Mina of Togo

John

1

1 So gɔ̃mɛ̀jèje-a, Ènyà-a lè; Ènyà-a nɔ̀ ku Mawu, eye Ènyà-a nyi Mawu. 2 Eye e nɔ̀ ku Mawu so gɔ̃mɛ̀jèje-a. 3 Mawu ɖo ènuwo keŋu to e ji; wo mu ɖo ènu ɖeti tovò lè e ŋuti ò. 4 E ye mɛ̀ àgbè lè, eye àgbè-a nyi kɔ̀kɔ̀ɛ̀ na àmɛ̀wo. 5 Eye kɔ̀kɔ̀ɛ̀-a kɔ̀nà lè vìvìti mɛ̀; vɔ̀-a vìvìti-a mu xɔ̀ ɛ̀ ò. 6 Àmɛ̀ ɖe va, ekè Mawu dɔ̃ ɖoɖa-a, yebe nyikɔ ye nyi Johanɛs 7 àmɛ̀ ŋuã va la nyi ɖàsèfo, nɛ be-a ɖù ɖase so kɔ̀kɔ̀ɛ-a ŋuti, nɛ àmɛ̀wo keŋu nɛ xɔ̀sè to e ji. 8 Mu nyi e ye nyi kɔ̀kɔ̀ɛ-a ò, vɔ̀-a, e va nɛ be-a ɖù ɖase na kɔ̀kɔ̀ɛ-a. 9 Ènyà-a nyi kɔ̀kɔ̀ɛ àdodoe kè va xixe-a mɛ, nɛ bè-a klɛ̃ na àgbètɔwo keŋu. 10 E lè xixe-a mɛ̀; eye Mawu ɖo xixe-a to e ji; vɔ̀-a xixe-a mu jèsi ì ò. 11 E va ye ŋutɔ ye tɔ̀wo gbɔ, vɔ̀-a, ye tɔ̀wo mu xɔ̀ ɛ ò. 12 Vɔ̀-a àmɛ̀ kèwo xɔ̀ ɛ̀, eye wo xɔ̀ yebe nyikɔ ji sè-a, e na wo ŋusɛ̃ be wo-a trɔ zũ Mawu be èviwo. 13 Wo mu trɔ zũ Mawu be èviwo, to xixe-a be ɖoɖo, àlo àleke ye àmɛ̀ jìnà èvi nɛ̀nɛ ò, vɔ̀-a Mawu ŋùtɔ̀ ye na wo àgbè yèye. 14 Eye ènyà-a trɔ zũ ŋutilã, eye be nɔ̀ mia dòmɛ̀, ɖɔ ku màje kudo nyàwo. Mì kpɔ yebe gogo-a, gogo kè Èvi àkòŋùgo-a xɔ̀ so Ètoa gbɔ-a. 15 Johanɛs ɖù ɖase so e ŋuti gblɔ̃ be: «Àmɛ̀ kè be ènyà mù to na mì sã-a be: ‹àmɛ̀ ɖe lè yo nyɛ̀ mɛ̀ gbãna, vɔ̀-a, e jè ŋùkɔ̀ na mù ɖo e jɔ̀ gbɔ̀xue mù jɔ̀.› » 16 Đo yebe ɖɔɖɔ mɛ̀, ye mia keŋu mi xɔ̀ màje ɖo màje ji lè. 17 Nɛ Mose ji ye èseawo to va-a, Jesu Kristo ji ye màje ku nyàwo-a to va. 18 Àmɛ̀ ɖeti mu kpɔ Mawu kpɔ ò; Mawu be Èvi àkòŋùgo, kè nyi Mawu eye be gbà le Àta gbɔ-a ye ɖè è fiɔ mi. 19 Ekè-a ye nyi Johanɛs be ɖase, wàlɛbɛ kè Juwo dɔ̃ mawunɔ̃wo ku Leviwo so Jeruzalɛm, be wo-a yì bìɔ ɛ̀ se be: «Àmɛ̀ kɛ ye wò nyi ò?» 20 Mu mɔ̃ ò, eye e hũ e mɛ̀ be: «Mù nyi ènyɛ̀ ye nyi Mɛsia ò.» 21 Eye wo gbà bìɔ ɛ̀ be: «Àmɛ̀ kɛ koŋu ye wò nyi ò? Èwò ye nyi Eliya-a?» -- E ɖo e ŋuti be: «Àò! Mu nyi ènyɛ̀ ye ò.» -- Wo gbà bìɔ ɛ̀ be: «Èwò ye nyi Mawu be gblɔ̃ɖɛtɔ-à?» E ɖo e ŋuti be: «Àò.» 22 Wo gbà bìɔ ɛ̀ be: «Àmɛ̀ kɛ ŋutɔ koŋu ye wò nyi ò? Nɛ mi-a yì ɖo ègbè na àmɛ̀ kèwo ye dɔ̃ mi ɖoɖa gbɔ wòawo. Àmɛ̀ kɛ ye wò ŋutɔ wò gblɔ̃nà be yè nyi ò?» 23 E ɖo e ŋuti be: «Ènyɛ̀ ye nyi àmɛ̀ kè be ègbè le ɖì lè zògbè ji be: ‹Mì jɔ̀ Tɔhonɔ̀ be èmɔ̃-a.› » -- Sìgbè àlekè Mawu be gblɔ̃ɖɛtɔ, Ezaya gblɔ̃-a nɛ̀nɛ. -- 24 Fariziwo lè àmɛ̀ kèwo wo dɔ̃ ɖoɖa Johanɛs gbɔawo dòmɛ̀. 25 Wo bìɔ ɛ̀ be: «Kè wo mu nyi Mɛsia, àlo Eliya, àlo Mawu be gblɔ̃ɖɛtɔ ò-a, nukɛ ŋuti ye wo jo le lè mawusi na àmɛ̀wo ɖo ò?» 26 Johanɛs ɖo e ŋuti na wo be: «Ènyɛ̀ ya-a, mù le lè mawusì na mì kudo èsì. Vɔ̀-a àmɛ̀ ɖe lè mìa dòmɛ̀, ekè mì mu jèsi ò; 27 àmɛ̀ ŋuã ye nyi àmɛ̀ kè le yo nyɛ̀ mɛ̀ gbãna-a; nyɛ̀ mu sù la tu yebe àfɔ̀kpa-kawo ŋutɔ cã ò.» 28 Ènu kèawo jɔ̀ lè Betania, lè Jɔrdan be ètɔ̀-a godo, àfi kè Johanɛs le lè mawusi na àmɛ̀wo lè-a. 29 Ekè èŋù kè-a, Johanɛs kpɔ Jesu zɔ̃ gbãna e gbɔ, eye be gblɔ̃ be: « Mawu be àlɛ̃vi kè la va sɔ xixe-a be èvùɛ̃wo yì-a ye nyi ekè-a. 30 Àmɛ̀ kè-a ye nyi àmɛ̀ kè ŋuti mù gblɔ̃ so be: ‹Àmɛ̀ ɖe jè yo nyɛ̀ mɛ̀ gbãna, ɖo, e jè ŋùkɔ̀ na mù, eye e jɔ̀ gbɔ̀xue mù jɔ̀.› 31 Nyɛ̀ ŋutɔ nyɛ̀ mu jèsi ì sã-a ò. Vɔ̀-a, mù va le lè mawusi na àmɛ̀wo kudo èsì, nɛ ma sɔ ɖè è fiɔ Izraɛl dùkɔ̃-a.» 32 Johanɛs gbà gblɔ̃ so e ŋuti be: «Mù kpɔ Gbɔ̃gbɔ̃-a, be lè sìgbè àhɔ̃nɛ nɛ̀nɛ, ɖì so jiŋkusi va nɔ̀ e ji. 33 Nyɛ̀ mu kpɔ nya àmɛ̀ kè ŋùmɛ̀ ye be nyi-a ò. Vɔ̀-a, Mawu kè dɔ̃ mù ɖoɖa be ma lè mawusi na àmɛ̀wo kudo èsì-a, gblɔ̃ na mù be: ‹Àmɛ̀ kè ji ye wò la kpɔ Gbɔ̃gbɔ̃-a la ɖì va, eye be la nɔ̀ ɛ̀ ji-a, àmɛ̀ ŋuã ye nyi àmɛ̀ kè la sɔ Gbɔ̃gbɔ̃ Kɔ̀kɔ̀ɛ-a lè mawusi na àmɛ̀wo.› 34 Eye nyɛ̀ ya mù kpɔ, eye mù gbà le ɖù ɖase be, àmɛ̀ kè-a ye nyi Mawu be Èvi-a.» 35 Yebe ŋùkè gbè-a, Johanɛs gbà lè funu-a kè ku yebe nukplavi èvè. 36 Eye, kè be kpɔ Jesu va le yi-a, e gblɔ̃ be: «Kpɔɖa, Mawu be àlɛ̃vi-a ye nyi ekè-a!» 37 Ekè Johanɛs be nukplavi èvèawo sè ènu kè be gblɔ̃-a, wo jè Jesu yomɛ̀. 38 Jesu trɔ kpɔ ŋùgbe eye be kpɔ be Johanɛs be nukplaviawo jè yè yomɛ̀. E bìɔ wo be: «Nukɛ mì le ji ò?» Wo ɖo e ŋuti na ɛ̀ be: «Rabi -- e gɔ̃mɛ̀ ye nyi ‹Ènufiɔtɔ› --, fikɛ ye wò nɔ̀nà ò?» 39 E gblɔ̃ na wo be: «Mì va kpɔ àfi kè mù nɔ̀na-a ɖa.» Wo kpàsà ɛ̀ do yì jèsi àfi kè be nɔ̀nà-a, eye wo nɔ̀ e gbɔ gbè ŋuã gbè. Ènu kèawo kpata le jɔ̀, wètrɔ gà ènɛ mɛ lɔge. 40 Nukplavi èvè kèwo ye sè Johanɛs be ènyà, eye wo jè Jesu yomɛ̀awo dòmɛ̀tɔ ɖèka ye nyi Ãdre, Simɔn Petro be nɔ̀vi. 41 Ãdre yì kpɔ nɔ̀via Simɔn cucugbɔ̃, eye be gblɔ̃ na ɛ be: «Mi kpɔ Mɛsia.» -- E gɔ̃mɛ̀ ye nyi «Kristo» -- 42 Eye e kplɔ̀ ɛ̀ va Jesu gbɔ. Jesu kpɔ ɛ̀ dũu, gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Èwò ye nyi Simɔn, Jonas be èvi. Wo la yɔ wò be Kefas.» --E gɔ̃mɛ̀ ye nyi: «Àkpã.» -- 43 Yebe ŋùkè gbè-a, Jesu ɖo e be yè-a yì Galilea. E dogò Filipo lè èmɔ̃ ji, eye be gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Kpàsà mù do!» 44 -- Filipo so Bɛtsaida, Ãdre ku Petro be èdù mɛ̀. -- 45 E yì kpɔ Natanaɛl, gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Mi kpɔ àmɛ̀ kè be ènyà Mose to na mi lè Èse Xoma-a mɛ̀-a, àmɛ̀ kè ŋuti gblɔ̃ɖɛtɔwo cã pò nupo so-a, Jesu, Jozɛf be èvi, Nazarɛt-tɔ̀-a ye.» 46 Vɔ̀-a Natanaɛl gblɔ̃ na Filipo be: «Ènu ɖɔ̀hũi ɖe teŋu to so Nazarɛt-a?» Filipo ɖo e ŋuti na ɛ̀ be: «Va, nɛ wò-a kpɔ.» 47 Jesu kpɔ Natanaɛl gbãna ye gbɔ, eye be gblɔ̃ so e ŋuti be: «Mì kpɔ ɖa, Izraɛlvi àdodoe, kè mɛ̀ àjè-zɔ̃lĩ ɖekpe mu lè ò-a ye nyi ekè a.» 48 Natanaɛl bìɔ Jesu be: «Fikɛ ye wò jèsi mù so ò?» Jesu ɖo e ŋuti na ɛ̀ be: «Wàlɛbɛ kè wò lè vòti-a gɔ̃mɛ̀-a, gbɔ̀xue Filipo la yɔ wò a, mù kpɔ wò xoxo.» 49 Natanaɛl gbà gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Ènufiɔtɔ, èwò ye nyi Mawu be Èvi-a, èwò ye nyi Izraɛl be èfìɔ-a!» 50 Jesu ɖo e ŋuti na ɛ̀ be: «Ekè mù gblɔ̃ na wò be mù kpɔ wò lè vòti a gɔ̃mɛ̀-a, wò xɔ̀sè. Vɔ̀-a wò la gbà kpɔ ènu kèwo wu ekèawo-a!» 51 Jesu yì e ji, gblɔ̃ be: «Nyàwo mù le to na mì: mì la kpɔ jiŋkusi la hũ, eye Mawu be àtikplɔtɔwo la nɔ̀ yìji, la nɔ̀ gbɔ̀ va Àgbètɔ be Èvi-a ji!»

2

1 Le èŋùkèkè ètɔ̃gɔ̃-a gbè-a, wo le kpe nyɔnù lè Kana, èdù ɖe kè lè Galilea be ànyigbã ji-a. Jesu be ènɔ̀ lè nyɔnùkpepe-a. 2 Wo kpe Jesu ku yebe nukplaviwo cã. 3 Ekè vɛ̃ va dɛ̃-a, Jesu be ènɔ̀ gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Vɛ̃ vɔ̀ na wo.» 4 Vɔ̀-a Jesu ɖo e ŋuti na ɛ̀ be: «Nyɔnù, ènyà kɛ ye lè ènyɛ̀ ku wò dòmɛ̀ ò? Gàmɛ̀ mu kpɔ sù na mù hàɖe ò.» 5 Ènɔ̀a to na deviawo be: «Mì wɔ̀ ènu ɖekpekpe kè be la gblɔ̃ na mì-a.» 6 Èkpeze kèwo mɛ̀ Juwo xɔ̀nà èsì ɖo, sɔ lènà woa ɖokoewo ɖì-a àdɛ̃ lè funu. Èkpeze ŋuãwo ɖèka xɔ̀nà èsì jijènu èvè àlo ètɔ̃. 7 Jesu gblɔ̃ na deviawo be: «Mì kù èsì ɖɔ èkpezeawo.» Eye wo kù èsì ɖɔ wo, pɔpɔpɔ. 8 Jesu gblɔ̃ na wo be: «Fifì-a, mì kù ì yì na ènuɖùɖu jikpɔtɔ-a.» Eye, wo kù ì yì na ɛ. 9 Kè ènuɖùɖu jikpɔtɔ-a ɖɔ èsì kè trɔ zũ vɛ̃-a kpɔ, eye mu nya àfi kè vɛ̃ ŋuã so ò-a, tovo na ènuɖùɖumatɔ kèwo ku èsì-a, e yɔ nyɔnùkpetɔ-a, 10 gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Vɛ̃ nyuɛ̃-a ye àmɛ̀siamɛ̀ nana àmɛ̀wo cucugbɔ̃-a, eye nɛ àhà va le mu àmɛ̀wo vɔ̀-a, wo ɖènà vɛ̃ kè mu nyɔ̃ ò-a to. Vɔ̀-a, èwò ya-a, wò sɔ vɛ̃ nyuɛ̃-a ɖɛ, kaka va na fifì!» 11 Ekè-a ye nyi Jesu be ŋùdãdɔ cucugbɔ̃ kè be wɔ̀ lè Kana, lè Galilea be ànyigbã ji-a. So ekè-a ji-a, e ɖè yebe gogo fiɔ, eye yebe nukplaviwo xɔ̀ e ji sè. 12 Ekè-a yomɛ̀-a, Jesu ku ènɔ̀a, kudo nɔ̀viawo, gbàkudo yebe nukplaviawo, yì Kapɛrnaum eye wo nɔ funu-a ŋùkèkè vi ɖe. 13 Juwo be Toŋutivayì be àzã-a gogo, eye, Jesu yì Jeruzalɛm. 14 E kpɔ àmɛ̀wo le sà ènyìwo ku àlɛ̃wo kudo àhɔ̃nɛwo lè mawuxɔ-a mɛ̀, e kpɔ ègàɖɔ̀lìtɔwo cã nɔ̀ ànyi lè mawuxɔ-a mɛ̀. 15 E sɔ èkà lɔ̃ àtãŋu, eye, be nyà woa kpata to lè mawuxɔ-a mɛ̀. E nyà wo ku woabe àlɛ̃wo kudo woabe ènyìwo. E kãkã ègà ɖɔ̀lìtɔwo be ègàwo, eye be mù woabe èkplɔ̃wo pu ànyi. 16 E gblɔ̃ na àmɛ̀ kèwo le sà àhɔ̃nɛawo be: «Mì lɔ mìabe ènuwo jo lè fikè-a. Mì mu gbà sɔ Ètɔ nyɛ̀ be àxue sɔ wɔ̀ àjɔ dope ò!» 17 Yebe nukplaviwo ɖoŋù be wo ŋlɔ̃ ɖɛ be: «Lɔ̃lɔ̃ kè mù ɖo na àxue wò-a le bì lè mɛ̀ nyɛ̀.» 18 Vɔ̀-a, Juwo ɖo e ŋuti na ɛ̀ be: «Jèsì kɛ ye wò la sɔ fiɔ mi be wò ɖo la wɔ̀ ènu kè-a ò?» 19 Jesu ɖo e ŋuti na wo be: «Mì gbã mawuxɔ kè-a eye, mù la gbìgbɔ̀ tù ì lè ŋùkèkè ètɔ̃ mɛ̀.» 20 Juwo gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Èpè èkaciàdɛ̃ ye wo sɔ tù mawuxɔ kè-a, vɔ̀-a, wò ya-a, wo be ye la gbìgbɔ̀ tù ì lè èŋùkèkè ètɔ̃ mɛ̀-a?» 21 Vɔ̀-a Eya-a, yebe ŋutilã ye le nyi mawuxɔ kè ŋuti be le pò nupo so-a. 22 Ènu kè-a ŋuti ye, wàlɛbɛ kè Jesu fɔ̃ so èku-a, yebe nukplaviwo ɖoŋu be e gblɔ̃ nɛ̀nɛ na yèwo kpɔ; eye wo xɔ̀ ŋɔ̀ŋlɔ̃awo ku ènu kèwo Jesu gblɔ̃ na woawo ji sè. 23 Wàlɛbɛ kè Jesu nɔ̀ Jeruzalɛm, lè Toŋutivayì be àzã hùenu-a, àmɛ̀ sùgbɔ xɔ̀ e ji sè, ɖo wo kpɔ ŋùdãdɔ kèwo be lè wɔ̀awo. 24 Vɔ̀-a Jesu mu doji ɖo woa ŋuti ò, ɖo e jèsi woa kpata nyuɛ̃ ɖe. 25 Eye mu hiã be wo-a ɖù ɖase na yè so àgbètɔ ŋuti ò, ye ŋutɔ nya ènu kè lè àgbètɔ be èjì mɛ̀-a.

3

1 Ŋusù ɖe lè Fariziwo be èhabɔ̀bɔ mɛ̀.Wo yɔna ɛ̀ be Nikodemo. E nyi Juwo be àgbònùgla ɖèka. 2 E zɔ̃ èzã va kpɔ Jesu, gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Ènufiɔtɔ, mi nya be Mawu ye dɔ̃ wò ɖoɖa, ɖo àmɛ̀ ɖe mu teŋu wɔ̀ ŋùdãdɔ kèwo ye wò lè wɔ̀awo, nɛ Mawu mu lè kudo è ò.» 3 Jesu gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Nyàwo ye mù le to na wò: nɛ wo mu gbìgbɔ̀ jì àgbètɔ ò-a, mu teŋu kpɔ Mawu be èfìɔdu-a ò.» 4 Nikodemo gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Àlekè ye wo la gbà teŋu jì àmɛ̀ kè sĩ vɔ̀-a ɖo ò? E la trɔ ɖo ènɔ̀-a be àdɔ̀mɛ̀, eye wo la gbìgbɔ̀ jì ì-à?» 5 Jesu ɖo e ŋuti na ɛ̀ be: «Nyàwo mù le to na wò: nɛ wo mu jì àmɛ̀ ɖe to èsì ku Gbɔ̃gbɔ̃ Kɔ̀kɔ̀ɛ mɛ̀ ò-a, mu la teŋu ɖo Mawu be èfìɔdu-a mɛ̀ ò. 6 Àmɛ̀ kè wo jì to ŋutilã mɛ̀-a, ŋutilã be nyi. Àmɛ̀ kè wo jì to Gbɔ̃gbɔ̃ Kɔ̀kɔ̀ɛ mɛ̀-a, nyi Gbɔ̃gbɔ̃ Kɔ̀kɔ̀ɛ tɔ̀. 7 Mu gbà kpaca wò be mù gblɔ̃ na wò be: ‹E lè veve ɖe be wo-a gbìgbɔ̀ jì wò› ò. 8 Aya pònà, yìna àfi kè jro è-a. Wò sènà yebe pòpo, vɔ̀-a wò mu nyana àfi kè be so, àlo àfi kè be lè yì-a ò. Nɛ̀nɛ-a kè be lè na àmɛ̀siamɛ̀ kè wo jì to Gbɔ̃gbɔ̃ Kɔ̀kɔ̀ɛ mɛ̀.» 9 Nikodemo bìɔ ɛ̀ be: «Àlekè ye ènu kè-a teŋu jɔ̀ ɖo ò?» 10 Jesu ɖo e ŋuti na ɛ̀ be: «Ènufiɔtɔ gã-a ɖèka ye wò nyi lè Izraɛl. Àlekè wɔ̀ ye wò mu nya ènu kèawo ò? 11 Nyàwo mù le to na wo, ènu kè mi nya-a ŋuti ye mi le pònu so; eye mi le ɖù ɖase so ènu kè mi kpɔ-a ŋuti. Gãke mì mu xɔ̀ miabe ɖase-a ji sè ò. 12 Nɛ mì mu xɔ̀ ènyà nyɛ̀ ji sè, wàlɛbɛ kè mù le pò nupo na mì so ànyigbã ji be ènuwo ŋuti ò-a, àlekè ye mì la wɔ̀ la xɔ̀ ènyà nyɛ̀ ji sè, wàlɛbɛ kè mù la pò nupo na mì so jiŋkusi be ènuwo ŋuti ò? 13 Đo àmɛ̀ ɖe mu yì jiŋkusi kpɔ, tovò na àmɛ̀ kè so jiŋkusi va-a ò. E ye nyi Àgbètɔ be Èvi-a. 14 Sìgbè àlekè Mose kɔ èdã yìji, lè zògbè ji-a, nɛ̀nɛ-a kè ye wo la kɔ Àgbètɔ be Èvi-a cã yìji, 15 àleke be àmɛ̀ ɖekpekpe àmɛ̀ kè la xɔ̀ e ji sè-a, be-a ɖo àgbè màvɔ̀. 16 Đo-a, Mawu lɔ̃ xixe-a àleke be e sɔ Èvia àkoŋugo na, be àmɛ̀ ɖekpekpe kè xɔ̀ e ji sè-a, mu gbà crɔ̃ ò, vɔ̀-a, be-a ɖo àgbè màvɔ̀. 17 Đo Mawu mu dɔ̃ Èvia ɖoɖa xixe-a mɛ̀ nɛ bè-a va ɖo kòjo na xixe-a ò. Vɔ̀ bòhũ-a, nɛ be-a va hlùɛ̃ ɛ̀ gã. 18 Àmɛ̀ kè xɔ̀ E ji sè-a, wo mu la ɖo kòjo na ɛ̀ ò. Vɔ̀-a, àmɛ̀ kè mu xɔ̀ E ji sè ò-a, wo ɖo kòjo na ɛ̀ vɔ̀ xoxo, ɖo mu xɔ̀ Mawu be Èvi àkòŋùgo-a be nyikɔ ji sè ò. 19 Ekè-a ye le nyi kòjoɖoɖo-a: kɔ̀kɔ̀ɛ-a va xixe-a mɛ̀, vɔ̀ àgbètɔwo lɔ̃ vìvìtì wu kɔ̀kɔ̀ɛ-a, ɖo woabe wɔ̀wɔwo nyrã. 20 Àmɛ̀ kè wɔ̀nà ènu vuɛ̃-a, crìnà kɔ̀kɔ̀ɛ-a. Mù gogona kɔ̀kɔ̀ɛ-a ò, ɖo e vɔ̃na be wo la va kpɔ ènu bàɖà kèwo yè wɔ̀nàawo. 21 Vɔ̀-a, àmɛ̀ kè wɔ̀nà ènu kè sɔ̀gbè-a, vana kɔ̀kɔ̀ɛ nu, nɛ àmɛ̀wo nɛ kpɔ ènu nyuɛ̃ kèwo be le wɔ̀awo, ɖo yebe wɔ̀nàwo sɔ̀gbe kudo Mawu be èjro.» 22 Lè ekè-a yomɛ̀-a, Jesu ku yebe nukplaviwo yì Judea be ànyigbã ji. E nɔ̀ funu-a ku wo, eye e le lè mawusi na àmɛ̀wo. 23 Johanɛs cã le lè mawusi na àmɛ̀wo lè Ayinɔn kè gogo Salim be èdù-a mɛ̀. Èsì sùgbɔ lè funu-a, eye àmɛ̀wo yìnà e gbɔ, eye be lènà mawusi na wo. 24 Wo mu kpɔ le Johanɛs ɖo ègàkpa mɛ̀, gà ŋuã mɛ̀ ò. 25 E va e mɛ̀ be ènyà dɔ̃dɔ̃ ɖe ɖo Ju ɖe ku Johanɛs be nukplaviwo dòmɛ̀ so lèlè ɖì ŋuti. 26 Wo yì Johanɛs gbɔ, eye wo gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Ènufiɔtɔ, àmɛ̀ kè nɔ̀ Jɔrdan be ètɔ̀-a godo ku wò sã-ã, ekè ŋuti wò ɖù ɖase so-a cã le lè mawusi na àmɛ̀wo, eye àmɛ̀siamɛ̀ le yì e gbɔ.» 27 Eye Johanɛs ɖo e ŋuti na wo be: «Àmɛ̀ ɖe mu teŋu sɔ ènu ɖeti wɔ̀ yètɔ, tovò na ekè wo na ɛ̀ so jiŋkusi-a ò. 28 Mìa ŋutɔwo mì sè eye, mù gblɔ̃ be: ‹Mu nyi ènyɛ̀ ye nyi Mɛsia-a ò, vɔ̀ bòhũ-a, wo dɔ̃ mù ɖoɖa, jè ŋùkɔ̀ na ɛ̀ ye.› 29 Nyɔnùkpetɔ-a tɔ̀ ye nyi nyɔnùkpekpe-a, vɔ̀-a nyɔnùkpetɔ-a be èxlɔ̃ nɔ̀nà e gbɔ, eye nɛ e le sè nyɔnùkpetɔ-a be ègbè-a, e kpɔna jìjɔ̀ɛ. Nyɛ̀ cã mù le kpɔ jìjɔ̀ɛ fifì, eye jìjɔ̀ɛ kpɔkpɔ nyɛ̀-a lè blibo. 30 E jè be e ya be nyikɔ bea nɔ̀ yì eji kpe e, eye nyikɔ nyɛ̀-a be-a nɔ̀ ɖè kpɔ̀tɔ̀.» 31 «Àmɛ̀ kè so jiŋkusi va-a ye nyi ètatɔ na àmɛ̀wo kpata. Àmɛ̀ kè lè ànyigbã ji-a, nyi ànyigbã ji tɔ̀, eye e pònà nupo so ànyigbã ji nuwo ŋuti. Àmɛ̀ kè so jiŋkusi va-a, 32 ènu kè be kpɔ-a kudo ènu kè be sè-a ŋuti ye be ɖùnà ɖase so. Vɔ̀-a, àmɛ̀ ɖe mu xɔ̀nà yebe ɖase-a ò. 33 Àmɛ̀ kè xɔ̀ yebe ɖase-a, ɖènà fiɔ be Mawu nyi nyàwo. 34 Àmɛ̀ kè Mawu dɔ̃ ɖoɖa-a, gblɔ̃na Mawu kè nana Gbɔ̃gbɔ̃ Kɔ̀kɔ̀ɛ lè gbɔsùsu mɛ̀-a be ènyà. 35 Àta-a lɔ̃ Èvia-a, eye be sɔ ènuwo kpata do àsi mɛ̀ na ɛ. 36 Àmɛ̀ kè xɔ̀ Èvia ji sè-a, ɖo àgbè màvɔ̀. Vɔ̀-a àmɛ̀ kè mu sènà ètonu na Èvia ò-a, ma ɖo àgbè màvɔ̀ ò, vɔ̀-a Mawu be àdɔ̀mɛ̀ze lè nɛ̀nɛ mɛ̀-a ji.»

4

1 Ekè Jesu nya be Fariziwo sè be yè le kpɔ nukplaviwo wu, eye yè gbà le lè mawusi na àmɛ̀wo wu Johanɛs a, 2 -- lè nyàwo toto mɛ̀-a, Jesu ŋutɔ mu le lè mawusi na àmɛ̀ ɖe ò; vɔ̀-a, yebe nukplaviawo ye le lè è -- 3 E jo lè Judea, trɔyì Galilea. 4 Vɔ̀-a, e ɖo la to Samaria nyigbã ji. 5 Nɛ̀nɛ-a ye bè va ɖo Samaria be èdù ɖe kè wo yɔna be Sìkar-a mɛ̀. Èdù kè-a gogo ànyigbã kè Jakɔb na èvia Jozɛf-a. 6 Àfi kè tutu Jakɔb be vudo-a lè-a. Ekè ènu tìkɔ̀ na Jesu ɖo àzɔ̃lì kè be zɔ̃-a ŋuti-a, e bɔ̀bɔ̀ nɔ̀ ànyi ɖo vudo-a to. E lè pò sìgbè gà woève nɛ̀nɛ. 7 Samaria nyɔnù ɖe va èsì kù gbè. Jesu gblɔ̃ na ɛ be: «Na mù èsì ma nù.» 8 Yebe nukplaviwo yì èdù-a mɛ̀, la yì plè ènuɖùɖu. -- 9 Vɔ̀-a Samaria nyɔnù kè-a ɖo e ŋuti na ɛ̀ be: «Àlekè èwò kè nyi Ju-a, wò teŋu bìɔ èsì ènyɛ̀, Samaria nyɔnù ɖo ò?» -- Juwo ku Samariatɔwo mu nyina ò. -- 10 Jesu ɖo e ŋuti na ɛ̀ be: «Nɛ wò kè jèsi Mawu be ènunana, ku àmɛ̀ kè le bìɔ wò be: ‹Na mù èsì ma nù› a, èwo bòhũ ye la bìɔ ɛ̀, eye be la na wò àgbè sì-a.» 11 Nyɔnù-a gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Àpetɔ wò mu ɖo èsìkùnu tètè ò, eye vudo-a cã tito. Fikɛ ye wò la kpɔ èsì kè nana àgbè àmɛ̀-a so ò? 12 Đe ye wò wu gã mia tɔgbe Jakɔb, kè ɖè vudo kè-a ɖɛ na mi, eye ye ŋutɔ nù yebe èsì, èviawo cã nù, eye yebe èlãwo cã nù-à?» 13 Jesu ɖo e ŋuti na ɛ̀ be: «Nɛ àmɛ̀ ɖe nù èsì kè-a, èsìkɔ la gbà tì ì. 14 Vɔ̀, àmɛ̀ kè la nù èsì kè mù la na ɛ̀-a, sìkɔ̀ mu la gbà tì ì gbèɖe ò, ɖo èsì kè mù la na ɛ-a, la trɔ zũ èsìvudo kè la nɔ̀ ji kaka na àgbè màvɔ̀-a.» 15 Nyɔnù-a gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Àpetɔ, na mù èsì ŋuã, nɛ sìkɔ̀ mu gbà tì mù ke ò, nɛ nyɛ̀ mù gbà va nɔ kù èsì lè fikè-a kè ò.» 16 Jesu gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Yì yɔ èsrɔ̃ wò nɛ mì-a va fikè-a.» 17 Nyɔnù-a gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Èsrɔ̃ mu lè àsi nyɛ̀ ò.» Jesu gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Nyàwo ye wò to be: ‹Èsrɔ̃ mu lè àsi nyɛ̀ ò.› 18 Đo wò ɖè ŋusù àtɔ̃ kpɔ vɔ̀, eye ŋusù kè lè ku wò fifi-a cã, mu nyi èsrɔ̃ wò ò. Nyàwo ye wò to.» 19 Nyɔnù-a gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Àpetɔ, mù kpɔ fifì be Mawu be gblɔ̃ɖɛtɔ ye wò nyi. 20 Mia tɔgbewo sumɔ̃ Mawu lè èto kè-a ji, vɔ̀-a mìawo ya-a, mì be, àfi kè jè be wo-a sumɔ̃ Mawu lè-a, ye nyi Jeruzalɛm.» 21 Jesu ɖo e ŋuti na ɛ̀ be: «Nyɔnù, xɔ̀ ènyà nyɛ̀ ji sè. Gà mɛ̀ gbãna, ekè ye mu la gbà nyi èto kè-a ji, àlo Jeruzalɛm kpo ye mì la nɔ̀ sɛ̃ Àta lè ò. 22 Mìa Samariatɔwo-a, mì le sɛ̃ ènu kè mì mu jèsi ò-a. Vɔ̀-a, mia Juwo-a, mi nya ènu kè mi le sɛ̃-a, ɖo Juwo gbɔ̀ ye Hlùɛ̃gã-a so. 23 Vɔ̀-a gà mɛ̀ gbãna; e va cã vɔ̀, ekè mɛ̀ ye, Mawu sumɔ̃tɔ àdodoewo la sumɔ̃ Àta lè gbɔ̃gbɔ̃ kudo nyàwototo mɛ̀, ɖo àmɛ̀ kèawo hàti ye Àta le ji. 24 Mawu-a, gbɔ̃gbɔ̃ ye be nyi, ye ŋuti-a, e jè be àmɛ̀ kèwo le sumɔ̃ ɛ̀awo, nɛ sumɔ̃ ɛ̀ le gbɔ̃gbɔ̃ kudo nyàwototo mɛ̀.» 25 Nyɔnù-a gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Mù nya be Mɛsia ɖo la va -- Àmɛ̀ kè ye le nyi Kristo-a --. Nɛ e va-a, e la ɖè ènuwo keŋu gɔ̃mɛ̀ na mì.» 26 Jesu gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Ènyɛ̀, àmɛ̀ kè le pò nùpo na wò-a, ye.» 27 Wàlɛbɛ kè wo le gblɔ̃ ènya kèawo-a, yebe nukplaviwo gbɔ̀ va. E wɔ̀ ŋùdã na wo be Jesu le pò nupo ku nyɔnù. Vɔ̀-a woa dòmɛ̀tɔ ɖe mu bìɔ ɛ̀ sè be: «Nukɛ wò le ji ò?» àlo «Nukɛ ŋuti wò le pò nupo ku ì ɖo ò?» 28 Nyɔnù-a gble yebe èze-a ɖɛ, si dù yì èdù-a mɛ̀, gblɔ̃ na àmɛ̀wo be: 29 «Mì va kpɔ ŋusù ɖe kè gblɔ̃ ènu kèwo keŋu mù wɔ̀ kpɔawo na mù. Mu nyi E ye la nyi Mɛsia-a ò-a?» 30 Àmɛ̀wo to lè èdù-a mɛ̀, eye wo yì Jesu gbɔ. 31 Wàlɛbɛ ŋuã, Jesu be nukplaviwo ɖè kuku na ɛ̀ be nɛ ɖù ènu. 32 Vɔ̀-a E gblɔ̃ na wo be: «Ènuɖùɖu ɖe lè àsi nyɛ̀ ma ɖù, ekè mì mu nya ò-a.» 33 Nukplaviawo bìɔ woa nɔ̀nɔ̀ɛwo be: «Àlo àmɛ̀ ɖe hɛ̃ ènuɖùɖu va na ɛ̀ ye-a?» 34 Jesu gblɔ̃ na wo be: «Enuɖùɖu nyɛ̀-a ye nyi be ma wɔ̀ àmɛ̀ kè dɔ̃ mù ɖoɖa-a be èjro; eye ma wu èdɔ kè be do àsi na mù-a nu. 35 Mìa ŋutɔwo mì mu gblɔ̃na be: ‹Lè wètri ènɛ yomɛ̀-a, ènuku yàya be gà mɛ̀ la ɖo ò à.› Vɔ̀-a ènyɛ̀ ya-a, mù le to na mì be: mì ɖè ŋùku kpɔ àgblèwo ɖa. Ènukuawo sĩ na yàya vɔ̀! 36 Ènukuyàtɔ-a xɔ̀ yebe fɛ̃tu vɔ̀. E bɔ̀nà ènukuawo ɖodu nɛ àgbè màvɔ̀. Eye nɛ̀nɛ-a, àmɛ̀ kè do ènu-a, ku àmɛ̀ kè yà ènu-a, wo jɔ̀nà èjì ɖodu. 37 Đo, lè ekè-a mɛ̀ ye ènyà kè wo gblɔ̃nà-a nyi nyàwo be: ‹Àmɛ̀ ɖe dona ènu, eye àmɛ̀ bu yànà ɛ̀.› 38 Mù dɔ̃ mì be mì-a yì yà ènuku lè àgblè kè mɛ̀ mì mu wɔ̀ èdɔ lè ò-a mɛ̀. Àmɛ̀ buwo wɔ̀ èdɔ lè àgblè-a mɛ̀, eye mì va le ɖù yebe àlè.» 39 Samariatɔ kèwo lè èdù ŋuã mɛ̀awo sùgbɔ xɔ̀ Jesu ji sè, ɖo ɖase kè nyɔnù-a ɖù so e ŋuti be: «E gblɔ̃ ènu kèwo mù wɔ̀awo keŋu na mù» à ŋuti. 40 Ye ŋuti ye wàlɛbɛ kè Samariatɔwo va Jesu gbɔ-a, wo ɖè kuku na ɛ̀ be nɛ nɔ̀ yèwo gbɔ. Jesu nɔ̀ woa gbɔ ŋùkèkè èvè. 41 Àmɛ̀ sùgbɔ buwo cã gbà xɔ̀ Jesu ji sè, ɖo ènyà kè be to na woa ŋuti. 42 Eye wo gblɔ̃ na nyɔnù-a be: «Mi mu xɔ̀sè ɖo ènyà kè wò gblɔ̃ na mia ŋuti kpò ò. Vɔ̀-a, e pò nupo, eye mia ŋutɔwo mi sè, eye mi nya be e ye nyi xixe-a be Mɛsia nyàwo.» 43 Lè ŋùkèkè èvè yomɛ̀-a, Jesu jo lè funu-a yì Galilea. 44 Jesu ŋutɔ gblɔ̃ be: «Wo mu bùnà gblɔ̃ɖɛtɔ lè ye ŋutɔ be èdù mɛ̀ ò.» 45 Galileatɔ sùgbɔ yì ɖù Toŋutivayì be àzã-a lè Jeruzalɛm, eye wo kpɔ ènu kèwo Jesu wɔ̀ lè àzã-a hùenu-a. Ènu kè-a ŋuti ye wàlɛbɛ kè Jesu yì Galilea-a, èdù-a mɛ̀tɔwo xɔ̀ ɛ̀ nyuɛ̃ ɖe. 46 Jesu trɔva Kana, lè Galilea nyigbã ji, àfi kè be sɔ èsì trɔ zũ vɛ̃ lè-a. Èjiɖùɖu-a be àmɛ̀gã ɖe lè funu, kè be èvi jè èdɔ lè Kapɛrnaum. 47 Kè be sè be Jesu jo lè Judea va yì Galilea-a, e yì kpɔ ɛ̀ lè funu, eye be ɖè kuku na ɛ̀ be nɛ va dà èdɔ̀ na yebe èvi kè ɖo èkudonu-a. 48 Jesu gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Nɛ mì mu kpɔ jèsìwo kudo ŋùdãnuwo ò-a, eŋuã, mì mu la xɔ̀sè gbèɖe ò-à?» 49 Ŋusù-a gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Àpetɔ, mù ɖè kuku, ɖèbla va kpɔ ɖèvi-a na mù, nɛ mu nyi nɛ̀nɛ ò-a, e la ku.» 50 Jesu gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Yì, èvi wò lè àgbè.» Ŋusù kè-a xɔ̀ Jesu be ènyà-a ji sè, eye be jè èmɔ̃. 51 Wàlɛbɛ kè be le yì àxomɛ̀-a, yebe deviwo va dogò e lè èmɔ̃ ji, eye wo gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Èvi wò-a lè àgbè.» 52 E bìɔ wo be: «Ga kɛ mɛ̀ ye èdɔ̀-a kã ɖo e mɛ̀ na ɛ̀ ò?» Wo ɖo e ŋuti na ɛ̀ be: «Èsɔ̀ wètrɔ gà ɖèka mɛ̀ lɔ̀ge ye àvìvɔ̀-a jo lè e ji.» 53 Èvitɔ-a ɖoŋù be gàpòpo ŋuã mɛ̀ tututu ye Jesu gblɔ̃ na ye be: «Èvi wò lè àgbè.» So gà ŋuã mɛ̀-a, ye ku yebe àxomɛ̀tɔwo keŋu xɔ̀sè. 54 Ekè-a ye le nyi jèsi èvègɔ̃ kè Jesu wɔ̀, wàlɛbɛ kè be so Judea va Galilea-a.

5

1 E yomɛ̀-a, Juwo be àzãɖùɖu ɖe va, eye Jesu yì Jeruzalɛm. 2 Ètãku ɖe lè èdù-a be àgbo kè wo yɔna be: «Àlɛ̃wo be Àgbo» a nu. Wo yɔna ètãku-a lè Hebrugbè mɛ̀ be Bɛtzata. Akpàta àtɔ̃ trɔ do è. 3 Dɔ̀nɔ̀ sùgbɔ mlɔ̃na ànyi ɖo àkpàta kèawo mɛ̀: ŋùvìnɔ̀wo, dɔ̀nɔ̀kplibɔwo, ku èsekunɔ̀wo. [Wo nɔ̀nàtè kpɔ èsì-a be huãhuã. 4 Đo-a, eji-eji a, Mawu be àtikplɔtɔ ɖe ɖìnà va ètãku-a mɛ̀, eye e huãnà èsì-a. Àmɛ̀ cucugbɔ̃ kè gbe ɖo ètãku-a mɛ̀, nɛ wo hũa èsì-a kpò-a, èdɔ̀ ɖekpekpe kè àmɛ̀-a le le-a vɔ̀nà na ɛ̀.] 5 Dɔ̀nɔ̀kplibɔ ɖe lè funu-a, so èpè ègbã vɔ̀ ènyi. 6 Jesu kpɔ ɛ̀ lè ànyimɔ̃mlɔ̃, eye kè be sè be e dìdì kè ŋusù-a lè nɛ̀nɛ-a, e bìɔ ɛ̀ be: «Wò ji be èdɔ̀ wò-a nɛ vɔ̀ na wò-à?» 7 Dɔ̀nɔ̀-a ɖo e ŋuti be: «Àpetɔ, nyɛ̀ mu ɖo àmɛ̀ ɖe kè la sɔ mù do ètãku-a mɛ̀, wàlɛbɛ kè èsì-a tɔna hũahũa-a ò. Gà kè mɛ̀ mù le jè àgbàgba be ma yì ɖo e mɛ̀-a, àmɛ̀ bu ɖona e mɛ̀ jè ŋùkɔ̀ na mù.» 8 Jesu gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Sitè, sɔ àpo àba-a nɛ wo-a zɔ̃!» 9 Eye zè ɖèka-a, ŋusù-a jètè. E sɔ yebe àba-a, eye be zɔ̃. Vɔ̀-a, gbè ŋuã gbè-a, jɛ̃gbɔ̃zã gbè ye bè nyi. 10 Juwo to na ŋusù kè be èdɔ̀ vɔ̀-a be: «Èjɛ̃gbɔ̃zã gbè ye nyi egbè; wo mu ɖè èmɔ̃ na wò be wò-a sɔ àpo àba ò.» 11 Vɔ̀-a ŋusù-a ɖo e ŋuti na wo be: «Àmɛ̀ kè dà èdɔ na mù-a, ye gblɔ̃ na mù be: ‹Sɔ àpo àba nɛ wo-a zɔ̃!› » 12 Wo bìɔ be: «Àmɛ̀ kɛ ye nyi àmɛ̀ kè gblɔ̃ na wò be: ‹Sɔ àpo àba nɛ wò-a zɔ̃ ò?› » 13 Vɔ̀-a, àmɛ̀ kè èdɔ̀ vɔ̀ na-a, mu jèsi àmɛ̀ kè dà èdɔ̀ na ɛ̀-a ò, ɖo Jesu bu do è lè àmɛ̀ sùgbɔ kèwo bɔ lè funuawo dòmɛ̀. 14 E yomɛ̀-a, Jesu kpɔ ɛ̀ lè mawuxɔ-a mɛ̀. E gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Fifì kè èdɔ̀ vɔ̀ na wo-a, mù gbà wɔ̀ ènuvuɛ̃ kè ò; nɛ mu nyi nɛ̀nɛ ò-a, ènu kè la kpe wò-a, la nyrà wu.» 15 Ŋusù-a yì gblɔ̃ na Juwo be Jesu ye dà èdɔ̀ na yè. 16 Gaŋuã mɛ̀ ye Juwo tɔ Jesu yomɛ̀ tĩtĩ, ɖo e dà èdɔ̀ na àmɛ̀ lè jɛ̃gbɔ̃zã gbè. 17 Vɔ̀-a Jesu gblɔ̃ na wo be: «Etɔ̀ nyɛ̀ le wɔ̀ èdɔ kaka va na fifì, eye nyɛ̀ cã mù le wɔ̀ èdɔ.» 18 Ye ŋuti ye Juawo gbà le trɔ ɖo è ŋuti wu sã-a, be woà wù ì, ɖo mu nyi jɛ̃gbɔ̃zãgbè be èkɔ̀-a kpò ye be le ɖù ò, vɔ̀-a, e gbà le gblɔ̃ be, Mawu nyi yè Tɔ, le sɔ̀ ye ɖokoe sɔ̀ ku Mawu. 19 Jesu gbà gblɔ̃ na wo be: «Nyàwo mù le to na mì, Èvia mu wɔ̀nà ènu ɖe le ye ɖokoe sinu ò. Ènu kè be kpɔ Ètɔa le wɔ̀-a kpò ye be wɔ̀nà; eye, ènu ɖekpekpe ènu kè Ètɔa wɔ̀nà-a, Èvia cã wɔ̀nà ɛ̀. 20 Đo Àta-a lɔ̃ Èvia, eye be sɔ ènu kèwo kpata ye ŋutɔ wɔ̀nàawo fiɔ ɛ̀. E la gbà fiɔ ɛ̀ èdɔ kèwo wu ekèawo-a, eye e la kpaca mì. 21 Đo sìgbè àlekè ye Àta-a fɔ̃na àmɛ̀kukuwo, eye be nana wo àgbè-a, nɛ̀nɛ-a kè ye Èvia cã nana àgbè àmɛ̀ kèwo be jroawo. 22 Wu ekè-a, Àta-a mu ɖona kòjo na àmɛ̀ ɖe ò; vɔ̀-a, e sɔ kòjoɖoɖo kpata do àsi na Èvia. 23 Nɛ àmɛ̀siamɛ̀ nɛ na bùbù Èvia-a, sìgbè àlekè wo nana bùbù Àta-a nɛ̀nɛ. Àmɛ̀ kè mu bù Èvi-a ò-a, mu bù Àta kè dɔ̃ ɛ̀ ɖoɖa-a cã ò.» 24 «Nyàwo ye mù le to na mì be: Àmɛ̀ kè sè ènyà nyɛ̀, eye be xɔ̀ àmɛ̀ kè dɔ̃ mù ɖoɖa-a ji sè-a, ɖo àgbè màvɔ̀. Wo mu la ɖo kòjo na ɛ̀ ò; ɖo e to èku mɛ̀ yì àgbè mɛ̀. 25 Nyàwo ye mù le to na mì be, gamɛ̀-a gbãna, e va ɖo cã vɔ̀, ekè mɛ̀ àmɛ̀ kukuwo la sè Mawu be Èvi-a be ègbè. Àmɛ̀ kèwo la sè yebe ègbèawo la nɔ̀ àgbè. 26 Đo sìgbè àlekè Àta ɖo àgbè lè ye ŋutɔ mɛ̀-a, nɛ̀nɛ-a kè ye be na Èvia cã ɖo àgbè lè ye ɖokoe mɛ̀. 27 E na ɛ̀ àcɛ̀ be nɛ ɖo kòjo kudo àgbètɔwo ɖo E ye nyi Àgbètɔ be Èvi-a. 28 Ènu kè-a mu gbà kpaca mì ò, ɖo gàmɛ̀ gbãnà ekè mɛ̀ àmɛ̀ kuku kèwo lè yɔ̀dowo mɛ̀-a, la sè Àgbètɔ be Èvi-a be ègbè 29 Àmɛ̀ kèwo wɔ̀ nyuɛ̃-a, Mawu la fɔ̃ wo so èku eye e la na wo àgbè màvɔ̀. Vɔ̀-a, àmɛ̀ kèwo wɔ̀ ènuvuɛ̃-a, la fɔ̃ so èku nɛ wo-a ɖo kòjo na wo. 30 Nyɛ̀ ya-a, nyɛ̀ mù teŋu wɔ̀ ènu ɖeti lè ɖokoe nyɛ̀ sinu ò. Ènu kè Àta gblɔ̃ na mù-a, ye mù sɔ ɖona kòjo, eye mù ɖona kòjo ɖo jɔ̀jɔ̀ɛ ji. Đo nyɛ̀ mù wɔ̀nà nyɛ̀ ŋutɔ èjro nyɛ̀ ò, vɔ̀-a àmɛ̀ kè dɔ̃ mù ɖoɖa-a be èjro ye mù wɔ̀nà.» 31 «Nɛ mù ɖù ɖase ɖo ɖokoe nyɛ̀ ŋuti-a, ɖase nyɛ̀-a mu la nyi nyàwo ò. 32 Vɔ̀-a àmɛ̀ bu ye lè ɖù ɖase so ŋuti nyɛ̀, eye mù nya be ɖase kè be ɖù so ŋuti nyɛ̀-a nyi nyàwo. 33 Mì dɔ̃ àmɛ̀ ɖoɖa Johanɛs gbɔ, eye be to nyàwo na mì. 34 Nyɛ̀ ya-a, nyɛ̀ mù hiã be àgbètɔ be-a ɖù ɖase so ŋuti nyɛ̀ ò; vɔ̀-a, nɛ Mawu be-a hlùɛ̃ mì gã ŋuti ye mù le gblɔ̃ ènyà kè-a ɖo. 35 Johanɛs lè sìgbe kãlĩgbɛ̃ kè wo sũ eye be le klɛ̃-a nɛ̀nɛ, eye mì lɔ̃ kpɔ jìjɔ̀ɛ lè yebe kɔ̀kɔ̀ɛ-a nu nɛ ga mɛ̀ vi ɖe. 36 Vɔ̀-a ènu bu lè, le ɖù ɖase so ŋuti nyɛ̀, wu Johanɛs tɔ̀. Èdɔ kèwo Ètɔ nyɛ̀ sɔ do àsi na mù eye mù le wɔ̀awo ye le ɖù ɖase so ŋuti nyɛ̀ be E ye dɔ̃ mù ɖoɖa nyàwo. 37 Àta kè dɔ̃ mù ɖoɖa-a ŋutɔ ɖù ɖase so ŋuti nyɛ̀. Vɔ̀-a mì mu kpɔ ɛ̀ kpɔ ò, eye mì mu sè yebe ègbè kpɔ ò. 38 Yebe ènyà mu lè mìa mɛ̀ ò, ɖo mì mu xɔ̀ àmɛ̀ kè be dɔ̃ ɖoɖa mì-a ji sè ò. 39 Mì kplana Ŋɔ̀ŋlɔ̃awo kudo vevedonu, ɖo mì kã ɖo e ji be e mɛ̀ ye mì la kpɔ àgbè màvɔ̀-a lè. Vɔ̀-a, Ŋɔ̀ŋlɔ̃awo ye ɖù ɖase so ŋuti nyɛ̀. 40 Eye, mì mu le ji la va gbɔ nyɛ̀ nɛ mì-a xɔ̀ àgbè màvɔ̀-a ò.» 41 «Nyɛ̀ mù xɔ̀ gogo nyɛ̀-a so àgbètɔwo gbɔ ò. 42 Vɔ̀-a, mù jèsi mì, mù nya be mì mu lɔ̃ Mawu ò. 43 Ètɔ nyɛ̀ be nyikɔ mɛ̀ ye mù va lè, eye mì mu xɔ̀ mù ò. Vɔ̀-a, nɛ àmɛ̀ bu va lè ye ɖokoe be nyikɔ mɛ̀-a, mì la xɔ̀ ɛ. 44 Àlekè ye mì teŋu xɔ̀sè ɖo ò, mì, àmɛ̀ kèwo le ji gogo so mìa nɔ̀nɔ̀ɛwo gbɔ, eye mì mu jina gogo kè so Mawu gbɔ-a ò. 45 Mì mu gbà susu be ènyɛ̀ ye la dohùɛ do mì le Ètɔ nyɛ̀ be ŋùkɔ̀ ò. Mose, àmɛ̀ kè ji mìa be ŋùɖo lè-a, ye la dohùɛ do mì. 46 Nɛ mì xɔ̀ Mose ji sè nyàwo-a, mì la kè xɔ̀ nyɛ̀ cã ji nyɛ̀ sè, ɖo ènyɛ̀ ŋuti ye Mose pò nupo so lè yebe ŋɔ̀ŋlɔ̃ wo mɛ̀. 47 Vɔ̀-a, nɛ mì mu xɔ̀ ènu kèwo Mose ŋlɔ̃ ɖɛ-a ji sè ò-a, àlekè ye mì la wɔ̀ la xɔ̀ ènyà nyɛ̀wo ji sè ò?»

6

1 Lè ènu kèawo yomɛ̀-a, Jesu yì Galilea be ètɔ̀, -- ye kè le nyi Tiberia be ètɔ̀ gã-a -- godo. 2 Àmɛ̀ha gã ɖe jè e yomɛ̀, ɖo àmɛ̀wo kpɔ jèsì kèwo be wɔ̀, na dɔ̀nɔ̀ woawo. 3 Ekè-a ŋuti-a, Jesu yì èto ɖe ji eye be nɔ̀ ànyi lè funu-a ku yebe nukplaviwo. 4 Toŋutivayì, kè le nyi Juwo be àzãɖùɖu gã-a gogo. 5 Ekè Jesu ɖè ŋùku kpɔ àmɛ̀ha gã kè gbãna e gbɔ-a, e gblɔ̃ na Filipo be: «Fikɛ ye mi la kpɔ kpɔ̃nɔ̃ lè la plè na àmɛ̀ kèawo nɛ wo-a ɖù ò?» 6 -- E gblɔ̃ ekè-a sɔ le do è kpɔ, ɖo ye ŋutɔ nya ènu kè be la wɔ̀-a.-- 7 Filipo ɖo e ŋuti na ɛ̀ be: «Kpɔ̃nɔ̃ klòsàlògà àlɔ̀ èvè cã mu la sù nɛ àmɛ̀siamɛ̀ bè-a kpɔ vi ɖe ò.» 8 Ãdre, Simɔn Petro be nɔ̀vi, kè nyi Jesu be nukplaviwo dòmɛ̀tɔ ɖèka-a gblɔ̃ na ɛ̀ be: 9 «Ŋusùvi ɖe lè fikè-a, ekè si kpɔ̃nɔ̃ àtɔ̃ kudo tɔ̀mɛ̀lãvi èvè lè-a. Vɔ̀-a, fikɛ ènu ŋuã teŋu sù na àmɛ̀ gbogbo kèawo ò?» 10 Jesu gblɔ̃ na yebe nukplaviawo be: «Mi na nɛ àmɛ̀awo kpata wo-a nɔ̀ ànyi.» Ègbe wiwli sùgbɔ lè funu, eye àmɛ̀awo nɔ̀ ànyi. Ŋusù àmɛ̀gãxo kèwo lè fũnuawo la sù hotu èvè kà-wìvɔàtɔ̃. 11 Eye Jesu sɔ kpɔ̃nɔ̃awo, ekè be do àkpe na Mawu vɔ̀-a, e ma wo na àmɛ̀awo. E ma tɔ̀mɛ̀lãwo cã na wo nɛ̀nɛ-a, eye àmɛ̀siamɛ̀ xɔ̀ ekè be jro-a. 12 Kè wo ɖɔpò vɔ̀-a, Jesu gblɔ̃ na yebe nukplaviawo be: «Mì cã ekè kpɔ̀tɔ̀-a bɔ̀, nɛ ɖekpe mu gbà gu ò.» 13 Yebe nukplaviawo cã wo bɔ̀, eye ekè kpɔ̀tɔ̀ so kpɔ̃nɔ̃ àtɔ̃awo mɛ̀, wàlɛbɛ kè àmɛ̀wo ɖù ènu vɔ̀-a, ɖɔ àjàfi wòèvè. 14 Kè àmɛ̀wo kpɔ ŋùdãdɔ kè bè wɔ̀-a, wo gblɔ̃ be: «Mawu be gblɔ̃ɖɛtɔ kè ɖo la va xixe-a mɛ̀-a ye be nyi nyàwo.» 15 Vɔ̀-a, ekè Jesu kpɔ be wo la va le yè àkpasɛ̃sɛ̃, sɔ ɖo èfìɔ-à, e jo lè woa gbɔ, eye ye ɖèka yì èto ɖe ji. 16 Kè fiɛ̃si ɖo-a, Jesu be nukplaviwo ɖì va Galilea be ètɔ̀a to. 17 Wo ɖo ètɔ̀jihũ ɖe mɛ̀ le so ètɔ-a yì Kapɛrnaum. Jesu mu kpɔ va woa gbɔ hàɖe ò, vɔ̀-a vìvìtì do vɔ̀. 18 Àya sɛ̃sɛ̃ ɖe le pò, eye ètɔ̀-a le wɔ̀ àdã. 19 Wàlɛbɛ kè Jesu be nukplaviawo kù èhũ-a, sìgbè èkpeti àtɔ̃, àlo èkpeti àdɛ̃ nɛ̀nɛ-a, wo kpɔ Jesu le zɔ̃ lè ètɔ-a ji gbãna èhũ-a gbɔ. Vɔ̃vɔ̃ ɖo wo, 20 vɔ̀-a Jesu gblɔ̃ na wo be: «Ènyɛ̀ ye, mì mu gbà vɔ̃ ò!» 21 Nukplaviawo ji be yèwo-a xɔ̀ Jesu ɖo èhũ-a mɛ̀, vɔ-a wàlɛbɛ ŋũa ye èhũ-a jè àgo lè ànyigbã kè ji wo le yì-a ji. 22 Kè èŋù kè-a, àmɛ̀ kèwo ci ètɔ̀-a be àgo ɖe-a jiawo kpɔ be èhũ ɖèka kpò ye lè ètɔ̀-a to. Wo nya be Jesu mu ɖo ètɔ̀jihũ-a mɛ̀ kudo yebe nukplaviwo, wàlɛbɛ kè wo jè èmɔ̃-a ò. Nukplaviawo ɖèɖe kpò ye ɖo ètɔ̀jihũ-a mɛ̀. 23 Gãke èhũ buwo so Tiberia, va gogo àfi kè wo ɖù kpɔ̃nɔ̃ lè, wàlɛbɛ kè Tɔhonɔ̀ do àkpe vɔ̀-a. 24 Kè àmɛ̀awo mu kpɔ Jesu ò, eye wo mu kpɔ yebe nukplaviwo cã ò-a, wo ɖo ètɔ̀jihũawo mɛ̀, tùtà Kapɛrnaum, la yì ji ì. 25 Wo yì kè do e ŋuti lè ètɔ̀-a be àgo ɖè-a ji, eye wo bìɔ ɛ̀ be: «Ènufiɔtɔ, gà kɛ mɛ̀ ye wò va fikè-a ò?» 26 Jesu ɖo e ŋuti na wo be: «Nyàwo mù le to na mì; mu nyi ŋùdãdɔ kèwo mù wò, eye mì kpɔawo ŋuti mì le ji mù ɖo ò. Vɔ̀-a, kpɔ̃nɔ̃ kè mì ɖù, ɖɔpò-a ŋuti ye. 27 Mì mu gbà wɔ̀ èdɔ sɔ ji ènuɖùɖu kè gblena ò, vɔ̀-a, mì ji ekè nɔ̀nà ànyi, nana àgbè màvɔ̀-a, ekè Àgbètɔ be Èvi-a la na mì-a; ɖo e ye Mawu, Àta-a do jèsìdo.» 28 Wo bìɔ ɛ̀ be: «Nukɛ ye e jè be mi-a wɔ̀ nɛ mi-a teŋu wɔ̀ Mawu be èdɔwo ò?» 29 Jesu ɖo e ŋuti na wo be: «Èdɔ kè Mawu le ji be mì-a wɔ̀-a ye nyi be mì-a xɔ̀ àmɛ̀ kè be dɔ̃ ɖoɖa-a ji sè.» 30 Wo gbà bìɔ ɛ̀ be: «Jèsi kɛ ye wò la wɔ̀, mì la kpɔ, sɔ xɔ̀ ji wò sè ò? Èdɔ kɛ ye wo la wɔ̀ ò? 31 Mia tɔgbewo ɖù mana lè zògbè ji, sìgbè àleke wo ŋlɔ̃ ɛ̀ ɖɛ be: ‹E na wo ènuɖùɖu kè so jiŋkusi-a be wo-a ɖù.› » 32 Jesu gblɔ̃ na wo be: «Nyàwo mù le to na mì; mu nyi Mose ye na mì ènuɖùɖu kè so jiŋkusi-a ò. Vɔ̀-a Ètɔ nyɛ̀ ye na mì ènuɖùɖu àdodoe kè so jiŋkusi-a. 33 Đo, ènuɖùɖu kè so Mawu gbɔ-a, ye nyi àmɛ̀ kè ɖì so jiŋkusi va nana àgbè àgbètɔwo-a.» 34 Wo gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Tɔhonɔ̀, nɔ̀ na mi ènuɖùɖu ŋuã tɛ̀gbɛ̀.» 35 Jesu ɖo e ŋuti na wo be: «Ènyɛ̀ ye nyi àgbè be ènuɖùɖu-a. Àmɛ̀ kè dɔ̃ va gbɔ nyɛ̀-a, àdɔ̀ mu la wù ì gbèɖe ò. Àmɛ̀ kè xɔ̀ ji nyɛ̀ sè-a, sìkɔ̀ mu la tì ì kpɔ gbèɖe ò. 36 Vɔ̀-a, mù to è na mì. Mì kpɔ mù, gãke mì mu xɔ̀sè ò. 37 Àmɛ̀ kèwo kpata Ètɔ nyɛ̀ sɔ na mùawo la va gbɔ nyɛ̀, eye nyɛ̀ mu la nya àmɛ̀ kè va gbɔ nyɛ̀-a ò. 38 Đo, nyɛ̀ mu so jiŋkusi va, la wɔ̀ àpe èjro ò. Vɔ̀-a àmɛ̀ kè dɔ̃ mù ɖoɖa-a be èjro ŋuti ye mù va ɖo. 39 Eye, àmɛ̀ kè dɔ̃ mù ɖoɖo-a be èjro ye nyi be, àmɛ̀ kèwo keŋu be sɔ na mùawo dòmɛtɔ ɖekpe mu gbà bu ò, vɔ̀ bòhũ-a, ma fɔ̃ woa kpata ɖo àgbè lè àzã mlɛ̃-a ji. 40 Ètɔ nyɛ̀ be èjro ye nyi be, àmɛ̀ ɖekpekpe àmɛ̀ kè kpɔ Èvi-a, eye be xɔ̀ e ji sè-a, nɛ kpɔ àgbè màvɔ̀, nɛ ènyɛ̀ ya-a, ma fɔ̃ ɛ̀ ɖo àgbè, lè àzã mlɛ̃-a ji.» 41 So gà ŋuã mɛ̀-a, Juwo tɔ lìhuĩ lìlì so Jesu ŋuti, ɖo e gblɔ̃ be: «Ènyɛ̀ ye nyi ènuɖùɖu kè so jiŋkusi va-a.» 42 Eye wo gbà gblɔ̃ be: «Mu nyi Jesu, Jozɛf be èvi-a yeŋu-a? Mi mu jèsi ètɔ-a, ku ènɔ̀-a ò-à? Nukɛ ŋuti bè lè gblɔ̀ fifì be: ‹Mu so jiŋkusi va› ò?» 43 Jesu gblɔ̃ na wo be: «Mì mu gbà lì lìhuĩ lè mìa nɔ̀nɔ̀ɛwo dòmɛ̀ ò. 44 Àmɛ̀ ɖeti mu teŋu va gbɔ nyɛ̀, nɛ Àta kè dɔ̃ mù ɖoɖa-a mu dɔ̃ ɛ̀ va ò; eye mù la fɔ̃ ɛ̀ so èku lè àzã mlɛ̃-a ji. 45 Wo ŋlɔ̃ ɖo gblɔ̃ɖɛtɔwo be Xoma mɛ̀ be: ‹Mawu la fiɔ ènunyanya woa kpata.› Ye ŋuti-a, àmɛ̀ ɖekpekpe kè sè ènu kè so Àta gbɔ, eye be kpla ènunyanya so E gbɔ-a, vana gbɔ nyɛ̀. 46 Àmɛ̀ ɖe mù kpɔ Àta-a kpɔ, nɛ mu nyi àmɛ̀ kè so Mawu gbɔ-a ò. E ya-a, e kpɔ Àta-a. 47 Nyàwo mù le to na mì. Àmɛ̀ kè xɔ̀ ji nyɛ̀ sè-a, ɖo àgbè màvɔ̀. 48 Ènyɛ̀ ye nyi ènuɖùɖu kè nana àgbè àdodoe-a. 49 Mìa tɔgbewo ɖù mana le zògbè ji, gãke wo ku. 50 Ènuɖùɖu kè so jiŋkusi-a ye nyi eke-a. Àmɛ̀ kè ɖù ì-a mu la ku ò. 51 Ènyɛ̀ ye nyi àgbè-nuɖùɖu kè ɖì so jiŋkusi va-a. Àmɛ̀ kè la ɖù ènuɖùɖu kè-a, la nɔ̀ àgbè kaka sɔ yì. Àpe ŋutilã ye nyi ènuɖùɖu kè mu la sɔ na nɛ xixe-a nɛ nɔ̀ àgbè.» 52 Juwo tɔ ènyà dɔ̃dɔ̃ sɛ̃sɛ̃ ɖe le woa nɔ̀nɔ̀ɛwo dòmɛ̀. Wo le gblɔ̃ be: «Àlekè ye ŋusù kè-a la teŋu na mi yebe ŋutilã be mi-a ɖù ɖo ò?» 53 Vɔ̀-a Jesu gblɔ̃ na wo be: «Nyàwo ye mù le to na mì: nɛ mì mù ɖù Àgbètɔ be Èvi-a be ŋutilã ò, eye nɛ mì mu nù yebe èhũ ò-a, mì mu la ɖo àgbè-a ò. 54 Àmɛ̀ kè ɖùnà àpe ŋutilã, eye be nùnà àpe èhũ-a, ɖo àgbè màvɔ̀, eye ènyɛ̀ ya, mù la fɔ̃ ɛ̀ so èku, lè àzã mlɛ̃-a ji. 55 Đo ŋutilã nyɛ̀-a, ènuɖùɖu àdodoe ye be nyi, eye èhũ nyɛ̀ cã nyi ènunùnu àdodoe. 56 Nɛ àmɛ̀ ɖe ɖù ŋutilã nyɛ̀, eye be nù èhũ nyɛ̀-a, àmɛ̀ ŋuã lè àgbè lè ènyɛ̀ mɛ̀, eye nyɛ̀ cã mù lè àgbè le ye mɛ̀. 57 Sìgbè àlekè Àta kè dɔ̃ mù ɖoɖa-a lè àgbè, eye mù lè àgbè to Àta-a ji-a, nɛ̀nɛ-a kè ye àmɛ̀ kè la ɖù ŋutilã nyɛ̀-a la nɔ̀ àgbè to ji nyɛ̀-a yeŋu. 58 Ènuɖùɖu kè ɖì so jiŋkusi-a ye nyi eke-a. E tovo na ekè mìa tɔgbewo ɖù-a. Mìa tɔgbewo ya-a, wo ku, vɔ̀-a àmɛ̀ kè la ɖù ènuɖùɖu kè-a, la nɔ̀ àgbè kaka sɔ yì.» 59 Jesu gblɔ̃ ènyà kèawo, wàlɛbɛ kè be le fiɔ ènu àmɛ̀wo lè bɔ̀bɔ̀pe kè le Kapɛrnaum-a. 60 Kè Jesu be nukplaviwo sè ènu kèwo be gblɔ̃wo-a, woa dòmɛ̀tɔ sùgbɔ gblɔ̃ be: «Ènyà kè-a ve sèsè ŋutɔ! Àmɛ̀ kɛ ye la teŋu xɔ̀ ɛ̀ ò?» 61 Jesu nya be yebe nukplaviwo le lì lìhuĩ so ènyà kè yè gblɔ̃-a ŋuti, eye be gblɔ̃ na wo be: «Ènyà kè mù gblɔ̃-a nyrà lè ŋùmɛ̀ na mì-a? 62 Nɛ mì kpɔ Àgbètɔ be Èvi-a le yì jiŋkusi, àfi kè be so va-a ɖe, nukɛ ye mì la wɔ̀ ò? 63 Gbɔ̃gbɔ̃ Kɔ̀kɔ̀ɛ-a ye nana àgbè àmɛ̀. Àgbètɔ be ŋutilã mu teŋu wɔ̀ ènu ɖe ò. Ènyà kèwo mù gblɔ̃ na mì-a ye nana Mawu be gbɔ̃gbɔ̃ kè nana àgbè-a. 64 Vɔ̀-a àmɛ̀ ɖewo le mìa dòmɛ̀ kèwo mù xɔ̀sè ò.» So gɔ̃mɛ̀jèjè-a kè-a, Jesu nya àmɛ̀ kèwo mu xɔ̀sè òawo, eye be nya àmɛ̀ kè la do è àsi-a cã. 65 Jesu yì e ji, gblɔ̃ be: «Ènu kè-a ŋuti mù gblɔ̃ na mì be, nɛ Àta ŋutɔ mu ɖè èmɔ̃ na àmɛ̀ ɖe ò-a, àmɛ̀-a mu la teŋu va gbɔ nyɛ̀ ò.» 66 So ga ŋuã mɛ̀-a, yebe nukplavi sùgbɔ trɔ lè e yomɛ̀, eye wo mu gbà zɔ̃na kudo è ò. 67 Wàlɛbɛ ŋuã, e gblɔ̃ na woèvèawo be: «Mìawo ya ɖe, mì mu le ji la jo ò-a?» 68 Simɔn Petro ɖo e ŋuti na ɛ̀ be: «Tɔhonɔ̀, àmɛ̀ kɛ gbɔ ye mi la yì ò? Gbɔ wò ye àgbè màvɔ̀ be ènyàwo lè. 69 Fifì-a, mi xɔ̀sè, eye mi nya be èwò ye nyi Mɛsia kè Mawu dɔ̃ ɖoɖa-a.» 70 Jesu ɖo e ŋuti na wo be: «Ènyɛ̀ ŋutɔ ye cã mì, mì, àmɛ̀ woèvèawo, gãke àmɛ̀ ɖèka le mìa dòmɛ̀ kè nyi Abosam.» 71 Juda, Simɔn Iskariɔt be èvi ŋuti be gblɔ̃ ènyà kè-a so. Đo ye cã lè Jesu be nukplavi woèvèawo dòmɛ̀, gãke-a, eye nyi àmɛ̀ kè la va xɔ̀ kpli na ɛ̀.

7

1 Ekè-a yomɛ̀-a, Jesu yì sã to Galilea be àgowo ji. Mù ji la yì sã to Judea be àgowo ji ò, ɖo Juwo be àmɛ̀gãwo le ji èmɔ̃ lè e ŋuti, nɛ wo-a wù ì. 2 Fifì-a Juwo be gòxɔ̀ be àzã-a lili 3 eye Jesu be nɔ̀viwo gblɔ̃ na ɛ̀ be: «E jè be wò-a jo lè fikè-a yì Judea, nɛ nukplavi wò kèwo lè funuawo cã wo-a kpɔ èdɔ kèwo wò le wɔ̀awo 4 Đo àmɛ̀ kè le ji be wo-a jèsi yè-a, mu bènà ò. Kè wò le wɔ̀ èdɔ gã kèawo-a, e jè be wò-a ɖè ɖokoe wò fiɔ, nɛ àmɛ̀siamɛ̀ be-a jèsi wò.» 5 Đo nɔ̀viawo cã, mu xɔ̀ e ji sè ò. 6 Jesu gblɔ̃ na wo be: «Ape gàmɛ̀ mu kpɔ sù haɖe ò; vɔ̀-a, mìawo ya-a, gà sia gà mɛ̀ ye nyɔ̃ na mì. 7 Àgbètɔwo mu teŋu crì mì ò. Vɔ̀-a, wo crì nyɛ̀ ya, ɖo mù le ɖù ɖase so woa ŋuti be woabe èdɔwɔ̀wɔwo nyrà. 8 Mìawo ya-a, mì yì àzãɖùpe-a. Ènyɛ̀ ya-a, nyɛ̀ mù kpɔ le yì hàɖe ò, ɖo gàmɛ̀ mu kpɔ sù na mù ò.» 9 Kè Jesu gblɔ̃ ènyà kèawo na wo yomɛ̀-a, e ci Galilea. 10 Vɔ̀-a kè nɔ̀viawo jo vɔ̀-a, ye cã jè èmɔ̃ yì lè wawla mɛ̀, ɖo, mu ji be àmɛ̀ ɖe nɛ kpɔ yè ò. 11 Lè àzã-a hùenu-a, Juwo le ji ì, eye wo le bìɔ be: «Fikɛ ŋutɔ ye be lè ò?» 12 Àmɛ̀ kèwo va àzã-a ɖùpeawo le gblɔ̃ ènyà sùgbɔ so Jesu ŋuti. Àmɛ̀ ɖewo le gblɔ̃ be: «Àmɛ̀ nyuɛ̃ ye nyi ŋusù ŋuã.» Vɔ̀-a àmɛ̀ buwo le gblɔ̃ be: «Àmɛ̀flùtɔ ɖe kpò ye be nyi.» 13 Vɔ̀-a, àmɛ̀ kèwo le gblɔ̃ Jesu be ènyàawo dòmɛ̀tɔ ɖe mu doji kɔ ègbè yìji ò, ɖo wo le vɔ̃ Juwo be àmɛ̀gãwo. 14 Lè àzãɖùɖu-a be dòdòmɛ̀-a, Jesu yì mawuxɔ-a mɛ̀, eye be fiɔ ènu. 15 Ekè-a kpaca Juwo, eye wo gblɔ̃ be: «Ŋusù kè-a mu kpla xoma kpɔ ò. Àlekè be wɔ̀ nya ŋɔ̀ŋlɔ̃awo ò?» 16 Jesu ɖo e ŋuti na wo be: «Ènufiɔfiɔ nyɛ̀-a mu so gbɔ nyɛ̀ ò, vɔ̀-a àmɛ̀ kè dɔ̃ mù ɖoɖa-a gbɔ ye be so. 17 Nɛ àmɛ̀ ɖe ji be ye-a wɔ̀ Mawu be èjro-a, e la nya nɛ ènufiɔfiɔ kè-a so Mawu gbɔ, àlo nɛ ènyɛ̀ ŋutɔ ye le pò nupo lè ɖokoe nyɛ̀ sinu. 18 Àmɛ̀ kè ji ye ŋutɔ be gogo-a pòna nupo lè ye ɖokoe sinu. Vɔ̀-a àmɛ̀ kè lè ji àmɛ̀ kè dɔ̃ ɛ̀ ɖoɖa-a kpò be gogo-a, mù flùnà àmɛ̀ ò. Nyàwo ye be tona. 19 Mù nyi Mose ye na mì èse-a à? Vɔ̀-a mìa dòmɛ̀tɔ ɖeti mu zɔ̃nà ɖo èse-a ji ò. Nukɛ ŋuti mì le ji la wù mù ɖo ò?» 20 Àmɛ̀ha-a ɖo e ŋuti na ɛ̀ be: «Gbɔ̃gbɔ̃ vuɛ̃ ye lè mɛ̀ wò. Àmɛ̀ kɛ ye le ji la wù wo ò?» 21 Jesu gbà ɖo e ŋuti na wo be: «Èdɔ ɖèka kpò ye mù wɔ̀, eye be kpaca mìa kpata. 22 Mose ɖo èvo sòsò na mì -- mu nyi ye gbɔ be so ò, vɔ̀-a mìa tɔgbewo gbɔ ye be so -- eye mì sòna èvo lè jɛ̃gbɔ̃zã gbè. 23 Nɛ mì teŋu sò èvo na àmɛ̀ lè jɛ̃gbɔ̃zã gbè, kè ye mì ma dà lè Mose be èse-a ji ò-a, nukɛ ŋuti ye mì le do àdɔ̀mɛ̀ze ɖo ŋuti nyɛ̀ be mù dà èdɔ̀ na àgbètɔ blibo lè jɛ̃gbɔ̃zã gbè ɖo ò? 24 Mì mu gbà nɔ̀ kpɔ ènu be nɔ̀nɔ̀mɛ̀, sɔ nɔ̀ ɖo kòjo ò, vɔ̀-a, mì nɔ̀ ɖo kòjo jɔ̀jɔ̀ɛ.» 25 Jeruzalɛmtɔwo le gblɔ̃ be: «Mu nyi ŋusù kè àmɛ̀wo le ji la wu-a yeŋu-a ò-a? 26 E ye le pò nupo àgbàŋũgbà ŋuã! Vɔ̀-a àmɛ̀ ɖe mu le gblɔ̃ ènyà ɖe na ɛ̀ ò. Alo àmɛ̀gãwo va ŋɔ̃ jè e mɛ̀ be E ye nyi Mɛsia-a? 27 Mi nya àfi kè ŋusù kè-a so-a. Vɔ̀-a nɛ Mɛsia ŋutɔ va-a, àmɛ̀ ɖeti mu la nya àfi kè be so-a ò.» 28 Wàlɛbɛ ŋuã, kè Jesu le fiɔ ènu lè mawuxɔ-a mɛ̀-a, e gblɔ̃ be: «Mì be yèwo jèsi mù! Mì be yèwo nya àfi kè mù so-a! Nyɛ̀ mu va lè ɖokoe nyɛ̀ sinu ò. Vɔ̀-a àmɛ̀ kè nyi àmɛ̀ àdodoe-a ye dɔ̃ mù ɖoɖa. Mì mu jèsi ì ò. 29 Nyɛ̀ ya, mù jèsi ì, ɖo ye gbɔ ye mù so. E ye dɔ̃ mù ɖoɖa.» 30 Wàlɛbɛ ŋuã-a, wo ji be yèwo-a le è; vɔ̀-a, àmɛ̀ ɖe mu tɔ ɛ̀ àsi ò, ɖo yebe ga mɛ̀ mu kpɔ sù ò. 31 Àmɛ̀ sùgbɔ le àmɛ̀ha-a dòmɛ̀, xɔ̀ e ji sè. Eye wo gblɔ̃ be: «Nɛ Mɛsia-a ŋutɔ va-a, e la gbà wɔ̀ ŋùdãdɔ wu ŋusù kè-a ye-a?» 32 Fariziwo sè lìhui kè àmɛ̀ha-a le lì so Jesu ŋuti-a. Mawunɔ gãwo ku Fariziwo dɔ̃ gbãdãgbãwo ɖoɖa be wo-a yì le è. 33 Jesu gblɔ̃ na wo be: «Mù la gbà nɔ̀ ànyi ku mì na hùenu vi ɖe kpò. E yomɛ̀-a, mù la gbà trɔyì àmɛ̀ kè dɔ̃ mù ɖoɖa-a gbɔ. 34 Mì la ji mù, vɔ̀-a, mì mu la kpɔ mù ò. Đo mì mu la teŋu va àfi kè mù le yì-a ò.» 35 Juwo tɔ gbɔ̃gblɔ̃ lè woa nɔ̀nɔ̀ɛwo dòmɛ̀ be: «Fikɛ be la yì, eye mì mu la teŋu kpɔ ɛ̀ ò? Đe be la yì àmɛ̀ kèwo kã ɖo ègbe lè Grikwo dòmɛ̀awo gbɔ-a? Đe be la yì fiɔ ènu Grikwo-a? 36 Nukɛ ŋutɔ be le gblɔ̃ be: ‹Mì la ji mù, vɔ̀-a mì mu la kpɔ mù ò, ɖo àfi kè mù le yì a, mì mu la teŋu va ò?› » 37 Lè àzã-a be ŋùkèkè mlɛ̃-a gbè-a, kè nyi zĩzĩ be ŋùkèkè a, Jesu nɔ̀tè, gblɔ̃ be: «Nɛ sìkɔ̀ le tì àmɛ̀ ɖe-a, nɛ va gbɔ nyɛ̀. Eye, àmɛ̀ kè xɔ̀ ji nyɛ̀ sè-a, nɛ nù èsì. 38 Sìgbè àlekè ŋɔ̀ŋlɔ̃-a gblɔ̃ ɖɛ nɛ̀nɛ-a, àgbè tɔ̀sàsràwo la so nɛ̀nɛ mɛ̀-a mɛ̀.» 39 Jesu le gblɔ̃ ekè-a so Gbɔ̃gbɔ̃ Kɔ̀kɔ̀ɛ kè àmɛ̀ kèwo xɔ̀ e ji sèawo la xɔ̀-a ŋuti. Wàlɛbɛ ŋuã, wo mu kpɔ na Gbɔ̃gbɔ̃-a ò, ɖo Mawu mu kpɔ ɖè Jesu be gogo-a fiɔ ò. 40 Àmɛ̀ kèwo sè yebe enyawo lè àmɛ̀ha-a mɛ̀awo dòmɛ̀tɔ ɖewo gblɔ̃ be: «Ŋusù kè-a ye le nyi Mawu be gblɔ̃ɖɛtɔ-a nyàwo!» 41 Àmɛ̀ ɖewo le gblɔ̃ be: «Àmɛ̀ kè-a ye nyi Mɛsia-a!» -- Vɔ̀-a àmɛ̀ buwo gbà gblɔ̃ be: «Mɛsia-a la teŋu so Galilea à? 42 Đe ye ŋɔ̀ŋlɔ̃-a mu gblɔ̃ be David be jìjì mɛ̀ ye Mɛsia la so ò-a? Eye be la so Bɛtlɛhɛm, kɔpe kè mɛ̀ David sĩ lè-a mɛ̀ ò-a?» 43 Nɛ̀nɛ-a, màma va àmɛ̀ha-a dòmɛ̀ ɖo e ŋuti. 44 Àmɛ̀ ɖewo lè woa dòmɛ̀ lè ji la le è, vɔ̀-a woa dòmɛ̀tɔ ɖe be àlɔ̀ mu jè e ŋuti ò. 45 Gbãdãgbãwo trɔva mawunɔ̃ gãwo ku Fariziawo gbɔ. Àmɛ̀ kèawo gblɔ̃ na wo be: «Nukɛ ŋuti mì mu le è va ò?» 46 Gbãdãgbãwo ɖo e ŋuti na wo be: «Mi mu sè àmɛ̀ ɖe pò nupo sìgbè ŋusù kè-a nɛ̀nɛ kpɔ ò.» -- 47 Fariziawo gblɔ̃ be: «Mìawo cã mì tàsi mìa ɖokoewo be flù mì à? 48 Mi kpɔ àgbònùglawo dòmɛ̀tɔ ɖe, àlo Farizi ɖe xɔ̀ e ji sè-a? 49 Vɔ̀-a àmɛ̀ kèwo mu jèsi Mose be èseawo ò, eye kpɛ̃sɛ̃ lè woa jiawo kpò ye lè jè e yomɛ̀.» 50 Vɔ̀-a Nikodemo, Fariziwo dòmɛ̀tɔ ɖèka kè yì kpɔ Jesu sã-a, gblɔ̃ be: 51 «Miabe èse-a gblena hùɛ do àmɛ̀, nɛ wo mu ɖo èto è sɔ nya àgɔ̀ kè be jè-a gbɔxue ò-à?» 52 Wo ɖo e ŋuti na ɛ̀ be: «Galilea ye wò cã wò so-à? Jrò ŋɔ̀ŋlɔ̃-a mɛ̀ kpɔ nyuɛ̃ ɖe. Wo la kpɔ be Mawu be gblɔ̃ɖɛtɔ ɖe mu sona Galilea ò.» 53 Eye wo jo yì woa xomɛ̀ àmɛ̀tɔ̀ àmɛ̀tɔ̀.]

8

1 Eye Jesu yì Àmìtito-a ji. 2 Ekè èŋù kè-a, e gbìgbɔ̀ yì mawuxɔ-a mɛ̀ ŋùdekɛ̃nyɛ̃ fùtùu. Kè àmɛ̀wo zɔ̃ hòo va e gbɔ-a, e nɔ̀ ànyi, eye be tɔ wo ènufiɔfiɔ. 3 Wàlɛbɛ ŋuã, èsèfiɔtɔwo kudo Fariziwo kplɔ̀ nyɔnù ɖe va. Wo sò nyɔnù-a do, be le wɔ̀ àhasì, eye wo kplɔ̀ ɛ̀ va ɖotè lè àmɛ̀wo be ŋùkɔ. 4 Wo gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Ènufiɔtɔ, wo sò nyɔnù kè-a do, be le wɔ̀ àhasì. 5 Mose ɖe ègbè na mi, lè èse-a mɛ̀ be mi-a pò èkpe lèke be nyɔnùawo wù. Nukɛ wò ya wò kpɔ so e ŋuti ò?» 6 Wo le gblɔ̃ ekè-a, nɛ wo-a sɔ tè ɛ̀ kpɔ, nɛ wo-a sè ènyà lè e nu, sɔ dohùɛ̀ do è. Vɔ̀-a Jesu bɔ̀bɔ̀, tɔ ènu ŋɔ̀ŋlɔ̃ ɖo ànyigbã kudo yebe àlɔ̀vi. 7 Kè wo kpɔ̀tɔ̀ le bìɔ ɛ̀ ènyà-a, Jesu fɔ̃ yiji, gblɔ̃ na wo be: «Mìa dòmɛ̀tɔ kè mu wɔ̀ ènuvuɛ̃ kpɔ ò-à, nɛ dà ɛ̀ èkpe cucugbɔ̃.» 8 E gbà bɔ̀bɔ̀ le ŋlɔ̃ ènu ɖo ànyigbã kè. 9 Kè wo sè ènyà kèawo-a, wo jo, ɖèka ɖèka, so àmɛ̀gãwo ji, eye, e va kpɔ̀tɔ̀ Jesu ɖèka kudo nyɔnù-a. Ekè nyɔnù-a kpɔ̀tɔ̀ lè ètè lè ŋùkɔ̀ na ɛ̀-a, 10 Jesu kɔ èta yìji, eye be gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Nyɔnù, fikɛ wo lè ò? Àmɛ̀ ɖekpe mu gble èhùɛ do wò ò-a? » 11 Nyɔnù-a ɖo e ŋuti be: «Àpetɔ, àmɛ̀ ɖekpe mu gble èhùɛ do mù ò.» Jesu gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Nyɛ̀ cã nyɛ̀ mu gble èhùɛ do wò ò. Jo yì; vɔ̀-a, mù gbà wɔ̀ ènuvùɛ̃ kè ò.»] 12 Jesu gbà pò nupo na àmɛ̀ha-a be: «Ènyɛ̀ ye nyi xixe-a be kɔ̀kɔ̀ɛ-a. Nɛ àmɛ̀ ɖe kplɔ̀ mù do-a, àmɛ̀ ŋũa mu la zɔ̃ lè vìvìtì mɛ̀ ò, vɔ̀-a, e la ɖo kɔ̀kɔ̀ɛ kè nana àgbè-a.» 13 Fariziwo gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Wò ŋutɔ wò le ɖù ɖase na ɖokoe wò; ɖase wò-a mu nyi àdodoe ò.» 14 Jesu ɖo e ŋuti na wo be: «Nɛ̀ mù le ɖù ɖase na ɖokoe nyɛ̀ ŋutɔ cã-a, ɖase nyɛ̀-a nyi nyàwo, ɖo mù nya àfi kè mù so, kudo àfi kè mù le yì-a. Mìawo ya-a, mì mu nya àfi kè mù so, kudo àfi kè mù le yì-a ò. 15 Mì ɖona kòjo sìgbè àgbètɔwo nɛ̀nɛ. Gãke nyɛ̀ ya-a, nyɛ̀ mù le ɖo kòjo na àmɛ̀ ɖe ò. 16 Vɔ̀-a nɛ e nyi be mu ɖo kòjo cã-a, mù sònà ènya jɔ̀jɔ̀ɛ; ɖo mù nyi ènyɛ̀ ɖèka ye ɖona kòjo-a ò. Vɔ̀-a, ènyɛ̀ ku Ètɔ nyɛ̀ kè dɔ̃ mù ɖoɖa-a ye. 17 Wo ŋlɔ̃ ɖo mìabe Èse Xoma-a mɛ̀ be, ènu kè àmɛ̀ èvè ɖù ɖase ɖèka na-a nyi nyàwo. 18 Mù le ɖù ɖase so ɖokoe nyɛ̀ ŋuti, eye Ètɔ nyɛ̀ kè dɔ̃ mù ɖoɖa-a cã le ɖù ɖase na mù.» 19 Wo bìɔ ɛ̀ be: «Fikɛ Ètɔ wò-a lè ò?» Jesu ɖo e ŋuti be: «Mì mu jèsi mù ò; mì mu jèsi Ètɔ nyɛ̀ cã ò; ɖo nɛ ɖe ye mì jèsi mù-a, mì la jèsi Ètɔ nyɛ̀ cã.» 20 Jesu le gblɔ̃ ènyà kèawo wàlɛbɛ kè be le fiɔ ènu lè mawuxɔ-a mɛ̀, lè tèpe kè wo yɔna be Ènujɔ̀pe-a. Àmɛ̀ ɖe mu le è ò, ɖo yebe gàmɛ̀ mu kpɔ sù haɖe ò. 21 Eye Jesu gbà gblɔ̃ na wo be: «Mù le jo, eye mì la ji mù vɔ̀-a, mì la ku ci mìabe ènuvuɛ̃wo mɛ̀. Àfi kè mù le yì-a, mì mu la teŋu va ò.» 22 Juwo le gblɔ̃ be: «Đe ye be le ji la wù ye ɖokoe-a? Đo e gblɔ̃ be: ‹Mì mu la teŋu yì àfi kè mù le yì-a ò.› » 23 Jesu ɖo e ŋuti na wo be: «Anyigbã kè-a ji ye mì so. Ènyɛ̀ ya-a, jiŋkusi ye mù so va. Xixe kè-a tɔ̀ ye mì nyi. Ènyɛ̀ ya-a, nyɛ̀ mù nyi xixe kè-a tɔ̀ ò. 24 Ye ŋuti ye mù gblɔ̃ na mì be, mì la ku ci mìabe ènuvuɛ̃wo mɛ̀. Nɛ mì mu xɔ̀sè be mù nyi àmɛ̀ kè mù nyi ò-a, Ɛ̃ɛ mì la ku ci mìabe ènuvuɛ̃wo mɛ̀.» 25 Wo bìɔ ɛ̀ be: «Àmɛ̀ kɛ ye wò nyi ò?» Jesu ɖo e ŋuti na wo be: «Àmɛ̀ kè mù gblɔ̃ na mì so gɔ̃mɛ̀jèjè-a be mù nyi-a, kpò ye mù nyi. 26 Mù ɖo ènyà sùgbɔ la to, eye mù la hɛ̃ so mìa ŋuti. Vɔ̀-a, àmɛ̀ kè dɔ̃ mù ɖoɖa-a, nyàwototɔ ye be nyi; eye ènyà kè mù sè so e gbɔ-a kpo ye mù le to na xixe-a.» 27 Wo mu sè e mɛ̀ be Àta ŋuti ye be le pò nupo so na yèwo ò. 28 Jesu gblɔ̃ na wo be: «Wàlɛbɛ kè mì la kɔ Àgbètɔ be Èvi-a yìji vɔ̀-a, mì la nya be Mù nyi Àmɛ̀ kè mù nyi-a, eye nyɛ̀ mù wɔ̀nà ènu ɖe lè ɖokoe nyɛ̀ sinu ò: ènu kè Àta fiɔ mù-a kpò ye mù gblɔ̃na. 29 Àmɛ̀ kè dɔ̃ mù ɖoɖa-a lè kudo mù. Mu gble ènyɛ̀ ɖèka ɖɛ ò; ɖo ènu kèwo jè ŋùmɛ̀ na ɛ̀-a kpò ye mù wɔ̀nà.» 30 Wàlɛbɛ kè be le pò nupo nɛ̀nɛ-a, àmɛ̀ sùgbɔ xɔ̀ e ji sè. 31 Eye Jesu to na Ju kèwo xɔ̀ e ji sèawo be: «Nɛ mì le ènyà nyɛ̀wo ɖo àsi-a, mì la nyi nukplavi nyɛ̀wo nyàwo. 32 Mì la jèsi nyàwo-a eye nyàwo-a la na, mì la vò.» 33 Wo gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Abraham be jìjìmɛ̀-viwo ye mi nyi, eye mi mu nyi kluvi na àmɛ̀ ɖe kpɔ ò. Leke wò la teŋu gblɔ̃ be, mì la vò ɖo ò?» 34 Jesu ɖo e ŋuti na wo be: «Nyàwo mù le to na mì. Àmɛ̀ ɖekpekpe àmɛ̀ kè wɔ̀nà ènuvuɛ̃-a, ènuvuɛ̃ be kluvi ye be nyi. 35 Kluvi mu nɔ̀nà àxomɛ̀ kaka sɔ yì ò. Àxuevi ye nɔ̀nà àxomɛ̀ kaka sɔ yì. 36 Ye ŋuti-a, nɛ Èvi-a ye na mì vo-a, eŋuã, mì la vo nyàwo. 37 Mù nya be, Abraham be ènukuwo ye mì nyi. Vɔ̀-a eke àpe ènyàwo mu ɖo mìabe èjì mɛ̀ ò-à, mì le ji la wù mù. 38 Ènu kè mù kpɔ lè Ètɔ nyɛ̀ gbɔ-a, ye mù le to na mì. Mìa ya-a, mì le wɔ̀ ènu kè mì sè so mìa tɔ gbɔ-a.» 39 Wo ɖo e ŋuti na ɛ̀ be: «Abraham ye nyi mia tɔ.» Jesu gblɔ̃ na wo be: «Ne mì nyi Abraham be èviwo nyàwo-a, mì nɔ̀ wɔ̀ ènu sìgbè Abraham nɛ̀nɛ. 40 Vɔ̀-a, fifi-a, mì le ji la wù mù, ènyɛ̀ àmɛ̀ kè to nyàwo kè mù sè so Mawu gbɔ-a na mì-a. Abraham mu wɔ̀ ènu kè-a ò. 41 Mìawo ya-a, ènu kèwo mìa tɔ wɔ̀-a ye mì le wɔ̀.» Wo ɖo e ŋuti na ɛ̀ be: «Ètɔ ɖèka kpò ye mi ɖo, eye nyi Mawu. Mi mu nyi àhasìviwo ò!» 42 Jesu ɖo e ŋuti na wo be: «Nɛ Mawu ye nyi mìa tɔ-a, mì la kè lɔ̃ mù, ɖo Mawu mɛ̀ mù so va. Eya ŋuti ye mù lè fikè-a ɖo. Nyɛ̀ mu va lè ɖokoe nyɛ̀ sinu ò; vɔ̀-a, e ye dɔ̃ mù ɖoɖa. 43 Nukɛ ŋuti ye mì mu ŋɔ̃ jè ènu kè mù le gblɔ̃ na mì-a mɛ̀ ò? Kè ènyà nyɛ̀wo vena sèsè na mì-a ŋuti ye. 44 Abosam ye nyi mìa tɔ, eye ènu kè be jro-a ye mì jina la wɔ̀. Àmɛ̀wùtɔ ye be nyi, so kaka gɔ̃mɛ̀jèje-a ke. Ye kudo nyàwo wo mu nyina ò. Đo nyàwo mu lè e ya mɛ̀ ò. Nɛ e lè ɖà àjè-a, e ɖènà yebe jɔ̀jɔmɛ̀ fiɔna. Đo e nyi àjèɖàtɔ, gbà nyi àjèɖàɖa be ètɔ. 45 Vɔ̀-a, ènyɛ̀ ya-a, kè mù tona nyàwo-a ŋuti ye mì mu xɔ̀ ji nyɛ̀ sè ò ɖo. 46 Mìa dòmɛ̀tɔ kɛ ye la teŋu ɖè è fiɔ mù be mù wɔ̀ ènuvuɛ̃ ò? Nɛ mù jo le to nyàwo-a, nukɛ ŋuti ye mì mu xɔ̀ ji nyɛ̀ sè ò ɖo? 47 Àmɛ̀ kè nyi Mawu tɔ̀-a ɖona èto Mawu be ènyàwo. Eye, kè mìawo ya-a, mì mu nyi Mawu tɔ̀ ò-a, ye ŋuti ye mì mu le ɖo èto mù ò ɖo.» 48 Juawo ɖo e ŋuti be: «Kè mi be wò nyi Samariatɔ, eye gbɔ̃gbɔ̃ vuɛ̃ lè mɛ̀ wò-a, wò mu kpɔ be miabe ènyà lè e mɛ̀ ò-à?» 49 Jesu ɖo e ŋuti na wo be: «Aò! Gbɔ̃gbɔ̃ vuɛ̃ mu lè mɛ̀ nyɛ̀ ò. Ètɔ nyɛ̀ ye mù le na gogo, vɔ̀-a mìawo ya-a, mì jo lè do mù vlò. 50 Nyɛ̀ mù le ji gogo na ɖokoe nyɛ̀ ò. Àmɛ̀ ɖè lè, kè le wɔ̀ ɛ̀. E ye nyi kòjoɖotɔ-a. 51 Nyàwo ye mù le to na mì be, nɛ àmɛ̀ ɖe wɔ̀ ɖo àpe ènyàwo ji-a, àmɛ̀-a mu la ku gbèɖe ò.» 52 Wàlɛbɛ ŋuã, Juawo gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Mi nya fifì be, gbɔ̃gbɔ̃ vuɛ̃ ye lè mɛ̀ wò, ɖo Abraham ku, gblɔ̃ɖɛtɔwo cã ku, co gãke-a, wò le gblɔ̃ be: ‹Nɛ àmɛ̀ ɖe lebè na ènyà nyɛ̀wo-a, mu la ɖɔ èku kpɔ ò.› 53 Đe ye wò wu mia tɔgbe Abraham kè ku-à? Mawu be gblɔ̃ɖɛtɔwo cã ku! Àmɛ̀ kɛ ŋutɔ ye wò bù be yè nyi ò?» 54 Jesu ɖo e ŋuti na wo be: «Nɛ ɖe ye mù kè le na gogo ɖokoe nyɛ̀ ye-a, gogo nyɛ̀-a mu la ɖo gɔ̃mɛ̀ sèsè ɖekpe ò. Ètɔ nyɛ̀ ye le na mù gogo, Ètɔ nyɛ̀ kè mì be e ye nyi mìabe Mawu-a. 55 Mìabe Mawu kè mì mu jèsi ò-a. Ènyɛ̀ ya-a, mù jèsi ì. Nɛ mù gblɔ̃ be nyɛ̀ mu jèsi ì ò-a, mu la nyi àjèɖàtɔ sìgbe mìawo nɛ̀nɛ. Vɔ̀-a, mù jèsi ì, eye mù wɔ̀nà ɖo yebe ènyàwo ji. 56 Ejì jɔ̀ mìa tɔ Abraham, wàlɛbɛ kè be le bù àpe vava be ŋùkèkè ŋuti kpɔ-a. E kpɔ ɛ̀ nyàwo, eye yebe èjì hũhũ kudo jìjɔ̀ɛ.» 57 Juwo gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Nukɛ! Wò mu kpɔ ɖo èpè èkaciewo hàɖe ò, vɔ̀-a wò jo kpɔ Abraham-a?» 58 Jesu ɖo e ŋuti na wo be: «Nyàwo ye mù le to na mì: mù lè xoxo keŋu gbɔ̀xue Abraham va jɔ̀.» 59 Wàlɛbɛ ŋuã, wo fɔ̀ èkpewo la sɔ pò ɛ̀; vɔ̀-a, Jesu bè, eye be to jo lè mawuxɔ-a mɛ̀.

9

1 Wàlɛbɛ kè Jesu va le yì-a, e kpɔ ŋusù ɖe kè nyi ŋùvìnɔ̀ so jìjìmɛ̀-a. 2 Yebe nukplaviwo bìɔ ɛ̀ be: «Ènufiɔtɔ, àmɛ̀ kɛ ye wɔ̀ ènuvuɛ̃, eye wo jì ŋusù kè-a ŋùvìnɔ̀ ò? Ye ŋutɔ ye loo, àlo yebe àjìtɔwo ye?» 3 Jesu ɖo e ŋuti na wo be: «Mu nyi àmɛ̀ kè-a, àlo yebe àjìtɔwo be ènuvuɛ̃ ŋuti ye wo jì ì ŋùvìnɔ̀ ɖo ò. Vɔ̀-a, nɛ Mawu be-a ɖè yebe ŋusɛ̃ fiɔ, to e ji ŋuti ye. 4 Fifì kè èŋù kè-a, mi ɖo la wɔ̀ àmɛ̀ kè dɔ̃ mù ɖoɖa-a be èdɔwo, ɖo, èzã la va do, eye àmɛ̀ ɖe mu la gbà teŋu wɔ̀ èdɔ ò. 5 Wàlɛbɛ kè mù kpɔ̀tɔ̀ lè xixe-a mɛ̀-a, ènyɛ̀ ye nyi xixe-a be kɔ̀kɔ̀ɛ.» 6 Kè Jesu gblɔ̃ ènyà kè-a, e tu ètã ɖo ànyigbã, sɔ ètã-a nyà èkɔ. E sɔ bàba-a sì do ŋùvìnɔ̀-a be ŋùkuviwo ji. 7 Eye be gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Yì lè èsi lè Siloa be tãku-a mɛ̀.» -- Siloa gɔ̃mɛ̀ ye nyi: « Àmɛ̀dɔ̃dɔ̃.» -- E yì lè èsì-a, eye ekè be to va-a, e le kpɔ ènu. 8 Èkɔ-à mɛ̀tɔwo kudo àmɛ̀ kèwo kpɔna ŋusù kè-a sã, wàlɛbɛ kè be nyi ènubiɔtɔawo gblɔ̃ be: «Mu nyi ŋusù kè nɔ̀nà ànyi, bìɔna ènu-a ye nyi ekè-a ò-a?» 9 Àmɛ̀ ɖewo le gblɔ̃ be: «E ye.» Àmɛ̀ buwo le gblɔ̃ be: «Mu nyi e ye ò. Àmɛ̀ ɖì àmɛ̀ ye.» Vɔ̀-a ŋùvìnɔ̀-a ŋutɔ le gblɔ̃ be: «Ènyɛ̀ ye.» 10 Eye wo bìɔ ɛ̀ be: «Àlekè wɔ̀ ŋùkuvi wòwo va hũ ò?» 11 E ɖo e ŋuti na wo be: «Àmɛ̀ kè wo yɔna be Jesu-a ye nyà èkɔ, sɔ sìsì ɖo àpe ŋukuviwo ji, eye be gblɔ̃ na mù be ma yì lè èsì lè Siloa be ètɔ̀-a to. Mù yì nyàwo, eye ekè mù lè èsì-a vɔ̀-a, ŋùkuvi nyɛ̀wo hũ.» 12 Wo bìɔ ɛ̀ be: «Fikɛ àmɛ̀-a lè ò?» E ɖo e ŋuti na wo be: «Nyɛ̀ mu nya ò.» 13 Wo kplɔ̀ ŋusù kè nyi ŋùvìnɔ̀ sã-a yì Fariziwo gbɔ. 14 Juwo be Jɛ̃gbɔ̃zã gbè ye Jesu nyà èkɔ sɔ hũ ŋùkuvi na ŋùvìnɔ̀-a. 15 Eye Fariziwo cã bìɔ ɛ̀ be àlekè wɔ̀ ye yebe ŋùkuviwo hũ ma. E ɖo e ŋuti na wo be: «E nyà èkɔ sɔ sìsì do ŋùkuvi nyɛ̀wo ji, eye mù lè èsì. Fifì-a, mù le kpɔ ènu.» 16 Fariziwo dòmɛ̀tɔ ɖewo gblɔ̃ be: «Ŋusù kè-a, mu so Mawu gbɔ ò; ɖo mu dona bùbu jɛ̃gbɔ̃zã-a ŋuti ò.» Vɔ̀-a Àmɛ̀ ɖewo cã gblɔ̃ be: «Àlekè àmɛ̀ kè nyi ènuvuɛ̃wɔtɔ-a la teŋu wɔ̀ ŋùdãdɔ kèawo hàti ò?» Eye mamã va woa dòmɛ̀. 17 Wo gbà bìɔ be: «Èwò ya ɖe, nukɛ wò bù so àmɛ̀ kè dà èdɔ̀ na wo-a ŋuti ò?» E ɖo e ŋuti be: «Mawu be gblɔ̃ɖɛtɔ ye be nyi.» 18 Kaka kè wo mu kpɔ sè ènyà ɖe so ŋusù-a be àjìtɔwo nu ò-a, wo mu le ji la xɔ̀sè be ŋùvìnɔ̀ ye ŋusù-a nyi sã-a, eye be va le kpɔ ènu fifì ò. 19 Wo yɔ yebe àjìtɔwo, eye wo bìɔ wo be, «Mìabe èvi ye nyi ŋusù kè-a kè mì be yèwo jì ŋùvìnɔ̀-a? Leke wɔ ye be le kpɔ ènu fifì ò?» 20 Ajìtɔawo ɖo e ŋuti na wo be: «Mi nya be miabe èvi ye be nyi, eye mi jì ì ŋùvìnɔ̀. 21 Vɔ̀-a, aleke wɔ̀ be lè kpɔ ènu fifi-a mi mu nya ɛ̀ ò. Àmɛ̀ kè hũ ŋùkuvi na ɛ̀-a, mi mu nya e cã ò. Mì bìɔ ɛ̀ sè; mu gbà nyi vifɛ̃ ò. Ye ŋutɔ la ɖo e ŋuti na mì.» 22 Ajìtɔawo gblɔ̃ ènyà kè-a, ɖo wo le vɔ̃ Juwo. Juwo be àmɛ̀gãwo bɔ̀, pò ɖodu vɔ̀ be yèwo la nyà àmɛ̀ ɖekpekpe àmɛ̀ kè la hũ e mɛ̀ be Jesu ye nyi Mɛsia-a to le bɔ̀bɔ̀pe-a. 23 Ènu kè-a ŋuti ye yebe àjìtɔwo gblɔ̃ be: «Mu gbà nyi vifɛ̃ ò, mì bìɔ ɛ̀ sè.» 24 Eye wo gbà yɔ ŋusù kè nyi ŋùvìnɔ̀ sã-a, wo gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Na gogo Mawu! Mi nya be, ŋusù kè-a ènuvuɛ̃wɔ̀tɔ ye be nyi.» 25 ŋusù-a ɖo e ŋuti na wo be: «Nyɛ̀ mu nya nɛ èvùɛ̃wɔ̀tɔ ye be nyi ò. Ènu kè mù nyà-a kpò ye nyi be ŋùvìnɔ̀ ye mù nyi sã, vɔ̀ fifi-a, mù le kpɔ ènu.» 26 Wo bìɔ ɛ̀ be: «Nukɛ be wɔ̀ na wò ò? Àlekè ye be wɔ̀, hũ ŋùkuvi na wò ò?» 27 E ɖo e ŋuti na wo be: «Mù gblɔ̃ ɛ̀ na mì sã, vɔ̀-a, mì mu ɖo èto mù ò. Nukɛ ŋuti ye mì le ji la gbà sè è ò? Àlo, mìawo cã, mì le ji la nyi yebe nukplaviwo ye-a?» 28 Fariziawo tɔ ɛ̀ zũzũ be: «Èwò ye nyi yebe nukplavi. Mose be nukplavi ye miawo ya mi nyi. 29 Mi nya be Mawu pò nupo kudo Mose, vɔ̀-a, àmɛ̀ kè-a ya-a, mi mu nya àfi kè be so-a ŋutɔ cã ò.» 30 Ŋusù-a ɖo e ŋuti na wo be: «E wɔ̀ ŋùdã na mù ŋutɔ be mì mu nya àfi kè be so-a ò, vɔ̀-a, e ye jo hũ ŋùkuvi na mù! 31 Mì nya be, Mawu mu ɖona èto àmɛ̀ vuɛ̃ ò, vɔ̀-a nɛ àmɛ̀ ɖe sɛ̃na Mawu nyuɛ̃ ɖe, eye be wɔ̀nà yebe jro-a, nɛ̀nɛ mɛ̀-a ye be ɖona èto. 32 So ga kè mɛ̀ ye wo ɖo xixe-a, àmɛ̀ ɖe mu sè be wo hũ ŋùkuvi na àmɛ̀ kè wo jì ŋùvìnɔ̀-a kpɔ gbèɖe ò. 33 Nɛ ŋusù kè-a mu so Mawu gbɔ ò-a, mu la teŋu wɔ̀ ènu ɖe ò.» 34 Fariziwo ɖo e ŋuti na ɛ̀ be: «Èwò kè wo ji ɖo ènuvuɛ̃ mɛ̀-a, èwò ye le ji la fiɔ mi ènu-a?» Eye wo ɖè è to. 35 Kè Jesu sè be wo ɖè è to-a, e va kpɔ ɛ̀, eye be bìɔ ɛ̀ be: «Wò xɔ̀ Àgbètɔ be Èvi-a ji sè-a?» -- 36 Ŋusù-a ɖo e ŋuti na ɛ̀ be: «Àpetɔ, àmɛ̀ kɛ ye ò, nɛ ma xɔ̀ e ji sè?» 37 Eye Jesu gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Wò kpɔ ɛ̀ vɔ̀; àmɛ̀ kè le pònu kudo wò-a ye.» -- 38 Ŋusù-a be: «Mù xɔ̀sè Tɔhonɔ̀», eye be cɔ̃ ŋùmɛ̀ ànyi lè Jesu be ŋùkɔ̀, jè èɖɛ̀ na ɛ. 39 Eye Jesu gblɔ̃ be: «Kòjoɖoɖo ŋuti ye mù va xixe-a mɛ̀ ɖo, nɛ àmɛ̀ kèwo mu kpɔna ènu ò-a, wo-a kpɔ ènu, eye àmɛ̀ kèwo kpɔna ènu a, wo-a trɔ zũ ŋùvìnɔ̀wo.» 40 Farizi kèwo lè Jesu gbɔawo, sè ènyà kèawo, eye wo bìɔ ɛ̀ be: «Ŋùvìnɔ̀wo ye miawo cã mi nyi-a?» 41 Jesu ɖo e ŋuti na wo be: «Nɛ ɖe ye mì nyi ŋùvìnɔ̀wo-a, mìabe ènuvuɛ̃wo mu la ci èkɔ̀ na mì ò. Vɔ̀-a, fifi-a, mì be: ‹Mi le kpɔ ènu!› Ènu kè-a ŋuti mìabe ènuvuɛ̃ kpɔ̀tɔ̀ ci èkɔ̀ ji na mì.»

10

1 Jesu gblɔ̃ be: «Nyàwo ye mù le to na mì: àmɛ̀ kè mu to àgbo nu ɖo àlɛ̃wo be èkpa-a mɛ̀ ò, vɔ̀-a lia èkpa, to àfi bu ɖo e mɛ̀-a, àmɛ̀ ŋuã, fìãfĩtɔ kudo ènu bàɖà wɔ̀tɔ ye be nyi. 2 Vɔ̀-a, àmɛ̀ kè to àgbo nu ɖo e mɛ̀-a, nyi àlɛ̃awo be kplɔ̀tɔ. 3 Àgbonuɖiatɔ-a hũnà àgbo-a na ɛ̀, eye àlɛ̃awo sènà yebe ègbè. E yɔna nyikɔ kè be sɔ na yebe àlɛ̃, ɖè sia ɖè-a, eye be ɖènà wo to. 4 Nɛ e kplɔ̀ woa kpata to vɔ̀-a, e jènà ŋùkɔ̀ na wo, eye Àlɛ̃awo kplɔ̀nà ɛ̀ do, ɖo wo jèsi yebe ègbè. 5 Wo mu la kplɔ̀ àmɛ̀ kè wo mu jèsi ò-a do gbèɖe ò. Bòhũ-a, wo la si, ɖo wo mu jèsi yebe ègbè ò.» 6 Jesu do èlo kè-a na wo, vɔ̀-a, wo mu ŋɔ̃ jè ènu kè be le gblɔ̃ na wo-a mɛ̀ ò. 7 Jesu gbà gblɔ̃ be: «Nyàwo mù le to na mì: ènyɛ̀ ye nyi àlɛ̃wo be àgbo-a. 8 Àmɛ̀ kèwo kpata jè ŋùkɔ̀ na mù va-a, fìãfĩtɔwo kudo èvùɛ̃wɔ̀tɔwo ye wo nyi. Vɔ̀-a àlɛ̃awo mu ɖo èto wo ò. 9 Ènyɛ̀ ye nyi àgbo-a: àmɛ̀ kè to ji nyɛ̀ ɖo e mɛ̀-a, e la gã. E la nɔ̀ yì, la nɔ̀ gbɔ, eye be la nɔ̀ kpɔ̀ ènu ɖù. 10 Fìãfĩtɔ ya-a, vana kpò be yè-a fĩfĩ, yè-a wù àmɛ̀, yè-a gble ènu. Ènyɛ̀ ya-a, mù va be àgbètɔwo nɛ nɔ̀ àgbè, nɛ wo-a kpɔ àgbè ɖo àgbè ji. 11 Ènyɛ̀ ye nyi àlɛ̃kplɔ̀tɔ nyuɛ̃-a. Àlɛ̃kplɔ̀tɔ nyuɛ̃-a sɔna yebe àgbè sɔ sana vɔ̀ ɖo yebe àlɛ̃wo ta. 12 Àmɛ̀ kè nyi àgbãtè-lɛ̃kplɔ̀tɔ, kè àlɛ̃awo mu nyi ye tɔ̀ ò-a, nɛ e kpɔ gbètè gbãnà-a, e tànàsi àlɛ̃awo ɖɛ, eye be sina, eye gbètè-a lènà àlɛ̃awo, eye be kãkãnà wo, 13 kè be nyi àgbàte-lɛ̃kplɔ̀tɔ-a, ŋuti mu kãmana na àlɛ̃awo ò. 14 Ènyɛ̀ ye nyi àlɛ̃kplɔ̀tɔ nyuɛ̃-a. Mù jèsi àlɛ̃ nyɛ̀wo, eye àlɛ̃ nyɛ̀wo cã jèsi mù, 15 sìgbè àlekè Ètɔ nyɛ̀ jèsi mù, eye ènyɛ̀ cã mù jèsi Ètɔ nyɛ̀-a nɛ̀nɛ. Mù sɔ àgbè nyɛ̀-a savɔ̀ ɖo àlɛ̃ nyɛ̀awo ta. 16 Àlɛ̃ buwo cã lè àsi nyɛ̀, ekèwo mu nyi èkpa kè-a mɛ̀ tɔ̀wo ò. E lè veve ɖe be, ma kplɔ̀ woawo cã va. Wo la sè àpe ègbè, àleke be àlɛ̃ha ɖèka kudo àlɛ̃kplɔ̀tɔ ɖèka kpò ye la nɔ̀ ànyi. 17 Àta-a lɔ̃ mù, ɖo mù sɔ àgbè nyɛ̀ na, nɛ ma, trɔva xɔ̀ ɛ̀. 18 Àmɛ̀ ɖe mu le xɔ̀ ɛ̀ lè àsi nyɛ̀ ò. Nyɛ̀ ŋutɔ ye jro sɔ ɛ̀ le na. Mù ɖo ŋusɛ̃ la sɔ ɛ̀ na, eye mù gbà ɖo ŋusɛ̃ la gbìgbɔ̀ xɔ̀ ɛ̀. Ègbèɖèɖe kè-a ye mù xɔ̀ so Ètɔ nyɛ̀ gbɔ.» 19 Ènyà kèawo gbà hɛ̃ màma va Juwo dòmɛ̀. 20 Àmɛ̀ sùgbɔ lè woa dòmɛ̀ le gblɔ̃ be: «Gbɔ̃gbɔ̃ vuɛ̃ ye le ɖè èfũ na ɛ̀; èta gbɔ gble na ɛ̀. Nukɛ ŋuti ye mì le ɖo èto è ò?» 21 Àmɛ̀ buwo le gblɔ̃ be: «Mu nyi àmɛ̀ kè gbɔ̃gbɔ̃ vuɛ̃ le ɖè èfũ na-a be ènyàgbɔ̃gblɔ̃ ye nyi eŋuã ò. Gbɔ̃gbɔ̃ vuɛ̃ la teŋu hũ ŋùkuvi na ŋùvìnɔ̀-a?» 22 Wàlɛbɛ ŋuã-a, wo lè ɖù mawuxɔ-a be kpekpe be àzã le Jeruzalɛm, lè àvìvɔ̀ hùenu. 23 Jesu le yì, le gbɔ̀ le mawuxɔ-a be àfi kè wo yɔna be Salomɔn be àwa-a mɛ̀. 24 Juwo pòxla do e, eye wo gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Kaka na gà kɛ mɛ̀ ye wo la gble mi ɖo mànya mɛ̀ ò? Nɛ èwò ye nyi Mɛsia-a, to ɛ̀ na mi, nɛ mi-a nya ɛ̀.» 25 Jesu ɖo e ŋuti na wo be: «Mù to è na mì. Vɔ̀-a mì mu xɔ̀ ji nyɛ̀ sè ò. Èdɔ kèwo mù le wɔ̀ lè Ètɔ nyɛ̀ be nyikɔ mɛ̀awo, le ɖù ɖase so ŋuti nyɛ̀. 26 Vɔ̀-a mì mu xɔ̀sè ò, ɖo mì mu lè àlɛ̃ nyɛ̀wo dòmɛ̀ ò. 27 Àlɛ̃ nyɛ̀wo sènà àpe ègbè. Mù jèsi wo, eye wo kplɔnà mù do 28 Ènyɛ̀ ya-a, mù nana wo àgbè màvɔ̀. Wo mu la ku gbèɖe ò. Àmɛ̀ ɖe cã mu teŋu xɔ wo lè àsi nyɛ̀ ò. 29 Ètɔ nyɛ̀ kè sɔ wo do àsi na mù-a wu ènusianu eye àmɛ̀ ɖe mu teŋu gbĩ ènu ɖe lè Àta be àlɔ̀ mɛ̀ ò. 30 Nyɛ̀ kudo Àta-a, mi lè ɖèka.» 31 Juwo gbà fɔ̀ èkpe be yèwo-a pò ɛ̀ wù. 32 Vɔ̀-a Jesu gblɔ̃ na wo be: «Mù wɔ̀ èdɔ nyuɛ̃ kèwo Ètɔ nyɛ̀ ɖo na mùawo sùgbɔ lè mìabe ŋùkumɛ̀. Èdɔ kèawo dòmɛ̀tɔ kɛ ŋuti ye mì le ji la pò mù èkpe wù ɖo ò?» 33 Juwo ɖo e ŋuti na ɛ̀ be: «Mi mu le ji la pò wò èkpe wù ɖo èdɔ nyuɛ̃ ɖe ŋuti ò. Vɔ̀-a bùsu-nya kè wò le gblɔ̃-a ŋuti ye; ɖo èwò kè nyi àgbètɔ-a, wò sɔ ɖokoe wò sɔ wɔ̀ Mawu.» 34 Jesu gblɔ̃ na wo be: «Wo mu ŋlɔ̃ ɖo mìabe Èse Xoma mɛ̀ be: ‹Mù gblɔ̃ be: mì nyi mawuwo ò-a?› 35 E va vana e mɛ̀ be, èse-a yɔna àmɛ̀ kèwo wo gblɔ̃na mawunya naawo be mawuwo, Vɔ̀-a, àmɛ̀ ɖekpe mu la teŋu gũ Ŋɔ̀ŋlɔ̃awo ò. 36 Mì le pò nupo ɖo àmɛ̀ kè ŋuti Àta kɔ̀, be dɔ̃ ɖoɖa xixe-a mɛ̀-a ŋuti be: ‹Wò le gblɔ̃ busunya›, ɖo mù gblɔ̃ be ènyɛ̀ ye nyi Mawu be Èvi-a. 37 Nɛ nyɛ̀ mù le wɔ̀ Ètɔ nyɛ̀ be èdɔwo ò-a, mì mu gbà xɔ̀ ji nyɛ̀ sè ò. 38 Vɔ̀-a, nɛ mù le wɔ̀ wo-a, nɛ mì mu xɔ̀ ji nyɛ̀ sè cã ò-a, mì xɔ̀ èdɔawo ji sè, nɛ mì-a nya, nɛ mì-a ŋɔ̃ jè e mɛ̀ be Àta lè mɛ̀ nyɛ̀, eye nyɛ̀ cã mù lè Àta mɛ̀.» 39 Kè Jesu gblɔ̃ ènyà kè-a, wo gbà ji la le è, vɔ̀-a, e glo wo. 40 Jesu gbà trɔyì Jɔrdan be àgo ɖe-a ji, àfi kè Johanɛs le lè mawusi na àmɛ̀wo le cucugbɔ̃ a, eye be nɔ̀ funu-a. 41 Àmɛ̀ sùgbɔ yì kpɔna ɛ̀ lè funu. Wo gblɔ̃na be: «Johanɛs mu wɔ̀ ŋùdãdɔ ɖe ò, vɔ̀-a, ènu kèwo kpata be gblɔ̃ so ŋusù kè-a ŋuti a ye nyi nyàwo.» 42 Eye àmɛ̀ sùgbɔ xɔ̀ Jesu ji sè lè funu-a.

11

1 Ŋusù ɖe kè tɔ̀ Lazaro-a jè èdɔ̀. E so Betania, Mari ku nɔ̀via nyɔnù Marta be èdù mɛ. 2 -- Mari ye nyi àmɛ̀ kè kɔ̀ àmì huɛ̃ titi ɖo Tɔhonɔ̀ be àfɔ̀wo ji kpɔ, eye be sɔ ye ŋutɔ be èɖà sɔ tutu wo-a. Nɔ̀vi-a Lazaro ye jè èdɔ̀. -- 3 Nɔ̀vi nyɔnùawo dɔ̃ àmɛ̀ ɖoɖa Jesu be wo-a to na ɛ̀ be: «Tɔhonɔ̀, èxlɔ̃ wo jè èdɔ̀.» 4 Kè Jesu sè àŋɛ̀-a, e gblɔ̃ be: «Èdɔ kè-a mu la hɛ̃ èku va o. Vɔ̀ bòhũ-a, e la na Mawu la ɖe yebe gogo fiɔ, eye to ekè-a ji-a, àmɛ̀wo la na gogo Mawu be Èvi-a cã.» 5 Jesu lɔ̃ Marta ku nɔ̀vi-a nyɔnù Mari kudo Lazaro. 6 Jesu sè be Lazaro jè èdɔ̀, gãke-a, e gbà wɔ̀ ŋùkèkè èvè lè àfi kè be lè-a. 7 E yomɛ̀-a, e gblɔ̃ na yebe nukplaviwo be: «Mì va mi-a trɔyì Judea.» 8 Nukplaviawo gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Ènufiɔtɔ, nyìsɔ̀ kpò ye Juwo ji la pò wò èkpe wù, lè Judea, eye wò gbà le ji la trɔyì funu-a kè a?» 9 Jesu ɖo e ŋuti na wo be: «Mu nyi gàpòpò woèvè ye lè ŋùkèkè ɖèka mɛ̀-a? Nɛ àmɛ̀ ɖe le zɔ̃ lè ŋùkèkè mɛ̀-a, mu klɛ̃na àfɔ̀ ò, ɖo e le kpɔ xixe a be kɔ̀kɔ̀ɛ. 10 Vɔ̀-a, nɛ àmɛ̀ ɖe le zɔ̃ lè èzã mɛ̀-a, e klɛ̃nà àfɔ̀, ɖo kɔ̀kɔ̀ɛ mu lè e mɛ̀ ò.» 11 Eŋuã yomɛ̀-a, Jesu gbà gblɔ̃ na wo be: «Miabe èxlɔ̃ Lazaro le dɔ̃ àlɔ̃, vɔ̀-a, mù la yì fɔ̃ ɛ̀.» 12 Yebe nukplaviawo gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Ènufiɔtɔ, nɛ alɔ̃ be le dɔ̃-a, e la gã.» 13 Lazaro be èku ye Jesu le gblɔ̃ na wo. Vɔ̀-a, woawo ya-a, wo sɔ ɛ̀ be, àlɔ̃ be ènyà ye be le gblɔ̃ na yèwo. 14 Eye Jesu hũ e mɛ̀ na wo be: «Lazaro ku; 15 eye, e jɔ̀jì na mù ŋutɔ ɖo mìa ŋuti, be nyɛ̀ mù lè àfi kè be ku lè a-ò, àleke be mì-a xɔ̀sè. Mì va mi-a yì e gbɔ!» 16 Wàlɛbɛ ŋuã-a, Toma -- kè wo yɔna be Vènàvi-a --, gblɔ̃ na nukplavi kpɔ̀tɛawo be: «Mia cã mi-a yì, nɛ mi-a ku kudo è.» 17 Kè Jesu va Betania-a, e kpɔ be, Lazaro nɔ̀ yɔ̀dò mɛ̀ ŋùkèkè ènɛ̀ vɔ̀. 18 Ekè èkpeti ètɔ̃ kpò ye Betania sɔ dìdì lè Jeruzalɛm gbɔ-a, 19 Ju sùgbɔ va Marta ku Mari gbɔ, nɛ wo-a ɖo àsi àkɔ na wo, ɖo woa nɔ̀vi kè dɛ̃-a ŋuti. 20 Kè Marta sè be Jesu gbãna-a, e to yì dogò è, wàlɛbɛ kè Mari ya ci àxomɛ̀-a. 21 Marta gblɔ̃ na Jesu be: «Tɔhonɔ̀! Nɛ wò kè lè fikè-a ye-a, nɔ̀vi nyɛ̀-a mu la ku ò. 22 Gãke fifì ŋutɔ cã-a, mù nya be ènu ɖekpekpe kè wò la bìɔ Mawu-a, e la na wò.» 23 Jesu gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Nɔ̀vi wò la fɔ̃ so èku.» 24 Marta gblɔ̃ be: «Mù nya be e la fɔ̃ lè àzã mlɛ̃ kè le nyi fɔ̃fɔ̃ so èku be àzã-a gbè.» 25 Jesu gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Ènyɛ̀ ye nyi fɔ̃fɔ̃ so èku kudo àgbè-a. Àmɛ̀ kè xɔ̀ ji nyɛ̀ sè-a, nɛ e gbà ku cã-a, e la nɔ̀ àgbè. 26 Àmɛ̀ ɖekpekpe kè lè àgbè, eye be xɔ̀ ji nyɛ̀ sè-a, mu la ku gbèɖe ò. Wò xɔ̀ e ji sè-a?» 27 Marta ɖo e ŋuti na ɛ̀ be: «Ɛ̃ɛ, Tɔhonɔ̀! Mù xɔ̀sè, be èwò ye nyi Mɛsia-a, Mawu be Èvi kè va xixe-a mɛ̀-a.» 28 Kè Marta gblɔ̃ ènyà ŋuã-a, e yì yɔ nɔ̀vi-a Mari, eye be ɖè èkpa na ɛ̀ be: «Ènufiɔtɔ-a va; e le yɔ wò.» 29 Kè Mari sè ènyà kèawo-a, e sitè zè ɖèka, yì kpɔ Jesu. 30 Jesu mu kpɔ ɖo kɔpe-a mɛ̀ hàɖe ò; e kpɔ̀tɔ̀ lè àfi kè Marta yì dogò ɛ̀ lè-a. 31 Juwo lè àxue-a mɛ̀ kudo è, le ji la ɖo àsi àkɔ na ɛ̀. Ekè wo kpɔ Mari sitè, eye be to zè ɖèka-a, wo kpàsà ɛ̀ do; wo susu be e le yì yɔdo-a ji, la yì fã àvi. 32 Ekè Mari ɖo àfi kè Jesu lè-a, eye be kpɔ ɛ̀-a, e jè èklò lè yebe àfɔ̀ nu, gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Tɔhonɔ̀! Nɛ ɖe ye wò kè lè fikè-a, nɔ̀vi nyɛ̀ mù la ku ò.» 33 Kè Jesu kpɔ be Mari le fã àvi eye Ju kèwo kpàsà ɛ̀ doawo cã le fã àvi-a, àkpɔ̃ ɖɔ ɛ̀, eye yebe àyè gbãdo. 34 E bìɔ wo be: «Fikɛ ye mì ɖì ì ɖo ò?» Wo ɖo e ŋuti na ɛ̀ be: «Tɔhonɔ̀ va kpɔ ɛ̀ ɖa.» 35 Eye Jesu fã àvi. 36 Juwo gblɔ̃ be: «Mi kpɔ leke be lɔ̃ ɛ̀ ɖa!» 37 Vɔ̀-a, woa dòmɛ̀tɔ ɖewo gblɔ̃ be: «Àmɛ̀, kè hũ ŋùkuvi na ŋùvìnɔ̀-a, mu teŋu wɔ̀ be Lazaro mu gbà ku ò-a?» 38 Jesu be èji gbà hũhũ lè ye ɖokoe mɛ̀, eye be yì yɔ̀do-a to. Akpã mɛ̀ ye wo kù yɔ̀do-a ɖo, eye wo sɔ èkpe ɖo e nu. 39 Jesu gblɔ̃ be: «Mì ɖè èkpe-a jo!» Marta, àmɛ̀ yì nugbe-a be nɔ̀vi nyɔnù-a gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Tɔhonɔ̀, e la nɔ̀ ɖè àyà vɔ̀; ŋùkèkè ènɛ̀ sɔŋu ye nyi ekè-a.» 40 Jesu gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Nyɛ̀ mù to na wò be, nɛ wo gbè xɔ̀sè kpò-a, wò la kpɔ Mawu be gogo-a?» 41 Eye wo mlì èkpe-a jo. Jesu ɖè ŋùkuvi kpɔ jiŋkusi, gblɔ̃ be: «Àta mu do àkpe na wò be wò ɖo èto mù. 42 Mù nya be wò ɖona èto mù tɛ̀gbɛ̀.Vɔ̀-a àmɛ̀ha kè trɔ do mù-a ŋuti ye mù le gblɔ̃ ènyà kè-a ɖo, nɛ wo-a nya be Èwò ye dɔ̃ mù ɖoɖa.» 43 Kè Jesu gblɔ̃ ènyà kèawo yomɛ̀-a, e do àpa sɛ̃sɛ̃ ɖe be: «Lazaro, to va!» 44 Eye àmɛ̀ kuku kè be àfɔ̀wo kudo àlɔ̀wo lè babla-a, to kudo àmɛ̀ɖìvɔawo, eye dukù ɖe bla ŋùmɛ̀ na ɛ̀. Jesu gblɔ̃ na wo be: «Mì tu àvɔawo lè e ŋuti, nɛ be-a jo.» 45 Kè Ju kèwo ye va Mari gbɔawo, kpɔ ènu kè Jesu wɔ̀-a, woa dòmɛ̀tɔ sùgbɔ xɔ̀ e ji sè. 46 Gãke-a èbuwo yì kpɔ Fariziwo, gblɔ̃ ènu kè Jesu wɔ̀-a kpata na wo. 47 Mawunɔ̃ gãwo kudo Fariziwo yɔ èdùnyagblɔ̃tɔwo be èhabɔ̀bɔ-a bɔ̀. Wo gblɔ̃ be: «Nukɛ ye mi la wɔ̀ fifì ò? Ŋusù kè-a jo le wɔ̀ jèsi sùgbɔ. 48 Nɛ mi tàsi ì be lè yì e ji nɛ̀nɛ-a, àmɛ̀wo keŋu la xɔ̀ e ji sè eye Romatɔwo la va gbã miabe mawuxɔ-a ku miabe dùkɔ̃-a.» 49 Woa dòmɛ̀tɔ ɖèka tɔ̀ Kayafa. E ye nyi mawunɔ̀ gã lè èpè ŋuã mɛ̀. E gblɔ̃ be: «Mì mu kpɔ le va ènyà-a ji hàɖe ò? 50 Eŋuã-a, mì mu kpɔ be, nɛ àmɛ̀ ɖèka ku ɖo àmɛ̀siamɛ̀ ta-a, e nyɔ̃ na mì wu be àmɛ̀siamɛ̀ be-a ku lè dùkɔ̃-a mɛ̀ ò-a?» 51 Vɔ̀-a mu nyi ye ŋutɔ be èjro be sɔ le gblɔ̃ ènyà kè-a ò. Ekè èpè ŋuã mɛ̀-a, e ye nyi mawunɔ̀ gã-a, Mawu to e ji gblɔ̃ ɖɛ be Jesu la ku ɖo dùkɔ̃-a ta 52 eye, mu nyi Juwo be dùkɔ̃-a ɖeɖe ta kpo ye ò, vɔ̀-a, nɛ be-a bɔ̀ Mawu be èvi kèwo kãkã ɖo ànyigbã jiawo ɖodu. 53 So gbè ŋuã gbè ye wo pò ɖodu, ɖo e be yèwo-a wù ì. 54 Ènu kè-a ŋuti ye Jesu mu gbà ɖènà ye ɖokoe fiɔ Juwo àgbàŋugbà ò. E jo le funu, yì kɔpe ɖe kè gogo zògbè ji-a mɛ̀. Wo yɔna kɔpe-a be Efrayim. Jesu kudo yebe nukplaviwo nɔ̀ funu-a. 55 Wàlɛbɛ ŋũa, Juwo be Toŋutivayì be àzã-a gogo. Àmɛ̀ sùgbɔ jo lè woabe èdùwo mɛ̀ yì Jeruzalɛm nɛ wo-a lè woa ɖokoewo ɖì, gbɔ̀xue àzã-a bè-a ɖo. 56 Wo le ji Jesu, eye wàlɛbɛ kè wo lè mawuxɔ-a mɛ̀-a, wo le bìɔ woa nɔ̀nɔ̀ɛwo be: «Nukɛ mì bù so e ŋuti ò? Kãkã ɖo e ji mu lè be E la va kpɔ̃nɔ̃ àkpìti be àzãɖùpe-a ò!» 57 Mawunɔ̃ gãwo kudo Fariziwo na ègbè vɔ̀ be, nɛ àmɛ̀ ɖe nya àfi kè Jesu lè-a, nɛ va gblɔ̃ ɛ̀, nɛ wo-a yì le è.

12

1 Ŋùkèkè àdɛ̃ gbɔ̀xue wo-a ɖù Toŋutivayì be àzã-a, Jesu yì Betania, àfi kè Lazaro, àmɛ̀ kè be fɔ̃ so èku-a lè-a. 2 Wo ɖo èkplɔ̃ na ɛ̀ lè funu-a, Marta le sumɔ̃ àmɛ̀wo, eye Lazaro nyi àmɛ̀ kèwo nɔ̀ èkplɔ̃-a ŋuti ku woawo dòmɛ̀tɔ ɖèka. 3 Mari sɔ àmì huɛ̃ titi kè xɔ̀ àsì-a, ègò ɖèka, kɔ̀ ɛ̀ ɖo Jesu be àfɔ̀wo ji. E sɔ ye ŋutɔ be èɖà sɔ tutu wo. Àmì-a be hɔ̃hɔ̃ɛ xɔ̀ àxue-a mɛ̀ keŋu. 4 Eye, Juda Iskariɔt kè nyi Jesu be nukplaviwo dòmɛ̀tɔ ɖèka-a, -- àmɛ̀ kè ŋutɔ la va xɔ̀ kpli na ɛ̀-a --, gblɔ̃ be: 5 «Nukɛ ŋuti ye wo mu sà àmì huɛ̃ lilili kè-a klòsàlòga àlɔ̀ èkà àdrɛ̃-takpo, nɛ wo-a sɔ èga-a na wɔ̀amɛ̀nɔ̀wo ò?» 6 E gblɔ̃ ekè-a, mu nyi wɔ̀àmɛ̀nɔ̀wo nu kè be ve-a ŋuti ye ò; vɔ̀-a fìãfĩ be nyi, eye ye si ye ègà kpɛtɛ-a nɔ̀nà, eye be fĩnà ègà kè wo sɔ ɖo e mɛ̀-a. 7 Jesu gblɔ̃ be: «Mì tàsi ì kpoo! Àzã kè gbè wo la ɖì mù-a ŋuti ye be wɔ̀ ekè-a ɖo. 8 Wɔ̀amɛ̀nɔ̀wo lè ku mì tɛgbɛ, vɔ̀-a, nyɛ̀ ya-a, nyɛ̀ mu la nɔ̀ ku mì kaka sɔ yì ò.» 9 Wàlɛbɛ ŋuã-a, Ju sùgbɔ sè be Jesu lè Betania-a, eye wo zɔ̃ hòo yì funu-a. Mu nyi Jesu ɖeɖe ŋuti kpò ye wo yì funu-a ɖo ò. Vɔ̀-a, wo le ji la kpɔ Lazaro kè be fɔ̃ so èku-a cã. 10 Mawunɔ̃ gãwo pò ɖodu, ɖo èkpe e ji be yèwo-a wù Lazaro cã, 11 Đo-a Lazaro ŋuti ye Ju sùgbɔ xɔ̀ Jesu ji sè, eye wo trɔ lè Mawunɔ Gãwo yomɛ̀. 12 Kè èŋù kè-a, àmɛ̀ fũu kèwo va àzãɖùpewo, sè be Jesu gbãnà Jeruzalɛm. 13 Wo sɔ èdebàyàwo, eye wo to yì dogò ɛ̀. Wo le do àpa be: «Hòzanà! Sìtu ɖeɖe na àmɛ̀ kè gbãnà lè Tɔhonɔ̀ be nyikɔ mɛ̀, Izraɛl be èfìɔ-a!» 14 Jesu kpɔ èsɔ-àkɛtɛvi ɖe, eye be nɔ̀ ànyi ɖo e ji, sìgbè àlekè wo ŋlɔ̃ ɛ̀ ɖɛ nɛ̀nɛ-a be: 15 «Mù gbà vɔ̃ ò, Ziɔn be nyɔnù-vi kpɔɖa, èfìɔ wò-a gbãna. E lia èsɔ-àkɛtɛ be èvi ji.» 16 Yebe nukplaviwo mu ŋɔ̃ jè ènu kèawo mɛ̀ zè ɖèka ò; vɔ̀-a wàlɛbɛ kè wo na gogo Jesu vɔ̀-a, wàlɛbɛ ŋuã gbɔ̀xue ye wo ɖoŋu be E ye ŋuti wo ŋlɔ̃ ènyà ŋuãwo ɖɛ ɖo, eye ènu ŋuãwo tutu ye wo wɔ̀ na ɛ̀. 17 Àmɛ̀ kèwo keŋu nɔ̀ Jesu ŋuti wàlɛbɛ kè be yɔ Lazaro, fɔ̃ ɛ̀ so èkuawo, le ɖù ɖase so ènu kèwo jɔ̀awo ŋuti. 18 Ekè àmɛ̀awo sè be e wɔ̀ jèsì kè-a, ŋuti ye wo va dogò Jesu ɖo. 19 Fariziwo le gblɔ̃ lè woa nɔ̀nɔ̀ɛwo dòmɛ̀ be: «Mì mu kpɔ fifì be mì mu teŋu wɔ̀ ènu ɖeti ò-a? Àmɛ̀wo kpata ye le kpàsà ɛ do ŋuã!» 20 Grik ɖewo cã lè àmɛ̀ kèwo va Jeruzalɛm, lè kpɔ̃nɔ̃ àkpìti be àzã-a hùenu-a dòmɛ̀, be yèwo-a sumɔ̃ Mawu. 21 Wo yì kpɔ Filipo kè so Bɛtsaida, lè Galilea nyigbã ji-a, eye wo gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Àpetɔ, mi le ji la kpɔ Jesu.» 22 Filipo yì to è na Ãdre, eye wo àmɛ̀ èvèawo yì to è na Jesu. 23 Jesu gblɔ̃ na wo be: «Gàmɛ̀ sù fifì nɛ wo-a na gogo Àgbètɔ be Èvi-a. 24 Nyàwo ye mù le to na mì be, nɛ èbliku kè gɛ̃ jè ànyigbã mu ku ò-a, èbliku ɖèka kpò be nyina. Vɔ̀-a nɛ e ku-a, e sɛ̃na èku sùgbɔ. 25 Àmɛ̀ kè lɔ̃ yebe àgbè-a, la bu ì; eye àmɛ̀ kè crì yebe àgbè lè xixe kè-a mɛ̀-a, e la nɔ̀ e si kaka na àgbè màvɔ̀. 26 Nɛ àmɛ̀ ɖe ji la sumɔ̃ mù-a, nɛ kpàsà mù do. Àfi kè mù lè-a, sumɔ̃vi nyɛ̀-a cã la nɔ̀ funu-a. Nɛ àmɛ̀ ɖe sumɔ̃ mù-a, Àta la na ɛ̀ gogo.» 27 «Fifì-a, Èkla nyɛ̀ ɖɔ ku àkpɔ̃, eye leke mù la gblɔ̃ ò? Đe ye mù la gblɔ̃ be Àta xɔ̀ mù le gàpòpo kè-a si-a? Vɔ̀-a, gàpòpo kè-a ŋuti ye mù va ɖo. 28 Àta na gogo àpo nyikɔ.» Zè ɖèka-a, ègbè ɖe ɖì so jiŋkusi be: «Mù na ɛ̀ gogo vɔ̀; eye mù la gbà na ɛ̀ ke.» 29 Àmɛ̀ha kè le funu-a sè ègbè-a, eye wo gblɔ̃ be: «Èji ye ɖè ègbè!» Àmɛ̀ buwo gblɔ̃ be: «Àtikplɔtɔ ɖe ye pò nupo na ɛ̀.» 30 Vɔ̀-a Jesu gblɔ̃ na wo be: «Mu nyi ènyɛ̀ ŋuti ye ègbè kè-a ɖì ɖo ò; vɔ̀-a, mìawo ŋuti ye. 31 Fifì ye wo la ɖo kòjo na xixe-a; fifì ye wo la nyà xixe kè-a be jiɖùtɔ-a. 32 Ènyɛ̀ ya-a, nɛ wo kɔ mù jo le ànyigbã kè-a ji, yì èji-a, mù la dɔ̃ àmɛ̀wo keŋu va gbɔ nyɛ̀.» 33 Jesu gblɔ̃ ekè-a sɔ le ɖè èku kè ŋùmɛ̀ be la ku-a fiɔ. 34 Vɔ̀-a àmɛ̀wo ɖo e ŋuti na ɛ̀ be: «Mi sè, èse-a fiɔ mi be, Mɛsia-a la nɔ̀ àgbè kaka sɔ yì. Àlekè ye èwò ya-a, wo teŋu gblɔ̃ be wo ɖo la kɔ̀ Àgbètɔ be Èvi-a yì èji ɖo ò? Àmɛ̀ kɛ ye le nyi Àgbètɔ be Èvi ŋuã ò?» 35 Jesu gblɔ̃ na wo be: «Gàmɛ̀ vi ɖe kpo ye kɔ̀kɔ̀ɛ-a la gbà nɔ̀ mìa dòmɛ̀. Mì zɔ̃ wàlɛbɛ kè kɔ̀kɔ̀ɛ-a lè-a. Nɛ mu nyi nɛ̀nɛ ò-a, vìvìtì la va do do mì. Vɔ̀-a, àmɛ̀ kè le zɔ̃ lè vìvìtì mɛ̀-a, mu nyana àfi kè be lè yì-a ò. 36 Kè kɔ̀kɔ̀ɛ-a lè mìa gbɔ-a, mì xɔ̀ e ji sè, nɛ mì-a nyi kɔ̀kɔ̀ɛ-a be èviwo.» 37 Togbɔ be e wɔ̀ nùkunu sùgbɔ lè woa domɛ̀ cã-a, wo mu xɔ̀ e ji sè ò. 38 Nɛ ènyà kè Mawu be gblɔ̃ɖɛtɔ Ezaya gblɔ̃-a bè-a zɔ̃ sù be: «Tɔhonɔ̀, àmɛ̀ kɛ ye xɔ̀ ènyà kè mi gblɔ̃-a ji sè ò? Àmɛ̀ kɛ ye Tɔhonɔ̀ ɖè yebe ŋusɛ̃ fiɔ ò?» 39 Wo mu teŋu xɔ̀sè ò, ɖo Ezaya gbà gblɔ̃ be: 40 «Mawu gbã woabe ŋùkuviwo, nɛ wo mu gbà kpɔ ènu ò. E cɔ̃ ènu woabe àyèwo ji, nɛ wo mu gbà ŋɔ̃ jè ènu mɛ̀ ò. Nɛ wo mu gbà ɖɔ̀lì èdɛ̃, nɛ ma dà èdɔ̀ na wo ò.» 41 Ezaya gblɔ̃ ènyà kè-a, ɖo e kpɔ Jesu be gogo-a ɖoɖa eye be pò nupo so e ŋuti. 42 Togbɔ be ènu lè nɛ̀nɛ cã-a, Juwo be àmɛ̀gãwo ŋutɔ sùgbɔ xɔ̀ Jesu ji sè. Vɔ̀-a wo mu ɖè è fiɔ ò, ɖo wo le vɔ̃ be, Fariziwo la va ɖè yèwo to lè bɔ̀bɔ̀pe-a. 43 Wo lɔ̃nà be àgbètɔwo nɛ kafu yèwo wu be Mawu be-a kafu yèwo. 44 Jesu gbà gblɔ̃ be: «Àmɛ̀ kè xɔ̀ ji nyɛ̀ sè-a, mu xɔ̀ ènyɛ̀ ɖèka ji sè ò; vɔ̀-a, e xɔ̀ Àmɛ̀ kè dɔ̃ mù ɖoɖa-a ji sè. 45 Eye, àmɛ̀ kè kpɔ mù-a, kpɔ Àmɛ̀ kè dɔ̃ mù ɖoɖa-a cã. 46 Ènyɛ̀ kè nyi kɔ̀kɔ̀ɛ-a, mù va xixe-a mɛ̀, nɛ àmɛ̀ ɖekpekpe kè xɔ̀ ji nyɛ̀ sè-a, mu gbà nɔ̀ vìvìtì mɛ̀ ò. 47 Nɛ àmɛ̀ ɖe sè ènyà nyɛ̀wo, eye mu wɔ̀ ɖo woa ji ò-a, mu nyi ènyɛ̀ ye la ɖo kòjo na ɛ̀ ò. Đo nyɛ̀ mu va nɛ ma ɖo kòjo na xixe-a ò; vɔ̀ bòhũ-a, mù va nɛ ma hlùɛ̃ xixe-a gã ye. 48 Àmɛ̀ kè gbè mù, eye mu xɔ̀ ènyà nyɛ̀wo ò-a, ɖo yebe kòjoɖotɔ vɔ̀. Ènyà kèwo mù gblɔ̃-a, ye la ɖo kòjo na ɛ̀ lè àzã mlɛ̃-a gbè. 49 Nyɛ̀ mu pò nupo lè ɖokoe nyɛ̀ sinu ò. Àta kè dɔ̃ mù ɖoɖa-a ŋutɔ ye to ènu kè mù la gblɔ̃-a kudo ènu kè mù la fiɔ-a na mù. 50 Eye mù nya be Àta be èse-a, nana àgbè màvɔ̀. Eye ènu kèwo keŋu mù le gblɔ̃-a, mù le gblɔ̃ wo sìgbe àlekè Àta-a gblɔ̃ ɛ̃ na mù-a nɛ̀nɛ.»

13

1 Gbɔ̀xue Toŋutivayì be àzã-a nɛ va-a, Jesu nya be gàmɛ̀ sù nɛ yè-a jo lè xixe kè-a mɛ̀ yì Àta gbɔ. E lɔ̃ àmɛ̀ kèwo nyi ye tɔ̀awo le xixe kè-a mɛ̀. E lɔ̃ wo kaka sɔ yì vɔ̀vɔ̀nu. 2 Wàlɛbɛ kè Jesu kudo yebe nukplaviwo le ɖù ènu fiɛ̃si mɛ-a, Abosam ɖo susu mɛ̀ na Juda, Simɔn Iskariɔt be èvi-a nɛ bè-a do Jesu àsi. 3 Kè Jesu nya be Mawu sɔ ènusianu do àsi na yè, be Mawu gbɔ yè so, eye Mawu gbɔ-a yè trɔ le yì-à, 4 e sitè lè ènuɖùɖu-a gbɔ, ɖe àwù kè be do-a ɖɛ, eye be sɔ àvɔ̀ ɖe sã ɖo àlĩ. 5 E yomɛ̀-a, e kɔ̀ èsì ɖo àdàwa ɖe mɛ̀, tɔ àfɔ̀ kɔklɔ na yebe nukplaviwo, eye be sɔ àvɔ̀ kè be sã do àlĩ-a le tutu àfɔ̀ na wo. 6 Ekè be ɖo Simɔn Petro ji-a, Petro gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Tɔhonɔ̀ èwò ye la klɔ àfɔ̀ na mù-a?» 7 Jesu ɖo e ŋuti na ɛ̀ be: «Ènu kè mù le wɔ̀-a, wo mu la teŋu nya ɛ̀ fifì ò. Vɔ̀-a, e yomɛ̀-a wò la va sè e gɔ̃mɛ̀.» 8 Petro gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Wò mu la klɔ àfɔ̀ na mù gbèɖe ò.» Eye Jesu gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Nɛ nyɛ̀ mu klɔ àfɔ̀ na wò ò-a, eŋuã-a, wò mu la kpɔ ènu ɖeti be gomɛ̀ ku mù ò.» 9 Simɔn Petro gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Nɛ e nyi nɛ̀nɛ ye-a, Tɔhonɔ̀, mu gbà nyi àfɔ̀wo ɖeɖe kpò wò la klɔ na mù ò. Klɔ àlɔ̀ nyɛ̀wo ku èta nyɛ̀ cã.» 10 Jesu gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Àmɛ̀ kè lè ye ɖokoe ɖì vɔ̀-a, mu gbà hiã la lè èsì ò; àfɔ̀ kɔklɔ kpò be hiã, ɖo e ɖì keŋukeŋu. Mìawo ya-a, mì ɖì; vɔ̀-a mu nyi mìa kpata ò.» 11 Jesu nya àmɛ̀ kè la do è àsi-a. Ekè-a ŋuti ye be gblɔ̃ be: «Mu nyi mìa kpata be ŋuti ye kɔ̀ ò.» 12 Kè be klɔ àfɔ̀ na wo vɔ̀-a, Jesu gbà sɔ yebe àwù-a do, eye be yì nɔ̀ ànyi. E bìɔ yebe nukplaviawo be: «Mì sè ènu kè mù wɔ̀ na mì-a gɔ̃mɛ̀-a? 13 Mì yɔna mù be Ènufiɔtɔ, kudo Àpetɔ; mìabe ènyà lè e mɛ̀, ɖo e lè nɛ̀nɛ-a nyàwo. 14 Vɔ̀-a, nɛ ènyɛ̀ kè nyi mìabe Tɔhonɔ̀, ku Ènufiɔtɔ-a mù klɔ àfɔ̀ na mì-a, eŋuã-a, e jè be mìawo cã, mì-a nɔ̀ klɔ àfɔ̀ na mìa nɔ̀nɔ̀ɛwo. 15 Đo kpɔwɔɛ ye mù na mì, nɛ mìa cã mì-a nɔ̀ wɔ̀ sìgbè àlekè mù wɔ̀ na mì-a nɛ̀nɛ. 16 Nyàwo ye mù le to na mì. Sumɔ̃vi mu wu àpetɔa-a ò. Àmɛ̀dɔ̃dɔ̃ cã mu wu àmɛ̀ kè dɔ̃ ɛ̀-a ò. 17 Fifì kè mì nya ènu kèawo-a, nɛ mì wɔ̀ ɖo woa ji-a, Mawu la tusi na mì. 18 Mu nyi mìa kpata ŋuti ye mù le gblɔ̃ ènyà kè-a so ò, ɖo mù nya àmɛ̀ kèwo mù cãawo. Vɔ̀-a, nɛ ŋɔ̀ŋlɔ̃-a be-a zɔ̃ sù be: ‹Àmɛ̀ kè le ɖù ènu kudo mù-a sitè ɖo ŋuti nyɛ̀.› 19 Mù le to na mì fifì, keŋu gbɔ̀xue be-a va jɔ̀. Àlekè be, nɛ e va jɔ̀-a, mì-a xɔ̀sè be, ènyɛ̀ ye nyi àmɛ̀ kè mu nyi-a. 20 Nyàwo ye mù le to na mì. Àmɛ̀ kè xɔ̀ àmɛ̀ kè mù dɔ̃ ɖoɖa-a, ènyɛ̀ ŋutɔ ye be xɔ̀. Eye àmɛ̀ kè xɔ̀ mù-a, xɔ̀ àmɛ̀ kè dɔ̃ mù ɖoɖa-a cã.» 21 Kè Jesu gblɔ̃ ènyà kèawo vɔ̀-a, yebe àyè gbãdo eye be gblɔ̃ na yebe nukplaviawo be: «Nyàwo ye mù le to na mì: àmɛ̀ ɖèka lè mìa dòmɛ̀ la do mù àsi.» 22 Yebe nukplaviwo le kpɔ woa nɔ̀nɔ̀ɛwo, ɖo wo mu nya àmɛ̀ kè ŋuti be le gblɔ̃ ènyà kè-a so tututu ò. 23 Nukplaviawo dòmɛ̀tɔ ɖèka, àmɛ̀ kè Jesu dève-a, lè àxàda mɛ̀ na ɛ̀. 24 Simɔn Petro wɔ̀ ŋùkuvi na ɛ̀ be nɛ bìɔ Jesu àmɛ̀ kè be ènyà be le gblɔ̃-à. 25 Eye nukplavi ŋuã bi ɖo Jesu be àkɔta, bìɔ ɛ̀ be: «Tɔhonɔ̀, àmɛ̀ kɛ ye ò?» 26 Jesu ɖo e ŋuti na ɛ̀ be: «Àmɛ̀ kè mu la kã kpɔ̃nɔ̃, la tɔ desì, la sɔ na-a ye.» Eye Jesu kã kpɔ̃nɔ̃, tɔ desì, eye be sɔ na Juda, Iskariɔt Simɔn be èvi-a. 27 Kè Juda xɔ̀ kpɔ̃nɔ̃-a, Satana ɖo ye mɛ̀; eye Jesu gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Ènu kè wò ɖo la wɔ̀-a, wɔ̀ ɛ̀ kaba.» 28 Àmɛ̀ kèwo le ɖù ènu kudo Jesuawo dòmɛ̀tɔ ɖe mu nya ènu kè ŋuti be gblɔ̃ ènyà kè-a ɖo ò. 29 Kè be nyi be Juda ye hɛ̃nà ègà kpɛtɛ-a, àmɛ̀ ɖewo bù be Jesu le to na ɛ̀ be nɛ yì plè ènu kè wo la sɔ ɖù kpɔ̃nɔ̃ àkpìti be àzã-a, àlo nɛ yì na ènu wɔ̀amɛ̀nɔ̀wo. 30 Ekè Juda ɖù kpɔ̃nɔ̃-a, e to zè ɖèka. Èzã do vɔ̀. 31 Kè Juda to vɔ̀-a, Jesu gblɔ̃ be: «Fifì-a wo ɖe Àgbètɔ be Èvi-a be gogo fiɔ, eye to Èvia ji-a, wo ɖe Mawu be gogo fiɔ. 32 Mawu la na ɛ̀ gogo lè ye ŋutɔ mɛ̀, eye e la na ɛ̀ gogo zãɖe kè-a. 33 Èvi nyɛ̀wo, àzã vi ɖe kpo ye kpɔ̀tɔ̀ nɛ ma nɔ̀ mìa gbɔ. Mì la ji mù, eye sìgbè àlekè mù gblɔ̃ na Juwo nɛ̀nɛ-a, mì mu la teŋu yì àfi kè mù le yì-a ò. 34 Mù le na mì èse yeye: mì lɔ̃ mìa nɔ̀nɔ̀ɛwo. Mì lɔ̃ mìa nɔ̀nɔ̀ɛwo sìgbè àlekè mù lɔ̃ mì-a nɛ̀nɛ. 35 Nɛ mì lɔ̃ mìa nɔ̀nɔ̀ɛwo-a, àmɛ̀wo kpata la nya be mì nyi nukplavi nyɛ̀wo.» 36 Simɔn Petro bìɔ ɛ̀ be: «Tɔhonɔ̀, fikɛ wò le yì ò?» Jesu ɖo e ŋuti na ɛ̀ be: «Wo mu la teŋu kplɔ̀ mù do yì àfi kè mù le yì fifi-a ò. Vɔ̀-a, e yomɛ̀-a, wò la jè yo nyɛ̀ mɛ̀.» 37 Petro gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Tɔhonɔ̀ nukɛ ŋuti ye nyɛ̀ mu la teŋu kplɔ̀ wò do fifì ò? Mù sɔ̀gbe la ku ɖo ètà wò.» 38 Jesu gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Wo sɔ̀gbè la ku do èta nyɛ̀ nyàwo-à? Nyàwo mù le to na wò; koklo mu la ku àtɔ egbè gbɔ̀xue wò la gbe, zè ètɔ̃ be ye mu jèsi mù ò.»

14

1 «Mì mu gbà na nɛ mìabe àyè nɛ gbãdo ò. Mì xɔ̀ Mawu ji sè. Mì xɔ̀ nyɛ̀ cã ji nyɛ̀ sè. 2 Nɔ̀pe sùgbɔ lè Ètɔ nyɛ̀ be àxomɛ̀. Nɛ mu nyi nɛ̀nɛ ò-a, nyɛ̀ mu la to na mì be mù la yì jrà tèpe ɖo ɖɛ na mì ò. 3 Nɛ mù yì jrà tèpe ɖo ɖɛ na mì vɔ̀-a, mu la trɔva kplɔ̀ mì jo, àlekè be àfi kè mù lè-a, mìa cã mì la nɔ̀ funu-a. 4 Mì nya èmɔ̃ kè yì àfi kè mù le yì-a.» 5 Toma gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Tɔhonɔ̀, mi mu jèsi àfi kè wò le yì-a ŋutɔ cã ò; leke ye mi la wɔ̀ la jèsi èmɔ̃-a ò?» 6 Jesu ɖo e ŋuti na ɛ̀ be: «Ènyɛ̀ ye nyi èmɔ̃-a, nyàwo-a, kudo àgbè-a. Àmɛ̀ ɖe mu teŋu yì Àta-a gbɔ nɛ mu to ji nyɛ̀ ò. 7 Nɛ mì jèsi mù-a, mì la jèsi Ètɔ nyɛ̀ cã. Eye, so fifi-a, mì kpɔ ɛ̀ eye mì jèsi ì.» 8 Filipo gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Tɔhonɔ̀, sɔ Àta-a fiɔ mi, kpò-à, e sù.» 9 Jesu gblɔ̃ na ɛ̀ be: «So kaka gbè ɖe gbè ke mù lè kudo mì, gãke wò mu jèsi mù kugbè ò, Filipo! Àmɛ̀ kè kpɔ mù-a, kpɔ Àta-a. Àlekè wɔ̀ wò gbà le gblɔ̃ be: ‹Fiɔ mì Àta a ò› ò? 10 Wò mu xɔ̀ ɛ̀ sè be mù lè Àta-a mɛ̀, eye Àta-a lè mɛ̀ nyɛ̀ ò-a? Ènyà kèwo mù le to na mì-a, mù so gbɔ nyɛ̀ ò. Àta kè lè mɛ̀ nyɛ̀-a, ye le wɔ̀ ye ŋutɔ be èdɔwo. 11 Mì xɔ̀ ji nyɛ̀ sè be: Mù lè Àta-a mɛ̀, eye Àta-a lè mɛ̀ nyɛ̀. Nɛ mì mu le xɔ̀ ènyà nyɛ̀wo ji sè ò-à, eŋuã-a, mì kpɔ ɖo èdɔ kèwo mù le wɔ̀awo ŋuti nɛ mì-a xɔ̀ ji nyɛ̀ sè. 12 Nyàwo ye mù le to na mì. Àmɛ̀ kè xɔ̀ ji nyɛ̀ sè-a, la wɔ̀ èdɔ kèwo mù le wɔ̀awo, eye be la gbà wɔ̀ ekèwo wu eŋuãawo cã. Đo mù le yì Àta-a gbɔ. 13 Ènu kè mì la bìɔ lè àpe nyikɔ mɛ̀-a, mù la wɔ̀ ɛ̀ na mì. Nɛ Àta-a be gogo be-a ze lè Èvia mɛ̀. 14 Nɛ mì bìɔ ènu ɖekpekpe lè nyikɔ nyɛ̀ mɛ̀-a, mù la wɔ̀ ɛ̀ na mì.» 15 «Nɛ mì lɔ̃ mù-a, mì la wɔ̀ ɖo èse nyɛ̀wo ji. 16 Mù la ɖè kuku na Àta-a, nɛ be-a na mì Àsiɖoàkɔnamɛ̀tɔ bu kè la nɔ̀ ku mì kaka sɔ yì-a. 17 E ya ye nyi Nyàwo be Gbɔ̃gbɔ̃-a. Àmɛ̀ kèwo nyi xixe-a tɔ̀awo mu teŋu xɔ̀ ɛ̀ ò, ɖo wo mu teŋu kpɔ ɛ̀ kaka la be yèwo-a jèsi ì ò. Mìawo ya-a, mì jèsi ì, ɖo e lè ku mì, eye be lè mìa mɛ̀. 18 Nyɛ̀ mu la gble mì ɖɛ sìgbè ècɔɛ̀viwo nɛ̀nɛ ò. Mù la va mìa gbɔ. 19 Zãɖe fifi-a, àmɛ̀ kèwo nyi xixe kè-a tɔawo mu la gbà kpɔ mù ò. Vɔ̀-a miawo ya-a, mì la kpɔ mù, ɖo mù lè àgbè eye mìa cã mì la nɔ̀ àgbè. 20 Gbè ŋuã gbè-a, mì la nya be mù lè Ètɔ nyɛ̀ mɛ̀, be mì lè mɛ̀ nyɛ̀, eye nyɛ̀ cã mù lè mìa mɛ̀.» 21 «Àmɛ̀ kè si èse nyɛ̀wo lè, eye be wɔ̀nà ɖo woa ji-a, àmɛ̀ ŋuã ye lɔ̃ mù. Àmɛ̀ kè lɔ̃ mù-a, Ètɔ nyɛ̀ la lɔ̃ ɛ̀; ènyɛ̀ cã mù la lɔ̃ ɛ̀, eye mù la ɖè ɖokoe nyɛ̀ fiɔ ɛ̀.» 22 Juda, -- mu nyi Iskariɔt ò -- bìɔ ɛ̀ be: «Tɔhonɔ̀, nukɛ ŋuti ye wò le ji la ɖè ɖokoe wò fiɔ mi, vɔ̀-a wò mu le ji la ɖè ɖokoe wò fiɔ xixe-a ò?» 23 Jesu ɖo e ŋuti na ɛ̀ be: «Nɛ àmɛ̀ ɖe lɔ̃ mù-a, e la wɔ̀ ɖo èse nyɛ̀ ji. Ètɔ nyɛ̀ cã la lɔ̃ ɛ. Mi la yì e gbɔ, eye mi la ɖo nɔ̀pe ɖo e gbɔ. 24 Àmɛ̀ kè mu lɔ̃ mù ò-a, mu wɔ̀nà ɖo àpe ènyàwo ji ò. Ènyà kèwo mù to na mìawo mu so gbɔ nyɛ̀ ò. Ètɔ nyɛ̀ kè dɔ̃ mù ɖoɖa-a gbɔ ye wo so. 25 Mù le to ènyà kèawo na mì, wàlɛbɛ kè mù gbà kpɔ̀tɔ̀ lè mìa dòmɛ̀-a. 26 Àsiɖoàkɔnamɛ̀tɔ-a, kè le nyi Gbɔ̃gbɔ̃ Kɔ̀kɔ̀ɛ kè Ètɔ nyɛ̀ la dɔ̃ ɖoɖa mì lè àpe nyikɔ mɛ̀-a, la fiɔ mì ènusianu, eye be la ɖoŋù ènu kèwo keŋu mù gblɔ̃ na mì sã-a na mì.» 27 «Mù le gble fafa ɖɛ na mì. Mu lè na mì fafa. Nyɛ̀ mu le sɔ ɛ̀ na mì sìgbè leke xixe-a nana ɛ̀-a nɛ̀nɛ ò. Ye ŋuti-a, àɖìka mu gbà sò mì ò. Vɔ̃vɔ̃ cã mu gbà ɖo mì ò. 28 Mì sè, mù gblɔ̃ be, ‹mù le jo, vɔ̀-a mù la gbà trɔva mìa gbɔ.› Nɛ mì kè lɔ̃ mù ye-a, wàlɛbɛ kè mù to na mì be mù le yì Àta-a gbɔ-a, mì la kè kpɔ jìjɔ̀ɛ. Đo Àta-a wu mù. 29 Mù le to è na mì fifì, keŋu gbɔ̀xue bè-a va jɔ̀, àleke be, nɛ e va jɔ̀-a, mì-a xɔ̀sè. 30 Nyɛ̀ mu la gbà pò nupo kudo mì ke ò, ɖo xixe kè-a mɛ̀ be jiɖùtɔ-a gbãnà. Lè nyàwototo mɛ̀-a, mu ɖo ŋusɛ̃ ɖekpe ɖo ji nyɛ̀ ò; 31 Vɔ̀-a, e jè be xixe-a nɛ nya be mù lɔ̃ Àta-a, eye mù wɔ̀nà ɖo ènu kè be ɖo na mù-a ji. Mì sitè nɛ mi-a jo lè àfi kè-a!»

15

1 «Ènyɛ̀ ye nyi vɛ̃gblè àdodoe-a. Ètɔ nyɛ̀ ye nyi vɛ̃gblèdàtɔ-a. 2 Àlɔ̀zɛ̃ sia àlɔ̀zɛ̃ kè lè ŋuti nyɛ̀, eye mu sɛ̃na èku ò-a, Ètɔ nyɛ̀ sònà ɛ̀ jo. Vɔ̀-a, àlɔ̀zɛ̃ kè sɛ̃na èku-a, e kɛ̃na ɛ̀, nɛ be-a gbà sɛ̃ èku kpe ɛ̀. 3 Ènyà kèwo mù to na mì-a, kɛ̃ mìa ŋuti vɔ̀, eye mì ɖì. 4 Mì nɔ̀ mɛ̀ nyɛ̀, sìgbè àlekè ènyɛ̀ cã mù lè mìa mɛ̀-a nɛ̀nɛ! Nɛ àlɔ̀zɛ̃ ɖe mu tɛ ɖo vɛ̃ti-a ŋuti ò-a, mu la teŋu sɛ̃ èku lè ye ɖokoe sinu ò. Nɛ̀nɛ-a kè ye be la nyi na mì, nɛ mì mu lè mɛ̀ nyɛ̀ ò-a. 5 Ènyɛ̀ ye nyi vɛ̃ti-a; mìawo ye le nyi àlɔ̀zɛ̃awo. Àmɛ̀ kè lè mɛ̀ nyɛ̀, eye nyɛ̀ cã, mù lè e mɛ̀-a, nɛ̀nɛ mɛ̀-a ye sɛ̃na èku sùgbɔ, ɖo, tovo lè ŋuti nyɛ̀-a, mì mu teŋu wɔ̀ ènu ɖeti ò. 6 Nɛ àmɛ̀ ɖe mu lè mɛ̀ nyɛ̀ ò-a, e lè sìgbè àlɔ̀zɛ̃ kè wo sò-a nɛ̀nɛ, eye e puna. Wo bɔ̀na àlɔ̀zɛ̃ pupuawo, kɔ̀ ɖo èzò mɛ̀, eye wo bìnà. 7 Vɔ̀-a, nɛ mì lè mɛ̀ nyɛ̀, eye ènyà nyɛ̀wo lè mìa mɛ̀-a, mì la bìɔ ènu kè mì jro-a, eye mì la xɔ̀ ɛ. 8 Ètɔ nyɛ̀ be gogo ye nyi be, mì-a sɛ̃ èku sùgbɔ, la sɔ ɖèfiɔ be mì nyi àpe nukplaviwo nyàwo. 9 Mù lɔ̃ mì sìgbè àlekè Ètɔ nyɛ̀ lɔ̃ mù-a nɛ̀nɛ. Ye ŋuti-a mì nɔ̀ àpe lɔ̃lɔ̃ mɛ̀. 10 Nɛ mì wɔ̀ ɖo èse nyɛ̀wo ji-a, mì la nɔ̀ lɔ̃lɔ̃ nyɛ̀-a mɛ̀, sìgbè àlekè nyɛ̀ cã mù wɔ̀ ɖo Ètɔ nyɛ̀ be èsewo ji, eye mù le yebe lɔ̃lɔ̃ mɛ̀-a nɛ̀nɛ.» 11 «Mù gblɔ̃ ènyà kè-a na mì nɛ àpe jìjɔ̀ɛ bè-a nɔ̀ mìa mɛ̀, nɛ mìabe jìjɔ̀ɛ bè-a nɔ̀ blibo. 12 Èse kè mù le na mì-a ye nyi ekè: mì lɔ̃ mìa nɔ̀nɔ̀ɛwo sìgbè àlekè mù lɔ̃ mì-a nɛ̀nɛ. 13 Àmɛ̀ ɖeti mu lɔ̃ àmɛ̀ wu àmɛ̀ kè sò yebe àgbè ɖo ànyi ɖo yebe èxlɔ̃wo ta ò. 14 Nɛ mì wɔ̀ ɖo ènyà nyɛ̀wo ji-a, eŋuã-a, mì la nyi exlɔ̃ nyɛ̀wo. 15 Nyɛ̀ mu gbà le yɔ mì be deviwo ò, ɖo devi mu nyànà ènu kè àpetɔ-a wɔ̀nà-a ò. Vɔ̀-a mù le yɔ mì be èxlɔ̃ nyɛ̀wo, ɖo ènu kèwo keŋu mù sè lè Ètɔ nyɛ̀ gbɔ-a, mù na mì nya wo. 16 Mu nyi mìawo ye cã mù ò; vɔ̀-a ènyɛ̀ ye cã mì, eye mù dɔ̃ mì ɖoɖa be mì-a sɛ̃ èku. Èku kèwo la nɔ̀ ànyi-a. Nɛ mì sɛ̃ èku-a, Àta la na mì ènusianu kè mì la bìɔ lè àpe nyikɔ mɛ̀-a. 17 Ènu kè mù lè bìɔ so mìa gbɔ-a, kpò ye nyi be mì-a lɔ̃ mìa nɔ̀nɔ̀ɛwo.» 18 «Nɛ xixe-a le crì mì-a, mì-a nya be e crì mù jè ŋùkɔ̀ na mì. 19 Nɛ xixe-a tɔ̀ mì nyi-a, xixe-a la kè lɔ̃ mì, sìgbè ye ŋutɔ tɔ̀wo nɛ̀nɛ. Vɔ̀-a, mù cã mì jo lè xixe-a mɛ̀, eye mì mu gbà nyi xixe-a tɔ̀ ò. Ènu kè-a ŋuti ye xixe-a le crì mì ɖo. 20 Mì ɖoŋù be mù gblɔ̃ na mì sã-a be: ‹Sumɔ̃vi mù wuna àpetɔa ò.› Nɛ wo tĩ yo nyɛ̀ mɛ̀-a, wo la tĩ mìa cã mìa yomɛ̀. Nɛ wo wɔ̀ ɖo ènyà nyɛ̀wo ji-a, wo la wɔ̀ ɖo mìa cã mìa tɔ̀wo ji. 21 Wo la wɔ̀ ènu kèawo kpata ku mì, ɖo nyikɔ nyɛ̀ ŋuti; ɖo wò mu jèsi Àmɛ̀ kè dɔ̃ mù ɖoɖa-a ò. 22 Nɛ ɖe ye nyɛ̀ mu va ò-à, nɛ ɖe ye nyɛ̀ mu pò nupo na wo ò-a, wo mu la ɖo ènuvuɛ̃ ò. Vɔ̀-a, fifì kè mù va, eye mù pò nupo na wo-a, woa be ènuvuɛ̃ mu gbà ɖo tàflacɛ ɖe ò. 23 Àmɛ̀ kè crì mù-a, crì Ètɔ nyɛ̀ cã. 24 Nɛ ɖe ye nyɛ̀ mu wɔ̀ èdɔ kèwo àmɛ̀ ɖeti mu wɔ̀ kpɔ gbèɖe lè woa dòmɛ̀ ò-a, wo mu la ɖo ènuvuɛ̃ ɖe ò. Vɔ̀ fifi-a, wo kpɔ èdɔ kèwo mù wɔ̀awo, gãke wo kpɔ̀tɔ̀ le crì ènyɛ̀ kudo Ètɔ nyɛ̀. 25 Vɔ̀-a, nɛ ènyà kè-a kè wo ŋlɔ̃ ɖo woabe Èse Xoma-a mɛ̀-a, be-a zɔ̃ su be: ‹Wo le crì mù, gɔ̃mɛ̀ sèse ma ɖo.› » 26 «Vɔ̀-a, nɛ Àsiɖoàkɔnamɛ̀tɔ kè mù la dɔ̃ ɖoɖa mì so Àta gbɔ-a va-a, nyàwo be gbɔ̃gbɔ̃ kè so Àta gbɔ-a la ɖù ɖase so ŋuti nyɛ̀. 27 Mìawo cã, mì la ɖù ɖase so ŋuti nyɛ̀, ɖo mì nɔ̀ kudo mù so gɔ̃mɛ̀jèje-a.»

16

1 «Mù gblɔ̃ ènyà kèawo kpata na mì nɛ mì mu gbà va trɔ lè xɔ̀sè-a yomɛ̀ ò. 2 Đo wo la ɖè mì to lè bɔ̀bɔ̀pewo. Gàmɛ̀ la va sù, kè ye àmɛ̀ kèwo la wù mìawo, la sɔ ɛ̀ be Mawu kpò ye yèwo le sumɔ̃ nɛ̀nɛ. 3 Wo la wɔ̀ ènu kèawo ku mì, ɖo wo mu jèsi Ètɔ nyɛ̀ ò, wo mu jèsi ènyɛ̀ ŋutɔ cã ò. 4 Vɔ̀-a, mù le to ènyà kèawo na mì fifì, àlekè be, nɛ gà-a mɛ̀ va ɖo-a, mì-a ɖoŋu be mù to è na mì.» 5 Vɔ̀ fifi-a, mù le yì àmɛ̀ kè dɔ̃ mù ɖoɖa-a gbɔ, eye mìa dòmɛ̀tɔ ɖeti mu bìɔ mù be: ‹Fikɛ ye wò le yì ò?› 6 Vɔ̀-a, kè mù to è na mì ŋuti-a, àkpɔ̃ ɖɔ mìabe èjì mɛ̀. 7 Gãke-a, nyàwo mù le to na mì. Àpe jojo la ɖè àlè na mì wu. Đo, nɛ nyɛ̀ mu jo ò-a, Àsiɖoàkɔnamɛ̀tɔ-a mu la va ò. Vɔ̀-a, nɛ mù jo-a, mu la dɔ̃ ɛ̀ ɖoɖa mì. 8 Nɛ e va-a, e la ɖè ènuvuɛ̃ kudo jɔ̀jɔ̀ɛ sòso gbàkudo kòjoɖoɖo fiɔ xixe-a; 9 Le ènuvuɛ̃ ŋuti, ɖo wo mu xɔ̀ ji nyɛ̀ sè ò. 10 Lè jɔ̀jɔ̀ɛ sòso ŋuti, ɖo mù le yì Ètɔ nyɛ̀ gbɔ, eye mì mu gbà la kpɔ mù gbèɖe ò. 11 Le kòjoɖoɖo ŋuti, ɖo wo ɖo kòjo na xixe kè-a be èfìɔvi-a vɔ̀.» 12 «Ènu sùgbɔ kpɔ̀tɔ̀ kè mu la to na mì-a, vɔ̀-a, mì mu la teŋu ŋɔ̃ jè woa mɛ̀ fifì ò. 13 Gà kè mɛ̀ Nyàwo be Gbɔ̃gbɔ̃-a la va-a, e la na mì-a nya nyàwo kè sona Mawu gbɔ-a kpata. Đo mu la pò nupo lè ye ɖokoe sinu ò, vɔ̀-a, ènu kèwo be sèawo kpò ye be la gblɔ̃, eye e la gblɔ̃ ènu kèwo la va jɔ̀awo na mì. 14 E la na mù gogo, ɖo ènu kè mù to na ɛ̀awo ye be la gblɔ̃ na mì. 15 Ènu kèwo kpata nyi Àta tɔ̀awo nyi nyɛ̀ cã tɔ̀ nyɛ̀. Ènu kè-a ŋuti mù gblɔ̃ na mì be, ènu kè mù to na Gbɔ̃gbɔ̃ Kɔ̀kɔ̀ɛ-a ye be la gblɔ̃ na mì.» 16 «Zãɖe-a, mì mu la gbà kpɔ mù ò; eye zãa ɖe-a, mì la gbà kpɔ mù.» 17 Wàlɛbɛ ŋuã, yebe nukplavi ɖewo le gblɔ̃ lè woa nɔ̀nɔ̀ɛwo dòmɛ̀ be: «E le to na mi be: ‹Zãa ɖe-a, mì mu la gbà kpɔ mù ò, eye zãa ɖe-a, mì la gbà kpɔ mù.› E gbà to na mi be: ‹Mù le yì Ètɔ nyɛ̀ gbɔ.› Nukɛ ŋutɔ ye be le ji la gblɔ̃ na mi to ènyà ŋuãwo mɛ̀ ò? 18 Nukɛ ye le nyi ‹Zãɖe› a-ò? Mi mu ŋɔ̃ jè ènu kè be le gblɔ̃-a mɛ̀ ò ɖe!» 19 Kè Jesu nya be yebe nukplaviwo le ji la bìɔ ye ènyà-a, e gblɔ̃ na wo be: «Mù to na mì be ‹Zãa ɖe-a, mì mu la gbà kpɔ mù ò, eye zãa ɖe-a, mì la gbà kpɔ mù.› Ènu kè-a be gɔ̃mɛ̀ sèse mì le bìɔ mìa nɔ̀nɔ̀ɛwo. 20 Nyàwo ye mù le to na mì, mì la nɔ̀ fã àvi, la nɔ̀ làmɔ̀ɛ, wàlɛbɛ kè xixe kè-a mɛ̀ tɔwo la nɔ̀ kpɔ jìjɔ̀ɛ-a. Mì la xànu vɔ̀-a, mìabe ènuxàxa-a la va trɔ zũ jìjɔ̀ɛ. 21 Nɛ nyɔnù la jì èvi-a, e sèna veve, eye be ɖɔna kudo àkpɔ̃, ɖo yebe gàmɛ̀ ye sù. Vɔ̀-a, nɛ e jì èvi-a vɔ̀-a, mu gbà ɖona ŋù veve kè be sè-a ò. E kpɔna jìjɔ̀ɛ, ɖo e jì àgbètɔ. 22 Mìawo cã-a, àkpɔ̃ le ɖo mì fifì, vɔ̀-a mù la gbà trɔva kpɔ mì, eye mì la kpɔ jìjɔ̀ɛ, eye àmɛ̀ ɖe mu la teŋu xɔ̀ mìabe jìjɔ̀ɛ-a lè mìa si ò.» 23 «Lè gbè ŋuã gbè-a, mì mu la gbà bìɔ mù ènyà so ènu ɖe ŋuti ò. Nyàwo ye mù le to na mì. Àta la na mì ènusianu kè mì la bìɔ lè àpe nyikɔ mɛ̀-a. 24 Kaka va na fifi-a, mì mu kpɔ bìɔ ènu ɖe lè àpe nyikɔ mɛ̀ ò. Mì bìɔ, nɛ mì-a xɔ̀, àleke be mìabe jìjɔ̀ɛ nɛ nyi blibo.» 25 «Mù gblɔ̃ ènyà kèawo keŋu na mì to èlododo mɛ̀. Vɔ̀-a gamɛ̀ gbãna, kè nyɛ̀ mù la gbà pò nupo na mì to èlododo mɛ̀ ò. Gà ŋuã mɛ̀-a, mù la pò nupo na mì so Ètɔ nyɛ̀ ŋuti fàa. 26 Gbè ŋuã gbè-a, mì la bìɔ ènu Àta-a lè àpe nyikɔ mɛ̀, eye mu la gbà hiã be ma fãkue na ɛ̀ ɖo mìa ta ò. 27 Đo Àta-a ŋutɔ lɔ̃ mì. E lɔ̃ mì, ɖo mì lɔ̃ mù, eye mì xɔ̀sè be Mawu gbɔ ye mù so va. 28 Àta gbɔ ye mù so, eye mù va xixe-a mɛ̀. Vɔ̀ fifi-a, mù le jo le xixe-a mɛ̀ le yì Àta gbɔ.» 29 Jesu be nukplaviwo gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Fifì-a wò le pò nupo na mi fàa; wò mu gbà le do èlo na mì ò. 30 Fifì-a, mi nya be wò nya ènusianu, eye mu gbà lè veve ɖe be àmɛ̀ ɖe nɛ bìɔ wò ènyà ò. Ènu kè-a ŋuti ye mì xɔ̀sè be wò so Mawu gbɔ ɖo.» 31 Jesu gblɔ̃ na wo be: «Mì xɔ̀sè fifi-a? 32 Kpɔɖa, gàmɛ̀ gbãnà, e va cã vɔ̀, kè àmɛ̀siamɛ̀ la kãhlɛ̃, eye mì la gble ènyɛ̀ ɖèka ɖɛ. Gãke-a, mu nyi ènyɛ̀ ɖèka ye lè ò; Àta-a lè kudo mù. 33 Mù le to ènyà kèawo na mì, nɛ mì-a kpɔ fafa lè mɛ̀ nyɛ̀. Mì le ɖù àyà lè xixe-a mɛ̀, vɔ̀-a, àgbɔ̃ nɛ jèpò na mì. Mù ɖù xixe-a ji vɔ̀!»

17

1 Kè Jesu gblɔ̃ ènyà kèawo vɔ̀-a, e kɔ ŋùmɛ̀ yì èji, kpɔ jiŋkusi, gblɔ̃ be: «Àta gàmɛ̀-a sù; na gogo Èvi wò nɛ Èvi wo cã be-a na wò gogo. 2 Nɛ, sɔ zɔ̃ ɖo ŋusɛ̃ kè Wò na ɛ̀ ɖo àgbètɔwo kpata ji-a ŋuã, be-a na àgbè màvɔ̀ àmɛ̀ kèwo keŋu Wò sɔ do àsi na ɛ̀awo. 3 Vɔ̀-a, àgbè màvɔ̀-a ye nyi be wo nɛ jèsi Wò, Mawu ŋutɔŋutɔ ɖèka kè lè-a, nɛ wo-a jèsi Jesu, Mɛsia kè Wò dɔ̃ ɖoɖa-a. 4 Mù wɔ̀ èdɔ kè Wo sɔ do àsi na mù-a kaka wu e nu, sɔ na gogo Wò lè ànyigbã ji. 5 Fifì-a, Àta, na mù gogo lè gbɔ Wò. Na mù gogo ŋuã kè mù ɖo lè gbɔ Wò gbɔ̀xue xixe-a va jɔ̀-a. 6 Mù ɖe Wò fiɔ àmɛ̀ kèwo Wò cã so xixe-a mɛ̀, sɔ do àsi na mùawo. Tɔ̀wò ye wo nyi. Wò sɔ wo na mù, eye wo wɔ̀ ɖo àpo ènyà ji. 7 Wo nya fifì be ènu kèwo keŋu Wò sɔ do àsi na mùawo so gbɔ Wò. 8 Wo gbà nya be ènyà kèwo mù gblɔ̃ na yèwo-a, nyi ekèwo Wò sɔ do àsi na mùawo. Wo xɔ̀ woa ji sè. Wo nya nyuɛ̃ ɖe fifì be gbɔ Wò ye mù so, eye wo xɔ̀sè be Èwò ye dɔ̃ mù ɖoɖa.» 9 «Mù le fãkue ɖo woa ta. Nyɛ̀ mu le fãkue ɖo xixe-a ta ò; vɔ̀ bòhũ-a, àmɛ̀ kèwo Wò na mùawo ta ye mù le fãkue ɖo. Đo, tɔ̀wò ye wo nyi. 10 Ènu kèwo keŋu nyi tɔ̀ nyɛ̀awo nyi tɔ̀wò. Nɛ̀nɛ-a kè ye ènu kèwo keŋu nyi tɔ̀wòawo cã nyi tɔ̀ nyɛ̀, eye mù kpɔ gogo lè woa mɛ̀. 11 So fifi-a ji a, nyɛ̀ mu la gbà nɔ̀ xixe kè-a mɛ̀ ò, ɖo mù le yì gbɔ wò. Vɔ̀-a, woawo ya-a, wo la ci xixe-a mɛ̀. Àta kɔ̀kɔ̀ɛ, kpɔ woa ji lè àpo nyikɔ mɛ̀. Nyikɔ kè Wò na mù-a mɛ̀, nɛ wo-a nɔ̀ ɖèka, sìgbè àlekè ènyɛ̀ kudo Wò mi lè ɖèka-a nɛ̀nɛ. 12 Wàlɛbɛ kè mù nɔ̀ kudo wo-a, mù kpɔ woa ji lè àpo nyikɔ mɛ̀. Lè nyikɔ kè wo na mù-a mɛ̀. Mù lebe na wo, eye woa dòmɛ̀tɔ ɖe mu bu, tovò na èvi cɔ̃crɔ̃-a ò, àleke be Ŋɔ̀ŋlɔ̃-a nɛ zɔ̃ sù. 13 Fifì-a, Àta mù gbãna gbɔ wò. Eye, mù le gblɔ̃ ènyà kèawo lè xixe-a, mɛ̀ wàlɛbɛ kè mù gbà kpɔ̀tɔ̀ lè e mɛ̀-a, nɛ wo-a kpɔ jìjɔ̀ɛ nyɛ̀-a lè woa ɖokoewo mɛ̀, eye jìjɔ̀ɛ-a nɛ nyi jìjɔ̀ɛ blibo na wo. 14 Mù sɔ àpo ènyà do àsi na wo, eye xixe-a crì wo, ɖo wo mu nyi xixe-a tɔ̀ sìgbè àlekè ènyɛ̀ cã nyɛ̀ mu nyi xixe-a tɔ̀ ò-à nɛ̀nɛ. 15 Nyɛ̀ mu le bìɔ be Wò-a ɖè wo jo lè xixe-a mɛ̀ ò. Vɔ̀ bòhũ-a, nɛ Wò-a ɖè wo lè Àmɛ̀ vuɛ̃-a si mɛ̀. 16 Wo mu nyi xixe-a tɔ̀ ò, sìgbè àlekè nyɛ̀ cã nyɛ̀ mu nyi xixe-a tɔ ò-a nɛ̀nɛ. 17 Sɔ nyàwo-a lè wo ɖì. Àpo ènyà ye nyi nyàwo-a. 18 Mù dɔ̃ wo ɖoɖa xixe-a mɛ̀ sìgbè àlekè Wò cã Wò dɔ̃ mù ɖoɖa xixe-a mɛ̀-a nɛ̀nɛ. 19 Đo woawo ŋuti-a, mù ɖo ɖokoe nyɛ̀ kɔ̀kɔ̀ɛ, nɛ woawo cã wo-a nɔ̀ kɔ̀kɔ̀ɛ lè nyàwo mɛ̀.» 20 «Nyɛ̀ mu le fãkue ɖo woawo ɖeɖe kpò ta ò. Vɔ̀-a, mù gbà le fãkue ɖo àmɛ̀ kèwo cã la gbà xɔ̀ ji nyɛ̀ sè to woabe mawunya gbɔ̃gblɔ̃ mɛ̀awo ta. 21 Nɛ woa kpata wo-a nɔ̀ ɖèka, sìgbè àlekè Èwò, Àta Wò lè ɖèka lè mɛ̀ nyɛ̀, eye ènyɛ̀ cã mù lè Èwò mɛ̀-a, woawo cã wo nɛ nɔ̀ mia mɛ̀, nɛ xixe-a be-a xɔ̀sè be, Èwò ye dɔ̃ mù ɖoɖa. 22 Ènyɛ̀ ya-a, gogo kè Wò na mù-a, mù sɔ ɛ̀ na wo, nɛ wo-a nɔ̀ ɖèka sìgbè àlekè mia cã mi lè ɖèka-a nɛ̀nɛ. 23 Mù lè woa mɛ̀ sìgbè àlekè Wò cã Wò lè mɛ̀ nyɛ̀, nɛ wo-a zɔ̃ sù lè ɖèkawɔ̀wɔ mɛ̀, nɛ xixe-a nɛ nya be Èwò ye dɔ̃ mù ɖoɖa, be Wò lɔ̃ wo sìgbè àlekè Wò lɔ̃ mù-a nɛ̀nɛ. 24 Àta, mù ji be àfi kè mù lè-a, àmɛ̀ kèwo Wò sɔ do àsi na mùawo cã wo-a nɔ̀ funu kudo mù, nɛ wo-a kpɔ gogo kè Wo na mù-a, ɖo Wo lɔ̃ mù keŋu gbɔ̀xue va ɖo xixe-a. 25 Àta jɔ̀jɔ̀ɛtɔ, xixe-a mu jèsi Wò ò. Vɔ̀-a, ènyɛ̀ ya-a, mù jèsi Wò, eye àmɛ̀ kèawo nya be Èwò ye dɔ̃ mù ɖoɖa. 26 Mù ɖè nyikɔ Wo fiɔ wò; mù la gbà ɖè è fiɔ wo kè, nɛ lɔ̃lɔ̃ kè Wò ɖo na mù-a nɛ nɔ̀ woa mɛ̀, nɛ ènyɛ̀ ŋutɔ cã ma nɔ̀ woa mɛ̀.»

18

1 Kè e gblɔ̃ ènyà kè-a vɔ̀-a, Jesu ku yebe nukplaviwo sò Kedrɔn be ètɔ̀ sàsra-a, jè àgo ɖe-a ji. Abɔ̀ ɖe lè funu; Jesu ku yebe nukplaviwo ɖo e mɛ̀. 2 Juda, àmɛ̀ kè le xɔ̀ kpli na ɛ̀-a, cã jèsi àfi kè-a, ɖo Jesu ku yebe nukplaviwo bɔ̀nà lè funu eji eji. 3 Juda nɔ̀ ŋùkɔ̀ na gbàdãgbàwo ku mawuxɔ nuɖiatɔ kèwo mawunɔ̃ gãwo ku Fariziwo na ɛ̀awo. Wo hɛ̃ kãlĩgbɛ̃ ku kakati kudo lãnuwo ɖo àsi, eye wo ɖo àbɔ̀-a mɛ̀. 4 Ekè Jesu nya ènu kèwo keŋu la jɔ̀ ɖo e jiawo-a, e zɔ̃ yì dogò wo, eye be bìɔ wo be: «Àmɛ̀ kɛ ye mì le ji ò?» 5 Wo ɖo e ŋuti na ɛ̀ be: «Jesu Nazarɛt-tɔ̀-a.» Eye, be gblɔ̃ na wo be: «Ènyɛ̀ ye.» Juda, àmɛ̀ kè le xɔ̀ kpli na ɛ̀ cã lètè lè àmɛ̀awo dòmɛ̀. 6 Ekè Jesu ɖo e ŋuti na wo be: «Ènyɛ̀ ye» a, wo dɔ̃ yì ŋugbe, eye wo jè ànyi. 7 Jesu gbà bìɔ wo, zè èvègɔ̃-a be: «Àmɛ̀ kɛ ye mì le ji ò?» Wo gbà ɖo e ŋuti na be: «Jesu Nazarɛt-tɔ̀-a ye.» 8 Eye Jesu ɖo e ŋuti na wo be: «Mù gblɔ̃ na mì be ènyɛ̀ ye. Nɛ ènyɛ̀ mì lè ji-a, mì tàsi àmɛ̀ kèawo ya nɛ wo-a jo.» 9 Nɛ̀nɛ-a ye ènyà kè Jesu ŋutɔ gblɔ̃ ɖɛ be: «Nyɛ̀ mu bu àmɛ̀ ɖeka lè àmɛ̀ kèwo wò sɔ do àsi na mùawo dòmɛ ò.» à zɔ̃ sù-a yeŋu. 10 Simɔn Petro kè si èwui lè-a, ɖè è to lè àku mɛ̀, dà ɛ̀, eye be kpà ɖùsimɛ̀ be èto na mawunɔ̃ gã-a be dèvi-a. Wo yɔna dèvi-a be Malko. 11 Vɔ̀-a Jesu to na Petro be: «Sɔ èwui wò-a ɖo yebe àku mɛ̀. Đe ye nyɛ̀ mu la nù èfũkpekpe be kogo kè Àta-a ɖo ɖɛ na mù-a ò-a?» 12 Wàlɛbɛ ŋuã ye gbãdãgbãwo be ha-a ku yebe àhùaga, kudo Juwo be deviwo le Jesu, eye wo bla ɛ̀. 13 Wo kplɔ̀ ɛ̀ yì Hana kè nyi Kayafa be èto-a gbɔ cucugbɔ̃, ɖo Hana ye le nyi mawunɔ̃ gã, lè èpè ŋuã mɛ̀. 14 Kayafa ye nyi àmɛ̀ kè ɖo àɖàŋù na Juwo be: «Nɛ àmɛ̀ ɖèka ku ɖo dùkɔ̃-a ta-a, e nyɔ̃ wu be àmɛ̀siamɛ̀ nɛ ku.» 15 Simɔn Petro kudo nukplavi bu kpàsà Jesu do. Ekè nukplavi ŋuã nyi mawunɔ̃ gã-a be àmɛ̀ nyanya, e kpàsà Jesu do yì mawunɔ̃ gã-a be àxomɛ̀. 16 Vɔ̀-a Petro ya-a, ci àgbo-a ji lè xixenu, eye nukplavi kè nyi mawunɔ̃ gã-a be àmɛ̀ nyànyà-a, to va yì pò nupo kudo nyɔnù kè lè ɖia àgbo-a ŋuã. E yomɛ̀-a, nukplavi-a kplɔ̀ Petro ɖo àxue-a mɛ̀. 17 Nyɔnù kè le ɖia àgbo-a ŋuã gblɔ̃ na Petro be: «Mù nyi Jesu be nukplaviwo dòmɛ̀tɔ ɖèka ye wò cã wò nyi-a?» Petro ɖo e ŋuti na ɛ̀ be: «Aò, nyɛ̀ mù lè woa dòmɛ̀ ò.» 18 Ekè àvìvɔ̀ lè-a, mawunɔ̃ gã-a be deviwo kudo mawuxɔ ɖiatɔwo do èzò, eye wo le pu ì. Petro cã lè woa dòmɛ̀ le pu èzò kudo wo. 19 Mawunɔ̃gã-a bìɔ ènyà Jesu so yebe nukplaviwo kudo yebe ènufiɔfiɔ ŋuti. 20 Jesu ɖo e ŋuti na ɛ̀ be: «Mù pò nupo àgbàŋugbà lè àmɛ̀siamɛ̀ be ŋùmɛ̀. Mù fiɔ ènu lè bɔ̀bɔ̀pewo kudo mawuxɔ-a mɛ̀, lè àfi kèwo Juwo keŋu bɔ̀nà lè-a. Nyɛ̀ mu bènà keŋu gbɔ̀xue pònà nupo ò. 21 Nukɛ ŋuti ènyɛ̀ ye wò gbà le bìɔ ò? Ènyà kèwo mù gblɔ̃-a, bìɔ àmɛ̀ kèwo ɖo èto mùawo, ɖo woawo ya-a, wo nya ènu kèwo mù gblɔ̃ na woa.» 22 Lè ènyà kèawo yomɛ̀-a, mawuxɔ ɖiatɔ-a ɖèka kè lètè lè e gbɔ-a, pò ètomɛ̀ na ɛ̀ gblɔ̃ be: «Nɛ̀nɛ ye wò la ɖo ènyà ŋuti na Mawunɔ̃gã-a?» 23 Jesu ɖo e ŋuti na ɛ̀ be: «Nɛ ènu kè mù gblɔ̃-a mu sɔ̀gbe ò-a, ɖè è fiɔ mù. Vɔ̀-a, nɛ ènu nyuɛ̃ ye mù gblɔ̃-a, nukɛ ŋuti ye wò pò mù ɖo ò?» 24 Jesu kpɔ̀tɔ̀ lè babla nɛ̀nɛ, eye Hana ɖo e ɖoɖa Kayafa mawunɔ̃ gã-a. 25 Wàlɛbɛ ŋuã Petro kpɔ̀tɔ̀ lè àfi kè be le pu èzò lè-a. Wo bìɔ ɛ̀ be: «Mu nyi Jesu be nukplaviwo dòmɛ̀tɔ ɖèka ye wò cã wò nyi-a?» Petro èmɔ̃nu be: «Nyɛ̀ mu lè woa dòmɛ̀ ò.» 26 Mawunɔ̃gã-a be deviwo dòmɛ̀tɔ ɖèka kè do xòmɛ̀ kudo àmɛ̀ kè be èto Petro sò-a, gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Nyɛ̀ mù kpɔ wò ku ì lè àbɔ̀-a mɛ̀ ò-à?» 27 Petro gbà èmɔ̃nu kè, eye gà ŋuã mɛ̀ tutu-a, kòklo ku àtɔ. 28 Wàlɛbɛ ŋuã, wo kplɔ̀ Jesu so Kayafa gbɔ yì kòjoɖope-a. E le nyi ŋùdekɛ̃nyɛ̃ fùtùu. Vɔ̀-a woa ŋutɔwo mu ɖo kòjoɖope-a mɛ ò, nɛ wo mu gbà pòɖi woa ɖokoewo ò, àlekè be wo-a teŋu ɖù Toŋutivayì be àzã-a. 29 Ye ŋuti-a Pilato to va yì kpɔ wo, bìɔ wo be: «Àgɔ̀ kɛ ye ŋusù kè-a jè do mì ò?» 30 Wo ɖo e ŋuti na ɛ̀ be: «Nɛ mu wɔ̀ ènuvuɛ̃ ɖe ò-à, mi mu la kplɔ̀ ɛ̀ va na wò ò.» 31 Pilato gblɔ̃ na wo be: «Mia ŋutɔwo mì kplɔ̀ ɛ̀ yì, nɛ mì-a ɖo kòjo na ɛ̀ sìgbè àlekè mìabe èse bìɔ-a nɛ̀nɛ.» Juwo ɖo e ŋuti na ɛ̀ be: «Wo mu na mì ègbè be mì-a wù àmɛ̀ ò.» 32 Nɛ̀nɛ-a, Jesu be ènya kè be gblɔ̃, sɔ ɖè èku kè ŋùmɛ̀ be la ku-a fiɔ-a, zɔ̃ sù. 33 Pilato gbà trɔyì èfìɔsa-a mɛ̀. E yɔ Jesu, bìɔ ɛ̀ be: «Èwò ye nyi Juwo be èfìɔ-a?» 34 Jesu ɖo e ŋuti na ɛ̀ be: «Wò ŋutɔ kpò ye bù ì nɛ̀nɛ-a, àlo àmɛ̀ buwo ye to ɛ̀ na wò so ŋuti nyɛ̀?» 35 Pilato ɖo e ŋuti na ɛ̀ be: «Ju ye ènyɛ̀ ya, mù nyi-a? Wò ŋutɔ àpo dùkɔ̃ kudo mawunɔ̃ gãwo ye kplɔ̀ wò va do àsi mɛ̀ na mù! Nukɛ ye wò wɔ̀ ò?» 36 Jesu ɖo e ŋuti be: «Ape èfìɔɖùɖu mu nyi xixe kè-a mɛ̀ tɔ̀ ò. Nɛ èfìɔdu nyɛ̀ kè nyi xixe kè-a mɛ̀ tɔ̀-a, tɔ̀ nyɛ̀wo la kè wɔ̀ àvũ nɛ wò mu gbà do mù àsi na Juwo be àmɛ̀gãwo ò. Vɔ̀-a, fifi-a, àpe èfìɔɖùɖu mu so fikè-a ò.» 37 Pilato gbà bìɔ ɛ̀ be: «Eŋuã èfìɔ ye wo nyi-a?» Jesu ɖo e ŋuti na ɛ̀ be: «Èwò ye le gblɔ̃ be mù nyi èfìɔ. Wo jì mù, mù va xixe-a mɛ̀, nɛ ma ɖù ɖase na nyàwo-a. Àmɛ̀ ɖekpekpe àmɛ̀ kè nyi nyàwo be àmɛ̀-a, ɖona èto mù.» 38 Pilato bìɔ ɛ̀ be: «Nukɛ ye nyi nyàwo ò?» 39 Vɔ̀-a, sìgbè àlekè wo wɔ̀nà ɛ̀ lè mìa gbɔ nɛ̀nɛ-a, mù ɖènà gàmɛ̀nɔ̀tɔ ɖèka to na mì lè Toŋutivayì be àzã-a gbè. Ye ŋuti-a, mì jro be ma ɖè àsi lè Juwo be èfìɔ-a ŋuti na mì-a?» 40 Wàlɛbɛ ŋuã woa kpata wo do àpa be: «Mu nyi ŋusù kè-a ò, vɔ̀-a Barabas!» Vɔ̀-a Barabas ya-a, èhlɔ̃dãtɔ ye be jo nyi.

19

1 Wàlɛbɛ ŋuã, Pilato kplɔ̀ Jesu yì nɛ wo-a pò è ku àtàŋù. 2 Gbàdãgbãwo sɔ àŋùjà lɔ̃ kuku cɔ̃ ètà na ɛ̀. Wo sɔ àwù gã jɛ̃ ɖe cã do na ɛ̀. 3 Wo tètè gogo è, le gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Mi le do ègbè na wò, Juwo be èfìɔ!» Eye wo le pò ɛ̀. 4 Pilato gbà to va xixeanu kè, eye be gblɔ̃ na Juwo be: «Kpɔɖa, mù la kplɔ̀ ɛ̀ to na mì. Mì ɖo la nya be nyɛ̀ mu kpɔ àgɔ̀ ɖe lè e ŋuti ò.» 5 Jesu to va; e kpɔ̀tɔ̀ lè àwù jɛ̃-a mɛ̀, eye àŋùjà be kuku-a lè ètà na ɛ̀. Pilato gblɔ̃ na wo be: «Ŋusù-a ye nyi ekè-a!» 6 Vɔ̀-a, kè mawunɔ̃ gãwo kudo woabe deviawo kpɔ Jesu-a, wo tɔ àpa dodo be: «Ka ɛ̀ ɖo àtisòga ŋuti! Ka ɛ̀ ɖo àtisòga ŋuti!» Pilato gblɔ̃ na wo be: «Mìawo ŋutɔ mì xɔ̀ ɛ̀, nɛ mì-a ka ɛ̀ ɖo àtisòga ŋuti. Ènyɛ̀ ya-a, nyɛ̀ mu kpɔ àgɔ kè be jè nɛ ma gblehuɛ do è-a ò.» 7 Juwo ɖo e ŋuti na ɛ̀ be: « Èse lè mia si, eye nɛ mi la zɔ̃ ɖo èse-a ji-a, e ɖo la ku, ɖo e gblɔ̃ be èyè ye nyi Mawu be Èvi-a.» 8 Kè Pilato sè ènyà ŋuã-a, vɔ̃vɔ̃ gbà jè e ji kpe ɛ̀. 9 E gbà trɔyì èfìɔsa-a mɛ̀, eye be bìɔ Jesu be: «Fikɛ tɔ ye wò nyi ò?» Vɔ̀-a, Jesu mu ɖo e ŋuti na ɛ̀ ò. 10 Eye Pilato gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Wò mu le ji la ɖo ènyà ŋuti na mù ò-a? Wò mu nya be mù ɖo ŋusɛ̃ la ɖè ègbè be wo-a ɖè àsi lè ŋuti wò, eye mù gbà ɖo ŋusɛ̃ la na be wo nɛ ka wò ɖo àtisòga ŋuti ò-a?» 11 Jesu ɖo e ŋuti na ɛ̀ be: «Wò mu teŋu ɖo ŋusɛ̃ ɖe ɖo ji nyɛ̀, nɛ wò mu xɔ ɛ̀ so jiŋkusi ò. Ekè-a ŋuti ye àmɛ̀ kè kplɔ̀ mù do àsi na wò-a be ènuvuɛ̃ wu tɔ̀ wò.» 12 So ga ŋuã mɛ̀-a, Pilato jè àgbàgba nɛ be-a ɖè àsi lè e ŋuti, vɔ̀-a Juawo do àpa be: «Nɛ wò ɖè àsi lè ŋusù kè-a ŋuti-a, eŋuã wò mu nyi Roma-fìɔgã be èxlɔ̃ ò. Đo àmɛ̀ ɖekpekpe kè sɔ ye ɖokoe wɔ̀ èfìɔ-a, le ɖè è fiɔ be yè sitè ɖo Roma-fìɔgã ŋuti.» 13 Ekè Pilato sè ekè-a, e kplɔ̀ Jesu to va, eye e na be nɔ̀ ànyi ɖo àzìkpe-a ji, lè tèpe kè wo yɔna lè Hebrugbè mɛ̀ be Gabata-a. -- E gɔ̃mɛ̀ ye nyi: «Èkpenyigbã-a» --. 14 Gbè ŋuã gbè le nyi jàjràɖozã na Juwo be Toŋutivayì. Lè gà woèvè mɛ lɔ̀ge-a. Pilato gblɔ̃ na Juwo be: «Mìabe èfìɔ-a ye nyi ekè à!» 15 Vɔ̀-a wo tɔ àpadodo be: «Wù ì! Wù ì! Ka ɛ̀ do àtisòga ŋuti!» Eye Pilato bìɔ wo be: «Ma ka mìabe èfìɔ-a ɖo àtisòga ŋuti à?» Mawunɔ̃ gãwo ɖo e ŋuti na ɛ̀ be: «Mì mu ɖo èfìɔ bu wu Roma-fìɔgã ò!» 16 Wàlɛbɛ ŋuã, e ɖè àsi lè e ŋuti na wo, nɛ wo-a yì ka ɛ̀. Eye wo le Jesu. 17 Jesu ŋutɔ kɔ yebe àtisòga-a, to lè èdù-a mɛ̀, yì àfi kè wo yɔna be «Àmɛ̀tàtèpe-a»; -- kè nyi «Golgata», lè Hebrugbe mɛ̀-a --. 18 Funu ye wo ka ɛ̀ ɖo àtisòga ŋuti lè. Wo ka àmɛ̀ èvè buwo cã ɖo yebe àxàdawo mɛ̀, Àmɛ̀ ɖèka ɖo yebe ɖùsi mɛ̀, eye àmɛ̀ èvègɔ̃-a ɖo yebe èmìɔ̃ mɛ̀; eye Jesu lè dòdòmɛ̀ na wo. 19 Pilato ŋlɔ̃ ènu ka ɖo Jesu be àtisòga-a be ètagbe be: «Jesu Nazarɛt-tɔ̀, Juwo be èfìɔ.» 20 E ŋlɔ̃ ènu-a ɖo Hebrugbe mɛ̀, ɖo Làtĩ-gbe mɛ̀ ku Grik-gbe mɛ̀. Ju sùgbɔ hlɛ̃ ènu kè be ŋlɔ̃-a, ɖo àfi kè wo ka Jesu ɖo àtisòga ŋuti lè-a, mu dìdì lè èdù-a gbɔ ò. 21 Juwo be mawunɔ̃ gãwo gblɔ̃ na Pilato be: «Mù gbà ŋlɔ̃ be: ‹Juwo be èfìɔ› ò, vɔ̀-a be: ‹Àmɛ̀ kè-a gblɔ̃ be ye nyi Juwo be èfìɔ.› » 22 Pilato ɖo e ŋuti be: «Ènu kè mù ŋlɔ̃-a, mù ŋlɔ̃ ɛ̀ vɔ̀.» 23 Ekè gbàdãgbãwo ka Jesu ɖo àtisòga ŋuti vɔ̀-a, wo fɔ yebe àwùwo, ma wo ɖo tèpe ènɛ̀, eye àmɛ̀siamɛ̀ sɔ ɖèka. E kpɔ̀tɔ̀ yebe àwùgã-a, wo mu tɔ̃ ɛ̀ ò, vɔ̀ wo lɔ̃ ɛ̀ blibo, so èji kaka va gɔ̃mɛ̀. 24 Gbàdãgbãwo gblɔ̃ na woa nɔ̀nɔ̀ɛwo be: «Mi mu gbà zɛ̃ àwùgã kè-a ò, vɔ̀ bòhũ-a, mì-a dà àkɔ̀ sɔ̀ nya àmɛ̀ kè tɔ̀ be la nyi-a.» Nɛ ŋɔ̀ŋlɔ̃-a nɛ zɔ̃ sù be: «Wo ma àwù nyɛ̀wo lè woa nɔ̀nɔ̀ɛwo dòmɛ̀, wo dà àkɔ̀ ɖo àwù gã nyɛ̀-a ji.» Ènu kè-a, gbàdãgbãwo wɔ̀ ɛ̀ pɛpɛpɛ. 25 Eye Jesu-nɔ̀ ku ènɔ̀a be nɔ̀vi-nyɔnù, Mari kè nyi Klopas be èsrɔ̃-a, kudo Mari, Magdalatɔ̀-a, lètè lè Jesu be àtisòga-a gbɔ. 26 Kè Jesu kpɔ ènɔ̀a, kudo nukplavi kè be dève-a lètè lè ènɔ̀a gbɔ-a, e gblɔ̃ na ènɔ̀a be: «Nyɔnù, èvi wò ye nyi èkè-a!» 27 E yomɛ̀-a, e gblɔ̃ na nukplavi-a be: «Ènɔ̀ wo ye nyi ekè-a!» So ga ŋuã mɛ̀-a, nukplavi-a xɔ̀ Jesu be ènɔ̀ ɖo àxomɛ̀. 28 E yomɛ̀-a, kè Jesu nya be, so wàlɛbɛ ŋuã, ènusianu wu e nu nɛ Ŋɔ̀ŋlɔ̃-a be-a zɔ̃ sù-a, e gblɔ̃ be: «Sìkɔ̀ le tì mù.» 29 Èsìgo ɖe lè funu kè ɖɔ ku vɛ̃ vesì-a. Wo nyrɔ̃ àpùmɛ̀kusa ɖe ɖo e mɛ̀, sɔ trɔ̃ ɖo àpla ɖe nu, drɛ̃ ɛ̀ ɖoɖa Jesu be ènu gbɔ. 30 Kè Jesu nù vɛ̃ vesì-a, e gblɔ̃ be: «Ènusianu wu e nu vɔ̀!» E yomɛ̀-a, e do èta gũ, eye be jo yebe Gbɔ̃gbɔ̃. 31 Ekè be nyi jàjràɖo be àzã gbè ye-a, Juawo bìɔ Pilato be wo-a ŋɛ̃ àta na àmɛ kèwo ye lè àtisòga ŋutiawo, nɛ wo-a ɖè wo jo, àlekè be àmɛ̀kukuawo mu gbà nɔ̀ àtisòga ŋuti lè jɛ̃gbɔ̃zã-a gbè ò, ɖo jɛ̃gbɔ̃zã ŋuã lè tɔ̀xɛ̀. 32 Gbàdãgbãwo va, eye wo ŋɛ̃ àta na àmɛ̀ cucugbɔ̃ kè wo ka ɖo àtisòga ŋuti kudo Jesu-a; wo gbà ŋɛ̃ àta na àmɛ̀ èvègɔ̃-a cã. 33 Vɔ̀-a ekè wo va Jesu gbɔ-a, wo kpɔ be e ku xoxo, eye wo mu ŋɛ̃ yebe àtawo ò. 34 Vɔ̀-a, Gbàdãgbãwo dòmɛ̀tɔ ɖèka sɔ èhùã trɔ̃ Jesu be àxàda eye, èhũ kudo èsì to. 35 Àmɛ̀ kè kpɔ ɛ̀-a, ɖù ɖase, eye yebe ɖase-a sɔ̀gbè, eye e nya be, nyàwo ye yè to, nɛ mìawo cã mì-a xɔ̀sè. 36 Ènu kèawo jɔ̀ nɛ ŋɔ̀ŋlɔ̃-a be-a zɔ̃ sù be: «Wo mu la ŋɛ̃ yebe èpu ɖeti ò.» 37 Ŋɔ̀ŋlɔ̃ bu cã gblɔ̃ be: «Wo la va kpɔ àmɛ̀ kè wo tɔ ènu-a.» 38 Enu keawo yomɛ̀-a, Jozɛf Arimate-tɔ̀ -- kè nyi Jesu be nukplavi, vɔ̀ mu ɖena ye ɖokoe fiɔ ò, ɖo e le vɔ̃ Juwo be àmɛ̀gãwo-a --, bìɔ Pilato be nɛ sɔ Jesu be àmɛ̀ti-a na yè. 39 Nikodemo, àmɛ̀ kè zɔ̃ èzã va kpɔ Jesu gbè ɖèka-a, cã va yebe àmɛ̀ti-a gbɔ. E hɛ̃ àmɛ̀ɖì-tikè kè wo sɔ àbɛyɛ ku àɖi-àɖi wɔ̀-a, va. Àtikè-a be kpɛ̃kpɛ̃mɛ̀ gogo kìlo ègbã. 40 Jozɛf ku Nikodemo sɔ Jesu be àmɛ̀ti-a, bla ɛ̀ do àmɛ̀ɖìvɔ̀-a mɛ̀, kɔ̀ àmì hɔ̃hɔ̃ɛ ɖo e ji, sìgbè àlekè Juwo wɔ̀nà gbɔ̀xue ɖìna àmɛ̀-a nɛ̀nɛ. 41 Àbɔ ɖe lè àfi kè wo ka Jesu ɖo àtisòga ŋuti lè-a. Yɔ̀do yeye kè mɛ̀ wo mu ɖì àmɛ̀ do kpɔ ò-a lè àbɔ-a mɛ̀. 42 Ekè gbè ŋuã gbè le nyi jàjràɖozã na Jɛ̃gbɔ̃zã-a, eye yɔ̀do-a cã mu lè dìdìpe ò-a, wo ɖì Jesu ɖo funu.

20

1 Lè kùasiɖa-a be ŋùkèkè cucugbɔ̃ gbè, lè fɔ̃fɔ̃ mɛ̀, wàlɛbɛ kè xixe-a mɛ̀ mu kpɔ kɔ̀ hàɖe ò-a, Mari Magdalatɔ̀-a va Jesu be yɔ̀do-a to. E kpɔ be wo ɖè èkpe-a lè yɔ̀do-a nu. 2 E pudù yì Simɔn Petro kudo nukplavi ɖètɔ kè Jesu ɖève-a gbɔ. E gblɔ̃ na wo be: «Wo va sɔ Tɔhonɔ̀ jo lè yebe yɔ̀do-a mɛ̀, eye mi mu nya àfi kè wo sɔ ɛ̀ dà ɖo ò.» 3 Petro kudo nukplavi ɖètɔ-a yì yɔ̀do-a to. 4 Wo àmɛ̀ èvèawo pudù ɖo du, vɔ̀-a nukplavi ɖètɔ-a to Petro ŋuti va yɔ̀do-a to cucugbɔ̃. 5 E bɔ̀bɔ̀ kpɔ yɔ̀do-a mɛ̀, eye be kpɔ kplobaawo lè ànyigbã, lè yɔ̀do-a mɛ̀; vɔ̀-a, mu ɖo e mɛ̀ ò. 6 Simɔn Petro va ɖo, lè e yomɛ̀. Eya ɖo yɔ̀do-a mɛ̀, kpɔ kplobaawo lè ànyigbã. 7 E kpɔ dukù kè wo sɔ bla ètà na Jesu-a cã lè ŋɔ̀ŋlɔ̃ lè tèpe bu. Dukù-a mu lè kplobaawo mɛ̀ ò. 8 E yomɛ̀-a, nukplavi ɖètɔ-a, àmɛ̀ kè va yɔ̀do-a to cucugbɔ̃ cã ɖo yɔ̀do-a mɛ̀. E kpɔ kplobawo kudo duku-a, eye be xɔ̀sè. 9 Đo kaka na ga ŋuã mɛ̀-a, wo mu kpɔ ŋɔ̃ jè Ŋɔ̀ŋlɔ̃ kè gblɔ̃ be Jesu la fɔ̃ so èku-a mɛ̀ ò. 10 E yomɛ̀-a, nukplavi èvè ŋuãwo trɔyì woabe àxuewo mɛ̀. 11 Mari lètè lè yɔ̀do-a to le fã àvi. Wàlɛbɛ kè be le fã àvi-a, e ɖè èkɔ̀ kpɔ yɔ̀do-a mɛ̀ ɖoɖa. 12 E kpɔ Mawu be àtikplɔtɔ èvè lè àwù ƒe mɛ̀, nɔ̀ ànyi ɖo àfi kè wo sɔ Jesu be àmɛ̀ti-a mlɔ̃ sã-a; ɖèka le yebe ètagbe, eye èvègɔ̃-a lè yebe àfɔ̀de. 13 Wo gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Nyɔnù, nukɛ be àvi ye wo le fã ò?» E ɖo e ŋuti na wo be: «Wo kɔ Tɔhonɔ̀ nyɛ̀ jo, eye nyɛ̀ mu nya àfi kè wo sɔ ɛ̀ ɖo ò.» 14 Kè be le gblɔ̃ ènyà kè-a, e trɔ kpɔ ŋùgbe, eye be kpɔ Jesu lètè; vɔ̀-a mu nya be Jesu ye ò. 15 Jesu gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Nyɔnù nukɛ ŋuti ye wò le fã àvi ɖo ò? Àmɛ̀ kɛ ye wò le ji ò.» Mari sɔ ɛ̀ be àbɔ-a ji kpɔtɔ ye le bìɔ yè ènyà, eye be gblɔ̃ na ɛ be: «Àpetɔ, nɛ èwò ye kɔ ɛ̀ jo-a, gblɔ̃ àfi kè wò sɔ ɛ̀ yì ɖo-a na mù, nɛ ma yì sɔ ɛ̀.» 16 Jesu yɔ ɛ̀ be: «Mari.» Mari trɔ, eye be gblɔ̃ lè Hebrugbè mɛ̀ be: «Rabuni!» -- E gɔ̃mɛ̀ ye nyi: «Ènufiɔtɔ nyɛ̀.» -- 17 Jesu gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Mù gbà le mù ɖo tè ò, ɖo nyɛ̀ mu kpɔ yì Àta gbɔ hàɖe ò. Vɔ̀-a, yì to na nɔ̀vi nyɛ̀wo be mù le yì Ètɔ nyɛ̀ kè nyi mìa cã mìa Tɔ-a gbɔ. Mù le yì Mawu nyɛ̀ kè nyi mià cã mìa be Mawu-a gbɔ.» 18 Mari Magdalatɔ̀-a yì to na nukplaviawo be: «Mù kpɔ Tɔhonɔ̀, eye e gblɔ̃ ènyà kèawo na mù.» 19 Gbè ŋuã gbè kè le nyi kùasiɖa-a be ŋùkèkè cucugbɔ̃, nukplaviawo tu èhɔ̃ ɖo èta, lè èxɔ̀ kè mɛ̀ wo bɔ̀ lè-a mɛ, wètrɔ mɛ̀, ɖo wo le vɔ̃ Juwo. Jesu va nɔ̀ ètè lè woa dòmɛ̀. E gblɔ̃ na wo be: «Fafa nɛ nɔ̀ ku mì.» 20 Wàlɛbɛ kè be le pò nupo-a, e sɔ yebe àlɔ̀wo kudo yebe àxàda-a mɛ fiɔ wo. Ekè nukplaviawo kpɔ ɛ̀-a, èjì jɔ̀ wo. 21 Jesu gbà gblɔ̃ na wo be: «Fafa nɛ nɔ̀ ku mì! Sìgbè àlekè Àta dɔ̃ mù ɖoɖa-a, nɛ̀nɛ-a kè ye nyɛ̀ cã mù le dɔ̃ mì.» 22 Kè Jesu gblɔ̃ ènyà kèawo yomɛ̀-a, e plu àyà ɖo woa ji, eye be gblɔ̃ na wo be: «Mì xɔ̀ Gbɔ̃gbɔ̃ Kɔ̀kɔ̀ɛ-a.» 23 Nɛ mì sɔ àgɔ̀ kè àmɛ̀ ɖe-a, Mawu la sɔ kè àmɛ̀-a. Vɔ̀-a, nɛ mì mu sɔ àgɔ̀ kè àmɛ̀ ɖe ò-a, Mawu mu la sɔ kè àmɛ̀-a ò. 24 Gãke-a, Toma, àmɛ̀ woèvèawo dòmɛ̀tɔ ɖèka, -- kè wo yɔna be Vènàvi-a --, mu lè woa dòmɛ̀ wàlɛbɛ kè Jesu va ò. 25 Nukplavi kpɔ̀tɛawo gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Mi kpɔ Tɔhonɔ̀-a.» Vɔ̀-a Toma ɖo e ŋuti na wo be: «Nɛ nyɛ̀ mù kpɔ plɛ̃ŋugò-bìawo tèpe lè yebe àlɔ̀wo mɛ̀, nɛ mù sɔ àlɔ̀vi nyɛ̀ do plɛ̃ŋugo-bìawo tèpe, eye mù sɔ àlɔ̀ nyɛ̀ ɖo yebe àxàda mɛ̀ ò-a, nyɛ̀ mu la xɔ̀sè kpɔ ò.» 26 Ŋùkèkè ènyi yomɛ̀-a, nukplaviawo gbà bɔ̀ lè èxɔ̀-a mɛ̀ ke, eye Toma lè woa dòmɛ̀. Èxɔ̀-a be hɔ̃truwo lè tutu, gãke Jesu va nɔ̀tè lè woa dòmɛ̀. E gblɔ̃ na wo be: «Fafa nɛ nɔ̀ ku mì.» 27 E yomɛ̀-a, e to na Toma be: «Drɛ̃ àpo àlɔ̀vi ɖoɖa fikè-a, nɛ wò-a kpɔ àpe àlɔ̀wo. Drɛ̃ àpo àlɔ̀ nɛ wò-a sɔ ɛ̀ ɖo àxàda nyɛ̀ mɛ̀. Tɔtè àɖìka dodo, nɛ wò-a xɔ̀sè.» 28 Toma gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Tɔhonɔ̀ nyɛ̀, Mawu nyɛ̀!» 29 Jesu gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Kè wò kpɔ mù-a, wò xɔ̀sè. Vɔ̀-a, sìtu ɖeɖe ye e nyi na àmɛ̀ kèwo mu kpɔ ò, vɔ̀ xɔ̀sèawo.» 30 Jesu gbà wɔ̀ jèsi sùgbɔ buwo lè yebe nukplaviwo be ŋùmɛ̀, vɔ̀-a wo mu ŋlɔ̃ wo ɖo xoma kè-a mɛ̀ ò. 31 Vɔ̀-a, wo ŋlɔ̃ ekèawo, nɛ mì-a xɔ̀sè be Jesu ye nyi, Mɛsia, Mawu be Èvi-a. Eye nɛ mì xɔ̀ e ji sè-a, mì la kpɔ àgbè to yebe nyikɔ mɛ̀.

21

1 E yomɛ̀-a, Jesu gbà ɖè ye ɖokoe fiɔ yebe nukplaviwo lè Tiberia be ètɔ̀-a to. Alekè be yì ɖo-a ye nyi ekè-a. 2 Simɔn Petro ku Toma -- kè wo yɔna be Vènàvi-a -- kudo Natanaɛl -- kè so Kana, lè Galilea be ànyigbã ji-a --, gbàkudo Zebedeo be èvi-ŋusù èvèawo, ku Jesu be nukplavi èvè buwo lè èdù. 3 Simɔn Petro gblɔ̃ na wo be: «Mù le yì ètɔ̀ ji.» Wo gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Mia cã mi la yì kudo wò.» Wo so eye wo ɖo èhũ-a mɛ̀; eye wo mu le èlã ɖeti, èzã ŋuã mɛ̀ ò. 4 Kè èŋù kè-a, Jesu va nɔ̀tè lè ètɔ̀-a to, vɔ̀-a nukplaviawo mu nya be E ye ò. 5 E gblɔ̃ na wo be: «Èvi nyɛ̀wo, èlãvi ɖe lè mìa si à?» Wo ɖo e ŋuti na ɛ̀ be: «Aò!» 6 E gblɔ̃ na wo be: «Mì dà èdɔ̀-a ɖo èhũ-a be ɖùsi mɛ̀, nɛ mì-a kpɔ.» Wo dà ɛ̀, eye wo le èlãvi sùgbɔ, àlekè be wo mu gbà teŋu dɔ̃ èdɔ-a to ò. 7 Nukplavi kè Jesu dève-a gblɔ̃ na Petro be: «Tɔhonɔ̀ ye!» Ekè Petro sè be Tɔhonɔ̀ ye-a, e sɔ yebe àwù sã ɖo àlĩ, ɖo, àwù mu lè èkɔ̀ na ɛ̀ gà ŋuã mɛ̀ ò, eye be tìkpo jè ètɔ̀-a mɛ̀. 8 Nukplavi kpɔ̀tɛawo trɔ kù èhũ-a va àgo, eye wo le dɔ̃ èɖɔ̀ kè ɖɔ kudo èlãviwo-a. Wo mu dìdì do àgo-a ò; wo lè kpò sìgbè àlɔ̀gbà èka-àtɔ̃ nɛ̀nɛ. 9 Ekè wo va àgo-a, wo kpɔ àka-zo kè ji èlãvi ku kpɔ̃nɔ̃ lè. 10 Jesu gblɔ̃ na wo be: «Mì fɔ̀ èlãvi kèwo mì le fifìawo be èɖe va.» 11 Kè Jesu gblɔ̃ nɛ̀nɛ-a, Simɔn Petro yì èhũ-a mɛ̀; e dɔ̃ eɖɔ̀-a ɖo ànyigbã. Èlãvi gãgã èkà-ètɔ̃ ci-gbã ye lè e mɛ̀. Togbɔ be èlãviawo sùgbɔ cã-a, èdɔ̀-a mu zɛ̃ ò. 12 Jesu gblɔ̃ na wo be: «Mì va ɖù ènu.» Nukplaviawo dòmɛ̀tɔ ɖeti mu bìɔ be: «Àmɛ̀ kɛ ye wò nyi ò?» Đo wo nya be Tɔhonɔ̀ ye. 13 Eye Jesu, va, sɔ kpɔ̃nɔ̃-a, ma ɛ̀ na wo. E ma èlãvi-a cã na wò. 14 Ekè-a ye le nyi zè ètɔ̃gɔ̃ kè Jesu le ɖè ye ɖokoe fiɔ yebe nukplaviwo, so gà kè mɛ̀ be fɔ̃ so èku-a. 15 Kè wo ɖù ènu vɔ̀-a, Jesu bìɔ Simɔn Petro be: «Simɔn, Johanɛs be èvi, wò lɔ̃ mù wu àlekè àmɛ̀ kèawo lɔ̃ mù-a?» E ɖo e ŋuti na ɛ̀ be: «Ɛ̃ɛ, Tɔhonɔ̀, wo nya be mù lɔ̃ wò.» Jesu gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Nyì àlɛ̃vi nyɛ̀wo » 16 Jesu gbà gblɔ̃ na ɛ̀, zè èvègɔ̃-a be: «Simɔn, Johanɛs be èvi, wò lɔ̃ mù-a?» Petro ɖo e ŋuti na ɛ̀ be: «Ɛ̃ɛ, Tɔhonɔ̀, wò nya be mù lɔ̃ wò.» Jesu gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Kplɔ̀ àlɛ̃ nyɛ̀wo.» 17 Jesu gbà bìɔ Petro, zè ètɔ̃gɔ̃-a be: «Simɔn, Johanɛs be èvi, wò lɔ̃ mù-a?» Akpɔ̃ ɖɔ Petro, ɖo Jesu bìɔ ɛ̀, zè ètɔ̃gɔ̃-a be: «Wò lɔ̃ mù-a?» Eye Petro ɖo e ŋuti na ɛ̀ be: «Tɔhonɔ̀, wò nya ènusianu, wò nya be mù lɔ̃ wò.» Jesu gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Na ènuɖùɖu àlɛ̃ nyɛ̀awo. 18 Nyàwo ye mù le to na wò. Kè wò lè ɖèkajɛ mɛ̀-a, wò ŋutɔ ye blana ègo ji, yìnà àfi kè wò jro-a. Vɔ̀-a, nɛ wò va ku àmɛ̀gã-a, wò la kɔ àbɔ yì èji, eye àmɛ̀ bu la bla ègo ji na wò, la kplɔ̀ wò yì àfi kè wò mu jro ò-a.» 19 Jesu gblɔ̃ ènyà kèawo sɔ le ɖè àlekè Petro la ku, la sɔ na gogo Mawu-a fiɔ. E yomɛ̀-a, Jesu gblɔ̃ na Petro be: «Kplɔ mù do.» 20 Petro trɔ kpɔ ŋùgbe, eye be kpɔ nukplavi kè Jesu dève-a lè woa yomɛ̀. -- Nukplavi ŋuã ye gogo Jesu wàlɛbɛ kè wo le ɖù ènu-a, eye be bìɔ ɛ̀ be: «Tɔhonɔ̀, àmɛ̀ kɛ ye la xɔ̀kpli na wo ò?» -- 21 Kè Petro kpɔ ɛ̀-a, e bìɔ Jesu be: «E ya ɖe, Tɔhonɔ̀, nukɛ ye la jɔ̀ ɖo e ji ò?» 22 Jesu ɖo e ŋuti na ɛ̀ be: «Nɛ mù ji be nɛ nɔ̀ ànyi kaka nɛ ma va-a ɖe, fikɛ ye be kã wò ɖo ò? Wò ya, kplɔ mù do.» 23 So wàlɛbɛ ŋuã ye wo le caka ènyà lè nɔ̀viwo dòmɛ̀ be, nukplavi ŋuã ya mu la ku ò. Gãke, Jesu mu gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Mu la ku ò», vɔ̀-a, e gblɔ̃ be: «Nɛ mù jro be, be-a nɔ̀ ànyi kaka ma va-a, fikɛ ye be kã wò ɖo ò?» 24 Nukplavi kè-a ye le ɖù ɖase so ènu kèawo ŋuti. E ye ŋlɔ̃ wo, eye mi nya be nyàwo ye be to. 25 Jesu gbà wɔ̀ ènu sùgbɔ buwo, eye nɛ wo jro be wo-a ŋlɔ̃ wo, ɖèka ɖèka-a, mù bù be xoma kè wo la ŋlɔ̃awo la sùgbɔ kaka, xixe kplògòdò-a mu la teŋu hɛ̃ woa kpata ò.

AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE