Mbuko of Cameroun.

JOHN

1

1 Mamaʼam awan, abay Mbərom kə̀ ndakak daliyugo fan bay ata nà, ɗowan a inde tə ngaman ʼam. ʼAm ata nà, tinen tə Mbərom nə maya awan, aday winen nə, Mbərom. 2 Tinen tə Mbərom a nà, pə dəlen a wa maya kurre wanahan. 3 Ta ʼam ata nà, Mbərom a ndakay anan way ahay kəzlek. Way mə ndakay a mənjəna ʼam ata nà, ibay. 4 Sifa a nay ahay nà, à ʼam ata wa. A təran anà ɗo sə daliyugo ahay nà, jiyjay. 5 Abay luvon nà, inde wanahan, jiyjay ata a dav uda awan, aday luvon a mba apan sə mbacay anan bay. 6 Natiya, Mbərom a slənay ahay ɗowan a inde tə ngaman Yuhana. 7 Yuhana a nay ahay kawa side, sə ɗakan anan jiyjay ata anà ɗo sə daliyugo ahay, aday tâ ɗaf apan nga. 8 Yuhana ta nga anahan a nà, winen jiyjay ata bay. Əna, a nay saa ga side sə ɗakay anan nə jiyjay ata awan. 9 Jiyjay a guzgwez ata, winen apan i nay ahay pə daliyugo, sə dəvan anà ɗo ahay kəzlek. 10 ʼAm ata nà, abay winen inde pə daliyugo. Mbərom a ndakay daliyugo a nà, tə winen awan. Əna ɗo sə daliyugo ahay təkeɗe tə sənak anan bay. 11 A nay ahay nà, pə daliyugo anahan a wanahan, əna ɗo anahan aya ɗukwen tə təmahak anan bay. 12 Cəkəbay, ɗo azar aya nà, tə təmahak anan, tə ɗəfak apan nga. Anà ɗo ataya nà, ʼam ata kə̀ varak atan cəveɗ sə təra atan wan ana Mbərom ahay. 13 Tə təra wan a Mbərom ahay nà, pə ruhom si zek bay, pa sə wahay sə bəbay ahay bay. Tə təra nə, anga Mbərom kə̀ tərak bəbay a tinen coy. 14 ʼAm ata a təra ɗo ti zek awan, kə̀ njahak à wulen a manay. Mə canak anan anà mazlaɓ anahan awan. A njaɗ mazlaɓ ata nà, anga winen a nà, wan ana Bəbay Mbərom, winen wan mənduwel awan. Mbərom a kay anan ahay sumor anahan tə ɗiɗem anahan ahay fok nà, tə winen awan. 15 Yuhana kà jak apan tə məgalak awan, a wa: «Winen nà, ɗo, nen sa jak ikwen, na wa: “Ɗo inde i nay ahay à dəɓa uno wa, əna winen nà, a zalay nen asa, anga à alay a nen mə wahay a fan bay ɗukwen nà, winen inde coy.”» 16 Mənuko a jiya ɗə njaɗak sumor à alay anahan wa, sumor pa nga sə sumor. 17 Mbərom a varak uko anan ahay Tawrita nà, tə alay ana Musa. Əna sumor a Mbərom tə ɗiɗem anahan nà, a kay atan ahay anà ɗo ahay tə alay ana Yesu Almasihu. 18 Mbərom a aday nà, ɗowan kula kə̀ canak anan bay. Əna, wan anahan a mənduwel ata, winen mə njahay a tə Bəbay anahan maya awan, winen kà kak uko anan ahay Mbərom awan. 19 Side ana Yuhana a dazlan nà, natiya awan: Pa pac a inde nà, məceɗ sə Yahuda ahay tə slənay ahay ɗo sə gəɗan dungo anà way anga Mbərom ahay kwa à Urəsalima wa, tinen pə kərtek a tu ɗo sa man atan zek ù doh sə mazlaɓ a Mbərom ahay. Tə cəce pə Yuhana wa, ta wa: «Iken nà, iken wayaw?» 20 Yuhana ɗukwen kə̀ məmanak atan anan bay, a jan atan anan ngəlarak, a wa: «Nen nà, Almasihu bay.» 21 Tə cəce panan asa, ta wa: «Aday iken nə waya kutok anaw? Iken nə Eliya kələɗaw?» Yuhana a mbəɗahan atan apan, a wa: «Aʼay. Nen nà, Eliya bay.» Ta jan, ta wa: «Yo, iken nə ɗo majaʼam a Mbərom, manay sa ba ata ɗaw?» Yuhana a wa: «Aʼay, matanan bay!» 22 Ɗo ataya ta jan kutok, ta wa: «Siya, aday iken nə wayaw? A nan umo sa man ayak ʼam anà ɗo sə slənay manay ahay. Ka jan anà nga anak a nà, iken wayaw?» 23 Yuhana a mbəɗahan atan apan asa, a wa: «Nen nà, ɗo mbala ana ɗo majaʼam a Mbərom Ezaya sa jəka: “Ɗowan a inde, winen apan i zlah à saf inde à kiɓe, a wa: Ten anan cəveɗ anga Bahay winen apan i nay. Ten anan cəveɗ ata mə tavay nga a fəhhe lele.”» 24 Aday à wulen su ɗo mə slənay a pə cakay ana Yuhana ataya nà, Farisa ahay uda awan. 25 Tə cəce panan, ta wa: «Kak iken Almasihu bay, iken Eliya bay, aday ɗo majaʼam a Mbərom hinen ata bay re nà, ka gan baptisma anà ɗo ahay angamaw?» 26 Yuhana a mbəɗahan atan apan, a wa: «Nen na gak ikwen baptisma nà, tə aʼam. Əna, ɗo inde à wulen a kwanay, kə sənen a bay, 27 i nay ahay à dəɓa uno wa. Nen na slak sə pəsakan anan liɓer sə təkarak anahan bay.» 28 Natiya, way a anaya fok a təra nà, à wulen su doh sə ngaman Baytiniya ata awan, pə day uho sə zlinder sə Urdon, à man ana Yuhana sa gan baptisma anà ɗo ahay ata awan. 29 Iɗe a cəɗe sidew a cəna, Yuhana a canan ayak anà Yesu winen apan i zlak ayak. A wa: «Tiya, wan sə təman ana Mbərom saa pəse anan atahasl sə daliyugo ata awan! 30 Winen nà, ɗowan a nen sa jak ikwen, na wa: “Ɗowan a inde, i nay ahay à dəɓa uno wa, a zalay nen, anga à alay a nen mə wahay a fan bay ɗukwen nà, winen nà, winen inde coy.” 31 Winen wayaw nà, abay na san bay. Əna, na nay saa gan baptisma anà ɗo sə Isəraʼila ahay nà, aday tâ san anan lele.» 32 Yuhana a ga apan side asa, a wa: «Nə canan anà Apasay a Mbərom a dazay à bagəbaga mburom wa kawa badəbada, a njahay apan. 33 Abay na san winen nə wayaw bay. Əna Mbərom, ɗo sə slənay ahay nen sa ga baptisma tə aʼam ata, kà jak uno, a wa: “Ki canan anà Apasay i dazay ahay pu ɗo, i njahay apan. Ɗowan ata nà, i ga baptisma tə Apasay Cəncan awan.”» 34 Yuhana a ja asa, a wa: «Nə canak anan acəkan. Winen nə Wan a Mbərom. Ni side ʼam ata awan.» 35 Natiya kutok, iɗe a cəɗe sidew a nà, Yuhana winen mə tavay a à man ata tə njavar anahan ahay cew. 36 A canan à Yesu winen apan i bar ta man ata nà, a ja, a wa: «Cen apan! Wan sə təman a Mbərom, winen tiya.» 37 Njavar a Yuhana cew ataya tə sləne ʼam ata cəna, tə pərahan azar anà Yesu. 38 Yesu a ma iɗe à dəɓa nà, a canan atan ayak, tinen apan ti pərahan azar nà, a cəce patan wa: «Kə pəlen maw?» Ta jan: « Rabi, man sə njahay anak ahaw?» Ta ʼam a tinen « Rabi» a nan sa ja nà, «Miter». 39 Yesu a jan atan, a wa: «Hayak ikwen ahay! Kâ ni cen apan!» Ta zla pə kərtek awan, tə canan à man sə njahay ana Yesu. A təra nà, tə njamde fuɗo. À alay ata, tə təfek pi zek jiga hus à suko. 40 Natiya, ɗo a cew a sə sləne side aday sə pərahan azar anà Yesu ataya nà, ɗowan a inde kərtek, tə ngaman Andəre, mərak ana Simon Piyer. 41 Natiya, Andəre a zla a pəlay anan mərak anahan Simon, a jan: «Manay mə njaɗak anan Almasihu!» Almasihu ta ʼam hinen nə Kristo. A nan sa ja nə ɗo ma ga amar awan. 42 Andəre a lagay anan Simon pə cakay ana Yesu. Yesu a canan nà, a zəzor anan, a jan, a wa: «Iken nà, Simon wan ana Yuhana biɗaw? Pa ʼam azanan nà, sləmay anak i i təra nə Kefas.» Ta ʼam a tinen, Kefas a nan sa ja nà, pəkəraɗ. 43 Sidew a nà, a nan anà Yesu sa zla pə daliyugo sə Galile. Tə zlangay tə Filip, a jan: «Pəruho azar!» 44 Filip a aday nà, winen Baytisada ahay, tinen ù kon kərtek a tatə Piyer tə mərak anahan Andəre. 45 Filip a zla à man ana Nataniyel ite, a jan: «Ɗowan a aday atə Musa tu ɗo majaʼam ana Mbərom ahay sə vinde apan à Deftere inde ata nà, mə njaɗak anan kutok. Winen nə Yesu wan ana Yusufu, ɗo sə Nazaratu ahay.» 46 Nataniyel a jan apan, a wa: «Kak way lele a nà, i nay ahay à Nazaratu wa ɗaw?» Filip a jan: «Hayak ahay, ca apan!» 47 Yesu a canan anà Nataniyel nà, winen apan i nay ahay pə cakay anahan, a ja, a wa: «Cen apan! Ɗo sə Isəraʼila ɗiɗem a, aday a njəkan uda anà ɗo itəbay ata həna!» 48 Nataniyel a cəce pə Yesu wa, a wa: «Ka san nen ta maw?» Yesu a mbəɗahan apan, a wa: «Kurre, Filip ɗukwen kə̀ ngamak anak fan bay ata nà, nə canak nà, iken ù vo sə buway mba.» 49 Nataniyel a jan apan kutok: «Miter, iken nə Wan ana Mbərom. Bahay sə Isəraʼila nà, iken.» 50 Yesu a mbəɗahan apan asa, a wa: «Ka ɗaf upo nga nà, anga nen sa jak, na wa: Nə canak anak ù vo sə buway ata, biɗaw? Ki i canan anà way ahay sə zalay həna anan tə məduwen aya mba. 51 Ni jak tə ɗiɗem a nà: Ki i cinen anan anà bagəbaga mburom mə təɓa awan, aday ki cinen anan anà maslay a Mbərom ahay ti ján, ti dazay ti nen, Wan su Ɗo.»

2

1 Yawa, luvon cew pə dəɓa anahan a wa nà, azar uko sə gəɓa dalay a təra à Kana, pə daliyugo sə Galile. May ana Yesu winen inde à man ata awan. 2 Ɗukwen tə ngamak atan ayak anà atə Yesu tə njavar anahan ahay à man ata re. 3 À alay sa sa mahay sə azar uko kutok, mahay a ndav pə ɗo ahay wa. Anga nan, may a Yesu a jan, a wa: «Mahay inde pə ɗo ahay sabay!» 4 Yesu a mbəɗahan apan, a jan, a wa: «Uwar a anan, kə̂ vuwo nga ti mer su way ata nə angamaw? Alay uno kà slak fan bay.» 5 May anahan a jan anà ɗo si mer su way ahay, a wa: «Gen kawa anahan saa jak ikwen ata fok!» 6 Matanan, tugoy su kon ahay inde à man ata ma la aya mbərka sa taa pak uda aʼam. Kərtek sə tugoy ataya nà, a gəɓa aʼam i ga way sə liter səkat, kawa sa ja bine siwaw nà, kəlawa mbərka. Tə aʼam sə tugoy ataya awan, Yahuda ahay ta taa banay anan saray, zek, tə cakaɗ a way, kawa sə pəra a tinen ahay. 7 Yesu a jan anà ɗo sa ga mer su way ahay: «Rihen anan tugoy a anaya tə aʼam.» Tə ngahay aʼam awan, ta rah anan tugoy ataya cesl cesl. 8 Yesu a ja kutok: «Həna nà, ngihen ahay wa asa, zlen anan anan ayak anà bahay sə azar uko.» Ta ga kawa anahan sa jan atan ata awan. 9 Bahay sə azar uko ata, a tukom anan nà, kə̀ tərak mahay coy. Əna, winen nà, a san sa jəka mahay a, a nay ahay nə tə wura wa anaw bay. Sa san nà, ɗo sə ngahay ataya ɗəkɗek. A ngaman ayak anà ɗo sə gəɓa dalay ata awan, a jan: 10 «Abay ɗo ahay ta taa lahan anan anà ɗo ahay nà, mahay mugom awan. Kagasl, mahay kə̀ vawak atan nga nà, ti var winen mugom a bay ata awan. Aka aday iken nà, kə ɗərek anan mugom awan hus həna nə kəkəmaw?» 11 Natiya awan, masuwayan ana Yesu sa ga mamaʼam awan, a təra nà, à wulen su doh sə Kana, pə daliyugo sə Galile. A kay anan ahay mazlaɓ anahan, aday njavar anahan ahay ta ɗaf apan nga. 12 Pə dəɓa anahan a wa, ta zla way a tinen à wulen su doh sə Kafarnahum tatə may anahan tə mərak anahan ahay pi zek tə njavar anahan ahay, aday tə njahay à man ata luvon ahay mənjœk ca. 13 Natiya, alay sə azar uko sə Pasəka ana Yahuda ahay i sa dəzley bəse nà, Yesu a zla à Urəsalima kutok. 14 A njaɗak ayak ù doh sə mazlaɓ a Mbərom à man ata nà, ɗo sa ga masa ahay. Ɗo hinen ahay tə sukom anan way ta sla ahay, tə təman ahay, tə kurkudok ahay, aday ɗo a azar aya nə, ɗo sə bəmbaɗ dala ahay. Tinen a fok mə njahay aya pə tabal a tinen ahay. 15 Natiya kutok, Yesu a japay anan ʼam sə liɓer ahay, aday a təra anan məkiɓek awan, a rəzlay atan ahay gənaw ahay uho: sla ahay, təman ahay. A dazlan, a guce anan dala a tinen ataya à məndak, a hərok anan tabal su ɗo sə bəmbaɗ dala ataya fok. 16 A jan anà ɗo sə kurkudok ahay re, a wa: «Zlen anan awan anaya à man a anan wa. Kə̂ təren anan doh ana Bəbay uno doh sa ga uda masa bay.» 17 Njavar anahan ahay ta ma nga sə jalay pa ʼam ma ja a à Deftere inde ata awan. ʼAm ata a wa: «Asan zek su doh anak nà, winen apan i ban à mivel uno inde bayak a kawa uko.» 18 Bahay sə Yahuda ahay tə cəce pə Yesu wa kutok, ta wa: «Gədan anak inde sa ga way ataya ɗaw? Əna ga masuwayan, aday mâ san gədan inde apak matana acəkan.» 19 Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Mbəzlen anan doh sə mazlaɓ a Mbərom a anan. Aday nen ni han anan maza à luvon maakan inde.» 20 Ta jan, ta wa: «Ɗo ahay ta han doh a anan nà, ava ahay ta gak kwa kuro fuɗo nga mbərka. Aday iken nà, ki han anan à luvon maakan inde kələɗaw?» 21 Yesu a ga minje tu doh ata nà, pi zek anahan. 22 Pə dəɓa ana Yesu sə slabakay ahay à məke wa nà, njavar anahan ahay tə jalay pa ʼam anahan ataya jiga awan. Ta ɗaf nga pa ʼam ma ja à Deftere a Mbərom inde ataya awan, aday ta ɗaf nga pa ʼam anahan ata awan. 23 Natiya awan, à alay sə azar uko sə Pasəka ata fok nà, Yesu a njahay à Urəsalima à man ata awan. Ɗo ahay bayak a tə ɗəfak apan nga, anga tə canak anan anà masuwayan anahan ahay sa ga. 24 Aya əna, Yesu kə̀ ngəmak sa ɗaf patan nga bay, anga winen a san ajalay nga su ɗo ahay zle kəzlek. 25 Yesu kə̀ pəlak sa jəka ɗowan â ɗakan anan ajalay nga su ɗo kwa mənjœk bay, anga a san way sə mivel sə ɗo ahay zle fok.

3

1 Ɗowan inde à wulen sə Farisa ahay inde, tə ngaman Nikodemus. Ɗowan ata nà, winen ɗo kərtek à wulen sə məceɗ sə Yahuda ahay inde. 2 Nikodemus kutok, a nay ahay pə cakay ana Yesu sə luvon. A jan a wa: «Rabi, na san zle, iken nà, miter ana Mbərom sə slənay ahay, anga kula ɗowan kà gak masuwayan sə way kawa ananak ite nà, ibay. Kak si Mbərom winen tə ɗowan ata awan.» 3 Yesu a mbəɗahan apan, a wa: «Nen apan ni jak tə ɗiɗem a həna: Ɗo zənzen a nà, i mba apan sa zla à bahay a Mbərom inde bay, kak si i təra ɗo mə wahay a mə slala cew a aday.» 4 Nikodemus a cəce panan kutok a wa: «Ɗo kà gak məduwer coy nà, i njaɗ ti wahay anan maza awan nà, kəkəmaw? Ɗowan ata i njaɗ sa ma à kutov ana may anahan maza awan, aday may anahan i wahay anan asa kələɗaw?» 5 Yesu a jan: «Nen apan ni jak tə ɗiɗem a həna: Kak ɗowan a mə wahay a miza tə aʼam bay, aday tə Apasay Cəncan awan bay cəna, ɗowan ata i mba apan sa zla à bahay ana Mbərom inde bay. 6 Ɗo sə daliyugo ahay tinen apan ti wahay, əna tə wahay nə zek ɗəkɗek. Aday ɗo mə wahay a tə Apasay Cəncan ataya nà, tinen ɗo ana Apasay Cəncan aya awan. 7 ʼAm a anan â gak masuwayan aɗəka bay. Kawa anuno sa jak, bəlaray tə wahay kwanay tə slala cew a aday. 8 Maɗ a ɓal nà, à man anahan kawa sa gan may. Kə sləne zle, əna ka san sa jəka a nay awanaw bay. A zla nə ahaw ɗukwen, ka san man anahan a bay re. Ɗo mə wahay a tə Apasay Cəncan awan a ɗukwen a təra nà, matanan re.» 9 Nikodemus a cəce maza awan pə Yesu, a wa: «I sa njaɗ zek ata nà, kəkəma kəlanaw?» 10 Yesu a mbəɗahan apan: «Iken aɗəka nà, miter sə Yahuda ahay, əna ka san way ataya bay kələɗaw? 11 Nen apan ni jak tə ɗiɗem a həna: Manay mə təker nà, way ana manay sa san. Manay apan mi side ɗukwen way ana manay sə canan tə iɗe a manay. Əna hwiya kə təmihen side a manay bay. 12 À alay a nə təkərek ikwen way sə daliyugo ahay nà, kə ɗəfen upo nga bay. Həna ni ɗakak ikwen anan way saa təra à mburom, ki i mben apan sa ɗaf nga pa ʼam uno ahay kəkəma kutok anaw? 13 «Ɗowan saa zla kula à bagəbaga mburom nà, ibay. Si nen, Wan su Ɗo, sa nay ahay à mburom wa. 14 Kawa ana Musa sə laway dədew sə rəslom ɗəzɗaz a pə dədom à kiɓe kwakwa ata nà, ɗo ahay ti laway nen, Wan su Ɗo, ɗukwen matanan re. 15 Aday kuwaya kə̀ ɗəfak nga pa Wan su Ɗo nà, i njaɗ sifa sa ndav bay ata awan. 16 Mbərom nà, a pəlay anan daliyugo cəveɗabay. Anga nan awan, a varay anan wan anahan mənduwel a coy. Natiya kutok, kuwaya kə̀ təmahak sa ɗaf nga pa wan ata nà, i lize bay, əna i njaɗ sifa sa ndav bay ata awan. 17 Mbərom a slənay ahay wan anahan nà, sa nay saa gan sariya sa ban anan ɗo sə daliyugo ahay bay. Əna a nay sa tam anan ɗo sə daliyugo ahay aɗəka. 18 «Kuwaya kə̀ təmahak sa ɗaf nga pa Wan a Mbərom nà, sariya inde saa ban anan sabay. Aday ɗowan a kə̀ təmahak sa ɗaf nga pa wan a Mbərom a mənduwel ata bay ite nà, winen kə̀ slahak à sariya inde coy aɗəka. 19 Sariya ata aday nà, anga ʼam a anan: Jiyjay a nay ahay pə daliyugo, əna ɗo sə daliyugo ahay tə pəlay luvon zal jiyjay, anga tinen apan ti ga nà, mer su way lelibay aya awan. 20 Kuwaya winen apan i ga mer su way lelibay aya cəna, ata winen apan i nan iɗe anà jiyjay. I gan may sa nay à jiyjay inde bay, anga winen a jəjaran anà jiyjay saa kay anan mer su way anahan ma ga a à luvon inde ata awan. 21 Kuwaya, ɗowan a kà gak mer su way sə ɗiɗem nà, winen nà, i nay, i bar ì iɗe jiyjay inde, anga aday jiyjay â dəvan pi mer su way anahan lele aya ma ga pa ʼam a Mbərom.» 22 Natiya kutok, Yesu a zla way anahan pə daliyugo sə Yahudiya tə njavar anahan ahay. Tə njahay pi zek à man ata awan, aday a gan baptisma anà ɗo ahay. 23 Yuhana ite winen apan i gan baptisma anà ɗo ahay à wulen su doh sə Aynun, anga aʼam inde à man ata bayak awan. Aynun awan aday nà, dəren tə wulen su doh sə Salim bay. Ɗo ahay bayak a ta zla pə cakay anahan saa gay ahay baptisma. 24 À alay ata nà, Yuhana ma ban a à dangay fan bay. 25 Pa pac a inde, njavar ana Yuhana ahay tu ɗo kərtek à wulen sə Yahuda ahay tinen apan ti vaɗ uway pa ʼam sə cəncan sə way ahay pi zek tə cəncan si zek. 26 Anga nan, ta zla pə cakay ana Yuhana. Ta jan, ta wa: «Miter, ɗowan a iken sə side apan, kə zlingen pa ʼam zlinder sə Urdon ata nà, həna winen ɗukwen, winen apan i gan baptisma anà ɗo ahay. Ɗo ahay ɗukwen tinen apan ti zla fok pə cakay anahan.» 27 Yuhana a mbəɗahan atan apan, a wa: «Ɗowan sa njaɗ awan mənjəna Mbərom a sə varan anan nà, ibay asanaw! 28 Kwanay kə slənen anan ʼam uno coy. Na jak: Nen nà, Almasihu bay, əna Mbərom a slənay nen nà, aday nə̂ lahan pa ʼam ca. 29 Uwar nà, anà ɗo sə gəɓa dalay a way anahan. Aday car ana ɗo sə gəɓa dalay ɗukwen, a tavay uho saa pak sləmay. Kə̀ slənek winen apan i nay coy nà, i taslay mivel ta ʼam anahan aya fok. Matanan, nen nə taslay mivel ɗukwen nà, na. 30 Natiya awan nà, məduwen uno â kac, mbala anahan â zəga aɗəka.» 31 «Ɗo sa nay ahay à mburom wa nà, winen pa nga su ɗo a kəzlek. Ɗo sə daliyugo ahay ɗukwen, tinen pə daliyugo. Ta ja nà, ʼam sə daliyugo ɗəkɗek. Ɗo sa nay à bagəbaga mburom wa ata nà, winen pa nga sə ɗo ahay fok. 32 Way anahan sə canan tə way anahan sə sləne, a ga side ɗukwen pə way ataya awan. Əna ɗowan sə təma side anahan a nà, kwa kərtek ibay. 33 Kuwaya kə̀ təmahak side anahan nà, a san zle, Mbərom winen ɗo sə ɗiɗek. 34 Ɗo maslan a Mbərom cəna, winen apan i ja ɗukwen ʼam ana Mbərom, anga Mbərom a, winen apan i rah anan tə Apasay anahan. 35 Bəbay Mbərom nà, a pəlay wan anahan cəveɗabay. Kə̀ varak anan gədan pa nga sə way ahay kəzlek. 36 Kuwaya kə̀ ɗəfak nga pa wan a Mbərom nà, kə̀ njaɗak sifa sa ndav bay ata awan. Kuwaya kə̀ təmahak anan Wan a Mbərom bay ite nà, i njaɗ sifa kulibay, aday Mbərom i ga apan mivel sə coy.»

4

1 Farisa ahay tə sləne nà, Yesu winen apan i njaɗ njavar ahay aday winen a gan baptisma anà ɗo ahay a zalay Yuhana. 2 Aday nà, Yesu a kà gak anan baptisma anà ɗowan kwa kərtek bay. Sa ga mer su way ata nà, njavar anahan aya awan. 3 Yesu a sləne ʼam a tinen ata cəna, a mbəsak daliyugo sə Yahudiya, a ma pə dəɓa à Galile. 4 Anga nan, si i takas ɗukwen tu kon sə Samariya. 5 Natiya awan, a dəzle à wulen su doh a inde tə ngaman Sikar, bəse tə guvo ana Yakob a inde, a varan anan kwakwa anà wan anahan Yusufu. 6 À man ata kutok, kurok ana Yakob inde. Natiya kutok, man i pec a ga nà, Yesu a njahay pa nga kurok, anga kà yak nga tə cəveɗ. 7 À alay ata awan ite nà, njavar anahan ahay, ta zlak à wulen su doh saa pəlay way sa pa. Aday uwar sə Samariya a inde a nay ahay pə kurok saa ngahak ayak aʼam. Yesu a cəce panan aʼam, a wa: «Vuro aʼam ite.» 9 Həren aday nà, ʼam a zlan atan pi zek ana Yahuda ahay tə Samariya ahay bay. Anga nan, uwar ata awan a jan, a wa: «Iken nà, Yahuda ahay, nen ɗukwen Samariya ahay. Ki cəce puno aʼam sa sa kələɗaw?» 10 Yesu a mbəɗahan apan kutok, a wa: «Abay kâ san sumor ana Mbərom saa ga, aday kâ san ɗowan a sə cəce panak aʼam sa sa ata nà, iken ki cəce panan aʼam sə varan sifa anà ɗo ahay ata aɗəka.» 11 Uwar ata a jan anà Yesu, a wa: «Mazar, na ca apak nə cafgal sə ngahay aʼam inde apak ibay! Kurok a anan ɗukwen sololo. Ki njaɗ aʼam sə varan sifa anà ɗo ahay ata nà, ta maw? 12 Bije a manay Yakob sə varan umo kurok a anan ɗukwen, kà sak wa aʼam. Winen tə gwaslay anahan ahay fok, aday tə gənaw anahan aya təke, ta sak wa aʼam. Aday iken kə zalay Yakob tə məduwen kələɗaw?» 13 Yesu a mbəɗahan apan, a wa: «Kuwaya kà sak aʼam sə kurok a anan nà, jom i gan asa. 14 Aya əna, ɗowan kà sak a sa aʼam mbala uno saa varan ata nà, jom i gan kula sabay, anga aʼam ata i təra kawa zəlaka à winen inde, i varan sifa sa ndav bay ata awan.» 15 Uwar ata a jan, a wa: «Vuro aʼam ata awan, aday jom û go sabay, nâ sa may ahay sə ngahak ayak aʼam pə kurok wa kula sabay re biɗaw?» 16 Yesu a jan apan, a wa: «Zla, ngaman ahay anà mbaz anak, hayak ikwen ahay à man a anan aday.» 17 Uwar ata a ja kutok, a wa: «Mbaz uno ibay!» Yesu a jan, a wa: «Ka jak ɗiɗem awan, kak ka wa mbaz anak ibay nà, na! 18 Anga ka zlak à mbaz həna saray ɗara, aday ɗowan a həna kwanay maya ata ɗukwen, winen mbaz sə pəzugoy anak a bay re.» 19 Uwar ata a mbəɗahan anà dungo kutok, a wa: «Miter, nə sənak iken nə ɗo majaʼam ana Mbərom. 20 Bije a manay ahay ɗukwen tə hərak anan nga anà Mbərom pə ɓəzlom a manay a anan, əna kwanay Yahuda ahay nà, ki wen, man sə həran nga anà Mbərom kərtek nà, si à Urəsalima.» 21 Yesu a jan, a wa: «Uwar, təma ʼam a nen sa jak həna ata awan: Alay awan i sla azanan, ki həren anan nga anà Bəbay Mbərom nà, à ɓəzlom a anan ɗəkɗek sabay, kwa à Urəsalima taayak sabay re. 22 Kwanay Samariya ahay aday nà, kə sənen ɗowan a kwanay sə həran nga ata bay. Əna manay Yahuda ahay nà, ma san ɗowan a manay sə həran nga ata zle, anga Mbərom a tam anan ɗo ahay nà, tə alay a manay Yahuda ahay. 23 Aday, alay a i nay ahay mba, kà slak coy aɗəka, Apasay Cəncan a, sa kay anan ɗiɗem ana Mbərom ata, i sənan anan zek anà ɗo ahay. Natiya awan, ɗo sa ɗaf nga pə Mbərom tə ɗiɗem ataya ti san sə həran nga pa man pa man ahay fok. Anga a nan anà Mbərom awan nà, ɗo sə həran nga matanan ataya awan. 24 Mbərom nà, apasay sə varan sifa anà ɗo ahay. Ɗo ahay ti həran nga nà, tə ɗiɗem a aday tə məgala sə Apasay Cəncan a re.» 25 Uwar ata a mbəɗahan apan, a wa: «Na san zle, Almasihu i i nay ahay. Kà nak coy nà, i ɗakak uko anan way ahay fok.» 26 Natiya, Yesu a mbəɗahan apan, a wa: «Nen a sa jak ʼam ata nà, winen awan!» 27 Njavar a Yesu ataya ta may ahay kutok. Tə canan anà Yesu winen apan i ja ʼam tu ɗo uwar a nà, a gan atan masuwayan. Aday ɗowan kwa kərtek kə̀ cəcihek pə uwar ata wa sa jəka: «Kə pəlay panan maw?» nà, ibay. Kabay, ɗowan sa jan anà Yesu: «Ki jen ʼam angamaw?» ɗukwen, ibay re. 28 Uwar ata a dazlan nà, a mbəsak anan kəlawa anahan pə kurok, a nay agay, a jan anà ɗo ahay, a wa: 29 «Hayak ikwen ahay aday, cen pə ɗowan inde, u jo həna way uno ahay sa ga ataya fok. Hinahibay nà, i ga nə winen Almasihu dəge?» 30 Ɗo ahay ta nay ahay à wulen su doh wa kutok, ta zla pə cakay ana Yesu. 31 À alay ata kutok, njavar a Yesu ahay ta jan, ta wa: «Miter, suwan pa way mənjœk aday.» 32 Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Way sa pa uno inde, kə sənen bay.» 33 Njavar anahan ahay tə cəce pi zek ahay wa, ta wa: «Ɗowan kə̀ varak anan ahay way sa pa dəge?» 34 Yesu a jan atan kutok: «Way sa pa uno awan nà, aɗəfan apan anà ɗo sə slənay ahay nen, aday sa ga mer su way anahan sə mbuko à alay inde ata awan. 35 ʼAm ana kwanay inde ka ti jen nà: “A mbəsak həna kiya fuɗo, way ahay ti saa nah, aday saa car.” Aya əna nen ni jak ikwen, cen pə guvo ahay lele. Ndaw kə̀ nahak, kà slak sa car coy. 36 Ɗo sa car ndaw à guvo su ɗo nà, i halan nga anà ndaw ana bahay sə guvo, aday i njaɗ magwagway anahan pə ɗowan ata wa. Ndaw ata nà, kawa sa ja, ɗo sa njaɗ sifa sa ndav bay ataya awan. Anga aday ɗo sa casl pi zek tu ɗo sa car tə̂ taslay mivel cew maya awan. 37 ʼAm sə jike inde asa, a ja nà: “Ɗo sa casl winen cara, ɗo sə halan nga ɗukwen, winen cara.” Winen ata nà, ʼam ɗiɗem awan. 38 Na slan kwanay nà, saa cəray à man aday kwanay kə cislen bay ata wa. Ɗo maza aya sa casl, kwanay ɗukwen kə njiɗen anan magwagway ti mer su way a tinen.» 39 Ɗo sə Samariya ahay à Sikar bayak a tə təmahak sa ɗaf nga pə Yesu anga side ana uwar ata sa jan atan: «U jo anan way uno ahay sa ga ataya fok.» 40 Ta nay ahay pə cakay ana Yesu nà, ta jan â njahay tə tinen mba. Yesu a njahay àga tinen kutok luvon ahay cew. 41 Ɗo ahay bayak a tə ɗəfak nga pə Yesu asa, anga tə slənek ʼam anahan. 42 Anga nan, ta jan anà uwar ata awan: «Həna nà, mə ɗəfak nga pə Yesu nà, anga ʼam anak sa jan umo ata bay. Cərkəke ma ɗaf apan nga, mə təma nà, anga manay awan mə slənek ʼam anahan aya awan. Ma san zle, winen nà, ɗo sa tam anan ɗo ahay acəkan.» 43 Pə dəɓa à luvon cew ata wa nà, Yesu a mbəsak atan, a zla way anahan à Galile. 44 Yesu a kà jak, a wa: «Ɗo ahay ta gan nga anà ʼam ana ɗo majaʼam a Mbərom kwa ta sə wura fok. Əna ù kon anahan a nà, ɗowan a gan nga anà ʼam anahan ahay itəbay.» 45 Tə dəzle pə daliyugo sə Galile awan nà, ɗo sa man ataya tə təma anan lele, anga tinen ta zlak à azar uko sə Pasəka à Urəsalima, aday tə canak anan ahay à mer su way anahan sa ga ata awan. 46 Natiya, Yesu a ma way anahan à Kana pə daliyugo sə Galile, à man anahan sə mbəɗa anan aʼam mahay awan ata awan. Ɗowan a inde, winen məduwen a à man ata awan, winen ɗo si mer su way ana bahay sə daliyugo ata awan. Wan ana ɗowan ata winen ɗəvac awan, aday mə nahay a à wulen su doh sə Kafarnahum. 47 Ɗowan ata a sləne sa jəka Yesu winen pə daliyugo sə Yahudiya sabay, winen à Galile nà, a zla pə cakay anahan, a jan: «Zlumo à Kafarnahum, aday ki saa mbəro anan wan uno inde mə nahay a, winen ɗəvac awan, i mac coy.» 48 Yesu a jan, a wa: «Ki ɗəfen upo nga fan bay, si ki cinen anan anà masuwayan ahay aday ɗaw?» 49 Ɗowan ata a mbəɗahan apan kutok, a wa: «Hayak àga nen aday. Wan uno ata i saa mac.» 50 Yesu a wa: «Zla agay, wan anak kə̀ mbərak!» Winen a ɗaf nga pa ʼam ana Yesu ata awan, a zla way anahan agay kutok. 51 Winen pə cəveɗ sa zla agay mba, ɗo anahan ahay ta nay agay wa, ta jan: «Wan anak nə kə̀ mbərak coy!» 52 Ɗowan ata a cəce patan wa: «A njaɗ sa man uda awan nà, siwaw?» Tə mbəɗahan apan: «Avaɗ a sə ipec, tə njamde kərtek, nga sə ɓərazl a ndalay panan nà, na.» 53 Bəbay a wan ata, a may anan ahay à nga inde ʼam à Yesu sa jəka: «Wan anak kə̀ mbərak» ata nà, kəslsla alay ata acəkan. Ta ɗaf nga pə Yesu tu ɗo su doh anahan ahay fok. 54 Masuwayan a Yesu sa ga ata nà, winen mə slala cew a sə təra à Galile. A təra pə dəɓa anahan sa may ahay à Yahudiya wa ata awan.

5

1 Pə dəɓa anahan a wa mənjœk nà, Yahuda ahay ta zla saa zar uko à Urəsalima. Yesu ɗukwen a zla ite. 2 À man ata nà, məsudoh a inde tə ngaman Məsudoh sə Təman ahay. Dəlov a inde ma la awan, aday ta ga apan galak ahay ɗara tew. Aʼam ata nà, tə ngaman Baytizata ta ʼam sə Yahuda ahay nà, na. 3 Ɗo sə ɗəvac ahay cara cara bayak a mə nahay aya ù vo sə galak ataya awan: hurof ahay, vədal ahay, pi zek tə ɗo sə jəje ahay. [Tinen apan ti ba, hinahibay aʼam i ɓal, 4 anga pac a hinen ahay nà, maslay a Mbərom a dazay ahay à aʼam ata inde, i ɓal anan. Aʼam ata kə̀ ɓəlak nà, ɗowan a sa lah uda pa ʼam ata cəna, winen kə̀ mbərak à ɗəvac anahan wa, kwa â ga nə ɗəvac wura wura fok.] 5 Ɗowan a inde ɗəvac awan à man ata, kà gak à ɗəvac inde ava kwa kuro maakan nga anahan a jəmaakan. 6 Yesu a canan cəna, a san zle, ɗəvac kə̀ njahak apan. Anga nan, a cəce panan: «A nak sa mbar à ɗəvac anak wa ɗaw?» 7 Ɗowan ata a mbəɗahan apan, a wa: «Wan ada, ɗowan uno inde saa zla nen à aʼam inde, ibay. Aʼam kə̀ ɓəlak dəp nà, kwa nə̂ rəzlen à nga wa kəma kəma ɗukwen, ɗo maza awan i luho uda awan.» 8 Yesu a jan asa: «Slabak, gəɓa lala anak, zla way anak kutok.» 9 Ɗowan ata a mbar ca, a gəɓa lala anahan, a zla təpa təpa. Cəkəbay, pac ata nà, luvon sa man uda awan. 10 Anga nan, bahay sə Yahuda ahay ta jan anà ɗowan ata awan: «Biten nà, luvon sa man uda awan. Cəveɗ anak inde sə tavak lala anak pa nga ibay.» 11 Winen ite a mbəɗahan atan apan, a wa: «Ɗowan a sa mbar nen ata u jo nà, gəɓa lala anak, zla way anak.» 12 Ɗowan ataya tə cəce panan, ta wa: «Ɗowan a sa jak: “Gəɓa lala anak, zla” ata nà, wayaw?» 13 Ɗowan ata ɗukwen a san sa mbar anan nə wayaw bay. Bina Yesu a ɗukwen kà zlak way anahan à man ata wa səmaɗ bəse, anga ɗo ahay bayak a à man ata awan. 14 Pə dəɓa anahan a wa nà, Yesu a tan ayak à nga anà ɗowan ata awan ù doh sə mazlaɓ a Mbərom. A jan, a wa: «Həna nà, kə̀ mbərak. Kâ saa ga ines sabay, anga way sə zalay winen ata â sa nay ahay apak sabay.» 15 Ɗowan ata a zla sa jan anà bahay sə Yahuda ahay nà, sa mbar anan nə Yesu. 16 Natiya kutok, bahay sə Yahuda ataya tə dazlan sə jugwar ʼam pə Yesu wa asa, anga a mbar anan ɗo pə luvon sa man uda awan. 17 Əna Yesu a ɗakan atan anan lele, a wa: «Bəbay uno nà, winen apan i ga mer su way nə pac pac. Nen ɗukwen si ni ga mer su way kətana awan.» 18 Anga ʼam anahan ataya awan, Yahuda ataya tə zəga anan sa nan iɗe hus pa sə pəlay sa vaɗ anan à məke aɗəka. Anga sa jəka, winen a ga mer su way pə luvon sa man uda ata ɗəkɗek sabay, əna a wa Mbərom nə bəbay anahan. Matanan, a lavay anan nga anahan tə Mbərom. 19 Yesu a jan atan asa, a wa: «Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: Nen, wan a Mbərom nà, ni mba apan sa ga way ta nga uno itəbay. Ni ga nà, way mbala ana Bəbay uno sa ga, way aday nə canak anan ata awan. Kawa ana Bəbay uno sa ga jiga awan, nen ni ga winen a re, 20 anga aday nà, Bəbay uno a pəlay nen, a ɗuko anan way anahan sa ga ahay fok. I ɗuko pə way sə zalay həna anaya awan mba. Nen wan nà, ni ga atan. Way ataya cəna, ti gak ikwen masuwayan. 21 «Natiya, kawa ana Bəbay uno sə slabak anan ɗo ma mac aya awan, aday a varan atan sifa ata nà, nen wan anahan ɗukwen ni varan sifa anà ɗo kawa su no anà nen matanan re. 22 «Aday asa, Bəbay uno nà, kə̀ pəlak sa gan sariya anà ɗowan kwa kərtek bay, əna a mbəsak anan sariya fok à alay uno inde nen wan anahan. 23 Anga aday ɗo ahay tə̂ həro nga anà nen wan anahan, kawa sə həran nga anà Bəbay uno sə slənay nen ata awan. Kak ɗowan a a həro nga anà nen wan anahan bay nà, a həran nga anà Bəbay uno bay re. 24 «Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: Kuwaya ɗowan a kə̀ slənek ʼam uno aday kə̀ ɗəfak nga pu ɗo sə slənay ahay nen nà, winen kə̀ njaɗak sifa sa ndav bay ata awan, sariya i ban anan itəbay. Kawa sa ja bine siwaw nà, kə̀ takasak ahay à amac wa, kà zlak à sifa inde. 25 «Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: Alay a i slay ahay, kà slak aɗəka coy, ɗo ma mac aya ti sləne dungo uno, nen Wan a Mbərom, aday ɗo sə sləne ahay fok ti njahay uho tə sifa awan. 26 Kawa ana Bəbay uno sa mba apan sə njahay anan ɗo ahay uho ata nà, nen wan anahan ɗukwen a vuro gədan sə njahay anan ɗo ahay uho re. 27 A vuro gədan a nà, aday nâ gan sariya anà ɗo ahay, anga nen Wan su Ɗo. 28 «ʼAm a anan â gak ikwen masuwayan bay. Alay a awan kà slak anga ɗo ma mac aya aday tə sləne dungo uno, 29 aday ti slabakay ahay à məke a tinen ahay wa. Ɗo sa taa ga way lele aya awan, ti may uho saa njaɗ sifa. Aday ɗo sa taa ga nə way sə cəɓan anà Mbərom ite, ti may uho nà, sariya i ban atan. 30 Na ga sariya nà, kawa ana Mbərom a su jo. Ni mba apan sa ga awan ta nga uno bay. Sariya uno sa ga nà, winen lele, anga nen na ga way sa nga uno bay. Na ga nà, way mbala ana ɗo sə slənay ahay nen ata awan, aday kawa sa nan.» 31 Yesu a ja asa, a wa: «Abay kak na gan side anà nga uno nà, ata side uno kà zlak tə ɗiɗem a bay asanaw. 32 Əna ɗowan a inde, winen a ga side anga nen, aday na san zle side anahan nà, tə ɗiɗem awan. 33 Kwanay awan, kə slənen ɗo pə cakay ana Yuhana, kà jak ikwen side anahan, aday side anahan nà, ɗiɗem awan. 34 Abay nə pəlay side su ɗo zənzen a bay. Əna na ja pə Yuhana ata nà, aday kə̂ təmen à amac wa. 35 Anga Yuhana kə̀ tərak nà, kawa lalam ma han uko awan. Winen apan i dav. Jiyjay anahan ata kà zlak ikwen à nga, əna à alay a inde mənjœk coy. 36 «Aya əna, ʼam sə side uno inde sə zalay side mbala ana Yuhana. ʼAm sə side ata nà, mer su way a Bəbay uno su jo: “Ga anan!” ata awan. Ni ga mer su way a anan ata nà, anga saa side, nen na nay ahay nə pə cakay ana Bəbay uno wa. 37 «Abay Bəbay uno ɗo sə slənay ahay nen ata ɗukwen, winen apan i ga upo side a re. Kwanay kula kə slənen anan dungo anahan itəbay, aday kula kə cinen anan bay re. 38 Kula kə bənen ʼam anahan à mivel a kwanay inde bay, anga kə ɗəfen nga pi nen, ɗo anahan sə slənay ahay à wulen a kwanay ata bay. 39 «Kwanay apan ki jingen Deftere a Mbərom, anga a ga pikwen nà, ki njiɗen wa sifa sa ndav bay ata awan. Aday cəkəbay Deftere ata ɗukwen a təker nà, ʼam sə side sa ga pi nen a re. 40 Əna, a nak ikwen sa nay ahay pə cakay uno aday kə̂ njiɗen sifa ɗiɗem ata bay re. 41 «Nə pəlay sa njaɗ mazlaɓ pə ɗo ahay wa bay. 42 Əna na san kwanay aya zle. Kwanay kə pəlen Mbərom bay. 43 Na nay ahay nà, à sləmay ana Bəbay uno inde. Aday, cen apan. Kə ngəmen sə təma nen bay re. Aday, kak ɗowan a maza â nay ahay ta ʼam sa nga anahan həna nà, ki təmihen anan, winen aɗəka nà, tə alay cuwcew awan. 44 Kwanay kə pəlen ayaw mbala ana Mbərom bay, əna kuwaya a pəlay nà, ayaw sə ɗo ahay. Aday ki mben apan sa ɗaf upo nga nà, kəkəma asanaw? 45 «Kâ sa jilen sa jəka nen ni zlah pikwen pə cakay ana bəbay uno Mbərom bay. Əna Musa, ɗo a kwanay sa ɗaf apan nga ata awan, winen saa zlah pikwen. 46 Aday abay kə ɗəfen ahay nga pa ʼam ana Musa ahay aday nà, ki ɗəfen nga həna pa ʼam uno ahay re. Anga Musa aday ɗukwen a vindey ahay nà, anga nen awan. 47 Natiya, kak kə ɗəfen nga pə way mbala anahan mə vinde aya bay nà, ki i mben apan sa ɗaf nga pa ʼam uno bay re.»

6

1 Pə dəɓa anahan a wa nà, Yesu a takas bəlay sə Galile a inde, a zla pa day uho. Tə ngaman anà bəlay ata nà, Tiberiyas re. 2 Ɗo ahay tə pərahan azar bayak awan, anga tə canak anan anà mer su way anahan ma ga masuwayan aya awan, a mbar anan ɗo sə ɗəvac ahay. 3 Yesu a ján way anahan à ɓəzlom tə njavar anahan ahay, tə njahay à man ata awan. 4 Azar uko sə Pasəka ɗukwen i sla bəse. 5 Yesu a cakaf nga bine maw nà, a canan anà ɗo ahay bayak a tinen apan ti nay pə cakay anahan. Anga nan kutok, a jan anà Filip: «Ɗi njaɗ sə sukumay ahay way sa pa sə varan anà ɗo ahay a anan fok awanaw?» 6 A cəce ata nà, aday â san way mbala a Filip saa mbəɗahan apan ata awan. Bina, Yesu a nà, a san way anahan saa ga zle. 7 Filip a mbəɗahan apan, a wa: «Kak aday a nak uko sa jəka ɗi varan way sa pa anà man su ɗo a anan nà, kwa dala sə dinar səkat cew ɗukwen i sla awan bay asanaw!» 8 Mərak ana Simon Piyer a inde, tə ngaman Andəre, winen njavar ana Yesu a re. A jan, a wa: 9 «Wan inde həna à man a anan, tapa sə pen ahay inde apan ɗara. Kəlef ahay ɗukwen inde apan cew! Aka aday i sla ma, anga man su ɗo a anan anaw?» 10 Yesu a jan atan kutok, a wa: «Jen anan ù ɗo a anaya fok tə̂ njahay a məndak.» Gujeɗ inde məngəɗez a à man ata awan. Ɗo ahay tə njahay apan kutok. Ɗo ahay à man ata ɗukwen, tinen mə baslay a nà, mungol a ɗəkɗek aday nà, ta ga mbulo ɗara. 11 Yesu a gəɓa anan tapa sə pen a ɗara ataya awan, a ngəran ayak anà Mbərom aday a gəzlan anan anà ɗo ahay. A ga anan tə kəlef ɗukwen matanan. Kuwaya kə̀ njaɗak kawa sa nan. 12 Tinen ata fok, ta rah nà, Yesu a jan anà njavar anahan ahay: «Hilen anan nga anà tapa sə pen mə mbəsak ata awan, anga aday â sa nes bay.» 13 Tə halan nga anà mə mbəsak ata nà, a ga cəkarak kuro nga anahan a cew. 14 Ɗo ahay sə canan anà masuwayan ana Yesu a sa ga ata nà, ta wa: «Tə ɗiɗem awan, ɗowan a anan nà, i ga nà, winen ɗo majaʼam a Mbərom saa nay ahay pə daliyugo azanan ata awan.» 15 Yesu a san zle, ɗo ahay ti nay ahay saa ban anan aday ti i ɗaf anan bahay awan sə məgala. Anga nan, a zla way anahan səmaɗ à ɓəzlom maza awan. 16 Natiya awan, suko a a ga cəna, njavar ana Yesu ahay tə dazay pa ʼam sə aʼam sə bəlay. 17 Ta ján à kwalalan inde sa zla à Kafarnahum. À alay ata ɗukwen, iɗe kə̀ bənak lele coy, aya əna Yesu winen inde tə tinen ibay hwiya. 18 Aʼam a ɓal tə məgalak awan, anga maɗ winen apan i ɓal bayak awan. 19 Kwalalan a haw pa nga sə aʼam i ga kilomiter ɗara kabay mbərka nà, tə canan anà Yesu, winen apan i nay ahay tə saray pa nga sə aʼam, aday winen bəse tə tinen coy. Tinen ite tə jəjar pi zek. 20 Coy Yesu a jan atan, a wa: «Nen awan! Kə̂ jəjiren bay.» 21 Natiya kutok, a nan atan sə gəɓa anan à kwalalan inde, aday kwayanʼa kwalalan ata kə̀ dəzlek pə yugo à man a tinen sa gan may ata coy. 22 Sidew a nà, ɗo sə njahay pa day sə bəlay hinen ataya tə pəlay anan Yesu. Anga ta san zle, avaɗ awan nà, kwalalan inde nə kərtektəkke. Aday ta san zle re, Yesu nà, kə̀ jənak à kwalalan mbala ana njavar anahan ahay sə gəɓa ata bay. Ta zla nà, mənjəna winen. 23 Əna kwalalan azar aya inde ta nay ahay à Tiberiyas wa. Tə dəzley ahay nà, ɗinger pa man ana Yesu sə varan tapa sə pen anà ɗo ahay ta sə ngəran anà Mbərom ata awan. 24 Ɗo ahay ta ca iɗe cəna, Yesu winen ibay, aday njavar anahan ahay ɗukwen tinen ibay. Natiya tə gəɓa kwalalan ahay sa zla a Kafarnahum saa pəlay Yesu. 25 Ta njaɗ anan winen pa day uho, tə cəce panan, ta wa: «Miter, ka nay ahay à man a anan nə siwaw?» 26 Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: Kə pəlen nen nə, anga ki pen way həniniye, aday kə rihen re ata awan. Bina, masuwayan uno sa gak ikwen ata nà, kə sənen bay. 27 Kə̂ mbəɗəken sa ga mer su way sa njaɗ way sa pa sa nes ata aɗəka bay. Suwan aɗəka, gen nà, mer su way sa njaɗ way sa pa sə njahay pa sə viyviya ata awan. Way sa pa ata nà, a var sifa sa ndav bay ata awan. Saa varak ikwen anan nà, nen Wan su Ɗo. Anga Bəbay uno awan, kə̀ təmahak sa ɗaf anan upo mazlaɓ anahan pə iɗe sə ɗo ahay.» 28 Ɗo ahay tə cəce panan asa, ta wa: «Mi njaɗ sa ga ma, kawa ana Mbərom sə pəlay anaw?» 29 Yesu a jan atan, a wa: «Mer su way ana Mbərom sə pəlay nà, ɗəfen nga pi nen, nen ɗo anahan mə slənay ata awan.» 30 Tə cəce panan re, ta wa: «Mi ɗaf apak nga ata nà, ki gan umo nə masuwayan a wuraw? Ki ga nə maw? 31 Bije a manay ahay ta pak manu à kiɓe. Kawa ana Deftere sa ja apan ata: “A varan atan way sa pa à kiɓe. Way sa pa ata ɗukwen a dazay ahay à mburom wa.”» 32 Yesu a mbəɗahan atan apan maza re, a wa: «Ki wen, sə varak ikwen way sa pa sə dazay ahay à mburom wa nà, Musa. Əna matanan bay. Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: Sə varak ikwen way sa pa guzgwez awan, aday sa nay ahay a mburom wa nà, Bəbay uno awan. 33 Way sa pa a Mbərom saa varak ikwen ata nà, nen, ɗo sə dazay ahay pə kərngay à mburom wa ata awan. Aday saa varan sifa anà ɗo ahay pə daliyugo ɗukwen, nen awan.» 34 Ta jan asa, ta wa: «Wan ada, varan umo way sa pa ata pac pac hwiya biɗaw?» 35 Yesu a jan atan, a wa: «Ɗaf sa var sifa nà, nen awan. Ɗowan a kà nak pə cakay uno nà, may i han apan kula sabay. Aday ɗowan a kə̀ ɗəfak nga pi nen ɗukwen, jom i gan kula sabay. 36 Aya əna na jak ikwen: Kə cinen uno, əna kə ɗəfen upo nga bay hwiya. 37 Bəbay uno kə̀ varak uno anan kuwaya fok cəna, i nay ahay pə cakay uno awan. Aday kuwaya kà nak ahay pə cakay uno cəna, ni lar a bay. 38 Anga na nay ahay à mburom wa nà, sa naa ga way su no anà nen bay, əna sa naa ga way sa nan anà ɗo sə slənay ahay nen. 39 Aday way ana ɗo sə slənay ahay nen ata sa nan nà, həna: Nâ saa lize anan ɗo winen sə vuro ataya kwa kərtek bay, əna pa pac sa ndav anan daliyugo nà, nə̂ slabakay atan ahay à məke wa uho. 40 Natiya awan, kuwaya kə̀ canak uno anà nen Wan ana Mbərom, aday kə̀ ɗəfak upo nga nà, ɗowan ata i njaɗ sifa sa ndav bay ata awan. Aday nen ni slabakay anan ahay à məke wa pa pac sa ndav anan daliyugo. Sa nan à Bəbay uno nà, way ata awan.» 41 Anga nan kutok, Yahuda ahay tə dazlan sə gəɗan azar ana Yesu, anga a wa: «Nen nà, way sa pa sə dazay ahay à mburom wa ata awan.» 42 Ta wa: «Na wa, winen nə Yesu ba? Wan ana Yusufu biɗaw? Ɗa san atə bəbay anahan tə may anahan a təke biɗaw? Aka aday, i jəka winen a dazay ahay à mburom wa nà, kəkəmaw?» 43 Yesu a jan atan, a wa: «Mbəsiken sa gaɗ azar à wulen ana kwanay ahay. 44 Ɗowan saa njaɗ sa nay ahay pə cakay uno nà, ibay, si kak Bəbay uno a sə slənay ahay nen ata kə̀ jərahak apan sa nay anan aday. Kuwaya ɗowan a kə̀ njaɗak sa nay ahay pə cakay uno nà, nen ni slabakay anan ahay à məke wa pa pac sa ndav anan daliyugo. 45 Ɗo majaʼam ana Mbərom ahay tə vindek, ta wa: “Tinen a kəzlek, Mbərom i ɗakan atan anan way.” Ɗowan a kə̀ slənek ʼam ana Bəbay uno, aday kə̀ təmahak atətak way anahan nà, i nay ahay pə cakay uno. 46 Kula ɗowan kə̀ canak anan anà Mbərom bay, si nen, ɗo sa nay ahay pə cakay ana Mbərom a wa, nen kərtek nə, nə canak anan à Bəbay acəkan. 47 «Natiya awan, nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: Ɗowan a kə̀ ɗəfak upo nga nà, kə̀ njaɗak sifa sa ndav bay ata awan. 48 Way sa pa sa var sifa ata nà, nen awan. 49 Bije a kwanay ahay ta pak manu à saf inde. Kə̀ varak atan sifa bay. Anga nan, fok a tinen a tə məcak à saf inde. 50 Yo, ɗo sa pa tapa sə pen sə dazay ahay à mburom wa ata nà, â ga nə kuwaya i mac itəbay. 51 Nen nà, way sa pa sa nay ahay à mburom wa ata awan, way sa pa sa var sifa. Ɗowan a kà pak way sa pa ata nà, i mac kula itəbay. Way sa pa ata nà, zek uno awan. Ni var anan anga aday ɗo ahay tâ njaɗ sifa.» 52 ʼAm a anaya awan a gəɓan atan ahay agaɗ azar sa ga mivel anà Yahuda ataya asa, ta wa: «I varak uko zek anahan aday ɗi pa nà, kəkəmaw?» 53 Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: Nen Wan su Ɗo nà, kak ki pen zek uno bay, aday ki sen mez uno bay nà, sifa i ga inde à kwanay ibay. 54 Əna ɗowan a kà pak zek uno aday kà sak mez uno re cəna, ɗowan ata kə̀ njaɗak sifa sa ndav bay ata awan, aday ni slabakay anan ahay à məke wa pa pac ana daliyugo saa ndav. 55 Anga zek uno bine siwaw nà, way sa pa guzgwez awan, aday mez uno ɗukwen way sa sa guzgwez a re. 56 Kuwaya kà pak zek uno, kà sak mez uno nà, winen kə̀ japak ti nen; nen nə japak tə winen re. 57 Bəbay uno, ɗo sa var sifa nà, sə slənay ahay nen nà, winen awan. Nen nə njahay uho nà, anga winen. Matanan, kuwaya kà pak zek uno nà, i njahay uho anga nen cite re. 58 «Natiya, way sa pa sə dazay ahay à mburom wa nà, zek uno kutok. Bije a kwanay ahay nà, ta pak manu sə dazay à mburom wa à saf inde. Aday pə dəɓa anahan a wa ɗukwen, tə məcak fok re. Aya əna, kuwaya ɗowan a kà pak way sa pa mbala uno saa var ata nà, i mac kula itəbay.» 59 À alay ata nà, Yesu winen apan i wazay ù doh sə wazay ana Yahuda ahay à wulen su doh sə Kafarnahum, a saa ja ʼam a anaya nà, na. 60 Ɗo ahay bayan a à wulen sə njavar ana Yesu ahay tə sləne ʼam ataya cəna, ta wa: «ʼAm anaya ma da ʼam aya awan. Waya sa mba apan sə təma kətanan anaw?» 61 Yesu a san zle tinen apan ti gəɗan azar pa ʼam ataya awan. Anga nan, a jan atan, a wa: «ʼAm uno kə̀ mbəɗahak ikwen anan ajalay nga a kwanay ɗaw? 62 Aday, azanan kə cinen anan anà nen, Wan su Ɗo, nen apan ni ján à man sə njahay uno kwakwa ata awan. Ata aday, ki i jen kəkəma asanaw? 63 Sa var sifa nà, Apasay a Mbərom. Zek su ɗo zənzen a nà, a mba apan itəbay. ʼAm a nen sa jak ikwen ataya nà, sə zəɓay ahay Apasay tə sifa nà, tinen aya kutok. 64 Əna, ɗowan aya inde à wulen ana kwanay nà, ta ɗaf upo nga itəbay.» Anga kurre a ata ɗukwen Yesu a san ɗo saa ɗaf apan nga tə ɗiɗem a bay ataya zle, aday a san ɗowan a saa ga apan ɗaf ata zle re. 65 Yesu a zəga anan asa, a wa: «Anga nan, na jak ikwen, na wa: “Ɗowan saa njaɗ sa nay pə cakay uno nà, ibay, si kak Bəbay uno a sə slənay nen ata kə̀ jərahak apan sa nay anan pə cakay uno awan.”» 66 A bənay ahay kwa pə alay ata wa nà, njavar a Yesu ahay bayak a ta zla way a tinen, ta ngam sə pərahan azar sabay. 67 Kutok, Yesu a jan anà ɗo maslan a kuro nga cew ataya awan: «Kwanay ɗukwen, a nak ikwen sa zla way a kwanay re ɗaw?» 68 Simon Piyer a mbəɗahan apan kutok, a wa: «Miter, mi zla nà, pə cakay ana wayaw? ʼAm anak nà, ʼam sa var sifa sa ndav bay, pə cakay ana Mbərom. 69 Aday manay ma ɗaf apan nga, ma san zle, iken nà, ɗo cəncan a sa nay pə cakay ana Mbərom wa.» 70 Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Nen a sə walay kwanay, kwanay a kuro nga anahan a cew. Aday cəkəbay ɗowan a kwanay a kərtek a nà, winen bahay sə setene awan.» 71 A ja ʼam ata nà, pa wan ana Simon Iskariyot, sə ngaman Yudas ata awan. Anga kwa â ga nà, Yudas kə̀ tərak ɗo kərtek à wulen sə njavar ahay kuro nga cew ataya wa ɗukwen, saa ga ɗaf pə Yesu nà, winen awan.

7

1 Pə dəɓa anahan a wa nà, Yesu a bar pə daliyugo sə Galile fok. A nan abay sa zla pə daliyugo sə Yahudiya bay, anga a nan anà bahay sə Yahuda ahay sa vaɗ anan. 2 Aya əna, azar uko sə jawjawa ahay winen bəse nà, 3 mərak ana Yesu ahay ta jan, ta wa: «Mbəsak man a anan, zla way anak pə daliyugo sə Yahudiya. Aday ata njavar anak ahay tə̂ canan anà mer su way anak ahay. 4 Ɗowan a, a nan ɗo ahay tâ san anan nà, a ɗer zek sa ga mer su way itəbay. Ki ga mer su way a anaya asənə, ga atan pə iɗe sə ɗo ahay fok.» 5 Kwa mərak aya ɗukwen tə ɗəfak apan nga bay. 6 Yesu a jan atan: «Kə̀ dəzlek pə alay uno təɗe ata fan bay. Pə kwanay nà, alay wura wura cəna təɗe, əna kətanan bay. 7 Ɗo sə daliyugo ahay ti mba apan sa nak ikwen iɗe itəbay. Nen a nà, ɗo sə daliyugo ahay ti no iɗe anga nen apan ni kay anan mer su way a tinen ma ga aya nà, tinen lelibay. 8 Kwanay nà, zlen à man sə azar uko ata awan. Əna nen ni zla bay, anga alay uno kə̀ dəzlek fan bay.» 9 A jan atan ʼam ata cəna, winen a a njahay à Galile. 10 Pə dəɓa ana mərak a Yesu ahay fok sa zla à azar uko nà, Yesu a ɗukwen a zla cite. Əna kà kak anan zek anà ɗo ahay bay. 11 Bahay sə Yahuda ahay tə pəlay anan à wulen sə ɗo ahay wa à man sə azar uko ata awan, tə cəce: «Winen ahaw?» 12 Ɗo ahay tə səsœk a səsœk à wulen a tinen ahay inde. Ɗo a azar aya ta wa: «Winen ɗo lele awan.» Ɗo a azar aya ɗukwen ta wa: «Aʼay, winen apan i lize anan ɗo ahay aɗəka.» 13 Əna ɗowan sa ja ʼam ataya tə njezlnjezlezl a ɗukwen ibay, anga tə jəjaran anà bahay sə Yahuda ahay. 14 Natiya awan, luvon sə azar uko ahay ta zla panan əngal nà, Yesu a zla ù doh sə mazlaɓ a Mbərom, a dazlan sə tətakan anan way anà ɗo ahay. 15 A gan masuwayan ana bahay sə Yahuda ahay. Anga nan tə cəce, ta wa: «Ɗowan a anan kə̀ jingek bay kutok nà, a njaɗ mərike kawa həna anan nə kəkəmaw?» 16 Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Way nen sa ta jak ikwen ata nà, a nay ahay ì nen a wa bay, əna a nay ahay nà, ù ɗo sə slənay ahay nen ata wa. 17 Kuwaya, kak ɗowan a kə̀ təmahak sa ga mer su way kawa sa nan anà Mbərom cəna, i san sə gəzla way ahay pi zek wa. Matanan, kak na ja ʼam ana Mbərom, kabay na ja ʼam sa nga uno, aday tə məgala uno nà, i san kutok. 18 Kuwaya, kak a ja nà, ʼam sa nga anahan, i pəlan mazlaɓ anà nga anahan. Əna kuwaya kə̀ pəlak sə həran nga anà ɗo sə slənay anan ahay nà, ɗowan ata ɗukwen, ɗo ɗiɗem awan, mungwalay inde apan ibay. 19 Na wa, Musa kə̀ varak ikwen Tawrita à alay inde ba? Əna ɗowan kwa kərtek sə ɗəfan apan nà, ibay asanaw? Kə pəlen sa vaɗ nen nà, angamaw?» 20 Ɗo ahay tə mbəɗahan apan kutok, ta wa: «Setene inde anak à nga dəge, nga i vawak kələɗaw! Waya sə pəlay sa vaɗ iken anaw?» 21 Yesu a mbəɗahan atan apan: «Na ga way kərtektəkke cəna, kà gak ikwen masuwayan jiga awan. 22 Musa a jak ikwen nà, ʼam sa gaɗ mədəndalas. Cəkəbay, sə dazlan nə Musa bay, əna bije ahay kwakwa tə lahak anan apan. A wa, kə̂ gəɗan anan mədəndalas à wan ana kwanay ahay pə luvon jəmaakan anahan sə wahay anan. Anga nan, kwa â ga nə pə luvon sa man uda dəp nà, kwanay apan ki gəɗen anan mədəndalas anà wan a kwanay a re. 23 Kə gəɗen anan mədəndalas anà wan, aday kâ sa mbəsiken anan ʼam ana Musa à dəɓa bay, kwa â ga nə luvon sa man uda nà, na. Aday, a cəɓak ikwen anà kwanay pi nen, anga na mbar anan zek su ɗo zənzen a təsœs fok pə luvon sa man uda nà, angamaw? 24 Mbəsiken sə gəɗan azar anà ɗo pə way sa ca apan tə iɗe, əna sənen anan way ataya tə ɗiɗek aya aday.» 25 Ɗo ahay à wulen su ɗo sə Urəsalima ataya ta wa: «Na wa, Yesu nà, winen ɗo abay tə pəlay sa vaɗ anan ata ba? 26 A ja ʼam tə njezlnjezlezl awan. Ɗowan sə gafan ʼam ibay. Natiya awan nà, ɗo a mənuko məceɗ aya ta san zle winen nə Almasihu ɗaw? 27 Aya əna, kak winen nə Almasihu nà, ɗowan i san man anahan awan, a nay ahay awanaw bay. Aday ɗowan a anan ata nà, ɗa san man anahan a zle asanaw!» 28 À alay ata nà, Yesu winen apan i tətakan anan way anà ɗo ahay ù doh sə mazlaɓ a Mbərom. A zəga anan tə dungo mə təɓa lele, a wa: «Kə sənen nen zle ɗaw? Aday kə sənen man uno sa nay wa ata zle ɗaw? Na nay nə gəɓay nà, ʼam sa nga uno bay. Ɗowan a sə slənay nen ata nà, ɗo ɗiɗem awan. Aka aday, kə sənen anan bay asanaw? 29 Nen nà, na san anan zle, anga na nay ahay nə pə cakay anahan a wa. Sə slənay ahay nen nà, winen awan.» 30 Tə pəlay sa ban anan à man ata kutok, əna ɗowan kə̀ njaɗak sə laman bay, anga kà slak pə alay anahan a bay. 31 Cəkəbay, ɗo ahay bayak a tə ɗəfak apan nga, ta wa: «Almasihu a kà sak a nay ahay nà, i ga masuwayan ahay sə zalay ɗowan a anan kələɗaw?» 32 Farisa ahay tə sləne asəsœk ʼam sə ɗo ahay ata pə Yesu nà, tə halay nga tə bahay sə gəɗan dungo anà way ataya awan. Aday tə jəjem ʼam, ta slan ɗo sa ba pu doh sə mazlaɓ a Mbərom ahay saa bənay anan. 33 Yesu a ja, a wa: «Nen ni njahay tə kwanay mənjœk mba. Pə dəɓa anahan a wa nà, ni ma pə cakay ana ɗo sə slənay ahay nen. 34 Ki i pəlen nen, ki njiɗen nen sabay, anga ki mben apan sa zla à man uno saa zla ata bay.» 35 Bahay sə Yahuda ahay tə cəce pi zek ahay wa, ta wa: «I zla aha anahan aday mənuko saa mba apan sa njaɗ anan itəbay ata kəlanaw? Aday i zla àga Yahuda ahay tinen à wulen sə Gərek ahay ata ɗaw? I zla saa ɗakan atan anan way anà Gərek ahay dəge? 36 Winen awan a wa: “Ki pəlen nen, aday ki njiɗen nen bay, anga ki mben apan sa zla à man uno sa zla ata bay.” A nan sa ja aday nə maw?» 37 Luvon sa ndav anan azar uko cəna, a zalay luvon azar aya tə mazlaɓ. Pa pac ata awan, Yesu a tavay à wulen sə ɗo ahay. A ja ʼam tə məgalak awan, a wa: «Kuwaya, jom a gan cəna, â nay ahay pə cakay uno, aday i sa aʼam. 38 Aday ɗowan a kə̀ ɗəfak upo nga, “mivel anahan i təra kurok sə aʼam sa var sifa, i haw kawa zəlaka.” Deftere a Mbərom a ja nà, na.» 39 Yesu a ga jike ata nà, pə Apasay Cəncan awan, apasay mbala ɗo sa ɗaf apan nga ahay saa njaɗ ata awan. À alay ata nà, ɗo anahan ahay tə njaɗak Apasay Cəncan ata fan bay, anga Yesu a ɗukwen kà zlak à man sə mazlaɓ anahan fan bay re. 40 Ɗo azar aya tə sləne ʼam ataya cəna, ta wa: «Tə ɗiɗem awan, ɗowan a anan nà, ɗo majaʼam a Mbərom a mənuko sa ba ata awan.» 41 Ɗo maza aya ite ta wa: «Winen nà, Almasihu asanaw!» Ɗo hinen ahay asa ta wa: «Kəmaya, Almasihu sa maw! Winen nà, i nay ahay à Galile wa bay asanaw? 42 Deftere a Mbərom a ja nà, Almasihu i təra nà, ɗo sə slala ana Dawuda, aday ti wahay anan à Baytilama, wulen su doh ana bahay Dawuda way anahan. Matanan biɗaw?» 43 Mawrasan a zlan à mivel inde anà ɗo ahay anga Yesu cərkəke. 44 Ɗo azar aya à wulen a tinen a nan atan sa ban anan Yesu, əna ɗowan kə̀ njaɗak sə laman bay. 45 Yawa, ɗo maslan ahay ta may ahay pə cakay ana bahay sə gəɗan dungo anà way ahay, tinen pə kərtek a tə Farisa ahay. Tinen ite, tə cəce pu ɗo maslan ataya wa: «Kə bənen anan ahay Yesu a bay nà, angamaw?» 46 Ɗo maslan ahay tə mbəɗahan atan apan, ta wa: «Kula, ɗowan saa njaɗ sa ja ʼam kawa ɗowan ata nà, ibay.» 47 Farisa ahay tə cəce patan wa: «Kwanay a ɗukwen kə pərihen anan azar anà mungwalay anahan aya re kələɗaw? 48 Ɗowan inde kərtek à wulen sə məceɗ a mənuko ahay wa, kə̀ ɗəfak nga pə ɗowan ata nà, inde ɗaw? Kabay à wulen sə Farisa ahay wa nà, inde kələɗaw? 49 Ɗo sa ɗaf apan nga ataya nà, ɗo kəriya aya awan, anga tinen ta san Tawrita bay. Aday ɗukwen tinen mə tahasl aya awan.» 50 Natiya, ɗowan a inde tə ngaman Nikodemus, winen Farisa ahay. Winen nà, ɗowan a sa zla à man ana Yesu sə luvon ata awan. Winen a jan atan, a wa: 51 «Tawrita ana mənuko kə̀ varak uko cəveɗ sa gan sariya anà ɗo matanan bay. Aɗəka bay, ɗi lah nà, sə sləne anan ʼam anahan ahay. Aday ɗi saa san ʼam anahan tə way anahan sa ga ahay nà, na!» 52 Tə mbəɗahan apan, ta wa: «Iken ɗukwen ka nay à Galile wa ɗaw? Jinge Deftere, ki tan à nga à man inde, ɗo majaʼam a Mbərom kwa kərtek a nay à Galile wa nà, ibay asanaw!» [ 53 Natiya awan, kuwaya a zla way anahan agay,

8

1 əna Yesu nà, a zla way anahan à ɓəzlom sə Ulivet. 2 Sidew a awan kutok, Yesu a wule ù doh sə mazlaɓ a Mbərom asa. Ɗo ahay fok tə halan nga pə cakay. A njahay kutok, a dazlan sə ɗakan atan anan way. 3 Miter sə Tawrita ahay pi zek tə Farisa ahay ta nay anan ahay uwar a inde, ta ban anan tinen pi zek tu ɗo. Tə tavay anan pa ʼam sə ɗo ahay, 4 aday ta jan anà Yesu kutok: «Miter, mə bənay ahay uwar a həna, winen apan i ga mədigweɗ, bina, tə nahak tu ɗo. 5 À Tawrita a mənuko inde, Musa a ja nà, uwar kawa winen a anan nà, mâ tar anan tu kon, aday â mac. Aday iken ka ja nə maw?» 6 Ta ja matanan nà, aday tâ njaɗ apan cəveɗ sa ban anan pə kwande. Kak kà jak atan awan a nà, ti mba apan sa gan apan sariya. Yesu a kuɗœk, a vinde awan a à məndak ta wan sə alay. 7 Tinen ite, hwiya tə pərahan azar sə cəce way ahay. Yesu a cakaf nga pa nga mburom, a jan atan: «Ɗowan a inde à wulen a kwanay, kula kà gak ines bay cəna, â lah sə taran kon awan…» 8 A kuɗœk asa, a vinde awan a à məndak maza awan. 9 Ɗo sə bənan ahay uwar ataya tə sləne ʼam ata cəna, ta zla way a tinen fok suɗuk suɗuk suɗuk, ɗo məceɗ aya ta lah pa ʼam. Mə mbəɗek a à man ata awan nà, Yesu tə uwar ata coy. 10 Yesu a cakaf nga asa, a cəce panan: «Uwar, ɗo ataya tinen ahaw? Ɗowan sa ban iken tə sariya inde kwa kərtek ibay ɗaw?» 11 Uwar ata a mbəɗahan apan, a wa: «Mazar, ɗowan inde kərtek ibay!» Yesu a mbəɗahan apan kutok: «Zla way anak, kâ sa ga ines sabay. Nen ɗukwen ni gak sariya bay.»] 12 Yesu a dazlan sa jan ʼam anà ɗo ahay maza awan, a wa: «Nen nà, jiyjay sə dəvan anà daliyugo. Kuwaya ɗowan kə̀ pərahak uno azar nà, i njaɗ jiyjay sa var sifa, winen i zla à luvon inde itəbay.» 13 Farisa ahay ta jan: «Iken ka gan side anà nga anak ata nà, ata side lele kutok ɗaw? Wita nà, ʼam anak kə̀ tərak kəriya awan.» 14 Yesu a mbəɗahan atan apan: «Kwa â ga həna, nen nə siden anà nga uno, side uno nà, lele awan hwiya, anga na san man uno sa nay ahay wa ata zle, na san man uno saa zla ata zle re. Əna kwanay nə kə sənen man uno sa nay ahay wa ata bay, aday kə sənen man uno saa zla ata bay re. 15 Kwanay aday nà, ki gen anan sariya anà ɗo nà, sa zlan à nga anà iɗe su ɗo zənzen awan. Nen ni gan sariya anà ɗowan itəbay. 16 Kwa nâ gan sariya anà ɗowan a ɗukwen, sariya uno cəna, hwiya winen lele awan. Lele awan, anga na ga sariya awan nə taayak uno a bay. Manay maya tə Bəbay uno a sə slənay ahay nen ata awan. 17 Way inde mə vinde a à Deftere sə Tawrita a kwanay, a wa: Kak ɗo ahay cew ta gak side pə way kərtek a nà, side a tinen ata nà, lele, aday ɗiɗem a acəkan. 18 Nen na gan side anà nga uno. Bəbay uno a sə slənay ahay nen ata ɗukwen winen apan i ga upo side re.» 19 Natiya awan asa tə cəce panan: «Bəbay anak a nà, winen ahaw?» Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Kə sənen nen bay. Anga nan, ki sənen Bəbay uno bay re. Abay kə̂ sənen nen nà, ki sənen bəbay uno awan re.» 20 Yesu a ja ʼam anaya nà, winen ù doh sə mazlaɓ a Mbərom. Winen mə tavay a à man sə kukwar sa pak dala. Əna ɗowan kə bənak anan bay, anga alay anahan a kà slak fan bay. 21 Asa, Yesu a jan atan: «Nen ni zla way uno. Kwanay ite ki pəlen nen, əna ki məcen à atahasl ana kwanay inde. À man uno saa zla ata nà, ki mben apan sa zla itəbay.» 22 Yahuda ahay tə cəce pi zek a tinen ahay wa, ta wa: «A wa: “Ki mben apan sa zla à man uno saa zla ata bay.” I zla saa vaɗ a nga anahan kələɗaw?» 23 Yesu a mbəɗahan atan apan: «Kwanay ki nen nà, à dəlon wa, pə daliyugo a anan. Əna nen na nay à mburom wa. Kwanay ɗo sə daliyugo a anan, nen nə ɗo sə daliyugo a anan itəbay. 24 Anga nan ɓa na jak ikwen: “Ki məcen ì ines ana kwanay ahay inde.” Kak kə ɗəfen nga pi nen, nen nə nen, bay nà, ki məcen ì ines ana kwanay ahay inde acəkan.» 25 Tə cəce panan kutok: «Iken nə wayaw?» Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Nen nà, ɗo nen sa jak ikwen apan kurre pə dəlen a wa ata awan. 26 Way ahay inde bayan a təɗe ni ja pikwen aday. Way ahay inde bayan a təɗe ni gak ikwen apan sariya re. Əna ɗo sə slənay ahay nen nà, ɗo ɗiɗem awan. Nen apan ni ɗakan anan anà ɗo sə daliyugo ahay nà, way kawa nen sə sləney ahay pə winen a wa ataya awan.» 27 Tə sənak sa jəka, a jan atan nə pə Bəbay anahan Mbərom nà, ta san bay. 28 Anga nan Yesu a jan atan kutok: «Azanan kə liwen nen à mburom, nen Wan su Ɗo nà, ki i sənen, nen nà, nen kutok. Ki sənen nà, na ga awan inde ta nga uno nà, ibay. Əna na jak ikwen nà, way ana Bəbay uno sə tətuko anan ahay ata awan. 29 Ɗo sə slənay ahay nen ata, winen ti nen. Kə̀ mbəsakak nen taayak uno bay, anga na ga nə hwiya way sa zlan à nga.» 30 À alay ana Yesu sa ja ʼam ataya nà, ɗo ahay bayak a tə ɗəfak apan nga. 31 Yesu a dazlan, a jan ʼam anà Yahuda aya aday tinen nà, tə ɗəfak apan nga ataya awan: «Kak kə ɗəfen apan nga pə way nen sa jak ikwen ataya nà, ata ki təren njavar uno ahay tə ɗiɗem aya awan. 32 Natiya ki sənen ɗiɗem sə way ahay aday i i təmay ahay kwanay à ɓile ahay wa.» 33 Tinen ite tə mbəɗahan apan, ta wa: «Manay awan aday nà, ɓile ahay kələɗaw? Na wa manay nà, wan ana Ibərahima ahay kutok nà, mə təra ɓile aya asa aday nà, kəkəmaw?» 34 Yesu a jan atan asa: «Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: Kuwaya kà gak ines nà, ines i lavan nga, anga winen ɓile anahan. 35 Ɗo ɓile a nà, i njahay pi zek tu ɗo su doh ahay hwiya itəbay. Aya əna, wan sə agay, winen mə baslay a nà, à wulen su ɗo su doh aya hwiya. 36 Kak nen, Wan a Mbərom, nə təmak ahay kwanay à ɓile ata wa nà, kwanay ɓile ahay sabay tə ɗiɗem awan. 37 Aday nà, na san kwanay biɗaw? Kwanay zaav ana Ibərahima ahay. Aday həna a nak ikwen sa vaɗ nen nà, anga kə təmihen ʼam uno ahay bay. 38 Nen apan ni ja nà, way kawa ana Bəbay uno sə ɗuko anan, aday kwanay ɗukwen ki gen nà, way mbala a bəbay a kwanay a re cite.» 39 Tə mbəɗahan apan anà Yesu kutok, ta wa: «Bəbay a manay nà, Ibərahima.» Yesu a jan atan asa: «Abay kə̂ təren zaav ana Ibərahima ahay tə ɗiɗem a nà, ki gen mer su way anahan aya awan kawa anahan sa taa ga ata re. 40 Nen na jak ikwen anan ɗiɗem sə way nen sə slənay ahay pə cakay ana Mbərom wa ata awan. Aday kwanay apan ki pəlen sa vaɗ nen məsinde awan hwiya. Ibərahima nà, kà gak matanan itəbay. 41 Kwanay apan ki gen nə mer su way ana bəbay a kwanay ahay.» Ɗo ataya tə mbəɗahan apan: «Manay nə məgəjara aya bay, anga bəbay a manay inde kərtek nà, winen Mbərom.» 42 Yesu a jan atan: «Matana bay. Kak abay tə ɗiɗem a kwanay wan ana Mbərom ahay nà, ki pəlen nen lele, anga na nay ahay nə pə cakay anahan a wa. Na nay ahay aday nà, ta nga uno a ite bay, Mbərom a sə slənay ahay nen. 43 Kə sənen way nen sa jak ikwen ata bay nà, angamaw? Anga a nak ikwen sa pak sləmay pa ʼam uno bay. 44 «Bəbay ana kwanay nà, Fakalaw. A nak ikwen sa ga mer su way a bəbay a kwanay a sə pəlay. Winen nə ɗo sa vaɗ nga su ɗo kurre way anahan. Aday kula kà jak ɗiɗem itəbay, anga abay ɗiɗem a inde à winen ibay wanahan. A gaɗ mungwalay nà, ata way sə mivel anahan ɗiɗem a ite. Anga winen mungwalay awan, bəbay sə mungwalay ahay. 45 «Əna nen nà, na ja ɗukwen ɗiɗem. Kə təmihen ʼam uno bay nà, anga nan. 46 Waya à wulen a kwanay i mba apan sa jəka nen, Yesu, na gak ines anaw? Ibay! Aday kak na jak ikwen nə ɗiɗem sa ʼam ahay nà, kə təmihen anan bay angamaw? 47 Ɗo a Mbərom nà, i pak sləmay pa ʼam ana Mbərom ahay. Kwanay aɗəka nà, ɗo a Mbərom ahay bay. Anga nan, kə pəken sləmay pa ʼam uno aday sə ɗəfan apan bay nà, na.» 48 Aday bahay sə Yahuda ahay ta jan anà Yesu, ta wa: «Ma jak, iken nà, Samariya ahay, aday ɗukwen nga a vawak asanaw!» 49 Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Nga a vuwo itəbay. Nen nə həran anan nga anà Mbərom, aday kwanay ki men nga sə təra nen à məndak. 50 Nə pəlak anan məduwen anà nga uno bay. Ɗo inde sə pəlo məduwen, winen nə ɗo sa ga sariya. 51 Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: Kuwaya ɗowan a kə̀ ɗəfak anan apan anà ʼam uno ahay cəna, i mac itəbay.» 52 Tinen, bahay sə Yahuda ahay ta jan kutok: «Həna nà, ma san zle, nga nà, a vawak tə ɗiɗem awan. Ibərahima kə̀ məcak! Ɗo majaʼam a Mbərom ahay tə məcak. Aday ka wa: “Kuwaya ɗowan kə̀ ɗəfak anan apan anà ʼam uno cəna, i mac itəbay.” 53 Bije a manay Ibərahima aɗəka nə kə̀ məcak, aday iken kə zalay anan ɗaw? Ɗo majaʼam a Mbərom ahay ɗukwen tə məcak, aday… ka ca pa nga anak nà, iken waya kəlanaw?» 54 Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Kak nə həran nga anà zek uno nà, ahar nga uno kəriya awan. Ɗowan a kwanay sə ngimen anan Mbərom a kwanay ata nà, winen Bəbay uno. Sə həro nga ata nà, winen awan. 55 Kwanay kə sənen Mbərom bay. Nen nà, na san a zle. Na sak a jəka na san anan bay nà, ata nə tərak ɗo kərtek a tə kwanay, ɗo sə mungwalay ahay. Aya əna, na san anan zle, nə ɗəfan apan aɗəka nà, anà ʼam anahan aya awan. 56 Ibərahima, bije a kwanay ata nà, kə̀ taslak mivel anga saa canan anà luvon sə wahay uno. Kə̀ pəlak, kə̀ njaɗak sə taslay mivel, anga kə̀ canak anan anà luvon ata awan.» 57 Yahuda ataya ta ma nga sə buwtay apan, ta wa: «Kak iken a ka gak ava kwa kuro ɗara bay cəna, kə canak anan anà Ibərahima ɗaw?» 58 Yesu a mbəɗahan atan apan kutok, a wa: «Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: Tə wahak Ibərahima fan bay ata, nen nà, nen inde coy.» 59 Ɗo ataya tə sləne ʼam ata cəna, ta ra kon sa tar anan. Yesu a ɗer zek, a gəɗay ahay səmaɗ ù doh sə mazlaɓ a Mbərom wa, a zla way anahan.

9

1 Natiya, Yesu winen apan i zla way anahan à man maza awan nà, a canan anà ɗowan a inde, mə wahay à kutov wa hurof awan. 2 Njavar anahan ahay ta jan, ta wa: «Miter, tə wahay anan ɗowan a anan hurof a nà, angamaw? Anga atahasl ana waya kərtek a anaw? Ines anahan a ɗaw, anga atahasl ana atə bəbay anahan ta may anahan ɗaw?» 3 Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Tə wahay anan hurof a nà, anga atahasl anahan bay, anga atahasl mbala ana bəbay anahan ahay bay re. Winen mə wahay a hurof a nà, aday məgala ana Mbərom â kay ahay zek pə iɗe sə ɗo ahay tə winen. 4 Həna nà, man i pec mba ata nà, guko mer su way mbala ana ɗo sə slənay ahay apan nen ata awan. Luvon i saa ga bine siwaw nà, guko mer su way aday, bina ɗowan saa mba apan sa ga mer su way à luvon inde nà, inde sabay. 5 À alay a nen pə daliyugo a anan mba ata nà, nen nə jiyjay sə dəvan à daliyugo.» 6 Pə dəɓa anahan sa ja ʼam ata wa nà, Yesu a təfe məne à məndak, a laɓ anan yugo, a slərɓan anan pə iɗe anà hurof ata awan, aday a jan: 7 «Zla, kaa banay iɗe a dəlov sə ngaman Silowam ata wa.» Silowam ata nà, ta ʼam sə Yahuda ahay, kawa sa ja bina maw nà: «ma slan awan». Hurof ata a zla à Silowam, a banay anan iɗe anahan. A may ahay nà, a canan iɗe zle coy kweler kweler. 8 Ɗo sə məsudoh anahan ahay, pi zek tu ɗo sa taa canan winen apan i rəke way ataya, ta wa: «Na wa, ɗo sa taa njahay sə rəke way ata ba?» 9 Ɗo ahay ngal ta wa: «Winen awan dəge?» Ɗo maza aya ite, ta wa: «Aʼay, winen bay. Ɗo hinen, ɗo sa ga minje tə winen.» Winen a kutok a wa: «Aʼay, nen awan.» 10 Tə dazlan, tə cəce panan: «Iɗe anak ahay tə təɓa nà, kəkəmaw?» 11 A mbəɗahan atan apan, a wa: «Ɗowan a inde tə ngaman Yesu, a laɓ yugo mənjœk, a slərɓo anan iɗe, aday u jo: “Zla à dəlov sə ngaman Silowam ata awan, ka saa banay iɗe.” Na zla, nə banay iɗe, iɗe uno ahay tə təɓa ngurret kutok.» 12 Tə cəce panan: «Ɗowan ata həna, winen ahaw?» A mbəɗahan atan apan, a wa: «Na san bay!» 13 Natiya, tə lagay anan ɗowan a iɗe anahan ahay sə təɓa ata pə cakay sə Farisa ahay. 14 Aya əna, pac ana Yesu sa laɓ yugo, sə slərɓan anan iɗe, aday sə təɓan anan iɗe anà hurof ata nà, luvon sa man uda awan. 15 Anga nan, Farisa ahay tə cəce pə ɗowan ata wa, ta wa: «Ka njaɗ sa ca iɗe həna nà, kəkəmaw?» Ɗowan ata a mbəɗahan atan apan, a wa: «Ɗowan ata a slərɓo duɗo pə iɗe mənjœk, na zla, nə banay anan, iɗe uno ahay tə təɓa kutok.» 16 Ɗo ahay ngal à wulen sə Farisa ahay inde ta ja, ta wa: «Ɗo sa ga way matanan ata nà, a nay pə cakay a Mbərom wa bay, anga winen awan aday ɗukwen a bənan bitem anà luvon sa man uda awan bay.» Ɗo maza aya ite ɗukwen ta wa: «Kəkəmaw? Kak ɗowan a nə ɗo sə atahasl nà, i mba apan sa ga masuwayan sə way matanan kələɗaw?» Tə gəzla zek, anga mawrasan kà zlak atan à mivel inde. Tə japak ʼam pə kərtek a sabay. 17 Farisa ahay tə cəce pə ɗowan a iɗe anahan sə təɓa ata wa asa, ta jan: «Bayak way inde kərtek, anga kə̀ təɓak anak anan iɗe. Iken a, ka ja nə maw?» Ɗowan ata a mbəɗahan atan apan, a wa: «Nen na ja nà: Winen nə ɗo majaʼam a Mbərom.» 18 Aday məceɗ sə Yahuda ahay nà, tə ɗəfak apan nga sa jəka abay winen mə wahay a nə hurof awan bay. Anga nan, tə ngaman anà atə bəbay anahan ta may anahan awan. 19 Tə cəce patan wa: «Həna anan nà, wan ana kwanay ɗaw? Kwanay kə sənen zle winen mə wahay a nà, hurof awan ɗaw? Aday a canan iɗe həna kəkəmaw?» 20 Atə bəbay ta may anahan a tə mbəɗahan atan apan, ta wa: «Ma san a zle, winen wan a manay, aday winen mə wahay a nə hurof a re. 21 Əna ma san sa jəka iɗe anahan a təɓa nə kəkəmaw nà, ma san bay, aday ma san ɗowan a sə təɓan anan iɗe ata bay re. Əna winen a aday nà, kà slak sə mbəɗahan pa ʼam anà nga anahan asanaw! Cəcihen panan!» 22 Atə bəbay ta may anahan ata, ta ja matanan nà, aday Yahuda ahay tâ njaɗ patan alay sa ʼam sabay. Bina, Yahuda ahay ɓa ta jak à wulen a tinen inde, ɗowan a kə̀ təmahak Yesu nə Almasihu nà, ata aday ti razl anan à wulen a tinen wa, aday ù doh sə wazay ahay wa re. 23 Natiya, atə bəbay ta may a ɗowan ata ta wa: «Winen awan aday ɗukwen kà slak sə mbəɗahan pa ʼam anà nga anahan asanaw!» nà, anga nan. 24 Farisa ahay tə ngaman ayak anà ɗowan iɗe anahan sə təɓa ata awan, maza awan. Ta jan: «Mbərom a slənek anan! Ja ʼam ɗiɗek awan! Manay nà, ma san zle, ɗowan a sə təɓak anan iɗe ata nə, ɗo sə atahasl.» 25 A mbəɗahan atan apan, a wa: «Nen nà, na san itəbay, əna na san way inde kərtek nà: Abay nen hurof awan, aday həna, nə canan iɗe zle. Bay nà, winen ɗo sə atahasl, kabay winen ɗo sə atahasl bay nà, wita nà, na san bay.» 26 Tə cəce panan tə cəveɗ maza awan, ta wa: «A gak aday nə maw? A təɓak anan iɗe a nə kəkəmaw?» 27 A mbəɗahan atan apan asa, a wa: «Na jak ikwen anan kurre, a nak ikwen sə sləne anan bay. Aday angama, a nak ikwen nə̂ mənahan asa anaw? Kabay kwanay ɗukwen, a nak ikwen sə pərahan azar aday sə təra njavar anahan ahay kələɗaw?» 28 Tə gənahan, ta jan: «Njavar anahan aɗəka nà, iken aday bina. Manay nà, mbala ana Musa ahay. 29 Ma san zle, Mbərom kà jak anan ahay ʼam anà Musa. Əna ɗowan anak ata nà, ma san winen nə mayanaw bay.» 30 A mbəɗahan atan apan, a wa: «Iya, cəkəbay, a ga masuwayan nà, na. Winen mayanaw nà, kə sənen bay. Əna, iɗe uno nà, kə̀ təɓak uno anan. 31 Ɗa san zle, mənuko fok, Mbərom nà, i təmahan anan ʼam anà ɗo sə atahasl kula bay. A təmahan a nà, ʼam ana ɗo sə həran nga aday a ga way sa zlan à nga ata awan. 32 Kula, kwa sə dazlan anà daliyugo nà, ɗə slənek ɗo kə̀ təɓak anan anan iɗe anà ɗo aday winen mə wahay a nə hurof a ɗaw? Ibay! 33 Kabay, kak ɗowan a anan a nay ahay nə pə cakay ana Mbərom wa bay nà, i mba apan sa ga mer su way kawa həna anan bay asanaw!» 34 Ta jan, ta wa: «Zek anak a fok mə wahay a à atahasl inde kutok nà, a nak sə ɗakan umo anan nə maw?» Coy, tə rəzlay anan à wulen a tinen wa, aday ù doh sə wazay ahay wa re. 35 Yesu a sləne sa jəka Yahuda ahay tə rəzlak anan ɗowan ata à wulen a tinen wa cəna, a zla, a tan à nga, a cəce panan ʼam, a wa: «Kə ɗəfak nga pə Wan su Ɗo ɗaw?» 36 A mbəɗahan apan, a wa: «Wan ada, ɗuko anan winen wayaw, aday ni ɗaf apan nga!» 37 Yesu a jan, a wa: «Iken apan ki ca apan sa jak ʼam ata nà, winen awan.» 38 A dukwen gərmec ù vo anà Yesu, a wa: «Ba Məduwen, nə ɗəfak apak nga.» 39 Yesu a jan kutok, a wa: «Nen, na nay ahay pə daliyugo a anan nə saa ga sariya sə kataɓ anan ɗo ahay: Hurof ahay tâ ca iɗe ite; Ɗo sa ca iɗe ahay ɗukwen tə̂ hurof cite kutok.» 40 Ɗo à wulen sə Farisa ahay inde, tinen pə cakay ana Yesu ata, tə sləne ʼam ata cəna, tə cəce panan, ta wa: «Manay ɗukwen hurof aya ite ɗaw?» 41 Yesu a mbəɗahan atan apan: «Ki gen makwakwa abay hurof aya nà, atahasl inde pikwen ibay. Əna, ki jen nə “Manay mə canan iɗe zle.” Anga nan atahasl a kwanay inde pikwen hwiya.»

10

1 Yesu a ja ʼam sə jike, a wa: «Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: Kuwaya, ɗowan a winen kà zlak tə məsudoh pə təman ahay bay, əna latœk, a ján ta nga sa jal, winen nə ɗo sə akar, ɗukwen winen ɗo sə ngəzar ɗo. 2 Aday ɗo sa zla à jal inde, pə cakay sə təman ahay tə məsudoh nà, winen nə ɗo sə jugwar təman ahay way anahan. 3 «Iɗe kə̀ cəɗek cəna, ɗo sə jugwar way i zla à man sə təman ahay. Ɗo sa ba pə təman ahay sə luvon, i təɓan ayak wa. Təman ahay ti sləne dungo ana ɗo sə jugwar way, aday winen i ngaman anà təman anahan ahay tə sləmay tə sləmay. I zla atan pə dədan. 4 Kə̀ mbakak atan uho nà, i lahan atan pa ʼam. Təman ahay ti pərahan azar, anga ta san dungo anahan a zle. 5 Əna təman ahay nà, ti pərahan azar anà ɗo aday ta san anan bay ata bay. Aɗəka bay, ti haw bugol, anga ta san dungo anahan a bay.» 6 Yesu a jan atan ʼam sə jike a anan, əna tə sənak anan a ja pa maw bay. 7 Yesu a pərahan azar anà ʼam anahan, ta sa jəka: «Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: Nen nà, məsudoh sa jal sə təman ahay. 8 Ɗo sə luho ahay ataya fok, tinen ɗo sə akar ahay, ɗo sə ngəzar ɗo ahay. Aday təman ahay tə slənek atan anan bay. 9 Nen nà, məsudoh sa jal. Kuwaya ɗowan a kà zlak à jal inde ti nen nə i tam. I njaɗ sa zla à jal inde, i njaɗ sa nay uho, aday i njaɗ way sa pa re. 10 Ɗo sə akar nà, a nay ahay saa kəra way ahay ca, saa gəɗan dungo anà gənaw ahay, aday saa lize anan way ahay. Nen, na nay ahay aday ɗo ahay tâ njaɗ sifa, tâ njaɗ anan nə tə dedengəlen awan. 11 «Nen nà, ɗo sə jugwar təman ahay lele awan. Ɗo sə jugwar way lele a nà, a var anan sifa anahan tə alay anahan awan, anga təman anahan ahay. 12 Aya əna ɗo sə jugwar way anga magwagway cəna, təman aya nə si zek anahan ahay bay. Anga nan, kə̀ canak anan anà kəla kiɓe cəna, i haw, i mbəsak anan təman ahay. Aday, kəla kiɓe ɗukwen i ban a təman ahay, i tan atan ʼam kutok. 13 Natiya awan, winen a i haw, anga a gan may jiga nà, anà magwagway anahan, bina anà təman ahay itəbay. 14 «Nen nà, ɗo sə jugwar təman ahay lele awan. Bəbay uno a san nen zle, nen na san Bəbay uno zle re. Matanan, nen na san təman uno ahay zle, aday təman uno ahay ɗukwen ta san nen zle. Nen ni mac anga təman uno ahay. 16 Təman uno maza aya inde, tinen à jal a anan inde itəbay. Sumor a nà, ni nay atan ahay à jal a anan inde re. Tinen ɗukwen ti təma ʼam uno, ti japay pə kərtek a tə təman sa jal ahay, aday ɗo sə jugwar atan ɗukwen kərtek re. 17 «Bəbay a pəlay nen nà, anga ni var anan sifa uno, aday ni njaɗ anan way uno maza awan. 18 Ɗowan saa gəɓa anan sifa uno nà, ibay. Nen a ni var anan tə alay uno awan. Ni mba apan sa var anan, ni mba apan sa njaɗ anan way uno re. A nan anà Bəbay uno, nâ ga nə matanan.» 19 Anga ʼam ana Yesu ata awan, mawrasan a zlan à mivel inde anà Yahuda ahay asa. 20 Ɗo ahay bayak a ta wa: «Setene inde anan à nga, nga a vawan. Kutok nà, kə pəlen sə sləne ʼam anahan nə angamaw?» 21 Ɗo maza aya ite ta wa: «Ɗo tə setene à nga inde nà, i ja ʼam matanan bay. A ga pə kwanay nà, setene i njaɗ sə təɓan anan iɗe anà ɗo hurof a ɗaw?» 22 Həna nà, alay sa maɗ, aday à Urəsalima nà, alay sə azar uko sə bayak pa sa gan nga anà doh sə mazlaɓ a Mbərom ata kà slak. 23 Yesu a zla ù doh ata awan, winen apan i bar ù vo galak sə ngaman galak a Sulimanu ata awan. 24 Yahuda ahay ta nay, ta van nga tew, ta jan: «Kak iken nə Almasihu cukutok nà, ɗakan umo anan tə ɗiɗek a kwa. Manay apan mi ba hwiya ata nà, mi i man uda nə siwaw?» 25 Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Ɓa na jak ikwen anan asanaw, əna kə ɗəfen upo nga bay. Mer su way uno sa ga tə gədan ana Bəbay uno Mbərom ataya nà, ta slak sa ja ʼam pa nga uno wa ɗa. 26 Kə ɗəfen upo nga bay nà, anga kwanay nə təman uno ahay bay. 27 «Təman uno ahay nà, tə sləne dungo sa ʼam uno zle, aday na san atan lele re. Tinen apan ti pəruho azar. 28 Ni varan atan sifa sa ndav bay ata awan, natiya awan ti mac itəbay. Ɗowan saa ngəzar atan à alay uno wa ɗukwen, ibay re. 29 Bəbay uno sə vuro atan ata, winen a zalan məgala anà way ahay fok. Anga nan, ɗowan saa ngəzar atan à alay a Bəbay uno a wa ɗukwen ibay. 30 Nen tə Bəbay uno ata nə manay kərtek.» 31 Bahay sə Yahuda ahay tə sləne ʼam ata cəna, ta ma nga sa ra kon à alay inde miza awan, aday sa tar anan. 32 Anga nan, Yesu a jan atan: «Na gak mer su way ahay lele aya bayan a pa ʼam ana kwanay tə məgala ana Bəbay uno. Ki tiren nen həna gəngaf gəngaf bine siwaw nà, pi mer su way wura kərtek a anaw?» 33 Bahay sə Yahuda ahay tə mbəɗahan apan, ta wa: «A nan umo sa tar iken nà, anga mer su way anak lele aya bay, əna anga kə jənak anan pa ʼam anà Mbərom. Iken nə ɗo zənzen awan, aday a nak sə təra anan nga anak həna, Mbərom awan.» 34 Yesu a mbəɗahan atan apan: «Mə vinde à Deftere a kwanay inde, Mbərom a ja nà: “Kwanay aday nà, mbərom ahay.” 35 Ɗa san zle, way ana Deftere a Mbərom ma ja nà, a mbacay wa zek bay. Ɗo sə sləne ʼam ataya nà, Mbərom a ngaman atan nə mbərom ahay. 36 Nen nà, Mbərom u go nga, aday a slənay nen pə daliyugo. Ki jen nà, nə jənak anan pa ʼam anà Mbərom nà, kəkəmaw? Anga na wa, nen wan anahan ata ɗaw? 37 Kak na ga nə mer su way ana Bəbay uno Mbərom bay nà, kə̂ ɗəfen upo nga bay. 38 Aday kak na ga nà, mer su way anahan tə ɗiɗem a cəna, ɗəfen nga pi mer su way uno. Kwa kə ɗəfen nga pi nen bay nà, ɗəfen nga pi mer su way uno a kwa. Anga aday, kə̂ sənen anan hwiya, Bəbay uno nà, manay kərtek awan.» 39 Asa bahay sə Yahuda ahay tə pəlay sa ban anan, tə njaɗak anan bay, kə̀ təmak patan wa. 40 Pə dəɓa anahan a wa, Yesu a zla way anahan pə day uho sə zlinder sə Urdon, a njahay way anahan à man ana Yuhana sa taa ga baptisma ata awan. 41 Ɗo ahay ta nay pə cakay anahan bayan a awan. Ta ja, ta wa: «Yuhana nà, kula kà gak masuwayan ahay itəbay, əna ʼam anahan a sa ja pə ɗowan a anan nà, kə̀ tərak ɗiɗem aya awan.» 42 Ɗo maza aya bayan a à man ata awan, tinen tə ɗəfak apan nga.

11

1 Ɗowan a inde tə ngaman Lazarus, winen ɗəvac awan. Ɗowan ata nà, winen ù kon sə ngaman Baytiniya ata awan. Mərak anahan ahay inde dəna aya cew ɗukwen, tinen à man ata re, atə Marta tə Mariyama. 2 Mariyama aday nà, uwar saa mbəɗan amar pə saray anà Yesu aday sə takaɗ panan tə sibœk sa nga anahan ata awan. Lazarus a ɗəvac ata nà, mərak anahan. 3 Atə Marta tə Mariyama ta slan ɗo saa jan anà Yesu nà: «Ba Məduwen, car anak Lazarus nə winen lelibay, ɗəvac a gan.» 4 Yesu a sləne ʼam ata cəna, a wa: «Ɗəvac ana Lazarus nà, ɗəvac sa mac anan bay. Əna ɗəvac ata i ka anan məgala ana Mbərom, aday mazlaɓ uno re, nen Wan a Mbərom.» 5 Atə Marta tə Mariyama tatə Lazarus nà, Yesu a pəlay atan nə lele. 6 Aday cəkəbay, anahan sə sləne Lazarus ɗəvac awan ata nà, kə̀ njahak à man ata luvon ahay cew asa. 7 Pə dəɓa wa, a jan anà njavar anahan ahay, a wa: «Muko pə daliyugo sə Yahudiya.» 8 Tinen ta jan, ta wa: «Miter, Yahuda ahay tə pəlay abay sa tar iken tu kon nə kwakwa bay asanaw? Həna, a nak sa ma à man ata re ɗaw?» 9 Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Pac a dav nà, hway biɗaw? Aday kak ɗo winen apan i bar à jiyjay anahan a inde nà, saray i dəcan ɗaw? Saray i dəcan bay, anga a canan iɗe zle lele, winen à jiyjay sa dav pə daliyugo a anan inde. 10 Aya əna, ɗo sa bar à luvon inde ite nà, saray i dəcan, i slahay təktek, anga jiyjay inde sə luvon itəbay.» 11 Pə dəɓa sa ʼam ata wa asa, Yesu a jan atan: «Car a mənuko Lazarus ata kə̀ njəkak ahan. Əna ni zla saa pəɗəkey anan.» 12 Njavar anahan ahay tə mbəɗahan apan, ta wa: «Ba Məduwen, kak a njak ahan ata nà, i mbar asanaw!» 13 Abay a nan anà Yesu sa ja nà: Lazarus kə̀ məcak! Əna pə njavar anahan ahay nà, a jan atan nə ʼam sə ahan acəkan. 14 Yesu a jan atan anan ngəlarak kutok, a wa: «Lazarus kə̀ məcak! 15 Əna na zlak à man ata bay nà, anga kwanay. Natiya, ataslay mivel uno inde, anga tə way a saa təra ata nà, kwanay ki i njiɗen sa ɗaf upo nga kutok. Həna nà, zluko pə cakay ana Lazarus awan.» 16 Tomas, ɗowan a tə ngaman Didimus anga winen muwsa ata, a jan anà azar sə njavar ana Yesu aya, a wa: «Mənuko ɗukwen zluko saa mac tatə miter a mənuko.» 17 Natiya, Yesu a dəzle à Baytiniya cəna, a sləne tə zəɓak anan Lazarus à məke kà gak luvon ahay fuɗo coy. 18 Baytiniya a aday nà, bəse tə Urəsalima i ga nà, way sə kilomiter ahay maakan. 19 Yahuda ahay bayan a ta nak à məsinde ana Lazarus. Ti i bənan mivel anà mərak anahan ahay, atə Marta tə Mariyama. 20 Ana Marta sə sləne sa jəka Yesu kà nak ata nà, a slabak, a zla à man anahan pə cəveɗ. Əna Mariyama nà, winen a njahay agay. 21 Marta a jan anà Yesu: «Abay kâ ga inde à man a anan nà, mərak uno i mac bay. 22 Həna ɗukwen na san zle, Mbərom i varak way kawa ananak saa cəce panan ata fok re.» 23 Yesu a mbəɗahan apan, a wa: «Mərak anak i slabakay à məke wa.» 24 Marta a wa: «Na san zle, pa pac sa ndav anan daliyugo nà, i i slabakay ahay tə ɗo ahay fok à məke wa.» 25 Yesu a jan: «Nen nà, ɗo sə slabakay anan ahay ɗo ma mac aya à məke wa, ɗo sə varan atan sifa re. Kuwaya, ɗowan a kə̀ ɗəfak upo nga nà, i njahay uho tə sifa awan, kwa kə̀ məcak dəp nà, na. 26 Kuwaya, ɗowan a tə sifa mba cəna, kə̀ ɗəfak nga pi nen a nà, i mac bay. Iken, kə təmahak ʼam a anan ɗaw?» 27 Marta a mbəɗa apan, a wa: «Ayaw, Ba Məduwen, nə ɗəfak apak nga. Iken nà, Almasihu, Wan a Mbərom a sa nay ahay pə daliyugo ata awan.» 28 Pə dəɓa ana Marta sa ja ʼam ata wa nà, a zla pə cakay ana mərak anahan Mariyama, a jan tə sœksœk awan: «Miter kà nak, winen apan i ngamak!» 29 Mariyama a sləne matanan cəna, a slabak hərom, a zla pə cakay ana Yesu. 30 Yesu a aday nà, kə̀ dəzlek à wulen su doh bay. Winen à man a tinen sə zlangay tə Marta ata mba. 31 Ɗo a tinen mə njahay aya ù doh tatə Mariyama ata, tinen apan ti man a mivel ù doh. Tə canan winen sə slabak baram ata nà, tə pərahan azar. A ga patan nà, i zla saa yimay ahay pə jəvay wa. 32 Mariyama a dəzley ahay pə cakay ana Yesu nà, a dukwen gərmec ù vo, a jan: «Ba Məduwen, kâ ga inde à man a anan aday nà, mərak uno i mac bay.» 33 Yesu a canan à Mariyama nà, winen apan i yam, aday Yahuda ahay sə pərahan ayak azar ataya ɗukwen tinen apan ti yam re. Anga nan, a slabakan anan mivel anà Yesu, a cəɓan. 34 Yesu a cəce: «Ki len anan ahaw?» Tə mbəɗahan apan, ta jan: «Miter, hayak, ca apan!» 35 Cəna, Yesu a pəkay iɗe sə ayam. 36 Yahuda ahay ta wa: «Cen apan, a pəlay anan Lazarus a re!» 37 Aya əna ɗo azar aya ta wa: «Winen ɗo sə təɓan anan iɗe anà ɗowan a hurof ata awan. Abay winen â dəzley ahay à alay a Lazarus tə sifa mba ata nà, i mba apan sa mbar anan aday â mac bay, biɗaw?» 38 A cəɓan anà Yesu maza asa, a zla pə jəvay. Jəvay a nà, mə tacay a tə bələlen. 39 Anga nan kutok, Yesu a wa: «Təɓen anan jəvay awan!» Marta a wa: «Ba Məduwen, i rəbas, anga kà gak həna luvon ahay fuɗo à məke inde.» 40 Yesu a mbəɗahan apan, a wa: «Na jak anak biɗaw? Kak kə ɗəfak upo nga nà, ki canan anà məgala sə mazlaɓ a Mbərom asanaw?» 41 Tə təɓa anan bələlen pə jəvay wa kutok. Yesu a ca iɗe à mburom, a wa: «Na gak ayak suse, Bəbay uno, anga kə slənek uno anan. 42 Nen, na san zle, hwiya ki sləno anan. Əna na jak ayak nà, anga ɗo sa man a anaya tâ ɗaf apak nga, tâ san iken sə slənay ahay nen acəkan.» 43 A ndav anan ʼam anahan ata nà, a ja ʼam tə məgalak a asa, a wa: «Lazarus, hayak uho!» 44 Lazarus, ɗowan a ma mac ata, a nay ahay uho, saray tə alay anahan aya tinen mə tuweɗ aya tə pətike. Iɗe anahan a ɗukwen mə tuweɗ a tə zana. Yesu a jan atan, a wa: «Pəsiken panan zana, aday â zla way anahan.» 45 Yahuda a sa zlak ayak pə cakay ana Mariyama ataya, tə canan anà mer su way ana Yesu sa ga ata cəna, bayak a à wulen ana tinen wa tə ɗəfak nga pə Yesu. 46 Aya əna, ɗo a azar aya ta zla pə cakay ana Farisa ahay saa ray ahay apan ʼam anga mer su way anahan sa ga ata awan. 47 Anga nan, Farisa ahay pi zek tə bahay sə gəɗan dungo anà way ahay tə ngaman anà məceɗ sə Yahuda azar aya, aday tə halay nga. Ta wa: «Ɗi ga həna nà, kəkəmaw? Anga ɗowan a anan winen apan i ga masuwayan sə way ahay bayak awan. 48 Kak ɗa sak a mbəsak anan â ga mer su way matanan nà, ɗo ahay kəzlek ti ɗaf apan nga. Aday pə dəɓa anahan a wa kutok nà, Ruma ahay ti i ja à ʼam ata inde. Ti mbəzlak uko anan doh sə mazlaɓ a Mbərom, aday ti tak uko ʼam re.» 49 Ɗo kərtek à wulen a tinen awan tə ngaman Kayafas, winen bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way pə viya ata awan. Winen a jan atan: «Kwanay kə sənen awan bay. 50 Suwan ɗo kərtek â mac anga ɗo a kəzlek, tə ɗo ahay saa lize jiya nà, na. Matanan biɗaw?» 51 A ja ʼam ataya nà, tə ndaraw si zek anahan a itəbay. Sə ɗakan anan ʼam ata nà, Mbərom, anga tə viya ata nà, winen bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way ahay. Anga nan, a wa Yesu i sa mac anga Yahuda ahay fok. 52 Əna Yesu i mac nà, anga Yahuda ahay ɗəkɗek bay. I mac nà, anga aday â halan nga anà wan a Mbərom ma ta ʼam ataya, tə̂ njahay pə kərtek a re. 53 A ban pə luvon ata wa kutok nà, bahay sə Yahuda ahay tə dazlan sa ga wurwer sa vaɗ anan Yesu. 54 Anga nan, Yesu kà mbak apan sa bar lele à wulen sə Yahuda ahay sabay. A slabak à wulen su doh ata wa, a zla à man kiɓe. Natiya tə njahay à man ata tə njavar anahan ahay à wulen su doh sə ngaman Efərayim ata awan. 55 Azar uko sə Yahuda ahay sə ngaman azar uko sə Pasəka ata, i sla bəse. Anga nan, ɗo sə wulen su doh sə kiɓe ahay ta zla à Urəsalima saa lavay anan zek a tinen ahay à cəncan a inde kurre. 56 Tə dəzley ahay à Urəsalima nà, tə pəlay anan Yesu. Tə halay nga ù doh sə mazlaɓ a Mbərom nà, tə cəce pi zek ahay wa, ta wa: «A ga pikwen nà, i nay ahay à azar uko ɗaw, i nay ahay bay?» 57 Bahay sə gəɗan dungo anà way ahay, pi zek tə Farisa ahay ta ɓan ʼam à wulen a tinen inde, ta wa: «Ɗowan a kə̀ sənak man a Yesu nà, â ɗakak uko anan aday ɗi ban anan.»

12

1 Natiya, a mbəsak luvon mbərka aday azar uko sə Pasəka i sla nà, Yesu a zla à Baytiniya, ù kon ana Lazarus, ɗowan a Yesu sə slabakay anan ahay à məke wa ata awan. 2 Ta dan way sa pa anà Yesu à man ata awan, aday Marta a varan atan. Ɗo ahay inde bayak a pə tuwez ata awan, Lazarus ɗukwen winen inde re. 3 À man sa pa way nà, Mariyama a gəɓa amar sə wurde anahan sə dala bayak awan, a rəbas nə dunʼa. A mbəɗan anan pə saray anà Yesu. Ta da amar ata aday nà, tə way sə ngaman nardi, i ga à dunguzlok sə amar inde. A mbəɗan anan pə saray lele nà, a takaɗ anan panan tə sibœk sa nga anahan. Doh ata fok a rəbas nə dunʼa lele. 4 Njavar ana Yesu a inde kərtek à man ata awan, tə ngaman Yudas Iskariyot. Winen ɗo saa ga ɗaf pə Yesu ata awan. A canan anà way ana Mariyama sa ga ata nà, a wa: 5 «Ta wa, abay tə̂ sukom anan way tə amar a anan nà, i ga dala sə dinar səkat maakan, aday ti var anan dala awan anà ɗo mətawak aya nà, ta gak way lele biɗaw?» 6 Yudas a ja ʼam ataya nà, anga aday a gan may sa man zek anà ɗo mətawak aya bay. Əna a ja matanan nà, anga winen aday nà, ɗo sa ban dala a tinen awan, aday a taa kəra panan. 7 Aya əna, Yesu a wa: «Mbəsiken anan uwar a anan, a lah anan upo nà, way a aday ti su go pac sa la nen ata awan. 8 Ɗo mətawak aya nà, ti ga inde tə kwanay hwiya, əna nen ni ga inde tə kwanay hwiya itəbay.» 9 Natiya Yahuda ahay bayak a tə sləne Yesu winen à Baytiniya nà, ta zla à man ata awan. Ta zla à man ata ɗukwen nà, anga Yesu cəna coy bay. Ta zla saa cay ahay pə Lazarus re, winen ɗowan a Yesu sə slabakay anan à məke wa ata awan. 10 Matana awan, Yahuda ahay bayan a tə mbəsakak sə pərahan azar anà pəra a tinen, tə pərahan azar bugol nà, anà Yesu, anga Lazarus. Anga nan kutok, bahay sə gəɗan dungo anà way ahay ɗukwen tə ɓanak ʼam sa jəka ti vaɗ anan Lazarus à wulen ana tinen wa re. 12 Sidew a kutok, ɗo a sə halay nga anga azar uko sə Pasəka ataya, tə sləne Yesu winen apan i nay ahay à wulen su doh sə Urəsalima cəna, 13 tə ngərway alay sə gazlangaw ahay à alay inde. Ta zla saa zlangay tatə Yesu pə cəveɗ tə daslam ataya à alay inde. Ta zlah, ta wa: «Həren anan nga anà Mbərom! Mbərom â ɗaf alay sə mazlaɓ anahan pu ɗo saa nay tə sləmay anahan, bahay sə Isəraʼila ata awan.» 14 Yesu a njaɗ zungo a inde, a ján apan, a zla pə cəveɗ. A təra kawa ana Deftere sa ja ata awan. A wa: 15 «Ɗo sə Urəsalima ahay, kə̂ jəjiren bay. Bahay a kwanay winen apan i nay ahay həna, winen ma ján a pə zungo.» 16 Njavar anahan ahay tə sənak ʼam anan fan bay. Aday Yesu a zla à man sə mazlaɓ ana Mbərom nà, ta may anan ahay ʼam ata à nga inde kutok. Ta san nà, Deftere a ja ʼam ata nà, pə winen awan, aday pi mer su way a tinen sa ga anga winen ata awan. 17 À alay a Yesu sə ngaman ahay anà Lazarus uho, a slabakay anan à məke wa ata nà, ɗo ahay inde à man ata bayan awan. Ɗo ataya tə canak anan, aday tə təkəren ʼam awan anà ɗo azar aya re. 18 Natiya awan, ɗo ahay ta nay ahay bayan a, tə təma anan Yesu, anga tə sləne kà gak masuwayan ata awan. 19 Farisa ahay ta jan ì zek a tinen aya awan, ta wa: «Cen apan, way a mənuko sa ga həna ata fok nə kə̀ varak uko magwagway bay, anga ɗo ahay fok tinen apan ti pərahan azar.» 20 À wulen sə ɗo ahay sa nay à man sə azar uko sə həran nga anà Mbərom ataya nà, Gərek ahay uda awan, ta nak re. 21 Ta zla pə cakay ana Filip, ɗo su kon sə Baytisada, pə daliyugo sə Galile ata awan. Ta jan, ta wa: «Wan ada, a nan umo sə canan anà Yesu.» 22 Filip ite, winen a zla pə cakay ana Andəre, a jan. Ta zla maya awan saa jan ʼam ata anà Yesu. Tə dəzle cəna, ta jan, 23 aday Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Alay a kà slak həna, nen Wan su Ɗo, ni ka anan mazlaɓ ana Mbərom sə vuro ata awan. 24 Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: Wan sa ndaw kə̀ slahak pə yugo aday kə̀ məcak bay cəna, i njahay nə hwiya wan sa ndaw kərtektəkke. Əna wan sa ndaw kà sak a slahay aday kə̀ məcak ite nà, i wasay bayak awan. 25 Kuwaya ɗowan a, a nan sifa anahan nà, i lize anan. Əna ɗowan a kà nak anan iɗe anà sifa anahan pə daliyugo nà, i tam anan, i njaɗ sifa sa ndav bay ata awan. 26 Kuwaya, a nan à ɗowan a su go mer su way nà, â pəruho azar. Aday ɗo su go mer su way nà, â saa zla à man uno saa zla ata ite. Ɗo su go mer su way ì nen cəna, kuwaya, Bəbay uno ɗukwen i həran nga nà, anà winen.» 27 Yesu a ja, a wa: «Həna nà, mivel uno i ndəroɓ. Nâ jan anà Bəbay uno nà, awan a maw? Nâ jan nà, â tam nen à ɗəce a anan wa ɗaw? Aday ɗukwen na nay ahay pə daliyugo nà, sa sa ɗəce a anan ata awan. 28 Bəbay uno, ka anan mazlaɓ sə sləmay anak.» ʼAm a ndəray ahay kwa à mburom wa, a wa: «Na kak anan mazlaɓ uno, aday ni ka anan maza re.» 29 Ɗo a sa man ata aya tə sləne ʼam ata nà, ta wa: «Mbərom sa dac!» Ɗo azar aya ite ta wa: «Aʼay, maslay a Mbərom sa jan ahay ʼam.» 30 Əna zek a Yesu a, a jan atan, a wa: «Dungo ata a jay ahay ʼam nà, anga nen bay, əna anga kwanay aɗəka. 31 Həna nà, alay a Mbərom kà slak sa gan sariya anà ɗo sə daliyugo ahay. Mbərom i razl anan bahay sə daliyugo a anan həna. 32 Əna, ta sak a cakaf nen à mburom nà, ni gəɓak anan ayak ɗo ahay fok pə cakay uno awan.» 33 Yesu a ja ʼam ata nà, anga sə ɗakay anan amac anahan i təra nə kəkəmaw ata awan. 34 Natiya, ɗo ahay ta jan: «Manay mə sləne à Deftere inde nà, Almasihu i nay, i ga inde hwiya. Ka ja, ka wa: Wan su Ɗo nà, ti cakaf anan à mburom nà, kəkəma asanaw? Wan su Ɗo aday nà, wita nà, wayaw?» 35 Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Jiyjay inde winen apan i dəvak ikwen mənjœk mba. Bəren à man sə iɗe jiyjay a anan tamak, anga luvon i sa ga bəse. Aday ɗo sa bar à luvon inde nà, a san man anahan a saa zla ata bay. 36 À alay a jiyjay winen inde tə kwanay mba cəna, ɗəfen nga pə iɗe jiyjay, anga aday kə̂ təren ɗo sə iɗe jiyjay ahay.» Pə dəɓa sa ʼam ata wa, Yesu a zla saa ɗer patan wa zek. 37 Natiya, kwa â ga nà, Yesu kà gak mer su way masuwayan aya bayak pa ʼam a tinen dəp nà, Yahuda ahay tə ngəmak sa ɗaf nga pə Yesu bay hwiya. 38 Way ata a ga zek nà, anga aday ʼam ana Ezaya, ɗo majaʼam a Mbərom ata â təra. A ja, a wa: «Ba Məduwen, waya sa ɗaf nga pa ʼam a manay anaw? Mbərom Fetek a kan anan ahay gədan anahan nà, à wayaw?» 39 Matanan, ta mbak apan sa ɗaf apan nga bay, anga Ezaya ɗukwen kə̀ lahak apan, kà jak, a wa: 40 «Mbərom kə̀ hurfok atan, anga aday tə̂ canan iɗe bay, kə̀ ɗəfak atan kurkwilen à sləmay, anga aday tə̂ sləne bay, tâ san bay. Bina, abay ti mbəɗahan lœn anà ines a tinen ahay, aday ni mbar atan.» 41 Ezaya a ja ʼam ata nà, pə Yesu awan, anga kə̀ lahak sə canan anà mazlaɓ anahan. 42 Kwa tə winen ata təke, à wulen sə bahay sə Yahuda ahay wa ɗukwen, ɗo ahay inde bayak a tə ɗəfak nga pə Yesu. Əna tə ngəmak sə ɗakay anan pa ʼam sə ɗo ahay fok bay, anga tə jəjaran anà Farisa ahay, tâ saa rəzlay atan ahay ù doh sə wazay ahay wa bay. 43 Tə pəlay nà, mazlaɓ su ɗo zənzen awan, bina mazlaɓ a Mbərom saa varan atan ata bay. 44 Yesu a ja ʼam tə məgalak awan asa, a wa: «Kuwaya, ɗowan a kə̀ ɗəfak nga pi nen nà, a ɗaf nga pi nen taayak bay. A ɗaf nga pə ɗo sə slənay ahay nen re. 45 Kuwaya ɗowan kə̀ canak uno nà, kə̀ canak anan anà ɗo sə slənay ahay nen re. 46 Na nay ahay pə daliyugo nà, aday ɗo sa ɗaf upo nga ahay tə̂ njahay à luvon inde itəbay, anga nen nə jiyjay sa dav pə daliyugo a anan. 47 «Kuwaya kə̀ slənek ʼam uno, kə̀ ɗəfak anan apan anà ʼam ata bay cəna, saa gan sariya nà, nen bay, anga na nay ahay saa gan sariya anà ɗo sə daliyugo ahay bay, əna saa tam atan aɗəka. 48 Natiya, ɗowan a kə̀ ngəmak nen bay, kə̀ təmahak ʼam uno bay, i tavay pa ʼam sə sariya, anga ʼam uno sa ja ataya ti gan sariya. Ti gan sariya pa pac sa ndav anan daliyugo. 49 «ʼAm inde na jak tə məgala uno ite nà, ibay. Əna nə təker nà, ʼam ana Bəbay uno su jo, aday nâ ja ataya awan. Nə ɗakay anan nà, ʼam ataya ɗəkɗek. 50 Na san zle re, way anahan su jo ahay nà, ti gəɓak ikwen ahay aɗəka nə sifa sa ndav bay ata awan. Awan a inde, na ja ta nga uno nà, ibay, si mbala a Bəbay uno su jo ataya ɗəkɗek.»

13

1 Natiya, a mbəsak ibay luvon kərtek aday azar uko sə Pasəka i sla. Yesu ɗukwen a san zle, alay anahan a kà slak sa ma pə cakay ana Bəbay anahan bəse, i mbəsak anan daliyugo a anan. Hwiya a pəlay anan ɗo anahan ahay pə daliyugo, aday həna a pəlay atan nə hus pa sa var sifa anahan. 2 Alay sə təfek suko, atə Yesu tə njavar anahan ahay tinen apan ti pa ɗaf nà, ɓa Fakalaw kə̀ ɗəfak abayak nga à mivel ana Yudas inde, wan mbala ana Simon Iskariyot ata awan, aday â ga ɗaf pə Yesu. 3 Yesu a san zle, Mbərom kə̀ varak anan gədan pə way ahay fok, aday a san zle re, a nay ahay pə cakay ana Mbərom wa, aday i ma pə cakay anahan asa. 4 Anga nan, a slabak pa man sa pa way a tinen ata wa, a culok anan zana anahan zəbor a pi zek wa, a ɓan zana kataw awan à zar. 5 A ngah aʼam à tasa inde, a dazlan sə banay a saray a njavar anahan ahay. Kə̀ banak a saray a ɗowan a nà, ata i takaɗ panan tə zana anahan a mə kətuwal a à zar ata awan. 6 A həɗəkey ahay pə cakay ana Simon Piyer bine siwaw nà, Piyer a jan: «Ba Məduwen, iken ki buno anan saray ɗaw?» 7 Yesu a mbəɗahan apan, a wa: «Piyer, ki san way uno sa ga həna ata fan bay. Əna ki i san mba.» 8 Piyer a mbəɗahan apan asa, a wa: «Aʼay, ki buno saray kula itəbay.» Yesu a jan anan ngəlarak kutok, a wa: «Kak aday nə banak anak a saray bay nà, iken ɗo uno sabay!» 9 Piyer a jan kutok, a wa: «Miter, kak matanan cukutok nà, kə̂ buno saray ɗəkɗek bay, əna buno anan alay aday ta nga a təke.» 10 Yesu a mbəɗahan apan, a wa: «Kak ɗo kə̀ banak coy nà, a gan may anà abanay zek sabay, əna i banay nə saray ɗəkɗek, anga winen mə banay awan. Kwanay nà, mə banay aya awan. Əna, kwanay a fok bay.» 11 Yesu nà, a san ɗowan a saa ga apan ɗaf ata zle. Anga nan a wa: «Kwanay mə banay aya awan, əna fok bay.» 12 Yesu a ndav anan sə banan atan anan saray nà, a ma anan rəkot anahan pi zek. A njahay à man sa pa way asa, a wa: «Kə sənen way nen sa gak ikwen həna ata zle ɗaw? 13 Kwanay apan ki ngimen uno “Miter”, “Bahay a manay” acəkan, anga nen nà, winen a way anahan. 14 Nen nə Miter a kwanay, Bahay a kwanay, nə banak ikwen anan saray. Sumor a ɗukwen, kwanay nà, binen anan anan saray ì zek ahay matanan re. 15 Na ga matanan, aday kə̂ tətiken sa ga matanan cite. Nə ɗakak ikwen anan minje a coy. 16 Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: Ɗo sa ga mer su way àga ɗo ɗukwen, i zalay bahay su doh ata bay. Ɗo sa slan ɗo nà, a zalay anan ɗo si mer su way anahan a sa slan anan ata biɗaw? 17 Matanan, həna kə sənen anan kutok. Kak aday ki gen anan mer su way a acəkan nà, ki i tislen mivel bayak awan. 18 «Na ja nə pə kwanay a fok bay, anga na san ɗo uno sə walay ataya zle. Əna, way a mə vinde awan à Deftere a Mbərom ataya inde nà, â təra. Mə vinde uda nà: “Ɗowan a ma pak ɗaf maya ata, kə̀ tərak ɗo maniɗe uno.” 19 Ni jak ikwen anan həna, mənjəna way ata sə təra, anga aday, way kətanan kə̀ tərak nà, kə̂ ɗəfen upo nga, kə̂ sənen anan, nen nà, nen. 20 «Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: Kuwaya ɗowan a kə̀ təmahak anan ɗo nen sa slan anan ata nà, ɗowan ata a təma nə nen awan. Aday ɗo kə̀ təmahak nen ɗukwen, a təma anan nə ɗo sə slənay ahay nen ata re.» 21 Natiya, pə dəɓa ana Yesu sa ja ʼam ataya wa cəna, mivel anahan a slabak, a ja ʼam ngəlarak asa, a wa: «Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: Ɗowan a kərtek à wulen a kwanay inde, i i ga upo ɗaf.» 22 Njavar anahan ataya tə zəzor zek ahay nerre, aday ta san sa jəka a ja ʼam ata pə wayaw nà, ta san bay. 23 Ɗo kərtek inde à wulen sə njavar anahan ataya, Yesu a pəlay anan kə̀ zalak. Winen mə njahan a pə cakay. 24 Simon Piyer a cak ayak apan, a ma panan iɗe biyya, kawa sa ja bine siwaw nà: «Cəce pə Yesu wa, a ja nə pə wayaw.» 25 Ɗowan ata a həjəkak ayak nga pa mbac ana Yesu, a cəce: «Ba Məduwen, saa ga apak ɗaf a nà, wayaw?» 26 Yesu a mbəɗahan apan, a wa: «Həna ni gaɗ ɗaf, ni tar anan à tuwez, aday winen nà, ɗowan a ni varan anan ɗaf ata awan.» Cəna, Yesu a gaɗ ɗaf, a tar anan à tuwez, a varan anan anà Yudas, wan ana Simon Iskariyot. 27 Yesu a varan a ɗaf ata cəna, Fakalaw a zlan à mivel inde anà Yudas. Yesu a jan kutok: «Awan anak inde sa ga nà, gamacan coy!» 28 À wulen su ɗo a mə njahay a pə tuwez ataya, ɗowan sa san kwa kərtek Yesu a ja ʼam ata angamaw nà, ibay. 29 Yudas nà, ɗo sa ban dala a tinen awan. Anga nan tə bayak i ga nà, Yesu a jan ʼam sə sukumay ahay way sa ga azar uko, kabay â zla saa varan way anà ɗo mətawak aya awan. 30 Yudas a təma anan ɗaf ata cəna, a nay wanahan uho. Abay luvon kà gak coy re. 31 Yudas a nay ahay uho cəna, Yesu a wa: «Həna nà, mazlaɓ uno, nen Wan su Ɗo, winen apan i ka zek. Aday ti nen ɗukwen, Mbərom i ka anan mazlaɓ anahan re kutok. 32 Natiya, nen Wan a Mbərom, na kak anan mazlaɓ anahan nà, winen a i ka anan mazlaɓ ana wan anahan tə alay anahan a awan, aday i ka anan nə həna coy. 33 Dəna uno ahay, nen inde tə kwanay mənjœk mba, aday pə dəɓa wa ki i pəlen nen. Əna ni jak ikwen həna way uno sa jan anà bahay sə Yahuda ahay ata awan: “À man uno saa zla ata nà, ki mben apan saa zla itəbay.” 34 Anga nan, ni jak ikwen nga sa ʼam wiya həna: Sənen zek à wulen a kwanay. Ayaw, sənen zek à wulen a kwanay ahay, kawa anuno sa pəlay kwanay. 35 Njiɗen sa san zek à wulen a kwanay ahay lele. Natiya, ɗo ahay fok ti san, kwanay nà, njavar uno ahay acəkan.» 36 Simon Piyer a jan anà Yesu, a wa: «Ba Məduwen, ki zla ahaw?» Yesu a mbəɗahan apan, a wa: «À man uno saa zla həna ata nà, ki mba apan sə pəruho azar fan bay. Əna ki i mba apan sə pəruho azar nə mba.» 37 Piyer a jan anà Yesu: «Ba Məduwen, ni mba apan sə pərahak azar həna fan bay nà, angamaw? Nen, u no ni var anan sifa uno anga iken re!» 38 Yesu a mbəɗahan apan, a wa: «Tə ɗiɗem a nà, a nak sa var anan sifa anak anga nen acəkan ɗaw? Nen apan ni jak tə ɗiɗem a həna: Zukwa njəkar i saa zlah nà, ka jak saray maakan ka san nen bay.»

14

1 Yesu a jan anà njavar anahan ahay kutok, a wa: «Awan â jalay kwanay bay. Ɗəfen nga pə Mbərom, aday kə̂ ɗəfen upo nga re. 2 À gulom su doh ana Bəbay uno Mbərom nà, man ahay inde bayak awan. Ni zla saa ndakak ikwen man à man ata awan. Kak matanan bay nà, ni jak ikwen bay asanaw. 3 Aday azanan na sak a zla, nə ndakak anan man a coy nà, ni may ahay, aday ni ra kwanay pə cakay uno awan. Natiya, ki i njihen à man uno saa njahay ata ite. 4 Aday ɗukwen, cəveɗ sa zla à man uno saa zla ata nà, kə sənen zle.» 5 Tomas a mbəɗahan apan, a wa: «Ba Məduwen, manay aday nà, ma san man anak a saa zla uda ata bay kutok nà, mi i san cəveɗ awan nə kəkəmaw?» 6 Yesu a mbəɗahan apan, a wa: «Nen nà, cəveɗ, ɗiɗem, aday sifa. Anga nan, mənjəna nen cəna, ɗowan saa mba apan sa zla à man ana Bəbay Mbərom nà, ibay. 7 Kak kə sənen nen nà, ki sənen anan Bəbay uno zle re. A ban pə həna anan wa cəna, kə sənen anan zle coy, anga kə cinen anan.» 8 Filip ite a jan, a wa: «Ba Məduwen, ɗakan umo anan Bəbay awan cəna, i slan umo ɗa asanaw!» 9 Yesu a mbəɗahan apan, a wa: «Filip, nen inde tə kwanay kwa həna kabay, aday ka san nen bay hwiya ɗaw? Ɗowan a kə̀ canak uno cəna, kə̀ canak anan anà Bəbay uno re. Ka ja, ka wa: “Ɗakan umo anan Bəbay awan” nə kəkəmaw? 10 Nen tə Bəbay uno, Bəbay uno ti nen, manay kərtek a nà, kə ɗəfak apan nga bay dəge? ʼAm a nen sa jak ikwen ata fok nà, a nay ahay ì nen wa bay. Sa ga mer su way ata nà, Bəbay uno a, winen ì nen inde ata awan. 11 Ɗəfen nga pa ʼam uno sa jak ikwen: “Nen tə Bəbay uno, Bəbay uno ti nen nà, manay kərtek” ata awan. Kak matanan bay ɗukwen, ɗəfen upo nga anga mer su way uno ahay kwa. 12 «Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: Ɗowan a kə̀ ɗəfak upo nga cəna, winen ɗukwen i ga mer su way kawa anuno sa gay ahay ata ite re. Ɗowan ata i sa ga aɗəka nà, way sə zalay mbala anuno, anga nen apan ni zla nà, pə cakay ana Bəbay uno awan. 13 Way ana kwanay saa cəce tə sləmay uno ataya fok, ni ga atan. Matanan, nen Wan su Ɗo ni ka anan mazlaɓ ana Bəbay uno Mbərom. 14 Kə cəcihen puno wa way tə sləmay uno nà, ni ga anan.» 15 Yesu a ja asa, a wa: «Kak kə pəlen nen asanaw nà, ki ɗəfen anan apan anà ʼam uno ahay fok. 16 Aday nen ni gan kem anà Bəbay uno anga aday â slənak ikwen ahay ɗo hinen maza saa mak ikwen zek. Ɗowan ata nà, winen Apasay sə ɗakay anan ɗiɗek a Mbərom. Winen i njahay tə kwanay sə coy. Ɗo sə daliyugo ahay ti njaɗ sə təma anan à mivel a tinen inde itəbay, anga ti canan bay, aday ti san anan bay re. Kwanay nà, ki sənen anan anga i njahay tə kwanay à mivel inde. 18 Ni mbəsak kwanay taayak kawa wan mətawak ahay bay, ni may ahay pə cakay a kwanay. 19 Aday azanan mənjœk nà, ɗo sə daliyugo ahay ti cuno sabay, kwanay nà, ki cinen uno hwiya. Nen nà, ɗo tə sifa awan. Anga nan kwanay ɗukwen ki njihen tə sifa aya awan. 20 Luvon ata kə̀ dəzlek ahay nà, ki sənen anan manay tə Bəbay uno nə manay kərtek, aday mənuko ɗukwen kərtek a re. 21 «Ɗo sə pəlay nen tə ɗiɗem a cəna, i təma ʼam uno, i ɗəfan apan, i ga mer su way kawa ʼam uno sa jan. Bəbay uno ɗukwen i pəlay anan ɗo sə pəlay nen, ata nen ɗukwen ni ɗakan anan asan zek uno, ni ɗer panan zek bay, ni kan zek lele.» 22 Yuda ite, winen aday nà, Yudas Iskariyot itəbay ata, a wa: «Ba Məduwen, ki kan umo zek aday ki kan zek anà ɗo sə daliyugo ahay ite bay ata nà, kəkəmaw?» 23 Yesu a mbəɗahan apan, a wa: «Kəmaya, ɗowan a kə̀ pəlak nen nà, i ɗəfan apan anà ʼam uno ahay. Bəbay uno ɗukwen i pəlay anan, manay a cew maya mi ɗer panan zek bay, aday mi njahay tə winen. 24 Əna, ɗowan a kə̀ pəlak nen bay ite, i ɗəfan apan anà ʼam uno ahay bay. Aday ɗukwen, ʼam a kwanay sə sləne həna ata nà, a nay ahay ì nen wa bay. Bəbay uno sə slənay ahay nen ata sa ja. 25 À alay a nen inde tə kwanay a mba ata nà, na jak ikwen anan way a anaya coy. 26 Pa ʼam nà, Bəbay uno i slənak ikwen ahay maməzek tə sləmay uno. Winen nà, Apasay Cəncan awan. Ata aday, winen aɗəka i ɗakak ikwen anan way ahay fok, aday i mak ikwen anan ʼam uno ahay fok à sləmay inde asa. 27 «Natiya kutok, ni mbəsakak ikwen nà, zay. Ni varak ikwen zay uno. Zay uno saa varak ikwen anan ata nà, kawa zay ana daliyugo sa var ata bay. Həna, nen ni zla way uno, əna kə̂ jilen awan bay, kə̂ jəjiren bay re. 28 Kə slənen sa jəka: Ni zla way uno, aday ni may ahay pə cakay ana kwanay. Kak aday kə pəlen nen asanaw cəna, tislen aɗəka nà, mivel. Anga nen apan ni zla nà, à man ana Bəbay uno, winen a zalay nen tə mazlaɓ. 29 «Nə ɗakak ikwen anan pi zek wa aday way ataya ti saa təra. Ata way ataya tə tərak nà, kwanay ki ɗəfen upo nga kutok. 30 Ni njaɗ alay a tə kwanay gem sə ɗakak ikwen anan way ahay sabay, anga həna bahay sə daliyugo a anan i nay ahay. Məgala anahan inde upo kwa mənjœk ibay. 31 Əna aday, ɗo sə daliyugo ahay tâ san nà, nə pəlay anan Bəbay uno, aday na ga ɗukwen mer su way anahan awan. «Həna aɗəka nà, slabiken, zluko à man a anan wa!»

15

1 Yesu a ja ʼam tə jike awan, a wa: «Nen nà, na ga minje tə dədazl si sé lele awan. Bəbay uno ɗukwen, winen nà, ɗo sə lavan nga anà sé ata awan. 2 Anga nan, alay si sé awan aday a wahay wan bay ata nà, i gaɗ anan. Winen sə wahay ata ite nà, i kəkal anan aday alay si sé ata â zəga anan sə wahay wan bayak awan. 3 Kwanay nà, ɓa kə təren kawa alay si sé mə kəkal aya, anga ʼam uno sa jak ikwen ataya awan. 4 Dizlen alay ì nen inde, aday nen ni dazlay alay à kwanay inde ite. Anga alay si sé mə japay a tə dədazl si sé a bay ata nà, a mba apan sə wahay wan bay. Kwanay həna ɗukwen matanan re. Kə dizlen alay ì nen inde bay cəna, ki mben apan bay kawa dədazl si sé ata re. 5 «Nen nà, dədazl si sé, kwanay ɗukwen alay aya awan. Ɗowan a kə̀ dazlak alay ì nen inde, aday nen ɗukwen nə dazlak alay à winen inde ite cəna, i təra kawa sé sə wahay lele ata awan. Anga mənjəna nen cəna, ki mben apan sa ga awan bay fok. 6 Aday ɗowan a kə̀ mbəsakak alay pi nen wa ite, Bəbay uno i lar anan à məndak kawa alay si sé ma gaɗ ataya awan. Alay si sé ma gaɗ ataya nà, ti kuray, ɗo ahay ti ra atan, saa pak ù uko inde, sa vak atan coy. 7 «Cəkəbay, kak kə dizlen alay ì nen inde lele, aday kak ʼam uno mə dazlay alay a à kwanay inde lele ite nà, kə cəcihen way kawa ana kwanay sa gan may ataya fok, aday ki njiɗen anan acəkan ca. 8 Kak kwanay apan ki gen way lele aya hwiya cəna, kwanay njavar uno ahay acəkan. Ata ki ken anan nə mazlaɓ a Bəbay uno Mbərom anà ɗo ahay bayak a kutok. 9 «Kawa ana Bəbay uno sə pəlay nen ata awan, nen ɗukwen nə pəlay kwanay nà, kətanan re. Anga nan, ngiren alay lele à asan zek uno inde. 10 Nen nà, nə ɗəfak anan apan anà ʼam ana Bəbay uno ahay, aday nə ngarak alay à asan zek anahan inde. Matanan, kak aday kə ɗəfen anan apan anà ʼam uno ahay nà, ki ngiren alay à asan zek uno inde lele acəkan. 11 Na jak ikwen anan way a anaya nà, aday ataslay mivel a kwanay â ga inde kawa anuno awan, aday ata ataslay mivel mbala ana kwanay nà, â rah wa lele. 12 «ʼAm uno sa jak ikwen ata nà, həna anan: Sənen zek à wulen a kwanay lele, kawa nen sə pəlay kwanay ata awan. 13 Ɗo kə̀ təmahak sa mac anga car anahan ahay nà, asan zek saa zalay anan mbala anahan ata nà, inde sabay. 14 Kə təmihen sa ga kawa anuno sa jak ikwen nà, kwanay nə car uno ahay. 15 Ni ngamak ikwen ɗo si mer su way ahay sabay, anga ɗo si mer su way nà, a san mer su way ana bahay anahan bay. Əna ni ngamak ikwen həna nà, car uno ahay aɗəka, anga ɓa nə ɗakak ikwen anan way uno sə sənay ahay pə cakay a Bəbay uno wa ata coy. 16 Kwanay sə walay nen bay. Nen nə walay kwanay aɗəka, anga aday kâ si gen mer su way lele aya awan, aday lele a tinen a â ndav bəse bay ata awan. Ata Bəbay uno i varak ikwen anan way ana kwanay saa cəce panan tə sləmay uno ataya fok kutok. 17 Natiya awan, ʼam uno ma ja nà, sənen zek à wulen a kwanay inde lele.» 18 «Sənen a pi zek wa, ɗo sə daliyugo ahay ta saa nak ikwen iɗe nà, ta lah su no iɗe aɗəka nà, ì nen awan. 19 Kak abay kî gen nə ɗo sə daliyugo ahay ata nà, ti nak ikwen iɗe bay, ti pəlay kwanay, anga kə təren nà, ɗo a tinen ahay. Əna ɓa nə walak kwanay à wulen a tinen ahay wa, aday kwanay ɗo a tinen ahay sabay. Anga nan, tinen apan ti nak ikwen iɗe hwiya. 20 «Ənga, men anan ahay ʼam uno inde à nga inde aday. Na wa: Ɗo sa ga mer su way àga ɗo ɗukwen, i zalay bahay su doh ata bay. U no sa ja həna nà, kak tə kukwarak uno azar saa ga alay ti nen nà, ti kukwarak ikwen azar saa ga alay tə kwanay matanan re. Aday, kak tə ɗəfak anan apan anà ʼam uno ahay nà, ata ti taa ɗəfan apan anà ʼam a kwanay ahay ite. 21 Aday nà, ti gak ikwen way ataya fok nà, anga nen, bina ta san ɗowan a sə slənay ahay nen ata bay. 22 «Ta wa abay â ga aɗəka nà, na nak bay, aday nə ɗakak atan anan ʼam uno bay nà, ines a tinen i ga ibay. Əna na nak cukutok aday nə ɗakak atan anan ʼam uno nà, hwiya tinen apan ti ga ines a tinen ahay re. Anga nan, ʼam a tinen inde saa tam wa nà, inde sabay. 23 Ɗowan a kà nak uno iɗe cəna, kà nak anan iɗe anà Bəbay uno re. 24 Na gak mer su way à wulen a tinen lele aya awan, aday kula ɗowan maza kà gak matana bay. Kak matanan bay nà, abay ines inde patan ibay re. Tinen tə canan tə iɗe a tinen aya awan, anà mer su way uno sa ga. Tə winen ata təke nà, tinen apan ti nan umo iɗe anà manay tə Bəbay uno hwiya. 25 Mə vinde awan à Deftere a Mbərom inde nà: “Tu no iɗe nà, kəriya pa ʼam sə awan a ibay.” Həna ta nan umo iɗe nà, anga aday ʼam ata â təra.» 26 Yesu a jan atan asa, a wa: «Ɗo inde i nay ahay saa mak ikwen zek. I nay ahay nà, pə cakay ana Bəbay uno wa. Na sak a zla agay à man ana Bəbay uno awan nà, ni slənay anan ahay à man a kwanay. Ɗowan ata nà, Apasay sə ɗakay anan ɗiɗek a Mbərom. Kà sak a nay cəna, i ga nà, side uno awan. 27 Aday kwanay a ɗukwen, ki naa təren ɗo sə side uno ahay re, anga kwanay pə cakay uno nà, kurre way anahan asanaw!»

16

1 «Na jak ikwen anan way a anaya həna nà, anga aday kâ saa slihen à alay sə ɗəce inde bay, kə̂ mbəsiken sa ɗaf upo nga bay re. 2 Anga, azanan ti kukwarak ikwen ahay azar ù doh sə wazay ahay wa. Aday ɗukwen alay a inde i slay nà, ɗo ahay ti vaɗ kwanay. Ata ti bayak nà, kawa ta gan mer su way anà Mbərom. 3 Ti ga matanan, anga ta san sa jəka, nen, Wan a Mbərom nà, tə sənak bay, aday tə sənak zek a Mbərom a bay re. 4 Na jak ikwen anan həna nà, anga aday ta sak a dazlan sa ga matanan cəna, â mak ikwen ahay à nga inde nà, ɓa na jak ikwen anan coy. Na jak ikwen anan kurre bay nà, anga nen a inde tə kwanay a mba.» 5 «Natiya, həna nen ni zla way uno à man ana ɗo sə slənay ahay nen ata awan. Aka aday ɗowan kərtek sə cəce puno wa ki zla ahaw nə ibay ata nà, angamaw? 6 Aday mbac kə̀ slahak pikwen wa həna, anga nə ɗakak ikwen anan ata awan. 7 Ɗiɗek a acəkan nà, ni jak ikwen anan: Sumor a pə kwanay cəna, nâ zla way uno aɗəka. Anga na sak a zla way uno bay nà, ɗo sa mak ikwen zek ata i nay ahay bay. Na sak a zla way uno ite nà, ni slənay anan ahay pə cakay a kwanay. 8 «Winen ite, kà sak a nay cəna, i ɗakan anan anà ɗo sə daliyugo ahay nà, tinen apan ti jəjay anga ʼam sə ines, anga ʼam sə ɗiɗek, aday anga ʼam sə sariya a Mbərom. 9 Tinen apan ti jəjay anga ʼam sə ines, anga aday nà, tə ɗəfak upo nga itəbay. 10 Tinen apan ti jəjay pa ʼam sə ɗiɗek, anga nen apan ni zla way uno pə cakay ana Bəbay uno Mbərom, aday ɗukwen, kwanay tə tinen ki i cinen uno kula sabay. 11 Tinen apan ti jəjay anga ʼam sə sariya, bina bahay sə daliyugo a anan aday ɗukwen, sariya kə̀ bənak anan coy. 12 «ʼAm ahay inde upo cara cara bayak a sa jak ikwen anan, əna ti zalak ikwen məgala à nga wa həna. 13 Əna Apasay sə ɗakay anan ɗiɗek a Mbərom ata kà sak a nay ahay cəna, i ɗakak ikwen anan ɗiɗek sə way ahay nə fok lele. Anga i ja aday nà, ʼam sa nga anahan a bay, əna way anahan sə sləney ahay pə Mbərom wa, i jak ikwen anan. Ata aday i ɗakak ikwen anan way saa təra azanan pa ʼam ataya awan. 14 I i ka anan nə mazlaɓ uno awan, anga i njaɗay ahay ʼam ahay fok ì nen a wa, aday i mak ikwen anan fok re. 15 Way a manay tə Bəbay uno a nə kərtek. Anga nan kutok, na wa: ʼAm anahan a saa sləney ahay pi nen wa ata, i mak ikwen anan à sləmay.» 16 Yesu a jan atan asa, a wa: «I njahay həna mənjœk nà, ki i cinen uno sabay, aday ɗukwen i njahay apan mənjœk cəna, ki i cinen uno maza asa.» 17 Azar sə njavar anahan aya tə cəce pi zek ahay wa, ta wa: «A nan sa ja jiya nə maw? A wa: “I njahay həna mənjœk nà, ki i cinen uno sabay, aday ɗukwen i njahay apan mənjœk cəna, ki i cinen uno maza asa.” Aday asa a wa: “Ni zla way uno pə cakay ana Bəbay uno asa.” A ja matanan nà, kəkəmaw?» 18 Aday tə mənahan asa, ta wa: «“I njahay həna mənjœk” ata nà, a nan sa ja jiya nə maw? Ɗa san way anahan a sa gan may sa jak uko ata bay.» 19 Yesu kə̀ sənak sa jəka, a nan à njavar anahan ahay sə cəce panan wa way. Anga nan a jan atan, a wa: «Kwanay apan ki vəɗen uway nà, pa ʼam uno sa jak ikwen ata ba? Na wa: I njahay həna mənjœk nà, ki i cinen uno sabay, aday ɗukwen i njahay apan mənjœk cəna, ki i cinen uno maza asa. 20 «Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: Ki i yimen, ki i jen mawa, əna ɗo sə daliyugo ahay aɗəka nà, ata ti ma nga sə mbasay. Way i i cəɓak ikwen, aday way a sə cəɓak ikwen ata i tərak ikwen ambasay aɗəka. 21 Uwar ti zek cew a bine siwaw nà, mbac i slahan anga kutov kà sak a dəlay anan nà, na. Əna kà sak a ca apan, bəslok wan anahan kà nak uho asanaw cəna, awan a cəɓan sabay anga kə̀ wahak wan, a njaɗ nà, ataslay mivel coy. 22 Matanan awan, kwanay həna ɗukwen, mbac i slahak ikwen kawa uwar ti zek cew ata awan. Əna ni naa canak ikwen maza awan. À alay ata nà, ataslay mivel a kwanay i zəga nə bayak awan, aday ɗowan saa təma pikwen wa ataslay mivel ata nà, ibay. 23 «Luvon ata kà sak a dəzley ahay nà, ki i cəcihen puno ʼam sə awan sabay, anga ki sənen anan way ahay nə fok. Acəkan, nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: Kə cəcihen way pə Bəbay uno wa aday tə sləmay uno a nà, Bəbay uno i varak ikwen anan way a kwanay sə cəce fok. 24 Hus ahay həna ɗukwen, kwanay kə̀ cəcihen awan tə sləmay uno bay. Əna cəcihen, ki njiɗen way a kawa ana kwanay sə cəce ata awan, aday ataslay mivel a kwanay i rah wa kutok acəkan.» 25 Yesu a ja asa, a wa: «Na ta jak ikwen way ahay nà, tə ʼam sə jike. Alay a i nay ahay aday ni ja ʼam tə jike sabay, əna ni ɗakay anan way ahay pə Bəbay uno nà, ngəlarak ngəlarak kutok. 26 Pə luvon ataya nà, ki cəcihen way ahay pə Bəbay uno wa nə tə sləmay uno. Na ja nà, nen saa cəce anga kwanay bay, əna kwanay awan ki cəcihen tə sləmay uno. 27 Anga zek a Bəbay uno awan aday nà, a pəlay kwanay, anga kwanay ɗukwen kə pəlen nen, kə təmihen nen na nay ahay nà, pə cakay anahan a wa acəkan. 28 Matanan nə slabakay nà, pə cakay ana Bəbay uno wa acəkan, na nay ahay pə daliyugo. Anga nan, həna ni slabak ni ma pə cakay anahan asa, ni mbəsak anan daliyugo.» 29 Njavar anahan ataya ta jan, ta wa: «Ca apan kutok, həna ka jak ʼam mənjəna ʼam sə jike kutok. 30 Həna ma san zle, iken ka san way ahay nə fok. Anga ɗowan a i saa cəce panak wa way cəna, kə sənak anan anan way anahan a saa cəce ata awan. Anga nan, ma ɗaf apak nga, ka nay ahay nə pə cakay anà Mbərom wa acəkan.» 31 Yesu a jan atan, a wa: «Həna nà, kə ɗəfen upo nga acəkan ɗaw? 32 Alay a inde i nay ahay mba, kà nak aɗəka coy, aday ki i ten ʼam, kuwaya i zla way anahan à man anahan sa nan. Ata ki i mbəsiken nen nà, taayak. Əna nen nə taayak acəkan bay, anga Bəbay uno a nà, winen inde ti nen hwiya wanahan. 33 «Na jak ikwen anan nà, aday kə̂ njiɗen sə njahay zay ti nen. Pə daliyugo həna nà, ki gen ɗəce bayak awan, əna bənen mivel lele, anga ɓa nen nə mbasak pə daliyugo coy.»

17

1 Yesu a ndav anan ʼam a anaya cəna, a ca iɗe à mburom, a wa: «Bəbay uno, alay uno kà slak həna kutok. Kan anan mazlaɓ uno anà ɗo ahay, anga aday nen nâ kan anan mazlaɓ mbala anak anà ɗo ahay cite re. 2 Kə varak uno məgala sə lavan nga anà ɗo ahay fok kəzlek, anga aday ɗo a iken sə vuro atan ataya tâ njaɗ sifa sa ndav bay ata ì nen wa kutok. 3 Sifa sa ndav bay ata nà, kawa sa ja bine siwaw nà, tâ san iken, iken nə Mbərom ɗiɗek a kərtek, aday tâ san nen Yesu Almasihu nà, wan anak mə slənay a pə daliyugo ata awan. 4 «Na kak anan mazlaɓ anak anà ɗo sə daliyugo ahay, kawa sa ja nà, nə ndəvak anan mer su way anak a sə vuro ata awan. 5 Həna kutok, Bəbay uno, vuro ahay mazlaɓ pa ʼam anak ite, mazlaɓ a kawa anuno a kurre nen pə cakay anak a mba, kwa à alay daliyugo ɗukwen mə ndakay a fan bay ata awan. 6 «Nə ɗakak atan anan way ahay pə iken anà ɗo iken sə walay atan ahay à wulen sə ɗo sə daliyugo ahay wa ataya awan. Anga nan, həna nà, ta san iken zle lele kutok. Tinen nə ɗo anak ahay, kə varak uno anan ite, tə ɗəfak anan apan anà ʼam anak. 7 Həna ɗukwen ta san zle, way iken sə vuro anan ata fok nà, a nay ahay à alay anak wa. 8 Nə ɗakak atan anan ləbara anak ɗukwen kawa ananak su jo ata awan, tə təmahak anan acəkan. Tə sənak, nen na nay ahay pə cakay anak wa acəkan, aday ɗukwen tə təmahak, sə slənay ahay nen nə iken awan. 9 «Na gak amboh həna anga tinen. Ni gak amboh anga man su ɗo a bay, əna anga ɗo a iken sə vuro ataya awan, anga tinen ɗo anak ahay re ata awan. 10 Ɗo uno inde cəna, winen ɗo anak. Mbala anak inde ite ɗukwen, winen ɗo uno re. Aday ɗo anumo ataya, tinen apan ti ka anan mazlaɓ uno pə daliyugo. 11 I njahay həna mənjœk nà, ni mbəsak anan daliyugo a anan, ni mak ayak way uno pə cakay anak awan. Natiya awan, tinen nà, ni mbəsak atan pə daliyugo re. Bəbay uno cəncan awan, ba atan tə məgala sə sləmay anak awan, sləmay iken sə vuro anan kurre ata awan, aday tinen tə̂ təra kərtek, kawa mənumo ɗukwen, mənumo kərtek ata awan. 12 À alay a manay pə kərtek ata nà, na bak atan tə məgala sə sləmay anak, iken sə vuro ata awan. Na gak atan nga lele, mənjəna ɗowan sə lize, si ɗo mbala ana Deftere a Mbərom sa ja apan ata awan. Winen kəma, kə̀ lizek anan zek anahan acəkan. Ata aday, way ana Deftere sa ja ata â təra kutok. 13 «Həna nà, ni mak ayak way uno pə cakay anak, aday na jak anan way a anaya pə daliyugo nà, aday ataslay mivel a tinen â rah wa lele, kawa anuno awan. 14 Nə təkərek atan anan ʼam anak, aday həna ɗo sə daliyugo ahay ta nan atan iɗe cəveɗ a bay, anga tinen ɗo sə daliyugo ahay sabay ata awan, kawa nen a ɗukwen, nen ɗo sə daliyugo bay ata re. 15 Nə cəce panak həna kəma, ba atan pə Ɗo sə Sədœk wa, â sa laman atan bay, bina ni jak, ra atan pə daliyugo wa aɗəka bay. 16 Tinen ɗo sə daliyugo ahay sabay, kawa nen awan, nen ɗo sə daliyugo bay ata re. 17 «Ɗakan atan anan ɗiɗek anak, aday tə̂ təra ɗo anak ma ga nga aya awan. Ɗiɗek nà, ʼam anak awan. 18 Kawa iken sə slənay ahay nen pə daliyugo ata nà, nen ɗukwen ni slan atan həna pə daliyugo cite re. 19 Nə varak anan nga uno anga tinen, aday tinen ɗukwen tə̂ varak anan nga a tinen ahay acəkan. 20 «Na gak amboh həna nà, anga tinen ɗəkɗek bay, əna na gak amboh anga ɗo mbala tinen saa ngamay ataya re. Bina ti i təma nen nà, anga ʼam ana njavar uno a anaya saa təkəren atan pi nen ata awan. 21 Amboh uno həna nà, tə̂ təra nə zek kərtek, fok a tinen awan. Kawa iken awan, Bəbay uno, iken ti nen nà, zek kərtek awan. Aday asa, tinen a fok, tə̂ təra ɗukwen kərtek a tə mənumo, aday ɗo sə daliyugo ahay tə̂ təma nà, iken sə slənay ahay nen acəkan kutok. 22 Nen nə varak atan anan mazlaɓ anak sə vuro ata awan, aday tə̂ təra tinen a fok kawa ɗo kərtek, kawa mənumo ɗukwen ɗo kərtek a ata awan. 23 Nen tə tinen zek kərtek, aday iken ɗukwen, mənumo zek kərtek a cite. Tə̂ təra nà, zek kərtek a way anahan. Ata, ɗo sə daliyugo ahay ti san anan, sə slənay nen nà, iken acəkan. Ti san nà, kə pəlay atan, kawa iken sə pəlay nen ata awan. 24 «Bəbay uno, sə vuro atan nà, iken awan. U no ɗukwen tâ saa njahay à man a həna nen saa njahay uda ata awan, aday tə̂ canan anà mazlaɓ uno iken sə vuro ata awan. Kə vuro anan ɗukwen, anga kə pəlay nen, kwa daliyugo winen mə ndakay a fan bay. 25 «Bəbay uno, iken ɗo ɗiɗek awan, ɗo sə daliyugo ahay ta san iken bay. Nen nà, na san iken zle, aday tə sənak, sə slənay ahay nen nà, iken awan. 26 Nə ɗakak atan anan iken, ni pərahan azar sə ɗakan atan anan hwiya, anga aday asan zek anak a sə pəlay nen ata â rahan atan à mivel inde. Natiya kutok, tinen ti təra zek kərtek a ti nen.»

18

1 Natiya, Yesu a ndav anan sa ga amboh asanaw nà, ta zla way a tinen tə njavar anahan ahay, tə takas zlinder sə ngaman Kedəron ata awan. Tə njahay à jerne a inde à man ata awan. 2 Aday ɗukwen, Yudas, ɗo saa ga ɗaf pə Yesu ata, a san man ata zle, anga ɓa Yesu a taa zla à man ata tə njavar anahan ahay. 3 Yudas a njahan ahay pa ʼam wa anà suje ahay bayak awan. Suje sə Ruma ahay inde, aday bahay sə gəɗan dungo anà way ahay anga Mbərom tə Farisa ahay ɗukwen tə slənak ahay suje sa ba pu doh sə mazlaɓ a Mbərom ahay re. Suje ahay ta dav uko à alay inde, aday tinen tə way sə alay aya hunjəslesle re. 4 Yesu a ɗukwen a san way saa təra apan ata zle. Anga nan, a lah sə cəce patan wa, a wa: «Kə pəlen wayaw?» 5 Ta gak munok bay, tə mbəɗahan apan, ta wa: «Mə pəlay Yesu sə Nazaratu ata awan!» Yesu a jan atan: «Nen həna!» Yudas, ɗo sə njəkan uda anà Yesu ata ɗukwen, winen mə tavay a pə kərtek a tu ɗo ataya awan. 6 Ana Yesu sa jan atan: «Nen həna!» ata cəna, fok a tinen a, ta ma à dəɓa dərdar, aday tə slahay à məndak. 7 Yesu a cəce patan wa asa, a wa: «Kə pəlen nə wayaw?» Tə mbəɗahan apan, ta wa: «Yesu sə Nazaratu!» 8 Yesu a jan atan kutok: «Na jak ikwen nà: Nen həna! Kak kə pəlen nə nen kəma, mbəsiken ɗo a anaya awan, tinen ta zla way a tinen agay.» 9 Matanan, a təra nà, kawa anahan a sa ja ata awan, a wa: «Nâ saa lize anan ɗo iken sə vuro ataya kwa kərtek bay.» 10 Simon Piyer kəma, maslalam inde apan, a ndahay anan, a gaɗ sləmay sə alay puway pə ɗowan wa poc. Ɗowan ata nà, tə ngaman Malkus, winen ɗo si mer su way anà bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way ahay anga Mbərom. 11 Yesu a jan anà Piyer, a wa: «Ma anan maslalam anak ù doh anahan a inde. A ga apak nà, ni sa anan məgəvet sə ɗəce uno, kawa ana Bəbay uno sə luvo anan zek ata bay ɗaw?» 12 Pə dəɓa anahan a wa kutok, suje ahay pi zek tə bahay nga a tinen aya, tə suje sa ba doh sə mazlaɓ a Mbərom ataya, ta ban anan Yesu, tə jaway anan. 13 Ta zla anan pa ʼam nà, àga Anas, midem ana Kayafas. Tə viya ata nà, Kayafas, winen bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way anga Mbərom. 14 Aday sa jəka: «Suwan ɗo kərtek â mac, tu ɗo ahay saa lize jiya nà, na.» ata nà, winen awan. 15 Atə Simon Piyer tə njavar a inde tə pərahan azar anà Yesu. Ɗowan a hinen ata nà, ta san anan zle lele àga bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way ahay ata awan. Anga nan, a zla ù doh à alay a ɗo ahay sa zla anan Yesu ù doh ata re. 16 Piyer ite, anga ɗowan a san anan itəbay ata awan, a tavay way anahan pə alay sə məsudoh uho. Ɗowan a hinen ata a may uho, a jan anà uwar sa ba ʼam su doh ata, â mbəsakan cəveɗ anà Piyer sa zla ù doh ite. 17 Dalay ata a jan anà Piyer, a wa: «Iken ɗukwen njavar anà ɗowan ata ba?» Piyer a mbəɗahan apan, a wa: «Aʼay!» 18 Ɗo sa ba məsudoh ahay pi zek tu ɗo si mer su way ahay tə hanak uko, anga maɗ a ga ike. Piyer ɗukwen a tavay à man ana tinen, a njahay pə uko. 19 Bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way ahay a cəce ʼam pə Yesu a wa. A cəce ʼam pə njavar anahan ahay aday pə atətak way anahan aya awan. 20 Yesu a mbəɗahan apan: «Na taa ja ʼam pa ʼam sə ɗo ahay fok asanaw? Nen apan ni wazay ù doh sə mazlaɓ a Mbərom, ù doh sə wazay ahay, à man aday Yahuda ahay fok ta taa halay uda nga ata awan. Na jak awan inde tə sœksœk a itəbay. 21 Kə cəce puno wa asa nà, angamaw? Cəce aɗəka nà, pu ɗo sə sləne ʼam uno ahay wa, ti jak way nen sa ja ataya ta nga təte, anga ta san zle.» 22 Yesu winen apan i ja ʼam ataya mba cəna, suje a kərtek a, a dəcan pə məhulom, a wa: «Kə mbəɗahan apan anà bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way matanan nà, angamaw?» 23 Yesu a mbəɗahan apan, a wa: «Kak na gaɗ mungwalay nà, ɗakay anan ɗiɗem awan kwa! Aday kak na ja nà, ɗiɗem a nà, kə dəco angamaw?» 24 Natiya Anas a slənay anan Yesu tə alay sə suje ahay, mə jaway a hwiya, àga Kayafas, bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way ahay. 25 À alay ata kutok, Piyer mə njahay a pə uko ata hwiya. Ɗo a pə uko ataya tə cəce panan: «Iken nà, ma wa iken njavar a ɗowan ata ba?» Piyer a məman anan asa, a wa: «Aʼay, matanan bay.» 26 Ɗo kərtek à wulen su ɗo si mer su way su doh ataya, aday mərak anà ɗowan a Piyer sa gaɗ panan sləmay ata, a wa: «Nə canak anak à jerne iken tə winen maya na wa ba?» 27 Piyer a məman anan asa. À alay ata ite, njəkar a zlah coy. 28 Sidew a pərek, tə gəɓa anan Yesu àga Kayafas wa, ta zla anan àga Guverner Pilatu, winen Ruma ahay. Bahay sə Yahuda ahay nà, ta ngam sa zla ù doh bay, anga tə jəjar sa nes a zek, bina ti njaɗ saa pa way sə azar uko sə Pasəka bay. 29 Anga nan kutok, Pilatu a nay ahay patan uho, a cəce patan wa: «Kə zlihen pə ɗowan a anan nà, angamaw?» 30 Tə mbəɗahan apan, ta wa: «Kak kà gak awan bay cəna, manay mi bənay anan pa ʼam anak kələɗaw?» 31 Pilatu a jan atan, a wa: «Təmihen anan, aday kî gen anan sariya awan kawa ana sariya a kwanay a sa ja.» Bahay sə Yahuda ahay tə mbəɗahan apan, ta wa: «Cəveɗ a manay inde sa gan sariya anà ɗo aday sa mac anan itəɗaw?» 32 A təra matanan, anga aday ʼam a Yesu sa ja pa ʼam sə amac anahan ata, â təra. 33 Pilatu a ma way anahan ù doh. A ngaman ayak anà Yesu taayak, a cəce panan, a wa: «Iken nà, bahay sə Yahuda ahay ɗaw?» 34 Yesu a mbəɗahan apan, a wa: «Kə lavay à nga anak a wa ite ɗaw, kabay ɗowan a sa jak kələɗaw?» 35 Pilatu a jan asa, a wa: «Nen Yahuda ahay bay asanaw? Bahay sə gəɗan dungo anà way ahay pə kərtek a tu ɗo sə slala anak aya ta zlah apak àga nen. Ka ga nə maw?» 36 Yesu a mbəɗahan apan, a wa: «Bahay uno sa ga nà, a nay ahay pə daliyugo wa bay. Abay â ga nə matanan kəma, njavar uno ahay ti ga puno wa ʼam, anga aday nâ saa zla à alay sə bahay sə Yahuda ahay inde bay, biɗaw? Anga nan, bahay uno sa ga nà, a nay ahay pə daliyugo wa bay.» 37 Pilatu a cəce panan, a wa: «Ayaw, kwa matanan bay dəp nà, iken nə bahay ɗaw?» Yesu a mbəɗa apan, a wa: «Matana awan, ka ja nà, nen nə bahay. Nen mə wahay a, na nay pə daliyugo nà, saa ɗakay anan ɗiɗem sa ʼam. Kuwaya a nan ɗiɗem sa ʼam nà, i sləne ʼam nen apan ni ja ataya awan.» 38 Pilatu a cəce panan: «Ɗiɗem sa ʼam nà, awan a maw?» Pilatu a may ahay uho, a zla pə cakay ana bahay sə Yahuda ahay, a jan atan, a wa: «Nen nə njaɗak apan ines sa gan apan sariya anà ɗowan a anan bay! 39 Kawa sə kwakwa bine maw nà, ni mbəsakak ikwen anan ahay ɗo kərtek à dangay wa, kawa ana kwanay sa gan may. A nak ikwen nə̂ mbəsakak ikwen anan ahay bahay sə Yahuda ahay ɗaw?» 40 Tə mbəɗahan ayak apan tə məgalak awan, ta wa: «Aʼay, kə̂ mbəsakan umo ahay winen bay. A nan umo nà, mbəsakay ahay aɗəka nà, Barabas.» Barabas ata nà, ɗo sə vəze pə Ruma ahay.

19

1 Pilatu a jan anà suje ahay tə̂ gəɓa anan Yesu, aday tə̂ ndaɓay anan. 2 Suje ahay tə hanan jugo sə adak, tə ɗəfan à nga inde, aday tə ɗəfan zana ɗəzɗaz a pi zek, kawa sə bahay. 3 Tə həɗəken ayak pə cakay, ta jan: «Bahay sə Yahuda ahay â ga inde sə coy!» Tinen apan ti dəcan kurkwer. 4 Pilatu a nay uho pə cakay su ɗo ahay asa, a jan atan, a wa: «Ni ngaman uho pə cakay a kwanay à man a anan, aday ki sənen anan nà, nə njaɗak apan ines təɗe aday sa gan apan sariya ata bay.» 5 Tə ngaman ahay à Yesu uho, winen tə jugo sə adak awan à nga inde, tə zana sə bahay a sə makukwa pi zek hwiya. Bahay Pilatu a jan atan kutok, a wa: «Winen həna!» 6 Bahay sə gəɗan dungo anà way ahay pi zek tu ɗo sa ba doh sə mazlaɓ a Mbərom ahay tə canan anà Yesu cəna, ta ma nga sa zlah, ta wa: «Darak anan ayak pə dədom, darak anan ayak pə dədom!» Pilatu a jan atan, a wa: «Kak sə matanan cukutok nà, kwanay aya gəɓen anan aday kə̂ diren anan. Bina nen, nə njaɗak apan ines sa gan sariya ata bay.» 7 Yahuda ahay ta jan, ta wa: «Tawrita a manay inde, aday kawa ana Tawrita sa ja nà, si i mac! Anga a təra zek anahan, Wan a Mbərom awan!» 8 Pilatu a sləne matanan cəna, zlawan a zəgahan à mivel inde bayak awan. 9 Ta ma ù doh asa, a cəce pə Yesu a wa: «Iken, ka nay ahay nà, awanaw?» Yesu a ngam sə mbəɗahan apan bay. 10 Bahay Pilatu a jan asa, a wa: «Ki mbəɗuho apan bay ɗaw? Gədan uno inde sa tam iken, aday gədan uno inde sə daray iken pə dədom re nà, ka san itəbay ɗaw?» 11 Yesu a mbəɗahan apan kutok, a wa: «Gədan anak inde pi nen kwa mənjœk itəbay, kak si zek a Mbərom a sə varak anan aday. Anga nan, ɗo sə varak nen à alay inde ata nà, ines anahan nə a zalay ike pə ananak wa.» 12 A ban pə winen ata wa kutok cəna, Pilatu nà, a pəlay cəveɗ sə mbəsakay anan ahay Yesu. Əna Yahuda ahay ta jan nà: «Ka sak a mbəsak anan nà, iken a nà, ki təra car ana ɗo sə lavak nga, bahay sə Ruma sabay. Anga kuwaya, ɗowan a kə̀ tərak anan zek anahan bahay a nà, winen maniɗe ana bahay sə Ruma.» 13 Pilatu a sləne matanan cəna, a mbakay anan Yesu uho, winen a a njahay à man anahan sa taa ga sariya ata awan. Man ata nà, mə pəpay a tu kon. Ta ʼam sə Yahuda ahay nà, tə ngaman Gabata. 14 Alay a ata nà, man ipec pə luvon sə lavan zek anà azar uko sə Pasəka. Anga sidew a nà, Pasəka kutok. Pilatu a jan anà Yahuda ahay, a wa: «Bahay a kwanay həna!» 15 Ta zlah pi zek, ta wa: «Lize a wa, lize a wa! Darak anan ayak pə dədom!» Pilatu a jan atan: «Nə̂ daray anan bahay a kwanay ɗaw?» Bahay sə gəɗan dungo anà way ahay a, ta wa: «Bahay a manay maza inde, pa nga ana bahay sə Ruma wa nà, ibay.» 16 Natiya Pilatu a varan anan Yesu anà suje ahay, aday tə̂ daray anan pə dədom. Tə gəɓa anan, ta zla anan kutok. 17 Yesu a tavak dədom anahan mə zləlngaɗ awan, ta zla anan à wulen su doh ataya wa, hus pa man sə ngaman Kəlakasl-sa-Nga. Ta ʼam sə Yahuda ahay nà, tə ngaman Golgota. 18 Suje ahay tə daray anan Yesu pə dədom à man ata kutok. À alay ata ite, tə daray anan ɗowan aya inde cew pə cakay anahan, ɗo kərtek a tə alay puway, ɗo hinen tə alay gula, Yesu à mamasl a tinen. 19 Pilatu kə̀ vindek ayak ləbara sə sariya ana Yesu, aday a jan atan tə̂ laway anan ʼam ata pə dədom a Yesu ata awan. ʼAm ata mə vinde a nà, natiya awan: «Yesu sə Nazaratu, Bahay sə Yahuda ahay.» 20 Yahuda ahay bayan a tə jinge anan, anga man ata aday ɗukwen winen dəren pi zek wa tə wulen su doh bay. Ləbara ata mə vinde ɗukwen ta ʼam su kon ahay maakan: ta ʼam sə Yahuda ahay, ta ʼam sə Ruma ahay, aday ta ʼam sə Gərek ahay re. 21 Bahay sə gəɗan dungo anà way ahay, ta jan anà Pilatu, ta wa: «Kə̂ vinde “Bahay sə Yahuda” bay! Vinde nà: “Winen a a ja nà: Nen Bahay sə Yahuda.”» 22 Pilatu a mbəɗa apan, a wa: «Way nen nə vindek anan ata nà, i njahay nə kawa anuno sə vinde anan ata awan.» 23 Suje ahay ta ndav anan mer su way sə daray anan Yesu cəna, tə gəɓa anan zana anahan ahay, tə gəzla atan ì zek wa fuɗo. Kuwaya fok kə̀ njaɗak wa bat. Tə gəɓa rəkot anahan matanan re, winen ma han a ɗukwen mənjəna man sa tam. 24 Suje ahay ta ja à wulen a tinen: «Ɗa saa ngəraw anan zana a anan bay, əna suwan guko apan caca, aday sa san saa njaɗ anan nə wayaw. Cuko apan!» Matanan, way mbala Deftere a Mbərom sa ja apan ata aday a təra. Ma ja a nà: «Tə gəzla anan zana uno ahay à wulen a tinen, ta ga caca pə rəkot uno.» Suje ahay ta ga nà, matanan kutok. 25 Uwar aya inde mə tavay a pə cakay sə dədom ana Yesu mə daray ata awan: may a Yesu tə mərak anahan; Mariyama, uwar ana Kulapas; aday Mariyama dəna sə Magədala. 26 Yesu a canan anà atə Mariyama may anahan tə njavar anahan a ləliwe ata nà, a jan atan, a wa: «Mamay, wan anak həna nà, winen kutok! 27 Wan ada, həna nà, winen may anak cite.» A bənay à alay ata wa cəna, njavar anahan ata a gəɓa anan Mariyama àga winen. 28 Pə dəɓa anahan a wa, Yesu a san a zle kutok, way ahay fok tə ndəvak coy. Matanan a ja, a wa: «Jom u go!» anga aday ʼam ma ja à Deftere a Mbərom inde ata, â təra acəkan. 29 À man ata ite, tugoy sə aʼam inde, winen ma rah a tə way mə kwasay a inde, aday sərekeke re. Tə gəɓa awan a inde kawa baf, ta tar anan uda awan. Tə taran anan ayak pa ʼam tə sukol aday â susœɓ. 30 Yesu a tukom anan cəna, a wa: «Way ahay fok tə ndəvak coy!» Nga anahan a lar pa ʼam tolongor, kə̀ məcak coy. 31 Pac ata nà, luvon sa man uda i i sla sidew awan. Anga nan, a nan anà bahay sə Yahuda ahay nə məsinde â njahay mə daray a bay, bina luvon sa man uda ata nà, luvon məduwen a sə ɗəfan apan àga tinen Yahuda ahay. Anga nan kutok, tə cəce pə Pilatu wa, aday â jan anà suje ahay tə̂ kaɗan anan saray ana ɗo mə daray aya pə dədom ataya awan, aday ɗukwen, tə̂ dazay atan ahay pə dədom ataya wa. 32 Suje ahay tə dəzley cəna, tə kaɗan anan saray anà ɗo mə daray aya pə cakay a Yesu ataya awan. 33 Taa dəzle pə Yesu nà, ɓa winen kə̀ məcak coy. Anga nan, tə kaɗak anan anan saray ite bay. 34 Əna ɗo kərtek a à wulen sə suje ahay wa, a ndəzan anan jaham ngəram tə suwer. Atə mez tə aʼam tə japay tə ngəzay ahay à kutov wa. 35 Ɗowan a sə canan ata nà, kə̀ sidek tə ɗiɗem awan, aday a san zle side anahan nà, ɗiɗem awan. A side nà, anga aday kwanay ɗukwen kə̂ ɗəfen apan nga re. 36 A təra matanan nà, anga aday ʼam ana Deftere a Mbərom ma ja ata nà, â təra, a wa: «Ti kaɗan a kəlakasl anahan kwa kərtek ite bay.» 37 À man hinen ɗukwen, Deftere a Mbərom a wa: «Ti canan ù ɗo tinen sa ndaz anan ata awan.» 38 Pə dəɓa anahan a wa, Yusufu, ɗo sə Arimatiya ahay a cəce cəveɗ pə Pilatu wa, sə gəɓa anan Yesu à məke. Yusufu ata ɗukwen, winen njavar ana Yesu, aya əna a ta pərahan azar nə tə wurwer awan, anga a jəjaran anà bahay sə Yahuda ahay. Pilatu a varan cəveɗ anà Yusufu awan sə gəɓa anan Yesu à məke kutok. 39 Nikodemus, ɗowan a sa zla à man ana Yesu sə luvon ata ɗukwen, a gəɓay ahay ləluway ahay mə japay a tə way azar aya bayak awan, aday a rəbas lele ataya awan. Way anahan ataya fok, i ga kilo kwa kuro maakan. 40 Tinen a cew maya tə Yusufu tə gəɓa anan məsinde a Yesu. Ta nga apan rəkot, aday ta ga apan way a sə rəbas lele ataya awan. Ta gan kawa ana Yahuda ahay sa gan may ata fok. 41 Jəvay a inde nà, ɗowan kula kə̀ ɗəfak uda məsinde fan bay. Jəvay ata nà, à guvo inde à man ata awan, dəren ta man sə daray a Yesu ata bay. 42 Tə ɗəfak anan ayak uda Yesu, anga sidew a nà, luvon sa man uda awan, aday ɗukwen, man ata winen dəren bay.

20

1 Pac sə zaka pərek, iɗe kə̀ cəɗek lele fan bay nà, Mariyama dəna sə Magədala ata a zla pə jəvay. A canan nà, bələlen inde pa ʼam jəvay a sabay. 2 A haw pə cakay ana atə Simon Piyer tə njavar a Yesu winen ləliwe anahan ata awan. A jan atan, a wa: «Tə gəɓak anan bahay. Winen inde à jəvay sabay, aday ma san man a tinen sa ɗaf anan ata bay.» 3 Atə Piyer tə njavar a hinen ata, ta zla pə jəvay. 4 Cew maya a tinen a ta haw, əna ɗowan hinen ata a zalay Piyer tə ahaw. Anga nan kutok, a dəzlen pa ʼam anà Piyer. 5 Winen a zərɗek ayak iɗe à jəvay inde nà, a canan ayak anà rəkot pi zek tə pətike tinen ma pak aya awan, əna winen a nà, kà zlak à jəvay inde bay. 6 Piyer a dəzlek ayak ite cəna, a zla à jəvay inde, a canan anà rəkot pi zek tə pətike ma pak aya awan. 7 Pətike sə tuwɗen anan iɗe ata nà, winen mə japay a pi zek tə zana azar aya bay. Zana ata nà, winen mə faɗay a aday ma ɗaf a cara. 8 Ɗo sə dəzlek ayak pa ʼam ata ɗukwen, a zla à jəvay inde kutok ite. A canan à way ahay cəna, a ɗaf apan nga. 9 (Deftere a Mbərom a ja nà, Yesu i slabakay ahay à məke wa. Aya əna hus a dəzley ahay alay ata nà, njavar anahan ahay tə sənak ʼam ata fan bay.) 10 Pə dəɓa anahan a wa nà, njavar anahan a cew ataya ta zla agay. 11 Əna Mariyama ɗukwen kà mak, winen mə tavay a uho mba, i yam. A zərɗek ayak iɗe à jəvay inde. 12 A canan ayak anà maslay a Mbərom ahay tinen cew. Tinen ma pak zana herre aya pi zek, aday tinen mə njahay aya ɗukwen à man sə nahay a Yesu ata awan, kərtek a tə day sa nga, kərtek a hinen tə day sə saray. 13 Tə cəce panan, ta wa: «Uwar, ka yam maw?» A mbəɗahan atan apan, a wa: «Tə gəɓak anan bahay uno, aday na san man a bay.» 14 Mariyama a ndav anan ʼam ata cəna, a cay iɗe mə dədəɓa nà, a canan anà Yesu a mə tavay awan, əna a san sa jəka winen bay. 15 Yesu a cəce panan, a wa: «Uwar, kə pəlay wayaw, aday ka yam maw?» Pə Mariyama nà, sa jan ʼam ata nə ɗo sə guvo. Anga nan, a jan, a wa: «Wan ada, kak iken sə gəɓa anan nà, ɗuko anan man anak sa zla anan uda ata awan, aday ni i gəɓay anan way uno biɗaw?» 16 Yesu a jan: «Mariyama!» Mariyama a mbəɗahak ayak apan ʼam, a jan: « Raboni!» Ta ʼam sə Yahuda ahay, kawa sa ja nà: «Miter!» 17 Yesu a jan: «Kə̂ lumo bay, anga na zlak pə cakay anan Bəbay uno fan bay. Əna zla pə cakay ana mərak uno ahay, jan atan nà, nen apan ni zla pə cakay ana Bəbay uno, Bəbay a tinen re, pə cakay ana Mbərom uno, aday Mbərom a tinen cite re.» 18 Mariyama sə Magədala a zla saa jan anà njavar a Yesu ahay. A dəzle nà, a wa: «Nen nə canak anan anà Ba Məduwen!» Aday a jan atan anan way a Yesu sə təkəren ataya awan. 19 Pa pac sə zaka ata awan, suko a ga cəna, njavar a Yesu ahay tə halay nga ù doh. Tə tacay anan məsudoh pi zek lele, anga tə jəjaran anà bahay sə Yahuda ahay. Natiya, Yesu a nay ahay, a tavay jek à wulen a tinen inde, a jan atan: «Zay â tərak ikwen!» 20 A jan atan ʼam ata cəna, a kan atan anan alay anahan ahay tə jaham anahan ma ndaz ataya awan. Njavar anahan ahay tə canan à bahay a tinen cəna, ataslay mivel a tinen a rah wa. 21 Yesu a mənahan atan anan, a wa: «Zay â tərak ikwen. Kawa ana Bəbay uno sə slənay ahay nen ata nà, nen ni slan kwanay matanan re.» 22 A vəzle patan apasay, a wa: «Təmihen Apasay Cəncan awan. 23 Ɗo a kwanay sə pəsen atan anan ines ahay ata nà, Mbərom kə̀ pəsek atan anan coy. Aday ɗo a kə pəsen atan anan itəbay ataya nà, Mbərom kə̀ pəsek atan anan bay acəkan re.» 24 Yawa, Yesu a nay ahay pə cakay ana njavar anahan ahay wa nà, ɗowan a tinen a kərtek a sə ngaman Tomas ata nà, winen ibay. Tomas nà, tə ngaman Didimus re, anga winen muwsa. 25 Njavar azar ataya ta jan, ta wa: «Mə canak anan anà Ba Məduwen.» Əna Tomas a mbəɗahan atan apan, a wa: «Nen nà, nə canak anan anà vivay sə mbəlak anahan ahay pə alay ata bay, nə lamak anan alay anà mbəlak ataya bay, aday nə tarak wan sə alay à mbəlak sə jaham anahan ata bay cəna, ni ɗaf nga pə ləbara ata fan bay.» 26 Pə dəɓa anahan a wa, a ga lumo pam nà, njavar a Yesu ataya tə halay nga ù doh asa, məsudoh mə tacay awan. Pac ata nà, Tomas winen inde kutok ite. Yesu a nay, a tavay jek à wulen a tinen inde asa, a jan atan: «Zay â tərak ikwen!» 27 A jan anà Tomas kutok, a wa: «Tomas, hayak anan wan sə alay anak à man a anan. Ca pə alay uno ahay! Tar alay à jaham uno inde. Mbəsak avaɗ uway, ɗaf upo nga.» 28 Tomas a mbəɗahan apan, a wa: «Ba Məduwen uno, Mbərom uno.» 29 Yesu a jan, a wa: «Həna kə canak uno kutok nà, ata kə ɗəfak upo nga a ɗaw? Ataslay mivel i təran anà ɗo sa ɗaf upo nga aday winen mənjəna sə cuno ata awan.» 30 Yawa, Yesu kà gak mer su way masuwayan aya cara cara bayak awan pa man sə iɗe ana njavar anahan ahay fok, əna masuwayan azar aya ɗukwen mə vinde à Deftere a anan bay. 31 Aya əna, way a mə vinde a anaya nà, anga aday kə̂ ɗəfen apan nga, Yesu nà, winen Almasihu, Wan a Mbərom, aday kə̂ njiɗen anan sifa, anga kə ɗəfen apan nga ata awan.

21

1 Pə dəɓa anahan a wa nà, Yesu a kan zek anà njavar anahan ahay asa, tinen pa nga sə aʼam sə bəlay sə Tiberiyas. A kan atan zek a nà, natiya: 2 Tinen a aday nà: Simon Piyer; Tomas sə ngaman Didimus anga winen muwsa ata awan; Nataniyel wan sə Kana winen pə daliyugo sə Galile; aday wan ana Zebede ahay; tə apan njavar ana Yesu maza aya inde tinen cew re. Tə japay fok tinen cuwɓe. 3 Aday Simon Piyer a jan atan, a wa: «Nen ni zla saa bənay kəlef.» Ɗo ataya tə mbəɗahan apan, ta wa: «Manay a ɗukwen mi zla re.» Ta zla pə kərtek awan, ta ján à kwalalan inde. Hwiyop apan sə luvon ata fok, əna tə bənak kəlef kwa kərtek bay. 4 Pac a saa jəka i sləray siwa a nà, Yesu a kan atan zek pa ʼam məgujeguje, əna tə sənak anan bay. 5 Yesu a cəce patan wa ʼam: «Kə bənen kəlef a dəp ɗaw, məndala uno ahay?» Tə mbəɗahan apan: «Aʼay!» 6 A jan atan: «Tiren anan zuvo a kwanay ta day sə alay puway nà, ki bənen.» Ta tar anan zuvo ta day ata cəna, tə bənay ahay kəlef acəkan. Ta mba apan sə ngəza anan à kwalalan inde sabay, anga zuvo kà rak ahay kəlef bayak awan. 7 Njavar a aday ləliwe ana Yesu ata a jan anà Piyer, a wa: «Həna anan nà, Ba Məduwen!» Simon Piyer a sləne ʼam ata cəna, a ma anan zana anahan mə cəlok ata pi zek, a dazay à aʼam inde. 8 Njavar a azar ataya ta zla anan kwalalan pə məgujeguje ta sə ngəza anan zuvo a tinen ma rah a tə kəlef ata awan. Tinen abay dəren pi zek wa ta ʼam məgujeguje a bay. Izəne i ga miter səkat cəna coy. 9 Tə jənay pə yugo cəna, tə canan anà kəlef pə uko, tə canan anà tapa sə pen ahay inde re. 10 Yesu a jan atan, a wa: «Ren ahay kəlef a kwanay a sə bənay ata mənjœk aday.» 11 Simon Piyer a ján à kwalalan inde kutok, a gəɓay anan zuvo ata à məndak. Kəlef məduwen aya uda səkat tə kwa kuro ɗara nga anahan maakan (153), tə winen ata təke ɗukwen zuvo kə̀ ngərwak bay. 12 Yesu a jan atan: «Hayak ikwen ahay, pen!» Aday ɗowan sə cəce panan kwa kərtek «Iken wayaw?» ɗukwen ibay, anga ta san zle, winen nə Ba Məduwen awan. 13 Yesu a zla, a ra tapa sə pen ahay, a varan atan anan, a ra kəlef ahay matanan, a varan atan anan re. 14 Həna anan nà, aka zek ana Yesu anà njavar anahan ahay tə slala maakan awan, kwa ananahan sə slabakay ahay à məke wa nà, na. 15 Pə dəɓa sa pa way wa nà, Yesu a jan anà Simon Piyer, a wa: «Simon, wan ana Yuhana, kə pəlay nen a zalay ɗo a anaya ɗaw?» A mbəɗahan apan, a wa: «Ba Məduwen, ka san zle, nə pəlay iken asanaw!» Yesu a jan, a wa: «Gan nga anà wan sə təman uno ahay.» 16 Aday a cəce panan tə slala cew a asa: «Simon, wan ana Yuhana, kə pəlay nen dəp ɗaw?» A mbəɗahan apan, a wa: «Ayaw, Ba Məduwen! Ka san zle nə pəlay iken asanaw!» Yesu a jan: «Varan way sa pa anà təman uno ahay.» 17 Yesu a jan tə slala maakan a asa, a cəce panan: «Simon, wan ana Yuhana, kə pəlay nen ɗaw?» Mbac a slahan anà Piyer, anga Yesu sə cəce panan saray maakan «Kə pəlay nen ɗaw?» ata awan. A mbəɗahan apan, a wa: «Ba Məduwen, ka san way ahay zle fok. Ka san zle, nə pəlay iken re.» Yesu a jan: «Gan nga anà təman uno ahay fok. 18 Nen apan ni jak tə ɗiɗem a həna: À alay a iken njavar a mba ata nà, kə juwaɗ zek anak nə tə alay anak awan, aday ka taa zla à man anak sa nak. Əna ka sak a ga məduwer nà, ki kan alay anà ɗo maza awan, i juwaɗ iken, i lagay iken ɗukwen ta man sa nak ahay sabay.» 19 Ta ʼam a anaya bine siwaw nà, Yesu a ɗakan anan anà Simon Piyer cəveɗ anahan saa mac aday amac anahan i ka anan mazlaɓ a Mbərom ata awan. Aday Yesu a jan kutok: «Pəruho azar!» 20 Piyer a mbəɗa zek, a ca iɗe, a canan ayak anà njavar a Yesu a inde, winen apan i pərahan atan ahay azar. Njavar ata ɗukwen nà, ləliwe ana Yesu awan. Njavar ata nà, à alay sə azar uko sə Pasəka nà, winen sə həjəkak ayak nga pa mbac a Yesu, aday sə cəce panan wa, a wa: «Saa ga apak ɗaf nə wayaw?» ata awan. 21 Kutok, Piyer a cəce pə Yesu wa, a wa: «Aday ɗowan a anan kəmaw? Ma saa təra apan ite anaw?» 22 Natiya, Yesu a mbəɗahan apan anà Piyer kutok, a wa: «Kà nak uno, winen â njahay uho tə sifa hus pə luvon uno saa may nà, ma anak apan anaw? Iken nà, hayak, pəruho azar.» 23 ʼAm ata a ta ʼam təɗay à wulen su ɗo sa ɗaf nga pə Yesu ahay inde nà, ta wa: «Yesu a ja nà, njavar ata i mac itəbay.» Aday abay Yesu kà jak anà Piyer matanan bay. A ja bine siwaw nà: «Kà nak uno â njahay uho tə sifa hus pə luvon uno saa may nà, ma anak apan anaw?» 24 Ɗo sə side ləbara sa ʼam a anaya nà, njavar ata awan. Kə̀ vindek anan ləbara awan. Ma san zle, way anahan sə təker nà, ɗiɗem aya awan. 25 Yesu kà gak mer su way ahay maza aya bayan a cara cara. Kak abay tə vinde anan kərtek tə kərtek fok à deftere ahay inde nà, a ga upo ɗukwen, zek ana daliyugo awan, i mba apan sə tavak anan deftere ataya bay.


AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE