Dinka Rek

JOHN


1

1 Wäthɛɛr këc nhial ku piny cak, Wɛ̈t ë tɔ̈ thïn, ee rɛ̈ɛ̈r kek Nhialic, ku Wɛ̈t ë ye Nhialic.

2 Wɛ̈t ë rɛ̈ɛ̈r kek Nhialic wäär cɛk käŋ.

3 Käjuëc rɛ̈ɛ̈r nhial ku piny ëbën aake cak ë ye. Ku acïn käk tɔ̈ thïn këc ke cak ke yeen liu thïn.

4 Kuat käk tɔ̈ thïn ëbën aa pïr yök tënë ye. Ku piɛ̈rde acï ruɛl gäm raan ëbën.

5 Piɛ̈rde yen ë ruɛl dɛ̈p apɛi muɔ̈ɔ̈th yic, ku akëc lëu bï kuɔ̈m nyin piny.

6 Nhialic ëcï atuɔ̈nyde tooc, raan cɔl Joon.

7 Acï bɛ̈n bï kɔc bɛ̈n lɛ̈k bïk ruɛl ŋic. Acï bɛ̈n bï lɛ̈k ke bï raan ëbën wɛ̈t piŋ ku gɛm.

8 Yeen ëcie yen ruɛl, acï bɛ̈n bï kɔc bɛ̈n lɛ̈k ruɛl.

9 Ku Wɛ̈t yen ë ye ruɛl ayic, ruɛl cï bɛ̈n pinynhom tënë raan ëbën.

10 Wɛ̈t ë tɔ̈ pinynhom, ku Nhialic ë cak piny ë ye, ku akëc kɔc pinynhom ŋic.

11 Yeen acï bɛ̈n tënë käk ke cï cak, ku akëc kɔcken cï cak lor.

12 Ku acï kɔc abɛ̈k bɛ̈n lor ku gamkë wɛ̈tde, goke gäm riɛl bïk aa mïth Nhialic.

13 Keek aacie mïth Nhialic cït tɛ̈ ye kɔc dhiëëth thïn, cïmën ye mïth la wun dhiëth ke. Ee Nhialic guɔ̈p yen ë Wunden.

14 Wɛ̈t acï bɛ̈n a raan ku ciëŋ ke ɣo. Ku diɛɛkde acuk tïŋ, diik Wën töŋ Nhialic. Ku ë yen bïï yic, ku liɛr puɔ̈u Nhialic tënë ɣo.

15 Ku Joon acï tuɔ̈l ku lëk kɔc ë riɛnke ëlä, “Kënë yen ë raan wäär ye ɣɛn jam ë riɛnke, raan wäär ya lueel ëlä, ‘Yen abï lɔ̈k bɛ̈n ɣacök, ku adït tënë ɣa. Yeen ë rɛ̈ɛ̈r thïn wäär ke ɣa këc cak dhiëëth.’ ”

16 Rin käpuɔth ë yen Wën Nhialic, yen acï ɣo dɔɔc ëbën, dɔ̈c tök ë dɔ̈c dɛ̈t cök.

17 Wäthɛɛr löŋ ëcï Nhialic gäm kɔc ë Mothith, ku ëmën Nhialic acï yic ku liɛr piände gäm kɔc ë Jethu raan cï lɔc ku dɔc.

18 Acïn raan cï Nhialic kaŋ tïŋ tɛ̈ɣɔn. Ee Wën töŋ thöŋ kek Nhialic, rɛ̈ɛ̈r Wun lɔ̈ɔ̈m yen acï ɣo cɔl aŋic Nhialic.

19 Kɔcdït Itharel Jeruthalem aake cï kɔc käk Nhialic ku kɔc kuat Lebï tuɔɔc tënë Joon, bïk la thiëëc ëlä, “Ye yïn ŋa?”

20 Ku Joon akëc bɛ̈n jai bï wɛ̈tden dhuk nhom. Acï bɛ̈n bɛ̈ɛ̈r ë cök ku lueel ëlä, “Acie ɣɛn Raan cï lɔc ku dɔc.”

21 Gokë thiëëc, “Aye yïn ŋa? Ee yïn Elija?” Go bɛ̈ɛ̈r, “Acie ɣa.” Gokë bɛn thiëëc, “Ye yïn raandït käk Nhialic tïŋ bï bɛ̈n?”2 Go dhuɔ̈k ke, “Ɣei! Acie ɣa.”

22 Gokë lueel, “Lɛ̈k ɣo, ee yïn ŋa? Ɣok aa dhil wɛ̈t dhuɔ̈k kɔc ke toc ɣo. Ye rot yök ë yïn ŋa?”

23 Go Joon bɛ̈ɛ̈r, “Ɣɛn ë jam apɛi roor tɛ̈ cïï ceŋ, ‘Guiɛrkë dhël Bɛ̈ny bï la cök cïmën wäär cï Ithaya raan käk Nhialic tïŋ ye lueel.’ ”

24 Röörkä aake tooc kɔc akut Parathï,

25 ku jɔlkë Joon bɛ̈n thiëëc ëlä, “Yeŋö ë yïn kɔc muɔɔc nhïïm tɛ̈ cïï yïn ye Raan cï lɔc ku dɔc, ku yïn acie Elija ku cïï ye raandït käk Nhialic tïŋ?”

26 Go Joon dhuɔ̈k ke, “Ɣɛn ë kɔc muɔɔc nhïïm pïu ë path, ku raan arɛ̈ɛ̈r kamkun ë tɛ̈n ku acäk ŋic,

27 raan yen lök bɛ̈n ɣacök ciëën, ku acä lëu ba warke dɔ̈k.”

28 Kën ë loi rot pan cɔl Bethanï, wär Jordan kɔ̈u tɛ̈wäär ye Joon kɔc muɔɔc nhïïm thïn.

29 Naɣɔn aköl dɛ̈t ke Joon tïŋ Jethu ke bɔ̈ tënë ye, go lueel, “Tiɛ̈ŋkë Amälthiin Nhialic yen bä adumuɔ̈ɔ̈m kɔc pinynhom nyaai, kan abɔ̈.

30 Yen ë raan ye ɣɛn jam ë riɛnke wäär ë ɣɛn ye lueel ëlä, ‘Yen abï lɔ̈k bɛ̈n ɣacök, ku adït tënë ɣa. Yeen ë rɛ̈ɛ̈r thïn wäär ke ɣa këc cak dhiëëth.’

31 Aacä ŋic bï ya yen ŋa, ku ɣɛn acï bɛ̈n ku ya kɔc muɔɔc nhïïm pïu rin bï ɣɛn ye cɔl aŋic kɔc Itharel.”

32 Ku ëcï Joon lueel aya ëlä, “Ɣɛn acï Wëi Nhialic tïŋ ke bɔ̈ kecït kuur ë dit, ku nyuuc yenhom.

33 Ku ë ŋot kɛ̈c ŋic, ku ëcï Nhialic raan toc ɣa ba kɔc aa muɔɔc nhïïm pïu, lɛ̈k ɣa ëlä, ‘Raan bï yïn Wëi Nhialic tïŋ ke bɔ̈ ku nyuuc yenhom yen ë raan bï kɔc muɔɔc nhïïm Wëi Nhialic.’

34 Ee yic, aca tïŋ ku alɛ̈u ba lueel, wenhïïm lɔn ë yen Wën Nhialic.”

35 Ɣɔn aköl dɛ̈t, Joon ë kääc kek kɔcken ye buɔɔth karou tɛ̈wäär aköl.

36 Nawën tïŋ Jethu ke tëk tɛ̈thiɔ̈k ke ke, go Joon döt apɛi ku lueel, “Tiɛ̈ŋkë, yen akan yen Amäl Nhialic.”

37 Ku jɔl piŋ kɔc ye buɔɔth awën karou këya, gokë Jethu buɔɔth.

38 Nawën wel Jethu yenhom, ke tïŋ ke ke buɔth ye, go ke thiëëc, “Yeŋö wiɛ̈ckë?” Gokë lueel, “Rabi, rɛ̈ɛ̈r tɛ̈nɛn?” (Ku wɛ̈tde yic, “Raan Piööc.”)

39 Go lɛ̈k ke, “Bäk, bäk bɛ̈n tïŋ.” Gokë la ku tïŋkë tɛ̈ rëër yen thïn. Ku ë ye tääŋ akɔ̈l, ku jɔlkë rëër kek ye abï piny cuɔl.

40 Raan tök kam kɔc wën karou cï wɛ̈t Joon piŋ ku buɔɔth Jethu, ee ye Andria wämënh Thaimon Pïtɛr.

41 Naɣɔn nhiäk rial, ke Andria räm ke mɛ̈nhë, go lɛ̈k ye, “Ɣok aacï Methaya yök.” (Ku wɛ̈tde yic Raan cï lɔc ku dɔc.)

42 Ku ɣɛ̈th Thaimon tënë Jethu. Go Jethu döt apɛi ku lueel, “Yïn ë Thaimon wën Joon, yïn abï cɔl Kepa.” (Ku yen Pïtɛr wɛ̈tde yic ee kuur.)

43 Nawën aköl dɛ̈t ke Jethu la Galilia, ke räm kek Pilipo, go lɛ̈k ye, “Buɔth ɣa.”

44 Ku Pilipo ë raan Bethaida, ku ë gen yï Andria ku Pïtɛr aya.

45 Go Pilipo Nathaniel yök ku lëk ye, “Ɣok aacï raan wäär cï Mothith gät ë riɛnke athör lööŋ yic, raan yen cï kɔc käk Nhialic tïŋ gät ë riɛnke aya, acuk yök. Yen ë Jethu wën Jothep raan Nadharet.”

46 Go Nathaniel lueel, “Ye këpiath ŋö lëu bï tuɔ̈l Nadharet?” Go Pilipo bɛ̈ɛ̈r, “Bäär ba tïŋ.”

47 Nawën tïŋ Jethu Nathaniel ke bɔ̈, ke jam rin Nathaniel ku lueel, “Raan kënë ë raan Itharel ayic guɔ̈p, kecïn guɔ̈p ruëëny.”

48 Go Nathaniel lueel, “Ca ŋic këdë?” Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Yïn guɔ ŋic wën rëër yïn ŋaap cök, tɛ̈wën këc Pilipo la bï yï la cɔɔl.”

49 Go Nathaniel bɛ̈ɛ̈r ku lueel, “Raan piööc, yïn ë Wën Nhialic, yïn ë Bɛ̈ny Itharel.”

50 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Ca jäl gam rin cï ɣɛn ye lɛ̈k yï lɔn cï ɣɛn yï tïŋ wën rëër yïn ŋaap cök? Yïn abï kädït kɔ̈k wär ë käkkä tïŋ!”

51 Ku ben mat thïn, “Wɛ̈t yic alɛ̈k we, wek aabï nhial tïŋ ke liep rot, ku atuuc Nhialic aa bäk tïŋ ke bɔ̈ piny tënë Manh Raan ku lek nhial.”2

1 Nïn kadiäk cök ciëën, ke ruääi loi gen Kana pan Galilia. Ku man Jethu ë tɔ̈ thïn,

2 ku Jethu ëcï cɔɔl yai yic aya kek kɔcken ye buɔɔth.

3 Nawën la mɔ̈u thök, ke lëk man ye, “Mɔ̈u acï liu tënë ke.”

4 Go Jethu lueel, “Tiŋë, yïn acïï kë luɔɔi dhil lɛ̈k ɣa. Akäldiɛ̈ aŋot këc ɣëët.”

5 Go man lɛ̈k kɔc luɔi, “Luɔikë käk bï lɛ̈k we ëbën.”

6 Ku tönydït kadätem aake cäp kɔc lɔ̈m. Tönykä aake ye ke pïu tääu thïn bï kɔc kecök aa lɔɔk, cït tɛ̈ ye löŋ ciɛɛŋ kɔc Itharel ye nyuɔɔth thïn. Ku tɔ̈ɔ̈ny tök ë jɔt tɛ̈ cït tɛ̈n aduɔ̈k thiär-rou, tɛ̈dë aduɔ̈k thiärdiäk.

7 Go Jethu lɛ̈k kɔc luɔi, “Thiäŋkë tönykä pïu.” Gokë töny thiɔ̈ɔ̈ŋ abïk thook alic.

8 Ku jɔl Jethu lɛ̈k ke, “Gɛ̈mkë ye tönykä yiic, ku gämkë ke raan yen wun ruääi.” Gokë looi këya,

9 ku jɔl raandït kɔc athiɛ̈k awën pïu thiëëp, pïu cï waar bï ya mɔ̈u. Ku akuc tɛ̈ bïï mɔ̈u thïn, aa kɔc luɔi wën thiɔ̈ŋ töny kek aa ŋic ye. Go raandït kɔc athiɛ̈k wun nya cɔɔl,

10 ku lëk ye, “Raan ëbën ë muɔ̈n path kaŋ gam tueŋ, ku na cï kɔc jäl kuɛth ke muɔ̈n lir ajɔl lɔ̈k gam. Ku yïn cï muɔ̈n path waan ciëën agut ëmën.”

11 Kënë yen ë këdït jäŋ gɔ̈i cï Jethu kaŋ looi gen Kana pan Galilia. Ku yen acï diɛ̈tde nyuɔɔth, ku aacï kɔcken ye buɔɔth jäl gam.

12 Nawën ë kënë cök, ke Jethu la Kapernaum kek man ku wɛ̈ɛ̈t wun ku kɔcken ye buɔɔth, ku rëërkë thïn ë tɛ̈ɛ̈n nïn lik.

13 Ɣɔn cï Yan Ayum cïn yic luɔu jäl thiɔ̈k, ke Jethu la Jeruthalem.

14 Ku jɔl ler kal luaŋ Nhialic yic, ke yök kɔc ke ɣɔɔc wei thïn ë ɣɔ̈k ku amɛ̈l ku jɔl aa kuɔ̈r. Ku kɔc wëëu waar yiic aake cï nyuc thïn aya.

15 Go waat nai ë wiɛ̈n, ku cop kɔc wei kal luaŋ Nhialic yic kek ɣäkken ku thäkken ku weer wëëu wei, ku wel agɛnken yiic.

16 Ku lëk kɔc kuɔ̈r ɣaac wei, “Nyaaikë käkkä ë tɛ̈n, ku duɔ̈kkë ɣön Wä cɔl aye ɣön ɣɔɔc.”

17 Go kɔcken ye buɔɔth wël cï gɔ̈t athör thɛɛr wël Nhialic yic tak. Wël ye lueel ëlä, “Yïn Nhialic, nhiɛ̈r ɣɔ̈ndu adɛ̈p ɣapuɔ̈u cïmën mac.”

18 Go kɔcdït Itharel bɛ̈n ku thiëckë, “Ye këdït jäŋ gɔ̈i yïndë ba looi ba nyuɔ̈th ɣo, lɔn le yïn yic ba këcït kënë looi?”

19 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r ku lëk ke, “Rackë luaŋ Nhialic kënë, ku aba bɛn looi nïn kadiäk.”

20 Gokë lueel, “Acï ruɔ̈ɔ̈n thiärŋuan ku dätem nɔ̈k bï jäl thök, ku luel ka ba looi nïn kadiäk yiic?”

21 Ku luaŋ Nhialic jiɛɛm Jethu ë guäpde.

22 Ku na wäär la jɔt raŋ yic, ke kɔcken ye buɔɔth tak këwäär cï lueel. Ku gamkë wël thɛɛr Nhialic cï gɔ̈t, ku wël cï Jethu lɛ̈k kɔc.

23 Tɛ̈wäär rëër yen Jeruthalem yai yic, ke kɔc juëc gam wɛ̈tde wën tïŋ kek käkken jäŋ gɔ̈i cï looi.

24 Ku aake ŋic Jethu ëbën ku yen akëc rot nyuɔ̈th ke.

25 Ku acïn kën nadë ke wïc raan dɛ̈t bï ye nyuɔ̈th kɔc, rin aŋic käk tɔ̈ raan puɔ̈u.3

1 Raan akut Parathï cɔl Nikodemo, ku ë ye raandït kɔc Itharel ë tɔ̈ thïn,

2 naɣɔn akɔ̈u wɛ̈ɛ̈r tök ke la tënë Jethu ku lueel, “Raan piööc, aŋicku yïn ë raan piööc cï Nhialic tooc. Rin acïn raan loi käk jäŋ gɔ̈i cïmën yïn, tɛ̈ liu Nhialic kek ye.”

3 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Yïn alɛ̈k yic, acïn raan bï bääny Nhialic tïŋ, tɛ̈ cïï ye ben dhiëëth dhiën dɛ̈t.”

4 Go Nikodemo lueel, “Bï raan bɛn dhiëëth këdë? Lëu bï dhuk man yäc bï jäl bɛn dhiëëth?”

5 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Wɛ̈t yic alɛ̈k yï, raan këc bɛn dhiëëth ë pïu ku Wëi Nhialic, acïï bääny Nhialic bï yök.

6 Raan aye dhiëëth kɔc ë path, ku Wëi Nhialic ë pïr yam ye Nhialic gäm kɔc.

7 Duk ye gäi tɛ̈ lëk ɣɛn yï, lɔn dhil we bɛn dhiëëth.

8 Wëi Nhialic acït mën dhie ye raan yom piŋ ke wuu, ku cïï tɛ̈ bïï yen thïn ku tɛ̈ le yen thïn ŋic. Yen ë tɛ̈n kɔc bï bɛn dhiëëth Wëi Nhialic.”

9 Go Nikodemo thiëc, “Bï kënë rot lëu këdë?”

10 Go Jethu lɛ̈k ye, “Yïn ë raan piööc kɔc pan Itharel ku kuc kënë!

11 Wɛ̈t yic alɛ̈k yï, ɣok aa jam käk ŋicku ku luelku käk cuk tïŋ. Ku ŋot we jɛi bäk wɛ̈tda cïï gam.

12 Na cäk wɛ̈tdiɛ̈ gam tɛ̈ jiɛɛm ɣɛn käk pinynhom, ke we bï wɛ̈tdiɛ̈ gam këdë tɛ̈ jiɛɛm ɣɛn tënë we käk Nhialic?

13 Acïn raan cïï kaŋ la nhial bï käk Nhialic bɛ̈ɛ̈i, ee raan bɔ̈ nhial Manh Raan bɔ̈ piny nhial.”

14 Cïmën wäär cï Mothith luŋ wëëth cït këpiiny jat nhial roor bï yen kɔc cï këpiiny cam aa dɔɔc, ke Manh Raan adhil ɣäth nhial,

15 rin bï raan gam wɛ̈tde ëbën pïr akölriëëc ëbën yök.

16 Nhialic anhiar kɔc pinynhom apɛi. Yen agɛm yen Wënden juɔ̈l, bï raan ëbën wɛ̈tde gam cïï mär, ku pïïrkë akölriëëc ëbën.

17 Ku Nhialic akëc Wënde tuɔ̈ɔ̈c piny bï kɔc bɛ̈n luɔ̈k wei, ee rin bï thäi pinynhom pïr ë riɛnke.

18 Raan gam wɛ̈tde acïï bï luɔ̈k wei, ku raan cï jai bï wɛ̈t cïï gam acï luɔ̈k wei, rin këc yen wɛ̈t Wën tööŋ ë Nhialic gam.

19 Ku kën bï ke luɔ̈k wei akïn, ruɛl acï bɛ̈n pinynhom ku kɔc aa nhiar muɔ̈ɔ̈th tɛ̈n ruɛl rin aa luui kärɛc.

20 Raan ëbën kärɛc looi ë ruɛl maan ku cïï la ɣɛr yic, rin cïï yen kärɛc ye looi wïc bï ke ŋic.

21 Ku raan luui käpath ë bɛ̈n ɣɛr yic bï luɔide nyuɔɔth, rin cï ke luɔ̈i Nhialic.

22 Nawën ke Jethu kek kɔcken ye buɔɔth la pan Judia, ku rëër thïn ke ke, ku muɔɔc kɔc nhïïm pïu.

23 Ku Joon ë ye kɔc muɔɔc nhïïm aya tɛ̈ cɔl Aenon thiääk kek Thalim la yic pïu juëc. Ku kɔc aake ye la bï ke la muɔɔc nhïïm.

24 (Ku Joon ë ŋot këc guɔ mac.)

25 Nawën ke kɔc Joon buɔɔth kɔ̈k jɔl teer kek raan Itharel rin lɔ̈k ye kɔc kegup lɔɔk,

26 gokë la tënë Joon ku luelkë, “Raan piööc, lëu ba mony wäär rɛ̈ɛ̈r kek yï wär Jordan alɔŋtui tak, raan ye yïn jam ë riɛnke? Yen amuɔc kɔc nhïïm ëmën, ku kɔc juëc aala tënë ye!”

27 Go Joon bɛ̈ɛ̈r, “Acïn tɛ̈ bï raan këdäŋ yök tɛ̈ këc Nhialic ye gäm ye.

28 Week wepɛ̈c acäk piŋ ke lɛ̈k we ëlä, ‘Ɣɛn acie Raan cï lɔc ku dɔc, ku ɣɛn acï tuɔ̈ɔ̈c tueŋ ë path yenhom.’

29 Raan thiëk yen ë raan bï gäm nya, ku mäthde ë kɔ̈ɔ̈c ku ë puɔ̈u miɛt tɛ̈ piŋ yen rɔ̈lde. Yen ë miɛt piändiɛ̈ aya ëmën.

30 Yen abï dhiɛl dït apɛi ku ɣɛn abï kuur.”

31 Raan bɔ̈ nhial adït tënë kɔc ëbën, ku raan piiny ë kën piny. Raan bɔ̈ nhial atɔ̈ kɔc nhïïm tueŋ ëbën.

32 Ee kɔc lɛ̈k käk cï tïŋ ku käk cï piŋ, ku acïn raan wɛ̈tde gam.

33 Ku raan cï gam, acï gam lɔn ye Nhialic yic lueel.

34 Raan cï Nhialic tooc yen ë jam wël Nhialic, rin aye Nhialic gäm riɛl Wɛ̈ike ëbën.

35 Wun ë Wënde nhiaar ku tɛ̈ɛ̈u këriëëc ëbën yecin.

36 Raan gam wɛ̈t Wën ë Nhialic abï pïr akölriëëc ëbën, ku raan cïï wɛ̈t Wën Nhialic bï gam acïï pïr akölriëëc ëbën bï yök, rin acïn kë bï riääk puɔ̈u ë Nhialic nyaai tënë ye.4

1 Nawën ke ŋic Jethu lɔn cï kɔc akut Parathï ye piŋ, lɔn nadë ke kɔc aa bɛ̈n tënë ye bï ke bɛ̈n muɔɔc nhïïm, ku lɔn cï yen la kɔc juëc ye buɔɔth wär kɔc Joon buɔɔth.

2 (Ku acie yen ye kɔc muɔɔc nhïïm, aa kɔcken ye buɔɔth.)

3 Nawën piŋ wɛ̈t ye lueel, go jäl pan Judia ku dhuk Galilia.

4 Ku ë bï dhiɛl ɣet pan Thamaria rin yen ë dhël tëëk yen thïn.

5 Go ɣet pan Thamaria cɔl Thikar thiääk ke piny wäär cï Jakop gäm wënde Jothep.

6 Ku yinh cï Jakop cɔl awec ë tɔ̈ thïn. Nawën cï Jethu dak ë cäth, go nyuc yith lɔ̈ɔ̈m. Ku ë ye akɔ̈l ciɛl yic.

7 Go tiŋ pan Thamaria bɛ̈n yiith bï bɛ̈n gem pïu, go Jethu lɛ̈k ye, “Muɔc ɣɛn pïu ba dek.”

8 (Ku kɔcken ye buɔɔth aake cï la geeu bïk la ɣɔɔc miëth.)

9 Go tiŋ pan Thamaria lɛ̈k ye, “Këdë wën? Yïn ë raan Itharel ku thiëc ɣa, ɣɛn raan Thamaria ba yï muɔɔc ë pïu?” (Kɔc Itharel aake cie dek kek kɔc Thamaria.)

10 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Na yï ŋic miɔ̈c Nhialic ku raan thiëc yï pïu ŋuɔ̈t aca thiëëc, ku ŋuɔ̈t acï muɔɔc pïu pïr.”

11 Go tik lueel, “Bɛ̈ny, yïn acïn kë gem yïn pïu, ku yith amec yic, ba pïu pïr yök tɛ̈nɛn?

12 Ye yïn dït tënë wädït Jakop raan cï ɣo gäm yinh kënë, ku dëk thïn yen ye nhom kek miɛ̈thke ku ɣäkke?”

13 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Kuat raan dek pïukä abï rou bɛn nɔ̈k,

14 ku raan bï dek pïu ba yiëk ye acïï rou bï bɛn nɔ̈k, ku pïu bï yiëk ye aabï ya dhiama yeyic ye pïu pïr kuër thïn, ku yïk ye pïr alanden.”

15 Go tik lɛ̈k ye, “Bɛ̈ny, yiëk ɣɛn pïukä bï rou ɣa cïï ben nɔ̈k, ba cïï ben bɛ̈n tɛ̈n ba bɛ̈n gem pïu.”

16 Go Jethu lɛ̈k ye, “Lɔɔr cɔl muɔnydu bäk bɛ̈n tɛ̈n.”

17 Go tik lueel, “Ɣɛn acïn moc.” Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Këdu ë yic, lɔn cïn yïn moc.

18 Yïn acï kaŋ rëër kek röör kadhiëc, ku mony rɛ̈ɛ̈r kek yï ëmën acie muɔnydu. Yïn acï yic lueel.”

19 Go tik lueel, “Bɛ̈ny aca ŋic, yïn ë raan käk Nhialic tïŋ.

20 Wärkuan thɛɛr pan Thamaria aake ye Nhialic door ë gɔn kënë nhom, ku ayakë lueel wek kɔc Itharel lɔn dhil ɣok Nhialic la door Jeruthalem.”

21 Go Jethu lueel, “Gam wɛ̈tdiɛ̈, yïn tiŋë tɛ̈ bï wek Wä door acï thiɔ̈k, ku acie gɔn kënë nhom ku acie Jeruthalem.

22 Wek kɔc Thamaria wek kuc raan yakë door, ku ɣok kɔc Itharel ɣok aa ŋic raan yeku door rin pïr abɔ̈ tënë Itharel.

23 Ku akɔ̈l ajɔl bɛ̈n, ku acï guɔ bɛ̈n ëmën guɔ̈p, tɛ̈ bï riɛl Wëi Nhialic kɔc cɔl aa dor Wä cïmënde, kek aa kɔc wïc Wä bïk ye door.

24 Nhialic ë Wëi, ku rin riɛl Wɛ̈ike yen alëu ye bï door cïmënde.”

25 Go tik bɛn lɛ̈k ye, “Aŋiɛc lɔn bï Raan cï lɔc ku dɔc bɛ̈n. Na le bɛ̈n ka bï ɣo nyuɔ̈th këriëëc ëbën.”

26 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Yen ë ɣɛn, raan jam kek yï.”

27 Ku kaamthiin wën jiɛɛm kek, ke kɔcken ye buɔɔth bɔ̈ ku gɛ̈ikë apɛi rin jiɛɛm yen kek tik. Ku acïn raan tök kamken cï tik thiëëc, “Yeŋö wïc, ku yeŋö jiɛɛm yen kek ye?”

28 Go tik tönyden pïu nyääŋ piny, ku kɛt ke dhuk geeu ku lëk kɔc.

29 “Bäk tiɛ̈ŋkë mony cä lɛ̈k këriëëc ëbën ca looi. Nadë ke ye Raan cï lɔc ku dɔc?”

30 Gokë bɛ̈n bei geeu bïk la tënë Jethu.

31 Ku kaamthiin wën, ke lëk kɔcken ye buɔɔth ye, “Raan piööc, jɔl mïth.”

32 Go bɛ̈ɛ̈r, “Ɣɛn ala miëth, cïn kë ŋiɛckë thïn.”

33 Go kɔcken ye buɔɔth röt jal aa thiëëc kamken, “Tɛ̈dë le raan cï miëth bɛ̈ɛ̈i tënë ye?”

34 Go Jethu lɛ̈k ke, “Miëthdiɛ̈ ee lɔn ba wɛ̈t raan toc ɣɛn looi, ku thääp luɔi cï gäm ɣa.

35 Cäk kääŋ ye lueel dhie ëlä, ‘Pɛ̈i kaŋuan aŋoot ku rap abï tem.’ Ku alɛ̈k we, jatkë wenyïn bäk dum tïŋ, yemën rap aacï luɔk ku apath bï ke tem!

36 Raan rap tem aye riɔp ku ë kɔ̈th pïr tem alanden, këya raan cumcum ku raan tëmtëm aabï puɔ̈th miɛt kedhie.

37 Kääŋ acï ya yic. ‘Raan tök ë com ku tëm raan dɛ̈t.’

38 Wek tuɔɔc bäk rap la tem dom yic ku ë dom këc wek luui thïn. Kɔc kɔ̈k aacï luui thïn ku wek aa röt kony luɔiden.”

39 Go kɔc juëc Thamaria ë gen wën yic wɛ̈t Jethu gam, rin cï tik wɛ̈t lueel ëlä, “Këriëëc ëbën ca looi acï lɛ̈k ɣa.”

40 Nawën bɔ̈ kɔc Thamaria tënë ye ke läŋkë bï rëër ke ke. Go Jethu nïn karou nɔ̈k thïn tɛ̈ɛ̈n.

41 Go kɔc kɔ̈k juëc wɛ̈tde jäl gam rin wël ye lɛ̈k ke,

42 ku lëkkë tik, “Ëmën, ɣok aacï wɛ̈t jäl gam, ku akëcku gam rin wëlkun ca lueel, ku ë rin cï ɣok wɛ̈tde piŋ ku ŋicku lɔn ë yen Aluäŋ kɔc pinynhom ëbën alanden.”

43 Nawën cï nïn karou nɔ̈k thïn tɛ̈ɛ̈n, ke Jethu jɔl jäl ku ler lɔŋ Galilia.

44 Rin yen Jethu guɔ̈p ëcï lueel lɔn, “Raan käk Nhialic tïŋ acie theek wuɔ̈nden.”

45 Nawën ɣeet Galilia ke lor apɛi, rin wäär cï kek käk cï Jethu looi yai yic tïŋ, wäär cï kek la Yan Ayum cïn yic luɔu yic Jeruthalem.

46 Go Jethu bɛn dhuk gen Kana tɔ̈ Galilia, tɛ̈wäär cï yen pïu waar thïn bï ya muɔ̈n abiëc. Ku raandït kam kɔc mac baai cï manhde tuaany Kapernaum ë tɔ̈ thïn.

47 Nawën piŋ lɔn cï Jethu jäl Judia ku ben dhuk Galilia, ke la tënë ye ku lɛ̈ŋ bï la Kapernaum bï manhden cï thiɔ̈k ke thou kony bï pial.

48 Go Jethu lɛ̈k ye, “Acïn raan bï ye gam kamkun tɛ̈ këc wek kït ku kädït jäŋ gɔ̈i tïŋ.”

49 Go raandït awën bɛ̈ɛ̈r ku lueel, “Bɛ̈ny, bäär lokku ba manhdiɛ̈ dööt.”

50 Go Jethu lɛ̈k ye, “Lɔɔr, manhdu abï pïr.” Go mony wën wɛ̈t Jethu gam ku jiël.

51 Wën ciɛth yen dhël yic, ke räm kek kɔcken luɔi ku luelkë, “Manhdu acï ɣɔ̈r.”

52 Go ke thiëëc akɔ̈l alɔŋ jɔl manhde ŋuɛ̈ɛ̈n. Gokë lueel, “Wäraköl tääŋ akɔ̈l yen ë jiël juäi yeguɔ̈p.”

53 Go wun ŋic lɔn ë yen akɔ̈l alɔŋ wäär cï Jethu ye lɛ̈k ye ëlä, “Manhdu abï pïr.” Ku jɔl wɛ̈t Jethu gam kek kacke ëbën.

54 Kënë, yen aye kädït jäŋ gɔ̈i cï Jethu looi rou, wäär le yen dhuk Judia ku ler Galilia.5

1 Nawën ke yan kɔc Itharel ë tɔ̈ thïn, go Jethu la Jeruthalem yai yic.

2 Ku tɛ̈thiääk kek tɛ̈ cɔl Kal Amɛ̈l Thok, pul ë tɔ̈ thïn, pul cɔl Bethaida thoŋ kɔc Itharel.

3 Ku kɔc juëc tuany aake ye tɔ̈c thïn, kɔc cï cɔɔr ku kɔc cï ŋɔl ku kɔc cï duany. Ku keek aake ye pïu tiit bïk la tiaktiak,

4 rin atuny Nhialic ë ye bɛ̈n pul yic, ku cɔl pïu ala tiaktiak, ku raan cï kaŋ la wïïr tɛ̈ cï pïu röt tiak, ke kony kuat tuɛny tɔ̈ yeguɔ̈p.

5 Ku raan tuany ruɔ̈ɔ̈n thiärdiäk ku bɛ̈t ë tɔ̈ thïn.

6 Nawën tïŋ Jethu puɔk yic ke cï tɔ̈c, ku aŋic lɔn cï ye tuaany run juëc, go thiëëc, “Wïc ba pial?”

7 Go raan tuany bɛ̈ɛ̈r, “Bɛ̈ny, acïn raandiɛ̈n tɔ̈ tɛ̈n bï ɣa ɣäth wïïr tɛ̈ tiak pïu röt thïn, rin na thɛm ba la thïn, ke raan dɛ̈t ë kaŋ wɛ̈r thïn.”

8 Go Jethu lɛ̈k ye, “Jɔt rot ku löm biɔ̈ŋdu ku cathë.”

9 Go raan wën guɔ pial ku kuɛny biɔ̈ŋde ku ciɛth. Ku aköl looi kën rot ë ye aköl cïï kɔc Itharel ye luui,

10 go kɔc Itharel lɛ̈k mony cï kony, “Yaköl, aköl cïï kɔc ye luui, ku akëc puɔ̈l tënë yï ba biɔ̈ŋdu ket.”

11 Go bɛ̈ɛ̈r, “Acï raan cä kony ba pial lɛ̈k ɣa ëlä, ‘Löm biɔ̈ŋdu ku cathë.’ ”

12 Gokë thiëëc, “Yeŋa yen raan cï lɛ̈k, ‘Löm biɔ̈ŋdu ku cathë?’ ”

13 Ku raan cï kony ë kuc raan kony ye, rin kɔc juëc aake tɔ̈ ë tɛ̈wën ku Jethu ëcï la liɛpläŋ wei.

14 Nawën ke yök Jethu luaŋ Nhialic, go lɛ̈k ye, “Tïŋ yïn acï pial ëmën, päl adumuɔ̈ɔ̈m, tɛ̈dɛ̈t ke këdɛ̈t rac apɛi abï röt bɛn luɔ̈i yï.”

15 Go mony wën jäl ku le lɛ̈k bäny Itharel lɔn ë Jethu yen acï ye kony bï pial.

16 Gokë jɔɔk bïk Jethu aa jöör rin cï yen raan kony aköl cïï kɔc ye luui.

17 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r tënë ke ëlä, “Wä ë luui akölaköl, ku ɣɛn adhil luui aya.”

18 Ku jam kënë acï bäny Itharel rac puɔ̈th apɛi, ku wïckë bïk nɔ̈k, ku acie rin cï yen löŋ aköl cïï kɔc ye luui thoŋ rot, ee rin cï yen ye lueel lɔn ye Nhialic Wun, ku këya acï rot looi bï thöŋ kek Nhialic.

19 Go Jethu jal bɛ̈ɛ̈r, “Wɛ̈t yic alɛ̈k we, acïn kë ye Wät looi piände ë rot, kë ye looi ë tök, ee kë cï tïŋ kë ye Wun looi. Ku kë ye Wun looi aye Wënde looi aya.

20 Rin Wun ë Wënde nhiaar, ku nyuth këriëëc ye looi. Ku kädït tënë këwën aabï nyuɔ̈th ye, ku wek aabï jal gäi ëbën.

21 Cïmën ye Wun kɔc cï thou jɔt ku yïk ke pïr, ke Wënde aya ë pïr yiëk kɔc wïc ye.

22 Wun guɔ̈p acïn raan ye luɔ̈k wei. Ku acï Wënde yiëk riɛl bï looi tënë ke ëbën.

23 Rin bï kɔc ëbën Wënde theek cïmën ye kek Wun theek. Kuat raan cie Wënde ye theek, acie Wun ye theek raan toc ye.

24 “Wɛ̈t yic alɛ̈k we, raan piŋ wɛ̈tdiɛ̈, ku gɛm wɛ̈t raan toc ɣa pïr akölriëëc ëbën atɔ̈ tënë ye. Acï bï luɔ̈k wei, yeen acï jäl thou yic ku yök pïr.

25 Wek aa lɛ̈k yic, aköl bï bɛ̈n, ku acï guɔ bɛ̈n tɛ̈ bï kɔc cï thou röl Wën Nhialic piŋ, ku kɔc bï ye piŋ aabï pïr.

26 Cïmën ye pïr bɛ̈n bei tënë Wun, këya, yeen acï Wënde looi bï ya tɛ̈ ye pïr bɛ̈n bei thïn aya.

27 Ku yeen acï Wënde yiëk riɛl bï luk looi tënë kɔc, rin ye yen Manh Raan.

28 Duɔ̈kkë gɛ̈i ë wɛ̈t kënë, aköl bï kɔc cï thou rɔ̈lde piŋ rɛ̈ŋ yiic abɔ̈,

29 ku keek aabï bɛ̈n bei räŋken yiic, kɔc cï ŋiɛc luui apath aabï röt jɔt ku aabï pïr, ku kɔc cï luui kärɛc aabï röt jɔt ku aabï luɔ̈k wei.

30 “Acïn kë lɛ̈u ba looi piändiɛ̈ ë rot, ɣɛn ë wɛ̈t teem kecït kë cï Nhialic lɛ̈k ɣa, këya wɛ̈t ca teem ala cök rin acie wɛ̈t piändiɛ̈ yen wiëc ba looi, ee wɛ̈t wïc raan toc ɣa ë rot.

31 “Na jaam ë riɛnkiɛ̈ ke kë luɛɛl acie gam ciɛ̈t ye yic.

32 Ku raan dɛ̈t jam ë riɛnkiɛ̈ atɔ̈ thïn, ku aŋiɛc lɔn kë ye lueel riɛnkiɛ̈ ë yic.

33 Atuc aa cäk tuɔɔc tënë Joon ku yeen acï wɛ̈t yic lueel.

34 Acie lɔn bï ɣɛn la raan jam ë riɛnkiɛ̈, aya lueel yen kënë rin bï wek pïr.

35 Joon ë ye këcït mermer dɛ̈p ku mer piny, ku week ë yakë wïc kaam thin-nyɔɔt bäk puɔ̈th miɛt thïn ruɛlde.

36 Ku raan jam ë riɛnkiɛ̈ atɔ̈ thïn, ku wɛ̈tde aril tënë wɛ̈t cï Joon lueel ë riɛnkiɛ̈ luɔi ya ke looi, luɔi cï Wä yiëk ɣa ba ke looi, keek aa jam ë riɛnkiɛ̈ ku nyoothkë lɔn cï Wä ɣa tooc.

37 Ku Wä aya, raan toc ɣa, yen ajam ë riɛnkiɛ̈ aya. Wek aa këc rɔ̈lde kaŋ piŋ ku akëckë kaŋ tïŋ,

38 ku wɛ̈t cï lueel acäk ye muk wepuɔ̈th, rin cïï wek wɛ̈t raan cï tooc ye gam.

39 “Athör Nhialic ayakë kueen, rin ye wek ye tak lɔn bäk pïr akölriëëc yök thïn. Ku keek aya aa jam ë riɛnkiɛ̈!

40 Ku ŋot cäk wïc bäk bɛ̈n tënë ɣa bäk pïr yök thïn.

41 “Acä wïc bï kɔc ɣa leec.

42 Ku wek ŋiɛc, ku aŋiɛc lɔn tɔ̈u nhiɛ̈r Nhialic wepuɔ̈th.

43 Ɣɛn acï bɛ̈n kek riɛl ë Wä, ku kuɛckë bäk ɣa lor, ku na bɔ̈ raan dɛ̈t kek riɛlde ë rot ke yen abäk lor.

44 Anhiarkë bäk lɛc yök tënë raan dɛ̈t, ku acäk ye them bäk lɛc yök tënë Nhialic, ye këdë yen bï wek ɣa gam?

45 Ku ëmën duɔ̈kkë tak lɔn bï ɣɛn we luɔm tënë Wä. Mothith guɔ̈p yen abï we luɔm, ku ë Mothith yen acäk ŋɔ̈ɔ̈th wepuɔ̈th.

46 Na we cï Mothith gam alanden, ke wek ŋot we gam ɣa aya, rin cï yen wël gɔ̈t ë riɛnkiɛ̈.

47 Ku rin ye wek kuec gäm wël cï gɔ̈t, ke lɛ̈ukë këdë bäk wël ca lɛ̈k we gam?”6

1 Ye tɛ̈ɛ̈n ke Jethu tem wär Galilia cɔl Tiberia aya.

2 Go kɔc juëc buɔɔth rin cï kek kädït jäŋ gɔ̈i, cï yen kɔc tuany kony tïŋ.

3 Go Jethu la gɔt nhom ku nyuuc kek kɔcken ye buɔɔth.

4 Ku yan kɔc Itharel, Yan Ayum cïn yic luɔu ëcï thiɔ̈k.

5 Nawën ciɛɛth Jethu piny ke tïŋ kɔc juëc ke bɔ̈ tënë ye, go Pilipo thiëëc, “Ye tɛ̈no bï ɣok miëth kueth kɔc ëbën ɣɔɔc thïn?”

6 Acï kënë lueel ku bï Pilipo them, rin ŋic yen kë bï looi.

7 Go Pilipo bɛ̈ɛ̈r, “Rin bï raan tök ayum thin-nyɔɔt yök, ka wïc wëëu juëc apɛi bï ayuɔ̈p ɣɔɔc.”

8 Go Andria, mɛ̈nh Thaimon Pïtɛr, ku ë ye raan tök kam kɔcken ye buɔɔth lueel,

9 “Dhɔ̈k atɔ̈ thïn tɛ̈n ke muk ayuɔ̈p kadhiëc ku rec karou, ku aacïï kɔckä ëbën bï lëu.”

10 Go Jethu lɛ̈k ke, “Calkë kɔc anyuc piiny.” (Ku noon ë dït thïn ë tɛ̈ɛ̈n. Go kɔc nyuc ëbën piiny.) Ku röör kepɛ̈c aake ye tɛ̈cït tɛ̈n tiim kadhiëc.

11 Go Jethu ayuɔ̈p lööm ku leec Nhialic, ku tek ke tënë kɔc wën cï nyuc ëbën. Ku ben looi këya kek rec, bï raan ëbën kuɛth cït tɛ̈ wïc.

12 Wën cï kek kuɛth ëbën, ke lëk kɔcken ye buɔɔth, “Kuanykë abɛ̈k cï döŋ piny, bï ciɛ̈n kë riääk.”

13 Gokë ke kuany ëbën, ku thiɔ̈ŋkë gäc thiäär ku rou abɛ̈k ayuɔ̈p cï döŋ piny, tënë ayuɔ̈p kadhiëc wën cï ke tɛ̈k kɔc bïk cam.

14 Nawën tïŋ kɔc wën luɔi ril cï Jethu looi ke luelkë, “Kënë ë raan käk Nhialic tïŋ yen bï dhiɛl bɛ̈n pinynhom.”

15 Go Jethu jäl ŋic lɔn bï kek bɛ̈n bïk ye bɛ̈n dɔm riɛl, ku loikë bï ya bɛ̈nyŋaknhom, go bɛn dhuk gat nhïïm ë rot.

16 Nawën cï piny cuɔl, ke kɔcken ye buɔɔth la piny wär thok,

17 ku lek riäi yic, ku dhukkë ciëën wär alɔŋtui lɔŋ Kapernaum. Nawën ke wɛ̈ɛ̈r jɔl yic dït ke Jethu ŋot këc bɛ̈n tënë ke.

18 Kaam wën ke yomdït jɔt rot ku loi atiaktiak rot apɛi.

19 Ku kɔcken ye buɔɔth, aake ye tɛ̈cït meel kadiäk ayï ŋuan wën tïŋ kek Jethu ke cath pïu nhïïm, ke bɔ̈ tɛ̈thiɔ̈k kek riäi, gokë riɔ̈ɔ̈c apɛi,

20 Go Jethu lɛ̈k ke, “Duɔ̈kkë riɔ̈c, ee ɣɛn.”

21 Gokë jat riäi yic, ku go riäi guɔ ɣet wär thok tɛ̈wën le kek thïn.

22 Naɣɔn nhiäk ke tïŋ kɔc ke cï döŋ wär alɔŋtui, lɔn ë yen riän tökaliŋ yen acï döŋ. Ku aŋickë lɔn këc Jethu la riäi yic kek kɔcken ye buɔɔth, ku aake cï jäl ë röt.

23 Go riëth kɔ̈k ke bɔ̈ Tiberia bɛ̈n wär thok tɛ̈thiääk ke tɛ̈wäär ciɛm kɔc juëc ayup thïn, wën cï Bɛ̈ny lɛc gam.

24 Nawën tïŋkë lɔn liu Jethu thïn, ku liu kɔcken ye buɔɔth aya, gokë kɛɛc riäth yiic ku lek Kapernaum bïk Jethu la wïc.

25 Nawën lek Jethu yök wär alɔŋtui ke lëkkë ye, “Raan piööc, ye nɛn bï yïn ë tɛ̈n?”

26 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Wɛ̈t yic alɛ̈k we, wek aa wïc ɣa rin cï wek ayup cam tɛ̈cït tɛ̈ wiɛ̈ckë, ku acie rin cï wek luɔikiɛ̈n ril deet yiic.

27 Duɔ̈kkë lui rin miëth riääk, luɔ̈ɔ̈ikë rin miëth rëër rin pïr akölriëëc ëbën. Miëth kënë abï Manh Raan yiëk we rin Wun, Nhialic acï riɛlde gäm ye ku tooc.”

28 Gokë thiëëc, “Buk ŋö looi buk luɔi wïc Nhialic looi?”

29 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Luɔi wïc Nhialic bäk looi akïn, ë lɔn bäk wɛ̈t raan cï tuɔ̈ɔ̈c gam.”

30 Gokë lueel, “Ye kïn riɛl ŋö ba looi buk tïŋ ku buk wɛ̈tdu gam? Yeŋö ba looi?

31 Wärkuan thɛɛr aacä ayum löny nhial cam roor, cïmën cï ye gɔ̈t athör thɛɛr wël Nhialic yiic ëlä, ‘Ayum nhial acï yiëk ke bïk cam.’ ”

32 Go Jethu lueel, “Wɛ̈t yic alɛ̈k we, kë cï Mothith yiëk we acie ayum pan nhial, ee Wä yen ë we yiëk ayum yic bɔ̈ pan nhial.

33 Rin ayum ye Nhialic gam ë yen raan bɔ̈ piny pan nhial, ku yïk thäi pinynhom pïr.”

34 Gokë thiëc, “Bɛ̈ny, muɔc ɣo ayum kënë akölaköl.”

35 Go Jethu lɛ̈k ke, “Ɣɛn ayum ë pïr,” Ku raan bɔ̈ tënë ɣa acïï cɔk bï kaŋ nɔ̈k, “Ku raan gam wɛ̈tdiɛ̈ acïï rou bï nɔ̈k.

36 Ëmën, aca lɛ̈k we lɔn cï wek ɣa tïŋ, ku aŋot kɛ̈ckë gam.

37 Raan ëbën cï Wä yiëk ɣa, yen abï bɛ̈n tënë ɣa. Ku raan bï bɛ̈n tënë ɣa acä bï cuɔp wei, 38 rin cï ɣɛn bɛ̈n pan nhial ba wɛ̈t raan toc ɣa bɛ̈n looi, ku acie wɛ̈t piändiɛ̈.

39 Kë wïc raan toc ɣa ba looi akïn, bï ciɛ̈n kë mär kam käk cï yiëk ɣa, ku ba ke jɔt ëbën aköl ciëën.

40 Rin kë wïc Wä akïn, lɔn raan ëbën tïŋ Wënde ku gɛm wɛ̈tde, abï pïr akölriëëc ëbën yök thïn, ku keek aaba jɔt bïk pïr ëbën aköl ciëën.”

41 Go kɔc Itharel luɔ̈ɔ̈p guɔ̈p rin cï yen ye lueel ëlä, “Ɣɛn ayum cï bɛ̈n piny pan nhial.”

42 Ku luelkë, “Monyë cie Jethu wën Jothep? Wun ku man aa ŋicku. Ku yeŋö ye yen ye lueel lɔn cï yen bɛ̈n piny pan nhial?”

43 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Duɔ̈kkë lum kamkun.

44 Acïn raan lëu ye bï bɛ̈n tënë ɣa tɛ̈ këc Wä ë toc ɣa ye thɛ̈l ɣɛn, ku aba jɔt bï pïr aköl ciëën.

45 Acï kɔc käk Nhialic tïŋ gɔ̈t ëlä, ‘Kɔc ëbën aabï Nhialic ke piɔ̈ɔ̈c.’ Raan ëbën piŋ wɛ̈t Wä ku piööc tënë ye ë bɛ̈n tënë ɣa.

46 Ku acie rin nadë yen raan cï Wä kaŋ tïŋ, raan bɔ̈ tënë Nhialic, yeen ë rot, yen ë raan cï Wä kaŋ tïŋ.

47 Wɛ̈t yic alɛ̈k we, raan gam wɛ̈t ala pïr alanden.

48 Ɣɛn ayum ë pïr.

49 Wärkun thɛɛr aacä ayum löny nhial cam roor ku aacï thou.

50 Ku ayum bɔ̈ piny pan nhial, yen acït kën na ciɛm raan ka cie bɛn thou.

51 Ɣɛn ayum ë pïr cï bɛ̈n piny pan nhial. Raan cam ayum kënë, ka pïr akölriëëc ëbën. Ayum yen ba yiëk ye ë riëŋdiɛ̈ ya gam bï kɔc ëbën pïr.”

52 Go kɔc Itharel teer apɛi kamken, ku thiëckë, “Lëu mony kënë këdë, bï riëŋde yiëk ɣo buk cuet?”

53 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Wɛ̈t yic alɛ̈k we, tɛ̈ cï wek Manh Raan cuet ku dɛ̈kkë riɛmdiɛ̈ ka cïn pïr bäk yök wɛ̈ikun yiic.

54 Raan cuet riëŋdiɛ̈ ku dek riɛmdiɛ̈ ala pïr alanden, ku abï jɔt aköl ciëën bï pïr.

55 Rin riëŋdiɛ̈ ë miëth alanden, ku riɛmdiɛ̈ ë këdek alanden.

56 Raan cuet riëŋdiɛ̈ ku dek riɛmdiɛ̈ abï pïr ɣayic, ku ɣɛn abï pïr yeyic.

57 Wä pïr acä tooc, ku ë rin riɛnke yen abï ɣɛn aya, ku këya raan cuet ɣɛn abï pïr ë riɛnkiɛ̈.

58 Ku yen kïn ayum bɔ̈ piny pan nhial, acïï thöŋ kek ayum cï wärkun thɛɛr cam ku lökkë thou. Raan cam ayum kënë abï pïr akölriëëc ëbën.”

59 Wëlkä aacï Jethu lueel wäär piööc yen kɔc tɛ̈n amat Kapernaum.

60 Nawën piŋ kɔc juëc ye buɔɔth wëlkä, ke luelkë, “Piööc kënë aril apɛi. Yeŋa lëu bï ke piŋ?”

61 Go Jethu ŋic lɔn jiɛɛm kek wël wën, ku lëk ke, “Wiɛ̈ckë bäk jäl rin ë wëlkä?

62 Yeŋö bäk looi tɛ̈ tïŋ wek Manh Raan ke dhuk nhial tɛ̈wën rëër yen thïn?

63 Ee Wëi Nhialic yen ë pïr gam, ku riɛl raan acïn kë ye kony. Wël ca lɛ̈k we aa wëi ku aa pïr.

64 Ku këya acïï kɔc kɔ̈k kamkun ye gam.” (Rin ëcï Jethu guɔ ŋic tueŋ lɔn ye yïŋa cïï bï gam, ku yeŋa bï ye gaany.)

65 Ku ben lueel, “Ee rin wɛ̈t kënë guɔ̈p yen alëk ɣɛn ye we, lɔn acïn raan lëu ye bï bɛ̈n tënë ɣa, tɛ̈ këc Wä ye looi bï yic pial tënë ye.”

66 Ku rin ë wëlkä, ke kɔc juëc kam kɔc ye buɔɔth dhuk ciëën, ku cïk ben cath kek ye.

67 Go Jethu atuɔ̈ɔ̈cke thiäär ku rou thiëëc, “Na week, wiɛ̈ckë bäk jäl aya?”

68 Go Thaimon Pïtɛr bɛ̈ɛ̈r tënë ye, “Bɛ̈ny, buk la tënë ŋa? Yïn ala wël pïr alanden.

69 Ku ëmën acuk gam ku acuk ŋic lɔn ë yïn raan dhëŋ bɔ̈ tënë Nhialic.”

70 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Cie ɣɛn ɣa kuany we wathiäär ku rou? Ku raan tök kamkun aŋot ye jɔŋrac.”

71 Yeen ë jam rin Judath, wën Thaimon Ithkariöt. Rin Judath, na cɔk alɔn ë yen raan tök kam atuɔ̈ɔ̈cke kathiäär ku rou, ka wïc bï ye luɔm.7

1 Wën ë wëlkä cök ciëën, ke Jethu kuɛny bɛ̈ɛ̈i Galilia yiic, ku ë këc wïc bï la keny Judia, rin wïc bäny Itharel tɔ̈ Judia ye bïk nɔ̈k.

2 Ku yan kɔc Itharel cɔl Yan Duɛ̈l ëcï thiɔ̈k.

3 Go wämäthakën lɛ̈k ye, “Jäl ë tɛ̈n ku lɔɔr Judia bï kɔckun yï buɔɔth luɔidun ye looi tïŋ.

4 Acïn raan kë looi thiaan tɛ̈ wïc yen ye bï ŋic apath. Rin ye yïn käkkä looi, ke yï cɔl kɔc pinynhom aa ŋic yï.”

5 Agut wämäthakën aakëc wɛ̈tde gam, yen aa lueel kek ye këya.

6 Go Jethu lɛ̈k ke, “Akäldiɛ̈ guɔ̈p aŋot këc ɣëët. Ku na ye we, ke kuat akɔ̈l ëbën apath.

7 Acïn tɛ̈ bï kɔc pinynhom we maan, ku keek aa man ɣa rin aya lueel, lɔn rɛɛc luɔiken.

8 Lak yai yic, ku ɣɛn acïï la ë yan kënë yic, rin aköldiɛ̈n bï ɣɛn la akëc guɔ bɛ̈n.”

9 Yeen acï jam këya ku jɔl rëër pan Galilia.

10 Nawën cï wämäthakën la yai yic, ke Jethu lök la aya, ku akëc la ke ŋic, yeen acï la ke mony rot.

11 Ku bäny Itharel aake wïc Jethu yai yic, ku thiëckë, “Tɔ̈ monyë tɛ̈nɛn?”

12 Ku aluɔp ë dït apɛi ë riɛnke. Aye kɔc kɔ̈k lueel, “Yeen ë raan path.” Ku lueel kɔc kɔ̈k, “Acie këya, yeen ë raan kɔc duɔ̈ɔ̈ŋ.”

13 Ku acïn raan ye jam ë riɛnke kɔc nhïïm, rin riɔ̈ɔ̈c kek bäny Itharel.

14 Wën cï nïn abɛ̈k yai thök, ke Jethu la kal luaŋ Nhialic yic ku jɔl kɔc piɔ̈ɔ̈c.

15 Go bäny Itharel gäi apɛi ku luelkë, “Ye raan kënë käŋ ŋic këdë ku akëc kaŋ piɔ̈ɔ̈c.”

16 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Wël ya piɔ̈ɔ̈c acie wɛ̈lkiɛ̈ aa wël bɔ̈ bei tënë Nhialic, Aciëŋ cï ɣa tooc.

17 Raan wïc ye bï kë wïc Nhialic looi, abï ŋic lɔn nadë kë ya piɔ̈ɔ̈c abɔ̈ tënë Nhialic, ku acie riɛldiɛ̈ ë rot.

18 Raan jam riɛlde ë rot ë lɛc yen aye wïc, ku raan wïc lɛc tënë raan toc ye, yen ë raan path, ku acïn ruëëny tɔ̈ yepuɔ̈u.

19 Këc Mothith löŋ Nhialic nyuɔ̈th we? Ku acïn raan löŋ theek kamkun. Yeŋö ye wek ye wïc bäk ɣa nɔ̈k?”

20 Go kɔc juëc wën bɛ̈ɛ̈r, “Yïn ala guɔ̈p jɔŋrac, yeŋa wïc ye bï yï nɔ̈k?”

21 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Këdït jäŋ gɔ̈i tök aca looi guɔkë gäi wedhie.

22 Mothith acï we thɔn bäk miɛ̈thkun aa ŋoot, ku acie Mothith guɔ̈p yen cï wɛ̈t kënë jɔɔk, aa wärkun thɛɛr, ku këya wek a dhɔ̈k ŋoot aköl cïï kɔc ye luui.

23 Ku ëmën na ŋot dhɔ̈k aköl cïï kɔc ye luui rin bï löŋ Mothith cïï dhäl yic, yeŋö ye wek puɔ̈th riääk tënë ɣa, rin cï ɣɛn raan tök kony bï pial aköl cïï kɔc ye luui?

24 Duɔ̈kkë raan ye guɔ tɛ̈m awuɔ̈c wɛ̈t kɔ̈u aɣeer, yakë raan tɛ̈m awuɔ̈c wɛ̈t ë yic.”

25 Go kɔc kɔ̈k Jeruthalem lueel ëlä, “Cie raan kënë yen wïckë bïk nɔ̈k.

26 Tiɛ̈ŋkë! Yen kïn jam kɔc nhïïm, ku acïn kë luelkë ë riɛnke. Tɛ̈dë, cïï bäny ŋic lɔn ë yen Raan cï lɔc ku dɔc?

27 Na la Raan cï lɔc ku dɔc bɛ̈n, ka cïn raan bï ye ŋic tɛ̈ bï yen thïn, ku aŋicku ëbën yen tɛ̈ bïï mony kënë thïn.”

28 Nawën piɔ̈ɔ̈c Jethu luaŋ Nhialic ke lueel röldït, “Ee tɛ̈dë, wek aa ŋic ɣa ku aŋiɛckë yen tɛ̈ bï ɣɛn thïn. Ku ɣɛn akëc bɛ̈n wɛ̈tdiɛ̈ ë rot, ku yeen raan toc ɣa ala yic ku yeen akuɔ̈ckë,

29 Ku yeen aŋiɛc rin bï ɣɛn tënë ye, ku yen acä tooc.”

30 Gokë wïc bïk dɔm, ku acïn raan cï yecin tääu yeguɔ̈p rin këc akälde guɔ bɛ̈n.

31 Go kɔc juëc thän wën yic wɛ̈tde gam ku luelkë, “Tɛ̈ bï Raan cï lɔc ku dɔc bï kädït jäŋ gɔ̈i looi cïmën ë raan kënë?”

32 Nawën piŋ kɔc akut Parathï lɔn ye kɔc juëc wën wëlkä loop kamken rin Jethu, ke keek ku bäny käk Nhialic toc apuruuk luaŋ Nhialic tiit bïk Jethu la dɔm.

33 Go Jethu lueel, “Ɣɛn abï rëër kamkun tɛ̈thin-nyɔɔt, ku ɣɛn abï la tënë raan yen cä tooc.

34 Wek abä wïc, ku wek aacïï ɣa bï yök, rin acïn tɛ̈ bï wek la tɛ̈ rëër ɣɛn thïn.”

35 Go bäny Itharel lueel kamken, “Bï la dä buk cïï ben yök? Cï bï la gɛɛth Gïrïk yiic tɛ̈ ciëŋ kɔc Itharel thïn, ku bï kɔc Gïrïk piɔ̈ɔ̈c?

36 Aye lueel, wek abä wïc ku wek aacïï ɣɛn bï yök, ku wek aacïï bï la tɛ̈ rëër ɣɛn thïn, yeŋö wïc bï lueel?”

37 Aköl ciëën yen aköl dït nïn yai. Akölë, Jethu acï rot jɔt ku lueel röldït, “Kuat raan nɛ̈k rou abï bɛ̈n tënë ɣa ku bï dek.

38 Cïmën cï ye gɔ̈t athör thɛɛr wël Nhialic yic ëlä, ‘Raan gam wɛ̈tdiɛ̈, kuëër pïu ë pïr abï rëër yepuɔ̈u.’ ”

39 Kënë acï Jethu lueel rin Wëi Nhialic, bï kɔc gam wɛ̈tde lɔ̈k yök. Ku tɛ̈në, Wëi Nhialic a këc guɔ gam tënë kɔc, rin këc Jethu guɔ la diɛɛkde yic.

40 Kɔc kɔ̈k kam kɔc wën aacï kënë piŋ ku luelkë, “Raan kënë ë raan käk Nhialic tïŋ alanden!”

41 Go kɔc kɔ̈k lueel, “Yen ë Raan cï lɔc ku dɔc!” Ku lueel kɔc kɔ̈k, “Raan cï lɔc ku dɔc aacïï bï bɛ̈n pan Galilia!

42 Acï gɔ̈t athör thɛɛr wël Nhialic yic lɔn Raan cï lɔc ku dɔc abï ya raan dhiënh Debit, ku abï dhiëëth Bethalem, gen wäär ciëŋ Debit thïn.”

43 Go kɔc wën keyiic tek ë riɛnke.

44 Ku wïckë bïk dɔm, ku acïn raan cï yecin tääu yeguɔ̈p.

45 Nawën dhuk apuruuk ciëën tënë bäny käk Nhialic ku kɔc akut Parathï, gokë ke thiëëc, “Yeŋö këc wek ye bɛ̈ɛ̈i?”

46 Go apuruuk bɛ̈ɛ̈r, “Acïn raan cï kaŋ jam cïmën ë mony kënë!”

47 Go kɔc akut Parathï ke thiëëc, “Cï we duɔ̈ɔ̈ŋ aya?

48 Le raan tök kam bäny, ayï kam kɔc akut Parathï cï wɛ̈tde gam cäk kaŋ piŋ?

49 Kɔckä aa kuc löŋ Mothith, ku aa kɔc cï Nhialic läm kërac.”

50 Go raan tök kam kɔc akut Parathï, raan cï kaŋ la bï Jethu la tïŋ, cɔl Nikodemo lɛ̈k ke,

51 “Na ye löŋ ciɛɛŋ panda, ka cïn tɛ̈ bï ɣok raan luɔ̈k wei ke këcku kaŋ piŋ thok tueŋ, ku ŋicku kë cï looi.”

52 Gokë bɛ̈ɛ̈r, “Yïïn aya, ye raan Galilia? Kuen athör thɛɛr wël Nhialic, ku aba ŋic lɔn acïn raan käk Nhialic bɛ̈n Galilia.”

53 Nawën cï raan ëbën dhuk paande,8

1 ke Jethu la gɔn Olip nhom.

2 Naɣɔn nhiäk dur yic ke dhuk luaŋ Nhialic. Go kɔc ëbën guëër yelɔ̈ɔ̈m, ku nyuuc piiny ku jɔɔk piööc cök tënë ke.

3 Go kɔc piööc lööŋ ku kɔc akut Parathï tik bɛ̈ɛ̈i, ku ë tiŋ cï käl piny ke kɔr. Ku cɔlkë akääc kɔc nhïïm ëbën,

4 ku luelkë tënë Jethu, “Raan piööc, tiŋ kënë acï käl piny ke kɔr.

5 Mothith acï löŋ lɛ̈k ɣo athör yic lɔn kuat tiŋ loi këcït kënë, adhil biɔ̈ɔ̈k aleel bï thou. Na yïïn ëmën, ye lueel këdë?”

6 Keek aake jam këlä bïk Jethu deep bïk wɛ̈t yök bïk la luɔm. Go Jethu guŋ ku gɛ̈t piny yecin.

7 Nawën ŋot ke kääc ku yekë thiëëc, ke jɔt yekɔ̈u ku lëk ke, “Na le raan kamkun cïn adumuɔ̈ɔ̈m cïï kaŋ looi, ke biök alel tueŋ yeguɔ̈p.”

8 Ku ben guŋ ku gɛ̈t piny yecin.

9 Nawën cïk wɛ̈t kënë piŋ, ke jiël ëbën ke wath röt, ku kɔŋ kɔcdït jäl tueŋ, agut tɛ̈ döŋ Jethu ë rot, ku tiŋ wën ke ŋot kääc yenhom.

10 Go yekɔ̈u jɔt ku lëk ye, “Tɔ̈kë tɛ̈no? Cïn raan cïï döŋ bï yï luɔ̈k wei?”

11 Go bɛ̈ɛ̈r, “Acïn raan Bɛ̈ny.” Go Jethu lueel, “Apath, ke yïïn acä bï luɔ̈k wei aya. Lɔɔr ku duk adumuɔ̈ɔ̈m ben looi.”]1

12 Go Jethu bɛn jam tënë kɔc ku lueel, “Ɣɛn ë ruɛl pinynhom, kuat raan buɔth ɣa abï ruɛl pïr yök, ku acïï bï kaŋ cath muɔ̈ɔ̈th yic.”

13 Go kɔc akut Parathï lɛ̈k ye, “Ëmën, yïn ajam ë riɛnku, ku wɛ̈t ca lueel acïn kë ye nyuɔɔth.”

14 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Acie këya, na cɔk alɔn jiɛɛm ɣɛn ë riɛnkiɛ̈, ke wɛ̈t luɛɛl ë yic, rin ɣɛn aŋic tɛ̈ bïï ɣɛn thïn. Ku wek aa kuc tɛ̈ bïï ɣɛn thïn ayï tɛ̈ ler ɣɛn thïn.

15 Wek aa wɛ̈t teem cïmën wɛ̈t raan, ku ɣɛn acïn raan ya gäm awuɔ̈c.

16 Ku tɛ̈ bï ɣɛn wɛ̈t teem, ke wɛ̈t ba teem abï jal a yic, rin acie ɣɛn tem wɛ̈t, Wä ë toc ɣɛn arɛ̈ɛ̈r ke ɣa.

17 Wɛ̈t acï gɔ̈t lɔ̈ŋdun yic lɔn tɛ̈ lueel kɔc karou wɛ̈t tök luk yic, ke wɛ̈tden ë ya yic.

18 Ɣɛn ajam ë riɛnkiɛ̈, ku Wä cä tooc ajam ë riɛnkiɛ̈ aya.”

19 Gokë thiëëc, “Tɔ̈ Wuur tɛ̈no?” Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Wek aacïï ɣa ŋic, ku wek aacïï Wä ŋic. Na we ŋic ɣa, ŋuɔ̈t wek aa ŋic Wä aya.”

20 Wëlkä ëbën aacï Jethu lueel wäär piööc yen luaŋ Nhialic, ɣön cï käkken ajuër tɔ̈u thïn. Ku acïn raan cie dɔm rin këc akälde guɔ bɛ̈n.

21 Go Jethu bɛn lɛ̈k ke, “Ɣɛn abï jäl ku wek abä wïc, ku wek aabï thou awäckun yiic. Tɛ̈ le ɣɛn thïn, acie yen tɛ̈ bï wek la thïn.”

22 Tɛ̈wën, ke lueel bäny Itharel, “Aye lueel lɔn cïï ɣok bï la tɛ̈ le yen thïn. Ye ciɛ̈t bï rot nɔ̈k?”

23 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Wek aa kɔc piny tɛ̈n, ku ɣɛn ee raan bɔ̈ nhial. Wek aa kɔc piny kënë nhom, ku ɣɛn acie raan pinynhom tɛ̈n.

24 Ee rin kënë yen acï ɣɛn ye lueel lɔn bï wek thou adumuɔ̈ɔ̈mkun yiic. Ku wek aabï thou adumuɔ̈ɔ̈mkun yiic tɛ̈ këc wek ye gam, lɔn ë Ɣɛn tɔ̈ thïn, yen ë Ɣɛn.”

25 Gokë thiëëc, “Ye yïn ŋa?” Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Wɛ̈t aca lɛ̈k we tɛ̈wën jɔɔk ɣɛn wɛ̈t cök.

26 Ɣɛn ala wël juëc ba ke lueel ë riɛnkun, ku wël juëc bï ɣɛn ke we luɔ̈k wei. Ku raan cä tooc guɔ̈p ala yic, ku ɣɛn ë kɔc lɛ̈k kuat kë ca piŋ tënë ye.”

27 Gokë kɛ̈c deet lɔn jiɛɛm Jethu wɛ̈t Wun.

28 Go Jethu bɛn lueel tënë ke, “Aköl bï wek Manh Raan jat nhial, ka bäk jäl ŋic lɔn, ‘Ɣɛn tɔ̈ thïn Yen ë Ɣɛn.’ Ku abäk deet yic aya lɔn acïn kë ya looi ruɔtdiɛ̈, ku aa ya ke lueel wël cï Wä piɔ̈ɔ̈c tënë ɣa.

29 Ku raan cä tooc arɛ̈ɛ̈r ke ɣa, ku akëc ɣa nyääŋ piny ɣatök, rin ye ɣɛn wɛ̈t nhiɛɛr looi akölaköl.”

30 Go kɔc juëc cï Jethu piŋ ke jam ë wëlkä wɛ̈tde jäl gam.

31 Go Jethu lɛ̈k kɔc Itharel cï wɛ̈tde gam, “Na piɛŋkë wël ca piɔ̈ɔ̈c, ke wek aa kɔckiɛ̈n buɔth ɣa ayic,

32 ku wek aabï yic ŋic, ku yic abï we wɛ̈ɛ̈r bei.”

33 Gokë bɛ̈ɛ̈r, “Ɣok aa kɔc dhiënh Abaram, ku acïn kɔc kɔ̈k cïï ɣo kaŋ loony. Ku na luel, ‘Wek aabï wɛ̈ɛ̈r bei,’ ke yeŋö wïc ba lueel?”

34 Go Jethu lɛ̈k ke, “Yic alɛ̈k we, raan ëbën cä adumuɔ̈ɔ̈m looi yen alony adumuɔ̈ɔ̈m.

35 Alony acie raan mac thok alanden, ku Wät yen ee raan thïn lanaɣɔn.

36 Na cï Wät we wɛ̈ɛ̈r bei, ke wek aabï rëër ke cïn loony alanden.

37 “Aŋiɛc lɔn ye wek dhiën Abaram. Ku aŋot wiɛ̈ckë bäk ɣa nɔ̈k, rin piɔ̈ɔ̈cdiɛ̈ acäk ye gam.

38 Kë cï Wä nyuɔ̈th ɣa yen aya lueel, ku wek aa loi kë cï wärkun lɛ̈k we.”

39 Gokë bɛ̈ɛ̈r tënë ye, “Abaram yen ë wäda.” Go Jethu wɛ̈t dhuk nhom ku lueel, “Na we mïth Abaram alanden, ŋuɔ̈t wek aa loi këcït kë cï Abaram looi.

40 Këriëëc ëbën ca looi ë rin ba we lɛ̈k yiny ca piŋ tënë Wä, ku aŋot wiɛ̈ckë bäk ɣa nɔ̈k. Abaram acïn kë cï looi cït kënë!

41 Wek aa loi kë cï wärkun looi.” Gokë lueel, “Nhialic yetök yen ë Wäda, ku ɣok aa miɛ̈thke guɔ̈p.”

42 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r tënë ke, “Tɛ̈ ye Nhialic wuurdun guɔ̈p, ŋuɔ̈t wek nhiar ɣa, rin cï ɣɛn bɛ̈n tënë Nhialic, ku ëmën ɣɛn atɔ̈ tɛ̈n. Ɣɛn akëc bɛ̈n wɛ̈tdiɛ̈ ë rot, ee yen acä tooc.

43 Yeŋö cïï wek kë ya lueel ye deet yic? Ee rin cïï wek ye lëu bäk wɛ̈tdiɛ̈ piŋ.

44 Ee jɔŋrac yen ë wuurdun, ku ayakë nhiaar bï ya kën wuurdun yen yakë looi. Yen ë raan ë tir tɛ̈thɛɛr ɣɔn, ku akëc yic kaŋ lueel rin ye yen alueeth, ku ye wun lueth ëbën.

45 Ɣɛn aluel yic, ku rin ë kënë yen akëc wek ɣa gam.

46 Yeŋa kamkun lëu ye bï awuɔ̈c nyooth ɣaguɔ̈p rin adumuɔ̈ɔ̈m ca looi? Na luɛɛl yic, ke ye rin ŋö cïï wek ɣa ye gam?

47 Raan bɔ̈ tënë Nhialic ë wɛ̈t Nhialic piŋ, wek aacïï bɔ̈ tënë Nhialic, ku yen ë kë cïï wek wɛ̈t bï piŋ.”

48 Go kɔc Itharel bɛ̈ɛ̈r tënë Jethu, “Këcku wɛ̈t yic lueel wën lɔn ë yïn raan pan Thamaria, ku jɔŋrac atɔ̈ yïguɔ̈p?”

49 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Acïn jɔŋrac tɔ̈ ɣaguɔ̈p, ɣɛn ë Wä theek ku wek aa ɣa dhɔ̈l guɔ̈p,

50 Ɣɛn acïï lɛcdiɛ̈ wïc. Raan wïc ye atɔ̈ thïn, ku ë wɛ̈t teem bä kony.

51 Wɛ̈t yic alɛ̈k we, raan piŋ wɛ̈tdiɛ̈ acïï bï thou akölriëëc ëbën.”

52 Go kɔc Itharel lɛ̈k yen. “Ëmën, aŋicku alanden lɔn tɔ̈ jɔŋrac yïguɔ̈p. Abaram acï thou, ku kɔc käk Nhialic tïŋ aacï thou aya ku ŋot ye lueel, ‘Raan piŋ wɛ̈tdiɛ̈ acïï bï thou akölriëëc ëbën.’

53 Abaram wäda acï thou, nadë ye lueel lɔn dïït yïn tënë Abaram? Ku kɔc käk Nhialic tïŋ aacï thou aya. Ye tak ye yïn ë ŋa?”

54 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Na ɣa cï rot leec, ŋuɔ̈t lɛc kënë acie lɛc acïn. Ee Wä yen ë raan ɣa leec, ku yeen guɔ̈p ayakë lueel ke Nhialicdun.

55 Yeen akɛ̈ckë kaŋ ŋic, ku yeen aŋiɛc. Na luɛɛl lɔn kuc ɣɛn ye, ke ɣɛn abï ya alueeth cïmëndun, ku yeen aŋiɛc, ku ɣɛn ë wɛ̈tde looi puɔ̈u ëbën.

56 Wuurdun Abaram acï puɔ̈u miɛt apɛi lɔn bï yen aköl bɛ̈ndiɛ̈ tïŋ, acï tïŋ ku acï puɔ̈u la yum.”

57 Go kɔc Itharel lɛ̈k ye, “Yïn aŋot yï këc ruɔ̈ɔ̈n thiärdhiëc dööt, ku yïn ca Abaram tïŋ?”

58 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Wɛ̈t yic alɛ̈k we, wäär këc Abaram guɔ dhiëëth, ‘Ke Ɣɛn atɔ̈ thïn.’ ”

59 Gokë aleel kuany bï kek ye biɔ̈ɔ̈k, go Jethu rot thiaan ku jiël ɣön Nhialic.9

1 Tɛ̈wën ciɛth Jethu, ke tïŋ raan cï dhiëëth ke cï cɔɔr. Go kɔcken ye buɔɔth thiëëc,

2 “Raan piööc, ye adumuɔ̈ɔ̈m cï ŋa looi cɔl ye adhiëth ke cï cɔɔr? Ye adumuɔ̈ɔ̈mde aye adumuɔ̈ɔ̈m kɔc ke dhiëth ye?”

3 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Kë cï yen cɔɔr acie rin adumuɔ̈ɔ̈m cï looi, ayï rin adumuɔ̈ɔ̈m cï kɔc ke dhiëth ye looi, yeen acï cɔɔr bï riɛl luɔi Nhialic tïŋ yeguɔ̈p.

4 Ɣok aa dhil la tueŋ ɣo lui luɔi raan cä tooc ɣet tɛ̈ ŋot ruel akɔ̈l, wakɔ̈u abɔ̈, ku acïn raan bï ye lëu bï luui.

5 Ɣet aköl ŋoot ɣɛn pinynhom, ke ɣɛn ë ruɛl tënë kɔc.”

6 Tɛ̈wën cï yen jam këlä, ke ŋuut piny ku nueen tiɔp luɛɛth, ku rɔɔth tiɔp mony wën nyin,

7 ku lëk ye, “Lɔɔr lɔk yïnyin wär Thiloam.” (Ku wɛ̈tde yic, “Cï tooc.”) Go mony wën la ku lɔɔk yenyin, ku le dhuk ke ye piny tïŋ.

8 Go kɔc akeu nhom ku kɔc cï ye kaŋ tïŋ ke lïm thiëc, “Cie mony dhie cool nyuc piiny ke lïm kënë?”

9 Go kɔc kɔ̈k lueel, “Ee yeen guɔ̈p.” Ku lueel kɔc kɔ̈k, “Acie ye ë raan thöŋ kek ye.” Go mony wën nhom lueel, “Ee ɣɛn raan wën guɔ̈p.”

10 Gokë thiëëc, “Cï rot lëu këdë ba bɛn daai?”

11 Go bɛ̈ɛ̈r, “Mony cɔl Jethu acï tiɔp nueen ku rɔɔth ɣanyin ku lëk ɣa, ‘Lɔɔr wär Thiloam ku lɔk yïnyin.’ Guɔ la, ku kaam wën lɔɔk ɣɛn ɣanyin, ke ɣa tïŋ piny nyin yic.”

12 Gokë thiëëc, “Yen ako?” Go bɛ̈ɛ̈r, “Akuɔ̈c.”

13 Gokë mony wën cï cɔɔr thɛl tënë kɔc akut Parathï.

14 Aköl nueen Jethu tiɔp ku rɔɔth raan nyin bï daai, ee ya aköl cïï kɔc ye luui.

15 Go kɔc akut Parathï mony wën bɛn thiëëc tɛ̈ cï ye liɛp nyin thïn. Go lɛ̈k ke, “Yeen acï tiɔp tääu ɣanyin, ku laak ɣanyin, ku ëmën alëu ba piny tïŋ.”

16 Go kɔc kɔ̈k akut Parathï lueel, “Raan cï kënë looi acïï lëu bï bɛ̈n tënë Nhialic, rin acï löŋ cïï kɔc ye luui thek.” Go kɔc kɔ̈k lueel, “Lëu këdë bï raan la guɔ̈p adumuɔ̈ɔ̈m kädït jäŋ gɔ̈i, cït käkkä, looi?” Gokë keyiic tek kamken.

17 Go kɔc akut Parathï mony wën bɛn thiëëc, “Yïïn ye lueel lɔn cï yen yï liep nyin apath, ku yïïn ye lueel ye yen ŋa?” Go bɛ̈ɛ̈r, “Ee raan käk Nhialic tïŋ.”

18 Ee këc bäny Itharel gam lɔn cï yen cɔɔr ku ben nyin kuɛk, agut tɛ̈ bï kek kɔc ke dhiëth ye cɔɔl,

19 ku thiëckë ke, “Ye manhdun kënë? Ayakë lueel lɔn cï ye dhiëëth ke ye cɔɔr, lëu këdë, bï piny tïŋ?”

20 Go wun ku man bɛ̈ɛ̈r, “Aŋicku lɔn ye yen manhda, ku lɔn cï ye dhiëëth ke ye cɔɔr.

21 Ku akucku tɛ̈ cï yen piny jäl tiɛ̈ŋ thïn, ɣok aa kuc raan cï ye liep nyin aya. Thiëckë, yeen acï dït ku alëu bï këde bɛ̈ɛ̈r ë rot.”

22 Wun ku man aacï jam këlä rin riɔ̈ɔ̈c kek bäny Itharel, rin cï kek ye mat lɔn kuat raan gam Jethu lɔn ë yen Raan cï lɔc ku dɔc, ka dhil cuɔp wei tɛ̈n amat kɔc Itharel.

23 Rin kënë, yen ë lueel wun ku man ye ëlä, “Yeen acï dït, thiëckë!”

24 Gokë mony wën cï dhiëëth ke cï cɔɔr bɛn cɔɔl arak dɛ̈t, ku lëkkë ye, “Kuɛ̈ɛ̈ŋ ë Nhialic nhom lɔn bï yïn yic lueel. Aŋicku lɔn mony kënë ë raan adumuɔ̈ɔ̈m.”

25 Go mony wën bɛ̈ɛ̈r, “Akuɔ̈c lɔn ye yen raan la guɔ̈p adumuɔ̈ɔ̈m, wɛ̈t yen ŋiɛc, ɣɛn a ɣa ye cɔɔr ku ëmën ɣɛn ë piny tïŋ.”

26 Gokë thiëëc, “Yeŋö cï looi tënë yïn? Cï nyiɛ̈nku kuek këdë?”

27 Go bɛ̈ɛ̈r, “Aca lɛ̈k we wënthɛɛr, ku acäk ye piŋ. Ye rin ŋö wïc wek wɛ̈t bäk bɛn piŋ? Tɛ̈dɛ̈t wiɛ̈ckë aya bäk ya kɔcken ye buɔɔth?”

28 Gokë lat ku luelkë, “Yïn acï ya raanden ye buɔɔth, ɣok aa kɔc Mothith.

29 Aŋicku lɔn cï Nhialic jam tënë Mothith, ku na ye monytui, ka cɔkku kuc aya tɛ̈ bïï yen thïn!”

30 Go mony wën bɛ̈ɛ̈r, “Kë gɛ̈i kɔc akïn! Akuɔ̈ckë tɛ̈ bïï yen thïn, ku yeen guɔ̈p acï nyiɛ̈nkiɛ̈ liep!

31 Aŋicku lɔn cïï Nhialic wɛ̈t kɔc adumuɔ̈ɔ̈m ye piŋ, ku yeen ë wɛ̈t kɔc thek ye ku loikë luɔiden cï lɛ̈k ke piŋ.

32 Ɣɔnthɛɛr cɛk pinynhom akɛ̈c kaŋ piŋ lɔn le yen raan cï dhiëëth ke ye cɔɔr cï kuek nyin.

33 Na cie lɔn bïï raan kënë tënë Nhialic, ka cïï lëu bï këcït kënë looi.”

34 Gokë bɛ̈ɛ̈r, “Yïn acï dhiëëth ku muk yï adumuɔ̈ɔ̈m yic, ku wïc ba ɣo piɔ̈ɔ̈c?” Ku copkë wei tënë amat.

35 Go Jethu piŋ lɔn cï kek ye cuɔp wei. Nawën yök ke lueel, “Ye wɛ̈t Manh Raan gam?”

36 Go mony wën bɛ̈ɛ̈r, “Bɛ̈ny, lɛ̈k ɣa ye ŋa, rin ba lëu ba gam.”

37 Go Jethu lɛ̈k ye, “Yeen aca tïŋ, ku yen ë raan jam kek yï ëmën.”

38 Go mony wën lueel, “Bɛ̈ny aca gam.” Ku gut yenhiɔl piny Jethu nhom.

39 Go Jethu lueel, “Ɣɛn acï bɛ̈n pinynhom tɛ̈n ba wɛ̈t teem, rin bï cɔɔr piny tïŋ, ku bï kɔc piny tïŋ jäl cɔɔr.”

40 Go kɔc kɔ̈k akut Parathï rɛ̈ɛ̈r kek ye wël cï lueel piŋ ku thiëckë, “Ee ciɛ̈t wïc ba lueel lɔn ye ɣok cöör aya?”

41 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Na we ye cöör ke wek aa cïn gup awuɔ̈c, ku rin ye wek ye lueel lɔn ye wek piny tïŋ, ke wɛ̈t kënë aye nyooth lɔn le wek gup awuɔ̈c.”10

1 Go Jethu lueel, “Wɛ̈t yic alɛ̈k we, raan cie tëëk kal amɛ̈l thok, ku lïr nhom tɛ̈dɛ̈t, yeen ë cuär, ku ë raan rum käŋ.

2 Ku raan tëk kal thok yen abiöŋ amɛ̈l.

3 Raan tit kal abï kal ŋaany thok tënë ye, ku piŋ amɛ̈l rɔ̈lde tɛ̈ cɔɔl yen amälke ë riɛnken, ku thel ke aɣeer.

4 Ku tɛ̈ cï ke ɣäth aɣeer, ka cath tueŋ kenhïïm ku buɔɔth amɛ̈l cök rin ŋic kek rɔ̈lde.

5 Aacïï raan dɛ̈t bï buɔɔth cök, aabï kat ye rin kuc kek rɔ̈lde.”

6 Kääŋ kënë acï Jethu thäth ke, ku wɛ̈t lueel tënë ke akɛ̈ckë deet yic.

7 Go Jethu bɛn lueel, “Wɛ̈t yic alɛ̈k we, ɣɛn ee kal thok tënë amɛ̈l.

8 Kɔc kɔ̈k ëbën cï kaŋ bɛ̈n ɣanhom tueŋ, aa cuär ku aa kɔc rum käŋ, ku rɔ̈lden akëc amɛ̈l piŋ.

9 Ɣɛn ë kal thok. Raan bɔ̈ thïn thuɔŋdiɛ̈ abï luɔ̈k, yeen abï bɛ̈n alɔŋthïn ku ler aɣeer, ku yök wɛl path.

10 Cuär ë bɛ̈n rin bï cuëër, ku nɛ̈k käŋ ku rɛc ke. Ɣɛn acï bɛ̈n bïk pïr yök, pïrdït alanden.

11 “Ɣɛn abiöŋ path. Abiöŋ path aye wïc bï thou rin amälke.

12 Raan lui ariöp ku cie raan abiöök ku cie wun amɛ̈l, ku tïŋ gɔl ke bɔ̈, ka päl amɛ̈l ku kɛt, bï gɔl thuɛɛt amɛ̈l yiic ku thiëi ke roor.

13 Raan lui ariöp ë kat rin ë raan lui ariöp ë path, ku aliu puɔ̈u kegup.

14 (14-15) “Ɣɛn abiöŋ path. Cïmën ŋic Wä ɣɛn ku ŋiɛc Wä, këya ɣɛn aŋic amälkiɛ̈ ku amälkiɛ̈ aa ŋic ɣa. Ku awiëc ba thou ë riɛnken.

15 (-)

16 Amɛ̈l kɔ̈k aa tɔ̈ thïn ku aa käkkiɛ̈ ku aa liu thïn kal kënë yic. Keek aaba bɛ̈ɛ̈i aya, ku aabï rɔ̈ldiɛ̈ piŋ, ku keek aabï ya luɔ̈ny tökaliŋ kek raan töŋ biöök ke.

17 “Wä anhiar ɣa rin awiëc ba piɛ̈rdiɛ̈ puɔ̈l rin bï ɣɛn ye bɛn yök.

18 Acïn raan bï piɛ̈rdiɛ̈ nyaai tënë ɣa. Yeen aya puɔ̈l wɛ̈t piändiɛ̈ ë rot. Ɣɛn ala riɛl ba päl wei, ku ɣɛn ala riɛl ba bɛn lööm.”

19 Go kɔc Itharel keyiic bɛn tek kamken rin ë wëlkä.

20 Kɔc juëc kamken aa yekë lueel, “Yeen ala guɔ̈p jɔŋrac! Yeen amuɔ̈l! Yeŋö ye wek wɛ̈lke piŋ?”

21 Go kɔc kɔ̈k lueel, “Lëu raan la guɔ̈p jɔŋrac bï jam cïmën yen! Lëu jɔŋrac këdë bï cɔɔr cɔl akuek yenyin?”

22 Aköl looi Yan Dɔ̈c luaŋ Nhialic Jeruthalem acï bɛ̈n, ku piny ë ye mɛ̈i.

23 Ku Jethu ë cath puɔk yic, cɔl puɔk Tholomon tɔ̈ luaŋ Nhialic.

24 Go kɔc Itharel guëër yelɔ̈ɔ̈m ku luelkë, “Ɣet nɛn bï yïn ɣo cɔl arɛ̈ɛ̈r ɣo diu puɔ̈th? Lɛ̈k ɣo yic la gɛi, ye yïn Raan cï lɔc ku dɔc?”

25 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Wɛ̈t aca lɛ̈k we ku wek aacie wɛ̈tdiɛ̈ ye gam. Luɔikiɛ̈n ya looi ë riɛl Wä, kek ajam ë riɛnkiɛ̈.

26 Ku wek aacie wɛ̈tdiɛ̈ ye gam rin cïï wek ye amälkiɛ̈.

27 Amälkiɛ̈ aa rɔ̈ldiɛ̈ piŋ ku keek aŋiɛc ku keek aa ɣa buɔɔth cök.

28 Pïr akölriëëc ëbën aya yiëk ke, ku keek aacïï bï kaŋ thou athɛɛr, ku acïn raan lëu ye bï ke rum tënë ɣa.

29 Kë cï Wä yiëk ɣɛn awär këriëëc ëbën, ku acïn raan lëu ye bï ke rum Wä cin.

30 Wä ku ɣɛn ɣok aa tök.”

31 Go kɔc Itharel aleel bɛn kuany bïk biɔ̈ɔ̈k.

32 Go Jethu lɛ̈k ke, “Luɔi puɔth juëc cï Wä yiëk ɣɛn ba ke looi, aa ca looi wenhïïm, ye luɔi töŋ nɛn kamken yen wïc wek ye bäk ɣa biɔ̈ɔ̈k aleel?”

33 Go kɔc Itharel bɛ̈ɛ̈r, “Yïn acuk wïc buk yï biɔ̈ɔ̈k aleel rin luɔi path, ku ë rin ye yïn Nhialic dɔl guɔ̈p. Yïn ë raan ë path, ku wïc ba rot looi ba ya Nhialic!”

34 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Acï gɔ̈t lɔ̈ŋdun yic guɔ̈p lɔn cï Nhialic ye lueel, ‘Wek aa Nhialic.’

35 Aŋicku lɔn wɛ̈t cï gɔ̈t athör wël thɛɛr Nhialic yic ë yic alanden, ku kɔckä acï Nhialic cɔl, ‘Nhialic,’ kɔc cï Nhialic thɔ̈n wɛ̈tde.

36 Ku na ɣɛn, ke Wä cä cɔɔl ku tuuc ɣa pinynhom, ku ye këdë ye wek ye lueel lɔn cï ɣɛn Nhialic dɔl, ye rin cï ɣɛn ye lueel lɔn ye ɣɛn Wën Nhialic?

37 Duɔ̈kkë wɛ̈tdiɛ̈ gam tɛ̈ cïï ɣɛn luɔi Wä loi.

38 Ku na ya ke looi, ku cɔk alɔn cïï wek wɛ̈tdiɛ̈ gam, ke we dhil luɔikiɛ̈ gam, bäk ŋic alanden lɔn Wä arɛ̈ɛ̈r kek ɣa ku ɣɛn atɔ̈ Wä yic.”

39 Gokë wïc bïk dɔm, go ke käl nyïn.

40 Go Jethu bɛn dhuk ciëën wär Jordan alɔŋtui tɛ̈wäär ye Joon kɔc muɔɔc nhïïm thïn, ku rëër thïn tɛ̈ɛ̈n.

41 Go kɔc juëc bɛ̈n tënë ye ku luelkë, “Joon akëc käril looi, ku këriëëc ëbën cï lueel rin ë mony kënë aacï ya yith.”

42 Ku gam kɔc juëc wɛ̈tde ë tɛ̈në.11

1 Raan cɔl Ladhäro, ku ë rɛ̈ɛ̈r Bethanï, ëcï tuaany. Bethanï ë gen rëër Maria thïn kek nyankën cɔl Martha.

2 Maria kënë yen ë nyan wäär cï Bänyda tɔc cök miök ŋïr, ku wuuny ke nhiëmke. Ku ë mɛ̈nhë Ladhäro yen ëcï tuaany.

3 Go nyiɛ̈rakën wɛ̈t tuɔ̈c Jethu, “Bɛ̈ny, mäthdun nhiar acï tuany.”

4 Nawën piŋ Jethu ke lueel, “Tuɛny kënë acïï Ladhäro bï nɔ̈k, kënë acï rot looi bï Nhialic leec thïn. Ku yen ë tɛ̈ bï Wën Nhialic lɛc yök thïn.”

5 Ku Jethu ë nhiar Martha kek nyankën ku Ladhäro.

6 Nawën cɔk piŋ lɔn cï Ladhäro tuaany, ke näk nïn karou tɛ̈wën rëër yen thïn.

7 Ku jɔl lɛ̈k kɔc ye buɔɔth, “Benku dhuk ciëën pan Judia.”

8 Go kɔc ye buɔɔth lueel, “Raan piööc, wäär ëmën thiɔ̈ɔ̈k, ee wïc kɔc Itharel bïk yï biɔ̈ɔ̈k aleel, ku ye wïc ëmën ba bɛn dhuk thïn?”

9 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Akäl tök cï yic la aköl ku wakɔ̈u? Tɛ̈ ciɛth raan ke ruɛl dït ke yeen acie kɔ̈th, rin ala ruɛl yen piny tïŋ.

10 Ku na ciɛth wakɔ̈u ka kɔ̈th, rin liu ruɛl tënë ye.”

11 Jethu acï wëlkä lueel ku mɛt dɛ̈t thïn, “Mäthda Ladhäro acï nïn wit, ku ɣɛn ala ba la puɔ̈ɔ̈c.”

12 Go kɔc ye buɔɔth lueel, “Bɛ̈ny, na cï nïn ka bï ŋuɛ̈ɛ̈n.”

13 Ku wɛ̈t wïc Jethu bï lɛ̈k ke ë lɔn cï Ladhäro thou. Gokë tak lɔn jiɛɛm yen wɛ̈t nïn ë path.

14 Go Jethu gai yic tënë ke, “Ladhäro acï thou,

15 ku ɣɛn acï puɔ̈u miɛt ë riɛnkun ba kɛ̈c rëër kek ye, rin bäk gam. Jɔlku la tënë ye.”

16 Go Thomath, cɔl Acueek, lɛ̈k atuuc, “Lokku ɣodhie kek Raan piööc, rin buk la thou kek ye.”

17 Nawën ɣet Jethu ke yök lɔn cï Ladhäro thiɔ̈k ka la nïn kaŋuan raŋ yic.

18 Bethanï amec kek Jeruthalem tɛ̈cït tɛ̈n meel karou,

19 ku kɔc juëc Itharel aake cï bɛ̈n bïk Martha kek Maria bɛ̈n dɛɛt puɔ̈th, rin wämënhden cï thou.

20 Nawën piŋ Martha lɔn bïï Jethu, ke la aɣeer bï la rɔ̈m kek ye, ku dɔ̈ŋ Maria bei.

21 Go Martha lɛ̈k Jethu, “Bɛ̈ny, na yï tɔ̈ thïn, ŋuɔ̈t wämääth akëc thou.

22 Ku aŋiɛc lɔn na cɔk amën ke Nhialic abï këriëëc ëbën ba thiëëc ye, gäm yï.”

23 Go Jethu lɛ̈k ye, “Wämuuth abï rot jɔt bï pïr.”

24 Go Martha bɛ̈ɛ̈r, “Aŋiɛc lɔn bï yen rot jɔt bï pïr aköl ciëën.”

25 Go Jethu lɛ̈k ye, “Ɣɛn ë jön rot ku pïr. Raan gam wɛ̈tdiɛ̈, na cɔk alɔn thou yen ka bï pïr.

26 Ku kuat raan pïr ku gɛm wɛ̈tdiɛ̈ acïï bï kaŋ thou. Ca kënë gam?”

27 Go lueel, “Ee këya, Bɛ̈ny. Aca gam lɔn ye yïn Raan cï lɔc ku dɔc, Wën Nhialic, bï dhiɛl bɛ̈n pinynhom.”

28 Nawën cï Martha wëlkä lueel, ke dhuk ciëën ku cɔɔl nyanakën Maria amääth ku lueel, “Raan piööc atɔ̈ tɛ̈n ku awïc yï.”

29 Nawën piŋ Maria wɛ̈t kënë, ke jɔt rot ku lɔc la aɣeer bï la rɔ̈m kek ye.

30 Ku Jethu ë ŋot këc ɣet baai, a ŋot rɛ̈ɛ̈r tɛ̈wën rɛ̈m yen thïn kek Martha.

31 Go kɔc Itharel wën rɛ̈ɛ̈r ɣööt kek Maria rin bïk dɛɛt puɔ̈u, buɔɔth cök, wën tïŋ kek ye ke cï rot jɔt ku bɛn yekɔ̈u aɣeer. Ee cïk tak lɔn ler yen raŋ nhom bï la dhiau thïn.

32 Wën ɣeet Maria tɛ̈wën rëër Jethu thïn, ke cuɛt rot piny yecök ku lueel, “Bɛ̈ny, na yï tɔ̈ thïn tɛ̈n ŋuɔ̈t wämääth akëc thou.”

33 Nawën tïŋ Jethu ke dhiau, ku kɔc Itharel awën ruɛc ye ke dhiau aya, go keŋ yepuɔ̈u ku ŋeer yic apɛi.

34 Go ke thiëëc, “Cäk thiɔ̈k tɛ̈no?” Gokë lueel, “Bɛ̈ny, bäär ba tïŋ.”

35 Go Jethu dhiau.

36 Go kɔc Itharel lueel, “Tiɛ̈ŋkë tɛ̈ nhiɛɛr yen ye thïn.”

37 Go kɔc kɔ̈k kamken lueel, “Acï raan cï cɔɔr liep nyin, këc looi? Ku yeŋö këc yen Ladhäro kuɔ̈ny bei thou yic?”

38 Go Jethu yic bɛn ŋɛɛr apɛi ku ler raŋ nhom, ku raŋ ëcï wec kuur yic, ku kuurdït acï tääu yethok.

39 Go Jethu ke yɔ̈ɔ̈k, “Nyaaikë kuur.” Go Martha, nyanakën raan cï thou bɛ̈ɛ̈r, “Bɛ̈ny, acï nhiany. Nïn cï ye thiɔ̈k aa ŋuan.”

40 Go Jethu lɛ̈k ye, “Kɛ̈c lɛ̈k yï lɔn bï yïn lɛc Nhialic tïŋ tɛ̈ gɛ̈m yïn?”

41 Gokë kuur laar wei. Go Jethu yenyin ŋäär nhial ku lueel, “Wä yïn alɛɛc rin ye yïn ɣa piŋ,

42 ku aŋiɛc lɔn ye yïn ɣa piŋ akölaköl, ku aluɛɛl rin bï kɔc tɔ̈ thïn tɛ̈n ye gam, lɔn cï yïn ɣa tooc.”

43 Kaam wën cï yen wëlkä lueel ke cöt röldït, “Ladhäro, bäär aɣeer.”

44 Go bɛ̈n aɣeer ke cï duut cök ku cin alanh thiëkthiëk, ku acï der nyin alath. Go Jethu lɛ̈k ke, “Däkkë ku calkë acath.”

45 Go kɔc juëc Itharel cï bɛ̈n bïk Maria bɛ̈n neem, kë cï Jethu looi tïŋ, ku gamkë wɛ̈tde.

46 Ku dhuk kɔc kɔ̈k ciëën kamken tënë kɔc akut Parathï, bïk käk cï Jethu looi la lɛ̈k ke.

47 Go kɔc akut Parathï ku kɔc käk Nhialic mat kek bɛ̈ny luk, ku luelkë, “Buk ŋö looi? Mony kënë ee luɔi ril apɛi looi!

48 Na pälku bï la tueŋ këlä, ke kɔc ëbën abï wɛ̈tde gam, ku bäny Roma aabï bɛ̈n bïk luaŋ Nhialic thuɔ̈r piny ku rɛckë panda.”

49 Go Kaipa yen ye raandït kɔc käk Nhialic ë ruɔ̈ɔ̈n kënë lueel, “Wɛ̈t tök akuɔ̈ckë!

50 Cäk ye tïŋ lɔn aŋuɛ̈ɛ̈n tënë we bï raan tök thou rin kɔc, tɛ̈n tɛ̈ bï wuɔ̈nda riääk ëbën?”

51 Ku akëc wɛ̈t kënë lueel piände ë rot, ku ë rin ye yen raandït kɔc käk Nhialic ë ruɔ̈ɔ̈n kënë. Ku ë luel käk tueŋ bï röt looi lɔn bï Jethu thou rin thän Itharel,

52 Ku acie riɛnken kepɛ̈c, abï thou aya bï mïth Nhialic cï thiëi pinynhom kuɔ̈ɔ̈t yiic bïk aa tök.

53 Jɔɔk aköl kënë ke bäny aake guïr bïk Jethu nɔ̈k.

54 Këya, go Jethu kɛ̈c bɛn acath ë path kam kɔc pan Judia, ku jiël bï la gen cɔl Epraim tɛ̈thiɔ̈k ke ror, ku rëër thïn kek kɔc ye buɔɔth.

55 Ku Yan Ayum cïn yic luɔi kɔc Itharel ëcï thiɔ̈k, go kɔc juëc jäl bääiken yiic bïk la Jeruthalem, bïk köc wuuny kek kegup yandït nhom tueŋ la looi.

56 Gokë Jethu wïc, ku thiëckë röt kamken wën cï kek guëër luaŋ Nhialic, “Yeŋö yakë tak? Bï bɛ̈n yai yic, kua cïï bï bɛ̈n?”

57 Ku kɔc käk Nhialic ku kɔc akut Parathï aake cï wɛ̈t lueel, lɔn raan ŋic tɛ̈ rëër Jethu thïn adhil wɛ̈t lɛ̈k ke, ku bï dɔm.12

1 Nïn kadätem Yan Ayum cïn yic luɔu nhom tueŋ, ke Jethu la Bethanï, pan ciëŋ Ladhäro thïn, raan wäär cï jɔ̈t bei thou yic.

2 Gokë miëth guiir tënë ye, miëth cï Martha bɛ̈n luui thïn apɛi. Ku Ladhäro atɔ̈ kam kɔc ke rɛ̈ɛ̈r thïn aya.

3 Go Maria karjac cï thiäŋ miök ŋïr cɔl naar, ye ɣɔɔc wëëu juëc lööm, ku puk Jethu cök ku wuuny nhïmken nhom. Go aŋïr miök ɣöt rum yic ëbën.

4 Go raan tök kam kɔc Jethu buɔɔth, cɔl Judath Ithkariöt, raan bï ye luɔm lueel,

5 “Yeŋö këc miök ŋïr kënë ɣaac wëëu juëc wär wëëu ye dɔ̈m raan tök, ku yïk ke kɔc ŋɔ̈ŋ?”

6 Ku ëcie rin nhiɛ̈r kɔc ŋɔ̈ŋ yen lueel yen kënë, ee rin ye yen cuär, ee ye wëëu akut muk, ku ë ye rot kony thïn.

7 Go Jethu lueel, “Pälkë, calkë amuk miök rin aköl bï ɣa thiɔ̈k.

8 Kɔc ŋɔ̈ŋ aabï rëër thïn akölaköl kek we, ku ɣɛn acïï bï rëër kek we akölaköl.”

9 Go kɔc juëc Itharel jäl ŋic lɔn tɔ̈ Jethu Bethanï, gokë la thïn, ku acie rin Jethu yetök, ee rin bïk Ladhäro la tïŋ aya, raan wäär cï Jethu jɔt kam kɔc cï thou.

10 Go kɔc käk Nhialic wɛ̈t mat yic bïk Ladhäro nɔ̈k aya,

11 rin wɛ̈t Ladhäro yen aye kɔc juëc Itharel bänyken puɔ̈l ku gamkë wɛ̈t Jethu.

12 Naɣɔn nhiääk dɛ̈t ke akutdït kɔc cï bɛ̈n Yan Ayum cïn yic luɔu yic, piŋ wɛ̈t lɔn bïï Jethu Jeruthalem.

13 Gokë ayɔ̈r agɛ̈p lööm, ku lek bïk la lor, ku ketkë ëlä, “Lɛc tënë Nhialic! Nhialic dɔc raan bɔ̈ rin Bɛ̈ny! Nhialic dɔc Bɛ̈ny Itharel!”

14 Go Jethu akaja yök ku nyuuc yekɔ̈u, cït tɛ̈ cï gät ye athör thɛɛr wël Nhialic yic,

15 “Duɔ̈kkë riɔ̈c kɔc Itharel! Yen kïn, Bänydun abɔ̈, ke cï nyuc akaja kɔ̈u.”

16 Ku käkkä aake këc kɔcken ye buɔɔth deet yiic, nawën cï Jethu rot jɔt ke lɛc, ke jɔlkë ŋic lɔn cï käkkä gɔ̈t athör thɛɛr wël Nhialic yic, ku lɔn cï kek käkkä looi tënë ye.

17 Ku kɔc juëc ke rɛ̈ɛ̈r thïn wäär cï Jethu Ladhäro caal aɣeer raŋ yic, ku jɔt kam kɔc cï thou, aake kë cïk tïŋ tɛ̈t kɔc.

18 Ku rin wɛ̈t kënë aya yen aa lor kɔc juëc ye, rin cï kek luɔidït jäŋ gɔ̈i cï looi piŋ.

19 Go kɔc akut Parathï lueel kamken, “Cäk ye tïŋ lɔn cïn yen kë yökku thïn. Tiɛ̈ŋkë, aye thɛ̈i ëbën buɔɔth cök.”

20 Kɔc Gïrïk kɔ̈k aake tɔ̈ kam kɔc cï la Jeruthalem bïk Nhialic la door thïn.

21 Gokë bɛ̈n tënë Pilipo, raan Galilia pan Bethaida ku luelkë, “Bɛ̈ny, ɣok aa wïc Jethu buk tïŋ.”

22 Go Pilipo wɛ̈t lɛ̈k Andria, ku lekkë karou tënë Jethu bïk la lɛ̈k ye.

23 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Ëmën, aköl bï Manh Raan ya leec apɛi acï guɔ ɣëët.

24 Wɛ̈t yic alɛ̈k we, nyin rap ë rëër ke ye tök ë path, tɛ̈ këc ye tääu tiɔp yic bï ciɛ̈t kë cï thou. Na le yic pät bï ciɛ̈t kë cï thou, ka jɔl luɔk mïth juëc.

25 Raan nhiar piɛ̈rde, abï muɔ̈r ku raan man piɛ̈rde pinynhom tɛ̈n abï muk tënë pïr akölriëëc ëbën.

26 Kuat raan wïc ye bï ɣɛn luɔ̈ɔ̈i ka dhil ɣa buɔɔth cök, rin tɛ̈ rëër ɣɛn thïn, aluɔnydiɛ̈ abï rëër thïn aya, ku Wä abï kuat raan luui ɣa leec.

27 “Piändiɛ̈ arem ëmën, ku ba ŋö lueel? Ba lueel, ‘Wä, duk kërɛɛc tit ɣa cɔl abɔ̈?’ Ku kënë ë yen cï ɣɛn bɛ̈n thïn, rin ba arɛɛm aköl kënë thöl.

28 Wä, cɔl riɛnku alec!” Go röl jam nhial ku lueel, “Aca cɔl alec ku aba bɛn cɔl alec.”

29 Go kɔc ke kääc thïn tɛ̈ɛ̈n röl piŋ ku luelkë, “Deŋ acï mär.” Go kɔc kɔ̈k lueel, “Atuny Nhialic acï jam tënë ye.”

30 Tɛ̈ɛ̈në, go Jethu lɛ̈k ke, “Ee cie tënë ɣa yen jiɛɛm röl kënë, ee riɛnkun.

31 Ëmën, ë tɛ̈ bï luk teem tënë kɔc tɔ̈ pinynhom, ku bɛ̈ny jakrɛc abï cuɔp wei.

32 Tɛ̈ cï ɣa jat nhial, ke ɣɛn abï kɔc ëbën miëët tënë ɣa.”

33 Ku wën lueel yen kënë, ke wïc bï nyuɔɔth yen tɛ̈ bï yen thou thïn.

34 Go akut bɛ̈ɛ̈r tënë ye, “Wɛ̈t cï gɔ̈t athör yic ë ɣok lɛ̈k lɔn bï Raan cï lɔc ku dɔc, pïr akölriëëc ëbën. Na yïïn lëu këdë ba lueel lɔn bï Manh Raan jat nhial? Ku yeŋa yen Manh Raan?”

35 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Aŋoot tɛ̈thin nyɔɔt bï ruɛl rëër kamkun. Lakkë tueŋ dhɔ̈ldun yic ëmën tɔ̈u ruɛl tënë we bï muɔ̈ɔ̈th we cïï döt, rin raan cath muɔ̈ɔ̈th yic akuc tɛ̈ ler yen thïn.

36 Gamkë ruɛl ëmën ŋoot yen kek we, rin bäk aa kɔc ruɛl.” Tɛ̈wën cï Jethu wëlkä lueel ke la aɣeer ku thiɛɛn rot tënë ke.

37 Na cɔk amën cï yen luɔi rilkä ëbën looi kenhïïm guɔ̈p, ke keek aa këc wɛ̈tde gam,

38 bï wɛ̈t cï Ithaya, raan käk Nhialic tïŋ kaŋ lueel thɛɛr yenhom tiɛɛŋ, wɛ̈tden wäär lueel ëlä, “Bɛ̈ny, yeŋa cï wɛ̈t cuk lɛ̈k kɔc gam? Yeŋa cï Bɛ̈ny nyuɔ̈th riɛl?”

39 Ku rin ë kënë acïn tɛ̈ bï kek gam, rin wɛ̈t kënë aya, acï Ithaya lueel ëlä,

40 “Aacï Nhialic dhɔ̈ny nyïn, ku mɛ̈r kepuɔ̈th. Bïk käŋ cïï tïŋ kenyïn, ku cïk wɛ̈t det kepuɔ̈th. Bïk röt wɛ̈l ɣɛn ku ba keek kony.”

41 Ithaya acï kënë lueel rin cï yen lɛc Jethu tïŋ ku jiɛɛm riɛnke.

42 Ku ëmën aya, ke bäny kɔc Itharel aake cï wɛ̈t Jethu gam, ku akëckë lueel kɔc nhïïm, rin riɔ̈c kek kɔc akut Parathï bïk ke cïï cop wei tɛ̈n amat.

43 Aake lɛc kɔc nhiaar tënë lɛc Nhialic.

44 Go Jethu lueel röldït kɔc nhïïm, “Raan gam wɛ̈tdiɛ̈ acie wɛ̈tdiɛ̈ rot yen ye gam, ee wɛ̈t raan toc ɣa gam aya.

45 Ku raan tïŋ ɣa, ka tïŋ raan cä tooc aya.

46 Ɣɛn acï bɛ̈n cïmën ruɛl pinynhom, bï raan ëbën gam wɛ̈tdiɛ̈ cïï ben rëër muɔ̈ɔ̈th yic.

47 Raan piŋ wɛ̈tdiɛ̈ ku cïï lɔ̈k looi, ke ɣɛn acïn wɛ̈t ba tɛ̈m ye, rin këc ɣɛn bɛ̈n ba kɔc pinynhom bɛ̈n luk, ɣɛn acï bɛ̈n ba ke bɛ̈n pïïr.

48 Raan kuec ë ɣa ku cïï wɛ̈tdiɛ̈ gam, raan bï ye tɛ̈m awuɔ̈c abï tɔ̈ thïn, ku wɛ̈tdiɛ̈n ca lɛ̈k kɔc abï ye luk aköl ciëën.

49 Ku ë këya, rin këc ɣɛn jam wɛ̈t piändiɛ̈ rot, ku ë Wä Aciëŋ toc ɣa, yen acï ɣa thɔ̈n kë ba dhiɛl lueel ku jaam ë yic.

50 Ku aŋiɛc lɔn ye wɛ̈tde pïr akölriëëc ëbën bɛ̈ɛ̈i. Käk ya lueel aa käk cï Wä nyuɔ̈th ɣa ba ke lueel.”13

1 Ee ye aköl Yan Ayum cïn yic luɔu nhom tueŋ. Go Jethu ŋic lɔn cï aköl jiël yen pinynhom tɛ̈n jäl bɛ̈n, ku bï la tënë Wun. Yeen acï kɔcken rɛ̈ɛ̈r pinynhom nhiaar alanden, ku nhiɛɛr ke ɣet tɛ̈ bï wɛ̈t thök.

2 Jethu ku kɔcken ye buɔɔth aake cï nyuc bïk miëth thëi cam. Ku jɔŋrac ëcï wɛ̈t tääu Judath, wën Thaimon Ithkariöt puɔ̈u, bï Jethu gaany.

3 Go Jethu ŋic lɔn cï Wun riɛl ëbën tääu yecin, ku ë ŋic lɔn cï yen bɛ̈n tënë Nhialic, ku ë ben dhuk tënë ye.

4 Go rot cuɔt wei tɛ̈wën mïth kek thïn ku dɛ̈k alanh kɔ̈u, ku ruk alanh wuɔ̈ny ye aŋum.

5 Ku jɔl pïu puɔ̈k aduɔ̈k yic ku lɔɔk kɔcken ye buɔɔth cök, ku wuuny ke alanh wuɔ̈ny wën cï ruɔ̈k ye aŋum.

6 Ku jɔl bɛ̈n tënë Thaimon Pïtɛr, go Pïtɛr lɛ̈k ye, “Ye yïn bä lɔɔk cök, Bɛ̈ny?”

7 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r tënë ye, “Ke luɔɔi acïï ye deet yic ëmën, ku aba lɔ̈k deet yic.”

8 Go Pïtɛr lueel, “Yïn acïï ɣa bï kaŋ lɔɔk cök acïn.” Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Na cä yï lɔk cök, ke yïn acïn tɛ̈ bï yïn bɛn a raandiɛ̈.”

9 Go Thaimon Pïtɛr lueel, “Bɛ̈ny, na ye këya ke yï duk ɣa lɔk cök ë rot, lɔk ɣacin ku ɣanhom aya.”

10 Go Jethu lueel, “Raan cï laak acïn guɔ̈p acuɔl, ku abï yecök lɔɔk rot. Wek aa ɣer ëbën, ke raan tök kamkun yen acïï ɣer.”

11 Jethu ë ŋic raan bï ye gaany, yen ë lueel yen ye ëlä, “Wek aa ɣer wedhie, ke raan tök yen acïï ɣer.”

12 Nawën cï Jethu ke lɔɔk cök, ke ben alanhde ruɔ̈k ku nyuuc tɛ̈den wën rëër yen thïn, ku thiëëc ke, “Cäk käk ca looi tënë we ëmën deet yiic?

13 Wek aa ɣa cɔɔl raan piööc ku Bɛ̈ny, ku yeen apath bäk looi këya, rin ë ɣa.

14 Ɣɛn ë Bɛ̈ny ku Raan piööc tënë we, ku ŋot we laak cök. Ke week aya, wek aabï wecök lɔɔk kamkun, ŋɛk kek ŋɛk.

15 Wɛ̈t path aca nyuɔ̈th we, bäk looi cïmën cï ɣɛn ye looi tënë we.

16 Wɛ̈t yic alɛ̈k we, acïn alony dït tënë bänyde, ku acïn atuny dït tënë raan toc ye.

17 Ëmën ŋic wek wɛ̈t yic kënë, tɛ̈ looi wek ye, ke miɛt puɔ̈u dït abäk yök thïn.

18 “Ɣɛn acïï jam ë riɛnkun ëbën, ɣɛn aŋic kɔc ca kuɛ̈ny bei. Ku wɛ̈t cï gɔ̈t athör thɛɛr wël Nhialic yic ëlä, ‘Raan mïth ɣok aduäŋ tök yic acie nhom wɛ̈l ɣa,’ adhil yenhom tiɛɛŋ.

19 Wek aa lɛ̈k wɛ̈t kënë ëmën ke këc rot guɔ looi, rin aköl bï yen rot looi ka bäk jäl gam lɔn, ‘Ye Ɣɛn Yeen.’

20 Wɛ̈t yic alɛ̈k we, raan lor raan ca tooc, acä lor aya, ku raan lor ɣɛn ka lor raan toc ɣɛn aya.”

21 Nawën cï Jethu wëlkä lueel, ke ŋɛɛr yic ku lueel, “Wɛ̈t yic alɛ̈k we, raan tök kamkun abï ɣa gaany.”

22 Go kɔc ye buɔɔth kenyïn liääth kamken ke cï nhïïm la dïl apɛi wɛ̈t ye lueel.

23 Ku raan töŋ nhiɛɛr Jethu kam kɔc ye buɔɔth, ëcï nyuc Jethu lɔ̈ɔ̈m,

24 go Pïtɛr nieu nyïn ku lueel, “Thiëc, ye raan nɛn yen jiɛɛm yen riɛnke.”

25 Go atuny kënë rot cuɔ̈t Jethu ku thiëëc, “Bɛ̈ny, ye yen ë ŋa?”

26 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Ee raan bï ɣɛn ayup luɔ̈t kada yic ku yiëk ye.” Ku lööm ayum ku lut kada yic ku yïk Judath, wën Thaimon Ithkariöt.

27 Tɛ̈wën lööm Judath ayup, ke jɔŋrac go la yeguɔ̈p. Go Jethu lɛ̈k ye, “Kë wïc ba looi, lɔc looi.”

28 Ku acïn raan kam kɔc ke mïth kek ye cï wɛ̈t deet yic, ye rin ŋö yen jiɛɛm Jethu këya tënë ye.

29 Ku rin yen Judath yen wɛ̈ɛ̈uken muk, ke cï kɔcken kɔ̈k tak lɔn cï Jethu ye lɛ̈k ye bï la ɣɔɔc kä wïckë rin yai, tɛ̈dë ke cï lueel bï kɔc ŋɔ̈ŋ muɔɔc.

30 Ku kaam wën lööm Judath ayup, ke la aɣeer. Ku ë ye wakɔ̈u.

31 Wën cï Judath jäl, ke lueel Jethu, “Ëmën lɛc Manh Raan acï nyuɔ̈th kɔc, ku lɛc Nhialic acï nyuɔ̈th kɔc ë ye.

32 Ku tɛ̈ cï lɛc Nhialic nyuɔ̈th kɔc ë ye, ke Nhialic abï lɛc Manh Raan nyuɔɔth yeguɔ̈p, ku abï lac looi nyin yic.

33 Miɛ̈thkiɛ̈, ɣɛn acïï bï rëër kek we apɛi. Wek abä wïc, ku alɛ̈k we ëmën yen wɛ̈t ca lɛ̈k kɔc Itharel, ‘Acïn tɛ̈ bï wek la tɛ̈ ler ɣɛn thïn.’

34 Löŋ yam ayiëk we, nhiarkë röt kamkun, cïmën cï ɣɛn we nhiaar, këya, ke wek aa dhil röt nhiaar kamkun.

35 Na nhiarkë röt kamkun ka bï ŋic kɔc ëbën lɔn ye wek kɔckiɛ̈n ɣa buɔɔth.”

36 Go Thaimon Pïtɛr thiëëc, “Na yïïn lɔrdë Bɛ̈ny?” Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Tɛ̈ ler ɣɛn thïn acïn tɛ̈ buɔɔth yïn ɣacök ëmën, ku yïn abä buɔɔth aköldä.”

37 Go Pïtɛr thiëëc, “Bɛ̈ny, yeŋö cïï ɣɛn ye lëu ba yï buɔɔth ëmën? Atɔ̈u ɣapuɔ̈u ba thou ë riɛnku.”

38 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Lëu ba thou alanden ë riɛnkiɛ̈? Wɛ̈t yic alɛ̈k yï. Tɛ̈ ŋot këc thɔn ajïth kiu, aba lueel arak diäk lɔn kuc yïn ɣa.”14

1 Go Jethu lɛ̈k ke, “Duɔ̈kkë diɛɛr ku rɛ̈ɛ̈rkë we rac puɔ̈th. Gamkë Nhialic ku gamkë ɣa aya.

2 Pan Wä ala yic ɣööt juëc, ku ɣɛn ala ba piny la guiir tënë we. Na cie yic wɛ̈t kënë, ŋuɔ̈t akɛ̈c lɛ̈k we.

3 Ku tɛ̈ cï ɣɛn la ba piny la guiir tënë we, ke ɣɛn abï dhuk ba we mat tɛ̈diɛ̈ rin bäk rëër tɛ̈ tɔ̈u ɣɛn thïn.

4 Ku dhël bï wek ɣet tɛ̈ le ɣɛn thïn aŋiɛckë.”

5 Go Thomath lɛ̈k ye, “Bɛ̈ny, ɣok aa kuc tɛ̈ le yïn thïn, ku buk dhël bï ɣok ɣet tɛ̈ tɔ̈ yïn thïn ŋic këdë?”

6 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r tënë ye, “Ɣɛn ee dhël ku yic ku pïr, acïn raan la tënë Wä tɛ̈ cïï yen riɛnkiɛ̈.”

7 Ku lëk ke, “Ëmën cï wek ɣa ŋic, ke wek aabï Wä ŋic aya, ku ëmën ɣet tueŋ, aŋiɛckë ku acäk tïŋ.”

8 Go Pilipo lueel, “Bɛ̈ny, nyuɔ̈th ɣo Wuur, yen ee kë wïcku yetök.”

9 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Ɣɛn acï ceŋ apɛi kek we, ku yïn aŋot yï këc ɣa ŋic, Pilipo? Raan cä tïŋ, acï Wä tïŋ aya. Yeŋö ë yïn ye lueel, ‘Nyuɔ̈th ɣo Wuur?’

10 Kɛ̈c gam yïn Pilipo, lɔn rëër ɣɛn Wä yic ku Wä ɣayic?” Ku jɔl Jethu lɛ̈k kɔcken ye buɔɔth, “Wël ca lɛ̈k we aacie wël bɔ̈ bei tënë ɣa. Wä rɛ̈ɛ̈r ɣayic, yen ë luɔide looi.

11 Gamkë wɛ̈tdiɛ̈ lɔn rëër ɣɛn Wä yic ku lɔn tɔ̈ Wä ɣayic. Na liu gam ke gamkë rin luɔikiɛ̈.

12 Wɛ̈t yic alɛ̈k we, raan gam wɛ̈tdiɛ̈ abï luɔi ya looi a looi, ku tɛ̈dɛ̈t abï luɔidït tɛ̈në luɔidiɛ̈ a looi, rin ler ɣɛn tënë Wä.

13 Ku këriëëc ëbën bäk thiëëc ë riɛnkiɛ̈ aba looi, rin bï lɛc Wun nyuɔɔth rin Wënde.

14 Tɛ̈ thiëëc wek këdäŋ ë riɛnkiɛ̈, ka ba looi.

15 “Na nhiarkë ɣa, ke we piŋ lɔ̈ɔ̈ŋkiɛ̈.

16 Ɣɛn abï Wä thiëëc ku abï we yiëk raan dɛ̈t kɔc kony, ku ye Wëi ë yic bï rëër kek we akölriëëc ëbën.

17 Acïn tɛ̈ bï kɔc pinynhom ye gam, rin acïk lëu bïk tïŋ ku cïk lëu bïk ŋic. Ku yeen aŋiɛckë rin yen adɔ̈ŋ kek we ku aciëŋ kek we.

18 “Wek aacä bï puɔ̈l wepɛ̈c, ɣɛn abï dhuk tënë we.

19 Aŋoot tɛ̈thin-nyɔɔt ku kɔc pinynhom aacïï ɣa bï bɛn tïŋ ku wek aabä tïŋ, ku rin pïïr ɣɛn, ke wek aabï pïr aya.

20 Tɛ̈ ler aköltui bɛ̈n ka bäk ŋic lɔn tɔ̈ ɣɛn Wä yic ku lɔn rëër ɣɛn weyiic.

21 “Raan gam lɔ̈ɔ̈ŋkiɛ̈ ku looi ke, yen ë raan nhiar ɣa. Ku raan nhiar ɣa abï Wä nhiaar, ku yeen aba nhiaar aya, ku ɣɛn abï rot nyuɔ̈th ye.”

22 Go Judath lueel, ku yeen acie Judath Ithkariöt, “Bɛ̈ny, bï rot lëu këdë ba rot nyuɔ̈th ɣo ku cïï rot nyuth kɔc pinynhom?”

23 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r tënë ye, “Raan nhiar ɣa, ka piŋ wɛ̈tdiɛ̈ ku yeen abï Wä nhiaar, ku ɣok aabï bɛ̈n tënë ye ɣok Wä buk pïr kek ye.

24 Raan cïï ɣa nhiar acie wɛ̈tdiɛ̈ ye piŋ. Wɛ̈t cäk piŋ tënë ɣa acie wɛ̈tdiɛ̈, ee wɛ̈t bɔ̈ tënë Wä raan toc ɣa.

25 “Wëlkä aaca lɛ̈k we ëmën ŋoot ɣɛn kek we.

26 Ku raan kɔc kony, Wëi Nhialic bï Wä tuɔ̈ɔ̈c ë riɛnkiɛ̈ yen abï we piɔ̈ɔ̈c këriëëc ëbën ca lɛ̈k we.

27 “Dɔ̈ɔ̈r aya nyääŋ piny ke we, ku dɔ̈ɔ̈rdiɛ̈ guɔ̈p ayiëk we. Acä ye gäm we cïmën ye kɔc piny ye yiëk kɔc. Duɔ̈kkë yiic ŋɛɛr ku duɔ̈kkë riɔ̈c.

28 Acäk piŋ ke luɛɛl tënë we ëlä, ‘Ɣɛn ajiël ku ɣɛn abï la dhuk tënë we.’ Na nhiarkë ɣa ke wek aabï puɔ̈th miɛt rin ler ɣɛn tënë Wä, rin adït tënë ɣa.

29 Kënë aca lɛ̈k we ëmën ke ŋot këc rot guɔ looi, na le rot looi ke bäk gam.

30 Acä lëu ba jam apɛi kek we ëmën, rin jɔŋ pinynhom abɔ̈. Ku yeen acïn riɛl tënë ɣa.

31 Ku adhil kɔc pinynhom ŋic lɔn nhiɛɛr ɣɛn Wä, yen ë rin ye ɣɛn këriëëc ëbën ye thɔ̈n ɣa looi. “Bäk, jiëlku tɛ̈n.15

1 “Ɣɛn abiëny yic ku Wä ë raan dom,

2 yen ee kuat kër cie luɔk tɔ̈ ɣakɔ̈u tɛɛm wei, ku teem kuat kër luɔk nhom, rin bï nyäc bï ŋiɛc luɔk apɛi.

3 Wek aacï jäl piath rin piööc ca yiëk we.

4 Rɛ̈ɛ̈rkë akut yic kek ɣa, ku ɣɛn abï rëër akut yic kek we. Kër acie luɔk ë rot, alëu bï looi tɛ̈ rëër yen abiëc yic. Këya, acäk lëu bäk luɔk tɛ̈ cïï wek rɛ̈ɛ̈r ɣayic.

5 “Ɣɛn abiëc ku wek aa kër. Raan rɛ̈ɛ̈r ɣayic ku ɣɛn yeyic abï luɔk apɛi, rin week acïn kë lɛ̈ukë bäk looi tɛ̈ liu ɣɛn tënë we.

6 Raan cie rëër ɣayic ka ya cuat wei cïmën kër tim ku bï riɛl, ku kuat kërkä aabï kuɔ̈ɔ̈t yiic ku cuɛt ke mɛɛc tɛ̈ bï kek dëp thïn.

7 Na rɛ̈ɛ̈rkë ɣayic, ku rɛ̈ɛ̈r wɛ̈lkiɛ̈ wepuɔ̈th ke këriëëc ëbën bäk thiëëc ku wiɛ̈ckë, ka bäk yök.

8 Lɛc Wä aye nyuɔɔth tɛ̈ lok wek apɛi, ku këya, ke wek aabï ya kɔckiɛ̈n ɣa buɔɔth.

9 Wek aa nhiaar cïmën nhiɛɛr Wä ɣɛn, rɛ̈ɛ̈rkë nhiɛ̈rdiɛ̈ yic.

10 Na thɛkkë lɔ̈ɔ̈ŋkiɛ̈ ke wek aabï rëër nhiɛ̈rdiɛ̈ yic cïmën cï ɣɛn lööŋ Wä buɔɔth yiic, ku rɛ̈ɛ̈r nhiɛ̈rde yic.

11 “Kënë aca lɛ̈k we, bï miɛt puɔ̈u tɔ̈ tënë ɣa täu wepuɔ̈th aya, ku bï miɛt piändu thääp ë dït.

12 Ku lɔ̈ŋdiɛ̈ akïn, nhiarkë röt cïmën cï ɣɛn we nhiaar.

13 Nhiɛ̈rdït tet lëu raan bï yiëk mäthke, ee gɛm wɛ̈ike ë riɛnken.

14 Ku wek aa mäthkiɛ̈ tɛ̈ looi wek käk ca lɛ̈k we.

15 Wek aacä bï bɛn cɔɔl aloony, rin alony akuc käk ye wun baai looi. Ku wek aaya cɔɔl mäthkiɛ̈, rin cï ɣɛn këriëëc ëbën ca piŋ tënë Wä nyuɔ̈th we.

16 Aacie wek cä lɔc, ee ɣɛn acï we lɔc, ku wek aaca tooc bäk la bäk la luui apɛi, luɔi bï döŋ athɛɛr. Ku Wä abï këriëëc ëbën cäk thiëëc ë riɛnkiɛ̈ yiëk we,

17 kë thɔ̈n we akïn, nhiarkë röt kamkun.

18 “Na man kɔc pinynhom we, ke dhiɛlkë tak lɔn cï kek ɣa kaŋ maan.

19 Na we kɔc pinynhom, ke kɔc pinynhom aabï we nhiaar rin ye wek kacken, ku wën cï ɣɛn we kuɛ̈ny bei pinynhom, ke wek aacie kɔc pinynhom, ku rin ë wɛ̈t kënë, kɔc pinynhom aa man we.

20 Muɔ̈kkë wɛ̈t ca lɛ̈k we nhom, ‘Acïn alony dït tënë bänyde.’ Na jörkë ɣa, ke keek aabï we jöör aya, na piŋkë wɛ̈tdiɛ̈, ke keek aabï wɛ̈tdun piŋ aya.

21 Ku keek aabï käkkä looi ëbën tënë we rin ye wek kackiɛ̈, rin kuc kek raan cä tooc.

22 Na ɣa këc bɛ̈n ku cä jam tënë we, ŋuɔ̈t aa këc gup la adumuɔ̈ɔ̈m, ku cït ëmën këlä, acïn tɛ̈ bï ke bɛn puɔ̈l rin adumuɔ̈ɔ̈mken.

23 Raan man ɣa, ee Wä maan.

24 Na ɣa këc luɔikä kaŋ looi kamken, käk cïn raan cï ke kaŋ looi, ŋuɔ̈t aa cïn gup adumuɔ̈ɔ̈m, cït ëmën këlä, aacï käk ca looi tïŋ, ku keek aa ŋot ke man ɣa ku Wä aya.

25 Ku kënë adhil rot looi këya bï wɛ̈t cï gɔ̈t lɔ̈ŋden yic rot tiɛɛŋ, ‘Keek aa man ɣa ë path ke cïn wɛ̈t yic.’

26 “Raan kuɔɔny abï bɛ̈n, Wëi Nhialic abï yiny Nhialic nyooth, ku yeen abɔ̈ tënë Wä. Yeen aba tuɔ̈c we tënë Wä, ku yeen abï jam ë riɛnkiɛ̈.

27 Ku week aya wek aabï jam ë riɛnkiɛ̈ rin cï wek rëër ke ɣa thɛɛr.16

1 “Kënë aca lɛ̈k we bäk gamdun cïï päl.

2 Wek aabï cuɔp wei tɛ̈n amat. Ku kaam abï bɛ̈n, tɛ̈ bï kuat raan näk we ye tak lɔn na looi kënë, ke yeen aluui Nhialic.

3 Keek aabï käkkä looi tënë we, rin kuc kek Wä ku kuckë ɣa.

4 Käkkä aaca lɛ̈k we, rin aköl bï kek käkkä looi, ka jälkë tak lɔn cï ɣɛn ye kaŋ lɛ̈k we.

5 “Wëlkä aa kɛ̈c lɛ̈k we wäär tueŋ rin rëër ɣɛn kek we.Ku ëmën ɣɛn ala tënë raan cä tooc, ku aŋot cïn raan kamkun ɣa thiëëc, ‘Na yïïn lɔr dë?’

6 Ku ëmën cï ɣɛn ye lɛ̈k we, wek aacï puɔ̈th jiɛth.

7 Wɛ̈t yic alɛ̈k we, aŋuɛ̈ɛ̈n tënë we lɔn jiël ɣɛn, rin na cä jiël ke raan kɔc kony acïï bï bɛ̈n tënë we. Ku na jäl ke yen aba la tuɔ̈c we.

8 Ku na bïï, ka bï nyuɔ̈th kɔc pinynhom lɔn rɛɛc kek rin wɛ̈t adumuɔ̈ɔ̈m, ku rin wɛ̈t ciɛɛŋ path ku wɛ̈t luŋ Nhialic.

9 Keek aa rɛc rin wɛ̈t adumuɔ̈ɔ̈m, rin këc kek ɣa gam,

10 rin wɛ̈t ciɛɛŋ path cï ladiɛ̈ tënë Wä nyuɔɔth, ku kë cïï wek ɣɛn bï bɛn tïŋ.

11 Ku keek aa rɛc rin luk, rin cï bɛ̈ny pinynhom tɛ̈n luɔ̈k wei.

12 “Ɣɛn ala käjuëc kɔ̈k ba lɛ̈k we, ku ëmën aril yic bäk ke muk wenhïïm.

13 Ku na bɔ̈ Wëi Nhialic yen ë yic, ka bï we nyuɔ̈th wël yith ëbën. Yeen acïï bï jam wɛ̈lke ë rot, ku käk ye piŋ aabï lɛ̈k we.

14 Yeen aba leec, rin bï yen këdiɛ̈n ba lueel lööm ku nyuth we.

15 Käk Wä ëbën aa käkkiɛ̈, ku ë yen acï ɣɛn ye lueel lɔn bï Wëi käk ba yiëk ye lööm, ku jɔl ke lɛ̈k we.

16 “Aŋoot kaam thin nyɔɔt, ku wek aacïï ɣa bï tïŋ, ku na ben a kaam thin nyɔɔt ke we abï ɣɛn bɛn tïŋ.”

17 Go kɔc kɔ̈k kam kɔcken ye buɔɔth lueel, “Kënë wɛ̈tde yic yeŋö? Aye lɛ̈k ɣo, kaam thin-nyɔɔt ke week aacïï ɣa bï bɛn tïŋ, ku ben a kaam thin-nyɔɔt ku wek aabï ɣa tïŋ? Ku lueel aya, ‘Ee rin ler ɣɛn tënë Wä.’ ”

18 Gokë thiëc, “Kam thin-nyɔɔt kënë wɛ̈tde yic ako? Kë wïc bï lueel akucku!”

19 Go Jethu ŋic lɔn wïc kek ye bïk thiëëc, ku lëk ke, “Aca lueel, ‘Kam thin nyɔɔt ke wek aacïï ɣa bï tïŋ, ku na ben a kaam dɛ̈t ke wek aabï ɣa tïŋ.’ Ye wɛ̈t kënë yen yakë thiëëc kamkun?

20 Wɛ̈t yic alɛ̈k we, wek aabï dhiau ku dhuɔ̈ɔ̈rkë apɛi, ku kɔc pinynhom aabï puɔ̈th miɛt, ku wek aabï puɔ̈th rɛ̈ɛ̈c, ku rɛ̈ɛ̈c piändun abï wel tënë we bï ya miɛt puɔ̈u.

21 Na thiɔ̈k tik kek dhiëth ka rac puɔ̈u rin cï aköl reem ye ɣëët, ku na cï meth jäl dhiëëth ka arɛɛm wën acïï ben tak rin cï yen puɔ̈u miɛt, rin cï yen meth dhiëëth pinynhom.

22 Ku acït kënë tënë we aya, wek aa rɛc puɔ̈th ëmën, ku wek aabä bɛn tïŋ, ku wek aabï kuɛth miɛt ë puɔ̈u, kuat miɛt puɔ̈u cïn raan bï ye bɛn nyaai tënë we.

23 “Na la aköl kënë bɛ̈n ke wek aacïï ɣa bï bɛn thiëëc këdäŋ. Wɛ̈t yic alɛ̈k we, këriëëc ëbën bäk thiëëc ë riɛnkiɛ̈ abï Wä yiëk we.

24 Ɣet yaköl acïn kë cäk thiëëc ë riɛnkiɛ̈, thiëckë ku abäk yök, bï miɛt puɔ̈u dït tënë we.

25 “Käkkä aake ya lɛ̈k we waal, ku tɛ̈ cïï ɣɛn bï bɛn jam waal acï thiɔ̈k, ku ɣɛn abï ya jam tënë we wël la gɛi rin Wä.

26 Tɛ̈ le aköl kënë bɛ̈n, ke wek aabï Wä thiëëc ë riɛnkiɛ̈. Ku acä bï lɛ̈k we lɔn bï ɣɛn ya röök ë riɛnkun tënë Wä,

27 rin Wä anhiar we rin nhiɛɛr wek ɣa, ku rin cï wek ye gam lɔn ɣɛn a ɣa bɔ̈ tënë Nhialic.

28 Ɣɛn abɔ̈ tënë Wä ba bɛ̈n pinynhom, ku pinynhom aba puɔ̈l ku dhuɔ̈k tënë Wä.”

29 Go kɔcken ye buɔɔth lɛ̈k ye, “Tïŋ, yïn ajam gɛi ëmën ke yï cïï ben jam waal.

30 Acuk ŋic ëmën lɔn ŋic yïn këriëëc ëbën, ku yïn aacïï tït bï yï thiëëc, rin wɛ̈t kënë acuk ŋic lɔn bïï yïn tënë Nhialic.”

31 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r tënë ke, “Cäk jäl gam ëmën?

32 Piɛŋkë tɛ̈däŋ abï bɛ̈n, ku acï thiɔ̈k ayic, tɛ̈ bï wek wɛɛr bï ŋɛk ala panden, ku wek aabä nyääŋ piny ɣatök. Ku acie ɣɛn ɣatök rot, rin Wä arɛ̈ɛ̈r kek ɣa.

33 Wek aaca lɛ̈k kënë rin bäk aa tök kek ɣɛn, bäk dɔ̈ɔ̈r yök. Kɔc pinynhom aabï we jöör, ku dɛɛtkë wepuɔ̈th ɣɛn acïï kärɛc pinynhom lëu!”17

1 Nawën cï Jethu wëlkä thöl luɛl, ke ŋɛ̈ɛ̈r yenyin nhial ku lueel, “Wä, akɔ̈l acï ɣëët. Yiëk lɛc Wëndu ku bï Wëndu yï yiëk lɛc.

2 Rin yïn acï bääny yiëk ye kɔc nhïïm ëbën, bï pïr akölriëëc ca gäm ye yiëk kɔc ëbën.

3 Ku pïr akölriëëc akïn, bï kɔc yï ŋic lɔn yïn ë Nhialic la cök, ku ŋickë Jethu raan cï lɔc ku dɔc wäär ca tuɔ̈ɔ̈c pinynhom.

4 Ɣɛn acï lɛcdu nyuɔɔth pinynhom, ku luɔi ca yiëk ɣa ba looi aca thääp.

5 Wä, gäm ɣa lɛcdu yïnhom tɛ̈n ëmën, lɛc wäär rɛ̈ɛ̈r kamkua ɣok yï, wäthɛɛr ke piny këc cak.

6 “Yïn aca nyuɔɔth tënë kɔc ca yiëk ɣa pinynhom. Keek aake ye kacku, ku ë yïn acï ke gäm ɣa, ku keek aacï wɛ̈tdu gam.

7 Ke ëmën aŋickë lɔn këriëëc ëbën ca yiëk ɣa abɔ̈ tënë yï.

8 Wä ɣɛn acï wɛ̈t ca lɛ̈k ɣa lɛ̈k ke, gokë gam, ku aŋickë ayic yen lɔn bïï ɣɛn tënë yï, ku acïk gam lɔn cï yïn ɣa tooc.

9 “Ɣɛn ë röök ë riɛnken. Ɣɛn acie röök rin kɔc tɔ̈ pinynhom, ee rin kɔc ca yiëk ɣa rin ye kek kacku.

10 Käkkiɛ̈ ëbën aa käkku, ku lɛcdiɛ̈ aye nyuɔɔth keyiic.

11 Ku ëmën ɣɛn abɔ̈ tënë yï, ɣɛn acïï ben a raan rɛ̈ɛ̈r pinynhom, ku keek aatɔ̈ pinynhom. Wä dhëŋ, tit ke riɛl ë riɛnku, rin wäär ca yiëk ɣa, bïk aa tök cïmën ɣok ɣo yï.

12 Wäär rëër ɣɛn ke ke, aaca muk riɛl ë riɛnku, keek aaca ke tiit ku acïn töŋ cïï määr kamken. Arɛ̈k ke raan wäär yen bï dhiɛl määr ë rot, rin bï wɛ̈t cï gɔ̈t athör thɛɛr wël Nhialic yenhom tiɛŋ.

13 Ku ëmën ɣɛn abɔ̈ tënë yï, ku käkkä aa ya lueel ɣa ŋoot pinynhom bï miɛt piändiɛ̈ rëër kepuɔ̈th ke dït alanden.

14 Ɣɛn acï wɛ̈t lɛ̈k ke, go kɔc pinynhom ke maan, rin cïï kek ye kɔc pinynhom tɛ̈n. Cïmën cïï ɣɛn ye raan pinynhom tɛ̈n aya.

15 Yïn acä bï thiëëc ba ke nyaai pinynhom, ku yïn aya thiëëc ba ke tiit jɔŋrac.

16 Keek aacie kɔc piiny tɛ̈n cïmën cïï ɣɛn raan piny tɛ̈n.

17 Mac ke wɛ̈t yic, rin wɛ̈tdu ë yic.

18 Keek aca ke tuɔɔc pinynhom cïmën cï yïn ɣa tuɔ̈ɔ̈c pinynhom.

19 Ɣɛn ë rot mac ë riɛnku, ku bïk röt mac aya wɛ̈t yic.

20 “Ɣɛn acïï rɔ̈ɔ̈k riɛnken röt, ɣɛn arɔ̈ɔ̈k aya rin kɔc bï gam rin piɔ̈ɔ̈cden.

21 Ɣɛn arɔ̈ɔ̈k rin bï kek aa tök. Wä, cɔl ke aaye tök ɣoyiic cïmën tɔ̈ yïn kek ɣa ku ɣɛn kek yï. Cɔl ke aaye tök rin bï kɔc pinynhom ye gam lɔn cï yïn ɣa tooc.

22 Ɣɛn acï lɛc ca yiëk ɣa, aca yiëk ke bïk aa tök cïmën ye ɣok tök.

23 Ɣɛn arɛ̈ɛ̈r keyiic cïmën rëër yïn ɣayic bïk aa tök ëbën, bï kɔc pinynhom ŋic lɔn cï yïn ɣa tooc, ku lɔn nhiɛɛr yïn ke cïmën nhiɛɛr yïn ɣa.

24 “Wä, keek aaca yiëk ɣa, ku awiëc bïk rëër tɛ̈ rëër ɣɛn thïn, bïk lɛcdiɛ̈ tïŋ, lɛc ca yiëk ɣa, rin nhiɛɛr yïn ɣa wäär këc piny guɔ cak.

25 Wä raan la cök, kɔc pinynhom aa kuc yï, ku yïn aŋiɛc, ku kɔckä aŋickë lɔn cï yïn ɣa tooc.

26 Yïn aca nyuɔɔth tënë ke, ku aba ŋot luɔɔi këya, rin bï nhiɛ̈rdu tënë ɣa tɔ̈ keyiic, ku ba tɔ̈u keyiic aya.”18

1 Tɛ̈wën cï Jethu röök këya, ke jiël kek kɔcken ye buɔɔth ku teem wär cɔl Kidron. Ku gör ë tɔ̈ thïn tɛ̈ɛ̈në, go Jethu la thïn kek kɔcken ye buɔɔth.

2 Ku Judath raan gɔɔny ye ë ŋic tɛ̈ cï yen la thïn, rin cï Jethu kaŋ rɔ̈m thïn kek kɔcken ye buɔɔth arak juëc.

3 Go Judath la gör yic kek akut apuruuk, ku kɔc kɔ̈k luaŋ Nhialic tiit, cï kɔc käk Nhialic ku kɔc akut Parathï tuɔɔc thïn. Keek aake muk tɔɔŋ ku mermer,

4 ku Jethu ë ŋic këriëëc ëbën bï rot looi tënë ye, go ke lor nhïïm ku thiëëc ke, “Yeŋa wiɛ̈ckë?”

5 Gokë bɛ̈ɛ̈r, “Ee Jethu raan Nadharet.” Go lueel, “Ee ɣɛn.” Ku Judath, raan gɔɔny ye ë tɔ̈ thïn ke ke.

6 Kaam wën lëk Jethu ye ke, “Ee ɣɛn,” Ke riŋ ciëën kekɔ̈th ku wïïkkë piny.

7 Go Jethu ke bɛn thiëëc, “Yeŋa wiɛ̈ckë?” Gokë lueel, “Ee Jethu raan Nadharet.”

8 Go Jethu lueel, “Aca lɛ̈k we wënthɛɛr lɔn ye yen ɣa. Na wiɛ̈ckë ɣa, ke we päl kɔckä bïk jäl.”

9 Yeen acï jam këlä bï wɛ̈t cï kaŋ lueel ëlä rot tiɛɛŋ tɛ̈dë, “Wä, na cɔk a raan tökaliŋ kam kɔc ca yiëk ɣa, ka këc muɔ̈r.”

10 Ku Thaimon Pïtɛr ë muk pal. Go miëët bei ku tök alony raandït käk Nhialic ku teem yïnyden cuëc wei. Ku alony ë cɔl Malko.

11 Go Jethu lɛ̈k Pïtɛr, “Dhuɔ̈k paldu jɔkgɔde yic. Ye tak lɔn cï ɣɛn arɛɛm cï Wä yiëk ɣa bï guum.”

12 Go akut apuruuk kek bänyden ku kɔc Itharel ke tït, Jethu dɔm ku derkë,

13 ku kɔŋkë ɣäth tënë Anath. Ku Anath ë ye wun tiŋ Kaipa, raandït käk Nhialic ye ruɔ̈ɔ̈n kënë.

14 Ee Kaipa yen ëcï ye kaŋ lɛ̈k kɔc Itharel lɔn ŋuɛ̈ɛ̈n yen bï raan tök thou rin kɔc.

15 Go Thaimon Pïtɛr kek raan dɛ̈t Jethu buɔɔth, ku raan Jethu buɔɔth kënë ë ŋic raandït käk Nhialic guɔ̈p apɛi, go la kal pan raandït käk Nhialic yic kek Jethu.

16 Ku dɔ̈ŋ Pïtɛr aɣeer kal thok. Go atuny wën ŋiɛ̈c kek raandït käk Nhialic dhuk aɣeer, ku jiɛɛm kek nyɛn tit kal thok, ku bïï Pïtɛr alɔŋthïn.

17 Go nyɛn tit kal thok Pïtɛr thiëëc, “Cïï ye raan tök kam kɔc mony kënë buɔɔth?” Go Pïtɛr bɛ̈ɛ̈r, “Ɣei, ɣɛn acie raande.”

18 Ku wiir ë tɔ̈ thïn, go aloony ku kɔc tït many cool took, ku kɛ̈ɛ̈ckë many wën lɔ̈ɔ̈m bïk ɣɔ̈c. Go Pïtɛr la ku kɛ̈ɛ̈c ke ke bï ɣɔ̈c aya.

19 Go raandït käk Nhialic Jethu thiëëc rin wɛ̈t kɔcken ye buɔɔth, ku rin wɛ̈t piɔ̈ɔ̈cde.

20 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Ɣɛn ë cool jam akölaköl tënë raan ëbën kɔc nhïïm, ku piɔ̈ɔ̈cdiɛ̈ ëbën aya looi tɛ̈n amat ku luaŋ Nhialic tɛ̈ ye kɔc Itharel guëër thïn. Ku ɣɛn acïn kë ca kaŋ lueel ke muɔɔny.

21 Ku yeŋö thiëëc yïn ɣa? Thiëc kɔc cï wɛ̈lkiɛ̈ piŋ. Thiëc ke wël ca lɛ̈k ke, rin aa ŋic wël ca lueel.”

22 Tɛ̈wën cï Jethu jam këlä, go raan tök kam kɔc tït ke kääc thïn buɔ̈ɔ̈k nyin ku lueel, “Cïï riɔ̈c ba jam këlä tënë raandït käk Nhialic?”

23 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r tënë ye, “Na ca kuɔ̈c jam, ke lɛ̈k kɔc tɛ̈ cï ɣɛn kuɔ̈c jiɛɛm thïn. Ku na ye yic yen ca lueel, ke yeŋö mɛŋ yïn ɣa?”

24 Go Anath tuɔɔc tënë Kaipa raandït käk Nhialic, ke ŋot dɛr cin.

25 Pïtɛr ë ŋot kääc tɛ̈wën ke ɣɔ̈c mac. Go kɔc kɔ̈k lueel tënë ye, “Cïï ye raan tök kam abiöth ë mony kënë?” Go Pïtɛr jai ku lueel, “Ɣei, ɣɛn acie raande.”

26 Go muɔny tök kam aloony raandït käk Nhialic, ruääi kek raan wën cï Pïtɛr tɔ̈k yïc wei, jam ku thiëëc, “Kɛ̈c yï tïŋ kek ye gör yic?”

27 Go Pïtɛr bɛn jai, ku kiu thɔn ajïth nyin yic.

28 Gokë Jethu thɛl wei pan Kaipa ku ɣɛ̈thkë pan bɛ̈nydït Roma, Pilato. Ku piny ë ye nhiäknhiäk dur yic. Go kɔc Itharel cïï la alɔŋthïn pan bɛ̈nydït, ku bïk röt tiit ajuɛ̈ɛ̈c rin cï yai thiɔ̈k, ku bïk miëth Yan Ayum cïn yic luɔu cam.

29 Go Pilato la aɣeer tënë ke ku thiëëc ke, “Ye awäc ŋö cäk yök ye mony kënë guɔ̈p?”

30 Gokë bɛ̈ɛ̈r, “Na cïn awuɔ̈c cï looi ŋuɔ̈t akëcku bɛ̈ɛ̈i tënë yï.”

31 Go Pilato lɛ̈k ke, “Week gup lɔ̈mkë ku luɔikë luk kë cït löŋ ciɛɛŋ pandun.” Go kɔc Itharel bɛ̈ɛ̈r, “Akëc puɔ̈l tënë ɣo buk raan tɛ̈m thou.”

32 Kënë acï rot looi bï wɛ̈t cï Jethu lueel rot tiɛɛŋ tɛ̈de, wën lueel yen kuat thon bï yen thou.

33 Go Pilato dhuk kal yic ku cɔɔl Jethu ku thiëëc, “Ye yïn Bɛ̈nyŋaknhom kɔc Itharel?”

34 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Wɛ̈t kënë ye wɛ̈tdu aye kɔc kɔ̈k kek cï ye lɛ̈k yï ë riɛnkiɛ̈?”

35 Go Pilato bɛ̈ɛ̈r, “Ye tak lɔn ye ɣɛn raan Itharel? Aa kacku guɔ̈p kek kɔcken dït käk Nhialic, kek aa bïï yï tënë ɣa. Yeŋö ca looi?”

36 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Bäänydiɛ̈ acie bääny pinynhom. Na bäänydiɛ̈ ye kën pinynhom, ŋuɔ̈t kackiɛ̈ aacï thɔ̈r bï ɣɛn cïï tɛ̈ɛ̈u kɔc Itharel cin. Acie këya, bäänydiɛ̈ acie kën pinynhom tɛ̈n.”

37 Go Pilato bɛn thiëëc, “Yïïn, ye bɛ̈nyŋaknhom?” Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Aye lueel lɔn ye ɣɛn bɛ̈nyŋaknhom. Ɣɛn acï dhiëëth ku ɣɛn acï bɛ̈n pinynhom rin wɛ̈t töŋ kënë, ba jam wɛ̈t yic. Ku kuat raan cï yic ŋic ë wɛ̈tdiɛ̈ piŋ.”

38 Go Pilato thiëëc, “Ku yic ye kën ŋö?” Ku ben dhuk aɣeer tënë kɔc Itharel ku lëk ke, “Acïn awuɔ̈c ca lëu ba yök yeguɔ̈p bï ye luɔ̈k wei.

39 Ku yeen ë wɛ̈t piändun ba raan töŋ cï mac lony rin Yan Ayum cïn yic luɔu. Wiɛ̈ckë ba Bɛ̈nyŋaknhom kɔc Itharel luɔ̈ny we?”

40 Gokë dhuɔ̈k ye ke loi kiɛɛu, “Acie këya! Acie yen wïcku. Barabath yen awïcku.” Ku Barabath ë ye cuär kɔc rum.19

1 Go Pilato Jethu dɔm ku cɔl athat.

2 Ku jɔl apuruuk kër thii tim la kuɔɔth riic yiic ku ŋɛk kek yenhom, ku tɛ̈ɛ̈ukë alanh mathiäŋ yekɔ̈u,

3 ku bïkkë tënë ye ku luelkë, “Madho, Bɛ̈nyŋaknhom, Bɛ̈ny kɔc Itharel,” ku maŋkë nyin.

4 Go Pilato bɛn dhuk aɣeer ku lëk kɔc wën cï kenhïïm kut, “Yeen aba thɛ̈l aɣeer tënë we tɛ̈në, ku bäk tïŋ lɔn cïn yen tɛ̈ bï ɣɛn awuɔ̈c yök yeguɔ̈p ba luɔ̈k wei.”

5 Këya, go Jethu bɛ̈n aɣeer ke ceŋ ŋakŋak cï looi kuɔɔth ku alanh mathiäŋ yekɔ̈u. Ku lueel Pilato tënë ke, “Yen kïn, yen raan!”

6 Nawën tïŋkë, ke kɔc käk Nhialic ku kɔc tït kiu ku luelkë, “Piäät tim cï rïïu kɔ̈u.” Go Pilato lɛ̈k ke, “Damkë kek we bäk piäät tim cï rïïu kɔ̈u, ɣɛn akëc awuɔ̈c yök yeguɔ̈p.”

7 Gokë wɛ̈t dhuk, “Ɣok aa la löŋ ciɛɛŋda ye lueel lɔn dhil ye nɔ̈k, rin acï lueel lɔn ye yen Wën Nhialic.”

8 Nawën piŋ Pilato wɛ̈t kënë, ke riɔ̈c apɛi.

9 Ku dhuk kal yic ku thiëëc Jethu, “Yïïn bäär tɛ̈nɛn?” Go Jethu biɛt ku cïï bëër thok acïn.

10 Go Pilato lɛ̈k ye, “Cïï wïc ba jam kek ɣa? Tak yïnhom lɔn nadë ke ɣɛn ala riɛl ba yï puɔ̈l, ku ɣɛn ala riɛl aya ba yï cɔl apiëët tim cï rïïu kɔ̈u.”

11 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Yïn ala riɛl tënë ɣa rin cï Nhialic ye yiëk yï, ku ë yen ale raan cä tääu yïcin guɔ̈p awuɔ̈c rac apɛi.”

12 Nawën piŋ Pilato wëlkä, ke wïc apɛi bï dhël yök bï yen Jethu puɔ̈l. Go kɔc Itharel kiu tënë ye ku luelkë, “Tɛ̈ lony yïn ye ka ye nyooth lɔn cïï yïn määth kek Bɛ̈nyŋaknhom. Kuat raan rot looi bï ya bɛ̈nyŋaknhom, ee raan ater Bɛ̈nydan ŋaknhom.”

13 Nawën piŋ Pilato ë wëlkä, ke thel Jethu aɣeer ku nyuuc thöny luk tɔ̈ laar cɔl, “Piny cï guiir kuɔ̈r,” Ku ë cɔl Gabata thoŋ kɔc Itharel.

14 Ku aköl kënë yen aköl guiir kɔc röt rin Yan Ayum cïn yic luɔu. Nawën tɛ̈cït akɔ̈l ciɛl yic, ke lëk Pilato kɔc Itharel, “Bɛ̈nydun ŋaknhom akïn!”

15 Gokë kiu tënë ye, “Näk! Näk! Piäät tim cï rïïu kɔ̈u!” Go Pilato ke thiëëc, “Wiɛ̈ckë ba Bɛ̈nydun ŋaknhom piäät tim cï rïïu kɔ̈u?” Go kɔc käk Nhialic bɛ̈ɛ̈r, “Bänyda ë tök, ee bɛ̈nyŋaknhom Roma!”

16 Go Pilato ke yiëk Jethu bïk la piäät tim cï rïïu kɔ̈u.

17 Gokë Jethu dɔm.Ku ler aɣeer ke ket timden cï rïïu, ke jiël geeu bï la tɛ̈ cɔl Golgotha. (Ku wɛ̈tde yic, gɔn la gueŋ-ŋeŋ cït apen nhom raan.)

18 Ku jɔlkë piäät tim cï rïïu kɔ̈u. Ku piɛ̈ɛ̈tkë kɔc karou aya tiim cï rïïu kɔ̈ɔ̈th, raan tök lɔŋ cuëc ku raan dɛ̈t lɔŋ cam. Ku Jethu ciɛl kamken.

19 Go Pilato awuɔ̈c gɔ̈t bï tääu tim cï rïïu nhom. Ku kën cï gɔ̈t akïn, “JETHU RAAN NADHARET, BƐNYŊAKNHOM ITHAREL.”

20 Ku kɔc juëc aake cï kënë kueen, rin tɛ̈n cï Jethu piäät tim cï rïïu kɔ̈u thïn, acïï mec ke gɛu. Ku wɛ̈t ëcï gɔ̈t thoŋ kɔc Itharel ku thoŋ kɔc Roma ku thoŋ Gïrïk.

21 Go kɔcdït käk Nhialic Itharel lɛ̈k Pilato, “Duk ye gɔ̈t, ‘Bɛ̈nyŋaknhom kɔc Itharel,’ aŋuɛ̈ɛ̈n ba gɔ̈t, ‘Acï mony kënë lueel, ɣɛn ë bɛ̈nyŋaknhom kɔc Itharel.’ ”

22 Go Pilato bɛ̈ɛ̈r, “Kë ca gɔ̈t arɛ̈ɛ̈r ke ca gɔ̈t.”

23 Nawën cï apuruuk Jethu piäät tim cï rïïu kɔ̈u, ke löm aläthke ku tekkë keyiic ŋuan, abaŋ tök tënë apuruɔ̈k tök. Ku lömkë alanh kɔ̈u aya cï kɔɔc këdiɛ̈t tök, jɔɔk yeyeth ɣet piny.

24 Ku luelkë kamken, “Dukku tem kɔ̈u, cuɛtku gɛk buk tïŋ bï lööny tënë ŋa.” Kënë acï rot looi bï wɛ̈t cï gɔ̈t athör thɛɛr wël Nhialic yic rot tiɛɛŋ tɛ̈de, “Keek aacï aläthkiɛ̈ tek kamken, ku cuɛtkë gɛk rin alanhdiɛ̈n kɔ̈u.” Kënë yen acï apuruuk looi ayic.

25 Ku tɛ̈thiɔ̈k kek tim cï rïïu Jethu, diäär aake kääc thïn, man ku nyankën ë man, Maria tiŋ Klopath ku Maria Magdalena.

26 Nawën tïŋ Jethu man ku raan ye buɔɔth nhiɛɛr ke kääc aya ë tɛ̈ɛ̈n, ke lëk man, “Tik manhdu akïn.”

27 Ku ben lɛ̈k raan ye buɔɔth wën, “Moor akïn.” Ku yaköl guɔ̈p ke wïc raan ye buɔɔth awën piny paande.

28 Nawën ŋic Jethu lɔn cï këriëëc ëbën thääp, ke lueel bï wɛ̈t cï gɔ̈t athör thɛɛr wël Nhialic yic rot tiɛɛŋ, “Ɣɛn anɛ̈k rou.”

29 Ku töny cï thiäŋ muɔ̈n wac ë tɔ̈ thïn, gokë alath luɔ̈t mɔ̈u yic, ku tɛ̈ɛ̈ukë wai thok, ku ɣɔɔkkë yethok.

30 Nawën cï Jethu muɔ̈n wac jooc ke lueel, “Wɛ̈t acï thääp.” Ku gut yenhom piny ku thou.

31 Go kɔc Itharel Pilato thiëëc bï ke puɔ̈l bïk kɔc cï piäät tiim cï rïïu kɔ̈th dhoŋ kuɔ̈l, ku nyɛɛikë guäpken tiim cï rïïu kɔ̈th. Ku ë loikë këlä rin ye yen aköl niɛ̈n Dhiëc, ku acïk ye wïc bï guäpken rëër tiim cï rïïu kɔ̈th aköl niɛ̈n Dätem, rin yen aköl yandït apɛi.

32 Go apuruuk la ku dhoŋkë kuɔ̈l raan tök ku kuɔ̈l raan dɛ̈t, ë kɔc cï piäät tiim cï rïïu kɔ̈th kek Jethu.

33 Nawën bïkkë tënë Jethu, ke tïŋkë lɔn cï yen thou ku cïk ben dhoŋ kuɔ̈l. 3

4 Go apuruɔ̈ŋ tök Jethu gut puɔ̈u tɔŋ, go riɛm ku pïu kuër nyin yic.

35 Ku raan cï kënë tïŋ acï lueel rin bï wek ye gam aya. Wɛ̈t cï lueel ë yic, ku yeen aŋic lɔn ye yen wɛ̈t yic yen lueel.

36 Kënë acï rot looi bï wɛ̈t cï gɔ̈t athör thɛɛr wël Nhialic yic rot tiɛɛŋ, “Acïn yuɔɔmden bï dhoŋ.”

37 Ku ben lueel tɛ̈dɛ̈t athör yic ëlä, “Ku aabï daai raan yen cïk gut.”

38 Nawën ë kënë cök ciëën, ke Jothep raan gen Arimatheo bɔ̈ tënë Pilato ku thiëëc bï guɔ̈p Jethu nyaai. (Jothep ë ye raan Jethu buɔɔth cï gam, ku aye moony rin riɔ̈ɔ̈c yen bäny Itharel.) Go Pilato lɛ̈k ye lɔn cï guɔ̈p puɔ̈l tënë ye. Go Jothep la ku le nyaai.

39 Go Nikodemo, raan wäär cï kaŋ la tënë Jethu wakɔ̈u, rot mät Jothep ku ë muk miök ŋïr cɔl mira cï liääp wäl dɛ̈t cɔl aloe.

40 Go röör wën karou guɔ̈p Jethu lööm ku derkë kɔ̈u alath ke cï wäl ŋïr tääu thïn, rin kënë yen ë tɛ̈ ye kɔc Itharel guiër guɔ̈p raan cï thou bï jäl thiɔ̈k.

41 Ku tɛ̈wën cï Jethu nɔ̈k thïn gör ë tɔ̈ thïn, ku raŋ yam ë tɔ̈ gör yic, ku ë cïn raan cï kaŋ thiɔ̈k thïn.

42 Ku rin bï yen aköl yan kɔc Itharel nhiäk, ku rin thiɔ̈k raŋ aya, gokë guɔ̈p Jethu tɔ̈ɔ̈u thïn.20

1 Riɛl yic aköl Nhialic ke piny ŋot la durdur, ke Maria Magdalena la raŋ nhom, go alɛl tïŋ ke cï nyaai raŋ thok.

2 Go riŋ tënë Thaimon Pïtɛr, ku tënë raan dɛ̈t Jethu buɔɔth nhiɛɛr Jethu, ku lëk ke, “Kɔc aacï Bɛ̈ny nyaai raŋ yic ku akucku tɛ̈ cï kek ye tääu thïn.”

3 Go Pïtɛr ku raan Jethu buɔɔth dɛ̈t wën lööny dhöl, ku lekkë raŋ nhom.

4 Ku keek aake la ke kat kedhie, go raan Jethu buɔɔth dɛ̈t wën kat apɛi tënë Pïtɛr, ku ye yen kɔŋ ɣet raŋ nhom.

5 Go guŋ ku tïŋ alanh wäär cï Jethu der, ku akëc la alɔŋthïn.

6 Go Thaimon Pïtɛr guɔ bɛ̈n ku ler raŋ yic. Go alɛ̈th tïŋ ke rɛ̈ɛ̈r piiny,

7 ku alanh cï Jethu kum nhom ëcïï rɛ̈ɛ̈r kek alɛ̈th kɔ̈k, ëcï mat yic tɛ̈de rot.

8 Go raan Jethu buɔɔth dɛ̈t wën cï kaŋ ɣet raŋ nhom jäl la alɔŋthïn, ku gɛm.

9 (Ku keek aake ŋot ke këc wɛ̈t athör thɛɛr wël Nhialic deet yic, athör ye lueel lɔn bï yen rot dhiɛl jɔt thou yic.)

10 Go kɔc ye buɔɔth jal dhuk bei.

11 Kaam wën Maria ë kääc aɣeer tɛ̈thiääk kek raŋ ke dhiau. Ku tɛ̈wën ŋot dhiɛɛu yen ke guɔ̈ŋ ku luiit raŋ yic,

12 Ku tïŋ atuuc nhial cï ruk alɛ̈th ɣer karou, ke rɛ̈ɛ̈r tɛ̈wäär cï guɔ̈p Jethu tɔ̈ɔ̈u thïn, tök tɛ̈ la yenhom ku dɛ̈t tɛ̈ la yecök.

13 Gokë thiëëc, “Tik, ye rin ŋö dhiɛɛu yïn?” Go lueel, “Keek aacï Bänydiɛ̈ nyaai, ku akuɔ̈c tɛ̈ cï kek ye tääu thïn.”

14 Kaam wën lueel yen kënë, ku jɔl wel yenyin ke tïŋ Jethu ke kääc yelɔ̈ɔ̈m, ku akëc ŋic lɔn ë yen Jethu.

15 Go Jethu thiëëc, “Tik, ye rin ŋö dhiɛɛu yïn? Yeŋa wïc?” Go tak lɔn ë yen raan lui dom yic, ku lëk ye, “Bɛ̈ny, na ye yïn cï ye nyaai, ke lɛ̈k ɣa tɛ̈ cï yïn ye tɔ̈ɔ̈u thïn, ku ɣɛn abï la ba la lööm.”

16 Go Jethu lɛ̈k ye, “Maria.” Go yenhom wɛ̈l ye ku lueel thoŋ kɔc Itharel, “Rabuni,” ku wɛ̈tde yic, “Raan piööc.”

17 Go Jethu lɛ̈k ye, “Duk ɣa gɔt rin ɣɛn ŋot ɣa këc ɣet nhial tënë Wä. Ku yïïn lɔɔr tënë wämäthkiɛ̈ ku lɛ̈k ke, ‘Ɣɛn adhuk ciëën tënë ye, yen ë Wä, ku ye Wuurdun, Nhialicdiɛ̈ ku ye Nhialicdun.’ ”

18 Go Maria Magdalena jäl ku le lɛ̈k kɔc ye buɔɔth lɔn cï yen Bɛ̈ny tïŋ, ku lëk ke wël cï Jethu lɛ̈k ye.

19 Naɣɔn thëëi ya aköl Nhialic wën, ke kɔc ye buɔɔth aake cï röt mat ɣön cï riit thok, rin riɔ̈ɔ̈c kek bäny Itharel. Go Jethu bɛ̈n ku kɛ̈ɛ̈c kamken ku lueel, “Bï dɔ̈ɔ̈r rëër kek we.”

20 Wën cï yen jam këlä, ke nyuth ke yecin ku yelɔ̈m. Go kɔc ye buɔɔth puɔ̈th miɛt apɛi wën tïŋ kek Bɛ̈ny.

21 Ku ben Jethu lɛ̈k ke, “Bï dɔ̈ɔ̈r rëër kek we, cïmën cï Wä ɣa tooc, ke wek aa ba tooc aya.”

22 Wën cï yen jam këlä, ke jɔl wëëi kenhïïm ku lueel, “Lɔ̈mkë Wëi Nhialic.

23 Na pälkë adumuɔ̈ɔ̈m kɔc piny, ka pɛ̈l piny, na cäk ke pɛ̈l piny, ka cïï pɛ̈l piny.”

24 Ku Thomath, cɔl Acueek, raan tök kam kɔc kathiäär ku rou ye buɔɔth, ee liu thïn wën bïï Jethu.

25 Go abiöth kɔ̈k lɛ̈k ye, “Bänyda acuk tïŋ.” Go Thomath lɛ̈k ke, “Na cie tɛ̈töök wäär cï ye piäät kek tiɛ̈ŋ yecin, ku tääu ɣacin ë tɛ̈töökkä yiic, ku tääu ɣacin yeyɔu aya, ka cä kɔŋ gam.”

26 Nawën nin kabɛ̈t cök, ka abiöth aake cï röt bɛn mat ɣöt ku Thomath ë rɛ̈ɛ̈r thïn ke ke, ku ɣöt ëcï riit thok. Go Jethu bɛn kɔ̈ɔ̈c kamken ku lueel, “Bï dɔ̈ɔ̈r rëër kek we.”

27 Ku jɔl lɛ̈k Thomath, “Tääu yïcin tɛ̈n, ku tïŋ ciɛnkiɛ̈ ku jɔt yïkök ba yïcin tääu ɣayɔu. Päl kënë yïn käŋ dhɔ̈l yiic, ku gam!”

28 Go Thomath bɛ̈ɛ̈r, “Bänydiɛ̈ ku Nhialicdiɛ̈.”

29 Go Jethu lɛ̈k ye, “Ca gam rin cï yïn ɣa tïŋ? Ye këpuɔth bï yiëndë tënë kɔc bï gam ke këc ɣa tïŋ!”

30 Jethu acï kädït jäŋ gɔ̈i looi kɔcken ye buɔɔth nhïïm, ku keek aa këc gɔ̈t athör kënë yic.

31 Ku käkkä aacï gɔ̈t rin bäk gam lɔn ye Jethu Wën Nhialic cï lɔc, ku bäk pïr yök ë riɛnke tɛ̈ cï wek gam.21

1 Nawën ë käkkä cök ciëën ke Jethu ben rot nyuɔ̈th kɔcken ye buɔɔth wär Tiberia yɔu. Ku tɛ̈ cï luɔ̈i ye akïn.

2 Thaimon Pïtɛr kek Thomath (cɔl Acueek), ku Nathaniel (raan Kana pan Galilia), ku wɛ̈ɛ̈t Dhubedï, ku kɔc kɔ̈k karou Jethu buɔɔth, aake rɛ̈ɛ̈r tɛ̈tök ëbën.

3 Go Thaimon Pïtɛr lɛ̈k kɔc wën, “Ɣɛn ala mɛi.” Gokë lɛ̈k ye, “Ɣok aabï cath kek yï.” Gokë la ku lek riäi yic, ku acïn kë cïk dɔm ë wɛ̈ɛ̈r kënë yic ëbën.

4 Tɛ̈wën bïï akɔ̈l nyin, ke Jethu ë kääc wär yɔu, ku akëc kɔcken ye buɔɔth ŋic lɔn ë yen Jethu.

5 Go lɛ̈k ke, “Riënythii, cïn kë cäk dɔm?” Goke bɛ̈ɛ̈r, “Acïn këdäŋ.”

6 Go lɛ̈k ke, “Cuatkë buɔi lɔŋ cuëny riäi, ku käŋ aa bäk dɔm thïn.” Gokë buɔi cuat ku göök ke bïk miit rin juëc rec apɛi.

7 Go raan Jethu buɔɔth nhiɛɛr Jethu lɛ̈k Pïtɛr, “Kën ë Bɛ̈ny.” Nawën piŋ Thaimon Pïtɛr lɔn ye yen Bɛ̈ny, ke ruk alanhde yekɔ̈u (rin cï yen aläthke däk bei ëbën) ku thuɛɛt wïïr.

8 Go abiöth kɔ̈k lɔ̈k bɛ̈n ke cath riäi, ke thel buɔi ke cï thiäŋ rec. Ku keek aake cïï mec apɛi kek agör, aake cït akääth bian tök.

9 Nawën kɛɛckë piny ke tïŋ many ë miim ke dɛ̈p ku rec ke cï tääu mɛɛc kek ayup.

10 Go Jethu lɛ̈k ke, “Bɛ̈ɛ̈ikë rec abɛ̈k rec awën cäk dɔm.”

11 Go Thaimon Pïtɛr la riäi yic ku miit buɔi wär thok ke cï thiäŋ rec dït, ku rec ëbën aa buɔɔt ku thiärdhiëc ku diäk. Tɛ̈wën cɔk rec juëc këlä, buɔi akëc yic rɛɛt.

12 Go Jethu lɛ̈k ke, “Bäk, miëthkë.” Ku acïn raan tök kam kɔc ye buɔɔth cï ye cak thiëëc, “Ye yïn ŋa?” Rin ŋic kek ye lɔn ye yen Bɛ̈ny.

13 Go Jethu rot cuɔt ku lööm ayup ku yïk ke ku ben looi këya kek rec.

14 Këlä, Jethu acï rot nyuɔ̈th kɔc ye buɔɔth kën yen yic diäk, tɛ̈wën cï yen rot jɔt kam kɔc cï thou.

15 Wën cï kek mïth ke lëk Jethu Pïtɛr, “Thaimon wën Joon, nhiar ɣa apɛi tɛ̈n tɛ̈ nhiɛɛr kɔckä ɣa?” Go bɛ̈ɛ̈r, “Ee këya Bɛ̈ny, aŋic lɔn nhiɛɛr ɣɛn yï.” Go Jethu lɛ̈k ye, “Biɔ̈ɔ̈k amälkiɛ̈ apath.”

16 Ku ben Jethu lɛ̈k ye, “Thaimon, wën Joon nhiar ɣa apɛi?” Go bɛ̈ɛ̈r, “Ee këya Bɛ̈ny aŋic lɔn nhiɛɛr ɣɛn yï.” Go Jethu lɛ̈k ye, “Biɔ̈ɔ̈k amälkiɛ̈ apath.”

17 Ku ben Jethu thiëëc arak dɛ̈t ye kek diäk, “Thaimon, wën Joon nhiar ɣa?” Go Pïtɛr puɔ̈u dak rin cï Jethu ye thiëëc arak dɛ̈t ye kek diäk, “Nhiar ɣa?” Ku lëk ye, “Bɛ̈ny, yïn aŋic këriëëc ëbën, ku yïn aŋic lɔn nhiɛɛr ɣɛn yï.” Go Jethu lɛ̈k ye, “Biɔ̈ɔ̈k amälkiɛ̈ apath,

18 Wɛ̈t yic alɛ̈k yï, wäär ŋot ye yïn riënythii ke yïn ye rot guiir ku lɔɔr tɛ̈ wïc piändu, ku tɛ̈ bï yïn dhiɔp ke yïn abï yïcin ɣaak tueŋ, ku raan dɛ̈t abï der ku thel yï tɛ̈ cïï wïc ba la thïn.”

19 Käkkä aacï Jethu lueel bï nyuɔ̈th Pïtɛr tɛ̈ bï yen thou thïn, ku bï kɔc cɔl aaye Nhialic leec thïn. Ku jɔl Jethu lɛ̈k ye, “Buɔth ɣa.”

20 Go Pïtɛr yenhom wel ku tïŋ raan dɛ̈t ye buɔɔth nhiɛɛr Jethu ke buɔth ke, raan wäär thiääk kek Jethu wäär mïth kek, cï Jethu bɛ̈n thiëëc ëlä, “Bɛ̈ny, yeŋa bï yï la gaany?”

21 Wën tïŋ Pïtɛr ye, ke lëk Jethu, “Bɛ̈ny, na raan dɛ̈të, bï yiëndë?”

22 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, tënë ye, “Na wiëc bï pïr ɣet aköl bï ɣɛn bɛ̈n, ke yeŋö tënë yï? Yïïn ëmën buɔth ɣa.”

23 Go wɛ̈t thiëi piny kam kɔc buɔth Jethu lɔn raan Jethu buɔɔth kënë acïï bï thou. Ku akëc Jethu lueel lɔn cïï yen bï thou. Acï lueel, “Na wiëc bï pïr ɣet aköl bï ɣɛn bɛ̈n ke yeŋö tënë yï?”

24 Raan kënë yen ë raan Jethu buɔɔth jam käk cï tïŋ, ku yen ë gɛ̈t ke aya, ku aŋic lɔn wɛ̈t cï lueel ë wɛ̈t yic.

25 Ëmën käjuëc kɔ̈k aatɔ̈ thïn, käk cï Jethu looi. Na ke cï gät piny ëbën, tök ku tök, ke ɣɛn aya thɔ̈ɔ̈ŋ lɔn piny ëbën acïï lëu bï athör gät jɔt.AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE