Luo of Kenya

Johana

Johana 1

Wach Nobedo Ringruok

1 Kar chakruok Wach ne nitie, kendo Wach ne nikod Nyasaye, kendo Wach ne en Nyasaye. 2 Ne en gi Nyasaye kar chakruok. 3 Gik moko duto nochwe kuome, kendo ka dine oonge to onge gima dine ochwe mosechwe. 4 Ngima ne ni kuome, kendo ngimano ne en ler mar ji. 5 Lerno rieny ei mudho, to odhiero mudho winjo. 6 Ng'at moro nobiro ma Nyasaye nooro, mane nyinge Johana. 7 Nobiro kaka janeno mondo otim nend lerno, mondo kanyalore to ji duto oyie. 8 En owuon ne ok en ler nogo, to nobiro mana kaka janeno mar ler. 9 Ler mar adier machiwo ler ne ji duto ne biro e piny. 10 Ne en e piny, kendo kata obedo ni en ema nomiyo piny obetie, to piny ne ok ong'eye. 11 Nobiro ir joge owuon, to joge ne ok orwake. 12 To ji duto mane orwake, ma gin joma noyie kuom nyinge, nomiyogi teko mar bedo nyithind Nyasaye- 13 nyithindo maok nonywol koa e koth dhano, kata kuom pach dhano kata kuom dwach dichwo, to kuom Nyasaye. 14 Wach nodoko ringruok kendo nodak kodwa. Waseneno duong'ne, ma en duong' mar Jal Makende, ma noa ka Wuoro kopong' gi ng'wono kod adiera. 15 Johana notimo neno kuome. Noywagore kowacho ni, "Mani e Jal mane aloso kuome ka nawacho ni, 'Ng'at mabiro bang'a oloya mabor nikech ne entie kane pok abetie.'" 16 Waduto waseyudo gweth monuore onuore koa kuom gwethne mogundho. 17 Nimar Chik nochiw kokalo kuom Musa, to ng'wono kod adiera to Yesu Kristo ema nokelo. 18 Onge ng'ama oseneno Nyasaye, to Nyasaye Achiel Makende ma nibut Wuoro ema osemiyo ong'eye.

Johana Ja Batiso Okwer Ni Ok En Kristo

19 Koro ma eni e neno mane Johana otimo kane jo-Yahudi modak Jerusalem nooro jodolo gi jo-Lawi mondo openje ni ne en ng'a. 20 Ne ok odagi hulo negi, to nohulo negi ka en thuolo ni, "Ok an Kristo." 21 Ne gipenje ni, "Kare in ng'a? In Elija koso?" To nowacho ni, "Ok an." "In e janabi?" Nodwoko ni, "Ooyo." 22 Eka ne giwa-chone mogik ni, "In ng'a? Miwa dwoko mondo water ne joma ne oorowa. Iwacho ang'o kuomi iwuon?" 23 Johana noduoko gi weche mag Isaya Janabi ni,"An duond ng'at ma luongo e thim ni, 'Losuru yo moriere tir ne Ruoth.'" 24 To jo-Farisai moko ma noor, 25 nopenje ni, "Ka ok in Kristo kata Elija kata janabi to ang'o momiyo ibatiso ji?" 26 Johana nodwokogi ni, "An abatisou gi pi, to nitie ng'ato e dieru ma ukia. 27 En e Jal mabiro bang'a, ma ok awinjora gonyo tond wuochege." 28 Magi duto notimore Bethani, loka aora Jordan, kuma Johana ne batisoe ji.

Yesu Nyarombo Nyasaye

29 Kinyne Johana noneno Yesu kabiro ire, mi nowacho ni,"Ne)euru Nyarombo mar Nyasaye, magolo richo mar piny! 30 Ma e ng'ama ne awuoyo kuome kane awacho ni, 'Ng'ato biro bang'a moloya, nikech ne entie kapok ne abetie.' 31 An awuon ne ok ang'eye, to gimomiyo ne abiro ka abatisoji gi pi ne en mondo ofwenyre ne Israel." 32 Eka Johana notimo nenoni: "Ne aneno Roho kalor piny koa e polo e kit akuru kendo kapiyo kuome. 33 Ka dine Jal ma noora mondo abatis ji gi pi we nyisa, to dine ok ang'eye. Nonyisa ni, 'ng'ama ineno ka Roho olor mi opiyo kuome e Jal mabiro batiso jigi Roho Maler.' 34 An awuon aseneno omiyo atimo neno ni En Wuod Nyasaye."

Jopuonjre Yesu Mokwongo

35 Kinyne Johana ne ni kanyo gi jop-uonjrene ariyo. 36 Kane gineno Yesu kaka-lo machiegni, nowacho ni, "Neyeuru Nyarombo mar Nyasaye!" 37 Ka jopuon-jrene ariyogo nowinjo kowacho mano, ne giluwo Yesu. 38 Yesu nolokore monenogi ka giluwe, mi nopenjogi ni, "Ang'o mud-waro?" Ne giwachone ni, "Rabi (matiende ni japuonj), idak kanye?" 39 Nodwokogi ni, "Biuru mondo udhi une." Omiyo ne gidhi mi ne gineno kama ne odakie, kendo ne gibet kode kanyo odiechiengno. Ne en kar sa apar. 40 Andrea mowadgi Simon Petro ne en achiel kuom ji ariyo mane owinjo gima Johana nowacho kendo ma noluwo Yesu. 41 Gima Andrea notimo mokwongo tik ne en manyo owadgi ma Simon kendo nyise ni, "Waseyudo Mesia."(tiende ni Kristo). 42 Kendo nokele ir Yesu. Yesu norange tir kaeto owacho ni, 'In Simon wuod Johana, koro ibiro luongi ni Kefa" (ma koloki to en Petro).

Yesu Oluongo Filipo Gi Nathaniel

43 Kinyne Yesu nong'ado e pache mondo oa odhi Galili. Ka noyudo Filipo, nowachone ni, "Luwa." 44 Filipo, mana kaka Andrea gi Petro, ne aa e dala mar Bethsaida. 45 Filipo noyudo Nathaniel mi nonyise ni, "Waseyudo ng'at ma Musa nondiko kuome e kitap Chik, kendo ma jonabi be nondiko kuome- Yesu ja-Nazareth, ma wuod Josef." 46 Nathaniel nowachone ni, "Nazareth! Be gima ber moro amora nyalo aa kuno adier?" Filipo nokone ni, "Bi idhi ine." 47 Ka Yesu noneno Nathaniel ka biro kochomo ire, no wuoyo kuome kowacho ni, "Neyeuru ja Israel gitiende, ma onge miriambo moro amora kuome." 48 Nathaniel nopenje ni, "Ing'eya nade?" Yesu nodwoke ni, "Ne aneni sama ne in e tie ng'owu, kane pok Filipo oluongi." 49 Eka Nathaniel nod-woko ni, "Rabi, in Wuod Nyasaye adier; in Ruodh Israel." 50 Yesu nowachone ni, "Iyie mana nikech aa wachoni ni nende aneni e tie yiend ng'owu. To ibiro neno gik madongo moingo mano." 51 Eka nomedo wacho ni, "Anyisou adier ni ubiro neno ka polo oyawore, kendo ka malaike mag Nyasaye idho kendo lor kuom Wuod dhano."

Johana 2

Yesu Oloko Pi Divai

1 Chieng' mar adek, arus moro ne nitie Kana e piny Galili. Min Yesu ne nikanyo, 2 kendo Yesu gi jopuonjrene be noluongi e arusno. 3 Ka divai noremo ji, min Yesu nowachone ni, "Divai oserumo negi." 4 Yesu nowachone ni, "Mama, irwa-ka e wachni nango ? Sana pok ochopo." 5 Min-gi nowachone jotich ni, "Timuru gimoro amora monyisou." 6 To machiegni kanyo ne nitie degi auchiel mag pi, mane gin kaka degi majo- Yahudi ne tiyogo korka logo mar puodhruok, ma moro ka moro ne tingo pi maromo kar galan piero ariyo kata piero adek. 7 Yesu nowachone jotich ni, "Pong'uru degi gi pi," mine gipong'ogi thich. 8 Eka nonyisogi ni, "Koro tuomuru moko oko mondo ukaw uter ne jatend budho." Ne gitimo kamano, 9 kendo jatend budho nobilo pi mane koro oselokore divai. Ne ok ofwenyo kuma ne ogolee, kata obedo ni jotich mane otuomo pi to nong'eyo. Eka noluongo wuon kisera tenge, 10 kendo nowacho ne ni, "Ji duto thoroga kelo divai maber mogik mokuongo eka bang'e gichiwo divai mothechore bang' ka welo osemetho momer to in to ne ikano divai maber mogik nyaka sani." 11 Ranyisi mar hono mokwongoni Yesu notimo Kana e piny Galili. Nonyiso duong'ne kuom time, kendo jopuonjrene noyie kuome.

Yesu Opuodho Hekalu

12 Bang' mano nolor mwalo nyaka Kapernaum kaachiel gi min-gi gi owetene kod jopuonjrene. Kuno ne gibetie kuom ndalo manok. 13 Ka kinde mag Pasaka mar jo Yahudi ne chiegni chopo, Yesu nodhi Jerusalem. 14 To ei agola mag Hekalu, noyudo ka ji hono dhok gi rombe kod akuche, kendo ka jomoko to obet olworo mesni ka giwilo pesa. 15 Omiyo noloso del gi piende molir olir, kendo noriembo ji duto oko ei Hekalu, kod rombe gi dhok bende. Nokeyo ng'injo mag pesa mag jowil pesa, kendo nogoyo mesnigipiny. 16 To joma nehono akuche to nowacho negi ni, "Goluru gigi oko kae! Ng'a monyisou mondo ulok od Wuora chiro!" 17 Jopuonjrene noparo ni nondiki ni, "Hera matut ma aherogo odi tieka." 18 Eka jo Yahudi nowachone ni, "Ranyisi mar hono mane minyalo nyisowa mondo osir teko mitimogo gigi?" 19 Yesu nod-wokogi ni, "Kethuru Hekaluni to abiro gere kendo gi ndalo adek." 20 Jo Yahudi nodwoko ni, "Gero Hekaluni osekawo higni piero ang'wen gauchiel to in to ibiro gere gi ndalo adek ?" 21 To hekalu mane owuoyo kuome ne en ringre. 22 Bang' ka nosechier oa kuom joma otho, jopuonjrene noparo gima nowachono. Omiyo ne giyie kuom Ndiko kod weche mane Yesu osewacho. 23 Koro kane pod en Jerusalem e Sap Pasaka, ji mang'eny noneno ranyisi mag honni mane otimo mi ne giyie kuom nyinge. 24 To Yesu ne ok ochiwore e lwet-gi, nimar nong'eyo ji duto. 25 Ne ok odwar neno ma dhano timo kuom dhano wadgi nimar nong'eyo gima ne ni ei dhano.

Johana 3

Yesu Opuonjo Nikodemo

1 Ne nitie ng'at moro maja Farisai ma nyinge Nikodemo, mane en achiel kuom jobuch jo Yahudi mane nie loch. 2 Nikodemo nobiro ir Yesu gotieno mowa-chone ni, "Rabi, wang'eyo ni in japuonj moa kuom Nyasaye, nimar onge ng'ama nyalo timo ranyisi mag honni mitimogi ka Nyasaye ok nikode." 3 Yesu nodwoke ka wachone ni, "Awachoni adier ni onge ng'ama nyalo neno pinyruodh Nyasaye ka ok onywole manyien. 4 Nikodemo nokone ni, "Ere kaka inyalo nywolo ng'ato kosebedo ng'ama duong'. Adier ok dodonji ei min mare kendo mar ariyo mi chak nywole!" 5 Yesu nodwoko ni, "Awachoni adier ni onge ng'ama nyalo donjo e pinyruodh Nyasaye ka ok onywole gi pi kod Roho. 6 Ringruok nywolo mana ringruok, to Roho nyuolo roho. 7 Ok onego ibuogi kuom gima awachoni, 'Nyaka nywoli manyien.' 8 Yamo ringo kochomo kuma ohero, kendo inyalo winje kofuto, to ok inyal nyiso kuma oaye kata kuma odhiye. Mano bende e gima timore ne ng'ato ka ng'ato monywol kuom Roho." 9 Nikodemo nopenjo ni, "Gigo nyalo timore kamano nade ?" 10 Yesu nodwoke ni, "Ere kaka ok iwinj tiend wechegi to in japuonj jo Israel? 11 Anyisi adier ni wawuoyo kuom gik mwang'eyo, kendo watimo neno kuom gik mwaseneno. To eka un pod utamoru rwako neno marwa. 12 Ase wuoyo kodu mana kuom gig pinyni to utamoru yie; koro ubiro yie nade ka awuoyo kuom gig polo? 13 Onge ng'ato ang'ata mosedhi e polo makmana Jal ma noa e polo, ma en Wuod Dhano. 14 Mana kaka Musa noliero thuol e thim e kaka Wuod Dhano bende nyaka bi lier malo, 15 mondo ng'ato ka ng'ato moyie kuome obed gi ngima manyaka chieng'. 16 "Nikech Nyasaye nohero piny ahinya, omiyo nochiwo Wuode achiel makende, mondo ng'ato ang'ata moyie kuome kik lal, to obed gi ngima manyaka chieng'. 17 Nimar Nyasaye ne ok ooro Wuode e piny mondo ong'ad ne piny bura, to noore mondo owar kode piny. 18 Ng'ato ang'ata moyie kuome ok nobed gi bura. To ng'at ma ok oyie kuome bura oseloyo, nifech pok oyie kuom nying Wuoyi achiel makende mar Nyasaye. 19 Ma e gima bura oseng'ado: Ler osebiro e piny, to ji nohero mudho kar hero ler, nikech timbegi ne richo. 20 Ng'ato ka ng'ato matimo richo ok dwar ler, kendo ok odwar donjo ei ler, nikech oluor ni dipo ka timbege ong'ere. 21 To ng'ato ang'ata ma wuotho e adiera donjo e ler, mondo onere maler ne ji duto ni gik motimo duto gin gik ma Nyasaye oyiego.

Nend Johana Ja Batiso Kuom Yesu

22 Bang' mano, Yesu gi jopuonjrene nodhi nyaka e dier piny Judea, kendo nokawo kinde mogwarore kodgi kuno, kobatiso ji. 23 To Johana bende ne batiso ji Aenon, but Salim, nikech pi ne thoth kuno, kendo ji nosiko ka biro ire mondo obatisgi. 24 (Ma notimore ka Johana ne pok otwe e jela). 25 Mino wach nochakore e kind jopuonj re Johana moko gi ja Yahudi moro kuom wach luokruok mar puodhruok. 26 Ne gibiro ir Johana mi giwachone ni, "Rabi, ng'at ma nyocha ni kodi loka Jordan, Jal mane itimo nende cha, parie ni en bende tinde obatiso ji, kendo ji te dhi ire." 27 Johana nodwokogi ni, "Onge gima ng'ato nyalo yudo makmana mano momiye koa e polo. 28 Un uwegi unyalo timo neno ni ne anyisou ni, 'An ok an Kristo, to an ng'at moor mondo otel nyime.' 29 Miaha en mar wuon kisera, kendo jachung' mar wuon kisera nyaka rite kendo winje; opong' gi mor bende kowinjo duond wuon kisera. An ema an gi mor machal kamano, kendo mornano koro oromo chuth. 30 En ema nyaka omed yudo duong' moloyo, to an nyaka adog matin. 31 "Jal moa malo ni ewi gik moko duto to jal moa e piny en mar piny, kendo owuoyo kaka ng'ama oa e piny. Jal moa e polo oyombo duto. 32 Otimo neno kuom gik moseneno kendo owinjo, to onge ng'ama orwako nende. 33 Ng'at moser-wake to osesiro adiera ni Nyasaye en jaadiera. 34 Nimar Jal ma Nyasaye oseoro wacho weche Nyasaye, nikech Nyasaye chiwo Rohone mogundho. 35 Wuoro ohero Wuowi, kendo oseketo gik moko duto e lwete. 36 Ng'ato moyie kuom Wuowi nigi ngima manyaka chieng' to ng'at modagi Wuowi ok bi neno ngima, nimar Nyasaye osiko kuome."

Johana 4

Yesu Owuoyo Gi Chi Samaria

1 Jo Farisai nowinjo ni Yesu ne koro yudo kendo batiso jopuonj re mang'eny moloyo Johana, 2 kata obedo ni Yesu owuon to ne ok batis ji, to jopuonjrene ema ne timo kamano. 3 Ka Ruoth nowinjo wachni, noa Judea mochako odok Galili kendo. 4 To nochune ni nyaka nong'ad dier piny Samaria. 5 Kuom mano, nochopo e dala moro e piny Samaria miluongo ni Saika, mane ni machiegni gi puodho mane Jakobo omiyo Josef wuode. 6 To soko Jakobo ne nikanyo, kendo Yesu, ka koro nool gi wuoth, nobet piny e dir sokono. Ne en kar saa auchiel. 7 Ka chi Samaria moro nobiro tuomo pi, Yesu nowachone ni, "Miyae pi amodhi." 8 (Noyudo jopuonjrene osedhi ei taon mondo ong'iew chiemo.) 9 Chi Samaria nowachone ni, "In ja Yahudi, to an to an chi Samaria. Obet nade ka ikwaya pi ?" (Nimar jo Yahudi ok lalre gi jo Samaria.) 10 Yesu nodwoke ni, "Ka dine ing'e mich Nyasaye kendo ni en ng'a makwayi math, dine ikwaye kendo dine omiyi pi mangima." 11 dhakono nowachone ni, "Jaduong', ionge gi gima inyalo tuombo-go, kendo soko bende tut. Pi ngimano to inyalo yud kanye?" 12 Iparo ni iduong' moloyo wuonwa Jakobo ma nomiyowa sokoni, kendo nomodho pige en owuon kaachiel gi yawuote gi jambe kod kwethge?" 13 Yesu nodwoko ni, "Ng'ato ka ng'ato ma modho pigni riyo biro loyo kendo, 14 to ng'ato ang'ata momodho pi mamiye ok nochak owinj riyo. Chutho, pi ma anamiye nodok soko mar pi e iye, mosiko ka bubni nyaka chop e ngima manyaka chieng'." 15 Dhakono nowachone ni, "Jaduong, yie imiyae pigno mondo riyo kik chak loya, kendo kik asik ka achando-ra gi biro ka pile pile mondo aom pi." 16 Yesu nokone ni, "Dhi iluong chwori eka iduogi." 17 Nodwoke ni, "Aonge gi dichwo." Yesu nowachone ni, "In kare kuom wacho ni ionge gi dichwo. 18 Adiera en ni isebedo gi chwo abich, kendo ng'at makoro in-go sani ok chwori. Gima isewa-chono en adier chuth." 19 Dhakono nowacho ni, "Jaduong', nenorena ni in janabi. 20 Wuonewa nolamo e godni, tounjo Yahudi to uwacho ka uramo ni Jerusalem ema nyaka walamie." 21 Yesu nowachone ratiro ni, "Mama, yie koda; ndalo biro ma unulamie Wuoro ok ewi godni kata ei Jerusalem. —Unjo Samaria ulamo gima ukia, nimar warruok aa kuom jo -Yahudi. 23 Kata kamano kinde biro, kendo ose-chopo, maj olemo madier nolam Wuoro ei chunygi kendo kuom adiera, nimar joma kamago e kit jolamo ma Wuoro dwaro. 24 Nyasaye en chuny, omiyo joma lame nyaka lem gie chunygi kendo gi adiera." 25 Dhakono nowacho ni, "Ang'eyo ni Mesia (Miluongo ni Kristo) biro. Ka enobi to enonyiswa tiend weche duto." 26 Eka Yesu nonyise ratiro ni, "An ma awuoyo kodini An en."

Jopuonjre Oduogo Ir Yesu

27 E sechego jopuonjrene noduogo, kendo ne giwuoro kane giyude kowuoyo gi ng'ama dhako. To onge ng'ama nopen-jo ni, "Ang'o midwaro kuom dhakoni?" kata ni, "Iwuoyo kode nango?" 28 Eka dhakono noweyo dapige kanyo, kendo nowuok odok ei taon mi onyiso ji ni, 29 "Biuru uneye ng'ama oa nyisa gik moko duto ma asetimo. Donge ng'atni dibed Kristo?" 30 Joma odak e taondno duto nomako wuoth kochomo ire. 31 To e sechego jopuonjrene nosiko kajiwe ni, "Japuonj, bilie gimoro." 32 To nowacho negi ni, "An gi chiemo ma achamo ma ukia gimoro amora kuome." 33 Eka jopuonjrene nowacho kendgi ni, "Mitki ng'ato oa kelone chiemo?" 34 Yesu nowachone-gi ni, "Chiemba en timo dwach Jal mane oora kendo tieko tichne. 35 Donge uwacho ni, 'Odong' dweche ang'wen to keyo chopo?' To winjuru gima awachonu, "Ting'uru wengeu urang puothe! Gisechiek giromo keyo. 36 Kata mana sani ng'at mafeyo ichulo pokne, kendo ochoko olembe mochiek ne ngima manyaka chieng', mondo jakomo, kaachiel gi jakeyo, obed mamor kaachiel. 37 Kendo mano siro adiera mawacho ni, "Ng'at achiel komo to ng'at machielo kayo." 38 Ne aorou mondo uka gima ne ok utiyone. Jomoko nono osetiyo tich matek moloyo to un useyudo konyruok kuom tichgi matek."

Jo Samaria Mang'eny Oyie

39 Jo Samaria mang'eny moa e taondno noyie kuome nikech neno mane dhakono otimo ni, "Nende onyisa gik moko duto ma asetimo." 40 Omiyo ka jo-Samaria nobiro ire, ne gisaye mondo omed bet kodgi, mi nobet kodgi kuom ndalo ariyo. 41 Kendo ji mamoko mang'eny nodoko joma oyie nikech weche mane owachone-gi- 42 Ne giwacho ne dhakono ni, "Koro ok wayie nikech weche mane iwacho kende; koro wasewinjo gi itwa, kendo wang'eyo gadier ni ng'atni en Jawar mar piny."

Yesu Ochango Wuod Jatelo

43 Bang' ndalo ariyogo, nowuok odhi Galili. 44 (To Yesu owuon noyudo osewacho ni janabi onge gi luor e gweng'gi owuon.) 45 Ka nochopo Galili, jo Galili norwake. Ne giseneno gik moko duto mane osetimo Jerusalem chieng' Sap Pasaka, nimar gin bende ne gin kuno. 46 Nochako olimo dala mar Kana, manie piny Galili, kama ne oloke pi divai. To ne nitie jatelo moro maka ruoth ma wuode ne tuo kendo nie pien Kapernaum. 47 Ka ng'atni nowinjo ni Yesu osechopo Galili koa Judea, nodhi ire mosaye mondo odhi ochang wuode mane chiegni tho. 48 Eka Yesu nowachone ni, "Ka ok uneno honni gi ranyisi to ok ubi yie ngang' 49 Jatelo maka ruodhno nowachone ni, "Jaduong, yie idhi koda mwalo kapok nyathina otho." 50 Yesu nodwoke ni, "Chak wuoth idhi, wuodi biro bedo mangima." Ng'atno norwako wach mane Yesu owachone, mi noa odhi. 51 Ka noyudo en e yo olor mwalo, jotichne noromone gi wach ni wuode ne koro ngima. 52 Kane ononogi kuom saa mane wuode ochake winjo maber, ne giwachone ni, "Midusi nyo weye nyoro saa abiriyo." 53 Eka wuon nong'eyo ni mano e saa onogono mane Yesu owachone ni, "Wuodi biro bedo mangima." Omiyo noyie, en kaachiel gi joode duto. 54 Ma e tim hono mar ariyo ma Yesu notimo, ka nodonjo Galili koa Judea.

Johana 5

Yesu Ochango Ja- Songa E Dho Yawo

1 Bang' kinde moko, Yesu noidho odhi Jerusalem e sawo moro mar jo Yahudi. 2 To ei Jerusalem kanyo, but ranga Rombe, miluongo ni Bethesda gi dho jo-Aramia, ne nitiere yawo moro ma nigi raidhi midonjogo abich. 3 Kar kani ji mong'ol mathoth ahinya noheroga riye - muofni, rong'onde, joma nigi athany - kendo ne girito mondo pi otugre. 4 Kinde ka kinde malaika mar Ruoth ne jalorga piny mi tug pi. Ng'ama nokwongo donjo e pigno sama otugoreno ne chango kuom kit tuo moro amora mane en g). 5 To ne nitie ng'ato kanyo mane osebedo ka tuo osiko kuom higini piero adek gaboro. 6 Ka Yesu nonene koriere piny kanyo, kendo kane onyise ni osebedo kochal kamano kuom kinde marabora, nopen-je ni, "Be idwaro ni ochangi?" 7 Ja songano nodwoke ni, "Jaduong', aonge gi ng'ama nyalo konya donjo ei yawo sama pi otugore. Sama atemo ni adonji to ng'at machielo donjo kuongona." 8 Eka Yesu nowachone ni, "Aa malo! Kaw pieni mondo iwuothi." 9 Gikanyono ng'atno nochango, kendo nokawo piene mowuotho Odiechieng' mane gini otimoree ne en chieng' Sabato, 10 omiyo jo Yahudi nowacho ne ng'ama nochangino ni, "Kawuono en chieng' Sabato, kendo chik ok oyieni ting'o pieni." nTo nodwokogi ni, "Ng'at ma nochanga ema nowachona ni, "Kaw pieni mondo iwuothi." 12 Omiyo ne gipenje ni, "Mano to en ng'ama nade ma nowachoni ni ikawe kendo iwuothi?" 13 To ng'ama nochangino ne ok ong'eyo ni ng'ama ne ochange ne en ng'a, nimar noyudo Yesu oseleny oa e dier oganda mane nikanyo. 14 Bang'e Yesu noyude e Hekalu mowachone ni, "Winji, koro isedoko mangima kendo. We richo,nono to gimoro marach moloyo biro timoreni." 15 Ng'atno noa odhi monyiso jo Yahudi ni Yesu ema nochange.

Ngima Miyudo Kuom Wuowi

16 Kuom mano, nikech Yesu ne chango ji chieng' Sabato, jo-Yahudi nosande. 17 To Yesu nowacho negi ni, "Wuora osiko katiyo tichne nyaka kawuono, kendo an bende asiko atiyo." 18 Nikech wachni, jo-Yahudi nomedo temo matek moloyo mondo ginege, nimar ne gineno ni ok Sabato kende ema noketho, to bende ni noluongo Nyasaye ni wuon-gi, manyiso ni ne oketore ni orom gi Nyasaye. 19 To Yesu nomiyogi dwoko ni: "Awachonu adier ni, Wuod Dhano ok nyal timo gimoro kende owuon; onyalo mana timo gima oneno ka Wuoro timo, nikech gimoro amora ma Wuoro timo ema Wuowi bende timo. 20 Nimar Wuoro ohero Wuowi, kendo onyise gik moko duto motimo. Ee, obiro medo nyise koda ka gik madongo moloyo magi mi uwuor. 21 Nimar mana kaka Wuoro chiero joma otho, kendo miyogi ngima, e kaka Wuowi chiwo ngima ne ng'ato ang'ata mohero mondo omi. 22 To bende, Wuoro ok y al ng'ato, to oseketo tich ng'ado bura duto e lwet Wuowi, 23 mondo eka ji duto omi Wuowi duong' mana kaka gimiyo Wuoro duong'. Ng'at maok mi Wuowi duong' ok mi Wuoro mane oore duong'. 24 Awachonu adier ni ng'ato ang'ata mawinjo wachna, kendo moyie kuom Jal mane oora, nigi ngima manyaka chieng', kendo ok bi ng'adne buch tho; oseng'ado oa e tho modonjo e ngima. 25 Awachonu adier ni ndalo biro, kendo koro osechopo, ma joma otho biro winjo duond Wuod Nyasaye, kendo joma owinjo biro doko mangima. 26 Nimar mana kaka Wuoro nigi ngima e iye e kaka osemiyo Wuowi mondo obed gi ngima e iye. 27 To bende osemiye teko mondo ong'ad bura, nikech en e Wuod Dhano. 28 "Wachni kik buogu, nimar ndalo biro ma ji duto manie i liete-gi nowinj duonde 29 mi giwuog oko; joma osetimo maber nochier mondo obed mangima, to joma osetimo gik maricho nochier mondo ong'adnegi buch tho. 30 An onge gima anyalo timo kenda; ayalo ji mana koluwore gi gima awinjo, kendo bura ma ang'ado nikare, nimar ok atim kamano mondo atim dwarona awuon to mondo atim dwaro Jal ma noora.

Neno Kuom Yesu

31 "Kapo ni atimo nenda awuon to nenda ok nikare. 32 To nitie ng'ama chielo ma timo neno ma chwaka, kendo ang'eyo ni neno motimo kuoma nikare. 33 "Ne uoro joote ne Johana kendo osetimo neno kuom adiera. 34 Ok awach kamano nikech ayie gi nend dhano, to awache mondo uyud warruok. 35 Johana ne en taya mane oliel mochiwo ler, kendo nuyiero mar bedo mamor gi lerneno kuom kinde moko. 36 "To an gi neno mapek moloyo mar Johana. Nimar tich onogono ma Wuora osemiya mondo achopi, kendo ma koro atimo sani, timo neno ni Wuora ose-ora. 37 Kendo Wuoro moseora nogo osetimo neno kuoma en owuon. Pok uwinjo duonde nyaka nene kendo pok uneno kite, 38 Wachne bende onge e iu, nimar udagi yie kuom Jal ma nooro. 39 Uketo chunyu kuom nono Ndiko nikech uparo ni unyalo yudo ngima manyaka chieng' kuomgi. Magi e Ndiko gogo ma timo neno kuoma, 40 to kata kamano utamoru biro ira mondo uyud ngima. 41 "An dhano ok ema miya duong'; 42 ang'eyou maber. Ang'eyo ni uonge gi hera mar Nyasaye ei chunyu. 43 Asebiro e nying Wuora, to utamoru rwaka; to ka ng'at machielo nobi e nyinge owuon to ubiro rwake. 44 Ere kaka unyalo yie ka urwako pak ma joweteu pakougo, to ok utem matek mondo uyud pak moa kuom Nyasaye makende? 45 "Kik upar ni abiro donjonu e nyim Wuoro. Jal madon-jonu en Musa, kama ukete genouno. 46 To ka dine bed ni uyie kuom Musa, to An bende da uyie kuoma, nimar nondiko kuoma. 47 To kaka ok uyie kuom gik mane ondiko, ere kaka ubiro yie kuom gik ma awacho?"

Johana 6

Yesu Opidho Ji Alufu Abich

1 Bang' kinde moko bang' mano, Yesu nong'ado nyaka loka machielo mar Nam Galili (Ma bende iluongo ni Nam Tiberia), 2 kendo oganda maduong' noluwe nikech ne giseneno honni mane osetimone jotuo. 3 Eka Yesu nodhi e bath got kamoro mi nobet piny kanyo gi jopuonjrene. 4 Sap jo Yahudi mar Pasaka koro nokayo machiegni. 5 Ka Yesu noting'o wang'e moneno oganda maduong' kabiro ire, nowacho ne Filipo ni, "Ere kuma wanyalo ng'iewe makati ne jogi mondo gicham?" 6 Nopenjo ma mana mondo ote-mego, nimar nong'eyo gima nobiro timo. 7 Filipo nodwoke ni, "Kata misach dweche aboro ok ding'iewgo makati moromo, ma ng'ato ka ng'ato kuom jogi duto nyalo kata mana bilo matin nono!" 8 Japuonjrene machielo, ma Andrea, mane en owadgi Simon Petro nokone ni, 9 "Wuowi moro eri nika ma nigi makati matindo abich motedi gi shairi, kod rech matindo ariyo, to magi dikony ang'o kuom pidho oganda machal kama?" 10 Yesu nowacho ni, "Nyisuru ji obed piny." To ne nitie lum mang'eny kar kanyo, omiyo ji nobedo piny, joma chwo kuomgi madirom alufu abich. 11 Eka Yesu nokawo makatigo mi nogwedhogi, kaeto opogone joma nobedo piny, kaka moro ka moro kuomgi ne dwaro. Kamano bende e kaka notimo gi redigo. 12 Kane gisechiemo giduto mi giyieng', nowachone jopuonjrene ni, "Chokuru ng'injo duto ma ji ochamo oweyo. Kik uwe gimoro dhi nono." 13 Omiyo ne gichokogi, kendo ne gipong'o aditni apar gariyo gi ng'injo ma noa e makati matindo abich, mane joma nosechiemo oweyo. 14 Ka ji noneno tim hono ma Yesu notimono, ne gichako wacho ni, "Ka kuom adier to ma e janabi mane onego obi e piny." 15 To kaka Yesu nong'eyo ni ne gichano biro make mondo gikete ruoth githuon, noa kanyo kendo modhi ewi got moro kar kende.

Yesu Owuotho Ewi Pi

16 Ka nochopo odhiambo, jopuonjre nolor mwalo nyaka e dho nam, 17 kuma ne gidonjo ei yie, kendo ne gisiaye mi ging'a-do nam nyaka Kapernaum. Sechego koro piny noselil, to Yesu ne pok obiro irgi. 18 Yamo ma tekre ng'eny ne kudho, kendo pi nam ne gingore matek. 19 Ka koro ne gise kiewo ngai kama nyalo romo kilomi-ta abich kata auchiel. Ne gineno Yesu kawuotho ewi pi kochiko irgi; mi luoro nomakogi. 20 To nowacho negi ni, "En An, weuru luor." 21 Ka nosewacho mano eka koro ne giyie mar rwake ei yie. Kendo gikanyono yie nochopo e dho nam kama negidhiye. 22 Kinyne, oganda mane nikode loka nam noyudo ni yie achiel kende ema ne nikanyo, kendo ni Yesu gi jopuonjrene ne ok jodonjo ei yie, to ni ne gidhi adhiya kendgi. 23 Eka yiedhi moko moa Tiberia nogowo but kama ne ji ochame makati, bang' ka Ruoth nosegoyo erokamano. 24 Ka ogandano nofwenyo ni Yesu gi jopuonjrene ne onge kanyo, ne gidonjo e yiedhigo, mi gidhi Kapernaum, mondo gimany Yesu kuno.

Yesu E Makati Mar Ngima

25 Kane giyude loka nam koma chielo, ne gipenje ni, "Rabi, nende ichopo ka karang'o?" 26 Yesu nodwokogi kawacho ni, "Anyisou adier ni umanya ok nikech nyo uneno timbe hono, to mana nikech nyo uchamo makati mi uyieng'. 27 Weuru tiyo ne chiemo marumo, to tiuru ne chiemo masiko nyaka chop uyud ngima manyaka chieng', ma Wuod Dhano biro miyou. Nyasaye oseketo kido mare kuome manyiso ni oyie kode." 28 Eka negipenje ni, "Ang'o mowinjore watim eka mondo wati tije ma Nyasaye dwaro?" 29 Yesu nodwoko ni, "Tij Nyasaye en ma: Ni mondo uyie kuom Jal moseoro." 30 Kuom mano ne gipenje ni, "Kara tim hono mane mibiro nyisowa mondo wane eka wayie kuomi? Ang'o mibiro timonwa? 31 Kwerewa nochamo manna e thim; mana kaka ondiki ni, 'Nomiyogi makati moa e polo mondo gicham.' 32 Yesu nowacho negi ni, "Anyisou adier ni Musa ok ema osemiyou makati moa e polo, to Wuora ema miyou makati maradier moa e polo. 33 Nimar makati mar Nyasaye en Jal malor piny koa e polo kendo chiwo ngima ne piny." 34 Ne giwachone ni, "Jaduong', miwae makatino pile pile kochakore kawuono." 35 Eka Yesu nony-isogi ratiro ni, An e makati mar ngima. Ng'ama obiro ira kech ok noka, kendo ng'ama oyie kuoma riyo ok nolo ngang'. 36 To mana kaka nyocha anyisou, usenena to pod udagi yie. 37 Joma Wuoro omiya duto biro ira, kendo ng'ato ang'ata mobiro ira ok anariembi ngang'. 38 Nimar asebiro e piny ka aa e polo ok mondo atim dwacha, to mondo atim dwach Jal ma noora. 39 To dwach Jal mane oora en ma: Ni mondo kik awit kata achiel kuom ji duto mosemiya, to ni mondo achiergi chieng' giko. 40 Nikech dwach Wuora en ni ji duto mageno kuom Wuowi, kendo moyie kuome obed gi ngima manyaka chieng', kendo abiro chiere chieng' giko." 41 Jo Yahudi nochako ng'ur kode nikech nowacho ni, "An e makati ma nolor e piny koa e polo." 42 Ne giwacho ni, 'Ma donge en Yesu, ma wuod Josef, ma wang'eyo wuon gi min? Ere kaka dobukre kowacho sani ni, 'Ne abiro e piny ka aa e polo?" 43 Kuom mano, Yesu nokwerogi ni, "Weuru ng'ur e kindu uwegi. 44 Onge ng'ama nyalo biro ira ka Wuora mane oora ok ema oyuaye, kendo anachiere chieng' giko. 45 Ondiki e kitepe Jbnabi ni, 'Nyasaye nopuonjgi gin duto. Ji duto ma winjo wach Wuoro, kendo mapuonjore kuome, biro ira. 46 Onge ng'ama oseneno Wuoro makmana Jal ma noa ka Nyasaye; En kende ema oseneno Wuoro. 47 Anyisou adier ni ng'ama oyie nigi ngima manyaka chieng'. 48 An e makati mar ngima. 49 Kwereu nochamo manna e thim, to kata kamano ne githo. 50 To makati moa e polo eri ni ka, ma ng'ato nyalo chamo mondo kik otho. 51 An e makati mangima ma nobiro e piny koa e polo. Ka ng'at moro amora ochamo makatini, to obiro bet mangima nyaka chieng'. Makatini en ringra, ma abiro chiwo mondo eka piny obed mangima." 52 Eka jo Yahudi nochako goyo mbaka ma iye tek e kindgi giwegi, ka giwacho ni, "Ere kaka ng'atni nyalo miyowa ringre mondo wacham?" 53 Eka Yesu nowacho negi ni, "Anyisou adier ni, ka ok uchamo ringre Wuod Dhano kendo umadho rembe to uonge gi ngima e iu. 54 Ng'ato ang'ata machamo ringra kendo madho remba nigi ngima manyaka chieng', kendo abiro chiere chieng' giko. 55 nimar ringra en chiemo adier kendo remba en math adier. 56 Ng'ato ang'ata machamo ringra kendo madho remba siko kuoma, to an bende asiko kuome. 57 Mana kaka Wuoro Mangima noora, kendo angima nikech Wuoro, e kaka ng'ama chama biro bedo mangima nikech an. 58 Ma e makati ma nolor piny koa e polo. Kwereu nochamo manna to ne githo, to ng'ama chamo makatini biro bedo mangima nyaka chieng'." 59 Nowacho wechegi Kapernaum ka noyudo opuonjo ei Sunagogi.

Jopuonjre Mang'eny Oweyo Yesu

60 Kane giwinjo wachno, thoth jopuonjrene nowacho ni, "Ma en puonj matek manade. En ng'a manyalo yie kode?" 61 Kaka Yesu nong'eyo ni jopuonjrene ne ng'ur kuom wachni, nowacho negi ni, "Mitki wachni ochwanyou? 62 Ka kamano to ubiro timoru nade ka unune Wuod Dhano ka idho dok kuma ne entie mokwongo! 63 Roho ema chiwo ngima; ringruok ok kony gimoro.Weche ma asewachonu gin chuny kendo gin ngima. 64 To eka nitie jomoko kuomu maok oyie." Nimar Yesu noseng'eyo nyaka aa chakruok ni ne en ng'a kuomgi mane ok oyie, kendo mane biro ndhoge. 65 Nomedo wuoyo kowacho ni, "Mano emomiyo ne anyisou ni onge ng'ama nyalo biro ira ka ok Wuora ema omiye nyalo mar timo kamano." 66 Chakre kindeno thoth jopuonjrene nolokore oweye, kendo ne giweyo luwe. 67 Yesu nopenj o jopuonj re apar gariyo ni, "Mitki un bende udwaro aa?" 68 Simon Petro noduoko ni, "Ruoth, en ng'a madwadhi ire? In ema in gi weche mag ngima manyaka chieng'. 69 Wayie kendo wang'eyo ni in e Ng'ama Ler mar Nyasaye." 70 Eka Yesu nodwokogi ni, "Donge aseyierou duto karu ji apar gariyo? To ng'at achiel kuomu en jachien!" 71 (Nowuoyo kuom Judas ma wuod Simon Iskariot ma nebiro ndhoge bang'e, kata obedo ni ne en achiel kuom ji apar gariyo.)

Johana 7

Yesu Odhi E Sap Kiche

1 Bang' mago Yesu nodhi koni gi koni e piny Galili, kotemo bedo mabor gi ne Judea nikech jo Yahudi ne rite kuno mondo ginege. 2 To ka Sap jo Yahudi mar Kiche ne chiegni chopo, 3 owete Yesu nowachone ni, "Wuog ka idhi Judea mondo jopuonjreni one honni mitimo. 4 Ka ng'ato dwaro mondo obed rahuma to ok otim gik motimo ling'ling'. Omiyo kaka isebedo ka itimo honnigi, koro nyenyri e lela mondo piny oneni." 5 Nimar kata owetene owuon ne ok oyie kuome. 6 Emomiyo Yesu nowachonegi ni, "An sechega pok ochopo, un to unyalo timo gigeu samoro amora. 7 Piny ok nyal chay-ou, to an to piny ochaya nikech ahulo ni gik motimo richo. 8 Un dhiuru adhiya e sawo. An pod ok adhi e sawono mondi nikech saa mowinjore adhi kuno pok ochopo." 9 Bang' wacho mano nodong' Galili. 10 Kata kamano bang' ka owetene nosewuok odhi e sawo, en bende nodhi, to nodhi ling'ling' ka ji ok ong'eyo ni odhi. 11 To e sawono jo Yahudi ne manye ka gipenjore ni,"Ng'atcha ni kure?" 12 To e dier ogandano, ji mathoth ne kuotho kuome ka giwacho gik mopogore opogore. Moko ne wacho ni, "En ng'ama ber." To moko nodwoko ka giwacho ni, "Ooyo, owuondo ji." 13 To onge ng'ama ne nyalo wuoyo kuome e lela nikech ne gilu-oro jo Yahudi.

Yesu Opuonjo E Sawo

14 Ka koro Sawo ne nie diere tir, Yesu noidho malo modhi nyaka e laro mag Hekalu, kendo nochako puonjo. 15 To jo Yahudi no wuoro kendo negipenjo ni, "Rieko machalo kama ng'atni oyudo kure to ok osomo?" 16 Yesu nodwokogi ni, "Gik ma apuonjo ok gin maga awuon. Gin mag Jal mane oora. 17 Ka ng'ato oyiero mar timo dwach Nyasaye, to obiro ng'eyo ka bende puonjna oa kuom Nyasaye adier, kata ka awacho wechena awuon. 18 Ng'at ma wuoyo kuome owuon timo kamano mondo oyud duong' en owuon, to ng'at ma tiyo mondo Jal mane oore ema oyud duong' en ja adiera, kendo onge miriambo moro amora kuome. 19 Musa donge nomiyou chik? Ka kamano to udwa nega nang'o ?" 20 Ogandano nodwoko ni, "Jachien ni kodi! En ng'a madwa negi?" 21 Yesu nowacho negi ni, "Hono achiel kende ema atimo kendo mano omiyo chunyu chandore uduto. 22 To nikech Musa nomiyou tim mar tero nyangu (to chutho Musa ok ema nomiyou tim mar tero nyangu, to noa kuom kwereu), omiyo utero ji nyangu nyaka chieng' Sabato. 23 Koro ka inyalo ter ji nyangu chieng' Sabato, mondo eka Chik Musa kik kethi, anto iu wang' koda nang'o ka achango ringre dhano duto chieng' Sabato? 24 Weuru ng'ado bura kuom gik muneno gioko, to ng'aduru bura makare.

Bende Yesu En Kristo Adier?

25 Gi kar dhogeno jo Jerusalem moko nochako penjo ni, "Ma donge e ng'at ma gidwaro mondo ginegi? 26 Ende e, owuoyo e lela to giling' aling'a. Dipo jote-lo oseyie kode ni en e Kristo? 27 To wang'eyo kuma ng'atni oaye; Kristo to kobiro to onge ng'ama nong'e kuma oaye." 28 Ka noyudo Yesu pod puonjo ei laro mag Hekalu, noywagore matek kowacho ni, "Ee, ung'eya, kendo ung'eyo kuma aaye. Ok an ka gi dwarona awuon, to Jal ma noora en jaadiera. Un ukiaye, 29 to an to ang'eye nikech ne aa ire, kendo en ema noora." 30 Kane giwinjo mano, ne gitemo mondo gimake, to onge ng'ama notemo mule gi lwete, nikech sane ne pok ochopo. 31 Ji mathoth e dier ogandano pod noyie mana kuome. Ne giwacho ni, "Ka Kristo miwachono obiro, be enotim timbe hono mang'eny moloyo ng'atni adier?" 32 Jo Farisai nowinjo ka oganda kuodho gik ma kamago kuome, omiyo jodolo madongo gi jo Farisai nooro askeche mag Hekalu mondo omake. 33 Yesu nowacho negi ni, "An kodu mana kuom ndalo matin kende eka abiro dok ir Jal ma noora. 34 Ubiro manya, to ok ubi yuda, kendo kama antie ok unyal bire." 35 Jo Yahudi nowacho e kindgi giwegi ni, "Ng'atni dwadhi kune maok wanyal yudee? Mitki odwa dhi kuma jowa odakie ka gikere e dier jo Grik mondo opuonj jo Grik? 36 Tiend gima nowacho ni, Ubiro manya to ok ubi yuda' kendo ni, 'kama antie ok unyal bire' en ang'o?" 37 Odiechieng' mogik mar Sawo, mane en odiechieng' maduong' mogik, Yesu nochung' mowa-cho gi duol maduong' ni, "Ka ng'ato nigi riyo to mondo obi ira omodhi. 38 Ng'ato ang'ata moyie kuoma pi ngima nobubni koa e iye, mana kaka Ndiko owacho." 39 Gima ne owuoyo kuome ne en Roho, mane joma oyie kuome biro yudo bang'e. Nyaka thuolono Roho ne pok ochiw, nikech Yesu ne pok omi duong'. 40 Kane giwinjo wachno, moko kuom joma ne nikanyo nowacho ni, "Ng'atni en janabi adier." 41 To jomoko to nowacho ni, "En e Kristo." Joma moko to nopenjo ni, "Ere kaka Kristo nyalo aa Galili? 42 Ndiko donge wacho ni Kristo biro aa e anyuola joka Daudi, kendo ni obiro aa Bethlehem, taon mane Daudi odakie?" 43 Omiyoji nopogore nikech Yesu. 44 Jomoko ne dwa make, to onge ng'ama nomule gi lwete.

Jotend Jo Yahudi Otamore Yie

45 Eka askeche mag Hekalu nodok ir jodolo madongo gi jo Farisai, kendo ne gipenjogi ni, "Dak ukele?" 46 Askeche nodwoko ni, "Onge ng'ama osewuoyo kaka ng'atni nyaka nene." 47 To jo Farisai nodwokogi ni, "Kare un bende osewuon-dou. 48 Be usenene jotend jo Farisai kata achiel moyie kuome? 49 Onge ng'ama luwo ng'atni makmana oganda moming' mokia chikgi, joma okuong' chuth!" 50 Nikodemo, jal ma noyudo osegadhi ir Yesu motelo, kendo mane en achiel kuomgi, nopenjo ni, 51 "Be chikwa oyie adier mondo ong'adne ng'ato bura kapok onone mokwongo mondo ong'e gima otimo?" 52 Ne gidwoke ni, "Encha in be ia Galili? Many maber, to ibiro yudo ni onge janabi manyalo aa Galili." 53 Eka moro ka moro kuomgi nowuok odhi dalane.

Johana 8

1 Yesu to nodhi e Got Zeituni. 2 To okinyi kogwen nodok e Hekalu kendo, kama ji duto nochokore kolwore, kendo nobet piny mopuonjogi. 3 Jopuonj Chik kod jo Farisai nokelo e iye kanyo dhako moro mane ojuki ka terore. Ne gikete ochung' e nyim joma ne nikanyo duto, 4 kaeto giwacho ne Yesu ni, "Japuonj, dhakoni nende omaki rando ka terore. 5 To Musa nomiyowa chik mondo wachiel mon ma kamago gi kite. In to iwacho ang'o kuom wachni?" 6 Ne giketo wachno e nyim Yesu kaka ragaji, mondo giyud yo mane ginyalo donjonego. To Yesu nokulore piny kendo nochako ndiko e lo gi lith lwete. 7 Kane gimedo dhi nyime gi penje, noting'ore mowacho negi ni, "Kaponi nitie ng'ato e dieru maonge gi richo to mondo en ema obed ng'ama diro kidi mokuongo migoyego." 8 Eka nochako okulore piny kendo mondiko e lo. 9 Gi kar dhogeno, joma nowinjo gima nowachono nochako ng'wel achiel ka achiel, kochako-re gi joma dongo, nyaka Yesu kende ema nodong' gi dhakono kochung' kanyo. 10 Yesu noting'ore kendo nopenje ni, "Mama, eregi? Onge ng'ama odong' ma donjoni?" 11 Nowacho ni, "Onge, Jaduong'." Yesu nokone ni, "An bende ok ang'adni bura. Wuogi idhi, to kik ichak itim richo kendo kochakore sani.

Gimomiyo Nend Yesu En Adier

12 Yesu nochako owuoyo kodgi kendo, kowacho ni, "An e ler mar piny, ng'ato ang'ata ma luwa ok nyal wuotho e mudho, to enobed gi ler mar ngima. 13 Omiyo jo Farisai nopinge ka giwacho ni, "Ero itimo nendi iwuon, manyiso ni nendino ok nyal kaw ni en adier." 14 Yesu nodwokogi ni, "Kata obedo ni atimo nenda awuon to nenda pod en mana adier nimar ang'eyo kuma ne aaye gi kuma adhiye. Un to ukia kuma aaye gi kuma adhiye. 15 Ung'ado bura gi koru, to an to ok ang'adne ng'ato bura. 16 To ka ang'ado bura to paro ma ang'ado duto nikare nikech ok ang'ad bura kenda, to ang'ado kaachiel gi Wuora ma noora. 17 Ondiki e chiku ni nend ji ariyo inyalo yiego. 18 An atimo nenda awuon, to ng'ama timo nenda en Wuoro mane oora.to ng'ama chielo matimo nenda en Wuoro mane oora 19 Eka ne gipenje ni, "Wuonuno nikanye?" Yesu nodwokogi ni, "Ukiaya kendo Wuora bende ukia. Ka dine bed ni ung'eya to dine ung'eyo Wuora bende." 20 Ne owacho wechegi ka noyudo opuonjo e alwora mar Hekalu, but kama ji ne kete sadaka. To onge ng'ama nomake, nikech sechege ne pok ochopo. 21 Yesu nochako owacho negi ni, "Abiro dhi aweyou, kendo ubiro manya ndi, to unutho e richou. Kuma adhiye ok unyal bire." 22 Wachneno nomiyo jo Yahudi openjore ni, "Mitki ng'atni dwa dere? Dipo mano emomiyo owacho ni, 'Kuma adhiye ok unyal bire?'" 23 To nomedo wacho negi ni, "Un jo mwalo, to an aa malo. Un jo pinyni to an ok an ja pinyni. 24 Ne asenyisou ni ubiro tho e richou. Ka utamoru yie ni an ng'ama asebedo ka awachonu ni an to ubiro tho e richou maonge kiawa. 25 Ne gipenje ni, "In ng'a?" Yesu nodwokogi ni, "An ng'ama asebedo ka awacho ni an nyaka aa chakruok. 26 An gi gik mang'eny monego awachnu mondo ang'adnugo bura. To Jal ma noora en ng'ama igeno, kendo anyiso piny gik ma asewinjo kuome. 27 Ne ok ging'eyo ni ne owuoyonegi kuom Wuoro. 28 Omiyo Yesu nowacho negi ni, "Bang ka useliero Wuod Dhano malo eka unung'e ni an ng'ama asebedo ka anyisou ni an, kendo ni onge gima atimo kenda to awacho mana gik ma Wuora opuonja. 29 Jal ma noora nikoda kendo pok oweya kenda, nimar atimo gik mamore kinde duto. 30 Ji mang'eny noyie kuome seche ma nowuoyono.

Nyithind Ibrahim

31 Yesu nowacho nejo Yahudi ma noyie kuome ni, "Ka usiko kumako puonjna eka un jopuonjrena adier. 32 Kutimo kamano to ubiro ng'eyo adiera kendo adiera nomi ubed thuolo." 33 To ne gidwoke ni, "Wan wan koth Ibrahim kendo pok ne wabedo wasumbini ng'ato nyaka nene. Ere kaka inyalo wachonwa ni ibiro gonywa wabedo thuolo." 34 Yesu nodwokogi ni, "Awachonu adier ni ng'ato ka ng'ato ma timo richo en misumba richo. 35 To ong'ere ni misumba onge gi kare ei ot, to wuod ot to en jakanyo nyaka chieng'. 36 Omiyo ka Wuowi ema omiyou thuolo, to ubiro bedo thuolo chuth. 37 Ang'eyo ni un koth Ibrahim, kata kamano udwa nega, nikech udagi miyo Wachna thuolo e chunyu. 38 Awachonu gik ma aseneno kuom Wuora wang' gi wang', to un usiko utimo gik muse neno kuom wuoru. 39 Ne gidwoke ni, "Wan Ibrahim e Wuonwa." Yesu nowacho negi ni, "Ka dine bed ni un nyithind Ibrahim adier to dine utimo gik ma Ibrahim notimo. 40 To kaka en sani, uramo mar nega, An ng'at mosenyisou adiera ma nawinjo kuom Nyasaye. Ibrahim ne ok otimo gik ma kamago. 41 Un timbe wuonu ema utimo." Ne gikone ka gikwere ni, "Wan ok wan kimirwa. Wuoro ma wan go achiel makende en Nyasaye owuon."

Nyithind Jachien

42 Yesu nowacho negi ni, "Ka dine bed ni Nyasaye en Wuoru, dine uhera, nimar ne aa ir Nyasaye kendo koro eri an ka, ok asebiro kenda awuon, to en ema noora. 43 Ang'o momiyo wechena ok donjnu? En nikech udagi winjo wachna. 44 Un jo jachien ma wuoru, kendo dwach wuoru nogo ema uhero timo. Ne en janek nyaka aa chakruok, kendo ok olu adiera nikech adiera onge kuome. Koriambo to otimo gima ong'iyogo, nimar en jamiriambo, kendo en e wuon miriambo. 45 To an ok uyie kuoma nikech awacho adiera! 46 Be ng'ato kuomu ka nyalo ng'eng'a ni aseketho kuom timo richo moro amora? To ka awachonu adier to ang'o momiyo udagi yie kuoma? 47 Ng'at Nyasaye winjo weche Nyasaye. Omiyo gimomiyo un ok uwinjgi en nikech ok unjo Nyasaye.

Gik Ma Yesu Nowacho Kuome Owuon

48 Jo Yahudi nodwoke ni, "Donge wan kare ka wawacho ni in ja Samaria kendo ni in gi jachien?" 49 Yesu nodwoko ni, "Aonge gi jachien. Wuora ema amiyo duong' to un to uchaya. 50 Ok adwar duong' ne an awuon, to nitie ng'ama chielo madware, kendo en e jang'ad bura. 51 Anyisou adier ni ka ng'ato orito wachna to ok enone tho giwang'e." 52 Ka jo Yahudi nowinjo wachno, ne gikone ni, "Koro wang'eyo maonge kiawa ni in gi jachien! Ibrahim notho, kendo jonabi bende notho, to in to iwacho ni ka ng'ato orito wachni to ok none tho gi wang'e. 53 Iparo ni iduong' moloyo wuonwa Ibrahim? Ka en notho, kendo jonabi bende notho. In to iparo ni in ng'a ?" 54 Yesu nodwokogi ni, "Ka dipo ni amiyo-ra duong' kenda to duong'na onge tiende. To Wuora, ma un be uramo ni en Wuoru, ema miya duong'. 55 To kata obedo ni ok ung'eye to an to ang'eye kendo arito wachne. 56 Ibrahim wuonu nogombo neno ndalona gimor, kendo nonene mi nopong' gimor." 57 Jo Yahudi nowachone ni, "Pok iromo kata higini piero abich to iseneno Ibrahim!" 58 Yesu nowacho negi ni, "Anyisou adier ni kane pok onywol Ibrahim to ne Antie!" 59 Gi kar dhogeno ne gikwanyo kite mondo gichielego to Yesu nopondonegi, mopusore oa e alwora mar Hekalu.

Johana 9

Yesu Ochango Ng'ama Nonywol Ka Muofu

1 Ka noyudo owuotho odhi, noneno ng'at moro mane en muofu nyaka aa nywolne. 2 Jopuonjre nopenje ni, "Rabi, en ng'a ma notimo richo; ng'atni koso jony-wolne, momiyo nonywole muofu?" 3 Yesu noduoko ni, "Ng'atni kata jonywolne ne ok otimo richo, to ma notimore mondo tich N)asaye onyisre e ngimane. 4 Ka pod en odiechieng' to nyaka wati tich Jal ma noora. Otieno biro ma onge ng'ama nyalo tiyo. 5 Ka an e piny to an e ler mar piny" 6 Ka nosewacho kamano, nong'udho olawo e lo, eka noloso chuodho gi olawo, kaeto oketo e wang' ng'atno. 7 Eka nowacho ne ng'atno ni, "Dhiyo ilwok wang'i e soko mar Siloam" (tiend wachni en "Ote"). Omiyo ng'atno nodhi molwoko wang'e, kendo noduogo dala koneno. 8 Jo gweng'gi gi joma nosega nene motelo kokwecho nopenjo ni, "Ma donge e ng'at onogo mane jabedoga piny kakwe-chocha?" 9 Moko kuomgi nowacho ni ne en. To moko to nowacho ni, "Ooyo, ng'ani chai mana tode." To en owuon to nowacho koramo ni, "An e en." 10 Ne gimedo penje ni, "Ka kamano to wengegi nokelo yawore nade?" nNodwokogi ni, "Ng'at miluongo ni Yesu noloso chuodho moro kaeto oketo chuodhono e wengena. Nonyisa ni adhi Siloam alwok wang'a, kendo nadhi mi aluoko. Eka naneno." 12 Ne gipenje ni, "Ere ng'atno?" To nokonegi ni, "Akia."

Jo Farisai Onono Kaka Muofu Okelo Chango

13 Ne gitero ng'at ma chon ne muofuno nejo Farisai. 14 To chieng' ma Yesu nolose chuodho kendo oyawo wang' ng'atno ne en chieng' Sabato. 15 Omiyo jo Farisai nopenje kaka wang'e nokelo neno. To ng'atno nodwokogi ni, "Nende oketo chuodho e wengena kaeto alwoko mi koro aneno." 16 Moko kuom jo Farisaigo nowacho ni, "Ng'atni ok oa kuom Nyasaye, nimar ok orito Sabato." To moko to nopenjo ni, "Ere kaka ng'ama jaricho nyalo timo tim hono machal kama?" Omiyo ne gipogore e kindgi giwegi. 17 Eka ne gichako gidonjore gi muofuno, mi gipenje ni, "In ma nende oyaw wang'i to iwacho ang'o kuome?" Ng'atno nodwokogi ni, "En janabi." 18 To jo Yahudi ne pod ok oyie ni nonyuole muofu, kendo ni wengege noseyawore, nyaka ne gioro wach mondo oluong jonyuol ng'atno. 19 Ne gipenjogi ni, "Ma be e wuodu muwacho ni nonywol muofu? Obet nade ni koro onyalo neno?" 20 Jonywolgo nodwokogi ni, "Wang'eyo ni ma en wuodwa, kendo wang'eyo ni nonywole muofu. 21 To kaka koro onyalo neno sani, kata ng'ama noyawo wengene to wakia. Penjeuru, tinde oduong'. Obiro wacho wach kuome owuon." 22 Jonywolne nowacho kamano nikech ne giluoro jo Yahudi, nimar noyudo jo Yahudi oseng'ado wach ni ng'ato ang'ata ma nohulo ni Yesu en Kristo ne ibiro riembi e Sunagogi. 23 Mano emomiyo jonywolne nowacho ni, "Tinde oduong', penjeuru." 24 Ne gichako giluongo ng'at ma nonywol muofuno, e thuolo mar ariyo, mi gikone ni, "Mi Nyasaye duong'! Wan wang'eyo ni ng'atni en jaricho." 25 Nodwokogi ni, "An akia kata en jaricho kata ok en. Gimoro achiel kende ema ang'eyo: Ni chon ne an muofu to sani koro aneno!" 26 Eka ne gipenje ni," Ang'o ma notimoni? Nende oyawo wang'i nade?" 27 Nodwokogi ni, "Donge ne asenyisou to ok uchiko itu. Udwa winje kendo nang'o? Koso un be udwa doko jopuonjrene?" 28 Eka ne gidhoge gi ayenje ka giwacho ni, "In e japuonjrene! Wan wan jopuonjre Musa. 29 Wang'eyo ni Nyasaye nowuoyo gi Musa, to ng'atni to wakia kata mana kuma oaye." 30 Ng'atno nodwokogi ni "Kare awuorou adier! Ukia kuma oaye to en ema noyawo wengena? 31 Wang'eyo ni Nyasaye ok winj ja richo. Owinjo mana ng'ate matimo dwarone. 32 Pok nowinji nyaka ne piny chakre ni ng'ato nosega yawo wang' ng'ama nonywol ka muofu. 33 Ka dine bed ni ng'atni ok noa kuom Nyasaye, to ok dine otimo gimoro." 34 Koro ne giduoke ni," In nony-woli e chuny richo, ere kaka koro di ibukri ni ipuonjowa !" Kendo i ne gidire oko.

Bedo Muofu E Chuny

35 Yesu nowinjo ni nosedire oko, omiyo ka noyude to nowachone ni, "Be iyie kuom Wuod Dhano?" 36 Ng'atno nopenjo ni, "Jaduong', Wuod Dhano en ng'a? Nyisago mondo ayie kuome." 37 Yesu nowachone ni, "Eri koro isenene; en ema owuoyo kodini." 38 Ng'atno nowacho ni,"Ruoth, Ayie," kendo nolame. 39 Eka Yesu nowacho ni, "Ne abiro e pinyni mondo ang'adne bura, eka muofni onen to joma neno olokre muofni." 40 Jo Farisai moko mane ni kode nowinje kowacho kamano mi nopenje ni, "Iwacho ang'ono? Kare wan be wan muofni?" 41 Yesu nowacho negi ni, "Ka dine bed ni un muofni to dine ok ubedo joketho nikech richo; to nikech ufetoru ni uneno, kethou osiko.

Johana 10

Jakwath Gi Rombege

1 Awachonu adier ni ng'ama ok donji e abich rombe koluwo rangach, to maidho kendo donjo koluwo yo machielo, en jakuo kendo jamecho. 2 Ng'at madonjo koluwo rangach e jakwadh rombege. 3 Jarito yawone rangach kendo rombe winjo duonde. Oluongo rombege owuon gi nyinggi kendo otelonigi ka giwok. 4 Ka osegolo rombege duto oko, to odhi e nyimgi, kendo rombege luwo bang'e nikech ging'eyo kit duonde. 5 To ok ginyal luwo bang' ng'ama wendo. Adier, giringo gia bute nikech ok ging'eyo duond ng'ama wendo. 6 Yesu notiyo gi ngeroni to ne ok giwinjo tiend gima nonyisogi. 7 Kuom mano, Yesu nochako owacho negi ni, "Awachonu adier ni an e ranga rombe. 8 Ji duto mane obiro motelona ne gin jokuoge kendo jomecho, to rombe ne ok owinjogi. 9 An e rangach. ng'ato ang'ata madonjo kakadho kuoma ibiro resi. Enodonj iye kendo owuog oko, mi oyud lek. 10 Jakuo biro mana mondo okwel kendo oneki kendo oketh gik moko, An to asebiro mondo giyud ngima, kendo giyude mogundho. 11 An e jakwath maber. Jakwath maber chiwo ngimane ne rombe. 12 Ng'ama ondiki ok en jakwath ma wuon rombe. Omiyo koneno otoyo kabiro to oringo oweyo rombe kanyo. Eka otoyo monjo rombe kendo keyogi. 13 Ng'atno ringo tony nikech en ng'ama ondiki kendo ngima rombe ok obadhe. 14 "An e jakwath maber; ang'eyo rombega kendo rombega bende ong'eya. 15 Ging'eya mana kaka Wuora ong'eya kendo ang'eyo Wuoro, kendo achiwo ngimana ne rombe. 16 An gi rombe moko maok nie abich rombegi. Gin be nyaka akelgi.Gin be gibiro winjo duonda, eka ginibed kweth achiel ma nigi jakwath achiel. 17 Gimomiyo Wuora ohera en nikech achiwo ngimana, eka achako akawe kendo. 18 Onge ng'ama nyalo kawe kuoma, to achiwe nikech ahero. An gi teko mar chiwe kendo an gi teko mar kawe kendo. Tekoni ne ayudo kuom Wuora." 19 Wechegi nomiyo jo Yahudi ochako opogore fendo. 20 Thothgi nowacho ni, "Ng'ama nigi jachien kendo ma neko riembo wiye matekni to uchikone itu nang'o?" 21 To moko to nowacho ni, "Magi ok gin weche ma ng'ama nigi jachien nyalo wacho. Jachien be nyalo yawo wang' muofu adier?"

Tamraok Yie Mar Jo Yahudi

22 Eka Sawo mar Walo Hekalu nochopo Jerusalem. Ne en ndalo chwiri 23 kendo noyudo Yesu nitie e alwora mar Hekalu, kowuotho e agola mar Solomon. 24 Jo Yahudi nochokore mokvore, kendo ne giwachone ni, "Pod ibiro weyowa e mudho nyaka karang'o? Ka in e Kristo to nyiswa maler." 25 Yesu nodwokogi ni, "Asenyisou to utamoru yie. Honni ma atimo e nying Wuora bende nyiso gima An, 26 to udagi yie nikech ok un rombega. 27 Rombega winjo duonda, bende ang'eyogi kendo giluwo bang'a. 28 Amiyogi ngima manyaka chieng', kendo ok ginilal ngang', bende onge ng'ama nyalo yudhogi kagologi e lweta. 29 Wuora mosemiyagi duong' moloyo duto, kendo onge ng'ama nyalo yudhogi mi golgi e lwet Wuora. 30 An kod Wuora wan achiel." 31 Jo Yahudi nochako okwanyo kite kendo mondo gichielego, 32 to Yesu nowacho negi ni, "Asenyisou honni madongo mang'eny moa ka Wuora. Kuom honnigi duto, en mane kuomgi mugoyane gi kite?" 33 Jo Yahudi nodwoke ni, "Ok wagoyi gi kite nikech moro amora kuomgi.Wagoyi nikech iseyenyo marach, ka in dhano adhana inyalo ketori ni in Nyasaye." 34 Yesu nodwokogi ni, "Donge ondiki e chik maru ni, 'Ne awacho ni un nyiseche'. 35 Ka noluon-go joma wach Nyasaye nobiro negi ni 'nyiseche', to ong'ere ni Ndiko ok nyal kethi- 36 koro Jal ma Wuoro nowalo kaka Ng'ate owuon mi ooro e piny to? Ka kamano to ang'o momiyo udonjona gi ketho mar ayany marach, nikech nende awacho ni, 'An Wuod Nyasaye'? 37 Ka dipo ni ok atim gik ma Wuora timo to kik uyie kuoma. 38 To ka atimogi, to yieuru kuom honnigo, kata ka an ok udwar yie kuoma, mondo ung'e maber ni Wuoro nie iya kendo an ei Wuoro." 39 Ne gichako gitemo make kendo to nopusore e lwetgi. 40 Eka Yesu nong'ado Jordan modok kama Johana ne batisoe ji kinde motelo. Nodak kanyo, 41 kendo ji mang'eny nobiro ire. Ne giwacho ni, "Kata obedo ni Johana ne ok otimo tim hono moro amora, to gik moko duto ma nowacho kuom ng'atni ne gin adier." 42 Kendo ji mang'eny noyie kuom Yesu kanyo.

Johana 11

Tho Mar Lazaro

1 To ng'at moro ma nyinge Lazaro ne tuo. Ne en ja Bethani, dala gi Maria gi Maritha. 2 Maria ma owadgi ma Lazaro tuo noketo piny, e Maria onogo ma noolo mo madung' mamit kuom Ruoth kaeto oyweyo tiendene gi yie wiye. 3 Omiyo nyiminegi nooro wach ne Yesu ni, "Ruoth, jal mihero tuo." 4 Ka Yesu nowinjo mano, nowacho ni "Tuoneno ok bi nege. Otimore mana mondo Nyasaye oyud duong', kendo mondo Wuod Nyasaye oyud duong' kuome." 5 Yesu nohero Maritha gi nyamin mare kod Lazaro. 6 To kata kamano ka nowinjo ni Lazaro tuo to nomedo bedo kama ne entie kuom ndalo ariyo. 7 Eka bang' ndalo ariyogo nowacho ne jopuonjrene ni, "Wadoguru Judea." 8 To ne giwachone ni, "To Rabi, ere kaka didog kuno to npro nyoroni eka jo Yahudi nyocha dwa chiel gi kite ?" 9 Yesu nodwoko ni, "Donge nitie seche apar gariyo e odiechieng'? Ng'at mawuotho godiechieng' ok chwanyre, nimar ler mar piny miyo oneno. 10 Kowuotho gotieno eka ochwany)re, nikech oonge gi ler." nBang' ka nosewa-cho kamano to nomedo loso kodgi kowacho ni, "Osiepwa ma Lazaro nindo otero, to adwa dhi kuno mondo achiewe." 12 Jopuonj rene nodwoko ni, "Ruoth, konindo aninda to obiro dhi maber." 13 Yesu ne wuoyo kuom tho Lazaro to jopuonjrene to neparo ni oloso mana kuom nindo mapile. 14 Omiyo koro nonyisogi ratiro ni, "Lazaro otho, 15 to nikech un, amor ni nyocha otho ka aonge kuno, mondo eka uyie. Kata kamano, wawuog wadhiuru ire." 16 Eka Thoma, miluongo ni Didimas, nowachone jopuonjre mamoko ni, "Wan be wadhiuru mondo kata ka en tho to watho kode."

Yesu Ohoyo Maritha Gi Nyamin

17 Ka Yesu nochopo to noyudo ka Lazaro noseriyo ei bur kuom ndalo ang'wen. To 18 Bethani ne ok bor ruok gi Jerusalem; kar kilomita adek, 19 kendo jo Yahudi mang'eny noyudo osebiro ir Maritha gi Maria mondo ohogi e kuyo margi kuom tho mar owadgi. 20 Ka Maritha nowinjo ni Yesu biro, nowuok oko mondo oromne, ka Mariam to nodong' ei ot. 21 Maritha nowacho ne Yesu ni, "Ruoth, ka dinyocha in kodwa ka to owadwa dine ok otho. 22 To ang'eyo ni kata sani Nyasaye biro miyi gimoro amora mikwaye." 23 Yesu nowachone ni, "Owadu biro chier." 24 Maritha nodwoke ni, "Ang'eyo ni obiro chier kendo chieng' chier, chieng' giko piny." 25 Yesu nowachone ni, "An e chier kendo An e ngima. Ng'at moyie kuoma kata otho to nodok mangima, 26 kendo ng'ama ngima moyie kuoma ok notho ngang'. Be iyie mano?" 27 Nokone ni, "Ee, Ruoth, ayie ni in e Kristo ma Wuod Nyasaye, ma nonego obi e piny." 28 Kendo kane osewacho mano to nodok oluongo Maria nyamin-gi tenge, mowachone ni, "Japuonj nika, kendo odwa neni." 29 Ka Maria nowinjo mano, noa malo piyo piyo mi nodhi ire. 30 To noyudo Yesu pok odonjo ei dalano; ne pod ochung' oko kama Maritha noromonee. 31 Ka jo Yahudi ma noyudo nigi Maria ei ot, kahoye, nonene kochung' girikni modhi oko, ne giluwo bang'e, ka giparo ni nodhi e liel mondo oywagi kuno. 32 Ka Mariam nochopo kama Yesu nenitie monene gi wang'e, nopodho e tiende mowachone ni, "Ruoth, ka dinyocha bed ni in ka to owadwa dine ok otho." 33 Ka Yesu nonene koywak, kendo ka jo Yahudi mane gibirogo ire be nejoywak, chunye nodoko malit kendo nochandore. 34 Nopenjo ni, "Ne ukete kanye?" Ne gidwoke ni, "Ruoth, bi wadhi wanyisi." 35 Yesu noywak. 36 Eka jo Yahudi nowacho ni "Neyeuru kaka nohere!" 37 To moko kuomgi to nowacho ni, "Ng'at ma yande oyawo wenge ng'ama muofuni donge nyocha nyalo geng'o tho ng'atni?"

Yesu Ochiero Lazaro

38 Yesu nochopo kar liel ka chunye nigi kuyo maduong' moloyo. Ne en rogo, kendo noyie kidi e dhoge. 39 Yesu nowacho ni, "Goluru kidi oko." To Maritha nyamin jal ma nothono nokwer ni "Ruoth, sani koro en gi tik marach, nimar osebedo ka otho kuom ndalo ang'wen. 40 Yesu nowachone ni, "Donge nende any-isi ni kiyie to ibiro neno duong' mar Nyasaye?" 41 Omiyo ne gigolo kidi. Eka Yesu nong'iyo malo kaeto owacho ni, "Wuora, agoyoni erokamano nikech isewinja. 42 Ang'eyo bende ni isebedo kiwinja seche duto, to ase wacho ma mondo joma ochung' kagi okonyre, kendo mondo giyie ni ne iora adier." 43 Bang' wacho mano, Yesu noluongo gi duol maduong' ni, "Lazaro, wuog oko!" 44 Mi ng'ama othono nowuok oko, ka bedene gi tiendene onal gi lewni molir-olir, kendo ka lenda wang'e bende otwe gi nanga alwora. Yesu nowacho negi ni, "Goluru lep liel oko kuome mondo uweye odhi."

Jotelo Ochano Nego Yesu

45 Nikech mano, jo Yahudi mang'eny ma noyudo obiro limo Mariam, kendo ma noneno gima Yesu notimo, noyie kuome. 46 To moko kuomgi nodhi ir jo Farisai monyisogi gima Yesu nosetimo. 47 Eka jodolo madongo gi jo Farisai nochoko buch jo Sanhedrin. Kendo ne gipenjore ni, "Watim ang'o? Ng'atni eri medo timo timbe honni mang'eny moloyo. 48 Ka waweye odhi nyime kama, to ji duto bito yie kuome, kendo ka mano otimore tojo Rumi, biro biro mi kaw karwa ka, kaachiel gi pinywa bende." 49 To achiel kuomgi, mane nyinge Kaifas, ma ne en jadolo maduong' e higano noloso kowacho ni, "Un joma ok riek kata matin! 50 Ok unyal fwenyo ni en gima ber moloyo mondo ng'ato achiel otho ne ji, moloyo ka oganda duto otho." 51 Ne ok owacho wachni gi pache owuon, to kaka ne en jadolo maduong' higano, nokoro wach ni Yesu ne biro tho ne piny jo Yahudi, 52 to ok ne pinyno kende, to ne nyithind Nyasaye duto mokere, mondo ochokgi kaachiel, kendo omi gibed gimoro achiel. 53 Omiyo chakre chieng'no kadhi nyime ne gichano yo ma diginegego. 54 Kuom mano, Yesu koro ne ok wuothi e dier jo Yahudi ka ji nene. To nopondo modhi e gweng' ma nibut thim, e dala miluongo ni Efraim, kendo nobet kuno gi jopuonjrene. 55 Ka kinde mag Pasaka mar jo Yahudi ne chiegni chopo, ji mang'eny noa e gwenge modhi Jerusalem mondo gipuodhre ka pok Pasaka ochopo. 56 Ne gisiko ka gimanyo Yesu, kendo ne gipenjore ng'ato gi ng'ato, ka noyudo gichung' ei alwora mar Hekalu, ni, "Uparo nade? Donge obiro biro e sawoni koso ok obi biro?" 57 To noyudo jodolo madongo gi jo Farisai o segolo chik ni ng'ato ang'ata mane ong'eyo kuma Yesu nitie nyaka ne ternegi wach mondo gidhi gimake.

Johana 12

Owir Yesu Gi Mo Bethani

1 Ndalo auchiel kane pok Pasaka w ochopo, Yesu notundo Bethani, kama Lazaro nodakie, jagono ma Yesu yande nochiero oa kuom joma otho. 2 Ne gitedone Yesu chiemo mang'eny kuno mondo gimiye duong'. Maritha ne miyo welo chiemo, to Lazaro to nobet kachiemo kaachiel gi joma nobet kolworo mesa. 3 Eka Mariam nokawo mo madung' mamit kendo ma nengone tek, manyalo romo nus lita, mowirogo tiende Yesu, kaeto oyweyo tiendene gi yie wiye. Mi ot nopong' gi tik mamit mar morno. 4 To achiel kuom jopuonjrene, Judas Iskariot, ma nebiro ndhoge bang'e, nopingo tim mane dhakono otimo, kowacho ni, 5 "Ang'o ma nomono hono mo madung' mamitni mondo pesa moyudi omi joma odhier? Onge tiende ketho mo ma nengone tek kama, moromo chulo misach ng'at achiel kuom higa ngima." 6 Ne ok owacho kamano nikech nohero jodhier, to nikech ne en jakuo. Kaka jakan ofuk pesa, noheroga konyore gi pesa ma nokanogo. 7 Yesu nodwoko ni, "Weri gi dhakono. Ne ochan chon ni owinjore okan mo madung' mamitni nyaka chieng' ikna. 8 Jodhier ubiro bedogo e dieru kinde duto, to an ok ubi bedo koda kinde duto." 9 To e thuolono, Oganda maduong' mar jo Yahudi nofwenyo ni Yesu ne nitie kanyo mi negibiro, ok nikech en, to nikech ne gidwa neno Lazaro, ma noyudo osechiero oa kuom joma otho. 10 Omiyo jodolo madongo noloso chenro kaka digineg Lazaro kaachiel kode, 11 mimar wachne nomiyo jo Yahudi mang'eny koro nedhi ir Yesu kendo yie kuome. Yesu Odonjo Jerusalem Gi Rwak Maduong' 12 Kinyne, oganda maratipo ma noyudo obiro e Sawo nowinjo ni Yesu nie yo biro Jerusalem. 13 Ne gikawo bede othidhe mi giwuok oko mondo giromne, ka gikok ni, "Hosana !" "Ogwedh ng'at mabiro e nying Ruoth! "Ogwedh Ruodh Israel!" 14 Yesu noyudo nyathi kanyna moro moidho obetie, mana kaka ondiki ni, 15 "We luor, yaye Nyar Sayun; Ruodhi eri biro, kobet ewi nyathi kanyna" 16 Mokwongo jopuonjrene ne ok owinjo tiend gigi duto, to achien, bang' ka Yesu nosemi duong' eka negifwenyo ni wechegi nosendiki kuome chon, kendo ni gigo notimore nikech en. 17 To oganda mane nikode chieng' mane oluongo Lazaro oa e liel, ka nochiere oa kuom joma otho, nomedo lando wachno. 18 Omiyo ji mang'eny nowuok mondo giromne, nikech negisewinjo ni yande otimo tim honono. 19 Kuom mano, jo Farisai nowacho e kindgi ng'ato gi ng'ato ni, "Uneno ka wachni e muomowa. Neyeuru kaka piny duto osewuok luwo bang'e!"

Yesu Okoro Thone

20 To ne nitie jo Grik moko ma nobiro e Sawono mondo gilam. 21 Ne gibiro ir Filipo, ma nea Bethseida, e piny Galili, mi gikwaye ni,"Jaduong wadwa neno Yesu." 22 Filipo nodhi monyiso Andrea wachno; to Andrea gi Filipo ne jodhi monyiso Yesu. 23 Yesu nodwokogi ni, "Saa ose-chopo mondo Wuod Dhano omi duong'. 24 Anyisou adier ni ka koth ngano ok olwar e lowo motho, to osiko mana kodhi achiel kende. To ka otho, to onywolo kothe mang'eny. 25 Ng'ama ohero ngi-mane biro wite, to ng'ama ochayo ngi-mane e pinyni biro rite nyaka chop oyud ngima manyaka chieng' 26 Ng'ato ang'ata matiyona nyaka luwa, kendo kama antie ema jatichna bende nobedie, bende Wuora biro miyo ng'ama tiyona duong'. 27 "Koro chunya chandore, to ang'o ma dawachi? Dawach ni, Wuora, res a e sa marachni'? Ooyo, ok anyal timo kamano nikech ma e gimomiyo ne abiro nyaka sechegi. 28 Wuora, mi nyingi duong'! Eka duol moro noa e polo, kawacho ni, "Asemiye duong' kendo abiro miye duong' kendo." 29 Oganda mane nikanyo ma nowinjo duolno nowacho ni polo ema nomor, to joma moko to nowacho ni malaika ema nowuoyo kode. 30 Yesu nokonegi ni, "Duolni nobiro mondo okonyu, to ok nikech an. 31 Sani ema ing'adone piny bura, kendo sani ema ibiro riembie ruodh pinyni oko. 32 To an, bang' koseting'a malo mogola e pinyni, to anay-wa ji duto ira." 33 Nowacho mano mondo onyisgo kit tho ma nobiro thogo. 34 Ogandano nodwoke ni, "Wasewinjo e chik ni Kristo biro siko nyaka chieng', ka en kamano to ikelo wacho nade ni, Wuod Dhano nyaka bi ting' malo?' Wuod Dhano' miwuoyo kuomeno to en ng'a ?" 35 Eka Yesu nonyisogi ni, "Pod ubiro bedo gi ler kuom ndalo manok. Wuothuru kapod un-gi ler; kapok mudho ojukou. Ng'ama wuotho e mudho okia kuma odhiye. 36 Keturu genou kuom ler kapod un k>de, mondo eka ubed yawuot ler." Ka Yesu nosetieko loso to nowuok owegi kendo nopondo negi. Jo Yahudi Osiko E Tamruok Yie Margi 37 To kata bang' ka Yesu nosetimo timbe honogo duto ka gineno gi wang'gi, pod ne gidagi mana yie kuome. 38 Mano notimore mondo ochop wach Isaya janabi, ni, "Ruoth, en ng'a moseyie wach mwa-lando koso en ng'a mosefwenyo kaka Ruoth tiyo? 39 Ne ok ginyal yie nikech wachni, kendo nikech, mana kaka Isaya nowacho kamachielo ni, 40 "Osedino wengegi kendo osemiyo chunygi odoko matek, mondo kik gine gimoro gi wengegi, kendo kik giwinj tiend weche gi chunygi, mi gilokre, mondo ochanggi." 41 Isaya nowacho kamano nikech noneno duong' mar Yesu kendo nowuoyo kuome. 42 Kata kamano, e kindeno, koda ka jotelo mang'eny be noyie kuome. To nikech jo Farisai, ne ok ginyal hulo yie margi e lela nimar ne giluor ni dipo ka oriembgi e Sunagogi. 43 Nimar ne gihero pak moa kuom dhano moloyo pak moa kuom Nyasaye. 44 Eka Yesu nokok matek ni, "Ka ng'ato oyie kuoma to an ok ema oyie kuoma kenda, to oyie kuom Jal ma noora bende. 45 Ka ong'iya to oneno Jal ma noora. 46 Asebiro e piny kaka ler, mondo ng'ato ang'ata moyie kuoma kik bed e mudho. 47 "To ng'at ma winjo wechena to ok riti to an ok ang'adne bura, nikech ne ok abiro mondo ang'adne piny bura, to nabiro mondo aware. 48 Nitie Ng'at mang'ado bura ne ng'ama odaga kendo maok oyie wechena. Ng'ama kamano wachna mane awacho ema biro ng'adone bura marach chieng' giko piny. 49 Nimar ne ok awuoyo gi dwacha awuon, to Wuoro ma noora ema nochi-ka mondo awachi gik ma asebedo ka awacho kendo kaka onego awachgi. 50 Ang'eyo ni chikne kelo ngima manya-ka chieng'. Kuom mano, gimoro amora ma awacho en mana gima Wuora ony-isa mondo awachi."

Johana 13

Yesu Oluoko Tiende Jopuonjrene

1 Koro kane oyudo Sap Pasaka okayo machiegni ahinya. Yesu nong'eyo ni sane mar weyo pinyni mondo odhi ir Wuoro nosechopo. Kaka nosehero joge owuon mane ni e pinyni, koro noiko-re nyisogi herane matut mogik. 2 Seche mane itoko chiemb odhiambo, noyudo Jachien osechako jiwo Judas Iskariot, ma wuod Simon, mondo ondhog Yesu. 3 Yesu nong'eyo ni Wuoro noseketo gik moko duto e bwo tekone, kendo ni noa ka Nyasaye kendo nobiro dok ir Nyasaye; 4 omiyo noa malo oweyo chiemo, kendo nogolo lepe maoko kaeto otweyo taulo e nungone. 5 Bang' timo kamano, noolo pi e besen kaeto ochako luoko tiende jopuonjrene, kendo noyweyogi gi taulo ma notweyo e nungone mondo gitwo. 6 Ka nobiro ir Petro mondo oluok tiendene, Petro nowachone ni, "Ruoth, idwa luoko tienda adier?" 7 Yesu nodwoke ni, "Ok inyal winjo tiend gima atimo, to ibiro winjo bang'e." 8 Petro nonyise koramo ni, "Ooyo, Ruoth, ok inyal luoko tiendena ngang'. Yesu nodwoke ni, "Ka ok aluoki to ok iwinjori bedo koda e achiel." 9 Petro nodwoke ni, "Ruoth, ka kamano to kik iluok mana tienda kende, to luok koda ka bedena gi wiya bende!" 10 Yesu noduoke ni, "Ng'at moseluokore onego oluok mana tiendene kende, nimar dende duto ler." Un usedoko maler, makmana ng'at achiel kuomu kende ema ok ler." 11 Nowacho ni ne ok giler giduto nikech nong'eyo ng'ama ne biro ndhoge. 12 Ka nosetieko luoko tiendegi, norwako lepe kaeto obet kama nobetie. Nopenjogi ni, "Be ung'eyo tiend gima asetimonuno? 13 Uluonga kare ni 'Japuonj' kendo ni 'Ruoth', kendo utimo kare, nikech mano e ng'ama an. 14 Koro kaka an ma an Ruodhu kendo Nyasachu, aseluoko tiendeu, un bende nyaka uluok tiendeu ng'ato gi ng'ato. 15 Aseketonu ranyisi mondo utim kaka asetimonu. 16 Anyisou adier ni onge misumba maduong' moloyo ruodhe motiyone, kata jaote ok duong' moloyo ng'ama oore. 17 Koro kaka ung'eyo gigi, ibiro gwedhu ka utimogi.

Yesu Okoro Ni Ibiro Ndhoge

18 Ok awuo kuomu un uduto, ang'eyo joma aseyiero. To ma osetimore mondo ochop Ndiko mawacho ni, 'Ng'at ma apogone kuona, ema koro gweya.' 19 "Eri anyisou wachni chon kapok otimore mondo kotimore to ubi uyie ni An e En. 20 Anyisou adier ni ng'ato ang'ata mor-wako ng'ama aoro, orwaka, kendo ng'ama orwaka orwako Jal ma noora." 21 Bang' ka nosewacho mano, Yesu nochandore gie chunye mi nohulonegi ni, "Anyisou adier ni ng'at achiel kuomu biro ndhoga." 22 Jopuonj rene dhogi nomoko, kendo ne ging'iyore kendgi ka giwuoro ni ne en ng'a kuomgi ma no wuoyo kuome. 23 To achiel kuomgi ma ne en japuonjre ma Yesu nohero, ne chiemo kobet bute machiegni. 24 Simon Petro nogwelo japuonjreno kawacho ni, "Penje ane ng'ama owuoyo kuome." 25 Nolokore ir Yesu mopenje ni, "Ruoth, en ng'a ?" 26 Yesu nodwoko ni, "En ng'ama abiro miyo makatini bang' ka aselute e kado." Eka, bang' luto makati mondusino e kado, nomiye Judas Iskariot wuod Simon. 27 Gikanyono ma Judas nokawo makatino ema Satan nodonjo e iye.Yesu nokone ni, "Gima idwa timono tim piyo," 28 to onge ng'ama ne chiemo kanyo ma nong'eyo gimomiyo nowachone kamano. 29 To kaka Judas ne en jarit pesa, jomoko ne paro ni Yesu nonyise mondo odhi ong'iew gik ma nedwarore e sawo, kata nimondo ochiw gimoro ne jodhier. 30 Mapiyo bang' ka Judas nosekawo makatino, nowuok oweyogi, kendo otieno nochopo.

Yesu Okoro Ni Petro Biro Kwede

31 Ka nosedhi, Yesu nowacho ni, "Wuod Dhano koro imiyo duong' sani kendo Nyasaye bende yudo duong' kuome. 32 Ka Nyasaye oyudo duong' kuome, eka Wuowi bende biro yudo duong' kuome, kendo obiro miye duong' sani sani. 33 "Nyithinda, pod abiro bedo kodu kuom thuolo matin. Ubiro manya, to mana kaka ne anyiso jo Yahudi e kaka anyisou sani ni, kama adhiye un ok unyal bire. 34 "Amiyou chik manyien ni, Herreuru ng'ato gi ng'ato. Mana kaka aseherou e kaka nyaka uherru ng'ato gi ng'ato. 35 Mano ema biro miyo ji duto ng'eyo ni un jopuonjrena adier, ka uheroru ng'ato gi ng'ato." 36 Simon Ferro nopenje ni, "Ruoth, idhi kanye?" Yesu nodwoke ni, "Kuma adhiye ok unyal luwae sani, to ubiro luwa kuno bang'e" 37 Petro nopenje ni, "Ruoth, ang'o momiyo ok anyal luwi sani? Aikora chiwo ngimana nikech in." 38 Eka Yesu nodwoko ni, "Be inyalo chiwo ngimani nikech an adier? Anyisi ni kapok thuon gweno okok, wang' inikweda nyadidek!

Johana 14

Yesu Ojiwo Jopuonjrene

1 a Kik we chunyu ochandre. Yieuru J¿ kuom Nyasaye, kendo an be yieuru kuoma. 2 E od Wuora nitie kuonde dak mang'eny, kendo ka dine bed ni ok en kamano to dikoro asenyisou. Adhi kuno mondo alosnu kar dak. 3 To ka adhi mi alosonu kar dak, eka abiro duogo kawou ubed koda, mondo un be ubed kama antie. 4 Ageno ni ung'eyo yo madhi kuma adhiye.

Yesu E Yo Madhi Ka Wuoro

5 Thoma nowachone ni, "Ruoth wakia kuma idhiye, koro ere kaka dwang'e yo?" 6 Yesu nokone ni, "An e yo kendo An e adiera kendo An e ngima. Onge ng'ama nyalo biro ir Wuora ka ok okadho kuoma. 7 Ka dine ung'eya adier, dine ung'eyo Wuora bende. Chakre sani ung'eye kendo usenene." 8 Filipo nowachone ni, "Ruoth, nyiswa Wuoro mondo kik wachak wachandi kendo." 9 Yesu nokone ni, "Filipo, donge ing'eya? Ng'ato ka ng'ato mosenena oseneno Wuoro. Ere kaka ikelo wacho ni, 'Nyiswa Wuoro?' 10 Donge iyie ni an ei Wuoro kendo ni Wuoro ni e iya? Weche ma awachonu ok gin mana wechega awuon. Chutho, Wuoro modak e iya ema timo tichne. 11 Yie koda ka awacho ni an ei Wuoro kendo Wuoro nie iya; to ka ok kamano, to yie kuom ranyisi mag honni ma asebedo ka atimo. 12 Anyisi adier ni ng'ato ka ng'ato ma nigi yie kuoma biro timo gik ma asebedo ka atimo. Be obiro timo gik madongo moloyo magi, nikech adhi ka Wuoro. 13 Kendo abiro timo gimoro amora muk-wayo e nyinga, mondo eka Wuowi omi Wuoro duong'. 14 Unyalo kwaya gimoro amora e nyinga kendo abiro time.

Yesu Osingo Roho Maler

15 "Ka uhera' to ubiro timo gima achiko. 16 Kendo anakwa Wuoro mi enomiu Jakony machielo mondo obed kodu nyaka chieng' 17 Jakonyno en Roho mar adier, Piny ok nyal yie kode, nikech ok ginyal nene kendo gikiaye. Un to ung'-eye, nimar odak kodu kendo obiro bet e iu. 18 Ok abi weyou ka nyithi kiye; abiro biro iru. 19 Odong' kinde matin to piny ok bi nena fendo. Un to pod ubiro nena, kendo ubiro bedo mangima nikech angima. 20 Odiechieng'no unung'e ni an ei Wuoro; kendo ni un e iya, kendo an e iu. 21 Ng'ato ang'ata ma nigi chikega kendo matimo gima giwacho e ng'ama ohera. Ng'at mohera Wuora biro hero, kendo an bende abiro here, mi anyisrane." 22 Eka Judas (Ok Judas Iskariot) nowachone ni, "To Ruoth, ang'o momiyo wan ema idwany-isorinwa to ok ne piny?" 23 Yesu nodwoke ni, "Ka ng'ato ohera to obiro rito wechena, Wuora biro here, kendo wabiro biro ire mi walos kar dakwa kode. 24 Ng'ama ok ohera ok nyal timo gima apuonjo. Weche muwinjogi ok gin maga awuon, gin mag Wuoro ma noora. 25 "Gigi duto asenyisou kapod an kodu. 26 To Jakony, ma en Roho Maler, ma Wuoro biro oro e nyinga, biro puonjou weche duto, kendo obiro paronu gik moko duto ma asenyisou. 27 Aweyonu kuwe; kuwe mara ema amiyou. Ok amiu kaka piny miyou. Kik uyie chunyu chandre kendo kik ubed maluor. 28 "Ne uwinjo ka awacho ni, 'Adhi to abiro duogo iru kendo.' Ka dine bed ni uhera to dine ubedo mamor ni adhi ka Wuoro, nimar Wuoro duong' moloya. 29 Ero asenyisou chon kapok mano otimore, mondo ka oti-more to uyie. 30 Koro ok abi wuoyo kodu aming'a nimar ruodh pinyni biro, to oonge gi teko kuoma. 31 Kata kamano piny nyaka ng'e ni ahero Wuoro kendo ni atimo mana ginono ma Wuora ochika. "Biuru koro; wadhiuru."

Johana 15

Mzabibu Gi Bedene

1 An e mzabibu madier, kendo Wuora e japur mzabibu. 2 Bedena duto maok nyag olemo ong'ado oko, to bede duto manyago olemo oloso mondo omed nyak moloyo. 3 Un usedoko maler nikech wach ma asewachonu. 4 Sikuru kuoma kaka an be asiko kuomu. Onge bad yien manyalo nyago olemo kende owuon ka ok osiko e mzabibu. Un bende ok unyal nyago olemo ka ok usiko kuoma. 5 "An e mzabibu, to un e bede. Ka ng'ato osiko kuoma kendo an be asiko kuome, to obiro nyago olemo mang'eny, nimar onge gima unyalo timo ka upogoru koda. 6 Ka ng'ato ok osiko kuoma to ochalo gi bad yien motong' oko ma ner. Bad yiende machal kamano ichoko kendo idiro e mach mi wang'. 7 Ka usiko e iya kendo wechena osiko e iu to unyalo kwayo gimoro amora ma chunyu gombo mi miu gino. 8 Ka unyago olemo mang'eny eka Wuora yudo duong', kendo eka unyisoru kaka jopuon-jrena adier. 9 "Mana kaka Wuoro osehera, e kaka an bende aseherou. Koro sikuru e herana. 10 Ka urito chikena to ubiro siko e herana, mana kaka an bende aserito chike Wuora kendo asiko e herane. 11 Asenyisou wachni mondo morna obed e iu kendo mondo mor maru obed moromo chuth. 12 Chikna en ma: Herreuru ng'ato ka ng'ato, kaka an bende aseherou. 13 Onge ng'ama nigi hera maduong' maloyo ma: Ni ng'ato chiwo ngimane ne osiepene. 14 Un osiepega mana kutimo gik ma achikou. 15 Koro ok aluongu ni wasumbini nikech misumba okia gima ruodhe timo. To alu-ongou ni osiepena nimar asenyisou gik moko duto mane apuonjora kuom Wuora. 16 Un ne ok uyiera. An ema nayierou kendo aketou mondo udhi unyag olemo- olemo masiko. Eka Wuoro nomiu gimoro amora mukwayo e nyinga. 17 Ma e chikna: Herreuru ng'ato ka ng'ato.

Piny Ochayo Jopuonjre

18 "Ka piny ochayou to ng'euru ni an ema nochaya mokwongo. 19 Ka dine bed ni un jo piny to piny dine oherou kaka joge owuon. To kaka en, ok unjo pinyni to aseyierou mi agolou e piny. Mano emomiyo piny ochayou. 20 Paruru weche ma nawachonu ni, 'Onge misumba maduong' moloyo ruodhe motiyone.' Omiyo ka an ema gisesanda to un be gibiro sandou, kendo ka gimako puonjna to puonj u be gibiro mako. 21 Gibiro timo-nu kamano nikech nyinga, nimar gikia Jal ma noora. 22 Ka dine bed ni ne ok abiro mi awuoyo kodgi, da ok buch richo oloyogi. To koro, ok ginyal badhore ne richogi. 23 Ng'ama ochaya ochayo Wuora bende. 24 Ka dine bed ni ne pok atimo gik maonge ng'ato ang'ata mo setimo e diergi, to buch richo da ok oloyogi, to sani koro giseneno honnigi duto, to eka pod gichaya kaachiel gi Wuora bende. 25 To mano osetimore mana mondo ochop gima ondiki e chikgi ni, 'Ne gichaya maonge gimomiyo.' 26 "Ka Jakony ma abiro oronu koa ka Wuoro, ma en Roho mar adier maa kuom Wuoro nobi, to enotim neno kuoma. 27 To un bende nyaka utim nenda, nimar usebedo koda nyaka aa chakruok.

Johana 16

1 "Asenyisou gigi duto mondo kik o urweny. 2 Giniriembu e sunagogi; chutho ndalo biro ma ng'ama nonegu notim kamano kaparo ni otiyo ne Nyasaye. 3 Ginitim kamano nikech ok ging'eyo Wuoro kata an. 4 Asenyisou ma mondo ka ndalo ochopo to upar ni nas-esiemou motelo. Ne ok anyisou wechegi chon nikech ne pod an kodu.

Tij Roho Maler

5 "Koro adhi ir Jal ma noora, to onge ng'ato kuomu mapenja ni, 'Idhi kanye?' 6 Gik ma asewachonu omiyo upong' gi kuyo. 7 To anyisou adier ni dhi ma adhigo biro kelonu ber. Ka ok adhi, to Jakony ok bi bironu; to ka adhi eka abiro oronugo. 8 Ka enobi, to enomi ketho mar piny ng'ere korka richo gi tim makare kod kum mabiro: 9 Korka richo nikech ji ok oyie kuoma; 10 Korka tim makare nikech adhi ka Wuoro, kuma ok unyal nenae kendo; 11 kendo korka kum mabiro, nikech ruodh pinyni koro bura oseloyo. 12 "An gi mang'eny mamoko monego awachnu, to ok unyal ting'ogi duto sani. 13 To ka En, ma en Roho mar adier, nobi, to enotau e adiera duto. Ok enowuo kende owuon; enowach mana gima owinj o, kendo enonyisu gik mabiro timore nyime. 14 Enomiya duong', kokawo kuom gigena kaeto omiyo ung'eye. 15 Gig Wuora duto gin maga. Mano emomiyo nawachonu ni Roho nokaw kuom gigena kaeto omiyo ung'eye. 16 "Odong' ndalo matin to ok ubi nena, to bang'e matin achien ubiro nena kendo."

Kuyo Mar Jopuonjre Biro Lokore Mor

17 Moko kuom jopuonjrene nowacho e kindgi giwegi ni, "Kowacho ni, 'Odong' ndalo matin to ok ubi nena, to bang'e matin achien ubiro nena,' kendo ni/Nikech adhi ka Wuoro' to tiende ang'o? 18 Ne gimedo penjore kendgi ni, "Kowacho ni, 'Kinde matin' to tiende ang'o? Ok wawinj tiend gima owacho." 19 Yesu noneno ka gidwa penje tiend wachno, omiyo nowacho negi ni, "Mit ki upenjoru e kindu tiend gima nawacho ka nawacho ni, 'Odong' ndalo matin to ok ubi nena, to bang'e matin achien ubiro nena? 20 Anyisou adier ni ubiro goyo nduru kendo ubiro ywak ka piny to winjo maber. Kuyo to ubiro kuyo, to kata kamano kuyo maru biro lokore mor achien. 21 Dhako madwa nywolo nyathi nyaka muoch kaa nikech sane ochopo; to bang' nywolo nyathine, wiye wil gi muoch, nikech omor ni osenywolo dhano mangima e piny. 22 Kamano un bende sani en sau mar kuyo, to ubiro bedo mamor ka ananeu bang'e, kendo onge ng'ama nomau mor maru. 23 Chieng'no ok unuk-waya gimoro amora. Anyisou adier ni Wuora biro miyou gimoro amora muk-wayo e nyinga. 24 Nyaka sani pok ukwayo gimoro amora e nyinga. Kwauru mondo omiu, eka nubed mamor chuth. 25 "Kata obedo ni asebedo ka awuoyonu gi ngeche, to ndalo biro maok nawuo kodu kamano, to ananyisu maler kuom Wuora. 26 Chieng'no unukwa Wuoro e nyinga. Ok awach ni an ema nakwa Wuoro karu. 27 Ooyo, Wuoro owuon oherou nikech usehera kendo useyie ni ne aa ka Nyasaye. 28 Ne aa ka Wuoro mi adonjo e piny, to sani koro aweyo piny kendo adok ka Wuoro." 29 Eka jopuonjre Yesu nowachone ni, "Ero koro iwuoyo kodwa maler ma ok itiyo gi ngeche. 30 Koro wayie ni ing'eyo gik moko duto kendo ni onge tiende mondo ng'ato ochandi gi penjo mathoth. Mano omiyo wayie ni ne ia ka Nyasaye." 31 Yesu nodwokogi ni, "Kare ber ka koro uyie! 32 To ndalo biro kendo osechopo ma unukerue, ka ng'ato ka ng'ato kuomu ringo dok dalane.Unuweya mi adong' kenda, kata kamano ok an kenda, nimar Wuora nikoda. 33 "Asenyisou gigi mondo uyud kuwe moa kuoma. E pinyni ubiro bedo gi chandruok. To beduru gi chuny motegno! Aseloyo piny."

Johana 17

Yesu Olamo Ne En Owuon

1 Ka Yesu nosetieko wacho weche gi, nong'iyo polo kaeto olamo kama: "Wuora, saa osechopo. Mi Wuodi duong' mondo Wuodi bende omiyi duong'. 2 Nimar isemiye loch ewi ji duto mondo omi ji duto misemiye ngima manyaka chieng'. 3 To ngima manyaka chieng' en ma: ni mondo ging'eyi in Nyasaye makende maradier, kod Yesu Kristo, Jal miseoro. 4 Asemiyi duong' e piny kuom tieko tich mane imiya mondo atim. 5 To koro, Wuoro, miya duong' e nyimi machal gi duong' mane an-go kodi ka piny nepok ochakore.

Yesu Olamo Ne Jopuonjrene

6 "Asehulo nyingi ne joma ne imiya e piny. Ne gin jogi, to ne imiyagi, kendo koro girito wachni. 7 Koro ging'eyo ni gik moko duto misemiya oa kuomi. 8 Nimar ne amiyogi weche mane imiya kendo ne girwakogi. Giseng'eyo gadier ni ne aa iri, kendo giseyie ni ne iora. 9 Koro alamone-gi. Ok alam ne piny, to alamo ne joma isemiya, nimar gin magi. 10 Giga duto gin magi, kendo gigi duto gin maga, kendo aseyudo duong' kuomgi. 11 Koro ndalona mag bet e piny orumo, nimar abiro iri, to gin pod gin e piny. Wuoro Maler, ritgi gi teko mar nying mane imiya, mondo eka gibed achiel kaka wan achiel. 12 Ka pod an kodgi to nachielogi kendo naritogi maber gi nying mane imiya. Onge kata achiel kuomgi moselal, mak mana jagono ma nochanne kethruok mondo eka Ndiko ochopi. 13 "Koro abiro iri, to awacho gigi kapod an e piny, mondo eka gibed gi morna e igi mogundho. 14 Asemiyogi wachni, kendo piny ochayogi, nimar ok gin mag pinyni, mana kaka an bende ok an mar pinyni. 15 Ok alam mondo igolgi oko e piny, to alamo ni iritgi mondo kik Ng'ama Rach timnegi marach. 16 Ok gin mag pinyni, mana kaka an bende ok an mar pinyni. 17 Pwodhgi gi adierani-ma en Wachni. 18 Kaka ne iora e piny e kaka an be aseorogi e piny. 19 Kendo koro achi-woranegi, mondo eka gin bende gichiwre adier.

Yesu Olamo Ne Ji Duto Moyie

20 "Ok alam ne gin kendgi, to alamo bende ne jogo mabiro yie kuoma bang'e ka giyalonegi, 21 mondo gibed achiel gin duto, yaye Wuoro, mana kaka in e iya kendo an e iyi. Mad gin bende gibed e iwa, mondo eka piny oyie ni iseora. 22 Asemiyogi duong' ma nimiya, mondo gibed achiel kaka wan achiel:2 23 Ka an e igi kendo in e iya. Mad giriwre gibed gimoro achiel mondo piny ong'e ni ne iora, kendo ni aseherogi mana kaka isehera. 24 "Wuora, adwaro ni joma isemiya obed koda kama antie, kendo ni gine duong'na - duong'no misemiya nikech ne ihera kapok nochwe piny. 25 "Wuoro Makare, kata obedo ni piny ok ong'eyi, to an to ang'eyi, kendo ging'eyo ni ne iora. 26 Asehulo negi nyingi, kendo pod abiro medo nyiso ji ng'ama in, mondo gibed gi hera miseherago, kendo an awuon abed e igi."

Johana 18

Yesu Omaki

1 Ka nosetieko lemo, Yesu nowuok gi jopuonjrene, mi ne ging'ado holo mar Kidron. Loka mar holono ne nitie puodho moro ma yiende mag Zeituni notiye, kendo Yesu nodonjo kanyo kaachiel gi jopuonjrene. 2 To Judas, jal ma nondhoge, nong'eyo kanyo, nikech Yesu ne jaromoga gi jopuonjrene kanyo. 3 Omiyo Judas nobiro e puodhono, kotelone kidieny mar jolweny kod jotelo moko ma noa ir jodolo madongo gi jo Farisai. Ne giting'o toje gi teyni kod gig lweny 4 To kaka Yesu nong'eyo gik moko duto ma nebiro timorene, nowuok oko mopenjogi ni, "En ng'a mudwaro?" 5 Ne gidwoko ni, "Wadwaro Yesu ja Nazareth." Yesu nowachonegi ni, "An e en." (To jandhok ma Judas nochung' kodgi kanyo). 6 Ka Yesu nowacho ni, "An e en," ne gigoyo okang' gidok chien mi gipodho piny. 7 Nochako openjogi ni, "En ng'a mudwaro?" Kendo ne ginwoyone ni, "Wadwaro Yesu ja Nazareth." 8 Yesu nodwokogi ni, "Donge asenyiou ni an e en. Ka an ema umanya to weuru jogi odhi mondi." 9 Mano notimore mondo weche ma noyudo osewacho ni, "Pok awito joma nimiya kata achiel ochopi." 10 Eka Simon Petro, ma noyudo nigi ligangla, nowuod-ho liganglane kendo notong'o kode jatij jadolo maduong', mong'ado ite ma korachwich oko. (Nying jatijno ne Malkus) 11 Yesu nochiko Petro kawacho ni, "Duok liganglani e ode! Idwa mona metho gi okombe ma Wuoro osemiya nang'o?"

Oter Yesu Ir Anas

12 Eka kidieny mar jolweny gi jatendgi kod jotend jo Yahudi nomako Yesu. Ne gitweye 13 mi gitere ne Anas, mane en wuon chi Kaifa, mane en jadolo maduong' higano. 14 Kaifas e ng'ama noyudo osen-g'ado rieko nejo Yahudi ni ne ber ka ng'at achiel otho ne ji.

Petro Okwedo Yesu Mokwongo

15 Simon Petro gi japuonjre machielo noluwo bang' Yesu. To nikech japuonjre machielono ne jadolo maduong' ong'eyo, nodonjo gi Yesu nyaka ei laro mar jadolo maduong', 16 to Petro to nodong' karito e dhoot oko. Japuonjre machielo ma jadolo maduong' nong'eyono noduogo mowuoyo gi nyako ma nerito welo madonjo mi nokawo Petro gidonjogo iye. 17 Nyako ma nenie dhootno nopenjo Petro ni, "Donge in be in achiel kuom jopuonjre ng'atni, koso ariambo?" Nodwoko ni, "Ok an." 18 To nikech piny ne ng'ich, jotich gi jotelo nochung' kolworo mach ma noyudo gisemoko mondo gio. Petro bende nochung' kodgi kanyo kooyo mach.

Jadolo Maduong' Omiyo Yesu Penjo

19 E thuolono jadolo maduong' nomiyo Yesu penjo kuom wach jopuonjrene kod puonjne. 20 Yesu nodwoke ni, "Asebedo ka awuoyo e lela ne piny, kendo asebedo ka apuonjo ei Sunagoke gi Hekalu, kuonde ma jo Yahudi duto chokoree. Onge gimoro amora masewacho ling'ling'. 21 En ang'o momiyo umiya penjo? Penjuru joma osebedo ka winja. Gin ging'eyo maber gima nawacho." 22 Ka Yesu nowacho kamano, achiel kuom jotelo ma nochung bute nothalo lembe kawacho ni, "Kamano e kaka inyalo duoko jadolo maduong' adier?" 23 To Yesu nodwoke ni, "Ka poni awachone gimoro amora marach to hui ane gino. To kapo nawacho adier to ithala nang'o?" 24 Eka Anas nochiwe mondo otere ne Kaifa jadolo maduong', kotweye kamano.

Petro Okwedo Yesu Nyadiriyo Kendo Nyadidek

25 Ka noyudo Petro pod ochung' oyo mach, negipenje ni, "Idagi ni ok in achiel kuom jopuonjrene, koso iyie?" Nodagi kowacho ni "Ok an." 26 Achiel kuom jotich jadolo maduong' mane en wat ng'at ma Petro nong'ado ite cha, nochome tir, kapenje ni, "Donge nende aneni kode e puoth Zeituni?" 27 To Petro nochako okwer kendo, kendo gi kanyono thuon gweno nochako kok.

Yesu E Nyim Pilato

28 Eka jo Yahudi nogolo Yesu leplep motere ka Pilato. Sechego koro piny nosechako yawore, omiyo jo Yahudi ne ok odonjo ei dala ruoth, mondo kik gidok mogak. Ne gidwaro ni gicham Pasaka ka giler. 29 Omiyo Pilato nowuoknegi oko mopenjogi ni, "Ng'atni udonjone gi ketho mage?"30 Ne gidwoke ni, "Ka da bed ni ok en jaketho to dine ok wakele e nyimi ka." 31 Pilato nowacho ni, "Kaweuru un uwegi udhi ung'adne bura gi chiku uwegi." To jo Yahudi nodagi, ka giwacho ni, "Wan waonge gi teko mar ng'ado ne ng'ato buch tho." 32 Mano notimore mondo weche Yesu ma noyudo osewacho kuom tho ma nobiro thogo ochopi. 33 Eka Pilato nodok ei laro mar ng'ado bura, kendo nogwelo Yesu ire mopenje ni, "In e Ruodh jo Yahudi ?" 34 Yesu nopenje ni, "Gima ipenjano oa e pachi iwuon koso jomoko nono emowachonigo kuoma ?" 35 Pilato nodwoke ni, "Iparo ni an be an ja Yahudi? Jou iwuon gi jodolou madongo ema oketi e lweta. Nyisa, en ang'o miseti-mo?" 36 Yesu nodwoko ni, "Pinyruodha ok en mar pinyni. Ka da bed ni en, to jotich-na dine ogore mi gitamo jo Yahudi maka. To koroni, pinyruodha oa kamachielo." 37 Pilato nowacho ni, "Kare in ruoth?" Yesu noduoko ni, "In kare kuom wacho ni an ruoth. Chutho mano e gimomiyo nonywola, kendo mano emomiyo ne abiro e pinyni, mondo atim neno kuom adiera. Ng'ato ka ng'ato ma jakora adiera winja." 38 " Pilato nopenje ni, "Adiera en ang'o?" Bang' penjo kamano to nochako odok oko ir jo Yahudi, mi owacho negi ni, "Ok ayudo ketho kata achiel kuom ng'atni minyalo ng'adnego bura. 39 To kaka en kitu mondo agonynu achiel kuom joma otwe e kinde mag Pasaka, duher mondo agonynu 'ruodh jo Yahudi' koso?" 40 To ne gikokne matek, ka giwacho riat ni, "Ooyo, ok en! Baraba ema imiwa!" To Baraba ne en jajimb tulo.

Johana 19

Ong'adne Yesu Bura Mondo Ogure

1 Eka Pilato nokawo Yesu mokete mondo orodhe. 2 Jolweny nokado osimbo mar kuthe kendo ne giketo e wiye. Ne girwakone kandho makwar, 3 kendo ne gisiko ka gidhi ire saa ka saa ka giwa-chone ni, "Ruoth jo Yahudi, misawa!" Kendo ne githalo lembe. 4 Pilato nochako owuok oko kendo mo wacho nejo Yahudi ni, "Neuru, eri akele e nyimu mondo ung'e ni ok ayudo ketho kata achiel kuome minyalo ng'adnego bura." 5 Ka Yesu nowuok oko korwako osimbo mar kudho gi kandho makwar, Pilato nowacho negi ni, "Ng'atno eri!" 6 Ka jodolo madongo gi jotendgi nonene, ne gikok matek ni, "Gure! Gure!" To Pilato nowacho negi ni, "Kaweuru un uwegi udhi unege. An ok ayudo ketho moro amora kuome minyalo ng'adonego bura." 7 To jo Yahudi nokone koramo ni, "Wan gi chik, kendo kaluwore gi chikwano, nyaka otho, nikech noketore ni en Wuod Nyasaye." 8 Ka Pilato nowinjo mano, luoro nomedo make moloyo, 9 omiyo nochako odok e pare kendo, mopenjo Yesu ni, "In jakanye?" To Yesu ne ok oduoke. 10 Pilato nowachone ni, "Idagi wuoyo koda nang'o? Be ing'eyo ni an gi teko ma anyalo gonyigo kata gurigo?" 11 Yesu nodwoko ni, "Ok dine ibedo gi teko moro amora kuoma ka da bed ni ok omiyigo koa malo. Kuom mano ng'ama noketa e lweti nigi ketho maduong' moloyo richo misetimo." 12 Kochakore sechego, Pilato notemo gonyo Yesu, kata kamano jo Yahudi nomedo kok matek ka giwacho ni, "Kiweyo ng'atni thuolo modhi to ok in osiep Kaisar. Ng'ato ka ng'ato ma ketore ni en ruoth kedo gi Kaisar." 13 Ka Pilato nowinjo mano, nogolo Yesu oko kendo nobet piny e kome mar ng'ado bura kama iluongo ni Laro moting'ore malo mar kidi (miluongo gi dho Aramia ni Gabatha). 14 Ne en chieng' ikruok mar jumb Pasaka, kar saa auchiel. Pilato nowacho ne jo Yahudi ni, "Neyeuru Ruodhu e !" 15 To ne gikok ni, "Gole e wang'wa! Gole e wang'wa! Gure !" Pilato nopenjogi ni,"Udwaro ni agur ruodhu?" Jodolo madongo nodwoko ni, "Wan waonge gi ruoth machielo mak mana Kaisar kende. 16 Eka Pilato nochiwe negi mondo gigure.

Ogur Yesu

Omiyo jolweny nokawo Yesu odhigo. 17 Yesu nowuok kanyo koting'o msalape owuon nyaka kar Hanga Wich (miluongo gi dho Aramia ni Golgotha). 18 Ne gigure kanyo, kaachiel gi jomoko ariyo, ka moro nie bathe koni to moro ni kocha, to Yesu giketo e diere. 19 Pilato ne nigi milome moro ma nondiko kaeto oguro ewi msalaba gimalo. Nondike ni "YESU JA NAZARETH, RUODH JO YAHUDI," 20 Jo Yahudi mang'eny nosomo ndikoni, nimar kama nogure Yesu ne ni machiegni gi dala maduong', kendo milomeno nondiki e dho Aramia, gi Latin kod Grik. 21 To jodolo madongo mag jo Yahudi nokwedo gima ne Pilato ondikono ka giwacho ni, "We ndiko ni 'Ruodh jo Yahudi,' ndik ni, ng'atni noketore ni en ruodh jo Yahudi." 22 Pilato nowacho ni, "Gima asendiko, asendiko." 23 Ka jolweny noguro Yesu, ne gikawo lepe mi gipoge ding'wen, kaeto gipogore moro ka moro, kargi ji ang'wen. Lawe mar abola kende ema ne giweyo. En ne oonge gi wang' usi, to not-wang'e machalre, chakre malo nyaka piny 24 Ne giwacho e kindgi giwegi ni, "En kik wayieche. Wag)uru ombulu mondo wang'e ng'ama kawe e dierwa." Mano notimore mondo Ndiko ochopi ma nowacho ni, Ne gipogore lepa e kindgi giwegi kendo ne gigoyo ombulu ne nangana." Koro mano e gima ne jolweny otimo. 25 Min Yesu gi nyamin min-gi ma Maria ma chi Kiliopa kod Maria Magdala jo nenikanyo. 26 Ka Yesu noneno mamane gi japuonjre ma nohero kochung' machiegni kanyo, nowachone mamane ni, "Mama, neye wuodi!" 27 Nowacho bende ne japuonjreno ni, "Neye meru!" Chakre chieng'no Japuonjreno nokawe odhi kode dalane owuon.

Tho Mar Yesu

28 Bang'e, ka koro nong'eyo ni gik moko duto osetimore kaka dwarore, mondo Ndiko ochop kare, Yesu nowacho ni, 'Riyo oloya." 29 To ne nitie puk kong andwayo kanyo, omiyo ne gibudo siponj e iye kaeto gichuoyo sipanjno ewi ket yiend sawo sawo, kendo ne gichore nyaka dho Yesu. 30 Yesu nobilo gino kaeto owacho ni, "Orumo." Eka nolung'o wiye kendo noweyo chunye oa odhi. 31 To chieng'no ne en chieng' ikruok, kendo kinyne nonego obedi chieng' mowal ma en Sabato. Nikech jo Yahudi ne ok dwar mondo owe ringruoge koliero e msalaba chieng' Sabato, ne gikwayo Pilato mondo one ni otur tiende joma nogur, kendo ni olor ringmogego piny. 32 Omiyo jolweny nobiro moturo tiend ng'at mokwongo ma nogur gi Yesu, kod tiende ng'at machielo bende. 33 To kane gibiro ir Yesu mi giyu-do ni nosetho, ne ok gituro tiendene. 34 Kar timo kamano to achiel kuom jol-wenygo nochuoyo ng'et Yesu gi tong', mi remo gi pi obubni kaa kanyo. 35 Ng'ama noneno ka gigo timore ema ochiwo nenoni kendo nende en adier. Ong'eyo ni owacho adiera, kendo ohulo wechegi mondo un bende uyie. 36 Gigi notimore mondo Ndiko ochop kare, ni, "Onge kata chokene achiel ma notur." 37 Ndiko machielo be wacho ni, "Ginichom wengegi kuom Jal mane gichuowo gi tong'."

Ik Mar Yesu

38 Bang'e Josef ja Arimathea nokwayo Pilato ringre Yesu. Josef ne en japuonjre Yesu to nobedo kamano ling'ling' nikech noluoro jo Yahudi. Ka Pilato nosemiye thuolo to nobiro mokawo ringrene odhi-go. 39 Ne gin gi Nikodemo, jal ma nose-galimo Yesu gotieno. Nikodemo nokelo manemane moru gi subili manyalo romo kilo piero adek gang'wen. 40 Ne gikawo ringre Yesu mi giwiro gi modhigo kaeto giboye gi lewni mayom molir olir, kaka chik jo Yahudi mar ik ne dwaro. 41 To kama ne gigure Yesuno ne nitie puodho moro, kendo ei puodhono ne nitie bur-ik mapod nyien, ma nepok opielie ng'ato. 42 Nikech ne en odiechieng jo Yahudi mar ikruok, kendo nikech bur-ik ne ni machiegni, ne gipielo Yesu kanyo.

Johana 20

Bur-ik Modong' Nono

1 Odiechieng' mokwongo mar Juma, kogwen, ka piny ne pod olil, Maria Magdala nodhi e bur-ik, mi noneno ka kidi nosegol oko e dho bur. 2 Omiyo noringo modhi ir Simon Petro kod japuonjre machielo ma Yesu nohero, kendo nowachone gi ni, "Gisekawo Ruoth gigole e bur-ik, kendo wakia kama gike-tee!" 3 Kuom mano, Petro gi japuonjre machielono nowuok ochiko kuma bur-ik ne nitie. 4 Ne giringo giduto, to japuonjre machielono noyombo Petro, mi nokuon-gone chopo e bur-ik. 5 Nokulore mong'i-cho, kendo noneno lewni mayom molir olir kod law ik ma nonalgo wi Yesu ka nie i bur kanyo.To kata kamano ne ok odonjo eiye. 6 Eka Simon Petro, ma nelawe chien, be notundo. En to nodonjo nyaka ei bur-ik, mi noneno lewni mayom molir-olir ka nikanyo, 7 kaachiel gi law ik ma nonalgo wi Yesu. Nangano noban maber, kendo ne en kar kende, mopogore gi kama lewni mayom molir olir ne nitie. 8 Mogik, japuonjre machielo, ma nokuongo chopo e bur ikno, be nodonjo ei bur mi noneno kendo noyie. 9 (Nyaka e thuolono ne pok ging'eyo, koa e Ndiko, ni nochuno ni Yesu nyaka ne chier mi aa kuom joma otho.)

Yesu Ofwenyore Ne Mariam Magdala

10 Eka jopuonjrego nodok e miechgi, nto Mariam to nochung' oko but bur-ik kaywak. Ka noyudo oywak, nokulore mong'iyo i bur- ik, 12 kendo noneno malaike ariyo morwakore marachar, kobet piny kama ringre Yesu nopielie, ka moro ni yo kawiye, to machielo ni yo ka tiende. 13 Ne gipenje ni, "Mama, iywago ang'o?" Nowacho negi ni, "Gisekawo Ruodha gidhigo, to akia kama giketee." 14 Bang' wacho kamano, nolokore ong'iyo ng'eye, kendo noneno Yesu kochung' kanyo, to ne ok ong'eyo ni en Yesu. 15 Yesu nowachone ni "Mama, iywago ang'o? Imanyo ng'a?" To en ka noparo ni jarit puodhono ema loso kode, nowachone ni, "Jaduong, ka dipo ni in ema ne ikawe idhi kode to nyisa kama iseketee, mondo adhi akawe." 16 Yesu noluonge ni, "Maria!" Nolokore ire kendo noluongo matek gi dho jo Aram ni, "Raboni!" (ma tiende en Japuonj). 17 Yesu nowachone ni, "Kik imula, nimar pok adok ka Wuora. To dhi ir owetena mondo inyisgi ni, "Adok ir Wuora ma en Wuoru un bende, kendo Nyasacha ma en Nyasachu." 18 Maria Magdala nodhi ir jopuonjre monyisogi wach maber ni: "Aseneno Ruoth!" Kendo nowacho negi ni nosenyise wechegi.

Yesu Ofwenyore Ne Jopuonjrene

19 Odhiambo mar odiechieng' mok-wongono, ka noyudo jopuuonj re ochoko-re kanyachiel, kendo ne giloro dhoudi nikech ne giluoro jo Yahudi, Yesu nobiro mochung' e diergi kendo nowacho negi ni, "Okweuru!" 20 Bang' wacho mano, nonyisogi bedene gi ng'etne. Jopuonjre ne mor mokalo ka negineno Ruoth. 21 Yesu nochako owacho negi kendo ni, "Beduru gi kuwe! Mana kaka Wuora oseora ekaka an bende aorou." 22 Bang' wacho negi mano to noyweyo kuomgi, kaeto owacho negi ni, "Nwang'uru Roho Maler. 23 Ng'ato ang'ata muweyone richone nowenegi, to ka ok uweyo negi to ok nowenegi."

Yesu Ofwenyore Ne Thomas

24 Sama Yesu nobirono noyudo ka Thomas (Ma niluongo ni Didimas) ma en achiel kuom ji apar gariyo, ne onge kod jopuonjre. 25 Omiyo jopuonjre mamoko nokone ni, "Waseneno Ruoth!" To nowacho negi ni, "Ka ok aneno kuonde ma musmal nochuowo e bedene mi aketo lith lweta e buche mag musmandego, fendo asoyo lweta e ng'etne, to ok abi yie wachno." 26 Bang'juma achiel, jopuonjre ne nie i ot kendo, to chieng'no Thoma ne nikod-gi. Kata obedo ni dhoudi nolor, Yesu nobiro mochung' e diergi mowacho ni, "Okweuru!" 27 Eka nowachone Thoma ni, "Ket lith lweti kae kendo nee bedena. Chor badi kuoma kae iketi e ng'etna. We bedo ng'ama riwo gi kiawa, bed ng'ama yie!" 28 Thoma nowachone ni, "Nyasacha kendo Ruodha!" 29 To Yesu nonyise ni, "Inena emomiyo iyie, to ogwedh joma pok onena to oseyie." 30 Yesu notimo timbe hono mamoko mang'eny ka jopuonjrene neno, ma ok ondiki e bugni. 31 To magi ondiki mondo uyie ni Yesu e Kristo ma Wuod Nyasaye, kendo mondo ka uyie kamano to ubed gi ngima e nyinge.

Johana 21

Yesu Omiyo Jopuonjrene Omako Rech Mang'eny

1 Bang' ka gigo nosetimore, Yesu nochako onenore kendo ne jopuonjrene e tie Nam Tiberia. To nen-ruokne kodgi nobet kama: 2 Simon Petro, Thoma (ma niluongo ni Didimas), Nathaniel mane aa Kana e piny Galili, yawuot Zebedi, kod jopuonjre mamoko ariyo, noyudo ochokore kaachiel. 3 Simon Petro nowacho negi ni, "Adhi lupo", kendo ne giwachone ni, "Wan be wadhi kodi." Omiyo negiwuok gidhi kendo ne gidonjo ei yie. To otienono duto onge gima negimako. 4 Okinyi kogwen, Yesu nochung' e dho nam. To ok neging'eyo ni ne en Yesu. 5 Noluongogi ni, "Osiepe, be unie gi rech moro?" Ne giduoke ni, "Ooyo." 6 Nowacho negi ni, "Boluru gogo mau yo bat korachwich mar yie to ubiro yudo moko." Ka negitimo kamano,ywayo gogo nyaka ei yie notamogi, nikech rech ne ng'eny mohewogi ywayo. 7 Eka japuonjre ma Yesu nohero nowacho ne Petro ni, "En Ruoth!" Saa nogono ma Simon Petro nowinje kowacho ni, "En Ruoth," notweyo lawe mar abola e nungone (nimar noyudo osegole oko) mi nochikore ei pi. 8 Jopuonjre mamoko to ne luwo bang'e ka gin ei yie, kendo ka giy-wayo gogo ma rech opong'o, nimar ne koro ok gin mabor gi dho nam, (nodong' negi mita piero ochiko kende to gichopi.) 9 Ka negigowo, ne gineno maj makaa maliel ka nikanyo gi rech e wiye, kod makati moko. 10 Yesu nowachonegi ni, "Kelie uru moko kuom rech ma ua mako-go." 11 Simon Petro nodonjo ei pi, mi noy-wayo gogo nyaka dho wath. Nopong' gi rech 153 madongodongo, to kata neging'e-ny kamano to gogo ne ok oyiech. 12 Yesu nowacho negi ni, "Suduru machiegni ugagi." Onge japuonjre kata achiel ma nohedhore penje ni, "In ng'a?" Ne ging'eyo ni ne en Ruoth. 13 Yesu nobiro mokawo makati omiyogi, kendo rech bende nomiyogi kamano. 14 Ma koro ne en kinde mar adek ma Yesu nofwenyore ne jopuonjrene bang' ka nosechiere oa kuom joma otho.

Yesu Ochako Oguro Petro

15 Ka negisetieko chiemo, Yesu nowacho ne Simon Petro ni, "Simon wuod Johana, be ihera adier moloyo magi?" Nowachone ni, "Ee, Ruoth, ing'eyo ni aheri." Yesu nowachone ni, "Kare pidh nyiromba." 16 Nochako openje kendo mar ariyo ni, "Simon wuod Johana, be ihera adier?" Nowachone ni, "Ee, Ruoth, ing'eyo ni aheri." Yesu nokone, "Kare rit romba." 17 Nowachone mar adek ni, "Simon wuod Johana, be ihera adier?" Petro nokuyo nikech Yesu nopenje mar adek ni, "Be ihera adier:" Nowachone ni, "Ruoth, in ing'eyo gik moko duto. Ing'eyo ni aheri" Yesu nokone ni, "Kare pidh romba. 18 Anyisi adier ni ka nepod itin to nir-wakori kendi kendo ini idhi kamoro amora minero; to kibiro doko moti to ibiro rieyo bedeni ne ng'ama chielo ma biro rwakoni lepi mi teri kuma ok idwa dhiye." 19 Yesu nowacho mano mondo onyisgo kit tho ma Petro nebiro miyo-go Nyasaye duong'. Eka nowachone ni, "Luwa!" 20 Petro nolokore moneno japuonjre ma Yesu nohero kaluwogi. (En e jal ma noyiengore e kor Yesu kane gilworo mesa gichamo ohiu, kendo ma nowacho ni, "Ruoth, en ng'a madwa ndhogi?" 21 Ka Petro nonene, nopenjo ni, "Ruoth, to ng'atni to?" 22 Yesu nodwoke ni, "Ka adwaro ni osik kongima nyaka aduogi to mano chandi nang'o? ne ni iluwa!" 23 Nikech wachni, wach nolandore ni japuonjreno ne ok bi tho ngang', to en nowacho mana ni, "Ka adwaro ni osik kongima nyaka aduogi, to mano chandi nang'o?" 24 Ma e japuonjre ma koro timo neno kuom gigi kendo en bende ema nondikogi piny. Wang'eyo ni nende en adier. 25 Yesu notimo gik mang'eny mamoko. Ka dine ndik piny moro ka moro kuomgi, to an gi ratiro ni kata piny duto ok doromo kano buge duto ma dine ondiki.

AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE