Grebo: North of Liberia.

John

1

1 Sɔɔn'ě kmɔ̌ɔ wlò tùla mǒ Nyuà u dɛɛ Win Ɔ nea kɛn tùɔn, Ɔ klee Nyesoa neaǒ tàa do, è Ɔ mooa Nyesoa. 2 Ɔ neaǒ Nyesoa gbàa klě ɛɛ wlò tùla mǒ. 3 Noǎ wùɛ Nɔ̀ nua ni, è ɛ se dɛ kɔn Ɔ seaa nu. 4 È Win Nɔ̀ moo kmɔ̌ sie fònfnoo Mǎ, è Fònfnoǒ Ɛ moo Pepě keǒ tùonyopo mɔ̀. 5 Pepěǒ Ɛ fɛn ne klě kwijlě slè, è kwijlě sěɛ ɛ je chle. 6 Ɛ kɔna jbɛju tɔ̀ɔ ɔ̈ kɔn nynɛ̌ mooaa Jɔ̀ɔ̌n ɔ̈ Nyesoa dboaa. 7 Jɔ̀ɔ̌n dia lě ɛ̈ di ɛɛ numa ɔ mǐa Pepěǒ ɛɛ sàse dɛ nu keǒ nyopò mɔ̀, ɔ mǐa u kàan dɛ tmɔɔ̌ no ɛ̈ kwɛɛǒo Pepěǒ jleě mǒ bo ɛ̈ di ɛɛ numa nyu wùɛ mǐa Pepěǒ Ɛɛ tè kàan tè po. 8 Ɔɔ chɛ̀ sea Pepěǒ, kɛɛ ɔ dia lě keǒ bɔ tmɔɔ̌a nyopò kàan tè keǒ Pepěǒ jleě mǒ. 9 Ɛmo kàan Pepěǒ nɛ̀ moo Nyuà Ɔ̈ diɔɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ keǒ Bɔ̈ fɔɔn'ǒo nyopò wùɛ dlǒ. 10 I moo kàan tè Nɔ̀ nua kmɔ̌à, kɛɛ tǐǒ jleě Ɔ dia lɔɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ kmɔ̌ɔ nyopò sea Ɔ le jbo. 11 Ɔ diiaě Ɔɔ chɛ̀ɛ nyopò slè, u sea Ɔ jebo kme. 12 Kɛɛ nyopò wùɛ ü mi Ɔɔ jebo kmema plě ü mi Ɔɔ tè kàan tè poba, Ɔ mi u kpě nyema keǒ bu moo Nyesoaa jlǔ. 13 Ɛ se keà äa naǎ klee gbeǐpò nii ǔ beǒ tàa do ǔ kɔn ämoo, kɛɛ Nyesoaa chɛ̀ Nɔ̀ nu ä Ɔɔ jlǔ mǒ. 14 Win beaě tùonyu tǔn wlòmo Ɔ̌ nea nɔ ä slè klě tǐ gbei wlòmo. Tà Ɔ neěa jèɔ ämoo slè, ä jěa Ɔɔ tè jǐ boaboǎ ɛ̈ Ɔ kɔnaa wòje Ɔɔ Gbeǐ Nyesoaa Jǔu do. Ɔ kɔn Ɔɔ wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ keǒ ä mɔ̀ plě Ɔ̌ tmɛɛ̌ ä kàan dɛ. 15 Tà Jɔ̀ɔ̌n peaa sàe, ɔ boɛa kàan tè keǒ Ɔ jleě mǒ ɔ je, “Nyu kɔn tè Ě boɛa amoo je Nɔ̀à, tà Ě dɛ̌a bòo ɛ̈ moo, ‘Nyuǒ Ɔ̈ miěe diba Ɔ̈ neǒ mǒo demǒ Ɔɔ tè boǎ jǐ ǐ sìn'ǒ ně tè mǒ. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Ɔ nea kmɔ̌ plě ǔ keě kɔn.’ ” 16 Nyesoaa Jǔ noɛɛ äa wùɛ mǒ chɔɔ Ɔ̌ po ä ngmna mɔ̀, è Bɔ̌ po ä ngmna mɔ̀ bɛ̌ sìn, Ɔ̀ poě ɛɛ bě tɛ̀ɛ. 17 Nyesoa nyea ä teteǎ Ɔ jaeaěe Mɔ̀sě mǒ, kɛɛ Jùsu Tentǎn Jǔ jalaě Ɔɔ wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ Ɔ̌ tmɔɔ̌a ä kàan tè keǒ Nyesoa jleě mǒ. 18 Nyu wùɛ nɔ̀ sěɛlǎ Nyesoa jě, ɛ̀ sìn'ǒ Nyesoaa Jǔu do Ɔ̈ konwaě Ɔɔ Gbeǐ Nyesoa le Nɔ̀ tee Ɔ ämo. 19 È tèà nì Jɔ̀ɔ̌n sèsaeaa Nyesoaa kpatòapoo klee uu mǒ sɛ̀ɛ nyo wlòmo ü kɔn lěe Lifàe dakɔ̌ slè ü sɔnaa Jlǔsnɛ mǒ Jùwɛ nyo dboaa bü muaa Jɔ̀ɔ̌n wan gbà nyu tae ɔ mooaa. 20 Ɔ sèsaea u wlòmo keǒ klɔ̀ slè nyu tae ɔ mooaa, ɔ sea sen tmɔ̌, kě ɔ dǎla ɔ je, “Ě se Nyesoaa Tentǎn Jǔ.” 21 È u gbàla ɔ wan u je, “È mɔ mònoǒ kɛ de? Deě mòo kɛ Nyesoaa wnɔsàɔ Ilaejɔ̀?” Ɔ tùa u kɛ̀ɛn ɔ je, “Òooǒn, Ě se lɔ.” È u gbàla ɔ wan de u je, “Deě mòo Wnɔsàɔ Ɔ̈ kɔn tè u boɔlaa?” Ɔ̀ tùa u kɛ̀ɛn ɔ je, “Òooǒn.” 22 È demǒ bɔɔ̌ dɛ u gbàla lɔɔ wan nɛ̀à u je, “Mɔ mònoǒ kɛ? Ä jlɛ̌ bò tmɔɔ̌ ämo ke tae dɛ̀ɛ keǒ nè chɛ̀ɛ tè mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa bä mu de klě nyopòà dbo ämoo mɔ̀ ä mǐ u wlòmo sèsae le.” 23 È kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “Wòje ke Nyesoaa wnɔsàɔ Aesaeǎ dɛ̌aa seela, Ě moo nyuà ɔ̈ miǎa sàe poba klě kpatekpǎ blǒ kɛn, kě Ě miǎ dǎba ɛ̈ moo, ‘A wɔ̀ aa chɛ̀ mɔ̀le keǒ Koɔn mɔ̀!’ ” 24 È nyopò tùuǒ Fɛlesǐi wǎn dboaa 25 ù gbɛ̀a ɔ wan u je, “Bɛ̌ nu bò se Nyesoaa Tentǎn Jǔ ɔ̀ɔ̌ Ilaejɔ̀ ɔ̀ɔ̌ Wnɔsàɔ, è mɛ kɔɔ̌n tè peě kɛ nyopò ně dlǒ de?” 26 Ɔ tùa u kɛ̀ɛn ɔ je, “Ě pe nyopò ně dlǒ sosǒ, kɛɛ ɛ kɔn Nyuu do Ɔ̈ nyna nɔ amoo slè bo Ɔ̈ kɔn tè a see ji, 27 Nɔ̀ neǒǒ demǒ Ɔ̈ diě. Mǒà Ě seǒ je blɛɛ lee chɛ̀ bo di Ɔɔ nyɔkòɛbě dbǐ kɛne wlà.” 28 Dɛà ɛ kpala tùɔn keǒ diěǒ moo Bɛtnè wɔ̀ɔn klě Jɔ̀ɔ̌dɛn ně demǒ, tà Jɔ̀ɔ̌n peeaě nyopò ně dlǒ le. 29 Tà chnɛ̀ tɛ̀ɛ gbàlaa le, Jɔ̀ɔ̌n jěa Jùsu Ɔ̌ diaě ɔ mɔ̀, è kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “A chèǒ bo, Nyesoaa Blajǔ Ɔ wɔ̀ɔ mɔ̀le keǒ chɔ̀no mɔ̀ keǒ kmɔ̌ɔ nyopòo kpni kukwǐi tè mɔ̀ Nɔ̀à. 30 Nyu kɔn tè Ě boɛa amoo je Nɔ̀à, tà Ě dɛ̌a bòo ɛ̈ moo, ‘Nyuǒ Ɔ̈ miěe diba Ɔ̈ neǒ mǒo demǒ Ɔɔ tè boǎ jǐ ǐ sìn'ǒ ně tè mǒ. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Ɔ nea kmɔ̌ plě ǔ keaǎ kɔn.’ 31 Ně chɛ̀à Ě sea nyu tae ɛ tùaa ji, kɛɛ Ě diě Ě pe nyopò ně dlǒ le ɛ̈ di ɛɛ numa Ě mǐ Ɔ Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn kwlǎ mǒ sàe le.” 32 È Jɔ̀ɔ̌n sèsɛɛa Jùsuu tè kɛn le klě nyopòǒ mɔ̀, kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “Ě jěa Ngmà Je Ne Sùsu Ɛ̈ nea lěe plabaee tǔn wlòmo Ɛ̌ sɔnaě jɔkɛn mǒ Ɛ̌ tèea lě Jùsu ja. 33 Ě seea Lɔ jboba mu, ɛ̀ sìn'ǒ Nyesoaà dbo mǒo keǒ bo poo nyopò ně dlǒ Nɔ̀ tmɔɔ̌a mǒ ɛ̈ moo, ‘Nyuǒ mìi jěba Ngmà Je Ne Sùsu miě ja tèeba Nɔ̀ moo Nyu Ɔ̈ miěe nyopò Ngmà Je Ne Sùsu ja poba.’ 34 Ě jě ɛle ɛ̌ kpa tùɔn, nɛ̀ kɔn tè Ě tmɛɛ̌ amo ɛ̈ moo Jùsu Nɔ̀ moo Nyesoaa Jǔ.” 35 Tà chnɛ̀ tɛ̀ɛ gbàlaa le, Jɔ̀ɔ̌n klee ɔɔ mɔ̀ cheěn nyoo tàii sɔ̌n nynanaǒ tùɔn'ɔ doǒ kɛn bo, 36 è Jùsu sìin'aǒ u gbàa. Tà Jɔ̀ɔ̌n jěaa Jùsu, è kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “A jè Blajǔ Nyesoa nyee nee keǒ chɔ̀no piepiɛ mɔ̀ Nɔ̀à.” 37 Tà Jɔ̀ɔ̌n'ɔ mɔ̀ cheěn nyoo sɔ̌n'ǒ u wɔ̌naa dɛǒ ɔ boɔlaa, ù nana Jùsu de. 38 È Jùsu dawlǎla bo Ɔ̌ jěa lu ǔ nɛa Ɔ de, Ɔ̀ gbàla u wan Ɔ je, “Mɛ a pɛ̀ɛ̌n kɛ le?” Ù tùa Lɔ kɛ̀ɛn u je, “Wlabàe, È tà tìǐn kɛ?” Wlabàe sɛ̀n nynɛ̌ Tee Nyu. 39 Ɔ tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “A diě a miǒ jě.” Ii tè ǔ mua ǔ jěa tà Ɔ neaǒo. Ɛ mooa klě wìtika wlòmo, è u neaǒ Ɔ gbàa ne ne wɛn ɛ̌ pala. 40 Tàii sɔ̌n'ǒ wɔ̌naa dɛǒ Jɔ̀ɔ̌n boɔaa ü nanaa Jùsu de u nyuu do mooa Andlǔ ɔ̈ mooa Saemɔ̌ Pitɛ̌ɛ mamǔ jbɛju. 41 Tà dɛǒ ɛ sìǐn'a bòo sosǒ, Andlǔ mua ɔ̌ jěa ɔɔ mamǔ Saemɔ̌ ɔ̌ tmɔɔ̌a nɔ ɔ je, “Ä jě Masaeǎ!” Masaeǎ ɛ sɛ̀n nynɛ̌ Nyesoaa Tentǎn Jǔ. 42 È Andlǔ kpalaě Saemɔ̌ klě Jùsu mɔ̀. Tà Jùsu jěaa Saemɔ̌, è kě Ɔ dɛ̌a Ɔ je, “Mòà mò moo Saemɔ̌ ɔ̈ moo Jɔ̀ɔ̌n'ɔ jǔ. Nè nynɛ̌ kɔn bɛ moo Sifà.” Sifà ɛ moo Pitɛ̌ klě Kwlǐki win wlòmo ɛ̈ sɛ̀n'ɛ nynɛ̌ Seɔ̌. 43 Tà chnɛ̀ tɛ̀ɛ gbàlaa le, Jùsu poa ɛ ble Bɔ mua Jàlalǐi wakǎ kɛn. È tà Ɔ wɛ̀aa mɔ̀ Ɔ mǐaa mu, Ɔ̀ jěa Felɔ̌, è kě Ɔ dɛ̌a Ɔ je, “Naǎ de.” 44 Felɔ̌ sɔnaě mǒ diěǒ moo Bɛsedà kɛn, ɛmo diěe doǒ nɛ̀ kɔn kɛn Andlǔ klee Pitɛ̌ kɔn lě. 45 È Felɔ̌ mua ɔ̌ jěa Nataniɔ̌ ɔ̌ tmɔɔ̌a nɔ ɔ je, “Ä jě Nyuà Ɔ̈ kɔn tè Mɔ̀sě chlěaa klě Nyesoaa teteǎ wlòmo plě Ɔ̈ kɔn tè Nyesoaa wnɔsàɔpo chleě lee kɛn ke! Ɔ moo Jùsu, Jòsɛ̌foo Jǔ, Ɔ̈ kɔn lěe Nǎsòwɛ̌ dǐa!” 46 Nataniɔ̌ gbɛ̀a ɔ wan ɔ je, “Jè Nǎsòwɛ̌ kɛ le? Ě ji ɛle kàan dɛ slě wɔ̀ bɛ sɔn'ě ɛmo diěǒ wlòmo.” È Felɔ̌ tùa ɔ kɛ̀ɛn ɔ je, “Diě mì Ɔ jě.” 47 Tà Jùsu jěaa Nataniɔ̌ ɔ keaě Ɔɔ mɔ̀ di, è tèà nì Ɔ boɛaǒ ɔ jleě mǒ Ɔ je, “Kàan Ǐsòwɛ̌ kwɛin ɔ̈à mǒ booa slě mǒ ne, jè nɔ̀ǒ diě.” 48 Nataniɔ̌ gbɛ̀a Ɔ wan ɔ je, “È tà jii liǐ kɛ mǒ?” Jùsu tùa lɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “Plě Felɔ̌ mǐì da, Ě jěè le keǒ bueě tu bobo.” 49 È kě Nataniɔ̌ dɛ̌a Ɔ je ɔ je, “Tee Nyu, Mòà Mò moo Nyesoaa Jǔ plě Mò moo Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn Klɔ̀ba!” 50 Jùsu gbàla ɔ wan Ɔ je, “Tà Ě nu kɛ wiěn Ě jěè le keǒ bueě tu boboò nɛ̀ kɔn tè pò Ně tè kàan tè le? Mì noǎ fòe jěba i miǒ dɛà kpaa tùɔn mǒ sìn.” 51 È kě Jùsu dɛ̌a Nataniɔ̌ je Ɔ je, “Kàan tè nìà Ě tmɛɛ̌ mò, mì jɔkɛn jěba ɛ mǐ je kna, mì Nyesoaa najiǒpò jě u mǐ jaě jɔkɛn tè nu keǒ Jbɛjuu Jǔà dlǒ mǒ.”

2

1 Chnɛ̀ jlǒ wěe sɔ̌n nì sìn'a, è nyu tɔ̀ɔ nɔ̀ kɔn nynɔ dia tǐnma klě Jàlalǐi wakǎ kɛn klě diěǒ monoo Kenà kɛn. Jùsuu naǎ nea kɛn tùɔn. 2 Ɛ u dala Jùsu klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo tǐnma de ngmnengmnɛ̌ǒ kɛn ke. 3 Tà nmɔ wùɛ ɛ wɛ̀a lěe, Jùsuu naǎ tmɔɔ̌a Nɔ ɔ je, “Uu nmɔ wɛ̀ɛ le.” 4 Kɛɛ Jùsu tùa ɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “Ně naǎ, nè si kɛǒ ɛɛ̌ mɔ̀le? Ɛ sěɛɛ̌ jè Ně tǐ ni.” 5 È kě Ɔɔ naǎ dɛ̌a nyebajleǒ niaa blěpa nyoo konkwa je ɔ je, “Dɛ wùɛ Bɔ̌ tmɔɔ̌ amo a nu ɛ.” 6 Ɛ kɔna jagbia fòee m̀mɔdo nì neaǒ ï kɔn dɛɛ do wɔ̀le je bɛ̈ kpaa dotǒ wěe hɔ̀ndlowɛɛ sɔ̌n ne wlèe sɔ̌n le (240). È Jùwɛ nyo kɔna Nyesoaa teteǎ keǒ uu noǎ klee uu chɛ̀ɛ de jlajla mɔ̀. Jagbiaǒ nì neaǒ bo keǒ ɛmo konkwaǒ mɔ̀. 7 Tà tǐ gbei sìn'aa, Jùsu tmɔɔ̌a nyebajleǒ Ɔ je, “A jieě jagbiaà ně je le.” Ii tè ǔ jiěa i ně je le kpankpa. 8 È kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “A tanàle, a dǔ ɛɛ tìe mǒ a kpaě ɛ nyuà de ngmnengmnɛ̌à ɛ neě kwete mǒ mɔ̀.” U kpalaě ɛ ɔ̀ mɔ̀. 9 Nyebajleǒ u ji tà nmɔǒ ɛ sɔnaě mǒo no, kɛɛ nyuǒ de ngmnengmnɛ̌ǒ ɛ nea lěe kwete mǒ nɔ̀ sea ɛ ji, tèǒ nì kɔn tè tà ɔ tɛ̀na ɛmoo něǒ wan ɛ̈ǒ Jùsu ponpnɔaa nmɔ mǒ, è ɔ dala tǐnma mu nynɔɔ jbeǒ lo, 10 kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “Dɛ nyopò wùɛ ni pnɔɔ nɛ̀ moo klekle nmɔǒ monoo kàan nɛ̀ u kɛɛn nya, bo nyopò wùɛ bǔ nǎ nmɔ bǔ jǐ kwliǎ le plě ɛɛ dɛǒ kɔn tè see kma plě ǔ gbɛɛě ɛ demǒ, kɛɛ nènɛà dɛ monoo kàan nɛ̀ tù bo tǐ sìnsii měne plě è jɛɛ̌ kɛ̀ě ɛ!” 11 Dɛǒ nɛ̀ mooa klekle wlòlekaen dɛ Jùsu nua. È klě ɛmoǒ wlòmo Ɔ poa Ɔ chɛ̀ɛ tè jǐ boaboǎ pepě mǒ klě Jàlalǐi wakǎ kɛn klě diěǒ monoo Kenà kɛn. Dɛǒ nɛ̀ nua nɛ Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo poa Ɔɔ tè kàan tè. 12 Tà ɛmo dɛǒ ɛ sìn'aa, Ɔ klee Ɔɔ naǎ klee Ɔɔ mamǔpò klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo u tèea je ǔ muaě diěǒ moo Kapanìa kɛn klě u sìn'aě mòngmɛ chnɛ̀ jlǒ wě. 13 Tà tǐ konwaěaa le keǒ Jùwɛ nyoo Dlǒ Mǒ Sìin Didi Dɛɛ de ngmnengmnɛ̌ mɔ̀, Jùsu jaěa je Ɔ̌ muaě Jlǔsnɛ 14 klě Nyesoaa kǎ fòɛ bo. Klě Ɔ jɛɛaě nyopò ǔ plea bliǎ klee blableǎ klee hùngbei keǒ chɔ̀noo pipiɛ mɔ̀, è nyopò tùu neaǒ wlěe těble jebo ü sìnsiɛɛa wlě mɔ̀ u mǐa chɔ̀no noǎ tɔ̀n. 15 Ii tè Ɔ nua dbǔu fǎe Ɔ̌ piěaǒ u Nyesoaa kǎ fòɛǒ bo, jà bliǎ klee blableǎ. È Ɔ gbɛ̀tɛɛa wlě mɔ̀ sìnsiɛɛ nyoo wlěǒ le Ɔ̌ chinchnǐia uu těblea mǒ. 16 È Ɔ tmɔɔ̌a nyopòǒ pleaa hùngbei Ɔ je, “A sàɔ hùngbeià kělɔ koǔɔ bo! A bɔ̌ Ně Gbeǐi koǔà noǎ bobo ploo koǔ mǒ nunuɛ!” 17 È i beaě Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo mǒ wlò ɛ̈ moo ɛ chleěa le klě Nyesoaa win wlòmo keǒ Jùsu jleě mǒ ɛ̈ moo, “Nyesoa, Nè koǔà ɛɛ mǒ noɛnoɛ siɛn leě wlò jleě le wòje keà na.” 18 È Jùwɛ nyoo je si nyo chèa Lɔ ja u je, “Mɛ nìǐ kɛ ɛ̈ te leě ɛ ämo ɛ̈ moo kɔ̀n kpě keǒ Bò nu noǎà?” 19 Jùsu tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Bǎ nymii kǎ fòɛà jǐ le, Ě mi ɛ poba klě chnɛ̀ jlǒ wěe tan wlòmo de.” 20 È u gbɛ̀a Ɔ wan u je, “Kǎ fòɛà ä po kɛɛ klě jlě wlèe sɔ̌n tùo m̀mɔdo wlòmo nɛ̀à mì kɛ poba klě chnɛ̀ jlǒ wěe tan wlòmo le?” 21 Kɛɛ kǎ fòɛǒ kɔn tè Ɔ boɛɛaa kɛn nɛ̀ moo Ɔɔ fǒ. 22 Tèǒ nì kɔn tè tà Nyesoa dǔaa Jùsu jemǒ Ɔ sɔna lěe kǒla mǒ, è i beaě Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo mǒ wlò ɛ̈ moo Ɔ boɔa tèà le, ii tè uu Nyesoa win'i tè kàan tè popoɛ klee tè wùɛ Ɔ boɔa uu je i beea le kɛn. 23 Tà Jùsu nea lěe Jlǔsnɛ klě Dlǒ Mǒ Sìin Didi Dɛɛ de ngmně tǐ wlòmo, nyopò fòfoa jěa wlòlekaen noǎ Ɔ niaa ne ǔ poa Ɔɔ tè kàan tè. 24 Kɛɛ Jùsu sea u wlò je kuun nu. Mɛ kɔɔ̌ tèǒ joo nɛ̀ moo Ɔ jia nyopò tae uu wùɛ u mooa ne. 25 Ɔ jia dɛ neaě uu wlè jleě le, ii tè ɛ sea nyu bɔ tmɔɔ̌a Nɔ uu tè.

3

1 Ɛ kɔna jbɛju tɔ̀ɔ ɔ̈ kɔn nynɛ̌ mooa Nɛkɔdǐma, ɔ mooa Fɛlesǐi wǎnpòi plě ɔ̌ mooa Jùwɛ nyoo tè tù nyoo nyuu do. 2 Tǒn jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ nɔ̀ diaě Jùsu mɔ̀, kě ɔ dɛ̌a Ɔ je ɔ je, “Tee Nyu, ä ji ɛle Mòà Mò moo Tee Nyu Ɔ̈ sɔn'ěe Nyesoa mɔ̀ mǒ. Ɛ se nyu kɔn ɔ̈ wɔ̀le je bɔ nuu noǎà nìi ɛ̀ sìn'ǒ Nyesoa Bɔ̌ neeǒ ɔ mɔ̀ plě.” 3 Jùsu tmɔɔ̌a nɔ Ɔ je, “Kàan tèà Ě tmɛɛ̌ mò, nyu wùɛ slě wɔ̀ bɔ beě Nyesoaa win kwa konkɔn bobo ɛ̀ sìn'ǒ bɔ kɔɔn dee sɔ̌n.” 4 È Nɛkɔdǐma gbàla Ɔ wan ɔ je, “Bɛ̌ nu nyu bɔ̌ wɛ̀ kɛ lě, è ke ɔ wɔ̀le je bɔ nuǔ kɛ dee sɔ̌n kɔɔan? Ɔ wɔ̀le je bɔ mu kɛ de klě ɔɔ naǎ wlòmo ɔ mǐ kɛ ɔ kɔn de le?” 5 È Jùsu tùa ɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “Kàan tè Ě boɛ mòo je nìà, nyu wùɛ slě wɔ̀ bɔ beě Nyesoaa win kwa konkɔn bobo, ɛ̀ sìn'ǒ bɔ̌ poo ně dlǒ klee Ngmà Je Ne Sùsu Bɛ̌ neě ɔ ja plě. 6 Bɛ̌ nu bo naǎ bɔ̌ kmàe ne ɔ kwɛn tùonyugbe, è Ngmà Je Ne Sùsu Bɛ̌ diě tùonyuǒ ja Ɛ jɛ lě Sùsu jajlo. 7 Imo tèà iǐ kɛ̀ɛn nèe wlò le keǒ tà Ě tmɛɛ̌ mòo ɛ̈ moo ba kɔɔn dee sɔ̌n. 8 Fèflɛ di le klě tà wùɛ ǎ wɛ̌n ɛɛ win, kɛɛ a se tà ɛ sonwɛ mǒo ji plě klee tà ɛ miěe, dɛɛ doǒ nɛ̀ Sùsu ni keǒ nyu wùɛ mɔ̀ ɔ̈ Ɛ̈ beěe ja.” 9 È Nɛkɔdǐma gbàla Ɔ wan ɔ je, “Ke ɛmo dɛǒ ɛ wɔ̀le je bɛ nuǔ kɛ tùɔn kpokpa?” 10 È Jùsu gbàla ɔ wan Ɔ je, “Mòà moo kɛɛ Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn tee nyu mòà ɔɔ̌ jbo tèà Ě boɛɛ lee? 11 Kàan tèà Ě tmɛɛ̌ mò, ä tmɛɛ̌ amo Jùwɛ nyo noǎ ï kɔn tè ä jii plě ä tmɛɛ̌ a noǎ ï ä jěe ii tè, kɛɛ kaǒ aǎ po lii tè kàan tè. 12 Bɛ̌ nu Bo ke a kmɔ̌ mɔ̀ noǎa tè tmɛɛ̌ ne baǎ po lii tè kàan tè, è Bo ke a Nyesoaa Sùsuu noǎa tè tmɛɛ̌ ne, è ke tae a miǐ kɛ ii tè kàan tè popoɛ numa? 13 È ɛɛ tee dɛ nɛ̀ moo nyu wùɛ nɔ̀ sěɛlaě jɔkɛn mi, ɛ̀ sìn'ǒ Jbɛjuu Jǔu doà Ɔ̈ sɔn lěe Jɔkɛn mǒ Ɔ̈ diɔɔ wɔ̀ɔn. 14 Sɔ̌noka, dɛɛ doǒ Mɔ̀sě nuaa ɔ̌ dǔaa kanwɛɛ smɛ mǒ ɔ̌ tùa ɛɛ tu jleě ɔ̌ poa ɛɛ jɔ mǒ klě kpatekpǎ blǒ kɛn ɛ̈ di ɛɛ numa nyopòǒ mia ɛɛ jěba uǔ diaa kǒ, dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mi numa, Jbɛjuu Jǔà Ɔɔ tè kɔn bi boɔɔ nyopò je 15 ɛ̈ di ɛɛ numa nyu wùɛ ɔ̈ mi Ɔɔ tè kàan tè poba ɔ mǐ kmɔ̌ sie fònfno kɔn. 16 È nè wan gbà dɛǒ ɛɛ kɛ̀@n tùtuɛ nɛ̀ moo Nyesoa noɛɛ kmɔ̌ɔ nyopòà mǒ no chɔɔ dɔ̌, tèǒ nì kɔn tè Ɔ nyee Ɔɔ Jǔu do keǒ Bɔ moo äa kpni kukwǐi chɔ̀no ɛ̈ di ɛɛ numa nyu wùɛ ɔ̈ mi Ɔɔ tè kàan tè poba ɔɔ̌ di kǒ, kɛɛ ɔ miǎ kmɔ̌ sie fònfno kɔn. 17 Nyesoa se Ɔɔ Jǔ dbo kělɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ keǒ Bɔ bɛ̌ nyopò kokǒ wun kɛn, kɛɛ keǒ Bɔ mǐ u gblà klě uu kpni kukwǐ slè. 18 Nyu wùɛ ɔ̈ mi Ɔɔ tè kàan tè poba ɔ se tè jɛɛa kɔn, kɛɛ nyu wùɛ ɔ̈ se Ɔɔ tè kàan tè po tè jɛɛa nɛ̀ neǒ ɔ kɛn ɛ̌ wɛ̀ mɔ̀le. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo ɔɔ̌ po Nyesoaa Jǔu doo tè kàan tè. 19 Dɛ mooaa Nyesoaa tè tùtuɛ nɛ̀ moo Pepě Ɛ̈ diɔɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀, kɛɛ tùonyopo kɔn kmɔ̌ kukǔ, ii tè u noɛɛ kwijlě mǒ ɛ̌ sìn'ǒ Pepěǒ mǒ. 20 Nyopò wùɛ ü nii dɛ kukǔ u faen Pepěǒ lo, uǔ diɔ Ɛ mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa uu noǎ kukwǐǒ u nii iǐ di Pepě mǒ be. 21 Kɛɛ nyu wùɛ ɔ̈ tùiǒo Nyesoaa kàan win'à bo, ɔ diɔ Pepě mǒ ɛ̈ di ɛɛ numa ɔɔ nunu noǎ wùɛ i mǐ Pepě mǒ be plě Pepěǒ Ɛ mǐ ɛ tee le ɛ̈ moo ɔ ni Nyesoa dɛ.” 22 Tà dɛǒ ɛ sìn'aa, è Jùsu klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo muaě Jùdǐa wakǎ kɛn klě Ɔ sìn'aě tǐ Ɔ̌ pea nyopò tùu ně dlǒ le. 23 Jɔ̀ɔ̌n pea nyopò ně dlǒ le ke klě neǎ chlolǎiǒ u dɛɛ Aenɔɔ̀ wan ï konwaěaa diěǒ moo Salimì le. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo neǎ fòfoa neaě ɛmo tàě. Nyopò diaě ɔ mɔ̀ tǐ wùɛ mɔ̀ ɔ̌ pea u ně dlǒ le. 24 Dɛǒ nɛ̀ sìn'a plě ǔ kě Jɔ̀ɔ̌n wùlo po. 25 Chnɛ̀ jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ Jɔ̀ɔ̌n'ɔ mɔ̀ cheěn nyoo tìe klee Jùwɛ nyu tɔ̀ɔ nù chɛtlǐia ɛ̈ kwɛɛaǒo Nyesoaa teteǎà boɛɛ lee noǎ le jlajla tè kɛn jleě mǒ bo. 26 Ii tè u mua Jɔ̀ɔ̌n wan gbàba u je, “Tee nyu, nyuà kɔn tè bòɛaa Ɔ̈ diaě mòo mɔ̀ klě Jɔ̀ɔ̌dɛn'ɛ wakǎ tɛ̀ɛǒ mɔ̀ Ɔɔ tè be kɛ lěe mò wlò le? Nɔ̀ pe nyopò ně dlǒ le, nɛ̀ kɔn tè nyopò wùɛ miě Ɔ mɔ̀.” 27 Jɔ̀ɔ̌n tùa u kɛ̀ɛn ɔ je, “Nyu wùɛ nɔ̀ se kpěǒ blě ɛ̀ sìn'ǒ Nyesoa Bɔ̌ nye i ɔ plě. 28 Nɛmo aa chɛ̀ a wɔ̌na ini tà Ě tmɛɛ̌a amoo ɛ̈ moo Ě se Nyesoaa Tentǎn Jǔ, kɛɛ Nyesoa dboaǎ le kělɔ Tentǎn Jǔ nya Ě mǐa nyopò mɔ̀le wɔ̀ keǒ Ɔ mɔ̀. 29 Nynejajloǒ ɔ kɔn'ǒ ɔɔ jbe mɔ̀, è jbeǒ ɔɔ nenawai nynaǒ u gbàa bo ɔ̌ pe ɔɔ win nɔkǔ jebo, è ɔɔ plɔ ble le bɔ̌ ke ɔɔ win wɛ̌n. Dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, mǒà ně plɔ blo lo klě tǐà wlòmo. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Ě ji ɛle Nɔ̀ moo Nyesoaa Tentǎn Jǔ. 30 Nɔ̀ kɔn tè kɔn bi kma chɔɔ bï sìn'ǒ ně tè mǒ. Ně tè biǐ kmɛ chɔɔ. 31 Nyuà sɔn lěe jɔkɛn mǒ Ɔɔ tè kma chɔɔ ǐ sìn'ǒ nyu wùɛ mǒ. Nyopòà sɔn nɔɔ kmɔ̌ mɔ̀ mǒ u moo kmɔ̌ɔ nyopò, u boɛɛ kmɔ̌ɔ noǎa tè kɛn. Nyuà sɔn lěe jɔkɛn mǒ Nɔ̀ kɔn tè kma ï sìn'ǒ nyopò wùɛ mǒ. 32 Ɔ tmɛɛ̌ nyopò tùu noǎ Ɔ wɛ̌n'ɛ plě Ɔ jěe klě Nyesoa mɔ̀, kɛɛ dɛǒ Ɔ boɛɛ nyu wùɛ nɔ̀ ɔɔ̌ po Ɔɔ tè kàan tè. 33 Nyu wùɛ ɔ̈ mii tuposàǒ Ɔ pee ɛɛ tè kàan tè poba, ɔmo nyuǒ ɔ tee ɛle ɛ̈ moo ɔ po ɛ kɛn kòo ɛ̈ moo Nyesoa boɛ kàan tè. 34 Nyesoa sàǒ Ɔɔ chɛ̀ɛ Sùsu Nɛ̀ Ɔ nye Nyuà Ɔ dboo Nɛ̀ jǐ Ɔ je, ii tè Ɔ boɛ dɛ Nyesoa boɛɛ. 35 Nyesoa moo Gbeǐ Ɔ̌ noɛɛ Ɔɔ Jǔ mǒ, tèǒ nì kɔn tè Ɔ sàǒ noǎ wùɛ nì Ɔ poě Ɔ kwete mǒ. 36 Nyu wùɛ ɔ̈ mii Nyesoaa Jǔu tè kàan tè poba ɔ kɔn kmɔ̌ sie fònfno, kɛɛ nyu wùɛ ɔ̈ se Ɔɔ tè kàan tè poba mu ɔ seǎ kmɔ̌ sie fònfno jěba mu, kɛɛ Nyesoaa jlo nɛ̀ kɔn bɛ neǒ ɔ kɛn tǐ wùɛ mɔ̀.”

4

1 Chnɛ̀ jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ Jùsu jěa lɛ ɛ̈ moo Fɛlesǐi wǎn wɔ̌na ini ɛ̈ moo Ɔ pea Ɔɔ mɔ̀ na nyoo dɛ fòfoa ně dlǒ le ɛ̌ sìn'aǒ Jɔ̀ɔ̌n mǒ. 2 Sɛjesɛ Jùsu Ɔɔ̌ poa nyu wùɛ ně dlǒ, kɛɛ Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyoo do nù pea nyopò ně dlǒ le. 3 Ii tè Ɔ klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo u sɔnaě Jùdǐa wakǎ kɛn mǒ ǔ mia de klě Jàlalǐi wakǎ kɛn. 4 Tà u keaa mi u kɔn bu sìin'aě Sìmɛ̌lia wakǎ kɛn. 5 Ɔ nyniaǒ diěǒ moo Saekà kɛn ɛ̈ neěe Sìmɛ̌lia wakǎ kɛn ɛ̈ konwaě něe blǒ tìeǒ Jèkɔ̌po nyea nɔɔ jǔ Jòsɛ̌fo le seea tǐ jleě. 6 Jèkɔ̌po kɔnaǒ někàwulo keǒ tàǒ ke. È tǐà wɛn wulee blǒ mǒ, è Jùsuu kbě wɛ̀aě le keǒ snǔǒ Ɔ nɛaa mɔ̀, ii tè Ɔ nea bo keǒ někàwuloǒ wakǎ mǒ Ɔ̌ sɛ̀aě kɛn jɔ mǒ. 7 Tà tǐ gbei sìn'aa, è Sìmɛ̌lia nynɔ nɔ̀ dia nǔ wien. È kě Jùsu dǎla ɔ je Ɔ je, “Ě bɛ̀teè le nyeě ně Bo nǎ.” 8 Tǐǒ jleě Ɔ̀ɔ mɔ̀ cheěn nyo mua didi dɛ tɔ̀nma klě dǐa. 9 È kě Sìmɛ̌lia nynɔǒ ɔ dɛ̌a Jùsu je ɔ je, “Mòà moo Jùwɛpoi, Ě moo Sìmɛ̌lia nyu, è ke wɔ̀le je Bò nuǔ kɛɛ̌ nenǎ ně sòasoa?” Tè kɔn tè nynɔǒ ɔ dɛ̌a bòo nɛ̀ moo Jùwɛ nyo klee Sìmɛ̌lia nyo fonfae ne. 10 È Jùsu tùa ɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “Bò jii dɛ Nyesoa nyee nyopò plě Nyuà Ɔ̈ sòɛ mòo ně, è Nɔ̀ sòaa ně, è Ɔ mii mò něà nyee nyu kmɔ̌ siee fònfno nyema.” 11 È nynɔǒ ɔ gbàla Ɔ wan ɔ je, “Kunkunyɔ, tà sè kɛɛ keka blě plě ně bǐtìeà ɛ tmɔ mǒo, è tà Nè kmɔ̌ sie něà ɛ neě kɛ? 12 Äa gbeǐ Jèkɔ̌po nɔ̀ nye ä někàwuloà, ɔ klee ɔɔ jlǔ klee wnùnoa wùɛ někàwuloo doà nɛ̀ u nɛ̌a. Nè tè kun kɛ ǐ sìn'ǒ ɔ mǒe?” 13 È Jùsu tùa ɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “Nyu wùɛ ɔ̈ mii někàwuloà ɛɛ ně nǎma, nenǎ to mi ɔ numa de, 14 kɛɛ nyu wùɛ Ě mii něà nyema ɔ̈ mi ɛɛ nǎma, nenǎ to seǎ ɔ nu kpe. Nyu wùɛ Ě mii něǒ nyema, ɛ mi ně chlolǎe wǒba klě ɔ mǒ, ɛ mǐ ɔ kmɔ̌ sie fònfno nye.” 15 È kě nynɔǒ ɔ dɛ̌a ɔ je, “Kunkunyɔ, nyeě něǒ kɔn tè bòɛɛ ɛ̈ di ɛɛ numa nenǎ to ɛɛ̌ diǎa kɛ̀ɛ̌ nu kpe plě ně diǎa kɛ̀ nǔ wien di kpe.” 16 È kě Jùsu dɛ̌a ɔ je Ɔ je, “Mu nè jbe da ɔ klee mò a diě.” 17 Ɔ tùa Jùsu kɛ̀ɛn ɔ je, “Ě se jbe kɔn.” È kě Jùsu dɛ̌a Ɔ je, “Kàan tèǒ bòɔ ɛ̈ moo sè jbe kɔn. 18 Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo jbeapòo m̀m nù kɔ̀na. È nyuǒ nèěmaǒo mɔ̀ ɔ se nè jbe. Kàan tè nìǒ tmɔ̀ɔ̌ Mǒ.” 19 È nynɔǒ ɔ̀ tùa Ɔ kɛ̀ɛn ɔ je, “Kunkunyɔ, Ě ji ɛle ɛ̈ moo Mòo Nyesoaa Wnɔsàɔ. 20 Äa gbeǐpò ü kɔnàa Sìmɛ̌lia blǒà kɛn kěà togbeeà dlǒ kě u sɛ̀ɛaà Nyesoaa wɛ̀, kɛɛ amo Jùwɛ nyo a je klě Jlǔsnɛ klě ä blɛɛ je bä sàaě Nyesoaa wɛ̀.” 21 È kě Jùsu dɛ̌a ɔ je Ɔ je, “Po tèà Ě boɛ mòo je kàan tè, tǐ diě le aa Gbeǐi Nyesoaa wɛ̀ sèsa seǎɔ togbeeɔ dlǒ nema mu plě klě Jlǔsnɛ. 22 Amo Sìmɛ̌lia nyo a sɛ̀ Nyuà a see ji Ɔɔ wɛ̀, kɛɛ ämo Jùwɛ nyo Nyuà kɔn wɛ̀ ä sɛ̀ɛ ä ji Ɔlo. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo wowa dɛ diiě Jùwɛ nyo slè. 23 Kɛɛ ɛ kɔn tǐ diěe plě i nyni ni ɛ̌ wɛ̀ mɔ̀le tà tè wlò po wɛ̀ sà nyo u mii äa Gbeǐ Nyesoaa wɛ̀ sàba klě kàan tǔn mǒ klee klě sùsu mǒ. Umo wɛ̀ sà nyo taeǒ nù Ɔ jlɛ̌. 24 Nyesoa moo Sùsu, tèǒ nì kɔn tè nyopòà sɛ̀ Ɔɔ wɛ̀ u kɔn bu sà Ɔɔ wɛ̀ klě kàan tǔn wlòmo klee klě sùsu mǒ.” 25 È kě nynɔǒ ɔ dɛ̌a ɔ je, “Ě ji ɛle ɛ̈ moo Masaeǎ miǎě diba Ɔ̈ u dɛɛ Nyesoaa Tentǎn Jǔ. È bɛ̌ nu Bɔ̌ diǎ lě Nɔ̀ miǎ ä dɛ wùɛ wlòmo sèsaeba.” 26 È kě Jùsu dɛ̌a ɔ je Ɔ je, “Mǒà Ɔ̈ boɛ lěè mɔ̀à.” 27 Imo tèǒ nì kɛ̀naě u wan bo, è Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo nùǒ wǒaǒ, i kaen'a u le wlò keǒ Bɔ diaě Sìmɛ̌lia nynɔǒ mɔ̀ boɔ, kɛɛ uu nyu wùɛ nɔ̀ sea Jùsu wan gbà dɛ Ɔ jlɛ̌aa ɔ̀ɔ̌ dɛ kɔn tè Ɔ boɛaěe nynɔǒ mɔ̀. 28 È nynɔǒ ɔ siaǒ ɔɔ nǔ wien jagbeeǒ tàǒ ɔ̌ mua dǐa ɔ̌ mua nyopò tmɔɔ̌ma, 29 ɔ je, “A diě a di Nyu jě Ɔ̈ sěɛlǎ mǒo jě plě Ɔ̈ na něe kmɔ̌ wùɛ Ě dǔaa nunuɛ mǒ mɔ̀le. Aa wlò je ɛ se kɛ Tentǎn Jǔ le?” 30 Ii tè u tɛaě dǐa bo ǔ miaě Jùsu mɔ̀. 31 Klě ɛmo tǐǒ wlòmo Jùsuu mɔ̀ cheěn nyo neaǒ Ɔ demǒ doo, kě u dɛ̌a u je, “Tee Nyu, di dɛ.” 32 Kɛɛ Ɔ tmɔɔ̌a nu Ɔ je, “Òooǒn, Ě kɔn didi dɛ ɛ̈ kɔn tè a see ji.” 33 È kě Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo dɛ̌a klě uu chɛ̀ slè u je, “Dɛ̌ɛ̀ nyu tɔ̀ɔ se Ɔ didi dɛ ja keǒ Bɔ diò?” 34 È Jùsu tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Ně didi dɛ nɛ̀ moo Bo nu Nyuà dbo Mǒo Ɔɔ kɛn wɔɔn dɛ plě klee Boǒ wɔ̀ Ɔɔ konkwa mɔ̀. 35 Deě ɛ se kɛ ke a dǔaa dedǎ mǒ ɛ̈ moo, ‘Sòbai hɛ̀n nì siǒ plě kou bɛ̌ tǐ miǒ nyni?’ A po nɔkǔ bo, a tan'ě klě chèaǒ kɛn le, Ě tmɛɛ̌ ane, ii kou flò lo, ɛ wɛ̀ le mɔ̀ keǒ bebɛ̌ mɔ̀. 36 È klě tǐà ä neěe wlòmo kou bɛ̌ nyo jě uu snǒ sàe dɛ le ǔ gbè imo digbaǐǒ le keǒ kmɔ̌ sie fònfno mɔ̀, è nyopòǒ dɔ̌ɔ noǎǒ klee nyopòǒ bɛ̌ lii uu kplěe sɔ̌n wùɛǒ u mi plɔɔ bloblɛ kɔnma keǒ tàa do. 37 Ɛ kɔn ninɔ̌ dɛ̌ bòo ɛ̈ moo, ‘Nyuu do nɔ̀ doɛ̌ li, è nyuu do tɔ̀ɔ nɔ̀ chɛ̌n li,’ i moo kàan tè. 38 Ě dbe a le a mǐ Ně konkwa nu klě tà a sěɛlǎ pnɔ lěe konkwa ni. Nyopò tùu nù nuě konkwa jakǎ, è nù kɔn demǒ a miě a mǐ nuu konkwaǒ nu.” 39 Sìmɛ̌lia nyo fòfoa ü sɔnaěe dǐa mǒ u poa Jùsuu tè kàan tè. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo nynɔǒ ɔ tmɔɔ̌a nu ɛ̈ moo noǎ wùɛ ɔ dǔaa nunuɛ mǒ nì kɔn tè Jùsu nana mɔ̀le. 40 Ii tè tà Sìmɛ̌lia nyo diaě Ɔɔ mɔ̀, u tmɔɔ̌a Lɔ u je, “Ä jlɛ̌ Bò sìn'à ä mɔ̀ waě.” Ii tè Ɔ sìn'aě u mɔ̀ chnɛ̀ jlǒ wěe sɔ̌n. 41 È tǐǒ Ɔ sìn'aě uu mɔ̀ nyopò fòfoa wɔ̌na dɛǒ Ɔ boɔaa ǔ poa Ɔɔ tè kàan tè. 42 È nyopòǒ u tmɔɔ̌a nynɔǒ u je, “Ä po Ɔɔ tè kàan tè, ɛ se bò tmɔɔ̌ ämo ɛɛ doǒ ɛɛ tè. Ä wɔ̌n dɛ Ɔ boɔɔ lo äa chɛ̀, ii tè ä po Ɔɔ tè kàan tè plě ä ji ɛle sɛjesɛ Nɔ̀ moo Wowa Nyu keǒ kmɔ̌ɔ nyopòà mɔ̀.” 43 Tà chnɛ̀ jlǒ wěe sɔ̌n'ǒ i sìn'aa, Jùsu klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo sɔnaǒ tàǒ mǒ ǔ muaě Jàlalǐi wakǎ kɛn. 44 Kě Jùsuu chɛ̀ dǎla ɛ̈ moo, “Wnɔsàɔ seǒ tùtuɛ kɔn klě ɔ chɛ̀ɛ blǒ wlòmo.” 45 Nyopòǒ ü nea lěe Jàlalǐi wakǎ kɛn u muaě Jlǔsnɛ klě Dlǒ Mǒ Sìin Didi Dɛɛ de ngmně tǐ wlòmo ǔ jěa noǎ wùɛ Jùsu nuaa klě ɛmo de ngmnengmnɛ̌ǒ kɛn, ii tè tà Ɔ muaě uu mɔ̀, u kmea Ɔ bo je. 46 Tà dɛǒ ɛ sìn'aa, è Jùsu mua de de klě tà Ɔ ponpnɔaě ně nmɔ mǒ klě diěǒ moo Kenà wlòmo ɛ̈ neěe Jàlalǐi wakǎ kɛn. È Wlǔmɔ nyoo kòngmnaa nyefòɛ tɔ̀ɔ nɔ̀ kɔn jbɛjuju kmɛa klě Kapanìa dǐa. 47 Tà nyefòɛǒ ɔ wɔ̌na nii ɛ̈ moo, “Jùsu sɔn mǒ Jùdǐa wakǎ kɛn Ɔ di Jàlalǐiò,” è ɔ muaě Ɔ mɔ̀ ɔ̌ bàtea Ɔ le Bɔ tèea je Bɔ diaě Kapanìa dǐa Ɔ mǐa ɔɔ jbɛjujuǒ pean ɔ̈ neaǒo kokǒ snǔ mɔ̀. 48 È Jùsu tùa ɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “A slě wɔ̀ a mǒ Ně tè kàan tè po ɛ̈ moo Ě sɔn'ě mǒ Nyesoa mɔ̀ ɛ̀ sìn'ǒ bǎ jě wlòlekaen dɛ klee je te dɛ plě.” 49 È nyefòɛǒ ɔ̀ tùa Ɔ kɛ̀ɛn ɔ je, “Kunkunyɔ, Naǎ de bä tèe je klě Kapanìa ɛ̈ di ɛɛ numa ně jǔǒ ɔɔ̌ di kǒ!” 50 È Jùsu tùa ɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “Mu de klě nè tà, nè jǔǒ ɔ mi kmɔ̌ nema!” È jbɛjuǒ ɔ poa tèǒ Jùsu boɔaa kàan tè, è nɔ̀ǒ mua. 51 Tà ɔ keaa mi ɔ nɛaa Kapanìa snǔ mɔ̀, ɔɔ nyebajle dia ɔ nya bɛ̌ba, è win'à nì u jalaě ɔ mɔ̀ u je, “Nè jǔǒ ɔɔ dɛ bɔ̌ dɛ!” 52 Ɔ gbàla u wan ɔ je, “Tǐ tae kɔn jleě ɔɔ dɛ bɔɔ̌ lǒoǒ kɛ dɛ?” Ù tùa ɔ kɛ̀ɛn u je, “Ɛmo fèflɛǒ tmɔtěe wanpnoo àwɔɔ do mɔ̀ ɛ tɛtě ɔ bo.” 53 È i beaě jbɛjuǒ mǒ wlò ɛ̈ moo, “Tǐi do Jùsu tmɔɔ̌tě mǒo jleě nìǒ ɛ̈ moo, ‘Mu de nè jǔǒ ɔ mi kmɔ̌ nemaò.’ ” Ii tè ɔɔ koǔ bo kwɛɛn wùɛ u poa Jùsuu tè kàan tè. 54 Dɛǒ nɛ̀ mooa sɔ̌n nenɛ wlòlekaen dɛ Jùsu nua tǐǒ jleě Ɔ sɔnaa Jùdǐa wakǎ kɛn mǒ Ɔ dia lěe Jàlalǐi.

5

1 Tà ɛmo dɛǒ ɛ sìn'aa, è Jùsu mua Jlǔsnɛ klě Jùwɛ nyoo digbaǐi de ngmnengmnɛ̌ kɛn. 2 Klě pnèe wulǒ nea lě ɛ̈ kɔn wien u pooa lěe jokpɔ bleaa m̀m ï tbɛɛa ɛɛ dǐ, ɛɛ nynɛ̌ klě Hiblǔ win wlòmo ɛ moo Bɛtɛsèda ɛ̈ sɛ̀n'ɛ nynɛ̌ Wɔle Koǔ. Ɛ konwaěa wlɔ̀ dɔwun'ǒ le ɛ̈ u dɛɛ Blǎ Wlɔ̀ Dɔwun. 3 Kmakma nyo fòfoa nù pɛnaě bleaǒ ngmɛ̀ɛ ble, u fea ně bɛ sèkea le. Dodɔ nyo klee kokɔ̌ nyo klee bo klɔ̀ɔ nyo uu wùɛǒ nù neaǒ ɛ wien. 4 Ɛ kɔn tǐ ï Koɔn Nyesoaa najiǒpòi jɛ lěe ɔ̌ tɛkɛ̌ɛ něǒ le, è bɛ̌ nu bɔ̌ takǎ něǒ, nyuǒ mii klekle tùba ɔ̈ miěe pnèe wulǒǒ mɔ̀ beba nɔ̀ kɔn kwɛ̌ mi dɛ bɔ̌ba, kwɛ̌ɛ do tae bɛ jě bɛ tù. 5 Ɛ kɔna nyuu do neaǒo něǒ wien ɔ̈ dǔaa kmakma mǒ klě jlěe wlò tùo pù pù tùo nnyɛɛ̀ wlòmo. 6 Tà Jùsu jěa lɔɔ ɔ pɛnaa bo plě u tmɔɔ̌a Nɔɔ ɛ̈ moo, “Ɔ dǔa kmakma mǒ seelaò,” è Jùsu gbàla ɔ wan Ɔ je, “Jlɛ̀ kɛ nè kwɛ̌ bɛ bɔ̌ dɛ le?” 7 Ɔ tùa Jùsu kɛ̀ɛn ɔ je, “Kunkunyɔ, Ě se mǒ sɛ̀ɛ nyu kɔn kěà tàà bɔ poě mǒo pnèe wulǒà mɔ̀. Bɛ̌ nu bo ně bɛ̌ takǎ le, bo jlɛ̌ bo beě, è nyu tɔ̀ɔ sìǐn nya ɔ̀ beě le.” 8 Kě Jùsu dɛ̌a ɔ je Ɔ je, “Dǔ jemǒ, dǔ nè chèen'ǒ mǒ, mì na.” 9 È tǐi doo tǐ jleě jbɛjuǒ ɔ̀ɔ kwɛ̌ nɛ̀ǒ bɔ̌a dɛ ɔ̌ dǔa ɔɔ chèen'ǒ mǒ ɔ̌ nana. Ɛmoǒ ɛ kpala tùɔn keǒ Nyesoaa de fɛ chnɛ̀ jlǒ waě mɔ̀. 10 Ii tè kě Jùwɛ nyoo je si nyo dɛ̌a jbɛjuǒ Jùsu peanaa je u je, “Ɛ moo Nyesoaa de fɛ chnɛ̀ jlǒ waě, tèǒ nì kɔn tè ɛ moo tetě wlawlǎ keǒ bò di nè chèen blě.” 11 Kɛɛ ɔ tùa u kɛ̀ɛn ɔ je, “Nyuà pean mǒo Nɔ̀ tmɔɔ̌ mǒ ɛ̈ moo, ‘Dǔ nè chèen mǒ, mì na.’ ” 12 Ù gbɛ̀a ɔ wan u je, “Mɔ tmɔɔ̌ nǒoǒ kɛ mò tèǒ?” 13 Tà Jùsu nuaa fǒn Ɔ sɔna lěe diblɛ̌ǒ slè mǒ, nɛ̀ kɔn tè jbɛjuǒ ɔ sea Nyuǒ peana ɔɔ ji. 14 Tà tǐ gbei sìn'aa, è Jùsu jɛɛaě jbɛjuǒ klě Nyesoaa kǎ fòɛ bo, kě Ɔ dɛ̌a ɔ je Ɔ je, “Ke ɛ toon jleě mǒ bo klě tǐà wlòmo nè dɛ bɔ̌ɔ dɛ, nè nii kɛ̀ kpni kukwǐ, nɛ̀ bò se nu, tǐ tìi tà dɛ jakǎ miì jebo beeba.” 15 È jbɛju nɔ̀ǒ dǔa jemǒ ɔ̌ mua ɔ̌ tmɔɔ̌a Jùwɛ nyoo je si nyo ɛ̈ moo Jùsu Nɔ̀ peana nɔ. 16 Tèǒ nì kɔn tè u tùngmaea Jùsu le nunuɛ keǒ Bɔ nua dɛ taeǒ keǒ Nyesoaa de fɛ chnɛ̀ jlǒ waěǒ mɔ̀. 17 Kɛɛ Jùsu tùa u kɛɛn Ɔ je, “Ně Gbeǐ Nyesoa ni konkwa tǐ wùɛ mɔ̀, ii tè dɛɛ doǒ nɛ̀ Ě ni ke.” 18 Dɛǒ nɛ̀ nia Jùwɛ nyo wùɛ ǔ jlɛ̌ bu dbǎla Ɔ. Ɛ se Bɔ wlǎla Nyesoaa de fɛ waěe tetěe do, kɛɛ Ɔ dɛɛa Ɔɔ chɛ̀ Nyesoaa Jǔ ke. È klě ɛmo dɛǒ wlòmo Ɔ ni Ɔɔ chɛ̀ Ɔ klee Nyesoa Ǔ boɛɛ kɛn mǒ. 19 È Jùsu tùia u kɛɛn Ɔ je, “Kàan tèà Ě tmɛɛ̌ amo, Nyesoaa Jǔà Ɔ slě wɔ̀ Ɔɔ do Bɔ nu dɛ keǒ Ɔɔ chɛ̀ mɔ̀, kɛɛ dɛ Ɔ jě Ɔɔ Gbeǐ nii nɛ̀ Ɔ ni sosǒ, ii tè Jǔà Ɔ ni dɛɛ teěn'ǒ ɛ̈ Ɔɔ Gbeǐ nii. 20 Gbeǐ noɛɛ Jǔà mǒ no Ɔ̌ tee Ɔ noǎ wùɛ Ɔ nii. Ɔ mi Ɔ noǎ fòe teeba i miǒ dɛà mǒ sìn i mǐ aa wùɛ wlòlekaen ne. 21 Dɛɛ doǒ Gbeǐ nii Ɔ̌ duǐ kokǒ nyo jemǒ Ɔ̌ nye nuu kmɔ̌ sie fònfno, ɛɛ doǒ nɛ̀ Jǔà Ɔ ni Ɔ̌ nye nyu wùɛ kmɔ̌ sie fònfno ke ɔ̈ Ɔɔ wlò sàǒo. 22 È dɛ tɛ̀ɛ neǒo de nɛ̀ moo Gbeǐ ně tù nyu wùɛɛ blilǐ, kɛɛ blilǐ tùtuɛ wùɛ Ɔ poě ɛ Ɔɔ Jǔ kwete mǒ 23 ɛ̈ di ɛɛ numa nyu wùɛ miǒ Jǔà tù keǒ u nii ǔ tùiǒo Nyesoa Ɔ̈ monoo Gbeǐ. È nyu wùɛ ɔ̈ seǒo Jǔ tù, ɔ seǒ Gbeǐ tù ke Ɔ̈ dboo Jǔà. 24 Kàan tèà Ě tmɛɛ̌ amo, nyu wùɛ ɔ̈ pe Mǒo nɔkǔ jebo plě ɔ̈ poo Nyuà dbo Mǒo Ɔɔ tè kàan tè ɔ kɔn kmɔ̌ siee fònfno. Ɔmo nyuǒ ɔ seǎ blilǐ mɔ̀ tùtuɛ kɔnma mu, ɔ sɔn lě kmɔ̌ sie kǒla mǒ ɔ̌ kɔn kmɔ̌ sie fònfno. 25 Kàan tè Ě tmɛɛ̌ amo, tǐ diě le plě i nyni ni ɛ̌ wɛ̀ mɔ̀le, tà nyopòǒ se Mǒo ji u mi Něe win wɔ̌nma Ě mi nuu daba, uu nyopòǒ mi Mǒo nɔkǔ jebo poba u mi kmɔ̌ sie fònfno kɔnma. 26 Ke Ɔmo Gbeǐǒ Ɔ nuu Ɔ̌ moo kmɔ̌ sie fònfnoo Mǎ, kě Bɔ nu Ɔɔ Jǔà Bɔ moo fònfnoo Mǎ. 27 Ɔ nye Ɔ kpě ke keǒ Bɔ tù tùonyopoo blilǐ. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Nɔ̀ moo Jbɛjuu Jǔ. 28 Biǐ kɛ̀ɛn a wlò le, tǐ diě le nyopò wùɛ ü neěe tnè bǐtìi wan u mǐ Jǔà Ɔɔ deda wɔ̌n 29 u miě tnè bǐtìi wan mǒ sɔn. Nyopòà nuu kàan dɛ bǔ dǔ jemǒ, u mi kmɔ̌ sie fònfno kɔnma, kɛɛ nyopòà nuu dɛ kukǔ bǔ dǔ jemǒ, Nyesoaa Jǔà Ɔ mi u tè jɛɛba. 30 Ně nu dɛ keǒ Ně chɛ̀ mɔ̀. Ě tùi blilǐ sosǒ dɛ Ě wɔ̌n'ɔ Ně Gbeǐ tmɔɔ̌ Mǒo Boǒ tùu. È Ně tɛ̀n ɛ mǒ keǒ Boǒ nu dɛ ɛ̈à Ě jlɛ̌ɛ, kɛɛ dɛà Nyuà dbo Mǒo Ɔ jlɛ̌ɛ, tèǒ nì kɔn tè Ně tè tùtuɛ slɛɛ̌ mǒ no.” 31 È Jùsu kpɛɛa win nya Ɔ je, “Bɛ̌ nu Ně do Boǒ ke Ně chɛ̀ɛ sàse dɛ ni, è ɛ se kàan tùba mu. 32 Kɛɛ Ně Gbeǐ Nɔ̀ sɛ̀ɛ̌ tè mɔ̀, è Ě ji ɛle ɛ̈ moo Ɔɔ tè mɔ̀ sèsa kěàǎ mɔ̀ ɛ moo kàan tè. 33 A dboa nyopò klě Ně Dlǒ Po Jɔ̀ɔ̌n mɔ̀, è ɔ sèsaea a kàan tè wlòmo keǒǒ jleě mǒ. 34 Sɛje Ě se ɛ sòa keǒ bo tùonyugbe bɔ sàǎ tè mɔ̀ wòje keǒ Jɔ̀ɔ̌n'ɔ ka nee je, kɛɛ Ě boɛ ili sosǒ ɛ̈ di ɛɛ numa a mǐ wa klě aa kpni kukwǐ slè. 35 Jɔ̀ɔ̌n wǒa je keà wnewne nǎpe ɛ̈ wnee, è klě tǐ gbei wlòmo aa wùɛ aa plɛ bloa le keǒ ɔɔ pepě mɔ̀. 36 Kɛɛ konkwe fòeà Ně Gbeǐ nye Mǒo Bo nuu nì moo sàse fòɛ keǒǒ mɔ̀ ɛ̌ sìn'ǒ Jɔ̀ɔ̌n mǒ. Wlòlekaen noǎà Ě nii nì tee ɛ ɛ̈ moo Ně Gbeǐ Nɔ̀ dbo Mǒ. 37 È Ně Gbeǐà dbo Mǒo Ɔɔ chɛ̀ Ɔ moo Sàse keǒǒ mɔ̀. A sěɛlǎ Ɔɔ win wɛ̌n plě a sěɛlǎ Ɔɔ jigbà jě. 38 Ɔɔ win'à a seǒ i bo tù. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo a se Nyuà Ɔ dboo Ɔɔ tè kàan tè po. 39 A jě lɛ ɛ̈ moo klě Nyesoaa win chencheɛ̌n wlòmo klě a kɔɔn'ě kmɔ̌ sie fònfno, ii tè a chěn ni, è imo win'i chɛ̀ǒ nì moo sàse keǒǒ mɔ̀. 40 Kɛɛ aǎ jlǎ ba diɔɔ̌ mɔ̀ a mǐ kmɔ̌ siee fònfno kɔn. 41 Ɛ se tùonyopo uǔ bae Mǒ. 42 È dɛ tɛ̀ɛ neǒo de nɛ̀ moo Ě ji ɛle ɛ̈ moo a se Nyesoa mǒ noɛɛ ne. 43 Ě diě kělɔ a mɔ̀ klě Ně Gbeǐi nynɛ̌ wlòmo, kɛɛ a seě jebo kme. Kɛɛ bɛ̌ nu bo nyu tɔ̀ɔ bɔ̌ diě klě ɔɔ chɛ̀ɛ nynɛ̌ wlòmo, è a kme ɔ bo je. 44 Aa sosǒ a pepee nyneǎ le, kɛɛ aǎ tɛ̀n ɛ mǒo chɛ̀ keǒ ba jě nynɛ̌ le popoɛ klě Nyesoa mɔ̀, è ke a miǐ kɛ Ně tè kàan tè popoɛ numa? 45 Aǎ jě lɛ ɛ̈ moo Ě mi a tè jɛɛba klě Ně Gbeǐ mɔ̀. Mɔ̀sěà a kɔn lěe wlò je kunkuɛn mǒ nɔ̀ mi a tè jɛɛba. 46 Bɛ̌ nu sɛjesɛ bǎ poo Mɔ̀sěe tè kàan tè, è a mii Ně tè kàan tè poba ke. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Mǒà Mǒ kɔn tè ɔ chlěa. 47 Kɛɛ ke ɛ toon jleě mǒ bo ǎ see dɛǒ ɔ chlěaa ɛɛ tè kàan tè po, è ke a miǐ kɛ dɛà Ě boɛ ɛɛ tè kàan tè popoɛ numa?”

6

1 Tà dɛǒ ɛ sìn'aa, è Jùsu bɛ̌a Jàlalǐi jbǒ tìe ɛ̈ u dɛɛ Tabawlìa jbǒ ke. 2 Nyopò fòfoa jěa wlòlekaen noǎ Ɔ niaa keǒ kmakma nyo jleě mǒ no, ii tè u nɛa Ɔ de. 3 È Jùsu klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo jǎlaě togbee dlǒ ǔ nea bo. 4 È Jùwɛ nyoo Dlǒ Mǒ Sìin Didi Dɛɛ de ngmnengmnɛ̌ɛ tǐ mǎna bo je. 5 Tà Jùsu tanaa le, è Ɔ jěa nyopò fòfoa ǔ diaě Ɔ mɔ̀. È Ɔ gbàla Felɔ̌ wan Ɔ je, “Tà ä wɔ̀le je bä tɔ̀ɔ̌n kɛ flɔ̌ɔ keǒ nyopòǒ mɔ̀ u miǐ di?” 6 Jùsu jia dɛ Ɔ wɛ̀aa mɔ̀ Bɔ nuaa ne, tèǒ nì kɔn tè Ɔ gbàla dɛǒ wan keǒ Bɔ tbalaě Felɔ̌ bo. 7 Felɔ̌ tùa Ɔ kɛ̀ɛn ɔ je, “Baǎje nyuu sòbaii nnyɛɛ̀ snǒ sàe dɛɛ chɛ̀ bä plo ɛ bäǎ tɔ̀n flɔ̌ɔ bǔ plo ɛ kɔflee chɛ̀ kě ɛ̌ se tba.” 8 È Jùsuu mɔ̀ cheěn nyu tɔ̀ɔ ɔ̈ moo Saemɔ̌ Pitɛ̌ɛ mamǔ jbɛju Andlǔ, kě ɔ dɛ̌a ɔ je, 9 “Jbɛju bɔlo gbe tɔ̀ɔà nynaà tàa bo, ɔ blě flɔ̌ɔ kwlee m̀m klee smì klɔkwlěe sɔ̌n, kɛɛ bo jě kàan dɛ tae i mi kɛɛ numa keǒ nyopòà tìn bòo kɛn le mɔ̀?” 10 È Jùsu tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “A nu ɛ bu ne ble.” Nenanyo fòfoa neaǒ ɛmo togbeeǒ dlǒ keǒ bu nea kɛn ble. È uu wùɛ nùǒ nea ble, jà jbɛjlu ü blɛɛa taslěwɛɛ m̀m mɔ̀. 11 È Jùsu dǔa flɔ̌ɔǒ mǒ Ɔ̌ pea Ɔɔ Gbeǐ tàto keǒ ɛ mɔ̀ Ɔ̌ plooa nyopòǒ neaa ble měne ke u nia nɛɛ jlajlǎ, dɛɛ doǒ nɛ̀ Ɔ nua smìǒ mǒ ke. 12 Tà nyopò wùɛ u diaa dɛ u jǐaa kwliǎ le, è Jùsu tmɔɔ̌a Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo Ɔ je, “Noǎ wùɛ u seae lee a bò i le, ii dɛ ɛɛ̌ wlɛ bo.” 13 Ii tè ǔ bòa flɔ̌ɔ peěn'ǒ u seaea le ï sɔnaěe flɔ̌ɔ kwlee m̀mǒ mǒ. È i jiěaě plɛǎa pù tùo sɔ̌n. 14 Tà nyopòǒ u jěaa wlòlekaen dɛǒ Ɔ nuaa, è dɛà nɛ̀ u tùngmaea boboɛ u je, “Nyuà tàà Ɔ wɔ̀le je Bɔ moo Nyesoaa Wnɔsàɔ Ɔ̈ kɔn Bɔ dia lɔɔ kmɔ̌ mɔ̀.” 15 Jùsu jia ɛle ɛ̈ moo u jlɛ̌ bu dia lě u mǐa Ɔ kbě kpae le u mǐa Lɔ uu Klɔ̀ba dɛ mǒ po, ii tè Ɔ sɔnaě tàě mǒ Ɔ̌ muaě togbei blěǒ kɛn Ɔɔ do. 16 È klě wìtika wlòmo Jùsuu mɔ̀ cheěn nyo nùǒ tèea je ü muaě jbǒ wien. 17 È tà kwijlě keaa be plě Jùsu sěɛɛ̌la jèe de di kělɔ u mɔ̀, è nùǒ beaě blǎgbè chěnchaě wan ü tùngmaea ně tìe bebɛ̌ ü miiaě Kapanìa dǐa. 18 È pìpia nɛ̀ tùngmaea le didiɛ, è něǒ ɛ nymiaě le kɛn. 19 Tà u bliaa bli u nynia lěe tà pɛ̀tu klě ně slè, è u jěa Jùsu Ɔ̌ nɛa ně kɛn Ɔ̌ diaě blǎgbèǒ jǐ mǒ, è uu wùɛ nùǒ kètekee bea wan bo. 20 Kɛɛ kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “Mǒà, a bɔ̌ fano pepeɛ!” 21 Uu wùɛ u wɔɔn'a ɛ kɛn keǒ Bɔ diaě u mɔ̀ blǎgbè wlòmo. Tǐi doo tǐ jleě tà ɛmo dɛǒ ɛ sìn'aa, è blǎgbè nɛ̀ǒ nyniaǒ kponkpǒ klě tà u mia lěe. 22 Tà chnɛ̀ tɛ̀ɛ gbàlaa le, diblɛ̌ǒ u sia lěe klě jbǒǒ ɛɛ wakǎ tɛ̀ɛǒ mɔ̀ u jěa lɛ ɛ̈ moo blǎgbèe do nɛ̀ neaǒ tàǒ, è Jùsu klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo seaě ɛ wan be, kɛɛ uu do nù mua, Ɔ seaě u mɔ̀ ne. 23 È blǎgbèa tìi sɔna diěǒ moo Tabawlìa mǒ nì bea kpǒ je keǒ tàǒ Jùsu peeaě Nyesoa tàto keǒ flɔ̌ɔ mɔ̀ Ɔ̌ nyea nɛɛ nyopò ǔ dia lɛɛ. 24 Ii tè tà diblɛ̌ǒ u jěa lɛɛ ɛ̈ moo, “Jùsu klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo mu nuò,” è nùǒ beaě blǎgbèaǒ wlòmo ǔ muaě diěǒ moo Kapanìa kɛn ǔ pɛ̀na Ɔ le. 25 Tà u jɛɛaě Ɔɔ klě jbǒǒ ɛɛ wakǎ tɛ̀ɛǒ mɔ̀, è u gbàla Ɔ wan u je, “Tee Nyu, è tǐ tae nynì niǐ kɛà tàà mǒ?” 26 Jùsu tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Kàan tèà Ě boɛ a je, dɛ kɔn tè a pɛ̀n Mǒo le nɛ̀ moo a di flɔ̌ɔ fòfoa ǎ jǐ kwlě, nɛ̀ se wlòlekaen dɛà a jěe ɛɛ tè. 27 Aǎ ni didi dɛà ɛ̈ mii jǐ le nymima ɛɛ konkwa, kɛɛ a nu Didi Dɛà nyee nyu kmɔ̌ sie fònfnoo konkwa, nɛ̀ Jbɛjuu Jǔà Ɔ mi a nyema. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Ɔɔ Gbeǐ Nyesoa poo ɛ kɛn kòo keǒ Ɔ mɔ̀.” 28 Ii tè u gbàla Ɔ wan u je, “Mɛ bä nuǔ kɛ ɛ̈ monoǒ Nyesoaa konkwa?” 29 È Jùsu tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Nyesoaa konkwa Ɔ jlɛ̌ ba nuu nɛ̀ moo ba po Nyuà Ɔ dboo kělɔ a mɔ̀ Ɔɔ tè kàan tè.” 30 Ii tè u gbɛ̀a Ɔ wan u je, “Bä jě wlòlekaen dɛ tae mì kɛɛ numa ɛ̈ bä jěe ä mǐ Nèe tè kàan tè po? Mɛ mìǐ kɛ numa? 31 Äa gbeǐpò dia digbaǐ klě kpatekpǎ blǒ kɛn wòje ke u nu ɛɛ chlechlɛ̌ klě Nyesoaa win wlòmo ɛ̈ moo, ‘Nyesoa nyea u digbaǐ ï sonwɛa lěe jɔkɛn mǒ.’ ” 32 È kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “Kàan tèà Ě boɛ a je, Mɔ̀sě sea aa gbeǐpò kàan digbaǐ nye ï sɔna lěe jɔkɛn mǒ, kɛɛ Ně Gbeǐ Nɔ̀ nye a kàan Kouà Ɛ̈ sɔn lěe jɔkɛn mǒ. 33 Nyesoaa Kou Nɛ̀ moo Nyuà Ɔ̈ sɔn lěe jɔkɛn mǒ Ɔ̈ nye nee kmɔ̌ sie fònfno keǒ nyopò wùɛ mɔ̀.” 34 È kě u dɛ̌a Ɔ je u je, “Koɔn, nye ä Kouǒ tǐ wùɛ mɔ̀ Ɛ̈ kɔn tè bòɔɔ.” 35 È kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “Mǒà Mǒ moo Kou Ɛ̈ nyee nyopò kmɔ̌ sie fònfno, nyu wùɛ ɔ̈ miɔ Mǒo mɔ̀ diba ɔ̈ mi Něe tè kàan tè poba, sàno klee nenǎ to se ɔ numa mu de. 36 Kɛɛ kě Ě dǎa amo je de ɛ̈ moo, a jěě le, kɛɛ aǎ poǒ jè Ně tè kàan tè. 37 Nyu wùɛ Ně Gbeǐ mi Mǒo nyema ɔ miɔɔ̌ mɔ̀ diba. È Ě seǎ nyu wùɛ mɔ̀le plù kpe ɔ̈ miɔ Mǒo mɔ̀ diba. 38 Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Ě slě jɔkɛn mǒ sɔn keǒ Bo nu Ně chɛ̀ɛ kɛn wɔɔn dɛ, kɛɛ keǒ Bo nu Nyesoaà dbo Mǒo Ɔɔ dɛ Ɔ jlɛ̌. 39 Nyesoaà dbo Mǒo Ɔ se jlǎ Bo mǎ nyu wùɛ Ɔ nye Mǒo, kɛɛ klě demǒ bɔɔ̌ chnɛ̀ jlǒ waě wlòmo Ɔ jlɛ̌ Bo dǔǎ u jemǒ Bo nyeǎ u kmɔ̌ sie fònfno. 40 Kòo, Ně Gbeǐ jlɛ̌ nyu wùɛ bɔ kɔn kmɔ̌ sie fònfno ɔ̈ jěe Jbɛjuu Jǔà plě ɔ̈ po Ɔɔ tè kàan tè, è klě demǒ bɔɔ̌ chnɛ̀ jlǒ waěǒ wlòmo Ɔ jlɛ̌ Mǒà Bo dǔǎ u jemǒ Bo sàlaě u kǒla mǒ.” 41 Tà Jùwɛ nyo wɔ̌naa tèǒ, è nùǒ boboɛɛa wan le. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Jùsu je Ɔ moo Kou Ɛ̈ sɔnaě jɔkɛn mǒ. 42 Ii tè u gbògbɛɛa wan le u je, “Ɛ se kɛ Jùsuà Ɔ̈ moo Jòsɛ̌foo Jǔ le? Ä se kɛ Ɔɔ naǎ klee gbeǐ ji le? È ke Ɔ wɔ̀ je Bɔ nuǔ kɛ ämo tmɔɔ̌a ɛ̈ moo Ɔ sɔn'ě mǒ jɔkɛn?” 43 È kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “A bɔ̌ wan le boboɔɔa klě aa chɛ̀ slè. 44 Nyu wùɛ nɔ̀ slě wɔ̀ bɔ diɔɔ̌ mɔ̀ ɛ̀ sìn'ǒ Ně Gbeǐà dbo Mǒo Nɔ̀ miě ɔɔ̌ mɔ̀ jaba, è klě demǒ bɔɔ̌ chnɛ̀ jlǒ waěǒ wlòmo Ě miǎ ɔmo nyuǒ jemǒ dǔba ɔ miǎě kǒla mǒ sɔn. 45 Nyesoaa wnɔsàɔpo chlěa ɛle seea tǐ jleě u je, ‘Nyesoa Nɔ̀ mi nyopò wùɛ teeba.’ Ii tè nyu wùɛ ɔ̈ mii Gbeǐi win wɔ̌nma ɔ̈ mi Ɔ mɔ̀ cheěnma ɔ miɔɔ̌ mɔ̀ diba. 46 Ɛmoǒ ɛ se ɛ nynɛ̌ sɛ̀n ɛ̈ moo nyu wùɛ nɔ̀ jě Ně Gbeǐ, ɛ̀ sìn'ǒ Mǒà sɔn'ě Ɔɔ mɔ̀ mǒ Mǒ jě Lɔ. 47 È kàan tè nìà Ě boɛ a je, nyu wùɛ ɔ̈ po Něe tè kàan tè ɔ kɔn kmɔ̌ sie fònfno. 48 Mǒà Mǒ moo Kou Ɛ̈ nyee nyu kmɔ̌ sie fònfno. 49 Aa gbeǐpò dia digbaǐ klě kpatekpǎ blǒ kɛn, kɛɛ u kǒa le kaǒ. 50 Kɛɛ Mǒ moo Kou Ɛ̈ sɔn lěe jɔkɛn mǒ Mǒà ɛ̈ di ɛɛ numa nyu wùɛ ɔ̈ wɔ̀le je bɔ di Ɛɛ ɔɔ̌ di kǒ. 51 Mǒ moo Kou Ɛ̈ sɔn lěe jɔkɛn mǒ Ɛ̈ nyee nyopò fònfno. Nyu wùɛ ɔ̈ mi Ɛɛ diba ɔ mi kmɔ̌ nema tǐ wùɛ mɔ̀. Ně fǒà nɛ̀ moo kou Ě mi nyema ɛ̈ di ɛɛ numa nyopòà neɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ u mǐ kmɔ̌ sie fònfno kɔn.” 52 Jùwɛ nyoo je si nyo chɛtlǐia klě uu chɛ̀ slè, kě u dɛ̌a u je, “Ke Jùsu wɔ̀ je Bɔ nuǔ kɛ Ɔɔ fǒ ämo nyenyeɛ ä miǐ ɛ di?” 53 È kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “Kàan tèà Ě boɛ a je, ɛ̀ sìn'ǒ ba di Jbɛjuu Jǔà Ɔɔ fǒ ba nǎ Ɔɔ nymɔ, nɛ̀ bɛ̌ se, a se fònfno kɔnma mu klě aa chɛ̀ mǒ. 54 Kɛɛ nyu wùɛ ɔ̈ mi Něe fǒ diba plě ɔ̈ mi Něe nymɔ nǎma ɔ kɔn kmɔ̌ siee fònfno plě klě demǒ bɔɔ̌ chnɛ̀ jlǒ waěǒ wlòmo Ě miǎ ɔ jemǒ dǔba ɔ miǎě kǒla mǒ sɔn. 55 Ke ɛ mii jleě mǒ bo tonma Ně fǒà nɛ̀ moo kàan didi dɛ plě Ně nymɔà nɛ̀ moo kàan nenǎ dɛ, 56 nyu wùɛ ɔ̈ mi Něe fǒ diba plě ɔ̈ mi Něe nymɔ nǎma ɔ miěě mǒ nema plě Ě miě ɔ mǒ ne. 57 Keà ɛ nuu Ně Kmɔ̌ Ne Gbeǐ dbo Mǒo plě Ě nee kmɔ̌ keǒ Ɔɔ tè mɔ̀, dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, nyu wùɛ ɔ̈ mi Mǒo diba ɔ mi kmɔ̌ nema keǒ Ně tè mɔ̀. 58 Ɛmo Kouà Ɛ̈ sɔn lěe jɔkɛn mǒ Nɛ̀à. Ɛ se digbaǐ taeǒ aa gbeǐpò diaa ǔ kǒaa, kɛɛ nyu wùɛ ɔ̈ mi Ɛmoo Kouà diba ɔ mi kmɔ̌ nema tǐ wùɛ mɔ̀.” 59 Tà Jùsu keaa nyopò tee le klě diěǒ moo Kapanìa kɛn klě Jùwɛ nyoo Nyesoa koǔ bo, kě Ɔ boɛa imo tè wùɛǒ. 60 Tà Ɔɔ mɔ̀ na nyo fòfoa wɔ̌na imoo tèǒ Ɔ boɔlaa, kě u dɛ̌a u je, “Teea taeà ɛ jakǎ wan! È mɔ wɔ̀le je bɔ poǒ kɛ dɛǒ nɔkǔ jebo?” 61 Tà Jùsu jia lɛɛ ɛ̈ moo ɛmo dɛǒ ɛ nia Ɔɔ mɔ̀ na nyo ǔ boboɛɛa wan leò, è kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “Imo win'à i snǎ kɛ a lee? 62 È bɛ̌ nu bǎ jě Jbɛjuu Jǔà Bɔ̌ mu kɛ jɔkɛn de klě tà Ɔ ne pnɔ lěe lèe? Deě plě a mǐ Ně tè kàan tè po? 63 È Nyuà Ɔ̈ nyee tùonyopo kmɔ̌ sie fònfno Nɔ̀ moo Nyesoaa Ngmà Je Ne Sùsu, kɛɛ tùonyugbe kbě se dɛ kɔn bi nuu keǒ ɛ jleě mǒ. Win'à Ě tmɛɛ̌ amoo nì Sùsu ni Ɛ̌ nye nyopò fònfno. 64 È aa tìe tùu aǎ po Ně tè kàan tè kaǒ.” È tè kɔn tè Jùsu boɛaa tèà nɛ̀ moo Ɔ jia ɛle ɛ̈ moo sɔɔn'ě ɛɛ wlò tùla mǒ nyopò tùu sea Ɔɔ tè kàan tè poba mu plě nyu tɔ̀ɔ miaě Ɔ bo demǒ sàba. 65 È Jùsu kpɛɛa Ɔɔ win nya Ɔ je, “Ě tmɔɔ̌a a ne nyane tà tè kɔn tè nyopò tùu se Něe tè kàan tè poba mu. Nyu wùɛ slě wɔ̀ bɔ diɔɔ̌ mɔ̀, ɛ̀ sìn'ǒ Ně Gbeǐ Bɔ̌ nye ɔ kpě plě.” 66 Keǒ dɛǒ u klee Ɔ̀ɔ sɔ̌n popooaě le ɛɛ tè mɔ̀, Ɔɔ mɔ̀ na nyo fòfoa muua de klě uu kmɔ̌ dakǎ u neea pnɔɔ kmɔ̌ slè, u sea kɛ̀ de mu klě Ɔ mɔ̀. 67 È Jùsu gbàla Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyoo pù tùo sɔ̌n'ǒ wan Ɔ je, “Deě ke tae ɛ nuǔ keǒ a mɔ̀? Deě a jlɛ̌ ba mu ke?” 68 È Saemɔ̌ Pitɛ̌ tùa Ɔ kɛ̀ɛn ɔ je, “Koɔn, mɔ ä kɔɔ̌n kɛ ä miě mɔ̀ muma? Nè win'à nì blě kmɔ̌ sie fònfno. 69 Tèǒ nì kɔn tè ä po Nè tè kàan tè plě ä ji ɛ ɛ̈ moo Mò moo Ngmà Je Ne Nyu Ɔ̈ sɔn'ěe Nyesoa mɔ̀ mǒ.” 70 È kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “Dɛ̌ɛ̀ Mǒà Mǒ sàǒ aa tàii pù tùo sɔ̌n'àò? Aa nyuu do moo kǔ.” 71 Ɛ mooa Jùdǎse Ɔ̌ sɛ̀n'a ɔ nynɛ̌ ɔ̈ mooaa Saemɔ̌ Esekalìaa jbɛjuju. Kàan tè ɔ mooa tàii pù tùo sɔ̌n'ǒ u nyuu do, kɛɛ ɛɛ tǐ konwaěa le keǒ bɔ sàlaě Jùsu bo demǒ.

7

1 Tà dɛǒ ɛ sìn'aa, è Jàlalǐi wakǎǒ nɛ̀ Jùsu nɛa kɛn le, è Jùwɛ nyoo nyefòapoǒ nea lěe Jùdǐa wakǎ kɛn u pɛ̀na fɔ̌ le u mǐa Ɔ dbǎ, ii tè Ɔɔ̌ jlǎ Bɔ mua kɛ̀ lě ɛmo wakǎǒ kɛn. 2 Tà tǐ mǎnaa jebo keǒ Jùwɛ nyo bu nea lě blea ngmɛ̀ɛ ɛɛ de ngmnengmnɛ̌ mɔ̀, 3 è kě Jùsuu mamǔ jbɛjlu dɛ̌ Ɔ je u je, “Kɔ̀n Bò sɔn nɔ wakǎɔ kɛn mǒ Bò muě klě Jùdǐa wakǎ kɛn ɛ̈ di ɛɛ numa Nè mɔ̀ na nyo mǐ wlòlekaen noǎǒ nìi jě. 4 Nyu wùɛ ɔ̈ jlɛ̌ ɔɔ nynɛ̌ bɛ jǎa, ɔɔ̌ nu noǎ klě je wɛ̌ tǔn wlòmo. Ke ɛ toon jleě mǒ bo È nii imo wlòlekaen noǎà, sɔn'ǒ kmɔ̌ ne tùonyopo mɔ̀ mǒ u mǐì ji.” 5 Ɔɔ mamǔpò boɛa imo tèǒ lo sosǒ, nɛ̀ se bu poa Ɔɔ tè kàan tèe chɛ̀. 6 Ii tè kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “Ɛ sěɛɛ̌ jè tǐ ni keǒ Mǒà Boǒ mu, kɛɛ keǒ a mɔ̀ ɛ nu tɛɛ tǐ ba jě ba kpa. 7 Kmɔ̌ɔ nyopò slě wɔ̀ bu faen amo, kɛɛ Ě tmɛɛ̌ u kaǒ ɛ̈ moo noǎǒ u nii i moo kukǔ, nɛ̀ kɔn tè u faen Mǒ. 8 A kɛn nya a mu digbaǐi de ngmnengmnɛ̌ǒ kɛn, Mǒà Ě seě jè muma mu, ɛ seɛ̌ tǐ ni keǒ Mǒà Boǒ mu.” 9 Tà Ɔ dǎla bòo, è Ɔ sìn'aě Jàlalǐi wakǎ kɛn tǐ gbei. 10 Tà Ɔɔ mamǔpò muaa digbaǐi de ngmnengmnɛ̌ǒ kɛn klě Jlǔsnɛ, plě Ɔ̌ nana u de ke. Kɛɛ Ɔ muuaě je wɛ̌ tǔn wlòmo nyu wùɛ sea Ɔɔ tè ji. 11 È klě ɛmo de ngmnengmnɛ̌ǒ kɛn Jùwɛ nyoo nyefòapo pɛ̀na Ɔ le ǔ gbɛ̀a nyopò wan le u je, “È tà Jùsu neě kɛ?” 12 È sɔ̌noka, nyopò fòfoa neaě diblɛ̌ǒ slè ü boɛa Ɔɔ tè, kě uu tìe dɛ̌a u je, “Jùsu moo kàan Nyuò,” kɛɛ uu tìe tùu je, “Òooǒn, Ɔ moo nyopò mǒ boo Nyu.” 13 Kɛɛ ke ɛ ton'aa jleě mǒ bo ǔ peaa Jùwɛ nyoo nyefòapoo fano, nɛ̀ kɔn tè u nyuu doo chɛ̀ nɔ̀ seaǒ klɔ̀ slè di bɔ̈ boɔa dɛ keǒ Jùsu jleě mǒ. 14 Tà de ngmnengmnɛ̌ǒ ɛ wuleeaa kɛn mǒ, è Jùsu Nɔ̀ǒ muaě Nyesoaa kǎ fòɛ bo Ɔ̈ teea nyopò. 15 Ɔɔ teeaǒ ɛ kaen'a Jùwɛ nyoo nyefòapo le wlò. È kě u dɛ̌a u je, “Nyuà Ɔ̈ see chěn, è ke ɛ nuǔ kɛ plě Ɔ̌ nuǔ bò le jijiɛ?” 16 Ɔ tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Dɛà Ě tee lee, ɛ seɔ Ně chɛ̀ mɔ̀ mǒ sɔn, kɛɛ ɛ sonwɛě mǒ Nyuà mɔ̀ Ɔ̈ dbo Mǒo. 17 Nyu wùɛ ɔ̈ jlɛ̌ bɔ̈ nu Ɔɔ kɛn wɔɔn dɛ, ɔ ji ɛle ɛ̈ moo dɛà Ě tee lee ɛ sonwɛě mǒ Nyesoa mɔ̀, ɛ seɔ Ně chɛ̀ mɔ̀ mǒ sɔn. 18 Ii tè bɛ̌ nu nyu wùɛ bɔ̌ ke dɛ boɛ ɛ̈ sonwɛě ɔɔ chɛ̀ɛ dlǒ wlòmo, ɔ ni ɛ keǒ bɔ pɔ̀n ɔɔ chɛ̀ɛ tè jǐ boaboǎ le. Kɛɛ bɛ̌ nu nyu wùɛ bɔ̌ ke dɛ boɛ bɛ̌ nye nyuà dbo ɔɔ tè jǐ boaboǎ, è ɔ moo sèn bo mǎ nyu, kenkan dɛ slě ɔ mǒ ne. 19 Mɔ̀sě sea kɛ a Nyesoaa teteǎ nye le? Kɛɛ a nyuu doo chɛ̀ nɔ̀ seǒ teteǎǒ bo tù. È mɛ kɔɔ̌n kɛ tè a pɛ̀n Něe dbadbǎ le keǒ Bo nu dɛà a je ɛ̈ monoo Mɔ̀sěe teteǎ wlawlǎ?” 20 È diblɛ̌ tùia Ɔ kɛ̀ɛn u je, “Kǔ sùsuǒ neěè ja. Mɔ pɛ̀ɛ̌n kɛ Nè dbadbǎ le?” 21 Jùsu tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Ě nu wlòlekaen dɛ keǒ Nyesoaa de fɛ chnɛ̀ jlǒ waě mɔ̀, è ɛ pe aa wùɛ mǒ jlo keǒ Bo mǐ ɛ nu keǒ waěǒ mɔ̀. 22 Kɛɛ Mɔ̀sě nyea a Nyesoaa tetě keǒ ba bɛ̌a aa jbɛjujlu foeǐ, sɛjesɛ ɛ sea Mɔ̀sě ɔ sea ɛ wlò tù, ɛmoǒ ɛ sɔɔn'ě ɔɔ gbeǐpòo tǐ jleě mǒ. Ii tè bɛ̌ nu bɛ̌ nua de fɛ waěe chɛ̀ǒ ɛ̈ monoo wěe nnyɛɛ̀ nenɛ mɔ̀, aa nyuu jbɛjuju bɔ̌ kɔɔn no, a bɛ̌a ɔɔ foeě ǎ nia konkwa keǒ waěǒ mɔ̀. 23 Bɛ̌ nu bǎ ke aa jbɛjujlu foeǐ bɛ̌ keǒ de fɛ waě mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa aǎ dia Nyesoaa tetě wlǎ keǒ ɛmoǒ kɛn, è a wlǎla tetěǒ lo keǒ ba nua konkwa keǒ waěǒ mɔ̀. È bɛ̌ nu Bo pean nyu keǒ de fɛ waěǒ mɔ̀, è mɛ kɔɔ̌n tè a beě kɛ jlo měne keǒǒ mɔ̀? 24 A bɔ̌ jě dɛ sosǒ ba boɔǒ ɛ tè fǒ mǒ nunuɛ, aa tùtu tè bi slɛɛ̌ mǒ.” 25 È nyopòà kɔna lěe Jlǔsnɛ kě u dɛ̌a u je, “Deě ɛ se kɛ Jùsuà nyefòapo pɛ̀ɛn le keǒ bu dbǎa? 26 A jè Nɔ̀ǒ nynaǒ pepě mǒ bo Ɔ boɛ, kɛɛ u se tè wùɛ boɔ klě Ɔ mɔ̀. Deě sɛjesɛ uu dlě jě kɛ lɛ ɛ̈ moo Nɔ̀ moo Nyesoaa Tentǎn Jǔ le? 27 Sɛjesɛ Nyesoaa Tentǎn Jǔ Bɔ̌ diě nyu wùɛ se tà Ɔ sɔn'ě mǒo ji, kɛɛ ä ji tà Nyuà Ɔ sɔn'ě mǒo no.” 28 Tèǒ nì kɔn tè tà Jùsu keaa tee le klě Nyesoaa kǎ fòɛ bo Ɔ pnǎna dɛ jleě Ɔ je, “Sɛjesɛ a ji kɛɛ̌ lee, plě a ji kɛ tà Ě sɔn mǒo noe? Ně chɛ̀ sea ɛ ble po keǒ Bo diaɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀. Sɛje Nyuà dbo Mǒo Ɔ ne kmɔ̌, kɛɛ a se Ɔ ji. 29 Klě Ɔ mɔ̀ Ě sɔn'ě mǒ, Nɔ̀ dbo Mǒ, ii tè Ě ji Ɔlo.” 30 Tà u wɔ̌na imoo tèǒ, u jlɛ̌ bu kmea Nɔ, kɛɛ ɛ sěɛɛ̌la jè tǐ ni keǒ bu kmea Nɔ, ii tè nyu wùɛ nɔ̀ sea Ɔ le tǒ. 31 Nyopò fòfoa poa Ɔɔ tè kàan tè klě diblɛ̌ǒ slè, kě u dɛ̌a u je, “Bɛ̌ nu bo Nyesoaa Tentǎn Jǔà Bɔ̌ diě, Ɔ mi kɛ wlòlekaen noǎ fòfoa numa ɛ miǒ Jbɛjuà mǒ sìn le? È Jbɛjuà Nɔ̀ kɔn Bɔ moo Tentǎn Jǔ.” 32 Tà Fɛlesǐi wǎn wɔ̌naa tèǒ nyopòǒ ü boɛaa keǒ Jùsu jleě mǒ, è u klee kpatòapoo fòe dboa nyopò bu kmea Nɔ. 33 Tèǒ nì kɔn tè kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “Tǐ konwakonwǎi gbei sosǒ nì Ě mià a mɔ̀ sìnma, è Mǒǒ mu de klě Nyuà dbo Mǒo mɔ̀. 34 A miǐ le pɔ̀nma, kɛɛ a seě jěba mu. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo tùɔn'à Ě miěe kɛn a slě wɔ̀ ba muě.” 35 È kě Jùwɛ nyoo nyefòapo nia wan le gbògbaea u je, “È tà Ɔ wɛ̀ɛ kɛ mɔ̀le Bɔ muǔ ä seě Lɔ jěba mu? Deě Ɔ mi kɛ lě kuodakwɛ̌ɛ deě fòe kɛn muma tà äa nyopòo tìe neěe Ɔ mǐ kɛ Nyesoaa win tee lee? 36 Mɛ sɛjesɛ Ɔ sɛ̀ɛ̌n kɛ nynɛ̌ Ɔ̌ dɛ̌ɛɛ̌ bo ɛ̈ moo ä mi Ɔ le pɔ̀nma, kɛɛ ä se Ɔ jěba mu, plě tà Ɔ miěe ä slě wɔ̀ ä miě mu?” 37 Tà demǒ bɔɔ̌ chnɛ̀ jlǒ waěǒ ɛ̈ kɔn tè kmanaa chɔɔ keǒ ɛmo jalǎǒ mɔ̀ ɛ wǒaǒo, Jùsu nynana bo klě Nyesoaa kǎ fòɛ bo Ɔ̌ jɛɛ̌aě win Ɔ̌ boɛa Nyesoaa tè Ɔ je, “Bɛ̌ nu nyu wùɛ bo nenǎ to bɛ̌ ke ni, bɔ diɔɔ̌ mɔ̀ ɔ mǐ nǎ. 38 È ke Nyesoaa win ni nii boɔboɔ ɛ̈ moo, ‘Nyopò wùɛ ü mi Něe tè kàan tè poba u mi kmɔ̌ siee fònfno kɔnma wòje neǎ.’ ” 39 È dɛ Ɔ boɛɛaa kɛn nɛ̀ moo Nyesoaa Sùsu Ɛ̈ kɔn tǐ konwaěa le keǒ nyopòà mia Lɔɔ tè kàan tè poba mɔ̀ u miaa kɔnma. Klě tǐǒ wlòmo nyu wùɛ nɔ̀ Nyesoa sěɛɛ̌a jè Ɛmo Sùsuǒ nye. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Ɔ sěɛɛ̌a jè Jùsuu tè jǐ boɛ̌ le. 40 Tà nyopòo tìe ü nea lěe diblɛ̌ǒ slè u wɔ̌naa tèǒ Ɔ boɔlaa, è kě u dɛ̌a u je, “Nyuà Ɔ kɔn Bɔ moo Nyesoaa Wnɔsàɔ Ɔ̈à kɔna lěe didiɛ.” 41 È kě uu tìe tùu dɛ̌a u je, “Nɔ̀ moo Tentǎn Jǔ Ɔ̈ Nyesoa peea lěe Bɔ dboaa Ɔ̈ mǐa ämoo gblà.” È tìe tùu je, “Ke tae Nyesoaa Tentǎn Jǔ wɔ̀le je Bɔ nuǔ kɛě Jàlalǐi wakǎ kɛn mǒ sonsɔn? 42 Kě Nyesoaa win dɛ̌ ɛ̈ moo Nyesoaa Tentǎn Jǔ miǎě klɔ̀ba Dèběsee tùgba slè diiba u miǎ Ɔ kɔnma klě diěǒ moo Bɛ̀tlehɛ̌ɛn kɛn ɛ̈ neěe Jùdǐa wakǎ kɛn klě tàà Dèběse nea lěe.” 43 Ii tè klě diblɛ̌ǒ slè ɛ plooa ɛ wakě keǒ Jùsu jleě mǒ. 44 Nyopòo tìe jlɛ̌ bu kmea Nɔ, kɛɛ nyu wùɛ nɔ̀ sea Ɔ le tǒ. 45 Tà nyopòǒ kpatòapoo fòe klee Fɛlesǐi wǎn dboaa u muaa de, è u gbàla u wan u je, “Mɛ kɔɔ̌n tè a seěe Jùsu ja de?” 46 È u tùa u kɛ̀ɛn u je, “Ä sěɛlǎ nyu jě bɔ nu bò boɔboɔ!” 47 È Fɛlesǐi wǎn gbɛ̀a u wan de u je, “Deě Ɔ boo kɛ ale ke le? 48 Dɛ̌ɛ̀ Fɛlesǐi wǎn klee Jùwɛ nyoo nyefòapo tùu ü neěe u se Ɔɔ tè kàan tè poò? 49 Diblɛ̌ɛ doǒ nù po Ɔɔ tè kàan tè sosǒ, dɛ nu ɛɛ nɛ̀ moo u se Nyesoaa teteǎ ji plě ɛ moo chlǒ Nyesoa po ɛ ù mɔ̀.” 50 È umo Jùwɛ nyoo nyefòɛ tɔ̀ɔ ɔ̈ kɔn nynɛ̌ mooa Nɛkɔd&^ma ɔ̈ muaěe Jùsu mɔ̀ tǐ tìi tà, nɔ̀ gbàla u wan ɔ je, 51 “Bɛ̌ nu bä se kɛ Nyu nɔkǔ jebo po plě bä se dɛǒ Ɔ nii le jbo, ä wɔ̀le je bä jɛɛ kɛ Ɔ tè keǒ äa teteǎ mɔ̀ le?” 52 U tùa ɔ kɛ̀ɛn u je, “Dɛmo sè kɛ Jàlalǐi mǒ sɔn'ò? Nè chɛ̀ chèě Nyesoaa win wlòmo bo mì ɛ jěba ɛ̈ moo Nyesoaa Wnɔsàɔǒ Ɔ slě Jàlalǐi mǒ sɔnma mu!” 53 È uu wùɛ nùǒ mua deě kɛn le.

8

1 È klě ɛmo tǐi doǒ wlòmo Jùsu muaě togbeeǒ moo Ɔlè dlǒ klě Ɔ sìn'aě tǒn jlǒ waě. 2 Tà chnɛ̀ tɛ̀ɛ gbàlaa le ɛ kènta gbìi, è Nɔ̀ǒ tbaea je Ɔ̈ muaě klě Nyesoaa kǎ fòɛ bo. È nyopò fòfoa diaě Ɔ mɔ̀, ii tè Ɔ̌ nea bo Ɔ̌ teea lu. 3 È tà Ɔ kea luu tee le, teteǎ tee nyo klee Fɛlesǐi wǎn'a tìe jalaě nynɔ tɔ̀ɔ ɔ̈ u kmeaǒo wlawle nuna mǒ, nɔ̀ u nynaeaǒ klɔ̀ slè bo. 4 È kě u dɛ̌a Jùsu je u je, “Tee Nyu, nynɔà tàà ɔ ke wlawle ni ä kme ɔ. 5 Nyesoaa teteǎà Ɔ nyeaa Mɔ̀sě i tmɔɔ̌a ämo ɛ̈ moo nynɔɔ ka bɛ̌ ne bo je, è bä bee ɔ seɛ̌ ɔ mǐ kǒ. Tǐà jleě mɛ jlɛ̀ bä nuǔ ɔ mǒ?” 6 U boɛa ɛmo dɛǒ keǒ bu tɛ̀na Jùsu mǒ ɛ̈ di ɛɛ numa u mǐa dɛ kɔn ɛ̈ kɔn tè bu wǒa Lɔɔ le. Kɛɛ Jùsu chlìa bo keǒ blǒ mɔ̀ Ɔ̌ nia chìjoɛɛ Ɔ̌ chlěa klě pǔpu slè. 7 Tà u keěa jè Lɔɔ wan le gbɛ̀, Ɔ dǔa jemǒ, è kě Ɔ dɛ̌a Ɔ je, “Nyu wùɛ bɔ̈ neě a slè bɔ̈ sěɛlǎ dɛ kukǔ ni nɔ̀ bɔ̈ kɛn nya bɔ̈ tba ɔ seɔ̌.” 8 È Nɔ̀ǒ chlìa bo de Ɔ̈ chlěa klě pǔpu slè. 9 È uu wùɛǒ ü wɔ̌na imoo win'ǒ, è nùǒ tùngmaea le mumuua, sɔɔn'ě uu fòe mɔ̀ mǒ ɛ̌ kpala ɛ kpa ɛ̌ siaǒ Jùsuu do klee nynɔǒ. 10 È Jùsu dǔa jemǒ Ɔ̌ gbàla nynɔǒ wan Ɔ je, “Nynɔ, è tà u muǔ kɛ, uu nyu wùɛ se kɛɛ̀ kokǒ wun kɛn bɛ̌ le?” 11 È ɔ tùa Ɔ kɛ̀ɛn ɔ je, “Uuǔn, Koɔn.” È kě Jùsu dɛ̌a ɔ je Ɔ je, “Ně chɛ̀à Ě seè kokǒ wun kɛn bɛ̌ba mu, kɛɛ mu, nè niǎ kɛ̀ kpni kukwǐ de.” 12 Ɛ kɔna tà tɔ̀ɔ u wǒaǒo de Jùsu boɛaěe nyopòǒ mɔ̀, kě Ɔ dɛ̌a Ɔ je, “Mǒà Mǒ moo Pepě keǒ kmɔ̌ ne tùonyopo mɔ̀, nyu wùɛ ɔ̈ mi Mǒo mɔ̀ nama ɔ seǎě kwijlě slè le nama mu kpe, kɛɛ ɔ mi Pepě kɔnma ɛ̈ nyee nyu kmɔ̌ siee fònfno.” 13 Tèǒ nì kɔn tè kě Fɛlesǐi wǎn dɛ̌a Ɔ je u je, “Nè chɛ̀ ni Dìee sàse dɛ, ii tè tèǒ bòɛɛ i se kàan tè.” 14 È Jùsu tùia u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Ě ji tà Ě sɔn'ě mǒo no plě Ě ji tà Ě miěe ne, kɛɛ aa nyu wùɛ nɔ̀ se tà Ě sɔn'ě mǒo plě Ě miěe ji, ii tè baǎje Bo ke Ně chɛ̀ɛ sàse dɛ ni, tèà Ě boɛɛ i moo kàan tè. 15 A tùi aa bǐì tè klě tùonyugbe tǔn wlòmo, kɛɛ Mǒà Ně tù nyu wùɛɛ tè. 16 Ě se do ne, Ně Gbeǐà dbo Mǒo Nɔ̀ mǎǎ debo, ii tè bɛ̌ nu Bo ke nyopòo tè tùi, Ně tè tùtuɛ slɛɛ̌ mǒ no. 17 È plě kě aa teteǎ dɛ̌ ɛ̈ moo, ‘Bɛ̌ nu tàii sɔ̌n uu sàse win bǐ nu dɛɛ do, è tèǒ i moo kàan tè.’ 18 Ě sèsɛɛ Ně chɛ̀ɛ tè kɛn le plě Ně Gbeǐà dbo Mǒo Ɔ̌ sèsɛɛ Ně tè kɛn le.” 19 È u gbɛ̀a Ɔ wan u je, “È tà Gbèǐ neě kɛ?” È Jùsu tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “A se Mǒ klee Ně Gbeǐ ji. Bɛ̌ nu bǎ jii Mǒ, è a mii Ně Gbeǐ jiba ke.” 20 Tà Jùsu kea luu tee le klě Nyesoaa kǎ fòɛ bo, klě Ɔ boɛɛa imo tèà, Ɔ konwaěa nyee noǎa blɔ̀kun le. Nyu wùɛ sea Ɔ kme. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo ɛ sěɛɛ̌la jè tǐ ni keǒ bu kmea Nɔ. 21 Ɛ kɔna tǐ tìi tà kě Jùsu dɛ̌a Jùwɛ nyoǒ je de Ɔ je, “Ě mi niò, a miǐ le pɔ̀nmaò, kɛɛ tàà Ě miěe aa nyu slě wɔ̀ bɔ muě, nɛ̀ kɔn tè a miě aa kpni kukwǐ slè koǒba.” 22 Tèǒ nì kɔn tè kě Jùwɛ nyoo nyefòapo dɛ̌a u je, “Dɛmo Ɔ se Ɔɔ chɛ̀ dbǎba muò? Deě tè kɔn tè Ɔ je Ɔ mi kɛɛ tà muma ä se Ɔɔ jěba muà?” 23 È kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “Amoà kě a sɔn'ɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ mǒ, kɛɛ Mǒà Ě sɔn'ě mǒ jɔkɛn. Amoà kě a sɔn'ɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ mǒ, kɛɛ Mǒà Ě seɔ mǒ sɔn. 24 Tè kɔn tè Ě tmɔɔ̌ amoo ɛ̈ moo a miě aa kpni kukwǐ slè koǒba nɛ̀ moo bɛ̌ nu bǎ se i kàan tè po ɛ̈ moo Ě moo Nyuà Ě je Ě monoo, è dɛǒ nɛ̀ mi tùɔn kpaba.” 25 Tèǒ nì kɔn tè u gbɛ̀a Ɔ wan u je, “Sɛje mɔ mònoǒ kɛ?” È Ɔ tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Plě Ě mǐ a kɛ̀ɛn tù, Ě kɔn dɛ Bo tmɔɔ̌ amoo klekle. 26 Ě kɔn noǎ fòfoa ï kɔn tè Bo boɔɔ keǒ a jleě mǒ plě ï kɔn tè Bo jɛɛ amoo. Sɔ̌noka, Ě tmɛɛ̌ kmɔ̌ ne tùonyopo sosǒ dɛǒ Ě wɔ̌n'ɔ klě Nyuà Ɔ̈ dbo Mǒo mɔ̀, plě Ɔ tmɛɛ̌ neě kàan tè.” 27 È tùonyopo uǔ jboa ɛ le ɛ̈ moo tèǒ Jùsu boɛaa i kwɛɛaǒ Ɔɔ Gbeǐ Nyesoa jleě mǒ bo. 28 Ii tè kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “Bǎ keǎ Jbɛjuu Jǔà jemǒ duǐ keǒ pète bɛ̌ tu jleě, è a miǎ ɛ jiba ɛ̈ moo Mǒà Mǒ moo Jbɛjuu Jǔà, è a mi ɛ jiba ɛ̈ moo Ně nu dɛ keǒ Ně chɛ̀ɛ kpě wlòmo, kɛɛ dɛà Ně Gbeǐ tee Mǒo nɛ̀ kɔn do Ě boɛ. 29 Noǎ wùɛà Ě nii i blee Nyuà dbo Mǒo Ɔɔ plɔ lo, ii tè kě Ɔ neàǎ gbàa Ɔɔ̌ siǒǒ bo.” 30 Nyopò fòfoa ü wɔ̌naa tèǒ Ɔ boɛaa u poa Ɔɔ tè kàan tè. 31 È kě Jùsu dɛ̌a Jùwɛ nyoǒ poa Ɔɔ tè kàan tè je Ɔ je, “Bɛ̌ nu bǎ keǒ win'à Ě tee amoo bo tùi, è sɛjesɛ amo moo Ně mɔ̀ na nyo. 32 È a mi kàan dɛ jiba plě kàan dɛǒ ɛ mǐ a gblà.” 33 È u tùa Lɔ kɛ̀ɛn u je, “Ämoà ä moo Eblɛ̌hɛ̀moo jlǔu jlǔ, ä sěɛlǎ nyu wùɛɛ kèi dɛ ni. Mɛ kɔɔ̌n tè bòɛɛ̌ kɛ i ämo je ɛ̈ moo ä mi gblàeba?” 34 È kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “Ě tmɛɛ̌ a kàan tè, nyu wùɛ ɔ̈ moo dɛ kukǔ nu nyu ɔ neeě kpni kukwǐi kpě bobo. 35 Kèi slě tùgba slè kɔn, ɔ moo konkwa nuɔ sosǒ, kɛɛ wlòmo sà jǔ nɔ̀ kɔn'ě tùgbaǒ slè tǐ wùɛ mɔ̀. 36 Tèǒ nì kɔn tè bɛ̌ nu bo Nyesoaa Jǔ Bɔ̌ gblà amo klě kpni kukwǐi kèdɛ̌ mǒ, è a gblàa le kpǎkpǎ. 37 Ě ji ɛle a moo Eblɛ̌hɛ̀moo jlǔu jlǔ, kɛɛ a tɛ̀n ɛ mǒ kaǒ keǒ ba dbǎ Mǒ. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo aǎ jbo win'à Ě tee amoo le. 38 Ě tmɛɛ̌ ane keǒ noǎà Ě jěe klě Ně Gbeǐ mɔ̀ ii tè. Tèǒ nì kɔn tè ba nu noǎ a wɔ̌n'ɔ ï sɔn lě Ɔɔ mɔ̀ mǒ klě tǐà wlòmo.” 39 U tùa Ɔ kɛ̀ɛn u je, “Eblɛ̌hɛ̀mo moo äa gbeǐ.” È kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “Bɛ̌ nu sɛjesɛ bǎ moo Eblɛ̌hɛ̀moo jlǔ, è a mii noǎǒ ɔ niaa numa. 40 Kɛɛ tà Ě tmɛɛ̌ amoo kàan tèà Ě wɔ̌n'ɔ ï sɔn lěe Nyesoa mɔ̀ mǒ, è a tɛ̀n ɛ mǒ keǒ ba dbǎ Mǒ. Eblɛ̌hɛ̀mo sěɛlǎ dɛ taeǒ ni. 41 Noǎ aa gbeǐ nii nì a ni.” È u tùa Ɔ kɛ̀ɛn u je, “Ä se gblà nynoo jlǔ! Äa Gbeǐi do ä kɔn'ɔ sosǒ Nɔ̀ moo Nyesoa!” 42 È kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “Bɛ̌ nu sɛjesɛ Nyesoa Bɔ̌ moo aa Gbeǐ, è a mii Mǒ mǒ noɛɛma. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Nɔ̀ kɔn mɔ̀ Ě sɔn'ě mǒ Ě neà tàa. Ě slě di keǒ Ně chɛ̀ mɔ̀, kɛɛ Nɔ̀ dbo Mǒ. 43 È mɛ kɔɔ̌n tè aǎ jboǒ kɛ tèà Ě boɛɛ le? Dɛ nu ɛɛ nɛ̀ moo a slě wɔ̀ ba po Ně win nɔkǔ jebo. 44 Aa gbeǐ moo kǔ, è dɛ ɔ jlɛ̌ ba nuu nɛ̀ a ni. Sɔɔn'ě ɛɛ wlò tùla mǒ nɔ̀ moo mnùngma bo po nyu, kàan dɛ slě ɔ mǒ ne, nɛ̀ kɔn tè ɔ sěɛlǎ kàan tè boɛ. Ɔ moo sen le tmɔ̌ nyu plě ɔ̌ moo sen'e gbeǐ, ii tè bɛ̌ nu bɔ̌ ke sen tmɛ̌, è dɛǒ ɔ tùaa wlò le nɛ̀ǒ ɔ ni. 45 Kɛɛ bɛ̌ nu Bo tmɔɔ̌ a kàan tè aǎ po i kàan tè. 46 È aa nyu tae wɔ̀le je bɔ̈ sèsae leě kɛ dɛɛ do kɛn le ɛ̈ monoo tè wlawlǎ keǒǒ jleě mǒ? Bɛ̌ nu Boǒ ke a kàan tèà tmɛɛ̌ ne, è mɛ kɔɔ̌n tè aǎ poǒ kɛ Ně tè kàan tè? 47 Nyesoaa jlǔ wɛ̌n tèǒ Nyesoa boɛɛ le. Kɛɛ a se Nyesoaa jlǔ, nɛ̀ kɔn tè aǎ po Ɔɔ win nɔkǔ jebo.” 48 È dɛ Jùwɛ nyo tùiaa Jùsu kɛ̀ɛn nɛ̀à u je, “Dɛà ä boɔlaa ɛ nynanaǒ bo ɛ̈ moo Mòo Sìmɛ̌lia Nyu plě kǔ sùsu neěè ja.” 49 È Jùsu tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Kǔ sùsu seɔɔ̌ ja ne, Ě tùiǒ Ně Gbeǐ, kɛɛ amo sɛ̀ɛǒ Ně tè le. 50 Ně pɔ̀n Ně chɛ̀ɛ tè jǐ boaboǎ le. Nyuà Ɔ̈ pɛ̀ɛn tè jǐ boaboǎ le Nɔ̀ moo Nyesoa plě Nɔ̀ moo Blilǐ Tùɔ̌ ke. 51 Kàan tè nìà Ě boɛ a je, nyu wùɛ ɔ̈ miǒo win'à Ě boɛɛ bo tùba ɔ seǎ kǒ kpe.” 52 È Jùwɛ nyo tùia Ɔ kɛ̀ɛn u je, “Kèke ä jiǐ ɛ kàan tè ɛ̈ moo kǔ sùsu neěè ja. Eblɛ̌hɛ̀mo klee Nyesoaa wnɔsàɔpo wùɛ u kǒ lo, kɛɛ kě dɛ̀ ä je ɛ̈ moo nyuà ɔ̈ miǒo win'à bòɛɛ bo tùba ɔ seǎ kǒ kpe. 53 Nè tè se kun i seǒ äa gbeǐ Eblɛ̌hɛ̀mo klee Nyesoaa wnɔsàɔpo ü kǒo mǒ sìn! Mɔ Nè wlò je mònoǒ kɛ?” 54 È Jùsu tùia u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Bɛ̌ nu Bo ke Ně chɛ̀ tè jǐ boaboǎ nye, ɛmo tè jǐ boaboǎǒ ɛ se dɛ kɛn bo nyna. Kɛɛ Ně Gbeǐ Ɔ̈à a je Ɔ moo aa Nyesoa Nɔ̀ nyeě tè jǐ boaboǎǒ. 55 A se Ɔ ji, kɛɛ Ě ji Ɔlo. Bɛ̌ nu Bo ke bò dɛ̌ ɛ̈ moo Ě se Ɔ ji, è ɛ moo sen Ě tmɛ̌ ni, kɛɛ Ě ji Ɔlo plě Ě tùiǒ Ɔɔ win bo. 56 Aa gbeǐ Eblɛ̌hɛ̀mo nia le chǒn keǒ bɔ jěa Mǒ Bo dia lě. Tà ɔ jěa Mǒo, ɛ̀ blooa ɔɔ plɔ lo.” 57 È kě Jùwɛ nyo dɛ̌a Ɔ je u je, “Mòà se kɛɛ jlě wlèe sɔ̌n tùo pùu chɛ̀ kɔn Mò je Ɔ̈ jě Eblɛ̌hɛ̀mo le?” 58 È Ɔ tùia u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Plě Eblɛ̌hɛ̀mo mǒ kɔn'ɔ no Ě ne kmɔ̌.” 59 Tà u wɔ̌naa dɛǒ, u dǔa seɛ̌ mǒ u mǐa ni Ɔ̀ bee le u mǐa Ɔ dbǎ. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo u je Nyesoaǒ Ɔ pea fla wan, kɛɛ Jùsu wɛ̌a Ɔ̌ sɔnaě kǎ fòɛǒ bo mǒ.

9

1 Chnɛ̀ jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ Jùsu kea le nɛ Ɔ̌ jěa jbɛju tɔ̀ɔ ɔ̈ jalaa jǐi dodɔ kmɔ̌. 2 Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo gbɛ̀a Ɔ wan u je, “Tee Nyu, mɔ kɔɔ̌n kɛ kpni kukwǐi tè jbɛjuà ɔ jaǎ dodɔ kmɔ̌, jbɛjuà kɛ le, deě ɔɔ naǎ klee gbeǐi tè?” 3 Jùsu tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Ɔɔ dodɔà ɛ se ɔɔ dɛ knǎa tè plě ɛ se ɔɔ naǎ klee gbeǐi dɛ knǎa tè ɔ se dodɔà kmɔ̌ ja. Kɛɛ Nyesoaa kpě nì mǒ konkwa nu klě ɔ mǒ nyopò mi ɛ jě u mǐ Nyesoaa kpě ji. 4 Tà chnɛ̀ neě jè lee bä nu konkwa keǒ Nyuà dbo Mǒo mɔ̀. Tǒn miě diba tàà nyu slě wɔ̀ bɔ nuu konkwa. 5 Tà Ě neě jèɔ kmɔ̌ɔ wlòmo Ě moo kmɔ̌à ɛɛ Pepě.” 6 Tà Ɔ wɔ̀laa tèǒ boɔboɔ mɔ̀, è Ɔ poaǒ tontmɔ keǒ blǒ mɔ̀ Ɔ̌ sunsua ɛ Ɔ̌ nua plà nɛ̀ Ɔ tliaǒ jbɛjuǒ jǐ kɛn le. 7 È Ɔ tmɔɔ̌a nɔ Ɔ je, “Muě pnèe wulǒǒ moo Saloòn mɔ̀, mì jǐ měne jla.” Saloòn ɛ sɛ̀n nynɛ̌ Dbodbɛ. Ii tè jbɛjuǒ ɔ̌ mua lě ɔ̌ jlala jǐ měne, è nɔ̀ǒ kɔn jǐ bɛ̌a ɔ̌ muaě koǔ bo. 8 Tà ɔɔ je tintǐi nyo klee nyopòà jěa pnɔ nɔɔ le ɔ̌ sòɛaa le u jěa lɔɔ ɔɔ dɛ bɔ̌aa dɛ, u gbɛ̀a le wan u je, “Ɛ se kɛ jbɛjuu doà ɔ̈ ne pnɔaa tàà ɔ̈ sòɛ pnɔɔ lee?” 9 Uu tìe je, “Nɔ̀ǒ.” È tìe tùu je, “Òooǒn, ɔ wǒ ɔ je sosǒ.” Kɛɛ kě ɔɔ chɛ̀ dɛ̌a u je ɔ je, “Mǒàò.” 10 Ii tè u gbàla ɔ wan u je, “È ke nè jǐà i nuǔ kɛ knakna?” 11 Ɔ tùia u kɛ̀ɛn ɔ je, “Jbɛju tɔ̀ɔ Ɔ̈ kɔn nynɛ̌ moo Jùsu Nɔ̀ nu plà nɛ̀ Ɔ tliǒǒ jǐ kɛn le Ɔ̌ tmɔɔ̌ mǒ bo muě pnèe wulǒǒ moo Saloòn mɔ̀ bo jla jǐ měne, ii tè tà Ě muu Ě jlaa je le, è mǒǒ jě le.” 12 U gbàla ɔ wan u je, “È tà Ɔmoǒ Ɔ neě?” È ɔ tùa u kɛ̀ɛn ɔ je, “Ě seǒ ji.” 13 È jbɛjuǒ ɔɔ je tintǐi nyo klee nyopò tùuǒ neaǒo u dǔa ɔ mǒ ǔ kpalaě ɔ Fɛlesǐi wǎn mɔ̀. 14 Chnɛ̀ jlǒ waěǒ ɛ̈ Jùsu nuuaa plàǒ mǒ Ɔ̌ knanaa jbɛjuǒ ɔɔ jǐǒ ɛ mooa Nyesoaa de fɛ chnɛ̀ jlǒ waě. 15 È Fɛlesǐi wǎn gbàla ɔmo jbɛjuǒ wan de u je, “È ke ne jǐà i nuǔ kɛ knakna?” È ɔ tmɔɔ̌a nu ɔ je, “Jùsu Nɔ̀ nu plà Ɔ tli ɛɛ̌ jǐ kɛn le Ě jla jǐ měne, plě Ě jěeě kɛ le.” 16 È kě Fɛlesǐi wǎn'a tìe dɛ̌a u je, “Jùsu Ɔɔ̌ tùǒ Nyesoaa de fɛ chnɛ̀ jlǒ waěe teteǎ bo, ii tè Ɔ seě Nyesoa mɔ̀ mǒ sɔn.” Kɛɛ kě uu tìe dɛ̌a u je, “È ke nyuà moo kɛɛ dɛ kukǔ nuɔ ɔ wɔ̀le je bɔ nuǔ wlòlekaen dɛ taeǒ nunuɛ?” Ii tè ɛ plooa ɛ wakě klě uu chɛ̀ slè. 17 U bɔɔ̌a demǒ de ǔ gbàla jbɛjuǒ wan u je, “Mɛ kɔ̀ɔ̌n kɛ bò boɔɔ̌ keǒ Ɔmoǒ kna nèe jǐ mɔ̀?” È ɔ tùa u kɛ̀ɛn ɔ je, “Ɔ moo Nyesoaa Wnɔsàɔ.” 18 Kɛɛ umo Jùwɛ nyoo nyefòapo u se pnɔ jbɛjuǒ ɔɔ dodɔ tè ji, ii tè u sea i kàan tè po kaǒ ɛ̈ moo ɔ dɔ pnɔ no plě ɔ̌ jě le, nì kɔn tè u dboa nyu bɔ blala ɔɔ naǎ klee gbeǐ. 19 Tà u jalaě uu, è u gbàla u wan u je, “Amo kɔn kɛ jbɛjujuà le ɔ̈à a je ɔ̈ jaa dodɔ kmɔ̌? Bɛ̌ nu bǐ moo kàan tè, è ke ɛ nuǔ plě ɔ̌ wɔ̀le je bɔ jěeě le klě tǐà wlòmo?” 20 U tùa u kɛ̀ɛn u je, “Ä ji ɛle ämo kɔn jǔà plě ɔ ja dodɔ kmɔ̌, 21 kɛɛ ke bɔ dii le jejeɛ̌ nu ä se ɛ ji plě nyu tae bɔ̈ di ɔɔ jǐ kna ä se ɔ ji. Aa chɛ̀ a gbà lɔ wan, ɔ boǎ jǐ, ɔ wɔ̀ě je bɔ boɔ lo keǒ ɔɔ chɛ̀ mɔ̀.” 22 Tè kɔn tè ɔɔ naǎ klee gbeǐ dɛ̌a bòo nɛ̀ moo u pea Jùwɛ nyoo nyefòapoo fano. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo u chlàla ɛle ɛ̈ moo nyu wùɛ ɔ̈ mi ɛɛ boɔba ɛ̈ moo Jùsu moo Tentǎn Jǔ u kɔn bu sàě ɔ Nyesoa koǔ bo. 23 Dɛǒ nɛ̀ kɔn tè ɔɔ naǎ klee gbeǐ dɛ̌a bò ɛ̈ moo, “Ɔ boǎ jǐ, a gbà ɔ wan.” 24 È Jùwɛ nyoo je si nyo dala jbɛjuǒ dɔaa de, kě u dɛ̌a ɔ je u je, “Nye Nyesoa tè jǐ boaboǎ. Ä ji ɛle Nyuǒ kna nèe jǐǒ Ɔ moo dɛ kukǔ nuɔ.” 25 Ɔ tùa u kɛ̀ɛn ɔ je, “Ě se ɛ ji Bɔ̌ moo dɛ kukǔ nuɔ klee Bɔ̌ se dɛ kukǔ nuɔ, dɛɛ do Ě jii nɛ̀ moo Ě dɔ pnɔ no, kɛɛ klě tǐà wlòmo Ě jě le!” 26 È u gbàla ɔ wan de u je, “Mɛ Ɔ nuǔ kɛɛ̀ mǒ? È ke Ɔ nuǔ kɛ nè jǐà knakna?” 27 Jbɛjuǒ ɔ tùa u kɛ̀ɛn ɔ je, “Ě tmɔɔ̌ noo amo no ɛ̌ wɛ̀ mɔ̀le, kɛɛ aǎ jlǎ ba poo nɔkǔ bo. Mɛ kɔɔ̌n tè a jlɛ̌ ba wɔɔ̌n kɛ li de? Dɛ̌ɛ̀ a se jlǎ ba moo Ɔɔ mɔ̀ na nyo keò?” 28 È dodɔ nyu nɔ̀ǒ u cheɛɛ̌a le u je, “Mòà moo Jùsuu mɔ̀ na nyu ke, kɛɛ ämoà ä moo Mɔ̀sěe mɔ̀ na nyo. 29 Ä ji ɛle Nyesoa boɔlaě Mɔ̀sě mɔ̀, kɛɛ ä se tà Ɔmo Jùsuà Ɔ sɔn'ǒ mǒo jii chɛ̀.” 30 È jbɛjuǒ ɔ̀ tùia u kɛ̀ɛn ɔ je, “Ɛ moo wlòlekaen dɛ keǒ ba se tà Ɔ sɔn'ǒ mǒo ji, è plě Nɔ̀ kna ně jǐ. 31 Äa wùɛ ä ji ɛle ɛ̈ moo Nyesoa ně po kpni kukwǐ nuɔɔ win nɔkǔ jebo, kɛɛ Ɔ pe bo nɔkǔ keǒ nyopòà mɔ̀ ü noɛɛ Ɔɔ mǒ plě ü nii dɛǒ Ɔ jlɛ̌ɛ. 32 Nyu wùɛ nɔ̀ sěɛlǎ nyu tɔ̀ɔ nynɛ̌ wɛ̌n bɔ pean nyuà ɔ̈ jaa dodɔ kmɔ̌. 33 Bɛ̌ nu Bɔ̌ see lě Nyesoa mɔ̀ mǒ sɔn, Ɔ see lě wɔ̀ Bɔ nuu wlòlekaen dɛ wùɛ.” 34 Tà ɔ boɔaa dɛǒ, u tùa ɔ kɛ̀ɛn u je, “Mòà kɔɔn'ě kpni kukwǐ slè plě è kuun'ě ii slè, è mò jlɛ̌ bɔ tee kɛ ämo le?” È nɔ̀ǒ u sàlaě Nyesoa koǔ bo. 35 Tà Jùsu wɔ̌na nii ɛ̈ moo u sàlaě ɔmo jbɛjuǒ Nyesoa koǔ bo, Ɔ̀ pɔ̀n'a ɔ le Ɔ̌ jěa lɔ Ɔ̌ gbàla ɔ wan Ɔ je, “Po kɛ Jbɛjuu Jǔu tè kàan tè le?” 36 È jbɛjuǒ ɔ gbàla Ɔ wan ɔ je, “Kunkunyɔ, mɔ dɛ̀ɛ leě kɛ Jbɛjuu Jǔ? Tmɔɔ̌ mǒ ɛ̈ di ɛɛ numa Ě mǐ Ɔɔ tè kàan tè po.” 37 Jùsu tùa ɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “Nɔ̀à tɛ̀n'ě jǐ měne plě Nɔ̀à boɛ lěè mɔ̀à.” 38 È kě jbɛjuǒ ɔ dɛ̌a ɔ je, “Koɔn, Ě po Nè tè kàan tè.” È ɔ sàla Ɔɔ wɛ̀. 39 È kě Jùsu dɛ̌a Ɔ je, “Ě diɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ Ě mǐ uu blilǐ tù, dɛǒ nɛ̀ mi ɛ numa nyopòà dɔɔ u miě ɛ wɔ̀ u mǐ le jě, è nyopòà je u jěe le u mǐ dɔ.” 40 Fɛlesǐi wǎn'a tìeǒ neaǒ Ɔɔ gbàa ü wɔ̌naa tèǒ Ɔ boɔaa, u gbàla Ɔ wan u je, “Mǎ! Ä dɔ kɛ le ke le?” 41 È Ɔ tùia u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Bɛ̌ nu aa jǐ bǐ dɔɔ, è kpni kukwǐi tè jɛɛa seeǒ a kɛn ne, kɛɛ ke ɛ toon jleě mǒ bo a je ǎ jěe le, nɛ̀ kɔn tèǒ tè jɛɛa neǒ a kɛn.”

10

1 È kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “Kàan tèà Ě tmɛɛ̌ amo, nyu wùɛ ɔ̈ miɔɔ blableǎa blò wan diba ɔ̈ seǒo wànwu jleě paeba mu, kɛɛ ɔ̈ miǒo wakǎ tɛ̀ɛ jleě jaěba ɔ moo jliɔ̌ klee flǎkpà nyu. 2 Nyuǒ pɛɛǒo wànwu jleě nɔ̀ moo blableǎ jǐ mɔ̀ tùɔ̌ keǒ ɔɔ blableǎǒ mɔ̀. 3 Wànwu jǐ mɔ̀ tùɔ̌ sɛ̀ ɔ chnu je, è ɔɔ blableǎ pe ɔɔ win nɔkǔ jebo. Bɔ̌ poě i plomǒ bɔ̌ ke i wan le diba kpɛ, ɔ dɛ ii nyneǎ do do. 4 Bɛ̌ nu bɔ̌ ke ɔɔ blableǎǒ kpɛ ɔ kɛn'ě i nya ǐ nɛ ɔ de. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo i ji ɔɔ win ni. 5 Iǐ na nyu wùɛ i jěe de. Bǐ jě dɔ̌ nyu, i plìi ɔ je. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo i se nyu wùɛɛ win ji.” 6 È dǎtèkpaǒ nɛ̀ Jùsu poa u je, kɛɛ u sea dɛ ɛ sɛ̀n'aa nynɛ̌ ji. 7 Ii tè Ɔ kpɛɛa Ɔɔ win nya Ɔ je, “Kàan tèà Ě boɛ a je, Mǒà Mǒ Wànwuǒ ɛ nynaǒ pènmo bo keǒ blableǎ mɔ̀. 8 Nyu wùɛ ɔ̈ miě Mǒo nya le sìnma ɔ moo jliɔ̌ klee flǎkpà nyu, kɛɛ blableǎǒ iǐ po uu win nɔkǔ jebo. 9 Mǒà Mǒ moo Wànwu, nyuà ɔ̈ miǒ Mǒo jleě paeba, ɔ mi waba, ɔ mi pě pà numa ɔ mǐ kwlǎ jɔpě le pɔ̀n. 10 Jliɔ̌ diě le keǒ bɔ jlǐ sosǒ klee bɔ dbǎ lu plě bɔ sùe u gbè. Kɛɛ Mǒà Ě diě le ɛ̈ di ɛɛ numa u mǐ kmɔ̌ sie fònfno kɔn ɛ miǒ le sìn. 11 Mǒà Mǒ moo Kàan Blableǎ Jǐ Mɔ̀ Tùɔ̌ Ɔ̈ wɔɔn ɛɛ kɛn Bɔ̈ kǒo keǒ blableǎa tè mɔ̀. 12 Konkwa nuɔà ninii nyu konkwa mɔ̀ ɔ se blableǎ jǐ mɔ̀ tùɔ̌, ɔ se blableǎǒ kɔn, tèǒ nì kɔn tè bɔ̌ jě chì bɔ̌ keě di, ɔ plì ɔ̌ si blableǎǒ bo, è chì kèen'ě blableǎǒ slè ɔ̌ gbɛ̀ i ja. 13 Tè kɔn tè nyuǒ ɔ plìi nɛ̀ moo ɔ moo konkwa nuɔ sosǒ, ɔ slě blableǎǒ ii tè mɔ̀ kɔn. 14 Mǒà Mǒ moo Kàan Blableǎ Jǐ Mɔ̀ Tùɔ̌, Ě ji Ně blableǎ le plě ǐ ji Mǒ 15 wòje keǒ ɛ nuu Ě ji Něe Gbeǐ plě Ně Gbeǐ ji Mǒo. Ě wɔɔn ɛ kɛn keǒ Bo kǒ keǒ blableǎǒ ii tè mɔ̀. 16 Ě kɔn blableǎ tìi ï seɔɔ blǎgbòɔ slè neě jè, Ě kɔn Bo ja lě i ke i mǐ Ně win wɔ̌n i mǐ blǎgbòo do nu i mǐ Jǐ Mɔ̀ Tùɔ̌ɔ do kɔn. 17 Ě wɔɔn ɛ kɛn keǒ Bo poǒ Ně fònfno blǒ mɔ̀ bo keǒ blableǎ mɔ̀ plě Bo dǔ ɛ mǒ de. Ii tè Ně Gbeǐ noɛɛ neě mǒ no. 18 Nyu wùɛ nɔ̀ se Ně fònfnoà Mǒ kwa sà, kɛɛ Mǒà Mǒ chlà lɛ keǒ Bo poǒ ɛ blǒ mɔ̀ bo, Ě kɔn kpě keǒ Boǒ tɛ ɛ bo plě Ě kɔn kpě keǒ Boǒ dǔ ɛ mǒ de. Dɛǒ nɛ̀ Ně Gbeǐ tmɔɔ̌ Mǒ Bo nu.” 19 Tà Jùwɛ nyo wɔ̌naa tèǒ, ù plooa ɛ wakě klě uu chɛ̀ slè. 20 Kě uu dɛ fòfoa dɛ̌a u je, “Kǔ sùsuǒ neě Ɔ ja nɛ̀ kɔn tèǒ Ɔɔ dlǒ seǒ snǔ mɔ̀ ne. Mɛ kɔɔ̌n tè a peě kɛ Ɔ nɔkǔ jebo?” 21 È kě uu tìe tùu dɛ̌a u je, “Nyuà kǔ sùsu neěe ja ɔɔ̌ nu bò boɔboɔ. Sɔ̌noka, nyuà kǔ sùsu neěe ja ɔɔ̌ kna dodɔ nyuu jǐ.” 22 Tà tǐ nyniaǒo keǒ bu kɔnaa de ngmnengmnɛ̌ ɛ̈ mooa bu tùaǒ Nyesoaa kǎ fòɛ Nyesoa kwete mǒ klě Jlǔsnɛ, è ɛ nua wìdlii tǐ. 23 Klě de ngmnengmnɛ̌ǒ wlòmo, è Jùsu neaě klě Nyesoaa kǎ fòɛ bo tà u dɛǒo Sanemɔ̌ɔ wànwie. 24 È Jùwɛ nyoo je si nyo tbɛɛa Ɔ dǐ ǔ gbɛ̀a Ɔ wan u je, “È ke ɛ miǐ kɛ jleě mǒ bo tonma plě Mòo kɛě ä kplɛà wlò jleě sà? Tmɔɔ̌ ämo sɛjesɛ bɛ̌ nu Bò moo Nyesoaa Tentǎn Jǔ.” 25 Ɔ tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Ě tmɔɔ̌ noo amo no de ɛ̌ wɛ̀ mɔ̀le, kɛɛ aǎ jlǎ ba po Ně tè kàan tè. Wlòlekaen noǎà Ě nii klě Ně Gbeǐi nynɛ̌ wlòmo nì moo sàse keǒǒ mɔ̀ ke, 26 kɛɛ wlòlekaen noǎǒ aǎ po ii tè kàan tè ke. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo a se Ně nyopò. 27 Ně nyopò wɛ̌n Ně win ni, Ě ji lu, plě ǔ nɛɛ̌ de. 28 Ě nye u kmɔ̌ sie fònfno, tèǒ nì kɔn tè u seǎ gbè sùe kpe plě nyu slě uǔ kwete mǒ sàba mu. 29 Ně Gbeǐà nye u Mǒo Ɔ kun nu Ɔ̌ sìn'ǒ nyopò wùɛ mǒ. Nyu wùɛ nɔ̀ slě wɔ̀ bɔ̈ jlǐ dɛ klě Ně Gbeǐ mɔ̀. 30 Ně Gbeǐ klee Mǒ Ä moo dɛɛ do.” 31 È Jùwɛ nyo dǔa seɛ̌ mǒ de u mǐa i Ɔ bee le Ɔ mǐa kǒ, 32 kɛɛ kě Ɔ dǎla u je Ɔ je, “Ě te a je wlòlekaen noǎ fòfoa ï sɔn'ě Něe Gbeǐ mɔ̀ mǒ. Ii noǎ tae kɔn tè a miǐ kɛ Mǒ seɛ̌à beeba?” 33 U tùa Ɔ kɛ̀ɛn u je, “Ä seè seɛ̌ bee le keǒ kàan noǎà nìi ii tè mɔ̀, kɛɛ ä ni ɛ keǒ Bò di Nyesoa fla wan po, Bò di dìe Nyesoa mǒ nu, Mòà moo tùonyu sosǒ!” 34 Jùsu tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Ɛ se kɛ chleě le klě Nyesoaa teteǎ wlòmo ɛ̈ moo, ‘Amoà A moo nyesoe le?’ 35 Nyesoa dɛa nyopòǒ Ɔ boɛa lěe mɔ̀ nyesoe. Ä ji ɛle ɛ̈ moo Ɔɔ win se sen, 36 kɛɛ tà Nyesoa sà Mǒo Ɔ̈ dbo Mǒo kělɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ kělɔ a mɔ̀, a tmɛɛ̌ Mǒ ɛ̈ moo tà Ě je Ě moo Ɔɔ Jǔ, Ě pe Ɔ wan fla. 37 Bɛ̌ nu Bolǒ nu wlòlekaen noǎ klě Ně Gbeǐi nynɛ̌ wlòmo, è baǎ pe Ně tè kàan tè, 38 kɛɛ bɛ̌ nu Bo ke i ni plě bǎ se Ně tè kàan tè poo chɛ̀, è a blɛɛ je ba po wlòlekaen noǎà Ě nii ii tè kàan tè ɛ̈ di ɛɛ numa a mǐ ɛ ji kàan tè ɛ̈ moo Ně Gbeǐ Nɔ̀ neěě Mǒ plě Ě neeě Ɔ mǒ.” 39 È u tɛ̀na ɛ mǒ keǒ bu kmea Nɔ de, kɛɛ Ɔ sɔnaě u slè mǒ Ɔ̌ mua. 40 È Jùsu bɛ̌a Jɔ̀ɔ̌dɛn ně tìe de Ɔ̌ muaě tàà Ně Dlǒ Po Jɔ̀ɔ̌n peeaěe nyopò ně dlǒ le. Klě Ɔ nea lě 41 nyopò fòfoa diaě Ɔ mɔ̀, è kě u dedɛ̌ɛa jele u je, “Jɔ̀ɔ̌n sěɛlǎ wlòlekaen dɛ ni, kɛɛ noǎ wùɛà ɔ boɔɔ keǒ Jùsu jleě mǒ i moo kàan tè.” 42 Nyopò fòfoa poa Jùsuu tè kàan tè klě tàě.

11

1 Ɛ kɔna jbɛju tɔ̀ɔ ɔ̈ nea lěe diěǒ moo Bɛtnè kɛn, ɔɔ nynɛ̌ mooa Làesɔ̌ nɔ̀ kmɛa. Ɔɔ mamǔ nynejlu mooa Mɛwlě klee Matǎ. 2 Mɛwlěe doǒ ɔ̈ dǔaa sonsnǒ chnɔ̌ mǒ ɔ̈ chniǐaǒ ɛɛ Koɔn'ɔ be kɛn le ɔ̈ nia ɔɔ chɛ̀ɛ moamoa dlǒ ɔ̈ snɛ̌a Lɔɔ be le. Tà uu mamǔ jbɛju Làesɔ̌ keaa kmɛ, 3 uu sɔ̌n'ǒ u dboa win klě Jùsu mɔ̀, kě u dɛ̌a u je, “Koɔn, nyuà ɔ̈ nòɛɛ nee mǒ ɔ kmɛ ne.” 4 Tà Ɔ wɔ̌na nii, è kě Ɔ dɛ̌a Ɔ je, “Kmakmaǒ ɛɛ dlǒ chlɛ̀chlɛ se Làesɔ̌ɔ kokoɛ̌ mooma mu, ɛmoǒ ɛ mi ɛ numa keǒ bɛ mǐ Nyesoa klee Ɔɔ Jǔ tè jǐ boaboǎ nye.” 5 Jùsu noɛɛa Matǎ klee ɔɔ mamǔ nyneju klee Làesɔ̌ mǒ no. 6 Tèǒ nì kɔn tè tà Ɔ wɔ̌na nii ɛ̈ moo, “Làesɔ̌ kmɛ neò,” Ɔ sìn'aǒ tàǒ Ɔ neaǒo chnɛ̀ jlǒ wěe sɔ̌n tìi de. 7 È Ɔ tmɔɔ̌a Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo Ɔ je, “Bä mu de klě Jùdǐa wakǎ kɛn.” 8 È kě Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo dɛ̌a Ɔ je u je, “Tee Nyu, jlɛ̀ Bò mu kɛ de de klě tàě Jùwɛ nyo pɛ̀n'ě Mòo le u mǐ Mòo seɛ̌ bee lee?” 9 Jùsu tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Àwɛɛ pù tùo sɔ̌n nì neě chnɛ̀ jlǒ waě wlòmo. Bɛ̌ nu nyu bɔ̌ ke chnɛ̀ měne nɛ, ɔ se bojoɛɛ bòba mu. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo kmɔ̌à ɛɛ pepěǒ ɔ nɛ měne. 10 Kɛɛ bɛ̌ nu nyu bɔ̌ keě kwijlě slè le nɛ, ɔ mi bojoɛɛ bòba. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo pepě seǒ ne keǒ ɔ mɔ̀.” 11 Tà Ɔ wɔ̀laa tèǒ boɔboɔ mɔ̀, è kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “Äa nenawai Làesɔ̌ be mǒ momnɔ, kɛɛ Ě mi ni Ě mǐ ɔ momnɔ mǒ sà.” 12 Kɛɛ kě Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo dɛ̌a Ɔ je u je, “Koɔn, bɛ̌ nu bɔ̌ ke mɛ, è ɔɔ fǒ mi dɛ bɔ̌ba.” 13 Dɛ Jùsu sɛ̀n'aa nynɛ̌ nɛ̀ moo Làesɔ̌ kǒa le, kɛɛ Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo jěa lɛ ɛ̈ moo Ɔ sɛ̀n'a nynɛ̌ kmɔ̌ mɔ̀ momnɔ. 14 Ii tè Jùsu wala wèe Ɔ̌ nyea u konwě Ɔ je, “Sɛjesɛ Làesɔ̌ kǒ lo, 15 kɛɛ Ně plɔ blo lo keǒ aa tè mɔ̀ tà Ě see tùɔn kɛn ne ɔ kǒo ɛ̈ di ɛɛ numa a mǐ Ně tè kàan tè po. A nɛ kèke bä mu lěe ɔ mɔ̀.” 16 È Tɔmɔ̌se ü dɛɛa slìpoi kě ɔ dɛ̌a ɔɔ bǐì mɔ̀ cheěn nyo je ɔ je, “A nɛ ä klee Jùsu bä mu ä miǒ tàa do koǒ lo.” 17 Tà Jùsu palaa Bɛtnè dǐa, Ɔ wɔ̌na ni ɛ̈ moo u tùaa Làesɔ̌ bo tùtu klě sɛklɛ bǐtìe wan ɛɛ chnɛ̀ jlǒ wěe hɛ̀n nenɛà. 18 Bɛtnè mooa ɛ blěe topodìe snǔà ɛ̈ poaa bo de keǒ nyu bɔ sɔn Jlǔsnɛ mǒ. 19 Ii tè Jùwɛ nyo fòfoa nù dia lě Bɛtnè ü dia Matǎ klee Mɛwlě tètaa peba keǒ uu mamǔ mǎnaa mɔ̀. 20 Tà Matǎ wɔ̌na nii ɛ̈ moo, “Jùsu Nɔ̀ǒ diěò,” è Nɔ̀ǒ ɔ mua nya bɛ̌ba, kɛɛ kě Mɛwlě neaě koǔ bo. 21 Tà Matǎ nyniaǒo Jùsu mɔ̀, è kě ɔ dɛ̌a Ɔ je ɔ je, “Koɔn, bɛ̌ nu Bò diia lě pase, è ně mamǔà ɔ̀ see kǒ. 22 Kɛɛ Ě ji ɛle dɛ wùɛ gbɛ̀ɛ lee Nyesoa wan Ɔ nye ɛɛ̀ ne.” 23 È kě Jùsu dɛ̌a ɔ je Ɔ je, “Nyesoa mi màmǔǒ jemǒ dǔba de Ɔ miě ɔ kǒla mǒ sà.” 24 Matǎ tùa Ɔ kɛ̀ɛn ɔ je, “Ě ji ɛle Nyesoa miǎ ɔ jemǒ dǔba de ɔ miǎ kmɔ̌ ne klě demǒ bɔɔ̌ chnɛ̀ jlǒ waě wlòmo.” 25 È Jùsu tùa ɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “Mǒà Mǒ moo jeměne duduɛ̌ klee kmɔ̌ sie fònfno ii Mǎ. Kàan tè nyu wùɛ miǎ kǒba, kɛɛ nyuǒ mi Něe tè kàan tè poba ɔ miǎ jemǒ dǔba ɔ miǎ kmɔ̌ ne. 26 Tèǒ nì kɔn tè nyu wùɛ ɔ̈ nee kmɔ̌ bɔ̌ po Ně tè kàan tè, ɔ seǎ kǒba mu kpe. Pò kɛ i kàan tè le?” 27 Matǎ je, “Uuǔn Koɔn, Ě po i kàan tè Mòà Mò moo Nyesoaa Tentǎn Jǔ Ɔ̈ moo Nyesoaa Jǔ Ɔ̈ kɔn tè Nyesoaa wnɔsàɔpo boɔlaa Ɔ̈ mia lɔɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ diba.” 28 Tà dɛǒ ɛ sìn'aa, è Matǎ nɔ̀ǒ muaě koǔ bo ɔ̌ dala ɔɔ mamǔ nyneju Mɛwlě keǒ wakǎ mǒ, è kě ɔ dɛ̌a ɔ je ɔ je, “Tee Nyu diě leò, Ɔ jlɛ̌ bò diě!” 29 Tà Mɛwlě wɔ̌naa tèǒ, è nɔ̀ǒ dǔa jemǒ ɔ̈ kpala plùplɛ ɔ̈ mua Jùsu nya bɛ̌ba. 30 È Jùsu sěɛɛ̌a jè diěǒ ɛɛ dǐa pɛ, kɛɛ kě Ɔ nynanaǒ tàa doǒ Matǎ jɛɛaǒ Ɔɔ bo. 31 Tà Jùwɛ nyoà ü dia lěe Mɛwlě wlò wlòmo ble tùba u jěaa Mɛwlě ɔ dǔaa jemǒ, ɔ sàla lěe koǔ bo plùplɛ, è uu wlò je ɔ miaě sɛklɛ bǐtìe wien ɔ mǐa wɔle le nu, ii tè u nana ɔ de. 32 Tà ɔ nyniaǒo tùɔn'ǒ kɔn kɛn Jùsu neaǒo ɔ jěa Lɔɔ, è nɔ̀ǒ kɔa kwne bo keǒ Jùsuu be wɔ̀ɔn, kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “Koɔn, bɛ̌ nu Bò nee tùɔn kɛn, è ně mamǔà ɔ see kǒ.” 33 Tà Ɔ jěaa Mɛwlě klee ɔɔ bǐì ü nana ɔɔ de u keaa fìn, ɛ tutuǒa Ɔɔ wlò bo chɔɔ plě ɛ̌ poa Ɔ wɔle měne. 34 È Jùsu gbàla u wan Ɔ je, “È tà a tùǔ kɛ ɔ bo?” Ù tùa Ɔ kɛ̀ɛn u je, “Koɔn, diě Mìǒ jě.” 35 Tà u kea lěe mi, è Jùsu fìn'a ne ke. 36 Tèǒ nì kɔn tè kě Jùwɛ nyo dɛ̌a u je, “A jě ke Ɔ nuu Làesɔ̌ mǒ noɛɛa chɔɔ!” 37 Kɛɛ kě uu tìe dɛ̌a u je, “Ɔ knɛ dodɔ nyoo jǐ, bɛ̌ nu Bɔ̌ diia lě pase, aa wlò je Ɔ see kɛ lě wɔ̀ Bɔ nuu ɛ Làesɔ̌ ně dii kǒ ke le?” 38 Tà Jùsu nyniaǒo sɛklɛ bǐtìe wien, è Ɔɔ wlò tutuǒa bo de. Bǐtìeǒ u kaen'a ɛ je seɔ̌ fòɛ. 39 È kě Ɔ dɛ̌a Ɔ je, “A sàǒ seɔ̌ǒ bǐtìeǒ wien.” Kɛɛ kě Matǎ dɛ̌a Jùsu je ɔ je, “Koɔn, u tùa ɔɔ bo tù ɛɛ chnɛ̀ jlǒ wěe hɛ̀n'à. Klě tǐà wlòmo ɔɔ fǒǒ ɛ pe nǒ!” 40 È Jùsu gbɛ̀a ɔ wan Ɔ je, “Ě see kɛ mò tmɔɔ̌ no ɛ̈ moo bɛ̌ nu bò po Ně tè kàan tè, mì Nyesoaa tè jǐ boaboǎ jěba le?” 41 Ii tè ǔ sàlaǒ seɔ̌ǒ keǒ bǐtìeǒ wien. È Jùsu chèaě jɔ mǒ bo, kě Ɔ dɛ̌a Ɔ je, “Ně Gbeǐ, Ě peè tàto Bò di Ně win wɔ̌n tǐ wùɛ mɔ̀. 42 Ě ji ɛle pèě jebo nɔkǔ tǐ wùɛ mɔ̀, è dɛà Ě boɛɛà Ě boɛ ɛle sosǒ keǒ nyopòà nynanàa tùɔn'à kɛn bo mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa u mǐ i kàan tè po ɛ̈ moo Mò dbo Mǒ.” 43 Tà Ɔ wɔ̀laa tèǒ boɔboɔ mɔ̀, è Ɔ pnaěaě jɔ mǒ Ɔ je, “Làesɔ̌, diɔ plomǒ!” 44 È tǐi doo tǐ jleě è nɔ̀ǒ diaɔ plomǒ. Kǔu sàe daleǒ u pìin'a ɔɔ sonwe klee be ǐ finfiɛ̌ɛ neěa jè lɔ. È kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “A jle ɔ ble ɔ mǐ mu.” 45 Tà nyopòǒ ü diaa Mɛwlě jebo chèba u jěaa dɛǒ Jùsu nuaa, uu dɛ fòfoa poa Ɔɔ tè kàan tè. 46 Kɛɛ uu tìe muaě Fɛlesǐi wǎn mɔ̀ ǔ tmɔɔ̌a u dɛ Jùsu nuaa ɛɛ tè. 47 Ii tè Fɛlesǐi wǎn klee Nyesoaa kpatòapoo fòe klee Jùwɛ nyoo tè tu nyo u mua snǎ mǒ, kě u dɛ̌a u je, “Mɛ ä miǐ kɛ numa keǒ Nyuà mɔ̀? A jě wlòlekaen noǎ wùɛà Ɔ nii. 48 Bɛ̌ nu bä sɔn'ǒ Ɔ mɔ̀ mǒ Bɔ̌ ke dlǒ mɔ̀ mi, nyopò wùɛ mi Ɔɔ tè kàan tè poba. È Wlǔmɔ nyo mi ɛ jěba ɛ̈ moo äǎ tùǒ uu teteǎ ä wɛ̀n u je, è bǔ diě u mi äa Nyesoaa kǎ fòɛà jǐ le nymima klee äa blǒ.” 49 È u nyuu do ɔ̈ kɔn nynɛ̌ mooa Keafɛ̀ ɔ̈ u poaa Nyesoaa bodiɔ dɛ mǒ klě jlǒǒ wlòmo, kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “Dɛ̌ aa plɔ kǒ loò! 50 Aǎ jbo ɛ lee chɛ̀ ɛ̈ moo ɛ nu tɛɛ keǒ Nyuu do Bɔ kǒ keǒ nyopò mɔ̀, ɛ̀ sìn'ǒ dakɔ̌ wùɛ bu kǒ.” 51 Sɛjesɛ ɛ se Keafɛ̀ɛ chɛ̀ bɔ sàlaě tèǒ wlò jleě bɔ boɔla i, kɛɛ ke ɛ toon jleě mǒ bo ɔ̌ mooaa Nyesoaa bodiɔ klě jlǒǒ wlòmo nɛ̀ kɔn tè ɔ sɛ̀a wan ɛ̈ moo Jùsu miǎ kǒba keǒ Jùwɛ nyo wùɛ mɔ̀. 52 È ɛ sea uu do sosǒ, kɛɛ ɛ mooa Bɔ poaǒ Nyesoaa jlǔ wùɛ tàa do ke ü wlɛ̀ɛ kmɔ̌à kɛn bo. 53 Sɔɔn'a kɛ̀ǒ chnɛ̀ jlǒ waěǒ jleě mǒ Jùwɛ nyoo je si nyo pea ɛ ble ke bu nuaa u mǐaa Jùsu dbǎ. 54 Tèǒ nì kɔn tè Jùsu ně naea kɛ̀ě klɔ̀ slè klě Jùdǐa wakǎ kɛn. Kɛɛ Ɔ klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo mua lě diěǒ moo Iflɛ̀n kɛn ɛ̈ konwaě něe kpatekpǎ blǒ le, klě u nea lě. 55 Tà tǐ nyniaǒo keǒ Jùwɛ nyo bu kɔnaa Dlǒ Mǒ Sìin Didi Dɛɛ de ngmnengmnɛ̌, nyopò fòfoa nù sɔna blě kɛn měne ü muaě Jlšnɛ ɛ̈ di ɛɛ numa u mǐa uu chɛ̀ sìnɛ wɔ̀ keǒ de ngmnengmnɛ̌ǒ mɔ̀. 56 Tà u nea lěe klě Nyesoaa kǎ fòɛǒ bo, è nùǒ pɛ̀na Jùsu le, kě u nia wan le gbògbaea u je, “Aa wlò je Ɔ mi kɛ de ngmnengmnɛ̌à kɛn diba le deě Ɔ seě diba mu?” 57 Nyesoaa kpatòapoo fòe klee Fɛlesǐi wǎn nyea nyopò snǒ ɛ̈ moo, “Nyu wùɛ bɔ̈ jě Lɔ, è bɔ nu ämo bä ji ɛ ä mǐ Ɔ kme.”

12

1 Chnɛ̀ jlǒ wěe m̀mɔdo nì siaǒ Dlǒ Mǒ Sìin Didi Dɛɛ de ngmně tǐ mǐaǒ nyni, Jùsu muaě klě diěǒ moo Bɛtnè kɛn klě Làesɔ̌ɔ koǔ bo, Làesɔ̌ɔ doà Ɔ dǔaa jemǒ ɔ̈ sɔna lěe kǒla mǒ. 2 Klě u piaě Ɔ didi dɛ le, è Matǎ nɔ̀ nyea u didi noǎ, è Làesɔ̌ neaǒ Jùsu mɔ̀ di fuo kɛn. 3 È Mɛwlě dǔa sonsnǒ chnɔ̌ɔ sǎnma waě mǒ ɛ̈à pee wlě fòfoa. Chnɔ̌ǒ nɛ̀ ɔ chniǐa Jùsuu be le, ɔ nia ɔ chɛ̀ɛ moamoa dlǒ ɔ̌ snɛ̌a Ɔ be le, tǐi doo tǐ jleě è chnɔ̌ǒ ɛ̀ɛ sonsnǒ kanaě koǔǒ bo ble le. 4 È Jùdǎse Esekalìa ɔ̈ mooaa Jùsuu mɔ̀ cheěn nyuu do ɔ̈ miaě Ɔɔ bo demǒ sàba, kě ɔ dɛ̌a ɔ je, 5 “Mɛ kɔɔ̌n kɛ tè ɔ seě ɛmo sonsnǒ chnɔ̌à plo ɛ̈ miǐ jlǒ gblèe wlejoɛ̌ɛ jě, wlejoɛ̌ɛǒ ɛ mǐi sònwɛ nyo měne sɛ̀ɛ le?” 6 È tè kɔn tè Jùdǎse boɛa imoo tèǒ nɛ̀ moo ɔ mooa jliɔ̌, ɛ se bɔ kɔnaě sònwɛ nyoo tè mɔ̀ chɔɔ. Nɔ̀ mooa wlě bo tùɔ̌, bɔ̌ neǒ bo ne ɔ sɛ̀ǒ wlejoɛ̌ɛ keǒ ɔɔ chɛ̀ mɔ̀. 7 Kɛɛ kě Jùsu dɛ̌a Ɔ je, “Sà nynɔǒ wun le, sɔn'ǒ ɔ mɔ̀ mǒ bɔ nu dɛ ɔ miǎa numa keǒ Ně bo tùtuɛɛ chnɛ̀ jlǒ waě mɔ̀. 8 Sɔ̌noka, tǐ wùɛ mɔ̀ kě sònwɛ nyo miɔ a mɔ̀ nema kělɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀, kɛɛ Ě seɔ a mɔ̀ nema mu tǐ wùɛ mɔ̀.” 9 Dɛǒ nɛ̀ u kɛ̀naě wlòmo bo, è Jùwɛ nyoo dɛ fòfoa dia lě ǔ jěa lɛ ɛ̈ moo klě Jùsu nea lě, ii tè ǔ dia Ɔ klee Làesɔ̌ jěba ɔ̈ Jùsu sàla lěe kǒla mǒ. 10 Tèǒ nì kɔn tè Nyesoaa kpatòapoo fòe pea ɛ ble keǒ bu dbǎla Làesɔ̌ ke. 11 Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo ɔɔ tè Jùwɛ nyo fòfoa miaě Jùsu mɔ̀ ǔ pea Ɔɔ tè kàan tè. 12 Tà chnɛ̀ tɛ̀ɛ gbàlaa le, nyopò fòfoaǒ ü diaa Dlǒ Mǒ Sìin Didi Dɛǒ ɛɛ de ngmnengmnɛ̌ kɛn u wɔ̌na ni ɛ̈ moo, “Jùsu Nɔ̀ǒ diě kělɔ Jlǔsnɛò.” 13 Ii tè è nùǒ bɛ̌a snɛwɛi ǔ mua Ɔ nya bɛ̌ba, è u pea plɔ bloo slɛ̀ le wòje ke Nyesoaa win dɛ̌ɛ i je, “Hehejoo! Baea keǒ Nyuà Ɔ̈ diiěe Koɔn'ɔ nynɛ̌ wlòmo mɔ̀! Baea keǒ Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn Klɔ̀ba mɔ̀!” 14 Jùsu jěa jakǎsè nɔ̀ Ɔ nɛɛa kɛn wòje ke Nyesoaa win nu nii boɔboɔ 15 ï dɛ̌ bòo, “Jlǔsnɛ kwɛɛn ale, a bɔ̌ fano pepeɛ, a tan'ǒ le aa Klɔ̀ba Nɔ̀ǒ diě, Ɔ nɛɛ jakǎsè bòto kɛn!” 16 Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo uǔ jboa ɛmo dɛ wùɛǒ le klě tǐǒ wlòmo ɛ̌ kpala ɛ kpa Ɔ̌ beaě tè jǐ boaboǎ wlòmo plě ǔ jboǒa kɛ ɛmo dɛǒ kpalaa tùɔn le keǒ Ɔ mɔ̀ ɛ̈ moo dɛ ɛ̈ Nyesoaa wnɔsàɔpo chlěaa u je ɛ̈ miaa tùɔn kpaba nɛ̀à kpa tùɔn. 17 È diblɛ̌ǒ ü nɛa Ɔɔ de tèǒ nì u gbɛ̀tɛɛa blě kɛn le ke Ɔ nuaa Làesɔ̌ deda klě sɛklɛ bǐtìe wan Ɔ̌ sàlaě ɔɔ kǒla mǒ. 18 Tà u wɔ̌na nii keǒ wlòlekaen dɛǒ Ɔ nuaa mɔ̀, nɛ̀ kɔn tè u mua Ɔ tàto peba. 19 Tà Fɛlesǐi wǎn jěa ɛmoo dɛǒ, è kě u dɛ̌a klě uu chɛ̀ slè u je, “Dɛà ä nii ɛ see kɛ̀ dɛ kɛn bo nyna, a jè nyopò wùɛà Nɔ̀ u nɛɛ kɛ̀ de.” 20 Nyopòǒ muaa Nyesoaa wɛ̀ sèsaa de ngmnengmnɛ̌ǒ kɛn, Kwlǐki nyoo tìe neaě u slè le. 21 U muaě Felɔ̌ mɔ̀ ɔ̈ sɔna lěe diěǒ moo Bɛsedà kɛn mǒ ɛ̈ neěe Jàlalǐi wakǎ kɛn, kě u dɛ̌a u je, “Kunkunyɔ, ä jlɛ̌ bä jě Jùsu.” 22 Ɔ mua ɔ̌ tmɔɔ̌a Andlǔ, è ɔ klee Andlǔ mua Jùsu tmɔɔ̌ma. 23 Jùsu tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Tǐ nyniǒ no keǒ Jbɛjuu Jǔà Bɔ beě tè jǐ boaboǎ wlòmo. 24 Kàan tèà Ě tmɛɛ̌ amo, bɛ̌ nu bo kou joɛ̌ɛ bɛ̌ seě wlò be bɛ̌ se kɔnǒ po, ke kɔn do ɛ ne pnɔɔ kě ɛ miǐ jè nema. Kɛɛ bɛ̌ nu bɛ̌ beě wlò bɛ̌ po kɔnǒ, ɛ mi jɔ̌ fòfoa toba. 25 Dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, nyu wùɛ ɔ̈ noɛɛ ɔɔ fònfno mǒ ii tè ɔ̈ se Něe tè kàan tè po, ɔ mi fònfnoǒ mǎma. È nyuǒ mi Mǒo mǒ noɛɛma ɛ miǒ ɔɔ fònfnoo tè mǒ sìn kělɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀, nɔ̀ miǎ kmɔ̌ sie fònfno kɔnma. 26 Bɛ̌ nu nyu wùɛ bɔ̌ keě konkwa mɔ̀ nii ni, ɔ kɔn bɔ naǎ de ɛ̈ di ɛɛ numa tà Ě neěe ɔ miǎ lě ne. Ně Gbeǐ miǎǒ nyuǒ ɔ̈ nii Mǒo konkwa mɔ̀ tùtuɛ nyema.” 27 È kě Jùsu dɛ̌a Ɔ je, “Klě tǐà wlòmo kèjleà ni Mǒ, è ke Boǒ dǎaǎ kɛ? Ě ni kɛ Ně Gbeǐ gblà Mǒ klě tǐà wlòmo le? Òooǒn, tèà nì kɔn tè kwɛǒ je Ě diě klě tǐà wlòmo. 28 Tèǒ nì kɔn tè Ně Gbeǐ boaǎ Nè chɛ̀ɛ nynɛ̌ɛ tè jǐ!” È Win sɔnaě jɔkɛn mǒ kě I dɛ̌a I je, “Ě boaǎ ɛɛ tè jǐ li ɛ̌ wɛ̀ mɔ̀le plě Ě mi ɛɛ tè jǐ boaǎba de.” 29 Tà diblɛ̌ǒ ü nynanaǒo tàǒ bo u wɔ̌naa win'ǒ, è kě uu tìe dɛ̌a u je, “Nǔǒ mùò.” È tìe tùu je, “Najiǒpòiǒ boɛě Jùsu mɔ̀.” 30 È kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “Win'ǒ I boɔ lo keǒ aa tè mɔ̀ ɛ̀ se Něe tè. 31 Ɛ nu tǐ keǒ Nyesoa Bɔ tù kmɔ̌à ɛɛ blilǐ, Ɔ mǐ ɛɛ win kwa kɔn nyu ɔ̈ moo kǔ wan du. 32 È bɛ̌ nu bǔ sàǒǒ blǒ mɔ̀ bǔ poǒ jɔ mǒ, Ě mi nyopò pɛpɛ wùɛ chlìba kělɔ Ně chɛ̀ mɔ̀.” 33 È tè Ɔ sàlaǒo tèà je ɔ̌ boɛa lii nɛ̀ moo ke u mia Ɔɔ dbadbǎ numa keǒ pète bɛ̌ tu jleě. 34 È kě diblɛ̌ nia Ɔ wan gbògba u je, “Ä wɛ̌n dɛà klě Nyesoaa teteǎ wlòmo ɛ̈ moo Nyesoaa Tentǎn Jǔ miǎ kmɔ̌ nema tǐ wùɛ mɔ̀. È mɛ kɔɔ̌n tè dɛ̀ɛ̌ kɛ bo de ɛ̈ moo Jbɛjuu Jǔà u kɔn bu dǔ Ɔ jemǒ bu po Ɔ jɔ mǒ keǒ pète bɛ̌ tu jleě? È sɛjesɛ mɔ monoǒ kɛ Jbɛjuu Jǔ?” 35 È Jùsu tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Pepěà Ɛ miɔ a slè nema klě tǐ pɛ̀ti gbei wlòmo. Tèǒ nì kɔn tè tà Pepěǒ Ɛ neě jèɔ amoo slè, a na Ɛ měne ɛ̈ di ɛɛ numa kwijlě ně di a jǐ mǒ be. Bɛ̌ nu nyu wùɛ bɔ̌ ke kwijlě mǒ nɛ, ɔ se tà ɔ miěe ji. 36 Tà Mǒà monoo Pepěà Ě neě jèɔ amoo slè, a po Ně tè kàan tè ɛ̈ di ɛɛ numa a mǐ Ně jlǔ tù.” Tà Jùsu wɔ̀la imoo tèǒ boɔboɔ mɔ̀, è Nɔ̀ǒ sɔnaǒ u slè mǒ Ɔ̈ wɛ̌a. 37 Kàan tè nyopò jěa Jùsu Ɔ̌ nia wlòlekaen noǎ fòfoa, kɛɛ u sea Ɔɔ tè kàan tè po. 38 Dɛǒ nɛ̀ nu ɛ tèǒ Nyesoaa wnɔsàɔ Aesaeǎ boɔlaa seela tǐ jleě ǐ jaěaǒ ɔ̈ dɛ̌a bòo ɛ̈ moo, “Koɔn, Nè win'à ä boɛɛ mɔ peě kɛ i nɔkǔ jebo plě mɔ tèe leě kɛ Nè kpěà?” 39 Aesaeǎ sèsaea ɛ le kɛn ke tè kɔn tè umoǒ u slě wɔ̀ bu poaa tè kàan tè, kě ɔ dɛ̌a ɔ je, 40 “Nyesoa kan uu jǐ kɛn Ɔ̌ nu uu wlè ǐ jakǎ, ii tè u seǎ le jě kpe, è u slě wɔ̀ bu jbo tè le ɛ̈ di ɛɛ numa u mǐ wlè bo bitǐ u mǐɔɔ̌ mɔ̀ di Ě mǐ u wa.” 41 Tà Aesaeǎ boɔɔaǒo tèǒ nɛ̀ moo tà ɔ jěaa Nyesoaa tè jǐ boaboǎ, win'ǒ ɔ boɛa li keǒ Jùsu jleě mǒ. 42 Kàan tè Jùwɛ nyoo nyefòapoo dɛ fòfoa poa Jùsuu tè kàan tè, kɛɛ uǔ nuuaǒ ɛ pepě mǒ ɛ̈ di ɛɛ numa Fɛlesǐi wǎn ně dia uu Nyesoa keǐ bo ble le sà. 43 È tè kɔn tè u nia nɛɛ nɛ̀ moo u noɛɛa mǒ tùonyopo bu bìsea u le ɛ̌ sìn'aǒ Nyesoa Bɔ bìse u le mǒ. 44 Ɛ kɔna tǐ tìi tà Jùsu pnaěaě jɔ mǒ, kě Ɔ dɛ̌a Ɔ je, “Nyu wùɛ bɔ̈ po Ně tè kàan tè, ɛ se bɔ po Ně tè kàan tèe do, kɛɛ Nyuà dboɔ Mǒo kělɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ Nɔ̀ kɔn tèǒ ɔ po kàan tè ke. 45 È doo de, nyu wùɛ ɔ̈ mi Mǒo jěba ɛ wǒ je ɔ jě Nyuà dbo Mǒo no ke. 46 Mǒà Mǒ moo Pepě Ɔ diɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀. Ii tè nyu wùɛ ɔ̈ mi Něe tè kàan tè poba ɔ seě kwijlě slè bo nema mu. 47 Ě seɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ di Ě mǐ tùonyopo tè jɛɛ le, kɛɛ Ě diě le Ě mǐ u gblà klě uu kpni kukwǐ slè, ii tè bɛ̌ nu nyu wùɛ ɔ̈ mii tèà Ě boɛɛ wɔ̌nma plě ɔ̈ seǒ ii tùba mu, Ě se ɔ tè jɛɛba mu. 48 Kɛɛ klě demǒ bɔɔ̌ chnɛ̀ jlǒ waě wlòmo tèà Ě boɛ amoo je nì miǎ a tè jɛɛba plě klee nyopòà ü sà lii jleě mɔ̀ plě ü se Něe win'à kàan tè po. 49 Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo noǎ wùɛà Ě boɛ amoo je Ě slě i Ně chɛ̀ dlǒ wlòmo sà, noǎ wùɛà Ě boɛɛ i sɔn'ě mǒ Ně Gbeǐi doǒ mɔ̀ Ɔ̈ dbo Mǒo, Nɔ̀ tmɔɔ̌ Mǒ Bo boɔ li. 50 Ě ji ɛle Nɔ̀ tmɔɔ̌ Mǒ Bo boɔ tèà ɛ̈ di ɛɛ numa a mǐ kmɔ̌ sie fònfno kčn. Tèǒ nì kɔn tè dɛ wùɛ Ě boɛɛ Ě boɛ dɛ Ně Gbeǐ tmɔɔ̌ Mǒo Bo boɔɔ teěn.”

13

1 Plě Dlǒ Mǒ Sìin Didi Dɛɛ de ngmně tǐ mǐaǒ nyni, Jùsu jia ɛle ɛ̈ moo tǐ nyniaǒ no keǒ Bɔ sɔna nɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ mǒ Bɔ mua de klě Ɔɔ Gbeǐ mɔ̀. Ɔ noɛɛa nyopòà neɔɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ mǒ no ü Ɔ kɔn'ɔ Ɔ̌ noɛɛ u mǒ kaǒ ɛ miǎ kmɔ̌ɔ dlǒ chlɛ̀chlɛ kɛn jɛɛ le. 2 Ɛ nua wìti noǎ le di tǐ, è kǔ poaě ɛ Jùdǎse dlǒ wlòmo ɛ̌ wɛ̀a mɔ̀le ɔ̈ moo Saemɔ̌ Esekalìaa jbɛju keǒ bɔ sàlaě Jùsu bo demǒ. 3 Jùsu jia ɛle ɛ̈ moo Ɔɔ Gbeǐ poaě Ɔ noǎ wùɛ kwete mǒ Ɔ̌ jia lɛ de ɛ̈ moo Ɔ sɔnaě mǒ Gbeǐ mɔ̀ plě Ɔ̌ mia de klě Ɔ mɔ̀. 4 Ii tè Ɔ dǔa jemǒ Ɔ̌ sɔnaě di fuo kɛn mǒ Ɔ̌ sàla Ɔɔ wlawlǒ pɛ̀tu mǒ Ɔ̌ dǔa pnee dalo mǒ nɛ̀ Ɔ gbàla jemǒ. 5 È Ɔ poaě ně jěsòn wan Ɔ̌ tùngmaea Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo be le jlajla. Pnee daloǒ Ɔ gbàlaa nɛ̀ Ɔ nia Ɔ̌ snɛ̌a u be le, dɛà na wien po nyebajlo blɛɛ je bɔ nuu nɛ̀ Ɔ nia. 6 Tà Ɔ jɛɛaa Saemɔ̌ Pitɛ̌, Pitɛ̌ gbɛ̀a Ɔ wan Ɔ je, “Koɔn, mi kɛɛ̌ be le jlaba ke le?” 7 Jùsu tùa ɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “Klě tǐà wlòmo dɛà Ě nii sè ɛ ji, kɛɛ mìa ɛ le jboba klě nya.” 8 È kě Pitɛ̌ dɛ̌a ɔ je, “Òooǒn, sèǎǎ be le jla kpe.” È Jùsu tùa ɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “Boǒ seè be le jla, è sè wakǎ kɔn keàǎ jleě mǒ.” 9 Saemɔ̌ Pitɛ̌ sea dɛ Jùsu sɛ̀n'aa nynɛ̌ le jbo. Ii tè ɔ tùa Ɔ kɛ̀ɛn ɔ je, “Koɔn, è bɛ̌ neěe bò jè, è ɛ se ně bee do sosǒ sè i le jlaba mu, jla ně sonwe klee Ně dlǒ ke!” 10 È kě Jùsu dɛ̌a ɔ je Ɔ je, “Nyopòà pnèe ɛ̌ wɛ̀aa mɔ̀le uu fǒ se mnǒ pa, nɛ̀ kɔn tè bǔ pa koǔ bo uu bee doǒ nì u jlɛ le. A wɛ̀ le mnǒ, kɛɛ ɛ se aa wùɛ.” 11 Jùsu jia nyu tae miaě Ɔɔ bo demǒ sàba le, nɛ̀ kɔn tè Ɔ dɛ̌a bò ɛ̈ moo, “Ɛ se aa wùɛ a se mnǒ le wɛ̀.” 12 Tà Jùsu wɔ̀la uu be le jlajla mɔ̀, Ɔ poa Ɔɔ wlawlǒ pɛ̀tuǒ mǒ, è Nɔ̀ǒ muaǒ di fuo kɛn de. È kě Ɔ nia u wan gbògba Ɔ je, “Dɛà Ě nu kɛ amoo mǒ kèkeà a jbo ɛ lee? 13 A dɛɛ leě Tee Nyu klee Koɔn, a se snǔ mǎ nɛ̀ Ě mono kàan tè. 14 Tèǒ nì kɔn tè bɛ̌ nu Bo moo aa Koɔn klee Tee Nyu Bo ke aa be le jlɛ, è ba tìeǒ aa chɛ̀ ja a miǒ konkwa jleě měne nunuu nu ke. 15 Dɛǒ nɛ̀ moo ɛɛ tee dɛ Ě nye amo ɛ̈ di ɛɛ numa a mǐ dɛɛ doǒ ɛ̈à Ě nu amoo mǒ aa bǐì tùu mǒ nu ke. 16 Kàan tèà Ě tmɛɛ̌ amo, kèii tè se jǐ boǎ i seǒ ɔɔ chì kpa ämo mǒ sìn. È dbodbo nyuu tè se jǐ boǎ i seǒ nyuà dbo ɔɔ mǒ sìn. 17 È klě tǐà wlòmo a ji imo noǎǒ no, bɛ̌ nu bǎ ke i ni, ngmna mi a mɔ̀ beba.” 18 È kě Jùsu dɛ̌a Ɔ je, “Ě slě aa wùɛ mɔ̀ boɔ, Ě ji nyopòà Ně chɛ̀ Ě sàǒo lo, Mǒ kɔn nu. Kɛɛ Nyesoaa win'à nì miǒ jaě le ï dɛ̌ bòo, ‘Nyuà ɔ̈ klee Mǒ ä diiǒo tàa do dɛ nɔ̀ mi bo bitǐba ɔ miǐ ja jǎba.’ 19 Ě tmɛɛ̌ a ne plě ɛ mi tùɔn kpaba ɛ̈ di ɛɛ numa bɛ̌ kpa tùɔn a mǐ i kàan tè po Nyu tae Ě monoo. 20 Bo tmɔɔ̌ a kàan tè, nyu wùɛ ɔ̈ mii nyuà Ě mii dboba jebo kmema, ɛ̀ wòje Ně chɛ̀à Mǒǒ ɔ kme jebo ke. Nyu wùɛ ɔ̈ mi Mǒo jebo kmema, è Nyuà dbo Mǒo Nɔ̀ǒ ɔ kme jebo ke.” 21 Tà Jùsu wɔ̀laa tèǒ boɔboɔ mɔ̀, è ɛ niia Ɔ kèjle chɔɔ. Ɔ wala wèe Ɔ̌ nyea u konwě, kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “Bo tmɔɔ̌ a tèe jleě, aa nyuu do nɔ̀ miěě bo demǒ sàba.” 22 È Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo nùǒ tentɛɛa je le ǐ kɛ̀ɛn'a u wlò le nyu tae bɛ diaa tù. 23 Jɔ̀ɔ̌n ɔ̈ mooa Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyu Ɔ noɛɛaa mǒ nɔ̀ wɛ̀ɛa Ɔ je keǒ di fuo kɛn. 24 Ii tè Saemɔ̌ Pitɛ̌ poa Jɔ̀ɔ̌n jǐ tànte mɔ̀ bɔ gbàla Jùsu wan nyu tae Ɔ boɛa lěe mɔ̀. 25 È Jɔ̀ɔ̌n jaea ɔɔ dlǒ kɛn ɔ̌ poaǒ ɛ Jùsu wulee bo ɔ̌ gbɛ̀a ɔ wan ɔ je, “Koɔn, mɔǒ kɛ?” 26 Jùsu tùa ɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “Nyuà Ě mii flɔ̌ɔ peǎn'à dɛ je kɔba klě fuo wan Ě mi ɛ nyema nɔ̀ǒ.” È Ɔ kɔa flɔ̌ɔ peǎn'ǒ dɛ je Ɔ̌ nyea ɛ Jùdǎse ɔ̈ mooa Saemɔ̌ Esekalìaa jǔ. 27 Tǐi doo tǐ jleě tà Jùdǎse dia ɛmoo flɔ̌ɔǒ, Setɛ̀n ɔ̈ monoo kǔ sìsii klɔ̀ba nɔ̀ beaě ɔ ja. È kě Jùsu dɛ̌a ɔ je Ɔ je, “Nu jǐ měne, nu dɛǒ kɔ̀n'ɔ nunuɛ.” 28 Kɛɛ nyu wùɛ nɔ̀ sea ɛ le jbo dɛ kɔn tè Ɔ dɛ̌a bò ɔɔ je. 29 Tà ɛ tùaa Jùdǎse mooa uu wlě blě nyu, ii tè tìe tùu jěa lɛ ɛ̈ moo Jùsu tmɛɛ̌a nɔ bɔ tɔ̀na noǎ u jlɛɛ̌a keǒ de ngmnengmnɛ̌ǒ mɔ̀ ɔ̀ɔ̌ bɔ sàlaǒ wlejoɛ̌ɛ bɔ sɛ̀ɛa sònwɛ nyo mǒ. 30 Tà Jùdǎse wɔ̀ɔ̌la bò ɛmoo flɔ̌ɔǒ le, è nɔ̀ǒ beaě plomǒ klě tǒn'ǒ slè. 31 Tà Jùdǎse muaa, è kě Jùsu dɛ̌a Ɔ je, “Jbɛjuu Jǔà Nyesoa nye Ɔ tè jǐ boaboǎ plě Ɔ̌ nye Nyesoaa chɛ̀ tè jǐ boaboǎ ke. 32 Bɛ̌ nu Jbɛjuu Jǔà Bɔ̌ nye Nyesoa tè jǐ boaboǎ, è Nyesoa mi Ɔ tè jǐ boaboǎ nyema ke. Ɛmo tè jǐ boaboǎǒ Nyesoa mi ɛ Ɔ̀ nyema pase. 33 Ně jlǔ ale, tǐ gbei nì siǒ Ě mǐɔ a slè mǒ sɔn. Dɛà Ě tmɔɔ̌ noo Jùwɛ nyo nɛ̀à Ě tmɛɛ̌ amo, a miǐ le pɔ̀nma, kɛɛ tà Ě miě a seě mumuɛ wɔ̀. 34 Tèǒ nì kɔn tè klě tǐà wlòmo tetě jajloà nɛ̀ Ě tmɛɛ̌ amo, a nonoɛɛ měne. Aa měne nonoɛɛ bɛ wǒ je keà Ě nu amoo mǒ noɛɛa. 35 Bɛ̌ nu bǎ nonoɛɛ měne, nyopò wùɛ mi ɛ jiba ɛ̈ moo amoo Ně mɔ̀ na nyo.” 36 È Saemɔ̌ Pitɛ̌ gbɛ̀a Jùsu wan ɔ je, “Koɔn, è tà miǐ kɛ?” Jùsu tùa ɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “Tà Ě miěe slè wɔ̀ bò naǎ de klě tǐà wlòmo, kɛɛ tǐ miě diba mìě mu.” 37 Pitɛ̌ gbɛ̀a Ɔ wan ɔ je, “Koɔn, mɛ kɔɔ̌n kɛ tè ně naǎ kɛ Mò de klě tǐà wlòmo? Ě wɛ̀ le mɔ̀ bo kǒ keǒ Nè tè mɔ̀.” 38 È Jùsu gbɛ̀a ɔ wan Ɔ je, “Sɛjesɛ jè wɔ̀ kɛě ɛle bò kǒ keǒ Ně tè mɔ̀ le? Kàan tèà Ě tmɛɛ̌ mò, plě seaka kokɔ̌ mǐma slò, mìǐ mɔ̀ chnɛ̀ma ɛ̈ moo sèě ji klě wěe tan wlòmo.”

14

1 È kě Jùsu dɛ̌a Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyoǒ je Ɔ je, “Kèjle bɛɛ̌ ni amo, ba po Nyesoaa tè kàan tè, è ba po Ně tè kàan tè. 2 Blè fòfoa nì neě Ně Gbeǐi koǔ bo, bɛ̌ see bò nu, Ě see amo tmɔɔ̌ no ɛ̈ moo Ě mi ni Ě mǐ tùɔn mɔ̀le wɔ̀ keǒ a mɔ̀. 3 Bɛ̌ nu Bo mu de klě Ně Gbeǐ mɔ̀, Boǒ wɔ̀ tùɔn mɔ̀le keǒ a mɔ̀, Ě mi de diba Ě mǐ a kpa a miǒǒ gbàa bo ne ɛ̈ di ɛɛ numa tà Ě neěe a mǐě ne. 4 A ji snǔà ɛ̈ miěe tà Ě miěe ne.” 5 È kě Tɔmɔ̌se dɛ̌a Ɔ je ɔ je, “Koɔn, ä se tà mìě jii chɛ̀. È ke ä miǐ kɛ snǔǒ jijiɛ numa?” 6 È Jùsu tùa ɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “Mǒà Mǒ moo Snǔ Ɛ̈ pee kàan tè pepě mǒ keǒ Nyesoa jleě mǒ klee Ɛ̈ nyee tùonyopo kmɔ̌ sie fònfno. Nyu wùɛ slě wɔ̀ bɔ muě Gbeǐ mɔ̀, ɛ̀ sìn'ǒ bɔ̌ diiɔɔ̌ mǒ plě. 7 Bɛ̌ nu bǎ ji Mǒ, è a ji Ně Gbeǐ le ke. Sɔɔn'à tǐà jleě mǒ a mi Ɔ jiba. È a jě Ɔloo chɛ̀ ɛ̌ wɛ̀ mɔ̀le.” 8 È kě Felɔ̌ dɛ̌a Ɔ je ɔ je, “Koɔn, tee ä Gbeǐ ɛ̈ di ɛɛ numa äa plɔ mǐ blo.” 9 È Jùsu gbàla ɔ wan Ɔ je, “Felɔ̌, tǐ wùɛà Ě sìn'ɔ amoo slè kě sèɛɛ̌ ji kaǒ? Nyuà ɔ̈ jě Mǒo ɔ jě Ně Gbeǐ le ke. Mɛ kɔɔ̌n tè dɛ̀ɛ̌ kɛ bò ɛ̈ moo ‘Tee Nè Gbeǐ ämo?’ 10 Sè ke i kàan tè po ɛ̈ moo Ě neeě Gbeǐ mǒ, Gbeǐ neeɔɔ̌ mǒ le? Noǎà Ě tmɛɛ̌ amoo i slě Ně chɛ̀ dlǒ wlòmo sɔn, kɛɛ Ně Gbeǐà neeě Mǒo mǒ Nɔ̀à ni Ɔɔ konkwa klěě mǒ. 11 Ba po i kàan tè ɛ̈ moo Ě neeě Gbeǐ mǒ, Gbeǐ neeɔɔ̌ mǒ. Bɛ̌ nu bǎ se win'à Ě boɛɛ ii tè kàan tè po, è ba po wlòlekaen noǎà Ně Gbeǐ nii kělɔɔ̌ mǒ ii tè kàan tè. 12 Kàan tèà Ě tmɛɛ̌ amo, nyu wùɛ ɔ̈ mi Něe tè kàan tè poba, noǎa doà Ě nii ɔ mi i numa. Ɔ mi noǎ fòe numaa chɛ̀ i miǒ i mǒ sìn. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Ě miě Ně Gbeǐ mɔ̀. 13 È tǐ wùɛ mɔ̀ bǎ gbà dɛ wan klě Ně nynɛ̌ wlòmo, Ě mi ɛ numa ɛ̈ di ɛɛ numa Jǔà Ɔ mǐ Gbeǐi tè jǐ boaǎ le. 14 Bɛ̌ nu dɛ wùɛ bǎ gbà wan klě Ně nynɛ̌ wlòmo Ě mi ɛ numa keǒ a mɔ̀.” 15 È kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “Bɛ̌ nu bǎ noɛɛ neě mǒ, è ba tùǒ Ně teteǎ bo. 16 È Ě mi Ně Gbeǐ wan gbàba Ɔ mǐ Wlò Wlòmo Ble Tùɔ̌ dbo kělɔ a mɔ̀ Ɔ̈ miě amoo mɔ̀ nema tǐ wùɛ mɔ̀. 17 È Nyuǒ Ɔ mii dboba Nɔ̀ moo kàan tè le boɔ Sùsu. Kpni kukwǐ nyoǒ neěe kmɔ̌ wlòmo u slě wɔ̀ bu po Ɔ nɔkǔ jebo. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo uǔ jě Ɔ plě u se Ɔɔ tè ji, kɛɛ Sùsuǒ Ɛ neě a mǒ no plě Ɛ miě bo nema, nì kɔn tè a ji Ɛle. 18 Ě se a bo siba mu wòje keà kwiěju, kɛɛ Ě miɔ a mɔ̀ diba. 19 Ɛ slě mɔ̀ tmɔ kpni kukwǐ nyo see kɛ̀ɛ̌ jěba mu de, kɛɛ amo miǐ jěba. È ke ɛ toon jleě mǒ bo Ě nee kmɔ̌, a mi kmɔ̌ nema ke. 20 Klě chnɛ̀ jlǒ waěǒ wlòmo, a miǎ ɛ jiba ɛ̈ moo Ě neeě Gbeǐ mǒ, ǎ neeěě mǒ, Ě neeě a mǒ. 21 È nyopòà ü noɛɛ Mǒo mǒ nù moo nyopò ü blěe Ně teteǎǒ kwa klee ü tùiǒ ii bo. Ně Gbeǐ mi nyu wùɛ ɔ̈ noɛɛ Mǒo mǒ mǒ noɛɛma plě Ě mi nyuǒ mǒ noɛɛma ke Ě mǐ Ně chɛ̀ pepě mǒ po keǒ ɔmo nyuǒ mɔ̀.” 22 È Jùdǎse, ɛ̈ see Jùdǎse Esekalìa, kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “Koɔn, mɛ kpaǎ kɛ tùɔn ɛ̈ kɔn tè jè mìǐ Dìe pepě mǒ poba kělɔ ä mɔ̀ plě È seě Dìe pepě mǒ poba mu keǒ kmɔ̌ɔ nyopò tùu mɔ̀?” 23 È Jùsu tùa ɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “Bɛ̌ nu nyu bɔ̌ noɛɛ neě mǒ ɔ tùiǒ Ně teteǎ bo, è Ně Gbeǐ mi ɔ mǒ noɛɛma, è Mǒ klee Ně Gbeǐ Ä miě ɔ mɔ̀ diba Ä miě tǐn. 24 Nyu wùɛ ɔ̈ se Mǒo mǒ noɛɛ ne ɔɔ̌ tùǒ Ně teteǎ bo. Win'à a wɛ̌n'ɛ i slě Ně chɛ̀ mɔ̀ mǒ sɔn, kɛɛ i sonwɛě mǒ Ně Gbeǐ mɔ̀ Ɔ̈ dbo Mǒo. 25 Tà Ě neě jèɔ amoo slè, Ě tmɛɛ̌ a noǎà ne. 26 Bɛ̌ sìn, Ně Gbeǐ mi Wlò Wlòmo Ble Tùɔ̌ dboba klě Ně nynɛ̌ wlòmo Ɔ̈ moo Ngmà Je Ne Sùsu. Nɔ̀ mi a noǎ wùɛ teeba plě Ɔ miě a noǎ wùɛ Ě tmɔɔ̌ amoo wlòmo pooba. 27 Ně bo wnawna nɛ̀ Ě siɔ a slè, Ně ně bo wnawnaà Ě nye amoo ɛ se je wǒ kmɔ̌ɔ ně bo wnawna ɛ nye ɛɛ nyopò. Ke ɛ toon jleě mǒ bo Ě nye amoo ně bo wnawnaà, dɛ wùɛɛ kèjle bɛɛ̌ ni amo plě baǎ pe dɛ wùɛɛ fano. 28 Dɛǒ nɛ̀ a wɔ̌n Ě boɔ a je ɛ̈ moo Ě mi a bo siba Ě mǐ mu, kɛɛ Ě mi de diba de kělɔ a mɔ̀. Bɛ̌ nu bǎ noɛɛ neě mǒ, è tà Ě miě Něe Gbeǐ mɔ̀, aa plɔ bɛ blo. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Ně Gbeǐ Nɔ̀ kun Ɔ̈ sìn'ǒǒ mǒ, è bɛ̌ nu Boǒ mu, Ɔ mi Ɔɔ kpě amo nyema. 29 Ě tmɛɛ̌ a noǎ wùɛà le plě i mǐ tùɔn kpa ɛ̈ di ɛɛ numa bǐ ke tùɔn kpɛ, a mǐ Ně tè kàan tè po. 30 Kmɔ̌à ɛɛ win kwa kɔn nyu diě le ɔ̌ tɛ̀n ɛ mǒ keǒ bɔ duǔ wan. Ii tè Ě se dɛ pɛ̀tu kɔn Bo tmɔɔ̌ amo. Ɔ se kpě kɔn kěàǎ mɔ̀, 31 kɛɛ kmɔ̌ɔ nyopò kɔn bu ji ɛ ɛ̈ moo Ě noɛɛ Gbeǐ mǒ no, tèǒ nì kɔn tè dɛɛ teěn'ǒ Ně Gbeǐ tmɔɔ̌ Mǒo nɛ̀ Ě mi numa. A sɔn mǒ, bä mu!”

15

1 È kě Jùsu dɛ̌a Ɔ je, “Mǒà Ě wǒ je kàan Tu, è Ně Gbeǐ Nɔ̀ moo chèǒ ɛɛ Jǐ Mɔ̀ Tùɔ̌. 2 Ɔ bɛ̌ ti beě wùɛǒ ïǐ too bui keǒǒ jleě mǒ, è beěǒ toee nì Ɔ snɛ̌ fǒ měne ɛ̈ di ɛɛ numa i mǐ bui fòfoa to. 3 Amoà kmee win'à Ě tmɔɔ̌ amoo bo a snǎě mɔ̀le ɛ̌ wɛ̀ mɔ̀le. 4 A neǒǒ jleě mǒ ɛ̈ di ɛɛ numa Ě miǒ a jleě mǒ ne. Bo tu baě bɛ̌ seǒ ɛɛ naǎ jleě mǒ ne, ɛ slě wɔ̀ bɛ to buo keǒ ɛɛ chɛ̀ mɔ̀, dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, a slě wɔ̀ ba nu Nyesoaa konkwa ɛ̀ sìn'ǒ bǎ neeɔɔ̌ mɔ̀ plě. 5 Mǒà Mǒ tuǒ ɛ nynaǒ pènmo bo, è amo ɛɛ beǒ ï sɔɔn'ǒ ɛ jleě měne i nynaǒ pènmo bo. Nyu wùɛ ɔ̈ miǒ Mǒo jleě mǒ nema, Ě miǒ ɔ jleě mǒ nema, è ɔ miě ɛ wɔ̀ba keǒ bɔ nu noǎ fòfoa keǒ Nyesoa mɔ̀, kɛɛ Bo seǒ mǎ, aa do a slě wɔ̀ ba nu dɛ keǒ aa chɛ̀ mɔ̀. 6 Nyu wùɛ ɔ̈ seǒ Mǒo jleě mǒ nema mu, Nyesoa mi ɔ kwa poba wòje tu baě ɛɛ̌ too, ɛ mǐ chechɛ̌, è imo beě taeǒ Ɔ mi i le bòba Ɔ̌ mǐ na tiɛ̌n Ɔ̌ mǐ i tǎn po. 7 Bɛ̌ nu bǎ neǒǒ jleě mǒ bo plě noǎà Ě boɛɛ bǐ neě a mǒ bo, è bǎ gbà dɛ wùɛ a jlɛ̌ɛ wan, Nyesoa mi ɛ a nyema. 8 Bɛ̌ nu bǎ ke noǎ fòfoa ni keǒ Nyesoa mɔ̀, è a nye Ně Gbeǐ tè jǐ boaboǎ plě a tee ɛ ɛ̈ moo a moo Ně mɔ̀ na nyo. 9 Ě noɛɛ a mǒ no wòje keà Ně Gbeǐ nu Mǒo mǒ noɛɛa. A neě Ně mǒ noɛnoɛ mǒ bo. 10 Bɛ̌ nu bǎ keǒ Ně teteǎà bo tùi, Ě mi a mǒ noɛɛma kaǒ, dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, Ě tùiǒ Ně Gbeǐi teteǎ bo, ii tè Ɔ noɛɛ neě mǒ kaǒ. 11 Ě tmɛɛ̌ a noǎ wùɛà le ɛ̈ di ɛɛ numa chǒn mǐ a nu wòje keà chǒn ni Mǒo nunuɛ, è aa chǒn le nunuɛ mi a wun sìnma. 12 È Ně tè Ě tmɛɛ̌ amoo nì moo keǒ Ě ni amoo mǒ noɛnoɛ kě ba nu měne nonoɛɛ. 13 Mǒ noɛnoɛ fòɛ nyu wɔ̀ je bɔ kɔn'ɔ keǒ ɔɔ nenawa mɔ̀ nɛ̀ moo keǒ bɔ koǒǒ ɔɔ bǐìǒ pènmo. 14 Bɛ̌ nu bǎ ke dɛà Ě tmɔɔ̌ amoo ni, è a moo Ně nenawa. 15 Ně dae lee kɛ̀ a na wien po nyebajle. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo nyebajlo se dɛ ɔɔ chì kpa ämo nii ji. Ě dɛɛ a nenawa. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo noǎ wùɛ Ě wɔ̌n'ě Něe Gbeǐ mɔ̀ nì Ě po pepě mǒ keǒ amo. 16 Ɛ se amo a seǒǒ sà, kɛɛ Mǒà Mǒ sàǒ amo plě Ɔ̈ tba amo keǒ ba mu a mǐ noǎ fòfoa le nu ï mii wlɛ̀ɛba. Ně Gbeǐ mi a dɛ wùɛ nyema ɛ̈ a mii wan gbàba klě Ně nynɛ̌ wlòmo. 17 È doo de, Ě tmɛɛ̌ ane, ba nonoɛɛ měne!” 18 Jùsu kpɛɛa Ɔɔ win nya Ɔ je, “Bɛ̌ nu kmɔ̌ɔ nyopò bǔ faen amo, è bi beě a wlò jleě ɛ̈ moo Mǒà Mǒ moo klekle Nyu u faen ne. 19 Bɛ̌ nu bǎ kɔn'ɔ lě kmɔ̌ wlòmo, ɛ mii a mǒ noɛɛma wòje ɛɛ nyopò. Kɛɛ Ě po ɛ ble keǒ Boǒ sàě a kmɔ̌ wlòmo, tèǒ nì kɔn tè a slě kmɔ̌ wlòmo kɔn, dɛǒ nɛ̀ kɔn tè kmɔ̌ɔ nyopò faen amo. 20 Bi beě a wlò jleě, Ě tmɔɔ̌ noo amo no ɛ̈ moo kèii tè se jǐ boǎ i seǒ ɔɔ chì kpa ämo mǒ sìn. Dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, bɛ̌ nu bǔ tè Ně tè mɔ̀, u mi aa tè mɔ̀ tèba ke. È bɛ̌ nu bǔ tùuǒ Ně tee win bo, è u miiǒ aa nini bo tùba ke. 21 Nyuà dbo Mǒo u se Ɔ ji, tèǒ nì kɔn tè noǎ wùɛǒ nì u mi a mǒ numa keǒ Ně nynɛ̌ɛ tè mɔ̀. 22 Bɛ̌ nu Bo see lě di plě Bo see u Nyesoaa tuposà je po, è u see dɛ kukǔu tè jɛɛa kɔn. Kɛɛ ke ɛ toon jleě mǒ bo Ě diěe Ě tmɔɔ̌ uu, kanfinǎ seǒ uu dɛ kukǔ kɛn ne. 23 Nyu wùɛ ɔ̈ mi Mǒo faenma, ɔ faen Ně Gbeǐ le ke. 24 Bɛ̌ nu Bo see wlòlekaen noǎ wùɛà nu keǒ u mɔ̀ ïà nyu tɔ̀ɔ sěɛlǎa ni, è u see kpni kukwǐi tè jɛɛa kɔn. Kɛɛ baǎje bǔ jě Mǒ Bo ke i ni, kaǒ u faen Mǒ klee Ně Gbeǐ le. 25 Dɛǒ nɛ̀ kpɛ tùɔn ɛ̈ di ɛɛ numa dɛǒ ɛ̈ chleě lee klě uu teteǎ wlòmo ɛ miǒ jaě le ɛ̈ dɛ̌ bòo ɛ̈ moo, ‘U po wlò ǔ faen Mǒ putu mǒ.’ ” 26 È Jùsu je, “Wlò Wlòmo Ble Tùɔ̌ Ɔ̈ sonwɛě Něe Gbeǐ mɔ̀ mǒ Nɔ̀ moo Ngmà Je Ne Sùsu Ɛ̈ boɛɛ kàan tè. Ɛ miě Ně Gbeǐ mɔ̀ mǒ sɔnma Ě mǐ Ɛ dbo kělɔ a mɔ̀, è Nɛ̀ mi Ně tè kɛn le sèsaeba. 27 Sɔɔn'ě Ně konkwaa wlò tùla mǒ a klee Mǒo sɔ̌n ä dǔa nena mǒ no, tèǒ nì kɔn tè a mi aa bǐì wlòmo sèsaeba ke keǒ Ně tè mɔ̀.

16

1 Ě tmɛɛ̌ a noǎ wùɛà ii tè le ɛ̈ di ɛɛ numa aa tè wlò popoɛ klěě mǒ ɛɛ̌ di mǎ. 2 U mi a Jùwɛ nyoo Nyesoa keǐ bo ble le sàba. Ɛ kɔn tǐ miěe dibaa chɛ̀ nyu wùɛ ɔ̈ mi amoo dbǎba ɔ mǐ ɛɛ jě ɛ̈ moo Nyesoaa konkwa nɛ̀ǒ ɔ ni. 3 U se Gbeǐ ji plě u se Ně chɛ̀ ji, tèǒ nì kɔn tè dɛǒ nɛ̀ u mi numa. 4 Ě tmɛɛ̌ a dɛ wùɛǒ lo ɛ̈ di ɛɛ numa bɛ̌ nu ii tǐ bǐ nyniǒ bǐ ke tùɔn kpɛ, i miě a wlòmo be ɛ̈ moo Ě tmɔɔ̌a i a le. Klě ɛɛ wlò tùla mǒ a klee Mǒ ä nɛɛ̌a jè le, ii tè Ě sěɛ pnɔ i a je tùi. 5 È klě tǐà wlòmo Ě mi ni klě Nyuà Ɔ̈ dbo Mǒo mɔ̀. A ji tà Ě miěe ne, nɛ̀ kɔn tè aa nyu seě wan gbà ɛ̈ moo, ‘È tà mìǐ kɛ?’ 6 È ba jěeě lɛ tà Ě tù amoo tèà je, aa wlè wùɛ i jǐ je le wɔle. 7 Kɛɛ kàan tèà Ě tmɛɛ̌ amo, bɛ̌ nu Bo mu, ɛ mi kàan dɛ numa keǒ a mɔ̀. È bɛ̌ nu Boǒ se mu, Wlò Wlòmo Ble Tùɔ̌ slě diba mu kělɔ a mɔ̀. Bɛ̌ nu Bo mu, Ě mi Ɔ dboba kělɔ a mɔ̀. 8 Bɛ̌ nu Bɔ̌ diě, Nɔ̀ mi kmɔ̌ɔ nyopò tè le jbooba keǒ dɛ kukǔ mɔ̀ plě klee jebo siǐan keǒ Nyesoa jemǒ plě klee Nyesoaa blilǐ tùtuɛ. 9 Tè kɔn tè u wlǎǒo keǒ dɛ kpni kukwǐ monoo kɛn nɛ̀ moo u se Ně tè kàan tè po. 10 Tè kɔn tè u wlǎa tè keǒ jebo siǐan jleě mǒ nɛ̀ moo u jě lɛ ɛ̈ moo Ě se jebo siǐn nyu, kɛɛ Ě miě Ně Gbeǐ Nyesoa mɔ̀, è a see kɛ̀ɛ̌ jěba mu de. 11 Tè kɔn tè u wlǎa tè keǒ Nyesoaa tè tùtuɛ jleě mǒ nɛ̀ moo kǔà ɔ̈ kɔn'ɔ kmɔ̌à win kwa Nyesoa jɛɛ ɔ tè le ɛ̌ wɛ̀ mɔ̀le. 12 Ě kɔn tè fòfoa kaǒ Bo tù amoo je, kɛɛ i fò dɔ̌ keǒ ba jbo i le klě tǐà wlòmo. 13 Bɛ̌ nu bo kàan tè le boɔ Sùsu Bɛ̌ diě, Nɛ̀ miě a kàan noǎ wùɛǒ slè naema, Ɛ se Ɛɛ chɛ̀ɛ tè kɛn boɔba mu, kɛɛ tè Ɛ wɔ̌n'ɔ nì Ɛ mi boɔba. Ɛ mi a noǎa tè je tùba ï miǎ lěe diba. 14 Ɛ mi a tè wùɛ Ɛ wɔ̌n lě Mǒo mɔ̀ tmɔɔ̌ma, è klě ɛ mǒ Ɛ miěě tè jǐ boaboǎ nyeema. 15 Noǎ wùɛ Ně Gbeǐ kɔn'ɔ Mǒ kɔn ni, dɛǒ nɛ̀ kɔn tè Ě dɛ̌ bò ɛ̈ moo noǎ wùɛ Ɛ mii wɔ̌nma klěě mɔ̀ nì Ɛ mi a je tùba.” 16 È Jùsu kpɛɛa Ɔɔ win nya Ɔ je, “Klě tǐ gbei wlòmo a see kɛ̀ɛ̌ jěba mu deò, è bɛ̌ sìn, klě tǐ gbei wlòmo a miǐ jěba deò.” 17 È kě Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyoo tìe dɛ̌a klě uu chɛ̀ slè u je, “Mɛ Ɔ sɛ̀ɛ̌n kɛ nynɛ̌ Ɔ̌ dɛ̌ɛɛ̌ bò ɛ̈ moo, ‘Klě tǐ gbei wlòmo a see kɛ̀ɛ̌ jěba mu, è klě tǐ gbei wlòmo bɛ̌ sìn a miǐ jěba de?’ Deě Ɔ mi kɛ lě Ɔɔ Gbeǐ mɔ̀ muma?” 18 Ii tè kě u dɛ̌a u je, “Mɛ Ɔ sɛ̀ɛ̌n kɛ nynɛ̌ ɛ̈ moo, ‘Klě tǐ gbeǐ wlòmo?’ Ä se dɛ Ɔ boɛɛ lee kɛn ji.” 19 Jùsu jia ɛle ɛ̈ moo u jlɛ̌ bu gbàla Ɔ wan keǒ win dɛǒ ɛɛ tè mɔ̀. Ii tè kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “Mɛ kɔɔ̌n tè a gbògbɛɛ leě kɛ wan le tà Ě dǎ bòo ɛ̈ moo, ‘Klě tǐ gbei wlòmo a seě jěba mu, è bɛ̌ sìn klě tǐ gbei wlòmo a miǐ jěba deò?’ 20 Kàan tèà Ě tmɛɛ̌ amo, bɛ̌ nu Boǒ kǒ, a mi fìnma a mǐ sònwɛ chìn, è kpni kukwǐ nyo mi chǒn le numa klě ɛmo tǐǒ wlòmo. Wɔle mi a je jǐba klě tǐ gbei wlòmo, kɛɛ aa wɔle le nunuɛ mi chǒn mǒ ponpnɔɔma. 21 Bɛ̌ nu bo nynɔ bɔ̌ ke kmàema mi, ɔ kwɛn chnechně noǎa. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo tǐ nyniǒ no keǒ bɔ kmàe ne. Kɛɛ bɛ̌ nu bɔ̌ kɔn jǔǒ, è sònwɛ jejeɛ̌ wùɛǒ ɔ̀ snù ɛɛ tè le, è chǒn'o do sosǒ nɛ̀ ɔ nii kɛ̀ le keǒ bɔ di jǔ kɔn kělɔ kmɔ̌ mɔ̀. 22 Dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, a mi wɔle le numa klě tǐà wlòmo, kɛɛ Ě mi a jěba de, è aa wlè mi chǒn je le jǐba, è nyu wùɛ se a chǒn'ǒ kwa sàba mu. 23 Klě chnɛ̀ jlǒ waěǒ wlòmo a seǎ dɛ wan gbàba muu kɛ̀. Kàan tèà Ě boɛ a je, Ně Gbeǐ mi a dɛ wùɛ nyema ɛ̈ a gbɛ̀ɛ wan klě Ně nynɛ̌ wlòmo. 24 Sɔɔn'ě tǐǒ wlòmo bò jɛ tǐà a sěɛlǎ dɛ wan gbɛ̀ klě Ně nynɛ̌ wlòmo. A sòa dɛ klě Nyesoa mɔ̀, Ɔ mi ɛ a nyema, è aa chǒn miě le jieěba. 25 Klě dǎtèkpe wlòmo Ě dǔu a noǎà ii tè je tùtuɛ mǒ no, kɛɛ ɛ kɔn tǐ miěe diba Ě see kɛ̀ɛ dǎtèkpa poba mu. Ě mi a Ně Gbeǐi tè tmɔɔ̌ma i mǐ chnɛ̀ kɛn le pàe le. 26 Klě chnɛ̀ jlǒ waěǒ wlòmo a miǎ Gbeǐ wan gbàba klě Ně nynɛ̌ wlòmo. Ě jlɛ̌ ba jbo ɛ le, Ě se dɛà boɔ ɛ̈ moo Ě miǎ Gbeǐ wan gbàba keǒ a mɔ̀. 27 A noɛɛ neě mǒ no ǎ po Ně tè kàan tè ɛ̈ moo klě Ě sɔn'ě Ɔ mɔ̀ mǒ, nɛ̀ kɔn tè Ɔ noɛɛ a mǒ. 28 Ě siaě Ně Gbeǐ jɔ mǒ Ě dia lɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀. È klě tǐà wlòmo Ě sonwɛɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ mǒ no Ě mi de klě Ɔ mɔ̀.” 29 È kě Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo dɛ̌a u je, “Kèke bòɛɛ̌ tè i pàe leě chnɛ̀ kɛn le plě ɛ see kɛ̀ dǎtèkpe Nè po li! 30 Kèke ä jiǐ lɛ ɛ̈ moo jì noǎ wùɛ le, dɛ see kɛ̀ǒ ne ɛ̈ kɔn tè nyu bɔ gbà Mòo wan. Dɛǒ nɛ̀ kɔn tè ä po Nè tè kàan tè ɛ̈ moo klě sɔ̀n'ě Nyesoa mɔ̀ mǒ.” 31 È Jùsu gbàla u wan Ɔ je, “Kèke a peě kɛ i kàan tèe? 32 Kɛɛ a gbɛ̀ɛ le ɛ kɔn tǐ diěe, i nyni nii chɛ̀ ɛ̌ wɛ̀ mɔ̀le, è aa wùɛ a mi le gbɛ̀tɛɛba a mǐ a chɛ̀ɛ keǐ bo ble le mu, a miǒ Ně do si. Kɛɛ sɛjesɛ Ě se do ne, Ně Gbeǐ neǒǒ gbàa. 33 Ě tmɛɛ̌ a noǎ wùɛǒ lo ɛ̈ di ɛɛ numa a mǐ ně bo wnawna kɔn klěě mǒ. È klě kmɔ̌ wlòmo a mi dɛɛ wan le popa fòfoa jěba, kɛɛ a kɔn kponkpɛ, Ě du kmɔ̌à ɛɛ kpě wan.”

17

1 Tà Jùsu wɔ̀laa tè wùɛǒ boɔboɔ mɔ̀, Ɔ tanaě jɔkɛn le kě Ɔ dɛ̌a Ɔ je, “Ně Gbeǐ, tǐ nyniǒ no, nye Nè Jǔà tè jǐ boaboǎ ɛ̈ di ɛɛ numa Ɔ mǐì tè jǐ boaboǎ nye. 2 Keǒ nùu È nye Ɔ kpě keǒ tùonyopo wùɛ dlǒ mǒ, kě Bɔ nu Bɔ nye nyopò wùɛ kmɔ̌ sie fònfno ü nyè Ɔɔ. 3 Kmɔ̌ sie fònfnoo konkɔn nɛ̀ moo nyu bɔ ji Mò kàan Nyesoa Nè do plě klee Jùsu Tentǎn Jǔà dbòo. 4 Ě wɔ̀ konkwaà nyè Mǒo mɔ̀ no, klě ɛɛ nunuɛ mǒ Ě nyeè tè jǐ boaboǎ kělɔ kmɔ̌ mɔ̀. 5 Ně Gbeǐ, klě tǐà wlòmo nyeě tè jǐ boaboǎ keǒ Nè chɛ̀ jemǒ, tè jǐ boaboǎà Ě kɔnaa plě kmɔ̌à ɛ mǒaa wlò tùu lu. 6 Ě poò mǒ pepě klě nyopòà sà lěe kmɔ̌ wlòmo nyè Mǒo mɔ̀. Mò kɔna nu, È nye u Mǒ, è u tùǒ Nè win bo. 7 È klě tǐà wlòmo u ji ɛle ɛ̈ moo noǎ wùɛǒ nyè Mǒo klě i sɔn lěè mɔ̀ mǒ. 8 Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo win pò Mǒo wan nì Ě tee u plě ǔ blě i kwa, tèǒ nì kɔn tè u ji ɛ sɛjesɛ ɛ̈ moo klě Ě sɔn lěè mɔ̀ mǒ plě ǔ po i kàan tè ɛ̈ moo Mò dbo Mǒ. 9 Ě bɛ̀tee le keǒ uu tè mɔ̀. Ně bàteǒ kpni kukwǐ nyoo tà, kɛɛ nyopòà nyè Mǒo uu do nù kɔn tè Ě bɛ̀te Mò. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Mò kɔn nu, 10 è noǎ wùɛ Ě kɔn'ɔ Mò kɔn ni plě noǎ wùɛà kɔ̀n'ɔ Mǒ kɔn ni plě ǔ nyeě tè jǐ boaboǎ. 11 Klě Ě diěè mɔ̀, ii tè Ě see kɛ̀ɔ kmɔ̌ɔ wlòmo nema mu, kɛɛ umoà nù Ě siɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀. Tèǒ nì kɔn tè Ngmà Je Ne Gbeǐ, tù nyopòà jǐ mɔ̀ klě Nè nynɛ̌ wlòmo ɛ̈ di ɛɛ numa u mǐ dɛɛ do nu wòje keà Ä nuu Ä nuu dɛɛ do. 12 Tà u klee Mǒ ä neě jè lɔɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀, Ě tùi u mɔ̀ jǐ klě Nè nynɛ̌ wlòmo Ě nɛɛ u, ii tè uu nyuu doo chɛ̀ se mǎ, ɛ̀ sìn'ǒ nyuu doà ɔ̈ poo loo na slè mumuɛ jeja ɔ̈ mǎa ɛ̈ di ɛɛ numa Nè win'à ï dǎla bòo i miǒ jaě le. 13 Klě tǐà wlòmo Ě diě le klěè mɔ̀. Tà Ě neě jèɔ uu mɔ̀ kělɔ kmɔ̌ɔ wlòmo, nɛ̀ kɔn tèà Ě boɛ noǎà ɛ̈ di ɛɛ numa bǔ wɔ̌n ni chǒn mǐ u nu wòje keà Ě nuu. 14 Ě nye u Nè win'à ne, è kmɔ̌ faen u nu. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo u slě kmɔ̌ɔ noǎ slè kɔn wòje keà Ě nuu Ě slěe kmɔ̌ɔ noǎ slè kɔn. 15 Ně gbàà wan keǒ Bò sà lɔ u kmɔ̌ɔ mɔ̀, kɛɛ Ě jlɛ̌ Bò nae u mìě u noǎ kukwǐ slè sà. 16 Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo u seɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ kɔn wòje keà Ě nuu Ě seɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ kɔn. 17 Nu Nè win'à ï monoo kàan tè Mò u ngmà je tù. 18 Keǒ nùu È dbo Mǒo kělɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀, kě Ě nu Ě dbe ulu klě kmɔ̌ wlòmo ke. 19 Ě tù Ně chɛ̀ je ngmà keǒ u mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa Nè kàan win i mǐ u ngmà je tù. 20 Ɛ se Boǒ bàte uu doà uu tè, kɛɛ klee nyopò tùuǒ bü wɔ̌n'ɔ win'ǒ u mii boɔba ü mi Něe tè kàan tè poba. 21 Ě bɛ̀tee le ɛ̈ di ɛɛ numa uu wùɛ u mǐ dɛɛ do nu. Ně Gbeǐ, keà nùu È neeě Mǒo mǒ plě Ě neeě Mòo mǒ, kě bu nu bu neeě Ä mǒ. 22 Ě nye u tè jǐ boaboǎa doà nyè Mǒo ɛ̈ di ɛɛ numa keà Ä nuu Ä nuu dɛɛ do u mǐ bò nu ke. 23 Ě neeǒ u mɔ̀, È neeǒǒ mɔ̀. Nɛ bu nu dɛɛ do klě Ä mǒ kpǎkpǎ ɛ̈ di ɛɛ numa kmɔ̌ɔ nyopò mi ɛ ji ɛ̈ moo Mò dbo Mǒ plě Ě noɛɛ u mǒ keà nù Mǒo mǒ noɛɛa. 24 Ně Gbeǐò, Ě jlɛ̌ nyopòà ü nyè Mǒo bu neǒǒ gbàa tà wùɛ Ě miǒo nema ɛ̈ di ɛɛ numa tè jǐ boaboǎà nyèa Mǒo keǒ tà noɛɛ Mǒo mǒ ɛɛ tè mɔ̀, u mǐ ɛ jě ɛ̈ Ě kɔnaa plě kmɔ̌ɔ chɛ̀à ɛ mǐi nuu nu. 25 Ně Jebo Siǐn Gbeǐ, kmɔ̌ɔ nyopòà u seè ji, kɛɛ Mǒà Ě jiì li plě nyopòà ǔ ji ɛ ɛ̈ moo Mò dbo Mǒ. 26 Ě poò pepě mǒ keǒ u mɔ̀ plě Ě miǐ jè ɛ numa ɛ̈ di ɛɛ numa mǒ noɛnoɛà nyè Mǒo ɛ miě u mǒ be, Ě miě u mǒ ne.”

18

1 Tà Jùsu wɔ̀laěe Nyesoa mɔ̀ boɔboɔ mɔ̀, Ɔ klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo è nùǒ sɔnaě Jlǔsnɛ mǒ ü bɛ̌a něǒ moo Kidlò ɛɛ blǒ pɔ̀tie tìe ǔ palaě bò wlòmo klě ɛɛ wakǎ tɛ̀ɛǒ kɛn. 2 Jùsu klee ù bǔ neǒ bo ne klě u mi pnɔ lě, nɛ̀ kɔn tè Jùdǎse ɔ̈ moo Ɔɔ bo demǒ sàɔ ɔ jia tùɔn'ǒ no. 3 Ii tè Jùdǎse dǔa Wlǔmɔ nyoo tabɔ̀ mǒ ǔ muaě bòǒ wlòmo u klee Nyesoaa kǎ fòɛɛ jǐ mɔ̀ tù nyo nù muua snǔ mǒ üà Nyesoaa kpatòapoo fòe klee Fɛlesǐi wǎn dboaa. Tà u keaa mi, u kpala nǎpea klee slè klee wɔ̀ɔn noǎ. 4 Jùsu jia dɛǒ diaa tùɔn kpaba le keǒ Ɔ jleě mǒ. Ii tè Ɔ sɔnaě bòǒ wlòmo Ɔ̌ beaě plomǒ Ɔ̌ gbàla u wan Ɔ je, “Mɔ a pɛ̀ɛ̌n kɛ le?” 5 È u tùa Ɔ kɛ̀ɛn u je, “Jùsu Ɔ̈ kɔn lěe Nǎsòwɛ̌ dǐa.” È Jùsu je, “Mǒà.” È Jùdǎseà sàlaě Ɔɔ bo demǒ kě ɔ nynanaǒ u gbàa bo. 6 Tà Jùsu dǎla bò uu je ɛ̈ moo, “Mǒ Jùsu Mǒàò,” è nùǒ muua kɛn ü bea wɔ̀ɔn. 7 È Ɔ gbàla u wan de Ɔ je, “Mɔ a pɛ̀ɛ̌n kɛ le?” Ù tùa Ɔ kɛ̀ɛn u je, “Jùsu Ɔ̈ kɔn lěe Nǎsòwɛ̌.” 8 È Ɔ tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Ě sèsae a mǒ wlò de ɛ̌ wɛ̀ mɔ̀le ɛ̈ moo Mǒ Jùsu Mǒà. Bɛ̌ nu bɛ̌ tù Mǒ bǎ keě le pɛ̀n, è ba sɔn'ǒ nyopòà mɔ̀ mǒ bu mu.” 9 Dɛǒ nɛ̀ Ɔ boɔla ɛ̈ di ɛɛ numa win'ǒ Ɔ boɔlaa i mǐaǒ jaě le ɛ̈ moo, “Nyopòà nyè Mǒo Ě se u nyuu doo chɛ̀ mǎ.” 10 Saemɔ̌ Pitɛ̌ blěa pan nɛ̀ ɔ sàlaě bɔ mǒ ɔ̌ sàla Nyesoaa bodiɔɔ nyebajlee nyuu do dilǎ nɔkǔ dlǒ, nyebajloǒ ɔɔ nynɛ̌ mooa Makɔ̀. 11 Kɛɛ kě Jùsu dɛ̌a Pitɛ̌ je Ɔ je, “Poě pan'ǒ bɔ mǒ! Nè wlò je sònwɛ jejeɛ̌ɛ kàeà Ě se kɛ ɛ mǒ naěma mu le ɛ̈à Ně Gbeǐ nye Mǒo Bo naě mǒo?” 12 È tabɔ̀ɔ tàkpǎ klee uu je si nyu plě Nyesoaa kǎ fòɛɛ jǐ mɔ̀ tù nyo nùǒ kmea Jùsu ǔ tùa Ɔ dbǐ. 13 Tà u dǔa Ɔ mǒo, nyane tà u kpalaě Ɔɔ nɛ̀ mooaě Anǎsee tà ɔ̈ mooaa Keafɛ̀ɛ gbeǐ, Keafɛ̀ nɔ̀ mooa Nyesoaa bodiɔ klě jlǒǒ wlòmo. 14 Ɔmo Keafɛ̀ǒ nɔ̀ poa Jùwɛ nyo tɔ̀n'ǒ mǒ nyane tà ɛ̈ moo, “Ɛ miǒ le wɛɛnma keǒ Nyuu do Bɔ kǒ keǒ nyopò wùɛ mɔ̀, ɛ̀ sìn'ǒ nyopò wùɛ bu kǒ.” 15 Saemɔ̌ Pitɛ̌ klee mɔ̀ cheěn nyu tɔ̀ɔ nù nana Jùsu de. Nyesoaa bodiɔ jia mɔ̀ cheěn nyu tɔ̀ɔǒ lo, ii tè nɔ̀ mua lě bodiɔɔ tà u tùiaǒo blilǐ keǒ ɛɛ pànto mǒ keǒ Jùsu gbàa. 16 È Pitɛ̌ nɔ̀ sieaǒ plomǒ klě koǔu ngmìi pae wànwu jleě. È Jùsuu mɔ̀ cheěn nyuǒ ɔ̈ bodiɔǒ ɔ jiaa nɔ̀ dia lɔ pànto mǒ, ɔ boɛaě nynejuǒ mɔ̀ ɔ̈ neaǒo pae wànwuǒ jleě ɔ̌ jalaě Pitɛ̌ ɔ̌ paea lɔ. 17 È nynejuǒ ɔ gbàla Pitɛ̌ wan ɔ je, “Deě sè kɛ Jùsuu mɔ̀ cheěn nyoo nyuu do?” È Pitɛ̌ tùa ɔ kɛ̀ɛn ɔ je, “Uuǔn, Ě se uu nyu.” 18 È chɛ̀n dia le, ii tè nyebajleǒ u klee tabɔ̀ u tiɛ̌n'a na, naǒ nɛ̀ u tbɛɛa dǐ ǔ nynana ble ǔ sɛ̀a uu chɛ̀ chɛ̀n mǒ. È Pitɛ̌ muaě na wien ke ɔ̌ sɛ̀a ɔɔ chɛ̀ chɛ̀n mǒ. 19 È Anǎse ɔ̈ moo pnɔɔ Nyesoaa bodiɔ ɔ̈ kɔn tǐ wɛ̀aǒo le nɔ̀ jalaě chlachlǎ be nì ɔ gbɛ̀a Jùsu wan le ï kwɛɛǒo Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo klee Ɔɔ teea jleě mǒ bo. 20 Jùsu tùa ɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “Tǐ wùɛ mɔ̀ Ě nynɛǒ klɔ̀ slè bo, Ě boɛě nyopò wùɛ mɔ̀, Ě tee noǎ wùɛ klě uu Nyesoa keǐ bo ble le klee klě Nyesoaa kǎ fòɛ bo tàà Jùwɛ nyoo wùɛ u wɛ̀ɛěe de. Ě sěɛlǎ dɛ boɛ klě je wɛ̌ tǔn wlòmo. 21 Mɛ kɔɔ̌n tè gbɛ̀ɛ̌ kɛ Mǒ wan le? Gbà nyopòǒ ü pe pnɔ Mǒo nɔkǔ jebo wan keǒ dɛ Ě boɔ uu je mɔ̀. Tanàle, u ji dɛ Ě boɔ uu je le.” 22 Tà Jùsu dǎla bòo, è tabɔ̀ǒ u nyuu do ɔ̈ nynanaǒ Ɔɔ wakǎ mǒ bo ɔ̀ tbala Ɔ kpǎ, è kě ɔ dɛ̌a Ɔ je ɔ je, “Deě ke nyu ni kɛ lěe Nyesoaa bodiɔ mɔ̀ boɔboɔǒ le?” 23 È kě Jùsu dɛ̌a ɔ je Ɔ je, “Bɛ̌ nu dɛà Ě boɔɔ bɛ̌ seǒ snǔ mɔ̀ ne, è bò boɔ li nyopò wùɛ je, kɛɛ bɛ̌ neǒ, è mɛ kɔɔ̌n tè tbɛ̀ɛ̌ kɛ Mǒ dɛ?” 24 È Anǎse tmɔɔ̌a nyopò bu tùa Ɔ dbǐ ǔ tùa Ɔ dbǐ de ɔ̌ dǔa Ɔ mǒ ɔ̌ dboa Lɔ klě Keafɛ̀ mɔ̀ ɔ̈ mooa Nyesoaa bodiɔ. 25 Klě tǐǒ wlòmo Pitɛ̌ nynanaǒ na wien bo ɔ̌ sɛ̀a ɔɔ chɛ̀ chɛ̀n mǒ. È tà nyuu do tɔ̀ɔ wǒaǒo, ɔ gbàla ɔ wan ɔ je, “Deě sè kɛ Jùsuu mɔ̀ cheěn nyu le?” È Pitɛ̌ tùa ɔ kɛ̀ɛn ɔ je, “Uuǔn, Ě se Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyu.” 26 È Nyesoaa bodiɔɔ nyebajloǒ kɔn nɔkǔ Pitɛ̌ bɛ̌aǒo ɔɔ kmɔ̌ wǒ nyu tɔ̀ɔ nɔ̀ gbàla Pitɛ̌ wan ɔ je, “Ě see kɛ mò jě klě bòǒ wlòmo sèeǒ Jùsu gbàa bo nyna le?” 27 È Pitɛ̌ chnɛ̀a i mǒ no de, è tǐi doo tǐ jleě kokɔ̌ nɔ̀ǒ slòa. 28 Tà u sàla lěe Jùsu klě Keafɛ̀ɛ tà, è u kpalaě Ɔ klě Wlǔmɔ nyoo kòngmna nyefòɛɛ kǎ fòɛ bo. Ɛ mooa kènta gbìi, ii tè nyopòǒ kpala Lɔɔ u seaě nyefòɛɛ kǎ fòɛǒ bo pa ɛ̈ di ɛɛ numa ɛɛ̌ sea u se sìnɛ wɛ̀ nyo mǒ nu keǒ bu palaě kuadakɔ̌ nyuu koǔ bo, è bɛ̌ nu bǔ nua nɛ, u slě wɔ̀ bu dia Dlǒ Mǒ Sìin Didi Dɛ. 29 Tèǒ nì kɔn tè Pàlɛ̌te dia lɔ u mɔ̀ plomǒ ɔ̌ gbɛ̀a u wan ɔ je, “Mɛ monoǒ kɛ tè wlawlǎ a kɔɔ̌n keǒ Jbɛjuà jleě mǒ?” 30 U tùa ɔ kɛ̀ɛn u je, “Bɛ̌ nu Bɔ̌ see dɛ kukǔ nu, è ä see Lɔɔ mò mɔ̀ ja.” 31 È Pàlɛ̌te tmɔɔ̌a nu ɔ je, “A dǔ Ɔ mǒ, a kpa Lɔ a mǐ Ɔɔ blilǐ tù ke amo Jùwɛ nyoo teteǎ nu ɛ ble popoɛ.” È kě Jùwɛ nyo nia ɔ kɛ̀ɛn tùtuɛ u je, “Klě äa teteǎ wlòmo Ɔ kɔn Bɔ kǒ, kɛɛ Wlǔmɔ nyoo klɔ̀ba se ä tetěǒ nye keǒ bä dbǎ nyu.” 32 Dɛǒ kpalaa tùɔn nɛ̀ nua lɛ Jùsuu win'ǒ Ɔ boɔlaa ǐ jaěaǒ ï mooa keǒ ke Ɔ miaa kokoɛ̌ numa. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Wlǔmɔ nyo kwɛǒ nyu pète bɛ̌ tu jleě, kɛɛ Jùwɛ nyo bee nyopò seɛ̌ ǔ dbɛ̌ lu. 33 Tà Pàlɛ̌te wɔ̌naa dɛǒ, è ɔ muaě ɔɔ blilǐ tùla mǒ ɔ̌ dala Jùsu ɔ̌ gbàla Ɔ wan ɔ je, “Deě Mò moo kɛ Jùwɛ nyoo Klɔ̀ba?” 34 È Jùsu gbàla ɔ wan Ɔ je, “Deě ɛ moo kɛ nè chɛ̀ɛ de jbo dɛ le, deě ɛ moo nyu tɔ̀ɔ ɔ̌ tmɔɔ̌ mò Ně tè?” 35 Pàlɛ̌te tùa Ɔ kɛ̀ɛn ɔ je, “Ě se Jùwɛ nyu. Kpatòapoo fòe klee Nè chɛ̀ɛ nyopò nù jaě Mò kělɔɔ̌ mɔ̀. Mɛ nùǔ kɛ sɛje ɛ monoǒ kenkan dɛ?” 36 È kě Jùsu dɛ̌a ɔ je Ɔ je, “Ně deplě seɔ kmɔ̌ɔ wlòmo kɔn. Bɛ̌ nu Ně deplě bɛ̌ kɔn'ɔ nɔ kmɔ̌ɔ wlòmo, Ně mɔ̀ na nyo mii wɔ̀nma ɛ̈ di ɛɛ numa Jùwɛ nyo ně dii Mǒ kme, kɛɛ Ně deplě seɔ kmɔ̌ɔ wlòmo kɔn.” 37 È Pàlɛ̌te gbàla Ɔ wan ɔ je, “Ii tè deě Mòo Klɔ̀ba?” È Ɔ tùa lɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “Nìǒ neěè wan ɛ̈ moo Ě moo Klɔ̀ba. Tèà nì kɔn tè Ě kɔɔn no Ě diɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa Ě mǐ kmɔ̌ɔ nyopò wlòmo sèsae le keǒ Nyesoaa kàan tè mɔ̀. Nyopò wùɛà kɔn'ǒo kàan dɛǒ wakǎ jleě mǒ, u pe Ně win nɔkǔ jebo.” 38 È Pàlɛ̌te gbàla Ɔ wan ɔ je, “Mɛ monoǒ kɛ kàan tè?” Tà Pàlɛ̌te wɔ̀laa tèǒ boɔboɔ mɔ̀, è nɔ̀ǒ mua de klě plomǒ ɔ̌ sèsaea Jùwɛ nyo wlòmo ɔ je, “Ě se dɛ jě keǒ Ɔ jleě mǒ ɛ̈ Ɔ nuu ɛ̈ monoo tè wlawlǎ. 39 Kɛɛ a kɔn aa blětà dɛ a nii ɛ̈ moo bɛ̌ nu aa Dlǒ Mǒ Sìin Didi Dɛɛ de ngmnengmnɛ̌ɛ tǐ bǐ wǒǒ, è boǒ sà nyuu do wùlo keǒ a mɔ̀ klě jlǒ wùɛ wlòmo. Tèǒ nì kɔn tè a jlɛ̌ boǒ tɛ kɛ amo Jùwɛ nyoo Klɔ̀ba bo le?” 40 Ù pnǎna dɛ jleě u je, “Òooǒn, ɛ se Ɔmoǒ! Balabɔ̀ nɔ̀ bò tɛ bo!” Balabɔ̀ mooa jliɔ̌.

19

1 È Pàlɛ̌te nua tabɔ̀ ǔ kpala Jùsu ǔ beea Lɔ fǎe. 2 È tabɔ̀ plǎla soslo wiǎa chùnɔ nɛ̀ u nua klɔ̀ba flɛ̌ mǒ u tùa Ɔ dlǒ ǔ poa Ɔ jǐlenmɔ manǐwlù wlawlǒ pɛ̀tu mǒ. 3 È tabɔ̀ǒ u peaǒ ɛ le, u nyuu do bɔ̌ muě Ɔ mɔ̀, è kě ɔ dɛ̌, “Hehejoo, Jùwɛ nyoo Klɔ̀ba!” Ɔ̀ pooě Ɔ kpǎ jǐ mǒ. 4 È Pàlɛ̌te dia lɔ plomǒ kělɔ u mɔ̀ de, kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “A chèà bo, Ě jɛě Jùsu lu klě plomǒ klě a mɔ̀, a mǐ ɛ ji ɛ̈ moo Ě se jǐlenymi dɛ jě ɛ̈ Ɔ nuu ɛ̈ kɔn tè bi jɛɛ Ɔɔ.” 5 Tà Jùsu dia lɔɔ plomǒ, wiǎ flɛ̌ neaǒ Ɔ dlǒ plě manǐwlù wlawlǒ pɛ̀tuǒ ɛ̌ neaě Ɔ mǒ, è kě Pàlɛ̌te dɛ̌a ɔ je, “A tanàle, aa Nyu Nɔ̀à!” 6 Tà Nyesoaa kpatòapoo fòe klee tabɔ̀ǒ u jěaa Jùsu, è u pnɛ̌a dɛ jleě le u je, “A kɔǒ Ɔ pète bɛ̌ tu jleě! A kɔǒ Ɔ pète bɛ̌ tu jleě!” È Pàlɛ̌te tùia u kɛ̀ɛn ɔ je, “A dǔ Ɔ mǒ, a miǒ Ɔ pète bɛ̌ tu jleě kɔ! Ě se kenkan dɛ jě ɛ̈ Ɔ nuu ɛ kɔn tè mǐ Ɔɔ jɛ!” 7 È Jùwɛ nyo jɛɛa win de ǔ tùia Pàlɛ̌te kɛ̀ɛn u je, “Ä kɔn tetě, è dɛ ɛmo tetěǒ ɛ nynaa kɛn bo nɛ̀à ä nɛ de, Ɔ kɔn Bɔ kǒ. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Ɔ dɛɛ Ɔɔ chɛ̀ Nyesoaa Jǔ.” 8 Tà Pàlɛ̌te wɔ̌naa dɛǒ u boɔlaa, è ɔ bea mǒ fano. 9 Ii tè ɔ̌ mua de de klě ɔɔ blilǐ tùla mǒ, è ɔ gbàla Jùsu wan ɔ je, “È tà sɔ̀ɔ̌n kɛ mǒ?” Kɛɛ Ɔɔ̌ boɔa wien. 10 Ii tè Pàlɛ̌te gbɛ̀a Ɔ wan ɔ je, “Sè kɛɛ̌ wlòmo sèsaeba mu le? Sè kɛ i ji ɛ̈ moo Ě kɔn kpě bï tɛ Mòo bo plě Ě kɔn kpě bï kɔǒ Mòo pète bɛ̌ tu jleě le?” 11 È Jùsu tùa ɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “Sè kpě tìi kɔn kěàǎ jleě mǒ, ɛ̀ sìn'ǒ kpě bǐ sɔn'ě jɔkɛn mǒ plě. Tèǒ ni kɔn tè nyuà ɔ̈ dǔ Mǒo mǒ ɔ̈ poɔ Mǒ mòo kwete mǒ nɔ̀ kɔn kpni kukwǐ tè jɛɛa fòɛ sìn'ǒò mǒ.” 12 Tà ɛ sìn'aa, è Pàlɛ̌te muaě plomǒ ɔ̌ tɛ̀na ɛ mǒ keǒ bɔ tɛa Jùsu bo de, kɛɛ Jùwɛ nyo sàla slɛ̀ u je, “Nyu wùɛ ɔ̈ dɛɛ ɔɔ chɛ̀ klɔ̀ba, ɔ wɛ̀n Wlǔmɔ nyoo klɔ̀ba je, ii tè bɛ̌ nu bò tɛ Nyuà bo Bɔ̌ mu, è sè Wlǔmɔ nyoo klɔ̀baa mɔ̀nai!” 13 Tà Pàlɛ̌te wɔ̌naa tèǒ, è Jùsu Nɔ̀ǒ ɔ jalaɔ plomǒ keǒ tùɔn'ǒ u dɛɛ Seɔ̌ Patǒ Kɛn ɛ̈ klě Hiblǔ nyoo win wlòmo u dɛɛ Jabetà. Ɔmo Pàlɛ̌teǒ ɔ̌ nea bo klě blilǐ tù kpǎta wan keǒ ɛmo tàǒ. 14 Tà wɛn wuleeaa blǒ mǒ, chnɛ̀ jlǒ waěǒ ɛ̈ kɛ̀n'ǒo Dlǒ Mǒ Sìin Didi Dɛɛ waě mɔ̀, kě Pàlɛ̌te dɛ̌a Jùwɛ nyo je ɔ je, “A tanàle, aa Klɔ̀ba Nɔ̀à!” 15 Kɛɛ u pnǎna dɛ jleě u je, “Dǔ Ɔ mǒ kpa Lɔ! Dǔ Ɔ mǒ kpa Lɔ! Kɔǒ Ɔ pète bɛ̌ tu jleě!” Pàlɛ̌te gbàla u wan ɔ je, “A jlɛ̌ bo kɔ kɛǒ aa Klɔ̀ba pète bɛ̌ tu jleě le?” È kě kpatòapoo fòe dɛ̌a ɔ kɛ̀ɛn tùtuɛ u je, “Ä se klɔ̀ba tɔ̀ɔ kɔn, ɛ̀ sìn'ǒ Wlǔmɔ nyoo klɔ̀baa do.” 16 È Pàlɛ̌te dǔa Jùsu mǒ ɔ̌ nyea Nɔ̀ u de u mǐaǒ Ɔ tu jleě kɔ. È Jùsu Nɔ̀ǒ u dǔa mǒ. 17 Ɔ blěa Ɔɔ chɛ̀ɛ pète bɛ̌ tu ɛ̈ Ɔ sàlaěe Jlǔsnɛ Ɔ̌ kpalaě ɛ tùɔn'ǒ u dɛɛ Kǔ Dlǒ Kankǒ Kɛn ɛ̈ klě Hiblǔ win wlòmo u dɛɛ Kɔkɔ̀ta. 18 Keǒ tàǒ keǒ u kɔɔaǒ Ɔ pète bɛ̌ tu jleě klee tàii sɔ̌n tùu ke. È Jùsu Nɔ̀ neaǒ u slè, do neea nɔ Jùsuu dilǎ son mɔ̀, è do tɔ̀ɔ neea nɔ Ɔɔ gbàpe son mɔ̀. 19 Pàlɛ̌te chlěa win ï ɔ bǎlaa bo keǒ Jùsu dlǒ mǒ keǒ pète bɛ̌ tu jleě. È kě imo win'ǒ i dɛ̌a i je, “JÙSU Ɔ̈ KƆN LĚE NǍSÒWƐ̌ DǏA Ɔ̈ MOO JÙWƐ NYOO KLƆ̀BA.” 20 Imo win'ǒ u chlěa li klě Hiblǔ nyo klee Lǎtìna nyo klee Kwlǐki nyoo win wlòmo. Tà ɛmo tùɔn'ǒ kɔn kɛn u kɔaǒo Jùsu pète bɛ̌ tu jleě ɛ seaa Jlǔsnɛ diě mɔ̀ tmɔɔ no, ii tè Jùwɛ nyo fòfoa mua ǔ slèa win'ǒ. 21 È kě Jùwɛ nyoo Nyesoaa kpatòapoo fòe dɛ̌a Pàlɛ̌te je u je, “Bɔ̌ bò ɛ chlechlɛ̌ nunuɛ ɛ̈ moo, ‘Jùwɛ Nyoo Klɔ̀ba,’ kɛɛ chlě ɛ kě bò dǎ, ‘Nyuà Ɔ je Ɔ moo Jùwɛ Nyoo Klɔ̀ba.’ ” 22 È kě Pàlɛ̌te dɛ̌a u je ɔ je, “Dɛà Ě chlěe, ɛ chleě le ɛ̌ wɛ̀ mɔ̀le!” 23 Tà tabɔ̀ǒ u wɔ̀laa Jùsu kokɔ mɔ̀ keǒ pète bɛ̌ tu jleě, u dǔa Ɔɔ dale mǒ ǔ nua ii klèe hɛ̀n nì u plooa uu chɛ̀ měne. Kɛɛ Ɔɔ wlawlǒ pɛ̀tuu do siaǒ. U dba wlawlǒǒ ɛ̌ nu dɛɛ do ɛ se ngmàea kɔn. 24 Tèǒ nì kɔn tè kě tabɔ̀ǒ u dɛ̌a klě uu chɛ̀ slè u je, “A nɛ bäǎ klɛ̌ daloà, bä po nòkpo.” Ii tè ǔ pooa ɛ nòkpo kɛn. È dɛǒ nɛ̀ nua nɛ Nyesoaa win jaěaǒ ï dɛ̌a bòo, “U plo Ně dale, è Ně wlawlǒ pɛ̀tu nɛ̀ u poo nòkpo kɛn.” 25 Jùsuu naǎ klee Ɔɔ naǎa mamǔ nyneju klee Mɛwlě ɔ̈ mooa Klopàa nynɔ plě klee Mɛwlě Mɛkɛniì nù nynanaǒ pète bɛ̌ tuǒ gbàa bo. 26 Tà Jùsu jěa Ɔɔ naǎ klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyu Ɔ noɛɛaa mǒ u nynanaǒo bo, è kě Ɔ dɛ̌a Ɔɔ naǎ je Ɔ je, “Nynɔò, tanàle, nè jǔ nɔ̀à.” 27 È kě Ɔ dɛ̌a Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyuǒ je ke Ɔ je, “Tanàle, nàǎ nɔ̀à.” Ii tè sɔɔn'aǒ tǐǒ jleě mǒ mɔ̀ cheěn nyuǒ ɔ dǔa Jùsu naǎ mǒ ɔ̌ kɔnaě ɔɔ tè mɔ̀ ɔ̌ kpalaě ɔ ɔ̀ɔ chɛ̀ɛ koǔ bo. 28 Tà dɛǒ ɛ sìn'aa, Jùsu jěa lɛ ɛ̈ moo Ɔɔ konkwa wùɛ wɛ̀a mɔ̀ no kpǎkpǎ. Ɔ jlɛ̌ Bɔ nua Nyesoaa win bi jaěaǒ, ii tè Ɔ je, “Nenǎ toà ni Mǒ!” 29 È keǒ u gbàa wan nonɔ̌ něe jagbee neaǒ bo ɛ̈ jǐa lěe. U pìin'a tu dlǒ pìnpni jleě nì u nynǎnaě něǒ mɔ̀ ǔ kpɛaǒ ɛ Ɔ̀ wien. 30 Tà Ɔ nǎnaa wan nonɔ̌ něǒ, è kě Ɔ dɛ̌a Ɔ je, “Ɛ wɛ̀ mɔ̀ no!” È Nɔ̀ǒ poa dlǒ bo Ɔ̈ ngmnana fònfno. 31 Ɛ nua Flǎàde, chnɛ̀ jlǒ waěǒ bɛ̈ sìn'i plě ɛ̌ nii Sɛ̌ɛ̀de ɛ̈ moo Nyesoaa de fɛ chnɛ̀ jlǒ waě. Tà waěǒ ɛɛ tè kmanaa chɔɔ, tèǒ nì kɔn tè Jùwɛ nyo gbàla Pàlɛ̌te wan bɔ nua nyopò bu chèchlaea uu be wan le uu kokoɛ̌ ɛɛ̌ diaǒ wlɛ̀ u mǐaǒ uu blǒ fǒ pète bɛ̌ ti jleě sà u mǐa u bo tù. 32 Ii tè tabɔ̀ mua ǔ chèchlaea nyopòǒ ü klee Jùsuu sɔ̌n u kɔaǒo pète bɛ̌ ti jleě uu be wan le. 33 Kɛɛ tà u wǒaǒo Jùsu mɔ̀, ù jěa ɛle ɛ̈ moo Ɔ kǒa le ɛ̌ wɛ̀a mɔ̀le, ii tè u sea Ɔɔ be chlà. 34 Kɛɛ tabɔ̀poii do nɔ̀ dǔa ɔɔ dǐ mǒ nɛ̀ ɔ pooaǒ Jùsu wakǎ mǒ, è tǐi doo tǐ jleě nymɔ klee ně sonwɛaě Ɔ fǒ mǒ. 35 Nyuà ɔ̈ jěaa dɛǒ ɛ̌ kpalaa tùɔn nɔ̀à sèsɛɛ a wlòmo ɛɛ tè. È ɔ ji ili ɛ̈ moo tèǒ ɔ sèsae amoo wlòmo i moo kàan tè ɛ̈ di ɛɛ numa a mǐ Jùsuu tè kàan tè po ke. 36 Noǎ wùɛǒ nì kpala tùɔn ɛ̈ di ɛɛ numa Nyesoaa win miǒ jaě le ï dɛ̌a bòo, “U seǎ Ɔɔ kbǎa doo chɛ̀ waba mu.” 37 Klě Nyesoa win'i wakǎ tɛ̀ɛ mɔ̀ kě i dɛ̌ de i je, “U miǎ Nyuǒ jěba Ɔ̈ u nynǎa dǐ mǒ.” 38 Tà dɛǒ ɛ sìn'aa, Jòsɛ̌fo ɔ̈ kɔna lěe diěǒ moo Alamatià kɛn ɔ̈ nɛaa Jùsu de klě je wɛ̌ tǔn wlòmo keǒ tà ɔ peaa Jùwɛ nyoo je si nyoo fano tè, nɔ̀ muaě Pàlɛ̌te mɔ̀ ɔ̈ gbàla ɔ wan bɔ nyea nɔ Jùsuu kokǒ fǒǒ, Pàlɛ̌te nyea ɔ kpě keǒ bɔ mua dlǒ mɔ̀. Ii tè Jòsɛ̌fo dǔa Jùsuu kokǒ fǒǒ mǒ ɔ̌ kpala Ɛ ɔ mǐa Ɛ bo tù. 39 Nɛkɔdǐma ɔ̈ tǒn jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ ɔ mua lěe Jùsu mɔ̀ nɔ̀ nana Jòsɛ̌fo de, ɔ jalaě sonsnǒ noǎa, dɛǒ u dɛɛ maà klee alɔɔ̀, ii kwa kunkuɛn blɛɛ mɔ̀ kou blɔ̌ gblèe kwa kunkuɛn, nì u wɔ̀ɔa Jùsuu kokǒ fǒǒ dlǒ plě ǔ tùa ɛ bo. 40 Keǒ Jùwɛ nyo ni nuu kokǒ kǔ bo tùtuɛ, kě umo jbɛjluu sɔ̌n'ǒ u nua ǔ dǔa Jùsuu kokǒ fǒǒ mǒ ǔ finfiɛ̌ɛa ɛ kǔ blǒ mɔ̀ sàe dalo plě ǔ wɔ̀ɔa ɛ sonsnǒ noǎaǒ dlǒ. 41 Ɛ kɔna bò ɛ̈ konwaěaǒo tàǒ u kɔaǒo Jùsu tu jleě le. Klě bòǒ wlòmo klě sɛklɛ bǐtìe jajlo nea lě ɛ̈ kɔn wlòmo u sěɛlǎě kǔ bo tùi. 42 Tà ɛ mooa chnɛ̀ jlǒ waě nyopò wɛ̀ɛ lee mɔ̀le keǒ de fɛ chnɛ̀ jlǒ mɔ̀ plě ɛmo sɛklɛ bǐtìeǒ ɛ konwaěaǒo le, nɛ̀ kɔn tè klě u tùaě Jùsu bo.

20

1 Ɛ mooa Sɔ̌ndee kènta gbìi tà kwijlě ngmně neěa jè lěe plomǒ, Mɛwlě Mɛkɛniì diaě klě sɛklɛ bǐtìe wien ɔ̌ jěa seɔ̌ǒ ɛ̌ sɔnaǒ bǐtìe wien mǒ. 2 Tèǒ nì kɔn tè ɔ kpala plùplɛ de klě Saemɔ̌ Pitɛ̌ mɔ̀ klee mɔ̀ cheěn nyu tɔ̀ɔ ɔ̈ Jùsu noɛɛaa mǒ ɔ̌ sèsaea u wlòmo ɔ je, “Nyopò tùu nù sàě Koɔn klě sɛklɛ bǐtìe wan! Tà u kpaǒ Ɔɔ ä seǒ ji!” 3 Tèǒ nì kɔn tè Pitɛ̌ klee mɔ̀ cheěn nyuǒ u sɔnaě Jlǔsnɛ mǒ u muaě sɛklɛ bǐtìe wien. 4 Uu sɔ̌n wùɛǒ u kpɛa plùplɛ, kɛɛ mɔ̀ cheěn nyuǒ nɔ̀ sìn'a Pitɛ̌ nya ɔ̈ nyniaě sɛklɛ bǐtìe wien klekle. 5 Ɔ slɔ̀ɔa dlǒ wɔ̀ɔn ɔ̌ tanaě bǐtìeǒ wan le ɔ̌ jěa daleǒ u finfiɛ̌ɛa Jùsu, kɛɛ ɔ seaě bǐtìeǒ wan pa. 6 È Saemɔ̌ Pitɛ̌ ɔ̈ neaǒ ɔɔ demǒ è nɔ̀ǒ nyniaǒ. Ɔ nua fǒn ɔ̌ palaě bǐtìeǒ wan ɔ̌ jěa Ɔɔ dale u tùua Ɔɔ bo. 7 È daloà u finfiɛ̌ɛa Ɔɔ dlǒ nɛ̀ pɛɛn'a dɔ̌ bo, 8 plě mɔ̀ cheěn nyuǒ ɔ̈ mooa klekle ɔ̈ nyniaǒo plě ɔ̌ keěa kɛ lě bǐtìeǒ wan pa ɔ̌ tanaě ɛ wlòmene plě ɔ̌ keěa kɛ i kàan tè po ɛ̈ moo Jùsu dǔa mǒ je. 9 È u sěɛɛ̌a jè dɛǒ le jbe kaǒ ɛ̈ dɛ̌ bòo klě Nyesoaa win wlòmo ɛ̈ moo, Ɔ blɛɛ je Bɔ dǔa jemǒ Bɔ sɔnaě kǒla mǒ. 10 Ii tè Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyoǒ è nùǒ mua de klě u chɛ̀ɛ tà. 11 È klě dɛǒ wlòmo Mɛwlě nynanaǒ plomǒ bo klě sɛklɛ bǐtìeǒ wien ɔ̌ fìn'a. È tà ɔ keaa fìn, ɔ slɔ̀ɔa dlǒ wɔ̀ɔn ɔ̌ chèaě sɛklɛ bǐtìe wan bo. 12 È ɔ jěa najiǒpòo sɔ̌n ǔ poa wlawlě plǐ ǔ nea bo keǒ tàǒ Jùsuu kokǒ fǒ pɛnaǒo bo, do neea Ɔɔ dlǒ mɔ̀ bo, è do neea Ɔɔ be mɔ̀ bo. 13 U gbàla Mɛwlě wan u je, “Nynɔ, mɛ kɔɔ̌n tè fìǐn kɛ?” È ɔ tùa u kɛ̀ɛn ɔ je, “U kpa ně Koɔn no, u sà Lɔɔ tàà le, tà u kpaǒ Ɔɔ Ě seǒ ji.” 14 Tà ɔ wɔ̀laa tèǒ boɔboɔ mɔ̀, è nɔ̀ǒ chèa de ɔ̌ jěa Jùsu Ɔ̌ nynana bo, kɛɛ ɔ sea Ɔ jbo. 15 È Jùsu gbɛ̀a ɔ wan Ɔ je, “Nynɔ, mɛ kɔɔ̌n tè fìǐn kɛ? Mɔ pɛ̀ɛ̌n kɛ le?” Mɛwlě jěa lɛ ɛ̈ moo ɛ mooa bòǒ ɛɛ konkɔn nyu Ɔ̌ boɛaě ɔ mɔ̀, ii tè kě ɔ dɛ̌a Ɔ je ɔ je, “Kunkunyɔ, bɛ̌ tù Mò Bò kpa Lɔ, è Bò sèsae leě wlòmo tàǒ kpàǒ Ɔɔ ɛ̈ di ɛɛ numa Ě mǐ Ɔ kpa.” 16 È Jùsu dala ɔlo Ɔ je, “Mɛwlě!” È ɔ chèa Ɔ ja, è kě Mɛwlě dɛ̌a Ɔ je ɔ je, “Wlebonì!” ɛ̈ sɛ̀n'ɛ nynɛ̌ Tee Nyu klě Hiblǔ win wlòmo. 17 È Jùsu je, “Nè gbèě mɔ̀. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Ě sěɛɛ̌ jè de mi klě Ně Gbeǐ mɔ̀, kɛɛ mu mì Ně mɔ̀ cheěn nyo wlòmo sèsae le, Ě mi ni klě a klee Ně Gbeǐ mɔ̀ Ɔ̈à moo a klee Mǒ äa Nyesoa ke.” 18 Ii tè Mɛwlě Mɛkɛniì mua ɔ̌ tmɔɔ̌a Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo ɛ̈ moo ɔ jěa Koɔn no plě klee tè Ɔ poa lɔɔ wan bɔ tmɔɔ̌a nuu. 19 Klě ɛmo Sɔ̌nde waěǒ ɛɛ wìtika wlòmo Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo bòa le klě blòo do wlòmo ǔ poaǒ chnia le ǔ gbàla li. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo u pea Jùwɛ nyoo nyefòapoo fano. È Jùsu wǒaě u slè Ɔ̌ nynana bo, kě Ɔ dɛ̌a Ɔ je, “Ně bo wnawna keǒ a mɔ̀!” 20 Tà Ɔ boɔlaa dɛǒ, è nùǒ Ɔ tea kponkpaǐi pě je ï neaě Ɔɔ kwete mǒ klee dǐi pǎ ɛ̈ neaǒ Ɔɔ wakǎ mǒ. Tà Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo jěa Ɔɔ, uu plɔ bloa le chɔɔ. 21 È kě Jùsu dɛ̌a de Ɔ je, “Ně bo wnawna keǒ a mɔ̀. Klě tǐà wlòmo Ě dbe ale wòje keǒ Ně Gbeǐ nuu Ɔ̌ dbo Mǒo.” 22 Tà Ɔ wɔ̀laa tèǒ boɔboɔ mɔ̀, è Ɔ wlǎla u fònfno kɛn, kě Ɔ dɛ̌a Ɔ je, “A kme Ngmà Je Ne Sùsu bo. 23 Bɛ̌ nu bǎ poo nyopòo kpni kukwǐi tè wlò le, è Nyesoa poo uu tè le wlò ke. Kɛɛ bɛ̌ nu bǎ se nyopòo kpni kukwǐi tè wlò le poo lo, è Nyesoa se uu tè wlò le poo lo ke.” 24 Tà Jùsu dia lěe, Tɔmɔ̌se ɔ̈ moo mɔ̀ cheěn nyoo pù tùo sɔ̌n'ǒ u nyuu do u dɛɛ Slìpoi ɔ seaǒ ne. 25 Tèǒ nì kɔn tè tà ɔɔ bǐì mɔ̀ cheěn nyo tmɛɛ̌a nɔɔ ɛ̈ moo “Ä jě Koɔn noò!” è kě ɔ dɛ̌a u je ɔ je, “Ě se i kàan tè po, ɛ̀ sìn'ǒ kponkpaǐi pěǒ neě Ɔɔ kwete mǒ bo jě li, bo tǒ i le plě klee bo tǒ dǐi pǎǒ neǒ Ɔɔ wakǎ mǒ le plě.” 26 Tà wǐki waěe do sìn'aa, è Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo bòa le de klě koǔǒ bo, Tɔmɔ̌se neaě u slè le. U poaǒ chnia le ǔ gbàla i. È Jùsu wǒaě u slè Ɔ̌ nynana bo, kě Ɔ dɛ̌a Ɔ je, “Ně bo wnawna keǒ a mɔ̀.” 27 È kě Ɔ dɛ̌a Tɔmɔ̌se je Ɔ je, “Poà nè chìajɔ kělɔɔ̌ kwete mǒ mì Ně kweteǒ jě, è mǎǒ nè kweta keàǎ wakǎ mǒ bo, bɔ̌ kplɛ popoɛ plě po i kàan tè Ě moo kmɔ̌ ne Nyu.” 28 È kě Tɔmɔ̌se dɛ̌a Ɔ je ɔ je, “Ně Koɔn! Ně Nyesoa!” 29 È kě Jùsu nia ɔ wan gbògba Ɔ je, “Tà jè kɛ Mǒo nɛ̀ kɔn tè pò Ně tè kàan tè le? Ngmna keǒ nyopòà mɔ̀ ü se Mǒo jě ü po Něe tè kàan tè!” 30 Jùsu nua wlòlekaen noǎ fòfoa tìi keǒ Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo jemǒ ï u see kɛ̀ɛ chlě kělɔ chněedɛ̌ɔ wlòmo. 31 Wlòlekaen noǎà nì chleě le kělɔ chněedɛ̌ɔ wlòmo ɛ̈ di ɛɛ numa a mǐ Jùsuu tè kàan tè po ɛ̈ moo Nɔ̀ moo Nyesoaa Tentǎn Jǔ plě Ɔ̈ moo Nyesoaa Jǔ, è klě Ɔɔ nynɛ̌ɛ kàan tè popoɛǒ wlòmo a mi kmɔ̌ sie fònfno kɔnma.

21

1 Tà ɛ kpalaǒo tǐ gbei nya, è Jùsu woǒa Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo je de klě jbǒǒ u dɛɛ Tabawlìa wien ɛ̈ u dɛɛ Jàlalǐi jbǒ ke. È ke ɛ nuaa tùɔn kpokpala, 2 chnɛ̀ jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ Saemɔ̌ Pitɛ̌ klee Tɔmɔ̌se ɔ̈ u dɛɛ Slìpoi plě Nataniɔ̌ ɔ̈ kɔn lěe diěǒ moo Kenà kɛn ɛ̈ neěe Jàlalǐi wakǎ kɛn klee Sɛbɛ̀dii jlǔ klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyoo sɔ̌n tùu nù beaǒ tàa do. 3 È kě Saemɔ̌ Pitɛ̌ dɛ̌a ɔɔ bǐì je ɔ je, “Ě mi pǎba.” È u tmɔɔ̌a nɔ u je, “Ä miì de nama.” Ii tè uu wùɛ u dǔa jemǒ ǔ beaě blǎgbè chěnchaě wan ǔ muaě ně kɛn ǔ mua pǎba, u pǎla tǒn jlǒ waě gblèe mɔ̀, kɛɛ u sea dɛ jě. 4 Tà chnɛ̀ gbàlaa le ɛɛ kènta, è Jùsu Nɔ̀ǒ nynanaǒ kponkpǒ bo, kɛɛ uǔ jboa Lɔ. 5 È Jùsu pnaěaě jɔ mǒ Ɔ̌ gbɛ̀a u wan Ɔ je, “Ně mɔ̀niapo ale, a sěɛ kɛ dɛ jě le?” U tùa Ɔ kɛ̀ɛn u je, “Dɛɛ̌dɛ̀ɛ wùɛ nɛ̀ ä sěɛ jě.” 6 È kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “A dǔ tataǒ mǒ, a po ɛ ně mǒ klě blǎgbèǒ ɛɛ dilǎ wakǎ mɔ̀ a mi smì kmema!” Ii tè u nua dɛǒ Ɔ tmɔɔ̌a nuu, è tataǒ ɛ kmea smì fòfoa, u seaě ɛ chlìchlɛ wɔ̀ɔ chɛ̀. 7 È Jùsuu mɔ̀ cheěn nyuà Ɔ noɛɛ mǒo, kě ɔ dɛ̌a Pitɛ̌ je ɔ je, “Äa Koɔn'ǒ tàǒ!” Pitɛ̌ poa gblàgblo, ii tè tà ɔ wɔ̌na nii ɛ̈ moo Koɔn'ǒ, è nɔ̀ǒ dǔa ɔɔ wlawlǒ pɛ̀tuǒ mǒ ɔ̌ gbàla ɛ ɔ̌ ngmnàeaě ně mɔ̀ ɔ̌ dlua ɔ̌ muaě kponkpǒ. 8 Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo tùuǒ u nana Pitɛ̌ de klě blǎgbè wan ǔ chlìa tataǒ ɛ̈ jǐaa smì je le. U sea kponkpǒ mɔ̀ tmɔɔ no, ɛ blɛɛa mɔ̀ patě wlèe sɔ̌n tùo pù. 9 Tà u nynia lěe kponkpǒ, u jěa wnewne nàkne fonfɔn smì klee flɔ̌ɔ pɛnaě i jleě ble. 10 È kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “Smìà a kmee a jaě ii tìe.” 11 Ii tè Saemɔ̌ Pitɛ̌ jǎlaě blǎgbè wan ɔ̌ chlìa tataǒ ɔ̌ jalaɔ ɛ kponkpǒ. Smì fòe wlèe nyiɛta tùo pù pù tùo tan (153) nì neaě tataǒ wlòmo. Smì fòfoa nì u kmea, kɛɛ tataǒ ɛ sea bɛ̌. 12 È kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “A diě a mǐ dɛ di.” È Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyoo nyuu doo chɛ̀ nɔ̀ sea Ɔ wan gbà ɛ̈ moo, “È ke Nèě kɛ nynɛ̌?” Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo u jia Ɔlo ɛ̈ moo Nɔ̀ mooa uu Koɔn. 13 È Jùsu dǔa flɔ̌ɔ mǒ Ɔ̌ nyea nɛ ù, è dɛɛ doǒ nɛ̀ Ɔ nua smìǒ mǒ ke. 14 Tà Nyesoa dǔaa Jùsu jemǒ Ɔ sɔna lěe kǒla mǒ, dɛǒ nɛ̀ mooa ɛɛ wěe tan nenɛ keǒ Bɔ woǒa Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo je. 15 Tà u wɔ̀laa dɛ didiɛ mɔ̀, è kě Jùsu nia Saemɔ̌ Pitɛ̌ wan gbògba Ɔ je, “Saemɔ̌, Jɔ̀ɔ̌n'ɔ jǔ, nòɛɛ kɛɛ̌ mǒ no ɛ̌ sìn'ǒ nè nenawaà mǒe?” È Pitɛ̌ tùa Ɔ kɛ̀ɛn ɔ je, “Uuǔn Koɔn, Nè chɛ̀ ji ɛle Ě noɛɛ neè mǒ no.” È kě Jùsu dɛ̌a ɔ je Ɔ je, “Tù Ně mɔ̀ na nyo jǐ mɔ̀ wòje keà nyu tùii blajlǔ jǐ mɔ̀.” 16 È Jùsu bɔɔ̌a demǒ Ɔ̌ gbàla ɔ wan sɔ̌n nenɛ tà Ɔ je, “Saemɔ̌, Jɔ̀ɔ̌n'ɔ jǔ, sɛjesɛ nòɛɛ kɛɛ̌ mǒ noe?” È Pitɛ̌ tùa Ɔ kɛ̀ɛn ɔ je, “Uuǔn Koɔn, Nè chɛ̀ ji ɛle Ě noɛɛ neè mǒ no.” È kě Jùsu dǎla ɔ je Ɔ je, “Tù Ně mɔ̀ na nyo jǐ mɔ̀ wòje keà nyu tùii blableǎ jǐ mɔ̀.” 17 È klě wěe tan nenɛ wlòmo Jùsu gbàla Pitɛ̌ wan Ɔ je, “Saemɔ̌, Jɔ̀ɔ̌n'ɔ jǔ, noɛɛ kɛɛ̌ mǒ noe?” È wɔle beaě Pitɛ̌ mǒ no. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo wěe tan nì Jùsu wɛ̀a Ɔ̌ gbàla ɔ wan bɛ̌ nu bɔ̌ noɛɛa Ɔ mǒ. Ii tè kě Pitɛ̌ nia Ɔ kɛ̀ɛn tùtuɛ ɔ je, “Koɔn, Mò ji noǎ wùɛ měne, jì ɛle ɛ̈ moo Ě noɛɛ neè mǒ no.” È kě Ɔ dǎla ɔ je Ɔ je, “Tù Ně mɔ̀ na nyo jǐ mɔ̀ wòje keà nyu tùii blableǎ jǐ mɔ̀. 18 Kàan tèà Ě tmɛɛ̌ mò, tǐǒ jleě mòoa nyemò, pèa nè chɛ̀ wlawlě měne, è miaě tàà jlɛ̀ bò mua lěe, kɛɛ bɛ̌ nu bò wɛ̀ le, è pnɛ̀ nè sonwe mǒ, nyu tɔ̀ɔ ɔ̌ pìn i ble ɔ̌ kpɛ mò klě tàà nè jlǎ bò muě.” 19 Dɛǒ nɛ̀ Jùsu boɔla ɛ̈ mǐa ke Pitɛ̌ miaa kokoɛ̌ numa keǒ pète bɛ̌ tu jleě bò měne po ɛ̈ miaa Nyesoa tè jǐ boaboǎ nyema. Tà Ɔ wɔ̀laa tèǒ boɔboɔ mɔ̀, Ɔ̀ tmɔɔ̌a Pitɛ̌ Ɔ je, “Naǎ de.” 20 È Pitɛ̌ bitǐa bo ɔ̌ jěa mɔ̀ cheěn nyuà Jùsu noɛɛ mǒo ɔ̌ nɛa u de. Ɔɔ doà tǐǒ jleě u diaa Dlǒ Mǒ Sìin Didi Dɛ ɔ̈ poaǒo Jùsu dlǒ wulee bo ɔ̈ gbàla Ɔɔ wan ɛ̈ moo, “Koɔn, mɔ miǐ kɛě Mò bo demǒ sàba?” 21 Tà Pitɛ̌ jěa lɔɔ, è ɔ gbàla Jùsu wan ɔ je, “Koɔn, è ke ɔmoǒ ɔ miǐ kɛ kokoɛ̌ numa ke?” 22 È Jùsu tùa ɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “Bɛ̌ nu Bo dǎa bò ɛ̈ moo Ě jlɛ̌ bɔ ne kmɔ̌ ne ne Ě mǐ de diò, mɛ kɔ̀ɔn noǒ kɛɛ̌ ɛ mɔ̀? Kɛɛ mòà naǎ de.” 23 Imo win'ǒ nì u tontnooaa je le klě Tentǎn Jǔu wǎn slè ɛ̈ moo, “Jùsuu mɔ̀ cheěn nyuǒ ɔ se kǒba mu.” Kɛɛ Jùsu sea bò dǎ ɛ̈ moo ɔ se kǒba mu, kě Ɔ dǎla Ɔ je, “Bɛ̌ nu bo dǎa bò ɛ̈ moo Ě jlɛ̌ bɔ ne kmɔ̌ ne ne Ě mǐ de diò, mɛ kɔ̀ɔn noǒ kɛɛ̌ ɛ mɔ̀?” 24 Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyuǒ nɔ̀ moo nyu ɔ̈ tmɛɛ̌ a noǎ wùɛà plě ɔ̈ chlě li. È ä ji ɛle ɛ̈ moo Jùsuu tè moo kàan tè. 25 Jùsu nua noǎ fòfoa tìi. È bɛ̌ nu bǔ chlěe ii wùɛ, Ě ji ɛle kmɔ̌ wùɛà ɛ see tà kɔnma mu u mii imoo chněenoǎǒ bo tùba.

AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE