Kikuyu of Kenya

Yoane

Yoane 1

1 Muna mbadukulu mwakikadilanga Diambu, Diambu diakikadilanga ye Nzambi, Diambu i Nzambi. 2 Muna mbadukulu diau diakikadilanga ye Nzambi. 3 Lekwa biabionsono biavangwa kwa diau. Widi lekwa kimosi nkutu ka kiavangama ko kialembwa vangwa kwa diau. 4 Mu diau mwena moyo, moyo i kia kwabantu. 5 Kia kukienzulanga mu tombe, kansi tombe ka kiabakula ko ko. 6 Kwakala muntu wafiduswa kwa Nzambi, nkumbu andi Yoane. 7 Ndiena wayiza mu diambu diakimbangi, mu ta kimbangi mu kia, mpasi babonsono baleka minu mu yandi. 8 Yandi ka i kia ko, kansi wayiza, mpasi kata kimbangi mu kia. 9 Kia kwakedika kukienzulanga bantu babonsono kwayiza yizingi mu nza. 10 Yandi wakala mu nza, nza yavangwa kwa yandi, nza ka yanzaya ko. 11 Yandi wayiza kwa babandi, kansi babandi bobo ka ban tambula ko. 12 Kansi buna bena ban tambula, yandi wabavana lulendo mu kala bana ba Nzambi, i bau balekanga minu mu nkumbu andi; 13 i bau babutuka, ka mu menga ko ye ka mu luzolo luansuni ko ye ka mu luzolo luamuntu ko, kansi mu Nzambi. 14 Diambu diayika nsuni, diasikila mu beto, tuamona nkembo andi mpila mosi ye nkembo amwana mosi kaka kwa Se, wazala kwa nlemvo ye kedika. 15 Yoane wata kimbangi mu yandi, waboka, wavova: Ndieu i yandi uyabikidi: Ukwiza ku nim'ami, wena ku ntual'ami, kadi wantekidila. 16 Kadi beto babonsono tuatambula mu nzadulu andi ye nlemvo mu nlemvo. 17 Kadi nsiku miavewa kwa Mose; nlemvo ye kedika biayiza mu Yesu Klisto. 18 Muntu kamweni Nzambi nkutu ko, Mwana una umosi kaka wena mu nkat'a Se, ndieu wameni kunzaikisa. 19 Kimbangi kia Yoane i kiaki, ba Yudayo bu bafidisa banganga ye ba Levi batuka mu Yelusalemi, mpasi banyuvula: Ngeye u nani kwaku? 20 Buna yandi watambudila, kakadila ko; watambudila: Mono ka i Klisto ko. 21 Banyuvula: Buna nki? Ngeye Elia kwaku e? Yandi wavova: Kiena kwami ko. Ngeye i mbikudi wowo e? Yandi wavutula: Ve. 22 Buna bavova kwa yandi: U nani kwaku? mpasi tuavutula mvutu kwa batufidisi. Bwe vovele mu ngeye kibeni? 23 Wavova: Mono i nding'aumosi ubokanga mu nsi yankatu; Lusungika nzil'a Mfumu, bonso bwavova Yesaya, mbikudi. 24 Babana bafiduswa i bafalisi; 25 banyuvula, bavova kwa yandi: Buna mu nkiama ubotikanga, vo ngeye ka i Klisto ko ye ka Elia ko ye ka mbikudi wowo ko? 26 Yoane wavutula kwa bau, wavova: Mono ibotikanga munlangu,kansi va kati dieno vatelamene ululembolo zaya, 27 yandi ukwiza ku nim'ami, mono kifweni mu kutula nsing'ansampatu andi ko. 28 Momo makala mu Betania kuna simu dia Yodani, kwabotikilanga Yoane. 29 Lumbu kialanda wamona Yesu wizidi kwa yandi, wavova; Tala Mwan'ameme wa Nzambi ukatulanga masumu manza. 30 I yandi uyabikidi: muntu ukwiza ku nim'ami wena ku ntual'ami, kadi wantekidila. 31 Mono kianzaya ko, kansi mpasi kazayakana kwa Isaeli, i kuma yayizidi ye botikanga mu nlangu. 32 Yoane wata kimbangi, wavova: Mono yamona Mpeve yakulumuka tuka mu zulu bonso bembe; yau yasikila va ntandu andi. 33 Kianzaya kwami ko, kansi wamfidisa mu botika mu nlangu, ndiena wavova kwa mono: Ndiena uumweni, vo Mpeve yikulumukini ye sikidi va yandi, i yandi ubotikanga mu Mpeve yanlongo. 34 Mono yamona ye yata kimbangi, vo yandi i Mwan'a Nzambi. 35 Lumbu kialanda Yoane watelama diaka ye nlonguki miandi miole; 36 bu katala Yesu kukayenda, wavova: Tala Mwan'ameme wa Nzambi. 37 Nlonguki mina miamiole miawa, bu kavova; banama Yesu. 38 Yesu wabangumuka, wabamona, bu bannama, wavova kwa bau: Nki lutombele? Bavova kwa yandi: Labi - bu dibangudulu dibikwanga nlongi - kwe ukalanga? 39 Wavova kwa bau: Luiza luamona. I diau bayiza, bamona mukakalanga; bakala yandi kina lumbu. Bwakala kani lokula kiakumi. 40 Umosi mu babole bawa mavova Yoane ye banama Yesu i Andele, mpangi a Simoni Petelo. 41 Yandi wateka solula yandi mpangi Simoni, wavova kwa yandi: Beto tuasolole Mesia, bu dibangudulu i Klisto. 42 Yandi wantuala kwa Yesu. Yesu wantala, wavova: Ngeye u Simoni, i mwan'a Yoane. Ngeye si wabikwa Kefa, mbangudulu i tadi. 43 Lumbu kialanda Yesu wazola kwenda kuna Ngalili; yandi wasolula Fibpo. Yesu wavova kwa yandi: Undama. 44 Kansi Filipo watuka mu Betesaida, i mbanz'a Andele ye Petelo. 45 Filipo wasolula Natanaeli, wavova kwa yandi: Ndiona wasonukwa kwa Mose mu nsiku ye kwa bambikudi beto tuasolole, i Yesu, i mwisi Nazaleti, i mwan'a Yosefi. 46 Natanaeli wavova kwa yandi: Kadi diambote dilenda tuka mu Nazaleti e? Filipo wavova kwa yandi: Wiza watala. 47 Yesu wamona Natanaeli wizidi kwa yandi, wavova mu yandi: Tala, Isaelita mu kedika ukondolo bungubi. 48 Natanaeli wavova kwa yandi: Bwe unzeyi? Yesu wavutula, wavova kwa yandi: Filipo bu kakutelele mbila ko, bu ukedi ku nsi anti wakuyu, mono ikimwenini ngeye. 49 Natanaeli wavutula kwa yandi: Nlongi, Ngeye i Mwan'a Nzambi, ngeye ntinu a Isaeli. 50 Yesu wavutula, wavova kwa yandi: Ngeye lekele minu e, bu ikembi, vo ikumweni ku nsi akuyu? Ngeye si wamona malutidi momo mu nene. 51 Wavova kwa yandi: Kedika, kedika, mono iluvovele: Beno si luamona zulu diazibuka ye mbasi za Nzambi zibaluka ye zikulumuka va ntandu a Mwan'amuntu.

Yoane 2

1 Mu lumbu kiantatu mwakala ndambisa mu Kana mu Ngalili. Ngudi a Yesu wakala muna. 2 Yesu watumuswa ku ndambisa mpe ye nlonguki miandi. 3 Ka bakala vinia ko, kadi vinia kiandambisa kiasuka, i diau ngudi a Yesu wavova kwa yandi: Ka bena vinia ko. 4 Yesu wavova kwa yandi: Nkento, nki adiambu tuena beto yaku? Lokula kiami ka kiayizidi ko. 5 Ngudi andi wavova kwa bisielo: Dionso dikalukembi, luvanga dio. 6 Mu diambu diampedoso aba Yudayo mvungu nsambanu mianlangu miatelama vana, miatezwa meteleta biole biole, vo bitatu bitatu. 7 Yesu wavova kwa bau: Lufuluza mimvungu mu nlangu. Bafuluza mio nate ye nafwasia. 8 Wavova kwa bau: Luvweta bwabu, lunata kwa ngudi asielo kiandambisa. Banata kwau. 9 Ngudi asielo kiandambisa bu kalevita nlangu wakituka vinia, kazaya mukiatuka ko - kansi sielo faiavweta nlangu biazaya bo - ngudi asielo watela toko diandambisa mbila, 10 wavova kwa yandi: Bantu babonsono bateka tulanga vinia kiabiza, bu bameni kolwa, mboki kina kiambi. Ngeye kutidi vinia kiabiza nate ye bwabu. 11 Mangu kiokio kiavanga Yesu mu Kana mu Ngalili imbadukuluabimangu biandi, wamonikisa nkembo andi; nlonguki miandi mianlekila minu. 12 Landila momo yandi wakulumuka ku Kapenaumi, yandi kibeni ye ngudi andi ye mpangi zandi ye nlonguki miandi. Ka bakala mo lumbu biabingi ko. 13 Yesu, wabaluka ku Yelusalemi, pasa kiaba Yudayo bu kiakala lukufi. 14 Mu kinlongo kamona batekanga zingombe ye mameme ye mabembe, ye mbudisi miavanza bavwandanga muna. 15 Yandi bu kavanga nsinga, wakubila wo babonsono mu kinlongo ye mameme ye zingombe, watengula vanza biambudisi, wanenguna meza, 16 wavova kwa bateka mabembe: Lukatula biabi vava. Ka luvangani nzo a S'ami nzo azandu ko. 17 Nlonguki miandi miabambuka moyo, vo diasonama: Vema kwanzo aku si kwakundia. 18 Buna ba Yudayo bavutula, bavova kwa yandi: Nki amangu una kutusonga, bu uvengi bobo? 19 Yesu wavutula, wavova kwa bau: Lutulula kinlongo kiaki, mu lumbu tatu si yatedimisa kio. 20 Buna ba Yudayo bavova: Kinlongo kiaki kiatungwa mu makumaia ye mvu nsambanu, ngeye una kio tedimisa mu lumbu tatu e? 21 Kansi yandi wabika kinlongo kianitu andi. 22 I diau bu kafuluka mu bafwa, nlonguki miandi miabambuka moyo, vo wavova momo, baleka minu mu masonukwa ye mambu mavova Yesu. 23 Bu kakala mu Yelusalemi mu pasa mu lumbu biankembo, babingi balekila nkumbu andi minu, bu bamona mangu biandi bikavanga. 24 Kansi Yesu kabalekila minu ko, kadi wazaya babonsono, 25 kakala nsatu akimbangi mu muntu ko, kadi yandi kibeni wazaya monso makala mu muntu.

Yoane 3

1 Kwakala muntu mu bafalisi, nkumbu andi Nikodemo, i nkuluntu aba Yudayo. 2 Ndiena wayiza kwa yandi mu fuku, wavova kwa yandi: Labi, tuzeyi, vo ngeye tukidi kwa Nzambi bonso nlongi; kadi muntu kalendi vanga mangu biobio biuvanganga ko, vo Nzambi kena yandi ko. 3 Yesu wavutula, wavova kwa yandi: Kedika, kedika, mono ikuvovele: Vo muntu kabutuka mbutuka yamona ko, kalendi mona kimfumu kia Nzambi ko. 4 Nikodemo wavova kwa yandi: Muntu bu kena wanuna, bwe kalenda butuka? Kadi yandi lenda kota diaka nkota yanzole mu vumu kiangudi andi ye butuk'e? 5 Yesu wavutula: Kedika, kedika, mono ikuvovele; Vo muntu lembolo butuka mu nlangu ye Mpeve, kalendi kota mu kimfumu kiamazulu ko. 6 Kiabutuka mu nsuni, i nsuni; kiabutuka mu Mpeve, i mpeve. 7 Kuyitukwani ko, bu ikembi: Beno lufwiti butuka mbutuka yamona. 8 Mpeve yivevumukanga kuyizolele, ngeye wilu nding'andi, kansi muyitukanga ye muyikwendanga, kuzeyi mo ko. Bobo bwenina wonso wabutuka mu Mpeve. 9 Nikodemo wavutula, wavova kwa yandi: Momo bwe malenda kala? 10 Yesu wavutula, wavova kwa yandi: Ngeye i nlongi a Isaeli ye kuzeyi momo ko e? 11 Kedika, kedika, mono ikuvovele: Tuvovanga matuzeyi, tutanga kimbangi mu momo matuamweni, ye ka lutambulanga kimbangi kieto ko. 12 Vo ilukembi lekwa biakintoto kansi ka lulekele minu ko, buna bwe si lualeka minu, vo ikulukamba lekwa Diakizulu? 13 Muntu kabaluka ku zulu ko, kansi ndiena wakulumuka mu zulu, i Mwan'amuntu wena ku zulu. 14 Bonso bwazangula Mose nioka kuna nsi yankatu, i buna si bwazangulwa Mwan'amuntu mpe, 15 mpasi wonso ukunlekilanga minu kakala moyo wamvu ya mvu mu yandi. 16 Kadi bonso bwabu Nzambi wazola nza, vo wavana Mwan'andi mosi kaka, mpasi wonso ukunlekilanga minu kabungwa ko, kansi kala moyo wanvu ya mvu. 17 Kadi Nzambi kafidisa Mwan'andi mu nza mu diambu diafundisa nza ko, kansi mpasi nza yavuluswa mu yandi. 18 Ukunlekilanga minu kana funduswa ko; ulembolo leka minu wakifundusulwa, kadi kalekele minu ko mu nkumbu a Mwana mosi kaka wa Nzambi. 19 Kansi mfundusu i yayi: Kia kwayiza mu nza, kansi bantu baluta zola tombe beni ye kia fiuma, kadi mavanga mau makala mambi. 20 Kadi wonso uvanganga mambi, ubelanga kia, kakwizanga ku kia ko, mavanga mandi ka midi sembwa. 21 Uvanganga kedika, ukwizanga ku kia, mpasi mavanga mandi mamonika, kadi mavangama mu Nzambi. 22 Landila momo Yesu wayiza ye nlonguki miandi ku nsi a Yuda. Kuna kakala yau ye wabotika. 23 Kansi Yoane wabotikanga kuna Ainoni mpe lukufi ye Salemi, kadi nlangu wawingi wakala kuna. Bayiza kuna ye babotukwa. 24 Kadi Yoane kakitudulwa mu boloko ko. 25 Buna nlonguki mia Yoane miatukisa mpaka ye Nyudayo mu mpedoso. 26 Bayiza kwa Yoane, bavova kwa yandi: Nlongi, ndiona wakala yaku kuna simu dia Yodani uwatela kimbangi, tala, yandi ubotikanga, babonsono bakwizanga kwa yandi. 27 Yoane wavutula, wavova: Muntu kalendi tambula lekwa ko, vo ka kiavewa kwa yandi tuka mu mazulu ko. 28 Beno kibeni i mbangi zami, vo yavova: Mono ka i Klisto ko, kansi yafiduswa ku ntual'andi. 29 Wena ndumb'andambisa i toko diandambisa, kansi nkundi atoko diandambisa utelamanga ye wanga dio, uyangalalanga mu kiese mu nding'atoko diandambisa. I kuma kiese kiami kiokio kilungidi. 30 Yandi fwiti tunduswa, kansi mono mfwiti kuluka. 31 Tukidi mu kayengele wena va ntandu ababonsono; tukidi mu ntoto i mwisi ntoto, uvovanga kisi ntoto; ndieu utukidi ku zulu wena va ntandu ababonsono, 32 utanga kimbangi mu makamweni ye makawflu, kansi muntu katambulanga kimbangi kiandi ko. 33 Tambudi kimbangi kiandi, sidi dimbu kiandi, vo Nzambi wena wa kedika. 34 Kadi wafiduswa kwa Nzambi uvovanga mambu ma Nzambi, kadi kavananga Mpeve mu tezo ko. 35 Se dizolanga Mwana, diaveni biabionsono mu koko kwandi. 36 Wonso ulekilanga Mwana minu wena moyo wamvu ya mvu, kansi lembolo tumamana Mwana kana mona moyo ko, kansi nganzi za Nzambi zisikilanga mu yandi.

Yoane 4

1 I diau Yesu bu kazaya, vo bafalisi bakiwila, vo Yesu lutidi Yoane mu vanga minlonguki ye mu botika - 2 kansi yandi kibeni Yesu kabotika ko, kansi nlonguki miandi - 3 buna wasisa Yuda, wayenda diaka ku Ngalili. 4 Yandi fwiti viokila kaka mu Samalia. 5 I kuma waluaka ku mbanza ya Samalia, yibikwanga Sikaii, lukufi ye yinza diavana Yakobi kwa mwan'andi Yosefi. 6 Kuna kwakala nto a Yakobi. Yesu, bu kanoka nitu mu diata, wavwanda va mbel'anto. Bwakala kani lokula kiansambanu. 7 Nkento akisi Samalia wayiza mu teka nlangu. Yesu wavova kwa yandi: Umpana yanwa. 8 Kadi nlonguki miandi miakiyendila ku mbanza mu sumba madia. 9 Nkento akisi Samalia wavova kwa yandi: Ngeye bu u Nyudayo, bwe ulenda lomba nlangu wanwa kwa mono, i nkento akisi Samalia? 10 Yesu wavutula, wavova kwa yandi: Vo ngeye zeyi nkailu a Nzambi ye nani vovele kwa ngeye: Umpana yanwa, nga unlombele, nga kakuveni nlangu amoyo mpe. 11 Nkento wavova kwa yandi: Mfumu, kubeki kiamvwetila nlangu ko, nto yena mpinda; buna kwe kutukidi nlangu amoyo wena yaku? 12 Kadi ngeye lutidi s'eto Yakobi watuvana nto, wanwa yandi kibeni mu nto ye bana bandi ye bulu biandi? 13 Yesu wavutula, wavova kwa yandi: Wonso unwanga nlangu wau vutukidi mona mpwila; 14 kansi wonso nwini nlangu uikumvana, kana mona mpwila mu mvu ya mvu ko, kansi nlangu uikumvana si wakala nto anlangu mu yandi ufundumukanga mu moyo wamvu ya mvu. 15 Nkento wavova kwa yandi: Mfumu, umpana nlangu wowo, mpasi yalembwa fwa mpwila ye kwiza nate ye mwamu ye vweta wo. 16 Wavova kwa yandi: Wenda, tela bakala diaku mbila, wiza vava. 17 Nkento wavutula, wavova: Kiena bakala ko. Yesu wavova kwa yandi: Ngeye tomene vova: Kiena bakala ko; 18 kadi babakala batanu bakedi yaku: diena yaku bwabu, ka i bakala diaku ko; diodio vovele mu kedika. 19 Nkento wavova kwa yandi: Mfumu, mbweni, vo ngeye i mbikudi. 20 Mase meto masambila vana mongo wowo, kansi beno luvovele, vo Yelusalemi i vuma vafwiti sambudulwanga kaka. 21 Yesu wavova kwa yandi: Nkento, undekila minu, Co lokula kina kwiza, bu luna lembwa sambila Se va mongo wowo vo mu Yelusalemi. 22 Lusambilanga malulembolo zaya; beto tusambilanga matuzeyi, kadi mpulusu yitukidi mu ba Yudayo. 23 Kansi lokula kina kwiza, ye kiena bwabu, nsambidi miakedika bu mina sambila Se mu mpeve ye mu kedika, kadi Se ditombanga mpe, vo bakunsambilanga bakala bampila yoyo. 24 Nzambi i mpeve, basambilanga bafwiti sambila kaka mu mpeve ye mu kedika. 25 Nkento wavova kwa yandi: Nzeyi kwami, vo Mesia ubikwanga Klisto una kwiza. Bu kizidi, si kakutusamunina mamonsono. 26 Yesu wavova kwa yandi: I mono kwami mpovele ye ngeye. 27 Bu mabwa, nlonguki miandi mialuaka, bayitukwa, bu kavova ye nkento; kansi muntu nkutu kavova ko: Nki tombele, evo nki vovele ye yandi? 28 Buna nkento wasisa mvungu andi anlangu, wayenda ku mbanza, wavova kwa bantu: 29 Luiza luatala muntu unkembi mamonsono mayavengi. Kani vo yandi i Klisto? 30 Bavaika mu mbanza, bayiza kwa yandi. 31 Mu ntangu yoyo nlonguki mianleba, miavova: Nlongi, dia kwaku. 32 Kansi wavova kwa bau: Dia kwena yami kululembolo zaya. 33 Buna nlonguki miavovasana: Kani vo muntu neti kiandia kwa yandi? 34 Yesu wavova kwa bau: Dia kwami i mu vanga luzolo luawamfidisa ye manisa saiu kiandi. 35 Kadi ka luvovele ko e: Ngonda ia zisidi, buna nsungi angionzoko yizidi? Tala, mono iluvovele; Lusendula meso meno, lutala mavia, vo makivembokele mu ngionzoko. 36 Uyonzikanga utambulanga mfutu bwabu ye yonzikanga mimbutu ku moyo wamvu ya mvu, mpasi kunini ye yonzekele bayangalala va mosi. 37 Kadi mu diodio diambu diadi diena diakedika: Wankaka ukunanga, wankaka uyonzikanga. 38 Mono yalufidisi mu yonzika yilualembwa sala. Bankaka bameni sala, beno luakotele mu salu kiau. 39 Bisi Samalia babingi mu mbanza yoyo banlekila minu mu diambu diamambu mankento wata kimbangi: Yandi unkembi mamonsono mayavengi. 40 I diau bisi Samalia bu bayiza kwa yandi, banyuvula kakala yau. Yandi wakala kuna lumbu biole. 41 Bankaka babingi banlekila minu mu diambu diamambu mandi; 42 bavova kwa nkento: Bwabu ka tulekele minu diaka ko mu diambu diampov'aku, kadi beto kibeni tuwilu ye tuzeyi, vo mu kedika ndieu i Mvulusi anza. 43 Lumbu biole buna wakatuka kuna, wayenda ku Ngalili; 44 kadi yandi kibeni Yesu wata kimbangi, vo mbikudi kabeki nzitusu mu yandi nsi ko. 45 I diau bu kaluaka ku Ngalili, bisi Ngalili ban tambula, kadi bamona mamonsono makavanga mu Yelusalemi mu nkembo, kadi bau kibeni mpe bayiza ku nkembo. 46 I kuma wayenda diaka ku Kana mu Ngalili kukakitudila nlangu vinia. If Mu Kapenaumi mwakala muntu wantinu wakala mwana wena yela. 47 Bu kawa, vo Yesu tukidi mu Yuda ye wizidi ku Ngalili, wayenda kwa yandi, wanyuvula kakulumuka ye niakisa mwan'andi, kadi wakala lukufi ye fwa. 48 Buna Yesu wavova kwa yandi: Vo ka lumonanga dimbu ye mangu ko, ka lulekanga minu nkutu ko. 49 Muntu wantinu wavova kwa yandi: Mfumu, kulumuka, fimwana fiami bu ka fiakifwididi ko. 50 Yesu wavova kwa yandi: Wenda, mwan'aku uvukidi. Muntu waleka minu mu diambu diavova Yesu kwa yandi, wayenda. 51 Bu kakinangukina mu kulumuka, nanga miandi miankika, miankamba, vo mwan'andi uvukidi. 52 Buna yandi wabayuvula lokula kikabadika niaka. Buna bavova kwa yandi: Zono mu lokula kiansambodia yuku-yuku diansisidi. 53 I diau se diazaya, vo mu lokula kina kia vova Yesu kwa yandi: Mwan'aku uvukidi. Yandi waleka minu yandi kibeni ye nzo andi yamvimba. 54 Kiokio i mangu kianzole kiavanga Yesu, bu katuka mu Yuda ye wayiza ku Ngalili.

Yoane 5

1 Landila momo nkembo waba Yudayo wakala, Yesu wabaluka kuna Yelusalemi. 2 Mu Yelusalemi mwena va mwelo amameme zinga kibikwanga Beteseda mu kiebeleo. Mwakala nlonga ntanu miamakunzi. 3 Mu miomio mwalambalala kabu diazimbevo ye bampofo ye batembilanga ye basioka. 5 Kuna kwakala muntu mosi wakala yela makumatatu ye nana diamvu. 6 Yesu bu kammona vo lambalele, wazaya, vo wakala bela ntangu yayingi, wavova kwa yandi: Ngeye zolele liak'e? 7 Mbevo yavutula kwa yandi: Mfumu, kiena muntu mu kuntula mu zinga ko, nlangu bu uvinzulu; kansi bu ngizidi, wankaka ukikulumukini. 8 Yesu wavova kwa yandi: Telama wabonga ntand'aku, wenda. 9 Muntu waniaka, wabonga ntand'andi, wayenda. I kialumingu lumbu kiokio. 10 I kuma ba Yudayo bavova kwa ndiena waniaka: I lumingu kwandi, kwena luve mu nata ntanda ko. 11 Yandi wavutula kwa bau: Undiakisingi vovelenge kwa mono: Bonga ntand'aku, wenda. 12 Banyuvula: Nani i muntu wowo uvovelenge kwa ngeye: Bonga ye wenda? 13 Kansi mbevo kazaya ko kani i nani, kadi Yesu wavengumuka, kadi ndonga yayingi yakala va vuma kina. 14 Landila momo Yesu wansolula mu kinlongo, wavova kwa yandi: Tala, wanieki, kuvutukani vola masumu ko, kwidi bwilwa dilutidi bi. 15 Buna muntu wayenda vova kwa ba Yudayo, vo i Yesu wanniakisa. 16 Mu diambu diodio ba Yudayo bazoma Yesu, bu kavanga momo mu lumingu. 17 Kansi yandi wavutula kwa bau: S'ami disalanga nate ye bwabu: mono mpe isalanga. 18 Mu diambu diodio ba Yudayo baluta tomba mu kumvonda, bu kasumuna lumingu ye wabika Nzambi Se diandi mpe, wakidedikisa ye Nzambi. 19 Buna Yesu wavutula, wavova kwa bau: Kedika, kedika, mono iluvovele; Mwana ka ulendi vanga diambu yandi kibeni ko, kansi dina dikamweni divanganga Se; kadi monso makavanganga, momo mavanganga mpe Mwana bumosi. 20 Kadi Se dizolanga Mwana ye dikunsonganga mamonsono makavanganga yandi kibeni; mavanga malutidi momo si diakunsonga mpe, mpasi luayitukwa. 21 Kadi bonso bufulukisanga Se bafwa ye kubavumusanga, i buna Mwana uvumusanga bonso bakazolele. 22 Kadi Se nkutu kafundisanga muntu ko, kansi wavana mfundusu yayonsono kwa Mwana, 23 mpasi babonsono bazitisa Mwana, bonso bubazitisanga Se. Wonso lembolo zitisa Mwana, kazitisanga Se diamfidisa ko. 24 Kedika, kedika, mono iluvovele; Wonso uwanga mambu mami ye lekilanga wamfidisa minu, wena moyo wamvu ya mvu, kaluaki mu mfundusu ko, kansi wakatukidi mu lufwa ye wayizidi ku moyo. 25 Kedika, kedika, mono iluvovele. Lokula kina kwiza, ye kiena bwabu, bafwa bu bana wa nding'a Mwan'a Nzambi, bawilu yo si bakala moyo. 26 Kadi bonso bwenina Se moyo mu yandi kibeni, i buna diavana Mwana mu kala moyo mu yandi kibeni. 27 Diamvana lulendo luazengila nzengolo, bu i Mwan'amuntu. 28 Ka luyitukwani mu momo ko; kadi ntangu yina kwiza yina wa babonsono bena mu zindiamu nding'andi, 29 si bavaika; ba vanga mambote ku mfulukusu amoyo; ba vanga mambi ku mfulukusu amfundu. 30 Mono kilendi vanga lekwa mu mono kibeni ko, Bonso buiwanga ifundisanga; mfundusu ami yena yalunungu, bu kitombanga luzolo luami ko, kansi luzolo luawamfidisa. 31 Vo itanga kimbangi mu mono kibeni, kimbangi kiami ka kiena kiakedika ko. 32 Wankaka wena utanga kimbangi mu mono, nzeyi kwami, vo kimbangi kiokio kikatanga mu mono kiena kiakedika. 33 Beno luatuma kwa Yoane, yandi watela kedika kimbangi. 34 Mono kitambudi kimbangi kiamuntu ko, kansi mpovele momo, mpasi luavuluswa. 35 Yandi i mwinda walema ye wakienzula; kansi luazola yangalala mu kia kwandi mu ntangu kwa. 36 Kimbangi kiena yami kilutidi kia Yoane; kadi mavanga mampana Se, mpasi yamanisa mo, i mavanga momo maivanganga matanga kimbangi mu mono, vo i Se diamfidisa. 37 Se diamfidisa, yandi tele kimbangi mu mono. Widi ntangu nkutu ka luwilu nding'andi ko ye ka lumweni lunitu luandi ko. 38 Beno ka luena mambu mandi masikilanga mu beno ko, kadi ka lulekilanga ndiena ukafidisa minu ko. 39 Lufionguninanga masonukwa, kadi lubenzi, vo mu mau luena moyo wamvu ya mvu, i mau matanga kimbangi mu mono. 40 Beno ka luzolele kwiza kwa mono ko, mpasi luakala moyo. 41 Kitambulanga nkembo kwa bantu ko; 42 kansi iluzeyi, vo ka luena zola kwa Nzambi mu beno ko. 43 Mono yayizidi mu nkumbu a S'ami, kansi ka lukuntambulanga ko; vo wankaka wizidi mu nkumbu yayandi kibeni, luntambudi. 44 Bwe lulenda leka minu, bu lutombasananga nkembo, kansi ka lutombanga nkembo ko utukidi mu Nzambi kibeni kaka? 45 Ka lubanzani ko, vo si yakulufunda kwa Se? Vena umosi ukulufundanga, i Mose ulusilanga vuvu. 46 Kadi vo lulekele Mose minu, nga luandekele minu, kadi yandi wasonika mu mono. 47 Kansi vo lulembolo leka minu mu masonukwa mandi, buna bwe si lualekila mambu mami minu?

Yoane 6

1 Landila momo buna Yesu wasabuka ku simu diambu a Ngalili, i wa Tibelia. 2 Ndonga yayingi yannama, kadi bamona mangu bikavanga mu zimbevo. 3 Yesu wabaluka vana mongo, wavwanda vana ye nlonguki miandi. 4 Pasa, i nkembo waba Yudayo, kiakala lukufi. 5 Yesu bu kasendula meso mandi ye mona, vo ndonga yayingi yizidi kwa yandi, wavova kwa Filipo: Kwe tuna sumbila mampa, mpasi eba badia? 6 Wavova momo mu kuntonta, kadi yandi kibeni wazaya makakana vanga. 7 Filipo wavutula kwa yandi: Mampa mankama zole zadenali ka malungidi kwa bau ko, mpasi muntu muntu kabaka fibuku-buku. 8 Nlonguki andi mosi, Andele, i mpangi a Simoni Petelo, wavova kwa yandi: 9 Kindende kiena vava kiena mampa matanu mabali ye mbizi zole zanlangu, kansi biabi i nki kwa baba babingi? 10 Yesu wavova: Luvwandisa bantu. Vuma kiokio kiakala titi biabingi. Buna babakala bavwanda kani vo mafunda matanu mu ntalu. 11 Buna Yesu wabonga mampa, watonda, wavana bavwanda, bobo mpe mbizi yonso yibazola. 12 Bu bamana yukuta, wavova kwa nlonguki miandi Luyonzika buku biamansadusulwa, widi lekwa ka kidi fukila. 13 I kuma bayonzika, bafuluza kumi ye mpidi zole mu bibuku biamansadusulwa biamampa matanu mabali mabadia. 14 I kuma bantu bu bamona mangu kiavanga Yesu, bavova: Kedika, ndieu i mbikudi ukwiza mu nza. 15 I kuma Yesu bu kazaya, vo bakana kumbaka mu ngolo, mpasi bamvanga ntinu, buna watinina vana mongo diaka, yandi kwandi kaka. 16 Nkokila bu yabwa, nlonguki miandi miakulumuka ku mbu, 17 bakota mu bota, basabuka kuna simu diambu kuna Kapenaumi. Bwisibwayila,Yesukakiluakilakwabauko; 18 mbu watudumuswa beni kwa mpeve yangolo yavevumuka. 19 I diau bu baluaka kani vo makumole ye stadia bitanu kani vo makumatatu, bamona Yesu weti diata va mbu, wafinangana ye bota; bakala wonga. 20 Kansi wavova kwa bau: I mono kwami, ka lukalani wonga ko. 21 Buna bazola kuntambula mu bota; bota ntumbu luaka kuna simu dibayenda. 22 Lumbu kialanda ndonga yatelama kuna simu diambu, bamona vo ka kwakala bota kiankaka ko, kansi kimosi kaka, ye vo Yesu kakota ye nlonguki miandi mu bota ko, kansi nlonguki miandi miayenda miau kaka. 23 Bota biatuka mu Tibelia lukufi ye vuma vabadila mampa, Mfumu bu kakitondila. 24 I diau ndonga bu yamona, vo Yesu kakala kuna ko ye ka nlonguki miandi mpe ko, bakulumuka mu bibota bau kibeni, baluaka ku Kapenaumi, batomba Yesu. 25 Bu bansolula kuna simu diambu, bavova kwa yandi: Nlongi, nki antangu wizidi vava? 26 Yesu wavutula kwa bau, wavova: Kedika, kedika, mono iluvovele: Ka lukuntombanga ko, bu luamweni bimangu, kansi bu luadidi mampa ye luyukutidi. 27 Ka lusadilani mu dia kufukilanga ko, kansi mu dia kusikilanga ku moyo wamvu ya mvu, i kuna kuluvananga Mwan'amuntu; kadi Se, i Nzambi, diansa dimbu. 28 I diau bavova kwa yandi; Nki tuavanga, mpasi tuasala salu kia Nzambi? 29 Yesu wavutula, wavova kwa bau: Salu kia Nzambi i kiaki: mu lekila ndiena ukafidisa minu. 30 Buna bavova kwa yandi: Buna nki amangu vengi. mpasi tuamona kio ye kulekila minu? Nki usalanga? 31 Mase meto madia mana muna nsi yankatu, bonso bwasonama: Yandi wabavana mampa matuka ku zulu mu dia. 32 Buna Yesu wavova kwa bau: Kedika, kedika, mono iluvovele: Mose kaluvana mampa matuka ku zulu ko, kansi S'ami dikuluvananga mampa makedika matukidi mu zulu. 33 Kadi mampa ma Nzambi i momo makulumuka tuka ku zulu, mavana moyo kwa nza. 34 Buna bavova kwa yandi: Mfumu, utuvana mampa momo ntangu zazonsono. 35 Buna Yesu wavova kwa bau: Mono i mampa mamoyo. Ukwiza kwa mono kana fwa nsatu nkutu ko; ukundekilanga minu, kana mona mpwila widi ntangu nkutu ko. 36 Mono yaluvovele, vo luambweni, kansi ka lualekele minu ko. 37 Biabionsono bikumpananga S'ami bikwizanga kwa mono, wonso ukwiza kwa mono, kinluanzudi nkutu ko; 38 mono kiakulumuka tuka ku zulu ko, mpasi yavanga luzolo luami, kansi luzolo luawamfidisa. 39 Luzolo luawamfidisa i lualu, vo kina vidisa widi lekwa nkutu ko mu bina biabionsono bikampana, kansi vo yafulukisa kio mu lumbu kiazimunina. 40 Kadi luzolo lua S ami luena vo wonso umonanga Mwana ye kunlekilanga minu si kakala moyo wamvu ya mvu, ye mono si yakumfulukisa mu lumbu kiazimunina. 41 I diau ba Yudayo bavunguta mu yandi, bu kavova; Mono i mampa makulumuka tuka ku zulu. 42 Bavova: Kadi ndieu ka Yesu, i mwan'a Yosefi kc e, wena se ye ngudi batuzeyi? Buna ndieu bwe kavovele bwabu: Mono yakulumuka tuka ku zulu? 43 Yesu wavutula, wavova kwa bau: Ka luvungutani mu beno kibeni ko. 44 Muntu kalendi kwiza kwa mono ko, vo Se diamfidisa ka dintuntidi ko; mono si yakumfulukisa mu lumbu kiazimunina. 45 Mwasonama mu mimbikudi: Babonsono si balongwa kwa Nzambi. Wonso wawa kwa Se ye walonguka, yandi ukwizanga kwa mono. 46 Ka kwena muntu ko mweni Se; kansi ndiena watuka mu Nzambi, yandi wamweni Nzambi. 47 Kedika, kedika, mono iluvovele: Ulekanga minu wena moyo wamvu ya mvu. 48 Mono i mampa mamoyo. 49 Mase meno madia mana muna nsi yankatu, mafwa: 50 mama i mampa makulumuka tuka ku zulu, mpasi muntu kadia mo ye lembwa fwa. 51 Mono i mampa mamoyo makulumuka tuka ku zulu. Vo muntu didi mampa mama, si kakala moyo mvu ya mvu; mampa maivana mu moyo wanza i nsuni ami. 52 Buna ba Yudayo banwanasana mu mambu, bavova: Ndiena bwe kalenda kutuvana nsuni andi mu dia wo? 53 Buna Yesu wavova kwa bau: Kedika, kedika, mono iluvovele: Vo ka ludidi nsuni a Mwan'amuntu ko, vo ka lunwini menga mandi ko, ka luena moyo mu beno ko. 54 Udianga nsuni ami ye unwanga menga mami, wena moyo wamvu ya mvu, mono si yakumfulukisa mu lumbu kiazimunina. 55 Kadi nsuni ami i dia kwakedika ye menga mami i ndwinu yakedika. 56 Udianga nsuni ami ye nwanga menga mami, yandi usikilanga mu mono ye mono mu yandi. 57 Bonso Se diamfidisa diena moyo ye mono ngiena moyo mu diambu dia Se, i bobo ukundianga si kakala moyo yandi mpe mu diambu diami. 58 Mama i mampa makulumuka tuka ku zulu, ka bonso bwadia mase ko ye bafwa; udianga mampa mama si kakala moyo mvu ya mvu. 59 Yandi wavova momo mu nzo alukutukunu, bu kalonga mu Kapenaumi. 60 Buna nlonguki miandi miamingi miavova, bu bawa mo: Diambu diodio diena diambalu, nani lenda dio wa? 61 Yesu wazaya mu yandi kibeni, vo nlonguki miandi miavunguta mu diodio, wavova kwa bau: Diodio dilutesese sakub'e? 62 Buna bwe vo lumweni Mwan'amuntu balukidi kukateka kala? 63 I mpeve yivumusanga, nsuni ka wena mfunu ko. Mambu mayaluvovele i mpeve ye i moyo. 64 Mu beno mwena balembolo leka minu. Kadi tuka mu mbadukulu Yesu wazaya banani bobo balembwa leka minu ye nani ndiena una kunyekula. 65 Yandi wavova: Mu diambu diodio mono iluvovele: Muntu kalendi kwiza kwa mono ko, vo kaveno bo kwa S'ami ko. 66 Mu diambu diodio nlonguki miandi miamingi miayenda vutuki, ka bazieta ye yandi diaka ko. 67 Buna Yesu wavova kwa kumi ye miole: Kadi beno mpe luzolele katuk'e? 68 Simoni Petelo wavutula: Mfumu, kwa nani tuna kwenda? Ngeye wena mambu mamoyo wamvu ya mvu. 69 Beto tulekele minu, tuzeyi, vo ngeye i Nkwa nlongo wa Nzambi. 70 Yesu wavutula kwa bau: Kadi mono kialusola kumi ye bole ko e? Mosi mu beno i nkadi ampemba. 71 Yandi wavova mo mu Yuda, i mwan'a Simoni Iskalioti, kadi yandi wakana kunyekula, i mosi mu kumi ye bole.

Yoane 7

1 Landila momo Yesu wazieta mu Ngalili; kadi kazola zieta mu Yuda ko, kadi ba Yudayo bantomba mu kumvonda. 2 Nkembo aba Yudayo, i nkembo amafwokula, wakala lukufi. 3 I diau mpangi zandi zavova kwa yandi; Katuka vava, wenda ku Yuda, mpasi nlonguki miaku mpe miamona mavanga maku mauvanganga. 4 Kadi muntu kavanganga lekwa mu nsweki ko, yandi kibeni bu katombanga mu monwa. Vo uvanganga bo, ukukimonikisa kwa nza. 5 Kadi mpangi zandi ka zanlekila minu ko. 6 Yesu wavova kwa bau; Nate ye bwabu ntangu ami ka yayizidi ko, kansi ntangu eno yikubamene ntangu zazonsono. 7 Nza ka yilendi kulubela ko, kansi yikumbelanga, kadi itelanga yo kimbangi, vo mavanga mayau i mambi. 8 Lubalukeno kweno ku nkembo; mono kina baluka ku nkembo wau ko, kadi ntangu ami ka yilungidi ko. 9 Bu kamana vova momo, yandi kibeni wasikila ku Ngalili. 10 Kansi mpangi zandi bu zakiyendila ku nkembo, yandi kibeni wabaluka mpe, ka va luse luabantu ko, kansi mu nsweki. 11 I diau ba Yudayo bantomba mu nkembo, bavova: Yandi kwe kena? 12 Vunguta kwakwingi kwakala mu ndonga mu yandi. Bankaka bavova: Yandi wena wambote; bankaka bavova: Ve, kadi uzimbikisanga ndonga. 13 Mwanki muntu kavova mu yandi vena bantu ko mu diambu diawonga mu ba Yudayo. 14 Ndambu ankembo bu yakiviokila, Yesu wabaluka mu kinlongo, walonga. 15 I diau ba Yudayo bayitukwa, bavova: Ndiena ulembolo longwa, bwe kazeyi masonukwa? 16 Buna Yesu wavutula kwa bau, wavova: Malongi mami ka i mami ko, kansi mayandi wamfidisa. 17 Vo muntu zolele vanga luzolo luandi, si kazaya, vo malongi matukidi mu Nzambi, kani vo mpovele mu mono kibeni. 18 Uvovanga mu yandi kibeni, utombanga wandi nkembo, kansi utombanga nkembo wawamfidisa, yandi wena wakedika, ye kondwa kwalunungu ka kwena mu yandi ko. 19 Kadi Mose kaluvana nsiku ko e? Buna luena muntu kavanganga nsiku ko. Mu nkiama lutombele mu kumponda? 20 Ndonga yavutula: Mpeve yambi yena yaku. Nani tombele mu kuvonda? 21 Yesu wavutula, wavova kwa bau: Vanga dimosi kaka yavanga, beno babonsono luayitukwa. 22 Mose waluvana nzengolo - ka yatuka mu Mose ko, kansi mu mase - ye mu lumingu luzenganga muntu. 23 Vo muntu tambudi nzengolo mu lumingu, mpasi nsiku mia Mose ka miatululwa ko, buna lumfwemeni e, bu yaniakisi muntu nitu andi yamvimba mu lumingu? 24 Ka lufundisani, bonso bwena luse ko, kansi lufundisa mfundusu yalunungu. 25 Bisi Yelusalemi bankaka bavova: Kadi ka i yandi ko e ubatombanga mu vonda? 26 Tala, yandi vovele mu kibakala, ka bavovele diambu kwa yandi ko. Kadi bakuluntu bazeyi mu kedika, vo yandi i Klisto e? 27 Mwanki ndiena tuzeyi mukatukidi, kansi Klisto bu kana kiwza, widi muntu nkutu kana zaya mukatukidi ko. 28 Buna Yesu waboka mu kinlongo, walonga, wavova; Beno lunzeyi, luzeyi muyatuka; kiayiza mu mono kibeni ko; kansi wamfidisa i wakedika; ka luzeyi yandi ko. 29 Mono inzeyi, kadi ntukidi mu yandi; yandi wamfidisa. 30 I kuma batomba mu kumbaka; muntu katula koko mu yandi ko, kadi lokula kiandi ka kiayizidi ko. 31 Kansi babingi mu ndonga banlekila minu, bavova: Klisto bu kana kwiza, kadi si kalutila ndieu mu vanga mangu biabingi e? 32 Bafalisi bu bawa bonso bwavunguta ndonga mu yandi; bangudi zanganga ye bafalisi bafidisa minkengi mu kumbaka. 33 I kuma Yesu wavova: Fintangu-ntangu diaka yakidi yeno, mono ikwenda kwa wamfidisa. 34 Beno si luakuntomba, kansi ka luna kunsolula ko; mungiena, ka lulendi mo luaka ko. 35 I kuma ba Yudayo bavovasana: Ndiena kwe kana kwenda, bu tuna lembana kunsolula? Kani si kenda kwa basansukuswa mu ba Elene ye longa ba Elene? 36 Nki adiambu diodio dikavovele: Beno si luakuntomba, kansi ka luna kunsolula ko, ye: Mungiena, ka lulendi mo luaka ko. 37 Mu lumbu kiazimunina kiakinene kiankembo Yesu watelama, waboka, wavova: Vo muntu mweni mpwila, bika kiza kanwa. 38 Mila mianlangu amoyo si miacilumuka tuka mu ngudi andieu ukundekilanga minu, bonso buvovele masonukwa. 39 Wavova momo mu Mpeve yina tambula bakunlekila minu, kadi Mpeve ka yakivevulwako, kadi Yesu kameni kembuswa ko. 40 Buna bankaka mu ndonga bu bawa mambu momo, bavova: Kedika ndieu i mbikudi. 41 Bankaka bavova: Ndieu i Klisto. Bankaka bavova: Kadi Klisto tukidi mu Ngalili e? 42 Kadi masonukwa ka mavova ko e, vo Klisto tukidi mu nkun'a Davidi mu vata dia Betelemi mwakala Davidi? 43 I diau ndonga yakabana mu diambu diandi. 44 Bankaka bazola kumbaka, kansi muntu kantula moko ko. 45 I kuma minkengi miayiza kwa bangudi zanganga ye kwa bafalisi, bavova kwa miau: Mu nkiama ka lunneti ko? 46 Minkengi miavutula: Widi ntangu nkutu muntu kavovele bonso buvovele muntu wowo ko. 47 Bafalisi bavutula kwa bau: Kadi beno mpe luazimbukusu? 48 Umosi nkutu mu bakuluntu vo mu bafalisi kadi lekele minu mu yandi e? 49 Kansi ndonga yoyo yilembolo zaya nsiku i bakiasingwa. 50 Nikodemo, umosi mu bau, i ndiena wateka kwiza kwa yandi, wavova kwa bau: 51 Kadi nsiku mieto mifundisanga muntu e, vo ka mitekele kunwila ye zaya makavanganga ko. 52 Bau bavutula, bavova kwa yandi: Kadi ngeye mpe tukidi mu Ngalili e? Fiongunina ye tala, vo mu Ngalili ka mutukidi mbikudi ko.

Yoane 8

1 Yesu wayenda kuna mongo a Olive. 2 Nsuka-nsuka wayiza diaka ku kinlongo, bantu babonsono bayiza kwa yandi; wavwanda, wabalonga. 3 Minsoniki ye bafalisi batuala nkento wabakama mu kinsuza; bu bameni kuntula va kati. 4 bavova kwa yandi: Nlongi, nkento wau wabakama, bu kata kinsuza. 5 Tuasikudukuswa mu nsiku mia Mose mu vonda bampila yoyo mu matadi; buna ngeye bwe vovele? 6 Bavova momo mu kumvukumuna, mpasi babaka dibana kumfundila. Kansi Yesu wayinama, wasonika mu nlembo va nsi. 7 Bu batatamana kunyuvula, wadongama, wavova kwa bau: Buna luena, wonso kondolo masumu kateka tuba tadi mu yandi. 8 Wavutuka yinama, wasonika va nsi. 9 Bu bawa mo, bavaika mosi mosi, badika mu bangudi zabantu nate ye bazimunina. Yesu wasiswa yandi kwandi kaka ye nkento watelama vana. 10 Yesu bu kadongama, bu kamona muntu ko, kansi nkento kaka, wavova kwa yandi: Nkento, mfundi miaku kwe bena? Muntu kakubedese ko e? 11 Yandi wavova: Mfumu, ka muntu ko. Yesu wavova: Mono mpe kikubedisa ko, wenda, kuvutukani vola masumu ko. 12 Buna Yesu wavutuka vova kwa bau, wata: Mono i kia kwanza, ukun da manga kana diata mu tombe nkutu ko, kansi si kakala kia kwamoyo. 13 Buna bafalisi bavova kwa yandi: Ngeye ukitelele kimbangi, kimbangi kiaku ka kiena kiakedika ko. 14 Yesu wavutula, wavova kwa bau: Vo mono ikitelele kimbangi. buna kimbangi kiami kiena kiakedika, kadi nzeyi muyatukidi ye kuikwenda. Beno ka luzeyi muntukidi vo kuikwenda ko. 15 Beno iufundisanga bonso bwena nsuni, mono kifundisanga muntu ko. 16 Kansi vo mono ifundisanga mpe, mfundusu ami yena yakedika, kadi kiena kwami mono kaka ko, kansi mono ye wamfidisa. 17 Mwasonukwa mu nsiku mieno, vo kimbangi kiabantu bole kiena kiakedika. 18 Mono i ndieu ikitelele kimbangi; Se diamfidisa ditanga kimbangi mn mono mpe. 19 Buna bavova kwa yandi: S'aku kwe kena? Yesu wavutula: Beno ka luzeyi mono ye S'ami ko. Vo lunzeyi, nga luzeyi S'ami mpe. 20 Yesu wavova mambu momo vakala lundulu kiambongo, bu kalonga mu kinlongo; muntu nkutu kambaka ko, kadi lokula kiandi ka kiakiyizididi ko. 21 I diau yandi wavutuka vova kwa bau: Mono nkatukidi, beno si luakuntomba, si luafwa mu masumu meno. Kuikwenda ka lulendi ko kwiza ko. 22 Buna ba Yudayo bavova: Kadi si kakukivond'e, bu ka vovele: Kuikwenda ka lulendi ko kwiza ko? 23 Yandi wavova kwa bau: Beno tntukidi ku banda, mono ntukidi ku ntandu; beno lu banza yayi, mono ka i wanza yayi ko. 24 I kuma iluvovelenge, vo si luafwa mu masumu meno. kadi vo lulembolo leka minu, vo i mono kwami, buna si luafwa mu masumu meno. 25 Buna bavova kwa yandi: Ngeye u nani kwaku? Yesu wavova kwa bau: i dina diyatekele kamba kwa beno. 26 Mamingi mena yami mu vova ye fundisa mu beno, kansi wamfidisa wena wakedika; monso mayawilu kwa yandi, ivovanga mo kwa nza. 27 Bau ka bazaya ko, vo wababikila Se. 28 I kuma Yesu wavova: Bu lumeni zangula Mwan' amuntu, si luazaya, vo i mono kwami, vo kivanganga lekwa mu mono kibeni ko, kansi ivovanga mama bonso bwandonga Se. 29 Wamfidisa wena yami; yandi kansisidi mono kaka ko, kadi ntangu zazonsono ivanganga mazolakana kwa yandi. 30 Bu kavova momo, babingi banlekila minu. 31 Buna Yesu wavova kwa ba Yudayo banlekila minu: Vo lusikilanga mu mambu mami, buna lu nlonguki miami mu kedika. 32 Beno si luazaya kedika ye kedika si kiakuluvulusa. 33 Bavutula kwa yandi: Beto i nkun' a Abalahami, ka tukedi nanga miamuntu widi ntangu nkutu ko. Buna bwe vovele: Beno si luavuluswa? 34 Yesu wavutula kwa bau; Kedika, kedika, mono iluvovele; Wonso uvanganga masumu i nang' amasumu. 35 Nanga ka usikilanga mu nzo mvu ya mvu ko. Mwana usikilanga mvu ya mvu. 36 I kuma vo Mwana si kakuluvulusa buna luvulusu mu kedika. 37 Nzeyi, vo beno i nkun'a Abalahami; kansi lutombanga mu kumponda, kadi mambu mami ka mena fulu mu beno ko. 38 Mayamona vena S'ami ivovanga mo; bobo beno mpe maluawa kwa s'eno, luvanganga mo. 39 Bavutula, bavova kwa yandi; Se dieto i Abalahami. Yesu wavova kwa bau; Vo beno i bana ba Abalahami, nga luvengi mavanga ma Abalahami. 40 Kansi bwabu lutombele mu kumponda, i muntu, ilukembi kedika kiyawa kwa Nzambi; Abalahami kavanga bo ko. 41 Beno luvanganga mavanga mas'eno. Bavova kwa yandi; Beto ka tuabutuka mu kinsuza ko; tuena Se diniosi, i Nzambi. 42 Yesu wavova kwa bau: Vo Nzambi i S'eno, nga lunzolele, kadi mono yavaika ye yatuka kwa Nzambi, kadi kiayiza mu luzolo luami ko, kansi yandi wamfidisa. 43 Mu nkiama lulembolo zaya mpov'ami? Kadi ka lulendi wa mambu mami ko. 44 Beno, se diluatuka, i nkadi ampemba, luzolele vanga luzinunu luas'eno; tuka mu mbadukulu yandi i mvondi, katelamanga mu kedika ko, kadi kedika ka kiena mu yandi ko. Bu kavovanga maluvunu, mamandi kavovanga, kadi yandi i nkwa luvunu ye se dialuau. 45 Kansi mono bu ivovanga kedika, ka lukundekilanga minu ko. 46 Buna luena nani ukumbakulanga masumu? Vo ivovanga kedika, mu nkiama lulembolo kundekila minu? 47 Ndiena wa Nzambi wanga mambu ma Nzambi; i kuma ka luwanga ko, kadi ka lu ba Nzambi ko. 48 Ba Yudayo bavutula, bavova kwa yandi: Ka tutomene vova ko e, vo u mwisi Samalia, wena mpeve yambi? 49 Yesu waVutula: Kiena kwami mpeve yambi ko, kansi izitisanga S'ami, beno lukumvwezanga. 50 Mono kitombanga nkemboso ami ko; umosi wena utombanga yo ye fundisanga. 51 Kedika, kedika, mono iluvovele: Vo muntu ukebanga mambu mami, kana mona lufwa nkutu ko mvu ya mvu. 52 Ba Yudayo bavova kwa yandi: Bwabu tuzeyi, vo wena mpeve yambi; Abalahami wafwa ye bambikudi; uvovele: Vo muntu ukebanga mambu mami, yandi kana bimba lufwa ko mvu ya mvu. 53 Kadi ngeye lutidi Abalahami e, i s'eto diafwa? Mbikudi miafwa mpe. Ngeye ukukisa vo u nani? 54 Yesu wavutula: Vo mono ikukikembilanga, nkembolo ami yena yankatu. S'ami i ndiena ukunkembilanga, i yandi uluvovilanga: Yandi i Nzambi eto. 55 Beno ka lunzeyi ko, kansi mono inzeyi; vo mpovele, vo kinzeyi ko, nga mfwanane ye beno, i nkwa luvunu; kansi mono inzeyi ye ikebanga mambu mandi. 56 Abalahami i s'eno, wayangalala mu mona lumbu kiami; wamona kio, wayangalala. 57 Buna ba Yudayo bavova kwa yandi: Kwena makumatanu mamvu nate ye bwabu ko, wamweni Abalahami e? 58 Yesu wavova kwa bau: Kedika, kedika, mono iluvovele: Abalahami bu kakibutukila nkutu ko, buna ngiena kwami. 59 Buna batota matadi mu tuba kwa yandi. Yesu waswama, wavaika mu kinlongo.

Yoane 9

1 Bu kavioka, wamona muntu wafwa meso tuka mu mbutulu andi. 2 Nlonguki miandi mianyuvula, miavova: Nlongi, nani wavola masumu, ndieu vo se ye ngudi andi, dikabutukila ye meso mafwa? 3 Yesu wavutula: Ndieu kavola masumu ko ye ka se ye ngudi andi ko, kansi mpasi mavanga ma Nzambi mamonika mu yandi. 4 Beto tufwiti sala kaka salu kiawatufidisa, mwini bu wakidi; fuku bu dizidi, muntu kalendi sala ko. 5 Bu yakidi mu nza, mono i kia kwanza. 6 Bu kamana vova momo, walobula mante va nsi; mu mau wavanga nteke, wakusa yo va meso, 7 wavova kwa yandi: Wenda wakisukula ku zinga kia Siloa, mbangudulu Fidusu. I kuma wayenda, wakisukula, wayiza moni. 8 Buna mfinangani zandi ye bateka kummonanga vo i nlombi, bavova; Ndieu ka i yandi ko e wavwanda, walombanga? 9 Bankaka bavova: I yandi yoyo. Bankaka bavova:Ve, kansi umfwanane. Yandi kibeni wavova: I mono kwami. 10 Buna bavova kwa yandi: Buna meso maku bwe mazibukidi? 11 Ndieu wavutula: Muntu ubikwanga Yesu, vengi nteke, kusidi va meso mami, vovele kwa mono: Wenda wakisukula, ku Silo a. T kuma ngiele kukisukula, mbweni kwami. 12 Bavova kwa yandi: Ndiena kwe kena? Yandi wavova: Kizeyi ko. 13 Batuala wateka kala meso mafwa kwa bafalisi. 14 Kansi lumbu kiokio i kialumingu kiavanga Yesu nteke ye wazibula meso mandi. 15 I diau bafalisi bavutuka kunyuvula, bonso bu kamwenini diaka. Yandi wavova kwa bau: Yandi watudidi nteke va meso mami, yakisukudi, mbweni. 16 Buna balalisi bankaka bavova: Muntu wowo katukidi kwa Nzambi ko, kadi kakebanga lumingu ko. Bankaka bavova: Muntu wamasumu bwe kalenda vanga mangu biobio? Mwakala nkabunu mu bau. 17 1 diau bavutuka vova kwa mpofo: Ngeye bwe vovele mu yandi, bu kazibudi meso maku? Yandi wavova: Yandi i mbikudi. 18 I diau ba Yudayo ka baleka minu mu yandi ko, vo wakala meso mafwa ye wamweni diaka, nate ye babokila se ye ngudi andiena wamweswa. 19 Babayuvula, bavova: Ndieu i mwan'eno ulubikidi vo wabutuka ye meso mafwa? Buna bwe kamwenini bwabu? 20 Buna se ye ngudi andi bavutula, bavova: Beto tuzeyi, vo ndieu i mwan'eto, wabutuka ye meso mafwa. 21 Kansi bonso bukamwenini bwabu ka tuzeyi bo ko, ye wonso wazibudi meso mandi, ka tuzeyi ko; lunyuvula, wena mvu miafwana, lenda kukivovila. 22 Se ye ngudi andi bavova momo, bu batina ba Yudayo, kadi ba Yudayo bakiwawanana, vo muntu tambudidi mu yandi, vo i Klisto, buna si kavaikuswa mu nzo alukutukunu. 23 I kuma se ye ngudi andi bavova: Wena mvu miafwana, lunyuvula. 24 I kuma babokila muntu wowo wafwa meso mbokila yanzole, bavova kwa yandi: Vana nkembo kwa NzambL Beto tuzeyi, vo muntu wowo i nkwa masumu. 25 Buna ndieu wavutula: Kizeyi ko, vo yandi i nkwa masumu; dimosi nzeyi: mono yafwa meso, bwabu mbweni. 26 Buna bavova kwa yandi: Nki kakuvengi? Bwe kazibudi meso maku? 27 Wavutula kwa bau: Ikikambidi dio kwa beno, ka luwilu dio ko e? Mu nkiama luzolele dio vutuka wa? Kadi beno mpe luzolele kala nlonguki miandi e? 28 Bamfinga,bavova: Ngeye i nlonguki andiena, kansi beto tu minlonguki mia Mose. 29 Tuzeyi, vo Nzambi wavova kwa Mose, kansi ndiena kukatukidi ka tuzeyi ko. 30 Muntu wavutula, wavova kwa bau: Inga, ngitukulu amomo i yayi, vo ka luzeyi kukatukidi ko, kansi yandi wazibudi meso mami. 31 Beto tuzeyi, vo Nzambi kawanga bankwa masumu ko; kansi vo muntu uvuminanga Nzambi ye vanganga luzolo luandi, buna ikunwanga. 32 Tuka mu mbadukulu antangu ka tuwilu ko, vo muntu wazibudi meso mawabutuka ye meso mafwa. 33 Vo ndieu katukidi mu Nzambi ko, nga kalendi vanga lekwa ko. 34 Bavutula, bavova kwa yandi: Mu masumu wabutukila ngeye wawonsono, ngeye ukutulong'e? Banluanzula. 35 Yesu wawa, vo banluanzula; bu kammona, wavova: Ngeye lekele kwaku minu mu Mwan'a Nzambi e? 36 Ndieu wavutula, wavova: Mfumu, yandi i nani, mpasi yanlekila minu? 37 Yesu wavova kwa yandi; Ngeye ummweni, vovele ye ngeye i yandi kwandi. 38 Kansi wavova; Mfumu, ndekele minu. Yandi wansambila. 39 Yesu wavova: Mu fundisa mono yayiza mu nza yayi, mpasi balembolo mona si bamona, ye bamonanga bakala meso mafwa. 40 Bankaka mu bafalisi bakala yandi bawa momo, bavova kwa yandi: Kadi beto mpe tuena meso mafw'e? 41 Yesu wavova kwa bau: Vo lufwidi meso, nga ka tuena masumu ko, kansi bwabu luvovele: Tumonanga; masumu meno masikilanga.

Yoane 7

1 Kedika, kedika, mono iluvovele Lembolo kota mu mwelo ampak'amameme, kansi ukotilanga mwankaka, yandi i mwivi ye ntani. 2 Ukotanga mu mwelo, yandi i mvungi amameme. 3 Nkengi amwelo ukunzibudilanga, mameme mawanga nding'andi, mandi mameme katelanga mbila nkumbu nkumbu, uvaikisanga mo. 4 Bu kavaikisi mandi mameme mamonsono, tekele mo ku ntu, mameme makunnamanga, bu mazeyi nding'andi. 5 Kansi ka manamanga nzenza nkutu ko, kansi makuntinanga, kadi ka mazeyi nding'abanzenza ko. 6 Yesu wavova ngana yoyo kwa bau, kansi ka bazaya ko, kani i nki makavova kwa bau. 7 I kuma Yesu wavova: Kedika, kedika, mono iluvovele: Mono i mwelo amameme. 8 Babonsono bantekidila i mivi ye mintani, kansi mameme ka mabawa ko. 9 Mono i mwelo; vo muntu kotele mu mono, si kavuluswa ye kota ye vaika ye solula biandia. 10 Mwivi kakwizilanga diambu diankaka ko kansi mu labula ye vonda ye bunga. Mono yayizidi, mpasi bakala moyo ye lungila wo. 11 Mono i mvungi wabiza. Mvungi wabiza uyambudilanga mameme moyo andi. 12 Wonso i nkwa mfutu, kansi ka mvungi ko, kena mameme mayandi kibeni ko, yandi umonanga dievwa dizidi ye sisanga mameme ye tinanga; dievwa diziokunanga ye sansikisanga mo; 13 kadi yandi wena mu mfutu, kenina mameme mayindu ko. 14 Mono i mvungi wabiza, nzeyi mamami, mamami manzeyi. 15 bonso Se dinzeyi, mono nzeyi Se, ngiambudidi mameme moyo ami. 16 Mono ngiena mameme mankaka mpe malembolo tuka mu mpaka yayi; mau mpe si yatuadisa kaka, si mawa nding'ami; si mwakala kamba dimosi ye mvungi mosi. 17 I kuma Se dinzolele, bu ngiambudidi moyo ami, mpasi yabonga wo diaka. 18 Muntu kakunkatudila wo ko, kansi mono kibeni iyambula wo. Ngiena lulendo luayambudila wo, ngiena lulendo luabongila wo diaka. Nsikudukusu yoyo mono yatambula yo kwa S'ami. 19 Nkabunu yavutuka kala mu ba Yudayo mu diambu diamambu momo. 20 I diau babingi mu bau bavova: Wena mpeve yambi, laukidi; mu nkiama lukunwilanga? 21 Bankaka bavova: Mambu momo ka matukidi kwa bakamene mpeve yambi ko. Kadi mpeve yambi yilenda zibula meso mampofo e? 22 Mu Yelusalemi mwakala nkembo ambiekolo akinlongo. Sivu kiakala. 23 Yesu wazieta mu kinlongo mu nzil' amakunzi ma Solomo. 24 Buna ba Yudayo banzungidila, bavova kwa yandi: Ntama kwa si wakutusweka diambu diodio? Vo Ngeye i Klisto, utukamba dio mu kibakala. 25 Yesu wavutula: Mono yalukembi dio, ka lulekele minu ko. Mavanga maivanganga mu nkumbu a S'ami, mau makuntelanga kimbangi. 26 Kansi beno ka lulekele minu ko, kadi ka luena mu mameme mami ko. 27 Mameme mami mawanga nding' ami, nzeyi mo, makundamanga. 28 Mono ivananga mo moyo wamvu ya mvu, ka mana bungwa widi ntangu nkutu ko, ye muntu kana mo ziona mu koko kwami ko. 29 S'ami diampana mo dilutidi babonsono mu nene, muntu kalendi mo ziona mu koko kwa Se ko. 30 Mono ye Se i umosi kwandi. 31 Ba Yudayo bavutuka nanguna matadi, mpasi bamvondila mo, 32 Yesu wavutula kwa bau: Mavanga mamingi mabiza yalusongete matukidi kwa Se; edi e mu mavanga momo lukuntubila matadi? 33 Ba Yudayo bavutula kwa yandi: Ka tukutubidi matadi mu diambu diavanga diabiza ko, kansi mu diambu diantiakulu, ngeye bu u muntu ukivengi Nzambi. 34 Yesu wavutula kwa bau: Ka mwasonama mu nsiku mieno ko e: Mono yavova: Beno i zinzambi? 35 Vo wabika baba zinzambi bayizulwa mambu ma Nzambi; masonukwa ka malendi kanguka ko; 36 buna beno luvovele kwa ndiena wabiekwa kwa Se ye wafiduswa ku nza: Ngeye utiakanga, kadi mpovelenge: Mono i Mwan'a Nzambi? 37 Vo kivanganga mavanga ma S'ami ko, ka lundekilani minu ko. 38 Vo ivanganga mo lulekila mavanga minu, vo ka lukundekilanga minu ko, mpasi luazaya ye visa, vo Se diena mu mono ye mono mu Se. 39 I diau bavutuka tomba mu kumbaka, kansi wakatuka mu moko mau. 40 Yandi wavutuka kwenda kuna simu dia Yodani ku vuma kiateka botikilanga Yoane, wasikila kuna. 41 Babingi bayiza kwa yandi, bavova: Yoane kavanga mangu ko, kansi mamonsono mavova Yoane mu ndieu mena makedika. 42 Babingi banlekila minu kuna.

Yoane 11

1 Mwakala muntu wabela, Lazalo, i mwisi Betania, i vata dia Malia ye mpangi andi Malata. 2 Malia i ndiena wakusa Mfumu mazi ye wakunguna malu mandi mu nsuki zandi, mpangi andi Lazalo wakala bela. 3 I diau busi biandi biatuma kwa yandi mu vova: Mfumu, tala, uuzolele wena bela, 4 Yesu bu kawa mo, wavova: Ka bela kwamfwiiu koko ko, kansi mu diambu diankembo a Nzambi, mpasi Mwan'a Nzambi wakembudulwa ko. 5 Yesu wazola Malata ye mpangi andi ye Lazalo. 6 I kuma bu kawa, vo wakala bela, wazingila lumbu biole va vuma kikakala. 7 Landila momo buna wavova kwa minlonguki: Bika tuavutuka kota mu Yuda. 8 Nlonguki miavova kwa yandi: Nlongi, bwabu ba Yudayo batombele mu kuvonda mu matadi, una vutuka kwenda kun'e? 9 Yesu wavutula: Kadi lumbu ka kiena kumi ye lokula biole ko e? Vo muntu zietanga mu mwini, katanga sakuba ko, kadi umonanga kia kwanza yayi. 10 Kansi vo muntu diatanga mu fuku, utanga sakuba, kadi kia ka kwena mu yandi ko. 11 Yandi wavova momo, buna wavova kwa bau: Nkundi eto Lazalo lele, kansi mwendo ami kunsikimisa ku nsi atulu. 12 Buna nlonguki miavova kwa yandi: Mfumu, vo lele si kavuka. 13 Yesu wabika mfwilu andi, kansi bau babanza, vo wabika tulu tuandeka. 14 I kuma Yesu wabangula vova kwa bau: Lazalo wafwidi. 15 Mu diambu dieno mpasi lualeka minu, kiese kiena yami, vo kiakedi vo ko; kansi tuenda kwa yandi. 16 Buna Toma, wabikwa Didimo, wavova kwa minlonguki yandi: Tuenda beto mpe tuafwa yandi. 17 I kuma Yesu bu kaluaka, wambwana ukilar mbalele mu ndiamu lumbu ia. 18 Betania diakala likufi ye Yelusalemi kani vo nseke akumi ye stadia tanu. 19 Babingi mu ba Yudayo bayiza kwa Malata ye Malia mu kubabomba mu diambu diampangi au. 20 I kuma Malata bu kawa, vo Yesu wizidi, wayenda kunkiki; kansi Malia wavwanda mu nzo. 21 Buna Malata wavova kwa Yesu: Mfumu, vo ngeye wakedi vava, nga mpangi ami kafwidi ko. 22 Kansi bwabu mpe nzeyi kwami, vo dionso diulombele kwa Nzambi, Nzambi una dio kuvana. 23 Yesu wavova kwa yandi: Mpangi aku si kafuluka. 24 Malata wavova kwa yandi - Nzeyi kwami, vo si kafuluka mu mfulukulu mu lumbu kiazimunina. 25 Yesu wavova kwa yandi: Mono i mfulukulu ye moyo; ukundekilanga minu, si kakala moyo, vo wafwidi mpe. 26 Wonso wena moyo ye ukundekilanga minu, kana fwa mvu ya mvu nkutu ko. Lekele dio minu e? 27 Wavova kwa yandi: Ngeta, Mfumu, mono ndekele minu, vo ngeye i Klisto, Mwan'a Nzambi, ukwiza mu nza. 28 Bu kavova momo, wayenda tela mpangi andi Malia mbila mu nsweki, wavova: Nlongi lueki, ukutelele mbila. 29 Yandi bu kawa mo, ntumbu telama, wayiza kwa yandi. 30 Yesu kakiluakila mu vata ko, kansi wakala va vuma kiankikila Malata. 31 I diau ba Yudayo bakala yandi mu nzo ye bambomba, bu bamona, vo Malia nangukini nswalu ye vaikidi, bannama, kadi babanza, vo wele ku ndiamu mu dila kuna. 32 I kuma Malia bu kaluaka kwakala Yesu ye wammona, wafukama va malu mandi, wavova kwa yandi: Mfumu, vo wakedi vava, nga mpangi ami kafwidi ko. 33 I kuma Yesu bu kammona weti dila ye ba Yudayo, bayiza yandi beti dila, wavumuka wakala kingongo mu ntima, 34 wavova: Kwe luantudidi? Bavova kwa yandi: Mfumu, wiza tala. 35 Yesu wadila. 36 Buna ba Yudayo bavova: Tala, bonso bukanzolele. 37 Kansi bankaka mu bau bavova: Ndieu wazibula meso mampofo, kadi kakutu sa ko e vo ndieu walembwa fwa? 38 I diau Yesu wavutuka vumuka mu ntim'andi, wayiza ku ndiamu. Nluka wakala ye tadi diayekukwa wo. 39 Yesu wavova: Lukatula tadi. Malata, busi kiawafwa, wavova kwa yandi: Mfumu, weka nsudi, kadi tuka kafwididi i lumbu ia. 40 Yesu wavova kwa yandi: Kadi kikubembi ko e, vo si wamona nkembo a Nzambi, vo lekele minu. 41 I diau bakatula tadi. Yesu wasendula meso, wavova: Tata, mono ikutondele, bu ungwilu. 42 Nzeyi kwami, vo ngeye ukungwanga ntangu zazonsono, kansi mu diambu diandonga yitelamene kinzungidila vava mpovele mo, mpasi baleka minu, vo ngeye wamfidisa. 43 Bu kavova momo, waboka mu ndinga yayinene; Lazalo, vaika kwaku! 44 Muntu wafwa wavaika ye zingamene fundu mu moko ye mu malu zizi kiandi kizingamene lenswa diakiufuta. Yesu wavova kwa bau: Lunkutula, lunyambula kenda. 45 I diau babingi mu ba Yudayo bakiyizila kwa Malia ye bakimwena makavanga, baleka minu mu yandi. 46 Kansi bankaka mu bau bayenda kwa bafalisi, babakamba mavanga Yesu. 47 Buna bangudi zanganga ye bafalisi bakutikisa bamayala, bavova; Nki tuna vanga, kadi muntu wowo uvanganga mangu biabingi? 48 Vo tukunyambudila bobo, babonsono si bakunlekila minu, bisi Loma si bakwiza ziona fulu kieto ye kanda dieto. 49 Kansi umosi mu bau nkumbu andi Kayafa, i ngudi anganga mu mvu wauna, wavova kwa bau: Ka luzeyi lekwa nkutu ko, 50 ka luyindudi ko, vo butomene kwa beno, vo muntu mosi kafwila bantu - ye kanda diadionsono dilembolo fukila. 51 Kavova mambu momo mu yandi kibeni ko, kansi bu kakala ngudi angang'amvu wauna, wabikula, vo Yesu wakana fwila kanda diodio, 52 ka kanda diodio kaka ko, kansi mpasi kakutikisa va mosi bana ba Nzambi basansakana. 53 Tuka mu lumbu kina bavovasana manenga, mpasi bamvonda. 54 I kuma Yesu kavutuka zieta va yuti ko ye ba Yudayo, kansi wakatuka kuna, wayenda ku nsi lukufi ye nsi yankatu ku mbanza yibikwanga Efalaimi; kuna kakala ye minlonguki. 55 Pasa kiaba Yudayo kiakala lukufi. Babingi batuka mu nsi babaluka ku Yelusalemi tekila pasa mu kukivedisa. 56 Buna batomba Yesu, bavovasana, bu batelama mu kinlongo; Bwe lubenzi? Nanga kana kwiza ku nkembo nkutu ko e? 57 Bangudi zanganga ye bafalisi bakivanina nsiku; dukusu; vo muntu zeyi vakena, si kazaikisa dio, mpasi bambaka.

Yoane 12

1 Lumbu sambanu tekila pasa Yesu waluaka ku Betania kwakala Lazalo ukafulukisa mu bafwa. 2 Kuna banlambila nlekolo, Malata wabasadila; kansi Lazalo i umosi mu bavwanda yandi va meza. 3 Buna Malia wabonga tezo' kimosi kiamazi mansunga mantalu beni, wakusa malu ma Yesu, wakunguna malu mandi mu nsuki zandi; nzo yazala kwa nsunga yamazi. 4 Yuda Iskalioti, umosi mu nlonguki miandi, ndiena wakana kunyekula, wavova: 5 Mu nkiama mazi momo ka matekolo ko mu nkama tatu zadenali ye maveno kwa bamputu? 6 Kavova mo mu diambu diawakadila bamputu mayindu ko, kansi bu kakala mwivi ye wanata lukobe luabivanza ye wayelumuna biatulwa muna. 7 Buna Yesu wavova; Unyambula, kadi kakebele mo mu diambu dialumbu kiandiamusu ami. 8 Kadi bamputu bena yeno ntangu zazonsono, kansi mono kiena yeno ntangu zazonsono ko. 9 I diau ndonga yina yayinene yaba Yudayo yazaya, vo yandi wena kuna. Bayiza ka mu diambu dia Yesu kaka ko, kansi mu mona Lazalo mpe ukafulukisa mu bafwa. 10 Bangudi zanganga bavova manenga, mpasi bavonda Lazalo mpe; 11 kadi babingi mu ba Yudayo bayenda mu diambu diandi, balekila Yesu minu. 12 Lumbu kialanda ndonga yayingi bu yamana luaka ku nkembo ye bawa, vo Yesu weti kwiza ku Yelusalemi, 13 babonga mandala, bavaika mu kunkika, baboka: Osana, wizidi mu nkumbu a Mfumu, i nkwa lusakumunu, i ntinu a Isaeli. 14 Yesu wamona mpunda yantuenia, wavwanda yo va ntandu, bonso bwasonama; 15 Mwana wankento wa Sioni, kukalani wonga ko; tala, ntinu aku wizidi ye vwendi va ntandu amwan'ampunda. 16 Nlonguki miandi ka miazaya bo va ntete ko, kansi Yesu bu kamana kembuswa, mboki babambuka moyo vo momo masonama mu yandi ye vo bavanga dio kwa yandi. 17 I kuma ndonga yakala yandi yata kimbangi, vo watela Lazalo mbila mu vaika mu ndiamu, wamfulukisa mu bafwa. 18 I kuma ndonga yayiza kunkiki mpe, kadi bawa, vo wavanga mangu kiokio. 19 Buna bafalisi bavovasana: Lumweni, vo ka lulendi vanga lekwa ko; tala, nza yele kunlandi. 20 Mwakala bisi Elene bankaka bakala yau babaluka mu sambila mu nkembo. 21 I diau bau bayenda kwa Filipo watuka mu Betesaida mu Ngalili, banyuvula, bavova: Mfumu, tuzolele mona Yesu. 22 Filipo wayiza kamba dio kwa Andele, Andele ye Filipo bayiza kamba dio kwa Yesu. 23 Yesu wavutula kwa bau, wavova: Lokula kizidi kina kembulwa Mwan'amuntu. 24 Kedika, kedika, mono iluvovele: Vo nsangwa yafroment ka yabwa mu ntoto ye fwa ko, nga yau ye yau kaka yikalanga; kansi vo yifwa, yibutanga mbutu miamingi. 25 Wonso zolele mwel'andi, vidisi wo; wonso belele mwel'andi mu nza yayi, kebele wo ku moyo wamvu ya mvu. 26 Vo muntu ukunsadilanga, bika kandama. Mungiena si mwakala sielo kiami mpe. Vo muntu ukunsadilanga, buna S'ami dina kunzitisa. 27 Bwabu mwel'ami uvizukidi; nki si yavova? Tata, umpulusa mu lokula kiaki. Kansi i mu diambu diodio yayizidi ku lokula kiaki. 28 Tata, kembisa nkumbu aku. Buna ndinga yatuka mu zulu; Mono ikembisanga yo, mono si yavutuka yo kembisa. 29 Buna ndonga yatelama vana yawa yo, yavova, vo mbandanu yikedi. Bankaka bavova: Mbasi yivovele kwa yandi. 30 Yesu wavutula, wavova: Ndinga yoyo ka yizidi mu diambu diami ko, kansi mu diambu dieno. 31 Bwabu mfundusu anza yayi yilueki; bwabu nkuluntu anza yayi si kaluanzulwa, 32 ye mono, bu ngina zangulwa tuka mu ntoto, si yatunta babonsono kwa mono kibeni. 33 Yandi wavova mo mu songa lufwilu lukakana fwila. 34 I kuma ndonga yavutula kwa yandi: Beto tuawilu mu nsiku, vo Klisto usikilanga mvu ya mvu. Buna bwe vovele, vo Mwan'amuntu fwiti zangulwa kaka? Mwana wowo wamuntu i nani? 35 Buna Yesu wavova kwa bau: Fintangu-ntangu fiakidi filuena kia; ludiata, bu luena ye kia, ka luidi bwilwa tombe; udiatanga mu tombe kazeyi kukakwendanga ko. 36 Bu luena ye kia, lulekila kia minu, mpasi luakala bana bakia. If Yesu wavova momo ye wayenda kubaswama. 37 Vele wavanga mangu biobio biabingi va ntadisi au, kansi ka banlekila minu ko, 38 mpasi mambu ma Yesaya, mbikudi, menda detila, makavova; Mfumu, nani lekele minu mu nsamu eto; koko kwa Mfumu kwa nani kuzaikusu? 39 I kuma balembana leka minu, Yesaya bu kavutuka vova: 40 Yandi wafwisa meso mau, wabadisa ntima miau, ka bidi mona mu meso ye visa mu ntima ye bangumuka, mpasi yabaniakisa. 41 Yesaya wavova momo, bu kamona nkembo andi ye wavova mu yandi. 42 Mwanki babingi mu bakuluntu banlekila minu, kansi mu diambu diabafalisi ka batambudila dio ko, ka bidi vaikuswa mu nzo alukutukunu. 43 Kadi baluta zola nkembolo abantu ye nkembolo a Nzambi fiuma. 44 Yesu waboka, wavova: Wonso ukundekilanga minu kalekilanga mono minu ko, kansi ndiena wamfidisa; 45 wonso ukumbonanga umonanga ndiena wamfidisa. 46 Mono yayiza i kia mu nza, mpasi wonso ukundekilanga minu kasikila mu tombe ko, 47 Vo muntu uwanga mambu mami ye lembolo mo keba, mono kikumfundisa ko, kadi kiayizidi mu fundisa nza ko, kansi mu vulusa nza. 48 Wonso ukunginanga ye katambiilanga mambu mami ko, yandi wena umosi ukumfundisanga; diambu dimpovele i dina dina kumfundisa mu lumbu kiazimunina. 49 Kadi kiavovele mu mono kibeni ko, kansi Se diamfidisa diampeni nsikudukusu, mamfwiti ta ye mamfwiti vova. 50 Nzeyi kwami, vo nsikudukusu andi i moyo wamvu ya mvu: i kuma monso maiYovanga, ivovanga mo, bonso bwankembi Se.

Yoane 13

1 Tekila nkembo apasa Yesu bu kazaya, vo lokula kiandi kizidi, kikana katuka mu nza yayi ye kwenda kwa Se. bu kakizodila bayandi kibeni bakala mu nza, yandi wabazota nate ye ku nsukulu. 2 Nlekolo bu weka mu mana, nkadi ampemba bu kakitudila mu ntim'a Yuda Iskalioti, mwan'a Simoni, mu kunyekula. 3 Yesu bu kazaya, vo Se diamvana mamonsono mu moko, vo watuka kwa Nzambi ye vo weti kwenda kwa Nzambi. 4 watelama mu nlekolo, wavula yunga, wabonga tuaya, wakanga dio mu luketo. 5 Buna watula nlangu mu longa, wabadika sukula malu maminlonguki, wakunguna mo mu tuaya dikakengi mu luketo. 6 I kuma wayiza kwa Simoni Petelo. Wavova kwa yandi: Mfumu, ngeye usukula malu mami e? 7 Yesu wavutula, wavova kwa yandi: Bwabu kuzeyi ko diivanga, kansi tuka bwabu mboki una dio zaya. 8 Petelo wavova kwa yandi: Kedika mvu ya mvu kuna sukula malu mami ko. Yesu wavutula kwa yandi: Vo ndembolo kusukula, kwen'aku ntuadi ye mono ko. 9 Simoni Petelo wavova kwa yandi: Mfumu, ka malu mami kaka ko, kansi moko ye ntu mpe. 10 Yesu wavova kwa yandi: Ukukiyobedele kena nsatu akukisukula ko, kansi meni vedila wawonsono; beno lu bavedila, kansi ka babonsono ko. 11 Kadi yandi wazaya wakunyekula, i kuma wavova: Beno ka lu bavedila babonsono ko. 12 I diau bu kamana sukula malu mau ye vwata yunga ye wavwanda diaka va meza, wavova kwa bau: Luzeyi dimpengi kwa beno e? 13 Beno lukumbikanga Nlongi ye Mfumu; beno lutomene vova, kadi ngiena bobo, 14 I diau vo mono, i Mfumu ye Nlongi, nsukudi malu meno, buna beno mpe lufwiti sukasana malu. 15 Kadi mono iluveni kifwani, mpasi luavanga bobo, bonso bumpengi kwa beno. 16 Kedika, kedika, mono iluvovele: Nanga ka ulutidi mfumu andi mu nene ko, ntumwa kalutidi wantuma mu nene ko. 17 Vo luzeyi momo, mayangi mena yeno, vo luvanganga mo. 18 Kivovele mu beno babonsono ko; nzeyi bayasola; kansi mpasi masonukwa menda detila: Didi yami dimpa undangunini kinkoso kiandi kiatambi. 19 Tuka bwabu mpoveie dio kwa beno, bu ka dikikadidi ko, mpasi bu dimeni kala, lualeka minu, vo i mono kwami. 20 Kedika, kedika, mono iluvovele: Utambulanga wonso umfidisi, yandi ukuntambulanga, kansi ukuntambulanga, tambulanga wamfidisa. 21 Yesu bu kamana vova momo, wavizuka mu mpeve, wata kimbangi, wavova: Kedika, kedika, mono iluvovele: Umosi mu beno una kungiekula. 22 Minlonguki miatalasana, miakala mabanza mole, kani nani kabikidi. 23 Kansi kwakala mosi mu nlonguki miandi wavwanda va meza wayekama va ntulu a Yesu, wazolwa kwa Yesu. 24 I kuma Simoni Petelo walabikisa kwa ndiena, wavova kwa yandi; Kamba, nani kabikidi? 25 Buna ndiena bu kayekama bobo va ntulu a Yesu wavova kwa yandi: Mfumu, nani kwandi? 26 Yesu wavutula: I yandi uivwangila buku ye kumvana kio. I kuma bu kavwengi buku, wabonga, wavana kio kwa Yuda, i mwan'a Simoni IskaliotL 27 Bu katambula buku kiokio, Satana wakota mu yandi. I diau Yesu wavova kwa yandi: Savula vanga diuvanga. 28 Buna bena bavwanda va meza, widi muntu nkutu kazaya bila kikavovila bo kwa yandi ko. 29 Kadi bankaka babanza: Yuda bu kena ye lukobe luabivanza, vo Yesu vovele kwa yandi: Sumba bituena nsatu mu nkembo evo vana lekwa kwa bamputu. 30 Bu kamana tambula buku, ntumbu vaika; fuku diakala. 31 I diau bu kamana vaika, Yesu wavova: Bwabu Mwan'amuntu kemboso, Nzambi kemboso mu yandi. 32 Vo Nzambi kemboso mu yandi, buna Nzambi mu yandi kibeni si kakunkembisa mpe, si kakula kunkembisa. 33 Lu bimbana-mbana biami, fintangu-ntangu nakidi fingiena yeno; si luakuntomba, bonso buyavova kwa ba Yudayo: Kuikwenda ka lulendi ko kwiza ko, i bobo ikuluvovele bwabu mpe. 34 Nsikudukusu yamona iluveni, vo luazolasananga, bonso buyaluzolele, mpasi beno mpe luazolasananga. 35 Mu diodio babonsono si bazaya, vo beno lu nlonguki miami, vo luena zola kwanzolasani. 36 Simoni Petelo wavova kwa yandi: Mfumu, kwe una kwenda? Yesu wavutula kwa yandi: Kuikwenda, kulendi kundama bwabu ko, kansi mboki wakundama. 37 Petelo wavova kwa yandi: Mfumu, mu nkiama kilendi kunama bwabu ko? Mono ikuyambudila mwel'ami. 38 Yesu wavutula kwa yandi: Ngeye si wakungiambudila mwel'aku? Kedika, kedika, mono ikuvovele: Koko ka dina kukikubila nkutu ko, nate ye unkadidi nkadila tatu.

Yoane 14

1 Ka luvizukani ntima mieno ko; lulekila Nzambi minu, lulekila mono minu. 2 Mu nzo a S'ami mwena vinga biabingi, vo ka bwa ko nga yalukembi bo; kadi mono ikwenda kulukubikila fulu. 3 Vo ikwenda kulukubikila fulu, si yakwiza vutuki ye kulutuala kwa mono kibeni, mpasi luakala mpe vangiena. 4 Kuikwenda, beno luzeyi nzila. 5 Toma wavova kwa yandi: Mfumu, ka tuzeyi kuukwenda ko, bwe tuzaya nzila? 6 Yesu wavova kwa yandi: Mono i nzila ye kedika ye moyo; muntu kalendi kwiza kwa Se ko, vo ka mu mono ko. 7 Vo lunzeyi, si luazaya S'ami mpe, tuka bwabu lunzeyi ye lummweni. 8 Filipo wavova kwa yandi: Mfumu, utumwesa Se, buna bulungidi kwa beto. 9 Yesu wavova kwa yandi: Ntangu yoyo yayingi ngiena yeno, ngeye Filipo kunzeyi ko e? Umbweni, mweni Se. Bwe vovele: Utumwesa Se? 10 Kulekele minu ko e, vo mono ngiena mu Se ye Se mu mono? Mambu maivovanga kwa beno, kivovanga mo mu mono kibeni ko, kansi Se disikilanga mu mono, diau divanganga mavanga mandi. 11 Lundekila minu, vo mono ngiena mu Se ye Se mu mono; vo ka bwa ko, lundekila minu mu diambu diamavanga kaka. 12 Kedika, kedika, mono iluvovele: Ukundekilanga minu, mavanga maivanganga, yandi mpe si ka mo vanga; si kavanga malutidi mu nene, kadi mono ikwenda kwa Se. 13 Kionso kiluna lomba mu nkumbu ami, si ya kio vanga, mpasi Se diakembuswa mu Mwana. 14 Vo luna lomba lekwa mu nkumbu ami, si ya kio vanga. 15 Vo lukunzolanga, lukeba nsikudukusu zami. 16 Mono si yayuvula Se, ye yandi si kakuluvana Nsadisi wankaka, mpasi kakala yeno mvu ya mvu, 17 i Mpeve yakedika yilembane nza tambula, kadi ka yimweni yo ko ye ka yizeyi yo ko. Beno luzeyi yo, kadi yisikilanga yeno ye si yakalanga mu beno. 18 Mono kina kuluyambula kinsona ko, ikwiza kwa beno. 19 Fintangu-ntangu diaka ye nza ka yivutuki kumbona ko, kansi beno si luakumbona, kadi ikalanga moyo, beno si luakalanga moyo mpe. 20 Kina lumbu si luazaya, vo mono ngiena mu S'ami, ye beno mu mono, ye mono mu beno. 21 Wena nsikudukusu zami ye kebanga zo, i yandi ukunzolanga, kansi ukunzolanga si kazolwa kwa S'ami, mono si yakunzola ye kukizaikisa kwa yandi. 22 Yuda, ka lskalioti ko, wavova kwa yandi: Mfumu, bwe dienina, bu una kukizaikisa kwa beto, ye ka kwa nza ko? 23 Yesu wavutula, wavova kwa yandi: Vo muntu ukunzolanga, kakebanga mambu mami, S'ami si kakunzola, si tuiza kwa yandi ye vanga kundu kieto vakena. 24 Lembolo kunzola, kakebanga mambu mami ko. Mambu maluwanga ka mamami ko, kansi i ma Se diamfidisa. 25 Momo mpovele kwa beno, bu isikilanga yeno. 26 Kansi Nsadisi, i Mpeve yanlongo yina fidisa Se mu nkumbu ami, yandi si kakululonga mamonsono ye kulubambula moyo mu mamonsono mayalukembi. 27 Mono ikulusisila yenge; yenge kiami ikuluvana. Mono kikuluvananga bonso buvananga nza ko. Ka luvizukani ntima mieno ko, kalukalani bunkuta ko. 28 Beno luwilu, vo ikuluyovelenge: Mono si ikatuka ye si yavutuka kwiza kwa beno. Vo lunzolele, nga luyangalala, vo ikwenda kwa Se, kadi Se dikundutidi mu nene. 29 Bwabu ilukembi dio, bu ka dikikadidi ko, mpasi lualeka minu, bu dimeni kala. 30 Kina vutuka vova mamingi kwa beno ko, kadi nkuluntu anza wizidi, kabeki lekwa mu mono ko, 31 Kansi ivanganga bobo, mpasi nza yazaya, vo izolanga Se ye ivanganga, bonso bukansikidikisa; Lu telama. tuakatukeno vava.

Yoane 15

1 Mono i nti wavinia wakedika, S'ami i mvati. 2 Dionso vala mu mono dilembolo buta mbutu, yandi katudi dio; dionso dibutanga mbutu, yandi uvedisanga dio, mpasi dialuta buta mbutu. 3 Bwabu lumeni vedila mu diambu diamambu mayavovele kwa beno. 4 Lusikila mu mono ye mono mu beno. Bonso vala dilembolo buta mbutu diau kibeni, vo dilembolo kala mu nti wavinia, i bobo veno lulembane mpe, vo lulembolo sikilanga mu mono. 5 Mono i nti wavinia, beno lu mavala; wonso usikilanga mu mono ye mono mu yandi, yandi ubutanga mbutu miamingi, kadi vo lukondolo mu mono, ka lulendi vanga lekwa ko. 6 Vo muntu kasikilanga mu mono ko, buna vetolo bonso vala ye yumini; bayonzika mo, batuba mo ku tia, mayokwa. 7 Vo lusikilanga mu mono ye mambu mami masikilanga mu beno, lulomba kionso kiluzolele ye luna kio vangulwa. 8 Mu diadi S'ami dikemboso, bu lubutanga mbutu miamingi, beno si luakala nlonguki miami. 9 Bonso bwanzola Se, i bobo mono yaluzolele mpe. Lusikila mu zola kwami. 10 Vo lukebanga nsikudukusu zami, si luasikila mu zola kwami, bonso buyakebele nsikudukusu za S'ami ye isikilanga mu zola kwandi. 11 Mpovele momo kwa beno, mpasi kiese kiami kiakala mu beno ye kiese kieno kialunga. 12 Nsikudukusu ami i yayi, vo luazolasananga, bonso buyaluzolele. 13 Zola ka kwena ye muntu ko kulutidi kwaku, vo uvananga moyo andi mu diambu diabakundi bandi. 14 Beno i bakundi bami, vo luvanganga maikulusikidikisa. 15 Kikulubikanga minanga diaka ko, kadi nanga kazeyi mavanganga mfumu andi ko, kansi ikulubikidi bakundi, kadi mono yaluzayisi mamonsono mayawilu kwa Se. 16 Beno ka luansolele ko, kansi mono yalusolele, yaluvangudi, mpasi iuayenda buta mbutu ye mbutu mieno misikila; mpasi kionso kionso kilulombele kwa Se mu nkumbu ami, kaluvana kio. 17 Diadi ikulusikidikisa, vo luazolasananga. 18 Vo nza yikulubelanga, luzaya, vo yau yatekele kumbela. 19 Vo beno lu banza, nga nza yizolele biabiandi, nza yikulubelanga, bu ka lu banza ko, kansi mono yalusolele mu nza. 20 Lubambuka moyo mu diambu diyaluvovele: Nanga kalutidi mfumu andi ko. Vo banzomene, si bakuluzoma mpe. Vo bakebele mambu mami, si bakeba mambu meno mpe. 21 Kansi si bavanga momo mamonsono kwa beno mu diambu diankumbu ami, kadi ka bazeyi wamfidisa ko. 22 Vo kiayizidi ko ye mpovele kwa bau, nga ka bena masumu ko; kansi bwabu ka bena bila kiakukitabila mu masumu mau ko. 23 Ukumbelanga, belanga s'ami mpe. 24 Vo kiavengi mu bau mavanga ma ka mavengi muntu ko, nga ka bena masumu ko; kansi bwabu bameni mona ye bela ye mono ye S'ami. 25 Kansi mpasi diambu diasonukwa mu nsiku miau dienda detila: Bambela mu nana. 26 Nsadisi bu kizidi, yandi si kata kimbangi mu mono; i yandi uifidisa kwa beno tuka kwa Se, i Mpeve yakedika yitukanga mu Se. 27 Kansi beno si luatanga kimbangi; kadi luena yami tuka mu mbadukulu.

Yoane 16

1 Momo mpovele kwa beno, ka luidi ta sakuba. 2 Si bakuluvaikisa mu nzo zatukutukunu. Inga ntangu yeti kwiza yina banzila wonso ukuluvondele, vo salu kia Nzambi kasalanga. 3 Si bavanga momo, kadi ka bazeyi Se vo mono ko. 4 Kansi momo mpovele kwa beno, mpasi luabambuka moyo, ntangu bu yayizidi, vo mpovele mo kwa beno. Kialukembi mo tuka mu mbadukulu ko, kadi buna yakedi yeno. 5 Kansi bwabu ikwenda kwa wamfidisa, buna luena widi muntu nkutu kangiuvudi ko: Kwe ukwenda? 6 Kansi bumpovele momo kwa beno, kiadi kizedi mu ntima mieno. 7 Kansi iluvovele kedika: Butomene kwa beno, vo ikatuka; kadi vo kikatuka ko, nga JNsadisi ka ukwiza kwa beno ko; kansi vo ikatuka, buna si yakumfidisa kwa beno. 8 Ndieu bu kizidi si katungudila nza mu diambu diamasumu ye mu diambu dialunungu ye mu diambu diamfundusu: 9 mu diambu diamasumu, kadi ka bakundekilanga minu ko; 10 mu diambu dialunungu, kadi ikwenda kwa Se ye ka luna kumbona diaka ko; 11 mu diambu diamfundusu, kadi nkuluntu anza yayi ufundusu. 12 Mamingi makidi yami mu kulukamba; kansi bwabu ka lulendi mo natikisa ko. 13 Kansi yandi, Mpeve yakedika, bu yizidi, yandi si kakulutuadisa mu kedika kiakionsono; kadi kana vova mu yandi kibeni ko, kansi mamonsono makawanga, si ka mo vova, momo mana kwiza si kakulusamunina. 14 Ndiena si kakunkembisa, kadi si kabonga mu mamami ye kulusamunina. 15 Mamonsono mavwidi Se i mamami, i kuma mpovele, vo ubonganga mu mamami mu kulusamunina. 16 Fintangu-ntangu ye ka lumboni diaka ko, fintangu-ntangu diaka ye luna kumbona. 17 Buna nlonguki miandi miankaka miavovasana: Nki momo makavovele kwa beto: Fintangu-ntangu ye ka lumboni ko, fintangu-ntangu diaka luna kumbona; ye: Mono ikwenda kwa Se? 18 Buna bavova: Nki momo makavovele: Fintangu-ntangu? Ka tuzeyi makavovele ko. 19 Yesu wazaya, vo bazola kunyuvula, wavova kwa bau: Mu diodio luyuvasene, vo mpovele: Fintangu-ntangu ye ka lumboni ko, fintangu ntangu ye luna kumbona? 20 Kedika, kedika, mono iluvovele: Beno si luadila ye nionga, kansi nza si yayangalala; beno si luakala kiadi, kansi kiadi kieno si kiakituka kiese. 21 Nkento bu keti buta, kiadi kiena yandi, kadi lokuia kiandi kizidi, kansi bu kameni buta mwana, kavutukidi bambuka moyo mu nzungu zandi ko mu diambu diakiese, muntu bu kabutukidi mu nza, 22 I diau beno mpe luena kiadi bwabu; kansi mono si yavutuka kulumona, ntima mieno si miakala kiese, ye muntu kana kulukatudila kiese kieno ko. 23 Kina lumbu ka luna kungiuvula lekwa ko. Kedika, kedika, mono iluvovele; Yo lulomba lekwa kwa Se, si kakuluvana kio mu nkumbu ami. 24 Nate ye bwabu ka lulombele lekwa mu nkumbu ami ko. Lulomba, beno si luatambula, mpasi kiese kieno kialunga. 25 Momo mpovele kwa beno mu zingana, ntangu yina kwiza, bu kina vutuka vova mu zingana kwa beno ko, kansi bangula kulusamunina ma S'ami. 26 Kina lumbu luna lomba mu nkumbu ami, kiluvovele ko, vo si yakuluyuvudila kwa Se: 27 kadi yandi kibeni Se ukuluzolanga, bu lunzolele ye lualekele minu, vo yatuka kwa Nzambi. 28 Mono yatuka kwa Se, yayiza mu nza; mono si yasisa nza diaka ye kwenda kwa Se. 29 Nlonguki miandi miavova: Tala, bwabu ubangudi vova ye lembolo vova mu zingana. 30 Bwabu tuzeyi, vo ngeye zeyi mamonsono ye kwena nsatu ayuvulwa diambu kwa muntu ko, i diau tulekele minu, vo ngeye watuka kwa Nzambi. 31 Yesu wavutula kwa bau: Bwabu lulekele minu e? 32 Tala, lokula kikwiza ye kikiyizidi, bu lusansakene, muntu ku yandi, muntu ku yandi, ye lungiambudi mono kaka; kansi kiena mono kaka ko, kadi Se diena yami. 33 Momo mpovele kwa beno, mpasi luakala yenge mu mono, mu nza luena nzungu, kansi luyangalala. Mono mbeni bedisa nza.

Yoane 17

1 Yesu wavova mama, wasendula meso mandi ku zulu, wavova: Tata, lokula kizidi, kembisa Mwan'aku, mpasi Mwan'aku wakukembisa, 2 bonso buwamvana lulendo mu nsuni miamionsono, mpasi babonsono bawamvana kabavana moyo wamvu ya mvu. 3 Moyo wamvu ya mvu i wau, i mu zaya ngeye Nzambi mosi kaka yakedika ye ndiena uwafidisa, Yesu Klisto. 4 Mono yakukembese va ntoto, bu mbanisi mavanga mawampana mu vanga. 5 Tata, bwabu unkembisa rau ngeye kibeni mu nkembo una uyakala yaku, nza bu ka yakikadila ko. 6 Mono yazaikisi nkumbu aku kwa bantu bawampana batuka mu nza. Bakala baku, wabavana kwa mono, bakebele mambu maku. 7 Bwabu bazeyi, vo mamonsono mawampana matukidi kwa ngeye. 8 Kadi mambu mawampana yavana mo kwa bau; batambudi mo, bazeyi mu kedika, vo yatuka kwa ngeye balekele minu, vo ngeye wamfidisa. 9 Mono ikubayuvudilanga; kiyuvudilanga nza ko, kansi bawampana, kadi bau i baku - 10 biami biabionsono i biaku, biaku i biami - mono nkemboso mvi bau. 11 Kiena diaka mu nza ko, kansi baba bena mu nza, mono ikwiza kwa ngeye. Tata dianlongo, ubakeba mu nkumbu aku yiwampana, mpasi bakala mosi bonso beto. 12 Bu yakedi yau, mono yabakebele mu nkumbu aku yiwampana, mono yabakutidi, widi muntu nkutu mu bau kabungane ko, kansi mwana wambungulu kaka, mpasi masonukwa menda detila. 13 Bwabu ikwiza kwa ngeye, mpovele momo mu nza, mpasi bakala kiese kiami kialunga mu bau. 14 Mono yabaveni mambu maku; nza yikubabelanga, kadi ka bena banza ko, bonso mono mpe kiena wanza ko. 15 Kilombele wabakatula mu nza ko, kansi mpasi wabakeba mu nkwa mbi. 16 Bau ka bena banza ko, bonso mono kiena wanza ko. 17 Ubabieka mu kedika; mambu maku i kedika. 18 Bonso buwamfidisa mu nza, i bobo mono ikubafidisa mu nza mpe. 19 Mono ikibiekele mu diambu diau, mpasi bau mpe babiekwa mu kedika. 20 Mono kilombanga mu baba kaka ko, kansi babana mpe bakundekilanga minu mu mambu mau; 21 mpasi babonsono bakala mosi, bonso ngeye, Tata, mu mono ye mono mu ngeye, mpasi babana mpe bakala mu beto, mpasi nza yaleka minu, vo ngeye wamfidisa. 22 Mono yabaveni nkembo uwampana, mpasi bakala mosi bonso beto i mosi; 23 mono mu bau ye ngeye mu mono, mpasi balunguswa mu umosi, mpasi nza yazaya, vo ngeye wamfidisa ye wabazola, bonso buwanzola. 24 Tata, nzolele vo baba mpe bawampana si bakala yami vangiena, mpasi bamona nkembo ami uwampana; kadi ngeye wanzola, nza bu ka yatulwa lufulu ko. 25 Tata dialunungu, nza ka yikuzeyi ko, kansi mono ikuzeyi; baba bazeyi, vo ngeye wamfidisa. 26 Mono yabazaikisa nkumbu aku, si yazaikisa yo mpe, mpasi zola kuwanzodila kwakala mu bau ye mono mu bau.

Yoane 18

1 Yesu bu kamana vova momo, wavaika ye nlonguki miandi, wasabuka fimwila-mwila fia Kideloni, kwakala nkuzu ukakota yandi kibeni ye nlonguki miandi. 2 Yuda wanyekula wazaya vuma kiokio mpe, kadi Yesu wayenda kuna ngienda zazingi ye nlonguki miandi. 3 I kuma Yuda watambula buka kiabinwani ye minkengi miafidisa bangudi zanganga ye bafalisi, wayiza kuna ye binga ye minda ye biandwanina. 4 I diau Yesu bu kazaya mamonsono mayiza va yandi, wavaika, wavova kwa bau: Nani lutombele? 5 Bavutula kwa yandi: Yesu, mwisi Nazaleti. Yesu wavova kwa bau: I mono kwami. Yuda wanyekula watelama yau mpe. 6 I kuma bu kavova kwa bau: I mono kwami, bayenda rnanimamanima, babwa va ntoto. 7 Buna wavutuka kubayuvula: Nani lutombele? Bavova: Yesu, mwisi Nazaleti. 8 Yesu wavutula: Ilukembi, vo i mono kwami. I buna vo luntombele, luyambula eba benda, 9 mpasi diambu dina dikavova dienda detila: Bawampana kividisi kwami muntu ko. 10 Simoni Petelo wakala sabala wavola kio, wabanda sielo kiangudi anganga, wazaka kutu kwandi kwalubakala. Nkumbu ananga Mako. 11 Buna Yesu wavova kwa Petelo: Vutula sabala mu kimpata; mbungu yampeni S'ami, kadi kinwe yo ko e? 12 Buna buka kiabinwani ye ngudi ankuluntu ye minkengi miafidisa ba Yudayo babaka Yesu, bankanga, 13 bannata va ntete kwa Ana, kadi yandi i nzitu a Kayafa, wakala ngudi angang'amvu wauna. 14 Kansi Kayafa i yandi walongisila ba Yudayo, vo butomene, vo muntu mosi fwididi bantu. 15 Simoni Petelo ye nlonguki wankaka banama Yesu. Nlonguki wowo wazayane ye ngudi anganga, wakota ye Yesu mu kianzala kiangudi anganga. 16 Petelo watelama ku mbazi amwelo. Buna nlonguki wowo wankaka wazayane ye ngudi anganga, wavaika, wavova kwa nkento wakenga mwelo, wakotisa Petelo. 17 Buna sielo kiankento, i nkengi amwelo, wavova kwa Petelo: Kadi ngeye mpe i nlonguki amuntu wowo e? Yandi wavova: Ka i mono ko. 18 Bisielo ye minkengi bakwika makala, kadi kiozi kiakala, bayotila; Petelo mpe wakala yau watelama, wayotila. 19 Buna ngudi anganga wayuvula Yesu mu nlonguki miandi ye mu malongi mandi. 20 Yesu wavutula kwa yandi: Mono yabangudi vova kwa nza, ntangu zazonsono yalongele mu nzo alukutukunu ye mu kinlongo mukutakananga ba Yudayo babonsono; mu nsweki kivovele diambu ko. 21 Mu nkiama ungiuvudi? Yuvula bawilu mayavovele kwa bau. Tala, bazeyi kwau mayavovele. 22 Bu kamana vova momo, nkengi watelama va lueka wabanda Yesu mbata wavova: Kadi bobo wavutula kwa ngudi angang'e? 23 Yesu wavutula kwa yandi: Vo mpovele mambi, buna ta kimbangi mu momo mambi, kansi vo mambote, mu nkiama umbandidi? 24 Buna Ana wamfidisa wakangama kwa Kayafa, ngudi anganga. 25 Simoni Petelo watelama, wayotila. Buna bavova kwa yandi: Kadi ngeye mpe ka i nlonguki andi ko e? Yandi wakala nkalu, wavova: Ka i mono ko. 26 Buna sielo kiangudi anganga, i butu kiandiena wazakwa kutu kwa Petelo, wavova: Kadi kimweni ngeye ye yandi mu nkuzu ko e? 27 Buna Petelo wakala nkalu diaka. Koko ntumbu kuba. 28 Buna bakatula Yesu kwa Kayafa, bantuala ku nzo anyadi; bwakala nsuka-nsuka, ka bakota bau kibeni mu nzo anyadi ko, ka bidi sumunwa, kansi mpasi badia pasa. 29 Buna Pilatu wavaika kwa bau, wavova: Nki amfundu lufundidi muntu wowo? 30 Bavutula, bavova kwa yandi: Vo ndiena ka i mvangi amambi ko, nga ka tunyekole kwa ngeye ko. 31 Buna Pilatu wavova kwa bau: Lumbonga beno kibeni, lumfundisa bonso bwena nsiku mieno. Buna ba Yudayo bavova kwa yandi: Ka tuaveno luve mu vonda muntu ko; 32 mpasi mambu ma Yesu makavova menda detila, bu kasonga mpil'alufwilu lukakana fwila. 33 Buna Pilatu wakota diaka mu nzo, watela Yesu mbila, wavova kwa yandi: Ngeye i ntinu aba Yudayo e? 34 Yesu wavutula: Vovele momo mu ngeye kibeni e, evo bankaka bakukembi mo mu mono? 35 Pilatu wavutula: Kadi mono i Nyudayo e? Bantu baku ye bangudi zanganga bakuyekole kwa mono. Nki wavengi? 36 Yesu wavutula: Kitinu kiami ka kianza yayi ko. Vo kitinu kiami kianza yayi, nga bisielo biami bianweni, mpasi kiayekulwa kwa ba Yudayo ko, kansi bwabu kitinu kiami ka kitukidi vava ko. 37 Buna Pilatu wavova kwa yandi: Buna, u ntinu kwaku e? Yesu wavutula: Ngeye vovele, vo mono i ntinu. Mu diadi yabutukila, mu diadi yayizila mu nza, mpasi yatela kedika kimbangi. Wonso i nkwa kedika, wanga nding'ami. 38 Pilatu wavova kwa yandi: Nki i kedika? Bu kamana vova momo, wavaika diaka kwa ba Yudayo, wavova kwa bau: Kimmweni bila ko. 39 Kansi fu kiena yeno, vo ikuluyambudila umosi mu pasa. Buna luzolele kweno, vo ikuluyambudila ntinu aba Yudayo e? 40 Buna bavutuka boka, bavova: Ka ndiena ko, kansi Balaba. Balaba i ntani kwandi.

Yoane 19

1 Buna Pilatu wabonga Yesu, wambadisa sikoti. 2 Binwani biavanda mpu yansende, bamvwika yo va ntu, banzinga yunga kiampumbu; 3 bayiza kwa yandi, bavova: Kala kiese, ntinu aba Yudayo; bambanda zimbata. 4 Pilatu wavutuka vaika. wavova kwa bau: Tala, mono imvaikisi kwa beno, mpasi luazaya, vo ndembolo mona bila mu yandi. 5 Buna Yesu wavaika ye mpu yansende ye yunga kiampumbu. Yandi wavova kwa bau: Tala, muntu! 6 Bangudi zanganga ye minkengi bu bammona, baboka: Koma va kulunsi, koma va kulunsi! Pilatu wavova kwa bau: Lumbonga beno kibeni, lunkoma va kulunsi; kadi mono kimweni bila ko. 7 Ba Yudayo bavutula: Beto tuena nsiku, mu nsiku mieto fweni mu fwa, kadi yandi wakivanga Mwan'a Nzambi. 8 I kuma Pilatu bu kawa diambu diodio, waluta kala wonga; 9 wavutuka kota mu nzo, wavova kwa Yesu: Kwe tukidi? Kansi Yesu kamvutula diambu ko. 10 Pilatu wavova kwa yandi: Kuvovi kwa mono ko e? Kuzeyi ko e, vo ngiena lulendo mu kuyambula ye ngiena lulendo mu kukomisa va kulunsi? 11 Yesu wavutula: Kwena lulendo nkutu mu mono ko, vo kuveno lo ku kayengele ko; i kuma ungiekole kwa ngeye wena masumu malutidi. 12 Mu diambu diodio Pilatu watomba mu kunyambula, kansi ba Yudayo baboka, bavova; Vo yambudi ndiona, ku nkundi a Kaisali ko. Wonso ukukivanga ntinu, bangisi Kaisali. 13 I kuma Pilatu bu kawa mambu momo, wavaikisa Yesu, wavwanda va kiandu kiamfundisi va vuma kiabikwanga Kianzala kiamatadi mantoko, kansi mu kiebeleo Ngabata. 14 Bwakala lumbu kiankubukulu kiapasa; bwakala kani lokula kiansambanu, wavova kwa ba Yudayo: Tala, ntinu eno! 15 Buna baboka: Katula, katula, unkoma va kulunsi! Pilatu wavova kwa bau: Si yakoma ntinu eno va kulunsi e? Bangudi zanganga bavutula: Ka tuena ntinu ko, kansi Kaisali. 16 Buna wanyekula kwa bau. mpasi kakomwa va kulunsi. I diau babonga Yesu. 17 Yandi wakinatina kulunsi, wavaika ku vuma kibikwanga Konzongolo kiantu, kansi mu kiebeleo kibikwanga Ngolongota; 18 kuna bankoma va kulunsi ye bole bankaka ye yandi, mosi va lueka, mosi va lueka, kansi Yesu va kati ye bau. 19 Pilatu wasonika nsonokono, watula yo va kulunsi: mwasonukwa: Yesu, mwisi Nazaleti, ntinu aba Yudayo. 20 Ba Yudayo babingi batanga nsonokono yoyo, kadi vuma kiakomwa Yesu va kulunsi kiakala lukufi ye mbanza; mwasonukwa mu kiebeleo; kiloma, kielene. 21 Buna bangudi zanganga zaba Yudayo bavova kwa Pilatu: Kusonikani ntinu aba Yudayo ko, kansi vo, ndieu wavovele: Mono i ntinu aba Yudayo. 22 Pilatu wavutula: Mansonekene, mbeni mo sonika. 23 Binwani bu bakoma Yesu va kulunsi, babonga mvwatu miandi, bavanga mio kunku biia, kinwani kunku kunku, mboki kinkuti mpe; kinkuti ka kiatewa ko, kansi kiabwangwa kiakionsono tuka ku ntandu. 24 Buna bavovasana: Ka tutendani kio ko, kansi bika tuatela kio wadi mu wonso una kio vwa; mpasi masonukwa menda detila: Bakabasana mvwatu miami, batelamvwatu miami wadi. Bobo bwavanga binwani. 25 Va mbel'akulunsi dia Yesu vatelama ngudi andi ye mpangi angudi andi, Malia, i nkazi a Klopa, ye Malia, i mwisi Mangadala. 26 I diau Yesu bu kamona ngudi andi ye nlonguki ukazola watelama va lueka, wavova kwa ngudi andi: Nkento, tala mwan'aku. 27 Buna wavova kwa nlonguki: Tala ngudi aku. Tuka lokula kina nlonguki wannata ku nzo andi. 28 U Landila momo Yesu bu kazaya, vo mamonsono makilungila, mpasi masonukwa malunguswa, buna wavova: Ngiena mpwila. 29 Kuna kwakala mbungu yazala kwa vinia kiansa. Buna bafuluza pongo mu vinia kiansa, basoma kio mu tutu diaisopi, bazangula kio va nw'andi. 30 I kuma bu kamana tambula vinia kiansa, wavova: Bulungidi; wadokika ntu, watambika vumunu kiandi. 31 Nitu ka zidi sala va makulunsi mu kialumingu, bu i lumbu kiankubukulu, kadi lumbu kiokio kialumingu kiakala kiakinene, buna ba Yudayo bayuvula Pilatu, vo main mau mana tolulwa ye vo bana katulwa. 32 I diau binwani biayiza tolula malu mawantete ye wankaka bakomwa yandi; 33 kansi bu bayiza kwa Yesu, bamona, vo ukifwididi, ka batolula malu mandi ko, 34 kansi kinwani kimosi kiazoka lubanzl luandi mu dionga, menga ye nlangu ntumbu vaika. 35 Wamona bo wata kimbangi, kimbangi kiandi kiena kiakedika, yandi zeyi, vo utanga kedika, mpasi beno mpe lualeka minu. 36 Kadi momo mabwa, mpasi masonukwa menda detila: Visi ka kina tolulwa mu yandi ko. 37 Diaka masonukwa mankaka mavova; Si batala ubazoka. 38 Landila momo Yosefi, i mwisi Alimataya, i nlonguki a Yesu, kansi mu nsweki mu diambu diawonga mu ba Yudayo, wayuvula Pilatu mu katula nitu a Yesu. Pilatu wavana luve, I diau bayiza kunkatula. 39 Nikodemo mpe, wateka kwiza kwa yandi mu fuku, wayiza, wanata mile kiasangwa ye aloe, kani makumatanu makilo. 40 Buna babonga nitu a Yesu, bazinga yo nlele mialino va kimosi ye nzenzo miansunga, bonso bwena fu kiaba Yudayo mu zika. 41 Mu vuma kiokio kikakomwa va kulunsi, mwakala nkuzu. mu nkuzu mwakala ndiamu yampa, ka yakitudulwa muntu ko. 42 I muna batula Yesu mu diambu dialumbu kiankubukulu kiaba Yudayo, kadi ndiamu yakala lukufi.

Yoane 20

1 Mu lumbu kiantete mu lumingu mwayiza Malia, mwisi Mangadala, ku ndiamu nsuka-nsuka, tombe bu kiakidi, wamona tadi dikatulu mu ndiamu. 2 Buna yandi wayungusa, wayiza kwa Simoni Petelo ye kwa nlonguki wankaka wazolwa kwa Yesu, wavova kwa bau: Bakatudi Mfumu mu ndiamu, ka tuzeyi kubantudidi ko. 3 Buna Petelo wavaika ye nlonguki wankaka, bayiza ku ndiamu. 4 Bau bole bayungusa va mosi; nlonguki wankaka wavioka Petelo mu nswalu, watekila ku ndiamu. 5 Bu kayinama, wamona nlele mialino m'iakala muna, kansi kakota mo ko. 6 Buna Simoni Petelo wayiza kunlandi, wakota mu ndiamu, watala nlele mialino miakala muna, 7 lenswa diakala mu ntu andi, ka diena va kimosi ye nlele mialino ko, kansi va kiandi vuma diabundama. 8 Buna nlonguki wankaka watekila ku ndiamu wakota mpe, wamona, waleka minu. 9 Kadi ka bakivisila masonukwa ko, vo fwiti fuluka kaka mu bafwa. 10 I diau nlonguki miavutuka diaka ku nzo zau. 11 Malia watelama va lueka ku mbazi andiamu, wadila. Bu kadila wayinama mu tala ndiamu, 12 wamona mbasi zole nui mvwatu miampembe zivwendi, mosi ku ntu, mosi ku malu, kukedi nitu a Yesu. 13 Bavova kwa yandh Nkento, mu nkiama weti dila? Wavova kwa bau: Kadi bakatudi Mfumu ami, kizeyi kubantudidi ko. 14 Bu kamana mo vova, wabangumuka manima, wamona Yesu telamene vana, kazaya kp vo i Yesu. 15 Yesu wavova kwa yandi: Nkento, mu nkiama weti dila? Nani tombele? Yandi wabanza, vo i mvati ankuzu, wavova kwa yandi: Mfumu, vo unkatudingi, unkamba kuuntudidingi, mpasi yankatula. 16 Yesu wavova kwa yandi: Malia! Yandi wabangumuka, wavova kwa yandi mu kiebeleo: Labuni! dibikwanga Nlongi. 17 Yesu wavova kwa yandi: Kumpalakanani ko; kadi kikibalukididi kwa Se ko, kansi wenda kwa mpangi zami ye kubakamba: Ibaluka kwa S'ami ye S'eno, Nzambi ami ye Nzambi eno. 18 Malia, i mwisi Mangadala, wayiza samuna kwa minlonguki, vo wamweni Mfumu ye yandi wavovele momo kwa yandi. 19 Nkokila bu yabwa mu lumbu kiokio, i kiantete mu lumingu, mielo bu miabindama mwakala minlonguki mu diambu diawonga mu ba Yudayo, buna Yesu wayiza, watelama va kati ye bau, wavova kwa bau: Yenge kwa beno! 20 Bu kamana mo vova, wabasonga moko ye lubanzi. Nlonguki miakala kiese, bu bamona Mfumu. 21 Buila wavutuka vova kwa bau: Yenge kwa beno! Bonso Se diamfidisa, i buna mono ikulufidisa. 22 Bu kamana mo vova, wabavela mwela, wavova kwa bau: Lutambula Mpeve yanlongo. 23 Bonso baluyambudila masumu mau, bayambudulu mo; bonso balukebisa mo, bakeboso mo. 24 Toma, mosi mu kumi ye zole, wabikwa Didimo, kakala yau ko, Yesu bu kayiza. 25 Buna nlonguki miankaka miavova kwa yandi: Tumweni Mfumu. Kansi yandi wavova kwa bau: Vo kimona fu biansonso mu moko mandi ko, vo kisa nlembo ami mu vuma kiansonso ko, vo kisa koko kwami mu lubanzi luandi ko, kina leka minu nkutu ko. 26 Lumbu nana diaka mboki nlonguki miandi miakala mu nzo ye Toma mpe. Yesu wayiza, mielo bu miabindama, watelama va kati ye bau, wavova: Yenge kwa beno! 27 Buna wavova kwa Toma: Tuala nlembo aku, tala moko mami; tuala koko kwaku ye sa ko mu lubanzi luami. Kukondwani minu ko, kansi leka minu. 28 Toma wavutula, wavova kwa yandi: Mfumu ami ye Nzambi ami. 29 Yesu wavova kwa yandi: Bu umbweni, i diau undekele minu. Mayangi mena ye ba ka bamweni ko, kansi balekele minu. 30 Yesu wavanga mangu biankaka biabingi va luse luanlonguki miandi bilembolo sonama mu nkanda wau. 31 Kansi biabi biasonama, mpasi luakala minu, vo Yesu i Klisto, Mwan'a Nzambi, mpasi luakala moyo mu nkumbu andi, bu lulekanga minu.

Yoane 21

1 Landila momo buna Yesu wavutuka kukimonikisa kwa minlonguki ku mbu a Tibelia. Yandi wakimonikisa bonso ebu: 2 Simoni Petelo ye Toma wabikwa Didimo ye Natanaeli, mwisi Kana mu Ngalili, ye bana ba Zebedai ye nlonguki miole miankaka miakala va kimosi. 3 Simoni Petelo wavova kwa bau: Mwendo ami tamba zimbizi. Bavova kwa yandi: Beto mpe mwendo yaku. Bavaika, bakota mu bota; fuku dina ka babaka lekwa ko. 4 Bu kwakia, Yesu watelama mu simu, kansi nlonguki ka miazaya ko, vo i Yesu. 5 Buna Yesu wavova kwa bau: Lu bana, ka lubeki kiandia ko e? Bavutula kwa yandi: Inga. 6 Yandi wavova kwa bau: Lutuba konde va lubakala luabota si luasolula. Buna batuba, balembana dio tombula diaka mu diambu diambizi zazingi. 7 Buna nlonguki wowo wazolwa kwa Yesu wavova kwa Petelo: I Mfumu kwandi. I diau Simoni Petelo, bu kawa, vo i Mfumu, wakanga mvwatu andi, kadi wavuluka wakituba mu mbu. 8 Nlonguki miankaka miayiza ye bota, kadi ka batatuka ntama ye simu ko, kani vo nkama zole zamfwoko, bakoka konde ye zimbizi. 9 Bu bamana tombuka va nseko, bamona makala matia vana ye mbizi zakala va ntandu ye mampa. 10 Yesu wavova kwa bau: Lutuala mbizi zankaka zilubeki bwabu. 11 Buna Simoni Petelo watombuka, wakoka konde va nseko, diazala kwa mbizi zazinene, nkama mosi ye makumatanu ye tatu; mpeleko zazingi zakala, konde ka diatiasuka nkutu ko. 12 Yesu wavova kwa bau: Luiza luadia. Kansi nlonguki nkutu kakabuka ntima mu kunyuvula ko: U nani kwaku? kadi bazaya, vo i Mfumu. 13 Buna Yesu wayiza wabonga dimpa, wabavana ye mbizi mpe. 14 I mbonika yantatu yoyo yakimonikisa Yesu kwa minlonguki, bu kakifulukila mu bafwa. 15 I kuma bu bamana dia, Yesu wavova kwa Simoni Petelo: Simoni, mwan' a Yoane, ngeye lutidi baba mu kunzol'e? Wavutula kwa yandi: Inga, Mfumu, ngeye zeyi, vo ikuzolele. Wavova kwa yandi: Dikila bimbana-mbana biami biamameme. 16 Wavova diaka kwa yandi mpova yanzole; Simoni, mwan'a Yoane, ngeye unzoleli e? Wavutula kwa yandi: Inga, Mfumu, ngeye zeyi, vo ikuzolele. Wavova kwa yandi: Kala mvungi amameme mami. 17 Wavova kwa yandi mpova yantatu: Simoni, mwan'a Yoane, ngeye unzoleli e? Petelo wakala kiadi, bu kavova kwa yandi mpova yantatu: Ngeye unzoleli e? Wavutula kwa yandi: Mfumu, ngeye zeyi mamonsono; ngeye zeyi, vo ikuzolele. Wavova kwa yandi: Dikila mameme mami. 18 Kedika, kedika, mono ivovele: Bu wakala wantuenia, wakanga mponda ngeye kibeni, wazieta kuwazola, kansi bu ununini, si walambula moko maku, wankaka si kakukanga mponda ye kutuala kuulembolo zola. 19 Wavova momo mu diambu diasonga mpil'alufwilu lukakana kembisila Nzambi. Bu kamana vova momo, wavova kwa yandi! Undama! 20 Petelo bu kabangumuka, wamona nlonguki wazolwa kwa Yesu vo nerni, i una wayekama va ntulu andi va nlekolo, wavova: Mfumu, nani i yandi ukuyekula? 21 I diau Petelo bu kammona, wavova kwa Yesu: Mfumu, buna bwe mu ndieu? 22 Yesu wavova kwa yandi: Vo nzolele kasikila, nate ye ngina kwiza, diambu diaku e? Undama kwaku. 23 I kuma diambu diodio diamwangana mu zimpangi: Nlonguki wowo kana fwa ko. Kansi Yesu kavova kwa yandi ko: Kana fwa ko, kansi; Vo nzolele kasikila, nate ye ngina kwiza i diambu diaku e? 24 Ndieu i nlonguki utele kimbangi mu momo ye wasonekene mo, tuzeyi kweto, vo kimbangi kiandi kiena kiakedika. 25 Mwena mavanga mankaka mamingi mpe mavanga Yesu ye, vo momo mamonsono masonukwa, mbenzi vo nza yamvimba ka yibaki fulu kiantudila niinkanda miakutu sonukwa ko.

AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE