Morisyen of Mauritius.

JOHN

Zn 1

Komansman Bonn Nouvel

1 Dan komansman ti ena Laparol, Laparol ti ar Bondie e Laparol ti Bondie. 2 Dan komansman li ti ar Bondie. 3 Tou finn kre par Laparol e tou seki finn existe, finn existe par li. 4 Limem ti lavi e lavi ti lalimier tou dimoun. 5 Lalimier ti ekler teneb, e teneb pa finn aret li. 6 Bondie ti avoy enn dimoun; li ti apel Zan. 7 Li ti vini kouma temwin pou donn so temwagnaz lor lalimier e pouki tou dimoun krwar. 8 Li pa ti lalimier li, me li ti vini pou donn enn temwagnaz lor lalimier. 9 Veritab lalimier inn vinn dan lemonn, li finn ekler tou dimoun. 10 Li ti dan lemonn e lemonn finn kre par li, selman lemonn pa ti rekonet li. 11 Li ti vinn kot li me so prop fami pa finn resevwar li. 12 Li finn donn tou dimoun ki finn resevwar li e ki krwar dan so nom pouvwar pou vinn zanfan Bondie. 13 Zot pa vinn zanfan Bondie par nesans natirel, par volonte bann imin, par dezir enn papa ek enn mama, me zot finn pran nesans kot Bondie. 14 Laparol finn vinn enn imin e li finn abit kot nou. Li ti ranpli ar lamour ek laverite. Nou finn kontanple so laglwar, laglwar sel Garson Bondie Papa. 15 Zan ti pe donn enn temwagnaz lor li e ti pe kriye, “Limem Sa-Enn lor ki mo ti pe dir, ‘Sa dimoun ki vinn apre mwa la, li ti la avan, parski li ti existe anpremie.’ ” 16 Nou tou finn resevwar benediksion enn lor lot ki sorti depi so grander infini. 17 Si par Moiz nou finn resevwar lalwa, par Zezi Kris nou finn resevwar enn lamour infini. 18 Zame personn finn trouv Bondie apar so sel Garson. Li ti enn sel ar so Papa. Limem finn fer nou konn Bondie.

Temwagnaz Zan Batis

19 Ala temwagnaz ki Zan finn donn bann pret ek bann Levit, kan bann Zwif Zerizalem ti avoy zot pou demann li, “Ki to ete, twa?” 20 Li ti deklar anpiblik san kasiet nanye; wi, li finn dir anpiblik, “Mo pa Lekris mwa.” 21 Alors zot demann li, “Kisannla to ete? Tomem Eli?” Li reponn, “Non, pa mwa sa.” Tomem sa profet ki nou ti pe atann la? Li reponn, “Non.” 22 Zot dir li ankor, “Kisannla to ete? Rann enn repons pou nou al inform bann dimoun ki finn avoy nou. Twa, ki to ena pou dir lor tomem?” 23 Lerla li reponn, “Kouma profet Izai inn dir, ‘Momem lavwa ki pe kriye dan dezer, ouver enn sime drwat pou Lesegner.’ ” 24 Sa bann dimoun ki bann Farizien ti avoye la 25 kontign poz Zan kestion. Zot demann li, “Abe ki fer to pe batize si to pa ni Lekris, ni Eli, ni sa profet la?” 26 Zan reponn zot, “Mwa, mo batiz dan dilo me parmi zot ena kikenn ki zot pa kone. 27 Li pe vinn apre mwa, e mo mem pa ase bon pou delarg so sandalet.” 28 Tousala finn deroule dan Betani lot kote Zourdin, kot Zan ti pe batize.

Annyo Bondie

29 Landime, Zan trouv Zezi pe vini e li dir, “Get Annyo Bondie ki tir pese lemonn; 30 Pou limem mo ti pe dir, ‘Apre mwa kikenn pe vini, li ti la avan parski li ti existe anpremie.’ 31 Momem mo pa ti konn li; mo finn vinn batiz dan dilo pou fer Izrael konn li.” 32 Zan ti pe donn so temwagnaz, li ti pe dir, “Mo finn trouv Lespri desann kouma enn kolonb ki sorti dan lesiel e res lao lor so latet. 33 Mwa, mo pa ti konn li, me seki finn avoy mwa batiz dan dilo, finn dir mwa, dimoun lor ki to pou trouv Lespri desann e res lao lor so latet, limem pou batiz ar Lespri Sin. 34 Mwa mo finn trouve ar mo lizie e mo pe rann temwagnaz, limem Garson Bondie.”

Bann premie disip Zezi

35 Landime Zan ti pe debout ankor avek de so bann disip. 36 So regar swiv Zezi ki pe pase; li dir, “Get Annyo Bondie.” 37 Kan so de disip finn tann sa, zot koumans swiv Zezi. 38 Ler Zezi vire, li trouv zot pe swiv li; li demann zot: “Ki zot pe rode?” Zot dir, “Rabi, (seki vedir Met), kot to reste?” 39 Zezi reponn zot, “Vini zot va trouve.” Zot finn ale, zot finn trouve kot li pe reste, zot res ar li sa zour la. Ti anviron kat-rer tanto. 40 Andre, frer Simon Pier, ti enn parmi sa de disip ki ti tann Zan koze e ki finn swiv Zezi. 41 Andre finn koumans par al rod so frer Simon, e li dir li, “Nou finn trouv Lemesi,” (seki vedir Lekris). 42 Apre li amenn Simon ar Zezi. Zezi get li fran dan so lizie e li dir li, “Twa, to apel Simon, garson Zan, asterla to pou apel Kefas,” (seki vedir ros).

Zezi apel Filip ek Natanael

43 Landime Zezi desid pou al Galile. Ler li trouv Filip, li dir li, “Swiv mwa.” 44 Parey kouma Andre ek Pier, Filip ti osi enn abitan lavil Betsaida. 45 Filip al get Natanael e li dir li, “Nou finn trouv li, lor limem ki Moiz finn ekrir dan liv lalwa ek bann profet. Li apel Zezi, li garson Zozef e li sorti Nazaret.” 46 Natanael dir li, “Eski kiksoz de bon kapav sorti Nazaret?” Filip dir li, “Vinn gete.” 47 Ler Zezi trouv Natanael pe vini, li dir, “Sa enn vre Izraelit, sa. Pena defo dan li.” 48 Natanael demann li, “Be kouma to konn mwa?” Zezi reponn li, “Avan mem ki Filip ti apel twa anba pie fig, mo ti finn fini trouv twa.” 49 Natanael reponn, “Met, tomem Garson Bondie, Lerwa Izrael.” 50 Zezi reponn li, “Parski mo finn dir twa ki mo finn trouv twa anba pie fig ki to krwar dan mwa? Abe to pou trouv kiksoz ankor pli gran.” 51 Li dir li, “Vremem, laverite mo dir zot, zot pou trouv lesiel ouver ek bann anz Bondie monte desann lor Garson Limanite.”

Zn 2

Maryaz dan Kana

1 Trwaziem zour mision Zezi, ti ena enn maryaz dan Kana ki ti dan Galile. Mama Zezi ti la. 2 Zezi ek so bann disip osi ti invite dan maryaz la. 3 Ler divin fini, mama Zezi dir li, “Zot nepli ena divin.” 4 Zezi dir li, “Fam, ki to oule ar mwa? Mo ler pankor vini.” 5 So mama dir bann server, “Fer tou seki li pou dir zot fer.” 6 Ti ena la, sis resipian an ros ki bann Zwif ti servi pou zot pirifikasion. Dan sak resipian ti kapav met ape pre vin-trant galon. 7 Zezi dir zot, “Plin sa bann resipian la ar dilo.” Zot ranpli tou ziska dan bor. 8 Apre sa li dir zot, “Pran inpe, al donn responsab fet la.” Alors zot al donn li. 9 Kan li finn gout dilo ki finn vinn divin, (li pa ti kone kot sa sorti; nek server ki ti kone), responsab fet apel nouvo marye. 10 Li dir li, “Tou dimoun servi bon divin dabor, kan invite finn bien bwar, lerla servi divin mwin bon; me twa, to finn gard bon divin ziska asterla.” 11 Samem premie sign Zezi ti fer. Sa ti pas dan Kana dan Galile; li finn montre so laglwar e so bann disip finn krwar dan li. 12 Apre sa, li desann Kafarnaom ansam avek so mama, so bann frer ek so bann disip. Zot finn res laba detrwa zour.

Zezi netway tanp prop

13 Kouma Pak bann Zwif ti pe koste, Zezi mont Zerizalem. 14 Dan tanp, li trouv marsan bef, mouton ek pizon ansam avek bann ki ti pe fer zot biznes sanz larzan. 15 Li fer enn fwet avek lakord, li pous zot tou andeor tanp avek zot mouton, zot bef, li voltiz zot kas e li devir zot latab anbalao. 16 Li dir bann marsan pizon, “Tir tousala deor; pa fer lakaz mo papa vinn enn bazar.” 17 Lerla so bann disip rapel parol Lekritir, ‘Lamour pou to lakaz pou devor mwa kouma laflam.’ 18 Lerla bann Zwif kestionn li, “Ki sign to kapav montre nou, pou permet twa fer seki to pe fer?” 19 Zezi reponn zot, “Kraz sa tanp la, dan trwa zour mo pou remet li debout.” 20 Lerla bann Zwif dir li, “Finn bizin karann-sis banane pou mont sa tanp la, twa, to pou remet li debout dan trwa zour?” 21 Me li, li ti pe koz lor tanp so lekor. 22 Akoz samem, kan li finn leve parmi bann mor, so bann disip ti rapel so parol e zot finn krwar dan Lekritir ek dan Parol ki Zezi finn dir.

Zezi konn leker dimoun

23 Sa bann zour la, Zezi ti dan Zerizalem pou fet Pak. Boukou dimoun ti krwar dan so nom, ler zot finn trouv bann sign ki li ti pe fer. 24 Me Zezi pa ti fer zot konfians parski li ti konn leker dimoun. 25 Zezi pa ti bizin temwagnaz personn pou kone kouma dimoun ete, parski li ti kone ki ena dan leker dimoun.

Zn 3

Nikodem vinn zwenn Zezi

1 Ti ena enn Farizien ki ti apel Nikodem; li ti enn sef parmi bann Zwif. 2 Dan nwar, li vinn get Zezi, li dir li, “Rabi, nou kone ki to enn gran profeser ki sorti kot Bondie parski personn pa kapav fer bann sign kouma to fer, si Bondie pa ar li.” 3 Zezi reponn li, “Vremem, laverite mo dir zot, krwar mwa mo dir twa, si enn dimoun pa pran nesans depi lao, li pa kapav konn Rwayom Bondie.” 4 Nikodem dir li, “Kouma enn dimoun kapav repran nesans, kan li finn fini vinn vie? Eski li kapav rant dan vant so mama enn deziem fwa pou repran nesans?” 5 Zezi reponn li, “Vremem, laverite krwar mwa mo dir twa, personn pa kapav rant dan Rwayom Bondie, si li pa repran nesans dan dilo ek Lespri. 6 Dimoun ki pran nesans dan enn lekor, li enn lekor, seki pran nesans dan Lespri, li spiritiel. 7 Pa etone parski mo dir twa ki zot bizin pran enn nouvo nesans. 8 Divan soufle kot li anvi, to tann son so mouvman me to pa kone kot li sorti ni kot li pe ale; li parey pou dimoun ki pran nesans dan Lespri.” 9 Nikodem dir li, “Explik mwa kouma sa bann kiksoz la kapav arive?” 10 Zezi reponn li, “To enn gran dokter dan Izrael, to pa konn sa bann zafer la? 11 Vremem, laverite mo dir twa, nou, nou koz lor seki nou kone, nou rann temwagnaz lor seki nou finn trouve, pa pou sa ki zot aksepte nou temwagnaz. 12 Si zot pa krwar ler mo koz ar zot lor bann zafer ki pase lor later, kouma zot pou krwar ler mo pou koz ar zot lor bann zafer ki pase dan lesiel? 13 Personn pa finn mont dan lesiel, exsepte Garson Limanite ki finn desann depi lao. 14 Parey kouma Moiz ti met serpan an bronz lor enn poto dan dezer, dan mem manier pou bizin lev Garson Limanite lao, 15 pou ki tou dimoun ki krwar dan li gagn lavi eternel. 16 Bondie finn telman kontan lemonn, ki li finn donn so Sel Garson pouki tou dimoun ki krwar dan Li, pa mor me gagn lavi eternel. 17 Parski Bondie pa finn avoy so Garson dan lemonn pou kondann lemonn me pouki so Garson sov lemonn. 18 Dimoun ki krwar dan li, pa pou kondane me dimoun ki pa krwar, inn fini kondane parski li pa krwar dan Sel Garson Bondie. 19 Ala zizman la: lalimier finn vinn dan lemonn me bann dimoun finn pli kontan teneb ki lalimier parski zot manier pa bon. 20 Parski tou dimoun ki fer lemal deteste lalimier e li pa vinn dan lalimier pouki so bann move aksion pa paret okler. 21 Me dimoun ki azir dan laverite vinn dan lalimier pouki tou dimoun trouve ki so bann aksion koresponn ar volonte Bondie.

Zezi ek Zan Batis

22 Apre tousala, Zezi ek so bann disip al dan rezion Zide kot li res inpe letan ek zot e li ti pe batize. 23 Zan osi ti pe batize dan Enonn pre ar Salem parski ti ena boukou dilo laba e dimoun ti pe kontigne vini pou pran batem. 24 (Sa lepok la, pa ti ankor met Zan dan prizon). 25 Akoz sa, enn diskision leve ant bann disip Zan ek enn Zwif lor kestion pirifikasion. 26 Zot vinn get Zan e zot dir li, “Rabi, dimoun lor ki to finn temwagne-la e ki ti avek twa lot kote Zourdin, ala, li osi li pe batize e tou dimoun pe al ar li.” 27 Zan reponn zot, “Personn pa kapav gagn okenn pouvwar si lesiel pa finn donn li. 28 Zot temwin ki mo finn dir ki mo pa Lekris, me Bondie finn avoy mwa avan li. 29 Nouvo marye, limem ki ena lamarye; kamarad nouvo marye nek zis debout pre ar li e ekout li; kamarad la dan lazwa letan li tann lavwa nouvo marye. Akoz samem aster, mo lazwa li bien-bien gran. 30 Li bizin vinn pli gran e mwa, mo bizin vinn pli tipti.

Papa ek so Garson

31 Seki vinn depi lao, limem pli gran ki tou; seki finn ne lor later, li res lor later e li koz langaz dimoun lor later; seki sorti dan lesiel, limem depas tou. 32 E li rann temwagnaz lor seki li finn trouve e ki li finn tande, me personn pa aksepte so temwagnaz. 33 Dimoun ki aksepte so temwagnaz sertifie ki Bondie mem laverite. 34 Dimoun ki Bondie finn avoye, koz parol Bondie, parski Bondie finn donn li Lespri anabondans. 35 Papa la kontan so Garson e li finn met tou dan so lame. 36 Dimoun ki krwar dan so Garson pou gagn lavi eternel, seki pa ekout so Garson, pa pou trouv lavi me lakoler Bondie pou res lor li.”

Zn 4

Zezi zwenn enn Samaritenn.

1 Ler Zezi finn tann dir ki bann Farizien ti kone ki li ti pe gagn plis disip e li ti pe batiz plis ki Zan, 2 (avredir, Zezi limem, li pa ti pe batize me se so bann disip ki ti pe fer sa) 3 Zezi kit Zide e ankor enn fwa, li al Galile. 4 Li ti oblize pas par Samari. 5 Alors li ariv dan enn lavil dan Samari ki ti apel Sikar, pre ar terin ki Zakob ti donn so garson Zozef. 6 Pwi Zakob ti trouv lor sa terin la; Zezi finn fatige marse; li asiz lor rebor pwi; ti pre pou midi. 7 Enn fam ki res Samari vinn sers dilo. Zezi dir li, “Donn mwa inpe dilo pou bwar.” 8 Ofet sa lerla so bann disip pa ti la; zot ti finn al dan lavil pou aste manze. 9 Samaritenn la dir li, “Kouma twa, enn Zwif, to dimann mwa, enn Samaritenn, inpe dilo pou bwar?” Bann Zwif pa ti pe gagn zafer ar bann Samaritin. 10 Zezi reponn li, “Si to ti konn kado Bondie e si to ti kone kisannla pe demann twa, donn mwa inpe dilo pou bwar, tomem to ti pou demann li, e li ti pou donn twa enn dilo lasours.” 11 Fam la dir li, “Misie, ou pena nanye pou tir dilo, e sa pwi la bien fon, kot ou pou al gagn dilo lasours? 12 Eski ou pli gran ki nou anset Zakob? Pa limem ki finn donn nou sa pwi la? Pa limem ki finn bwar ladan ansam avek so bann garson ek so bann zanimo?” 13 Zezi dir li, “Tou dimoun ki bwar sa dilo la pou gagn swaf ankor, 14 Me dimoun ki bwar dilo ki mwa mo pou donn li, nepli pou gagn swaf; dilo ki mwa mo pou donn li, pou vinn enn lasours lavi eternel dan li.” 15 Fam la dir li, “Misie, donn mwa sa dilo la, pouki mo nepli gagn swaf e ki mo nepli bizin vinn la pou sers dilo.” 16 Zezi dir li, “Al apel to mari apre revini.” 17 Fam la reponn, “Mo pena mari.” Zezi dir li, “To ena rezon kan to dir to pena mari. 18 To finn ena sink mari e dimoun ki pe viv ar twa azordi, li osi, li pa to mari; li vre seki to pe dir.” 19 Fam la dir li, “Misie, mo gagn linpresion to enn profet. 20 Nou bann gran dimoun ti pe ador Bondie lor sa montagn la; me dapre zot, bizin ador Bondie zis dan Zerizalem.” 21 Zezi reponn li, “Fam, krwar mwa, ler pe arive kot nepli pou bizin mont lor sa montagn la, ni al Zerizalem pou ador nou Papa. 22 Zot ador seki zot pa kone, nou, nou ador seki nou kone, parski delivrans sorti kot bann Zwif. 23 Me ler pe koste, ler finn arive, kot bann vre adorater pou ador nou Papa kouma vremem li ete, dan Lespri ek dan laverite. Koumsamem nou Papa anvi ki nou ador Li. 24 Bondie li Lespri; dimoun ki ador li, bizin ador li dan Lespri ek dan laverite.” 25 Fam la dir li, “Mo kone Lemesi pe vini, limem ki apel Kris. Kan li vini, li pou explik nou tou kiksoz.” 26 Zezi dir li, “Mwa ki pe koz ar twa, momem Lemesi.” 27 Zis dan sa lerla, so bann disip retourne e zot gagn enn sok kan zot trouv li pe koz ar enn fam; me selman personn pa ti oze demann li, “Ki to pe rode ar li?” ou bien “Kifer to pe koz ar li?” 28 Lerla fam la kit so seo, li al dan lavil e li dir bann dimoun, 29 “Vini, vinn gete; enn zom finn dir mwa tou seki mo finn fer; pa limem Lekris?” 30 Bannla kit lavil pou vinn get li. 31 Anmemtan, bann disip ti pe sipliy Zezi, “Rabi manz inpe.” 32 Li dir zot, “Manze ki mo bizin manze, zot pa kone.” 33 Lerla bann disip dir ant zotmem, “Eski kikenn finn amenn manze pou li?” 34 Zezi dir zot, “Mwa, mo manze, se fer volonte ek fini travay Sa-Enn ki finn avoy mwa la. 35 Eski zot pa dir, ‘Dan kat mwa, lakoup pe vini?’ Ala mo pe dir zot, lev zot lizie, gete kouma bann karo finn deza anfler, zo finn pare pou lakoup. 36 Kouper la pe deza tous so lapey e li pe ramas so rekolt pou lavi eternel; lerla, toulede, planter ek kouper pou fet lakoup ansam. 37 Proverb la bien dir, enn plante, enn lot rekolte. 38 Mwa, mo pe avoy zot rekolte, kot zot pann plante; enn lot bann finn trime me zot, zot pou profit travay la.”

Bann Samaritin krwar dan Zezi

39 Boukou Samaritin sa lavil la finn krwar dan li, akoz parol sa madam la, ‘li finn dir mwa tou seki mo finn fer.’ 40 Lerla bann Samaritin al get Zezi e zot demann li res kot zot; li res ankor de zour. 41 Boukou plis dimoun finn krwar akoz so parol. 42 Zot dir madam la, “Nou nepli krwar akoz to parol, me nou osi, nou finn tann li e nou kone ki limem vre Sover lemonn.”

Zezi geri garson enn ofisie

43 Apre de zour, Zezi kit landrwa kot li ti ete e li al Galile. 44 Zezi limem ti temwagne ki enn profet pa gagn rekonesans dan so prop pei. 45 Kan Zezi ariv Galile, bann Galileen akeyir li parski zot finn trouv tou seki li ti fer dan fet Pak dan Zerizalem; parski zot ousi zot ti laba. 46 Ankor enn fwa, li revinn Kana dan Galile, landrwa kot li ti fer dilo vinn divin. Dan Kafarnaom, ti ena enn ofisie lerwa; so garson ti bien malad. 47 Kan ofisie la finn tande ki Zezi finn kit Lazide pou vinn Galile, li al get Zezi e li sipliy li desann pou vinn geri so garson ki pre pou mor. 48 Zezi dir li, “Tanki zot pa trouv bann sign ek bann mervey, zot pa pou krwar.” 49 Ofisie la dir li, “Segner, desann, vini avan ki mo zanfan mor.” 50 Zezi dir li, “Ale, to garson pou viv.” Papa la krwar dan parol Zezi e li ale. 51 Li ti ankor pe desann kan bann serviter vinn zwenn li; zot dir li so zanfan ankor touzour vivan. 52 Li demann zot ver ki ler li ti pe koumans degaze, zot reponn li, “Lafiev finn koumans kit li yer, ver enn-er.” 53 Papa la kone, samem ler kan Zezi ti dir li, “To garson pou viv.” Lerla li krwar, li ek tou so fami. 54 Samem deziem sign ki Zezi inn fer letan li sorti Zide pou vinn Galile.

Zn 5

Gerizon dan basin Siloe

1 Apre sa bann levennman la, ti ena enn fet Zwif. Zezi al Zerizalem. 2 Dan Zerizalem, pre ar laport-mouton, ti ena enn basin ki ti apel Betesda an Ebre. Landrwa la ti divize par sink arkad. 3 E ladan, ti ena enn kantite andikape: aveg, bwate ek paralize. 4 5 La, ti ena enn dimoun ki ti malad depi trantwit-an. 6 Letan Zezi trouv li alonze anba, li kone ki li malad depi lontan e li dir li, “To anvi gagn to gerizon?” 7 Paralize la dir li, “Misie, pena personn pou met mwa dan basin kan dilo la brouye; letan ki mo pran pou desann, dimoun inn fini pas avan mwa.” 8 Zezi dir li, “Debout, ramas to nat, marse aster.” 9 Paralize la trouv so gerizon toutswit; li ramas so nat, li marse. Sa ti pase enn zour saba. 10 Alors bann Zwif dir ar sa dimoun ki finn geri la, “Zordi saba, to pena drwa sarye to nat.” 11 Me li reponn zot, “Dimoun ki finn geri mwa, finn dir mwa, ramas to nat, marse’.” 12 Zot demann li, “Kisannla ki finn dir twa, Ramas to nat, marse?” 13 Dimoun ki finn geri la, pa ti kone kisannla finn dir li sa, parski Zezi finn al inpe pli lwin akoz lafoul. 14 Inpe pli tar, Zezi trouv li dan tanp e li dir li, “Gete, aster to finn bien, pa fer pese ankor pouki to pa gagn problem pli grav.” 15 Dimoun la kit li ale e li al anons bann Zwif ki Zezi mem inn geri li. 16 Akoz samem, bann Zwif persekit Zezi, parski li finn fer sa enn zour saba. 17 Zezi reponn zot, “Mo Papa ankor pe travay e mwa osi mo pe travay.” 18 Akoz samem, bann Zwif ti pe plis rod li pou touy li. Pa selman akoz li finn viol saba me parski li dir ki Bondie so prop Papa e kan li koz koumsa, li pe met li dan mem ran ki Bondie.

Lotorite Garson Bondie

19 Zezi reponn zot, “Vremem laverite mo dir zot, Garson Papa la pa kapav azir dapre li, li fer tou seki li trouv so Papa fer; seki Papa la fer, Garson la fer parey. 20 Papa la kontan so Garson e li montre li tou seki li fer; li pou montre li pli gran travay ankor e lerla, zot pou plis etone. 21 Parey kouma Papa la lev dimoun mor e donn zot lavi, Garson la osi donn lavi dimoun ki li anvi. 22 Papa la pa pronons okenn zizman, li finn donn so Garson tou pouvwar pou zize, 23 pouki tou dimoun onor so Garson, parey kouma zot onor Papa la. Dimoun ki pa onor Garson la, pa onor so Papa kinn avoy Li. 24 Vremem laverite mo dir zot, dimoun ki tann mo parol e krwar dan Sa-Enn ki finn avoy mwa la, li posed lavi eternel; li pa pou kondane me li finn pas par lamor pou gagn lavi. 25 Vremem laverite mo dir zot, ler pe vini, ler la finn arive, kan bann mor pou tann lavwa Garson Bondie e dimoun ki tande pou viv. 26 Parey kouma Papa la lasours lavi, par enn don so Papa, Garson la osi lasours lavi. 27 Li finn donn li pouvwar pou pronons zizman parski limem Garson Limanite. 28 Pa etone kan zot tann sa, parski ler pe vini kot tou dimoun ki dan tom pou tann so lavwa. 29 Ler pou sorti dan tom, tou dimoun ki finn fer dibien pou leve e pou gagn lavi; tou dimoun ki finn fer lemal pou leve e pou kondane. 30 Mo pa kapav fer nanye par mo prop lotorite me mo pronons zizman dapre seki mo tande; mo zizman li drwat parski mo pa pe rod fer mo volonte me volonte Sa-Enn ki finn avoy mwa la.

Temwagnaz lor Zezi

31 Si mo fer enn temwagnaz lor momem, mo temwagnaz pena valer. 32 Ena enn lot ki pe donn so temwagnaz lor mwa e mo kone ki so temwagnaz li vre. 33 Zot finn avoy dimoun get Zan e li finn rann temwagnaz lor seki vre. 34 Seki mo ete pa depann lor temwagnaz dimoun, me mo dir zot sa, pouki Bondie sov zot. 35 Zan ti enn lalanp ki alime e ki ti pe donn so lekleraz; pou enn moman, zot leker ti dan lazwa letan zot ti pe profit so lalimier. 36 Mo ena enn temwin dan mo faver ki dir kiksoz pli gran ki seki Zan inn dir. Travay ki mo Papa finn donn mwa pou akonpli, samem ase pou montre zot, ki vremem mo Papa finn avoy mwa. 37 Mo Papa ki finn avoy mwa, finn donn so prop temwagnaz lor mwa; me zame zot pa finn tann so lavwa, ni trouve kouma li ete. 38 So parol pa res dan zot leker parski zot pa krwar dan Sa-Enn ki li finn avoye la. 39 Zot fouy dan Lekritir parski zot mazine ki ladan ena lavi eternel; zisteman tou seki ena ladan donn enn temwagnaz lor mwa. 40 Malgre sa, zot pa oule vinn ar mwa pou gagn lavi. 41 Mo pa pe rod grander ar dimoun, 42 me mo bien kone ki zot pena lamour Bondie dan zot leker. 43 Mo finn vini par lotorite mo Papa e zot pa finn aksepte mwa; me si enn lot dimoun vini par so prop lotorite, la, zot pou aksepte li. 44 Kouma zot kapav ena lafwa, zot ki kontan resevwar grander ant zotmem e pa pe rod grander ki sorti kot sel vre Bondie? 45 Pa krwar ki mo pou akiz zot devan mo Papa; se Moiz limem, dan ki zot finn met zot lesperans, ki pou akiz zot. 46 Si zot ti krwar dan Moiz, zot ti pou krwar dan mwa, parski limem ki finn ekrir lor mwa. 47 Me si zot pa krwar dan seki li finn ekrir, kouma zot pou krwar dan mo parol?”

Zn 6

Zezi nouri sink mil dimoun

1 Apre sa, Zezi travers lamer Tiberiad dan Galile pou al lot kote. 2 Enn gran lafoul ti pe swiv li parski zot finn trouv bann mirak ki li finn fer lor bann malad. 3 Zezi mont lor enn kolinn e li asiz lao ar so bann disip. 4 Pak, fet bann Zwif, ti pre. 5 Letan Zezi lev so latet, li trouv enn gran lafoul pe vinn ar li. Li dir Filip, “Kot kapav aste dipin pou donn bannla manze?” 6 Li finn dir sa pou teste Filip. Zezi ti kone seki li ti pou fer. 7 Filip reponn li, “Larzan de san zourne travay pa pou ase pou donn sakenn enn bouse manze.” 8 Enn so bann disip, Andre, frer Simon Pier, dir li, 9 “Ena enn tigarson isi ki ena sink dipin lagrin lorz ek de pwason griye; me ki sa pou servi pou sa kantite dimoun la?” 10 Zezi dir, “Fer bannla asize.” Ti ena boukou lerb dan sa landrwa la. Alor zot asize; ti ena apepre sink mil zom. 11 Zezi pran dipin, li rann gras e partaz dipin la ar bann ki ti pe asize; li fer parey ar pwason, kot sakenn finn gagn kantite ki li ti anvi. 12 Kan zot vant inn plin, li dir ar so bann disip ramas bann bout ki reste pouki nanye pa perdi. 13 Alors zot ramase. Zot ranpli douz panie ar bout dipin ki finn reste dan bann dipin ki zot ti servi pou partaze. 14 Kan bann dimoun trouv sign ki li finn fer, zot dir, “Limem Profet ki ti pou vinn dan lemonn.” 15 Zezi kone ki zot pou vinn trap li, pou fors li vinn lerwa; lerla li kit sa landrwa la, li re-al tousel dan montagn.

Zezi mars lor dilo

16 Kan aswar pe vini, so bann disip desann borlamer. 17 Zot mont dan enn pirog, zot repran direksion Kafarnaom. Ti fer bien nwar e Zezi pa ti ankor vinn zwenn zot. 18 Lamer ti demonte parski enn divan siklonn ti ape soufle. 19 Bann disip ti finn ram enn distans sink-sis kilomet, letan zot trouv Zezi ape mars lor lamer; li ti pe vinn pre ar pirog. Enn laper pran zot. 20 Li dir zot, “Mwa sa, pa bizin per.” 21 Zot ti kontan pou donn li plas dan pirog, me enn sel kout pirog la ariv dan landrwa kot zot ti pe ale.

Dimoun vinn rod Zezi

22 Landime, lafoul ki ti finn res lot kote rivaz, remarke ki enn sel pirog ti dan sa landrwa la. Zot ti kone osi ki Zezi pa ti mont dan pirog avek so bann disip; bannla ti al tou sel. 23 Me bann lezot pirog sorti Tiberiad e vinn dan landrwa kot lafoul finn manz dipin apre ki Lesegner finn rann gras. 24 Letan lafoul dekouver ki Zezi ek so bann disip nepli la, zot remont dan pirog e zot pran direksion Kafarnaom pou al rod li.

Diskour lor dipin ki donn lavi

25 Kan zot finn trouv li lot kote lamer, zot dir li, “Rabi, depi kan to finn ariv la?” 26 Zezi reponn zot, “Vremem laverite mo dir zot, zot pa pe rod mwa parski zo finn trouv bann sign ki mo finn fer, me parski zot finn manz dipin ziska zot vant inn plin. 27 Napa travay pou manze ki kapav gate, travay pou manze ki pa fini zame e ki donn lavi eternel. Sa manze la, samem manze ki Garson Limanite pou donn zot parski Bondie Papa finn met mark so lotorite lor mwa.” 28 Lerla zot demann li, “Ki nou bizin fer pou akonplir travay Bondie?” 29 Zezi reponn zot, “Fer travay Bondie, se krwar dan Sa-Enn ki li finn avoye la.” 30 Alors zot dir li, “Be, ki sign to pou fer, pouki nou trouve e nou krwar dan twa? 31 Nou bann gran dimoun finn manz lamann dan dezer kouma finn ekrir dan liv, li finn donn zot manz dipin ki sorti dan lesiel.” 32 Zezi reponn zot, “Vremem laverite mo dir zot, se pa Moiz ki finn donn dipin ki sorti dan lesiel, me se mo Papa ki donn zot vre dipin ki sorti dan lesiel. 33 Parski dipin ki Bondie done, samem dipin ki finn desann depi lesiel e ki donn lavi lemonn antie.” 34 Zot dir li alor, “Segner, donn nou toultan sa dipin la.” 35 Zezi reponn zot, “Momem dipin ki donn lavi; seki vinn ar mwa pa pou gagn fin e seki krwar dan mwa zame pou gagn swaf. 36 Mo finn dir zot: zot finn trouv mwa, me pa pou sa ki zot krwar. 37 Tou dimoun ki mo Papa donn mwa pou vinn ar mwa; mo pa pou pous personn. 38 Mo finn desann depi lesiel pa pou fer mo prop volonte me pou fer volonte Sa-Enn ki finn avoy mwa la. 39 Volonte Sa-Enn ki finn avoy mwa la, se ki mo pa perdi personn parmi tou seki li finn donn mwa, me ki mo resisit zot dan dernie zour. 40 Samem volonte mo Papa: tou dimoun ki trouv so Garson e krwar dan li, pou gagn lavi eternel, e mwa mo pou resisit zot dan dernie zour.” 41 Bann Zwif ti pe marmote parski Zezi ti pe dir, “Momem dipin kinn desann depi lesiel.” 42 Zot ti pe dir, “Pa limem Zezi, garson Zozef? Eski nou pa konn so papa ek so mama? Kot li gagn toupe pou dir mo desann depi lesiel?” 43 Zezi reponn zot, “Aret marmote ant zot. 44 Personn pa kapav vinn ar mwa, si mo Papa ki finn avoy mwa pa amenn li ar mwa; mwa mo pou resisit li dan dernie zour. 45 Dan liv profet finn ekrir, ‘Bondie pou ansegn tou dimoun.’ Tou seki ekoute ek aprann ar mo Papa, pou vinn ar mwa. 46 Personn pa finn trouv mo Papa apart Sa-Enn ki sorti ar Bondie la; Li, li finn trouv Papa la. 47 Vremem laverite mo dir zot, dimoun ki krwar, gagn lavi eternel. 48 Momem dipin ki donn lavi. 49 Zot gran dimoun finn manz lamann dan dezer, zot tou finn mor. 50 Dimoun ki pou manz dipin ki desann depi lesiel pa pou mor. 51 Momem dipin vivan ki finn desann depi lesiel; si kikenn manz sa dipin la, li pou viv toultan; dipin ki mo done, se mo prop lekor pouki lemonn antie gagn lavi.” 52 Lerla enn gran diskision leve ant bann Zwif; zot dir, “Kouma li kapav donn nou so lekor pou manze?” 53 Zezi dir zot, “Vremem laverite mem mo dir zot, si zot pa manz lekor Garson Limanite e zot pa bwar so disan, zot pa pou gagn lavi dan zot. 54 Seki manz mo lekor e bwar mo disan gagn lavi eternel, e mwa, mo pou resisit li dan dernie zour. 55 Parski mo lekor, samem vre nouritir ek mo disan, samem vre labwason. 56 Seki manz mo lekor e bwar mo disan, li res dan mwa e mwa dan li. 57 Parey kouma mo Papa ki lasours lavi finn avoy mwa, e mwa mo viv par li, parey seki manz mwa, li osi pou viv par mwa. 58 Samem dipin ki finn desann depi lesiel; li pa parey kouma dipin ki zot bann gran dimoun finn manze. Zot, zot finn fini mor; seki manz dipin ki mo done, li pou viv toultan.” 59 Zezi finn dir tou sa la, letan li ti pe ansegne dan sinagog Kafarnaom.

Lavi eternel

60 Ler boukou so bann disip tann so parol, zot dir, “Sa parol la tro dir; kisannla kapav aksepte sa?” 61 Zezi ti kone dan limem ki so bann disip ti pe marmote; lerla li dir zot, “Eski seki mo pe dir ofans zot? 62 Ki zot pou dir aster, si zot trouv Garson Limanite mont lao kot li finn sorti? 63 Lespri donn lavi me lekor pa vo gran soz; parol ki mo finn prononse, samem Lespri, samem lavi. 64 Me ena ki pa krwar parmi zot.” Depi komansman, Zezi ti kone kisannla pa krwar e kisannla ti pou vann li. 65 E li dir, “Akoz samem, mo dir zot, personn pa kapav vinn ar mwa, si mo Papa pa permet li.” 66 Depi sa moman la, boukou parmi so bann disip tourn ledo e nepli mars ar li. 67 Zezi dir ar Ledouz, “Zot anvi ale zot osi?” 68 Simon Pier reponn, “Segner, kot nou pou ale? Tomem ki ena parol lavi eternel. 69 Nou finn krwar e nou finn kone ki to tousel Sin, ki to sorti kot Bondie.” 70 Zezi reponn zot, “Eski mo pa finn swazir zot Ledouz? Pourtan enn parmi zot enn diab.” 71 Li ti pe koz lor Zida, garson Simon Iskaryot, parski limem parmi Ledouz ki ti pou vann Zezi.

Zn 7

So prop frer pa krwar dan Li

1 Apre sa Zezi ti pe ale vini dan Galile; li pa ti anvi al Zide parski bann Zwif ti pe rod touy li laba. 2 Fet bann Zwif, ki apel Fet Latant, ti pe koste. 3 Alors so bann frer dir li, “Kit sa landrwa la, al Zide, pouki to bann disip kapav trouve ki kalite travay to pe fer. 4 Personn pa travay dan kasiet, si li anvi ki dimoun konn li. Si to pe fer tou seki to pe fer, montre to figir devan tou dimoun.” 5 Mem so bann prop frer pa ti krwar dan Li. 6 Lerla Zezi dir zot, “Mo ler pankor vini. Nek pou zot ki ninport ki ler enn bon ler. 7 Lemonn pa kapav deteste zot, me mwa, li deteste mwa parski mo pe kontigne montre li ki so bann travay pa bon. 8 Zot pe al dan fet; mwa mo pa pou ale, parski mo ler pankor arive.” 9 Letan li fini dir sa, li res dan Galile.

Zezi al dan Fet Latant

10 Me kouma so bann frer monte al dan Fet, Zezi osi monte. Li pa les dimoun trouv li, me li kasiet-kasiet. 11 Selman bann Zwif ti pe rod li dan Fet e zot ti pe demande, “Kot li ete?” 12 Enn vole koze ti pe fane lor li dan lafoul. Ena ti pe dir, “Li enn bon dimoun.” Ena ti pe dir, “Li anbet dimoun.” 13 Me personn pa ti pe koz so koze partou-partou parski zot ti per bann sef Zwif. 14 Dan plin Fet, Zezi mont dan tanp e li ti pe ansegne. 15 Bann Zwif ti inpresione. Zot ti pe dir, “Kouma li ena sa kantite konesans la, pourtan zame li finn al lekol?” 16 Zezi reponn zot, “Seki mo ansegne pa mo prop lansegnman, me li sorti kot Sa-Enn ki finn avoy mwa la. 17 Dimoun ki anvi fer so volonte pou kone si mo lansegnman sorti kot Bondie oubien si mo pe koz dapre mo prop lide. 18 Dimoun ki koz lor so prop nom, li pe rod so prop laglwar; me dimoun ki rod laglwar Sa-Enn ki finn avoy li la, li dan laverite e pena okenn foste dan li. 19 Eski Moiz pa finn donn zot lalwa? Pa pou sa ki zot obeir lalwa. Kifer zot pe rod touy mwa?” 20 Lafoul reponn, “To ena enn demon lor twa. Kisannla pe rod touy twa isi?” 21 Zezi reponn, “Mo finn fer enn sign e zot tou, zot finn inpresione. 22 Moiz finn donn zot sirkonsizion (anverite, pa enn tradision Moiz me bann anset), akoz samem zot fer sirkonsizion bann garson zour saba. 23 Si zot fer sirkonsizion lor enn garson zour saba pouki lalwa Moiz pa kase, be, ki fer alors, zot ankoler ar mwa parski mo finn geri antie lekor enn dimoun zour saba? 24 Pa ziz dapre laparans me ziz dapre lazistis.”

Limem Lekris?

25 Bann abitan Zerizalem ti pe dir, “Pa limem ki bannla anvi touye? 26 Ala li pe koz anpiblik e personn pa dir li nanye. Eski bann lotorite finn rekonet ki Limem Lekris 27 Anplis, nou bien kone kot li sorti, me kan Lekris pou vini, personn pa pou kone kot li sorti.” 28 Zezi ti pe ansegne dan tanp e li ti pe proklame, “Zot konn mwa; zot kone kot mo sorti e mo pa finn vinn la par mo prop lotorite. Sa-Enn ki finn avoy mwa la, Limem laverite e zot pa konn li. 29 Mwa mo konn li parski mo sorti kot li e li finn avoy mwa.” 30 Bannla ti pe rod trap li me personn pa ti met lame lor li parski so ler pa ti ankor vini. 31 Selman boukou dimoun dan lafoul ti pe krwar dan Li e zot ti pe dir, “Kan Lekris pou vini, eski li pou fer pli boukou mirak ki sennala?”

Bann gard vinn aret Zezi

32 Bann Farizien finn tann bann rimer lor Zezi. Bann sef pret ek bann Farizien avoy bann gard pou aret li. 33 Alor Zezi dir zot, “Mo pou avek zot pou ankor inpe letan, apre sa mo pou al kot Sa-Enn ki finn avoy mwa la. 34 “Zot pou rod mwa e zot pa pou trouv mwa parski la kot mo ete, zot pa kapav vini.” 35 Bann Zwif dir ant zotmem, “Ki kote li pe ale pou nou pa kapav trouv li? Eski li pa pou al kot bann Zwif ki finn emigre kot bann Grek, e laba li pou ansegn bann Grek osi? 36 Ki li pe rod dir kan li dir nou, ‘Zot pou rod mwa, zot pa pou trouv mwa parski la kot mo ete, zot pa kapav vini’?”

Delo lavi pou koule

37 Dernie zour fet, samem zour pli inportan, Zezi ti pe debout e li ti pe proklame, “Si kikenn gagn swaf, les li vinn ar mwa, mo pou donn li bwar. 38 Kouma finn dir dan Lekritir, ‘Seki krwar dan mwa, enn larivier dilo ki donn lavi pou sorti dan so leker.’ ” 39 Ler li ti pe dir sa Zezi ti pe koz lor Lespri Sin pou bann krwayan ki ti pou resevwar li. Sa lepok la, Lespri pa ti ankor desann lor zot parski Zezi pa ti ankor glorifie.

Divizion dan lafoul

40 Letan lafoul tann so parol, enn bann ti pe dir, “Vremem, limem Profet la sa”, 41 Ena ti pe dir, “Limem Lekris.” Me lezot ti pe dir, “Eski Lekris kapav sorti Galile?” 42 Eski Lekritir pa finn dir ki Lekris enn desandan David e ki li pou sorti dan vilaz Betleem kot David ti reste? 43 Ti ena divizion dan lafoul lor lidantite Zezi. 44 Ena ti anvi aret li me personn pa ti oze tous li.

Bann lotorite pa krwar dan Li

45 Kan bann gard revini, bann gran pret ek bann Farizien demann zot, “Kifer zot pa finn amenn li?” 46 Bann gard reponn, “Zame personn pa finn koz sa manier la.” 47 Lerla bann Farizien dir, “Zot osi, zot inn les li anbet zot? 48 Eski ena kik gran pret, kik Farizien ki krwar dan li? 49 Me sa la foul la pa konn lalwa Moiz e zot finn gagn enn malediksion.” 50 Nikodem, enn Farizien ki ti deza vinn get Zezi, dir bannla, 51 “Eski lalwa permet nou pas kikenn anzizman si nou pa finn ekout li dabor e si nou pa finn fer enn lanket lor li?” 52 Bannla reponn li, “To sort Galile, twa osi? Rode to pou trouve ki okenn profet pa sorti Galile.” 53 Apre sa, sakenn retourn so lakaz.

Zn 8

Enn fam adilter

1 Zezi al lor kolinn Pie Zoliv. 2 Boner gramatin, li retourn dan Tanp e lepep antie vinn ar li. Li asize e li koumans ansegn zot. 3 Bann dokter lalwa ek bann Farizien amenn enn fam; zot finn trap li letan li ti pe komet ladilter. Zot met li debout dan milie e 4 zot dir Zezi, “Met, nou finn may sa fam la anplin pe komet ladilter. 5 Dapre nou lalwa, Moiz komann nou touy sa bann fam la kout ros; twa, ki to dir?” 6 Zot ti pe dir sa pou met Zezi dan piez koumsa zot a kapav met enn sarz lor li. Zezi bese e li ekrir avek so ledwa dan later. 7 Kouma zot kontigne bonbard li ar kestion, li leve, li dir zot, “Dimoun ki pena pese parmi zot, avoy premie kout ros lor fam la.” 8 Li rebes anba e li ekrir dan later. 9 Me kan zot tann sa, enn par enn zot ale; dabor bann pli vie e alafin res zis Zezi tou sel ek fam la ki ti pe debout devan li. 10 Zezi lev latet e dir li, “Fam, kot bannla ete? Personn pa finn kondann twa?” 11 Li reponn, “Personn, Segner.” Zezi dir li, “Mwa osi mo pa kondann twa. Ale, pa refer pese ankor.”

Zezi lalimier dan lemonn.

12 Zezi ti pe koz ar zot ankor, li dir “Momem lalimier dan lemonn; seki swiv mwa pa pou mars dan teneb me li pou gagn lalimier ki donn lavi.” 13 Lerla bann Farizien dir li, “To pe temwagn lor tomem, to temwagnaz pena okenn valer.” 14 Zezi reponn zot, “Kanmem mo temwagn lor mwa, mo temwagnaz li vre parski mo kone kot mo sorti e kot mo pe ale; me zot, zot pa kone kot mo sorti e kot mo pe ale. 15 Zot ziz dapre laparans me mwa, mo pa ziz personn. 16 Me si mwa, mo rann enn zizman, mo zizman li vre parski mo pa tou sel pou zize, me mo Papa ki finn avoy mwa, li ziz ansam avek mwa. 17 Dan zot lalwa finn ekrir ki kan de dimoun donn mem temwagnaz, zot temwagnaz vre. 18 Mo pe rann temwagnaz lor momem e mo Papa ki finn avoy mwa, Li osi temwagn lor mwa.” 19 Lerla bannla dir li, “Kot to Papa ete?” Zezi reponn, “Zot pa konn ni mwa, ni mo Papa; si zot ti konn mwa, zot ti pou konn mo Papa osi.” 20 Li ti pe dir sa bann parol la, devan lasal kot dimoun met larzan lofrand dan tron ki ti dan tanp; li ti pe ansegne dan tanp e personn pa ti aret li parski so ler pa ti ankor vini.

La kot mo pe ale, zot pa kapav vini

21 Zezi dir zot ankor enn fwa, “Mo pe ale, zot pou rod mwa e zot pou mor dan zot pese; la kot mo pe ale, zot pa pou kapav vini.” 22 Lerla bann Zwif dir li, “Eski li pa pe dir ki li pou touy limem, kan li pe dir ‘La kot mo pe ale zot pa pou kapav vini’?” 23 Li dir zot, “Zot inn pran zot lorizinn lor later, mwa mo lorizinn lao; zot lonbri atase ar sa lemonn la, mwa mo pa atase. 24 Akoz samem mo pe dir zot, ki zot pou mor dan zot pese; parski si zot pa krwar ki mwa, mo seki Mo ete, zot pou mor dan zot pese.” 25 Zot dir li, “Ki to ete twa, e pou zize?” Zezi dir zot, “Ki mo finn dir zot depi komansman? 26 Mo ena boukou pou dir lor zot e mo ena boukou pou kondane; me Sa-Enn ki finn avoy mwa la, li koz laverite e mo finn dir dan lemonn, tou seki mo finn tann li dir.” 27 Zot pa ti konpran seki Zezi ti pe koz ar zot lor so Papa. 28 Akoz samem Zezi dir zot, “Kan zot pou met Garson Limanite debout lor enn lakrwa, lerla zot pou kone ki Mwa, mo seki mo ete, e ki mo pa fer nanye par momem. Tou seki mo Papa finn ansegn mwa, samem mo finn ansegn zot. 29 Sa-Enn ki finn avoy mwa la, li avek mwa, li pa les mwa tou sel, parski mo azir dapre tou seki fer li plezir.” 30 Kan li finn fini dir tousala, boukou krwar dan li.

Laverite pou rann zot lib

31 Lerla Zezi dir ar bann Zwif ki finn krwar dan li, “Si zot gard mo parol, zot mo bann vre disip, 32 Zot pou konn laverite e laverite pou rann zot lib.” 33 Zot reponn li, “Nou bann desandan Abraam; zame nou finn esklav personn; ki to pe rod dir, kan to dir, ‘Zot pou libere’?” 34 Zezi reponn zot, “Vremem, laverite mo dir zot, tou seki fer pese, li esklav pese, 35 Enn esklav pa fer parti enn fami, me garson la, li touzour fer parti so fami. 36 Si Garson la liber zot, alors vremem zot pou lib. 37 Mo kone ki zot bann desandan Abraam selman zot pe rod touy mwa parski mo parol pena plas dan zot leker. 38 Mo koze baze lor tou seki mo Papa inn dir, me zot, zot azir dapre seki zot finn tande kot zot papa.”

Zot papa diab

39 Zot reponn li, “Abraam nou papa.” Zezi dir zot, “Si vremem zot ti zanfan Abraam, zot ti pou fer parey kouma li. 40 Me asterla, zot pe rod mwa, pou touy mwa parski mo finn dir zot laverite ki mo finn tande kot Bondie; zame Abraam finn fer kiksoz kouma zot. 41 Zot pe fer seki zot papa ti fer.” Bannla dir li, “Nou pa bann zanfan ilezitim; nou ena enn sel papa, se Bondie.” 42 Zezi dir zot, “Si Bondie ti vremem zot Papa, zot ti pou kontan mwa, parski mwa, mo sorti kot Bondie. Mo pa inn vinn par mo prop lotorite me par lotorite Sa-Enn ki finn avoy mwa la. 43 Pou ki fer, zot pa konpran seki mo pe dir zot? Se parski zot pa kapav aksepte mo parol. 44 Zot sorti ar diab. Limem zot papa; akoz samem zot ena mem santiman ki li. Depi komansman li ti enn asasin e zame li ti dan laverite parski pena laverite dan li; kan li koz manti, li pe azir dapre so natir; li enn manter e limem papa bann manter. 45 Zot pa krwar mwa, parski mo koz laverite. 46 Kisannla parmi zot kapav montre mwa ki mo pe fer pese? Si mo pe koz laverite, ki fer zot pa krwar dan mwa? 47 Dimoun ki sorti kot Bondie, li ekout parol Bondie; se parski zot pa sorti kot Bondie ki zot pa ekout so parol.”

Mo ti la avan Abraam

48 Bann Zwif demann li, “Eski nou pena rezon dir ki to enn Samaritin e ki to ena enn demon lor twa?” 49 Zezi reponn zot, “Mwa, mo pena demon lor mwa me mo onor mo Papa, me zot, zot pa onor mwa. 50 Mo pa pe rod mo prop laglwar me ena Enn ki pe rod li pou mwa e ki pou rann zizman. 51 Vremem, laverite mo dir zot, si kikenn gard mo parol, zame li pou mor.” 52 Bann Zwif dir li, “Aster nou kone ki to posede par enn demon; Abraam ek bann profet osi finn mor; kouma to kapav dir ki ‘Si kikenn gard mo parol, zame li pou gout lamor.’ 53 Eski to pli gran ki nou papa Abraam? Li finn mor e bann profet osi finn mor; pouki to pran twa?” 54 Zezi reponn, “Si mo rod mo prop laglwar, mo laglwar pa vo nanye; Sa-Enn zot apel zot Bondie la, limem mo Papa e limem ki glorifie mwa. 55 Laverite, se ki zot pa konn li me mwa mo konn li. Si mo ti dir zot mo pa konn li, mo ti pou pas pou enn manter kouma zot; me mo konn li e mo gard so parol. 56 Zot papa Abraam ti dan lazwa kan li ti kone ki li pou trouv mo zour. Li finn trouv li, li finn kontan.” 57 Alor bann Zwif dir li, “To pena sinkant-an e to dir ki to finn trouv Abraam?” 58 Zezi dir zot, “Vremem, laverite mo dir zot, avan Abraam ti ne, mwa, mo ti la.” 59 Lerla zot ramas ros pou avoy lor li me Zezi kasiet e li sorti dan tanp.

Zn 9

Zezi geri enn aveg depi so nesans

1 Letan Zezi ti pe ale, li trouv enn dimoun aveg depi so nesans. 2 Lerla so bann disip poz li enn kestion, “Kifer li aveg, akoz so pese ou bien akoz pese so fami?” 3 Zezi reponn, “Pa akoz so pese, ni akoz pese so fami me li aveg pouki dimoun trouv travay Bondie dan li.” 4 Tanki ankor lizour, nou bizin fer travay Sa-Enn ki finn avoy mwa la; lanwit pe vini kot personn pa kapav travay. 5 Tanki mo dan lemonn, momem lalimier lemonn.” 6 Letan li finn fini koze, li kras anba, li fer inpe labou avek so lakras e li pas labou lor lizie aveg la. 7 Apre Zezi dir li, “Al lav to figir dan pisinn Siloe” (Siloe vedir, ‘anvwaye’). Li ale, li lav so figir e kan li revini, li trouv kler. 8 Bann vwazin ek bann dimoun ki ti abitie trouv li demann sarite, poz kestion, “Pa limem ki ti abitie asiz la pou demann sarite?” 9 Ena pe dir, “Limem sa.” Enn lot bann pe dir, “Pa li sa, me kikenn ki parey kouma li.” Me li, li dir, “Momem sa.” 10 Zot demann li, “Ki finn arive pouki to trouv kler?” 11 Li reponn, “Sa dimoun ki apel Zezi la, limem finn fer labou, finn pas sa lor mo lizie e finn dir mwa, ‘Al lav to figir dan pisinn Siloe.’ Alors mo finn ale e letan mo finn fini lav mo figir, mo finn trouv kler.” 12 Zot dir li, “Kot li ete?” Li reponn, “Mo pa kone.”

Bann Farizien pran lanket ar li

13 Zot amenn sa dimoun ki ti aveg la devan bann Farizien. 14 Zour ki Zezi finn fer labou e finn ouver so lizie, ti enn zour saba. 15 Ankor enn fwa, bann Farizien demann li kouma li finn arive trouv kler. Li reponn zot, “Li finn met labou lor mo lizie, mo finn al lav mo figir e asterla mo trouve.” 16 Detrwa Farizien dir li, “Sa dimoun ki finn fer sa la, pa posib ki li sorti kot Bondie, parski li pa respekte saba.” Enn lot bann ti pe dir, “Kouma enn peser kapav fer sa kalite mirak la?” Lerla finn ena divizion ant zot. 17 Ankor enn fwa zot demann aveg la, “Ki to ena pou dir lor sa dimoun ki finn ouver to lizie la?” Li reponn zot, “Li enn Profet.” 18 Bann Zwif pa ti pe krwar ki li ti aveg avan e ki asterla li trouv kler. Lerla zot apel so bann fami. 19 Zot demann bannla, “Zot garson mem sa? Limem ki zot dir finn ne aveg? Kouma li kapav trouv kler asterla?” 20 Lerla so bann fami dir, “Wi, nou kone li nou garson e li finn ne aveg. 21 Kouma li trouv kler asterla, sa nou pa kone e nou pa kone kisannla finn ouver so lizie; al demann li, li ase gran pou reponn par limem.” 22 So bann fami inn reponn koumsa, parski zot ti per bann Zwif ki finn tom dakor pou met deor dan sinagog tou dimoun ki deklare ki Zezi Lemesi. 23 Akoz samem so fami dir, ‘Li ase gran pou reponn par limem, al demann li.’ 24 Enn deziem fwa, zot apel aveg la e zot demann li, “Dir laverite devan Bondie, nou kone ki sa dimoun la enn peser.” 25 Me li reponn, “Mo pa kone si li enn peser; antouleka, mo kone ki mo ti aveg e ki asterla mo trouv kler.” 26 Zot dir li, “Ki li finn fer ar twa? Kouma li finn fer pou ouver to lizie?” 27 Li reponn zot, “Mo finn rakont zot tou, me zot pa finn ekoute; kifer zot anvi tann sa ankor? Kikfwa, zot osi, zot anvi vinn so disip?” 28 Zot tom lor li, zot insilte li, “Si twa to enn so bann disip, nou, nou bann disip Moiz. 29 Nou, nou kone ki Bondie finn koz ar Moiz, me li, nou pa mem kone kot li sorti.” 30 Boug la dir zot, “Li bien-bien drol seki zot pe dir! Zot pa kone kot li sorti alors ki li finn ouver mo lizie. 31 Nou kone ki Bondie pa ekout bann peser me si kikenn ador Bondie e fer so volonte, Bondie ekout li. 32 Zame depi ki lemonn existe, mo finn tann kikenn ouver lizie enn dimoun ki finn ne aveg. 33 Nek dimoun ki sorti kot Bondie ki kapav fer kiksoz parey.” 34 Zot reponn li, “To dan pese depi to nesans e asterla to vinn pres nou moral? Montre nou seki nou bizin fer?” Apre sa, zot met li deor.

Zezi vinn zwenn aveg ki finn geri la

35 Zezi finn aprann ki zot finn pous aveg la; letan Zezi trouv li, li demann li, “Eski to krwar dan Garson Limanite?” 36 Li reponn, “Misie, kisannla sa, pou mo krwar dan li?” 37 Zezi dir li, “To finn trouv li. Sa dimoun ki pe koz ar twa la, limem sa.” 38 Lerla li dir, “Segner, mo krwar.” E li tom azenou devan Zezi. 39 Zezi dir li, “Mo finn vinn lor later pou rann zizman e pouki dimoun ki pa trouv kler, trouve, e pouki dimoun ki trouv kler, vinn aveg.” 40 Enn-de Farizien ki ti pre ar Zezi tann sa e zot dir li, “To pe rod dir ki nou osi nou aveg?” 41 Zezi reponn zot, “Si zot ti aveg, zot pa ti pou koupab me aster ki zot pe dir, zot trouv kler, zot res dan zot pese.”

Zn 10

Parabol bon berze

1 Zezi dir, “Vremem laverite mo dir zot, seki pa rant dan park mouton par laport me li sot miray, li enn voler, li enn bandi. 2 Me seki pas par laport, limem berze bann mouton. 3 Gardien park ouver laport pou li: bann mouton tann lavwa berze letan li kriy sakenn par so nom e li fer zot sorti. 4 Kan li finn amenn tou so mouton deor, li mars devan zot, bannla swiv li, parski zot konn so lavwa. 5 Zot pa pou swiv enn etranze; kan zot tann lavwa enn etranze zot sove parski zot pa konn lavwa lezot dimoun.” 6 Letan Zezi rakont zot sa parabol la, zot pa ti konpran nanye lor seki li ti pe dir.

Zezi bon berze

7 Alors Zezi dir zot ankor, “Vremem laverite mo dir zot, momem laport bann mouton. 8 Tou bann seki finn vinn avan mwa, bann voler, bann bandi e bann mouton pa finn ekout zot. 9 Momem laport; seki pas par mwa, mo pou sov li, li pou kapav rantre sorti kouma li anvi e pou touzour ena patiraz pou li. 10 Voler vini zis pou kokin, touye ek detrir; mwa, mo finn vini pou zot gagn lavi, e pouki zot gagn li anabondans. 11 Momem bon berze; enn bon berze expoz so lavi pou so bann mouton. 12 Dimoun ki travay zis pou kas pa enn berze; bann mouton la pa pou li. Kan li trouv loulou vini, li kit mouton, li sove, li ale. Lerla loulou trap zot e farous zot. 13 Li sove parski li travay zis pou kas e li pa pran kont bann mouton. 14 Momem bon berze, mo konn mo brebi e mo brebi konn mwa. 15 Kouma mo papa konn mwa, e mwa mo konn mo papa, mo pare pou donn mo lavi pou mo bann brebi. 16 Mo ena lezot mouton ankor me zot pa dan sa park la ankor; mo bizin al rod zot osi e zot pou ekout mo lavwa. Lerla pou ena enn sel troupo ek enn sel berze. 17 Akoz samem mo papa kontan mwa parski mo expoz mo lavi. Kan mo expoze, mo regagn lavi ankor. 18 Personn pa pran mo lavi; mo donn mo lavi par momem; mo ena pouvwar donn li, parey kouma mo ena pouvwar repran li. Mo finn resevwar sa pouvwar la ar mo papa.” 19 Ankor enn fwa, ti ena divizion parmi bann Zwif, akoz so bann parol. 20 Boukou parmi zot dir koumsa, “Ena enn demon lor li, li fou, ki fer zot ekout li?” 21 Enn lot bann dir, “Sa bann parol la pa kapav sorti ar enn dimoun ki ena demon lor li; eski demon kapav ouver lizie aveg?”

Bann Zwif rezet Zezi

22 Ti fet Konsekrasion Tanp Zerizalem. Ti liver. 23 Zezi ti dan tanp e li ti pe ale-vini anba pors Salomon. 24 Bann Zwif antour li e zot demann li, “Ziska kan to pou gard nou dan sispans? Dir nou enn fwa si tomem Lemesi?” 25 Zezi reponn zot, “Mo finn deza dir zot, zot pale krwar mwa; bann travay ki mo fer lor nom mo Papa rann temwagnaz lor mwa, 26 me zot pa krwar parski zot pa form parti mo bann brebi. 27 Mo brebi tann mo lavwa, mo konn zot e zot swiv mwa. 28 Mo donn zot lavi eternel, e zame zot pou mor. Personn pa pou kapav tir zot dan mo lame. 29 Mo Papa ki finn donn mwa bann brebi la, li pli gran ki tou e personn pa pou kapav ras zot dan lame mo Papa. 30 Mo Papa ek mwa nou enn sel.” 31 Bann Zwif ramas ros ankor enn fwa pou avoy lor li. 32 Zezi reponn, “Mo finn montre zot boukou bon kiksoz ki mo Papa finn montre mwa fer, pouki zafer zot anvi bat mwa kout ros?” 33 Bann Zwif dir li, “Nou pa pe bat twa akoz enn bon kiksoz me parski to finn blasfeme: to enn zom kouma nou e to pran twa pou Bondie.” 34 Zezi reponn zot, “Eski pa finn ekrir dan zot lalwa ki Bondie inn dir, ‘Zot bann bondie?’ 35 Si Bondie finn apel bondie bann seki finn resevwar laparol (e kouma nou kone, nou pa kapav sanz sa parol Lekritir la), 36 kouma zot kapav dir ki mo pe blasfeme parski mo finn dir ki mo Garson Bondie, alors ki mo papa finn swazir mwa e finn avoy mwa dan lemonn? 37 Si mo pa pe fer travay mo Papa, pa bizin krwar dan mwa, 38 me si mo pe fer so travay, mem si zot pale krwar dan mwa, krwar omwin dan bann travay la. Rekonet mo Papa e konpran ki li dan mwa, e mwa, mo dan li.” 39 Ankor enn fwa, zot rod trap li me li sap dan zot lame, li ale. 40 Zezi resot larivier Zourdin ankor pou al dan rezion kot Zan ti pe batize. Lerla li res laba mem. 41 Boukou dimoun vinn ar Zezi e zot dir, “Zan pa finn fer okenn mirak pourtan tou seki li finn dir lor Zezi ti vre.” 42 Lerla boukou krwar dan Zezi dan sa landrwa la.

Zn 11

Lazar finn mor

1 Enn dimoun ti finn tom malad. Li ti apel Lazar; li ti res Betani kot Marie ek so ser Mart. 2 Marie, limem ki ti vers parfin lor lipie Zezi e ti souy li avek so seve; so frer Lazar finn tom malad. 3 De ser la avoy nouvel Zezi, “Segner, dimoun ki to kontan la malad.” 4 Me letan Zezi tann sa, li dir, “Sa maladi la pa pou donn lamor, me li pou montre laglwar Bondie e pou manifeste osi laglwar Garson Bondie.” 5 Zezi ti bien kontan Mart ek so ser, ek so frer Lazar. 6 Kan li finn tann dir ki Lazar ti malad, li res ankor de zour dan landrwa kot li ti ete. 7 Apre sa li dir ar so bann disip, “Anou retourn Zide ankor.” 8 Bann disip dir li, “Rabi, bann Zwif ti pe rod bat twa kout ros laba, be to pou retourn laba ankor?” 9 Zezi reponn, “Eski pena douzer-tan dan enn zour? Si kikenn mars anplin lizour, li pa pou kogne, parski li pe trouv lalimier ki ekler lemonn. 10 Si kikenn mars dan nwar, li tonbe, parski pena lalimier dan li.” 11 Apre Zezi kontigne, “Nou kamarad Lazar pe dormi, me mo pe al lev li.” 12 So bann disip dir li, “Segner, si li pe dormi, li pou bien.” 13 Zezi ti pe koz lor lamor Lazar me zot, zot ti krwar ki li ti pe koz lor so somey. 14 Lerla Zezi dir zot fran, “Lazar finn mor.” 15 Mo kontan pou zot ki mo pa ti laba pouki zot krwar. Anou al get li.” 16 Toma, ki vedir zimo, dir ar so bann kamarad, “Nou al avek li, pou nou mor avek li.”

Zezi larezireksion e lavi

17 Kan Zezi arive, li dekouver ki Lazar ti dan tonbo depi kat zour. 18 Betani ti ape pre enn distans de mil ar Zerizalem. 19 Boukou Zwif ti vinn montre zot sinpati Mart ek Marie apre lamor zot frer. 20 Ler Mart tann dir ki Zezi pe vini, li al zwenn li. Marie res lakaz. 21 Mart dir Zezi, “Segner, si to ti la, mo frer pa ti pou mor. 22 Me mem asterla mo kone ki tou seki to demann Bondie, Bondie pou donn twa.” 23 Zezi dir li, “To frer pou resisite.” 24 Mart reponn li, “Mo kone ki li pou resisite kan pou ena rezireksion dan dernie zour.” 25 Zezi dir li, “Momem larezireksion, momem lavi; dimoun ki krwar dan mwa pou viv mem si li finn mor. 26 Tou dimoun ki viv e krwar dan mwa zame pou mor; eski to krwar dan seki mo pe dir?” 27 Li reponn, “Wi Segner, mo krwar ki twa, to Lekris, Garson Bondie ki pe vinn dan lemonn.”

Zezi plore

28 Apre sa bann parol la, Mart al apel so ser Marie e li dir li dousman dan so zorey, “Lemet lamem, li pe apel twa.” 29 Kouma Marie tann sa, li leve, li al zwenn Zezi. 30 Zezi pa ti ankor rant dan vilaz me li ti ankor dan landrwa kot Mart ti vinn zwenn li. 31 Letan bann Zwif, ki ti vinn rann vizit Marie pou konsol li, trouv li leve, sorti deor ale, zot swiv li. Zot ti panse ki li ti pe al lor tonbo pou plore. 32 Kan Marie ariv dan landrwa kot Zezi ti ete, kouma li trouv Zezi, li tom dan so lipie e li dir li, “Segner, si to ti la, mo frer pa ti pou mor.” 33 Letan Zezi trouve kouma li pe plore e kouma bann Zwif ki ti avek li osi pe plore, so leker sere, li boulverse. 34 Li dir, “Kot zot finn met so lekor?” Zot reponn, “Segner, vinn gete.” 35 Zezi plore. 36 Bann Zwif dir, “Get kouma li ti kontan li.” 37 Ena ti pe dir, “Eski li pa ti kapav anpes li mor alors ki li finn kapav ouver lizie enn aveg?”

Lazar leve

38 Zezi ti ankor boulverse, ler li al devan tonbo. Tonbo la ti enn kavern dan ros e ti ena enn gro ros dan so lantre. 39 Zezi dir, “Tir sa ros la.” Mart, ser Lazar dir, “Segner, enn loder pou monte; sa fer kat zour ki li ladan.” 40 Zezi dir li, “Mo pa finn dir twa ki si to krwar to pou trouv laglwar Bondie?” 41 Lerla zot tir ros la. Zezi lev so lizie lao e li dir, “Papa, mo rann twa gras parski to finn ekout mwa. 42 Mo kone ki to exos mwa toultan me mo pe dir sa akoz sa lafoul la, pouki zot krwar ki to finn avoy mwa.” 43 Letan li fini dir sa, li kriy pli for ki li kapav, “Lazar, sorti deor!” 44 Lazar ki ti mor, sorti deor avek bandaz dan so lipie, so lame, ek enn vwal lor so figir. Zezi dir zot, “Delarg li, les li ale.” 45 Lerla boukou Zwif, ki ti vinn kot Marie, finn krwar dan Zezi kan zot finn trouv seki li finn fer. 46 Me detrwa al get bann Farizien e rakont zot seki Zezi inn fer.

Konplo pou touy Zezi

47 Bann gran pret ek bann Farizien fer enn gran konsey e zot dir “Ki nou pou fer? Li pe fer boukou mirak? 48 Si nou les li kontigne san fer nanye, boukou dimoun pou krwar dan li e bann Romin pou vini e zot pou kraz nou tanp ek zot pou detrir nou pei.” 49 Kaif, ki ti gran pret sa lane la, ti avek zot. Li dir, “Zot pa konn nanye, 50 Zot pa konpran, li dan zot lavantaz ki enn sel dimoun mor pou lepep plito ki tou dimoun.” 51 Li pa finn dir sa par limem me kouma li ti gran pret sa lane la, li ti pe fer enn profesi ki Zezi pou mor pou bann Zwif; 52 Pa zis pou zot tou sel, me pouki tou bann zanfan Bondie ki finn disperse, vinn enn sel. 53 Depi sa zour la, bannla fer plan pou touy li. 54 Zezi ti nepli kapav ale-vini dan Lazide, me li retir li dan enn landrwa pre ar dezer, dan lavil Efraim e li res laba avek so bann disip. 55 Pak ti pe koste. Boukou dimoun kit zot landrwa e zot mont Zerizalem avan fet Pak pou pirifie zot. 56 Zot ti pe rod Zezi; zot ti dan tanp e zot ti pe dir ant zot, “Ki zot panse? Eski li pou vini pou fet?” 57 Bann gran pret ek bann Farizien finn donn lord, vinn dir zot si kikenn kone kot li ete, koumsa zot pou kapav aret li.

Zn 12

Marie vers parfin lor lipie Zezi

1 Sis zour avan fet Pak, Zezi ti vinn Betani kot Lazar, limem ki Zezi finn resisite parmi bann mor. 2 Zot ti invit Zezi pou dine; Mart ti pe servi e Lazar ti enn parmi bann invite ki ti pe asiz lor mem latab ar Zezi. 3 Marie pran enn flakon parfin ki ti fer ar enn plant bien rar e ki ti kout bien-bien ser; li vers parfin lor lipie Zezi, apre li souy li avek so seve. Lakaz la net ranpli ek parfin la. 4 Me Zida Iskaryot, enn parmi bann disip, (limem ki ti pre pou vann Zezi), dir 5 “Kifer pa ti vann sa parfin la pou trwa san pies larzan, koumsa ti kapav partaz kas la avek bann dimoun pov?” 6 Li pa ti pe dir sa parski li ti kontan bann pov me parski li ti enn trianger; limem ti kontrol finans e li ti pran kas, met dan so pos. 7 Zezi dir, “Les sa fam la trankil! Li finn montre seki li pou fer zour mo lanterman. 8 Bann pov, pou ena touzour parmi zot me mwa mo pa pou touzour ar zot.”

Enn konplo kont Lazar

9 Enn gran lafoul Zwif finn aprann ki Zezi ti la. Zot pa finn vini zis akoz Zezi me osi pou get Lazar ki Zezi ti resisite parmi bann mor. 10 Alors bann gran pret inn deside pou touy Lazar osi 11 parski boukou parmi bann Zwif ti pe kit zot akoz Zezi, e zot ti pe met zot krwayans dan li.

Zot aklam Zezi dan Zerizalem

12 Landime, enn gran lafoul ki ti vini pou fet Pak, finn tann dir ki Zezi pe vinn Zerizalem. 13 Lerla zot pran bann brans palmis e zot al akey li. Zot kriye, “Ozana, Bondie inn beni Sa-Enn ki pe vinn lor so nom la, limem lerwa Izrael.” 14 Zezi trouv enn ti-bourik, li asiz lor li. Kouma finn ekrir dan Lekritir, 15 “Pa gagn per, tifi Sion, ala to lerwa pe vini; li pe mont lor enn ti-bourik.” 16 Letan tou sa ti pase, so bann disip pa ti pe konpran me apre, kan Zezi finn glorifie, zot ti rapel seki Lekritir finn dir e seki dimoun ti fer pou li. 17 Lerla tou dimoun ki ti avek Zezi, rakont seki zot finn trouve kan Zezi ti kriy Lazar depi so tom e inn redonn li lavi. 18 Akoz sa mirak la, lafoul ti vinn zwenn Zezi. 19 Lerla bann Farizien dir ant zot, “Zot trouve, tou seki fer pa marse; gete, lemonn pe galoup deryer li.”

Bann Grek rod Zezi

20 Ti ena detrwa Grek ki finn mont Zerizalem pou priye pou fet Pak. 21 Zot apros ar Filip ki ti res Betsaida, enn lavil dan Galile, e zot dir li, “Misie, nou anvi trouv Zezi.” 22 Filip al dir sa Andre e Andre ek Filip vinn dir sa Zezi. 23 Zezi reponn zot, “Ler inn arive pouki Garson Limanite glorifie. 24 Vremem, laverite mo dir zot, si enn lagrin dible pa mor kan li tom dan later, li res tou sel, me si li mor li raport boukou fri. 25 Seki kontan so lavi pou perdi li, seki pa atase ar so lavi dan lemonn kot nou pe viv, pou gard li pou toultan. 26 Si kikenn anvi servi mwa, fodre li swiv mwa; la kot mo ete, mo serviter osi pou la; si kikenn servi mwa, mo Papa pou onor li.”

Bannla pou lev Garson Limanite lao

27 “Aster mo santi mwa boulverse; me ki mo pou dir, ‘Papa sap mwa ladan?’ Me akoz samem mo finn vini.” 28 “Papa, glorifie to nom.” Lerla enn lavwa sorti dan lesiel, “Mo finn deza glorifie li e mo pou glorifie li ankor.” 29 Lafoul ki ti prezan finn tande e zot dir, “Loraz sa!” Ena dir, “Enn anz finn koz ar li!” 30 Me Zezi reponn, “Sa lavwa la pa finn koze pou mwa me pou zot. 31 Asterla mo pou ziz lemonn e so gran sef pou deor. 32 E mwa, kan bannla pou lev mwa lao depi lor later, mo pou atir tou dimoun ar mwa.” 33 Li ti pe dir sa pou montre ki manier li ti pou mor. 34 Lafoul pran laparol, “Dapre nou lalwa nou finn tande ki Lemesi zame pou mor; kouma to kapav dir bizin lev Garson Limanite lao? Kisannla Garson Limanite?” 35 Zezi dir zot, “Lalimier pou res ankor inpe letan avek zot; kontigne marse kan lalimier ankor ar zot, pouki zot pa tom dan marenwar; parski dimoun ki mars dan nwar, pa kone kot li pe ale. 36 Kan zot dan lalimier, krwar dan lalimier pouki zot vinn bann zanfan lalimier.”

Bann Zwif pa krwar dan Zezi

Kan Zezi inn fini dir sa bann parol la, li sorti e li al trankil dan enn kwin. 37 Malgre tou bann sign ki li finn fer devan zot, zot kontign pa krwar dan li. 38 Tousala finn arive pouki parol profet Izai akonpli, “Segner kisannla finn krwar dan parol ki nou finn anonse? Kisannla finn dekouver lafors Lesegner?” 39 Zot pa ti pou kapav krwar parski Izai finn dir ankor, 40 “Bondie finn rann zot lizie aveg, zot leker dir kouma ros, pouki zot pa trouv kler avek zot lizie, pa konpran avek zot leker, lerla zot pa pou konverti e zot pa pou gagn zot gerizon.” 41 Izai finn koz lor Zezi parski li finn trouv so laglwar. 42 Malgre sa, boukou responsab krwar dan li; me akoz bann Farizien, zot pa ti les dimoun kone, pou pa met zot deor dan sinagog. 43 Laverite, seki zot ti prefer plito laglwar lor later ki laglwar Bondie.

Zezi ziz lemonn

44 Zezi kriy for, “Dimoun ki krwar dan mwa, pa krwar zis dan mo tou sel me dan Sa-Enn ki finn avoy mwa la. 45 Dimoun ki trouv mwa, trouv Sa-Enn ki finn avoy mwa la. 46 Momem lalimier ki finn vinn dan lemonn. Seki krwar dan mwa, pa pou res dan teneb. 47 Si kikenn tann mo parol me pa gard zot, mo pa la pou zize. Mo pa finn vini pou kondann lemonn me pou sov lemonn. 48 Seki rezet mwa e pa aksepte mo bann parol, inn fini pas zizman lor limem. Parol ki mo pe dir, samem pou ziz li dan dernie zour. 49 Tou seki mo pe dir, pa sorti ar mwa me sorti kot mo Papa ki finn avoy mwa. Mo Papa inn komann mwa fer sa lansegnman la. 50 Mo kone ki so komannman donn lavi eternel; seki mo pe dir, samem mo Papa finn avoy mwa dir.”

Zn 13

Zezi lav lipie so bann disip

1 Avan fet Pak, kan Zezi trouve ki so ler finn vini pou kit sa later la pou al rezwenn so Papa, kouma li ti kontan bann ki ti pe swiv li lor later, li kontign kontan zot ziska lafin. 2 Letan zot ti pe pran zot repa, diab finn fini akapar lespri Zida, garson Simon Iskaryot, pou li vann Zezi. 3 Kouma li kone ki so Papa finn met tou dan so lame, ki li sorti kot Bondie e ki li pe retourn kot Bondie, 4 Zezi leve, kit latab, retir so manto, pran enn serviet e atas li dan so lerin. 5 Apre sa, li vers dilo dan enn kivet e li koumans lav lipie so bann disip; li souy zot lipie avek serviet ki ti dan so lerin. 6 Letan li ariv devan Simon Pier, Simon Pier dir, “Twa, Segner, to pou lav mo lipie?” 7 Zezi reponn, “To pa konpran seki mo pe fer asterla me pli tar to ava konpran.” 8 Pier dir, “Pena sime to lav mo lipie.” Zezi reponn, “Si mo pa lav to lipie to pa pou partaz mo lavi.” 9 Simon Pier dir, “Segner, si koumsa, pa lav zis mo lipie me mo lame ek mo latet osi.” 10 Zezi dir, “Seki finn fini begne, pa neseser li begne ankor parski so lekor prop; li bizin lav zis so lipie. Zot, zot prop me pa zot tou selman.” 11 (Zezi ti deza kone kisannla ti pou vann li; akoz samem li dir, ‘Pa zot tou ki prop.’) 12 Kan Zezi inn fini lav zot lipie, li remet so linz lor li e li repran so plas lor latab; apre li dir zot, “Eski zot konpran ki mo finn fer ar zot? 13 Zot abitie apel mwa ‘Met ek Segner.’ E zot ena rezon. Momem Met ek Segner. 14 Si mwa ki Met ek Segner, mo finn lav zot lipie, asterla, zot osi zot bizin lav lipie zot kamarad. 15 Mo finn donn zot sa lexanp la pouki zot fer parey kouma mo finn fer ar zot. 16 Vremem, laverite mo dir zot, enn serviter pa pli gran ki so met e enn dimoun ki finn avoye pa pli gran ki dimoun ki finn avoy li la. 17 Si aster zot inn konn tousala, zot pou bienere si zot met sa anpratik. 18 Mo pa pe dir sa pou zot tou; mo konn bann seki mo finn swazir me fodre ki Lekritir realize, ‘Seki finn manz mo dipin, finn kras dan mo lasiet.’ 19 Mo dir zot tousala avan ki li arive, pouki kan sa arive, zot krwar ki Mo-Mem-Mwa. 20 Vremem, laverite mo dir zot, seki resevwar dimoun mo avoye, pe resevwar mwa e seki resevwar mwa, pe resevwar Sa-Enn ki finn avoy mwa la.”

Zezi anons so traizon

21 Letan Zezi inn fini koze, li ti bien boulverse e li dir devan zot tou, “Vremem, laverite mo dir zot, enn parmi zot pou trair mwa.” 22 Sakenn get so kamarad; zot res bet e zot pa kone pouki sannla Zezi pe dir sa. 23 Disip ki Zezi ti kontan la, ti pe asiz koste ar li. 24 Simon Pier fer li enn sign pouki Zezi dir li kisannla sa. 25 Lerla li vers so latet lor zepol Zezi e li demann li, “Segner, kisannla sa?” 26 Zezi reponn li, “Dimoun ki mo pou donn sa bout dipin ki mo tranp dan sa lasiet la, limem sa.” Lerla Zezi tranp morso dipin la, donn li Zida garson Simon Iskaryot. 27 Kouma Zida pran dipin la, Satan rant dan li. Lerla Zezi dir li, “Degaze al fer seki to ena pou fer enn fwa.” 28 Me personn parmi bann dimoun ki ti atab, pa ti konpran ki fer Zezi finn dir sa. 29 Ena ti krwar, kouma Zida ti kontrol finans, Zezi finn dir li, ‘Al aste seki nou bizin pou fet Pak ou bien donn kiksoz bann pov.’ 30 Kouma Zida pran sa bout dipin la, li sorti, li ale. Ti fer nwar deor.

Nouvo komannman

31 Kouma Zida ale, Zezi dir, “Asterla laglwar Garson Limanite finn manifeste e laglwar Bondie pou manifeste dan so Garson. 32 Si laglwar Bondie manifeste dan so Garson, alors Bondie pou manifeste dan limem laglwar Garson Limanite e Bondie pou glorifie li asterlamem. 33 Mo bann zanfan, mo pou avek zot pou enn tigit letan ankor; zot pou rod mwa me seki mo finn dir bann Zwif, mo pe dir zot li asterla, ‘La kot mo pe ale, zot pa kapav vini.’ 34 Mo donn zot enn komannman nouvo: kontan zot kamarad, parey kouma mwa, mo kontan zot. Zot bizin kontan zot kamarad. 35 Si zot ena lamour pou zot kamarad, tou dimoun pou kone ki zot mo disip.”

Zezi anons ki Pier pou renie li

36 Simon Pier demande, “Segner, kot to pe ale?” Zezi reponn li, “La kot mo pe ale, to pa pou kapav swiv mwa asterla, pli tar to pou swiv mwa.” 37 Pier dir, “Segner, ki fer mo pa kapav swiv twa depi asterlamem? Mo pare pou donn twa mo lavi.” 38 Zezi reponn, “To pou donn to lavi pou mwa? Vremem, laverite mo dir twa, avan kok sante to pou inn fini renie mwa trwa fwa.”

Zn 14

Zezi-mem sime, laverite ek lavi

1 “Pa bizin zot boulverse; krwar osi dan Bondie, krwar dan mwa. 2 Dan lakaz mo Papa ena boukou plas, sinon mo pa ti pou dir ki mo pe al prepar enn plas pou zot? 3 Kan mo pe ale mo pou al prepar enn plas pou zot; apre sa mo pou revini e mo pou vinn sers zot e la kot mo pou ete zot osi, zot pou ete. 4 Zot kone sa sime kot mo pe ale la.” 5 Lerla Toma dir, “Segner nou pa kone kot to pe ale; be kouma nou kapav kone ki sime bizin pase?” 6 Zezi dir li, “Momem sime, laverite, lavi; personn pa kapav al kot mo Papa si li pa pas par mwa. 7 Si zot ti konn mwa, zot ti pou konn mo Papa osi. Asterla, zot konn mo Papa e zot finn trouv li.” 8 Filip dir li, “Segner, montre nou to Papa, samem ase.” 9 Zezi reponn li, “Tou sa letan mo ar zot la, to pa konn mwa Filip? Seki finn trouv mwa finn trouv mo Papa. Kouma to kapav dir, ‘Montre nou to Papa’? 10 Eski to pa krwar ki mo dan mo Papa e ki mo Papa dan mwa? Sa bann parol ki mo pe dir zot la, pa sorti dan mwa me mo Papa ki viv dan mwa, fer mwa dir sa. 11 Krwar mwa, mo dan mo Papa e mo Papa dan mwa; si zot pa krwar, krwar omwin dan seki mo pe fer. 12 Vremem, laverite mo dir zot, seki krwar dan mwa pou fer seki mo fer; li pou mem fer pli gran kiksoz ki mwa, parski mwa mo pe al kot mo Papa. 13 Tou seki zot demande lor mo nom, mo pou fer li pouki zot trouv laglwar mo Papa dan seki mo fer. 14 Seki zot demande lor mo nom, mo pou fer li.”

Lespri Sin pou vini

15 “Si zot kontan mwa, zot pou obzerv mo bann komannman. 16 Mo pou demann mo Papa, donn zot Sa-Enn ki pou defann zot la pouki li res toultan avek zot. 17 Limem Lespri laverite. Lemonn pa kapav resevwar li parski li pa trouv li e pa konn li. Zot, zot konn li parski li res ar zot e li dan milie zot. 18 Mo pa pou les zot orfelin; mo pou revini. 19 Dan enn tigit letan ankor, lemonn nepli pou trouv mwa me zot, zot pou kontigne trouv mwa parski mo pou viv e zot osi zot pou viv. 20 Sa zour la, zot pou kone ki mo dan mo Papa e ki zot dan mwa e ki mwa, mo dan zot. 21 Seki gard mo bann komannman e met zot anpratik, mo kone ki li kontan mwa; seki kontan mwa, mo Papa pou kontan li e mwa, mo pou kontan li osi e li pou kone ki mo ete vremem.” 22 Zida (pa Zida Iskaryot) dir, “Segner, kouma to kapav dir ki to pou fer nou konn twa vremem alors ki to pa pou fer lemonn konn twa?” 23 Zezi reponn, “Si vremem kikenn kontan mwa, li pou met mo parol anpratik, mo Papa pou kontan li, nou pou vinn kot li e nou pou fer nou lakaz kot li. 24 Seki pa kontan mwa, pa pou met mo parol anpratik. Parol ki zot pe tande pa sorti dan mwa, me sorti kot mo Papa ki finn avoy mwa. 25 Mo finn dir zot tousala parski mo ankor avek zot. 26 Me Sa-Enn ki pou defann zot la, limem Lespri Sin ki mo Papa pou avoy lor mo nom. Li, li pou montre zot tou kiksoz e li pou fer zot rapel tou seki mo finn dir zot. 27 Shalom, mo donn zot mo lape, pa manier lemonn me dan mo manier. Pa boulverse, pa gagn per. 28 Zot finn tande seki mo finn dir zot, ‘Mo pe ale me mo pe revini.’ Si zot ti kontan mwa, zot ti pou dan lazwa kan mo dir zot ki mo pe al kot mo Papa, parski mo Papa pli gran ki mwa. 29 Mo dir zot tousala depi aster lamem pouki kan sa arive, zot kontigne krwar. 30 Mo nepli pou dir zot tousala; sef demon ki diriz lemonn pe vini e li pa kapav fer mwa nanye. 31 Me lemonn bizin kone ki mo kontan mo Papa, akoz samem tou seki mo Papa dir mwa fer, mo fer. Leve, nou ale.”

Zn 15

Zezi vre pie rezin

1 “Mwa, mo vre pie rezin, mo Papa, propriyeter karo. 2 Tou brans ki lor sa pie la e ki pa raporte, mo Papa tir zot zete; me tou brans ki raporte, li tay zot pouki zot donn ankor plis. 3 Zot finn deza pirifie par parol ki mo finn dir zot. 4 Res ar mwa, kouma mwa mo res ar zot. Parey kouma enn brans pa kapav raport fri si li pa res lor pie rezin la, zot osi, zot pa pou kapav fer nanye si zot pa res ar mwa. 5 Mwa, mo pie rezin e zot, zot bann brans. Dimoun ki res ar mwa e mwa ar zot, zot pou raport enn kantite fri parski san mwa zot pa kapav fer nanye. 6 Si kikenn pa res ar mwa, pou zet li deor parey kouma fer ek enn brans ki pa raporte; lerla li pou sek. Dimoun ramas sa bann brans la, zet zot dan dife e zot brile. 7 Si zot res ar mwa e mo parol res ar zot, tou seki zot demande zot pou gagne. 8 Mo Papa glorifie, ler zot raport boukou fri e ler zot vinn mo bann disip. 9 Kouma mo Papa kontan mwa, mwa osi mo kontan zot. Res dan mo lamour. 10 Si zot gard mo bann komannman, zot pou res dan mo lamour parey kouma mwa, mo gard komannman mo Papa e mo res dan so lamour. 11 Mo finn dir zot tousala pouki mo lazwa res dan zot e ki zot lazwa konple dan enn gran lazwa. 12 Ala mo komannman, kontan zot prosin, parey kouma mwa mo kontan zot. 13 Pena pli gran lamour ki existe ler kikenn donn so lavi pou so bann kamarad. 14 Zot mo bann kamarad si zot fer tou seki mo komann zot. 15 Mo nepli apel zot serviter, parski enn serviter pa kone ki so met fer; mo apel zot kamarad, parski tou seki mo finn tande kot mo Papa, mo finn fer zot kone. 16 Pa zot ki finn swazir mwa, me mwa ki finn swazir zot. Mo finn donn zot mision, ale, raport fri e ki zot fri dire. Lerla tou seki zot demann mo Papa lor mo nom, li pou donn zot. 17 Mo donn zot enn komannman: kontan zot prosin.

Lemonn pou air zot

18 Kan lemonn pou air zot, pa bliye ki li finn air mwa avan. 19 Si zot ti viv pou lemonn, lerla lemonn ti pou konsider zot kouma so prop zanfan; me zot pa pou lemonn; mwa, mo finn swazir zot, mo finn tir zot dan lemonn, akoz samem lemonn air zot. 20 Rapel parol ki mo finn dir zot, ‘Enn serviter pa pli gran ki so met.’ Si bannla finn persekit mwa, bannla pou persekit zot osi. Si bannla swiv mo parol, bannla pou swiv zot parol osi. 21 Me bannla pou fer tousala parski zot ar mwa e parski bannla pa konn Sa-Enn ki finn avoy mwa la. 22 Si mo pa ti vini e mo pa ti koz ar bannla, zot pa ti pou ena pese me asterla zot pena okenn exkiz pou zot pese. 23 Dimoun ki air mwa, air mo Papa osi. 24 Si mo pa ti fer pou zot, travay ki personn pa kapav fer, zot ti pou ena bon exkiz pou zot bann pese; me asterla zot finn trouve e zot kontigne air mwa ek mo Papa. 25 Tousala finn arive pouki parol lalwa realize, ‘Zot pou air mwa san okenn rezon.’ 26 Kan Sa-Enn ki pou defann zot la pou vini, li pou donn so temwagnaz lor mwa. Li sorti kot mo Papa; mo pou avoy li e limem Lespri laverite. 27 Zot osi zot pou donn zot temwagnaz parski depi komansman zot avek mwa.”

Zn 16

Lemonn air bann disip

1 “Mo finn dir zot tousala pouki zot pa abandonn zot lafwa. 2 Bannla pou met zot deor dan sinagog. Me ler pe vini kot dimoun, ki pou touy zot, pou krwar ki zot pe servi Bondie kan zot pe fer sa, 3 parski zot pa finn konn ni mo Papa, ni mwa. 4 Me mo pe dir zot sa, pouki kan ler vini, zot rapel seki mo finn dir zot.

Travay Lespri

Mo pa finn dir zot tousala depi komansman parski mo ti avek zot. 5 Me asterla mo pe al kot Sa-Enn ki finn avoy mwa la e personn pa demann mwa, ‘Kot to pe ale?’ 6 Me zot leker fer mal parski mo finn dir zot sa. 7 Me mo pe dir zot laverite, li dan zot lavantaz ki mo ale; parski si mo pa ale, Sa-Enn ki pou defann zot la, pa pou vinn ar zot; me si mo ale, mo pou avoy li. 8 Kan li vini, li pou prouve ki lemonn pa kone ki ete pese, lazistis ek zizman. 9 Bannla dan pese parski zot pa krwar dan mwa; 10 Ki ete lazistis? Mo pe al kot mo Papa e zot nepli pou trouv mwa ankor; 11 Ki ete zizman? Sef lemonn inn fini zize. 12 Mo ena ankor boukou kiksoz pou dir zot me li tro lour pou zot, asterla; 13 Kan Lespri laverite vini, li pou kondir zot dan laverite. Li pa pou koz dapre so prop lide, me tou seki li finn tande, samem li pou dir; li pou anons zot tou seki pou vini. 14 Li pou rann mwa glwar parski li pou anons zot tou seki li finn resevwar ar mwa. 15 Tou seki mo Papa ena, li pou mwa; akoz samem mo finn dir zot, ki Lespri pou anons zot seki li finn resevwar ar mwa.

Zot sagrin pou disparet

16 Dan enn tigit letan zot nepli pou trouv mwa e dan enn tigit letan ankor, zot pou retrouv mwa.” 17 Detrwa so bann disip ti pe demande ant zot, ki savedir “Enn tigit letan zot pa pou trouv mwa e dan enn tigit letan ankor, zot pou retrouv mwa?” E ki savedir “Mo pe al kot mo Papa?” 18 Alors zot dir, “Ki savedir ‘enn tigit letan?’ Nou pa konpran sa koze la.” 19 Zezi ti kone ki zot ti pe anvi kestionn li; alors li dir zot, “Zot pe rod konpran ki savedir, ‘Enn tigit letan zot pa pou trouv mwa e dan enn tigit letan ankor zot pou retrouv mwa?’ 20 Vremem, laverite mo dir zot: zot pou plore, zot pou kriye me lemonn pou dan lazwa. Zot pou dan lapenn me zot lapenn pou vinn lazwa. 21 Kan enn fam pre pou akouse, li dan lasoufrans parski so ler inn vini; me kan zanfan la ne, li nepli pans so douler me li dan lazwa parski so zanfan inn vinn dan lemonn. 22 Asterla zot dan lapenn me kan mo pou retrouv zot ankor, zot leker pou dan lazwa e personn pa pou kapav retir sa lazwa la ar zot. 23 Kan sa zour la vini, zot nepli pou poz mwa okenn kestion; vremem, laverite mo dir zot, tou seki zot demann mo Papa lor mo nom, li pou donn zot. 24 Ziska asterla, zot pa finn demann nanye lor mo nom; demande, zot pou resevwar, lerla zot pou ranpli ar lazwa.

Mo pli for ki lemonn

25 Mo finn koz ar zot an parabol; me ler pe vini kot mo nepli pou koz an parabol me mo pou direk ar zot, ler mo koz lor mo Papa 26 Sa zour la, zot pou demann kiksoz mo Papa lor mo nom, san ki mo ena pou koz pou zot. 27 Mo Papa bien kontan zot parski zot finn kontan mwa e zot finn krwar ki mo sorti kot Bondie. 28 Mo sorti kot mo Papa e mo finn vinn dan lemonn; mo pe kit lemonn e mo pe retourn kot mo Papa.” 29 So disip dir, “Aster to direk ar nou e to nepli koz an parabol. 30 Aster nou kone ki to konn tou kiksoz e ki pa bizin poz twa kestion; akoz samem nou krwar to sorti kot Bondie.” 31 Zezi dir, “Eski zot krwar asterla? 32 Gete, ler pe vini, ler inn fini vini, kot zot pou disperse e kot sakenn pou retourn kot li. Zot pou les mwa tousel, me mo pa tousel parski mo Papa touzour avek mwa. 33 Mo finn dir zot tousala pou zot gagn lape an mwa. Lemonn pou fer zot soufer; me gard kouraz, mo finn sorti vinker lor lemonn.”

Zn 17

Lapriyer Zezi

1 Letan Zezi finn fini dir tousala, li lev so lizie, li get lesiel e li dir, “Papa, ler finn vini; glorifie to Garson, pouki to Garson glorifie twa. 2 Vremem, to finn donn li pouvwar lor tou dimoun e li finn donn lavi eternel tou seki to finn konfie li. 3 Ki ete lavi eternel? Se dekouver ki tomem vre Bondie e ki Zezi Kris, limem ki to finn avoye. 4 Mo finn glorifie twa lor later par tou seki mo finn fer; mo finn terminn louvraz ki to ti donn mwa pou fer. 5 Papa, glorifie mwa aster; donn mwa laglwar ki mo ti ena kot twa depi komansman, avan ki later ti kre. 6 Mo finn fer tou dimoun ki to finn donn mwa lor later, konn to nom; zot ti pou twa, to finn donn mwa zot tou e zot finn gard to parol. 7 Asterla zot finn konpran ki tou seki to finn donn mwa sorti kot twa. 8 Mo finn donn zot parol ki to finn konfie mwa, e zot finn resevwar li. Zot finn rekonet ki vremem mo finn sorti kot twa, e zot krwar ki to finn avoy mwa. 9 Mo priye pou zot; mo pa pe priye pou lemonn me mo priye pou tou seki to finn konfie mwa, parski zot tou pou twa. 10 Tou seki pou mwa, pou twa e tou seki pou twa, pou mwa; mo laglwar reflekte lor zot figir. 11 Mo nepli dan lemonn alors ki zot ankor dan lemonn; mwa mo pe vinn kot twa. Bondie sin, mo Papa! Protez zot par pouvwar ki to finn donn mwa. Lerla zot pou vinn enn sel kouma nou. 12 Kan mo ti avek zot, mo ti gard zot tou par pouvwar to nom ki to finn donn mwa; mo finn vey lor zot, e personn pa finn perdi exsepte sa dimoun ki ti bizin perdi la pouki Lekritir akonpli. 13 Asterla mo pe vinn kot twa e mo pe dir tousa dan lemonn pouki zot leker deborde ar mo lazwa. 14 Mo finn konfie zot to parol me lemonn deteste zot parski zot pa dan lemonn parey kouma mwa, mo pa dan lemonn. 15 Mo pa pe dimann twa, tir zot dan lemonn me protez zot kont lemal. 16 Zot pa dan lemonn parey kouma mwa, mo pa dan lemonn. 17 Sanktifie zot dan laverite parski to parol laverite. 18 Parey kouma to finn avoy mwa dan lemonn, mwa osi mo finn avoy zot dan lemonn. 19 Mo finn konsakre mwa antierman pou zot; asterla, zot osi, zot pou konsakre zot dan laverite. 20 Mo pa priye zis pou zot me mo priye pou tou seki pou krwar dan mwa, par parol ki mo disip pou anonse. 21 Mo priye pouki zot tou vinn enn sel e ki zot res ar nou parey kouma twa Papa, to dan mwa e mwa mo dan twa. Lerla lemonn pou krwar ki to finn avoy mwa. 22 Mo finn donn zot laglwar ki to finn donn mwa pouki zot vinn enn sel parey kouma nou, nou enn sel. 23 Mwa dan zot, twa dan mwa pouki zot vinn enn sel. Lerla lemonn pou kone ki to finn avoy mwa, ki mo kontan zot kouma to kontan mwa. 24 Papa, seki to finn konfie mwa, mo anvi ki la kot mo ete zot avek mwa; koumsa zot kontanp laglwar ki to finn donn mwa e zot pou kone ki to kontan mwa depi avan komansman kreasion. 25 Twa Papa ki zis, lemonn pa konn twa; mwa mo finn konn twa e zot kone ki to finn avoy mwa. 26 Mo finn fer zot konn to nom e mo pe fer li ankor pouki lamour ki to ena pou mwa res dan zot, kouma mwa mo dan zot.”

Zn 18

Arestasion Zezi

1 Apre sa bann parol la, Zezi sorti avek so bann disip. Li sot larivier Sedron, li rant dan enn zardin avek so bann disip. 2 Zida, ki pou trayir Zezi, ti konn osi sa landrwa la parski Zezi ti vinn la souvan avek so bann disip. 3 Zida vinn avek enn larme solda ek bann gard ki bann gran pret ek bann Farizien finn donn li; zot ti ena lalanp ek flanbo e zot ti arme ar gourdin. 4 Zezi ti konn tou seki ti pou ariv li; li vinn devan zot e li demann zot, “Kisannla zot pe rode?” 5 Zot reponn, “Zezi Nazaret.” Li dir zot, “Mwa sa.” Zida, ki pou trayir Zezi, ti pe debout la avek zot. 6 Kouma li dir zot, “Mwa sa”, bannla kil deryer e zot tom anba. 7 Zezi redemann zot ankor, “Kisannla zot pe rode?” Zot dir, “Zezi Nazaret.” 8 Zezi reponn zot, “Mo finn dir zot, mwa sa; si momem ki zot pe rode, les bannla, ale.” 9 Lerla Parol ki finn dir realize, “Mo pa finn perdi personn ki to finn konfie mwa.” 10 Simon Pier pran lepe ki ti ar li, donn serviter gran pret enn kout lepe e koup so zorey drwat. Serviter la ti apel Malkis. 11 Zezi dir Pier, “Remet to lepe dan so fouro; eski mo pa pou bwar koup ki mo Papa finn donn mwa?”

Zot amenn Zezi devan Ann

12 Alors enn larme solda ek so komandan ek gard Zwif aret Zezi. Zot atas li. 13 Zot amenn li devan Ann premie kout. Ann ti bo-per Kaif ki ti gran pret sa lane la. 14 Kaif mem ki finn konsey bann Zwif, “Li preferab pou zot ki enn sel dimoun mor pou tou lepep.”

Pier renie Zezi premie fwa

15 Simon Pier ek enn lot disip ti pe swiv Zezi. Gran Pret ti konn disip la, akoz samem li finn les li rant avek Zezi dan lakour. 16 Me Pier ti pe debout deor devan laport. Disip ki gran pret ti kone, sorti deor, koz ar fam ki ti pe vey laport la e disip la fer Pier rantre. 17 Fam la dir ar Pier, “Eski twa osi to pa enn disip sa boug la?” Li reponn, “Mwa? Non.” 18 Bann serviter ek bann gard ti pe debout. Zot finn alim enn dife parski ti pe fer fre. Pier ti la ar zot e li osi ti pe sof dife.

Gran Pret kestionn Zezi

19 Alors gran pret poz Zezi kestion lor so bann disip e lor so lansegnman. 20 Zezi reponn li, “Mo finn koz devan tou dimoun lor later; mo finn ansegn toultan dan sinagog e dan tanp, la kot tou bann Zwif rasanble; zame mo finn kasiet pou koze. 21 Kifer to poz mwa sa bann kestion la? Al demann bann dimoun ki finn vinn ekout mwa; zot va dir twa ki mo finn dir zot; zot konn bien seki mo finn dir.” 22 Letan bannla tann sa parol la, enn gard ki ti la donn Zezi enn kalot. Li dir Zezi, “Enn manier pou koz ar gran pret sa?” 23 Zezi reponn li, “Si mo koze pa bon, montre mwa seki pa bon me si mo koze bon, ki fer to bat mwa?” 24 Alors Ann avoy Zezi devan Kaif ki ti gran pret. Zezi ti touzour atase.

Pier renie Zezi ankor

25 Letan sa, Simon Pier ti pe debout e li ti pe sof dife. Bannla demann li, “Eski twa osi to pa enn so bann disip?” Li renie Zezi e li dir, “Mwa? Non.” 26 Enn serviter gran pret, fami boug ki Pier ti koup so zorey la, dir, “Eski mo pa finn trouv twa dan zardin avek li?” 27 Ankor enn fwa, Pier renie. Lerla mem kok sante.

Zezi devan Pilat

28 Boner gramatin, zot pran Zezi kot Kaif e zot amenn li devan pale gouverner. Zot pa rant dan pale pouki zot pa vinn inpir e pouki zot kapav manz repa Paskal. 29 Akoz samem Pilat sorti deor e vinn get zot. Li demande, “Ki sarz zot ena kont sa boug la?” 30 Zot dir, “Nou pa ti pou amenn li devan twa, si li pa ti enn malfeter.” 31 Pilat reponn, “Pran li zotmem, ziz li dapre zot lalwa.” Bann Zwif dir, “Dapre nou lalwa nou pa gagn drwat tir lavi dimoun.” 32 Lerla parol Zezi realize kan li ti pe dir ki manier li ti pou mor. 33 Ankor enn fwa, Pilat rant dan so pale, li apel Zezi e li dir, “Eski to lerwa Zwif, twa?” 34 Zezi reponn, “Seki to pe dir lor mwa, eski to pe dir sa par to prop lide ou bien lot dimoun finn dir twa?” 35 Pilat dir, “Eski mo enn Zwif mwa? To prop dimoun ek bann gran pret finn livre twa ar mwa; ki to finn fer koumsa?” 36 Zezi reponn, “Mo Rwayom pa lor later; si mo Rwayom ti lor later, mo bann gard ti pou lager pou mwa, pouki bannla pa livre mwa ar bann Zwif. Me vremem, mo Rwayom pa la isi.” 37 Lerla Pilat dir, “Alors to enn lerwa?” Zezi reponn, “Twa ki pe dir. Mo finn ne, mo finn vinn dan lemonn pou enn sel rezon: rann temwagnaz laverite. Tou dimoun ki dan laverite, ekout mo lavwa.” 38 Pilat demann Zezi, “Ki ete laverite?”

Zezi kondane amor

Apre sa dialog la, Pilat sorti deor ankor enn fwa; li al get bann Zwif e li dir zot, “Mo pa trouv okenn rezon pou kondann li. 39 Dapre zot koutim, mo abitie larg enn prizonie pou Pak; eski zot oule mo larg lerwa Zwif?” 40 Zot tou kriye, “Non, pa li! Larg Barabas.” Barabas la ti enn bandi.

Zn 19

1 Apre sa Pilat pran Zezi e li donn lord pou fwet li. 2 Bann solda tres enn kouronn pikan e fons sa lor so latet; zot met enn manto rouz fonse lor li. 3 Zot vinn devan li e zot salye li, “Me respe lerwa Zwif!” Lerla zot donn li kalot. 4 Pilat sorti deor ankor enn fwa e li dir bannla, “Gete, mo amenn li devan zot pouki zot kone ki mo pa trouv nanye de mal ar li.” 5 Lerla Zezi vinn deor avek so kouronn pikan lor so latet ek so manto rouz fonse lor li. Pilat dir zot, “Ala zom la.” 6 Kan bann gran pret ek bann gard trouv li, zot kriye bien-bien for, “Krisifie li, krisifie li.” Pilat dir, “Pran li, krisifie li zotmem parski mwa, mo pa trouv okenn rezon fer sa.” 7 Bann Zwif reponn, “Nou ena enn lalwa e dapre sa lalwa la, li bizin mor parski li deklar li Garson Bondie.” 8 Ler Pilat tann sa bann parol la, li gagn plis per ankor. 9 Li rerant dan so pale e li demann Zezi, “Kot to sorti?” Me Zezi pa reponn. 10 Lerla Pilat dir, “To pale reponn mwa? To pa kone mo ena pouvwar pou larg twa ek pouvwar pou krisifie twa?” 11 Zezi reponn, “To pena pouvwar lor mwa exsepte seki to finn resevwar depi lao. Akoz samem sa dimoun ki finn livre mwa la, so pese pli gran ki pou twa.” 12 Lerla Pilat ti pe rod tou mwayin pou larg li me bann Zwif kontigne kriye e zot dir, “Si to larg li, to pa kamarad lanperer; dimoun ki deklar li lerwa pe kont lanperer.” 13 Letan Pilat finn tann sa bann parol la, li amenn Zezi deor. Pilat asiz dan fotey kot ziz rann zizman, dan enn landrwa ki ti apel ‘Pavaz’ ki vedir ‘Gabata’ an Ebre. 14 Ti lavey Pak e ti pre pou midi. Pilat dir ar bann Zwif, “Ala zot lerwa.” 15 Me zot tou kriye, “Touy li, koulout li lor lakrwa.” Pilat dir zot, “Eski mo pou krisifie zot lerwa?” Bann gran pret reponn, “Nou pena lot lerwa apart lanperer.” 16 Alors Pilat livre Zezi pouki bannla krisifie li.

Zot krisifie Zezi lor lakrwa

Zot pran Zezi. 17 Li sorti, li ale e limem sarye so lakrwa; li ariv dan enn landrwa ki ti apel ‘Krann’, an Ebre: Golgota. 18 Zot krisifie li lamem; ti ena de lot dimoun avek li, enn sak kote, Zezi dan milie. 19 Pilat finn ekrir lor enn plak pou met lor lakrwa, “Zezi Nazaret Lerwa Zwif.” 20 Boukou Zwif finn lir plak la parski Zezi finn krisifie pre ar lavil; ti ekrir li an Ebre, Latin ek Grek. 21 Bann gran pret dir Pilat, “Pa ekrir, ‘Lerwa Zwif’, me ‘Li finn dir mo lerwa Zwif’.” 22 Pilat reponn, “Seki mo finn ekrir, mo finn ekrir.” 23 Kan bann solda inn fini krisifie Zezi, zot pran so manto, zot diviz li an-kat e sak solda gagn enn par. Zot inn pran osi so rob ki ti fer avek enn sel bout latwal, san okenn koutir. 24 Zot dir ant zot, “Pa bizin desir so rob me anou fer enn tiraz osor, seki gagne, pran li.” Tou sa la finn pase pouki sa parol Lekritir la realize, ‘Zot finn partaz mo manto ant zot Zot finn fer enn tiraz osor lor mo linz.’ Ala seki bann solda inn fer. 25 Kot lakrwa Zezi, ti ena so mama, ser so mama, Marie, fam Klopa ek Marie Madlenn ki ti pe debout. 26 Letan Zezi trouv so mama ek pre ar li, disip ki li ti kontan la, li dir ar so mama, “Fam, ala to garson.” 27 Apre li dir ar disip la, “Ala to mama.” Depi sa, disip la pran so mama kot li.

Lamor Zezi

28 Apre tousala, letan Zezi trouve ki tou asterla finn akonpli, e pouki Lekritir realiz ziska dan bout, li dir, “Mo swaf.” 29 Ti ena la enn bol plin ar vineg; alors bann solda met enn leponz dan vineg, zot fons leponz la dan enn bout baton e zot met li kot labous Zezi. 30 Zezi pran vineg la, apre li dir, “Tou inn fini.” Li bes so latet e li rann so dernie soupir.

Enn solda donn Zezi enn kout lans

31 Kouma ti zour preparasion avan Pak, bann Zwif pa ti oule ki bann lekor res lor lakrwa zour saba, (parski sa saba la ti enn zour espesial); alors zot demann Pilat, kas lipie bannla pouki kapav desann zot. 32 Bann solda vini. Zot kas lipie premie boug la, answit deziem la, e 33 kan zot vinn devan Zezi, zot konstate ki li finn fini mor. Alors zot pa kas so lipie. 34 Enn parmi bann solda pik so lans dan kot Zezi; lerla disan ek dilo koule. 35 Dimoun ki finn trouv sa pe donn so temwagnaz pouki zot osi, zot kapav krwar; li kone ki li pe dir laverite. 36 Tousala finn arive pouki Lekritir realize, “Pa pou kas okenn so lezo.” 37 Enn lot pasaz dir ankor, “Zot pou fixe zot regar lor Sa-Enn ki zot finn transperse la.”

Met Zezi dan tonbo

38 Apre sa, Zozef ki sorti Arimate, demann Pilat si li kapav pran lekor Zezi. (Zozef finn swiv Zezi me san ki personn kone, parski li ti gagn per bann Zwif). Pilat donn li permision pran so lekor. Alors li ale e li pran lekor Zezi. 39 Nikodem, ki ti vinn zwenn Zezi dan nwar premie fwa ki li ti vinn get li, finn amenn enn melanz lamir ek lalwes, anviron san liv pou anbom so lekor. 40 Zot pran lekor Zezi, zot anvlop li avek bann bandaz an lin; dan sa bandaz la zot met melanz la dapre koutim Zwif kan met enn lekor dan tonbo. 41 Dan landrwa kot Zezi ti krisifie, ti ena enn zardin e dan sa zardin la, ti ena enn nouvo tonbo ki pa ti ankor servi. 42 Kouma ti lavey saba e ki tonbo la ti pre, zot met Zezi ladan.

Zn 20

Tonbo vid

1 Premie zour lasemenn, boner gramatin kan ti ankor fer nwar, Marie Madlenn al dan tonbo e li konstate ki ros ki ti devan lantre tonbo, finn avanse. 2 Lerla li galoupe, li al get Simon Pier e lot disip ki Zezi ti kontan la e li dir zot, “Zot finn kokin Lesegner dan tonbo e nou pa kone kot zot finn al met li.” 3 Lerla Pier ek lot disip la sorti pou al dan tonbo. 4 Toulede galoupe ale me lot disip la galoup pli vit ki Pier e li ariv avan li dan tonbo. 5 Li bese pou gete e li trouv bann bandaz an lin anba me li pa rantre. 6 Ler Simon Pier, ki ti pe vinn deryer li, arive, li rant dan tonbo e li trouv bann bandaz an lin. 7 Linz ki ti servi pou rekouver so latet, ti nepli avek bann bandaz me finn anroule apar dan enn lot plas. 8 Apre sa, lot disip ki finn ariv premie dan tonbo, rantre li osi. Ler li trouve, li krwar. 9 Tou sa letan la, zot pa finn konpran ki li ti bizin resisite parmi bann mor parey kouma finn ekrir dan liv. 10 Apre sa, bann disip la retourn kot zot.

Zezi zwenn Marie Madlenn

11 Marie ti pe asize deor, pre ar tonbo e li ti pe plore. Letan li ti pe plore, li bese pou get dan tonbo. 12 Li trouv de anz abiye anblan ki ti pe asize; zot ti la, kot ti met lekor Zezi, enn kot latet, lot kot lipie. 13 Zot dir, “Fam, ki fer to pe plore?” Li dir zot, “Zot finn kokin mo Segner e mo pa kone kot zot finn al met li.” 14 Letan li finn fini dir sa, li vir deryer e li trouv Zezi ki ti pe debout, me li pa ti rekonet li. 15 Zezi dir li, “Fam, ki fer to pe plore? Kisannla to pe rode?” Li ti krwar zardinie e li dir, “Misie, si twa ki finn pran li, dir mwa kot to finn met li, mo pou al sers li.” 16 Zezi dir, “Marie.” Marie vire e dir an Ebre, “Rabouni!” (Seki vedir Met). 17 Zezi dir, “Pa tous mwa, parski mo pankor mont kot mo Papa. Al kot mo bann frer e dir zot, ‘Mo pe al kot mo Papa ek zot Papa, kot mo Bondie ek zot Bondie.’ ” 18 Marie Madlenn sorti e al anons bann disip, “Mo finn trouv Lesegner!” E li rakont zot seki Zezi finn dir.

Zezi aparet devan so disip

19 Aswar premie zour lasemenn, bann disip ti ansam dan enn lakaz. Zot inn met lakle dan laport parski zot ti gagn per bann Zwif. Zezi vini, li debout devan zot e li dir, “Shalom”. 20 Kan li fini salye zot, li montre zot so lame ek so kot. Bann disip ti dan enn gran lazwa kan zot finn trouv Lesegner. 21 Zezi dir zot ankor, “Lape avek zot; parey kouma mo Papa finn avoy mwa, mo osi mo avoy zot.” 22 Apre sa, Zezi soufle lor zot e dir zot, “Ala Lespri Sin. 23 Si zot pardonn pese dimoun, pese la pou pardone, si zot tini pese dimoun, pese la pou tini.”

Zezi ek Toma

24 Toma, enn parmi Ledouz, (so nom gate Didim, ki vedir Zimo), pa ti avek zot kan Zezi ti vini. 25 Bann lezot disip inn dir li, “Nou finn trouv Lesegner.” Me li dir zot, “Si mo pa trouv ar mo lizie bann mark koulou dan so lame, si mo pa met mo ledwa dan so ple e si mo pa met mo lame dan so kot, mo pa pou krwar.” 26 Wit zour apre, bann disip ti ansam dan lakaz e Toma ti avek zot. Ti ena lakle dan laport e Zezi vini, li debout devan zot e li dir, “Shalom.” 27 Apre li dir ar Toma, “Met to le dwa isi, ala mo lame; pran to lame, met li dan mo kot. Pa doute me krwar.” 28 Toma dir, “Mo Segner, mo Bondie.” 29 Zezi dir, “Akoz to trouve, to finn krwar? Bienere seki krwar san trouve.”

Kifer finn ekrir sa liv la?

30 Zezi finn fer devan so bann disip boukou lot sign ki pa finn ekrir dan sa liv la. 31 Tousala finn ekrir pouki zot krwar ki Zezi-mem Lekris, Garson Bondie e pouki bann seki krwar gagn lavi par so nom.

Zn 21

Zezi aparet devan set disip

1 Apre sa, Zezi re-aparet devan so bann disip dan borlamer Tiberiad. Ala kouma sa finn pase. 2 Ti ena Simon Pier, Toma, (so nom gate Didim), Natanael (limem sorti Kana, enn vilaz dan Galile), de garson Zebede ek de disip ankor. 3 Simon Pier dir zot, “Mo pe al lapes.” Zot dir li, “Nou osi, nou vinn ar twa.” Zot mont lor bato, zot ale, enn nwit zot pa may nanye. 4 Kan lizour ti pe koumans paret, Zezi ti pe debout dan bor dilo, me bann disip pa ti kone si li sa. 5 Zezi dir zot, “Mo bann zanfan, pena pwason?” Zot reponn li, “Non, pena.” 6 Li dir zot, “Zet zot file kote drwat zot pou trouve.” Lerla zot zete. Telman file ti ranpli ar pwason ki zot ti nepli ena lafors pou ris li. 7 Disip ki Zezi ti kontan la dir Pier, “Lesegner sa.” Letan Simon Pier tande ki ti Lesegner sa, li pas so linz lor li, parski li ti touni, e li zete, li naze. 8 Lezot disip vinn ater dan bato. Kouma zot pa ti lwin ar laplaz, apepre san met, zot ris zot file ranpli ar pwason deryer zot. 9 Letan zot finn fini desann ater, zot trouv enn ti dife; lor dife la pwason ti pe griye e ti ena dipin osi. 10 Zezi dir zot, “Amenn inpe pwason ki zot finn lapes zordi.” 11 Lerla Simon Pier mont lor bato e li ris ater file ki ti ranpli ar gro-gro pwason. Ti ena san sinkann-trwa e zot tou tini dan file la san ki li defonse. 12 Zezi dir zot, “Vinn manze.” Personn parmi bann disip pa oze demann li, “Ki to ete?” Zot ti kone se Lesegner. 13 Zezi vini, pran dipin e donn zot e li fer parey ar pwason. 14 Sa fer trwaziem fwa ki Zezi aparet ar so bann disip depi ki li finn resisite parmi lemor.

Dialog ant Zezi ek Pier

15 Kan zot finn fini manze, Zezi demann Simon Pier, “Simon garson Zan eski to kontan mwa plis ki bannla kontan mwa?” Li reponn, “Wi Segner, to kone ki mo kontan twa.” Zezi dir li, “Donn mo bann timouton manze.” 16 Li demann li enn deziem fwa, “Simon garson Zan, eski to kontan mwa?” Simon reponn li, “Wi Segner, to kone mo kontan twa.” Zezi dir li, “Pran swin mo bann brebi.” 17 Zezi demann li enn trwaziem fwa, “Simon garson Zan, eski to kontan mwa?” Pier sagrin ki Zezi demann li enn trwaziem fwa, “Eski to kontan mwa?” Lerla Pier reponn, “Segner, to konn tou, to kone ki mo kontan twa.” Zezi dir li, “Donn manze mo bann mouton. 18 Vremem, laverite mo dir twa, kan to ti zenn, to ti met to sang par tomem e to ti al kot to kontan; me kan to pou vinn vie, to pou lev to lame lao e enn lot ki pou atas to sang e pou amenn twa kot to pa anvi ale.” 19 (Li finn dir sa pou montre par ki kalite lamor Pier pou glorifie Bondie). Apre sa Zezi dir li, “Swiv mwa.”

Dialog ant Zezi ek Pier kontigne

20 Pier vir deryer e li trouv disip ki Zezi ti kontan. Li ti pe swiv zot. Limem ti met so latet lor lestoma Zezi pandan repa e ti dir, ‘Segner, kisannla pou vann twa?’ 21 Letan Pier trouv disip la, li dir Zezi, “E li, Segner, ki pou ariv li?” 22 Zezi dir li, “Si mo le ki li res ziska mo revini, eski to problem sa? Twa, swiv mwa.” 23 Sa parol la finn sirkile parmi bann frer e zot ti krwar ki sa disip la pa pou mor; me Zezi pa ti pe dir ki li pa pou mor me, “Si mo le ki li res ziska mo revini, eski to problem sa?” 24 Sa disip la pe donn so temwagnaz lor tousala e limem finn ekrir tou sa e nou kone seki li finn rakonte, li vre.

Konklizion

25 Zezi inn fer boukou kiksoz ankor. Si ti ena pou ekrir tousala, mo panse ki lemonn antie pa pou ase gran pou gard tou sa bann liv la.


AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE