Gamo of Ethiopia.

JOHN

1

1 Qaalay kase koyro dees. Qaalaykka Xoossa achchan dees. He qaalaykka Xoossa. 2 Izi koyro Xoossa achchan dees. 3 Medhetethi wuri izan medhettides. Medhettidazan izi baynda medhettiday issinaka duukku. 4 De7oy izan dawus. Hanna de7oya asas poo7o. 5 Poo7oy dhuman poo7ises. Dhumay poo7o mulekka xoonenna. 6 Xoossafe kiitettida Yohannisa geetettiza issadey dees. 7 Iza markatethan asi wuri ammanana mala Poo7os marka gidi yides. 8 Izi poo7o gish markattana yides attin izi ba hu7es poo7o gidenna. 9 Asa ubbas poo7o immiza tumu poo7oy hayssa ha alamezan Yesusan dees. 10 Qaalaykka kase alamen dees. Alameyka medhettiday izanna. Gido attin alamey iza eribenna. 11 Izi ba baggatakko yiin iza baggati iza ekkibeetenna. 12 Gido attin iza ekkidayti iza sunthan ammanidayti isti Xoossa nayta gidana mala maata istas immides. 13 Istika Xoossa nayta gididay Xoossafe yelettida gish attin asa zerethafe hessika asa wogan woykko asho shenen gidenna. 14 Qaalaykka as gidides. Xoossa kiyatethaninne tuman kumidi nunan aqides; issi naas aawa matan diza boncho misatiza iza boncho nu beydos. 15 Yohannisikka “Taappe guyera yizayssi taappe aadhdhees. Gaasoyka izi taappe kasekka dees gaada ta intes yootidayssi hekko hayssi izakko!” gi markattides. 16 Iza kumeththa kiyatethan nu wuri kiyatetha bolla kiyateth ekkidos. 17 Wogay Muse baggara imettides; kiyatethinne tumay gidikko Yesus Kirstoosa baggara nuus yides. 18 Xoosse beyiday oonikka baawa. Gido attin Xoossa Aawa matan diza Xoossa Naa issoy xalala iza qoncisides. 19 Ayhudata daannati Yerusalameppe Qeesetanne Lewe nayta Yohannisakko kiittidi “Ne oonee?” giidi oychishin, 20 Yohannisi “Tani Kirstoosa gidikke” giidi geeshshi markattides attin markattanas ixibenna. 21 Istika “Histin ne oonee? Ne Elaasaa?” giidi oychida. Izikka “Gidikke” giidi istas zaarides. Istika “Izi yaana geetettida nabey nenee?” gida. Izikka “Akay tana gidikke” gides. 22 Isti qas “Histin ne oonee? Nuna kiittida asas nu yootana mala ne nena oona gay?” gida. 23 Izikka “Nabe Isayaassi yootida mala tani ‘Xoossa oge suurisite’ gishe bazzo biittan waassizade qaala giirisa” gides 24 Farsaaweetappe kiitettida issi issi asati 25 Hessa gish “Ne Xoossi kiittidade woykko buro yaana geetettida nabey nena gidonta gidikko histin aazas nuna xammaqay?” giidi iza oychida. 26 Yohannisikka istas “Ta haaththan xammaqays; gido attin inte erontaddey inte giddon eqqides. 27 Taappe guyera yaanayssi iza. Ta iza caamma qasho birshanas bessizade gidikke” gides. 28 Hayssi wuri haniday Yohannisi xammaqiza Yordanoose shaafappe he pinthan diza Bitaaniya geetettiza katamanna. 29 Wontetha gallas Yohannisi Yesusi baako yishin beyidi “Dere nagara biittafe diggana Xoossa dorsi hekko hayssich! 30 ‘Taappe guyera yaanayssi izi taappe kasekka diza gish taappe aadhdhees’ gaada ta intes yootizay hayssich! 31 Takka ta baggara iza erabeekke shin gidikkokka izi Isra7eele deres qoncana mala ta haaththan xammaqashe yadis” gides. 32 Kaalethidikka Yohannisi hizgi markattides “Xillo Ayanay haraphe kafo misatdi saloppe wodhdhishininne iza bolla uttishin beyadis. 33 Ta ta baggara iza erike shin ta haaththan xammaqana mala tana kiittidadey ‘Xillo Ayanay iza bolla wodhdhi shempishin ne beyanaddey Xillo Ayanan meecanay iza’ giidi taas yootides. 34 Takka hessa beyadis. Hessa gish izi Xoossa naa gididayssa ta markatays” gides. 35 Wontetha gallas Yohannisi bana kaalliza nam7atara heen eqqides. 36 Yesusi iza achchara aadhdhishin Yohannisi beyidi “Xoossa dorsi hekko hayssich!” gides. 37 Yohannisa kaalliza nam7ati hessa siydi Yesusa kaallida. 38 Isti iza kaallishin Yesusi guye yuuy xeelidi “Ay kooyetii?” gides. Istika “Astamare! Ne duussasoy awaa?” gida. 39 Izikka ista “Ha yiidi beyte” gides. Hessa gish biidi izi awan dizaakko beyidanne he gallas izara issife pe7ida. Wodeykka gede tammu saateso bides. 40 Yohannisi yootida qaala siydi Yesusa kaallida nam7atappe issoy Simoona Phexroosa isha Indiraasa. 41 Indiraassi koyro ba isha Simoonakko biidinne “Xoossi kiittida Kirstoosa nu demmidos!” gides. 42 Hessafe guye Indiraassi Simoona Yesusakko ekki yides. Yesusikka iza tishshi histi xeelidi “Haysso! Ne Yoona naa Simoona; hayssafe guye ne Keefa geetettana.” Keefa gussi Phexroosa guussa woykko zaalla shuch guussa. 43 Wontetha gallas Yesusi Galila baanas koydes. Piliphoosakka demmidi “Tana kaalla” gides. 44 Piliphoosikka Indiraasa malanne Phexroosa mala Betesayda katama asa. 45 Piliphoosi Natina7eele demmidi “Musey woga maxaafan qasse nabetikka buroppe hananayssa yootiza ba maxaafatan iza gish xaafida addeza nu demmidos. Izikka Yoosefe naa Naazirete Yesusakko!” gides. 46 Natina7eeley qas “Naazireteppe lo7o miishi beetti erizee?” gi oychin Piliphoosi iza “Haa yaada beya” gides. 47 Natina7eeley Yesusa beyana yishin Yesusi beyidi iza “Hekko! Geney baynda tumu Isra7eele asa!” giidi iza gish yootides. 48 Natina7eeleykka zaaridi “Tana wosta eradii?” gi oychin Yesusikka “Piliphoosi nena xeeyganappe kase balase mitha garsan ne dishin ta nena beyadis” gi zaarides. 49 Natina7eeley “Astamare! Ne Xoossa naa; Ne Isra7eele kawo” gides. 50 Yesusikka izas “Ne ammaniday; ta nena ‘Balase mitha garsan beyadis’ gida gishee? Ne buro hessafe aadhdhiza daro miish beyana. 51 Gujidikka ta intes tumu gays; buro saloy doyettin Xoossa Kiitanchati Asa Naa bolla wodhdhishininne kezishin inte beyana” gides.

2

1 Heedzdzantho gallas Galila giddon diza Qaana geetettiza Kataman sargey dees. Yesusa aayeyakka heen dawus. 2 Yesusinne iza kaallizaytikka sargezaso xeeygettida. 3 Sargezason woyneppe agettida ushshay wurin Yesusa aaya Yesusa “Woyne ushshay wurdes” gadus. 4 Yesusikka izo “Aaye! Taas nenara aazi dizee? Ta wodey gakkibeenna” gides. 5 He wode Yesusa aayeya Maarama heen gadezan diza oosanchata “Izi intena gizayssa ooththite” gadus. 6 Ayhudatas geesho wogay diza gish usuppun shuchchafe medhettida baathati heen gadan deettes. Istika issoy issoy nam7u oto woykko heedzdzu oto haaththe oykketes. 7 Yesusi oosanchata “Baaththata haaththe kunthite” giin istika baaththata duuna gakkanaas silti histi kunthida. 8 Hessafe qasseka oosanchata “Ane ha7i duuqqidi sargeza alafezas izappe immite” gides. Istika duuqqi duuqqi immida. 9 Alafezikka woyne ushshan laamettida haaththa gaanxi xeelidi izi awappe yidakkonne eribeenna. Haaththa duuqqidayti gidikko ereetes. Hessa gish sargeza alafey mishiraza xeygidi, 10 “Asi wuri sargeson koyro lo7o ushshi shiishshees; asay mathotidappe guye iita ehees; gido attin ne gidikko lo7o ushshi hanno gakkanaas wothagadassa” gides. 11 Yesusi hessa malalisiza malata ubbafe koyro Galila geetettiza deren Qaana kataman ooththides. Ba bonchoka hessa malan qoncisides. Iza kaallizaytikka izan ammanida. 12 Hessafe guye Yesusi ba aayeyra ba ishataranne bana kaallizaytara duge Qifirnahoome wodhdhidi heen guutha wode takkida. 13 Ayhudata Paaziga ba7aaley matida gish Yesusi Yarusalame bides. 14 Xoossa Keeththa gibbe giddon boorata, dorsatanne harapheta bayzizayta qasseka miishe laammizayti miishe laammishin demmides. 15 Hessa beyidi wodoro xurqafeppe dooqqi ekkidi asanne booratakka Xoossa Keeththa gibbefe kessides; miish laammizayta miishakka dharcidi ista xaraphezatakka shiri shiri yeggides. 16 Haraphe bayziza asaaka “Hayssa wursi gede diggite! Ta aawa keeththa zal7e keeththe histofte” gides. 17 He wode iza kaallizayti “Ne keeththa miishay tana tama mala xuugees” geetetti xaafetida qaala haasayida. 18 Hessafe guye Ayhuda asa halaqati Yesusa “Ne hayssa wursa ooththanas sheney nees dizayssa qoncisanas ne nuna ay malalisiza malata bessanee?” gi oychida. 19 Yesusikka istas “Ane hayssa Xoossa Keeththa laallite; ta iza heedzdzu gallassara zaara keexana” gi zaarides. 20 Istika iza “Hayssa Xoossa Keeththa keexanas kase oyddu tammanne usuppun layth ekides; histin neni heedzdzu gallassara keexa kunthanee?” gi oychida. 21 Gido attin Yesusi “Xoossa Keeththa” giday ba asatetha gishassa. 22 Hessa gish Yesusi hayqqi dendin iza kaallizayti he yo7oza yuushi qoppidi eridanne hayssa kase maxaafan xaafetidaysanne Yesusi istas kaseti yootida qaala ammanida. 23 Paaziga ba7aale gallas Yesusi Yerusalamen dishe ooththida malatata beyidi daro asay iza ammanides. 24 Qasse Yesusi asa wursi eriza gish oonakka ammanibenna. 25 Izi asa woznan diza wursi eriza gish oonikka izas asa gish yootanas koshshibenna.

3

1 Farsaaweeta bagga as gidida Ayhudata halaqatappe issi Niqodimoosa geetettiza asi dees. 2 Izi qamara Yesusakko biidi “Astamare! Xoossi izara dizadde gidikkofe attin hayta ne ooththiza malalisiza malatata ooththanas dandayizaddey deenna. Hessa gish ne Xoossa achchafe yida astamare gididayssa nu eroos” gides. 3 Yesusikka izas zaaridi “Ta nees tumu gays; asi nam7antho yeletonta aggikko Xoossa kawoteth beyanas dandayenna” gides. 4 Niqodimoosikka zaaridi “Histin asi cimmidappe guye waanidi nam7antho yelettana dandayizee? Qasseka gede ba aayi ulon simmi gelidi yelettanee?” giidi oychides. 5 Yesusikka izas “Ta nees tumu gays; asi haaththafenne Xillo Ayanappe yeletonta dishe Xoossa kawoteth gelanas dandayenna. 6 Asappe yeletiday asa. Ayanappe yeletiday Ayana. 7 Hessa gish ‘Inte nam7antho yelettanas koshshees’ ta nena gida gish malaletofa. 8 Carkoy ba koyda bagga carkees. Ne carkos giiris siyasa attin izi awappe yizakkonne awa bizakko erakka. Ayanappe yeletidaykka hessa mala” gides. 9 Niqodimoossi “Hayssi waani hanana danda7izee?” giidi oychides. 10 Yesusikka izas “Isra7eele astamare gida uttada hessa ne erikii? 11 Ta nees tumu gays; nuni nu erzayssa yootoos. Nu beyidayssa markattos gido attin inte nu markateth ekekketa. 12 Ta intes hayssa ha biitta yo7o yootin ammanonta ixikko salo miish yootikko wosti inte ammananee? 13 Saloppe duge wodhdhida asa Naappe attin pude salo keziday haray oonikka deenna. 14 “Bazzo biittan Musey shoosh dhoqu histi kaqqidayssatho hessathoka Asa Nay dhoqason kaqettanas bessees. 15 Hessika izan ammanizadey wurikka merna de7o demmanassa. 16 Xoossa Naa ammanizay wuri merna de7o demmanappe attin dhayonta mala Xoossi hayssa alameza daro siiqida gish ba mexi issi naaza immides. 17 Xoossi ba naaza ha duge alame kiittiday alame asay izan ammanidi attana malasa attin izi alame asa bolla pirdanas gidenna. 18 “Iza ammanizade bolla pirdetenna. Iza ammanontadey gidikko Xoossa Naa issinezan ammanonta gish kasekka pirdeti uttides. 19 Pirdayka hayssa mala, poo7oy ha alame yides shin asas oosoy iita gidida gish asay poo7oppe daro dhuma dosides. 20 Iita ooththizadey wurikka poo7o dossenna. Izi ooththiza iita oosoy qonci kezonta mala izi ba hu7es poo7oy dizaso kezenna. 21 Tumu ooththizadey gidikko poo7oy dizaso yees. Izi poo7oy dizaso yiza gaasoy Xoossa azazo mala izi ooththida oosoy qoncana malassa” gides. 22 Hessafe kaallidi Yesusi bana kaallizaytara Yuhuda dere bides; henka asa xammaqishe istara guutha wode gam7ides. 23 He wode Saalime achchan Henoone geetettizason daro Haaththi diza gish Yohannisi asa xammaqishin asikka izakko biidi xammaqetides. 24 Hessa wode Yohannisi buro qasho keeththe gelibenna. 25 He wode Yohannisa kaallizayta giddoninne issi issi Ayhuda asata giddon Ayhudata geesho woga gish gita palamay dendides. 26 Yohannisa kaallizayti izakko shiiqidi “Astamare! Nenara Yordanoose shaafa pinthan issife dishin ne iza gish markatto addezi hekko xammaqees; asikka izakko bees” gida. 27 Yohannisikka istas “Oonaska Xoossafe imettonta dishin aykkoykka daana dandayenna. 28 “Tani izappe sinthata kiitetadis attin yaana gida Kirstoosi tana gdikke’ gaada ta intes yootoyssas inte inte hu7era ta markata. 29 Sarge wode ekkana mishiray dizaddey izikka mishira. Mishira laggey gidikko mishiraza achchan eqqidi mishirazi gizaz siyees. Mishiraza xalla siydi ufayetes. Hessa gish ta ufayssi ha7i polettides. 30 Izi dhoqu dhoqu gaana mala takka ziqqi ziqqi gaana koshshees. 31 “Pudeppe yizadey ubbafe bolla. Garsa Biittafe yidadey izi biittafenne biittazi yootees. Saloppe yizadey izi ubbafe bolla. 32 Izi ba beyidazinne ba siyidaz markatees. Gido attin iza markateth ekkizadey deenna. 33 Iza markateth ekkizadey gidikko Xoossa tumancha gididayssa qoncisees. 34 Xoossi kiittidadey Xoossa qaala yootees. Xoossika izaades ba Ayana makki immenna. 35 “Aaway ba naa dosees. Haniza yo7o wursi iza kushen aaththi imees. 36 Naazan ammanizades merna de7oy dees. Naazan ammanontay gidikko Xoossa hanqoy iza bolla daana attin de7o demmenna” gides.

4

1 He wode Yesusi Yohannisappe bollara daro asa bana kaallizadey ooththizayssanne xammaqizayssa Farsaaweeti siyida. 2 Gido attin xammaqizayti iza kaallizaytappe attin izi xammaqibenna. 3 Iza gish haasayettizayssa Farsaaweeti siyda Yesusi eridi Yuhuda dere aggidi Galila dere simmi bides. 4 Izi hee bishin Samaariyara aadhdhi baanayssi izas attontaz gidides. 5 Hessa gish Sikaaro geetettizaso Samaariya katama bides. Sikaara Yaqoobey ba naa Yoosefes immida biitta achchan dawus. 6 Henka Yaqoobe haaththa ollay dees. Yesusi oge hamutti daaburida gish he ollay achchan uttides. Wodeykka gallassafe usuppun saate mala. 7 Hessa wode issi Samaariya dere macas dizaara haaththe duuqqanas he haaththa ollakko yadus. Yesusikka izo “Tana haaththe ushsha” gides. 8 Hessi hanishin Yesusa kaallizayti quma shammana katama bida. 9 Hinna Samaariya macasaya Yesusa “Ne Ayhuda as gida uttada waanada tana Saamariya macas ‘Haaththe ushsha’ ga oychay?” gadus. Iza hessa giday Ayhuda asassinne Samaariya asas gaaggoteththi doonta gishassa. 10 Yesusikka Izis “Xoossa immotaynne nena ‘Tana haaththe ushsha’ gizadey izi oonakkonne ne erizakko ne iza woossanas bessees. Izikka nees de7o haaththe immanakkoshin” gides. 11 Izakka izas “Godo! Nees haaththe duuqqiza miishi deenna; haaththa ollayka daro ciimma; histin ne de7o haaththi awappe demmanee? 12 Ne hayssa haaththa ollaza nuus immida nu aawa Yaqoobeppe aadhdhay? Izinne iza nayti iza mehetikka hayssa ha ollafe haaththe uyida” gadus. 13 Yesusi izis “Hayssa ha haaththafe uyizay wuri nam7antho saamotidi zaari hara uyanashin. 14 Ta immiza haaththe uyizadey gidikko mernas mulekka saamotenna. Gaasoyka ta immiza haaththe uyizades merna de7os pultiza pulto haaththe gidana” gides. 15 Macasayakka “Godo! Hayssafe guye tana haaththe saamonta malanne qasseka ta haaththe duuqqana ha yoonta mala hessa ne giza haaththa mala haaththe taas immarkii?” gadus. 16 Yesusikka izo “Baadanne ne azina xeeyga ekkada ya” gides. 17 Macasayakka zaarada “Taas azinay deenna” gadus. Izi hizgin Yesusi “ ‘Ne taas azinay deenna’ guussay tumukko. 18 Gaasoyka kase nees ichashu azinati deettes. Qasse ha7i nenara dizayssi ne azina gidenna. Hessa gish ne tumu gadasa” gides. 19 Macasaya izas “Godo! Neni nabe gididayssa ta ha7i eradis. 20 Kase nu Aawati hayssa zuma bolla goynnida. Inte qasse ‘Asay goynnanas bessizasoy Yerusalamenko!’ geeta” gadus. 21 Yesusikka izis “Hanne macasaye, Xoossa aawas hayssa zuma bolla woykko Yerusalamen inte goynnonta wodey yaanayssa ammana; 22 Inte inte eronta Xoossas goynneta. Nu gidikko asas atotethi Ayhudappe gidida gish nuni nu eriza Xoossas goynnoos. 23 Gido attin tumu goynnizayti Xoossa Aawas Ayananinne tuman goynniza wodey buro yaana. Haray attoshin ha7ikka yides. Xoossa aawayka koyizay hessa mala goynnizayta. 24 Xoossi ba hu7es Ayana; iza goynnizayti aynaninne tuman goynnanas bessees” gides. 25 Macasayakka “Kirstoosi yaanayssa ta erays; izi yiidi hanizaz wursi nuus yootana” gadus. 26 Yesusikka izis “Ha7i nenara haasayizay ta iza” gides. 27 Hessi hanishin iza kaallizayti ba bidasoppe simmida. Yesusi Macasara haasayizayssa malaletida. Gido attin “Hanne ay koyay? Woykko hannira aazas haasayay?” giidi oonikka oychibenna. 28 Hessafe guye macasaya otoza heen aggagada gede katama baada asas; 29 “Ta ooththidaz wursi taas yootidade haa yiidi beyte. Oone erizay Xoossi tiyida Kirstoosi izakkone!” gadus. 30 Aska katamappe kezidi Yesusakko bides. 31 He wode Yesusa kaallizayti Yesusa “Astamare! Quma ma” giidi woossida. 32 Izi qas “Inte erontay ta miza qumay taas dees” gides. 33 Hessa gish iza kaallizayti “Aykko miza kath asi izas ehideshaa?” giidi ba giddon haasayettida 34 Yesusikka istas zaaridi “Ta qumay tana kiittida ta Aawa shene oosonne iza ooso polo. 35 Inte qas ‘Kaththa maxay gakkanaas buro oyddu aginay attides’ geeta gidekketii? Qas ta gidikko intena ‘Dhoqu giidi kaththay maxa gakkidayssa xeellite’ gays. 36 Maxizadey ba damoza ekkana. Mernas gidiza ayfe shiishana. Hessa gish zerizadeynne maxizadey issife ufeyettana. 37 Hessa gish issadey zerana; Hara asi maxana geetettiza leemisoy tuma. 38 Ta intena inte daaburontayssa maxana mala yeddadis. Harati ooson daaburida.Gido attin inte ista daabursan go7ettideta” gides. 39 Macasaya “Ta ooththidazi wursi taas izi yootides” gaada asas markattida mala katamappe daro Samaariya asay izan ammanides. 40 Hessa gish Samaariya asay Yesusakko yiidinne izi istakon gam7ana mala woossida. Izikka nam7u gallas heen gam7ides. 41 Iza qaala siydi daro asay iza ammanides. 42 Macasayokka “Ha7i nu iza ammanizay ne yootida qaala gish xalla gidonta nukka nu baggara izappe siyida gishshinne tumappe izi dere ashshizade gididayssa erida gishassa” gida. 43 Yesusi Samaariyan nam7u gallas gam7idappe guye Galila bides. 44 Izi ba baggara “Nabey ba deren bonchettenna” gi yootides. 45 Gido attin izi Galila biin Galila asay iza lo7ethi mokki ekkides. Gaasoyka Paaziga ba7aale bonchana Yerusalame bidason heen dishin izi ooththidaysa wursi beyida gishassa. 46 Hessafe guye Yesusi haaththe woyne cajje ooththida Galila dere giddon diza Qaana geetettiza katama nam7antho bides. He wode Qifirnahoomen izas nay saketida issi kawo shuumey dees. 47 Izikka Yesusi Yuhuda dereppe gede Galila yidayssa siydi Yesusakko bides. Yesusi duge Qifirnahoome wodhdhana malanne daro saketidi hayqqana giza naaza pathana mala Yesusa woossides. 48 Yesusikka izas “Inte gita malatatanne malalisizaz beyonta aykkokka ammanekketa” gides. 49 Shuumezikka zaaridi “Godo, ta naazi hayqqonta elela wodhdharki!” gides. 50 Yesusikka iza “Neni neso ba! Naazi paxides” gides. Addezikka Yesusi izas yootida qaala ammanidi so simmi bides. 51 Izi so bishin iza ashkarati izara ogen gaaggidi “Ne naazi paxides” giidi izas yootida. 52 Shuumezikka naazi ay saaten paxidakkone ista zaari oychides. Istika izas “Qamma gallassafe laapun saaten iza michizayssi aggides” gida. 53 Naaza aawayka Yesusi “Ne naazi paxides” giday he isti izas yootiza wode gididayssa erides. Hessa gish he gallassafe oykkidi izinne iza so asay wuri Yesusa ammanida. 54 Hayssi malatay Yesusi Yuhudappe Galila yiidi ooththida nam7antho malata.

5

1 Hessafe kaallidi Ayhudata ba7aaley diza gish Yesusi Yerusalame bides. 2 Yerusalamen dorsi geliza penge achchan Ibraaweeta qaalara “Betesayda” geetettiza issi pultofe shiiqidi eellida haaththi dees. Izappe bollara kamay diza ichashu ogeti deettes. 3 Daro harganchati, ayfe qooqeti, toho wobetinne toho silati oge bolla ichchidi haaththay qaaxettana gakkanaas naagetes. 4 Issi issi wode Goda kiitanchay haaththan wodhdhidi haaththa qaathees. Haatha qaathafe kaallidi koyrottidi haaththan geliza harganchay bana sakiza ay hargefekka paxees. 5 Heen gadaan heedzdzu tammanne osupun layth kumeth saketida issadey dees. 6 Yesusi addeza heen ichchidayssa beyidinne izi daro layth saketidayssa eridi “Ne paxana koyay?” gides. 7 Harganchazikka zaaridi “Godo! Haaththay qaaxetiza wode tana haaththan gelthiza asi deenna; ta buro baana gishin haray taappe kaseti haaththan geeles” gides 8 Yesusikka iza “Denda! ne ichchida alga tookkada ba!” gides. 9 Addezikka heerakka paxides. Ba alga tookki ekkidi bides. Hessi haniday Ayhudata Sambata gallassa. 10 Hessa gish Ayhudata halaqati paxida addeza “Hach Sambatara ne alga tookkana mala Muse wogay azazenna” gida. 11 Izikka istas “ ‘Ne ichchida alga tookkada ba’ gi yootides” gides. 12 Istika “Nena alga tookkada ba giday oonee?” gi oychida. 13 Derey darida gishshinne Yesusi heeppe haakki bida gish iza ooni pathidakkonne addezi eribenna. 14 Hessafe guye Yesusi addeza Xoossa Keeththan demmidi “Hekko ha7i ne paxadasa; kaseyssafe aadhdhiza iita miishi ne bolla gakkonta mala nam7antho nagara ooththofa” gides 15 Addezikka biidinne iza pathiday Yesusa gididayssa Ayhudata halaqatas yootides. 16 Addeza Sambata gallas pathida gish Ayhudata daannati Yesusa oykkana yedethida. 17 Yesusikka istas “Ta Aaway ubba wode ooththes, takka ooththana” gides; 18 Hessa gaason Ayhudata daannati Yesusa wodhana mala kaseppe aaththi dentheththida. Qasse izi Sambata moorida gish xalla gidonta “Xoossi ta Aawa” gida gishshinne bana Xoossara ginisida gishassa. 19 Yesusi istas “Ta intes tumu gays; Aaway ooththishin beyidayssa oosoppe attin naazi ba shenen aynne ooththenna. Aaway ooththizayssa iza nay hessathoka ooththes. 20 Gaasoyka Aaway naaza dossees. Ba ooththizayssakka wursi iza bessees; inte malalettana mala hayssafeka aadhdhiza ooso buro bessana. 21 Aaway hayqqidayta denthizayssathonne de7o immizayssatho naazikka hessatho ba koyidades de7o immana. 22 Aaway oona bollaka pirdenna. Gido attin pirda maata wursi ba naazas immides. 23 Izi hessatho ooththiday asay wuri Aawa bonchana malanne qasseka naazakka bonchana malassa. Naaza bonchontay naaza kiittida Aawakka bonchenna. 24 “Ta intes tuma gays, ta qaala siyizadessinne tana kiittidaden ammanizades merna de7oy dees. Izaadey hayqoppe gede de7on pinnides attin iza bolla pirdetenna. 25 Ta intes tuma gays, kase hayqqida asati Xoossa naa qaala siyiza wodey yaana; he wodeyakka hanno; siyizayti wuri de7on deana. 26 Gaasoyka Aaway ba baggara de7oy diza mala naazikka ba baggara de7oy daana mala ooththides. 27 Izi asa naa gidida gish pirdana mala godateth izas immides. 28 Hayssan aykkokka malalettofte. Gaasoyka buro kase hayqqidi duufon dizayti wuri iza qaala giiris siyiza wodey yaana. 29 Lo7o ooththidayti hayqoppe dendidi paxana. Gido attin iita ooththidayti hayqoppe dendidi pirdettana. 30 “Ta ta shenen aykkokka ooththanas dandayikke; gido attin ta aawappe ta siyida mala pirdays. Tana kiittidayssa shene ooththays attin ta shenen ta ooththonta gish ta pirdan balay baawa. 31 Tani ta gish tarka markattikko ta markay tumu gidenna. 32 Gido attin ta gish markattizadey haray dees. Izikka ta gish markatizade markatethay tumu gididayssa ta erays. 33 Inte Yohannisakko ase kiittideta shin izikka tumu markatides. 34 Ta hayssa gizay inte attana mala attin taas hara markateth koshshida gish gidenna. 35 Yohannisi eexidi poo7isiza poo7o mala. Inteka guutha wode iza poo7on ufayettana koyideta. 36 Taas gidikko Yohannisa markatethafe aadhdhiza markay dees. Ta markaykka ta Aaway taas immida ooso. Hessika ta ooththiza oosoy ta Aaway tana kiittidayssa taas markatees. 37 Tana kiittida ta Aawayka ba hu7era taas markatides. Inte gidikko iza qaala giiris mulekka siybeeykketa. Izas medhaaka mulera beybeekketa. 38 Izi kiittidaden inte ammanonta gish iza qaalay inte achchan deenna. 39 Intes Geeshsha Maxaafatappe merna de7o demmanas misatin maxaafata piligeeta; maxaafatikka ta gish markattettes. 40 Gido attin inte de7o demmanas taakko ha yaana koyekketa. 41 “Ta asappe boncho koyikke. 42 Ta intena erays; Xoossa siiqoy intenan bayndayssakka erays. 43 Tani ta Aawa sunthan yadis shin inte tana mokki ekkibeekketa. Hara asi qasse ba sunthan yiikko inte iza mokki ekkeeta. 44 Inte inte giddon issoy issafe boncho koyizayto! Issi Xoossafe beettiza boncho koyontayto inte waanidi tana ammanana dandayetii? 45 Ta Aawa sinthan intena mootanay intes tana misatoppo. Intena mootanay inte iza hidota ooththiza Muse; 46 Musey ta gish xaafidayssa ammanidakko inte tana ammanana. 47 Izi xaafidayssa inte ammanonta aggikko qasse ta qaala inte waani ammananee?” gides.

6

1 Hessafe guye Yesusi Xibiraadoose geetettizaso Galila Abbafe he pinth pinnides. 2 Yesusi harganchata pathida malata beyida gish daro asay iza kaallides. 3 Yesusi bana kaallizaytara pude zuma bolla kezi uttides. 4 He wode Ayhudata Paaziga ba7aaley mati uttides. 5 He wode daro derey izakko yizayssa Yesusi dhoqu gi xeelidi Piliphoosa “Hayssa deraas gidana quma awappe shammana dandayizonii?” gides. 6 Yesusi Piliphoosa hessatho oychiday iza paacanas giidippe attin izi ba ooththanayssa erees. 7 Piliphoosikka izas “Issi issades issi bars gidiza kath shamizakkokka nam7u xeetu dinaren shammida kaththikka hayssas gidenna” gides. 8 Yesusa kaallizaytappe issoy Simoona Phexroosa isha Indiraassi, 9 “Ichashu banga ukethinne nam7u mole oykkida issi nay hayssan dees. Gido attin hanna hayssa ha derezas ay gidanee?” gides. 10 Yesusikka zaaridi “Asa ubba uttissite” gides. Heen gadaan daro maatay diza gish asay uttides. Asa qoodaykka ichashu shi gidizaza. 11 Hessafe guye Yesusi uketha ekkidi galata woossa woossidi uttida asas gishides. Molezakka hessathoka gishechchides. Asay wurikka baas gidizaz demmides. 12 Asay wurikka kalli min Yesusi bana kaallizayta “Maaddan attida kaththa issinoka ashshonta shiishshite” gides. 13 Istika asay mishin ichashu ukethafe attida tammanne nam7u leemate kumeth shiishida. 14 Asatikka Yesusi ooththida malata beyidi “Hayssadey tumappe ha alame yaana nabezakko!” gides. 15 Asay qasse wolqara Yesusa kawoththana qoppidayssa eridi Yesusi qasseka istafe haakki biidi zuma bolla kezides. 16 Gadey qammishin Yesusa kaallizayti duge abbako wodhdhida. 17 Wogolon gelidi Qifirnahoome baana kezida. Isti kezishin gadey dhumides. Yesusi hessa gakkanaasikka istako yibenna. 18 Wolqama carkoy carkiza gish abbay keehi qaaxides. 19 Iza kaallizayti bagga saate oge mala wogoloza laagidappe guye Yesusi abba bollara tohora hamutti wogolozakko matishin demmidi babbida. 20 Izikka istas “Tanakko! Babbofte!” gides. 21 Istika iza ufayssara gede wogoloza giddo ekkana koyda. Heerakka wogolozikka isti baanaso gakkides. 22 Abbafe he pinthan attida asay wontetha gallas abba bolla issi wogoloy xalla dizaaro beyides. Yesusa kaallizayti kase barka bidayssanne Yesusi istara wogolon gelontayssa erida. 23 Gido attin hanko wogoloti Xibiraadooseppe dendidi Yesusi galata woossa woossin asay kaththa midaso yida. 24 Asatika Yesusi woykko iza kaallizayti heen bayndayssa beyidi he wogolotan gelidi Yesusa kosh Qifirnahoome bides. 25 Abbafe he pinthan iza demmidi “Astamare! Ne ayde hayssa yadii?” gida. 26 Yesusikka istas “Ta intes tuma gays inte tana koyizay kath mi kaallida gish attin malata beyida gish gidenna. 27 Dhayana kaththas ooththofte. Gido attin hessafe aaththidi Xoossa aaway ammanthiza maatame iza bolla shocida gish Asa Nay intes immiza merna de7os gidiza kaththas ooththite” gides. 28 Istika iza “Histin Xoossa ooso ooththanas nu ay ooththinoo?” gida. 29 Yesusikka “Xoossa oosoy Xoossi kiittida iza naazan ammano” giidi istas zaarides. 30 Istika izas “Nu beyidi nena ammanana mala ne nuna ay malata bessanee? Qasseka ay ooththanee? 31 ‘Isti maana mala istas quma saloppe immides’ geetetti xaafetida mala kase nu aawati bazzo biittan manna geetettiza kath mida” gida. 32 Yesusi istas “Ta intes tumu gays; saloppe wodhdhida quma intes immiday Muse gidenna. Tumu quma saloppe intes immizay ta Aawa. 33 Gaasoyka Xoossa qumay saloppe wodhdhidi alames de7o immizayssa” gides. 34 Hessa gish asay “Godo hessa mala quma nuus ubba wode immarki!” gides. 35 Yesusikka istas “De7o qumay tana; taakko yiza asi mulekka gafettenna; tana ammanizadey aydekka saametenna. 36 Kase ta intes gida mala inte tana beydeta shin ammanibeeyketa. 37 Ta Aaway taas immizay wurikka taakko yaana. Taakko yizade ta gede kare goodikke. 38 Gaasoyka ta saloppe wodhdhiday tana kiittidayssa shene ooththanas attin ta shene ooththanas gidenna. 39 Tana kiittidayssa sheney taas immidaytappe issadeka dhayssonta wursetha gallas ta denthana. 40 Ee ta sheney naaza beyidi iza ammanizadey wuri merna de7o demmanassa. Tanikka wurseththa gallas iza hayqoppe denthana” gides. 41 Hessa gish Yesusi “Saloppe wodhdhida qumay tana” gida gish Ayhudati iza bolla zuuzumettida. 42 “Hayssi Yoosefe naa Yesusa gidenee? Iza aawanne iza aayo nu erokkonii? Histin ha7i izi ‘Saloppe wodhdhadis’ waani gizee?” gida. 43 Yesusikka istas “Inte inte giddon zuuzumeta. 44 Tana kiittida ta Aaway xeygidadefe attin taakko yaana dandayizaddey oonikka deenna. Barka taakko yaana dandayizay oonikka deenna. Taakko yizadekka wursetha gallas ta iza hayqoppe denthana. 45 Nabeta maxaafatan asay wuri Xoossafe tamaridade gidana geetetti xaafetides. Hessa gish Aawappe siydi tamarida asi wuri taakko yaana. 46 Hessa gussi aawa beyida asi dees gussi gidenna. Aawa beyiday Xoossa achchafe yidayssa xalla. 47 Ta intes tuma gays; tanan ammanida asas merna de7oy dees. 48 Tani de7o quma. 49 Kase inte aawati bazzo biittan manna mida. Gido attin wurikka hayqqida. 50 Saloppe wodhdhida qumay hayssa. Hayssa mizadey mulekka hayqqenna. 51 Saloppe wodhdhida de7o qumay tana. Hayssa ha qumappe mizadey wurikka mernas daana. Alames de7o gidana mala ta immiza qumay ta ashoza” gides. 52 Hessa wode Ayhudati “Hayssi addezi nu iza asho maana mala wosti immanee?” giidi ba giddon palametida. 53 Hessa gish Yesusi ista “Ta intes tumu gays; Asa Naa asho inte moonta aggikko, iza suuthikka uyonta aggikko intes de7oy deenna. 54 Ta asho mizadessinne ta suuth uyizades ubbas merna de7oy dees. Takka izaade wursetha gallas hayqoppe denthana. 55 Gaasoyka ta ashoy tumu quma. Ta suuthaykka tumu ushsha. 56 Ta asho mizaynne ta suuth uyizay wuri tanan daana. Takka izaaden daana. 57 De7o Aaway tana kiittida malanne takka izan de7on diza mala hessathoka ta asho mizadey wuri tanan de7on daana. 58 Hessa gish saloppe wodhdhida qumay hayssa. Izikka kase inte aawati midayssa mala gidenna. Gaasoyka he quma midayti hayqqida. Ha quma mizayti gidikko mernas daana” gides. 59 Yesusi hayssa Qifirnahoomen Ayhudata Woosa Keeththan tamarsiza wode yootides. 60 Iza kaallizaytappe darizayti hessa siydi “Hayssi yo7ozi deexxo; hayssa ooni ekkana dandayizee?” gida. 61 Yesusikka iza kaallizayti hessa yo7oza gish zuuzumetidayssa ba woznan eridi “Hayssi intena deexizee? 62 Asa Nay Kirstoosi ba dizaso simmi kezishin beykko inte ay gaanee? 63 Asas de7o immizay Xoossa Ayanakko! Asa wolqay qasse ayne go7enna; ta intes yootida qaalay de7o immiza ayana. 64 Gido attin inte giddon issi issi ammanonta asati deettes” gides. Yesusi istas hessa giday koyroppe doommidi ista giddon ammanontayti oonantakkonne qasse iza aaththi immanaddeyka oonakkone eriza gishassa. 65 Kaalethidikka Yesusi “Aawa sheney baynda taakko ha yaana dandayizaddey deenna gaada ta intes yootiday hessassa” gides. 66 Hessafe dendidayssan iza kaallizaytappe daroti guye simmida. He gallassafe doommidi Yesusa kaallo aggida. 67 Hessa gish Yesusi bana kaalliza tammanne nam7ata “Inteka baana kooyetii?” gides. 68 Hessa wode Simoona geetettiza Phexroosi “Godo nees merna de7oy qaalay dishin nu oonakko baanee? 69 Ne geeshsha Xoossa naa gididayssa eridi nuni ammanidos” gides. 70 Yesusikka ista “Ta intena tammanne nam7ata doorabeekkinaa? Histin intefe issoy Xala7e” gides. 71 Izi hessa giday Simoona naa Asqoroonto Yuhuda gishassa. Ayssi giikko Yuhuday tammanne nam7atappe issa gididakkokka Yesusa aaththi immanay iza gidida gishassa.

7

1 Hessafe guye Yesusi Galila giddon yuuyetides. Gido attin Yuhudan yuuyanas koybenna. Gaasoyka Ayhudati iza wodhdhana koyiza gishassa. 2 He wode Ayhudata daase ba7aaley mati uttides. 3 Hessa gish Yesusa ishati izakko shiiqidi “Nena kaallizayti ne ooththiza oosoza beyana mala ne hayssafe dendada Yuhuda dere ba; 4 gaasoyka qoncen erettana koyizadey ba ooso geeman ooththenna. Nekka haytanta wursa ooththashe nena alamen qoncisana koshshees” gida. 5 Isti hessa gida gaasoy iza ishataka gidin izan ammanontayta gidida gishassa. 6 Yesusikka istas “Ta wodey buro gakkibeenna; inte wodey gidikko ubba wode intes giigakko. 7 Derey intena ixana dandayenna. Tana gidikko ixees; gaasoyka ta alame oosoy iita gididayssa izas markattiza gishassa. 8 Ha7i inte gede ba7aalezaso biite. Taas wodey gakkonta gish hayssa ha ba7aalezaso ta biikke” gides. 9 Hessa giidi Yesusi Galilan attides. 10 Gido attin iza ishati ba7aalezaso bidappe guye Yesusi qoncera gidonta qotara ba7aalezaso bides. 11 Ayhudati “Izi awan dizee?” gishe ba7aalezason koyda. 12 Dereyka iza gish giddora sasuki haasayettides. Issi issi asati “Izi lo7o asa” gishin baggay qasse “Lo7o gidenna. Izi dere baleththees” gida. 13 Gido attin Ayhudata daannatas babbiza gish oonikka iza gish qoncen haasaybenna. 14 Ba7aalezi wurana bagga gakkishin Yesusi Xoossa Keeththe biidi tamarso oykkides. 15 Ayhudati “Hayssi addezi tamaronta dishe hayssa wursi wosti eridee?” giidi malaletida. 16 Hessa gish Yesusi “Ta tamarsiza timirtey tana kiittida ta Aawappe taas imettides attin taappe gidenna. 17 Tana kiittidayssa shene ooththana koyizadey diikko hayssi ha timirtey Xoossafe beettidayssa woykko ta taappe hasaydayssa gidikkokka erana. 18 Bappe haasayizaddey ba boncho koyees. Kiittidade boncho koyizadey gidikko izi tumancha. Wordoy iza bolla deenna. 19 Musey intes woga immides gidennee? Gidikkoka inte giddon woga naagi polidadey oonikka deenna. Inte aazas tana wodhana koyetii?” gides. 20 Dereyka iza “Ne bolla daydanthi dees! Nena wodhana koyizay oonnee?” gides. 21 Yesusikka istas “Ta issi ooso ooththadis; inte wurikka hanno ha oosoyn malaleteta. 22 Musey intes qaxara woga immides; he wogaykka imettiday kase aawatappe beettides attin Museppe gidenna. Histin hekko inteka Sambata gallasikka as qaxxareta. 23 Histikko Muse wogay shaaretonta mala asi Sambata gallas qaxxaretizaz gidikko histin ta Sambata gallas asas kumeththa asateth pathin aazas ta bolla hanqettetii? 24 Suure pirda pirdite attin asa ayfeso xeelidi maado pirda pirdofte” gi zaarides. 25 Yerusalame asappe issi issi asati “Isti wodhana koyiza addezi hayssa gidenee? 26 Hekko izi qoncen hasayes shin isti iza aykkokka gibeetenna. Hays Xoossi kiittidade gididayssa daannati tumu erizoshaa? 27 Histin hayssi addezi awa asakkone nu eroos. Xoossi kiittidadey yishin qasse izi awappekkonne erizadey oonikka deenna” gida. 28 Hessa gish Yesusi Xoossa Keeththan tamarsishe ba qaala dhoqu histidi “Inte tana tumu ereeta. Ta Aawappe yidakkonne inte ereeta. Qasse tani ta shenen yabeekke. Tana kiittidayssi izi tumancha. Gido attin inte qasse iza erekketa. 29 Ta gidikko iza achchafe yida gishshinne izi tana kiittida gish ta iza erays” gides. 30 Hessa wode iza oykkanas koyda; Gido attin buro wodey gakkibeenna gish oonikka oykkibeenna. 31 Gidikokka derezappe daroy izan ammanides. Asay “Xoossi kiittidadey yiza wode hayssi addezi ooso malatappe bollara hara ooththanee?” gides. 32 Asay Yesusa gish garsara sasuketi haasayettishin Farsaaweeti siyida. Hessa gish Qeeseta halaqatinne Farsaaweeti Yesusa oykkanas Xoossa Keeththa penge naagizayta yeddida. 33 He wode Yesusi “Ta intenara guuththa wode daashshana; Hessafe guye tana kiittidayssako ta simma baana. 34 Inte tana koyana shin demmekketa. Inte ta dizaso yaanas dandayekketa” gides. 35 Hessa gish Ayhudata daannati ba giddon issoy issara “Hayssi addezi nu demmonta mala awa baaneshaa? Oone erizay Giriketa giddo laaletti diza Ayhudatakko biidi Giriketa tamarsaneshaa? 36 Izi ‘Inte tana koyana shin demmekketa; Ta dizaso inte yaanas dandayekketa’ gishin hessi ay guussee?” gida. 37 Gita ba7aaleza wursetha gallas Yesusi dendi eqqidinne ba qaala dhoqu histidi “Haath saamettidadey diikko ha taakko yiidi uyo. 38 Geeshsha Maxaafay gida mala tana ammanizadefe de7o haaththa pultoy pultana” gides. 39 Izi hessa giday izan ammanizayti buroppe ekkana Xillo Ayana gishassa. Gaasoyka Yesusi bonchettiza wodey buro gakkonta gish Xillo Ayanay imettibenna. 40 Hessa gish derezappe issi issi asati he qaala siydi “Yaana giza nabey tumappe hayssa” gida. 41 Harati “Hays Xoossi kiittidade” gida. Baggayti qasse “Xoossi kiittidadey Galilappe waani yaanee? 42 Xoossi kiittidadey Dawute zerethafe yelettanayssanne Dawute katama Beetelemeppe yaanayssi kase Geeshsha Maxaafan xaafetibenee?” gida. 43 Hessa gish iza gaason derey ba giddon shaaketi wodhdhides. 44 Istafe issi issi asati iza oykkana koyda. Gido attin oonikka iza oykkibeenna. 45 Hessafe guye Xoossa Keeththe naagizayti Qeeseta halaqatakkonne Farsaaweetakko simmidi bida. Istika “Aazas iza ekkonta yidetii?” gida. 46 Wotadaratikka zaaridi “Ha addezi haasayizayssa mala ay asikka haasayi erenna” gida. 47 Farsaaweeti ista “Inteka balettidetii? 48 Daannatappe woykko Farsaaweetappe iza ammanidayti dizoshaa? 49 Hayssi Muse woga eronta derey tumappe qangetidayssa” gida. 50 Hayssafe kase Yesusakko bida Farsaaweetappe issa gidida Niqodimoossi istas 51 “Nu wogan issi mootetizadey ba mootos zaaro immin siyontanne izi ay ooththidakkone eretonta dishin pirday pirdeti erizee?” gides. 52 Istika “Nekka Galila asee? Galilappe nabey dendontayssa pilgada gakka era” gida. 53 Hessafe guye issoy issoy baso bides.

8

1 Hessafe guye Yesusi Dabrazayte bides. 2 Wontetha gallas maalado wontara Xoossa Keeththe simmi yides. Dereyka wuri izakko yiin izi uttidi ista tamarso oykkides. 3 Muse woga tamarsizaytinne Farsaaweeti issi laymatashe oykkettida macas dizaaro ekki yiidi dere sinthan essida. 4 Yesusakka “Astamare! Hekko hanna macasaya laymatashe oyketadus. 5 Hanni mala macassi shuchchan cadeta hayqqana mala Musey nu wogan nuna azazides; Nenich hanni gish ay gay?” gida. 6 Isti iza hessa giday iza bolla mootos gidiza gaaso demmanassinne iza paacana koyda gishassa. Gido attin Yesusi hokkdi biitta bolla ba biradhdhera xaafo oykkides. 7 Isti iza zaari zaari oychin dhoqu giidi “Inte giddofe nagaray baynda asi koyro shuchchi izi bolla olo” gides. 8 Hessafe qasseka hokkidi biitta bolla xaafides. 9 Istika hessa siydi cimatappe oykkidi wurikka issoy issoy bides. Hessa gish Yesusi heen eqqida macasayra xalla attides. “Mootizayti awan dizoo? Ne bolla pirdiday oonikka dennee?” gides. 11 Izakka “Godo oonikka baawa” gadus. Yesusikka “Takka ne bolla pirdikke; ba! Nam7antho nagara ooththofa” gides. 12 Qasse Yesusi “Tani alames poo7o. Tana kaallizadey wuri de7o poo7o demmana. Dhuman simeretenna” giidi istas yootides. 13 Farsaaweeti “Neni ne gish markattasa; Ne markay tumu gidenna” gida. 14 Yesusikka istas “Tani ta gish ay markattikkokka ta awappe yidakkonne qasse ta awa baanakkonne ta eriza gish ta markateth tuma. Inte gidikko ta awappe yidakkonne qasse awa baanakkonne erekketa. 15 Inte asho qofa mala pirdeeta. Ta gidikko oona bollaka pirdikke. 16 Ta pirdikkokka ta pirday tumu pirda. Gaasoyka ta tarka pirdikke; Tana kiittida ta Aawayka tanara dees. 17 Nam7u asata markay tumu gididayssi inte wogan xaafetides. 18 Hessa gish tani ta gish markatays; tana kiittida ta Aawayka taas markattes” gi zaarides. 19 Istika “Ne Aaway awan dizee?” giidi iza oychida. Yesusikka istas “Tana gidin ta aawakka gidin inte erekketa; inte tana erizako ta Aawakka eranakoshin” giidi istas zaarides. 20 Yesusi hessa istas yootiday Xoossa Keeththa gibben miishe woththiza saaxine achchan tamarsishe yootides shin izas oyketiza wodey gakkonta gish oonikka iza oykkibeenna. 21 Yesusi qasseka “Ta baana shin inte tana koyananne inte inte nagarara hayqqana attin ta bizaso baana dandayekketa” gides. 22 Ayhudatikka ba giddon issoy issara izi “ ‘Ta bizaso inte baana dandayekketa’ gizay barka bana wodhanaseshaa?” geetettida. 23 Izi qasse ista “Inte garsa asa; tani bolla asa; inte hayssa alame asa; tani ha alameppe gidikke. 24 Inte ta oonakkonne eridi ammanonta aggikko inte inte nagarara hayqqana gish ta inte inte nagarara hayqqana giday hessa gishassa” gides. 25 Istika iza “Ne oonnee?” gida. Yesusikka istas “Ha7i gakkanaas ta intes iza gish yootizadey tana. 26 Ta inte bolla haasayanayssinne pirdaza yo7oy daroy dees. Gido attin tana kiittidadey ammanettidade; takka izappe siyidayssa ha alamezas yootays” gides. 27 Izi istas Aawa gish yootizayssa akeekibettena. 28 Hessa gish Yesusi “Inte Asa Naa dhoqu histidi kaqqida wode tani iza gidadey tana gididayssa inte erana. Aaway tana tamarsidayssa yootadis attin tani ta shene mala aykkokka ooththontayssa inte akeekana. 29 Tana kiittidayssi izi tanara dees. Ay wodekka ta ufayssizaz ooththiza gish izi tana xalala yeggi aggibenna” gides. 30 Izi hessa yootida mala daro asay izan ammanides. 31 Yesusi bana ammanida Ayhudata “Inte tumu ta qaalan diikko inte tumappe tana kaallizayta gidana. 32 Tumay aazakkone inte erananne tumaykka intena wozana” gides. 33 Istika izas zaaridi “Nuni Abrahaame naytakko! Nu oonaska aylleti erokko. Histin ne nuna waanada inte wozettana gay?” gida. 34 Yesusikka istas “Ta intes tumu gays; nagara ooththizadey wuri nagaras aylle; 35 Ay wodekka aylley soon luxi dee7enna. Yeloy gidikko aydekka soon dees. 36 Histikko naazi intena wozikko inte wozetidayta gidana. 37 Inte Abrahaame nayta gididayssa ta erays. Gido attin ta qaala inte ero gi ekkonta gish tana wodhanas koyeeta. 38 Tani ta Aawa achchan beyidayssa intes yootays. Inte qasse inte aawappe siyidayssa ooththeta” gides. 39 Istika izas “Nu aaway Abrahaame” giidi zaari yootin, Yesusi istas “Inte Abrahaame naa gididakko Abrahaametho ooththana. 40 Inte gidikko ta Xoossafe siyida tuma intes yootin tana wodhanas gixxi dendideta. Gido attin Abrahaamey hessatho ooththibeenna. 41 Inte inte aawatho ooththeta” gides. Istika zaaridi “Nu layman yeletida naa gidokko. Nu aaway issi Xoossa xalala” giidi izas zaarida. 42 Yesusi istas “Inte Aaway Xoossa gididakko takka Xoossafe keza yida gish inte tana dosanakkoshin; tana izi kiittides attin ta tarka ta shenen yabeekke. 43 Ta yootizayssa ays yuushi qoppeketii? Gaasoyka inte ta qaala siyana koyonta gishassa. 44 Inte inte aawa Xala7e nayta; Inte aawa amo polana koyeeta; izi kasekka shempo wodhidade. Iza achchan tumay doonta gish izi tuman eqqibenna. Izi ba hu7es wordanchanne wordo aawa gidida gish izi wordo haasaya bappe medhi ekkidi haasayees. 45 Ta qasse tumu haasayiza gish inte tana ammanekketa. 46 Inte giddofe tana ne hanno nagara ooththadasa giidi markara laththanas mootana dandayizadey dizee? Ta tumu haasayizade gidikko histin aazas tana ammanekketii? 47 Xoossafe gidida asi Xoossi giza siyees. Inte gidikko Xoossafe gidonta gish Xoossa qaala siyekketa” gides. 48 Ayhudatikka zaaridi “Nu nena ne ‘Samaariya asa; ne bolla daydanthi dees’ gidays tumu dennee?” gida. 49 Yesusi istas “Tani ta Aawa bonchays attin daydanthi ta bolla baawa. Inte gidikko tana kawushsheeta. 50 Tani taas boncho koykke. Ta bonchettana mala koyizadey qasse dees. Izikka pirda pirdanade. 51 Ta intes tumu gays; oonikka ta qaala naagikko hayqo mulekka hayqqenna” gi zaarides. 52 Ayhudati iza “Ne bolla daydanthi dizayssa ha7i nuni eridos. Abrahaamey hayqqides; nabetikka izatho hayqqida. Ne qasse ‘Oonikka mule hayqo beyenna’ ga yootasa. 53 Ne nu aawa Abrahaameppe aadhdhay? Izi hayqqides; nabetikka hayqida histin ne nena oona gaana koyadii?” gida. 54 Yesusikka istas “Ta tarka tana bonchikko ta bonchoy hada. Tana bonchizaddey gidikko inte ‘Izi nu Xoossa’ gizay ta Aawa. 55 Inte iza eronta aggikkokka ta qasse erays. Ta iza erike giikko, takka inte mala wordancha gidays. Ta qasse iza erays, iza qaalakka naagays. 56 Inte aawa Abrahaamey ta gallas beyanas amottidi beydessinne ufayetides” gides. 57 Ayhudati qasse “Nees buro ichashu tammu layth kumonta neni Abrahaame beyadii?” gida. 58 Yesusikka “Ta intes tumu gays; Abrahaamey yelettanappe kasekka tani days” gides. 59 Ayhudati heerakka iza caddanas wuri shuch denthida. Gido attin Yesusi ista matappe qotettidi Xoossa Keeththafe kezi bides.

9

1 Yesusi ogera aadhdhi bishe ba aayey uloppe yeletosafe ayfe qooqidade beyides. 2 Iza kaallizayti iza “Astamaare! Hayssi addezi qooqe gidi yellettana mala nagara ooththiday oonnee? Iza yelidayti ooththidoyee? Izi ooththidee?” giidi Yesusa oychida. 3 Yesusikka istas “Iza gidinka iza yelidaytikka nagara ooththibetenna. Izi hessatho haniday Xoossa oosoy iza bolla qoncanassa. 4 Gallassara tana kiittidade ooso ooththanas taas bessees. Buro oonikka ooththanas dandayonta qammay yaana. 5 Ha biitta bolla diza wode ha Biittas poo7oy tana” gides. 6 Hessa gi simmidi biitta bolla cuch cuttidi ba cuchchan urqa shugisidi addeza ayfeza he urqa tiyidi, 7 “Baada Selihoomen asay xammaqettizason meeceta” gides. Selihoome guussi kiitettidayssa guussa. Addezikka biidi meecettidinne xeellishe simmi yides. 8 Iza dooththatinne kase izi heen woossishin beyida asay “Hayssadey kase uttidi woossiza addeza dennee?” gida. 9 Istafe issi issi asati “Ee izakko” gida. Baggayti “Iza deenna” gida. Izi qasse “Ta izakko” gides. 10 Istika “Histin ne ayfey waani xeellidee?” giidi oychida. 11 Izikka zaaridi “Yesusa geetettiza asi biitta bolla urqa munuqidi ta ayfeza he urqa tiyidinne tana ‘Baada Selihoomen meeceta’ gi yootin ta baada meecetada xeellanas dandayadis” gides. 12 Istika “Histin hessadey ha7i awan dizee?” gida. Izikka “Ta erike” gides. 13 Istika he kase ayfe qooqe addeza Farsaaweetakko efida. 14 Yesusi urqa munuqidi addeza ayfe pathida gallassay Ayhudata Sambata gallasa. 15 Hessa gish Farsaaweeti addeza izi wosti xeellidakkonne iza oychida. Addezikka zaaridi “Izi ta ayfen urqa tiyides; takka meecetadis; hekko ha7i xeelladis” gides. 16 Farsaaweetappe issi issi asati “Hayssi addezi Sambata bonchontadde gidida gish izi Xoossafe gidenna” gida. Baggay qasse “Nagaranchay hayssa mala malata waani ooththana dandayzee? gida. Hessa gish ista giddon palamay medhettides. 17 Histin kase ayfe qooqe addezako simmidi “Ha ne ayfe pathida addeza gish ne ay gay? gida. Addezi zaaridi “Izi nabekko!” gides. 18 Ayhudati addeza yelida aayeyranne aawara xeygisi ehisana gakkanaas addezi kase qooqe gididayssa ammanibetenna. 19 Istika yelidayta “Inte ‘nuus qooqe nay yeletides’ giza naazi hayssee? Histin ha7i waanidi xeellana dandayidee?” gida. 20 Yelidaytikka hizgi zaarida “Izi nu naa gididayssanne qooqe gididi yeletidayssa eroos. 21 Ha7i qasse izi waani xeellana dandayidakkonne iza ayfe ooni pogidakkonne nu erokko. Izi bana dandayiddade gidida gish izi ba gish yootanas Dandayees; iza oychite” gida. 22 Iza yelidayti hessatho giday oonikka Yesusa izi Kirstoosa giidi markattiday wuri Ayhudata woossa keeththafe goodettana mala Ayhudati kase seera ooththida gish Ayhudatas babbidi gida. 23 Hessa gish “Iza yelidayti izi bana dandayiddade gidida gish iza oychite” gida. 24 Kase qooqe addeza qasseka xeygidi “Haysso ne tumayo yootada Xoossa boncha. Hayssi addezi nagarancha gididayssa nu eroos” gida. 25 Izikka “Izi nagarancha gidin ta erike. Gido attin ta kase qooqe gididaronne qasse ha7i ta xeellizaro hanno xalla erays” gides. 26 Isti qasse iza “Izi nees ay ooththidee? Ne ayfeza wosti pogidee?” giidi oychida 27 Izikka “Ta intes kase yootin woznan woththi siybekketa shin ha7i qasse aazas zaarethi siyana koyetii? Inteka iza kaallizayta gidana koyetii?” gides. 28 Hessafe guye iza “Nu Muse kaallizadenta; ne iza kaallizade gida. 29 Kase Xoossi Musera haasayettidayssa nu eroos. Hayssi addezi awappe yidakkonne nu erokko” gida. 30 Addezikka istas “Izi awappekkonne inte erontayssi malalises. Gido attin ta ayfe xeelisidadey iza. 31 Xoossi baas yayyizadessinne iza shene ooththizades attin nagarancha as siyontayssa nu eroos. 32 Ayfe qooqidi yeletidade ayfey xeellides gizayssa alamey medhetosappe oonikka siyi erenna. 33 Hayssadey Xoossafe gidontakko hayssa ooththanas dandayenna” gi zaarides. 34 Istika iza “Neni nees mule asatethay nagaran munuqetin yeletidayssi nuna tamarsana waana xaladii?” giidi iza goodida. 35 Addeza goodidayssa Yesusi siydes. Iza demmidinne “Ne Asa Nan ammanay?” gides. 36 Addezikka “Godo! Ta izan ammanana mala izi oonnee?” giidi oychides. 37 Yesusikka “Ne iza beyadasa; ha7i nenara haasayizay izakko!” gides. 38 Addezikka “Godo! Iza ammanadis” giidi izas hokki goynnides. 39 Yesusikka “Qooqeti xeellana malanne xeellizayti qooqana mala pirdanas ta hayssa ha alame yadis” gides. 40 Izara diza Farsaaweetappe issi issi asati hessa siydi “Hessi ay guussee? Histin nukka qooqee?” gida. 41 Yesusikka ista “Inte qooqeta gididakko intes nagara gidenna shin inte ha7i ‘Nu xeelloos’ giza gish inte nagarancha gidida mala daana” gides.

10

1 Yesusi, “Ta intes tumu gays; dorsata yire pengerappe attin hara baggara guppi gelizay kaysonne bonqizade. 2 Pengera gelizadey izi dorsata heemmizade. 3 Penge naagizadey izas pengeza doyees. Dorsatikka iza qaala siyeetes. Ba dorsata sunthara sunthara xeygi kessees. 4 Bayta wursi kessidappe guye ista sinth aadhdhidi kaaleththees. Dorsatikka iza qaala eriza gish iza kaallettes. 5 Imatha asa qaala eronta gish izappe baqattettes attin mulekka iza kaallettenna. 6 Yesusi hessa leemisoza istas yootides shin isti qasse izi istas yootidayssa aykkokka eribetenna. 7 Hessa gish Yesusi qasseka istas “Ta intes tumu gays; dorsata pengey tana. 8 Taappe kase yidayti wuri kaysonne bonqizayta. Dorsati gidikko isti giza siybetenna 9 Pengey tana. Ta baggara gelizadey wuri attana; gelananne kezana; heemmetizasoka demmana. 10 Kaysoy kaysotana, wodhanassinne dhayssanas xalla yees. Ta gidikko intes de7oy daana malanne intes keehi darana mala yadis. 11 “Ta lo7o heemmizade; lo7o heemmizadey ba shempo ba dorsata gish aaththi imees. 12 Miishera qaxarettidi heemmizadey gidikko dorsati izas gidonta gish kana suytey yiza wode dorsata yeggidi baas baqatees. Kana suyteykka dorsata dafi dafi meessinne laalles. 13 Baqatizaddey miishan qaxarettidade gidida gishshinne dorsatas mishetonta gishassa. 14 “Lo7o henthanchay tana. Tani ta dorsata erays; Istika tana erettes. 15 Hessika Aaway tana erizayssa mala tani ta shempo dorsata gish aaththa immana. 16 Hayssa ha dorsa yiren gelontayti taas hara dorsati deettes; ta istaka haa ehanas taas bessees. Istika ta qaala siyananne issi mehe gidana. Heemmizayssika issade gidana. 17 Ta zaarada denthanas ta shempo ta aaththa immiza gish ta Aaway tana dosees. 18 Tani ta shempo ta dosara aaththa immadis attin oonikka taappe woththi ekkenna; ta aaththa immanas gidin woykko zaara denthanas gidin sheney taassa; hessa he azazoza tani ta Aawappe ekkadis” gides. 19 Hessa he qaalappe dendidayssan Ayhudata giddon qasseka shaaketethi medhetides. 20 Daro asay “Iza bolla daydanthi diza gishshinne goosh gidida gish inte izi gizayssa ays siyeetii? gida. 21 Baggayti qasse “Daydanthi dizaddey hayssa mala deenna. Daydanthi qooqida ayfe pathi erizee?” gida. 22 Yerusalamen Xoossa Keeththa ooratho ba7aale boncho wodey gakkides; he wodeykka balgo. 23 Yesusi Xoossa Keeththa gibbe giddon Solomoone simeretethasora aadhdhishin, 24 Ayhudati iza giddo aaththidi “Ne ayde gakkanaas nu wozna hirgan gam7isanee? Ne Xoossi kiittidade gidikko nuus qoncisa yoota” gida. 25 Yesusikka istas “Ta intes yootadisko shin inte qasse ammanibeyketa. Ta Aawa sunthan ta ooththiza malatati ta gish yootetes. 26 Inte qasse ta dorsata gidonta gish tana ammanekketa. 27 Ta dorsati ta qaala siyeetes. Takka ista erays; istika tana kaallettes. 28 Ta istas merna de7o immana; mulekka ista dhayetenna; ista ta kusheppe woththi ekkanas dandayanaddey oonikka deenna. 29 Taas ista immida ta Aaway ubbafe aadhdhees. Ta Aawa kusheppe ista oonikka bonqanas dandayenna. 30 Taninne ta aaway nu issino” gides. 31 Ayhudati iza caddanas qasseka shuch denthida. 32 Yesusikka “Aawappe gidida daro gita malatata ta intena bessadis. Histin ha ta bessidaytappe awaari gish tana shuchchara caddetii?” gides. 33 Ayuhudatikka “Nu nena shuchchara caddizay ne coo as gida uttada nena nerka Xoosse kessada cashsha qaala ne haasayida gishassafe attin ne lo7o ooththidaysa gish deenna” giidi izas zaarida. 34 Yesusikka istas “Inte woga giddon ‘Ta intena Xoossata gadis’ geetetti xaafetibenee? 35 Xoossa qaalay istas yida asata ‘Xoosse giikkone Maxaafay shaaretanas dandayonta gidikko’ 36 histin ‘Ta Xoossa naa’ gida gish Aaway ba shaakki dummasidayssanne ha duge alame kiittidayssa inte ‘Ne cayadassa’ giidi tana wordora aazas mootetii? 37 Ta Aaway ooththizayssa ta ooththonta aggikko tanan ammanoppite. 38 Ta izatho ooththiza gidikko inte tana ammanonta aggikkokka ta Aaway tanan dizayssa takka izan dizayssa inte erana malanne yuushi qoppana mala izi ooththida malatan ammanite” gides. 39 Qasseka isti iza oykkanas koyda shin izi ista kusheppe kessi ekki bides. 40 Hessafe guye Yesusi, Yohannisi kase xammaqizaso gede Yordanooseppe he pinth simmidi heen gam7ides. 41 Daro asay izakko yides; Isti qasse “Yohannisi issi malataka ooththibenna; gido attin hayssa addeza gish izi yootidayssi wurikka tumuko” gida. 42 Henka daro asay Yesusan ammanides.

11

1 Bitaaniya geetettizason Maaramanne Martay diza gutan Alazaare geetettizadey sakettides. 2 Izi isha Alazaarey saketida Maarama kase Yesusa toho bolla shitto gussada Yesusa toho ba hu7e binanan quccidarokko. 3 Michetikka “Godo! Ne dosizayssi saketides” giidi as Yesusakko kiittida. 4 Yesusi hessa siydi “Ha sakoy Xoossa nay izan bonchettana malanne Xoossi bonchettanassafe attin iza hayqos gaththizaz deenna” gides. 5 Yesusi Marta izi micheyo Maaramonne Alazaare siiqees. 6 Gido attin Alazaarey saketidayssa siyi woththidi heen ba dizason nam7u gallas gam7ides. 7 Hessafe guye bana kaallizayta “Ane Yuhuda biitta simmi boos” gides. 8 Istika “Astamare! Guutha wodeppe kase asay nena shuchchara caddana koyetteskoshin; ne qasse ha7i he simma baanee?” gida. 9 Yesusi istas “Issi gallassan tammanne nam7u saatey dees denee? Gallasara hamuttiza asi ha alameza poo7on simeretiza gish dhuphetenna. 10 Dhuphetizadey gidikko izi qamara hamutizade. Gaasoyka poo7oy baynda gishassa” gides. 11 Hessa istas yootidappe guye “Nu lagge Alazaarey dhiskides; takka iza dhiskofe denthana bays” gides. 12 Iza kaallizayti iza “Godo! izi dhiskida gidikko dendana” gida. 13 Yesusi istas hessa yootiday Alazaare hayqo gishassa shin iza kaallizaytas qasse dhisko gish yootida misatides. 14 Hessa gish qoncera istas “Alazaarey hayqqides. 15 Inte ammanana mala ta heen doonta aggidayssi inte gish tana ufaysses; ha7i gidikko ane gede izakko boos” gides. 16 Qasse Didimoosa geetettiza Toomaassi hanko Yesusa kaallizayta “Ane nukka biidi izara issife hayqos” gides. 17 Yesusi bi gakkishin Alazaarey hayqqi moogetin oyddu gallas gidides. 18 Bitaaniyay Yerusalameppe bagga saate oge haakkees. 19 Ista ishay hayqida gish Maramonne Marta minthethanas daro Ayhuda asay istako shiiqides. 20 Yesusa yuussaa Martay siyada iza mokka ekkana badus; Maarama gidikko soon uttadus. 21 Martay Yesusa “Godo! Ne haan dizaakko ta ishay hayqqenakkoshin. 22 Ha7ikka gidikko ne woossida wursi Xoossi nees immanayssa ta erays” gadus. 23 Yesusikka izis “Ne ishay dendana” gides. 24 Martay qasse “Wursethan dentha wode izi dendanayssa takka erays” gadus. 25 Yesusikka izis “Dendoynne de7oy tana; tana ammanizadey hayqqikkoka paxa daana. 26 Tanan dizaddeynne tana ammanizadey mulekka hayqqenna; hessa ne ammanay?” gides. 27 Izakka zaarada “Ee Godo! Neni duge ha alameza kiitettida Xoossa Naa gididayssa ta ammanays” gadus. 28 Hessa gaadanne simmada ba micheyo Maaramo dumma xeeyga kessada “Astamarey nena koyees” gadus. 29 Maaramakka hessa siyida mala elela dendada izakko badus. 30 Hessa gakkanaas Yesusi Martara gaaggidason dees attin gede guta giddo gelbenna 31 Maaramo minthethishe izira soon diza Ayhudatikka Maarama pusuku ga denda eqqada kezidayssa beyidi iza Alazaare duufo achchan yeekkana biza misatin izo kaallida. 32 Maarama Yesusi dizaso gakka iza demmida mala iza toho bolla gufannada “Godo! Ne haan dizaakko ta ishay hayqqenakkoshin” gadus. 33 Izanne izo kaalli yida Ayhudati yeekkizayssa Yesusi beyidi daro mishetidi 34 “Iza awan moogidetii?” giidi oychides; Istika “Godo! Haa yaada beya” gida. 35 Yesusikka afunxides. 36 Ayhudatikka “Izi iza ay mala siiqizako beyte” gida. 37 Ista giddofe issi issi asati “Hayssi qooqe addeza ayfe pogdayssi hayssadey hayqqonta mala ooththanas dandayenee?” gida. 38 Yesusi iza woznay mishetin gede duufokko bides; duufozikka shuchchara gordettida gongolo. 39 Izikka ista “Shuchchaa denthite!” gides. Hayqqidayssa micheya Martay “Godo! Izi hayqqin hachchi oyddu gallas gidida gish xinqanakko!” gadus. 40 Yesusikka “Ne ammaniza gidikko Xoossa boncho beyandasa gaada nees ta yootabeykkinaa?” gides. 41 Hessa gish shuchcha denthida; Yesusikka pude salo xeelidi “Ta Aawawu! Ne ta gizaz siyida gish ta nena galatays. 42 Ne ubba gallas ta gizaz siyizayssa ta erays; gido attin ta hessa giday hayssan eqqida asati ne tana kiittidayssa ammanana malassa. 43 Yesusi hessa gidappe kaalethidi qaala dhoqu histidi “Alazaare! Ha keza!” giidi xeygides. 44 Hayqqida Alazaareyka kumeththa asatethay moogo may7on xaaxettida mala duufoppe kezides. Yesusikka “Birshi yeddite bo!” gides. 45 Hessa gish Maaramo minthethana yida Ayhudatappe daro asay Yesusi ooththidaysa beyidi izan ammanides. 46 Istafe baggati biidi Yesusi ooththidaysa Farsaaweetas yootida. 47 Hessa Qeeseta halaqatinne Farsaaweeti Ayhudata duulata shiiqana mala xeygidi “Ha addezi daro dumma dumma malatata ooththidade gidida gish nu ay ooththikko lo7oo? 48 Nu co7u giikko asi wuri izan ammanananne Oroome asikka yiidi hayssa nu biittanne nu asa nuuppe ekkana” gida. 49 Ista giddofe issadey he layth Qeesetas waanna halaqa Qayaafay “Inte aykkokka erekketa. 50 Derey wuri dhayanappe dere gish issi asi hayqqikko lo7o gidanayssa gish yuushi qoppeketii?” gides. 51 Izi hessa bappe gidonta he layth izi Qeesetas halaqa gidida gish Yesusi Ayhuda dere gish sinthafe hayqqanayssa yootides. 52 Izi hayqqanay he dere asas xalala gidonta kase laalettida Xoossa naytaka issi bolla shiishshanaassa. 53 He gallassafe haa simmin iza wodhanas maqettida. 54 Hessa gish Yesusi he gallassafe haa simmin Ayhudata giddon qoncera simeretibenna. Gido attin duge bazzo biitta matan diza Efireeme geetettiza katamay dizaso biidi bana kaallizaytara heen takkides. 55 Ayhudati Paaziga ba7aaley matida mala ba7aaley gakkanappe kase geesho woga ooththanas daro asay dumma dumma dereppe Yerusalame yides. 56 Asay Yesusa koyishe Xoossa Keeththan eqqidi ba giddon issoy issara “Intes ay misatizee? Ba7aalezas yeenneshaa?” gides. 57 Qeeseta halaqatinne Farsaaweeti qasse Yesusa oykkanas izi awan dizaakkonne erizadey istas malatana mala kase azazi woththida.

12

1 Paaziga ba7aales buro usuppun gallassi attishin Yesusi hayqoppe denthida Alazaarey dizaso Bitaaniya bides. 2 Heen Yesusas kawo kaththidi Martay iza kawo mizishin izara issife maaddan uttidaytappe issoy Alazaare. 3 Maarama daro al7o waagara shametida bagga litro gidiza geeshsha nardoose shitto ekka yaada Yesusa toho bolla guussada tohoza ba hu7e binanara quccadus. Keeththakka shitto sawoy kumides. 4 Yesusa kaallizaytappe issoy Yesusa aaththi immana Asqoroonto Yuhuday, 5 “Hayssi shittozi heedzdzu xeetu dinares bayzettidi miishay aazas manqotas imettibenee?” gides. 6 Izi hessa giday miisha shiishshiza karaxite oykkizadey iza gidida gish shiiqiza miishafe baas shiishshidi go7ettizade gidida gishassa attin manqotas mishetidi gidenna. 7 Yesusi qasse “Hayssi shittozi taas moogo gallassas qofetidaz gidida gish he wode gakkanaas iza ba achchan naagu, bochchofte. 8 Manqoti ay wodekka intenara deettes. Gido attin inte tana ubba wode demmekketa” gides. 9 He wode daro Ayhuda asati Yesusi heen dizayssa eridi izakko yida; yidaytikka Yesusa xalala kosh gidonta Yesusi hayqoppe denthida Alazaareka beyanassa. 10 Hessa gish Qeeseta halaqati Yesusara Alazaareka gaththi wodhanas ba giddon zoretida. 11 Hessika Alazaare geedon daro Ayhuda asay Yesusakko bi biidi iza ammaniza gishassa. 12 Wontetha gallas ba7aaleza bonchana yida derey Yesusi Yerusalame yizayssa siydes. 13 Zamba hayth ekkidi Yesusa mokkana kezides; derey qaala dhoqu histidi “Hoosana! Goda sunthan yiza Isra7eele kawoy anjettidayssa!” gides. 14 Beni “Hanne! Xiyoone naye, babbofa! Hekko ne kawoy Hare gutte togidi yees” geetetti xaafetida mala Yesusi Hare gutte demmidi togides. 16 Iza kaallizayti hessa wursi koyro woznan woththibettena. Iza gish xaafetidaysanne izas oosettida hanokka wursi Yesusi hayqoppe dendidappe guye erida. 17 Alazaare duufoppe xeygidi hayqoppe denthida wode izara issife diza asay iza dentha gish markattida. 18 Daro asikka izi hessa mala gita malata ooththidaysa siydi iza mokkana kezides. 19 Hessa gish Farsaaweeti ba giddon issoy issa “Histin nuni ay ooththana dandayizonii? Beyte! Kumeththa derey attonta iza kaallees” gida. 20 Goynnanas ba7aalezas shiiqida asa giddon Girike dere asatikka deettes. 21 Istika Galila giddon diza Betesayda geetettiza dere as Piliphoosa geetettizadeko biidi “Godo! Nu Yesusa beyana koyoos” gida. 22 Piliphoosikka Indiraasas yootides. Indiraassinne Piliphoosi biidi Yesusas yootida. 23 Yesusikka istas “Hekko Asa Nay bonchettiza saatey gakkides. 24 Ta intes tumu gays; giste ayfey biittan wodhdhada hayqqonta co7u ga uttikko barka attawus. Iza hayqqiza gidikko hara daro ayfawus. 25 Ba shempo dosizaddey dhaysses. Hayssa Biitta bolla ba shempo ixizadey gidikko merna de7o demmees. 26 Taas ooththana koyizadey tana kaallo; Taas ooththizadey ta dizason daana; Taas ooththizade ta Aaway iza bonchana” gides. 27 Qasseka Yesusi “Hekko ta shempoya metotadus ‘Ta Aawawu! Ha saateype tana ashsha gooshaa?’ Ta hizgonta mala ta yiday hanno ha meto saateyssa. 28 “Ta Aawawu! Ne ne suntha boncha” gides. Hessafe kaallidi “Tani ta suntha bonchadis; qasseka gujja bonchana” giza qaalay saloppe yides. 29 Heen gadaan eqqida asay hessa siydi “Daday dadates” gida. Baggayti qasse “Kiitanchakko haasayizay” gida. 30 Yesusi “Hayssi giirissay yiday inte gishassa attin ta gish gidenna. 31 Hayssi alamey pirdettana wodey hayssa; hayssa dereza haariza Xala7ey ha7i gede kare yegettana. 32 Tani dhoqu gaada kaqettiza wode asa wursa taakko zaarana” gides. 33 Yesusi hessa yootiday izi ay mala hayqo hayqqanakko erissanassa. 34 Asay qasse “Nu wogan xaafetiday ‘Xoossi kiittidadey mernas daana’ gees; Histin ne qasse waanada ‘Asa Nay dhoqu gi kaqqettana bessees’ gay? Ne giza Asa Nay awayssee?” giidi oychida. 35 Yesusi istas “Ha7i guutha wodes intenara poo7oy dees; gadey dhumonta poo7ora hammuttite; Qamara hamuttizaddey izi awa bizakkonne erenna. 36 Inte poo7o nayta gidana mala poo7oy dishin poo7on ammanite” gides. Yesusi hessa gidappe guye biidi ista ayfeppe geemmides. 37 Yesusi istas hessa mala malata ista sinthan ooththinka Ayhudati izan ammanibeetenna. 38 Hessi haniday nabe Isayaassi “Godo! Nu markatetha ammaniday oonnee? Xoossa qaalay oonas qoncidee?” gida mala. 39 Hessa gish ammananas dandaybetenna; gaasoyka nabe Isayaassi kase, 40 “Isti ba ayfen beyidi, ba woznan yuushi qoppidi, simmonta malanne izi ista pathonta mala Xoossi ista ayfe qooqisides; ista woznakka muumisides” gi xaafida gishassa. 41 Isayaassi hessa giday Xoossi kiittidade boncho beyida gishassa; Hessa gish Yesusi yootides. 42 Gidikkoka Ayhudata halaqatappe daro asay Yesusa ammanides. Gido attin ista Ayhudata Woosa Keeththafe goodonta mala Farsaaweetas babbidi ba ammano qoncen markatibeetenna. 43 Isti hessatho haniday istas Xoossafe imettiza bonchofe aaththidi asappe imettiza boncho dosida gishassa. 44 Yesusi ba qaala dhoqu histidi “Tana ammanizadey tanan xalala gidonta tana kiittidayssanka ammanees. 45 Tana beyidaddey tana kiittidayssakka beyana. 46 Tana ammanizay wuri dhuman doonta mala ta poo7o gidada hayssa ha alameza yadis. 47 Ta qaala siydi ooththontade bolla pirdanay tana gidikke. Gaasoyka ta yiday alame ashshanas attin alame bolla pirdanas gidenna. 48 Tana koyontadenne ta qaala ekkontade bolla pirdanadey dees; ta izas yootida qaalay wurseththa gallas iza bolla pirdana. 49 Gaasoyka tani coo ta shenen yootabeykke; ta gizayssanne ta yootiza azazo taas immiday tana kiittida ta Aawa 50 Iza azazoy merna de7o gididayssa ta erays; Hessa gish ta yootizay wuri Aaway taas yootidayssa” gides.

13

1 He wodeykka Ayhudata Paaziga ba7aaleppe kase Yesusi hayssa alameza yeddidi Aawakko baana saatey gakkidayssa erides; hayssa alamezan diza ba baggata wursi siiqides. Wursethi gakkanaasikka dosides. 2 Yesusinne iza kaallizayti issife kawo miishin Simoona nay Asqoroonto Yuhuday Yesusa aaththi immana mala Xala7ey iza woznan iita qofa gelthides. 3 Yesusi Aaway izas godateth wursi immidayssanne izi Xoossa achchafe kezidi yidayssa, qasse simmidi Xoossako baanayssa erees. 4 Hessa gish maadda bollafe dendidinne may7o qaari woththidi pooxa ekkidi xeessan gixxides. 5 Toho meeciza gongen haaththe gujjidi bana kaallizayta toho meeche oykkides; Ba gixxida pooxanka meecida tohoza quccides. 6 Yesusi Simoona geetettiza Phexroosakko shiiqin Simoona geetettiza Phexroosi iza “Godo! Ne ta toho meecanee?” gides. 7 Yesusikka “Tani ooththizayssa ne ha7i eraka guyeppe qasse ne erandasa” gides. 8 Phexroosikka “Ne ta toho mulekka meecakka” gides. Yesusi qasse “Ta ne toho meeconta aggikko neessinne taas issifetethi deenna” gides. 9 Simoona geetettiza Phexroosikka zaaridi “Godo hessa gidikko taas toho xalala gidonta kushera hu7era wursa meeca” gides. 10 Yesusi qasse “Ba asatethi meecettidades kumeththa bollay geesh gidida gish izas toho meechafe attin hara koshshenna. Inte geeshsha shin ubbata deekketa” gides. 11 Yesusi “Inte ubbatikka geesh deekketa” giday iza aaththi immanaddey oonakkonne eriza gishassa. 12 Ista toho meecidappe guye ba may7o ekki may7idi kase ba uttidason simmi uttides. Qasse istas “Ta intes ay ooththidakkonne woznan woththidetii? 13 Inte tana Astamarenne Goda geeta; Ta qas Astamarenne Goda gidida gish inte guussay tumukko. 14 Histikko ta intes Godanne astamare gidashe inte toho meeciza gidikko inteka inte giddon issoy issa toho meecana bessees. 15 Ta intes ooththidaysa mala inteka ooththana mala ta intes leemiso bessadis. 16 Ta intes tumu gays; ashkaray godappe aadhdhenna; kiitettidadey kiitidadefe aadhdhenna. 17 Inte hayssa eridi ooson peyshshikko inte anjettidayta. 18 “Ta hayssa gizay inte ubbata gish deenna. Tani ta dooridayta wursa erays; gido attin ‘Ta kath midadey ta morke gididi ta bolla dendides’ giza maxaafa qaalay poletanas koshshees. 19 Ta hayssa ha7ira intes yootizay izi poletiza wode ta oonakkonne inte ammanana mala. 20 Ta intes tumu gays; ta kiittidade ekkizadey tana ekkees; tana ekkizadey tana kiittidade ekkees” gides. 21 Yesusi hessa gi simmidi keehi qofan gelidinne “Ta intes tumu gays; inte giddofe issadey tana aaththi immana” giidi qoncen yootides. 22 Iza kaallizayti hessa izi oona gish gidakkonne eronta gish ba giddon issoy issara xeeletida. 23 Iza kaallizayta giddofe Yesusi siiqiza issoy Yesusa achchan uttides. 24 Simoona geetettiza Phexroosi Yohannisa som7i bessidi “Izi oona gish gizakkonne ane iza oycha” gides. 25 Hessa gish izi ba qoodhe gede Yesusa haythako shiishshidi “Godo! Izi oonnee?” giidi oychides. 26 Yesusikka zaaridi “Izaadey ta ha7i budena woxen dhim7ada barsizadde” gides. Hessa gi simmidi budena woxen dhim7i ekkidi Asqoroontofe yida Simoona naa Yuhuda barsides. 27 Yuhuday iza baadhida mala heerakka Xala7ey izan gelides. Yesusikka Yuhuda “Ne ooththanas qoppidayssa elela ooththa” gides. 28 Yesusi hessa aazas gidakkone maaddan uttida asappe yo7oy gelidadey oonikka deenna. 29 Yuhuday miish oykkizade gidida gish Yesusa kaallizaytappe baggati Yesusi Yuhuda “Ba7aalezas koshshizayssa shama woykko manqotas muxuwata imma” gida misatides. 30 Yuhudaykka budena baadhida mala heerakka kezidi bides. Izi bishin gadey qamakko. 31 Yuhuday kezi bidappe guye Yesusi “Asa Nay ha7i bonchettides; Iza gaason Xoossika bonchettides. 32 Xoossi iza gaason bonchettiza gidikko Xoossika iza bonchana; heerakka gam7onta bonchana. 33 Ta nayto, ta intenara daro wode gam7ikke; inte tana koyana, ta kase Ayhudata halaqataska ‘Ta bizaso inte yaana dandayekketa’ gaada yootida mala ha7ikka inteska hessatho yootays. 34 Inte inte giddon issoy issara siiqettana mala ta intes ooratha azazo immays. Ta intena siiqida mala inte inte giddon issoy issara siiqetite. 35 Inte inte giddon siiqetikko inte tana kaallizayta gididayssa asi wuri erana” gides. 36 Hessafe guye Simoona geetettiza Phexroosi Yesusa “Godo! Ne awa baanee?” giidi oychides. Yesusi qasse “Ta bizaso ne ha7i tana kaallana dandayakka shin guyeppe ne tana kaallana” gides. 37 Phexroosi “Godo! Ta nena ha7i kaallanas ays dandayikkinaa? Haray attoshin tani ta shempoka ne gish aaththa immana” gides. 38 Yesusikka zaaridi “Neni ne shempo ta gish aaththa immanee? Ta nees tumu gays; hach kuttoy waassanappe kasetada ne tana heedzdzuto kadana” gides.

14

1 Kaaleththidka Yesusi “Inte woznay metotoppo; Xoosse ammanite; tanaka ammanite. 2 Ta Aawa achchan daro duussasoy dees; hessa gidontakko ‘Intes daanaso giigissanas ta baana’ gaanashin. 3 Baada ta intes so giigissidappe guye inte ta dizason daana mala ta simma yaada intena ekkana. 4 Ta biza oge inte ereeta” gides. 5 Toomaassi “Godo! Ne awa bizakkonne nu erokkoshin, ogeza nu wosti eranas dandayizonii?” gides. 6 Yesusikka izas “Ogeynne, tumay, de7oyka tana; ta baggara gidikkofe attin oonikka Awakko baana asi deenna. 7 Inte tana erizako ta Aawakka eranakoshin; ha7i hayssafe guye inte iza erana; iza be7okka beydeta” gi zaarides. 8 Piliphoosi “Godo! Ne nuna Aawa bessikko nuus gidana” gides. 9 Yesusikka izas “Piliphoosa! Hayssa gakkanaas ta intenara de7inka ne tana erikii? Tana beyidadey Aawakka beydes; histin neni waanada ‘Nuna Aawa bessa gay? 10 Tani ta Aawan, ta Aawayka tanan dizayssa ammanikkii? Ta intes yootiza qaala yootizay ta shene mala deenna; gido attin oosoza wursi ooththizay tanan diza ta Aawa. 11 Tani Aawan diza mala, Aawayka tanan dizayssa inte ammanite; akay giikko ta ooththiza oosota gishikka tana ammanite. 12 Ta intes tumu gays; tana ammanizadey ta ooththiza ooso ooththana; hessafeka aaththi ooththana; gaasoyka tani Aawakko baana. 13 Aaway naaza gaason bonchettana mala inte ta sunthan woossidayssa ta intes wursa ooththana. 14 Inte ay miishika ta sunthan woossidayssa ta wursa ooththana. 15 “Inte tana dosiza gidikko ta azazoyo naagite. 16 Tani Aawa woossana; Izikka intenara mernas daana mala hara intena minthethanade intes immana. 17 Hayssi minthethiza Ayanay dere asay iza beyi eronta gish alamey ekkanas dandayonta Tumu Ayana; gido attin inte iza ereeta; gaasoyka izi intenara diza gishshinne izi inte gaaththan diza gishassa. 18 “Aawaynne aaya baynda nayta mala ta intena xalala aggikke; ta simmada ha inteko yaana. 19 Guuththa wodeppe guye dere asay tana beyenna shin inte gidikko beyandeta; tani de7on diza gish inteka de7on daandeta. 20 Tani ta Aawan diza mala inteka tanan dizayssanne takka intenan dizayssa inte he wode erandeta. 21 “Ta azazo ekkidi ooththizadey tana dosees; tana dosizaddekka ta Aaway doosees; Takka iza dosana; Tanaka izaades qoncisana” gides. 22 Asqoroonto Yuhuda gidonta hanko Yuhuday “Godo! Neni alame asas gidonta nuus wosta qoncisanee?” gides. 23 Yesusikka izas “Tana siiqizadey ta qaala naagana; ta Aawayka iza dosana; nuni izakko yaana; yiidikka izaadera issife daana. 24 Tana dosontaddey ta qaala naagenna; hayssi inte siyiza qaalay tana kiittida ta Aawa qaalappe attin ta qaala gidenna. 25 “Tani ha7i intenara dashe hayssa intes yootadis. 26 Aaway ta sunthan yeddana minthethiza Xillo Ayanay qas haniza wursi intena tamarsana; ta intes yootoyssaka wursi inte woznan wothana mala maaddana. 27 “Ta intes saroteth gido aggada bays; ta sarotethikka ta intes immana; ta intes immiza sarotethi alamey immiza sarotetha mala deenna. Inte woznay hirgofonne babbofo. 28 “ ‘Ta baana; Baadakka inteko simma yaana’ gaada ta intes kase yootidayssa siyideta; inte tana dossizakko tani ta Aawakko bizayssi intena ufayssanakkoshin. Gaasoyka Aaway taappe aadhdhees. 29 Hayssi haniza wode inte ammanana mala hayssa intes kaseta yootadis. 30 Hayssa alameza haariza Xala7ey yiza wodey gakkida gish ha7i ta intenara daro haasaykke; izi ta bolla aykkokka ooththanas izas wolqay deenna. 31 Gido attin tani Aawa dosizayssa alamey erana mala Aaway tana azazidayssa ta wursa polana. Ane hayssafe boos; dendite” gides.

15

1 Qasseka Yesusi “Tumu woyne mitha anoy tana; atakilteza oosanchay ta Aawa. 2 Ta bolla dishe ayfe immonta hagga wursi ta Aaway qanxi diggana; ayfiza hagga gujji ayfana mala qirxi geeshshana. 3 Ta intes yootida qaala gaason inte ha7i geeshshata. 4 Tanan diite; takka intenan daana; haggay woyne ano bolla doonta aggikko barka ayfe ayfana dandayontayssa mala inteka tanan doonta aggikko ayfe ayfanas dandayekketa. 5 “Tani woyne mithas ano; inte qas haggata; daro ayfe ayfizadey tanan dizaddenne takka izan dizadde; gaasoyka ta baynda inte aykkokka ooththanas dandayekketa. 6 Tanan bayndadey qanxettidi wora yegetida hagga mala kare yegettidi heen melana; heyta mala haggati issi bolla shiiqidi taman yeggetananne eexana. 7 Inte tanan diikko ta qaalayka intenan diikko inte koyidayssa oychikko demmana. 8 Daro ayfe inte ayfishin ta Aaway bonchettes; inte tana kaallizayta gididayssi hessan erettana. 9 “Aaway tana dosidayssatho takka intena dosadis; hessa gish inte ta siiqon diite. 10 Tani ta Aawa azazo polada iza siiqon dida mala inteka ta azazo polikko ta siiqon daana. 11 Hayssa ta intes yootizay ta ufayssi intenan gidana malanne inte ufaysika kumeth gidanassa. 12 Ta intes immiza azazoy ta intena siiqida mala inteka inte giddon issoy issara siiqetanassa. 13 Asi ba lagges ba shempo aaththi immoppe aadhdhiza siiqoy deenna. 14 Ta Intena azazizayssa ubba inte polikko inte ta laggeta. 15 Ashkaray goday ooththizayssa eronta gish hayssafe guye ta intena ashkarata giikke. Gido attin tani ta Aawappe siyidayssa wursa intes qoncisida gish ta intena ta laggeta gadis. 16 Ta intena dooradis attin inte tana dooribekketa; inte biidi daro ayfe ayfana mala inte ayfey eqqi daana mala ta intena wothadis; hessa gish inte ta sunthan woossidayssa wursi Aaway intes immana. 17 Hessa gish inte inte giddon issoy issara siiqettana mala ta intena azazays. 18 “Kaalethidikka Yesusi intena alamey ixikko intefe kase tana ixidayssa erite. 19 Inte ammanonta alame asa gidikko alame asay ba bagga gididadde dosees. Gido attin inte alame bagga gidonta gish ta intena alameppe shaakada doorida gish derey intena ixees. 20 ‘Ashkaray godappe aadhdhenna’ gaada ta kase intes yootoyssa yuushi qoppite; isti tana goodizayti intenaka gooddana; Isti ta qaala naagizakko inte qaala naagana. 21 Isti tana kiittidade eronta gish ta gaason inte bolla hessa wursi ooththana. 22 Ta yaada istas yootontakko istas nagara gidenna. Ha7i qas ista nagaras hanno giza gaasoy baawa. 23 Tana ixizadey ta aawakka ixees. 24 Hara asi ooththonta ooso ta ista giddon ooththontako istas nagara gidennashin; ha7i isti hessa wursi beyidappe guye tanaka ta Aawakka ixida. 25 Hessika haniday kase ‘Tana gaasoy baynda dishin ixida’ geetettidi ista wogan xaafetida qaalay poletanassa. 26 “Gido attin Aawappe kezidi yaanays takka ta Aawa achchafe intes yeddanays Tuma Ayanay minthethizays yiidi izi ta gish markattana. 27 Inte koyroppekka tanara diza gish taas inteka markatandeta” gides.

16

1 Qasseka Yesusi “Hekko hayssa wursa ta intes inte ammanoy yark yarkofo gaada yootadis. 2 Isti intena ba keeththafe gooddana; haray attoshin intena wodhizadey wuri Xoossas ooththizade misatiza wodey yaana. 3 Isti hessatho ooththizay tanaka ta Aawakka eronta gishassa. 4 Ta hayssa intes hara yootiza wode inte ta intes gidayssa qoppanassa” gides. Kaaleththidika Yesusa “Hayssa wursa ta intes yootonta aggiday ta intenara issife diza gishassa. 5 “Ha7i qasse tana kiittidayssako baana gays; gido attin intefe oonikka ‘Ne awa baanee?’ giidi oychanay baawa. 6 Gido attin hayssa wursa ta intes yootida gish inte woznay muuzotes. 7 Ta qasse intes tumu gays; ta buussi intes go7a gidana; gaasoyka ta boonta aggikko minthethiza Ayanay inteko yeenna. Ta bidappe guye iza inteko yeddana. 8 Izi yiidi asa nagara gishshinne xillotetha gish qasseka pirda gish erisana. 9 Asa nagara gish izi erisanay asay tana ammanonta gishassa. 10 Xillotetha gish izi asa erisanay tani ta Aawakko biza gishshinne qasse nam7antho inte tana beyonta gishassa. 11 Pirda gish izi erisanay hayssa alameza haarizayssa bolla pirdetida gishassa. 12 “Ta intes buro yootana daro yo7oy dees; gido attin ha7i intena deexxana. 13 Tuma Ayanay yiidi intena tumay dizaso kaaleththana; gaasoyka izi siyidayssa yootana attin bappe gidonta gish izi sinthafe hanana yo7ota intes yootana. 14 Taas dizayssafe ekkidi izi intes yootiza gish tana bonchana. 15 Aawas gididay wurikka tayssa, ‘Taas gididayssafe ekkidi izi intes yootana’ ta giday hessassa” gides. 16 Yesusi gujjidi “Guuththa wodeppe guye inte tana beyekketa; qasseka guuththa wodeppe guye inte tana beyana” gides. 17 Iza kaallizaytappe baggati ba giddon “ ‘Hayssi nuus guuththa wodeppe guye inte tana beyekketa; qasseka guuththa wodeppe guye inte tana beyana; Qasse ta Aawakko baana’ guussi ay guussee?” gida. 18 “Histin hayssi ‘Guuththa wodeppe guye’ gizayssi izi aazee? izi yootizayssi nuus eretenna” giidi ba giddon zaari zaari oyshettida. 19 Isti iza oychanayssa Yesusi eridi istas hizgides “Inte inte giddon issoy issara oyshetizay ta intes ‘Guuththa wodeppe guye inte tana beyekketa; qasseka guuththa wodeppe guye inte tana beyana’ gida gishassee? 20 Ta intes tuma gays, inte waassananne yeekkanashin alamey gidikko ufayettana. Inte muuzotishin inte muuzoy ufayssan laamettana. 21 Macassi yelo wodey gakkishin miixas hirgawus shin naa yela yeggidappe guye biitta bolla nay yeletida gish ufayssafe dendidayssan kase ba waaydayssa zaara qopuku. 22 Hessatho inteka ha7i muuzoteta; qasse ta intena beyana inte woznaykka ufayettana; inte ufaysa zaari ekanadey deenna. 23 “Inte he wode taappe aykkoka woosseketa; Ta intes tumu gays; ta sunthan ta aawa woossikko izi intes wursikka immana. 24 Hanno gakkanaas inte ta sunthan aykkokka woossi erekketa; woossite inte ekkana; inte ufayssaykka kumeth gidana. 25 “Ha7i gakkanaas ta intes leemisora yootadis shin hayssafe guye ta leemisora yootonta wodey yaana. Gido attin Aawa gish intes wursa qoncisa yootana. 26 He wode inte ta sunthan woossana; Takka ‘Aawa inte gish woossana’ giikke. 27 Gaasoyka Aaway ba baggara intena dosiza gishassa. Aaway intena dosizay inte tana dosiza gishassinne ta Xoossa achchafe yida inte ammanida gishassa. 28 Tani Aawa achchafe kezada hayssa ha alame yadissinne qasseka ha alameza aggada Aawakko ta simma baana” gides 29 Iza kaallizayti “Hekko ne ha7i leemiso gidonta nuus qoncera yootadasa. 30 Ne wursa eriza malanne oonikka nena oychanas koshshontayssa ha7i nu eridos. Hessa gish ne Xoossa achchafe kezidayssa nu ammanoos” gida. 31 Yesusi istas “Inte ha7i ammanideta; 32 gido attin inte inte baggara baggara laalettidi tana xalla aggana wodey gakkides; he saateyakka ha7i gakkadus. Gido attin Aaway tanara gidida gish ta tarka diikke. 33 Ta hayssa intes yootizay inte tanan de7in intes sarotethi daana mala gaada yootays. Inte ha alamen dishin intes waayey dees; gido attin aykkoy ba ta alame xoonadis” gides.

17

1 Yesusi hessa gidappe guye pude salo dhoqu gi xeelidi “Ta Aawawu! Hekko ha7i saatey gakkides; ne nay nena bonchana mala neni ne naaza boncha. 2 Ne bonchanaykka ne izas immidaytas izi merna de7o immana mala ne izas asa ubba bolla godateth immida gishassa. 3 Merna de7oyka ne xalala tumu Xoossanne Ne kiittida Yesus Kirstoosa ero guussa. 4 Ne taas immida ooso tani wursada ha biitta bolla nena bonchadis. 5 Ta Aawawu! Alamey medhetanappe kase taas nenara diza bonchon ha7ikka tana ne achchan boncharki. 6 “Hayssa alame asappe ne taas doorada immida asatas ne oonakkonne ta istas nena qoncisadis; isti kasekka neyta shin ne taas immadasa; istika ne qaala naagida. 7 Ne taas immidayssi wurikka neeppe gididayssa isti ha7i erida. 8 Ne taas immida qaalataka istas immadis; istika ekkida; ta ne achchafe yidayssa isti tumappe erida; ne tana kiittidayssakka isti ammanida. 9 “Ta istas woossays; heyti ne taas immidayti isti neyta gidida gish ta istas woossays; gido attin hanko alame asas woossikke. 10 Taas gididay wurikka neyssa; neyssi wurikka tayssa; takka istan bonchettana. 11 Hayssafe guye tani hayssa alame bolla diikke; isti gidikko ha alame bolla deettes. Ha7i ta neekko bays; Geeshsha ta Aawawu! Hayta ne taas immidayta isti nu mala ba giddon issino gidana mala ne taas immida ne sunthan ista naaga. 12 Ta istara issife dashe ne taas immida ne sunthan ta ista naagadis; hessa gish kase xaafetida Geeeshsha Maxaafa qaalay polettana mala izi kasekka dhayoos diza naazappe attin istafe oonikka dhaybenna. 13 Ta qasse ha7i neekko bays; ta ha alameza bolla dashe hayssa yootizay ta ufayssi istan polettana mala gaada yootays. 14 Tani ne qaala istas immadis; tani ha alame as gidontayssa mala istika ha alame as gidettenna. Hessa gish ha alame asay ista ixxides. 15 Ne ista iitappe naagana mala ta nena woossays attin ne ista ha alameppe dentha efana mala ta nena woossikke. 16 Tani alame as gidontayssa mala istika ha alame as gidettenna. 17 Ne ista ne tuman nees shaaka; ne qaalayka tumu qaala. 18 Ne tana ha alame kiittoyssatho takka ista alameza bolla kiittadis. 19 Isti tumappe nees dumma as gidida mala tanikka tana ista gish dummassays. 20 “Ista qaala markatethan tana ammananayta gishara ta nena woossays attin ta nena ista gish xalala woossikke. 21 Ta woossizay isti wurikka issino gidana malassa. Ta Aawawu! Qasseka ne tanan diza mala istika nunan gidana malanne ne tana kiittidayssa ha alamey ammanana mala ta nena woossays. 22 Nuni nu giddon issino gidida mala istika ba giddon issino gidana mala ne taas immida bonchoza takka istas immadis. 23 Ta nena woossizay ta istan; nekka tanan gidida mala istika kumeth issino gidana malassa. Qasseka neni tana kiittida malanne tana ne siiqida mala istaka ne siiqidaysa alame asay eranaassa. 24 “Ta Aawawu! Ne tana hayssi alamey medhetanappe kase dossida gish ne taas immida ta bonchoza isti beyana mala hayta ne taas immidaytikka ta dizason tanara daana mala dosays. 25 Xillo gidida ta Aawawu! Nena alamey eribenna; Ta gidikko nena erays; haytikka ne tana kiittidayssa erida. 26 Ne tana siiqida siiqoy istan gidana malanne takka istan gidana mala istikka nena erana mala ooththadis. Qasseka isti erana mala ooththana” gides.

18

1 Hessa wursi yootidappe guye Yesusi bana kaallizaytara Qediroone geetettiza shoobba pinnidi atakilte giddo gelides. 2 Yesusinne iza kaallizayti kasekka he gadeyin daro wode issife shiiqiza gish Yesusa aaththi immida Yuhuday he gadeyo kasekka erees. 3 Hessa gish Yuhuday wotadarata, Qeeseta halaqatanne Farsaaweetappe kiitetti yida ashkarata wursi kaalethi ekkidi he isti shiiqizaso yides. Izara yida asay paanose, xompe, mashshanne toora oykkidi yides. 4 Yesusi ba bolla gakkanayssa wursi eridi yida asaakko biidi “Oona koyetii?” gides. 5 Isti qasse “Naazirete Yesusa koyoos” gida. Izikka istas “Tani iza” gides. Istas aaththi immida Yuhuday istara issife eqqides. 6 Yesusi “Ta iza” gida mala asati guye gandigaridi biitta bolla kundida. 7 Yesusi ha7ikka “Oona koyetii?” giidi oychin isti zaaridi “Naazirete Yesusa koyoos” gida. 8 Izikka zaaridi “Tani izakko! Histin inte koyizay tana gidikko hayti betto bochchofte” gides. 9 Hessi haniday “Ta Aawawu! Ne taas immidaytappe issadekka ta dhayssabeykke” gida qaalay polettana malassa. 10 Simoona geetettiza Phexroosi giththa mashsha oykkida gish mashsha koohoppe shoddidi issi Qeeseta halaqa ashkara dizayssa haythe mashshara qanxi yeggides. He ashkaraza sunthi “Malkoosa” geetettes. 11 Yesusi qasse Phexroosa “Ne mashsha gede koohon zaara geltha. Aaway taas immida waaye ushsha ta uyonta aggana misatizee?” gides. 12 Hessafe guye wotadarati, ista azazizayssinne Ayhudata ashkarati Yesusa oykkidi qachida. 13 Koyro he laythan Qeesetas halaqa Qayaafa bollo Haannakko efida. 14 Qayaafay “Dere gish issadey hayqqikko lo7o” giidi Ayhudata daannata kase zoridade. 15 Simoona geetettiza Phexroosinne Yesusa kaallizaytappe issadey Yesusa kaallida. Hessadey Qeeseta halaqa achchan keehi eretidade. Hessa gish Yesusara issife Qeeseta halaqaza gibbe gelides. 16 Phexroosi gidikko pengefe kare baggara eqqides. Qeeseta halaqa achchan keehi eretidi Yesusa kaallizayssi yiidinne pengen diza garadeya Phexroosa gibbe giddo gelthana mala yootidi Phexroosa ekki gelides. 17 Penge naagiza garadeya Phexroosa “Nekka hessa addeza kaalliza asatappe issa diikkii?” gadus. Izi qasse “Tani iza kaallizade gidikke” gides. 18 Wodey meeggiza wode gidida gish oosanchatinne ashkarati tama eththidi eqqon ho7ettes. Phexroosikka istara eqqidi ho7ees. 19 He wode Qeeseta halaqay Yesusa iza kaallizayta gishshinne izi tamarsida timirte gish oychides. 20 Yesusikka izas “Ta asa ubbas qoncen yootadis; Ayhudati shiiqiza ista Woosa Keeththan gidinka Xoossa Keeththan tamarsadis; ta qotan haasayidazi aykkoykka deenna. 21 Histin ne tana oychizay aazee? Ta yootishin siyidayta oycha; ta yootidayssa isti ereetes” gides. 22 Yesusi hessa gida mala heen eqqida ashkaratappe issoy “Qeeseta halaqas hayssatho wosta zaaray” gishe Yesusa shagalan baqa shaayides. 23 Yesusikka zaaridi “Ta iita haasayida gidikko ane ta gooyssa ne markata; Ta yootiday likke gidikko tana aazas baqqay?” gides. 24 Hessafe guye Haannay Yesusa qachida mala Qeeseta halaqa Qayaafakko yeddides. 25 He wode Simoona geetettiza Phexroosi eqqidi tama ho7ishin hanko asay iza haysso! Ne Yesusa kaallizaytappe issa diikkii?” gida. Izikka zaaridi “Ta iza kaallizade diikke” giidi kadides. 26 Kase Phexroosi iza hayth qanxidayssa dabboy Qeeseta halaqa ashkaratappe issoy “Wona ta nena atakilteson istara dishin beyabekkinaa?” gides. 27 Phexroosi qasseka kadides; heerakka kuttoy waassides. 28 Hessafe guye Yesusa Qayaafa keeththafe dere ayssiza kawoza gibbe malado wontara ekki bida. Ayhuda asas Paaziga ba7aale dorsa asho miza wode gidida gish bana tunisonta mala giidi maladora dere ayssizayssa gibbe giddo gelibetenna. 29 Hessa gish Philaxoosi gede istako kezidi “Hayssa addeza inte aazas mootetii?” giidi oychides. 30 Isti qasse “Hayssi addezi iita ooththontade gididakko nu iza nees aaththi immokkoshin” gida 31 Philaxoosika “Inte iza ekki biidi inte woga mala pirdite” gides. Ayhudata ayssizayti qasse zaaridi “Nu asi wodhana mala nuus piqadey imettibenna” gides. 32 Hessika haniday Yesusi kase istas izi waani hayqqanakkonne yootida qaalay polettana gishassa. 33 Philaxoosi qasseka guye gibbe giddo gelidi Yesusa xeygisidi “Ne Ayhudata kawoo?” giidi oychides. 34 Yesusikka zaaridi “Ne hessa gizay neeppeyee? woykko hara asati ta gish nees yootidoo?” gides. 35 Philaxoosikka “Ta Ayhuda asee? Nena taas aaththi immidayti ne baggatanne Qeeseta halaqatakko; ne ay ooththadii?” gides. 36 Yesusikka “Ta kawotethi hayssa ha alame bolla gidenna. Ta kawotethi hayssa ha alame bolla gididakko Ayhudata daannata kushen ta kundonta mala ta ashkarati ta gish olettanakkoshin ta kawotethi gidikko ha alame bolla gidenna” gides. 37 Philaxoosika “Histin ne kawoo?” gides; Yesusi qasse “Tani ne gidayssa mala ee kawo; ta yeletidaynne ha biitta yiday tuma gish markattanassa. Tumappe gididay wuri ta qaala siyees” gides. 38 Philaxoosikka “Tumay aazee?” gides. Hessafe guye Philaxoosi nam7antho Ayhudatakko kezidi “Ta iza bolla aykko bala beyabekke. 39 Gido attin kasekka ta intes Paaziga ba7aale gallas issi qasho asi birshiza mala hayssa Ayhudata kawo intes birshana mala koyeetii?” gides. 40 Isti gidikko “Nuus Barbaane birsha attin hayssa deenna!” giidi waassida. Barbaaney ba hu7es panga.

19

1 Hessafe guye Philaxoosi Yesusa efidi garafissides. 2 Wotadaratikka aguntha zawude xaaxidi Yesusa hu7en woththida; zo7o kaabaka mayzida. 3 Izakko shiiqi shiiqidi “Ayhuda kawo saro! saro!” gi giidi iza shagalan baqqida. 4 Philaxoosi qasseka kare kessidi “Hekko ta iza bolla aykko mooroka demmontayssa inte erana mala ta iza intes haa kare kessana” gides. 5 Hessa gish Yesusi aguntha zawude hu7en woththi ekkidinne zo7o kaaba may7idi kare kezides. Philaxoosika istas “Hekko addezi hayssich!” gides. 6 Qeeseta halaqatinne ista ashkarati Yesusa beyidi “Ne iza kaqqa! Kaqqa!” gishe waassida. Philaxoosi qasse “Ta ta baggara iza bolla issi mooroka demmabekke; koykko inte efidi kaqqite” gides. 7 Ayhuda asati qasse “Nuus wogay dees; hayssi addezi bana Xoossa naa giza gish nu woga mala izas hayqoy bessees” gida. 8 Philaxoosi hessa isti gizayssa siydi daro babbides. 9 Gede gibbe gelidi Yesusa “Ne awappe yadii?” giidi oychides. Yesusi qasse izas ay zaaroka immibenna. 10 Hessa gish Philaxoosi “Ne taas yootikii? Ta nena kaqqanas woykko birsha yeddanas godateththi taas dizayssa erikii?” gides. 11 Yesusikka izas zaaridi “Sheney nees Xoossafe imettontako nees ta bolla ay godateththika deennashin; gido attin tana nees aaththi immidade bolla gita nagaray dees” gides. 12 Philaxoosi hessa Yesusa haasaya siyidappe guye iza birshi yeddana koyides shin Ayhudatas babbida gish isti “Ne hayssa addeza birshikko Oroome Kawo Qeesare bagga gidakka; gaasoykka bana barka kawothizadey wuri Qeesares morke” gishe wurikka waassida. 13 Philaxoosi hessa siyida mala Yesusa gede kare kessidi “Lochcha shuch” geetettiza soon pirda womboran uttides. He pirdasoy Ayhudata qaalara “Gabata” geetettes. 14 He wode gadey asi Paaziga ba7aales giigettiza gallassa. Wodeykka gallassafe usuppun saate mala gidides. He wode Philaxoosi Ayhudata “Hekko inte kawoy hayssich!” gides. 15 Gido attin isti qas “Gede digga! Gede digga! Kaqqa!” gishe waassida. Philaxoosika “Ta inte kawo kaqqoo?” gides. Qeeseta halaqati zaaridi “Nuus Qeesareppe hara kawoy deenna” gida. 16 Hessafe simmidi Philaxoosi Yesusa kaqqana mala istas aaththi immides. Istika Yesusa oykki ekki efida. 17 Hessafe guye Yesusi ba kaqqettana masqaleza tookkidi “Asa hu7e guuge” geetettizaso kezides. Hesoy Ayhudata qaalara “Golgota” geettettes. 18 Iza heen kaqqida. Yesusa giddo gelthidi hara nam7u asata izatho hadirisaranne ushachara kaqqida. 19 Philaxoosi “Naazirete Yesusi Ayhudata kawo” giza qaala xaafidi iza masqale bolla izas hu7esora qaaphides. 20 Yesusi kaqqettidasoy katamas mata gidida gish daro Ayhuda asay Philaxoosi xaafidayssa nabebides. Xaafetidaysikka Ayhudata qaalara, Laatine geetettiza qaalaranne Girike qaalara. 21 Ayhudata Qeeseta halaqati Philaxoosa “Ne iza Ayhudata kawo” gaada xaafoppa. Gido attin “ ‘Hayssi addezi bana ta Ayhudata kawo gides’ gaada xaafa” gida. 22 Philaxoosi qas “Ta xaafidayssa xaafadis” gides. 23 Wotadarati Yesusa kaqqidappe guye iza may7oza ekkidi wotadarata issa issa gakkana mala oyddu kessi shaakerethida. Garsara may7iza may7ozakka hessatho shaakerethida. Gido attin giddora may7iza may7ozi siketonta pudeppe duge gakkanaas coo yeda dees. 24 Hessa gish wotadarati ba giddon “Gishan oona gakkanakkonne erana mala iza bolla saama yeggana attin daakkokko” gida. Hessika haniday kase “Ta may7o isti gishetti ekkida, ta bollara may7iza may7oza bolla saama yeggida” geetettida Geeshsha maxaafa qaalay polettana malassa. Wotadaratikka hessa ooththida. 25 Yesusa masqale achchan iza aayeyanne aayeyi micheya Qaliyoopha macha Maaramanne Meg dale geetettizasoppe yida Maarama heen eqqida. 26 Yesusi ba aayeyonne izi siiqiza iza kaallizayssi ba achchan eqqidayta beyidi, ba aayeyo “Aayee! Ne naaza hessa beya” gides. 27 Hessafe kaaleththidi bana kaallizayssa “Ne aayo hinno beya” gides. Hinno he saateyppe simmin he iza kaallizayssi aayeyo baso efides. 28 Hessafe guye Yesusi ha7i wurikka poletidayssa eridi Geeshsha Maxaafan xaafetidayssi polettana mala “Tana saamees” gides. 29 Heen gadaan caala phanqida ushshi kumi uttida issi xaaro malay dees. Hessa gish heen gadaan dizayti he caala ushsha zandza misatiza safnage geetettizayssara hisophe geetettiza mitha xeeran qaaphidi iza duunakko shiishida. 30 Yesusi he caala ushsha xunxi xeelidi “Polettides!” gides. Ba hu7e duge ziqqisidi shempo kezides. 31 Hessafe guye Ayhudata daannati kaqettida asata meqeth wodirappe menthidi isti iza masqale bollafe wothana mala Philaxoosa woossida. Isti hessa ooththiday Ayhudati sambatas giigettiza gallas gidida gishshinne he sambataykka daro gita ba7aale gidida gish Sambata gallas ahay masqale bolla gam7onta mala koyda gishassa. 32 Hessa gish wotadarati biidi Yesusara kaqettida asata meqeth wodirappe wodirappe menthida. 33 Isti Yesusakko biin izi kasetidinne hayqqidayssa beyidi iza wodira meqeth menthibeetenna. 34 Gido attin wotadarata giddofe issadey toorara iza millen caddin heerakka suuthinne haaththi gukkides. 35 Hessa beyidaddey inte izan ammanana mala markattides. Iza markaykka tuma. Izi yootizaykka tumu gididayssa izi erees. 36 Hessika haniday “Iza meqethafe issinaka meqquku” geetettida Geeshsha maxaafa qaalay poletanassa. 37 Qasseka Geeshsha Maxaafan harason “Isti ba cadidade beyana” gees. 38 Ayhudata daannata babbidi qotan Yesusa kaalliza Armatiyasa geetettizasoppe yida Yoosefey Yesusa aha ekkanas Philaxoosa woossin Philaxoosikka izas ero gides. Hessa gish Yoosefey biidi Yesusa aha ekkides. 39 Kase Yesusakko qamara yida Niqodimoosikka bagga kilo gidiza karbenne godare uuthara walaketida shitto ekki yides. 40 He nam7u asati Yesusa aha ekkidi Ayhudati aha xaaxiza mala shiito puukkidi lee7e may7ora xaaxida. 41 Yesusi kaqqettidason issi atakiltesoy dees. He atakiltezason oonikka moogetonta ooratha duufoy dees. 42 Ayhudata sambatas giigetiza gallas gidida gishshinne duufoykka matan diza gish Yesusa aha heen moogida.

20

1 Wogga gallas wonta malado buro bazzoy zo7ishin Magdale Maarama Yesusa duufokko badus. Iza he gakkishin kase Yesusa duufo izara gordida shuchchay duufoza duunappe dendidi genderidayssa beyadus. 2 Hessa gish iza Yesusa kaallizaytappe Simoona geetettiza Phexroosakko Yesusi dosiza hanko iza kaallizayssako woxxa baada “Goda duufoppe kessi ekkidi awan woththidakkone nu erokko” gadus. 3 Heerakka Phexroosinne Yesusa kaalliza hinko issoy kezidi gede duufoy dizaso bida. 4 Nam7aykka issife woxxida. Gido attin Yesusa kaalliza hinkoyssi Phexroosappe pilati woxxidi kaseti duufoy dizaso gakkides. 5 Duufoza hokki xeelidi ahay izan xaaxettida may7oy xalla dizayssa beyides; gido attin gede duufoza giddo gellibeenna. 6 Simoona geetettiza Phexroosikka iza kaalli gakkidi duufoza giddo gelides; ahay izan xaaxettida carqay heen dizayssa beyides. 7 Yesusa hu7ey xaaxettida carqay hanko xaaththa carqatara gidonta dumma harason xaaxetti dizayssa beyides. 8 Koyrotti gakkida Yesusa kaallizayssika duufoza giddo geli beyidi ammanides. 9 Gaasoyka “Izi hayqoppe dendana bessees” giza maxaafa qaala isti buro haasayibeetenna. 10 Hessafe guye nam7atikka simmidi baso baso bida. 11 Magdale Maarama yeekkashe Yesusa duufoppe karera eqqada hokka duufoza giddo xeelladus. 12 Yesusa ahay dizason bootha may7o may7ida nam7u kiitanchatappe issoy hu7eson issoy tohoson uttidayta beyadus. 13 Istika Maaramo “Hanne macasaye! Aazas yeekkay?” gida. Izakka “Isti ta Goda efidi awan woththidakkone ta erike” gadus. 14 Iza hinno gaada guye yuuyishin Yesusi eqqidayssa demmadus shin izi Yesusa gididayssa erabeyku. 15 Yesusi izo “Hanne macasayee! Aazas yeekkay? Qasse oona kooyay?” gides; izikka izis atakilte naagizade misatin “Godo! Ne ekkida gidikko ne woththidaso taas yootarki; Ta iza taas ekkana” gadus. 16 Yesusi izo “Maarame!” gides; izakka gede izakko simmada Ayhudata qaalara “Rebuune!” gadus; Hessa birsheththi “Astamaree!” guussa. 17 Yesusi qas “Ta buro pude ta Aawakko kezabeekke; tana bochofa; gido attin ne ha7i ta ishataako baada ‘Tani ta Aawakkone inte Aawakko, ta Xoossakkonne inte Xoossako kezana gides’ gaada istas yoota” gides. 18 Hessa gish Magdale Maarama Yesusa kaallizaytakko baada iza Yesusa beyidayssanne izi izis yootidayssa istas yootadus. 19 He gallas wogga omars Yesusa kaallizayti Ayhudata daannatas babbidi kare ba bolla goordidi keeththa giddon shiiqon dishin karey doyettonta Yesusi iza kaallizayti shiiqi diza keeththa gelides; ista giddon eqqidi “Saroy intes gido!” gides. 20 Hessa gi simmidi ba kushetanne ba mille ista bessides; iza kaallizaytikka Goda beyidi keehi ufayetida. 21 Hessafe guye qasseka Yesusi ista “Intes saroy gido! Ta Aaway tana kiittida mala takka intena kiittays” gides. 22 Hessa gi simmidi ista bolla ufu giidi “Inte Xillo Ayana ekkite. 23 Inte asa nagara atto giikko istas atto geetettana; inte asa nagara atto goonta ixikko qas intes atto geetettenna” gides. 24 Yesusi bana kaallizaytakko yida wode tammanne nam7atappe issoy Didimoosa geetettiza Toomaassi istara deenna. 25 Hessa gish hanko Yesusa kaallizayti Toomaasa “Nu Goda beydos” gida. Toomaassi qas “Misimaaren cadettida iza kusheta tani ta ayfera beyonta dashe, qasseka ta biradhdhe misimaarey gelidason geltha xeellonta dashenne ta kushe iza mille madunthan geltha xeellonta dashe ammanikke” gides. 26 Hessafe kaallin osupun gallassafe guye iza kaallizayti qasseka keeththa giddon dishin; Toomaaska istara issife dishin; kareykka gordan dishin Yesusi yiidi ista giddon eqqidi “Saroy intes gido!” gides. 27 Hessafe guye Toomaasa “Ne biradhdhe ha ehada ta kusheta beya. Ne kushe ha ehada ta millen geltha ammana attin ammanontade gidoppa” gides. 28 Toomaassi “Ta Godo! Ta Xoosso!” gides. 29 Yesusikka Toomaasa “Neni tana beyida gish ammanadasa; tana beyonta ammanizayti gidikko isti anjettidayta” gides. 30 Hayssa maxaafan xaafetonta daro malatata bana kaallizayta sinthan Yesusi ooththides. 31 Gido attin Yesusi izi Masihe, Xoossa naa gididayssa inte erana malanne inte iza sunthan ammanidi de7o demmana mala hayssi xaafetides.

21

1 Hessafe guye Yesusi Xibiraadoose Abba achchan bana kaallizaytas qasseka beettides. 2 Simoona geetettiza Phexroosi, Didimoosa geetettiza Toomaassi, Galila Qaana as gidida Natina7eeley, Zabidoosa naytikka Yesusa kaallizaytappe hara nam7atikka wuri issife dishin 3 Simoona geetettiza Phexroosi istas “Ta mole oykkana bays” gides; istika izas “Nukka nenara baana” gida. Izara kezi biidi wogolon gelida shin he gallas omars issi molekka oykkibetenna. 4 Gadey wontishin Yesusi abba achchan eqqides; iza kaallizayti qas izi Yesusa gididayssa eribeetenna. 5 Yesusi ista “Nayto moley dizee?” gides; istika “Aykkoyka baawa” gida. 6 Izikka “Giteza wogolozappe ushacha baggara abban yeggite; inte demmana” gida gish giteza abba giddo yeggidanne daro moley oyketida gish giteza molezara goochana dandaybeetenna. 7 Hessa wode Yesusa kaallizaytappe izi siiqiza issoy Phexroosas “Hessi Godakko!” gides. Simoona geetettiza Phexroosi “Hessi Godakko!” giza qaala siyida mala kase ooso diggofo giidi may7o qaari woththidi kallo diza gish heerakka may7o ekki may7idi abba giddo guppi gelides. 8 Yesusa kaalliza hankoyti qas biittafe xeetu metre mala haakki diza gish moley kumi diza giteza goochchi ekkidi wogolora gakkida. 9 Isti wogolozappe wodhdhishin moley iza bolla diza bonqo tammanne ukethi beyida. 10 Yesusi ista “Ha7i inte oykkida molezappe ane ha ekki yiite” gides. 11 Hessa gish Simoona geetettiza Phexroosi wogoloza giddo gelidi xeetanne ichashu tammanne heedzdzu wogga gita moleti kumida giteza abbafe gede gade bolla goochchides. Hessa mala daro molera diinka gitezi daakkettibenna. 12 Hessafe guye Yesusi ista “Ha yiidi miite” gides. Izi Goda Yesusa gididayssa wuri erida gish iza kaallizaytappe issadeykka “Ne oonnee?” gi oychanas xalidadey baawa. 13 Yesusi yiidi ukethanne moleza ekkidi istas immides. 14 Yesusi hayqoppe dendin iza kaallizayti iza beyishin hayssi heedzdzantho. 15 Isti mi giigishin Yesusi Simoona Phexroosa “Yoona naa Simoona! Haytantafe ne tana aaththa tana dosay?” gides. Izikka “Ee ta Godo! Ta nena dosizayssa nekka eraasa” gides. 16 Yesusi iza “Ta dhammizayta heemma” gides; nam7anthokka “Yoona naa Simoona! Ne tana dosay?” gides; Izikka zaaridi “Ee Godo! Ta nena dosizayssa nekka eraasa” gides; Yesusi qasseka “Laaqqata naaga” gides. 17 Heedzdzantho “Yoona naa Simoona! Ne tana dosay?” gides. Izi heedzdzantho “Ne tana dosay?” gida gish Phexroosi michetidinne “Godo! Ne wursa eraasa ta nena dosizayssakka ne eraasa” gides; Yesusikka qasseka “Ta dorsata heemma. 18 Ta nees tumu gays; ne naatethan dashe ne giththe nerka gixxada ne koyidaso baasashin; ne cimmiza wode gidikko neni ne kusheta piddisin hara asi nena gixxisananne ne dosontaso nena efana” gides. 19 Yesusi iza hessatho giday Phexroosi ay mala hayqon Xoosse bonchanakkone izas erisanassa; hessafe guye Phexroosa “Ne tana kaalla” gides. 20 Phexroosi yuushi xeelidi Yesusi dosizayssi iza kaallishin beyides; hessadey kase isti kawo miishin Yesusa haythako shiiqidi “Godo! Nena aaththi immanadey izi oonnee?” gi oychides. 21 Phexroosi iza beyidi “Godo! Hayssadey waanandee?” giidi Yesusa oychides. 22 Yesusikka izas “Ta ha simma yaana gakkanawu ta iza paxa woththikko nena aazi gaththidee? Ne tana kaalla” gides. 23 Hessa gaason ishata giddon “Izi hayqo hayqqenna” giza worey laalettides. Gido attin Yesusi “Ta yaana gakkanaas paxa daana mala ta koykko nena aaze gaththiday?” gides attin “Hayqqaka” gibenna. 24 He yo7ota gish markattidaynne xaafiday ha Yesusa kaallizayssa; iza markatethikka tumu gididayssa nuni eroos. 25 Yesusi ooththida hara daroti deettes. Taas misatiza mala izi ooththida miishata wursi issi bolla xaafizakko xaafetiza maxaafata hayssi alamey tookkana dandayenna.


AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE