Jukun of Nigeria

JOHN

1

1 Aji bu Cidon ndi ci avo ndi gbogbo dzu jinni bi, Aji waji ba Cidon ci dzundzun. Aji waji kà ci Cidon. 2 Avo gbogbo Aji waji ndi ba Cidon ci bye dzundzun. 3 Cidon mà koke kata dzu dia. Abu dzun waa Cidon mà numa waa ku ndeaku kayo ba baani. 4 Ku ci nwo cindi bu koke kata. Cindi waji tà yi pajukun abye wa yafan jinni. 5 Abye wa yafan jinni waji yafan bye jinni dzwa fin abye wa naken jinni. Abye wa naken jinni tsaden kaaku ba. 6 Cidon ndi tson apa dzun bi fin tswen. Apa waji beri baku danra Yohanna. 7 Ku bi ki cin waa jiji ku dan yi pajukun aji ki cin abye wa yafan jinni waji jiji be fo aji ki nua be yi wajinderi. 8 Yohanna ba dia ciari abye wa yafan jinni waji ba. Ama ku bi ki cin waa jiji ku dan yi pajukun aji ki cin abye wa yafan jinni waji. 9 Ki bye ayo waji abye wa yafan jinni wajinderi byenbyen numa ki dn bu pajukun kata nabi ki fin tswen. 10 Apa waji wa ci abye wa yafan jinni ra bi ki fin tswen ama fin tswen yìaku ba, ko waa dzu dia hunnu Cidon hun mà fin tswen ra. 11 Ku bi ndo ama pajukun bua panbeku ba. 12 Ama pajukun baa panku beka yi wajinderi ki byea ra kata ku yibe kan zhenzhen bu Cidon. 13 Be mbabé bazhenzhen baaji ki bye nyaco waa awunu ba wuwa ri godi ba dibe raba. Ko ki bye nyaco bu aji wa gaga bu pajukun ba. Ama ci butso bu Ci­ don ba dia. 14 Aji kan pajukun ci byei. Ku ci apa wa sansan suu numa, kuka ci apa wajinderi byenbyen numa. 15 Yohanna na dan aji ki cin'a gban­ gban numa danra, "Apa wakara ci apa waa m ndi zen aji ki cin'a danra, 'Apa wari bi ki nyakenmi ra ahwea ka bumi ri nana numa. Ki cin waa ku ndi ci dzu jinni bi, avo waa be ndi mbami raba.'" 16 Ki bye wa sansan waa ku ci baku suu numa ra, ī du wa sansan ki byea te dzun te dzun numa. 17 Cidon nde dòn'a dzu vo bu Musa bi yii. Ama wa sansan ba aji wa byenbyen dzu vo bu Yesu Kiristi bi. 18 Apa dzun wa mbyàfo Cidon ba azo fora baani. A Yesu Nwu wa ngyikan dzundzun tori wa ci pi ba Ataa kpakpa ra, tà yii Ataa waji ri. 19 Yahudawa baco baa sen tswen ki Urushalima be tson abe von badati, ba pajukun baa tebe ki nyaken danra be ya bye Yo­ hanna be ya mbyeku danra, ku ci tswi apa wani re? 20 Yohanna zen nde, ku sun'anu ba, ku dan yibe ki byeya numa danra, ku cia Kiristi ba. 21 Beka mbyeku danra, "Ma ci numa u ci kani? U ci Iliya?" Ku danra, "M cimku ba.""U ci apa wa da don waa ina ci bazoa ra?""M'm." 22 Bekà mbyā mbyeku danra, "Ma ù ci atswi apa wani? Ú dan yii atswi apa waa ù ci jiji i ya dan yi baa tson'i tson bi byeu ra. Una ba diu dan ke?" 23 Se Yohanna po­ fan nua danra, "Ami ci apa waa Ishaya apa wa da don bu Cidon ndi zen aji ki cin'a danra, apa dzun ki hwan na zen aji ba akyu wa gbangban numa danra, 'Ni mbyāsan nyaco so Cindoi yo jiji ku bi kyenkyon kiyo.'" 24 Pajukun baa Farisawa tson­ be tson hora, 25 be mbye Yohan­ na danra, "Uma ciu Kiristi ba, uma ciu Iliya ba, uma ka ciu apa wa da don bu Cidon waa Afa zen aji ki cin'a raba, tsanini una tsa pajukun batisma?" 26 Yohan-na pofan nua dan yibe danra, "Bumi mna tsa pajukun batisma ki bye jape, ama apa dzun ki tiri finni waa ni ngha yiniku raba tiri, 27 Apa waji bi nyakenmi, ama m kenmi wa fenfan aju tabe wa ki bea ba." 28 Abu wakara ndi tsa ki Baitanya ki kyan nú waa beri baku danra, Urudon ki bye waa Yohanna na tsa batisma kiyo ra. 29 Nakyabyea Yohanna wezo mbyà Yesu kyenkyon tswa zén'a nabi. Ku danra, "Ní wezo ní mbyà Nwudòn bu Cidon wa hwa pen abu wa baba ki cin bu pajukun ki fin tswen. 30 Ku ci apa waa m ndi zen aji ki cin'a danra, apa dzun nabi ki tiri ki nyaken­ mi. Ahwea ka bumi ri nana numa, ki cin waa ku ndi ci dzu jinni bi avo ndi gbogbo kapyen waa be mbami. 31 Andi gbogbo m yìmku ba. Ama abu wa tsa m bi tsa pajukun batisma ki bye jape ra ki cin waa jiji bazhenzhen Isra'ila be yiku." 32 Yohanna dan yi pajukun aji ki cin abu waa ku mbyà ba zoa danra, "M ndi mbyà Denden dzun dzu don nabi jinni. Azén'a ci tsadzu ahwan pen bi ki cin'a. 33 Andi gbogbo ami ba dimi m yìmku ba. Ama Cidon wa ndi tsonmi bi jiji m tsa pajukun batisma ba jape ra, dan yimi danra, 'Apa waa uma mbyà Denden pen dzu don bi ki cin'a apa waji ciri apa wari tsa batisma ba Denden bu Cidon hun.' 34 M mbyà abu baaji nù ba zomi numa ajinderi byenbyen danra, apa wakara ci Nwu bu Cidon aji­ nderi." 35 Nakyabyea anyunu dzun kati Yohanna pantse ba abe pajukun baa bàku kwan dzun pyinna, 36 waa ku mbyà Yesu na nwadzu numa, ku danra, "Ní wezo ní mbyà Nwudòn bu Cidon." 37 Abe pajukun baa kwan dzun pyinna baa bà Yohanna ra, be fo aji waa Yohanna dan ra numa be do don bà Yesu. 38 Yesu ka pukan zo ya nyaken numa, ku mbyà bena bàku ki nyaken. Ku mbyebe danra, "Nina nyaa kake?" Be mbyeku danra, "Manu, ndou kini?" 39 Yesu dan yibe danra, "Bi ni mbyà" Be bà baku ya mbyà abye waa ku ci kiyo ra. Be ci bye waji baku kò nyunu. Ayo waa be shon ba Yesu ra, anyunu na nga wa nde nua tswatswa ki jinni ra. 40 Apa dzundzun ki fin pajukun baa pyinna baa fo aji bu Yohanna be bà Yesu ra, ci Andarawus nwuza bu Siman Bit­ rus. 41 Mwamwa numa ku kapyen ya nyapan Siman nwuza fin dzun'a. Ku dan yiku danra, "I du Kiristi ra" (Cinnaa danra, apa waa be woku di tson). 42 Ku nde­ ku bi bye Yesu, Yesu weku zo numa ku danra, "Siman nwu bu Yohanna, beri bau danra, Kefas." (Cinnaa ci abàn.) 43 Nakyabyea dzun Yesu con jiji ku ya ki fin jen bu Galili. Ku shon ba Filibus ku dan yiku dan­ ra, "Bi bàmi." 44 Filibus ci apa wa ki Baitaseda ki finka bye waa Andarawus ba Bitrus ciyo ra. 45 Filibus ya du Natanailu ku dan yiku danra, "I du apa waa Musa ndi ta aji ki cin'a ki fin Afa bu kwen waa Pajukun baa da don bu Cidon ka ndi ta aji ki cin'a ra. Azèn bu apa waji danra, Yesu Nwu wa ki Nazarati. Ku ci Nwu bu Yusufu." 46 Natanailu mbyeku danra, "Abu wa sansan dzun tsayi wa dzu ki Nazarati bi?" Filibus dan yiku danra, "Bi ú mbyà." 47 Yesu mbyà Natanailu so cin'a tswa zén'a nabi byea. Yesu gbece ki cin'a danra, "Ní mbyà nwu Isra'ila wajinderi byenbyen numa. Kuri pujia apa ba." 48 Natanailu mbyeku danra, "Ù yì fomi kini fora?" Yesu dan yiku danra, "M mbyàu tuci nwo hin tin ki bahun kapyen waa Filibus ku báunde ra." 49 Nata-nailu dan yiku danra, "Manu, ù ci Nwu bu Cidon! Ù ci Akù bu Isra'ila!" 50 Yesu pofan nua mbyeku danra, "Ki cin waa m dan yiu danra, m mbyàu tuci nwo hin tin ra hwari yiu yi wajinderi? Uri mbyà abu baa ka wakara tiri ki pyen." 51 Yesu ka mbyā dan yiku danra, "Mna dan yini aji wajinderi byenbyen niri bi mbyà bye hwa cucu ki don ri pofan jinni, niri bi mbyà zhen­ tsōn bu Cidon ri nene tutu ki cin bu Nwu Pajukun."

2

1 Ki fin anyunu wa kwan tsara bena tsa akishe ki Kana wa ki fin jen bu Galili. Ayo bu Yesu ki bye waji du. 2 Be ba Yesu kwan ba baa bàku nde ya ki bye akishe waji. 3 Waa ajan vin jinni ra, ayo bu Yesu bi dan yi Yesu danra, "Ajan­ be vin jinni ra." 4 Yesu dan yiku danra, "Ayo, m bau kwan ke? Anyunu ngha mbaa raba tiri." 5 Ayoa dan yi zhen butso danra, "Abu waa kuma dan yini dan ni tsa kata, ni tsa abu waji" 6 Ape tukuzun kwan dzun shizhen baa Yahudawa ri tsa butswen wa da aben kiyo ra cina bye waji. Ape tukuzun baaji ko wani ki finbe tsayi wa ji ape wa yabo tswanna ko shizhen. 7 Se Yesu dan yi zhen butso hora danra, "Ní ko jape wemu fin tukuzun hora." Be ko jape wemu fin tukuzun baaji mu dada ki tsonbe. 8 Waa be wemu tukuzun baaji numa, Yesu dan yibe danra, "Tanma numa ni ko jape baaji baa ki fín tukuzun baaji hora ya yi ata ben." Be tsa numa. 9 Waa ata ben ko jape waa Yesu vyin pukanku kan jape anab ra wa numa, ku yia abye waa ajan waji dzuyo bi ba. Ama abe zhen butso hora yinu. Ata ben waji ba anu bu akishe nde 10 dan yiku danra, "Kéke beri kapyen ri yi pajukun jan wa sansan, ki nyaken waa bema wa zera hunnu beri yibe ajan wari gban'a kacin ba. Áma buu u nde jan wa sansan yu so hun, se tanma." 11 Abu wakara waa Yesu tsa ki Kana ki fin jen bu Galili ra ci abu wa kapyen wa ken nwo waa ku tsa hun. Ku ta hwe bu dia ki bye abu wa ken nwo waji wa­ kara. Abu waji hwa abe baa bàku yi wajinderi ki byea. 12 Ki nyaken wakara Yesu ba ayoa, ba bazhenzaa ka ba pajukun baa bàku nwadzu ya ki Kafarnahum. Be ya ci bye waji zan anyunu pyinna. 13 Dede waa anyunu wa tsa cinkwan bu Yahudawa waa beri baku danra, Paska ra nga wa tsatsa numa Yesu do don ya ki Urushalima ki cin cinkwan waji. 14 Ku ya ki tan wa wa Cidon ku ya mbyà pajukun na ho anabe, ba àdònbe, ba hwankpabe na hwenji. Kukà mbyà pajukun baa na za pukan abèbe na bye atswà. 15 Ku tà ju ci tsadzu akpan, ku da gafan pajukun baaji, ba àdòn, ba ana ki cincin kata pwadzu ki fín atan waji. Ku tesu atswà bu pajukun baa na za pukan abè hora ba abè ki cin'a nya cincin kata. 16 Ku dan yi zhenti baa na hwenji ba hwankpa hora danra, "Ní ho abu baakara do don kire. Niká nde tan bu Atami kan bye ti ba." 17 Waa abe baa bàku mbyà numa, be kyepan ba aji waa be ndi ta ki fin Afa bu Cidon danra, "Acon bu Atan u ji mbyà mikyinmi kata ra". 18 Yahudawa baco baa sen tswen mbyeku danra, "Abu dzun wa ken nwo dzun waa uri tsayi wa tà yii danra ù ken wa tsa abu wakara ci kake?" 19 Yesu dan yibe danra, "Ní tswasu atan wa wa Ci­ don wa ci kara hun jinni, m̀ri myi­ ku kasen so don ki fín anyunu tsara." 20 Se abe Yahudawa baco baa sen tswen mbyeku danra, "Be nde aju dipa pyinria nwa shizhen hunnu be hun myi ken atan wa­ kara so don. Buu ù danra uri myi kenku so don ki fin anyunu tsara vinni re?" 21 Ama aji waa Yesu na zen ki cin atan wa wa Cidon ra kuna kapyo na we diayo, 22 Dedé waa ku hu Cidon ka ba doku pwadzu ki shimbi ra, abe baa bàku kyepan ba aji waa ku ndi dan ra, be yi wajinderi ki bye Afa baa nyenye ba aji waa Yesu dan ra. 23 Dede waa Yesu ki Urushali-ma ki bye cinkwan bu paska ra, ku tsa abu baa ken pajukun nwo. Ki cin wakara hwa pajukun suu numa yi wajinderi ki byea. 24 Ama Yesu fan'a dia yibe ba, ki cin waa ku yi pajukun nu kata, 25 Kuri nyaa waa apa dzun ku dan yiku aji ki cin pajukun ba. Ki cin waa aku ba dia ku yì abu wa ki fin mikyin bu pajukun riu kata.

3

1 Andi apa dzun wa ciho numa ki fin Yahudawa beri baku danra Nikodimu, ku ci dzundzun ki fin abi bu abe Fa­ risawa. 2 Afitse dzun numa ku bi bye Yesu, ku dan yi Yesu danra, "Manu ī yinu danra ù ci apa waa Cidon tson u bi. Apa dzun wari tsaka abu baa ken nwo baa una tsa kara baani, se Cidon ma ba apa waji ma ci bye dzundzun hunnu." 3 Yesu dan yiku danra, "Mna dan yiu aji wajinderi byen­ byen numa danra apa dzun wari kàkà ki ndo tson bu Cidon baani se bema mbyā mba apa waji mbamba ripye hunnu." 4 Se Nikodimu mbyeku danra, "Apa wama hwe kan ahweton ra be kari tsanini mbyā mbaku ri? Ku kari tsayi wa kasen kaya ki fin bu ayoa jiji be mbyā mbaku?" 5 Yesu dan yiku danra, "Mna dan yiu aji wajinderi byenbyen numa danra, apa dzun wari kàkà ki ndo tson bu Cidon baani, se bema mba apa waji ki bye jape ba Denden bu Cidon. 6 Apa waa pajukùn ma;mbaku ri, ku ci atu pajukun, ama apa waa Denden bu Cidon ma mbaku ri, ku ci abu Denden bu Cidon. 7 Ká yi aji waji ku ken u nwo ki cin waa m danra ci ken be mbyā mbani raba. 8 Awò tsayi wa saya ki bye wani kata wa vyaku. Apa tsayi wa fo don'a, ama ku yia bye waa ku sa dzu kiyo nabi ba, apa ka tsayia wa yì abye waa ku sa naya yo ba. Ci numa ba apa waa Den­ den bu Cidon ma mbaku hun!" 9 Nikodimu mbyeku danra, "Abu wakara ribi tsanini tsa?" 10 Yesu dan yiku danra, "Au wa ci Manu wa ciho numa ki fin zhenzhen Isra'ila ra, ù hwayiu ba aji wa­ kara ba re? 11 "Mna dan yiu aji wajinderi byenbyen numa danra ina dan yini aji ki cin abu baa i mbyànu ba zo dii, ama ni panni vo ki bye aji waji ba. 12 M dan yini aji ki cin abu baa ki fin tswen kire ni nghani wa pan vo kiyo, tsanini mri dan yini aji ki cin abu wa ki don ní pan vo kiyo? 13 Apa dzun wa neya ki ndo Cidon ki don fora baani se Nwu pajukun wa dzu bye waji bi ra maari vinni. 14 Ci tsadzu waa Musa ndi ngyo anyo nde tsòn so don ra ci ken be kari nde Nwu pajukun tsòn so don numa du. 15 Ki cin waa apa wamà zen nde baku byenbyen numa kú du cindi wa ci kenken. 16 "Ki cin waa Cidon con aji bu pajukun baa ki fin tswen suu ra hwa ku tson Nwua wa ngyikan dzundzun tori ra bi jiji apa wama yi wajinderi ki byea kuká hu tsaba nya hwan ba, ama ku du cindi wa ci kenken. 17 Cidon tson'a Nwua bi ki fin tswen ki cin waa jiji ku fo Pajukun baa ki: fin tswen akwen ba, ama ki cin waa jiji pajukun baa ki fin tswen bé du nyaco wa nwà­ dzudzu ki byea. 18 Apa wama yi wajinderi ki byea beri panbé ku akwen ba, ama apa wama yia wajinderi ki byea ba, akwen panku gbogbo numa ra, ki cin waa ku yia wajinderi ki bye Nwu bu Cidon wa dzundzun tori raba, 19 Cinna bu akwen waji ci kara: Abye wa yafan jinni kabi ki fin tswen, ama pajukun con abye wa naken jinni ka abye wa yafan jinni, ki cin waa butsobe ci abu wa baba wa tsatsa. 20 Apa wama ci apa wa tsa abu wa baba kata kuri con'a aji bu abye wa yafan jinni ba. Kuri zen'ande kpabi bye wa yafan jinni ba, ki cin waa jiji pajukun beká mbyàyi abu wa baba waa kuna tsa raba. 21 Ama apa wama tsa abu wajinderi kata kuri bi ki bye wa yafan jinni ki cin waa jiji pajukun be mbyà yinu danra avo bu Cidon ki bye abu waji waa kuna tsa ra." 22 Ki nyaken wakara se Yesu ba abe baa bàku do don ya ki fin jen waa beri baku danra Yahudiya ra. Ku babe ci dzun ki bye waji na tsa pajukun batisma. 23 Dede waji Yohanna na tsa pajukun batisma ki finka Ainon na dzubye ba finka Salim, ki cin waa jape ki bye waji suu numa. Pajukun tswàtswi foji wana bibi ki bye Yohanna ki bye waji kuna tsabe batisma. 24 Ayo waji be ndi panbe Yohanna hwa tan raba tiri. 25 Ayo dzun ayepye wa yeye do ki fin bu abe baa bà Yohanna ba Yahudawa dzun ki cin aji bu adi wa tso nyenye. 26 Be bi ki bye Yohanna be dan yiku danra "Manu apa wa ndi duu ki kyan myi bu anu waa beri baku danra Urudon ra, ápa waa ù ndi dan aji ki cin'a ra kuna tsa pajukun batisma pajukun tswàtswi foji wana yaya ki byea." 27 Yohanna danra, "Apa ri dukaa abu ba dia ba, se Cidon ma yiku ri. 28 Ani ba dini ni tsayi wa zèn numi danra, m cimi Kiristi ba, ama Cidon kapyen tsonmi napyen'a bi. 29 Apa wa sen akishe ci anu bu akishe. Ama ajo bu nu bu akishe wa pantse bahun na gon tson jiji ku fo akyu bu anu bu akishe ra, dede waa kuma fo akyu bu nu bu akishe ra kuri mbu mikyin. Ci numa bami, m mbu mikyin ken ra. 30 Ci ken ku ne don foji wa yaya ki pyen m kasen ya ba nyaken. 31 "Apa wama dzu don bi, ku kagben bu koke kata. Apa wama ci apa wa ki fin tswen kire, ku ci apa wa ki fin tswen. Kuri zen aji bua ki cin abu baa ki fin tswen kire vinni. Ama apa wa dzu don bi ra ku kagben bu koke kata. 32 Kuna dan aji yi pajukun ki cin abu baa ku mbyà ba zo dia, ba abu baa ku fo ba tson'a, ama apa dzun pan'a vo ki bye ajia ba. 33 Apa wama zen nde pan vo ki bye ajia apa waji zen nde danra Cidon ci apa wajinderi byenbyen numa. 34 Ki cin waa apa waa Ci­ don tsonku bi ra na dan aji bu Cidon. Cidon yi apa waji Den­ den bu Cidon cia wa dandan ba. 35 Ata Cidon con Nwua ku ho koke kata kwaku ki vo. 36 Apa wama yi wajinderi ki bye Nwu waji ku ci ba cindi wa ci kenken. Ama apa wama bàa Nwu waji ba kuri dua cindi ba, kyinna bu Ci­ don ri pan naku ki cin numa yaya ra hun ko nukon."

4

1 Farisawa fo danra pajukun baa na bà Yesu ku kana tsabe batisma ra foji wana kwankwan kiyo suu numa ka pajukun baa na bà Yohanna rari. 2 (Cia Yesu ba dia na tsabe batisma waji riba, ama pajukun baa bàku na tsabe yo ri.) 3 Waa Cindoi Yesu yì danra aji wakara fò ki tson bu Farisawa rara, ku do don fan bye Yahudiya jinni pan nyaco foji wa yaya ki Galili. 4 Kapyen waa apa ku zan ki fin jen bu Galili se kuma gbekyan Samariya hunnu. 5 Waa ku kyenkyon dzu ki fin jen bu Samariya na ya ra, ku dzu finka dzun waa beri baku danra Sika ci dzubye ba ada waa Yakubu ndi ko yi nwua Yusufu ra. 6 Ashi buga bu Yakubu ci tiri ki bye waji du. Ayo waa Yesu ya zan ki bye buga waji ra, ku tuci go kyekyea ki cin waa adia zaho jinni ba akyon wa kyenkyen ra. Ku zan ki bye waji dede waa anyunu ci yoba bwa numa. 7 Awuwa dzun ki Samariya bi jiji ku ko jape. Yesu voku danra, "Yimi jape m wa." 8 Ayo waji ra baa bàku fanku jinni ki byeri kaya ki finka jiji be ya hwen buju wa jiji. 9 Awuwa waji mbyeku danra, "Tsanini au wa ci nwu Yahudawa una vo jape wa wawa ki byemi ami wa ci apa wa ki Samariya?" (ki cin waa abu dzun kwan'a Yahudawa ba pajukun baa ki Samariya ba). 10 Yesu zenku nde a dan yiku dan­ ra, "Uri ma kyan yi abu waa Ci­ don ri ga yi apa nu, uri ma kyan ka yì apa wana vou jape wa wawa yo ranu, úri kyan voku kú yiu jape wari yi apa cindi ra ú wa kuri kyan yiu wa," 11 Awuwa waji danra, "Cindo, ashi buga waji dzòndzòn, ùkà duu abu wa gbe jape ba, ù duu jape wari yi apa cindi ra kini? 12 Ùkā Yakubu Yakui wa ndi ka buga waji yii, kukà ko jape waji wa, kukà ho bazhenzhen'a ba bupyua bi wa jape wakara ri?" 13 Yesu dan yiku danra, "Apa wama wa jape wa ki fin buga wa­ kara ambo jan kari bwanku tiri, 14 ama apa wama wa jape waa mri yiku ra, ambo jan ri bwan'aku riba ko titi. Jape waji waa mri yiku ra ri ci tsadzu ponshi jape wari dzu jape wari yiku cindi wa ci kenken." 15 Awuwa waji voku danra, "Manu ú yimi tswi jape waji wakara m wa jiji ambo jan kúká bwanmi riba, jiji ḿká bi na ko jape kire riba." 16 Yesu dan yiku danra, "Ya ú ya ba anuu nde kú bi." 17 Awuwa waji dan yiku danra, "M bami wunu ba." Yesu dan yiku danra, "Waa ù danra u bau wunu bara ù dan aji wajinderi. 18 Ki cin waa ù ndi bàn wunu dzwa tswanna ra, a wunu waa ù baku ci tanma ra ku cia nuu ba, wakara ù dan aji wajinderi." 19 A wuwa waji danra, "Manu, m mbyà yinu ki byeya numa danra ù ci apa wa da don bu Cidon. 20 Andi gbogbo abe bayakui baa ki Samariya ndi ri wa Cidon ki cin kwèn wakara kire, ama buni Yahudawa ni danra abye wa fye wa wa Cidon se Uru­ shalima." 21 Yesu dan yiku danra, "Ayondo, ú yi wajinderi ki bye ajimi, anyunu nabi ki tiri ki pyen kire waa pajukun ri wabe Ata Ci­ don ki cin kwèn wakara ko Uru­ shalima vinni ba. 22 Ani pajukun baa ki Samariya ni yini apa waa nina waku raba, ama bui Yahuda­ wa i yì apa waa ina waku ranu. Ki cin waa nyaco waa Cidon ri nwà­ dzu pajukun ra ri pwadzu dzu di bu Yahudawa ribi. 23 Anyunu nabi tiri ki pyen, ko m danra anyunu waji zan ra waa pajukun ri wa Ata ki bye nyaco wa sansan. Beri waku ba mikyin dzundzun ajinderi byen­ byen numa. Pajukun baa ri waku ki bye nyaco waji wakara be ci tswi pajukun baa Cidon ri nyà hun. 24 Cidon ci Denden, ci numa ra pajukun baa ri waku ra, be waku ki bye Denden ba mikyin dzun­ dzun ajinderi byenbyen numa," 25 Awuwa waji dan yiku danra, "m yinu danra Almasihu waa beri baku danra Kiristi ra kuna bi, dede waa kuma bi ra kuri pofan fin bu koke kata." 26 Yesu dan yiku danra, "Ami wana zen aji bau kara m ciri apa waji." 27 Ki bye ayo waji bwa numa baa bà Yesu kasen bi. Dede waa be mbyà Yesu na zen aji ba awuwa ra numa yi nwobe ken jinni. Ama apa dzun baani wa mbye awuwa waji aji danra, "Una nyà kake?" Apa dzun baani wa kà mbye Yesu danra, "Ki cin ke una zen aji ba awuwa ra?" 28 Awuwa waji fan agu ta byeri pan nyaco wa dzwa kasen ba nyaken foji kyon wa yaya ki fin­ ka. Ku yana dan yi pajukun dan­ ra, 29 "Ní bi ní mbyà apa dzun wa dan mbyàa aji ki cin abu baa m tsa ra kata yimi, ko dzun tiri ba, ku ci Kiristi ho?" 30 Se pajukun baaji pwadzu ki finka so zénbe foji wana bibi ki bye Yesu, 31 Ayo waa wuwa waji kaya ki finka ra abe baa bà Yesu vo Yesu danra, "Manu, bi ú kà agbu." 32 Yesu dan yibe danra, "m ci ba buju dzun waa ni yini ba." 33 Waa be fo numa ra be mbye dibe danra, "Apa dzun tsa buju rì bi yiku re ko?" 34 Yesu dan yibe danra, "Buju bumi ciri m tsa abu we hwan bu apa wa tsonmi bi ra jiji mkà tsa bàn nu butso waa ku nde kwami ki vo ra. 35 nī danni danra fan ason nyena tiri hunnu beri ben buju ba? Ama mna dan yini, ní gbe zoni ki don ní wezo ki da ní mbyà buju byen mbamba tiri wa benben ra. 36 Apa wa ben buju pan vokwin nu butsoa gbogbo numa ra. Kuna gbe pajukun nabi jiji be du cindi wa ci kenken. Ci numa ra apa wa ndi ma tà buju avo ndi gbogbo ba apa wa ben buju ki nyaken kata beri cu cucu anu dzundzun. 37 Anda waa be ka danra, 'Apa wa nàná ken, apa wa benben ken,' ra ci aji wajinderi. 38 Mna tsonni tson jiji ni ya ben buju ki bye waa ni tàni buju kiyo ba. Pajukun badati ndi kofyin yara, tanma numa nina jí afyin waa be ndi kò so jinni ra ri." 39 Pajukun baa ki Samariya suu numa baa pwadzu dzu finka waji bi ra, be yi wajinderi ki bye Yesu gbogbo numa ra, ki cin aji waa awuwa ra danra Yesu dan yiku abu baa wuwa waji ndi tsa ra kata. 40 Ci numa ra dede waa pajukun baa ki Samariya bi fo bye Yesu numa, be vo Yesu danra jiji ku ci byeri babe. Yesu zen nde ci bye waji babe zan anyunu pyinna. 41 Pajukun suu numa ka yi wajinderi kwan yo ki cin aji waa be fo Yesu na dan ra. 42 Be dan yi awuwa waji danra, "Tanma numa ī yii wajinderi ki cin anu aji buu ra riba, ama ki cin waa i fo ajia ba dii ra, ī yinu byenbyen numa dan­ ra, ku ci apa wa nwadzu pajukun ki fin tswen." 43 Ki nyaken waa anyunu pyin­ na hora tsa nwadzu ra Yesu do don foji kyon wa yaya ki Galili. 44 Ki cin waa aku ba dia ku mbyà yinu danra apa wa da don bu Cidon cia ba hwè ki tswen'a ba. 45 Ama waa ku ya zan ki Galili numa pajukun baa ki Galili pan­ ku vo pyinna. Ki cin waa be ya ki Urushalima ki bye cinkwan bu paska be mbyà abu waa ku tsa ki bye cinkwan ranu ba azo dibe. 46 Ayo waji Yesu kasen ya ki Kana wa ki Galili ki bye waa ku vyin pukan jape cobo kan jape anab ra. Apa dzun wa ndanda numa ki Kafarnahum nwua na nga aki wa huhu ki vo. 47 Waa apa waji fo danra Yesu do ki Yahudi­ ya bi ki Galili ra, ku do ya bye Yesu ya voku danra, ku ya ki Kafarnahum jiji ku ya nwàdzu nwua wana nga aki wa huhu ki vo ra. Ki cin waa nwu waji ki nu aki. 48 Ci numa ra Yesu dan yibe dan­ ra, "Níma mbyàni abu baa kya­ hozo, ba abu baa ken nwo ba, niri zènni nde yi wajinderi ki bye ajimi ba." 49 A baco wa ndanda waji ra dan yiku danra, "Manu, ú bi ge ba mbwari avo waa anwu waji ngha ken'a nwo raba tiri ra." 50 Yesu dan yiku danra, "Kasen yau ki ndo nwuu ri gbángbàn." Apa waji yi wajinderi ki bye aji waa Yesu dan yiku ra, ku pan nyaco foji kyon wa yaya ki ndo. 51 Waa ku naben ba ndo numa zhen baci bandoa bi shonku ki nyaco dan yiku danra nwua gban ra. 52 Ku mbyebe danra ado waji fan nwua jinni adede wani waji re? Be dan yiku danra "Ana dede akan dzundzun wa nyuzota awo waji fanku jinni." 53 Ci numa ra ata bu nwu waji hwayi danra ci dede waa Yesu dan yiku danra nwua ri gbangban ra. Ci numa ra aku ba pajukun baa ki ndoa kata yi wajinderi ki bye Yesu. 54 Abu wa ken nwo wakara waa Yesu do dzu ki Yahudiya bi tsa ra ci abu wa ken nwo wa kwan pyinna waa ku tsa ki Galili hun.

5

1 Ki nyaken wakara Yahuda­ wa tsa cinkwan dzun ki Uru­ shalima ci numa ra se Yesu ya ki bye waji. 2 A kita dzun ci dzu­ bye ba nu nyakyon àdòn numa ki Urushalima waji. A kita waji beri ba zèn'a ki nu Yahudawa danra Baitaseda. Be da apu wa ngha nwo fo ndo tswanna ki bye waji. 3 Apu baaji beri ho pajukun baa dā adō suu numa ri we yo. Pajukun baa gbànzo, ba akashon, ba pajukun baa adibe huhu. [Be wena byeri na ci bazo ayo waa beri kyòn pukan jape waji. 4 A nwu tsōn bu Cidon nabi ki bye waji anyunu anyunu na kyòn pukan jape waji. Dede waa bema kyòn pukan jape waji ra apa wama kapyen dzu dzoya ki fin'a ra adoa ri fanku jinni, ko ado waji ma tu nini kata.] 5 Apa dzun ado ndeku hwa jinni zan aju didzun kyadzwe nwa tsuntsa. 6 Waa Yesu bi zan ki bye waji numa ku mbyà apa waji hwana jinni, kukà yìnu danra apa waji dā adō na jinni rina numa ra. Yesu mbye apa waji danra, "Uri con jiji be nwàdzuu?" 7 Apa wa dā adō ra danra, "Manu, m dumi apa dzun ki cinmi wa tswanmi dzoya ki fin kita wakara dede waa bema kyòn pukan jape waji ba. M mana nga jiji m dzu dzo bye jape waji numa se apa dzun sunsun mwamwa numa kapyen­ mi dzu dzoya kiyo ra." 8 Yesu dan yiku danra, "Do don ú pen acuu ú foji kyon." 9 Mwamwa numa apa waji gban ra, ku pen acua don ku fo dia aji kyon. Anyunu waa Yesu nwàdzu apa waji kiyo ra ci anyunu wa ngha nwo bu Yahudawa. 10 Ki cin wakara abe Yahudawa baco baa sen tswen mbye apa wa dò ki bye ado ra danra, "U yìu waa jinna ci anyunu wa ngha nwo ba, waa ù pen acuu tswan na kyen gongon anyunu wa ngha nwo ra? Una tsabai adòn." 11 Apa waji dan yibe danra, "Apa waji wa nwàdzumi ra dan ri yimi dan­ ra, m pen acumi m foji kyon." 12 Be mbyeku aji danra, "Apa waji wa dan yiu danra, ú pen acuu don, ú foji kyon ra ci kani?" 13 Apa waji wa do ki bye ado ra yia apa waji wa nwàdzuku raba. Ki cin waa pajukun mu ki bye waji kagben ki cin wakara Yesu zawi fo dia aji kyon. 14 Cifo kwan yo numa Yesu ya du apa waji waa ku nwàdzuku ra ki tan wa wa Cidon. Yesu dan yiku danra, "Wezo ú mbyà, tanma ra ù gban ra! Ci numa ra ú fan abu wa baba wa tsatsa jinni ri. Ki cin waa jiji afyin wa ba kagben wakara kúká duu riba." 15 Apa waji ya dan yi abe Yahudawa baco baa sen tswen danra, apa wa nwà­ dzuku ra ci Yesu. 16 Ki cin waa Yesu nwàdzu apa waji ki bye anyunu wa ngha nwo ra Yahuda­ wa baco baa sen tswen jo nwo wana tà Yesu fyin. 17 Yesu dan yibe danra, "Atami na tsa butso tiri ko nukon, ami ma mna tsa butso numa du." 18 Ki cin aji wa­ kara waa Yesu dan kara, abe Yahudawa baco baa sen tswen na nyàku ki vo ki be jiji be bwanku. Ki cin waa ku tsababe adòn bu anyunu wa ngha nwo, ka ba waa ku danra Cidon ci Ataa ra. Wa­ kara tà danra kuna so dia ba Ci­ don mba dzun hun. 19 Yesu dan yibe danra, "Mna dan yini aji wajinderi byenbyen numa danra nwu ri tsakaa abu dzun bua bu dia ba. A nwu ri nde zoa hwa jinni ridan numa mbyà abu waa Ataa na tsa ra hunnu kuri ten bea. Ki cin waa abu waa ata ri tsa ra ciri abu waa nwu kari mbyà ku ten bea ku tsa. 20 Ki cin waa Ata con Nwua ra, ku tà yi Nwua abu baa kuna tsa ba dia ra kata. Ku kari tà yiku abu baa tsatsa baa ka wakara numa ri yi nwoni ken jinni. 21 Ci tsadzu waa Ata hwa yi pajukun baa huhu do don ba cindi ra, ci numa ra Nwua kari yi apa waa kuma con kata cindi. 22 Ata Ci­ don ba dia foa apa dzun kwen ba, ama ku nde gben bu kwen wa fofo kata kwa Nwua ki vo. 23 Ku tsa numa ki cin waa jiji pajukun kata be yi Nwu waji hwè ci tsadzu waa be yi Ata Cidon ra. Apa wama yia Nwu waji hwè ba, ku yia Ata Cidon hwè ba hun. 24 "Mna dan yini aji wajinderi byenbyen numa danra apa wama gon tson fo ajimi, kuma kà yi wajinderi ki bye apa wa tsonmi bi ra ku ci ba cindi wa ci kenken. Aki nwādzu ba cin'a ku du cindi wa ci kenken ra, akwen ka nwādzu ba cin'a ra. 25 Mna dan yini aji wajinderi byenbyen numa danra anyunu nabi ki tiri ki pyen ko dzun tiri ba, san kari m danra anyunu waji zan ra gbogbo numa ra duma waa pajukun baa huhu ri fo kyu bu Nwu bu Cidon. Pajukun baa ma gon tson fo akyu waji beri du cindi. 26 Ci tsadzu waa Ata Ci­ don ci ba agben wa yi apa cindi ra, ku yi Nwua agben numa du jiji ku yi pajukun cindi. 27 Kukà yi Nwua gben wa fo pajukun kwen ki cin waa ku ci Nwu pajukun. 28 Niká yi abu baakara be kenni nwo ba, anyunu nabi ki tiri ki pyen kire waa pajukun baa huhu kata ri fo akyumi, 29 beri do don pwa­ dzu ki shi mbibe. Baa ndi na tsa abu wa sansan hora beri pwadzu ba cindi wa ci kenken. Baa ndi na tsa abu wa baba hora beri bi pwa­ dzu bi pantse pyen bu Cidon kuri natenbe. 30 "Ami ri tsakami abu dzun ki bye agben bu dimi ba, se vo bu Cidon wa ndi tsonmi bi ra ma kiyo. Mna fo kwenmi ci tsadzu waa Cidon dan yimi ra. Ci numa ra akwen wa fofomi ci coa numa ndafan jinni. Ki cin waa mna tsami abu wa vyami ki mikyinmi ba, ama mna tsa abu wa vya hwan bu Cidon wa tsonmi bi ra. 31 "M mana zen aji nu dimi ba adimi, pajukun ri zenbe nde danra ci aji wajinderi ba. 32 Ama apa wari zen aji numi ki tiri. M yinu danra aji waa kuna zen ki cinmi ra ci aji wajinderi byen­ byen, 33 Apa waji ci Yohanna waa ni ndi tsontson ya byea ku dan yini aji wajinderi byenbyen numa ki cinmi ra. 34 "Tàa danra m fan avomi ba abemi yi aji waa apa ri zen ki cinmi vinni ba, ama mna gbè aji ki cin aji waji ra ki cin waa jiji ni du nyaco wa nwàdzudzu. 35 Yohanna ci asefon wa mupyu yafan bye, nī zen nde nī fo ajia nī mbu mikyin ba abye wa yafan jinni waji wakara waa ku nde bira titi numa, 36 Ama abu badati ki tiri ki cinmi baa sanka aji bu Yohanna dan ki cinmi ra nana numa. Ki dn waa abu baa Atami yimi danra m tsa ra na zen numi, kana tà danra Atami tsonmi ri bi. 37 Aku Atami waji wa tsonmi bi ra aku ba dia ku zen aji ki cinmi du, ama ni foni akyua fo raba. 38 Nikà pan foni kyua so mikyinni fo raba, ki cin waa ni zenni nde ba aji bu apa waa ku tsonku bi raba. 39 Nina hwèn aji ki bye Afa bu Cidon ko nukon, ki cin waa nina so ki mikyinni danra niri du cindi wa ci kenken ki bye Afa waji. Afa waji na zen aji ki cinmi. 40 Ama anu waa ní kyan bi byemi jiji ní du cindi ra ni nghani. 41 "Ami mna nyami hwe ki bye pajukun ba, 42 ama m̀ yini nù danra ni conni Cidon ki mikyinni ba. 43 bi byeni ba zen bu Cidon ama ni panmi ba, ama akyan apa dzun rima kyan bi byeni ki bye zen bu dia numa niri kyan panku vo pyin­ na gbogbo numa ra. 44 Ani pajukun nina nyà waa jiji ní nya hwè yi dini vinni, Ahwè waa Ci­ don wa ci dzundzun tori numa ri yi apa ra tua ni ba. Ci numa ra niri bi tsanini hunnu yi wajinderi ki byemi? 45 "Níká ga ki mikyinni danra ami ciri apa wari nde boni ya dzwa ki pyen bu Cidon ba, ama Musa waa ni nde gbenni zan ki dia ra ri nde boni ri ya dzwa ki pyen bu Cidon. 46 Niri ma kyan yi wajinderi ki bye Musa byen­ byen numa, niri kyan ka yi wajinderi ki byemi du, ki cin waa Musa ndi ba dia tā aji ki cinmi du. 47 Ama ni yini wajinderi ki bye aji waa Musa ndi tā raba, numa ra niri bi tsanini hunnu ní yi wajinderi ki bye akimi?"

6

1 Ki nyaken wakara Yesu kyan teku waa beri baku dan­ ra Galili ra kasen ya ki kyan myi ki bahun. Be kari ba teku waji danra Tibariya du. 2 Pajukun suu numa kana bàku ki nyaken na ya, ki cin waa be ndi mbyà abu baa ken nwo baa ku ndi na tsa ranu ba azobe ki bye waa ku ndi nwàdzu pajukun baa dā adō ki bye adobe ra. 3 Yesu ba baa bàku neya ki cin kwen ki don ya tuci na jinni ki bye waji. 4 Ayo waji cinkwan bu Yahudawa waa beri baku danra paska ra na dzubye wa tsatsa ra. 5 Yesu ka pukan zoa numa ku mbyà pajukun suu numa tswa zén'a foji wana bibi ki byea. Ku mbye Filibus danra, "Iri dui buju kini í hwen yi pajukun baakara be ji zezu?" 6 (Yesu kà Filibus vo ki fin numa jiji ku fo ndea.) Ki cin waa Yesu ba dia yi abu waa kuri bi tsa nu. 7 Filibus dan yiku dan­ ra, "Ko abè nu ashuku dzundzun ma ken'a wa hwen buju kiyo yibe ji ken cin dibe ba." 8 Apa dzun wa bà Yesu waa beri ba zèn'a danra, Andarawus nwuza fin dzun bu Siman Bitrus dan yi Yesu danra, 9 "A nwu dzun kire ci ba agan bu borodi kwan dzun tswanna, ba aje kwan dzun pyin­ na. Ama yaku pajukun baa hwea hwea numa ci kara abu baakara ken wa tsa ke?" 10 Yesu dan yi baa ri bàku danra, "Ni dan yi pajukun jiji be tuci jinni." Abye waji ci azo byen numa. Pajukun kata tuci bye waji. Ki fin pajukun baa tuci jinni ki bye waji ra kata bawunu azo dibe numa zan dubu tswanna ki bye waji. 11 Yesu ho agan bu borodi baaji ku mbu mikyin yi Cidon. Ki nyaken wakara ku ho gafan yi pajukun baa tuci jinni hora kata ken cin dibe. Kukà ho aje hora gafan yi pajukun baaji numa, be ji buju zezu kata ken cin dibe. 12 Ki nyaken waa be ji buju zezu rara, Yesu dan yi baa bàku dan­ ra, "Ní ho afyanu buju baa pajukun ji dati hora kwan dzun ki cin waa jiji beká tsaba jinni numa ki tswen ki byeri ba." 13 Se baa bàku baaji gaho afyanu buju baa pajukun hora ji dati ki fin gan bu borodi tswanna ra kwan dzun mu atikshe adzwe nwa pyinna. 14 Waa pajukun baaji kata be mbyà abu wa ken nwo wakara waa Yesu tsa ra be dan­ ra, "Ajinderi, apa wakara ci apa wa da don bu Cidon, waa Cidon ndi danra kuri bi ki fin tswen ra." 15 Yesu hwàyi ba waa pajukun baaji na con jiji be nde­ ku ya natson jiji ku ci cin bu ko kani kata ken numa, se Yesu do don kyoo numa neya dia yo ki cin kwèn ya ci byeri dzundzun'a. 16 Ayo waa anyunu ri nde nua tswa jinni numa se abe baa bà Yesu ya ki nu teku; 17 be kaya ki fin akò jiji be kyan ya ki tswen waa beri baku danra Kafar­ nahum ki zhen ki bahun. Afitse tse dube ki nyaco ayo waji Yesu ngha bia ki byebe raba tiri. 18 Awocu wa gbangban numa na sa gbugbu numa yi jape na pèn fyén. 19 Waa be ya akà ya zan ci tsadzu lamba tsara ko nyena numa be wezo be mbyà Yesu kyenkyon ki cin jan tswa zénbe nabi dzubye ba akobe, se azin panbe. 20 Áma ku dan yibe dan­ ra, "Cimi, níká zinni azin ba." 21 Se be cu cucu panku numa kaya ki fin akò. Gbogbo numa vinni be mbyà akobe zan ra ki bye waa be kyan na yayo rara. 22 Nakyabyea pajukun suu numa baa dati ki zhen ki bahun na ga danra Yesu ci tiri ki gobe ki byeri dzubye. Be yinu danra akò dzundzun vinni ndi ciri ki byeri, bekà yinu danra Yesu ndi kaa akò waji ba baa bàku ba. Ama abe baa bàku ndi nde akò waji azo dibe kyan ya dzundzun-be. 23 Akò badati baa dzu ki Ti­ bariya bi ra, be bi dzubye ba abye waa pajukun hora ji buju kiyo ki nyaken waa Yesu mbu mikyin yi Cidon ra. 24 Waa pajukun baaji mbyà danra Yesu ba baa bàku babeni ki bye waji ra be ka akò foji kyon wa nwā­ dzu yaya ki Kafarnahum jiji be ya shon zo baku. 25 Waa be kyan ya shon ba Yesu ki kyan myi bu teku waji ki bahun numa be mbyeku dan­ ra, "Manu ù bi zan kire anukon?" 26 Yesu dan yibe dan­ ra, "Mna dan yini aji wajinderi byenbyen numa danra, nina nyà­ mi ki cin abu wa ken nwo baa m tsa raba, ama nina nyàmi ki cin buju baa ni ndi ji zezu ra. 27 Níká tsa dini fyin na nyà buju wari vinvin ki jinni ba, ama ni nga ní nyà buju wari ci kenken waa Nwu pajukun ri nde yini ra. Ami waa Ata Cidon zen nde yimi anu danra m tsa numa." 28 Be mbye Yesu danra, "Abu waa iri tsa san hwan u ci kake hun?" 29 Yesu dan yibe danra, "Abu waa niri tsa ku san hwan bu Cidon ciri ni yi wajinderi ki bye apa waa ku tsonku bi ki fin tswen ra." 30 Se be mbyeku dan­ ra, "Ma ci numa abu dzun wa ken nwo waa uri tsa jiji i mbyà ba azoi jiji i yi wajinderi ki byeu ci kake? Uri tsa kake? 31 Andi abe bayakui ndi ji buju dzun waa beri baku danra 'Manna' ra ki hwan ci tsadzu waa be tā ki fin Afa bu Cidon danra, 'Ku nde buju dzu don bi yibe jiji bé ji.'" 32 Yesu dan yibe danra, "Mna dan yini aji wajinderi byenbyen numa danra abuju wa hun waa be ndi yini ki hwan ra Musa yiani buju waji ri ba dia byen­ byen numa ba. Atami na yini buju wajinderi wa byenbyen wa dzu ki ndoa ki don bi. 33 Abuju waa Cidon ri yiku dzu don bi jinni ki bye pajukun ra ri yi fin tswen wakara cindi." 34 Be dan yiku danra, "Cindo, úna yii tswi buju wakara te dzun te dzun ko nukon." 35 Yesu dan yibe danra "Ami ciri buju wa yi apa cindi waji ci kara. Apa wama bi yi wajinderi ki byemi ambo buju ba ambo jan ri bwan'aku riba. 36 Tanma m dan yini gbogbo numa danra ni mbyàmi nu ba zo dini ama ni yini wajinderi ki byemi ba. 37 Apa waa Atami ma nde yimi ki vo danra ku ci bumi, kuri bibi ki byemi. Apa wama bi byemi mri kanmku sho ba. 38 Ki cin waa m dzu don bi ki cin waa m tsa abu wa vya hwan bu Ata Cidon wa tsonmi bi ra, bà ki cin waa m tsa abu wa vya hwanmi ba. 39 Ahu wa vya hwan bu apa wa tsonmi bi ra ciri, mká fan apa dzun ki fin pajukun baa ku ho kwami ki vo ra ku jan ba, ama m ba doku don ki fin anyunu wa kennu. 40 Abu wa vya hwan bu Atami ciri apa wama wezo mbyà Nwu waji kuma kà yi wajinderi ki byea apa waji kú du cindi wa ci kenken. Anyunu wa kennu mri hwa apa waji ri do don ba cin­ di!" 41 Abe Yahudawa baco baa sen tswen bena nwinde ki cin'a ki cin waa ku danra ku ci buju wa dzu don bi jinni ra. 42 Be mbye aji danra, "Apa wa ci kara cia Yesu nwu bu Yusufu ba? I yì ataa ba ayoa nu. Ki cin ke waji kuna danra ku dzu don bi?" 43 Yesu dan yibe danra, "Ní fan nde nwini waa nina nwi ra jinni. 44 Apa dzun wa tsaka wa bi bye­ mi ba dia baani, se apa waa Ata­ mi wa tsonmi bi ra ma tesuku ribi. Mri kari ba doku ki fin anyunu wa kennu. 45 Pajukun baa da don bu Cidon ndi tā ki fin Afa danra, 'Cidon ri fyen pajukun kata abu.' Ko kani kata wama gon tson fo aji bu abu wa fyenfyen bu Ata Cidon kuma pan, apa waji ri bibi ki byemi, 46 Tàa danra apa dzun mbyà fo Ata Cidon ba azo fo raba, se apa wa dzu byea bi ra maari mbyàku ri ba azo. 47 Mna dan yini aji wajinderi byenbyen numa danra apa wama yi wajinderi apa waji du cindi wa ci kenken gbogbo numa ra. 48 Ami ciri buju wari yi apa cindi waji kara. 49 Abe bayakui hora be ndi ji buju waa beri baku danra, 'Manna' ra ki hwan, ko waa be ji ra be hu aki tiri kpo. 50 Ama buju wajinderi wa dzu don bi ra apa wama ji buju waji kuri hua ba. 51 Ami wa dzu don bira, m ciri buju waji wari yi apa cindi. Apa wama ji buju waji kuri du cindi wa ci kenken buju waji waa mri yi apa waji ra ci awi dimi, mna nde adimi na yi numa ki cin waa pajukun baa ki fin tswen be du cindi." 52 Ki cin aji wakara waa ku dan rá Yahudawa kya ajinu danra, "Tsanini apa wakara ri yii awi dia jiji í dzwan?" 53 Yesu dan yibe danra, "Mna dan yini aji wajinderi byenbyen numa danra nima dzwanni awi di bu Nwu pajukun ba, nima kà wani asa dia ba, ni nyani ba eindi ra hun. 54 Apa wama dzwan awi dia kuma kà wa asa dia apa waji ciri apa wa ci ba cindi wa ci kenken. 55 Awi dimi ba asa dimi ciri buju waji wajinderi byenbyen ba ajan wajinderi byenbyen hun. 56 Apa wama dzwan awi dimi kuma wa asa dimi apa waji kan abu dzun­ dzun bami, ami ka kan abu dzundzun baku ra hun. 57 Ci tsa­ dzu Atami wa ci ba cindi wajinderi byenbyen numa tsonmi bi ra, anu bu Atami waji hunnu m ci ba cindi. Ci numa ra apa wama dzwanmi kuri du cindi ki dimi. 58 Wakara ciri buju wajinderi wa byenbyen wa dzu don bi ra. Wakara cia tsadzu buju wa ndi gbogbo waa abe bayakui ndi ji ki hwan raba. Ko waa be ndi ji buju waji ra, aki nwādzua ba cinbe ba, ama apa wama ji buju wa ci kara kuri du cindi wa ci kenken." 59 Yesu ndi dan aji wakara dede waa ku ndi na fyen pajukun abu ki tan wa fyen bu ki Kafarnahum. 60 Baa bàku fo aji waa ku dan ra, suu numa ki finbe danra, "Aji wa­ kara gban; apa wari gon tson fo aji wakara ci kani?" 61 Yesu yinu ba dia danra baa bàku na nwinde ki cin aji waa ku dan ra, Ki cin wakara ku mbyebe danra, "Wa­ kara kanni aji wa nakyin? 62 Níma kyan mbyà Nwu pajukun kasen ne naya ki don ki bye waa ku ndi dzuyo bi ra niri kyan dan ke? 63 Denden ri yi adi cindi ri, adi cia numa azota, Aji baa m dan yini ra ciri Denden ci ba cindi. 64 Ama pajukun badati ki tiri ki finni pan­ be avo ki bye ajimi ba." Avo ndi kapyen Yesu yì pajukun baa ndi nghabe wa zen nde ba ajia ranu, 65 Yesu kà danra, "Ábu wa tsa m dan yini danra apa dzun wari bi kaa ki byemi baani, se apa waa Cidon ma tesuku bi byemi." 66 Ki cin wakara pajukun baa ndi bàku ra suu numa ki finbe kasen ba nyaken. Be nghabe wa kyenkyon ki bye dzundzun baku ri. 67 Ci numa ra Yesu mbye baa bàku baa kwan dzun dzwe nwa pyinna hora danra, "Ani du, niri kasen yani yaya du?" 68 Siman Bitrus dan yiku danra, "A Cin­ do, iri ya bye kani? Au ciri ba aji wari yi apa cindi wa ci ken­ ken. 69 I yi wajinderi ki byeu i kà yinu danra ù ci apa wa Nyenye wa dzu bye Cidon bi." 70 Yesu dan yibe danra, "Ni yìni waa ami m ndi ceni kwan dzun dzwe nwa pyinna ba? Ama a dzundzun ki finni ci Shetan." 71 Aji waa kuna zen kara kuna zèn ki cin bu Yahuda nwu bu Siman Isikariyoti. Ki cin waa Yahuda ciri apa wari ndeku hwenji, ko waa ku ci dzundzun ki fin bandoa baa bà Yesu kwan dzun dzwe nwa pyinna hora.

7

1 Ki nyaken wakara Yesu na kyenkyon ki fin jen wa ki Galili. Ku con'a wa kyenkyon ki fin jen bu Yahudiya ba, ki cin waa Yahudawa baco baa sen tswen na nyà wa bwanku bwan­ bwan. 2 Byecen bu Yahudawa waa beri da apu ri ciyo ki dika ra na dzubye wa byenbyen ra. 3 Ki cin wakara se abe bavyon bu Yesu dan yi Yesu danra, "U do fan abye wakara jinni ú ya ki Yahudiya jiji pajukun baa bàu baa na bye waji ra be mbyà abu baa ken nwo baaji baa una tsa ra." 4 Apa wama con wa dzu zèn kuri tsaa abu yuyu ba. Ú tsa abu baa ken nwo baa una tsa kara ki fa byeya numa jiji ko kani kata ku mbyà ba azo dia. 5 (Bavyon'a baaji yibe wajinderi ki byea ba.) 6 Yesu dan yibe danra, "Ayo waa Cidon ge ra ngha tsaa raba. Ama buni ki byeni ko ayo wani kata ci abu dzundzun wa sansan. 7 Buni fin tswen zeani ba, ama bumi be zemi ki cin waa mna dan abu wa bababe na yibe ra. 8 Ani ní yani ki bye cinkwan waji ama bumi mri yami raba hunnu, ki cin waa anyunumi ngha mbaa wa yaya raba tiri." 9 Waa ku dan yibe numa ra ku pan abe ki Galili cifo kwan yo hunnu. 10 Ki nyaken waa abe bavyon bu Yesu do ya ki bye cinkwan waji ra, Yesu kà do na nyaken kanbebe ya bye cinkwan waji du. Ku yaa numa ki fa byeya gbaya numa ba, ama ku bonbon kyoo numa kaya ki bye waji. 11 Yahudawa baco baa sen tswen na nyàku ki vo ki be ki bye cinkwan waji. Bena mbye danra, "Ku kini waji?" 12 Pajukun suu numa na byu byùbyú ki cin bu Yesu ki bye waji. Pajukun badati na danra, "Ku ci apa wajinderi." Ama pajukun badati na danra, "M'm, kuna bye pajukun bye­ bye." 13 Ama apa wa zèn kaa aji dzun ki cin'a ki fa byeya numa baani, ki cin waa bena zinzin bu Yahudawa baco baa sen tswen. 14 Waa be tsa cinkwan mba­ gago numa Yesu do don kaya ki fin tan wa fyen bu, kuna fyen pajukun abu ki byeri. 15 Abu wa fyenfyen waa Yesu na fyen ra hwa nwo bu Yahudawa baco baa sen tswen ken tà ken don. Be mbye danra, "Apa wakara kaa makaranta ba, ku tsanini yi abu hwe numa?" 16 Yesu dan yibe danra, "Abu wa fyenfyen waa mna fyen ra cia abumi bu dimi ba, ama Cidon wa tsonmi bi ra fyen tà yimi ri. 17 Apa wama con wa tsa abu wa vya hwan bu Cidon ajinderi byenbyen numa kuri fè yinu ko abu wa fyenfyen bumi ra Cidon tà yimi ri re, ko m fyen ba agben bu dimi numa re. 18 Apa wama zen aji ki bye agben bu dia kuna nyàa hwe yi dia. Ama apa wari nyà hwe yi apa wa tsonku bi ra ku ciri apa wajinderi byenbyen hun, kuna byea pajukun byebye ba. 19 Musa ciari apa wa yini don waa Cidon ndi dan yiku danra ku yini raba? Ama ko apa dzundzun numa ki finni wa konka baani. Ci numa ra nina nyà jiji ní bwanmi ki cin ke?" 20 Pajukun dan yiku danra, "Awo neu ra, akani na nyari wa bwan u bwanbwan?" 21 Yesu dan yibe danra, "M tsa abu wa ken nwo dzwa dzundzun numa abu waji yi nwoni kata ken jinni. 22 Musa nde aji bu abuku wa kyukyu hwani ki jinni. (Ama Musa ciari apa wa ndi kapyen pwa nyaco bu abuku wa kyukyu waji ba, ama bayakui ndi kapyen ri tsa numa.) Ci numa ra nina kyu zhen pajukun bukube yo anyunu wa ngha nwo. 23 Ani ba dini ni mana kyu pajukun abukube yo anyunu wa ngha nwo ki cin waa jiji níká gbekyan adon waa Musa nuni raba, waa m nwàdzu apa wa dā adō ki fin anyunu wa ngha nwo nina ngo­ ngo bami ra ki cin ke? 24 Úká ga pajukun akwen wa rimyi ba, ama ú gabe kwen yo ki bye nyaco wajinderi byenbyen numa nda­ fan jinni." 25 Pajukun badati baa ki finka Urushalima mbye aji danra, "Wa­ kara eia apa waa bena nyà jiji be bwanku raba? 26 Wezo ni mbyà kuna zen aji ki byeya numa apa dzun wa hwa denku baani. Ko dzun tiri baco baa sen tswen ba­ ndoi mbyàyi danra, ku ci Kiristi ajinderi byenbyen numa. 27 Ama cia numa ba, ki cin waa í yinu danra ayo waa Kiristi waji ma bi ra, apa wari yì abye waa ku dzu kiyo bi baani, ama wakara ì yì abye waa ku dzu kiyo bi nu." 28 Ayo waa Yesu na fyen abu ki tan wa wa Cidon ra ku zen aji ba gben numa danra, "Ajinderi byenbyen numa ni yìmi nu nikà yi abye waa m dzu yo bi nu. Ama m bimi kyon waji ki bye gben­ tsòn bu dimi ba, apa wa tsonmi bi ra ku ci apa wajinderi byen­ byen numa, apa waji ni yìni ku ba. 29 Bumi m yìku nu, ki cin waa m dzu byea bi, kukà ciri apa waji wa tsonmi bi ra." 30 Ki cin aji wakara waa ku dan ra, be nyà jiji bé panku, ama apa dzun wa go kaaku vo ki di baani ki cin waa ayo waa Cidon ge yiku ra ngha tsaa raba tiri. 31 Ama pajukun suu numa ki bye waji yi wajinderi ki byea. Bena danra, "Ayo waa Kiristi ma bi ra ku kari tsa abu baa dzun baa ken nwo ka abu apa wakara tiri?" 32 Farisawa fo pajukun na byu byùbyú ki cin tswi aji baakara ki cin bu Yesu, ci numa abe Fari­ sawa ba avon hora ho nube kwan dzun tson dogori ya jiji be ya pan Yesu bi. 33 Yesu dan yibe danra, "Mri bani cifo kire du nyunu pyinna hunnu mri kasen ya ki bye apa wa tsonmi bi ra. 34 Niri nyàmi ama niri dumi ba, ki cin waa mri ya ci bye waa niri ya zan kani kiyo ba." 35 Yahudawa baco baa sen tswen na zen aji ba dibe danra, "Abye waa apa wakara na danra kuri ya ciyo iri du kaiku bara ci bye wa kini? Ko kuri kaya fin bandoi baa gafan nyana cincin ki fin Helenawa hora jiji ku fyen Helenawa abu? 36 A cinna bu ajia waji waa ku dan ra dan ke hun? Waa ku danra iri nyàku ama iri duiku bara, iri kari zan kai ki bye waa ku ci kiyo raba." 37 Nde numa bi zan ki bye anyunu wa kennu cinkwan wa kwakyi waa beri da apu ri ciyo ki dika ra, anyunu wa hun waji ra ci anyunu wa kwakyi. Anyunu waji Yesu do don pantse don zen aji ba gben numa danra, "Apa waa ambo jan mana bwanku ku bi bye­ mi ku pan jape ku wa. 38 Ci tsadzu waa be ndi tā so ki fin Afa bu Cidon gbogbo numa danra, 'Apa wama yi wajinderi ki byemi jape wari yi apa cindi ra ri gbanyo numa pwadzu ki fin'a.'" 39 Yesu na zen aji wakara ki cin Denden bu Cidon waa pajukun baa yi wajinderi ki byea ri du ra. Ayo waji be ngha dube Denden waji raba tiri, ki cin waa Yesu ngha dua hwe ki bye Cidon raba hunnu. 40 Ayo waa pajukun fo aji baakara baa Yesu dan ra, pajukun badati ki finbe danra, "Apa wakara ci apa wa da don bu Cidon ajinderi byenbyen numa." 41 Pajukun badati danra, "Apa wakara ci Kiristi apa waa Cidon ceku." Ama pajukun badati danra, "Kiristi waji kari dzu Galili bi ri? 42 Be danbe ki fin Afa bu Cidon danra, Kiristi ri pwadzu dzu bye atsu bu Dawuda ri dzu ki Baitalami ki cinda bye waa Dawuda ndi ciyo ra ribi ba?" 43 Ki cin aji wakara hwa nu bu pajukun gafan nyana cincin ki cin bu Yesu. 44 Pajukun con jiji be panku, ama apa dzun wa nde vo goku ki di baani. 45 Abe dogori hora kasen ya ki bye abe von ba Farisawa. Abe baco baa sen tswen baaji mbye­ be danra, "Ake tsari ni ndeni ku bi ba?" 46 Abe dogori baaji dan­ ra, "I fo foi apa dzun zen aji ci tsadzu apa wakara fo raba." 47 Abe Farisawa hora mbyebe danra, "Agbo! Ani du ku puni pupu? 48 Apa dzun ki tiri ki fin baco baa sen tswen, ko Farisawa wa yi wajinderi ki byea? 49 Ama pajukun baakara baa yìbe adon waa Cidon yi Musa bara, ai be gbe fyin be dibe ki cin ra." 50 Nikodimu wa ndi ya bye Yesu atsunnu ra ku ki fin baco baa sen tswen hora du. Ku nde nua don mbyebe danra, 51 "Adon bui zen nde waa í ge apa kwen avo waa ī ngha kapyen foi aji dzun ki nua jiji í yi abu waji waa ku tsa raba?" 52 Be mbyeku danra, "Au du ù ci apa wa ki Galili? Fon Afa bu Cidon sansan numa ú mbyà be danbe aji danra apa wa da don dzun ri dzu ki Galili ribi ba." [Ki nyaken wakara ko kani kata gafan jinni ya ndoa.

8

1 Ama Yesu ne cin kwen waa beri baku danra Zaitun ra neya ki don. 2 Nakyabye ponpon pyuu numa Yesu nadon kasen bi ki tan wa wa Cidon. Pajukun kata ya duku ki byeri, Ku tuci jinni fyenbe abu. 3 Baco hora baa ri fyen pajukun aji bu Cidon, ba abe Farisawa be kwan dzun pan awuwa dzun ki vo bwa numa ki bye ayo waa kuna godi ba awunu, Be panku numa ki vo nde bi ki bye waji yiku pantse pyen bu pajukun kata. 4 Se be dan yi Yesu danra, "Manu, awuwa wa ci kara ī panku ba agyaa bena godi ba dibe ki vo bwa numa. 5 Ki bye Afa bu adon waa Musa ta ra ku nui don bàvo kiyo tutu numa danra, atswi apa baakara numa í ta bwanke ba abàn, buu uri dan buu dan ke ki cin aji wakara?" 6 Be mbyeku numa ki cin waa jiji be foku nu be du abye wa nde vo pan yo be mbyà boa kiyo. Se Yesu kan ki jinni na ta atō ki vivi ki jinni ba avo. 7 Ayo waa Yesu kan ki jinni na ta atō ra be foji wana mbyeku mbyembye. Se Yesu gbe cin'a don ku dan yibe danra, "Ki finni hora apa dzun ma kiyo wama cia ba abu wa baba ba, ku kapyen nde abàn taku ki dia." 8 Se ku kan jinni foji atō wana tata ki vivi ki jinni ba ngyi voa. 9 Waa be fo aji wakara numa ra, be ho vo nwo jinni pwadzu dzundzun dzundzun ya dibe yo ki myi. Jo nwoa ki cin bu baco baa ki finbe hora. Be fan Yesu ki byeri dzun­ dzun'a ba awuwa ra vinni pantse pyen'a ci. 10 Yesu gbe cin'a don ku mbye awuwa waji danra, "Awuwa apa hora kini? Ko apa dzundzun numa ki finbe táu kwen ba?" 11 Ku danra, "Baani, Cindo." Se Yesu dan yiku danra, "Ami du, mri táu ba. U yau kyon u, ama ka mbyā tsa abu wa baba riba."] 12 Yesu ka mbyā zen aji dan yi pajukun danra, "Ami ci abye wa yafan jinni ki fin tswen, Apa wama bàmi kata kuri kyen'a kyon ki fin bye wa nàken jinni ba, ama kuri du bye wa yafan jinni wa ci ba cindi." 13 Se abe Farisawa dan yiku danra, "Una zen aji ki cin u ba diu, aji waa una zen ki cin u ra ci aji wa rimyi." 14 Yesu dan yibe danra, "Ko waa mna zen aji ki cinmi ba dimi ra, ajimi waji ci aji wajinderi ki cin waa m yì abye waa m dzu yo bi nu, mkà yi abye waa mna ya yo nu. Buni ni yini bye waa m dzu yo bi ba, nikà yini abye waa mna ya yo ba. 15 Nina ga kwen buni abu pajukun, ami ga fomi apa dzun kwen yo fo raba. 16 Ama ko mri ma kyan fo kwen, akwenmi ri kyan ci wajinderi ndafan jinni byenbyen numa. Ki cin waa m cimi dzundzunmi ba, Atami wa tsonmi bi ra bami ci tiri ki bye dzundzun. 17 Ki fin Afani bu don waa Cidon yi Musa ra, be tā kiyo danra, apa pyinna ma zen aji we dzun ki cin abu dzundzun tà danra aji waji ci aji wajinderi byenbyen numa. 18 Nī mbyà mna zen aji ki cin dimi ba dimi, Atami wa tsonmi bi ra kana zen aji ki cinmi du." 19 Se be mbyeku danra, "Atau waji ki bani?" Yesu nde nua don a danra, "Nī yìmi ba, fyin mbye Atami? Niri ma kyan yìmi nu, niri kyan yi Atami nu du." 20 Yesu zen aji baakara ki bye ayo waa kuna fyen abu ki tan wa wa Cidon ki go kyekye bye waa beri so abè kiyo ra, ama apa dzun pan'aku ba, ki cin waa anyunu ngha mbaa raba. 21 Yesu ka dan yibe danra, "Mri ya bye dzun, niri nyàmi ama niri hu ba abu wa babani ki cinni. Abye waa mri ya yo ra, niri ya kani kiyo ba," 22 Yahudawa baco baa sen tswen danra, "Waa kuna danra kuri ya ki bye waa iri ya kai kiyo bara cinna bu aji waji dan ke hun? Kuri ya bwan dia bwanbwan?" 23 Yesu dan yibe danra, "Nī ci pajukun baa ki jinni kire, ama bumi m dzu don bi. Nī ci pajukun baa ki fin tswen ama bumi m cimi apa wa dzu fin tswen kire bi ba. 24 M dan yini danra niri hu ba abu wa babani ki cinni. Abu wa tsa m dan numa ra ki cin waa nima yini wajinderi danra m ci apa waa m ci raba, niri huhu ba abu wa babani ki cinni." 25 Yahudawa hora mbyeku danra, "U ci nwu bu kani waji?" Yesu dan yibe danra, "M ci apa waa m ndi dan yini avo ndi gbogbo kapyen ra. 26 Ni ci ba aji suu numa ki cinni baa mri panni kwen kiyo. Ata wa tsonmi bi ra ku ci apa wajinderi byenbyen numa. Aji waa ku dan ki cinmi ra ciri waa mkà nde na dan yi pajukun ki fin tswen." 27 Be hwà yibe waa kuna zen aji waji yibe ki cin bu Ata Cidon ba. 28 Ci numa ra Yesu dan yibe dan­ ra, "Anyunu waa nima nde Nwu pajukun tsòn don ra hunnu niri hun hwàyinu ba dini danra m ci apa waa m ci ra, a hunnu ni kari hwàyi danra m tsami abu dzun ba gben dimi numa ba. Ama aji baa mna zen hora kata ci aji baa Atami fyen ta yimi ri. 29 Ata wa tsonmi bi ra, bami ci dzun ku fanmí ci dzundzunmi ba, ki cin waa mna tsa abu wa vya mikyin'a ko nukon." 30 Ki cin aji baakara waa ku danra, pajukun suu numa yi wajinderi ki byea, 31 Yesu dan yi Yahudawa baakara baa yi wajinderi ki byea ra danra, "Nima so hwan kiyo yi wajinderi ki bye ajimi numa yaya niri ci pajukun baa bàmi ajinderi byenbyen numa hun. 32 Niri bi hwàyi ba aji wa byenbyen nu, aji wa byenbyen waji kari nwàdzuni rito numa ki byecu bu anya." 33 Be dan yiku danra, "Ai, í ci bazhenda bu Ibrahim í kan foi anyà bu apa dzun fo raba. Tsanini una dan yii danra iri nwàdzu rito numa ki bye byecu bu anyà?" 34 Yesu dan yibe danra, "Mna dan yini aji wajinderi byenbyen numa, apa wama tsa abu wa baba kata ku ci anya bu abu wa baba. 35 Apa wama ci nyà kuri ci ken'a ki ndo numa yaya ba, ama nwu ndo ri ci ken ndo numa yaya. 36 Ci numa ra nwu ndo ma nwàdzuu ki bye byecu bu anyà ra, ku nwàdzuu nwàdzudzu ajinderi ra hun, 37 M yinu danra ni ci bazhenda bu Ibrahim, ko waa ci numa ra, nina nyà jiji ni bwanmi ki cin waa ni zenni nde ba ajimi baa m dan yini raba. 38 Mna dan yini abu waa m ndi mbyà ki bye Atami, ani ni kana tsa abu waa Atani fyen ta yini." 39 Be dan yiku danra, "Atai ci Ibrahim." Yesu dan yibe danra, "Niri ma kyan ci bazhenzhen bu Ibrahim ajinderi byenbyen niri kyan ten abe bu Ibrahim tsa abu waa ku ndi na tsa ra. 40 Ama nina nyà jiji ni bwanmi ami wa dan yini aji wajinderi byen­ byen numa waa m fo ki bye Cidon. Ibrahim ndi tsaa tswi abu wakara numa fo raba! 41 Nina ho vo butso bu atani." Be dan yiku danra, "I cii zhenzhen agya ba. Atai ci Ci­ don dzundzun vinni." 42 Yesu dan yibe danra, "Cidon rima kyan ci atani ajinderi byenbyen numa, niri kyan con ajimi, ki cin waa m dzu byea bi kire. Ki cin waa akyon waji waa m bi ra, m bimi kyon bu dimi ba, ama ku tsonmi ri bi, 43 Ake waji tsari ni fo yini aji waa m dan yini raba? Abu wa tsa ra ki cin waa ni gonni tson fo ajimi ba, 44 Nī ci bazhenzhen bu atani Shetan. Abu wa vya hwan bu atani ra ciri abu waa nina ma ki mikyinni ni tsa du. Avo ndi gbogbo dzu jinni bi ku ci apa wa bwan pa. Ku hwaa ce bu abu wa byenbyen numa wa tsatsa fo raba. Ki cin waa ku baani ba aji wajinderi byenbyen numa ki fin'a ko dzundzun. Dede waa kuma kankan kuna tà atswi apa waa ku ci hun, ki cin waa ku ci apa wa kankan, kukà ci nwo akan wani kata. 45 Ama bumi ni nghani wa yi wajinderi ki bye ajimi ki cin waa mna dan aji wajinderi byen­ byen numa na yini ra. 46 Akani waji ki finni ri tà yimi abu wa babami ri? Mna dan yini aji wajinderi byenbyen numa, ake waji tsari ni zenni nde yi wajinderi ki bye ajimi ba? 47 Apa wama ci nwu bu Cidon kuri fo aji bu Cidon nu. Abu wa tsa ni foni aji bu Cidon bara ki cin waa ni cini bazhenzhen bu Cidon ba." 48 Abe Yahudawa baco baa sen tswen hora mbye Yesu dan­ ra, "Waa ī ndi danra ù ci apa wa ki Samariya awo wa baba neu ra, ci nuu re, ko cia nuu ba?" 49 Yesu dan yibe danra, "Awo wa baba dzun babe nemi ba. Mna yi Atami hwè ama nina sinni hwèmi. 50 Ami ba dimi mri nyàmi hwè yi dimi ba, ama apa dzun ki tiri wari nyà hwè yimi. Apa waji ciri wari gafan zo ji. 51 Mna dan yini aji wajinderi byenbyen numa danra, apa wama pan ajimi apa waji ri hua ba ko dzundzun." 52 Abe Yahudawa baco baa sen tswen baaji dan yiku danra, "Tanma numa ī mbyàyi danra, awo neu ra. Ibrahim ndi hu gbo­ gbo numa yara, abe pajukun hora baa ndi na da don bu Ci­ don ra, be hu yaho gbogbo numa ra du. Ama buu ù danra apa wama pan ajiu kuri hua ba ko dzundzun. 53 Ù ka Ibrahim atai wa hu rari? Pajukun baa da don bu Cidon ka hu du, buu una so diu danra u ci kani?" 54 Yesu dan yibe danra, "Mri ma kyan nyà hwe tiri yi adimi, hwè waji ri dzua jinni ba. Ama Atami yimi hwè waji ri. Atami waa nina baku danra Cindoni ra. 55 Ama ko waa ni dan ku ci Cindoni ra ni yìni ku ba, bumi m yiku nu. Mma danra m yimku ba, mri kan apa wa kankan bani abu dzun­ dzun. Ama m yiku nu, m kana bà ajia. 56 Ibrahim yakuni mbu mikyin ki cin waa be geku nu danra, kuri bi mbyà anyunumi ra, ku mbyà anyunu waji ku cu cucu." 57 Abe Yahudawa baco baa sen tswen hora dan yiku danra, "Ajuu ngha zan'a dipa pyinna kyadzwe raba tiri, ù duu zo bu Ibrahim kini mbyà fora?" 58 Yesu dan yibe danra, "Mna dan yini aji wajinderi byenbyen numa danra avo waa be ngha mbabe Ibrahim raba, m ci yo." 59 Waa be fo numa ra be nwo abàn jiji be ta bwanku, ama Yesu yu pwadzu ki fin tan wa wa Cidon waji.

9

1 Dede waa Yesu tsa àfá na nwādzu ki nyaco numa ku mbyà apa dzun waa be mbàku azoa gbàngbàn numa dzu vo ki fin bi. 2 Abe baa bà Yesu mbye Yesu danra, "Manu, akani tsari abu wa baba hunnu hwa be mba apa wakara agbànzo ra? Apa waji tsa abu wa baba dzun? Ko ci abu wa baba bu tsua?" 3 Yesu dan yibe danra "Cia abu wa baba bu apa wakara hwari hun­ nu be hun mbàku agbànzo raba, kà cia abu wa baba bu atsua ba, Abu wa tsa be mbaku agbànzo ra ki cin waa jiji pajukun be mbyà butso bu Cidon ki di bu abu waa Cidon ri tsa apa waji ra. 4 Ci ken í tsa ge butso bu apa wa tsonmi bi ra ba mbwanu avo waa anyunu ki tiri ra. Fitse na nga wa tsetse ra, afitse waji ma tse ra apa dzun wari tsaka butso baani ri. 5 Waa m ci tiri ki fin tswen kara, ami ciri byeya wa yafan fin tswen." 6 Ayo waa ku zen aji wakara numa se ku tu con ta jinni ku bwa jen ba acon waji se ku ko jen waji waa ku bwa ra ta apa waji ki zoa. 7 Ku dan yiku danra, "Ú ya ki bye kita waa beri baku danra Siluwan ra, ú ya tsonye zou kiyo." A cinna bu zèn bu Siluwan ra tà danra, "Atson wa tsontson." Ci numa ra agbànzo waji ya aya tsonye zoa kiyo, azoa tafan jinni ku mbyà bye. Dede waa ku kasen dzu byeri nabi ra, 8 abe jo ndoa ba abe baa ndi mbyà foku waa kuna vo avo ra danra, "Wakara cia apa wa gbànzo wa ndi na ci nu nyaco na vo avo raba?" 9 Pajukun badati danra, "Ciku!" Pajukun badati danra, "Ciaku ba. Apa wakara dzuku dzudzu azota." Se apa wa ndi gbànzo waji ba dia danra, "M ci apa waji." 10 Be mbyeku danra, "Ù tsanini mbyà mbye?" 11 Apa waji dan yibe danra, "Apa waa beri baku danra Yesu ra bwa jen tami ki zomi, ku dan yimi danra ḿ ya bye kita waa beri baku danra Siluwan ra, m ya tso zomi kiyo. M̀ ya bye waji gbogbo numa azomi tafan jinni m mbyà bye ra." 12 Be mbyeku danra, "Apa waji kini?" Ku danra, ku yia ba. 13 Apa waji wa ndi gbànzo ra be ndeku ya yi abe Farisawa. 14 Anyunu waa Yesu bwa jen tāku ki zoa ra ci anyunu wa ngha nwo, 15 Abe Farisawa du kà mbyeku abu wa hwa hunnu ku du azo wa mbyà bye ra. Ku dan yibe danra, "Ku bwa jen tami ki zomi se m tso zomi m du azo wa yafan jinni wa mbyà bye." 16 Pajukun badati ki fin Farisawa danra, "Apa waji dzua ki bye Cidon bi ba, ki cin waa ku kon'a anyunu wa ngha nwo sansan ba." Pajukun badati danra, "Apa waji rima kyan ci apa wa tsa abu wa baba, kuri kyan tsanini ri tsa­ ka abu wa ken nwo wakara hwè numa?" Ci numa ra anube gafan nyana cincin. 17 Abe Farisawa hora kà mbyā mbye apa wa ndi gbànzo ra aji danra, "Buu ù dan dan ke ki cin bu apa waa ù dan ku pofan u zou yo ra?" Ku dan yibe danra, "Apa waji ci apa wa da don bu Cidon." 18 Yahudawa hora zenbe nde danra apa wakara ndi gbànzo fora hunnu ki nyaken azoa bi tafan jinni ku du zo wa mbyà bye ba. Ci numa ra be ba ata bu nwu waa zoa pofan jinni ra ba ayoa nde bi. 19 Be mbyebe danra, "Wakara ci nwuni waa ni danra, ni mbaku agbànzo ra? Ma tsa­ nini kuna mbyà bye tanma?" 20 Ataa ba ayoa danra, "Abu waa ī yì ciri ku ci nwui, ī kà ndi mbaku gbànzo dzu fin bi, 21 ama ī yii abu wa hwa kuna mbyà bye tanma raba. I yii apa wa pofanku zoa yo ba. Ní mbyeku. Ku hwè ken apa ra, kuri dan yini ba dia." 22 Abu wa tsa ataa ba ayoa dan numa ra ki cin waa bena zinzin bu abe Yahudawa baco baa sen tswen. Ki cin waa abe baco Yahudawa ndi ho nube den kwan dzun danra apa wama zen aji ki cin bu Yesu ki byeya numa danra Yesu ci Kiristi beri ten apa waji pwadzudzu ki tan wa wa Cidon. 23 Ábu wa tsa ataa ba ayoa danra, "Ku hwè ken apa ra, ni mbyeku aji ba dia." 24 Ci numa ra bekà mbyā ba apa waa be ndi mbàku gbànzo dzu fin bi ra nde wa kwan pyinna. Be dan yiku danra, "Ú dan aji wajinderi byenbyen numa yii uma jiji Ci­ don. ī yinu danra apa ra ci apa wa tsa abu wa baba." 25 Ku dan yibe danra, "Ko ku ci apa wa tsa abu wa baba re ko ku ci apa wa tsa abu wa sansan re m̀ yimi ba. Abu dzundzun waa ní yi ciri andi gbogbo m ci apa wa gbànzo ama tanma mna mbyà bye." 26 Be mbyeku danra, "Ku tsau nini waji hunnu ku pofan u zou yo?" 27 Ku dan yibe danra, "M̀ kyan kapyen dan yini aji wakara gbo­ gbo numa ra, ama ni gonni tson fomi ba. Ki cin ke nina con jiji mkà mbyā dan yini tanma ri? Ani du nina con jiji ni bàku?" 28 Be tsoku ce, be dan yiku dan­ ra, "Au ciri apa wa bàku, ama bui ī ci baa bà Musa. 29 Ī yinu danra Cidon zen aji ba Musa, ama abu apa wakara ī yii bye waa ku dzuyo bi ba." 30 Apa waji dan yibe danra, "Agbo! Wakara ci aji wa ken nwo. Apa waji ciri apa wa pofanmi zomi yo, tsanini ni danra ni yini bye waa ku dzu­ yo bi ba? 31 Ī yinu danra Cidon ri gon'a tson fo apa wa tsa abu wa baba ba, se pajukun baa ri waku, ba baa ri tsa abu wa we hwan'a hunnu kuri gon tson fobe. 32 Mà tswen kan mà tswen aku ra ī fo foi danra apa dzun pofan zo bu apa waa be mbaku gbànzo numa dzu fin bi foraba. 33 Apa wakara kuri ma kyan dzua ki bye Cidon bi ba kuri kyan tsakaa abu dzun numa ba." 34 Be dan yiku danra, "Au waa be mbau ki fin abu wa baba kyaku kyaku numa una con jiji ú fyen'i bu?" Be kanku pwadzu ki tan wa fyen bu. 35 Yesu fo waa be kan apa waji pwadzu ra, se ku nyà panku ku mbyeku danra, "Uri yi wajinderi ki bye Nwu pajukun?" 36 Apa waji dan yiku danra, "Cindo, apa waji ci kani waji jiji m yi wajinderi ki byea?" 37 Yesu dan yiku danra, "Ù mbyà apa waji gbogbo numa ra. Apa wana zen aji bau kara ciri apa waji." 38 Ku danra, "Cindo m yi wajinderi ra." Se ku tu ben jinni ku wa Yesu. 39 Yesu danra, "Abu wa ndemi bi ki fin tswen kire ra ki cin waa jiji m gafan pajukun zo ji yo. Ki cin waa pajukun baa ri mbyàbe bye bara beri kan pajukun baa mbyà bye. Pajukun baa na so dibe danra bena mbyà bye ra beri kan gbànzo." 40 Waa abe Farisawa badati baa ci bye baku ra fo aji wakara numa be mbyeku danra, "Ai du, ī ci gbànzo?" 41 Yesu dan yibe danra, "Niri ma kyan ci gbànzo niri kyan cini ba abu wa baba ba. Ama ki cin waa nina danra ni mbyà bye nu ra, abu wa babani pan nani ki tiri cinni."

10

1 Yesu danra, "Mna dan yini aji wajinderi byenbyen numa danra, apa wama con ku kà ki fin àgá bu àdòn kuma fan nu nyakyon jinni ya kà dzu bye dzun ken ya fin àgá, apa waji ci avyú, ku ci apa wa gbanco. 2 Ama apa wama ka dzu nu nyakyon ya apa waji ci apa wajinderi byen­ byen wa za àdòn hun. 3 Apa wari kon nu nyakyon ra ri pofanku nu nyakyon yo. Àdòn'a fo yì kyua nu, ku babe nde ba azenbe hobe pwadzu. 4 Ayo waa kuma ho àdòn'a kata pwadzu ra, kuri na pyen hobe co, àdòn'a ri bàku ki nyaken ki cin waa be fo yì kyua nu. 5 Apa wama ci akyon beri zenbe nde bàku ki nyaken ba. Beri she gbanfan jinni fanku jinni ki cin waa be fo yibe kyua ba." 6 Yesu kabe nda wakara numa ama be fè yibe cinna bu aji waji ba. 7 Ci numa ra Yesu kà mbyā danra, "Mna dan yini aji wajinderi byenbyen numa danra ami ciri nu nyakyon àgá. 8 Apa baa ndi kapyen bi ra, be ci avyú ba baa gbanco, àdòn gonbe tson fobe ba. 9 Ami ciri nu nyakyon, àdòn wama kà dzu byemi kuri nwàdzu. Kuri kà bye waji kuri pwadzu, kuri du abye wa sansan wa ji buju kiyo. 10 Apa wa vyi vyu ri bia kyon bua numa azota ba, ama kuri bi kyon bua ki cin waa ku vyi vyu, ku bwan àdòn kúkà tsaba bu. Ama bumi, m bi ki cin waa be du cindi wajinderi byen­ byen numa, be duku rikyaa numa. 11 "Ami ci apa wa sansan wajinderi byenbyen numa wa za bupyu wari zen nde hu aki ki cin àdòn'a. 12 Ama apa wama tsa kpenju apa waji cia apa wa za àdòn ba. Àdòn baaji cibe bua ba. Ci numa ra kuma mbyà vyinvyin-dzwan mana bi numa kuri shesho fan àdòn nya jinni ki hwan. Ci numa ra vyinvyindzwan waji ri pan àdòn badati ri dzwan, kuri dagbàn badati nya cincin. 13 Kuri she ya fanbe yo ki cin waa bua ku ci apa wa tsa kpenju azota, aji bu àdòn baaji tuaku ba. 14 Ami ciri apa wa sansan wajinderi byenbyen numa wa za àdòn. M yì àdònmi nu, abe kà yìmi nu. 15 Ci tsadzu waa Atami yìmi ra, ami yì Ata numa du. M zen nde ri hu aki ki cin bu àdòn baaji. 16 Àdònmi badati bàbeni ki fin abi wakara. Ci ken m ya hobe bi du. Beri gon tson fo akyumi, beri ho dibe kwan dzun kan abi dzundzun jiji be ci ba apa dzun­ dzun wari zabe. 17 "Abu wa tsa Atami conmi ra, ki cin waa m zen nde ri hu aki, m kari do don pwadzu ba cindi tiri. 18 Tàa danra apa dzun ri nde cindimi waji ki byemi ba gben ba, ama ami ba dimi conri hunnu na nde cindimi waji na yi aki. M ken wa nde cindimi yi aki, mkà ken wa nde kasen. Wakara ci abu waa Atami numi dòn ki cin'a dan m tsa hun." 19 Abe Yahudawa baco baa sen tswen anube kà mbyā gafan jinni nya cincin ki cin aji baakara baa Yesu dan ra. 20 Pajukun suu numa na danra, "Awo wa baba neku ra, ku kyakya ra. Nina gon tson na foku ki cin ke?" 21 Pajukun badati na danra, "Aji wakara cia aji bu apa waa awo wa baba neku riba. Awo wa baba tsayi wa pofan zo bu apa wa gbànzo?" 22 Bi zan ki bye ayo waa Yahudawa ri kwan cinkwan ki Urushalima wa tsonye atan wa ciho wa wa Cidon ra. Ayo waji bi shon fin son di. 23 Anyunu dzun Yesu bi na kyenkyon ki tan wa wa Cidon. Abye waji waa kuna kyenkyon kiyo ra beri baku danra ataje bu Solomon. 24 Abe Yahudawa bi ge shukwaku ki bye waji, be mbyeku danra, "Se anyunu wani hunnu uri yii ho kyin'i we jinni ba aji wa gaga? Uma ci Kiristi ajinderi byenbyen ú dan yafan fin yii." 25 Yesu dan yibe danra, "M ndi dan yini avo ndi gbogbo numa ra, ama ni zen­ ni nde ba. Butso baa ken nwo baa mna tsa ki bye azen bu Ata­ mi ra na ta yini tswi apa waa m ci nu. 26 Ama ni zenni nde yi wajinderi kiyo ba, ki cin waa ni cini ki fin abi bu àdònmi ba. 27 Ama àdònmi fo yì kyumi nu, mkà yìbe nu, be kana bàmi, 28 Mna yibe cindi wa ci kenken, beri hube ba, ko nukon. Apa dzun wa kàri gbe fyebe ki vomi baani. 29 Atami wa hobe kwami ki vo ra, ku kā koke ri kata, ci numa ra apa dzun wari fye kaa­ be don ki vo bu Atami baani. 30 Ami ba Atami ī ci abu dzun­ dzun." 31 Waa abe Yahudawa baco baa sen tswen fo aji wakara numa ra, se be nwo abàn jiji be ta bwanku. 32 Yesu dan yibe dan­ ra, "Nī mbyà abu baa m tsa ki bye gbentsòn bu Atami ranu ba zo dini. Ki fin abu baaji baakara baa m tsa ra, waa nina con ni ta bwanmi ba abàn ki cin'a ra ci wani?" 33 Abe Yahudawa dan yiku danra, "Bà ki cin abu baa sansan baa u tsa ra ina con í ta bwan u ki cin'a ba. Ama ina con í ta bwan u ki cin waa ù sinni Cidon una so diu ba Cidon mba dzun ra. Au wa ci pajukun ci kara una sinni Cidon una so diu danra u ci Cidon!" 34 Yesu mbye­ be danra, "Ki fin afa bu adonni ra, be tabe kiyo danra, 'Cidon danra ni ci zhenzhen bu Cidon ba?' 35 Ī yinu danra aji wa ki fin Afa bu Cidon ci aji wajinderi byenbyen, apa dzun ri tè kaaku so kankan ba. Ki cin wakara Ci­ don ndi dan avo ndi gbogbo numa danra, pajukun baa gon tson fo ajia ra, be ci zhenzhen bu Cidon. 36 Tsanini ami waa Atami ndemi konso hun kyoo numa ku tsonmi bi ki fin tswen kire, nina danra mna sinni Cidon ki cin waa m danra m ci Nwu bu Cidon? 37 Abutso waa mna tsa ra ma cia butso bu Cidon ba, niká yini wajinderi ki bye ajimi ba. 38 Ama butsomi baa mna tsa ra ko waa ni nghani wa yi wajinderi ki bye abu baa ken nwo baa mna tsa ra, ní yi wajinderi kiyo jiji ní yinu, nikà hwàyi danra Atami bami ci abu dzundzun. Ami kà ba Atami ci abu dzundzun." 39 Se abe Yahudawa kà nyà jiji be panku ama ku pwindzu ki vobe. 40 Yesu kà kyan anú waa beri baku danra Urudon ra kasen ya ki bye waa Yohanna ndi ciyo na tsa pajukun batisma kiyo kapyen ra, ku ya ci bye waji. 41 Pajukun suu numa tswàtswi kan bea ya duku ki byeri. Bena dan ra, "Ma aji wajinderi numa Yohanna tsa foa abu dzun wa ken nwo fo raba, ama aji waa ku dan 42 ki cin bu apa wakara ci aji wajinderi byenbyen numa." Ki cin wakara pajukun suu numa yi wajinderi ki bye Yesu ki bye waji,

11

1 Apa dzun ki tiri beri baku danra Liazaru ku ci apa wa ki finka waa beri baku danra Baitanya. Ku foa vya ba, Bazhenzaa bawuwa baa beri babe danra Mariyamu ba Marta ra be ci ki finka waji baku du. 2 Mariyamu waji ci wuwa wa ndi we Yesu abyu wa nufyin sansan ki dia kukà pa nye abe bu Yesu ba hwe jin'a ra. Liazaru nwuzaa ado daaku hwa jinni kuna fo ba ado. 3 Se bazhenzaa bawuwa hora tsontson we Yesu yo danra, "Cindo, wandou waa una con ajia kagben ra, ku na jinni na fo ba ado." 4 Waa Yesu fo aji wa­ kara numa ra, ku danra, "Ado wakara ri bwan'aku ba. Abu waji tsa numa ki cin waa jiji pajukun be mbyà hwe bu Cidon ki dia, pajukun kari yī Nwu bu Cidon hwe ki di bu ado waji." 5 Yesu na con aji bu Marta, ba Mariyamu, ba Liazaru. 6 Ayo waa Yesu fo danra Liazaru na jinni ba ado ra, Yesu ci bye waji zan anyunu pyinna ki cin'a kwan yo hunnu. 7 Ki nyaken wakara hunnu ku dan yi pajukun baa bàku hora danra, "I kasen ya ki Yahudiya." 8 Abe Pajukun baa bàku danra, "Manu! Tanma tan­ ma anyunu pyinna kara Yahuda­ wa nya jiji be ta bwan u ba aban kara, ù dan jiji í kà kasen ya bye re?" 9 Yesu dan yibe danra, "Bà abye wa yafan jinni jo nwoa avo waa abye yafan jinni wàa numa, pan numa keke yaya dede waa anyunu ri nde nua tswa jinni pyi numa raba? Apa wa mana kyen­ kyon ki fin abye wa yafan jinni kuri taa tsu ba, ki cin waa azoa na mbyà abye wa yafan jinni nu ki fin tswen kire. 10 Ama apa wama kyenkyon ki fin bye wa naken jinni kuri ta atsu tata, ki cin waa ku mbyàa bye wa yafan jinni ba." 11 Waa ku dan mbyàa aji wakara numa ra, kukà dan yibe danra, "Liazaru wandoi na náná mri ya da dzeku." 12 Se pajukun baa bàku hora danra, "Cindo, in ku mana náná kuri dzedze ki jinni." 13 Ama aji waa Yesu zen yibe ra kuna tà danra Liazaru huhu ra, Abe baa bàku na ga danra ko Yesu na zen aji ki cin aná wa nana ajinderi. 14 Se Yesu dan zan myi yibe danra, "Liazaru hu ra. 15 Ama m mbu mikyin ki cin waa m bàmni ki bye waji ki cin waa abu wakara tsa numa jiji ni yi wajinderi ki byemi. Ní do don í ya jiji í ya mbyàku." 16 Toma waa beri baku danra nwu Kutswen ra dan yi bandoa baa bà Yesu danra, "Í baku ya jiji í ya hu bye dzundzun baku." 17 Waa Yesu ya zan ki bye waji numa ku mbyà be nde Liazaru ji ki shimbi zan anyunu nyena ra. 18 Baitanya ba Urushalima ci dzubye ba dibe. Anabe ba dibe ci tsadzu lamba pyinna vinni numa. 19 Yahudawa suu numa bi bye waji jiji be nà Marta ba Ma­ riyamu jen ki bu nwuzabe. 20 Waa Marta fo danra Yesu ná nyaco nabi numa ra, ku ya shonku ki nyaco gbogbo numa ra. Ama Mariyamu cia bua ki ndo. 21 Marta dan yi Yesu danra, "Cindo, uri ma kyan kire nwuzai ri kyan ri hua ba. 22 Ko tanma numa m yinu danra abu waa uma vo ki bye Cidon kata kuri yiu yiyì." 23 Yesu dan yiku danra, "Nwuzau ri do don ba cindi tiri." 24 Marta dan yiku danra, "M yinu danra kuri do don ba cindi tiri ki bye anyunu wa hun wa ken niken waa pajukun kata ri do don ba cindi ra." 25 Yesu dan yiku dan­ ra "Ami ci apa wari do apa pwa­ dzu ki shimbi. M̀ ciri apa wari yi apa cindi. Apa wama zen nde bami ko kuma hu, mri yiku cindi. 26 Kati, ko apa wa ho nwo wani kata wama zen nde bami kuri hua ba ko titi. Ù zen nde ba aji wa­ kara?" 27 Marta dan yiku danra, "A, m̀ zen nde Cindo. M̀ ndi zen nde avo ndi gbogbo numa ra dan­ ra, ù ci Kiristi Nwu bu Cidon waa Cidon danra kuri tsonku bi ki fin tswen ra." 28 Waa Marta dan mbyàa aji wakara numa ku ya ba Mariya­ mu nwuzaa nde ku byù byùbyú dan yiku danra, "Manu bi ra, kuna báunde." 29 Waa Mariyamu fo aji wakara numa ku kā do don mwamwa numa ya bye Yesu. 30 Ayo waji ra Yesu ngha kaa ki finka raba tiri hunnu. Ku ci tiri ki bye waa Marta kyan ya duku kiyo ra. 31 Abe Yahudawa baa ci fin tan jiji be dan gban Mariya­ mu mikyin ra waa be mbyà Ma­ riyamu kā do don ba gben numa ya myi ra, be bàku ki nyaken ya. Bena ga danra ko Mariyamu pwadzu ri ya cin mbi bu Liazaru jiji ku ya shen aki ki byeri. 32 Waa Mariyamu bi zan ki bye waa Yesu ciyo ra, ku wezo mbyà Yesu numa ku dzu be jinni ki pyen'a ku dan yiku danra, "Cin­ do, uri ma kyan kire nwuzami ri kyan ri hua ba." 33 Waa Yesu wezo mbyà Mariyamu ba abe Yahudawa baa ba Mariyamu bira na ku ndekuto numa ra, se bàbaki doku mikyin'a tsaba jinni. 34 Ku mbyebe danra, "Ni ndeku yu kini?" Be dan yiku danra, "Cindo bi ú mbyà." 35 Yesu bwan vyenpyu. 36 Se abe Yahudawa na danra, "Ni wezo ní mbyà concon waa ku conku rama." 37 Ama abe badati na danra, "Aku wa hwa yi azo bu apa wa gbànzo pofan jinni ra ku tsakaa wa hwaden aki ku bwan Liazaru ba?" 38 Mikyin bu Yesu kà mbyā tsaba jinni. Ku ya ki cin mbi bu Liazaru ashimbi waji ci pyo bàn. Be kà nde abàn dzun kwakyi numa be tsuken nu shi waji. 39 Yesu dan yibe danra, "Ní gan­ re abàn wa ki nu shi ra don." Se Marta nwuza bu Liazaru wa hu ya kindo ra danra, "Cindo, kuri nufyin kagben, ki cin waa anyunu waa ku hu ra zan anyunu nyena ra jinna." 40 Yesu dan yiku danra, "M̀ danmi yiu danra uma zen nde bami, uri mbyà butso bu Cidon ba?" 41 Be ganre abàn waji ki nu shi don. Se Yesu nde zoa ta don ku dan­ ra, "Ata m mbu mikyin yiu ki cin waa ù fo ndemi ra. 42 M̀ yinu danra una gon tson na fo nde­ kutomi ko nukon, ama mna dan aji wakara ki pyen bu pajukun baa pantse na kire kara jiji be zen nde yi wajinderi danra au tsonmi ri bi ki fin tswen." 43 Waa ku dzwa vinni nde wakara numa ra, ku bānde ba gben gbangban numa danra, "Liazaru pwadzu bi myi." 44 Apa wa ndi hu ya hwan gbogbo numa rara ku do don pwadzu bi myi. Adòn bufyen kpon na tiri ki voa ba abea. Adònbu waa be nde kponku ki mupyen'a ra kata kpon ci tiri kiyo numa, Yesu dan yibe danra, "Ní fenfanku adònbu wa ki dia ra yo jiji ku ya kyon'a." 45 Pajukun baa ndi ba Mariyamu kyen dzun ya ra katabe mbyà abu waa Yesu tsa ranu ba azo dibe, ki cin wakara hwa pajukun suu numa ki finbe zen nde ba Yesu. 46 Ama pajukun badati ya ki bye Farisawa ya dan yibe abu waa be mbyà Yesu tsa ra. 47 Se abe Fari­ sawa ba abe von baa ciho kwan dibe ba baco Yahudawa baa sen tswen hora, be mbye dibe danra, "Iri bi tsanini hun? Apa wakara foji abu baa ken nwo suu numa wana tsatsa. 48 Ima zen nde fanku foji abu baakara numa wa tsatsa yaya ki pyen ko kani kata ribi zen nde ba ajia. Abu wakara ribi kan aji wa hwa Romawa ribi dagbàn atan wa wa Cidon hun jinni, be kari hwa tsui ri ji jinni kata." 49 Ama apa dzun ki finbe beri baku danra Kayafas ku ci avon wa ciho numa ki bye ayo waji. Ku dan yibe danra, "Nī yìni abu dzun ba ko dzundzun! 50 Nī hwà yini waa san­ fo kari waa apa dzundzun ku hu aki nu bu pajukun kata, ba waa be bwan ji pajukun kata be jinni raba?" 51 Ku dan'a aji waji ki bye kyinye bu dia ba, ama ki cin waa ki fin ju waji ku ciri avon wa ciho numa ra Cidon pofan tà yiku kuna da adon dan aji yi pajukun ki cin waa Yesu ri hu aki nu tsu bu Yahudawa kata. 52 Kuri hua aki waji ki cin bu Yahudawa azo dibe zoa ba, ama kuri hu aki nu tsu pajukun wani kata. Kú ho baa ci zhenzhen bu Cidon baa gbànfan nyana cincin ra cin kwan dzun bé kan abu dzundzun. 53 Ci numa ra pan ki bye anyunu waji ra aji wa zen zenbe kata ki cin waa bé bwan Yesu. 54 Ki cin wakara numa hwa Yesu zen'ande kyenkyon ki fa byeya gede gede numa du zo bu Yahudawa ki Yahudiya riba. Ku do don fan abye waji jinni, ku yaa ki yo hwan dzun numa ki finka waa beri baku danra, Ifraimu ra. Ku ya cia ki bye waji ba baa bàku ri. 55 Fan anyunu titi numa waa beri tsa cinkwan bu Yahudawa waa beri baku danra paska ra. Pajukun suu numa dzu cinda bi ki Urushalima ba mbwari jiji be mbyāsan dibe nyenye so ge cin anyunu cinkwan waji. 56 Waa be bi kwan ki tan wa wa Cidon ra bena wezo na nyà Yesu. Bena mbye dibe aji danra, "Ni ga dan ke, kuri bia ki bye cinkwan wa­ kara ba gban?" 57 Abe von baa ciho ba abe Farisawa be dan yi pajukun danra apa wama yì abye waa Yesu kiyo nu apa waji ku bi dan yibe jiji be ya panku.

12

1 Fan anyunu shizhen waa beri tsa cinkwan bu paska, se Yesu bi ki finka Baitanya ki bye waa Liazaru waa Yesu ndi hwa yiku do don riju pwadzu ki shimbi ciyo ra. 2 Be tsa buju yi Yesu ki bye waji. Marta ciri nwu wa wuwa wa ga kwe buju waji wabe, ama Liazaru ci dzundzun ki fin apa baa ba Yesu ci bye dzundzun na kà agbu. 3 Mariyamu bi du Yesu ki bye waji ku jo nwo wa fare byu wa nufyin sansan numa waa beri baku danra nard ki fin turubasa nde we Yesu ki bea. Abyu waji ci ba abè numa cia wa dandan ba. Ki nyaken wakara Mariyamu pa nye abe bu Yesu ba hwe jin'a. Fin tan waji pan fyin wa sansan bu byu waji kata. 4 Apa dzun­ dzun ki fin baa bà Yesu Yahuda Isikariyoti wari nde Yesu hwenji ra danra, 5 "Ake denri waa be kyan nde byu wa nufyin sansan ra ya hwen ki ti be du abè kiyo hwehwe numa tsadzu naira dipa tsupyen aji be nde gafan yi baa tsa hwen?" 6 Ku dan'a numa azota ki cin waa kuna taki bu pajukun baa tsa hwen hun, ama ku ciri apa waa ashuku wa so abèbe ci voa. Ku ci vyu, kuna ten abè ki fin ashukube ra na ji dia yo. 7 Yesu danra, "Ni fan Wuwa ra jinni jiji ku nde byua wa nufyin sansan konso hun jiji anyunu waa beri ndemi ji shi ra, 8 Ko nukon pajukun baa tsa hwen bani ci dzun ki fin tswen wakara, ama bumi mri bamni ci kenken ki dzun ba." 9 Dede waa Yahudawa suu numa fo danra Yesu ci ki Baitanya ra, abe du be ya ki byeri. Be yabe ki cin bu Yesu maari vinni ba, ama be ya ki cin waa jiji bé ya mbyà Liazaru waa Yesu doku pwadzu ki shimbi riju ra du. 10 Se abe von baa ciho kwan nu, jiji bé bwan Liazaru du. 11 Be yì danra abu wa hwa Yahudawa na she fanbe jinni yana yi wajinderi ki bye Yesu ra ki cin bu Liazaru. 12 Nakyabyea pajukun baa suu numa baa bi cinkwan waa beri baku danra paska ra, be fo dan­ ra Yesu na dzubye wa kàká ki Urushalima ra. 13 Se be gbeya aje yá mbe vobe ya shon Yesu ki nyaco. Bena nyakyin danra, "Hosana! Nashan-yii! Ina nya zen bu apa wa bi ki bye zen bu Cindoi! Ku ci Aku bu zhenzhen Isra'ila." 14 Yesu du nwu jakyi dzun ku kyan wi ki cin'a nabi tsadzu waa be ndi tā avo ndi gbogbo numa ki fin Afa bu Ci­ don ra, 15 "Ani pajukun baa ki finka Urushalima niká zinzin ba. Ni mbyà Akùni kyan wi ki cin mafan jakyi nabi kara!" 16 Andi kapyen avonu ra abe baa bà Yesu hora be hwàyibe ba cinna bu abu baaji ba. Be bi hwàyi ba cinna bu abu baaji ki nyaken dede waa Cidon yi Yesu hwe ku ba doku pwadzu ki shimbi ra. Dede waji hunnu be kyepan ba abu waa be ta ki fin Àfa bu Cidon ki ein'a ra. Abu baaji bi tsa numa kyoo numa. 17 Pajukun baa ndi kapyen kwan mu Yesu ki cin anyunu waa ku hwa Liazaru do don ki bye aki, kukà pwadzu riju ba cindi ki shimbi ra. Be dan yi pajukun aji ki cin abu baa be fo ba abu baa be mbyà Yesu tsa. 18 Abu wa hwa pajukun suu numa baa fo aji waji do ya shon Yesu ki nyaco ra ki cin waa be fo aji ki cin abu wa ken nwo wakara waa ku tsa ra. 19 Waa abe Farisawa wezo mbyà numa ra, se be ka pukan zo mbyà dibe be danra, "Ní wezo ní mbyà! Butsoni waa ni tsa ra kata ni kofyin wa nya hwan azota. Ní mbyà pajukun kata we sho foji wana yaya ki byea hun." 20 Ki fin pajukun baa ri ya ki Urushalima jiji be ya wa Cidon ki bye cinkwan bu paska waa pajukun ri kwan kiyo ra, abe Helenawa badati na finbe du. 21 Abe Helenawa bi du Filibus wa dzu ki Baitaseda ki fin jen bu Galili bi ra. Be voku danra, "Manu ina con í mbyà Yesu." 22 Filibus do don ya du Andara­ wus ku dan aji waji numa yiku. Se abe pyinna kyen dzun ya mà yi Yesu. 23 Yesu dan yibe danra, "Anyunu mba tiri waa pajukun ri mbyà hwe bu Nwu pajukun ra. 24 Mna dan yini aji wajinderi byenbyen numa danra angyiza ma dzu ta shi kuma so hunnu kuri nga kuri nwa cin, ma numa ba, ku ci kenken ki byeri dzun­ dzun'a ra hun. Ama se kuma hu, kuma so hunnu kuri hun mbà bazhenzhen suu numa. 25 Apa wama con aji bu byecu wa ki myi kire kuri nyani byecu wajinderi wa sansan ki kindo. Ama apa wama fan byecu wa ki myi kire kuri pansan cindia so hun numa keke yaya. 26 Apa wama con wa kofyin wami se ku bàmi, abye waa mma ya kiyo kata ku bà bami ya dzun, Apa wama kofyin wami Atami ri yiku hwe." 27 Yesu danra, "Tanma m ci ba mikyin wa pepe suu numa. Ḿri bi dan dan ke? Ḿ dan yi Atami danra ku nwàdzumi ki fin fyin waa m ci fin'a tanma kara? Ḿ'm̀, abu wa hwa m bi ki fin tswen kire ra ki cin waa jiji m wa fyin ki fin ayo wa tanma wa ci kara, 28 Ata, ú yi zèn u hwe." Se be fo nde dzu ki don bi danra, "M̀ tà yi pajukun hweu gbogbo numa ra. M kari tà yibe kwan yo." 29 Pajukun suu numa baa ci bye waji ra be fo nde waji nu. Be danra acù na nyánde. Pajukun badati na danra, "Nwutsōn bu Cidon zen aji yiku." 30 Yesu dan yibe danra, "Ande wa bi ra bia jiji bumi ba, ama bi jijini, 31 Tanma anyunu bayo ra waa Cidon ri fo kwen wa ki fin tswen wakara ra. Tanma anyunu mba tiri waa beri fyere tson don ki vo bu Shetan ra. 32 Anyunu waa beri ndemi kan bye hin wa shon gege ri ndemi so don ra, mri gbe mikyin bu pajukun kata ribi dimi." 33 Yesu dan yi pajukun aji waji numa ki cin waa jiji be hwàyi ba tswi aki waa kuri hu ra. 34 Pajukun baa suu baaji ra mbyeku danra, "Ki fin afa bu don bui waa Cidon yi Musa ra, be ta ki fin'a danra, Kiristi hua ba ko nukon. Tsanini u kana danra beri nde Nwu pajukun kan ki don ki bye hin wa shon gege? Nwu pajukun waji waa una zen aji ki cin'a ra ci kani?" 35 Yesu dan yibe danra, "Abye wa yafan jinni ri bani cifo titi numa. Tanma waa bye wa yafan jinni bani ci tiri ra, ní foji kyon wa kyenkyen jiji afitse kúká tse duni ki nyaco ba. Apa wama kyenkyon ki fin bye wa naken jinni kuri yia bye wa kyenkyon ya yo ba. 36 Avo waa bye wa ya­ fan jinni waji bani cifo tiri ra, ní zen nde ba ajia jiji ní kan zhen­ zhen bu bye wa yafan jinni". Ayo waa Yesu zen vinni aji wakara numa tsa biri numa ku janbe ki zo ya du bye dzun yu ciyo. 37 Ko waa Yesu tsa abu baa ken nwo suu numa ki pyenbe ra, be zenbe nde baku ba. 38 Abu baakara baa tsa ra we dzun ba abu waa Ishaya apa wa da don bu Cidon dan danra, "Cindo, akani zen nde ri ba aji waa be fo ra? Pajukun baa Cidon tà yibe hwea ra ci bani?" 39 Pajukun baaji zenbe nde ba aji bu Yesu ba, ci tsadzu waa Ishaya ndi dan ra kyoo numa danra, 40 "Cidon tsukenbe zobe yo, Kukà yibe kan pajukun baa gban cin, jiji beká mbyàyi zo ba, Beká hwàyi cinna bu abu dzun ki fin mikyinbe ba. Beká vyin pukan mikyinbe bi byea jiji ku nwàdzube ba." 41 Ishaya dan aji baakara numa ki cin waa ku mbyà hwe bu Yesu nu, Kukà ndi na zen aji baaji numa ki cin'a. 42 Ko waa ci numa ra, ko ki fin abe Yahudawa baco baa sen tswen pajukun suu numa ki fin­ be zen nde ba aji bu Yesu. Ama ki cin waa bena zinzin bu Fari­ sawa ra be nghabe wa dan pwa­ dzu zan myi ki cin waa beká tenbe pwadzu ki tan wa wa Ci­ don ba. 43 Abu wa tsa numa ra ki cin waa be conka waa pajukun ku nyābe ka waa Cidon ku nyā­ be. 44 Yesu ka mbyā zen aji ba akyu wa gbangban numa danra, "Apa wama zen nde ba ajimi, ku zen nde ba Atami wa tsonmi bi ra hun. 45 Apa wama mbyàmi ku mbyàa apa wa tsonmi bi ra ra hun, 46 Bumi m bi ki fin tswen ki cin waa m ci abye wa yafan jinni, jiji ko kani kata wama yi wajinderi ki bye ajimi kuká ci fin bye wa naken jinni ba. 47 Apa wama fo ajimi kuma pan tsaa butso kiyo ba, mri fomku kwen ba, ki cin waa akyon wa ndemi bi ki fin tswen kire ra cia aji bu akwen wa fofo ndemi ri bi ba. Ama abu wa ndemi bi ra ki cin waa jiji m nwàdzu pajukun ki fin tswen. 48 Ama apa wama nghami kuma kà yia wajinderi ki bye ajimi ba, apa wari foku kwen ki tiri. Beri panku kwen anyunu wa kyen ki cin waa ku nghaa wa zen nde ba ajimi. 49 Ki cin waa aji baaji baa m dan ra, m danmbe numa bu dimi azota ba, ama Atami wa tsonmi bi ki fin tswen kire ra tà yimi ri aji waa m zen tà yi pajukun. 50 M̀ yinu danra ajia waji ri yi apa cindi wa ci kenken ko nukon. Aji baa mna dan ra, mna dan we nwo be bu aji baa Atami dan yimi ra."

13

1 Avo waa nyunu bu cin­ kwan bu paska ngha mbaa raba Yesu yinu danra anyunu mba tiri waa kuri gadi ba fin tswen kuri kasen yaya ki bye Ataa ra. Avo ndi kapyen dzu jinni bi Yesu na con aji bu pajukun bandoa baa ki fin tswen kire ra. Ku con ajibe numa cia wa dandan ki nu ba. 2 Ayo waa Yesu ba bandoa baa bàku na ka agbu ki vo numa Shetan ndi kapyen ka ki fin mikyin bu Yahuda Isikariyoti nwu bu Siman gbogbo numa ra, danra jiji ku nde Yesu hwenji. 3 Yesu yinu danra Ataa ho koke kata kwaku ki vo ra. Kukà yinu danra ku dzu bye Cidon bi ku kari kasen ya tiri ki bye Cidon. 4 Se Yesu nwa voa don ki kwe, ku do don ten ho tukpa ki dia don weya kankan. Ku ho ama­ myi tse shon'a, 5 ku ko jape we fin ago ku foji abe bu pajukun baa bàku wana tsotso, ku kana pabe abebe yo ba amamyi waa ku ho tse shon'a ra. 6 Waa ku bi zan cin bu Siman Bitrus numa, Bitrus dan yiku danra, "Cindo, au una con jiji ú tsomi abemi ri yo?" 7 Yesu dan yiku danra, "U ngha hwàyiu ba abu waa mna tsa ra raba tiri. Ama ki tiri ki tiri anyunu dzun ki pyen uri bi hwà yinu." 8 Bitrus dan yiku danra, "Ami ri zenmi nde yiu jiji ú tsomi abemi yo ba ko dzundzun." Yesu dan yiku danra, "Mma tsou yo ba, abu dzun kwanmi bau ba." 9 Siman Bitrus dan yiku danra, "Cindo, ká tso bemi maari vinni ba, ú tso vomi ba cinmi kata du." 10 Yesu dan yiku danra, "Apa waa bema kapyen woku di nyenye numa ra, beri mbyā wobeku adi wapye yo riba, se beri tsoku bea yo maari vinni ri. Ani kata ni ci nyenye, ama adzundzun ki finni cia ri nyenye ba." 11 Ku dan numa ki cin waa ku yì apa wari. ndeku hwenji ranu. Ábu wa hwa ku danra be ci nyenye kata, se fan apa dzun­ dzun ki finbe wa cia nyenye bara hun. 12 Ki nyaken waa Yesu tso mbyàa abebe ra, ku ho tukpaa dze dia kasen bi cia ki jinni ri. Ku mbyebe danra, "Ni hwàyi cinna bu abu waa ni tsa ranu? 13 Nina bámi danra, 'Manu ba Cindo,' ni tsa mba tiri ki cin waa m ci numa ajinderi. 14 Ci tsadzu waa ami wa ci Manuni ba Cin­ doni tsonyeni abeni yo ra, san waa nína tso dini abeni yo numa du. 15 M̀ poni nyaco yo numa ki cin waa jiji ni ten abemi ni tsa numa ci tsadzu waa m tsani ra. 16 Mna dan yini aji wajinderi byenbyen numa danra anyà dzun kaa wa sen ndoa fo raba. Afotson dzun kaa apa wa tsonku tson fo raba. 17 Nima yì abu baakara nu ma pan tsa butso kiyo Cidon ku kwanni kiyo. 18 Aji baa mna dan kara m bāmni kata ba, m yì pajukun baa m cebe ranu. Aji waa be ndi tā ki fin Afa bu Cidon ra ri tsa numa ajinderi ci tsadzu waa be ndi danra, 'Apa waa ī ndi ji buju ki bye dzundzun baku ra ku vyin pukan kasen kan wazemi ra.' 19 Mna dan ge abu baakara yini ba mbwari avo waa abu baaji ngha tsabe raba, ki cin waa anyunu waa abu baaji ma tsa ra ní yi wajinderi kiyo danra ami ci apa waji. 20 Mna dan yini aji wajinderi byenbyen numa danra apa wama zen nde ba apa waa m tsonku tson sansan numa apa waji na panmi hun. Apa wama panmi sansan apa waji na zen nde ba Apa wa tsonmi bi ra hun." 21 Ki nyaken waa Yesu dan vinni aji wakara numa mikyin'a tsaba jinni cia wa dandan ki nu ba. Ku dan pwadzu zan myi ki byeya numa yibe danra, "Mna dan yini aji wajinderi byenbyen numa danra apa dzun ki finni ra ri ndemi hwenji." 22 Abe bandoa baa bàku hora vyin pukan zo mbyà dibe numa be gaga be nyani ba apa waa kuna zen aji ki cin'a ra. 23 Ki fin bandoa baaji baa bàku hora apa dzun ki tiri ki finbe Yesu con ajia numa cia wa dandan ki nu ba, ku ci te Yesu. 24 Siman Bitrus tsaku vo numa danra kú mbye Yesu dan­ ra kuna zen aji wakara ki cin bu kani re? 25 Ci numa ra se aku apa wa bà Yesu waji wa ci te Yesu ra mbye Yesu danra, "Cindo, akani waji?" 26 Yesu dan yiku danra, "Ku ci apa waa mri ko buju bàn bye abo nde yiku ra ri ndemi ri hwenji." Se ku ko buju nde ban bye abo nde yi Yahuda nwu bu Siman Isikariyoti. 27 Waa Yahuda pan buju waji numa ra gbogbo numa Shetan kaya ra ki fin mikyin'a ra, Yesu dan yiku danra "Abu waa una ma jiji ú tsa ra ú tsa ge ba mbwanu." 28 Ki finbe baa kwanna bye dzundzun na ka agbu ra apa dzun wa hwa­ yi cinna bu abu wa tu Yesu hun­ nu ku dan aji wakara yiku ra baani. 29 Waa Yahuda ciri apa wa so abèbe ra, badati na ga danra Yesu tson Yahuda tson danra jiji ku ya hwen buju bi yibe ji ki bye cinkwan waji, ko ku tsonku ya jiji ku ya vyon pajukun baa tsa hwen vyon. 30 Waa Yahuda pan buju waji numa ra, mwamwa numa vinni ku pwadzu ra. Dede waji afitse tse ra. 31 Ki nyaken waa Yahuda pwa­ dzu ra Yesu zen aji yi bandoa baa bàku danra, "Anyunu mba tiri waa pajukun ri mbyà hwe bu Nwu pajukun ra. Pajukun kari mbyà Cidon ki dia. 32 Ci tsadzu waa pajukun ri mbyàyi hwe bu Cidon ki di bu Nwu pajukun ra, Cidon kari tà yi pajukun hwe bu Nwu pajukun ba dia. Kuri tsa numa mwamwa numa. 33 Ani bazhenzhen baa titi, fanmi anyunu titi numa vinni waa mri bani ci ri. Niri nyàmi, ama ci tsadzu waa m ndi dan yi abe Yahudawa baco baa sen tswen hora, nyaco waa niri ya zan kaa ki bye waa mna ya yo ra baani. Ci numa ra m kana dan yini tanma numa kara. 34 Adòn wa ripye waa mna nuni ra ciri, ní con dini. Ní con dini numa du ci tsadzu waa m conni ra. 35 Ki bye acon waa niri con dini ra hunnu pajukun ri mbyàyi danra ni ci zhen bandomi baa bàmi." 36 Siman Bitrus mbyeku danra, "Cindo, uri yani?" Yesu dan yiku danra, "Abye waa mri ya kiyo ra, niri ya kani kiyo tanma raba, ama anyunu nabi ki tiri ki pyen waa niri bàmi ya zan bye waji," 37 Bitrus danra, "Cindo, akake waji ri hwa denmi ri waa m bà bau kyen dzun ya tanma? M zen nde jiji m hu aki ki cin u." 38 Yesu dan yiku danra, "Ù dan aji wajinderi ù zen nde jiji ú hu aká ki cinmi? Mna dan yiu aji wajinderi byenbyen numa danra kapyen waa akwìn ku da ndekuto ra uri tson nutson ki cinmi dzwa tsara danra ù yì fomi fo raba."

14

1 Yesu danra, "Niká tsabani mikyin ba, Ní zen nde ba Cidon, nikà zen nde bami du. 2 Atan wa naná lala na ndo atami suu numa, m kari mbyāsan bye soni yo. Rima kyan cia numa ba, mri kyan pofanmi numi zen aji dzu yo ba. 3 Mma ya zan bahun mma mbyā mbyàa byecu soni yo ra, mri kasen bi honi ya jiji ni bà bami ya ki cin waa abye waa mma ci yo ni ya bami ci dzun ki bye waji du. 4 Ani ni yi nyaco waa mna yayo ranu." 5 Toma dan yiku danra, "Cin­ do, ī yii bye waa uri yayo raba, tsanini hunnu apa ri yi nyaeo?" 6 Yesu dan yibe danra, "Ami ciri nyaco, m ci jibyen, m ci cindi wa ci kenken, apa dzun wari ya kaa ki ndo Atami baani se kuma dzu byemi. 7 Niri ma kyan yìmi nu, niri kyan yi Atami nu du. Ama nde kire jinna nī yiku ra, nikà mbyàku nu ba zoni ra," 8 Filibus dan yiku danra, "Cindo, ú tà yii Atau waji hunnu ku ken hwan'i." 9 Yesu dan yiku danra, "Filibus byecu waa m bani ci bye dzun­ dzun cici avo jinna ba, ù ngha yimi raba tiri? Apa wama mbyà­ mi ku mbyà Atami ra hun. Tsa­ nini ù dan yimi danra m tà yini Atami jiji ni mbyàku? 10 Ù ngha zen u nde yi wajinderi danra, Ami ba Atami ī ci abu dzundzun, Atami ka bami ī ci abu dzundzun ba? Aji baa mna dan yini kara mna danmi numa bu dimi azota ba. Atami waji wa bami ci bye dzundzun ra na tsa butso rì dzu byemi. 11 Ní zen nde ba ajimi danra ami ba Cidon ī ci abu dzundzun, Cidon ka bami ci abu dzundzun. Ko zanga butso baa ken nwo baa m tsa ra ken waa ni yi wajinderi ki bye ajimi ra. 12 "Mna dan yini aji wajinderi byenbyen numa danra apa wama zen nde ba ajimi ku kari tsa abu baa m tsa ra tsatsa. Ku kari tsa abu baa kagben bu baakara baa m tsa ra, ki cin waa mna kasen ya bye Atami. 13 Abu waa nima vo ba zenmi kata mri tsani yo jiji pajukun be mbyà hwe bu Atami ki di bu Nwua. 14 Nima vo koke kata ba zenmi mri tsa abu waji tsatsa. 15 "Nima conmi niri kon donmi baa m nuni hora. 16 Mri vo Atami jiji ku tson Denden'a wari tsa­ zani yo bi yini jiji ku bani ci dzun numa keke yaya ko nukon. 17 Ku ci Denden wajinderi byenbyen numa waa pajukun baa ki fin tswen kire ri du kabeku ba, ki cin waa be mbyàbeku ba, be kà yibeku ba. Ama buni niri yiku nu, ki cin waa kuri bani ci bye dzundzun ku kari ci fin mikyinni. 18 "Mri fanmni ci zo dini numa ci tsadzu nwu aki ba. Mri kasen bi byeni tiri. 19 Fan anyunu titi numa waa zomi ri gadi ba pajukun baa ki fin tswen kire, ama buni niri mbyàmi nu, ki cin waa m ci ba cindi ani du ni kari ci ba cindi. 20 Anyunu waji ma tsa ra niri bi hwa yinu danra ami ba Ata ci abu dzundzun, ani ka ci abu dzundzun bami, ami ka ci abu dzundzun bani. 21 Apa wama pan ajimi tsa butso kiyo apa waji ciri apa wa conmi hun. Apa wama conmi Atami kari conku du, ami ri con apa waji, mri po­ fan finmi kata yi apa waji." 22 Se Yahuda (ason bu Yahuda Isika­ riyoti) mbyeku danra, "Cindo uri tsanini hunnu ri tà diu yii maari vinni waa pajukun baa ki fin tswen ri mbyàu ba?" 23 Yesu dan yiku danra, "Apa wama conmi kuri bà ajimi, Atami ri conku. Ami ba Atami kata iri bi ki byea iri baku ci bye dzundzun. 24 Apa wama conmi ba, kuri soa hwan ki bye ajimi ba. Aji wakara waa ni fo ra, dzua ki byemi bi ba, ama dzu bye Cidon wa tsonmi bi ra bi. 25 "M dan ge aji baakara yini avo waa m bani ci tiri ki bye dzundzun tiri. 26 Ama apa wari tsazani yo ciri Denden bu Cidon waa Ata ri tsonku za finmi ra, kuri fyenni abu kata, ku kari kyepanni abu baa m ndi dan yini ra yo. 27 "Mri yini byecu wa rito. Bye­ cu wa rito waa mri yini ra cia tsadzu waa pajukun baa ki fin tswen ri yi raba. Niká yi mikyinni ku tsaba jinni ba, niká kà yi azin ku panni ba. 28 Nī ndi fo m dan yini danra, 'Mri yami yaya ra ama mri kasen bi ki byeni tiri.' Ní ma kyan conmi niri kyan cu cucu ki cin waa hwe bu Atami ka bumi ri. 29 Mna dan ge aji baakara yini ba mbwari avo waa abu baaji ngha tsabe raba, ki cin waa ayo waa abu baaji ma tsa ra ní zen nde ba ajimi danra ci aji wajinderi. 30 M̀ cimi ba aji hwe­ hwe numa wa dan yini kacin riba. Ki cin waa Shetan wa pan fin tswen wakara so voa na tsa tson kiyo ra nabi ra, ama ku baani ba gben dzun ki cinmi. 31 Mna tsa abumi kata ci tsadzu waa Atami numi don danra m tsa ra, ki cin waa jiji pajukun baa ki fin tswen be mbyàyi danra mna con Atami. Ní do don i ya pyen."

15

1 Yesu kà danra, "Ami ciri hin wajinderi waa beri baku danra hin anab ra. Atami ciri wa sen da. 2 Avo shonshon wama nwaa nwa hin ba, kuri ge kenku tata ki hun. Vo hin wa ki dimi wama nwa nwa hin Atami ri mbyāsanku sansan numa jiji ku nwa kwan yo foji wa yaya ki pyen. 3 Buni be mbyāsanni gbo­ gbo numa ki cin ajimi waa m ndi dan yini ra. 4 Ní ho cinni kwan dzun bami, ami kari kwan cin ki dzun bani du. Avo hin wama tson vyon ba hin kuri nwakaa nwa hin ba dia ba, se kuma kwan cin ki dzun ba hin hunnu. Ci numa du, ani niri tsakani abu dzun ba dini ba, se nima kwan bami hunnu. 5 Ami ci hin anab, ani ci vo shonshon'a. Apa wama kwan cin ki dzun bami, ami ma kà kwan cin ki dzun baku kuri nwa nwa hin suu. Ki cin waama nwadzu bami ra, niri tsakani abu dzun ba dini ba. 6 Apa wama tson vyon bami, Cidon ri ndeku ta yaya ki hwan ci tsadzu waa beri geken vo hin taya ajea ri vyo nya jinni ra. Beri gaho vo hin baaji ri nya pyu jiji ku ji tsòn tsaba jinni kata. 7 Ama nima bami ci bye dzundzun, nima ka pan ajimi so mikyinni sansan, ní vo abu waa nima con kata niri du abu waji dudu. 8 Nima nwa nwa hin suu numa pajukun ri yi Atami hwe, numa hunnu niri ci pajukun bumi baa bami ajinderi. 9 Mna conni ci tsadzu waa Atami conmi ra kyoo numa. Ní yi con ku cini ki mikyin. 10 Nima kon donmi baa m nuni ra, aconmi ri cini ki mikyin, ci tsadzu waa m kon adon bu Atami, acon'a cimi ki mikyin ra. 11 "Abu wa tsa m dan yini abu baakara ki cin mikyin wa mbu­ mbu waa m ci baku ra ku ci fin mikyinni numa du, jiji mikyin wa mbumbuni ku kwà. 12 "Adonmi waa mna nuni ci kara ní con dini ci tsadzu waa m conni ra. 13 Acon wa ka waa apa ku fan dia hu aki ki cin bu joa baani. 14 Ani ci ajomi in nima kon adonmi. 15 Mri bamni danra ni ci nya riba, ki cin waa anya ri yìa mikyin bu cindoa ba. M bani dan­ ra ni ci jomi ki cin waa abu baa m fo ki bye Atami kata m ndemi abu dzun yuni yo ba. 16 Ani cemi riba, ama ami ceni ri, mkà gbèni jiji niya foji nwa hin wa mwamwa tswi nwa hin wari ci kenken numa yaya. Ki cin wakara numa, koke waa nima vo ki bye Atami, ba zenmi Atami ri yini abu waji yiyi. 17 Wakara ciri abu wa hwa m nuni don danra ni con dini ra hun." 18 Yesu ka danra, "Anyunu waa fin tswen ma zeni ní yinu danra fin tswen ndi kapyen zemi numa ra hunnu ku bi zeni buni ki nyaken. 19 Níma kyan ci pajukun bu fin tswen, fin tswen ri kyan conni. Ama ki cin waa ni cini pajukun bu fin tswen ba, m ceni pwadzu ki fin pajukun bu fin tswen hwa fin tswen zeni. 20 Ní kyepan ba aji waa m ndi dan yini danra, 'Anya ri kaa cin­ doa bara.' Bema yimi ma wa fyin, beri bi yini wa fyin numa du. Bema bà ajimi beri bà buni numa du. 21 Abu baa baba baa beri tsani ki cinmi ra, ki cin waa be yìbe apa wa tsonmi bi bara. 22 Mri ma kyan bi zenmi aji dzun yibe ba, beri kyan ri cibe ba abo ba, ama tanma be cibe ba abu dzun wa nde vo pan yo tson nutson ki cin abu wa bababe ba. 23 Apa wama nghami ku ngha Atami hun. 24 Beri ma kyan dan­ ra, m ndi tsa fomi abu dzun wa ken nwo numa ki finbe waa apa dzun tsa foa raba, mri kyan ri mbyàmi bobe ba. Ama tanma numa be mbyà abu baaji nu ba azo, ama bena zemi tiri ba Atami kata. 25 Abu baakara tsa numa ki cin waa jiji be zen ban nu aji waa be ta ki fin afa danra, 'Beri nghami numa cinnaa baani'. 26 "Ama ayo waa apa wa tsa zami yo waa mri tsonku dzu ki bye Ata ribi yini ra, ma bi ra, ku ci Denden bu Cidon, kuri fyen tà yi pajukun ajibyen, ku kari zen aji ki cinmi yi pajukun. 27 Ani du, ni ci pajukun baa zen numi, ki cin waa ni bami ci bye dzun­ dzun dzu jinni gbogbo numa bi.

16

1 "M dan abu baakara kata yini numa ki cin waa niká bi kasen ba nyaken ba. 2 Ki nya­ ken kire beri kanni pwadzudzu ki tan wa wa Cidon. Anyunu nabi ki pyen waa apa ma bwanni kuri ga ki mikyin'a danra kuna tsa abu wa vya hwan bu Cidon. 3 Beri tsani abu baakara kata numa ki cin waa be yìbe Atami ba, bekà yimi ba du. 4 Ama m dan ge aji ki cin abu baakara kata yini ba mbwari ra, ki cin waa abu baaji ma tsa ra, ní kye­ pan danra m ndi dan yini danra abu baaji ri tsa numa. "M̀ ndi danmi aji yini avo ndi kapyen gbogbo ba, ki cin waa m ndi bani ci tiri ki bye dzundzun ra. 5 Ama tanma numa, mri ka­ sen yaya ki bye apa wa ndi tson­ mi bi ki fin tswen kire rara. Ama ko apa dzundzun ki finni wa mbyemi aji danra mri yani re baani. 6 Ama mikyinni tsaba jinni suu numa ki cin aji waa m dan yini danra mri yaya rara. 7 Ko waa ci numa ra, aji waa m dan yini ra ci aji wajinderi. Mma gadi fanni jinni ya bye Atami ri ci abu wa sansan ki byeni, ki cin waa m̀ma domi don fanni jinni ba, apa wari tsazani yo ribi baani ci bye dzundzun ba. Ama mma yara mri ya tsonku bi yini. 8 Kuma bi ra kuri pofan pajukun baa ki fin tswen zo yo jiji be hwayi ba abu wa bababe, ba abu wa sansanbe ba akwen bu Ci­ don. 9 Kuri dan ta yibe abu wa bababe ki cin waa be zenbe nde bami bara. 10 Kuri dan ta yibe danra ami ci apa wa sansan, ki cin waa mri kasen yami yaya ki bye Atami ra, niri duni zomi ri mbyà riba. 11 Kuri dan ta yibe aji ki cin kwēn waa Cidon ri fo fin tswen ra. Ki cin waa Shetan wa pan fin tswen wakara so voa na tsa tson kiyo ra, akwen kapyen taku gbogbo numa ra. 12 "M ci ba abu badati suu numa baa m ngha dan yimni raba tiri. Ama mma dan yini aji baaji tanma niri hwa yìnibe raba tiri, 13 Ayo waa Denden waji wari pofan fin jibyen zan myi ra ma bi ra kuri dan ta yini aji wa byenbyen ki cin bu koke kata. Kuri zen'a aji bu dia ba, ama kuri zen aji ki cin abu waa ku fo ba tson'a kata ki bye Atami. Kuri tà yini abu baa ri tsa ki pyen kire. 14 Kuri yimi hwe, ki cin waa abu baa kuri tà yini ra ci bumi. 15 Abu baa Atami ci baku kata ra ci bumi. Ábu wa tsa m danra Denden waji ri ho ajimi ri pofan tà yini ra hun. 16 "Ma cifo kwan yo titi numa niri mbyàni zomi riba. Ma ka cifo kwan yo titi numa ni kari mbyàmi mbyàmbyá." 17 Pajukun badati ki fin bandoa baa bàku na mbye dibe danra, "Cinna bu aji wakara dan ke hun? Ku dan aji wakara numa ki cin ke, waa ku danra ma cifo kwan yo titi numa iri mbyàiku riba, kukà danra ma cifo kwan yo titi numa ī kari mbyàku. Kukà danra ki cin waa kuna ya ki bye Ataa? 18 Cin-na bu aji waa ku danra, ma cifo kwan yo titi numa ra, ci ke hun? I hwà yii ba cinna bu aji baakara ba." 19 Yesu mbyà yinu danra bena con jiji be mbyeku aji. Se ku mbyebe danra, "Nina mbye dini aji ki cin aji waa m dan yini danra, 'Ma cifo kwan yo titi numa niri mbyàni zomi riba, makà cifo yo titi numa ni kari mbyàmi mbyàmbyá ra?' 20 Mna dan yini aji wajinderi byenbyen numa danra niri bi ku ndekuto ri pe mikyin, ama pajukun baa ki fin tswen ri cu cucu. Niri bi pe mikyin kapyen, ama ki nya­ ken mikyin wa pepeni ri kasen bi kan wa mbumbu. 21 Ci tsadzu waa wuwa ri tu mba ra. Kapyen kuri pe mikyin ki cin waa ayo wa wa fyin'a mba tiri ra. Ama kuma mba nwu ra, kuri kyepan'a ba fyin waa ku kyan na wa kapyen ra riba. Kuri mbu mikyin ki cin waa ku mba nwutishe wa rijan ra. 22 Wakara ci numa bani du. Tanma nina pe mikyin, ama anyunu dzun ki tiri ki pyen waa ī kari mbyā shon zo ba dii, anyunu waji niri bi mbu mikyin. Abu dzun wari bi denni mikyin wa mbumbu waji yo baani. 23 "Anyunu waji ra, niri bi mbyeni aji dzun riba. Mna dan yini aji wajinderi byenbyen numa danra koke kata waa nima vo Atami yo ba azenmi kuri yini abu waji yiyi. 24 Nde numa keke bi zan jinna ra, ni vo foni abu dzun ba zenmi fo raba. Ní vo abu jiji ní du abu waji ki cin waa jiji mikyin wa mbumbuni ku kwà." 25 Yesu dan yi bandoa baa bàku danra "Andi kapyen gbo­ gbo, mna zen aji yini ki bye nya­ co bu nda wa kaka, ama anyunu nabi ki pyen waa mri zenmi aji ki bye nda wa kaka riba. Ama mri zen aji ki cin bu Atami yini zan myi numa ki byeya. 26 Ayo waji ra niri vo Atami abu yo ba zenmi. Mri vomi abu nuni yini riba. 27 Atami ba dia conni ki cin waa ni conmi nikà zen nde danra m dzu bye Ata bi ra. 28 M dzu bye Ata numa kabi ki fin tswen kire, tanma numa mri gadi ba fin tswen wakara, mri kasen yaya ki byea." 29 Se pajukun bandoa baa bàku danra, "En hen! Se tanma hunnu ù hun na zen aji yafan jinni ri kara, una kau nda kiyo riba! 30 Tanma ī yinu danra ù yi koke kata nu. Uri nyàu waa apa dzun ku mbyeu aji mbyembye hunnu ba. Ki bye wa­ kara numa ī yi wajinderi danra u dzu bye Cidon bi." 31 Yesu mbyebe danra, "Tanma ni zen nde ra ri? 32 Anyunu nabi ki pyen, ko m dan­ ra anyunu waji bi zan ra du ma. Anyunu waji ma mba ra, beri bi dagban fanni nya cincin, ko kani kata ri she kasen yaya ki ndoa ri fanmi ci dzundzunmi. Ama mri cimi dzundzunmi ba, Ata ri bami ci dzun. 33 M dan aji wa ci kara yini numa ki cin waa ní kwan cinni ki dzun bami jiji ní du mikyin wa na jinni. Niri wa fyin ki fin tswen wakara, ama ní gban mikyin. M jire fin tswen don ra."

17

1 Ki nyaken waa Yesu dan vinni aji baakara numa ra, ku nde zoa ta don numa ku dan­ ra, "Ata, anyunu bayo ra. Ú yi Nwuu hwe jiji Nwuu kukà yiu hwe du. 2 Ávo ndi gbogbo ù ho pajukun baa ki fin tswen kwami ki vo jiji m yi pajukun baa u ce hobe kwami ki vo ra cindi wa ci kenken. 3 Cindi wa ci kenken ciri jiji be yiù au Cidon dzundzun wa byenbyen ka ba Yesu Kiristi waa ù tsonku bi ki fin tswen kire ra. 4 M tà yi pajukun hweu ki bye ayo waa m ki fin tswen kire ki bye butso waa ù danra m tsa ra. M tsa vinni butso waji ra. 5 Tan-ma, Ata, ú yimi hwemi wa ndi gbogbo waa m ndi ci baku dzu jinni bi avo waa ù ndi màu bye myi raba. 6 "M̀ dan tà yi pajukun baa u ndi cebe pwadzu ki fin tswen ù hobe kwami ki vo ki fin tswen kire ra, m dan yibe aji ki cin u kata ra. Be ci pajukun buu baa ù hobe kwami ki vo. Be fo tson bu ajiu ra. 7 Tanma numa, be hwa yinu danra abu baa m ci babe ra kata dzu byeu bi aji­ nderi. 8 Ki cin waa aji baa ù yimi ra, m dan yibe bekà yi wajinderi ki bye aji baaji, bekà yinu byen­ byen numa danra, m dzu byeu bi. Be zen nde danra au tsonmi ri bi. 9 "Mna pya nde wa sansan webe yo ki einbe, Mna pyami nde waji ki cin bu pajukun baa ci bu fin tswen ba, ama mna pya nde waji ki cin bu pajukun baa ù hobe kwami ki vomi ra, ki cin waa be ci pajukun buu, 10 Pajukun bumi kata ci pajukun buu, pajukun buu ka ci pajukun bumi. Pajukun mbyàyi hwemi ki dibe. 11 Tanma numa nde kire ya pyen ri dedea riba mri gadi ba fin tswen, ama bube be ci tiri ki fin tswen wakara. Ata Cidon wa nyenye ú dzwabe zo ki di sansan ki bye gben bu zen buu waa u ndi yimi ra jiji be ci abu dzun­ dzun ba dibe ci tsadzu waa ī ci ra. 12 Ayo waa m ndi babe ci tiri ki bye dzundzun ra, m ndi konbe sansan numa ba gben waa ù ndi yimi ra. M ndi konbe sansan numa, ki cin wakara ko apa dzundzun numa ki finbe jan'a ba, se nwu wa ndi tsaba jinni avo ndi gbogbo ra, jiji aji waa be ndi dan ki fin Afa bu Cidon ra ku tsa numa. 13 Ama tanma numa mri bibi ki byeu ra, ama mna zen aji baakara yiu avo waa m ci tiri ki fin tswen wakara, ki cin waa jiji be ci ba mikyin wa mbumbu ci tsadzu waa m ci baku ra. 14 M̀ nde ajiu dan zan myi yibe ama fin tswen nghabe ki cin waa pajukun bumi cibe pajukun bu fin tswen ba, tsadzu waa ami cimi apa bu fin tswen wakara bara. 15 Mna pyami danra jiji ú hobe pwadzu ki fin tswen wa­ kara ba, ama mna pya danra ú nwàdzube ki vo bu Shetan apa wa baba ra. 16 Be cibe pajukun bu fin tswen ba, ci tsadzu waa ami cimi apa bu fin tswen bara. 17 U tso nyebe nyenye numa ki bye aji wa byenbyen. Ajiu ci aji wa byenbyen. 18 Ci tsadzu waa ù tsonmi bi ki fin tswen kire ra, mkà tsonbe naya ki fin tswen numa du. 19 M̀ vuvu dimi kyoo numa yiu ki cinbe ki cin waa jiji bekà vuvu dibe kyoo numa ki bye nyaco wajinderi byenbyen numa yiu. 20 "Mna pyami nde waji ki cin bu pajukun baa na kire kara vin­ ni ba, ama mna pya ki cin bu pajukun baa ri zen nde yi wajinderi ki bye ajibe wari pwa­ dzu ki nube ra. 21 Mna pya danra bé ci abu dzundzun kata ba dibe ci tsadzu waa au Ata ù bami ci abu dzundzun, ami kà bau ci abu dzundzun ra, jiji be bai ci abu dzundzun jiji pajukun baa ki fin tswen bé mbyà yinu danra au tsonmi ri bi ajinderi. 22 M̀ yibe hwe ci tsadzu waa ù yimi ra, ki cin waa jiji bé ci abu dzundzun ba dibe ci tsadzu waa au bami ci abu dzundzun ra. 23 Mri babe ci abu dzundzun ci tsadzu waa au bami ci abu dzundzun ra, ki cin waa jiji be ci san abu dzundzun ba dibe sansan numa jiji pajukun bé yì danra au tsonmi ri bi, ùkà conbe ci tsadzu waa ù conmi ra. 24 Ata, mna con danra pajukun baa ù yimi ra, bé bami ci dzun ki bye waa m ciyo ra, jiji bé mbyà hwemi waa ù yimi ra, ù con ajimi dzu vo ki jinni gbogbo numa bi, avo waa ù ndi màu bye myi raba, 25 Atami wa sansan, pajukun baa ki fin tswen yiu ba, ama bumi m yiu nu, pajukun buu baakara kà yinu danra au tsonmi rì bi ki fin tswen. 26 M̀ dan tà yibe aji ki cin u, m kari foji wa tsatsa numa ra hun jiji bé ci ba tswi con u waa ù conmi ra ki fin mikyinbe. M̀ kari babe ci bye dzundzun."

18

1 Ki nyaken waa Yesu pya vinni nde wakara aku ba bandoa baa bàku kyen dzun kyan agboshi dzun waa beri baku danra kidron ra kaya ki fin da dzun numa ki bye waji. 2 Aku Yahuda wari nde Yesu hwenji ra yì bye waji nu du, ki cin waa a ndi keke Yesu ba bandoa baa bàku ndi na kwan cin ki bye waji ki dzun. 3 Ci numa ra Yahuda ho abi bu pajukun baa nuken bu Romawa, ba abe baa kon nu nyakyon baa abe von baa nda­ nda ba Farisawa gbèbe ra, ku za hobe we nwoa kyen dzun baku ya bye waji. Be mupyu mbe vobe, bekà ho tswén bufo mbe vobe du. 4 Yesu ba dia yì zobu baa ribi duku ranu kata. Se ku pwadzu bi dube ku mbyebe danra, "Nina nyaa kani?" 5 Be dan yiku danra, "Ina nya Yesu apa wa ki Naza­ rati ra." Yesu dan yibe danra, "Ami ciku." Aku Yahuda wa hun wari ndeku hwenji ba pajukun baaji pantse bye dzun­ dzun numa ki byeri. 6 Waa Yesu dan yibe danra, "Ami ciku," numa ra, be cen dibe kasen ba nyaken numa dzu be jinni ki byeri. 7 Yesu kà mbyā mbyebe danra, "Nina nyaa kani waji?" Bekà dan yiku danra, "Ina nya Yesu apa wa ki Nazarati." 8 Yesu dan yibe danra, "M kapyen dan yini gbogbo numa ra danra 'Ami ciku.' Ami ciri apa waa nina nyà, ní fan apa baakara bé yabe kyonbe." 9 Ku dan aji wakara numa ki cin waa jiji abu ku tsa we dzun ba aji waa ku ndi dan yi Ataa danra, "Ki fin pajukun baa ù ho kwàmi ki vomi ra, ko apa dzundzun numa kiyo jan'a ba." 10 Se Siman Bitrus wa ci ba gisingiri ra, ku gbe nwa pwadzu ki fin pyua jiji ku ge bwan nyà bu avon dzun wa ndanda numa, ama gisingiri ya pan tson'a go vo wunu geya tá jinni. Azèn bu nwu nyà waji danra Malkus. 11 Yesu dan yi Bitrus danra, "Nde gisin­ giri ra kasen dzo tiri ki bye pyua. Una ga danra san'a waa m wa fyin waa Ata nde somi yo danra m wa raba?" 12 Akù ken bu Romawa dà zhen baa nuken ba abe baa ri kon nu nyakyon tan wa wa Ci­ don bu Yahudawa ya pan Yesu a tseku ju. 13 Be ndeku ya yi Hanana kapyen hunnu. Hanana waji wakara ci vyo bu Kayafas (Kayafas ban nwua wa wuwa). Kayafas waji ndi ci cin bu abe von kata ki fin ju waji. 14 Kayafas ciri apa wa ndi gen abe baco bu Yahudawa ace danra san kari apa dzundzun ku hu aki nu bu pajukun suu numa. 15 Siman Bitrus ba apa dzun wa bà Yesu be kyenkyon naya ki nyaken. Apa dzun wa hun wa bà Yesu ra acin bu abe von hora yìku nu sere numa. Ci numa ra be zen nde yiku ba Yesu kyen dzun kaya ki fin ndo bu cin abe von waji. 16 Ama Bitrus pantse ki nu nyakyon ki myi. Se apa wa hun wa bà Yesu waa cin bu abe von waji yìku nu sere numa ra, ku pwadzu ya myi ya zen aji ba awuwa wana kon nu nyakyon ndo ra hunnu ku nde Bitrus kyen dzun baku kaya fin ndo. 17 Nwu wa wuwa wana kon nu nyakyon ndo ra mbye Bitrus danra, "Bà au ki fin pajukun baa bà apa wakara du ba?" Bitrus dan yiku danra, "M, m." 18 Awo ta anyunu waji numa cia wa dandan ba. Ci numa abe zhen nya bu acin bu abe von ra kwan ba pajukun baa ri kon nu nyakyon tan wa wa Cidon ra be tu pyu ba kanpyu pantse na byeri na vye. Ci numa ra Bitrus ya pantse byeri babe na vye pyu waji du. 19 Acin bu abe von waji mbye Yesu aji ki cin bu pajukun ba­ ndoa baa bàku, ba aji ki cin abu waa kuna fyen pajukun yo ra. 20 Yesu dan yibe danra, "Mna zen ajimi ki byeya numa yi pajukun ko nukon. Mna fyen pajukun abu ki fin tan wa fyen abu bu Yahudawa, ba ki tan wa wa Cidon, ba ko ki bye wani kata waa Yahudawa ma kwan cin kiyo. M zenmi ajimi yuyu ba. 21 Ki cin ke waji una mbyemi aji? U mbye pajukun baa gon tson fo ajimi ra jiji be dan yiu abu waa m dan yibe ra. Abe be yì abu baa m fyenbe ranu." 22 Waa ku dan aji wakara numa apa dzun ki fin pajukun baa ri kon nu nyakyon tan wa wa Cidon wa pantse byeri ra, ku tā Yesu pyu­ ta, ku mbyeku danra, "Beri zen aji numa yi cin bu abe von?" 23 Yesu dan yiku danra. "Ajimi waa m zen ra, mma zen dada, ú dan yii abye waa m da kiyo. Ama aji waji ma ci aji wajinderi byen­ byen abu wa hwa u tami pyuta ra ci ke?" 24 Ki nyaken wakara se Hanana tesu Yesu ba ajù ki dia numa ndeku tson ya yi Kayafas acin bu abe von kata. 25 Siman Bitrus ka tson'a danra, "Ai." 26 Apa dzun ki fin nya bu acin bu abe von hora, apa waji kà tsu ba apa waa Bitrus ndi ge zan'aku tson'a yo ra. Ku mbye Bitrus danra, "Una ga danra apa waa m ndi mbyà ki da baku ra ciu ba?" 27 Bitrus kà mbyā tson'a dan­ ra ciaku ba. Gbogbo numa vinni akwìn da kuto ra. 28 Be nde Yesu do don ki pyin ndo Kayafas ya ki pyin ndo Bilatus akù bu Romawa. Be na dodo kwìn dakuto numa ndeku ya ge ba mbwari. Abe Yahudawa nghabe wa kaya ki fin atan waji ki cin waa jiji beká gbè dibe abo ki cin ba. Ki cin waa bena con be ya ji buju bu paska 29 Ci numa ra Bilatus pwa­ dzu bi dube lá myi, ku mbyebe danra, "Apa wakara dà aji ke?" 30 Be dan yiku danra, "Apa wafeara rima kyan cia apa wa tsa abu wa baba ba, iri kyan ndeiku bi pyen u ba." 31 Bilatus dan yibe danra, "Ní ndeku yani ba dini jiji ni ya foku kwen ki bye nyaco waa niri fo kwen buni kiyo." Se abe baco Yahudawa hora dan yiku danra, "I ken'i wa fo apa kwen wa huhu ba." 32 Abu wakara tsa numa ki cin waa aji waa Yesu ndi dan ki cin nyaco bu akia waa kuri hu ra, kú tsa numa, 33 Bilatus mbyā kasen kaya ki fin sukpa ku ba Yesu nde ku mbyeku danra, "Ù ci Akù bu Yahudawa?" 34 Se Yesu mbyeku danra, "Aji waa ù mbye ra, ù mbyeu numa ba diu re ko apa dzun danri aji ki cinmi numa yiu?" 35 Bilatus dan yiku danra, "Ami bau ci Yahudawa? Abe Yahudawa bandou ba cin bu abe von ndeu rì bi bwanmi ki vo, U tsa kake waji?" 36 Yesu dan yiku danra, "Mri tsami tsòn ki fin tswen kire ba, mri ma kyan ri tsa tsòn ki fin tswen kire, abe pajukun baa bàmi ra, beri kyan nuken wemi yo gbogbo numa ra, jiji mká bi kò ki vo bu abe Yahudawa ba." 37 Bilatus dan yiku danra, "Ci numa ra, ù ci Akù hun ko?" Yesu danra, "Au danri danra m ci Akù. Abu wa tsa be mbami bi ki fin tswen wakara ki cin waa jiji m pofan fin jibyen tà yi pajukun. Apa wama con jibyen kuri gon tson ri fo ajimi." 38 Bilatus mbyeku danra, "Ake waji ciri jibyen." Ki nyaken waa ku dan vinni aji wakara numa, ku do don pwadzu ya du abe baco Yahuda­ wa, ku dan yibe danra, "m mbyàmi bo bu apa wakara ki bye abu dzun ba. 39 Ki bye abu yaku badani dzu jinni bi, anyunu cin­ kwan bu paska mri tenre apa dzun ki tan pwadzu bi yini ní fanku yaa numa azota ki tswen. Niri con ḿ tenre Akù bu Yahudawa pwadzu ki tan yini?" 40 Be nyakyin bàku ki cin danra, "M m, ciaku ba. Apa waa iri con ú fanku jinni yii ci Barabas!" Barabas waji ra ci gbàntswen.

19

1 Ri nyaken wakara Bilatus yibe nde Yesu ya daku kpan. 2 Se abe pajukun baa nuken dzò àtābà bu atswi nde beku ki cin'a. Bekà ho tukpa wa nyo joro numa shaku ki dia. 3 Be bi ki byea be wa Akù ki pyen'a na danra, "Ina wa Aku, Akù bu abe Yahudawa." Be daku pyuta dada numa, 4 Bilatus ka pwadzu bi ki ya ki myi ki bye waa abe Yahudawa nayo ra, Ku dan yibe danra, "Ní mbyà! Mri ya nde apa ra pwadzu bi myi jiji ní yinu danra m mbyàmi abu wa baba dzun waa apa wa­ kara tsa ba." 5 Yesu pwadzu bi ki myi ba àtābà bu atswi ki cin'a ba tukpa wa nyo joro ra numa ki dia, Bilatus dan yibe danra, "Ní wezo ní mbyà apa waji ci kara," 6 Waa abe von baa ndanda hora ba abe pajukun baa ri kon nu nyakyon wa wa Cidon mbyàku numa, be nyakyin danra, "Ní ndeku kan ki dn hin wa shon gege! Ní ndeku kan ki cin hin wa shon gege!" Bilatus dan yibe danra, "Ani ní ndeku ba dini ya kan ki cin hin wa shon gege. Bumi m mbyàmi abu dzun wa baba waa ku tsa ba." 7 Abe Yahudawa baaji dan yiku danra "Ki bye don bui apa wakara fye wa huhu, ki cin waa kuna so dia danra, ku ci Nwu bu Cidon." 8 Waa Bilatus fo aji wakara numa azin foji wana zinku kwankwan kiyo. 9 Ku kasen kaya ki fin tan sukpa ba Yesu. Ku mbye Yesu danra "Ù dzu kini bi?" Yesu poa­ ku nu ba. 10 Ci numa ra Bilatus mbyeku danra, "Ù pomi nu ba, ki cin ke? U yiu waa m ken waa m fan u jinni ba? Ukà yiu waa m ken waa m yibe ndeu kan cin hin wa shon gege ba?" 11 Yesu dan yiku danra, "Cidon yiu ri gben waji. Rima kyan cia numa ba, uri kyan ken u abu dzun ki cinmi ba. Ki cin wakara apa wa ndemi bi bwan vou ra, abwi wa ki cin'a ka abuu ri." 12 Ki nyaken waa Bilatus fo aji wakara numa ku con jiji ku fan Yesu jinni ku yaa. Ama abe Yahudawa na foji akyin wana nyanya ne don danra, "Uma fan apa wakara jinni adi tata numa ù ciu jo bu Kaisar ba hun. Ki cin waa ko apa wani kata wama so dia danra ku ci Akù, apa waji ci apa wana gban cin ba Kaisar hun." 13 Waa Bilatus fo aji wa­ kara numa, ku nde Yesu pwadzu bi myi, ku tuci bye adudu bu mà waa be myi ba aban waa apa wari fo kwen ri tuci yo ra. Beri ba abye waji ki nu Yahudawa danra, "Gabatha." 14 Ayo waji ci ayo waa bena mbyādi cinkwan bu paska. Dede waa anyunu ci yoba numa Bilatus dan yi abe Yahudawa danra, "Akùni ciniyo hun!" 15 Be nyakyin danra, "Ní ndeku ya kan ki cin hin wa shon gege! Ní bwanku! Ní bwanku!" Bilatus mbyebe danra, "Agbo! Niri con m nde Akùni kan bwan ki cin hin wa shon gege?" Abe von baa ndanda hora dan yiku danra, "Ma nwadzu ba Kaisar ra, ī yìi Akù dzun riba," 16 Ki cin wakara numa Bilatus fan Yesu dzohe ki vo jiji be ya kan bwanku ki cin hin wa shon gege. 17 Be yi Yesu tswan hin wa shon gege waa beri ya kan bwan­ ku kiyo ra ba dia pwadzu ya ki bye waa beri baku danra, "Koko cin." Ki nu Yahudawa beri baku danra "Golgota." 18 Be nde Yesu kan bwan ki bye hin wa shon gege ki bye waji. Bekà ho pajukun badati kwan dzun pyin­ na kan kwan baku ki dzun ki bye waji anyunu dzundzun. Be nde dzun kan ki go kyekye voa vo dzun, bekà nde dzun kan ki go kyekye voa go dzun. Yesu ci ki yobabe. 19 Bilatus tā bu bà ki di bu hin wa shon gege waji danra, "YESU WA KI NAZARATI AKÙ BU ABE YAHUDAWA." 20 Be tā abu waji ki bye nene tsara. Be tā dzun ki nu Yahuda­ wa, wadzun ki nu Romawa, wadzun ki nu Helenawa. Yahudawa suu numa hwèn aji bu abu waa be tā ra, ki cin waa abye waji ci dzubye ba finka. 21 Se abe von baa ndanda bu Yahudawa hora dzu da jinni ya du Bilatus dan yiku danra, "Ká ta danra ku ci akù bu abe Yahudawa ba, ama ú tā danra kuna so dia danra ku ci akù bube Yahudawa." 22 Bilatus dan yibe danra, "Abu waa m ta ra, m tata ra hun." 23 Ayo waa abe pajukun baa nuken ndi nde Yesu kan ki cin hin wa shon gege ra, be ho tukpaa gbekyi ya gafanku ndo nyena yi dibe, ko kani ki finbe du mbamba nua, Ama buken'a ki tiri byeri. Abuken'a waji be dzòku dzòdzó kata, abye waa be kwaku kwakwa numa kiyo baani. 24 Ci numa ra be dan yi dibe danra, "Iká gbekyi ya gafan bu­ ken waji jinni ba, ama í da abaadzwin í yì apa wari jiku." Be tsa numa jiji abu waji ku tsa we dzun ba abu waa be ndi dan ki fin Afa bu Cidon avo ndi gbogbo numa danra, "Be ho tukpami gbekyi ya gafan jinni yi dibe, bekà da abaadzwin ki cin buken­ mi jiji be mbyà àpa wari jiku." Abu baakara ci abu baa pajukun baa nuken tsa hun. 25 Pajukun baa ci dzubye ba hin wa shon gege ki bye waa be nde Yesu kan yo ra, be ci ayo bu Yesu ba zapyen'a nwuza yoa Mariyamu awa bu Kiliyobas, ba Mariyamu Magadaliya be pantse na go bye waji. 26 Waa Yesu tazo mbyà ayoa ba apa dzun waa kuri conku kagben numa ki fin baa bàku pantse na bye waji numa, ku ba yoa nde, ku dan yiku dan­ ra, "Ayo wezo ú mbyà nwuu ci kara." 27 A hunnu kukà dan yi apa wa hun ra dánrá, "Wezo ú mbyà ayou ciu kara." Nde ki bye waji ra apa waji wa hun ra nde yoa ya baku ci dzun ki ndoa. 28 Ki nyaken wakara Yesu yinu danra ku tsa vinni koke kata rara, ku zen aji danra, "Mikyin­ mi na zanzan." Ku zen aji wa­ kara numa ra ki cin waa jiji ku tsa abu we dzun kyoo numa ba aji waa be ndi dan gbogbo numa ki fin Afa bu Cidon ra. 29 Be we jape wa banban numa ki fin agu nde so bye waji. Be nde soso tse bye agà dzun numa nde dzo bye jape waji gbe nwa nde ya dzo Yesu yo ki nua. 30 Waa Yesu ye jan waji numa ku danra, "Vinni ra ri." Se ku ven cin'a kan jinni numa ku ken nwo. 31 Dede waji ci dede waa pajukun na mbyādi wa ngha nwo. Ki bye abu son tswenbe waa beri tsa, san'a waa be fan akwan bu pajukun na cin hin anyunu wa ngha nwo ba. Anyunu wa ngha nwo waji wa hun ra, ci anyunu wa ndanda numa. Ki cin wakara abe Yahudawa ya vo Bilatus danra kú zen nde yibe nu jiji be taka ho abe bu pajukun baa be ho kan ki cin hin wa shon gege ra don, jiji be hobe ya ji shi. 32 Ci numa ra, abe pajukun baa nuken ya taka abe bu apa wa kapyen ra, ba apa dzun wa hun waa be hobe kan bye dzundzun ba Yesu ra. 33 Ama ayo waa be zan cin bu Yesu numa, be mbyà danra Yesu kapyen hura gbogbo numa ra. Ci numa ra bua be takabeku bea yo ba. 34 Ama apa dzun ki fin baa nuken hora waku tso ki pyo goa. Mwamwa numa asa ba jape dzu di bu Yesu we jinni. 35 Ami Yohanna wa mbyà abu waji wa tsa ra, m kana zen aji ki cin abu waji wa tsa ra, aji waji waa m dan ra ci aji wajinderi byenbyen. Ami ba dimi m yinu ajinderi byenbyen numa danra ihna dan aji wajinderi byenbyen numa ki cin waa jiji ní zen nde ba Yesu. 36 Abu baakara tsa numa ki cin waa jiji ku we dzun ba aji waa be ndi dan ki fin Afa bu Cidon gbogbo numa ra kyoo numa. Be ndi tā aji waji danra, "Beri takabéku bea yo ko dzun­ dzun numa ba." 37 Bekà ta ki bye dzun danra, "Pajukun ri mbyà apa waa be waku tso ranu," 38 Ki nyaken wakara apa waa beri baku danra Yusufu Arimatiya ra bi zan ki bye waji. Yusufu waji wakara ku ci apa wa bà Yesu yuyu ki cin waa kuna zinzin bu abe Yahudawa. Yusufu ya vo Bilatus danra kuma zen nde ku nde kwan bu Yesu yiku jiji ku nde bani ya. Bilatus zen nde yiku. Ci numa ra Yusufu nde akwan waji ya baku. 39 Nikodimu wa ndi kapyen yu bi bye Yesu atsunu ra, ku ba Yusufu kyen dzun ya bye waji du. Ku nde hyen waa beri baku danra muri nde fu kwan bye dzundzun ba aloyi bi bye waji. Be mba nda bu hyen waji zan dipa tswanna. 40 Bc ho hyen baa sansan baaji ra mbyā Yesu di ki kiyo a ndeku pen ki bye akya bufyen ci tsadzu waa abe Yahudawa ndi ri tsa numa dzu jinni dzu zo yakubada bi ra. 41 Adā dzun ci ki bye waji waa be nde Yesu kan ki cin hin wa shon gege ra. Be ka shimbi dzun ripye numa so byeri waa be nde fobe apa dzun ji yo fo raba. 42 Ki cin waa anyunu waji abe Yahudawa na mbyā dibe so bazo bu anyunu wa ngha nwo ra, be nde Yesu ya jì ya shi. Ashi­ mbi waji ci dzubye numa ba bye waa be kan Yesu kiyo ra.

20

1 Mariyamu Magadaliya na dodo anyunu Lahadi pon­ pon pyuu numa, avo waa abye na tsa biri biri numa tiri ku yara ki cin mbi bu Yesu ra. Waa ku ya zan bye waji numa ku mbyà be ganre abàn wa kwakyi waa be ndi nde be nu shimbi ra don ra, 2 Ci numa ra ku nde sho bi dzwa bye Siman Bitrus, ba apa wa hun wa bà Yesu waa Yesu con ajia kagben ra. Ku dan yiku danra, "Be nde kwan bu Cindoi pwa­ dzu ki shimbi yara, ī yii bye waa be nde ya so yo ba." 3 Se Bitrus ba apa wa hun wa bà Yesu ra be ho sho so zenbe na ya ki cin mbi waji. 4 Apa dzun wa hun wa bà Yesu ra shesho ge pyen bu Bitrus, ku kapyen bu Bitrus ri ya zan ki cin mbi waji. 5 Ku yezo ya shimbi waji numa, ku mbyà adòn bufyen waa be ndi mbyā Yesu adiki kiyo ra wena ki fin shimbi. Ama ku kayaa ki shimbi waji ba, 6 Se Siman Bitrus na nyaken'a ba asho bi zan numa, ku kaya ki fin shimbi waji. Ku wezo ku mbyà adòn bufyen wena ri ki bye waji azota ri. 7 Adon bufyen waa be ndi ho kponku ki cin'a ra kenken dia wena kankan numa ki tiri ki bye waji du. 8 Se apa dzun wa hun wa bà Yesu ra, wa ndi ka­ pyen ya zan ki shimbi waji ra, ku kaya ki fin shimbi waji du. Ku mbyà numa ku zen nde yi wajinderi ki bye aji waji. 9 Nde numa keke bi zan anyunu waji ra, be ngha hwà yibe ba cinna bu aji waa be ndi tā ki fin Afa bu Cidon danra, "Ci ken Yesu ri do don ki bye aki raba." 10 Pajukun bando Yesu baa bàku ra kasen yabe ki ndobe ri. 11 Mariyamu pantse tiri ki go shimbi ki byeri na kundekuto. Waa kuna kundekuto ra, ku kan jinni ku yezo ki shimbi waji. 12 Ku mbyà zhentsōn bu Cidon kwan dzun pyinna dze bufyen ki dibe tuci na jinni. Wadzun tuci ki cin­ na bu Yesu bye waa be ndi nde­ ku hwa yo ra, wadzun ka tuci ki nwo bea, 13 Be mbyeku danra, "Awuwa una kundekuto ki cin ke?" Ku dan yibe danra, "Ki cin waa be nde kwan bu Cindomi Yesu don ra, mkà yimi bye waa be ndeku ya so yo ba." 14 Waa ku dan aji waji numa, se ku pukan zoa numa ku mbyà Yesu tseci, ku yia danra apa waji ci Yesu ba. 15 Yesu mbyeku dan­ ra, "Awuwa, una kundekuto ki cin ke? Una nya kani?" Mariya­ mu na ga danra ko apa waji ci apa wa sen ada wa ki byeri ra, Ci numa ra ku dan yiku danra, "Cindo, uma ndeku ri ya so bye dzun, tà yimi bye waji waa u ndeku ya so yo ra jiji m ya ndeku don." 16 Yesu dan yiku danra, "Mariyamu!" Mariyamu vyin pu­ kan zo mbyàku numa, ku dan yiku ki nu Yahudawa danra, "Rabboni." Cinna bu Rabboni ciri "Manu," 17 Yesu dan yiku danra, "Ká hwan panmi ba, ki cin waa m ngha kasen yami ki bye Atami raba tiri. U ya jiji ú ya du ba­ ndomi ú dan yibe danra mri yaya ki bye Atami ba Atani, Cidonmi ba Cidonni." 18 Mariyamu Magadaliya ya dan yi abe bandoa baa bàku danra, ku mbyà Yesu nu ba zoa, kukà dan yibe aji baa Yesu dan yiku ra kata. 19 Bi zan anyuzota numa ki fin anyunu Lahadi waji pajukun baa bà Yesu bi kwan na fin tan te nu nyakyon tsuken jinni ki fin ki cin waa bena zinzin bu abe Yahuda­ wa. Tsa biri numa Yesu pwadzu bi dube ki finbe ku dan yibe dan­ ra, "Ní ho mikyinni we jinni." 20 Ki nyaken waa ku dan vinni aji wa­ kara numa ku tà yibe voa, ba pyo goa. Waa abe pajukun bua baa bàku mbyàku ki bye waji numa ra vyabe kagben. 21 Yesu ka mbyā dan yibe danra, "Ní ho mikyinni we jinni. Ci tsadzu waa Atami tsonmi bi ki fin tswen wa ci kara ra, m kana tsonni naya numa du." 22 Ki nyaken waa ku dan numa ra, se ku ho nwo webe ki di, ku dan yibe danra, "Ní pan Denden bu Cidon. 23 Apa waa nima fan abu wa babaa ma yiku kata, Cidon ri fan numa yiku du. Ama apa waa nima fanni abu wa babaa ma yiku ba, abu wa babaa cici ki cin'a ra hun." 24 Andi kapyen waa Yesu ta dia yi pajukun bua baa bàku ra, Toma apa wa hwa dzwe nwa pyinna ki fin pajukun baa bà Yesu, nwu kutswen ku baani ki finbe babe. 25 Waa ku bi zan numa abe pajukun badati baa bà Yesu hora dan yiku danra, "ī mbyà Cindoi ra." Toma dan yibe danra, "Mma mbyàmi abanfyon bye waa be ndi kanku kusa kiyo raba, jiji ḿ go vo kiyo, ba pyo goa waa be ndi waku tso kiyo raba, ḿri bi zenmi nde danra ci aji wajinderi ba." 26 Ki nyaken waa anyunu tsuntsa tsa nwādzu numa, abe pajukun baa bà Yesu ka ho dibe ya kwan fin tan, Toma babe ki finbe du, ko waa be pan nu nyakyon tsuken jinni ki fin tan kata ra, Yesu kaya dube ki finbe ki fin tan. Ku dan yibe danra, "Ní ho mikyinni we jinni." 27 A hunnu ku dan yi Toma danra, "Nde ngyi vou bi go vomi kire jiji ú mbyà, kati, ukà nde ngyi vou bi go ki go kyekyemi kire. Úká á apa wa pyan hwan riba, ama ú zen nde danra cimi!" 28 Toma nde nua don dan yiku danra, "Ù ci Cindomi, ù ci Cindomi." 29 Yesu mbyeku danra, "Ù zen nde ba aji wakara ki cin waa ù mbyàmi ba zo ra? Pajukun baa mbyàmi ba azo ba, ama be zen nde pan vo ki bye abu baa be dan ki einmi ra, Cidon ku sanbe sansan." 30 Yesu ndi tsa abu baa ken nwo suu numa duzo bu pajukun baa bàku. Be tā mbyàbe abu baaji kata ki fin afa wakara ba. 31 Abu baa be ta kire ra, be ta numa ki cin waa ní zen nde dan­ ra Yesu ci Nwu bu Cidon jiji ni du cindi ki byea ki cin waa nī zen nde baku ra.

21

1 Ki nyaken wakara Yesu ka mbyā tà dia yi pajukun bua badati baa bàku ayo waa be ki nu jape dzun waa beri baku danra Tibariya ra. Tswi nyaco waa ku tà dia kiyo ra ci kara. 2 Anyunu waji Siman Bitrus, ba Toma waa beri baku danra nwu kutswen ra ba Natanailu wa ki finka Kana wa ki fin jen bu Galili ra, ba abe zhenzhen bu Zabadi, ba pajukun badati kwan dzun pyinna ki fin pajukun bua baa bàku katabe na byeri. 3 Siman Bitrus dan yibe danra, "Ami ri ya hwān je wa bwan­ bwan." Pajukun badati dan yiku danra, "Ai iri bau kyen dzun ya du." Katabe be pwadzu ya kà kò fo dibe ji kyon. Be nyànyò nyanya abye kyabe ki cin, ko aje dzundzun numa be bwanbe ba. 4 Nakyabyea ponpon pyuu numa waa abye na tsa biri biri numa tiri ra, Yesu pwadzu bi pantse nu gobi bu jape waji. Ama abe pajukun bua baa bàku ra ngha mbyà yibe waa ku ci Yesu raba tiri. 5 Yesu mbyebe danra, "Zhenzhenmi, ni pan je?" Be dan yiku danra, "Ai." 6 Ku dan yibe danra, "Ní ho ndùni nya go kyekye vo wunu bu akò ra, niri pan aje." Be nya ndù waji ci tsadzu waa ku dan ra. Be pan aje ki bye ndù waji kagben dibe Ú don. Be gbe kabe ndù waji we fin akò ba, ki cin waa aje hwe kagben ki fin ndù waji. 7 Apa wa hun wa bà Yesu waa Yesu con­ ku kagben ra, ku dan yi Bitrus danra, "Apa wakara ci Cindoi." Waa Bitrus fo aji wakara numa danra ku ci Cindobe ra ku ho tukpa waa ku kyan gbe ho we jinni na tsa butso nwo nyi ra dze dia pen dzu taya ki fin jape. 8 Ama abe pajukun badati baa bà Yesu be na fin akò be ya akò bi zan bye waji be gbe hore ndù ra we myi azo je numa. Nde ki bye waa be ci kiyo ra ya ki gondon ki myi naa ba. Nde ki bye waji ya gondon ri zan tsadzu abe dipa tswanna ndo tsara numa vinni. 9 Waa be pwadzu ho bebe te jinni ki gondon ki myi numa, be mbyà apyu waa be tuku ba akan­ pyu. Be mbyà be ho je hwàn cin'a ki don ba agan bu borodi. 10 Yesu dan yibe danra, "Ni ten ki fin je baa ni pan avonu avonu kara bi." 11 Se Siman Bitrus ka­ sen kaya ki fin kò, ku gbe hore ndù ki fin akò webi gondon ki myi. Andù waji ci azo je baa kwakyi kwakyi numa. Aje baaji kwan dzun kata ci dipa tswanna ndo dzundzun ba dipa nyena kyadzwe nwa tsara. Ko waa aje baaji ci suu numa ra, andù kyi dzua ba. 12 Yesu babe nde danra, "Ni bi ní gban zoza." Ki fin pajukun bua baaji baa bàku hora, apa dzun wa gban kaa mikyin wa mbyeku aji ki finbe danra ku ci kani re baani. Be yinu danra ku ci Cindo. 13 Yesu ya nde gan bu borodi gafan yibe, kukà tsa numa ba aje. 14 Wakara ci ayo wa kwan tsara waa Yesu ta dia yi abe pajukun baa bàku ki nyaken waa ku do don ba cindi pwadzu ki bye mbi ra. 15 Ki nyaken waa be gbà mbyāa agbu be jinni numa, Yesu mbye Siman Bitrus danra, "Siman nwu bu Yohanna, ù con­ mi kagben bu pajukun baa na kara ri?" Bitrus dan yiku danra, "A, Cindo, au ba diu yinu danra mna con u." Yesu dan yiku dan­ ra, "Ú dzwami zo ki bye àdòn­ mi." Yesu ka mbyā mbyeku wa kwan pyinna danra, "Siman nwu bu Yohanna una conmi re?" Ku dan yiku danra, "A, Cindo, au ba diu yinu danra mna con u," 16 Yesu kà dan yiku danra, "Ú za àdònmi." 17 Yesu ka mbyā mbye­ ku aji wa kwan tsara danra, "Siman nwu bu Yohanna una conmi re?" Aji waji nà Siman kyin ki cin waa Yesu mbyeku dzwa tsara kata danra kuna con­ ku re ra. Ku dan yiku danra, "Cindo, au yi koke kata nu, au yinu kata sere numa waa mna con u." Yesu dan yiku danra, "Ú dzwami zo ki bye àdònmi. 18 Mna dan yiu aji wajinderi byenbyen numa danra, andi gbogbo waa ù ndi ci tiri mafan ra, uri dze tswen u kata ba diu ri ya bye wani kata wa vya hwan u. Ama dede waa uma kan hweton ra, uri ho vou tan don, apa dzun ri tseu diu yo tsetse ndeu ya ki bye dzun wa vyaa hwan u ba." 19 Yesu zen aji wakara numa ki cin waa ku tà yi Bitrus tswi aki waa Bitrus ri hu ri yi Cidon hwe kiyo ra. Ki nya­ ken waa ku dan mbyàa aji wa­ kara numa, ku dan yi Bitrus danra, "Ú bàmi." 20 Bitrus kā pukan zo ba nya­ ken numa, ku wezo mbyà apa wa hun waa Yesu con ajia kagben ra na nyakenbe nabi. Ku ndi ci te ba Yesu ri ki bye anyunu waa be ndi na kà agbu ra. Ku ndi mbye Yesu danra, "Cindo, akani ri ndeu ri hwenji?" 21 Waa Bitrus mbyàku numa ku danra, "Cindo, apa wa ci kara fa?" 22 Yesu dan yiku danra, "Mma con wa fanku so numa keke bazo anyunu waa mri kasen ribi ajiu dan ke kiyo? Au de, ú bàmi." 23 Aji wakara ka pyo fye ho bye ki fin bandoa danra wé Yesu danra apa wa­ kara wa bà Yesu ra ri hua ba. Ama Yesu dan'a aji dzun numa ba kwaa. Ku danra kuma con wa fanku so numa keke bazo anyunu waa kuri kasen ribi aji bu Bitrus baani kiyo. 24 Apa wa bà Yesu waa Yesu zen aji ki cin'a ra, ami ciri apa waji wana dan aji waji na yini ba nu dimi, mkà ciri apa wa ta afa wakara. ī yinu danra aji baa m ta ra ci aji wajinderi byenbyen numa. 25 Abu badati baa Yesu tsa suu numa na tiri. Bema dan apa ku ta abu baaji tata ate, ba ate numa kata afa waji ri dua bye waa be ndeku so yo ki fin tswen wakara ba.


AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE