “Eyaa wu wa̧ wɨ̧ wu bɨ laˈnê bɔ li me bia tò tà kà wua ndzea èdziˈ la à? Tà me wua àfɨ̀ˈ yaa ngɨ̀ na ka ntsìˈa ndzea èdziˈà?” 20 Tǎt tò bɔ̂ nyɨ̌ tò e bɨ̀ɨ̀lè nê, “Ba ko nê tà wu wa̧ wa, mè nko nê bɔ li me bia tò àghɨ a tò a lem. 21 Ka bà ka ko ndɨ tà ghɨ̂ ka me wu àfɨ̀ˈ yaa anè ntsìˈa ndzea èdziˈ la, bà ka mèe nko wòt tà ghaˈa àghɨ a tò la. Bɨ̀ biite atò, taa ko shu ànəa zi zìambɔŋ. Tà tsiˈi wɔ̀jǔŋ, ” 22 Tǎt tò bɔ̂ nyɨ̌ tò aà ndàˈà ale ngua mbɔ̀ɔ bɔɔjuŋ Bèjû, nkàà nê bɔɔjuŋ mbɔŋ e li ndzaŋe nɔ̀ŋe nê wòt bɨ̧̀ɨ̧̀na, mè shu nê Yesò wu Fɔ̧̀ wu Mbɔ̧ɔ̧mà li ndzɔˈ etsàà la, ko bɔɔ fəa tò a èbem lob Mbɔ̧ɔ̧mà yɔb. 23 Eyaa wu àghɨa a li ngɨ̀ ka tǎt tò bɔ̂ nyɨ̌ tò e nê bɔ̀ biite atò nê tà tsiˈi wɔ̀jǔŋ la. 24 Bɔ ghɨ̀ ale mè ntɔ wòt wu àghɨ a tò a li ndza̧ ndem la, shu abua tò nê, “Wùˈte a Mbɔ̧ɔ̧mà, ba ko nê mbê waa tà bə awê la wu wòt kàbɔ̀ŋ.” 25 Tà bɨ̀ɨ̀lè nê, “Kò tà wu wòt kàbɔ̀ŋ kò tà ntsě leˈ, ko e mbakà kô; ndàˈ ànəa mâ ko la wu nê, àghɨ a am a li ndem ka nè àfɨ̀ˈ yaa mâ tsiˈa ndzea èdziˈ.” 26 Bɔ biite atò nê, “Tà ya̧ ngɨ̀ gha ane yê à? Tà ya̧ ngɨ̀ na ka ngàˈa àghɨ a yê à?” 27 Tà bɨ̀ɨ̀lè nê “Mâ shua wɨ̧ tè ndɔ̀ˈ ka bɨ̀ ka wua nkɨ eyute. Bɨ̀ meè nkɨ zə ghàà? Bɨa nkɨ wu bɔkatè tò mɨ̧̂?” 28 Tà làˈ ale, bɔ tsɔ̧ɔ̧te atò shu nê, “Wu àwɔ̀ ka à wu wakatè mbê waa la, è me wu awa ko ba wu bɔkatè Musì. 29 Ba ko nê Mbɔ̧ɔ̧mà li ndaˈa abua Musì, ka è me wua mbê waa ko ba bakà ko àdziˈa tà dzə̀ la.” 30 Mbê wu bɨ̀ɨ̀lè nê, “Ànə̂ yaa a bê ntsè am. Bɨ bakà ko àdziˈa tà dzə̀ la, ka tà bɔ̂ ngàˈa àghɨ a am? 31 Ba ko nê Mbɔ̧ɔ̧mà nàà kà yute àghɨa bòt kàbɔ̀ŋ aa ndò̧a abua tò la, ka è me wu wòt wu tàa ŋa kènuke abua Mbɔ̧ɔ̧mà mè ngɨ̀à àghɨa tàa nkɨà la, tà me yute èngǎ̧ tò. 32 Mbɨ̀ˈɨ̀ ngɔ̀ŋ li ndɔ̀ˈ mbùˈ la bɔ te bakà zə nê wòt kǒ ghaˈa àghɨ a wòt bɔ me bia tò a lem la. 33 È ghɨ̀ ale, è kà wu Mbɔ̧ɔ̧mà tà tsàa a mbê waa la, ko betsiˈa tà kà ghɨ̂ àghɨ.” 34 Bɔ shu abua tò nê, “Bɔ li mbia wê kwàˈ a èbem mènə̀ kàbɔ̀ŋ, ngule si àghɨ yu à ko te enyɨˈte awa la wu ghà à?” Bɔ ghɨ̀ ale mbɔ̂ ntsi atò ayɔɔ bòt lob Mbɔ̧ɔ̧mà. 35 Àfɨˈa Yesò zə nê bɔ fəa tò la, tà kɨ atò mbììte atò nê, “À zǐ èntɨ̧ɨ̧ wê ane Wa̧ Wòt?” 36 Tà bɨ̀ɨ̀lè nê “Wu wa tê, shu am mbɨ̀ˈɨ̀ maa zǐ èntɨ̧ɨ̧ am ane tò.” 37 Yesò bɨ̀ɨ̀lè nê, “À yea tò tè ndɔ̀ˈ, wu tòa wu ndaˈa abua yê àfɨ̀ˈ yaa la.” 38 Tà nê, “Tê, mâ bɨ̧ɨ̧nè,” mbɔ̂ ntem tènjǔŋ ti a si ngùˈtè atò. 39 Yesò shu nê “E nkɨ̀ˈa sitsǎˈ ŋàa mbɨ̀ˈɨ̀ enyɨˈte ndɨ bòt àa la, e ghɨ̌ bòt kà wua ndzèa èdziˈ aa me ye, e mě ghɨ̌ àghɨa bòt bu bɔ mɨɨtè nê bɔɔ̀ ndzea èdziˈ la aa leme.” 40 Bèfalèsiì ko be wu a ngèt tò la e zə mbììte atò nê, “Àghɨ a ya a lem mɨ̧̂?” 41 Yesò bɨ̀ɨ̀lè nê, “Bɨ me wu ale ngu bòt àghɨ àleme ko ànəa mbɔŋ a bakà ba̧a̧ wɨ̧ e laˈ nê bɨ ghɨa kàbɔ̀ŋ; ka ndɨ̀ wu bɨ laˈnê bɨa ndzea èdziˈ la, ànəa mbɔŋ a bele àtsəa yɨ̧.”

10

1 Yesò nê, “Ane nkǔŋ, tsiˈ è shua wɨ̧ nê, wòt tà pààte ètsə̂ àkààla njɨ̀, nkɔˈɔ a mbɨ̧̀ àka̧ ka nyi a èbèm la wu tsɔŋ tàa nchùa àtsəa àghèb la. 2 È me wu wòt tà tsě ane ètsələ̀ˈ ka nyî la è wu mbaabà njɨ̀te mbɔŋ. 3 Tàa me kɨˈɨ, wòt wu tàa mbààba ètsələ̀ˈ àkààla njɨ̀ tu la, tsɔˈɔ ètsələ̀ˈ abua tò. Njɨ̀te mbɔŋ te ko àtɔŋ tò, tà mè me tɔ njɨ̀ ti ane tèlen tɔb, nɨa wɔb nɨa nga àbȩ. 4 Tàa ngɨ̀ tà nɨ ti ne njɨ̀ tu tègème tè tà dzə àbȩ, tà me ghȩ̀ȩ̀ne a mbì lɔb ngà, te me kùŋe atò nkàà nê te ko àtɔŋ tò. 5 Betsiˈa tè ka kuŋe a gɨ̧̀, tèa ngɨ̀ te me lùùla tò lùùla, nkàà nê te bakà ko àtɔŋ tò.” 6 Yesò làˈa ane èngà̧teme ale, bɔ̀ ka lem nko ànəa tà shua la. 7 Ale, Yesò mè shu abua yɔb nê, “Ane nkǔŋ, tsiˈ è shua wɨ̧ nê, e ngu mbɨ̀ˈɨ̀ ètsə̂ àkààla njɨ̀tsə. 8 Bòt bu bɔ li nkɨ̀ˈɨ̂ a mbì la̧ la, wu bètsɔŋ nè bè chua àtsəa àghèb, ka njɨ̀ tu te ka yute àtɔŋ yɔb. 9 E ngu ètsə̂ àkàt. Wòt tse ane ya̧ ka nyî, ko tàà peme, wû mbɨ̀ˈɨ̀ njɨ̀ nàa ndzəa a èbem àkàt nga àbȩ nkwèla èfə̂ˈ mè nkɨ̀ˈa nyia la. 10 Tsɔŋ nàa ngɨ̀ tà wua nkɨ̀ˈa wû mbɨ̀ˈɨ̀ etsɔ, ebùŋe, tsòke. E ndɨ nkɨ̀ˈɨ̂ mbɨ̀ˈɨ̀ e ghɨ̌ bòt aa bɔ mèmpème, mbɔ̂ ngu ebɔ mùà nènkèm. 11 “E ngu ngule mbaabà njɨ̀. Ngule mbaabà njɨ̀ nàà ŋǎ àtsəa zi ane njɨ̀te mbɔŋ. 12 Ka è me wu wɔ̀fàˈ wu, bɔ ŋa atò èkab ka tà me baabe njɨ̀tsə la, tà kà wu ngule mbaabà njɨ̀, njɨ̀ tu ka wû è te tò. Tàa ngɨ̀ tà ye anyà̧ kǒ mbɨ̀ˈɨ̀ ngwìnyà̧ nkɨ̀ˈa la, tà saame njɨ̀ tu ndùùlà. Tà lùùlà ale anyà̧ wu kɨˈɨ, tà bà̧a̧ yekǒ, ngɨ̀ àbə̀ˈ a taatè. 13 Wɔ̀fàˈ nàa ngɨ̀ tà me lùùla ale è wu ndɨ̀ wu, èntɨ̧ɨ̧ tò e tsě ane njɨ̀te mbɔŋ nkàà na bɔ ŋa èkab ka tà me baabe la. 14 “E ngu ngule mbaabà njɨ̀, mâ ko njɨ̀ ta̧, njɨ̀ ta̧ te mè nkǒ am, 15 wû mbɨ̀ˈɨ̀ mâ ko a Tǎt am Mbɔ̧ɔ̧mà, tà mè nkǒ am la. Ale, mâ bɨ̧ɨ̧ne eŋa àtsə am ane njɨ̀ ta̧. 16 Mâ bɔ njɨ̀te ko kà zìˈ ngu a èbem àla̧ yàa. Mâ bɔ ndɨ màa fete tùà mɨ̧̂ la. Tea zə àtɔŋ am ekɨˈɨ, àla̧ njɨ̀ yu aa tsiˈi yeamɔˈ e mě bɔ a mbaabà wemɔ̀ˈ. 17 Ale, Tǎt am Mbɔ̧ɔ̧mà nàà nkɔ̀ŋkè am nkàà nê, mâ bɨ̧ɨ̧ne eŋa àtsə am epfə, ka elɔ̀ˈɔ e mě yu̧u̧me. 18 Wòt kǒ tàa bùŋè am kà e shu nê à wu ale la ntsě. Mâ ŋa àtsə am ane mɔ̧ nè mènkɔ̀ŋke. Mâ bɔ mètàŋ ndɨ betsiˈa e ŋà àtsəa am mpfə la, mè mbɔ̀ mètàŋ ndɨ betsiˈa e nju̧u̧mè la. Eyaa wu àghɨa Tǎt am Mbɔ̧ɔ̧mà laˈnê e ngɨa la.” 19 Mbɨ̀ˈɨ̀ Yesò làˈa mèngà̧ maa la, Bèjû e mè ntsìˈi a mètsə̂ tsa tsa, 20 tè àbə̀ˈ àyɔb nyaŋ a nê, “Tà bɔ fo kàbɔ̀ŋ ane zi, mè mbe.” Bɔ ghɨ̀ na ka me yute ànəa tà shua la à? 21 Ka èbeko e nê, “Eyaa ntsě mèngǎ̧ wòt tà bɔ fo kàbɔ̀ŋ la. Betsiˈa fo kàbɔ̀ŋ ghàˈa àghɨ a wòt?” 22 È le wu àfɨ̀ˈ yu bɔ̀ɔ njɨ̀a èpà̧ wu bɔ̀ɔ nɨa nkù̧ù̧ta àfɨˈa bɔ li ndzì lob nɨ̧ Mbɔ̧ɔ̧mà a tèkitebu tò, è wu àfɨˈa èdziˈ àa fìa a Jèlusalèm la. 23 Àfɨˈa mbɔŋ Yesò wu a èbem lob nɨ̧ Mbɔ̧ɔ̧mà, ngȩȩna a èbem àdzìˈa ko bɔ̀ɔ ntɔ nê ètsələ̀ˈ fɔ̧̀ Sàlemun la. 24 Mbɨ̀ˈɨ̀ tàa ngȩ̀ȩ̀nà la, Bèjû ko e kɨˈɨ̀ mbu̧u̧te a ngèt tò mbììte atò nê, “Àa nɔ̀ŋe awa ane lèmàkè te gha edzə̌ a ka àfɨ̀ˈ à? À wu Fɔ̧̀ wu Mbɔ̧ɔ̧mà li ndzɔˈ etsàà la, à nèètè shua wa.” 25 Yesò bɨ̀ɨ̀lè nê, “Mâ shua wɨ̧ ka bɨ̀ ka wua nkɨ ebɨ̧ɨ̧ne. Èghɨ baa màa ngɨa ane èlen Tǎt am la, eà nyɨ̀ˈta àghɨa e ngu yùà la, 26 ka bɨ̀ ka bɨ̧ɨ̧ne nkàà nê bɨ ntsě ayɔɔ njɨ̀ ta̧ mbɨ̀ˈɨ̀ àa la. 27 Njɨ̀ ta̧ teà ndzəa ànəa màa shua la, e mè ndâ nko awɔb, te mè me kùŋè am. 28 Maà ŋǎ wɔb wu bɔ̀ɔ nkuŋà am la mèmpème kàlìà, tè bɔ ka wu li eleme, wòt kà mèe ngû tàa fàà àwɔb a tèkitebu ta̧ la. 29 Tǎt am wu tà ŋa awɔb abua am la, è tsě wòt ègème, tè wòt kà wû betsiˈa tà fàà tua a tèkitebu tò la. 30 Ba Tǎt am e wu àghɨ yeamɔˈ.” 31 Tà làˈ ale, Bèjû bu e mè ngwȩ̀ȩ̀te àti nê bɔ kɨ enɨ etemte atò. 32 Yesò shu abua yɔb nê, “Mâ taˈa ghɨ̌ efaˈa ntsɔ̧̀ e dzə̌ abua Tǎt am la, bɨ ye. Bɨ kɨ ebùŋè am ane ayea ŋa ane ebe mbɔŋ à?” 33 Bèjû bu e bɨ̀ɨ̀lè nê, “Bà ka kɨ ebùŋè àwê ane àfaˈa ntsɔ̧̀ à ghɨ̀ la. Ba kɨ ebùŋè awê nkàà nê àà fɨ̀ˈnà wê ane Mbɔ̧ɔ̧mà. Àwɔ̀ à wu wɔ̀bȩ̌ la, àà shua nê, ye wu Mbɔ̧ɔ̧mà.” 34 Yesò bɨ̀ɨ̀lè nê, “Bɔ shɨ a èbem Àkata Mbɔ̧ɔ̧mà àyɨ̧ nê Mbɔ̧ɔ̧mà laˈnê, ‘Bɨ wu mbɨ̀ˈɨ̀ mmɔ̌ Mbɔ̧ɔ̧mà.’ 35 Mbɔ̧ɔ̧mà li ndàˈ àyaa ane bòt bu tà li ndzì èngǎ̧ vi a tèkitebu tɔb la. Ba bɔ nko nê, ànəa Àkata Mbɔ̧ɔ̧mà a shua la wu nkǔŋ ane àlia nè àlia. 36 Betsiˈa bɨ shu nê wòt wu Mbɔ̧ɔ̧mà lȩ̀ ntsaa a sitsǎˈ ŋaà la nàà fɨ̀ˈnà àvi ane Mbɔ̧ɔ̧mà na mâ laˈnê e ngu Wa̧ tò la à? 37 Èghɨ bàa e ngɨ̀à la, è bakà wu ebe edzə abua Tǎt am Mbɔ̧ɔ̧mà la, bɨ̀ ka bɨ̧ɨ̧ne ànəa e shua la, 38 mbə è ngua ngɨ̀a wû èghɨ e dzə abua tò la, bɨ bɨ̧ɨ̧ne ànəa e shua la nkàà èghɨ bàa e ngɨa la. Bɨ̀ ghɨ ale mbɨ̀ˈɨ̀ eko, aa mèe nyi a ètsə bɨ̧ nê, ba Tǎt am e tsəˈne te mbê tsìˈi mbɨ̀ˈɨ̀ àghɨ yeamɔˈ.” 39 Bɔ zə ale, mè ndzì èbu nê bɔ kɨ ba̧a̧ tò, ka tà bê mbə ndùùlà. 40 Yesò ghɨ̀ ale, ndɔ̀ˈ abot, ngwènè agua èdzî Jodàn, nga adzìˈ yu Jɔ̌n li ngua ndzìà bòt a èdzî la, ntsèke abot. 41 Tà tseke ale, bòt nyaŋ e kuŋe atò nkɨ̀ˈɨ̂ me laˈa a kètsìà wɔb shua nê, “Jɔ̌n li tà ka ghɨ ngɨŋa ànə̂, ka ànə̂ àgème tà li ndàˈ ane èlen mbê waa la wu nkǔŋ.” 42 Àfɨˈa mbɔŋ bòt nyaŋ abot və e zì mèntɨ̧ɨ̧ mɔb ane Yesò.

11

1 Wòt kǒ èlen tò wu Lazalɔ̀s la li ntsèke tè nkwene àghɔ̧. Àpfə̀a tò a li ngu a Betanì, è wù àdziˈa bɔnyɨ tò Màlià bɔ̂ Màta àa ntsèka la. 2 Màlià waa wu àvi wu tà li nɨ̀ mèwet àghaa ntsɔ̧̀ ndzɔ̀ˈɔ̀ èka Yesò ndɔ̀ˈ nɨ nyemtetsə ti nɨŋ ndzò la. Mbɨ̀ˈɨ̀ Lazalɔ̀s wanyɨ wɔb wua ngò̧ò̧nà la, 3 Màlià bɔ̂ Màta e tsàà ntu̧ abua Yesò nê, “Tê, wòt wê wu à taˈa wua nkɔ̀ŋkà la, nàà ngò̧ò̧nà.” 4 Àfɨˈa Yesò zə la, tà nê, “Eyaa ntsě àghɔ̧ àa ghɨ̌ taa pfə la; a kɨ enyɨˈte ènɨ̧ Mbɔ̧ɔ̧mà, mbɨ̀ˈɨ̀ bòt aa ye e wùˈtè èlen Wa̧ Mbɔ̧ɔ̧mà.” 5 Yesò li ngua nkɔ̀ŋkà Màta bɔ̂ Màlià nè wanyɨ wɔb Lazalɔ̀s. 6 Tà zə nê Lazalɔ̀s nàà ngò̧ò̧nà ale mbɔ̂ mè ntsèke èlibȩ bebe adzìˈ yu tà wu la. 7 Mbɨ̀ˈɨ̀ èli bu bebe e tse la, tà shu abua bɔkatè bi nê, “Bɨ̀ ghɨa bà mèe ngwènè a Jùdià.” 8 Bɔkatè tò bu e shu abua tò nê, “Labȩ̀, Bèjû aa wua nkɨ etemte awê wu kwàˈ ane èli bìa, à mè me kɨ egha abot?” 9 Yesò bɨ̀ɨ̀lè nê, “Ka mâ ye nê àliabȩ ebùˈu a ntɔtetsɔ̌ˈ eghǎ dzə a nyèmtèsi a bɔ wu nyèm èghem ntsɔ̀b tebe à? Wòt tàa ngȩ̀ȩ̀nà nèngǔ̧ la nàà kà kwene a si, nkàà nê tà bɔ èkaˈà, àbȩ a mè me fəə. 10 Ka è wu wòt tàa ngȩ̀ȩ̀nà ètsəˈ la, tà me kwene a si, nkàà nê tà bakà bɔ èkaˈà.” 11 Mbɨ̀ˈɨ̀ Yesò làˈ mpàâ la, tà nê, “Shu̧ ya Lazalɔ̀s nàà ndia ka e mbɔ̂ gua nga e yǒ̧ atò.” 12 Bɔkatè tò e shu abua tò nê “Tê, è wu nê tà lia li ko tà bele etàŋne.” 13 Bɔɔ̀ shua ale, Yesò wua ndàˈà ànəa èvə tò, ka bɔ bɔ̂ me mɨ̀ɨ̀te nê tà wua ndàˈà wû ànəa kèlɔ. 14 Àfɨˈa mbɔŋ Yesò shu awɔb nkǔŋ nê, “Lazalɔ̀s pfə, 15 ka a bɔ̂ŋ na mâ ghɨ̂ è nka wu abot la, mbɨ̀ˈɨ̀ bɨa zǐ mèntɨ̧ɨ̧ mɨ̧ ane ya̧. Bɨ̀ ghɨa bà gha ndzea tò.” 16 Tɔmasì wu bɔ̀ɔ ntɔ atò ane wabenyì la, shu abua àbəˈa bɔkatè ko bu nê, “Bɨ̀ ghɨa bà kùŋe a Tǎt wa mbɨ̀ˈɨ̀ epfə ba tò ba nɔ̂.” 17 Yesò ghà tê tà wu abot, tà zə nê àpfəˈta Lazalɔ̀s a tseke a èbem èsî ane èlibȩ bekwì. 18 E lɔ̀ˈɔ Betanì eghǎ Jèlusalèm li ngu mbɔ̀ŋè bèmȩl babe. 19 Ale, àbəˈa Bèjû nyaŋ a lɔˈɔ abàˈ və nkɨ̀ˈɨ̂ mbɨ̀ˈɨ̀ ezi mèntɨ̧ɨ̧ Màta bɔ̂ Màlià ane ànəa èvə wanyɨ wɔb. 20 Àfɨˈa Màta zə nê Yesò nàà nkɨ̀ˈa la, tà lɔ̀ˈɔ a si nga nkwene ane tò. Tà me ghǎ ale Màlià tseke a lob. 21 Màta ghà ale shu abua Yesò nê, “Tê, àa ghɨ̀ ale ngu adzìˈ yaa ko wanɔ̧ bakà pfə. 22 Ka wû àfɨ̀ˈ yaa, mâ ko nê à shua wû nê Mbɔ̧ɔ̧mà ghɨ̌ kǎ ànə̂ leˈ, ko taa ghɨ̌.” 23 Yesò shu abua tò nê, “Wanyɨ wè nàà mèe yu̧u̧me.” 24 Màta shu abua tò nê, “Mâ kô nê taa li mèe lɔ̀ˈɔ a si ane àli yu bèmpfəà bèa yu̧u̧me la.” 25 Yesò shu abua tò nê, “E ngu wòt tàa njù̧ù̧ma bòt ngɨa bɔ pema la. Wòt màà mpfəà ko tà bele yǔ̧ na tà zìà èntɨ̧ɨ̧ vi ane ya̧ la, 26 wòt ègème tà wu yǔ̧ mè ndzì èntɨ̧ɨ̧ vi ane ya̧ la ka wu li tsi epfə. À bɨ̧ɨ̧ne ànəa e shua la à?” 27 Tà bɨ̀ɨ̀lè nê, “Oò Tè, mâ bɨ̧ɨ̧ne, nê à wu Wa̧ Mbɔ̧ɔ̧mà, à wu Fɔ̧̀ wu tà li ndzɔˈ etsàà la, ye wu tà bɔ ndɨ tàa kɨˈa sitsǎˈ la.” 28 Màta è làˈa ànə̂ yaa ale, ngà ntɔ wanyɨ vi Màlià a ntsèm shu abua tò nê, “Nyɨˈtà wa è kɨˈɨ, tàa ntɔ awê.” 29 Màlià zə ale, mbê nkȩ ndɔˈ a si nga ekwene ane tò. 30 Tàà nga àfɨˈa mbɔŋ ale, Yesò ka zîˈ nkɨ̀ˈɨ̂ tê dzə a èbem àpfəa mbɔŋ, tà bele àdzìˈ yu Màta ghɨ̂ nkɨ̀ˈɨ̂ nkwene ane tò la. 31 Àfɨˈa Bèjû bu bɔ wua lob ndzìà èntɨ̧ɨ̧ Màlià la e me ye tà kȩ̌ a si me ghǎ àbȩ la, bɔ lɔˈte a si mbà̧a̧ kwene tò, ntsìˈa nta nê, tà mè nga tseke àtsəasì me dɨ̌. 32 Mbɨ̀ˈɨ̀ Màlià ghà tê ndzə àdziˈa Yesò wu la, ndzea tò la, tà ŋèˈe avi ndebe a si a tèkate tò nê, “Tê, àà ghɨ̌ ale ngu àdzìˈ yaa ko wanɔ̧ bakà pfə.” 33 Àfɨˈa Yesò ye atò ndɨ̀à la, mè ndzə̌ ndɨ Bèjû bu bɔ̂ tò ba e ya̧ nkɨ̀ˈɨ̂ nɔ̂ la, e dɨ̀a yɔb mɨ̧̌ la, a sɔ̀ɔ̀bè èntɨ̧ɨ̧ tò, tèsȩtsə te ku atò kwàˈ ànyaˈne. 34 Tà bììte awɔb nê, “Bɨ tua tò a ka adzìˈ à?” Bɔ shu abua tò nê, “Tê, kɨˈɨ ndze abot.” 35 Yesò dɨ̀. 36 Bèjû e ye nê, bɨ̀ ye ndɨ èntɨ̧ɨ̧ tò aa wu ane Lazalɔ̀s kwàˈ ànyaˈne la. 37 Ka àbə̀ˈa yɔb ako a nê, “Tò waa tà li ngàˈa àghɨ a wòt àghɨ àleme la nàà kàˈà wu eko kele mbê waa mbɨ̀ˈɨ̀ tà pfə?” 38 Tèsȩtsə te mè nku a Yesò kwàˈ ànyaˈne tè tà gha àtsəasì yu. Àtsəasì yu li ngu mbə̀ˈ bɔ bɨŋe èti nɔ̀ŋe a ètsə̂ la. 39 Yesò nê, “Bɨ̀ tsì èti làa.” Tà shu ale, Màta, wanyɨ mbê wu tà pfə la mè shu abua tò nê, “Tê, àghaa kàbɔ̀ŋ aà anè a bùˈ te me kɔˈɔ nkàà nê mbɨ̀ˈɨ̀ tà pfə la wu èlibȩ bekwì.” 40 Yesò shu abua tò nê, “Mâ ya̧ è nka shu abua yê nê, à zìà èntɨ̧ɨ̧ wê ane Mbɔ̧ɔ̧mà ko àa ye mètàŋ tò?” 41 Ale, bɔ bɨŋè èti lu ntsì, Yesò lɔ̀ke àvi ndȩ̀ ègwet nê, “Tê, mâ taˈa kɔ̀ŋke ndɨ̀ wu à yute èngǎ̧ am la. 42 Mâ ko nê àa njùta èngǎ̧ am àfɨ̀ˈ àgème, ka e tsiˈa shua anè nkàà bòt baa bɔ tɨ̧ɨ̧te a si ŋàa la, mbɨ̀ˈɨ̀ bɔɔ ko nkǔŋ, nkǔŋ nê, àwɔ̀ ka à li tsàà am la.” 43 Mbɨ̀ˈɨ̀ Yesò tsàˈte Mbɔ̧ɔ̧mà a èlɨ waa la, tà ŋȩ̌ ane àtɔŋ nɨ̧ nê, “Lazalɔ̀s, dzəa àbȩ!” 44 Mpfəà wu lɔ̀ˈɔ a si ndzə̀, nè èbu bi bɔ̂ èka bi bɔ kuule ane edziˈi ndǐ, mbɔ̂ ndèbe èsi tò ane àdziˈa ndǐ la. Yesò shu abua yɔb nê, “Bɨ̀ tsi ndǐ tu a mbɨ̧̀ tò la tà me ghǎ.” 45 Mbɨ̀ˈɨ̀ Bèjû bu bɔ nkuŋa Màlià ngà la, e ye àghɨa Yesò ghɨ̀ la, àbə̀ˈa yɔb nyaŋ a zì èntɨ̧ɨ̧ wɔb ane to. 46 Ka àbə̀ˈa yɔb ako a ghà ne abua Bèfalèsiì, shu àghɨa Yesò ghɨ̀ la. 47 Ale, bètǎt bèntsìà mèpɨ̧̀ Mbɔ̧ɔ̧mà, nè Bèfalèsiì e tɔ èfete bɔɔjuŋ. Mbììte nê, “Bà wu anè e ghɨ̀ na à? Mbê waa nàà ngɨ̀à tèwuute ènə̂ kà ye fɨ̀ˈ kwàˈ ànyaˈne. 48 Ba wu anè sa atò tà me ghɨa nɨa ngà wû ne mbì ko wòt ègème naa zǐ èntɨ̧ɨ̧ vi ane tò. Ngɨ̀ ale, ko bòt Lûm aa kɨˈɨ tsòkè lob nɨ̧ Mbɔ̧ɔ̧mà ya e mě eliime àlaˈ aya.” 49 Ka wòt kǒ ane yɔb, èlen tò wu Kefàs tà bɔ̂ ngu àtsəa bèntsìà mèpɨ̧̀ Mbɔ̧ɔ̧mà a èngùˈ mbɔŋ la shu abua yɔb nê, “Bɨa nè ngu bòt kà ko àghɨ. 50 Bɨ bakà ko nê, a bɔ̂ŋ nê wòt wemɔ̀ˈ pfə àtsəa bòt tè ntsè ndɨ àlaˈ àgème àa leme la?” 51 Kefàs nàà ndàˈ ale, è kà lem ngu mèmɨ̀ɨ̀te tò, ka ndɨ̀ wu tà wu àtsəa bèntsìà mèpɨ̧̀ Mbɔ̧ɔ̧mà a èngùˈu mbɔŋ la, Mbɔ̧ɔ̧mà ghɨ̀ tà shu ànəa àa li ete la, nê, Yesò naa li pfə àtsəa bòt àlaˈ a mbɔŋ. 52 Ka tà kà lem ngua nga epfə wû àtsəa bòt àlaˈ a mbɔŋ. Tà wua nga epfə mbɨ̀ˈɨ̀ efete bɔ̧ Mbɔ̧ɔ̧mà bu bɔ taatè me tseke a èdziˈ èdzìˈ la, bɔɔ tsiˈi mbɨ̀ˈɨ̀ wòt wemɔ̀ˈ. 53 Ale, ebuˈu ane àlia ngaa me ghà ne mbì, bɔɔjuŋ bu e me taŋke ndɨ bɔ̀ɔ ebuŋe Yesò la. 54 Àyea mbɔŋ a ghɨ̀, Yesò kà wua ntsia ngȩȩne ayɔɔ Bèjû ane ndɨ bɔ̀ɔ ye atò la. Tà lɔˈɔ abot ntsiˈi ghǎ Eflèm, è wù adzìˈ ako a ngèt àbâ àlaˈ àyuube la bɔ̂ bɔkatè bi etseke a èbem àpfə̀a mbɔŋ. 55 Bɔɔ ngɨa àfɨ̀ˈ yaa ale, àlia Bèjû àa njɨ̀a èpǎ̧ Màntsea a ègwet wɔb la, a tsiˈa nkùˈà. Ale, bòt nyaŋ e lɔˈɔ a èdzìˈ èdzìˈ nkɔˈ nga a Jèlusalèm, e shùù ènyit mbɨ̀ˈɨ̀ ekùˈu e mbì Mbɔ̧ɔ̧mà a mànjɨa èpǎ̧ wu. 56 Bɔ bù̧ù̧te a èbem lob nɨ̧ Mbɔ̧ɔ̧mà yu ale me lȩ̀a Yesò, mè me biite a kètsìà wɔb nê, “Bɨa mɨ̀ɨ̀ta naà? Tè bɨ ye nê, betsiˈa tà kà kɨˈɨ a èpà̧ waa?” 57 Bɔɔ ngɨ̀à ale, bètǎt bèntsìà mèpɨ̧̀ Mbɔ̧ɔ̧mà nè Bèfalèsiì e yaŋe shu nê, wòt kô àdziˈa tà wù la, ŋut ghɨ̀ bɔ kô, mbɨ̀ˈɨ̀ eba̧a̧ tò.

12

1 È li ntsìˈi èli bentùa àlia èpǎ̧ Màntsea a ègwet a kùˈ, Yesò kɨˈɨ a Betanì, adzìˈ yu Lazalɔ̀s wu tà li mpfə Yesò yù̧ù̧me atò la, nàa ntsèka la. 2 Tà kɨˈɨ ale bɔ la̧ èghɨjɨ abua tò, Màta me ghàbte, Lazalɔ̀s wu wòt kǒ ane bòt bu bɔ̂ tò ba etseke a si me jɨ èghɨjɨ la. 3 Àfɨˈa mbɔŋ, Màlià nɨ andɔŋ mèwet kǒ nàa ntsòa èkab bɔ ghɨ ane nat kà bɔ fȩ̀ȩ̀tè la nɨŋ ndzɔ̀ˈɔ̀ èka Yesò mbɔ̂ nɨ nyemtetsə ti nɨŋ ndzò bùà. Àghaa ntsɔ̧̀ yu ane mèwet mu la a shɨˈ lob mbɔŋ. 4 Ka Judàs Iskaliòt, wakatè Yesò ko (e wu taà li fɨ̧ɨ̧ne a tò la) biitè nê 5 “Bɔ ya̧ ngɨ̀ nà ka bɔ̀ ka fɨ̧ɨ̧ne mèwet maa eŋa èkab mbɔŋ abua bòt ntseb à? Wu mèwet bɔ fɨ̧̀ɨ̧̀nà ko bɔɔ ŋa ane àfaˈa wòt faˈa ane èngùˈebȩ la.” 6 Tàà mbììta ale è kà lem ngu nê, tàà ŋǎ èghɨ abua bòt ntseb, tà wua mbììta wû èlɨ wu tà wu tsɔŋ la. Tà li ngu mpàŋa ambè èkab ale, me tsi è we ye kɔ̀ŋke la njɨ̀a vi. 7 Tà làˈ ale Yesò nê “Bɨ̀ ka tsi ŋǎ tò ngoˈ, ntsiˈ tà nɔ̀ŋe ànə̂ yaa tà ghɨ̀ la a èntɨ̧ɨ̧ vi ndɨ̀ wu tà lè wua nkwàˈtà nê yea li e ghɨ̌ yùà àlia mâ pfə la. 8 Bòt ntseb e wu bɨ tò ba àfɨ̀ˈ àgème, è me wu am è ka wu wu ne nɨ̧̀ àfɨ̀ˈ àgème.” 9 Àfɨˈa ènɔ̧̂ Bèjû bu a zə nê tà wu abot la, bɔ kɨˈɨ̀. Me kɨˈɨ ale bɔ̀ ka wua nkɨ̀ˈa nkaa a Yesò zia ndziˈne, bɔ wua nkɨ̀ˈa eye a Lazalɔ̀s wu tà li mpfə Yesò yù̧ù̧me atò la. 10 Ale, bètǎt bèntsìà mèpɨ̧̀ Mbɔ̧ɔ̧mà e me taŋke ebùŋe a Lazalɔ̀s mɨ̧̂, 11 nkàà nê ànəa a ghɨ ane tò la, a ghɨ̂ Bèjû nyaŋ e me sa wɔb ngà ndzìà èntɨ̧ɨ̧ wɔb ane Yesò. 12 Ètsəˈ e li ntsi taˈa ènɔ̧̂ bòt bu aà kɨˈɨ àdziˈa èpà̧ wu la, e zə nê Yesò nàà nkɨ̀ˈa Jèlusalèm. 13 Ale, bɔ nɨ ètsə maŋ ngà alu̧ ekwene ane tò. Me ghǎ ŋȩ̀a shua nê “Mèngùˈte wu abua Mbɔ̧ɔ̧mà; Mbɔ̧ɔ̧mà lɔ̀ɔ̀le a wòt wu nkɨ̀ˈa ane èlen tò la; Mbɔ̧ɔ̧mà lɔ̀ɔ̀la Fɔ̧̀ bòt Izə̀lȩ̂.” 14 Yesò ghɨ̀ ale, ndzè wajàkâ kǒ nkɔˈ ntsèke a ègwet wû mbɨ̀ˈɨ̀ bɔ shɨ a èbem Àkata Mbɔ̧ɔ̧mà la nê, 15 “Bòt Zayɔ̀n, bɨ ka mbɔ̀a; bɨ̀ ye, Fɔ̧̀ wɨ̧ nàà nkɨ̀ˈa, tà tseke a ègwet wajàkâ.” 16 Ànə̂ yaa aà ngɨ̀à ale bɔkatè Yesò e ka zîˈ nko lə ayùà. Mbɔ̧ɔ̧mà tseke tê tà li tà yu̧u̧me atò ane èwuu èlɨ̀ ko e bê ntsea waa waa la, ka bɔ bɔ̂ nkù̧ù̧te nê àghɨa bɔ ghɨ ane tò la wu ànəa Àkata Mbɔ̧ɔ̧mà a shu ane èlen tò la. 17 - 18 Àghɨa a li ngɨ̀ ka bòt e me dzəa nga ekwene ane tò la wu nê, bɔ li ndzaŋe ezə ànəa kà ye àfəa yu tà li ngɨ ane Lazalɔ̀s la. Bɔ li ndzə nkàà nê bòt bu bɔ li ngu bɔ̂ Yesò ba àfɨˈa Lazalɔ̀s li mpfə, tà kɨ̀ˈɨ̂ ntɔ atò a èbem èsî njù̧ù̧me atò la, e li ndzaŋe wua ntsɔ̀tà ànəa mbɔŋ abua waa waa. Eyaa wu àghɨa a li ngɨ̀ ka bòt e me taa nga eye a Yesò la. 19 Bèfalèsiì e ye ale nê, “Àghɨa ko bàa mèe ko ghɨ̀ la a te ntsě. Ye ndɨ àlaˈ àgème a tsiˈa nkuŋa wû atò la.” 20 Bòt Glɨ̂k ko e li ngu àyɔb ayɔɔ bòt bu bɔ kɔˈ ngà a Jèlusalèm àdziˈa èpǎ̧ wu ewùˈte a Mbɔ̧ɔ̧mà la. 21 Ale, bɔ kɨˈɨ abua Filìb wu tà dzəa Bèsedà a Galìlî la, shua abua tò nê, “Tê, baa nkɨ eye a Yesò.” 22 Bɔ làˈ ale Filìb ghà shua Andùlù bɔ̂ tò efɔte ngà shu a Yesò. 23 Yesò shu abua yɔb nê “Afɨˈa Mbɔ̧ɔ̧mà nàa nyɨˈte ènɨ̧ Wa̧ Wòt la a kûˈ. 24 Ane nkǔŋ, tsiˈ è shu awɨ̧ nê bɔ bakà nyɔˈɔ kèmbèm ntsə̀ a si tè kea tuu, kèmbèm fu kea fì, ko kea tèˈà wû kemɔˈ. Mbə kè tu kèmbèm fu kè fia ka ke shɨˈ ndzì tèbèmtsə nyaŋ. 25 Wòt tàa nkɔ̀ŋkà mèntsèke mi la, naa sa̧a̧ mùà. È wu ewe tàa ka kɔ̀ŋke mèntsèke mi a sitsǎˈ ŋàa la, ko taa li bɔ mèmpème kàlìà. 26 Wòt me kɨ ewu wafàˈ am, tà bɔ̌ ndɨ tàa me kùŋè am la mbɨ̀ˈɨ̀ àdziˈa màa və la, ŋut wu àzi abot mɨ̧̂. Wòt me fàˈa abua am ko Tǎt am naa me ŋa kènuke abua tò.” 27 Yesò nê, “Èntɨ̧ɨ̧ am aà mbɨ̀a àfɨ̀ˈ yaa. È ngu anè laˈnê ghà à? ‘Tè betsiˈa e nê Tǎt am tsì am a èbem ngoˈ yaa?’ Chaˈ è nka shu ale a, nkàà nê e ndi nkɨ̀ˈɨ̂ a sitsǎˈ ŋàa mbɨ̀ˈɨ̀ eye ngoˈ yaa. 28 Lefɨ̀ˈ lɔ̀kè èlen lê ntsaa ègwet.” Tà làˈ ale, àtɔŋ a tse a ègwet nê, “Mâ lɔ̀kè èlen la̧ tè ndɔ̀ˈ mè mbèle elɔ̀ke.” 29 Ènɔ̧̂ bòt bu e tɨ̧ɨ̧ abot la e zə àtɔŋ yu ale nê wu èfâŋ e gwele la. Èbeko e nê, wu wantu̧ Mbɔ̧ɔ̧mà tà làˈa abua tò la. 30 Yesò bɨ̀ɨ̀lè nê, “Àtɔŋ yaa à ka laˈa ambo ya̧, a làˈa ambo yɨ̧. 31 Eyaa wu àfɨˈa Mbɔ̧ɔ̧mà nàa saˈa ngɔ̀ŋ yaa la. Eyaa mè ngu àfɨˈa Mbɔ̧ɔ̧mà nàa tsɔˈɔ wòt wu tà wua àtsəa ngɔ̀ŋ yaa la emàˈa àbȩ la. 32 È me wu am, ko àfɨˈa bɔ lɔ̀kè am a si ntsaa ègwet la maa ghɨ̌ bòt bàgème aa kɨˈɨ abua am.” 33 Tàà ndàˈ àyaa ale ngua nyɨ̀ˈta èwuu èvə lu yèa pfə lùà la. 34 Ale, ènɔ̧̂ bòt bu e bɨ̀ɨ̀lè èngǎ̧ tò nê, “Ba ko aya nê, Àkata Mbɔ̧ɔ̧mà a laˈnê Fɔ̧̀ wu Mbɔ̧ɔ̧mà li ndzɔˈ etsàà la naa li ewu ane àlia nè àlia. Ale, à ghɨ̀ na ka nê bɔɔ lɔ̀kè Wa̧ Wòt a si etsoŋa ègwet à? Wa̧ Wòt nàa ně ngu wà à?” 35 Yesò bɨ̀ɨ̀lè nê “Èkaˈà e bele nè nɨ̧̀ ane ketem àfɨ̀ˈ àko. Bɨ̀ me ghȩȩne àfɨ̀ˈ yaa èkaˈà è bele la, mbɨ̀ˈɨ̀ ka ndzěm kwene ane yɨ̧. Wòt nàa ngɨ̀ tà me ghȩ̀ȩ̀ne a èbem ndzěm tà kà ko àdziˈa ye ghà la. 36 Bɨ̀ zǐ èntɨ̧ɨ̧ wɨ̧ ane wòt wu tàa ngɨ̀à èkaˈà e wua la, àfɨ̀ˈ yaa bɨ̀ wu ne tò la, mbɨ̀ˈɨ̀ etsiˈi bòt bɔ̀ɔ ntsèka a èbem èkaˈà la.” Yesò laˈà èngà̧ waa abua bòt ale, ndɔ̀ˈ abot ngà ndò̧ò̧tè àwɔb. 37 Yesò batè ngɨ̀ tèwuute ènə̂ kà ye fɨ̀ˈ ayɔɔ bòt baa ale, ka bɔ̀ ka lem ndzì èntɨ̧ɨ̧ wɔb ane tò. 38 A li ngu anè mbɨ̀ˈɨ̀ ànəa ndàˈàtɔŋ Mbɔ̧ɔ̧mà Àsayà li shu la aa wu nkǔŋ, nê, “Tê, wa bɨ̧ɨ̧ne ntu̧ yu ba tsɔ̀tè la à? Wòt wu Mbɔ̧ɔ̧mà nyɨˈte mètàŋ mi abua tò la wu wà à?” 39 Àghɨa ko a li mè ngɨ̀ ka bòt bu è ka zi mèntɨ̧ɨ̧ mɔb ane Yesò la wu nê Àsayà li mè shu nê, 40 “Mbɔ̧ɔ̧mà liime àghɨ ayɔb, mè ngɨ̀ bɔ ka wua nkoa èdziˈ, mbɨ̀ˈɨ̀ ka bɔ gha ghɨ̌ nɨ̀ àghɨ ayɔb ndze, mè nɨ ètǔ̧ bɔb ndzə, ndɔ̀ˈ nko ane mèntɨ̧ɨ̧ mɔb, ngèble awɔb nkɨ̀ˈɨ̂ maa bə awɔb.” 41 Àsayà me shu ayaa ale ngu ndɨ tà ye ènɨ̧ Yesò ka ndàˈ ànəa tò la. 42 A li mbàte ngu anè ale, ka bɔɔjuŋ nyaŋ ayɔɔ Bèjû bu e bɔ̂ ndzì èntɨ̧ɨ̧ wɔb ane Yesò ka ndɨ̀ wu bɔ̀ɔ mbɔ̀a Bèfalèsiì la, bɔ̀ ka nɨ ètsə̂ wɔb elàˈa bòt aa zə, mbɨ̀ˈɨ̀ ka bɔ fə̀ àwɔb a èbem lob Mbɔ̧ɔ̧mà yɔb. 43 Bɔ me ghɨ ale ngu ndɨ bɔ̀ɔ nkɨà mèngùˈte è dzə abua wɔ̀bȩ̌ la tè ntsè è me è dzə abua Mbɔ̧ɔ̧mà la. 44 Àfɨˈa mbɔŋ Yesò ŋȩ nê, “Wòt tà zǐ èntɨ̧ɨ̧ vi ane ya̧ la ka zia wû ane ya̧, tà wua ndzìà fɔɔle ane wòt wu tà tsàà am la. 45 Wòt tà ye am la ko nê ye ye wòt wu tà tsàà am la mɨ̧̂. 46 Mâ kɨˈɨ a ngɔ̀ŋ ŋaa mbɨ̀ˈɨ̀ wòt tàa ngɨ̀à èkaˈà e beˈa la, mbɨ̀ˈɨ̀ wòt ègème tà zi èntɨ̧ɨ̧ vi ane ya̧ la ka tsi tseke a èbem ndzěm a. 47 “Wòt zəa mèngǎ̧ mɔ̧ mbakà ghɨ mbɨ̀ˈɨ̀ nàa shua la ko è nka saˈa tò a, nkàà nê e ndi è nka wua nkɨ̀ˈa saˈa bòt ngɔ̀ŋ, e ndi ngua nkɨ̀ˈa ŋa wɔb mèmpème. 48 Àghɨ aa və àa li saˈa waa waa tà tu̧ am, mè ntu̧ ànəa mâ shu la. Mèngǎ̧ mâ làˈà la ka nàa li esaˈa ŋut àlia ngɔ̀ŋ nàa li elìà la. 49 Aa ale nkàà nê è nka laˈà mènə̀ è dzə̌ àtsəa am la; Tǎt am wu tà tsàà am la ka tà shu am ànəa màa me làˈa ntsɔ̀tà la. 50 Mâ ko mɨ̧̂ nê èngǎ̧ wu tà li nê è me làˈà la aa ŋǎ mèmpème kàlìà. Ale, ànəa e ndàˈà la wu wû ànəa Tǎt am è shu nê è ndaˈa la.”

13

1 È li ntsìˈi àli yeamɔˈ, àlia èpǎ̧ Màntsea a ègwet a kùˈ, Yesò ko nê, àfɨˈa ye bɔ ndɨ yèa sǎ sitsǎˈ yàa e ghǎ ekwene ane tǎt vi la a tsiˈa nkùˈà. Mbɨ̀ˈɨ̀ tà yaŋe wua nkɔ̀ŋkà bòt bu è wu bi a ngɔ̀ŋ ŋaa la, tà pàa nyɨ̀ˈte èkɔŋ vi ane yɔb tè ngà ndìà. 2 È tseke tè ngu àfɨˈa nyèmtèsi ane àlia ngaa, bɔ̂ tò ba e tseke a si me jɨ èghɨjɨ, Satàn ko nê ye ghɨ̂ Judàs wu è wu wa̧ Simùn Iskaliòt la me mɨ̀ɨ̀te ndɨ yea fɨ̧̀ɨ̧̀ne a Yesò la. 3 Yesò me wu azi ale nko nê, tǎt vi zǐ èghɨ ègème a tèkitebu ti, mè nko nê ye dzə abua Mbɔ̧ɔ̧mà, mè me wu anè ngua ntsiˈa ngwèna abua tò. 4 Ale, tà lɔˈɔ àdziˈa èghɨjɨ bu, ntsì ndǐ ègwet zi nɔŋe a si, ngwia tawèˈ nkùùle a èloŋ li. 5 Tà ghɨ̀ ale, mbɔ̂ ndzì mèleb a èbem èpfə̀ˈ mbùˈ me shùù èka bɔkatè bi bu, nɨa tawèˈ wu tà kuule a èloŋ li la nɨa ndzòà. 6 Mbɨ̀ˈɨ̀ tà shùù tê nkɨ̀ˈɨ̂ ndzə ane Simùn wu èlen tò ko wu Pità la, tà bììte a Yesò nê, “À kɨ shùù èka bɔ̧ a Tê?” 7 Yesò bɨ̀ɨ̀lè nê, “À bakà zìˈ nko àghɨa è ngua ngɨ̀à la àfɨ̀ˈ yaa, ka àfɨ̀ˈ àko aa me wu à kô.” 8 Pità shu abua tò nê, “Betsiˈa à ka lɔˈ àlia shùù èka bɔ̧.” Yesò nê, “E mbakà shuu èka bê, à kà wu wakatè am.” 9 Simùn Pità shu abua tò nê, “È wu ale, à ka shùù wû ndàˈ èka bɔ̧ a Tè, shua fɔ̀ɔ̀lè èbu bɔ̧ nè àtsə am.” 10 Yesò bɨ̀ɨ̀lè nê, “Wòt tà shùù àvi la, è bɔ ndɨ tàa tsiˈi shùù wû ndàˈa èka bi la, ènyit tò ègème e lɔ̂ˈ. Ale, ènyit yɨ̧ e lɔ̂ˈ, ka è kà wu wòt ègème, ènyit tò e lɔ̀ˈɔ̀ la.” 11 Yesò nàà ndàˈ ale ngu ndɨ tà ko wòt wu nga efɨ̧̀ɨ̧̀nè àvi la. Eyaa wu àghɨa a li ngɨ̀ ka tà nê, “È ntsě wòt ègème ane yɔb ènyit tò e lɔ̀ˈɔ̀ la.” 12 Mbɨ̀ˈɨ̀ tà shùù èka bɔb tè mpàâ, ngwi ndǐ zi nkwa̧, ngà ntsèke adzìˈ yu tà ya̧ ngu la, tà bììte awɔb nê, “Tè bɨ ko àghɨa mâ ghɨ̌ ane yɨ̧ la à? 13 Bɨa ntɔ am ane nyɨˈtà, mè ntɔ am ane tǎt wɨ̧ mbɔ̂ ngua shua nkǔŋ, nkàà nê e ye wu àghɨa è ngu yùà la. 14 Ndɨ̀ wu mmɔ̌ wu è ngu tǎt wɨ̧ mè ngu nyɨˈtà wɨ̧, mâ shùù èka bɨ̧ la, bɨ bɔ ndɨ bɨ̀a me ghɨ̌ a èlɨ mbɔŋ, wòt naa me shùù èka wanyɨ vi la. 15 Mâ nyɨˈte awɨ̧ ndɨ bɨ̀a me ghɨ̀ àghɨa mâ ghɨ̀ la, nê, bɨ̀ me ghɨ̀ wû mbɨ̀ˈɨ̀ mâ ghɨ̌ ane yɨ̧ la mɨ̧̂. 16 Kwàˈ ane nkǔŋ tsiˈ è shua wɨ̧ nê, Wafàˈ bakà tse a tǎt àfàˈ vi, wantu̧ ka tsè a wòt wu tà tu̧a tò la. 17 Bɨ koa èghɨ bàa, mè me ghɨ̌ bùà ko ntsɔ̧̀ wu bɨ̀a. 18 “È nka laˈà ŋǎ abua yɨ̧ bɨ̀agème, mâ ko èwuu bòt bu mâ tɔ awɔb la. Ka èngǎ̧ Mbɔ̧ɔ̧mà e bɔ ndɨ àa wu nkǔŋ la nê, ‘Wòt ba tò e fɔtè èghɨjɨ la, è gheble te ntsìˈa nùa am’. 19 “E ngua shua wɨ̧ àghɨa àa ghɨ̀ la, ka aa lɔ̀ˈɔ te, mbɨ̀ˈɨ̀ à ghɨa à te, bɨ ko nê e ngu wòt è ngu wùà la. 20 Ane nkǔŋ, tsiˈ è shua wɨ̧ nê, wòt sèe wòt mâ tsǎ atò la, tà ko nê, ye sèà am, èwe tà sèe am la ko nê, ye sèe atò wu tà tsàà am la.” 21 Mbɨ̀ˈɨ̀ Yesò làˈ ale la, a me ŋa atò ngoˈ a èntɨ̧ɨ̧ tò tè tà ghaˈa ètsə̂ vi nê, “Ane nkǔŋ, tsiˈ è shua wɨ̧ nê, wòt kǒ ane yɨ̧ nàà fɨ̧̀ɨ̧̀nè am.” 22 Waa waa ane bɔkatè tò ghèble avi ndɨ̀ŋkè wanyɨ vi, màkà wòt tà làˈa ŋǎ abua tò la. 23 Wakatè wu Yesò taˈa wua nkɔ̀ŋkà tò la ko nê ye wu kwàˈ a ngèt tò tà tseke la, 24 ale Simùn Pità ŋùˈù èghɨ abua tò nê, tà biite a Yesò tà shu wòt tà làˈa èngà̧ wu ŋǎ abua tò la. 25 Wakatè wu bɔ̧̀ɔ̧̀nè àvi nga a ngèt àtǔ̧ a Yesò mbììte atò nê, “Tê, wu wàà?” 26 Yesò bɨ̀ɨ̀lè nê, “Wu wòt wu màa ŋa kèpȩ bled faa mâ tsèbè la abua tò la.” Tà tsèbè kèpȩ bled fu, tà ŋǎ abua Judàs, wa̧ Simùn Iskaliòt. 27 Mbɨ̀ˈɨ̀ Judàs bê nɨa bled wu la Satàn nyi a èntɨ̧ɨ̧ tò. Ale, Yesò shu abua Judàs nê “Ghɨ̀ àghɨa à kɨ eghɨ̀ la chàba.” 28 Tàà ndàˈà ale, wòt kǒ ka wû ane yɔb wu njɨ̀a èghɨjɨ la, tà ko lə èngà̧ waa Yesò laˈa abua tò la. 29 Èbeko e me mɨ̀ɨ̀te nê Yesò shu abua Judàs nê, tà gha nju̧ èghɨ bɔ̀ɔ ba̧a̧te àdziˈa èpà̧ wu la, mbə tà ŋà àghɨa ko abua bòt ntseb, na tà li ngu wòt tàa mpàŋa ambè èkab la. 30 Judàs bê nɨa bled wu ale, ndzə̀ ngà àbȩ, me ghǎ ndzěm kwen. 31 Àfɨˈa Judàs gha àbȩ la, Yesò nê, “Bòt aa ye ènɨ̧ Wa̧ Wòt àfɨ̀ˈ yaa, e mě eye ènɨ̧ Mbɔ̧ɔ̧mà ane tò. 32 Bɔ wu etsě ane tò eye ènɨ̧ Mbɔ̧ɔ̧mà, ko Mbɔ̧ɔ̧mà wu naa ghɨ̌ bɔɔ ye ènɨ̧ Wa̧ Wòt ane zi zìambɔŋ, mbɔ̂ mbê ngu ghɨ̀ wû kwàˈ àfɨˈa ngaa. 33 “Bɔ̧ bɔ̧, è nka tsi tseke ba nɨ̧̀ ba ane àfɨ̀ˈ à seè a. Bɨa me kɨ am, ka tsiˈ è shua wɨ̧ àfɨ̀ˈ yaa àghɨa e ndi shu abua Bèjû la nê, ‘Betsiˈa bɨ̀ ka kɨˈɨ àdziˈa e ngà la’. 34 “Mâ ŋa awɨ̧ mbɨ̧ fi nê, bɨ̀ me kɔ̀ŋkè bɔnyɨ bɨ̧. Mbɨ̀ˈɨ̀ ndɨ maa wua nkɔ̀ŋkà àwɨ̧ la, bɨ̀ me kɔ̀ŋkè bɔnyɨ bɨ̧ mɨ̧̂. 35 Bɨ me kɔ̀ŋkè bɔnyɨ bɨ̧ anè, ko bòt bàgème aa ko nê bɨ wu bɔkatè bɔ̧.” 36 Simùn Pità bììte atò nê, “Tê, à ghà anè nèŋaà?” Yesò bɨ̀ɨ̀lè nê, “Betsiˈa à kà kuŋe am àdziˈa e ngà la àfɨ̀ˈ yaa la, mbɔ̂, à bele ka lɔ̀ˈɔ ekùŋe am.” 37 Pità nê, “Tê, mâ ghɨ̀ na ka è nka wu ko ekùŋè àwê àfɨ̀ˈ yaa? Maa ŋa àtsə am ane ànəa yê.” 38 Yesò bììtè atò nê, “Tè aa pfə ane ànəa am a? Kwàˈ ane nkǔŋ tsiˈ è shu awê nê, lu̧nkɔ̀ˈ naa me laˈ nê yea ntɔa, à tǔ̧ ngò̧ tetat, nê ye bakà ko am.”

14

1 Yesò mè shu abua bɔkatè bi nê, “Mbɨ̀ˈɨ̀ ànəa a me saa wɨ̧ a èntɨ̧ɨ̧ wɨ̧. Bɨ̀ zǐ èntɨ̧ɨ̧ wɨ̧ ane Mbɔ̧ɔ̧mà, mè ndzì èntɨ̧ɨ̧ wɨ̧ ane ya̧. 2 Lob Tǎt am taˈa bɔ mèntàŋ. E tsiˈa nga anè etaŋke àdziˈ abua yɨ̧. A ghɨ̂ à ka wu anè ko e mbakà shu awɨ̧ ale. 3 Maa me ghɨ̀ tê ngà ntàŋke àdziˈ abua yɨ̧, mbɔ̂ nkua akwèn nkɨ̀ˈɨ̂ nɨa wɨ̧ ba ghà nɔ̂, mbɨ̀ˈɨ̀ bɨa tseke ayɨ̧ àdziˈa e ngu la mɨ̧̂. 4 Bɨ ko èlu̧ àdziˈa e nga la.” 5 Tɔmasì nê, “Tê, ba bakà ko àdziˈa à ghà la; ale ba wu ghɨ̀ na ka ko èlu̧ à?” 6 Yesò shu abua tò nê, “E ngu alu̧, è ngu nkǔŋ, è ngu mèmpème. Betsiˈa wòt kà gha abua Tǎt am, kà tse abua am. 7 Bɨ me wu ale nko am, ko bɨ ko a Tǎt am mɨ̧̂. Ebuˈu àfɨ̀ˈ yaa me ghà ne mbì, bɨ ko atò, mè ndze atò.” 8 Filìb shu abua tò nê, “Tè nyɨˈte awa a tǎt wè wu ko aa kùˈù àwa.” 9 Yesò shu abua tò nê, “Nko nê à bele kà ziˈ nko am ane àfɨ̀ˈ à seè yaa mâ tseke ba nɨ̧̀ ba la a Filìb? Wòt tà ye am la ko nê, ye ye Tǎt am. À ghɨ̀ na ka nê è nyɨˈte awɨ̧ a Tǎt am à? 10 À bakà bɨ̧ɨ̧ne laˈnê e ngu àghɨ yeamɔˈ nè Tǎt am, Tǎt am mè ngu àghɨ yeamɔˈ nè nà̧? Mèngǎ̧ maa e ndàˈà abua yɨ̧ la ka dzə àtsə am. Wu Tǎt am wu ba tò è wu àghɨ yeamɔˈ la ka tàa ngɨ̀à e ngɨ̀à mènə̀ tò la. 11 Bɨ̀ bɨ̧ɨ̧ne nê, e ngu àghɨ yeamɔˈ nè Tǎt am, tǎt am mè ngu àghɨ yeamɔˈ nè nà̧. Bɨ màà mbakà wu ebɨ̧ɨ̧ne, bɨ bɨ̧ɨ̧ne nkàà mènə̀ maa è ngua ngɨ̀à la. 12 Ane nkǔŋ, tsiˈ è shua wɨ̧ nê, wòt tà zǐ èntɨ̧ɨ̧ vi ane ya̧ la naa me ghɨ̀ mènə̀ maa e ngɨ̀à la mɨ̧̂, e meè ghɨ̌ fɔɔle me è tsě màa la, nkàà nê e tsiˈa nga ekwene ane tǎt am. 13 Ale, àghɨ àgème bɨ̀a lo̧o̧ abua Tǎt am ane èlen la̧ la, maa ghɨ̌, mbɨˈɨ̀ e ghɨ̌ bòt aa wùˈte a Tǎt am nkàà èghɨ bu mmɔ̌ Wa̧ tò màa ngɨ̀à la. 14 Bɨ màà ndò̧a wû ghǎ ane èlen la̧ leˈ, ko maa ghɨ̀ àghɨa mbɔŋ. 15 “Bɨ me kɔ̀ŋkè am, ko bɨa me ghɨ̀ àghɨa mâ shu nê bɨ̀ ghɨa la, 16 e mè ngu eshu̧u̧te a Tǎt am, taa ŋa wòt tsa taa me tseke bɨ tò ba ane àlia nè àlia ntɨ̀ŋa wɨ̧ la. 17 Ŋut wu Fo Mbɔ̧ɔ̧mà yu nàa nyɨ̀ˈta mènə̀ nkǔŋ la. Betsiˈa bòt ngɔ̀ŋ yaa è ka bɨ̧ɨ̧nê Fo mbɔŋ kɨˈɨ̀ ngu nè nɔb, nkàà nê bɔɔ kà ye atò bɔ̀ ka ko atò. Ka bɨ ko atò ndɨ̀ wu tàa ntsèka bɨ tò ba, mè ngua nga ewu a mèntɨ̧ɨ̧ mɨ̧ la. 18 Betsiˈa è nka sa wɨ̧ bɨ me chɨ̀ŋke, maa mèe kɨˈɨ ekwene ane yɨ̧. 19 Adzìˈ naa me wù̧ù̧ne bòt ngɔ̀ŋ yaa è ka tsi ndze am, ka bɨ bɔ̂ ngu eye am, nkàà nê ndɨ̀ wu màa və àfɨ̀ˈ àgème la, bɨa wu a yɨ̧ mɨ̧̂. 20 Naa li ngu ane àlia mbɔŋ bɨ ko nê, e ngu àghɨ yeamɔˈ nè Tǎt am, bɨ wu àghɨ yeamɔˈ nè nà̧, e mè ngu àghɨ yeamɔˈ nè nɨ̧. 21 Wòt tà ko mbɨ̧ ta̧ mè me ghɨ̀ mbɨˈɨ̀ te kɨa la wu wòt tàa kɔ̀ŋkè am la. Tǎt am mè ngu me kɔ̀ŋkè wòt wu tàa nkɔ̀ŋkè am la mɨ̧̂, mmɔ̌ mbɔŋ e mè ngu me kɔ̀ŋkè atò te enyɨˈte atò wòt è ngu wùà la.” 22 Judàs kǒ (kà wu Iskaliòt) bììte atò nê, “Tê, à ghɨ̀ na ka me kɨ enyɨˈte awê nè abua ya ka à kà wua nkɨ enyɨˈte awê abua bòt ngɔ̀ŋ à?” 23 Yesò bɨ̀ɨ̀lè nê, “Wòt me kɔ̀ŋkè am, ko taa me ghɨ̌ àghɨa mâ shu nê tà me ghɨ̀ la, Tǎt am mè ngu me kɔ̀ŋkè atò, ba Tǎt am e mè ngu ekɨˈɨ tseke ba tò ba. 24 Wòt tàa ka kɔ̀ŋkè am la, nàà kà ghɨ àghɨa màa shua la, mbɔ̂ mèngà̧ maa bɨ zəa la ka dzə àtsə am, wu me Tǎt am wu tà tsàà am la. 25 “Mâ shua wɨ̧ mènə̀ maa àfɨ̀ˈ yaa è mbele ba nɨ̧̀ ba la. 26 Ka wòt wu tàa kɨˈɨ me tɨŋe awɨ̧ la, Fo Kèfə yu tǎt am nàà tsàà ane èlen la̧ la, naa kɨˈɨ̀ e nyɨˈte awɨ̧ èghɨ ègème, mè ngɨ̀ bɨ ku̧u̧tè èghɨ ègème mâ shu abua yɨ̧ la. 27 Mâ sa àlàŋkè abua yɨ̧, mâ ŋa àlàŋkè am abua yɨ̧, ka è nka ŋa mbɨ̀ˈɨ̀ bòt ngɔ̀ŋ àa ŋǎ la. Mbɨ̀ˈɨ̀ mèntɨ̧ɨ̧ mɨ̧ me bente, bɨ̀ ka mbɔa. 28 “Bɨ zə ndɨ mâ laˈnê, e tsiˈa ngà ghǎ, mbɔ̂ ngua nga mèe ekɨˈɨ abua yɨ̧ la. Bɨa ghɨ̀ ale ngua nkɔ̀ŋkè am, ko bɨa me wùˈtè àwɨ̧ nê, e tsiˈa nga abua Tǎt am, nkàà nê tà tsè am. 29 Mâ shu wɨ̧ mènə̀ maa àfɨ̀ˈ yaa ka naa ghɨ̌ te, mbɨ̀ˈɨ̀ è ghɨa è te bɨ bɨ̧ɨ̧nè nê ànəa e shua la wu nkǔŋ. 30 È nka tsi làˈà ba nɨ̧̀ ba ane àfɨ̀ˈ à seè à, nkàà nê Satàn wu, tà wu àtsəa ngɔ̀ŋ yaa la nàà nkɨ̀ˈa. Tà bakà bɔ mètàŋ a ègwet la̧. 31 Ka mâ ghɨ̀ wû mbɨ̀ˈɨ̀ Tǎt am è shu nê, è ngɨa la, mbɨ̀ˈɨ̀ bòt ngɔ̀ŋ yaa aa ko nê maà nkɔ̀ŋkà atò. “Bɨ̀ lɔ̀ˈɔ a si bà lɔˈɔ.”

15

1 Yesò mè nê, “E ngu ngule àyɨt vȩn, Tǎt am wu wòt wu tàa nèèta àyɨt vȩn mbɔŋ la. 2 Tàa ngɨ̀ tà fààtè mènta̧a̧ ègème, è wu àdziˈa ènyit ya̧ nàa ka kɔɔle tèta̧a̧tsə la ntsì, mbɔ̂ ntsènè nèètè è me nàa nkɔ̀ɔ̀lâ la, mbɨ̀ˈɨ̀ naa tsène ekɔɔle ntsɔ̧̀. 3 Eyaa wu ndɨ èngǎ̧ wu mâ làˈa abua yɨ̧ la, e nèètè àwɨ̧ tè bɨ bɔ̀ŋ la. 4 Bɨ̀ wu àghɨ yeamɔˈ nè nà̧, è mě ngu àghɨ yeamɔˈ nè nɨ̧̀ mɨ̧̂. Ndɨ̀ wu betsiˈa ènta̧a̧ àyɨt è ka kô nkɔ̀ɔ̀le tèta̧a̧tsə zia ndziˈne kà wu a mbɨ̧̀ àyɨt la, wu ndɨ betsiˈa bɨ̀ambɔŋ è ka ko ngɨ̀ àghɨ kà wu àghɨ yeamɔˈ nè nà̧ la. 5 “E ngu àyɨt vȩn, bɨ wu mènta̧a̧. Wòt tà wu àghɨ yeamɔˈ nè nà̧, e mè ngu àghɨ yeamɔˈ nè tò la, wu mbɨ̀ˈɨ̀ ènta̧a̧ àyɨt àa nkɔ̀ɔ̀la ntsɔ̧̀ la. Tà bakà wu nè nà̧ tà kà kô ngɨ̀ àghɨ. 6 Wòt bakà wu àghɨ yeamɔˈ nè nà̧, tà ko nê ye wu mbɨ̀ˈɨ̀ ènta̧a̧ àyɨt yu bɔ̀ɔ ngɨ̀ bɔ lo ngwaˈ e yu̧ la. Bɔ̀ɔ ngɨ̀ bɔ fetè èwuu mènta̧a̧ màa, maˈa èwet ntò̧. 7 Bɨ wu àghɨ yeamɔˈ nè nà̧, mèngǎ̧ mɔ̧ mè ngu a mèntɨ̧ɨ̧ mɨ̧, ko bɨa biite a Tǎt am àghɨ àgème bɨ kɔ̀ŋkè la, taa ŋa. 8 Bɨ me ghɨ̀ èghɨ ntsɔ̧̀ nyaŋ ko bòt aa ye nê bɨ wu bɔkatè bɔ̧ e lɔ̀kè èlen Tǎt am e tsaa ègwet. 9 “Mbɨ̀ˈɨ̀ Tǎt am nàa nkɔ̀ŋkà am la, wu, wû a èlɨ mbɔŋ màa nkɔ̀ŋkà àwɨ̧ la mɨ̧̂. Bɨ̀ zìa wɨ̧ ane ya̧, mbɨ̀ˈɨ̀ maa me kɔ̀ŋkè àwɨ̧. 10 Bɨ me ghɨ̀ èghɨ mâ shu la, ko maa me kɔ̀ŋkè àwɨ̧ nɨa ngà nè mbì, wû mbɨ̀ˈɨ̀ Tǎt am nàa nkɔ̀ŋkà am nkàà nê maa ngɨ̀à èghɨ tàa nkɨà la. 11 E shua wɨ̧ mènə̀ maa ègème mbɨ̀ˈɨ̀ èntɨ̧ɨ̧ wɨ̧ aa me bɔ̌ mbɨˈɨ̀ è wɔ̧, mèngùˈte naa mèe lu̧u̧ a mèntɨ̧ɨ̧ mɨ̧. 12 Mbɨ̧ ya̧ è ngua ŋǎ abua yɨ̧ la wu nê, wòt me kɔ̀ŋkè wanyɨ vi mbɨ̀ˈɨ̀ màa nkɔ̀ŋkè àwɨ̧ la. 13 Betsiˈa, wòt kà nyɨˈte èkɔŋ ane bèshu̧ bi tè ntsè ndɨ tàa ŋǎ àtsəa zi ane yɔb la. 14 Bɨ me ghɨ̀ àghɨa e shua la, ko bɨa wu bèshu̧ bɔ̧. 15 È nka tsi tɔ awɨ̧ ane bɔ̧ àfàˈ bɔ̧a, nkàà nê wafàˈ nàà kà ko ntsèmte tǎt àfàˈ vi, ka mâ tsiˈa ntɔ awɨ̧ ane bèshu̧ bɔ̧ nkàà nê, mâ shua wɨ̧ ànəa àgème mâ zə abua Tǎt am la. 16 È ntsě bɨa ka bɨ li ndȩ̀ am la, wu mmɔ̌ mbɔŋ ka e ndi ndȩ̀ awɨ̧ ntsàà nê, bɨ̀ ghǎ ngɨ̀ mènə̀ ntsɔ̧̀, è wù mènə̀ ntsɔ̧̀ mu nàa taˈa tseke la. Bɨ ghɨ̀ ale, ko Tǎt am naa ŋa awɨ̧ àghɨ àgème bɨ lo̧ abua tò ane èlen la̧ la. 17 Àghɨa e shua nê bɨ̀ me ghɨ̀ la wu nê, bɨ̀ me kɔ̀ŋkè bɔnyɨ bɨ̧. 18 “Bòt sitsǎˈ e me pààbè àwɨ̧, bɨ ko nê, mbù̧ mbɔŋ ya̧ mbùˈ ane ya̧. 19 Bɨ ghɨ̀ ale ngu àghɨ yeamɔˈ nè bòt ngɔ̀ŋ yaa, ko bòt ngɔ̀ŋ mbɔŋ aa me kɔ̀ŋkè àwɨ̧, mbɨ̀ˈɨ̀ bòt bɔb. Ka ndɨ̀ wu bɨ ntsě bòt ngɔ̀ŋ yaa, e mbɔ̂ ndàà àwɨ̧ ntsì a kètsìà wɔb la, bɔ tsiˈa mpààbà àwɨ̧ pààbe. 20 Bɨ̀ ku̧u̧te èngǎ̧ wu mâ ya̧ shu abua yɨ̧ la, wafàˈ bakà tse a tǎt àfàˈ vi. È wu nê bɔ li ngua nkɨà àtsəa am enɨ, ko bɔɔ me kɨa ayɨ̧ enɨ mɨ̧̂. È wu nê, bɔ li ngɨ̀ mbɨ̀ˈɨ̀ èngǎ̧ am e shua la, ko bɔɔ̀ me ghɨ̌ mbɨˈɨ̀ bɨ shu la mɨ̧̂. 21 Ka bɔ̀ɔ ghɨ̧̀ɨ̧̀nè àwɨ̧ anè ndɨ̀ wu bɨ̀ wu bòt bɔ̧ la, nkàà nê, bɔ bakà ko wòt tà tsàà am la. 22 Mâ ghɨ̀ ale, è nka kɨˈɨ elaˈa abua yɔb, ko bɔ bakà ko laˈ nê bɔ wu bòt kàbɔ̀ŋ, ka nè àfɨ̀ˈ yaa betsiˈa bɔ ka tsi nkô shu nê, àghɨa bɔ ghɨ̀ la ntsě kàbɔ̀ŋ. 23 Wòt me pààbè am, tà ko nê, yeà mpaaba Tǎt am mɨ̧̂. 24 Mâ ghɨ̀ ale, è nka ghɨ èghɨ kà wòt tsa li mè ghɨ̌ a kètsìà wɔb, ko bɔ bakà ko laˈ nê, bɔ wu bòt mènə̀ kàbɔ̀ŋ, ka nè àfɨ̀ˈ yaa, bɔ ye èghɨ mbɔŋ, mbɔ̂ me pààbè awa ba Tǎt am. 25 Mènə̀ maà tsè anè mbɨ̀ˈɨ̀ e ghɨ̌ ànəa bɔ li shɨ a èbem Àkata Mbɔ̧ɔ̧mà yu bɔ̀ɔmbɔŋ àa ntɔ la aa wu nkǔŋ nê, ‘Bɔ li mpààbe am kà ye lə’. 26 “Ka wòt tàa tɨŋe awɨ̧ la nàà kɨˈa. Tà dzə abua tǎt am, ngu Fo tò yu nàa nyɨ̀ˈta mènə̀ mu è wu nkǔŋ la. Maa ghɨ̌ Tǎt am naa tsǎ atò abua yɨ̧, taa kɨˈɨ làˈa ànəa ye ko ane ya̧ la. 27 Bɨ̀a mbɔŋ e bɔ ndɨ bɨ̀a laˈa ànəa bɨ ko ane ya̧ la, nkàà nê bɨ li ngu ba nɨ̧̀ ba kwàˈ àfɨ̀ˈ yu e ndi mbùˈ me nyɨˈte mènə̀ maa la.

16

1 “E shua wɨ̧ mènə̀ maa ègème anè mbɨ̀ˈɨ̀ bɨ tsì mèntɨ̧ɨ̧ mɨ̧ ane ya̧. 2 Bòt aa kɨ̀ŋè àwɨ̧ a èbem lobte Mbɔ̧ɔ̧mà etsǎ àbȩ. Ane nkǔŋ, àfɨ̀ˈ àko aa nkɨ̀ˈa wòt bùŋà wɨ̧ ko taa mɨ̀ɨ̀te nê ye wua nkùkta Mbɔ̧ɔ̧mà ane àghɨa ye ghɨ̀à la. 3 Bɔɔ ghɨ̧̀ɨ̧̀nè àwɨ̧ anè nkàà nê bɔ bakà li mè ko a Tǎt am, bɔ̀ ka meè nko am. 4 Ka e shu awɨ̧ mènə̀ maa mbɨ̀ˈɨ̀ è lɔ̀ˈɔ è te bɨ ku̧u̧tè nê mâ yaŋe làˈa ànəa mùà abua yɨ̧. E ndi è nka shu awɨ̧ mènə̀ maa àfɨ̀ˈ yu bɨ li mbùˈ me kùŋè am la, nkàà nê ba nɨ̧̀ ba e li ngu nɔ̂. 5 “E ngu anè ngà abua wòt wu tà li ntsàà am la, mbɔ̂ wòt wɨ̧ ka lem mbììte laˈnê, ‘À ghǎ nè ŋà?’ 6 Ka ndɨ̀ wu mâ shua wɨ̧ mènə̀ maa la, tèsȩ te lu̧u̧ a mèntɨ̧ɨ̧ mɨ̧. 7 E ngua shua wɨ̧ nkǔŋ nê, è ngà, ko naa wu ànəa ntsɔ̧̀ abua yɨ̧, nkàà nê e mbakà ghà, wòt wu tàa tɨŋe awɨ̧ la ka kɨˈɨ, ka e ngà ko maa tsǎ atò abua yɨ̧. 8 Taa me ghɨ̀ tê nkɨ̀ˈɨ̂ nyɨ̀ˈte bòt ngɔ̀ŋ nê bɔ fà̧ àghɨa bɔ̀ɔ mɨ̀ɨ̀tà nê kàbɔ̀ŋ wu yùà la, ndɔ̀ˈ fà̧ àyea bɔ̀ɔ mɨ̀ɨ̀tà nê wòt tàa ngɨ̀à àghɨa Mbɔ̧ɔ̧mà nàa nkɨà la wu wùà la, mè fà̧ ane ndɨ bɔ̀ɔ mɨ̀ɨ̀tà nê Mbɔ̧ɔ̧mà naa li saˈa bòt la. 9 Taa li nyɨ̀ˈte nê bɔɔ ngɨa kàbɔ̀ŋ nkàà nê, bɔ bakà zi mèntɨ̧ɨ̧ mɔb ane ya̧. 10 Bɔɔ li eye àghɨa màngɨa àghɨa Mbɔ̧ɔ̧mà nàa nkɨà la wu yùà la, nkàà nê, e tsiˈa nga abua Tǎt am, kà bɨ wu tsi eye am. 11 Bɔɔ li mě eye èsaˈa Mbɔ̧ɔ̧mà nkàà nê, Mbɔ̧ɔ̧mà saˈa wòt wu tà wu àtsəa ngɔ̀ŋ yaa la tè ndɔ̀ˈ. 12 “E mbela mbɔ̌ mènə̀ nyaŋ màa shua wɨ̧ la, ka bɨ̀ ka wu ko enɔ̀ŋe mùà ègème àtsəa yɨ̧ àfɨ̀ˈ yaa. 13 Fo Mbɔ̧ɔ̧mà yu nàa nyɨ̀ˈta nkǔŋ la naa me ghɨ̀ tê nkɨ̀ˈɨ̂, ngɨ̀ bɨ ko nkǔŋ ègème è dzə abua Mbɔ̧ɔ̧mà la, nkàà nê tà kà gha elàˈa ànəa zi zìambɔŋ. Taa làˈà wû ànəa ye zə la, mè shu awɨ̧ mènə̀ nàa li ghɨ̀ la. 14 Taa kɨˈɨ elɔ̀kè èlen la̧ a ègwet, nkàà nê taa zə ànəa mâ shu la e shu awɨ̧. 15 Àghɨ àgème Tǎt am bɔ la wu àya̧. Eyaa wu lə yu mâ laˈ nê taa zə ànəa mâ shu la, e shu awɨ̧ la. 16 “Adzìˈ naa me wù̧ù̧ne bɨ̀ ka tsi ndzè am; ka àdziˈ mè ngu me wù̧ù̧ne bɨa ye am.” 17 Tà làˈ ale bɔkatè tò ko e biite bɔnyɨ bɔb nê, “Tàa anè nko nê ye shua ne ghàà? Tà laˈnê, adzìˈ naa me wù̧ù̧ne bà kà tsi ndzèa vi, ka àdziˈ bɔ̂ ngu mèe me wù̧ù̧ne baa ye avi. Tàa mè shua nê, ‘Ye tsiˈa nga abua tǎt vi ale nko nê ye shua nê ghà à?’ 18 Adzìˈ naa me wù̧ù̧ne wàà tà shua la wu ne ghà à? Baa bakà lem nko ànəa tà shua la.” 19 Bɔɔ ndàˈa ale, Yesò ko na bɔ̀ kɨ ebiite avi la. Ale, tà bììtè awɔb nê, “Tè bɨ wua ndàˈà a kètsìà wɨ̧ anè nkɨ eko ànə̂ yu mâ ya̧ shu nê, ‘Adzìˈ naa me wù̧ù̧ne bɨ̀ ka tsi ndzè am, ka àdziˈ bɔ̂ ngu mèe me wù̧ù̧ne bɨa ye am la à?’ 20 Ane nkǔŋ, tsiˈ è shua wɨ̧ nê, bɨ bele me dɨ̌ mè shùà mèsi, ka bòt ngɔ̀ŋ e bɔ̂ ngu me wùˈtè àwɔb; mèntɨ̧ɨ̧ mɨ̧ mè ngu me bɨɨ, ka mbɔ̂ ngu elɔ̀ˈɔ gheble etsiˈa mbɔ̀. 21 Àvi nàa ngɨ̀ tà me lu̧u̧te a me saa atò, nkàà nê àfɨˈa tò a kûˈ, ka tà me ghɨ̀ tê tà bi, tà kà tsi nkù̧ù̧te nê a wua saa avi, nkàà mèngùˈte mu nàa a èntɨ̧ɨ̧ tò nê tà bi wa̧ vi a ngɔ̀ŋ ŋaa la. 22 Wu wû ndɨ bɨ̀ wu ane tèsȩ àfɨ̀ˈ yaa la. Ka maa me ghɨ̀ tê mè ndzè àwɨ̧, mèntɨ̧ɨ̧ mɨ̧ lu̧ ne mèngùˈte. Eyaa èwuu mèngùˈte mu betsiˈa wòt kà ko ntsì mùà a mèntɨ̧ɨ̧ mɨ̧ la. 23 Àlia mbɔŋ aa li nkùˈ bɨ̀ ka tsi mbììte ànə̂ nè abua am. Ane nkǔŋ, tsiˈ è shua wɨ̧ nê, àghɨ àgème bɨ lo̧ abua tǎt la, taa ŋa abua yɨ̧ ane èlen la̧. 24 E kɨˈɨ dzə̀ àfɨ̀ˈ yaa bɨ bakà lo̧ àghɨa ane èlen la̧. Bɨ̀ lo̧, ko Mbɔ̧ɔ̧mà naa ŋa, tê mèngùˈte naa lu̧ a mèntɨ̧ɨ̧ mɨ̧. 25 “Maa ndàˈà mènə̀ maa ane mèngà̧teme, ka àfɨ̀ˈ àko aa me kùˈu è nka tsi ngua ndaˈa abua yɨ̧ ane mèngà̧teme. Àfɨˈa ngaa maa tsiˈi me ghaˈte mènə̀ ane ànəa Tǎt am è shua wɨ̧. 26 Naa li ngu ane àlia mbɔŋ bɨ lo̧ àghɨa bɨ lo̧a la ane èlen la̧. E ntsea shua abua yɨ̧ nê, maa li me lo̧ àghɨa ko abua Tǎt am ambo yɨ̧, 27 nkàà nê Tǎt am yaŋe wua nkɔ̀ŋkà àwɨ̧, ndɨ̀ wu bɨ̀a mbɔŋ ekɔ̀ŋkè am, mè mbɨ̧̀ɨ̧̀ne nê e ndzəa abua tò la. 28 E ndi ndzə abua Tǎt am ka nkɨ̀ˈɨ̂ a sitsǎˈ, mè ngu anè ntsìˈa sà sitsǎˈ ewène abua tò.” 29 Bɔkatè tò e shu abua tò nê, “E wu la, à tsiˈa ngàˈta mènə̀ àfɨ̀ˈ yaa shua wa, àà kà tsi ndàˈ ane mèngà̧teme; 30 Ba ko àfɨ̀ˈ yaa nê à ko èghɨ ègème, tè wòt kà lem tsi mbɔ̌ ndɨ tàa mèe me biite àwê ànəa ko kà à shu atò la. Àyaa a ghɨ̂ ba bɨ̧ɨ̧nè nê, à dzəa abua Mbɔ̧ɔ̧mà.” 31 Yesò bɨ̀ɨ̀lè nê, “Tè bɨ zì mèntɨ̧ɨ̧ mɨ̧ ane ya̧ àfɨ̀ˈ yaa à? 32 Àfɨ̀ˈ a bele kùˈu, a bɔ̂ kùˈ tè ndɔ̀ˈ, bɨ̀a lùùlà am bàgème e ghǎ a èpfə̀ bɨ̧ tè maa tsiˈi mmɔ̌ ndziˈne la, ka è nka wu mmɔ̌ ndziˈne nkàà nê e ngu ba Tǎt am. 33 “E shu awɨ̧ mènə̀ maa ègème mbɨ̀ˈɨ̀ bɨa bɔ àlàŋkè a mèntɨ̧ɨ̧ mɨ̧ ndɨ̀ wu ba nɨ̧̀ ba è tsiˈi àghɨ yeamɔˈ la. Ngɔ̀ŋ naa ghɨ̌ bɨa ye ngoˈ kèkweelè. Ka mèntɨ̧ɨ̧ mɨ̧ ka mbèntê nkàà nê mâ nù tè ntsòkè mètàŋ ngɔ̀ŋ yaa.”

17

1 Mbɨ̀ˈɨ̀ Yesò làˈà mèngà̧ maa la, tà lɔ̀kè àvi ndȩ̀ ègwet nê: “Tê, àfɨ̀ˈ yu a kûˈ, ghɨa bòt è ye ènɨ̧ Wa̧ wè, mbɨ̀ˈɨ̀ Wa̧ wè naa ghɨ̌ bòt aa ye ènɨ̧ wê mɨ̧̂. 2 Ghɨ̀ ale nkàà nê, à ŋa atò mètàŋ a ègwet bòt bàgème, nê tà ŋa mèmpème kàlìà abua bòt bu bàgème à ŋa abua tò la. 3 Mèmpème kàlìà maa wu nê, bòt è ko awê, àwɔ̀ wu à wu ndàˈà Mbɔ̧ɔ̧mà tà wu yǔ̧ la, mè nkoa Yesò Klistò wu à tsàà la. 4 Mâ ghɨ̂ bòt e ye ènɨ̧ wê a sitsǎˈ, na mâ paa àfàˈ yu à li ŋa nê è ngɨa la. 5 È wu ale a Tè, ghɨa àfɨ̀ˈ yaa è mbɔ ènɨ̧ wu a ngèt yê, è wù ènɨ̧ wu e ndi mbɔŋ ka ngɔ̀ŋ naa li ewu la. 6 “Mâ ghɨ̂ bòt bu à làà wɔb ayɔɔ bòt ngɔ̀ŋ ŋǎ abua am la e ko awê. Bɔ li ngu bòt bê, ka à ŋà wɔb abua am, bɔ zə èngǎ̧ wè, mbê mè mbɨ̧ɨ̧nê nè èntɨ̧ɨ̧ wɔb wemɔˈ. 7 Bɔ ko àfɨ̀ˈ yaa nê, ànə̂ àgème à zi a tèkitebu ta̧ la a dzə abua yê. 8 Mâ shu awɔb mènə̀ mu à li ndzi a tèkitebu ta̧ la, bɔ zə mùà nɔŋe a mèntɨ̧ɨ̧ mɔb, mè nko ane nkǔŋ nê, e ndzə abua yê, mè mbɨ̧̀ɨ̧̀ne nê, àwɔ̀ ka à tsàà am la. 9 E ntsàˈtà àwê anè, ane ànəa bòt bu à ŋa abua am la, nkàà nê bɔ wu bòt bê. È nka tsaˈtà ane ànəa bòt ngɔ̀ŋ. 10 Bòt bu bàgème bɔ̀ wu èbɔ̧ la, wu èbê, è bu è wù bê la mè ngu èbɔ̧. Wu bɔ̀ɔ waa ka bɔ̀ɔ nyɨ̀ˈta àghɨa ènɨ̧ am è wu yùà la. 11 E ngu anè ntsiˈa sà ngɔ̀ŋ yaa ekɨˈɨ kwene ane yê, ka bɔ bɔ̂ ngu àyɔb a si nga etèˈa a ngɔ̀ŋ ŋaa. Lefɨ̀ˈ, àwɔ̀ wu à tsè bètǎt bàgème la leˈ, baabe awɔb wu à ŋa abua am la ane mètàŋ mê, è wu mètàŋ mu à ŋa abua am la, mbɨ̀ˈɨ̀ bɔɔ tsiˈi àghɨ yeamɔˈ, mbɨ̀ˈɨ̀ ba nè è wu àghɨ yeamɔˈ mɨ̧̂ la. 12 Mâ nɨ mètàŋ mu à ŋa abua am la mbààbe awɔb ane àfɨ̀ˈ yu maa wu ba tò ba la. Maa bà̧à̧ wɔb ntsɔ̧̀ tè wòt ane yɔb ka nyɔ̂, tè è bəa wòt wu tà bɔ ndɨ tàa nyɔ la, mbɨ̀ˈɨ̀ e ghɨ̌ ànəa bɔ shɨ a èbem Àkata Mbɔ̧ɔ̧mà la aa te. 13 “E tsiˈi alu̧ àfɨ̀ˈ yaa nkɨ̀ˈa abua yê, mbɔ̂ mbele a sitsǎˈ ndàˈà mènə̀ maa, mbɨ̀ˈɨ̀ mèngùˈte naa nèète èlu̧ a mèntɨ̧ɨ̧ mɔb, mbɨ̀ˈɨ̀ è lu̧u̧ a wɔ̧ la. 14 Mâ shua wɔb èngǎ̧ wê ale, bòt ngɔ̀ŋ e me pààbè àwɔb ndɨ̀ wu bɔ ntsě àghɨ yeamɔˈ nè bòt ngɔ̀ŋ wû mbɨ̀ˈɨ̀ e ntsě àghɨ yeamɔˈ nè bòt ngɔ̀ŋ la. 15 È nka shu̧u̧ta wê nê, tsì àwɔb a èbem ngɔ̀ŋ yaa, e shu̧u̧tà wû nê baabe awɔb mbɨ̀ˈɨ̀ bɔ kwene a tèkitebu Satàn Wòt Kàbɔ̀ŋ. 16 Bɔ ntsě àghɨ yeamɔˈ nè bòt ngɔ̀ŋ yaa wû mbɨ̀ˈɨ̀ mmɔ̌ mbɔŋ e ntsě àghɨ yeamɔˈ nè bòt ngɔ̀ŋ la. 17 Tsiˈ èngǎ̧ wê wu è wu nkǔŋ la è ghɨa awɔb bɔ̀ tsiˈi mbɨ̀ˈɨ̀ àwɔ̀ nkǔŋ nkǔŋ. 18 Mbɨ̀ˈɨ̀ à li ntsàà am a ngɔ̀ŋ la, wu ndɨ mmɔ̌ mbɔŋ mâ tsàà wɔb a ngɔ̀ŋ la mɨ̧̂. 19 Mâ ŋa am nènkèm abua yê ambo yɔb, mbɨ̀ˈɨ̀ èngǎ̧ wè wu è wǔ nkǔŋ la aa ghɨ̌ bɔɔ tsiˈi mbɨ̀ˈɨ̀ àwɔ̀ nkǔŋ nkǔŋ. 20 “È nka tsàˈte awê anè wu ane ànəa bòt bɔ̧ baa bɔ̀ɔ ndziˈne. E ntsàˈtà fɔ̀ɔ̀le ane ànəa bòt bu, bɔ̀ɔ zǐ èntɨ̧ɨ̧ wɔb ane ya̧ nkàà ànəa bòt bɔ̧ àa shu awɔb la. 21 Lefɨ̀ˈ, e ntsàˈtà anè mbɨ̀ˈɨ̀ bɔ̀ɔgème aa tsiˈi àghɨ yeamɔˈ wû mbɨ̀ˈɨ̀ à wu àghɨ yeamɔˈ nè nà̧ e mè ngu àghɨ yeamɔˈ nè nè la. Ghɨa bɔ̀ wu àghɨ yeamɔˈ nè nà mbɨ̀ˈɨ̀ bòt ngɔ̀ŋ aa bɨ̧ɨ̧ne nê, àwɔ̀ ka à tsàà am la. 22 Mâ ghɨ̂ bɔ bɔ èwuu ènɨ̧ wu à li ŋǎ abua am la, mbɨ̀ˈɨ̀ bɔɔ tsiˈi àghɨ yeamɔˈ mbɨ̀ˈɨ̀ ba nè è wu àghɨ yeamɔˈ la. 23 Ndɨ̀ wu è ngu àghɨ yeamɔˈ nè nɔ̀b, à mè ngu àghɨ yeamɔˈ nè nà̧ la, tsiˈ bɔ̀ paa ngu àghɨ yeamɔˈ, mbɨ̀ˈɨ̀ e ghɨ̌ bòt ngɔ̀ŋ aa ko nê, àwɔ̀ ka à tsàà am la, e mě ko nê àà nkɔ̀ŋkà àwɔb, mbɨ̀ˈɨ̀ àa nkɔ̀ŋkà am la. 24 “Lefɨ̀ˈ, maà nkɨà nê, bòt baa à ŋa abua am la, è li nkɨ̀ˈɨ̂ adzìˈ yaa e nga la, mbɨ̀ˈɨ̀ eye ènɨ̧ am, è wu ènɨ̧ wu à li ŋa abua am, nkàà nê à li nkɔ̀ŋkè am, ka ngɔ̀ŋ naa li ebùˈu la. 25 “Lefɨ̀ˈ, àwɔ̀ wu mènə̀ mê tɨ̧ɨ̧ ndɨŋndɨ̀ŋ la, bòt ngɔ̀ŋ e bakà ko awê, ka e mbɔ̂ nko awê, bòt bɔ̧ baa e mè nko nê, àwɔ̀ ka à tsàà am la. 26 Mâ ghɨ̌ bɔ ko wòt à wu wùà la, mè ngu ghɨ̌ bɔɔ me koa nɨa ngà nè mbì, mbɨ̀ˈɨ̀ bɔɔ me kɔ̀ŋkà am wû a èlɨ̀ wu àa nkɔ̀ŋkà am la, e mě ghɨ̌ maa tsiˈi àghɨ yeamɔˈ nè nɔ̀b.”

18

1 Afɨˈa Yesò tsàˈta Mbɔ̧ɔ̧mà tè mpàa la, bɔ̂ bɔkatè bi elɔ̀ˈ ngà ntù̧ àfuˈ àko bɔ̀ɔ ntɔ ane Kidèlòn la nga aguŋ. Àdziˈa mbȩ ko a li ngu abot, bɔ̂ bɔkatè bi e gha a èbèm. 2 Bɔɔ ngɨ̀ ale, Judàs wu tà fɨ̧̀ɨ̧̀ne atò la ko abot mɨ̧̂, nkàà nê wu àdziˈa Yesò bɔ̂ bɔkatè bi e zìi wua mbù̧ù̧tà la. 3 Judàs kɨ̀ˈɨ̂ abot nè àla̧ bèshujà, bɔ̂ bèmbaabà lob nɨ̧ Mbɔ̧ɔ̧mà, bètǎt bèntsìà mèpɨ̧̀ Mbɔ̧ɔ̧mà nè Bèfalèsiì e tsàà wɔb la. Bɔɔ nkɨ̀ˈa ale mbèà mèkàˈà bɔ̂ mbȩ̀tsə bɔ tò̧ la, nè èghɨ èbet. 4 Yesò li nko àghɨa nga e ghɨ̌ ane zi la, ndɔ̀ˈ a si nkɨ̀ˈɨ̂ a mbì, mbììte awɔb nê, “Bɨ̀ kɨa wà à?” 5 Bɔ bɨ̀ɨ̀lè nê, “Yesò wòt Nazàlet.” Yesò shu abua yɔb nê, “E ngu tòa.” Bɔɔ ngɨ̀ ale Judàs wu tà fɨ̧̀ɨ̧̀ne a Yesò la wua abot bɔ̂ bèshujà bu tà tɨ̧ɨ̧ la. 6 Mbɨ̀ˈɨ̀ Yesò shu abua yɔb nê wu zia la, bɔ ghà kwèn, kwèn ndèbte a si. 7 Tà mè mbììte awɔb nê, “Bɨ laˈnê bɨ kɨa wà leè?” Bɔ bɨ̀ɨ̀lè nê, “Yesò wòt Nazàlet.” 8 Yesò bɨ̀ɨ̀lè nê, “Ka mâ shu abua yɨ̧ nê e ngu tòà? Ale, bɨ wua nkɨà am bɨ tsiˈ bòt baa e ghà.” 9 Àyaa a li ntsè anè mbɨ̀ˈɨ̀ e ghɨ̌ mèngà̧ mu tà li shu abua Mbɔ̧ɔ̧mà la naa te. Tà li nê, “Ka wû wòt wemɔ̀ˈ ane bòt bu à ŋa abua am la bakà nyɔ̂.” 10 Simùn wu èlen tò ko wu Pità la bɔ àlùmbà̧, mbê sɔ̀ŋ mì, ndo àtǔ̧ àbualu̧ àbùˈ a àtsəa bèntsìà mèpɨ̧̀ Mbɔ̧ɔ̧mà. Èlen àbùˈ mbɔŋ wu Malekusì. 11 Yesò shu abua Pità nê, “Zi àlùmbà̧ ayê a èbem baˈ zi; Tè à mɨ̀ɨ̀tè nê è nka nu ndɔŋ ngoˈ yaa Tǎt am è ŋa abua am la à?” 12 Àfɨˈa mbɔŋ àla̧ bèshujà yu nè tǎt wɔb ndɔ̀ˈ nè bèmbaabà Bèjû bu e ba̧a̧ Yesò nkùùle atò. 13 Mbɔ̂ mbɨ̀ nɨa tò ngà a mbì Anàs wu tà wu nantsi Kefàs la. Kefàs li ngu àtsəa bèntsìà mèpɨ̧̀ Mbɔ̧ɔ̧mà a èngùˈu mbɔŋ. 14 Eyaa wu Kefàs wu tà li shu abua bɔɔjuŋ Bèjû nê, a bɔ̂ŋ nê wòt wemɔ̀ˈ pfə bòt è pem la. 15 Bɔ me ghà ne Yesò ale, Simùn Pità bɔ̂ wakatè kǒ e ba̧a̧ kwene yɔb me kùŋà wɔb ngà. Ndɨ̀ wu wakatè waa ko àtsəa bèntsìà mèpɨ̧̀ Mbɔ̧ɔ̧mà la, tà kùŋe a Yesò ba kwat tè ngà ngu àsà̧a̧ èsaˈa àtsəa bèntsìà mèpɨ̧̀ Mbɔ̧ɔ̧mà wu. 16 Mbɨ̀ˈɨ̀ tàa nyia la, Pità wu a ètsə̂ka̧ àbȩ tà tɨ̧ɨ̧ la. Wakatè waa àtsəa bèntsìà mèpɨ̧̀ Mbɔ̧ɔ̧mà a ko atò la ghà ndàˈ bɔ̂ waàvi wu tàa mbààba ètsə̂ka̧ yu la nɨa Pità nyi a èbèm. 17 Waàvi wu a ètsə̂ka̧ la biite a Pità nê, “Ka à wu ayê è wekǒ ayɔɔ bɔkatè mbê via à?” Pità nê “Chaˈ e ntsě wakatè tò.” 18 Èdziˈ e li ngua fìa, ale bɔfàˈ nè bèmbaabà bu e tsəˈtè èwet ntɨ̧̀ɨ̧̀te me yɔɔ. Pità ghà ntɨ̧̀ɨ̧ àzi bɔ̂ tò ba me yɔɔ èwet mɨ̧̂. 19 Àtsəa bèntsìà mèpɨ̧̀ Mbɔ̧ɔ̧mà a biite a Yesò ànəa bɔkatè tò nè èghɨ tàa nyɨ̀ˈta la. 20 Yesò tsɔˈ èngǎ̧ tò nê, “Maà wua ndaˈa àfɨ̀ˈ àgème a kètsìà bòt bàgème, mè nyɨ̀ˈta a èbem lobte Mbɔ̧ɔ̧mà fɔ̀ɔ̀le a èbem lob nɨ̧ Mbɔ̧ɔ̧mà, adzìˈa Bèjû bàgème àa mbù̧ù̧ta la. E mbakà li me làˈa ànəa ko a ntsèm. 21 Ghǎ e ghɨ̂ ka à me biite am mènə̀ anè à? Biite bòt bu bɔ li ndzə̀ mèngǎ̧ mɔ̧ la. Biite awɔb àghɨa e ndi shu awɔb la, bɔ ko mèngà̧ ègème mâ làˈa la.” 22 Yesò làˈà ale, mbaabà kǒ te àbu a èsi tò nê, “À ghɨ̀ na ka ndaˈa abua àtsəa bèntsìà mèpɨ̧̀ Mbɔ̧ɔ̧mà a èlɨ̀ wa à?” 23 Yesò bɨ̀ɨ̀lè nê, “È wu nê mâ làˈ ale fà̧, à bê shu banɔ̧̀ e zə, mbə è wu nê e mbakà fà̧ à wua ndèbà am nê ghàà?” 24 Anàs tsàà atò tà bele ane mèliˈ la abua Kefàs wu tà wu àtsəa bèntsìà mèpɨ̧̀ Mbɔ̧ɔ̧mà la. 25 Mbɨ̀ˈɨ̀ Pità li mbèle abot ndzɔ̀ɔ èwet la, bòt ko e biite atò nê, “Tè à ntsě wekǒ ane bɔkatè mbê wu?” Tà tu̧ nê, “Chaˈ e ntsě wakatè tò.” 26 Wafàˈ àtsəa bèntsìà mèpɨ̧̀ Mbɔ̧ɔ̧mà kǒ, è wu wòt àndǎ̧ mbê wu Pità ya̧ ndo àtǔ̧ atò la, mè mbììte a Pità nê, “Ka mâ ya̧ ndzè àwê bɨ tò a èbem àdziˈ mbȩ yu à?” 27 Pità mè ntu̧ nê “Chaˈ.” Kwàˈ àfɨˈa mbɔŋ lu̧nkɔ̀ˈ bê ntɔ. 28 È me wu kwàˈ a ntɔtetsɔ̌ˈ, bɔ nɨa Yesò ndɔˈɔ a lob Kefàs ngà a tsâ̧ gɔvanɔ̀. Bɔɔjuŋ Bèjû e li bɔ̀ ka nyi a èbem tsâ̧ wu mbɨ̀ˈɨ̀ ka bɔ gha ghɨ̌ fà̧ ànəa ko, ka ntsèke kà jɨ èpǎ̧ Màntsea a ègwet. 29 Ale, gɔvanɔ̀ Pȩlèt gha àbȩ mbììte awɔb nê, “Ànəa kàbɔ̀ŋ mbê waa ghɨ̀ la wu ghà à?” 30 Bɔ bɨ̀ɨ̀lè nê, “Tà ghɨ̀ ale, tà kà ghɨ ànəa kàbɔ̀ŋ, ko ba bakà nɨ atò nɨ ekɨˈɨ abua yê.” 31 Pȩlèt nê, “Bɨ̀ nɨ atò bɨa mbɔŋ ngà saˈa tò ane ndɨ mbɨ̧ tɨ̧ te nyɨˈte la.” Bɔɔjuŋ Bèjû bu e shu abua tò nê, “Bɨa bòt Lûm e bakà ŋa awa mètàŋ nê bà saˈa wòt mbuŋe atò.” 32 Àyaa a li ntsè anè mbɨ̀ˈɨ̀ e ghɨ̌ ànəa Yesò li shu ane èwuu èvə yea li epfə lùà la aa te. 33 Pȩlèt mè ngwènè a èbem tsâ̧ vi ntɔ a Yesò mbììte atò nê, “À wu Fɔ̧̀ Bèjû?” 34 Yesò mè mbììte atò nê, “Èngà̧ waa à bììte am la e dzəa àtsəa yê, kò wu ànəa bòt tsa e shu awê ane ya̧ la à?” 35 Pȩlèt bɨ̀ɨ̀lè nê, “E ngu wòt Jû?” Bòt àlaˈ ayê, nè bètǎt bèntsìà mèpɨ̧̀ Mbɔ̧ɔ̧mà ka bɔ zi awê a tèkitebu ta̧ la. “Ànəa à ghɨ̀ la wu ghà à?” 36 Yesò bɨ̀ɨ̀lè nê, “Kèfɔ̧̀ am è ntsě we sitsǎˈ. Kèfɔ̧̀ am è ghɨ̀ ale, ngu we sitsǎˈ, ko bɔfàˈ bɔ̧ aa nǔ ekele nê mbɨ̀ˈɨ̀ bɔ zì am a tèkitebu Bèjû. Ka Kèfɔ̧̀ am è ntsě we sitsǎˈ ŋàa.” 37 Pȩlèt bììte atò nê, “Tè a wu Fɔ̧̀?” Yesò bɨ̀ɨ̀lè nê, “À bê shu tè ndɔ̀ˈ. E ndi nkɨ̀ˈɨ̂ a ngɔ̀ŋ ŋaa bɔ bi am nkàà ànə̂ yeamɔˈ, enyɨ̀ˈte bòt àghɨa nkǔŋ wu yùà la. Waa waa tàa nkɔ̀ŋkà nkǔŋ la nàà ndzəa ànəa màa shua la.” 38 Pȩlèt bììte atò nê, “Nkǔŋ wu ghàà?” Tà biite ale mè ndzə̀ nga àbȩ nkwene ane Bèjû bu, shu abua yɔb nê “E mbakà yea ànəa kàbɔ̀ŋ ko tà ghɨ̀ la. 39 Nàa ngɨ̀ è wu àlia èpǎ̧ Màntsea a ègwet àgème, è ntsɔˈɔ wòt tèfȩ wemɔ̀ˈ sàŋ. Bɨa nkɨà nê è ntsɔˈɔ Fɔ̧̀ Bèjû saŋ abua yɨ̧?” 40 Bɔ ŋȩ nê, “Chaˈ; à ka sa tò, sà wua Bàlabasì.” (Bàlabasì li ngu kwàˈ tsɔŋ kèkweelè.)

19

1 Àfɨˈa mbɔŋ, Pȩlèt ŋǎ Yesò bɔ shu̧. 2 Bèshujà bu e nɨ njɨŋtsə, mbaˈa ntà̧ ndzi àtsəa tò, mbɔ̂ ndzì èmǎ̧ fɔ̧̀ a mbɨ̧̀ tò. 3 Bɔ ghɨ̀ ale, waa waa me kɔˈɔ shua abua tò nê, “Àtsèà bèfɔ̧̀, Fɔ̧̀ Bèjû!” Mbɔ̂ ntè àbu a èsi tò. 4 Pȩlèt mè ndzə̀ nga àbȩ shu abua bòt bu nê, “Bɨ̀ zə, e ntsiˈa nɨa tò nkɨ̀ˈa àbȩ e tsia a mbì lɨ̧, mbɨ̀ˈɨ̀ bɨa ko nê, e mbakà ye ànəa kàbɔ̀ŋ ko tà ghɨ̀ la.” 5 Ale, Yesò dzə àbȩ, nè ntà̧ njɨŋ tu àtsəa zi nè èmà̧ fɔ̧̀ wu a mbɨ̧̀ zi. Pȩlèt shu abua bòt bu nê, “Bɨ̀ yea mbê wu.” 6 Mbɨ̀ˈɨ̀ bètǎt bèntsìà mèpɨ̧̀ Mbɔ̧ɔ̧mà bu nè bèmbaabà lob nɨ̧ Mbɔ̧ɔ̧mà e ye atò la, bɔ ŋȩ nê, “Wu̧u̧te atò a mbɨ̧̀ mbasa, wu̧u̧te atò a mbɨ̧̀ mbasa!” Pȩlèt shu abua yɔb nê, “Bɨ̀ nɨa tò bɨ̀ambɔŋ ngù̧ù̧te a mbɨ̧̀ mbasa, e mbakà ye ànəa kàbɔ̀ŋ ko tà ghɨ̀ tê è wu àyea bɔ̀ɔ bùŋe atò la.” 7 Bèjû bu e mè shu abua tò nê, “Baa bɔ mbɨ̧ kǒ nàa nyɨ̀ˈta nê, bɔ bɔ ndɨ bɔ̀ɔ bùŋe atò nkàà nê, tàa shua nê, ye wu Wa̧ Mbɔ̧ɔ̧mà la.” 8 Àfɨˈa Pȩlèt zə èngǎ̧ waa la, tà paa mbɔ̀ɔ, 9 tè mè ngwènè a èbem tsâ̧ vi mbììte a Yesò nê, “À dzə̀à neŋàà?” Ka Yesò kà lâˈ. 10 Pȩlèt shu abua tò nê, “À tu̧u̧ làˈa abua am kèna à? À bakà ko nê, mâ bɔ mètàŋ e ghɨ̌ bɔɔ sà àwê, mè mbɔ mètàŋ e ghɨ̌ bɔɔ wu̧u̧te awê a mbɨ̧̀ mbasa à?” 11 Yesò bɨ̀ɨ̀lè nê, “Betsiˈa à kà ghɨ̌ àghɨ adù̧ ya̧ kà Mbɔ̧ɔ̧mà làˈ nê, à wu ale. Ale, wòt wu tà ba̧a̧ am ŋǎ abua yê la, ghɨ ànəa kàbɔ̀ŋ tè ntsè awê.” 12 Àfɨˈa Pȩlèt e zə èngà̧ waa la, tà me nyɔ̀ˈta nkɨà èlu̧ esǎ Yesò, ka Bèjû bu e me ŋȩ wû ŋȩ shua nê, “À sa mbê waa, à ko nê, ye ntsě shu̧ Empelɔ̀ Lûm. Wòt nàa ngɨ̀ tà shu mbɨ̀ˈɨ̀ tòa anè nê, ye wu fɔ̧̀, tà ko nê, ye tsiˈi wɔ̀mbù̧ Empelɔ̀ Lûm.” 13 Mbɨ̀ˈɨ̀ Pȩlèt zə mèngà̧ maa la, tà nɨa Yesò ndzə àbȩ, ntsèke a ègwet àtɨ̧ a saˈa, àdzìˈ àko bɔ bɔ̧ɔ̧ ane àti a ko bɔ̀ɔ ntɔ ane ndɨ̧ Ebùlù nê Gabatà la. 14 Bɔɔ ngɨ̀à ale, è tsìˈi mbɔŋe a kètsìà nèngǔ̧ ane àli yu bɔ̀ɔ ntàŋka ètsəˈ aa tsi naa wu àlia èpǎ̧ Màntsea a ègwet la. Pȩlèt shu abua Bèjû bu nê, “Bɨ̀ yea Fɔ̧̀ wɨ̧.” 15 Bɔ ŋȩ nê, “Bɔ̀ Bùŋe atò! Bɔ bùŋe atò! Bɔ wu̧u̧te atò a mbɨ̧̀ mbasa.” Pȩlèt bììte awɔb nê, “Bɨa nkɨà nê, è ngu̧u̧te Fɔ̧̀ wɨ̧ a mbɨ̧̀ mbasa à?” Bètǎt bèntsìà mèpɨ̧̀ Mbɔ̧ɔ̧mà bu e nê, “Ba bakà bɔ fɔ̧̀ tsǎ ka nè Sisà.” 16 Tà zia Yesò a tèkitebu tɔb bɔɔ ewu̧u̧te atò a mbɨ̧̀ mbasa. Ale, bɔ nɨa Yesò. 17 Tà ŋèˈe mbasa vi ngà àbȩ, adzìˈ yu bɔ̀ɔ ntɔ nê àdziˈa àghele àtsə la. Èlen àdziˈa mbɔŋ ane ndɨ̧ Ebùlù li ngu Golgotà. 18 Bɔ wu̧u̧te atò a mbɨ̧̀ mbasa a kètsìà bòt ko babe. 19 Pȩlèt shɨ èngà̧ ko ane kèba àyɨt bɔ wu̧u̧te àtsəa mbasa wu, e me shu nê, “Yesò wòt Nazàlet, Fɔ̧̀ Bèjû.” 20 Bèjû nyaŋ e li ntɔ èngǎ̧ ngaa, nkàà nê, àdziˈ yu bɔ li ngù̧ù̧te Yesò la, a li ngu a ngèt àpfə̀a nɨ̧ a Jèlusalèm. Bɔ li shɨ̀ àghɨa mbɔŋ ane ndɨ̧ Ebùlù, nè è ye bòt Lûm, nè ndɨ̧ bòt Glɨ̂k. 21 Bètǎt bèntsìà mèpɨ̧̀ Mbɔ̧ɔ̧mà e shu abua Pȩlèt nê, “À ghɨ̂ à kà wu eshɨ nê, ‘Fɔ̧̀ Bèjû’, à ghɨ̌ ngu shɨ wû nê, ‘Mbê waa laˈnê, ye wu Fɔ̧̀ Bèjû.’ ” 22 Pȩlèt bɨ̀ɨ̀lè nê, “Betsiˈa è nka tsi nkùbte àghɨa mâ shɨ la.” 23 Mbɨ̀ˈɨ̀ bèshujà bu e wu̧u̧te Yesò a mbɨ̧̀ mbasa la, bɔ nɨ ndìte tò ngàbtè ane èdzìˈ bekwì, shujà ègème nɨ àdziˈ yeamɔˈ. Bɔ ghɨ̀ ale, nɨ ndǐ èten tò mɨ̧̂, è wǔ ndǐ bɔ teme ka zi ntsə̀ˈna e buˈu àtsə e gha dzəa lə la. 24 Bèshujà bu e shu abua bɔnyɨ bɔb nê, “Bà ka sa̧, bàa tsiˈi màˈà wû èbìt, ndzǐ wòt tàa nɨ la.” A li ngu anè, mbɨ̀ˈɨ̀ ghɨ̌, ànəa Àkata Mbɔ̧ɔ̧mà a shu la aa te. Bɔ li shɨŋ nê, “Bɔ li ngàbtè ndǐ ta̧ a kètsìà wɔb, è me wu ndǐ ègwet ya̧, bɔ maˈa ane èbìt.” Eyaa bê ngu àghɨa bèshujà bu e li ngɨ̀ la. 25 Mbɨ̀ˈɨ̀ bɔ̀ɔ ngɨ̀à ale la, nyɨ̌ Yesò bɔ̂ wanyɨ vi, nè Màlià vi Klopà, ndɔ̀ˈ nè Màlià Màdàlin, bɔ wu a ngèt mbasa Yesò bɔ tɨ̧ɨ̧te la. 26 Yesò yea nyɨ̌ vi bɔ̂ wakatè wu tàa nkɔ̀ŋkè la bɔ tɨ̧ɨ̧te a ngèt abot la, shu abua nyɨ̌ vi nê, “Mè, eyaa wu wa̧ wè!” 27 Mbɔ̂ mè shu abua wakatè wu nê, “Eyaa wu nyɨ̌ wè.” E bùˈu àfɨˈa mbɔŋ me ghà ne mbì, wakatè wu nɨa tò, bɔ̂ tò e tsiˈi me tseke nɔ̂. 28 Yesò è ko nê ànəa àgème a mî, e nɨ ghɨ̌ ànəa Àkata Mbɔ̧ɔ̧mà a shu la aa te, tà nê “Àtɔŋ am a yu̧.” 29 Akɨ̀ŋ ko e wu abot nè èwuu mèlùˈ kǒ nàa nkȩ̀ta la a èbèm. Ale, bɔ nɨ a kùcha ntsèb a èbèm mbɔ̂ ndzi àtsəa ayɨ̌t kǒ bɔ̀ɔ ntɔ ne Isɔ̀b la, nkɔ̀ke a ètsə̂ tò. 30 Yesò sɔɔte tà nê, “A mî”, mbɔ̂ nchùŋe àtsəa zi a si mpfə. 31 Ndɨ̀ wu àli yu li ngu àlia bɔ̀ɔ ntàŋka ètsəˈ aa tsi naa wu àliapfə̀a nɨ̧ abua Bèjû la, Bèjû è ka wua nkɨà nê, bòt bu è tèˈa mbɨ̧̀ mbasa àliapfə̀a yɔb, ale bɔ shu abua Pȩlèt nê, bɔ̀ bəˈte èka bɔb, mbɨ̀ˈɨ̀ shuke awɔb. 32 Bèshujà bu e kɨˈɨ mbə̀ˈte èka wòt mbì, mè ntsè mbə̀ˈte èka wòt kǒ wu bɔ wu̧u̧te awɔb bɔ̂ Yesò ba a mbɨ̧̀ bèmbasa la. 33 Bɔ̀ kɨˈɨ ane Yesò bɔ ye nê tà pfə̀ tê ndɔ̀ˈ, ale bɔ̀ ka tsi mbə̀ˈtè èka tò. 34 Ka shujà ko bɔ̂ nɨ èghɔŋ sɔ̀ɔ̀bè àbâ mbɨ̧̀ a tò, àlo̧ bɔ̂ mèleb a bê me dzə̌. 35 Wòt tà li ndzě ndɨ mènə̀ maa tsèà la, è làˈa ànəa mùà mbɨ̀ˈɨ̀ bɨa bɨ̧ɨ̧ne mɨ̧̂. Mènə̀ maa tà shu la wu nkǔŋ, tà mè nko nê, ye làˈà nkǔŋ mɨ̧̂. 36 Mènə̀ maa li ngɨ̀ anè mbɨ̀ˈɨ̀ ànəa bɔ shɨ a èbem Àkata Mbɔ̧ɔ̧mà la aa te. Bɔ li shɨŋ nê, “Bɔ̀ ka li bəˈə ka wû àkwȩ atò yeamɔˈ a.” 37 Àkata Mbɔ̧ɔ̧mà a mê shu àdziˈa ko nê, “Bɔɔ me eye atò wu bɔ sɔ̀ɔ̀bè la.” 38 Mbɨ̀ˈɨ̀ mènə̀ maa tsè la, Jòsêb, wòt Àlimàtià kɨ̀ˈɨ̂ shu abua Pȩlèt nè yea nkɨ enɨ àpfəˈte Yesò. Jòsêb waa li ngu wakatè Yesò, ka me lò̧ò̧te, nkàà nê tà li ngua mbɔ̀ɔ bɔɔjuŋ Bèjû. Tà shu ale, Pȩlèt bɨ̧̀ɨ̧̀ne, tà ghà shuke àpfəˈta Yesò yu nɨŋ ngà etu. 39 Nìkòdemòs wu tà li ngà ètsəˈ ndzea Yesò la li ngà bɔ̂ Jòsêb mɨ̧̂. Me ghǎ mbèà èghɨbə ko bɔ ghɨ ane tèfəˈte məə bɔ̂ alɔ̀s la. Èghɨbə mbɔŋ li ngu mbɔ̀ŋè bèkilò èghem yetat ntsɔ̀b batat. 40 Bɔ̂ Jòsêb enɨ ndǐ ndèbte àpfəˈta Yesò yu nè èghɨbə bu, mbɨ̀ˈɨ̀ Bèjû àa ngɨ̀à ka ntua bèmpfəà bɔb la. 41 Àdziˈa mbȩ ko a li ngu a ngèt adzìˈ yu bɔ wu̧u̧te a Yesò a mbɨ̧̀ mbasa la, nè èsî fi, kà bɔ li me zi wòt a èbèm. 42 Ndɨ̀ wu è li ngu àli yu bɔ̀ɔ ntàŋka ètsəˈ aa tsi naa wu àliapfə̀a Bèjû, èsî lu è mè ngu a ngèt la, bɔ zì àpfəˈta Yesò a èbèm.

20

1 È li ngu àlia mbì ane nkàb, kwàˈ a ntɔtetsɔ̌ˈ, Màlià Màdàlin ghà àtsəasì yu, me ye èti lu a ètsə̂ la è ka tsi ngu. 2 Tà lùùla ngà shu abua Simùn wu èlen tò ko wu Pità la bɔ̂ wakatè wu Yesò li ntaˈa wua kɔ̀ŋkà tò la nê, “Bɔ tsì àpfəˈta Yesò Lefɨ̀ˈ a èbem èsî lu ka bà ka ko àdziˈa bɔ nɔ̀ŋe à yùà la.” 3 Pità bɔ̂ wakatè kǒ wu e ghà àtsəasì yu. 4 Bɔ li ngua ndùùlà, ka wakatè kǒ wu lùùlà ntsea Pità, mbɨ̀ àtsəasì yu. 5 Tà bɨ̀ ale ŋɔ̀ˈne a si ndɨ̀ŋkè èbem èsî lu ndzě èdziˈi ndǐ bu bɔɔ nɨŋ ndèbte àpfəˈte Yesò la e nɔ̀ŋke la, ka tà kà nyi a èbèm. 6 Simùn wu èlen tò ko wu Pità la kɨ̀ˈɨ̂ akwene tò, ntɔɔ nyi a èbem èsî lu ndzè èdziˈi ndǐ bu bɔɔ nɨŋ ndèbte àpfəˈte Yesò adù̧ la e nɔ̀ŋkè la. 7 Mè ndzè àyu bɔɔ nɨŋ nkùùlè àtsəa tò adù̧ la azi ne àdzìˈa. 8 Wakatè kǒ wu tà ya̧ mbɨ̀ nkɨ̀ˈɨ̂ àtsəasì yu la nyi ndzè àzi mɨ̧̂, mè mbɨ̧̀ɨ̧̀ne nê Yesò yu̧u̧mè. 9 È li me wu àfɨ̀ˈ yaa bɔ̀ ka ziˈ nko ànəa àdziˈa Àkata Mbɔ̧ɔ̧mà yu a laˈnê Yesò naa li epfə e mě yu̧u̧me la, a shua la. 10 Ale, bɔkatè bu e wènè àdziˈa bɔ̀ɔ ntsèka la. 11 Bɔ me ghà ale, Màlià tɨ̧ àtsəasì yu me dɨ̌, tè ŋɔ̀ˈne a si elȩ̌ èbem èsî lu, 12 me ko ndzè bɔntu̧ Mbɔ̧ɔ̧mà babe bɔ kwa̧ ndìte kèfə ntsèke adzìˈ yu àpfəˈte Yesò aa wu la. Wemɔˈ tseke àdziˈa àtsəa Yesò aa wu la, nè wekǒ àdziˈa èka tò aa wu la. 13 Bɔntu̧ Mbɔ̧ɔ̧mà bu e biite atò nê, “À dɨa gha a mè?” Tà shu abua yɔb nê, “E ndɨ̀à nê, bɔ tsì àpfəˈte Lefɨ̀ˈ am ka è nka ko àdziˈa bɔ nɔ̀ŋe yùà la.” 14 Tà làˈ ale ngèble avi ndzě a Yesò tà tɨ̧ɨ̧ la. È li ngu Yesò ka tà kà lem nko laˈ nê wu tòà. 15 Yesò bììte atò nê, “À dɨa gha a mè? À kɨa wàà?” Tà biite ale Màlià tsìˈa tanda nê wu wòt wu tàa faˈa a èbem mbȩ yu la, shu abua tò nê, “Tê, è wu nê, àpfəˈte atò nɨ àwɔ̀, à shu am àdziˈa à nɔ̀ŋè la, e ngà nɨŋ me ghǎ.” 16 Yesò tɔ atò nê, “Màlià!” Tà gheble avi ntɔ atò ane ndɨ̧ Ebùlù nê, “Labɔnì!” (Ngua shua nê Nyɨˈtà). 17 Yesò shu abua tò nê, “Ka mbà̧à̧te am nkàà nê e mbakà ziˈ nkɔˈɔ te ghǎ ekwene ane Tǎt am. Ghǎ shu abua bɔnyɨ bɔ̧ nê, e ngua nga ekwene ane Tǎt am wu tà wu Tǎt wɨ̧ mɨ̧̂ la, ye wu tà wu Mbɔ̧ɔ̧mà am mè ngu Mbɔ̧ɔ̧mà wɨ̧ la.” 18 Màlià Màdàlin ghà shu abua bɔkatè bu nê, “Mâ ye a Yesò.” Mbɔ̂ ntsɔ̀tè ntu̧ yu Yesò tsɔ̀tè la. 19 È tseke te me wu àfɨˈa nyèmtèsi ane àlia mbɔŋ, è wu àlia mbì ane nkàb la, bɔkatè Yesò e wua lob bɔ bù̧ù̧tè ngàbtè mètsələ̀ˈ ntsèke a èbèm, bɔ̀ɔ mbɔ̀a Bèjû la. Yesò pùùlà è ntɨ̧ a mbì lɔb nê, “Àlàŋkè à wu ne nɨ̧̀.” 20 Tà làˈ ale nyɨ̀ˈte awɔb èbu bi bɔ̂ àbâ mbɨ̧̀ àzi. Bɔkatè bu e wùˈtè àwɔb mbɨ̀ˈɨ̀ bɔ ye a Yesò Lefɨ̀ˈ la. 21 Yesò mè shu abua yɔb nê, “Àlàŋkè à wu nè nɨ̧̀. Mbɨ̀ˈɨ̀ Tǎt am li ntsàà am a ngɔ̀ŋ la, wû wu a èlɨ mbɔŋ mâ tsàà wɨ̧ àfɨ̀ˈ yaa la.” 22 Tà làˈ ànə̂ yaa ale, mbɔ̂ ndzèène a ègwet lɔb, shu abua yɔb nê, “Bɨ̀ kò Fo Kèfə.” 23 Bɨ waˈa a kàbɔ̀ŋ wòt, ko Mbɔ̧ɔ̧mà naa waˈa mɨ̧̂, mbə bɨ̀ baka waˈ, Mbɔ̧ɔ̧mà kà waˈ. 24 Yesò nàà nkɨ̀ˈa ale Tɔmasì wu bɔ̀ɔ ntɔ atò ane wabenyì la ka wu a si. Tɔmasì waa wu wakatè ko ayɔɔ bɔkatè Yesò bu tsɔ̀b babe la. 25 Tà kɨ̀ˈɨ̂ bɔkatè ko bu e shu abua tò nê, “Baa ye a Tè Yesò.” Bɔ shu ale, Tɔmasì nê, “E mbakà ye atò, te ye èlȩ̂ tèfɨŋke mpì tu ane èbu tò, e mèe zì kèti fɔ̧̀ a èbem mèlə̀ˈə mbɔŋ, ebɔ zì àbu am àbâ mbɨ̧̀ a tò, è nka bɨ̧ɨ̧nè.” 26 Nkàb è tem, bɔkatè Yesò bu e mè mbù̧ù̧te a èbem lob, Tɔmasì wu bɔ̂ tò ba mɨ̧̂. Bɔ tseke ale mbɔ̂ ngàbtè mètsələ̀ˈ, ka Yesò bɔ mpùùla ntɨ̧ a kètsìà yɔb nê, “Àlàŋkè a wu ne nɨ̧̀.” 27 Tà làˈ ale mbɔ̂ shu abua Tɔmasì nê, “Zì kèti fê a si ŋàa mbɔ̂ ndȩ̀ èbu bɔ̧ ndze, mè ntsàà àbu ayê mbà̧à̧te àbâ mbɨ̧̀ am. Bɨ̧ɨ̧ne, à ka tsi màkè.” 28 Tɔmasì tɔ atò nê, “Lefɨ̀ˈ am, Mbɔ̧ɔ̧mà am!” 29 Yesò nê, “À bɨ̧ɨ̧nè àfɨ̀ˈ yaa ambo na à ye am la à? Ntsɔ̧̀ wu bòt bu bɔ baka ye mbɔ̂ mbɨ̧̀ɨ̧̀ne la.” 30 Yesò li ngɨ̀ ale, mè ntaˈa ghɨ̀ tèwuute ènə̂ kà ye fɨ̀ˈ ko a mbì bɔkatè bi bɔ yea ènɨ̧ tò. Bɔ bakà shɨ me mbɔŋ a èbem àkatè yaa. 31 Ka bɔ shɨa maa mbɨ̀ˈɨ̀ bɨa bɨ̧ɨ̧ne nê, Yesò wu Fɔ̧̀ wu Mbɔ̧ɔ̧mà li ndzɔˈ etsàà la, mè ndɔ̀ˈ ngu Wa̧ Mbɔ̧ɔ̧mà. Bɨ bɨ̧ɨ̧nà ndzìà èntɨ̧ɨ̧ wɨ̧ ane Yesò ko taa ghɨ̌ bɨa bɔ mèmpème.

21

1 Àfɨ̀ˈ a me wu, Yesò mè mpuula a mbì bɔkatè bi ko a ngèt èdzî Tìbelìàs. Ye ndɨ tà li mpùùlà la. 2 Bɔkatè tò ko e li ngu abot bɔ bù̧ù̧tè la. Bèŋǔt li ngu Simùn wu èlen tò ko wu Pità la, bɔ̂ Tɔmasì wu bɔ̀ɔ ntɔ ane wabenyì la, nè Nàtanìà wu tà dzəa Kanà a èbem àlaˈ a Galìlî la, bɔ̂ bɔ̧ Zebèdiì, ndɔ̀ˈ nè bɔkatè Yesò ko babe. 3 Simùn Pità shu abua yɔb nê, “E tsiˈa nga me ba̧a̧ basə bɔ̧.” Bɔkatè ko bu e nê, “Ba nè ba aa ghà nɔ̂.” Ale, bɔ dzə̀ ngà nyi a èbem ànkànuˈ, ka ètsəˈ e me laˈ nê aà ntsìa, bɔ̀ ka ba̧a̧ ka wû asə̌ wemɔ̀ˈ. 4 Mbɨ̀ˈɨ̀ ètsəˈ àa ntsia la, Yesò kɨ̀ˈɨ̂ ntɨ̧ aguŋ, a ngèt èdzî wu, ka bɔkatè tò bu è ka lem nko nê wu tòà. 5 Àfɨˈa mbɔŋ, Yesò bììte awɔb nê, “Bɨ bakà ba̧a̧ basə a bɔ̧ bà?” Bɔ nê “Chaˈ ba bakà ba̧a̧ àghɨ.” 6 Yesò mè shu abua yɔb nê, “Bɨ̀ màˈa tasat wu àbâ àbualu̧ ko bɨa ba̧a̧ basə.” Ale, bɔ màˈà tasat wu, basə e nyi a èbèm, tè bɔ tsiˈa səa a màntsàà a èbem ànkànuˈ yu kekaŋ. 7 Àfɨˈa mbɔŋ, wakatè wu Yesò taˈa wua nkɔ̀ŋkà tò la shu abua Pità nê, “Wu Tè Yesò!” Mbɨ̀ˈɨ̀ Simùn Pità è zə nê wu Tè Yesò la, tà vi ndǐ ègwet zi tà ghɨ̂ me fàˈa ale ntsì nɔŋe a si la, nkwa̧ mbɔ̂ nkȩ nteme a èbem èdzî wu. 8 Tà kȩ ale, bɔkatè ko bu e me səa tasat wu è lu̧u̧ ne basə la nɨa nkɔˈɔ aguŋ a èbem ànkànuˈ yu. Bɔ li bɔ ka tsi ngua èndɨ̌, è li ntsìˈi wû mbɔ̀ŋè èmaˈà èghem yetà̧â̧ bɔ puula aguŋ. 9 Mbɨˈɨ bɔ kɔˈɔ tê ndzə aguŋ la, bɔ ye èwet bɔ tsəˈte ane tènkìtewèt la, nè asə̌ a ègwet bɔ̂ bled. 10 Yesò shu abua yɔb nê, “Bɨ̀ nɨ basə ko bɨ ba̧a̧ àfɨ̀ˈ yaa la nɨŋ nkɨ̀ˈɨ̂.” 11 Ale, Simùn Pità kɔˈ nga a èbem ànkànuˈ yu, səa tasat wu è lu̧u̧ ne basə nɨ̧ la nɨŋ nkɔˈɔ aguŋ. Basə mbɔŋ e li ngu ènkɨ̀ nè èghem yetà̧â̧ ntsɔ̀b batat, mbàte me ya̧a̧ ale, ka tàsat wu ka saalà. 12 Àfɨˈa mbɔŋ Yesò shu abua yɔb nê, “Bɨ̀ kɨˈɨ ntsàb.” Tà làˈ ale, wòt kǒ ka wu ane bɔkatè tò bu tà ba̧a̧ èntɨ̧ɨ̧ vi tè mbììte atò nê, tà wu wàà leˈ la. Bɔɔ ntù̧a kà bììte ale ngu ndɨ̀ wu bɔ ko nê wu Tè Yesò la. 13 Ale, Yesò sə̀ˈtè àvi nkɨ̀ˈɨ̂ nɨa bled wu ŋǎ abua yɔb, mbɔ̂ mè nɨ̀ asə̌ wu, ngɨ̀ wû a èlɨ mbɔŋ. 14 Eyaa li ngu ngò̧ tetat, Yesò pùùla a mbì bɔkatè bi mbɨ̀ˈɨ̀ tà yu̧u̧me la. 15 Mbɨ̀ˈɨ̀ bɔ jɨ èghɨjɨ bu tè ndɔ̀ˈ la, Yesò bììte Simùn Pità nê, “Simùn wa̧ Jɔ̌n, tè à kɔ̀ŋke am tè ntsè bòt ba à?” Pità shu abua tò nê, “Oò a Tè, à ko nê, maà nkɔ̀ŋkà awê.” Yesò shu abua tò nê, “Me jɨɨ bɔɔnjɨ̀ bɔ̧.” 16 Yesò mè mbììte atò nê, “Simùn wa̧ Jɔ̌n, tè àà nkɔ̀ŋkà am?” Pità shu abua tò nê, “Oò a Tê, à ko nê, maà nkɔ̀ŋkè awê.” Yesò shu abua tò nê, “Me baabe njɨ̀ ta̧.” 17 Yesò mè nkwetê mbììte atò nê, “Simùn wa̧ Jɔ̌n, tè àà nkɔ̀ŋkà am?” Tà biite ale, a saa Pità nkàà nê tàà mbììta ale è wu ngò̧ tetat tà biite atò nê, “tè àa nkɔ̀ŋkè am” la. Tà ghɨ̀ ale mbɔ̂ shu abua Yesò nê, “Tê, à ko ànəa àgème, à ko nê, maà nkɔ̀ŋkà wê.” Yesò shu abua tò nê, “Me jɨɨ njɨ̀ ta̧. 18 Ane nkǔŋ, tsiˈ è shu awê nê, è li ngu àfɨˈa à bèlè wakèsà la, à ghɨ̀ à kwǎ̧ ndǐ tê, nga àdziˈa à kɔ̀ŋkè la, ka aa me ghɨ̀ tê ndèn, ntsìˈa nyààbà èbu bê, ka bòt tsa e zìà ndǐ a mbɨ̧̀ yê, mbɔ̂ nɨa wê nɨa nga àdziˈa kà à kɔ̀ŋke eghǎ.” 19 (Yesò nàà ndàˈà anè ale, ngua shua èwuu èvə Pità nàa pfə lùà enɨ nyɨˈte ènɨ̧ Mbɔ̧ɔ̧mà la.) Yesò ghɨ̀ ale, mbɔ̂ shu abua tò nê, “Kùŋe am.” 20 Pità ghèble avi ndzè wakatè kǒ wu Yesò taˈa wua nkɔ̀ŋka tò la tàa nkùŋà àwɔb la. Eyaa wu wakatè wu tà li ntsèke a ngèt Yesò àfɨˈa bɔ̀ɔ jɨa èghɨjɨ nyèmtèsi la, mbɔ̧̀ɔ̧̀nè àvi, mbììte atò nê, “Tê wòt wu nga efɨ̧ɨ̧ne àwê la wu wàà?” 21 Mbɨ̀ˈɨ̀ Pità ye atò la, tà bììte a Yesò nê, “Tê àa wu na ane mbê wa à?” 22 Yesò bɨ̀ɨ̀lè nê, “E nkɔ̀ŋkè nê, tà tseke yǔ̧ tè e ndi nkɨ̀ˈɨ̂, àyê adù̧ wu ghà à? Kùŋè am.” 23 Èngà̧ waa Yesò shu la e bùà a kètsìà bɔnyɨ bu nê, tà laˈnê wakatè waa ka li tsi epfəa, mbɔ̂ me làˈ ale, Yesò kà lem nê, wakatè mbɔŋ ka li epfəa. Tà li shu wû nê, “E kɔ̀ŋkà nê tà tseke yǔ̧ tè è ndi nkɨ̀ˈɨ̂, àyê adù̧ wu ghà à?” 24 Wu wakatè Yesò waa ka tà ye mènə̀ maa, ndàˈà ànəa mùà la; è mè ngu tòà ka tà shɨ mùà a èbem àkatè yaa la. Ba ko nê ànəa tà shɨ la wu nkǔŋ. 25 Mbɔ̂ èghɨ ko tsa e taˈa wu Yesò li ngɨ̀ la. Mâ ye nê bɔ li ngɨ̀ ale shɨ bùà ègème, ko betsiˈa ngɔ̀ŋ yaa kà bɔ àdziˈa nàa nɔ̀ŋè èkatè ngaa la.


AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE