Goffa of Ethiopia

JOHN

1

1 Qaalay koyro de7ees. Qaalaykka Xoossaara de7ees; he Qaalay Xoossaa. 2 Koyroppe Qaalay Xoossaara de7ees. 3 Xoossay ubbabaa Qaalaa baggara medhdhis. Medhettidabaappe issoykka iya baggara medhettonabay baawa. 4 Iyan de7oy de7ees; he de7oy asaas poo7o. 5 Poo7oy dhuman poo7ees; dhumay poo7uwa xoonibeenna. 6 Xoossay kiittida, issi Yohaannisa giya asi de7ees. 7 Asa ubbay poo7uwan ammanana mela I poo7os markka gididi yis. 8 I poo7uwabaa markkattanaw yisippe attin ba huu7en poo7o gidenna. 9 Asa ubbaas poo7isiya tuma poo7oy alamiya yees. 10 Qaalay alamen de7is. Xoossay Qaalan alamiya medhdhis, shin alamey iya eribeenna. 11 I bayssatakko yis, shin iyayssati iya ekkibookkona. 12 Shin I bana ekkidayssatasinne iya sunthan ammanidayssatas Xoossaa nayta gidana mela maata immis. 13 Entti Xoossafe yelettidosonappe attin asi yelettiya wogan woykko adde shenen woykko asa amon yelettibookkona. Xoossay I entta aawa. 14 Qaalay ase gidis; aadho keehatethaanne tumaa kumidi nu giddon de7is. I aawas issi na7aa gididi ekkida iya bonchchuwa nuuni be7ida. 15 Yohaannisi iyabaa markkattis. Ba qaalaa dhoqqu oothidi, "Taani, 'Taappe guyera yeyssi taappe kase de7iya gisho taappe aadhdhees' gada markkattidayssi hayssa" yaagis. 16 Nuuni ubbay iya aadho keehatethaa kumethaafe anjjo bolla anjjo ekkida. 17 Xoossay higgiya Muse baggara immis, shin aadho keehatethaynne tumatethay Yesuus Kiristtoosa baggara yis. 18 Xoossaa be7ida asi oonikka baawa; ba Aawa matan de7iya issi Na7aa xalaali baw Xoosse gididayssi iya qonccisis. 19 Yerusalaamen de7iya Ayhude halaqati, kahinetanne Leeweta, "Neeni oonee?" gidi, Yohaannisa oychchana mela iyaakko kiittin, Yohaannisi enttaw markkattida markkatethay hayssa. 20 Yohaannisi, "Taani Kiristtoosa gidikke" yaagidi, geeshshidi markkattisippe attin kaddibeenna. 21 Entti, "Yaatin, neeni oonee? Neeni Eliyaaseyye?" yaagidi oychchidosona. Yohaannisi, "Akkay gidikke" yaagis. Qassi entti, "Neeni yaana geetettida nabiyayye?" yaagidi oychchidosona. Yohaannisi, "Akkay" gidi zaaris. 22 Yaatin, "Neeni oonee? Nuuni nuna kiittidayssatas odana mela neeni nena oona gay?" yaagidosona. 23 Yohaannisi zaaridi, "Nabiya Isayaasi gidayssada, 'Godaa ogiya suurisite!' gidi bazzo biittan waassiya uraa qaalay tana" yaagis. 24 Qassi Farisaaweti kiittida asati 25 Yohaannisakko, "Neeni Kiristtoosa woykko Eliyaasa woykko nabe gidonna ixxiko, yaatin ays xammaqay?" gidi oychchidosona. 26 Yohaannisi zaaridi, "Taani haathan xammaqays, shin hintte eronna asi hintte giddon eqqis. 27 I taappe guyera yees. Taani hari attoshin iya caammaa wodoruwa billanaw bessike" yaagis. 28 Hessi ubbay Yorddaanose Shaafappe hefinthan, Bitaaniya kataman, Yohaannisi xammaqiya bessan hanis. 29 Yohaannisi wonttetha gallas Yesuusi baakko yishin be7idi, "Alamiya nagaraa quchchiya Xoossaa Dorssay hayssa! 30 Taani, 'Taappe guyera issi asi yaana. I taappe kase de7iya gisho taappe aadhdhees' gada odidayssi hayssa. 31 I ooneekko taani erikke. Shin Isra7eele asaas iya qonccisanaw haathan xammaqashe yas" yaagis. 32 Yohaannisi hayssada yaagidi markkattis: "Geeshsha Ayyaanay saloppe holeda wodhdhishininne iyara de7ishin be7as. 33 Hessi hananaappe kase taani iya erikke. Shin haathan xammaqanaw tana kiittida Xoossay, 'Geeshsha Ayyaanay wodhdhidi iyara de7ishin neeni be7anaysinne Geeshsha Ayyaanan xammaqanayssi iya' yaagidi taw odis. 34 Taani hessi hanishin be7ada, I Xoossaa Na7aa gididayssa markkattays" yaagis. 35 Qassi wonttetha gallas Yohaannisi ba tamaaretappe nam77atara issife eqqis. 36 Yesuusi aadhdhishin Yohaannisi be7idi, "Xoossaa dorssay haysish!" yaagis. 37 Nam77u Yohaannisa tamaareti Yohaannisi geyssa si7idi Yesuusa kaallidosona. 38 Yesuusi bana kaalleyssata guye simmi be7idi, "Ay koyeetii?" yaagidi oychchis. Entti zaaridi, "Asttamaariyaw, neeni awun de7ay?" yaagidosona. 39 Yesuusi enttako, "Haa yidi be7ite" yaagis. Entti bidi I de7iyasuwa be7idosona. He gallas sa7ay tammu saate heera gidiya gisho iya matan pee7idosona. 40 Yohaannisi gidayssa si7idi, Yesuusa kaallida nam77u tamaaretappe issoy, Simoon Phexiroosa ishaa Inddiriyasa. 41 Inddiriyasi koyro ba ishaa Simoonara gahettidi, "Nuuni Kiristtoosa demmida" yaagis. 42 Inddiriyasi Simoona Yesuusakko ehis. Yesuusi Simoona be7idi, "Neeni Yoona na7aa Simoona; ne sunthay Keefa gidi xeegettana" yaagis. 43 Wonttetha gallas Yesuusi Galiila biittaa baanaw qofa qachchis. I Filphoosara gahettidi, "Tana kaalla!" yaagis. 44 Filphoosi, Inddiriyasinne Phexiroosi de7ida Beetesayda katamaappe yida ase. 45 Filphoosi Natina7eelara gahettidi, "Musey higge maxaafan, qassi nabetikka iyabaa xaafida Yoosefa na7aa Naazirete Yesuusa nuuni demmida" yaagis. 46 Natina7eeli zaaridi, "Naazirete katamaappe lo77obay keyanaw dandda7ii?" yaagis. Filphoosi, "Yada be7a" yaagis. 47 Natina7eeli baakko yeyssa Yesuusi be7idi, "Geney baynna tuma Isra7eele asi hayssa!" yaagis. 48 Natina7eeli Yesuusakko, "Neeni tana awun eray?" yaagis. Yesuusi zaaridi, "Filphoosi nena xeeganaappe sinthe, neeni balase mithaa garssan de7ishin taani nena be7as" yaagis. 49 Natina7eeli zaaridi, "Asttamaariyaw, neeni Xoossaa Na7aa! Neeni Isra7eele kawo!" yaagis. 50 Yesuusi iyaakko, "Taani nena balase mithaa garssan be7as gida gisho ammanay? Neeni hayssafe aadhdhiyabaa be7ana!" yaagis. 51 Qassi Yesuusi, "Taani hinttew tuma odays; saloy dooyettin, Xoossaa kiitanchchoti Asa Na7aa bolla keyishininne wodhdhishin hintte be7ana" yaagis.

2

1 Heedzantho gallas Galiila biittan Qaana kataman yaaganoy yaaganettis. Yesuusa aayyaa he yaaganuwan de7awusu. 2 Yesuusikka ba tamaaretara issife he yaaganuwa xeegettis. 3 Woyne ushshay wurin, Yesuusa aayyaa Yesuusakko, "Enttaw woyne ushshay wuris" yaagasu. 4 Yesuusi zaaridi, "Ta aaye, ne hayssan geloppa? Ta wodey buroo gakkibeenna" yaagis. 5 Yesuusa aayyaa oosanchchotakko, "I hinttew odiyabaa aybibaa gidikkoka oothite" yaagasu. 6 Ayhudeti bantta geesho wogaas go7ettiya usuppun shuchcha baathati he bessan de7oosona. Issi issi baathay nam77u woykko heedzu xugga oykkees. 7 Yesuusi oosanchchotakko, "Baathatan haathe kunthite" yaagis. Entti baathatas doona gakkanaw haathe kunthidosona. 8 Yesuusi enttako, "Ha77i duuqqidi yaaganuwa aawatethan poliseyssas immite" yaagis. Entti iyaw efidi immidosona. 9 Yaaganuwa aawatethan poliseyssi woyne ushshi laamettida haathaa ganxi ekkidi awuppe yidaakko eribeenna, shin haathaa kunthida oosanchchoti eroosona. Yaaganuwa aawatethan poliseyssi machchiw ekkeyssa xeegidi, 10 "Oonikka lo77o woyne ushshaa asaa koyrottidi ushshees. Yaatidi asay uyi kallidaappe guye qiraariya immees. Shin neeni lo77o woyne ushshaa hanno gakkanaw wotha aggadasa" yaagis. 11 Yesuusi ha koyro malaataa Galiila biittan Qaana kataman oothis; hessan ba gitatethaa bessis. Iya tamaareti iya ammanidosona. 12 Hessafe guye, Yesuusi ba aayera, ba ishataranne ba tamaaretara issife Qifirnahoome katamaa bidi guutha gallas gam77is. 13 Ayhudeti bonchchiya Paasika Baale gallasay matatin Yesuusi Yerusalaame bis. 14 Bidi Xoossa Keethan boorata, miizata, dorssatanne holleta bayzeyssatanne bantta oydiyan uttidi miishe laammeyssata demmis. 15 I xurqqafe dooqidi asaa ubbaa entta mehetara Xoossa Keethafe gooddidi kare kessis. Miishe laammeyssata xarpheezatakka aathi yeggidi entta miishiya laallis. 16 Holle bayzeyssata, "Ha holleta hayssafe kessite; ta Aawa keetha giya oothofite" yaagis. 17 Iya tamaareti Geeshsha Maxaafan, "Taani ne keethas mishettiya mishay tana tamada xuuggees" geetettidi xaafettidayssa akeekidosona. 18 Hessafe guye, Ayhudeti zaaridi, "Ne hayssa oothanaw new maati de7eyssas nuna ay malaata oothada bessanee?" yaagidosona. 19 Yesuusi, "Ha Xoossa Keetha laallite; taani heedzu gallasan zaarada keexana" yaagis. 20 Qassika Ayhudeti, "Ha Xoossa Keetha keexanaw oytamanne usuppun laythi ekkis, shin neeni heedzu gallasan keexanee?" yaagidosona. 21 Shin Yesuusi odiya Xoossa Keethay ba asatethaabaa. 22 Hessa gisho, Yesuusi hayqoppe denddidaappe guye iya tamaareti I hessa gidayssa akeekidosona. Qassi entti Geeshsha maxaafan xaafettidayssanne Yesuusi odidayssa ammanidosona. 23 Yesuusi Paasika bonchchiya bessan Yerusalaamen de7ishin, I oothida malaatata be7idi daro asay iya ammanidosona. 24 Shin Yesuusi asaa ubbaa eriya gisho entta ammanibeenna. 25 Asa wozanan de7iyabaa I ba huu7en eriya gisho asabaa oonikka iyaw odana mela koshshibeenna.

3

1 Farisaaweta yaraappe gidida, Ayhudeta halaqay, Niqodimoosa giya issi addey de7ees. 2 Niqodimoosi qamma Yesuusakko yidi, "Asttamaariyaw, neeni Xoossay kiittida asttamaare gideyssa nuuni eroos. Ays giikko, Xoossay iyara doonna ixxiko ha neeni oothiya malaata oothanaw dandda7iya asi baawa" yaagis. 3 Yesuusi zaaridi, "Taani new tuma odays; oonikka zaari yelettonna ixxiko Xoossaa kawotethaa be7anaw dandda7enna" yaagis. 4 Niqodimoosi, "Ceega asi waanidi zaari yelettanaw dandda7ii? Ba aaye ulo simmi gelidi zaari yelettanaw dandda7ii?" yaagis. 5 Yesuusi zaaridi, "Taani new tuma odays; oonikka haathafenne Geeshsha Ayyaanaappe yelettonna ixxiko, Xoossaa kawotethaa gelanaw dandda7enna. 6 Asho na7atethi aawuppenne aayippe yees; Xoossaa na7atethi Geeshsha Ayyaanaappe imettees. 7 Taani, 'Hintte zaari yelettanaw bessees' gada hinttew odida gisho neeni malaalettofa. 8 Carkkoy ba koyida bessi carkkees. Neeni iya kooshinchcha si7asappe attin I awuppe yaakko woykko aw biyakko erakka. Ayyaanaappe yelettida ubbay hessa mela" yaagis. 9 Yaatin Niqodimoosi, "Hessi waanidi hananaw dandda7ii?" yaagidi oychchis. 10 Yesuusi zaaridi, "Neeni Isra7eelata asttamaare gidashe hayssa erikkii? 11 Taani new tuma odays; nu eriyabaa odoosinne be7idabaa markkattoos, shin nu markkatethaa hintte ekkeketa. 12 Taani hinttew sa7abaa odin hintte ammanonnabaa gidikko salobaa odin waati ammananee? 13 Saloppe wodhdhida Asa Na7aappe attin salo keyiday oonikka baawa; [salon de7iya Asa Na7ay tana]" yaagis. 14 - 15 Musey bazzo biittan biraata shooshi kaqqidayssada tana ammanida ubbay merinaa de7uwa ekkana mela Asa Na7ay dhoqqu gaanaw bessees. 16 Xoossaa Na7aa ammaniyaa ubbay merinaa de7uwa laattanaappe attin dhayonna mela Xoossay ha alamiya daro dosida gisho ba issi Na7aa immis. 17 Xoossay ba Na7aa ha alamiya kiittiday alamiya pirddanaw gidonnashin alamiya iya baggara ashshanaassa. 18 Na7aa ammaniyaa oonikka pirddettenna, shin Na7aa ammanonna oonikka issi Xoossaa Na7aa ammaniboonna gisho ha77i pirddettis. 19 Pirddayka hayssa: poo7oy alamiya yis, shin asaa oosoy iita gidiya gisho asay poo7uwappe aathidi dhumaa dosees. 20 Iitabaa oothiya oonikka poo7o ixxees. Ays giikko, ba oosoy qoncconna mela poo7uwakko yeenna. 21 Shin tuma oothiya oonikka Xoossay kiittidayssada I oothidayssa poo7oy qonccisana mela poo7uwakko yees. 22 Hessafe guye, Yesuusinne iya tamaareti Yihuda biitta bidosona. Yesuusi yan xammaqishe enttara guutha wode uttis. 23 Qassi Yohaannisi Saleeme matan de7iya Henoona giyason gidiya haathi de7iya gisho asaa yan xammaqees. Asaykka yaa bidi xammaqettosona. 24 He wode Yohaannisi buroo qashettibeenna. 25 Hessafe guye, Yohaannisa tamaaretinne issi Ayhude addey geesho wogabaa palamidosona. 26 Entti Yohaannisakko bidi, "Asttamaariyaw, Yorddaanose Shaafappe hefinthan neera de7eyssi, neeni iyabaa markkattidayssi, hekko xammaqees. Asay ubbayka iyaakko boosona" yaagidosona. 27 Yohaannisi zaaridi, "Xoossay immonna asi aybibaakka ekkanaw dandda7enna. 28 'Taani Kiristtoosa gidikke, shin iyappe sinthe kiitetas' gidayssas hinttee, hintte huu7en taw markka. 29 Gelos giigidaara ekkenaw giigidayssassa. Ekkeyssa laggey iya matan eqqidi I geyssa si7iya wode daro ufayttees. Hessa gisho, hayssi ta ufayssay polettis. 30 I gitatanaw taani guuxanaw bessees. 31 Bollafe yeyssi ubbaafe bolla. Sa7appe benttidayssi sa7abaa. I sa7abaa odees. Saloppe yeyssi ubbaafe bolla. 32 I ba be7idabaanne si7idabaa markkattees, shin iya markkatethaa ekkey baawa. 33 Iya markkatethaa ekkiya oonikka Xoossay tuma gideyssa qonccisees. 34 Xoossay ba geeshsha Ayyaana iyaw kumethi immiya gisho Xoossay kiittidayssi Xoossaa qaala odees. 35 Aaway ba Na7aa dosidi ubbabaa iya kushen wothis. 36 Na7aa ammaniyaa uraas merinaa de7oy de7ees. Shin Na7aa ammanonnayssa bolla Xoossaa hanqoy de7eesippe attin I de7o demmenna" yaagis.

4

1 Yesuusi Yohaannisayssafe dariya kaalleyssata baakko shiisheyssanne xammaqeyssa Farisaaweti si7idosona. 2 Gidikkoka Yesuusa tamaareti xammaqidosonappe attin Yesuusi oonakka xammaqibeena. 3 Yesuusi asay iyabaa geyssa si7ida wode Yihudappe denddidi Galiila bis. 4 Galiila bishe Samaarera aadhdhanayssi iyaw attonnabaa gidis. 5 Hessa gisho, Yayqoobi ba na7aa Yoosefas immida gadiya matan de7iya Sikaare giya Samaare katamaa bis. 6 He bessan Yayqooba haathaa ollay de7ees. Yesuusi hamuthan daaburidi he haathaa olla matan uttis. He wode sa7ay usuppun saate heera. 7 Issi Samaare katamaa maccas he ollaafe haathe tikkanaw yasu. Yesuusi he maccaseekko, "Tana haathe ushsharkkii" yaagis. 8 He wode Yesuusa tamaareti kathi shammanaw katama bidosonashin. 9 He maccasiya zaarada, "Neeni Ayhude ase gidashe, Samaare maccas gidiya tana waanada haathe ushsha gay?" yaagasu. Hessa iya giday Ayhudeti Samaaretara gahettonna gishossa. 10 Yesuusi zaaridi, "Neeni Xoossaa imotaanne haathe tana ushsha geyssi ooneekko eridabaa gidiyakko iya ne woossana; ikka new de7o immiya haathi immanashin" yaagis. 11 Maccasiya zaarada, "Godaw, new duuqqiyabay baawa; ollayka ziqqa. Yaatin, de7o immiya haathi ne awuppe ekkanee? 12 Nuus ha haathaa olla immida nu aawa Yayqoobappe neeni aadhdhay? I, iya naytinne iya mehey ha ollaafe uyidosona" yaagasu. 13 Yesuusi, "Ha haathaafe uyida oonikka zaari saamottana. 14 Shin taani immana haathaa uyaa oonikka ubbakka saamottenna. Taani immana haathay iya giddon merinaa de7o immiya goggiya pultto gidana" yaagis. 15 Maccasiya zaarada, "Godaw, taani saamottonna melanne haathe tikkanaw ha bessaa yoonna mela taw he haathaa imma" yaagasu. 16 Yesuusi iikko, "Bada ne azinaa xeegada ya" yaagis. 17 Maccasiya zaarada, "Taw azini baawa" yaagasu. Yesuusi iikko, "Taw azini baawa guussan balabaakka. 18 New kase ichchashu azinati de7oosona. Ha77i neera de7iya addey ne azina gidenna. Neeni ha77i tuma odadasa" yaagis. 19 Maccasiya zaarada, "Godaw, neeni nabe gideyssa taani eras. 20 Nu aawati ha deriya bolla Xoossaa goynnidosona. Shin hintte Ayhudeti asi Xoosse goynnanaw bessiya bessay Yerusalaamena geeta" yaagasu. 21 Yesuusi, "Ha maccasete tana ammana; ha deriya bolla woykko Yerusalaamen Aawa hintte goynnona wodey yaana. 22 Hintte Samaareti eronnayssa goynneeta. Shin nuuni atotethay Ayhudeppe yaa gisho nu ereyssa goynnos. 23 Shin Aawa tuman goynneyssati Ayyaananinne tumatethan goynnana wodey matattis; ha77ika gakkis. Hiza, Aaway koyey hayssa mela ogiyan goynneyssata. 24 Xoossay Ayyaana; iyaw goynneyssati Ayyaananinne tumatethan goynnanaw bessees" yaagis. 25 Maccasiya zaarada, "Kiristtoosi yaanayssa taani erays. I yaa wode nuus ubbabaa odana" yaagasu. 26 Yesuusi, "Ha neera odettey taani iya" yaagis. 27 Entti odettishin, Yesuusa tamaareti bida bessaafe simmidosona. Yesuusi maccasara odettishin entti be7idi daro malaalettidosona. Shin maccaseekko, "Ay koyay?" Woykko Yesuusakko, "Iira ays odettay?" giday oonikka baawa. 28 Hessafe guye, maccasiya ba haatha otuwa aggada guye katamaa bada asaakko, 29 "Taani oothidabaa ubbaa taw odida addiya be7anaw yedhdhite. I Kiristtoosa gidanddeshshaa?" yaagasu. 30 Asay katamaappe keyidi Yesuusakko bidosona. 31 Hessi hanishin, iya tamaareti Yesuusakko, "Guuthabaa markkii" yaagidi woossidosona. 32 Shin I, "Taw hintte eronna kathi ta meyssi de7ees" yaagis. 33 Hessa gisho, iya tamaareti bantta giddon, "Iyaw miyabaa asi ehonna aggenna?" yaagidosona. 34 Yesuusi enttako, "Ta kathay tana kiittidayssa sheniya oothanayssanne iya oosuwa polanayssa. 35 Hintte, 'Oyddu ageenappe guye kathay cakettana' geekketiyye? Shin taani hinttew odays; kathay kaxidi shiishoos gakkidayssa loythi xeellite. 36 Zereyssinne cakkeyssi issife ufayttana mela cakkeyssi damooze ekkees qassi kathaa merinaa de7os shiishees. 37 Hiza, 'Issoy zerees; hankkoy qassi cakkees' giya oday tuma. 38 Hintte daaburiboonayssa shiishana mela taani hinttena kiittas. Harati oothi daaburidasuwan gelidi hintte entta daaburaa ayfiyaa ekkideta" yaagis. 39 Maccasiya, "I, taani oothida ubbabaa odis" gada markkattida gisho he kataman de7iya Samaare asaappe daroti Yesuusa ammanidosona. 40 Samaare asay Yesuusakko yidi, bantta matan gam77ana mela Yesuusa woossin I yan nam77u gallas uttis. 41 I odiya qaala gisho kaseyssafe daro asay ammanidosona. 42 Qassi entti maccaseekko, "Ha77i nu ammaney nu huu7en I geyssa si7ida gishossafe attin neeni markkattida gishossa gidenna. Qassi I tuma ha alamiya ashsheyssa gideyssa nuuni erida" yaagidosona. 43 Nam77u gallasappe guye, Yesuusi yaappe keyidi Galiila biitta bis. 44 Yesuusi ba huu7en, "Nabey ba biittan bonchchettena" yaagidi kasetidi odis. 45 Yesuusi Galiila gakkida wode Galiila asay iya mokkidosona. Ays giikko, Paasika Baale bonchchiya gallas entti Yerusalaamen de7iya gisho I oothidabaa ubbaa be7idosona. 46 Yesuusi haathaa woyne ushshi laammida bessaa, Galiilan de7iya Qaana katama bis. Qifirnahoomen kawo keethan oothiya issi shuumaas na7ay harggettis. 47 Yesuusi Yihudappe Galiila yidayssa he shuumay si7idi iyaakko yis. Hayqqanaw matida ba na7aa bidi pathana mela Yesuusa woossis. 48 Yesuusi shuumakko, "Xoossay oothiya malaatatanne oorathabata be7onna de7ishe hintte ubbarakka ammanekketa" yaagis. 49 Shuumay zaaridi, "Godaw, ta na7ay hayqqonna de7ishin taara yedhdharkki" yaagis. 50 Yesuusi, "Ne soo ba; ne na7ay paxana" yaagis. He shuumay Yesuusi gidayssa ammanidi ba soo bis. 51 I ba soo bishin iya aylleti iyaakko yishe iyara ogen gahettidi, "Ne na7ay paxis" gidosona. 52 I ba aylleta ba na7aas ay saaten lo77idaakko oychchis. Entti zaaridi, "Zine laappun saaten mishay aggis" yaagidosona. 53 Na7aa aaway Yesuusi baakko, "Ne na7ay paxana" giday he saatiyan gideyssa akeekis. Hessa gisho, inne iya soo asa ubbay ammanidosona. 54 Hessi Yesuusi Yihudappe Galiila yidi oothida nam77antho malaataa.

5

1 Hessafe guye, Yesuusi Ayhudeti bonchchiya baaliyas Yerusalaame bis. 2 Yerusalaamen Dorssa Penggiya matan Ibraysxe doonan Beetesayda giya teqettida haathi de7ees. He teqeti uttida haathaa matan ichchashu shemppiya bessati de7oosona. 3 [Hessan haathay qaaxxanayssa naagiya] daro hargganchchoti, qooqeti, wobbetinne gunddati zin77idosona. 4 [Ays giikko, issi issi toho Godaa kiitanchchoy teqettida haathan wodhdhidi haathaa qaathees. Haathay qaaxxiya wode koyro gelida uray bana oykkida ay harggefekka paxees.] 5 He bessan hasttamanne hosppun laythi harggettida issi addey de7ees. 6 Yesuusi yan zin77ida addiya be7idi, qassi daro wode harggettidayssa eridi addiyako, "Paxanaw koyay?" yaagis. 7 Hargganchoy zaaridi, "Godaw, haathay qaaxxiya wode tana haathan yeggiya asi baawa. Taani gelana haniya wode haray taappe sinthattidi geli kichchees" yaagis. 8 Yesuusi iyaakko, "Dendda eqqa; ne alggaa tookkada ba" yaagis. 9 Addey sohuwarakka paxis; ba alggaa tookkidi bis. Hessi Sambbaata gallasan hanis. 10 Hessa gisho, Ayhudeti paxida addiyako, "Hachchi sa7ay Sambbaata; neeni ne alggaa tookkeyssi woga gidenna" yaagidosona. 11 Shin addey, "Tana pathidayssi, ne alggaa tookkada ba gis" yaagidi zaaris. 12 Entti iyaakko, "Nena, ne alggaa tookkada ba giday I oonee?" yaagidi oychchidosona. 13 Shin Yesuusi he bessan daro asaa giddora erisonna kanthidi bida gisho addey bana pathiday ooneekko erenna. 14 Yesuusi guyeppe he addiya Xoossa Keethan demmidi, "Hekko, neeni paxadasa; hayssafe iitabay nena gakkonna mela zaarada nagara oothofa" yaagis. 15 Hessafe guye, addey bidi bana pathidayssi Yesuusa gididayssa Ayhudetas odis. 16 Yesuusi hessa Sambbaata gallas oothida gisho Ayhudeti Yesuusa gooda oykkidosona. 17 Yesuusi zaaridi, "Ta Aaway ubba wode oothees; takka oothanaw bessees" yaagis. 18 Yesuusi Sambbaata bonchchonna gisho xalaalas gidonnashin Xoossay ba Aawa gidi bana Xoossara giigisida gisho Ayhudeti iya wodhanaw kaseppe minthidi koyidosona. 19 Yesuusi zaaridi, "Taani hinttew tuma odays; Na7ay barkka aykkoka oothanaw dandda7enna. I ba Aaway oothishin be7oyssa xalaala oothees. Aaway ootheyssa Na7aykka oothees. 20 Aaway ba Na7aa dosiya gisho I oothiya ooso ubbaa ba Na7aa bessees. Hintte malaalettana mela I hayssafe aadhdhiya ooso ba Na7aa bessana. 21 Aaway hayqqidayssata hayqoppe denthidi enttaw de7o immeyssada Na7aykka ba koyeyssatas de7o immees. 22 Aaway Na7aas pirdda maata ubbaa immisppe attin I oonakka pirddenna. 23 Asay ubbay Aawa bonchcheyssada Na7aakka bonchchana. Na7aa bonchchonna oonikka Na7aa kiittida Aawakka bonchchenna. 24 "Taani hinttew tuma odays; ta qaala si7eyssasinne tana kiittidayssa ammaneyssas merinaa de7oy de7ees. I hayqoppe de7on pinnida gisho pirddettenna. 25 Taani hinttew tuma odays; hayqqida asay Xoossaa Na7aa qaala si7iya wodey yaana; hessika ha77i. He qaalaa si7ey de7on daana. 26 Aaway de7os pultto gididayssada Na7aakka de7os pultto oothis. 27 Na7ay Asa Na7a gidiya gisho Aaway Na7aas pirdda maata immis. 28 "Duufon de7eyssati iya qaala si7idi denddiya wodey yaana gisho hayssan malaalettofite. 29 Lo77o oothidayssati de7on daanaw qassi iita oothidayssati pirdda ekkanaw duufoppe denddana. 30 "Taani ta maatan aybibaakka oothanaw dandda7ikke. Xoossay taw odidayssada pirddays. Taani tana kiittidayssi koyabaa oothaysippe attin ta koyabaa oothonna gisho ta pirdday tuma. 31 "Taani tabaa markkatiko ta markkatethay tuma gidenna. 32 Tabaa markkattiya hari de7ees; I tabaa markkatteyssi tuma gideyssa taani erays. 33 "Hintte Yohaannisakko ase kiittin I tumaas markkattis. 34 Taani hessa hinttew odey, hintte attana mela gadappe attin asa markkatethi taw koshshin gidenna. 35 Yohaannisi muqaadada eexishe poo7is. Hintte guutha wode iya poo7uwan ufayttideta. 36 "Shin taw Yohaannisappe aadhdhiya markki de7ees. Taani oothana mela ta Aaway taw immida oosoti tabaa markkattosona; Aaway tana kiittidayssa qonccisoosona. 37 "Qassi tana kiittida Aawaykka ba huu7en tabaa markkattees. Hintte iya qaala ubbarakka si7ibeekketa woykko iya malaa be7ibeekketa. 38 I kiittidayssa hintte ammanonna gisho iya qaalay hintte wozanan baawa. 39 "Geeshsha Maxaafatappe merinaa de7o demmanabaa hinttew daanin entta pilggeeta; entti tabaa markkattosona. 40 Shin hintte de7o demmanaw taakko yaanaw koyekketa. 41 "Asappe taani bonchcho koyikke. 42 Shin taani hintte wozanan Xoossaa siiqoy baynnayssa erays. 43 Taani ta Aawa maatan yas, shin tana mokkibeekketa. Haray ba maatan yaa wode iya mokkeeta. 44 Hintte issoy issuwafe bonchcho koyeyssati, issi Xoossaafe yaa galata ekkanaw koyonnayssati, waanidi tana ammananaw dandda7etii? 45 "Taani ta Aawa sinthan hinttena mootiyabaa hinttew daanoppo. Hinttena mootanay hintte ufayssan naagiya Muse. 46 Hintte Muse ammanidabaa gidiyakko I tabaa xaafida gisho tanakka ammananashin. 47 Shin hintte I xaafidayssa ammanonna ixxiko ta qaala waattidi ammananee?" yaagis.

6

1 Hessafe guye, Yesuusi Xibaaryoosa giya Galiila Abbaafe hefinthi pinnis. 2 I hargganchchota pason oothida malaata be7ida gisho daro asay iya kaallidosona. 3 Yesuusi deriya bolla keyidi, yan ba tamaaretara issife uttis. 4 Ayhudeti bonchchiya Paasika Baale gallasay gakkis. 5 Yesuusi daro asay baakko yeyssa be7idi Filphoosakko, "Ha asaa ubbaa muzanaw gidiya kathi awuppe shammanee?" yaagis. 6 I hessa Filphoosa paaccanaw gisippe attin I ba huu7en ay oothaneekko erees. 7 Filphoosi zaaridi Yesuusakko, "Hari attoshin, Huu7en huu7en, issi issi barssi gathanaw, nam77u xeetu dinaaren uythu shamminkka gidenna" yaagis. 8 Qassi Yesuusa tamaaretappe issoy, Simoon Phexiroosa ishay Inddiriyasi, 9 "Ichchashu bangga soollonne nam77u molo oykkida issi na7ay hayssan de7ees, shin ha asa ubbaas hessi ay maaddanee?" yaagis. 10 Yesuusi ba tamaaretakko, "Asaa utisite" yaagis. He bessan daro maati de7ees; asa ubbay uttis. Adde asaa tayboy ichchashu mukulu gidana. 11 Yesuusi uythaa ekkidi Xoossaa galati simmidi yan uttida asaas gishis. Moluwakka ekkidi hessada oothidi immin, asay ba koyidayssa mela mis. 12 Entti ubbay kallidaappe guye Yesuusi ba tamaaretakko, "Issibaykka iitonna mela attida tiifiya shiishite" yaagis. 13 Hessa gisho, entti ubbaa shiishidosona. Asay min attida bangga soollo tiifiya shiishidi tammanne nam77u gayta kunthidosona. 14 Asay Yesuusi oothida malaatata be7ida wode "Hayssi tuma ha alamiya yaana geetettida nabiya" yaagidosona. 15 Yesuusi entti iya oykkidi wolqqan kawo oothanaw haneyssa eridi, barkka deriya bolla zaari keyis. 16 Sa7ay omarssida wode Yesuusa tamaareti abbaako wodhdhidosona. 17 Sa7ay qammida gishonne Yesuusi buroo enttako yiboonna gisho iya tamaareti wogolon gelidi abbaa pinnidi Qifirnahoome baanaw denddidosona. 18 Wolqqaama carkkoy carkkida gisho abbay qaaxxees. 19 Ichchashu woykko usuppun kilo mitire gideyssa mela entti abbaa pidhidi bidaappe guye Yesuusi abbaa bollara hamuttishe yeyssa be7idi yayyidosona. 20 Shin I, "Babbofite, tana" yaagis. 21 Entti ufayttidi iya wogoluwan gelssidosona; iirakka wogoloy entti biya abbaa gaxa gakkis. 22 Wonttetha gallas abbaafe hefinthan attida daro asay issi wogolo xalaali de7eyssa be7idosona. Yesuusi ba tamaaretara wogoluwan gelidi, enttara boonnayssanne entti banttarkka bidayssa akeekidosona. 23 Shin Xibaaryoosappe hara wogoloti Yesuusi Xoossaa galatin, asay uythaa mida bessaa yidosona. 24 Asay Yesuusi woykko iya tamaareti yan baynnayssa be7idi, Yesuusa koyanaw wogolotan gelidi Qifirnahoome bidosona. 25 Asay Yesuusa abbaafe hefinthan demmida wode "Asttamaariyaw, haa awude yadi?" yaagis. 26 Yesuusi zaaridi, "Taani hinttew tuma odays; hintte tana koyey uythi midi kallida gishossafe attin malaata be7ida gishossa gidenna. 27 Samiya kathas oothofite, shin merinaa de7o immiya kathas oothite. Xoossaa Aaway I oothana mela iyaw maata immida gisho he kathaa Asa Na7ay hinttew immana" yaagis. 28 Yaatin entti, "Nuuni Xoossaa oosuwa oothanaw ay oothanee?" yaagidi Yesuusa oychchidosona. 29 Yesuusi zaaridi, "Hintte oothana mela Xoossay koyaa oosoy hayssa: I kiittidayssa ammanite" yaagis. 30 Entti zaaridi, "Nuuni be7idi, nena ammanana mela ay malaata ne bessanee? Ne ay oothanee? 31 Geeshsha Maxaafan, 'Entti maana mela uythu saloppe immis' geetetti xaafettidayssada nu aawati bazzo biittan manna midosona" yaagidosona. 32 Yesuusi, "Taani hinttew tuma odays; hinttew saloppe tuma uythaa immiday ta Aawappe attin Muse gidenna. 33 Hiza, Xoossay immiya uythay saloppe wodhdhidayssi alamiyas de7o immeyssa" yaagis. 34 Entti zaaridi, "Godaw, nuus he uythaa ubba wode imma" yaagidosona. 35 Yesuusi, "Taani de7o immiya uythaa; taakko yaa oonikka ubbaraka koshattenna. Qassi tana ammaniyaa uray ubbarakka saamottenna. 36 Shin taani hinttew odas; hintte tana be7ideta, shin ammanekketa. 37 Ta Aaway taw immiya ubbay taakko yaana; qassi taakko yaa oonakka kare yeddike. 38 Taani ta koyabaa oothanaw gidonnashin tana kiittidayssi koyabaa oothanaw saloppe yas. 39 Tana kiittidayssi koyey hayssa: taani I taw immida ubbatakka wurssetha gallas hayqoppe denthana melappe attin issuwaka dhayssana mela koyenna. 40 Hiza, ta Aaway koyey hessa: Na7aa be7idi ammaniyaa ubbay merinaa de7uwa ekkana; taani he ubbaa wurssetha gallas merinaa de7os hayqoppe denthana" yaagis. 41 Yesuusi, "Taani saloppe wodhdhida uythaa" gida gisho Ayhudeti iya bolla zuuzummidosona. 42 Entti, "Hayssi nuuni iya aawanne iya aayiw eriya Yoosefa Na7aa Yesuusa gidennee? Yaatin, I waanidi, 'Taani saloppe wodhdhas' gaanaw dandda7ii?" yaagidosona. 43 Yesuusi zaaridi, "Issoy issuwara zuuzummeyssa aggite. 44 Tana kiittida ta Aaway taakko ehiya asappe attin taakko yaanaw dandda7iya oonikka baawa. Taani wurssetha gallas iya merinaa de7os hayqoppe denthana. 45 Nabeti, 'Xoossay asa ubbaa tamaarssana' yaagidi xaafidosona. Aawa si7eyssinne iyappe tamaariya oonikka taakko yees. 46 Xoossaa matappe yidayssafe attin Aawa be7iday oonikka baawa; iya xalaali Aawa be7is. 47 "Taani hinttew tuma odays; tana ammaniyaa ooddeskka merinaa de7oy de7ees. 48 Taani de7o immiya uythaa. 49 Hintte aawati bazzon manna midosona, shin hayqqidosona. 50 Saloppe yaa uythay hayssa; he uythaa miya oonikka hayqqenna. 51 Saloppe yida de7o uythay tana. Oonikka ha uythaa miikko merinaw daana. Qassi ha alamey de7on daana mela taani hinttew immana uythay ta ashuwa" yaagis. 52 Ayhudeti, "Ha addey ba ashuwa nu maana mela nuus waattidi immanaw dandda7ii?" yaagidi bantta giddon palamidosona. 53 Hessa gisho, Yesuusi enttako, "Taani hinttew tuma odays; Asa Na7aa ashuwa, hintte moonna ixxiko, qassi iya suuthaa hintte uyonna ixxiko, hinttew de7oy baawa. 54 Ta ashuwa miya uraasinne ta suuthaa uyaa uraas merinaa de7oy de7ees. Taani wurssetha gallas iya hayqoppe denthana. 55 Ta ashoy tuma kathi; ta suuthaykka tuma ushshu. 56 Ta ashuwa miya uraynne ta suuthaa uyaa uray tanan de7ees; takka iyan de7ays. 57 De7o Aaway tana kiittin, taani iya baggara de7on de7eyssada, tana miya uraykka ta gaason de7on daana. 58 Saloppe wodhdhida uythay hayssa: hintte aawati midi hayqqida manna mela gidenna; ha uythaa miya uray merinaw daana" yaagis. 59 Yesuusi Qifirnahoome kataman Ayhude Woosa Keethan hayssa tamaarssis. 60 Yesuusa tamaaretappe dariya baggay hessa si7ida wode "Hayssi gelonna timirtte; hayssi ooddes gelii?" yaagidosona. 61 Yesuusi ba tamaareti hessas zuuzummidayssa eridi, "Hayssi hinttena dhubbi? 62 Yaatin, Asa Na7ay kase de7iyasuwa pude keyishin hintte be7idi woyganddetii? 63 Geeshsha Ayyaanay de7o immees; asa wolqqi aykkoka maaddenna. Ta hinttew odiya qaalay de7o immiya Geeshsha Ayyaanaappe yees. 64 Shin hintte giddon ammanonnayssati de7oosona" yaagis. Ammanonnayssati oonanteeko Yesuusi koyroppe doomidi erees. Qassi bana aathi immanay ooneekko erees. 65 Qassika Yesuusi, "Aaway ba goonna oonikka taakko yaanaw dandda7enna gada taani odiday hessa gishossa" yaagis. 66 Hessa gaason, Yesuusa kaalleyssatappe daroti iya aggidi guye simmidosona; zaari iya kaallibookkona. 67 Yesuusi tammanne nam77u ba tamaareta, "Hintteka aggidi baanaw koyeetii?" yaagidi oychchis. 68 Simoon Phexiroosi zaaridi, "Godaw, nuuni ooddeko baanee? New merinaa de7o immiya qaalay de7ees. 69 Neeni Xoossaa Geeshshaa gideyssa nuuni ammanoosinne eroos" yaagis. 70 Yesuusi enttako, "Taani hinttena tammanne nam77ata doorabiikkinaa? Shin hinttefe issoy Xalahe" yaagis. 71 Yesuusi hessa giday Simoona Na7aa Asqoroota Yihudasa. Yihudi Yesuusa aathi immanaw de7iya tammanne nam77u tamaaretappe issuwa.

7

1 Hessafe guye, Ayhudeti Yesuusa wodhanaw koyaa gisho I Yihuda aggidi Galiilan simerettees. 2 Ayhudeti bonchchiya Shaqara Baaley bonchchettanaw matis. 3 Hessa gisho, Yesuusa ishati, "Ne tamaareti neeni oothiya malaatata be7ana mela hayssafe denddada Yihuda biittaa ba. 4 Baw erettanaw koya asi oonikka ba oosuwa genthenna. Neeni hayssata oothada nebaa alamiya erisa" yaagidosona. 5 Iya ishati hessa giday iyan ammaniboonna gishossa. 6 Yesuusi enttako, "Taw injje wodey gakkibeenna, shin hinttew ubba wodey injjetees. 7 Alamey hinttena ixxanaw dandda7enna, shin taani alamiya oosoy iita gideyssa markkattiya gisho tana ixxees. 8 Hintte baaliya biite; ta wodey gakkiboonna gisho taani baaliya biikke" yaagis. 9 I hessa gidi Galiilan attis. 10 Iya ishati baaliya bonchchanaw bidaappe guye Yesuusi oonakka erisonna qosan he bessaa bis. 11 Ayhudeti baaliya bonchchiya bessan, "I awun de7ii?" yaagidi iya koyidosona. 12 Asay kalkkashidi iyabaa odettoosona. Baggay, "I lo77o asi" giya wode harati qassi, "Akkay, I asaa balethees" yaagosona. 13 Shin Ayhude halaqatas yayyida gisho oonikka iyabaa qonccen odettenna. 14 Baaliya bonchchidi giddo gathiya wode Yesuusi Xoossa Keethi bidi tamaarsso oykkis. 15 Ayhudeti, "Ha addey timirtte tamaaronna hayssa ubbaa waati eridee?" yaagidi malaalettidosona. 16 Yesuusi zaaridi, "Ta tamaarssiya timirttey tana kiittida Xoossaa matappe yaa timirttefe attin tabaa gidenna. 17 Xoossaa sheniya oothanaw koyaa oonikka ha timirttey Xoossaa matappe yiyaakkonne woykko taani taappe odiyakko erana. 18 Babaa odiya oonikka ba huu7e bonchcho koyees. Shin bana kiittidayssa bonchchuwa koyaa oonikka I tumanchcho; iyan worddoy baawa. 19 Musey hinttew higgiya immis, shin hinttefe oonikka higgiya naagibeenna. Yaatin ays tana wodhanaw koyeetii?" yaagis. 20 Asay zaaridi, "Nena Xalahey oykkis; nena wodhanaw oonee koyey?" yaagidosona. 21 Yesuusi, "Taani issi malaata oothin hintte ubbay malaalettideta. 22 Hinttee, hintte nayta qaxxarana mela Musey kiittis. Shin qaxxaro hintte mayzati doomidosonappe attin Muse gidenna. Hessa gisho, hintte Sambbaata gallas adde nayta qaxxareeta. 23 Muse higgey kiittida gisho hintte Sambbaata gallas qaxxariyabaa gidikko, taani issi asa kumetha asatethaa pathida gisho taara ays kacceetii? 24 Tuma pirdda pirdditeppe attin asa som77o be7idi pirddofite" yaagis. 25 Yerusalaame asaappe issoti issoti, "Entti wodhanaw koyaa uray hayssa gidennee? 26 Hekko, i qonccen odees; entti iya aykkoka gookkona. I Kiristtoosa gideyssa Ayhude halaqati tuma eridonaashsha? 27 Kiristtoosi yaa wode I awuppe yaakko oonikka erenna, shin i awuppe yidaakko nu eroos" yaagidosona. 28 Yesuusi Xoossa Keethan tamaarssishe ba qaala dhoqqu oothidi, "Tuma hintte taani ooneekkonne ta awuppe yidaakko ereetii? Taani ta maatan yabiikke, shin tana kiittidayssi tumanchcho; hintte iya erekketa. 29 Shin taani I kiittin iya matappe yida gisho iya erays" yaagis. 30 Hessa gisho, entti iya oykkanaw koyidosona. Shin iya wodey buroo gakkiboonna gisho oonikka iya bolla kushe wothibeenna. 31 Shin daro asay Yesuusa ammanidi, "Kiristtoosi yaa wode ha uray oothida malaatatappe dariya malaata oothaneeyye?" yaagidosona. 32 Farisaaweti daro asay Yesuusabaa kalkkasheyssa si7idosona. Kahine halaqatinne Farisaaweti iya oythidi qashisanaw Xoossa Keethi naageyssata kiittidosona. 33 Yesuusi, "Taani hinttera guutha wode gam77ana; hessafe guye tana kiittidayssako baana. 34 Hintte tana koyana, shin demmeketa. Taani de7iyasuwa hintte yaanaw dandda7ekketa" yaagis. 35 Ayhudeti issoy issuwara, "Hayssi nuuni demmonnaso aw baana hanii? Girike kataman de7iya Ayhudetakko bidi Giriketa tamaarssanaw haniyye? 36 'Hintte tana koyana, shin demmeketa' qassi, 'Taani de7iyasuwa hintte yaanaw dandda7ekketa' guussay ay guussee?" yaagidosona. 37 Baaliya bonchchiya gallasatappe wolqqaamanne wurssetha gallasan Yesuusi denddidi, ba qaalaa dhoqqu oothidi, "Saamottida oonikka taakko yidi uyo. 38 Tana ammaniyaa oonikka Geeshsha Maxaafay gidayssada de7o immiya pultto haathay iyappe goggana" yaagis. 39 I hessa giday iya ammanidayssati ekkanaw de7iya Geeshsha Ayyaanabaa. Yesuusi buroo bonchchettiboonna gisho he wode Geeshsha Ayyaanay imettibeenna. 40 He asaappe daroti I geyssa si7idi, "Tuma hayssi nabiya" yaagidosona. 41 Harati qassi, "Hayssi Kiristtoosa" yaagidosona. Shin harati qassi, "Kiristtoosi Galiilappe waanidi keyi? 42 Geeshsha Maxaafay, 'Kiristtoosi Dawite sheeshaappe Dawitey de7ida Beeteleme katamaappe yaana' yaagenneyye?" yaagidosona. 43 Hessa gisho, Yesuusa gaason asay bantta giddon shaakettidosona. 44 He asaappe issoti issoti iya oykkanaw koyidosona, shin oonikka iya bolla kushe wothibeenna. 45 Xoossa Keetha naageyssati kahine halaqatakkonne Farisaawetakko guye simmi yin entti, "Ays iya ehibeekketii?" yaagidi oychchidosona. 46 Xoossa Keetha naageyssati enttako, "Ha addey odetteyssatho oonikka odettenna" yaagidi zaaridosona. 47 Farisaaweti zaaridi, "I hinttenakka balethidee? 48 Ayhude halaqatappe woykko Farisaaweteppe iya ammanida asi de7ii? 49 Muse higgiya eronna ha asay qanggettidabaa" yaagidosona. 50 Farisaawetappe issoy qamma Yesuusakko bida Niqodimoosi enttako, 51 "Issi asi giyabaa si7onna woykko I ay oothidaakko eronna de7ishe koyrottidi iya bolla pirddeyssi nu higgiyan de7ii?" yaagis. 52 Entti zaaridi, "Neenikka qassi Galiila biitta ase? Galiila biittaafe nabey keyonnayssa Geeshsha Maxaafaappe pilggada demma" yaagidosona.

8

1 Issoy issoy aggidi ba soo ba soo bis, shin Yesuusi Shamaho Deriya bolla bis. 2 Qassi wonttetha gallas guura Xoossa Keethi simmis. Daro asay iyaakko yin uttidi entta tamaarssis. 3 Higge asttamaaretinne Farisaaweti laymatishin oykkida issi maccasiw iyaakko ehidosona. Entti asa ubbaa sinthan iyo essidi, 4 "Asttamaariyaw, ha maccasiya laymatishin nu oykkida. 5 Muse higgey hanni mela maccas shuchchan cadeetta hayqqana mela kiittees. Yaatin, neeni woygay?" yaagidosona. 6 Entti hessa giday Yesuusa paaccidi iya mootiyabaa demmanaasa. Shin Yesuusi hokkidi ba biradhdhen biitta bolla xaafis. 7 Entti iya zaari zaari oychchidi aggonna ixxin, pude dhoqqu gidi, "Hintte giddon nagara oothiboonna asi koyrottidi iyo shuchchan caddo" yaagis. 8 Qassika hokkidi biitta bolla xaafis. 9 Entti hessa si7ida wode cimatappe doomidi issoy issoy keyishe wuridosona. Yesuusa xalaali he bessan eqqida maccaseera attis. 10 I pude dhoqqu gidi maccaseekko, "Maccasete, asati aw bidonaa? Ne bolla pirddiday oonikka baawee?" yaagis. 11 Maccasiya, "Godaw, oonikka baawa" yaagasu. Yesuusi zaaridi, "Taanikka ne bolla pirddike. Ba; zaarada nagara oothofa" yaagis. 12 Qassika Yesuusi asaakko, "Taani alamiyas poo7o. Tana kaalliya oonikka de7o immiya poo7uwa ekkanaappe attin dhuman simerettena" yaagidi odis. 13 Farisaaweti, "Ne nebaa markkattasa, shin ne markkatethay tuma gidenna" yaagidosona. 14 Yesuusi zaaridi, "Taani tabaa markkattikokka ta markkatethay tuma. Ays giikko, taani awuppe yidaakko qassi aw biyakko erays, shin hintte erekketa. 15 Hintte asa qofan pirddeeta; taani issi asa bollaka pirddike. 16 Taani pirddiyabaa gidikkoka ta pirdday tuma. Ays giikko, tana kiittida ta Aaway taara de7eesippe attin taani tarkka de7ikke. 17 Nam77u asa markkatethi tuma gideyssi hintte higgiyan xaafettis. 18 Taani tabaa ta huu7en markkattays; qassi tana kiittida ta Aawaykka tabaa markkattees" yaagis. 19 Entti, "Ne aaway awun de7ii?" yaagidi iya oychchidosona. Yesuusi zaaridi, "Hintte tana woykko ta Aawa erekketa. Tana eridabaa gidiyakko, hintte ta Aawakka eranashin" yaagis. 20 Yesuusi Xoossa Keethan muxaata miishiya yeggiya saaxiney de7iya bessan hessa tamaarssis. Iya qammay buroo gakkiboonna gisho oonikka iya oykkibeenna. 21 Qassika Yesuusi enttako, "Taani baana; hintte tana koyana, shin hintte atotethi demmonna hintte nagaran hayqqana. Taani biyasuwa baanaw hintte dandda7ekketa" yaagis. 22 Ayhude halaqati, "I, 'Taani biyasuwa hintte baanaw dandda7ekketa' yaagees. I bana barkka wodhaneyye?" yaagidosona. 23 Yesuusi zaaridi, "Hintte garssafe; taani bollafe. Hintte ha alamiyappe, taani ha alamiyappe gidikke. 24 Hintte atotethi demmonna hintte nagaran hayqqana gada taani hinttew odiday hessassa. Taani Tana Gideyssa hintte ammanonna ixxiko hintte atotethi demmonna hintte nagaran hayqqana" yaagis. 25 Entti, "Neeni oonee?" yaagidi oychchidosona. Yesuusi zaaridi, "Taani, koyroppe hinttew odida tana. 26 Taani hinttebaa odada pirddiyabay darobay de7ees. Shin tana kiittidayssi tumanchcho; qassi taani iyappe si7idayssa xalaala alamiyas odays" yaagis. 27 Yesuusi ba Aawabaa odeyssa entti akeekibookkona. 28 Hessa gisho, Yesuusi enttako, "Hintte Asa Na7aa pude dhoqqu oothiya wode Taani Tana Gideyysa hintte erana. Qassika taani ta maatan aykkoka oothonayssanne ta Aaway tana tamaarssidayssa odeyssa hintte erana. 29 Tana kiittidayssi taara de7ees. Taani ubba wode iya ufayssiyabaa oothiya gisho I tana ta xalaala aggibeenna" yaagis. 30 Yesuusi hessa odishin si7ida daro asay iya ammanidosona. 31 Yesuusi bana ammanida asatakko, "Hintte ta timirttiyas kiitettiko tuma tana kaalleyssata. 32 Hintte tumaa erana; tumaykka hinttena aylletethafe kessana" yaagis. 33 Entti zaaridi, "Nuuni Abrahame sheeshi; nuuni ooddeskka aylletibookko. Neeni woygada, 'Hintte aylletethafe keyana' gay?" yaagidosona. 34 Yesuusi zaaridi, "Taani hinttew tuma odays; nagara oothiya oonikka nagara aylle. 35 Aylley merinaw soo asaara deenna, shin na7ay merinaw soo asaara de7ees. 36 Na7ay hinttena aylletethafe kessiko hintte aylletethafe tuma keyana. 37 Hintte Abrahame sheeshi gideyssa taani erays. Shin ta qaalay hintte wozanan baynna gisho tana wodhanaw koyeeta. 38 Taani ta Aaway tana bessidayssa odays, shin hintteka hintte aawappe si7idayssa ootheeta" yaagis. 39 Entti zaaridi, "Nu aaway Abrahame" yaagidosona. Yesuusi enttako, "Hintte Abrahame nayta gidiyakko I oothidayssa oothana. 40 Shin Xoossafe si7ida tumaa odida tana hintte wodhanaw koyeeta. Abrahamey hessada oothibeenna. 41 Hinttee, hintte aaway oothidayssa ootheeta" yaagis. Entti zaaridi, "Nuuni tuma Xoossaa nayta; nuus issi Aaway Xoossaa xalaali de7ees" yaagidosona. 42 Yesuusi enttako, "Xoossay tuma hintte aawa gidiyakko hintte tana dosana; ays giikko, taani Xoossaa matappe yada hayssan de7ays. Tana I kiittisppe attin taani ta maatan yabiikke. 43 Taani geyssa hintte si7anaw koyonna gisho ta giyabay hinttew gelenna. 44 Hinttee, hintte aawa Xalahe nayta. Qassi hinttee, hintte aaway amottiyabaa oothanaw koyeeta. I koyroppe doomidi shemppo wodheyssa. Tumi iyan baynna gisho I tumaa ixxees. Worddoy iyaw medho gidida gishonne I worddo aawa gidiya gisho worddo odettishe baappe odettees. 45 Taani tuma haasayays, shin hintte tana ammanekketa. 46 Hinttefe, 'Neeni nagara oothishin ta be7as' gaanaw dandda7ey oonee? Taani tuma odettiyabaa gidikko tana ays ammanekketii? 47 Xoossaa asi Xoossay giyabaa si7ees. Hintte Xoossaa asi gidonna gisho Xoossay giyabaa si7ekketa" yaagis. 48 Ayhudeti zaaridi, " 'Neeni Samaare asi; nenan tuna ayyaanay de7ees' gishe likke gidokko?" yaagidosona. 49 Yesuusi enttako "Ta bolla tuna ayyaani baawa. Taani ta Aawa bonchchays, shin hintte tana kawushsheta. 50 Taani ta huu7e bonchcho koyikke; taani bonchchettana mela koyeysinne taw pirddeyssi de7ees. 51 Taani hinttew tuma odays; ta qaala naagiya oonikka hayqqenna" yaagis. 52 Ayhudeti zaaridi, "Ne bolla tuna ayyaanay de7eyssa nuuni ha77i erida. Abrahamey hayqqis; nabetikka hayqqidosona. Shin neeni, 'Ta qaalaa naagiya oonikka hayqqenna' yaagasa. 53 Neeni hayqqida nu aawa Abrahameppe aadhdhayye? Nabetikka qassi hayqqidosona. Neeni nena oona gada qoppay?" yaagidosona. 54 Yesuusi, "Taani tana bonchchiko ta bonchchoy hada. Hintte, 'Nu Xoossaa' giya ta Aaway I tana bonchchees. 55 Hintte iya eronna ixxiko taani iya erays. Taani iya erikke giikko hintte mela worddotays. Shin taani iya erays; qassi iya qaalaakka naagays. 56 Hintte aaway Abrahamey ta yuussaa gallasa be7idi ufayttanaw amottis; be7idikka ufayttis" yaagis. 57 Ayhudeti zaaridi, "Hari attoshin, new ishatamu laythi kumibeennashin waanada Abrahame be7as gay?" yaagidosona. 58 Yesuusi enttako, "Taani hinttew tuma odays; Abrahamey yelettanaappe kase Taani Tana" yaagis. 59 Hessa gisho, entti Yesuusa caddanaw shuchchi ekkidosona. Shin Yesuusi enttafe geemmidi Xoossa Keethafe keyidi bis.

9

1 Yesuusi bishe yelettoosappe qooqe gididi de7iya issi addiya be7is. 2 Iya tamaareti, "Asttamaariyaw, ha addey qooqe gididi yelettana mela nagara oothiday oonee? I oothideyye woykko iya yelidayssati oothidonaa?" yaagidi oychchidosona. 3 Yesuusi, "Xoossaa oosoy iya bolla qonccana melappe attin I woykko iya yelidayssati nagara oothida gisho gidenna. 4 Sa7i gallas de7ishin tana kiittidayssa oosuwa nu oothanaw bessees. Oonikka oothanaw dandda7onna qammay yees. 5 Taani alamiyan de7ashe alamiyas poo7o" yaagis. 6 Yesuusi hessa gidi sa7an cuttis. Ba cuchchan guutha biitta laakothidi he urqqan qooqe addiya ayfiyaa tiyis. 7 Yaatidi, "Bada Salihoome (Salihoome guussay Kiitettidayssa guussu) giya teqettida haathan ne ayfiyaa meecetta" yaagis. Hessa gisho, addey bidi ba ayfiyaa meecettidi xeellishe simmis. 8 Addiya shoorotinne addey kase woossishin be7ida asay, "Hayssi uttidi woossiya addiya gidenneyye?" yaagidosona. 9 Issi issi asay, "Hayssi iya" yaagidosona. Harati qassi, "Akkay, hayssi iya daaneesippe attin iya gidenna" yaagidosona. Shin addey, "Ee, tana" yaagis. 10 Entti iyaakko, "Yaatin ne ayfey waanidi xeellide?" yaagidi oychchidosona. 11 I zaaridi, "Yesuusa giya addey guutha urqqa laakothidi ta ayfiyaa tiyidi, 'Salihoome bada ne ayfiyaa meecetta' yaagin, taani bada meecettada xeella aggas" yaagis. 12 Entti iyaakko, "I awun de7ii?" yaagidi oychchidosona. Addey, "Taani erikke" yaagis. 13 Entti kase qooqe, shin ha77i xeellida addiya Farisaawetakko efidosona. 14 Yesuusi urqqa laakothidi addiya ayfiyaa pathida gallasay Sambbaata gallas. 15 Hessa gisho, addey waanidi xeellidaakko Farisaaweti iya zaari oychchidosona. Addey enttako, "I ta ayfiyaan guutha urqqa tiyis. Ta ayfiyaa meecettada ha77i xeellays" yaagis. 16 Farisaawetappe issoti issoti, "Hayssa oothida addey Sambbaata higgiya naagonna gisho Xoossaa matappe yibeenna" yaagidosona. Shin harati, "Nagaranchcho asi hayssa mela malaata waati oothanaw dandda7ii?" yaagidi bantta giddon shaakettidosona. 17 Hessa gisho, Farisaaweti addiyako, "I ne ayfiyaa xeelisida gisho ne iyabaa woygay?" yaagidosona. Addey, "I nabe" yaagis. 18 Ayhude halaqati, iya aayiwunne aawa xeegidi oychchana gakkanaw, addey kase qooqe gididayssanne ha77i I xeelleyssa ammanibookkona. 19 Entti iya aayiwunne iya aawakko, "Hintte 'Qooqe gididi yelettis' giya hintte na7ay hayssee? Yaatin, ha77i waanidi xeellide?" yaagidi oychchidosona. 20 Iya yelidayssati, "Hayssi nu na7aa gididayssanne qooqe gididi I yelettidayssa nu eroos. 21 Shin ha77i I waanidi xeellidaakko qassi iya ayfiyaa ooni pathidaakko nuuni erokko. Iya oychchite. I bana erida asi gidiya gisho babaa odanaw dandda7ees" yaagidosona. 22 Iya yelidayssati hessa giday Ayhudetas yayyida gishossa. Ays giikko, Ayhudeti, Yesuusi I Kiristtoosa yaagidi markkattiya asi de7ikko he uraa Ayhude Woosa Keethafe hilanaw koyrottidi zore qachchidosona. 23 Iya yelidayssati, "I bana erida asi; iya oychchite" yaagiday hessassa. 24 Hessa gisho, qooqe gididi yelettida addiya entti zaari xeegidi, "Tumaa odanaw Xoossan caaqqa; ha addey nagaranchcho gideyssa nu eroos" yaagidosona. 25 Addey zaaridi, "I nagaranchcho gidin, gidonna ixxin ta erikke. Taani qooqe gideyssanne ha77i xeelleyssa he issibaa erays" yaagis. 26 Entti zaaridi, "I new ay oothidee? I ne ayfiyaa waati pathidee?" yaagidosona. 27 I enttako, "Taani hinttew odas, shin si7ibeekketa. Ays zaari si7anaw koyeetii? Hintteka iya tamaare gidanaw koyeetiyye?" yaagis. 28 Entti iya cayidi, "Ne he uraa tamaare gida; nuuni Muse tamaare. 29 Xoossay Muses odidayssa nuuni eroos, shin ha uray I awuppe yidaakkoka nu erokko" yaagidosona. 30 Addey enttako, "I awuppe yidaakko hintte eronayssi malaalisiyabaa, shin I ta ayfiyaa pathis. 31 Xoossaa bonchcheyssanne I koyabaa oothiya uraa Xoossay si7eesippe attin nagaranchchota si7enna. 32 Saloy sa7i medhettosappe qooqe gididi yelettida asa ayfe pathiday oonikka baawa. 33 Ha addey Xoossafe kiitettiboonnabaa gidiyakko issibaakka oothanaw dandda7enna" yaagis. 34 Entti zaaridi, "Neeni nagaran yelettada diccidayssi nuna tamaarssanaw koyay?" yaagidosona. Iya Ayhude Woosa Keethafe hilidosona. 35 Yesuusi entti addiya kessidayssa si7ida wode iya demmidi, "Asa Na7aa ammanay?" yaagidi oychchis. 36 Addey Yesuusakko, "Godaw, taani iya ammanana mela I oonee? Taw odarkkii?" yaagis. 37 Yesuusi addiyako, "Neeni iya be7adasa; ha neera odetteyssi iya" yaagis. 38 Addey zaaridi, "Godaw, ammanays" yaagidi Yesuusas goynnis. 39 Yesuusi, "Qooqeti xeellana melanne xeelleyssati qooqana mela taani pirddanaw ha alamiya yas" yaagis. 40 Iyara de7iya guutha Farisaaweti hessa si7idi, "Nu qooqeyye?" yaagidi oychchidosona. 41 Yesuusi, "Hintte qooqe gidiyakko hinttew nagara gidenna. Shin ha77i hintte xeellos giya gisho hinttee, hintte nagaran de7eeta" yaagis.

10

1 Yesuusi, "Taani hinttew tuma odays; dorssa girbbe giddo penggera gidonna harasoora geliya oonikka kaysonne pangga. 2 Shin penggera geleyssi dorssata heemmeyssa. 3 Penggiya naageyssi iyaw penggiya dooyees; dorssatikka iya qaala si7oosona. I ba dorssata entta sunthan sunthan xeegees; entta kaalethidi kare kessees. 4 I bayssata kare kessidaappe guye entta sinthan hamuttees. Entti iya qaala eriya gisho iya kaalloosona. 5 Hara uraa qaala entti eronna gisho iyappe baqatoosonappe attin iya geedo kaallokona" yaagis. 6 Yesuusi enttaw ha leemisuwa odis, shin I ay gidaakko entti akeekibookkona. 7 Zaaridi Yesuusi enttako, "Taani hinttew tuma odays; taani dorssatas pengge. 8 Taappe sinthe yida ubbay kaysonne pangga, shin dorssati entta si7ibookkona. 9 Penggey tana; ta baggara geliya oonikka attana. I ta baggara gelananne keyana; lo77o heemettiya bessi demmana. 10 Kaysoy kaysotanaw, shukkanawunne dhayssanaw yeesippe attin harabaas yeenna. Taani enttaw de7oy daana melanne kumidi palahana mela yas. 11 "Taani lo77o henthanchcho; lo77o henthanchchoy ba dorssata gisho ba shemppuwa aathi immees. 12 Kera heemmiya asi dorssata godanne henthanchcho gidonna gisho suudhumey yaa wode be7idi dorssata aggidi bees. Hessa gisho, suudhumey dorssata oykkidi laallees. 13 Kera heemmeyssi miishes heemmiya gishonne dorssatabay iya qofisonna gisho dorssata aggidi baqatees. 14 - 15 "Taani lo77o henthanchcho. Ta Aaway tana ereyssada taanikka ta Aawa erays. Hessadakka, taani ta dorssata erays; ta dorssatikka tana eroosona. Taani ta dorssata gisho ta shemppuwa aatha immays. 16 Ha wudiyan baynna hara dorssati taw de7oosona. Taani enttaka ehanaw bessees. Entti ta qaala si7ana; entti issi wude gidana; henthanchchoykka issuwa. 17 "Taani ta shemppuwa aatha immada zaara ekkiya gisho ta Aaway tana dosees. 18 Ta dosada ta shemppuwa aatha immaysippe attin taappe oonikka ekkenna. Ta ta shemppuwa aatha immanawunne zaara ekkanaw maati taw de7ees. Taani oothana mela ta Aaway tana kiittidayssi hayssa" yaagis. 19 Hessa I gida gisho Ayhudeta giddon qassika shaaketethi medhettis. 20 Enttafe dariya baggay, "Iyan tuna ayyaani de7ees! I gooyees! I giyabaa ays si7eeti?" yaagidosona. 21 Harati qassi, "Xalahey oykkida asi hayssada odettenna. Tuna ayyaani qooqe ayfe xeelisanaw dandda7iyye?" yaagidosona. 22 Yerusalaamen Xoossa Keetha anjjisida gallasata bonchchiya baaley gakkis; he wode sa7i balggo. 23 Yesuusi Xoossa Keethan Solomone baaranddan simerettees. 24 Ayhudeti Yesuusa yuushon shiiqi eqqidi, "Neeni nuna awude gakkanaw sidhera wothanee? Neeni Kiristtoosa gidikko ane nuus geeshshada oda" yaagidosona. 25 Yesuusi zaaridi enttako, "Taani hinttew odas; shin tana ammanekketa. Taani ta Aaway taw immida maatan oothiya oosoy tabaa markkattees. 26 Shin taani hinttew odidayssada hintte ta dorsse gidonna gisho ammanekketa. 27 Ta dorssati ta qaalaa si7oosona. Taani entta erays; enttika tana kaalloosona. 28 Taani enttaw merinaa de7uwa immays; entti ubbarakka dhayokkona. Oonikka ta kusheppe entta bonqi ekkanaw dandda7enna. 29 Entta taw immida ta Aaway ubbaafe aadhdhees Oonikka ta Aawa kusheppe entta bonqi ekkanaw dandda7enna. 30 Tanne ta Aaway issino" yaagis. 31 Ayhudeti Yesuusa caddanaw qassika shuchchi denthidosona. 32 Yesuusi enttako, "Taani oothana mela ta Aaway taw immida daro lo77o oosota hinttena ootha bessas. Hessatappe awussa gisho tana shuchchan caddanaw koyeetii?" yaagis. 33 Ayhudeti zaaridi, "Nuuni nena ne lo77o ooso gisho shuchchan caddanaw koyokko. Shin neeni Xoossaa cayaa gishonne ase gidashe ne nena Xoosse giya gishossa" yaagidosona. 34 Yesuusi zaaridi, "Geeshsha Maxaafan Xoossay, 'Hintte xoossata' gidayssi xaafettibeenne? 35 Geeshsha Maxaafay merinaw laamettenna. Xoossay ba qaala immida asata, 'xoossata' gidi xeegikko, 36 Aaway dooridi ha alamiya kiittida tana Xoossa Na7aa waattidi 'Xoossaa cayaasa' yaageeti? 37 Taani ta Aaway ootheyssa oothonna ixxiko tana ammanoppite. 38 Shin taani oothiyabaa gidikko hintte tana ammanonna ixxikokka, ta Aaway tanan de7eyssanne takka ta Aawan de7eyssa hintte erana mela ta oosuwa ammanite" yaagis. 39 Qassika entti iya oykkanaw koyidosona, shin I enttafe kessi ekkis. 40 Yohaannisi kase xammaqiya bessaa, Yorddaanose Shaafappe hefinthi Yesuusi pinnidi yan de7is. 41 Daro asay Yesuusakko yidi, "Yohaannisi malaata oothibeenna, shin I ha addiyabaa odidabay ubbay tuma" yaagidosona. 42 Yan daro asay Yesuusa ammanidosona.

11

1 Bitaaniya gutan Alaazara giya issi addey harggettis. Bitaaney Mayraamanne I michchiya Martta de7iya guta. 2 Mayraama Godaa tohuwa shitto tiyada ba binaanan iya tohuwa quchchidaaro. Harggettiday I ishaa Alaazara. 3 Hessa gisho, michcheti, "Godaw, ne doseyssi harggettis" gidi Yesuusakko kiittidosona. 4 Yesuusi hessa si7ida wode "Ha harggey, Xoossaynne iya Na7ay bonchchettana melappe attin hayqos gathiya hargge gidenna" yaagis. 5 Yesuusi Martta, I michchiwunne Alaazara dosees. 6 Shin Alaazari harggidayssa Yesuusi si7idi ba de7iya bessan nam77u gallas gam77is. 7 Hessafe guye, Yesuusi ba tamaaretakko, "Zaaridi Yihuda biittaa boos" yaagis. 8 Iya tamaareti zaaridi, "Asttamaariyaw, guutha wodeppe kase Ayhudeti nena shuchchan caddidi wodhanaw koyidosona; ha77ika yaa baanee?" yaagidosona. 9 Yesuusi, "Issi gallasan tammanne nam77u saatey de7ees gidenneyye? Gallas hamuttiya asi ha alamiya poo7uwa be7iya gisho dhubettenna. 10 Shin qamma hamuttiya oonikka poo7oy baynna gisho dhubettees" yaagis. 11 Yesuusi hessa gidaappe guye enttako, "Nu dosiya Alaazari dhiskkis, shin iya denthanaw taani baana" yaagis. 12 Iya tamaareti zaaridi, "Godaw, I dhiskkidabaa gidikko iyaw lo77ana" yaagidosona. 13 Yesuusi Alaazari hayqqidayssa odis, shin enttaw coo dhiskko daanis. 14 Hessa gisho, Yesuusi geeshshidi enttako, "Alaazari hayqqis. 15 Hintte ammanana mela taani he bessan de7onnayssas hintte gisho ufayttays. Ane yedhdhite; iyaakko boos" yaagis. 16 Hessafe guye, Didimoosa geetettiya Toomasi ba lagge tamaaretakko, "Asttamaariyara hayqqanaw nukka boos" yaagis. 17 Yesuusi gakkiya wode Alaazari moogettin oyddu gallas gidis. 18 Bitaaney Yerusalaameppe heedzu kilo mitire mela haakkees. 19 Daro Ayhudeti Marttanne Mayraamo entta ishay hayqqidayssas minthethanaw yidosona. 20 Martta Yesuusi yidayssa si7ada iya mokkanaw keyasu, shin Mayraama son attasu. 21 Martta Yesuusakko, "Godaw, neeni hayssan de7idabaa gidiyakko ta ishay hayqqenna. 22 Shin ha77i gidikkoka neeni woossiyabaa Xoossay new immanayssa taani erays" yaagasu. 23 Yesuusi, "Ne ishay hayqoppe denddana" yaagis. 24 Martta iyaakko, "Wurssetha gallas I hayqoppe denddanayssa erays" yaagasu. 25 Yesuusi iikko, "Taani denddonne de7o; tana ammaniya oonikka hayqqikokka de7on daana. 26 Qassi de7on de7eynne tana ammaniyaa oonikka hayqqenna. Hessa neeni ammanay?" yaagis. 27 Martta zaarada, "Godaw, ee taani ammanays! Neeni Xoossaa Na7aa, alamiya yaanaw de7iya Kiristtoosa gideyssa taani ammanays" yaagasu. 28 Martta hessa gidaappe guye, bada ba michchiw geeman xeegada, "Asttamaarey yidi nena koyees" yaagasu. 29 Mayraama hessa si7ida wode ellesa dendda eqqada Yesuusakko basu. 30 He wode Yesuusi Marttara gahettida bessan de7ees; buroo gutaa gakkibeenna. 31 Mayraamo minthethishe iira son de7iya Ayhudeti, iya dendda eqqada ellesada kare keyidayssa be7idi, duufo bada yeekkanaw haniya daanin iyo kaallidi keyidosona. 32 Mayraama Yesuusi de7iyasuwa bada iya be7ida wode iya tohuwa bolla kunddada, "Godaw, neeni hayssan de7idabaa gidiyakko ta ishay hayqqennashin" yaagasu. 33 Yesuusi Mayraamanne iira de7iya, Ayhudeti yeekkeyssa be7idi, ba wozanan daro seelettidi, 34 "Awun moogidetii?" yaagidi oychchin, "Godaw, yada be7a" yaagidi zaaridosona. 35 Yesuusi afuxis. 36 Hessa gisho, Ayhudeti, "I Alaazara ay mela dosiyakko be7ite" yaagidosona. 37 Shin enttafe issoti issoti, "Hayssi qooqiya xeelisidayssi ha addey hayqqonna mela oothanaw dandda7eneshin?" yaagidosona. 38 Qassika Yesuusi seelettidi, Alaazari moogettida duufuwa bis. He duufoy shuchchan gorddettida gonggolo. 39 Yesuusi, "Shuchchaa denthite" yaagidi kiittis. Martta, "Godaw, I hayqqosappe oyddu gallas gidida gisho ha77i xinqqana" yaagasu. 40 Yesuusi Marttako, "Ne ammaniyabaa gidikko Xoossaa bonchchuwa be7anayssa taani new odabiikkinaa?" yaagis. 41 Entti shuchchaa denthin Yesuusi salo pude xeellidi, "Aawaw, tana ne si7ida gisho nena galatays. 42 Ne ubba wode tana si7eyssa taani erays. Shin hayssan eqqida asay neeni tana kiittidayssa ammanana mela taani entta gisho hayssa gays" yaagis. 43 Yesuusi hessa gidaappe guye, ba qaala dhoqqu oothidi, "Alaazara, haa keya!" yaagis. 44 Hayqqida addey ziidhettida mela kusheynne tohoy shalon qashettidi de7ishin iya ayfe karey goozettida mela duufuwappe keyis. Yesuusi entta, "Birshshite! Bo giite!" yaagis. 45 Hessa gisho, Mayraamikko yida Ayhudetappe daroti Yesuusi oothidayssa be7idi iya ammanidosona. 46 Shin enttafe issoti issoti Farisaawetakko bidi Yesuusi oothidayssa enttaw odidosona. 47 Hessafe guye, kahine halaqatinne Farisaaweti shangguwa shiishidi, "Ha addey daro malaatata oothiya gisho nu ay oothinoo? 48 Nuuni iya si77i gidi aggiko asa ubbay iya ammanana. Qassi Roome biittaa asati yidi nu Xoossa Keethanne nu deriya dhayssana" yaagidosona. 49 Enttafe issoy Qayyaafa geyssi, he laythi kahine halaqa gididayssi, "Hintte aykkoka erekketa! 50 Asay ubbay dhayeyssafe asa ubbaa gisho issi asi hayqqeyssi lo77o gideyssa erekketii?" yaagis. 51 I hessa baappe gibeenna. Shin he laythi kahine halaqa gidiya gisho Yesuusi Ayhude asaa gisho hayqqanaw besseyssa tinbbite odis. 52 Qassi Yesuusi Ayhude asaa xalaalas gidonnashin laalettidi de7iya Xoossaa asa ubbaa issife shiishanawunne issi asi oothanaw hayqqana. 53 He gallasappe doomidi entti iya wodhanaw maqettidosona. 54 Hessa gisho, Yesuusi Ayhudeta giddon qonccen simerettibeenna. Shin bazzo biitta matan de7iya Efreeme gutaa bis. Ba tamaaretara he bessan gam77is. 55 Ayhudeti bonchchiya Paasika gallasay matis. Qassi daro asay banttana geeshshanaw Paasika bonchchiya gallasay gakkanaappe sinthe he biittaafe Yerusalaame bidosona. 56 Entti Xoossa Keethan eqqidi Yesuusa yuussaa naagiya gisho "Ay qoppeetii? Yesuusi baaliya bonchchanaw yeenne?" yaagidi issoy issuwa oychchidosona. 57 Kahine halaqatinne Farisaaweti Yesuusa oykkanaw, I de7iyasuwa eriya oonikka banttaw odana mela kiittidosona.

12

1 Paasika bonchchiya gallasappe usuppun gallas sinthattidi, Yesuusi hayqoppe denthida Alaazari de7iya gutaa, Bitaaniya bis. 2 He bessan entti iyaw kaho giigisidosona. Alaazari Yesuusara issife gayta bolla uttidashin Martta enttana mokkawusu. 3 Mayraama narddoose giya daro al77o geeshsha shitto ehada Yesuusa tohuwa tiyasu. Ba binaanan iya tohuwa quchchasu; keetha ubbay shitto sawon tongu gis. 4 Shin Yesuusa tamaaretappe issoy, Yesuusa aathi immanayssi, Asqoroota Yihudi, 5 "Ays ha shittoy heedzu xeetu dinaaren bayzettidi, miishey manqotas imettenne?" yaagis. 6 I kayso gidida gisho hessa gisippe attin manqotas qadhettidi gibeenna. I miishe karxiita oykkeyssa gidiya gisho ubba wode iyappe baw ekkees. 7 Yesuusi, "Iya baw de7iyabaa ta moogo gallasaas minjjida gisho iyo aggaagite. 8 Manqoti ubba wode hinttera daana, shin taani ubba wode hinttera de7ikke" yaagis. 9 He wode daro asay Yesuusi Bitaaniyan de7eyssa si7idi yaa bidosona. Entti Yesuusa xalaala gidonnashin I hayqoppe denthida Alaazarakka be7anaw bidosona. 10 Hessa gisho, kahine halaqati Alaazarakka qassi wodhanaw maqettidosona. 11 Ays giikko, Alaazara gaason daro Ayhudeti enttana ixxidi Yesuusa ammanoosona. 12 Wonttetha gallas Paasika bonchchiya bessaa yida daro asay Yesuusi Yerusalaame beyssa si7idi, 13 Zambba haythi ekkidi iya mokkanaw keyidosona. Bantta qaala dhoqqu oothidi, "Hosaana! Xoossay galatetto! Godaa sunthan yeyssi anjjetto! Xoossay Isra7eele Kawuwa anjjo!" yaagidosona. 14 - 15 Geeshsha Maxaafan, "Xiyoone katamaw, babbofa! Hekko, ne Kawoy hare mara bolla uttidi yees" geetettidayssada Yesuusi hare mari demmidi iya toggis. 16 Yesuusa tamaareti hessa kase akeekibookkona. Shin Yesuusi bonchchettidaappe guye entti hessa ubbaa akeekidosona. Hessi ubbay Geeshsha Maxaafay gidayssada hanis. 17 Yesuusi Alaazara duufoppe xeegidi, hayqoppe denthida wode iyara de7iya daro asay Yesuusabaa markkattidosona. 18 Daro asay iya mokkanaw keyiday, I he malaatata oothidaysssa si7ida gishossa. 19 Hessa gisho, Farisaaweti issoy issuwako, "Nu aykkoka oothanaw dandda7onnayssa be7ite; dere ubbay iya kaallees" yaagidosona. 20 Paasika bonchchiya gallas goynnanaw Yerusalaame bidayssata giddon issi issi Girike asati de7oosona. 21 Entti Galiila biittan Beetesayda katamaappe yida Filphoosakko bidi, "Godaw, nuuni Yesuusa be7anaw koyoos" yaagidi woossidosona. 22 Filphoosi bidi Inddiriyasas odin nam77ay bidi, Yesuusas odidosona. 23 Yesuusi enttako, "Asa Na7ay, bonchchettiya wodey gakkis. 24 Taani hinttew tuma odays; issi gistte ayfey biittan wodhdhidi wooqonna ixxiko barkka attees. Shin he gistte ayfey wooqiko daro ayfe ayfees. 25 Ba shemppuwa dosiya oonikka dhayssees; ba shemppuwa ha alamiyan ixxiya oonikka merinaa de7os ashshees. 26 Taani de7iyasuwan taara daana mela taw oothanaw koyaa oonikka tana kaallanaw bessees. Taw oothiya oonakka ta Aaway bonchchana. 27 "Ha77i ta shemppoy daro un77ettis; yaatin woygo? 'Ta Aawaw, tana ha saateppe ashsharkkii' yaago? Akkay, taani yiday waaye ekkanaassa. 28 Ta Aawaw, ne sunthaa bonchcha" yaagis. He wode saloppe, "Taani ta sunthaa bonchchas; zaaradakka bonchchana" yaagiya qaalay yis. 29 He bessan eqqida daro asay he qaala si7idi, "Hessi dada" yaagidosona. Harati qassi, "Kiitanchchoy iyaw odis" yaagidosona. 30 Yesuusi zaaridi enttako, "Ha qaalay hintte gisho yisippe attin ta gisho gidenna. 31 Ha alamey pirddettiya wodey ha77i; ha alamiya haareyssi ha77i kare holettana. 32 Qassi taani sa7appe dhoqqu oosettida wode asa ubbaa taakko ehana" yaagis. 33 I hessa giday ay mela hayqo hayqqaneekko enttaw qonccisanassa. 34 Daro asay zaaridi, "Nu higgey Kiristtoosi merinaw de7eyssa odees. Yaatin, neeni woygada, 'Asa Na7ay dhoqqu gaanaw bessees' gay? 'I, Asa Na7ay oonee?' " yaagidosona. 35 Yesuusi, "Poo7oy hinttera guutha wode gam77ana. Hinttew dhumonna mela poo7oy de7ishin, poo7uwan hamuttite. Dhuman hamuttiya asi aw biyakko erenna. 36 Poo7o nayta gidana mela poo7oy de7ishin poo7uwa ammanite" yaagis. Yesuusi hessa odidaappe guye bidi enttafe geemmis. 37 I hessa mela malaatata entta sinthan oothinkka ammanibookkona. 38 Nabiya Isayaasi, "Godaw, nu markkatethaa ooni ammanidee? Goday ba wolqqaa ooddes qonccisidee?" Gidayssi tuma gidana mela entti iya ammanibookkona. 39 - 40 Qassika Isayaasi, "Entta ayfey xeellonna mela, entta wozanay akeekonna mela, entti Xoossaakko simmin, I entta pathonna mela, Xoossay entta ayfiyaa qooqisis. Entta wozanaa minthis" gida gisho entti ammananaw dandda7ibookkona. 41 Isayaasi hessa giday, Yesuusa bonchchuwa be7ida gishonne iyabaa odida gishossa. 42 Gidikkoka, Ayhudeta halaqatappekka daroti Yesuusa ammanidosona. Shin Farisaaweti banttana Ayhudeta Woosa Keethafe kessoosona gidi yayyida gisho ammanida gidi qonccen markkattibookkona. 43 Hessa entti oothiday, Xoossan erettanayssafe aathidi asan erettanayssa dosida gishossa. 44 Yesuusi ba qaalaa dhoqqu oothidi, "Tana ammaniyaa oonikka tana kiittidaysaka ammaneesppe attin ta xalaala ammanenna. 45 Tana be7iya oonikka tana kiittidaysaka be7ees. 46 Tana ammaniyaa ubbay dhuman doonna mela taani poo7o gidada alamiya yas. 47 Ta qaalaa si7idi kiitettonna oonakka taani pirddike. Ays giikko, taani alamiya ashshanaw yasippe attin pirddanaw yabiikke. 48 Tana ixxeyssanne ta qaalaa ekkonna oonakka pirddeyssi de7ees. Taani odida qaalay wurssetha gallas he uraa pirddana. 49 Ays giikko, taani hessa taappe odikke, shin tana kiittida ta Aaway taani gaanayssanne odanayssa kiittis. 50 Qassi iya kiitay merinaa de7o gideyssa taani erays. Hessa gisho, taani odeyssi ta Aaway tana oda gidayssa" yaagis.

13

1 Paasika bonchchiya gallasay gakkanaappe sinthattidi ha alamiya aggidi Aawakko biya wodey gakkidayssa Yesuusi eris. Ha alamiyan de7iya bayssata ubba wode dosis; wurssethi gakkanawukka entta dosis. 2 Yesuusaranne iya tamaaretara issife kaho moosona. Hessafe kase Xalahey Simoona na7aa Asqoroota Yihudi Yesuusa aathi immanaada iya wozanan iita qofa wothis. 3 Yesuusi Aaway ubbabaa iya kushen wothidayssa, I Xoossaa matappe yidayssanne simmidi iyaakko baanayssa eris. 4 Yesuusi gaytaa bollafe denddidi bolla bagga ma7uwa qaari wothidi, pooxa ekkidi ba xeessan marxxafis. 5 Hessafe guye, haathe meechcha miishen tigidi, ba tamaareta tohuwa meeccis; qassi ba xeessan danccida pooxan quchchis. 6 Yesuusi Simoon Phexiroosakko yaa wode Phexiroosi, "Godaw, ne ta tohuwa meeccanee?" yaagis. 7 Yesuusi zaaridi iyaakko, "Taani ootheyssa ne ha77i erakka, shin guyeppe akeekana" yaagis. 8 Yaatin, Phexiroosi, "Ne ta tohuwa ubbarakka meeccaka" yaagis. Yesuusi iyaakko, "Taani ne tohuwa meecconna ixxiko newunne taw issifetethi baawa" yaagis. 9 Phexiroosi Yesuusakko, "Godaw, yaatikko, ta tohuwa xalaala gidonnashin ta kushiyanne ta huu7iya meecca" yaagis. 10 Yesuusi zaaridi, "Bolla meecettida oonikka tohoppe harabaa meecettanaw koshshenna; iyaw ubbasoy geeshshi. Hintte geeshshi, shin ubbay geeshshi gidekketa" yaagis. 11 Yesuusi bana aathi immana uray ooneekko eriya gisho "Hintte ubbay geeshshi gidekketa" yaagis. 12 Entta tohuwa meeccidaappe guye Yesuusi ba ma7uwa zaari ma77is. Simmi gaytaa bolla uttidi enttako, "Taani hinttew oothidayssa akeekeetii? 13 Hintte tana asttamaarenne Goda geeta; taani hintte geyssa gidiya gisho lo77o gideta. 14 Taani hinttew Godanne asttamaare gidashe hintte tohuwa meeccikko hintteka issoy issuwas hessada oothanaw bessees. 15 Hiza, taani hinttew oothidayssada hintteka oothana mela hinttew leemiso gidas. 16 Taani hinttew tuma odays; aylley ba godaappe, kiitettidayssi kiittidayssafe aadhdhenna. 17 Hintte hessa eridi oothiyabaa gidikko anjjettidayssata. 18 "Taani hinttena ubbaa giikke; taani dooridayssata erays. Shin Geeshsha Maxaafan, 'Ta barssidayssi ta kushiya saxxis' geetettidayssi tuma gidanaw bessees. 19 Taani Tana Gideyssa hintte ammanana mela hessi hananaappe sinthatada hinttew odays. 20 Taani hinttew tuma odays; taani kiittida oonakka mokkiya uray tana mokkees. Tana mokkiya oonikka tana kiittidayssa mokkees" yaagis. 21 Yesuusi hessa odidaappe guye ba wozanan daro un77ettidi, "Taani hinttew tuma odays; tana hinttefe issoy aathi immana" gidi qonccisidi odis. 22 I ooddebaa odiyakko iya tamaaretas erettonna ixxin issoy issuwa xeellidosona. 23 Iya tamaaretappe issoy, Yesuusi doseyssi, Yesuusa matan uttis. 24 Hessa gisho, Simoon Phexiroosi iya qam77ottidi, "I oona giyakko ane oychcha" yaagis. 25 Hessa gisho, he tamaarey Yesuusakko shiiqidi haythan, "Godaw, I oonee?" yaagis. 26 Yesuusi zaaridi, "Taani uythaa woxen tushada barsseyssa" yaagis. Qassi uythaa menthi ekkidi, woxen tushidi, Simoona na7aa Asqoroota Yihuda barssis. 27 Yihudi uythaa baaridaappe guye Xalahey sohuwara Yihudan gelis. Yesuusi iyaakko, "Neeni oothanaw qoppidabaa ellesada ootha" yaagis. 28 Shin gaytaa bolla uttidayssatappe oonikka Yesuusi hessa ays iyaakko gidaakko eribeenna. 29 Yihudi miishe oykkiya gisho iya tamaaretappe issoti issoti Yesuusi iya, "Paasika bonchchiya gallasaas banttaw koshshiyabaa shamma woykko manqotas muxaata imma gis" yaagidi qoppidosona. 30 Yihudi uythaa baarida mela sohuwara kare keyis. He wode sa7i qamma. 31 Yihudi kare keyidaappe guye, Yesuusi, "Ha77i Asa Na7ay bonchchettis; Xoossaykka iya baggara bonchchettis. 32 Xoossay iya baggara bonchchetiko I ba huu7en Asa Na7aa bonchchana; qassi I hessa ellesidi oothana. 33 Ta nayto, taani hinttera daro wode gam77ike. Hintte tana koyana, shin taani Ayhudetas odidayssa mela, 'Hintte taani biyasuwa baanaw dandda7ekketa.' 34 Taani hinttew immiya ooratha kiitay hayssa; issoy issuwa dosite. Taani hinttena dosidayssada hintte issoy issuwa dosanaw bessees. 35 Hintte issoy issuwara dosettiko hintte ta tamaare gideyssa asa ubbay erana" yaagis. 36 Simoon Phexiroosi Yesuusakko, "Godaw, neeni aw bay?" yaagis. Yesuusi zaaridi, "Taani biyasuwa neeni ha77i kaallanaw dandda7akka, shin guyeppe tana kaallana" yaagis. 37 Phexiroosi, "Godaw, taani nena ha77i kaallanaw ays dandda7ikkinaa? Taani ne gisho hayqqanawukka giiga uttas" yaagis. 38 Yesuusi zaaridi, "Ta gisho hayqqanaw tuma giiga uttadii? Taani new tuma odays; kuttoy waassanaappe sinthe neeni tana heedzu toho kaddana" yaagis.

14

1 Yesuusi ba tamaaretakko, "Hintte wozanay un77ettofo, Xoossaa ammanite, tanakka ammanite. 2 Ta Aawa keethan daro bessi de7ees. Taani hinttew besse giigisanaw bays. Hessa gidonnaako taani hinttew odikkeshin. 3 Taani bada besse giigisidaappe guye taani de7iyasuwan hintte daana mela simma yada hinttena taakko efana. 4 Hintte taani biyasuwa efiya ogiya ereeta" yaagis. 5 Yaatin, Toomasi, "Godaw, neeni biyasuwa nuuni erokko; ogiya waattidi eranaw dandda7anee?" yaagis. 6 Yesuusi zaaridi, "Ogey, tumaynne de7oy tana. Ta baggara gidonna ixxiko oonikka ta Aawakko baanaw dandda7enna. 7 Hintte tana eriyabaa gidiyakko, ta Aawakka erana. Shin hizappe doomidi hintte iya ereetanne iya be7ideta" yaagis. 8 Filphoosi Yesuusakko, "Godaw, Aawa nuna bessa; hessi nuus gidana" yaagis. 9 Yesuusi zaaridi, "Taani hayssa mela wode hinttera de7inkka tana erikkii? Tana be7ida uray Aawakka be7is. Yaatin, neeni woygada, 'Aawa nuna bessa' gay? 10 Taani Aawara issino gideyssanne Aawaykka taara issino gideyssa neeni ammanikkiyye? Taani hinttew odiya qaala taani taappe odikke, shin tanan de7iya Aaway ba oosuwa oothees. 11 Taani Aawan de7eyssanne Aawaykka tanan de7eyssa ammanite. Hessa ammanonna ixxiko ta oothiyabatan tana ammanite. 12 "Taani hinttew tuma odays; tana ammaniyaa uray taani oothiya oosuwappe aadhdhiya ooso oothana. Taani Aawakko biya gisho tana ammaniyaa oonikka hayssafe aadhdhiya ooso oothana. 13 Aaway Na7aa baggara bonchchettana mela ta sunthan hintte woossiya ubbaa ta hinttew oothana. 14 Ta sunthan aybibaakka hintte oychchiko ta hinttew oothana. 15 "Hintte tana dosikko ta kiitaa naagana. 16 Taani Aawa woossana; hinttera merinaw daana mela minthetheyssa hinttew immana. 17 He Ayyaanay Xoossaa tumaa qonccisees. Ha alamiya asay iya be7onna gishonne eronna gisho iya ekkanaw dandda7okkona. Shin I hinttera de7iya gishonne hintte giddon daana gisho hintte iya ereeta. 18 "Taani hinttena aaya aawu baynna na7ada hintte xalaala aggike; simmada hintteko yaana. 19 Guutha wodeppe guye alamey tana zaari be7enna, shin hintte be7ana. Taani de7on de7iya gisho hintteka de7on de7ana. 20 Taani ta Aawan, hintte tanan, qassi taani hinttenan de7eyssa hintte he gallas erana. 21 "Ta kiitaa ekkidi naagey tana dosees. Tana doseyssa ta Aawaykka dosees; taanikka iya dosays; taani iyaw qonccana" yaagis. 22 Asqoroota Yihuda gidonna Yihudi Yesuusakko, "Godaw, neeni waatada alamiyas gidonnashin nuus nena qonccisanee?" yaagis. 23 Yesuusi zaaridi, "Tana dosiya oonikka ta qaalas kiitettana. Ta Aaway iya dosana. Qassi ta Aawaynne taani iyaakko yidi iyara daana. 24 Tana dosonna oonikka ta qaalas kiitettenna. Hintte si7iya qaalay tana kiittida Aawabaape attin tabaa gidenna. 25 "Taani hinttera ha77i de7ashe hessa hinttew odas. 26 Shin Aaway ta sunthan kiittana minthethiya Geeshsha Ayyaanay, hinttena ubbabaa tamaarssana. Taani hinttew odida ubbaa I hinttena hassayisana. 27 "Sarotethi hinttew immana. Taani ta sarotethaa hinttew immana. Ta immiya sarotethay alamey immiya sarotethaa mela gidenna. Hessa gisho, un77ettofite, yayyofite. 28 'Taani baana, shin simmada hintteko yaana' gidayssa si7ideta. Hintte tana tuma dosiyabaa gidiyakko ta Aaway taappe aadhdhiya gisho taani iyaakko beyssan hintte ufayttana. 29 Hessi haniya wode hintte ammanana mela hessi hanonna de7ishin sinthatada taani hinttew odas. 30 "Ha alamiya haareyssi yaa gisho hizappe guye hinttera daro odettike. Tana I aykkoka oothanaw dandda7enna. 31 Shin taani Aawa doseyssa alamey erana mela ta Aaway tana kiittidayssa ubbaa oothays. Denddite; hayssafe boos.

15

1 "Taani woyniya tuma ubbaa. Goshshanchchoy ta Aawa. 2 Ta bolla de7iya ayfe ayfonna tashiya ubbaa I karees. Ayfiyaa tashiya kaseyssafe aadhdhi ayfana mela he tashiya I giigisana. 3 Taani hinttew odida qaala gisho hintte geeshshi. 4 Tanan de7ite; taanikka hinttenan de7ana. Woyniya tashey ubbaara de7onna ixxiko he tashey barkka ayfe ayfanaw dandda7enna. Hessadakka, hintteka tanan de7onna ixxiko ayfe ayfanaw dandda7ekketa. 5 "Taani woyniya ubbaa; hintte tasheta. Tanan de7eysinne taani iyan de7eyssi, I daro ayfe ayfana. Ta baynna hintte xalaala aykkoka oothanaw dandda7ekketa. 6 Tanan doonna uray tasheda karen yegittidi melana. Hessa mela tasheti shiiqidi taman yeggettana, xuugettana. 7 Hintte tanan de7ikko, ta qaalaykka hinttenan de7ikko, hintte koyabay aybaa gidikkoka woossite; hintte ekkana. 8 Hintte daro ayfe ayfiyaa ta tamaare gidikko, hessan ta Aaway bonchchettana. 9 Aaway tana doseyssada taanikka hinttena dosays; ta siiquwan de7ite. 10 Taani ta Aawa kiitaa naagada iya siiquwan de7idayssada hintteka ta kiitaa naagikko ta siiquwan daana. 11 "Ta ufayssay hinttenan gidana melanne hintte ufayssay polo gidana mela taani hinttew hessa odas. 12 Ta kiitay hayssa; taani hinttena dosidayssada hintteka issoy issuwa dosite. 13 Ba shemppuwa ba laggiyas aathidi immeyssafe aadhdhiya gita siiqoy baawa. 14 Taani hinttena kiittidaba ubbaa oothiko hintte dosettidayssata. 15 "Aylley ba goday oothiyabaa eronna gisho taani hinttena hizappe guye aylleta giikke. Shin ta Aawappe si7ida ubbaa taani hinttew odida gisho hinttena dosettidayssata gas. 16 Taani hinttena doorasippe attin hintte tana dooribeekketa. Hintte bidi dhayonna ayfe ayfana mela taani hinttena shuumas. Yaanikko ta Aaway hintte ta sunthan woossidaba ubbaa immana. 17 Ta kiitay hayssa: issoy issuwa dosite. 18 "Alamey hinttena ixxiko koyrottidi tana ixxidayssa akeekite. 19 Hintte alamiyabaa gidiyakko alamey babaada hinttena dosana. Shin taani hinttena alameppe doorida gishonne hintte alamiyabaa gidonna gisho alamey hinttena ixxees. 20 'Aylley ba godaappe aadhdhenna' gada taani hinttew odidayssa akeekite. Entti tana gooddidabaa gidikko hinttenakka gooddana. Entti ta qaala naagidabaa gidikko hintte qaalaakka naagana. 21 Shin entti tana kiittidayssa eronna gisho ha ubbaa ta gaason hintte bolla oothana. 22 Taani yada odonnabaa gidiyakko enttaw nagara gidenna. Shin ha77i entti oothida nagaraas gaasoyabay baawa. 23 Tana ixxeyssi ta Aawakka ixxees. 24 Oonikka oothiboonna ooso ta entta giddon oothaboonnabaa gidiyakko enttaw nagara gidonna attana. Shin ha77i entti taani oothida oosuwa be7idi tanakka ta Aawakka ixxidosona. 25 Shin entta higgiyan, 'Tana coo ixxidosona' geetettidi xaafettidayssi polettana mela hessi hanis. 26 "Aawappe yaa tumaa qonccisiya Ayyaana ta hinttew kiittana. I hinttena minthethana, tabaa markkattana. 27 Hintteka koyroppe doomidi taara de7iya gisho tabaa markkattana.

16

1 "Taani hessa hintte ammanoy dhayonna mela hinttew odas. 2 Entti hinttena Ayhude Woosa Keethatappe kessi yeddana. Hessadakka, hinttena wodhiya oonikka Xoossi koyabaa oothiya daaniya wodey yaana. 3 Entti hessa hintte bolla oothey tana woykko Aawa eronna gishossa. 4 Shin entti hessa hintte bolla oothiya wodey gakkiya wode taani hinttew odididayssa hintte akeekana mela taani hinttew hayssa odas. "Sinthatada taani hayssa hinttew odonna gam77iday ta hinttera de7iya gishossa. 5 Shin ha77i taani tana kiittidayssako bays; hinttefe oonikka, 'Awu bay?' gidi tana oychchey baawa. 6 Shin taani hessa odida gisho hintte wozanan daro azzanoy de7ees. 7 Shin taani hinttew tuma odays; taani biikko hinttew lo77o. Ays giikko, taani boonna ixxiko minthetheyssi hintteko yeenna. Shin taani biikko iya hintteko yeddana. 8 Minthetheyssi yidi, nagarabaa, xillotethabaanne pirddabaa ha alamiya asaa erisana. 9 Nagarabay, asay tana ammanonna gishossa. 10 Xillotethabay, taani Aawakko biya gishonne hintte tana zaari be7onna gishossa. 11 Pirddabay, qassi alamiya haareyssi pirddettida gishossa. 12 "Taani hinttew odiyabay darobay de7ees, shin ha77i hinttew gelenna. 13 Tuma Ayyaanay yaa wode hinttena tumatetha ubbaako kaalethana. I si7idabaa odeesippe attin baappe aybibaakka odenna. Qassi sinthafe yaanabaa hinttew I odana. 14 I taw de7eyssafe ekkidi hinttew odiya gisho I tana bonchchana. 15 Aawas de7iyaba ubbay tabaa; 'Minthetheyssi taw de7eyssafe ekkidi hinttew odana' taani giday hessassa. 16 "Guutha wodeppe guye tana be7ekketa; qassi guutha wodeppe guye hintte tana be7ana" yaagis. 17 Iya tamaaretappe issoti issoti bantta giddon, "Guutha wodeppe guye hintte tana be7ekketa; qassi guutha wodeppe guye hintte tana be7ana; qassika taani Aawakko bays guussay woy guussee?" yaagidosona. 18 "Guutha wodeppe guye geyssi woy guussee? I ay odettiyako nuus erettenna" yaagidosona. 19 Entti bana oychchanaw koyeyssa Yesuusi eridi, "Taani, 'Guutha wodeppe guye tana be7ekketa; qassi guutha wodeppe guye hintte tana be7ana' gidayssas hintte issoy issuwa oychcheetii? 20 Taani hinttew tuma odays; hintte yeekkananne afuxana, shin ha alamey ufayttana. Ha77i hintte azzanana, shin hintte azzanoy ufayssan laamettana. 21 Issi maccasiya na7a yelana haniya wode ba yelo wodey gakkida gisho hirggawusu. Shin na7a yelidaappe guye na7i ha alamiyan yelettida ufayssaa gisho ba un77aa dogawusu. 22 Hessadakka, hintteka hintte wozanan azzaneeta, shin taani hinttena zaarada be7ana. Hintte wozanay daro ufayttana; he ufayssaa oonikka hinttefe ekkenna. 23 "He gallas hintte tana aybibaakka woosseketa. Taani hinttew tuma odays; hintte ta sunthan woossiyabaa ubbaa Aaway hinttew immana. 24 Ha77i gakkanaw ta sunthan aybibaakka woossibeekketa. Hintte ufayssay polo gidana mela Xoossaa woossite; hintte ekkana. 25 "Taani ha77i gakkanaw hinttew leemison odas, hizappe taani leemison odonna wodey yaana. Shin Aawabaa taani hinttew qonccen odana. 26 He gallas hintte ta sunthan Aawa woossana; hintte gisho taani Aawa woossike. 27 Ays giikko, Aaway ba huu7en hinttena dosees. Hintte tana dosiya gishonne taani Aawa matappe yidayssa ammanida gisho I hinttena dosees. 28 Taani Aawa matappe ha alamiya yas; qassi alamiya aggada Aawakko baana" yaagis. 29 Iya tamaareti zaaridi, "Hekko, ha77i neeni qonccen odaasa; leemison aykkoka odakka. 30 Neeni ubbabaa ereyssa nuuni ha77i eroos; qassi nena oonikka oychchana mela neeni koyakka. Hessi nuna neeni Xoossafe kiitettidayssa ammanthees" yaagidosona. 31 Yaatin, Yesuusi zaaridi enttako, "Ha77i ammaneetii? 32 Hekko, hinttee, hintte soo hintte soo laalettiya wodeynne ta xalaala yeggi aggidi baqatiya wodey yaana; ha77ika yikichchis. Shin Aaway taara de7iya gisho ta ta xalaala gidikke. 33 Hintte taara de7ishe saroy hinttew daana mela taani hessa odas. Alamen de7ishe hintte waayettana. Shin minnite; taani alamiya xoonas" yaagis.

17

1 Yesuusi hessa odidaappe guye pude salo xeellidi, hayssada yaagis: "Aawaw, saatey gakkis; ne Na7ay nena bonchchana mela neeni ne Na7aa bonchcha. 2 Neeni iyaw immida ubbaas I merinaa de7uwa immana mela asa ubbaa bolla iyaw maata immadasa. 3 Merinaa de7oy, nena, issi tuma Xoossaanne ne kiittida Yesuus Kiristtoosa ero. 4 Neeni ta oothana mela immida oosuwa polada nena sa7an bonchchas. 5 Ha77ika, Aawaw, alamey medhettanaappe sinthe ne matan taw de7iya bonchchuwan tana bonchcha. 6 "Alamiya asaappe neeni taw immidayssata nena erisas. Entti neyssata; neeni entta taw immadasa. Entti ne qaalaskka kiitettidosona. 7 Neeni taw immida ubbabay neeppe yidayssa entti ha77i eroosona. 8 Neeni taw immida qaala taani enttaw immas; enttika he qaala ekkidosona. Taani ne matappe yidayssi tuma gideyssa eridi neeni tana kiittidaysaka ammanidosona. 9 "Taani enttaw woossays. Entti neyssata gidiya gisho neeni taw immida asaas woossaysippe attin alamiyas woossike. 10 Taw de7iya ubbabay nebaa; new de7iya ubbayka tabaa. Taani entta baggara bonchchettas. 11 Taani hizappe guye alamen de7ikke; entti alamen de7oosona. Taani ha77i neekko bays. Geeshsha Aawaw, ha neeni taw immidayssati neeranne taara issino gididayssada entti issino gidana mela entta ne taw immida ne sunthan naaga. 12 Taani enttara sa7an de7ashe, ne taw immida ne sunthaa wolqqan entta naagas. Geeshsha Maxaafay gidayssi polettana mela dhayoy bessiya uraappe attin enttafe hari oonikka dhayibeenna. 13 "Ha77i taani neekko bays. Ta ufayssay entta wozanan polo gidana mela hayssa taani alamen de7ashe odays. 14 Taani enttaw ne qaala immas. Taani alameppe gidonnayssada, enttika alameppe gidonna gisho alamey entta ixxis. 15 Neeni Xalaheppe entta naagana melappe attin alameppe kessana mela woossike. 16 Taani alameppe gidonnayssada enttika alameppe gidokkona. 17 Neeni ne tumatethan entta nebaa ootha; ne qaalaykka tuma. 18 Neeni tana alamiya kiittidayssada taanikka entta alamiya kiittas. 19 Qassi entti tuma nebaa gidana mela entta gisho taani ta huu7iya new immays. 20 "Taani entta xalaalas gidonnashin entti qaala odin, tana ammananayssataskka woossays. 21 Entti ubbay issino gidana mela taani woossays. Aawaw, ne tanan de7eyssada, qassi ta nenan de7eyssada entti nunan daana mela woossays. He wode neeni tana kiittidayssa alamey ammanana. 22 Neeninne taani issino gideyssada, entti issino gidana mela, neeni tana bonchchidayssada, taanikka entta bonchchas. 23 Taani enttan, neeni tanan de7eyssada entti polo issino gidana mela nena woossays. Hessika, ne tana kiittidayssanne ne tana dosida dosuwan entta dosidayssa alamey eran melassa. 24 "Aawaw, neeni taw immidayssati taani de7iyasuwan taara daana mela koyays. Alamey medhettanaappe sinthe neeni tana dosida gisho taw immida ta bonchchuwa entti be7ana. 25 "Geeshsha Aawaw, alamey nena erenna, shin taani erays. Qassi neeni tana kiittidayssa hayssati eroosona. 26 Neeni tana siiqida siiqoy enttanan daana mela, qassi taani enttanan gidana mela, taani ne sunthaa entta erisas; sinthaskka erisana" yaagis.

18

1 Yesuusi woossaa onggidaappe guye ba tamaaretara Qediroona zanggaara pinnidi, he bessan de7iya atakilttiya giddo gelidosona. 2 Yesuusi ubba wode ba tamaaretara yan shiiqiya gisho Yesuusa aathi immida Yihudi he bessaa erees. 3 Hessa gisho, Yihudi paanose, xomppe, tooranne gonddalle oykkida daro wotaaddareta, kahine halaqatinne Farisaaweti kiittida Xoossa Keetha naagiya pooliseta kaalethi ekkidi, he bessaa bis. 4 Yesuusi bana gakkana haniyabaa ubbaa eridi, gaxa keyidi, "Oona koyeetii?" yaagis. 5 Entti zaaridi, "Naazirete Yesuusa koyoos" yaagidosona. I zaaridi, "Taani Yesuusa" yaagis. Yesuusa aathi immida Yihudi yan enttara eqqis. 6 I, "Taani Yesuusa" gida wode entti guye shiiqidi, sa7an kunddidosona. 7 Yesuusi qassika, "Oona koyeetii?" yaagidi oychchis. Entti, "Naazirete Yesuusa koyoos" yaagidosona. 8 I zaaridi, "Taani Yesuusa gideyssa hinttew odas. Hiza, hintte tana koyabaa gidikko hayssata yeddite" yaagis. 9 I hessa giday, "Aawaw, neeni taw immidayssatappe hari attoshin issuwaka dhayssabiikke" gidayssi polettana melassa. 10 Simoon Phexiroosas mashshi de7ees. I he mashshaa shoddidi kahine halaqaa aylliyas ushachcha haytha shocidi, qanxi yeggis. He aylliya sunthay Malkkoosa. 11 Yesuusi Phexiroosakko, "Ne mashshaa shoohuwan zaara. Ta Aaway taw immida xuu7appe taani uyonnabaa new daanii?" yaagis. 12 Roome wotaaddaretinne entta halaqay Xoossa Keetha naagiya poolisetara issife Yesuusa oykkidi qachchidosona. 13 Koyro Yesuusa Haannako efidosona. Haanni he laythi kahine halaqa gidiya Qayyaafa bollo. 14 Qayyaafi, "Asa ubbaa gisho issi asi hayqqiko lo77o" gidi kase Ayhudeta zoridayssa. 15 Simoon Phexiroosinne hara issi tamaarey Yesuusa kaallidi bidosona. Kahine halaqay he hara tamaariya loythi erees. Hessa gisho, I Yesuusara kahine halaqaa zabbaa gelis. 16 Shin Phexiroosi karera dirssaa penggen eqqis. Kahine halaqay eriya hara tamaarey kare keyidi, penggiya naagiya na7ees odidi, Phexiroosa gaathi gelssis. 17 Penggiya naagiya na7iya Phexiroosakko, "Neeni, he addiya tamaaretappe issuwa gidikkii?" yaagasu. Phexiroosi zaaridi, "Akkay, taani gidikke" yaagis. 18 Sa7ay meeggiya gisho aylletinne naageyssati xiifa tama eethidi, yuuyi aadhdhi eqqidi kayosona. Phexiroosikka enttara eqqidi tama kayees. 19 Kahine halaqay Yesuusa, iya tamaaretabaanne iya timirttiyabaa oychchis. 20 Yesuusi zaaridi, "Taani asa ubbaas qonccen odas. Taani Ayhude ubbay shiiqiya Ayhude Woosa Keethaninne Xoossa Keethan ubba wode tamaarssas. Geeman aykkoka odabiikke. 21 Yaatin, neeni tana ays oychchay? Ta odishin si7ida asaa oychcha. He asay taani odididayssa eroosona" yaagis. 22 Yesuusi hessa gida wode he bessan eqqida wotaaddaretappe issoy Yesuusa baqqidi, "Kahine halaqaas hayssada zaaray?" yaagis. 23 Yesuusi zaaridi, "Taani iitabaa odidabaa gidikko hayssan de7iya asa ubbaa sinthan oda. Shin taani tuma odidabaa gidikko tana ays baqqay?" yaagis. 24 Hessa gisho, Haanni, Yesuusi qashettida mela kahine halaqaa Qayyaafakko yeddis. 25 Phexiroosi yan eqqidi, tama kayishin, harati iyaakko, "Neeni ha addiya tamaaretappe issuwa gidikkii?" yaagis. Phexiroosi zaaridi, "Akkay, taani gidikke" yaagidi kaddis. 26 Kahine halaqaa aylletappe issoy, Phexiroosi haythaa qanxida addiya dabboy, Phexiroosakko, "Taani nena iyara atakilttiya giddon be7abiikkina?" yaagidi oychchis. 27 Phexiroosi qassika kaddis. Sohuwara kuttoy waassi aggis. 28 Wontta guura, entti Yesuusa Qayyaafa sooppe deriya haareyssa ooso keethi efidosona. Ayhudeti Paasika Baale kathaa maanaw banttana tunisonna mela deriya haareyssa ooso keethaa gelibookkona. 29 Hessa gisho, Philaaxoosi enttako kare keyidi, "Ha addiya ays mooteetii?" yaagis. 30 Entti, "I iita oothonnabaa gidiyakko nuuni iya neekko ehokko" yaagidosona. 31 Philaaxoosi zaaridi, "Hintte iya ekki efidi, hintte higgey geyssada iya bolla pirddite" yaagis. Ayhudeti, "Oonakka wodhiya maati nuus baawa" yaagidosona; 32 Hessi haniday Yesuusi ay mela hayqo hayqqaneekko erisanaw odidayssi polettanaassa. 33 Philaaxoosi ba ooso keetha zaari gelidi, Yesuusa xeegidi, "Neeni Ayhude kawo?" yaagidi oychchis. 34 Yesuusi Philaaxoosa, "Ha oysha neeni neeppe oychchayye woykko hara asi new tabaa odidee?" yaagis. 35 Philaaxoosi zaaridi, "Ta Ayhude asee? Ne asaynne kahine halaqati nena taw aathi immidosona. Ne ay oothadii?" yaagis. 36 Yesuusi, "Ta kawotethay ha alamiyana gidenna. I hayssan gidiyakko ta Ayhudeta halaqatas aadhdha imettonna mela ta aylleti taw olettana. Shin ta kawotethay ha alamiyana gidenna" yaagis. 37 Hessa gisho, Philaaxoosi Yesuusakko, "Yaatin, neeni kawoyye?" yaagidi oychchis. Yesuusi zaaridi, "Tuma ta kawo gideyssa ne gadasa. Taani yelettidaynne ha alamiya yiday tumatethaas markkattanassa. Tumaa bagga gidida oonikka taani geyssa si7ees" yaagis. 38 Philaaxoosi, "Tumi aybee?" yaagis. Philaaxoosi hessa gidaappe guye Ayhudetakko kare keyidi, "Taani iyappe ay iitakka demmabiikke. 39 Shin Paasika Baale gallas, issi ase hinttew qashoppe billiya meezey de7ees. Taani hinttew Ayhudeta kawuwa billana mela koyeetii?" yaagis. 40 Entti zaaridi, bantta qaalaa dhoqqu oothidi, "Barbbaana billafe attin iya gidenna" yaagidosona. Shin Barbbaani pangga.

19

1 Hessafe guye, Philaaxoosi Yesuusa garaafisis. 2 Wotaaddareti aguntha kallachcha medhdhidi iya huu7en wothidosona. Qassi zo7o ma7o iya mayzidosona. 3 Iyaakko shiiqidi, "Ayhude kawuwaw, merinaw kawota" yaagidi iya baqqidosona. 4 Philaaxoosi qassika kare keyidi, Ayhudetakko, "Hekko, taani iyappe ay iitakka demmaboonnayssa hintte erana mela iya hintteko kare kessana" yaagis. 5 Hessafe guye, Yesuusi aguntha kallachcha ba huu7en wothidi, zo7o ma7o ma77idi, kare keyis. Philaaxoosi Ayhudetakko, "Uraa hayssa be7ite" yaagis. 6 Kahine halaqatinne Xoossa Keetha naageyssati iya be7ida wode bantta qaala dhoqqu oothidi, "Masqaliya bolla kaqqa! Kaqqa!" yaagidosona. Philaaxoosi enttako, "Hintte iya efidi, masqaliya bolla kaqqite. Taani iyappe ay iitakka demmabiikke" yaagis. 7 Ayhudeti zaaridi, "Nuus higgey de7ees. I bana Xoossaa na7a oothida gisho nu higgiyatho I hayqqanaw bessees" yaagidosona. 8 Philaaxoosi hessa si7ida wode kaseyssafe daro yayyis. 9 Qassika Philaaxoosi ba ooso keethi simmi gelidi Yesuusakko, "Neeni awuppe yadi?" yaagidi oychchis. Shin Yesuusi iyaw aykkoka zaaribeenna. 10 Hessa gisho, Philaaxoosi, "Taw odikkii? Nena billanaw woykko masqaliya bolla kaqqanaw taw maati de7eyssa erikkii?" yaagis. 11 Yesuusi, "Xoossay new maata immiboonnabaa gidiyakko ta bolla maati new deennashin. Hessa gisho, tana new aathi immidays aadhdhiya nagara oothis" yaagis. 12 Philaaxoosi hessa si7ida wode Yesuusa billanaw oge koyis. Shin Ayhudeti bantta qaala dhoqqu oothidi, "Neeni iya billiyabaa gidikko Kawuwa Qeesare bagga gidakka. Bana kawo giya oonikka Qeesare morkke" yaagidosona. 13 Philaaxoosi hessa si7idi Yesuusa kare kessis. Yaatidi, "Lochche Shuchchi" giyason pirdda oydiyan uttis. Ibraysxe qaalan he bessay "Gabata" guussu. 14 He gallasay Paasika Baale bonchchanaw giigetetha gallas. He wode sa7i usuppun saate heera. Philaaxoosi Ayhudetakko, "Hintte kawuwa hayssa be7ite" yaagis. 15 Ayhudeti bantta qaala dhoqqu oothidi, "Digga! Digga! Masqaliya bolla kaqqa" yaagidosona. Philaaxoosi zaaridi, "Hintte kawuwa taani masqaliya bolla kaqqanayssa koyeetii?" yaagidi oychchis. Kahine halaqati, "Qeesareppe hara kawoy nuus baawa" yaagidosona. 16 Hessafe guye, entti Yesuusa masqaliya bolla kaqqana mela Philaaxoosi enttaw aathi immis. Entti Yesuusa oykkidi efidosona. 17 Yesuusi ba masqaliya tookkidi, "Huu7e guugge" giya bessaa bis. "Huu7e guugge" guussay Ibraysxe qaalan "Golggotta" guussu. 18 Entti he bessan masqaliya bolla Yesuusa kaqqidosona. Qassi iyara hara nam77u asata, issuwa ya baggara hankkuwa ha baggara masqaliya bolla kaqqidosona. 19 Philaaxoosi, "Ayhudeta Kawuwa, Naazirete Yesuusa" yaagiya xuufe xaafidi masqaliya bolla wothis. 20 Yesuusi masqaliya bolla kaqettida bessay katamaas matan de7iya gisho daro Ayhudeti he xuufiya nabbabidosona. Xuufey xaafettiday Ibraysxe doonan, Laatine doonaninne Girike doonana. 21 Hessa gisho, kahine halaqati Philaaxoosakko, "'Ha addey bana Ayhude kawo yaagis' gada xaafappe attin 'Ayhude kawo' gada xaafoppa" yaagidosona. 22 Yaatin, Philaaxoosi, "Ta xaafidayssa xaafas" yaagidi zaaris. 23 Wotaaddareti masqaliya bolla iya kaqqidaappe guye iya ma7uwa ekkidi, oyddu bessan shaakkidi, isso isso ekkidosona. Yeda ma7ettiya iya adussa ma7uwa ekkidosona. 24 Wotaaddareti, "Oona gakkaneekko, saama yegganaappe attin ma7uwa peedhokko" yaagidosona. Hessi haniday Geeshsha Maxaafan, "Ta ma7uwa shaakki ekkidosona; ta adussa ma7uwa bollaka saama yeggidosona" geetettidayssi polettana melassa. Hessa gisho, wotaaddareti hessa oothidosona. 25 Shin Yesuusa masqaliya matan iya aayyaa, iya aaye michchiya, Qeliyophe machchiya Mayraamanne Magdela Mayraama eqqidosona. 26 Yesuusi ba aayiwunne I dosiya tamaarey yan eqqidayssata be7idi, ba aayeko, "Ta aaye, ne na7aa hayssa be7a" yaagis. 27 Hessafe guye, he tamaariyakko, "Ne aayiw hanno be7a" yaagis. He tamaarey iyo he wodeppe doomidi baara daana mela soo efis. 28 Hessafe guye, Yesuusi ubbay ha77i polettidayssa eridi, Geeshsha Maxaafan xaafettidayssi polettana mela "Tana saamees" yaagis. 29 He bessan issi xugga kumetha caala woyney de7ees. Entti ispponjje he woyniyan yeggidi, hisophe mitha xeeran wothidi, Yesuusa doonaakko shiishidosona. 30 Yesuusi woyniya ganxi be7idi, "Polettis" yaagis. Hessafe guye, ba huu7iya ziqqi oothidi ba shemppuwa immis. 31 He gallasay giigetetha gallas gidiya gishonne wonttetha gallasay bonchcho Sambbaata gidiya gisho asata ahay masqaliya bolla Sambbaata gallas pee7onna mela entta tohuwa menthidi, masqaliyappe wodhisana mela Ayhudeti Philaaxoosa woossidosona. 32 Hessa gisho, wotaaddareti bidi, Yesuusara kaqettida nam77u asata tohuwa menthidosona. 33 Shin Yesuusakko yida wode I hayqqidayssa be7idi, iya tohuwa menthibookkona. 34 Shin wotaaddaretappe issoy iya miya tooran caddin sohuwara suuthinne haathi goggis. 35 Hintte ammanana mela hessa be7idayssi markkattis. Iya markkatethayka tuma. Qassi I odeyssi tuma gideyssa erees. 36 Hessi haniday Geeshsha Maxaafay, "Iya meqethatappe issoykka meqqenna" gidayssi polettana melassa. 37 Qassika Geeshsha Maxaafay hara bessan, "Entti bantta caddidayssa be7ana" yaagees. 38 Hessafe guye, Armmatiyasa katamaappe yida Yoosefi Yesuusa ahaa ekkanaw Philaaxoosa woossis. Yoosefi Ayhudetas yayyida gisho qosan Yesuusa kaalleyssa. Philaaxoosi, "Ekka" yaagis. Hessa gisho, Yoosefi bidi Yesuusa ahaa ekkis. 39 Qassi Niqodimoosi, hayssafe kase Yesuusakko qamma yidayssi, karbbenne godare uuthara walakettida hasttamanne issi kilo giraame gidiya shitto ekkidi Yoosefara yis. 40 He nam77u asati Yesuusa ahaa ekkidi, Ayhudeti aha xaaxiya maaran, shittora, moogo afilan xaaxidosona. 41 Yesuusi masqaliya bolla kaqettida bessan daro atakilttey de7ees. He atakilttiya giddon shuchchafe woocettidi oosettida buroo oonikka moogettibonna ooratha duufoy de7ees. 42 He gonggoloy matan de7iya gishonne Ayhudeti Sambbaatas giigettiya gallas gidiya gisho Yesuusa ahaa yan moogidosona.

20

1 Wogga wode wontta buroo geeyonna de7ishin, Magdela Mayraama, Yesuusi moogettida duufuwa bada shuchchay he duufuwa doonappe denddidayssa be7asu. 2 Simoon Phexiroosakkonne Yesuusi dosiya hankko tamaariyakko woxxa bada, "Duufuwappe Godaa efidosona; iya awun wothidaakko nu erokko" yaagasu. 3 Hessa gisho, Phexiroosinne hankko tamaarey keyidi duufuwa bidosona. 4 Nam77ayka issife woxxidosona, shin hankko tamaarey Phexiroosappe aadhdhidi sinthattidi duufuwa gakkis. 5 He tamaarey hokkidi, moogo afilaa be7is, shin duufuwan wodhdhibeenna. 6 Simoon Phexiroosi iya kaalli yidi, duufuwan wodhdhidi moogo afilay yan de7eyssa be7is. 7 Qassi Yesuusa huu7en xaaxettida afilay xaaxettida mela dumma issi bessan de7eyssa be7is. He afilay dumma de7eesippe attin moogo afilaara issife deenna. 8 He wode sinthattidi duufuwa gakkida hankko tamaarey geli be7idi ammanis. 9 Yesuusi hayqoppe denddanaw besseyssa odiya Geeshsha maxaafaa qaala entti buroo akeekibookkona. 10 Hessafe guye, iya tamaareti bantta soo simmidi bidosona. 11 Shin Mayraama he duufuwa doonan eqqada yeekkashe hokkada duufuwa giddo xeellasu. 12 Bootha ma7o ma77ida nam77u kiitanchchoti Yesuusa ahay zin77idasuwan issoy huu7esoora hankkoy tohosoora uttidashin be7asu. 13 Entti ikko, "Maccasete, ays yeekkay?" yaagidi oychchidosona. Iya, "Entti ta Godaa efidosona; entti awun wothidaakko taani erikke" yaagasu. 14 Hessa gidaappe guye, iya guye simma xeelliya wode Yesuusi yan eqqidayssa be7asu. Shin I Yesuusa gididayssa erabuukku. 15 Yesuusi iikko, "Maccasete, ays yeekkay? Oona koyay?" yaagidi oychchis. Mayraama atakiltte oosanchchuwa daanin, "Godaw, ne ekkidabaa gidikko, iya awun wothidaakko taw odarkkii. Taani iya ekkana" yaagasu. 16 Yesuusi iikko, "Mayraame" yaagis. Iya iyaakko simmada, Ibraysxe doonan "Rebuuni" yaagasu. Hessas birshshethay "Asttamaariyaw" guussu. 17 Yesuusi iikko, "Taani buroo ta Aawakko boonna gisho tana oykkada ashshanaw koyoppa. Shin ta ishatakko bada, 'Taani ta Aawakkonne hintte Aawakko, ta Xoossaakonne hintte Xoossaako, simmana gis' gada enttaw oda" yaagis. 18 Magdela Mayraama Godaa be7idayssanne iw hessa I odididayssa bada iya tamaaretas odasu. 19 Wogga wode omarssi, iya tamaareti Ayhudetas yayyidi kariya gorddidi shiiqi uttidashin, Yesuusi yidi, entta giddon eqqidi, "Saroy hinttew gido" yaagis. 20 Hessa gidi simmidi ba kushiyanne ba miya entta bessis. Iya tamaareti Godaa be7ida wode daro ufayttidosona. 21 Yesuusi zaaridi enttako, "Saroy hinttew gido; ta Aaway tana kiittidayssada taanikka hinttena kiittays" yaagis. 22 Hessa gidaappe guye, entta bolla ufu gidi punnis. Qassi, "Geeshsha Ayyaana ekkite. 23 Hintte atto gida asaa nagaray atto geetettana. Hintte atto goonnayssata nagaray atto geetettenna" yaagis. 24 Shin tammanne nam77u tamaaretappe issoy, Didimoosa geetettiya Toomasi, Yesuusi yida wode enttara deenna. 25 Hessa gisho, hankko iya tamaareti Toomasakko, "Nuuni Godaa be7ida" yaagidosona. Shin Toomasi enttako, "Misimaren I cadettida iya kushiyan de7iya beeta be7onnanne he beeta ta biradhdhen bochchonna, qassi ta kushiya iya miyan yedda be7onna ammanikke" yaagis. 26 Saaminttafe guye, Yesuusa tamaareti qassika son shiiqidi uttidosona; Toomasikka enttara de7ees. Karey gorddettidi de7ishin Yesuusi yidi, entta giddon eqqidi, "Saroy hinttew gido" yaagis. 27 Hessafe guye, Yesuusi Toomasakko, "Ta kushiya ne biradhdhiyan bochchada be7a. Qassi ne kushiya ta miyan yeddada be7a; sidhoppa, ammana" yaagis. 28 Toomasi zaaridi, "Ta Godaw, ta Xoossaw" yaagis. 29 Yaatin Yesuusi, "Neeni tana be7ida gisho ammanadasa, shin tana be7onna ammanidayssati anjjettidayssata" yaagis. 30 Yesuusi ha maxaafan xaafettiboonna hara daro malaatata ba tamaareta sinthan oothis. 31 Shin Yesuusi I Kiristtoosa, Xoossaa Na7aa gideyssa hintte ammanana melanne ammanidi iya sunthan de7o demmana mela hessi xaafettis.

21

1 Hessafe guye, Yesuusi Xibaaryoosa Abbaa matan ba tamaaretas zaari qonccis. I enttaw hayssafe kaallidi de7iya hanotan qonccis. 2 Simoon Phexiroosi, Mentte geetettiya Toomasi, Qaana Galiilappe yida Natina7eeli, Zabdiyoosa naytinne Yesuusa tamaaretappe hara nam77ati issife de7oosona. 3 Simoon Phexiroosi enttako, "Taani molo oykkanaw bays" yaagis. Entti, "Nukka neera baana" yaagidi, wogoluwa giddo gelidosona. Shin entti he qamman aybi molokka oykkibookkona. 4 Wontta guura xalqey dolanaappe sinthe, Yesuusi abbaa gaxan eqqis, shin iya tamaareti Yesuusa gididayssa erbookkona. 5 Yesuusi enttako, "Ta laggeto, molo oykkibeekketii?" yaagis. Entti zaaridi, "Aykkoka oykkibookko" yaagidosona. 6 I zaaridi, "Hintte gitiya wogoluwappe ushachcha baggara yeggite; guutha molo hintte oykkana" yaagis. Hessa gisho, gitiya ushachcha baggara yeggidosona. Moloy darida gisho goochchidi kessanaw xoonettidosona. 7 Yesuusi dosiya tamaarey Phexiroosakko, "Hayssi Godaa!" yaagis. Simoon Phexiroosi I Godaa gidayssa si7ida wode kallo de7iya gisho ba ma7uwa ma77idi abbaa giddo guppi gelis. 8 Shin wogoluwan attida hankko tamaareti moloy kumida gitiya goochchidi, abbaafe gaxa keyidosona. Entti abbaafe nam77u xeetu wadha mela haakkoosona. 9 Entti abbaafe gaxa keyida wode xiifa bonqon moloy de7eyssanne uythi be7idosona. 10 Yesuusi enttako, "Ha77i hintte oykkida moluwappe guuthara hammite" yaagis. 11 Simoon Phexiroosi wogoluwan gelidi, xeetanne ishatammanne heedzu wogga moloti kumida gitiya goochchidi abbaafe gaxa kessis. Moloy hessa mela daro gidin gitey daakettibeenna. 12 Yesuusi enttako, "Haa yidi miite" yaagis. I Godaa gideyssa entti erida gisho iya tamaaretappe issoykka, "Neeni oonee?" gidi iya oychchanaw minniday baawa. 13 Yesuusi yidi, uythaa ekkidi enttaw immis; moluwakka hessada immis. 14 Yesuusi hayqoppe denddidi ba tamaaretas qonccishin hayssi heedzantho. 15 Entti midaappe guye, Yesuusi Simoon Phexiroosakko, "Yoona na7aw Simoona, tana hayssatappe aathada dosay?" yaagis. Simoon Phexiroosi, "Ee Godaw, taani nena doseyssa ne eraasa" yaagis. Yesuusi iyaakko, "Ta dorssa marata heemma" yaagis. 16 Yesuusi qassika, "Yoona na7aw Simoona, tana dosay?" yaagis. Simoon Phexiroosi, "Ee Godaw, taani nena doseyssa ne eraasa" yaagis. Yesuusi, "Ta dorssata heemma" yaagis. 17 Yesuusi heedzantho, "Yoona na7aw Simoona, tana dosay?" yaagis. Yesuusi heedzantho Simoon Phexiroosakko, "Tana dosay?" yaagidi oychchida gisho Phexiroosi azzanidi, "Godaw, neeni ubbabaa eraasa; taani nena doseyssa ne eraasa" yaagis. Yesuusi, "Ta dorssata heemma. 18 Taani new tuma odays; neeni na7atethan de7iya wode nerkka danccettada, ne koyida soo baasa. Shin ne cimida wode ne kushiya micca bessana. Hari danccisana; ne dosonna soo efana" yaagis. 19 Yesuusi hessa Phexiroosi ay mela hayqo hayqqidi, Xoossaa bonchchisaneekko erisanaw gis. Hessa gidaappe guye, Yesuusi Phexiroosakko, "Tana kaalla" yaagis. 20 Phexiroosi guye simmidi, Yesuusi dosiya tamaarey baappe guyera yeyssa be7is. He tamaarey, kaho miyason Yesuusakko shiiqidi, "Godaw, nena aathi immanay oonee?" gidayssa. 21 Phexiroosi he tamaariya be7idi, "Godaw, ha addey qassi waananee?" yaagidi Yesuusa oychchis. 22 Yesuusi iyaakko, "Taani yaana gakkanaw I daana mela taani koykko, hessi nena ay metidee? Neeni tana kaalla" yaagis. 23 Hessa gisho, he tamaarey hayqqenna giya oday ishata ubbaa gakkis. Shin Yesuusi, "Taani yaana gakkanaw, I daana mela taani koykko nena ay metidee?" yaagisippe attin "Hayqqenna" gibeenna. 24 Ha odabaa markkattidaynne hayssa xaafiday he tamaariya. Iya markkatethay tuma gideyssa nuuni eroos. 25 Yesuusi oothida hara darobay de7ees. Ta qoppin, ubbabay huu7en huu7en xaafettidaakko, xaafettiya maxaafatas kumetha alamey wothanw gidanabaa daanenna.


AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE