Mandara of Cameroun

Yuhanna


1

1 Kwaye am fakta, ba lauktu Dadaamiya á nderá duksa keni, edda una tá ɗaháná an elva á Dadaamiya na ndza aŋkwa tsawe. Elva ŋanna ndza ta ba kerɗe an Dadaamiya, elva ŋanna Dadaamiya. 2 Daaci elva ŋanna wá, kwaye am fakta ta ba kerɗe an Dadaamiya. 3 Baɗemme á duksa, Dadaamiya a nderanaa áte erva an ŋane. Ɓaaka názena ni ta nderanaa áte erva an ŋane ka. 4 Elva ŋanna wá, á vatertá ba ŋane shifa ge emnde. Shifa ŋanna maa, aŋkwa á vaterte parakkire á jirire ge emnde. 5 Parakkire ŋanna aŋkwa á mbe am tabeɗammire, amá dzegwánka tabeɗammire ganakini á emtsanaametsa. 6 Aŋkwa ura ndza a ɓelanaa Dadaamiya werre, zhera-aara Yuhanna. 7 Sawa-aara ge ŋane wá, ndza a sawa ge ɓalateraa elva á parakkire ŋanna ge emnde, ganakini a fartarfe emnde áte parakkire ŋanna. 8 Ŋane-ka una parakkire ŋanna; ŋane wá, á maga ba seydire á elva á parakkire ŋanna. 9 Parakkire ŋanna wá, parakkire á jirire, a semhe á sem huɗe á duniya wá, aŋkwa á mbe am dágave á emnde baɗemme, á maraterá parakkire á jirire. 10 Edda una ni tá ɗahaná an elva á Dadaamiya na wá, ndza á ba am huɗe á duniya. Ba duniya na keni Dadaamiya a nderanaa á ba áte erva an ŋane, amá duniya diseka ŋane ɗekiɗeki. 11 Ŋane a sem larde-aara ba ge ŋane, amá emnde-aara ŋanna lyiyarka. 12 Aley keni wá, tá aŋkwa emnde na ni ta lyevaa ŋane, fartarfe áte ŋane. Ge emnde ŋanna wá, a naba vaterte barama á gev egdzara á Dadaamiya. 13 Garevka egdzara á Dadaamiya áte una tá yaná emndimagwaha am duniya na, amá Dadaamiya a vaterta shifa aŋwaslire, geni tá gevge egdzara-aara. 14 Elva á Dadaamiya gevge urimagwe, a se nja á ba am dágave á miya, huɗe-aara palle áte emnde, ura jirire an tsaka ire, namiyánna ƴaikkire-aara, ƴaikkire na ni a vantaa Eddeŋara ge ŋane, Egdza-aara palle ba ŋane na. 15 Am sarte na a puwete ice-aara áte ŋane Yuhanna, a naba kante kwárá, a ba ŋane á elvan ge emnde: «Náwa edda una ndza ya bakuraa elva-aara, á ba iya: Aŋkwa á sawa ura am iga-aaruwa, amá á jiyuje ŋane an ŋgahire na. Aɗaba kwaye zlaɓe yarika ya, amá ŋane aŋkwa.» 16 Aɗaba ŋane a hyephe a jauka, a gamiyar barka an tsaka ire ge miya baɗemme. 17 Dadaamiya a sateraa tawraita ge emnde á kya erva an Muusa, amá tara ŋgurna-aara antara jirire-aara baɗemme wá, a sanaa á ba áte erva an Yaisu Almasiihu. 18 Ɓaaka ura ndza nanna Dadaamiya ɗekiɗeki, amá Egdza-aara na palle ba ŋane, ta ba palle an Dadaamiya na, a se maratersaa ŋane Dadaamiya ge emnde. 19 Vacite umele, male-aha á Yahudiya-aha am Urusaliima ta ɓelaa liman-aha antara Laiwiŋkau-aha á deza Yuhanna geni tá de ndavanundave ŋane mu ware. 20 Yuhanna kwalaaka, a naba vaterte jawápa: «Iya wá, ya Almasiihu-ka», a ba ŋane á katafke á emnde baɗemme. 21 Ta ndavanuhe: «Ka Ailiya werre na emtu?» A ŋute ge Yuhanna: «A"aa, ya Ailiya-ka.» «Ka nabi na ŋá aŋkwa cena elva-aara am wakita á Dadaamiya na emtu?» «Ya ŋane ka», a ba ŋane zlaɓe. 22 «Ay ká ware kena? Ndaŋerndaha názena ni ŋá de mbeɗateru ge emnde na ta ɓelaŋerɓela na. Ate ka mu, ka ware?» 23 A ŋwaterante ge Yuhanna, a ba ŋane: «Iya wá, ya edda una ndza a ndahanaa nabi Aisaya werre, a ba ŋane: Aŋkwa ura á ɓálá elva am kaamba, a ba edda-aara: Aŋkwa á sawa Yaakadada, tsatsawanaatsatse barama ba ndeɗɗe na.» 24 Emnde na ta ɓelateraa á deza Yuhanna ŋanna wá, emnde umele-aatare ta Farisa-aha. 25 Itare ta ndavanuhe ge Yuhanna, a ba itare tá elvan ge ŋane: «Labára ká magaterá baptisma ge emnde máki ka Almasiihu-ka, ka Ailiya-ka, ka nabi na á ndahaná wakita á Dadaamiya-ka?» 26 A ŋwaterante ge Yuhanna, a ba ŋane: «Iya wá, yá magakurá baptisma á ba an yawe, amá aŋkwa ura á de sawa am iga-aaruwa, ba kina keni aŋkwa á ba am dágave á kure diyakurka ba kure, ŋane wá, 27 ba ge slesaɗanse kimake am sera keni lyanefka ɗekiɗeki.» 28 Una-aha ŋanna a magava am Baytaniya áte iga a guwa á Urdun, tate na Yuhanna á magaterá baptisma ge emnde. 29 Makuralla-aara, ma ba a puwete ice-aara Yuhanna áte Yaisu, aŋkwa á duwa ádezeŋara wá, a ba ŋane: «Kwaye egdza zhel kyawe á sadake á Dadaamiya, á bezaná ŋane haypa á duniya baɗemme. 30 Ba ŋane edda una ndza ya bakuraa elva-aara, a ba iya: Aŋkwa á sawa ura am iga-aaruwa, amá á jiyuje ŋane an ŋgahire, aɗaba kwaye zlaɓe yarika ya keni ŋane aŋkwa na wá, ba ŋane. 31 Ba iya keni ndza diyanka dawale ŋanna estuwa, mbate aɗaba ba ŋane una ya se magateraa baptisma an yawe ge emnde geni a diyareddiye emnde a Iserayiila ba shagera.» 32 A ba Yuhanna zlaɓe ádaliye: «Ya nanna Sheɗekwe Cuɗeɗɗe á tsekwa á sawa am samaya ba seke takala wá, a se tsekwehe áte ŋane. 33 Werre wá, ndza diyanka ganakini ŋane ura estuwa, amá ndza a biyánba Dadaamiya na a ɓeli ge se magateraa baptisma an yawe ge emnde na, a ba ŋane: Watse ká nanna Sheɗekwe Cuɗeɗɗe á se tsekwanem am ire ge ura, ura ŋanna wá, ba ŋane una watse á magaterá baptisma ge emnde an Sheɗekwe Cuɗeɗɗe na. 34 Ya nanna una ŋanna», a ba Yuhanna, «Aɗaba una ŋanna yá enndáhá ba párákke geni ba ŋane una Egdza á Dadaamiya.» 35 Gurgekse-aara keni ba nja-aara am tate ŋanna Yuhanna, tá aŋkwa emnde buwa am pukura-aha-aara ázeŋara. 36 A naa Yaisu aŋkwa á degáshe wá, «Kwaye egdza zhel kyawe á sadake á Dadaamiya!» á bina. 37 Cenaráncena pukura-aha-aara buwa na elva ŋanna, ta naba tse, ta ɗába Yaisu. 38 A eptsavete ge Yaisu wá, a naa ba tá ɗabaná am iga. A ndavateruhe: «Kwá kátá uwe kure?» Tá ŋwanante a ba itare: «Ká njá áme ká Rabbi?» (amaana malum). 39 A ŋwaterante ge Yaisu, a ba ŋane: «Sawmbare, nawanaana tate ŋanna.» Daaci ta duhe, ta de zharanaahe tate na á nja Yaisu átekwa ŋanna, ta zlansau váha ázeŋara. Duwa-aatare ŋanna á maga saa ufaɗe á ice a vaciya. 40 Pukura-aha buwa na ta cenvaa seydire na a maganaa Yuhanna áte Yaisu, ta ɗába Yaisu na wá, palle-aatare Andere, egdza emmeŋara ge Simaun Piyer. 41 Am iga a tegava-aatare antara Yaisu wá, Andere ta de ja ire an egdza emmeŋara Simaun zuŋŋwe. Daaci a mbeɗanuhe, a ba ŋane: «Ŋere shaŋeránsha Almasiihu vatena» (amaana: Edda una a eksesaa Dadaamiya). 42 Daaci a puwanse á deza Yaisu na. Daremda áza Yaisu, a ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Ba ka Simaun egdza á Yuhanna na ka? Mazla-aara wá, zhera á ŋa Kaifas.» Amaana: Piyer. Piyer na wá, palaha. 43 Makuralla-aara tsetse ire á Yaisu ge eptsa á dem kwárá á Galili maa, de jarje ire antara Filip. «Sawa ɗabiɗaba», a ba ŋane á elvan ge ŋane. 44 Filip, ŋane ura Baytisayda, ekse-aatare ba palle antara Andere ira Piyer. 45 Duwa á Filip, ŋane keni ta de jaa ire antara Natanayail, a mbeɗanuhe, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Ŋere shaŋeránsha edda una Muusa a puwete elva-aara am tawraita, nabi-aha umele keni ta ndaha elva-aara na. Una ba Yaisu egdza á Yusufa, ura Nasarátu.» 46 A ba Natanayail á elvan ge ŋane: «Duksa shagera estuwa ni á jesaare á kya Nasarátu Filip?» A ba Filip: «Sawa nanaana ba ka.» 47 Am sarte na aŋkwa duwa Natanayail ádeza Yaisu, a ba Yaisu: «Náwa ura Iserayiila jirire na ni ɓaaka fida am ŋane ɗekiɗeki.» 48 «Ka diyise áme?» a ba Natanayail á elvan ge ŋane. A ŋwanante ge Yaisu, a ba ŋane: «Ba lauktu á duwa Filip á de ɗakɗáhá am ekte á nabugda na keni, iya yá zhárá ba ka.» 49 Daaci a ba Natanayail á elvan ge ŋane: «Malum, ekka wá, ka Egdza á Dadaamiya, ka Slekse á Iserayiila ba jire.» 50 A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Ká fetare áte ya, aɗaba ya bakaa ya nákna am sarte na ká am ekte á nabugda na emtu? Duksa na á jauje ba ge una keni, sey watse ká nanna.» 51 A ba ŋane zlaɓe ádaliye á elvan ge ŋane: «Yá ndak ba jirire: watse kwá nánna degiya samaya an wacene ba waŋŋe, daaci malika-aha á Dadaamiya tá ɗálá á dem samaya, tá tsekwa zlaɓe á setarge iya ya Ura á emnde baɗemme.»Yuhanna 2

1 Am háre ge keƴire am iga a tse-aara, jerje muŋri á larusa am Kana am kwárá á Galili. Aŋkwa emmeŋara ge Yaisu am larusa ŋanna. 2 Yaisu antara pukura-aha-aara keni ɗaraterɗáhá á dem larusa ŋanna. 3 Daaci ektsateraarektse mbazla maa, a ba Maari á elvan ge Yaisu: «Degiya ɓaaka zlauzle mbazla-aatare.» 4 Amá a ŋwanante ge Yaisu a ba ŋane: «Emma ká kwarisá ka slera-aaruwa emtu? Iya zlaɓe samka sarte-aaruwa emtsaaɗe.» 5 Amá duwa á Maari, a ba ŋane á elvan ge emnde a tega duksa, «Ma a bakuraa uwe keni naba magaumágá.» 6 Aŋkwa jeba á gahe á yawe-aha umele am tate ŋanna, Yahudiya-aha tá bara an ŋane áte una á kwaratersá nadina-aatare. Gahe-aha ŋanna wá, palle-aara á ekse yawe deydey hwámá ilyeɓe. 7 A ba Yaisu á elvan ge emnde a tega duksa: «Nawantenáhá gahe-aha na an yawe.» Ta naba nante yawe am gahe-aha na an we-aara. 8 Daaci a ba Yaisu á elvan ge itare: «Kina wá, kawvaaka cekwaaŋguɗi, vawanteva ge male á muŋri na.» Ta naba kevaahe, ta danánhe. 9 Male á muŋri ŋanna a tapaa yawe na a nyev mbazla na, diyaaka tate na ni ta sanaa átekwa. Amá emnde a tega duksa wá, itare diyardiya aɗaba ta paƴema ba itare yawe ŋanna á dem gahe-aha. Daaci male á muŋri na a ɗante zhele á larusa, 10 a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Emnde tá tegater mbazla na emtake jipu na emtsaaɗe zuŋŋwe ge emnde, má hyaterhya mbazla ge emnde lauktu tá paƴaterá una ektseváktsa emtakire-aara ni, ekka sem kina keni ka sheɓanve una emtake jipu na á ba am bere?» 11 Kwaye ŋane najipu á Yaisu zuŋŋwe, a maganaa am Kana, am kwárá á Galili. A marese estuwa ƴaikkire-aara, pukura-aha ta fetarehe áte ŋane. 12 Am iga a una ŋanna maa, ŋane, emmeŋara, egdzar mama-aha-ŋara, ira pukura-aha-aara, ta zlálá á dem Kafarnahum. De hararaaháre cekwaaŋguɗi áhuwa. 13 Herzhapteherzhe muŋri á Yahudiya-aha na tá ɗaháná an Paska na maa, a naba tsetehe ge Yaisu, a dem Urusaliima ge mága muŋri ŋanna. 14 Daada-aara am Urusaliima wá, a dem mashidi ƴaikke. Duwa-aara, a de bera emnde tá aŋkwa válá sla-aha, kyawe-aha, antara emnde a válá takala, ira emnde a peteke, tá an tabel-aha-aatare á katafke. 15 Yaisu a naba kezlante záwá, a ganve ba seke kurpe, a ŋgyaterse antara dabba-aha-aatare na baɗemme am mashidi na, a naba mbaɗaa tabel-aha á emnde a peteke, a puwevhe ge shuŋgu-aha-aatare ŋanna á dem áhá. 16 A ba ŋane á elvan ge emnde a vela takala keni «Jawanaaja áhuna! Labára kwá ganve bere á Edderwa bere á tsakala?» 17 Pukura-aha-aara tá zhárá ba maga-aara na wá, ta naba yehete názu am wakita á Dadaamiya, aŋkwa an puwa a ba ŋane: «Dadaamiya-aaruwa, wayantewáyá bere á ŋa an ervauŋɗe-aaruwa baɗemme, yá taa njeka tsekaɗɗe ɗekiɗeki.» 18 Am iga a una ŋanna maa, a ba male-aha á Yahudiya-aha, tá elvan ge ŋane: «Ká maraŋerá najipu-ara kina lauktu ŋá dise átekwa geni a vaktaa ba Dadaamiya hákuma á mága una?» 19 A ŋwaterante ge Yaisu, a ba ŋane: «Naba mbeɗawanaambeɗa kure mashidi na, yá tsantetse zlaɓe ádaliye am háre keƴe.» 20 A ba Yahudiya-aha tá elvan ge ŋane: «Yawe kul ufaɗe ju uŋkwahe tá nderá ba mashidi na náwa ŋane na ni, ká tsantetse ka am háre keƴe?» 21 Mbate ŋane a ndanaa áte mashidi-ka, ŋane a ndaha elva a emtsa-aara, antara tse-aara am fáyá. 22 Am sarte na tsetsa Yaisu am fáyá wá, saasa elva ŋanna á sem ire á pukura-aha-aara, ta fetarehe áte názena am wakita á Dadaamiya, antara elva-aha na ndza a ndahanaa ŋane baɗemme. 23 Am haraare Yaisu am Urusaliima am muŋri á Paska maa, kwakya najipu-aha na a maganaa ŋane, emnde keni kwakya fartarfe áte ŋane aɗaba najipu-aha ŋanna. 24 Amá Yaisu wá, fetareka an itare, aɗaba ŋane diyaadiya názu am ervauŋɗe-aatare baɗemme. 25 Aɗaba ŋane wá, tá banná emndeka elva áte ura, diyaadiya ba ŋane názu am huɗe á emnde baɗemme.Yuhanna 3

1 Ndza aŋkwa ura Farisa umele zhera-aara Nikaudaimus, palle á male-aha á Yahudiya-aha wá, 2 a seza Yaisu an vaƴiya, a se ndava elva ázeŋara. «Malum», a ba ŋane á elvan ge Yaisu: «Diyaŋerdiya geni a ɓelakaa Dadaamiya, aɗaba ɓaaka edda una á dzegwándzegwa mága najipu-aha na ká aŋkwa maganá ka na, máki ɓaaka Dadaamiya antara ŋane.» 3 A ŋwanante ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Yá ndak ba jirire: Ɓaaka ura á dem zlanna á Dadaamiya máki yairseka ge buwire.» 4 A ba Nikaudaimus á elvan ge ŋane: «Tá yáná estara kena emgyegwe a zhele, á dzegwándzegwa dem huɗe á emmeŋara, lauktu tá eyya ádaliye emtu?» 5 A ba Yaisu á elvan ge ŋane «Yá ndak ba jirire: Ma ware edda-aara keni á daaka á dem zlanna á Dadaamiya ɗekiɗeki má yairseka an yawe antara an Sheɗekwe Cuɗeɗɗe. 6 Una tá yáná emnde am duniya na keni ba ge ire-aara. Tate na á yáná Sheɗekwe Cuɗeɗɗe keni á yáná ba sheɗekwe. 7 Maŋka najipu aɗaba ya bakaa sey tá yakurseye ge buwire. 8 Effeƴa wá, ma á dem tate-ara keni ba á vátá. Ká cenáncena mága-aara, amá wá, ma a tsetaa áme keni diyaŋka, ma á de tse áme keni diyaŋka. Edda una tá yáná an hákuma á Sheɗekwe Cuɗeɗɗe keni ba estuwa.» 9 A ba Nikaudaimus á elvan ge ŋane: «Á magava estara una ŋanna?» 10 A ŋwanante ge Yaisu: «Iyau ekka wá, ka malum á Iserayiila-aha ƴaikke keni diyaŋka una? 11 Yá ndak ba jirire, ŋere wá, ŋá ndakur názena ni diyaŋerdiya, antara názena ŋá nanna, amá kwá ceneka elva á ŋere. 12 Máki yá bakurá elva áte kazlaŋa á duniya aley cenakurvaaka fakurtaareka áte ya, sakwa kazlaŋa á samaya emtu? 13 Ay degiya ɓaaka edda una ndza a dem samaya ba palle keni. Cenaucena elva-aaruwa ya Ura á emnde baɗemme na ya sawa am samaya. 14 «Yeheteyeha názena ndza a maganaa Muusa am kaamba werre: A magaa havale an verzhagane, a zleŋelete áte zade, a kante á dem zhegela. Iya Ura á emnde baɗemme keni watse tá de zleŋeliyá ba estuwa. 15 Daaci ma a fetare ware áte ya keni á shansha shifa na á zleka na. 16 Aɗaba Dadaamiya wayatewáya duniya kwakya. Aɗaba una ŋanna a vante Egdza-aara palle ba ŋane. Ma a fetara ware áte Egdza ŋanna keni, á keɗeka ɗekiɗeki, á shansha shifa na á zleka na. 17 Dadaamiya ɓelaaka Egdza-aara á sem duniya geni á se ŋgwaɗa emnde, amá a belán geni tá ŋezleseŋzle emnde áte erva an ŋane. 18 Edda una fetarfe áte ŋane wá, ɓaaka shairiya áte ŋane. Amá edda una má fetareka áte ŋane wá, ba kina keni ŋánáŋa shairiya, aɗaba fetareka áte Egdza á Dadaamiya palle ba ŋane. 19 Náwa názena ni watse emnde tá shá ŋgwaɗa aɗaba ŋane: Samsa parakkire á sem duniya, amá emnde a duniya ƴarnaaƴa, itare ta hayaa ba tabeɗammire, aɗaba shagerka názena tá maganá itare. 20 Ma ware una á maga duksa shagerka na, wayaaka an parakkire ɗekiɗeki, a hayaa ba nja am tabeɗammire, geni a marseka parakkire shagerkire na á maganá ŋane na. 21 Amá edda una ni á maga duksa shagera wá, ŋane á kátá ba parakkire, geni a naránna emnde shagerire-aara antara geni a diyareddiya emnde fesarfire na á maganán ge Dadaamiya.» 22 Am iga a una ŋanna maa, a tsetehe ge Yaisu antara pukura-aha, ta dem tate umele á ba am kwárá á Yahudiya ŋanna, hararaare jipu am tate ŋanna, ta magateraa baptisma ge emnde áhuwa. 23 Yuhanna slemaga baptisma keni aŋkwa á magaterá baptisma ge emnde am ekse á Aynun herzhe an Salim, aɗaba kwakya yawe am tate ŋanna. Emnde kwakya tá dezeŋara, á magaterá baptisma. 24 Aɗaba zlaɓe eksarvaaka Yuhanna á dem daŋgay am sarte ŋanna. 25 Ay emnde umele am pukura-aha á Yuhanna, tá aŋkwa gajawe antara ura Yahudiya umele arge naɗe á Yahudiya-aha ge bára, lauktu tá shá cuɗeɗɗire áza Dadaamiya. 26 Duwa-aatare á deza Yuhanna, «Malum ƴaikke», a ba itare tá elvan ge ŋane, «Zhel na ndza á njá ázeŋa áte iga a guwa á Urdun, ndza ka baŋeraa elva-aara na, zlaɓe aŋkwa emtu am ire á ŋa? Kwaye ŋane keni aŋkwa á magaterá baptisma ge emnde, baɗemme á emnde tá kela á ba dezeŋara.» 27 A ba Yuhanna á elvan ge itare: «Ɓaaka ura á shansha ba názara keni máki vanteka Dadaamiya. 28 Náza-aaruwa wá, ba kure keni diyakurdiya. Aɗaba ya bakurnaa ba iya an we-aaruwa geni iya wá, ya Almasiihu-ka, amá ya sleɓela á Dadaamiya ge se tsatsanaa baráma ge Almasiihu. 29 Diyakurdiya zhele á larusa wá, edda á mukse ba ŋane. Náza á slákáte wá, ŋane ba á njá átevege ura-aara zhele á larusa, á higa jipu ge cena kwárá á ura-aara máki á ndáhá elva. Ba duksa palle ge iya keni. Ya ba seke ura á zhele á larusa, kina ervauŋɗe-aaruwa ba seke nama. 30 Shagera ba á farfe ŋgahire-aara ge ŋane, á gulá náza-aaruwa.» 31 Edda una a sawa am samaya wá, baɗemme á duksa á ba am erva-aara. Amá ura á duniya wá, ŋane ba urimagwe, elva-aara keni á ndaha ba elva á duniya. Amá edda una a sawa am samaya wá, baɗemme á duksa á ba am erva-aara. 32 A ndáhá názena ni a nanaa ŋane, antara názena ni a cenanaa ŋane, amá ɓaaka ura á cena elva-aara. 33 Ma ware una a cenvaa elva-aara keni, edda-aara njantenja jirire á Dadaamiya. 34 Sleɓela á Dadaamiya wá, á ndáhá ba elva á Dadaamiya, aɗaba Dadaamiya á vante Sheɗekwe-aara ɓaaka zlakta-aara. 35 Dadaamiya wá, wayetewáyá Egdza-aara, baɗemme á duksa a fanem am erva ba ge ŋane. 36 Ma a fetaare ware áte Egdza á Dadaamiya keni shánsha shifa na á zleka na. Amá edda una fetarka áte ŋane wá, á shanka shifa, á segasheka edda-aara am ervauŋɗe á Dadaamiya ɗekiɗeki.Yuhanna 4

1 Cenaráncena Farisa-aha geni Yaisu aŋkwa á magaterá baptisma ge emnde kwakya, ma emnde keni vayya ba emnde-aara arge emnde á Yuhanna. 2 Cenáncena Yaisu elva-aatare baɗemme. Ge jirire wá, Yaisu an ire-aara magannaaka baptisma ge ura, tá maganá ba pukura-aha-aara. 3 A cenaa ba elva á Farisa-aha ŋanna Yaisu wá, a naba tsete am kwárá á Yahudiya ŋanna baɗemme, ge eptsa á dem kwárá á Galili. 4 Ge dem Galili ŋanna maa, sey á degáshe am huɗe á Samariya praatte. 5 Daada am ekse umele tá ɗáhána an Sikar am kwárá á Samariya maa, aŋkwa fe ndza a vantaa Yakubu ge egdza-aara Yusufa áte iga a ekse ŋanna. 6 Aŋkwa suwa ndza a yanaa Yakubu werre am fe ŋanna. Daaci a duhe ge Yaisu, a de njehe áte we á suwa ŋanna aɗaba kuɗukkuɗe vuwa-aara ge zlálá. Am sarte ŋanna keni hyephye vacitire. 7 Ay samsa mukse á emnde a Samariya a se ká yawe maa, «Viteva yawe yá shushe», a ba Yaisu á elvan ge ŋane. 8 Am sarte ŋanna zlarzlálá pukura-aha-aara, ta de shekwa náza za am huɗe á ekse. 9 A ba mukse na á elvan ge ŋane: «Ká ura a Yahudiya ni, ká ndaviyu yawe ge iya ya mukse a Samariya? Yá vakteva ká essha?» (A ndaa una mukse na wá, aɗaba tá gyaaveka Yahudiya-aha antara Samariya-aha.) 10 A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Ba diyaŋkire ka wá, ma andze diyakdiya duksa na ni á vaterta Dadaamiya ge emnde, antara edda una náwa á ndavaku yáwe á sha na wá, baira ma ká ndavanuwa ba ka, ma ká shánsha yawe na á fá shifa am ura na.» 11 A ba mukse na á elvan ge ŋane: «Ká káná an uwe kwa eddaaye? Ganta á ŋa keni ɓaaka, suwa slaɗɗe vayvaya, ká sháná estara yawe á shifa ŋanna ká ndaná ka na? 12 Ekka jakuje ge eggyeŋere Yakubu na a yaŋer suwa na emtu? Ŋane, egdzara-aara ira walde-aha-aara baɗemme ta shaa ba yawe á suwa na!» 13 A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Baɗemme á názena á shá yawe á suwa, ndera keni ba á wanwa zlaɓe ádaliye. 14 Amá edda una a shu yawe na yá vanta ya wá, á wanka ndera mazla-aara. Aɗaba yawe ŋanna yá vantá ya na á de nyev suwa am ŋane, suwa ŋanna á vante shifa na á zleka na ge edda-aara.» 15 A ba mukse na á elvan ge ŋane: «Viteva ka yawe ŋanna eddaaye, geni a wika ndera mazla-aara, yá shansha ire-aaruwa ge se ka yawe áhuna.» 16 A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «De ɗanteɗaha kwa zhele á ŋa, kwá sawa kerɗe.» 17 «Ɓaaka zhele-aaruwa», a ba mukse na á elvan ge Yaisu. «Ɓaaka zhele á ŋa a ba ka na wá, ndaksenda jirire», a ba Yaisu á elvan ge ŋane. 18 «Aɗaba zala-aha á ŋa miyenne ka gateraa ka wá, tá ilyeɓe, amá zhel na ká am mba-aara kina na zhele á ŋa ka. Ɓaaka fida am elva á ŋa na.» 19 A ba mukse na: «Kina wá, diyandiya ganakini ka nabi eddaaye. 20 Ká cenáncena emtu ndza ba werre keni eggye-aha á ŋere ta kezlan ugje ge Dadaamiya á ba áte wa na náwa ŋane na, amá á ba kure Yahudiya-aha sey Urusaliima palle una tate á kezlan ugje ge Dadaamiya.» 21 A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Náwa yá ndaaka elva emmaaye, eccena ba shagera: Aŋkwa á sawa sarte umele wá, tate á kezlan ugje ge Dadaamiya watse áte wa na ka palle, am Urusaliima ka palle. 22 Kure Samariya-aha wá, ma kwá kezlan ugje ge ware keni diyakurka. Amá ŋere Yahudiya-aha wá, diyaŋerdiya edda una ni ŋá kezlan ugje ŋere. Aɗaba slelya ura á jesaare á ba dagave á Yahudiya-aha. 23 Amá aŋkwa á sawa sarte umele, ba kina keni samsa sarte ŋanna, emnde tá de kezlan ugje ge Dadaamiya na Dada ba ŋane na, an hákuma á Sheɗekwe Cuɗeɗɗe, tá de kezlan ugje á ba an jirire. Aɗaba Dadaamiya wá, á kátá emnde na ni tá kezlan ugje áte una ŋanna. 24 Dadaamiya wá, Sheɗekwe, emnde na tá kezlan ugje keni a kezlarankezla an hákuma á Sheɗekwe Cuɗeɗɗe, a kezlarankezla á ba an jirire.» 25 A ba mukse na á elvan ge ŋane: «Diyandiya watse á sawa Almasiihu, watse á se palaŋernaapálá ŋane sera á duksa baɗemme.» 26 A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Ba iya Almasiihu ŋanna yá ndaka elva na.» 27 Am sarte ŋanna, pukura-aha á Yaisu keni saremsa mazla-aara. Tá maga najipu-aara itare, Yaisu aŋkwa á nda elva antara mukse na. Amá ɓaaka ura a ndaana elva ge mukse na, geni ká kátá uwe ázeŋara, ɓaaka edda una a banán ge Yaisu geni a jakurma uwe antara mukse na. 28 Daaci mukse na a naba ɓelaa hwámá-aara áhuwa, a eptsehe á dem huɗe á ekse, a ba ŋane á elvan ge emnde: 29 «Sawmbare emtsaaɗe, nawanaana zhele umele náwa ŋane áhuna, a ɓalise názena ndza ya maganaa ya baɗemme, watse Almasiihu ŋara emtu estara?» 30 Estuwa kelá á emnde á sawa am huɗe á ekse, tá aŋkwa deza Yaisu. 31 Am sarte na ni eptsaptsa mukse na á de ɗaha emnde am huɗe á ekse, a ba pukura-aha tá elvan ge Yaisu: «Sawa seke zuze egdza náza za malum!» 32 Amá a ŋwaterante: «Aŋkwa náza zá-aaruwa, ɗafa na ni diyakurka kure na.» 33 A ba pukura-aha am dágave-aatare «Watse aŋkwa ura a sanaa náza za emtu?» 34 A ba Yaisu á elvan ge itare: «Náza zá-aaruwa ŋanna wá, ba fansaare ge edda una a ɓeliɓela na, antara mága slera na a fiyaara ŋane na baɗemme.» 35 A ba ŋane á elvan ge itare zlaɓe ádaliye: «A ba palle á naraje-aha á kure: Zlaɓe a juwa tere ufaɗe lauktu tá ica hiya. Amá názena yá bakurná iya wá: Zharawanaazhárá emtsaaɗe fe ba shagera, duksa baɗemme naavene kyaŋŋe, herzhe icica-aara. 36 Edda una á ica hiya wá, á ba aŋkwa mbera-aara, á jáhá hiya ŋanna á dem tate á shifa na á zleka na. Daaci tara sleja hiya antara edda una á icica tá de higa baɗemme. 37 Aŋkwa naraje umele zlaɓe ádaliye, a ba ŋane: Á janá ura umele, icica keni á icaná ura umele. Naraje ŋanna jire. 38 Ya ɓelákuraa á de hala duksa am fe na magakurka slera am huɗe-aara ɗekiɗeki, ta maganaa ba emnde umele, amá kwá tapaná kure emtakire á slera-aatare.» 39 Kwakya emnde a Samariya na tá am ekse ŋanna fartarfe áte Yaisu, aɗaba elva na a de baternaa mukse ŋanna a ba ŋane: «A ɓalise názana ndza ya maganaa ya baɗemme.» 40 Aɗaba una ŋanna, am sarte na saremsa emnde a Samariya áseza Yaisu, ta eŋŋála geni a haraare ázetáre. A naba eksarhe ge Yaisu, a gaa hare buwa. 41 Emnde kwakya zlaɓe ádaliye fartarfe áte ŋane, aɗaba názu ta cenanaa am waazu-aara. 42 A ba itare tá elvan ge mukse na: «Kina wá, ŋá fetaare aɗaba elva á ŋa ka palle, ŋá fetaare áte ŋane aɗaba ŋa cenevaa á ba an hyema á ŋere elva am mbuwe-aara. Diyaŋerdiya ba jirire geni slelya duniya ba ŋane.» 43 Yaisu a magaa hare buwa am tate ŋanna maa, mazla-aara a naba tse, a zlálá á dem kwárá á Galili. 44 Aɗaba ba ŋane an ire-aara keni a bánba geni nabi á shanka ŋgáhire am eksa-aara ba ge ŋane. 45 Amá ba daadá-aara am Galili wá, emnde a Galili ta lyiyanaa á ba an erva buwa, aɗaba itare keni ta duwa á de maga muŋri am Urusaliima, daaci naránna itare keni názena a maganaa Yaisu am muŋri ŋanna baɗemme. 46 Daaci Yaisu a daliye zlaɓe ádaliye á dem Kána, ekse na ndza a ŋyanve yáwe, a ganve mbazla am huɗe-aara na. Ay aŋkwa ura male, a fanaa ŋgumna, á njá am Kafarnahum maa, lapika egdza-aara. 47 Cenáncena ura male na ganakini saasa Yaisu á sa am Yahudiya, aŋkwa am Galili, a naba dezeŋara: «Tasle á ŋa ɗabiɗába á dem Kafarnáhum, ká de mbanaambe egdza-aaruwa, shifa a juwa ba cekwa am ŋane», a bina. 48 A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Palle ura á fetaare áte ya am dagave á kure na ɓaaka ɗekiɗeki, máki nakuránka najipu-aha.» 49 A ba zhel na: «Mi zlala kwa á dem mba-aaruwa Yaakadada, a zlauka shifa am egdzere!» 50 «Ezzlálá á dá, ɓaaka duksa áte egdza á ŋa», a ba Yaisu á elvan ge ŋane. Ŋane a naba fetaarehe áte elva na a ndaana Yaisu na, a naba dá-aara. 51 Ŋane keni aŋkwa á da wá, ta jaa ire antara walaaɗi-aha-aara, «Mbaambe egdzere ba lapiya layye», a ba itare tá elvan ge ŋane. 52 A ndavateruhe: «A shánaa am sarte-ara ŋgulmire?» A ba itare tá elvan ge ŋane: «Deydey zura awaya wá, ɓelanaaɓelá zlágzlági.» 53 Amá eddarge egdzere wá, a naba diyeddiye geni egdzere a mbe á ba am sarte na a bannaa Yaisu ezzlálá á dá, ɓaaka duksa áte egdze á ŋa na. Daaci ŋane antara huɗe á há-aara baɗemme fartarfe áte Yaisu. 54 Kwaya ŋane buwire á najipu na a maganaa Yaisu am kwárá á Galili, a maganaa am sarte na saasa á sa am Yahudiya.Yuhanna 5

1 Am iga á una ŋanna maa, gyaregya muŋri á nadina am Urusaliima, tá aŋkwa duwa Yahudiya-aha. Yaisu keni a duhe. 2 Urusaliima wá, an ɓela am dala baɗemme an wakyiya-aha gergere. Aŋkwa derve ƴaikke herzhe an wakyiya na tá ɗaháná an wakyiya á kyawe-aha na. Ta jantaave ge derve ŋanna an bere-aha ilyeɓe. Zhera á derve ŋanna Baytijaata an elva á Ibraniŋkau-aha. 3 Daaci baɗemme á ekte á bere-aha ŋanna ba emnde na lapika vuwa-aatare, wulfe-aha, emnde a dere, antara ŋgurƴekwe-aha. ((Tá ufa gejava á derve ŋanna. 4 Aɗaba an wapaka, á tsekwa malika á Dadaamiya á sem derve ŋanna, daaci baɗemme á yáwe á gejava. Daaci am iga á gejava á yáwe ŋanna, ma a tsekwemaa ware zuŋŋwe keni á mbembe edda-aara ma á waná uwe keni.)) 5 Aŋkwa ura umele á ba am dágave-aatare ŋanna, yáwe kul keƴe ju tiise á ba áte lapikere. 6 Am sarte na damda Yaisu, á zhárá zhel ŋanna á zlava. Am diyaadiya ganakini haraare lapikere-aara, a naba ndaan elva: «Wayak-wáyá emtu ká mbembe ba laŋŋe?», a ba ŋane, á elvan ge ŋane. 7 A ba zhel na á elvan ge ŋane: «Á eksitá ware-aaruwa kwa á dem derve am iga a gejava á yáwe malum-aaruwa? Ba kelaa má yá wava ge duwa, caare ba damda ura umele zuŋŋwe arge iya.» 8 A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Ettse, faɗantefáɗá buce á ŋa, ezzlálá á da.» 9 Kerteŋ a naba mbehe, a tsetehe, a faɗante buce-aara, aŋkwa á zlálá ba uwe keni á maganka. Amá vacite ŋanna wá, kwaskwe á puwansepuwe. 10 Aɗaba una ŋanna, a ba male-aha á Yahudiya-aha tá elvan ge zhel ŋanna: «Vatena kwaskwe á puwansepuwe, an piya am tawraita ganakini ká sepa buce á ŋa vatena ge da.» 11 A ba zhel na á elvan ge itare: «Iya a binaa ba edda una a mbiyaahe na ettse, faɗantefáɗá buce á ŋa, ezzlálá á dá.» 12 Ta ndavanuhe, a ba itare tá elvan ge ŋane: «Ware ŋane edda una ni a bakaa faɗantefáɗá buce á ŋa, ezzlálá na?» 13 Zhel na a mbanaa Yaisu na keni, diyaaka edda una ni a mbanaa am lapikere ŋanna. Aɗaba a zlalá watsewatse Yaisu am tate ŋanna, a kuva kwakyire á emnde. 14 Shekwaashekwa maa, Yaisu a duhe ádeza dawale ŋanna am mashidi ƴaikke. A ba ŋane á elvan ge ŋane: «Kina wá, mbákmbe. Maŋka haypa mazla-aara geni a shaŋka una jauje ge una ŋanna.» 15 Mazla-aara a naba disehe geni ndza a tsantaa ŋane áte lapikere na, a de ba áza mala-aha á Yahudiya-aha, a ba ŋane á elvan ge itare: «Ndza a mbiyaa ba Yaisu am lapikere-aaruwa.» 16 Aɗaba una ŋanna, male-aha á Yahudiya-aha ta naba gwarhe ge Yaisu an elva, geni a magán ge uwe una an kwaskwe á puwansepuwe. 17 Amá a ba Yaisu á elvan ge itare: «Edderwa wá, ma vaatara keni á maga ba slera. Aɗaba una ŋanna, iya sey ba yá emmaga.» 18 Elva-aara ŋanna a de vaterte ba ŋgwáɗáva zlaɓe ádaliye geni sey tá janaaja shifa-aara. Aɗaba a ba itare: «Faaka zherwe áte kwaskwe á puwansepuwe-ka palle, a bantsa ŋane, Dadaamiya Eddeŋara, a ganve ire-aara kalkale an Dadaamiya.» 19 A ba Yaisu á elvan ge itare zlaɓe ádaliye: «Yá ndaakur ba jirire: Ɓaaka názu yá maganá iya an ire-aaruwa ya Egdzere, sey ya naaná á ba áza Edderwa. Baɗemme á názena ni á maganá Dada, Egdzere keni á maga ba ŋane una ŋanna. 20 Aɗaba Dada wayawáyá jipu an Egdza-aara. Aŋkwa á kwaranse názena á maganá ŋane baɗemme. Duksa ƴaikke a jauje ba ge una keni watse á kwaransekware. Á tsaame najipu na watse kwá maganá kure. 21 Ba seke una ni Edderwa aŋkwa á tsatertetse emnde na ba seke tá an emtsa, aŋkwa á vaterte shifa na wá, Egdza-aara keni ba estuwa, a naba vante shifa ge edda una á kataná ŋane. 22 Ɓaaka edda una ni á de kyáná Edderwa shairiya-aara. Baɗemme á shairiya a fanem am erva ge Egdza-aara. 23 A magaa una geni emnde baɗemme a farfa zherwe áte Egdza-aara keni, ba seke una tá aŋkwa fáná áte ŋane na. Edda una faaka zherwe áte Egdzere wá, faaka á ba áte Eddeŋara na a ɓelanaa na ŋane na. 24 «Yá ndaakur ba jirire: Ma ware una a cenvaa elva-aaruwa, a fetaarehe áte edda una a ɓeliɓela na, edda-aara shánsha shifa na á zleka na. Ɓaaka shairiya áte edda-aara ɗekiɗeki, ŋane dedde am emtsa, daada am tate á shifa na á zleka na. 25 Yá ndaakur ba jirire: Aŋkwa á sawa sarte umele, ba kina keni ba seke samsa. Am sarte ŋanna wá, emnde na ba seke tá an emtsa na watse tá cenáncena kwárá á Egdza á Dadaamiya. Ma a cenanaa ware kwárá-aara keni á gevge an shifa. 26 Ba seke una ni an hákuma Edderwa ge tsante ura, á gev an shifa na wá, a vante hákuma ge Egdza-aara keni, geni á tsante ura, á ganve an shifa. 27 A vante hákuma á kyá shairiya ge Egdza-aara keni, aɗaba Egdza-aara ŋanna Ura á emnde baɗemme. 28 Magauka najipu á una ŋanna ɗekiɗeki. Aɗaba aŋkwa á sawa sarte umele, ba emnde na tá an emtsa, tá am irekhye keni, watse tá cenáncena kwárá-aara, 29 watse tá sesse. Emnde na ni ndza ta magaa shagerire na, watse tá tse ge shaa shifa na á zleka na. Amá emnde na ndza ta magaa shagerkire wá, itare watse tá tse ge dem zlaɗa.» 30 A ba Yaisu zlaɓe ádaliye: «Iya an ire-aaruwa wá, ba uwe keni yá dzegwánka emmága-aara, sey má biyánba Dadaamiya. Daaci shairiya na yá kyáná ya wá, shairiya a jirire. Aɗaba yá kyáná áte una yá kataná ya-ka, yá kyáná áte una á kataná edda-una a ɓeliɓela. 31 Máki ya seyde á ire-aaruwa ba iya, tá dise estara kena emnde jirire-aaruwa? 32 Amá aŋkwa ura umele sleseyde-aaruwa ŋane. Diyandiya seydire na á maganá ŋane áte ya jirire. 33 Ndza kwa ɓelaa emnde á deza Yuhanna, ŋane keni maganaamaga seydire áte edda una ni ŋane jirire na. 34 Yá aŋkwa sá elva á Yuhanna antara seydire-aara á sem ire á kure na wá, ba geni kwá shánsha sawari, kwá lyelya shifa á kure. Iya ya ɓaaka an wedere á seydire na á maganá urimagwe áte ya. 35 Yuhanna wá, ŋane ndza ba seke parakkire, ndza á mbe am dágave á kure, ndza kwa higa an ŋane am sarte cekwaaŋguɗi. 36 Iya wá, aŋkwa seydire ƴaikke áte ya, jauje ge una a maganaa Yuhanna. Slera na a ɓeliyaa Edderwa ge ŋane, yá aŋkwa maganá ya na wá, á maganá ba slera-aaruwa ŋanna seydire áte ya, geni ya sleɓela á Dadaamiya. 37 Ba Edderwa ŋanna a ɓeliɓela na keni maganaamaga seydire-aara áte ya, amá kure cenakuránka kwárá-aara, nakuránka ŋane an ice á kure keni. 38 Daaci ŋakurnaaka elva-aara am kure, aɗaba fakurtarka áte Egdza-aara na a ɓelanaa ŋane. 39 Kwá aŋkwa ndá wakita á Dadaamiya, aɗaba aŋkwa am ire á kure geni watse kwá shá shifa na á zleka na. Ay degiya wakita á Dadaamiya ŋanna á ndá ba elva-aaruwa. 40 Aley kure wayakurka sezerwa ganakini kwá shánsha shifa ba jirire. 41 «Yá kátá ƴaikkireka ya áza emnde. 42 Amá duksa palle wá, am ervauŋɗe á kure wá, wayakurka kure an Dadaamiya ɗekiɗeki. 43 Iya, ya sawa an elva á Edderwa, lyiyakurika ɗekiɗeki, amá má samsa ura umele á ba an ire-aara wá, kwá ellyiya. 44 Ma ware á kure keni á kátá ba gálá áza emnde, kwá paŋka ni á galákurá ba Dadaamiya palle. Ay una ni, kwá fetaare estara kena áte ya? 45 Amá bawánka zlaɓe am ervauŋɗe á kure, geni watse yá de icakuraare sera áza Edderwa. Edda una watse á de icakuraare sera wá, Muusa na kwa fetaare kure an ŋane na. 46 Amá ma andze fakurtarfe áte Muusa ba jirire wá, iya keni ma kwá fetarfe áte ya. Aɗaba názena a puwetaa Muusa na á ndá ba elva-aaruwa. 47 Am fakurtareka áte názena a puwetaa ŋane, kwá fetaare estara kena áte elva na yá ndaná ya?»Yuhanna 6

1 Am iga á una ŋanna maa, a tsetehe ge Yaisu, a zlalehe a dete iga a guwa á Galili. Tibariyas keni tá ɗáhá ba háye na am guwa ŋanna. 2 Emnde kwakya ta ɗabemhe á dem tate ŋanna, aɗaba naránna najipu-aha na a maganaa ŋane, a naba mbateraahe emnde na lapika vuwa-aatare. 3 Yaisu antara pukura-aha-aara ta ɗaletaa áte egdza wa, ta de njehe. 4 Muŋri á Yahudiya-aha na tá ɗaná an Paska na keni herzhavteherzhe. 5 Yaisu a kante ice wá, á zhárá ba dikele á emnde tá aŋkwa dezeŋara. A ba ŋane á elvan ge Filip: «Mí de sháná áme náza zá na á se hyaterhye ge emnde na?» 6 A ndán ba ge cena názu am mbuwe á Filip ka wá, ŋane diyaadiya názena ni watse á maganá ŋane. 7 A ŋwanante ge Filip, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Ma mi shekweve náza zá á gursa deremke keni á hyeteka ɗekiɗeki áte emnde, máki má kátá ma ware-aatare keni a shánsha cekwa.» 8 A ba Andere egdza emmeŋara ge Simaun Piyer, palle á pukura-aha-aara, a ba ŋane á elvan ge ŋane: 9 «Náwa aŋkwa egdze umele áhuna an depaiŋ ilyeɓe antara kelfe buwa, amá keni á magaterá uwe kena ge dikele á emnde na?» 10 Daaci a ba Yaisu á elvan ge pukura-aha-aara: «Bawateránba ge emnde a njarinja baɗemme áte másá.» Aɗaba kwakya másá am tate ŋanna shagera ge nja átekwa. Tá naba njehe ge emnde, kezlakula á zála á maga debu ilyeɓe. 11 Yaisu a lyevaa depaiŋ na, a slafan we-aara ge Dadaamiya, daaci a kazlanve, a tegateraa ge emnde na tá njanja áte másá na. Arge kelfe keni a magán ba estuwa. Baɗemme á emnde zaruze á ba áte huɗe-aatare. 12 Hyaterhya ge emnde baɗemme maa, a ba Yaisu á elvan ge pukura-aha-aara: «Jawanmárje ge jugena-aara na baɗemme, a badzevka ba palle keni.» 13 Depaiŋ ilyeɓe ŋanna á hyaterhe ge emnde, baira jauje. Jarantejáhá jugena-aara, a netaa kenday saɗaɗɗe kelaawa ju buwa. 14 Naránna emnde najipu na a maganaa Yaisu maa, a ba itare ba parakke: «Zhel na wá, ba jirire ba ŋane nabi na ta bantsa watse á sawa á sem duniya na.» 15 Daaci diyeddiye Yaisu ganakini watse tá se fáná am sleksire á ba áte laarire, a zlalehe zlaɓe ádaliye á dete ire á egdza wa, ba ŋane palle. 16 Eblyabelya vaciya maa, ta tsekwese ge pukura-aha-aara á sawa áte wa, ásete we á haye, 17 ta demhe am paare á yawe ge dem Kafarnáhum. Gevge vaƴiya, amá zlaɓe samka Yaisu emtsaaɗe. 18 A tsetehe ge válale, baɗemme á haye á vaza. 19 Bakarvaabáká paare, á maga kilaumaiter ilyeɓe, ma uŋkwahe keni wá, tá zhárá ba Yaisu am iga-aatare, á zlála áte yawe, á dezetare tá am paare na. Daaci baɗemme-aatare ŋáteráŋa lyawa. 20 Amá «A wakurka lyawa,» a ba Yaisu á elvan ge itare, «degiya ba iya.» 21 Ba itare keni varanteve baráma ge dem paare wá, tá zhárá ba tá áte we á guwa am tate na tá kátá demkwa itare na. 22 Mákuralla-aara maa, ba kelaa á emnde na ta geƴaa áte iga a guwa na, ta fantau ge tataya Yaisu. Amá diyardiya ganakini ndza ɓaaka paare umele ɗekiɗeki am tate ŋanna, sey ba palle na ta zlalaa pukura-aha an ŋane na. Diyardiya geni damka Yaisu am paare ŋanna. 23 Daaci ta naba demhe ge paare-aha umele á da am Tibairiyas á ba á dem tate ŋanna Yaakadada a slafanaa we ge Dadaamiya arge náza za, a hyaterhe an ŋane na. 24 Emnde tá ezzhara wá, ma Yaisu, ma pukura-aha-aara keni baɗemme ta ɓaaka. Ta naba demhe am paare-aha ŋanna, ta zlálá á dem Kafarnahum, ta de zharanaa áhuwa. 25 Sawa-aatare wá, ta se bera Yaisu áte we á guwa. Ta ndavanuhe, a ba itare: «Ka sawa vaatara á sehuna Malum?» 26 A ba Yaisu á elvan ge itare: «Yá ndaakur ba jirire: Kwá tatayiyá aɗaba ba náza za na ya zukurwa ya, kwa ƴanaa ba kure na. Cenakuránka ba názara keni am názena yá kátá bakurná ya an najipu-aaruwa. 27 Shuŋŋulauka náza za na á shekwaaka bádza na, shuŋŋulaushuŋŋula una á badzeka ɗekiɗeki, á vante shifa na á zleka na ge ura. Náza za ŋanna yá vakurta ba iya Ura á emnde baɗemme, yá vakurte an hákuma na a vita Edderwa Dadaamiya.» 28 Ta ndavanuhe, a ba itare tá elvan ge ŋane: «Ŋá shuŋŋula slera-ara una á kataná Dadaamiya na?» 29 A ŋwaterante, a ba ŋane «Náwa slera na á kataná Dadaamiya ázekure: slera á kure wá, ba kwá fetare áte edda una a ɓelanaa ŋane». 30 A ba itare tá elvan ge ŋane: «Máki estuwa wá, maraŋeránmárá najipu na ni ŋá diyakse átekwa geni a ɓelakaa Dadaamiya, ŋá nanaana an ice á ŋere, lauktu ŋá faktarfe. 31 Werre wá, eggye-aha á ŋere ndza zaruze mannu am kaamba, aŋkwa elva-aara am wakita á Dadaamiya, a ba ŋane: A vaterte náza za á sawa am samaya.» 32 A ba Yaisu á elvan ge itare: «Degiya ba mannu ŋanna keni ndza a vakurtaa Muusa ka, amá náwa Edderwa aŋkwa á vakurte náza za á jirire á sawa am samaya. 33 Aɗaba náza za na ni á vakurta Dadaamiya na wá, ba ŋane edda una a sawa am samaya na. Á vanterta ba ŋane shifa ge emnde.» 34 Daaci a ba itare tá elvan ge ŋane: «Malum, vaŋerteva náza za ŋanna ba kelaazare.» 35 A ba Yaisu á elvan ge itare: «Ba iya una ya ɗafa na á vante shifa ge ura. Ma ware una a sezerwa, a fetarhe áte ya, á wanka waya antara ndera ɗekiɗeki. 36 Ya ndakurndáha tsa, kure keni nakurina tsa, aley fakurtareka áte ya. 37 Baɗemme á emnde na ni a vitaa Edderwa na watse tá sáwá ázerwa. Ma a semaa ware á sezerwa keni yá baŋka ɗekiɗeki. 38 Aɗaba sanka á sawa am samaya ge se maga názena yá kataná ya, amá názena á kataná edda una a ɓeliɓela. 39 Náwa názena ni á kataná edda una a ɓeliɓela na: Emnde na ni a vitá ŋane na, yá keɗanaaka ba palle keni. Am halavuwa á duniya, yá tsatertetse baɗemme am faya. 40 Názena á kataná Edderwa wá, baɗemme á emnde na ni ta naa ya Egdza-aara, ta fetarhe áte ya na, tá shansha shifa na á zleka na. Am halavuwa á duniya, yá tsatertetse am faya.» 41 Daaci farantaufe Yahudiya ge wesha elva áte Yaisu, aɗaba a bantsa ŋane: «Ya náza za na a tsekwaa á sawa am samaya.» 42 Ta bantsa itare: «Abi Yaisu ŋara ba ŋane, ba ŋane una egdza á Yusufa? Diyaŋerdiya tara eddeŋara an emmeŋara. Ay ni a ba ŋane a sawa am samaya?» 43 A ba Yaisu á elvan ge itare: «Weshauka elva am dágave á kure ba dey. 44 Ɓaaka ura á dzegwándzegwa ba ŋane an ire-aara sezerwa, sey á taɗáná Edderwa na a ɓeliyaa á sem duniya na. Ma ware una a sezerwa keni sey yá tsantetse am faya am halavuwa á duniya. 45 Aŋkwa puwatepuwa nabi-aha, a ba itare: Dadaamiya watse á kwaratersekware ba ŋane elva-aara ge emnde. Daaci edda una máki faafa hyema am elva á Edderwa ŋanna, lyevaalya wá, ŋane á sáwá ásezerwa. 46 Una á banka ganakini aŋkwa ura nanna Dadaamiya. Ɓaaka ɗekiɗeki. Sey edda una a sawaa am samaya na. Ŋane wá, nanna aɗaba Eddeŋara. 47 «Yá ndaakur ba jirire: Ma a fetaare ware áte ya keni, shánsha shifa na á zleka na. 48 Ba iya una ya ɗafa na á fá shifa á jirire am ura na. 49 Eggye-aha á kure ta zu ɗafa na tá ɗaná an mannu na am kaamba, aley keni ba emtsaremtsa. 50 Amá náwa ɗafa na ni a tsekwa á sawa am samaya, ma a zuwaa ware ɗafa ŋanna keni a emtseka ɗekiɗeki. 51 Ba iya una ya ɗafa ŋanna a tsekwaa á sawa am samaya, á vante shifa ge ura na. Ma a zuwaa ware ɗafa ŋanna keni á shánsha shifa na á zleka na. Ɗafa ŋanna yá vantá ya na wá, vuwa-aaruwa ba ge iya, yá vanterte ge emnde a duniya baɗemme, ganakini tá shánsha shifa an ŋane.» 52 Elva ŋanna a tsante elva ƴaikke am dágave á Yahudiya-aha. A ba itare am dágave-aatare: «Á vamite estara vuwa-aara geni mí ezza na?» 53 A ba Yaisu á elvan ge itare: «Yá ndaakur ba jirire: Máki zakuruka hyuwa á vuwa-aaruwa, shakuruka uzhe-aaruwa, iya Ura á emnde baɗemme, kwa ɓaaka an shifa am kure ɗekiɗeki. 54 Edda una á zá hyuwa á vuwa-aaruwa, á shá uzhe-aaruwa keni wá, shánsha shifa na á sleka na, am halavuwa á duniya yá tsantetse edda-aara am faya. 55 Aɗaba ba iya una ya ɗafa á jirire, uzhe-aaruwa keni náza shá á jirire. 56 Daaci ma ware una aŋkwa á zá hyuwa á vuwa-aaruwa, aŋkwa á shá uzhe-aaruwa, edda-aara ŋanna slenja á ba áte vuwa-aaruwa, iya keni yá aŋkwa antara ŋane. 57 Edderwa na a ɓeliyaa ŋane na wá, edda á shifa ba ŋane, a njiyaa ba ŋane an shifa. Ba duksa palle ge edda una á zá hyuwa á vuwa-aaruwa keni, yá njanaanja edda-aara an shifa. 58 Una ŋanna ɗafa á jirire na ni a tsekwaa á sawa am samaya; gergere antara una ndza ta zanaa egghye-aha á kure am kaamba werre. Itare sharánka shifa a jirire an ŋane. Amá ɗafa na yá teganá ya wá, ma a zuwaa ware keni á shá shifa na á zleka na an ŋane.» 59 Elva-aha ŋanna a kwaratersaa Yaisu ge emnde am mashidi á Yahudiya-aha am Kafarnahum. 60 Am iga a elva ŋanna maa, emnde kwakya á ba am emnde a ɗaba Yaisu, ta bántsa: Elva na degdege, á dzegwánka ura. 61 Nánna Yaisu ganakini tá wesha elva emnde a ɗaba ŋane am dagave-aatare, a ba ŋane á elvan ge itare: «Á wákurá ba elva-aaruwa na emtu am ervauŋɗe? 62 Má watse nakuránna aŋkwa á zlálá Ura á emnde baɗemme á dem tate na ndza a sawa átekwa mu, watse kwá bá uwe? 63 Á vantá ba Sheɗekwe á Dadaamiya shifa ge ura. Slera á emndimagwaha an ndzeɗa-aatareka una. Daaci elva-aaruwa na yá aŋkwa á bakurná ya na wá, Sheɗekwe ŋara ba ŋane, shifa ŋara ba ŋane. 64 Amá tá aŋkwa emnde na fartarka am dágave á kure.» Aɗaba á ba am fantaufe keni Yaisu diyaadiya emnde na watse tá fetareka na, diyaadiya edda una watse á de vela ŋane keni. 65 A farhe zlaɓe ádaliye, a ba ŋane: «Ya bakurnaa aɗaba una ŋanna, a ba iya, ɓaaka ura á dzegwándzegwa ba ŋane an ire-aara sezerwa, sey máki a taɗanaa Edderwa.» 66 A fantau á ba am sarte ŋanna, emnde a fetarfe kwakya ta ƴaa ɗaba Yaisu, zlalarka antara ŋane mazla-aara. 67 A ba Yaisu á elvan ge pukura-aha-aara kelaawa ju buwa: «Kure keni kwá kátá ƴiƴa emtu?» 68 A ŋwanante ge Simaun Piyer, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Yaakadada, ŋá shá shifa na á zleka na á ba am elva á ŋa palle, ŋá de ɗaba ware umele? 69 Ŋere wá, faŋertarfe. Aɗaba diyaŋerdiya ganakini ba ka una ka sáwá áza Dadaamiya, ka cuɗeɗɗe.» 70 A ba Yaisu á elvan ge itare: «Kwa emnde kelaawa ju buwa na, ábi ya dzerakursaa ba iya? Ay aŋkwa ura palle am kure, ŋane ura á shaitaine.» 71 Una ŋanna wá, a ndanaa áte Yahuda egdza á Simaun Iskariyaut. Aɗaba Yahuda ŋanna, ŋane keni ba palle á pukura-aha á Yaisu kelaawa ju buwa tsa, amá a velanaa ba ŋane Yaisu.Yuhanna 7

1 Am iga á una ŋanna maa, Yaisu aŋkwa á já ɗaba á ba am kwárá á Galili, wayaaka de nja am Yahudiya mazla-aara, aɗaba Yahudiya-aha tá aŋkwa tsagwaɗa ba ŋane ge ja ba shifa-aara. 2 Herzhapteherzhe muŋri á Yahudiya-aha na tá ɗaháná an muŋri á bere á kacakaca maa, 3 a ba egdzar mama-aha-ŋara tá elvan ge ŋane: «Ƴánƴa dágave na mazla-aara, tsetse ezzlálá á dem Yahudiya, a de naránna emnde á ŋa na tá áhuwa keni slera á ŋa. 4 Aɗaba edda una ni á kátá emnde baɗemme tá diyeddiye ŋane wá, á sheɓeka ire-aara. Ábi ká maga najipu-aha á ba ka? Shagera ba ká de maganaamaga una ŋanna á katafke á nalga á emnde wá, lauktu tá diyaksediye.» 5 Ba egdzar mama-aha-ŋara keni fartareka áte ŋane ɗekiɗeki. 6 A ba Yaisu á elvan ge itare: «Náza á kure wá, ma sarte-ara keni baɗemme ba shagera. Iya wá, yá duka á dem muŋri ŋanna, aɗaba zlaɓe samka sarte-aaruwa emtsaaɗe. 7 Kure wá, emnde a duniya tá dzegwánka fákurá áte kelaadire. Amá iya wá, wayarika emnde a duniya, aɗaba yá márá shagerkire á slera-aatare á segashe. 8 Ekkure wá, daumbare á dem muŋri. Amá iya wá, yá duka aɗaba zlaɓe samka sarte-aaruwa emtsaaɗe.» 9 A ndaterse una ŋanna, a njehe am kwárá á Galili, ŋane zlalaaka. 10 Zlarzlálá egdzar mama-aha-ŋara á de zá muŋri ŋanna maa, sheɓanve ire-aara atuge ice-aatare ŋane keni a duhe á dem muŋri ŋanna, amá wá, marateranka ire-aara ge emnde. 11 Male-aha á Yahudiya-aha tá aŋkwa tataya ba Yaisu am muŋri ŋanna, tá aŋkwa enndáva am dágave á emnde: «Kwa naaná áme Yaisu?» 12 Daaci baɗemme á emnde am muŋri ŋanna, tá ndáhá ba elva á Yaisu am dágave-aatare an gá kwárá. A ba emnde umele: «Yaisu ŋanna wá, ura maggwe.» A ba emnde umele: «Zhel ŋanna slekeɗa emnde.» 13 Amá baɗemme á una ŋanna tá ndaaná á ba an ila, aɗaba tá kuva a cenaráterka male-aha á Yahudiya-aha. 14 Amá am dagave á muŋri wá, tá zhárá ba dámda Yaisu á dem mashidi ƴaikke am Urusaliima, aŋkwa á ndater elva ge emnde. 15 Tá maga ba najipu-aara Yahudiya-aha. Ta bántsa itare: «Zhel na mu a shanaa áme ŋane diya estuwa na, wallá a ndaase laya á malumireka, uweka?» 16 A ba Yaisu á elvan ge itare: «Elva na yá tsakaná ya na wá, yá ndaaná ya an ire-aaruka, elva-aha ŋanna á sáwá áza Dadaamiya na a ɓeliɓela na. 17 Edda una ni á kátá mága názena á kataná Dadaamiya wá, á naba diyeddiye elva-aaruwa na, tara a sawa áza Dadaamiya, an tara yá ndaaná ba iya an ndzeɗa-aaruwa keni. 18 Edda una ni á ndáhá ba elva á ire-aara, á kataná ƴaikkire ge ire-aara. Amá edda una á kataná ƴaikkire ge edda una a ɓelanaa ŋane wá, slejirire ba ŋane, ɓaaka zlerma am ŋane ɗekiɗeki. 19 Sakuránka Muusa tawraita emtu? Ay ábi ba palle á kure keni ɓaaka edda una ɗabáteɗaba shairiya-aha na am huɗe-aara. Ya gu uwe kena kwá kátá jija na?» 20 A ba emnde na tá am jáháva, tá elvan ge Yaisu: «Ká an shaitaine emtu? Ware ŋane á kátá jagja na?» 21 A ba Yaisu á elvan ge itare: «Ya magaa ba slera palle an kwaskwe á puwansepuwe, amá baɗemme á kure kwá maga ba najipu-aara. 22 A ba Muusa am tawraita wá: Kwá belá egdzere am sheɗekwe am hare ge tiisire. Ge jirire wá, a fantauwa Muusa ka, ta fantau am eggye-aha á kure werre. Aɗaba elva á Muusa ŋanna wá, kwá aŋkwa ɓelá egdzere am sheɗekwe ma an kwaskwe á puwansepuwe keni. 23 Má kwá aŋkwa maga una ŋanna an kwaskwe á puwansepuwe geni a badzevka tawraita á Muusa, sakwa ura lapika vuwa-aara emtu? Labára kwá ica ervauŋɗe áte ya geni labára ya mbá ura an kwaskwe á puwansepuwe, ura lapika vuwa-aara tsa? 24 Ƴawánƴa mága jeba una. Zharauka kure názena áte iga na, amá magaumága jirire.» 25 A ba emnde a Urusaliima: «Edda una tá tatayán ge ja ba shifa-aara na ŋane ka una? 26 Aŋkwa á ndá elva-aara ba parakke mazla-aara, ɓaaka ura á piyantepiya. Watse diyareddiye male-aha á miya ganakini ba ŋane una Almasiihu ka? 27 Amá keni estuweka. Má watse samsa Almasiihu wá, watse ɓaaka ura á diyeddiye tate na a sawa átekwa. Amá náza á zhel na diyamidiya baɗemme tate na ni á sawa ŋane átekwa.» 28 Am sarte ŋanna maa, Yaisu aŋkwa á ndater elva ge emnde am mashidi ƴaikke. A kante kwárá, a ba ŋane á elvan ge itare: «Kina diyakuridiya emtu ba jirire? Diyakurdiya emtu tate na ya sawa átekwa? Iya wá, sanka ba ya an ire-aaruwa, aŋkwa edda una a ɓeliɓela, diyakurka ba kure. Edda-aara ŋanna ura jirire seke ŋane ɓaaka. 29 Iya wá, diyandiya edda-aara, aɗaba ya sawa ázeŋara, a ɓeliyaa ba ŋane.» 30 Tá kátá ekseksa, amá ɓaaka ura dzegwándzegwa fanve erva, aɗaba zlaɓe samka sarte-aara. 31 Mbate kwakya emnde na fartarefe áte ŋane am jáháva ŋanna. Ta bantsa itare: «Una ni ta bantsa watse á sawa Almasiihu umele, á se maga najipu-aha na á jauje ge náza á zhel na zlaɓe ádaliye?» 32 Cenaráncena Farisa-aha elva na tá aŋkwa ndaaná emnde áte Yaisu an ila maa, ta naba magaa sawari antara male-aha á liman-aha, daaci ta naba puwaa emnde a ufa mashidi á de eksa Yaisu na. 33 Nánna Yaisu estuwa, a ba ŋane á elvan ge emnde: «Iya wá, yá haraaka kwakya ázekure mazla-aara, yá eptsa ádeza edda una a ɓeliɓela na. 34 Watse kwá tatayitátaya, amá watse kwá shika, aɗaba kwá taa daaka á dem tate na yá detekwa ya.» 35 A ba Yahudiya-aha am dágave-aatare: «Watse á deme kena ŋane ni, miya mi taa daaka na? Watse á zlálá ádeza Yahudiya-aha á miya na zlalarzlálá á dem dágave á Yunaniŋkau-aha na, ge magateraa waazu ge Yunaniŋkau-aha ka? 36 Elva na a bantsa ŋane ni, watse kwá tatayitátaya, amá watse kwá shika, aɗaba kwá taa daaka á dem tate na yá detekwa ya, a ba ŋane na mu, á kátá ba uwe ŋane?» 37 Daaci kwaskwe na ni á zle muŋri ŋanna átekwa na wá, jauje ge hare-aha umele baɗemme am muŋri ŋanna. Vacite ŋanna maa, a tsetehe ge Yaisu, a tsaahe am dágave á emnde, a kante kwárá ba shagera, a ba ŋane á elvan ge emnde: «Ma á wáná ndera ge ware keni a se shushe ázerwa. 38 Ma a fetaara ware áte ya keni, a jerje háye am edda-aara, háye na ni á vante shifa ge ura á degeza am edda-aara. Una názu a ndaana wakita á Dadaamiya.» 39 Yaisu á ndá elva a Sheɗekwe Cuɗeɗɗe na watse tá sháná emnde a fetarfe. Am sarte ŋanna zlaɓe sharánka Sheɗekwe Cuɗeɗɗe emtsaaɗe, aɗaba zlaɓe demka Yaisu am ƴaikkire-aara. 40 Am sarte na cenarvaacena emnde a jáháva elva-aara ŋanna maa, a ba emnde umele-aatare: «Zhel na, ba jirire ba ŋane nabi na ta baa watse á sawa na.» 41 A ba emnde umele: «Almasiihu na ba ŋane.» A ba emnde umele zlaɓe adaliye: «Almasiihu na tá enndá na á jesare am Galili ka. 42 Aɗaba a ba wakita á Dadaamiya wá, Almasiihu á de jesare á ba am dágave á emnde a jeba á Dawuda, á jesare am Baytilama ekse na ndza á njá amkwa Dawuda ŋanna.» 43 Baɗemme á ye á emnde am jáháva gevge gergere am elva a Yaisu ŋanna. 44 Emnde umele am dágave-aatare tá kátá eksa Yaisu, amá ɓaaka ura dzegwándzegwa fanve erva. 45 Daaci eptsaraapetsa kwakwane-aha á Farisa-aha, antara male-aha á liman-aha na ba estuwa á dezetare. Ta de ndavateruhe ge emnde na, a ba itare tá elvan ge itare: «Labára sakuránka Yaisu na?» 46 Tá ŋwaterante ge emnde na, a ba itare: «Kay! Zhel ŋanna ba vaci palle keni cenaŋeránka ura á ndáhá elva seke ŋane.» 47 A ba Farisa-aha tá elvan ge itare: «Kure keni watse badakurubade zhel na ka? 48 Kwa nanna fartarfe male-aha, antara Farisa-aha á ŋere áte ŋane emtu? 49 Ábi sey tá fetaara ba ŋguɗi-aha áte ŋane, emnde na diyarka tawraita ɗekiɗeki, tá an nyainye áza Dadaamiya na.» 50 Amá aŋkwa Nikaudaimus na ndza a deza Yaisu an vaƴiya na am dagave-aatare, ŋane keni ba palle á Farisa-aha na tá áhuwa ŋanna, a ba ŋane á elvan ge itare: 51 «Ay degiya am tawraita á miya wá, mi taa ŋguɗeka ura ba estuwa, sey máki cenamivaacena elva am mbuwe-aara antara názena a guwaa ŋane.» 52 A ba itare tá elvan ge Nikaudaimus: «Ekka keni ka ura á Galili emtu a gá? Eppákyá názu am huɗe á wakita má watse ká shánsha ba palle keni nabi na a jesaare am Galili!» (( 53 Am iga á una ŋanna maa, ma ware keni a eksaa ba baráma de mba-aara.1 Yaisu wá, a dete ire á Wa Anyaranyara. 2 Ba eŋlya-waabere wá, a tsekwese, a eptsa á ba dem mashidi ƴaikke suuwe, a de njehe, ta duhe ge emnde ádezeŋara, a fantau ge vaterte sera á elva. 3 Daaci malum-aha á tawraita antara Farisa-aha ta naba sanaa mukse ta ekseva am gwardzire, ta tsa mukse na á katafke á emnde baɗemme. 4 Daaci ta ndavanu elva ge Yaisu: «Malum,» a ba itare, tá elvan ge ŋane: «Náwa mukse na wá, ŋa eksevaa am gwardzire. 5 Názu a baŋernaa Muusa am tawraita wá, mukse na á maga jeba una wá, ba tá ja shifa-aara an nákwá. Ekka mu ázara á ba elva á ŋa?» 6 Ta banaa una ba geni tá tsagwaɗaná an ŋane, geni tá shánsha elva na an dzálá am mbuwe-aara. Amá a gaavehe ge Yaisu, áŋkwa á puwa áte haha an gulanda-aara. 7 Am itare ƴaránka ndáva na, á kante ire Yaisu, a ba ŋane á elvan ge itare: «Máki aŋkwa edda una ndza maganaaka haypa ɗekiɗeki am kure wá, a fantaufe edda-aara zuŋŋwe ge dzega mukse na an nákwa.» 8 A ndaase una ŋanna, a gaavehe zlaɓe ádaliye, aŋkwa á puwa áte haha an gulanda-aara. 9 Ba ta cenaa elva ŋanna wá, ta fantau ge zlálá an palpale, ta fantuwa male zuŋŋwe, a jauwa ba mukse na palle á tse á katafke á Yaisu. 10 A kante ire Yaisu, a ba ŋane á elvan ge mukse ŋanna: «Tá áme emnde na? Ɓaaka edda una dzegwándzegwa ŋguɗakŋguɗa emtu?» 11 A ŋwanante ge mukse na, a ba ŋane: «Ɓaaka degiya malum.» A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Iya keni yá ŋguɗaŋka. Ezzlálá, amá dalika á maga haypa.»)) 12 A ba Yaisu zlaɓe ádaliye á elvan ge emnde: «Ba iya una ya parakkire ge duniya. Ma a ɗabiyaa ware keni á shánsha parakkire na á vante shifa ge ura na, edda-aara á zlaleka am tabeɗammire mazla-aara.» 13 A ba Farisa-aha tá elvan ge ŋane: «Ká aŋkwa á maganá ba ka seydire áte ire á ŋa na wá, elva á ŋa ŋanna jirireka ɗekiɗeki.» 14 A ba Yaisu á elvan ge itare: «Ma yá maganá ba ya seydire áte ire-aaruwa keni, elva-aaruwa jirire. Aɗaba diyandiya tate na ya sawa átekwa, diyandiya tate na yá zlálá ádetekwa. Amá kure diyakurka ma tate na ni ya sawa átekwa, ma tate na yá zlálá ádetekwa keni. 15 Kure kwá naba icanve elva áte ura, áte una kwá kataná kure emndimagwaha, amá iya yá ŋguɗeka ura ɗekiɗeki. 16 Ma ya icanve elva áte ura keni, yá maganá á ba an jirire, aɗaba ganevka an ire-aaruwa am elva ŋanna, amá aŋkwa Edderwa na a ɓeliɓela na antara ya. 17 Aŋkwa an puwa am tawraita á kure, a ba ŋane: Máki seyde-aha buwa ta ndaase ba elva palle wá, elva-aatare jirire. 18 Náwa yá aŋkwa maga seydire áte ire-aaruwa. Edderwa na a ɓeliɓela na keni aŋkwa á maga seydire áte ya.» 19 A ba itare tá elvan ge Yaisu «Áma eddeŋa ŋanna?» A ba Yaisu á elvan ge itare: «Ba iya keni diyakurika sakwa Edderwa emtu? Ma andze diyakuridiya wá, ma kwá naba diyeddiye Edderwa keni.» 20 Kwaye ŋane elva na Yaisu a ndater ge emnde am mashidi ƴaikke, am tate na tá fá sadake á nasherire átekwa na. Ɓaaka ura a piyante elva-aara ɗekiɗeki aɗaba zlaɓe samka sarte-aara emtsaaɗe. 21 Daaci a ba Yaisu á elvan ge itare zlaɓe ádaliye: «Iya wá, yá zlálá, watse kwá tatayitátaya, amá watse kwá shika. Watse kwá emtsa á ba am haypa-aha á kure. Kwá dzegwánka dem tate na yá detekwa ya na.» 22 A ba Yahudiya-aha am dágave-aatare: «Watse á de já ire-aara ka? Aɗaba a ba ŋane, kwá taa daaka á dem tate na yá detekwa.» 23 A ba Yaisu á elvan ge itare: «Kure kwa jesaare á ba am duniya na, amá iya wá, ya sawa á sa am samaya. Kure kwa ba emnde a duniya na, amá iya wá, ya ura á duniya-ka. 24 Ya bakurnaa aɗaba una ŋanna watse kwá emtsemtsa á ba am haypa-aha á kure. Aɗaba ba jirire watse kwá emtsa á ba am haypa-aha kure máki fakurtaareka ganakini ba iya una Iya.» 25 A ba itare tá elvan ge ŋane: «Ka ware?» A ŋwaterante, a ba ŋane: «Ya ba edda una kwaye am fantaufe ya ndaakur ba ŋane na. 26 Yá an elva kwakya ge ndanaa áte kure, ba jirire kwá taa ŋezleka am elva ŋanna. Amá baɗemme ba jirire. Aɗaba yá ndaakur ba názena ya cenanaa áza edda una a ɓeliɓela na.» 27 Cenaránka ɗekiɗeki geni á ndater elva á Eddeŋara. 28 Daaci a ba Yaisu á elvan ge itare: «Vacite na ni kakuranteka Ura á emnde baɗemme wá, kwá de dise ba vacite ŋanna, ganakini iya wá, ya ba Iya. Kwá de diyeddiye geni názena yá maganá ya baɗemme na wá, ba iya an ire-aaruwa ka. Ma yá ndáhá uwe keni, yá ndá ba názena a kwarisaa Edderwa. 29 Edda una a ɓeliɓela na aŋkwa antara ya, á ƴika ya palle ɗekiɗeki, aɗaba ma vaatara keni yá magá ba názena á kataná ŋane.» 30 Ba Yaisu a ndaase una ŋanna wá, emnde kwakya fartarfe áte ŋane. 31 Daaci a ba Yaisu á elvan ge Yahudiya-aha na fartarfe áte ŋane: «Máki tsakuraatse á ba áte elva-aaruwa wá, kwa emnde-aaruwa ba jirire, 32 kure kwá diyeddiye jirire, jirire á kure á palakuraapálá. Kwá kwaraná ba kure ire á kure.» 33 A ba itare tá elvan ge Yaisu: «Ázara a ba ka? Ŋere ŋa eggye-aha á Ibrahima miyenne, ba vaci palle keni daŋeremka am erva á ura ni, watse kwá kwaraná ba kure ire á kure, á ba ka?» 34 A ba Yaisu á elvan ge itare: «Yá ndaakur ba jirire: Ma ware una á magá ba haypa na, edda-aara náve á haypa. 35 Náve wá, ma estara keni á gevka ura á huɗe á há ɗekiɗeki. Amá egdzere wá, ma vaatara keni ba ura á huɗe á há ŋanna. 36 Daaci máki a palakuraa Egdza á Dadaamiya am navire á kure wá, shakuránsha ire á kure ba jirire. 37 Diyandiya degiya ganakini kwa eggye-aha á Ibrahima. Amá labára kena kwá lyiyeka elva-aaruwa, kwá aŋkwa á tataya ja shifa-aaruwa na? 38 Yá ndá ba názena ya naaná áza Edderwa, kure keni kwá magá ba názena a bakurnaa eddekure.» 39 A ba itare, tá elvan ge Yaisu: «Eddeŋere ba Ibrahima ge ŋere.» A ba Yaisu á elvan ge itare: «Ma andze kwa egdzara á Ibrahima ba jirire wá, ma kwá maga ba názena ndza a maganaa ŋane. 40 Amá náwa yá aŋkwa ndaakur ba jirire názena ya cenanaa ya áza Dadaamiya, aley kure kwá tataya ba já shifa-aaruwa. Ibrahima wá, ŋane magaaka una ɗekiɗeki. 41 Kure kwá maga ba slera á eddekure.» A ba itare tá elvan ge ŋane: «Ŋere ŋa masagwa-aha ka ɗekiɗeki, Eddeŋere ba Dadaamiya palle.» 42 A ba Yaisu á elvan ge itare: «Ma andze ni kwa egdzara á Dadaamiya ba jirire wá, ma andze kwá wayiwáyá. Aɗaba iya ya sawa ázeŋara ge sezekure na. Sanka ba ya an ire-aaruwa, a ɓeliyaa ba ŋane, yá njá á ba áte ŋane áhuna na. 43 Labára ŋane á duka elva-aaruwa á dem ire á kure ɗekiɗeki? Á duka á dem ire á kure aɗaba kwá dzegwánka cena elva-aaruwa. 44 Kure wá, eddekure ba Shaitaine. Kwá kátá maga názena á kataná eddekure. Aɗaba ŋane sleceba emnde kwaye am fakta, ɓaaka jirire-aara ɗekiɗeki, aɗaba ɓaaka jirire am ŋane. Ndáhá fida wá, duksa-aara ge ŋane, aɗaba slera-aara ba fida, ŋane male á fida. 45 Amá iya wá, yá ndáhá ba jirire. Aɗaba una ŋanna wayakurika. 46 Emtu ware edda-aara am kure á sansese haypa-aaruwa parakke? Ay má yá ndá ba jirire baɗemme, labára kwá fetarka áte ya? 47 Ura á Dadaamiya wá, á cená elva á Dadaamiya. Amá kure kwa emnde á Dadaamiya-ka. Aɗaba una ŋanna kwá feka hyema áte elva-aaruwa.» 48 A ba Yahudiya-aha tá elvan ge Yaisu: «Ndaŋeraŋka emtu ganakini ka wá, ka ura Samariya? Ndza ndaŋeraŋka emtu ganakini ká an jini am ire?» 49 A ba Yaisu á elvan ge itare: «Yá an shaitaine ka ɗekiɗeki, yá gálá ba Edderwa, amá kure kwá aŋkwa epsawipsawa. 50 Iya wá, ndanka ya ganakini a galarigálá emnde. Amá aŋkwa edda una a wayiyantaa ŋane ganakini a galarigálá emnde. Daaci watse á ndaaná ba ŋane elva á kure. 51 Yá ndaakur ba jirire: Ma ware una a magaa fesarefire am elva-aaruwa, ŋane á emtseka ɗekiɗeki.» 52 A ba Yahudiya-aha tá elvan ge ŋane: «Kina wá, diyaŋerdiya mazla-aara geni ba jirire ká an jini am ire. Ibrahima emtsametsa, nabi-aha umele keni matsarmatsa, ekka ni má ura á maga fesarefire am elva á ŋa, á emtseka, á ba ka? 53 Eggyemiya Ibrahima an ire-aara maa, emtsametsa, jakuje ge ŋane emtu? Nabi-aha keni emtsaremtsa, ka mu ká zhárá ire á ŋa ka ware?» 54 A ba Yaisu á elvan ge itare: «Máki yá galaná ba iya ire-aaruwa wá, ƴaikkire-aaruwa hyepka duksa ɗekiɗeki. Iya á galiya ba Edderwa. Ba ŋane edda una kwa bantsa kure Dadaamiya na. 55 Amá diyakurka ŋane ŋanna ɗekiɗeki. Iya wá, diyandiya. Ma ya bánba diyanka wá, ya slefida seke kure. Diyandiya ba parakke, yá aŋkwa á fansarefe am elva na á ndaaná ŋane. 56 Dadaamiya ndza a banánba ge eggyekure Ibrahima ganakini watse á hyemhye am sarte-aaruwa, a higa jipu arge elva ŋanna. Am sarte na marannaamárá Dadaamiya, ervauŋɗe-aara ndza ba seke nama.» 57 A ba Yahudiya-aha tá elvan ge ŋane: «Ba yáwe kul ilyeɓe keni ká hyefka ni, ka nánna Ibrahima, a ba ka?» 58 «Yá ndaakur ba jirire,» a ba Yaisu á elvan ge itare: «Kwaye zlaɓe yareka Ibrahima keni yá aŋkwa ya.» 59 Ta naba halem nákwa am erva tá kátá eddzága maa, a naba sheɓevhe ge Yaisu, a sesehe am mashidi ŋanna.

1 Yaisu wá, a dete ire á Wa Anyaranyara. 2 Ba eŋlya-waabere wá, a tsekwese, a eptsa á ba dem mashidi ƴaikke suuwe, a de njehe, ta duhe ge emnde ádezeŋara, a fantau ge vaterte sera á elva. 3 Daaci malum-aha á tawraita antara Farisa-aha ta naba sanaa mukse ta ekseva am gwardzire, ta tsa mukse na á katafke á emnde baɗemme. 4 Daaci ta ndavanu elva ge Yaisu: «Malum,» a ba itare, tá elvan ge ŋane: «Náwa mukse na wá, ŋa eksevaa am gwardzire. 5 Názu a baŋernaa Muusa am tawraita wá, mukse na á maga jeba una wá, ba tá ja shifa-aara an nákwá. Ekka mu ázara á ba elva á ŋa?» 6 Ta banaa una ba geni tá tsagwaɗaná an ŋane, geni tá shánsha elva na an dzálá am mbuwe-aara. Amá a gaavehe ge Yaisu, áŋkwa á puwa áte haha an gulanda-aara. 7 Am itare ƴaránka ndáva na, á kante ire Yaisu, a ba ŋane á elvan ge itare: «Máki aŋkwa edda una ndza maganaaka haypa ɗekiɗeki am kure wá, a fantaufe edda-aara zuŋŋwe ge dzega mukse na an nákwa.» 8 A ndaase una ŋanna, a gaavehe zlaɓe ádaliye, aŋkwa á puwa áte haha an gulanda-aara. 9 Ba ta cenaa elva ŋanna wá, ta fantau ge zlálá an palpale, ta fantuwa male zuŋŋwe, a jauwa ba mukse na palle á tse á katafke á Yaisu. 10 A kante ire Yaisu, a ba ŋane á elvan ge mukse ŋanna: «Tá áme emnde na? Ɓaaka edda una dzegwándzegwa ŋguɗakŋguɗa emtu?» 11 A ŋwanante ge mukse na, a ba ŋane: «Ɓaaka degiya malum.» A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Iya keni yá ŋguɗaŋka. Ezzlálá, amá dalika á maga haypa.»)) 12 A ba Yaisu zlaɓe ádaliye á elvan ge emnde: «Ba iya una ya parakkire ge duniya. Ma a ɗabiyaa ware keni á shánsha parakkire na á vante shifa ge ura na, edda-aara á zlaleka am tabeɗammire mazla-aara.» 13 A ba Farisa-aha tá elvan ge ŋane: «Ká aŋkwa á maganá ba ka seydire áte ire á ŋa na wá, elva á ŋa ŋanna jirireka ɗekiɗeki.» 14 A ba Yaisu á elvan ge itare: «Ma yá maganá ba ya seydire áte ire-aaruwa keni, elva-aaruwa jirire. Aɗaba diyandiya tate na ya sawa átekwa, diyandiya tate na yá zlálá ádetekwa. Amá kure diyakurka ma tate na ni ya sawa átekwa, ma tate na yá zlálá ádetekwa keni. 15 Kure kwá naba icanve elva áte ura, áte una kwá kataná kure emndimagwaha, amá iya yá ŋguɗeka ura ɗekiɗeki. 16 Ma ya icanve elva áte ura keni, yá maganá á ba an jirire, aɗaba ganevka an ire-aaruwa am elva ŋanna, amá aŋkwa Edderwa na a ɓeliɓela na antara ya. 17 Aŋkwa an puwa am tawraita á kure, a ba ŋane: Máki seyde-aha buwa ta ndaase ba elva palle wá, elva-aatare jirire. 18 Náwa yá aŋkwa maga seydire áte ire-aaruwa. Edderwa na a ɓeliɓela na keni aŋkwa á maga seydire áte ya.» 19 A ba itare tá elvan ge Yaisu «Áma eddeŋa ŋanna?» A ba Yaisu á elvan ge itare: «Ba iya keni diyakurika sakwa Edderwa emtu? Ma andze diyakuridiya wá, ma kwá naba diyeddiye Edderwa keni.» 20 Kwaye ŋane elva na Yaisu a ndater ge emnde am mashidi ƴaikke, am tate na tá fá sadake á nasherire átekwa na. Ɓaaka ura a piyante elva-aara ɗekiɗeki aɗaba zlaɓe samka sarte-aara emtsaaɗe. 21 Daaci a ba Yaisu á elvan ge itare zlaɓe ádaliye: «Iya wá, yá zlálá, watse kwá tatayitátaya, amá watse kwá shika. Watse kwá emtsa á ba am haypa-aha á kure. Kwá dzegwánka dem tate na yá detekwa ya na.» 22 A ba Yahudiya-aha am dágave-aatare: «Watse á de já ire-aara ka? Aɗaba a ba ŋane, kwá taa daaka á dem tate na yá detekwa.» 23 A ba Yaisu á elvan ge itare: «Kure kwa jesaare á ba am duniya na, amá iya wá, ya sawa á sa am samaya. Kure kwa ba emnde a duniya na, amá iya wá, ya ura á duniya-ka. 24 Ya bakurnaa aɗaba una ŋanna watse kwá emtsemtsa á ba am haypa-aha á kure. Aɗaba ba jirire watse kwá emtsa á ba am haypa-aha kure máki fakurtaareka ganakini ba iya una Iya.» 25 A ba itare tá elvan ge ŋane: «Ka ware?» A ŋwaterante, a ba ŋane: «Ya ba edda una kwaye am fantaufe ya ndaakur ba ŋane na. 26 Yá an elva kwakya ge ndanaa áte kure, ba jirire kwá taa ŋezleka am elva ŋanna. Amá baɗemme ba jirire. Aɗaba yá ndaakur ba názena ya cenanaa áza edda una a ɓeliɓela na.» 27 Cenaránka ɗekiɗeki geni á ndater elva á Eddeŋara. 28 Daaci a ba Yaisu á elvan ge itare: «Vacite na ni kakuranteka Ura á emnde baɗemme wá, kwá de dise ba vacite ŋanna, ganakini iya wá, ya ba Iya. Kwá de diyeddiye geni názena yá maganá ya baɗemme na wá, ba iya an ire-aaruwa ka. Ma yá ndáhá uwe keni, yá ndá ba názena a kwarisaa Edderwa. 29 Edda una a ɓeliɓela na aŋkwa antara ya, á ƴika ya palle ɗekiɗeki, aɗaba ma vaatara keni yá magá ba názena á kataná ŋane.» 30 Ba Yaisu a ndaase una ŋanna wá, emnde kwakya fartarfe áte ŋane. 31 Daaci a ba Yaisu á elvan ge Yahudiya-aha na fartarfe áte ŋane: «Máki tsakuraatse á ba áte elva-aaruwa wá, kwa emnde-aaruwa ba jirire, 32 kure kwá diyeddiye jirire, jirire á kure á palakuraapálá. Kwá kwaraná ba kure ire á kure.» 33 A ba itare tá elvan ge Yaisu: «Ázara a ba ka? Ŋere ŋa eggye-aha á Ibrahima miyenne, ba vaci palle keni daŋeremka am erva á ura ni, watse kwá kwaraná ba kure ire á kure, á ba ka?» 34 A ba Yaisu á elvan ge itare: «Yá ndaakur ba jirire: Ma ware una á magá ba haypa na, edda-aara náve á haypa. 35 Náve wá, ma estara keni á gevka ura á huɗe á há ɗekiɗeki. Amá egdzere wá, ma vaatara keni ba ura á huɗe á há ŋanna. 36 Daaci máki a palakuraa Egdza á Dadaamiya am navire á kure wá, shakuránsha ire á kure ba jirire. 37 Diyandiya degiya ganakini kwa eggye-aha á Ibrahima. Amá labára kena kwá lyiyeka elva-aaruwa, kwá aŋkwa á tataya ja shifa-aaruwa na? 38 Yá ndá ba názena ya naaná áza Edderwa, kure keni kwá magá ba názena a bakurnaa eddekure.» 39 A ba itare, tá elvan ge Yaisu: «Eddeŋere ba Ibrahima ge ŋere.» A ba Yaisu á elvan ge itare: «Ma andze kwa egdzara á Ibrahima ba jirire wá, ma kwá maga ba názena ndza a maganaa ŋane. 40 Amá náwa yá aŋkwa ndaakur ba jirire názena ya cenanaa ya áza Dadaamiya, aley kure kwá tataya ba já shifa-aaruwa. Ibrahima wá, ŋane magaaka una ɗekiɗeki. 41 Kure kwá maga ba slera á eddekure.» A ba itare tá elvan ge ŋane: «Ŋere ŋa masagwa-aha ka ɗekiɗeki, Eddeŋere ba Dadaamiya palle.» 42 A ba Yaisu á elvan ge itare: «Ma andze ni kwa egdzara á Dadaamiya ba jirire wá, ma andze kwá wayiwáyá. Aɗaba iya ya sawa ázeŋara ge sezekure na. Sanka ba ya an ire-aaruwa, a ɓeliyaa ba ŋane, yá njá á ba áte ŋane áhuna na. 43 Labára ŋane á duka elva-aaruwa á dem ire á kure ɗekiɗeki? Á duka á dem ire á kure aɗaba kwá dzegwánka cena elva-aaruwa. 44 Kure wá, eddekure ba Shaitaine. Kwá kátá maga názena á kataná eddekure. Aɗaba ŋane sleceba emnde kwaye am fakta, ɓaaka jirire-aara ɗekiɗeki, aɗaba ɓaaka jirire am ŋane. Ndáhá fida wá, duksa-aara ge ŋane, aɗaba slera-aara ba fida, ŋane male á fida. 45 Amá iya wá, yá ndáhá ba jirire. Aɗaba una ŋanna wayakurika. 46 Emtu ware edda-aara am kure á sansese haypa-aaruwa parakke? Ay má yá ndá ba jirire baɗemme, labára kwá fetarka áte ya? 47 Ura á Dadaamiya wá, á cená elva á Dadaamiya. Amá kure kwa emnde á Dadaamiya-ka. Aɗaba una ŋanna kwá feka hyema áte elva-aaruwa.» 48 A ba Yahudiya-aha tá elvan ge Yaisu: «Ndaŋeraŋka emtu ganakini ka wá, ka ura Samariya? Ndza ndaŋeraŋka emtu ganakini ká an jini am ire?» 49 A ba Yaisu á elvan ge itare: «Yá an shaitaine ka ɗekiɗeki, yá gálá ba Edderwa, amá kure kwá aŋkwa epsawipsawa. 50 Iya wá, ndanka ya ganakini a galarigálá emnde. Amá aŋkwa edda una a wayiyantaa ŋane ganakini a galarigálá emnde. Daaci watse á ndaaná ba ŋane elva á kure. 51 Yá ndaakur ba jirire: Ma ware una a magaa fesarefire am elva-aaruwa, ŋane á emtseka ɗekiɗeki.» 52 A ba Yahudiya-aha tá elvan ge ŋane: «Kina wá, diyaŋerdiya mazla-aara geni ba jirire ká an jini am ire. Ibrahima emtsametsa, nabi-aha umele keni matsarmatsa, ekka ni má ura á maga fesarefire am elva á ŋa, á emtseka, á ba ka? 53 Eggyemiya Ibrahima an ire-aara maa, emtsametsa, jakuje ge ŋane emtu? Nabi-aha keni emtsaremtsa, ka mu ká zhárá ire á ŋa ka ware?» 54 A ba Yaisu á elvan ge itare: «Máki yá galaná ba iya ire-aaruwa wá, ƴaikkire-aaruwa hyepka duksa ɗekiɗeki. Iya á galiya ba Edderwa. Ba ŋane edda una kwa bantsa kure Dadaamiya na. 55 Amá diyakurka ŋane ŋanna ɗekiɗeki. Iya wá, diyandiya. Ma ya bánba diyanka wá, ya slefida seke kure. Diyandiya ba parakke, yá aŋkwa á fansarefe am elva na á ndaaná ŋane. 56 Dadaamiya ndza a banánba ge eggyekure Ibrahima ganakini watse á hyemhye am sarte-aaruwa, a higa jipu arge elva ŋanna. Am sarte na marannaamárá Dadaamiya, ervauŋɗe-aara ndza ba seke nama.» 57 A ba Yahudiya-aha tá elvan ge ŋane: «Ba yáwe kul ilyeɓe keni ká hyefka ni, ka nánna Ibrahima, a ba ka?» 58 «Yá ndaakur ba jirire,» a ba Yaisu á elvan ge itare: «Kwaye zlaɓe yareka Ibrahima keni yá aŋkwa ya.» 59 Ta naba halem nákwa am erva tá kátá eddzága maa, a naba sheɓevhe ge Yaisu, a sesehe am mashidi ŋanna.Yuhanna 9

1 Daaci aŋkwa á degashe Yaisu am tate umele wá, a naa ura wulfe ta yán ba estuwa. 2 Ta ndavanuhe ge pukura-aha, a ba itare tá elvan ge ŋane: «Malum, ta yanaa aɗaba haypa á ware zhel na wulfe? Haypa á tara eddeŋara an emmeŋara emtu? Emtu haypa-aara ba ge ŋane he?» 3 A ŋwaterante ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge itare: «Ta yese wulfe aɗaba haypa-aara ka, tara eddeŋara an emmeŋara keni haypa-aatare ka. Una a gev ba geni a naránna emnde slera ƴaikke na á de maganá Dadaamiya áte ŋane. 4 Am zlaɓe aŋkwa tsawe vaciya wá, magaumimága slera á edda una a ɓeliɓela na. Aɗaba aŋkwa á sawa vaƴiya, ura á dzegwánka mága slera mázla-aara. 5 Am sarte na zlaɓe yá aŋkwa am duniya na wá, ya parakkire ge duniya.» 6 Ba a ndaase elva ŋanna, mazle-aara a naba kyefaa nyaihe á dem áhá, a wasletaa egdza haha cekwaaŋguɗi an nyaihe-aara, a ndaɓanaanuhe ge ice á wulfe na, 7 a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Ezzlálá de baraabárá ice á ŋa am derve na tá ɗaná an Silauwam na.» Silauwam ŋanna wá, amaana: sleɓela. A duhe ge wulfe na, a de baraa ice-aara wá, aŋkwa a nanna. Á sá wá, ba laŋŋe ice-aara. 8 Daaci emnde a slala-aara, antara emnde na ndza ta naa á ŋala na, a ba itare: «Una ni ba wulfe na á ŋala, á njá áhuwa na ka?» 9 A ba emnde umele; «Ba ŋane». Amá a ba emnde umele: «Una ŋaneka, ba gáráva.» Amá «Una ba iya,» a ba ŋane á elvan ge itare. 10 Ta ndavanu elva: «A wertaa estara ice á ŋa?» a ba itare tá elvan ge ŋane. 11 A ŋwaterante, a ba ŋane: «Aŋkwa ura zhera-aara Yaisu, a wasletaa haha cekwaaŋguɗi, a naba ndaɓinu ge ice-aaruwa wá, a ba ŋane á elvan ge iya, ezzlálá de baraabárá ice á ŋa am derve á Silauwam. Ya naba duhe á dete we á derve ŋanna, ya baraa ice-aaruwa wá, yá nanna ice.» 12 «Áma zhel ŋanna?», a ba itare tá elvan ge ŋane. «Diyanka», a ba ŋane á elvan ge itare. 13 Daaci ta naba dá zhel na ndza wulfe, amá shánsha ice-aara na ádeza Farisa-aha. 14 Aɗaba háre na ni Yaisu a wasletaa egdza haha, a ndaɓananuhe ge ice á wulfe na wá, kwaskwe á puwansepuwe. 15 Aɗaba una ŋanna, Farisa-aha ta ndavanu ge zhel ŋanna, a ba itare tá elvan ge ŋane: «A mágava estara ŋane kina ká aŋkwa á nanna ice na?» A ŋwaterante, a ba ŋane: «Ba a wasletaa egdza haha, a ndaɓinuhe ge ice, ya de baraa ice-aaruwa wá, yá aŋkwa á nanna.» 16 A ba emnde umele am dágave á Farisa-aha: «Ma a maganaa ware una ŋanna keni, a ɓelanaa Dadaamiya ka ɗekiɗeki, aɗaba aŋkwa á badza kwaskwe á puwansepuwe.» Amá a ba emnde umele-aatare: «Slehaypa ni á dzegwándzegwa mága najipu-aha na?» Daaci ye-aatare gevge gergere. 17 Farisa-aha ta ndavanu elva zlaɓe ádaliye ge wulfe na shánsha ice-aara na: «Ekka mu ázara a ba elva á ŋa áte edda una a werakanta ice ŋanna?» A ba ŋane: «Nabi á Dadaamiya.» 18 Mazla-aara eksararka male-aha á Yahudiya-aha ganakini zhel ŋanna ndza wulfe werre, a shanaa an sha ice. Ta naba ɗetaa tara eddeŋara an emmeŋara. 19 Ta se ndavateruhe, a ba itare: «Una ba jirire ba egdza á kure emtu? Ndaundá ba jirire ndza kwa yán ba wulfe emtu? Ay a sawa estara á nanna ice na?» 20 Ta ŋwaterante ge tara eddeŋara an emmeŋara, a ba itare: «Egdzere wá, ba egdza á ŋere, ŋa yese ba wulfe. 21 Amá ma a shanaa estara ice keni diyaŋerka, ma a vantaa ware ice keni diyaŋerka. Ŋane keni egdzere-ka mázla-aara, ndavawanundave ba ge ŋane, a ŋwuteŋwa ba ŋane an ire-aara.» 22 Ta ndaa una tara eddeŋara an emmeŋara na wá, aɗaba a wáterá lyáwá átuge male-aha á Yahudiya-aha. Aɗaba zlaruzle male-aha á Yahudiya-aha am sawari-aatare, geni ma a ndaasa ware Yaisu wá, Almasiihu, tá ŋgyanseŋgye edda-aara am jeba-aatare ba ɗekiɗeki. 23 Ta ndaaná aɗaba una ŋanna tara eddeŋara an emmeŋara: Ŋane keni egdzere-ka mázla-aara, a ŋwuteŋwa ba ŋane an ire-aara na. 24 Farisa-aha ta ɗante zhel na ndza wulfe, shánsha ice na ge buwire, a ba itare tá elvan ge ŋane: «Ŋere wá, diyaŋerdiya ganakini zhel ŋanna slehaypa. Azara á ba elva á ŋa? Enndá jirire á katafke á Dadaamiya!» 25 A ŋwaterante, a ba ŋane á elvan ge itare: «Iya wá, ma aŋkwa haypa-aara, ma ɓaaka haypa-aara keni diyanka ya. Duksa palle ya disaa ya wá, ndza ya wulfe, kina wá, yá aŋkwa á nanna.» 26 Ta ndavanuhe zlaɓe ádaliye, a ba itare tá elvan ge ŋane: «A magakaa uwe lauktu a wertehe ge ice á ŋa na?» 27 A ŋwaterante, a ba ŋane: «Ábi ya ndakurndáhá cenakurka. Kwá kátá yá bakurá uwe kena ádaliye? Emtu kure keni kwá kátá gev emnde a ɗaba ŋane?» 28 Tá zlazlevaahe, a ba itare tá elvan ge ŋane: «Ká sleɗaba ŋane ba ka! Ŋere wá, ŋa emnde a ɗába Muusa. 29 Aɗaba Muusa wá, diyaŋerdiya ta ndaa elva an Dadaamiya, amá ŋane ba tate na á sawa átekwa, diyaa ware?» 30 A ba zhel na: «Kwaye kwa najipu! Zhel na a weritaa ice na ni diyakurka kure tate na a sawa átekwa? 31 Amá wá, diyamidiya slehaypa wá, Dadaamiya á ŋwanárka ɗekiɗeki, sey edda una ni á gálá ŋane, antara á maga namaari-aara. 32 Kwaye á ba am fakta á duniya keni, vaci palle ndza cenamiyánka ta weranantaa ice ge wulfe na ta yanaa an ŋane. 33 Daaci zhel ŋanna, ma andze a ɓelanaa Dadaamiya ka wá, ma andze á dzegwánka ba mága uwe keni.» 34 «Ka wá, ka slehaypa kwaye á sawa am huɗe á emmeŋa, ká kwaraŋersá ka duksa ge ŋere emtu?» Daaci ta naba ŋgyanse á segashe am mashidi. 35 Am sarte na cenáncena Yaisu ganakini ŋgyaranseŋgye maa, a naba de tataya tate-aara. De shánsha, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Faktarefe áte Ura á emnde baɗemme emtu?» 36 A ŋwanante a ba ŋane: «Ŋane mu ware ŋane malum, geni yá fetarfe áte ŋane?» 37 A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Ká zhárá ba ŋane maa, ba edda una á ndaaka elva na.» 38 «Fanaktarfe Yaakadada», a ba ŋane á elvan ge ŋane, a kezlanaa ugje am áhá. 39 Daaci a ba Yaisu: «Sawa-aaruwa ge iya á sem duniya na wá, ya se lá wulfe-aha geni itare tá shánsha tá nánna duksa. Amá emnde na ta bantsa itare tá nanna na wá, tá gevge wulfe-aha.» 40 Cenaráncena Farisa-aha na tá aŋkwa áhuwa na, a ba itare tá elvan ge Yaisu: «Ŋere keni ŋa wulfe-aha emtu?» 41 A ba Yaisu á elvan ge itare: «Ma andze kwa wulfe-aha wá, ma ɓaaka haypa á kure. Amá kwa bántsa kure aŋkwa ice á kure tsawe wá, haypa á kure ba nja-aara.»Yuhanna 10

1 A ba Yaisu á elvan ge itare zlaɓe ádaliye: «Yá ndaakur ba jirire: má ura á dem gargare á kyawe-aha ni, daaka á kya we-aara, a naba tsekweme á kyá ire á riya wá, edda-aara ŋanna neyle, slezá baráma. 2 Amá edda una ni á duwa á kya we á gargare wá, ba ŋane una suni á kyawe-aha. 3 Daaci slewera gargare, á weranántewera gargare ge suni, ŋane á ɗáhá kyawe-aha-aara an zhera an zhera, kyawe-aha tá cenáncena kwárá-aara, tá eɗɗaba ásegashe. 4 Máki saterse ásegashe maa, á dedda ŋane á katafke, tá ɗabáná kyawe-aha-aara á kataliya, aɗaba diyardiya kwárá-aara. 5 Amá kyawe-aha tá ɗabeka edda una diyarka, á wáterá lyáwá átuge ŋane, aɗaba diyarka kwárá-aara.» 6 Kwaya ŋane naraje na a baternaa Yaisu, amá cenaránka naraje-aara, ma a bateraa elva áte uwe keni. 7 Lauktu a ba Yaisu á elvan ge itare: «Yá ndaakur ba jirire: Ba iya una ya we á gargare á kyawe-aha. 8 Baɗemme á emnde na ta sawa ákatafke-aaruwa, ta ba neyle-aha, ta emnde a zá baráma. Aɗaba una ŋanna diyaraterka kyawe-aha, cenarka elva-aatare. 9 Ba iya una ya we á gargare. Ma ware una á dema á kya ya á dem gargare na, á shánsha ire-aara, á duwa á ba an eŋkale-aara, á sesse keni á ba an eŋkale-aara, á shánsha náza zá-aara á ba an uŋŋule-aara. 10 Neyle wá, á sá ba mága neylire geni á icica, á keɗánaakeɗa. Amá iya wá, ya sawa ganakini kyawe-aha tá shánsha shifa, tá njinja an shifa-aatare laŋŋe. 11 «Ba iya una ya suni shagera. Ya suni shagera na ni yá dzameka shifa-aaruwa ɗekiɗeki aɗaba kyawe-aha-aaruwa. 12 Amá suni na á piyá ba geni a shánsha mbera-aara, ŋane gevka edda á kyawe-aha wá, gevka suni shagera. Máki nanna aŋkwa á sawa indale wá, á zhagada ire-aara, daaci á kyateraakya indale kyawe-aha na, á dzadzatervedzadze. 13 Á zhagada shifa-aara, aɗaba ŋane ɓaaka lambe-aara áte kyawe-aha. Á dzámá ba mbera-aara palle. 14 Ba iya una ya suni shagera, diyandiya kyawe-aha-aaruwa, itare keni diyaridiya 15 ba seke una ni a diyidiya Edderwa, iya keni diyandiya ŋane na. Yá dzameka shifa-aaruwa ɗekiɗeki aɗaba kyawe-aha-aaruwa. 16 Iyau, zlaɓe tá aŋkwa kyawe-aha-aaruwa umele ágashe, saremka á sem walde. Shagera ba yá satersa itare keni á sem walde, tá se cena kwárá-aaruwa. Tá se njá am walde palle, suni á gev ba palle. 17 «Wayiwáya jipu Edderwa, aɗaba eksanarekse ƴá shifa-aaruwa, watse yá shánsha zlaɓe ádaliye. 18 Iya wá, ɓaaka ura á dzegwándzegwa já shifa-aaruwa, ya eksera ba ya emtsa. Yá naba emtsemtsa, amá ya an hakuma á tse am faya. Yá magán ba seke una a binaa Edderwa.» 19 Elva-aara ŋanna a tsante elva ƴaikke zlaɓe ádaliye am dagave á Yahudiya-aha. 20 Kwakya emnde am dagave-aatare ta baa: «Ura an jini am ire, an wesha ire-aara, kwá cena uwe áte elva-aara?» 21 A ba emnde umele-aatare: «Una fida, ura an wesha ire-aara wá, á taa ndaaseka elva estuwa. Há! Ura an wesha ire-aara ni á weratertá ice ge wulfe-aha?» 22 Daaci samsa sarte á mága muŋri á wera mashidi ƴaikke am Urusaliima maa, ta naba gyaa muŋri. Sarte ŋanna, sarte á lailaiɗɗire. 23 Daaci vacite umele, aŋkwa á já ɗaba Yaisu am dzadzáwe á mashidi, am tate na tá ɗaháná an dzadzawe á Suleymanu na maa, 24 de jarammeje zlaɓe ádaliye Yahudiya-aha á katafke-aara, a ba itare tá elvan ge ŋane: «Máki ba jirire ba ka una ka Almasiihu á Dadaamiya wá, ndaŋerndá jirire-aara, geni a shuŋŋuleka ire á ŋere mázle-aara. Kinekineka ŋá ufa ba una ázeŋa.» 25 A ŋwaterante ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge itare: «Ábi ya ndaakurndaha fakurtaareka áte ya. Slera na yá aŋkwa á maganá ya na wá, yá maganá á ba an hakuma á Edderwa. Una ŋanna á bakurá ba elva ge kure áte ya, ma ya ware keni. 26 Aley kwá fetareka áte ya, aɗaba kwa kyawe-aha-aaruka. 27 Kyawe-aha-aaruwa wá, tá cena kwárá-aaruwa, tá ɗabiɗába, iya keni diyanaterdiya. 28 Yá vaterte shifa na á zleka na, tá emtseka ɗekiɗeki, ɓaaka ura á dzegwándzegwa saterse am erva-aaruwa. 29 Edderwa na a vite kyawe-aha ŋanna, ƴaikke ba ŋane arge duksa baɗemme. Ɓaaka ura á dzegwándzegwa sanse kyawe-aha ŋanna am erva á Edderwa. 30 Iya antara Edderwa ŋa ba palle.» 31 Daaci Yahudiya-aha ta naba haletaa nákwá zlaɓe ádaliye, tá kátá ejja. 32 A ba Yaisu á elvan ge itare: «Náwa kwakya slera shagera shagera na ya maganaa ya am dágave á kure an hákuma á Edderwa. Kina kwá kátá jiyá an nákwá aɗaba ura-ara palle?» 33 A ba Yahudiya-aha ŋanna tá elvan ge ŋane: «Ŋá jáká an nákwá aɗaba shagerire na ka maganaa ka ka. Amá ŋá jáká aɗaba elva mándzawe na ká ndaná ka áte Dadaamiya. Ka keni ka ba urimagwe, amá ka ganve ire á ŋa Dadaamiya.» 34 A ba Yaisu á elvan ge itare: «Aŋkwa an puwa am tawraita á kure, a ba Dadaamiya: Kure kwa dadaamiya-aha. 35 Diyamidiya názu an puwa am wakita á Dadaamiya wá, ɓaaka ura á ebzebza. Dadaamiya a ɗetaa emnde na ni a vaterte elva-aara ta dadaamiya-aha. 36 Janateruka ya ge emnde ŋanna emtu, ya na a eksisaa ba Dadaamiya, a ɓeliyaa á sem duniya? Kwa baa yá aŋkwa á zlazla Dadaamiya, aɗaba ya baa: ya Egdza á Dadaamiya? Áma ŋane zlázle ŋanna? 37 Máki kwá ezzhárá slera na yá maganá ya slera á Edderwa ka, fautareka áte ya. 38 Amá máki yá mága ba slera á Edderwa ba jirire wá, ma kwá fetareka áte ya keni, fautarefe kure á ba áte slera-aaruwa ŋanna, geni kwá diyeddiye jirire-aara, ganakini iya antara Edderwa ŋa ba palle.» 39 Tá kátá ekseksa, amá sharánka zlaɓe ádaliye. 40 A zlalehe ge Yaisu á dete iga a guwa á Urdun, tate á mága baptisma á Yuhanna, a de njehe áhuwa. 41 Amá kwakya emnde ta kelaa á dezeŋara. Ta bántsa emnde ŋanna am dagave-aatare: «Yuhanna wá, ɓaaka najipu na a maganaa ŋane, amá baɗemme á názena a ndaanaa ŋane áte zhel na baɗemme ba jirire.» 42 Emnde kwakya fartarfe áte ŋane am tate ŋanna.Yuhanna 11

1 Aŋkwa zhel emnde a Baytaniya umele zhera-aara Laajarus wá, lapika ba zlazlaɗa. Egdzar mama-aha-ŋara ŋwasha, tara Marta antara Maari keni tá á ba am ekse ŋanna. 2 Maari ŋanna wá, ba Maari na ndza a puwar náza se áte sera ge Yaakadada, a halanaahe an úgje á ire-aara na. Laajarus lapika na egdza emmeŋara ge Maari ŋanna. 3 Daaci egdzar mama-aha ŋwasha buwa ŋanna, ta naba ɓelanve ura ge Yaisu, a ba itare tá elvan ge ŋane: «Yaakadada, náwa lapika ura á ŋa Laajarus.» 4 Cenáncena Yaisu labare ŋanna maa, a ba ŋane: «Lapikere á Laajarus á taa jeka shifa-aara. Amá watse tá nanna emnde ƴaikkire á Dadaamiya, antara ƴaikkire á Egdza-aara keni, aɗaba lapikere-aara zhel ŋanna.» 5 Yaisu wayatertewáyá jipu tara Maari antara Marta ira Laajarus. 6 Aɗaba una ŋanna daaka watsewatse am sarte na a cenaa labare á lapikere á Laajarus na. A gaa háre buwa am tate ŋanna, am iga-aara lauktu a tse, a duwa. 7 Am iga a háre buwa ŋanna maa, a ba ŋane á elvan ge pukura-aha-aara: «Mi zláláwa, mi eptsa ádaliye á dem Yahudiya.» 8 A ba pukura-aha-aara tá elvan ge ŋane: «Malum, á ba am háre-aha na tá kátá jakjá Yahudiya-aha á ba an nákwá ni, ká kátá eptsa ádaliye á ba ádehuwa?» 9 A ba Yaisu á elvan ge itare: «Diyakurdiya emtu ganakini aŋkwa saa kelaawa ju buwa am váha palle? Máki ura á zlálá an vaciya wá, á jeka ektápaare. Aɗaba aŋkwa parakkire am duniya. 10 Amá máki edda-aara á zlálá an vaƴiya wá, á naba ejja ektápaare, aɗaba ɓaaka parakkire am ŋane.» 11 Am iga á elva-aara ŋanna maa, a ba ŋane zlaɓe ádaliye á elvan ge itare: «Aŋkwa á paa háre ura á miya Laajarus, amá yá de tsantetse am háre-aara ŋanna.» 12 A ba pukura-aha tá elvan ge ŋane: «Yaakadada máki á pupe háre wá, una watse á mbembe.» 13 Yaisu áŋkwa á baterá ɓaaka Laajarus emtsamtsa, pukura-aha ta kurken á ndater ba háre á jirire. 14 A naba ndaterse ba parakke Yaisu, a ba ŋane á elvan ge itare: «Ɓaaka emtsamtsa Laajarus. 15 Iya wá, yá higa jipu aɗaba lámare ŋanna a shaa Laajarus am iga-aaruwa. Una a magava estuwa na wá, aɗaba ba kure, geni a farfe zlaɓe adaliye fetarfire á kure áte iya. Daaci tsaumitse, mi zláláwa mi dezeŋara.» 16 A ba Taumas, (Wulhe keni ba zhera-aara,) a ba ŋane á elvan ge pukura-aha umele: «Mi keni mi zlalawa, mi de emtsa ba kerɗe antara ŋane.» 17 Lauktu á daada Yaisu á dem Baytaniya maa, a de beraa heɗarehe Laajarus zlauzle, háre-aara ufaɗe am evege. 18 Ekse á Baytaniya ŋanna ba herzhe an Urusaliima á maga ba kilaumaiter keƴe. 19 Yahudiya-aha kwakya ta sem mba á tara Maari antara Marta, ta se gater use aɗaba a keɗaa egdza emmetare. 20 Am sarte na cenáncena Marta ganakini sámsa Yaisu maa, a naba tsetehe, a zlala á de yainuye áte baráma a sawa. Maari wá, ŋane a nja am mba. 21 A ba Marta á elvan ge Yaisu: «Yaakadada, ma andze ká aŋkwa áhuna wá, egdza emmerwa ma andze á emtseka ɗekiɗeki. 22 Amá ba kina keni diyandiya ganakini Dadaamiya á yakveka názena ka ndavanuwa ka.» 23 A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Sey á sesse egdza emmeŋa á ba an shifa-aara.» 24 «Diyandiya,» a ba Marta. «Diyandiya ganakini watse á tsetse vaci tsa emnde á faya am halavuwa á duniya.» 25 A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Ba iya una ya edda tsa emnde am faya, ba iya una ya slefaterem shifa na á zleka na am vuwa ge emnde. Má ura fetarfe áte ya wá, ma emtsamtsa keni á tsetse á ba an shifa-aara. 26 Ma ware una an shifa, a fetaare áte ya, á emtseka edda-aara ɗekiɗeki. Faktarfe emtu áte elva-aaruwa na?» 27 «Ane fantarfe», á ba Marta, «fantarfe ganakini ba ka una ka Almasiihu, ka Egdza á Dadaamiya, ba ka edda una diyaŋerakdiya ganakini watse ká sawa á sem duniya na.» 28 Am iga á elva-aara ŋanna Marta wá, ba eptsa-aara a detevege egdza emmeŋara Maari, a de mbeɗanuhe an nasherire, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Samsa Malum aŋkwa á ndavakndává.» 29 Ba tara cenáncena, antara ba tsetse-aara ge Maari, a duhe ádezeŋara. 30 Amá zlaɓe samka Yaisu á sem huɗe á ekse emtsaaɗe, zlaɓe á ba am tate ŋanna a de yainuwa Marta na. 31 Tsetsa Maari an hádzala á segashe maa, baɗemme á Yahudiya-aha na tá njá ázeŋara, ta de gater use na keni, tá sa eɗɗaba. Itare ta kurken á de kyuwa áte irekhya. 32 Dámda Maari á deza Yaisu, a kezlaa ugje á katafke-aara, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Yaakadada, ma andze ká aŋkwa áhuna wá, ma andze á emtseka egdza emmerwa ɗekiɗeki.» 33 Daaci Yaisu á zhárá ba á kyuwa Maari na, Yahudiya-aha na ta daa eɗɗaba na keni baɗemme tá aŋkwa kyuwa. Una ŋanna wantewa jipu am ervauŋɗe ge Yaisu. 34 A naba ndavateruhe, a ba ŋane á elvan ge itare: «Kwa heɗanaa áme ŋane emtsa ŋanna?» «Sawa ŋá marakanaamárá Yaakadada», a ba itare tá elvan ge ŋane. 35 Daaci sessa yawe á kyuwa ge Yaisu keni. 36 Daaci a ba Yahudiya-aha: «Kay, zhel na wayawáyá jipu an Laajarus na.» 37 Amá a ba emnde umele-aatare: «Ábi ba ŋane una a weranante ice ge zhel wulfe na? Ay ábi ma andze á janviyaaka piyeta emtsa á Laajarus keni?» 38 Wantewa zlaɓe ádaliye am ervauŋɗe ge Yaisu, a naba duhe á dete irekhya ŋanna. Irekya ŋanna keni, ndza ta yese ba evege ba estuwa am uksuwe á palaha, ta heɗanuhe an palame. 39 Daaci a ba Yaisu: «Tambarawanvuwetámbara palame ge we á evege.» A ba Marta egdza emmeŋara ge edda una am evege: «Yaakadada, watse á se kwakya degi mazla-aara, aɗaba háre ufaɗe vatena ehheɗa-aara.» 40 A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Ndza ndaanaŋka a ba iya, máki faktarefe watse ká nanna ƴaikkire á Dadaamiya?» 41 Daaci ta naba tambaranvuwe páláme na ge we á evege. A kante ice-aara á dem samaya Yaisu, a ba ŋane: «Yá aŋkwa á slafaká we-aaruwa Edderwa, aɗaba cenakivaarcene. 42 Diyandiya ganakini ká aŋkwa cenivaarcene ma vaatara keni, amá ya ndaa una aɗaba emnde na náwa itare tá ázerwa na, geni a fartarfe ganakini ka ɓeliyaa ba ka.» 43 Am iga á maduwa-aara maa, á ba ŋane á ba an ka kwárá: «Laajarus, sesse á segashe!» 44 A sessehe ge Laajarus antara ba kálpákane na ndza ta faɗeme am huɗe-aara na baɗemme. Sera-aha-aara, antara erva-aha-aara, ira ire-aara baɗemme á ba an fáɗá. A ba Yaisu: «Palawanaapále áte ŋane, ɓelawanaaɓelá.» 45 Dikele á Yahudiya na ta de gater use ge tara Maari na, ba ta naa najipu na ni a maganaa Yaisu na wá, ta naba fetarhe áte ŋane. 46 Amá á ba am dagave-aatare, emnde umele ta de balaterse názena a maganaa Yaisu na baɗemme ge Farisa-aha. 47 Daaci Farisa-aha, antara male-aha á liman-aha ta jemaa emnde a kendekyiya ƴaikke, a ba itare: «Mí magáná estara kina? Náwa zhel na aŋkwa a far ba mága najipu-aha? 48 Máki mí zharaná á ba an ice wá, watse baɗemme á emnde tá fetarfe áte zhele na. Daaci watse á tsetse elva ƴaikke, watse tá demda emnde a Rauma na tá an hakuma na á dem elva ŋanna, watse tá mbeɗanaambeɗa mashidi á miya ƴaikke na, tá keɗanaakeɗa larde á miya.» 49 Daaci a ba Kayafas, ŋane male á liman-aha am sarte ŋanna, a ba ŋane á elvan ge itare: «Kure wá, ɓaaka názu kwa disaa kure emtsaaɗe. 50 Diyakurka ganakini máki jamija shifa-aara ŋane palle á emtsemtsa aɗaba emnde, á shansha ire-aara larde á miya emtu?» 51 Amá wá, a ndaanaa ŋane an ire-aara ka una ŋanna. Am ba ŋane una a gev male á liman-aha am sarte ŋanna, a maganaa ba Dadaamiya geni á maganaamaga nabiyire áte Yaisu, geni a emtsemtsa Yaisu am kela á Yahudiya-aha baɗemme. 52 Am kela á Yahudiya-aha ka palle, amá geni á jatermarje ge egdzara á Dadaamiya na tá am huɗe á duniya baɗemme tá gevge palle. 53 Daaci male-aha á Yahudiya-aha ta magaa sawari á ja shifa á Yaisu ba vacite ŋanna. 54 Aɗaba una ŋanna Yaisu dalika á jaɗaba am dagave á Yahudiya-aha áte parakkire. A naba zlalehe á dem ekse umele tá ɗaháná an Aifrayim herzhe an kaamba, ta de nja áhuwa antara pukura-aha-aara. 55 Herzhevteherzhe muŋri á Yahudiya-aha na tá ɗaháná an Paska na maa, baɗemme á Yahudiya-aha na tá am ekse-aha umele, tá aŋkwa jahava á ba á dem huɗe á Urusaliima zlaɓe samka hare-aha á muŋri emtsaaɗe, geni tá de maga náɗe á cuɗeɗɗire ge ire-aatare, lauktu tá za muŋri. 56 Am sarte na jarammeje emnde am mashidi wá, ta tátaya Yaisu. A ba itare am dagave-aatare: «Watse á ba á sawa zhel na á sem muŋri? Emtu estara a ba kure?» 57 Ta ndanaa aɗaba uwe estuwa, aɗaba a ba male-aha á liman-aha antara Farisa-aha, ma a naanaa ware tate á Yaisu keni, a sheɓeka, itáre tá de ekseksa.Yuhanna 12

1 A juwaa ba háre uŋkwahe tá gyá muŋri á Paska wá, damda Yaisu á dem Baytaniya ekse á Laajarus na a tsante am faya na. 2 Ta naba gyanaa ɗafa ge Yaisu am ekse ŋanna. Tara Yaisu antara Laajarus ira emnde umele tá arge ɗafa. Marta wá, ŋane slevaterte ɗafa ŋanna antara kazlaŋa-aara baɗemme. 3 Daaci duwa á Maari, a naba eksetaa náza se-aara kyalma á liter zlázláɗa gane-aara jipu. Náza se ŋanna wá, tá gyaná an nardisa. A naba puwanante áte sera beɗbeɗbeɗe ge Yaisu, a halanaahe an úgje á ire-aara. Daaci baɗemme á huɗe á bere ba se á náza se na. 4 A ba Yahuda Iskariyaut palle á pukura-aha-aara, edda una watse á de valateru ge Yaisu kelaade-aha keni ba ŋane ŋanna, a ba ŋane: 5 «Labára kwá maga una? Ma tá veluka náza se zlázláɗá seke una, ma gursa kul vuye keni, daaci ma tá tegatertega ge talage-aha!» 6 Ndahaaka una aɗaba slezatervaare ge talage-aha, amá aɗaba ŋane neyle. Á ŋáná ŋane shuŋgu-aatare, amá aŋkwa á ilila. 7 A ba Yaisu: «Weshawananteka ire ge mukse na. Aɗaba aŋkwa á maginá ŋane zuŋŋwe slera a vacite na má watse tá heɗiheɗa na. 8 Talage-aha wá, ma vaatara keni tá á ba ázekure. Amá ya wá, watse ya ɓaaka ázekure.» 9 Cenaráncena Yahudiya-aha ganakini aŋkwa Yaisu am Baytaniya maa, baɗemme ta berdava á ba ádehuwa. A dáteraa ba wedere á Yaisu ka palle, ta de zharanaa antara Laajarus na a tsante am faya na. 10 Daaci male-aha á liman-aha ta ŋgwaɗaa sawari-aatare geni sey tá keɗanaakeɗa shifa á Laajarus keni. 11 Aɗaba Yahudiya-aha kwakya eptsaraterveptsa iga ge itare, ta fetaare áte Yaisu aɗaba ŋane. 12 Makuralla-aara wá, baɗemme a nalgaadama á jamme am huɗe á Urusaliima ta se za muŋri á Paska na, cenaráncena ganakini aŋkwa á sawa Yaisu á sem huɗe á Urusaliima. 13 Baɗemme-aatare ta naba ɗatsemaa hyema á debina am erva, daredde á de lyiya Yaisu an ŋane áte barama. A ba itare á ba an ká kwara: «Galaugala Dadaamiya! A gagga Dadaamiya barka ge ekka na ká sawa an zhera á Yaakadada na. A gagga Dadaamiya barka ge ekka, ka slekse á Iserayiila.» 14 Am sarte ŋanna, Yaisu shansha ezzeŋwa zlauzle, a njete áte ezzeŋwa ŋanna, gevge á ba áte una á ndahaná wakita á Dadaamiya, a ba ŋane: 15 «Ekkure emnde a berni á Siyauna, a wakurka lyawa ɗekiɗeki, kwaye á sawa slekse á kure áte úma á ezzeŋwa.» 16 Am sarte ŋanna wá, ndza cenaránka emtsaaɗe pukura-aha jirire-aara. Sey am sarte na zlazlálá Yaisu á dem ƴaikkire-aara, lauktu saasa á sem ire-aatare baɗemme, geni názena ta magannaa emnde ge Yaisu na ba kalkale antara una a ndaanaa wakita á Dadaamiya áte ŋane. 17 Vacite na Yaisu a ɗaase Laajarus am irekhya, a tsante am faya na wá, emnde kwakya tá aŋkwa áhuwa. Ta de ɓalatersaa emnde ŋanna ge emnde umele názena ta nannaa itare. 18 Aɗaba una ŋanna emnde baɗemme ta se yainu ge Yaisu. Aɗaba cenaráncena najipu na a maganaa ŋane. 19 A ba Farisa-aha am dagave-aatare: «Zharauzhárá, baɗemme á emnde tá zhagade á ba á dezeŋara! zhel na degiya mi danuka?» 20 Tá aŋkwa Yunaniŋkau-aha umele am dágave á emnde na ta sem Urusaliima ge se kezlan ugje ge Dadaamiya am muŋri na, 21 ta duhe ge Yunaniŋkau-aha ŋanna á deza Filip, ura Baytisayda am kwárá á Galili, a ba itare tá elvan ge ŋane: «Malum ŋá kátá deza Yaisu». 22 A tsetehe ge Filip a de mbeɗanu elva ŋanna ge Andere, daaci bukerɗe-aatare ta duhe á deza Yaisu, ta ndaanhe. 23 A ba Yaisu á elvan ge itare: «Hyephye sarte a zlálá Ura á emnde baɗemme á dem ƴaikkire-aara. 24 Yá ndaakur ba jirire: Ice á hiya palle, máki jakemka am haha keɗakanaakeɗa, ma vaatara keni ba ŋane palle ŋanna. Amá máki jakemja am haha keɗakanaakeɗa wá, á yá egdzere kwakya. 25 Daaci ma ware una a wayete shifa-aara keni á de keɗanaakeɗa, amá edda una a ƴaa shifa-aara am duniya na wá, á shá shifa na á zleka na. 26 Edda una má á kátá magiya slera ge iya wá, sey á ɗabiɗába. Daaci tate na ni ya átekwa ya na wá, sleslera-aaruwa keni á de njá á ba áhuwa. Ma ware una á magiya slera ge iya na, Edderwa á gálá ba ŋane.» 27 A ba Yaisu kina wá: «Yá aŋkwa dzámá ire! Yá baná uwe kina ge Edderwa? Yá baná: Eddaaye, piyetepiya zlaɗa-aaruwa na emtu? Yá ndaaka una ɗekiɗeki. Aɗaba a siyaa ba una ŋanna á sem duniya. 28 Arge una ŋanna wá, náwa názena ni yá banán ge Edderwa: Eddaaye, emmága slera á ŋa am emnde geni a diyareddiya ƴaikkire á ŋa.» Daaci tá cená ba kwárá ƴaikke á ndáhá elva á sawa am samaya, a ba ŋane: «Maranateránmárá zlauzle ƴaikkire-aaruwa ge emnde, amá yá marateránmárá zlaɓe ádaliye geni a galarigálá emnde.» 29 Emnde na tá aŋkwa áhuwa cenáráncena kwárá ŋanna, amá a ba emnde umele válaha á samaya, a ba emnde umele keni, aŋkwa á ndaan elva malika. 30 Yaisu a ndaterse jirire-aara, a ba ŋane á elvan ge itare: «Kwárá ŋanna á biyá elva ge iya ka, amá á bakurán ge kure. 31 Sarte na náwa ŋane na wá, á kyaavekye shairiya á duniya na, tá eblyanseblye slekse á duniya na á degashe. 32 Iya wá, má watse kariteka ya áte haha na, a detire wá, baɗemme á emnde watse yá sátersa ásezerwa.» 33 Kwaya ŋane sera á elva-aara na a pálá jeba á emtsa na ni á de emtsa ŋane na an ŋane. 34 Daaci a ba emnde tá elvan ge ŋane: «Aŋkwa an puwa am tawraita ŋa cenáncena wá, Almasiihu wá, á emtseka ɗekiɗeki. Ekka keni a ba ka sey tá kanteka Ura á emnde baɗemme á detire. Ware ŋane Ura á emnde baɗemme ŋanna?» 35 A ŋwaterante ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge itare: «Kina wá, zlaɓe aŋkwa parakkire am dágave á kure na wá, dawmbare á ba á de katafke, a se shakurka tabeɗammire. Aɗaba edda una á zlálá am tabeɗammire diyaaka ba tate na á detekwa keni. 36 Aɗaba una ŋanna, fautarefe áte parakkire am sarte na ni aŋkwa parakkire ázekure, geni kwá gevge emnde a zlálá am parakkire.» Ba a ndaase elva-aara Yaisu wá, a naba zlalehe ba ƴiƴiye an itare, a de sheɓevhe duksa-aara. 37 Yaisu maganaamaga tsa najipu-aha gergere naránna an ice-aatare, aley fartarka ɗekiɗeki áte ŋane. 38 Una ŋanna gevge á ba áte una ndza a ndaana nabi Aisaya am nabiyire-aara, a ba ŋane: «Yaakadada, aŋkwa ura a fetaare áte waazu á ŋere emtu? Yaakadada mu a maraná hákuma-aara ge ware ŋane?» 39 Zlaɓe ádaliye, dzegwaránka fetarfe na wá, gevge elva na ndza a ndaana nabi Aisaya am nabiyire-aara, a ba ŋane: 40 «Dadaamiya a haɗateraa ice geni a naránka an ŋane, a vaterte degdegire á ire, geni a cenarvaaka elva-aara. Baɗemme á una ŋanna wá, ba geni a saremka ásezerwa geni yá mbateraambe.» 41 Nabi Aisaya a ndaa una ŋanna na wá, aɗaba á ba am date keni ŋane nanna Yaisu am ƴaikkire-aara lauktu a magaa nabiyire ŋanna áte ŋane. 42 Am una ŋanna wá, á ba am dágave á male-aha á Yahudiya-aha keni kwakya emnde na fartarfe áte Yaisu, amá ndarseka parakke, aɗaba ta kuva ice á Farisa-aha, geni a ŋgyaraterseka am jeba á Yahudiyire ba ɗekiɗeki. 43 Ta hayaa ba ŋgáhire na tá sháná áza emnde, arge ŋgáhire na á de vatertá Dadaamiya. 44 Daaci a kante kwárá á ba an ndzeɗa Yaisu, a ba ŋane: «Ma a fetaara ware áte ya keni, a fetaara áte ya palle ka, amá a fetaare áte edda una a ɓeliɓela na keni. 45 Ma a niyaa ware keni, edda-aara nánna edda una a ɓeliɓela na keni. 46 Sawa-aaruwa á sem duniya na wá, ya parakkire ge duniya, geni ma a fetaara ware áte ya keni, a njeka am tabeɗammire mázla-aara. 47 Ma a cenanaa ware elva-aaruwa, amá magaaka fesarfire wá, yá ŋguɗaná ya ka edda-aara. Aɗaba sanka á se ŋgwaɗa emnde a duniya, amá ya se lyaterlya. 48 Ma a ƴiyaa ware, ma a ƴanaa ware elva-aaruwa keni, aŋkwa názena ni á de mbeɗa edda-aara am shairiya. Ba elva-aaruwa ŋanna a cenevaa ŋane, amá fetareka na wá, á de mbeɗaná ba elva ŋanna vaci shairiya. 49 Aɗaba elva á ire-aaruwa ka. Baɗemme á názena yá aŋkwa ndaater ge emnde, antara názena ni yá aŋkwa kwaraterse ge emnde na wá, baɗemme ndza a binaa ba Edderwa. 50 Diyandiya ganakini elva ŋanna a ɓeliya Edderwa an ŋane na wá, á saterá shifa na á zleka na ge emnde. Daaci baɗemme ya se ndá ba názena ni a binaa Edderwa.»Yuhanna 13

1 Ay, a jauwaa ba háre palle mazla-aara tá gya muŋri á Paska, Yaisu diyaadiya ganakini herzhavteherzhe sarte-aara jipu ge zlala á dem mba á Eddeŋara, á ƴá duniya. Wayatertewáyá an tsáká ire emnde-aara na ni á ƴaterá am duniya na. 2 Daaci, tá arge masane tara Yaisu antara pukura-aha maa, Yahuda egdza á Simaun Iskariyaut wá, fanemfa Shaitaine am ervauŋɗe zlauzle, ganakini a veluvele Yaisu. 3 Yaisu wá, diyaadiya ŋane ganakini ndza a sawa áza Dadaamiya, watse á eptsa zlaɓe ádaliye á deza Dadaamiya. Diyaadiya geni baɗemme á hákuma á ba am erva-aara. 4 Daaci a naba tsanvaare ge masane na, a tsekwese am zane-aara, aŋkwa patele áhuwa a halante, a ŋguɗese huɗe an ŋane, 5 a kevaa yawe am tasa, daaci a fantau ge barateraa sera ge pukura-aha-aara, á halateraa yawe áte sera an we á patele na a ŋguɗese huɗe an ŋane na. 6 Daada áte Simaun Piyer maa, «Lyafka,» a ba ŋane. «Ka ni ka bariya sera ge iya Yaakadada?» 7 A ŋwanante ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Názena yá aŋkwa maganá ya na diyaŋka emtsaaɗe, amá watse ká diyeddiye.» 8 A ba Piyer: «Ɓaaka, ká báreka sera-aaruwa ɗekiɗeki.» A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Máki baranakaaka sera wá, ba icevice dágave á miya antara ka.» 9 A ba Piyer á elvan ge ŋane: «Yaakadada, máki estuwa wá, serka palle, antara ba erva-aha-aaruwa, antara ire-aaruwa, náwa barivebare.» 10 A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Máki ura barevbare wá, á bareka mazla-aara aɗaba tseɗaŋŋe vuwa-aara. Sey á bárá ba sera. Kure wá, tseɗaŋŋe vuwa á kure. Amá wá, kure baɗemme ka.» 11 Edda una ni watse á de vela Yaisu na wá, Yaisu diyaadiya, a ndaanaa aɗaba una ŋanna: Baɗemme á kureka kwa tseɗaŋŋe. 12 Am sarte na zlauzle am baratera sera maa, a tsekweme am zane-aara zlaɓe adaliye, a de njehe am tate á nja-aara, a ba ŋane á elvan ge itare: «Kina diyakurdiya názena ya magakurnaa ya na emtu? 13 Náwa kwá ɗahiyá an malum antara Yaakadada. Shagera jipu, una ŋanna ba uŋŋule-aara. Aɗaba ba jire ya ba estuwa. 14 Iya na ya malum antara Yaakadada ni náwa ya barakuraa sera ge kure na wá, daaci kure keni shagera baraubárá sera-aha á kure am dagáve á kure. 15 Iya wá, maranakuránmárá gáráva-aara, geni kure keni kwá de magáná á ba áte una ya magakurnaa ya na. 16 Náwa yá ndakurndá kwa ádaliye: Ge jirire wá, walaaɗi á januka ge zánwe-aara, sleɓela keni á januka ge edda una ni a eɓɓela na. 17 Kina wá, cenakuráncena mazla-aara, máki kwa emmága áte una ŋanna wá, á de jakurja geɗa. 18 «Elva-aaruwa na wá, yá ndaakur ge kure baɗemme á kure ka. Diyanaterdiya ya emnde-aaruwa na ya dzeratersaa ya. Názena ni an puwa am wakita á Dadaamiya na keni shagera ba a gevge. Aɗaba a ba ŋane: Palle á emnde na ŋa zu ɗafa kerɗe á de gev kelaade-aaruwa. 19 Ndaanakursendá ya mázla-aara, a njinja am vuwa á kure, geni má sámsa duksa ŋanna wá, kwá diyeddiye geni iya wá, Iya. 20 Yá ndaakur ba jirire: Ma a lyiyanaa ware sleɓela-aaruwa keni, edda-aara a lyevaa ba iya. Iyau, edda una a lyevaa ya maa, a lyevaa ba edda una ni a ɓeliɓela na.» 21 Ba a ndaase una ŋanna Yaisu wá, mázla-aara damda dzámá ire ƴaikke á dem ŋane. A ba ŋane á elvan ge pukura-aha-aara: «Yá ndaakur ba jirire, watse á veliya ba palle á kure.» 22 Farantaufe pukura-aha ge zháráva á dem ice am dágave-aatare, diyarka edda una Yaisu á ɓálá nákwá áte ŋane na ɗekiɗeki. 23 Aŋkwa pukura palle, ŋane a nja herzhe an Yaisu, Yaisu a wayete ŋane kwakya-aara. 24 Simaun Piyer a maganaa nalaama, geni a ndavanundave: á ɓálá nákwá áte ware ŋane. 25 Pukura ŋanna a naba ndavanu ge Yaisu an eŋkale, a ba ŋane: «Yaakadada, ware ŋane edda-aara?» 26 A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Kwaye watse yá ukcevaukca vaŋgwala yá gar ɗále wá, edda una má ya fanem am erva na ba ŋane.» Daaci Yaisu a naba ukcevaa vaŋgwala na, a gar ɗále, a vante ge Yahuda egdza á Simaun Iskariyaut. 27 Ba a lyevaa ɗafa na Yahuda am erva á Yaisu wá, Shaitaine a naba ŋgyanme am ervauŋɗe. A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Ábi ká am niya á ŋa ge slera á ŋa na? Edduwa emmága watsewatse.» 28 Amá ma a bannaa aɗaba uwe Yaisu elva ŋanna ge Yahuda keni, palle á ura diyaadiya ɓaaka ɗekiɗeki am dágave-aatare ŋanna. 29 Aɗaba á ŋáná Yahuda shuŋgu maa, emnde umele-aatare ta kurken Yaisu a banaa de shekwamiveshekwe duksa na mí maga muŋri an ŋane, bi a banaa de tegatertega egdza duksa ge talága-aha. 30 Am sarte na lyevaalya Yahuda vaŋgwala na am erva á Yaisu, antara ba degashe-aara ba watsewatse. Am sarte ŋanna vaƴiya. 31 Sesse Yahuda zlazlálá maa, a ba Yaisu: «Kina wá, á de marápsemárá ƴaikkire á Ura á emnde baɗemme mázla-aara, tá de zharaná áte ŋane emnde ƴaikkire á Dadaamiya keni. 32 Ba seke una ni marapsemárá ƴaikkire á Dadaamiya áte Egdza-aara na wá, Dadaamiya keni á de marateránmárá ba ŋane an ire-aara ƴaikkire á Egdza-aara ge emnde. Á de magán ba herzhe na duksa ŋanna, má watse á dáná á dem samaya. 33 Daaci, yá haraaka antara kure kwakya mazla-aara egdzara-aaruwa. Kina wá, názena ndza ya ndaater ge Yahudiya-aha na, yá ndakurnda ge kure keni: Watse kwá tatayitátaya, amá kwá taa daaka á dem tate na yá detekwa ya na. 34 Náwa shairiya aŋwaslire yá vakurte ya: Shairiya ŋanna wá, mága wáyávire am dágave á kure. Kure keni wayawaavewáye am dágave á kure á ba áte una ya wayakurtaa ya na. 35 Máki kwá aŋkwa wayaavewáye wá, tá naba diyakureddiye emnde a duniya ganakini kure wá, kwa pukura-aha-aaruwa.» 36 A ndavanu ge Simaun Piyer, a ba ŋane: «Ká zlálá a deme ka Yaakadada?» A ŋwanante ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Kina zlaɓe ká dzegwánka emtsaaɗe ɗabiyá á dem tate na yá detekwa ya, sey watse ká ɗabiyá á katafke.» 37 A ba Piyer á elvan ge ŋane: «Yaakadada labára yá dzegwánka ɗabakɗaba kina? Ya keni yá am niya-aaruwa, yá kátá ƴa shifa-aaruwa aɗaba ka.» 38 A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Ba jirire ká am niya a ƴa shifa á ŋa aɗaba ya emtu? Yá ndak ba jirire: Vatena lauktu á kyuwa tsákálá wá, ká de ndaasendá ka ser keƴe, diyakika, a ba ka.»Yuhanna 14

1 A ba Yaisu á elvan ge pukura-aha-aara: «A gazleka ervauŋɗe á kure ɗekiɗeki, fautarfe áte Dadaamiya, fautarfe áte ya keni. 2 Kwakya sleɗe am huɗe á há á Edderwa. Ma andze ɓaaka wá, ma yá ndakurka. Yá zlálá, yá de tsatsakurá sleɗe. 3 Má tsatsanakuraatsatse sleɗe zlauzle maa, watse yá eptsa, yá se halakurá á dezerwa, geni kure keni kwá de njá á ba am tate na ni yá njá ya átekwa. 4 Baráma á dem tate na yá detekwa ya wá, diyakurdiya.» 5 A ba Taumas á elvan ge ŋane: «Yaakadada, ba tate na ká detekwa ŋanna keni diyaŋerka ni, diyaŋerdiya baráma-aara? Ŋá dise estara kena?» 6 A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Ya baráma ŋanna ba iya, jirire keni á ba ázerwa palle, shifa keni á ba ázerwa palle. Ɓaaka ura á daada á deza Edderwa á kya baráma umele ɗekiɗeki, sey máki a se ɗaba ya. 7 Máki diyakuridiya iya wá, Edderwa keni ba diyakurdiya. Ba kina keni diyakurdiya, kwá aŋkwa zhárá ba ŋane.» 8 A ba Filip á elvan ge ŋane: «Yaakadada, maraŋeránmárá ka ba Eddeŋa na ge ŋere wá, zlauzle náza á ŋere.» 9 A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Kinekineka yá am dágave á kure ni kwaasau diyakika Filip? Ma a niyaa ware keni, edda-aara a naa ba Edderwa, una ni maraŋeránmárá Eddeŋa, á ba ka? 10 Emtu faktarka ganakini yá aŋkwa am Edderwa, Edderwa keni aŋkwa am ya emtu? Baɗemme á názena yá bakurná ya na elva á ire-aaruwa ka, á bina ba Edderwa. Zlaɓe ádaliye baɗemme á názena yá maganá ya na keni, á maganá ba ŋane slera-aara am ya. 11 Máki ya bakurnaa ba ya: Yá aŋkwa am Edderwa, Edderwa keni aŋkwa am iya wá, naba fautarfe. Máki una ka maa, fautarfe kure á ba áte slera-aha na yá maganá ya na. 12 Yá ndaakur ba jirire: Ma a fetaara ware áte ya keni, ba kelaa názena yá maganá ya na, edda-aara keni á emmága. Jauje ba ge una yá aŋkwa á maganá ya na keni á de emmága ŋane, aɗaba yá aŋkwa duwa ya ádetevge Edderwa. 13 Ma kwa ƴeka uwe an zhera-aaruwa keni yá emmága, geni a naránna emnde ƴaikkire á Edderwa aɗaba Egdza-aara. 14 Máki kwá ŋala duksa an zhera-aaruwa wá, ma uwe keni yá emmága.» 15 A ba Yaisu á elvan ge itare zlaɓe ádaliye: «Máki wayakuriwayá wá, magaumága názena yá bakurná ya. 16 Iya wá, yá de ŋala Edderwa, ganakini á ɓelakurá ura umele, á se melakurwa ŋane. Edda-aara ŋanna wá, Sheɗekwe na á kwaraterse jirire ge emnde na, á se njá ŋane antara kure ma vaatara keni. 17 Emnde a duniya wá, itare tá shánka Sheɗekwe ŋanna ɗekiɗeki, aɗaba diyarka Sheɗekwe ŋanna, tá nánka keni. Amá kure wá, diyakurdiya ŋane aɗaba á njá antara kure, watse á njá am kure. 18 Amaana yá ƴakurka an ire á kure ba seke egdzar tahe-aha, sey yá sawa ásezekure. 19 Á katafke cekwaaŋguɗi wá, tá de nika emnde a duniya mázle-aara, amá kure wá, watse kwá nina yá á ba an shifa-aaruwa. Aɗaba una ŋanna, kure keni kwá de shá shifa jirire. 20 Watse kwá de dise ba vacite ŋanna ganakini ŋere an Edderwa wá, ŋa ba palle. Kure antara ya keni ma ba palle. 21 «Ma a ŋanaa ware názena ya bakurnaa ya na, aŋkwa á emmága, edda una wayiwáyá ba ŋane. Ŋere an Edderwa wayaŋerwáya jipu an edda-aara, yá maranánmára ire-aaruwa ge edda-aara.» 22 Aŋkwa Yahuda umele ŋane Yahuda á Iskariaut ka, a ba ŋane á elvan ge Yaisu: «Yaakadada, á geva estara kena ni, ká de maraŋerá ire á ŋa ba ge ŋere, tá naŋka emnde a duniya na?» 23 A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Máki wayitewáyá edda-aara, aŋkwa á magá názená yá bakurná ya wá, Edderwa keni á wayetewaya edda-aara. Daaci ŋere an Edderwa ŋá de njá an edda-aara. 24 Máki wayika edda-aara wá, názena yá aŋkwa bakurná ya na keni a maŋka ɗekiɗeki. Amá a viyakurarka ganakini baɗemme á elva na yá bakurná ya na wá, elva á ire-aaruwa ka, a bina ba Edderwa na ni a ɓeliɓela na. 25 Yá aŋkwa á bakurná ya elva-aha ŋanna aɗaba zlaɓe yá aŋkwa antara kure emtsaaɗe. 26 Má zlalanzlálá iya wá, watse Edderwa á ɓelakurá Sheɗekwe Cuɗeɗɗe slemelanu ge ura á de sawa an zhera-aaruwa. Má watse samsa ŋane wá, á se kwarakurse duksa baɗemme, á se yehakuranta ŋane názena ya bakurnaa ya na baɗemme. 27 «Kina wá, yá zlálá, náwa yá ƴakurá hairire. Hairire-aaruwa ŋanna wá, gergere antara hairire na á vantá duniya ge ura. Yá vakurte ba hairire na yá an ŋane ya am ervauŋɗe-aaruwa. Daaci a gazleka ervauŋɗe á kure ɗekiɗeki, dzamauka ire keni. 28 Ábi kwa cenancena elva-aaruwa, a ba ya ma zlalanzlálá keni watse yá eptsa zlaɓe ádaliye ásezekure. Wayakuriwáyá tsawe wá, higauhiga áte zlálá-aaruwa keni, aɗaba yá aŋkwa zlálá á dem mbá á Edderwa, ƴaikke ba Edderwa arge iya. 29 Kina wá, fanakuremfa duksa-aha ŋanna am vuwa geni vacitu má de gevge duksa-aha ŋanna wá, kwá de fetarfe áte iya. 30 Yá ndáka elva kwakya mazla-aara, aɗaba aŋkwa á sawa slekse á duniya na. Amá á kwariyá ŋane ka ɗekiɗeki, 31 á magava una ŋanna, ba geni a diyareddiye emnde a duniya, ganakini wayanwáyá an Edderwa, yá maganá á ba áte una a binaa ŋane ma uwe keni. Tsawetse mi zláláwa áhuna!»Yuhanna 15

1 A ba Yaisu: «Ba iya una ya mama á inabauhi á jirire, Edderwa wá, ŋane edda á fe á nafa ŋanna. 2 Daaci baɗemme á erva-aha na tá áte ya ɓaaka nampire-aatare na, á ɗatsaná á ba á dem áhá edda á fe. Á hyahyalaná antara ba erva-aha shagera shagera na keni cekwa cekwa, geni erva-aha ŋanna tá yá egdzere ŋgeláma. 3 Daaci kure kina wá, kwá an tsaatse, á tsatsakuraa názena ya kwarakursaa ya baɗemme na. 4 Gawevge emnde a nja á ba áte vuwa-aaruwa, iya keni yá njá á ba átevege kure. Erva a nafa máki icaráyica áte mama wá, á taa yeka egdzere mázla-aara. Ba duksa palle ge kure keni, kwá taa maganaaka ba názara keni máki kwa ɓaaka atevege ya. 5 «Daaci ya mama á nafa ŋanna ba iya, kure kwa erva-aha-aaruwa. Edda una á njá á ba átevege ya, iya keni yá aŋkwa átevege ŋane wá, ŋane á magannaamaga námpire ge Dadaamiya. Amá máki kwa ɓaaka átevege iya, ya ɓaaka átevege kure wá, kwá taa maganaaka ba názara keni. 6 Edda una á njá ƴiƴiye an ya wá, á eblyansebelye Dadaamiya ádegashe, ba seke náza erva á nafa na an ica na. Ta eblyanse á degashe, má welesewele tá fante kárá. 7 Máki kwá nja á ba áte vuwa-aaruwa, elva-aaruwa keni kwá aŋkwa emmága wá, naba ndavaundáva názena kwá kataná kure, kwá shánsha. 8 Máki aŋkwa námpire na kwá maganá kure wá, tá de diyakureddiye emnde ganakini kwa pukura-aha-aaruwa ba jirire, tá de dise estuwa ƴaikkire á Edderwa keni. 9 Yá keni wayanakurwáya ba seke una a wayitaa Edderwa na. Ma vaatara keni diyaweddiye ganakini wayanakurwayire. 10 Máki kwá aŋkwa á fisarfe am názena yá bakurná ya wá, ma vaatara keni kwá diyeddiye ganakini wayanakurwáyá, ba seke una yá aŋkwa á fansaara ya ge Edderwa, ma vaatara keni diyandiya geni wayiwáyá Edderwa. 11 «Ya sakuranse una na wá, ganakini a naatená higa-aaruwa na ni yá an ŋane na am ervauŋɗe á kure, geni kure keni á natená ervauŋɗe á kure an higa ba kalkale antara náza-aaruwa. 12 Náwa názena yá bakurná ya: Wayawaavewaye am dagave á kure ba seke una ya wayakurtaa ya. 13 Máki ba mága wayavire wá, ɓaaka arge una ni ura a naba ƴaa shifa-aara aɗaba slakate-aha-aara na. 14 Daaci kwa slakate-aha-aaruwa ba kure máki kwá aŋkwa á maga názena yá bakurná ya. 15 Daaci estuwa wá, yá ɗaakurka an walaaɗi-aha mázla-aara, aɗaba walaaɗi diyaaka sawári na am ire á zánwe-aara. Yá ɗaakura á ba an slakate-aha-aaruwa, aɗaba shanakurushe sawari na ya shanaa áza Edderwa na baɗemme ge kure. 16 Kwa eksisaa kure ka lauktu ya gev Yaakadada á kure, amá ya dzerakursaa ba ya geni kwá se ɗabiɗaba. Ya fakuraare slera zlaɓe ádaliye, geni kwá maganaamaga nampire na ni saksage na. Daaci ma kwa ndavanu uwe ge Edderwa keni á vakurteva, máki kwá ndavaná an zhera-aaruwa. 17 Wayawaavewaye am dágave á kure. Ba una názu yá fakuraará ya.» 18 «Máki ƴarakuraaƴa emnde a duniya wá, diyaweddiye ganakini ta ƴaa ba ya zuŋŋwe. 19 Ma andze kwa emnde a duniya wá, ma tá ƴákuraaka emnde-aara keni, aɗaba ma kwa ba palle. Amá kwa emnde a duniyeka, ya dzerakursaa ya, ya sakurse am itare. Aɗaba una ŋanna ƴarakuraaƴa na. 20 Viyawanaaka kure ba elva-aaruwa na: Walaaɗi wá, á taa januka ge zanwe-aara an ƴaikkire. Máki ta faa zlaɗa áte ya wá, watse tá fá zlaɗa áte kure keni. Máki ta cena elva-aaruwa wá, názá á kure keni watse tá eccena. 21 Baɗemme á lámare ŋanna wá, tá de magakurte aɗaba ba zhera-aaruwa, aɗaba diyarka edda una ni a ɓeliɓela na. 22 Ma andze sanemka á se ndaternda wá, ma haypa-aatare ka. Amá kina wá, watse ɓaaka we-aatare mazla-aara, ba haypa-aatare. 23 Ma a ƴiyaa ware keni, a ƴaa ba Edderwa. 24 Ma andze magannaaka slera-aha na ndza magaaveka am dágave á emndimagwaha ɗekiɗeki na áte ice-aatare wá, ma haypa-aatareka. Amá náwa naranna slera-aaruwa baɗemme, aley ƴaraŋeraaƴa antara ba Edderwa keni. 25 Mága-aatare ŋanna wá, a gevaa ba názena an puwa am tawraita-aatare. Aŋkwa an puwa am tawraita, a ba ŋane: Ƴariyaaƴa ba dey.» 26 A ba ŋane á elvan ge itare zlaɓe ádaliye: «Watse á sawa Slemelakurumele á de vakurtá Edderwa, yá de ɓelaná á sawa am mba á ŋere máki danaada ya. Slemelakurumele ŋanna wá, Sheɗekwe Cuɗeɗɗe á kwaratersá ŋane jirire ge emnde, á se maganá ŋane seydire áte ya. 27 Kure keni watse kwá mága seydire áte ya, aɗaba ya fantuwa estuwa slera-aaruwa, sem kina ma ba kerɗe.»Yuhanna 16

1 «Náwa yá aŋkwa fakuremfa am vuwa á kure, ganakini a de kezlevka fetarfire á kure áte ya. 2 Aɗaba watse tá ŋgyakurŋgye am jeba á Yahudiya ba ɗekiɗeki, kwá duka á dem mashidi. Aŋkwa á sawa sarte umele wá, ma a janaa ware shifa á kure keni, á de banba am ervauŋɗe-aara geni á maganá slera shagera ge Dadaamiya. 3 Una ŋanna tá de maganá aɗaba diyaraŋerka ma Edderwa, ma iya keni. 4 Kwaya ŋane, fanakuremfa am vuwa á kure zlauzle. Daaci má samsa sarte ŋanna wá, watse kwá diyeddiye ganakini ya ndakurndá.» A ba ŋane á elvan ge itare: «Ndanakurka una am fantaufe na wá, aɗaba yá aŋkwa ba ya an ire-aaruwa am dagave á kure. 5 Kina wá, ya ndakursende aɗaba yá aŋkwa eptsa á deza edda una a ɓeliɓela na. Amá ɓaaka ura a ndaviyu elva am dagave á kure áte zlala-aaruwa ŋanna. 6 Kwá dzámá ire estuwa aɗaba ya bakuraa yá eptsa ádeza edda una á ɓeliɓela na emtu? 7 Amá yá ndaakur ba jirire: Baira ge kure wá, shagera ba yá zlálá ŋanna. Aɗaba máki zlalanka ya, á sawka Slemelakurumele na keni. Amá máki zlalanzlálá ya wá, yá de ɓelá ŋane, á de sawa ŋane ásezekure. 8 Má watse samsa ŋane wá, á se weratertá ice ge emnde a duniya áte haypa-aatare, áte jirire-aaruwa antara áte shairiya na á de kyáná Dadaamiya. 9 Haypa-aatare ŋanna wá, aɗaba fartareka áte ya. 10 Ate jirire-aaruwa keni maa, aɗaba watse kwá nika mazla-aara yá eptsa ádeza Edderwa. 11 Ate shairiya á Dadaamiya maa, aɗaba ŋateraaŋa shairiya antara slekse á duniya na baɗemme. 12 «Kwakya duksa na yá kátá bakurná ya, amá yá ndakurka aɗaba zlaɓe kwá dzegwánka. 13 Daaci má watse samsa Sheɗekwe Cuɗeɗɗe ŋanna á kwaranse jirire ge ura na wá, watse á se ndakursá ŋane jirire á duksa baɗemme. A se ndaakur elva á ire-aareka, amá á se ndáhá ba názena ni a cenáncena na, antara duksa na watse á magava á katafke na baɗemme. 14 Watse á se mbeɗakurwa ŋane elva-aaruwa, daaci estuwa emnde baɗemme watse tá nanna ƴaikkire-aaruwa. 15 Baɗemme á duksa á Edderwa ba náza-aaruwa. Ya bakurnaa aɗaba una, watse Sheɗekwe Cuɗeɗɗe á sakurá elva-aaruwa.» 16 A ba Yaisu á elvan ge itare: «Á de katafke cekwaaŋguɗi wá, watse kwá nika. Má shekwaashekwa cekwaaŋguɗi, watse kwá nina zlaɓe ádaliye.» 17 Daaci a bá pukura-aha umele am dagave-aatare: «A ba Yaakadada, á de katafke cekwaaŋguɗi wá, watse kwá nika. Má shekwaashekwa cekwaaŋguɗi wá, watse kwá nina zlaɓe ádaliye. A ba ŋane zlaɓe ádaliye: Yá zlala á dem mbá á Edderwa, watse kwá nika na mu, amaana estara ŋane elva ŋanna?» 18 A ba itare: «Á de katafke cekwa na á ndaana ŋane na wá, ŋá taa diseka ɗekiɗeki.» 19 Amá kerteŋ diyeddiye Yaisu ganakini aŋkwa ndáva-aatare azeŋara. Daaci a ba ŋane á elvan ge itare: «Kwá kátá dise elva-ara ŋane kwá aŋkwa á ndava am dagave á kure na? Ba elva na ya bakurnaa ya, á bá ya: Á de katafke cekwaaŋguɗi watse kwá nika, má shekwaashekwa cekwaaŋguɗi, watse kwá nina zlaɓe ádaliye na emtu? 20 Yá ndaakur ba jirire: Kure wá, watse kwá kyuwa, watse kwá tsákáná á ba antara ɗakwa. Emnde a duniya wá, watse tá dzaka. Watse kwá dzámá ire kwakya, amá cekwaaŋguɗi á de katafke wá, á de gev higa ƴaikke ge kure. 21 Ba seke náza á mukse á huɗe, máki herzhe yá-aara wá, sey ba á dzámá ire aɗaba herzhe zlaɗa-aara. Amá má yaaya wá, á shá higa ƴaikke, á gev ba seke ndza wanka duksa, aɗaba yaaya ura. 22 Watse ba duksa palle ge kure keni, kina wá, kwá aŋkwa dzama ire, amá watse yá nakurná zlaɓe ádaliye ba kure ŋanna, kwá higa, watse ɓaaka ura á dzegwándzegwa piya higa ŋanna am kure. 23 «Má watse samsa sarte ŋanna wá, baɗemme á maana á duksa watse á ba bálá ázekure, ɓaaka ura á de ndava elva ázerwa. Yá ndaakur ba jirire: Ma kwa ndava uwe an zhera-aaruwa keni, á vakurteva Edderwa. 24 Zlaɓe ndavakurka emtsaaɗe ba názara keni an zhera-aaruwa. Ndavaundáva, kwá shánsha duksa na kwá ndavaná kure, geni a natena higa am ervauŋɗe á kure.» 25 A ba ŋane á elvan ge itare zlaɓe ádaliye: «Sem vatena wá, yá eksa duksa á duniya ganakini yá palakurá sera á elva á Edderwa an ŋane. Amá aŋkwa á sawa sarte na ni watse yá ndaakur elva á Edderwa ba parakke. 26 Má samsa sarte ŋanna wá, watse kwá ndavaná ba kure an ire á kure duksa áza Edderwa an zhera-aaruwa. Bawanka ni watse yá ƴekakurná ba iya duksa. 27 Aɗaba Edderwa wayakurtewáyá kure keni. A wayakurte aɗaba kure wayakuriwaya, fakurtarfe geni ya sawa ázeŋara. 28 Ba jire ya sawa á ba áza Edderwa, ya sem duniya. Kina wá, yá aŋkwa ƴa duniya, yá eptsa á deza Edderwa.» 29 A ba pukura-aha-aara: «Yawwaa, una wá, ndaksenda elva párákke, ɓaaka naraje am huɗe-aara ɗekiɗeki. 30 Kina wá, diyaŋerdiya ganakini diyakdiya duksa baɗemme, diyakdiya ka názu am ire á ŋere, ɓaaka ni ŋá ndavaku an ndave emtsaaɗe. Aɗaba una ŋanna diyaŋerdiya mázla-aara geni ka sawa áza Dadaamiya.» 31 A ba Yaisu á elvan ge itare: «Diyakurdiya mázla-aara ka? 32 Amá aŋkwa á sawa sarte umele, ba kina keni samsa wá, baɗemme watse kwá kyivaarkye, ma ware keni watse á zhagade á de cuwa há-aara, watse kwá ƴiƴa ba ya palle. Amá ge jirire wá, watse ya palle ka, aɗaba aŋkwa Edderwa antara ya. 33 Baɗemme á una ŋanna yá aŋkwa fakurem am vuwa na wá, geni a gazleka ervauŋɗe á kure ɗekiɗeki, aɗaba kwa ba palle antara ya. Am duniya na wá, kwá shushe zlaɗa, amá tsawaatse ba shagera, aɗaba gannaaga ya ndzeɗa arge duniya.»Yuhanna 17

1 Am sarte na zlanaazle elva-aara Yaisu, a kante ice á dem samaya, a ba ŋane: «Eddaye-aaruwa, kina wá, hyephye sarte mázla-aara. Marateranmárá ƴaikkire á Egdza á ŋa ge emnde, geni ya keni ya marateranmárá ƴaikkire á ŋa. 2 Aɗaba ka vitaa ba ka hákuma áte emnde baɗemme, geni yá vaterte shifa na á zleka na, ge emnde na ka dzeratersaa ka ge se ɗabiɗaba. 3 Shifa na á zleka ŋanna wá, ba ni a diyaraksediya ba shagera, ka Dadaamiya á jirire ɓaaka umele, a diyariyeddiye iya Yaisu Almasiihu na ka ɓeliyaa ka. 4 Maranateránmárá ƴaikkire á ŋa ge emnde am duniya, magannaamaga slera na ni ka fiyaara ka. 5 Daaci kina wá, eptsiyaptsa kwa á dem ƴaikkire-aaruwa na ndza yá am kwa átevege ekka kwaye zlaɓe nderaaveka duksa ba ɗekiɗeki na. 6 «Kwaranatersekware zhera á ŋa baɗemme ge emnde na ka dzeratersaa ka am duniya, ka vite ge ɗabiɗaba na. Ta emnde á ŋa ba ge ekka, amá ka puwatermaa am erva-aaruwa. Itare wá, tá aŋkwa cena elva á ŋa, tá aŋkwa á faksarefe. 7 Kina wá, itare diyardiya baɗemme ganakini baɗemme á názena ya shanaa ya ázeŋa, a sawa á ba ázeŋa. 8 Mbeɗanaterumbeɗe elva á ŋa baɗemme, lyarvaalya an ervauŋɗe-aatare palle, diyardiya ganakini ba jirire ya sawa ázeŋa, fartarefe geni ka ɓeliyaa ba ka. 9 «Yá aŋkwa ŋaláká aɗaba itare. Yá ŋalák ge duniya baɗemme ka, amá aɗaba emnde na ni ka vite ge ya na. Ta emnde á ŋa ba ge ekka. 10 Duksa-aaruwa, ba duksa á ŋa. Duksa á ŋa keni ba duksa-aaruwa. Daaci emnde tá zharaná am itare ƴaikkire-aaruwa. 11 Iya wá, yá aŋkwa ƴá duniya, yá eptsa á dezeŋa, amá itare wá, zlaɓe tá njá á ba am duniya na. Edderwa ka cuɗeɗɗe, yá aŋkwa dá kina á dezeŋa na wá, yá aŋkwa ŋalakŋála geni ká tsufatertsufa an hákuma na ni aŋkwa am zhera á ŋa, zhera á ŋa na ka vite ge iya na, geni itare keni a garevge palle, ba seke una ni miya antara ka ma ba palle na. 12 Am sarte na yá aŋkwa ya am dagave-aatare wá, tsufanateraatsufa an hákuma na aŋkwa am zhera á ŋa, zhera na ka vite ge ya na. Ɓaaka ura keɗaakeɗa am dagave-aatare, sey ba edda una aŋkwa elva-aara ta puwete am wakita á ŋa na. Gevge ba kalkale antara una a ndaanaa wakita. 13 Amá kina yá aŋkwa tse, yá zlala á dezeŋa na wá, yá aŋkwa ndaha elva ŋanna antara ka emtsaaɗe, geni ma zlalanzlala keni, a naatenaha ervauŋɗe-aatare an higa ba kalkale antara náza-aaruwa. 14 Mbeɗanaterumbeɗa elva á ŋa, lyarvaalya an ervauŋɗe-aatare palle. Amá wayaraterka emnde a duniya mazla-aara, aɗaba garevge gergere. Ba seke una iya keni ganevka ura á duniya na. 15 Yá ŋalák ganakini ká satersese am duniya baɗemme ka, amá geni ká tsufatertsufa, a magaterteka emtaŋkire slemándzawe. 16 Ba seke una ni ya ura á duniya ka ya na wá, itare keni ta emnde a duniya ka. 17 Emmága sleksire á ŋa am ervauŋɗe-aatare, barateraabárá an jirire á ŋa. Ba elva á ŋa una jirire ŋanna. 18 Ba seke una ka ɓeliyaa ka á sawa am samaya, á sem duniya na wá, iya keni yá aŋkwa á ɓelaterɓela á dem huɗe á duniya. 19 Yá aŋkwa vakte ire-aaruwa baɗemme aɗaba itare, geni itare keni tá ƴaká ire-aatare á ba an jirire. 20 «Kina wá, yá ŋaláká arge itare ka palle mazla-aara, yá ŋaláká arge emnde na ni watse tá de fetaare áte ya aɗaba waazu-aatare na keni baɗemme. 21 Yá aŋkwa ŋalakŋála Edderwa, geni baɗemme-aatare ŋanna, ká gatervege ba palle, lauktu tá gevge palle antara miya, ba seke una yá aŋkwa am ka, ka keni ká aŋkwa am ya na. Itare keni a garevge palle, lauktu tá de fetarfe emnde a duniya ganakini ka ɓeliyaa ba ka. 22 Ƴaikkire na ni ka vitaa ka ge iya na wá, vanaterteva ya ge itare keni, geni a garevge palle, ba seke una miya antara ka ma ba palle na. 23 Ba seke una ni ekka ká aŋkwa am ya, iya keni yá aŋkwa am ka na wá, itare keni a garevge ba palle. Á de dise áte una ŋanna duniya ganakini ka ɓeliyaa ba ka, wayakaterwáyá itare keni ba seke una ka wayite ya na. 24 «Daaci Edderwa, emnde ŋanna ka vitaa ka na wá, yá kátá itare keni tá de njá á ba am tate na yá de njá ya átekwa na, geni a naránna ƴaikkire na ka vitaa ka. Ƴaikkire-aaruwa ŋanna wá, aɗaba wayakitewáya kwaye zlaɓe nderaaveka duksa ba ɗekiɗeki na. 25 Eddaye-aaruwa, ka ura jirire, amá diyaraŋka emnde a duniya, ya diyaksaa ba ya. Emnde ŋanna ka vitaa ka na keni diyardiya ganakini ka ɓeliyaa ba ka. 26 Kwaranatersekwáre zhera á ŋa ge itare, yá aŋkwa á kwaratersekwáre zlaɓe ádaliye dem katafke keni, ganakini wayava na ka wayitaa ka an ŋane na wá, itare keni tá wayaavewáye á ba áte una ŋanna, iya keni yá njinja am itare.»Yuhanna 18

1 Am sarte na zlanaazle Yaisu mága maduwa ŋanna, mazla-aara ta naba zlálá antara pukura-aha-aara á dete iga a egdza guwa na tá ɗaaná an Kaidairaun na. Aŋkwa fe áte iga a guwa ŋanna maa, ta demhe am fe ŋanna antara pukura-aha-aara. 2 Yahuda na a velanaa ŋane Yaisu na wá, ŋane diyaadiya tate ŋanna. Aɗaba mbaasemba Yaisu ge dem tate ŋanna antara pukura-aha-aara. 3 Daaci a dateraa Yahuda ŋanna sawji-aha, antara emnde a ufa mashidi na ta ɓelateraa male-aha á liman-aha antara Farisa-aha na. Daaci daredde, tá an kazlaŋa á wáva-aatare am erva, antara kárá á fanus-aha-aatare, ira kárá á názambakara. 4 Yaisu wá, diyaadiya ŋane názu watse á shá ŋane baɗemme. A tsetehe, a ba ŋane á elvan ge itare: «Kwá aŋkwa tatayá ware kure?» 5 Ta ŋwanante, a ba itare: «Ŋá aŋkwa tatayá ba Yaisu ura Nasarátu.» A ba Yaisu á elvan ge itare: «Ya Yaisu ŋanna ba iya.» Daaci ta tsaahe kwa, antara Yahuda na a velanaa ŋane na á tse á katafke-aatare. 6 Am sarte na ni ya Yaisu ŋanna ba iya, a ba Yaisu á elvan ge itare na wá, baɗemme eptsaraapetsa an iganiga, reppe puwaraapuwa á dem áhá baɗemme. 7 Yaisu a ndavateruhe zlaɓe ádaliye: «Kwá aŋkwa tatayá ware kure?» Ta ŋwanante, a ba itare: «Ŋá aŋkwa á tatayá Yaisu ura Nasarátu.» 8 A ba Yaisu á elvan ge itare: «Ábi ya ndaakurndaha? Máki kwá aŋkwa á tatayá ba iya wá, ƴawáterƴa emnde na a zlarzlálá, ya Yaisu ŋanna ba iya.» 9 Yaisu a ndaa una ŋanna, geni a gevge á ba áte elva-aara na a banán ge Eddeŋara Dadaamiya na, aɗaba a ba ŋane: «Ba ura palle keni keɗaaka am dagave á emnde na ka vitaa ka.» 10 Simaun Piyer maa, aŋkwa masalam ázeŋara, a naba teɗese masalam-aara ŋanna, a waa walaaɗi á male á liman-aha an ŋane, a lanaa hyema á naɗafa. Zhera á walaaɗi ŋanna Malkus. 11 Amá a ba Yaisu á elvan ge Piyer: «Femfa masalam á ŋa am bere-aara. Ka kurken eksanarka shá zlaɗa na a fiyaara Edderwa emtu?» 12 Daaci ta naba gwarhe ge sawji-aha antara male-aatare ira Yahudiya-aha emnde a ufa mashidi na, ta naba puwete zawa áte Yaisu. 13 Zuŋŋwe wá, ta daa Yaisu á dem mbá á Hannas emtsaaɗe, shawleŋara ge Kayafas male á liman-aha am sarte ŋanna. 14 Ba Kayafas na ndza a baterán ge Yahudiya-aha, a ba ŋane: «Máki jamija shifa-aara ŋane palle, á shansha ire-aara larde á miya na.» 15 Simaun Piyer antara pukura umele wá, ta daa ɗaba Yaisu am sarte na eksarvaaksa na. Palle á Piyer ŋanna wá, male á liman-aha diyaadiya ŋane ba shagera. Aɗaba una ŋanna a shaa baráma á ɗaba Yaisu á de ba am huɗe á há á male á liman-aha. 16 Amá Piyer wá, a tsaahe áte we á wakyiya. Daaci a naba eptsehe ge pukura palle na diyaadiya male á liman-aha na, ta se ndaave elva antara mukse na á ufa wakyiya na, daaci a dánme Piyer keni á dem huɗe á há. 17 Mukse ŋanna sle-ufa wakyiya na a se ndavanu ge Piyer, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Ábi ka keni ka ba pukura á zhel ŋanna?» A ŋwete ge Piyer, a ba ŋane: «Iya ka». 18 Am sarte ŋanna aŋkwa ekhye maa, mbarantembe kárá walaaɗi-aha antara emnde a ufa mashidi, tá aŋkwa á cena kárá na. Piyer keni a de tsaahe ázetare, tá cena kárá na kerɗe. 19 Hannas emgyegwe a male á liman-aha a ndavanu elva ge Yaisu áte pukura-aha-aara, antara názena a kwaratersaa ŋane ge emnde. 20 A ŋwanante ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Baɗemme á elva-aaruwa ya ndahán ba párákke. Ya kwaraterse ge emnde am mashidi ƴaikke, antara am egdzar mashidi-aha. Ɓaaka elva na ya ndaanaa an sheɓe ɗekiɗeki. 21 Labara ká ndaviyu elva áte una ŋanna? Ndavaterundave ba ge emnde na ni a cenanaa hyema-aatare elva am mbuwe-aaruwa, itare diyaardiya názena ya ndaanaa ya.» 22 Ba a ndaase una ŋanna Yaisu wá, palle á emnde a ufa mashidi na tá á tsatse áhuwa, a se vante babárva, a ba ŋane á elvan ge Yaisu: «Tá ŋwanante ba estuwa ge male á liman-aha?» 23 A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Máki ya ndaanaa an dzálá wá, naba ndaŋerndaa tate na ni ya ndaanaa an dzálá na. Amá máki ya ndaanaa á ba áte uŋŋule-aara wá, labara ká jija?» 24 Daaci á bá liman Hannas: «Dawánda kwa á dem mba á Kayafas.» Ta daa Yaisu á ba an takwasa ŋanna á dem mba á Kayafas male á liman-aha. 25 Am sarte ŋanna, zlaɓe Simaun Piyer á ba tse áte we á kárá na, á cena kárá. Ta ndavanuhe ge emnde a cena kárá ŋanna, a ba itare tá elvan ge ŋane: «Ka keni ka ba palle á pukura-aha á zhel ŋanna ka?» A ŋwete ge Piyer a ba ŋane: «Ya pukura-aara ka.» 26 Aŋkwa palle á walaaɗi-aha á male á liman-aha, ba egdza emmeŋara ge edda una Piyer a icanaa hyema an masalam na, a ba ŋane á elvan ge Piyer: «Ka ni nanaŋka antara ŋane am fe áhuwa na?» 27 «Aley ba ya pukura-aara ka», a ba Piyer. Ba ŋane keni ndaasende, tsaktsakwalikwaa a ba tsákálá. 28 An eŋlya werre wá, ta danse Yaisu am mbá á Kayafas male á liman-aha, ta dánaa á dem mbá á Pilaatu slekse ƴaikke ta fanaa emnde a Rauma. Amá darka Yahudiya-aha á dem huɗe á há á slekse ŋanna, aɗaba tá an bárá cuɗeɗɗe, aŋkwa muŋri á Paska á katafke-aatare geni tá shánsha zá muŋri ŋanna. 29 A segashe aɗaba una ŋanna sleksu Pilaatu ásezetare ágashe, a ba ŋane á elvan ge itare: «Kwa se puwaar ugje aɗaba uwe ge zhel na?» 30 Ta ŋwanante ge slekse, a ba itare: «Ma andze ɓaaka názu á maganá ŋane wá, ma ŋá sánka á sem mbá á ŋa.» 31 A ba sleksu Pilaatu á elvan ge itare: «Máki ba estuwa wá, nawmbare dawánda, de kyawkya ba kure shairiya-aara áte una am tawraita á kure.» Ta ŋwanante ge male-aha á Yahudiya-aha, a ba itare tá elvan ge ŋane: «Aɗaba ɓaaka baráma-aara ge ŋere, ganakini ŋá kyá shairiya a keɗa shifa á ura.» 32 Mága ŋanna wá, sesse jirire á elva á Yaisu na a ndaanaa áte emtsa-aara na. Aɗaba a ba ŋane: Watse tá tsitetse áte dzaŋgala. 33 Pilaatu a naba demhe am huɗe á há-aara, a ɗaante Yaisu, a de ndavanuhe, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Ba ka una ka slekse á Yahudiya-aha na emtu?» 34 A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Una ba elva á ire á ŋa emtu, ta se ndaaka emnde he?» 35 A ba Pilaatu á elvan ge Yaisu: «Iya ya ura Yahudiya emtu? Ábi ta se puwakaare ugje ba emnde á kure antara male-aha á liman-aha ázerwa, ka gu uwe ka?» 36 A ŋwanante ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Ya slekse, amá kwárá-aaruwa wá, am duniya ka. Ma andze tate na yá kwaraná ya am duniya wá, ma tá sawa kwakwane-aha-aaruwa á se waviyuwave, ma tá eksivaaka Yahudiya-aha ɗekiɗeki. Amá tate na ni yá kwaraná ya na wá, am duniya ka.» 37 A ba Pilaatu á elvan ge ŋane: «Máki estuwa wá, ka slekse kwa?» A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Ba seke ndáhá ŋa. Ya slekse. Dalila á sawa-aaruwa á sem duniya na wá, a siyaa ba se maratera jirire ge emnde. Ta yiyaa aɗaba ba una ŋanna. Edda una aŋkwa jirire ázeŋara wá, á cená elva-aaruwa keni.» 38 A ba Pilaatu á elvan ge ŋane: «Uwe ŋane jirire ŋanna?» Am iga-aara maa, a naba sessehe zlaɓe ádaliye ge Pilaatu ŋanna áseza Yahudiya-aha na ágashe, a ba ŋane á elvan ge itare: «Shanánka ya haypa áte zhel na ba palle keni. 39 Am mbakursembe ganakini ba kelaa sakanderi yá ɓelakurá daŋgay palle am muŋri á Paska maa, wayakurwáya emtu an slekse á Yahudiya-aha yá ɓelakurnaaɓela á da?» 40 Amá a ba itare baɗemme-aatare tá elvan ge ŋane á bá an ká kwárá: «A"aa ŋane ka, ɓelanaaka ŋane. Ŋere ŋá hayá ká ɓelaŋerá Barabas.» Degiya Barabas ŋanna sleceɓa shifa.Yuhanna 19

1 Daaci a ba slekse á elvan ge sawji-aha-aara: «Dawánda Yaisu, de zawuze an ja.» 2 Ta dánhe ge sawji-aha Yaisu na, ta de nderse dáke, ta faɗanse ire an ŋane, ákurá ɗaŋkaula, ta tsekwanme am dira kyaŋŋe. 3 Mazla-aara ta tsaahe ákatafke-aara, ta gyanu rume: «A vakteva Dadaamiya shifa slekse á Yahudiya-aha!» Daaci ta naba vavante babárva. 4 Am iga-aara maa, sleksu Pilaatu sesse zlaɓe ádaliye áseza zlamaakelaawa, a ba ŋane á elvan ge itare: «Kwaye yá de sansese zhel ŋanna á se katafke á kure, ba palle keni shanánka ya haypa-aara, ganakini yá ŋguɗaná aɗaba ŋane.» 5 Daaci ta sanse Yaisu ásegashe wá, an tsekwa am dira kyaŋŋe, ta faɗanse ire an dake. A ba slekse á elvan ge itare: «Kwaya ŋane zhel ŋanna.» 6 Aley ba ta puwete ice-aatare áte Yaisu, liman-aha antara emnde a ufa mashidi wá, ta kante kwara á ba á dem zhegela, a ba itare tá elvan ge slekse: Zleŋelezleŋela áte dzaŋgala. Baɗemme-aatare tá ndaha ba ŋane. «Áy náwmbare de zleŋelawzleŋela ba kure áte dzaŋgala ŋanna, shanánka ya haypa na ni yá zleŋelaná aɗaba ŋane.» 7 A ba Yahudiya tá elvan ge ŋane: «Máki áte shairiya na am tawraita á ŋere wá, á njeka an shifa ɗekiɗeki, aɗaba a bantsa ŋane: ŋane Egdza á Dadaamiya.» 8 Am sarte na cenáncena sleksu Pilaatu, a ba Yaisu ŋane Egdza á Dadaamiya na wá, farfe zlaɓe ádaliye gázla-aara. 9 A eptsehe zlaɓe ádaliye á dem huɗe á há, a de ndavanu ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Ka ura ekse-ara ka?» Amá ŋwanárka Yaisu ɗekiɗeki. 10 A ba slekse á elvan ge ŋane: «Ká ŋweka ndza? Diyakika ganakini yá an hákuma ge ɓelakaaɓela, bi ya zleŋelakhe áte dzaŋgala emtu?» 11 A ba Yaisu á elvan ge slekse: «Hákuma ŋanna ká maganá ka áte ya na keni a vaktaa ba Dadaamiya. Ma andze vakteka Dadaamiya wá, ma ɓaaka hákuma á ŋa áte ya ba cekwaaŋguɗi keni. Daaci kwakya ba haypa á edda una a se vite ge ekka na arge haypa á ŋa.» 12 A fantau á ba am sarte ŋanna slekse, ɓaaka názu magaaka ganakini á ɓelanaaɓela Yaisu. Amá ta puwaar hula Yahudiya-aha, a ba itare tá elvan ge ŋane am hula-aatare: «Máki ɓelakanaaɓela zhel na wá, ka ura á male á larde a Rauma ka ɗekiɗeki. Aɗaba ura ni a ganve ire-aara slekse na wá, ŋane kelaade á male á haha á Rauma.» 13 Ba a cenaa elva ŋanna sleksu Pilaatu wá, a naba sanse Yaisu ádaliye, a njema am kurshi á shairiya áte egdza gavaye-aara ta maganaa án nákwa, an elva á Ibraniŋkau tá ɗaháná an Gabbata. 14 Am sarte ŋanna wá, herzhe á maga vacitire. Ba makuralla-aara una muŋri á Paska. Daaci a ba sleksu Pilaatu á elvan ge Yahudiya-aha: «Náwa slekse á kure». 15 Amá a ba itare á bá an ká kwara á dem samaya: «A njeka an shifa! A njeka an shifa! Zleŋelezleŋela áte dzaŋgala», a ba itare. A ba slekse á elvan ge itare: «Yá já slekse á kure emtu?» A ba male-aha á Yahudiya-aha tá elvan ge ŋane: «Ɓaaka slekse á ŋere umele arge male á larde á Rauma.» 16 Daaci slekse a naba ƴateraa Yaisu, ganakini a de zleŋelarzleŋela áte dzaŋgala, ta danhe ge sawji-aha. 17 Daaci daransede Yaisu á dete iga a ekse, a sepanaa ba ŋane dzaŋgala-aara á dem tate na tá ɗaaná an Gaulgauta an elva a Ibraniŋkau-aha na, amaana: Tate á delame á ire. 18 Daraada áhuwa maa, sawji-aha na ta naba zleŋela Yaisu áte dzaŋgala. Aŋkwa zala buwa ta zleŋelaterhe kerɗe. Palle ta zleŋelehe áte dzaŋgala am naɗafa á Yaisu, ura palle keni am názlaɓa, Yaisu am dagave, ma ware keni áte dzaŋgala ge ire-aara. 19 Sleksu Pilaatu a puwete názena ni ta jaa Yaisu átuge na, a fete áte dzaŋgala. Náwa názena a puwetaa ŋane: Yaisu ura Nasarátu, ŋane slekse á Yahudiya-aha. 20 Kwakya Yahudiya-aha na de ndarsende puwa ŋanna, aɗaba ƴiƴiyeka an kevaye an berni. Puwa ŋanna keni ta puwete an elva a Ibraniŋkau, an elva a Yunaniŋkau, ira elva a Rauma. 21 Amá a ba male-aha á Yahudiya-aha tá elvan ge sleksu Pilaatu: «Puweka slekse á Yahudiya-aha na, puwetepuwa: A bantsa ŋane ya slekse á Yahudiya-aha.» 22 Amá a ba slekse á elvan ge itare: «Názu puwantepuwa wá, á njá á ba áte una ŋanna.» 23 Sawji-aha am sarte na zlaruzle am zleŋela Yaisu maa, ta tegaa naŋgyuwe-aara am dagave-aatare gergere ufaɗe áte itare. Daaci a juwa zane-aara icarka an ica ɗekiɗeki, ta hán ba estuwa. 24 A ba sawji-aha am dagave-aatare: «Tataumika zane na, magaumimága njeri, watse á jesarje edda una á zaná ŋane na.» Daaci estuwa, gevge ba seke una an puwa am wakita á Dadaamiya. A ba wakita á Dadaamiya wá: Ta tegaa naŋgyuwe-aaruwa am dagave-aatare, ta magaa njeri áte zane-aaruwa. 25 Tara emmeŋara antara egdza emmeŋara mukse ge emmeŋara ŋanna, antara Maari mukse á Kaulaupas, ira Maari mukse na am Magdala na, itare tá á tsatse á ba áte vuwa á dzaŋgala na Yaisu átekwa na. 26 Yaisu a ɓelanu ice ge emmeŋara, tá antara pukura-aara na ni kwakya-aara a wayete ba ŋane na, a ba ŋane á elvan ge emmeŋara: «Emmaaye, dawale ŋanna wá, egdza á ŋa ba ŋane.» 27 A ba ŋane á elvan ge pukura ŋanna: «Emmeŋa ba ŋane.» Pukura ŋanna a naba eksante Maari á ba am sarte ŋanna, a danaahe á dem mba-aara. 28 Am iga a una ŋanna maa, am diyaadiya Yaisu ganakini zlauzle slera-aara baɗemme, a ba ŋane: «Á wiya ndera.» Estuwa gevge názena a ndahanaa wakita á Dadaamiya. 29 Daaci aŋkwa hwámá ta netaa mbazla á egdza nafa am huɗe-aara ɗaŋɗaŋe mbazla ŋanna; duwa á sawji-aha, ta ŋguɗete jeba á sausau umele áte lálá, ta sheɓeme am mbazla ŋanna, ta fante áte we ge Yaisu. 30 Ba a shu una ŋanna Yaisu, a ba ŋane: «Kina wá, zlauzle slera-aaruwa baɗemme.» Mazla-aara a naba gá ire-aara, a emtsehe. 31 Vacite ŋanna maa, makuralla-aara kwaskwe á puwansepuwe á Yahudiya-aha, kwaskwe á puwansepuwe ŋanna keni jauje ge kwaskwe á puwansepuwe-aha umele, aɗaba muŋri á Paska. Aɗaba una ŋanna wayarka male-aha á Yahudiya ganakini kwaskwe á puwansepuwe á se berá emtsa á emnde áte dzaŋgala. A deteraa una ŋanna á deza sleksu Pilaatu, geni a kazlaratervekazla emnde na am sera, a tsekwarateraatsekwa áte dzaŋgala-aha. 32 Daaci duwa á sawji-aha, ta de kazlaa emnde buwa na ta zleŋelateraa antara Yaisu áte dzaŋgala na am sera. 33 Amá Yaisu wá, ta beraa ɓaaka shifa am ŋane. Aɗaba una ŋanna kezlarka sera-aara ge ŋane. 34 Amá palle á sawji-aha a naba wehe an upa am slerpa wá, kerteŋ a kelaa uzhe antara yawe ásegashe. 35 Una a ndaanaa ba edda una a naanaa an ice-aara. Aŋkwa á maga seydire-aara ganakini ba jirire. Ŋane wá, diyaadiya ganakini a geva ba estuwa ba jirire, geni kure keni kwá fetarfe. 36 Una ŋanna gevge ba kalkale antara una an puwa am wakita: A ba wakita á Dadaamiya wá: Tá de kyaɓeka hyahya-aara ɗekiɗeki. 37 Am tate umele zlaɓe ádaliye á ba am wakita á Dadaamiya ŋanna, a ba ŋane: Watse tá zhárá edda una ni ta wanaa an upa na. 38 Am iga á una ŋanna maa, aŋkwa Yusufa umele ura Arimatiya, a de ndavanaa ŋane barama áza sleksu Pilaatu, ganakini á tsekwanaatsekwa emtsa á Yaisu, á dánda. Yusufa ŋanna wá, fetarfe áte Yaisu, amá ndahaaka parakke aɗaba á wáná lyawa átuge Yahudiya-aha. A duwa ŋane ádeza slekse, slekse a vante barama. Daaci a de eksantaa ŋane emtsa á Yaisu. 39 Nikaudaimus na ndza a deza Yaisu vacite umele an vaƴiya na keni aŋkwa áza Yusufa ŋanna. Nikaudaimus a duwa antara naavawe á nafa umele tá ɗahaná an Mirt, a weshaterte antara iga a nafa umele tá ɗahaná an Alauwe á se emtáke, á maga kilau kul keƴe. 40 Ta tsekwanaa itare ta buwa ŋanna emtsa á Yaisu áte dzaŋgala, ta eksante, ta de faɗeme am kalpakane. Tá effáɗá ŋanna wá, ta gete emtsaaɗe naavawe á názase na áte kalpakane, lauktu ta faɗeme emtsa am huɗe-aara, ta magán ba seke una tá maganá Yahudiya-aha má tá heɗa ura. 41 Aŋkwa fe ba herzhe an tate á zleŋela á Yaisu ŋanna maa, aŋkwa irekhya aŋwaslire ndza zlavarnaaka emtsa am huɗe-aara ɗekiɗeki. 42 Am makuralla-aara kwaskwe á puwansepuwe-aatare, irekhya keni aŋkwa ba herzhe na wá, ta naba heɗaa Yaisu am huɗe-aara, aɗaba herzhe tá de maga niya á Yahudiya-aha.Yuhanna 20

1 An eŋlya werre ge laade, zlaɓe ba ice keni á zháreka wá, dedde Maari mukse á emnde a Magdala á dete irekhya á Yaisu. Duwa á Maari maa, a de beraa irekya á ba an wacene ɓaaka páláme átuge evege. 2 Daaci ba eptsa-aara, a zhágade á deza tara Piyer antara pukura na wayaawáyá Yaisu kwakya na, a ba ŋane á elvan ge itare: «Degiya teɗarseteɗe Yaakadada am evege, ma ta dánaa á deme keni diyaŋerka.» 3 Ta naba duhe ge tara Piyer antara pukura ŋanna á dete irekhya. 4 Bukerɗe-aatare ta dá á ba zhagade. Amá á teɗáná ba pukura palle na zhágade arge Piyer, daada ba ŋane zuŋŋwe áte irekhya. 5 A de zharaa ice á dem irekhya wá, a naa ba kalpákane á puwa ba dey. Amá wá, daaka á dem huɗe á irekhya. 6 Dámda Piyer keni, ŋane a naba demhe á ba dem huɗe-aara, amá ŋane keni a de beraa ba kalpakane á puwa. 7 Amá baukta na ndza ta faɗanaa ire an ŋane na wá, an kazla, á ɓela á ba an ire-aara. 8 Daaci a naba demhe ge pukura na ni ndza a deme ba ŋane zuŋŋwe á dete irekhya na, a zharanaahe, a naba fetarehe ganakini tsetsa Yaakadada. 9 Se ba am sarte ŋanna keni ndza cenaránka pukura-aha názena a ndahanaa wakita á Dadaamiya áte Yaisu, ganakini watse á tsetse am faya na. 10 Daaci ta naba dá-aatare ge pukura-aha buwa ŋanna. 11 Am sarte ŋanna wá, eptsapetsa Maari zlaɓe ádaliye á sete we á irekhya. A tsaahe wá, á kyuwa. Duwa-aara á de zharaa ice á dem irekhya wá, 12 á zhárá ba malika-aha ta buwa, tá am naŋgyuwe dzayye dzayye, tá njanja am tate na ndza ta zlavaa Yaisu na. Palle á malika-aha ŋanna a nja am tate á bela ire, palle keni ám tate á sera. 13 Daaci ta ndavanu elva malika-aha ŋanna: «Labara ká kyuwa emmaaye?», a ba itare tá elvan ge ŋane. A ŋwaterante, a ba ŋane: «Ya kyuwa Yaakadada-aaruwa, ma ta danaa á deme keni diyanka.» 14 Ba a ndaase una ŋanna, estuwa a eptsetaa ice wá, á zhárá ba Yaisu á tse, amá wá, diyaaka ganakini una ŋane. 15 A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Ká kyuwa uwe ka emmaaye? Ká tatayá ware ka?» Maari, ŋane a kurken ba edda una á maga slera am fe. Daaci a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Máki ka danaa ka wá, tasle á ŋa biyanba tate-aara eddaaye, yá de eksanteksa.» 16 «Maari!» a ba Yaisu á elvan ge ŋane. A eptsaptse ge Maari á dezeŋara: «Rabbuni,» a ba ŋane á elvan ge ŋane an elva a Ibraniŋkau, amaana malum-aaruwa. 17 A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Piyiyanteka, aɗaba zlaɓe zlalanka emtsaaɗe á dem mba á Edderwa. Amá ezzlala de bateránba ge egdzar mama-aha-aaruwa: Náwa tsanetse, watse yá zlálá á deza Edderwa, kure keni Eddekure ba ŋane, yá deza Dadaamiya-aaruwa, kure keni Dadaamiya á kure ba ŋane.» 18 Daaci ba ezzlala-aara ge Maari mukse á emnde a Magdala na, a dateraa labare ŋanna ge pukura-aha, a ba ŋane á elvan ge itare: «Ya nanna Yaakadada!» A naba ndaterhe názena ni a bannaa Yaisu na. 19 Ba vaci laade ŋanna maa, ta jamme ge pukura-aha am bere, am iga a maŋgaripu, ta naba zlaŋete we á bere-aha baɗemme an tsekweram aɗaba lyawa á Yahudiya-aha wá, tá zhárá ba dámda Yaisu, a tsaahe am dagave-aatare. «A vakurteva Dadaamiya hairire,» a ba ŋane á elvan ge itare. 20 Am iga a elva ŋanna maa, a marateraa erva-aha-aara antara slerpa-aara. Daaci higa ge pukura-aha aɗaba naranna Yaakadada. 21 A ba ŋane á elvan ge itare zlaɓe ádaliye: «A vakurteva Dadaamiya hairire. Ba seke una ni a ɓeliyaa Edderwa á sem duniya na wá, iya keni yá aŋkwa ɓelakurɓela á dem huɗe á duniya.» 22 Daaci a naba futateraare effeƴa an we, a ba ŋane á elvan ge itare: «Kwayaumbare Sheɗekwe Cuɗeɗɗe. 23 Máki kwa ƴanaara kure haypa ge ura, Dadaamiya keni ƴanarƴe ge edda-aara. Máki ƴakuranaarka ge edda-aara, Dadaamiya keni ƴanaarka.» 24 Am sarte na a sawa Yaisu áseza pukura-aha na wá, ɓaaka Taumas palle á pukura-aha, Wulhe keni ba zhera-aara. 25 Samsa Taumas wá, a ba pukura-aha umele tá elvan ge ŋane: «Ŋere naŋeránna Yaakadada.» A ba Taumas á elvan ge itare: «Máki nanánka tate á kusa-aha na ta paslanmaa am erva-aha na á ba an ice-aaruwa, ya fem gulanda-aaruwa, máki fanemka erva-aaruwa am tate á upa na ta wanaa am slerpa na wá, ya fetareka ya ɗekiɗeki ganakini tsetse am faya na.» 26 Samsa máka-aara wá, jarammeje zlaɓe ádaliye pukura-aha am bere. Vacite ŋanna wá, aŋkwa Taumas keni am dágave-aatare. Ta zlaŋete we á bere-aha an tsekweram, amá tá zhárá ba samsa Yaisu, a tsaahe am dágave-aatare, a ba ŋane á elvan ge itare: «A vakurteva Dadaamiya hairire.» 27 Ba a ndaase una ŋanna: «Sawa an gulanda á ŋa, náwa erva-aha-aaruwa,» a ba ŋane á elvan ge Taumas. «Sánsa erva á ŋa, femfa am slerpa-aaruwa keni. Ƴánƴa mága shaige mazla-aara, fetarfe á ba an jirire.» 28 A ba Taumas á elvan ge ŋane: «Ka Yaakadada-aaruwa, ka Dadaamiya-aaruwa.» 29 A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Ábi ka fetaara áte ya aɗaba nakina? Geɗa wá, tá sháná emnde na ni natika, amá ta naba fetarfe na.» 30 Yaisu a magaa najipu-aha gergere kwakya zlaɓe ádaliye áza pukura-aha, puwarteka najipu-aha ŋanna baɗemme am wakita na. 31 Názena ni an puwa am wakita na wá, ta puwete ganakini kwá fetarfe áte Yaisu, geni ba ŋane una Almasiihu, Egdza á Dadaamiya. An fetarfire á kure áte ŋane wá, kwá shá shifa aɗaba ŋane.Yuhanna 21

1 Haraare cekwaaŋguɗi wá, Yaisu a de marateraa ire-aara zlaɓe ádaliye ge emnde vuye am pukura-aha-aara. A marateraa ire-aara áte we á haye á Tibairiyas. Náwa a marateraa estuwa ire-aara ŋanna. 2 Vacite ŋanna jarammeje pukura-aha na am tate palle, tara Simaun Piyer an Taumas ba ŋane una tá ɗahaná an Wulhe, antara Natanayail ura ekse á Kana am kwára á Galili, an egdzara á Jaibaidaiyus buwa, antara pukura-aha umele buwa. 3 A ba Simaun Piyer á elvan ge itare: «Iya yá zlala á de sluwa kelfe.» A ba emnde na: «Ŋere keni ŋá ɗabakɗába.» Daaci ba tse-aatare, ta demhe am paare á yawe. Ta hare paŋŋe, amá sluwarvaaka kelfe ɗekiɗeki. 4 Aŋkwa á wera ekse, palaahe sleɗe maa, a naba jesarhe ge Yaisu áte we á haye, amá diyarseka pukura-aha ɗekiɗeki ganakini ŋane. 5 Yaisu a ndavateruhe elva: «Ba sluwakurvaasluwa kelfe dawalaa?» Ta ŋwanante a ba itare: «Ba palle keni shaŋeránka duksa.» 6 A ba Yaisu á elvan ge itare: «Puwawumpuwa narre á kure á dem yawe am dalbe á naɗafa á paare, kwá sluvaasluwa.» Ta naba puwumhe wá, sluwarvaasluwa kelfe kwakya jipu, jaterviyaaje ge teɗa narre na antara kelfe am huɗe-aara, á dem huɗe á paare. 7 A ba pukura na wayaawáya Yaisu kwakya na á elvan ge Simaun Piyer: «Una degiya Yaakadada!» Piyer ba a cenaa: Una degiya Yaakadada na wá, a tsakweme am naŋgyuwe-aara, aɗaba ndza tsekwesetsekwe, daaci a ebzemaa á dem yawe. 8 Daaci ta semhe ge pukura-aha umele á se teɗa kelfe na am narre, ta ƴiƴiyeka ɗeme an kevaye an we á haye, á magá ba maiter deremke palle. 9 Saresse am yawe maa, tá zhárá ba kárá an mbe antara kelfe an puwa átekwa, aŋkwa depaiŋ zlaɓe á puwa. 10 A ba Yaisu á elvan ge itare: «Sawánsa kelfe na kwa sluwanaa kure kina na cekwaaŋguɗi.» 11 Daaci a ɗalemhe ge Simaun Piyer á dem paare, a de teɗante we á narre an naha an kelfe-aha saɗaɗɗe am huɗe-aara na á sete haha. Kelfe deremke an kul ilyeɓe ju keƴe am narre ŋanna, aley tataaka narre ɗekiɗeki. 12 Daaci «Sawmbare zaumiyuze,» a ba Yaisu á elvan ge itare. Amá ɓaaka pukura na a slásla ndavanu elva ganakini ka ware. Aɗaba baɗemme diyareddiye ganakini Yaakadada. 13 A gaptehe ge Yaisu, a eksetaa depaiŋ, a tegaterhe, a tegateraa kelfe zlaɓe ádaliye. 14 Ge keƴire una, Yaisu aŋkwa á maraterá ire-aara ge pukura-aha-aara, am iga a tsetse-aara am faya. 15 Am sarte na zaruze duksa, Yaisu a ndavanu elva ge Simaun Piyer, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Simaun, egdza á Yuhanna, wayakiwáyá emtu ba kwakya jakuje ge emnde na?» A ŋwanante, a ba ŋane: «Wayanak-wáya Yaakadada, ba ka keni diyakdiya ganakini wayanak-wáyá.» A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Eppiya egdzar kyawe-aha-aaruwa.» 16 A ndavanuhe zlaɓe ádaliye ge buwire: «Simaun egdza á Yuhanna, wayakiwáyá emtu?» A ba ŋane: «Wayanak-wáyá Yaakadada, ba ka keni diyakdiya ganakini wayanak-wáyá.» A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Faterufe hyema ge kyawe-aha-aaruwa» 17 A ndavanuhe zlaɓe ádaliye ge keƴire: «Simaun egdza á Yuhanna, wayakiwáyá emtu?» Mazle-aara Simaun Piyer fantaufe ge dzámá ire, aɗaba ndáva ŋanna a ndavanuwaa Yaisu ge keƴire, ganakini wayakiwáyáhe na. A ŋwanante ge Simaun, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Yaakadada, palle á názu diyaŋka ka ɓaaka, ba ka keni diyakdiya ganakini wayanak-wáyá.» A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Eppiya kyawe-aha-aaruwa.» 18 A ba ŋane á elvan ge ŋane zlaɓe ádaliye: «Yá ndak ba jirire: am sarte na zlaɓe ka dawale wá, ká eksantá ba ka kandá á ŋa, ká ŋguɗese huɗe an ŋane, daaci ka zlálá á dem tate á wedere á ŋa. Amá má watse gakevge emgyegwe a zhele wá, watse ká pelanse erva-aha á ŋa ge ura umele, á de takwasáká ŋane, watse á dáká á dem tate na ni wayaŋka na.» 19 Am huɗe á elva ŋanna wá, Yaisu aŋkwa á ɓálá jeba á emtsa na ni má watse á emtsa Piyer na. Emnde kwakya tá de gálá Dadaamiya aɗaba emtsa-aara. Daaci «Sawa ɗabiɗaba,» á ba Yaisu á elvan ge ŋane. 20 Daaci Piyer a zharaa ice á dem iga wá, á zhárá ba aŋkwa á ɗabaterɗaba pukura na wayaawáyá Yaisu kwakya na am iga. Ba pukura na ndza á njá herzhe átevege Yaisu am sarte na tá aŋkwa arge masane, a ndavanu ge Yaisu a ba ŋane: Watse á veláká ware ŋane Yaakadada na. 21 Am sarte na nanna Piyer aŋkwa á ɗabaterɗába pukura ŋanna maa, a ndavanu ge Yaisu, a ba ŋane: «Yaakadada, una mu watse á shaná uwe kena ŋane?» 22 A ŋwanante ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Ma yá kátá yá se beráná á ba an shifa am eptsa-aaruwa keni, una á shákaaka. Naba ɗabiɗaba ka.» 23 Daaci ta naba hyanme labare-aara am dágave á emnde a fetarfe baɗemme wá, ta bántsa watse á emtseka pukura ŋanna ɗekiɗeki. Amá Yaisu ndahaaka una. Názu a bannaa Yaisu ge Piyer wá, a ba ŋane: Ma yá kátá yá se beráná á ba an shifa am eptsa-aaruwa keni, á shákaaka. 24 Pukura ŋanna Yaisu a ndaha elva-aara na wá, aŋkwa á maganá ba ŋane an ire-aara seydire á labare ŋanna, wakita na keni a puwetaa ba ŋane. Diyaŋerdiya ganakini baɗemme á názena a puwetaa ŋane, baɗemme ba jirire. 25 Kwakya jipu názena ni a maganaa Yaisu ádaliye na. Ma andze ta eppuwa baɗemme am wakita, ba palle keni ƴaranseka wá, yá tama ma andze á taa ŋanaaka duniya na wakita-aha ŋanna.AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE