Kimochi of Tanzania

JOHN

1

1 Ipfo mawokyonyi kuweipfo idedo; liweipfo nalyo Idedo liwei na Ruwa, nalyo liwei Ruwa. 2 Lyo liwekeri na Ruwa ili mawokyonyi. 3 Shindo shose shiipfo nyi shiishitane na mweeke folyo. Nalyo kulawode liweipfo kuwechitano kindo ma kimu kya isho shii-shitanepfo. 4 Lyo liwerie moo, na moo fu fukawa sa ya wandu. 5 Na sa yo nyi iwaa ipfo meemenyi, na meema fu fulaiambye. 6 Kuwei-pfo mndu aledumo nyi Ruwa rina lyake nyi Yohane. 7 O alecha kyewika-ho wuṟingishi kundu nawikye sa yo kiṟingishyo wandu washike iidikia wose. 8 Chio awei sa iya amonyi-pfo kya indi alecha kundu nawe mṟingishi moṟingishya wandu sa yo. 9 Nyi yo Sa ya lohi yo yelimika oryo mndu ose ai kunu wuyana. 10 Nyi idedo liwekeri kunu wuyana na wuyana wu wuwuumbe kui mweeke folyo na wuyana wu manya wulammanye. 11 O nyi alecha na orukenyi lokye amonyi na iwo wai wakye ma walamwambye. 12 Indi iwo walemwambya na imwidikia kawaenengya wulimbi wo itano wana wa Ruwa wose. 13 Nawo nyiwo walefeo nyi Ruwa chi kui wuidimi wo mndu o wandupfo ma kui pfinya tsa mbihu-pfo, ma kui idumbwo lya msoro mliwe pfo kya indi Ruwa amonyi nyio ndeawo. 14 Nalyo idedo likahaluka mndu arie nyama tsa wandu likakaa kodu. Natso lukawona wuitoṟi wokye, nawo wuitoṟi wu wui wo Mana kimumu mfi aikaa na Wande aichuo wutonga pacha na wukilohi woose. 15 Yohane nyi aṟingishye kyake kechipoṟohora na ihamba, “Ichu nyio ulya njilehamba kyake, kye kwipfo aicha oo numa yako na nawenjisongoye nyi aweipfo, kipfa o awekukeṟye-ho, inyi njilamefeo.” 16 Na ili pfo koke nyi kadahyonyi lukawa welimyo kisumbo kikaweitumano nyi kisumbo. 17 Cha kipfa Ruwa naleende wuwawaso wulya kui Mose, indi wutonga na wukilohi, wo nyi wuleendo nyi Yesu Kristo. 18 Kuipfo mndu alemewona Ruwa ma indipfo. Ichu akeri Mana okye kimumu mfi ai cha Ruwa alunganyi na wande, nyio aleluongoya mbonyi tsa Ruwa. 19 Na kiṟingishyo kilya kya Yohane kikeri kii-le lya mandi Wayuda walemdumya wandu wakohanyi na Walewi wawuka kulya Yerusalemu wahende imbesa wahambe, “A iyo nyi ukeri o wu?” 20 Nao kakuhambya na pata ma alakane kakuhambya, “Inyi chi njii Kristo-pfo.” 21 Wakambesa, “A iyo nyiu? Ngesa nyi ukeri Elia?” Yohane kahamba, “O chi inyipfo.” A ngesa ukeri mwikimbi ulya? Nao kahaluo, “Oo.” 22 Nahong'u wakambia, “A nyi ukeri nyi wu? A nyi wuda ohamba kyapfo iyo kumonyi? Natso luwone kindo lochihenda iwia walya waludumye?” 23 Nao kahamba, “Inyi njikeri mndu ulya mwikimbi Yesaya alehamba kyakye, ‘Ru lya mndu moedya kundo kuwode olele kyehamba, keachikyenyi njia ya Mndumii.'" 24 Na wandu walya wai-wadume nyi Wafarisayo. 25 Wakawesa Yohane “A nyi ki kyaduma kowa mopatisa wandu na iyo kulakeri Kristo ma Elia, ma mwikimbi ulya?” 26 Yohane kahalwo kahamba, “Inyi njechekepatisa na mṟinga, indi kwipfo ahoṟoki kiidi kyanu nanyo mulamwichi. 27 Nyio sa aicha numa yako, na inyi njimfoi ma ipfungwo ngowa tsa shadu shakepfo.” 28 Kyasia-ng'u nakyo kundo kyewutikya kido nyi kulya Betanyia kulya molyola ya meda fo Yordanyi kundo Yohane echipatisya. 29 Na ili lya ngama Yohane kawona Yesu kyechimchea kahamba, “Aiki kichondi kya Ruwa kyechiwuta-ho wunyamaṟi wo wuyana. 30 Nao nyio ichu njiweihamba kyake kye kwipfo msoro aicha numa yako, na nyi aweipfo kipfa o awekukerye-ho inyi njilamefeo. 31 Na inyi njimonyi njiwemwichipfo. Indi o kundu namanyike na pata ipfo ko wandu wa Israeli nkyo kindo njilechea njipatise na mṟinga.” 32 Na Yohane kawika kiṟingishyo kahamba, “Njilewona Mumuyo fo Ruwa echimsokya ai cha mbeta awuka ruwehu kacha ikaa nao. 33 Na inyi njiwemwichipfo, indi ichu alenjiduma njipatise wandu na mṟinga nyio alenjiwia, ‘Mndu-chu ochimbona Mumuyo fo Ruwa fochimsokia fuwuka ruwehu fukamkaya nyio echiwa mopatisa na Mumuyo Mwele. 34 Na inyi iwona ngamebona ngawika kiṟingishyo kyake ngahamba, kye ichu nyio Mana o Ruwa.'" 35 Nahong'u ili lya ngama Yohane awehoroki-ho lingi arianyi na wa kiloshyonyi kyakye wawi. 36 Kawona na Yesu echikuidyaho kahamba, “Ichu nyio ihuruwi lya Ruwa.” 37 Nahong'u walya wawi wa kiloshyonyi wamwicho Yohane adeda adi madedoho wakaoshana na Yesu. 38 Yesu kaindukya kawawona wa kiloshionyi waimwituma kawawia, “Iki mwipfula nkyo ki?” Nawo wakambia, “Hoi Rabi (Nakyo nyi kimu na Mlosha) nyi ku okyekaa?” 39 Kawawia, “Kyenjonyi muwone.” Nahong'u wa kiloshionyi wakacha wakawona hando ekyekaa wakatsinda nao mkonu fulya puti. Nalyo nyi mbe saa ikumi kyukanyi. 40 Andrea, manomae o Simon Petro, nyi umu o walya wawi waleicho kilya Yohane ahamba wakamwituma Yesu numa. 41 Andrea kawoka iwona manomae o Simon kambia, “Lombona Mesia.” (Nakyo kokihalwo kigriki nyi kimu na Kristo.) 42 Kaduo Simon na alya ko Yesu. Yesu kaambuya Simon faa kahamba, “Nyi iyo Simon ui mana o Yona nolahong'u rina lyapfo nyi Kefa.” (Nakyo kohalwo nyi kimu na Petro iho lya “ngina.”) 43 Ili lya ngama Yesu awerie ihenda kulya Galilaya. Nalyo kakoya Filipo. Yesu kambia, “Oshana na inyi.” 44 Na Filipo awei mndu o Betisaida, o mṟi fulya fo Andrea na Petro. 45 Filipo kawona Natanaeli kambia, “Hoo lomekuwonya ichu amhambe nyi Mose na waikimbi, nyio Yesu o Yosefu ulya o kulya Nasareti.” 46 Natanaeli kawesa Filipo, “A kulya Nasareti kindo kyechiwukaho kii kicha nkyo kiki?” Filipo kambia “Kenjoo-wo uambuye.” 47 Yesu kawona Natanaeli kecha na oo ando akeri kadeda kyake kehamba, “A ichu mndu Mwisraeli o lohi; alawode mtambo ipfo mrimenyi.” 48 Na Natanaeli kambia, “A nyi nonjimanya kuda?” Yesu kahalwo kambia, “Ili Filipo alawemekulahe kukeri alya tsindenyi ya mkuyu fulya na mbemekuwona.” 49 Natanaeli kamhaluo, “Hoi Rabi, iyo nyi ukeri Mana o Ruwa, Iyo nyi Mangi ya Israeli.” 50 Yesu kahalwo kambia, “Ili ngamekuwia kye nyi njiwekuwonyi kukeri alya tsindenyi ya mkuyu fulya nkyo kyakuenenga koidikya-ng'u. Nyi ochikaa nowone kyeching'anya isho.” 51 Nalyo Yesu kambia, “Na lohi na lohi ngambia, nyi mochiwona kulya ruwehu kuṟuhukye na wasu wa Ruwa wechido na isoka wekaya Mana chu o mndu.”

2

1 Kikasia ili lya kilalau kukaalika wali kulya Kana ya Galilaya. Na mae o Yesu npfondo awei. 2 Na Yesu nawo wawei walahe-pfo na walya wa kiloshyonyi kyake. 3 Kyasia mpfinyo foikitenekya mae o Yesu kambia, “Wakiwode-se ma mpfinyo-pfo.” 4 Yesu kambia, “Kyadu na iyo nyi kiki, mka? Saa iya yako yamekushikyapfo.” 5 Kyasia mae kawia waeeki walya, “Kindo echimbia nanyo kewekiwutenyi.” 6 Kyasia hando kuwekuṟihichye-pfo nungu tsiṟandaṟu tsa maho chando mbuka tsa Wayuda tsiwei tsa msambye yawo imu yechiwada madewe hawi ang'u haṟaṟu. 7 Yesu kawawia, “Kehenda ichuṟenyi nungu tsi mringa,” Wakatsiichura wakashitsa o mingenyi. 8 Kawuya kawawia, “Wulalu kedahyenyi-ng'u mbehenda daya mheṟi.” Wakaduo-pfo. 9 Kyasia mheṟi ulya kekisaha mṟinga fulya fuhalukye mpfinyo. Nao nalamanye kundu fuwukye; wandu waichi na wae̱ki walya weedahya mṟinga fulya. Mheṟi ulya kalaha menyi-wali. 10 Kambia, “A lae oryo mndu ose chi echiwoka kuheṟya mpfinyo ifu mcha, nawo wakameihuda-ihuda chi echiheṟa ifu mbicho-wicho-ng'u. Ate iyo kowuya iṟika ifu mcha tane wulalu.” 11 Yesu nalewoka iwuta ṟiho i ya kuwoka Kana ya Galilaya. Kalora wuitoṟi wokye, na walya wa kiloshyonyi kyake wakamwidikya. 12 Iki kyamsia kahenda isoka na kulya Kapernaumu o amonyi na mae na wanawamae na wa kiloshyonyi wakye wakakaa-pfo mkonu mangu. 13 Kyasia mkonu mnene fo Wayuda fulya fo Pasaka fuwekeri fo afui; Yesu kahenda ikudoya na kulya Yerusalemu. 14 Na ipfo hekalunyi kakoyapfo wandu wekumba mbe, machondi na mbeta, na wailachi weilachia wandu pesa tsawo nyi wadamye mesenyi tsawo. 15 Nao kalemalema shihowo, shelachwo kawafuna ipfo hekalunyi handu hamu na machondi halya na mbe tsilya tsawo. Na fesa tsa wailachi katsipusuya shi na ipfulwo na shitaṟa (mesa) shawo. 16 Kawia na walya wekumba mbeta, “Irenyi shindo shi mushiwute aa. Ma mulawone mohalwo mba ya Wande oko iwe mba ya mbucha.” 17 Wa kiloshyonyi kyake wakakumbwo kikeri kiṟehye kyehamba, “Ikunda lyako lyekunda mba yapfo lyanjimaa.” 18 Kikatewa Wayuda wakawesa Yesu, “A nyi kichano kya kiki owuta oluloṟa kye nuwode pfinya ili ohenda itana kudo?” 19 Yesu kahalwo kawawia, “Sanjenyi Hekalu li na inyi njiliwike-se lingi ko mfiri iṟaṟu.” 20 Nahong'u Wayuda wakahamba, “Hekalu lyi liliwike ko maaka makumi haana na iṟandaṟu na iyo noliwike-se lingi ko mfiri iṟaṟu?” 21 Indi Yesu nyi alededa kya mbihu foke mfo fui hekalu lilya. 22 Nahong'u lilyandi aleṟuka awuka ko wapfu waloshe wakye wakawuya ikumbwo kye nkyo ikyo alemhamba, wakaweidikya Maṟehyo halya Maele na idedo lilya Yesu awehambye. 23 Kyasia kiheri kilya Yesu awekeri kulya Yerusalemu lya mkonu mnene ya Pasaka wandu wafoi wakaidikya rina lyake wechiwona ṟiho tsilya etsiwuta. 24 Indi o Yesu aleidikyana nawopfo, kipfa awewaichi o amonyi wose. 25 Yesu naweichi chuṟe tsa wandu tsoose alawewurie mndu motsimbia.

3

1 Kukakaa-pfo mndu o ipfo kambenyi lya Wafarisayo, awio rina lyake nyi Nyikodemo ai msongoru o Wayuda. 2 Nao kakuchea ko Yesu ili kio kambia, “Hoi Marya, nawo luichi kye ukeri mlosha umdume nyi Ruwa cha kipfa kulakeri ma mndu echiidima iwuta ṟiho tso owa mowuta iyo na koka nyi Ruwa akeri nao tupu.” 3 Yesu kahalwo kambia, “Kya lohi na lohi ngakuwia, Mndu kada lafeo uhya nechiidima iwona wumangi wo Ruwapfo.” 4 Nikodemo kambia, “Aka-wo mndu namanye ifeo-se ada lingi ai meku? Ngesa nyi echiidima-se kuwuya na ipfo wusunyi wo mae nawefeo-se lya kawi?” 5 Yesu kahalwo, “Kya lohi na lohi ngakuwia, Mndu kada alafeo nyi mṟinga na Mumuyo echiidima ihenda ipfo wumanginyi wo Ruwa manyale-pfo. 6 Mndu nekefeo kimbihu nyi ndeye na mae, kya indi nekefeo kimrima nyi Mumuyo. 7 Ma kulaṟihio ili ngakuwia kye mkaki na mufeo wuhya. 8 Otanu lochekewiwita kundo lochikukundya na mrundumo folo na ochikuichyo, kya indi kulamanye ma kundo luwuka ma kundo loihenda. Kyasia-ng'u na oryo mndu mofeo m Mumuyo na wudo akeri.” 9 Nikodemo kahalwo kambia, “A ikyo nyi kyechiidimika kida ngesa?” 10 Yesu kahalwo kambia, “Nyi ukeri mlosha o kunu Israeli kulamanye ikyo?” 11 Kya lohi na lohi ngakuwia, Kilya lomemanya nakyo lochekehamba na kilya lomewona nakyo lochekeongwo kya iṟingishya lyadu. Na kiṟingishyo kyo kyadu nyo mulakiidikye. 12 Ili njemwongoya kya shindo shii sha kunu orukenyi nanyo mulanjiidikye, a ili njemwongoya kya shilya sha ruwehu nyi mochikuidikya muda? 13 Ma kulelemedoe mndu kulya ruwehupfo, na ichu alewesoka ruwehu nyio Mana o Mndu ai ipfo ruwehu. 14 “Chando Mose ewedosya njoka iya huye kulya kundo ko olele na Mana o mndu na wudo echika nairio huye. 15 Kundu oryo mndu momwidikiya nawone moo fo mlungana. 16 Kyamba Ruwa nyi awekundi wuyana katana alekya Mana okye kimumu mfi, kundu oryo mndu ose amwidikye nalawone kedeka kya indi nawone moo fo mlungana. 17 Kyamba Ruwa alaleduma Mana okye nache na kunu wuyana kundu naanduye wuyana wu, kya indi nyi kundu wuyana wuhendekiṟo nyio.” 18 “Mndu aidikye Mana echiwonyo owingopfo. Mndu alamwidikie o ammaa iwonyo owingo kipfa ada alaidikya Mana chu o Ruwa kimumu mfi. 19 Na owingo lu lukeri luile: Nyi sa ilecha na kunu wuyana na wandu wakakunda meema kota sa. Kitewe kipfa nyi shindo watanye shiwei shiwicho. 20 Kipfa oryo mndu atanye shiwicho o asuo sa ma ekehenda kundo kuwode sa iipfo kundu mawutoho hake mawicho halalimiko. 21 Indi mndu ai motana kiwulohi kilya o ekehenda kundo kuwode sa kundu ngata tsake tsihende imanyishoho ke nyi tsinjiwute kui ihendelia Ruwa.” 22 Ishi shikawa Yesu kahenda kulya orukenyi lo Yudaya arianyi na waloshe wakye, Katsinda-pfo nawo kechipatisa wandu. 23 Na Yohane nyi awei-pfo echipatisa wandu kulya Ainon kulya kufui na Salemu ili kuweipfo mṟinga fufoi. Kukacha napfo wandu nao kawapatisa. 24 (Kyamba kiheri kilya Yohane awemekumbo kipfungon-pfo.) 25 Nakyo kikaenenga wa kiloshionyi wa Yohane Waleloyana na mndu Myuda wechiwesana nao kya isamba. 26 Wakawuya Yohane wakambia, “Hoi Marya, ulya awei na iyo kulya mataya ya Yordanyi, nao nyio iyo ulembikya kiṟingishyo nyi aipatisa na wandu wose wakamwosha.” 27 Yohane kahalwo kahamba, “Kwipfo mndu eidima iwada kindo shila nyi kilya ainengo nyi Ruwapfo. 28 Nyo muwenyi mkaṟingishia kye njilemhamba kye chio inyi njii Kristo-pfo. Kya indi njimdume njimsongoye. 29 Ichu arie mka moaliko nyio menyi-wali. Indi mbuya ya menyi-wali ichu ahoṟoki oo afui kemwadanya nyi aichihio mnu na sia ing'anyi ili aicho menyi wali kechideda. Nyi wudo sia yako yaichuo pacha. 30 Kimbaṟi o naengeṟe iṟumisho na inyi njinyie.” 31 “Ichu acheye awukye huye nyio mnene o woose. Ichu apaṟikye kunu wuyana kawewa na o kunu wuyana kuwededa shii sha wuyana. Indi ichu achee awukye ruwehu o akeri mnene o wose. 32 Nao nekehamba kilya alekiwona na ikiicho na kiṟingishyo kyo kyakye nyi 33 akiwikya mhuri fohamba ke Ruwa nyio kiwulohi. 34 Icho Ruwa alemduma nyi mbia tsa Ruwa aihamba, kyamba Ruwa aimnengya Mumuyo kulaipfo iikenya. 35 O Wande nyi akundi Mana chu kamdambikya shindo shose. 36 Mndu aidikye Mana o nakuwode na moo fo mlungana. Na mndu ada alaidikya Mana cho o echiwona moo fo mlunganapfo kya indi tuuke ya Ruwa yechikaa irianyi nao.”

4

1 Wafarisayo wakaicho kye Yesu nyi akuwonya waloshe wafoi na iwapatisa kaida Yohane. ( 2 Kui lohi Yesu amonyi alepatisa wandupfo, nyi waloshe wake nyiwo.) 3 Yesu kekiicho isho kawuka kulya Yudaya kawada njia kawuya na kulya Galilaya. 4 Na njia ikamtewa nahende idumbwo kulya Samaria. 5 Kyasia kashika mṟinyi fumu fo kulya Samaria fu-mdumbuye rina nyi Sikari fukeri kufui na kihamba kilya Yakobo aleinenga mana ulya oke Yosefu. 6 Napfondo kuwei soka ya Yakobo. Na Yesu kakoya amayo nyi kyaṟo kahenda idamya kudi oo sokenyi kiheri kya saa tsiṟandaṟu tsa mfiri. 7 Kukacha napfo mka o Kisamaria idahya mṟinga. Yesu kambia, “Nenga mṟinga njinyo.” ( 8 Nyi kipfa waloshe wake wawehendye kulya mṟinyi wahuṟe-pfo shelya.) 9 Mka ulya o Kisamaria kambia, “Kyechiwa kida ili iyo ui mndu o Kiyuda konjiterewa mṟinga na inyi njikeri mka o Kisamaria?” 10 Yesu kahalwo kambia, “Koye kuweichi kisumbo kya Ruwa na nyiu ichu aideda na iyo kyekuwia, ‘Njirutsa mṟinga njinyo,’ koye uwemwichi nyio uwechimterewa nao awekuenenga mṟinga fuwode moo.” 11 Mka ulya kambia, “Hoi Mndumii, a ili kulawode ma kindo kyedahya mṟinga, na ṟungu li lyiileshe lidi nyi hanga ochiende mṟinga fu furie moo? 12 Alae iyo ui mnene koida mku ulya odu Yakobo? Nyio aleluenenga ṟungu ili. Nao nyi alewa monyo-pfo mṟinga o amonyi na wana wake na shuma shake nasho.” 13 Yesu kahalwo kambia “Oryo mndu ose anyo mṟinga fu o cheiwuya iwado nyi nyoda. 14 Indi mndu kanyo mṟinga fu njechimnenga inyi ewado nyoda ma indipfo shika mlungana. Kya indi mringa fu inyi njechimenega ipfo koke nyi fochiwa soka ya mṟinga fuwode moo, na fochimnenga moo fo mlungana.” 15 Mka ulya kambia, “Hoi Mndumii, nnenga-ng'u mṟinga fu njilakoye-se yakuka, manya njilakiitike iwuya na iya idahya mṟinga.” 16 Nao Yesu kambia, “Henda laha mii opfo uche nao na iya.” 17 Mka ulya kahalwo kahamba, “Njiwode miipfo.” Yesu kambia, “Nyi ohamba kya sungusihu kye uwode miipfo. 18 Kipfa nyi kulemdao nyi wamii watanu, na ichu ukeri nao wulalu o ai mii opfopfo.” “Ikyo nyi kya lohi ahamba.” 19 Mka ulya kambia, “Hoi Mndumii, njiwonyi iyo nyi ukeri mwikimbi. 20 Alewo waku walya wadu nyi wawekewikya Ruwa wuindi kunu fumvu-hu li nanyo nyi mokehamba, kye nyi kulya Yerusalemu mpfo kundo kusumhanyi iwikya Ruwa wuindi.” 21 Yesu kambia, “Iyo mka, njiidikya, kye kukae kuche kiheri mulakiwikye-se Wande wuindi kunu fumvu-hu manya kulya Yerusalemu. 22 Nyo Wasamaria kilya mokeindya mukiichipfo indi so lokeindya kilya lukiichi, kyamba nyi ipfo ko Wayuda mpfo kundu okiio lo wandu luwukye. 23 Kya indi kukaa kuche kiheri nakyo kii-ho na wulalu kyechienenga weindya Ruwa wa lohi nyi wechiwikya Wande wuindi wurio nyi Mumuyo na kiwulohi. Kipfa nao Wande amonyi aipfula wai wadi wembikya wuindi wo mbaṟi ii. 24 Ruwa nyi ai Mumuyo na wemwindya wawe wembikya wuindi wurio nyi Mumuyo na kiwulohi.” 25 Nahong'u mka ulya kambia, “Njiichi kye nyi kochicha Mesia elaho nyi Kristo. Nao mandi echicha o echilutambahaluya orio kindo.” 26 Yesu kambia, “Nao nyio inyi njideda na iyo.” 27 Kashika oo waloshe wake wakacha wakaṟihio wakoya aideda na mndu mka. Indi kulakae-pfo ambesa nkiki uipfula kokye, angu nkili uideda nao. 28 Nahong'u mka ulya kada-ho nungu yake kahenda kulya mṟinyi kahenda iwia wandu walya. 29 Kawawia, “Kenjonyiwo muwone mndu ammaa injiwia shose njiletana; kulako nyio Kristo ngesa?” 30 Wandu wakakure wawuka kulya mṟinyi wakachea Yesu. 31 Ikyi kyechihendeka kidi waloshe wake wakamterewa wakahamba, “Hoi marya, lya kyelya.” 32 Nao kawaia, “Inyi njiwode kando njikeri ilya nyo mulakaichi.” 33 Waloshe wake wakawesana, “Kulako kuweipfo amwendye wundo wolya ngesa?” 34 Yesu kawawia, kyelya kyako nyi ihenda iwuta kilya kikundyo nyi ichu alenjiduma na inutsya iṟunda lyake. 35 Nyo chi mokehamba, ke leka kusie meri iina kushike kiheri kyesambwo. Keambuyenyi-wo, inyi ngambia, ke-iryenyi meso hanu muambuye madema ha, shilimu nyi shesambuo. 36 Mosambwo aambia wueṟi wokye kechisanyia shilimu kipfa kya moo fo mlungana; kundu ichu mokumba mbeu na ichu mosambwo wasangane wechikesa kimu. 37 Kipfa mdedie fu fuhambie, “Mokumba mbeu nyi ungi na mosambwo kawa ungi. 38 Njimuduma isambuo kilimu mulalewinyia. Nyi wengi wawinye-ho nanyo mkawona ho kiira kundo ko wawinye.” 39 Wasamaria sa wafoi wa kulya mrinyi wakaidikia kipfa kya madedo ha mka ulya, “Nyi anjiongoya shindo njilewuta shose.” 40 Wasamaria walya ili walekoya Yesu walemterewa natsinde kowo. Nao kakaa-pfo mfiri iwi. 41 Na wandu wafoi wakaingiki wakamwidikya kipfa kya mloshye fokye. 42 Wakawia mka ulya, “Kye lokiidikya-se kimaduma kya kilya uhambie iyopfo. Kyamba nyiso luwenyi lomwicho lukawuta-ho imanya kye ichu nyio lohi ai Mkiṟi mokiṟa wuyana.” 43 Mkonu iya iwi yamsia Yesu kakure kulya kahenda Galilaya. 44 Kyamba Yesu amonyi aleṟingishya na pata ke. “Mwikimbi hando alechiindyo nyi ipfo orukyenyi lokye.” 45 Ili amaa ishika adi kulya Galilaya Wagalilaya wafoi wakamwambia necha. Kipfa walewona shilya aletana kulya Yerusalemu shose mkonu fulya mnene. Kyamba nawo wawesengudie mkonu fulya mnene fo Pasaka. 46 Yesu kawuya ishika-se kulya Kana ya Galilaya kundo aletana mṟinga fukawa mpfinyo. Nahong'u kuwewode mndu mnene aluṟe mana o womi kulya Kapernaumu. 47 Nao ili aleicho ke Yesu amcha na kulya Galilaya awuka kulya Yudaya kamhendia kashika kulya kundu ai, kamterewa kye nachiṟe mana ulya okye kyamba nyi kufui nalekie moo. 48 Yesu kambia, “Mukamba mulawona shichano sha mawowo na maṟiho hemuṟishisha mochikuidikyapfo.” 49 Mnene-chu kambia, “Hoi-wo Mndumii, soka owinyi ukoye manoko alamnenuka.” 50 Yesu kambia, “Kuhendye-ng'u manachu opfo nekia.” Mndu ulya kaidikya idedo lilya Yesu ambia kakuhendya. 51 Arie njia yesoka na kulya kanyi masinga hake hakacha imwambya wakahamba, “Manopfo amchia.” 52 Nao kawatuma saa iya mandi mana alekyo. Wakambia “Nyi wukowu ili saa mfungade lyo modo fulya fulembuka.” 53 Nahong'u ndee kakumbuo saa nayo lyandi Yesu alembia, “Manopfo nekukaya na moo.” Nawo wakakuidikya na wa kanyi kokye wose. 54 Nayo nyiyo ṟiho ya kawi Yesu ewuta amcha na kulya Galilaya awuka kulya Yudaya.

5

1 Ili numa kuweshikye mkonu mnene fo Wayuda Yesu kahenda ido na kulya Yerusalemu. 2 Nahong'u kulya Yerusalemu oo kufui na kichumi kilya kya machondi kukeri-pfo nduwa ilaho rina lyayo kiebri nyi Betesida. Nayo ii na shidangasha sha mholo-holo shitanu. 3 Napfo kudamye-pfo mamingi fo wandu waluo wapfu meso na wahuli madende ho, na watangarimi. [Nawo wechiwedaya mṟinga fulya fochikupayapaya, 4 cha kipfa ili malaika echisokya kulya nduwenyi ku kiheri kapayapaya mṟinga fulya. Na ulya amewooka isokya ipfo mṟingenyi ili fomekupayapaya kawekuchia ndaṟe yo yakye.] 5 Kyasia hando ho kwipfo mndu aluo amaye maka makumi haṟaṟu na nyanya. 6 Yesu kawona mndu ulya alee-pfo. Kamanya kye amaye-pfo maheri hafoi. Kambia, “Okunda ichia woe?” 7 Mndu ulya aluo kamhalwo, “Mndumii njiwode ma mndu nanjisotsie ipfo nduwenyi ili mṟinga fochikupayapayapfo. Indi ili njii-pfo njihendahenda ungi kawenjiida kasonguo ikusokya-ho.” 8 Yesu kambia, “Kyekureng'u nokudike kitaṟa kyapfo nokuchumie-ng'u.” 9 Nalyo liyenyi mndu ulya kachia kakudika kitaṟa kilya kyake kachumia. Na mfiri fulya fuwei fo Sabato. 10 Nahong'u Wayuda wakacha iwia mndu ulya alechiṟo “Inu nyi Sabato kikusumhanyi iduo kitaṟa kyapfopfo.” 11 Nao kawawia, “Mndu ulya anchiṟa anjiwia, kudike kitaṟa kyapfo nokuchumie.” 12 Wakambesa, “A mndu ulya akuwia kundike kitaṟa kyapfo nochumia nyiu?” 13 Na ulya alechiṟo nalakimanye mbeo-u kyamba Yesu awemedekya ipfo kidi kya mamingi fung'anyi fo wandu fukeri hando halya. 14 Kyasia ili numa Yesu kamkoya ipfo hekalunyi kambia, “Ambuya omekuchia-ng'u, ma kulakae unyamaṟe-se ukae nowone kindo kiwichowicho kyechikutowokya.” 15 Mndu ulya kakure-pfo kahenda iwuuya Wayuda walya kye mbeo Yesu eemkiṟa. 16 Nakyo kikaenenga Wayuda wakawa weṟinjawya Yesu wakapfula meeke fombaha cha kipfa lya alewuta ado mkonu fo Sabato. 17 Nao kawahalwo, “Ndeyako nyi aiṟunda kiheri kyoose na inyi daa njiṟunda.” 18 Nakyo kikaengeṟa iitika Wayuda wapfule mwaanya fombaha chi kipfa atahachye Sabato tupupfo kya indi nyi ili ahamba kye Ruwa nyi ndee amonyi kechikung'ang'anyisha adi na Ruwa. 19 Nahong'u Yesu kahalwo kawawia, “Nyi lohi kya lohi ngamuwia, Mana echiidima itana kindo kui chila yake amonyi kulawode nyi ikyo awona Nde aitana-pfo. Kyamba kindo ndee atana na Mana nakyo kawekitana ado da. 20 Kyamba o Wande nyi akundi Mana, kamloṟa orio kindo aitana amonyi shose. Nao echimloṟa na shetana shing'anyi kota isho mukuwutye-ho iṟihio. 21 Kyamba chando Wande aṟutsa walya wapfu kawainenga moo, nao Mana na wudo-ng'u iwo akunda kawainenga moo. 22 Kyamba Wande alaanduya mndu o wandu ma umu kya indi Mana nyio amdambikye yanduya li lyose. 23 Kundu wandu waindye Mana chando wekeindya Nde. Ichu ada alaindya Mana nyi ada iindya na Nde alemduma.” 24 “Nyi lohi kya lohi ngamuwia, Ichu moanguya dedo lyako madu na iidikya ichu alenjiduma nawode moo fo mlungana. Nao echianduyo manyalepfo, kya indi nyi amsama auka opfunyi kasamya moonyi. 25 Nyi lohi kya lohi ngamuwia, Kukaa kuche kiheri na wulalu na kikeri-pfo da lyondo wapfu wechiicho ṟu lya Mana o Ruwa na iwo weliicho wechiwona moo. 26 Kyamba chando Wande awode moo fuwukye ipfo kiidi kyake kwenyi nyi wudo da aleinenga Mana ikaa na moo fuwukye ipfo kiidi kyake kwenyi. 27 Kawemnenga na wuchili wo idumbwo mondu kipfa akeri Mana chu o Mndu. 28 Ma mulaṟihyo kya ikyo, kipfa kukaa kuhoye kiheri ili iwo woose walee ipfo shipfunyi wechiicho ṟu lyake. 29 Nawo nyi wechiṟuka. Iwo wawutye hai mecha waṟuke kyewada moo, na iwo wawutye hai mawicho waṟuke kya yanduyo mondu fulya.” 30 “Inyi ngaidima iwuta kindo kii kya chila yakopfo. Njekeanduo mondu mdumbuye fuidikyanyi na kilya ngaicho njewio nyi Wande, na mdumbuye foko nyi fusumuhanyi. Kindo njiiwalya chi kilya njikundi inyipfo; kya indi nyi kilya ichu alenjiduma akundi. 31 Kokoya ngakuṟingishya njimonyi kiṟingishyo kyako kyeidikyo kye kii kya lohipfo. 32 Indi nyi kuipfo ungi monjiṟingisha. Na inyi njiichi kye kiṟingishyo anjiṟingishya nyi kya lohi. 33 Nyo nyi muleduma watichi wanu ko Yohane nao kaṟingishiaho kiilohi kilya. 34 Na inyi ma njekewada kuṟingishyo ki-kiwike nyi wandupfo kya indi nyi ngahamba ikyo kundu muhende ikiṟo. 35 Yohane nyio awei cha taa yewaa yechilimika, nanyo nyi mlelanga ikukesya na saa yo ya oweṟe lulya. 36 Indi inyi njiwode kiṟingishyo kyako king'anyi kota kilya kya Yohane. Kyamba maṟunda njiṟunda halya wande alenjienenga njihaṟunde, naho nyiho hairingishia kye nyi Wande alenjiduma. 37 Nao Wande monjiduma kawenjiwikya kiṟingishyo o amonyi. Nanyo mlemeicho ṟu lyake ma mantapfo, ma fana yake mlemeiwone-pfo. 38 Ma idedo li lyake mukuwodye nalyo likae ipfo mrimenyi-pfo kipfa ichu alemduma mulalemwidikya. 39 Nyo mokyeweṟuwetsa Maṟehyo Maele muichi kulako mochiwonapfo moo fo mlungana, ate maṟeho ho nyi inyi. Naho hainjiṟingishya. 40 Nanyo ma mulakunde ikuchea na koko kundu muwade moo fulya.” 41 “Kitewe kyako chi iwona kiṟumi ko wandupfo. 42 Kya indi nyo njimwichi kye ikunda lya Ruwa muliwode ipfo mrimenyi yanupfo. 43 Inyi njicheye kui rina lya Ndeyako, nanyo ma mulanjiambye. Kokoya ungi echicha kui rina lyake amonyi nyi mochimwambya. 44 Nyi wuda moidima iidikya nyo ili mokeringa kiṟumi mukeri muiwikyana muwenyi na wenyi, na kiṟumi kilya kicheye ko Ruwa amonyi mulaikiwalya? 45 Ma mulawone mohamba kye nyio inyi nyechimkumba ipfo ko Wande. Mose chu mumkusihye nyio echimkumba. 46 Kyamba kokoya muweidikye Mose na inyi muwenjiidikya, kyamba Mose o aṟehye kya injihamba inyi. 47 Indi kokoya mulaidikie shilya aleṟehya, nyi wuda mochiidikya madedo inyi njideda?”

6

1 Kyasia ili numa Yesu kahenda yambada nduwa ya Galilaya (ilaho ya Tiberia) kaambadya kya kulya molyolya. 2 Mamingi fung'anyi fo wandu wakamwosha kipfa ili wandu wo walewona ṟiho alewuta tsechiṟa wandu waluo. 3 Yesu kahenda ido na kundo ko fumvu-hu wakadamya-ho wo na wa kiloshyonyi kyakye. 4 Na mkonu fulya mnene fo Wayuda fulya fo Pasaka nyi kufui fuhoye. 5 Nahong'u Yesu kekiirya meso hakye kekiwona mamingi fung'anyi fochikuchea na alyando ai nao kawia Filipo, “A kundo lochihuṟa mkate fo wandu wa wakulie nyi ku ngesa?” ( 6 Nao kehamba ado nyi kyeseenga Filipo cha kipfa nyi aweichi kindo arie iwuta.) 7 Filipo kamhalwo, “Kyakyo ma mkate fo shilingi (dinari) mahana hawi fochiwashika mndu nawone-ho ma kipeṟengupfo.” 8 Umu o wa kiloshyonyi kyake ewio rina lyake nyi Andrea ai manomae o Simon Petro kambia. 9 “Kunu nyi kuwode manake awode mkate ya ngano itanu na makunga hawi. Kyechiwiko cha iki wandu wamfo wado?” 10 Yesu kahamba, “Damiṟenyi wandu wo wadamye wanda.” Napfo nyi kuwewode-pfo maṟa hafoi. Nahong'u wasoṟo walya wakadamya wanda washikye cha shiku shitanu. 11 Naho Yesu kawada mkate iya kaidapfuma Ruwa kahawya wandu walya wadamye, na mkunga halya kawewahawya chando wakundi. 12 Wekiidima ikuihudya Yesu kawia walya wa kiloshyonyi kyakye, “Doduonyi-ho shipeṟengu sho shitsihee-ho shiladekye wanda.” 13 Wakadodwo-ho shipeṟengusho sha mkate shiletsuha wandu wamlya wakaichuṟa shikunja ikumi na shiwi. 14 Kyasia wandu wekiwona ṟiho lilya Yesu awuta wakahamba, “Nyi kya lohi ichu nyi akeri mwikimbi ulya aimteṟye nache kunu wuyana.” 15 Kyasia Yesu kekimanya nyi icha wai wache wahende imbika mangi nao kasheṟuka, kahenda alya fumvu-hu o amonyi. 16 Kyasia ili kyukanyi wa kiloshyonyi kyakye wakasoka na kulya mawambao ha nduwa. 17 Wakado alya ngalawehu, wakahenda yambadya kya kulya Kapernaumu. Na mema fuhoye-pfo na Yesu alawemewakoye. 18 Na nduwa iya ikahalukahaluka mnu masinanu otanu lochiida-ho sa lung'anyi. 19 Naho ili wa kiloshionyi wammaa ihendesho na ngalawa iya mhendo fo saa imu ang'u kufui nayo (kilometa5-6) nalyo wakawona Yesu kyechichumia huya mṟinga, amshika kufui na ngalawa iya wakaangalala. 20 Yesu kawawia, “Nyio inyi, ma mulaowuo.” 21 Nawo wakakunda imdosya ipfo ngalaweny. Nalyo liyenyi wakakoya ngalawa yamshika alya ohambe-hu lo oruka lulya kundo waihenda. 22 Nahong'u ili lya ngama mamingi fulya fo wandu walya waledeo wahoṟoki kulya molyolya ya nduwa iya wakakoya ke kwipfo-se ngalawa ingipfo shile iya imu iweipfo na Yesu alesangana na wa kiloshyonyi kyakye ido nawo alya ngalawe-hupfo. Nyi walya wa kiloshyonyi kyakye walehenda wo wawenyi. 23 Kyasia kukacha napfo ngalawa tsingi tsiwuka kulya Tiberia tsikashika kufui na alya ndo walelia mkate iya Mndumii ammaa iadapfuma Ruwa. 24 Nahong'u mamingi fulya fo wandu ili wakoya Yesu nalaiho manya wa kiloshyonyi kyakye wakahenda ido alya ngalawehu tsilya wakashika kulya Kapernaumu, wechimpfula. 25 Nawo ili walemkoya alya ohambe-hu lulya lungi lo nduwa wakambia, “Marya a nyi indi omshika kunu?” 26 Yesu kawahalwo kahamba, “Nyi lohi kya lohi ngamuwia, Kyamwenenga monjiwalya chi maṟiho halya mulewonapfo, nyi kimaduma kya mkate iya mulelya mukaihuda. 27 Mlawinyie kelya kyechipuo; winyienyi kyelya kyechikaa kipfa kya moo fo mlungana nakyo nyi Mana chu o mndu echimwenenga. Kyamba Wande nyio Ruwa nyi alembikya mhuri yemṟingishya kye nyio.” 28 Nawo wakambia, “Alewo luwike luda lukoye itana maṟunda ha Ruwa?” 29 Yesu kahalwo kawawia, “Iṟunda lilya liwawaso nyi Ruwa aili, kye kundu muhende iidikya ichu alemduma.” 30 Nahong'u wakambia, “A nyi kiki otana kyeluloṟa kichano so lukiwone luwute-ho ikuidikya iyo. Nyi owika-pfo kuda ngesa? 31 Waku walya wadu wo walelya Manna kulya olelenyi lulya chando ki-kiṟehye kyehamba, Alewaenenga mkate folya fuwukye ruwehu.” 32 Nahong'u Yesu kawawia, “Nyi lohi kya lohi ngamuwia, Chi Mose amuinengye mkate fu fuwukye ipfo ruwehupfo. Nyio Wande oko amuenenga mkate fu fo lohi fuwukye ruwehu. 33 Kyamba mkate fu fui fo Ruwa nyio ichu asokye ruwehu kechienenga wuyana wu moo.” 34 Nahong'u wakambia, “Hoo Mndumii, keluenengewo mkate fu kiheri kyose.” 35 Yesu kawawia, “Nyio inyi njikeri mkate fu fo moo. Mndu akuchea na koko akiwado-se nyi njaapfo, na mndu awa monjiidikya nakirohyo-se nyi nyoda ma indipfo. 36 Kya indi ngammaa imbia, kye nyi mulenjiwona manya mulanjiidikie. 37 Iwo woose Wande amenjienenga wo wechikuchea na koko. Na mndu akuchea na koko njechimfunya njapfo. 38 Kipfa kyannenga ngasoka ruwehu chi kundu njiwute kya chila yakopfo kya indi kundu njihende iwuta kii kya chila ya ichu alenjiduma. 39 Na kilya ichu alenjiduma achilia kikeri kii-le, njiladetseho ma umu o walya alenjiinenga kya indi kundu njiṟutse woose Mfiri fulya fofurumia. 40 Kyamba kindo Wande oko akundi nyi ikyi kye oryo mndu awona Mana na imwidikya nawade moo fo mlungana. Na inyi njechiwaṟutsa Mfiri fo urumia.” 41 Nahong'u Wayuda wakawoka inunuwa kyake ili ahamba, “Inyi nyi mkate fu fo moo fuchee ruwehu.” 42 Wakahamba, “Ashika-wo ichu chio Yesu ai mana o Yosefu? Nde na mae na luwaichi. Nyi kyawa kida ili ahamba kye nyi asokye ruwehu?” 43 Yesu kahalwo kawawia, “Lekyenyi inunuwa nyo muwenyi na wenyi. 44 Kwipfo mndu eidima icha na kokopfo, kulawode wande ichu alenjiduma amhomwo napfo, na inyi njechimṟutsa Mkonu fulya foimarisya. 45 Waikimbi waleṟehya, ‘Wandu woose wechilosho nyi Ruwa.’ Nahong'u oryo mndu ose aadanya kiwuka ko Wande na ikulosha nyi aicha na koko. 46 Chi kikeri cha ili kwipfo mndu alemewona Wandepfo, shila nyi ichu awukie ko Ruwa, nyio alemewona Wande. 47 Nyi lohi kya lohi ngamuwia, Ichu aidikie nyi awode moo fo mlungana. 48 Inyi nyi mkate fo moo. 49 Waku walya wanu wo walelya Mana kulya nuka wakawepfa. 50 Aifu mkate fusokye ruwehu; kundu wandu wechilya-ho walakikoyese ipfa. 51 Nyio inyi nji mkate fu fo moo fusokye ruwehu. Mkate fu mndu ailya-ho nechikaa na moo mlungana. Na mkate fo njechimnenga mfo mbihufu foko njifulekia njiwonesye nafo wuyana wu moo.” 52 Lyo likatewa Wayuda wakaloyana wawenyi na wenyi wakahamba, “A nyi wuda ichu echiidima iluhavya nyama tsake lukulile ngesa?” 53 Nahong'u Yesu kawawia, “Nyi lohi kya lohi ngamuwia, Mukada mulalya nyama tsa Mana chu o mndu na inyo samu yake mochikaa ma na moo fu mufuriepfo. 54 Mndu kalya nyama tsako na inyo samu yako nyi awode moo fo mlungana na inyi njechimṟutsa Mkonu fulya foimarisya. 55 Kyamba nyama tsako tso kando ka lohi na samu yako nyi yo kyenyo kya lohi. 56 Na mndu kalya nyama tsako kawenyo samu yako nyio akaa kiidi kyako na inyi njikaa kiidi kyakye. 57 Kikawa chando Wande chu alenjiduma akeri menyi-moo na inyi njii na moo kimaduma kya Wande na wudo da ichu anjilya inyi nyi akaa na moo kimaduma kyako. 58 Ifu mfo mkate fusokye ruwehu, fulai fo mbaṟi imu na mana iya waku walya walelya wakawepfa. Mkate fu mndu kafulya o echiwada mo mlungana.” 59 Na kundo alehambya madedo ho nyi ipfo sinagogenyiyi ya kulya Kapernaumu echiloshya-ho. 60 Nahong'u wa kiloshyonyi kyake wamwicho adeda ado wawo wafoi wakahamba, “Madedo ho nyi maumu. A mndu eidima ihaicho nyi wu?” 61 Nao Yesu kamanya ke wa kilohyonyi kyake nyi wainunuwa kya ikyo. Nalyo kawawia, “A ikyo kyamutewa mkawa kiṟumaṟuma? 62 Alewo nyi kyechiwa kida kiheri mochiwona Mana chu o Mndu echido na alya kundo awekukeṟye-ho kacha? 63 Mumuyo mfo fuiwika moo, mbihufu fumenyi fochiidima kindopfo. Madedo ho ngamemuwia ho hai ha Mumuyo hakawewa na moo. 64 Indi ipfo kiidi kyanu nyi kwipfo maata walai waidiki.” (Kyamba wuka kiwokyonyi Yesu aweichi walya walamwidikye nyi wahya na ulya echimtwaṟa nyio u.) 65 Nalyo kahamba, “Nkyo kimaduma ngamuwia, Kwipfo aidima icha na kokopfo shila nyi ichu ai mṟamtse nyi Wande oko.” 66 Kipfa kya madedo-ha, wandu wa ipfo kiloshyonyi wafoi wakawuya na numa walakihendesane-se nao. 67 Nahong'u Yesu kawesa walya ikumi na wawi, “Kulako nanyo mokunda ikuhendya ngesa?” 68 Simon Petro kamhalwo, “Hoi Mndumii lukuhendye ko u ngesa? Nyio iyo uwode madedo haende moo fo mlungana. 69 Natso lomekuwutya-ho ikuidikya lukakumanya ke iyo nyi ukeri Mwele chu o Ruwa.” 70 Yesu kawahalwo, “A chio inyi njilemusambuṟa nyo ikumi na wawi? Na ipfo kiidi kyanu umuho kawuya iwa mkumbi?” 71 Yesu alehamba ado kya Yuda Iskariote ai mana o Simon. Kyamba nao nyio alehenda imtwaṟa ma ili awei umu o walya ikumi na wawi.

7

1 Nahong'u ili numa numa Yesu naweida kulya Galilaya. Kyamba alalekunda itengeta kulya Yudaya kipfa wasongoru wa Wayuda wawekundi imbaha. 2 Na Mkonu mnene fo Wayuda fomanya Matengo iwei kufui. 3 Nahong'u wanawamae wakambia, “Kure kunu nohende ishika kulya Yerusalemu kundu na wa kiloshyonyi kyapfo wawone ngata tsi tsapfo otana. 4 Kyamba kwipfo mndu etana kindo kiṟika namanyikye isangenyi-pfo. Kokoya owuta shindo shii shidi henda kuloṟe-ng'u na wuyana wu.” ( 5 Kyamba ma wanawamae wawememwidikie-pfo.) 6 Nahong'u Yesu kawawia, “Kiheri kyako kyamshikapfo. Indi nyo kiheri kii kyanu kyo kihianyi na mkonu yose. 7 Ma wuyana wu woidima imusuo nyopfo. Indi inyi wanjisuo kipfa kya kiṟingishyo kyako njiwikye kimaduma kyawo njihamba ke mawuto hawo hai mawicho. 8 Nyo kudoyenyi na kulya mkonu ii mnene. Inyi njihenda ido napfo mkonu yo mnenepfo kipfa heri lyako lilandeshika ihoya.” 9 Amdeda nawo ado o amonyi kakaa kulya Galilaya. 10 Kyasia wanawamae wamedo napfo kya mkonu iya mnene iipfo nao Yesu kawedo napfo kyaṟo kilawei kya pata. 11 Wasongoru wa Wayuda walya wakawa wempfula-pfula ili lya mkonu iya mnene wakahamba, “Alewo o nyiku-aya ngesa?” 12 Na wandu walya wafoi waweiho wakachila mnu kyake. Walya maata wakahamba, “O ai mcha wyo.” Maata wakahamba, “Ote nyi adekesha wandu.” 13 Ma kudo kulakae-pfo mndu adeda kyake na pata kipfa nyi waowoye wasongoru walya wa Wayuda. 14 Nahong'u mkonu iya mnene ishikie kyenga Yesu kahenda kulya hekalunyi kadamia-ho echilosha wandu. 15 Nahong'u Wayuda walya wakaṟihio wakahamba, “A mndu chu nyi wuda aichi mapfundo nao alalesoma shule?” 16 Nahong'u Yesu kawahalwo kahamba, “Mloshye yo yako njilosha nayo chi yako inyipfo kya indi nyi ya ichu alenjiduma. 17 Mndu akundi iṟunda shilya Ruwa akundi nyio echimanya kya mloshye yo yako kokoya nyi ipfo ko Ruwa iwukye ang'u kokoya nyi ngadeda kiwukye koko inyi njimonyi. 18 Ichu ekyekuhambia kyakye tupu o apfula iwikyo kiṟumi o amonyi. Indi mndu atambahanya iwonya ichu alemduma kiṟumi o akeri mhendeli alawode mtaambo, o lohi. 19 Alewo chio Mose amunengye wuwawaso? Na kunu kiidi kyanu kuipfo ma umu aiindia wuwawaso wupfo. Kimaduma nyi ki ili mukundi injiwaha?” 20 Wandu walya wakuwumbie-ho wakahalwo. “Nyi uisuko! Nyiwu akundi ikuwaha?” 21 Yesu kahalwo kawawia, “Nyi ngata imu njiletana nanyo mukaṟihio kyayo. 22 Mose nyi amwinengye mṟumo fo odino, Ma chi ipfo ko Mose fuwukyepfo kya indi nyi ipfo ko waku walya. Nanyo mokedina mndu na mkonu fo Sabato. 23 Kyasia kokoya mndu naidino ili lya Sabato kundu wuwawaso wo Mose wulahende itahachyo nkili monjiwadya nyashi ili njilechiṟa mndu pyu mkonu fo Sabato? 24 Mulawone modumbwo mondu mochiadanya ora lumu. Dumbwonyi mdumbuye fo sungusihu.” 25 Nahong'u wandu maata wa kulya Yerusalemu wakahamba, “Alewo chio ichu wawempfulya mweke fombaha? 26 Ambuyenyi! Nyi aiwaikimba na pata walambie ma kindo. Kulako wasongoru walemanya kye nyio Kristo ngesa? 27 Kya indi mndu chu nyi lumwichi kundu awukye, na kiheri Kristo echicha kwipfo mndu echimanya kundo echichapfo. Kyaindi so luichi kundu awukie.” 28 Lyo likaenenga Yesu ipfo hekalunyi kundo ailosha kaira ṟu kahamba, “Ee-da na muwenjiichi na kundo njiwukye na muweichi da. Na inyi njicheye kui chila yako njimonyipfo. Kwipfo mokilohi alenjiduma, nao ma mulamwichi nyo. 29 Inyi njimwichi, kyamba nyi ipfo koke njiwukye nao nyi anjidumye.” 30 Nahong'u wakawa wepfula mweke fombada mondu, ma kulakae-pfo mndu alekaria imleshia owokonyi kipfa kiheri kyake kilawemshike. 31 Nahong'u ipfo maminginyi fo wandu wafoi-ho wakawuta-ho imwidikya o, wakahamba, “Kiheri Kristo echicha a nechiwika shichano shing'anyie iishi ichu alewika ngesa?” 32 Wafarisayo wakaichowandu waideda kya Yesu shiwehewehe shidi naho wakohanyi walya wang'anyi na Wafarisayo wakasangana wakaduma wasoṟo wawo wahende imbada. 33 Yesu kahamba, “Nyi kiheri sa kyangu njitsinda-se nanyo njihende ko ichu alenjiduma. 34 Mochinjiwalya mulechinjikoya. Kyamba kundo inyi njechikaa moidima ishika-ho nyopfo.” 35 Nahong'u Wasongoru wa Wayuda walya wakadeda wo wenyi na wenyi, “Akawo mndu chu nyi hanga aihenda napfo naso lude lulamkoya-se? Kulako akunda ishika ko Wayuda walya wanyanyaṟikye ipfo masangenyi ha Wagriki nahendelosha-pfo Wagriki wo? 36 Kimaduma nkiki ili ahamba, mochinjiwalya mulechinjikoya na ipfo kundo inyi njechikaa moidima ishika-ho nyopfo?” 37 Naho ili komshika mkonu fulya mnene foimarisya nafo fui mtoṟu kota ingi Yesu kahoroka-ho kaira ṟu ling'anyi kahamba, “Kokoya kwiho mndu awodo nyoda nakucheye na koko nache inyo. 38 Mndu kanjiidikya inyi kyake kyechiwa chando kiikiṟehye kyehamba, ke mndu chu ipfo mrimenyi fokye kochisoka-pfo meda ya mra fo mṟinga fuwode moo.” 39 Nakyo nyi alededa kya macheyenyi ha fo Mumuyo Mwele, fulya wandu wamwidikye wekaa wafuambie. Kyamba mandi halya Mumuyo Mwele fulawemsokye kipfa Yesu alawemeng'anyisho. 40 Wandu maata wa ipfo maminginy fo wandu wekiicho adeda adi wakahamba, “Ichu nyi lohi ai mwikimbi ulya.” 41 Wengi wakahamba, “Ichu nyio Kristo.” Wengi wakahamba, “Alewo Kristo nawukye kulya Galilaya? 42 Mareho Maele hahambieki? Hahambye, ke Kristo echicha awukye kishariny kya Dawidi,” na echifeo ipfo Betlehemu ipfo mṟiny fo Dawidi. 43 Nahong'u mamingi fulya fo wandu fukadumbukana kawi kimaduma kyake. 44 Kukawekaa-pfo wandu wangu wakundi imbada indi kulakaepfo mombada. 45 Nahong'u wasoṟo walya wadume wakawuya na kulya ko wakohanyi wanene na Wafarisayo. Nawo wakawawia, “A nyi kyi kyaima mulamwende?” 46 Wasoṟo walya wakahalwo, “Kulandewoneke msa adeda cha mndu chupfo.” 47 Wafarisayo wakawahalwo, “Nanyo namuiwatandawushe? 48 Mlemewona mndu msongoru ma umu tupu amemwidikya ang'u o ipfo ko Wafarisayo? 49 Kya indi moṟimboho fu fo wandu fulaichi wuwawaso, wo Mose; wai wasese!” 50 Umu-ho nyi Nikodemo ulya alesahya Yesu kacha, nao nyi o ipfo kiidi kyawo kawawia. 51 “Alewo wuwawaso wu luwode nyi wokewonya mndu owingo kulawode nyi ammaa yadanyo komeshika itichyo kilya kyake aletana ngesa?” 52 Nawo wakahalwo wakambia, “Kulako na iyo nyi uwukye kulya Galilaya? Suma Maṟehyo Maele teṟe nomanye, ke kulya Galilaya kochikure-pfo mwikimbi manyale-pfo.” [ 53 Wakahenda oryo mndu na kanyi kokye.

8

1 Nahong'u Yesu kahenda kulya fumvunyi lya mtsinepfu. 2 Ili lya ngama ngamenyi kaida-se na ipfo hekalunyi Wandu waipfo woose wakamwosha, nao kadamya-pfo kechiwalosha. 3 Nahong'u Walaanyi wa shitabu na Wafarisayo wakaende napfo mka amtumukyo wuṟuhuinyi. Wakamhoṟotsa oo makiidi hawi. 4 Wakawesa Yesu, “Alewo Mwarya, Mka chu amtumukyo wuhuṟuinyi. 5 Mose aluwawasye ipfo Wuwawasonyi wodu kya waka wa mbaṟi ii kye lowakapa na maho. Na iyo nyi ohamba kuda kya iki ngesa?” 6 Kyainenga wadeda wadi nyi ili wakundi imhesha wawone kitewe kyemkumba. Na Yesu kakuaramya wanda kechiṟehia na kimnyo ipfo teri-hu. 7 Naho ili waleisima imbesa kahoṟoka kawawia, “Ichu onu alai na mti o naase imkapa na iho.” 8 Nahong'u kawuya kakuaramya-se lingi wanda kechiṟehya teri-hu. 9 Nawo wamicho wado wakawoka ituṟuka-ho umu umu wakawokya na wameku wakatana wasia-ho. Na Yesu kadeo-pfo amonyi na mka ulya ahoṟoki oo kiidi. 10 Nahong'u Yesu kekihoṟoka kawesa mka ulya, “Nyiku waya wandu walya? Kokaa-pfo ma umu akuwutya kya mti fulya?” 11 Mka ulya kahamba, “Ma umupfo, Mndumii.” Nahong'u Yesu kambia, “Manya inyi njikuwonya kya mti fulyapfo. Kuhendye. Kowuka-ho dumbuya teṟe, ulakinyamaṟe-se.”] 12 Nahong'u Yesu kawuya kadeda nawo lingi kahamba, “Inyi nyi sa ya wuyana. Mndu anjilatya nakihenda-se memenyipfo. Nechikaa ai na sa yende moo.” 13 Nahong'u Wafarisayo wakambia, “Iyo nyi okuṟingishya kyapfo kumonyi. Kiṟingishyo kyo kyapfo kii kya lohipfo.” 14 Yesu kahalwo kawawia, “Na kokoya ngakuṟingishya kyako njimonyi, kiṟingishyo kyako na kii kya lohi da nyi kipfa njiichi kundo njiwukye na kundo njihenda. Indi nyo mulaichi ma kundo njiwukye ma kundo njihenda. 15 Nyo mokedumbwo mochiambuya fana ya nja, indi inyi njidumbwo kya mndupfo. 16 Na kokoya ngadumbwo kya mndu mdumbuye foko nyi fo sungusihu fowa fuichi kimaenyi cha kipfa njilaiho njimonyi. Wande-chu alenjiduma nai na inyi. 17 Ma ipfo wuwawasonyi wonu nyi kii-kiṟehye kyehamba, ke kiṟingishyo kii-kiwike nyi wandu wawi nyi kya lohi. 18 Nyio inyi njii mṟingishi njikuṟingishya kyako chando kii, na wandechu alenjiduma kaṟingishya kyako da.” 19 Nahong'u wakambia, “Wande chu opfo nyi ku aya?” Yesu kahalwo, “Inyi munjiichipfo ma Wande mumwichi-pfo. Kima muwenjiichi inyi na Wande oko na muwemmanya da.” 20 Nyiho madedo Yesu alededa ipfo kiṟihenyi hando njosano tsekeambyo kechilosha wandu ipfo Hekalunyi. Ma kulakaepfo mndu ambada cha kipfa kiheri kyakye kilawemeshikye. 21 Yesu kawuya kawawia lingi, “Inyi njikuhendya nanyo mochinjipfula. Na mochikupfia ipfo wunyamarinyi wonu. Kundo kulya inyi njikuhendya nyo mochiidima ishika-ho pfo.” 22 Wasongoru wa Wayuda wakahamba, “Kulako akundi ikuwaha Nki ili ahamba kye kundo kulya njikuhendya mochiidima ishika-ho nyopfo?” 23 Yesu kawawia, “Nyo nyi kunu wuyana mupaṟikye, inyi kipaṟika kyako nyi kulya huye. Nyo mui wandu wa wuyana, inyi chi o wuyanapfo. 24 Nkyo kitewe ngamuwia-ng'u, Nyi ipfo wunyamaṟinyi wonu kundo mukeri mpfondo mochikupfia. Kyamba kokoya mulechiidikya kye, ‘Inyi nyio.’ Na ipfo wunyamaṟinyi wonu kundo mukeri mpfondo mochikupfia.” 25 Nawo wakambia, “Alewo iyo o ku ngesa?” Yesu kawawia, “Njilemuwia wokya o, ke kilya njideda nanyo idumbwo kyanu njileicho. 26 Njiwode shifoi shededa kyanu na idumbwo kyanu. Kya indi ichu alenjiduma akeri menyi-wukilohi, na inyi shilya njileicho shiwuka kokye nsho njiiwia wa wuyana.” 27 Nawo ma walamanye ke aideda nawo kii kya Wande. 28 Nahong'u Yesu kahamba, “Mukamshika iiria Mana chu o mndu mpfondo mochimanya ke, ‘Inyi nyio;’ na imanya ke njiwode kindo ngiwuta ki kya chila yako njimonyi-pfo kyaindi ikyo Wande alenjilosha nkyo njihamba. 29 Na ichu alenjiduma nyi ahendesanyi na inyi. Ma anjida njikae njimonyi-pfo kipfa nyi njiwuta shichihianyi nao mfiri yose.” 30 Kyekimaa ideda ado wandu wafoi wakamwidikia. 31 Nahong'u Yesu kadeda na Wayuda walya wamwidikye kahamba, “Kokokya mokaa mukuwode na dedo lyako lyo-ng'u mochiwa wa kiloshyonyi kyako wa lohi. 32 Na imanya mochimanya wukilohi wu, na wukilohi wu wochimwashwo muwe wenyi-mkuachie.” 33 Nawo wakamhalwo, “So lui luwa lya Abrahamu, lulandewe masinga ha mndu ma indipfo. Kyawa kida ili ohamba, Muwe wenyimkuachie?” 34 Yesu kawahalwo, “Nyi lohi kya lohi ngamuwia, Oryo mndu mowuta wunyamaṟi akeri isinga lyesingya wunyamaṟi. 35 Isinga ekyekaa na menyi ipfo kanyi kiheri kyosepfo. Mndu mokaa kanyi kiheri kyose nyi Mana. 36 Kokoya ichu ai Mana echimwashwo lyo-ng'u mochiwa wenyi-mkuachie. 37 Njiweichi da nyi mukeri luwa lya Abrahamu. Kya indi nyi mukundi injiwaha kipfa muladikia idedo lyako. 38 Inyi kilya njiwonyi ipfo ko Wande nkyo njikeri ihamba. Nanyo kilya momicho kiwukye ko ndeanu nkyo muiwuta.” 39 Wakahalwo wakambia, “Ndeyadu nyio Abrahamu.” Yesu kawawia, “Kokoya muwei wana wa Abrahamu nyi muwewuta chandu Abrahamu alewuta. 40 Inyi ngamuwia wukiilohi njilewuicho ko Ruwa; na ma kudo mkundi injiwaha. O Abrahamu alewika adipfo! 41 Nyo nyi mokewuta mawuto halya halya ha waku wanu walewuta.” Wakambia, “Chi lui-wafee wa njapfo. So luwode Wande umu da nao nyio Ruwa.” 42 Yesu kawawia, “Ukoye Ruwa awei Ndeyanu nyi muwenjikunda inyi kyamba inyi njilecha njiwuka ko Ruwa na wulalu njikeri iya. Njilecha kui kyama kyako inyi njimonypfo. Ruwa alenjiduma. 43 A kimaduma nyi ki ili mulamanya mdedye foko? Manya mulaidima yadanya idedo li lyako. 44 Nyo mui wana wa Mkumbi ulya onu, na mukundi iwuta lango tsa ndeanu. Na ishi shilango nyi Nde chu onyu nyisho mukundi ishiwuta. O awekeri mmbahi, mowaha wandu wokya mawokyonyi; alakuwode wukilohi-hu ma hanga, kipfa wukilohi wulai nao. Ilindi adeda kii wongo kyo kii kyake akiende kii kya chure yake amonyi kipfa akeri mowongo kawa nyio mku mopaṟa shi wongo shose. 45 Kya indi inyi njekehamba wukilohi wu nkyo kyaima mulanjiidikye. 46 A le nyi wu o kunu konu aidima injiwonya mti fo kindo njiwenyamaṟye? Na kokoya ngahamba wukilohi wu, kitewe mulanjidikye nyi iki ngesa? 47 Ichu apaṟikye ko Ruwa o nekeadanya madedo ha Ruwa. Nanyo muinjiadanyiapfo kipfa nyo chi wana wa Ruwapfo.” 48 Wayuda walya wakahalwo wakambia, “Chi lohamba kya lohi kye ukeri Msamaria uwodo nyi oṟuṟe?” 49 Yesu kahalwo, “Inyi njiwodo nyi oṟuṟe manyalepfo. Inyi njiwikya Wande oko kiṟumi kya indi nyo muidetsa kilya kii kyako. 50 Manya njipfula iwada kiṟumi kyakopfo. Na kwipfo umu mokiringa, nao nyi modumbuo mondu. 51 Nyi lohi kya lohi ngamuwia, Mndu awada madedoho hako echipfa ma indiipfo.” 52 Wayuda walya wakambia, “Wulalu lomanyang'u kye uwodo oṟuṟe! Abrahamu nalepfa na waikimbi wakawepfo da; na iyo kohamba, ‘Ichu echikuwada na idedo lyapfo echipfa ma indipfo. 53 Akawo iyo ui mnene kong'anya mku odu Abrahamu ngesa, nao nyi alewepfa? Na waikimbi walya wakawepfa da. Nyi okutana cha wu iyo kumonyi ngesa?'" 54 Yesu kahalwo, “Kokoya ngakung'anyisha njimonyi mng'ano foko fuwechiwa kindopfo. Wande chu oko mochekyehamba nyio Ndeanu nyio ainjing'anyisha. 55 Ma mulalememmanye. Kyaindi inyi njimwichi. Kokoya ngahamba njimwichipfo nyi njiwechiwa mowongo chanyo. Kya indi njimwichi na idedo lii lyake lyo njiliringa. 56 Abrahamu mku chu onu nyi alekesa kya iwona mkonu fu foko nao kafuwona kachihio.” 57 Nahong'u Wayuda walya wakambia, “Alewo iyo omshitsa ma maka makumi hatanu-pfo, kohamba nyi kulewona Abrahamu?” 58 Yesu kawawia, “Nyi lohi kya lohi ngamuwia, Mandi Abrahamu alawemefeo inyi njiwei-pfo.” 59 Nahong'u Wayuda walya wakaira maho wamkumbye. Nao Yesu kasheṟuka kawuka ipfo hekalunyi.

9

1 Na ili Yesu aweiida kawona mndu apfie meso kui ifeo. 2 Na walya wa kiloshyonyi wakambesa, “Alewo Mwaria, mndu anyamaṟyeho nyi uhya, nyio ichu a nyi wafee wakye ili alewoneka ado ai mpfu meso?” 3 Yesu kahalwo, “Ma chi ichu ma chi wafee wakyepfo. Kya indi nyi kilewa kido kundu pfinya Ruwa iwono yechirunda ipfo kokye. 4 Kui na sa kiluwaṟi luṟunde maṟunda na ichu anjidumye; kipfa kio kiicha kiheri mndu elechiidima iṟunda maṟunda. 5 Mandi njikeri kunu wuyana njii sa ya wuyana.” 6 Kyekihamba ado kapuchya mada ipfo wanda, mada halya kawumbawumba naho mbumba fo teri. Mbumba fulya fo teri kafushia kulya mesonyi ha mpfu meso. 7 Kambia, “Kehenda kusanje kulya nduwenyi ya Siloamu.” (Kohalwo nyi kimu na “Mndu mdume.”) Nao mpfu meso ulya kakuhendya-pfo kakusanja, adi kawuya kechiambwo. 8 Kyasia walya wamṟasa wake na walya walembona lya awei maliomba wakahamba, “A lae ichu chi mkiwa ulya echidamya kawa maliomba?” 9 Wengi wakahamba, “Chiopfo lang'u.” Wengi wakahamba, “Ote nyi mndu afananyi nao.” Nao kahamba, “Ee nyio inyi da.” 10 Nahong'u wakambia, “A meso hapfo nyi wuda halewuya itambaṟuka?” 11 Nao kahalwo, “Nyi mndu ulya alaho nyi Yesu o amewumba mbumba fo teri kafushia aa mesonyi hako kanjiwia, ‘Henda samba kulya nduwenyi ya Siloamu.’ Nalyo ngamhenda, ngasamba ngaidima iambuo.” 12 Wakambia, “A mndu chu nyi ku aya?” Kahamba, “Njichinyi.” 13 Nalyo wakahenda iduo mndu ulya awei kipfupfure kulya ko Wafarisayo. 14 Na mfiri-pfo Yesu alewumbawumba teri nyi mkonu fo Sabato katambaṟuo meso halya hake. 15 Kyasia Wafarisayo nawo da wakambesa-se, “Kuleambuo kuda?” Nao kawawia, “Nyi aleshia mbumba fo teri aa mesonyi, ngamhenda isamba ngakoya-ng'u yambwo.” 16 Nahong'u Wafarisayo maata-ho wakahamba, “Mndu chu awukie ko Ruwapfo kyamba ada alaindya Sabato.” Wengi wakahamba, “A mndu mnyamaṟi naidime iwuta ado ṟiho tsa mbaṟi ii ngesa?” Kyasiang'u wakadumbukana kawi. 17 Wakawuya wakawia-se kipfupfuṟe ulya, “A iyo kyakye nohamba kuda ili akuambuṟye meso?” Nao kahamba, “Nyi akeri mwikimbi.” 18 Nahong'u wasongoru wa Wayuda walya walaidikye kyake kye nyi awepfie meso kawuya yambwo. Wakatana walaha wafee wa mndu ulya alekoya yambwo. 19 Wakawawesa wakahamba, “Ichu na mana onu ulya mochekehamba nyi amfee ai mpfu meso? Aka nyi wuda alewiko ili aambuo wulalu?” 20 Wafee wakye wakahalwo wakahamba, “Nawo luweichi nyi ai mana odu na ifeo nawei mfee ai mpfu meso. 21 Kya indi kundo aendye wuamburu wu kyakyo lokimanyasepfo ma mndu cho alemwambuṟa meso lumwichipfo. Kekumbesyenyi amonyi atoṟikye nechekudedya kyake amonyi!” 22 Na kyaenenga wafee walya wakadeda wado nyi waleowuo wasongoru walya wa Wayuda. Kyamba Wayuda walya wawemmaa ideda kyama kyawo kye kokoya mndu echimhamba na pata kye nyio Kristo nawo wambute siṟinyi yawo. 23 Nkyo kiletewa wafee wakye wakahamba, “Nyi atoṟikye, kembesenyi o amonyi!” 24 Nahong'u wakawuya wakalaha-se mndu ulya awei kipfupfuṟe wakambia, “Hamba lohi oshangunyi lo Ruwa. Kya mndu chu luichi kye nyi akeri mnyamaṟi.” 25 Nahong'u mndu ulya kahalwo, “Koka nyi ai mnyamaṟi kyakyo njiichi-pfo. Na kimu tupu njiichi kye mbei kipfupfuṟe ngawuya yambwo wulalu.” 26 Wakambia, “A ngesa nyi alekuwika ada? Kakuambuṟa ada meso ho?” 27 Mnducho kawahalwo, “A ili ngamembia-se nanyo mulaadanye. Nyi kya ki-se mukundi ikiicho lya kawi. Ngesa nanyo na mbekundi imhalukya muwe wa kiloshyonyi kyake?” 28 Wakamruma wakahamba, “Mndu o kiloshyonyi kyake na iyo. So lui wa kiloshyonyi kya Mose. 29 Kya Mose nyi luichi kye Ruwa alededa nao. Kya indi mndu chu lumwichi o kupfo!” 30 Mndu ulya kahalwo kawawia, “Iki nyi kindo kya kiṟiha ili mulaichi kye nyi o ku, nao alenjiambuṟa meso ha hako. 31 So nyi luichi kye Ruwa echiadanya wandu wanyamaṟipfo. Na msa aowoye Ruwa kawuta shilya shimchihie nyio ekyemwadanya. 32 Wokya mawokyenyi ha wuyana kulemewonekye mndu aambuṟye meso ha mndu a mfee ai kipfupfuṟe-pfo. 33 Kima chila mndu chu awei o ko Ruwa aweidima iwuta kindo-pfo.” 34 Nawo wakambia, “A iyo ui mfee kudo ui mnyamaṟi kotana olulosha so?” Nawo wakamtuhuta na nja. 35 Kyasia Yesu kaicho kye nyi wamtuhutye na nja. Kekimkumbuhana kambia, “Uidikye Mana chu o mndu ngesa?” 36 Nao kahalwo kahamba, “A nyi o wu Mndumii na inyi njikekumwidikya-ng'u.” 37 Yesu kambia, “Iwona omembona, na ichu aipfo adeda na iyo nyio.” 38 Nao kahamba, “Akawo ngakuidikya hoi Mndumii!” Kakuhutsa wanda na kyamu oo madendeny hake. 39 Na Yesu kahamba, “Inyi kindo njikucheye na kunu wuyana nyi ianduya, iwa walawonyi kundu wakoye iwona, na iwa wawonyi kundu wawe shipfupfuṟe.” 40 Wafarisayo maata-ho warianyi nao waicho wado wakambesa, “Ngesa naso lui wapfu meso?” 41 Yesu kawawia, “Kima mbei wapfu meso muwewa wanyamaṟipfo. Kya indi wulalu momhamba, ‘So nyi lui waamburu,’ na ikyo kyaloṟa mui wanyamaṟi.”

10

1 Nyi lohi kya lohi ngamuwia, “Mndu kada alaida na mfiṟihenyi fo machondi aida oo mongo, kang'alawuo hando hengi o nyi mwiwi na msoki. 2 Indi ichu aiida napfo aida oo mongonyi nyio ai mlisi o machondi. 3 Nao mringi o mfiṟiha kawempengeluya kichi. Na machondi halya hakaicho ṟu lyakye. Na machondi halya hai hakye amonyi kahalaha marina haho kahaduo nja. 4 Kamaa iduo halya hai hakye nja hose nekehasongoya. Na machondi halya hakamwiwata kyamba haichi ṟu lyakye. 5 Indi mndu mhenu hekemlatyapfo, kya indi nyi hekemdicha cha kipfa halaichi ṟu lya wahenu.” 6 Nyifong'u mfanano Yesu alewawia. Nawo walamanye ikyo arie iwawia nkyo iki. 7 Nahong'u Yesu kawawiase, “Nyi lohi kya lohi ngamuwia, inyi nyi mongo fohenda kundo machondi hai. 8 Walya walenjisongoya nyi wawekeri waiwi na wasoki wose kya indi machondi halawaadanye. 9 Ngiṟi iya nyio inyi. Mndu aida napfo aidia koko nyechikiṟo na yanga napfo na iwuka napfo nawekoya na uṟa. 10 Mndu ai mwiwi nelekecha shila nyi kundu naiwe na ishinja na idetsa. Inyi njilecha napfo kundu mukoye iwada moo na mweena fofo fose. 11 “Mlisi mcha nyio inyi. Ichu ai mlisi mcha nyi nekerekya machondi hakye moo. 12 Mndu chu ai mekelei ma alakeri mlisi, machondi ho halambaṟi hakye, kyakye kawona rumu lyechicha nao katihia-ho machondi ho kadicha. Na rumu likacha iharakwo na iharahanyitsa. 13 Cha kipfa ili o ai mekelei ma echisaṟa machondi hopfo. 14 Mlisi mcha nyio inyi. Na inyi njiichi iho hai hako, naho hakawekunjimanya. 15 Chando nao Wande anjiichi inyi na inyi njiweichi Wande, Na inyi ngarekya machondi moo. 16 Njiwode na machondi hengi-se halakeri ha mfiṟihafu. Kyaho nangaki na njihaende naho. Naho na hecheicho ṟu lyako. Naho kochikaa-ho ipo limu tupu na mlisi na umu mfi.” 17 “Nkyo kyaenenga Wande anjikundi ili ngakurekya-ho moo foko kundu njiwuye ifuwada-se lingi. 18 Ma kwipfo aifunjisokapfo kya indi nyi ngafulekya kui ikunda lyako njimonyi. Nyi njiwode pfinya ya ifulekya, njiwewode na pfinya ya ifuwada-se. Nyi wudo wande oko alenjiwawasia njiṟunde.” 19 Nahong'u Wayuda walya wakawuya idumbukanase kawi kipfa kya madedo halya hake. 20 Wafoi wa ipfo kiidi kyawo wakahmba, “Nyi oṟuṟe lumbode na isuko kasuko. A nyi nkya ki-se mumwadanyia?” 21 Wengi wakahamba, “Madedo ho adeda chi hakeri cha ha mndu awodo nyi oṟuṟepfo. Alewo mooṟuṟe awechiidima itambaṟuo meso ha shipfupfuṟe ngesa?” 22 Nahong'u kushikye mkonu mnene kulya Yerusalemu fokumbwo ngumbwo ya hekalu ilesamyo. Na kiheri kilya kiwei kya mbeo. 23 Na Yesu aweichumiachumia ipfo hekalunyi ipfo kiṟihenyi kyalyo kihambo kya Solomon. 24 Nalyo Wayuda walya wakacha imtengetia wakahamba, “Mtano indi ochiluwika mkeumkeu? Kokoya ukeri Kristo iyo, keluwie-wo na pata ṟaa.” 25 Yesu kawahalwo, “Nyi njilemuwia da nanyo mulaidikye. Maṟunda hako ngiwuta kui rina lya Wande oko, nyiho-ng'u hainjiṟingishia. 26 Nanyo ma mulaidikye ili mulakeri kambenyi lya machondi hako. 27 Machondi ho hako nyi haicho ṟu lyako. Na inyi njihaichi naho hanjilatya. 28 Na inyi ngahaenenga moo fo mlungana. Naho ma hechikaa hadeke-se ma mlunganapfo. Ma kwipfo mndu echiharakwo kunu owokonyi lokopfo. 29 O Wande ahanjienengye nyi ang'anye wose. Ma kwipfo mndu aidima iharakwo ipfo mawokonyi ha Wandepfo. 30 Inyi na wande lui wamu.” 31 Nalyo Wayuda walya wakawuya yende maho wamkape naho. 32 Yesu kawahalwo, “Maṟunda hafoi sa mecha ngamaa imbonesya nyo hawuka ko Wande. Ipfo kiidi kyaho nyi liki lyemtewa munjikape na maho ngesa?” 33 Nalyo Wayuda walya wakamhalwo, “Chi kimaduma kya iṟunda liwe icha lurie ikukapa na mahopfo. Nyi kimaduma kya ngalali yapfo yeruma Ruwa, na ili iyo ukeri mndu o wandu kokutana Ruwa kumonyi.” 34 Yesu kawahalwo, “A ipfo wuwawasonyi wonu chi kuwode-pfo idedo lii iṟehye lyehamba, ke, Inyi njilehamba, ‘Nyo nyi mukeri maruwa?’ 35 Kyasia walya waleshitsyo idedo lya Ruwa komkoya Ruwa nyi alewasenda maruwa na iki kii-kiṟehye ma kilechiwa ipfunguka. 36 Ashika-wo inyi ili njiletano mwele nyi Wande kanjiduma kunu wuyana nyi monjihamba ke nyi ngaruma Ruwa ili ngahamba, njikeri Mana o Ruwa ko? 37 Kokoya ngada njilawuta maṟunda ha Wande oko, denyi mulanjiidikye inyi. 38 Indi kokoya ngawa mohawuta nahong'u mulanjiidikye inyi modeda, keidikyanenyi na maṟunda ho hako mukuwutye-ho imanya kya kisimirya kye o Wande ai na inyi na inyi njii na Wande.” 39 Nahong'u wakawuya wakapfula mweke fombada. Nao kakuashuo ipfo mawokonyi hawo. 40 Yesu kawada njia kaambada meda fo Yordanyi kashika kulya kundo Yohane epatsiya kakaapfo. 41 Wandu wakamchea wafoi, nawo wakahamba, “O Yohane ma alewuta ngata ya ṟihopfo. Kya indi kilya Yohane alededa kya ichu kyamba iwa kya lohi kyose.” 42 Nalyo wandu wa kulya wafoi wakamwidikia.

11

1 Kyasia kuwekeri-pfo mndu aluo nyio Lasaro o kulya Betanyia (o mṟi fulya fo Maria na Marita manawo. 2 Na Maria nyi ulya aleshimbwo Mndumii na mafuda ha opfamu sa lucha, kaangatsa madende hake na njui tsa mdonyi fokye. Na msacha chu okye nyio Lasaro ulya aweluo.) 3 Nahong'u washiki walya wakye wakamdumya Yesu ndumi wakahamba, “Hoi Mndumii, mbuya yapfo nyi aluo.” 4 Yesu kekiicho ado kahamba, “Ndaṟe ii chi ikeri ya opfupfo, chila kipfa kya mng'ano fo Ruwa kundu Mana chu o Ruwa nanganyisho.” 5 Na Yesu nyi ekundi Marita na maomae Maria na Lasaro. 6 Kyasia amicho Lasaro nyi aluo Yesu katsinda-se mfiri iwi kulyando awekeri. 7 Kidima kawia walya wa kiloshyonyi kyake, “Kendeng'u luwuye na kulya Yudaya.” 8 Walya wa kiloshyonyi wakambia, “Hoi Mwarya, kandi Wayuda walya werie ikukapa na maho, na iyo owuya napfo lingi?” 9 Yesu kahalwo, “Saa tsa mfiri chi tsiipfo ikumi na tsiwi? Kokoya mndu achumia kiheri kya mfiri echikapa mtuliapfo kipfa nyi awonyi sa ya wuyana wu. 10 Indi kokoya mndu achumia ili kio nechikapa mtulia kipfa sa iya ilakeri nao.” 11 Yesu ekihamba adi kawuya kalungyaho kingi kawawia, “Mbuya chu odu Lasaro nyi alee, kya indi njihenda-pfo njimpang'tse.” 12 Nahong'u walya wa kiloshyonyi wakambia, “Hai Mwarya, kokoya naleee madonyi nyi echichia.” 13 Na Yesu adeda ado kehambaho opfu loke, nawo wakahamba lako nyi aideda kya mahombyenyi ha mado. 14 Nalyo Yesu kawawia na pata, “Lasaro ampfa. 15 Na inyi ngachihio ili njilawekeriho kipfa kyanu nyo kundu muwuteho iidikya. Indi nndenyi-ng'u luhende kulya kokye.” 16 Nahong'u Toma (ulya alaho o mbasa) kawia wodoya walya wa kiloshyonyi “Nndenyi-ng'u naso, luhede ipfa hamu nao!” 17 Nahong'u Yesu kekicha-ho kakoya ammaa mkonu iina opangenyi. 18 Na kowuka kulya Betanyia ushike Yerusalemu nyi ochimaa mhendo fo kyenga kya saa ushike kilometa tsiṟaṟu(mastadio 15). 19 Na Wayuda wafoi wawecheye na kulya kany ko Maria na Marita kundu wechiwawanza kya opfu lo msacha chu owo. 20 Nahong'u Marita kekiicho Yesu akeri icha kahenda imwambya na Maria kakaa kulya kanyi. 21 Marita kawia Yesu, “Hoi Mndumii, nokoe iyo kuwekeri-iya msacha oko nawechipfapfo. 22 Nako na wulalu njiichi oryo kindo ochiterewa Ruwa nao Ruwa echikuenenga kyose.” 23 Yesu kambia, “Msacha opfo nyi echikuṟukya.” 24 Marita kambia, “Njiichi nyi echikuṟukya iya maṟukyenyi ili Mkonu fulya fofurumya.” 25 Yesu kambia, “Inyi nyio wuṟuki na moo. Na mndu anjiidikye nekaa-ho na moo ma kapfa. 26 Na ichu aiho na moo kanjiidikya ekaa napfe ma indi-pfo. Ngesa uweidikye kudo?” 27 Nao kambia, “Ee-wo Mndumii, nawo ngamekuidikya nyi ui Kristo Mana chu o Ruwa ulya awechicha na kunu wuyana.” 28 Kekihamba ado kakure-pfo kahenda ilaha Maria ulya ai manomae kambia kya kiṟika, “Marya amcha nao nyi akulaha.” 29 Nao kekiicho ado kakambiṟa ikure owinyi kahenda alyando Yesu ai. 30 Na Yesu awemeshikye kulya mṟinyipfo, nawei alyando ekumbuhana Marita. 31 Nahong'u Wayuda walya wawei na Maria ipfo mba wechimbanzawanza ili wawonyi Marita akure owinyi chuṟu kehenda nja wakamwosha wehamba kye nyi echihenda ipfo opangenyi ihenda ikapya-pfo kilio. 32 Nahong'u Maria kekishika alya ndo Yesu ai kekimbona adi kakuhutsa wanda oo madendenyi hake kambia, “Hoi Mndumii, nokoe iyo uweiho msacha oko nawechipfapfo.” 33 Nahong'u Yesu kekiwona kelia na Wayuda walya wacha warianyi nao nawo, kawado nyi rihima ipfo ngoonyi kawa kirihisa o amonyi. 34 Kahamba, “Nyi ku mumlaṟye?” Wakambia, “Njoo-wo Mndumii, noambuye.” 35 Yesu katonyitsa matihi. 36 Nahong'u Wayuda walya wakahamba, “Keambuyenyi chando awemkundi.” 37 Nawo maata-ho wakahamba, “A ichu aleweambuṟa-se meso ha kipfupfuṟe kilya nalaidime iima Lasaro nalapfe?” 38 Nahong'u Yesu kawuya iwado nyi rihima ipfo ngoonyi lingi kashika oo opangenyi. Na opanga lo luwei utoche na iho li-ihekye oo momu. 39 Yesu kahamba, “Keirenyi-ho iho ili.” Marita mshiki o mpfu ulya kambia, “Hoi Mndumii, amshika idaa! Kyamba mkonu fu nyi fo kaana lang'u.” 40 Yesu kambia, “A lyando ngawekuwia, Komekuidikya nyi ochiwona wuitoṟi wo Ruwa?” 41 Nalyo wakairaho iho lilya. Na Yesu kairya meso huye ruwehu kahamba, “Hoi Wande, ngakuana ili okenjiadanya. 42 Na inyi na mbeichi nyi owa monjiadanya kiheri kyose. Kya indi nyi kipfa kya wandu wa wahoṟoki iya waiṟingichye nkyondo ngakihambya kundu wechiwuta-ho iidikya ke nyi iyo unjidumye.” 43 Kekihamba ado kakoṟoṟoma na ṟu ling'anyi, “Lasaro, ncho na nja.” 44 Nalyo lienyi mpfu ulya kawukaho kacha na nja ampfungye shidami sha nguo madende ho na mawoko ho na kyamu kyake kii-kiwoshye na kidami kya mbiṟuko. Yesu kawawia, “Kempfungwonyi mumlekye nakuhendye.” 45 Nahong'u Wayuda wafoi walya wacheye na kulya ko Maria wekiwona kilya Yesu awuta wakamwidikia. 46 Na walya maata-ho wakahenda kulya ko Wafarisayo wakawawia kilya Yesu awuta. 47 Ko ikyo wakohanyi wang'anyi wakasangana na Wafarisayo wakalaha chila iya ing'anyi ya wanjama wakahamba, “A luwike luda ili mndu chu awa mowuta ngata tsifoi tsido? 48 Lukamda nakae ado wandu nyi wechisia ipfo kokye wahende imwidikya wose. Nalyo Waroma wechicha wechilusoka sanga-li na Hekalu-li na inyamaṟa mkambo fodu.” 49 Nahong'u o umu ipfo kiidi kyawo nyi Kayafa awei Mkohanyi Ang'anyi o maka fulya o kawawia, “Muichi ma kindopfo. 50 Ma mulakusaṟye kye nyi kichaho konu mndu umu napfe hando ha wandu wa sanga lyose kota wandu wa sanga lyose wechiarisika?” 51 Na ili alededa ado chi ipfo koke kwenyi liwewukyepfo. Kya indi nyiili awei mkohanyi ang'anyi o maka fulya adeda ado kechihamba kisuku kyeṟingishya kye Yesu ai mteṟye napfe kyekiṟa mkambo fu fowo. 52 Ma chi kyekiṟa mkambo fu fo wandu tupupfo kya indi kundu na wana wo wa Ruwa wanyanyaṟikye wo nawasanze wawe wamu. 53 Nahong'u wokya mkonu fulya wasongoru wa Wayuda wakachilya ihenda iwaha Yesu. 54 Nalyo Yesu nalakiwe-se moidaida na pata ipfo ko Wayuda walya, kya indi kawuka-ho kahenda sangenyi liwe likinganyi na kundo kulya ko olele, kashika mṟinyi folaho Efraimu katsinda-pfo ai hamu na wa kiloshyonyi kyake. 55 Nahong'u Pasaka ya Wayuda iwei kufui, wandu wafoi wakahenda ido na kulya Yerusalemu wawuka ipfo sangenyi lilya, Pasaka ilamshika ihoya, wahende ikuilisha. 56 Nawo nyi Yesu waweimpfula wakadeda wo wenyi na weny wahoṟoki ipfo hekalunyi wehamba, “A nyi mowona kyawa kida? Nyi lohi nechida alechicha isenguda mkonu ii mnene ngesa?” 57 Na wakohanyi walya wang'anyi na Wafarisayo wo wakawawasa na pata wehamba, “Kokoya mndu ammanya kundo Yesu akeri naende mbonyi kundu wakoye imbada.”

12

1 Nahong'u kuwetsuheṟe mfiri iṟandaṟu mkonu mnene fo Pasaka fukishike Yesu kashika kulya Betanyia kundo Lasaro awekyekaa ulya Yesu emṟutsa wapfunyi. 2 Napfo wakamsungusia choonga ili kyukanyi. Na mndu mopfuṟukanya-ho m Marita. Na Lasaro nyi ai o ipfo kiidi kya walya wadamye na Yesu kilionyi kya choonga. 3 Naho Maria kawuta kiraryo kya mafuda ha mbaṟi ya Nardo ha wuhuru wung'anyi hashikye ratili imu, kacha ishia Yesu madende kawuya kaangatsa madende halya na njui tsake. Mba iya ikarumbalala opfamo lo mafuda halya. 4 Na Yuda o Iskariote umu o walya ikumi na wawi ipfo kiidi kya walya wa kiloshyony kyake (nao nyio sa echikaa namtwaṟe Yesu,) kahamba, 5 “A mafuda ha kima hakumbo ko dinari mahana haṟaṟu tsiinengo wandu wakiwa nyi ki?” 6 Na kyemnenga kahamba ado chi kipfa ili echikusaṟa kya wakiwapfo, nyi ili ai mwiwi arie mfuko fulya na shilya shechidambiko kafoi kawa moṟoṟokwo-ho. 7 Naho Yesu kahamba, “Mulawinyishe mka-chu kumdeye-ng'u nahende ihasuṟuma kuwede mkonu foko fo iṟiko. 8 Kyamba wandu wakiwa nyi mukeri nawo mafiri hose, mndu mulakeri nao mafiri hose nyio inyi.” 9 Nahong'u mamwingi fulya fung'anyi fo ipfo ko Wayuda ili wamwicho ke Yesu nyi kulya Betanyia ai wakacha napfo chi kimaduma kya iwona Yesu tupupfo, indi nyi kundu wawone na Lasaro ulya emṟutsa wapfunyi. 10 Na wakohanyi walya wang'anyi wakadumbwo chila kundu wawahe na Lasaro. 11 Kipfa nyio aletewa Wayuda wafoi wakawa wakalekana na wasongoru wawo; wakaidikya Yesu. 12 Kyasia ili lya ngama mamwingi fo wandu fulya fucheye napfo kya mkonu fulya mnene wakaicho kye Yesu nyi aicha na kulya Yerusalemu. 13 Wakawada maṟamba ha makangachi wakakure wahende imwambya wakakoṟoṟoma ilaha, “Hosana. Kwadapfumo ichu acha kui rina lya Mndumii kawewa mangi ya Israeli.” 14 Na Yesu kakuwonya mchungu mkoho kadamia mhongo-hu fofo. Kiwekehendeka chando kiikiṟehye kyehamba. 15 “Kulawone kochiowuo iyo ukeri mṟi fo Sionyi. Ambuya Mangi yapfo aikuchea ai mdamiṟe mhongo-hu fo ihache lya mchungu.” 16 Nakyo chando kikeri wa kiloshyonyi wake waweichi kuwokapfo. Nyi mandi halya Yesu amhenda iwiko mwitoṟi lyo mandi walekumbwo kye nyi wudo kii-kiṟehye kyakye na iwuta wakawembutya wado da. 17 Na mamwingi fulya fo wandu walya wawei nao mkonu fulya alelaha Lasaro nawuke ipfo opangenyi kamṟutsa wapfuny wo wakahamba-ho kyemṟingishya. 18 Nakyo kikaweinenga mamwingi fulya fo wandu wakahenda imwambya kipfa waleicho kye Yesu aletana ikyo kikawewa kichao king'anyi kidi. 19 Nalyo Wafarisayo walya wakawiana mndu na odoye, “Muwonyi da? Loidima kindopfo! Ambuya wuyana wose wuimwosha.” 20 Na ipfo kiidi kya wandu walya waledo na Yerusalemu wahendewikya Ruwa wuindi mkonu fulya mnene kukawekaa-pfo na Wagriki waangu. 21 Wo wakachea Filipo o kulya Betisaida ya kulya Galilaya. Wakamterewa wakahamba, “Hoi Mndumii, lulangie iwona Yesu.” 22 Filipo kakure kahenda iwia Andrea. Andrea kasangana na Filipo wakahenda iwia Yesu. 23 Na Yesu kawahalwo kahamba, “Aikyo kiheri kyamshika Mana chu o mndu nahende iwiko mwitoṟi. 24 Nyi lohi kya lohi ngamuwia, ndunda iya ya ngano kokoya yada ilaoloka teri-hu ikapfia-ho yo yadeo ikakaa ido. Indi kokoya yampfia-ho yo yechido iwike ndunda tsifoi. 25 Ichu mokunda moo fokye nekaa nafudetse. Na ichu mosuo moo fokye kunu wuyana aifuringa fushike ikaa mlungana. 26 Kokoya mndu akundi njipfuṟukanya nache injilatya. Na hando inyi njikeri mpfondo na mpfuṟukanyi oko echikaa. Na kokoya mndu anjipfuṟukanya Wande nyi echimng'anyisha.” 27 “Wulalu mrima foko fotautau, na inyi njihambe njida? ‘Ngesa njihambe,’ Hoi Wande, njiletsa na saa ii ikeri-ho? Kya indi kimaduma ngakoya saa ii nyikyo ikyo. 28 Hoi Wande, kunda ung'anyishe rina lyapfo iyo.” Nalyo ṟu likaichio liwuka ipfo ruwehu lyechihamba, “Ngameling'anyisha na lingi-se njechilinganyisha-da.” 29 Nahong'u mamwingi fo wandu wahoṟoki-ho wakaicho iki wakahamba, “Nyi ikuṟuṟuma lyadeda nao.” Wengi wakahamba: “Nyi malaika adeda nao.” 30 Yesu kahalwo kahamba, “Ṟu lyo kimaduma lyadeda chi kipfa kyako inyipfo, indi nyi kipfa kyanu nyo. 31 Wulalu wuyana wu wohenda iwonyo mdumbuye. Wulalu mnene o wuyana wu echifunyo kulya nja. 32 Na inyi ngammaa iiryo huye njilekana na wanda ii lyo njechiwahomwo orio umu na koko.” ( 33 Kadeda ado kechenga kya opfu lokye kye nyi lo mbaṟi njiki echikaa napfe.) 34 Nahong'u wandu walya wakuwumbye-ho wakamhalwo, “So nyi lokeicho kya Kristo kii-kihambe ipfo wuwawasonyi wodu kye nyi echikaa-pfo mlungana. A kyawa kida-ng'u ili iyo ohamba kye nyi kiwari Mana chu o mndu nahende iiryo huye? A Mana cho o mndu nyi o ku ngesa?” 35 Yesu kawawia, “Kutsuhae-ho kiheri sa kyangu sa ii ikeri-se nanyo. Chumie ili mukeri na sa ii mulawone mohenda ihoyo meema, kyamba ichu mochumia memenyi aichi ma kundo ashikapfo. 36 Ili mukeri na sa ii keidikyenyi sa kundu muwe wana wasa.” Yesu kyekimaa ideda madedo-ho kawukaho kahenda isheṟuka. 37 Ma amemaa iwuta ṟiho tsing'anyi tsidi wawonyi nawo ma walakunde imwidikya. 38 Nyi kilehendeka kido kyeinutysa idedo lya mwikimbi Yesaya lyehamba, “Hoi Mndumii, a mndu aleidikya shilya luiongoya nyi wu? Nao nyi o ku atambaṟukye meso nawone wuidimi wo Mndumii?” 39 Na kimaduma walaidima imwidikya nyi kilya kingi Yesaya alededa kyehamba. 40 “Ruwa nawahye meso hawo kaumiṟa na ngoo tsawo kundu walahende yambwo na meso hawo, ma ichihio na ngoo tsawo wawuyei nyi Mndumii ahamba, na inyi njiwakiṟe.” 41 Nyi wudo Yesaya alededa lya alewona wuitoṟi wokye kawa modeda kyakye. 42 Ma kudo kuweipfo na wasongoru wafoi wa Wayuda waleidikya Yesu kya indi kipfa kya iowuo Wafarisayo walakihambe na pata wakoye wawuto sinagogenyiyi. 43 Kyamba nyi wawekundi iṟumisho nyi wandu kota irumisho nyi Ruwa. 44 Nahong'u Yesu kahamba na ṟu lyinganyi, “Mndu anjidikye inyi chio inyi anjiidikye tupu-pfo, naidikie ichu alenjiduma daa. 45 Na ichu anjiwonyi inyi, nyi awonyi na ichu alenjiduma daa. 46 Inyi nyi njicheye na kunu wuyana njikeri sa na oryo mndu anjiidikye inyi kundu alakoye ikaa meemenyi. 47 Na kokoya mndu aicho madedo hako kada alahawada chio inyi njechimbonya owingopfo. Kyamba kitewe ngacha chi kundu njiwonye wuyana wu owingopfo kya indi nyi kundu njikiṟe wuyana wu. 48 Ichu monjimina kada alaambya madedo ho hako nahawade o nawode mombonya owingo. Idedo lyo lyako ngamdeda lyo lyechimbonya owingo Mkonu fulya Fofurumya. 49 Kipfa inyi kilya njilededa chi koko inyi kiwukye-hopfo. Nyi Wande-chu oko ichu alenjiduma o anjinengye iwawaso lya kindo kyededa na ihamba. 50 Na inyi njiichi kye kilya o awawasye kyo kirie moo fo mlungana. Nahong'u ngadeda kilya Wande alemmaa injiwawasia njidede.”

13

1 Mkonu fulya mnene fo Pasaka fulameshika ihoya Yesu amemanya kye kiheri kyakye kyamshika nawuke kunu wuyana iwuya ko Wande. Nao msa alewa mokunda iwa wakye mandi ai kunu wuyana nyiwudo-ng'u alewaloṟa mkudye fokye tane mainukyonyi. 2 Nahong'u Kilayo kilya kii-kyaale Yesu na wa kiloshionyi na ichu mkumbi amemmaa yamtsa wuṟingi ipfo mrimenyi fo Yuda Iskariote ai mana o Simon wohenda iṟingya Yesu. 3 Nao Yesu aweichi kye nyi Wande amaa imdambikya shindo shose mawokonyi hakye, na ipfo ko Ruwa nyipfondo acheye, na ipfo ko Ruwa mfondo aiwuya napfo. 4 Nahong'u kakure alya kilionyi kya Kilayo kilya kawuta nguo yakye ya huye. Kaende kiwaraṟa kya nguo kakupfunga nakyo oo kitsinyi. 5 Kawuya kaletsya mṟinga iraunyi kawoka isanja wa kiloshyonyi kyakye madende kahaangwo na kiwaṟaṟa kilya akupfungye nakyo. 6 Nahong'u kashika oo ko Simon Petro, na o Petro kambia, “Hoi Mndumii, nawo otana osanja madende?” 7 Yesu kahalwo kambia, “Ikyo njiiwuta okimanya wulalupfo, indi nyi ochikimanya ili numa.” 8 Adi Simon Petro kambia, ochinjisanja madende ma indi-pfo; Yesu kambia, “Ngada ndakusanja uwode kita na inyipfo.” 9 Adi Simon Petro kambia, “Ho Mndumii njisanja, ma chi madende hako tupupfo, indi na mawoko ha na mdo fu.” 10 Yesu kambia “Ichu amsamba awode echikisanjosepfo, shile madende ho tupu, Kya indi nyi a mheṟemtsu-ng'u ose. Nyo mui waheṟemtsu kya indi ma chi wosepfo.” ( 11 Kyamba Yesu aichi ulya mtwaṟi oke, nkyondo ahambya, “Ma mui waheṟemtsu mosepfo.”) 12 Kekiidima iwasanja madende na ikuṟaaya nguo tsilya tsake kekidamya kawawia, “Ngesa na mamonya kindo ngambutya? 13 Nyi mochekembia, ‘Njii Maarya na Mndumii, na kya lohi mokehamba kyamba na mbekukerye kudo. 14 Kyasia-ng'u kokoya inyi nji Maarya na Mndumii ngammaa imsanja madende, nanyo nyi kiwembaṟi isanjana madende muvenyi na wenyi. 15 Kyamba njimbikye kichano kundu nanyo muwewuta chando inyi ngambutya nyo. 16 Nyi lohi kya lohi ngamuwia. Kwipfo mndu isinga ang'anye mndumii olyopfo, manya mndu ai mdume ang'anye ulya alemdumapfo. 17 Mukamekumanya-ng'u ikyo nanga nyo ili mochikiwuta.'" 18 “Chi ngadeda njido kyanu mosepfo. Inyi njiichi iwa njilewasambuṟa. Kya indi nyi kochihoya kyeinutsa ki-kiṟehye kyehamba, ‘Ichu alie mkate foko nahaluka injiterengia.’ 19 Nyi ngasonguo imuwia wulalu kilameshika iwa kundu ilindi kyeshika iwa mukuwutye-ho iidikya kye nyio inyi. 20 Nyi lohi kya lohi ngamuwia, ‘Ichu aambya mndu ngamduma nyio inyi anjiambya.’ Na ichu anjimbya inyi nyi aambya ichu alenyiduma.” 21 Kyasia Yesu kekihamba iki kawado nyi rihima mnu ipfo mrimenyi kahamba napata, “Nyi lohi kya lohi ngamuwia kye iya kiidi kyanu umu-ho nyi echinjitwaṟa.” 22 Nalyo walya wa kiloshyonyi wakaambuyana mndu na odoe wai kitambisa walamanye kya mndu adeda kyakye. 23 Na kwipfo umu o wa kiloshyonyi kyake adamye-ho echikuihetsa kipetehu kya Yesu ai mkunde okye. 24 Naho Simon Petro kamkemya kye nawese mbei uhya aideda kyakye. 25 Mndu ulya o kiloshionyi katikiria kechikuihetsa kipetehu kya Yesu kambia, “Hoi Mndumii, na nyio wu?” 26 Naho Yesu kahalwo. “Nyio ichu njechimchoweṟya itangamra na ilimnengya.” Kachoweṟa itangamra kalinengya Yuda mana o Simon Iskariote. 27 Nao Yuda kyekiambia itangamra lilya nalyo liyenyi Satana kamwanga. Nahong'u Yesu kambia, “Iki urie iwuta kehenda iwuta owinyi.” 28 Indi walya wadamye-ho wechilya chonga kwipfo ma umu alemanya nyi ambia kikipfo. 29 Kukakaa-pfo wekusaṟa kya Yuda ili awei moringa mfuko fosuṟuma fesa kulako Yesu ambia, Henda ihuṟa shilya shiwaṟi shesungusia mkonu fu mnene, ang'u kye naenenge wakiwa kindo kya nga. 30 Nahong'u Yuda amemaa iambia itangamra lilya nalyo liyenyi kaida na ipfo nja. Nalyo kuwei kio. 31 Nahong'u Yuda ekihenda nja Yesu kahamba, “Mana chu o mndu nyi wulalu ameng'anyisho na Ruwa kaweng'anyisho ipfo kundo ai. 32 Kokoya kiṟumi kya Ruwa kyamewono kiidi kya Mana nao Ruwa nyi echimng'anyisha Mana ai nao. Na imng'anyisha echimng'anyisha wulalu da. 33 Wana wako, njitsinda nanyo hando ha oweṟe da. Nyi mochinjipfula nalyo kivewa kidi chando njilewia wasongoru wa Wayuda ngahamba, ‘Kundo kulya njikuhendya moidima icha naho-pfo.’ Nanyo na wudo ngamuwia wulalu. 34 Nyi iwawaso lihya ngamuinengya kye mochikundana; kundanenyi chando; inyi njilemukunda, nanyo na wudo mbekundana. 35 Kindo oryo mndu ose echimanya nakyo kye nyi mui wa kiloshyonyi kyako nyi ikundana ili mochikunda mudo.” 36 Simon Petro kambia, “Hoi Mndumii, nyi ku uihenda?” Yesu kahalwo, “Kulya kundo njihenda iyo ochiidima injilatya-ho wulalupfo, kya indi ochinjilatya ili numa.” 37 Petro kambia, “Alewo Mndumii, kitewe njilaidima ikulatya wulalu nyi kyo iki? Njechireka moo foke njikuletse-pfo.” 38 Yesu kahalwo. “Nyi ukuṟeherye ipfa kipfa kyako? Nyi lohi kya lohi ngakuwia, olong'onyi lulamekapa nochinjikana kaṟaṟu.”

14

1 Yesu kawawia, “Ma mulanenewuke ipfo ngoon tsanu. Idikienyi Ruwa muwenjidikya na inyi. 2 Ipfo kanyi ka wande oko nyi kuipfo shidembo shifoi. Koka shila wudo njiwemuwia. Wulalu njikeri ihenda imteseheṟya-ho hando. 3 Na ili njihenda imteseheṟya-ho hando, nyi njechiwuya lingi njiche imwondwo na ipfo koko; kundu hando inyi njikeri mpfondo nanyo mochikaa. 4 Na kundu njihenda njia yeshikapfo muichi.” 5 Adi Toma kambia, “Ndumi, kundo uihenda iyo luichi manyalepfo, a nyi wuda lochimanya njia yo?” 6 Adi Yesu kahamba, “Inyi nyiyo njia, lohi na moo. Ma kwipfo msa echishika ko Wande alashitso nyi inyipfo. 7 Kokoya monjimanya inyi, nao Wande oko na muwemwichi-da. Na wulalu da mommanya na imbona.” 8 Adi Filipo kambia, “Hoi Mndumii, keluloṟe-wo Wande chuo, naso lochifuda.” 9 Adi Yesu kambia, Filipo kiheri ki kyose ngamekaa nanyo na iyo kulanjimanye? Ichu amenjiwona inyi ammaa iwona Wande. A kyawa kida ili ohamba, keluloṟe-wo Wande chu? 10 Alewo kulaidikye kye inyi njii-msanze na Wande nao Wande ai-msanze na inyi? Madedo ho ngamuwia moose manya hawukye koko njimonyipfo. Ni Wande chu ai kiidi kyako nyi awa moṟundya-ho mawuto hakye. 11 Kiwaṟi munjiidikye kye inyi njii-mlunge na Wande nao Wande ai-mlunge na inyi, Shila wudo njiidikienyi kipfa kya mawuto ho hako. 12 Ni lohi kya lohi ngamuwia, Mndu kanjiidikya inyi, mawuta ngawuta nao da echiwuta, na manenenene kota ho echihawuta, nyi kipfa inyi nyi ipfo ko Wande njihenda. 13 Na oryo kindo mochiterewa kui rina lyako inyi nikyo njechikiwuta kundu Wande nang'anyisho ipfo kiidi kya Mana. 14 Kindo moterewa kyakyo kui rina lyako njechimuwutya inyi. 15 Kokoya monjikunda nyi mochiwada mawawaso ho hako. 16 Na inyi njechiterewa Wande nao echimwenenga Mtarami ungi nawe mokaa nanyo itane mlungana. 17 Nyio Mumuyo o wukilohi, ichu wuyana wu wulaidima imbada kipfa wulawode meso hembona ma wuṟango wommanya. Nyo nyi mommanya kipfa nyi aimukaya kechitsinda mrimenyi yanu. 18 “Inyi ma njechimda-ho wangoendapfo, nyi njiicha-se na konu. 19 Kutsuhae kiheri sa kyangu wuhana wu wulenjiwona-se. Indi nyo ni mochinjiwona kipfa inyi njii na moo nanyo da mochikaa na moo. 20 Mkonu fulya ili fochishika ni mochimanya kye inyi njii-mlunge na Wande oko nanyo muiwalunge na inyi, na inyi njii-mlunge nanyo. 21 Mndu akuwode na mawawaso hako kawa moharinga nyio mndu anjikundi. Na mndu anjikundi nyi echikundo nyi Wande oko. Nao inyi njechimkunda na ikuloṟa nao.” 22 Nahong'u Yuda (chi mana o Iskariote-pfo ulya ungyi) kambia, “Alewo Mndumii, nyi kyawa kida ili uikuloṟa naso koda kulakuloṟa na wuyana wu?” 23 Yesu kahalwo kambia “Mndu kakaa-ho anjikundi nyi idedo lyo lyako echiliringa, nawo Wande chu oko echimkunda naso nyi lochicha ikaa kokye. 24 Mndu kada alanjikunda ma madedo ho hako aharingapfo. Na idedo lyo moliicho chi lyako inyi njimonyipfo kya indi nyi Wande ichu alenjiduma. 25 Isho nyisho ngammaa imuwia kiheri ki njii nanyo. 26 Indi Mkarishi chu nio Mumuyo Mwele, ichu Wande echimuduma kiwe kui rina lyako, o echimpfunda shindo shose na imtamuṟya kya shose njilemuwia inyi.” 27 “Nyi ofoṟo ngamudeya, nyi ofoṟo lu loko ngamusumba. Na msumbye foko chi fukeri cha fo wuyana wupfo. Mamlanenewuke, ngoo yanu ilatautau. 28 Nyi muleicho njechimuwia kye njihenda; na iwuya njechiwuya na konu. Ukoye muwenjikundi nyi muwechichihio ili njihenda ko Wande kipfa o nanjing'anyi inyi. 29 Na wulalu ngamaa imuwia ilindi kilameshika ikuwia kido kundu ili kyechiwa kido; muwute-ho iidikya. 30 Njikideda-se nanyo shindo shifoipfo kyamba mangi ii ya wuyana wu naicha. Koko inyi echiiidima kindopfo. 31 Kya indi kundu wuyana wu wuhende imanya kye njikundi Wande na chando Wande wuhende imanya kye njikundi Wande na chando Wande alenjiwawasa nyi wudo njiwuta. Kurenying'u luwuke aa luhende.”

15

1 “Inyi nyii msabibu fo lohi na Wande chu oko ai mndemi. 2 Oryo iṟamba lipaṟikye koko likada lilawika ndunda lyo aliruwuyaho. Na ili lii-pfo lyose liwika ndunda lyo alitasana liengeṟe iwika ndunda. 3 Nyo mulemmba watsane kui mweeke fo idedo lyo njilemuwia. 4 Kyekaenyi-ho mochilungana na inyi na inyi njiwekaa-ho njilunganyi nanyo. Kikawa chando iṟamba lilechidima iwika ndunda lii kyanya kyalyo lilakulungye na msabibu, nanyo na wudo da mochiidama iwika ndunda mulakulungye na inyipfo.” 5 “Inyi nyi msabibu nanyo mukawa nyi maṟamba hafo. Ichu akulungye na inyi na inyi ngawekulugna nao nyio awa mowika ndunda tsifoi. Tare nyio inyi moidima iwuta kindopfo. 6 Mndu oose kada alakaa kiidi kyako o echikumbo kleshe cha ṟamba lilawika lyikakumbo nja lyikawa mlalambodi. Wandu wakahasanya handu hamu wakahakumba modony hakakoṟo. 7 Kokoya mokaa-ho kiidi kyako inyi na madedo ho hako kokoya mokaa naho ipfo mrimenyi yanuu, oryo kindo moterewa mochiinengo. 8 Wande oko naing'anyisho kokoya mokumbia ndunda tsifoi na iwa wa kiloshionyi kyako. 9 Chando Wande alenjikunda na wudo inyi ngawemkunda nanyo. Kaenyi mukuwode na ikunda lyo lyako. 10 Kokoya moringa mawawaso ho hako nalyong'u mochikaa mukuwode na ikunda lyo lyako. Chando na inyi njileringa mawawaso ha Wande chu oko ngawekaa njikuwode na ikunda lyo lyake. 11 Ngamemuwia isho kundu msiha fu foko fukae ipfo mrimenyi yanu, na masiha fu fonu fuwe fui na mweena. 12 Iwawaso lyako lyo likeri liile, kekundanenyi muweni na wenyi chando njilewemukunda nyo. 13 Ma kuwode ikunda lyiidye mndu lyechiota ili lya mndu areka moo foke kimaduma kya mbuya tsakyepfo. 14 Nahong'u nyo nyi mukeri mbuya tsako kokoya mohenda iwuta kilya njilemuwawasainyi. 15 Chi njikimhamba-se masingapfo kipfa mndu isinga o amanya kindo menyi olyo awutapfo. Nyi ngammaa imsenda nyo mui mbuya cha kipfa isho njileicho shiwuka ko Wande chu oko nsho njilemuinenga shose. 16 Chi nyi mulenjisambuṟa inyipfo. Nyio inyi njilemsambuṟa nyo na imuduma mukuhendekye mochikumbya ndunda. Na shilya mokumbya sho shikae shilechisia, ili o Wande echimuenenga isho mochimterewa kui rina lyo lyako. 17 Iki ngambawasa nyi kiile, kekundanenyi muwenyi na wenyi. 18 “Kokoya wuyana wu womusuo manyen kye nyi wulewooka injisuo inyi wuka mawokionyi. 19 Kima muwei wa kiwuyana, wuyana wu wuwechimukunda nyo malai wandu wawo. Indi ili nyo wa mlai kiwuyana na inyi njilemusambuṟa njemletsa na wuyana-wu lyo lyatewa wuyana wu womsuo. 20 Kumbuonyi shilya njilemuwia: Kuipfo mndu isinga ang'anye menyi olyopfo. Komkoya nyi walenjiterengya inyi, nanyo na wudo wechimuterengya. Kukoye waweringa madedo hako na iho hanu nyi wechiharinga-da. 21 Kya indi ishi shose wechimuwutya nyi kipfa kya rina lyako inyi, kipfa walaichi ichu alenjiduma. 22 Kima njilawemche na ideda nawo wawehoyo owingo lo wuyamaṟipfo. Indi wulalu wakuwonya mweeke fokuwuta owingo lu lowopfo. 23 Mndu kanjisuo inyi nawesuo na Wande chu oko. 24 Kima njilawemetana ipfo kiidi kyawo ngata tsilya, tsilawemtano nyi mndu ungi wawekaa wai na owingo lo wunyamaṟipfo. Kya indi wulalu nyi wahawonyi da wakawensuo inyi na Wande chu oko wakawemsuo. 25 Kya indi kilehendaka kido kundu idedo lilya liinukye-ho lilya lii-ṟehye ipfo wuwawasony wowo lyehamba, ‘Walenjisuo isuo lilawode tewe.'" 26 “Ilindi Mkarishi echicha ichu njechimdumya inyi njii ko Wande nyio Mumuyo o wukilohi awukye ko Wande nao nyi echiwika-ho kiṟingishyo kyenjiṟingishya inyi. 27 Nanyo na wudo da mochiṟingishya cha kipfa muhendesanyi na inyi wokya mawokyonyi.”

16

1 “Kyanjienenga ngamuvia njido nyi kundu mulawone mohenda ipfuluko. 2 Wandu nyi wechimbuta siṟiny yawo ipfo masinagoginy hawo. Ee da, kushikye kiheri na oryo mndu amuwaha nahambe kye nyi awuta ado kindo kichihianyi na Ruwa. 3 Na kyatewa wawuta wado nyi kipfa walaichi ma Wande ma inyi walanjiichi. 4 Ili ngamuwia njido nyi kundu ilindi kiheri kyawo kyechishika muhende itamwo kyawo kye inyi njimonyi njilewoka imuwia njido.” “Njilemuwia mbonyitsi wokya mawokyenyipfo kipfa njiweri nanyo. 5 Na wulalu njikuhendya njiwuye ko ichu alenjiduma. Ma kulaipfo o kiidi kyanu monjiwesa nyiku uihenda. 6 Indi ili ngamuwia njido nanyo mukaichwo fowa ipfo mrimenyi yanu. 7 Na inyi ngamuwia kya lohi, Ili njihenda nyo mokuwutyaho kiira. Kyamba kokoya ngada njilahenda Mkarishi ulya echimchea nyopfo. Indi kiheri ngamaa ishika njechimduma konu. 8 Nao kamcha nyi echitoromisha wuyana wu kya wunyamaṟi na kya wuhoṟotsu na kya mwanduye fo Ruwa. 9 Kya wunyamaṟi nyi ili Walanjiidikya inyi; 10 kya wuhorotsu njikuhendya ko Wande nanyo mulakinjiwona-se. 11 Kya mwanduye nyi ili mangi ii ya wuyana wu ammaa iwonyo owingo.” 12 “Nyi njiwodese shindo shifoi shembia kya indi mulawechishiidima wulalu. 13 Indi kiheri ichu echicha ai Mumuyo o wukilohi, o echimuwiia mateteṟa momwitsa wukilohinyi wose, kyamba alechideda kui wuitiki wokye amonyi, kya indi shilya aicho nyisho echideda, na shilya shirie iwa nyisho echimwongoya. 14 O echinjing'anyisha inyi kyamba mbonyi tsi echimwongoya nyi kunu koko inyi echitsiwuta. 15 Shindo shose Wande awode nyi shako. Nkyo kyannenga ngamuwia, ‘Mbonyi tso Mumuyo Mwele echimwongoya nyi kunu koko echitsiwuta.'" 16 “Mwaanya sa kitutu nanyo mochinjiwonasepfo, na maanya fungi kitutu na mowuya injiwona.” 17 Nahong'u walya wa kiloshyonyi maata wakawiana wo wenyi na wenyi, “A ikyo aluwia nyi kiki ngesa? Mwaanya sa kitutu nanyo mochinjiwonasepfo na mwaanya sa kitutu na mowuya injiwona? Kawehamba, Njikuhendya ko Wande?” 18 Nahong'u wakahamba, “A ikyo ahamba kya mwaanya kitutu nyikyo iki ngesa? Luichi kindo ahambapfo.” 19 Yesu kamanya kye wakundi imbesa kawawia, “Kindo muiweṟiwetsa mowesana kyakyo nyi ili ngahamba, ‘Mwaanya sa kitutu nanyo mochinjiwonasepfo na mwaanya fungi kitutu na mowuya injiwona?’ 20 Nyi lohi kya lohi ngamuwia, Kye nyo mochifuha na ikapa kilio na wuyana wu wochichihio. Nyo mochisokyo nyi fowa, kya indi fowa tso tsanu tsikae tsechihaluka msiha mwenyi. 21 Ili mndu mka mlemo arakwo nyi awawyo, nekewado nyi fowa kipfa kiheri kyake kefee kyamshika, indi mandi mana amfeo nakikumbwose mawina halyapfo kipfa kya sia iya imbode ya mndu amfeo wuyanenyi. 22 Nanyo na wudo da, kiheri kya wulalu muisokyo nyi fowa. Indi njechiwonana nanyo lingi, na mrima yanu yechichihio na msiha fu fonu kwipfo mndu eidima imsokasepfo. 23 Na mkonu fulya fukamshika mochinjiwesa-se kindopfo. Nyi lohi kya lohi ngamuwia, Kokoya moterewa Wande kindo kui rina lyako na kikawa ki nyi echimwenenga. 24 Mṟasa wulalu mulemeterewe kindo kui rina lyakopfo. Keterewenyi nalyo mochienengo na msiha fonu fuichwo pacha.” 25 “Shindo shi ngamededa nanyo njiwemkapya semeṟi. Indi kiheri kikeri icha njilakidedase nanyo njemkapya semeṟi, kya indi njechimwongoya mbonyi tsa Wande na pata. 26 Mkonu fo ili fochishika lyong'u mochiterewa kui rina lyako. Ma ngamuwia kye inyi njemuterewya ko Wandepfo. 27 Kyamba o Wande namukundi nyo amony cha kipfa nyi mulenjikunda mukawenjiidikya kye ipfo ko Ruwa njicheye. 28 Nyi ipfo ko Wande njiwukye ngacha na kunu wuyana, Wulalu ngada wuyana wu njiwuye na ko Wande chu.” 29 Wadi wa kiloshyonyi kyake wakahmba, “Ate wulalu odeda na pata ulakilukapya semeṟi. 30 Wulalu lomanya kye nyi uichi shindo shose ulahuṟi mndu mokuwesa. Nkyo kyaenenga lukaidikya kye nyi ipfo ko Ruwa ucheye.” 31 Yesu kawahalwo, “Oweṟe lu nyi moidikya? 32 Ambuyenyi kiheri kikeri icha na kilemcha kyechitewa muhende irahanyitso oryo mndu na kokye munjideye-ho njimonyi. Ma ngakaa-ho njimonyipfo kipfa Wande nakeri na inyi. 33 Ngamuwia isho kundu mukae muwode ofoṟo mukulungye na inyi. Ili mukeri kunu wuyana i muwodo nyi waale. Kya indi kukarishyenyi inyi ngambinza wuyana wu.”

17

1 Yesu akimaa ideda ishi shose kaambuya ruwehu kahamba, “Hoi Wande, aiki kiheri kyamshikang'u. Kunda ing'anyisha Mana chu opfo kundu Mana chu opfo nakung'anyishe iyo. 2 Kyamba uleinengya Mana chu itoṟya wandu wose kundu nawasumbe wose ulemwenenga moo fo mlungana. 3 Na moo fu fo mlungana fui-le, nyi wakumanye iyo kye nyi ukeri Ruwa lohi iyo kumonyi wawemanya na ichu ulemduma nyio Yesu Kristo. 4 Inyi njilekung'anyisha kunu wuyana; ngamwawutsia kuheo kilya unjienengye kyetana. 5 Na wulalu, Hoi Wande, njing'anyisha-ng'u ipfo oshangunyi lopfo kochinjienenga wuitoṟi wulya njiwewode ipfo kopfo lilyandi wuyana wu wulawemeumbo. 6 “Rina lyi lyapfo lyo njiletambaṟuya wandu wa ulewanjienenga na iwawuta kunu wuyana. Wawei wandu wapfo, na iyo kowanjienenga, nawo nyi wamewada idedo lyo lyapfo. 7 Wulalu wakamanya ishi shose unjienengye nyi ipfo kopfo shiwukye. 8 Kipfa madedo ha ulenjienenga nyi njilehawaenenga. Nawo wakahaambya; wakawuta-ho imanya kye nyi ipfo kopfo njicheye lohi, wakaidikya ke nyi iyo ulenjiduma. 9 “Nawo nyiwo njiwaterewya. Chi wuyana wu ngawuterewyapfo, kya indi nyi iwo ulenjinenga kipfa ili wakeri wapfo. 10 Na ishi shii shako shapfo na shapfo shikawewa shako da. Na ipfo kowo ngamhenda ing'anyisho. 11 Na inyi njikikeri-se kunu wuyanapfo. Nawo na kunu wuyana wakeri. Nao inyi nyi ikucheya na kopfo njii. Hoi Wande Mwele! Waringe wakae na rina lyo lyapfo, ilyo ulenjinenga inyi, kundu nawo wawe wamu chandu naso lui wamu. 12 Mandi njiwei nawo njilewa mowaringa wawe weindya rina lyo lyapfo ulenjienenga. Nyi njiwepfo njewalaya choowe, ma kwipfo umu owo aledekapfo shile nyi mana chu o odetso kundu kidedo kilya Kiele kiinukie. 13 Indi wulalu na ipfo kopfo njikuhendya, ngahamba ishi kunu wuyana, kundu msiha fu foko wakae nafo mrimenyi wafuwode fuawukye-ho necha. 14 Inyi njiwalimye idedo lyo lyapfo na wuyana wu wukawasuo kipfa walakeri na wa kipaṟika kya wuyana wu chando nao inyi njilakeri o kipaṟika kya wuyana wu. 15 Chi ngawaterewya kopfo kundu uwawute kunu wuyanapfo. Indi ngawaterewya kopfo uwaringe wakie ichu mbicho. 16 Wo chi wakeri wa kipaṟika kya wuyana wupfo chando nao inyi njilakeri o kipaṟika kya Wuyana wu. 17 Uwatane waele wafane wukilohi wulya. Idedo lyapfo lyong'u likeri wukilohi wulya. 18 Chando iyo ulenjiduma kunu wuyana nyi wudo na inyi ngawaduma kunu wuyana; 19 Nyi kimaduma kyawo ngakutana mwele inyi kundu nawo da wahende itano waele kui wukilohi wulya.” 20 “Indi chi iwa tupu ngawaterewyapfo. Nyi njiterewia-ho na walya wose wechinjiidikya kui mwongoye fowo. 21 Ngaterewa kye wose wawe wamu chando iyo, Hoi Wande, ui umu na inyi, Na inyi njii umu na iyo kundu nawo wawe kiidi kyadu. Wuyana wu wuteho iidikya kye nyi iyo ulenjiduma. 22 Inyi njilemmaa iwainengya wuitori wulya ulenjiinenga kundu wawe wamu chandu so lukeri wamu. Inyi njikae nawo na iyo ukae na inyi. 23 Washike iawutsyo mkae fokaa wamu kundu wuyana wumanye kye nyi iyo ulenjiduma; kowewakunda chandu ulenjikunda inyi. 24 ‘Hoi Wande! Kya walya ulenjinenga, ngakunda kye wakae handu hamu na inyi ipfo kundo njikeri kundu wawone wuitoṟi wulya kulenjiinenga kui ikunda lyapfo uwenjikundi wokya wuyana wulawemeumbo. 25 Hoi Wande ui menyi wuhoṟotsu, wuyanawu wukuichi-pfo, kya indi inyi njikuichi. Iwa wakuichi kye nyi iyo ulenjiduma. 26 Inyi njilewamanyishia rina lyi lyapfo na njechikaa njechiwuta njido, kundu ikunda lyapfo uliwode koko fuwakaye ipfo mrimenyi yawo, na inyi njikae njimlunge nawo.'"

18

1 Nahong'u Yesu ekimaa ideda adi kakure-pfo arinanyi na walya wa kiloshyony kyake kaambada meda fo Kidiron kashika kundo kuwode kyungu kiikiṟihye. Yesu kahenda-pfo arianyi na wa kiloshyonyi kyake. 2 Nahong'u na Yuda ulya momṟingya aweichi handu halya cha kipfa mpfo kundo Yesu na wa kiloshyonyi kyake wawekekusanzya-ho kafoi. 3 Nahonu Yuda kahenda yondwo itorito lilya lya wasikari na waringi maata wa ipfo ko wakohanyi wang'anyi na Wafarisayo. Kacha napfo arianyi nawo warie shimunyi na taa na shisha. 4 Nahong'u Yesu ili emmanya shilya shemhoya shose kawuka-pfo kawawia, “A mndu mwimpfula nyi wu?” 5 Wakamhalwo, “Nyi Yesu ichu Mnasareti.” Kawawia, “Nyio inyi.” Nahong'u kukahoṟoka-pfo na Yuda ulya amṟingya arianyi nawo. 6 Nahong'u kekiwawia, “Nyio inyi,” wakawuya numa wakaho wanda. 7 Yesu kawawesa lya kawi, “A mndu mwimpfula nyi wu?” Nawo wakahamba, “Nyi Yesu chu Mnasareti.” 8 Yesu kahalwo. “Ngamembia, ke nyio inyi. Kyasia koka nyi inyi muinjipfula kekudeenyi-ng'u iwa wakuhendye.” 9 (Kikahenda kido kundu kilya alededa kihende iinukya kilya kyehamba, “Walya ulenjienenga wawe wako nyiledetsa-ho ma umupfo.”) 10 Simon Petro awewode oshu kalusomwo kalachwo isinga lya mkohanyi ang'anyi kamsunukuṟa-ho kudu ko kulyo, na isinga lilya rina lyake nyi Maliko. 11 Kyasia Yesu kawia Petro, “Kewihiṟa oshu lu na ipfo kiṟandenyi. Alewo! Kirahu ki Wande anjinengye alewo nyi ohamba njide njilanyo ngesa?” 12 Itorito lilya lya wasikari lirianyi na wanene wawo na waringi walya wa Wayuda wakawada Yesu wakampfunga. 13 Wakawoka imduo kulya ko Anna kyamba o akeri ndeyomka o Kayafa ulya akeri mkohanyi aanyi o maka fulya. 14 Na Kayafa nyio ulya aleinenga Wayuda chila iya echihamba, ke kyamuwia kira mndu umu napfe handu ha wandu wa sanga lyose. 15 Nahong'u Simon Petro wechiosha Yesu numa na o kiloshyonyi kyake ungi-ho. Na ichu ungi nyi aichianyi na mkohanyi ulya ang'anyi, kaida na ipfo ose-hu ko mkohanyi ulya ang'anyi handu hamu na Yesu. 16 Indi o Petro katirima oo kichuminyi ora lo nja. Nalyo ulya ungi o kiloshyonyi, ulya aichianyi na mkohanyi ulya ang'anyi kawuya na nja kadeda na mka ulya kisinga ai mringi o kichumi kilya kaitsa Petro na ipfo osehu. 17 Nalyo mka ulya kisinga mringi o kichumi kilya kawia Petro, “Na iyo chi uwei umu o wa kiloshyonyi kya mndu cho?” Nao Petro kahamba, “Chio inyipfo.” 18 Kukahoṟoka-pfo masinga na waringi walya wakamaa yatsa modo fo makaa kipfa kuweipfo mbeo wakaoda-ho. Na Petro kahoṟoka-pfo handu hamu nawo kechioḏa modo fulya. 19 Nahong'u mkohanyi ulya ang'anyi kawesa Yesu kya wa kiloshyonyi kyake na kya mloshye foke. 20 Yesu kamhalwo, “Inyi njiweloshye na pata wuyana wukaicho. Mafiri hose njiwelosha ipfo sinagogenyiyi na hekalunyi kundo Wayuda wechekekumbuhananya. Kuwode ma kindo ndehamba kya kiṟikapfo. 21 Nyi ki ili onjiwesa-se inyi? Kekuwesye iwo waleicho kindo njilewawia. Nyiwo iwo waichi chando mbeihamba.” 22 Kekihamba ado umu o waringi walya wahoṟoki-ho kakapa Yesu na okofi kahamba. “Ngesa nyi wudi ochihalwo mkohanyi ang'any?” 23 Yesu kamhalwo, “Koka ngamdeda owicho kehambang'u ikyo kiiho kiwicho. Indi koka na kya sungusihu nyi ki ili onjikapa?” 24 Kyasia Anna kasama Yesu ai mpfunge na kulya ko Kayafa mkohanyi ulya ang'anyi. 25 Nao Simon Petro kadeo echioda modo. Nalyo wakambia, “Na iyo da chi ukeri o kiloshyonyi kyake?” Nao kakana kahamba, “Chio inyipfo.” 26 Nahong'u masinga ha mkohanyi ang'anyi umu owo akeri mshari o ulya Petro emmanya kudu kulya kahamba, “Chi njilewekuwona ukeri nao alya kyungunyi?” 27 Nalyo Petro kakana lingi. Nalyo liyenyi olong'onyi lukakapa. 28 Nahong'u wakawuta Yesu kulya ko Kayafa wakamduo kulya osehu lo mba ya chila. Nalyo kiheri kya ngamenyi. Nawo wenyi ma walaide na ipfo mba ya chila walawone wechikuteṟefutsa kundu waidime ilya Pasaka. 29 Nalyo Pilato kacha na ipfo nja hando wai kahamba, “Kikumbo nyi kya iki murie kyecha ikumba mndu-chu?” 30 Wakahalwo wakambia, “Ukoe ichu alawei motana shiwicho luwechicha imdambika kunu kopfopfo.” 31 Nalyo Pilato kawawia, “Kyekumdayenyi nyo mkehenda yandwo mondu foke chando kisumuhanyi na mawawaso hanu.” Nalyo Wayuda wakambia, “Lu-wawikye momu fo iwaha mndupfo.” ( 32 Nakyo kikahenda kido kundu idedo lilya lya Yesu lihende iinukya lilya alehamba lyetongya opfu lulya echihenda ipfa.) 33 Naho Pilato kaidase na ipfo mba ya chila kalaha-pfo Yesu kambia, “A iyo nyi ukeri Mangi ya Wayuda?” 34 Yesu kahalwo, “Ili odeda kudo nyi okiwuta kopfo kumonyi ang'u nyi wandu wengi wakuwia wado kyako?” 35 Pilato kahalwo, “A inyi mbo njikeri Myuda? Nyi mkambo fu fopfo na wakohanyi wa wang'anyi wamaa ikudambika kunu koko. A kindo uletana nkyo iki ngesa?” 36 Yesu kahalwo, “Wumangi woko wukeri wo kunu wuyana wupfo. Ukoe wumangi woko wuwei wo kunu wuyana wasoṟo wako koka walenjikapanya njilawone njedambiko Wayuda wo. Kya indi wulalu chando kikeri wumangi wu woko wukeri wo kunu-pfo.” 37 Naho Pilato kambia, “Nawo owei ng'u Mangi?” Yesu kahalwo, “Iyo omhamba nawo nji Mangi. Kyannenga ngafeo mndu nyi ikyo, kyawennenga ngacha na kunu wuyana nyi kundu njiṟingishie wukilohi. Oryo mndu ose ichu apaṟikye wukilohi echicho ru lyako.” 38 Adi Pilato kambia, “A wukilohi kiki wo?” Nao Pilato kekihamba ado kawuya-se na ipfo nja kundo Wayuda wai kawawia, “Njiwonyi owingo kokyepfo. 39 Indi kunu konu kuwode mbuka ya kacha kye njimpfunguye mndu ili lya Pasaka. Nahong'u mokunda-ng'u njimpfunguye Mangi ii ya Wayuda?” 40 Nalyo wakafunja kisangalale lingi wakahamba, “Chi ichupfo. Funguo Baraba.” Nao Baraba awekeri mndu mbahi.

19

1 Kikashika oo Pilato kaanduya Yesu kembawasya nakapo na ngowa tsa shiteecho. 2 Nalyo wasikari walya wakaoka oṟo ya msha wakambika mdonyi, wakamṟika nguo ya king'aring'ari. 3 Wakacha ihoṟoka oo sumuhana nao wakahamba, “Lokuiṟikiṟa Mangi ya Wayuda!” Wakawuya wakamkapa ngofi. 4 Naho Pilato kacha-se na nja kawawia, “Ambuya, ngamwende na iya nja kundo mukeri kundu mochiwuta-ho imanya ke njilaidima iwona owingo lokye.” 5 Nahong'u Yesu kacha na ipfo nja aṟee oṟo iya ya msha na nguo tsa king'aring'ari. Nalyo Pilato kawawia, “Ambuyenyi! Aichu mndu chu.” 6 Wakohanyi wang'anyi wekimbona na waringi walya wakafunja kisangalale wehamba, “Henda imkapya msalabehu, Henda imkapya msalabehu.” Pilato kawawia, “Kyekumdayenyi nyo mbembambya msalabehu cha kipfa inyi ndawona mti kokye.” 7 Wayuda wakamhalwo, “So luwode wuwawaso wo kikodu na kui wuwawaso wo nyi kimsumuhanyi ipfa kipfa amekutana Mana o Ruwa amonyi.” 8 Pilato kekiicho kihambo kido kaengeṟa yowuo. 9 Kawuya kaida-sa na kipfo mba ya chila kawia Yesu, “A iyo nyi o ku?” Kya indi Yesu nalamhalwo ma kindo. 10 Pilato kambia, “Nyi kuladeda na inyi? Ngesa nyi kulaichi njiwode pfinya yekulekya na pfinya yekuwambia msalapenyi?” 11 Yesu kamhalwo, “Kuwewode pfinya na inyi kima chila kuleinengo iwuka huye ko Ruwapfo. Nakyo kiinengye ichu anjidambikye kunu kopfo kawaḏa wunyamaṟi wung'anying'anyi.” 12 Wokya o Pilato kapfula mweeke fomlekya. Indi Wayuda wakasambahada wehamba, “Koka ochilekya ichu ukeri ma mbuya ya Kaisaripfo. Oryo mndu mokuhalwo Mangi amonyi nyi alehya Kaisari.” 13 Kyasia Pilato kekiicho madedo ho kaende Yesu na kipfo nja, kadamya alya lorikehu lo yanduya ipfo kundo koelaho Menge njiale maho. Na rina lyayo lya kiebri nyi Gabata. 14 Nahong'u mkonu fulya fuwei foikuteseheṟa ilya Pasaka saa ya kaṟandaṟu mfiri: Nalyo Pilato kawia Wayuda, “Aichung'u Mangi yanu.” 15 Wadi wakafunja kisangalale, Mduo mduo, mbambye msalabenyi. Pilato kawawia, “Ntane ngawambya Mangi yanu msalabehu?” Wakohanyi walya wang'anyi wakahalwo. Luwode Mangipfo sile nyi Kaisari amonyi. 16 Kikashika oo nalyo Pilato kadambikya Yesu mawokonyi nahende ikapyo msalabehu. 17 Wakahenda warie Yesu. Nao kahenda akudikye msalaba foke amonyi. Kawuka kulya mṟinyi kashika kundo koelaho nyi ko mbuonyi. (Na rina lya Kiebri nyi Goligota.) 18 Hando naapfo wakambambya msalabenyi, wakamsanza na wengi wawi, umu ora lo kulyo na ungi ora lo kumoso. Yesu kakaa oo makidi hawi. 19 Kyasia Pilato kaṟehya kiṟehyo kyeolongya kaikapya oo msalabehu huye. Na kindo kii-kirehye-ho nyi kikeri kiile “Yesu Mnasareti Mangi ya Wayuda.” 20 Naho kirehyo ki Wayuda wafoi wakakisoma kipfa alya Yesu awambyo msalabehu kuwekeri kufui na mṟinyi. Nakyo kiwei kiṟehye mdedye fo Kiebri, Kiroma, na kigriki. 21 Naho wakohanyi walya wang'anyi wa Wayuda wakawia Pilato, “Ma kulaṟehye kyehamba, ‘Nyi Mangi ya Wayuda,’ kya indi uṟehye, ke o nalehamba, ‘Nyi ai Mangi ya Wayuda.'" 22 Pilato kahalwo, “Kindo ngamṟehya akyo ngamṟehya.” 23 Kyasia wasikari walya wekiwambya Yesu msalabehu wakaira nguo tsakye, wakatsihawa njohawi tsiina orio msikari na ohawi lokye na kanzi iya naawo. Na kanzi iya ilawode opfumo ii njioke piu cha iṟimbi. 24 Wakawiana mndu na odoe, “Kyayo lulairandwo randwo lae, luwike nayo kuṟu kuhya yambuyo ho mndu echiduo.” Kikahenda kido kundu kochihoya Kiṟehio Kiele kilya kii-kiṟehye kyehamba, “Nyi walehawana nguo tsako na maṟaonyi hako wakawika naho kuṟu kuhya.” Wasikari walya nyi wudo walewuta. 25 Kyasia kulya kufui na msalapa fo Yesu kuhoṟoki-ho mae, na manomae o mae, Maria o Kileopa na Maria ulya o Magidala. 26 Nalyo Yesu kekiwona mae na ulya o kiloshyonyi ulya wakundanyi ahoṟoki-ho naho kawia mae, “Mka aichu manopfo.” 27 Kawuya kawia ulya o kiloshyonyi, “Aichu mayo.” Matsika saa nayo ulya o kiloshyonyi kamduo nakae kulya koke. 28 Kyasia Yesu kekimanya shose shamemarisikya kya Kirehio kilya Kiele shechihoya nao kahamba, “Njianga.” 29 Napfo kuu-kuwike-pfo nungu iwode mpfinyo fo mtarang'ao. Nalyo lienyi wakaira kyoonga mṟinga wakakikapya mpfinyo fulya futarang'ae wakakiwika iwalehu wakamlongoṟya kulya dumbunyi. 30 Naho Yesu kekififinda mwinyo fulya futarang'ae kahamba, “Kyamekumarisikyang'u.” Kang'odwo mdo kalekya moo. 31 Fuwei mkonu fo katanu nyifo fo kuṟeheṟa fusongoe mkonu fo Sabato, Wayuda wakakoya chi kicha mnying'a iya itsinde kulya msalabehu ili mkonu fo Sabatopfo. Na Sabato iya iwei nyi mkonu sa mnene fo ngoseṟa. Wayuda Wakacha iterewa Pilato mafuo halya ha walya wawambie msalabenyi hahende ifunjofunjo na mbihu yawo isotso-ho. 32 Naho wasikari wakacha-ho wakafunja ulya o kuwoka maḏende ho na ulya o kawi walya wawa-wambye msalabenyi kimu Yesu. 33 Wekishika oo ko Yesu wekiwona amepfa nawo walakimfunje madende ho. 34 Indi wasikari walya umu-ho kamtocha oo owari na pfumu nalyo kudi kukaewa-ho samu na mṟinga. ( 35 Na ichu alekiwona nyi awa mokiṟingishya na kiṟingishyo kyo kyakye nyi kya lohi. Nao aichi nyi kya lohi adeda kundu nanyo muwange iidikya-ho.) 36 Na kyenenga kikawutika kido nyi kundu Kirehio Kiele kyechiinukya kyehamba, “Kuwode fuo lyakye lyechifunjo manya limu-pfo.” 37 Kukawekaa-pfo kingi kii-kiṟehye kyehamba, “Wakae wechiwona ichu walemtocha na pfumu.” 38 Naho shilya shekisia kukacha napfo Yosefu o kulya Arimatia akeri o kiloshyonyi kya Yesu kya kiṟika kipfa ili aowoye Wayuda. Kacheterewa Pilato moomu fosotsa-ho mnying'a fo Yesu. Pilato kamnenga momu. Nahong'u Yosefu kakuhendya-pfo kasotsa-ho mnying'a fo Yesu. 39 Kukawecha naho Nyikodemo ulya ewecha ko Yesu ili kio lya mbooko. Kacha arie msanzo fo mafuda hepfaama ha mbaṟi tsifoi: manemane na ubanyi shishikye kufui na ratili ihana. 40 Kyasia wakaira mnying'a fo Yesu wakafuoṟowya nguonyi tsa owiṟo wakasanganya-ho mafuda halya hepfaama chando mbuka tsa Wayuda tsiwewei tseṟika. 41 Kyasia kulya kundo Yesu ewambyo msalabehu nyi kwipfo kyungu kii-kiṟihye kitungutungu na ipfo kyungunyi kuwode-ho opanga lo iṟika lu uhya sa lulelembiko mndu. 42 Hando napfo wakahenda iṟika-pfo Yesu kipfa kya Mkuteseheṟye fulya fo Wayuda fo Pasaka; na kipfa ili opanga lulya luvewa kufui.

20

1 Nahong'u mkonu fulya fo Ruwa, ngamenyi kilawo na iwushiwushi, Maria ulya o Magidala kahenda ishika alya opangenyi. Kakoya iho lilya lyambuto oo momunyi fo opangenyi. 2 Nalyo kawikya mteṟa kashika kulya ko Petro na ulya o kiloshyonyi wawekotanyi na Yesu, kawawia, “Ate nyi wamira Mndumii-pfo opangenyi naso lulamanye ma kundo wahendye imlaṟa.” 3 Wadi Petro wakakure-pfo na ulya ungi o kiloshyonyi. Wakawada njia yeshika kulya opangenyi. 4 Wakahenda wechidicha wa wawi. Nalyo ulya ungi o kiloshyonyi kadicha kasongoya Petro, kawoka ikushikya alya opangenyi. 5 Nao aimehya-ho kawona nguo tsilya tsa owiṟo tsii-njiṟeṟye ipfo wanda, kya indi nalaide naho. 6 Naho Simon Petro kashika-pfo kecha oo numa yake adi kakuhendya ipfo opangenyi kawona nguo tsilya tsii-njiwike-ho. 7 Na kidami kilya kya mbiṟuko kiwei kipfunge alya mdonyi fo Yesu kila-kiṟye handu hamu na nguo tsilya, nyi kikeri hando hakyo kyenyi kii kikunjiṟye. 8 Nalyo na ulya ungi o kiloshyonyi ulya alewooka ishika alya opangenyi kaweanga napfo, ulya alewoka ishika alya opangenyi Kawona kakuidikya. ( 9 Kyamba lyandi walandemanye kilya kii-kiṟeẖye kyehamba, kye nyi kii-kiteṟie nahende iṟuka awuka ko wapfu.) 10 Nahong'u walya wa kiloshyonyi wakakure-ho wakawuya na kanyi. 11 Kyasia mandi nalyo Maria kadeo ahoṟoki oo sumuhana na ipfo opangenyi kelia ipfo nja. Adi kelia kaimehya ipfo opangenyi. 12 Kawona wasu wa Ruwa wawi waṟee nguo njiili wadamye-ho. Ulya umu kakaa oo mdonyi na ungi madendenyi alyando mnying'a fo Yesu fuwei mlaṟe. 13 Nawo wakambia, “A iyo mka, nyi ki ili uilia?” Kawawia, “Nyi ili wamira Mndumii oko na inyi ndamanye-se hando wahendye imlaṟa.” 14 Kekihamba ado kaindukya numa kawona Yesu ahoṟoki-ho nao nalamanyie kye nyio Yesu. 15 Yesu kambia, “A nyi kiki olia, mka? Nyiwu uimpfula?” Nao kahamba lako nyi ulya moikalya kyungu kambia, “Koka nyi iyo umuirye-ho, Mndumii, kembiawo hando uhendye imlaṟa, na inyi njihende imwondwo-pfo.” 16 Adi Yesu ambia, “Maria.” Nao kainduka kambia kiebri, “Rabunyi.” Nakyo kii cha ili kohambo, “Maarya oko.” 17 Yesu kambia, “Ma kulawone koikuwasha na inyi. Kipfa ili ndamekudoya na kulya ko Wande. Kya indi uhende kulya ko wanawawama nowawie, Njikudoya na ipfo ko Ndeyako nao Ndeyanu na ko Ruwa oko nao Ruwa onu.” 18 Maria o Magidala adi kawehenda kacha iwia walya wa kiloshyonyi, “Inyi ngambona Mndumii.” Kawewaongoya na kilya ambia. 19 Nahong'u mfiri fo Ruwa kyukanyi na mongo ili impfunge ya mba iya ipfo kundo wa kiloshyonyi wakuwumbye nyi kipfa waowoye Wayuda. Kudi Yesu a ichu amcha kahoṟo kidi kyawo kawawia, “Kaenyi na ofoṟo.” 20 Kekihamba ado kawaloṟa mawoko na owari. Nalyo walya wa kilsohyonyi wakafuda mnu ili wawuya iwonana na Mndumii. 21 Yesu Kawuya kawawiase, “Kaenyi na opfoṟo. Chando Wande anjidumye na inyi na wudo ngawemduma nyo.” 22 Adeda ado kawaomoya kawawia, “Keambuyenyi Mumuyo Mwele. 23 Wesa mochiwahooṟya njonyamaṟo tsawo wametsihooṟyo, na wesa mochiwapfungiṟya njonyamaṟo tsawo wametsipfungiṟyo.” 24 Kya indi Toma (aleho o mbasa) ulya ai o ipfo kiidi kya walya ikumi na wawi alawei nawo lya mandi Yesu alecha. 25 Naho wa kiloshyonyi walya wengi wakambia, “So lombona Mndumii.” Nao Toma kawawia, “Ngamda njilambona ngoru tsa msomari ipfo mahinyi hake, njilambika ma kimnyo kyako ipfo ngoru-hu tsa msomari ma owoko loko ipfo owarinyi lokye njechikuidikya ma ngashika indipfo.” 26 Kyasia ili numa komeida-ho mfiri nyanya walya wa kiloshyonyi kyakye wawekeri-se ipfo mba na Toma ai ipfo kiidi kyawo. Kudi aichu Yesu acha-ho mongo ii-mfunge kahoroka ipfo kiidi kyawo, kahamba, “Kaenyi na ofoṟo.” 27 Kiidima kawia Toma, “Keende-ng'u kimnyo kyapfo na aa noweambuya na mawoko hako, uweende na owoko lopfo noluwike aa owarinyi loko. Ma kulawe mlemeshi iidikya kya indi uwe mwidiki.” 28 Toma kahalwo kambia, “Hoi Mndumii oko. Hoi Ruwa oko!” 29 Yesu kambia, “Omenjiwona n kyo kyakuenenga iidikya! Nanga iwo walalemewone indi wakaweidikya.” 30 Nahong'u kukawekaa-pfo ngata tsingi sa tsifoi Yesu aletana, walya wa kilsohyonyi watsiwonyi, natso tsilai njiṟehye kunu kitabunyi. 31 Kya indi itsi tsii-njiṟehye-ho kundu mukuutyeho iidikya kye Yesu akeri Kristo Mana o Ruwa, na ipfo kundo mwidikye mudi mushike ikoya-pfo moo kui pfinya ya rina lyo lyake.

21

1 Nahong'u ili numa Yesu kawuya ikuloṟa lingi na walya wa kiloshyonyi kyake kulya mawambao na nduwa ya lya kulya Tiberia. Na chando ekuloṟa nyi kikeri kiile. 2 Nyi Simon Petro wawekeri handu hamu na Toma (ulya alaho o mbasa) na Natanaeli o kulya Kana ya Galilaya na wana walya wa Sebedayo na wengi-se wawi wa ipfo kiloshyonyi kyake. 3 Simon Petro kawawia, “Njihenda dehya makunga.” Wakambia, “Natso luihenda lurianyi na iyo.” Wakakure wakadoya ngalawenyi. Nalyo kio kilya waladehe-ho ma kindo. 4 Naho komidima ikya Yesu kahoṟoka alya mawambao ha nduwa; kya indi walya wa kiloshyonyi walammanye kye nyio. 5 Nalyo Yesu kawawia, “Alewo, shiwana shako, momewona makunga ma lyimu?” Wakamhalwo, “Ote mbee, manya lyimu.” 6 Kawawia, “Kehenda ombotsenyi mdeho fo oo ora lo kulyo lo ngalawa nalyondi mochiwona makunga” Naho wakaombotsa-ho, mdeho iya nawo walaidime-se ifuirya huye kipfa kya kilula kya makunga. 7 Nalyo ulya o kiloshyonyi Yesu wakotanyi nao kawia Petro, “Ate nyi Mndumii!” Simon Petro kyekiicho nyi Mndumii kakupfunga nguo ya huye (kyamba aweṟee kidami kya kitsi tupu,) katoolya ipfo mṟingenyi. 8 Kya indi wa kiloshyonyi walya wengi wakacha wario nyi ngalawa iya ili walawekeri kuleshe na alya mawambao, hando haiho ha mkonu yehesha mahana hawi. Wakacha wechikurwo mdeho fulya fuichwo makunga. 9 Nahong'u wekidoya alya mawambao-hu wakawona kuu-kuatse modo fo makaa na ikunga liilileṟye-ho na mkate. 10 Yesu kawawia, “Makunga momdeha wulalu endenyi-pfo maata.” 11 Petro kahalukya-pfo kakuruya mdeho fulya ipfo mawambaohu nafo fuichwo makunga hang'anyi ihana na mkami hatanu na haṟaṟu. Naho ma ili halefo handi mdeho fulya ma fularanduke. 12 Yesu kawawia, “Kenjonyi, mususwo.” Nahong'u walya wa kiloshyonyi manya kulakae-pfo akarya imbesa, “A u?” Nyi ili wammanya nyi Mndumii. 13 Yesu kacha napfo kawada mkate kawaenengya na ikunga lilya nalyo. 14 Nalyo likawa lya kaṟaṟu Yesu alekuloṟa na walya wa kiloshyonyi ili ameṟuka awuka ko wapfu. 15 Wekimaa isuswo Yesu kawia Simon Petro, “Ngesa iyo Simon o Yohane, nonjikundi kota iwa?” Nao kahamba, “Ee-wo Mndumii, nawo oichi njikukundi.” Kambia, “Kelisa mahuṟuwi hako.” 16 Kawuya kambia lingi lya kawi, “Ngesa iyo Simon o Yohane, nonjikundi?” Nao kambia, “Ee-wo Mndumii, nawo oweichi njikukundi.” Kambia, “Kelisa shichondi shako.” 17 Kawuya kambia lingi lya kaṟaṟu, “Iyo Simon o Yohane, nonjikundi woe?” Petro kasokyo nyi fowa kipfa ili ambia lingi lya kaṟaṟu, “Nonjikundi?” Nao kambia, “Hoi Mndumii, nyi uichi shindo shose; kowemanya kye njikukundi.” Kambia, “Kelisa shichondi shako. 18 Nyi lohi kya lohi ngakuwia, Lilya mandi uwei mkoho nyi uwekupfunga mkanda kumonyi kokuhendya kundo okunda. Kya indi ili ochikaa nokuo nyi ochilesha mawoko hapfo na ungi nakupfunge echikuduo kundo ulakundi.” ( 19 Na kyamwenenga kadeda ado kyemtongya opfu akaa naluwone naṟumishe nalo Ruwa nyi lochiwa lo mbaṟi njiki.) Ekimaa ihamba ado kambia, “Kenjiosha.” 20 Petro kainduka kawona ulya kiloshyonyi ulya Yesu wakotanyi nao oo numa. (Nao nyio ulya alekaa kechikuihetsa kipetehu kya Yesu lya walelya kilayo kilya kechimbesa, “Hoi Mndumii, a nyio wu aikuṟingya?”) 21 Nahong'u ili Petro alewona mndu ulya kawia Yesu, “A ichu kyake kyechiwa kida?” 22 Yesu kambia, “Kokoya ngakunda ichu nakae-pfo njitane ngawuya a ikyo kikuwode kyi iyo? Iyo kenjiosha tupu.” 23 Nahong'u nyipfondo kuwewukye mhambo fulya fuvedung'anye ipfo ko wanawawama foehamba, kye mndu chu o kiloshyonyi epfapfo. Na kindo Yesu alembia chi alembia epfapfo. Nyi alembia, “Kokoya ngakunda ichu nakae-pfo njitane ngawuya a ikyo kikuwode kyi iyo?” 24 Nahong'u nyio ichu o kiloshyonyi ai mṟinghishi moṟingishya isho shose kashiṟehya-ho. Natso nyi luichi kye kiṟingishyo kyake kii kya lohi. 25 Nahong'u kukawekaa-pfo na shindo shingi shifoi Yesu aletana. Nasho koya shiweṟehyo kui kimu kimu nyi njikusaṟye wuyana wu wose wuwechiidima iwada shitabu sho sheṟehyopfo.


AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE