Kafa of Ethiopia

JOHN

1

1 Shawoonaa shimaayoona halleyaan beehooba, Qaaro beehe; hini Qaaro Yeer waan beehe; biyoo bi qelloona Yeerine. 2 Aroo bulliyee aaf Yeerina tookkii beehe. 3 Yeeri bulli mooyon biinna halliihe; halleetina'ochi daggoochee ikkolla bi aalloon halleeto aalloone. 4 Aroo bi qelloona kashachone; ara kasho ashoyich bekkoone. 5 Hini ara bekko mandaroon bekkii beetone; mandaroo biin qeroon hakkaanoone. 6 Yeer waanee wocheeti, Yowannisi gettee beeti ikka uro beehe. 7 Biyoo asho bulli waayaree bi mulloon bekkoochi toommooch bi too'iiyemmoyich, ara bekkeechon miixiya waahe. 8 Ebi bekkeechon miixiya waahalli, aroo bi qelloona ara bekko toonoone. 9 Ara bekko shawee toommooch waabee, asho bullich bekkii beeti ibara bekkoone. 10 Ara Qaaro shawee toommooch beehe; shawoonaa bi toommooch beeto bullina halleeto biinnaniye; tunatee shawee toommooch beeti asheena'o bi koni gaata ariyaaneena'one. 11 Bi hajee shawooch waahe; bi hajee asheena'o "Hini Yeer waanee waato toonoone" iqqi qajiyeete. 12 Tunaballi Yeer waanee bi womon ibariiqqi boonoshi mulloon bi toommooch too'iitina'o bullich Yeerichi Bushiishoo tunee hakkoon immiye. 13 Yeerichi Bushiishoo boonoshi tunato, Yeer waanee boonoshi shiijoonalli, ashi yarooche, oohee ashi qaatooche, oohee anaamochi gaboochee shiijoona toonoone. 14 Ara Qaaro ashoon tunahe; Yeerichi wojoonaa ibaroona bi toommooch meettiqqi bekkaatee noonna tookkii beehe; bi Nihoyich ikka mixxa Bushoo bi tunatoyich, bi waanee bi deqqiti oogee yiiroon beeggahone. 15 Ebin Yowannisi bi qaaroon oogichiqqi gettiye; ishichiinoo iye:- " 'And ta hillooch waa beeto, ta shiijataan beehooba beetone; ebich tayee beshoone' iqqa ta gettato ebine" iibee miixahe. 16 Bi toommooch meettiqqi bekkati wojoochee no bulli wojee toommooch wojoon deqqato noone. 17 Yeerichi calloo Muusina kindiye; tunaballi wojoonaa ibaroona Yesuus Kiristoosina kindiye. 18 Yeerin bi aafoona beeggito koniyolla aalloone; tunaballi bi Nihoochi sheenooch beeti ikka bi Bushoo kindiqqi bekkiitone. 19 Yerusalem beeti Ayihudeena'ochi ukkureena'o tiyiqqi qeesheena'onaa Leweena'onochi daggoochee ikkikkeena'on "Hamiree Yowannisin 'Ne koni neene?' getiree echabote!" iqqi wochaheete. Arooba wocheetina'oyich Yowannisi ishichiqqi miixahalli, 20 nookkataanoone; boonoshich "Kiristoosi toono taane" iqqi xallaayii gettiye. 21 "Ishi gaata, ne koni neene? Eliyaasi neena?" iqqi echaheete. "Ta Eliyaasi toono taane" iye. " 'Woyemmone' gettee beeti keemacho neena?" iqqi echaheete. "Toono taane" iqqi wochiye. 22 "Ishi gaata, ne koni neene? Noon wochatina'oyich no gettemmon nooch gete! Koni taane gettenne?" iyeete. 23 Biyoo wochiqqi, "Keemachi Isiyaasi gettitoomon ' "Doonochi gommon kaachi qaxxabote!" iibee barahoochaa cookii beeti ashi qaaro' taane" iye. 24 Arooba Fariseena'o waanee wocheetina'o 25 " Ishi gaata, ne Kiristoosi, oohee Eliyaasi, oohee 'Woyemmone' gettee beeti keemacho ne toonee gaata, amoyichiye asheena'on aacona ne afaallii beeto?" iqqi echaheete. 26 Yowannisi wochiqqi, "Ta, aacona afaallii beeto taane; tunaballi ittoshi ariyaano ittoshi daggooch neexaa beetone; 27 Ta bi caammee cuyoon biich ta bedaani, ta hillooch waa beeto aroone" iye. 28 Hini mooyo bulli bi tunato, Bitaani gafoochaananiye; Bitaani bi beeto, Yowanisi aacona afaalliibee bi echati Yooridanoosi Aacoyee beqachiye. 29 Bi dechara Yowannisi bi waan Yesuusichi womon beeggiqqi ishichiye:- "Ebiyoche, shawee toommooch beeti asheena'ochi axaaxoon hidi wokkiiyemmi Yeerichi Bago! 30 'Ikka uro ta hillooch waa beetone; aroo ta shiijoyee aaf beetone; ebich tayee beshoone' iqqa ta gettato ebine. 31 Tawo ameexo bi gaata arooba ariyaano taane; tunaballi Isra'eeleena'o biin boonoshi ariiyemmoyichiye aacona afaalliibee ta waato" iye. 32 Daakkiqqi ishichii miixahe:- "Yeerichi Ayaano bi ashittinee halloo uggechoomon tunaqqi shimaayoochee kindii bi toommooch bi kotoon beeggato taane. 33 Tawoo koni bi gaata arooba ariyaan beeto taane; tunaballi aacona ta afaallemmoyich shiichiqqi taan deejiti aroo 'Ayaano kindiree bi toommooch bi kotatee ne beeggemmo, Yaafa Ayaanoona afaallemmo aroone' iqqi taach gettiye. 34 tawoo ebin ta aafoona beeggato taane; biyoo Yeerichi Bushoo bi tunoon miixato taane" iye. 35 Wotta bi dechara Yowannisi gutta bi dabbeena'ona tookkii neexaa beehe. 36 Neexaabee, Yesuusin hammii bi beetee beeggiqqi, "Ebiyoche! Yeerichi Bago!" iye. 37 Gutta bi dabbeena'o Yowannisi ishichoon waayaqqi Yesuusin dabbii hammiyeete. 38 Biin dabbii beeti asheena'on Yesuusi gub wottaa ciinniqqi, "Amooniye ittoshi qaawii beeto?" iye. Boonoshiyoo "Rabbi! Ne beeto aabiichiye?" iqqi echaheete. "Rabbi!" geto "Dojachocho!" getone. 39 Yesuusi boonoshin "Waaree beegote!" iye. Boonoshiyoo hammiqqi bi beeti xaa'oon beeggiyeete. Arooba boonoshi hammito aashira saat bedoochiye. Bi waanoo xumaheete. 40 Yowannis waanee waayaqqi Yesuusin dabbiti gutteena'oochee ikkoo Simoon Pheexiroosichi manoo Indiriyaasine. 41 Biyoo Yesuus waanee kechii hammii shiichii bi hajee manoo Simoon waan shaggii, "Masiihin danato noone" iye. "Masiihi" geto "Kiristoosi" getone. 42 Aroochee Indiriyaasi Simoonin Yesuus waan deebiye. Yesuusiyoo beeggiqqi, "Ne Simooni neene; ne nihoochi shigo wotta Yoonine; and Keefi getee ceeggeeyemmo neene" iye. "Keefi" geto "Pheexiroosi" oohee "Xaqqo" getone. 43 Bi dechara Yesuusi Galiilee Shawooch hamma tiyiye; Filipphoosinoo danaqqi, "Taan dabbibe!" iye. 44 Filipphoosiyoo Indiriyaasinaa Pheexiroosina beeti Beteshayidi Katameexi ashoone. 45 Aroo Naatinaa'eelin danaqqi, "Muusi bi callee Macaafooch, keemachina'o wotta biichon boonoshi kooriti Yooseefichi bushoo, Naazireetachi Yesuusin danato noone" iye. 46 Naatinaa'eeliyoo "Naazireetee de'a mooyo kecheha?" iqqi echahe. Filipphoosiyoo "Waaree beege!" iye. 47 Naatinaa'eeli bi waan womon Yesuusi beeggiqqi ishichiye:- "Dawushoon ariyaani ibara Isra'eelee asho hinine" iye. 48 Naatinaa'eeli Yesuusin "Amoochaa taan ariinne?" iqqi echahe. Yesuusiyoo wochiqqi, "Filipphoosi neen ceegaan beetee, balasee michi yiirooch kotaa ne beetee, neen beeggato taane" iye. 49 Naatinaa'eeli wochiqqi, "Dojachocho! Ne Yeerichi Bushoo neene; ne Isra'eelee Taatoo neene" iye. 50 Yesuusi wochiqqi, " 'Balasee michi yiirooch kotaa ne beetee, neen beeggahoye' iqqa ta gettatoyich ibariinne? Gub ebiyee besha mooyon beeggemmo neene" iye. 51 "Ibaroon ittoshich gettoye:- Shimaayoo qecheetee, Yeerichi maraakeena'o Ashi Bushoo ta toommooch keyi kindi boonoshi beetee, beeggemmo ittoshine" iye.

2

1 Keejinnee qemooba Galiilee Shawooch beeti Qaani Katamooch gaaro geddeehe. Yesuusichi indee ara gaarooch beehan. 2 Yesuusinaa bi dabbeena'ona wotta ara gaarooch ceeggeeqqi hammitina'one. 3 Woyinee uyo ciiratee, Yesuusichi indee biich "Woyinee uyo boonoshich ciiratoche!" iyan. 4 Yesuusiyoo "Hini ureene! Ta shuunee daggooch giyaahine! Shuunoyich ta tiyemmi saato bat bedaan beetone" iye. 5 Arooba Yesuusichi indee qoomachina'oyich "Ittoshich bi gettiyo bullin tuniibote!" iyan. 6 Ayihudeena'o ceechii beeti xallee doyoyich kotati shiritta xaqqee shareena'o (gaaneena'o) arooch beetina'one; ara shareena'oo boonoshi qelli qelloona gutta oohee keeja geetee aacon yechii beetina'one. 7 Yesuusiyoo qoomachina'on "Shareena'ooch aacon ceechibote!" iye. Shareena'ooch aacon cipphaayii ceechiyeete. 8 "And kitiree qoomachina'ochi ukkuroyich imbote!" iye. Boonoshiyoo kittiqqi immiyeete. 9 Ukkuroo woyinee uyo tunati aacon bi napphahee, amoochee bi waato gaata ariyaanoone; tunaballi aacon kittiti qoomachina'o arii beetina'one. Ebich qoomachina'ochi ukkuroo wo'ee kenoon ceeggiqqi, 10 "Asho bulli shiichiqqi bi giddii beeto shaawi wuura uyooniye; iibbeena'o uchii michitoyee gubbiye waaroon bi giddii beeto; tunaballi ebi shaawi woyinee uyoon and beddaahee asheena'oyich imaano neene" iye. 11 Yesuusi hini mallatoon shiichiqqi Galiilee Shawooch beeti Qaani Katamoochaa tuniihe; arooba bi oogee yiiroon bekkiihe. Ebich bi dabbeena'o boonoshi mulloon bi toommooch too'iiheete. 12 Ebiyee gub Yesuusi bi inde, bi maneena'onaa bi dabbeena'ona tookkii Qifirnaahi Katamooch kindiye; aroochoo giishacha aaboon kotaheete. 13 Ayihudeena'ochi Beshee Baaroo katinniye. Ebich Yesuusi Yerusalem hammiye. 14 Yaafee Kechi kakallee daggooch gatteena'on, bageena'onaa uggeena'onon kemmii beetina'on, wotta gijoon shaddii beetina'onoo kotaa boonoshi beetee danahe. 15 Wodaree yaraafoon yexxiqqi (wodariqqi) bullin, bageena'onoo, gatteena'onoo, Yaafee Kechi kakalloochee kichiye; gijee shaddachina'ochi gijoon shacciye; boonoshi gafatoon yangiye; 16 uggoon kemmii beetina'on "Ittoshi uggoon hiniichee kichibote! Ta Nihoochi kexon giixee kexon tuniyaahotine!" iye. 17 Bi dabbeena'o "Ne kechi qanaato taan michemmone" getee kooreyoon shalligiyeete. 18 Yesuusi ebi bullin yaafee kechi kakallee daggoochaa bi tuniitoyich, Ayihudeena'ochi ukkureena'o tiyiqqi, "Ebin tuniiya Yeer waanee ne womoyich amee mallatoo neech beete? Eke nooch bekkiibe!" iyeete. 19 Yesuusi wochiqqi, "Hini yaafee kexon hapibote! Ta keeja qemona wochiree haggemmo taane" iye. 20 Ebich Ayihudeena'ochi ukkureena'o "Hini yaafee kexo hagee bi qannito aabbaa shiritta natonaniye; tunaballi ebin keeja qemona wochiree haggenne?" iyeete. 21 Arooba Yesuusi "Yaafee kexo" iqqi bi gettito, bi ashittinoonalli hini yaafee kexon toonoone. 22 Ebich Yeeri qitii duukkatina'ochi daggoochee biin bi kichitoyee gub, bi dabbeena'o ebi bi gettiton shalligiyeete; Yaafa Macaafoochoo kooreetonaa Yesuusi gettiti qaaroonon ibariiheete. 23 Beshee Baarooba, Yesuusi Yerusalem beebee bi tuniiti mallateena'on beeggiqqi meeti asheena'o boonoshi mulloon bi toommooch too'iiheete. 24 Tunaballi Yesuusi asho bullin arii beetone; ebich boonoshin gibanataanoone. 25 Biyoo bi qelloona ashi mullooch beeti mooyon bi arii beetoyich, ashi mooyon biich ashi miixo amolla qaawiyaanoone.

3

1 Fariseena'ochi guuphi daggooch Ayihudeena'ochi nallacho tunati Niqoodimoosi gettee beeti ikka uro beehe. 2 Biyoo xumoona Yesuus waan waaqqi, "Dojachocho! Yeeri biinna tookkii tunatoyee damba, ne tunii beeti hini woriganikkiti mallateena'on tuniyoon koniyolla hakkaache. Ebich Dojacho tunaqqa Yeer waanee ne womon arii beeto noone" iye. 3 Yesuusiyoo wochiqqi, "Ibaroon neech gettoye:- Koniyolla bi tunatee, guttinnoon bi shiijo qayi gaata, Yeerichi taatittineen beegon hakkaachemmone" iye. 4 Niqoodimoosiyoo "Asho bi geenatoyee gub, aabichiree shiijoon hakkehe? Guttinnoon bi indee maacooch giyiree shiijoon hakkeha?" iqqi echahe. 5 Yesuusiyoo wochiqqi ishichiye:- "Ibaroon neech gettoye:- Koniyolla bi tunatee, aaconaa Ayaanoonoochee bi shiijo qayi gaata, Yeerichi taatittineech gimon hakkaachemmone. 6 Meenona shiijato meenone; Ayaanoona shiijato ayaanoone. 7 'Guttinnoon shiijo ittoshich qaawiihe' ta itoyich, woriganiyaahine! 8 Yongo biich kaamammoochiye bi yongaa beeto; bi qaaroonoo waayahine' tunaballi amoochee bi waa beeto gaata, amooch bi hammii beeto gaatoo ariyaachine. Yeerichi Ayaanoochee shiijato bulli ebiyoomone" iye. 9 Niqoodimoosiyoo wochiqqi, "Ebi aabichiree tunehe?" iqqi echahe. 10 Yesuusi wochiqqi ishichiye:- "Ne, Isra'eeleena'ochi daggooch ooga dojacho tunaa beechaa, ebin ariyaachine? 11 Ibaroon neech gettoye:- No arii beeton gettahone; no beeggaton miixahone; tunaballi no miixaton ibariyaachotine. 12 Shaweexi mooyon ta getee, ittoshi ibariyaan gaata, shimaayeexi mooyon ta getee, aabichiree ibariiyehotine? 13 Shimaayoochee kinditoyee damba shimaayooch kechito koniyolla aalloone; ebiyoo Ashi Bushoo taane. 14 Muusi ashi kishoona halleeti dingaroon barahoochaa michi toommooch bi yoodoomon, Ashi Bushoo ta yooddeyoo taach qaawiihe; 15 Ebi tunemmo, bi mulloon ta toommooch too'ii beeto bulli, bulli yemeenee kashoon bi danemmoyichiye. 16 "Yeeri shawee toommooch beeti asheena'on oogichii bi shunnitoyich ikka bi Bushoon immiye; hini ikka bi Bushoon bi immito, bi mulloon bi toommooch too'ii beeto bulli, bulli yemeenee kashoon bi danemmonaa shiwaree qaaqqooch bi giyaachemmonoyichiye. 17 Yeeri bi Bushoon shawee toommooch bi deejito, arooch beeti asheena'on bi wodiiyemmoyichalli, boonoshi toommooch bi nallemmoyich toonoone. 18 Bi mulloon bi Bushoochi toommooch too'ii beetochi toommooch nallaachemmone; tunatee bi mulloon bi Bushoochi toommooch too'iyaano, bi mulloon ikka bi Bushoochi toommooch too'iyoo bi qajitoyich, wond bi toommooch Yeeri nallitone. 19 Bekko shawee toommooch waahe; tunaballi asheena'o boonoshi shuunoo gondo bi tunatoyich, bekkoyee mandaroon shunniyeete; bi nallito ebichiye. 20 Gonda mooyon shuunaa beeto bulli bekkoon shunnaanoone; bi gonda shuunoo bi bekkataachemmoyich, bekko beetooch keyaache; 21 Tunatee ibaroo tunati mooyon shuunaa beeto, Yeeri gettiton bi shuuno bekkemmoyich, bekko beetooch kechii beetone" iye. 22 Ebiyee gub, Yesuusinaa bi dabbeena'ona Yihudee Shawooch hammiyeete; boonoshina tookkii giishacha shabaattoon arooch kotaqqi asheena'on aacona afaallii beehe. 23 Arooba Yowannisi wotta Saliimee Shawee katinooch Heenoon gettee beeti xaa'ooch gabini aaco beetoyich, aroochaa asheena'on aacona afaallii beehe; asheena'oo bi waan waa beeheete; biyoo boonoshin aacona afaallii beehe. 24 Arooba Yowannisi bat cuyee kexooch giyaan beetone. 25 Yowannisichi dabbeena'onaa ikka Ayihudoonochi daggooch xalliyee doyee gajiteyoo tiyiye. 26 Hini bi dabbeena'o Yowannis waan waaqqi, "Dojachocho! Yooridanoosi Aacoyee beqach neenna tookkii beebee echato, newoo biichon ne miixato, ebiyoche, asheena'on aacona afaallii beetone; asho bulli bi waan hammii beetone" iyeete. 27 Yowannisi ishichiqqi wochiye:- "Yeeri daaggaan gaata, ebiyoomi mooyon koniyolla tuniyoon hakkaache. 28 'Kiristoosi toono taane; tunaballi biyee shiichii wocheeto taane' iqqa ta getoyich ta miixoo ittoshine. 29 Wo'e bi kenoochine; neexaqqi waayaa beeti miyaatoo wo'ee kenoochi qaaroona oogichii emirii beetone. Illa ebina ta emiroo ceennitone. 30 Bi oogo beshibe; ta oogo giishabe; ebi tun beda mooyone" iye. 31 "Damba shimaayoochee waa beeto bulliyee beshoone; dechi shawoochee tunaa beeto shaweexone; shawee toommeexi mooyoniye bi gettii beeto. Shimaayoochee waa beeto bulliyee beshoone. 32 Bi beeggitonaa bi waayatonon miixaa beetone; tunaballi bi miixaa beeton ibarii beeto koniyolla aalloone. 33 Bi miixaa beeton ibariito, Yeeri ibaroo bi tunoon miixatone. 34 Yeeri wochato, Yeerichi wochoon gettii beetone; Ebiyoo Yeeri bi Ayaanoon shapiiqqi biich imo bi qajitoyichiye. 35 Nihoo Yeeri bi Bushoon shunnii beetone; bullin biich hajiitone. 36 Bi mulloon bi Bushoochi toommooch too'ii beeto, bulli yemeenee kashachone; bi Bushoo getee waayataano Yeerichi kaaree shiixxee daggoochalli bi beeto, bulli yemeenee kashoon danataachemmone" iye.

4

1 Arooba Doono Yesuusi Yowannisiyee beshoon dofee asheena'on bi dabbiyoonaa aacona bi afaalloonon Fariseena'o waayaheete; 2 Tunaballi aacona afaallii beetina'o bi dabbeena'oalli, bi toonoone. 3 Yesuusi asheena'o biichon boonoshi yibbaatoonoo ariiqqi, Yihudee Shawoochee tiyii Galiilee Shawooch wottaqqi hamma tiyiye. 4 "Shamaaree Shawooch shagaanoon hamaache" iqqi 5 aroona Shamaaree Shawooch beeti Sikaari Katamooch shaggiye. Ara katamoo Yaaqoobi bi bushoo Yooseefich bi immiti shawee ga'oochiye. 6 Arooch Yaaqoobichi aachi opo beetone. Yesuusiyoo gommi sha'oona maraataqqi arooch kashiya aachi opee gashooch kotahe; arooba araddee shiritta saat bedoone. 7 Bi dabbeena'o manjeeyemmi maayoon kemiya katamooch hammiyeete. Aree hillooch ikka Shamaarachi ure aacon kitta, ara aachi opo beetooch waahan. Yesuusi ara ureen "Aacoochee kitiree taach imbe! Uyane" iye. 9 Shamaarachi ure wochiqqa, "Ne Ayihudee asho tunaachaa, Shamaarachi ure ta waanee aabichiqqa aacon ucha qollanne?" iyan. Ishichiqqa bi gettato, Shamaaree asheena'o kishoona boonoshi yechiti qiicoon Ayihudeena'o qeshaa beetoyichiye. 10 Yesuusi wochiqqi ureyich "Yeeri immii beeti wojoonaa 'Aacon taach imbe! Uyana' ii beeti ta koni ta tunoonon ne ariito gaata, ne taan qolleshi neene; tawoo kashee aacon neech immesho taane" iye. 11 Ure "Ta Doonocho! Ne kittemmi qiico neech aalloone; aachi opoo genjoone. Illa kashee aacon amoochee deebenne? 12 Hini aachi opoon nooch immito no qaabbachi nihoo Yaaqoobine; biyoo, bi bushiishoo, bi miimo bulliyoo hiniichee uchitina'one. Newochi biyee besho neena?" iyan. 13 Yesuusiyoo wochiqqi, "Hini aacoochee uchii beeto bulli wochinnoon shachawemmone; 14 Tunaballi ta immaa beeti aacoochee uchii beeto koniyolla bulli yemeenoon shachawataachemmone. Ta immaa beeti aaco bi maacooch bulli yemeenee kasho xuupphii beeti kashee tunoo tunemmone" iye. 15 Ure "Ta Doonocho! Ta shachawataachemmoyich, wochinnoon aacon kitta hiniich ta waataachemmoyich, ara aacon taach imbe!" iyan. 16 Yesuusi "Hamiree ne kenoon ceegiree deebe!" iye. 17 Ure wochiqqa, "Keno taach aalloone" iyan. Yesuusiyoo " 'Keno taach aalloone' ne geto ibaroone. 18 Ebiyee aaf uucha kenachi neene; tunaballi and neenna tookkii beeto ne keno toonoone. Ebich ne gettato ibaroone" iye. 19 Ure "Ta Doonocho! Keemacho ne tuno taach bekkaa beete. 20 No qaabbachina'o hini guudoochaa Yeerich goyinnaheete. Ayihudo ittoshiyoo 'Asho Yeerich goyinni beda xaa'oo Yerusalem ikketoalli, baroo aalloone' iyotine" iyan. 21 Yesuusi ureyich ishichiye:- "Hini ureene! Ta gettaa beeton ibariibe! Hini guudoochaa tunabe, Yerusalemaa tunabe, Nihoo Yeerich ittoshi goyinnataachemmi yemeeno woyemmone. 22 Ittoshi gaata, ittoshi ariyaanoyich goyinnaa beeto ittoshine; Yeeri Ayihudeena'ochi gommona asheena'o bullich wodoon imma bi gibanikkitoyich, Ayihudo no, no arii beetoyich goyinnaa beeto noone. 23 Tunaballi ibarittinoona goyinnaa beetina'o, Nihoo Yeerich Yaafa Ayaanee hakkoonaa ibarittinoona boonoshi goyinnemmi yemeeno woyemmone; andoo waatone; Nihoo Yeeri biich boonoshi goyinnemmoyich eboshiyoomina'on qaawii beetone. 24 Yeeriyoo ayaanoone; biich goyinnaa beetina'o Yaafa Ayaanee hakkoonaa ibarittinoona goyinno boonoshich qaawiihe" iye. 25 Ure "Kiristoosi gettee beeti Masiihi bi woyemmon arii beeti taane; bi waahooba bullin kaachiree nooch gettemmone" iyan. 26 Yesuusiyoo "And neech gettaa beeto, aroo taane" iye. 27 Arooba bi dabbeena'o boonoshi hammitoochee wottaa waaqqi, Yesuusi ureena tookkii bi yibbaatoyich, woriganaheete; tunaballi boonoshi daggoochee koniyolla ureen "Amoon qaawii beetine?" oohee Yesuusin "Amoyichiye ureena tookkii ne yibbaataa beeto?" ito aalloone. 28 Ure ara xaa'ooch aachi qondoon dupaachaa katamooch hammahan. Arooch beeti asheena'oyich 29 "Ta tuniito bullin taach gettiti uroon waaree beegote! Aroo Kiristoosi tuneha?" iyan. 30 Ebina waayatina'o katamoochee kechiqqi ara Yesuusi beetooch hammiyeete. 31 Ebi tunaa beetee, bi dabbeena'o "Dojachocho! Maayoon mame!" iqqi ataalliyeete. 32 Tunaballi aroo "Ittoshi ariyaani maayo taach beetone" iye. 33 Ebich bi dabbeena'o boonoshinaa boonoshina "Bi maayemmi maayoon asho biich deebito tuneha?" iyeete. 34 Yesuusi wochiqqi boonoshich ishichiye:- "Taach maayo geto, taan wochatochi daaggoon ceechoonaa bi shuunoon ciichoonaniye. 35 Ittoshi 'Bat maayi qecoyich awudda agano echate' ii beetaachotina? Ittoshich gettoye:- Gochati maayoon manjii ciinote! Maayo qecceeya bedditone. 36 Andolla qeccii beeto bi caajee gatiyoon deqqii beetone; shookkachonaa qeccachona ikkooch tookkiree boonoshi emiremmoyich, qeccii beeto aafati maayoon bulli yemeenee kashoyich kicii beetone. 37 Ebich 'Ikkoo shookkiye; ikkoo qecciye' immi yibbaatoo ibaroo tunatone. 38 Tawoo ittoshi maraatataanoon ittoshi qeccemmoyich ittoshin daachiihoye. Bareena'o maraataheete; ittoshiyoo boonoshi maraataton qecciyotine" iye. 39 Arooba ure "Ta tuniito bullin taach gettiye" iqqa bi miixati qaaroona ara katamooch beeti Shamaaree asheena'ochi daggoochee meetina'o boonoshi mulloon Yesuusichi toommooch too'iiheete. 40 Shamaaree asheena'o Yesuus waan waaqqi, "no waan kotabe!" iqqi qollaheete. Yesuusiyoo arooch gutta qeyiye. 41 Aaf urechi noonoochee waayatina'oye, Yesuusichi noonoochee waayatina'ochi daggoochee meetina'o boonoshi mulloon bi toommooch too'iiheete. 42 Ureyichoo "And no mulloon bi toommooch no too'iito, ne noonoochee no waayatoyich toonoone; no no qelloona bi noonoochee waayaqqa, ibaroon shawee toommooch beetina'o bullin Wodiyacho bi tunoon no ariitoyichiye" iyeete. 43 Gutta qemoyee gub Yesuusi aroochee kechiqqi Galiilee Shawooch hammiye. 44 Ebiyee aaf Yesuusi "Keemachon bi shiijee shaweexi asheena'o oogiyaachemmina'one" iqqi gettitone. 45 Galiilee Shawooch bi waahee, Galiilee Shawee asheena'o kechiqqi biin giijiyeete. Ebin boonoshi tuniito, boonoshi qelloona wotta baaroyich Yerusalem boonoshi hammiyooba Yesuusi aroochaa bi shuunato bullin boonoshi beeggitoyichiye. 46 Yesuusi aacon woyinee uyo bi tuniiti, Galiilee Shawooch beeti, Qaani Katamooch wochinnoon wottaqqi hammiye. Arooba Qifirnaaha bi bushoo biiyati ikka taatee naayo beehe. 47 Biyoo Yesuusi Yihudee Shawoochee Galiilee Shawooch bi womon waayahe; bi bushoo qitiya bi mawiitoyich Yesuus waan hammiqqi, "Ta kexooch waaree, biiyati ta bushoon wodiibe!" iqqi qollahe. 48 Ebich Yesuusi "Mallatoonaa woriganikkiti mooyonon ittoshi beego qayi gaata, cir ittoshi mulloon ta toommooch too'iyaachotine" iye. 49 Taatee naayoo "Ta Doonocho! Ta bushoo qitaan beetee, hambone" iye. 50 Yesuusiyoo "Hambe! Ne bushoo woditone" iye. Uroo Yesuusichi qaaroon ibariiqqi hammiye. 51 Aroo hammii bi beetee, bi aafee bushiisheena'o gommoochaa biinna danaqqi, "Ne bushoo woditone" iyeete. 52 Biyoo "Ambicha saatoochiye ta bushoo wodito?" iqqi echahe. Boonoshiyoo "Yiich shabaatta saatoochiye bi achee gaamoo aqqato" iyeete. 53 Nihoo "Ne bushoo woditone" Yesuusi ito aree gaata bi tunoon shalligiye. Ebich biinnaa bi kechi asheena'o bullina boonoshi mulloon Yesuusichi toommooch too'iiheete. 54 Ebiyoo Yesuusi Yihudee Shawoochee Galiilee Shawooch wottaa waaqqi bi tuniiti guttinnee mallatoone.

5

1 qEbiyee gub, Ayihudeena'ochi baaroo bi tunatoyich Yesuusi Yerusalem hammiye. 2 Yerusalemi guudoona gayeeti gayoochee bageena'o giyii beeti kellee ga'ooch Hibiree noonoona Betesidi gettee beeti ikka kota aaco beehe; uucha bashee yambaaro bi guudoona beehe. 3 Eboshichi daggooch meeti biiyachina'o, aaf doogeena'o, baata yesheena'o, boonoshi ashittino qititina'oo qeyii beeheete. 4 Arooch shaashaa shimmitta naton biiyati ikka uro beehe. 6 Yesuusi hini qeyii beeti uroon ciinniqqi, and beddaahee wodda naton eechiqqi bi beemon ariiqqi, "Wodoon qaawii beetine?" iqqi echahe. 7 Biiyati uroo "Ta doonocho! Aaco shuuriyee, aacooch taan giijemmi asho aalloone; ta giya iyee, baroo tayee shiichii giyiye" iqqi wochiye. 8 Yesuusiyoo "Tiyi ne yeebboon qodi shaagiree hambe!" iye. 9 Bekkach aroochee uro wodiye; bi yeebboonoo qoddii shaaggiqqi hammiye. Ara aabo Shambatoone. 10 Ebich Ayihudeena'ochi ukkureena'o woditi uroon "Hanaach Shambatoone; Shambatoona yeebboon qoddii shaagon no calloo daaggaanoone" iyeete. 11 Tunatee uro wochiqqi, "Taan wodiiti uro 'Ne yeebboon qodi shaagiree hambe!' iqqi taach gettitone" iye. 12 Boonoshiyoo " 'Ne yeebboon qodi shaagiree hambe!' iqqi neech gettiti uro aabine?" iqqi echaheete. 13 Tunaballi arooch beeti asho meeto bi tunatoyich, wotta Yesuusi asheena'ochi daggoona arichataanoon beshaa bi hammitoyich, woditi uro koni biin wodiito gaata ariyoon hakkaanoone. 14 Ebiyee gub, Yesuusi uroon Yaafee Kexoochaa danaqqi, "And wodito neene; ebiyee besha mooyo ne toommooch bi waataachemmoyich, ebiyee bek axaaxoon shuuniyaahine!" iye. 15 Uro hammiqqi Ayihudeena'ochi ukkureena'oyich "Taan wodiito Yesuusine" iqqi gettiye. 16 Ebich Shambatooba eboshin bi shuunatoyich, Ayihudeena'ochi ukkureena'o Yesuusin du'ii beeheete. 17 Tunatee boonoshich Yesuusi "Ta Nihoo hanaach beddaahee shuunaa beetone; tawoo ta qelloona shuunaa beeto taane" iqqi gettiye. 18 Ayihudeena'ochi ukkureena'o Shambatoon bi shaaddatoyich baach tunataanoon, bi qelloon Yeerina tachiqqi, "Yeeri ta Nihoone" bi itoyich, biin beshoon wuxiya qaawiyeete. 19 Ebich Yesuusi wochiqqi boonoshich ishichiye:- "Ibaroon ittoshich gettoye:- Nihoo Yeeri tunii beeto bullin bi Bushoo wotta biichoomon tunii beetone; ebich Nihoo Yeeri tuniitee bi beeggitonalli, Bushoo bi qelloona amoonolla shuunoon hakkaache. 20 Ebiyoo Nihoo Yeeri bi Bushoon shunnii bi beetoyichiye; wotta bi shuunaa beeto bullin biich bekkii bi beetoyichiye; ittoshiyoo ittoshi woriganemmoyich ebiyee besha shuunoon biich bekkiiyemmone. 21 Nihoo Yeeri qititina'on opoochee kichiqqi kashoon bi imoomon, ebiyoomon bi Bushoo wotta imma bi qaawitina'oyich kashoon immemmone. 22 Wotta Nihoo Yeeri ikka ashi toommoocholla nallaachemmone; asheena'o bulli Nihoo Yeerin boonoshi oogii beetoomon ebiyoomon bi Bushoon boonoshi oogiiyemmoyich, nalloo bullin bi Bushoyich immitone; ebich bi Bushoon oogiyaano biin deejiti bi Nihoo Yeerin oogiyaanoone. 24 "Ibaroon ittoshich gettoye:- Ta qaaroon waayaa beeto, taanoo deejiti Yeerichi toommooch bi mulloon too'ii beeto, bulli yemeenee kashachone; qitoochee wodooch kimmitalli, nalloo bi toommooch kindaachemmone. 25 Ibaroon ittoshich gettoye:- Qititina'o Yeerichi Bushoo qaaroon boonoshi waayemmi aabo woyemmone; ebiyoo andiye; waayammina'o kashoon danemmina'one. 26 Ebiyoo Nihoo Yeeri bi qelloona asheena'on kashacho bi tuniyoomon ebiyoomon wotta bi Bushoo asheena'on kashacho bi tuniiyemmoyich bi immitoyichiye. 27 Biyoo Ashi Bushoo bi tunatoyich, 'Nallibe' iqqi Nihoo Yeeri biin doonjiitone. 28 Qitii duukkatina'o bulli bi qaaroon boonoshi waayemmi aabo woyemmone; de'oon shuunatina'o kashoona boonoshi beeyemmoyich, gondoon shuunatina'oo boonoshi toommooch bi nalleeyemmoyich opoochee kechemmina'one. Ebich woriganiyaahotine!" iye. 30 Yesuusi daakkiqqi ishichiye:- "Ta, ta qelloona ikka mooyonolla tuniyoon hakkaano taane; Yeer waanee ta waayatoniye ta nallii beeto; ebich ta nalloo tatoone; Ebiyoo taan deejitochi daaggoonalli, ta daaggoon qaawaano ta qajatoyichiye. 31 "Ta wochiqqa ta qellichon ta miixa gaata, ta miixoon ibariiyemmo aalloone. 32 Taachon miixaa beeti baroo beetone; biyoo taachon miixaa bi beeti miixo ibaroo bi tunoon arii beeto taane. 33 "Ittoshiyoo Yowannis waan wochato ittoshine; biyoo taachon bi miixato ibaroone. 34 Ishichii ta ii beeto, ittoshi wodemmoyichalli, ta, ta qelloona ashi miixoon qaawaache. 35 Yowannisi micciibee aaxxaa beeti bekkoone; ittoshiyoo giishacha yemeenoon bi bekkoona emiriya shunnito ittoshine. 36 "Tunatee Yowannisi miixatoyee beshoon miixaa beeto taach beetone. Ebi ta tunii beeti shuunoo Nihoo Yeeri ta ciichemmoyich bi immitone. Biyoo Nihoo Yeeri taan bi deejoon taachon miixaa beetone. 37 Wotta taan wochati Nihoo Yeeri taachon miixatone; tunaballi bi qaaroon cir waayataano ittoshine; bi aafoonoo beegaano ittoshine. 38 Bi wochaton ittoshi ibariyoo qajitoyich, bi qaaro ittoshi mullooch aalloone. 39 Ittoshiyoo 'Yaafa Macaafeena'oochee bulli yemeenee kashoon danemmo noone' iibee, galliqqi boonoshi daggooch qaawiyotine; boonoshiyoo taachon miixaa beetina'one. 40 Tunaballi kashoon danoyich ta waan womoyich shunnaachotine. 41 "Ta, ta qelloona asho taan bi oogiiyemmoyich qaawaache. 42 Tunaballi Yeerin ittoshi mulloona ittoshi shunni qayon ariito taane. 43 Ta, ta Nihoochi yakkiracho tunaqqa bi waanee wocheeqqa waato taane; tunaballi ta yibbaatoon ibariyaachotine. Baroo waaqqi bi qellichon bi geti gaata, bi yibbaatoon ibariihotine. 44 Ittoshi, ittoshi qelli qelli oogoon daniya qaawiyotine; tunaballi bi ikketo tunati Yeer waanee danemmi oogoon qaawaachotine. Illa aabichiree taan ibariyoon hakkemmotine? 45 "Taan 'Nihoo Yeer waan hamiree noon taggemmone' getiree gabiyaahotine! Ittoshin taggemmo beetone; aroo ittoshi gibanaa beeti Muusine. 46 Aroo taachon kooritone; ebich biin ittoshi ibariito gaata, taan ibariiyesho ittoshine. 47 Bi kooriti Macaafeena'on ibariyaanoon ittoshi qajitoye, ta yibbaatoon aabichiree ibariiyehotine?" iye.

6

1 Ebiyee gub, Yesuusi Galiilee Baharoyee beqach kimmiye; biyoo Xibaaridoosee Baharoone. 2 Biiyachina'ochi toommooch bi bekkiiti woriganikkiti mallateena'on boonoshi beeggitoyich dofee asheena'o biin dabbiyeete. 3 Yesuusi gepooch kechiqqi arooch bi dabbeena'ona tookkii kotahe. 4 Ayihudeena'o baarii beeti Beshee Baaroo katinniye. 5 Yesuusi kaama wottaa bi ciinniyee, bi waan waa beeti dofee asheena'on beeggiye. Ebich Filipphoosin "Eboshi bulli maayemmi koshon amoochee kemehone?" iye. 6 Ishin bi gettito Filipphoosichi noonoochee waayoyichalli, amoon bi shuunemmo gaata arii beetone. 7 Filipphoosi "Boonoshi qelli qelloona giishi giishacheenolla boonoshi maa gaata, wodda balla birawoona kosho kematee boonoshich bedaache" iqqi wochiye. 8 Bi dabbeena'ochi daggoochee ikkoo, Simoon Pheexiroosichi manoo Indiriyaasi tiyiqqi, 9 "Uucha gishiishi xekee sheqee koshonaa gutta haashoonon yechiti bushoo hiniich beetone; tunaballi hinin shaaha asheena'oyich ebi amoon hallehe?" iye. 10 Yesuusi bi dabbeena'oyich "Asheena'on kotiibote!" iye. Ara xaa'oo mocachi gabini xaa'oone. Asheena'oo kotaheete; anaamina'ochi haddoo uucha hum bedoone. 11 Yesuusiyoo uucha xekee koshon tiijiqqi Yeerin gallatahe; arooch kotati asheena'oyichoo bechiye. Ebiyoomon wotta haashoocheenoo boonoshi qaawiti wottoon bechiye. 12 Asheena'o bulli maaqqi michitoyee gub, bi dabbeena'on "Duubiyaanoon gaawichiree echati ooyoon maci kicibote!" iye. 13 Ebina asheena'o maati Uucha sheqee koshoochee echati ooyoon kiciqqii aaraa gutta ogooga mokkoona ceechiyeete. 14 Arooch beeti asheena'o Yesuusi tuniiti mallatoon beeggiqqi, "Ibaroon hini uro 'Shawee toommooch woyemmone' getteeti keemachone" iyeete. 15 Ebichi naboona asheena'o bi waan waaree biin yeshi taatiiya boonoshi gaboon Yesuusi ariiqqi, boonoshi waanee bariqqi wochinnoon gepooch bi ikketo hammiye. 16 Shawoo xumahee, Yesuusichi dabbeena'o baharo beetooch hammiyeete; 17 marikabooch giyiqqi baharoyee beqach Qifirnaaha wottaqqi hammii beeheete. Aree gaata shawoo mandaroone. Yesuusi bat boonoshi waan waataan beetone. 18 Giidachi yongo yongatoyich, baharee aaco oogichii shuuriye. 19 Uucha oohee shiritta kiilee metiroon marikabee boojatoona yopaabee boonoshi hammitoyee gub, Yesuusi baharee aachi toommona sha'aabee marikabo waan bi katinee beeggiqqi keqqoona qitiyeete. 20 Tunaballi aroo "Taane; shattaahotine!" iye. 21 Ebina marikabooch bi giyemmoyich qaawiyeete. Bi giyitoyee gub bekkach marikaboona boonoshi hammii beeti shawooch shaggiyeete. 22 Dechara baharoyee haqach echati dofee asheena'o neexaa beeheete; boonoshiyoo bi dabbeena'o ikketo hamonalli Yesuusi boonoshina tookkii marikabooch bi gimi qayon, wotta arooch ikka marikaboyee damba bara marikabo aallo bi tunoon ariiheete. 23 Tunaballi [Doono gallatatee] koshon boonoshi maati xaa'ee ga'ooch beeti Xibaaridoosi Katamoochee bara marikabeena'ona hammiyeete. 24 Arooba asheena'o Yesuusinaa bi dabbeena'onon arooch muccaqqi tiyii marikabeena'ooch giyiqqi Yesuusin qaawoyich Qifirnaaha hammiyeete. 25 Asheena'o baharoyee beqach Qifirnaahaa Yesuusin danaqqi, "Dojachocho! Hiniich ne waato aatoobaniye?" iyeete. 26 Yesuusi wochiqqi ishichiye:- "Ibaroon ittoshich gettoye:- Taan ittoshi qaawii beeto, koshon maaqqi ittoshi michitoyichalli, mallatoon ittoshi beeggitoyich toonoone. 27 Bulli yemeenee kashoon immemmi maayoyich shuunabotalli, aallemmi maayoyich shuuniyaahotine! Hini beshataani koshon ittoshich immemmo Ashi Bushoo taane; Ebiyoo Nihoo Yeeri taanna bi emiroon bi miixatoyichiye" iye. 28 Ebich asheena'o "Yeeri qaawii beeti shuunoon no shuunemmoyich aabichibona?" iqqi echaheete. 29 Yesuusi wochiqqi, "Yeeri qaawii beeti shuunoo, ittoshi mulloon bi wochaa deejitochi toommooch ittoshi too'iyooniye" iye. 30 Boonoshiyoo "Illa beegiree neen no ibariiyemmoyich, amee mallatoon bekkiiyenne? Amoon shuuna bekkiiyenne? 31 'Boonoshi maayemmoyich shimaayoochee koshon boonoshich immiye' getee bi kooreetoomon, no qaabbachina'o barahooch beebee 'mannoo' getteeti maayoon maatina'one" iyeete. 32 Yesuusiyoo "Ibaroon ittoshich gettoye. Shimaayoochee ittoshich koshon immito, Muusi toonoone; tunaballi shimaayoochee ibara koshon ittoshich immii beeto Yeeri ta Nihoone. 33 Ebiyoo Yeeri immii beeti kosho, shimaayoochee kinddiqqi shawee toommooch beeti asheena'oyich kashoon immii bi beetoyichiye" iyee. 34 Ebich asheena'o "Doonocho! Hini koshon bulli aaboon nooch imbe!" iyeete. 35 Yesuusi ishichiqqi boonoshich wochiye:- "Kashee kosho taane; ta waan waa beeto cir shaacataachemmone; bi mulloon ta toommooch too'ii beeto, bulli yemeenoon cir shachawataachemmone. 36 Tunaballi ta ittoshich gettatoomon [taan] beeggito ittoshine; tunaballi ittoshi mulloon ta toommooch too'iyaachotine. 37 Shimaayoochee ta kindito, taan wochati Yeerichi daaggoon tuniyoyichalli, ta daaggoon tuniyoyich toonoone. Ebich ta Nihoo Yeeri taach immito bulli ta waan woyemmone; ta waan waammo bullin cir maaxooch kichi dufaachemmo taane. 39 Taan wochati ta Nihoo qaawii beeto, taach bi immitoochee ikkoonolla ta aalliyaachemmonaa ciireexi aabooba qitii bi duukkatoochee ta kichemmonoyichiye. 40 Yeerichi Bushoo taan ariiqqi bi mulloon ta toommooch too'ii beeto bulli, bulli yemeenee kashoon bi danemmoyich ta Nihoochi daaggoo ebine; tawoo ciireexi aabooba qitii duukkatina'ochi daggoochee biin kichemmo taane" iye. 41 Arooba Yesuusi "Shimaayoochee kinditi kosho taane" bi itoyich, Ayihudeena'o bi toommooch guruuxeebee, 42 "Hini bi nihoonaa bi indeenon no arii beeti Yooseefichi bushoo Yesuusi toona? Ishi gaata, aabichiqqi 'Shimaayoochee kindito taane' iye?" iyeete. 43 Yesuusi tiyiqqi boonoshich ishichiye:- "Ittoshinaa ittoshina xuuqqisheyaahotine! 44 Taan wochati Nihoo Yeeri yeepphitoyee beshatee, ta waan womon hakkemmo koniyolla aalloone; tawoo ciireexi aabooba qitii duukkatina'ochi daggoochee biin kichemmo taane. 45 'Boonoshi bulli Yeer waanee ariitina'o tunemmina'one' getee Keemachina'ochi Macaafooch kooreetone. Illa Nihoo Yeer waanee waayaqqi arii beeto bulli ta waan woyemmone. 46 Yeer waanee kinditoyee damba, Nihoo Yeerin beeggito koniyolla aalloone; bi ikketo baachiye Nihoo Yeerin beeggito. 47 Ibaroon ittoshich gettoye:- Bi mulloon ta toommooch too'ii beeto, bulli yemeenee kashachone. 48 Kashee kosho taane. 49 Ittoshi qaabbachina'o barahooch beebee 'mannoo' getteeti maayoon maatina'one; tunaballi qititina'one. 50 Hini ta gettaa beeti kosho shimaayoochee kinditone; aroochee maammo koniyolla qitaachemmone. 51 Shimaayoochee kinditi bulli yemeenee kashee kosho taane. Asho hini koshoochee bi maa gaata, bulli yemeenoon beeyemmone. Shawee toommooch beetina'o kashoon boonoshi danemmoyich ta immemmi kosho ta meenone" iye. 52 Ebich Ayihudeena'o "Hini uro bi meenon aabichiree nooch maanjoon hakkehe?" iqqi boonoshinaa boonoshina hayaheete. 53 Ebich Yesuusi boonoshich ishichiye:- "Ibaroon ittoshich gettoye:- Ashi Bushoo ta meenon ittoshi mamo qayi gaata, ta damoonoo ittoshi uyo qayi gaata, ittoshi qelloona kasho ittoshich aalloone. 54 Ta meeno ibara maayo, ta damoo ibara uyo bi tunatoyich, ta meenon maa beeto, ta damoonoo uchii beeto, bulli yemeenee kashachone; tawoo ciireexi aabooba qitii duukkatina'ochi daggoochee biin kichemmo taane. 56 Ta meenon maa beeto, ta damoonoo uchii beeto taanna tookkii beetone; tawoo biinna tookkii beeto taane. 57 Beeyachi Nihoo Yeeri taan wochatone; tawoo bi naboona beeyacho taane. Ebiyoomon taan maa beeto, ta naboona kashacho tunaree beeyemmone. 58 Illa shimaayoochee kinditi kosho ebine; ittoshi qaabbachina'o ara koshon maaqqi boonoshi qititoomon toonoone. Hini koshon maa beeto, bulli yemeenoon beeyemmone" iye. 59 Qifirnaaha beeti Ayihudeena'o kicee beeti kexoochaa ishichiqqi dojii beehe. 60 Yesuusin dabbitina'oochee meetina'o ishin waayaqqi, "Hini ashoon giirii beeti yibbaatoone; hinin waayoon hakkemmo konine?" iyeete. 61 Tunatee Yesuusi biin dabbitina'o ebi mooyoyich boonoshi guruuxoon bi mulloona ariiqqi boonoshich ishichiye:- "Ebi ittoshich xugoona? 62 Illa Ashi Bushoo ta, aaf ta waati xaa'ooch wottaree ta keyee ittoshi beegi gaata, ama gettehotine? 63 Kashoon immii beeto Yeerichi Ayaanoone; ashi giidoo amoonolla hallaache. Ta ittoshich gettati qaaro ayaanoonaa kashoonaniye. 64 Tunaballi ittoshi daggoochee ebin ibariyaaneena'o beetina'one" iye. Yesuusi bi ishichito, boonoshi mulloon bi toommooch too'iyaaneena'o aaboshi gaata, biin beshiiree immemmo aabi gaata, shiichiqqi bi arii beetoyichiye. 65 Daakkiqqi ishichiye:- "Ebich ishichiyoye:- 'Nihoo Yeeri biich hakkoon imaan gaata, ta waan womon hakkemmo aalloone' " iye. 66 Ebichi naboona biin dabbitina'ochi daggoochee meetina'o gub wottaheete; aroyee gub biin dabbaaneena'one. 67 Ebich Yesuusi aaraa gutta bi dabbeena'oyich "Ittoshi wotta hamma qaawii beetotina?" iye. 68 Simoon Pheexiroosi wochiqqi, "Ta Doonocho! Koni waaniye no hammeho? Bulli yemeenee kashee qaaro ne waaniye bi beeto. 69 Noo, Yeerichi Yaafoo ne tunoon ibariito noone; ariinoo ito noone" iye. 70 Yesuusi boonoshich "Ta, aaraa guttoo ittoshin kaacaachota? Tunatee ittoshi daggeexi ikkoo Daabiloosine" iqqi wochiye. 71 Bi gettito, Asqorootachi Simoonichi bushoo Yihudichoniye; Ebiyoo aaraa gutta bi dabbeena'ochi daggoochee ikkoo tunato biin beshiiree immemmo bi tunatoyichiye.

7

1 Ebiyee gub, Yesuusi Ayihudeena'ochi ukkureena'o biin wuxiya boonoshi qaawii beetoyich, Yihudee Shawoona sha'oon shunnaanoone; ebich Galiilee Shawoona sha'aa beehe. 2 Ayihudeena'ochi Bashee Yambaaree Baaroo katinnii giishacha aabo echahe. 3 Ebich Yesuusichi maneena'o biich "Ne tunii beeti mooyon neen dabbii beetina'o boonoshi beeggemmoyich, hiniichee tiyiree Yihudee Shawooch hambe! 4 Bi qelloon arichiyoo qaawii beeti asho aashoona shuunataanoone. Hini mooyina'on ne tunii beeto bullich, ne qelloon shawee toommooch beetina'o bullich arichiibe!" iyeete. 5 Bi maneena'o boonoshi ishichito, boonoshi mulloon bi toommooch too'iyoo boonoshi qajitoyichiye. 6 Yesuusi boonoshich ishichiye:- "Arooch ta hammemmi aabo battiye; tunaballi amee aabolla bi tunatee, ittoshich kaamoone. 7 Yeerich de'a getaani hini shawee toommeexi asheena'o ittoshin boonoshi shixxemmi naboo aalloone; tunatee boonoshi shuunoo gondo bi tunoon ta miixaa beetoyich, taan shixxiyeete. 8 Ittoshi hini baarooch hambote! Ta hammemmi aabo battiye. Ebich hini baarooch and hamaache" iye. 9 Ishichiqqi boonoshich gettiichii Galiilee Shawooch echahe. 10 Tunaballi bi maneena'o baarooch boonoshi hammitoyee gub, Yesuusi wotta xalla bekkataanoon aashoona ara baarooch hammiye. 11 Ayihudeena'ochi ukkureena'o "aroo aaye?" iibee ara baaree xaa'oochaa qaawii beeheete. 12 Dofee asheena'ochi daggoochee ikkikkeena'o bi toommooch oogichii guruuxii beeheete. Ikkikkeena'o "Gaawa uroone" iyeete; tunaballi bareena'o wotta "Gaawataanoone; asheena'on muricii beetone" ii beeheete. 13 Tunatee Ayihudeena'ochi ukkureena'on boonoshi shattitoyich, koniyolla biichon xalla kichii yibbaatataanoone. 14 Baaree shabaattee daggooch Yesuusi Yaafee Kexooch hammiqqi asheena'oyich dojooch giyiye. 15 Ayihudeena'ochi ukkureena'o "Asho biich dojaanoon, hini uro eboshi bullin aabichiqqi ariihe?" iqqi woriganaa beeheete. 16 Ebich Yesuusi tiyiqqi boonoshich ishichiye:- "Ta dojii beeti mooyo taan wochato waaneenalli ta waanee toonoone. 17 Koniyolla Yeeri shunniton tuniyoyich bi qaawi gaata, aroo hini ta dojii beeto Yeer waanee bi tunoon oohee ta, ta qelloona ta geton ariiyemmone. 18 Bi qellee gaboona gettii beeto, ashi waanee oogoon qaawii beeti uroone; tunatee biin wochaton oogiiya qaawii beeto, aroo ibara moochachone; xummittino bi mullooch aalloone. 19 Muusi Yeerichi calloon ittoshich imaacha? Tunaballi ittoshi daggoochee ara calloon quyaa beeto ikkolla aalloone. Taan wuxoyich akkiya qaawii beetotine?" iye. 20 Asheena'o wochiqqi, "Yinno ne toommooch beetone. Konine neen wuxoyich qaawii beeto?" iyeete. 21 Yesuusi wochiqqi boonoshich ishichiye:- "Ikka shuunoon shuunahoye; ittoshi bulli aroon woriganahotine. 22 Ittoshich, Shambatooba bushiishoon dokirii beeto ittoshine. Ebiyoo Muusi dokiriyee doyoon ittoshich bi immitoyichiye; tunatee hini doyoon ittoshich immitina'o, ittoshi qaabbachina'oalli Muusi toonoone. 23 Muusichi calloon quyoyich ittoshi bushiishoon Shambatooba dokirii beeto ittoshi tuna gaata, ashoon ceeni bi ashittinoon Shambatooba ta wodiitoyich, amoyich taan kaarahotine? 24 Kaachiree nallibotalli shafoona nalliyaahotine!" iye. 25 Arooba Yerusalemee asheena'ochi daggoochee ikkikkeena'o ishichiyeete:- "No ukkureena'o wuxiya boonoshi qaawii beeto, hini uroon toona? 26 Ebiyoche! Kaacha gettii beehe amoone! Boonoshiyoo amoonolla getaacheete amoone! Ibaroon ukkureena'o hini uro Kiristoosi bi tunoon ariiqqi tuneha? 27 Tunaballi hini amoochee gaata ariito noone; tunatee Kiristoosi waahooba, bi woyemmo amoochee gaata koniyolla ariyaachemmone" iyeete. 28 Ebich Yesuusi Yaafee Kexoochaa dojiibee bi qaaroon oogichiqqi ishichiye:- "Taanoo arii beeto ittoshine; amoochee ta waato gaata arii beeto ittoshine. Ta, ta qelloona waataano taane; tunaballi taan wochato gibaneetone; ittoshi biin ariyaano ittoshine; 29 Tunatee ta bi waanee waato taane; biyoo taan wochatone; ebich biin arii beeto taane" iye. 30 Ebich asheena'ochi daggoochee ikkikkeena'o biin yecha qaawii beeheete; tunatee bi yecheeyemmi aabo bat shago bi qajitoyich koniyolla biin yeshaanoone. 31 Tunatee asheena'ochi daggoochee meetina'o boonoshi mulloon bi toommooch too'iiqqi, "Kiristoosi waahooba, hini Yesuusi bekkiiti mallateena'oyee beshoon bekkiiyeha?" iyeete. 32 Asheena'o Yesuusichi mooyon tiijii ishichiqqi boonoshi guruuxee beetee, Fariseena'ochi daggoochee ikkikkeena'o waayaheete. Ebich qeesheena'ochi ukkureena'o, Fariseena'oo biin yechiiya Yaafee Kechi qoomeena'on wochaheete. 33 Yesuusiyoo "Bat giishacha aaboon ittoshina tookki kotemmo taane; aroochee taan wochato waan hammemmo taane. 34 Ittoshiyoo taan qaawemmo ittoshine; tunaballi danataachemmo ittoshine; ta beetoochoo womon hakkaachotine" iye. 35 Ebich Ayihudeena'ochi ukkureena'o boonoshinaa boonoshina "No biin danataachemmoyich, hini uro amooch hammaniye bi ii beeto? No asheena'o shacaqqi beeti Giriikkeena'ochi gafeena'ooch hamiree Giriikkee asheena'oyich arichiyoyich tuneha? 36 Biyoo 'Taan qaawemmo ittoshine; tunaballi danataachemmo ittoshine; ta beetoochoo womon hakkaachemmo ittoshine' bi ii beeti hini bi yibbaatoo amoone?" iqqi yibbaataheete. 37 Baaree ciiroochee qaabba aabooba Yesuusi neexaa bi qaaroon oogichiqqi, "Koniyolla shachawato bi bee gaata, ta waan waaree uye. 38 Bi mulloon ta toommooch too'ii beeto, Yaafa Macaafoochaa bi getteetoomon, 'Kashee aachi tunoo bi maacoochee xuupphemmone' "iye. 39 Ishin bi gettito, boonoshi mulloon bi toommooch too'iitina'o bat boonoshi danemmi Yaafa Ayaaneechoniye; ebiyoo Yesuusi oogoyich bat shimaaj keyaan bi beetoyich, Yaafa Ayaano kindaano bi tunatoyichiye. 40 Ebich dofee asheena'ochi daggoochee ikkikkeena'o hini bi yibbaatoon waayaqqi, "Ibaroon hini uro quyaa no beeti keemachone" iyeete. 41 Bareena'o "Hini uro Kiristoosine" iyeete. Tunatee bareena'o "Kiristoosi Galiilee Shawoochee waataachemmone. 42 Yaafa Macaafoochaa 'Kiristoosi Taatoo Daawiti yaroochee, Daawiti dicciti katamoo Betelemee kechemmone' getteyaacha?" iyeete. 43 Ebich Yesuusichi naboona asheena'ochi daggooch shaaco tunahe; 44 Boonoshi daggoochee ikkikkeena'o biin yecha qaawiyeete; tunaballi koniyolla yeshon hakkaanoone. 45 Yaafee Kechi qoomeena'o wottaqqi qeesheena'ochi ukkureena'onaa Fariseena'ona waan boonoshi waahee, "Amoyich yechiqqi deebaachotine?" iyeete. 46 Qoomeena'oo "Hini uroochoomon koniyolla yibbaatatee beeggaa ariyaano noone" iqqi wochiyeete. 47 Ebich Fariseena'o "Ittoshi wotta dacheetotina? 48 Ayihudee nallachina'o oohee Fariseena'ochi daggoochee ikkolla bi waan wottato beeta? 49 Tunaballi Muusichi calloon ariyaani hini asho Yeerina upatone" iqqi wochiyeete. 50 Arooch beeti Fariseena'ochi daggoochee ikkoo xumoona shiichiqqi Yesuus waan waati Niqoodimoosi 51 "Nallacho shiichiqqi taggeetochi noonoochee waayataanoon, amoon bi shuunato gaata ariyaanoon, ashi toommooch bi nallemmoyich no calloo daaggiita?" iqqi echahe. 52 Boonoshiyoo wochiqqi, "Newoo wotta Galiilacho neena? Keemacho Galiilee Shawoochee keyaachemmone. Yaafa Macaafoochee qaawiree beege!" iyeete. 53 [ebiyee gub, boonoshi kexi kexooch hammiyeete.

8

1 Aroochee Yesuusi Zayitee Michi Guudooch hammiye. 2 Haree maaddoona wotta Yaafee Kechi kakallee daggooch wottaqqi hammiye. Asheena'o bulli bi waan waaheete. Kotaqqinoo boonoshich dojiye. 3 Dojii bi beetee, Muusichi callee dojachina'onaa Fariseena'ona shunoon maabee yechati ureen bi waan deebiyeete; boonoshi daggooch biin neechiqqi, 4 Yesuusin "Dojachocho! Hini ure shunoon maabee danaqqa yechatine. 5 Muusiyoo bi calloochaa ebiyoomina'on 'Xaqqoona yexi wuxibote!' iqqi gettitone. Newochi ama gettenne?" iyeete. 6 Ishichii boonoshi ito, bi toommoochee mooyon danaree biin taggiya boonoshi qaawitoyichiye. Tunaballi Yesuusi yittiqqi bi yapharoona (yabaroona) shawee toommooch kooriye. 7 Wochii wochiqqi biin boonoshi echahona, kaamaqqi, "Ittoshi daggoochee axaaxaallo xaqqoona shiichi biin yexe" iye. 8 Wotta yittiqqi bi yapharoona (yabaroona) shawee toommooch kooriye. 9 Boonoshiyoo ishin waayaqqi geeneena'oochee tiijiqqi ikki iqqaabee bulli kechiyeete. Yesuusi arooch bi ikketo echahe; ureyoo daggooch neexaa beehan. 10 Yesuusi kaamaqqi ureen "Haane! Neen taggatina'o aayeete? Ne toommooch nallito aalla?" iqqi echahe. 11 Ureyoo "Ta Doonocho! Koniyolla aalloone" iyan. Yesuusiyoo "Tawo wotta ne toommooch nallaache. Hambe! Ebiyee damba guttinnoon axaaxoon shuuniyaahine!" iye.] 12 Wotta Yesuusi asheena'oyich "Tawoo shawee toommooch beeti ashich bekko taane; taan dabbiyoyich kashoon immemmi bekko bekkehalli, cir mandaroona sha'ataachemmone" iqqi gettiye. 13 Ebich Fariseena'o "Ne, ne qellichon miixahine; ne miixo ibaroo toonoone" iyeete. 14 Yesuusi wochiqqi boonoshich ishichiye:- "Ta, ta qellichon amoonolla ta miixatee, amoochee ta waato gaata, amooch ta hammemmo gaata arii beeto taane; ebich ta miixo gibaneetone. Tunatee ittoshi amoochee ta waato gaata, amooch ta hammemmo gaata ariyaachotine. 15 Ittoshich shaahiton nalliyotine; ta, ta qelloona konichi toommoocholla nallaache. 16 Taan wochati Nihoo Yeeri taanna tookkiinalli ta ikketo toono taane; ebich ta nalli gaata, ta nalloo ibaroone. 17 Ittoshi callee daggooch wotta 'Gutta asheena'o miixammi miixo manjoone' getee kooreetone. 18 Ta, ta qellichon miixaa beeto taane; wotta taan deejiti Nihoo Yeeri taachon miixaa beetone" iye. 19 Ebich boonoshi "Ne nihoo aabiichiye?" iqqi echaheete. Yesuusi wochiqqi, "Taan, oohee ta Nihoon ariyaachotine. Taan ittoshi ariito gaata, ta Nihoon wotta ariiyesho ittoshine" iye. 20 Yesuusi eboshi bullin bi gettito, Yaafee Kexooch beeti gija kicee qiicee ga'oochaa dojiibeeniye. Tunaballi bi yecheeyemmi aabo shagaano bi tunatoyich, koniyolla biin yeshaanoone. 21 Yesuusi wochinnoon boonoshich "Ta hammemmo taane. Taanoo qaawemmo ittoshine; tunatee ittoshi axaaxoona qitemmo ittoshine. Ebich ta hammaa beetooch hamon hakkaachemmo ittoshine" iye. 22 Ebich Ayihudeena'ochi ukkureena'o boonoshinaa boonoshina " 'Ta hammaa beetooch hamon hakkaachotine' bi ii beeto, amoyichiye? Bi kishoona qitiya tuneha?" iyeete. 23 Yesuusi "Ittoshi hiniixo ittoshine; tunaballi ta damba shimaayeexo taane. Ittoshi hini shaweexo ittoshine; ta hini shaweexo toono taane. 24 Ebich ittoshich 'Ittoshi axaaxoona qitemmo ittoshine' iyoye; 'Amoyicha?' bi gettee gaata, ta koni ta gaata ta tunoon ariiqqi ittoshi ibariyoo qayi gaata, ittoshi axaaxoona qitemmo ittoshine" iye. 25 Boonoshiyoo "Ne koni neene?" iqqi echaheete. Yesuusiyoo "Shiichii ittoshich ta gettatoomon taane. 26 Ittoshich ta gettemmo, ittoshi toommoochoo ta nallemmi wodda mooyo beetone; tunatee taan deejito ibara moochachone; tawoo bi waanee ta waayaton hini shawooch beeti ittoshich gettahoye" iye. 27 Arooba waayati asheena'o Nihoo Yeerichon boonoshich bi geton shalligaaneena'one. 28 Ebich Yesuusi boonoshich "Ashi Bushoo taan kichii ittoshi yoodiyooba, beeyacho ta tunoon, wotta ta gettaa beeto ta Nihoo gettiton baachalli, ta qelloona amoonolla ta tuniyee qayon arooba ariiyemmo ittoshine. 29 Taan deejito taanna tookkiiniye bi beeto; biin emirikkii beeton bulli araddoon ta tunii beetoyich, ta ikketon dufaanoone" iye. 30 Ebin bi getee, waayatina'ochi daggoochee meetina'o boonoshi mulloon bi toommooch too'iiheete. 31 Yesuusiyoo boonoshi mulloon bi toommooch too'iiti Ayihudeena'on "Ittoshi ta qaaroon ceechii ittoshi bee gaata, ibaroon ta dabboo ittoshine; 32 ibaroonoo ariiyemmo ittoshine; ibaroo guuchittinoochee ittoshin kichemmone" iye. 33 Boonoshiyoo wochiqqi, "Abrahamichi yaroo noone; konicholla cir guuno tunataano noone. 'Guuchittinoochee kechemmo ittoshine' iqqa aabichiqqa noon gettanne?" iyeete. 34 Yesuusi ishichiqqi boonoshich wochiye:- "Ibaroon ittoshich gettoye:- Axaaxoon shuunaa beeto bulli axaaxee guunone. 35 Guuno magi bushoo tuno bi qajitoyich, bulli araddoon tookki beetaachemmone; tunaballi magi bushoo bulli araddoon tookki beeyemmone. 36 Illa magi bushoo ittoshin guuchittinoochee bi kichi gaata, ibaroon guuchittinoochee kechemmo ittoshine. 37 Abrahamichi yaroo ittoshi tunoon arii beeto taane; tunaballi ta gettati qaaroon ibariyoo ittoshi qajitoyich, taan wuxoyich qaawiyotine. 38 Ta, ta Nihoo taach bekkiiton gettahoye; ittoshiyoo wotta ittoshi nihoo waanee ittoshi waayaton tuniihotine" iye. 39 Boonoshiyoo wochiqqi, "No nihoo Abrahamine" iyeete. Yesuusiyoo "Abrahamichi bushiishoo ittoshi tunato gaata, Abrahami shuunatoomon shuunesho ittoshine. 40 Andoo Yeer waanee ta waayati ibaroon ittoshich gettato taane; tunaballi taan wuxiya qaawiyotine. Abrahami ebiyoomon shuunataanoone. 41 Ittoshi, ittoshi nihoo shuunatoomon shuunaa beeto ittoshine" iye. Boonoshiyoo "No arichataani nihoona shiijataano noone. Ikka Nihoo baachiye nooch beeto; aroo Yeerine" iyeete. 42 Yesuusiyoo boonoshich ishichiye:- "Ta Yeer waaneeniye ta waato. Ebich Yeeri ittoshi Nihoo gaata, taan shunnesho ittoshine. Bi taan wochateenalli, ta, ta aalloona (ta qellee daaggoona) waataano taane. 43 Ta qaaroon waayo ittoshi qajitoyichiye ta gettaa beeton ittoshi shalligoo qajito. 44 Ittoshiyo, ittoshi nihoo Daabiloosichi bushiishoo ittoshine; ittoshi nihoochi qaatoon ceechoon shunniyotine. Biyoo shiichiqqi kashee kichachone; ibaroo bi maacooch bi aallatoyich, ibaree gommooch neexataanoone. Biyoo kootacho, kooto bullichi nihoone; ebich kootoon bi gettii bee gaata, bi mullooch beeton gettiye. 45 Tunatee ta ibaroon gettaa beeto ta tunatoyich, taan ibariyaachotine. 46 Ittoshi daggoochee taan 'Axaaxoon shuunato neene' gettemmo aabine? Ibaroon gettaa beeto ta tuna gaata, ittoshiyochi amoyich taan ibariyaachotine? 47 Yeericho tunato, Yeerichi qaaroon waayahe; tunaballi Yeericho ittoshi tuno qajitoyich, bi qaaroon waayataachotine" iye. 48 Ayihudeena'o wochiqqi, " 'Shamaaracho neene; yinnoo ne toommooch beetone' no ii beeto tato toona?" iyeete. 49 Yesuusiyoo ishichiqqi wochiye:- "Ta toommooch yinno aalloone; ta Nihoon oogii beeto taane; tunaballi ittoshi taan giishiihotine. 50 Tunatee ta 'Asho taan oogiibe' getaache; taan oogiiya qaawii beeto beetone; aroo taach nallii beetone. 51 Ibaroon ittoshich gettoye:- Ta gettaa beeton ceechii beeto koniyolla bi bee gaata, bulli yemeenoon qitaachemmone" iye. 52 Ayihudeena'o "And ne toommooch yinno beemon xiishii ariito noone. Abrahami qititone; wotta keemachina'oo qititina'one. Tunatee ne 'Ta gettaa beeton ceechii beeto koniyolla bi bee gaata, bulli yemeenoon qitaachemmone' ii beetine. 53 Ibaroon ne no nihoo Abrahamiyee beshenne? Bi qititone; keemachina'o wotta qititina'one; ne koni taane iiniye ne beeto?" iyeete. 54 Yesuusi ishichiqqi boonoshich wochiye:- "Ta, ta qelloon ta oogii gaata ta oogo duuboone. Taan oogii beeto, ittoshi 'No Nuggushoone' ii beeti ta Nihoone. 55 Biin ariyaano ittoshine; tunatee ta arii beeto taane. 'Biin ariyaano taane' ta geti gaata, ittoshichoomon kootacho tunesho taane; tunaballi biin arii beeto taane; bi gettitonoo ceechii beeto taane. 56 Ittoshi nihoo Abrahami ta woyemmi aaboon bi beeggitoyich oogichii emiriye; beeggiqqinoo emiroona wucwucciye" iye. 57 Ayihudeena'oo "Bat aacha nat bedaachine. Abrahamin amoochaa beegganne?" iyeete. 58 Yesuusiyoo "Ibaroon ittoshich gettoye; Abrahami shiijataan beehooba, ta beeto taane" iye. 59 Ebich biin xaqqoona yexiree wuxiya iqqi xaqqoon tiijiyeete. Tunatee Yesuusi boonoshich tuusheehe; Yaafee Kexoocheenoo kechiqqi hammiye.

9

1 Yesuusi gommona hammiibee, aaf doogo tunaqqi shiijati uroon beeggiye. 2 Yesuusichi dabbeena'o "Dojachocho! Hini uro aaf doogo tunaqqi bi shiijato, koni axaaxoon shuunateenaniye? Biinnashi oohee biin shiyitina'one?" iqqi echaheete. 3 Yesuusiyoo ishichiqqi wochiye:- "Hini uro aaf doogo tunaqqi bi shiijato, Yeerichi shuunoo biinna bi bekkemmoyichalli, bi oohee biin shiyitina'o axaaxoon shuunatoyich toonoone. 4 Bekka beetee, taan wochati Yeerichi shuunoon tuniyoo nooch qaawiihe; koniyolla shuunoon hakkaachemmi mandaroo woyemmone. 5 Shawee toommooch ta beemmi wottoon, shawee toommooch beetina'oyich bekko taane" iye. 6 Ishichiqqi tiyii shawooch cuddiqqi bi dengiiti dengoon aaf doogoochi aafooch huuttiye. 7 Aroochee uroon "Hamiree Saloomi gettee beeti kota aacoochaa ne aafoon machabe!" iye. Saloomi geto "Wocheeto" getone. Ebich uro hammiqqi machahe; aroochee bi aafo ciinee wottaqqi bi kexooch hammiye. 8 Arooba bi giyeena'onaa aaf goommooch kotaqqi bi qollaa beetee beeggitina'ona "Hini uro gommooch kotaqqi gijoon qollaa beeti uro toona?" iyeete. 9 Ikkikkeena'o "Biine" iyeete; tunatee bareena'o "Biin shaahiyalli, bi toonoone" iyeete. Biyoo "Taane" iye. 10 "Ishi gaata, ne aafo aabichiqqi ciinniye?" iyeete. 11 Biyoo wochiqqi, "Yesuusi gettee beeti uro dengoon dengiiqqi ta aafooch huuttiichii, 'Hamiree Saloomi gettee beeti kota aacoochaa ne aafoon machabe!' iye. Ebina hammaa ta machatee, ta aafo ciinniye" iye. 12 Asheena'o "Ara urochi aaye?" iyeete. "Ta ariyaache" iye. 13 Asheena'o aaf doogo tunaqqi beebee echati uroon yechiqqi Fariseena'o waan daammiyeete. 14 Yesuusi dengoon dengiiqqi dengoona huuttiqqi bi aafoon bi ciinniiti aabo Shambatoone. 15 Ebich Fariseena'o wotta bara asheena'ochoomon aabichiqqi bi ciinnito gaata echaheete. Biyoo "aroo ta aafooch dengoon huuttiye; aacona machaho; andoo ta aafo ciinnii beetone" iye. 16 Fariseena'ochi daggoochee ikkikkeena'o "Hini uro Shambatoon oogiyaache; ebich Yeer waanee waato toonoone" iyeete. Tunatee bareena'o "Axaaxachi uro ebiyoomon mallateena'on aabichiree tuniyoon hakkehe?" iyeete. Boonoshi daggooch shaco giyiye. 17 Ebich Fariseena'o wochiqqi uroon "Ne aafoon ciinniiti uroochon ama gettenne?" iyeete. Biyoo "Keemachone" iye. 18 Ayihudeena'ochi ukkureena'o bi nihoonaa bi indeenon boonoshi ceeggimmi wottoon, and ciinnii beeti uro aaf doogo tunaqqi beebee echato bi tunoon ibariyaaneena'one. 19 Boonoshinoo "Hini ittoshi bushoona? 'Aaf doogo tunaqqi shiijate' ittoshi ii beetona? Andochi aabichiqqi ciinniye?" iqqi echaheete. 20 Bi nihoonaa bi indeena wochiqqi, "Hini no bushoone; aaf doogo tunaqqi bi shiijoon arii beeto noone; 21 Tunaballi and aabichiqqi bi ciinnito gaata, wotta bi aafoon koni ciinniito gaata ariyaano noone. Biin echabote! Aroo ooga uroone; aroo bi qellichon geton mawiyaachemmone" iyeete. 22 Biin shiyitina'o ishichii boonoshi ito, Ayihudeena'ochi ukkureena'on boonoshi shattitoyichiye. Ebiyoo Ayihudeena'ochi ukkureena'o "Yesuusi aroo Kiristoosine" iqqi miixammo bi dana gaata, aroon Ayihudeena'o kicee beeti kexoochee boonoshi yookkemmoyich echee boonoshi itoyichiye. 23 Ebich biin shiyitina'o "Aroo ooga uroone; biin echabote!" iyeete. 24 Ebich aaf doogo tunaqqi beebee and ciinniti uroon wochinnoon ceeggiqqi, "Yeericha getiree ibaroon yibbaatabe! Hini uro axaaxacho bi tunoon no arii beeto noone" iyeete. 25 Biyoo wochiqqi, "Axaaxacho tunabe, tunaaye ta ariyaache. ebiyee aaf, aaf doogo ta tunoon, tunaballi and ta ciinon ebi ikka mooyon baach ariihoye" iye. 26 Boonoshiyoo daakkiqqi, "Neech amoon halliye? Aabichiqqi ne aafoon ciinniihe?" iyeete. 27 Biyoo wochiqqi, "Shiichiqqa ittoshich gettato taane; ittoshi waayataachotine; amoon halliya wochinnoon waayoyich qaawii beetotine? Ittoshiyoo wotta biin dabbiya qaawii beetotina?" iye. 28 Boonoshiyoo biin naaggiibee, "Ne bi dabboo neene; tunatee no Muusichi dabboo noone. 29 Yeeri Muusich bi geton no arii beeto noone; tunaballi hini uro amoochee bi waato gaatolla ariyaano noone" iyeete. 30 Uroo ishichiqqi wochiye:- "Amoochee bi waato gaata ittoshi ariyee qayo woriganikkiti mooyone; tunaballi bi ta aafoon ciinniitone. 31 Yeerin shattii beeto, bi daaggoonoo tunii beetochi qolloon Yeeri waayahalli, axaaxoon shuunaa beeti asheena'ochi qolloon bi waayee qayon arii beeto noone. 32 Yeeri shawoonaa shimaayoonon bi hallitoochee tiijiqqi, koniyolla 'Aaf doogo tunaqqi shiijati uroochi aafoon ciinniitone' getee waayeyaanoone. 33 Hini uro Yeer waanee bi tunataan gaata, amoonolla tuniyoon hakkaacheshone" iye. 34 Boonoshiyoo wochiqqi, "Hini axaaxoona qoqqaanneeqqa shiijatocho! Nooch dojiya qaawii beetine?" iyeete. Aroochee Ayihudeena'o kicee beeti kexoochee biin kichiyeete. 35 Yesuusiyoo bi wodiiti aaf dooga uroon Ayihudeena'o kicee beeti kexoochee boonoshi kichoon waayahe. Biin qaawii danaqqi, "Ne mulloon Ashi Bushoochi toommooch too'iiyenne?" iqqi echahe. 36 Biyoo wochiqqi, "Ta doonocho! Ta mulloon bi toommooch ta too'iiyemmi uro bi qelloona aaye?" iye. 37 Yesuusiyoo "Biin beeggato neene. Andoo neenna tookkii yibbaataa beeto aroo taane" iye. 38 Biyoo "Ta Doonocho! Ta mulloon ne toommooch too'iito taane" iqqi biich yittii goyinnahe. 39 Yesuusiyoo "Ciinaaneena'o ciinee, ciinnii beetina'o doogee, nalloona boonoshi baribaremmoyich, ta hini shawooch waato taane" iye. 40 Biinna tookkii arooch beetina'ochi daggoochee ikkikka Fariseena'o ishin waayaqqi, "No wotta aaf doogo noona?" iqqi echaheete. 41 Yesuusi wochiqqi, "Aaf doogo ittoshi tunato gaata, gondo ittoshi toommoochee danataacheshone. Tunaballi and 'Ciinnaa beeto noone' iyotine; ebich ittoshi toommooch beeti gondo wohaachemmone" iye.

10

1 "Ibaroon ittoshich gettoye:- bageena'ochi maggooch maggee kelloona giyaano, bara gommona capphiqqi giyiyo, aroo gaayoonaa bokkoonaniye. 2 Tunatee kelloona giyiyoo bageena'ochi qiddoone. 3 Biich kellacho qechemmone. Bageena'oo bi qaaroon waayemmina'one; bi bageena'on boonoshi shigi shigoona ceegiree kichemmone. 4 Bi bageena'o bullin bi kichitoyee gub boonoshi aafooch shiichemmone; bi bageena'oo bi qaaroon boonoshi arii beetoyich, biin dabbemmina'one. 5 Tunaballi baroo waanee xuuppheheetalli biin dabbaachemmina'one; Ebiyoo baroochi qaaroon ariyaano boonoshi qajitoyichiye" iye. 6 Yesuusi ishin arooch beeti asheena'oyich shaahiyoona gettiye; tunatee bi gettito ama geto gaata boonoshich giyaanoone. 7 Ebich Yesuusi daakkiqqi boonoshich ishichiye:- "Ibaroon ittoshich gettoye:- Ta, bageena'ochi kello taane. 8 [Taye aaf] waatina'o bulli gaayeena'onaa bokkeena'onaniye; tunatee bageena'o boonoshi qaaroon waayataaneena'one. 9 Kello taane. Taanna giyiyoo koninolla wodiiyemmo taane. Giijemmo taane; kichemmo taane; quya maanjemmo taane. 10 Gaayo bi waa beeto gaayoyich, guuroonaa aalliyoonoyichalli, baroon halloyich toonoone; tunaballi ta waato, kashoon boonoshi danemmoyich, ebiyoo ceeni kashoon boonoshi danemmoyichiye. 11 "De'a qiddoo taane. De'a qiddoo bi bageena'o keroyich qitemmone. 12 Tunaballi gijoon deqqiqqi qiddaa beeto biicho tunati bagee qiddoo tuno bi qajitoyich, okaroo waa gaata bageena'on dufiichi woccemmone; arooba okaroo bageena'on yechemmone; boonoshinoo shaccemmone. 13 Ara qiddoo bi woccito, gijoon deqqiqqi qiddaa beeto bi tunatoyichiye; bageena'oyichoo maaxo bi qajitoyichiye. 14 "De'a qiddoo taane. Nihoo Yeeri taan bi arii beetoomon, tawoo Nihoo Yeerin ta arii beetoomon ta bageena'on arii beeto taane; boonoshiyoo taan arii beetina'one; boonoshi keroyichoo qitemmo taane. 16 Hini maggooch giyaani bara bageena'o taach beetina'one. Boonoshinoo wotta deebo taach qaawiihe; ta qaaroonoo waayemmina'one; ikka qiddoo boonoshin ikkochiree quyemmone. 17 "Qitii duukkatina'ochi daggoochee wochinnoon ta kechemmoyich, ta daaggoona qitemmo taane; ebich Nihoo Yeeri taan shunnii beetone. 18 Ta shunniree qitehoalli, ta shunnaanoon taan wuxemmo aalloone. Qitoonaa qitii duukkatina'ochi daggoochee keyonoyich hakkoo taach beetone; ta Nihoo 'Ebin tuniibe!' itone" iye. 19 Arooba hini yibbaatee naboona Ayihudeena'ochi daggooch wochinnoon shaco giyiye. 20 Boonoshi daggoochee meetina'o "Yinnachone! Geyatone! Amoyich bi yibbaatoon waayaa beetotine?" iyeete. 21 Bareena'o "Bi yibbaatoo yinnachi ashi yibbaatoomo toonoone. Yinno aaf doogeena'ochi aafoon ciinniyoon hakkeha?" iyeete. 22 Yerusalem beeti yaafee kexon Yeerich boonoshi diirii beeti baaroo katinniye. Shawoo yooyone. 23 Yesuusi Yaafee Kechi kakallooch Solomoonichi genja gaaddaafoona sha'aa beehe. 24 Ikkikka Ayihudeena'o biin giichii guuddiqqi, "Aati wottoon nooch aachenne? Ne Kiristoosi ne gaata, kaacha nooch gete!" iyeete. 25 Yesuusiyoo ishichiqqi boonoshich wochiye:- "Ta ittoshich gettato taane; tunaballi ibariyaachotine. Ta, ta nihoo waanee wocheeqqa ta tunii beeti shuunoo taachon miixaa beetone; 26 Tunatee ittoshi ta bago ittoshi tuno qajitoyich ibariyaachotine. 27 Ta bageena'o ta qaaroon waayaa beetina'one; tawoo boonoshin arii beeto taane; boonoshiyoo taan dabbii beetina'one. 28 Tawoo boonoshich bulli yemeenee kashoon immemmo taane; bulli yemeenee shiwaree qaaqqooch giyaachemmina'one. Boonoshin ta kishoochee boggemmo koniyolla aalloone. 29 Boonoshin taach immiti ta Nihoo bulliyee beshoone; ta Nihoochi kishoochee bogon koniyolla hakkaachemmone. 30 Taannaa Nihoo Yeerina ikkoo noone" iye. 31 Arooba Ayihudeena'o biin yexiree wuxiya wochinnoon xaqqoon tiijiyeete. 32 Yesuusi boonoshich "Ta nihoo waanee wocheeqqa wodda de'a mooyon ittoshich bekkiito taane; hini ta shuunati shuunoochee aabichiye taan xaqqoona ittoshi yexxemmo?" iye. 33 Ayihudeena'o wochiqqi, "Ne naagoyichalli de'oon ne shuunatoyich neen yexaachone; ne ashi bushoo tunaachaa ne qelloon Yeeri ne tuniitoyichiye" iyeete. 34 Yesuusi ishichiqqi boonoshich wochiye:- "Yeeri ' "Ittoshiyoo nuggushoo ittoshine" ito taane' iqqi bi gettito ittoshi callooch kooreyaanoona? 35 Yaafa Macaafee qaaro shaddeyoon hakkaache; hini bi qaaroon waayatina'on, Yeeri 'Ittoshiyoo nuggushoo ittoshine' bi itoyeena, 36 'Yeerichi Bushoo taane' ta itoyich Nihoo Yeeri yaafiton, shawee toommoochoo bi deejiton 'Naaggaahine!' iyotina? 37 Illa ta, ta Nihoo shunniti shuunoon ta shuuno qayi gaata, taan ibariyaayote! 38 Tunatee ta shuuna gaata, taanolla ittoshi ibariyoo qayi gaata, Nihoo Yeeri taanna tookkii bi tunoon, tawoo Nihoo Yeerina tookkii ta tunoon xiishiree ittoshi ariiyemmoyich, ta shuunoon ibariibote!" iye. 39 Ebich wochiqqi biin yecha qaawiyeete; tunatee boonoshi kishoochee muricciye. 40 Arooba Yesuusi shiichiqqi Yowannisi aacona afaalliibee echati xaa'oo Yooridanoosi Aacoyee beqach wochinnoon hammiqqi arooch kotahe. 41 Wodda asheena'o bi waan waaheete. Boonoshinaa boonoshina "Yowannisi ikka mallatoonolla bekiyaanoone; tunaballi Yowannisi hini uroochon bi gettito bulli ibaroone" iyeete. 42 Aroochaa meeti asheena'o boonoshi mulloon Yesuusichi toommooch too'iiheete.

11

1 Maariyaminaa bi manee Maaritina beeti Bitaana Alazaari gettee beeti ikka uro beehe; biyoo biiyahe. 2 Hini ara Maariyami shittoon Doono Yesuusichi baatooch ukkiichaa bi qelli eexona hiditi ureene; wotta biiyati Alazaariyoo bi manoone. 3 Ebich bi maneena'o Maritinaa Maariyamina "Ta Doonocho! Ne shunnaa beeti Alazaari biiyatone" iqqi bi waan wochoon daachiiheete. 4 Yesuusiyoo ishin waayaqqi ishichiye:- "Alazaari biiyato, Yeerichi Bushoo hini bi biiyee naboona bi oogemmoyich Yeerichi oogoyichalli hini biiyoona qitaachemmone" iye. 5 Yesuusi Maaritinaa bi maneenon, Alazaarinoo oogichii shunnii beetone. 6 Alazaarichi biiyoon Yesuusi waayatoyee gub, arooba bi beeti xaa'ooch gutta qeyiye. 7 Ebiyee gub, bi dabbeena'oyich "Yihudee Shawooch wottaree hambone" iye. 8 Bi dabbeena'o "Dojachocho! Arooch beeti Ayihudeena'o giishacha aaboyee aaf neen xaqqoona yexiree wuxiya qaawitina'one; and wottaree boonoshi waan hamma inne?" iyeete. 9 Yesuusiyoo wochiqqi, "Ikka heeyo aaraa gutta saato toona? Araddoona sha'aa beeto koniyolla bi bee gaata, hini shaweexi bekkoon beeggemmone; ebich dihaachemmone. 10 Tunatee xumoona sha'aa beeto koniyolla bi bee gaata, biich bi mandaratoyich dihemmone" iye. 11 Ebin bi gettitoyee gub wochinnoon "No shunachi Alazaari tokkatatone; tunaballi biin tokkatoochee tiijiya hammaa beeto taane" iye. 12 Ebich bi dabbeena'o "Doonocho! Tokkatoo biin yechito tuna gaata, wodemmone" iyeete. 13 Tunatee Yesuusi "Tokkatatone" iqqi bi gettito, "Qititone" getone; tunaballi tokkateechon bi gettito boonoshich shaahiye. 14 Ebich arooba Yesuusi kaacha "Alazaari qititone; 15 Ittoshi mulloon ta toommooch too'iyoona ittoshi kupphemmoyich, arooch ta beemi qayoyich emirihoye; ittoshichoo gaawatone. And bi waan hambone" iye. 16 Ebich "Qaapoo" gettee beeti Toomaasi bara Yesuusichi dabbeena'oyich "Biinna tookkiree qitibone; hambone" iye. 17 Yesuusi Bitaana shaggiqqi, "Alazaari qitii bi duukkato hanaach awudda qemone" geton waayahe. 18 Hini Bitaani Yerusalemee bi wokkii beeto keeja kiilee meetir bedoone. 19 Boonoshi manoo qititoyich Maaritinaa Maariyaminon goggiyoyich, Ayihudeena'ochi daggoochee meetina'o waaheete. 20 Ebiyee gub, Maariti Yesuusi womon waayaqqa biin giijiya kechahan; tunatee Maariyami kexooch kotaa beehan. 21 Maaritiyoo Yesuusich "Ta Doonocho! Hiniich ne beeto gaata, ta manoo qitaacheshone. 22 Tunaballi Yeeri ne qollammo bullin neech bi tuniiyemmo tunoon arii beeti taane" iyan. 23 Yesuusiyoo "Ne manoo qitii bi duukkatoochee kechemmone" iye. 24 Maaritiyoo "Ciireexi aabooba qitii duukkatina'ona tookki kechemmo bi tunoon arii beeti taane" iyan. 25 Yesuusiyoo "Qitii duukkatina'oyich kashoon imiree kichemmo taane. Bi mulloon ta toommooch too'ii beeto bi qititeenolla kashachon tunemmone; 26 kashacho tunaqqi bi mulloon ta toommooch too'ii beeto bulli, bulli yemeenoon qitaachemmone. Ebin ibariinne?" iqqi echahe. 27 Areyoo "Eeha, ta Doonocho! Ne 'Hini shawee toommooch woyemmone' getteeti Kiristoosi Yeerichi Bushoo ne tunoon ibariiti taane" iyan. 28 Maariti ishichiichaa wottaqqa kexooch giyahan. Bi manee Maariyamin ceeggaa bad wochiqqa, "Dojacho waatone; neen ceeggii beetone" iyan. 29 Are ishin waayaqqa afaafinoona tiyaa bi waan hammahan. 30 Yesuusi Maaritina tookkii bi danati xaa'oochalli bi beeto bat gafooch giyaanoone. 31 Biin goggiya tookkii kexooch kotaa beeti Ayihudeena'o Maariyami afaafinoona tiyaa bi hamon beeggiqqi, "Maashoochaa eepaniye tiyaa bi hammato" iqqi kechii biin dabbiyeete. 32 Maariyami Yesuusi beetooch waa biin ciinnaa bi baatooch dihiqqa, "Ta Doonocho! Hiniich ne beeto gaata, ta manoo qitaacheshone" iyan. 33 Yesuusi are eefee, wotta biinna tookkii waati Ayihudeena'o eefee ciinniqqi bi giidoo qajaqqi ayiniye; goggemmonoo mawiihe. 34 "Aabiichiye ittoshi duukkito?" iye. Boonoshiyoo "No Doonocho! Waaree beege!" iyeete. 35 Yesuusi acimoon ukkiye. 36 Arooba arooch beeti Ayihudeena'o "Aabichiqqi Alazaarin bi shunnii beeto gaata beegote!" iyeete. 37 Tunatee boonoshi daggoochee ikkikkeena'o "Hini aaf doogoochi aafoon ciinniiti uro, hinin wotta bi qitaachemmoyich tuniyoon mawiiha?" iyeete. 38 Yesuusi wochinnoon oogichii ayiniqqi Alazaari duukkati maasho beetooch hammiye. Opoo xaqqee kexone; kelloo xaqqoona keppheetone. 39 Yesuusi "Xaqqoon tiiji bayote!" iye. Qititi uroochi manee Maariti "Ta Doonocho! Bi duukkato hanaach awudda qemone. Ebich hanaach beddaahee shaa'o qayaachemmone" iyan. 40 Yesuusi " 'Ta gettaton ne ibarii gaata, Yeerichi oogee yiiroon beeggemmi neene' getaachota?" iye. 41 Asheena'oo xaqqoon tiijiyeete. Yesuusi kaama wottaa shimaayooch ciinniqqi, "Ta Nihoocho! Taachon ne waayatoyich neen gallatahoye. 42 Bulli aaboon ne waayoon arii beeto taane; tunaballi taan ne deejoon boonoshi ibariiyemmoyich, hini ta guudoona neexati asheena'oyicha iqqa ishin gettahoye" iye. 43 Ishichiqqi bi corootitoyee gub bi qaaroon oogichiqqi, "Alazaaro! Waa keye!" iqqi ceeggiye. 44 Qititi uro bi kishoo, bi baatoo kaafee duukkati kaafanoona tookkii, bi aafoo bi kaapatona kechiye. Yesuusi "Biishote! Hambe" iye. 45 Arooba Maariyam waan waaqqi Yesuusi tuniiton beeggiti Ayihudeena'oochee meetina'o boonoshi mulloon bi toommooch too'iiheete; 46 Tunatee boonoshi daggoochee ikkikkeena'o Fariseena'o waan hammiqqi Yesuusi tuniiton gettiyeete. 47 Ebich qeesheena'ochi ukkureena'onaa Fariseena'ona Ayihudee nallachina'on kiciqqi, "Aabichibona? Hini uro meeti mallatoon bekkii beehe amoone! 48 Cikkii no qayi gaata, asheena'o bulli bi waan wottemmina'one; Roomee Shawee ukkureena'o waaree Yeerich no goyinnaa beeti yaafee kexo beeti xaa'oon, no aagatoonoo aalliiyemmina'one" iyeete. 49 Aroobee natooba qeeshee guudo tunati Qeyaafi gettee beeti, boonoshi daggoochee ikkoo "Ittoshi amoonolla ariyaachotine. 50 Asheena'o bulli boonoshi aalloye, ikka uro boonoshi keroyich bi qitoo ittoshich kettoo tunoon shalligaachotina?" iye. 51 Ishin bi gettito, bi qelloona ariiqqi toonoone; tunaballi aroobee natooba qeeshee guudo bi tunatoyich, Yesuusi Ayihudeena'ochi keroyich bi qitemmon keemmiye; 52 Bi qitemmo, shacaqqi bari bara shawooch beeti Yeerichi Bushiisheena'on wotta ikkooch bi kicemmoyichalli, Ayihudeena'oyich baach toonoone. 53 Ebich Qeyaafi nallachina'oyich bi gettiti ara aaboochee tiijiqqi Yesuusin wuxoyich echeeheete. 54 Ebichi naboona aroyee gub Yesuusi Ayihudeena'ochi daggooch xalla bekkaqqi sha'ataanoone; tunaballi aroochee tiyiqqi barahee ga'ooch beeti shawoo, Efiremi gettee beeti katamooch hammiye; arooch bi dabbeena'ona tookkii kotahe. 55 Ayihudeena'o baarii beeti Beshee Baaroo katinniye. Dofee asheena'o boonoshi qelloon boonoshi xalliiyemmoyich, ebi Beshee Baaroyee shiichiqqi boonoshi beeti shawoochee Yerusalem waaheete. 56 Boonoshiyoo Yesuusin qaawii beeheete; Yaafee Kechi kakallee daggooch neexaqqi boonoshinaa boonoshina "Ittoshich amo shaahii beete? Baarooch waataacheha?" iibee yibbaataheete. 57 Aroyee aaf qeesheena'ochi ukkureena'o, Fariseena'oo biin yecha qaawiqqi, "Yesuusi beeti xaa'oon arii beeti asho bi bee gata, waaree nooch gete!" itina'one.

12

1 Yesuusi, Beshee Baaroon shiritta qemooch geddiichii, qitii bi duukkatoochee bi kichiti Alazaari beeti Bitaana hammiye. 2 Aroochaanoo xumi maayoon qanniiheete; Maaritiyoo boonoshich giddiihan; Alazaariyoo biinna tookkii kotatina'ochi daggoochee ikkoone. 3 Maariyami qachi neetira beda naaridoosi gettee beeti oogati aaxxi shittoon deebaqqa Yesuusichi baatooch ukkiyan; bi qelli eexona bi baatoon hidiyan. Ebi shittee cinno kechi ikkotahe. 4 Tunaballi Yesuusi dabbeena'ochi daggoochee ikkoo, biin beshiiree immemmi Asqorootachi Yihudi 5 "Hini shittoon wodda balla birawoona kemee, iriteetina'oyich amoyich immeyaache?" iye. 6 Ishin bi gettito, gaayo bi tunatoyichalli, iriteetina'oyich ariqqaqqi toonoone; gija yesha kojoon kallaqqi kojee daggooch kicee beetoochee bi qellich bi deqqi beetoyichiye. 7 Yesuusiyoo "Qayote! Hini shittoon ta duukkeeyemmi aaboyich qanniiqqa quyatine. 8 Girachina'o bulli araddoon ittoshina tookkiiniye boonoshi beeto; tunaballi ta bulli araddoon ittoshina tookki beetaachemmo taane" iye. 9 Ayihudeena'ochi daggoochee meeti asheena'o Yesuusi Bitaana bi beemon ariiqqi waaheete; boonoshi waato, qitii bi duukkatoochee bi kichiti Alazaarinoo beeggalli Yesuusi ikketon baach toonoone. 10 Ebich qeesheena'ochi ukkureena'o Alazaarin wotta wuxiya echeeheete; 11 Ebiyoo Ayihudeena'ochi daggoochee meetina'o bi naboona boonoshin qajiichii boonoshi mulloon Yesuusichi toommooch boonoshi too'iitoyichiye. 12 Dechara Beshee Baaroon baaroyich waati meeti asheena'o "Yesuusi Yerusalem woyemmone" getee waayaqqi, 13 yeebbee waamon dapii yechii Yesuusin giijiya kechiqqi, "Yeeri gallateebe! Doono Yeerichi shigoona waa beeti Isra'eelee Taatoo diireebe!" iibee cookeeheete. 14 Ebiyee aaf "Yerusalemi asheena'ote! Shattaahotine! Ebiyoche, ittoshi taatoo kuree bushoon yebbaree woyemmone" getee bi kooreetoomon Yesuusi kuree bushoon danaqqi yebbahe. 16 Yesuusichi dabbeena'o arooba ebin shalligaaneena'one; tunaballi Yesuusi shimaayooch bi kechitoyee gub, "Hini biichon Yaafa Macaafooch kooreeton ceechito noone" iqqi shalligiyeete. 17 Ebiyee aaf Yesuusi Alazaarin qitii bi duukkati opoochee ceeggiqqi bi kichiyooba, biinna tookkii beeti asheena'o tunati mooyon miixaa beeheete. 18 Ebich hini mallatoon bi tuniyoon waayati dofee asheena'o wotta biin giijiya kechiyeete. 19 Ebichi naboona Fariseena'o boonoshinaa boonoshina "Andoo ikka mooyonolla tuniyoon hakkaachone! Ebin beegote! Ashoo bulli bi waan wottatone" iyeete. 20 Ebi baarooba Yeerich goyinniya Yerusalem hammiti asheena'ochi daggooch ikkikka Giriikkeena'o beeheete. 21 Boonoshiyoo Galiilee Shawooch beeti Beteshayidachi Filipphoos waan giddaqqi, "No doonocho! Yesuusin nooch bekkiibe!" iqqi qollaheete. 22 Ebina Filipphoosi hammiqqi Indiriyaasich gettiye; aroochee guttaqqi hammii Yesuusich gettiyeete. 23 Yesuusiyoo ishichiqqi boonoshich wochiye; "Ashi Bushoo ta, Yeer waanee oogoon ta deqqemmi aaboo katinnitone. 24 Ibaroon ittoshich gettoye:- Ikka teepphee aafe shawooch holliqqa bi qitaan gaata, bi ikketi echemmine; tunatee bi qiti gaata, wodda aafoon aafemmine. 25 Bi kasheen wodiyoyich shunnii beeto bulli muccemmone; hini shawee toommooch beebee bi kasheen wodiyoyich shunnaano, bulli yemeenee kashoon danemmone. 26 Koniyolla bi tunatee ta wocheyacho tunoon bi qaawi gaata, taan dabbibe! Ta beetooch hini ta wocheyacho wotta beeyemmone. Koniyolla ta wocheyacho bi tuna gaata, Nihoo Yeeri biin oogiiyemmone" iye. 27 "And ta kashe xuuxatine; ama getate? 'Ta Nihoocho! Hanaach ta toommooch woyemmi xuuxoochee taan wodiibe!' getata? Tunatee hini hanaachi xuuxoon beegoyichiye ta waato. 28 Ta Nihoocho! Ne shigoon oogiibe!" iye. Arooba shimaayoochee "Ebiyee aaf oogiito taane; andoo oogiiyemmo taane" immi qaaro waayeehe. 29 Arooch neexaa beeti asheena'o hini qaaroon waayaqqi, "Xeeyoone gigaa beeto" iyeete. Bareena'oo "Shimaaji maraakoone waa biich yibbaataa beeto" iyeete. 30 Yesuusi ishichiye:- "Ebi qaaro waayeeto, ittoshi naboyichalli ta naboyich toonoone. 31 And Yeerich de'a getaani hini shawee toommeexi asheena'ochi toommooch nalloo kinda bedditone; and boonoshin hajii beeti taatoo maach yookkeeyemmone. 32 Taanoo shawoochee boonoshi tiiji gaata, bullin ta waan yeepphemmo taane" iye. 33 Yoodee bi qitemmon bekkiyoyich ishin gettiye. 34 Ebich dofee asheena'o "No, Kiristoosi bulli yemeenoon bi beeyemmo tunoon Yeerichi Callee Macaafoochee shemmatee waayato noone. Newochi 'Ashi Bushoon shawoochee tiijemmina'one' iqqa aabichiqqa gettanne? Ishi Ashi Bushochi konine?" iqqi echaheete. 35 Yesuusiyoo "Bat giishacha aabee wottoon bekko ittoshina tookki beeyemmone. Mandaroona sha'aa beeto amooch bi hammii beeto gaata ariyaanoone; ebich ittoshich bi mandarataachemmoyich, bekka beetee sha'abote! 36 Bekkoochi bushiishoo ittoshi tunemmoyich, bi bekka beetee, ittoshi mulloon hini bekkoochi toommooch too'iibote!" iye. Yesuusi ishin bi gettitoyee gub boonoshi daggoochee kechiqqi ikka qera xaa'ooch hammiye. 37 Tunaballi ebin shaaha mallatoon boonoshi aafoochaa bi bekkiiteenolla, boonoshi mulloon bi toommooch too'iyaaneena'one; 38 Ebich keemachi Isiyaasi "Doono Yeero! No miixaton koni ibariite? Doono Yeerichi giidochi konich bekkaate?" iqqi bi gettiti qaaro ceenniye. 39 Isiyaasi wotta "Yeeri ishichitone:- 'Ta waan boonoshi wottatee boonoshin ta wodiyaachemmoyich, boonoshi aafoona boonoshi ciinaachemmoyich, boonoshi mulloona boonoshi shalligaachemmoyich, boonoshi aafoon daayiito taane; boonoshi mulloonoo muumiitoo taane' itone" iye; ebich boonoshi mulloon bi toommooch too'iiyemmon mawiitina'one. 41 Isiyaasi ishichiqqi bi gettito, Yesuusichi oogee yiiroon shiichiqqi bi beeggitoyichiye; wotta Yesuusichon gettiye. 42 Arooba Ayihudeena'ochi ukkureena'o daggoocheenolla meetina'o boonoshi mulloon Yesuusichi toommooch too'iiheete; tunaballi Fariseena'o Ayihudeena'o kicee beeti kexoochee boonoshi yoohaachemmoyich, xalla kichii getaaneena'one; 43 Ebiyoo Yeeri boonoshin oogiyoyee beshoon asho boonoshin oogiiyemmoyich boonoshi qaawitoyichiye. 44 Ebichi hillooch Yesuusi bi qaaroon oogichiqqi ishichiye:- "Bi mulloon ta toommooch too'ii beeto, taan wochatochi toommooch too'iitalli, ta ikketo toommooch toonoone; 45 Taanoo beeggii beeto, taan wochaton beeggii beetone. 46 Bi mulloon ta toommooch too'ii beeto bulli, mandarooch bi beetaachemmoyich, ta, bekko tunaqqa hini shawee toommooch waato taane. 47 "Hini shawee toommooch beetina'on wodiyoyichalli, boonoshi toommooch nalloyich waataano taane. Ebich koniyolla ta qaaroon waayaqqi ebi bi waayati qaaroon quyo bi qayi gaata, bi toommooch nallemmo ta toono taane. 48 Taanoo qaje iqqi ta qaaroon ibariyaanoochi toommooch nallemmo beetone; ciireexi aabooba hini ta gettati qaaro bi toommooch nallemmone. 49 'Amoyicha?' bi gettee gaata, ta qellee shalligoona getaano taane; tunaballi taan deejiti Nihoo Yeeri aroo ama ta gettemmo gaata taach gettitone. 50 Aroo 'Hamiree gete!' iqqi taach bi gettiti qaaro, bulli yemeenee kasho bi tunoon arii beeto taane. Illa ta gettaa beeton Nihoo Yeeri taach gettitoomon ebiyoomon gettahoye" iye.

13

1 Beshee Baaroo katinniqqi ikka qemo echahe; Yesuusi hini shawoochee Nihoo Yeer waan bi hammemmi aabo katinon ariihe. Hini shawee toommooch beeti bi dabbeena'on shunniye; ciirooch beddaaheenoo boonoshin shunniye. 2 Yesuusinaa bi dabbeena'ona xumi maayoon maa beeheete; Daabiloosiyoo shiichiqqi Asqorootachi Simoonichi bushoo Yihudi Yesuusin beshiiree bi immemmoyich gonda shalligoon bi mullooch giijitone; 3 Yesuusi Nihoo Yeeri bi kishooch bulli mooyon bi imon, Yeer waanee bi womonoo, Yeer waanoo wottaree hammemmo bi tunoon arii beetone. 4 Ebich madee toommoochee tiyii, toommeexi bi tahoon shoottiqqi kotiichii, hidee qoraddoon tiijii eddahe. 5 Aree hillooch aachi kita qiicoona aacon oobbiqqi bi dabbeena'ochi baatoon mayonaa bi eddati qoraddoona hidii shokkiyoonooch giyiye. 6 Aroochee Simoon Pheexiroos waan giddahe; biyoo "Ta Doonocho! Ne ta baatoon machaniya ne ii beeto?" iye. 7 Yesuusiyoo wochiqqi, "Ta tunii beeton and ariyaano neene; tunatee gub ariiyemmo neene" iye. 8 Pheexiroosiyoo "Ta baatoon cir mayaachine!" iye. Yesuusiyoo "Ne baatoon ta mayo qayi gaata, taanna tookkii ikkittino neech aalloone" iqqi wochiye. 9 Simoon Pheexiroosiyoo "Ta Doonocho! Ishi gaata, ta kishoonaa ta qelloonon daakkiree mayalli ta baatoo ikketon machaaye" iye. 10 Yesuusi "Bi qeddoon machato, bi ashittino bulli xalloo bi tunatoyich, bi baatoon machoyee damba biich baroo qaawiyaache. Ittoshi xalloo ittoshine; tunaballi ittoshi bulli toonoone" iye. 11 Biin beshiiree immemmo aabi gaata bi arii beetoyich, "Ittoshi bulli xalloo toono ittoshine" iye. 12 Boonoshi baatoon machii bi ciichitoyee gub boonoshi baatoon hidii bi shokkiiti qoraddoon shoottiichii bi tahoon tahaqqi kotahe; boonoshichoo ishichiye:- "And ittoshich ta shuunaton beeggito ittoshi toona? 13 Ittoshi taan 'Dojachone; Doonone' iqqi gettii beetotine; eeha taane. Ebich ittoshi gettito ibaroone. 14 Illa ta ittoshi Doononaa Dojachona tunaachaa ittoshi baatoon ta machatoye, ittoshinaa ittoshina ittoshi baatoon macheya beddiyotine. 15 Ebin ittoshich ta tuniitoomon ebiyoomon wotta ittoshinaa ittoshina ittoshi tuniiyemmoyich bekkiito taane. 16 Ibaroon ittoshich gettoye:- Guuno bi doonoyee beshaanoone; wocheetoo biin wochatoyee beshaanoone. 17 And ebin ariiqqi ittoshi tunii gaata, diireeto ittoshine. 18 "Ittoshi bullichon toonoone ta gettaa beeto; ta kaaccati asheena'o amoomina'o gaata taane arii beeto. Tunaballi ebin ta gettaa beeto, Yaafa Macaafoochaa 'Taanna tookkii geechaqqi maa beeto taan kocha tiyiye' getteeti qaaro ceennemmo bi tunatoyichiye. 19 Ebi tunahooba Beeyacho ta tunoon ariiree ittoshi ibariiyemmoyich hanaach mooyo waataan beetee, ittoshich gettato taane. 20 Ibaroon ittoshich gettoye:- Ta wochato koninolla shunnii beeto taan shunnii beetone; taanoo shunnii beeto taan wochaton shunnii beetone" iye. 21 Yesuusi ishin bi gettitoyee gub, bi kashe xuuxahan; "Ibaroon ittoshich gettoye:- Ittoshi daggoochee ikkoo taan beshiiree immemmone" iqqi xalla gettiye. 22 Bi dabbeena'o "Koniniye bi gettii beeto?" iqqi boonoshi gaboon guttiiqqi boonoshinaa boonoshina ciineeheete. 23 Bi dabbeena'ochi daggoochee Yesuusi shunnii beeti ikkoo Yesuusichi ga'ooch kotaqqi beehe. 24 Ebich Simoon Pheexiroosi ara uroon qillifaqqi, " 'Koniniye ne gettaa beeto?' getiree Yesuusin echabe!" iye. 25 Ebich aroo Yesuus waan katinniqqi, "Ta Doonocho! Arochi konine?" iqqi echahe. 26 Yesuusi wochiqqi, "And dukkaree ta qapphiiyemmo aroone" iye. Aroochee dukkaqqi Asqorootachi Simoonichi bushoo Yihudich qapphiihe. 27 Yihudi bi qapphatoyee gub bekkach Sheexaano bi mullooch giyiye. Arooba Yihudin Yesuusi "Shuuniya ne gabiton kaataree shuunabe!" iye. 28 Tunaballi kotatina'ochi daggoochee koniyolla amoyich ebin bi gettito gaata ariito aalloone. 29 Yihudi koja yesho bi tunatoyich, ikkikkeena'o Yesuusi "Baaroyich qaawiimmon kemabe!" oohee "Girachina'oyich ikka mooyon imbe!" ito boonoshich shaahiye. 30 Yihudi dukkoon bi qapphatoyee gub bekkach kexoochee kechiye; aree gaata shawoo xumoone. 31 Yihudi kechitoyee gub Yesuusi ishichiye:- "And Yeeri Ashi Bushoo taach oogoon immitone; biyoo taanna oogatone. 32 Yeeri taanna bi ooga gaata, Yeeri bi qelloona oogoon taach immemmone; andoo bekkach oogee yiiroon taach immemmone. 33 "Ta bushiisheena'ote! Bat giishacha saatoon ittoshina tookkii beeto taane. Taan qaawemmo ittoshine; Ayihudeena'ochi ukkureena'oyich 'Ta hammaa beetooch womon hakkaachotine' ta itoomon, andoo ittoshich wotta gettoye. 34 " 'Ittoshinaa ittoshina shunabote!' iqqa ittoshich andra mooyon gettoye; ta ittoshin ta shunnatoomon, ittoshi wotta ittoshinaa ittoshina shunabote! 35 Ittoshinaa ittoshina shuna gaata, ebina ta dabboo ittoshi tunoon asheena'o bulli ariiyemmina'one" iye. 36 Simoon Pheexiroosi "Ta Doonocho! Amoochiye ne hammemmo?" iqqi echahe. Yesuusi wochiqqi, "Ta hammaa beetooch and taan dabboon hakkaachine; tunaballi gub taan dabbemmo neene" iye. 37 Pheexiroosi "Ta Doonocho! And neen dabboon amoyich hakkaachote? Neecha iqqa qitoyich qannito taane" iye. 38 Yesuusiyoo wochiqqi ishichiye:- "Ibaroon taacha getiree qitenne? Ibaroon neech gettoye:- Keeja kaalloon taan nookkataan ne beetee, hanaach baakkoo kuuhaachemmone" iye.

14

1 Yesuusi daakkiqqi bi dabbeena'oyich ishichiye:- "Ayini xuuxiyaahotine! Ittoshi mulloon Yeerichi toommooch too'iibote! Wotta ta toommoochoo too'iibote! 2 Ta Nihoochi kexo gabinone; xaa'oon ittoshich qanniiya hammaa beeto taane. Ebi toonee gaata, ittoshich getaachesho taane. 3 Hammaqqa xaa'oon ittoshich ta qanniitoyee gub, ta beetooch ittoshi tunemmoyich wottaree waa ta waan ittoshin daammemmo taane. 4 Ta hammaa beeti xaa'ooch shaggiiyemmi gommon arii beeto ittoshine" iye. 5 Aroochee Toomaasi "Ta Doonocho! Ne hammaa beeti xaa'oon ariyaano noone; aabichiree gommon ariiyehone?" iye. 6 Yesuusi wochiqqi, "Gommonaa ibaroona, kashoonoo taane; Nihoo Yeer waan bechii beeti gommo ta ikketo baachiye; koniyolla bara gommona hammiqqi shagon hakkaache. 7 Taan ittoshi ariito gaata, wotta ta Nihoon ariiyesho ittoshine. Hanaachina tiijiqqi biin ariito ittoshine; biinoo beeggito ittoshine" iye. 8 Filipphoosi "Ta Doonocho! Nihoo Yeerin nooch bekkiibe! Aroo nooch beddiye" iye. 9 Yesuusi biich ishichiye:- "Haano Filipphooso! Meeti aaboon neenna tookkii kotato taane; hanaach beddaahee taan ariyaachine? Taan beeggito Nihoo Yeerin beeggitone. Aabichiqqa, 'Nihoo Yeerin nooch bekkiibe!' inne? 10 Tawoo Nihoo Yeerina tookkii ta beemon, Nihoo Yeeriyoo taanna tookkii bi beemon ibariyaachine? Ittoshich ta gettaa beeti qaaroon ta waanee toonoone ta gettaa beeto; tunaballi taanna tookkii beeti Nihoo Yeerine ebi bi shuunoon shuunaa beeto. 11 Tawoo Nihoo Yeerina tookkii ta beemon, Nihoo Yeeriyoo taanna tookkii bi beemon ibariibote! Ebi tuno qayi gaata, ta shuunati shuunee naboona ibariibote! 12 Ibaroon ittoshich gettoye:- Bi mulloon ta toommooch too'iimmo ta shuunaa beeti shuunoon aroo wotta shuunemmone; ta, Nihoo Yeer waan hammaa ta beetoyich ebiyee beshi shuunoonolla shuunemmone. 13 Bi Bushoo tawo, Nihoo Yeerichi oogee yiiroon asheena'oyich ta bekkiiyemmoyich, ta shigoona ittoshi qollaa beeto bullin tuniiyemmo taane. 14 Amoonolla ta shigoona ittoshi qolla gaata, tuniiyemmo taane" iye. 15 "Taan shunnii beeto ittoshi tuna gaata, 'Tuniibote!' iqqa ta gettaton ceechemmo ittoshine. 16 Tawoo Nihoo Yeerin qollemmo taane; bulli yemeenoon ittoshina tookki bi beeyemmoyich, bara Kupphiyachon ittoshich deejemmone. 17 Biyoo ibaroon bekkii beeti Ayaanoone; Yeerich de'a getaani hini shawee toommeexi asheena'o biin beegaaneena'onaa ariyaaneena'ona boonoshi tunatoyich, boonoshi mullooch qeejiqqi biich hajeyoon hakkaacheete; tunaballi ittoshi waan beeyemmone; ittoshi mulloochoo qeyemmone; ebich biin arii beeto ittoshine. 18 Nihaalli indaalli bushiishoochoomon ittoshin dufaachemmo taane; ittoshi waan wottaree woyemmo taane. 19 Ta hammemmo katinnitone; ebiyee gub, Yeerich de'a getaani hini shawee toommeexi asheena'o guttinnoon taan beegaachemmina'one; tunatee ittoshi taan beeggemmo ittoshine. Kashacho ta tunatoyich, ittoshiyoo kashacho tunemmo ittoshine. 20 Ta, ta Nihoona tookkii ta beemon, ittoshiyoo taanna tookkii ittoshi beemon, tawoo ittoshina tookkii ta beemon arooba ariiyemmo ittoshine. 21 'Tuniibe!' iqqa ta gettaton de'a iqqi tunii beeto, taan shunnii beeto aroone; taan shunnii beeton ta Nihoo shunnemmone; tawoo shunnemmo taane; biichoo bekkemmo taane" iye. 22 Arooba Asqorootachi Yihudiyee bara Yihudi tiyiqqi, "Ta Doonocho! Yeerich de'a getaani hini shawee toommeexi asheena'oyich bekkataanoon nooch ne bekkemmo aabichireeshiye?" iye. 23 Yesuusi wochiqqi biich ishichiye:- "Taan shunnii beeto koniyolla bi bee gaata, ta gettaton ceechemmone; ta Nihoo biin shunnemmone; bi waanoo woyemmo noone; bi waanoo beeyemmo noone. 24 Taan shunnaano ta qaaroon ceechaachemmone. Hini ittoshi waayaa beeti qaaro taan wochati Nihoo Yeerichoalli, taacho toonoone. 25 "Ittoshina tookkii beebee, ittoshich ishin gettato taane. 26 Tunaballi Nihoo Yeeri ta keroyich bi deejemmi Yaafa Ayaano tunati Kupphiyacho, aroo bulli mooyon ittoshich dojemmone; ittoshich ta gettato bullin ittoshich shalligichemmone. 27 Diggoon ittoshich wojii beeto taane; ta diggoon ittoshich immaa beeto taane. Hini ittoshich ta immaa beeti diggoo, shawee toommooch beeti asheena'o immii beetoomo toonoone. Xuuxiyaahotine! Shattaahotine! 28 " 'Ta hammemmo taane; ittoshi waanoo wottaree woyemmo taane' iqqa ittoshich ta gettaton waayato ittoshine. Ibaroon taan ittoshi shuni gaata, Nihoo Yeer waan ta hamona emiresho ittoshine; Ebiyoo Nihoo Yeeri tayee besho bi tunatoyichiye. 29 Ebi mooyo bi tunahooba taan ittoshi ibariiyemmoyich, waataan bi beetee, and ittoshich gettato taane. 30 Yeerich de'a getaani hini shawee toommeexi asheena'on hajii beeti taatoo waa beeto bi tunatoyich, ebiyee gub, ittoshina tookkii woddii yibbaatataachemmo taane. Tunatee aroo taan hajoon hakkaachemmone; 31 Tunaballi Nihoo Yeerin ta shunon shawee toommooch beeti asheena'o ariiyemmoyich, Nihoo Yeeri 'Tuniibe!' bi ito bullin shuunaa beeto taane. And tibote! Hiniichee hambone" iye.

15

1 "Woyino gettee beeti ibara woyinee qombee indoomo taane; gochiqqi bechitoo ta Nihoone. 2 Ta toommooch beechii aafataani ato bullin kuxi wokkiiyemmone; aafoon aafaa beeto bullinoo woddiiree bi aafemmoyich qephemmone. 3 Ittoshich ta gettati qaaroona and xallato ittoshine. 4 Taanna tookki ikkottabote! tawoo ittoshina tookki ikkottemmo taane. Woyinee ato bi indo aalloon bi qelloona aafoon aafo hakko bi qayoomon, ebiyoomon taanna tookkii ikkotto ittoshi qayi gaata, aafoon aafo hakkaachemmo ittoshine. 5 "Woyinee qombee indoomo taane; ittoshiyoo atoomo ittoshine. Ta aalloon amoonolla halloon hakkaachemmo ittoshine. Ebich taanna tookkii ikkottammo, tawoo biinna tookkii ikkottammo, aroo wodda aafoon aafemmone. 6 Koniyolla taanna tookkii ikkottataano bi tuna gaata, kuxxii maaxooch dufee shuuqqi beeti ateena'ochoomon tunemmone; boonoshinoo kiciree qaaqqooch dupemmina'one; galloon michoomonoo michemmina'one. 7 Taanna tookkii ittoshi ikkotta gaata, ta gettati qaaroo ittoshi mullooch bi bee gaata, ittoshi shunniyoo bullin qollabote! Yeeriyoo ittoshich immemmone. 8 Wodda aafoon ittoshi aafa gaata, ta dabboonoo ittoshi tuna gaata, ebina ta Nihoo oogemmone. 9 "Nihoo Yeeri taan shunoomon ta wotta ittoshin shunnato taane; ta shunoona beebote! 10 Ta Nihoo 'Tuniibe!' iqqi bi gettiton ta ceechoomon, bi shunoonoo ta beemoomon, 'Tuniibote!' iqqa ta gettaton ittoshi ceechi gaata, ta shunoona beeyemmo ittoshine. 11 Ta emirii beeti emiroona ittoshi emiremmoyich, ittoshi emiroo bi ceennemmoyich, ebi bullin ittoshich gettato taane. 12 Ittoshin ta shunnatoomon, ittoshinaa ittoshina shunabote! 'Tuniibote!' ta ii beeto ebine. 13 Asho bi shunachina'ochi keroyich bi kashoon beshii bi immi gaata, ebiyee besha shuno konicholla aalloone. 14 'Tuniibote!' iqqa ittoshich ta gettato bullin ittoshi tunii gaata, ta shunacho ittoshine. 15 Guuno bi doono tuniiya gabiton ariyaanoone; ebich ebiyee damba ittoshin guuno gataache. Tunatee ittoshin 'Ta shunachina'o' ito taane; ta nihoo waanee ta waayato bullinoo ittoshich gettato taane. 16 Ta ittoshin kaaccahoalli ittoshi taan kaacaano ittoshine. Nihoo Yeeri ta shigoona ittoshi qollato bullin ittoshich bi immemmoyich, hamiree beeyemmi aafoon ittoshi aafemmoyich ittoshin ukkuriito taane. 17 Illa ittoshinaa ittoshina shunabote! 'Tuniibote!' iqqa ittoshich ta gettaa beeto ebine" iye. 18 Yeerich de'a getaani hini shawee toommeexi asheena'o ittoshin shixxemmina'one; tunaballi ittoshiyee aaf taan boonoshi shixon ariibote! 19 Yeerich de'a getaani hini shaweexi asheena'ocho ittoshi tunato gaata, boonoshicho tunaton shunneshina'one; tunaballi boonoshi daggoochee ittoshin kaaccato taane; ebich boonoshi maggacho toono ittoshine; ebichi naboonaniye ittoshin boonoshi shixxii beeto. 20 'Guuno bi doonoyee beshaanoone' iqqa ittoshich ta gettaton battiyaahotine! Taan boonoshi du'ii gaata, ittoshin wotta du'iiyemmina'one. Ta gettati qaaroon boonoshi ceechi gaata, ittoshi gettemmi qaaroon wotta ceechemmina'one. 21 Tunaballi taan wochaa deejiton boonoshi ariyoo qajitoyich, ebi bullin ta naboona ittoshi toommooch shuunemmina'one. 22 Ta waaqqa boonoshich getaan gaata, gondo boonoshicho tunataacheshone; tunatee and boonoshi shuunati axaaxee naboyich boonoshi wochemmi noonoo aalloone. 23 Taan shixxii beeto, ta Nihoon wotta shixxii beetone. 24 Asho koniyolla shuunataani shuunoon boonoshi daggooch ta shuunataan gaata, gondo boonoshicho tunataacheshone; tunaballi and hini ta shuunato bullin beeggitina'one; taanoo ta Nihoonoo shixxitina'one. 25 Ebi tunato, boonoshi callee Macaafoochaa 'Nabaalloon taan shixxiyeete' getee kooreeto bi ceennemmoyichiye. 26 "Tunaballi ta, Nihoo Yeer waanee ittoshich ta deejemmi Kupphiyacho gettee beeto, ibaroon bekkii beeti Ayaano Nihoo Yeer waanee kechiqqi bi waahooba, aroo taachon miixemmone. 27 Ittoshiyoo wotta hini shuunooch ta giyatoochee tiijiqqi taanna tookkii ittoshi beetoyich, taachon miixemmo ittoshine" iye.

16

1 Daakkiqqi Yesuusi ishichiye:- "Xugo ittoshin bi dichaachemmoyich ebi bullin ittoshich gettato taane. 2 Ayihudeena'o kicee beeti kexoochee ittoshin yookkemmina'one; ebiyeenoo wotta ittoshin wuxemmina'o bullich boonoshi shuunoo Yeerich gaachaa beeto bi shaahemmi aabo woyemmone. 3 Ebin ittoshi toommooch boonoshi tuniiyemmo, Nihoo Yeerinoo taanoo boonoshi tuushitoyichiye. 4 Tunaballi ebin boonoshi tuniiyemmi aabo waahooba, ittoshich ta gettaton ittoshi shalligemmoyich, ebin ittoshich gettato taane" iye. "Ittoshina tookkii bat ta beetoyich, shiichiqqa ittoshich ebin getaano taane. 5 Tunatee and taan wochati ta nihoo waan hammaa beeto taane; ittoshi daggoocheenoo 'Amoochiye ne hammaa beeto?' getiree taan echemmo aalloone. 6 Tunaballi ebin ittoshich ta gettatoyich, ittoshi maacoona oogichii ayinito ittoshine. 7 Tunatee ibaroon ittoshich gettoye:- Ta hamo qayi gaata, Kupphiyacho ittoshi waan waataachemmone; ebich ta hamo ittoshich gaawiye. Ta hammatoyee gub biin ittoshich deejemmo taane. 8 Aroo waaree, shawee toommooch beeti asheena'on axaaxeechon, cadiqo ta tuneechonaa Yeer waanee kindemmi nallaa galleechonon boonoshin ittibatemmone. 9 Bi ittibatemmo axaaxeechon, boonoshi mulloon ta toommooch too'iyoon boonoshi qajitoyich, boonoshi toommooch axaaxee beemoniye; 10 cadiqeechon, Nihoo Yeer waan ta hammaa beetoyich, ebiyee gub, ittoshina tookki ta danataachemmoyich cadiqo ta tunooniye; 11 nallaa galleechonoo, Yeerich de'a getaani hini shawee toommeexi asheena'on hajii beeti taatoochi toommooch Yeerichi nalloo bi kinditoyichiye. 12 "Bat ittoshich ta gettemmi wodda mooyo beetone; tunaballi and ittoshich ta geti gaata, ittoshich maggemmone. 13 Tunaballi ibaroon bekkii beeti Ayaano bi waahooba, ibaroo bullin ittoshich bekkiiyemmone. Nihoo Yeer waanee bi waayato bullin gettehalli, bi qellee aalloona getaachemmone; woyemmi mooyon ittoshich gettemmone. 14 Aroo ta waanee bi waayaton ittoshich gettemmone; ebina taan oogiiyemmone. 15 Nihoo Yeerich beeto bulli taachone; ebich 'Ta waanee bi waayaton ittoshich gettemmone' iyoye" iye. 16 Ebichi hillooch Yesuusi 'Giishacha aaboyee gub taan beegaachemmo ittoshine; aree hillooch wotta giishacha aaboyee gub taan beeggemmo ittoshine" iye. 17 Bi dabbeena'ochi daggoochee ikkikkeena'o boonoshinaa boonoshina " 'Giishacha aaboyee gub taan beegaachemmo ittoshine; wotta giishacha aaboyee gub taan beeggemmo ittoshine; ebiyoo Nihoo Yeer waan ta hammaa beetoyichiye' iqqi nooch bi gettii beeto ebi mooyo amoone?" iyeete. 18 "Illa 'Giishacha aabo' bi ii beeto ebi amoone? Ama bi ii beeto gaata nooch arichataache" iyeete. 19 Yesuusiyoo ebi mooyon bi waanee echiya boonoshi qaawoon ariiqqi boonoshich ishichiye:- " 'Giishacha aaboyee gub taan beegaachemmo ittoshine; wotta giishacha aaboyee gub taan beeggemmo ittoshine' ta itoyich, ittoshinaa ittoshina amoyich echeemmotine? 20 Ibaroon ittoshich gettoye:- eepemmo ittoshine; muushanemmo ittoshine; tunaballi Yeerich de'a getaani hini shawee toommeexi asheena'o emiroona wucwuccemmina'one. Ittoshi muushanemmo ittoshine; tunaballi gub emiremmo ittoshine. 21 Shiyemmi ure maaxoo biin maahona maacarahane; tunaballi bushoon bi shiyatoyee gub 'Ta bushoo ashi daggooch shiijaqqi bacceetone' iqqa bi emiritoyich, aafi bi iritoon battahan. 22 Illa ittoshi and ayinii beeto ittoshine; tunaballi wochinnoon ittoshin beeggemmo taane; arooba emiroona wucwuccemmo ittoshine; ittoshi emiroonoo boggemmo aalloone. 23 Arooba amoonolla taan echataachemmo ittoshine. Ibaroon ittoshich gettoye:- Nihoo Yeeri ta shigoona ittoshi qollammo bullin ittoshich immemmone. 24 Hanaach beddaahee ta shigoona amoonolla qollaataano ittoshine; ittoshi emiroo bi ceennemmoyich, qollabote! Ittoshi qollammon danemmo ittoshine" iye. 25 "Hini mooyo bullin shaahiyoona ittoshich gettato taane; tunaballi Nihoo Yeerichon ittoshich kaacha ta gettemmi aabo woyemmone; ebiyee gub, shaahiyoonoo getaachemmo taane. 26 Arooba Nihoo Yeerin ta shigoona qollehotinalli, ta ittoshi keroyich qollemmo taane getiree getaache; 27 Ebiyoo taan ittoshi shunnitoyich, Yeer waanee ta womon ittoshi ibariitoyich, Nihoo Yeeri bi qelloona ittoshin bi shunnii beetoyichiye. 28 Nihoo Yeer waanee kechaqqa shawee toommooch waato taane; wochinnoon hini shawoochee wottaree Nihoo Yeer waan hammemmo taane" iye. 29 Bi dabbeena'o "And kaacha gettaa beeto neene; hini ne gettaa beeto shaahiyoona toonoone. 30 Bullin arii beeto neene; asho 'Ta mullooch beeton ariibe!' iqqi neen echo qaawiyaache; and no ebin ariito noone; ebich Yeer waanee ne womon ibariito noone" iyeete. 31 Yesuusiyoo boonoshich ishichiqqi wochiye:- "And ibariitotina? 32 Waayabote! Ittoshi qelli qelloona ta ikketon dufiichi ittoshi kexi kexooch ittoshi shacemmi aabo woyemmone; andoo shaggitone; tunaballi Nihoo Yeeri taanna tookkii bi tunatoyich, ta ikketo toono taane. 33 "Taanna tookkii ittoshich beeti ikkittinoona diggoo ittoshich bi tunemmoyich, ebi bullin ittoshich gettato taane. Yeerich de'a getaani hini shawee toommeexi asheena'o ittoshin du'iiyemmina'one; tunaballi kupphabote! Ta boonoshin kochaa wochito taane" iye.

17

1 Yesuusiyoo bi dabbeena'oyich ebi bullin bi gettitoyee gub, kaama shimaaj ciinniqqi ishichiye:- "Ta Nihoocho! Saato katinnitone; ne Bushoo ta neen oogiiyemmoyich taan oogiibe! 2 Ne oogiiyemmoo, taach ne immati asheena'o bullich bulli yemeenee kashoon ta immemmoyich, asho bullichi toommooch taan doonjiiqqa ne ukkuriitoyichiye. 3 Ne baach ibara Nuggushoo ne tunoon boonoshi ariyo, wotta ne deejiti Yesuus Kiristoosin boonoshi ariyoo, ebi bulli yemeenee kashoon danoone. 4 Shawee toommoochaa neen oogiito taane; 'Tuniibe!' iqqa taach ne immati shuunoon ciichito taane. 5 Ta Nihoocho! Shawoonaa shimaayoona halleyaan beetee, neenna tookkii ta beehooba taan ne oogiyoomon andoo ne beetoochaa taan oogiibe! 6 "Hini shawee toommeexi asheena'ochi daggoochee taach ne immati asheena'oyich ne shigoon arichiito taane. Neechina'o aahee, taach immahine; boonoshiyoo ne gettati qaaroon ceechitina'one. 7 Taach ne immato bulli ne waanee bi tunoon and ariitina'one. 8 Ebiyoo taach ne gettato bullin boonoshich ta gettatoyichiye; boonoshiyoo waayatina'one; ne waanee ta womon xiishoona ariitina'one; taan wochaa ne deejoonoo ibariitina'one. 9 "Eboshich neen qollahoye; taach ne immati asheena'o neechina'o boonoshi tunatoyich, boonoshich neen qollahoalli, shawee toommooch beetina'o bullich qollataache. 10 Taacho tunato bulli neechone; neecho tunatoo taachone; tawoo boonoshina oogato taane. 11 Tawo ne waan hammaa beeto taane; ebiyee gub, shawee toommooch beetaachemmo taane; tunaballi boonoshi shawee toommooch beeyemmina'one. Yaafa ta Nihoocho! Eboshi noochoomon boonoshi ikkottemmoyich, hini taach ne immatina'on ne shigoona quyabe! 12 Boonoshina tookkii shawee toommooch ta beehooba, taach ne immati ne shigoona ta boonoshin quyato taane; shiwato taane; Yaafa Macaafooch kooreeto ceennemmoyich, shiwaree qaaqqooch hammemmi ara uroyee damba koniyolla aallataanoone. 13 "Andoo ne waan hammaa beeto taane; ta emiroo ceeno bi tunoomon boonoshi emiroo ceeno bi tunemmoyich, shawee toommooch ta beehooba ebi bullin gettato taane. 14 Taach ne gettaton boonoshich gettato taane. Tawoo neech de'a getaani hini shawee toommeexina'ocho ta tunee qayoomon, boonoshiyoo wotta tooneena'one; ebichi naboona shixxeeheete. 15 Gondoochi nihoo kishoochee boonoshin ne quyemmoyichalli, hini shawee toommoochee boonoshin ne kichemmoyich neen qollataache. 16 Tawoo neech de'a getaani hini shawee toommeexina'ocho ta tunee qayoomon boonoshiyoo tooneena'one. 17 Ne ibaroona boonoshin yaafibe! Ne qaaro ibaroone. 18 Shawee toommooch beeti asheena'o waan taan ne wochoomon, ebiyoomon tawoo hini shawee toommooch beeti asheena'o waan boonoshin wochato taane. 19 Boonoshiyoo wotta ibarittinoona boonoshi qelloon neech boonoshi diiremmoyich ta boonoshicha iqqa ta qelloon neech diirito taane. 20 "Eboshi ikketina'oyich baach tunataanoon, hini boonoshi noonoochee kechiti qaaroona boonoshi mulloon ta toommooch too'iiyemmina'oyich wotta neen qollaa beeto taane; 21 Ta qollaa beeto, boonoshi bulli ikkottemmoyichiye; taan ne deejoon shawee toommooch beeti asheena'o ibariiyemmoyich, ta Nihoocho! Ne taanna ne beemoomon, tawoo neenna ta beemoomon, ebiyoomon wotta boonoshi noonna beebeete. 22 Nowoo ikkoo no tunoomon boonoshi ikkottemmoyich, taach ne immati oogee yiiroon tawoo boonoshich immato taane; 23 hini oogee yiiroon ta immato, 'Tawoo boonoshina ta tunoona, newoo taanna ne tunoona bulli ikkoo tunabeete' getoyichiye; shawee toommooch beeti asheena'o taan wochaa ne deejoon, taanoo ne shunnatoomon boonoshin ne shunon boonoshi ariiyemmoyichiye. 24 "Ta Nihoocho! Shawoonaa shimaayoona halleyaan beehooba, taan ne shunnatoyich, oogee yiiroon taach immahine; hini oogee yiiroon boonoshi beeggemmoyich, ebi taach ne immati asheena'o wotta taanna tookki ta beetooch boonoshi beeyemmoyich shunnahoye. 25 "Cadiqa ta Nihoocho! Neech de'a getaani hini shawee toommeexi asheena'o neen ariyaaneena'one; tunatee ta neen ariito taane; eboshiyoo taan ne deejoon ariitina'one. 26 Taanoo ne shunnati shunoona bareena'on boonoshi shunnemmoyich, tawoo boonoshina ta beeyemmoyich neechon boonoshich arichiito taane; battoo arichiiyemmo taane" iye.

18

1 Yesuusi ishichiqqi bi corootitoyee gub, bi dabbeena'ona tookkii tiyiqqi becheeti mixina'o beeti xaa'ooch, Qedirooni bamboyee beqach hammiye; biyo, bi dabbeena'oo ara becheeti michi daggooch giyiyeete. 2 Yesuusinaa bi dabbeena'ona meeti araddoon arooch kicee beeheete; ebich biin beshiiree immemmi Yihudi ara xaa'oon arii beetone. 3 Ebina faanusoonaa ceechoonon, ginoonaa gaachoonon yechiti ginee naayina'on, wotta qeesheena'ochi ukkureena'onaa Fariseena'ona wochati Yaafee Kechi qoomeena'on dabbiiqqi Yihudi waahe. 4 Arooba Yesuusi bi toommooch woyemmi mooyo bullin ariiqqi kechii, "Koniniye ittoshi qaawii beeto?" iqqi echahe. 5 Boonoshiyoo "Naazireetachi Yesuusiniye" iqqi wochiyeete. "Aroo taane" iye. Beshiiqqi immiti Yihudi wotta boonoshina tookkii arooch neexaa beetone. 6 Yesuusi boonoshich "Aroo taane" bi iyona, gub kishaqqi shawooch dihiyeete. 7 Wochinnoon Yesuusi "Koniniye ittoshi qaawii beeto?" iqqi echahe. Boonoshiyoo "Naazireetachi Yesuusiniye" iyeete. 8 Yesuusi wochiqqi, " 'Taane' iqqa ittoshich getaachota? Illa taan ittoshi qaawii beeto gaata, hinoshin qayote! Hambeete" iye. 9 Ishichii bi ito, "Hini taach ne immatina'ochi daggoochee ikkoonolla aalliyaano taane" bi iti qaaro bi ceennemmoyichiye. 10 Simoon Pheexiroosi bi cuyati sheefoon kaacciqqi qeeshee guudoochi guunon wuxiya bi daachiito uroochi qanna waamon karii kindiihe; uroochi shigoo Malkoosine. 11 Yesuusi Pheexiroosin "Ne sheefoon bi gonanooch wochibe! Nihoo Yeeri taach bi immiti xuuxee xoofoochee uchaayata?" iye. 12 Arooba huma ginee iraashoo bi ginee naayina'onaa Ayihudeena'ochi qoomeena'ona tookkii Yesuusin yechii gutta hilloon wochiqqi cuchiyeete; 13 shiichiqqi Haan waan daammiyeete; Haanni aroobee natooba qeeshee guudo tunati Qeyaafichi abboone. 14 Qeyaafiyoo "Ikka uro asheena'ochi keroyich bi qitoo gaawiye" iqqi Ayihudee ukkureena'oyich kocciti uroone. 15 Simoon Pheexiroosinaa bara dabboona Yesuusin dabbiyeete. Ara Yesuusichi dabboo qeeshee guudoona arichaa beetone; ebich qeeshee guudoochi kakallee maac Yesuusin dabbii giyiye; 16 Tunatee Pheexiroosi kellooch neexaa beehe. Arooba qeeshee guudoona arichaa beeti bara Yesuusichi dabboo kechi kellachich gettiqqi Pheexiroosin giijiye. 17 Ara kelloon quyaa beeti shaajate Pheexiroosin "Ne wotta hini uroochi dabbeena'o daggoochee ikkoo ne toona?" iyan. "Ta toono taane" iye. 18 Arooba shawoo aqqoo bi tunatoyich wocheyachina'onaa kellachina'ona qaaqqoon shookkii gechiiqqi neexaa kachii beeheete; Pheexiroosiyoo wotta boonoshi waan giddaa boonoshina tookkii neexaqqi kachii beehe. 19 Qeeshee guudo Yesuusin bi arichiyeechonaa bi dabbeena'ochonon echahe. 20 Yesuusiyoo wochiqqi, "Asheena'o bullich kaacha gettato taane; Ayihudeena'o kicee beeti kexonaa boonoshi bulli ikkooch kicee beeti Yaafee Kexonoochaa bulli araddoon dojito taane; aashoona gettaa ariyaano taane. 21 Illa amoyichiye taan ne echaa beeto? Boonoshich ta gettaa beetee waayati asheena'on echabe! Boonoshich ta gettaton arii beetina'one" iye. 22 Yesuusi ishichii bi iyee, arooch neexaa beeti qoomeena'ochi daggoochee ikkoo "Qeeshee guudoyich ishichiqqa wochinne?" iqqi Yesuusin tapahe. 23 Yesuusiyoo wochiqqi, "Gondoon ta gettato gaata, ta gondoon miixabe! Ta gettato tato gaata, amoyich taan tapanne?" iye. 24 Aroochee Haanni Yesuusin bi cucheetona qeeshee guudo Qeyaaf waan daachiihe. 25 Simoon Pheexiroosi andoo neexaqqi qaaqqoon kachii beehe. Arooch neexaa beetina'ochi daggoochee ikkikkeena'o "Ne wotta Yesuusi dabbeexi ikkoo toono neena?" iyeete. Biyoo "Ta toono taane" iqqi nookkahe. 26 Bi waamon Pheexiroosi kuxxiti uroochi xiboo tunati qeeshee guudoochi guunina'o daggoochee ikkoo Pheexiroosin "Becheeti michi daggoochaa Yesuusina tookkii ne beetee beegaachota?" iye. 27 Pheexiroosi wochinnoon nookkahe; aree gaata bekkach baakkoo kuukkiye. 28 Maaddoona Ayihudeena'ochi ukkureena'o Yesuusin Qeyaaf waanee Yihudee iraashoochi kexooch daammiyeete; boonoshiyoo "Iraashoochi kexooch no giyi gaata, ee'emmo noone; no ee'a gaatoo Beshee Baaree maayoon mamon hakkaachemmo noone" iqqi boonoshi shattitoyich, maaxooch neexaheetalli, iraashoochi kexooch giyaaneena'one. 29 Ebich Yihudee iraashoo Phelaaxoosi boonoshi beeti maaxooch kechiqqi, "Hini uroon amoyichiye ittoshi taggaa beeto?" iqqi echahe. 30 Boonoshiyoo wochiqqi, "Hini uro gondoon bi shuunataan gaata, ne waan deebaachesho noone" iyeete. 31 Phelaaxoosiyoo "Wochi daamiree ittoshi calloona nallibote!" iye. Ayihudeena'ochi ukkureena'o "No koninolla no wuxemmoyich, ittoshi calloo daaggaanoone" iyeete. 32 Ebi bi tunato, Yesuusi amoomi qitoon bi qitemmo gaata bekkiyoyich bi gettiti qaaro ceennemmoyichiye. 33 Iraashoo Phelaaxoosi wochinnoon kexooch giyii Yesuusin ceeggiqqi, "Ne Ayihudeena'ochi taatoo neena?" iqqi echahe. 34 Yesuusi wochiqqi, "Ishichii ne taan echaa beeto, ne qelloonashi, asho neech geteenaniye?" iye 35 Phelaaxoosiyoo wochiqqi, "Ta Ayihudo taanna? Ne asheena'onaa qeesheena'ochi ukkureena'onaniye neen taach beshiiqqi immitina'o. Halla amooniye ne hallito?" iye. 36 Yesuusi wochiqqi, "Ta taatittine hini shaweexi tooneene. Ta taatittine hini shaweexi bi tunato gaata, Ayihudee ukkureena'oyich ta immeyaachemmoyich ta dabbeena'o koyeshina'one; tunaballi ta taatittine hini shaweexi tooneene" iye. 37 Phelaaxoosi "Ishi gaata, taatoo neena?" iye. Yesuusi wochiqqi, "Taatoo ta tunoon newolla gettaa beetine. Ta, ibareechon miixiya ebich shiijato taane; shawee toommooch waato taane. Ibaroochee tunato bulli ta qaaroon waayemmone" iye. 38 Phelaaxoosiyoo "Ibaroo geto ama getone?" iye. Iraashoo Phelaaxoosi ishichiichii, wochinnoon Ayihudee ukkureena'o waan maach kechiqqi, "Ta bi toommoochee gondoon danataano taane. 39 Tunaballi Beshee Baarooba taan echaqqi cuchatina'ochi daggoochee ikkoon biichiyoo ittoshich doyoone. Ishi gaata, Ayihudeena'ochi taatoon ta biishon shunniyotina?" iqqi echahe. 40 Boonoshiyoo wochiqqi, "Baribaasi biicheeballi, hini uro biicheyaaye" iibee cookeeheete; ebi Baribaasi bokkoone.

19

1 Arooba Phelaaxoosi Yesuusin daammiqqi arangoona xoobbiihe. 2 Ginee naayina'o taatee mallatoon tunati gubbichoon angixoochee gengiqqi bi qellooch ukiiheete; ceella tahoon biich tajiyeete; 3 Aroochee bi waan ikki ikka giddaqqi, "Ayihudeena'ochi taatoocho! Ne taatittino manjibe!" iibee cooqqiree diggiyoon diggiiheete; biinoo tapaheete. 4 Phelaaxoosi wochinnoon maaxooch kechiqqi dofee asheena'oyich "Bi toommooch nalliiya beddimmi amee gondoonolla danee ta qayon ittoshi ariiyemmoyich, biin maach ittoshich kichito taane" iye. 5 Arooba Yesuusi angichi gubbichoon bi ukatonaa ceella tahoon bi tahatona maaxooch kechiye; Phelaaxoosi boonoshich "Ebiyoche, ittoshi uro!" iye. 6 Qeesheena'ochi ukkureena'onaa qoomeena'ona beeggiqqi, "Yoode! Yoode!" iibee cookeeheete. Phelaaxoosiyoo "Ittoshi daamiree yoodote! Bi toommooch ta nallemmi amee gondoonolla danataano taane" iye. 7 Ayihudeena'o wochiqqi, "No calloo beetone; no calloochaa qita beddiye; bi qelloon Yeerichi Bushoo tuniitone" iyeete. 8 Phelaaxoosi ishin waayaqqi aafichoyee beshoon oogichii shattiye; 9 Wottaa bi kexooch giyiqqi Yesuusin "Amoocheeniye ne waato?" iqqi echahe. Tunaballi Yesuusi minna kanna getaanoone. 10 Phelaaxoosi "Amoyich taach getaachine? 'Yooddabe' oohee 'Biichabe' geto ta kishooch tunoon ariyaachine?" iye. 11 Yesuusiyoo wochiqqi, "Yeeri daaggaan gaata, ta toommooch amoonolla tuniyoon hakkaachesho neene; ebich neech taan beshiiqqi immitochi axaaxoo beshoone" iye. 12 Arooba Phelaaxoosi Yesuusin biicha qaawiye; tunaballi Ayihudeena'o "Hinin ne biishi gaata, Roomi Taatoochi xiboo toono neene; bi qelloon taatii beeto bulli Roomi Taatoon bii'iya itone" iqqi cookeeheete. 13 Phelaaxoosi ishin waayaqqi Yesuusin maaxooch kichiye; aroochee Hibiree noonoona "Gabata" gettee beeti oohee "Xaqqee godo" gettee beeti xaa'ooch beeti nallee gabbarooch kotahe. 14 Ebi aabo, Beshee Baaroon baaroyich boonoshi qannii beeti aaboone; araddee shiritta saat bedoone. Phelaaxoosi Ayihudeena'on "Ebiyoche, ittoshi taatoo!" iye. 15 Tunatee boonoshi "Wokkiibe! Wokkiibe! Yoode!" iibee cookeeheete. Phelaaxoosi "Ittoshi taatoon yoodata?" iye. Qeesheena'ochi ukkureena'o "Roomi Taatoyee damba bara taatoo nooch aalloone" iqqi wochiyeete. 16 Ebich arooba Phelaaxoosi Yesuusin boonoshi yooddemmoyich beshiiqqi immiye. 17 Aroochee Yesuusin yechiqqi daammiyeete; bi yooddeeyemmi masqalloon shaaggii katamoochee kechiqqi Hibiree noonoona "Golgooti" oohee "Qellee Koofee Xaa'oo" gettee beetooch shaggiye. 18 Aroochaa biin masqalee toommooch xuuree xogoona xogiqqi yooddiyeete; biinna tookkii bara gutteena'on qanninaa yoochinooch, Yesuusin daggooch tuniiqqi yooddiyeete. 19 Phelaaxoosi wotta "Naazireetachi Yesuusi, Ayihudeena'ochi Taatoo" ii beeton kooriiqqi masqalee toommooch xogiihe. 20 Yesuusi yooddeeti xaa'oo Yerusalem katino bi tunatoyich, Ayihudeena'ochi daggoochee meetina'o hini ara kooreeton shemmaheete; ara cuufo Hibiree noonoona, Roomee noonoonaa Giriikkee noonoona kooreetone. 21 Ebich qeesheena'ochi ukkureena'o Phelaaxoosin " 'Hini aroo "Ayihudeena'ochi taatoo taane" iqqi itone' getiree kooriballi, 'Ayihudeena'ochi Taatoo' getiree kooriyaahine!" iyeete. 22 Phelaaxoosiyoo "Ta kooriton koorito taane" iqqi wochiye. 23 Ginee naayina'o Yesuusin boonoshi yoodditoyee gub, bi taheena'on daammii awuddaqqi qoodeeheete. Kocheyaanoon baad shipeeti genja bi tahoon wotta daammiyeete. Hini ara genja taho ikka guud gawoalli, gutto xaaqqee kocheeto toonoone. 24 Ebich ginee naayina'o boonoshinaa boonoshina "Ixoon (koshoon) kuxee konich bi kechemmo gaata, beegonalli keexxaayone" iyeete. Ebi bi tunato, "Ta tahoon boonoshinaa boonoshina qoodeeheete; Genja ta tahoochoo ixoon kuxxiyeete" ii beeti Yaafa Macaafee qaaro bi ceennemmoyichiye. Ginee naayina'oo tuniito ebiniye. 25 Yesuusi yooddeeti masqalee ga'ooch bi inde, bi indee mane, qelliyoopphichi mechee Maariyaminaa Magidalachi Maariyamina neexaa beeheete. 26 Wotta bi indeenaa bi dabbeena'ochi daggoochee bi shunniti ikkoona bi ga'ooch neexaa beetina'on beeggiqqi, bi indeen "Ta indeene! Ebi ne bushoone" iye. 27 Ebiyee gub, ara bi dabboon "Bini ne indeene" iye. Aroochee tiyiqqi ara bi dabboo Yesuusichi indeen bi kexooch daammiye; ara bi kexooch beehan. 28 Ebiyee gub, Yesuusi mooyo bulli ceenon ariiqqi, Yaafa Macaafee qaaro ceennemmoyich "Shachawahoye" iye. 29 Kiikkara uyoona ceenniti qiico arooch kotaqqi beehe; boonoshiyoo kiikkara uyee daggooch isponjoon hacciqqi deebii "Husoopho" gettee beeti michi waamona bi noonooch giddiiheete. 30 Yesuusiyoo kiikkaroon shuuciqqii bi uchitoyee gub, "Mooyo bulli ceennitone" iye; qelloochaa yittiye; bi kashoo abbatahe. 31 Ayihudee ukkureena'o boonoshi Shambatoyich Qanniyee Aabo bi tunatoyich, wotta ara Shambatoo bareena'oochee besho bi tunatoyich, "Yooddeetina'o masqalee toommooch qebeete" geton shunnaaneena'one. Ebich Phelaaxoosin "Boonoshi doshoo tiishee, dubanoon masqalee toommoochee kindiibone" iqqi qollaheete. 32 Ginee naayina'o aafichochi doshoon, biinna tookkii yooddeeti baroochi doshoonoo tiichiyeete; 33 Tunatee Yesuus waan boonoshi giddahee, shiichiqqi bi kasho abbatoon beeggiqqi bi doshoon tiishaaneena'one. 34 Tunaballi ginee naayina'ochi daggoochee ikkoo Yesuusichi naaboon ginoona kochiye; bekkach aroochee damoonaa aacona kechiye. 35 Ebin beeggito miixatone; ittoshiyoo wotta ittoshi mulloon Yeerichi toommooch ittoshi too'iiyemmoyich miixatone; bi miixato ibaroone; bi gettitoo ibaroo bi tunoon arii beetone. 36 Ebi bi tunato, "Bi shaawushoochee ikkoolla tiishataachemmone" getteeti Yaafa Macaafooch kooreeti qaaro ceennemmoyichiye. 37 Wotta bara xaa'oochaa Yaafa Macaafooch kooreeti qaaro "Boonoshi kochiton beeggemmina'one" ii beetone. 38 Ebiyee gub, Ayihudeena'ochi ukkureena'on bi shattitoyich, aashoona Yesuusichi dabboo tunati Arimaatachi Yooseefi Yesuusichi cahoon daamma Yihudee iraashoo Phelaaxoosin qollahe; Phelaaxoosiyoo Yooseefich daaggiye. Ebich Yesuusichi cahoon hammii kindiiqqi daammiye. 39 Wotta ebiyee aaf xumoona Yesuus waan waati Niqoodimoosi shaasha kiila beda haraboonaa ereetoonon yechiqqi waahe. 40 Yesuusichi cahoon daammiqqi Ayihudeena'o duukkee beeti doyoomona hini ara haraboonaa cinnachi bara buddinoonon geddiqqi andra kaafanoona kaapiyeete. 41 Yesuusi yooddeeti xaa'ooch becheeti mixina'o beetina'one; ara michi daggooch konichi dubanolla duukkeyaani andra opo beehe. 42 Ayihudeena'ochi Qanniyee Aabo bi tunatoyich, wotta ara opo katino bi tunatoyich, Yesuusichi cahoon arooch duukkiyeete.

20

1 Batti batti shabaatee aabo, Oogi Shambatooba maaddoona Magidalachi Maariyami haree yaa'oona maashee opo beetooch hammahan; maasheexi opee kello keppheeti ooga xaqqo aroochee ikka bad bi ikoon beeggahan. 2 Wocona hammaqqa Pheexiroosinaa Yesuusichi dabbeena'ochi daggoochee Yesuus shunnii beeti bara bi dabboona waan shaggaqqa, "No Doonon opoochee kichii daammitina'one; amooch boonoshi geddito gaata ariyaano noone" iyan. 3 Ebina Pheexiroosinaa bara Yesuusichi dabboona kechiqqi maashee opo beetooch wocaheete. 4 Guttaa qaraqqi wocaheete; tunaballi bara Yesuusichi dabboo Pheexiroosin gub dupiichii aaf beshaqqi wocona maasheexi opooch shaggiye; 5 opee kelloochaa yittiqqi bi ciinniyee, bi kaapeeti qoraddoo ikketon baach beeggiye; tunaballi opee maac giyaanoone. 6 Simoon Pheexiroosi dabbii shaggiqqi opee maac ikkot wocona giyiqqi arooch beeti andra kaafanoon beeggiye; 7 Wotta bi qellooch caacceeti kaafanee caaco ikka bad bi qelloona kotaqqi beemonalli kaafanoona tookkii bi beemi qayon beeggiye. 8 Arooba shiichiqqi maashee opooch shaggiti Yesuusichi bara dabboo wotta bi hillooch opee maac giyiqqi beeggiye; Yesuusi qitii duukkatina'ochi daggoochee keyon ibariihe. 9 Tunaballi "Qitii duukkatina'ochi daggoochee keyo biich qaawiihe" ii beeti Yaafa Macaafee qaaroon bat shalligaaneena'one. 10 Aroochee wottaqqi kexooch hammiyeete. 11 Tunatee Maariyami eepaabee opee ga'ooch neexaa beehan. Eepaabee yittaqqa opee maac ciinnahan. 12 Nacca qoraddoon tahati gutta shimaaji maraakeena'o Yesuusichi cahoo qeyiti xaa'ooch, ikkoo qoyaa, ikkoo baataa kotaqqi boonoshi beetee, beeggahan. 13 Boonoshiyoo "Hini ureene! Amoyichiye ne eepaa beeto?" iyeete. Areyoo "Ta Doonon daammitina'one; amooch boonoshi geddito gaata ariyaane taane" iyan. 14 Ishin gettaachaa gub guuddaqqa bi ciinnahee, neexaqqi beeti Yesuusin beeggahan; tunaballi Yesuusi tunoon ariyaaneene. 15 Yesuusiyoo "Hini ureene! Amoyichiye ne eepaa beeto? Koniniye ne qaawii beeto?" iye. Areyoo becheeti mixina'on quyaa beeti uro biich bi shaahee, "Ta doonocho! Biin ne daammato gaata, amooch ne geddato gaata taach get! Hamiree dambana" iyan. 16 Yesuusi "Maariyame!" iye. Areyoo guuddaa wottaqqa Hibiree noonoona "Rabbuni!" iyan; ishi geto "Dojachocho!" getone. 17 Yesuusiyoo "Taan yechaahine! Bat Nihoo Yeer waan keyaan beeto taane. Tunaballi hamiree ta maneena'oyich ' "Ta, ta Nihoonaa ittoshi Nihoona waan, ta Nuggushoonaa ittoshi Nuggushoona waan kechemmo taane" itone' getiree gete!" iye. 18 Aroochee Magidalachi Maariyami hammaqqa Doonon bi beegonaa biich bi gettitonon bi dabbeena'oyich gettahan. 19 Batti batti shabaatee aabo, Oogi Shambatoobee xum, Yesuusichi dabbeena'o Ayihudeena'ochi ukkureena'on boonoshi shattitoyich, kelloon tuggaachii kiceeqqi boonoshi beetee, Yesuusi giyii boonoshi daggooch neexaqqi, "Diggoo ittoshich tunabe" iye. 20 Ishin gettiqqi tiyii bi gutta kishoonaa bi naaboonon boonoshich bekkiihe. Bi dabbeena'oo Doonon beeggiqqi emiroona wucwucciyeete. 21 Yesuusi wochinnoon "Diggoo ittoshich tunabe. Nihoo Yeeri taan bi wochatoomon ta wotta ittoshin wochaa beeto taane" iye. 22 Ishin bi gettitoyee gub boonoshi toommooch kachiichii, ishichiye:- "Yaafa Ayaanoon de'ote! 23 Konichi axaaxoonolla ittoshi maari Gaata, Yeeriyoo boonoshin maaremmone; konichi axaaxoonolla ittoshi maaroo qayi gaata, Yeeriyoo boonoshin maaraachemmone" iye. 24 Tunaballi aaraa gutteena'ochi daggoochee ikkoo "Qaapoo" boonoshi ii beeti Toomaasi, kexooch waa Yesuusi giyiyooba, boonoshi daggooch aalloone. 25 Ebich bara Yesuusichi dabbeena'o biich "No, Doonon beeggato noone" iyeete. Tunatee aroo "Bi kishooch bi xogeeti mallatoon ta beegaan gaata, bi kishooch bi xogeeti mallatooch ta yapharoon (yabaroon) ta giijaan gaata, ta kishoonoo ginoona kocheeti bi naabooch giijiqqa ta beegaan gaata, ibariyaache" iye. 26 Bi shabaattoobee Oogi Shambatooba bi dabbeena'o wochinnoon kechi daggooch beeheete; Toomaasiyoo boonoshina tookkii beehe. Kello tuggeechee Yesuusi waahe; boonoshi daggoochoo neexaqqi, "Diggoo ittoshich tunabe" iye. 27 Aroyee gub Toomaasin "Ne yapharoon deebiree ta kisheena'on yeshiree beege! Ne kishoon deebiree ta naabooch giijibe! Ibariiton tunaballi ibariyaanoon tuniyaahine!" iye. 28 Toomaasi "Ta Doonocho! Ta Nuggushoocho!" iqqi wochiye. 29 Yesuusiyoo "Taan ne beeggatoyichiye ne ibariito; beegaanoon ibarii beetina'o diireetina'one" iye. 30 Yesuusi hini macaafooch kooreyaani bara wodda mallateena'on bi dabbeena'ochi aafoochaa tuniitone; 31 Tunaballi Yesuusi aroo Kiristoosi Yeerichi Bushoo bi tunoon ibariiree ittoshi mulloon bi toommooch too'iyoona kashoon ittoshi danemmoyich, hinoshi kooreetina'one.

21

1 Ebiyee gub, Yesuusi Xibaaridoosee Baharee gashoochaa bi dabbeena'oyich wochinnoon bekkahe; bi bekkatoo eechiqqiniye: 2 Simoon Pheexirosinaa "Qaapoo" gettee beeti Toomaasina, Galiilee Shaweexi Qaani Katamoochee tunati Naatinaa'eeliyo, Yabidoosichi bushiisheena'o, bi dabbeena'ochi daggoocheenoo bara gutteena'o eboshi tookkii beeheete. 3 Simoon Pheexiroosi boonoshich "Haashoon yecha hammaa beeto taane" iye. Boonoshiyoo "Wotta nowoo neenna tookki hambone" iyeete. Hammiqqi marikabooch giyiyeete; aroobee xum "Haashoo taane" iton amoonolla yeshaanoon hariiheete. 4 Haree maaddoona, Yesuusi baharee gashooch neexaa beehe; tunaballi bi dabbeena'o Yesuusi bi tunoon ariyaaneena'one. 5 Yesuusi "Ta bushiisheena'ote! Cir haashoon yeshaachotina?" iqqi echahe. Boonoshiyoo "Amoonolla yeshaano noone" iqqi wochiyeete. 6 Biyoo "Ittoshi dabboon marikabee qanna bad dufote! Danemmo ittoshine" iye. Boonoshiyoo dabboon dupiyeete; bekkach meeti haashoo yechatoyich, geechi kichemmon mawiiheete. 7 Yesuusi shunnii beeti bi dabboo Pheexiroosich "Hini no Doonoalli amoone!" iye. Ebich Simoon Pheexiroosi Doono bi tunoon waayaqqi tiyii shokkaachoon beeto bi tahoon tahaqqi baharee daggooch awureehe. 8 Boonoshiyoo aachi gashoochee gutta balla hira bedoalli oogichii wohaaneena'one. Ebich bara Yesuusichi dabbeena'o haashoo ceenniti dabboon marikabee toommooch kotaachii geechiibee aachi gashooch kichiyeete. 9 Shawooch boonoshi kinditoyee gub, koshonaa shoohee gechati qaaqqee toommooch beeti haashoonon beeggiyeete. 10 Yesuusi "And ittoshi yechiti haashoochee taach deebote!" iye. 11 Simoon Pheexiroosiyoo marikabee toommooch kechiqqi balli aachaa keeja ogooga haasheena'o ceenniti dabboon shawooch geechiye; ebi shaahoon haashoo woddateenolla dabbo keexataanoone. 12 Yesuusiyoo "Waa mamote!" iye. Doono bi tunoon boonoshi ariitoyich, bi dabbeena'ochi daggoochee ikkolla "Ne koni neene?" iqqi echoyich aafoon kupphato aalloone. 13 Yesuusiyoo giddaa koshon tiijiqqi boonoshich immiye; daakkiqqi haashoonoo immiye. 14 Yesuusi qitii duukkatina'ochi daggoochee bi kechitoyee gub, bi dabbeena'oyich bi bekkato hinina keejinnoone. 15 Maayoon boonoshi maatoyee gub, Yesuusi Simoon Pheexiroosin "Yoonichi bushoo Simoono! Eboshiye beshoon taan shunnanne?" iqqi echahe. "Eeha ta Doonocho! Neen ta shunon ne arii beeto neene" iye. "Ta bagee bushiisheena'on qiddabe!" iye. 16 Wochii guttinnoon "Yoonichi bushoo Simoono! Taan shunnanne?" iqqi echahe. "Eeha ta Doonocho! Neen ta shunon ne arii beeto neene" iye. "Ta bagee hageena'on quyabe!" iye. 17 Keejinnoon "Yoonichi bushoo Simoono! Taan shunnanne?" iqqi echahe. Keejinnoon "Taan shunnanne?" iqqi bi echatoyich, Pheexiroosi ayiniqqi, "Ta Doonocho! Bullin arii beeto neene; neen ta shunon ne arii beeto neene" iye. Yesuusiyoo "Ta bageena'on qiddabe! 18 Ibaroon neech gettoye; guramaashoo ne beehooba, ne kishoona tahaqqa ne shunnammooch hammaa beehine. Tunaballi ne geenahooba, ne kishoon yaggemmo neene; baroo neech tajemmone; ne shunnaanooch neen daamemmone" iye. 19 Ebin bi gettito, Pheexiroosi am shaaha qitoona Yeerin bi oogiiyemmo gaata bekkiyoyichiye. Ishichiqqi tiyii, "Taan dabbibe!" iye. 20 Pheexiroosi guuddii wottaqqi Yesuusi shunnii beeti bi dabboo Yesuusin bi dabboon beeggiye; aroo ebiyee aaf xumi maayee mami saatooch Yesuusichi ga'ooch katinniqqi, "Ta Doonocho! Neen beshiiree immemmo konine?" iqqi echatone. 21 Pheexiroosiyoo biin beeggiqqi Yesuusin "Ta Doonocho! Ebiyochi aabichiree tunehe?" iqqi echahe. 22 Yesuusiyoo "Wottaqqa ta waammi wottoon bi beeyemmoyich ta shuni gaatochi, neen amo qaaqqiye? Ne taan dabbibe!" iye. 23 Ebich "Ara bi dabboo qitaachemmone" immi woroo maneena'o waan waayeehe; tunaballi Yesuusi "Wottaqqa ta waammi wottoon bi beeyemmoyich ta shuni gaatochi, neen amo qaaqqiye?" iyalli, "Qitaachemmone" getaanoone. 24 Eboshin miixaa beeto, hininoo koorito hini bi dabboone; bi miixato ibaroo bi tunoon arii beeto noone. 25 Yesuusi shuunati wodda bara mooyo wotta beetone; bulli ikka gutta getee bi kooreeto gaata, kooreeti macaafeena'oyich shawoo bulli bedaachemmo taach shaahii beete.


AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE