Mambila of Nigeria

JOHN

1

1 Kèh leh éh wóng ye-neh kini, Ngùr leh hehn eh cheh. Ngùr men eh leh bó Chang, naa Ngùr men eh ye Chang. 2 Kèh leh éh wóng ye-neh kini, eh dium tél Ngùr bó Chang. 3 Njèh deh éh yuli-neh éh gwull a hehne kini. Njèhlip seh eh dohge gil Ngùr, dohge éh kwoh a Change. 4 Ngùr men kor chuchu à ten, naa chuchu a hehne men heh ho nòr sén. 5 Sén men ball dehne kell à chip á hon, naa chip hól sél ngwal éh yilli boo-neh éh dìl bú so. 6 Nà deh yill a hehne eh John. Chang tema bú ko, 7 naa ndàl tua sa bá neh nòr bò seh njèhl à jume sén à, a bo eh ngwa kell naa, bo heh ndi temal a bone ko. 8 Sén men eh John ndi. John ndàl tua sa yár nòr bò à jume sén à dun. 9 Eh kèh bú leh so, ba sén men nda ye ká là wóng à ndàl-eh, be hare njehle a nòr bò seh. Eh sén bú sehseh. 10 Ngùr men leh ká là wóng à. Bú men dohge wóng ko, dohge éh kwoh a Change, naa nòr bo éh ti-neh à wóng-eh hehn à, bo yár bú kell ngwal. 11 Ndàl à lùl-eh hehn à, naa nòr a hehne bò yár bú gìun ngwal. 12 Nòr deh bò à ten naa, bo giun bú, bo heh ndíl temal a bone éh hehn à. A bone naa, Ngùr men heh bá bo chir éh bo hal bá neh mun a Change. 13 A bone naa, bo har mbehr wohll bá bo a fa, naa yar éh chir bú éh bo har ho-neh nòr èh ndi. Har-eh bú nu ndá yar à bu Chang à, ndia éh yèh éh me bó tell giun-eh ndi. 14 Ngùr men hal bá nòr, naa ti bá neh à tema ten vu à. Njèh galle éh be ndíl-eh éh nòr bò à yoh giu njèhl seh, áa ti bóo nòr sehseh. Behl leh hen tull kell kwoh a hehne éh njehle. Tell Chang kwoh men heh gil éh Mun bú chéhn so. 15 John leh tua à jume hehn à, tua ndi kell à tehr tehr jia, "Eh nu eh nà bú leh éh mèh tua dehne-neh jia, nda-neh à jume mòh à ndil-eh, naa yoh giu mèh, éh keh ba hehn yuli éh kèh éh wóng ye-neh kini. A mòh naa, bo har bal bon mèh à jume." 16 Hehn kor njèhl seh, naa heh ya dehne kell vu hòon à yur deh à kiukiu mbal. 17 Chang leh héh njèh soo-neh à bu Moses à. Chir njèhle bú sehseh bó hòon naa, Chang hehn heh yár à bu Jesus Krast à. 18 Nà deh éh hen ngwál-eh Chang èh kini. Mun a hehne bú chéhn éh ti-neh à bu hehn à tua sa vu njèhl à jume Tell á ko. 19 Jews bo Jerusaleme tema ndi bà sadeka hep-eh bó nòr deh bò éh yuli boo-neh à gèl-eh Levi à à yur John á. Bo bi bá neh jia bú a, "Wòo là wòo eh han ba?" 20 John chàm ngwal, tua ndi kell éh bo sén sén jia bo a, "Mèh eh Krast ndi." 21 Bo bi mbehr wohll jia, "Aá wòo eh han ba? Wòo eh Elijah ba?" Jia bo a, "Yeh, mèh eh Elijah ndi." Bo bi wohll jia, "Aá wòo eh profet bú éh behl kial dehne-neh ba?" Jia bo a, "Yeh, mèh eh profet bú so ndi de." 22 Bo jia bú a, "Aá wòo eh han ba? Túa behl, a behl nda tua ndi wohll éh nòr bo éh tema-neh behl èh. Wòo eh gèl nòre deh ba?" 23 John jia, "Profet Isaiah leh tua jia, 'Bo jò ngwa nda hul a nà deh tua dehne nda yoo jia njiur-eh jia, Yà lúr kwúna chir a Kiulle, a bú ti leleng.' Leh éh profet Isaiah tua-neh hon èh, aso jia mèh." 24 Nòr bo éh bi dehne-neh John èh, Farisi bò tema bo ko. 25 Bo bi wohll bá neh jia John a, "Ba wòo chi eh Krast ndi, wòo eh Elijah ndi, áa wòo eh profet bú so ndi de, áa wòo nèhme Change là túll à ki ba?" 26 John jia bo a, "A mòh naa, mèh tull fe nòr bò nèhme Change éh nèhme, naa nà deh à tema ten behn à, behn behn bú kéll ngwal. 27 Nal men ndí dehne à jume mòh à, naa mèh hól ngwal éh mèh sa-neh wehl deba a hehne." 28 Kèh éh bo tua dehne gil-eh njèh bo nu, ba bo gi à Betani nèhme Jordan yàng yila, dìl éh John tull dehne-neh nòr bò nèhme Change. 29 Eh har kella bá neh éh chia bú jume naa, John eh hen a, Jesus nda dehne bal éh hehn à, naa jia nòr bò a, "Behn hén kwú behn Mun a Change éh bo jò hep nda-neh bú wula biel sadeka là, ndàl ká là wóng à, a neh woh sum jallip à yur nòr bò à. 30 Eh nu eh ye nà bú éh mèh tua dehne-neh jia, nda-neh à jume mòh à ndil-eh, naa yoh giu mèh, éh keh ba hehn ti kwúna éh kèh éh wóng ye-neh kini. A mòh naa, bo bon har bal mèh à jume. 31 Kèh leh éh mèh tua dehne-neh, mèh kell ngwal deh éh jia, nu eh bú, naa yèh éh mèh tull dehne-neh nòr bò nèhme Change, mèh tull jia, a Israel bò kell gweh bú." 32 Nu eh njèh éh John tua-neh à jume Jesus à jia, "Mèh hen Chuchu Séne lua à tehr vullup-eh wula buga lá, ti bá neh à gwull á hehn à, 33 naa mèh kell lur ye bá neh bú, ndia da jòo mèh bú kéll lúr ye ngwal. Chang leh tema mèh, jia mèh a, ndá túll nòr bò nèhme Change éh nèhme, naa jia mèh a, mèh jò hen nda nà deh éh Chuchu Séne lua ndàl ti-neh à gwull á hehn à. Aso eh nà bú éh jò tull nda-neh nòr bò nèhme Change éh Chuchu Séne. Chang leh tua mèh hon, 34 naa mèh eh hen a, yuli bal hon bèn, naa mèh tua bá neh jia behn a, eh Mun a Change bèn." 35 Eh har kella boo bá neh éh chia deh naa, bèhlep a Johne bó mberi fàl bó John bó ti dehne wohll bá neh éh dìl bú so, 36 bo hen bá neh Jesus éh kella lela-neh, naa John jia, "Hén kwú behn Mun a Change éh bo jò hep nda-neh bú wula biel sadeka là." 37 Bèhlep a hehne bó mberi fàl ngwa bá neh, bo behle bá neh à jume Jesus à. 38 Jesus fe yilli wóhll njehle à jume, naa hen bá neh bo, bi jia bo a, "Behn kia dehne keh ba?" Bo bi wohll bá neh jia, "Rabai (aso jia, Ticha) wòo chál ka ba?" 39 Jia bo a, "Behn ndal hén kwú behn." Bo behle bá neh bú, bo nda hen bá neh dìl éh ti ho-neh, naa bó Jesus bò ti seh bá neh éh chia bú so. Kèh éh bó Jesus bò kore-neh, ba leh bal tohge yulla éh menjoo. 40 Bèhlep bo fàl éh ngwál-eh njèh éh John tua-neh, éh behle-neh à jume Jesus a, deh eh leh Andrew dìm a Simon Peter. 41 Andrew nda bá neh kwar chéhn, nda tél à yur be á hehn à Simon à, jia bú a, "Behl hen Mesaya." (Mesaya men jia Krast.) 42 Naa yilla ndi bá neh bú à tiu Jesus à. Jesus fe ndi bá neh éh bú à, naa jia, "Wòo eh Simon mun a Johne. Yill a chi bo jò yilla nda Sefas." (Sefas men jia Peter, aso bo jia, tool bar.) 43 Chia eh har boo bá neh naa, Jesus muni mbehre bá neh jia, neh nda à Galili. Eh ndí bá neh a, hen bá neh Philip, jia Philip a, "Bèhle yal mèh." 44 Philip ndal à Betsaida à lùl-eh Andrew bó Peter à. 45 Philip nda hen Nataniel, tua bá neh jia bú a, "Nà bú leh éh Moses tua-neh à ten derua-neh njèh soo-neh à, áa éh profet bò nyoo bóo-neh à jume hehn à, behl hen-eh bú eh seh. Eh Jesus mun a Josephe, ndal à Najaret." 46 Nataniel bi bá neh jia bú a, "Njèh galle jò nda à lùl-eh Najaret à yuli-neh ba?" Philip jia bú a, "Ndal hén kwú chi." 47 Jesus hen Nataniel éh bal ndàl-eh, naa jia, Nataniel eh Israel bèn, hehn chéh ho nòr behllel. 48 Nataniel jia, "Wòo kell mèh à yur ko ba?" Jesus jia bú a, "Mèh hen wòo ti dehne à kal tagar á, ba Philip ye wòo yílla ye ngwal." 49 Nataniel jia, "Ticha, wòo eh Mun a Change, wòo eh Mbòn a Israel bò." 50 Jesus jia bú a, "Wòo heh ndi bal temal a chi éh yèh éh mèh jia, mèh hen wòo ti dehne à kal tu a ba? Wòo jò hen nda njèh deh bò éh yoh giu-neh njèh éh wòo ngwál-eh éh nu." 51 Jesus ti wohll jia bo a, "Mèh tua behn sehseh, vullup jò kume loh nda à njehle behn à, behn jò hen nda masenja a Change bò lua lua mehn, hal hal mehn, bo lua nda dehne éh mèh Mun a Nòre."

2

1 Eh kella bá chia fàl, éh tare naa, nà deh yilla bá neh vehl à Kana à ten lùl-eh Galili à. Me a Jesuse leh ko ten de. 2 Nà bú éh yilla-neh vehl èh yilla bal-eh bil a hehne bò, naa yilla bóo Jesus bó bèhlep a hehne bò de. 3 Nòr bò eh wa gi bá neh ndìma naa, me a Jesuse jia bú a, "Ndìma gi." 4 Jesus jia, "Me mòh, eh sa a chi ndi. Kèh a mòh ye fé ye ngwal." 5 Me men tua ndi bá neh éh bà bo éh be dehne-neh sa ko le dio, jia, "Ba tua jia behn a, bé mehn keh ba ndia, behn bé be." 6 A dìna-neh Jews bò à bo kor njèh soo-neh deh éh ma-neh bo chir njèh nen-eh. Eh yèh bú nu ndia, bo kwúna sel dua ko le tehnjen. Sel men deh bò, bo tia behr ho garuwa nèhme à ten tín, deh bò tehnjen, áa deh bò garuwa nèhme tehfel. 7 Jesus jia bà bo sa a, "Behn tía yú gì nèhme à ten sel bo dio-neh." Naa bo tia yu gi bá neh nèhme à ten. 8 Jesus jia bo a, "Sé héh nà bú éh ya lur-eh dina." Naa bo se heh bá neh bú. 9 Nal men eh wa ngwa bá neh nèhme éh hal bal-eh ndìma naa, hehn dìl éh ndal-eh kéll ngwal. Bà bo da éh tia-neh nèhme, bo bon kell chir bú éh ndìma yuli-neh eh seh. Nal men yilla bal-eh nà vehle, 10 jia bú a, "Bo jòo gia tel ho ndìma galle. Nòr bò eh wa wohli gi eh seh naa, bo heh ye bá neh bo ndìma bú éh-neh hohm kini à jume. A chi naa, wòo heh chehlle yár nòr bò ndìma galle à jume." 11 Eh nu eh njèh magiale bú éh Jesus be tél-eh. Leh bél à Kana à lùl-eh Galili à. Njèh éh Jesus bél-eh éh nu ma kwoh a hehne. Eh be bá neh hon naa, bèhlep a hehne bò heh ndi bá neh temal a bone éh hehn à. 12 Ko jume naa, Jesus bó dìm a hehne bò, me bó, bèhlep a hehne bò ndí bá neh à Kapernaum, bo cha ngwa ko te. 13 Jesus nda bá neh à Jerusalem, ba dina Pasova a Jews bò ball-eh. 14 Eh hol bá neh naa, toll nda bá neh à mí Chang a Jews bò à. Eh mím Change bú dua. Hen bá neh nòr bo éh guri dehne-neh nàgup bó biel bò, buga bo. Hen bóo nòr bo éh kwia dehne-neh kobe ko mí ko. 15 Wohl wehl, be bá neh bàchur éh seh, naa kua hale sum bá neh bo à mí Chang à, éh biel mehn, éh nàgup mehn seh, be hale sum kobe a nòr bo éh kwia dehne-neh, naa ya kili yilli tebul a bone à deh, 16 jia nòr bo éh gull dehne-neh buga a, "Wòh yùli kélla éh seh à chia. Behn chéh yár mím a mòh Telle wula tu éh behn tune dehne-neh là kwúnal." 17 Bèhlep a hehne bò muni ya wohll bá neh éh dìl bú éh ju Change tua-neh jia, "Mèh giun mím a chi seeh. Kèh éh mèh muni giu bal-eh ndia, bel kell mèh à là per per wula wia là." 18 Jesus eh be bá neh hon naa, Jews bò bi bá neh jia bú a, "Njèh éh wòo bél-eh éh nu, behl giun éh wòo be-neh njèh deh éh ma gweh-neh jia, Chang héh-neh wòo kwoh ko." 19 Jesus tua jia bo a, "Behn tíuli sìu ndí mím Change éh nu à deh, a mèh ma sum wohll. Mèh ma sum nda à ten chia tar-eh." 20 Bo jia bú a, "Bo bon leh ma nyìma wòhl fàl à tehr tehnjen, naa wòo jia, neh ma sum à ten chia tar-eh ba?" 21 Eh tua-neh hon èh, ba jia yár hehn yull a hehne. 22 Jesus eh nyim yuli wohll bal à chi-neh naa, bèhlep a hehne bò muni ndi wohll bá neh njèh leh éh tua kwúna-neh éh nu, naa bo heh ndi bá neh temal a bone éh ju Change bó ngùr a Jesuse. 23 Kèh éh Jesus ti dehne-neh à Jerusalem, éh bo yáal-eh dina Pasova, Jesus be kell njèh gìare seeh. Nòr bò kiukiu mbal eh hen bá neh naa, bo heh ndi bá neh temal a bone éh hehn à, 24 naa Jesus hehn njèh éh bo muni-neh gìun lúr ngwal, 25 éh keh ba kell gil nòr bò eh seh. Nà deh éh tua sa seh-neh bú njèhl dun èh kini, éh keh ba kell gil njèhl à là nòr à seh.

3

1 Nà deh yill a hehne eh Nicodemus, eh nà talle a Jews bò deh, ti dehne à bòhng-eh Farisi bò à. 2 Eh chip deh naa, nda bal-eh éh Jesus à jia, "Ticha, behl kell jia, wòo eh ticha, Chang tema wòo ko. Ba hon kini ndia, á lá nji wòo njèh bo gìare éh nu bé ngwal, ba éh Chang neh wòo ko gàm ngwal èh." 3 Jesus jia bú a, "Mèh tua wòo sehseh, nà bú éh bo neh bú kèh fàl hàr mbèhr wóhll ngwal èh ndia, bú Lùl a Change hen nda eh kini." 4 Nicodemus bi jia bú a, "Nà talle là bo har mbehr wohll bú kèh fàl nan ba? Toll kella wohll à là me á hehn à, a me bú har mbehr wohll bú ba?" 5 Jesus tua jia bú a, "Mèh tua wòo sehseh bèn, gia bo har mbehr wohll wòo éh nèhme bó Chuchu Séne, naa wòo toll ye à le Chang à. 6 Nà bú éh nòr mberi har-eh bú ko, eh ye nòr ká là wóng à mbal. Bú éh Chuchu Séne har-eh bú ko eh bá nòr a Change. 7 Bú a, chéh wòo dun géh lòl éh yèh éh mèh tua-neh jia, gia bo har mbehr wohll-eh wòo kèh fàl èh. 8 Ti éh fe kube-neh, kube nda éh dìl éh boo-neh bú. Nòr ngwa fé éh fe giun kella-neh. Nòr kéll ngwal dìl éh fe ndal-eh, áa boo dìl éh nda-neh kéll ngwal de. A nà bú éh Chuchu Séne har mbehr-eh bú, ti boo hon de." 9 Nicodemus bi jia, "Hon là ti nda yar nan ba?" 10 Jesus jia bú a, "Meh wòo eh ticha talle à tema ten Jews bò à mà? Aá wòo chéh njèh bú nu ngwá kell éh keh ba? 11 Mèh tua wòo njèh sehseh, behl tua njèh éh behl ngwa kell-eh, áa éh behl hen kell-eh, naa behn chéh yár behn njèh éh behl tua-neh giun. 12 Mèh tua behn à jume njèhlip bo ká là wóng à, behn behn giun ngwal. Aá ba mèh tua bal à jume njèhlip bo tehr vullup-eh là, behn giun nda yar nan ba? 13 Nà deh éh ndá ngwal-eh à tehr vullup-eh kini, eh fe mèh Mun a Nòre éh lua-neh à vullup-eh. 14 Wula leh éh Moses ti-neh à jia, éh tiul kwúna-neh kiu tohge éh wál-eh yàp èh à tu-neh là, naa gia Mun a Nòre jò ti boo à tu-neh de, 15 a nòr bo éh heh ndíl-eh temal a bone éh hehn à ndia, bo kor chuchu bú dididi." 16 Chang giun kell nòr bò ká là wóng à seeh, naa heh giu bal-eh Mun a hehne chéhne, a nà bú éh heh ndíl-eh temal a hehne éh hehn à ndia, bú chéh kwóhl, bú kor yar chuchu bú dididi. 17 Chang tema Mun a hehne ká là wóng à, a bú hall tena nòr bò, ndia deh éh jia bú a, ndal túa yà yár nòr bò éh ju tema ngwal. 18 Nà bú éh heh ndi bal-eh temal a hehne éh Mun a Change ndia, ju bú à tiu Chang à ya nda eh kini. Nà bú éh neh Mun a Change giun ngwal èh ndia, ju a Change ya gil-eh bú eh seh, éh keh ba hehn temal a hehne éh Mun a Change bú chéhne héh ndí ngwal. 19 Chir bú éh ju ya ho-neh nòr éh seh ti wula éh nu là: sén ball toll bal ká là wóng à, naa nòr bò chéh yár bon sén giun, bo giun yár bon chip, éh keh ba bo be dehne ho njèh via-neh. 20 Nà bú éh be dehne ho-neh njèh via-neh ndia, hehn sén giun eh kini, bú men à sén à yuli kella ndàl eh kini, ndia bo nda njèh bo viarebe a hehne hen-eh. 21 Nà bú éh be dehne ho-neh njèh galle yuli kella ho à sén à ko, a nòr bò hen kell kwulla njèh galle éh neh be dehne-neh, a bo kell jia, neh ngwál yùn a Change. 22 Ko jume naa, Jesus bó bèhlep a hehne bò nda bá neh à ten lùl-eh Judea à. Bo ti ngwa bá neh dio, bo tull bá neh nòr bò nèhme Change. 23 Ba John tull dehne bóo nòr bò nèhme Change à Anon de, éh keh ba nèhme éh dìl bú dio kiukiu. Anon men à kwiar a Salim à chichall. Nòr bò nda dehne éh hehn à, naa tull dehne bá neh bo nèhme Change. 24 Eh kèh bú so, ba bo ye bú à mí chip á kíli ye ngwal. 25 Nà Jewse deh bó bèhlep a Johne bò san dehne à jume chir bú éh nòr ti-neh sén à dìna-neh bon à. 26 Bèhlep a Johne bó barip ndàl à yur John á jia, "Ticha, wòo kell dehne nà bú leh éh wòo tua dehne-neh à jume hehn à eh seh ba? Behne leh ti dehne à Jordan nèhme yàng yila. Eh yuni nu tull dehne bá nòr bò nèhme Change, áa nòr bò bon behle ya gi yar bá bú là, wòo bél nan ba?" 27 John jia bo a, "Njèh éh nòr kor-eh seh, Chang héh bo ko. 28 Mèh leh jia behn a, mèh eh Krast ndi. Chang leh tema giu yár mèh à tiu dun. Eh mèh tua-neh hon èh, behn ngwa gil eh seh. 29 Nà bú éh yilla-neh vehl èh, si eh bú, ndia eh bil a hehne ndi. Bil hehn njiulla dehne ko kwiar a mberi à. Eh ngwa hul a bil mberi naa, sor lo kell bú dun. Eh mèh à ti boo hon de. Aso mèh gele hul bá ko dìl-eh. 30 Hohm éh yill a hehne kwula-neh talle, áa éh yill a mòh ti yar-eh te." 31 Nà bú éh lua-neh à tehr èh yoh gil njèhl seh. Nà bú ká là wóng a, a hehne eh kell nòr ká là wóng à, tua le kell éh njèh bo ká là wóng à. Nà bú éh lua-neh à vullup-eh hehn yoh gil njèhl seh, 32 tua nòr bò njèh éh hen-eh bó njèh éh ngwál-eh, naa bo chéh bon ngùr a hehne giun. 33 Nòr bo éh giun-eh ngùr a hehne ndia, aso bo kell jia, njèh éh Chang tua-neh sehseh. 34 Nà bú éh Chang tema-neh bú tua dehne kell njèh éh Chang tema-neh bú éh seh, éh keh ba Chang heh kell bú Chuchu Séne seeh mbal. 35 Tell Chang giun Mun a hehne, naa heh kwuna gi bal njèhl seh à bu hehn à. 36 Nà bú éh heh ndi-neh temal a hehne éh Mun a Change ndia, aso kor bal chuchu bú dididi. Nà bú éh ta yar-eh gwull à tiu Mun á ndia, chuchu bú nu kor nda eh kini. Chang njal le nda kell éh bú hon há dididi.

4

1 Farisi bò ngwa bá neh jia, nòr bo éh Jesus tua wohl-eh, áa túll-eh bo nèhme Change, a bo ti-neh bèhlep a hehne, yoh giu a Johne. Jesus kell jia, bo tua hon, 2 ba hehn nà deh nèhme Change túll nyèh ngwal, eh tull dehne yár bèhlep a hehne bò. 3 Eh ngwa bá neh njèh éh Farisi bò tua-neh naa, yu bá neh à Judea, nda wohll bá neh à Galili. 4 Eh nda dehne bá à Galili naa, kella lela bá neh à Samaria. 5 Nda hol bá neh éh lùl deh à ten lùl-eh Samaria à, bo yilla Sikar. Sikar men ball à yur dìl a Jacobe leh éh heh ndíl-eh éh mun a hehne Joseph èh chichall. 6 Jacob leh kwal vù nèhme ko deh. Jesus gal bal éh gùl da éh gi-neh, naa ti nda bá neh à yùn a vù nèhme à. Leh eh sellaten. 7 Nave Samaria ndàl nèhme tia-neh à. Jesus jia bú a, "Héh mèh nèhme, a mèh wa." 8 Eh kèh bú so, ba bèhlep a hehne bò nda bá à lùl-eh yallip gwulla wohl-eh. 9 Nave Samaria da jia bú a, "Wòo chi eh Jews bò. Aá wòo dol yár nèhme éh mèh nave Samaria nan ba?" Nave men tua hon, éh keh ba bó Jews bò éh dìl chéhne ti kube ho eh kini. 10 Jesus jia bú a, "Ba wòo da kell njèh éh Chang heh-neh eh seh, áa wòo kell nà bú éh dol-eh nèhme éh wòo eh seh ndia, á lá nji wòo dol boo éh bú, a bú tia heh wòo nèhme éh heh ho-neh nòr chuchu." 11 Nave jia bú a, "Nèhme hehn kòo sè sè, áa wòo ngàp à bu kini là, wòo nda nèhme bú dio là tia ndàl éh keh ba? 12 Tell a vu Jacob kwa kwúna vu vù nèhme bú nu ko. Bó mun a hehne bò, nyam a hehne bò leh wa dehne nèhme à ten vù bú nu-neh. Wòo men, wòo yoh giu tell a vu Jacob ba?" 13 Jesus jia bú a, "Nà bú éh wa-neh nèhme bú ká vù-neh Jacob à éh nu, nyúll nèhme nda wohll bú ya-neh. 14 Nà bú éh wa-neh nèhme bú éh mèh heh ndàl-eh bú ndia, nyúll nèhme bú ya nda sel eh kini, éh keh ba mèh heh bal bú njehle nèhme men doolli. Njehle nèhme men bá kell à là hehn à, aso kor nda bá chuchu bú dididi." 15 Nave men jia, "Kiull, héh neh mèh nèhme bú so, a nyúll nèhme bú chéh mèh yàl, a mèh jò chéh kán éh nu nèhme tia-neh à ndá sel." 16 Jesus jia bú a, "Ndá yílla wohl si a chi. Behne ndal." 17 Nave jia, "Mèh si kini oh." Jesus jia, "Wòo tua sehseh, wòo si kini bèn. 18 Wòo se ndá bal lel si tín, naa nà bú éh behne ti dehne-neh éh yuni nu eh si a chi ndi bèn." 19 Nave men jia, "Mèh hen kell-eh, wòo eh profet. 20 Behl nòr bo Samaria, tell a behle bo leh jòo leh dol ho Chang ká yur ndèhge bú nu à. A behne Jews bò naa, behn jia, ndal dòl Chang à Jerusalem." 21 Jesus jia, "Nave, ngwá njèh éh mèh nda-neh tua-neh. Kèh deh jò nda ndàl-eh. Kèh bú so eh ndàl ndia, behn Tell Chang ká deh éh nu dol nda sel eh kini, áa behn à Jerusalem dòl ndá ngwal de. 22 Behn nòr bo Samaria, behn nà bú éh behn dol-eh kéll ngwal. A behle Jews bò naa, nà bú éh behl dol-eh, behl kell bú eh seh, éh keh ba nà bú éh hall tena nda-neh nòr bò yuli à gèl-eh Jews bò à. 23 Kèh bú so nda ndàl-eh, naa hol gil-eh. Bà Change bo sehseh dol nda bá Tell Chang à temal-eh bon à, áa bo dol nda bá éh chir bú sehseh. Nòr bo éh dol-eh Chang hon èh toll Chang à là. 24 Chang eh Chuchu. Nòr bo éh dol-eh bú, gia bo dol à chuchu-neh, áa bo dol boo éh chir bú sehseh, naa ye." 25 Nave da jia, "Mèh kell jia, Mesaya éh bo yilla-neh bú Krast èh nda ndàl-eh. Eh hol bal ndia, jò tua sena nda vu chir njèhle seh." 26 Naa Jesus ti wohll jia bú a, "Yùn eh tua dehne behn Krast. Mèh eh Krast men." 27 Eh tua gi naa, bèhlep a hehne bò wohlli wohll bal-eh. Bo eh hen éh Jesus bó nave tua dehne-neh yùn èh naa, geh lo bá neh bo dun. Bèhlep deh éh bi nyeh-neh jia nave a, "Wòo giun keh ba?" kini. Aá deh éh jia, "Behn nave tua dehne yùn à ki ba?" kini de. 28 Nave men yil lo bá neh gòr nèhme a hehne dio, nda wohll bá neh à le, yilla bá neh nòr bò, jia bo a, 29 "Behn ndal hén kwú behn nà deh. Nal men tua sa gi kell njèhlip bo leh éh mèh bél-eh seh. Deh a eh bal Krast men ba?" 30 Bo eh ngwa bá neh hon naa, bo yuli nda bá neh à yur Jesus à. 31 Kèh éh nave nda bá neh nòr bò yilla giu-neh naa, bèhlep bò tua jia, "Ticha, yáa njèh yaa-neh." 32 Jesus jia, "Njèh yaa-neh a mòh eh cheh, naa behn njèh yaa-neh bú so kéll ngwal." 33 Bèhlep bò eh ngwa bá neh hon naa, bó barip tua bá neh à tema ten bon à jia, "Nà deh da héh bú njèh yaa-neh ba?" 34 Jesus tua wohll bá neh jia bo a, "Eh mèh be-neh njèh éh boo-neh nà bú éh tema-neh mèh, áa éh mèh be sum-eh sa a hehne ndia, njèh yaa-neh a mòh eh yar cheh." 35 Jesus ti wohll jia bo a, "Njèh tua-neh a behne deh ti jia, 'Le bá wehll nà, bo nda bá yili tena-neh.' Mèh tua behn sehseh, behn fé lúr mell men galle, yili kwula mua gi, hol bá a tena-neh. 36 Nà bú éh tena-neh yili, bo gom nda bú gom. Yili éh tena kwúna-neh men ti nda há dididi. Aso nà bú éh kwal-eh yili bó nà bú éh tena- neh jò gele nda fàle. 37 Njèh tua-neh deh ti jia, 'Nà deh kwal dun, áa deh tena dun,' naa tua sehseh bèn. 38 Mèh tema behn, a behn nda tena wohl yili éh nòr deh bò kwal-eh. Nòr deh bò kwa kwúna ko, éh yuni gam ta bá behn de." 39 Nòr bo lùl-eh Samaria dio kiukiu heh ndi bá neh temal a bone éh Jesus à, éh keh ba nave da tua jia bo a, Jesus tua sa gi kell njèhl seh éh neh bél-eh. 40 Bo eh hol bal à yur Jesus à naa, bo dol bá neh jia Jesus a, bó bo cha ngwa à le bon à, naa bó Jesus bò cha ngwa bá neh chia fàl. 41 Jesus eh tua bá neh ju Change naa, nòr deh bò kiukiu heh ta bá neh temal a bone ko de, 42 bo jia nave da a, "Eh yuni nu behl heh ndíl temal a behle éh Jesus à, éh keh ba behl ngwál njèh éh tua-neh, ndia tì sél ngwal deh éh jia, wòo tua behl ko. Behl kell jia, Jesus eh nà bú éh ndàl-eh nòr bò ká là wóng à hall tena-neh bèn." 43 A jume chia fàl à naa, Jesus yuli nda bá neh à Galili. 44 Leh tua jia, profet bú éh ti wohll-eh à lùl-eh hehn a, bo bú goo nda eh kini. 45 Eh hol yár bal-eh hehn à Galili naa, nòr bò bi mua woh bá neh bon bú, éh keh ba bo leh ndá ta à Jerusalem dina yáal-eh. Njèh éh Jesus bél-eh à Jerusalem èh, bo leh hen ta eh seh de. 46 Jesus yuli nda wohll bá neh à Kana éh dìl éh kwia yilli-neh nèhme hal-eh ndìma. Kana men ye à lùl-eh Galili à. Nà sa a ngomnati deh leh ko deh, naa mun a hehne à lùl-eh Kapernaum à yila dehne à yur. 47 Tell mune da eh ngwa bá neh jia, Jesus yuli à Judea, hol wohll bal à Galili naa, nda bá neh à yur Jesus à, dol jia Jesus a, bó bú nda à Kapernaum, a bú woh sum mvú à yur mun á hehn à, ndia mun a hehne tiu le bá dun, nda bá kwoh-neh. 48 Jesus jia bú a, "Behn temal a behne éh mèh à heh ndi nda eh kini. Gia behn hen tél njèh deh gìare éh mèh bél-eh, naa ye." 49 Nà sa a ngomnati da jia, "Kiull, na behlè nda, éh mun a mòh ye-neh kwóh ye ngwal èh." 50 Jesus jia bú a, "Ndá chi nda. Mun a chi kwóh ndá sél ngwal." Njèh éh Jesus tua-neh, nal men heh ndi bá neh temal a hehne ko, naa yuli ndí bá neh. 51 Eh nda dehne bá à le naa, bà sa a hehne yuli kor bá neh bú éh chir, bo jia bú a, "Mun a chi kwuna bá hohm." 52 Tell mune bi jia bo a, "Mvú men là hare loh bú éh kèh deh ba?" Bo jia bú a, "Ndìllip gil bú lehr éh sellaten éh tohge chéhn." 53 Tell kell bá neh jia, mvú gil éh kèh éh Jesus tua-neh jia, "Mun a chi kwóh ndá sél ngwal," naa bó nòr bo mí hehn à seh heh ndi bá neh temal a bone éh Jesus à. 54 Jesus bél njèh gìare bú nu, ba yuli à Judea, nda wohll bal à Galili. Njèh gìare éh bél-eh à Galili, kube éh bú nu naa bá kèh fàl.

5

1 Ko jume naa, Jews bò yaa bá neh dina a bone à Jerusalem, naa Jesus ndí wóhll bá neh ko de. 2 Hùll lele deh éh bo toll nda-neh à Jerusalem èh, bo yilla Hùll Biele. Nèhme leh dehne ko kwiar a hùll à men, naa bo ti kwúna pà tín ko yùn nèhme à. Nèhme men éh ju Hibru bò, bo yilla Betesda. 3 Bà mvu kiukiu cha dehne gil ko pà-neh. Deh bò njehle kini, deh bò gull kini, áa deh bò yàng deh kwoh gil-eh. Bo cha kial dehne, a masenja a Change bú ndàl silli nèhme, 4 éh keh ba masenja a Change ndàl silli ho nèhme éh kèh deh, naa nà bú éh lua toll tel-eh à dòll jòo ndia, mvú a hehne eh mehn gèl deh ba ndia, gi yuli kell. 5 Nà deh ko ten bon à, mvú ya bal bú nyìma wòhl éh yulla chòp tehndell. 6 Jesus hen bá neh nal men éh cha dehne-neh, naa kell bá neh jia, mvú ya bal bú éh dàp. Jesus bi jia bú a, "Wòo giun éh mvú a chi gi-neh ba?" 7 Nal men jia, "Kiull, kèh éh masenja silli-neh nèhme, nà deh éh nda-neh mèh kòo dòll ya tull-eh kini. Mèh eh nda bá toll-eh naa, ba nà deh hehn kella bá à tiu." 8 Jesus jia bú a, "Yù yùli à tehr, káll bell a chi, wòh ndá éh seh." 9 Naa mvú a nale men gi yuli bá neh kwar chéhn, kall bell a hehne, woh nda bá neh éh seh. Ba leh eh chia seh-neh a Jews bò, 10 naa Jews bò jia nal men a, "Lale nu eh chia seh-neh. Hohm kini éh wòo joo-neh bell a chi éh chia seh-neh, éh keh ba soo soo." 11 Nal men jia bo a, "Nà bú éh woh sum-eh mvú à yur mòh à jia mèh a, Káll wòh bell a mòh, ndá éh seh." 12 Bo bi jia bú a, "Nà bú éh tua-neh jia wòo a, Káll wòh bell a chi, ndá-neh éh seh là eh han ba?" 13 Naa nà bú da éh mvú gil-eh bú hehn Jesus kéll ngwal. Jesus da yu wohll, éh keh ba nòr bò kiukiu. 14 Ko jume naa, Jesus nda hen bá neh bú à mí Chang à, jia bú a, "Hén kwú chi, wòo ta yuli gi eh seh. Chéh jallip bé sél, ndia gìar deh talle nda boo wòo kor-eh." 15 Nal men yuli nda bá neh, tua bá neh jia Jews bò a, Jesus woh sum neh mvú à yur ko, 16 naa Jews bò senna dium bá neh Jesus, éh keh ba leh woh sum mvú à yur nà bú nu à éh chia seh-neh a bone. 17 Jesus jia bo a, "Tell a mòh be dehne kell sa éh kèh seh, naa mèh be dehne ta hon de." 18 Jesus eh tua bá neh hon naa, Jews bò kia ha bá neh chir éh bo wula-neh bú, éh keh ba jia, Chang eh Tell a hehne, aso jia, bó Chang fe gil à tehr, ndia tì fé ngwal deh éh jia, be via-neh chia seh-neh a bone. 19 Jesus jia bo a, "Mèh tua behn sehseh, Mun a Change hól ngwal éh be-neh njèh deh éh gwull a hehne, be fe njèh éh hen wohl-eh éh Tell a. Njèh éh Tell be dehne-neh, Mun be woh nda cheh de. 20 Tell giun Mun a hehne, naa ma sum bú njèhl éh be dehne-neh seh, ma nda Mun a hehne njèh deh bò éh yoh giu-neh bú da jume. Mun eh jò be bá ndia, geh lo nda behn dun. 21 Wula éh Tell nyim sum-eh nòr bò à chi-neh là ndia, Mun a hehne be boo hon de. Mun tull nòr bo éh Mun men giun-eh chuchu. 22 Tell hehn nà ju tua-neh ti ngwal, heh ndi yár kwoh bú so éh Mun á, a bú tua ko, 23 a nòr bò seh goo ta Mun a hehne, wula éh bo goo-neh bú là de. Nà bú éh chéh-neh Mun gool èh ndia, aso hehn Tell éh tema-neh Mun èh goo ngwal de. 24 "Mèh tua behn sehseh, nà bú éh ngwa-neh ngùr a mòh, áa éh heh ndi-neh temal a hehne éh nà bú éh tema-neh mèh ndia, aso kor bá chuchu bú dididi. Mun bú à tiu ju à yilla kwuna nda eh kini, hehn yuli bal à chi-neh, ti bá chima. 25 Mèh tua behn sehseh, kèh bal ndàl-eh, áa kèh men hol gil-eh, éh nòr bo kumile jò ngwa nda-neh hul a Mun a Change. Nòr bo éh ngwa-neh hul a hehne ndia, bo ti nda bá chima. 26 Wula éh Tell tull dehne ho-neh nòr chuchu là, heh bóo Mun a hehne kwoh éh bú tull ta-neh nòr chuchu de. 27 Héh Mun kwoh bú éh ti-neh Kiull ju tua-neh, éh keh ba Mun men eh Mun a Nòre. 28 Bú a, chéh behn dun géh lòl. Kèh bal ndàl-eh. Nòr bo éh bo wuri giu gi bá neh bo kòo sè, éh kèh bú so bo nda hul a hehne ngwa-neh, 29 bo jò yuli ndàl à sàl-eh. Nòr bo éh bél-eh sa galle, bo jò yuli ndàl, Mun tull nda bo chuchu. Nòr bo éh bél-eh sa via-neh ndia, bo eh nyim naa, Mun tua ya nda bo éh ju. 30 "Mèh hól ngwal éh mèh be-neh njèh deh éh gwull a mòh. Eh mèh ti-neh Kiull ju, njèh éh mèh tua-neh seh, Chang tua sena gil mèh ko. Ju a mòh eh ju sehseh, éh keh ba mèh be kell njèh éh Chang tema-neh mèh éh seh, ndia mèh njèh éh boo-neh mèh bél ngwal." 31 Jesus ti wohll jia, "Ba nòm a mòh eh wohll mèh ndia, aso njèh éh mèh tua-neh eh njèh sehseh ndi, 32 naa nòm a mòh eh yar nà deh tohle. Mèh kell jia, njèh éh tua dehne-neh à jume mòh à sehseh. 33 Behn leh tema ndíl masenja a behne à yur John á. John men leh tua dehne à jume njèh bú sehseh à. 34 Mèh ma ndíl behn à yur John á, a behn eh ngwa kell naa, Chang bú hall tena behn, ndia tì ngwal deh éh jia, gia nà deh ká là wóng à bú ti nòm a mòh. 35 John leh ti wula pitila éh ball dehne-neh là. Leh toll ngwa béhlle behn à là éh behn hen-eh sén men èh. 36 Mèh kor nòm deh talle, yoh giu John. Nòm men eh sa. Sa éh Tell a mòh heh kwúna-neh à bu mòh à, éh mèh be dehne-neh, ma gweh jia, Tell a mòh tema mèh ko. 37 Tell a mòh éh tema-neh mèh eh boo nòm a mòh de. Behn hul a hehne ngwá ngwúng ngwal. Bú men ti fone nan ba, behn bú hén ngwúng ngwal. 38 Ngùr a hehne ye à là behn à tóll ye ngwal, éh keh ba behn temal éh Mun bú éh Tell tema-neh héh ndi ngwal. 39 Behn jangen dehne ju Change, éh keh ba behn kell jia, behn kor nda chuchu bú dididi à ten. Ju Change men tua dehne gil à jume mòh à, 40 naa behn gìun ngwal éh behn ndàl-eh ká yur mòh à, a behn kor-eh chuchu bú dididi men. 41 "Behn jia deh a, mèh giun éh nòr bò sema-neh mèh ba ndi. 42 Mèh kell gil behn eh seh, mèh kell jia, behn Chang à temal-eh behn à gìun ngwal. 43 Eh mèh ndàl-eh éh behn a, Tell Chang héh mèh kwoh ko, naa behn chéh yár behn mèh giun. Ba nà deh éh Chang neh bú kwoh héh nyèh ngwal lák èh, nda bal éh behn á naa, behn giun yar bá behn bú. 44 Behn giun éh barip sema-neh behn èh, behn chéh yár behn éh Chang bú sehseh sema-neh behn ko giun. Ba behn ti yár hon bèn là, behn temal a behne éh mèh à heh ndi nda yar nan ba? 45 Behn chéh munil deh éh jia, mèh jò wohli nda behn à tiu Tell Chang à ko ba. Eh jò behn eh wohli nda Moses éh behn kwuna-neh muni-neh a behne éh bú. 46 Ba behn leh tull ndíl temal a behne éh njèh éh Moses tua dehne-neh ndia, á lá nji behn heh ndi ta temal a behne éh mèh à de, éh keh ba Moses leh nyoo dehne à jume mòh à. 47 Njèh éh Moses nyoo-neh, behn behn temal a behne à ten túll ndí ngwal là, behn giun nda yar ngùr a mòh nan ba?"

6

1 Ko jume naa, Jesus lela giu bá neh nèhme Galili. Yill nèhme men eh Taberiu. 2 Bòhng nòre behle ya bá neh à jume hehn à, éh keh ba bo leh hen njèh bo gìare éh Jesus bél-eh, leh woh sum dehne mvú à yur nòr à. 3 Jesus bó bèhlep a hehne bò hal nda bá neh à tehr ndèhge-neh, naa bo ti nda bá neh à deh. 4 Ba dina bú Pasova à lùl-eh Jews bò à ball-eh. 5 Jesus eh hen a, nòr bò kiukiu mbal bal ndàl-eh, naa jia Philip a, "Vu nda brodi là gwulla wohl ka ba, éh vu heh-neh nòr bo nu?" 6 Jesus fehn hen Philip dun, ndia kell gil njèh éh nda-neh be-neh eh seh. 7 Philip jia bú a, "Vu nda gwulla mehn brodi naira wòhl fàl ndia, hehn à gwull á nòr à tín ndá ngwal." 8 Andrew bèhlep a hehne deh, eh dìm a Simon Peter, jia bú a, 9 "Mun deh kán éh nu kor mul brodi tín, áa chìar fàl. Bú nu nòr kiukiu là gam nda keh ba?" 10 Jesus jia bèhlep a hehne bò a, "Túa jía nòr bò a, tì ndá à deh." Bo eh tua naa, nòr bò ti nda gi bá neh à deh à yur njiur à, éh keh ba njiur éh dìl bú so kiukiu. Bà sepe be nda boro tín. 11 Jesus wohl brodi men, kwuli bá neh Chang, naa gia heh bá neh nòr bo éh ti dehne-neh, wohl chìar, naa be boo hon de. Bo yaa há bo wohli gi. 12 Bo eh wohli gi naa, Jesus jia bèhlep a hehne bò a, "Behn wòh wohll njèh bú éh bo yaa lol-eh, a bú chéh mbal vía lèl." 13 Naa bo behre bá neh brodi éh nòr bò yaa lol-eh, yu bá neh soo yulla chòp fàl. Brodi men da fé mul tín seeh. 14 Nòr bò eh hen bá neh njèh bú gìare éh Jesus bél-eh, éh ma dehne-neh kwoh a hehne naa, bo jia, "Sehseh nà bú nu eh profet bèn. Eh bal profet bú leh éh bo jia, nda-neh ká là wóng à ndàl-eh." 15 Jesus kell jia, nòr bò nda neh mbòn ya-neh, bo jò ya nda neh éh kwoh, naa hal ndí bá neh à tehr ndèhge-neh éh yun. 16 Eh bá éh luyilli naa, bèhlep a hehne bò lua nda bá neh à yùn a nèhme à, 17 bo toll woh bá neh tohl, bo lela nda dehne wohll bá à Kapernaum. Eh chip yilli-neh, ba Jesus ye ka à yur bon à hól ye ngwal. 18 Fe kube ngune bá neh nèhme. 19 Ba bèhlep a hehne bò bá éh tohl da, à jume kella fon bal njoo tehnjen ba tehfel ba, bo eh hen a, Jesus gi ndí bal à tehr nèhme-neh, nda dehne bal à yur tohl à, naa bíp ya bá neh bo. 20 Jesus jia, "Bíp a chéh behn yàl. Hehn eh mèh." 21 Naa bo gele éh toll bal-eh à tohl-eh, naa kwar chéhn a, bo yuli kella bá yoo chia, éh dìl éh bo giun-eh. 22 Chia eh har bá neh naa, nòr bo éh ti lel-eh nèhme yàng yila, bo kell bá neh jia, tohl lehre fe chéhn, éh bèhlep bò toll nda-neh éh seh. Bo kell jia, Jesus hehn à ten toll ngwal, eh nda fé bèhlep bò. 23 Nòr deh bò yuli éh tohl a bone à Taberiu, ndàl kor bá neh bo à yùn a nèhme à, à yur dìl éh bo yáal-eh brodi à chichall. Mèh jia brodi bú éh Kiull kwuli-neh Chang à yur èh. 24 Nòr bò eh bá neh Jesus bó bèhlep a hehne bò hén sél ngwal naa, bo toll bá neh à tohl-eh, bo lela ndí bá neh à Kapernaum, bo kia kwia dehne Jesus. 25 Bo eh nda hen bá neh Jesus nèhme yàng yila naa, bo jia, "Ticha, wòo kán éh nu là kella kia ba?" 26 Jesus jia, "Mèh tua behn sehseh, behn kia dehne fe mèh éh brodi éh behn yaa wohli-neh, ndia behn njèh bo gìare éh mèh bél-eh ngwá kéll ngwal. 27 Chéh sa a yír bú ká là wóng à éh nda-neh gi-neh bél, bé yár sa a yír bú éh le nda-neh há dididi. Yír bú nu Mun a Nòre heh nda behn ko, éh keh ba Tell Chang kwuna lamba a hehne à yur hehn à, ma jia, eh Mun a hehne." 28 Bo bi bá neh jia bú a, "Eh nu là behl be nda bá nan ba, éh behl be-neh sa a Change?" 29 Jesus jia bo a, "Nu eh njèh éh Chang jia behn a, bé-neh: behn héh ndí temal a behne éh nà bú éh Chang men tema-neh." 30 Bo jia bú a, "Njèh éh wòo be nda-neh éh ma gweh-neh jia behl a, Chang heh bal wòo kwoh ko là eh keh, a behl eh hen kell bá naa, behl heh ndi-neh temal éh wòo? Wòo be bal keh ba? 31 Tell a behle bò leh yáal yír éh bo yilla-neh 'mana' à jia. Bo leh nyoo kwúna à derua-neh Chang à jia, bú leh héh bo yír. Yír men lua à tehr vullup-eh." 32 Jesus jia bo a, "Mèh tua behn sehseh, yír bú leh éh tell a behne bò yáal-eh men, Moses hehn leh bo ko heh ngwal. Yír bú sehseh éh ndal-eh à vullup-eh, Tell a mòh héh behn ko. 33 Yír bú éh Chang héh-neh eh nà bú éh lua-neh à vullup-eh, a neh heh-neh nòr bo ká là wóng à chuchu." 34 Bo jia, "Kiull, héh kéll behl yír bú so éh kèh seh." 35 Jesus jia bo a, "Yír bú éh heh ho-neh nòr chuchu men neh mèh. Nà bú éh ndàl-eh ká yur mòh a, chìa bú hume nda eh kini. Nà bú éh heh ndil-eh temal a hehne éh mèh a, nyúll jò bú ya nda eh kini. 36 "Wula éh mèh tua-neh là, behn hen mèh eh seh, naa behn behn temal ko héh ndí ngwal. 37 Nòr bo éh Tell a mòh heh ndi bal-eh bo éh mèh a, bo nda ndàl ká yur mòh à seh. Nà bú éh ndàl-eh ká yur mòh a, mèh bú à jume kúa wóhll ndá ngwal, 38 éh keh ba mèh ndal à vullup-eh, a mèh be sa a nà bú éh tema-neh mèh, ndia mèh éh sa a mòh ndal ngwal. 39 Nà bú éh tema-neh mèh, sa éh bú giun-eh ti jia, nòr bo éh neh heh kwúna-neh à bu mòh à, chéh chéhn deh à ten lèhr lol, jia mèh a, nyìm sùm gil bo à chi-neh éh chia bú chehlle-neh. 40 Njèh éh Tell a mòh giun-eh ti jia, nòr bo seh éh bo hen-eh Mun a hehne, áa éh bo heh ndíl-eh temal a bone éh hehn à ndia, bo kor nda chuchu bú dididi. Aso mèh jò nyim sum nda bal bo à chi-neh éh chia bú chehlle-neh." 41 Jews bò ndiuli bá neh bú, éh keh ba tua jia, neh eh yír éh lua-neh à vullup-eh. 42 Bo jia, "Meh eh Jesus mun a Josephe mà. Behl kell tell a hehne bó me a hehne eh seh. Aá tua yár jia, neh ndal à vullup-eh nan ba?" 43 Jesus jia, "Behn chéh mèh ndíulil. 44 Nà deh à yur mòh à éh gwull a hehne nda ndàl eh kini. Gia Tell a mòh éh tema-neh mèh woh ndil bú à yur mòh à ko, naa ye. Mèh jò nyim sum nda bú à chi-neh éh chia bú chehlle-neh. 45 Profet bò leh nyoo jia, 'Chang jò sena nda nòr bò seh ko.' Nà bú éh ngwa-neh ngùr a Telle, éh kell woh-neh njèhl à yur èh ndia, ndàl éh mèh à. 46 Bú nu tì ngwal deh éh jia, nà deh hen ngwa bal-eh Tell à njehle. Eh Tell eh hen ngwa fe nà bú éh ndal-eh éh Chang à. 47 Mèh tua behn sehseh, nà bú éh heh ndíl-eh temal a hehne éh mèh à ndia, kor bal chuchu bú dididi. 48 "Mèh eh yír bú éh tull ho-neh nòr chuchu. 49 Tell a behne bo leh yáal yír bú éh bo yilla-neh 'mana' à jia, naa hehn bo chuchu bú dididi tull ngwal. 50 Yír bú éh ndal-eh à vullup-eh, nà bú éh yaa-neh ndia, hehn tull nda bú chuchu bú dididi. 51 Mèh eh yír bú chima éh lua-neh à vullup-eh. Nà bú éh yaa-neh yír bú nu ti le nda chima há dididi. Yír men eh yull a mòh. Mèh heh ndíl yull a mòh, a nòr bo ká là wóng à kor chuchu." 52 Jews bò eh ngwa bá neh hon naa, bó barip san kwoh bá neh éh seh, bo jia, "Nà bú nu heh yar vu yull a hehne, a vu yaa nan ba?" 53 Jesus tua bá neh jia bo a, "Mèh tua behn sehseh, ba behn yull a mòh Mun a Nòre yáa ngwal, áa behn hóhm a mòh wá ngwal ndia, behn chuchu kor eh kini. 54 Nà bú éh yáal-eh yull a mòh, áa éh wál-eh hóhm a mòh ndia, hehn kor bal chuchu bú dididi, aso mèh jò nyim sum ndàl bú à chi-neh éh chia bú chehlle-neh, 55 éh keh ba yull a mòh eh yír bú sehseh, áa hóhm a mòh eh njèh wa-neh bú sehseh. 56 Nà bú éh yáal-eh yull a mòh, áa éh wál-eh hóhm a mòh, aso ti dehne à bu mòh à, áa mèh ti à là hehn à. 57 Tell bú chima tema mèh ko. Eh yèh éh ti-neh chima, mèh ti mòh chima de. Nà bú éh yáal-eh mèh ti bóo hon de. Hehn ti chima éh yèh éh mèh ti-neh chima. 58 Eh nu eh yír bú éh ndal-eh à vullup-eh. Yír bú nu wula yír bú leh là tì ngwal. Yír bú leh, tell a behne bò yáal, naa hehn bo chuchu tull ngwal. Yír bú nu naa, nà bú éh yaa-neh ti nda chima há dididi." 59 Jesus tua njèh bú nu à Kapernaum, éh kèh éh sena dehne-neh nòr bò à mí Chang à. 60 Bèhlep a hehne bò eh ngwa bá neh hon naa, bèhlep deh bò kiukiu jia, "Njèh éh sena-neh éh nu ta. Nà deh éh nda-neh njèh bú nu tap seh-neh kini." 61 Eh bèhlep a hehne bò ndiuli dehne-neh bú, Jesus kell eh seh, naa jia bo a, "Behn se yu nda à yur mòh à éh mèh tua-neh hon èh ba? 62 Aá ba behn jò hen mèh Mun a Nòre hal nda dehne wohll bá à tehr vullup-eh là, behn jò be nda bá nan ba? 63 Chuchu kwuna nòr chima ko. Ba yull chuchu kòr sél ngwal ndia, hehn njèh deh gam eh kini. Ngùr éh mèh tua ndíl-eh éh behn a heh nòr chuchu ko, áa kwuna boo nòr chima de, 64 naa nòr deh bò à tema ten behn à temal a bone à ten héh ndí ngwal." Jesus tua hon, éh keh ba kell kwuna gil nòr bo éh chéh-neh temal a bone ko ten héh ndíl èh à tiu jòo, áa kell boo nà bú éh nda-neh bú su lo-neh eh seh. 65 Naa tua wohll bá neh jia, "Nu eh yèh bú éh mèh tua-neh jia behn a, nà deh à yur mòh à éh gwull a hehne mbal ndàl eh kini. Gia Tell a mòh heh bú wia ko, naa ye." 66 Bèhlep a hehne deh bò kiukiu se lo bá neh bú, éh yèh éh tua-neh hon èh. Bo bú bèhle sél ngwal. 67 Jesus tua ndi bá neh éh bèhlep bo yulla chòp fàle jia, "Behn nda boo à jume wohlli-neh de ba?" 68 Simon Peter jia, "Kiull, nà bú éh tua tull ho-neh nòr chuchu bú dididi hehn eh wòo là, behl wohlli nda éh han à ba? 69 Behl heh ndi bal temal a behle éh wòo à, áa behl kell jia, wòo eh Nà bú Séne éh ndal-eh éh Chang à." 70 Jesus jia, "Meh mèh balli sum behn barip yulla chòp fàl ko mà, naa nà deh à ten behn à eh masenja a Sedane." 71 Eh tua-neh hon èh, tua dehne à jume Judas mun a Simon Iskariot à. Judas men eh leh bóo bèhlep a hehne chéhn deh, naa su lo nda wohll bú ko.

7

1 Ko jume naa, Jesus gi yohnge bá neh à Galili, gìun ngwal éh gi yohnge-neh à Judea, éh keh ba Jews bò jia, bo nda bú wula-neh. 2 Ba dina a Jews bò éh bo yáal-eh à kal pà à ball-eh. 3 Dìm a Jesuse bò jia bú a, "Yùli ndá bá à Judea, a bèhlep a chi bo Judea hen ta njèh bo éh wòo be dehne-neh de. 4 Nà bú éh giun-eh jia, a nòr bò kell-eh neh seh ndia, njèhl a hehne dun be lehr eh kini. Meh wòo jia, wòo be dehne ho njèh gìare mà. Ba hon ndia, hohm éh wòo be-neh à tiu nòr bò à seh, a bo kell kwulla wòo." 5 Mehn dìm a hehne bò éh tua ndi dehne-neh éh bú, bo leh ye temal a bone éh hehn à héh ndí ye ngwal. 6 Jesus jia bo a, "Kèh a mòh ye fé ye ngwal. A behne naa, kèh njèhle seh gi hohm. 7 Nòr bo ká là wóng à behn senna nda eh kini, bo senna yar mèh, éh keh ba mèh tua dehne jia bo a, njèh éh bo be dehne-neh gi via. 8 Behn ndá behn dina nda. Dina bú nu mèh à ten ndá ndá ngwal, éh keh ba kèh a mòh ye fé ye ngwal." 9 Eh tua bá neh hon naa, ti le bá neh à Galili. 10 Dìm a hehne bò eh nda gi bá neh à Jerusalem dina yaa-neh à naa, Jesus behle ye bá neh bo à jume, naa gi nap kwia kell dun, à sén à gì yuli ngwal. 11 Nòr bo Jewse kia dehne bú à ten dina bú so-neh, bo jia, "Bú ka ba?" 12 Nòr bò tua nane dehne kell njèhl à jume hehn à kiukiu. Deh bò jia, "Eh nòr galle." Deh bò jia, "Yeh, be behlle dehne yár nòr." 13 Naa nà deh éh tua loh-neh à sén à kini, éh keh ba bíp ya dehne bo éh bà tallebe a Jews bò. 14 Eh bá à tema ten dina à naa, Jesus nda bá neh à mí Chang à bú dua, sena dehne bá neh nòr bò. 15 Jews bò eh ngwa bá ngùr a hehne naa, geh lo bá neh bo dun. Bo jia, "Nà bú nu hehn makaranta à ndal ngwal là, hehn njèh bo nu là kell gil à yur ko ba?" 16 Jesus tua sa bá neh jia bo a, "Njèh éh mèh sena-neh, Chang bú éh tema-neh mèh heh mèh gèhll ko, ndia mèh éh gèhll a mòh séna ngwal. 17 Nà bú éh giun-eh jia, neh be nda-neh njèh éh boo-neh Chang èh ndia, hehn kell nda eh seh, deh a njèh éh mèh sena-neh, Chang tua mèh ko ba, mèh sena fone éh gwull a mòh ba. 18 Nà bú éh tua dehne kell-eh éh gwull a hehne ndia, giun éh nòr sema-neh neh. Nà bú éh sena-neh jia, a nòr bò sema yar-eh nà bú éh tema-neh neh ndia, aso eh nòr sehseh, hehn nyun à là kini. 19 "Moses leh tua sena behn njèh soo-neh. Hon kini ba? Naa behn njèh soo-neh a hehne ko dìl-eh sè sum ngwal. Behn jia, behn nda mèh wula-neh là, mèh be vía behn keh ba?" 20 Nòr bò jia bú a, "Chuchu via-neh toll bal à là chi à, ndia nà bú éh giun-eh jia, neh nda-neh wòo wula-neh là eh han ba?" 21 Jesus jia bo a, "Mèh bél njèh chéhn deh éh chia seh-neh, naa geh lo kell behn dun. 22 Moses jia behn a, 'Ndí mun a behne bò bòh à.' Eh dium tél tell a behne bò, ndia eh Moses ndi de. Eh kèh deh behn ndí dehne ho mun bó bòh à éh chia seh-neh. 23 Ba behn ndí dehne ho mun bó bòh à éh chia seh-neh, jia a behn chéh njèh soo-neh a Mosese bé víal là, gale bá mvú ba? Aá mèh eh woh sum mvú à yur nòr à éh chia seh-neh naa, behn njal eh là, behn njal à ki ba? 24 Behn chéh yár gìam à jume nòr à éh chir bú éh behn hen-eh éh njehle kehrel, behn kèhre yár éh chir bú sehseh." 25 Nòr deh bò à Jerusalem tua bá neh jia, "Meh nu eh nà bú da éh bo kia dehne-neh jia, bo nda-neh bú wula-neh ba? 26 Hén bú men yuli kella bal à sén à, tua dehne bá neh nji di là, áa nà deh éh kume nyeh-neh yùn èh kini sel. Deh a bà tallebe eh hen kell a, eh bal Mesaya men ba? 27 Aá ba eh da bal Mesaya men ndia, dìl éh ndal-eh, á lá nji nòr kell nda eh kini. A nà bú nu naa, behl kell dìl éh ndal-eh eh seh." 28 Kèh éh Jesus sena dehne-neh à mí Chang a, tua ndi kell à tehr tehr jia, "Behn kell mèh eh seh sehseh bèn ba? Aá behn kell dìl éh mèh ndal-eh eh seh ba? Mèh éh gwull a mòh ndal ngwal, nà deh tema mèh dun, naa nal men eh nà sehseh. Behn bú kéll ngwal de. 29 Mèh naa, mèh kell bú eh seh, éh keh ba mèh yuli à bu hehn à, bú tema mèh ko." 30 Bo giun bá neh jia, bo nda bú ya-neh. Aá nà deh éh kema nyeh-neh bú kini de, éh keh ba kèh bú so ye fé ye ngwal. 31 Nòr deh bò kiukiu mbal heh ndi kell temal a bone éh hehn à, bo jia, "Ba Mesaya men ndàl-eh là, jò be nda njèh deh éh yoh giu nda-neh njèh bo éh nà bú nu bél-eh ba?" 32 Farisi bò eh ngwa bá neh njèh bo éh nòr bò tua nane dehne-neh à jume Jesus à naa, bó mbòn sadeka bò tema ndi bá neh sohji bò, a bo nda ya wohl Jesus, 33 naa Jesus jia, "Mèh jò ti ngwa nda à tema ten behn à te, naa mèh wohlli wohll nda éh nà bú éh tema-neh mèh. 34 Behn jò kia mèh, behn mèh hen nda eh kini, éh keh ba dìl éh mèh ti nda-neh, behn ko dìl-eh hol ndàl eh kini." 35 Nòr bo Jewse bó barip bi kwoh bá neh jia, "Nda nda éh dìl deh ba, éh vu chéh-neh bú hén èh? Jò nda ti nda à lùl-eh Grik bò à ba? Aá sena dehne nda Grik bò, éh dìl éh Jews bò ti dehne-neh ba? 36 Eh tua-neh jia, vu kia-neh neh, vu chéh-neh hén èh, áa dìl éh neh ti-neh, vu hol nda eh kini là, aso tua jia nan ba?" 37 Chia bú éh Jews bò yaa chehlle ho-neh dina eh ho chia galle. Eh chia bú so naa, Jesus yu njiulla bá neh à tehr, tua ndi kell à tehr tehr jia, "Nà bú éh nyúll ya dehne-neh bú ya, bú a, ndal éh mèh à, a bú wa njèh wa-neh. 38 Nà bú éh heh ndi bal-eh temal a hehne éh mèh à ndia, njehle nèhme ti nda bá à là hehn à. Nèhme men se yuli dehne nda bal à là hehn à, wula éh ju Change tua-neh là." 39 Aso Jesus jia Chuchu Séne éh jò heh nda-neh éh nòr bo éh heh ndíl-eh temal a bone éh hehn à. Eh kèh bú so, nòr bò ye Chuchu Séne kòr ye ngwal, éh keh ba Jesus ye kóo tehr éh dìl galle hál ye ngwal. 40 Nòr bò eh ngwa bá neh hon naa, deh bò tua bá neh jia, "Nà bú nu eh profet bú leh éh bo jia, nda-neh ndàl-eh bèn." 41 Deh bò jia, "Eh Krast." Naa deh bò tua yar bon jia, "Dìl éh Krast yuli ndàl-eh yar à Galili ndi, 42 éh keh ba ju Change tua jia, Krast men jò yuli ndàl à gèl-eh David à, naa bo har nda bú à Betlehem, à lùl-eh David à." 43 Aso nòr bò ti bá neh yùn yini yini. 44 Nòr deh bò giun bú a ya-neh, naa nà deh éh kema nyeh-neh bú kini. 45 Sohji bo da éh mbòn sadeka bó Farisi bò tema-neh bo, wohlli wohll bal-eh. Mbòn sadeka bó Farisi bò jia bo a, "Behn chéh bú à bu yal éh keh ba?" 46 Sohji bò jia bo a, "Nà deh éh tua-neh njèhl wula nà bú so là kini." 47 Bo jia sohji bò a, "Behlle bal éh behn méhn de ba? 48 Behl Farisi bò temal a behle éh bú à héh ndí ngwúng ngwal, áa nà talle deh éh heh ndi ngwál-eh kini de. 49 Nòr bo éh heh ndíl-eh temal a bone éh hehn a, bo njèh soo-neh a Mosese kéll ngwal. Chang nda bo gìar heh-neh." 50 Eh Farisi bò tua-neh hon èh, bó Nicodemus bò leh seh. Eh ye Nicodemus bú leh éh ndàl hen-eh Jesus èh. Nicodemus men jia barip a, 51 "Njèh soo-neh a vu ti jia, ju nòr mbal ya ho eh kini. Gia bú ndàl à tiu ju à. Vu eh ngwa bá njèh via-neh éh bél-eh ndia, naa ju ya ye bú. Hon kini ba?" 52 Bo jia Nicodemus a, "Wòo ndal à Galili de ba? Jángen ju Change, a bú tua sa wòo dìl éh Krast yuli ndal-eh, ndia à Galili ndi." 53 Naa nòr bò seh yu nda gi bá neh à le.

8

1 Jesus hal nda bá neh à tehr ndèhge Olive-neh. 2 Chia har éh menjoo chip naa, nda wohll bá neh à mí Chang à. Nòr bò seh behre nda gi wohll à tiu hehn à, naa ti à deh, sena dehne bá neh bo. 3 Bà nyoo-neh bó Farisi bò ya nda bal-eh éh nave deh éh yuli-neh sèhn èh, bo ya njiulla kwuna bá neh bú gòo tema ten, 4 bo jia, "Ticha, bo yal nave bú nu bó nà deh. 5 Aá Moses nyoo kwúna njèh soo-neh jia, nave bú éh bél-eh hon èh ndia, tèle wúla bú éh tool. A chi là wòo jia nan ba?" 6 Bo tua hon, a bo fehn ngwa yea bú ye, a Jesus eh tua sa bá éh chir deh ndia, bo wohli kwulla bú. Naa Jesus gwoh nda bá neh à deh, nyoo dehne bá neh nji à deh mia-neh éh kóll bu a hehne. 7 Bo eh bi dehne bá neh bú nji à yur naa, yu yuli bá neh à tehr jia, "Behn barip seh, nà bú éh chéh ho-neh jallip bél èh, bú a, tèp lóh tél-eh nave di éh tool." 8 Eh tua gi naa, gwoh nda wohll bá neh hehn à deh, nyoo dehne wohll bá neh hehn nji à mia-neh éh kóll bu. 9 Bo eh ngwa bá neh hon naa, bo se yuli dehne kell chéhn chéhn, há bo se yu gi. Jòo eh se yuli tél bà tallebe. Bo yil lo bá Jesus bó nave di fàl. Nave men njiulla dehne à tiu hehn à. 10 Jesus yu yuli à tehr, jia nave a, "Nòr bò bá gi ka ba? Nà deh éh tua via nyeh-neh wòo kini sel ba?" 11 Nave jia, "Kiull, nà deh kini oh." Jesus jia bú a, "Ba hon ndia, aso mèh wòo túa vía ngwal de, naa ndá, chéh jallip bé sél." 12 Jesus tua ndi wohll bá neh éh nòr bò jia, "Sén a wónge wa eh mèh. Nà bú éh behle yal-eh mèh, kor bal sén bú éh heh-neh bú chuchu, aso bú jò à chip á gi nda sel eh kini." 13 Farisi bò jia, "Eh yuni nu wòo san dehne wohll bal njèhl à jume chi à éh bu chi ba? Aso hehn eh njèh sehseh ndi." 14 Jesus jia bo a, "Yeh, ba mèh san dehne wohll mehn éh bu mòh ndia, njèh éh mèh tua-neh sehseh bèn, éh keh ba mèh kell dìl éh mèh ndal-eh bó dìl éh mèh nda-neh nda-neh eh seh. Behn behn dìl éh mèh ndal-eh bó dìl éh mèh nda-neh nda-neh kéll ngwal. 15 A behne, behn balli dehne ho nòr éh njèh bo ká chia. A mòh naa, mèh mòh nòr balli eh kini. 16 Ba mèh giun nòr balli-neh ndia, mèh balli nda éh chir bú sehseh, éh keh ba mèh fé bo ko balli ngwal, behl nà bú éh tema-neh mèh balli bo ko. 17 Njèh soo-neh a behne ti jia, ba nà deh kor nòm fàl, naa bó mberi tua dehn á ye njèh chéhne ndia, aso njèh éh bo tua-neh sehseh. 18 Mèh san dehne wohll njèhl à jume mòh à, áa Tell a mòh éh tema-neh mèh san dehne bóo njèhl à jume mòh à de." 19 Bo tua bá neh jia bú a, "Tell a chi men ka?" Jesus jia bo a, "Behn mèh kéll ngwal, áa behn Tell a mòh kéll ngwal de. Ba behn da kell mèh eh seh ndia, á lá nji behn nda Tell a mòh kell-eh de." 20 Jesus ti dehne à mí Chang à, éh gwùl bú éh bo kwuna ho-neh kobe, sena dehne nòr bò njèh bo nu, naa bo bon bú yà ngwal de, éh keh ba kèh bú so ye fé ye ngwal. 21 Jesus tua mbehr wohll jia bo a, "Mèh jò nda behn yil lo-neh, naa behn jò kia mèh, behn mèh hen nda eh kini, behn kwoh le nda à jallip-eh behn à. Dìl éh mèh nda-neh nda-neh, behn behn ko deh hol ndàl eh kini." 22 Jews bò tua bá neh jia, "Tua jia dìl éh neh nda-neh nda-neh, vu ko deh hol nda eh kini ba? Aso tua jia, neh nda yull a hehne wula-neh ba?" 23 Jesus jia, "A behne naa, behn behn yuli ká là wóng à. A mòh, mèh ndal à tehr vullup-eh. Behn eh nòr bo ká là wóng à. Mèh eh nòr ká là wóng à ndi. 24 Mèh tua jia behn a, behn kwoh le nda à jallip-eh behn à. Gia behn kell mèh eh seh, naa ye. Ba hon kini ndia, behn kwoh le nda fe à jallip-eh behn à bèn." 25 Bo jia bú a, "Wòo là, wòo eh han ba?" Jesus jia, "Mèh dehne ka nà bú leh éh mèh tua ndi dehne-neh éh behn a. 26 Mèh kor njèh tua-neh à jume behn à kiukiu mbal, áa chir éh mèh tua ya-neh behn éh ju boo kiukiu de. Nà bú éh tema-neh mèh eh nòr sehseh. Njèh éh mèh tua ndíl-eh éh nòr bò à, mèh tua fe njèh éh mèh ngwál-eh éh hehn à." 27 Eh tua dehne hehn à jume Tell Chang à naa, bo chéh bon ngwá kell, 28 naa Jesus jia bo a, "Eh kèh bú éh behn jò ya sum ndi bá neh mèh Mun a Nòre à tehr èh ndia, behn kell ye bá neh mèh éh kèh bú so. Behn kell nda bá jia, njèh éh mèh tua-neh, mèh éh gwull a mòh túa ngwal, mèh tua fe njèh éh Tell a mòh sena-neh mèh. 29 Nà bú éh tema-neh mèh, behle fàle, hehn mèh éh yun sùm giu ngwal, éh keh ba mèh be dehne ho njèh éh boo-neh bú." 30 Jesus eh tua bá neh hon naa, nòr bò kiukiu heh ndi bá neh temal a bone éh hehn à. 31 Jesus jia Jews bo éh heh ndi bal-eh temal a bone éh hehn a, "Ba behn ngwa dehne yùn a mòh ndia, aso behn eh bèhlep a mòh sehseh bèn, 32 aso behn kell nda njèh bú sehseh, áa njèh bú sehseh men jò heh nda behn kwoh éh behn ti-neh éh gwull a behne." 33 Bo jia bú a, "Behl yuli à gèl-eh Abraham à, naa behl kwer à kal nà deh à tì ngwá ye ngwal. Aso là wòo tua yár keh ba, éh wòo jia, behl jò ti bá neh éh gwull a behle?" 34 Jesus jia bo a, "Mèh tua behn sehseh, nà bú éh be dehne-neh njèh jallipe ndia, aso ti kwer a jallipe. 35 Kwer chéh ho à le nà talle a hehne à éh kèh seh til, eh ti yar ho mun. 36 Ba Mun a Change heh bá behn kwoh bú éh behn ti-neh éh gwull a behne ndia, aso behn ti nda kell bá éh gwull a behne bèn. 37 Eh behn yuli-neh à gèl-eh Abraham à, mèh kell eh seh, naa behn giun yar mèh wula-neh, éh keh ba njèh éh mèh tua-neh behn à là tóll ngwal. 38 Mèh tua dehne njèh éh Tell a mòh hehr-eh mèh. A behne naa, behn be dehne njèh éh tell a behne tua-neh behn èh." 39 Bo jia bú a, "Tell a behle eh Abraham." Jesus jia bo a, "Ba tell a behne eh ka Abraham bèn ndia, á lá nji behn be woh nda sa a Abrahame. 40 Mèh eh tua mòh behn njèh sehseh éh ndal-eh éh Chang à naa, behn giun yar mèh a wula-neh. Bú nu eh sa a Abrahame ba? 41 Behn be woh yár sa a tell a behne." Naa bo jia, "Behl eh mun bo éh bo har wohl-eh bo gòo chia mbal èh ndi. Tell a behle fe chéhn. Eh Chang." 42 Jesus jia bo a, "Ba Chang eh ka Tell a behne sehseh bèn ndia, á lá nji behn giun nda mèh, éh keh ba mèh ndal à bu Chang à. Bú tema mèh ko, ndia mèh éh gwull a mòh ndal ngwal. 43 Aá behn chéh njèh éh mèh tua-neh ngwá kell éh keh ba? Behn chéh ngwá kell, éh keh ba behn gìun ngwal éh behn tap ndi-neh tu éh njèh éh mèh tua dehne-neh. 44 Tell a behne eh Sedane. Behn eh gi mun a hehne. Boo wula kell behn éh behn be-neh njèh éh tell a behne giun-eh. Tell a behne wula dehne ho nòr. Sa a hehne leh ndá kell hon. Hehn chéh ho chir bú sehseh behlel, éh keh ba njèh sehseh à là hehn à kini. Nyun tua-neh ndia, hehn eh njèh a bú yure, éh keh ba eh nà nyune. Gwull nyune seh yuli gil à bu hehn à. 45 Nu eh yèh bú éh behn chéh-neh njèh bú sehseh éh mèh tua-neh giun èh. 46 Nà deh à tema ten behn à éh ma gweh ndàl-eh jia, mèh eh nà jallipe eh cheh ba? Aá mèh eh tua njèh sehseh naa, behn chéh giun eh là, behn gíu éh keh ba? 47 Nà bú éh ti-neh à bu Chang à ngwa nda ngùr a hehne. A behne naa, behn à bu Chang à tì ngwal. Nu eh yèh éh behn chéh-neh ngùr a hehne ngwál èh." 48 Jews bò jia Jesus a, "Leh éh behl jia, wòo eh nòr Samaria, wòo yu éh chuchu via-neh, ba behl tua fe à ten." 49 Jesus jia, "Chuchu via-neh à là mòh à kini. Mèh goo Tell a mòh, naa behn ta dehne yar gwull à tiu mòh à. 50 Mèh túa ngwal deh éh jia nòr bò a, goo-neh mèh. Nà deh tua yar ko. Ju bú nu men eh jò tua nda bú. 51 Mèh tua sehseh bèn, nà bú éh woh kwuna-neh ngùr a mòh ndia, jò kwoh nda eh kini." 52 Jews bò jia bú a, "Eh yuni nu behl kell gweh fon eh seh jia, wòo yu éh chuchu via-neh. Abraham kwoh eh seh, áa profet bò kwoh gi eh seh de, wòo jia, nà bú éh woh kwuna-neh ngùr a chi naa, kwoh eh kini ba? 53 Aso wòo yoh giu tell a behle Abraham éh kwóhl-eh ba? Profet bò kwoh gi eh seh de. A chi là, wòo muni jia, neh eh han ba?" 54 Jesus jia, "Ba mèh sema wohll yull a mòh éh bu mòh ndia, sema-neh bú so njèh deh gàm ngwal. Tell a mòh sema yar mèh ko. Behn tua jia, bú eh Chang éh behn dol-eh, 55 naa behn behn bú kéll ngwal. Mèh mòh kell bú eh seh. Ba mèh tua jia, mèh bú kéll ngwal ndia, aso mèh ti nà nyune wula behn lá. Mèh kell bú eh seh, áa mèh woh kwuna dehne ngùr a hehne. 56 Tell a behne Abraham leh gele kell seeh jia, chia éh bo har-eh mèh, neh nda éh njehle hen-eh, naa Chang ma bú ma bèn. Chang eh ma bú naa, gele bá neh éh seh seeh." 57 Jews bò jia bú a, "Nyìma a chi hehn wòhl fàl à tehr yulla hól ngwal lák là, wòo chi Abraham là hen ka ba?" 58 Jesus jia bo a, "Mèh tua behn sehseh, kèh leh éh bo neh Abraham hàr ye-neh ngwal èh, mèh eh cheh." 59 Bo dome ya bá tool à bu, a bo nda bá bú éh seh tele-neh, naa hehn lehr yu bá neh à mí Chang à.

9

1 Jesus eh gi kella bá neh naa, hen bá neh nà deh éh njehle téhke. Bo leh har bú hon. 2 Bèhlep bò jia, "Ticha, nà bú éh bo har-eh bú éh njehle téhke di là, jallip eh bél bú ba, eh bél tell bó me ba?" 3 Jesus jia, "Njehle a hehne éh jallip a tell bó me siuri ngwal, áa éh jallip a hehne siuri ngwal de. Chang bél hon, a neh ma gweh kwoh a hehne à yur. 4 Eh kèh bú éh chia har-eh éh nu, gia vu be dehne sa a nà bú éh tema-neh mèh. Eh kèh éh chip yilli-neh ndia, nà deh éh be nda-neh sa kini. 5 Eh kèh éh mèh ye-neh ká là wóng à ndia, mèh eh sén a wónge." 6 Eh tua bá neh hon naa, kwuli ndi dèhll à deh, tiul wohl mia éh dèhll men, naa yull ndi bá neh nal men à njehle, 7 jia bú a, "Ndá kìu sum si a chi kòo dòll tube Saloam à." Yill Saloame men jia, 'Tema'. Nal men nda kiu sum bá neh si a hehne, naa njehle a hehne hare yuli bá neh, wohlli wohll bá neh à le. 8 Nòr bo ti éh bo hen-eh bú dol dehne ho-neh njèhl èh, bó barip a hehne bò, bo jia, "Behl jia deh a, nu eh nà bú ti éh dol dehne ho-neh njèhl èh ba?" 9 Deh bò jia, "Neh bú." Deh bò naa jia, "Yeh, neh bú ndi, wál dun." Nal men jia, "Neh mèh bèn." 10 Bo bi jia bú a, "Njehle a chi là kume loh nan ba?" 11 Jia bo a, "Nà bú éh bo yilla-neh bú Jesus èh, tiul wohl mia à deh, yull ndi à njehle mòh à, naa jia mèh a, Ndá kìu sùm si a mòh à nèhme Saloame-neh, naa mèh ndí bá neh. Mèh eh kiu sum bá neh si a mòh naa, njehle a mòh hare yuli bá neh." 12 Bo bi jia, "Nal mene là ka ba?" Jia bo a, "Mèh kéll ngwal." 13 Bo woh ndi bá neh nà bú éh njehle a hehne hare-neh à tiu Farisi bò à. 14 Chia bú éh Jesus tiul wohl-eh mia, éh be hare-neh njehle a nà bú nu éh seh, leh eh chia seh-neh a Jews bò. 15 Farisi bò bi bóo jia bú a, "Njehle a chi là kume loh nan ba?" Jia bo a, "Jesus yull ndíl mia à yur njehle a mòh à. Mèh eh kiu sum si a mòh naa, mèh hen bá neh njèhl." 16 Farisi deh bò tua bá neh jia, "Nà bú éh bél-eh njèh bú nu éh Chang à ndal ngwal, ndia be via chia seh-neh." Deh bò naa, bo jia, "Nà bú jallipe nda njèh bú gìare wula éh nu là be kell-eh ba?" Naa bó barip ti dehne bá neh yùn yini yini. 17 Bo bi mbehr wohll bá neh éh nal men, bo jia bú a, "Nà bú éh kume loh-neh wòo njehle, a chi là, wòo kell jia, bú eh han?" Jia bo a, "Eh profet." 18 A là Jews bò à tóll ngwal lák éh bo ngwa-neh jia, nà bú nu njehle a hehne leh téhk, naa hen wohll bal njèhl, naa bo yilla bal-eh tell a hehne bó me, 19 bo bi jia bo a, "Eh nu eh mun a behne ba? Leh éh behn har-eh bú, behn jia, chéh ho njèhl hen ná ba? Aá éh yuni nu là hen à yur ko ba?" 20 Tell bó me jia, "Behl kell jia, éh nu eh mun a behle. Eh behl har-eh bú, leh ho njèhl hen bèn. 21 Eh yuni nu éh hen bal-eh njèhl èh là, bél nan ba, behl kéll ngwal de. Aá nà bú éh kume loh-neh njehle a hehne, behl kéll ngwal de. Behn bí éh bú, eh bal nà talle, a bú tua behn." 22 Tell bó me tua hon, éh keh ba bíp ya dehne bo éh Jews bò. Jews bò leh tua kwuna gil jia, nà bú éh tua-neh jia, Jesus eh Krast èh ndia, bo sum bú à mí Chang à. 23 Nu eh yèh bú éh tell bó me jia, Eh bal nà talle, behn bí ndí-neh éh bú. 24 Bo yilla mbehr wohll nà bú da éh njehle a hehne hare loh-neh di, bo jia bú a, "Jèhge à tiu Chang à jía, wòo tua ndàl njèh sehseh. Behl kell jia, nà bú so eh nà jallipe." 25 Nal men jia bo a, "Eh fone nà jallipe ba, eh nà jallipe ndi ba, mèh kéll ngwal. Njèh éh mèh kell-eh ti jia, mèh leh chéh njèhl hen, éh yuni nu mèh hen gi seh." 26 Bo bi jia bú a, "Leh bél wòo nan ba? Bél nan éh kume loh-neh njehle a chi?" 27 Jia bo a, "Mèh da tua gil-eh behn eh seh, naa behn behn tu ko táp ndí ngwal. Aá behn jia mèh a, túa mbèhr wohll, a bú be nan ba? Deh a behn giun éh behn ti ta-neh bèhlep a hehne de ba?" 28 Bo jone bá neh bú, bo jia, "Bèhlep a hehne eh ka wòo ko dìl-eh. Behl behl eh bèhlep a Mosese. 29 Behl kell jia, Chang leh tua njèhl à yùn a Moses à. Nà bú so ndal ka ba, behl behl bú kéll ngwal." 30 Nal men jia, "Mèh ngwa ye bá njèh gìare! Nà bú éh kume loh-neh njehle a mòh, behn dìl éh ndal-eh kéll ngwal ba? 31 Vu kell jia, Chang chéh ho tu éh nòr bo jallipe táp ndí hol, tap ndi yar ho tu éh nòr bo éh goo-neh bú, áa éh be dehne ho-neh njèhl à chir-eh hehn à. 32 Dìl éh wóng dium-eh, há hol lale nu, nòr ngwá ngwúng ngwal éh nà deh kume loh-neh njehle a mberi éh me bó tell har-eh bú éh njehle téhke. 33 Gia nà bú so ndal à bu Chang à, Chang héh bú kwoh ko, ndia ba hon kini ndia, hehn hon be eh kini." 34 Bo jia bú a, "Bo leh har wòo à yur éh jallip méhn seh, naa wòo jia, neh sena nda lur bá behl ba?" Naa bo sum bá neh bú à mí Chang à. 35 Bo eh sum giu bá neh bú à chia naa, Jesus ngwa bá neh, nda kia hen bá neh bú, jia bú a, "Wòo heh ndi bal temal a chi éh Mun a Nòre ba?" 36 Nal men jia, "Kiull, Mun a Nòre là eh han ba, a mèh heh ndi temal a mòh éh bú à?" 37 Jesus jia bú a, "Wòo hen dehne bú eh seh. Nà bú éh tua dehne-neh éh wòo eh Mun a Nòre men." 38 Nal men jia, "Kiull, mèh heh ndi bal temal a mòh éh wòo à." Eh tua hon naa, dam nda bá neh à tiu Jesus à. 39 Jesus jia, "Mèh ndàl ká là wóng à, a mèh kehr sum nòr bo éh chéh-neh njèhl hén èh, a bo hen njèhl, áa mèh kehr kwúna nòr bo éh hen ho-neh njèhl èh, a bo chéh njèhl hén sél." 40 Naa Farisi deh bò éh ti-neh à yur hehn à ngwa bá neh, bo jia, "Njehle a behle siuri bóo siuri de ba?" 41 Jesus jia bo a, "Njehle a behne da siuri siuri ndia, á lá nji ju behn yà ndá ngwal, naa hehn hon kini. Behn tua yár jia, njehle a behne siuri ngwal. Ju yal behn éh seh."

10

1 Jesus ti wohll jia bo a, "Mèh tua behn sehseh, nà bú éh nda-neh à gìu biel à toll-eh, naa chéh yár-eh gòo hùll à toll, toll yár-eh gòo kwiar à ndia, aso neh nà yípe. 2 Nà bú éh toll-eh gòo hùll à ndia, aso eh nà biele. 3 Nà bú éh kume loh ho-neh hùll biele, kume loh nda bú hùll. Biel a hehne bò ngwa kell hul a hehne eh seh. Hehn kell gil yill a biele eh seh, yilla sum ndàl bo à chia. 4 Eh yilla sum bal-eh bo à chia naa, kella bá neh à tiu, naa bo behle bá neh à jume hehn à, éh keh ba bo ngwa kell hul a hehne eh seh. 5 Nà bú éh bo neh bú kéll ngwal èh, bo à jume hehn à behle nda eh kini, bo se yu yar à yur hehn à dun, éh keh ba bo hul a hehne ngwá kéll ngwal." 6 Jesus tua bo mùl bú nu, naa bo bon ngwá kéll ngwal de. 7 Naa Jesus tua mbehr wohll bá neh jia, "Mèh tua behn sehseh, hùll gìule men eh mèh. 8 Nòr bo éh kella gil-eh à tiu mòh à seh, bo eh gi bà yípe, naa biel bò leh tu éh bon à táp ndí ngwal. 9 Mèh eh hùll men. Nà bú éh toll kella-neh à hùll à ndia, mèh hall tena nda bú. Bú men toll nda à ten, yuli nda à chia, áa kor nda njèh yaa-neh. 10 A yípe naa, ndàl jia, a neh yi woh, áa neh wula bo. A mòh ndia, mèh ndàl, a mèh heh yar bo chuchu, a bo ti kell chima chima." 11 "Mèh eh nà biele bú galle. Nà biele bú galle ngen kell chi à gwull á biel a hehne bò à. 12 Nà bú éh bo tull kwúna-neh bú dun, éh biel neh a bú ndi ndia, eh hen ngwì bal ndàl-eh naa, se lo hehn biel à jia, naa ngwì kua hale biel, ya yaa bá neh hehn bo. 13 Se, éh keh ba eh biel a hehne ndi, bo tull kwúna bú à ten dun, hehn temal a hehne à biel-eh túll ndí lúr ngwal. 14 Mèh eh nà biele bú galle, mèh kell bà a mòh bò eh seh, áa bo kell boo mèh eh seh, 15 wula éh Tell a mòh kell-eh mèh, áa mèh kell boo-neh Tell a mòh eh seh là de. Mèh kwoh nda à gwull á biel a mòh bò à. 16 Biel a mòh deh bò le gi ye éh dìl deh, bo ye ká gìu éh nu kini. Gia mèh woh ndi gil bo ká bòhng-eh seh. Bo ngwa nda yùn a mòh. Aso bòhng biele ti nda bá chéhn, áa nà biele ti nda bá chéhn de. 17 "Tell a mòh giun mèh seeh, éh keh ba mèh giun éh mèh kwoh-neh, a bú nyim sum wohll-eh mèh. 18 Nà deh éh wula nda-neh mèh kini. Mèh kwoh kell éh bu a mòh. Mèh kell chir éh mèh kwoh nda-neh eh seh, áa mèh kor boo kwoh éh mèh nyim yuli ndàl-eh à chi-neh eh seh de. Nu eh njèh bú éh Tell a mòh tua-neh jia mèh a, bé-neh." 19 Jesus eh tua bá neh hon naa, Jews bó barip yùn a bone ye ka yini yini, naa bo san mbehr wohll bá neh. 20 Jews deh bò kiukiu mbal tua dehne jia, "Jesus vehra vehra. A là hehn à eh yu kell chuchu via-neh. Aá behn tap ndi dehne tu éh bú, a bú be nan ba?" 21 Deh bò naa, bo tua yár bon jia, "Nà bú éh yu-neh éh chuchu via-neh ngùr galle wula éh nu là tua nda eh kini. Chuchu via-neh là kume loh yár njehle a nòr bo éh chéh-neh njèhl hén èh nan ba?" 22 Kèh bú leh éh bo kume loh-neh mím Change à Jerusalem èh, éh nyìma seh bo yaa ho dina éh kèh bú so, naa kèh men fe wohll bal-eh. 23 Kèh bú so eh kèh dìulli. Jesus gi dehne à mí Chang à, gi dehne à yur Hùll a Solomon à. 24 Jews bò behre nda wohll bal-eh à tiu hehn à, bo jia bú a, "Ba wòo eh Krast ndia, túa lóh behl à sén à. Da behl kial kwoh gi éh seh là, wòo nda behl nji men là tua kia ba?" 25 Jesus jia bo a, "Mèh tua gil-eh behn eh seh, naa behn chéh yár behn giun. Sa bú éh mèh be dehne-neh, Tell a mòh héh mèh kwoh ko. Sa men ma jia, mèh eh cheh, 26 naa behn behn gìun ngwal, éh keh ba behn eh biel a mòh bò ndi. 27 Biel a mòh tap ndi ho tu éh mèh à. Mèh kell bo eh seh. Bo behle ho à jume mòh à. 28 Mèh tull bo chuchu bú dididi, bo kwoh nda sel eh kini. Nà deh éh ngal woh nda-neh bo à bu mòh à kini. 29 Tell a mòh éh heh kwúna-neh bo à bu mòh à yoh giu njèhl seh. Nà deh éh ngal woh nda-neh bo à bu Tell á mòh à kini. 30 Behl Tell a mòh fàle ye chéhn." 31 Jews bò dome ya wohll bá tool à bu, a bo tele Jesus éh seh. 32 Jesus jia bo a, "Mèh be bá njèh gallebe kiukiu éh Tell a mòh ma-neh mèh, naa behn hen gil eh seh. Njèh bú éh mèh bél-eh éh behn jia, behn tele nda-neh mèh éh tool èh là, eh keh ba?" 33 Jews bò jia bú a, "Behl wòo éh sa galle éh wòo bél-eh tele ngwal. Behl jia, behl tele wòo, éh keh ba wòo sep Chang. Wòo chi eh nòr, áa wòo jia, neh eh Chang nan ba?" 34 Jesus jia bo a, "Bo leh nyoo kwúna à ten derua njèh soo-neh-neh behn à jia, Chang tua jia, 'Behn eh chàng bo terebe.' 35 Vu kell jia, njèh éh bo nyoo-neh à derua-neh Chang à, le nda njèh sehseh há dididi. Nòr bo éh Chang tua ndíl-eh ju a hehne éh bon a, ba Chang yilla bo chàng bo terebe là, 36 gale bá mèh éh Chang sum kwúna-neh, éh tema ndíl-eh ká là wóng à ba? Mèh jia, mèh eh Mun a Change, naa behn jia, mèh sep Chang là, mèh sep yár bú nan ba? 37 Ba mèh sa a Tell a mòh bé dehne ngwal ndia, aso behn chéh temal a behne éh mèh à chulla héh ndil. 38 Ba mèh be dehne ka sa a Telle sehseh bèn, behn mehn temal a behne éh mèh à héh ndi ngwal ndia, á lá nji behn heh ndi nyeh ka temal a behne éh njèh éh mèh bél-eh, a behn ngwa kell gweh jia, Tell éh mèh à, áa mèh éh Tell á." 39 Bo giun mbehr wohll bú a ya-neh, naa lehr yuli bá neh à bu bon à, 40 nda lela giu wohll kíum Jordane éh dìl leh éh John tull dehne-neh nòr bò nèhme Change, naa ti bá neh ko. 41 Nòr bò kiukiu mbal ndàl à yur hehn à, bo jia, "John leh sa deh gìare bel ngwal, naa njèh bú leh éh John men tua dehne-neh à jume nà bú nu à seh yuli gi bá kell hon." 42 Nòr bo éh ndàl-eh éh dìl bú dio kiukiu mbal heh ndi bá neh temal a bone éh Jesus à.

11

1 Nà deh yill a hehne eh Lasarus, leh cha dehne à Betani, naa mvú ya bá neh bú. Betani men eh lùl a Mary bó be a hehne Martha. 2 Nu eh ye Mary bú éh jò behr nda-neh Kiull wurde à gull à, áa fele sum nda-neh éh yúll gwulle a hehne. Lasarus éh yila dehne-neh bú à yur èh, eh tehl a Mary men. 3 Tehl bó mberi tema ndi bá neh nòr éh Jesus à jia, "Kiull, bil a chi bú temale yila dehne à yur." 4 Jesus eh ngwa bá neh naa, jia, "Mvú bú nu Lasarus hehn éh seh kwóh ndá ngwal. Mvú bú nu yal bú, a nòr bò sema kwulla Chang, a bo sema kwulla Mun a Change éh seh de." 5 Jesus giun Martha bó dìm a hehne seeh, áa giun bóo Lasarus seeh de. 6 Eh ngwa bá neh jia, Lasarus yila dehne à yur naa, chéh bá neh éh bo á kwar chéhn ndá sél èh, cha dehne bá neh hehn dio chia fàl doolli. 7 Ko jume naa, jia bèhlep a hehne bò a, "Vu wohlli wohll bá à Judea." 8 Bèhlep a hehne bò jia, "Ticha, ye ka laheh laheh nu Jews bò jia, bo nda wòo éh tool tele-neh, naa wòo jia, neh nda wohll bá ko ba?" 9 Jesus jia, "Meh chia chéhn kor ho awa yulla chòp fàl mà, hon kini ba? Aso nà bú éh gi-neh gùl éh sellaten èh à deh tool mella nda eh kini, éh keh ba hen dehne sén éh ball dehne-neh ká là wóng à eh seh. 10 Ba gi yár éh tiulliten ndia, nda tool-eh, éh keh ba sén éh bú à kini." 11 Jesus eh tua bá neh hon naa, jia bo a, "Bil a vu Lasarus chál lúm. Mèh nda, a mèh nyim sum bú." 12 Bèhlep bò jia, "Ba chál lúm ndia, Kiull, aso nda ta yuli wohll-eh." 13 Ba Jesus hehn tua yár jia, Lasarus kwoh eh seh, naa bo bon jia deh a, jia lúm cha-neh bú ti éh nu ba. 14 Jesus tua loh bá neh bo à sén à jia, "Lasarus kwoh eh seh. 15 Mèh gele seeh, éh mvú ya-neh Lasarus èh, mèh à yur hehn à ndá ngwúng ngwal. Chang bél hon éh yèh a behne, a behn heh ndi kwulla temal a behne éh mèh à. Vu nda fon bá neh à yur hehn à." 16 Thomas éh bo yilla-neh bú Mun Felebe, jia bèhlep barip a, "Vu behle bú à jume, a vu bo nda kwoh seh." 17 Eh Jesus hol-eh ko, ba Lasarus cha bá à sè chia nà. 18 Betani men ball à yur Jerusalem à chichall, hol nda fone njoo nà ba. 19 Jews bò kiukiu ndàl fe giu Martha bó Mary, bo nyini dehne bo, éh tehl a bone kwóhl-eh. 20 Martha eh ngwa bá neh jia, Jesus bal ndàl-eh naa, yuli nda kor bú à chir. Mary hehn ti le à le. 21 Martha jia, "Kiull, ba wòo leh ka kán éh nu ndia, á lá nji tehl a mòh kwóh ngwal, 22 naa mèh kell bóo jia, njèh éh wòo dol-eh éh Chang à seh, Chang nda wòo heh-neh." 23 Jesus jia bú a, "Tehl a chi nda nyim yuli wohll-eh." 24 Martha jia bú a, "Mèh kell jia, éh chia bú chehlle-neh éh nòr bò jò nyim gi ndàl-eh, naa nda nyim yuli-neh bèn." 25 Jesus jia bú a, "Mèh eh nà bú éh tull ho-neh nòr bò chuchu, áa nyim sum ho-neh bo à chi-neh. Nà bú éh heh ndíl-eh temal a hehne éh mèh à, kwóhl mehn kwohl ndia, jò ti nda wohll chima. 26 Nà bú éh ti-neh chima, éh heh ndíl-eh temal a hehne éh mèh à ndia, jò kwoh nda sel eh kini. Toll bá wòo à là ba?" 27 Martha jia, "Ee oh, Kiull, mèh giun bal jia, wòo eh Krast Mun a Change leh éh bo jia, nda-neh ká là wóng à ndàl-eh." 28 Martha eh tua gi bá neh hon naa, yuli nda, yilla nap woh bal-eh dìm a hehne Mary, jia bú a, "Ticha hol eh, yilla dehne wòo." 29 Mary eh ngwa bá neh naa, yu yuli à tehr kwar chéhn, nda bá neh éh hehn à. 30 Jesus ye à le hól ye ngwal, ti le ye éh dìl bú da éh Martha kor-eh bú. 31 Nòr bo Jewse da éh nyini dehne-neh Mary à mí, bo eh hen a Mary yu yuli à tehr kwar chéhn, yuli kella à chia, naa bo behle bá neh bú à jume. Bo jia deh a, nda dehne à sàl-eh Lasarus à weh-neh ba. 32 Mary eh hol bá neh éh dìl éh Jesus ti dehne-neh naa, hen bá neh bú, naa mella cha nda bá neh à tiu hehn à jia, "Kiull, ba wòo leh ka kán éh nu ndia, á lá nji tehl a mòh kwóh ngwal." 33 Jesus eh hen a, Mary bá weh-neh, áa Jews bo da éh behle yal-eh bú à jume, bo bá bóo weh-neh de naa, kwúl ya bá neh bú, kwoh gi kell bú à yur. 34 Bi bá neh jia bo a, "Behn wuri bú ka ba?" Bo jia, "Kiull, ndal, a behl ma wòo." 35 Naa Jesus weh bá neh. 36 Jews bò tua bá neh jia, "Giun kell Lasarus seeh wa." 37 Naa deh bò tua yár jia, "Leh kume loh njehle a nà deh, áa ba eh leh ndàl be, a Lasarus bú chéh kwóhl là be nan ba?" 38 Kwúl ya ha dehne kell Jesus dun, naa nda bá neh à yùn a sàl à. Sàl men à kal kwohl á. Bo cheh kwúna kumil a Lasaruse à ten kwohl-eh, naa bo kili siuri hùll éh tool. 39 Jesus jia, "Tír sùm tool di." Martha nà tehle men tua bá neh jia, "Kiull oh, nda vu diulli wula-neh. Cha bá à sè chia nà." 40 Jesus jia bú a, "Meh mèh da tua jia wòo a, ba wòo heh ndi bal temal a chi éh mèh à ndia, wòo hen nda kwoh a Change mà." 41 Bo tir sum bá neh tool men. Jesus fe ndi njehle à tehr vullup-eh, naa jia, "Tell, mèh kwuli wòo éh wòo ngwa dehne-neh mèh. 42 Mèh kell jia, wòo ngwa dehne kell mèh éh kèh seh. Mèh tua hon éh yèh a nòr bo ká kwiar a mòh à éh nu, a bo heh ndi kwulla temal a bone, jia, wòo tema mèh ko." 43 Eh tua bá neh éh Tell Chang hon naa, yilla bá neh Lasarus éh kòoli, jia, "Yùli kella ká chia." 44 Naa Lasarus men yuli kella bal-eh éh chìk bo leh éh bo wuri-neh bú éh seh. Bo leh ke bole giu gil bu bó gull bò yoo là, áa chìk deh boo à gwull á. Jesus jia bo a, "Sà sùm bú chìk à yur, yìl gíu bú." 45 Jews deh bò kiukiu mbal éh ndàl fe giu-neh Mary chi, bo hen bá neh njèh bú gìare éh Jesus bél-eh, naa bo heh ndi bá neh temal a bone éh bú à, 46 naa deh bò bon yuli nda tua yar éh Farisi bò. 47 Farisi bó mbòn sadeka bò yilla behre bá neh bà bo éh tua mbehre ho-neh njèhl èh, bo jia bo a, "Nà bú nu be ha dehne ka njèh gìare dua éh nu là, vu be nda bá nan ba? 48 Ba vu yil lo bú hon ndia, nòr bò behle gi nda bú, aso nòr bo Rome jò nda ndàl mím Change a vu bó lùl a vu be via-neh." 49 Nà deh yill a hehne eh Kayafas. Ngàng sadeka éh nyìma bú so eh leh bú, naa jia, "Behn njèhl kéll ngwal. 50 Hohm éh vu wula sum-eh nà bú chéhn éh nu, a bú kwoh à gwull á vu à seh, ndia éh Rom bò wula sum-eh nòr bò à lùl-eh seh ndi. Hon kini ba?" 51 Njèh éh ngàng sadeka men tua-neh éh nu, éh gwull a hehne túa ngwal. Bú men eh ngàng sadeka éh nyìma bú so, naa tua kwuna bá neh éh kwoh a Chuchu Séne jia, Jesus jò kwoh nda à gwull á Jews bò à. 52 Naa fe à gwull á Jews bò à ndi. Kwoh ta à gwull á nòr a Change bo éh cha hale gil-eh yini yini seh, a neh woh ndi gil bo à tiu Chang à éh dìl chéhne. 53 Dium woh kell éh chia bú so, bo tua mbehre dehne kell bá à jume hehn à, chir éh bo nda-neh bú wula-neh. 54 Eh yèh bú nu Jesus chéh bá à Judea à sén à gì yùli sel, nap yuli nda ti bá à Efraim. Eh lùl gòo jia. Bó bèhlep a hehne bò ti bá neh dio. 55 Dina Pasova a Jews bò ball eh seh, naa nòr bò kiukiu nda dehne bá neh à Jerusalem. Bo nda kwuna gil à tiu jòo, a bo eh kwuna bá yull a bone sén naa, bo yaa ye dina. 56 Bo kia dehne Jesus. Bo eh toll ti dehne bá neh à mí Chang à bú dua naa, bo bi bá neh jia barip a, "Nal men nda dina à ndàl-eh ba, ndal ngwal ba? A behne là, behn jia nan?" 57 Ba mbòn sadeka bó Farisi bò leh tua gil-eh jia, nà bú éh kell-eh dìl éh Jesus ti dehne-neh ndia, bú a, túa éh bo, a bo nda yal bú.

12

1 Le bal chia tehnjen, bo nda bá dina Pasova yaa-neh, naa Jesus nda bá neh à Betani, à lùl-eh Lasarus à, nà bú éh Jesus nyim sum-eh bú à chi-neh. 2 Jesus eh hol bá à Betani naa, bo na kwuna bú yír, naa Martha woh heh bá neh bú. Bó Lasarus bò, nòr deh bò yaa bá neh, 3 naa Mary woh bal-eh kolba wurde éh yáal-eh kobe seeh. Wurde men bo be sum à yur njiur deh éh bo yilla-neh 'nard' èh. Eh woh bal-eh naa, behr bá neh à gull a Jesus à, fele wohll bá neh éh yúll gwulle a hehne. Wurde men diulli mua tin bá neh à mí. 4 Bèhlep a Jesuse chéhn deh, yill a hehne eh Judas Iskariot éh jò nda-neh bú su lo-neh. Judas men jia, 5 "Aá éh yèh keh ba éh bo da chéh-neh wurde bú nu dun gùll sùm èh? A lá nji vu da kor naira wòhl tar, a bo gia heh éh bà sam-eh." 6 Tua hon, éh keh ba eh nà yípe, kobe eh leh kwuna dehne ho bú, naa sum yi yaa dehne ho à ten, ndia hehn chéh ho bà sam-eh hehl. 7 Jesus jia, "Behn vú lò nave. Behr kwúna à yur mòh à éh jòo, a bo jò wuri mèh hohm. 8 Behn bà bo sam-eh ti dehne ho éh kèh seh. A mòh naa, vu jò éh kèh seh tì lè ndá ngwal." 9 Jews bò kiukiu mbal ngwa bá neh jia, Jesus bal à Betani, naa bo nda bá neh ko. Bo éh yèh a Jesuse ndá fe ngwal, bo giun bóo éh bo hen-eh Lasarus éh Jesus nyim sum-eh bú à chi-neh. 10 Mbòn sadeka bò tua mbehre kwuna bá neh jia, "Wúla bóo éh Lasarus mehn de." 11 Bo tua hon, éh keh ba nòr bò yil lo gi bal bà tallebe a bone, bo heh ndi gi bal temal a bone éh Jesus à éh yèh a Lasaruse. 12 Chia eh har bá neh naa, bòhng nòre bo éh ndàl-eh dina Pasova yaa-neh, bo ngwa bá neh jia, Jesus nda dehne bal à Jerusalem, 13 naa bo kere ya bal-eh bàl tehre à bu, bo nda bi woh bal-eh Jesus éh chir, bo tua ndi à tehr tehr jia, "Séma Chang. Chang a, gàm wòo éh wòo ndàl-eh à yill-eh Kiull a. Wòo neh mbòn a Israel bò." 14 Jesus hen bá neh ngwohnyim, naa hal bá neh à ten, wula leh éh bo nyoo kwúna-neh à derua-neh Chang à jia, 15 "Behn nòr bo Jayone, bíp a chéh behn yàl. Mbòn a behne jò nda éh behn à ndàl-eh, hál mbòh ngwohnyime." 16 Eh kèh bú so bèhlep a hehne bò njèh éh ju Change tua-neh éh nu ngwá kell ngwal. Jesus eh hal bá à vullup-eh éh kwoh méhn naa, bèhlep a hehne bò muni kell wohll ye bá neh jia, "Ju Change leh tua bèn, áa behl be ka hon bèn de." 17 Kèh bú leh éh Jesus nyim sum-eh Lasarus à chi-neh, áa éh yilla sum-eh bú à sàl-eh, bòhng nòre deh bò leh hen dehne eh seh, naa bo nda tua kwia bá neh njèh éh Jesus bél-eh éh nòr bò. 18 Nu eh yèh éh nòr bò kiukiu ndàl kor-eh bú éh chir èh, éh keh ba bo ngwál njèh bú gìare éh bú bél-eh. 19 Farisi bó barip tua kwoh bá neh jia, "Behn hén kwú behn, nà bú nu yoh dehne vu yoh. Nòr bo ká là wóng à seh behle gi bá à jume hehn à." 20 Eh kèh dina, nòr bo éh nda dehne-neh à Jerusalem Chang dol-eh à, Grik bò leh à ten de. 21 Nòr bo Grike men hen bá neh Philip éh ndal-eh à Betsaida à lùl-eh Galili à, bo ndàl à yur hehn à, bo jia, "Kiull, behl giun Jesus hen-eh." 22 Philip nda tua bá neh éh Andrew. Bó mberi fàle nda tua bá neh éh Jesus. 23 Jesus jia, "Eh nu eh bal kèh bú éh Mun a Nòre jò ti nda-neh à tehr éh kwoh méhn seh. 24 Mèh tua behn sehseh, gia bo wohl gèl njèhle, bo sia tull à sè. Bú chimi eh kwoh le bal à sè, bú fa eh bal yuli naa, woh nda ye gòo tiu, ndia ba hon kini ndia, hehn woh eh kini. 25 Nà bú éh giun-eh yull a hehne ndia, aso jò lehr lo nda yar dun. Nà bú éh ngen-eh yull a hehne ká là wóng à ndia, aso jò ti le nda chima há dididi. 26 Nà bú éh giun-eh sa a mòh be-neh ndia, gia bú behle mèh. Nà sa a mòh jò ti ta éh dìl éh mèh ti dehne-neh de. Tell a mòh sema nda nà bú éh be dehne-neh sa a mòh." 27 Jesus tua bóo jia, "Eh yuni nu temal heh dehne bal mèh gìar là, mèh tua nda jia nan ba? Mèh tua nda jia Tell a, 'Kwúna gìar bú chéh ndal' ba? Yeh, mèh hon tua nda eh kini, éh keh ba mèh ndàl ká là wóng à, a mèh hen gìar bú nu. 28 Tell oh, bé a yill a chi bú kwula talle." Naa hul ngwull yuli à tehr vullup-eh jia, "Mèh be kwula gil-eh, áa mèh nda wohll ye be-neh de." 29 Nòr bo éh njiulla dehne-neh dio, ngwa bá neh hul men, naa bo jia, nyu giun ko. Deh bò jia, "Masenja a Change tua ndíl éh bú ko." 30 Naa Jesus jia bo a, "Hul a nà bú éh ngwull yuli-neh éh nu, éh yèh a mòh túa ngwal, tua yár éh yèh a behne. 31 Nu eh bal kèh bú éh ju ya nda-neh nòr bo ká là wóng à. Chang jò nda bá mbòn bú ká là wóng à kua sum-eh. 32 Kèh éh bo jò ya sum ndi bá neh mèh à tehr èh ndia, mèh woh ndi nda gil nòr bò seh à yur mòh à." 33 Eh tua-neh hon èh, ma ndíl chir bú éh nda-neh kwoh-neh. 34 Nòr bò jia bú a, "A ten njèh soo-neh-neh behl à bo tua jia, Krast jò ti le nda há dididi. Aá wòo chi tua yar jia, bo jò nda Mun a Nòre à tehr ya sum-eh nan ba? Mun a Nòre men là eh han ba?" 35 Jesus jia bo a, "Sén ti ngwa nda à tema ten behn à te ná. Behn gì gùl éh kèh bú éh ye-neh sén éh nu, ndia chip nda bá yilli-neh. Nà bú éh gi dehne-neh à chip a, hehn dìl éh nda dehne-neh kéll ngwal. 36 Behn héh ndí temal a behne éh sén à men, éh kèh éh bú ye-neh ball dehne-neh éh nu, a behn ti bá nòr bo éh gi-neh gùl à sén a." Jesus eh tua bá neh hon naa, yu lo bo, nda ti lehr dehne bá neh éh dìl deh. 37 Eh Jesus bél-eh mehn njèh bo gìare éh nu, bo ye ka temal éh hehn à héh ndí ye ngwal. 38 Ti hon, a njèh leh éh profet Isaiah tua kwúna-neh, a bú yuli kwulla sehseh. Leh tua jia, "Kiull, nà bú éh ngwál-eh ngùr a behle là eh han ba? Kiull leh kwoh a hehne là ma ndíl éh han bò ba? Nà deh kini." 39 Aso chir éh bo nda-neh temal éh Jesus à heh ndi-neh kini. Ti bóo wula leh éh Isaiah tua bóo-neh jia, 40 "Chang be siuri kwuna gil njehle a bone. Chang kili siuri temal a bone, a bo chéh kwùlla hén kéll, áa bo chéh kwùlla ngwá kéll de, ndia ba bo da ngwa kell ndia, á lá nji bo nda à yur hehn à, a bú gam bo." 41 Isaiah tua hon, éh keh ba leh kell gil-eh kwoh a Jesuse eh seh, naa tua bá neh à jume hehn à. 42 Eh Isaiah tua-neh mehn hon èh, bà tallebe a Jewse deh bò heh ndi boo bá bon temal éh Jesus à de. Bo heh nap dun, éh keh ba bíp yal bo éh Farisi bò, jia bo nda bo à mí Chang a bon à kua sum-eh. 43 Bo giun kella yár éh nòr bò sema-neh bo, ndia éh Chang sema-neh bo ndi. 44 Jesus tua ndi bá neh à tehr tehr jia, "Nà bú éh heh ndíl-eh temal a hehne éh mèh à ndia, fe éh mèh à héh ndil ngwal, heh ndi bóo éh nà bú éh tema-neh mèh de. 45 Nà bú éh hen-eh mèh ndia, aso hen bóo nà bú éh tema-neh mèh de. 46 Mèh ndàl ká là wóng à wula sén éh ball-eh là, a nòr bo éh heh ndíl-eh temal a bone éh mèh à seh, bo chéh à chip á tì sél. 47 Nà bú éh ngwa-neh ngùr a mòh, éh ta-neh gwull éh seh ndia, mèh ju a hehne túa ndá ngwal, éh keh ba mèh ndàl ká là wóng à, a mèh hall tena nòr bò, ndia mèh ju tua-neh à ndal ngwal. 48 Nà bú éh ngen-eh mèh, áa éh chéh-neh yùn a mòh ngwál èh ndia, njèh bú éh ya nda-neh bú éh ju eh cheh. Njèh éh mèh tua-neh jò ya wohll nda bú éh chia bú chehlle-neh ko, 49 éh keh ba mèh éh gwull a mòh tua ngwal. Tell a mòh éh tema-neh mèh tua mèh njèh éh mèh nda-neh tua-neh. 50 Mèh kell jia, njèh éh Tell a mòh tua-neh heh ho nòr chuchu bú dididi. Njèh éh mèh tua-neh, mèh tua njèh bú éh Tell a mòh jia mèh a, túa-neh."

13

1 Dina Pasova leh le fe bal à tiu chia chéhn. Jesus kell jia, kèh bú éh neh nda-neh wóng bú nu yil lo-neh fe gil eh seh, neh nda bá éh Tell á nda-neh. Jesus ti giun dehne ho nòr a hehne bò ká là wóng à. Eh yuni nu naa, ma gweh bal jia, neh giun chehlle kell bo éh temal a hehne mehn seh. 2 Jesus bó bèhlep a hehne bò leh yaa dehne njèh yaa-neh éh luyilli, ba Sedane leh tull kwuna gi bal ngùr a hehne à là Judas mun a Simon Iskariot à, a bú su lo Jesus. 3 Jesus kell jia, Tell Chang hehn heh gi bal neh kwoh seh. Kell bóo jia, neh ndal à bu Chang à, áa neh jò wohlli wohll nda éh bú à de, 4 naa yil lo bá neh njèh yaa-neh, yu yuli bá neh à tehr, soh sum bá neh chìk a hehne deh, wohl tawel, naa chulli tull bá neh à tene, 5 wohl nèhme, behr tull bá neh à tasa-neh, nen dehne bá neh gull a bèhlep a hehne bò, naa fele sum bá neh nèhme à yur gull a bon à éh tawel da éh chulli kwúna-neh à tene. 6 Eh hol bal à yur Simon Peter à naa, Peter jia, "Kiull, wòo nen yar gull a mòh nan ba?" 7 Jesus jia bú a, "Njèh éh mèh be dehne-neh, wòo ye kéll ye ngwal, naa wòo jò nda kell-eh de." 8 Peter tua bá neh jia, "Wòo gull a mòh nen nda eh kini." Jesus jia bú a, "Ba mèh gull a chi nèn ngwal ndia, aso wòo eh bèhlep a mòh ndi." 9 Simon Peter jia, "Kiull, ba ti hon ndia, chéh mèh gull nèn fél, nèn mèh bu a mòh bó gwull bó seh." 10 Jesus jia, "Nà bú da éh kwula bal-eh à dòll èh ndia, à yur hehn à ye sén, hohm kini éh kwula wohll-eh, nen woh nda fe bá gull. Behn barip deh bò seh, à yur behn à sén, naa chéhn deh à ten sén kini." 11 Jesus kell dehne nà bú éh nda-neh neh su lol-eh eh seh. Eh nu eh yèh éh tua-neh jia, nà deh ye-neh à yur éh yillip men èh. 12 Jesus eh nen gi bá neh gull a bone naa, siu tull wohll bá neh chìk a hehne da à yur, ti nda wohll bá neh éh dìl bú da éh ti-neh, bi jia bo a, "Njèh bú da éh mèh bél-eh, behn hen kell eh seh ba? 13 Behn yilla ho mèh Ticha bó Kiull a behne. Hohm seeh éh behn yilla-neh hon èh, éh keh ba mèh ti hon bèn. 14 Ba Ticha Kiull a behne nen bal gull a behne ndia, á lá nji behn nen ta boo gull a baripe de. 15 Mèh bél hon, a behn man woh njèhl à yur, a behn nda be ta wula éh mèh bél-eh là. 16 Mèh tua behn sehseh, kwer nà talle a hehne yóh gíu ngwal. Nà bú éh tema-neh masenja, masenja bú yóh gíu ngwal. 17 Eh yuni nu behn kell fone njèh bú sehseh éh nu eh seh. Ba behn be ya ka wula éh nu là ndia, behn jò gele nda seeh. 18 "Mèh tua ndíl éh behn, naa mèh éh behn seh túa ndí gil ngwal de. Mèh kell nòr bo éh mèh balli sum-eh bo eh seh. Ju Change tua jia, 'Nà bú éh yáal-eh yír a mòh senna wohll mèh. Mèh balli sum behn, a ju Change éh dìl bú nu bú yuli sehseh. 19 Mèh tua kwúna behn à tiu jòo, a nji men eh yuli bal hon naa, behn kell jia, mèh eh Krast men. 20 Mèh tua behn sehseh bèn, nà bú éh bi mua nda-neh nòr bú éh mèh tema-neh ndia, aso bi mua mèh. Aá nà bú éh bi mua nda-neh mèh ndia, aso bi mua bóo nà bú éh tema-neh mèh de." 21 Jesus eh tua gi bá neh hon naa, temal a hehne heh bá neh bú gìar, tua loh bá neh à sén à jia, "Mèh tua behn sehseh bèn, nà deh à tema ten behn à jò nda mèh su lo-neh." 22 Bèhlep a hehne bò eh ngwa bá neh hon naa, bo fe tane tin bá neh jia, Jesus tua ndíl éh han ba? 23 Bèhlep chéhn deh éh Jesus giun-eh bú seeh leh ti dehne ko yur hehn à. 24 Simon Peter kwial bal-eh bú, jia bú a, "Bí yea jia bú a, nà bú so là eh han ba?" 25 Naa bèhlep bú so ti ball nda bá neh à yur Jesus à, bi bá neh jia, "Kiull, nà bú so là eh han ba?" 26 Jesus jia, "Nal men, mèh chia heh nda bú yír à bu." Naa wohl yír, chia heh bá neh Judas mun a Simon Iskariote. 27 Judas eh woh bá neh yír men naa, Sedane toll bá neh à là hehn à. Jesus jia bú a, "Njèh éh wòo giun-eh be-neh, bé chi be kwukwar." 28 Nòr bo éh bó Jesus bò ti dehne-neh, njèh éh Jesus tua ndíl-eh éh bú, bo ngwá kéll ngwal. 29 Judas eh leh nà bú éh kwuna ho-neh kobe a bone, naa bèhlep deh bò muni jia deh a, Jesus jia bú a, Ndá gwùlla wohl yallip, a bo yaa dina éh seh ba, naa deh bò jia deh a, jia bú a, Ndá héh nòr bo sam-eh njèh deh ba. 30 Judas eh woh bá neh yír men naa, yuli ndí bá neh à chia. Leh eh tiulliten. 31 Judas eh yuli nda bá neh naa, Jesus jia, "Eh yuni nu kwoh a Mun a Nòre yuli bal à sén à. Mun a Nòre hehr boo nòr bò kwoh a Change de. 32 Eh yèh bú éh hehr-eh nòr bò kwoh a Change ndia, Chang hehr nda boo nòr bò kwoh a hehne de, naa hehr nda bo kwar chéhn. 33 Mun mòh bò, vu jò éh dàp ti nda sel eh kini. Behn jò kia nda mèh, naa mèh tua ndàl éh behn, wula leh éh mèh tua-neh éh Jews bò là jia, dìl éh mèh nda-neh nda-neh, behn hol nda ye eh kini. 34 Mèh tua kwúna behn njèh soo-neh deh fa. Njèh soo-neh men ti jia, 'Giun barip.' Wula éh mèh giun-eh behn èh là, behn gìun tá barip de. 35 Ba behn giun dehne barip ndia, aso nòr bò seh kell nda jia, behn eh bèhlep a mòh sehseh bèn." 36 Simon Peter jia, "Kiull, wòo nda bá ka ba?" Jesus jia, "Dìl bú éh mèh nda dehne-neh, wòo mèh behle nda ye eh kini. Ko jume éh kèh jò fe bá ye-neh naa, wòo jò behle ye mèh." 37 Peter bi jia, "Kiull, mèh giun éh mèh kwoh-neh à gwull á chi à, áa wòo jia, chéh neh behlel éh keh ba?" 38 Jesus jia, "Wòo giun éh wòo kwoh-neh à gwull á mòh à bèn ba? Mèh tua wòo sehseh, wòo tua nda kèh tar jia, neh mèh kéll ngwal, ba chor ye tóh ye ngwal."

14

1 Jesus ti wohll jia bo a, "Behn chéh temal a behne gìar héhl. Behn héh ndí temal a behne éh Chang à, áa behn héh ndí bóo temal éh mèh à de. 2 A le Tell á mòh à, gwùl míme kiukiu. Mèh nda bá behn dìl ya lur-eh. Ba da hon kini ndia, á lá nji mèh jia behn a, mèh nda dìl ya lur-eh ba? 3 Mèh eh nda ya lur gil dìl naa, mèh wohlli wohll, mèh ndàl woh gil behn, a vu nda ti bá éh dìl éh mèh ti dehne-neh. 4 Dìl éh mèh nda-neh, behn kell chir eh seh." 5 Thomas jia, "Kiull, behl behl dìl kéll ngwal, áa behl kell chir nan ba?" 6 Jesus jia, "Mèh eh chir. Njèh bú sehseh bó chuchu yuli gil à bu mòh à. Chir deh éh nà deh kella nda-neh à yur Tell á mòh à kini. Gia bú yal à yur mòh à." 7 Ti wohll jia bo a, "Ba behn da kell mèh eh seh ndia, á lá nji behn nda Tell a mòh kell-eh de. Eh woh-neh lale nu, há ndi-neh kóo tiu mehn seh, behn kell bú eh seh, áa behn hen bú eh seh de." 8 Philip jia, "Kiull, mà fé bal chi behl Tell men. Aso bú fe bá hehn hon." 9 Jesus jia, "Dàp éh vu ti woh bal-eh há éh yuni nu, wòo ka mèh kéll ngwal na Philip? Nà bú éh hen-eh mèh ndia, aso hen Tell. Aá wòo jia, mà yár behn Tell nan ba? 10 Wòo kéll ngwal deh éh jia, mèh ti dehne à bu Tell á, áa Tell ti dehne à bu mòh à ba? Njèh bo éh mèh tua ndi gil-eh éh behn a, mèh éh gwull a mòh tua ngwal. Tell éh ti dehne-neh à là mòh à, be gil njèh bo so ko. 11 Kéll jia, mèh à là Tell á mòh à, áa Tell a mòh à là mòh à. Ba ka behn à là tóll ngwal ndia, behn hén kéll éh sa éh mèh bél-eh. 12 Mèh tua behn sehseh, nà bú éh heh ndíl-eh temal a hehne éh mèh a, jò be woh nda sa a mòh, áa be yoh nda mèh éh sa, éh keh ba mèh nda wohll bá à jume éh Tell á, a bà sa a mòh bò men, bo kor lur kwoh sa be-neh men. 13 Njèh éh behn dol-eh à yill-eh mòh à seh, mèh nda be-neh, a Mun bú hehr nòr bò kwoh a Telle. 14 Ba behn dol à yill-eh mòh à, behn dol mehn keh ba ndia, mèh nda be-neh." 15 "Ba behn giun mèh ndia, behn ngwa nda yùn a mòh. 16 Mèh dol nda éh Tell a mòh, a bú tema heh behn nà deh éh gam-eh behn èh. Behn bú ti le nda há dididi. 17 Nal men eh Chuchu a Change, ma ho nòr njèh sehseh. Nòr bo éh giun le fe-neh éh njèh bo ká là wóng à, bo hól ngwal éh bo bi woh-neh bú, éh keh ba bo bú hén ngwal, áa bo bú kéll ngwal de. A behne naa, behn kell bú eh seh, éh keh ba behn bú ti dehne ho, áa cha nda ho à là behn à. 18 "Mèh behn éh yun yil lo nda eh kini, mèh nda éh behn á wohlli wohll-eh. 19 Tiu éh nu te nòr bo éh giun le-neh éh njèh bo ká là wóng à bon mèh hen nda sel eh kini. A behne naa, behn nda ye mèh hen-eh. Eh yèh éh mèh ti-neh chima ndia, behn ti nda boo chima de. 20 Kèh bú so eh jò fe bal ndia, aso behn kell bá neh jia, mèh à là Tell á mòh à, áa behn à là mòh à, wula éh mèh ti boo-neh à là behn à là de. 21 Nà bú éh woh kwuna-neh ngùr a mòh, áa éh be dehne-neh hon èh ndia, aso eh nà bú éh giun-eh mèh. Nà bú éh giun-eh mèh ndia, Tell a mòh giun nda boo bú de, áa mèh giun nda boo bú, mèh njèhl a mòh éh bú cham nda eh kini." 22 Judas bú éh-neh Judas Iskariot ndi jia, "Kiull, wòo jia, neh cham nda njèhl a chi éh nòr bo ká là wóng à, áa neh hehr nda éh behl á là, wòo hehr nda yar nan ba?" 23 Jesus jia, "Nà bú éh giun-eh mèh, woh kwuna nda ngùr a mòh, naa Tell a mòh giun nda bú. Behl Tell a mòh fàle, behl ndàl ti nda à yur hehn à. 24 Nà bú éh chéh-neh mèh giun èh, hehn ngùr a mòh à là hehn à kwuna nda eh kini. Njèh éh mèh tua-neh éh behn a, eh ngùr a mòh ndi. Eh gi ngùr a Tell a mòh éh tema-neh mèh. 25 "Mèh tua kwuna gil behn njèh bo nu, éh kèh bú éh mèh ye-neh ndá ye-neh ngwal èh. 26 Tell Chang jò tema ndàl Chuchu Séne à yill-eh mòh à, a bú gam behn, jò sena nda behn njèhl seh, áa heh nda behn kwoh bú éh behn muni ya gi nda-neh njèh bo éh mèh tua-neh behn èh seh. 27 "Mèh heh kwuna bal behn del-eh à temal-eh. Eh ye del-eh bú ká là mòh à. Eh mèh ya del-eh temal a behne, mèh éh chir bú ká là wóng à yà del ngwal. Behn chéh temal a behne gìar héhl. Bíp a, chéh behn yàl. 28 Behn ngwál njèh da éh mèh tua-neh. Mèh da jia behn a, mèh nda, naa mèh nda wohlli wohll-eh. Ba behn giun bal mèh bèn ndia, á lá nji behn gele yar dun, éh mèh nda dehne bá neh éh Tell a, éh keh ba Tell hehn yoh giu yár mèh. 29 Mèh tua kwúna behn njèh bo nu à tiu jòo, a bo eh yuli bal à yùn-eh mòh à ndia, behn tull ndi kwulla temal à ten. 30 "Le bá te mèh jò behn njèh deh túa ndá sél ngwal, éh keh ba mbòn bú ká là wóng à bal ndàl-eh. Bú kwoh à gwull á mòh à kòr ngwal. 31 Mèh be yár njèh éh Tell a mòh tua-neh éh mèh, a nòr bo ká là wóng à kell jia, mèh giun bú. Behn yù à tehr, vu nda."

15

1 "Mèh ti wula too tu bú galle là, naa Tell a mòh fe ya dehne éh seh. 2 Bálip bo éh chéh-neh mèh tàp hol-eh seh, Tell a mòh wiall siu nda gi bo à deh, naa ya lur kwuna gi bálip bo éh hol dehne-neh tàp èh, a bo hol tàp kiukiu. 3 Ju Change éh mèh tua ndi dehne-neh éh behn a, ya lur kwuna gi bá behn sén. 4 Behn tì lè à yur mòh à, a mèh ti le boo à yur behn à de. Gia behn ti le à yur mòh à, naa behn hol ye tàp. Ba hon kini ndia, behn tàp hol nda eh kini, wula bál tu bú éh kwel mella bal-eh à deh, éh chéh-neh tàp hól sél èh là. 5 "Mèh eh too tu men, behn eh gi bálip. Nà bú éh ti le-neh à yur mòh à, áa éh mèh ti boo-neh à yur hehn à ndia, hol ye tàp kiukiu. Ba behn à yur mòh à kini ndia, behn njèh deh be sum nda eh kini. 6 Nà bú éh chéh-neh à yur mòh à til èh ndia, mèh sum kwuna bal bú gòo jume wula bál tu bú éh gera gil-eh seh là. Bálip bo so, bo behre kwuna éh dìl chéhne, bo tema nge sum nda gi bo à wia-neh. 7 "Ba behn kwuna ngùr a mòh à là, behn ti le à yur mòh à ndia, aso dòl bá njèhl seh éh behn giun-eh, behn nda bá kor-eh. 8 Ba behn hol bá tàp kiukiu ndia, nòr bò sema nda Tell a mòh, aso behn ti ye bá bèhlep a mòh. 9 Mèh giun behn, wula éh Tell a mòh giun-eh mèh là, naa behn gìun lè kéll éh mèh de. 10 Ba behn ngwa yùn a mòh ndia, aso giun-eh a mòh ti nda à là behn à, wula éh mèh ngwa dehne-neh yùn a mòh Telle, éh giun-eh a hehne ti-neh à là mòh à là. 11 "Mèh tua behn hon, a behn gele kwulla, wula éh mèh gele dehne-neh là, a behn gele hul kell ko dìl-eh. 12 Njèh tua-neh a mòh ti jia behn a, giun barip, wula éh mèh giun-eh behn èh là. 13 Chir éh nòr giun-eh barip, éh yoh giu-neh bú nu kini, ti jia, nòr kwóhl à gwull á bil á hehn à. 14 Ba behn be ka njèh éh mèh tua-neh behn èh ndia, aso behn eh bil a mòh. 15 Mèh behn bà sa a mòh yílla sél ngwal, éh keh ba nà sa chéh ho njèh éh nà talle a hehne bél-eh kell, naa mèh yilla yár behn bil a mòh, éh keh ba mèh tua sa gil behn njèhlip seh éh Tell a mòh tua-neh mèh. 16 Behn jia deh a, behn balli mèh ba ndi, mèh balli yár behn, mèh balli sum kwúna behn, a behn nda wohl mèh tàp kiukiu, a tàp men bú le kell hon há dididi. Aso Tell a mòh heh nda behn njèh éh behn dol-eh à yill-eh mòh à seh. 17 Njèh éh mèh tua-neh éh behn a ti jia, giun barip." 18 "Ba nòr bo ká là wóng à senna behn ndia, behn kéll jia, bo leh senna tél mèh. 19 Ba behn eh da nòr bo ká là wóng à ndia, aso bo giun nda behn, éh keh ba behn eh a bone, naa yar hon kini, mèh balli sum kwuna bal behn ko, behn eh bá a bone ndi sel. Eh nu eh yèh éh bo senna dehne-neh behn èh. 20 Behn mùni ndí wóhll yea éh njèh bú leh éh mèh tua-neh behn èh. Mèh leh jia, 'Kwer nà talle a hehne yóh gíu ngwal.' Ba bo senna mèh ndia, aso bo senna ta nda behn de. Ba bo leh woh kwúna ngùr a mòh ndia, aso bo woh kwuna nda ta a behne de. 21 "Bo be gi nda njèh bo nu seh à gwull á behn à, éh yèh a mòh, éh keh ba bo nà bú éh tema-neh mèh kéll ngwal. 22 Ba mèh leh ndàl túa ngwal ndia, á lá nji bo jallip be ngwal. Eh yuni nu éh mèh ndàl tua bá neh éh bo, chir éh bo jò sella yuli nda-neh bá kini sel. 23 Nà bú éh senna-neh mèh ndia, aso senna bóo Tell a mòh de. 24 Sa éh mèh bél-eh à tema ten bon à, nà deh bé kéll ngwal. Ba mèh mòh leh bé ngwal ndia, á lá nji ju bo yà ndá ngwal. Njèh éh mèh bél-eh, bo hen gil eh seh, naa bo senna yár bon behl Tell a mòh fàle dun. 25 Njèh éh bo bél-eh yuli kella wohll ka, wula leh éh profet bò nyoo-neh à derua njèh soo-neh-neh bon à jia, 'Bo senna wohl mèh mbal. Mèh njèh deh bé via ngwal.' 26 "Nà bú éh gam nda-neh behn èh, aso jia, Chuchu Séne éh ma ho-neh nòr chir bú sehseh, hehn ndal à bu Tell Chang à. Mèh jò tema sum nda bú à yur Tell á, a bú ndàl éh behn á. Eh ndàl naa, jò tua sa nda behn njèhl à jume mòh à, 27 áa behn tua sa dehne nda boo à jume mòh à de, éh keh ba dìl éh mèh be dium-eh sa, vu dium seh, há hol-eh lale nu.

16

1 "Mèh tua kwúna behn njèh bo nu à tiu jòo, a behn chéh à chir-eh mòh à mélla yùlil. 2 Bo sum nda behn à mí Chang a bon à. Eh kèh deh naa, bo jò wula nda behn. Bo muni nda jia deh a, ba bo wula behn ndia, aso bo be dehne sa a Change. 3 Bo be nda hon, éh keh ba bo Tell a mòh kéll ngwal, áa bo mèh kéll ngwal de. 4 Mèh tua kwúna behn à tiu jòo, a bo eh be bá hon ndia, behn kell jia, mèh leh tua kwuna gil-eh behn eh seh." "Mèh leh chéh behn njèh bo nu tual, éh keh ba vu leh ti dehn á ye seh. 5 Eh yuni nu mèh wohlli wohll nda bá à yur nà bú éh tema-neh mèh, naa nà deh à tema ten behn à deh éh bi nyeh ka-neh mèh jia mèh a, mèh nda-neh ka ba, kini. 6 Eh yuni nu mèh eh tua bá naa, kwúl ya bá behn. 7 Mèh tua behn sehseh, hohm éh mèh yil lo-neh behn èh. Ba mèh behn yìl lo ngwal ndia, nà bú éh gam nda-neh behn èh hehn ndàl eh kini. Mèh yil lol behn, a mèh nda tema giu bú. 8 Eh jò nda bal ndia, ma gweh nda nòr bo ká là wóng à jia, chir éh bo behle-neh eh yar chir jallipe, áa chir a mòh eh chir bú séne. Ma gweh nda boo bo jia, ju Change ya bo eh seh. 9 Chir jallipe a bone ti jia, bo temal a bone éh mèh à héh ndi ngwal. 10 Chir a mòh naa, bo hen kell nda jia, eh bú séne, éh keh ba mèh nda dehne bá à yur Tell á, behn mèh hén ndá sél ngwal. 11 Eh ju a Change yal-eh bo, bo kell nda, éh keh ba Chang tua yal mbòn bú ká là wóng à éh ju. 12 "Mèh kor njèhl kiukiu éh mèh nda-neh behn tua-neh, naa ba mèh tua behn éh yuni nu ndia, nda behn yoh-neh. 13 Chuchu Séne éh ma ho-neh nòr chir bú sehseh, eh jò nda bal ndia, bú ma gi ye behn chir njèhle men. Jò éh gwull a hehne tua nda eh kini, tua nda njèh éh ngwál-eh à yùn a mòh à, jò tua sa nda behn njèh bo ko tiu éh nda-neh ndàl-eh. 14 Bú men be nda, a yill a mòh bú kwula talle, éh keh ba jò ngwa woh ndàl njèhl à yùn a mòh à, naa tua sa ndi nda éh behn. 15 Njèh éh Tell a mòh kor-eh seh eh gi a mòh. Eh nu eh yèh bú éh mèh jia behn a, Chuchu Séne jò ngwa nda njèhl à yùn a mòh à, naa tua ndi-neh éh behn a." 16 "Tiu éh nu te naa, behn mèh hen nda sel eh kini. Aá ko jume te naa, behn hen wohll mèh." 17 Bèhlep a hehne deh bò bi ndi bá neh éh barip jia, "So là tua yár jia nan ba, éh tua-neh jia, 'Tiu éh nu te naa, behn mèh hen nda sel eh kini, áa ko jume naa, behn hen wohll mèh.' Tua boo deh jia, 'Behn mèh hen nda sel eh kini, éh keh ba mèh nda wohll bá éh Tell á.' " 18 Bo jia, "Tiu éh nu te là jia keh ba? Behl njèh éh tua-neh kéll ngwal." 19 Jesus kell bá neh jia, bo giun neh njèh deh bi-neh, naa jia bo a, "Mèh jia, 'Tiu éh nu te behn mèh hen nda sel eh kini, áa ko jume te naa, behn hen wohll mèh.' Nu eh njèh bú éh tane yoh-neh behn barip èh ba? 20 Mèh tua behn sehseh, behn jò weh nda, áa behn nde nda seeh, naa nòr bo éh chéh-neh Chang kéll èh, bo bon gele nda yar dun. Kwúl ya nda behn seeh. Ko jume te naa, behn gele nda yar bá dun. 21 Kèh éh nave nda bá neh mun har-eh ndia, gal kell éh seh seeh, éh keh ba hen dehne gìar. Eh har bá mun naa, nyin ndi bá hehn gìar dun, gele le bá hehn éh mun éh ndàl-eh ká là wóng à. 22 Eh behn á ti bóo hon de. Eh yuni nu behn gal kell à tiu gìar à seeh. Ko jume te, mèh eh wohlli bal ndia, behn jò gele nda kell seeh, behn gele dehne nda kell hon. Nà deh behn yin nda eh kini. 23 "Eh chia bú so ndia, behn jò njèh deh éh mèh à dol nda sel eh kini. Mèh tua behn sehseh, njèh éh behn dol-eh éh Tell Chang à yill-eh mòh à, jò heh gi nda behn seh. 24 Behn njèh deh à yill-eh mòh à dòl ngwá ye ngwal. Behn dòl, a behn kor. Behn eh kor-eh wa, a behn gele hul ko dìl-eh. 25 "Mèh tua gil behn njèh bo nu à mùl-eh. Kèh deh nda ndàl-eh. Kèh bú so eh hol bal ndia, mèh behn mùl tua nda sel eh kini, mèh jò tua sa nda bá behn njèhl à jume Tell á sén sén. 26 Kèh bú so eh hol bal ndia, behn jò dol nda bá bú njèhl à yill-eh mòh à. Behn jia deh a, mèh jò nda dol kwuna ndàl yùn a behne ba ndi, behn dòl Tell Chang éh yùn a behne, 27 éh keh ba giun behn. Giun behn, éh keh ba behn giun mèh, áa behn kell jia, mèh ndal à bu Tell á. 28 Eh mèh ndàl-eh ká là wóng à, mèh ndal à bu Tell á, naa éh yuni nu mèh yu ká là wóng à, mèh nda dehne wohll bá éh Tell á." 29 Naa bèhlep a hehne bò tua bá neh jia bú a, "Ee hee, éh yuni nu wòo tua sa sum ye bá neh njèhl à sén à di là, wòo mùl túa sél ngwal. 30 Eh yuni nu behl kell fone jia, wòo kell gil njèhl seh, gàm ngwal éh nòr bi seh-neh wòo nji. Eh yèh bú nu ndia, behl kell jia, wòo ndal à bu Chang à bèn." 31 Jesus bi jia bo a, "Behn kell fone eh seh bèn ba? 32 Kèh nda bá fe-neh, naa kèh men fe gil eh seh, behn barip seh jò nda se hale yu gi-neh. Mehn han seh se nda gi wohll nda à le hehn à. Behn yil lo nda mèh éh yun, naa mèh mòh éh yun kini, behl Tell a mòh fàle. 33 Mèh tua kwúna behn à tiu jòo, a temal a behne bú del kwulla, éh keh ba behn ti dehne à bu mòh à. Behn hen nda gìar à tiu nòr bo ká là wóng à, naa yà temal, mèh yoh giu bal wóng."

17

1 Jesus eh tua gi bá neh njèh bo nu naa, fe ndi bá neh njehle à tehr vullup-eh jia, "Tell, kèh men hol fon eh seh. Bé, a nòr bò sema Mun a chi, a Mun a chi bú be, a nòr bò sema ta wòo de, 2 éh keh ba wòo heh bal mèh kwoh à gwull á nòr bò à seh, a mèh tull kwulla nòr bo éh wòo heh kwuna gil-eh à bu mòh à chuchu bú dididi. 3 Chuchu bú dididi men ti jia, gia bo kell wòo, Chang bú chéhn sehseh, áa bo kell boo Jesus Krast éh wòo tema-neh éh bon à, naa bo kor ye. 4 Mèh héhr nòr bò kwoh a chi. Sa bú leh éh wòo tema-neh mèh éh seh, mèh be gil eh seh. 5 Bé éh yuni nu, a nòr bò sema mèh à tiu chi à, Tell oh, héh wóhll kell mèh kwoh bú leh éh behlè kor-eh, éh wóng ye-neh kini." 6 Jesus dol boo jia, "Nòr bo éh wòo balli sum-eh bo ká là wóng à, éh wòo heh kwúna-neh à bu mòh à, bo kell bal wòo eh seh, mèh ma bo ko. Bo eh gi nòr a chi bò, naa wòo heh kwuna gil bo à bu mòh à. Bo woh kwuna bal ngùr a chi à là. 7 Eh yuni nu bo kell jia, njèh éh ti-neh à bu mòh à seh, ndá gil éh wòo à, 8 éh keh ba ngùr éh mèh tua ndíl-eh éh bo, eh ye ngùr a chi, naa bo woh kwuna bá ngùr men à là, bo kell jia, mèh ndal à bu chi à sehseh bèn, bo kell jia, wòo tema mèh ko. 9 "Mèh dol dehne wòo Tell Chang, à gwull á bon à. Mèh à gwull á nòr bo éh chéh-neh wòo kell èh dol ngwal, mèh dol yár à gwull á nòr bo éh wòo heh kwúna-neh à bu mòh à, éh keh ba bo eh gi a chi. 10 Njèh éh mèh kor-eh seh eh gi a chi, áa njèh éh wòo kor-eh seh eh gi a mòh de. Bèhlep a mòh bó barip hehr nda nòr bò kwoh a mòh. 11 Eh yuni nu mèh wohlli wohll dehne bal éh wòo à. Eh yuni nu mèh ká là wóng à kini sel. A bone naa, bo ye ká là wóng à. Oh Tell a mòh séne, fé yà éh bo éh kwoh a chi. Yill a chi kor kwoh. Eh yill bú éh wòo da tull boo-neh mèh. Bé, a bó barip ti kwulla chéhn, wula éh behlè ti-neh chéhn èh là. 12 Eh kèh bú éh behle bo ye-neh seh, mèh fe ya dehne éh bo. Mèh kor kwoh bú so à yill-eh chi à. Eh ye yill bú éh wòo da túll-eh mèh. Mèh fe ya dehne éh bo, naa deh lèhr ngwal. Eh lehr fe nà bú leh éh ju Change tua kwúna-neh jia, nda-neh lehr-eh. Aso njèh leh éh bo nyoo kwúna-neh yuli bal sehseh. 13 "Eh yuni nu mèh wohlli wohll bal éh wòo à. Mèh tua heh kwúna bo njèh bo nu à là, éh kèh éh mèh dehn á ye-neh ká là wóng à, a bo gele hul ko dìl-eh, wula mèh là. 14 Mèh tua kwuna bal bo ngùr a chi à là, naa nòr bo éh chéh-neh wòo kéll èh senna dehne bo éh seh, éh keh ba bo eh bá nòr bo ká là wóng à ndi, wula mèh là de. 15 Mèh dòl ngwal deh éh jia wòo a, wòh sum-eh bo ká là wóng à. Mèh dol yar jia wòo a, fé yà éh bo, a nà bú jallipe bú chéh bo kemal. 16 Mèh eh nòr ká là wóng à ndi, naa bo ti bóo hon de. 17 Ngùr a chi sehseh. Kwúna bo behle ya njèh bú sehseh men, a bo ti bá a chi. 18 Mèh tema ndi bá bo à là wóng à, wula éh wòo tema ndíl-eh mèh là de. 19 Mèh heh ndi bal yull a mòh éh wòo à éh yèh a bone, a bo ti kell bá a chi." 20 Jesus dol bóo deh jia, "Mèh wòo à gwull á bon à dòl fe ngwal, mèh dol bóo à gwull á nòr bo éh jò ngwa nda-neh ju a chi à yùn a bon à, éh bo jò heh ndi nda- neh temal a bone éh mèh à. 21 Mèh dol jia wòo a, kwúna bó barip ti bá chéhn. Tell oh, kwúna bo ti à bu behl à, wula éh mèh ti-neh à bu chi à, áa wòo ti-neh à bu mòh à là de. Kwúna bo ti bá chéhn, a nòr bo éh chéh-neh wòo kéll èh, bo eh hen naa, bo kell jia, wòo tema mèh ko bèn. 22 Kwoh bú éh wòo héh-neh mèh, mèh heh bóo bo cheh de, a bo ti chéhn, wula éh behlè ti-neh chéhn èh là, 23 a mèh ti à là bon à, áa wòo ti à là mòh à, a bo ti kwulla bà chéhne bú sehseh, a nòr bo éh chéh-neh wòo kéll èh, bo kell kwulla jia, wòo tema mèh ko, áa wòo giun ta bo, wula éh wòo giun-eh mèh là de." 24 Jesus dol bóo jia, "Tell oh, wòo heh kwuna bal bo à bu mòh à, naa mèh giun boo jia, nji dìl éh mèh ti-neh ndia, á lá nji behle bo ti seh, a bo hen kwoh bú éh wòo héh-neh mèh. Wòo leh giun mèh, wòo héh mèh kwoh bú nu, ba wóng ye kini. 25 Tell a mòh séne, nòr deh bò ká là wóng à kiukiu mbal chéh wòo kell. Mèh naa, mèh kell wòo eh seh, áa bo éh ti dehne-neh éh nu kell jia, wòo tema mèh ko. 26 Eh bo kell-eh wòo, mèh ma bo ko, naa mèh ma dehne nda bo hon, a chir bú éh wòo giun-eh mèh ndia, bú ti ta à là bon à, a mèh ti kwulla à là bon à de."

18

1 Jesus eh tua gi bá neh hon naa, bó bèhlep a hehne bò yu wohll bá neh dio, bo nda lela giu nèhme Kidrone. Nòr bò leh ki mell ko deh, naa Jesus bó bèhlep a hehne bò nda ti bá neh à mell-eh. 2 Judas bú éh jò nda-neh bú su lo-neh, kell bóo dìl men eh seh de, éh keh ba bo ti ti behre ho aso. 3 Mbòn sadeka bó Farisi bò tema sohji bó bà tallebe à mí Chang à, naa Judas men kella bá neh à tiu bon à, bó bo nda bal-eh à mell-eh. Bo yal njèh kàle à bu, bo mur pitila bó kerep. 4 Jesus kell gil njèh éh bo nda-neh be-neh eh seh. Bo eh hol bal naa, nda kor bá neh bo, jia, "Behn kia dehne han ba?" 5 Bo jia, "Behl kia dehne Jesus bú Najarete." Jia bo a, "Nu eh mèh men." Ba Judas bú éh su lol-eh bú, bó bo seh. 6 Jesus eh tua bá neh jia, "Nu eh mèh men" naa, bo mella siu nda gi bá neh gòo jume. 7 Jesus bi wohll jia bo a, "Behn kia dehne han ba?" Bo jia, "Behl kia dehne Jesus bú Najarete." 8 Jia bo a, "Mèh da tua jia behn a, Jesus eh mèh men. Ba behn kia dehne mèh ndia, behn yìl gíu bá neh behn nòr bo nu." 9 Jesus tua hon, a njèh bú leh éh neh tua kwúna-neh, bú yuli sehseh. Leh jia Tell a hehne a, "Nòr bo éh wòo heh kwúna-neh à bu mòh a, chéhn deh lèhr nyèh ngwal." 10 Simon Peter à bu éh kafa mehn, naa soll sum, ya kwer a ngàng sadeka, kell tena fehl bá neh tu a hehne yàng bú galle à deh. Kwer men, yill a hehne eh Malkus. 11 Jesus jia Peter a, "Túll ndí wóhll kafa a chi à kur-eh. Wòo muni jia, njèh bú jila-neh éh Tell a mòh héh-neh mèh éh nu, mèh chéh wál ba?" 12 Nà talle a sohji bó sohji a hehne bò, bà tallebe bo à mí Chang a Jews bò à, bo ya ke bá neh Jesus, 13 bo ndi lo tél bú à tiu Anas à. Anas men eh gwùna a Kayafase. Ngàng sadeka éh nyìma bú so eh Kayafas men. 14 Eh ye bú leh éh tua-neh jia Jews bò a, hohm éh nà chéhne bú kwoh-neh à gwull á nòr bò à seh. 15 Simon Peter bó bèhlep deh behle ya bá neh Jesus à jume. Bèhlep bú nu, ngàng sadeka kell bú eh seh, naa bó Jesus toll nda bá neh à le ngàng sadeka à. 16 Peter hehn ti le gòo hùll a lel á. Bèhlep bú éh ngàng sadeka kell-eh bú eh seh, yuli nda wohll gòo chia à yur mun bú ve éh fe ya ho-neh éh hùll lele, tua ndi bá neh éh bú, naa Peter toll nda ta bá neh à le de. 17 Mun ve men jia Peter a, "Meh wòo eh boo bèhlep a hehne de mà?" Peter jia bú a, "Yeh, mèh eh bèhlep a hehne ndi." 18 Leh njoli, naa sohji bó bà sa bò woh wer dehne bá neh wia. Peter nda wer ta bá neh wia de. 19 Ngàng sadeka bi bá neh Jesus à jume bèhlep a hehne bò bó njèh éh sena ho-neh nòr èh. 20 Jesus jia bú a, "Mèh ti tua dehne ho à sén à, mèh ti sena dehne ho nòr bò à mí Chang a bon à bó mím Change bú dua, éh Jews bò seh ti behre ho-neh. Mèh njèh deh dun túa lèhr ngwúng ngwal. 21 Aá wòo ká yur là bi dehne mèh keh ba? Njèh éh mèh tua-neh, bí ndí yár éh nòr bo éh ngwál-eh, a bo tua wòo. Bo kell njèh éh mèh tua-neh eh seh." 22 Jesus eh tua bá neh hon naa, sohji deh éh ti dehne-neh à yur èh, bal bá neh bú, jia bú a, "Wòo tua ndíl éh ngàng sadeka hon, a bú be nan ba?" 23 Jesus jia, "Ba mèh túa njèh mbéhlle ndia, túa ndí yár éh nòr bò à seh. Aá mèh njèh mbéhlle tua ngwal là, wòo bal mèh éh keh?" 24 Naa Anas jia, "Wòh ndí bú éh Kayafas ngàng sadeka à." Njèh bú éh bo ke-neh bú éh seh ye ka vú ngwal mà, naa bo woh ndi bá neh bú. 25 Peter ye ka ko dìl-eh wia wer dehne-neh, naa nòr deh bò jia bú a, "Meh wòo eh bèhlep a Jesuse de mà?" Naa Peter cham bá neh jia, "Yeh, mèh eh bèhlep a hehne ndi." 26 Kwer a ngàng sadeka deh, eh ye nòr a nà bú éh Peter kell sum-eh tu a hehne, jia, "Meh mèh hen behn Jesus à mell-eh mà?" 27 Peter cham dehne kell hon, naa chor toh bá neh. 28 Eh bá menjoo chip naa, bo woh yuli wohll éh Jesus à le Kayafas à, bo ndi lo bú à le ngomna à, naa bo njiulla le gòo chia, ndia bo à le doolli tóll kume ngwal, éh keh ba soo soo éh Jews bò, áa bo giun dina Pasova yaa-neh. 29 Naa Palat yuli kor bá neh bo gòo chia, bi jia bo a, "Behn wohli nà bú nu éh keh ba?" 30 Bo jia, "Ba nà bú nu njèh via-neh bel ngwal ndia, á lá nji behl bú à tiu chi à yà ndil ngwal." 31 Palat jia bo a, "Behn wòh ndá éh bú ko, a behn nda tua ju a hehne, wula éh njèh soo-neh a behne tua-neh là." Jews bò jia bú a, "Behl behl chir nòr wula-neh kòr ngwal." 32 Njèh bú nu bél hon, a chi bú leh éh Jesus tua ma kwúna-neh jia, neh jò kwoh nda-neh à tehr tall-eh, a bú yuli kella wohll hon bèn. 33 Palat toll nda wohll gòo le, naa yilla bi bá neh éh Jesus jia, "Wòo eh mbòn a Jews bò ba?" 34 Jesus jia bú a, "Njèh bi-neh bú nu, wòo muni à là chi à ba, ba nòr bò tua kwúna wòo dun ba?" 35 Palat jia, "Mèh eh Jews ndi. Nòr a chi bó mbòn sadeka bò ya ndíl wòo ká tiu mòh à ko. Ba wòo bél keh ba?" 36 Jesus jia bú a, "Lùl éh mèh ti-neh mbòn à ten èh, ká là wóng à ndi. Ba mèh da ti yár mbòn ká là wóng à ndia, á lá nji bèhlep a mòh bò lua ta nda téhk, a Jews bò chéh kwùlla mèh yàl, naa lùl éh mèh ti-neh mbòn à ten èh yar ká là wóng à kini." 37 Palat bi bá neh jia bú a, "Aso wòo eh mbòn bèn ba?" Jesus jia bú a, "Wòo tua ko. Mèh leh ndàl ká là wóng à, éh yèh bú nu, a mèh tua sa nòr bò njèh bú sehseh. Nà bú éh behle-neh chir bú sehseh ndia, tap ndi ndàl tu éh mèh à." 38 Palat bi wohll bá neh jia bú a, "Chir bú sehseh men eh chir deh?" Palat eh tua hon naa, yuli kella wohll gòo chia, jia Jews bò a, "Mèh njèh deh via-neh à yùn a nà bú nu à ngwúng ngwal. 39 Dìna a behne ti jia ngomna a, éh nyìma seh yìl gíu ho behn nà deh à mí chip á, a bú nda à le, éh kèh bú éh behn yaa bá neh dina Pasova. Behn giun éh mèh yil giu-neh mbòn a Jews bò ba?" 40 Bo gnoo yuli jia, "Yeh, chéh bú yìl gíul. Yìl gíu yár Barabas." Barabas men eh leh nà yípe.

19

1 Palat heh tull bá neh Jesus à bu sohji bò à, a bo lube bú. Bo eh lube bú naa, 2 bo wohl ndàrep ngohpe, naa bo kall kwúna wula tàm là, bo siulli túll bú à gwull á, naa bo siu tull bá neh bú chìk bìli à yur, 3 bo ndàl à yur hehn à, bo hol bú jia, "Behl bi mua wòo, mbòn a Jews bò." Naa bo bal bá neh bú. 4 Palat yuli kella wohll gòo chia éh nòr bò à jia, "Mèh yilla sum ndàl bú, a behn hen kell jia, mèh njèh via-neh à jume hehn à hén ngwal." 5 Naa Jesus yuli kella bal-eh. Tàm ngohpe bó chìk bìli da ye ka à yur hehn à. Palat jia bo a, "Behn hén bá neh bú." 6 Mbòn sadeka bó bà tallebe à mí Chang à, bo eh hen bá neh naa, bo tua ngare bá neh à yùn à jia, "Kúba wúla bú kuba, kúba wúla bú kuba." Palat jia, "Behn yà wòh bú, behn ndá kúba wúla bá neh bú. Mèh mòh njèh via-neh bú éh bél-eh hén ngwal." 7 Jews bò jia, "Njèh soo-neh a behle ti jia, wúla bú wula, éh keh ba tua jia, neh eh Mun a Change." 8 Palat eh ngwa bá neh njèh éh bo tua-neh naa, bíp ya ha dehne bá neh bú dun, 9 toll nda wohll gòo le, jia Jesus a, "Wòo ndal ka ba?" Naa Jesus hehn yùn kume ngwal. 10 Palat jia bú a, "Wòo chéh yùn éh mèh túa ndil ba? Kéll jia, mèh kor kwoh bú éh mèh yil giu nda-neh wòo, áa mèh kor bóo kwoh bú éh mèh kuba wula-neh wòo de." 11 Jesus jia bú a, "Wòo kor kwoh à gwull á mòh à, éh keh ba Chang héh wòo kwoh men ko. Ba da hon kini ndia, á lá nji wòo kwoh kòr ngwal. Aso nà bú éh ya heh túll-eh mèh à bu chi à, jallip a hehne yoh giu a chi." 12 Palat eh ngwa bá neh hon naa, kia bá neh chir bú éh neh yil giu-neh Jesus èh, naa Jews bò tua ngare dehne kell jia, "Ba wòo yil giu nà bú nu ndia, aso ti jia, wòo neh gìam a ngomna Sisa ndi. Nà bú éh ti wohl-eh mbòn éh gwull a hehne mbal, éh Sisa neh bú yà kwuna ngwal èh ndia, aso eh nà yàlle a Sisa." 13 Palat eh ngwa bá neh hon naa, sum giu bá neh Jesus gòo chia, nda ti nda bá neh à yur koh ju à. Dìl bú so, bo yilla 'Yik toole'. Eh ju Hibru naa, bo yilla 'Gabata'. 14 Chia bú so eh leh chia bú éh bo ya lur ho-neh njèhl dina Pasova, ba le bal te lu nda bá ká njiulla-neh, naa Palat jia Jews bò a, "Mbòn a behne men bal éh nu." 15 Bo tua ngare dehne bá neh jia, "Wúla bú wula, wúla bú wula, kúba wúla kuba." Palat bi jia bo a, "Behn jia mèh a, kúba wúla mbòn a behne kuba ba?" Mbòn sadeka bò jia, "Mbòn a behle eh fe ngomna Sisa." 16 Naa Palat heh tull bá neh Jesus à bu bon à, a bo kuba wula bá bon bú, naa bo ya woh bá neh bú. 17 Jesus yuli nda, joo woh bal-eh tall bú éh bo kuba wula nda-neh bú à yur èh, bo nda bá neh éh dìl deh éh bo yilla-neh 'Ngéba Gwulle'. A ju Hibru-neh bo yilla 'Golgota'. 18 Naa bo kuba wula bá neh Jesus à tall-eh éh dìl bú dio. Bo kuba wula bóo nòr bó mberi fàl, chéhn deh éh yàng deh, áa deh éh yàng deh de, naa tall éh bo kuba-neh Jesus à yur èh ti à tema ten bon à. 19 Palat nyoo njèh deh, naa mban kwuna bá neh à tehr gwull á Jesus à, à yur tall á, nyoo jia, 'Jesus bú Najarete neh mbòn a Jews bò.' 20 Jews bò kiukiu jangen ngwa bá neh nji men, éh keh ba dìl éh bo kuba wula-neh Jesus èh à yur lel á chichall. Leh nyoo deh éh ju Hibru, deh nyoo éh ju Latine, áa nyoo deh éh ju Grike. 21 Mbòn sadeka a Jews bò ndàl jia Palat a, "Chéh jia, eh mbòn a Jews bò nyòol. Nyòo yár jia, Nà bú nu tua jia, neh eh mbòn a Jews bò." 22 Palat jia bo a, "Njèh éh mèh nyoo-neh, mèh kwía ndá ngwal." 23 Sohji bò eh kuba kwuna bá Jesus à tall-eh naa, bo wohl chìk a hehne deh bò, bo gia kwúna dìl nà, naa sohji bó barip nà woh bá neh chìk men. Bo woh bóo chìk a Jesuse deh éh chir sall-eh à yur kini, bo leh chulli chìk men dun. 24 Bo jia, "Vu chéh bú nu sì hellil, kwúna vu vu chacha, a nà bú éh ya-neh naa, bú woh." Aso njèh leh éh ju Change tua kwúna-neh, yuli bal hon bèn. Leh tua jia, "Bó barip gia chìk a mòh,woh chìk a mòh deh, bo nda vu chacha éh seh." 25 Naa sohji bò be ka hon bèn. Me a Jesuse bó dìm a hehne me bó Mary vehl a Klopase, áa deh eh Mary Magdalen, bo njiulla dehne à kwiar a tall bú éh bo kuba-neh Jesus à yur èh. 26 Jesus eh hen bá neh me a hehne bó bèhlep a hehne bú temale éh njiulla dehne-neh naa, jia me a, "Hén mun a chi di." 27 Jia bèhlep a hehne a, "Hén me a chi di de." Naa bèhlep men woh bá neh me a Jesuse, bó bú nda ti bá neh à le hehn à. 28 Ko jume naa, Jesus jia, neh be chehlle sa a hehne eh seh, naa tua bá neh jia, "Nyúll bá mèh ya-neh." Aso njèh bú leh éh bo nyoo kwúna-neh à derua-neh Chang à, yuli ka sehseh. 29 Ngàp deh leh à kwiar a bon à. Bo kwuna yu ndìma jila-neh ànaa bo tiun tull ndi bá neh Jesus à yùn à. 30 Jesus eh njor woh bá neh naa, tua bá neh jia, "Gi eh seh. Njèh deh lè sél ngwal." Siulli ndi bá neh gwull à deh, kwoh bá neh. 31 Jews bò ya lur gi ho njèhl a bone éh chia bú so, a chia eh har wa, bo yaa kell dina, naa bo gìun ngwal éh bo kuba kwuna lo-neh nòr bò à tehr tall-eh éh chia seh-neh a bone. Chia bú so eh chia talle, éh keh ba dina Pasova toll à ten. Aso Jews bò nda jia Palat a, kwúna bo lube kwele gull a nòr bo tehr tall-eh, a bo woh sum bo, 32 naa sohji bò nda lube kwele bá neh gull a nòr bó mberi fàl da éh bo kuba-neh bó Jesus bò. 33 Bo eh hol à yur Jesus à naa, ba hehn kwoh eh seh, bo bá gull a hehne lùbe kwél sél ngwal. 34 Sohji deh wohl gohl, sia loh Jesus éh seh à kwiar à. Hóhm bó nèhme se yuli bal-eh. 35 Nà bú leh éh hen-eh njèh éh sohji bél-eh, tua dehne jia, njèh bú nu sehseh bèn, naa kell jia, neh tua njèh sehseh. Eh nyoo-neh hon èh, giun jia, a behn heh ndi ta temal a behne ko. 36 Njèh bo nu be yuli wohll kell wula leh éh bo nyoo kwúna-neh à ju-neh Chang à jia, "Bo kwoh a hehne chéhn lùbe kwél nyèh ngwal." 37 Ju Change éh dìl deh tua boo jia, "Nòr bò jò dull nda nà bú éh bo sia loh-neh bú." 38 Ko jume naa, Joseph bú Arimatia, eh leh bèhlep a Jesuse de, naa hehn à sén à tua ngwal, éh keh ba bíp ya dehne bú éh Jews bò, ndàl bi bá neh éh Palat, a neh woh sum kumil a Jesuse. Palat jia bú a, "Ndá wòh chi woh." Naa Joseph nda woh sum bá neh kumil men. 39 Nicodemus bú leh éh ndàl-eh à yur Jesus à éh tiulliten èh bó Joseph leh fàle. Nicodemus men woh yal njiur kure à bu. Njiur kure men deh, bo yilla 'mer', áa deh bo yilla 'alos'. Leh kell bufu bàmbe doolli. 40 Nòr bó mberi fàl éh nu woh bá neh kumil a Jesuse, bo yull ndi bá neh njiur kure men à yur kumil á, naa bo bole tull bá neh bú à chìk-eh. Jews bò ti wuri ho nòr hon. 41 Dìl éh bo kuba wula-neh Jesus èh leh à yur mell à. Nà deh leh ya lur kwúna sàl ko mell-eh, naa bo kumil nòre à ten chéh túll ye ngwal. 42 Bo cheh tull bá neh Jesus à ten, éh keh ba sàl men chichall, áa chia seh-neh a Jews bò ball eh.

20

1 Eh chia bú jòo à jume chia seh-neh à, chia har yuli ndí bal-eh, ba ye eh menjoo chip, naa Mary Magdalen nda bá neh à yùn a sàl à. Eh hen a, tool ko yùn à kume yuli eh seh, 2 naa se nda wohll bá neh à jume yur Simon Peter bó bèhlep deh éh Jesus giun-eh bú seeh, tua bá neh jia bo a, "Bo woh wohlli kumil a Kiulle eh seh. Kumil à sàl-eh kini sel, naa behl kéll ngwal dìl éh bo kwuna ndi-neh bú." 3 Naa Peter bó bèhlep bú so yuli ndí bá neh à sàl-eh. 4 Bó mberi se ndí dehne dun, naa bèhlep bú di se yoh Peter, kella bá neh à tiu, hol tél à yùn a sàl à ko. 5 Eh hol naa, gwoh fe tull bá neh gòo sè, hen bá neh chìk, hehn gòo sè tóll ngwal. 6 Simon Peter eh se hol naa, hehn toll ndí kéll goh sè, hen bá neh chìk éh lel-eh ko deh, 7 bó chìk bú leh éh bo ke-neh à gwull á kumil a. Chìk bú gwull a men, bo kall kwúna dun, naa bo kwúna bú yin, bo bó barip kwúna kube ngwal. 8 Bèhlep bú da éh se hol tél-eh ko, toll nda ye bá neh goh sè, hen bá neh, naa toll ye bá neh bú à là. 9 Njèh bú leh éh bo nyoo kwúna-neh à derua-neh Chang à jia, Jesus jò nyim ndàl-eh à chi-neh, bo leh ngwá kell ngwal. Eh yuni nu bèhlep bú nu ngwa kell ye bá neh. 10 Naa bèhlep bó mberi wohlli wohll bá neh à le. 11 Mary njiulla dehne gòo chia à yùn a sàl à, weh dehne bá neh, gwoh fe tull gòo sè, 12 hen bá neh masenja a Change bó mberi fàl. Bo siu chìk hulli, bo ti dehne éh dìl leh éh bo cheh túll-eh kumil a Jesuse. Chéhn deh ti dehne kóo gwull á, áa deh ti kòo gull à. 13 Bo bi jia, "Nave, wòo weh dehne éh keh ba?" Nave men jia, "Mèh weh éh bo woh lehr-eh kumil a Kiull a mòh. Mèh dìl éh bo kwuna-neh bú kéll ngwal." 14 Eh tua gi, eh fe yilli njehle gòo jume naa, hen bá neh Jesus éh njiulla dehne-neh, naa hehn kéll ngwal deh éh jia, eh Jesus èh. 15 Jesus bi jia, "Nave, wòo weh keh ba? Aá wòo kia dehne han ba?" Nave muni jia deh a, eh nà melle, naa jia, "Kiull, ba wòo woh lehr bú ko ndia, mà mèh dìl éh wòo kwuna-neh bú, a mèh nda wohl bú." 16 Jesus jia, "Mary." Mary fe yilli wohll njehle éh hehn à, naa tua bá neh éh ju Hibru jia, "Raboni." Aso jia, "Ticha." Naa ya bá neh Jesus. 17 Jesus jia bú a, "Chéh mèh yàl, éh keh ba mèh ye à tehr éh Tell á ndá ye ngwal. Ndá túa ndí éh nòr a mòh bò, jia bo a, mèh nda wohll bá à tehr éh Tell a mòh à, naa eh ye Tell a behne de. Mèh nda éh Chang a mòh à, naa eh ye Chang a behne de." 18 Mary Magdalen eh ngwa bá neh hon naa, nda tua bá neh bèhlep bò jia bo a, neh hen Kiull, naa tua bo njèh éh Jesus tua-neh. 19 Bèhlep a hehne bò ti behre dehne à mí éh luyilli éh chia bú so. Leh eh chia Sonde. Bo leh kili kwúna nyin gòo jume, éh keh ba bíp ya dehne bo éh Jews bò. Jesus yuli njiulla dehne bá neh à tema ten bon à, jia, "Chang a, héh behn del-eh." 20 Eh tua bá neh hon naa, hehr giu bá neh bo bu a hehne bó kwiar. Bèhlep a hehne bò gele kell seeh éh bo hen wohll bá neh Kiull èh. 21 Jesus tua mbehr wohll jia, "Chang a, héh behn del-eh. Wula éh Tell tema-neh mèh là ndia, mèh tema bóo behn de." 22 Eh tua bá neh hon naa, we siu bá neh bo éh chuchu, naa jia, "Behn wòh bá neh Chuchu Séne. 23 Nà bú éh behn nyin ndi-neh bú éh jallip a hehne, Chang nyin ndi ta bú éh seh de. Ba behn bú nyìn ndí ngwal ndia, Chang hehn bú nyìn ndí ngwal de." 24 Thomas éh bo yilla-neh bú Mun Felebe, eh boo bèhlep a hehne de, naa kèh éh Jesus yuli-neh hehn leh ko deh kini. 25 Bèhlep deh bò tua bá neh jia bú a, "Behl da hen wohll Kiull a vu." Naa Thomas tua yar hehn jia bo a, "Gia mèh hen bòl kusa à bu hehn à, áa mèh mvull tull hen kóll bu a mòh à ten, áa mèh mvull hen bu a mòh à kwiar a hehn à, naa ye. Ba hon kini ndia, mèh temal a mòh ko héh ndí ngwal." 26 Eh bá wóhll éh Sonde bú ko jume naa, bèhlep bò ti behre dehne wohll bá neh à mí, naa Thomas bal à ten. Bo kili kwúna nyin gòo jume. Jesus yuli njiulla wohll bá neh à tema ten bon à, naa jia, "Chang a, héh behn del-eh." 27 Jia Thomas a, "Hén bá neh bu a mòh, mvùll túll bá neh kóll bu a chi éh nu, hén kwiar a mòh éh nu, mvùll túll bá neh bu a chi men. Chéh tàne sél, héh ndí bal temal a chi éh mèh à." 28 Naa Thomas jia, "Kiull a mòh, Chang a mòh." 29 Jesus jia bú a, "Wòo heh ndi temal a chi éh mèh à éh yèh bú éh wòo hen tull bal-eh mèh à njehle ba? Njoll éh bà bo éh heh ndi wohl-eh temal mbal, éh bo neh mèh à njehle hén túll ngwal èh." 30 Jesus be kell njèh bo magiale kiukiu à njehle bèhlep a hehne bò à, naa bo à derua bú nu-neh seh nyòo kwúna gil ngwal. 31 Njèh éh bo nyoo kwúna-neh éh nu, bo nyoo kwúna, a behn kell jia, Jesus eh Krast Mun a Change, a behn eh heh ndi temal a behne éh bú à naa, behn kor chuchu bú dididi à yill-eh hehn à.

21

1 Ko jume naa, Jesus hehr wohll boo bèhlep a hehne bò à yùn a tube Taberiu à. Chir bú éh héhr-eh bo ti wula éh nu là: 2 Simon Peter bó Thomas bú éh bo yilla-neh bú Mun Felebe, bó Nataniel éh ndal-eh à Kana à ten lùl-eh Galili à, bó mun a Jebedi bò, bèhlep deh bó mberi fàl, bo leh gi éh dìl chéhne. 3 Simon Peter tua bá neh jia barip a, "Mèh mòh nda bá moh kua-neh à." Bo jia, "Vu nda seh." Naa bo nda bá neh, bo nda toll à tohl-eh. Eh chip bú so bo kua har kell éh moh ser ser, naa bo njèh deh yà ngwal lák. 4 Chia eh nda bá har-eh naa, Jesus njiulla dehne à yùn a nèhme à, naa bèhlep bò kéll ngwal deh éh jia, eh Jesus èh. 5 Jesus jia, "Bil mòh bò, behn ya eh seh ba?" Bo jia, "Yeh, behl njèh deh yà ngwal." 6 Ti wohll jia bo a, "Behn fèhl túll lop a behne éh yàng bu galle, a behn kor njèh deh." Naa bo fehl tull bá neh lop éh yàng bu galle men, naa chir éh bo nda-neh lop à chia tiulli sum-eh kini sel, éh keh ba moh toll yu bal à ten deh. 7 Bèhlep bú éh Jesus giun-eh bú seeh jia Peter a, "Eh Kiull a vu." Simon Peter leh sum chìk a hehne à yur doolli. Eh ngwa bá neh jia, eh Kiull naa, hoh tull bá neh chìk à yur, sella toll bá neh à dòll, yu ndí bá neh éh Jesus à. 8 Bèhlep deh bò seh, a bone bo lela ndil à tohl-eh, bo tiulli yal lop éh moh toll yu-neh à ten èh à bu. Dìl éh bo ti-neh à nèhme-neh éh ndi-neh yoo chia, njoo hól nal, da kini. 9 Bo eh yuli kella yoo chia naa, bo hen bá neh wia, naa moh ko t wia-neh, áa brodi à kwiar à de. 10 Jesus jia bo a, "Behn wòh ndal éh moh deh bò éh behn yal-eh." 11 Naa Simon Peter toll wohll bá neh à tohl-eh, tiulli sum giu bá neh lop gòo chia. Moh bo tallebe yu kell à ten deh. Moh men leh wòhl tehfel à tehr yulla chòp tar. Moh leh kell à ten kiukiu mbal, naa lop hehn helli ngwal de. 12 Jesus jia bo a, "Ndal yáa bá njèh yaa-neh." Bèhlep deh éh ya nyeh-neh temal, éh bi-neh jia, "Wòo eh han ba?" kini, éh keh ba bo kell jia, bú eh Kiull a bone. 13 Jesus ndàl, woh brodi, heh bá neh bo, woh heh bóo bo moh de. 14 Eh Jesus nyim yuli-neh à chi-neh, hehr bá bèhlep a hehne bò, éh bú nu naa, bá kèh tar. 15 Bo eh yaa gi bá neh njèh yaa-neh naa, Jesus tua ndi éh Simon Peter jia, "Simon mun a Johne, wòo giun mèh, yoh giu njèh bo ká là wóng à ba?" Peter jia, "Ee Kiull, wòo kell jia, mèh giun wòo." Jesus jia bú a, "Aso fé yà éh mun a mòh bò. Bo ti wula mbòh biele là." 16 Jesus bi mbehr wohll éh bú jia, "Simon mun a Johne, wòo giun kell mèh ba?" Simon Peter jia, "Ee Kiull, wòo kell jia, mèh giun wòo." Jesus jia bú a, "Aso kúl biel manjir a mòh." 17 Jesus bi mbehr wohll bú deh, "Simon mun a Johne, wòo giun kcll mèh bèn ba?" Jesus eh bi bá bú kèh tar naa, kwúl ya bá neh bú, jia, "Kiull, wòo kell gil njèhl seh. Wòo kell jia, mèh giun wòo." Naa Jesus tua chehlle bá neh jia, "Fé yà éh manjir a mòh. 18 Mèh tua wòo sehseh, éh kèh bú leh éh wòo ye-neh ndàll èh, wòo kol tull kanda a chi, wòo gi nda éh dìl éh wòo giun-eh. Ba wòo bá makall ndia, wòo sa ndi nda bu a chi gòo jume, nà deh ke kwuna nda wòo ko, bo joo ndi nda wòo éh dìl bú éh wòo chéh-neh giun èh." 19 Eh tua-neh hon èh, túa chi bú éh Peter nda-neh kwoh-neh, a yill a Change bú kwula nda-neh gòo tiu. Ko jume naa, Jesus tua bá neh jia bú a, "Tì lè bèhlep a mòh." 20 Peter eh fe yilli njehle à jume naa, hen bá neh bèhlep bú éh Jesus giun-eh bú seeh. Eh ye bèhlep bú éh ti ball-eh à yur Jesus à éh kèh dina. Leh bi jia, "Kiull, eh wòo là eh su lo nda han ba?" 21 Peter eh hen bá neh bèhlep bú so naa, jia, "Kiull, áa nà bú nu là?" 22 Jesus jia, "Ba mèh giun jia, bú ti le chima, há éh chia bú éh mèh wohlli wohll-eh là, eh ju a chi ba? Bèhle chi mèh." 23 Ko jume te naa, bèhlep bò seh ngwa tin bá neh njèh bú éh Jesus tua-neh, naa bo tua bá neh jia, bèhlep bú nu kwoh nda sel eh kini, ba Jesus hehn yar hon tua ngwal, tua yar jia, ba neh giun jia, bú ti le chima, há éh chia bú éh neh wohlli wohll-eh là, eh ju a hehne ba? 24 Njèh bú nu, eh nyoo bèhlep bú so. Eh ye bèhlep bú éh tua-neh jia, njèh bo nu sehseh bèn èh, naa behl kell jia, njèh éh tua-neh sehseh bèn. 25 Jesus leh be kell njèhlip deh bò kiukiu mbal. Ba bo leh nyoo kwuna gil à derua-neh seh ndia, mèh kell jia, dìl éh bo kwuna nda-neh derua a hehne ká là wóng à fe nda eh kini.


AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE