Kimashami of Tanzania

JOHN

1

1 Elyo mapookyony llyo Irero eefo. Nawe Irero ekee na Iruva. Nawe Irero ekee Iruva. 2 Mmbwe ekee na Iruva elyo mapookyony. 3 Findo fyoose fiifo mmbo filetanwa mmbwe. Nawe kulaore aiyo nkuletanwa kindo nta kimwi kya efyo fikee fitani-fo. 4 Nawe efo nnang'ani yakwe mfo muu weekai. Nato muu yeto ukava ni sa yeevaiya vandu. 5 Nayo sa yeyo iifo ivaa efo ireeminy. Na ireema nta lyilaiwarye. 6 Kweefo nndu alerumwa ni Iruva, na irina lyakwe ni Yohane. 7 Mmbwe alesha kikee kya ukureeki, navikye sa yeyo ukureeki, naambo vandu woose vakooye ikusirya-u kyeendwa mmbwe. 8 We muni nshiwe sa-fo, mmbo alesha navikye sa yeyo ukureeki. 9 Sa yeyo ya dede yeyo imikyaa wo nndu, yo yeefo yeeshaa na kunu ulaniny. 10 Mmbo alekaa kunu ulaniny, na ulana yelu mmbo luletanwa kyeendwa mmbwe, na ulana yelo nta lulammanyi. 11 Mmbo alesha na efo kukee kwakwe muni, na yewo va efo kwakwe nta valammbwarye. 12 Indi yewo vammeembwarya woose kavaniingya ulyimbi lwa yaaluka vana va Iruva, mmbo yewo vakusirye na irina lyakwe. 13 Mmbo yewo valeirwa kilauka na samu nta kikundyony kya mwiili wa nndu, nta kikundyony kya nndu-fo, mmbo vairwa kyuuka na Iruva. 14 Nawe Irero kaaluka nndu kakaa kunu kweru, araiye ikiiya vandu na iva wa dede. Neese lukalollya itumbe lyakwe. Nalyo lyikava ni itumbe lya Mwana wa Ngitany auka kwa Nde arye isarya iingyi na dede. 15 Mmbwe Yohane alemmbikya ukureeki kakapa weele kaamba, “Yeto mmbwe ulya shilemwaamba indi: Ni nndu ashaa yoo numa yakwa nawe ekee mbee yakwa kimmba ni nndu eshisongoye. " 16 Na elyi atiri fiingyi fikaingiki yese lukava velyimmywa, simbo ikasorywa ni simbo. 17 Mashika mavavaso nng'u vandu valeniinngywa aendwa ni Mose. Indi ikiiywa ni Iruva na immanya mmbwa dede efyo fikasha fyeendwa ni Yesu Kristo. 18 Nkwiifo nndu alellollya Iruva-fo. Ni Mwana yeto wa Ngitany, yeto akee ng'undeny ta Nde, mmbwe yeto aleloora Nde.” 19 Na elu llo ukureeki lwa Yohane, llya meendi Vayuda valeruma vandu vakohani na Valevi vauka kulya Yerusalemu vandemmbesa, " “A yewe ni yewe vi?” 20 Nawe kaamba paa, nta nalakani, kaamba paa, Yeny nshi we Kristo-fo. 21 Vakammbesa, “Kwakooya kulaore ni indo, a ndesa ni yewe Elia?” Nawe kaamba, “Yeny nshi we-fo.” “A yewe ni ulya mwaauya fisuku?” Nawe kaalwa, “Ode.” 22 Naasa vakammbia, “A yewe ni yewe viiny? Mmbo lukunndye luwoni kyeenda yaallwa valya valeluruma. A yewe kumuni mmbo kwaambaye inda kyafo?” 23 Nawe kaamba, “Yeny ni unyanga lwa nndu shakapa weele kundo kwa kasa shaamba, ‘Oroteny shia ya Nndumi, shaasa mwaauya fisuku ulya Yesaya aambaye.’ “ 24 Na valya vakee varumi mmba efo kwa Vafarisayo. 25 Vakammbesa, “A nkikyi elyi kwava mwiibatisa vandu kwakooya kulaore kukee Kristo; nta Elia, nta umwi wa Veawuya fisuku?” 26 Yohane kaallwa kaamba, “Yeny ni mura shabatisa nato. Indi kwiifo mulamwiishi nawe ni efo nnang'ani yaany akai. 27 We mmbwe asheshaa yoo numa yakwa, na yeny nshimaa shiporomwi nta ngova ta fyaaru fyakwe-fo.” " 28 Na kundo mbony eti tileutikya ni kulya Betania kwakulya ya Yordani kundo Yohane eebatisyaa. 29 Na elyi lya ndesi kalollya Yesu eensheyaa kaamba, " “Akakai Ngurana ya Iruva ishiipoo ulyamari lwa ulana. 30 Yeu mmbwe yeto shilerera kyakwe shaamba, Yoo numa yakwa kwiifo kwiishaa nndu nawe ankooya ishiirya mbee kimmba ni nndu eeshisongoye. 31 Neeny nnshemwiishi-fo. Indi we naambo namanyike paa efo kwa vandu va Israeli, nkyo kindo shilesheya shibatise na mura.” 32 Na Yohane kavika ukureeki kaamba, “Mmbo shilollye Mumuyo wa Iruva eeshemoolokyaa akee sha mbeta auka efo iruveeu kasha inkaya. 33 Neeny nshemwiishi nta-fo. Indi yeto aleshiruma shishebatisa na mura mmbwe aleshivia, ‘Yeto kwallollya Mumuyo wa Iruva ashemoolokyaa nashe inkaya mmbwe yeto mwiibatisa na Mumuyo Mweele.’ 34 Neeny shammellollya, shavikany ukureeki lwakwa shaamba, yeu mmbwe Mwana wa Iruva.” 35 Naasa elyi lya ndesi Yohane asalalyi-fo lyingyi aryani na vakiloshyony vakwe vavii. 36 Kavikya Yesu miso elyi eefo ashiraa-u kaamba, “Akakayo Ngurana ya Iruva.” 37 Naasa valya vakiloshyony valya vavii vamiita eeshaambaa indo vakandelatya Yesu. 38 Yesu kainduka kavalola elyi vallatya kavavia, “Ekyo mwasia nkyoki?” Nawo vakammbia, “Rabi! Nakyo kwaallwa ni kimwi na llosha. A nkwi kukaa?” 39 Kavavia, “Kusheyeny, mulole.” Naasa vakeenda vakalolya ando yoo akaa. Vakasinda nawe nkonu ulya piti. Nalyo kyeeri kya saa ikumi kyemfika. 40 Andrea we mwanamaye wa Simion Petro ni umwi wa valya vavii valeita kilya kyaambawa ni Yohane vakallatya. 41 Nawe kapooka ilollya mwanamaye muni, we Simion, kammbia, “Lwallollya Mesiya” nakyo kwaallwa ni kimwi na Kristo. 42 Kanrwaa kwa Yesu. Yesu kallola kaamba, “Yewe ni Simon kukee mwana wa Yohane. Mmbo kushevaangwaa ni Kefa.” " (Nakyo kwaallwa, ni iwe.) 43 Naasa elyi lya ndesi akunndye ikwiipoo nandefika kulya Galilaya, nalyo kalollya Filipo. Yesu kammbia, " “Shilatya.” 44 Na Filipo ni nndu wa kulya Betisaida, kulya muriny ulya wa Andrea na Petro. 45 Filipo kalollya Natanaeli kammbia, “Yeto Mose amwaambaye kanndeiya efo uvavasony na vakisuku vakavemwaamba na inndeiya, akakato lwammeellollya, mmbwe Yesu wa kulya Nasareti, we mwana wa Yosefu.” 46 Natanaeli kammbia, “A kulya Nasareti kushiidimaa yuuka-fo kindo kisha?” Filipo kammbia, “Oshony kulole!” 47 Naasa Yesu kalollya Natanaeli eefo ansheyaa, karera kyakwe kaamba, “Akakato nndu akee Mwiisraeli dede, nalalasye nta ntambo efo nriminy.” 48 Natanaeli kammbia, “A kwakooya inda ishimanya?” Yesu karouwa kammbia, “Kyeeri Filipo nalandekuvaanga kukee rembo alya sindeny ya nkuu ulya llyo shakulollya-te.” 49 Natanaeli kamwaallwa, “Rabi yewe mmbwe Mwana wa Iruva, yewe mmbwe mangyi ya Israeli.” 50 Yesu kaallwa kammbia, “Elyi shakuvia mmbo shakulollya kukee rembo sindeny ya nkuu ulya nkyo kimaruma kwakusirya-u indo ndesa? Mmbo kukaa kulollye findo finiini ngeta efyo.” 51 Nalyo kammbia, “Ni dede kya dede shamuvia, mmbo mushelollyaa efo iruveeu kurauka na Vasu va Iruva vasherwaa na yooloka vashekaya Mwana yeto wa nndu.”

2

1 Nalyo elyi lya nrondo kukaalyikwa walyi kulya Kana ya Galilaya. Na maye wa Yesu kasha nafo. 2 Na Yesu kavevaangwa-fo ando amwi na vakiloshyony kyakwe. 3 Naasa mfinyo ukafikya. Maye wa Yesu kammbia, “Mmbakitiri-se mfinyo-fo.” 4 Yesu kammbia, “Nkyiki kyeru lu vavii nka? Kyeeri kyakwa nkindefika-fo.” 5 Maye kavia vasero vefurukannya-fo, “Kindo amuvia na kikava-ki kevekitaniny tupu.” 6 Nafo kweiyo nungu irindaru ta mawe tikee shisimbite-u kisumani na mbuka ya Vayuda yeesamba. Nato wo imwi itiri sha lita iyana indi. 7 Naasa Yesu kavavia, “Endeishureny nungu yeti mura!” Vakaishura shapu. 8 Kawuya kavavia, “Ulaalu raany-fo kinnywa mundekirwaaya nkara yeto wa shoonga.” 9 Naasa elyi nkara ulya wa shoonga afika ishosha mura ulya nato wammaluka mfinyo nalamanyi kundo wauka. Vandu vaishi ni valya venfurukanya-u valya varaa mura ulya. Kyasia nkara ulya wa shoonga kavaanga muni walyi. 10 Kammbia, “Wo nndu apooka yaava mfinnyo yeto nsha. Vandu vakammbuura llyo ashavaa-ny yeto mfwafwa. Ate yewe mmbo kwasuruma mfinyo yeto nsha fika ulaalu.” 11 Nkyo kindo kyeeora wende kya mbee Yesu aletana kulya Kana ya Galilaya, kaora usuri lwakwe paa na valya vakiloshyony kyakwe vakautau ikusirya nawe. " 12 Naasa kyeeri kilya kyaiduva kandesoka na kulya Kapernaumu we muni na maye na vanavamaye na vandu vakiloshyony kyakwe. Nafo vakakaa-fo mikonu myaangu. 13 Nalyo nkonu ulya nniini wa Vayuda, ulya wa Pasaka, ukee kufii Yesu kanderwa na kulya Yerusalemu." 14 Nafo efo mmba ya Iruva kakooya-fo valya veekumba ng'umbe na moonri na mbeta na valya vealasha fesa vakee-fo rembo. 15 Nawe kasongosia kyeelashwa aoka na fyoove. Kavaumbuta efo mmba ya Iruva ando amwi na moonri na ng'umbe tilya tawo. Na fesa ta valya vealasha katipusuya si, na ifullwa mesa tawo. 16 Kavia na valya veekumba mbeta, “Ipoony-fo findo efi muute yaa! Nta mulaallwe mmba ya Iruva ive mmba yekapya mbusha!” 17 Na valya vakiloshyony kyakwe vakakummbwa kilya kyikee kirere kyeyaamba, “Mmbo shavavyo nriminy kimaruma kya mmba yafo.” 18 Naasa Vayuda vakaallwa vakammbia, “A ni wende-ki kwiifo kulwoora elyi kwakara itana indo?” 19 Yesu karouwa kavavia, “Fisheny mmba yei ya Iruva, neeny shiiseleese lyingyi ando a mikonu iraru shimaa piny.” 20 Naasa Vayuda vakaamba, “A elyi kwammiira-u myaaka makumi aana na irindaru mmba yei ya Iruva ikatana yasia, na yewe kwiiseleese lyingyi ando a mikonu iraru kumaa?” " 21 Indi we mmbo alerera kya mwiili wakwe ukee mmba ya Iruva. 22 Naasa llya meendi aleruka auka kwa vafu llyo valya vakiloshyony vakwe valekummbwa kilya aleamba. Nalyo vakakooya ikusirya na efyo fikee fireiye na kirero kilya Yesu alevavia. 23 Naasa kyeeri kilya ekee kulya Yerusalemu nkonu ulya nniini wa Pasaka, veengyi vakapooka ikusirya na irina lyakwe valollye filya fya wende atana. 24 Indi Yesu we muni nalakunde ikoora kwawo, kimmba avaishi shore woose, 25 Nalatiri kisunundyo na nndu kyeemanya mbony ta vandu-fo, mashika we muni eeshi efyo fikee nnang'ani ya nndu. "

3

1 Nalyo kweefo nndu Mfarisayo eevangwaa Nikodemu akee nndu wa nrwe wa Vayuda. 2 Nawe kansheya elyi kio kammbia, “Llosha lwiishi mmbo kukee llosha kuukye kwa Iruva muni, mashika kulaiyo nndu ashiidimaa itana efyo fya wende kwatana yewe kwakooya kulaore Iruva akee nawe.” 3 Yesu kanndouwa kaamba, “Ni dede kya dede shakuvia, kwakooya kulaore nndu ammiirwa lya kavii, nnashewonaa umangi lwa Iruva-fo.” 4 Nikodemu kammbia, “A niinda nndu ashiirwaa akee mmiku? A ndesa ashiidimaa iwuya efo nsangeny wa maye naveiirwa lyingi?” 5 Yesu karouwa, “Ni dede kya dede shakuvia, kwakooya kulaore nndu amiirwa auka na mura na Mumuyo nnyashiidimaa yaanga efo umanginy lwa Iruva-fo. 6 Kindo kyamiirwa kyuuka na mwiili mmbo kyaveva mwiili tupu, na kindo kyamiirwa kyuuka na Mumuyo mmbo kyaveva kya ngata ya Mumuyo.” 7 Nta kulatambwa elyi shakuvia, Kuti mwiirwa lya kavii. 8 Uraato mmbo luvivitaa ando lwakukunndya, na unyanga lwa vayo kwavelwiita, kya indi kulaishi kundo lwauka nafo, nta kundo lusheendaa nafo. Naasa, na wo nndu amiirwa auka na Mumuyo akee indo-da. 9 Nikodemu karouwa kammbia, “A kindo ekyo kyautika inda?” 10 Yesu karouwa kammbia, “Yewe kukee llosha wa kunu Israeli nta kulaishi mbony yeto?” 11 Ni dede kya dede shakuvia, “Kindo lwammanya nkyo lwaamba-u paa, na kindo lwallollya nkyo lwakivikya ukureeki. Na ukureeki yelo lweru nta mulaluwarye. 12 Kwakooya kulaore mwairikya elyi shimuviaa fya urukeny, a ni inda mushiirikyaa shimuviaa fya iruveeu? 13 Nta nkwiiyo nndu alenrwa na efo iruveeu-fo, kulaore ni ulya aleoloka auka iruveeu, mmbwe Mwana yeto wa nndu. 14 Na shaasa Mose alerosa shoka ilya kulya kasa, na kya Mwana yeto wa Nndu mmbo kikee kirummbwe naveroswa indo-da, 15 na wo Nndu akusirye nawe nakooye iwarya muu wa llung'anu.” 16 Iruva mmbo eekunndye ulana karuma Mwana wakwe wa ngitany naambo wo nndu akusirye nawe nalakooye ireka kyeendi nawoni muu wa llung'anu. 17 Sha mashika kimaruma Iruva karuma mwana wakwe nashe na kunu ulaniny, nshi anruma nashe yuutya ulana yelu uvingo-fo. Nndu kalema ikusirya nawe, we ammaa iwona uvingo kimmba anra nalakusirya na irina lya mwana wa Iruva wa ngitany. 18 Nndu akusirye nawe nnasheonaa uvingo-fo. Nndu kalema ikusirya nawe, we ammaa iwona uvingo, kimmba anra nalakusirya na irina lya Mwana wa Iruva wa ngitany. 19 Na iwona uvingo lyikava indi, ni sa ilesha ulaniny, vandu vakakunda ireema ngota sa. Mashika filya vatanyi mmbo fyekee fikasha. 20 Mashika wo nndu atannyi fya uravi mmbo asuuye sa nta nnashaa na seny-fo, naambo filya atannyi filakooye iparwa paa. 21 Indi wo nndu atanyi fya dede mmbo asha na seny, naambo filya atannyi fimanyike paa, mmbo fyatanwa akutiri na Iruva. 22 Naasa Yesu kaenda kulya urukeny lwa Yudaya aryani na valya vakiloshony kyakwe. Kasinda-fo nawo. Kava mwiibatisa vandu. 23 Na Yohane nawe-da eefo eebatisaa vandu kulya Ainoni kufii na Salimu, kimmba kweefo mura mwiingi. Vandu vakasha nafo ishebatiswa. 24 Mashika Yohane nalandeerwa kifingyony-fo. 25 Nalyo kukakwiipoo ulai lwa vakiloshyony kya Yohane na nndu Myuda kimaruma kya mbony ta isamba. 26 Vakasha na kulya Yohane akai, vakammbia, “Ulya ekee neewe kulya kwa kulya ya Yordani ulya kulemmbikya ukureeki, akakato ee-fo abatisaa na vandu woose vakamweengya.” 27 Na Yohane kaallwa kaamba, “Nkwiifo nndu ashiidima itira kindo kulaore ankiniingwa kyuuka efo iruveeu-fo. 28 Neeni muveni mukavaany vakureeki mwiitye kilya shileamba, yeny nshiwe Kristo-fo, mmbo shikee nrumi shive nsongoru wakwe. 29 Yeto arie nka mwaalikwa mmbwe muni walyi. Indi mbuya yeyo ya muni walyi, yeto akee nawe mmbo afuraa ashiita unyanga lwakwe. Naasa nto nsia wakwa ushitiri, nato wamiishwa shapu. 30 We kuti neende ang'anaa neeny kuti sheende shiinnyaa.” 31 Yeto asheye auka uwe mmbwe akee uwe ya woose. Na yeto aparikye kunu ulaniny kaveva wa kunu ulana, kaverera fya kyuulana. Na yeto asheye auka efo iruveeu, mmbwe akee uwe ya woose. 32 Nawe mbony yeto alollye na itiita nto ativikya ukureeki, na ukureki lwakwe kulakae-fo nndu alwiirikya. 33 Yeto amiirikya ukureeki lwakwe mmbwe avikya Iruva ukureeki sheelyi mmbo akee wa dede. 34 Mashika yeto alerumwa ni Iruva mmbo areraa marero a Iruva. Mashika Iruva nnyaniingyaa Mumuyo esheesyaa-fo. 35 Nawe Nde mmbo akunndye Mwana, nawe mmbo anrambikye findo fyoose efo maakony akwe. 36 Na nndu akusirye na Mwana yeto, mmbwe awarya muu wa llung'anu. Na nndu anra nalairikya mwana yeto nnyasheonaa muu-fo, we ni unyafi lwa Iruva lunkaye.

4

1 Naasa Yesu eekimanya Vafarisayo vamiita we mmbwe akee iwonisa vakiloshyony veengyi na ibatisa vandu veengyi ngota Yohane. 2 (Kya indi lyo Yesu we muni nnyalebatisa vandu-fo, ni valya vakiloshony kyakwe). 3 Kooka kulya Yudaya kawara shia kaenda lyingyi kulya Galilaya. 4 Naasa kalollya kuti naire shia yeerummbwa kulya Samaria. 5 Naasa kafika muriny umwi wa kulya Samaria uvaangwaa ni Sikari ukee kufii na irema llya Yakobo aleniinga mwana ulya wakwe Yosefu. 6 Nafo kweifo usoka llwa lwa Yakobo. Naasa Yesu kakooya amaariswa nkyaaro kakaa-u rembo indo yoo usokeny, kyeeri mwi usimbiki. 7 Kukasha nafo nndu nka wa Kisamaria isheraa mura. Yesu kammbia, “Shirita mura shini.” 8 Mashika valya vakiloshyony kyakwe veengye kulya murin vanderuuya-fo shoonga. 9 Nka ulya wa Kisamaria kammbia, “Kyavaany inda yewe nndu wa Kiyuda kwashitereva mura neeny shikee nka wa Kisamaria? Nyeeli Vayuda kulaore veshiidikiranaa na Vasamaria.” 10 Yesu kaallwa kammbia, “Kwee kweeshi simbo ya Iruva iifo, na nndu yeto akuvia, shirita mura shini, kukooye kweemwiishi mmbo kweenterevaa nawe eekuniingaa mura utiri muu.” 11 Nka ulya kammbia, “Nndumi, a elyi kulatiri nta kindo kyeeraa mura na kirori eki kya mura kyoolokye si, nkwi kwauta mura yeto utiri muu? 12 A mmbo kukee nniini kwairya nde ulya weeru Yakobo, yeto aleluniinga kirori eki kya mura? Nawe nng'u aleva mwiina mura we muni na vana vakwe na findo fyakwe amasye.” 13 Yesu kaallwa kammbia, “Wo nndu ana mura yeu mmbo awuyaa yaakuka-se. 14 Indi nndu kana mura yeto shinningaa yeny nnyakyaakukaa-se-fo na kafika llung'anu. Indi mura yeto nshenniinga efo nnang'ani yakwe mmbo ushaalukaa usoka lwa mura wiishwe muu wa llung'anu.” 15 Nka ulya kammbia, “Woi Nndumi shiniingaany mura yeto, shilakooye itirwa nnyura nta ikwaarisa isha iraa mura kunu.” 16 Nawe kammbia, “Endevaanga mmi wafo kuwuye na yaa!” 17 Nka ulya kaallwa kaambia, “Nshitiri mmi-fo.” Yesu kammbia, “Mmbo kwaamba songosiny, elyi kwaamba, Nkutiri mmi-fo. 18 Mashika kweeriwa mmbomi varaanu na yeu akurie ulaalu nshiwe mmi wafo-fo. Elyi kwaamba indo ni kya dede.” 19 Nka ulya kammbia, “Nndumi shilollye mmbo kukee nndu nkisuku. 20 A vande valya veru mmbo valeindya Iruva kunu ifumbuny elyi. Neeni mukaamba, kulya Yerusalemu mfo kundo kusumani iindya Iruva.” 21 Yesu kammbia, “Nka shiirikya. Mmbo kukaa kushe kyeeri mulasheindyaa Nde kunu ifumbuny elyi ao nta kulya Yerusalemu. 22 Yeni mmbo mwiindyaa kindo mulakiishi, neese lukaindya kindo lukiishi. Kimmba efo kwa Vayuda mfo kundo kuukye ukiro lwa vandu. 23 Kya indi kukaa kushe kyeeri naakwa na ulaalu kiveefo-da, elyi veindya Nde va toki vashemwiindyaa kikee kya ngata ya Mumuyo kiveva kya dede. Mashika Nde mmbo akee iruuya vemwiindya va ngata yeyo. 24 Iruva mmbo akee wa ngata ya Mumuyo na yewo vamwiindyaa nkuti vamwiindye kikee kya Mumuyo kiveva kya dede.” 25 Naasa nka ulya kammbia, “Shiishi mmbo kusheshaa Mesiya yeto avaangwa ni Kristo. Nawe meendi asheshaa mmbo ashelwoongoyaa findo efyo fyoose shaasa fikai.” 26 Yesu kammbia, “Yeny sharera neewe mmbwe yeto.” 27 Naasa kikeeny yoo, nalyo valya vakiloshyony kyakwe vakasha vakasongololo elyi vakooya ereraa na nndu nka. Indi kulakae-fo nndu ammbesa nkikyi kwasia kwakwe ao nkikyi kwarera nawe. 28 Naasa nka ulya katiiya-u nungu ilya yakwe. Kaenda kulya muriny, kandevia vandu, 29 “Oshony mushelola nndu ashoongoya findo shitannyi fyoose. Kulakooye mmbwe Kristo ndesa?” 30 Vakakwiipoo vauka kulya muriny vakamweengya. 31 Kikeeny yoo nnang'ani yeu, valya vakiloshyony vakantereva vakaamba, “Llosha lyaan-te!” 32 Nawe kavavia, “Yeny shitiri shoonga yeelya yeni mulaiishi.” 33 Naasa valya vakiloshyony vakaviana, “A mmbo kwiifo nndu ammweenngye kindo kyeelya ndesa?” 34 Yesu kavavia, “Indetana kindo kikundywa ni yeto aleshiruma na indeinutya mashora akwe nkyo kyava shoonga yakwa. 35 A yeni nshi mwaamba kusaa-u miiri iina kufike yoo mailullyony? Manyiny kindo shamuvia, ‘Ipoony miso mulole, marema shaasa avereye yuululwa.’ 36 Mwiilula ni ulaalu-da aifo awarya isina lyakwe na yuumbya fimu fyeendesanyirya efo muuny wa llung'anu. Na yeto mweera mbeu kusande na yeto mwiilula vafure kimwi. 37 Mashika kyaaso kilya ni yoo kyamanyikya mmbo kilererwa dede kyeamba, ‘Mweera mbeu ni ungyi na mwiilula kava ungi’. 38 Yeny mmbo shamuruma mundeilula kindo mulavinnyi. Ni vengyi vavinnyi-u neeni mukandesandwa neewo vavinnyi-u.” 39 Naasa vandu va Samaria veengyi vakapooka ikusirya nawe kimaruma kya marero a nka ulya elyi avika ukureeki ashaambaa, “Ashoongoya fyoose shaasa shiletana.” 40 Naasa elyi Vasamaria vafika kulya akai vakantereva nakae nawo. Kakaa-fo ando a mikonu ivii. 41 Nalyo veengyi kilanya vakapooka ikusirya nawe kimaruma kya ndera yakwe. 42 Vakavia nka ulya, “Kyaluniinga lukakusirya-u nshi kilya kwaambau yewe-fo. Mmbo lwamiita luveni lukamanya yeu mmbwe dede Nkira wa ulana.” 43 Naasany kwemiira-u mikonu ivii, kakwiipoo-fo kandefika kulya Galilaya. 44 Mashika Yesu muni alekureeka-u kyeamba, “Nndu nkisuku nshi efo urukeny lwakwe akooya iindywa-fo.” 45 Naasa elyi afika kulya Galilaya vandu va Galilaya vakammbwarya valollye fyoose shaasa aletana kulya Yerusalemu nkonu ulya nniini. Mashika nawo-da vesheye nafo kya nkonu ulya nniini. 46 Naasa kavefika-se kulya Kana ya Galilaya kulya aleallwa mura ulya ukava mfinyo. Naasa kweefo nndu umwi nshilyi eetiri mwana wakwe wa kyuumi elwee kulya Kapernaumu. 47 Nawe elyi amiita mbony ta Yesu ansha na kulya Galilaya auka kulya Yudaya, kawara shia yeenda kafika kulya akai. Kantereva nandesoka nafo, nakire mwana ulya wakwe; mashika ekee rengeny yefwa. 48 Naasa Yesu kammbia, “Kwakooya kulaore mwalollya ngyende na findo filandelollyo lyingi, mmushekusiryaa-u-fo?” 49 Nndu ulya nshilyi kammbia, “Woi Nndumi, soka-dwa, mwana ulya wakwa kulaore annutuka.” 50 Yesu kammbia, “Kweenngye-da, mwana wafo eefo na muu.” Naasa, nndu ulya kakusirya na kirero kilya Yesu ammbia, kavekweengya. 51 Arie shia yeenda na kyeny, mashinga akwe akasha imwaammbya, akaamba, “Mwana wafo eefo na muu.” 52 Naasa kavasununda kyeeri alepooka iva ng'waana. Vakammbia, “Ni ukwau kumfika saa mfungare, llyo muro ulya ulemmbuka.” 53 Naasa nndu ulya kamanya ni sa ilya sheni llya Yesu alemmbia, “Mwana wafo eefo na muu.” Kava nndu akusirye-u, na va kyeny kwakwe woose. 54 Nakyo nkyo kindo kya wende kya kavii Yesu aleengera itana llya aleuka Yudaya kasha na kulya Galilaya.

5

1 Elyi numa kukafika nkonu ulya nniini wa Vayuda Yesu kanderwa na kulya Yerusalemu. 2 Naasa kulya Yerusalemu, yoo kufii na Ngiri ya Moonri kweifo iruva lyivaangwa irina lya vayo lya Kiebrania ni Betsata. Nalyo lyitiri matengo araanu a uraa. 3 Nafo mfo kundo kukee kwaare nsemu mwiingyi wa vandu valwee na vafu-miso, na miketekete, na fitongororo. [Nawo vakava veevereya mura ulya usarywa. 4 Mashika kwifo kyeeri nsu wa Iruva ashoolokaa efo iruveny kasarya mura ulya. Naasa nndu ansongwa yooloka-fo elyi mura wansarywa-sarywa, kaveshia, na ndwari yakwe intiri na ikava-ki.] 5 Naasa kweifo nndu emaye-fo myaaka makumi araru na nyanya eeserikaa na ndwari yakwe. 6 Nndu ulya Yesu kallollya elele-fo, kamanya emaye-fo fyeeri fyaasha. Kammbia, “Kukundye ishia?” 7 Nndu ulya alwee kamwaallwa, “Nndumi nshitiri nndu ashoolotaa efo iruveny elyi mura wasarywa-fo. Mashika elyi shiifo nshoolokaa, nndu ungyi kaveshiirya mbee yooloka-fo.” 8 Yesu kammbia, “Kwiipoo, kurike kitara kyafo kukweengye.” 9 Nalyo nndu ulya kava nsha deny, kaipoo kitara kyakwe, kakweengya. Naasa nkonu ulya wekee wa Sabato. 10 Naasa Vayuda vakavia nndu yeu amishia, “Inu ni Sabato-te, nkutiri muumu weekurika kitara-fo.” 11 Kavarouwa, “Ni nndu yeto ashishiisa mmbwe ashivia, kurike kitara kyafo kukweengye.” 12 Vakammbesa, “A ni vi nndu yeto akuvia kurike kitara kukweengye?” " 13 Naasa nndu ulya eelwee nalamanyi mmbwe-vi, kimmba Yesu enrekya efo vanduny valya vakuumbyeu nkuka. 14 Naasa elyi numa Yesu kankooya akee efo mmba ya Iruva kammbia, " “Lla-te, kwammishia-ny. Nta kulalyamare-se-fo kukooye iwoywa nkindo kikasha mmwasi yeekyo.” 15 Naasa nndu ulya kakweengya kandevia Vayuda ni Yesu anshiisa. 16 Nakyo kyikaniinga Vayuda vakatira kisuuya nawe mashika elyi aleva mwiitana indo nkonu wa Sabato. 17 Nawe kavaalwa, “Nde-yaakwa aifo arundaa kafika ulaalu, neeny shivee-fo shirundaa-da.” 18 Naasa nkyo kimaruma Vayuda vakaengera iruuya mwaanya weembwaa, nshi kimaruma kya iimmbwa Sabato-fo, ni elyi aamba Iruva ni ndeye muni kakwiinanisa na Iruva. 19 Naasa Yesu kaallwa kavavia, “Ni dede kya dede shamuvia, We mwana nnyamanyaa itana kindo kikee kya shila yakwe muni, kulaore ni ekyo alollya Nde etanaa-fo. Mashika we kindo atana na mwana nakyo kavekitana indo-da. 20 Mashika Nde akunndye Mwana kamoora fyoose atana we muni. Nawe ashemooraa fyeetana finiini kilanya ya efyo, neeni mukooye itambwa. 21 Mashika Nde aruta vafu kavaallwa va muu. 22 Mashika Nde nta nnyarummbwaa mwaandu wa nndu-fo, mmbo aniinngye Mwana ushilyi loose lweerummbwa mwaandu wa vandu. 23 Naambo woose vainndye Mwana shaasa vashiindyaa Nde. Yeto ara nalainndya Mwana mmbo ara nalainndya Nde alenruma.” 24 Ni dede kya dede shamuvia, “Nndu asharanyaa ndera yakwa kavekusirya na yeto aleshiruma, mmbwe ammbwarya muu wa llung'anu, nta nnashiitwaa mwaandun-fo. Mmbo ammbuka ufuny; kandeanga muuny. 25 Ni dede kya dede shamuvia, kukaa kushe kyeeri, naakwa ni ulaalu kiveefo-da elyi vafu vasheetaa unyanga lwa Mwana wa Iruva na yewo vamiita vawonise muu. 26 Mashika shaasa Nde atiri muu ummya efo kwakwe niindo-da aleniinga na Mwana itira muu ummya efo nnang'ani yakwe. 27 Kavenniinga na ushilyi lweerummbwa mwaandu kimmba akee Mwana wa Nndu. 28 Nta mulatambwa kya ekyo. Mashika kukaa kushe kyeeri elyi yewo valele efo fifuny vasheitaa unyanga lwakwe woose. 29 Nawo vashekwiipoo-fo, yewo vatanyi mesha varuke vawonise muu. Na yewo vatannyi makasha varuke vawonise mwaandu.” 30 “Yeny nshishiidimaa itana kindo kikee kya shila yakwa shimuni-fo. Mmbo sharummbwa kikwaani na ekyo shamiita, na ekyo sharummbwa kikava kya usumanu. Mashika kindo mmballyaa nakyo nshi yekyo kikundywa ni yeny-fo, ni ekyo kikundywa ni yeto aleshiruma. 31 Kwakooya shavika ukureeki kyakwa shimuni, ukureeki lwakwa nshi lwa dede-fo. 32 Indi yeto ashivikya ukureeki ni ungi. Neeny shiishi ukureeki yelu akureekye kyakwa ni lwa dede. 33 Mmbo muleruma vandu kulya kwa Yohane muveni. Nawe kakureekya dede yeyo. 34 Neeny nta nshiwaryaa ukureeki luuka kwa vandu-fo, mmbo shaamba-u ekyo naambo yeni mukooye ikirwa. 35 Ulya mmbo akee sha taa yaatwa ikamika, Neeni mukakyesa na sa yakwe ando a kivero. 36 Indi yeny ukureeki lwakwa shitiri ni uniini lukailanya lulya lwa Yohane, kimmba mashora Nde aleshiniinga naambo shaainutye nng'u yoo meni shiifo nndundaa. Nang'u akava nng'u ukureeki lwakwa kyeamba ni Nde aleshiruma. 37 Nawe Nde aleshiruma kaveshivikya ukureeki we muni. Neeni unyanga lwakwe nta mulandelwiite nta lyimwi-fo nta fwana yakwe mulandelollye-fo. 38 Na ndera yeyo yakwe nta mulandeitire mukakaa nayo efo nrimin-fo, mashika yeto alenruma mulakunde ikusirya nawe. 39 Mmbo mwava vesununda-sununda mareiyo kimmba mwiishi mmbo mushuutaa-u iwonisa-fo muu wa llung'anu nang'u ashivikye ukureeki. 40 Neeni nta mulakunde ikusheya na kwakwa naambo muwoni muu.” 41 “Nshiwaryaa nnduma wuuka na vandu-fo. 42 Indi yeni shammumanya nshi mukee na ukundi lwa Iruva efo nriminy-fo. 43 Yeny mmbo shisheye kyikee kya irina lya Nde-yaakwa, nta mulashiwarye, kyeendi kwakooya ungyi asha kyikee kya irina lyakwe muni, we mushemmbwaryaa. 44 A niinda mushewonisaa mwaanya weekusirya-u mummbe vandu vevikyana nnduma muveni na veni nta mulalalakyaa iwonisa nnduma wuuka kwa yeto akee Iruva muni? 45 Nta mulakusare mmbo shikunndye imukumba efo kwa Nde-fo, kwiifo yeto amukumba, mmbwe Mose yeto mummbikye nsia yeni. 46 Mashika kwee mweekusirye na Mose, mmbo mweevekusiryaa neeny kimmba we areiye kya ishyaambya. 47 Indi kwakooya kulaore mwakusirya na mareiyo yoo akwe, ni inda mushekusiryaa na marero akwa?”

6

1 Na elyi numa Yesu kakwiipoo-fo kafika kulya kwa kulya ya yeeve ilya ya Galilaya nayo nnyo Tiberia. 2 Na vandu vakansora nseemu mwiingyi mashika velollya filya fya wende atana fyeekira vandu valwee. 3 Naasa Yesu kasaama na efo ifumbuny, kakaa-fo rembo. Na valya vakiloshyony kyakwe varyani nawe. 4 Naasa na nkonu ulya nniini wa Vayuda, ulya wa pasaka, ukee kufii. 5 Yesu kainwa miso, kalollya vandu vansheya nseemu mwiingyi kavia Filipo, “A kundo lushuuraa mikate, vandu yeva vawoni kindo kyeelya nkwi?” 6 Karera indo kikee kya imweesa. Shamashika we muni eeshi ninsha kindo akunndye itana. 7 Filipo kamwaallwa, “Mikate ya dinari mayana avii nnyimaa wo nndu naoni kipereshu tupu-fo.” 8 Na umwi wa valya vakiloshyony kyakwe we Andrea ekee mwanamaye wa Simion Petro kammbia, 9 “Kwiiyo mwana wa womi yaa atiri mikate iraanu ya nganu shuu na makunga avii.” 10 Indi findo efi fifwanaa kwi vandu vammiingifwa indo? Yesu kaamba, “Vikeny vandu rembo.” Na alya vekai weekee mooro mwiingyi wa mare. Naasa womi valya vakakaa rembo vafikye fiku firaanu. 11 Naasa Yesu kawarya mikate ilya iraanu kaana Iruva. Kaavya vandu valya vakwaallye si. Na makunga alya kavevaavya shaasa vakunndye. 12 Naasa elyi vammbuura kavia valya va kiloshyony vakwe, “Enderorweny fipereshu efyo fisaa-u, mulare nta kindo kirekye-si.” 13 Vakanderorwa vakaishura mikusha ikumi na ivii, fipereshu fya mikate ilya iraanu, filya fyasaa elyi vammaa ilya. 14 Naasa vandu valya veekilolya ekyo kya wende atana, vakaamba, “Ate ni dede we mmbwe mwauya fisuku ulya akee nteerye nashe kunu ulaniny.” 15 Naasa Yesu kamanya vakundye isha imwipoo vamwallwe mangyi, nawe koovya kandesaama lyingyi neefo ifumbuny we muni. 16 Naasa elyi kwamfika iila, valya vakiloshyony kyakwe vakandesoka na alya mbaambaa ya yeeve ilya. 17 Vakasaama neefo ngalaveny, varuuke veende na kulya Kapernaumu. Naasa ireema lyikooloka na Yesu nalandefika kundo vekai. 18 Na yeve ikaalukaluka kyeendwa ni uraato uniini. 19 Naasa elyi vanrwa ngalava ilya na mbee ando alyaa sha kilometa isaanu ao irindaru indi nalyo vakalollya Yesu asheendaa yoo uwe ya yeve amfika kufii na ngalava ilya. Nawo vakatirwa mmbweerei. 20 Naawe kavavia, “Ni yen-te, mulairyae-fo.” 21 Naasa vakakunda insaamisa efo ngalaveny. Vakakooya ngalava yamfika alya waambeu kulya vasheendaa nafo. 22 Naasa elyi lya ndesi nsemu ulya wa vandu valya valerewa vasalalyi kulya kwa kulya ya yeve ilya, vakalollya nkwiifo-se ngalava ingyi-fo kuuta ilya imwi yeefo, na Yesu nalandesanga na valya vakiloshyony kyakwe mmbo valeenda wo veni. 23 Naasa vakakooya kwansha nafo ngalava tingyi tuuka kulya Tiberia tikashefika kufii na alya valelyiiya mikate kyeeri Nndumi aleana Iruva. 24 Naasa mamwiingyi ulya wa vandu elyi valollya Yesu nalaiyo nta vakiloshyony kyakwe, vakasaama ngalaveny, vakafika kulya Kapernaumu vanderuuya-fo Yesu. 25 Vakakooya ammaa iruuka kafika taari ilya ingyi ya yeve, vakammbia, “Llosha a ni indii-da kwafika kunu.” 26 Yesu kaalwa kaamba, “Ni dede kya dede shamuvia, kyaniinga mukasheshiruuya nshi mashika a ngyende tilya mulelollya-fo, ni kimaruma kya mikate ilya mulelya mukawuura. 27 Nta mulavinnyi shoonga yeyo ikaa ipwaa, vinnyiny shooka yeyo ya muu wa llung'anu. Nayo ni Mwana yeto wa nndu ashemuniingaa. Mmbwe Nde, we Iruva alemmbikya kiringisyo namanyike mmbwa dede.” 28 Naasa vakammbia, “A mmbo lutanaa inda lukooye itana mashora yoo a Iruva?” 29 Yesu kaallwa kavavia, “Ishora elyo lya Iruva llyo elyi, ni ikusirya na yeto alenruma.” 30 Naasa vakammbia, “A nkyo kyi kutanaa kyeeloora wende neese lukilollye lukooye ikusirya neewe? A ni ishora-ki kwatana? 31 Vande valya veru mmbo valelya mana kulya kasa shaasa kikee kireiye kyeamba, ‘Alevaniinga nkate wuuka efo iruveeu.’ “ 32 Naasa Yesu kavavia, “Ni dede kya dede shamuvia, nshi Mose alemuniinga nkate yeto wuuka iruveeu-fo, mmbwe Nde-yaakwa amuniinga nkate yeto wuuka efo iruveeu ukee wa dede. 33 Mashika nkate wa Iruva nto yeto wooloka wuuka iruveeu ukaniinga ulana yelu muu.” 34 Naasa vakammbia, “Nndumi kyeluniinge nkate yeto kyeeri kyoose!” 35 Naasa Yesu kavavia, “Yeny mmbwe nkate yeto wa muu! Nndu akusheya na kwakwa nnakitirwaa nshaa-se-fo. Na nndu kakusirya kwakwa nnatirwaa nyura-se-fo.” 36 Indi mmbo shamuvia, “Ilollya mwanshilollya nta mulaute-u ikusirya-fo.” 37 Ekyo Nde anshiniinga nkyo kikusheyaa na kwakwa, Na nndu ankusheya na kwakwa nshishemweeraa poo-fo. 38 Mashika kyashiniinga shooloka na kunu si, nshi ishetana kindo shikunndye shimuni-fo, ni kindo kikundywa ni yeto aleshiruma. 39 Na kindo kikundywa ni yeto aleshiruma nkyo ekyi, Woose Nde aleshiniinga naambo shilarete-u nta umwi, indi shinndute nkonu yeto weefurumya. 40 Mashika kindo kikunndywa ni Nde-yaakwa kikee indi, Wo nndu alola Mwana na ikusirya nawe, nawarye muu wa llung'anu na yeny nkaa shinndute nkonu yeto weefurumya. 41 Naasa Vayuda vakarininda kyakwe mashika elyi aamba, “Yeny mmbwe nkate yeto uleoloka wuuka iruveeu.” 42 Vakaamba, “A yeu nshi Yesu, we mwana wa Yosefu, a mmbo lulaishi ndeye na maye? Kyavaany inda elyi aamba mmbo aolokye auka iruveeu?” 43 Yesu kaallwa kavavia, “Nta mulakae murinindaa muveni na veni. 44 Nkwiifo nndu aidima ifika kwakwa kulaore ni Nde yeto aleshiruma amwoommwa nafo-fo, neeny nkaa shinndute nkonu yeto wa ifurumya.” 45 Mmbo kikee kireiye efo fitabuny fya vakisuku kyeamba, nawo woose vakaa vave vafunde ni Iruva. Naasa, wo nndu amaarannya kyuuka na Nde na ikulosha mmbo ashaa na kwakwa-da. 46 Nshi kikee sheelyi kwiifo nndu alollye Nde-fo, kulaore ni yeto aparikye efo kwa Iruva, mmbwe alollye Nde. 47 Ni dede kya dede shamuvia, Yeto akusirye-u mmbo ammbwarya muu wa llung'anu. 48 Yeny mmbwe nkate yeto wa muu. 49 Vandeye valya vany mmbo valelya manna kulya kasa vakavefwa. 50 Indi nkate yeto shaamba nto woolokye wuuka efo iruveeu, naambo vandu vaulye valakikooye-se ifwa. 51 Yeny mmbwe nkate wa muu yeto uleoloka wuuka iruveeu. Na nkate yeto kwakooya nndu aulya nnyashefwaa-fo. Na nkate yeto shinsimbaa ni mwiili wakwa shyoonisye nato ulana yelu muu. 52 Naasa Vayuda vakava vallyaa ulai wo veni na veni vakaamba, A ni inda ashiidimaa ilusimba mwiili wakwe luulye? 53 Naasa Yesu kavavia, “Ni dede kya dede shamuvia, kwakooya kulaore mwalya mwiili wa Mwana yeto wa nndu na ina samu yakwe nta mmukaa na muu efo nnang'ani yaany-fo. 54 Nndu kalya mwiili wakwa na ina samu yakwa mmbo awaryaa muu wa llung'anu, neeny nkaa shindute nkonu yeto weefurumya. 55 Mashika mwiili wakwa nto kyeelya kya dede, na samu yakwa nnyo kyeena kya dede. 56 Na nndu kalya mwiili wakwa kavena na samu yakwa mmbo akaa asangyi neeny, neeny nkaa nsangyi nawe. 57 Kikava shaasa Nde yeto aleshiruma akee muni muu, neen shakaa na muu kimaruma kya Nde, nakiwo-da yeto ashilya akaa na muu kimaruma kyakwa. 58 Eto nto nkate uleoloka uuka efo iruveeu, nta ulakee wa ngata imwi na ulya vande valya veru valelya vakavefwa. Indi nkate yeto, nndu kaulya mmbo alung'anaa ikaa na muu. 59 Na kundo aleamba marero yoo ni kulya mmba yeeterevya ya kulya Kapernaumu eeloshyaa-fo.” 60 Naasa vandu veengyi nnang'ani ya valya vakiloshyony kyakwe vekiita indo vakaamba, “Marero yoo mmoomu-te, A nndu ashiidimaa yaairanya mmbii?” 61 Naasa Yesu kamanya we muni efo nriminy valya vakiloshyony mmbo veefo varininda kya ekyo. Nalyo kavavia, “A ekyo mmbo kyamuviiya nsindara? 62 A kishevaany inda kwakooya mushelollya Mwana yeto wa nndu eesherwaa na uuwe efo ekee elyo mbee?” 63 Mumuyo nto uningaa muu. Mwiili mmbumaa kindo-fo. Na marero yoo yeny shammeemuvia, nng'u a ngata ya Mumuyo akaveva a muu. 64 Indi kunu nnang'ani yaany kwiifo maata valakusirye-u. Nyeli uka elyo mbee Yesu eeshi vandu valakusirye-u mmbo vangava, nndu ashenndiingyaa ni ungau. 65 Nalyo kaamba, “Nkyo kimaruma shamuvia, Nkwiifo nndu eedima ifika kwakwa kulaore ni yeto ammbonisywa mwaanya ni Nde wakwa-fo.” 66 Naasa llyo vandu va efo kiloshyony veengyi valepooka iwuya na numa valakivandami-se nawe. 67 Naasa Yesu kavia valya ikumi na vavii, “A mmbo mukunndye ikweengya na yeni-da?” 68 Naasa Simion Petro kamwaallwa, “Lweende kwa vi Nndumi? Mmbo kutiri marero aende muu wa llung'anu. 69 Neese lwankusirya neewe, lukamanya yewe mmbo kukee yeto Mweele wa Iruva.” 70 Yesu karouwa, “A nshi yeny shimuni shilemukusauya yeni ikumi na vavii? Na efo nnang'ani yaany umwi kawuya iva mmbishwa?” 71 Naasa karera indo kya Yuda Iskariote akee mwana wa Simion. Mashika mmbwe aleva nndu yeto alenndiingya nawe ni umwi wa valya ikumi na vavii.

7

1 Naasa numa ya vayo Yesu kava mwiireera kulya Galilaya, Nyeeli nalekunndye iireera kulya Yudaya mashika elyi Vayuda vesiaa immbwaa. 2 Na mikonu ilya miniini lya Vayuda ikee kufii, ilya yeemanya matengo. 3 Naasa vanavamaye vakammbia, “Wara shia kwakwiipoo kunu kundefika kulya Yerusalemu, na vakiloshyony vafo nawo-da vakooye ilola mashora yoo afo kwatana. 4 Mashika nkwiifo nndu atana kindo kirika kakunda nawe amanyike urukeny-fo. Kwakooya mmbo kwakunda itana mashora a ngata yeyo, enda kooreny na va ulana-te.” 5 Mashika naakwa ni vanavamaye mmbalemwiirikya-fo. 6 Naasa Yesu kavavia, “Kyeeri kyakwa nkyalefika-fo. Indi yeni kyeeri kyany mmbo kiifo nkonu simu. 7 Nta ulana llushiidimaa imusua yeni-fo Mmbo lushisuuye yeny mashika a ukureeki lwakwa shivikye kimaruma kya vayo shaamba, mashora a vayo mmeesi. 8 Kweengyeny yeni mundelya suku-kuu. Yeny nshiderwaa nafo indelya suku-kuu-fo, kimmba kyeeri kyakwa kilandefika.” 9 Amaamba indo, kakukaya kulya Galilaya. 10 Naasa elyi vanavamaye vameenda irwa nafo kya mikonu ilya miniini iifo, nalyo we muni nawe-da kanderwa nafo kirika. 11 Naasa Vayuda vakava vannduuya elyi lya mikonu ilya miniini. Vakaamba, “A we nkwi akai?” 12 Nalyo efo vanduny valya vasasangi-fo nkuka kukakaa-fo kusu-kusu shiniini kimaruma kyakwe. Valya maata vakaamba, “Mmbo akee nndu nsha, maata vakaamba, Ode, mmbo aretaa vandu.” 13 Kikeeny indo lyo kulakae-fo nndu arera kyakwe paa-fo, kimaruma kyairyaa Vayuda. 14 Naasa mikonu ilya miniini yamfika yoo nnang'ani kavii, Yesu karwa na efo mmba ya Iruva kaloshya-fo. 15 Naasa Vayuda vakasongololo vakaamba, “A kyavaany inda elyi nndu yeu aishi indo nta nalakee lloshe?” 16 Naasa Yesu kaallwa kaamba, “Kya ufundo kwakwa nshi lwakwa shimuni-fo ni lwa yeto aleshiruma. 17 Kwakooya nndu akunda itana ekyo kikundywa mmbwe, mmbo akooyaa imanya kya ufundo yelo lwakwa, kwakooya sharera kyuuka na shila yakwa shimuni. 18 Yeto mwiirera kyuuka na shila yakwe mmbo asia ando asheng'anisywa we muni. Indi nndu asiiya yeto aleshiruma ando asheng'anisywa mmbwe nndu wa toki, nalakee na findo fya mwiiri nta. 19 A nshi Mose ammuniingye mavavaso? Na kunu nnang'ani yaany nta umwi aifo atana fya uvavaso yelo-fo. A kimaruma nkikyi elyi mukunndye ishiwaa?” 20 Vandu valya vakuumbye-fo vakaallwa, “Ako! Kulwee nrwe? A ni vi akunndye ikuwaa?” 21 Yesu kaallwa kavavia, “Mmbo shiletana ishora lyimwi neeni mukasongololo moose. 22 Mose mmbo amuniinngye nndumwa weerinwa. Nta kilakee ni kwakwe uukye-fo, ni kwa vakuu valya va mbee. Nalyo mukava veerina nndu naakwa ni elyi lya nkonu wa Sabato. 23 Naasa kwankooya nndu ashewonisaa irinwa elyi lya Sabato, na uvavaso lwa Mose lulakooye ifuluwa, a ni inda mwashitirya unyafi elyi shileallwa nndu moose kava nsha nkonu wa Sabato? 24 Nta mularummbwe mwaandu kya ilola fisangu. Rummbweny kya usumanu.” 25 Naasa vandu va kulya Yerusalemu veefo valya maata vakaamba, “Akwa: Nshi we yeto vansia vammbwae? 26 Nawe akakau aifo areraa paa, valammbie nta kindo. Kulakooye vandu yewo va nrwe ni dede valekooya imanya yeu mmbwe Kristo ndesa? 27 Kya indi nndu yeu lumwiishi kundo aukye, lyo kyeeri Kristo asheshaa nkushekaa-fo nndu amanyaa kundo ooka nafo-fo.” 28 Naasa Yesu kaonisa unyanga eeloshaa efo mmba ya Iruva kaamba, “Ee-da na muveshiishi na kundo shuukye nafo muveishi-da. Neeny nta nshisheye kikee kya shila yakwa shimuni-fo. Mmbo kwiifo wa dede aleshiruma, nawe nta mulamwiishi yeni. 29 Yeny mmbo shimwiishi kimmba ni efo kwakwe shyuukye. Nawe mmbwe ashirummyi.” 30 Naasa vakava vasiaany mwaanya weentira, nta kulakae-fo nndu amooroya woko; mashika kyeeri kyakwe nkyemfika-fo. 31 Naasa efo mamwiinginy wa vandu veengyi vakauta-u ikusirya nawe. Vakaamba, “Kyeeri Kristo asheshaa mmbo asheengeraa itana fya ngyende fiingyi ngota efyo nndu yeu aletana?” 32 Naasa Vafarisayo vakaita ironda lilya lya vandu lyiikunung'unaa indo kyakwe, nalyo vakohani valya vaniini vakasanga na Vafarisayo, vakaruma vasoro va efo poo vandentira. 33 Naasa Yesu kaamba, “Ni ando a kyeeri kidu nsindi neeni, shikweenngyeny kwa yeto aleshiruma. 34 Llyo musheshisiaa mulasheshikooyaa, na kundo nshekaa mulashiidimaa ifika-fo.” 35 Naasa Vayuda vakarera wo veni na veni, “A nndu yeto nkwi afikaa neese lure lulankooya-se? A mmbo afikaa kulya kwa valya vanyanyakye masangeny a Vagriki, nandeloshya-fo Vagriki yewo? 36 A kikeeny inda elyi arera indo kaamba, musheshisiaa mulasheshikooyaa na kundo nkaa yeny mulashiidimaa ifika-u yeni?” 37 Naasa elyi kwamfika nkonu yeto nniini weemarisya, nato ukee nniini kitoro ya ingyi, nalyo Yesu kashesalala-u kaonisa unyanga kaamba, “Kwakooya nndu aakuka nakusheye na kwakwa nashe ina! 38 Nndu akusirye neeny, kyakwe mmbo kivaa shaasa kikee kireiye kyeamba, ‘Nndu yeto efo nyaminy takwe kusherukaa-fo ngyusoka ta mura wa muu!’ “ 39 Na elyi arera indo, ni mbony ta Mumuyo Mweele, mmbwe vandu vakusirye nawe vakaa vambwarye, mashika kyeeri kilya Mumuyo Mweele nalandeshe-fo, neelyi Yesu nalandeanga neefo itumbeny lyakwe. 40 Naasa efo mamwiinginy ulya wa vandu kukakaa-fo vandu vaita arera indo, vakaamba, “Yeu ni dede mmbwe nkisuku ulya akee nteerye nashe. 41 Vengyi vakaamba, mmbwe Kristo. Vengyi vakaamba, A mmbo Kristo asheshaa nauke kulya Galilaya? 42 A nshi kikee kireiye kyeamba, Kristo asheshaa aukye efo ukuuny lwa Davidi na efo Betilehemu efo muriny wa Davidi.” 43 Naasa mamwiingyi ulya wa vandu ukakumanya kavii kimaruma kyakwe. 44 Kukavekaa-fo na vaangu vakunndye intira, indi nndu alleesya woko nalawonike. 45 Naasa vasoro valya va efo poo vakawuya na kulya kwa vakohani vaniini na vafarisayo. Nawo vakavavia, “A nkiki kyaima mulamweende?” 46 Vasoro valya va efo poo vakaallwa, “Mmbo kulandewonike nndu arera shaasa nndu yeu arera-fo.” 47 Vafarisayo vakaallwa, “A mmbo neeni mwallembika? 48 A mmbo kwiifo nndu wa nrwe naakwa ni umwi tupu akusirye nawe, ao wa efo kwa Vafarisayo? 49 Lyo mburwa yei ya vandu ilaishi uvavaso mmbo vadenge.” 50 Nikodemu karera ulya emweengya kio, nawe ni wa efo nnang'ani yaawo, kaamba, 51 “A mavavaso a kikweru mmbo autye nndu uvingo kulaore amaarannywa mbele mbony tauka kwakwe kamanyika kindo aletana?” 52 Nawo vakaallwa vakammbia, “A mmbo neewe kuukye kulya Galilaya? Soma mbony ntere kumanyi, Kulya Galilaya nkushekwiipoo-fo nndu nkisuku-fo.” [ 53 Vakawara shia wo nndu kaenda kyeny kwakwe.

8

1 Nawe Yesu kaenda kulya ifumbuny lya miri ya mafura. 2 Elyi lya ndesi ngama shuru kafika-se kulya mmba ya Iruva, kaengywa ni Vayuda valele-fo woose. Nawe kakaa rembo kava avaloshaany. 3 Naasa vaarya va fitabu vakasanga na Vafarisayo vakaende nang'u nka aaramwa atuuswaa. Vakanseleesa yoo nnang'ani. 4 Vakammbia, “Llosha! Nka yeu mmbo aaramwa eetuswaa. 5 Naasa Mose mmbo aluvavasye efo uvavasony kya vaka va ngata yeyo luvakape na mawe. A yewe kwaambaany inda ndesa?” 6 Naasa kyavaniinga vakarera indo nyeeli vekundye imweesa naambo vawonise kindo vankumba nakyo. Naasa Yesu kakwiinyika kareiya na nni yoo uteriny. 7 Naasa elyi vengera immbesa kakwiinwa kavavia, “Nndu wa kunu nnang'ani yaany nalatiri kindo alyamarye we nave wa mbee weenkapa na iwe.” 8 Nalyo kawuya kakwiinyika lyingyi na ireiya yoo uteriny. 9 Nawo vamiita indo vakapooka isuruka-u umwi umwi vapookya na vamiku vakatana vasia-u. Na Yesu karewa-u we muni na nka ulya asalalyi-u. 10 Naasa Yesu kawuya ikwiinnwa kammbia, “A valya vekukumba valla na kwi nka? A mmbo kulakaa-fo nta umwi akuutya uvingo?” 11 Nawe kaamba, “Nta umwi-fo Nndumi!” Naasa Yesu kammbia, “Nta yeny nshikuutyaa uvingo-fo. Kweenngye, kure deny kulalyamare-se-fo.” ] 12 Naasa Yesu kawuya irera nawo lyingyi kaamba, “Yeny ni sa ya ulana. Nndu kashilatya nnyakyendaa-se ireemin-fo. Mmbo akaa na sa ishendee muu.” 13 Naasa Vafarisayo vakammbia, “Mmbo kwakureeka-u kyafo ku muni! Ukureeki lwafo nshi lwa dede-fo.” 14 Yesu kaallwa kavavia, “Na kwakooya shakureeka-u kyakwa shimuni ukureekyi lwakwa mmbo lwava lwa dede-da, kimmba shiishi kundo shyuukye na kundo nsheendaa. 15 Neeni mmbo mwarummbwa mwiilolaa nyama yeto ta nndu, indi yeny nsharummbwa kya nndu nta-fo. 16 Naakwa kwakooya sharummbwa kya nndu, nrumbuye wakwa waveva wa dede-da, mashika nshakaa-fo shimuni-fo, mmbo shakaa-fo yeny na yeto aleshiruma. 17 Naakwa na efo uvavasony yelo lwany mmbo kikee kireiye kyeamba, Kindo kyammbikywa ukureeki ni vandu vavii mmbo kikee kya dede. 18 Yeny shimuni mmbo shikureekye-u kyakwa, na yeto aleshiruma we Nde, kavekureeka-u kyakwa-da.” 19 Naasa vakammbia, “A Nde yeto wafo akee kwi.” Yesu kaallwa, “Yeny mmushiishi-fo, nta Nde wakwa-fo. Kwee mmbo mweeshiishi yeny, mmbo mwemanyaa na Nde yeto wakwa.” 20 Nng'u marero alererya alya kufii na isanduku lyeesanyirya fesa efo mmba ya Iruva. Nta kulakae-fo nndu antira nnyelyi kyeeri kyakwe kilandefika. 21 Naasa kawuya kavavia lyingi, “Yeny shiifo nkweenngyaa, neeni musheshisiaa. Neefo ulyamariny lwan kundo mukai mfo mushefiiyaa. Kundo yeny nsheendaa nta mmushiidimaa ifika-fo yeni-fo.” 22 Nalyo Vayuda vakaamba, kulakooye mmbo akundye ikuwaa ndesa, elyi aamba, kundo yeny nsheenda nta mmushiidimaa ifikafo yeni-fo. 23 Nawe kavavia, “Yeni mmbo muparikye kunu si, na yeny ni efo uuwe shiparikye. Yeni mukavaany vandu muparikye kunu ulaniny, yeny shi nndu shiparikye kunu ulanin-fo. 24 Naasa neeny shamuviany, ni efo ulyamariny lwany kundo mukai mfo mushefiiyaa. Mashika kwakooya kulaore mukusirye-u yeny mmbwe, na efo ulyamariny lwany kundo mukai mfo mushefiiyaa.” 25 Naasa vakammbia, “A yewe ni viiny?” Yesu kavavia, “Ni indo kikai shaasa shilelava imuvia, na ulaalu shavemuvia indo-da. 26 Mmbo shetiri fiingyi fyeerera kyany na irummbwa kyany. Kyaindi yeto aleshiruma mmbwa dede. Neeny mbony shamiita shyuuta kwakwe nto nshambaa-u teevia ulana.” 27 Nawo nta valamanyi mmbo arera nawo kikee kya Nde. 28 Naasa Yesu kaamba, “Mukamfika irosa mwana yeto wa nndu llyo mushemanyaa yeny mmbwe, nta shilatiri kindo shatana kikee kya shila yakwa shimuni. Ni ekyo Nde aleshoora nkyo shaamba. 29 Na yeto aleshiruma, mmbo ashikaye. Nta nnashireeye shimuni-fo. Kimmba yeny findo finsennyi we mfyo shava mwiifitana kyeeri kyoose.” 30 Naasa elyi arera indo veengyi vakauta-u ikusirya nawe. 31 Naasa karera na Vayuda valya vakusirye nawe kaamba, “Kwakooya mwakaa mukutiri na ndera yakwa llyo-ny mushevaa vakiloshyony vakwa dede deny. 32 Neeni mushemanyaa ekyo kikee dede, kishemuvikaa muve valeke.” 33 Nawo vakamwaallwa, “Mmbo lukee ufyari lwa Abrahamu, nta lyimwi lulandeve mashinga a nndu-fo. A kyavaany inda, elyi kwaamba, mmbo mushevaa vandu valeke?” 34 Yesu kavaalwa, “Ni dede kya dede shamuvia, wo nndu atana fya ulyamari mmbo aaluka ishinga lya ulyamari. 35 Indi ishinga lyo lyikaa efo kyeny kyeeri kyoose-fo. Nndu akaa kyeny kyeeri kyoose Mmwana. 36 Naasany kwakooya mwana ashemwaallwaa muve valeke, llyoony mushevaa valeke dede deny. 37 Shiveishi-da mmbo mukee va ufyari lwa Abrahamu. Indi yeni mukasia mwaanya weeshiwaa, kimmba ndera yakwa ilaonnyi kirembo efo nnang'ani yaany. 38 Yeny kindo shilollye efo kwa Nde nkyo nshaambaa. Naasany neeni kevetaniny ekyo mwamiita muuta efo kwa Nde.” 39 Vakaallwa vakammbia, “A Nde weeru nshiwe Abrahamu?” Yesu kavavia, “Kwee mwekee vana va Abrahamu mmbo mweetanaa mitannyi ya Abrahamu. 40 Kya indi ulaalu mukeruuya mwaanya weeshiwaa, neeny shikee nndu shamuvia ekyo kikee kya dede, ekyo shilekiita shyuuta efo kwa Nde. Nta Abrahamu nshi indo aletana-fo-te. 41 Yeni mmbo mwava veetana mitannyi ya nde yeto waany.” Vakammbia, “Yese lluwonikye kyuuka na utuusi-fo. Mmbo lutiri Nde umwi-da, ni Iruva.” 42 Yesu kavavia, “Kwee Iruva ekee Nde waany, mmbo mweeshikundaa yeny, kimmba yeny shilesha shyuuka kwa Iruva shasha yaa shikai. Nta nshisheye kikee kya shila yakwa shimuni-fo. Mmbwe aleshiruma. 43 A kimaruma nkikyi elyi mulakeemanya ekyo nkeemuvia? Mmashika elyi mulashiidimaa yaaranya Irero lyakwa. 44 Yeni mmbo mukee va nde yeto waany we mmbishwa. Na efyo fikunndyo mmbwe mfyo mukunndye itana. We ekee mwiiwaa vandu uka elyo mapoonkyony nta nalakee na dede-fo kimmba efo nriminy mmbwakwe kulaifo kya dede yeyo kyeeri arera wongo mmbo arera ekyo kikee kyakwe muni, mashika we akee muni wongo kaveva mmbwe ndeye wa vayo. 45 Kya indi yeny elyi sharera ekyo kyikee dede nkyo kyaima mulakusirye neeny. 46 A nndu wa kunu kwany ni ungau ashiidimaa ishikureekya sheelyi shikee llyamari? A kwakooya sharera kya dede naambo-ki-se elyi kulaore mwakusirya neeny? 47 Yeto aparikye efo kwa Iruva, mmbo ashiitaa marero a Iruva, nkyo kyaniinga yeni mulaite nnyeeli mulakee vandu vaparikye efo kwa Iruva.” 48 Naasa Vayuda valya vakarouwa vakammbia, “A nshi lwaronga ninsha elyi lwaamba yewe mmbo kukee Nsamaria, kwavetirwa ni Mumuyo nkasha?” 49 Yesu kaallwa, “Yeny nshitirwa nta ni Mumuyo nkasha-fo mmbo shainndyaa Nde wakwa neeni mukashimina. 50 Neeny nta nshiruyaa nnduma wakwa shimuni-fo. Mmbo kwiifo yeto ashiniinga nnduma na irummbwa kyakwa na kyany. 51 Ni dede kya dede shamuvia, kwakooya nndu aringa ndera yakwa nnasheshoshaa ufu-fo na kafika llung'anu.” 52 Vayuda valya vakammbia, “Akakyo ulaalu lwammanya mmbo kutirwa mmumuyo nkasha. Abrahamu mmbo alefwa na valya veauya fisuku vakavefwa, na yewe kwaamba, kwakooya nndu aringa ndera yakwa nnasheshoshaa ufu fika llung'anu-fo. 53 A mmbo kukee nniini kwailanya nde weeru Abrahamu, nawe alevefwa-da? Na vakisuku vakavefwa-da. A mmbo kwakwaallwa sha vi?” 54 Yesu kaallwa, “Kwakooya shakung'anisa shimuni nng'anu wakwa nshi kindo-fo. Mmbo kwakaa-fo Nde-yaakwa mmbwe yeto ashing'anisaa. Na yeni mukaamba mmbwe Iruva waany. 55 Nta mulamwiishi. Kya indi yeny shimwiishi. Na kwakooya shaamba, nshimwiishi mmbo shava mwoongo sheeni. Kya indi shimwiishi na kirero kyakwe shavekiringa. 56 Na nde ulya waany we Abrahamu alelooka eeishi mmbo akaa nalollye nkonu wakwe, nawe kaveulollya-da kafura.” 57 Naasa Vayuda vakammbia, “A yewe kulandefika irika lya mmyaaka makumi araanu-le, kwaamba inda kwallollya Abrahamu?” 58 Yesu kavavia, “Ni dede kya dede shamuvia, meendi Abrahamu nalandekaa-fo, yeny shiifo.” 59 Naasa Vayuda valya vakaipoo mawe vamweerye. Yesu kakusuruma kauka efo mmba ya Iruva.

9

1 Naasa eefo ashiiraa ando kalollya nndu akee mfu miso kipookya ammbonika. 2 Na valya vakiloshyony kyakwe vakammbesa, “Ale llosha! Nndu alelyamara mmbi, ni nndu yeu ndesa ao ni ndeye na maye kutani awonika indo akee mfu miso?” 3 Yesu kaallwa, “Nta nshi nndu yeu alelyamara-fo, nta nshi ndeye na maye-fo. Mmbo kileva indo naambo mashora a Iruva akooye imanyika efo kwakwe. 4 Yese kuti luve veetana mashora a yeto aleshiruma elyi kukee nsanyiny. Kio mmbo kiifo kishaa, llyo nndu nnakiidimaa-se irunda-fo. 5 Meendi shikee kunu ulaniny mmbo shava sa ya ulana.” 6 Amaamba indo kafishya maare si. Maare alya kaumba-umba nang'u mmbumba wa uteri. Mmbumba ulya wa uteri kawaamba yoo misony alya akwe. 7 Kammbia, “Enda kundesamba efo iruveny lya Siloamu.” Kwaallwa ni kimwi na nndu Nrumi. Naasa kakweengya kandesamba. Kawuya alolaa. 8 Naasa vandu valya va nnyanu na valya valellollya elyo mbee ekee nndu mweererya vandu, nalyo vakaamba, “Nyira, a yeu nshiwe ulya aleva mwiikaa-fo rembo asheereryaa vandu.” 9 Vengyi vakaamba, “Nshiwe-fo-te.” Vengyi vakaamba, “Ode, ni nndu afwanani nawe.” Nawe kaamba, “Ee, mmbwe yeny-da.” 10 Naasa vakammbia, “A mmbo kileva inda elyi miso afo akooya itarambuka.” 11 Nawe kaallwa, “Ni nndu ulya avaangwa ni Yesu, mmbo awumba mmbumba wa uteri kawaamba yoo misony akwa. Kashivia, Enda kulya Siloamu kundesamba-fo. Nalyo shaenda. Shimmeesamba shakooya ate shiifo llolaa.” 12 Vakammbia, “A nndu yeto nkwi akai.” Kaamba, “Nshukuny!” 13 Nalyo vakanderwaa nndu yeto ekee mfu miso na kulya kwa Vafarisayo. 14 Na nkonu ulya wekee wa Sabato llya Yesu aleumba mmbumba ulya wa uteri kawaamba yoo misony akwe. 15 Naasa Vafarisayo nawo-da vakammbesa-se shaasa alekooya ilola. Nawe kavavia, “Ni mmbumba wa uteri aleshaamba misony, shandesamba shakooya-ny ilola.” 16 Naasa Vafarisayo valya maata vakaamba, “Nndu yeu nshi nndu aukye kwa Iruva-fo, kimmba nalashiinndyaa Sabato.” Vengyi vakaamba, “Kukooye ni nndu llyamari a niinda eeshiidimaa itana fya wende fya ngata yeyo.” Nalyo vakaraukana. 17 Naasa vakawuya vakavia ulya ekee mfu miso, “A yewe kwaamba inda kyafo ku muni elyi alekutarammbwa miso?” Nawe Kaamba, “Mmbo akee nndu nkisuku.” 18 Naasa Vayuda nta valairikye kyakwe sheelyi mmbo ekee mfu miso kakooya ilola. Vakatana vavaanga ndeye na maye wa nndu ulya alekooya ilola. 19 Vakavavesa vakaamba, “Nndu yeu mmbwe mwana waany ulya eishiwa mmbo alewonika eekee mfu miso? A kilevaa-ny inda elyi ulaalu indi ankooya ilola?” 20 Naasa ndeye na maye vakaallwa vakaamba, “Kindo lwiishi nndu yeu ni mwana weeru nawe mmbo alewonika eekee mfu miso. 21 Kya indi shaasa kileva ulaalu kakooya ilola ekyo yese llukiishi-fo nta llwiishi nndu yeto alentarammbwa miso-fo. Kyemmbeseny-te, mmbo akee nndu nniini, ashaambaa ekyo kyakwe we muni-te!” 22 Na kyaninga ndeye na maye karera indo nyeeli veereiye Vayuda. Kimmba Vayuda venfisha kyama, kwakooya kwakaa-fo nndu ashemwamba paa mmbo akee Kristo, nawo vammbikye ishingo efo mmba yaawo yeeterevya. 23 Nkyo kimaruma ndeye na maye vakaamba, “Mmbo akee nndu nniini. Kyemmbeseny we muni-te!” 24 Naasa vakawuya ivaanga nndu ulya lya kavii, ulya ekee mfu-miso. Vakammbia, “Iruva mmbwe kumwiitikisaa! Kya nndu yeu lwammanya mmbo akee llyamari.” 25 Naasa nndu ulya kaallwa, “Kwakooya mmbo akee nndu llyamari ekyo nshiishi-fo. Ni kindo kimwi-nsi shiishi deny, mmbo shekee mfu miso na ulaalu shankooya ilola.” 26 Naasa vakammbia, “Mmbo alekutanya inda? Ni inda alekutarammbwa miso?” 27 Kavaalwa, “Mmbo shammeemuvia, neeni nta mulaite. Naambo ki-se mukunndye ikiita lya kavii? A mmbo neeni mwakunda iva vakiloshyony kyakwe ndesa?” 28 Vakasakya nawe vakammbia, “Nndu akee wa kiloshyony kyakwe ni yewe! Yese mmbo lukee vakiloshyony kya Mose-te 29 Kya Mose yese lwiishi, ni Iruva alerera nawe. Indi nndu yeto llwiishi nta kundo aukye-fo.” 30 Nndu ulya kaallwa kavavia, “Ate ando atiri tamba ni yoony, elyi mulaishi kundo aukye, nawe mmbwe aleshitarammbwany miso! 31 Mmbo luveishi Iruva nnarannyaa nndu llyamari-fo. Indi kwakooya kwakaa-fo nndu areremmya Iruva kavetana kindo kikundywa mmbwe, yeto mmbwe ashemwaarannyaa. 32 Kira ulana lwammbikwa kulandeitiwa nndu aletarammbwa miso a nndu alewonika akee mfu-miso. 33 Kwee nndu yeto nalaukye kwa Iruva nneemanyaa itana nta kindo-fo.” 34 Vakaallwa vakaamba, “Yewe nndu kulewonika kukee na ulyamari, kwatana kwalulosha yese!” Vakamweera neefo poo. 35 Naasa Yesu kaita vammweera na poo. Kakwaannya nawe kaamba, “A kukusirye na Mwana yeto wa Iruva ndesa?” 36 Nawe kaallwa kaamba, “A mmbo-vi Nndumi, neeny shikooye ikusirya nawe.” 37 Yesu kammbia, “Illollya kwammellollya, na yeto aifo areraa neewe mmbwe.” 38 Nawe kaamba, “Akau shankusirya-u Nndumi!” Nalyo kamoolokya si. 39 Na Yesu kaamba, “Yeny mmbo shisheye na kunu ulaniny naambo ekyo kya vandu kirumbuke, yewo valalollye naambo vakooye ilola, na yewo valollye naambo vakooye iva vafu miso.” 40 Naasa Vafarisayo maata varyani nawe vakaita indo vakammbia, “A mmbo lukee vafu miso na yese?” 41 Yesu kavavia, “Kwee mwekee vafu miso, mmweevaa valyamari-fo; indi ulaalu mmbo mwamaamba mulollye naasany ulyamari lwany mmbo lwamukaya.” YOHANE

10

1 Ni dede kya dede shamuvia, “Nndu nalashaangaa mfiriny wa moonri aira yoo ngiriny, kasaama na ando engyi, yeto ni mwiivi na nsoki. 2 Indi yeto aanga nafo aira yoo ngiriny, we mmbwe mwiisi wa moonri. 3 Na yeto mwiiringa yoo ngiriny mmbo annduyaa. Na moonri alya akaaranya unyanga lwakwe. Na moonri alya akee akwe muni kaavaanga marina a vayo kaauwa na poo. 4 Na alya akee akwe moose elyi aasomuta na poo kaira mbee asongoye. Na moonri alya akallatya kimmba eeshi unyanga lwakwe. 5 Indi nndu muny nnyashellatyaa-fo. Mmbo arishaa kimmba alaishi unyanga yelo lwa nndu yeto munny.” 6 Naasa nkyo kyaaso Yesu aleveera. Nawo nta valamanyi ekyo akunndye ivavia nakyo nkyo ki. 7 Naasa Yesu kawuya ivavia lingi, “Ni dede kya dede shamuvia, Ngiri yeanga kundo mburu tikai nnyo yeny. 8 Yewo vasheye nafo vashisongoye mmbo vekee veevi na vasoki woose, indi moonri alavaaranyi. 9 Ngiri yeyo nnyo yeny. Kwakooya nndu aanga nafo ashyaaluye ngiri mmbwe akooya ikirwa, na yaanga nafo na isomuka nafo, navekooya na ura. 10 Indi yeto akee mwiivi nnashaa nafo, kulaore ni isha iiva na ishisha na ireta-fo. Yeny mmbo shilesha nafo moonri akooye itira muu na iuwona shapu.” 11 “Mwiisi nsha mmbwe yeny. Mwiisi nsha mmbo arekyaa moonri akwe muu. 12 Indi nndu mwiisia weesi nalakee mwiisi, nta nalakee muni moonri alya karisha. Naasa nyamandu ikasha ikatitafura neetinyanyata. 13 Mashika elyi we akee nndu weesia weesi nalasarye kya moonri. 14 Mwiisi nsha mmbwe yeny. Mmbo shiveishi yoo akwa, nang'u aveshiishi yeny. 15 Shaasa nde wakwa ashiishi yeny, na yeny shiveishi Nde wakwa. Na muu wakwa shaveureka kimaruma kya moonri akwa. 16 Shitiri na moonri engyi-se, alakee a mfiri yeu. Nang'u nkuti shiende nau. Nang'u ashiitaa unyanga lwakwa. Na ironda lyive lyimwi na mwiisi nave umwi. 17 Nkyo kyaniinga Nde kashikunda elyi shareka-u muu wakwa. 18 Nta nkwiifoo nndu ashiusokaa-fo. Mmbo shaulekeya shikunda shimuni. Mmbo shivetiri na finya ya yuulekeya. Shivetiri na finya ya yuuvira lyingi. Llyo ivavaso shilewarya lyuuka kwa Nde-akwa.” 19 Naasa Vayuda vakawuya ikumanya kavii lyingyi kimaruma kya elyi arera indo. 20 Naasa veengyi vakaamba, “Mmbo atirwa mmumuyo nkasha kasukwa. A naambo-ki-se elyi mwiifo mumwaarannyaa?” 21 Vengyi vakaamba, “Marero yoo arera nshi akee sha a nndu atirwa mmumuyo nkasha-fo. A mmbo kwiifo mumuyo nkasha ushiidimaa itarammbwa miso a vafu-miso?” 22 Naasa kukafika nkonu nniini kulya Yerusalemu weekummbwa mmba ya Iruva ilesammywa. Na kyeeri kilya kiifo kikee kya mbeo. 23 Na Yesu eefo arua-ruaa efo mmba ya Iruva, efo itengony lya uraa lya Solomon. 24 Nalyo Vayuda vakasha inndingitya vakaamba, “A mmbo kufikaa indii kwiisavesaa mirima yeeru? Kwakooya yewe ni Kristo ambaany paa-te!” 25 Yesu kaallwa, “Mmbo shilemuvia-da, neeni mulakusirye-u! Ni mashora yoo yeny shatana kikee kya irina lya Nde-akwa, nng'u ashivikye ukureeki. 26 Neeni nta mulakusirye-u mashika elyi mulakee ukambeny lwa moonri akwa. 27 Na moonri yoo akwa mmbo aishiitaa unyanga lwakwa. Neeny shivetiishi nato tikashilatya. 28 Neeny shaaniinga muu wa llung'anu. Nang'u nta nnakaa nareke na akafika llung'anu-fo. Nta nkwiifo nndu asheatafuraa kunu wokony lwakwa-fo. 29 Nde yeto wakwa ashiniinngye mmbo ang'annyi woose. Nta nkwiifo nndu ashiidimaa aatafura efo wokony lwa Nde-fo. 30 Neeny na Nde mmbo lukee vamwi.” 31 Nalyo Vayuda vakeepoo mawe lyingyi vankape nang'u. 32 Yesu kavaallwa, “Mmbo shilemoora mashora mesha meengyi auka kwa Nde. A ni kimaruma kya ishora lyingalyi mukunndye ishikapa na mawe?” 33 Nalyo Vayuda vakamwaallwa, “Nshi kimaruma kya ishora isha lukunndye ikukapa na mawe-fo. Ni kimaruma kya kirumu kyafo kyeeruma Iruva, na elyi yewe kukee nndu-da kwatana kwakwaalwa Iruva kumuni.” 34 Yesu kavaallwa, “Efo uvavaso lwany a mmbo nalakee areiye kyeamba, ‘Yeny shileamba, mmbo mukee maruva?’ 35 Naasa valya valefitywa irero lya Iruva, kwankooya mmbo alevavaanga ni maruva na ekyo kikee kireiye nta kilave ifullwa. 36 Afikaany, yeny shilevikwa Mweele ni Nde kashiruma na kunu ulaniny ni inda mwashivia mmbo sharuma Iruva, elyi shaamba, ‘Shikee Mwana wa Iruva?’ 37 Kwakooya kulaore shatana mashora a Nde-yaakwa, reny mulakusirye neeny-fo! 38 Indi kwakooya mmbo shaatana, na kikava mulakusirye neeny shimuni, kusiryeny na mashora yoo-te, naambo mweende mwiimanyaa na iipuye Nde mmbo asasangyi neeny, neeny nsasangi na Nde.” 39 Naasa vakasia mwaanya weentira, lyo we katurushuka efo maakony awo keenda. 40 Nalyo kawara shia kafika lyingyi kulya kwakulya ya Yordani, kulya Yohane eebatisyaa kakaa-fo. 41 Vandu vakansheya veengyi vakaamba lyo dede we Yohane nta nnyaletana kindo kyeeora wende-fo, kya indi kilya Yohane alerera kya nndu yeu mmbo kikee kya dede kyoose. 42 Nalyo vandu va kulya veengyi vakakusirya nawe.

11

1 Naasa kweefo nndu eelwee evaangwaa Lasaro wa kulya Betania, wa kimuri kilya kya Maria na Marta we mfwamaye. 2 Na Maria mmbwe ulya aleamba Nndumi mafura afwaamaa nisha. Na marende alya kaangata na fii ta nrweny wakwe. Na mwanamaye we Lasaro, mmbwe ulya elwee. 3 Naasa vamfwamaye valya vakwe vakanrummya nrumi, vakaamba; “Nndumi ulya kunkundye alwee.” 4 Naasa Yesu aita indo kaamba, “Ndwari yei nshi yeewaa-fo, ni ya yeengye Iruva usuri, naambo Mwana yeto wa Iruva naute-u ing'aniswa.” 5 Naasa, na Yesu akundani na Marta, na mfwamaye na Lasaro. 6 Naasa elyi amiita alwee, nalyo kulya akai kaengera isinda-fo ando a mikonu ivii. 7 Amiirisha-fo indo elyi numa kavia valya vakiloshyon kyakwe, “Ndifony-te luwuye na kulya Yudaya.” 8 Valya vakiloshyony vakammbia, “Llosha, ni kyeeri yeki kyenyi Vayuda valya verie ikukapa na mawe-te. Neewe mmbo kwiifo kuwuyaa nafo lyingi?” 9 Yesu kaallwa, “Saa ta nsanyiny nshi ikumi na ivii? Na kwakooya nndu arua-rua nsanyiny nnyakapaa urende-fo, kimmba alollye sa ya ulana yelu. 10 Indi kwakooya nndu arua-rua kio mmbo akapaa urende kimmba nalakee na sa efo nnang'ani yakwe.” 11 Ekyaamba indo kawuya kalungya-u kingyi kavavia, “Mbuya ilya yeeru Lasaro ammeelala, lyo nsheendaa shindemwaanta.” 12 Naasa valya va kiloshyony vakammbia, “Nndumi kwakooya mmbo ammeelala, asheshiaa.” 13 Na Yesu arera indo neelyi emmeefwa. Nawo vakakusara kulakooye mmbo aamba alele rony. 14 Kikee indo nalyo Yesu kavavia paa, “Lasaro amfwa. 15 Neeny shavefura kimaruma kyany elyi shakooya shilai-yo, naambo mukooye ikusirya-u. Indi kendifony lundefika kwakwe.” 16 Naasa Toma ulya avaangwa Wamaasa, kavia wooroye valya vakiloshyony, “Ndifony-da na yese lundefwa lusange nawe.” 17 Nalyo Yesu afika-fo kakooya ammaa mikonu iina kifuny. 18 Na kwauka kulya Betania kufike Yerusalemu ni ando a kilometa isaanu. 19 Na Vayuda veengyi vasheye na kulya kwa Marta na Maria vavaangate misoru kya mwanamaye ulya waawo. 20 Naasa Marta kasheengywa mbony sheelyi Yesu aifo ashaa. Kaenda imwaammbya. Na Maria karewa akee kulya kyenyy. 21 Naasa Marta kashevia Yesu, “Nndumi kwee ni kunu kweekai mwanama yeu wakwa nnyeefwaa-fo! 22 Lyo naakwaa ni ulaalu mmbo shiveishi-da efyo kusheterevaa Iruva, Iruva mmbo akuniingaa.” 23 Yesu kammbia, “Mwanamau asherukaa!” 24 Marta kammbia, “Shiishi-da, mmbo arukaa elyi kwamfika yoo marukyony a vafu nkonu yeto weefurumya.” 25 Yesu kammbia, “Yeny mmbwe nnduti na muya-muu. Na nndu akusirye neeny naakwa afwa mmbo ashetiraa muu. 26 Na wo nndu aifo na muu kakusirya neeny, nnyakikooya-se ifwa-fo, na kafika llung'anu. A yewe kwakusirya-u indo?” 27 Nawe kammbia, “Ee-da Nndumi. Yeny mmbo shikusirye neewe mmbo kukee Kristo Mwana wa Iruva, yeto akee mwaambe nashe na kunu ulaniny.” 28 Amaamba indo nalyo kakwiipoo-fo kandevaanga mfwamaye we Maria kikee kya kirika. Kaambia, “Llosha ansha eefo akuvaangaa.” 29 Nawe ekiita indo kakwiipoo shu uviny kafika alya Yesu akai. 30 Na Yesu nalandefika efo kimuriny-fo. Mmbo akee alya akwaanannya na Marta. 31 Naasa Vayuda valya veeiyo na Maria kulya kyeny valya vakunndye imwaangata misoru vakalollya Maria akwipoo shu uviny kasomuka. Nawo vakallatya vaishi mmbo asheendaa na efo mbangeny indekapya-fo kiiyo. 32 Naasa elyi Maria afika yoo Yesu akai kallollya kawa si yoo marendeny akwe, kammbia, “Nndumi kwe kweekee kunu mwanama yeu wakwa nnyeefwaa-fo.” 33 Naasa Yesu alollya ashiiyaa indo na Vayuda valya vasha varyani nawe vakaveiiya, nawe karovyo efo nriminy kasavaa. 34 Kaamba, “A kundo mulemwaara nkwi?” Vakammbia, “Osho kushelola.” 35 Yesu koolota misoru. 36 Naasa Vayuda valya vakaamba, Llen-te ndesa enkunndye. 37 Na vengyi vakaamba, “A nshi-we aletarammbwa miso a nndu ulya mfu miso? A mmbo alelemwa itana kindo kyeeima na nndu yeu nalafwe?” 38 Nalyo Yesu kawuya irovyo efo nriminy. Kafika yoo mbangeny. Nayo ni mbanga ikee shidoshe iweny na iwe lyikee yaamire-u. 39 Nalyo Yesu kaamba, “Ipoony-mbu iwe yelyo.” Marta ulya mfwamaye wa Lasaro kammbia, “Nndumi, ampooka iraa-te. Mmbo ammaa-fo mikonu iina.” 40 Yesu kammbia, “A mmbo shilandekuvia kwakooya kwakusirya-u mmbo kushelollyaa itumbe lya Iruva?” 41 Nalyo vakaipoo-fo iwe Ilya. Na Yesu kainuya miso na uuwe, kaamba, “Woi Nde shakwaana elyi kwanshyaarannya. 42 Neeny shiveeshi-da, mmbo kwava mwiishyaarannya kyeeri kyoose. Indi kyashiniinga shakyaamba-u ni nkuka yeu wa vandu varingitye-u naambo vakooye ikusirya-u vamanyi ni yewe kuleshiruma.” 43 Na elyi ammaa yaamba indo, koonisa unyanga kavaanga, “Lasaro somuka na kunu poo.” 44 Nndu ulya mfu kasha na poo, na kisangu kilya kyakwe kikee kyoososye kirami. Yesu kavavia, “Moorommwiny munre neende.” " 45 Naasa Vayuda valya vasheye na kulya kwa Maria vekilolya kindo kilya atana, veengyi va efo nnang'ani yaawo vakapooka ikusirya nawe. 46 Na valya maata vakaenda kulya kwa Vafarisayo vakavavia kilya atana. 47 Naasa vakohani valya vaniini vakasanga na Vafarisayo vakavaanga shila shiniini ya ngyama tawo vakaamba, " “A lutaniny inda elyi nndu yeu ava mwiitana fyeeora ngyende shiingyi indo? 48 Kwakooya lwankureeya-u indo, vandu mmbo vasiiyaa kwakwe ikusirya nawe. Nalyo Varome vasheshaa vashelusokaa na uruka na vandu.” 49 Naasa nndu umwi wa efo nnang'ani yaawo umwi ni Kayafa ekee nkohani nniini wa mwaka ulya. Nawe kavavia, “Mmutiri nta nrwe-fo, 50 nta mulakusarye mmbo kyemuviiyaa kisha nndu umwi nafwe ando a vandu va uruka elu loose kyallya vandu va uruka loose varekaa?” 51 Na elyi arera indo nshi kya shila yakwe muni-fo. Ni elyi ekee nkohani nniini wa mwaaka ulya karera indo kikee ni kisuku auya kyeamba Yesu asheendaa ifiiya vandu va uruka. 52 Nshi kya vandu va uruka elu tupu-fo, ni kimaruma kya vana va Iruva yewo vanyanyakye naambo nakooye ivaummbya ando amwi. 53 Naasa kipookya nkonu ulya vakavika shila naambo vakooye immbwaa. 54 Naasa Yesu nalakive-se, mwiirua-rua paa efo kwa Vayuda. Indi kakwiipoo-fo kaenda uruka lwiiduvani na kulya kasa. Kafika muriny uvaangwaa ni Efraimu, kakaa-fo na vakiloshyony vakwe. 55 Naasa Pasaka ya Vayuda yensha kufii. Vandu veengi vakanderwa na kulya Yerusalemu vauka efo urukeny lulya, kulaore kwamfika Pasaka, vandekwiilyisa. 56 Naasa vakava varuuya-ruuya-ny Yesu. Vakarera wo veni na veni vasalalyi efo mmba ya Iruva, vashaambaa, “A mulla kyava inda? Ni dede nnasheshaa ishesaiya nkonu yeu nniini-fo ndesa?” 57 Na Vakohani valya vaniini vensanga na Vafarisayo vakauta mavavaso kyeamba, “Kwakooya nndu ammanya kundo akai neende mbony, naambo vakooye intira.”

12

1 Naasa kweeiyo mikonu irindaru kufike Pasaka. Yesu kafika kulya Betania kulya Lasaro elele ulya Yesu alennduta ammbuta kwa vafu. 2 Naasa vakanndesya shoonga na Marta kava mmbo afurukana-u. Na Lasaro kava ni umwi wa valya veefo rembo velyaa shoongaa. 3 Naasa Maria keende ratili imwi ya mafura eamba afwamaa nisha a ngata ya nardo akee mavaramu, atiri uuru uniini, kaamba marende a Yesu, Kawuya kaangata na fii ta nrweny wakwe. Na mmba ilya ikaishwa kifwaamu kya mafura alya. 4 Naasa Yuda Iskariote aiyo ni umwi wa valya vakiloshyon kyakwe ulya asheendaa inndiinngya, we kaamba, 5 “A nkyeema mafura yaa akummbwa fesa shiingi, nato tikandeniingwa vakiva.” 6 Na kyaaniinga kaamba indo nshi atinnywa vakiva-fo nnyelyi ekee mwiivi, nawe mmbwe arie mboloko ilya ya fesa, na filya fyavikwa-fo kava mwiipoo-fo. 7 Naasa Yesu kaamba, “Kunreeyeny-te nadeesye kya nkonu wakwa weerikwa. 8 Kya vandu vakiva mmbo mukee nawo mikonu myoose. Indi yeny mmukee neeny mikonu myoose-fo.” 9 Naasa vandu valya vakuummbye-fo ironda iniini va efo kwa Vayuda, vakamanya Yesu mfo kundo akai, vakasha nafo, nshi kimaruma kya Yesu tupu-fo, mmbo vakunndye ilollya na Lasaro ulya alennduta ammbuta kwa vafu. 10 Naasa vakohani valya vaniini vakafisha kyama naambo vawaa na Lasaro vansande nawe. 11 Nyeeli mashika akwe Vayuda veengyi valekusirya na Yesu. 12 Naasa elyi lya ndesi kweifo ironda iniini lya vandu lyisheye nafo kya nkonu ulya nniini. Vakaita Yesu eefo ashaa na kulya Yerusalemu. 13 Vakakamara maramba a myaangashi. Vakawara shia vandemwaammbya. Vakakapa kisengelele vakaamba, “Hosiana! Kundearafumwa yeto asha arumwa ni Nndumi kaveva mangyi ya Israeli. 14 Naasa na Yesu emmbonisa ngashe ya nshungu, kasaama mungony wa vayo. Kikaveva indo shaasa kikee kireiye kyeamba, 15 Yeni va Sion mulairyae-fo! Akakato mangyi yafo aifo akusheya asaammyi mungony wa ngashe ya nshungu.” 16 Nakyo shaasa kikai valya vakiloshyony valaitumuso mbele. Ni meendi alya Yesu aleira na efo itumbeny llyo meendi valekummbwa ni indo kyekee kireiye na itana vakaventannya indo-da. 17 Naasa ironda llya lya vandu valya vekee nawe nkonu ulya alevaanga Lasaro kauka efo mbangeny, kannduta ammbuta vafuny, nawo-da vakava vavikaany ukureeki. 18 Nakyo kikaveniinga ironda lyilya lya vandu vandemwaammbya nyelyi vamiita mmbo aletana kindo ekyo kya wende. 19 Nalyo Vafarisayo vakaviana nndu na uroye, “Mulollye-da, mmushiidimaa-se kindo-fo. Akakalu ulana loose lwiifo lunsoraa.” 20 Naasa efo nnang'ani ya vandu valya valerwa nafo vandeindya Iruva nkonu ulya nniini kukavekaa-fo na Vagriki vaangu. 21 Naasa vakaenngya Filipo wa kulya Betisaida ya kulya Galilaya. Vakantereva vakaamba, “Nndumi, lulanngye ilollya Yesu!” 22 Filipo kaenda kandevia Andrea. Andrea kasanga na Filipo vakandevia Yesu. 23 Na Yesu kavaallwa kaamba, “Akakyo kyeeri kyamfika, Mwana yeto wa nndu nakooye-ny iira na efo itumbeny.” 24 Ni dede kya dede shamuvia, “Mbekye yeyo ya nganu kwakooya kulaore yaoloka efo uteriny ikafiiya-fo, mmbo irewaa ikakaa yo sheni. Indi kwakooya yamfiiya-fo mmbo isheendee kimu kiingyi. 25 Yeto ankunda muu wakwe akaa naurete. Na yeto ansua muu wakwe kunu ulaniny yelu mmbwe asheuringaa ukooye muu wa llung'anu. 26 Kwakooya nndu akunndye ishirunndya nashilatye-ny. Na kundo shakaa yeny, na yeto ashirunndya mfo kundo ashevekaa. Na kwakooya nndu ashirunndya, mmbwe Nde ashenng'anisaa.” 27 Ulaalu nrima wakwa wasavaa. Neeny shyaambeny inda? Ndesa shyaambe, “Nde kushaauwe ulaalu? Indi kimaruma nkyo ekyo shakooya saa yei. 28 Woi Nde enda kwiing'anisaa irina lyafo yewe!” Nalyo kukaitiwa unyanga luuka efo iruveeu lwiishaambaa, “Shammeelying'anisa na lyingyi nsheendaa ilying'anisa-da.” 29 Naasa ironda lilya lya vandu vasalali-fo vakaita vakaamba, “Ni iruruma lyarera.” Veengyi vakaamba, Ni nsu wa Iruva arera nawe. 30 Yesu kaallwa kaamba, “Unyanga yelo nshi kimaruma kyakwa lwarera-fo, ni kimaruma kyany. 31 Ulaalu ulana elu lwiifo lushuutywaa uvingo. Ni ulaalu nniini wa ulana yelo asheerwaa na efo poo. 32 Neeny kwakooya shammeeroswa na uuwe shyuutwa kunu urukeny, llyo nshewoomuyaa na kwakwa woose.” 33 Karera indo yoolongya kya ufu ashendaa ifwa llwa ngata-ki. 34 Naasa vandu valya vakuummbye-u vakanndouwa, “Yese lwiitye kya Kristo kyuuka efo uvavasony mmbo ashekaa-fo llung'anu. A kyavaany inda elyi yewe kwaamba mmbo kikee kideerye Mwana yeto wa Nndu nanderoswa na uuwe? A Mwana yeto wa nndu ni viiny?” 35 Naasa Yesu kavavia, “Kusaa-u kyeeri kidu mukee na sa nnang'ani yaany. Kerueny mukee sha vandu vatiri sa mulakooye imilwa ni ireema. Na yeto mweenda ireeminy nnyamanyaa nta kundo afikaa-fo. 36 Elyi mukee na sa kusiryeny na sa yeyo mukooye yaaluka vana va sa.” 37 Naasa lla ndesa aleva mwiitana findo finiini indo velollye fya iwoora ngyende, nawo nta valakunde ikusirya-u. 38 Mmbo kileenda indo naambo kilya nkisuku ulya Yesaya alerera kiinukye kyeamba, “Nndumi, a nndu alekusirya na kyoongoyo kyeru ni vi? A ni vi alesukuywa woko Nndumi?” 39 Na kimaruma valaidimi ikusirya-u ni kilya kingyi Yesaya alerera kyeamba, 40 Mmbo alewaa miso awo, kaallwa ngoo tawo tikava shuumu, na miso awo naambo valakooye illa nang'u kindo, na ngoo tawo valakooye iipuye nato kindo vawuye neeny shivakire. 41 Ni indo Yesaya alerera llya alelollya itumbe lyakwe karera kyakwe. 42 Lyo mmbo kweefo na vandu va nrwe veengyi-da valeva vandu vakusirye nawe, indi ni kimaruma kya Vafarisayo valakyaambe paa valakooye yaantwa efo ikwaanuny lyawo. 43 Kaamba wo vakunndye nnduma wa kunu vanduny kilanya ya nnduma wa efo kwa Iruva. 44 Naasa Yesu kaonisa unyanga kaamba, “Nndu akusirye neeny nshi yeny ashikusirye-fo, ni yeto aleshiruma. 45 Na yeto ashilollye yeny mmbo alollye yeto aleshiruma. 46 Na kwakooya nndu aita marero akwa kara nalaaringa nshi yeny nshemmbutyaa uvingo-fo. Kimmba kindo shilesheya na kunu ulaniny nshi isheutya ulana yelu uvingo-fo ni ishekira ulana yelu. 47 Na kwakooya nndu aita marero akwa kara nalaaringa, nshi yeny nshemmbutyaa uvingo-fo. Kimmba kindo shilesheya na kunu ulaniny nshi isheutya ulana yelu uvingo-fo, ni ishekira ulana yelu. 48 Yeto ashiinyika kara nalawarya marero yoo akwa mmbo akooya yeto ammbutya uvingo. Ndera yeyo yakwa shileamba nyo ishemmbutyaa uvingo nkonu yeto weefurumya. 49 Kimmba nshi kindo shikyuutye kwakwa shimuni shilerera-fo. Ni Nde-yaakwa yeto aleshiruma mmbwe ashiniingye ivavaso lya kindo nshaambaa na kindo nshereraa. 50 Neeny shiveishi ivavaso elyo lyakwe mmbo lyava lya muu wa llung'anu. Naasany kindo sharera, shaasa kisumani na ekyo Nde ashiviiye, ni indo shareraany.”

13

1 Naasa kyeeri nkonu ulya nniini wa Pasaka ulandefika Yesu amanyaa kyeeri kyakwe kyammeesha nakwiipoo kunu ulaniny yelu indefika kwa Nde. Nawe ndesa alekunda yewo vakwe meendi akee kunu ulaniny, mmbo alevakunda dede deny. 2 Naasa kweefo kwelyiwa shoonga ya nkwaany. Na yeto nkumbi emmaa yaanga Yuda Iskariote, ulya akee mwana wa Simon, naambo nandenndiinngya. 3 Nawe Yesu emmanya Nde mmbo ammeenrambikya findo fyoose maakony akwe nawe mmbo alesha auka kwa Iruva, na efo kwa Iruva mfo kundo aifo asheendaa nafo. 4 Naasa kakwiipoo alya kilyiiyony kya kilaayo. Kakuuta soori yakwe ya yeerya. Kaende soori ya ifurukannya shoongen kakufinga nayo yoo mwiininy. 5 Kawuya kaletya mura wa isamba nndeeveny. Kapooka isangya valya vakiloshyony marende nayaangata na soori ilya akufingye. 6 Naasa afika yoo kwa Simion Petro, we kammbia, “Nndumi a yewe mmbo kushisangyaa marende?” 7 Yesu kaallwa kammbia, “Kindo shiifo ntanaa nkukiishi ulaalu-fo, mmbo kushekimanyaa numa.” 8 Petro kammbia, “Ode nta-fo nkusheeshisangyaa marende nakukafika indii-fo.” Yesu kanndouwa, “Kwakooya kulaore shakusangya marende nkukee umwi neeny-fo.” 9 Simion Petro kaallwa, “Woi Nndumi, nshi marende tupu-fo, naakwa ni maako na nrwe-da mbee.” 10 Yesu kammbia, “Yeto ansamba nnatiri kisanngyo-se-fo, kulaore ni marende meni, mmbo ameeremuka efo mwiiliny koose. Neeni mukee veeremutu-da, indi nshi moose-fo.” " 11 Nyeeli eeshi ulya eefo anndinngyaa, nkyo kimaruma kaamba, “Nshi mukee veeremutu moose-fo.” 12 Naasa elyi ammaa ivasangya marende kawuya iipoo soori ilya yakwe ya yeerya. Kakaa-fo lyingyi rembo kavavia, " “Mwamanya ekyo shamutannya shaasa kikai-ro? 13 Mmbo mwashivaanga llosha na Nndumi. Na elyi mwaamba indo kikava kisha-da, kimmba yeny mmbwe. 14 Naasany kwankooya yeny mmbo shamusangya marende shikee nndumi na llosha waany, na yeni-da mmbo kimusumanyi mukusangye marende. 15 Mmbo shamureeya kindo kyeelola neeni mundetana indo shaasa yeny shamutannya yeni. 16 Ni dede kya dede shamuvia, nkwiifoo nndundi airye nndumi wakwe-fo, nta nndu nrumi airye ulya alenruma-fo. 17 Kwakooya mmbo mwammeekimanya, mushevaa va ngoma mukauta indo. 18 Nshi shaamba indo kikee kya woose-fo. Yeny shiveishi yewo shilevasauwa. Indi kilya kikee kireiye kuti kindeinukya kyeamba, ‘Yeto alyiiye nkate wakwa, mmbwe ashirosyaa tutu nashikape inanga.’ “ 19 Mmbo shalava imuvia ulaalu kulaore kyammba indo, na elyi kivaa indo naambo mukooye ikusirya-u sheelyi yeny mmbwe. 20 Ni dede kya dede shamuvia, “Yeto awaryaa nndu shanruma ni yeny ashiwarya, na yeto ashiwarya yeny mmbo awarya yeto aleshiruma.” 21 Na elyi Yesu amaamba indo nalyo kasavaa efo nriminy, kakureeka-u kaamba, “Ni dede kya dede shamuvia, Nndu umwi wa kunu nnang'ani yaany asheshiriinngyaa.” 22 Nalyo valya vakiloshyony vakakulola-lola vakatirwa ntamba kya nndu arera kyakwe. 23 Naasa kweifo umwi wa valya vakiloshyony vakwe akaa rembo yoo uvariny lwakwe. Mmbwe ulya Yesu eitani nawe. 24 Nawe Simion Petro kansinnya kammbia, “Mmbese yeto arera kyakwe ni vii.” 25 Naasa nndu ulya nalyo yeni kakwaamira yoo uvariny lwa Yesu akweevetye kammbia, “Nndumi, ni vii?” 26 Yesu kamwaallwa, “Ni yeto shinkapyaa kipereshu eki yoo nndeeveny shinniinngye, yeto mmbwe.” Naasa kipereshu kilya kakikapa efo nndeeveny, kaniingya Yuda Iskariote wa Simion. 27 Nawe eekilya kipereshu kilya Satana kamwaanga. Naasa Yesu kammbia, “Ekyo kwiifo kutanaa kitani uviny.” 28 Na valya veefo velyaa shoonga nkwiifo nndu alemanya kimaruma kammbia indo-fo. 29 Kukakaa-fo vekusaraa kya Yuda elyi arie mboloko yeesuruma fesa kulakooye Yesu mmbo ammbia, Endeura findo efyo lwatura fya nkonu yeu nniini ao nandeniingya vakiva kindo. 30 Naasa elyi ammeelya kipereshu kilya nalyo kasomuka na poo na kio kyemmesha. 31 Naasa eekisomuka na poo Yesu kaamba, “Mwana yeto wa nndu ni ulaalu ammeng'aniswa na Iruva kaveng'aniswa kyeendwa mmbwe. 32 Kwakooya Iruva mmbo ammeeng'aniswa kyeendwa mmbwe, na Iruva ashenng'anisaa kikee kyakwe muni. Na ulaalu indi-da ashenng'anisaa-se.” 33 “Nyira fivana nsindaa neeni kyaangu-da. Mmbo musheshiruuyaa. Nakyo kivevaa indo-da shaasa shilevia Vayuda shaamba, ‘Kundo yeny nsheendaa, mmushiidimaa ifika-fo yeni-fo. Neeny shamuviany ulaalu.’ 34 Mmbo shamuniingya ivavaso iiya lyikee indi, kaeny mukundani shaasa shilemukunda yeni, neeni mukundani indo! 35 Kindo vandu woose vashemumanyaa nakyo mukee vakiloshyony kyakwa ni elyi mwakundana.” 36 Simion Petro kammbia, “A nkwi kusheendaa Nndumi?” Yesu kaallwa, “Kundo yeny nsheendaa, yewe nkushiidimaa ishisora-fo ulaalu-fo, mmbo kusheshisoraa-fo elyi numa.” 37 Petro Kammbia, “Nndumi, a kimaruma nkikyi elyi shilashiidimaa ikusora-fo ulaalu? Mmbo nshelekeyaa muu wakwa kimaruma kyafo.” 38 Yesu kaallwa, kaamba, “Mmbo kushelekaya muu wafo kimaruma kyakwa?” Ni dede kya dede shakuvia, “Oro ya nguku nnyikapaa kulaore kwanshikana kararu-fo.”

14

1 “Nta mulasavee efo nriminy, kusiryeny na Iruva, muvekusirya neeny. 2 Efo mmba kwa Nde mmbo kwiifo marembo meengyi deny. Kwee kulaore ni indo kikai, mmbo shemuviaa. Nsheendaa ndemudeesya-u ando. 3 Kwakooya shameenda indemudeesya ando mmbo mmbuya lyingyi shishemoonndwa na efo kwakwa, neeny ando shikai neeni muvekooya ikaa-fo. 4 Na kundo yeny nsheendaa, shia yeyo mwammeeimanya.” 5 Toma kammbia, “Nndumi kundo kusheendaa llwiishi nta-fo-te a ni inda lushemanyaa shia yeyo?” 6 Yesu kammbia, “Yeny ni shia na dede na muu. Nta nkwiifo nndu afika kwa Nde kulaore aroswa ni yeny-fo. 7 Kwakooya mmbo mwanshimanya yeny, mmbo mumanyaa na Nde-da. Na ulaalu indi-da mwammanya na ilollya mwallollya.” 8 Filipo kammbia, “Nndumi kelwoore Nde, nakyo kilukumayaany!” 9 Yesu kammbia, “Fyeeri efi fifye indo shankaa neeni, neewe kulandeshimanya Filipo? Yeto ashilollye yeny, mmbwe alollye Nde. A kyavaany inda elyi yewe kwaamba, ‘Lwoore Nde!’ 10 A mmbo kulakusirye-u sheelyi yeny mmbo nsangyi na Nde, na Nde kasanga neeny? Na marero yoo shaamba nta nshaarera auka kwakwa shimuni-fo. Ni Nde akaa asangyi neeny mmbwe ava mwirunndya-u mashora akwe. 11 Kusiryeny na yeny-te mumanyi yeny mmbo shisangyi na Nde na Nde kasanga neeny. Kilave kimaruma kya indo, manyiny kimaruma kya mashora yoo akwa meni amuniinga ikusirya-u. 12 Ni dede kya dede shamuvia, nndu kakusirya neeny, mashora shatana, nawe-da ashaatanaa na maniini ngota yoo, kimmba yeny ni efo kwa Nde shiifo nkweengyaa. 13 Na wo kindo mwankitereva efo kwakwe kikee kya irina lyakwa mmbo akitanaa, na Nde nakooye ing'aniswa kiryani na Mwana. 14 Na kwakooya mwatereva kindo kikee kya irina lyakwa na yeny nshekitanaa.” 15 “Kwakooya mwashikunda mmbo musheringaa mavavaso yoo akwa. 16 Neeny nsheterevaa Nde, nawe ashemuniingaa Mweekyi ungi, nakae neeni nafike llung'anu. 17 Ni Mumuyo yeto asheendee mbony ta dede, yeto ulana lulashiidimaa immbwarya kimmba lulatiri miso eellollya nta lulamwiishi. Yeni mmbo mwammanya kimmba asindi neeni kamukaya efo nriminy.” 18 “Nta nshemuraa muve vangwera-fo, mmbo nshaa na kwany. 19 Kusaa-u kyeeri kidu ulana yelu lulakishilollyaa-se-fo. Neeni mmbo mushilollyaa kimmba shakaa-fo na muu, neeni mushekaa-fo na muu-da. 20 Na nkonu yeto mweni, mushemanyaa yeny mmbo shikee llunge na Nde, neeni mmbo mukee valunge neeny, neeny shikee llunge neeni. 21 Nndu antira mavavaso akwa kaaringa mmbwe nndu ashikunndye na nndu ashikunda mmbwe ashekundwaa ni Nde-yaakwa, neeny nshevenkundaa na ikoora nawe paa.” 22 Naasa Yuda nshi ulya Iskariote-fo, kaamba, “A kyavaany inda elyi kurie ikoora paa na yese-da, kulakoora na ulana yelu?” 23 Yesu kaallwa kammbia, “Nndu kashikunda ni ndera yeyo yakwa asheiringaa, na Nde-yaakwa ashevenkundaa, neese mmbo lusheshaa na kwakwe, lwaallwe-fo kuve kweru kweekaa. 24 Na nndu kara nalashikunda, nta marero akwa nnaaringaa-fo. Na ndera yeyo mwiitye nshi yakwa shimuni-fo, ni ya Nde, mmbwe aleshiruma.” 25 “Yaa nng'u marero akwa sharera neeni, kyeeri yeki nsindi neeni, shamaa-ny. 26 Kyaindi yeto Mweekyi, we Mumuyo Mweele, yeto Nde anshenrumaa kikee kya irina lyakwa, mmbwe ashemufundaa findo fyoose navemukumbura fyoose shilemuvia. 27 Ni ufoo shamureeya, ni ufoo lwakwa shamusimba. Na nsimmbye wakwa nshi ukee sha nsimmbye wa ulana-fo. Nta mulasavae efo ngoony, nta mulatirwa mmbweerei. 28 Mmbo mwiitye shimuviaa shiifo nkweenngyaa mmbewuyaa na kwany. Kwee mweeshikunndye mmbo mweefuraa elyi shakweenngya kwa Nde. Mashika Nde akee nniini ngota yeny. 29 Na ulaalu shamuvia elyi kilandeva indo, na yeni elyi kyammeeva indo naambo muute-u ikusirya-u. 30 Nshikireraa-se neeni marero meengi-fo, mashika yeto nniini wa ulana yelu eefo ashaa. Nawe nta nalatiri kindo kwakwa-fo. 31 Kyaindi ulana yelu nkuti lumanyi mmbo shikunndye Nde, na shaasa Nde aleshivavasya ni indo ntanaa. Naasa ndifony luuke ya lweende.”

15

1 “Yeny ni nsabibu wa dede na Nde-yaakwa kava mmbwe nremi. 2 Wo iramba lyikulunngye neeny lyikara lyilavika ndunda mmbo alyiammbwaa-fo. Na elyo lyiiyo lyoose lyivikaa ndunda kalyilyisa lyeengere ivika ndunda. 3 Neeni mmbo mukee vailyise kimaruma kya ndera yakwa shammeemuvia. 4 Kekaeny-fo mukulunngye neeny, neeny shivekaa-fo shikulunngye neeni. Kikava shaasa iramba lyilashiidimaa ivika ndunda lyikee kyaanya kya vayo kwakooya kulaore lyikulunngye na nsabibu, neeni ni kiwo-da, kwakooya kulaore mwakaa-fo mukulunngye neeny.” 5 “Yeny ni nsabibu neeni mukava ni maramba a vayo. Yeto akaa-fo akulungye neeny, neeny shavekaa-fo shikulunngye nawe, mmbwe avikaa ndunda shiingyi. Mashika kwakooya muraukani neeny mmushiidimaa itana kindo nta-fo. 6 Kwakooya kulaore nndu akaa-fo akulungye neeny mmbo asheerwaa poo sha iramba nandeuma. Nang'u akasanyiryo andeerwa murony akorwa. 7 Kwakooya mwakaa-fo mukulunngye neeny na marero yoo akwa kwakooya mwakaa nang'u efo nriminy, mmbo muningwaa wo kindo mwankunda ikitereva-u. 8 Kindo Nde-yaakwa akooya ing'aniswa nakyo ni elyi mwavika ndunda shiingi, mukashiviiya vakiloshyony vakwa. 9 Shaasa Nde aleshikunda yeny neeny shavemukunda yeni, kyekaeny na ukundi yelo lwakwa. 10 Kwakooya mwaringa mavavaso akwa llyoo-ny mushekaa na ukundi lwakwa. Shaasa na yeny shiriingye mavavaso a Nde-yaakwa shavekaa na ukundi lwakwe. 11 Akakakyo shammeemuvia indo naambo nsia yeto ushitiri yeny ukooye imwaanga yeni na nsia yeto wany weende ing'ana. 12 Ivavaso lyakwa mmbo lyikee indi, kundaniny muveni na veni shaasa shilevemukunda yeni. 13 Nta nkwiifoo nndu atiri ukundi uniini ngota elyi areka muu wakwe kimaruma kya mbuya takwe-fo. 14 Naasa yeni mmuvaa mbuya takwa, kwakooya mwatana kindo yeny shilemuvavasya. 15 Nta nshikimuvaangaa-se mashinga-fo, mashika nndu ishinga nnamanyaa kindo nndumi yeto wakwe ee-fo atanaa-fo, mmbo shammeemuvaanga ni mbuya, kimmba efyo shileita fyuuka kwa Nde mfyo shilemusununndya fyoose. 16 Nta shi yeni muleshisauwa-fo. Ni yeny shilemusauwa yeni, shamuruma mweende mundevika ndunda. Na ndunda yeto tany muvikaa tikooye ikaafo llung'anu. Na wo kindo mwankitereva Nde kikee kya irina lyakwa naambo naidimi imuniinga. 17 Naasa ivavaso lyakwa lyikava llyo elyo lyeamba, Kundaniny!” 18 “Kwakooya ulana yelu lwamusua, manyiny mmbo lulelava ishisua yeny kulaore lwammusua yeni. 19 Kukooye mwekee vakyuulana, ulana yelu mmbo lwemukundaa lwiishi mukee va vayo. Indi elyi mwanra mulava vakyuulana neeny shamusauwa shimuuta ulaniny, nkyo kimaruma ulana lukamusua yeni. 20 Kekummbweny kirero kilya shilemuvia shaamba, nkwiifo nndu kishinga airye nndumi wakwe-fo. Kwankooya mmbo valeshuumbuta yeny, neeni-da mmbo vashemuumbutaa kukooye veeringaa ndera yeyo yakwa, mmbo veeringaa na yeyo yaany. 21 Kya indi efyo fyoose mmbo vashemutannyaa kimaruma kya irina lyakwa kimmba valaishi yeto aleshiruma. 22 Kukooye kulaore shilesha neesherera nawo mmbetiri uvingo lwa ulyamari-fo. Indi ulaalu mmbatiri kindo kyeekuringa kyeekuuta ulyamari yelo lwawo-fo. 23 Nndu kashisua yeny, mmbo avesua na Nde-yaakwa. 24 Kukooye kulaore shiletana mashora alya efo nnang'ani yaawo alya nndu ungyi nalandeetani, mmbeetiri uvingo lwa ulyamari-fo. Indi ulaalu mmbo valollye-da vakaveshisua yeny na Nde-yaakwa vakavensua. 25 Mmbo kileenda indo naambo kirero kilya kiinukye kilya kikee kireiye efo uvavasony lwawo kyeamba, ‘Mmbo valeshisua kikee kyaa ruu parany.’ “ 26 “Indi Mweekyi yeto shinrumaa auka kwa Nde, akee Mumuyo asheendee mbony ta dede, kwakooya ansha, mmbo asheshivikyaa ukureeki. 27 Na yeni ni kiwo-da mushevikaa-u ukureeki kimmba muvandami neeny uka elyo mapookyony.”

16

1 “Na kyashiniinga shamuvia indo nnaambo mulaoni nsindara. Mmbo vakaa vamwaante efo ikwaanuny lyawo. 2 Eeda, kushaa kyeeri wo nndu amuwaa naambe mmbo atana kindo kyeeinndya Iruva. 3 Na kivaniingaa vatani indo, nyelyi valaishi nta Nde, nta yeny valashiishi. 4 Na kimaruma shamuvia indo, kyeeri ekyo kikamfika naambo mumanyi ni yeny shimuni shilelava imuvia indo.” “Nta nshilemuvia indo uka elyo mapookyony-fo, mashika llyo shekee neeni ando amwi. 5 Ulaalu mmbo shiifo nkweenngyaa kwa yeto aleshiruma. Naasa nta umwi wa kunu nnang'ani yaany ee-fo ashivesaa naambe, ‘Kwi kusheendaa-fo.’ 6 Indi elyi shamuvia indo, na yeni mukaishwa fyoova shapu efo nriminy. 7 Na yeny shamuvia kya dede, elyi nsheendaa, yeni mushuutaa-u iviiri. Mashika shanra shilaenda, yeto Mweekyi yeto nnyashaa kwany-fo. Indi kwakooya shameenda llyo nshenrumaa kwany. 8 Nawe elyi asheshaa ashesununndyaa ulana yelu kya ulyamari na kya usumanu na kya mwaandu. 9 Kya ulyamari nnyelyi valema ikusirya neeny. 10 Na kya usumanu nyeelyi shiifo nkweenngyaa kwa Nde, na yeni mulakishilollyaa-se. 11 Na kya mwaandu nyeelyi nniini wa ulana yelo ammaa yuutwa uvingo.” 12 “Mmbo shetiri-se mmbony shiingyi shekundye imuvia kya indi nyeeli mulashiidima itifita ulaalu. 13 Indi kyeeri we asheshaa, we Mumuyo mmbo asheendee mbony ta dede, mmbwe ashemooraa shia mumanyi findo fya dede fyoose. Nawe nta nnashereraa afyuuta kwakwe muni-fo. Ni mbony yeto amiita nto ashetyaambaa toose, na findo fikaa fishe nfyo ashemoongoyaa. 14 Nawe ni yeny asheshing'anisaa kimmba mbony yeto ashemoongoyaa ni kunu kwakwa ashetuutaa. 15 Na findo fyoose Nde atiri mfyakwa. Nkyo kimaruma shamuvia, mbony ashemoongoyaa ni kunu kwakwa ashetiutaa.” 16 “Kwiirishe kinnywa mmushekishilollyaa-se. Kuveirisha-se kinnywa muvewuya ishilollya.” 17 Naasa valya vakiloshyony maata vakaviana wo veni na veni. “A ekyo aluvia nkyoki ndesa? Kwiirishe kinnywa mmushe kishilollyaa-se-fo. Kuveirisha-se kinnywa muwuye ishilollya. Kaveamba, ‘Shiifo nkweenngyaa kwa Nde?’ “ 18 Naasa vakaamba, A ekyo aamba kya iirisha kinnywa nkyoki ndesa? Llwiishi kindo aamba-fo. 19 Naasa Yesu kamanya mmbo vakunndye immbesa, kavavia, “Kindo mwiifo mushuumburanaa nyelyi shaamba, ‘Kwiirishe kinnywa mmushekishilollyaa-se-fo. Kuveirisha kinnywa muwuye ishilollya.’ “ 20 Ni dede kya dede shamuvia, “Yeni mmbo mushefuaa na ikapa kiiyo lyo ulana yelu lo lushefuraa-dwa. Na yeni mushesokywaa mfyoova. Kusyeny-do fyoova efyo fyany fikaa fyaaluke nsia mweni. 21 Nndu nka kafika kyeeri kyakwe kya iira mwana mmbo ating'wa kimmba kyeeri kyamfika. Indi kamaa iira mwana nnakikummbwaa-se ngatara ilya-fo kimaruma kya nsia untiri kya nndu amiirwa aendwa kunu ulaniny.” 22 Na yeni ni kiwo-da, “Kyeeri kya ulaalu mwiifo musokywa mfyoova. Indi nshemulollyaa-se lyingi, na mirima yaany ifure, na nsia yeto wany nkwiifo nndu ashemusokaa-fo. 23 Na nkonu yeto ukamfika, mmusheshivesaa-se kindo-fo. Ni dede kya dede shamuvia, kwakooya mwatereva Nde kindo na kikava ki ashemuniingaa kikee kya irina lyakwa. 24 Fyeeri efi fika ulaalu mulandetereva kindo kikee kya irina lyakwa-fo. Ketereveny, nalyo musheniingwaa, na nsia wany wiishwe shapu.” 25 “Marero yoo shammeerera neeni mmbo ekee a fyaaso. Indi kyeeri kiifo kishaa shilakireraa-se neeni fikee fya fyaaso-fo. Llyo nshemoongoyaa mbony ta Nde paa. 26 Na nkonu yeto ukamfika llyo musheterevaa kikee kya irina lyakwa. Nta nshamuvia ni yeny nshemuterevyaa Nde-fo. 27 Mashika we Nde amukunndye muni, kimmba mwammeeshikunda yeny mukavekusirya kwakwa mwiishi mmbo shilesha shyuuka kwa Nde. 28 Shilesha shyuuka kwa Nde, shakusheya na kunu ulaniny. Na ulalu shiifo mmbukaa-se kunu ulaniny, shiwuye ikweenngya kwa Nde.” 29 Naasa valya vakiloshyony vakaamba, “Ate ulaalu kwarera paa, kulakirere-se na fyaaso-fo. 30 Na yese lwammeekumanya ulaalu mmbo kwiishi findo fyoose nta kulatiri kivesyo ni nndu. Nkyo kimaruma lukakusirya neewe lwiishi mmbo kusheye kuuka kwa Iruva muni.” 31 Yesu kavaalwa, “Ulaalu mwammbaany vandu vakusirye-u indo? 32 Llen-te, kukaa kufike kyeeri na isha kyammeesha neeni mundenyanyatwa, wo nndu na kyeny kwakwe muni mushireeye-u shimuni. Nta nshakaa-fo shimuni-fo, mashika ni Nde wakwa akaa-fo neeny.” 33 Marero yoo mmbo shammaarera mukooye itira ufoo mukulunngye neeny. Mukee kunu ulaniny mmbo mukee na fimusisiraa. Kaaryeny, yeny mmbo shammbinga ulana elo.

17

1 Yesu ekimaa irera marero yoo kainuya miso na efo uuwe kaamba, “Woi Nde akakakyi kyeeri kyamfikany. Kundany ing'anisa Mwana wafo, na Mwana wafo nakooye ikung'anisa yewe. 2 Kiryani na elyi kunniingye ushilyi lweeshillya findo fyoose, na efyo kunniingye naambo nakooye ifilyimmya muu wa lung'anu fyoose. 3 Na muu wa llung'anu ukavaany ule, ni ikumanya yewe mmbo kukee Iruva dede, na yeto kulenruma we Yesu Kristo. 4 Yeny mmbo shilekung'anisa shikee kunu ulaniny shiinutye ishora elyo kushiniingye shilyitani. 5 Na ulaalu woi Nde shing'anisaany efo kwafo kwashiniinga nng'anu ulya shetiri efo kwafo kulaore ulana lwammbikwa. 6 Mmbo shilesukuya vandu yewo irina lyafo, yewo kuleshiniinga kunu ulaniny. Vekee vafo, neewe kwavashiniinga. Nawo mmbo vammeeringa ndera yafo. 7 Ulaalu vakamanya efyo fyoose kushiiniinngye mmbo fyauka kwafo. 8 Kimmba marero yoo kuleshianiinga nng'u shilevaniinga nawo. Nawo vakaawarya. Vakamanya dede mmbo shileuka kwafo. Vakakooya ikusirya-u ni yewe kuleshiruma. 9 Neeny mmbo yewo shavaterevya. Nshi ulana yelo shaluterevya-fo, ni yewo kushiniinngye kiimmba mmbo vakee vafo. 10 Na efyo fikee fyakwa fikaveva fyafo fyoose. Na efyo fikee fyafo fikaveva fyakwa-da. Neeny efo kwawo shava nng'u shammeeng'anisywa.” 11 “Neeny nshikikee-se kunu ulanin-fo. Nawo mmbo vakee kunu ulaniny. Neeny shiifo nkusheyaany kwafo. Woi Nde Mweele, varinge vakae na irina lyafo elyo kushiniinngye yeny nawo vakooye iva vamwi na yese. 12 Meendi sheekee nawo ni yeny shileva mwiivaringa kyikee kya irina lyafo. Shavaauwa, nta nkwiifo nndu waawo alereka-u kulaore ni mwana yeto wa ureti-fo, naambo kilya kikee kireiye kikooye indeinukya. 13 Indi ulaalu shiifo nkusheyaa na kwafo, na marero yoo sharera shikee kunu ulaniny naambo vakooye ikaa na nsia yeto shitiri nato weende ing'ana efo miriminy yaawo. 14 Yeny mmbo shivalyimmyi ndera yafo na ulana yelu lukauta-u ivasua kimmba valakee va ngata ya ulana, shaasa na yeny shilakee wa ngata ya ulana. 15 Nshi shavaterevya kuvaute kunu ulanin-fo. Ni ivaringa vakie yeto nkasha. 16 Wo nshi va ulana yelu-fo shaasa na yeny shilakee wa mushu ya ulana yelu. 17 Vavike veele na ekyo kyikee dede Irero lyafo llyo dede. 18 Na shaasa kuleshiruma shishe kunu ulaniny, ni indo neeny shilevaruma vafike ulaniny. 19 Na kimaruma kyawo shakuvika mweele naambo nawo-da vakooye ivikwa veele.” 20 “Indi lyo nshi kyawo-da shatereva-fo. Mmbo shakummbwa na yewo vashevaa vandu vakusirye neeny, kyeendwa ni kirero kyawo. 21 Nawo vakooye iva vamwi woose shaasa yewe Nde kusangi neeny neeny shivesangyi neewe, naambo nawo-da vave vandu vasangyi neese, na ulana yelu luute-u ikusirya-u mmbo kuleshiruma yeny. 22 Na usuri yelo kushilyimmyi yeny neeny mmbo shivevalyimmye wo, naambo vakooye iva vamwi, 23 Neeny shive mmbo nsangyi neewe neewe kusange neeny nawo-da vakooye iinutya iva vamwi, na ulana yelu luute-u imanya mmbo kuleshiruma yeny, kwavevakunda shaasa kuleshikunda yeny. 24 Woi Nde mmbo shakunda kya yewo kuleshivaniinga, nawo-da vakooye ikaa ando amwi neeny efo kundo shikai, naambo vakooye ilollya usuri lwakwa kushiniinngye kimmba kuleshikunda kulaore ulana yelu lwammbeiywa. 25 Woi Nde kukee wa usumanu na ulana yelu nta lulakwiishi, yeny mmbo shilekumanya. Na yewo-da vakavemanya yewe mmbo kuleshiruma. 26 Neeny shavarambuya irina lyafo, na lyingyi nsheengeraa ivarambuya na ukundi yelo kuleshikunda luvakaye efo nriminy, neeny shive mmbo nsangyi nawo.”

18

1 Naasa elyi Yesu ammaa irera indo kakwiipoo-fo aryani na valya vakiloshyony kyakwe. Kandefika kulya kwakulya ya imungo lya Kedroni kulya nndeny. Nalyo kaira nafo aryani na valya vakiloshyony vakwe. 2 Naasa na Yuda ulya anndiinngyaa eishi ando alya mashika mfo kundo Yesu na valya vakiloshyony kyakwe valeva vesasanngyaa-fo keengi. 3 Naasa Yuda kandoondwa itorito lyilya lyeefo lya vasikari na vasero va poo maata va efo kwa vakohani vaniini na Vafarisayo. Kasha nafo aryani nawo varie fimishamisha na taa na fisha. 4 Naasa Yesu emmanya filya fishenkooyaa fyoose. Kasomuka na efo shia kavavia, “A nndu mwiinnduuyaa ni vi?” 5 Vakanndouwa, “Ni Yesu wa kulya Nasareti.” Yesu kavavia, “Mmbwe yeny.” Naasa kusalalye-fo na Yuda ulya mwiinndinngya aryani nawo. 6 Naasa elyi avavia, “Mmbwe yen”, nawo vakawuya na numa vakawa sumbai. 7 Naasa kawuya kavavesa lya kavii, “A nndu mwiinnduuyaa ni viiny?” Nawo vakaamba, “Ni Yesu wa kulya Nasareti.” 8 Yesu kavavia, “Shammeemuvia, mmbwe yeny. Kwakooya ni yeny mushiruuyaa lekeyeny yeva-te vakweenngye!” 9 Kikaenda indo naambo kilya alerera kindeinukya indo kyeamba, “Valya kuvashiniinngye nshilereta-u nta umwi-fo.” 10 Naasa Simon Petro etiri usu, kalusommwa kakapa nalo kishinga kya nkohani nniini kammaswa kuri ka woko usha, irina lya kishinga kilya ni Maliko. 11 Naasa Yesu kavia Petro, “Viira usu efo kipony kya vayo. Upata yelu Nde ashiniinga mmbo kukundye shire shilaluna ndesa?” 12 Naasa itorito lyilya lya vasikari lyiryani na vaniini vawo na vasoro valya va poo va Vayuda vakatira Yesu vakamfinga. 13 Vakanrwaa kulya kwa Anasi, mashika we eekee ndeyaanka wa Kayafa ulya eekee nkohani nniini mwaaka ulya. " 14 Na Kayafa mmbwe ulya aleniinga Vayuda irero llya ashaambaa, mmbo kyamuviiya kisha nndu umwi nafwe ando a vandu va uruka loose. 15 Naasa Simion Petro eefo alaatyaa Yesu, na ungyi wa vakiloshyony nawe-da. Naasa nndu ulya wa kiloshyony aishivani na nkohani ulya nniini. Kaira na efo poo kwa nkohani ulya nniini ando amwi na Yesu. 16 Naasa Petro kairisha yoo ngiriny yoo kimbengeny. Nalyo ulya ungyi wa kiloshyony ulya aishivani na nkohani ulya nniini kasomuka na mbengeny. Karera na nka ulya kishinga mwiringa ngiri kaita Petro na efo kari. 17 Nalyo nka ulya kishinga mwiiringa ngiri kavia Petro, " “Na yewe-da nshi kukee nndu wa kiloshyony kya nndu yeto?” Nawe kaamba, “Nshiwe yeny-fo!” " 18 Naasa kusalalye-fo mashinga na vasoro valya va efo poo vaatye muro wa makaa mashika kwee-fo mbeo, vakaora muro. 19 Naasa nkohani ulya nniini kavesa Yesu kya vakiloshyon kyakwe na kya miloshye yakwe. 20 Yesu kamwaallwa, " “Yeny mmbo shirerye paa ulana lukaita. Yeny nkonu simu shileva mwiilosha efo mmba teeterevya na efo mmba ya Iruva efo kundo Vayuda woose vakwaanannya. Nta shilarere kindo kirika-fo. 21 A elyi kwashivesa yeny nkiki? Kyevesa yewo valeita kindo shilerera! Yewo mbo vaishi kindo yeny shileamba.” 22 Na elyi arera indo nndu umwi wa vasoro valya vapoo kakapa Yesu woi kaamba, “A niindo kwakara irouwa nkohani nniini?” 23 Yesu kanndouwa, “Kwakooya mmbo sharera kikasha oraany ukasha lwavayo! Indi kwakooya ni kisha, a ekyo kwashikapya nkyoki?” 24 Naasa Anasi kanrika akee mfinge nafitwa kulya kwa nkohani ulya nniini muni, mmbwe Kayafa. 25 Naasa Simon Petro karewa asalalyi-fo ashooraa muro. Nalyo vakammbia, “Na yewe-da, a nshi kukee wa kiloshyony kyakwe?” Nawe kalema-fushu, kaamba, “Nshiwe yeny-fo!” 26 Naasa mashinga a nkohani nniini ulya umwi waawo akee mfyari wa ulya Petro alemmaswa kuri kammbia, “A nshi shakulollya alya nndeny kuryani nawe?” " 27 Naasa Petro kalema-fushu lyingi. Nalyo yeni oro ya nguku ikakapa. 28 Nalyo vakauta Yesu kulya kwa Kayafa vakanrwaa efo mmba ya ushilyi ya Pilato. Naasa kyeeri kikava kya ngama. Nawo veni nta valaange efo mmba ya nshilyi wa Kaisari naasa valakooye itefuka naambo vaidimi ilya Pasaka. 29 Nalyo Pilato kasomuka na poo ando vakai kaamba, " “A nkyo kikumbo ki mweende kya nndu yeu?” 30 Vakaallwa vakammbia, “Kwee nndu yeu kulaore ekee mwiitana makasha nta llweshaa ishenrambikya maakony afo-fo.” 31 Nalyo Pilato kavavia, “Mwiipoony yeni-te munderummbwa kyakwe kisumani na mavavaso a ki-kwany.” Nalyo Vayuda vakammbia, “Llutiri muumu wewaa nndu-fo.” 32 Nakyo kikaenda indo naambo kirero kilya kya Yesu kindeinukya kilya aleamba kya ufu ashefwaa llwa ngata ingai? 33 Nalyo Pilato kawuya yaanga na efo mmba ya ushilyi. Kavaanga Yesu kammbia, “A yewe mmbo kukee mangyi ya Vayuda?” 34 Yesu kaallwa, “Elyi kwarera indo mmbo kwakyuuta kwafo ku muni, ao ni vandu vengyi vakuvia indo kyakwa?” 35 Pilato kaallwa, “A yeny mmbo shikee Myuda-ro? Ni vandu va uruka lwafo sanda na vakohani vaniini mmbo vakurambikya kunu maakony akwa. A ekyo kuletana nkyoki ndesa?” 36 Yesu kaallwa, “Kya umangyi lwakwa, nshi luukye kunu ulaniny-fo. Kwee ni kunu ulaniny umangyi lwakwa luukye, vasoro vakwa mmbo veshikapanyaa, shilashe irammbikywa maakony a Vayuda yewo. Indi ulaalu shaasa kyikai, umangyi lwakwa nshi lwa kunu-fo.” 37 Nalyo Pilato kammbia, “A kwavevaany mangi-ro?” Yesu kaallwa, “Ni yewe kwakyaamba kumuni mmbo shaveva mangyi-da. Kimaruma shawonika na kimaruma shasha na kunu ulaniny ni indevikya ekyo kyikee dede ukureeki. Na wo nndu aparikyeny efo dedeny mmbwe ashaaranyaa unyanga lwakwa.” 38 Pilato kammbia, “A yekyo kyikee dede nkyoki-ro?” Ekyaamba indo kawuya isomuka lyingyi na poo kundo Vayuda vakai, kavavia, “Nshakooya kindo kya uvingo lwakwe nta kyimwi-fo.” 39 “Neeni mmbo mwiishivie ishitereva shimuporomuye nndu umwi nkonu yeto wa Pasaka. Naasany mwakunda shimuporomuye mangyi yeyo yaany?” 40 Nalyo vakakapa kyoorongye lyingyi vakaamba, “Nshi yeto-fo, ni Baraba! Nawe Baraba eekee nndu mwaala shia.”

19

1 Kifika yoo nalyo Pilato kaamba Yesu nadekapwa na ngova. 2 Nalyo vasikari valya vakaoka ureto lwa miinga vakammbika nrweny. Vakavemmbika na soori ya yeerya ifwani kinyanyari. 3 Vakasha isalala yoo usumanu nawo vakaamba, “Lwakwiidikira mangyi ya Vayuda!” Vakava vankapaa-ny ngyoyi. 4 Pilato kawuya kasomuka lyingyi na poo kavavia, “Akakau shamweende na kunu poo kundo mukai mukooye imanya nshaona kindo kya uvingo lwakwe-fo.” 5 Naasa Yesu kasomuka na efo poo aree ureto lulya lwa miinga na soori ilya ya yeerya ifwani kinyanyari. Nalyo kavavia, “Llen-te nndu yeu shaasa aamba!” 6 Naasa vakohani valya vaniini vasangyi na vasoro valya vawo va efo poo valollya vakakapa kyoorongye vashaambaa, “Endenkapye nsalaben! Endenkapye nsalaben!” Pilato kavavia, “Nkamareny yeni-te mundenkapya nsalabeny, mashika yeny nshilollye kindo kya uvingo kwakwe-fo.” 7 Vayuda vakaamba, “Yese mmbo lutiri ivavaso lya kikweru, na ivavaso yelyo kwakooya lyaindyo we kuti nafwe, kimmba akwaallwa Mwana wa Iruva we muni.” 8 Naasa elyi aita vaamba indo nawe kaengera iiryaa. 9 Kawuya yaanga lyingyi na efo mmba ya nshilyi wa Kaisari kavia Yesu, “A yewe ni nndu wakwi? Naasa Yesu nta nalanndouwe kindo.” 10 Pilato kammbia, “A mmbo kulaishi yeny shitiri ushilyi lwekuporomwa, shivetiri na ushilyi lwekukapya nsalabeny?” 11 Yesu kaallwa, “Nkutiri ushilyi neeny kwee kulaore kweeluningyo luuka efo uuwe-fo. Nkyo kyaniinga yeto ashirambikya kunu maakony afo kava mmbo awonisa ulyamari uniini nnu.” 12 Kipookyaany lyo Pilato karuuya mwaanya weemporomwa. Naasa Vayuda vakava vankapyaany kyoorongye veshaambaa, “Kwakooya kwamporomwa nkukee nndu akundani na Kaisari-fo. Wo nndu akwaallwa mangyi we muni mmbo alema Kaisari.” 13 Naasa elyi Pilato aita vaamba indo, nalyo kaamba, “Yesu narawa na efo poo.” Kashekaa rembo yoo kitiminy kya ushilyi efo kundo kuvaangwaa, “Mmbengye shaale mawe.” (Na irina lya vayo lya Kiebrania ni Gabata.) 14 Naasa na nkonu ulya ni nkonu weekudeesya ni kyeeri kya saa irindaru. Nalyo kavia Vayuda, “Llen-te mangyi yaany.” 15 Nawo vakakapa kyoorongye veshaambaa, “Muute yaa! Muute yaa! Kundenkapya nsalabeny.” Pilato kavavia, “A shitani shakapya mangyi yaany nsalabeny?” Vakohani valya vaniini vakaallwa, “Yese llutiri mangyi kulaore ni Kaisari-fo.” 16 Naasa kifikaa yoo nalyo kandenrambikya maakony awo nandekapyo nsalabeny. Vakaenda varie Yesu. 17 Nawe kaenda akurikye nsalaba wakwe muni. Kauka kulya muriny, kafika kundo kuvaangwaa ni kisharongony. Na irina lya Kiebrania ni Golgota. 18 Nafo vakankapya-fo nsalabeny. Vakansanda na vengi vavii, umwi taari yei na ungyi taari yei. Yesu kakaa yoo nnang'ani. 19 Naasa Pilato kareiya kiipoo kyeologya kakikapya yoo nsalabeu kwa uuwe. Na kikee kireiye-u indi: “YEU NI YESU WA NASARETI MANGYI YA VAYUDA.” 20 Naasa kipoo kilya Vayuda veengyi vakakisoma, mashika alya Yesu akapywa nsalabeu kukee kufii na kulya muriny. Na marero akee mareiye-u ni a Kiebrania na Kiroma na Kigriki. 21 Nalyo vakohani valya vaniini va Vayuda vakandevia Pilato, “Nta kulareiye kyeamba, Akee mangyi ya Vayuda-fo-te! Mmbo kureiyaa kyeamba, Nndu yeto aleamba, Yeny ni mangyi ya Vayuda!” 22 Pilato kaallwa, “Kindo shanndeiya ni ekyo shammereiya naasa.” 23 Naasa vasikari elyi vakapya Yesu nsalabeny vakaipoo soori takwe, vakaava fyenga fiina wo nsikari na kyenyga kyakwe, na soori ilya ya mwiiliny nnyitiri ufumu-fo mmbo ikee shooke ikarayo. 24 Nalyo vakaviana wo veni na veni, “Yeyo lulashe iirandwa-fo. Ndifony lwikapye kura ilolwa yeto immboyaa.” Naasa kyikaenda indo naambo-kilya kyikee kireiye kindeinukya kyeamba, “Valava soori takwa. Na masara akwa vakaakapya kura.” Naasa vasikari valya ni indo valetana. 25 Naasa kulya kufii na nsalaba ulya wa Yesu kusalalye-fo maye na mfwamaye wa maye na Maria ulya nka wa Kleopa na Maria wa kulya Magdala. 26 Nalyo Yesu alollya maye na ulya wa kiloshyony aitani nawe, kavia maye, “Nka, yeu mmbwe mwana wafo.” 27 Kawuya kavia ulya wa kiloshyony, “Yeu mmbwe mau!” " Nalyo kyeeri kilya kyenyi ulya wa kiloshyony kanrwaa na efo kyeny kwakwe. 28 Yoo numa Yesu kamanya fyoose mmbo fyammarisyo kundeinutyo filya fikee fireiye. Nalyo kaamba, " “Shaakuka.” 29 Naasa kukee kusimbite-u kiiya kitiri mfinyo utarang'aa. Nalyo vakaipoo kyoonga-mura vakakiishura mfinyo ulya utarang'aa, vakakivika irereny vakanrwaaya yoo kaniny. 30 Naasa Yesu ekina mfinyo ulya utarang'aa kaamba, “Kyamminutyo!” " Kainyika nrwe kakumba muu kafwa! 31 Naasa elyi nkonu wiifoo ukee wa ikudeesya Vayuda vakalollya nshi kisha miili ilya ilale kulya nsalabeu nkonu wa Sabato-fo. Na Sabato, yekee nkonu nniini deny. Vakandetereva Pilato mafua alya awo andefishwa-fishwa vavanuwa-fo. " 32 Nalyo vasikari valya vakasha nafo, vakafisha mafua a ulya wa mbee na ulya ungyi valya vakapyo nsalabeny ando amwi na Yesu. 33 Naasa vakafikya Yesu. Vakakooya ate ammefwa, nalyo valakimfishe-fishe-se mafua. 34 Indi vasikari valya ulya umwi kandosha yoo uvari na ifumu. Nang'u akataa mura usangyi na samu. 35 Na yeto akilolye kava mmbo avikau ukureekyi. Na ukureekyi lwakwe ni lwa dede. Nawe aishi ni kya dede, arera, na yeni-da naambo muvange ikusirya-u. 36 Mashika kyaniinga kikaenda indo ni kilya kikee kireiye naambo kindeinukya indo kyeamba, “Nashefishwaa nta ifua-fo.” 37 Kukavekaa-fo kindo kyikee kireiye kingyi kyeamba, Vakaa valollye yeto valenndosha na ifumu. 38 Naasa filya fimiira Yosefu wa kulya Arimataya kasha nawe akee wa kiloshyony kya Yesu kirika kimaruma kya iiryaa Vayuda. Kashetereva Pilato muumu wendevanwa mwiili ulya wa Yesu. Pilato kammbikya muumu. Naasa kasha nang'u kauvanwa. 39 Naasa Nikodemu kasha nafo ulya alensheya llya lya mbee kyeeri kya kio. Kasha arie manemane isasangyi na muya ya ngata ingyi ifwaamaa nafyo fyamaa kilo makumi araru indi. 40 Naasa vakaipoo mwiili ulya wa Yesu, vakauososya sooriny shaa teerika vakasanda na miri ilya ifwaamaa shaasa kikee mbuka ya Vayuda yerika vafu vawo. 41 Naasa na alya alekapyo nsalabeny kweifo nnda. Na efo nndeny ulya kweifo mbanga shiiya yerika ikee shidoshe iweny, nafo kulandearwa nndu-fo. 42 Nafo vakaara-fo Yesu mashika nkonu ulya mbwekudeesya wa Vayuda na mbanga ilya ikaveva kufii.

20

1 Naasa nkonu ulya wepooka mfungare elyi ngama nraasi na ivishi-vishi, nalyo Maria wa kulya Magdala kandefika alya mbangeny, kakooya iwe llya lyambutwa yoo mbangeny. 2 Nalyo kaenda sere kafika kulya kwa Simion Petro na nndu ulya wa kiloshyony Yesu eetani nawe. Kavavia, “Ate vamiipoo-fo Nndumi kulya mbangeny nta lulaishi kundo veenda imbika.” 3 Naasa Petro kakwipoo-fo na ulya ungyi wa kiloshyony. Vakawara shia yefika kulya mbangeny. 4 Vakaenda veerisha ve vavii. Nalyo ulya ungyi wa kiloshyony karisha uviny kailanya Petro, kapooka ifika alya mbangeny. 5 Nawe kaimaiya-fo akulemmyi kalollya soori tilya teerika tikee shivike-fo, nta nalaange nafo. 6 Naasa Simion Petro kafika-u ashe numa yakwe. Nalyo kaira na efo mbangeny. Kalollya soori tilya tikee shivike-fo. 7 Na kirami kilya ekee mfingyeny nrony, nakyo kilakee kivike ando amwi na soori tilya teerika, kikee kyososye ando engyi kikakaa kyaanya kya vayo. 8 Nalyo na ulya ungyi wa kiloshyony kaveiira nafo ulya alepooka ifika alya mbangeny. Kalollya kakusirya-u. 9 Mashika valendeitumuso kilya kikee kireiye kyeamba, “Mmbo kikee kirummbwe nanderuka auka kwa vafu.” 10 Naasa valya vakiloshyony vakakwiipoo-fo vakawuya na kyenyy. 11 Naasa Maria karewa asalali yoo usumanu na mbanga ilya yoo kipoo ashiiyaa. Naasa elyi eefo ashiiyaa kakulema kaimaiya efo mbangeny. 12 Kalollya vasu va Iruva vavii varee soori timikamikaa vakee-fo rembo. Ulya umwi kakaa yoo kinrony na ungi kimarendeny alya ando mwiili ulya wa Yesu wekee mwaare. 13 Nawo vakammbia, “A yewe nka nkikyi kwiiyaa?” Kavavia, “Mmbo vamipoo-fo Nndumi ulya wakwa. Neeny nta shilamanyi kundo vambika!” 14 Ekyaamba indo kainduka kalla numa kalolya Yesu asalali-u nta nalamanyi ni Yesu. 15 Yesu kammbia, “A nkikyi elyi kukeiya? Mmbi mai kukennduuya?” Nawe kakummbwa kulakooye ni mwiremya nnda ulya. Kammbia, “Nndumi kwakooya ni yewe kwamwipoo-fo, shiviany kundo kwaenda imbika neeny shyeende imoondwa-fo.” 16 Yesu kammbia, “Maria-ro!” Nawe kainduka kammbia, kwa Kiebrania, “Raboni!” Nakyo mmbo kyaamba, “Llosha wakwa!” 17 Yesu kammbia, “Nta kulashitire-fo. Shamashika shilanderwa na efo kwa Nde. Mmbo kushendaa kwa vanavama vakwa kundevavia, shiifo shirwaa neefo kwa Nde-yaakwa, nawe ni Nde waany, efo kwa Iruva wakwa nawe na Iruva waany.” 18 Maria wa kulya Magdala kaenda kanderuuya valya vakiloshyony kavavia, “Mmbo shallollya Nndumi.” " Kavewoongoya na kilya ammbia. 19 Naasa nkonu ulya mweni-da ukee nkonu wepooka mfungare elyi nkwaany na myaango yanrayo ya iira na alya vakiloshyony vakuumbye mashika elyi veereiye Vayuda, nalyo Yesu kasha nang'u kasalala yoo nnang'ani yaawo kavavia, " “Sindeny na Ufoo!” 20 Amaamba indo kawoora maako alya akwe na uvari lulya lwakwe. Nalyo valya vakiloshyony vakafura elyi valolya Nndumi. 21 Karera lya kavii kavavia, “Sindeny na ufoo, Shaasa Nde aleshiruma yeny, neeny ni kiwo-da shavemuruma yeni.” 22 Arera indo kavavia, “Waryeny Mumuyo Mweele. 23 Vandu mwambafwaaya ulyamari lwawo, vamaifwaayo. Na vandu mwambavikya ishingo kya ulyamari, lwawo, vammaa ivikyo ishingo.” 24 Naasa umwi wa vakiloshyony ni Toma, na irina lyakwe lya kavii avaangwaa Wamaasa, nawe nalaiyo ando amwi nawo kyeeri kilya Yesu alesha nang'u. 25 Naasa vakiloshyony valya vengyi vakandemoongoya, vakammbia, “Lwallolya Nndumi!” Nawe kavavia, “Shanra shilalolya ngoru ta misumari ilya efo maakony akwe, nepaana ngoru ta misumari na nni, nepaana uvari lwakwe na woko, yeny nshishekusiryaa-u-fo.” 26 Naasa kukaira-u mikonu nyanya na valya vakiloshyony vakee lyingyi efo mmba na Toma aveiyo ando amwi nawo. Yesu kasha nang'u, na myaango ikee miraye, kashesalala yoo nnang'ani kaamba, “Sindeny na ufoo.” 27 Kawuya kavia Toma, “Kyeende nni wafo na yaa kulole maako akwa kuveende na woko lwafo kupaani nalo uvari lwakwa naambo kulave mwira ikusirya-u! Vaany nndu mwikunda ikusirya-u.” 28 Toma kaallwa kammbia, “Nndumi wakwa na Iruva wakwa!” 29 Yesu kammbia, “Kwanshilollya nkyo kyakuniinga kwakusirya-u, ngoma vandu vakusirya-u valalollya.” 30 Naasa kukavekaa-fo na findo fingyi fiingyi Yesu aletana fyeyoora ngyende valya vakiloshyony valollye. Nafyo filakee fireiye fikavikwa kunu kitabuny ekyi-fo. 31 Indi filereiyo ni efi fyeni naambo mukooye iva vandu vavangyi ikusirya na Yesu mmbo akee Kristo we Mwana wa Iruva na efo kikusiryony ekyo mukooye-fo muu mukutire na irina lyakwe.

21

1 Naasa elyi numa ya vayo Yesu kawuya ikoora lyingyi na valya vakiloshyony vakee kulya waambeu lwa yeeve ilya ya Galilaya. Na shaasa alekoora nawo kyikee indi. 2 Ni Simion Petro vekee ando amwi na Toma ulya avaangwa Wamaasa na Natanaeli wa kulya Kana ya kulya Galilaya, na vana valya va Sebedayo na vengyi-se vavii va efo kiloshyony kyakwe. 3 Simon Petro kavavia, “Nsheendaany indereiya makunga.” Vakammbia, “Neese-da lusheendaa neewe.” Vakakwiipoo vakasaama na efo ngalaveny. Nalyo kio kilya valatire nta kindo. 4 Naasa kwamfika kwiikyaa, Yesu kashesalala alya waambeu, indi valya vakiloshyony valamanyi ni Yesu. 5 Nalyo Yesu kavavia, “Nyira fivana a mmbo mulatiri kindo kyelya?” Vakammbia, “Oode mbee!” 6 Kavavia, “Oloteny mireiyo yoo taari ya woko usha lwa ngalava yeyo. Mmbo mushewonisaa!” Nalyo vakoolota-fo. Nawo valakiidimi-se yoomwa vaalutye uuwe kimaruma kya makunga ammba kilula. 7 Nalyo ulya wa kiloshyony Yesu aitani nawe kavia Petro, “Ate ni Nndumi!” Naasa Simon Petro ekiita ni Nndumi kakufinga soori ya uuwe, mashika mmbo eree kirami tupu. Kakoolota efo yeeveny. 8 Naasa vakiloshyony valya vengyi vakasha variwa ni ngalava ilya mashika mmbeekee kwaasha na alya waambeu-fo. Ando aiyo ni ando sha meta iyana. Vakasha veshomwaa nreiyo ulya wishwe makunga. 9 Naasa vakooloka-fo vakafika alya wambeu vakalollya kwikee kuvike muro wa makaa na ikunga lyikee ideerye-u na nkate. 10 Yesu kavavia, “Makunga yoo mwareiya ulaalu indi enden-fo maata!” 11 Petro kaalukya-fo kaalutya nreiyo ulya na efo wambeu. Nato wishe makunga maniini afikye iyana na makumi araanu na araru. Nang'u Lla ndesa akee meengyi indo, nreiyo ulya ularanduke. 12 Yesu kavavia, “Oshony-te mushetuka!” " Naasa valya vakiloshyony nta kulakae-fo nndu akarya immbesa, “A yewe ni yewe vi?” Ni elyi vemmanya ni Nndumi. 13 Yesu kasha nau, kaipoo nkate ulya. Kavaniingya, na ikunga lyilya ni kiwo-da. 14 Nalyo lyikava lya kararu Yesu alekoora na valya vakiloshyony elyi ammeruka auka kwa vafu. 15 Naasa elyi vammeetuka, Yesu kavia Simon Petro, " “Simion wa Yohane kushikundye ngota yeva?” Nawe kaamba, “Ee-da Nndumi, yewe kuveishi shikukundye!” Kammbia, “Endeesa ngurana takwa.” 16 Kawuya kammbia lyingyi lya kavii, “Simion wa Yohane kushikundye ndesa?” Nawe kammbia, “Ee-da Nndumi. Yewe kuveishi yeny shikukundye.” Kammbia, “Endeesa moonri akwa.” 17 Kammbia lya kararu, “Simion wa Yohane kushikunndye?” Petro kafulukyo elyi ammbia lya kararu, kushikunndye? Nalyo Petro kammbia, “Nndumi mmbo kwiishi findo fyoose, kwavemanya-da mmbo shikukundye.” Yesu kammbia, “Endeesa moonri akwa.” 18 Ni dede kya dede shakuvia, Elyi kwekee nkoo mmbo kuleva mwikufinga yoo mwiininy kumuni, na kundo kwakunda kwavekweengya-da. Indi elyi kuvaa mmiku mmbo kushorwaa maako afo na ungyi nakufinge yoo mwiininy nakurwaa kundo kulakundye. 19 Na kyaniinga karera indo ni kya yoolongya ufu akaa nawoni nang'anise nalo Iruva mmbo lushevaa lwa ngata ingai. Nalyo elyi amaamba indo kammbia, shilatyaany. 20 Petro kainduka kalollya ulya wa kiloshyony ulya Yesu aitani nawe eefo ashaa yoo numa, (nawe mmbwe ulya alekaa rembo yoo uvariny lwakwe llya valelya kilaayo kilya kaamba, “Nndumi a ni vi akuringyaa?”) 21 Naasa elyi Petro alollya nndu yeto kavia Yesu, “Nndumi a yeu kyakwe ni inda?” 22 Yesu kaamba, “Kwakooya shakunda yeu nakae-fo shitani shawuya a ekyo kikuwore ki yewe? Yewe shilatya-da!” 23 Naasa nng'u manuuna alepookya akakwaana efo kwa vana yewo va nka kyeamba nndu yeu wa kiloshyony nnyaafwaa-fo. Na Yesu nnyalembia nnyafwa-fo mmbo alemmbia, shakunda yeu nakae-fo shitani shawuya a ekyo kikuwore ki yewe. 24 Naasa yeto mmbwe nndu wa kiloshyony avikye-u ukureeki kya mbony yeti kavetireiya. Neese lukamanya na nshushwa sheelyi ukureeki lwakwe mmbo lukee lwa dede. 25 Naasa kukavekaa-fo na findo fingyi fiingyi Yesu aletana. Nafyo kwee fyeereiyoo fyoose, shikusara ulana elu llweshiidimaa itira fitabu efyo fyereiywaa-fo.


AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE