Jur Modo of Sudan

JOHN

1

1 Mɔlo gba kinza ko'ba dɔliŋɔ nime dë lende 'ba Bɔko'ba ëdï 'deni mɔlo. Bo ëdï bi kɔtɔ ti Bɔko'ba kina bo gbï rɔ Bɔko'ba. 2 Bo ëdï mɔlo ti Bɔko'ba di bi 'ba tisaki bïcï dɔliŋɔ nime. 3 Bo na me Bɔko'ba ko'ba wa pili 'ba dɔliŋɔ naga nime ti bo. O'ba wa ma kɔtɔ mɔtɔ te dë du kinza bo teyi. 4 , 5 Bo na rɔ ŋgira'da 'ba dïdï ma laka. Dïdï nima na 'deni rɔ bi kɔpɔ zi bilaka lesi ame këdï koyi bi 'deni mï gɔ bi kölu. Kina bi kölu ikali dë kpe tïyölu mo yaga. 6 , 7 Bɔko'ba oja bɔ mɔtɔ kïdëkï möyï mo rɔ Yowani kako tiya lende 'ba bi kɔpɔ nima zi bilaka 'dɔ lïjë pili ki'di dönnï gɔmo. 8 Yowani na dë rɔ bi kɔpɔ mo nima. Tine ndɔbɔ abo ŋge rɔ tiya lende mo zi bilaka. 9 Omba bi kɔpɔ nima na rɔ bi kɔpɔ ma laka. Bi kɔpɔ nima ëdï kako mï dɔliŋɔ nime 'dɔ kiyɔpɔ bi zi bilaka pili. 10 Tine lende 'ba Bɔko'ba ëdï 'ba bo 'deni mɔlo mï dɔliŋɔ nime, ame Bɔko'ba ko'ba dɔliŋɔ 'deni pele ti bo tine bilaka mo ga oro bo dë. 11 Bo ari mï dɔyayi abo tine bilaka abo ga o'dɔkɔ bo dë. 12 Kina me bilaka ame ga ko'dɔkɔ bo ki'di dönnï gɔ lende abo ne, bo i'di lïjë 'deni rɔ kole 'ba Bɔko'ba. 13 Bilaka na dë köyö lïjë mɔlo tara rɔ kole 'ba Bɔko'ba. Tine bo Bɔko'ba na ki'di lïjë rɔ kole abo ga. 14 Lende mo tönë bo na ma kako 'deni rɔ bilaka lesi koloma mï löŋgö ze. Kina me do'jake bo 'deni ti löbu abo 'ba kole kɔtɔ 'ba Bɔko'ba ame kako di zi 'bu bo tileme mï këyï ti lende ma kodɔrɔ mo. 15 Bo na Yowani kiya lende abo te, “Bɔ tönë moloma tiya lende abo miya te bo ëdï kozi kako di gɔma ne, bo na me ame miya te bo mbiri löbu di dɔma ne. Römöyï mɔlo gba kinza köyö ma dë bo ëdï 'ba bo 'deni mɔlo.” 16 Bo na me kö'bö 'deni nduwë ti'di yëyï 'ba Bɔko'ba zize ti mï këyï abo. 17 Bɔko'ba i'di kö'du ki'di abo ti Musa. Tine mï këyï abo ti lende laka abo bo ileme ti Yësu Kurïsïtö. 18 Bɔtɔ mɔtɔ inza ame ko'ja Bɔko'ba. Yësu bo na ŋge rɔ kole kɔtɔ 'ba Bɔko'ba ame bo kö'bö ŋburu bi kɔtɔ ti Bɔko'ba. Kina me bo ki'di ze 'deni dikalike Bɔko'ba. 19 Lende ame ga Yowani kiya gɔ lende 'ba Yësu ne kina me. Mï kada ma dɔ kɔtɔ mɔtɔ na turu 'ba Yerosalema koja bɔ akumu ni ti lëwï mɔtɔ ga kari kititi Yowani ɔdɔ tara ne bo yë mo na. 20 Kina ɔdɔ lïjë kari 'deni kititi bo, tine bo andi dë gɔ rɔ bo di zïnnï, bo iya te, “Ma Kurïsïtö ame Bɔko'ba këdï koja kako dɔliŋɔ nime bine ne na dë.” 21 Kina lïjë kënyï kititi bo, iya te, “Nï Eliya na?” Bo iya te, “Ma Eliya na dë.” Lïjë iya te, “Nï na rɔ bɔ kumë lende 'ba Bɔko'ba mo tönë?” Bo iya te, “Ee.” 22 Kina lïjë kënyï kititi bo, iya te, “Ne tine nï yë mo na? Iya röyï zize 'dɔ dari diya zi ya ame ga koja ze ne.” 23 Yowani ënyï kileki dɔmo zïnnï, iya te, “Ëdï kɔzɔ akugu 'ba Yesaya ma tönë kiya te, ‘Bɔ mɔtɔ ëdï kuwöwö dɔ bo di yï mökö kiya te, “Ileŋoke kɔri zi ŋere,” ’ ne.” 24 Kina ya mɔtɔ ga ame Parosi ni koja ne kititi Yowani, 25 iya te, “Ne me kiya te nï Kurïsïtö ame Bɔko'ba këdï koja kako dɔliŋɔ nime ne na dë, nï Eliya na dë gbï kina nï bɔ kumë lende 'ba Bɔko'ba tönë na dë gbï, ne ëddï kodɔ mini 'ba bapatisi dɔ bilaka gɔ wa'di?” 26 Bo iya te, “Ndɔbɔ ma na rɔ to'dɔ bapatisi dɔ bilaka ti mini. Ne bɔ mɔtɔ ëdï le'jete tiye bine. Kpe ikalike bo dë. 27 Bo ëdï kako to'dɔ ndɔbɔ di pötö ma bine. Bo mbiri kebe ma. Ma 'bama mëdï titiyi. Wari abo pele mɔ'bɔ dë tope mo.” 28 Wa nime o'dɔ rönï di Betaniya kapa yöpö 'ba Yaradene ma kari yïbï. Kina Yowani koloma rɔ todɔ mini 'ba bapatisi dɔ bilaka di yayi. 29 Mï bi këzë mɔtɔ na bo ko'ja Yësu këdï kako zi bo. Kina bo kënyï kiya zi bilaka naga nima, bo iya te, “Oŋgɔke ti, kamölö 'ba Bɔko'ba tönë këdï kumu 'dɔ kombi laŋba 'ba lende kënyë 'ba bilaka pili ne bo na me 'dë. 30 Bo na tönë moloma tiya lende abo, miya te bo ëdï kozi kako di gɔma ne, bo na mbiri löbu rɔ dɔ kiteli di dɔma. Römöyï mɔlo gba kinza köyö ma dë bo ëdï 'deni mɔlo. 31 Ma gbï mikali bo dë mɔlo ɔdɔ bo yë ga na. Kina me mako 'deni mo'dɔ bapatisi dɔ bilaka ti mini 'dɔ mileme bo zi bilaka ze ga 'ba Yisarele.” 32 , 33 Kina Yowani kënyï ŋgï tïyëtï gɔ wa ame ga ko'dɔ rönnï ne kɔzɔ a nime te. Bo iya te, “Mɔlo mikali bo dë ɔdɔ bo yë na. Tine Bɔko'ba bɔ koja ma tako to'dɔ bapatisi dɔ bilaka ti mini nime na kiya zö tëgë, ‘Ti ko'ja Nyï Kɔtɔ Laka 'deni ŋgï këdï kako bërï di mïtɔrɔ koloma dɔ bo. Bɔ nima bo na rɔ bɔ ame këdï kako 'dɔ ko'dɔ bapatisi dɔ bilaka ti Nyï Kɔtɔ Laka ne.’ Kina me mo'ja Nyï Kɔtɔ Laka 'deni këdï kako bërï di mïtɔrɔ kɔzɔ matukpuru tara kako kö'bö ŋgï dɔ bɔ nime bine. 34 Mo'ja 'deni ti kɔmɔma. Kina me mëdï miya ziye bɔ nime bo na rɔ kole 'ba Bɔko'ba.” 35 Mï bi këzë mɔtɔ 'böwu gbï ko'ja bo këdï ti bɔ kösö gɔ bo ga ma rïyö mɔtɔ ga, 36 na bo ko'ja Yësu ŋgï këdï kiliŋgere kebe yayi. Kina bo kiya zi bɔ kösö gɔ bo naga nima, bo iya te, “Oŋgɔke tɔ ma. Kamölö tönë Bɔko'ba këdï kumu 'dɔ kombi laŋba 'ba lende kënyë 'ba bilaka pili ne, bo na me 'dë.” 37 Kina ɔdɔ ya rïyö tönë ga kuwö lende nime te yɔ, na lïjë kënyï ŋgï kösö gɔ Yësu. 38 Kina ɔdɔ Yësu kuyï kɔmɔ bo yï'böwu tine, bo o'ja ya rïyö naga nima ŋgï këdï kozi gɔ bo. Kina bo kititi lïjë, bo iya te, “Tondo?” Lïjë ënyï kileki kiya zi bo tëgë, “Rabi,” ame 'jɔ 'ba lende mo tëgë bɔ kɔmɔ kiyandi, “Ëddï koloma yala?” 39 Bo iya te, “Ako koŋgɔke.” Bo iya tara römöyï gɔ bi ëdï 'deni rɔ mï dɔkɔpiyari. Kina lïjë kari ŋgï ko'ja bi ame bo këdï koloma teyi ne. Kina lïjë kö'dö ŋgï yayi mï korɔndɔ mo nima. 40 Bɔ ma kɔtɔ di mï löŋgö ya rïyö naga nima, möyï mo rɔ Andareya löndö 'ba Simona Pïtörö ni. 41 Kina bo kënyï ŋgï kari zi bɔ löndö bo Simona, bo iya te, “Bɔ tönë Bɔko'ba koja 'dɔ kako tokɔnyi ze bilaka abo ga ne, do'ja bo 'deni. Bɔ tönë 'bu ze löbu ga kïdëkï möyï bo rɔ Masiya ne.” (Möyï kɔtɔ nime kina ma gbï kïdëkï rɔ Kurïsïtö ne.) 42 Kina Andareya ko'de Simona ŋgï kako zi Yësu. Bo oŋgɔ dɔ Simona. Kina bo kiya te, “Möyï yï rɔ Simona 'ba Yowani, ne ti mi'di möyï yï rɔ Kepa.” (Möyï kɔtɔ nime kina ma gbï kïdëkï rɔ Pïtörö ne ame 'jɔ 'ba lende mo tëgë döku.) 43 Mï bi këzë mɔtɔ na Yësu kënyï ŋgï kari Galilaya. Kina bo kari ko'ja Pïlïpö ŋgï di yayi. Bo iya te, “Ako kösö gɔma.” 44 Pïlïpö di mï bilaka 'ba Betesayida dɔyayi 'ba Andareya ni ti Pïtörö. 45 Kina Pïlïpö kari ko'ja Natïnëlë ŋgï, bo iya te, “Bɔ tönë Musa ni ti bɔ kumë lende 'ba Bɔko'ba mɔtɔ ga ma dɔgba naga kiya lende abo ne, do'ja bo 'deni. Ugu lende 'deni mɔlo mï buku 'ba Bɔko'ba gɔ kö'du abo, kina me le'jete bo ëdï 'deni mï löŋgö ze. Bo na rɔ Yësu kole 'ba Yesepa di mï gawo 'ba Nazareta.” 46 Natïnëlë iya te, “Nazareta ni naga nima, lende laka wa'di ga na ti kɔdɔ di teyi?” Pïlïpö ileki gɔmo, iya te, “Ee, ako koŋgɔ titi ti kömöyï.” 47 Kina ɔdɔ Yësu bo koŋgɔ Natïnëlë 'deni këdï kako zi bo, bo iya te, “Oŋgɔke, bɔ nime bo na rɔ kupö ma laka 'ba Yisarele. A mɔtɔ rɔ bëtï inza rɔ bo.” 48 Natïnëlë ititi bo, iya te, “Ikali ma tondo ga?” Bo iya te, “Mɔlo gba kinza Pïlïpö kïdëkï yi dë, mo'ja yi 'deni mɔlo këddï koloma bïcï ŋgërï këlu nima yayi.” 49 Bo iya te, “Bɔ kɔmɔ kiyandi, nï na ŋgï rɔ kole 'ba Bɔko'ba. Nï na rɔ ŋere ze 'ba Yisarele.” 50 Bo iya te, “Wa'di mo ga na te? Lende nime miya zïyï bine, miya te, mo'ja yi 'deni mɔlo këddï koloma bïcï ŋgërï këlu ne, kina me kikali ma 'deni gɔmo rɔ kole 'ba Bɔko'ba? Lende 'bï ele sowa. Ne lende nime ko'ja tɔne ne, ma titi mo na gba. Ma löbu mo ga ëdï gba ame ɔdɔ ko'ja, lende mo ëdï kigayi yi. 51 Kina me mëdï miya ziye, kada mɔtɔ ti ko'jake mïtɔrɔ kurögö rönï 'deni yaga rɔ gböŋö. Kina ti koŋgɔke malayika 'ba Bɔko'ba 'deni këdï kïlëlë rönnï kari tɔrɔ kako bërï zi kole 'ba bilaka lesi. Lende ma naga nime mëdï miya ne me rɔ lende ma laka.”

2

1 Di pötö tö'dö dɔ rïyö tine karama 'ba gbe ëdï Kana mï dɔyayi 'ba Galilaya. Ma 'ba Yësu ni ëdï bi 'ba gbe nima yayi. 2 Kina Yësu ni ëdï gbï yayi ti bɔ kösö gɔ bo ga. 3 Kina layi kote rönï ŋgï, tine na ma 'ba Yësu ni kënyï kari kiya zi bo, iya te, “Oŋgɔ te, layi inza kpe.” 4 Bo iya te, “Iya, nï na dë 'dɔ kiya ndɔbɔ zö. Kada 'ba tileme ma ömö dë gba.” 5 Ma bo iya zi ya ame ga këdï koja laja mï gɔ bi 'ba karama yayi ne, iya te, “O'dɔke wa pili ame ga bo këdï kiya ziye ne.” 6 Dömïrï 'ba kete mini ma löbulöbu ëdï modɔɔkɔtɔ yayi ame kose 'deni di mï döku ne. Dömïrï naga nima ma kɔtɔ ëdï koto sapiya ŋbö muyï. Kete naga nima na gɔ dölëtï 'ba Yudayi ni rɔ a 'ba turögö rɔ wa. 7 Kina Yësu kiya zi bɔ koja laja naga nima, iya te, “O'deke mini koso mï wa naga nime.” Kina lïjë ko'de mini ŋgï mï kete tönë ga koso koriya ti kpamo. 8 Kina bo kiya zïnnï, bo iya te, “Unöke di mï kete naga nima kotoke kari zi bɔ dɔ gbe nime 'dë.” Kina lïjë kunö ŋgï koto kari. 9 Bɔ dɔ gbe nima inene mini tönë Yësu kuyï 'deni rɔ layi ne ŋgï, tine bo ikali dë unö di yala. Bɔ koja laja naga nima na ŋge kikali. Kina bɔ dɔ gbe nima kënyï kiya zi më'dë 'ba nyiti, 10 iya te, “Bilaka pili ëdï koja layi ma kata na titi dɔgba zi ŋba 'bënnï ga. Kina ɔdɔ layi ka'da ŋba 'deni tine na 'jaa këdï koja siŋga ma këpï mo. Ne 'beye tɔ nime layi ma laka na za kusuke dɔmo ŋbö ko'ja kabate.” 11 Yësu o'dɔ gɔ kotɔ ma dɔgba abo nime 'deni di Kana. Kina bɔ kösö gɔ bo ga kikali bo ŋgï gɔmo rɔ kole 'ba Bɔko'ba. 12 Di pötö lende nima na Yësu ni kënyï ŋgï ti ma bo ni ti löndö bo ga ti bɔ kösö gɔ bo ga kari Kaparanoma. Lïjë kari koloma mbowa yayi. 13 Kina ɔdɔ kada 'ba karama ma löbu 'ba Yudayi ni ame kïdëkï möyï mo rɔ Pasaka ne kola 'deni ŋgɔsi tine, Yësu ni ënyï ŋgï kari Yerosalema. 14 Tine ɔdɔ bo kömö 'deni yayi, bo iteli ŋgï kari mï reki 'ba rö löbu 'ba Bɔko'ba. Bo ari ko'ja bɔ ndögö ni kotɔtɔ rönnï 'deni yayi këdï ga rɔ tugö sa ni ti kamölö ni ti matukpuru ni. Ya mɔtɔ ga këdï 'bënnï tutë gïrïsï. 15 Kina bo kogba kabi ŋgï koli rɔ nyɔ'bɔ bo kari koga lïjë timo yaga di yayi ti kamölö ni ti sa 'bënnï naga nima. Kina bo kïtïŋï dɔ tarabiza 'ba bɔ kutë gïrïsï ni ŋgï bërï. Gïrïsï mo ga kolɔdɔ kïyëyï rönï mï yayi. 16 Bo iya zi ya ma këdï 'bënnï rɔ tugö matukpuru naga nima, bo iya te, “Ënyïke yaga ti e'be naga nima di bine. Rö 'ba 'bu ma nime kinza ko'dɔke dë kpe rɔ bi 'ba ndögö.” 17 Lende nime i'di bɔ kösö gɔ bo ga ŋgï komeri lende ma tönë kugu 'deni mɔlo mï buku 'ba Bɔko'ba ne, ame kiya te, “Lende 'ba gɔ rö 'bï nime Bɔko'ba oŋma dökï'dï ma ŋgï kɔzɔ pa'do tara.” 18 Kina turu 'ba Yudayi ni kënyï kititi bo, lïjë iya te, “Nï, lende 'bï naga nime ko'dɔ ne, wa'di ga na ti ko'dɔ tɔne ame 'dɔ dikali yi timo rɔ ma laka omba Bɔko'ba na ŋgï koja yi tako toga bilaka naga nime yaga?” 19 Bo ënyï kileki kiya zïnnï, bo iya te, “Rö 'ba Bɔko'ba nime, ɔdɔ kitikɔke yaga, ti mo'dɔ kileki teyi rɔ ma la'ja mï tö'dö dɔ mota.” 20 Lïjë iya te, “Rö nime to'ba mo oto bilaka ŋbö kɔmɔ kɔɔ 'butë sowɔ döömu dɔɔkɔtɔ. Ti kɔ'bɔ to'ba mo kileki teyi rɔ ma la'ja ŋge mï tö'dö dɔ mota?” 21 Dëmba lïjë ikali 'jɔ 'ba lende abo nima dë. Bo ëdï za kiya yida rɔ bo. 22 Kina ɔdɔ bo kënyï kɔdɔ 'deni yaga di mï tölë tine, kina 'jaa bɔ kösö gɔ bo ga kënyï tomeri gɔ lende tönë ga. Kina lïjë kikali 'jaa omba lende nime ëdï 'deni ŋgï rɔ ma laka kɔzɔ lende ma tönë kugu mï buku 'ba Bɔko'ba ne. 23 Ko'ja bo këdï Yerosalema yayi mï kada 'ba karama 'ba Pasaka nima, bo oloma 'deni to'dɔ lende mɔtɔ ga ame lende mo kigayi bilaka ne, kina lïjë kikali ŋgï bo ako di zi Bɔko'ba. 24 Tine bo ikali lende 'bënnï ga me rɔ kɔtɔkɔtɔ. Kina bo o'dɔkɔ dë tiya lende abo ga pili zïnnï. 25 Bo ikali lende 'ba dökï'dï bilaka me rɔ kɔtɔkɔtɔ kinza ma bɔtɔ kiya zi bo.

3

1 Bɔ Parosi mɔtɔ kïdëkï möyï mo rɔ Nïkuduma rɔ ma kɔtɔ mɔtɔ di mï löŋgö turu 'ba Yudayi ënyï kako zi Yësu rɔ mï korɔndɔ. 2 Bo ilende zi Yësu, iya te, “Bɔ kɔmɔ kiyandi, dikali ŋgï rɔ ma laka Bɔko'ba na me koja yi kako tiyandi kɔmɔze. Römöyï ma kiya te Bɔko'ba kinza tïyï dëne inza kikali to'dɔ lende naga nime.” 3 Yësu iya te, “Rɔ ma laka miya zïyï, ɔdɔ kiya te kileki köyö bilaka mo dë 'böwu rɔ ma la'ja to'ja ŋere löbu 'ba Bɔko'ba nime zi bɔ mo inza du te.” 4 Nïkuduma iya te, “Bilaka ame 'deni mbiri rɔ bulöbu te ne ti kileki köyö 'böwu rɔ ma la'ja totondo mo ga? Bo ti kileki 'böwu tondo kɔdɔ mï ma bo 'dɔ kënyï köyö bo 'böwu rɔ ma lölöwö? A mɔtɔ inza kikali to'dɔ rönï tara.” 5 Bo iya te, “Rɔ ma laka miya zïyï, bɔtɔ mɔtɔ inza kikali tɔdɔ mï ŋere löbu 'ba Bɔko'ba ɔdɔ kiya te köyö bɔ mo dë 'böwu titi ti mini 'ba bapatisi gbï ti Nyï Kɔtɔ Laka. 6 Löyö 'ba bilaka lesi rɔ 'ba dɔliŋɔ nime, ne löyö ame rɔ 'ba Nyï Kɔtɔ Laka 'ba Bɔko'ba i'di bilaka rɔ 'ba Bɔko'ba. 7 Kina me mëdï miya 'deni ziye, kpe pili o'dɔkɔ 'dɔ ki'dike köyö ye rɔ ma la'ja. Lende nime igayi yi totondo? 8 Lende 'ba töyö wa rɔ ma la'ja ti Nyï Kɔtɔ Laka nime ëdï kɔzɔ lende 'ba lili ame këdï kome ne tara. Uwö birɔ mo ŋgï laka, ne gɔ bi ame kisaki tome di teyi ne, ikali dë. Ikali dë gbï ɔdɔ ako di yala kina ëdï kari yala.” 9 Nïkuduma iya te, “Töyö bilaka rɔ ma la'ja nime, 'dɔ ko'dɔ lende mo tondo?” 10 Yësu ileki kiya zi bo, iya te, “Lende nime dëne 'dɔ kikali 'deni mɔlo. Ne o'ja nï ŋgï rɔ bɔ kɔmɔ kiyandi ma löbu 'ba bilaka 'ba Yisarele 'di? 11 Rɔ ma laka miya zïyï, wa ame ga do'ja ti kɔmɔze dikali 'deni gbï laka ne, na me dëdï diya ziye. Ne kpe ebeke kilagike 'böwu yaga di rɔmo. 12 Wa ame ga rɔ 'ba dɔliŋɔ nime, ɔdɔ miya lende mo pele ziye, ilagike aa yaga di rɔmo. Ne ɔdɔ mënyï miya lende 'ba wa 'ba dɔyayi 'ba mïtɔrɔ ziye inza kilagike gbï di rɔmo? 13 Bɔtɔ ma kɔtɔ mɔtɔ ari dë mïtɔrɔ ame 'dɔ ko'de lende mo kako bine. Kole 'ba bilaka lesi na ŋge kɔtɔ kako di mïtɔrɔ. 14 Oŋgɔke, kɔzɔ mï kada ma mɔlo tönë ga ame 'bu ze löbu ga këdï mï mökö ne, Musa o'bɔ'bi 'bïlëŋï rɔ murë kowe dɔ ŋgërï tɔrɔ 'dɔ ɔdɔ bilaka ame këdï kölë ne koŋgɔ kïnë mo 'deni, 'dɔ kɔmɔ ŋgï yaga. Kole 'ba bilaka lesi ëdï gbï tara. Ti kutötï bo 'deni dɔ ŋgërï tɔrɔ 15 'dɔ ya ame ga pili ki'di dönnï 'deni gɔ lende abo ne këdï ti dïdï ma ŋburuŋburu. 16 Oŋgɔke akɔ'ɔ 'ba Bɔko'ba te, römöyï Bɔko'ba ɔ'ɔ bilaka rɔ mbëmbë. Kina me bo koja kole kɔtɔ abo 'deni kako kölë bine, 'dɔ lïjë ame ga pili ki'di dönnï 'deni gɔ lende abo ne kölë dë kpe tine gɔ këdï ti dïdï ma ŋburuŋburu. 17 Bɔko'ba oja kole abo nime dë kako dɔliŋɔ bine todɔ karama dɔ bilaka 'ba dɔliŋɔ. Tine bo oja kako tɔmɔ bilaka di mï tölë. 18 Bilaka ame ga ki'di dönnï 'deni ŋgï rɔ ma laka gɔ lende abo, odɔ karama dë kpe dɔmo. Ne ya ame ga ko'dɔkɔ dë ti'di dönnï gɔ lende abo ne, odɔ karama 'deni mɔlo dɔmo gɔ ame lïjë kilagi lende 'ba kole kɔtɔ abo nime ne. 19 Bɔko'ba odɔ karama 'deni dɔ bilaka kɔzɔ a nime te. Bo i'di bi kɔpɔ abo 'deni 'dɔ koyi bi dɔliŋɔ nime. Ne bilaka ebe ë'bënnï za to'dɔ lende kënyë, ko'dɔkɔ bi kɔpɔ nime dë. Bi kölu na za lïjë ko'dɔkɔ. 20 Bilaka ame ga rɔ bɔ ko'dɔ lende kënyë ne o'dɔkɔ dë 'dɔ kileme lende kënyë 'bënnï ga yaga gɔ bi kɔpɔ. Kina ki'di lïjë ko'ji bi kɔpɔ ŋgï sowa. Lïjë o'dɔkɔ dë tako gɔ bi ame bi kɔpɔ këdï koyi rönï teyi ne. 21 Bilaka ame ga rɔ bɔ ko'dɔ lende laka 'ba Bɔko'ba ne, lïjë na kako 'bënnï 'deni gɔ bi kɔpɔ 'dɔ kileme omba ama lïjë këdï ko'dɔ naga nima lende laka 'ba Bɔko'ba na.” 22 Yësu ni ënyï ti bɔ kösö gɔ bo ga kari mï kapa dɔyayi 'ba Yudayi. Na bo kari koloma mbowa tïnnï yayi to'dɔ bapatisi. 23 , 24 Mï kada mo nima Yowani ëdï gbï rɔ to'dɔ bapatisi dɔ bilaka di Ayinona ame ŋgɔsi dɔŋgila Salima ne, römöyï bi mo nima na ti mini teyi rɔ mbëmbë. (Ko'ja turu ki'di Yowani dë gba mï maboso.) Na bilaka koloma ŋgï rɔ tɔlɔ kari zi bo yayi mï bapatisi. 25 Turu mɔtɔ 'ba Yudayi ënyï to'dɔ kowasa ti bɔ kösö gɔ Yowani ga gɔ lende 'ba dölëtï 'ba akurögö ame 'dɔ ki'di bilaka këdï rɔ ma kɔpɔ kɔmɔ Bɔko'ba ne. 26 Kina lïjë kënyï ŋgï kari zi Yowani, lïjë iya te, “Bɔ kɔmɔ kiyandi ze, ne rɔ ma tondo na bɔ nime 'dë gönyï pöpö ma kapa ma 'dë yayi ne tönë koloma rɔ tiya lende abo zize ne, bo kënyï 'deni to'dɔ bapatisi? Kina me bilaka kënyï 'deni pili këdï kɔlɔ kari zi bo.” 27 Yowani ileki zïnnï, iya te, “Bɔtɔ ma kɔtɔ mɔtɔ ikali dë to'dɔ ndɔbɔ mɔtɔ ɔdɔ kiya te Bɔko'ba na dë ŋgï ki'di zi bo. 28 Uwöke lende ma tönë moloma tiya mo ziye ne, miya te ma Kurïsïtö ame Bɔko'ba këdï koja ne na dë. Kina miya 'deni tönë gbï ziye bine, miya te Bɔko'ba oja ma tötï dɔgba 'dɔ bɔ nima kozi 'jaa kebe gɔma. 29 Ndɔbɔ ma ëdï kɔzɔ gbe tara. Më'dë 'ba nyiti na ŋge këdï kogbe nyiti tine 'jɔkɔ ëdï gbï ti mï këyï di bi toŋgɔ lɔŋɔ 'ba bɔ löndö bo. Mï këyï ma ëdï gbï tara gɔ wa nime Kurïsïtö këdï ko'dɔ ne. 30 Kurïsïtö bo na ti këdï mbiri di dɔma tine ti mëdï 'bama ŋge mbowa. 31 Römöyï bɔ ame kako di mïtɔrɔ ne, bo na mbiri di dɔ bilaka pili. Ne bɔ ame rɔ kole köyö 'ba dɔliŋɔ nime kako dë di mïtɔrɔ ne, ikali 'ba bo ŋge tiya lende 'ba wa 'ba dɔliŋɔ nime. Bɔ ame kako di mïtɔrɔ rɔ löbu 'ba dɔ bilaka ne, 32 bo iya 'ba bo rɔ lende ame ga bo ko'ja kina bo kuwö gbï di mïtɔrɔ ne. Tine bilaka ënyï ŋgï kilagi lende abo. 33 Lende kodɔrɔ 'ba Bɔko'ba ileme rönï 'deni ti ya ame ga kutï dɔmo ne. 34 Bɔ nime Bɔko'ba koja kako dɔliŋɔ bine ne, Bɔko'ba i'di Nyï Kɔtɔ Laka abo 'deni pili zi bo. Lende 'ba Bɔko'ba na me ŋgï bo këdï kiya. 35 Bɔko'ba ɔ'ɔ kole abo nima rɔ mbëmbë. Kina me bo ki'di közï kakpa 'ba dɔ wa pili 'deni teyi. 36 Bilaka ame ga ki'di dönnï gɔ lende abo ne, lïjë ti këdï ŋgï ti dïdï ma ŋburuŋburu. Ne ya ame ga koro lende abo dë ne, lïjë inza ko'ja dïdï ma ŋburuŋburu. Ya löbu 'ba Bɔko'ba nime ëdï kako dönnï.”

4

1 , 2 Parosi ni uwö lende mo tëgë bilaka ma këdï kari mï bapatisi zi Yësu na konzi 'deni ŋgï rɔ mbëmbë kebe ma këdï kari zi Yowani. Dëmba tine Yësu o'dɔ bapatisi ɔtɔ dë du te dɔ bɔtɔ ma kɔtɔ mɔtɔ. Tine bɔ kösö gɔ bo ga na ŋge këdï ko'dɔ. Kina ɔdɔ Yësu bo kikali 'deni Parosi ni uwö lende nime 'deni te tine, 3 bo ënyï ŋgï di Yudayi yayi tileki tari Galilaya. 4 Bo ari kebe gɔ kɔri ma kudö kebe mï dɔyayi 'ba Somorona. 5 Bo ari kömö mï dɔliŋɔ mɔtɔ 'ba Somorona kïdëkï möyï mo rɔ Sukara ŋɔli ŋgila nyaka ma tönë Yakoba ki'di mɔlo zi kole abo Yesepa ne. 6 Daa 'ba Yakoba ëdï yayi. Kina ɔdɔ lïjë kömö 'deni kpa daa nima yayi Yësu 'deni rɔ gomɔ di zi liŋgere. Kina bo koloma ŋgï bërï kpa daa yayi. 7 , 8 Mï zana kada ko'ja bɔ kösö gɔ bo ga kari 'deni mï gawo tugö akonyo zïnnï, na 'ja mɔtɔ rɔ Somorona kömö ŋgï yayi tunö mini. Kina bo kiya zi 'ja nima tëgë, “I'di mini zö.” 9 'Ja nima ënyï kiya zi bo, iya te, “Owa, ma rɔ Somorona. Nï Yudayi nime ebe kïdëkï mini di zö rɔ ma totondo?” Lɔko iya tara römöyï Yudayi odɔ'bɔ rönnï dë gɔ kpa kilali kɔtɔ ti Somorona. 10 Kina bo kileki kiya zi 'ja nima, bo iya te, “Ikali wa ame Bɔko'ba ko'dɔkɔ ti'di mo zïyï ne dë. Kina ma gbï ikali ma dë, ma bɔ mïdëkï mini di zïyï nime. Dëne 'dɔ këddï kititi ma ra gɔ mi'di mini 'ba dïdï ma laka zïyï.” 11 Lɔko iya te, “Daa kalo nime, kina inza gbï ti a 'ba tunö mini yɔ. Ti kunö mini mo totondo? 12 O'dɔkɔ to'dɔ röyï, iya te nï na kebe 'bu ze löbu Yakoba ame kole daa nime zize ne? Lïjë oloma tuwë mini di teyi bine ti kole abo ga kpaki ti kamölö abo ga.” 13 Bo iya te, “Bɔ ame kuwë mini daa nime koda mini ëdï gba ko'dɔ kada mɔtɔ. 14 Ne bɔ ame këdï kuwë mini mɔtɔ ame mëdï mi'di ne, koda mini inza kikali kpe to'dɔ mo. Mini nima ti koloma kö'bö mïnnï kɔzɔ daa ame këdï kulöwu ne tara, 'dɔ ki'di dïdï ma ŋburuŋburu zïnnï.” 15 Lɔko iya te, “Baba, i'di mini 'bï tɔ nima tɔ kpe zö 'di kinza koda mini ko'dɔ ma ra 'dɔ mindawo rɔma di bi 'ba tako gɔ mini nime bine?” 16 Bo iya te, “Ari gɔ më'dë yï 'dɔ kakoke kpe ti bo zö bine.” 17 Lɔko iya te, “Minza ti më'dë.” Bo iya te, “Lende 'bï rɔ ma laka, 18 römöyï ogbe më'dë 'deni ŋbö muyï. Kina bɔ ame këddï koloma timo le'jete nime inza gbï rɔ më'dë yï. Lende 'bï nima kiya ne bëtï na dë.” 19 Lɔko iya te, “Ee baba, mikali yi 'deni rɔ ma laka nï bɔ kumë lende 'ba Bɔko'ba na. 20 Oŋgɔ, 'bu ze löbu ga 'ba Somorona oloma tumötu Bɔko'ba di dɔ döku nime bine. Ne kpe Yudayi iyake 'beye te Yerosalema na ŋge kɔtɔ rɔ bi 'ba to'dɔ mötu di teyi zi Bɔko'ba. Ɔdɔ gɔ lende wa'di ga ya?” 21 Bo iya te, “Lende nime na ki'di döyï gɔmo, kada mo ɔwɔ dë kpe ame 'dɔ döku nima ti Yerosalema kinza kpe rɔ bi 'ba to'dɔ mötu di teyi zi Bɔko'ba 'bu ze. 22 Kpe Somorona, ëddï ko'dɔke 'beye mötu ŋgï zi Bɔko'ba kinza ma kikalike bo dë yɔ. Ne 'beze 'ba Yudayi dëdï do'dɔ mötu zi bo dikali bo gbï laka, römöyï lende 'ba tɔmɔ wa di mï tölë nime, Bɔko'ba iya zize. 23 Kada mo ɔwɔ dë kpe kina me 'deni tɔne, ame 'dɔ Nyï Kɔtɔ Laka ki'di bilaka kumötu Bɔko'ba rɔ ma laka. Ame na rɔ mötu ame Bɔko'ba ko'dɔkɔ ne. 24 Bɔko'ba bo ëdï rɔ akɔtɔ ti Nyï Kɔtɔ Laka abo. Kina bɔtɔ inza kikali to'dɔ mötu zi bo rɔ ma kodɔrɔ ɔdɔ kiya te Nyï Kɔtɔ Laka na dë ŋgï kokɔnyi lïjë.” 25 'Ja nima iya te, “Mikali tëgë bilaka mɔtɔ ëdï kako 'dɔ kiya lende 'ba Bɔko'ba zize pili. Möyï mo rɔ Masiya ame kïdëkï bo gbï rɔ Kurïsïtö ne.” 26 Yësu iya te, “Ma mo na ŋgï me mëdï milende tïyï ne.” 27 Kina mbowa te yɔ na bɔ kösö gɔ bo ga kömö ŋgï di mï gawo. Kina ɔdɔ lïjë kömö ko'ja bo 'deni këdï kilende za ti 'ja tine, lende mo igayi lïjë ŋgï. Tine lïjë ititi 'ja nima dë kpe ɔdɔ wa'di na lɔko ko'dɔkɔ di zi Yësu. Kina lïjë ititi bo dë kpe gbï ɔdɔ bo ëdï kilende zi 'ja nima gɔ wa'di. 28 Kina 'ja tönë kënyï ŋgï kola kete mini 'bënï yayi. Lɔko kileki kari mï gawo kari kiya zi bilaka tëgë, 29 “Akoke yöyï. Bilaka mɔtɔ ëdï 'dë yayi. Wa ame ga mo'dɔ mɔlo ne, bo ïyëtï gɔmo ŋgï pili zö. Mikali dë ɔdɔ bo na rɔ Kurïsïtö mo tönë Bɔko'ba këdï koja ne ya?” 30 Kina bilaka kënyï ŋgï di mï gawo kɔlɔ kari zi Yësu. 31 Kina ɔdɔ bilaka këdï 'deni kɔlɔ kari zi bo tara tine, bɔ kösö gɔ bo ga iya zi bo tëgë, “Bɔ kɔmɔ kiyandi, ako tonyo akonyo.” 32 Tine bo iya te, “Mëdï ti akonyo ma, ne kpe ikalike kɔri mo dë.” 33 Lïjë ënyï tiya mo rɔ gɔ rönnï, lïjë iya te, “Yë na ko'de akonyo kako zi bo di pötö ze bine?” 34 Yësu iya te, “Akonyo ma na rɔ ndɔbɔ ame Bɔko'ba koja ma rɔ dɔ möyï mo ne, 'dɔ mo'dɔ kɔzɔ ako'dɔkɔ abo tara ŋbö mote. 35 Ne oŋgɔ, bilaka iya te, ‘Nyepe 'ba tumu nyönyu di mï nyaka ola 'deni sowɔ.’ Kina me mëdï miya ziye, oŋgɔke nyaka mo naga nima laka, römöyï le'jete nyönyu andi 'deni, ëdï 'deni ndö koda dɔ tumu mo 'dɔ kotɔtɔ tɔne ko'de pili kako liŋɔ. 36 Bɔ ame kotɔtɔ kpamo ko'de kako mï dïdï ma ŋburuŋburu ne ti këdï ŋgï ti bi gomɔ 'ba rönï. Kina bɔ ma kulï mo ti bɔ ma kotɔtɔ kpamo ti këdï 'deni ŋgï kpaki ti mï këyï. 37 Oŋgɔke lende kiya 'ba bilaka ëdï ŋgï rɔ ma laka, ame kiya te, ‘Bɔ mɔtɔ ulï 'bënï ŋge rɔ tulï kina bɔ mɔtɔ kari 'ba bo 'jaa kumu, kotɔtɔ nyönyu mo ga ko'de kako liŋɔ.’ 38 Kina me moja ye 'deni 'dɔ karike totɔtɔ wa 'ba mï nyaka nima. Mɔlo o'dɔke ndɔbɔ dë yayi, ya mɔtɔ ga na koloma 'deni to'dɔ mo. Kina 'dɔ kari ko'jake kpa közïmo kɔtɔ tïnnï.” Yësu iya lende 'deni zi bɔ kösö gɔ bo ga kɔzɔ a nime te. 39 Tine gɔ lende 'ba 'ja tönë, kiya te, “Bɔ nime 'dë ïyëtï gɔ lende 'ba wa ame ga mo'dɔ mɔlo ne ŋgï me zö,” ne na Somorona ma konzi ki'di dönnï ŋgï gɔ lende 'ba Yësu. 40 Lïjë ako kiya zi bo 'dɔ bo koloma titi mbowa tïnnï yayi. Kina bo ko'dɔ tö'dö ŋgï dɔ rïyö tïnnï yayi. 41 Kina bilaka ma konzi ame ga kuwö lende kiya abo ne ki'di dönnï ŋgï gɔ lende abo. 42 Bilaka naga nima iya zi 'ja nima, iya te, “Di'di dɔze 'deni gɔ bo. Ne tine inza ŋge gɔ lende kiya 'bï römöyï duwö lende kiya abo 'deni ti mbili ze. Kina me dikali 'deni ŋgï omba bo na rɔ bɔ ame këdï kako tɔmɔ bilaka pili di mï tölë ne.” 43 Kina ɔdɔ bo ko'dɔ tö'dö 'deni dɔ rïyö yayi tine, na bo kiteli ŋgï kari Galilaya. 44 Römöyï bo iya 'deni mɔlo, bo iya te, “Bilaka ame rɔ bɔ kumë lende 'ba Bɔko'ba ne, bilaka 'ba dɔliŋɔ 'bënnï ga oro bo dë.” 45 Kina ɔdɔ bo kömö 'deni Galilaya yayi tine, bilaka mo ga ari ra pa mï karama Yerosalema. Kina lïjë o'ja wa ame ga pili bo ko'dɔ ne 'deni di yayi. Kina di bi tömö abo bilaka pili ënyï ŋgï kurë dɔ bo ti mï këyï. 46 Yësu ari Kana, bi tönë bo kuyï mini pa rɔ layi di teyi ne. Tine bɔ mɔtɔ rɔ bilaka 'ba kpa bïcï ŋere ëdï yayi. Bo ëdï ti kole abo mï Kaparanoma rɔ rɔkɔ'ɔ 'deni ŋgɔsi 'dɔ kölë. 47 Kina ɔdɔ bɔ nima kuwö 'deni tëgë Yësu ako 'deni di Yudayi kömö Galilaya yayi tine, bo ënyï ŋgï kari kititi Yësu 'dɔ kako kileŋo kole abo di dɔ rɔkɔ'ɔ nima. 48 Yësu iya te, “Kpe bilaka, ɔdɔ mo'dɔ gɔ kotɔ dë inza ki'dike dɔye gɔ lende ma.” 49 Bɔ nima iya te, “Baba, ako titi koŋgɔ kole ma nime gba kinza kölë dë.” 50 Yësu iya te, “Ari ë'bï. Kole 'bï, rɔkɔ'ɔ mo ola 'deni.” Bɔ nima i'di dɔ bo ŋgï gɔ lende nima Yësu kiya ne. Kina bo kënyï ŋgï kari. 51 Tine dɔ bo ondɔsɔ ŋgï ti bɔ laja abo ga gɔ kɔri. Lïjë iya te, “Rɔkɔ'ɔ 'ba kole 'bï ola 'deni.” 52 Bo iya te, “Ola nyanya ga?” Lïjë iya te, “Zëyï nima ola bo tipiyara ne mï zana kada ma kata.” 53 Kina bɔ nima komeri ŋgï di gɔ lende tönë Yësu kiya zi bo ne, ame kiya te, “Rɔkɔ'ɔ 'ba kole 'bï ola 'deni,” ne. Lende nima Yësu iya zi bo mï zana kada ma kata. Kina bɔ nima ti bilaka 'ba liŋɔ abo ga pili ki'di dönnï ŋgï gɔ lende 'ba Yësu. 54 Ame na rɔ gɔ kotɔ ma mï rïyö ma Yësu ko'dɔ mï Galilaya gbï kɔzɔ ma tönë bo ko'dɔ di pötö tileki abo di Yudayi ne.

5

1 Di pötö mo 'deni yayi tine na Yësu kënyï ŋgï kari Yerosalema mï karama 'ba Yudayi. 2 Daa ma löbu mɔtɔ ëdï yayi kïdëkï möyï mo rɔ kpa Yudayi ni rɔ Betezata ŋgɔsi kpa reki 'ba Yerosalema ame kïdëkï möyï mo rɔ Kpa Kamölö ne. Dëdë ëdï muyï yayi 3 , 4 ame bɔ rɔkɔ'ɔ këdï kö'dö yïmo. Bɔ kɔmɔ kölu ni ti bɔ ka'bo ni ti ya ame ga keŋme bërï ne otɔtɔ rönnï 'deni yayi. 5 Tine bɔ mɔtɔ ëdï yayi rɔkɔ'ɔ mo oto 'deni ŋbö kɔmɔ kɔɔ 'butë mota döömu dɔɔmota. 6 Yësu ömö yayi ko'ja bɔ nima këdï kö'dö bërï. Na bo kikali ŋgï bɔ nima rɔkɔ'ɔ mo igabi 'deni sowa. Bo ititi bɔ nima, bo iya te, “O'dɔkɔ 'dɔ kileŋo yi?” 7 Bɔ rɔkɔ'ɔ tönë iya te, “Baba, bɔtɔ mɔtɔ ame 'dɔ kokɔnyi ma kululu ma mï mini nime ne inza. Ɔdɔ kiya te mini kënyï kikagba rönï bɔ mɔtɔ na kënyï ku'du rönï ŋgï dɔgba yïmo di zö.” 8 Yësu iya te, “Ënyï tɔrɔ kombi sora 'bï kari ë'bï.” 9 Kina rɔkɔ'ɔ kola bɔ nima ŋgï, kina bo kombi sora abo ŋgï kënyï kari. Kada nima ëdï rɔ kada 'ba rɔ kindawo 'ba Yudayi. 10 Kina löbu 'ba Yudayi ni kënyï kititi bɔ nima, iya te, “Ëddï kombi sora 'bëyï mï kada 'ba rɔ kindawo nime tɔne gɔ wa'di? I'di kö'du mo 'deni mɔlo, iya te kinza bilaka kombi wa dë mï kada 'ba rɔ kindawo.” 11 Bɔ nima iya te, “Bɔ nime kileŋo ma ne, bo na kiya te 'dɔ mombi sora ma mari ama.” 12 Lïjë iya te, “Yë mo tɔ ne na kiya lende nima zïyï tara?” 13 Bɔ nima ikali möyï Yësu dë. Yësu ölu 'deni di kɔmɔ bo mï löŋgö tïndï 'ba bilaka ame ga këdï yayi ne. 14 Kina ɔdɔ Yësu kari 'deni mï reki 'ba rö löbu 'ba Bɔko'ba tine, bo ari ko'ja bɔ tönë ŋgï di yayi. Kina bo kiya te, “Uwö lende ma nime laka, kina ma kileŋo yi 'deni kinza kari ko'dɔ lende kënyë mɔtɔ dë kpe. Ɔdɔ kö'bö nduwë rɔ bɔ ko'dɔ lende kënyë, ëddï kari ko'ja gomɔ ame rɔ dɔ kiteli di dɔ ame ne.” 15 Bɔ tönë ari kileki dɔmo zi turu naga nima, iya te, “Yësu na kileŋo ma.” 16 Kina löbu 'ba Yudayi naga nima koloma ŋgï rɔ todɔ gomɔ rɔ Yësu gɔ lende 'ba wa nima bo ko'dɔ mï kada 'ba rɔ kindawo ne. 17 Bo ënyï kiya zi löbu naga nima, bo iya te, “'Bu ma ëdï nduwë to'dɔ ndɔbɔ abo kina me ma gbï mëdï mo'dɔ ndɔbɔ nduwë mï kada nime tɔne.” 18 Kina löbu 'ba Yudayi naga nima kututu ŋgï tususu kpënnï rɔ Yësu 'dɔ tupö mo yaga gɔ lende 'ba wa nima bo ko'dɔ mï kada 'ba rɔ kindawo ne, kina gbï gɔ ame bo kiya te Bɔko'ba na rɔ 'bu bo ne. Römöyï di mï lende kiya abo nima, bo iyari rɔ bo 'deni ti Bɔko'ba. 19 Tine bo ënyï kiya zïnnï, bo iya te, “Lende ame ma kole 'ba Bɔko'ba mëdï miya ziye ne kina me. Mo'dɔ a mɔtɔ dë gɔ dɔma. Wa ame ga mo'ja 'bu ma këdï ko'dɔ ne kina ŋge mëdï mo'dɔ. Wa ame ga pili 'bu ma këdï ko'dɔ ne kina me mëdï mo'dɔ gbï kɔzɔ 'ba 'bu ma tara. 20 Römöyï 'bu ma ɔ'ɔ ma rɔ mbëmbë kina me bo kileme wa ame ga bo këdï ko'dɔ ne 'deni pili zö to'dɔ mo. Bo ti kileme wa mɔtɔ ga ame rɔ dɔ kiteli di dɔ ame ga këddï koŋgɔke ne 'deni zö, ame ɔdɔ ko'jake kïnë mo ga lende mo ëdï kigayi ye. 21 Gbï kɔzɔ ame 'bu ma këdï kïdïdï töku ni kindiŋi yaga ne tara ma kole abo ti mïdïdï ya ame ga mo'dɔkɔ ne gbï. 22 'Bu ma o'dɔ burë 'ba bilaka dë. Ma na bo ki'di ma 'deni rɔ bɔ to'dɔ burë 'ba bilaka pili. 23 Kina 'dɔ lïjë koro ma gbï kɔzɔ ame lïjë koro 'bu ma ne tara. Bilaka ame koro ma dë oro 'bu ma ame koja ma ne dë gbï. 24 Rɔ ma laka miya ziye, bilaka ame ga kuwö lende ma nime ki'di dönnï ŋgï rɔ ma laka gɔ lende 'ba Bɔko'ba ame koja ma kako ti lende nime ne, lïjë ti këdï ŋgï ti dïdï ma ŋburuŋburu. Minza mo'dɔ burë 'bënnï kpe, römöyï lïjë ɔdɔ 'deni yaga di mï tölë. Kina lïjë ïdïdï 'deni gbï rɔ ma lölöwö. 25 Rɔ ma laka miya ziye, kada mo ɔwɔ dë kpe kina me 'deni tɔne, ame ɔdɔ ya ma kinza ti dïdï ma ŋburuŋburu mïnnï naga kuwö birɔ kole 'ba Bɔko'ba 'deni, 'dɔ kënyï ŋgï kïdïdï rɔ ma lölöwö. 26 'Bu ma na ki'di dïdï mï bilaka. Kina me bo ki'di ma 'deni gbï 'dɔ mïdïdï bilaka. 27 Bo i'di közï kakpa 'deni gbï zö, ma kole abo, 'dɔ mo'dɔ burë 'ba bilaka, römöyï ma kole 'ba bilaka lesi na. 28 , 29 Kada mo ti kömö 'deni ame 'dɔ töku ni ame ga kölë 'deni mɔlo ne kuwö birɔ ma, kina gɔ lïjë kënyï kɔdɔ yaga di mï gö. Lende nime igayi ye totondo? Omerike gɔmo laka. Töku bɔ lende laka ti kënyï kɔdɔ 'deni kari koloma rɔ ŋburuŋburu. Tine töku ame ga rɔ 'ba bɔ lende kënyë ni ne ti kodɔ karama 'deni dɔmo. 30 Lende naga nime mëdï mo'dɔ ne, minza mo'dɔ gɔ dɔma. Burë 'ba bilaka naga nime mëdï mo'dɔ ne, 'bu ma na kiya zö 'dɔ mo'dɔ. Minza mo'dɔ wa naga nima gɔ ako'dɔkɔ ma, ne mëdï mo'dɔ gɔ ako'dɔkɔ 'ba 'bu ma ame koja ma kako bine ne. Kina burë 'ba bilaka naga nima mëdï mo'dɔ ne pili rɔ ma kodɔrɔ. 31 Ma kiya te ma na ŋge mëdï miya lende ma nime dëne ti këdï ka ŋgï rɔ lende sari. 32 Ne bɔ mɔtɔ ëdï gbï ame bo kiya lende 'deni mɔlo gɔ lende ma, bo mo na rɔ Bɔko'ba. Kina mikali 'deni ŋgï lende kiya abo ëdï rɔ ma laka. 33 Kɔzɔ ma tönë kojake bilaka 'be mɔtɔ ga kari zi Yowani ne, bo iya lende 'deni gbï kodɔrɔ ziye gɔ kö'du ma. 34 Ne ma di zö bine, lende 'ba Yowani nima inda dë rɔ a ma kembe. Lende 'ba bilaka lesi na. Kina me mïyëtï gɔmo 'deni ziye 'dɔ ki'di kikalike tɔmɔ rɔye di mï tölë. 35 Yowani ëdï kɔzɔ pa'do ame këdï köbö kiyɔpɔ gɔ bi ne tara. Tine kpe na ŋge ti mï këyï mbowa gɔ lende 'ba bi kɔpɔ nima. 36 Ne oŋgɔ mëdï ti lende mɔtɔ bine ame rɔ dɔ kiteli di dɔ lende kiya 'ba Yowani. Ndose ame ga 'bu ma kose zö ne na me ga pili mëdï mo'dɔ, kina me le'jete ileme ma 'deni rɔ ma laka, omba 'bu ma na ŋgï koja ma. 37 Kina 'bu ma ame koja ma ne iya lende 'deni gbï gɔ lende ma. Uwöke mugu bo dë. Kina o'jake kïnë bo dë gbï. 38 Kina lende abo inza gbï mïye römöyï i'dike dɔye dë gɔ lende ma ame bo koja ma ne. 39 Ö'böke nduwë tïdëkï buku ma mɔlo 'ba Bɔko'ba. Omerike, iyake te ti ko'jake dïdï ma ŋburuŋburu gɔ akïdëkï 'be naga nima? Lende ma na ma ga 'do kugu pili mï buku naga nima. 40 Ne wa'di na ko'dɔkɔke dë tako tösö gɔma 'dɔ mi'di dïdï nima ziye gɔmo? 41 'Bama ɔdɔ kiya te bilaka lesi na kiya te ma na mbiri, o'dɔ ɔtɔ dë zö. 42 Ne kpe 'beye mikali ye ɔ'ɔke Bɔko'ba dë du te. 43 Bɔko'ba bo na rɔ 'bu ma. Bo na me koja ma kako dɔliŋɔ nime ti közï kakpa abo. Kina me 'böwu ilagike lende ma za yaga. Kina me le'jete, ɔdɔ kiya te ko'jake e'be bilaka mɔtɔ kako abo za ti lende 'ba közï kakpa 'ba bilaka lesi kina kebe kutïke gɔ lende mo. 44 Kpe 'beye o'dɔkɔke 'dɔ lëpï ye ga kö'bö tiya mo, kiya te nani nime bo na mbiri. Kina kele ziye. Ne o'dɔkɔke dë yɔ to'dɔ wa ame ga 'dɔ Bɔko'ba ame ŋge kɔtɔ mïtɔrɔ ne kubï gɔye timo. Tine ti ki'dike dɔye gɔ lende ma totondo? 45 Omerike, iyake te ti mari mususu ye zi 'bu ma Bɔko'ba? Inza du tara. 'Bu ye löbu Musa nima komerike kiyake te bo na ti kokɔnyi ye ne, bo na këdï kari kususu ye zi Bɔko'ba. 46 Ma kiya te këddï ki'dike dɔye ra gɔ lende kiya 'ba Musa ga, dëne ëddï ki'dike dɔye gbï gɔ lende ma. Lende ma ga na ma pili bo kugu mï buku abo naga nima. 47 Ne kina me ki'dike dɔye dë gɔ akugu abo ga ne, ti ki'dike dɔye gɔ lende ma totondo?”

6

1 Di pötö mo 'deni yayi di Galilaya na Yësu ni kënyï ŋgï kumu kari gönyï pöpö 'ba Galilaya ame kïdëkï möyï mo gbï rɔ pöpö 'ba Tiberiya ne. 2 Bilaka ma konzi ɔlɔ kari gɔ bo yayi toŋgɔ gɔ kotɔ ma bo këdï ko'dɔ ti tileŋo bɔ rɔkɔ'ɔ ame 'dɔ kileme bo rɔ kole 'ba Bɔko'ba ne. 3 , 4 Tine mï kada mo nima yayi, kada 'ba karama 'ba Yudayi ni ame kïdëkï rɔ Pasaka ne, ɔwɔ dë kpe. Yësu ni ari 'deni toloma dɔ kuruŋgu ti bɔ kösö gɔ bo ga. 5 Tine bo oŋgɔ bilaka ɔlɔ 'deni ŋgï kako zi bo rɔ tïndï. Na bo kënyï kititi Pïlïpö, bo iya te, “Ti do'jake akonyo tɔne di yala 'dɔ kɔ'bɔ bilaka konzi naga nime?” 6 Dëmba Yësu bo ikali wa ame bo këdï ko'dɔ ne 'deni. Kina ma bo këdï kiyɔzɔ meri 'ba Pïlïpö ɔdɔ bo ikali tigɔ abo 'ba kole 'ba Bɔko'ba ra ŋgï na ya. 7 Pïlïpö iya te, “Ugö maŋgolɔ'bɔ pele ti kïsï rïyö 'dɔ koza zïnnï mbowambowa, inza gbï kɔ'bɔ.” 8 Kina bɔ kösö gɔ bo mɔtɔ ame möyï mo rɔ Andareya löndö 'ba Simona Pïtörö ni ne kako ŋgï kiya zi bo tëgë, 9 “Kole mɔtɔ ëdï bine ti maŋgolɔ'bɔ kënyë tɔ ne ga muyï ti kole kenze kututu titititi tɔ ne ga rïyö ŋgila mo. Tine ɔdɔ di'dike pele zi bilaka konzi naga nima, inza ko'dɔ ɔtɔ gbï zïnnï.” 10 Bo iya te, “I'dike lïjë koloma bërï.” Gɔ bi mo nima rɔ löwu. Kina bilaka konzi tönë ga koloma ŋgï bërï. Bɔtɔni mo ga 'beri rɔ dönnï ëdï ŋbö kɔzɔ kuluku 'butë bi 'butë (5,000) tara. 11 Kina bo kogba maŋgolɔ'bɔ tönë ŋgï, bo ki'di yëë'dï mo ŋgï zi Bɔko'ba. Kina bo ki'di ŋgï kari koza zïnnï. Kina bo kogba kenze mo tönë ga, bo ko'dɔ gbï tara. Kina bilaka konzi naga nima me rɔ gɔmo konyo ŋgï kïtëkpë. 12 Kina ɔdɔ bilaka naga nima konyo kpënnï 'deni pili kïtëkpë tine, na bo kiya zi bɔ kösö gɔ bo ga, bo iya te, “Ari kutö'duke kɔsɔ mo ga ma kileke yaga kinza kirasi rönï.” 13 Kina lïjë kari kutö'du kɔsɔ maŋgolɔ'bɔ muyï tönë ga kola ŋgï koso ŋbö mï kee 'butë dɔmorïyö. 14 Ɔdɔ bilaka naga nima ko'ja lende nime Yësu ko'dɔ ne 'deni tine, lïjë iya te, “Rɔ ma laka bɔ kumë lende tönë Bɔko'ba kiya te bo ëdï koja kako dɔliŋɔ nime ne tine, bo na me.” 15 Yësu ikali ya naga nima ëdï ko'dɔkɔ 'dɔ tinda'ba bo ki'di rɔ ŋere rɔ gbörökötö. Kina bo kënyï abo ŋgï kutu bo kari dɔ kuruŋgu. 16 Kina ɔdɔ kömö 'deni rɔ mï dɔkɔpiyari tine, na bɔ kösö gɔ Yësu ga kënyï ŋgï kari kpa pöpö. 17 Kina lïjë këkï ŋgï mï sorope tumu dɔ pöpö tari Kaparanoma. Kina ɔdɔ gɔ bi kölu 'deni, gba kinza Yësu kömö dë zïnnï, 18 na lili ki'di ŋgï tome rɔ ma kembe kebe dɔ mini. Kina ki'di mini kënyï ŋgï tikagba rɔ ma kënyë. 19 Kina ɔdɔ lïjë kujë sorope 'deni kari ŋbö kɔzɔ mayile mota ala sowɔ tara tine, lïjë o'ja Yësu 'deni këdï kiliŋgere kebe dɔ mini këdï kako zïnnï. Kina lïjë kënyï ŋgï rɔ tikere. 20 Tine bo iya te, “Ma na. Kinza kereke dë.” 21 Na dökï'dï lïjë kolɔdɔ ŋgï bërï. Lïjë ki'di bo ŋgï këkï mï sorope. Kina lïjë kömö ŋgï welo dɔ kpa götö gɔ bi mo tönë lïjë këdï ko'dɔkɔ tari teyi ne. 22 Kina ɔdɔ bi këzë 'deni tine bilaka ma konzi ma tönë ga kileke gönyï pöpö ma kapa mɔtɔ ne, ënyï tititi rönnï rɔ gɔ rönnï, iya te, “Yësu ëdï yala?” Römöyï lïjë ikali sorope oloma ŋge kɔtɔ yayi, kina me bɔ kösö gɔ Yësu ga këkï 'deni yïmo kumu kari timo gönyï pöpö ma kapa mɔtɔ, tine Yësu ëkï dë su kari tïnnï. 23 Sorope mɔtɔ ga ako di Tiberiya kömö ŋɔli ŋgila bi tönë pa Yësu ko'dɔ yëë'dï zi Bɔko'ba dɔ maŋgolɔ'bɔ tönë ga bo ki'di zi bilaka konyo ne. 24 Bilaka naga nima lïjë ikali Yësu ni inza kpe yayi. Kina lïjë këkï ŋgï mï sorope naga nima. Lïjë kari Kaparanoma tari toma bo di yayi. 25 Kina ɔdɔ lïjë kumu dɔ pöpö 'deni kömö yayi tine, lïjë ari ko'ja Yësu 'deni këdï mɔlo yayi. Lïjë kititi bo, iya te, “Bɔ kɔmɔ kiyandi, ömö nyanya bine?” 26 Bo iya te, “Ëddï komake ma gɔ wa'di? Rɔ ma laka miya ziye, ëddï komake gɔma ka gɔ lende 'ba maŋgolɔ'bɔ nime konyoke kïtëkpë ye ne. Inza du gɔ lende 'ba tikali 'jɔ 'ba lende 'ba gɔ kotɔ naga nime mo'dɔ ne. 27 Kinza kö'böke dë to'dɔ ndɔbɔ ŋge gɔ akonyo ame këdï keŋme ë'bënnï yaga ne. Akonyo ma laka ame 'dɔ ko'dɔke ndɔbɔ gɔmo ne na rɔ ame këdï ki'di dïdï ma ŋburuŋburu ne. Kina kole 'ba bilaka lesi ti ki'di akonyo nima ŋgï ziye. Kole 'ba bilaka lesi na tönë Bɔko'ba ki'di közï kakpa 'deni teyi ne.” 28 Bilaka naga nima ënyï kititi bo, iya te, “Bɔko'ba o'dɔkɔ ze tëgë gɔ do'dɔ wa'di?” 29 Bo iya te, “Bɔko'ba o'dɔkɔ ziye gɔ kikalike bɔ ame bo koja 'deni kako dɔliŋɔ nime bine ne.” 30 Lïjë iya te, “Kina tine, wa'di na ti ko'dɔ ame gɔ kileme zize omba lende 'bï naga nima ëdï ŋgï rɔ ma laka? Ndɔbɔ wa'di na koloma to'dɔ mo? 31 Mɔlo tönë mï kada 'ba Musa, ko'ja 'bu ze löbu ga këdï mï mökö, lïjë oloma tonyo akonyo ame kako di mïtɔrɔ ne kɔzɔ ame kugu lende mo mï buku ne tara, ame kiya te, ‘Bo i'di maŋgolɔ'bɔ kako zïnnï di mïtɔrɔ gɔ lïjë konyo.’ ” 32 Yësu iya te, “Rɔ ma laka miya ziye, maŋgolɔ'bɔ nima koloma tako di mïtɔrɔ ne, Musa na dë ki'di. Maŋgolɔ'bɔ ame rɔ ma laka ne, 'bu ma na këdï ki'di kako ziye di mïtɔrɔ. 33 Maŋgolɔ'bɔ ame Bɔko'ba ki'di ne kina rɔ bɔ ame kako bërï di mïtɔrɔ ne, gɔ bo kïdïdï bilaka 'ba dɔliŋɔ nime yaga rɔ ma lölöwö.” 34 Bilaka tönë ga iya te, “Ŋere, i'di kïnë maŋgolɔ'bɔ nima nduwë zize.” 35 Yësu iya te, “Ma na rɔ maŋgolɔ'bɔ 'ba dïdï. Lïjë ame ga pili ki'di dönnï gɔ lende ma ne, 'bö ni ti koda mini inza kupö lïjë kpe. 36 Ne oŋgɔ kina kɔzɔ ma tönë miya ziye ne, o'jake ma pele kina ikalike ma dë gbï yɔ. 37 Bilaka ame ga 'bu ma ki'di 'deni zö ne ti këdï ŋgï pili rɔ 'ba ma ga. Kina minza milagi gbï di bi tutï dɔ mɔtɔ ga ame ko'dɔkɔ tako zö gɔ lïjë këdï rɔ 'bama ne. 38 Römöyï ndɔbɔ nime mako bërï bine di mïtɔrɔ to'dɔ mo ne inza rɔ to'dɔ ako'dɔkɔ 'ba gbagba ma. Ne rɔ to'dɔ ako'dɔkɔ 'ba bɔ ame koja ma kako bërï bine ne. 39 Ako'dɔkɔ 'ba 'bu ma ame koja ma ne kina me, tëgë kinza mola ma kɔtɔ mɔtɔ kölu dë di mï löŋgö bilaka naga nime bo ki'di 'deni zö ne. Tine 'dɔ mi'di lïjë pili kënyï kɔdɔ yaga di mï tölë mï kada ame 'deni rɔ ŋburuŋburu 'ba dɔliŋɔ nime ne. 40 Römöyï bo o'dɔkɔ bilaka ame ga pili ko'ja ma kole 'deni kina ki'di dönnï 'deni gbï gɔ lende ma ne, gɔ këdï ti dïdï ma ŋburuŋburu. Kina ti mi'di lïjë 'deni ŋgï kënyï kɔdɔ yaga di mï tölë mï kada ame 'deni rɔ ŋburuŋburu 'ba dɔliŋɔ nime ne.” 41 Kina bilaka naga nima kënyï ŋgï tilende rɔ bo ŋguruŋguru gɔ a nime bo kiya te, “Ma na rɔ maŋgolɔ'bɔ ame kako di mïtɔrɔ ne.” 42 Lïjë iya te, “Bɔ nime, bo rɔ Yësu kole 'ba Yesepa. Ame dikali 'bu bo ni pili ti ma bo ni. Rɔ ma totondo mo ga na bo kebe kiya tëgë bo ako di mïtɔrɔ?” 43 Kina bo kënyï kilende zïnnï, bo iya te, “Ɔrɔke titi mbowa te di mï lende 'be nima. 44 Bɔtɔ mɔtɔ inza kikali tako zö, ɔdɔ kiya te 'bu ma mo nime koja ma kako di mïtɔrɔ ne na dë ŋgï ko'de bɔ mo zö. Kina ti mi'di bɔ mo ŋgï kɔdɔ yaga di mï tölë mï kada ame rɔ ŋburuŋburu 'ba dɔliŋɔ nime ne. 45 Lende nime ëdï 'deni rɔ ma koriya ti ma tönë ga bɔ kumë lende 'ba Bɔko'ba ma mɔlo naga kugu mï buku 'bënnï ga ne tara, ame kiya te, ‘Bɔko'ba ti kiyandi lïjë 'deni pili.’ Kina me 'deni tɔne, ya ame ga lïjë kuwö lende 'ba 'bu ma 'deni lïjë kikali 'deni gbï laka ne, lïjë ti këdï ŋgï rɔ 'ba ma ga. 46 Bɔtɔ mɔtɔ o'ja 'bu ma Bɔko'ba dë. Ma ame mako di zi bo ne, ma na ŋge kɔtɔ mo'ja bo. 47 Kina lende ma laka na me mëdï miya ziye, bilaka ame ga ki'di dönnï 'deni ŋgï gɔ lende ma lïjë ëdï 'deni ŋgï ti dïdï ma ŋburuŋburu. 48 Ma na rɔ maŋgolɔ'bɔ 'ba dïdï. 49 Akonyo ma tönë pa koloma rɔ tako zi 'bu ye löbu ga di mïtɔrɔ mï kada ma lïjë këdï mï mökö ne, lïjë onyo pele tine lïjë ëdï gba kölë kada mɔtɔ. 50 Ne maŋgolɔ'bɔ ame mëdï miya lende mo tɔne ziye ame kako di mïtɔrɔ ne, ya ame ga pili konyo ne inza kölë kpe. 51 Ma na rɔ maŋgolɔ'bɔ ame kako bërï di mïtɔrɔ ame gɔ kïdïdï bilaka yaga rɔ ma lölöwö. Bilaka ame ga konyo maŋgolɔ'bɔ nime ti kïdïdï 'deni koloma rɔ ŋburuŋburu. Maŋgolɔ'bɔ ame mëdï mi'di ne na rɔ yida rɔma. Mëdï mi'di 'dɔ bilaka 'ba dɔliŋɔ nime kïdïdï yaga rɔ ma lölöwö.” 52 Kina bilaka naga nima kënyï ŋgï rɔ 'dïrï. Lïjë ebe tiya mo rɔ gɔ rönnï, lïjë iya te, “Bɔ nima, yida rɔ bo mo gɔ bo ki'di zize donyoke rɔ ma totondo mo ga?” 53 Bo iya te, “Rɔ ma laka miya ziye, ɔdɔ kiya te konyoke yida rɔ kole 'ba bilaka lesi dë ŋgï, kina kuwëke roma mo dë gbï, inza kïdïdïke yaga rɔ ma lölöwö. 54 Bɔ ame konyo yida rɔma, kina kuwë roma ma gbï ne, bo ti këdï ŋgï ti dïdï ma ŋburuŋburu. Kina ti mi'di bo ŋgï kënyï kɔdɔ yaga di mï tölë mï kada ame 'deni rɔ ŋburuŋburu 'ba dɔliŋɔ nime ne. 55 Yida rɔma ti roma ma ëdï kɔzɔ akonyo ni ma ti wa kuwë ame këdï kogbɔ bilaka koloma rɔ ma kïdïdï dɔliŋɔ nime bine ne, kina yida rɔma ti roma ma ti ki'di bilaka kïdïdï 'deni gbï rɔ ma lölöwö. 56 Ya ame ga konyo yida rɔma 'deni kina kuwë roma ma 'deni gbï ne, ti mëdï ŋgï rɔ akɔtɔ tïnnï. Kina lïjë ti këdï gbï rɔ akɔtɔ tö. 57 'Bu ma Bɔko'ba na me këdï kïdïdï bilaka kina me bo koja ma mako dɔliŋɔ bine. Bo na me gbï këdï kïdïdï ma. Kina gbï tara bilaka ame ga konyo yida rɔma 'deni, ti mïdïdï lïjë gbï. 58 Lende kiya ma na me, maŋgolɔ'bɔ ame kako bërï di mïtɔrɔ ne kina rɔ yida rɔma. Inza kɔzɔ maŋgolɔ'bɔ ma tönë pa 'bu ye löbu ga koloma tonyo mo ne. Maŋgolɔ'bɔ nima lïjë onyo pele tine lïjë ëdï gba kölë kada mɔtɔ. Ne bɔ ame konyo maŋgolɔ'bɔ ame ne ti kïdïdï ŋgï koloma rɔ ŋburuŋburu.” 59 Lende nime Yësu iya di Kaparanoma ko'ja bo këdï rɔ tiyandi kɔmɔ bilaka di mï rö 'ba mötu. 60 Bilaka ma konzi ame ga këdï kösö gɔ Yësu ne, ɔdɔ lïjë kuwö lende nime 'deni te tine ma konzi mɔtɔ ga ënyï kiya te, “Lende nime itigɔ 'deni sowa. Yë na ti kutï dɔmo?” 61 Yësu ikali lende ŋguruŋguru 'bënnï nima 'deni mɔlo ti mï bo. Kina bo kiya zïnnï, bo iya te, “Lende nime na ko'dɔkɔke 'deni ŋgï toga kpeye gɔma teyi? 62 Omerike gɔmo tɔ ma, ɔdɔ kiya te këddï koŋgɔke kole 'ba bilaka lesi 'deni këdï kileki kari tɔrɔ gɔ bi abo ma mɔlo ame bo koloma pa teyi ne kada mɔtɔ ti ko'dɔke rɔye 'jaa tondo? 63 Nyï Kɔtɔ Laka 'ba Bɔko'ba na këdï ki'di bilaka kïdïdï rɔ ma lölöwö. Yida rɔ bilaka ikali dë 'dɔ ki'di bilaka kïdïdï rɔ ma lölöwö. Nyï Kɔtɔ Laka 'ba Bɔko'ba ame këdï ki'di bilaka kïdïdï rɔ ma lölöwö ne, kina me mo'de 'deni kako ziye ti lende nima miya ziye ne. 64 Ne oŋgɔ, kina ma pele 'deni tara ya 'beye mɔtɔ ga o'dɔkɔ dë gbï ti'di dönnï gɔ lende ma.” Yësu iya lende nime te römöyï bo ikali 'deni mɔlo bilaka ma yala ga na ki'di dönnï dë gɔ lende abo nime. Kina bo ikali bilaka ame këdï ko'dɔkɔ tari tususu bo zi turu ne 'deni gbï mɔlo. 65 Kina bo kiya te, “Kö'du gɔ lende naga nime kina ma ki'di gɔ miya te, bilaka ma kɔtɔ mɔtɔ inza kikali gɔ kako zö. 'Bu ma na ŋge ti ko'de bilaka mo gɔ kako zö.” 66 Bilaka ma konzi ënyï ŋgï toga kpënnï gɔ Yësu römöyï lende abo itigɔ 'deni sowa. Lïjë o'dɔkɔ dë kpe tösö gɔ bo. 67 Kina bo kënyï kiya zi bɔ laja abo ga ma 'butë dɔmorïyö naga nima, bo iya te, “Kpe gbï o'dɔkɔke toga kpeye gɔma yɔ?” 68 Simona Pïtörö iya te, “Ŋere, ze 'beze nime, bilaka mɔtɔ inza ame gɔ dari teyi. Lende 'bï na me këdï ki'di dïdï ma ŋburuŋburu zize le'jete. 69 Kina di'di dɔze 'deni ŋgï göyï dikali 'deni rɔ ma laka nï na ŋge kɔtɔ rɔ ma laka rɔ bɔ ame kako di zi Bɔko'ba ne.” 70 Yësu iya te, “Kpe ya ma 'butë dɔmorïyö naga nime, ma na migeli ye ne tine pele bɔ ma kɔtɔ mɔtɔ di mï löŋgö ye nima bina ëdï 'ba bo rɔ 'ba Satani.” 71 Lende kiya 'ba Yësu nime, bo ëdï rɔ tiya Yuda kole 'ba Simona Isikarita ame bo pele di mï löŋgö ya ma 'butë dɔmorïyö naga nima bo na këdï kari kususu Yësu zi turu ne.

7

1 Di pötö mo na Yësu kënyï kari tiliŋgere kebe mï Galilaya. Bo o'dɔkɔ dë kpe tari tiliŋgere kebe mï liŋɔ ame ga ŋgila Yerosalema ne, römöyï turu mo ga ëdï ko'dɔkɔ 'deni 'dɔ tupö bo. 2 Tine mï kada mo nima yayi tö'dö 'ba karama mɔtɔ 'ba Yudayi ame rɔ karama 'ba loma bïcï ŋgöŋgöbö ne ɔwɔ dë kpe. 3 Kina löndö 'ba Yësu ga kako ŋgï kiya zi bo, iya te, “Ari to'dɔ karama Yudayi 'dɔ ki'di ya ame ga yayi këdï kösö göyï ne ko'ja lende ame ga këddï ko'dɔ ne. 4 Römöyï bɔ ame ko'dɔkɔ ŋgï 'dɔ bilaka pili kikali bo ne, bo o'dɔ lende abo ga dë rɔ kusu. Ne oŋgɔ, kina kɔzɔ 'bëyï nime, lende löbu naga nime këddï ko'dɔ ne o'dɔkɔ zïyï gɔ kari kileme röyï zi bilaka pili.” 5 Ya naga nima lïjë pele rɔ löndö 'ba Yësu ga tine lïjë i'di dönnï dë gɔ lende abo. Kina ma ki'di lïjë kiya lende nima tara ne. 6 Bo iya te, “Kada 'ba tari ma yayi ne dë gba. 'Beye kada pili ëdï rɔ ma laka ziye. 7 Bilaka 'ba dɔliŋɔ nime inza ko'ji ye. Ne 'bama nime mö'bö nduwë tileme gɔ lende kirasi 'bënnï ga zïnnï ne, kina me lïjë këdï ko'ji ma gɔmo. 8 Arike mï karama nima. Ne ma 'bama mari dë, römöyï kada 'ba tari ma yayi na dë gba.” 9 Yësu iya lende nime te zi löndö bo ga. Kina bo kileke abo ŋgï tötï mbowa Galilaya. 10 Kina ɔdɔ löndö bo ga kënyï kari 'deni to'dɔ karama nima Yudayi tine, bo ënyï gbï kozi kari yayi. Tine bo ari dë kileme rɔ bo yaga bi kɔpɔ. Bo ari abo ŋgï lowo. 11 Turu 'ba Yudayi ni ëdï rɔ toma gɔ bo di mï löŋgö bilaka konzi 'ba karama naga nima. Lïjë këdï rɔ tititi bo di zi bilaka, iya te, “Bɔ nime bo ëdï yala?” 12 Gɔ kö'du mo na bilaka pili këdï 'deni ŋgï rɔ tiya lende abo rɔ kore. Ya mɔtɔ ga iya te, “Bɔ nime bilaka laka na.” Ya mɔtɔ ga iya te, “Aa, bo ëdï ka kïndëndë bilaka ti lende abo naga nima rɔ tïndëndë.” 13 Tine bilaka naga nima iya lende nima dë yaga bi kɔpɔ, römöyï lïjë ere turu 'bënnï ga. 14 Kina ɔdɔ kömö 'deni mï zana 'ba karama nima tine, na Yësu kënyï ŋgï kari mï reki 'ba rö löbu 'ba Bɔko'ba. Kina bo ki'di ŋgï tiyandi kɔmɔ bilaka di yayi. 15 Lende ame ga bo kiya ne igayi turu 'ba Yudayi ni 'deni. Kina lïjë kiya te, “Bɔ nime bo ikali lende naga nime totondo ga? Ne bɔ kɔmɔ kiyandi ze naga nime iyandi bo dë yɔ 'di?” 16 Kina bo kënyï kiya zïnnï, bo iya te, “Lende naga nime mëdï miyandi ne, lende ma na dë. Lende 'ba Bɔko'ba na. Bo na me koja ma kako dɔliŋɔ nime bine. 17 Bilaka ame ga ko'dɔkɔ to'dɔ ako'dɔkɔ 'ba Bɔko'ba ne na 'jaa ti kikali akiyandi nime. Ala lende ma na ya, ala 'ba Bɔko'ba mo na ŋgï ya lïjë na ti kikali 'jaa. 18 Römöyï bilaka ame këdï kiyandi kɔmɔ bilaka bo kebe tiya mo, bo kiya te, akiyandi nime lende abo na, ziye ŋgï 'dɔ tikali mo rɔ ma laka bɔtɔ nima o'dɔkɔ abo ka 'dɔ bilaka kiya te bo na rɔ bilaka ma löbu. Ne bɔ ame kako 'ba bo kiya te, bilaka mɔtɔ na koja bo ti akiyandi laka nime ne, ziye tikali mo rɔ ma laka bo na rɔ bɔ lende kodɔrɔ kina lende kënyë inza gbï mï bo. 19 Kɔzɔ ma koŋgɔke, Musa na me kugu kö'du ki'di 'ba Bɔko'ba ziye, ne bɔtɔ ma kɔtɔ mɔtɔ ame 'dɔ kö'bö ŋgï toro kö'du ki'di nime di mï löŋgö ye bina ne inza yɔ. Ne ëddï komake gɔma 'dɔ tupö ma yaga gɔ wa'di?” 20 Bilaka ma konzi ame ga këdï yayi ne ënyï kiya zi Yësu, iya te, “Rumö na këdï ko'dɔ yi. Yë mo na këdï koma göyï mo 'dɔ tupö yi?” 21 Yësu iya te, “Tönë mo'dɔ 'bama wa ŋge dɔ kɔtɔ mï kada 'ba rɔ kindawo, ne i'dike lende mo kebe kïlïkö dɔye pili gɔ wa'di? 22 Ne kpe 'böwu, ebeke tilele kole kuru 'be ga mï kada 'ba rɔ kindawo. Kɔzɔ lende mo ame Musa kiya ne tara. Ne dikalike 'deni ŋgï rɔ ma laka, akilele nima lende 'ba Musa na dë römöyï bulöbu ma mɔlo naga tönë bine oloma gbï to'dɔ mo tara. 23 Kina me këddï kileleke kole titi mï kada 'ba rɔ kindawo 'dɔ kileme lende koro 'ba kö'du ki'di ame Musa kugu ziye ne. Ne gɔ wa'di na kënyïke rɔ 'dïrï tö gɔ ako'dɔ 'bama ame mileŋo yida rɔ bilaka pili mï kada 'ba rɔ kindawo ne ya? 24 Kinza kodɔrɔke bïcï lende dë ŋgï rɔma gɔ wa ame ga këddï ko'jake ti kɔmɔye ne. Ziye 'dɔ kodɔrɔke bïcï lende ti lende laka mo.” 25 Kina bilaka mɔtɔ ga 'ba Yerosalema kënyï ŋgï tilende rɔ bo, iya te, “Dëmba bɔ tönë turu ze ga këdï rɔ toma gɔ bo 'dɔ tupö bo ne, bo na me ne ya? 26 Ne oŋgɔke yayi bine bo ëdï kilende ŋgï rɔ dɔ ŋgölö. Turu iya a mɔtɔ dë gbï zi bo yɔ. Ala mɔtɔga lïjë ti komeri 'deni, kiya te bo na rɔ Kurïsïtö mo ame Bɔko'ba këdï koja kako di mïtɔrɔ ne ɔtɔ? 27 Tine Kurïsïtö mo ame këdï kako di mïtɔrɔ ne, bɔtɔ inza kikali dɔliŋɔ mo. Ne 'ba Yësu mo nime, tondo ze pili dikali dɔliŋɔ abo?” 28 Kina ɔdɔ Yësu këdï 'deni tiyandi kɔmɔ bilaka di mï reki 'ba rö löbu 'ba Bɔko'ba tine, bo ënyï ŋgï kiya rɔ ma kembe, bo iya te, “Kpe nima, ikalike ma ra? Dɔliŋɔ ma ame mako di teyi ne, ikalike ra ŋgï? Tako nime mako bine ne, mako dë gɔ dɔma. Bɔko'ba ame kɔtɔ kpökï mïtɔrɔ ne na koja ma. Ne ikalike bo dë yɔ. 29 Ma 'bama mikali bo 'deni, bo na me koja ma 'dɔ ki'di ma mako bine ne.” 30 Kina lïjë ko'dɔkɔ ŋgï 'dɔ tinda'ba bo gɔ lende nime. Ne tine bɔtɔ mɔtɔ osa közïnï dë rɔ bo römöyï kada abo ame Bɔko'ba ki'di 'dɔ bilaka kinda'ba bo teyi ne ömö dë gba. 31 Bilaka ma konzi mɔtɔ ga i'di dönnï 'deni ŋgï gɔ lende abo. Kina lïjë koloma ŋgï rɔ tiya mo, iya te, “Yësu nime na ŋgï ti këdï rɔ Kurïsïtö mo tönë Bɔko'ba këdï koja kako di mïtɔrɔ ne, römöyï a mɔtɔ inza kpe ame gɔ bɔ mɔtɔ kako ko'dɔ kulöwö rɔ dɔ kiteli di dɔ ame ga bo ko'dɔ ne.” 32 Kina ɔdɔ Parosi mɔtɔ ga kuwö lende nima bilaka naga nima kiya ne 'deni te tine, lïjë ënyï ŋgï kari tususu kpënnï ti löbu 'ba bɔ akumu ni. Kina lïjë kënyï ŋgï koja bɔ kanya 'bënnï ga kari tinda'ba Yësu. 33 Yësu oloma rɔ tiya mo zi bilaka naga nima yayi, bo iya te, “Mëdï moloma ŋge tiye bine mbowa tine mëdï muyï ama dɔma, mileki mari zi bɔ ame koja ma kako bine ne. 34 Kina ti kebeke 'deni ŋgï toma gɔma, ne inza ko'jake ma kpe römöyï inza kikalike tari tömö ŋbö mï gɔ bi ame mëdï teyi ne.” 35 Kina turu mɔtɔ ga kënyï ŋgï tiya mo rɔ gɔ rönnï, lïjë iya te, “Wa'di mo ga na bo këdï kiya 'ba bo tara? Bo ëdï kari ŋbö kulöwö te yala ga kina bo kiya te dinza do'jake bo? Ala bo ëdï ko'dɔkɔ tari toloma zi bilaka ze ame ga këdï koloma mï dɔyayi 'ba bɔ löwö ne ɔtɔ. Mɔtɔga bo ëdï ko'dɔkɔ tari tiyandi kɔmɔ bɔ löwö naga nima di yayi. 36 Ne ma kinza tara yɔ dëne bo ti kiya te ɔdɔ domake bo pele dinza do'jake bo? Lende kiya wa'di mo ga na bo kebe kiya 'ba bo, bo kiya te gɔ bi ame bo këdï kari teyi ne, dinza dikalike 'beze tömö teyi?” 37 Kina ɔdɔ kömö 'deni mï tö'dö 'ba tote karama nima ame rɔ kada ma löbu 'ba karama mo ne tine, Yësu ënyï kɔrɔ tɔrɔ kɔmɔ bilaka naga nima. Kina bo kuwöwö dɔ bo rɔ ma kembe, bo iya te, “Ya ame ga lïjë këdï ti koda mini ne, lïjë kako zö tuwë mo zïnnï. 38 Lende nime ëdï 'deni kɔzɔ ma tönë kugu mï buku 'ba Bɔko'ba ne, ame kiya te, ‘Ya ame ga ki'di dönnï 'deni ŋgï rɔ ma laka gɔ lende ma ne, mini 'ba dïdï ti kɔlɔ 'deni di mïnnï kɔzɔ yöpö tara.’ ” 39 Dɔŋgala nime, Yësu ëdï kiya gɔ lende 'ba Nyï Kɔtɔ Laka ame Bɔko'ba këdï ko'dɔkɔ ti'di mo zi ya ame ga ki'di dönnï gɔ lende 'ba Yësu ne. Mï kada nima yayi Bɔko'ba i'di Nyï Kɔtɔ Laka dë gba zi bilaka römöyï Yësu ileki dë gba kari mïtɔrɔ. 40 Lende nime Yësu kiya ne, ɔdɔ ya mɔtɔ ga kuwö 'deni tine lïjë ënyï ŋgï kiya te, “Rɔ ma laka bɔ nime, bo na ŋgï rɔ bɔ kumë lende mo tönë Bɔko'ba këdï koja ne.” 41 Ya mɔtɔ ga iya te, “Bɔ nime na rɔ Kurïsïtö.” Ya mɔtɔ ga iya te, “Bɔ nime Kurïsïtö na dë römöyï Kurïsïtö inza rɔ bilaka 'ba Galilaya. 42 Römöyï ugu 'deni mɔlo mï buku 'ba Bɔko'ba, iya te, Kurïsïtö ëdï kɔdɔ di mï kupö ŋere Dawidi. Kina gɔ köyö bo Beteleme mï dɔliŋɔ 'ba Dawidi.” 43 Lende kiya 'ba bilaka naga nima oza mïnï 'deni kɔzɔ a nima tara. 44 Kina ya mɔtɔ ga ko'dɔkɔ ŋgï tinda'ba Yësu, ne tine bɔtɔ mɔtɔ osa közïnï dë du te rɔ bo. 45 Kina ɔdɔ bɔ kanya naga nima kënyï kileki 'deni kari zi Parosi ni ti löbu 'ba bɔ akumu naga nima tine, lïjë ënyï kititi bɔ kanya naga nima, iya te, “O'deke Yësu mo dë kako zize bine gɔ wa'di?” 46 Bɔ kanya naga nima iya te, “Wöwö, do'ja bɔtɔ mɔtɔ dë gba ame kiya lende kɔzɔ lende kiya 'ba bɔ nime.” 47 Lïjë iya te, “I'dike bo ku'bölu ye 'deni gbï. 48 Uwöke ra ze Parosi ni ti löbu 'be mɔtɔ ga diya lende abo naga nima rɔ lende laka? 49 Ya ma yawa naga na ŋge ma këdï kutï gɔ lende abo naga nima ne römöyï lïjë ikali kö'du ki'di 'ba Bɔko'ba dë. Kada mɔtɔ Bɔko'ba ëdï ku'du lïjë mï pa'do 'ba Gehena.” 50 Kina Parosi ma tönë kïdëkï möyï mo rɔ Nïkuduma bo kako pa mɔlo zi Yësu ne kënyï ŋgï tɔrɔ tiya lende zïnnï, 51 bo iya te, “Oŋgɔke te, inza rɔ ma laka mï kö'du ki'di ze ame Bɔko'ba ki'di zize ne 'dɔ todɔ karama ŋgï dɔ bɔ mɔtɔ tara kinza ma kuwö lende 'ba kpamo titi koŋgɔ ndï lende mo.” 52 Lïjë ileki zi Nïkuduma, iya te, “Nï 'deni gbï rɔ bilaka 'ba Galilaya mɔtɔ? Ari kïdëkï buku 'ba Bɔko'ba te, ti ko'ja kugu yayi, iya te, bɔ kumë lende 'ba Bɔko'ba inza kɔdɔ di mï Galilaya.” 53 Kina lïjë pili kënyï kïyëyï rönnï ŋgï kari liŋɔ 'bënnï ga rɔ kɔtɔkɔtɔ.

8

1 Yësu ɔdɔ ŋgï di mï rö löbu 'ba Bɔko'ba bo kari dɔ döku 'ba Bilaya. 2 Mɔlo mï dɔŋbɔ na Yësu kileki ŋgï kari mï reki 'ba rö löbu 'ba Bɔko'ba. Kina bilaka kotɔtɔ rönnï ŋgï ŋbaŋi zi bo yayi. Kina bo koloma ŋgï bërï tiyandi lïjë. 3 Kina bɔ kɔmɔ kiyandi mɔtɔ ga ti Parosi ni kako ŋgï zi bo. Lïjë o'de 'ja mɔtɔ ame kinda'ba 'deni di bi 'ba to'dɔ yërï. Lïjë i'di 'ja nima kɔrɔ kɔmɔ bilaka konzi naga nima. 4 Kina lïjë kënyï kititi Yësu, iya te, “Bɔ kɔmɔ kiyandi, 'ja nime dinda'ba lɔko di bi 'ba to'dɔ yërï. 5 Kina kɔzɔ ame kugu 'deni mɔlo mï kö'du ki'di 'ba Bɔko'ba ma Musa kugu zize ne, iya te, 'ja ma ko'dɔ yërï kɔzɔ a nime te 'dɔ ku'du ti kulugbï döku kölë yaga. Ne ma 'bëyï iya tondo?” 6 Akititi nime lïjë ëdï koma kpa Yësu timo rɔ toma römöyï ɔdɔ kiya te bo kiya lende mɔtɔ rɔ ma kënyë gɔ lïjë kari kususu bo timo zi turu. Tine bo ileki abo dɔmo dë. Bo odi abo dɔ bo ŋgï le bërï tugu dɔ yayi ti dɔkole közï bo. 7 Kina lïjë koloma ŋgï nduwë rɔ tititi bo rɔ aliri. Kina bo kombi dɔ bo ŋgï tɔrɔ, bo kënyï kileki zïnnï, iya te, “Ɔdɔ kiya te bɔ mɔtɔ di mï löŋgö ye nima bina, bo kikali rɔ bo, bo ko'dɔ lende kënyë mɔtɔ dë, bo kënyï dɔgba ku'du 'ja nima ti döku.” 8 Kina bo kodi dɔ bo ŋgï gbï bërï tugu dɔ yayi ti dɔkole közï bo. 9 Kina ɔdɔ bɔ kɔmɔ kiyandi naga nima kuwö lende nime 'deni kɔzɔ a nime te tine, lïjë ënyï ŋgï tu'bögö rönnï rɔ kɔtɔkɔtɔ kita'ba yaga di ŋgila bo. Ya ma löbu rɔ dɔ kiteli mo ga tönë lïjë na kisaki tɔdɔ dɔgba yaga. Kina rɔ ŋburuŋburu mo tine Yësu ni na kola 'deni ŋgï ŋge rïyö yayi ti 'ja tönë kɔmɔ tïndï naga nima. 10 Bo ombi dɔ bo tɔrɔ kina bo kititi 'ja nima, bo iya te, “Lïjë ëdï yala? Bɔtɔ ma kɔtɔ mɔtɔ odɔ karama dë du te döyï?” 11 Lɔko iya te, “Ŋere, bɔtɔ mɔtɔ inza.” Bo ileki kiya zi 'ja nima, bo iya te, “Kina ma gbï, minza modɔ karama döyï. Ari ë'bï, ne kisaki di mï kada nime tɔne kinza kari ko'dɔ lende kënyë mɔtɔ dë kpe.” 12 Di pötö mo 'deni yayi tine na Yësu kënyï kiya zi Parosi ni, bo iya te, “Ma na rɔ bi kɔpɔ zi dɔliŋɔ nime. Ya ame ga pili kösö 'deni gɔma ne iliŋgere dë kpe mï bi kölu. Bi kɔpɔ nime ti kïdïdï lïjë 'deni ŋgï yaga rɔ ma lölöwö.” 13 Parosi naga nima ënyï kileki kiya zi bo, iya te, “Lende yawa 'bï naga nima doŋgɔ 'deni, nï ë'bï ŋgï ka kɔzɔ bilaka ame këdï kodɔrɔ bïcï lende abo gɔ dɔ bo ne.” 14 Bo ileki dɔmo zïnnï, bo iya te, “Lende yawa na dë. Ne ɔdɔ kiyake pele te mëdï miya lende naga nime dömöyï lende 'ba gbagba ma, ele gbï. Römöyï ma bɔ mo, ma na mikali gɔ bi ame mako di teyi ne, kina ma na gbï mikali gɔ bi ame mëdï mari teyi ne. Kpe nima bina, ikalike dë mako di yala, ala mëdï mari yala. 15 Kpe 'beye ëddï ko'dɔke burë 'ba rɔma ŋgï kɔzɔ burë ko'dɔ 'ba bilaka lesi tara, ne 'bama minza mo'dɔ burë 'ba bɔtɔ. 16 Ne ɔdɔ kiya te mo'dɔ burë 'ba bilaka pele, burë ko'dɔ ma ti këdï ŋgï rɔ ma kodɔrɔ römöyï minza mo'dɔ gɔ dɔma. Dëdï do'dɔ ze ti 'bu ma ame koja ma kako di mïtɔrɔ ne. 17 Ne oŋgɔ, lende nime ugu 'deni mɔlo mï kö'du ki'di ame ki'di ziye ne, iya te, ɔdɔ bɔ kodɔrɔ bïcï lende rïyö kiya pili rɔ lende kɔtɔkɔtɔ nima, lende nima ëdï ŋgï rɔ ma laka. 18 Kina me ma rɔ bɔ kodɔrɔ bïcï lende ma kina 'bu ma ame koja ma kako bine ne, bo gbï rɔ bɔ kodɔrɔ bïcï lende ma.” 19 Parosi naga nima ënyï kiya zi bo, iya te, “'Bu yï mo ëdï yala?” Bo iya te, “Kpe ikalike 'bu ma dë. Kina gbï ikalike ma dë. Römöyï ɔdɔ kiya te kikalike ma 'deni, ti kikalike 'bu ma gbï.” 20 Lende nime Yësu iya di mï reki 'ba rö löbu 'ba Bɔko'ba ko'ja bo këdï rɔ tiyandi kɔmɔ bilaka di gɔ bi ame bilaka këdï ki'di kpa közï ki'di 'bënnï ga zi Bɔko'ba di teyi ne. Mï kada nima yayi turu inda'ba bo dë römöyï kada abo ame Bɔko'ba ki'di 'dɔ bilaka kinda'ba bo yïmo ne ömö dë gba. 21 Di pötö mo na Yësu kënyï kiya zi turu löbu naga nima, bo iya te, “Mëdï mari ama kada mɔtɔ kina ti kënyïke 'deni ŋgï toma gɔma, ne inza kikalike tari tömö gɔ bi ame mëdï mari teyi ne. Ti kö'böke mï lende kënyë 'be ga ŋbö mï tölë.” 22 Turu naga nima iya te, “Lende abo nima, bo kiya te dinza dikalike tari gɔ bi ame bo këdï kari teyi ne, bo ëdï ko'dɔkɔ tari tupö rɔ bo yaga?” 23 Bo iya te, “Kpe 'beye rɔ 'ba dɔliŋɔ nime. Ne ma 'bama mako di dɔyayi 'ba mïtɔrɔ. Kpe 'beye di mï dɔliŋɔ nime. Ne ma 'bama minza di mï dɔliŋɔ nime. 24 Gɔ kö'du mo kina ma 'dɔ ki'di miya te ti kö'böke mï lende kënyë 'be ga ŋbö mï tölë. Ɔdɔ kiya te ki'dike dɔye dë ŋgï gɔmo rɔ ma laka ma na rɔ bɔ ame rɔ ma mo ne, ti kö'böke mï lende kënyë 'be ga ŋbö mï tölë.” 25 Lïjë ënyï kititi bo, iya te, “Nï yë mo na?” Bo iya te, “Ma na rɔ bɔ ma tönë miya lende mo pa ziye bine ne. 26 Mëdï ti lende ŋbaŋi 'dɔ tiya mo gɔ lende 'be. Kina mëdï gbï ti lende mɔtɔ ga ŋbaŋi ame gɔ mo'dɔ burë 'be timo. Bɔ ame koja ma kako dɔliŋɔ nime bine ne, lende abo rɔ ma kodɔrɔ. Kina lende ame ga ŋge muwö di kpa bo ne, kina me mëdï miya ziye kpe bilaka 'ba dɔliŋɔ nime.” 27 Lende nime Yësu kiya ne, turu naga nima ikali dë ma bo këdï rɔ tiya lende 'ba 'bu bo Bɔko'ba. 28 Kina bo kiya zïnnï, bo iya te, “Ma kole 'ba bilaka lesi, ti kutötïke ma 'deni dɔ ŋgërï tɔrɔ kupöke ma. Ne tine ti kikalike ma ŋgï 'jaa rɔ bɔ ame rɔ ma mo ne, kina ti kikalike gbï 'jaa omba wa naga nime mëdï mo'dɔ ne, minza mo'dɔ gɔ dɔma. Kina ti kikalike ŋgï rɔ ma laka wa ame ga ŋge 'bu ma kiya zö ne na ma ga mëdï miya zi bilaka ne. 29 Bo na koja ma kina bo ö'bö tö bi kɔtɔ, bo ola ma dë kutu ma römöyï lende ame ga mëdï mo'dɔ ne, kina kïyëyï dökï'dï bo.” 30 Lende nime Yësu kiya ne i'di bilaka ma konzi mɔtɔ ga ŋgï ki'di dönnï gɔ lende abo. 31 Yësu ënyï kiya zi Yudayi naga nima ki'di dönnï 'deni gɔ lende abo ne, bo iya te, “Ɔdɔ kiya te ko'dɔke wa pili ŋgï kɔzɔ ame mëdï miyandi ye timo ne, ti këddïke ŋgï rɔ ma laka rɔ bɔ kösö gɔma ga. 32 Kina gbï ti kikalike lende laka 'ba Bɔko'ba ŋgï. Kina lende laka 'ba Bɔko'ba ti ki'di ye ŋgï kolomake rɔ dɔ ŋgölö. Kinza këddïke ra kpe rɔ atɔli.” 33 Bilaka naga nima iya te, “Ze kupö Abarayama ga na. Mɔlo kako di zi 'bu ze löbu ga bɔtɔ inda'ba ze dë rɔ atɔli. Gɔ wa'di na kiya te ti doloma rɔ dɔ ŋgölö?” 34 Bo iya te, “Rɔ ma laka miya ziye, bilaka pili ame ga rɔ bɔ ko'dɔ lende kënyë ne, lende kënyë inda'ba 'deni rɔ 'bɔki. Kina lende kënyë na 'deni le'jete rɔ bɔ dönnï. 35 Kɔzɔ ma kikalike atɔli oloma dë kö'bö ŋburu rɔ kole 'ba liŋɔ. Ne kole 'ba bɔ dɔ liŋɔ na ti koloma ŋgï ŋburu kö'bö kpa döbösï 'ba 'bu bo nima. 36 Kina ɔdɔ kiya te kole 'ba Bɔko'ba na kutë gɔye 'deni di zi bɔ ame kinda'ba ye ne, bɔtɔ mɔtɔ inza kpe ame 'dɔ këdï rɔ bɔ dɔye. 37 Mikali ye 'deni ŋgï rɔ kupö Abarayama ga. Ne ëddï komake kɔri 'ba tupö ma gɔ wa'di? Lende kiya ma naga nime na koŋmi dë dökï'dï ye? 38 Lende naga nime mëdï miya ne na rɔ ame 'bu ma kileme zö. Kina 'beye ndɔbɔ ame ga gbï 'bu ye kileme ziye ne na ma ga gbï këddï ko'dɔke.” 39 Lïjë iya te, “Abarayama na rɔ 'bu ze.” Kina bo kënyï kileki dɔmo zïnnï, bo iya te, “Inza tara. Ma kiya te këddïke ra ŋgï rɔ kole 'ba Abarayama ga dëne ëddï ko'dɔke gbï kɔzɔ 'ba Abarayama. 40 Ne le'jete ëddïke e'be za rɔ toma kɔri ame 'dɔ kupöke ma timo, ma mo tönë mëdï mïyëtï lende ma laka ame ga muwö di kpa Bɔko'ba ziye ne. Lende ko'dɔ 'ba Abarayama inza tara. 41 Ndɔbɔ ko'dɔ dɔ 'bu ye na ma këddïke rɔ to'dɔ mo ne.” Lïjë iya te, “Ze kole köyö mï maŋba na dë. Bɔko'ba na ŋge kɔtɔ rɔ 'bu ze.” 42 Bo iya te, “Ma kiya te Bɔko'ba na këdï ra rɔ 'bu ye dëne ëddï kɔ'ɔke ma römöyï tako nime mako ziye bine ne, mako di zi Bɔko'ba. Mako dë gɔ dɔma. Bɔko'ba na koja ma. 43 Ne kpe bilaka o'dɔkɔke dë tuwö lende naga nime mëdï miya ne gɔ wa'di? Lende ma laka kɔzɔ a nime te na ko'jike? 44 Ne oŋgɔ, 'bu ye na rɔ Satani römöyï wa ame ga bo ko'dɔkɔ ne kina ko'dɔkɔke to'dɔ mo. Bo 'ba bo 'deni mɔlo rɔ bɔ a kupö. Bo o'dɔkɔ abo dë to'dɔ lende laka 'ba Bɔko'ba römöyï bo ilagi lende laka 'ba Bɔko'ba 'deni mɔlo pili. Wa 'ba bo ma bo kö'bö to'dɔ mo na rɔ tunzö bëtï römöyï bo bɔ bëtï na. Kina bo 'deni rɔ ŋere 'ba bëtï. 45 Ne 'bama nime, mëdï miya lende laka 'ba Bɔko'ba ziye ne na me ki'di kilagike ti'di dɔye gɔ lende ma ne. 46 Oŋgɔke lende naga nima mëdï mo'dɔ ne te. Ma kënyë mo ga ëdï? Ɔdɔ këdï, iyake zö. Ne ɔdɔ lende ma naga nima këdï mee rɔ ma laka ne, o'dɔkɔke dë ti'di dɔye gɔmo gɔ wa'di? 47 Ya ame ga rɔ kole 'ba Bɔko'ba ne ëdï kuwö lende 'ba Bɔko'ba. Ne kpe 'beye nime inzake rɔ kole 'ba Bɔko'ba römöyï ilagike lende abo 'deni.” 48 Lïjë iya te, “Nï nime, nï na dë ŋgï rɔ ma laka rɔ bɔ rumö 'ba Somorona kɔzɔ ma tönë diya bine ne?” 49 Bo iya te, “Ma bɔ rumö na dë. 'Bama rɔ toro 'bu ma. Ne kpe ebeke 'beye za titi'ja ma. 50 Wa naga nime mëdï mo'dɔ ne minza mo'dɔ 'dɔ bilaka koro ma gɔmo, kiya ma rɔ bilaka ma löbu. Bɔ mɔtɔ ëdï ame bo ko'dɔkɔ 'dɔ bilaka koro ma ne. Bo na rɔ bɔ ame këdï kodɔrɔ bïcï lende ma rɔ ma kodɔrɔ ne. 51 Rɔ ma laka miya ziye, ya ame ga këdï ko'dɔ lende pili ŋgï kɔzɔ wa ame ga mëdï miya ne, a mɔtɔ rɔ tölë inza kikali du te tömö dönnï.” 52 Lïjë iya te, “Nï bɔ nime, dikali yi 'deni rɔ ma laka. Nï bɔ rumö na. Iya te bilaka ame ga ko'dɔ lende kɔzɔ kö'du kiya 'bï naga nima inza kölë kpe. 'Bu ze löbu Abarayama ni ölë 'deni pili ti bɔ kumë lende ma löbu 'ba Bɔko'ba tönë ga. 53 Gɔ wa'di na kebe kiya 'bëyï röyï mbiri löbu di dɔ 'bu ze löbu Abarayama ni ma ti bɔ kumë lende ma löbu 'ba Bɔko'ba ame ga kölë ne? O'dɔkɔ to'dɔ röyï rɔ wa'di?” 54 Bo iya te, “Ma 'bama nime, miya rɔma dë te mëdï mbiri. Ɔdɔ kiya te miya kɔzɔ a nima tara, lende ma inza kpe ko'dɔ ɔtɔ. 'Bu ma nima këddï kïdëkïke möyï mo rɔ Bɔko'ba këddï koroke ne, bo na ŋge kiya te mëdï mbiri. 55 Ne kpe 'beye ikalike bo dë. Ma na ŋge mikali bo. Ne ɔdɔ miya te mikali bo dë, ma 'deni gbï rɔ bɔ bëtï kɔzɔ 'beye. Ne oŋgɔ, kina me mikali Bɔko'ba, wa pili ame ga bo kiya zö ne, kina me ga mëdï rɔ to'dɔ mo. 56 'Bu ye löbu Abarayama ëdï ti mï këyï römöyï mï kada nima yayi Bɔko'ba iya zi bo, iya te, ti ko'ja kada ma ame mëdï mako timo dɔliŋɔ nime ne 'deni ŋgï. Kina me bo o'ja 'deni ŋgï. Gɔ kö'du mo bo 'deni ti mï këyï.” 57 Lïjë iya te, “Nï nime kɔmɔ kɔɔ 'bï ömö dë gba kuluku kɔtɔ yɔ. Rɔ ma tondo mo ga na kebe kiya te o'ja Abarayama?” 58 Bo ileki dɔmo zi ya naga nima, bo iya te, “Rɔ ma laka miya ziye gba kinza köyö Abarayama dë, mëdï 'deni mɔlo rɔ bɔ ame rɔ ma mo ne.” 59 Kina lïjë kënyï ŋgï totɔtɔ kulugbï döku 'dɔ tu'du bo timo tupö bo yaga. Kina bo kënyï kolo abo rɔ bo ŋgï, bo kɔdɔ yaga di mï reki 'ba rö löbu 'ba Bɔko'ba yayi.

9

1 Kina ɔdɔ Yësu këdï 'deni kiliŋgere tine, dɔ bo ondɔsɔ ŋgï ti bɔ kɔmɔ kölu mɔtɔ ame köyö 'deni mɔlo rɔ kɔmɔ kölu ne. 2 Kina bɔ kösö gɔ bo ga kënyï kititi bo, lïjë iya te, “Bɔ kɔmɔ kiyandi, lende kënyë 'ba yë na me ki'di 'dɔ köyö bɔ nime rɔ kɔmɔ kölu ne? Lende kënyë abo na ala lende kënyë ko'dɔ 'ba 'bu bo ni na?” 3 Yësu iya te, “Töyö nime köyö bɔ nime rɔ kɔmɔ kölu ne inza gɔ lende kënyë abo ala gbï gɔ lende kënyë ko'dɔ 'ba 'bu bo ni. Tine öyö bɔ nime rɔ kɔmɔ kölu 'dɔ ki'di Bɔko'ba kileme tigɔ abo tö zi bilaka mï tileŋo bɔ nime. 4 Ndɔbɔ ame Bɔko'ba koja ma dömöyï mo ne, mëdï mo'dɔ gïrï nime ko'ja gɔ bi këdï gba rɔ mï kada. Römöyï korɔndɔ ɔwɔ dë kpe, ame bilaka lesi inza kikali kpe to'dɔ a mɔtɔ. 5 Ne ame mëdï 'deni dɔliŋɔ bine ne, ma na 'deni rɔ bi kɔpɔ zi dɔliŋɔ.” 6 Kina bo koto'bi woro ŋgï bërï, bo konyɔpi mandɔ'dɔ mo ŋgï kosa kɔmɔ bɔ kɔmɔ kölu tönë. 7 Kina bo kiya te, “Ari kurögö kömöyï mï daa 'ba Siloma.” Ame 'jɔ 'ba möyï mo nima tëgë “Oja 'deni.” Kina bɔ tönë kari kurögö kɔmɔ bo ŋgï. Na kɔmɔ bo kɔpɔ ŋgï bo kileki ŋgï kari liŋɔ rɔ bɔ kɔmɔ kɔpɔ. 8 Kina ɔdɔ bɔ nima këdï 'deni liŋɔ tine, bilaka ma mï tïrï ma ŋgɔsiŋgɔsi naga ti ya mɔtɔ ga ame kikali bo 'deni mɔlo tönë pa bine rɔ bɔ kpasi ne, ako ŋgï toŋgɔ bo, lïjë iya te, “Wa, bɔ nime na dë tönë këdï koloma pa kpa kɔri 'dë yayi tokpasi wa ne?” 9 Ya mɔtɔ ga iya te, “Yëë, bo na.” Tine ya mɔtɔ ga ënyï 'bënnï kiya te, “Bɔ nima na dë. Bɔ nime o'de rönï ka rɔ to'de ti bo.” Kina bo kënyï ŋgï kiya zïnnï, bo iya te, “Ma na ŋgï nime.” 10 Ya naga nima iya te, “Kömöyï ënyï kɔpɔ ko'ja gɔ bi totondo?” 11 Bo iya te, “Bɔ nima kïdëkï möyï mo rɔ Yësu ne na konyɔpi mandɔ'dɔ ti woro, bo kosa kɔmɔma, na bo kiya zö gɔ mari murögö kɔmɔma mï daa 'ba Siloma. Kina me mari murögö kɔmɔma yɔ, na kɔmɔma kɔpɔ ŋgï.” 12 Lïjë iya te, “Yësu mo ëdï yala?” Bo iya te, “Mikali dë.” 13 Di pötö lende nime na ya mɔtɔ ga kënyï koto bɔ tönë ŋgï kari zi Parosi ni. 14 Kada nima Yësu konyɔpi mandɔ'dɔ ti woro kosa kɔmɔ bɔ nima 'dɔ kɔpɔ ŋgï yaga yïmo ne, kada 'ba rɔ kindawo na. 15 Parosi ni ebe gbï tititi bɔ nima gɔ lende 'ba kɔmɔ bo ame kënyï kɔpɔ 'böwu yaga ko'ja gɔ bi ne. Tine bo ileki kiya zïnnï, bo iya te, “Yësu na ko'dɔ mandɔ'dɔ kɔmɔma. Kina mari murögö yɔ. Kina me kɔmɔma kɔpɔ ŋgï.” 16 Parosi mɔtɔ ga iya te, “Bɔ nime ako dë du te di zi Bɔko'ba, ma bo këdï kako ra ŋgï di zi Bɔko'ba dëne bo ëdï koro kada 'ba rɔ kindawo.” Ya mɔtɔ ga iya te, “Ne ma bo këdï ra rɔ bɔ lende kënyë tara dëne ndɔbɔ löbu naga nime, bo ti kikali to'dɔ mo totondo ga?” Parosi tönë ga oza mïnnï 'deni kɔzɔ a nime te. 17 Kina lïjë kënyï 'böwu kititi bɔ tönë, lïjë iya te, “Wa'di na komeri 'bëyï gɔ lende 'ba Yësu nima bo ki'di kömöyï kɔpɔ 'deni yaga ne?” Bɔ nima iya te, “Bo bɔ kumë lende 'ba Bɔko'ba na.” 18 Parosi ni i'di dönnï dë gba gɔ lende nima kiya te bɔ nima kɔmɔmo pa rɔ ma kölu kina ma kënyï 'böwu kɔpɔ yaga ne, lïjë iya te bëtï na ka. Kina lïjë kïdëkï 'bu 'ba bɔ nima ti ma mo ŋgï kako zïnnï. 19 Kina lïjë kititi e'be 'bu mo naga nima, lïjë iya te, “Kole 'be nime kiyake te öyö mɔlo rɔ kɔmɔ kölu ne, bo na me? Ne kɔmɔ bo ënyï kɔpɔ 'böwu yaga tɔne rɔ ma totondo?” 20 Lïjë iya te, “Dikali ŋgï rɔ ma laka bo kole ze na. Kina dikali 'deni gbï laka öyö bo mɔlo rɔ kɔmɔ kölu. 21 Ne ɔtɔ abo tɔ nima kiyɔpɔ kɔmɔ bo tɔne ne, dikali dë. Bɔtɔ abo tɔ nima kiyɔpɔ kɔmɔ bo ne, dikali eze dë gbï. Ititike bo. Bo na ma, bo inza gbï gba rɔ kole titi. Bo na ti kikali tïyëtï lende abo nima.” 22 'Bu bo ni iya tara römöyï lïjë ere turu 'ba Yudayi naga nima. Römöyï turu naga nima iya lende mɔtɔ 'deni mɔlo yayi, iya te, bilaka ame ga pili kiya te Yësu na rɔ Kurïsïtö ame Bɔko'ba koja kako di mïtɔrɔ ne, 'dɔ ko'jɔŋɔ ŋburu yaga di bi tɔdɔ mï rö 'ba mötu. 23 Lende nima na ma 'dɔ ki'di 'bu bo ni kiya te, “Bo na ma, bo inza gba rɔ kole titi. Ititike bo.” 24 Parosi ni ënyï 'böwu gbï kïdëkï bɔ tönë kako zïnnï. Kina lïjë kiya zi bo, lïjë iya te, “Ulömu röyï ti möyï löbu 'ba Bɔko'ba nime. Dikali 'deni bɔ nima bo kileŋo yi ne bo bɔ lende kënyë na.” 25 Bɔ tönë iya te, “Mikali dë ala bo bɔ lende kënyë na ya? Wa 'bama ame mikali ne na ŋge rɔ ame ma pa mɔlo rɔ bɔ kɔmɔ kölu. Kina me tɔne kɔmɔma kɔpɔ 'deni yaga ko'ja gɔ bi.” 26 Lïjë iya te, “Wa'di na Yësu mo nima ko'dɔ zïyï? Bo o'dɔ tondo kina ma 'dɔ ki'di kömöyï kënyï kɔpɔ yaga ne?” 27 Bo iya te, “Ne o'ja mïyëtï lende naga nime 'deni gbï dɔgba ziye bine 'di, uwöke dë. Gɔ wa'di na ko'dɔkɔke 'böwu 'dɔ mënyï gbï tïyëtï mo ziye teyi? O'dɔkɔke 'deni gbï tösö gɔ bo?” 28 Kina lïjë kënyï ŋgï titi'ja bɔ tönë, lïjë iya te, “Nï 'bëyï na rɔ bɔ kösö gɔ Yësu. Ne ze 'beze rɔ bɔ kösö gɔ 'bu ze löbu Musa. 29 Römöyï Musa na dikali ŋge Bɔko'ba koloma rɔ tilende teyi bine. Ne bɔtɔ tɔ nima rɔ Yësu ne, dikali dë bo ako di yala.” 30 Bɔ nima iya te, “Lende 'be igayi ma 'deni. Yësu na me kiyɔpɔ kɔmɔma 'deni yaga. Tine kpe ikalike bi ame bo kako di teyi ne dë yɔ. 31 Dikali 'deni mɔlo rɔ ma laka Bɔko'ba oloma dë tuwö dɔ bɔ lende kënyë. Tine lïjë ame ga koro bo ko'dɔ ako'dɔkɔ abo ga ne, na ŋge bo kuwö dɔmo. 32 Bɔtɔ mɔtɔ uwö dë mɔlo kako di bi tisaki bïcï dɔliŋɔ nime ma bɔ mɔtɔ kiyɔpɔ kɔmɔ bilaka ame köyö 'deni mɔlo rɔ kɔmɔ kölu kɔzɔ a nime te. 33 Ma kiya te bɔ nime rɔ Yësu ne, bo kako dë ŋgï di zi Bɔko'ba dëne bo inza kikali to'dɔ a mɔtɔ.” 34 Parosi naga nima iya te, “Nï ame köyö yi mɔlo di mï rɔ bɔ lende kënyë ne, nï na ko'dɔkɔ 'dɔ kënyï tiyandi ze?” Kina lïjë koga bɔ nima ŋgï yaga. 35 Tine ɔdɔ Yësu kuwö 'deni, tëgë Parosi ni oga bɔ tönë 'deni yaga na bo kari ŋgï toŋgɔ mo. Kina bo kititi bɔ nima, bo iya te, “I'di döyï ra gɔ lende 'ba kole 'ba bilaka lesi?” 36 Bɔ nima iya te, “Ŋere, iya zö te 'di bo yë na, 'dɔ mi'di dɔma gɔ lende abo.” 37 Yësu iya te, “O'ja bo 'deni mɔlo. Ma mo nime ŋgï mëdï milende zïyï ne, ma na ŋgï rɔ kole 'ba bilaka lesi mo.” 38 Kina bɔ nima kileki ŋgï kiya zi Yësu, iya te, “Ŋere ma, mikali yi 'deni ŋgï tɔne rɔ ma laka rɔ kole 'ba Bɔko'ba.” Kina bo kolɔdɔ ŋgï bërï tïlëlu Yësu. 39 Yësu iya te, “Mako 'deni dɔliŋɔ bine 'dɔ toza mï bilaka 'dɔ ki'di ya ame ga rɔ bɔ kɔmɔ kölu ne ko'ja bi, kina gɔ ya ame ga rɔ bɔ kɔmɔ kɔpɔ ne, gɔ kɔmɔmo kebe kölu yaga.” 40 Parosi mɔtɔ ga ëdï gbï ti Yësu ni yayi. Kina ɔdɔ lïjë kuwö lende nima 'deni tara tine, lïjë ënyï kiya zi Yësu, lïjë iya te, “Lende kiya 'bï nima iya te ze bɔ kɔmɔ kölu na gbï?” 41 Bo iya te, “Ɔdɔ kiyake te ëddïke rɔ kɔmɔ kölu, inzake ti lende kënyë. Ne iyake rɔye rɔ bɔ kɔmɔ kɔpɔ. Kina ma lende kënyë 'be ga ti kulömö kö'bö tiye.”

10

1 Yësu iya te, “Rɔ ma laka miya ziye, ɔdɔ koŋgɔke bilaka mo këdï kari kpa jɔlɔ 'ba kamölö tine bo kënyï këkï za kebe dɔ reki kinza bo kari dë kebe kpa dörï nima, ikalike bo laka bo bɔ 'bögö na. Bo ako tu'bögö kamölö naga nima. 2 Ne bɔ ame ɔdɔ koŋgɔke këdï kari kpa jɔlɔ kɔdɔ ŋgï kebe kpa dörï nima, bo na rɔ bɔ koda kamölö naga nima. 3 Bo na ti bɔ koda kpa dörï 'ba jɔlɔ nima kurögö kpa dörï zi bo. Kina ɔdɔ bo kïdëkï kamölö abo naga nima ti möyï mo ga rɔ kɔtɔkɔtɔ, kina lïjë këdï kuwö dɔ bo ŋgï. Kina bo ti koja lïjë yaga di mï jɔlɔ. 4 Kina ɔdɔ bo koja lïjë 'deni pili yaga tine, bo ti kösö ŋgï dɔgba zïnnï bo kari toda lïjë. Kamölö abo ga ikali mugu bo, na kösö ŋgï gɔ bo. 5 Ɔdɔ bɔ löwö mɔtɔ ame 'beri lïjë kikali mugu mo dë ne na kako kïdëkï lïjë, lïjë inza kösö gɔmo. Lïjë pili ëdï kiriŋa ë'bënnï mökö.” 6 Yësu iya lende nime rɔ dɔŋgala zi Parosi naga nima kɔzɔ a nime te. Kina tine lïjë ikali 'jɔ mo dë. 7 Kina bo kënyï kiya zïnnï, bo iya te, “Rɔ ma laka miya ziye, ma na rɔ kpa dörï 'ba jɔlɔ. 8 Ya naga nime kako dɔgba di zö ne bɔ akolɔ ni ma ti bɔ 'bögö ni na. Kina kamölö inza kikali tari tösö gönnï. 9 Ma na rɔ kpa dörï. Ya ame ga pili këdï kɔdɔ kebe zö ne lïjë ɔmɔ 'deni di mï tölë kina lïjë ti kïlëlë rönnï 'deni ŋgï nduwë kebe teyi gbï kinza lisa 'ba a mɔtɔ. 10 Römöyï bɔ 'bögö naga nima, akikali 'bënnï ŋge rɔ tu'bögö mo ti tupö mo kina gbï ti tirasi mo. Ne ndɔbɔ 'bama ame mako gɔmo ne na rɔ ti'di dïdï ti tigɔ zi bilaka ma ga. 11 Ma na rɔ bɔ koda kamölö ma laka, ame kilaŋa rönï 'deni 'dɔ kölë gɔ kamölö abo ga. 12 , 13 Bilaka mɔtɔ ame ɔdɔ kiya te bo kinza rɔ bɔ dɔ kamölö, bo këdï koda abo kamölö mo tɔ naga nima ŋge dömöyï lende 'ba gïrïsï, bo omeri abo lende 'ba kamölö naga nima dë. Kina ɔdɔ bo ko'ja kuruku këdï kako, bo ëdï kiriŋa abo ŋgï yaga. Bo kola kamölö naga nima zi kuruku kinda'ba mɔtɔ ga kïyëyï mï kɔsɔ mo ga ŋgï rɔ kɔtɔkɔtɔ. Bo iriŋa abo yaga römöyï kamölö abo ga na dë. 14 Ne ma 'bama na rɔ bɔ koda kamölö ma laka. Mikali kamölö ma ga me rɔ kɔtɔkɔtɔ. Kina lïjë me ikali ma gbï. 15 Kɔzɔ 'bu ma ame kikali ma kina mikali bo gbï ne tara. Kina me milaŋa rɔma 'deni 'dɔ mölë gɔ kamölö ma ga. 16 Kina mëdï gbï ti kamölö mɔtɔ ga ame kinza gba mï jɔlɔ nime bine ne. Ndɔbɔ ma na gbï rɔ to'de mo kako bine. Lïjë ti kuwö dëkï 'ba dɔma 'deni. Kina kamölö pili ti këdï 'deni ŋgï rɔ dɔtumu kɔtɔ. Kina bɔ koda mo ti këdï 'deni ŋgï le kɔtɔ. 17 Oŋgɔke, kina me mi'di rɔma 'deni zi bilaka lesi 'dɔ kupö ma gɔ mënyï mïdïdï 'jaa rɔ ma lölöwö. Gɔ lende mo na ma ki'di 'bu ma Bɔko'ba kɔ'ɔ ma kulöwö ne. 18 Ne bilaka inza kikali tupö ma gɔ dönnï. Ma na mëdï mi'di rɔma zïnnï 'dɔ gɔ lïjë kupö ma. Mëdï ti tigɔ 'ba ti'di rɔma zi bilaka gɔ kupö ma. Kina mëdï gbï ti tigɔ 'ba tënyï tïdïdï 'böwu di pötö tölë. To'dɔ wa naga nime, Bɔko'ba 'bu ma ose gɔmo 'deni pili zö.” 19 Lende naga nime Yësu kiya te ne i'di turu 'ba Yudayi naga nima ŋgï koza mïnnï. 20 Ya ma konzi mɔtɔ ga di mï löŋgö lïjë yayi iya te, “Bɔ nime, nökï ëdï dɔmo. Bɔ rumö na. Ëddï kuwöke lende abo naga nima gɔ wa'di?” 21 Tine ya mɔtɔ ga iya te, “Lende kiya 'ba bɔ nime, lende 'ba bɔ nökï na dë. Bɔ nökï ti kikali tiyɔpɔ kɔmɔ bɔ kɔmɔ kölu?” 22 Kina ɔdɔ kömö 'deni mï kada 'ba karama 'ba tomeri gɔ tulömu rö löbu ame mï Yerosalema ne zi Bɔko'ba tine kada 'ba bi këyï ame kulöwö ne na 'deni. 23 Kina ɔdɔ Yësu këdï kiliŋgere 'deni kebe mï dëdë ame ga ŋere Solomo ko'ba mï reki 'ba rö löbu 'ba Bɔko'ba yayi ne, 24 tine turu mɔtɔ ga otɔtɔ rönnï ŋgï kako zi bo, lïjë iya te, “Nï nime, lende 'bï ïlïkö dɔze sowa. Nï mo na ŋgï rɔ Kurïsïtö ame Bɔko'ba këdï koja kako dɔliŋɔ nime bine ne ala nï mo na dë? Iya lende yaga bi kɔpɔ zize kinza kïlïkö dɔze dë.” 25 Bo iya te, “Lende nime miya 'deni mɔlo ziye. Tine kpe na ko'dɔkɔke e'be dë ti'di dɔye gɔ lende ma. Kina me gbï ndɔbɔ pili naga nime mëdï mo'dɔ ti közï kakpa 'ba 'bu ma Bɔko'ba ne ileme ma 'deni gbï laka ziye. 26 Ne kpe ebe kilagike ti'di dɔye gɔmo römöyï kpe kamölö ma ga na dë. 27 Kamölö ame ga rɔ 'bama ne uwö dɔma pili laka. Kina mikali lïjë 'deni gbï. Kina me lïjë pili ösö 'deni gɔma. 28 Kina mi'di dïdï ma ŋburuŋburu 'deni zïnnï kinza bɔtɔ mɔtɔ kirasi lïjë ra. Bɔtɔ mɔtɔ ikali dë kpe 'dɔ kako kolɔ lïjë di zö. 29 Römöyï 'bu ma na ki'di lïjë 'deni zö. Kina bɔtɔ mɔtɔ inza mï dɔliŋɔ nime bine ame këdï ti tigɔ rɔ dɔ kiteli di dɔ 'bu ma. Kina me 'deni bɔtɔ mɔtɔ inza kpe ame 'dɔ kikali tako tolɔ lïjë di zi bo. 30 Römöyï ze ti 'bu ma rɔ akɔtɔ.” 31 Kina ɔdɔ bilaka naga nima lïjë kuwö Yësu kiya 'deni te bo rɔ akɔtɔ ti Bɔko'ba tine, lïjë ënyï ŋgï totɔtɔ kulugbï döku 'dɔ tu'du bo timo 'dɔ lïjë kupö bo yaga gɔ lende kiya abo nima. 32 Tine bo ënyï kileki kiya zïnnï, bo iya te, “O'jake ndɔbɔ naga nime mëdï mo'dɔ ne dë? Wa ame ga mo'dɔ ti közï kakpa 'ba 'bu ma ne, pili rɔ ma laka. Ne ëddï ko'dɔkɔke tupö ma gɔ wa'di?” 33 Lïjë iya te, “Dinza dupö yi gɔ lende laka ko'dɔ 'bï. Dëdï do'dɔkɔ tupö yi gɔ dölï 'bï ame kudölï Bɔko'ba ne. Nï ame rɔ bilaka lesi ne ebe tombi döyï kiya röyï ŋbö rɔ Bɔko'ba.” 34 Bo ileki kiya zi bilaka naga nima, bo iya te, “Kpe oŋgɔke tɔ ma, lende mɔtɔ ugu 'deni mɔlo mï buku 'ba Bɔko'ba, iya te, ‘Kpe bilaka lesi, kpe gbï rɔ Bɔko'ba.’ 35 Kina kɔzɔ ame dikalike 'deni lende 'ba Bɔko'ba ö'bö nduwë rɔ ma kodɔrɔ. Kina me kɔzɔ duwöke bine Bɔko'ba bo iya zi bilaka naga nima bo kilende teyi ne, bo iya te lïjë gbï rɔ Bɔko'ba. 36 Ne 'bama nime miya te ma kole 'ba Bɔko'ba na ne, ebe kiyake za 'böwu rɔ tudölï Bɔko'ba totondo ga? Ma na ŋge rɔ bɔ ame 'bu ma kigeli koja kako dɔliŋɔ nime bine rɔ bɔ laja abo. 37 Kina ɔdɔ kiya te koŋgɔke wa naga nime mëdï mo'dɔ ne kinza 'deni ŋgï du rɔ lende 'ba Bɔko'ba tine, omba kina ti kikalike ma 'jaa ŋgï rɔ ma laka minza rɔ kole abo. 38 Ne ɔdɔ ki'dike dɔye dë pele gɔ lende kiya ma naga nime, lende 'ba Bɔko'ba ame ga ko'jake ma mëdï mo'dɔ ne na ti ki'di ye kikalike ma ŋgï rɔ ma laka rɔ kole abo. Kina ti kikalike 'deni ŋgï omba ma ŋgï rɔ akɔtɔ ti 'bu ma. Kina 'bu ma bo gbï rɔ akɔtɔ tö.” 39 Kina lïjë ko'dɔkɔ ŋgï gbï tinda'ba Yësu gɔ lende nime, ne tine Yësu ënyï kolo abo rɔ bo ŋgï yaga di zïnnï. 40 Bo ënyï di Yerosalema yayi, bo kari kumu gönyï yöpö 'ba Yaradene. Bo kari koloma gɔ bi ma tönë pa Yowani koloma rɔ to'dɔ bapatisi dɔ bilaka di teyi ne. 41 Kina bilaka kɔlɔ ŋgï kari zi bo yayi. Tine bilaka naga nima oloma tiya mo rɔ gɔ rönnï, lïjë iya te, “Yowani o'dɔ lende ame ga kigayi bilaka ne dë tine bo iya lende 'ba bɔ nime rɔ Yësu ne. Kina me bo kako 'deni ŋgï te kɔzɔ lende kiya 'ba Yowani tönë.” 42 Kina ma konzi ki'di dönnï ŋgï gɔ lende 'ba Yësu di yayi.

11

1 , 2 Bɔ mɔtɔ rɔ Lazara ëdï koloma Betaniya. Kina lëmï bo ga Mariya ni ti Marata ëdï gbï koloma yayi. Mariya mo na tönë 'dɔ ko'de 'bu kato kele kulöwö mɔtɔ kinzanza rɔ Yësu, lɔko kosa gbï ndï Yësu ti sunë dönï ne. Kina ɔdɔ rɔkɔ'ɔ kinda'ba bɔ tönë rɔ Lazara ne 'deni, 3 lëmï bo ga tönë ënyï koja laja gɔ Yësu, iya te, “Ŋere, ako, bɔ murë yï ëdï dɔ rɔkɔ'ɔ.” 4 Kina ɔdɔ Yësu kuwö 'deni tara tine, bo iya te, “Rɔkɔ'ɔ 'ba Lazara nime ŋburuŋburu mo inza rɔ tölë. Tine rɔkɔ'ɔ nime i'di rönï 'deni 'dɔ Bɔko'ba kileme tigɔ abo timo zi bilaka, kina gbï 'dɔ bo kileme tigɔ ma 'ba kole abo timo.” 5 Tine kɔzɔ ame Yësu bo kɔ'ɔ Mariya ni ti Marata ti löndö lïjë Lazara nima pele rɔ mbëmbë ne, 6 bo oloma titi ko'dɔ tö'dö dɔ rïyö bi nima laja 'ba rɔkɔ'ɔ 'ba Lazara ko'ja bo teyi ne. 7 Kina bo kënyï kiya zi bɔ kösö gɔ bo ga, bo iya te, “Ënyïke dilekike darike Betaniya.” 8 Lïjë iya te, “Bɔ kɔmɔ kiyandi, ya naga nima o'dɔkɔ tönë 'dɔ tu'du yi ti döku kupö yi yaga gïrï naga nime di yayi. Ëddï ko'dɔkɔ gbï tari 'böwu yayi gɔ wa'di?” 9 Bo iya te, “Laka. Oŋgɔke kada te. Ɔdɔ kada kɔdɔ 'deni rɔ mï dɔŋbɔ ëdï keze ŋbö kömö mï dɔkɔpiyari. Bilaka ame këdï kiliŋgere rɔ mï kada ne ikali dë ma 'dɔ kila'ba mï gö ma titi ame ga mï kɔri ne, römöyï gɔ bi ëdï rɔ ma kɔpɔ. 10 Ne ɔdɔ kiya te bilaka mɔtɔ kënyï bi liŋgere rɔ mï korɔndɔ, bo ëdï kila'ba mï gö, römöyï bi kɔpɔ inza.” 11 Kina bo kiya gbï 'böwu zïnnï, bo iya te, “Bɔ murë ze Lazara ö'dö 'deni, ne tine mëdï mari mindiŋi bo yaga.” 12 Lïjë iya te, “Yëë, ŋere. Ɔdɔ bo këdï bi tö'dö, na laka, 'dɔ dɔ bo kïtëwu di pötö rɔkɔ'ɔ nima.” 13 Dëmba bo ëdï rɔ tiya lende 'ba tölë 'ba Lazara, tine lïjë omeri 'bënnï tëgë bo ëdï rɔ tiya lende 'ba tö'dö ma laka. 14 Kina bo kumö mï 'jɔ 'ba lende nima zïnnï, bo iya te, “Lazara ölë 'deni rɔ tölë. 15 Ne mëdï ti mï këyï römöyï minza ti bo yayi. Ne lende nime ti ki'di ye 'deni ŋgï ki'dike dɔye rɔ ma laka gɔ lende ma. Ënyïke darike toŋgɔ bo.” 16 Tɔma ame bilaka këdï kïdëkï möyï bo mɔtɔ gbï rɔ Roŋa ne, ɔdɔ bo koŋgɔ Yësu kiya lende 'deni kɔzɔ a nima tara tine, bo ënyï ŋgï tɔrɔ, bo kiya zi lëpï bo naga nima, bo iya te, “Darike 'dɔ dölëke bi kɔtɔ ti ŋere ze.” 17 Kina ɔdɔ Yësu ni kari 'deni kömö Betaniya tine, bilaka iya zi bo tëgë töku nima o'dɔ 'deni dɔ sowɔ mï gö. 18 Gawo mo nima ɔwɔ dë di ŋgila Yerosalema. 19 Kina bilaka ma konzi mɔtɔ ga ako 'deni di yayi tuyë kɔmɔ Mariya ni ti Marata di pötö tölë 'ba löndö nnï nima. 20 Marata uwö lende 'ba tako 'ba Yësu nima 'deni. Kina lɔko kënyï ŋgï kari turë dɔ Yësu gɔ kɔri. Mariya na kileke 'bënï liŋɔ. 21 Marata iya gbɔ zi Yësu, iya te, “Yö, ŋere, ma kiya te këddï ra tize bine dëne löndö ma nime inza kölë kɔzɔ a nime te. 22 Ne pele mikali 'deni Bɔko'ba ti ko'dɔ wa ame ga pili kititi di zi bo ne ŋgï.” 23 Yësu iya te, “Löndö yï ëdï kënyï kïdïdï kɔdɔ yaga di mï tölë nime.” 24 Marata iya te, “Mikali 'deni ŋgï tara rɔ ma laka bo ti kënyï ŋgï kɔdɔ yaga di mï tölë kɔtɔ ti töku ma laki mɔtɔ ga mï kada ame 'deni rɔ ŋburuŋburu 'ba dɔliŋɔ nime ne.” 25 Yësu iya te, “Ma na rɔ bɔ tïdïdï bilaka yaga. Ma na rɔ bɔ ti'di töku kënyï kɔdɔ yaga. Ya ame ga pili ki'di dönnï 'deni gɔ lende ma ne, ɔdɔ lïjë kölë pele, ti kënyï kïdïdï 'deni. 26 Ya ame ga pili ki'di dönnï 'deni gɔ lende ma lïjë kënyï kïdïdï 'deni ne, lïjë inza kölë kpe. I'di döyï 'deni ŋgï gɔ lende nime?” 27 Marata iya te, “Ŋere, mi'di dɔma 'deni ŋgï rɔ ma laka gɔmo nï na rɔ Kurïsïtö ame Bɔko'ba këdï koja kako dɔliŋɔ nime ne. Kina mi'di dɔma 'deni gbï gɔmo nï na rɔ kole 'ba Bɔko'ba.” 28 Kina lɔko kënyï ŋgï kari kïdëkï Mariya. Lɔko kugu gɔmo liwo zïnï, iya te, “Bɔ kɔmɔ kiyandi ze ömö 'deni yaga 'dë yayi. Bo ëdï kïdëkï yi.” 29 Kina ɔdɔ Mariya kuwö lende nima 'deni kɔzɔ a nima tara tine, lɔko ënyï kobari rönï ŋgï welo di bërï kari turë dɔ Yësu. 30 Tine Yësu ömö dë gba liŋɔ. Bo ëdï gba gɔ kɔri gɔ bi ma tönë Marata kurë dɔ bo teyi ne. 31 Kina ɔdɔ bilaka ma tönë ga këdï rɔ tuyë kɔmɔ Mariya yayi ne koŋgɔ lɔko 'deni ŋgï kobari rönï welo kɔdɔ yaga kɔzɔ a nima tara tine, lïjë ënyï 'deni kozi gönï. Römöyï lïjë omeri 'bënnï, lïjë iya te mɔtɔga lɔko ëdï kari bi monɔ kpa tï'börö nime kusu löndö nï Lazara teyi ne. 32 Kina ɔdɔ Mariya kömö 'deni ko'ja kɔmɔ Yësu tine, lɔko olɔdɔ ŋgï bërï tïlëlu bo, lɔko iya te, “Yö, ŋere, ma kiya te këddï ra tize bine dëne löndö ma nime inza kölë kɔzɔ a nime te.” 33 Kina ɔdɔ Yësu bo koŋgɔ Mariya ni ti bilaka pili ame ga ŋgila nï yayi ne këdï 'deni pili kudu kɔzɔ a nima tara tine, lende mo ɔ'ɔ 'deni ŋgï rɔ bo ŋbö kɔdɔ dökï'dï bo, 34 bo iya te, “Usuke töku nime yala?” Lïjë iya te, “Ŋere, ako koŋgɔ gɔ bi ame dusu teyi ne.” 35 Kina tɔlɔ ki'di tolɔdɔ ŋgï di kɔmɔ Yësu. 36 Bilaka naga nima yayi ënyï tiya mo rɔ gɔ rönnï, lïjë iya te, “Oŋgɔke tɔ ma, lende 'ba Lazara ɔ'ɔ 'deni rɔ bo sowa.” 37 Ya mɔtɔ ga iya te, “Bo ikali tiyɔpɔ kɔmɔ bɔ kɔmɔ kölu. Ne gɔ wa'di na bo kokɔnyi Lazara dë kinza kölë?” 38 Kina ɔdɔ Yësu bo kari kömö 'deni gɔ bi ame kusu Lazara teyi ne, tine lende mo ɔ'ɔ 'deni gbï kɔdɔ dökï'dï bo. Töku nima usu 'deni mï tï'börö kina ulölï kpamo 'deni teyi ti kulugbï döku ma löbu. 39 Yësu iya te, “Ululuke döku nima yaga.” Marata ma tönë rɔ lëmï 'ba Lazara mo ne iya te, “Ŋere, bo ölë 'deni ko'dɔ tö'dö dɔ sowɔ. Yida rɔ bo ti kato 'deni.” 40 Bo iya te, “Omeri gɔ lende ma tönë miya zïyï ne, ɔdɔ ki'di döyï 'deni ŋgï rɔ ma laka gɔmo, ti ko'ja tigɔ 'ba Bɔko'ba ŋgï.” 41 Bilaka naga nima ululu döku tönë yaga. Kina Yësu kombi kɔmɔ bo ŋgï mïtɔrɔ, bo iya te, “'Bu ma, mo'dɔ yëë'dï zïyï rɔ mbëmbë gɔ ame këddï kuwö dɔma ne. 42 Mikali 'deni ŋgï rɔ ma laka ëddï nduwë kuwö dɔma. Ne mëdï miya tara 'dɔ ki'di bilaka naga nime bine ne ki'di dönnï ŋgï gɔmo nï na koja ma kako dɔliŋɔ nime bine.” 43 Kina bo kïdëkï ŋgï rɔ ma kembe, bo iya te, “Bɔ ne, Lazara, ɔdɔ yaga.” 44 Kina Lazara tönë 'deni rɔ töku ne, kënyï ŋgï kɔdɔ yaga di mï tï'börö. Bo ɔdɔ 'deni pili ti bɔŋgɔ 'ba tusu töku ame kusu bo timo ne rɔ bo ti bɔŋgɔ ma mbowa mɔtɔ ame kudödu kɔmɔ bo timo ne. Yësu iya zi ya naga nima, iya te, “Opeke bo yaga 'dɔ bo kari abo.” 45 Bilaka ma tönë ga kako toŋgɔ Mariya ni ne, o'ja lende löbu nima Yësu ko'dɔ, bo ki'di Lazara kënyï kindiŋi kɔdɔ yaga di mï tölë ne 'deni. Kina ya ma konzi mɔtɔ ga ki'di dönnï ŋgï gɔ lende 'ba Yësu mï kada nima. 46 Ya mɔtɔ ga ënyï 'bënnï kari kiya lende mo zi Parosi ni. 47 Kina Parosi ni kënyï kodɔ'bɔ rönnï ŋgï ti löbu 'ba bɔ akumu ni. Kina lïjë kotɔtɔ kpënnï ŋgï bi kɔtɔ ti bɔ burë nï, lïjë iya te, “Wa'di ga na gɔ do'dɔke ŋgï zi bɔ nime rɔ Yësu ne? Bo ö'bö 'ba bo za to'dɔ gɔ kotɔ ma kɔzɔ wa naga nime te. 48 Ɔdɔ dolake bo nduwë kö'bö to'dɔ lende abo naga nime kɔzɔ a nime te, bilaka pili ëdï ki'di dönnï ŋgï me gɔ lende abo kina lïjë këdï kösö ŋgï pili gɔ bo, kina turu 'ba Romo këdï kalo ya ŋgï dɔze, kirasi dɔliŋɔ ze nime, kitikɔ rö löbu 'ba Bɔko'ba ze nime ŋgï yaga.” 49 Bɔ mɔtɔ rɔ Kayapa, ame bo na mbiri rɔ bɔ dɔ rö löbu 'ba Bɔko'ba mï kɔmɔ kɔɔ mo nima ne, bo ënyï tɔrɔ tilende zïnnï. Bo iya te, “Kpe nime, ikalike ɔtɔ dë du te. 50 Omerike tɔ ma, ma laka na ziye ŋgï 'dɔ ti'di bɔ kɔtɔ nima na 'dɔ kölë di dɔ ame 'dɔ bilaka löbu nime kölë kpaki kote dönnï yaga ne.” 51 Lende nime Kayapa kiya ne, lende 'ba ti dɔ bo na dë. Kayapa bo na rɔ bɔ dɔ rö löbu 'ba Bɔko'ba mï kɔmɔ kɔɔ nima. Kina ma lende nime, bo umë 'deni di zi Bɔko'ba ame kiya te Yësu na ŋge gɔ kölë ame 'dɔ kutë gɔ bilaka 'ba Yudayi pili di mï tölë ne. 52 Tine dë ŋge tutë gɔ Yudayi ni kɔtɔ, ne gbï tutë gɔ bɔ löwö ame ga rɔ kole 'ba Bɔko'ba ne todɔ'bɔ mo pili rɔ akɔtɔ. 53 Mï kada nima yayi na löbu 'ba Yudayi naga nima kususu kpënnï ŋgï nati rɔ Yësu 'dɔ tupö mo. 54 Kina ɔdɔ Yësu bo koŋgɔ 'deni tara tine, bo iliŋgere dë kpe kileme rɔ bo bi kɔpɔ mï gawo 'ba Yerosalema. Bo ënyï kari mï dɔliŋɔ ma mbowa mɔtɔ kïdëkï möyï mo rɔ Eporima ŋgɔsi ti yï mökö. Kina lïjë kari koloma ŋgï yayi ti bɔ kösö gɔ bo ga. 55 Kina ɔdɔ tö'dö 'ba karama 'ba Pasaka kola 'deni ŋgɔsi tine, bilaka 'ba mï dɔliŋɔ ma titi naga otɔtɔ rönnï 'deni kari Yerosalema. Lïjë ari mɔlo gba di kɔmɔ kada 'ba karama tari to'dɔ dölëtï 'bënnï ame 'dɔ ki'di lïjë këdï rɔ ma kɔpɔ kɔmɔ Bɔko'ba ne. 56 Kina ya mɔtɔ ga ki'di ŋgï toma gɔ Yësu di yayi. Lïjë otɔtɔ dönnï mï reki 'ba rö löbu 'ba Bɔko'ba. Lïjë koloma rɔ tiya mo, iya te, “Omerike 'deni tondo? Bo ti kako mï karama nime?” 57 Lïjë iya lende nima tara römöyï ya ame ga rɔ löbu 'ba bɔ akumu ni ne ti Parosi ni i'di lende mo 'deni zi bilaka naga nima pili di yayi tëgë, ɔdɔ bilaka mɔtɔ kikali gɔ bi ame Yësu këdï teyi ne, gɔ bɔ mo kako kiya zïnnï 'dɔ lïjë kari kinda'ba Yësu.

12

1 Mï tö'dö dɔ modɔɔkɔtɔ gba di kɔmɔ kada 'ba karama 'ba Pasaka, na Yësu kënyï ŋgï kileki kari Betaniya liŋɔ 'ba Lazara ma tönë bo kindiŋi yaga di mï tölë ne. 2 Kina ko'dɔ akonyo ŋgï zïnnï di yayi bi kɔtɔ ti Lazara. Tine Marata na koloma rɔ toja laja zïnnï. 3 Mariya ënyï 'bënï kari ko'de rɔ 'bu ma kato kele kulöwö mɔtɔ ame ndögö mo kitigɔ kulöwö ne. Kina lɔko kinzanza ŋgï gɔ ndï Yësu. Kina lɔko koloma ŋgï rɔ tosa gɔmo ti sunë dönï. Tato 'ba 'bu nima ogba mï rö ame lïjë këdï yïmo ne 'deni ŋgï ti rönï. 4 'Bu nima Mariya kinzanza rɔ Yësu ne lende mo ënyï kënyë ŋgï mï Yuda Isikarita ma tönë rɔ bɔ ma kɔtɔ mɔtɔ di mï löŋgö bɔ kösö gɔ Yësu ga ne. Bo na rɔ bɔ ame këdï kari kususu Yësu zi turu kada mɔtɔ ne. 5 Bo iya te, “'Ja nime lɔko këdï kugö 'bu 'bënï nime ra mökö dëne lɔko ëdï kora mï gïrïsï ŋgï rɔ ma kënyë kɔzɔ gïrïsï ame bɔ ndɔbɔ këdï ko'ja mï kɔmɔ kɔɔ kɔtɔ ne tara, 'dɔ lɔko kokɔnyi bɔ lisa timo.” 6 Lende nima Yuda kiya kɔzɔ a nima ne, bo omeri dë gɔ lende 'ba bɔ lisa. Tine bo iya tara römöyï bo bɔ 'bögö na. Bo na rɔ bɔ kikeki gïrïsï ame bilaka këdï ki'di zi bɔ kösö gɔ Yësu ga ne. Kina mï kada mɔtɔ ga bo ëdï nduwë ko'bali mɔtɔ ga zi bo. 7 Yësu iya te, “Kinza koŋbeŋbe lɔko dë. Wa nime lɔko ko'dɔ ne ëdï rɔ ma laka. Lɔko ikeki 'bu nime 'deni 'dɔ lɔko kosa rɔma kɔzɔ a nime te 'dɔ kileŋo yida rɔma mɔlo ndö koda dɔ tölë ma ame mëdï mölë ne. 8 Bɔ lisa naga nima lïjë ëdï kö'bö tiye bine. Ne ma 'bama minza mö'bö tiye bine.” 9 Mï kada nima yayi bilaka ma konzi uwö lëbï 'ba Yësu ame bo këdï Betaniya ne 'deni. Kina lïjë kɔlɔ ŋgï kari zi bo yayi kina gbï 'dɔ tari toŋgɔ Lazara ma tönë Yësu ki'di kindiŋi yaga di mï tölë ne. 10 Kina löbu 'ba bɔ akumu ni kususu kpënnï ŋgï gbï rɔ Lazara 'dɔ tupö mo yaga, 11 römöyï kö'du gɔ lende abo na me ki'di bilaka pili kilagi lende 'bënnï 'deni ki'di dönnï 'deni me gɔ lende 'ba Yësu. 12 Mï bi këzë mɔtɔ 'böwu bilaka ma konzi ame ga kɔlɔ 'deni kari to'dɔ karama 'ba Pasaka mï Yerosalema ne uwö tëgë Yësu ëdï ko'dɔkɔ tako tɔdɔ mï gawo. 13 Kina lïjë koga mbili mbïrö ŋgï közïnnï. Lïjë kari turë dɔ bo timo gɔ kɔri tïlëlu bo ti towawa dɔ mbili mbïrö 'bënnï naga nima. Lïjë ulörï timo rɔ ma kembe tëgë, “Dïlëluke Bɔko'ba. Yëyï këdï dɔ bɔ ame kako ti möyï bo ŋere Bɔko'ba ne. Bɔko'ba ko'dɔ yëyï dɔ ŋere 'ba Yisarele.” 14 Yësu o'ja akaca 'deni kina bo këkï 'deni dɔmo këdï kako timo mï Yerosalema. Ëdï 'deni kɔzɔ lende ma tönë kugu mɔlo mï buku 'ba Bɔko'ba ne tara. Ame kiya te, 15 “Kpe bilaka 'ba Yerosalema, kinza kereke dë kpe. Ŋere 'be na me 'dë këdï 'deni liya rɔ tako. Bo ëkï 'deni dɔ kole akaca.” 16 Bɔ kösö gɔ Yësu ga ikali 'jɔ 'ba lende nima dë gba. Kina ɔdɔ Yësu kënyï kɔdɔ 'deni yaga di mï tölë tine, kina 'jaa lïjë koloma rɔ tomeri mo dëmba lende nime ugu rɔ dömöyï Yësu kina me bilaka ko'dɔ 'deni ŋgï tara zi bo. 17 , 18 Mï kada nima Yësu këdï kako Yerosalema ne, bilaka ma konzi ari turë dɔ bo gɔ kɔri gɔ kö'du 'ba Lazara. Römöyï lïjë uwö lende mo 'deni di zi ya ame ga tönë këdï ti Yësu ni yayi mï kada nima bo kindiŋi Lazara, bo kïdëkï kɔdɔ yaga di mï tï'börö yïmo ne. 19 Kina ɔdɔ Parosi ni koŋgɔ 'deni bilaka këdï kɔlɔ kari turë dɔ Yësu gɔ kɔri kɔzɔ a nima tara tine, na lïjë kebe ŋgï rɔ tiya mo rɔ gɔ rönnï lïjë iya te, “Oŋgɔke te, ze 'beze do'dɔke ɔtɔ dë kpe, bilaka ona 'deni ŋgï 'doyi kari gɔ bɔ nime 'dë.” 20 Mï kada nima yayi bɔ löwö mɔtɔ ga ako 'deni gbï mï Yerosalema yayi bi to'dɔ mötu zi Bɔko'ba. 21 Kina lïjë kako ŋgï kilende zi Pïlïpö römöyï bo di mï bilaka 'ba Betesayida ame di mï dɔyayi 'ba Galilaya ne. Lïjë iya te, “Do'dɔkɔ tilende ti Yësu.” 22 Kina Pïlïpö kënyï kari kiya ŋgï zi Andareya. Kina lïjë kari kiya lende tönë ŋgï zi Yësu. 23 Bo iya te, “Kada ame 'dɔ bilaka ko'ja tigɔ 'ba kole 'ba bilaka lesi timo ne ömö 'deni. 24 Rɔ ma laka mëdï miya ziye, lende nime ëdï kɔzɔ 'jɔ nyönyu tara. 'Jɔ nyönyu kɔtɔ ɔdɔ kiya te kikeki, ëdï kö'bö le 'biri kɔtɔ gɔ bi mo nima. Ne ɔdɔ kiya te kïdïyë 'jɔ nima 'deni mï yayi, keŋme 'deni yaga, ëdï kötu ŋgï kïyöbu kari tɔrɔ ŋbö kana ŋbaŋi dɔmo. 25 Kina ëdï gbï tara, ya ame ga ko'dɔkɔ toloma tö'bö mï dɔliŋɔ nime bine ne, lïjë ti kölë 'deni ŋgï. Ne ya ame ga ko'dɔkɔ dë 'dɔ toloma tö'bö dɔliŋɔ nime bine ne, lïjë na ŋgï ti këdï ti dïdï ma ŋburuŋburu. 26 Ya ame ga lïjë ko'dɔkɔ toja laja zö ne i'dike lïjë kösö gɔma 'dɔ lïjë ame ga rɔ bɔ laja ma ga ne këdï nduwë bi kɔtɔ tö. Kina 'bu ma ti ki'di közï kakpa 'ba löbu abo 'deni ŋgï zïnnï. 27 Kina me le'jete ma 'deni ŋgï ti meri rɔ mbëmbë, mikali dë ɔdɔ 'dɔ miya tondo mo ga. 'Dɔ mititi 'bu ma gɔ bo kiyese ma yaga di zi gomɔ 'ba mï kada ma tɔne nime? Ne ɔdɔ kiya te miya tara, ele dë. Römöyï lende 'ba 'dɔ tɔdɔ mï gomɔ nime kina me mako gɔmo dɔliŋɔ nime bine ne. 28 Tine ti miya te,‘'Bu ma, ileme löbu 'bï zi bilaka.’ ” Kina gɔ lende nime Yësu kiya kɔzɔ a nime te ne yɔ, kina birɔ kudu ŋgï kako di mïtɔrɔ tëgë, “Mileme löbu ma 'deni mɔlo zi bilaka, ne ti mileme gbï 'böwu rɔ ma lölöwö.” 29 Bilaka ma konzi ame ga këdï kɔrɔ yayi ne, uwö birɔ nima kudu ne 'deni. Ya mɔtɔ ga iya rɔ tɔrɔ kapi, tine ya mɔtɔ ga iya te malayika 'ba Bɔko'ba na këdï kilende zi Yësu. 30 Kina bo kileki kiya zïnnï, bo iya te, “Birɔ nime udu dë dömöyï ma. Udu gɔ lende 'be. 31 Kada ame Bɔko'ba ko'dɔkɔ to'dɔ burë 'ba dɔliŋɔ nime yïmo ne kina me 'deni tɔne. Kina kada ame 'dɔ Bɔko'ba koga Satani ame ko'dɔ rönï 'deni rɔ ŋere 'ba dɔ dɔliŋɔ nime timo yaga ne, kina me 'deni gbï tɔne. 32 Kina ɔdɔ bilaka kogba ma 'deni kutötï ma dɔ ŋgërï tɔrɔ tine, ti mo'de bilaka pili 'deni ŋgï kako zö.” 33 Lende nime, bo iya te 'dɔ bilaka kikali lende 'ba tölë abo nime këdï kako ne. 34 Tine bilaka naga nima ënyï kiya zi bo, iya te, “Ugu 'deni mɔlo mï buku 'ba Bɔko'ba iya te Kurïsïtö ame Bɔko'ba këdï koja kako dɔliŋɔ nime bine ne ëdï kako koloma kö'bö rɔ ŋburuŋburu. Ne rɔ ma tondo mo ga na kebe kiya 'böwu, kiya te Bɔko'ba o'dɔkɔ 'dɔ bilaka kogba kole 'ba bilaka lesi kutötï dɔ ŋgërï tɔrɔ? Yë mo na rɔ kole 'ba bilaka lesi mo?” 35 Bo iya te, “Bi kɔpɔ 'ba dɔliŋɔ nime ëdï koloma ŋge tiye mbowa. Ne kina laka 'dɔ kiliŋgereke ko'ja bi kɔpɔ nima këdï gba tiye, kinza mandölu kutu'bö ye ra di gɔ kɔri. Ya ame ga këdï kiliŋgere 'bënnï mï mandölu ne, lïjë ikali kɔri ame lïjë këdï kari teyi ne dë. 36 Ne tine ɔdɔ kiya te bi kɔpɔ nime këdï gba kɔzɔ a nime te, i'dike dɔye gɔ lende mo 'dɔ këddïke rɔ kole 'ba bi kɔpɔ.” Kina ɔdɔ Yësu kote tiya lende naga nime 'deni kɔzɔ a nima tara tine, bo ënyï kari kusu abo dɔ bo ŋgï titi mbowa yaga bi mɔtɔ di zi tïndï 'ba bilaka naga nima. 37 Bilaka naga nima lïjë o'ja Yësu pele ŋgï këdï ko'dɔ lende ame ga kö'du mo ga kigayi bilaka pili ne, lïjë i'di dönnï dë gɔ lende abo. 38 Ëdï 'deni kɔzɔ lende ma tönë Yesaya kugu mï buku 'ba Bɔko'ba, kiya te, “Ŋere, lïjë o'ja tigɔ 'bï pele tine bɔtɔ mɔtɔ i'di dönï dë gɔ lende ze nime.” 39 Kina ma ki'di bilaka naga nima ko'dɔkɔ dë ti'di dönnï gɔ lende 'ba Yësu, römöyï Yesaya ugu lende mɔtɔ 'deni gbï yayi, iya te, 40 “Bɔko'ba iya te, ‘Mïyölu kömönnï 'deni yaga, kina mïdïrï kpa kɔri ma kari mï döku 'ba dönnï 'deni gbï teyi. Kinza lïjë koŋgɔ ra ti kömönnï, kina kinza kɔdɔ ra gbï mï döku 'ba dönnï. Kinza lïjë kotɔ dönnï ra di mï lende kënyë 'bënnï ga lïjë kileki zö mileŋo lïjë.’ ” 41 Yesaya iya lende nime te gɔ kö'du 'ba Yësu römöyï bo o'ja löbu 'ba Yësu 'deni mɔlo. 42 Dëmba ya ma konzi mɔtɔ ga di mï löŋgö bilaka löbu 'ba Yudayi naga nima i'di dönnï 'deni rɔ ma laka gɔ lende 'ba Yësu. Tine lïjë rɔ tikere di zi Parosi ni kinza ko'jɔŋɔ lïjë ra yaga di bi tɔdɔ mï rö 'ba mötu. Kina ki'di lïjë këdï koloma ŋgï kinza tumö mï lende nima yaga. 43 Römöyï tïyëyï dökï'dï bilaka lesi na za lïjë ki'di kö'du mo kɔ'ɔ rönnï rɔ dɔ kiteli di dɔ tïyëyï dökï'dï Bɔko'ba. 44 Mï kada mɔtɔ 'böwu na Yësu kënyï kiya rɔ ma kembe, iya te, “Ya ame ga ki'di dönnï 'deni ŋgï rɔ ma laka gɔ lende ma ne, 'bu ma ame koja ma kako dɔliŋɔ nime bine ne kina ma 'deni gbï lïjë ki'di dönnï gɔmo. 45 Bilaka ame ga ko'ja ma 'deni 'bu ma na ma 'deni gbï lïjë ko'ja. 46 Mako 'deni dɔliŋɔ nime bine rɔ bi kɔpɔ 'dɔ ki'di ya ame ga ki'di dönnï gɔ lende ma ne koloma dë kpe mï mandölu. 47 Ne ya ame ga lïjë kuwö lende ma nime pele, lïjë ko'dɔkɔ dë to'dɔ mo ne, ma na dë mëdï mo'dɔ burë 'bënnï. Römöyï mako dë dɔliŋɔ nime bine bi to'dɔ burë 'ba bilaka lesi. Mako tɔmɔ bilaka di mï tölë. 48 Ya ame ga ko'ji ma ko'dɔkɔ lende ma dë ne, lende naga nime mëdï miya ne na këdï kiya burë 'ba rönnï kada mɔtɔ mï kada ame 'deni rɔ ŋburuŋburu 'ba dɔliŋɔ nime ne. 49 Lende naga nime mëdï miya ne, minza miya ti közï kakpa 'ba gbagba ma. 'Bu ma ame koja ma kako dɔliŋɔ nime bine ne, bo na ki'di lende naga nime zö pili rɔ kɔtɔkɔtɔ 'dɔ miya. 50 Kina mikali ŋgï rɔ ma laka toro kö'du ki'di abo na këdï ki'di bilaka këdï ti dïdï ma ŋburuŋburu. Kina lende ame ga 'bu ma kiya zö ne, kina ma ga ŋgï mëdï miya koko ziye kɔzɔ ame bo kiya zö ne tara.”

13

1 Kina ɔdɔ kömö 'deni mï tö'dö ma dɔndende di kɔmɔ kada 'ba karama 'ba Pasaka tine, Yësu ikali 'deni mɔlo kada 'ba tileki abo di dɔliŋɔ nime bine 'dɔ tari zi 'bu bo ɔwɔ dë kpe. Ne bilaka abo ga ame bo kɔ'ɔ di mï dɔliŋɔ nime bine ne, bo ti kileme ŋburuŋburu 'ba akɔ'ɔ abo ŋgï teyi. 2 Mï kada nima yayi Yësu ni otɔtɔ dönnï 'deni ti bɔ kösö gɔ bo ga mï dɔkɔpiyari tonyo akonyo. Tine Satani i'di meri mo 'deni mɔlo mï Yuda kole 'ba Simona Isikarita 'dɔ bo kari kususu Yësu zi turu. 3 Yësu ikali 'deni 'bu bo Bɔko'ba i'di tigɔ 'ba wa pili 'deni zi bo. Kina bo ikali 'deni gbï bo ako di zi Bɔko'ba kina me bo këdï kileki 'deni gbï kari zi Bɔko'ba. 4 Kina bo kënyï ŋgï tɔrɔ, bo kolɔ bɔŋgɔ ma löbu yaga di rɔ bo. Kina bo kogba bɔŋgɔ 'ba tididi rɔ ŋgï, bo kudödu 'bömbö bo. 5 Kina bo kunö mini ŋgï mï lebe. Kina bo ki'di ŋgï turögö ndï bɔ kösö gɔ bo ga. Kina bo koloma ŋgï nduwë tididi mo ti bɔŋgɔ mo nima. 6 Kina ɔdɔ bo kömö 'deni dɔ Simona Pïtörö tine, Pïtörö ënyï kiya zi bo, iya te, “Ŋere, nï na 'dɔ kurögö ndö?” 7 Bo iya te, “Wa nime mëdï mo'dɔ ne, ikali 'jɔ mo dë, ne ti kikali 'jɔ mo 'jaa kada mɔtɔ.” 8 Pïtörö iya te, “A mɔtɔ ŋgï rɔ ndö 'dɔ kurögö, inza du te.” Bo iya te, “Ɔdɔ kiya te murögö ndïyï dë, inza kpe rɔ 'bama.” 9 Pïtörö iya te, “Ŋere, ne ɔdɔ këdï tara, kinza kurögö dë ŋge rɔ ndö. Tine urögö rɔma pili kala ŋbö dɔma tɔrɔ kpaki ti kɔnyɔ ma ga.” 10 Bo iya te, “Bilaka ame kurögö rönï 'deni rɔmo 'deni mɔlo rɔ ma kɔpɔ. Tine ndï bo na ŋge kola 'dɔ turögö mo. Kpe nime bine me rɔ ma kɔpɔ. Ne bɔ ma kɔtɔ di mï löŋgö ye na ŋge kinza rɔ ma kɔpɔ.” 11 Lende 'ba bɔ ma kɔtɔ ma kinza rɔ ma kɔpɔ nima bo kiya ne, bo ikali bɔ ame këdï ko'dɔkɔ tari tususu bo zi turu ne 'deni. 12 Kina ɔdɔ bo kote turögö ndï bɔ kösö gɔ bo ga 'deni pili tine, bo olɔ bɔŋgɔ ma löbu abo tönë ŋgï rɔ bo. Kina bo koloma ŋgï bërï. Bo iya te, “Lende nime mo'dɔ ziye ne, ikalike 'jɔ mo ra? 13 Kina kɔzɔ ame kö'böke nduwë tïdëkï ma rɔ bɔ kɔmɔ kiyandi, kina gbï rɔ ŋere tara ne, ele, römöyï ma ŋgï rɔ ma laka rɔ bɔ kɔmɔ kiyandi 'be gbï rɔ ŋere 'be. 14 Ne kina me ma mo tönë rɔ bɔ kɔmɔ kiyandi 'be gbï rɔ ŋere 'be ne, na me moja laja 'deni ziye kɔzɔ a nime te. Kina laka 'dɔ kari kojake laja gbï tara rɔ gɔ rɔye. 15 Lende nime mo'dɔ 'deni 'dɔ ko'dɔke gbï kɔzɔ ame mo'dɔ ziye ne tara. 16 Rɔ ma laka miya ziye, bɔ ndɔbɔ inza mbiri di dɔ bɔ dɔ ndɔbɔ. Kina bɔ laja inza gbï mbiri di dɔ bɔ ame koja bo ne. 17 Lende naga nime ikalike laka, ɔdɔ ko'dɔke kɔzɔ a nima tara, ti këddïke ŋgï ti mï këyï. 18 Ne mï këyï nime miya lende mo ne, miya dë ziye pili rɔ gɔye. Kpe ame ga migeli ye ne, mikali ye 'deni laka. Kina me mëdï miya 'deni rɔ ma laka ziye, ti këdï 'deni ŋgï kɔzɔ lende tönë kugu mï buku 'ba Bɔko'ba kiya te, ‘Bɔ ma tönë ŋgï kusu közï bo mï lebe kɔtɔ tö ne kina me kënyï kuyï dɔgiliti kuruku 'deni zö.’ 19 Kina me mëdï miya 'deni mɔlo te ziye gba kinza ko'dɔ rönï dë. Römöyï ɔdɔ kiya te ko'dɔ rönï yayi 'dɔ kikalike ŋgï omba ma na rɔ Bɔko'ba ame këdï rɔ ŋburuŋburu ne. 20 Ne kina gbï me mëdï miya ziye rɔ ma laka, bilaka ame ga lïjë ki'di dönnï gɔ lende 'ba bɔ laja ma ga ne, lende ma na 'deni gbï lïjë ki'di dönnï gɔmo. Kina gbï bilaka ame ga lïjë ki'di dönnï gɔ lende ma ne rɔ ma laka lende 'ba Bɔko'ba ame koja ma ne na 'deni gbï lïjë ki'di dönnï gɔmo.” 21 Kina ɔdɔ Yësu bo kote tiya lende naga nime 'deni kɔzɔ a nime te tine, meri oso 'deni ŋgï mï bo. Kina bo kënyï kiya zi bɔ kösö gɔ bo ga, bo iya te, “Rɔ ma laka mëdï miya ziye, bɔ ma kɔtɔ mɔtɔ di mï löŋgö ye nima bina na këdï kari kususu ma.” 22 Lïjë ikali dë bo ëdï rɔ tiya yë. Kina lïjë koloma ŋgï rɔ toŋgɔ dönnï. 23 Bɔ ame Yësu kɔ'ɔ rɔ dɔ kiteli ne ëdï koloma ŋgɔsi ŋgila Yësu yayi. 24 Kina Simona Pïtörö kilende ŋgï teyi ti kɔmɔ bo, iya te, “Ititi bo te, yë na bo këdï rɔ tiya mo.” 25 Kina bo kese ŋgï ŋgɔsi ŋgila Yësu. Bo iya te, “Yë mo na ya, ŋere?” 26 Yësu iya te, “Bɔ ame ɔdɔ koŋgɔ monye maŋgolɔ'bɔ musu dɔ möku mi'di teyi nima, omba bo na ti.” Kina bo konye maŋgolɔ'bɔ ŋgï, bo kusu dɔ möku. Kina bo ki'di ŋgï zi Yuda kole 'ba Simona Isikarita. 27 Kina ɔdɔ Yuda konyo maŋgolɔ'bɔ tönë yɔ, na Satani kɔdɔ ŋgï mï bo. Kina Yësu kënyï kiya ŋgï zi bo, iya te, “Ënyï ti kari welo to'dɔ ndɔbɔ 'bï.” 28 Bɔ kösö gɔ bo mɔtɔ ga ame yayi ne ikali 'jɔ 'ba lende nima Yësu kiya zi Yuda ne dë. 29 Römöyï Yuda na rɔ bɔ kikeki gïrïsï 'bënnï, gɔ kö'du mo na ya mɔtɔ naga nima komeri 'bënnï, iya te, mɔtɔga Yësu ëdï koja Yuda kari tugö wa ame ga lïjë ko'dɔkɔ mï kada 'ba karama ne. Ala mɔtɔga Yësu ëdï koja bo kari ti'di gïrïsï zi bɔ lisa mɔtɔ. 30 Kina ɔdɔ Yuda konyo maŋgolɔ'bɔ nima Yësu ki'di zi bo ne 'deni tine, bo ënyï ŋgï kɔdɔ yaga. Kina bo 'deni ŋgï mï bi kölu. 31 Di pötö Yuda kari 'deni na Yësu kënyï kiya zi bɔ kösö gɔ bo ga, bo iya te, “Kada 'ba toŋgɔ löbu 'ba kole 'ba bilaka lesi ömö 'deni ŋgï zi bilaka. Kina gɔ lende mo lïjë ti koŋgɔ löbu 'ba Bɔko'ba 'deni gbï. 32 Kina ɔdɔ kileme löbu abo 'ba Bɔko'ba 'deni bo ti kileme löbu abo ŋgï gbï welo kɔtɔ ti löbu 'ba kole 'ba bilaka lesi. 33 Kole ma ga, minza moloma kpe tiye bine gɔmo kɔwɔ. Kina ti kebeke 'deni ŋgï tomeri gɔma yayi tine ti këdï ŋgï ziye kɔzɔ lende tönë miya zi löbu 'ba bilaka tönë ga ne, ame miya te, ‘Gɔ bi nime mëdï mari teyi ne inza kikalike tari tömö teyi.’ 34 Ne oŋgɔ kina me mëdï mose kö'du ki'di ma la'ja 'deni ziye 'dɔ kɔ'ɔke rɔye rɔ gɔ rɔye. Mëdï mose ziye 'dɔ kɔ'ɔke lëpï ye ga gbï kɔzɔ ame mɔ'ɔ ye ne tara. 35 Ɔdɔ kɔ'ɔke lëpï ye ga 'deni ŋgï kɔzɔ a nime te na bilaka ti ki'di dönnï ŋgï gɔmo rɔ ma laka kpe bɔ kösö gɔma ga na.” 36 Simona Pïtörö iya te, “Ŋere, ëddï kari 'bëyï yala ga ya?” Bo iya te, “Bi nime mëdï mari teyi ne, inza kikali tozi tɔne tari teyi. Ne ti kari 'jaa kada mɔtɔ.” 37 Pïtörö iya te, “Ŋere, gɔ wa'di na 'dɔ mozi dë mari tïyï tɔne gbï teyi ya? Mo'dɔkɔ ŋgï 'dɔ mölë gɔ lende 'bï.” 38 Bo iya te, “Ti kɔ'bɔ ŋgï 'dɔ tölë gɔ lende ma? Rɔ ma laka mëdï miya zïyï, mï korɔndɔ nime tɔne gba kinza gɔŋgɔ kidapa dë, ëddï koga kpëyï ŋbö mï mota kiya zi bilaka, kiya te, ikali ma dë.”

14

1 Yësu ënyï kiya zi bɔ kösö gɔ bo ga, iya te, “Kinza ki'dike dökï'dï ye kombi dë. Otoke nduwë ti'di dɔye gɔ lende 'ba Bɔko'ba. Kina 'dɔ kotoke gbï nduwë ti'di dɔye gɔ lende ma. 2 Mëdï mari nime tileŋo gɔ bi ziye. Mï liŋɔ 'ba 'bu ma Bɔko'ba 'dë yayi rö ëdï ŋbaŋi. Ma kiya te kinza tara dëne minza miya lende mo ziye. 3 Kina ɔdɔ mileŋo gɔ bi 'deni kote tine ti mileki 'jaa mako gɔye bine 'dɔ moto ye kari teyi gɔ dari dolomake bi kɔtɔ tiye. 4 Gɔ bi nime mëdï mari teyi ne kɔri mo ikalike 'deni.” 5 Kina Tɔma kënyï kititi bo, iya te, “Ŋere, gɔ bi nime këddï kari teyi ne dikali dë. Tine 'dɔ dikali kɔri ma kari teyi totondo mo ga?” 6 Yësu iya te, “Ma na rɔ kɔri, rɔ lende ma kodɔrɔ, gbï rɔ dïdï. Bɔtɔ mɔtɔ ikali dë ma 'dɔ kömö zi 'bu ma Bɔko'ba tine ŋge kɔtɔ tö. 7 Ikalike ma 'deni kina ti kikalike 'bu ma Bɔko'ba gbï. Kina me le'jete rɔ ma laka o'jake bo 'deni kina ikalike bo 'deni gbï.” 8 Pïlïpö iya te, “Ŋere, ileme 'bu yï mo nime zize 'dɔ lende mo kɔdɔ laka dɔze.” 9 Yësu iya te, “Pïlïpö, ma nime mëdï moloma mɔlo tiye bine ne, ikali ma dë gba? Bɔ ame ko'ja ma 'deni, bo o'ja 'bu ma 'deni gbï. Ne gɔ wa'di na kebe kititi ma 'böwu kiya te 'dɔ mileme 'bu ma ziye? 10 Ze ti 'bu ma kpaki rïyö rɔ akɔtɔ. I'di döyï dë gba gɔ lende nime? Kina oŋgɔ gbï kɔzɔ lende naga nima mëdï miya ziye ne, lende 'ba gbagba ma ga na dë. Lende 'ba 'bu ma ame dö'bö ŋburu ti bo rɔ akɔtɔ ne na, ndɔbɔ abo ga na ma ne. 11 Lende nime miya ziye, miya te ze ti 'bu ma rɔ akɔtɔ ne, i'dike lende mo kɔdɔ laka dɔye. Ɔdɔ kiya te lende mo kɔdɔ dë gba laka dɔye, omerike gɔ ndɔbɔ ame ga mo'dɔ ne kina ti kikalike ŋgï rɔ ma laka. 12 Rɔ ma laka miya ziye, kpe ame ga ki'dike dɔye 'deni ŋgï rɔ ma laka gɔ lende ma ne, ti ko'dɔke ndɔbɔ naga nime 'deni gbï kɔzɔ 'bama, kina gbï rɔ dɔ kiteli. Römöyï mëdï mari nime tari toloma ti 'bu ma. 13 Kina me kpe ame ga rɔ 'ba ma ne, ɔdɔ kititike Bɔko'ba gɔ wa mɔtɔ ti mo'dɔ ŋgï ziye 'dɔ kileme ŋgï zi bilaka rɔ ma laka 'bu ma na rɔ löbu 'ba dɔ wa pili. 14 Kpe ame ga 'deni rɔ 'bama ne, wa pili ame ga këddï kititike di zö ne, ti mi'di ŋgï ziye. 15 Ne kina me kɔ'ɔke ma 'deni o'dɔke kö'du ki'di naga nime mose ziye ne. 16 Ti mari mititi 'bu ma ŋgï gɔ lende 'be 'dɔ bo koja bɔ kɔnyi mɔtɔ kako ziye. Bɔ kɔnyi nima ti kako koloma kö'bö ŋburu tiye bine, 17 ame bo na rɔ Nyï Kɔtɔ Laka 'ba Bɔko'ba ne. Kina bo ti ki'di ye 'deni ŋgï kikalike lende laka 'ba Bɔko'ba pili. Bilaka 'ba dɔliŋɔ nime inza ko'ja kïnë bo, kina lïjë inza kikali bo gbï. Kina bo inza kako gbï koloma tïnnï. Tine kpe na ŋge ti kikalike bo römöyï bo ëdï kako koloma tiye, bo kö'bö gbï mïye. 18 Tari ma nime mëdï mari ne, minza mari gɔ mola ye rɔ kiri'bala. Mëdï muyï dɔma 'jaa kada mɔtɔ mako ziye. 19 Kina me le'jete tö'dö mo ɔwɔ dë kpe ame 'dɔ bilaka 'ba dɔliŋɔ nime kikali dë kpe to'ja kïnë ma. Ne kpe 'beye ti ko'jake ma 'deni ŋgï gbï römöyï mëdï ti dïdï ma ŋburuŋburu kina kpe gbï ti këddïke 'deni gbï ti dïdï ma ŋburuŋburu. 20 Kina ɔdɔ Nyï Kɔtɔ Laka kako 'deni ziye tine, ti kikalike 'deni ŋgï omba ze rɔ akɔtɔ ti 'bu ma. Kina kpe 'deni gbï rɔ akɔtɔ tö. 21 Nï ame kuwö kö'du ki'di ma nime ko'dɔ ŋgï ne, nï na rɔ bɔ ame kɔ'ɔ ma 'deni kina nï na gbï ti 'bu ma kɔ'ɔ yi. Kina ti mɔ'ɔ yi gbï mileme rɔma zïyï.” 22 Kina bɔ kösö gɔ bo mɔtɔ ame kïdëkï möyï mo rɔ Yuda ne kënyï ŋgï kititi bo. Yuda ame 'beri, inza rɔ Yuda Isikarita. Bo iya te, “Ŋere, rɔ ma totondo mo ga na 'dɔ kileme röyï ŋge zize 'dɔ ze na ŋge do'ja yi kinza bilaka ma laki ko'ja yi dë?” 23 Yësu ileki dɔmo zïnnï, iya te, “Ya ame ga pili kɔ'ɔ ma ne, ti ko'dɔ lende ma 'deni ŋgï kina 'bu ma ti kɔ'ɔ lïjë 'deni gbï. Kina ze ti 'bu ma, ti dako doloma 'deni ŋgï tïnnï. 24 Ne ya ame ga kɔ'ɔ ma dë ne, lïjë inza kɔ'bɔ to'dɔ lende ma. Lende nime këddï kuwöke ne, lende ma na dë. Lende 'ba 'bu ma ame koja ma kako dɔliŋɔ nime bine ne na. 25 Kina me mëdï miya lende naga nime 'deni mɔlo te ziye ko'ja mëdï gba tiye bine, 26 ne tine 'bu ma ti koja Nyï Kɔtɔ Laka 'deni 'dɔ kako rɔ bɔ kɔnyi ziye. Ti bo koja 'deni ŋgï 'dɔ kako ziye ti közï kakpa ma. Nyï Kɔtɔ Laka na ti kako kiyandi ye ti wa pili. Kina bo ti ki'di lende 'ba wa ame ga miya ziye ne 'deni ŋgï köyö mïye. 27 Kina me mëdï 'deni mari ama, tine ti mïyëyï dökï'dï ye 'deni ŋgï. Dökï'dï kïyëyï 'bama inza kɔzɔ 'ba bilaka 'ba dɔliŋɔ nime ame lïjë këdï kïyëyï dökï'dï lëpï nnï ga timo ne tara. Mëdï mïyëyï dökï'dï ye kolomake gbï kɔzɔ 'bama ti mï këyï, kinza kolomake ra rɔ tikere. 28 Uwöke lende tönë miya ziye ne 'deni, ame miya te, ‘Mëdï 'deni mari kina ti mileki 'jaa mako ziye.’ Ɔdɔ kɔ'ɔke ma ŋgï rɔ ma laka, ti këddïke rɔ lɔŋɔ gɔ tari ma ame mëdï mari zi 'bu ma ne, römöyï bo na mbiri di dɔma. 29 Mëdï miya lende naga nime mɔlo te ziye gba kinza ko'dɔ rönï. Römöyï ɔdɔ ko'dɔ rönï kada mɔtɔ 'dɔ ki'dike dɔye ŋgï gɔ lende ma. 30 Ne minza moloma kpe gɔmo kɔwɔ bi tiya lende ŋbaŋi ziye, römöyï Satani ame rɔ ŋere 'ba dɔ dɔliŋɔ nime ne ëdï 'deni kako gɔma. Satani inza ti tigɔ 'ba 'dɔ ta'da ma timo, 31 ne mëdï mo'dɔ kɔzɔ ame 'bu ma kose zö ne tara 'dɔ bilaka 'ba dɔliŋɔ nime kikali ŋgï rɔ ma laka omba mɔ'ɔ 'bu ma. Kina 'deni ënyïke darike yaga di gɔ bi nime.”

15

1 Yësu iya te, “Ma na rɔ mɔwɔ ma kïdïyë, kina 'bu ma Bɔko'ba na rɔ bɔ dɔmo. 2 Dɔŋgila mo ga ame këdï koloma 'bënnï kinza ko'dɔkɔ tana dë ne, bo ti kokpekpe 'deni ŋgï pili ku'du mökö. Tine dɔŋgila ame ga këdï kana ne, bo ti kileŋo 'deni ŋgï 'dɔ kana laka. 3 Kpe 'beye, lende naga nime mëdï miya ne ileŋo ye 'deni mɔlo rɔ ma laka. 4 Kina ti olomake rɔ akɔtɔ tö kina ti moloma gbï rɔ akɔtɔ tiye. Ɔdɔ dɔŋgila ŋgërï koza rönï 'beri kutu nï yaga di rɔ bïtïtïnï, inza kikali kpe tana gɔ dönï. Kina kpe na gbï tara, inza kikalike to'dɔ a mɔtɔ ɔdɔ kiya te kö'böke dë ŋgï rɔ akɔtɔ tö. 5 Ma na rɔ ŋgërï nima kina kpe na rɔ dɔŋgila mo ga. Bɔ ame koloma 'bënï kö'bö rɔ akɔtɔ tö kina ma gbï rɔ akɔtɔ ti bo ne, bo ti këdï 'ba bo 'deni ŋgï kɔzɔ dɔŋgila ŋgërï ame këdï kana rɔ mbëmbë ne tara. Römöyï inza kɔ'bɔke to'dɔ a mɔtɔ ɔdɔ kiya te ma na dë ŋgï mokɔnyi ye. 6 Bɔ ame kö'bö dë rɔ akɔtɔ tö ne ëdï 'ba bo kɔzɔ dɔŋgila ŋgërï ame koke 'deni ku'du mökö kina kututu ŋgï ne tara. Bilaka ti kako 'deni kotɔtɔ dɔŋgila ŋgërï ma kututu naga nima kulu dɔmo rɔ kurugumu kusu pa'do yïmo kilaŋma yaga. 7 Ne ɔdɔ kö'böke rɔ akɔtɔ tö ki'dike lende ma gbï koloma kö'bö tiye, ɔdɔ kititike Bɔko'ba gɔ wa ame ga ko'dɔkɔke ne bo ti ki'di ŋgï ziye. 8 Kpe ame ga 'deni rɔ bɔ kösö gɔma ne ɔdɔ këddïke 'deni ŋgï kɔzɔ dɔŋgila ŋgërï ame ga këdï kana rɔ mbëmbë ne tara ti kileme löbu 'ba Bɔko'ba 'deni ŋgï zi bilaka. 9 Mɔ'ɔ ye 'deni ŋgï rɔ ma laka kɔzɔ ame 'bu ma kɔ'ɔ ma gbï ne tara. Kina 'dɔ kö'böke mï kɔri 'ba akɔ'ɔ ma nime. 10 Ɔdɔ ko'dɔke kö'du ki'di ma ame ga mose ziye ne ti kikalike ŋgï tö'bö rɔ ma laka mï kɔri 'ba akɔ'ɔ ma, kɔzɔ 'bama ame mo'dɔ kö'du ki'di 'ba 'bu ma Bɔko'ba 'dɔ ki'di ma me mö'bö mï kɔri 'ba akɔ'ɔ abo ne. 11 Kina me mose 'deni ziye 'dɔ ki'di mëdï rɔ lɔŋɔ gɔ lende 'be kina 'dɔ këddïke gbï ti lɔŋɔ ma löbu. 12 Kö'du ki'di nime mëdï mose ziye 'dɔ kɔ'ɔke lëpï ye ga gbï kɔzɔ ame mɔ'ɔ ye ne tara. 13 Akɔ'ɔ ame kulöwö rɔ dɔ kiteli ne na rɔ ti'di yida rɔ tölë tutë gɔ lëpï mɔtɔ. 14 Kpe ame ga ko'dɔke kö'du ki'di ma 'deni ne kpe 'deni rɔ lëpï ma ga, 15 mïdëkï ye dë kpe rɔ atɔli, römöyï atɔli ikali bïcï lende 'ba bɔ dɔ roba dë. Kina me mëdï mïdëkï ye 'deni le'jete rɔ lëpï ma ga römöyï mïyëtï gɔ lende ame ga muwö di kpa 'bu ma Bɔko'ba ne 'deni pili ziye. 16 Kpe na dë kigelike ma rɔ lëpï ye, ma na migeli ye 'dɔ këddïke rɔ lëpï ma ga 'dɔ moja ye tari to'dɔ ndɔbɔ ma rɔ ma laka. Kina 'dɔ këddïke kɔzɔ dɔŋgila ŋgërï ame ga kana rɔ mbëmbë ne tara, ame 'dɔ döŋgërï ma kana mo ga kö'bö ŋgï rɔ ŋburuŋburu. Kina gɔ kö'du mo kpe ame ga rɔ 'bama ne, Bɔko'ba ti ki'di wa ame ga këddï kititike di zi bo ne 'deni ŋgï ziye. 17 Kö'du ki'di ame mëdï mose ziye ne na me, ɔ'ɔke lëpï ye ga. 18 Bilaka 'ba dɔliŋɔ nime ti kënyï 'deni bi to'ji ye tine 'dɔ komerike ŋgï di gɔ ndo'ji 'bënnï ma tönë lïjë ko'ji ma 'deni mɔlo ne. 19 Ne ma këddïke ra gba rɔ 'ba dɔliŋɔ nime dëne dɔliŋɔ ti kɔ'ɔ ye gbï römöyï kpe gba rɔ lëpï nnï ga. Ne kina me le'jete migeli ye 'deni di mï löŋgö lïjë. Kinzake kpe rɔ akɔtɔ tïnnï. Kina ma 'deni lïjë këdï ko'ji ye gɔmo. 20 Omerike gɔ lende tönë miya ziye ne. Bɔ ndɔbɔ inza mbiri di dɔ bɔ dɔ ndɔbɔ. Kina me ya mɔtɔ ga ti kodɔ gomɔ ŋgï rɔye gbï kɔzɔ ame lïjë këdï kodɔ gomɔ rɔma ne tara. Tine ya mɔtɔ ga ti ki'di dönnï 'deni ŋgï gbï gɔ lende 'be kɔzɔ ame lïjë ki'di dönnï gɔ 'bama ne tara. 21 Bilaka naga nima lïjë ikali Bɔko'ba ame koja ma ne dë, kina ti lïjë ko'dɔ lende naga nime 'deni ŋgï pili ziye römöyï kpe 'bama ga na. 22 Bilaka naga nima ma kiya te mako dë dɔliŋɔ nime bine 'dɔ milende zïnnï kɔzɔ a nime te dëne lïjë inza kikali gɔ lende 'bënnï naga nima rɔ lende kënyë. Ne kina me mako milende 'deni zïnnï, lende kënyë 'bënnï ga 'deni rɔ wali rönnï. 23 Ya ame ga ko'ji ma ne, 'bu ma Bɔko'ba na ma gbï lïjë ko'ji 'deni. 24 Ma kiya te lïjë ko'ja ma dë ŋgï mo'dɔ wa ame ga bɔtɔ ko'dɔ dë mɔlo ne dëne lende kënyë 'bënnï ga inza rɔ wali rönnï. Ne kina me lïjë ko'ja ndɔbɔ naga nime mo'dɔ ne 'deni, kina lïjë kënyï ko'ji ze 'deni ŋgï kpaki rïyö ti 'bu ma. 25 Lende 'bënnï ëdï 'deni kɔzɔ lende tönë ga kugu mɔlo mï buku 'ba Bɔko'ba ne tara. Ame kugu 'deni kiya te, ‘Lïjë o'ji ma ŋgï rɔ ma sari kinza yï lende mo.’ 26 Ne Nyï Kɔtɔ Laka ti kako 'deni ŋgï 'basi ziye rɔ bɔ kɔnyi. Ti moja bo kako ziye di zi 'bu ma Bɔko'ba 'dɔ bo kiya lende ma nime rɔ ma kodɔrɔ ziye. 27 Kina 'dɔ kari kiyake lende ma gbï zi bilaka römöyï kpe na mɔlo tö di bi tisaki mo.”

16

1 “Kina me miya lende mo 'deni ziye kinza kënyïke ra toga kpeye gɔma kada mɔtɔ ɔdɔ kada 'ba gomɔ mo kömö 'deni. 2 Mï kada mo naga nima yayi lïjë ti kebe toga ye yaga di mï rö 'ba mötu. Kina ya ame ga këdï kupö ye ne ti kënyï 'deni gbï tiya mo tëgë laja 'bënnï ma lïjë koja zi Bɔko'ba na ma rɔ löpö nima lïjë kupö ye ne. 3 Lïjë ti ko'dɔ lende naga nime 'deni ŋgï te römöyï lïjë ikali ma dë, kina lïjë ikali ë'bënnï 'bu ma Bɔko'ba dë gbï. 4 Tine mëdï miya 'deni mɔlo te ziye 'dɔ ɔdɔ këdï ko'dɔ rönï ziye dayi 'dɔ komerike ŋgï di gɔ lende naga nime miya ne. Mɔlo misaki ndɔbɔ 'ba akiyandi ma nime mo'dɔkɔ dë tiya lende naga nime ziye römöyï mëdï gba moloma tiye bine. 5 Ne kina me le'jete mëdï 'deni mo'dɔkɔ 'dɔ tileki tari zi bɔ ame koja ma ne. Tine bɔtɔ ma kɔtɔ mɔtɔ 'dɔ kënyï kititi ma ŋgï di mï löŋgö ye nima kiya te, ‘Ëddï kari yala?’ ne inza yɔ. 6 Kpe 'deni ŋgï za ti meri rɔ mbëmbë gɔ lende naga nime miya ziye ne. 7 Rɔ ma laka mëdï miya ziye, tari ma nime ti këdï 'deni ŋgï rɔ lende laka ziye. Römöyï ɔdɔ kiya te mari dë, bɔ kɔnyi nima inza kikali tako ziye bine. Ne ɔdɔ mari 'deni ti moja bo kako ziye. 8 Kina ɔdɔ bo kako 'deni bine tine, bo ti ki'di bilaka 'deni ŋgï kikali gɔ meri ame ga lïjë kɔcɔ 'deni timo ne. Bo ti ki'di lïjë 'deni kikali gɔ meri ame ga lïjë kɔcɔ 'deni timo gɔ kö'du 'ba lende kënyë ne gbï ti ame ga lïjë kɔcɔ 'deni timo kiya te ma bɔ lende laka na dë ne. Bo ti ki'di lïjë 'deni ŋgï kikali rɔ ma laka meri 'bënnï ga ame lïjë komeri gɔ lende 'ba burë löbu 'ba Bɔko'ba nime ne ɔcɔ 'deni gbï. 9 Lïjë ti kikali gɔ meri ame ga lïjë kɔcɔ 'deni timo gɔ kö'du 'ba lende kënyë ne 'deni ŋgï, römöyï lïjë i'di dönnï dë gɔ lende ma. 10 Lïjë ti kikali gɔ meri ame ga lïjë kɔcɔ 'deni gbï timo kiya te ma bɔ lende laka na dë ne, römöyï mëdï 'deni mileki mari zi 'bu ma. Kina inza ko'jake kïnë ma kpe. 11 Lïjë ti kikali gɔ meri ame ga lïjë kɔcɔ 'deni timo gɔ lende 'ba burë löbu 'ba Bɔko'ba nime ne 'deni gbï, römöyï Bɔko'ba odɔ karama 'deni mɔlo dɔ Satani ame 'deni rɔ bɔ dɔ dɔliŋɔ nime ne. 12 Mëdï ti lende mɔtɔ ga ŋbaŋi ame mo'dɔkɔ gɔ miya ziye gïrï nime, ne ɔ'bɔke dë gba tikali mo laka. 13 Ne Nyï Kɔtɔ Laka ame bo na rɔ bɔ kileme gɔ lende laka 'ba Bɔko'ba zi bilaka ne ti kako 'deni 'basi. Bo ti ki'di ye 'deni ŋgï kikalike gɔ lende laka 'ba Bɔko'ba me. Bo inza kiya lende mɔtɔ gɔ dɔ bo, lende ame ga bo kuwö ne na ŋge bo këdï kiya. Kina bo ti kiya lende 'ba wa ame ga ko'dɔ rönnï dë gba ne 'deni gbï ziye. 14 Lende ame ga bo kuwö di zö ne na ŋge bo këdï kako kiya ziye 'dɔ bo kileme löbu ma ziye. 15 Wa pili ame ga rɔ 'ba 'bu ma ne, ma na rɔ bɔ dɔmo. Kina me miya 'deni ziye lende ame ga Nyï Kɔtɔ Laka këdï kuwö di zö ne na bo këdï kako kiya pili ziye. 16 Kada mo ɔwɔ dë kpe ame 'dɔ kikalike dë kpe to'ja kïnë ma. Tine di pötö mo mbowa yayi ti ko'jake ma 'deni gbï 'böwu.” 17 Kina bɔ kösö gɔ bo mɔtɔ ga kënyï ŋgï tititi rönnï rɔ gɔ rönnï, lïjë iya te, “Lende abo tɔ nime bo këdï konyɔnyɔ kiya 'ba bo tëgë, ‘Kada mo ɔwɔ dë kpe ame 'dɔ kikalike dë kpe to'ja kïnë ma, tine di pötö mo mbowa yayi ti ko'jake ma 'deni gbï 'böwu,’ kina lende kiya abo mɔtɔ ga gbï tëgë, ‘Römöyï mëdï mileki mari zi 'bu ma,’ 'jɔ 'ba lende abo naga nime tëgë totondo mo ga? 18 Kada 'ba wa'di mo ga na bo këdï kiya 'ba bo tëgë ola 'deni mbowa? Lende abo tɔ naga nime ïlïkö za dɔ bilaka.” 19 Yësu ikali 'deni lïjë o'dɔkɔ 'dɔ tititi bo gɔ 'jɔ 'ba lende naga nima bo kiya ne. Kina bo kiya zïnnï, bo iya te, “Lende nime miya ziye miya te, ‘Kada mo ɔwɔ dë kpe ame 'dɔ kikalike dë kpe to'ja kïnë ma. Tine di pötö mo mbowa yayi ti ko'jake ma 'deni gbï 'böwu,’ ne kina këddïke rɔ tititi rɔye gɔ lende mo? 20 Rɔ ma laka miya ziye, ëddï kuduke 'beye kada mɔtɔ, konyoke kökö, tine bilaka 'ba dɔliŋɔ nime ti këdï 'bënnï 'deni ŋgï rɔ lɔŋɔ. Ti kolomake 'deni gbï dɔ meri kina meri 'be ti kuyï rönï 'deni rɔ lɔŋɔ ziye di pötö mo. 21 Ti këdï 'deni ziye kɔzɔ kada 'ba löyö 'ba 'ja tara. Ɔdɔ mï 'ja këdï 'deni kɔ'ɔ, lɔko ŋgï rɔ meri römöyï lɔko ikali kada 'ba gomɔ ömö 'deni. Ne ɔdɔ lɔko köyö kole 'bënï nima 'deni tine, dönï udölu ŋgï me yaga di gɔ gomɔ 'bënï tönë ga, römöyï lɔko öyö bilaka lesi 'bënï 'deni dɔyayi nime. Kina lɔko ŋgï rɔ lɔŋɔ gɔ lende mo. 22 Kina ti këdï gbï ziye tara yayi. Ti këddïke rɔ meri gïrï nime. Ne ɔdɔ kiya te mileki 'deni mako 'böwu ziye bine kada mɔtɔ ti këddïke 'deni gbï rɔ lɔŋɔ. Kina bɔtɔ mɔtɔ inza kpe ame gɔ kako ka'da ye di mï lɔŋɔ 'be nima. 23 Kina mï kada mo naga nima yayi inza kititike ma kpe rɔ tititi. Rɔ ma laka miya ziye, kpe ame ga 'deni rɔ 'bama ne, wa ame ga pili këddï kititike di zi 'bu ma Bɔko'ba ne, bo ti ki'di ŋgï ziye. 24 Römöyï mɔlo di bi tisaki mo ŋbö kömö mï kada nime tɔne, kpe ame ga rɔ 'bama ga ne ititike wa mɔtɔ dë gba di zi bo. Kina me miya 'deni ziye, ititike wa di zi Bɔko'ba kina bo ti ki'di ŋgï ziye ame 'dɔ ki'di lɔŋɔ 'be këdï rɔ dɔ kiteli. 25 Lende naga nime kina me miya 'deni me ziye rɔ dɔŋgala. Ne ɔdɔ kömö 'deni mï kada mo dayi kada mɔtɔ, minza miya lende kpe ziye rɔ dɔŋgala. Mëdï mïyëtï gɔ lende 'ba 'bu ma Bɔko'ba pili yaga ziye bi kɔpɔ. 26 Kina mï kada mo naga nima yayi kpe ame ga rɔ 'bama ne ti kititike wa 'deni ŋgï di zi Bɔko'ba, römöyï bo ɔ'ɔ ye 'deni mɔlo. A mɔtɔ inza kpe ame 'dɔ ma na mititi bo gɔ lende 'be. 27 Bo ɔ'ɔ ye 'deni gɔ lende nime kɔ'ɔke ma ki'dike dɔye gbï gɔ tako ma ame mako di zi bo ne. 28 Tako ma nime mï dɔliŋɔ bine ne mako di zi 'bu ma Bɔko'ba. Kina me le'jete mëdï mënyï 'deni mola dɔliŋɔ nime mileki mari zi bo.” 29 Kina bɔ kösö gɔ bo ga kënyï kiya zi bo, iya te, “Ŋere, ma le'jete ëddï 'deni ŋgï kiya 'jɔ 'ba lende yaga bi kɔpɔ zize. Iya dë kpe rɔ dɔŋgala kɔzɔ ma dɔgba. 30 Le'jete dikali yi 'deni nï na rɔ bɔ kikali 'jɔ 'ba lende pili. Lende ame ga bilaka këdï komeri ti mïnnï 'dɔ lïjë kititi yi timo ne, ikali ŋgï mɔlo gba kota kinza lïjë kititi dë. Lende naga nime i'di ze 'deni ŋgï le'jete dikali yi rɔ ma laka rɔ bɔ ame ŋgï kako di zi Bɔko'ba ne.” 31 Bo ileki dɔmo zïnnï, bo iya te, “I'dike dɔye 'deni laka gɔ lende nime? 32 Kada tönë mëdï miya te ti kömö 'deni ne, bo na me 'deni tɔne, ame 'dɔ kita'bake me di rɔma rɔ kɔtɔkɔtɔ, kolake ma rɔ dɔ kutu ma. Ne tine, minza rɔ dɔ kutu ma. 'Bu ma Bɔko'ba ëdï tö. 33 Lende naga nime miya 'deni ziye 'dɔ ki'di ye këddïke rɔ akɔtɔ tö, kina 'dɔ këddïke gbï ti dökï'dï këyï. Gomɔ 'ba dɔliŋɔ nime ti kɔdɔ rɔye, tine ogbɔke rɔye laka kpamo römöyï ma'da dɔliŋɔ 'deni.”

17

1 Kina ɔdɔ Yësu kote tiya lende naga nime 'deni zi bɔ kösö gɔ bo ga kɔzɔ a nime te tine, na bo kombi kɔmɔ bo ŋgï kari mïtɔrɔ, bo kiya te, “'Bu ma, kada 'ba tölë ma ömö 'deni. Kina i'di ti 'dɔ bilaka kikali ma kole 'bï rɔ löbu 'ba dɔ wa pili. Kina 'dɔ mileme zïnnï rɔ ma laka, nï na gbï rɔ löbu 'ba dɔ wa naga nime pili. 2 I'di közï kakpa 'ba dɔ bilaka pili 'deni zö, kina 'dɔ mi'di dïdï ma ŋburuŋburu ti zi ya ame ga ki'di 'deni zö ne. 3 Dïdï ma ŋburuŋburu nime na rɔ tikali yi, nï Bɔko'ba gbï tö ma Yësu Kurïsïtö. Nï Bɔko'ba na ŋge kɔtɔ 'dɔ bilaka koro yi. Kina ma na rɔ bɔ ame koja 'deni kako dɔliŋɔ nime bine ne. 4 'Bu ma, ndɔbɔ 'bï ame ga koja ma to'dɔ mo ne, mote 'deni. Mileme yi 'deni zi bilaka 'ba dɔliŋɔ nime rɔ löbu 'ba dɔ wa pili. 5 Kina me mëdï mititi yi 'dɔ ki'di ma ti mileki mari ŋgila yi yayi rɔ löbu 'ba dɔ wa pili, kɔzɔ ma tönë moloma pa mɔlo rɔ löbu 'ba dɔ wa pili gba kinza ko'ba dɔliŋɔ nime dë ne. 6 Bilaka ame ga ki'di 'deni zö di mï löŋgö bilaka 'ba dɔliŋɔ nime ne, mi'di lïjë 'deni kikali yi. Lïjë ë'bï ga na, nï na ki'di lïjë zö. Kina me le'jete lïjë i'di dönnï 'deni rɔ ma laka gɔ lende 'bï ti dökï'dï kɔtɔ. 7 Kina lïjë ikali 'deni gbï wa pili naga nime, nï na ki'di zö. 8 Lende tönë ga kose zö ne, mïyëtï 'deni pili zïnnï, lïjë kuwö. Kina lïjë ikali 'deni ŋgï rɔ ma laka mako di zïyï. Kina me le'jete lïjë i'di dönnï 'deni ŋgï rɔ ma laka gɔmo nï na koja ma. 9 Mititi yi dë 'dɔ kokɔnyi bilaka 'ba dɔliŋɔ nime pili. Mititi yi ŋge gɔ ya ame ga ki'di 'deni zö ne na 'dɔ kokɔnyi, römöyï lïjë 'deni rɔ 'bëyï. 10 Wa pili ame ga rɔ 'bama ne, ë'bï na. Kina wa pili ame ga 'deni rɔ 'bëyï ne, ama ga na 'deni gbï. Gɔ lende mo na me lïjë kileme löbu ma 'deni. 11 Kina me mëdï mo'dɔkɔ 'deni tileki tari zïyï yayi. Minza kpe tïnnï mï dɔliŋɔ nime. Ne lïjë 'bënnï na me gba mï dɔliŋɔ nime bine. 'Bu ma, nï ame kɔtɔ laka ne, oŋgɔ gɔ bilaka naga nime ti tigɔ 'bï ame ki'di 'deni gbï zö ne. Oŋgɔ gönnï 'dɔ ki'di lïjë këdï rɔ akɔtɔ kɔzɔ ame ze ma ze tïyï rɔ akɔtɔ ne tara. 12 Mï kada ame ga mëdï tïnnï bine ne, moloma 'deni toŋgɔ gönnï ti tigɔ 'bï ame ki'di zö ne. Kina mitata lïjë 'deni pili laka. Ma kɔtɔ mɔtɔ ölu dë du te di mï löŋgö lïjë. Bɔ ma kölu di mï löŋgö lïjë na ŋge kɔtɔ rɔ bɔ ame bo na ko'dɔkɔ abo 'dɔ bo kölu ne. Kina me bo ölu 'deni kɔzɔ lende tönë kugu mɔlo mï buku 'bï gɔ lende abo ne tara. 13 Kina me le'jete mëdï 'deni mari zïyï, na me mëdï mose lende naga nime 'deni mï dɔliŋɔ bine 'dɔ lïjë koloma gbï ti lɔŋɔ ma löbu kɔzɔ 'bama. 14 Miyandi lïjë 'deni laka ti kɔri 'ba lende 'bï kina me le'jete bilaka 'ba dɔliŋɔ kënyï 'deni to'ji lïjë römöyï lïjë inza kpe rɔ 'ba dɔliŋɔ gbï kɔzɔ 'bama ame minza kpe rɔ 'ba dɔliŋɔ nime ne. 15 Ne mititi yi dë 'dɔ kogba lïjë yaga di mï dɔliŋɔ nime. Mëdï mititi yi ŋge gɔ kitata lïjë di zi Satani ame bo na rɔ ŋere 'ba lende kënyë ne. 16 Bilaka naga nime inza kpe rɔ 'ba dɔliŋɔ nime gbï kɔzɔ 'bama ame minza kpe rɔ 'ba dɔliŋɔ nime ne. 17 Kina me mititi yi 'deni 'dɔ ki'di lïjë koloma rɔ ë'bï ga ti tigɔ 'ba lende laka 'bï nime. Lende laka na rɔ ë'bï. 18 Mëdï moja lïjë kari toja laja mï dɔliŋɔ nime kɔzɔ ame gbï koja ma mako toja laja mï dɔliŋɔ nime bine ne tara. 19 Kina me mi'di rɔma 'deni közïyï gɔ lende 'bënnï 'dɔ lïjë këdï ŋgï kada mɔtɔ rɔ ma laka rɔ ë'bï ga. 20 Mititi yi dë ŋge kɔtɔ gönnï tine gbï gɔ bilaka ame ga këdï kuwö dönnï ki'di dönnï ŋgï gɔ lende ma nime ne. 21 Mititi yi 'dɔ kodɔ'bɔ lïjë pili këdï rɔ akɔtɔ, 'dɔ ki'di lïjë këdï gbï rɔ akɔtɔ tize gbï kɔzɔ ame ze ma ze tïyï, 'bu ma, rɔ akɔtɔ ne tara. 'Dɔ ki'di bilaka 'ba dɔliŋɔ nime ki'di dönnï ŋgï gɔmo rɔ ma laka nï na koja ma. 22 Lïjë bilaka ma 'bama mo naga nime mi'di lïjë 'deni 'dɔ këdï rɔ löbu gbï kɔzɔ ame ki'di ma rɔ löbu ne tara. 'Dɔ lïjë pili këdï gbï rɔ akɔtɔ kɔzɔ ame ze ma ze tïyï rɔ akɔtɔ ne tara. 23 Kina gbï 'dɔ lïjë këdï rɔ akɔtɔ tize 'dɔ ki'di bilaka 'ba dɔliŋɔ nime kikali ŋgï gɔ lende mo nï na me koja ma, kina me kɔ'ɔ ya naga nime 'deni gbï kɔzɔ ame kɔ'ɔ ma ne tara. 24 'Bu ma, nï na me ki'di bilaka naga nime zö. Mititi yi 'dɔ ki'di lïjë pili këdï bi kɔtɔ tö 'dɔ lïjë kikali ŋgï ɔ'ɔ ma 'deni mɔlo gba kinza ko'ba dɔliŋɔ nime dë, kina me ki'di ma 'deni rɔ löbu 'ba dɔ wa pili. 25 'Bu ma, nï na rɔ bɔ lende laka. Tine bilaka 'ba dɔliŋɔ ikali yi dë, ne ma 'bama mikali yi 'deni laka, kina me le'jete bilaka naga nime lïjë ikali 'deni ŋgï rɔ ma laka nï na me koja ma kako dɔliŋɔ nime bine ne. 26 Mileme yi 'deni zïnnï kina ti mö'bö gbï nduwë tileme yi zïnnï kɔzɔ a nima tara 'dɔ ki'di lïjë pili këdï rɔ akɔtɔ tö 'dɔ lïjë kɔ'ɔ lëpï nnï ga gbï kɔzɔ ame kɔ'ɔ ma ne tara.”

18

1 Di pötö mo na Yësu ni kënyï ŋgï ti bɔ kösö gɔ bo ga kudö kebe mï gbögbö 'ba Kidirona kari mï nyaka mɔtɔ. 2 Yuda bɔ kususu Yësu zi turu tönë, bo ikali gɔ bi nima 'deni mɔlo römöyï Yësu ni oloma nduwënduwë rɔ totɔtɔ dönnï yayi ti bɔ kösö gɔ bo ga. 3 Kina Yuda kënyï ŋgï ti bɔ kanya 'ba Romo gbï ti bɔ kanya ame ga löbu 'ba bɔ akumu ni ti Parosi ni koja ne, lïjë kari yayi. Lïjë ɔlɔ ti mee 'bënnï ga ti lamba gbï ti pa'do dɔ kali. 4 Yësu ikali wa ame ga pili këdï ko'dɔkɔ to'dɔ rönï zi bo ne 'deni mɔlo, kina bo kari ŋgï zïnnï, bo kiya te, “Yë na këddïke rɔ toma mo?” 5 Lïjë iya te, “Yësu 'ba Nazareta na dëdï doma.” Bo iya te, “Ma mo na me.” Yuda bɔ susu mo tönë, bo ëdï gbï yayi ti bɔ kanya naga nima. 6 Kina ɔdɔ lïjë kuwö Yësu 'deni kiya te, “Ma mo na me,” tine lïjë ënyï kïlïpëtë ŋgï kileki ti gönnï yï'böwu. 7 Kina Yësu kënyï kileki kiya zïnnï, iya te, “Yë mo na këddïke rɔ toma mo?” Lïjë iya te, “Yësu 'ba Nazareta na dëdï rɔ toma mo.” 8 Bo iya te, “Kina me miya ziye ma mo na ŋgï nime. Ɔdɔ kiya te ma mo na ŋgï këddïke rɔ toma mo, olake bɔ kösö gɔma naga nime kari ë'bënnï.” 9 Bo iya lende nima 'deni tara 'dɔ ko'dɔ rönï kɔzɔ lende ma tönë bo kiya 'deni mɔlo bo kiya te, “'Bu ma, bilaka naga nime ki'di zö ne, mola ma kɔtɔ dë du te kölu di mï löŋgö lïjë.” 10 Simona Pïtörö ëdï yayi ti kulu abo, kina bo kotɔ ŋgï yaga di mï poka mo kina bo koga bɔ laja 'ba bɔ ame rɔ löbu 'ba dɔ bɔ akumu ne ŋgï timo. Möyï bɔ laja mo nima rɔ Maluku. Kina kulu koke mbili Maluku ma kapa dörï ŋgï yaga. 11 Yësu iya te, “Pïtörö, usu kulu 'bï kileki mï poka mo. Omeri 'bëyï iya te gomɔ nime 'bu ma ki'di zö ne ti milagi di rɔmo?” 12 Kina bɔ kanya 'ba Romo naga nima ti bɔ dönnï mo ti bɔ kanya ma 'ba Yudayi ni kinda'ba Yësu ŋgï, lïjë kudödu közïmo ŋgï teyi. 13 Kina lïjë koto bo ŋgï titi dɔgba kari liŋɔ 'ba turu ma löbu mɔtɔ kïdëkï möyï mo rɔ Ana, bɔ lanzo 'ba Kayapa bɔ dɔ bɔ akumu ma mï kɔmɔ kɔɔ nima. 14 Kayapa nime na tönë kiya zi löbu 'ba Yudayi mɔtɔ ga, kiya te, ma laka na 'dɔ bilaka kɔtɔ na ŋge 'dɔ kölë di dɔ ame 'dɔ bilaka pili kote dönnï ne. 15 Kina ɔdɔ lïjë koto Yësu 'deni kari liŋɔ 'ba turu löbu nima tine, Simona Pïtörö ni ti bɔ kösö gɔ Yësu mɔtɔ ozi ŋgï kari yayi. Bɔ kösö gɔ Yësu mɔtɔ mo nima, lïjë ikali rönnï 'deni mɔlo ti turu löbu nima koto Yësu kari liŋɔ mo ne. Kina bo kɔdɔ 'ba bo ŋgï kari liŋɔ gɔ Yësu yayi. 16 Tine Pïtörö ɔrɔ 'ba bo kileke kpa reki yaga. Bɔ kösö gɔ Yësu mɔtɔ mo nima ari kiya zi nyiti bɔ koda kpa reki nima, kina ko'de Pïtörö ŋgï. 17 Tine na nyiti mo tönë kititi Pïtörö, iya te, “O'ja, nï bɔ kösö gɔ Yësu na gbï 'di?” Pïtörö iya te, “Ee, ma bɔ kösö gɔ bo na dë.” 18 Bɔ laja 'ba turu löbu nima ti bɔ kanya mo ga ulö'jö pa'do 'deni mï kïrïkëlï yayi, lïjë këdï rɔ tubï rönnï kɔmɔ mo di zi bi këyï. Kina Pïtörö kari ŋgï kɔrɔ ŋgila lïjë yayi tubï rɔ bo. 19 Turu löbu nima oloma rɔ tititi kpa Yësu, iya te, “Bɔ kösö göyï ga ëdï ndö? Kina lende ma këddï kiyandi mo ga tëgë tondo?” 20 Yësu iya te, “Miya lende 'deni nduwë rɔ kɔmɔ kada bi kɔpɔ zi bilaka. Miyandi bilaka 'deni di mï rö 'ba mötu kina gbï di mï reki 'ba rö löbu 'ba Bɔko'ba, bi ame ga bilaka këdï kotɔtɔ dönnï teyi ne. Miya lende mɔtɔ dë rɔ kusu, 21 ne gɔ wa'di na këddï kititi ma gɔ lende 'ba akiyandi ame ga moloma rɔ tiyandi mo ne? Ititi bilaka ame ga koloma rɔ tuwö mo ne. Lïjë na kikali lende ma miyandi.” 22 Kina bɔ kanya mɔtɔ kënyï ŋgï kokɔsɔ Yësu, iya te, “Ëddï kilende zi turu löbu nime tara gɔ wa'di 'bï tɔne?” 23 Yësu iya te, “Ɔdɔ miya lende mɔtɔ rɔ ma kënyë iya yaga, ne ɔdɔ kiya te lende ma këdï rɔ ma laka kinza komba ma dë.” 24 Kina Ana koja Yësu ŋgï 'bato kari zi Kayapa löbu 'ba dɔ bɔ akumu. Közï Yësu gba rɔ ma kudödu teyi. 25 Pïtörö ëdï yayi bi tubï rɔ bo kɔmɔ pa'do. Kina ya mɔtɔ ga kako kititi bo, iya te, “O'ja nï bɔ kösö gɔ Yësu na gbï 'di?” Pïtörö andi gɔmo, iya te, “Ee, ma bɔ kösö gɔ bo na dë.” 26 Bɔ mɔtɔ ëdï gbï yayi rɔ bɔ laja 'ba löbu 'ba dɔ bɔ akumu nima. Bɔ nima löndö bo na tönë Pïtörö koke mbili mo ne. Kina bo kako gbï kititi Pïtörö, iya te, “O'ja kɔzɔ mo'ja yi gbï di mï nyaka 'dë yayi ti Yësu 'di?” 27 Pïtörö ënyï gbï kandi gɔmo, kina mbowa te yɔ na gɔŋgɔ kidapa ŋgï. 28 Kina ɔdɔ kömö 'deni mï kano bi tine, lïjë ogba Yësu ŋgï di liŋɔ 'ba Kayapa koto kari liŋɔ 'ba turu ma löbu 'ba Romo ame rɔ bɔ dönnï mo ne. Tine lïjë ari dë ŋbö kɔdɔ mï liŋɔ mo yayi römöyï dölëtï 'bënnï 'ba Yudayi o'jɔŋɔ ya ame ga kɔdɔ mï liŋɔ 'ba bɔ löwö ne 'deni di bi tari mï karama mï kada mo nima. 29 Kina turu 'ba dönnï mo nima kïdëkï möyï mo rɔ Pilato ne kɔdɔ ŋgï kako zïnnï yaga, bo kiya te, “Lende kënyë wa'di na kiyake te bo o'dɔ?” 30 Lïjë iya te, “Ma kiya te bo kinza rɔ bɔ ko'dɔ lende kënyë dëne dinza do'de bo kako zïyï bine.” 31 Pilato iya te, “Ne ɔdɔ këdï tara ari ko'dɔke e'be burë abo gɔ dölëtï 'be 'ba Yudayi.” Lïjë iya te, “Kpe Romo o'jɔŋɔke gɔ tupö bilaka ame ga do'ja ko'dɔ lende kënyë ne 'deni di zize.” 32 Lende nime o'dɔ rönï 'deni te 'dɔ ki'di kɔri 'ba tölë 'ba Yësu këdï kɔzɔ lende 'ba tölë abo ame bo kïyëtï kɔri mo 'deni mɔlo ne tara. 33 Kina Pilato kileki ŋgï kari liŋɔ kina bo kïdëkï Yësu ŋgï kari zi bo yayi. Kina bo kititi Yësu, iya te, “Nï na rɔ ŋere bɔ dɔliŋɔ 'ba Yudayi?” 34 Yësu iya te, “Lende 'bï nima kititi ma timo ne, nï na komeri ë'bï ti döyï, ala bilaka mɔtɔ ga na kiya lende ma zïyï?” 35 Pilato iya te, “Ma Yudayi na dë. Bilaka 'bï ga ti löbu 'bï mɔtɔ ga na me ko'de yi kako zö. Wa'di ga na ko'dɔ?” 36 Yësu iya te, “Ŋere 'bama inza kɔzɔ ŋere 'beye 'ba bilaka 'ba dɔliŋɔ bine. Ma ŋere 'bama këdï ra kɔzɔ ŋere 'beye 'ba bilaka 'ba dɔliŋɔ nime dëne bɔ kösö gɔma ga o'dɔ ya 'deni mɔlo ti bɔ kanya 'ba löbu 'ba bɔ akumu naga nima dëne lïjë inza kinda'ba ma. Ne ŋere 'bama inza rɔ ŋere 'ba dɔliŋɔ nime.” 37 Pilato iya te, “Dëmba nï ŋere na ya?” Yësu iya te, “Nï na kiya ë'bï tara. 'Bama, öyö ma dɔliŋɔ bine ŋge gɔ lende kɔtɔ kpökï. Lende ma mako dömöyï mo na rɔ tiya lende laka zi bilaka. Kina ya ame ga ko'dɔkɔ lende laka ne lïjë uwö dɔma 'deni.” 38 Pilato iya te, “Wa'di mo ga na rɔ lende laka?” Di pötö mo na Pilato kënyï kɔdɔ ŋgï gbï kileki kari yaga zi bilaka konzi naga nima. Bo iya te, “Mo'ja lende ɔtɔ dë di rɔ bɔ nime ame 'dɔ modɔ karama dɔ bo gɔmo. 39 Ne kɔzɔ mï kada 'ba karama nime mɔlo nduwë rɔ kɔmɔ kɔɔ ëdï koja bilaka kɔtɔ yaga ziye di mï maboso. Tine ma tɔne ŋere 'ba Yudayi nime na 'dɔ ki'dike moja ziye ya?” 40 Lïjë pili ënyï kulörï kiya rɔ ma kembe tëgë, “Do'dɔkɔ bɔ nima dë, do'dɔkɔ eze rɔ Baraba.” Baraba mo nima rɔ bɔ akolɔ.

19

1 Pilato oja bɔ kanya kari tomba Yësu ti korobayi. 2 Kina lïjë ko'dɔ kono ŋgï kɔzɔ a 'ba dɔ ŋere tara ki'di dɔ Yësu. Kina lïjë kogba bɔŋgɔ ma kasi kele mɔtɔ ŋgï kolɔ rɔ bo. 3 Kina lïjë koloma ŋgï rɔ tose dɔ bo tëgë, “Yëë'dï këdï rɔ mbëmbë zïyï, ŋere 'ba Yudayi.” Kina lïjë koloma ŋgï rɔ tokɔsɔ bo. 4 Pilato ënyï 'böwu kɔdɔ kari yaga zi bilaka naga nima, bo iya te, “Kpe uwöke dɔma. Mëdï mo'de bo kako yaga ziye bine 'dɔ kikalike mo'ja lende ɔtɔ dë di rɔ bo ame 'dɔ modɔ karama dɔ bo gɔmo.” 5 Kina Yësu kɔdɔ ŋgï yaga ti kono tönë dɔ bo ti bɔŋgɔ kasi mo tönë kolɔ rɔ bo ne. Kina Pilato kiya zi bilaka naga nima, iya te, “Bo na 'deni me.” 6 Kina ɔdɔ löbu 'ba bɔ akumu ni ti bɔ kanya 'bënnï ga, lïjë ko'ja kïnë Yësu 'deni kɔzɔ a nima tara tine, lïjë ënyï ŋgï pili kulörï rɔ ma kembe, iya te, “Upö bo yaga. Ari kutötï bo dɔ ŋgërï, bo kölë yaga.” Pilato iya te, “Kina ogbake e'be bo tiya kari kutötïke. 'Bama mo'ja lende ɔtɔ dë di rɔ bo ame 'dɔ ki'di modɔ karama dɔ bo gɔmo.” 7 Lïjë iya te, “I'di kö'du ki'di 'deni mɔlo zize, kina 'dɔ kupö bo gɔ lende mo römöyï bo ebe kiya rɔ bo rɔ kole 'ba Bɔko'ba.” 8 Kina ɔdɔ Pilato kuwö lende nima 'deni tara tine i'di bo ŋgï kulöwö rɔ tikere. 9 Kina bo kënyï ŋgï kileki kari liŋɔ abo ti Yësu tititi mo. Bo iya te, “Nï nime ako di yala ga?” Tine Yësu ileki dɔmo dë kpe zi bo. 10 Kina bo kiya zi Yësu bo iya te, “O'dɔkɔ dë tileki dɔ lende ma gɔ wa'di? Ikali dë iya te mëdï ti közï kakpa 'dɔ tope yi? Kina ikali dë gbï mëdï ti közï kakpa 'dɔ tutötï yi?” 11 Yësu iya te, “Bɔko'ba na ki'di közï kakpa 'ba dɔma zïyï. Ma kiya te Bɔko'ba na dë ki'di közï kakpa nima zïyï dëne inza kikali 'dɔ këddï ti közï kakpa dɔma. Ne bɔ ame ko'de ma kako zïyï ne lende kënyë ma 'ba bo na 'deni rɔ dɔ kiteli.” 12 Lende nime i'di Pilato ŋgï ki'di toma kɔri 'ba lende mɔtɔ ame 'dɔ bo kope Yësu timo ne. Tine tïndï ame ga këdï yayi ne ulörï ŋgï kozɔ timo rɔ ma kembe tëgë, “Ɔdɔ kope bɔ nima kola kari, inza kpe lipo rɔ bɔ gɔ ŋere 'be 'ba Romo ame rɔ bɔ dɔ dɔyayi ze nime ne. Römöyï bilaka ame kiya rönï rɔ ŋere kɔzɔ a nime te ne na këdï kënyï konyo burutu ndï ŋere ma löbu 'ba Romo.” 13 Kina ɔdɔ Pilato kuwö lende 'bënnï nima 'deni kɔzɔ a nima tara tine, bo o'de Yësu ŋgï kako yaga di rö. Kina bo kari koloma ŋgï dɔ kïtï 'ba burë. Gɔ bi 'ba to'dɔ burë mo nima ïdëkï möyï mo rɔ “Dɔ döku kopiyari.” Rɔ kpa Yudayi ïdëkï rɔ Gabata. 14 Kada 'ba karama mo nima na gbï rɔ kada ame Yudayi ni këdï kileŋo wa pili ndö yïmo gɔ lende 'ba kada 'ba rɔ kindawo ne. Kina ko'ja kada kodɔrɔ 'deni tine, Pilato ënyï kiya zi bilaka naga nima tëgë, “Oŋgɔke te, ŋere 'be na me.” 15 Tine lïjë ënyï kulörï ŋgï kozɔ timo rɔ ma kembe, iya te, “Upö bo yaga. Upö bo yaga. Ari kutötï bo yaga.” Pilato iya te, “O'dɔkɔke 'deni 'dɔ mupö ŋere 'be yaga?” Löbu 'ba bɔ akumu ni iya te, “Ŋere ze ma dikali kina ŋge kɔtɔ rɔ ŋere ma löbu 'be 'ba Romo.” 16 Gɔ lende 'bënnï nime na Pilato ki'di Yësu ŋgï zïnnï 'dɔ lïjë kari kutötï. 17 Kina lïjë kogba Yësu ŋgï di mï gawo kari timo gɔ bi mɔtɔ kïdëkï möyï mo rɔ “Kulöŋbö dɔ,” ame kïdëkï rɔ kpa Yudayi rɔ Gɔlɔgɔta ne. Lïjë i'di Yësu na kombi ŋgërï abo ame këdï kari kutötï bo dɔmo ne teyi. 18 Kina lïjë kari kutötï bo ŋgï di yayi yɔki ŋgërï nima kina lïjë kïdëyï dɔmo ŋgï kɔrɔ ti bo tɔrɔ. Utötï ya ma rïyö mɔtɔ ga 'deni gbï dɔ ŋgërï mɔtɔ ga yayi. Mɔtɔ dɔ dörï bo kina mɔtɔ 'bënï kebe dɔ gali bo. Bo na 'ba bo zana. 19 Pilato i'di 'deni kugu lende mɔtɔ ga dɔ wa ma kö'bö mɔtɔ tëgë, “Yësu 'Ba Nazareta, Ŋere Bɔ Dɔliŋɔ 'Ba Yudayi.” Kina bo ki'di kari kutötï wa nima ŋgï tɔrɔ bi dɔ Yësu dɔ ŋgërï yayi. 20 Bilaka ma konzi mɔtɔ ga ïdëkï lende nima kugu ne 'deni, römöyï gɔ bi mo nima kutötï Yësu teyi ne ɔwɔ dë di dɔ ŋgila gawo. Lende nima ugu gbï rɔ kpa Yudayi, gbï rɔ kpa Romo kina gbï rɔ kpa Giriki. 21 Kina löbu 'ba bɔ akumu ni kënyï ŋgï kari zi Pilato, lïjë iya te, “Lende nima dëne 'dɔ kugu dë kɔzɔ a nima tara kiya te, ‘Ŋere bɔ dɔliŋɔ 'ba Yudayi.’ Dëne 'dɔ kugu ra kiya te, ‘Bɔ nime iya rɔ bo tëgë bo na rɔ ŋere bɔ dɔliŋɔ 'ba Yudayi.’ ” 22 Pilato iya te, “Wa ame mugu 'deni ne koloma ŋgï tara.” 23 Kina ɔdɔ bɔ kanya naga nima lïjë kutötï Yësu 'deni tine, lïjë irica mï bɔŋgɔ abo ŋgï mï sowɔ, 'dɔ bɔ mɔtɔ kogba kapa mɔtɔ, bɔ mɔtɔ kogba kapa mɔtɔ. Tine bɔŋgɔ abo mɔtɔ rɔ ma kö'bö löbu, ku'jö ŋgï kɔtɔ rɔ ma kakpa. 24 Lïjë iya te, “Diricake yïmo dë, du'duke ti bödö 'dɔ kikali ɔdɔ yë na ti kïdïlï.” Lende nime o'dɔ rönï 'deni te 'dɔ këdï kɔzɔ lende ma tönë kugu mï buku 'ba Bɔko'ba mɔlo kiya te, “Lïjë oza bɔŋgɔ ma ga 'deni pili rɔ gɔ rönnï, kina lïjë u'du ma kɔtɔ 'deni mï bödö.” 25 Kina ma bɔ kanya naga nima ko'dɔ 'deni tara. Ma 'ba Yësu ni ti lënï bo ni ti Mariya 'ja 'ba Kelopa ni ti Mariya Magadala ni ëdï gbï kɔrɔ ŋgɔsi ŋgila ŋgërï nima kutötï Yësu dɔmo ne yayi. 26 Kina ɔdɔ bo ko'ja ma bo ni 'deni këdï kɔrɔ yayi ti bɔ laja abo ma tönë bo kɔ'ɔ kulöwö ne tine, bo iya te, “Iya, kole 'bï na 'deni ma.” 27 Kina bo kileki gbï kiya zi bɔ nima, bo iya te, “Möyï na 'deni ma.” Mï kada mo nima na bɔ nima kogba ma 'ba Yësu ni ŋgï kari timo ki'di koloma liŋɔ abo. 28 Di pötö lende nime tine Yësu bo ikali bo ote ndɔbɔ abo 'deni. Kina bo kënyï kiya te, “Koda mini o'dɔ ma.” Bo iya tara 'dɔ ko'dɔ rönï kɔzɔ lende ma tönë kugu mɔlo mï buku 'ba Bɔko'ba ne. 29 Kete mɔtɔ ëdï yayi ti layi ko'ba'ba yïmo. Kina bɔ mɔtɔ kari kogba lipɔ ŋgï kusu yïmo kiraki dɔ kolɔkɔ koja ŋgï kari kpa Yësu. 30 Kina ɔdɔ Yësu bo kuwë 'deni tine, bo iya te, “Mote ndɔbɔ ma 'deni.” Kina bo kodi dɔ bo ŋgï bërï kina bo kulöku ŋgï. 31 Kada nima na rɔ kada 'ba rɔ kileŋo 'ba Yudayi koda kada 'ba rɔ kindawo. Gɔ kö'du mo na löbu 'ba Yudayi ni o'dɔkɔ dë 'dɔ töku Yësu ni koloma dɔ ŋgërï tɔrɔ ŋbö kömö mï kada 'ba rɔ kindawo römöyï kada ma löbu rɔ dɔ kiteli 'bënnï na. Kina lïjë kënyï ŋgï kari zi Pilato kari kititi bo 'dɔ ki'di kari koke ndï Yësu ni kupö welo yaga 'dɔ kombi töku mo ga bërï. 32 Kina bɔ kanya mɔtɔ ga kari ŋgï koke ndï bɔ mɔtɔ ame kutötï dɔ ŋgila Yësu yayi ne. Kina lïjë kuyï rönnï ŋgï gbï koke ndï bɔ mɔtɔ ame kebe dɔ kapa Yësu mɔtɔ ne. 33 Kina ɔdɔ lïjë kolɔlɔ 'deni kari toŋgɔ Yësu tine, lïjë ari ko'ja bo kölë 'deni mɔlo. Kina ŋgï lïjë oke ndï bo dë kpe. 34 Bɔ kanya mɔtɔ na ŋge kënyï kujë yɔki Yësu ti mee kina roma ni ti mini kɔlɔ ŋgï yaga. 35 Bɔ nime ko'ja lende naga nime ne, bo na me këdï kiya lende naga nime, kina 'dɔ ki'dike dɔye gɔmo rɔ ma laka römöyï bo iya bëtï dë. Bo ikali lende naga nime pili bo këdï kiya ne lende laka na. 36 Lende naga nima o'dɔ rönnï 'deni tara 'dɔ këdï kɔzɔ lende ma tönë ga kugu mɔlo mï buku 'ba Bɔko'ba kiya te, “Kiliŋba bo ma kɔtɔ mɔtɔ te inza kodowe.” 37 Kina lende mɔtɔ ugu 'deni gbï, iya te, “Bilaka ti kodɔ kömönnï 'deni toŋgɔ bɔ ame lïjë kujë yɔki mo ne.” 38 Di pötö mo na Yesepa mɔtɔ di Arimataya kënyï ŋgï kari kititi Pilato 'dɔ kodɔ kpa töku Yësu zi bo 'dɔ bo kari kusu. Yesepa mo nima bo gbï rɔ bɔ kösö gɔ Yësu, tine bo oloma 'ba bo tösö gɔ Yësu rɔ kusu römöyï bo ere turu 'ba Yudayi. Kina Pilato kodɔ kpa töku Yësu ŋgï zi bo kina bo kari ŋgï tombi mo. 39 Nïkuduma ma tönë kari pa zi Yësu rɔ mï korɔndɔ ne ënyï gbï kari ti Yesepa 'dɔ lïjë kari kombi töku nima. Bo ogba wɔwɔ ma kato kele mɔtɔ ga kari timo ame tïrïndï mo kɔzɔ kilɔ 'butë mota tara ne. Wɔwɔ nima o'dɔ di mï ŋgërï mɔtɔ ga ame kïdëkï möyï mo rɔ murï ni ti alowa ne. 40 Kina Yesepa ni ti Nïkuduma kombi töku Yësu ŋgï kolo mï bɔŋgɔ ti wɔwɔ nima. Römöyï dölëtï 'ba tusu töku 'bënnï 'ba Yudayi na mɔlo tara. 41 Nyaka mɔtɔ ëdï ŋgɔsi yayi ŋgila gɔ bi nima kutötï Yësu teyi ne ti tï'börö 'ba tusu töku yïmo ame koga 'deni gba rɔ ma la'ja, kina usu töku mɔtɔ dë gba yïmo. 42 Kina Yesepa ni kari kusu Yësu yayi römöyï tï'börö nima na ŋgɔsi. Kina gbï römöyï kada ame bilaka këdï kileŋo rönnï ndö yïmo koda kada 'ba rɔ kindawo ne na.

20

1 Mï bi këzë 'ba di pötö kada 'ba rɔ kindawo nima na Mariya Magadala kënyï ŋgï mɔlo mï kano bi kari kpa tï'börö nima kusu Yësu yïmo ne. Lɔko ari kömö yayi gba ti bi nyurunyuru. Tine lɔko o'ja kulugbï döku mo tönë kululu 'deni yaga di kpamo. 2 Kina lɔko kënyï kiriŋa ŋgï kari zi Simona Pïtörö ni ti bɔ kösö gɔ Yësu mɔtɔ ame Yësu kɔ'ɔ kulöwö ne. Lɔko ari kiya zïnnï tëgë, “Ombi töku ŋere ze 'deni di mï tï'börö koto bitɔ tɔ ne, kina gɔ bi ame koto kari teyi ne dikali dë.” 3 Kina Pïtörö ni ti bɔ kösö gɔ Yësu mɔtɔ mo nima kënyï ŋgï tiriŋa kari kpa tï'börö nima. 4 Lïjë ënyï kpaki rïyö rɔ riŋa, tine bɔ kösö gɔ Yësu mɔtɔ mo nima ndïmo olɔlɔ Pïtörö ŋgï. Kina bo kari kömö ŋgï dɔgba kpa tï'börö yayi. 5 Tine bo udë dɔ bo kïŋgëŋgë mï tï'börö. Bo o'ja bɔŋgɔ ame kolo töku Yësu yïmo ne yayi, tine bo ɔdɔ dë mï tï'börö. 6 Kina ɔdɔ Simona Pïtörö kömö 'ba bo di yï'böwu tine bo ɔdɔ ŋgï mï tï'börö nima. Bo ari ko'ja bɔŋgɔ nima 'deni yayi 7 ti bɔŋgɔ ma mbowa mɔtɔ ame kudödu kɔmɔ Yësu timo ne kuköku rönï 'deni teyi caki yaga. 8 Kina bɔ ma kömö dɔgba mo tönë kɔdɔ ŋgï gbï kari mï tï'börö yayi. Wa naga nima bo ko'ja tine na 'jaa bo ki'di dɔ bo laka gɔ tɔdɔ 'ba Yësu yaga di mï tölë. 9 Römöyï lïjë ikali 'jɔ 'ba lende ame kugu mɔlo mï buku 'ba Bɔko'ba gɔ tɔdɔ 'ba Kurïsïtö yaga di mï tölë ne dë. 10 Kina lïjë kuyï dönnï ŋgï kileki kari liŋɔ. 11 Mariya Magadala ileke 'bënï kɔrɔ ŋgɔsi kpa tï'börö yayi tome kuwu. Kina ɔdɔ lɔko kënyï kudë dönï 'deni 'böwu kïŋgëŋgë mï tï'börö nima tine, 12 lɔko o'ja malayika 'ba mïtɔrɔ rïyö 'deni koloma yayi. Lïjë oloma 'deni gɔ bi ame ko'ba töku Yësu pa teyi ne. Mɔtɔ oloma kebe bi dɔ bo kina mɔtɔ oloma 'bënï kebe bi ndï bo. Lïjë pili rïyö ti bɔŋgɔ ma kaŋmi ŋböwö rönnï. 13 Malayika naga nima ititi lɔko, iya te, “Ëddï kudu gɔ wa'di?” Lɔko iya te, “Töku ŋere ma inza kpe bine 'di. Lïjë ombi 'deni koto kari bitɔ tɔ ne. Kina gɔ bi ame lïjë koto 'deni teyi ne mikali dë.” 14 Kina ɔdɔ lɔko kënyï kuyï kömönï 'deni lɔko koŋgɔ bi gönï, tine lɔko o'ja Yësu 'deni këdï kɔrɔ yayi. Ne tine lɔko ikali bo dë kpe rɔ Yësu. 15 Kina bo kënyï kititi lɔko, iya te, “Ëddï kudu gɔ wa'di? Yë na këddï rɔ toma gɔmo?” Lɔko omeri 'bënï tëgë, mɔtɔga bɔ dɔ nyaka nima na ma ti këdï kilende zïnï ne. Lɔko iya te, “Baba, ɔdɔ kiya te nï na kombi töku nime yaga di bine, ileme gɔ bi ame koto teyi ne zö 'dɔ mari gɔmo.” 16 Kina bo kïdëkï möyï nï ŋgï tëgë, “Mariya.” Kina lɔko kuyï kömönï ŋgï, lɔko ko'ja rɔ Yësu. Kina lɔko kopapa bo ŋgï rɔ kpa Yudayi tëgë, “Raboni,” ame 'jɔ 'ba lende mo tëgë, “Bɔ kɔmɔ kiyandi.” 17 Bo iya te, “Kinza kinda'ba yida rɔma dë römöyï mileki dë gba mari tɔrɔ zi 'bu ma. Ari zi bɔ kösö gɔma ga. Ari kiya zïnnï yayi, iya te, mëdï mari mïtɔrɔ zi Bɔko'ba. Bɔko'ba na rɔ 'bu ma, kina bo na gbï rɔ 'bu nnï. Bo na rɔ bɔ ame moro ne, kina bo na ma gbï 'deni lïjë koro.” 18 Kina lɔko kari ŋgï zi bɔ kösö gɔ Yësu ga, lɔko iya te, “Wu, mo'ja ŋere ze 'deni.” Kina lɔko kïyëtï gɔ lende ma tönë ga bo kiya zïnï ne ŋgï zi lïjë. 19 Kada mo nima na 'deni rɔ bi këzë mɔtɔ ame di pötö kada 'ba rɔ kindawo 'ba Yudayi ni ne. Bɔ kösö gɔ Yësu ga lïjë otɔtɔ dönnï 'deni rɔ mï dɔkɔpiyari mï rö mɔtɔ, lïjë kulölï kpadörï dönnï 'deni teyi, römöyï lïjë ëdï rɔ tere turu 'ba Yudayi. Kina Yësu kako kɔdɔ ŋgï kɔrɔ mï löŋgö lïjë di rö yayi. Kina bo kiya zïnnï bo iya te, “Lende këyï koloma tiye.” 20 Kina bo kileme közï bo ga ti yɔki bo ma tönë kujë ne ŋgï zïnnï. Kina lïjë ŋgï pili rɔ lɔŋɔ gɔ to'ja nime lïjë ko'ja kïnë ŋere 'bënnï 'deni ne. 21 Kina bo kënyï kileki kiya 'böwu zïnnï, bo iya te, “Lende këyï koloma tiye. Mëdï moja ye gbï karike zi bilaka 'ba dɔliŋɔ nime kɔzɔ ame 'bu ma Bɔko'ba koja ma kako dɔliŋɔ nime bine ne tara.” 22 Kina bo kawo ŋgï rɔ ma kembe dönnï, bo iya te, “Mëdï 'deni mi'di Nyï Kɔtɔ Laka 'ba Bɔko'ba ziye, 23 'dɔ ɔdɔ kolake bilaka ame ga ko'dɔ lende kënyë ne gɔ lende kënyë ko'dɔ 'bënnï ga, Bɔko'ba ti kola lïjë gbï. Ne ɔdɔ kiya te kolake lïjë dë gɔ lende kënyë 'bënnï ga, Bɔko'ba inza kola lïjë gbï.” 24 Mï kada nima Yësu kɔdɔ kileme rɔ bo zi bɔ kösö gɔ bo ga ne, Tɔma inza tïnnï yayi. Tɔma bo gbï rɔ bɔ ma kɔtɔ mɔtɔ di mï löŋgö ya ma 'butë dɔmorïyö naga nima ame lïjë kïdëkï möyï bo mɔtɔ gbï rɔ Roŋa ne. 25 Kina ɔdɔ bo kako 'deni tine lëpï bo naga nima iya zi bo tëgë, “Do'ja kïnë ŋere ze Yësu 'deni.” Bo iya te, “Ɔdɔ kiya te mo'ja kpa mbero 'ba masimari ame ga kutötï közï bo timo ne dë ŋgï ti kɔmɔ ma 'dɔ mi'di dɔkole közö kpa mbero mo ga, kina ɔdɔ momomo kpa mbero 'ba yɔki bo dë ŋgï gbï ti közö nime, minza mi'di dɔma du te gɔ lende 'be naga nima.” 26 Kina ɔdɔ kömö 'deni mï tö'dö dɔ modɔmorïyö tine, bɔ kösö gɔ Yësu ga otɔtɔ dönnï 'deni gbï mï rö, mï kada ama tine Tɔma ëdï 'deni gbï yayi. Lïjë ulölï kpadörï dönnï 'deni teyi. Kina Yësu kɔdɔ kɔrɔ ŋgï mï löŋgö lïjë. Kina bo kiya zïnnï, bo iya te, “Lende këyï koloma tiye.” 27 Kina bo kïdëkï Tɔma, iya te, “Tɔma, i'di dɔkole közïyï kpa mbero 'ba közö bine, oŋgɔ közö kina omomo kpa yɔki ma. Kinza ki'di lende nime dë kpe kïlïkö döyï. I'di döyï ti gɔmo rɔ ma laka ma na.” 28 Tɔma iya te, “Ŋere ma, mi'di dɔma 'deni ŋgï gɔmo rɔ ma laka nï na rɔ ŋere Bɔko'ba ma.” 29 Bo iya te, “Tɔma, to'ja nime ko'ja kïnë ma ne na 'jaa ki'di döyï gɔ lende ma? Ne ya ame ga ko'ja ma dë pele ki'di dönnï ŋgï gɔ lende ma ne, lïjë na Bɔko'ba ti ko'dɔ yëyï ma laka dönnï rɔ mbëmbë.” 30 Yësu o'dɔ wa ma konzi mɔtɔ ga ame 'dɔ kileme bo rɔ kole 'ba Bɔko'ba ne 'deni di kɔmɔ bɔ kösö gɔ bo ga ame kugu dë du te mï buku nime bine. 31 Ame ga kugu bine ne ugu 'deni 'dɔ ki'dike dɔye gɔmo Yësu na rɔ ma laka rɔ Kurïsïtö kole 'ba Bɔko'ba ame bo këdï koja kako dɔliŋɔ nime bine ne, kina gbï 'dɔ ti'di dɔye gɔmo ki'di ye rɔ 'ba bo ga gɔ kïdïdï ye yaga rɔ ma lölöwö.

21

1 Yësu ënyï kɔdɔ 'böwu gbï di pötö mo zi bɔ kösö gɔ bo ga di kpa pöpö 'ba Tiberiya. Bo ɔdɔ kileme rɔ bo zïnnï kɔzɔ a nime te. 2 Mï kada mo nima Simona Pïtörö ni ëdï yayi ti Tɔma ame kïdëkï möyï mo mɔtɔ gbï rɔ Roŋa ne, ti Natïnëlë ame di Kana Galilaya ne. Kole rïyö 'ba Zebedayo ga ëdï gbï tïnnï yayi ti bɔ kösö gɔ Yësu ma rïyö mɔtɔ ga. 3 Kina Simona Pïtörö kënyï ŋgï kiya zïnnï, tëgë, “Mëdï mari ama 'deni tugu kenze.” Lïjë pili ënyï kiya te, “Dëdï dari gbï kɔtɔ tïyï.” Kina lïjë kënyï këkï ŋgï mï sorope lïjë kari nduwë rɔ gɔ pöpö bi tugu kenze. Ne mï korɔndɔ mo nima lïjë upö kenze ma kɔtɔ dë du te. 4 Kina ɔdɔ bi këzë 'deni na Yësu kako ŋgï kɔrɔ dɔ kpa götö tine lïjë ikali bo dë. 5 Kina bo kititi lïjë bo iya te, “Kpe yɔbi naga nima, o'jake kenze 'be ra?” Lïjë iya te, “Dupö kenze ma kɔtɔ te dë.” 6 Bo iya te, “U'duke duru 'be nima kileki dɔ kapa sorope ma dörï kina këddï ko'jake kenze tɔne.” Kina ɔdɔ lïjë ku'du duru 'bënnï tönë ŋgï kileki dɔ kapa sorope ma dörï yɔ na kunzö kenze ŋgï rɔ ma kënyë bi 'ba totɔ mo kileki mï sorope konya dönnï. 7 Kina bɔ ma tönë Yësu kɔ'ɔ kulöwö ne kënyï kopapa Pïtörö ŋgï, iya te, “Ŋere ze Yësu na.” Kina ɔdɔ Simona Pïtörö kuwö 'deni kiya te ŋere 'bënnï Yësu na, kina bo kënyï ŋgï kogba bɔŋgɔ abo bo kudödu gɔ bo römöyï bo ëdï ŋge yayi ti bɔŋgɔ ma mbowa mɔtɔ gɔ bo. Kina bo ku'du rɔ bo ŋgï mï mini tumu tari zi Yësu. 8 Kina ya mɔtɔ mo naga nima kujë 'bënnï sorope ŋgï nduwë kari timo dɔ kpa götö. Lïjë kilala kenze konzi tönë ga ŋgï nduwë ti duru mo lïjë kari timo. Römöyï lïjë ëdï 'deni ŋgɔsi dɔ kpa götö, (ma këdï ra rɔ liŋgere ti ndï 'dɔ kombi ndï ŋgï mï kuluku rïyö 'dɔ kömö dɔ kpa götö). 9 Kina ɔdɔ lïjë kɔdɔ këkï 'deni kari yaga dɔ kulöŋgö pöpö tine, lïjë ari ko'ja pa'do kurö'bö 'deni mɔlo yayi ti kenze dɔmo ti maŋgolɔ'bɔ ŋgila mo. 10 Yësu iya te, “Kenze naga nime kuguke gïrï nime ne o'deke mɔtɔ ga kako dayi.” 11 Kina Simona Pïtörö kileki ŋgï kari mï sorope, bo kari kilala duru tönë yaga dɔ kpa götö. Kenze ma löbu na 'do kilaka koso mï duru nima. Kenze naga nima ëdï pili kuluku mota kɔdɔ dɔmo mota (153). Kenze naga nima koso pele mï duru nima kɔzɔ a nima tara ne duru ö'bö ë'bënï ŋgï te gɔ bi mo, irica dë gbï yɔ. 12 Kina bo kiya zïnnï tëgë, “Akoke tonyo mo.” Tine lïjë ilaŋa rönnï dë kpe tititi bo, kiya te, “Nï yë mo na?” Römöyï lïjë ikali bo 'deni rɔ ŋere 'bënnï Yësu. 13 Kina bo kogba maŋgolɔ'bɔ mo tönë ga ŋgï koza zïnnï gbï ti kenze mo ga. 14 Ame na rɔ tɔdɔ 'ba Yësu ma mï mota ame bo koloma rɔ tɔdɔ tileme rɔ bo zi bɔ kösö gɔ bo ga di pötö tɔdɔ abo ame bo kënyï kɔdɔ yaga di mï tölë ne. 15 Kina ɔdɔ lïjë konyo kpënnï 'deni pili tine, Yësu ënyï kititi Simona Pïtörö, bo iya te, “Simona kole 'ba Yowani, nï nime ɔ'ɔ ma ŋgï rɔ dɔ kiteli di dɔ tɔ'ɔ nime lëpï yï ga kɔ'ɔ ma ne ya?” Pïtörö iya te, “Ŋere, rɔ ma laka ikali 'deni ŋgï mɔ'ɔ yi.” Bo iya te, “Laka, oŋgɔ gɔ kamölö ma naga nime.” 16 Kina bo kënyï kititi Pïtörö gbï 'böwu, bo iya te, “Simona kole 'ba Yowani, nï nime ɔ'ɔ ma ŋgï?” Pïtörö ileki dɔmo zi bo, iya te, “Ŋere, rɔ ma laka ikali 'deni ŋgï mɔ'ɔ yi.” Bo iya te, “Laka, oŋgɔ gɔ kamölö ma naga nime.” 17 Kina bo kileki kititi Pïtörö 'böwu gbï 'deni rɔ mï mota mo, bo iya te, “Simona kole 'ba Yowani, nï nime ɔ'ɔ ma ŋgï?” Pïtörö 'deni rɔ meri gɔ lende 'ba akititi nime Yësu kileki kititi bo ŋbö mï mota ti akititi kɔtɔkɔtɔ nime ne. Bo iya te, “Ŋere, ikali wa pili 'deni mɔlo, kina ikali 'deni ŋgï rɔ ma laka mɔ'ɔ yi.” Yësu iya te, “Laka, oŋgɔ gɔ kamölö ma naga nime. 18 Rɔ ma laka miya zïyï, tönë këddï gba dɔ yɔbi 'bï bine ne, oloma rɔ tusu bɔŋgɔ 'bï röyï, kënyï kari ë'bï gɔ bi ame ko'dɔkɔ tari teyi. Ne ɔdɔ kiya te köndë 'deni, ti koloma 'deni toja közïyï, kina bɔ mɔtɔ ti kako 'deni ŋgï kudödu yi koto yi kari gɔ bi ame ko'dɔkɔ ë'bï dë tari teyi ne.” 19 Dɔŋgala nime Yësu këdï rɔ tiya mo ne, bo ëdï kiya tölë ame këdï kömö dɔ Pïtörö kada mɔtɔ ame 'dɔ kileme löbu 'ba Bɔko'ba ne. Kina bo kënyï kiya zi Pïtörö, bo iya te, “Ösö gɔma.” 20 Kina ɔdɔ Pïtörö kuyï kɔmɔ bo kileki yï'böwu tine, bo o'ja bɔ mɔtɔ 'deni gbï këdï kozi gönnï. Bɔ ma tönë Yësu kɔ'ɔ kulöwö ne, bo na ma gbï kënyï kösö gönnï ne. Bo na tönë kese ŋgɔsi ŋgila Yësu mï kada ma tönë lïjë këdï rɔ tonyo kpënnï ne 'dɔ bo kititi Yësu, bo kiya te, “Yë mo na këdï kari kususu yi zi turu ya, ŋere?” 21 Kina ɔdɔ Pïtörö ko'ja bɔ nima 'deni kɔzɔ a nima tara tine, bo iya te, “Ŋere, bɔ nime wa'di na ti ko'dɔ rönï zi bo?” 22 Yësu iya te, “Ɔdɔ kiya te mo'dɔkɔ pele 'dɔ bo koloma ŋbö koda kada ma ame mëdï mileki mako timo dɔliŋɔ nime bine ne ndɔbɔ 'bï inza teyi. Nï 'bëyï ösö gɔma.” 23 Gɔ lende nime Yësu kiya kɔzɔ a nime te ne na bɔ kösö gɔ bo ga koloma rɔ tiya mo, lïjë iya te bɔ nima inza kölë kpe. Ne tine, lende nima Yësu iya dë te, bɔ nima inza kölë kpe. Lende ma bo kiya, bo iya te, “Ɔdɔ mo'dɔkɔ pele 'dɔ bo koloma ŋbö koda kada ma ame mëdï mileki mako timo dɔliŋɔ nime bine ne ndɔbɔ 'bï inza teyi.” 24 Bɔ mo nima bo na me këdï kiya lende naga nime ne, kina bo na me gbï ki'di 'dɔ kugu. Kina dikali ŋgï lende abo naga nime ëdï rɔ ma laka. 25 Gɔ rɔ lende ma na me, ne lende mɔtɔ ga ame Yësu ko'dɔ ne ëdï ŋbaŋi ame kugu dë su bine. Ɔdɔ kiya te ki'di rɔ, rɔ tugu mo rɔ kɔtɔkɔtɔ mï waraga, bi inza rɔmo mï dɔliŋɔ bine.


AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE