Dawro of Ethiopia.

JOHN

1

1 Qaalay koyro de7ee; qaalaykka Xoossaanna ittippe de7ee; qaalaykka Xoossaa. 2 I koyroppekka Xoossaanna de7ee. 3 Ubbabay qaalaa bagganna medhetteedda. Medhetteeddabaani ubbabaani I baynnaan ittibaynne medhettibeenna. 4 Aani de7uu de7ee; de7uu asaw poo7uwaa. 5 Poo7uu dhumaani poo7ee; dhumay poo7uwaa xoonibeenna. 6 Xoossaappe kiitetti yeedda A sunthay Yohaannisa geetettiyaa itti bitani de7ee. 7 Asay ubbay A bagganna ammanana mala, poo7uwaabaa markkattanaw yeedda. 8 Poo7uwaabaa markkattanaw yeeddappe attin, I bare huuphew poo7uwaa gidenna. 9 Ikka tumu poo7uwaa gideeddawe asaw poo7issanaw ha sa7aa yiyaawaa. 10 Qaalay alamiyaan de7ee; Xoossay Qaalaan alamiyaa medhdheedda; shin alami A eribeenna. 11 I bare baggatuwakko yeedda; shin unttunttu A shiishshi akkibeykkino. 12 Gidoppe attin I barena shiishshi akkeedda ubbatoo, bare sunthaani ammaneeddawanttoo, Xoossaa naanaa gidana mala, maataa immeedda. 13 Unttunttu Xoossaappe yeletteeddinoppe attin, asay yeliyaa maaraani woy ashuwaa sheniyaan woy attuma asaa sheniyaa xalalaan yelettibeykkino. 14 Qaalay asa gidiide, aadho keekatethaaninne tumatethaan kumiide nu gidduwan de7eedda. Nuuni, I bare aabboo itti Na7aa gidiide akkeedda aw de7iyaa bare Aawuwaa bonchchuwaa be7eeddo. 15 Yohaannisi aabaa bare kooshshaa dhoqqu oothiide, "Taani, 'Taappe kaalla yiyaawe taappe bollaa; ayissi gooppe, ta yellettanaappe kasenna I de7iyaawaa' gaade hinttenttoo odowe hawaa" yaagi markkatteedda. 16 Nuuni ubbay A kumentha aadho keekatethaan palaheedda anjjuwaa akkeeddo. 17 Xoossay higgiyaa Muse bagganna immeedda; shin aadho keekatethaynne tumatethay Yesuusi Kiristtoosa bagganna yeedda. 18 Xoossaa be7eedda asay ooninne baawa; bare Aawuwaa matan de7iyaa bare huuphew Xoossaa gideeddawe itti Na7aa xalalay aabaa markkatteedda. 19 Yeerusalaamen de7iyaa Ayihudatuwaa ayissiyaawanttu qeesatuwaanne Leewatuwaa Yohaannisakko, "Neeni oonee?" giide A oochchana mala kiittina, Yohaannisi unttunttussi markkatteedda markkatethay hawaa. 20 Yohaannisi, "Taani Kiristtoosa gidikke" yaagiide geeshshi markkatteeddawaappe attin, markkattussa ixxibeenna. 21 Unttunttu, "Yaatina, neeni oonee? Neeni Eelaasee?" yaagiide oochcheeddino. Yohaannisi, "A gidikke" yaageedda. Qassikka unttunttu, "Neeni nabee?" yaagiide oochcheeddino. Yohaannisi, "Gidikke" yaagi zaareedda. 22 Unttunttu, "Yaatina neeni oonee? Nuuni nuuna kiitteeddawanttoo odana mala, neeni neena oona gay?" yaageeddino. 23 Yohaannisi zaariide, "Nabiyaa Isayaase geeddawaadan, woraan bare qaalaa dhoqqu udiide, 'Godaa ogiyaa sitti oothite!' giyaa kooshshay tawaa" yaageedda. 24 Qassi Parisaawatuu kiitteedda asatuu 25 Yohaannisa, "Neeni Kiristtoosa woy, Eelaasa woy nabiyaa gidana dhayooppe, yaatina ayissi xammaqay?" yaagiide oochcheeddino. 26 Yohaannisi, "Taani haathaan xammaqay; shin hinttenttu erennawe ittu hawaani hinttenttu gidduwan de7ee. 27 I taappe kaalla yee. Taani A caammaa qashuwaa billanawukka bessikke" yaagi zaareedda. 28 Hawe ubbay Yorddaanoosa Shaafaappe hefintha bagga Yohaannisi xammaqiyaasaa Biitaaniyaan haneedda. 29 Yohaannisi wonttetha gallassi Yesuusi barekko yiyaawaa be7iide, "Xoossaa orgge dorssaa, Alamiyaa asaa nagaraa dhayissiyaawe, haweshi! 30 Taani, 'Taappe kaalla ittu yaanawaa; I taappe bollaa; ayissi gooppe, ta yelettanaappe kasenna I de7iyaawaa' gaade odeeddawe hawaa. 31 I oonentto taani erikke; shin Israa7eliyaa asaw A qonccissanaw haathaan xammaqaadde yaaddi" yaageedda. 32 Yohaannisi markkattiidde, "Geeshsha Ayyaanay saluwaappe haraphphiyaadan wodhdhishiinanne A bollan uttishshin, taani be7aaddi. 33 Taani A erikke; shin haathaani xammaqana mala taana kiitteedda Xoossay, 'Geeshsha Ayyaanay wodhiide, itti asaa bolla shemppishshin, neeni be7ana; ikka Geeshsha Ayyaanaan xammaqee' yaagiide taw odeedda. 34 Taani hewaa be7aaddi; I Xoossaa Na7aa gidiyaawaakka markkattay" yaageedda. 35 Wonttetha gallassi Yohaannisi shirettiidekka barena kaalliyaawanttuppe laa77atuwanna ittippe eqqeedda; 36 I Yesuusi aadhdhishshin be7iide, "Xoossaa dorssay haweshi!" yaageedda. 37 Yohaannisa kaalliyaa laa77atuu Yohaannisi giyaawaa sisiide, Yesuusa kaalleeddino. 38 Yesuusi barena kaalliyaawantta guyye simmi be7iide, "Ayaa koyyiitee?" yaagi oochcheedda. Unttunttu zaariide, "Rebii, neeni haqan de7ay?" yaageeddino. "Rebii" guussay "Tamaarissiyaawoo" giyaawaa. 39 Yesuusi unttuntta, "Haa yiide be7ite" yaageedda. Unttunttu biide, I de7iyaasaa be7eeddino; he gallassi sa7ay tammu saate heera gidiyaa diraw, unttunttu aananna peesheeddino. 40 Yohaannisi geeddawaa sisiide, Yesuusa kaalleedda laa77u asatuwaappe ittuu, Simoona Phexiroosa ishaa Inddiraasa. 41 Inddiraase koyro bare ishaa Simoona demmiide, "Nuuni Xoossay kiitteeddawaanna gaketteeddo" yaageedda. Hewaa guussay "Kiristtoosa" giyaawaa. 42 Inddiraase Simoona Yesuusakko aheedda. Yesuusi Simoona be7iide, "Neeni Yohaannisa na7aa Simoona; ne sunthay Keefaa geetettanawaa" yaageedda. "Keefaa" giyaawaa bilethay "Phexiroosa" woy "Zaallaa" giyawaa. 43 Wonttetha gallassi Yesuusi Galiilaa baanaw qofaa qachcheedda; I Piliphphoosanna gakettiide, "Taana kaalla!" yaageedda. 44 Piliphoosi, Inddiraasinne Phexiroose de7eedda Beetesayda geetettiyaa katamaappe yeedda asa. 45 Piliphoosi Naatinaa7eelanna gakettiide, "Muse maxaafatuwaaninne Nabatuwaa maxaafatuwaan aabay xafetteeddawaadan, Yooseefo na7aa Yesuusi Naazireete katamaan de7iyaawaanna nuuni gaketteeddo" yaagi odeedda. 46 Naatinaa7eeli zaariide, "Naazireete katamaappe lo77obay kesanaw danddayii?" yaageedda. Piliphoosi, "Yaade be7a" yaageedda. 47 Naatinaa7eeli barekko yiyaawaa Yesuusi be7iide, "Makkalay baynna tumu Israa7eliyaa asay hawaa!" yaageedda. 48 Naatinaa7eeli Yesuusa, "Neeni taana haqan eray?" yaagi oochcheedda. Yesuusi zaariide, "Piliphoosi neena xeesanaappe kase, neeni balasiyaa geetettiyaa mithaappe hirkkinna de7ishshin, taani neena be7aaddi" yaageedda. 49 Naatinaa7eeli zaariide, "Tamaarissiyaawoo, neeni Xoossaa Na7aa! Neeni Israa7eliyaa kaatiyaa!" yaageedda. 50 Yesuusi, "Taani neena balasiyaa geetettiyaa mithaappe hirkkinna be7aaddi geedda diraw ammanay? Neeni hawaappe aadhdhiyaawaa be7ana!" yaageedda. 51 Qassikka Yesuusi, "Taani hinttenttussi tumuwaa oday; saluu dooyettina, Xoossaa kiitanchchatuu ta bolla, Asa Na7aa bolla, pude kesishshiinanne duge wodhdhishshiina, hinttenttu be7ana" yaageedda.

2

1 Heezzentho gallassi Galiilaa gadiyan Qaanaa geetettiyaa katamaan bullachchay bullachchetteedda; Yesuusa daaya he bullachchaan de7aw. 2 Yesuusikka barena kaalliyawanttunna ittippe he bullachchaa xeesetteedda. 3 Woyiniyaa ushshay wuridiggina, Yesuusa daaya A, "Unttunttussi woyiniyaa ushshay wuridiggeedda" yaaga oochchaaddu. 4 Yesuusi zaariide, "Ta daayee, hawe ta oosuwaa gidiyaa diraw, ne yayyana koshshenna. Ta wodii biro gakkibeenna" yaageedda. 5 Yesuusa daaya kiitettiyaawanttussi, "I hinttenttussi odiyaawaa ayaa giddoppennee oothite" yaaga odaaddu. 6 Ayihudatuu kase oothiyaa dooyaadan, meechchaa wogaw ittu ittuu xeetu xaarimusiyaa oyqqiyaa usuppun shuchchaa baathatuu hewan de7iino. 7 Yesuusi kiitettiyaawantta, "Baathatuwani haathaa kunthite" yaageedda; geetettowaadankka unttunttu baathatuwani doonaa gakkanaw haathaa kuntheeddino. 8 Yesuusi unttuntta, "Ha77i duuqqiide, bullachchaa kaappoo immite" yaageedda; unttunttu aw afiide immeeddino. 9 Bullachchaa kaappuu woyiniyaa ushshaa gideedda haathaa ganxxi xeelliide, haqappe yeeddentto eribeenna; shin haathaa kuntheedda oosanchchatuu eriino. Bullachchaa kaappuu machchatto akkiyawaa xeesiide, 10 "Ooninne ayife gideedda woyiniyaa ushshaa imatha asaa kasetiide ushshee; yaatiide asay darissi usheeddawaappe guyyiyaan, qiraariyaa ushshee. Shin neeni ayife gideedda woyiniyaa ushshaa hanno gakkanaw naagaadda!" yaageedda. 11 Yesuusi bare ootheedda wolqqaama malaatatuwaappe hawaa koyruwaa Galiilaa gadiyan Qaanaa geetettiyaa heeraan ootheedda; hewan bare bonchchuwaa I qonccissina, A kaalliyaawanttu aani ammaneeddino. 12 Hewaappe guyyiyan, Yesuusi bare daayinna, bare ishatuwaannanne barena kaalliyaawanttunna ittippe Qifirinaahooma geetettiyaa katamaa biide amareedda gallassaa takkeeddino. 13 Ayihudatuu bonchchiya Paasigaa Baalaa gallassay matattina, Yesuusi Yeerusalaame beedda. 14 Geeshsha Golliyaa gibbiyan mizzaa, dorssaanne dogommatuwaa zali77iyaa asaa demmeedda; qassi haratuu barenttu oydiyan uttiidde, miishshaa laammiyaawantta demmeedda. 15 I golaa jiraafiyaa dooqqiide, asaa ubbaa dorssaannanne miyaanna Geeshsha Golliyaa gibbiyaappe karew kessiide yederisseedda. Miishshaa laammiyaawanttu oydiyaakka aathi yeggiide, unttunttu miishshaa laaleedda. 16 Dogommuwaa zali77iyaawantta I, "Ha dogommatuwaa hawaappe kessite; Ta Aabbu golliyaa geyaa oothoppite!" yaageedda. 17 Yesuusa kaalliyaawanttu Xoossaa maxaafan, "Taani ne gollew seelettiyaa seelay taana tamaadan guuddee" geetettiide xaafetteeddawaa hassayeeddino. 18 Hewaappe guyye, Ayihude asaa ayissiyaawanttu zaariide, "New hawaa oothanaw danddayiyaa maatay de7iyaawaa nuuna ayaa malaataa bessanii?" yaageeddino. 19 Yesuusi, "Ha Geeshsha Golliyaa kolite; taani heezzu gallassaani zaaraade keexxana" yaageedda. 20 Qassikka Ayihude asaa ayissiyaawanttu, "Ha Geeshsha Golliyaa keexxanaw oytamanne usuppun laythaa akkeedda; shin neeni heezzu gallassaani keexxanii?" yaageeddino. 21 Shin I haasayeedda Geeshsha Golli bare asatethaabaa. 22 Hewaa diraw, Yesuusi hayquwappe denddeeddawaappe guyyiyan, Yesuusa kaalliyaawanttu I hewaa geeddawaa hassayeeddino. Qassi unttunttu Xoossaa Maxaafay geeddawaanne Yesuusi haasayeeddawaa ammaneeddino. 23 Paasigaa baalaa bonchchiya wode, Yesuusi Yeerusalaamen de7ishshin, I ootheedda malaataa be7iide, cora asay A ammaneeddino. 24 Shin Yesuusi asaa ubbaa eriya diraw, hewantta ammanibeenna. 25 Asaabaa ooninne aw markkattana mala koyyibeenna; ayissi gooppe, asaa wozanaani ayee de7intto, I bare huuphew eriyaa diraassa.

3

1 Parisaawatuwaappe gideedda kaappuwaa Niqoodimoosa geetettiyaa itti bitani de7ee. 2 Niqoodimoosi qamma Yesuusakko yiide, "Tamaarissiyaawoo, neeni nuuna tamaarissana mala Xoossay kiitteedda gidiyaawaa nuuni ereetto; ayissi gooppe, Xoossay aananna de7iyaa asaappe attin, ha neeni oothiyaa wolqqaama malaatatuwaa oothanaw danddayiyaa asay baawa" yaageedda. 3 Yesuusi zaariide, "Taani new tumuwaa oday; asay laa7enthuwa yelettana dhayooppe, Xoossaa kawutethaa be7anaw danddayenna" yaageedda. 4 Niqoodimoosi, "Cima asay waaniide laa7enthuwa yelettanaw danddayii? Bare daay uluwaa simmi geliide, laa7enthuwa yelettanaw asay danddayii?" yaageedda. 5 Yesuusi zaariide, "Taani new tumuwaa oday; asay haathaappenne Geeshsha Ayyaanaappe yelettana dhayooppe, Xoossaa kawutethaa gelanaw danddayenna. 6 Asay ashuwan asaappe yelettee; shin asay ayyaanaani Geeshsha Ayyaanaappe yelettee; 7 'Hinttenttu laa7enthuwa yelettanaw bessee' gaade taani odeedda diraw, maalalettoppa. 8 Carkkuu bare koyyeeddasaa carkkee. Neeni A kooshunchchaa sisaasa; shin I haqappe yintto woy haqa bintto erakka. Geeshsha Ayyaanaappe yeletteedda ubbay hewaa mala" yaageedda. 9 Niqoodimoosi, "Hawe waaniide hananaw danddayii?" yaagiide oochcheedda. 10 Yesuusi zaariide, "Neeni Israa7eelatuwaa tamaarissiyaawaa gidaadde hawaa erikkii? 11 Taani new tumuwaa oday; nuuni eriyaawaa haasayeettonne be7eeddawaa markkatteetto; shin nuuni markkattiyaawaa hinttenttu akkikkita. 12 Taani hinttenttussi sa7aabaa odina, ammanennawantta gidooppe, saluwaabaa odina waani ammananitee? 13 Saluwaappe wodhdheedda taappe attin, saluwaa keseeddawe ooninne baawa; saluwan de7iya Asaa Na7ay taana. 14 "Muse woraan xanqqimaaluwaa shooshshaa sulleeddawaadan, taana ammaneedda ubbay medhinaa de7uwa akkana mala, taani Asa Na7ay masqqaliyaa bolla pude denddana bessee. 16 "Xoossaa Na7aa ammaniyaa ubbay medhinaa de7uwa akkanaappe attin, dhayenna mala, Xoossay ha alamiyaa asaa loythi siiqeedda diraw, bare mexxi itti Na7aa immeedda. 17 Ayissi gooppe, Xoossay bare Na7aa ha alamiyaa asaa pirddanaw kiittibeenna; shin unttuntta A bagganna ashshanaw kiitteedda. 18 "A Na7aa ammaniyaa ooninne pirddettenna; shin Na7aan ammanenna ooninne, Xoossaa Na7aa ittuwa ammanibeenna diraw, ha77ikka pirddetti utteedda. 19 Asaa bolla yiyaa pirdday hawaa: Poo7uu ha alamiyaa yeedda; shin asaa kiitay iita gidiyaa diraw, poo7uwaappe aathiide, dhumaa siiqeedda. 20 Iitabaa oothiyaa ooninne poo7uwaa ixxee; ayissi gooppe, bare kiitay qonccenna mala, poo7uwaakko shiiqenna. 21 Shin tumuwaa oothiyaa ooninne Xoossay azazeeddawaadan, I ootheeddawaa poo7uu qonccissana mala, poo7uwaakko shiiqee" yaageedda. 22 Hewaappe guyyiyan, Yesuusinne A kaalliyawanttu Yihudaa gadiyaa beeddino; Yesuusi he gadiyan unttunttunna amareedda wodiyaa uttiide, asaa xammaqiidde de7ee. 23 Qassi Yohaannisi Saaleeme mataan de7iyaa Henoona giyaa saan wogga haathay de7iyaa diraw, asay aakko yiina xammaqee. 24 Hewe haneeddawe Yohaannisi qashettanaappe kasenna. 25 Hewaappe guyyiyan, Yohaannisa kaalliyaawanttunna amareedda Ayihudatuwaa meechchaa wogaabaa palumetteeddino. 26 Unttunttu Yohaannisakko biide, "Tamaarissiyaawoo, Yorddaanoosa Shaafaappe hefinthan neenanna de7iyaawe, neeni aabaa markkattowe, be7a ha77i xammaqee; asay ubbaykka aakko bee" yaageeddino. 27 Yohaannisi zaariide, "Xoossay immana dhayooppe, asay aynne akkanaw danddayenna. 28 'Taani Kiristtoosa gidikke; shin taani aappe sinthaw kiitettaaddi' geeddawaassi hintte hinttenttu huuphew markka. 29 Mishira maccawunna de7iya uray iikka mishiraa; he mishiraa miyaatay eqqiide, I giyaawaa sisiyaawe A haasayaan daro nashettee. Hewaa diraw, hawe ta nashechchay poletteedda. 30 I darina ta guuxxana bessee" yaageedda. 31 Bollappe yiyaawe ubbaappe bollaa. Sa7aappe beetteeddawe sa7aassa. Ikka sa7aabaa haasayee. Saluwaappe yiyaawe ubbaappe bollaa. 32 I bare be7eeddabaanne siseeddabaa markkattee; shin A markkattethaa akkiyawe baawa. 33 A markkattethaa akkiya ooninne Xoossay tumanchcha gidiyaawaa hewan markkattee. 34 Xoossay kiitteeddawe Xoossaa qaalaa odee; ayissi gooppe, Xoossay bare Geeshsha Ayyaanaa palahissiide immee. 35 Xoossay bare Na7aa siiqiide ubbabaa A kushiyan wotheedda. 36 Na7aa ammaniyaa uraw medhinaa de7uu de7ee; shin Na7aa ammanennaawaa bolla Xoossaa hanqquu de7anaawaappe attin, I de7uwaa be7enna.

4

1 Yesuusi Yohaannisawaappe dariyaa barena kaalliyaawantta barekko shiishsheennee xammaqee giyaawaa Parisaawatuu siseeddawaa Yesuusi ereedda wode, Yihudaa aggiide, Galiilaa beedda; gidooppenne, Yesuusa kaalliyaawanttu xammaqeeddawaappe attin, Yesuusi bare huuphew oonanne xammaqibeenna. 4 Galiilaa biidde, Sammaariyaanna aadhdhanawe A ashshennabaa gideedda. 5 Hewaa diraw, Yayiqoobi bare na7aa Yooseefoo immeedda gadiyaa matan de7iya Sikaaro geetettiyaa Sammaariyaa katamaa beedda. 6 He sa7an Yayiqooba haathaa ollay de7ee; Yesuusi hametan daaburiide, he haathaa ollaa matan utteedda. He wode sa7ay usuppun saatiyaa heera. 7 Sammaariyaa mishiratta haathaa duuqqanaw yeeddawunno Yesuusi, "Taana haathaa ushshaarikkii!" yaageedda. 8 Yesuusa kaalliyaawanttu qumaa shammanaw katamaa beeddino. 9 He Mishiratta zaaraade A, "Neeni Ayihuda asaa gidaadde, Sammaariyaa macca asa gideedda taana, woota de7uwaa immiyaa haathaa ushsha gay?" yaagaaddu; ayissi gooppe, Ayihudatoonne Sammaariyaa asaw ittipetethay baynna diraassa. 10 Yesuusi zaariide izo, "Neeni Xoossaa imotaanne qassi neena 'Taana haathaa ushsha' giyaawe oonentto eriyaawaa gidintto, A woossanaassa; ikka new de7uwa immiyaa haathaa immana" yaageedda. 11 Mishiratta zaaraade, "Godaw, new duuqqiyaabay baawa; ollaykka ciimmuwaa. Yaatina, de7uwa immiyaa haathaa haqappe akkani? 12 Nuussi ha haathaa ollaa immeedda nu aawuwaa Yayiqoobappe neeni daray? I, A naanaynne A mehii hawaappe usheeddino" yaagaaddu. 13 Yesuusi zaariide, "Ha haathaappe ushiyaa ooninne laa7enthuwaa saamettanawaa. 14 Shin taani immiyaa haathaa ushiyaa ooninne laa7enthuwaa saamettenna. Taani immiyaa haathay he A giddon medhinaa de7uwaassi pulttiyaa pulttuwaa gidanawaa" yaageedda. 15 Mishiratta, "Godaw, taani saamettenna malanne haathaa tikkanawukka haa yeenna mala, taw he haathaa imma!" yaagaaddu. 16 Yesuusi izo, "Baade ne asinaa xeesaade haa simma" yaageedda. 17 Mishiratta zaaraade, "Taw asinay baawa" yaagaaddu. Yesuusi, "Taw asinay baawa giyaawaan tumuwaa gaadda. 18 Neeni ichcheshu asinaa gelaadda; ha77i neenanna de7iyaa bitani ne asinaa gidenna. Neeni ha77i taw odeeddawe tuma" yaageedda. 19 Mishiratta qay, "Godaw, neeni nabiyaa gidiyaawaa ta ha77i eraaddi; 20 nu Sammaariyaa asaa aawatuu ha deriyaan goyinneeddino; shin Ayihudatuu hinttenttu asay Xoossaw goyinnanaw bessiyaa sa7ay Yeerusalaamena yaagiita" yaagaaddu. 21 Yesuusi, "Ha mishirattee, taana ammana; ha deriyaan woy Yeerusalaamen Aawuwaa Xoossaw hinttenttu goyinnenna wodii yaanawaa. 22 Hinttenttu Sammaariyaa asay hintte erennabaw goyinniita; Xoossay nuuna Ayihudatuwaa go77ettiide atotethaa ahiyaa diraw, nuuni nu eriyaawoo goyinneetto. 23 Shin Aawuwaa Xoossaw tumuwaappe goyinniyaawanttu A, Geeshsha Ayyaanaa wolqqaaninne Xoossaa Xoossaatethaadan goyinniya wodii matatteedda; ubba ha77ikka gakkeedda. Ayissi gooppe, asaa barew goyinnana mala, Aawuu Xoossaykka ha ogiyaan goyinniyaawantta koyyee. 24 Xoossay Ayyaanaa; aw goyinniyaawanttukka Geeshsha Ayyaanaa wolqqaani Xoossaa Xoossatethaadan goyinnanaw bessee" yaageedda. 25 Mishiratta, "Masihiyaa geetettiyaa Okettowe yaanawaa taani eray. I yiyaa wode nuussi ubbabaa odanawaa" yaagaaddu. 26 Yesuusi, "Ha neenanna haasayiyaawe taani A" yaageedda. 27 Hawaa unttunttu haasayishshin, Yesuusa kaalliyaawanttu beeddasaappe simmeeddino. Yesuusi mishirattinna haasayishshin unttunttu be7iide darissi maalaletteeddino; shin mishiratto, "Ayaa koyyay?" woy Yesuusa, "Iinanna ayissi haasayay?" giide oochchowe ooninne baawa. 28 Hewaappe guyyiyan, Mishiratta bare haathaa otuwaa agga basha guyye katamaa baade asaw, 29 "Taani ootheeddawaa ubbaa taw odeedda bitaniyaa be7anaw denddite; hewe Kiristtoosa gidaanddeeshsha?" yaagaaddu. 30 Asay katamaappe kesiide, Yesuusakko beedda. 31 Hewe hanishshin, A kaalliyaawanttu Yesuusa, "Guuthabaa maarikkii!" yaagiide woosseeddino. 32 Shin I, "Taw hinttenttu erenna qumay taani miiyaawe de7ee" yaageedda. 33 Hewaa diraw, A kaalliyaawanttu barenttu giddon, "Aw miyaabaa aheedda asay de7anddeeshsha?" yaageeddino. 34 Yesuusi unttunttussi, "Ta qumay taana kiitteeddawaa sheniyaa udussaanne A oosuwaa polussaa. 35 Hinttenttu, 'Oyddu agenaappe guyyiyan, kathay cakettanawaa' giikkiteeyee? Taani hinttenttussi oday; goshshaa loythi xeellite; kathay caka besseedda. 36 Zeriyaawenne cakkiyaawe ittippe nashettana mala, cakkiyaawe dirgguwaa akkeenne kathaa medhinaa de7oo shiishshee. 37 Ha gaasuwaan, 'Ittu zeree; qassi ittu cakkee' giyaa haasayay tuma. 38 Hinttenttu daaburibeennawaa cakkana mala, taani hinttentta kiittaaddi; haratuu oothi daabureeddino; hinttenttu haratuwaa daaburan geleeddita" yaageedda. 39 Mishiratta, "I taani ootheedda ubbabaa odeedda" gaade markkatteedda diraw, he katamaan de7iyaa Sammaariyaa asaappe coray Yesuusa ammaneedda. 40 Sammaariyaa asay Yesuusakko yeedda wode, barenttu mataan gami77ana mala, Yesuusa woossina I yaani laa77u gallassaa utteedda. 41 I odiyaa qaalaa diraw, kasewaappe cora asay ammaneedda; 42 qassi unttunttu mishiratto, "Nuuni nu huuphew I giyaawaa sisiide ammaneeddawaappe attin, neeni markkatteedda diraassa gidenna; I tumu alamiyaa asaa ashshiyaawaa gidiyaawaakka nuuni ereeddo" yaageeddino. 43 Laa77u gallassaappe guyyiyan, Yesuusi Sammaariyaappe kesiide, Galiilaa gadiya beedda. 44 Ayissi gooppe, I bare huuphew, "Nabii bare gadiyan bonchchettenna" yaagi odeedda. 45 Yesuusi Galiilaa gakkeedda wode, Galiilaa asay A mokkeedda; Paasigaa bonchchiya gallassi unttunttu Yeerusalaamen de7iya diraw, I ootheedda ubbabaa be7eeddino. 46 Yesuusi haathaa woyiniyaa ushshaa kesseedda, Galiilaan de7iya Qaanaa katamaa beedda. Qifirinaahooman A na7ay sakettiyaa, kaatiyaa gollen oothiyaa itti kaappuu de7ee. 47 Yesuusi Yihudaappe Galiilaa yeeddawaa he kaappuu sisiide, aakko yiide hayqqanaw mateedda bare na7aa biide pathana mala, Yesuusa woosseedda. 48 Yesuusi he kaappuwaa, "Xoossay oothiyaa malaataanne hechcho giissiyaabaa be7ennaani de7iidde, hinttenttu ayinne ammanikkita" yaageedda. 49 He kaappuu zaariide, "Godaw, ta na7ay hayqqennan de7ishshin, taananna baarikkii" yaageedda. 50 Yesuusi, "Ba; ne na7ay paxa de7anawaa!" yaageedda. He kaappuu Yesuusi geeddawaa ammaniide beedda. 51 I bare golle biishshin, A qoomatuu aananna ogiyaan gakettiide A, "Ne na7ay paxa de7ee" geeddino. 52 I bare qoomatuwaa bare na7aw ay saatiyaan keekeeddentto oochchina unttunttu, "Zino laappu saatiyaan qooxuu A aggeedda" yaageeddino. 53 Na7aa aawuu Yesuusi barew, "Ne na7ay paxa de7anawaa" geeddawe he saatiyaana gideeddawaa hassayeedda. Hewaa diraw, inne A soy asay ubbay ammaneeddino. 54 Hawe Yesuusi Yihudaappe Galiilaa yiide ootheedda laa7entho malaataa.

5

1 Hewaappe guyyiyan, Yesuusi Ayihudatuu bonchchiya baalaw Yeerusalaame beedda. 2 Yeerusalaamen dorssaa penggiyaa matan Ibraayisxxe qaalaan Beetesayda geetettiyaa dagatti utteedda haathay de7ee; he dagatti utteedda haathaa yuuyyi aadhdheedda ichcheshu kashay de7ee. 3 Hewaan cora hargganchchatuu, qooqatuu, wobbatuunne sileeddawanttu giseeddino. [Haathay qaaxxiyaawaa naagiino. 4 Ayissi gooppe, itti itti gede Godaa kiitanchchay he dagatteedda haathaakko geliide, haathaa qaathee; haathay qaaxxeeddawaappe guyyiyan, koyro geleedda uray barena oyqqeedda ay harggiyaappekka paxee.] 5 Hewaan hattamanne hosppun laythaa saketteedda itti bitani de7ee. 6 He bitani hewan giseeddawaa Yesuusi be7iide, daro wodiyaa saketteeddawaakka eriide bitaniyaa, "Paxanaw koyyay?" yaageedda. 7 Sakettiyaa bitani zaariide, "Godaw, haathay qaaxxiyaa wode, taana haathaan yeggiyaa asay dhayeedda; taani gelana haniyaa wode, hara uray taappe kasetiide geli aggee" yaageedda. 8 Yesuusi A, "Dendda eqqa; neeni gisowaa tookkaade ba" yaageedda. 9 Bitani elekka paxi aggeedda; bare gisuwaa tookkiide beedda. Hewe haneeddawe Sambbata gallassaana. 10 Hewaa diraw, Ayihudatuu paxeedda bitaniyaa, "Hachche sa7ay Sambbataa; neeni ne gisuwaa tookka biyaawe woga gidenna" yaageeddino. 11 Shin bitani, "Taana patheeddawe, 'Ne gisuwaa tookkaade ba' yaageedda" giide unttunttussi zaareedda. 12 Unttunttu A, "Neena, 'Ne gisuwaa tookkaade ba' geeddawe I oonee?" giide oochcheeddino. 13 Shin hewaan cora asay de7iyaa dirawunne, Yesuusikka geemetteedda diraw, bitani barena patheeddawe oonentto erenna. 14 Yesuusi guyyeppe he bitaniyaa Geeshsha Golliyan demmiide, "Be7a, neeni ha77i paxaadda; hawaappekka iitabay neena gakkenna mala, laa7entho nagaraa oothoppa" yaageedda. 15 Hewaappe guyyiyan, bitani biide, barena patheeddawe Yesuusa gidiyaawaa Ayihuda asaa kaappatoo odeedda. 16 Yesuusi hawaa Sambbataan ootheedda diraw, unttunttu Yesuusa yedesaan waayissuwaa doommeeddino. 17 Yesuusi zaariide unttunttussi, "Ta Aabbu ubba wode oothee; taanikka oothanaw bessee" yaageedda. 18 Hewaa diraw, Yesuusi Sambbata gallassaa bonchchenna diraa xalalaassa gidennaan, barena Xoossaanna qarayiide, "Xoossay ta Aabba" geedda diraw, Ayihuda asaa kaappatuu A wodhanaw kasewaappe minissiide koyyiino. 19 Yesuusi zaariide unttunttussi, "Taani hinttenttussi tumuwaa oday; Na7ay barekka aynne oothenna. I bare Aabbu oothishshin be7iyaawaa xalalaa oothee; Aawuu oothiyaawaa Na7aykka oothee. 20 Ayissi gooppe, Aawuu bare Na7aa siiqee; qassi I oothiyaa oosuwaa ubbabaa bare Na7aa bessee. Ubba hinttenttu maalalettana gakkanaw, I hawaappe aadhdhiya oosuwaakka bare Na7aa bessanawaa. 21 Gaasuunnee, Aawuu hayqqeeddawantta hayquwaappe denthiide shemppuwaanna wothiyawaadan, Na7aykka qassi bare koyyowantta shemppuwaanna wothee. 22 Asay ubbay Aawuwaa bonchchiyawaadan, Na7aakka bonchchana mala, Aawuu pirddaa ubbaa Na7aw immeeddawaappe attin, I oonanne pirddenna; Na7aa bonchchenna uray, A kiitteedda Aawuwaakka bonchchenna. 24 "Taani hinttenttussi tumuwaa oday; ta qaalaa sisiyaawoonne taana kiitteeddawaan ammaniyaawoo medhinaa de7uu de7ee. Hayquwaappe de7oo I pinneeddawaappe attin, pirddettenna. 25 Taani hinttenttussi tumuwaa oday; hayqqeedda asay Xoossaa Na7aa kooshshaa sisiyaa wodii yaanawaa; hewenneekka ha77a. He kooshshaa sisiyawanttu shemppuwaanna de7ana. 26 Ayissi gooppe, Aawoo de7uwaa immiyaa wolqqay de7iyaawaadan, de7uwaa immiyaa he wolqqaa bare Na7awukka immeedda. 27 Xoossaa Aawuu bare Na7aw pirddiyaa maataa immeedda; ayissi gooppe, Na7ay Asaa Na7aa. 28 "Hawaan malalettoppite; ayissi gooppe, duufuwan de7iyaawanttu A kooshshaa sisiyaa wodii yee. 29 Sisiide unttunttu duufuwaappe gaxaa kesana; lo77obaa ootheeddawanttu de7uwaan de7anaw denddana; qassi iitabaa ootheeddaawanttu pirddettanaw denddanawantta. 30 "Taani taappe aynne oothanaw danddayikke; Xoossay taw odeeddawaadan pirdday. Ta pirdday tuma; ayissi gooppe, taani taana kiitteeddawaa sheniyaa poliyaawaappe attin, taani dosiyaawaa oothikke. 31 "Taani ta huuphew tabaa markkattooppe, ta markkatethay tuma gidenna. 32 Tabaa markkattiyaawe haray de7ee; I tabaa markkattiyaawe tuma gidiyaawaa taani eray. 33 "Hinttenttu Yohaannisakko asaa kiittina, I unttunttoo tumuwaa markkatteedda. 34 Taani hewaa hinttentta attino gaade giyaawaappe attin, asaa markkatethay taw koshshina gidenna. 35 Yohaannisi muqaaddaadan, eexxeeddanne poo7isseedda; hinttenttukka amareedda wodiyaa A poo7uwan nashettanaw koyyeeddita. 36 "Shin taw Yohaannisawaappe aadhdhiyaa markkatethay de7ee; ayissi gooppe, taani wurssanaw Ta Aabbu taw immeedda kiitay, ha taani oothiyaawe, I taana kiitteeddawaa gidiyaawaa markkattee. 37 "Qassi taana kiitteedda Ta Aabbu bare huuphew tabaa markkattee. Hinttenttu A kooshshaa aynne sisibeykkita; A malaakka be7ibeykkita. 38 I kiitteeddawaa ammanenna diraw, A qaalay hinttenttu wozanaan baawa. 39 "Xoossaa Maxaafatuwaappe medhinaa de7uwaa demmiyaawaa hinttew malatina, unttuntta biddiita; unttunttukka tabaa markkattiyaawantta. 40 Shin de7uwaa demmanaw taakko yiyaawaa hinttenttu koyyikkita. 41 "Taani asaappe bonchchuwaa koyyikke. 42 Shin taani hinttenttu wozanaan Xoossaa siiquu baynnawaa eray. 43 Taani ta Aabbu sunthan yaaddi; shin taana akkibeykkita. Shin hara asay bare sunthan yiyaa wode, A akkiita. 44 Hinttenttu ittu ittuwaa bonchchiita; shin itti Xoossaappe yiyaa bonchchuwaa koyyikkita. Yaatina, waaniide ammananaw danddayiite? 45 "Taani Ta Aabbu sinthan hinttentta mootiyaawaa hinttew malatoppo; hinttentta mootiyaawe, hintte hidootaa wothiyaa Musa. 46 Hinttenttu Musa ammaneeddabaa gidintto, taanakka ammananita; ayissi gooppe, tabaa xaafeeddawe A. 47 Shin hinttenttu I xaafeeddawaa ammanennaan ixxooppe, taani giyaawaa wooti ammananitee?" yaageedda.

6

1 Hewaappe guyyiyan, Yesuusi Galiilaa Abbaappe woy Xibiriyaadoosa Abbaappe hefintha pinneedda. 2 I hargganchchatuwaa bolla ootheedda wolqqaama malaataa be7eedda diraw, cora asay A kaalleedda. 3 Yesuusi deriyaa kesiide, yaani barena kaalliyaawanttunna ittippe utteedda. 4 Ayihudatuu bonchchiya Paasigaa gallassay gakkeedda. 5 Yesuusi sinthakko xeelliide, cora asay barekko yiyaawaa be7iide Piliphphoosa, "Ha asaa ubbaa mizanaw gidiyaa qumaa haqappe shammanee?" yaageedda. 6 I hewaa Piliphphoosa paaccanaw geedda; ayissi gooppe, I bare huuphew ayaa oothana bessintto oothanabaa eree. 7 Piliphphoosi zaariide Yesuusa, "Huuphiyan huuphiyan, haray atto itti itti barssuwa gathanaw, laa77u xeetu dinaariyaan shammeedda ukithaykka gidenna" yaageedda. 8 Qassi Yesuusa kaalliyaawanttuppe ittu, Simooni Phexiroosa ishay Inddiraasi, 9 "Banggaa ukithaa ichcheshuunne laa77u molii de7iyaa itti na7ay hawaan de7ee; shin ha asaa ubbaw hewe wooti gidanee?" yaageedda. 10 Yesuusi barena kaalliyaawantta, "Asay uttanaadan udite" yaageedda. He sa7an daro maatay de7ee. Asay ubbay utteedda; attuma asay ichcheshu sha77aa gidiyaawaa. 11 Yesuusi ukithaa akeedda; Xoossaa galatiide, hewan utteedda asaw gisheedda. Moliyaakka hewaadan oothina asay bare koyyeeddawaa keenaa meedda. 12 Unttunttu ubbay kalleeddawaappe guyyiyan, Yesuusi barena kaalliyawantta "Ittibaykka coo bayenna mala, atteedda dokkaa shiishshite" yaageedda. 13 Hewaa diraw, unttunttu ubbaakka shiishsheeddino; asay kallina atteedda banggaa ukithaa dokkaa shiishshiide, tammanne laa77u zambbeeliyaa kuntheeddino. 14 Asay Yesuusi ootheedda wolqqaama malaataa be7eedda wode, "Hawe tumuwaappe ha sa7aa yaana geedda nabiyaa" yaageeddino. 15 Unttunttu yiide barena wolqqan oyqqi kaatiyaa oothanaw haniyaawaa Yesuusi eriide, barekka deriyaa bolla shirettiide keseedda. 16 Sa7ay omarisseedda wode, Yesuusa kaalliyaawanttu abbaakko beeddino; 17 Sa7ay qammeedda; shin Yesuusi unttunttukko he saati gakkanaw yibeenna; hewaassi unttunttu wonggiriyaan geliide, abbaa pinni hefintha Qifirinaahooma beeddino. 18 Wolqqaama carkkuu carkkeedda diraw, abbay qaaxxeedda; 19 itti saatiyaa keenaa unttunttu abbaa shaagowaappe guyyiyan, Yesuusi abbaa bollanna hamettiidde yiyaawaa be7iide yayyeeddino. 20 Shin I, "Yayyoppite; taanattee!" yaageedda. 21 Unttunttu wonggiriyaan A gelissanaw koyyeeddino; wonggirii unttunttu biyaasaa abbaa gaxaa ellekka gakki aggeedda. 22 Wonttetha gallassi, abbaappe hefinthanna atteedda cora asay abbaa bolla itti wonggiriyaa xalalay de7iyaawaa be7eeddino; Yesuusi barena kaalliyaawanttunna wonggiriyaan geliide, unttunttunna beennaan, unttunttu barekka beeddawaa akeekeeddino. 23 Shin Xibiriyaadoosappe hara wongiratuu Yesuusi Xoossaa galatina, asay ukithaa meeddasaa mataa yeeddino. 24 Asay Yesuusi woy A kaalliyaawanttu hewaan baynnawaa be7iide, Yesuusa koyyanaw wonggiriyan geliide, Qifirinaahooma beeddino. 25 Asay Yesuusa abbaappe hefinthan demmeedda wode, "Tamaarissiyaawoo, hawaa awude yaaddii?" yaageeddino. 26 Yesuusi zaariide, "Taani hinttenttussi tumuwaa oday; hinttenttu taana koyyiyaawe ukithaa meedda diraassanne kalleedda diraassa gidiyaawaappe attin, wolqqaama malaataa be7eedda diraassa gidenna. 27 Medhinaa de7uwa qumaw, taani Asa Na7ay hinttenttussi immanawoo, oothiteppe attin, samiyaa qumaw oothoppite; ayissi gooppe, Aawuu Xoossay hewaa dhiishissanaw maatafaa attami wotheedda" yaageedda. 28 Hewaappe guyyiyan unttunttu, "Nuuni Xoossaa oosuwaa oothanaw ayaa oothanaw bessii?" yaagiide Yesuusa oochcheeddino. 29 Yesuusi zaariide, "Hinttenttu oothana mala, Xoossay koyyiyaa kiitay hawaa; I kiitteeddawaan ammanite" yaageedda. 30 Unttunttu zaariide, "Nuuni be7iide, neenan ammanana mala, ay wolqqaama malaataa oothanii? Ayaa kiitettanii? 31 Xoossaa maxaafaan, 'Unttunttu mannaa mala saluwaappe ukithaa immeedda' yaagetti xaafettowaadan, nu aawatuu mela biittaan mannaa meeddino" yaageeddino. 32 Yesuusi, "Taani hinttenttussi tumuwaa oday; hinttenttussi saluwaappe tumu ukithaa immiyaawe ta Aabbappe attin, hinttenttussi saluwaappe ukithaa immeeddawe Musa gidenna. 33 Ayissi gooppe, tuma gideedda Xoossaa ukithay, saluwaappe wodhdhiyaawe ha alamiyaa asaw de7uwaa immee" yaageedda. 34 Unttunttu zaariide, "Godaw, nuukka he ukithaa ubba wode imma" yaageeddino. 35 Yesuusi, "Taani de7uwaa ukithaa; taakko yiyaa uray ubbaakka koshattenna. Qassi taana ammaniyaa uray aynne saamettenna. 36 Shin taani hinttenttussi odeeddawaadan, hinttenttu taana be7eeddita; shin ammanikkita. 37 Ta Aabbu taw immiya ubbay taakko yaanawaa; qassi taakko yiyaa oonanne ubbakka taani kare yeddikke. 38 Ayissi gooppe, taani taana kiitteeddawaa sheniyaa polanaw saluwaappe yaaddippe attin, ta sheniyaa polanaw yabeykke. 39 Taana kiitteeddawe koyyiyaawe hawaa; taani I taw immeedda ubbatuwaakka wurssethaa gallassi denthanaappe attin, ittuwakka bayizzana mala koyyenna. 40 Ayissi gooppe, ta Aabbu koyyiyaawe hawaa; taana Na7aa be7iide, ammaniyaa ubbatuu medhinaa de7uwa akkanawantta; taanikka he ubbatuwaa wurssethaa gallassi denthana" yaageedda. 41 Yesuusi, "Taani saluwaappe wodhdheedda ukithaa" geedda diraw, Ayihudatuu A bolla zuuzummeeddino. 42 Unttunttu, "Hawe nuuni A aawuwanne A aatto eriya Yooseefo na7aa Yesuusa gidennee? Yaatina, I waagiide, 'Taani saluwaappe wodhdhaaddi' gaanaw danddayii?" yaageeddino. 43 Yesuusi zaariide, "Ittu ittuwaanna zuuzummiyaawaa aggite. 44 Taana kiitteedda ta Aabbu taakko aheedda asaappe attin, taakko yaanaw danddayiyaa asay baawa; taanikka wurssethaa gallassi A denthana. 45 Nabatuu 'Xoossay asaa ubbaa tamaarissana' yaagiide xaafeeddino; Aawuu giyaawaa sisiyaawenne Aawuwaappe tamaariyaawe ooninne taakko yee. 46 Xoossaa matappe yeeddawaappe attin, Xoossaa be7eedda asay baawa; A xalalay Xoossaa be7eedda. 47 "Taani hinttenttussi tumuwaa oday; taana ammaniyaa uraw medhinaa de7uu de7ee. 48 Taani de7uwa ukithaa. 49 Hinttenttu aawatuu mela biittaan mannaa meeddino; shin hayqqeeddino. 50 Asay aappe miide hayqqenna ukithay saluwaappe yiyaawe hawaa. 51 Saluwaappe wodhdheedda de7uwaa ukithay taana; ooninne ha Ukithaappe mooppe, medhinaw de7anawaa; qassi ha alamiyaa asaw de7o gidana mala, taani immana ukithay ta ashuwaa" yaageedda. 52 Ayihudatuu, "Ha bitani bare ashuwaa nuuni maana mala, nuussi wootiide immanaw danddayii?" yaagiide barenttu gidduwan palumetteeddino. 53 Hewaa diraw, Yesuusi unttuntta, "Taani hinttenttussi tumuwaa oday; ta ashuwaa, Asa Na7aa ashuwaa, hinttenttu maana dhayooppe, qassi ta suuthaakka ushana dhayooppe, hinttew de7uu baawa. 54 Ta ashuwaa miyaa urawunne, ta suuthaa ushiyaa uraw medhinaa de7uu de7ee. Taani wurssetha gallassi unttuntta denthana. 55 Ayissi gooppe, ta ashuu tumu qumaa; ta suuthaykka tumu ushshaa. 56 Ta ashuwaa miyaa uraynne ta suuthaa ushiyaa uray taanan de7ee; taanikka aanani de7ay. 57 De7uwa Aawuu taana kiittina, taani A gaasuwan de7iyaawaadan, taana miyaa uraykka ta gaasuwan de7ana. 58 Saluwaappe wodhdheedda ukithay hawaa; hinttenttu aawatuu miide hayqqeedda mannaa mala gidenna; ha ukithaa miyaa uray medhinaw de7ana" yaageedda. 59 Yesuusi Qifirinaahooma katamaan Ayihuda woosa gollen tamaarissiidde, hawaa odeedda. 60 Yesuusa kaalliyaawanttuppe dariya baggay hewaa siseedda wode, "Hawe gelenna timirttiyaa; hawaa ooni akkanawee?" yaageeddino. 61 Shin Yesuusi barena kaalliyaawanttu hewoo zuuzummeeddawaa eriide, "Hawe hinttentta dhubbii? 62 Simmi taani, Asaa Na7ay, kase de7iyaasaa pude kesishshin be7intto ayaa gaanitee? 63 Geeshsha Ayyaanay de7uwaa immee; asaa minotay aynne go77enna. Taani hinttenttussi odeedda qaalay ayyaanaanne de7uwaa. 64 Shin hinttenttu gidduwan ammanennawanttu de7iino" yaageedda; ayissi gooppe, ammanennawanttu haqawanttenttonne barena aathi immanawe oonentto Yesuusi koyroppe doommiide ereedda. 65 Qassikka Yesuusi, "Ta Aabbuppe gidana dhayooppe ooninne taakko yaanaw danddayenna yaagaade ta odeeddawe hewaa diraassa" yaageedda. 66 Hewaa gaasuwan, Yesuusa kaalliyaawanttuppe coratuu A aggiide, guyye simmeeddino; laa7entho A kaallibeykkino. 67 Yesuusi qassi tammanne laa77u barena kaalliyaawantta, "Hinttekka aggiide baanaw koyyiitee?" yaageedda. 68 Simooni Phexiroose zaariide, "Godaw, nuuni ookko baanee? New medhinaa de7uwaa qaalay de7ee. 69 Neeni Xoossaa Geeshshaa gidiyaawaa nuuni ammaneettonne ereetto" yaageedda. 70 Yesuusi unttuntta, "Taani hinttentta tammanne laa77atuwaa doorabeykkitaa? Qassi hintteppe ittu xalahiyaa" yaageedda. 71 Yesuusi hewaa Simoona na7aa Yihudaa Asqqoroota gee; ayissi gooppe, Yihuday Yesuusa kaalliyaa tammanne laa77atuwaappe ittuwa; I Yesuusa aathi immanawaa.

7

1 Hewaappe guyye, Yesuusi Galiilaan yaa haa yuuyyeedda; Ayihudatuu A wodhanaw koyyiyaa diraw, Yihudaan yuuyyana koyyibeenna. 2 Ayihudatuu bonchchiya Daasiyaa Baalay gakki utteedda. 3 Hewaa diraw, Yesuusa ishatuu A, "Neena kaalliyaawanttu neeni oothiyaawaa be7ana mala, hawaappe denddaade Yihudaa gadiya ba. 4 Ayissi gooppe, barew erettanaw koyyiyaa asay ooninne bare oosuwaa genthenna. Neeni hawantta oothina, nebaa alamiyaa ubbay ero!" yaageeddino. 5 Ayissi gooppe, haray atto A ishatuukka A ammanibeykkino. 6 Yesuusi unttuntta, "Taw injjetiyaa wodii gakkibeenna; shin hinttenttussi ay wodekka injjetee. 7 Sa7ay hinttentta ixxanaw danddayenna; shin taani sa7aa kiittay iita gidiyaawaa markkattiyaa diraw, taana ixxeedda. 8 Baalaa bonchchiyaasaa hinttenttu biite; taw injjetiyaa wodii gakkibeenna diraw, taani baalaa bonchchiyasaa baanawe bira" yaageedda. 9 I hawaa giide, Galiilaan atteedda. 10 Shin A ishatuu baalaa gallassaa bonchchiyasaa beeddawaappe guyyiyan, ikka asay be7ennaan geeman yaa beedda. 11 Ayihudatuu baalaa gallassaa bonchchiyaasan A koyyiinonne, "I haqan de7ii?" yaagiidde, A labiino. 12 Asaa gidduwan daro zuuzunthay denddeedda. Amareedda asay, "I lo77o asa" yaagee; haratuu qassi, "A, I asaa balethee" yaagiino. 13 Shin Ayihudatuu yayyeedda diraw, ooninne aabaa qoncciyaan haasayenna. 14 Baalaa bonchchiya gallassaa baggan, Yesuusi Geeshsha Golliyaa biide, tamaarissuwaa doommeedda. 15 Ayihudatuu maalalelettiide, "Ha bitani aynne tamaarennaan hawaa keena waani ereeddee?" yaageeddino. 16 Hewaa diraw, Yesuusi zaariide, "Taana tamaarissiyaawe taana kiitteedda Xoossaa matappe yiyaawaappe attin, tawaa gidenna. 17 Xoossaa sheniyaa oothanaw dosiyaa ooninne ha taani tamaarissiyaawe Xoossaa matappe yintto woy qassi taani taappe haasayayitantto erana. 18 Barewaa haasayiyaa uray bare huuphiyaassi bonchchuwaa koyyee; shin barena kiitteeddawe bonchchettana mala koyyiyaa uray tumanchchaa; aani worddobay baawa. 19 Muse hinttenttussi higgiyaa immibeennee? Shin hintteppe ittuunne higgiyaa naagenna. Taana ayissi wodhanaw koyyiitee?" yaageedda. 20 Asay zaariide, "Neenan xalahii de7ee; neena wodhanaw oonee koyyeeddawe?" yaageedda. 21 Yesuusi, "Taani itti wolqqaamabaa oothina, hinttenttu ubbay maalaletteeddita. 22 Hinttenttu naanaa hinttenttu dookaalana mala, Muse hinttentta azazeedda. Shin dookaalussay hinttenttu aawatuwanna yeeddawaappe attin, Musenna yibeenna; hewaassi hinttenttu Sambbataan attuma naanaa dookaaliita. 23 Muse higgii azazeedda diraw, hinttenttu Sambbataan dookaaliyaawaa gidooppe, yaatina taani itti asaw kumentha bollaa patheedda diraw, taana ayissi hanqqettiitee? 24 Tumu pirddaa pirdditeppe attin, asaa deemuwaa xeelliide pirddoppite" yaageedda. 25 Hewaa diraw, Yeerusalaame asaappe ittu ittuu, "Unttunttu wodhanaw koyyiyaa bitani hawaa gidennee? 26 Be7ite, qoncciyaan I haasayee; unttunttu A aynne giikkino. Hawe Kiristtoosa gidiyaawaa nu kaappatuu tumu eriinooshsha? 27 Shin nuuni A haqappe yeeddentto eroytte; Kiristtoosi yiyaa wode, I haqappe yinttonne ooninne erenna" yaageeddino. 28 Hewaappe guyyiyan, Yesuusi Geeshsha Golliyan tamaarissiidde, bare qaalaa dhoqqu udiide, "Hinttenttu taana eriita; qassi taani haqappe yeeddenttokka eriita. Taani ta sheniyaan yabeykke; shin taana kiitteeddawe tumanchchaa; hinttenttu A erikkita. 29 Shin taani A eray; ayissi gooppe, I taana kiittina, taani A matappe yaaddi" yaageedda. 30 Hewaa diraw, unttunttu A oyqqanaw koyyeeddino; shin A wodii biro gakkibeenna diraw, ooninne A bolla kushiyaa wothibeenna. 31 Shin daro asay Yesuusa ammaniide, "Kiristtoosi yiyaa wode, ha bitani ootheedda malaataappe dariyaawaa oothaneeyee?" yaageeddino. 32 Parisaawatuu daro asay Yesuusabaa zuuzummiyaawaa siseeddino; qeesatuwaa kaappatuunne Parisaawatuu A oyqqi qashissanaw amareedda wottaddaratuwaa kiitteeddino. 33 Yesuusi, "Taani hinttenanna laafaa gami77ana; hewaappe guyyiyan, taana kiitteeddawaakko baana. 34 Hinttenttu taana koyyana; shin demmikkita; ayissi gooppe, taani de7iyaa sa7aa hinttenttu baanaw danddayikkita" yaageedda. 35 Ayihudatuu ittu ittuwanna, "Hawe nuuni A demmennaassa haqa baana hanii? Ayihudatuu de7iya Giriike katamaa biide, Giriike asatuwaa tamaarissana hanii? 36 I, 'Hintte taana koyyana; shin demmikkita' qassi, 'Taani de7iyaasaa hinttenttu baanaw danddayikkita' yaagee; hewaa giyaawe waagiyaawee?" yaageeddino. 37 He baalaa gallassaa bonchchiya gallassaappe waannatiyaa wurssetha gallassaani Yesuusi denddi eqqiide, bare qaalaa dhoqqu udiide, "Saametteedda uray ooninne taakko yiide usho. 38 Taanan ammaniyaawoo, Xoossaa Maxaafay giyawaadan, A uluwaappe de7uwaa immiyaa haathaa pulttuu gogganawaa" yaageedda. 39 I hewaa A ammaneeddawanttu akkana Geeshsha Ayyaanaabaa haasayeedda. Yesuusi biro bare bonchchuwaakko kesibeenna diraw, he wode Geeshsha Ayyaanay unttunttoo imettibeenna. 40 He asaappe dariya baggay I giyaawaa sisiide, "Tumu hawe naagettiyaa Nabiyaa" yaageeddino. 41 Haranttu, "Hawe Kiristtoosa" yaageeddino. Shin haranttu qassi, "Kiristtoosi Galiilaappee yeenna. 42 Xoossaa Maxaafay, 'Kiristtoosi Daawite zariyaappe, Daawite de7eedda Beeteliheeme katamaappe yaana' geenneyee?" yaageeddino. 43 Yesuusa gaasuwan asay bare gidduwan shaaketteedda. 44 He asaappe ittu ittu A oyqqanaw koyyeeddino; shin kushiyaaninne A bochchibeykkino. 45 Geeshsha Golliyaa naagiyaawanttu qeesatuwaa kaappatuwaakkonne Parisaawatuwaakko simmi yeedda wode unttunttu naagiyaawantta, "Ayissi A ahibeykkitee?" yaagiide oochcheeddino. 46 Geeshsha Golliyaa naagiyaawanttu unttunttussi, "Ha bitani haasayeeddawaadan, ubbakka ooninne haasayibeenna!" yaagiide zaareeddino. 47 Parisaawatuu zaariide, "I hinttenakka balethuwaa? 48 Kaappatuwaappe woy Parisaawatuwaappe A ammaneedda asay de7ii? 49 Shin higgiyaa erenna ha asay sheqetteeddawaa" yaageeddino. 50 Unttunttuppe ittuu kasenna Yesuusakko beedda Niqoodimoosi unttuntta, 51 "Itti uray giyaabaa sisennaan woy I ayaa ootheeddentto erennaan de7iidde, kasetiide A bolla pirddiyaawe nu higgiyan de7ii?" yaageedda. 52 Unttunttu zaariide A, "Neenikka qassi Galiilaa gadiya asee? Galiilaa gadiyaappe Nabii beettennawaa Xoossaa Maxaafatuwaa biddaade era" yaageeddino. 53 Asay ubbay aggiide, bare soy bare soy beedda.

8

1 Shin Yesuusi Wogaraa Mithaan eretteedda Deriyaakko beedda. 2 Wonttetha gallassi guuran Geeshsha Golliyaa simmeedda; ubba asay aakko yiina, uttiide unttuntta tamaarissuwaa doommeedda. 3 Muse higgiyaa tamaarissiyaawanttunne Parisaawatuu woshummishshin oyqetteedda itti mishiratto aakko aheeddino. Unttunttu asaa ubbaa sinthan izo essiide Yesuusa, 4 "Tamaarissiyaawoo, ha mishiratta woshummaade oyqettaaddu. 5 Higgiyaa bollan Muse hanni mala macca asaa shuchchaan caddana mala, nuuna azazeedda. Yaatina neeni waagay?" yaageeddino. 6 Unttunttu hewaa geeddawe Yesuusa mootiyaawaa demmiide A paaccanaassa; shin Yesuusi hokkiide, bare biradhdhiyan biittaa bolla xaafeedda. 7 Unttunttu A oochchiide aggennaan ixxina, pude dhoqqu giide, "Hintenttu gidduwan nagaraa oothibeenna asay kasetiide, izo shuchchan caddo" yaageedda. 8 Qassikka hokkiide, biittaa bolla xaafeedda. 9 Unttunttu hewaa siseedda wode, kasetiide cimatuu kesina, ittu ittuu kesiidde wureeddino; A sinthaan mishiratta eqqa de7ishshin, Yesuusi bare xalalaa atteedda. 10 I pude dhoqqu giide mishiratto, "Mishirattee, asatuu haqan de7iino? Ooninne ne bolla pirddibeennee?" yaageedda. 11 Mishiratta, "Godaw, ooninne ta bolla pirddibeenna" yaagaaddu. Yesuusi izo, "Taanikka ne bolla pirddikke; ba; laa7enthaade nagaraa oothoppa" yaageedda. 12 Qassikka Yesuusi asaw, "Taani alamew poo7uwaa; Taana kaalliyaa ooninne de7uwa immiyaa poo7uwaa demmanappe attin, dhumaani ubbaakka hamettenna" yaagiide haasayeedda. 13 Hewaappe guyye Parisaawatuu, "Neeni nebaa markkattaasa; ne markkatethay tuma gidenna" yaageeddino. 14 Yesuusi zaariide, "Taani Tabaa markkattooppekka, Ta markkatethay tuma; ayissi gooppe, Taani haqappe yaadditanttonne qassi haqa baytantto eray; shin hinttenttu erikkita. 15 Asay pirddiyaa ogiyaan hinttenttu pirddiita; Taani itti uraa bollaakka pirddikke. 16 Shin Taani pirddiyaawaa gidooppenne, Ta pirdday tuma; ayissi gooppe, Taana kiitteedda Ta Aabbu Taananna de7eeppe attin, Taani Taarekka de7ikke. 17 Laa77u asaa markkatethay tuma gidiyaawe hinttenttu higgiyaan xaafetti utteedda. 18 Taani Tabaa Ta huuphew markkattaaddi; qassi Taana kiitteedda Ta Aabbukka Tabaa markkattee" yaageedda. 19 Unttunttu, "Ne aabbu haqan de7ii?" yaagiide Yesuusa oochcheeddino. Yesuusi zaariide, "Hinttenttu Taanakka woy Ta Aabbakka erikkita; Taana ereeddawaa gidintto, Ta Aabbakka eranita" yaageedda. 20 Yesuusi Geeshsha Golliyaa tamaarissiidde, imotaa miishshay uttiyaa saaxiniyaa matan hewaa haasayeedda. A ooninne oyqqibeenna; ayissi gooppe, A wodii biro gakkidiggibenna. 21 Qassikka Yesuusi unttuntta, "Taani baana hinttenttu Taana koyyana; shin hinttenttu, hinttenttu nagaraan hayqqanita. Taani biyaa sa7akka baanaw hinttenttu danddayikkita" yaageedda. 22 Ayihudatuu, "I, 'Taani biyaasaa hinttenttu baanaw danddaykkita' yaagee; I barena barekka wodhaneeyee?" yaageeddino. 23 Yesuusi zaariide, "Hinttenttu garssa asa; Taani bolla asa. Hinttenttu ha alamiyaa asa; Taani ha alamiyaa asa gidikke. 24 Hinttenttu, hinttenttu nagaraan hayiqqanawaa Taani hinttenttussi odeeddawe hawaassa; Taani Taana gidiyaawaa hinttenttu ammanana dhayooppe, hinttenttu, hinttenttu nagaraan hayyanita" yaageedda. 25 Unttunttu, "Neeni oonee?" yaagiide oochcheeddino. Yesuusi zaariide, "Taani Taana. 26 Taani hinttebaa haasayiyabaynne pirddiyaabay darobay de7ee. Shin Taana kiitteeddawe tumanchchaa; qassi Taani aappe siseeddawaa alamiyaa asaw oday" yaageedda. 27 I bare Aawuwabaa haasayiyawaa unttunttu akeekibeykkino. 28 Hewaa diraw, Yesuusi unttuntta, "Taana Asaa Na7aa hinttenttu masqqaliyaa bolla pude denthiyaa wode, Taani Taana gidiyaawaanne qassi Taani Ta Aabbu Taana tamaarisseeddawaadan haasayiyawaappe attin, Ta sheniyaan aynne oothennawaa hinttenttu eranita. 29 Qassi taana kiitteeddawe Taananna de7ee; Taani ubba wode A nashechchiyaawaa oothiyaa diraw, I Ta xalalaa aggibeenna" yaageedda. 30 Yesuusi hewaa haasayishshin siseedda daro asay A ammaneeddino. 31 Yesuusi barena ammaneedda Ayihudatuwaa, "Hinttenttu Taani tamaarissiyaawoo azazettooppe, tumu Taana kaalliyaawantta. 32 Hinttenttu tumatethaakka eranita; qassi tumatethay hinttentta aylletethaappe kessanawaa" yaageedda. 33 Unttunttu zaariide, "Nuuni Abraahaamo zare; nuuni oossinneekka aylletibeykko. Yaatina neeni waagaade, 'Aylletethaappe hinttenttu kesanita' gay?" yaageeddino. 34 Yesuusi, "Taani hinttenttussi tumuwaa oday; nagaraa oothiyaa ooninne nagaraa aylliyaa. 35 Ayllii ubba wode soyin de7enna; shin na7ay medhinaw gollen de7ee. 36 Na7ay hinttentta aylletethaappe kesooppe, hinttenttu aylletethaappe tumu kessanita. 37 Hinttenttu Abraahaamo zare gidiyaawaa Taani eray; shin Ta tamaarissiyaawaa hinttenttu akkenna diraw, Taana wodhanaw koyyiita. 38 Taani Ta Aabbu Taana besseddawaa haasayay; qassi hinttenttukka hinttenttu aawuwaappe siseeddawaa oothiita" yaageedda. 39 Unttunttu zaariide, "Nu aabbu Abraahaama" yaageeddino. Yesuusi unttuntta, "Hinttenttu Abraahaamo naanaa gideeddentto, I ootheedda oosuwaa malaa oothanita. 40 Shin Xoossaappe siseedda tumuwaa odeedda Taana hinttenttu wodhanaw koyyiita; Abraahaame hewaadan oothibeenna. 41 Hinttenttu, hinttenttu aawuu ootheeddawaa oothiita" yaageedda. Unttunttu zaariide, "Nuuni woshumaan diqaalatethaa yelettibeykko; nuussi itti Aawuu, Xoossaa xalalay de7ee" yaageeddino. 42 Yesuusi unttuntta, "Hinttenttu Xoossaa naanaa tumu gideeddentto, Taana siiqana; ayissi gooppe, Taani Xoossaa matappe yaade hawaan de7ay. Taana I kiitteeddawaappe attin, Taani Ta sheniyaan yabeykke. 43 Taani tamaarissiyaawaa hinttenttu akeekennawe ayaassee? Taani tamaarissiyaawaa hinttenttu akkenna diraassa. 44 Hinttenttu, hinttenttu aawuwaa iita ayyaanaa naanaa; qassi hinttenttu, hinttenttu aawuu amottiyaawaa oothanaw koyyiita. I kaseppe doommiide, shemppuwaa wodheeddawaa; tumatethay aani baynna diraw, tumatethaakko shiiqi erenna. I wordduwaa haasayiyaa wode, bareppe haasayee; ayissi gooppe, I worddanchchaanne qassi worddookka aawuwaa. 45 Shin Taani tumuwaa haasayiyaa diraw, hinttenttu Taana ammanikkita. 46 Hintteppe Taana nagaraa oothishshin be7aaddi gaanaw danddayiyaawe oonee? Taani tumuwaa haasayiyaawaa gidoppe, Taana ayissi ammanikkitee? 47 Xoossaa asa gideedda uray Xoossay giyaawaa sisee; hinttenttu Xoossaa asa gidenna diraw, Xoossay giyaawaa sisikkita" yaageedda. 48 Ayihudatuu zaariide, "Nuuni neena, 'Neeni Sammaariyaa asa; neenan iita ayyaanay de7ee' giidde bayizzeeddoo?" yaageeddino. 49 Yesuusi unttuntta, "Ta bolla iita ayyaanay baawa. Taani Ta Aabba bonchchay; shin hinttenttu Taana kawushshiita. 50 Taani Ta huuphiyassi bonchchuwaa koyyikke; hewaa Taw koyyiyaawenne pirddiyaawe de7ee. 51 Taani hinttenttussi tumuwaa oday; Taani tamaarissiyaawaa naagiyaa ooninne ubbakka hayqqenna" yaageedda. 52 Ayihudatuu zaariide, "Ne bolla iita ayyaanay de7iyaawaa nuuni ha77i ereeddo. Abraahaame hayqqeedda; nabatuu hayqqeeddino; shin neeni, 'Ta qaalaa naagiyaa ooninne ubbakka hayqqenna' yaagaa. 53 Neeni hayqqeedda nu aawuwaa Abraahaamoppe daray? Nabatuu qassi hayqqeeddino. Neeni neena oona gaade qoppay?" yaageeddino. 54 Yesuusi, "Taani Taana bonchchooppe, Ta bonchchuu mela; hinttenttu nu Xoossaa giya Ta Aabbu Taana bonchchee. 55 Hinttenttu A erana dhayooppekka, Taani A eray. Taani A erikke gooppe, hinttenttuwaadan worddo giday; shin Taani A eray; qassi A qaalaakka naagay. 56 Hinttenttu aawuu Abraahaame, Ta yuussaa wodiyaa be7anaw laamoteedda; be7iidekka nashetteedda" yaageedda. 57 Ayihudatuu zaariide A, "New haray atto ishatamu laythaa kumibeennawe Abraahaama be7aaddii?" yaageeddino. 58 Yesuusi unttuntta, "Taani hinttenttussi tumuwaa oday; Abraahaamo yelettanaappekka kase Taani Taana" yaageedda. 59 Hewaa diraw, unttunttu Yesuusa caddanaw shuchchaa akkeeddino; shin Yesuusi unttunttuppe geemettiide, Geeshsha Golliyaappe beedda.

9

1 Yesuusi biidde, yelettoodeppe qooqa gidiide de7iya itti bitaniyaa be7eedda. 2 Yesuusa kaalliyaawanttu Yesuusa, "Tamaarissiyaawoo, ha bitani qooqa gidiide yelettanaadan, nagaraa ootheeddawe oonee? I ootheeddeyee? Woy A yeleeddawanttu ootheeddinoo?" yaagiide oochcheeddino. 3 Yesuusi, "Xoossaa kiitay A bollan qonccana mala qooqeeddappe attin, I woy A daayanne A aabbu nagaraa oothibeykkino. 4 Nuuni sa7ay qammennaan de7ishshin, Taana kiitteeddawaa oosuwaa oothanaw bessee. Ooninne oothanaw danddayenna qammay yee. 5 Taani alamiyaan de7aadde alamew poo7o" yaageedda. 6 Yesuusi hewaa giide, sa7an cuchcheedda; bare cuchchaani guutha urqqaa shugissiide, he urqqaani qooqa bitaniyaa ayfiyaa okkiide, 7 "Baade Saliihooma giya dagatteedda haathaan ne ayfiyaa meecca" yaageedda. "Saliihooma" giyaawe "Kiitetteeddawaa" guussaa. Hewaa diraw, bitani biide, bare ayfiyaa meecettiide, xeelliidde simmeedda. 8 Bitaniyaa shooratuunne bitani kase woossishshin be7eedda asay, "Hawe uttiide woossiyaa bitaniyaa gidenneeyee?" yaageeddino. 9 Qassi amareeddawanttu, "Hawe aattennee" yaageeddino. Haranttu qassi, "Tuytti, hawe A malatiyaawappe attin, A gidenna" yaageeddino. Shin bitani, "Taani aattee" yaageedda. 10 Unttunttu bitaniyaa, "Yaatina, ne ayfi waani xeelleeddee?" yaagiide oochcheeddino. 11 I zaariide, "Yesuusa geetettiyaa bitani guutha urqqaa shugissiide, ta ayfiyaa okkiide, 'Saliihooma geetettiyaa dagatteedda haathaani baade ne ayfiyaa meecetta' yaageedda. Taani baade meecettaade xeellaaddi" yaageedda. 12 Unttunttu A, "I haqan de7ii?" yaagiide oochcheeddino. Bitani, "Taani erikke" yaageedda. 13 Unttunttu kase qooqiide xeelleedda bitaniyaa Parisaawatuwakko afeeddino. 14 Yesuusi urqqaa shugissiide, bitaniyaa ayfiyaa patheedda gallassay Sambbata gallassaa. 15 Hewaa diraw, bitani waani xeelleeddenttonne Parisaawatuu A gujjiide oochcheeddino. Bitani unttunttussi, "I ta ayfiyan guutha urqqaa wotheedda. Ta ayfiyaa meecettaade ha77i xeellaaddi" yaageedda. 16 Parisaawatuwaappe ittu ittuu, "Hawaa ootheedda bitani Sambbataa higgiyaa naagenna diraw, Xoossaa mataappe yibeenna" yaageeddino. Shin haranttu, "Nagaranchcha asay hawaa mala wolqqaama malaataa waani oothanaw danddayii?" yaagiide unttunttu barenttu gidduwan shaaketteeddino. 17 Hewaa diraw, Parisaawatuu bitaniyaa itti kaalla gujjiide, "I ne ayfiyaa dooyyeedda diraw, aabaa waagay?" yaageeddino. Bitani, "I nabiyaa" yaageedda. 18 Ayihudatuu he xeelleedda bitaniyaa aattonne aawuwaa xeesiide oochchana gakkanaw, bitani qooqa gideeddawaanne ha77i I xeelliyaawaa ammanibeykkino. 19 Ayihudatuu A aattonne aawuwaa, "Hinttenttu, 'Qooqa gidiide yeletteedda' giya hinttenttu na7ay hawee? Yaatina, ha77i waaniide xeelleeddee?" yaagiide oochcheeddino. 20 Bitaniyaa daayanne aawuu, "Hawe nu na7aa gideeddawaanne qooqa gidiide yeletteeddawaa nuuni ereetto. 21 Shin ha77i I waani xeelleeddentto, nuuni erokko; woy A ayfiyaa ooni patheeddentto, nuuni erokko. A oochchite; I donzza asa; barebaa haasayanaw danddayee!" yaageeddino. 22 Bitaniyaa daayanne aawuu Ayihudatoo yayyeedda diraw, hewaa geeddino; ayissi gooppe, Ayihudatuu Yesuusi Kiristtoosa yaagiide markkattiyaa uray de7ooppe, he uraa Ayihuda woosa golliyaappe kessanaw kaset qofaa qachchi wotheeddino. 23 A daayanne aawuu, "I donzza asa; A oochchite!" geeddawe hawaassa. 24 Hewaa diraw, qooqa gidiide yeletteedda bitaniyaa unttunttu laa7enthuwaa xeesiide, "Xoossaa galata; ha bitani nagaranchcha gidiyaawaa nuuni ereetto" yaageeddino. 25 Bitani, "I nagaranchcha gidiyaawaanne, gidennawaa erikke; taani qooqa gidiyaawaanne ha77i xeelliyaawaa he ittiba eray" yaageedda. 26 Unttunttu zaariide bitaniyaa, "I new ayaa ootheeddee? I ne ayfiyaa wooti patheeddee?" yaageeddino. 27 I unttuntta, "Taani hinttenttussi odaaddi; sisibeeykkita. Ayissi laa7enthuwa sisanaw koyyiitee? Hinttekka Yesuusa kaalliyaawantta giddanaw koyyiitee?" yaageedda. 28 Unttunttu A boriidde, "Neeni he bitaniyaa kaalliyaawaa; nuuni Musa kaalliyaawantta. 29 Xoossay Musessi haasayeeddawaa nuuni ereetto; shin ha bitaniyaa gidooppe, I haqappe yeeddenttonne nuuni erokko" yaageeddino. 30 Bitani, "I haqappe yeeddenttonne hinttenttu erennawe maalalissiyaawaa; shin I ta ayfiyaa patheedda! 31 Xoossaw yayyiyaa uraynne Xoossay koyyiyaawaa oothiyaa uray de7ooppe, he uraabaa Xoossay sisiyaawappe attin, nagaranchchatuwaabaa sisenna. 32 Qooqa gidiide yeletteedda asaa ayfiyaa ooninne pathina, sa7ay medhettoodeppe doommina, sisetti erenna. 33 Ha bitani Xoossaappe yibeennawaa gidintto, ittibaanne oothanawukka danddayenna" yaageedda. 34 Unttunttu zaariide aw, "Neeni nagaraan yelettaade dicceeddawe nuuna tamaarissanaw koyyay?" yaageeddino; Ayihuda woosa golliyaappe kare A kesseeddino. 35 Unttunttu bitaniyaa kare kesseeddawaa Yesuusi siseedda; Yesuusi bitaniyaa demmiide, "Asa Na7aa ammanay?" yaageedda. 36 Bitani Yesuusa, "Godaw, taani A ammananaadan I oonee? Taw odarikkii!" yaageedda. 37 Yesuusi bitaniyaa, "Neeni A be7aadda; ha neenanna haasayiyaawekka A" yaageedda. 38 Bitani zaariide, "Godaw, ammanay" yaagiide Yesuusaw goyinneedda. 39 Yesuusi, "Qooqatuu xeellana malanne xeelliyaawanttu qooqana mala, taani pirddanaw ha sa7aa yaaddi" yaageedda. 40 Aananna de7iya amareedda Parisaawatuu hewaa sisiide, "Nuunikka qooqeyee?" yaagiide oochcheeddino. 41 Yesuusi, "Hinttenttu qooqa gideeddentto, hinttenttussi nagaraa gidenna; shin ha77i hinttenttu, 'Nuuni xeelleetto' yaagiita; hinttenttu nagaraanna de7iita" yaageedda.

10

1 Yesuusi, "Taani hinttenttussi tumuwaa oday; dorssaa sikkuwaa penggiyaanna gelennaan harasaanna geliyaa ooninne kaysuwaanne paanuwaa. 2 Shin penggiyanna geliyaawe dorssaa heemmiyaa asaa. 3 Penggiyaa naagiyaawe aw penggiyaa dooyyee; dorssatuukka A kooshshaa sisana; I bare dorssatuwaa unttunttu sunthan sunthan xeesiide, kare kaalethana. 4 I barewantta kare kesseeddawaappe guyyiyan, unttunttuppe sinthanna hamettee; unttunttukka A kooshshaa eriya diraw, A kaalliino. 5 Hara uraa kooshshaa unttunttu erenna diraw, aappe baqatanaappe attin, A geeduwaa kaallikkino" yaageedda. 6 Yesuusi unttunttussi ha leemisuwaa odeedda; shin I unttunttussi ay odinttonekka unttunttu akeekibeykkino. 7 Yesuusi qassikka unttunttussi, "Taani hinttenttussi tumuwaa oday; taani dorssatoo geliyaa penggiyaa. 8 Taappe kase yeedda ubbay kayisuwaanne paanuwaa; shin dorssatuu unttunttu giyaawaa sisibeeyikkino. 9 Penggi taana; taanan geliyaa ooninne attanawaa. I gelananne kesana; qassi lo77o maatay de7iyaa sa7akka demmanawaa. 10 Kayisuu wuu77anaw, wodhanawunne dhayissanaw yiyaawaappe attin, harabaw yeenna; taani unttunttussi de7uu de7ana malanne kumiide palahana mala yaaddi. 11 "Taani dorssaa loytha heemmiyaawa; dorssaa loythi heemmiyaawe he dorssatuwaa diraw hayqqee. 12 Miishshaa akkiide heemmiyaa uray walliyaa yiyaawode be7iide, dorssatuwaa yeggi bashiide baqatee. Ayissi gooppe, dorssatuu aawantta gidikkino; qassi ikka dorssatuwaa heemmiyaawa gidenna. Hewaa diraw, dorssatuwaa oyqqeenne laalee. 13 Shaluwaa akkiide heemmiyaawe bare shaloo heemmiyaa dirawunne dorssaabay A qofethenna diraw, dorssatuwaa aggiide baqatee. 14 "Taani dorssaa loytha heemmiyaawa; Ta Aabbu Taana eriyawaadan, Taanikka qassi Ta Aabba eray. Hewaadankka, Taani Ta dorssatuwaa eray; Ta dorssatuukka Taana eriino. Qassi Taani Ta dorssatuwaa diraw, hayqqanaw koyyaaddi. 16 Ha sikkuwan baynna hara dorssatuukka Taw de7iino. Taani unttunttakka ahanaw bessee. Qassi unttunttu Ta kooshshaa sisana; itti wudii de7ana; heemmiyawekka ittuwa gidanawaa. 17 "Taani Ta shemppuwaa zaaraadde akkana mala, aathaade immanaw koyyiyaa diraw, Ta Aabbu Taana siiqee. 18 Taani dosaade Ta shemppuwaa aatha immiyaawaappe attin, Taappe ooninne akkenna. Taw Ta shemppuwaa aatha immiyaa maatay de7ee; qassi zaaraadde akkanawukka maatay de7ee. Taani ha azazuwaa Ta Aawuwaappe akkaaddi" yaageedda. 19 He haasayaa diraw, Ayihudatuwaa gidduwaan qassikka shaakuu medhetteedda. 20 Unttunttuppe dariya baggay, "Aani xalahii de7ee! I gooyee! A haasayaa ayissi sisiitee?" yaageeddino. 21 Haratuu qassi, "Xalahii oyqqeedda asay hawaadan haasayenna; xalahii qooqa asaa ayfiya xeelissanaw danddayiiyee?" yaageeddino. 22 Yeerusalaamen Geeshsha Golliyaa anjjisseedda gallassaa hassayissiyaa Baalay gakkeedda; sa7ay he wode balgguwa. 23 Yesuusi Geeshsha Golliyaan Solomona baranddaan, yaanne haanne hamettee. 24 Ayihudatuu Yesuusa matan yuuyyi aadhdhiide, "Neeni nuuna awude gakkanaw sidhissaadde wothanii? Neeni Kiristtoosa giddoppe, nuussi geeshshaade oda" yaageeddino. 25 Yesuusi unttunttussi zaariide, "Taani hinttenttussi odaaddi; shin Taana ammanikkita; Taani Ta Aabbu sunthan oothiyaa kiitay Tabaa markkattee. 26 Shin hinttenttu Ta dorssaa gidenna diraw ammanikkita. 27 Ta dorssatuu Ta kooshshaa sisiino; Taani unttuntta eray; unttunttukka Taana kaalliino. 28 Taani unttunttussi medhinaa de7uwaa immay; qassi unttunttu ubbakka hayqqikkino. Ooninne Ta kushiyaappe unttuntta wothi akkanaw danddayenna. 29 Unttuntta Taw immeedda Ta Aabbu ooppenne aadhdhee; ooninne Ta Aabbu kushiyaappe unttuntta wothi akkanaw danddayenna. 30 Tanne Ta Aabbu ittuwa" yaageedda. 31 Ayihudatuu Yesuusa caddanaw qassikka shuchchaa dentheeddino. 32 Yesuusi unttuntta, "Taani oothanaw Ta Aabbu Taw immeedda daro lo77o oosuwaa hinttentta bessaaddi; hewanttuppe haqawanttu diraw, Taana shuchchan caddanaw koyyiitee?" yaageedda. 33 Ayihudatuu zaariide, "Nuuni neena lo77o oosuwaa diraw, shuchchan caddanaw koyyokko; shin neeni Xoossaa bolla boriyaa qaalaa haasayiyaa dirawunne qassi asaa gidaadde ne huuphiyaa Xoossaa ootheedda diraw, caddanaw koyyeetto!" yaageeddino. 34 Yesuusi zaariide, "Hinttenttu higgiyan Xoossay, 'Hintte xoossatuwaa' geeddawe xaafettibeennee? 35 Xoossaa Maxaafatuwaa laammanaw danddayettenna; Xoossay bare qaalay yeedda asatuu, 'xoossatuwaa' giide xeeseeddawaa gidooppe, 36 Taani, 'Taani Xoossaa Na7aa' geedda diraw, Ta Aabbu anjjiide, sa7aa kiitteedda Taana, 'Xoossaa bolla boriyaa qaalaa haasayaa' yaagiitee? 37 Taani Ta Aabbu oothiyaawaa oothana dhayooppe, Taana ammanoppite. 38 Shin Taani oothiyaawaa gidooppe, haray atto hinttenttu Taana ammanana dhayooppekka, Ta Aabbu Taanan de7iyaawaanne Taanikka Ta Aabbun de7iyaawaa eranaadaaninne akeekanaadan, Ta oosuwaa ammanite" yaageedda. 39 Qassikka unttunttu A oyqqanaw koyyeeddino; shin I unttunttuppe kessi akkiide beedda. 40 Yohaannisi kase xammaqiyaasaa Yorddaanoosa Shaafaappe hefintha Yesuusi pinniide, yaani de7eedda. 41 Daro asay Yesuusakko yiide, "Yohaannisi wolqqaama malaata oothibeenna; shin I ha bitaniyaabaa haasayeeddabay ubbay tuma" yaageeddino. 42 Yaani daro asay Yesuusa ammaneedda.

11

1 Biitaaniyaa giya qeeri katamaan Ali7aazara giya itti bitani harggeedda; he katamay Mayraamanne izi michchatta Martta de7eedda katamaa. 2 Godaa gediyaa shittuwaa okkaade, bare binnanaan A gediya qucceeddawunna he Mayraamo; harggeeddawe qassi izi ishaa Ali7aazara. 3 Hewaa diraw, michchatuu, "Godaw, neeni siiqiyaawe harggeedda" giide Yesuusaw kiitteeddino. 4 Yesuusi hewaa siseedda wode, "Taani Xoossaa Na7ay harggiyaa gaasuwan bonchchettana mala, Xoossaa bonchchuwaassi ha harggii Ali7aazara oyqqeeddappe attin, wodhiyaa harggiyaa gidenna" yaageedda. 5 Yesuusi Martto, izi michchattonne Ali7aazara siiqee; 6 Ali7aazar harggeeddawaa Yesuusi siseedda wode, bare de7iya sa7an laa77u gallassaa peesheedda. 7 Hewaappe guyyiyan, Yesuusi barena kaalliyaawantta "Laa7enthuwaa Yihudaa gadiya boytte" yaageedda. 8 Yesuusa kaalliyaawanttu zaariide, "Tamaarissiyaawoo, guutha wodiyaappe kase Ayihudatuu neena shuchchan caddanaw koyyeeddino; qassikka yaa baanii?" yaageeddino. 9 Yesuusi, "Itti gallassan tammanne laa77u saati de7enneeyee? Gallassi hamettiyaa asay dhubettenna; ayissi gooppe, I ha sa7aa poo7uwaa be7ee. 10 Shin qamma hamettiyaa uray de7ooppe, poo7uu aani baynna diraw, dhubettee" yaageedda. 11 Yesuusi hewaa geeddawaappe guyyiyaan, qassikka unttunttussi, "Nu dabbu Ali7aazar gemi77isheedda; shin gemi77ishuwaappe A denthanaw Taani bay" yaageedda. 12 Yesuusa kaalliyaawanttu zaariide, "Godaw, I gemi77isheeddawaa gidooppe, aw lo77anawaa" yaageeddino. 13 Ali7aazar hayqqeeddawaa Yesuusi odeedda; shin Ali7aazar gemi77ishiide giseeddawaa odeedda giide, unttunttu qoppeeddino. 14 Hewaa diraw, Yesuusi geeshshiide unttuntta, "Ali7aazar hayqqeedda. 15 Hinttenttu ammanana mala, taani he sa7an de7ennawoo, hinttenttu diraw nashettay. Shin denddite; aakko boytte" yaageedda. 16 Hewaappe guyyiyan, manttiyaa geetettiyaa Toomaasi bare laggethatuwaa Yesuusa kaalliyaawantta, "Yesuusanna hayqqanaw nuunikka qassi boytte!" yaageedda. 17 Yesuusi gakkiya wode, Ali7aazaraw moogettoodeppe oyddu gallassa gideeddawaa demmeedda. 18 Biitaaniyaa katamay Yeerusalaameppe heezzu kiilo miitiriyaa keenaa haakkee. 19 Daro Ayihudatuu Marttonne Mayraamo unttunttu ishay hayqqeeddawoo menthethanaw yeeddino. 20 Martta Yesuusi yeeddawaa sisaadde, A mokkanaw kessaaddu; shin Mayraama gollen attaaddu. 21 Martta Yesuusa, "Godaw, neeni hawaan de7eeddawaa gidintto, ta ishay hayqqenna. 22 Shin neeni woossiyaawaa ay gidooppenne, Xoossay new haray atto ha77ikka immanawaa taani eray" yaagaaddu. 23 Yesuusi, "Ne ishay hayquwaappe denddana" yaageedda. 24 Martta, "Wodiyaa wurssethaan dendduwaa gallassi, I hayquwaappe denddanawaa taani eray" yaagaaddu. 25 Yesuusi iziw, "Taani dendduwaanne de7uwa; Taana ammaniyaa uray haray atto, hayqqoppekka de7uwan de7anawaa. 26 Qassi de7uwan de7iya uraynne Taana ammaniyaa uray ubbay ubbaakka hayqqenna; hewaa neeni ammanay?" yaageedda. 27 Martta zaaraadde, "Godaw, E taani ammanay; neeni Xoossaa Na7aa, sa7aa yaanaw de7iya Kiristtoosa gidiyaawaa taani ammanay" yaagaaddu. 28 Martta hewaa geeddawaappe guyyiyan, baade bare michchattiw geeman xeessaade, "Tamaarissiyaawe yiide, neena koyyee" yaagaaddu. 29 Mayraama hewaa siseedda wode, elleela dendda eqqaade Yesuusakko baaddu. 30 Yesuusi Martta A mokkeedda sa7an de7eeppe attin, biro qeeri katamaa gakkibeenna. 31 Mayraamo menthethiidde, gollen izinna de7iya Ayihudatuu, iza ellekka dendda eqqaade kare kesiyaawaa be7iide, Ali7aazar moogetteedda duufuwaa baade yaani yeekkanaw hanaw yaagiide, izo kaalliide keseeddino. 32 Mayraama Yesuusi de7iyaasaa baade Yesuusa be7eedda wode, A gediya bollan kunddaaddu; "Godaw, neeni hawaan de7eeddawaa gidintto, ta ishay hayqqenna shin!" yaagaaddu. 33 Yesuusi iza yeekkiyaawaanne qassi izinna yeedda Ayihudatuukka yeekkiyaawaa be7iide, bare wozanaan daro seeletteedda; qassi tookki shemppeedda. 34 Unttuntta, "Haqan moogeedditee?" yaagiide oochchina, "Godaw, yaade be7a" yaagiide zaareedino. 35 Yesuusi afoxxeedda. 36 Hewaa diraw, Ayihudatuu, "Ali7aazara I ay keenaa siiqintto be7ite!" yaageeddino. 37 Shin unttunttuppe ittu ittu, "Hawe qooqa bitaniyaa xeelisseeddawe ha bitani hayqqennaadan udanaw danddayennee?" yaageeddino. 38 Yesuusi qassikka wozanaappe qarettiide, Ali7aazar moogetteedda duufuwaakko beedda; he duufuu gonggoluwaa gidiide shuchchan qum77etti utteedda. 39 Yesuusi, "Shuchchaa diggite!" yaagiide azazeedda. Hayqqeedda bitaniyaa michchatta Martta, "Godaw, I hayqqoodeppe oyddu gallassa gideedda diraw, ha77i xinqqanawaa!" yaagaaddu. 40 Yesuusi Martto, "Ammaniyaawaa gidooppe, neeni Xoossaa bonchchuwaa be7anawaa Taani new odabeykittaa?" yaageedda. 41 Unttunttu shuchchaa dentheeddino; Yesuusi saluwaa pude xeelliide, "Aawoo, Taani giyaawa neeni siseedda diraw, neena galatay. 42 Neeni ubba wode sisiyaawaa Taani eray; shin hawaan yuuyyi aadhdhiide eqqeedda asay neeni Taana kiitteeddawaa ammanana mala, hawaa Taani unttunttu diraw gay" yaageedda. 43 Yesuusi hewaa geeddawaappe guyyiyan, bare qaalaa dhoqqu udiide, "Ali7aazaraa, haa kessa!" yaageedda. 44 Hayqqeedda Ali7aazara kushiinne gedi shaluwaan qashetti uttiide A deemuuka afilan kametti utteeddawe kesina Yesuusi unttuntta, "Billii aggite! Bo!" yaageedda. 45 Hewaa diraw, Mayraamikko yeedda Ayihudatuwaappe coratuu Yesuusi ootheeddawaa be7iide, A ammaneeddino. 46 Shin unttunttuppe ittu ittuu Parisaawatuwaakko biide, Yesuusi ootheeddawaa unttunttussi odeeddino. 47 Hewaappe guyyiyan, qeesatuwaa kaappatuunne Parisaawatuu yaa7aa shiishshiide, "Ha bitani daro wolqqaama malaataa oothiyaa diraw, ayaa oothanee? 48 Nuuni A co77u giide, aggooppe, asay ubbay A ammananawaa; qassi Roome gadiya asatu yiide, nu Geeshsha Golliyaanne nu asaa dhayissana" yaageeddino. 49 Unttunttuppe ittu Qayaafaa giyaa, he laythi qeesatuwaa ubbatuwaa kaappo gideeddawe, "Hinttenttu aynne erikkita! 50 Asay ubbay dhayiyawaappe asa ubbaa diraw, itti asay hayqqiyaawe lo77a gidiyaawaa hinttenttu akeekite?" yaageedda. 51 I hewaa bareppe gibeenna; shin he laythi qeesatuwaa ubbatuwaa kaappo gidiyaa diraw, Yesuusi Ayihuda asaa diraw hayqqanaw bessiyawaa Nabii odeedda. 52 Qassi Yesuusi Ayihuda asaa xalalaw hayqqenna; shin laaletti de7iya Xoossaa naanaa ittuwaa udi shiishshanaw hayqqanawaa. 53 He gallassaappe doommiide, unttunttu A wodhanaw maqqetteeddino. 54 Hewaa diraw, Yesuusi Ayihudatu gidduwaan qoncciyaan yaa haa hamettibeenna; shin mela biittaa gaxaan de7iya gadiya, Efireema geetettiyaa katamaa beedda. Barena kaalliyaawanttunna hewaan takkeedda. 55 Ayihudatuu Paasigaa bonchchiya gallassay mateedda; qassi daro asay barena geeshshanaw, Paasigaa bonchchiya gallassay gakkanaappe kase dumma dumma saappe Yeerusalaame beedda. 56 Unttunttu Yesuusa koyyiino; Geeshsha Golliyaan eqqiide, "Ayaa qoppiitee? Paasigaa bonchchiyaasaa Yesuusi yeennee?" yaagiide ittu ittuwaa oochcheeddino. 57 Qassi qeesatuwaa kaappatuunne Parisaawatuu Yesuusa qachchanaw, I de7iyaasaa eriyaawe ooninne barenttoo odana mala azazeeddino.

12

1 Paasigaa bonchchiya gallassaappe usuppun gallassaa kasetiide, Yesuusi I hayquwaappe dentheedda Ali7aazar de7iya Biitaaniyaa giya katamaa beedda. 2 He sa7an unttunttu aw kawuwaa katheeddino; Ali7aazar aananna uttiide ittippe miyaawanttu giddon utti de7ishshin, Martta kawuwaa gisha mizaaddu. 3 Mayraama daro shalluwaan zali77ettiyaa itti xaarimusiyaa gidiyaa narddoosa geetettiyaa geeshsha shittuwaa ahaade, Yesuusa gediya okkaade bare binnanaan A gediya quccaaddu; golliyaa ubbay shittuwaa sawuwaan toshikku gee. 4 Shin Yesuusa kaalliyaawanttuppe ittuu, Yesuusa aathi immanawe, Yihudaa Asqqorootu, 5 "Ha shittuu heezzu xeetu diinaariyaani zali77ettina, ayaassi hewe hiyyeesaw imettennee?" yaageedda. 6 I kayisuwaa gideedda diraw, hewaa geeddappe attin, hiyyeesaw qarettiide gibeenna; I miishshaa qarcciitiyaa oyqqiyaawaa gidiyaa diraw, ubba wode aappe barew akkeedda. 7 Yesuusi, "Ha shittuwaa Taani moogettiyaa gallassay gakkanaw iza ayaw minjjanee? Izo aggite. 8 Hiyyeesatuu ubba wode hinttenanna de7ana; shin Taani ubba wode hinttenaana de7ikke" yaageedda. 9 Ayihudatuwaappe daro asay Yesuusi Biitaaniyan de7iyaawaa sisiide, yaa beedda; unttunttu Yesuusa be7ana gishsha xalalaw gidennaan, I hayquwaappe dentheedda Ali7aazarakka be7anaw beeddino. 10 Hewaa diraw, qeesatuwaa kaappatuu Ali7aazarakka qassi wodhanaw maqqetteeddino. 11 Ayissi gooppe, Ali7aazara gaasuwaan daro Ayihudatuu barena kaalethiyaawantta aggiide, Yesuusa ammaniino. 12 Wonttetha gallassi Paasigaa bonchchiyaasaa yeedda daro asay Yesuusi Yeerusalaame biyaawaa siseedda. 13 Yaatiide zambbaa haythaa oyqqiide, A mokkanaw keseeddino. Barenttu kooshshaa dhoqqu udiide, "Xoossay galatetto! Xoossaa sunthan yiyaa Israa7eeliyaa kaatii anjjetteeddawaa!" yaageeddino. 14 Xoossaa Maxaafay, "Xiyoone katamaw, yayyoppa! Be7a, ne kaatii hare maraa bolla uttiidde yee" giyawaaddan, Yesuusi hare maraa demmiide, A toggeedda. 16 Yesuusa kaalliyaawanttu hewaa kase akeekibeykkino; shin Yesuusi bonchchetteeddawaappe guyyiyaan, Xoossaa Maxaafay hewaa ubbaa geeddawaanne qassi unttunttukka hewaa ubbaa Yesuusaw ootheeddawaa hassayeeddino. 17 Ali7aazar moogetteedda gonggoluwaappe Yesuusi A xeesiide, hayquwaappe dentheedda wode, Yesuusanna de7iya daro asay Yesuusaw markkatteedda. 18 Daro asay A mokkanaw kesseeddawe, I he wolqqaama maalaliyaawaa ootheedda diraassa. 19 Hewaa diraw, Parisaawatuu ittu ittuwaa, "Hinttenttu aynne oothanaw danddayennawaa be7iite! Be7ite, gade ubbay A geeduwaa kaalleedda" yaageeddino. 20 Paasigaa bonchchiya gallassi goyinnanaw Yeerusalaame beeddawanttu giddon itti itti Giriike asatuu de7iino. 21 Unttunttu Galiilaa gadiyan Beetesayda geetettiyaa katamaappe yeedda Piliphphoosakko biide, "Godaw, nuuni Yesuusa be7anaw koyetto" yaagiide woosseeddino. 22 Piliphphoosi biide, Inddiraasaw odina laa77atuukka biide, Yesuusaw odeeddino. 23 Yesuusi unttunttussi hawaadan yaageedda; "Taani, Asa Na7ay, bonchchettiyaa saati gakkeedda. 24 Taani hinttenttussi tumuwaa oday; itti zarggaa ayfatta biittaan wodhdhaade wooqqana dhayooppe, barekka attaw. Shin he zarggaa ayfatta wooqqooppe, daro ayfiyaa ayfaw. 25 Bare shemppuwaa siiqiyaa ooninne bayizzee; qassi bare shemppuwaa ha sa7an ixxiyaa ooninne medhinaa de7oo ashshee. 26 Ooninne Taw oothooppe, Taana kaallanaw bessee; qassi Taani de7iya sa7an Taw oothiyaawekka de7anawaa. Taw oothiyaa oonanne, Ta Aabbukka A bonchchanawaa. 27 "Ha77i Ta shemppuu daro un77etteedda; yaatina waagoo? Taani, 'Ta Aabboo, Taana ha saatattippe ashsharkki' yaagoo? Tuytti, Taani ha saatiyaan yeeddawe hawaa diraassa. 28 Ta Aabboo, ne sunthaa bonchcha" yaageedda. He wode saluwaappe, "Taani Ta sunthaa bonchchaaddi; qassikka gujjaade bonchchana" yaagiyaa qaalay yeedda. 29 He sa7an eqqeedda cora asay he qaalaa sisiide, "Hewe guugunthaa" yaageedda. Haranttu qassi, "Kiitanchchay aw haasayeedda" yaageeddino. 30 Yesuusi zaariide unttuntta, "Ha qaalay hinttenttu diraw yeeddawaappe attin, Ta diraassa gidenna. 31 Ha sa7ay pirddettiyaa wodii ha77a; ha sa7aa mooddiyaawe ha77i kare olettanawaa. 32 Qassi Taani masqqaliyaa bolla kaqettiyaa wode, asa ubbaa Taakko goochchana" yaageedda. 33 I hewaa geeddawe ay mala hayquwaa I hayqqanenttonne unttuntta erissanaassa. 34 Daro asay zaariide Yesuusa, "Nu higgii Kiristtoosi medhinaw de7iyaawaa odee. Yaatina, neeni waagaade, 'Asa Na7ay masqqaliyaa bolla kaqettana' gay? He Asa Na7ay oonee?" yaageeddino. 35 Yesuusi, "Poo7uu hinttenanna guutha wodiyaa gami77annawaa. Hinttenttussi dhumenna mala, poo7uu de7ishshin, poo7uwaan hamettite. Dhumaani hamettiyaa uray haqa binttonne erenna. 36 Poo7uwaa asa gidana mala, hinttenttussi poo7uu de7ishshin, poo7uwaa ammanite" yaageedda. Yesuusi hewaa haasayeeddawaappe guyyiyan, biide unttunttuppe geemetteedda. 37 I hewaa keena wolqqaama malaata unttunttu sinthan oothooppekka, nabiyaa Isayaase, "Godaw, nu markkatethaa ooni ammaneeddee? Goday bare wolqqaa oona besseedee?" geeddawe tuma gidana mala, unttunttu A ammanibeykkino. 39 Isayaase qassikka, "Unttunttu ayfi xeellenna mala, unttunttu wozanaykka akeekenna mala, unttunttu Xoossaakko simmina, I unttuntta pathenna mala, Xoossay unttunttu ayfiyaa qooqisseedda. Unttunttu wozanaa dammisseedda" geedda diraw, unttunttu ammananaw danddayibeyikkino. 41 Isayaase Yesuusa bonchchuwaa be7eedda dirawunne qassi aabaa haasayeedda diraw, hewaa geedda. 42 Hewaa gidinakka, haray atto Ayihudatu kaappatuwaappekka coratuu Yesuusa ammaneeddino. Shin Parisaawatuu barena Ayihudatuu woosa golliyaappe kessiino giide yayyeedda diraw, ammaneedda giide markkattibeykkino. 43 Ayissi gooppe, unttunttu Xoossaa sabaappe aathiide, asa sabaa siiqeeddino. 44 Yesuusi bare qaalaa dhoqqu udiide yaageedda; "Taana ammaniyaa ooninne Taana kiitteeddawaakka ammaniyaawaappe attin, Ta xalalaa ammanenna. 45 Taana be7iyaa ooninne Taana kiitteeddawaakka be7ee. 46 Taana ammaniyaa ubbay dhumaani de7enna mala, Taani poo7uwaa gidaade sa7aa yaaddi. 47 Ta qaalaa sisiide azazettenna uraa oonanne Taani pirddikke; ayissi gooppe, Taani alamiyaa ashshanaw yeeddawaappe attin, pirddanaw yabeykke. 48 Taana ixxiyaa oonanne qassi Ta qaalaa akkenna oonanne pirddiyaawe de7ee. Taani odeedda qaalay wurssethaa gallassi he uraa pirddana. 49 Ayissi gooppe, Taani hawaa Taappe haasayabeykke; shin Taana kiitteedda Ta Aabbu Taani gaanawaanne haasayanawaa Taana azazeedda. 50 Qassi A azazuu medhinaa de7uwa ahiyaawaa Taani eray; hewaa diraw, Taani odiyaawe Ta Aabbu Taana oda giide odeeddawaa" yaageedda.

13

1 Paasigaa bonchchiya gallassay gakkanaappe kasetiide, ha sa7aappe shaakettiide, Aawuwaakko biya wodii gakkeeddawaa Yesuusi ereedda; ha sa7an de7iya barewantta ubba wode siiqeedda; wurssethay gakkanaw unttuntta siiqqeedda. 2 Yesuusinne kaalliyaawanttu kawuwaa miishshin, Simoona na7aa Yihudaa Asqqorootu Yesuusa aathi immanaadan, xalahii A qofissi wotheedda. 3 Yesuusi bare Aawuu ubbabaa A kushiyan wotheedawa, qassi Xoossaa matappe I yeeddawaanne, simmiide aakko baanawaa ereedda. 4 Yesuusi miyasaappe denddi eqqiide, bolla bagga mayuwaa qaari wothiide, pooxaa bare xeessan danceedda. 5 Hewaappe guyyiyan, haathaa meechchaa miishshaan tigiide, barena kaalliyaawanttu gediya meechchaanne bare xeessan danceedda pooxan qucussaa doommeedda. 6 Yesuusi Simooni Phexiroosakko yiina Phexiroose, "Godaw, neeni ta gediya meeccanaw hanayiyee?" yaageedda. 7 Yesuusi zaariide A, "Taani oothiyaawaa neeni ha77i erakka; shin guyyeppe eranaassa" yaageedda. 8 Phexiroose, "Neeni ta gediya ubbakka meeccakka!" yaageedda. Yesuusi A, "Taani ne gediya meeccana dhayooppe, newunne Tawunne ittipetethay baawa" yaagiide zaareedda. 9 Simoona Phexiroose Yesuusa, "Godaw, yaatooppe, ta gediya xalalaa meeccoppa; ta kushiyaakka ta huuphiyaakka meecca!" yaageedda. 10 Yesuusi zaariide, "Bollaa meecettidiggeedda uray ooninne gediyaappe harabaa meecettanaw koshshenna; aw ubbasaykka geeshsha. Qassi hinttenttukka geeshsha; shin ubbay geeshsha gidikkita" yaageedda. 11 Ayissi gooppe, Yesuusi barena aathi immana uray oonenttonne ereedda; I, "Hinttenttu ubbay geeshsha gidikkita" geeddawe hawaassa. 12 Unttunttu gediya meecceeddawaappe guyyiyan, Yesuusi bare mayuwaa mayyiide, baresaa guyye simmi bi uttiide unttuntta yaageedda; "Taani hinttenttussi ootheeddawaa akeekiitee? 13 Hinttenttu Taana, tamaarissiyaawoonne Godaw giita; Taani he hinttenttu giyawaa gidiyaa diraw, loytheeddita. 14 Taani hinttenttussi Godaanne hinttentta tamaarissiyaawaa gidaadde, hinttenttu gediya meecciyaawaa gidooppe, hinttenttukka ittu ittuwa gediya meeccanaw bessee. 15 Ayissi gooppe, Taani hinttenttussi ootheeddawaadan, hinttenttukka oothana mala, hinttenttussi leemisuwaa gidaaddi. 16 Taani hinttenttussi tumuwaa oday; qoomay bare godaappe aadhdhenna. Qassi kiitetteedda uraykka barena kiitteeddawaappe aadhdhenna. 17 Hinttenttu hewaa eriide oothiyaawaa gidooppe anjjetteeddawantta. 18 "Taani hinttenttoo ubbabaa haasayikke. Taani dooreeddawantta eray; shin Xoossaa Maxaafay, 'Taani barsseeddawe Ta kushiyaa sa77eedda' geeddawe tuma giddanaw bessee. 19 Hewe haniyaa wode Taani Taana gidiyaawaa hinttenttu ammanana mala, hewe hananaappe kasetaade hinttenttussi hananawaa oday. 20 Taani hinttenttussi tumuwaa oday; Taani kiittiya oonanne mokkiyaa uray taanakka mokkee; qassi Taana mokkiyaa ooninne Taana kiitteeddawaa mokkee" yaageedda. 21 Yesuusi hewaa haasayeeddawaappe guyyiyan, bare wozanaan daro metootiide, "Taani hinttenttussi tumuwaa oday; Taana hintteppe ittuu aathi immanawaa" giide qoncciyaan odeedda. 22 I oona haasayinttonne, kaalliyaawanttussi ubbaakka erettennaan ixxina, ittuu ittuwa xeelleeddino. 23 Yesuusa kaalliyaawanttuppe ittuu, Yesuusi siiqiyaawe, Yesuusa matan utteedda. 24 Hewaa diraw, Simoona Phexiroose he kaalliyaawaa simi77iide, "I oona gintto, ane A oochcha" yaageedda. 25 Hewaa diraw, he kaalliyaawe Yesuusa haythaakko shiqiide, "Godaw, I oonee?" yaageedda. 26 Yesuusi zaariide, "Taani ukithaan cabbaa tushaade immiyaawe A" yaageedda. Qassi ukithaa menthi akkiide, cabbaa tushiide, Simoona na7aa, Yihudaa Asqqorootussi immeedda. 27 Yihuday ukithaa menthowaa akowaappe guyyiyan, Seexaanay elekka Yihudaan geleedda. Yesuusi A, "Neeni oothanawaa elleella ootha!" yaageedda. 28 Shin he sa7an utteeddawantuppe ooninne Yesuusi hewaa A ayissi geeddenttonne eribeenna. 29 Yihuday miishshaa qarcciitiyaa oyqqiyaa diraw, kaalliyaawanttuppe ittu ittuu Yesuusi Yihudaa, "Paasigaa bonchchiya gallassaw barena koshshiyaawaa baade shamma woy hiyyeesaw mixuwaataa imma geedda" yaagiide qoppeeddino. 30 Yihuday ukithaa menthowaa akkiide, elekka kare kesseedda; he wode sa7ay qamma. 31 Yihuday kare keseeddawaappe guyyiyan, Yesuusi yaageedda; "Ha77i Taani Asa Na7ay bonchchettaaddi: Xoossaykka Ta bagganna bonchchetteedda. 32 Xoossay Ta bagganna, Asa Na7aa bagganna bonchchettooppe, I bare huuphew Taana Asa Na7aa bonchchanawaa; qassi I Taana elekka bonchchanawaa. 33 Ta naatoo, Taani hinttenanna daro wodiyaa gami77ikke. Hinttenttu Taana koyyana; shin Taani Ayihudatuwaa, 'Taani biyaasaa hinttenttu baanaw danddayikkita' geeddawaadan, hinttewukka ha77i oday. 34 Taani hinttentta ooratha azazuwaa azazay; ittu ittuwa siiqite. Taani hinttentta siiqeeddawaadankka, hinttenttu ittu ittuwa siiqana bessee. 35 Hinttenttu ittu ittuwaanna siiqettooppe, Taana kaalliyaawantta gidiyaawaa asay ubbay erana" yaageedda. 36 Simooni Phexiroose Yesuusa, "Godaw, neeni haqa bay?" yaageedda. Yesuusi zaariide, "Taani biyaasaa neeni ha77i Taana kaallanaw danddayakka; shin guyyeppe kaallana" yaageedda. 37 Phexiroose, "Godaw, taani neena ha77i kaallanaw ayissi danddayikkitaa? Taani ne diraw, hayqqanawukka giiga uttaaddi!" yaageedda. 38 Yesuusi zaariide, "Ta diraw hayqqanaw ha77i tumu giiga uttaaddii? Taani new tumuwaa oday; kuttuu waassanaappe kase, neeni Taana heezzu gede kaddanaassa" yaageedda.

14

1 Yesuusi kaalliyaawantta "Hinttenttu wozanay hirggoppo; Xoossaan ammanite; Taanankka ammanite. 2 Ta Aabbu gollen daro sa7ay de7ee. Hewaa gidennentto, Taani hinttenttussi hewaa odikke; Taani hinttenttussi sa7aa giigissanaw bay. 3 Taani baade sa7aa giigisseeddawaappe guyyiyan, Taani de7iya sa7an hinttenttukka de7ana mala, simma yaade hinttentta Taakko aakka afana. 4 Qassi hinttenttu Taani biya ogiyaa eriita" yaageedda. 5 Toomaasi, "Godaw, neeni biyaasaa nuuni erokko; ogiyaa waaniide eranaw danddayeetto?" yaageedda. 6 Yesuusi zaariide, "Ogii, tumuunne de7uu Taana; Ta baggannappe attin, ooninne Ta Aabbukko baanaw danddayenna. 7 Hinttenttu Taana eriyaawaa gidintto, Ta Aabbakka erana; ha77ippe doommiide, hinttenttu A eriitanne qassi A be7eeddita" yaageedda. 8 Piliphphoosi Yesuusa, "Godaw, Aawuwaa nuuna bessa; hewe nuussi gidanawaa" yaageedda. 9 Yesuusi zaariide yaageedda; "Piliphphoosaa, Taani hawaa keena wodiyaa hinttenanna de7inakka Taana erikkii? Taana be7eedda uray Aawuwaakka be7eedda; yaatina, neeni waagaade, 'Aawuwaa nuuna bessa' gay?" 10 Taani Aawuwaa giddon de7iyaawaa qassi Aawukka Ta giddon de7iyaawaa neeni ammanikkii? Taani hinttenttussi odiyaa qaalaa Taani Taappe odikke; shin Ta giddon de7iya Aawuu bare oosuwaa oothee. 11 Taani Aawuwaa giddon de7iyaawaanne qassi Aawukka Ta giddon de7iyaawaa Taana ammanite; hewe dhayooppe, Ta oosuwaabaw Taana ammanite. 12 "Taani hinttenttussi tumuwaa oday; Taana ammaniyaa uray Taani oothiyaa oosuwaa oothana. Taani Aawuwaakko biya diraw, he uray hawaappe aadhdhiyaa oosuwaa oothana. 13 Aawuu Na7aa gasuwan, Ta bagganna bonchchettana mala, Ta sunthan hinttenttu woossiyaa ubbabaa Taani hinttenttussi polana. 14 Hinttenttu Ta sunthan Taana ayaanne oochchooppekka, Taani polana. 15 "Hinttenttu Taana siiqiyaawaa gidooppe, Ta azazuwaa naagana. 16 Taani Aawuwaa woossana; hinttenanna medhinaw de7ana mala, tumatethaa Ayyaanaa, hara menthethiyaawaa hinttenttussi I immana. Ha sa7ay he tumatethaa Ayyaana be7ennawaanne erennaawaa gidiyaa diraw, A akkanaw danddayenna; shin I hinttenanna de7iya dirawunne hinttenttu giddon de7ana diraw, hinttenttu A eriita. 18 "Taani hinttentta aawuunne aatta baynna yii7o naanaadan hintterekka aggabashikke; Taani simmaade hinttenttukko yaana. 19 Guutha wodiyaappe guyyiyan, alamii Taana laa7enthuwa be7enna; shin hinttenttu Taana be7ana; Taani de7uwan de7iya diraw, hinttenttukka qassi de7uwan de7ana. 20 Taani Ta Aawuwaa giddon de7iyaawaanne hinttenttu Ta giddon de7iyaawaa, qassi Taani hinttenttu giddon de7iyaawaanne hinttenttu he gallassi erana. 21 "Ta azazuu A matan de7iya asay, qassi he azazuwaakka naagiyawe, I Taana siiqiyaa asa. Taana siiqiyaa asa Ta Aabbukka siiqee; Taanikka A siiqay. Taani aw qonccana" yaageedda. 22 Yihudaa Asqqoroota gidenna Yihuday Yesuusa, "Godaw, neeni ne huuphiya alamiyaa bessennaan, nuuna bessana giyaawaa waagaade gay?" yaageedda. 23 Yesuusi, "Taana siiqiyaa ooninne Ta qaalaa naagee; Ta Aabbu A siiqanawaa; qassi Ta Aabbunne Taaninne aakko yiide, aananna de7ana. 24 Taana siiqenna uray ooninne Ta qaalaw azazettenna; hinttenttu sisiyaa qaalay Taana kiitteedda Aawuwaappe attin, Tawaa gidenna. 25 "Taani hinttenanna ittippe de7aadde hawaa hinttenttussi odaaddi; 26 shin Geeshsha Ayyaanay, menthethiyaawe, Aawuu Ta sunthan kiittanawe, hinttentta ubbabaa tamaarissanawaa. Taani hinttenttussi odeedda ubbabaakka hinttentta hassayissanawaa. 27 "Taani sarotethaa hinttenanna wothay; Ta sarotethaa hinttenttussi immay. Taani alamii immiya sarotethaa malaa immikke. Hinttenttu hirggoppitenne yayyoppite. 28 Taani hinttenttussi, 'Taani bay; shin simmaade hinttenttukko yaana' geeddawaa siseeddita; hinttenttu Taana siiqeeddawaa gidintto, Taappe Aawuu dariya diraw, Taani Aawuwakko biyaawan hinttenttu nashettanitta. 29 Hewe haniyaa wode hinttenttu ammanana mala, hewe hanennaan de7ishshin, haananna kasetaade Taani hinttenttussi odaaddi. 30 "Ha alamiyaa mooddiyaawe yiyaa diraw, Taani hawaappe sinthan hinttenanna loytha haasayikke. Taana I aynne oothanaw danddayenna. 31 Shin Taani Aawuwaa siiqiyaawaa alamii eranaw bessee; qassi Taanikka Aawuu Taana azazeeddawaadan oothay. Denddi eqqite; hawaappe boytte.

15

1 "Taani woyiniyaa geetettiyaa turaw tumu ano; goshshanchchay Ta Aabba. 2 Ta giddon de7iya ayfiya ayfenna turaa maraa ubbaa I karee; ayfiya turaa maraa ubbay kasewaappe loythi ayfanaadan, he maraa xeeraa I ciggiide geeshshana. 3 Taani hinttenttussi ha77i odeedda qaalaa gaasuwan, hinttenttu geeshsha. 4 Ta giddon de7ite; Taanikka hinttenttu giddon de7ana. Woyiniyaa turaa maray anuwaanna ittippe de7ennaan dhayooppe, he maray barekka ayfiya ayfanaw danddayennawaadan, hinttenttukka Ta giddon de7ennaan dhayooppe, ayfiyaa ayfanaw danddayikkita. 5 "Taani woyiniyaa turaw ano; hinttenttu he turaa maratuwaa. Ta giddon de7iya uray, Taanikka A giddon de7iya uray, daro ayfiya ayfana; ayissi gooppe, Taani baynnaan hintterekka aynne oothanaw danddayikkita. 6 Ta giddon de7enna uray turaa maraadan, karen yeggina meleeddawaa shiishshiide tamaan wothina, I eexxanawaa. 7 Hinttenttu Ta giddon de7ooppe, qassi Ta qaalaykka hinttenttu giddon de7ooppe, hinttenttu koyyeeddawaa ayaa gidinakka woossite; hinttenttu akkanita. 8 Hinttenttu daro ayfiyaa ayfooppenne qassi Taana kaalliyaawantta gidooppe, hewan Ta Aabbu bonchchettanawaa. 9 Aawuu Taana siiqeeddawaadan, Taanikka hinttentta siiqaaddi; Ta siiquwan de7ite. 10 Taani Ta Aabbu azazuwaa naagaade A siiquwan de7eeddawaadan, hinttenttukka Ta azazuwaa naagooppe, Ta siiquwan de7anita. 11 "Ta nashechchay hinttenanna de7ana malanne, hinttenttu nashechchay kumentha gidana mala, Taani hawaa hinttenttussi odaaddi. 12 Ta azazuu hawaa; Taani hinttentta siiqiyaawaadan, hinttenttukka ittu ittuwanna siiqettite. 13 Bare shemppuwaa bare laggew aathiide immiyaawaappe aadhdhiyaa siiquu oossinneekka baawa. 14 Taani hinttentta azazeedawaa ubbaa oothooppe, hinttenttu Ta laggetuwaa. 15 "Ayllii bare goday oothiyaawaa erenna diraw, Taani hinttentta hawaappe sinthaw ayllatuwaa giikke; shin Taani hinttentta Ta laggetuwaa gaaddi. Ayissi gooppe, Ta Aawuwaappe siseedda ubbabaa Taani hinttenttussi odaaddi. 16 Taani hinttentta dooreeddawaappe attin, hinttenttu Taana dooribeykkita. Hinttenttu biide ayfiyaa ayfana malanne de7ana mala, Taani hinttentta sunthaaddi. Qassi Aawuukka hinttenttu Ta sunthan woosseeddawaa ubbaa immana. 17 Taani hinttentta azaziyaawe hawaa; ittu ittuwaanna siiqettite. 18 "Alami hinttentta ixxooppe, kasetiide Taana ixxeeddawaa akeekite. 19 Hinttenttu alamiyaassa gideedentto, alamii barewaadan hinttentta siiqana; shin Taani hinttentta alamiyaappe dooreeddawaappe attin, hinttenttu alamiyaassa gidikkita; alamii hinttentta ixxiyaawe hawaassa. 20 'Aylli bare godaappe darenna' gaade Taani hinttenttussi odeeddawaa hassayite. Unttunttu Taana yedersseeddawaa gidooppe, hinttenakka yederssana. Unttunttu Ta qaalaa naageeddawaa gidooppe, hinttenttu qaalaakka naaganawantta. 21 Shin unttunttu Taana kiitteeddawaa erenna diraw, ha ubbaa Ta gaasuwan unttunttu hinttenttu bolla oothanawantta. 22 Taani yaade unttunttussi odennawaa gidintto, unttunttussi nagaraa gidenna; shin ha77i unttunttu oothiyaa nagaraa gaasoyiyaawe baawa. 23 Taana ixxiyaawe Ta Aawuwaakka ixxeedda. Ooninne oothibeenna oosuwaa unttunttu giddon Taani oothabeennabaa gidintto, unttunttussi nagaraa gidennaan attanawaa; shin ha77i unttunttu Taani ootheedda oosuwaa be7iide, Taanakka Ta Aawuwaakka ixxeedino. 25 Shin unttunttu higgiyan, 'Taana coo ixxeeddino' geetettiide xaafetteeddawe polettana mala, hawe haneedda. 26 "Shin Aawuwaappe yiyaa tumatethaa Ayyaanay menthethiyaawe yaanawaa. Taani Aawuwaappe hinttenttussi A yeddana; qassi I Tabaa markkattanawaa. 27 Hinttekka qassi kaseppe doommiide, Taananna de7iya diraw, Tabaa markkattana.

16

1 "Taani hawaa hinttenttu dhubettenna mala, hinttenttussi odaaddi. 2 Unttunttu hinttentta barenttu Ayihuda woosa golliyaappe kessi yeddanawantta. Hewaa bolla qassi hinttentta wodhiyaa uray Xoossaw oothiyaawaa aw malatiyaa wodii yaanawaa. 3 Unttunttu hewaa hinttenttu bolla oothiyaawe Taananne Aawuwaa erenna diraassa. 4 Shin unttunttu hewaa hinttenttu bolla oothiyaa wodii gakkiya wode, Taani hinttenttussi odeeddawaa hinttenttu hassayana mala, Taani hinttenttussi hawaa odaaddi. "Taani hinttenanna de7iya diraw, koyro hewaa hinttenttussi odabeykke. 5 Shin ha77i Taani Taana kiitteeddawaakko bay; shin hintteppe ooninne, 'Haqa bay?' giide Taana oochchiyawe baawa. 6 Shin Taani hawaa odeedda diraw, hinttenttu wozanaan daro kayyuu de7ee. 7 Shin Taani hinttenttussi tumuwaa oday; Taani biyaawe hinttenttussi lo77a. Ayissi gooppe, Taani baana dhayooppe, menthethiyaawe hinttentukko yeenna; shin Taani booppe, A hinttenttukko yeddana. 8 Qassi menthethiyaawe yiide, unttunttu nagaraabaa, Xoossaa xillotethaabaanne pirddaabaa ha sa7aa asay bayizzeeddawaa bessanawaa. 9 Nagaraabay asay Taana ammanenna diraassa. 10 Xillotethaabay qassi Taani Aawuwakko biya diraw, hinttenttu Taana laa7enthuwa be7ikkita. 11 Xoossaa pirddaabay qassi alamiyaa mooddiyaawe pirddetteedda diraassa. 12 "Taani hinttenttussi odiyaabay darobay de7ee; shin ha77i hinttenttussi gelenna. 13 Tumatethaa Ayyaanay yiyaa wode, hinttentta tumatethaa ubbaakko kaallethanawaa. Ayissi gooppe, I bare siseeddawaa odanaappe attin, bareppe aynne odenna. Qassi sinthappe yaanabaa hinttenttussi I odanawaa. 14 I Taana bonchchanawaa; ayissi gooppe, I Taw de7iyaawaappe akkiide, hinttenttussi odanawaa. 15 Aawoo de7iyaabay ubbay Tawaa; menthethiyaawe Taw de7iyaabaappe akkiide, hinttenttussi odanawaa Taani geeddawe hawaassa. 16 "Guutha wodiyaappe guyyiyan, hinttenttu Taana be7ikkitta; qassi guutha wodiyaappe guyyiyan, hinttenttu Taana be7ana" yaageedda. 17 Yesuusa kaaliyaawanttuppe ittu ittuu barenttu giddon, " 'Guutha wodiyaappe guyyiyan, hinttenttu Taana be7ikkitta; qassi guutha wodiyaappe guyyiyan, hinttenttu Taana be7anita; ayissi gooppe, Taani Aawuwaakko bay' giyawe hewe waagiyaawe?" yaageeddino. 18 " 'Guutha wodiyaappe guyyiyan' giyawe waagiyaawe? I ayissi haasayinttonne nuussi erettenna" yaageeddino. 19 Unttunttu barena oochchanaw koyyiyaawaa Yesuusi eriide, unttuntta yaageedda; "Taani, 'Guutha wodiyaappe guyyiyan, hinttenttu Taana be7ikkitta; qassi guutha wodiyaappe guyyiyaan, hinttenttu Taana be7ana' geeddawoo hinttenttu ittu ittuwaa oochchiitee? 20 Taani hinttenttussi tumuwaa oday. Hinttenttu yeekkananne kayyottana; shin ha alamii nashettana. Qassi hinttenttu kayyottana; shin hinttenttu kayyottowe nashechchaa gidanawaa. 21 Itti mishiratta na7aa yelana haniyaa wode, bare yeliyaa wodii gakkeedda diraw, oyqettaw; shin na7ay yeletteeddawaappe guyyiyan, na7ay ha sa7an yeletteedda nashechchaa diraw, bare oythaa hassayukku. 22 Hewaa diraw, hinttenttukka hinttenttu wozanaan kayyottiita; shin Taani laa7enthuwa hinttentta be7ana; qassi hinttenttu wozanay loythi nashettana; hinttenttu nashechchaa ooninne hintteppe akkenna. 23 "He gallassi hinttenttu Taana aynne woossikkita. Taani hinttenttussi tumuwaa oday; hinttenttu Ta sunthan woossiyaawaa ubbaa Aawuu hinttenttussi immanawaa. 24 Ha77i gakkanaassi Ta sunthan aynne woossibeeykkita; hinttenttu nashechchay polettana mala, Xoossaa woossite; hinttenttu akkana. 25 "Hawaa Taani hinttenttussi leemisuwan odaaddi; shin Taani leemisuwan odenna wodii yaanawaa; shin Aawuwaabaa Taani hinttenttussi qoncciyaan odana. 26 Taani he gallassi, hinttenttu Ta sunthan Aawuwaa woossana; qassi hinttenttu diraw, Taani Aawuwaa woossana giikke. 27 Ayissi gooppe, Aawuu bare huuphew hinttentta siiqee; hinttenttu Taana siiqiyaa dirawunne Taani Aawuwaa matappe yeeddawaa ammano diraw, I hinttentta siiqee. 28 Taani Aawuwaa matappe ha alamiyaa yaaddi; qassi ha alamiyaa aggaade Aawuwaakko baana" yaageedda. 29 Yesuusa kaalliyaawanttu zaariide Yesuusa, "Be7a, ha77i neeni qoncciyaan haasayaasa; leemisuwan aynne haasayakka. 30 Neeni ubbabaa eriyaawaa nuuni ha77i ereetto; qassi neena ooninne oochchana mala, neeni koyyennawaa ereetto. Hewe nuuna neeni Xoossaappe yeeddawaa ammanthee" yaageeddino. 31 Yesuusi zaariide unttuntta, "Ha77i ammaniitee? 32 Be7ite, hinttenttu hinttenttu golle golle laalettiyaa wodiinne Ta xalalaa yeggi bashiyaa wodii yaanawaa; ha77ikka yidiggeedda. Shin Aawuu Taananna de7iya diraw, Ta xalalaa gidikke. 33 Hinttenttu Ta giddon de7iidde, saro de7ana mala, Taani hawaa hinttenttussi odaaddi. Alamiyan hinttenttu waayyettana. Shin minnite; Taani alamiyaa xoonaaddi" yaageedda.

17

1 Yesuusi hewaa haasayeeddawaappe guyyiyan, pude saluwaa xeelliide, hawaadan yaageedda; "Ta Aabboo, wodii gakkeedda; ne Na7ay neena bonchchana mala, neenikka ne Na7aa bonchcha. 2 Ayissi gooppe, neeni aw immeedda ubbaw medhinaa de7uwaa I immana mala, asaa ubbaa bollan aw maataa immaadda. 3 Asay neena itti tumu Xoossaa gideeddawaa erana malanne, qassi neeni kiitteedda Yesuusi Kiristtoosa erana mala, hawe medhinaa de7uwaa. 4 Neeni Taw oothanaw immeedda oosuwaa polaade, neena sa7an bonchchaaddi. 5 Ha77ikka qassi Aawoo, alamii medhettanaappe kase ne matan Taw de7iya bonchchuwan ne sinthan Taana bonchcha. 6 "Alamiyaa asaappe neeni Taw immeeddawanttoo ne sunthaa erissaaddi; unttunttu newantta; qassi neeni unttuntta Taw immaadda. Unttunttu ne qaalawukka azazetteeddino. 7 Ha77i neeni Taw immeedda ubbabay neeppe yeeddawaa unttunttu eriino. 8 Ayissi gooppe, neeni Taw immeedda qaalaa Taani unttunttussi immaaddi; unttunttukka he qaalaa akkeeddino. Taani ne matappe yeeddawe tuma gidiyaawaa eriide Neeni Taana kiitteeddawaakka ammaneeddino. 9 "Taani unttunttussi woossay; alamew neena woossikke. Shin Neeni Taw immeedda asaw woossay; ayissi gooppe, unttunttu newantta. 10 Taw de7iya ubbabay nebaa; qassi New de7iyaa ubbabaykka Tabaa. Taani unttunttu bagganna bonchchettaaddi. 11 Taani hawaappe guyyiyan, alamiyan de7ikke; unttunttu alamiyan de7iino; Taani ha77i neekko bay. Geeshsha Aawoo, ha Neeni Taw immeeddawanttu Neeninne Taani ittuwaa gidiyaawaadan, unttunttu ittuwaa gidana mala, unttuntta ne sunthan naaga. 12 Taani unttunttunna alamiyan de7aadde, neeni Taw immeedda ne sunthaa wolqqan unttuntta naagaaddi. Taani unttuntta naagaaddi; Xoossaa Maxaafay geeddawe polettana mala, bashshay bessiyaa uraappe attin, unttunttuppe haray ooninne baybeenna. 13 "Ha77i Taani Neekko bay; unttunttu wozanaan Ta nashechchay polettana mala, hawaa Taani alamiyan haasayay. 14 Taani unttunttussi ne qaalaa immaaddi; Taani alamiyaassa gidennawaadan, unttunttukka alamiyaassa gidenna diraw, alamii unttuntta ixxeedda. 15 Neeni xalahiyaappe unttuntta naagana mala woossiyaawaappe attin, alamiyaappe kessana mala woossikke. 16 Taani alamiyaassa gidennawaadan, unttunttukka alamiyaassa gidikkino. 17 Neeni tumatethaan unttuntta newantta ootha; ne qaalaykka tumatethaa. 18 Neeni Taana alamiyaa kiitteeddawaadan, Taanikka unttuntta alamiyaa kiittaaddi; 19 qassi unttunttu tumatethaan new dummatana mala, unttunttu diraw, Taani Ta huuphiya new dummayaaddi. 20 "Taani unttunttu xalalaw woossikke; shin unttunttu qaalaa odina, Taana ammaneeddawanttookka woossay. 21 Unttunttu ubbay ittuwa gidana mala, Taani woossay. Aawoo, Neeni Ta giddon de7iyaawaadan, qassi Taanikka Ne giddon de7iyaawaadan, unttunttu nu giddon de7iino. Qassi neeni Taana kiitteeddawaa alamii ammanana mala, unttunttu ittuwa gidino. 22 Neeninne Taani ittuwa gidiyaawadan, unttunttu ittuwa gidana mala, neeni Taana bonchcheeddawaadan, Taanikka unttuntta bonchchaaddi. 23 Taani unttunttu giddon de7ina, Neeni Ta giddon de7ina, qassi Neeni Taana siiqiyaawaadan, unttunttakka siiqowaanne Neeni Taana ha alamiyaa kiitteeddawaa alamii eranaadan, unttunttu ubba ittuwaa gidino. 24 "Aawoo, sa7ay medhettanaappe kase Neeni Taana siiqeedda diraw, Taw immeedda Ta bonchchuwaa unttunttu be7ana mala, Neeni Taw immeeddawanttu Taani de7iya sa7an Taananna de7ana mala koyyaaddi. 25 "Xillo Aawoo, alamiyaa asay Neena erenna; shin Taani neena eray. Qassi Neeni Taana kiitteeddawaa hawanttu eriino. 26 Neeni Taana siiqeedda siiquu unttunttu giddon de7ana mala, qassi Taanikka unttunttu giddon de7ana mala, Taani Ne sunthaa unttuntta erissaaddi; sinthawukka erissana" yaageedda.

18

1 Yesuusi hewaa giide, Xoossaa woosseeddawaappe guyyiyan, barena kaalliyaawanttunna Qediroona giya zanggaaraa pinneedda. He sa7an atikilttiyaa sa7ay de7ee; Yesuusinne Yesuusa kaalliyaawanttu geleeddino. 2 Yesuusa aathi immeedda Yihuday he sa7aa ereedda; ayissi gooppe, Yesuusi ubba wode barena kaalliyaawanttunna hewan shiiqee. 3 Hewaa diraw, kaalethiyaa qeesatuwaa kaappatuunne Parisaawatuu Yihudaanna baanaadan immeedda Roomaa wottaaddaratuunne Geeshsha Golliyaa naagiyaawanttu kuraaziyaa, yabbiyaanne tooraa oyqqiide he sa7aa beeddino. 4 Yesuusi barena gakkanaw haniyaa ubbabaa eriide, gaxaa kesiide, "Oona koyyiitee?" yaageedda 5 Unttunttu zaariide, "Naazireetiyaa Yesuusa koyyeetto" yaageeddino. Yesuusi zaariide, "Taani A" yaageedda. Yesuusa aathi immeedda Yihudaykka hewan unttunttunna eqqeedda; 6 Yesuusi, "Taani A" geedda wode, unttunttu guyyekko shiiqiide, sa7an kunddeeddino. 7 Yesuusi qassikka, "Oona koyyiitee?" Yaagi oochchina unttunttu, "Naazireetiyaa Yesuusa" yaageeddino. 8 Yesuusi zaariide, "Taani A gidiyaawaa hinttenttussi odaaddi; simmi hinttenttu Taana koyyiyaawaa gidooppe, hawantta yeddite" yaageedda. 9 I, "Ta Aabboo, neeni Taw immeeddawanttuppe haray atto, ittuwaakka bayizzabeykke" geeddawe polettana mala, hewaa geedda. 10 Simooni Phexiroosaw mashshay de7ee; I he mashshaa shoddinne qeesatuwaa ubbatuwaa kaappuwaa qoomaa ushechcha haythaa shociide, qanxxi yeggeedda. He qoomaa sunthay Malkkoosa. 11 Yesuusi Phexiroosa, "Ne mashshaa shookuwan zaaraade wotha! Ta Aabbu Taw immeedda metuwaa xuu7aa Taani ushikkitaa?" yaageedda. 12 Shaalaqay, daro wottaaddaratuunne qassi Geeshsha Golliyaa naagiyaawanttu Yesuusa oyqqiide qachcheeddino. 13 Koyro Yesuusa Haannakko afeeddino; Haanni he laythi qeesatuwaa kaappatuwaa gideedda Qayaafaa bolluwa. 14 "Asa ubbaa diraw, itti asay hayqqintto lo77a" giide Ayihudatuwaa zoreeddawe Qayaafaa. 15 Simooni Phexiroosinne hara itti kaalliyawe Yesuusa kaalliide beeddino. He hara kaalliyaawaa qeesatuwaa kaappuu ereedda; hewe Yesuusanna qeesatuwaa kaappuwaa dirssaa garssa geleedda. 16 Shin Phexiroose karenna dirssaa penggiyan eqqeedda. Qeesatuwaa ubbatuwaa kaappuu eriyaa hara kaalliyaawe kare kesiide, penggiyaa naagiyaa naattiw odiide, Phexiroosa dirssaa garssa gelisseedda. 17 Penggiyaa naagiyaa naatta Phexiroosa, "Neeni ha bitaniyaa kaalliyawantuppe ittuwa gidikkiiyee?" yaagaaddu. I, "Tuytti, taani gidikke" yaageedda. 18 Sa7ay meeggiyaa diraw, ayllatuunne Geeshsha Golliyaa naagiyaawanttu tamaa eexxiidde, bonqqeeddawaa yuuyyi aadhdhi eqqiide kashiino; Phexiroosikka unttunttunna eqqiide, he tamaa kashshee. 19 Qeesatuwaa ubbatuwaa Kaappuu, Yesuusa kaalliyaawanttubaane A timirttiyaabaa oochcheedda. 20 Yesuusi aw zaariide, "Taani asaa ubbaw qoncciyaan odaaddi. Taani Ayihuda ubbay shiiqiyaa Ayihuda woosa golleninne Geeshsha Golliyaan ubba wode tamaarissaaddi; geeman ayinne haasayabeykke. 21 Yaatina, neeni Taana ayissi oochchay? Taani odeeddawaa siseedda asaa oochcha; he asay Taani odeeddawaa ereedda" yaageedda. 22 Yesuusi hewaa geedda wode, hewaan eqqeedda wottaaddaratuwaappe ittuu Yesuusa baqqiide, "Qeesatuwaa ubbatuwaa kaappuwaa bolla hawaadan zaaray?" yaageedda. 23 Yesuusi zaariide, "Taani balabaa haasayeeddawaa gidooppe, hawaan de7iya asaa ubbaw oda; shin Taani tumuwaa haasayeeddawaa gidooppe, Taana ayissi baqqay?" yaageedda. 24 Hewaa diraw, Haanni, qashetti utteedda Yesuusa, qeesatuwaa ubbatuwaa kaappuwaa, Qayaafaakko yeddeedda. 25 Phexiroosi hewan eqqiide, tamaa kashshee; haranttu A, "Neeni ha bitaniyaa kaalliyaawanttuppe ittuwa gidikkiiyee?" yaageedda. Phexiroose, "Tuytti; taani gidikke" yaagiide kaddeedda. 26 Qeesatuwaa ubbatuwaa kaappuwaa qoomatuwaappe ittuwaa, Phexiroose haythaa qanxeedda bitaniyaa dabbu Phexiroosa, "Taani neena aananna daro ataakilttiyaa giddon be7abeykkitayee?" yaagiide oochcheedda. 27 Phexiroose qassikka kaddeedda; elekka kuttuu waassii aggeedda. 28 Unttunttu Yesuusa Qayaafaa golleppe Roome asaa ayissiyaawaa ooso golliya afeeddino. Sa7ay wontta guura; Ayihudatuu Paasigaa bonchchiya gallassa qumaa maanaw, barenttu huuphiyassi tunenna mala, Roome asaa ayissiyaawaa ooso golliya gelibeykkino. 29 Hewaa diraw, Philaaxoosi unttunttukko kare kesiide, "Ha bitaniyaa hinttenttu ayaani mootiitee?" yaageedda. 30 Unttunttu, "I iitabaa oothibeennawaa gidintto, nuuni A neekko ahokko" yaageeddino. 31 Philaaxoosi zaariide unttunttussi, "Hinttenttu A afiide, hinttenttu higgii giyawaaddan, A bolla pirddite" yaageedda. Ayihudatuu, "Oonanne wodhiyaa maatay nuussi baawa" yaageeddino. 32 Hawe haneeddawe Yesuusi ay mala hayquwaa hayqqanentto erissanaw haasayeeddawe polettanaassa. 33 Philaaxoosi bare oosuwaa golle laa7ethuwa geliide, Yesuusa xeesiide, "Neeni Ayihuda katee?" yaagiide A oochcheedda. 34 Yesuusi Philaaxoosa, "Ha ooshaa neeni neeppe oochchayiye woy hara asay new tabaa odeeddee?" yaageedda. 35 Philaaxoosi zaariide, "Taana Ayihuda asa gay? Ne zaretuunne qeesatuwaa kaappatuu neena taw aathi immeeddino; neeni ayaa oothaddii?" yaageedda. 36 Yesuusi, "Ta kawutethay ha alamiyaana gidenna. Ta kawutethay ha alamiyaana gideeddentto, Taana Ayihudatoo aathi immennaadan, Taw oothiyaawanttu Taw olettana; shin Ta kawutethay ha almiyaana gidenna" yaageedda. 37 Hewaa diraw, Philaaxoosi Yesuusa, "Yaatina, neeni kaateyee?" yaagiide oochcheedda. Yesuusi zaariide, "Neeni Taana kaatiyaa gaadda. Taani tumaa markkattana diraw yelettaaddi; qassi hewaa diraw, ha alamiyaa yaaddi. Tumuwaa bagga gideedda ooninne Taani giyaawa siseedda" yaageedda. 38 Philaaxoosi, "Tumuu ayee?" yaageedda. Philaaxoosi hewaa geeddawaappe guyyiyaan, Ayihudatuwaakko kare kesiide, "Taani aani ay balaanne demmabeykke. 39 Shin Paasigaa bonchchiya gallassi, itti asaa taani hinttenttussi qashuwaappe billiyaa dooyay de7ee; taani hinttenttussi Ayihudatu kaatiyaa billiyawaa koyyiitee?" yaageedda. 40 Unttunttu zaariide, barenttu kooshshaa dhoqqu udiide, "Barbbaana billappe attin, A gidenna!" yaageeddino. Shin Barbbaani paannuwaa.

19

1 Hewaappe guyyiyan, Philaaxoosi Yesuusa oyqqiide, lissuwan shoceedda. 2 Wottaaddaratuu agunthaappe akililiyaa giigissiide, A huuphiyaan wotheeddino; qassi zo7o mayuwaakka A mayizzeeddino. 3 Aakko shiiqiide, "Ayihuda kaatew, shemppuwaa gami77a!" yaagiide A shayyiyaa baqqeeddino. 4 Philaaxoosi qassikka kare kesiide Ayihudatuwaa, "Be7ite, taani aani ay balaanne demmabeennawaa hinttenttu erana mala, A hinttenttukko kare kessana" yaageedda. 5 Hewaappe guyyiyan, Yesuusi agunthaa akililiyaa bare huuphiyaan wothiide, zo7o mayuwaa mayyiide, kare kesseedda; Philaaxoosi Ayihudatuwaa, "Bitaniyaa hawaa be7ite" yaageedda. 6 Qeesatuwaa kaappatuunne wottaaddaratuu A be7eedda wode, barenttu kooshshaa dhoqqu udiide, "Masqqaliyaa bolla misimaariyan dhishaade A sulla! Sulla!" yaageeddino. Philaaxoosi unttuntta, "Hinttenttu A afiide, masqqaliyaa bolla misimaariyan dhishiide sullite; ayissi gooppe, taani ay balaanne demmabeykke" yaageedda. 7 Ayihudatuu zaariide, "Nuussi higgii de7ee; nu higgii giyawaaddan, I hayqqanaw bessee; ayissi gooppe, I barena Xoossaa Na7aa ootheedda" yaageeddino. 8 Philaaxoosi hewaa siseedda wode, kasewaappe loythi yayyeedda. 9 Qassikka Philaaxoosi bare oosuwaa golle simmi geliide Yesuusa, "Neeni haqappe yaaddii?" yaagiide oochcheedda; shin Yesuusi aw aynne zaaribeenna. 10 Hewaa diraw, Philaaxoosi A, "Taw odikkii? Neena billanaw woy masqqaliyaa bolla misimaariyan dhishaade kaqqanaw taw maatay de7iyaawaa erikkiiyee?" yaageedda. 11 Yesuusi, "Xoossay new bollappe maataa immibeennabaa gidintto, new Ta bolla maatay de7enna shin. Hewaa diraw, Taana new aathi immeeddawe aadhdhiyaa nagaraa ootheedda" yaageedda. 12 Philaaxoosi hewaa siseedda wode, Yesuusa billanaw ogiyaa koyyeedda; shin Ayihudatuu barenttu kooshshaa dhoqqu udiide, "Neeni A billiyawaa gidooppe, Kaatiyaa Qeessaare dabbo gidakka! Barena kaatiyaa giya ooninne Qeessaare morkke!" yaageeddino. 13 Philaaxoosi hewaa sisiide, Yesuusa kare kesseedda. Yaatiide shuchchaa baasuwaa giya sa7an pirdda oydiyaan utteedda; Ibraayisxxe qaalaan he sa7ay gaytaa giyaawaa. 14 He gallassay Paasigaa bonchchiyaa gallassaw giigissiyaa gallassaa; sa7ay usuppun saatiyaa heera gidanawa. Philaaxoosi Ayihudatuwaa, "Hinttenttu kaatiyaa hawaa be7ite!" yaageedda. 15 Ayihudatuu barenttu kooshshaa dhoqqu udiide, "Digga! Digga! Masqqaliyaa bolla misimaariyan dhishaade sulla!" yaageeddino. Philaaxoosi zaariide, "Hinttenttu kaatiyaa taani masqqaliyaa bolla misimaariyan dhishaade sulliyaawaa koyyiitee?" yaagiide oochcheedda. Qeesatuwaa kaappatuu, "Qeessaareppe hara kaatii nuussi baawa!" yaageeddino. 16 Hewaappe guyyiyan, unttunttu masqqaliyaa bolla misimaariyan dhishiide, Yesuusa kaqqana mala, Philaaxoosi unttunttussi aathi immeedda. Unttunttu Yesuusa oyqqiide, afeeddino. 17 Yesuusi bare masqqaliyaa tookkiide, Guuggiyaasaa geetettiyaasaa beedda. "Guuggiyaasaa" giyaawe Ibraayisxxe qaalaan "Golgotha" giyaawaa. 18 Unttunttu he sa7an masqqaliyaa bolla misimaariyan dhishiide, Yesuusa kaqqeeddino; qassi aananna hara laa77u asatuu, ittuwa ya bagganna qassi ittuwa ha bagganna Yesuusa gidduwan wothiide, masqqaliyaa bolla misimaariyan dhishiide kaqqeeddino. 19 Philaaxoosi xifatiyaa xaafiide, masqqaliyaa bolla wotheedda. I xaafeeddawe, "Ayihudatu Kaatiyaa, Naazireetiyaa Yesuusa" yaagee. 20 Yesuusi masqqaliyaa bolla misimaariyan dhishettiide suletteedda sa7ay katamaa matan de7iya diraw, daro Ayihudatuu he xifatiyaa nabbabeeddino. Xifatii Ibraayisxxe qaalaan, Roomaysxxe qaalaaninne Giriike qaalaan xaafetteedda. 21 Hewaa diraw, Ayihuda qeesatuwaa kaappatuu Philaaxoosa, " 'Ha bitani barena Ayihuda kaatiyaa yaageedda' gaade xaafappe attin, 'Ayihuda kaatiyaa' gaade xaafoppa" yaageeddino. 22 Philaaxoosi, "Taani xaafeeddawaa xaafa diggaaddi" yaagiide zaareedda. 23 Wottaaddaratuu masqqaliyaa bolla misimaariyan dhishiide, Yesuusa kaqqeeddawaappe guyyiyan, A mayuwaa akkiide, oyddu kessi shaakkeeddino; itti itti wottaaddaraa itti shaakuu gakkeedda. A adussa mayuwaakka akkeeddino; adussa mayuu hashiyaappe doommiide, duge gakkanaw yeddi mayettiyaawaappe attin, qanxxettiide sikettibeenna. 24 Wottaaddaratuu ittu ittuwaa, "Oona gakkanentto, saamaa woy exaa yegganaappe attin, mayuwaa peedhokko" yaageeddino. Hewe haneeddawe Xoossaa Maxaafay, "Ta mayuwaa shaakki akkeeddino; ta adussa mayuwaan saamaa yeggeeddino" giyaawe polettanaassa. Hewaa diraw, wottaaddaratuu hewaa ootheeddino. 25 Shin Yesuusa masqqaliyaa matan A daaya, A aatti michchatta, Qaliyoophaa machchatta Mayraamanne Magdala geetettiyaa katamaappe yeedda Mayraama eqqeeddino. 26 Yesuusi bare daayanne I siiqiyaa kaalliyaawe hewan eqqeeddaawantta be7iide, bare daayo, "Ha mishirattee, ne na7aa hawaa be7a!" yaageedda. 27 Hewaappe guyyiyan, he kaalliyaawaa "Ne daayo hanno be7a!" yaageedda. He kaalliyaawe izo he saatiyaappe doommiide, bare soy afeedda. 28 Hewaappe guyyiyan, Yesuusi ubbabay ha77i poletteeddawaa eriide, Xoossaa Maxaafay geeddawe polettana mala, "Taana saammee" yaageedda. 29 He sa7an itti xuggaa kumeedda caala woyiniyaa eessay de7ee. Unttunttu ispponjjiyaa he woyiniyaa eessaan yeggiide, hisoophiyaa geetettiyaa mithaa xeeraan wothiide, Yesuusa doonaakko shiishsheeddino. 30 Yesuusi woyiniyaa eessaa ganxxi be7eeddawaappe guyyiyan, "Poletteedda" yaageedda. Qassi hewaappe guyyiyan, bare huuphiya toochchiide, bare shemppuwaa immeedda. 31 He gallassay Ayihudatuwaassi giigettiyaa gallassaa gidiyaa dirawunne qassi he Sambbatay daro bonchcho gidiyaa diraw, Sambbataan asatuwa anhay masqqaliyaa bolla peeshenna mala, suletteedda asatuwa suyiliyaa menthiide, masqqaliyaappe wothana mala, Ayihudatuu Philaaxoosa woosseeddino. 32 Hewaa diraw, wottaaddaratuu yiide, Yesuusanna suletteedda koyro bitaniyaa suyiliyaa mentheeddino; qassi aananna suleteedda laa7etho bitaniyaa suyiliyaakka mentheeddino. 33 Shin Yesuusakko yeedda wode I hayqqidiggeeddawaa be7iide, A suyiliyaa menthibeykkino. 34 Gidoopenne, wottaaddaratuwaappe ittuu A miyyiyaa tooraan caddeedda. Elekka suuthaynne haathay goggi aggeedda. 35 Hinttenttu ammanana mala, hawaa be7eeddawe markkatteedda; I markkattiyaawekka tumuwaa; qassi bare haasayay tuma gidiyaawaa I ereedda. 36 Hewe haneeddawe Xoossaa Maxaafay, "A meqethatuwaappe ittunne me77enna" geeddawe polettanaassa. 37 Qassikka Xoossaa Maxaafay haray, "Asay bare caddeeddawaa be7ana" yaagee. 38 Hewaappe guyyiyan, Armmaatiyaasa geetettiyaa katamaappe yeedda Yooseefo Yesuusa anhaa akkiide afanaw Philaaxoosa woosseedda; Yooseefo Ayihudatoo yayyeedda diraw, asay erennaan Yesuusa kaalliyaawaa. Yooseefo woossina Philaaxoosi, "Afa" yaageedda. Hewaa diraw, Yooseefo biide, Yesuusa anhaa afeedda. 39 Qassi Niqoodimoosi hewaappe kase Yesuusakko qamma yeeddawe, kawaraannanne godare uuthaanna walaketteedda oytamanne ichcheshu kiilo giraame gidiyaawaa keena shittuwaa oyqqi akkiide, Yooseefonna yeedda. 40 He laa77u asatu Yesuusa anhaa akkiide, Ayihudatuu anhaa xaaxiyaa wogaadan, shittuwaanna gathiide, mooguwaa afilaan xaaxeeddino. 41 Yesuusi masqqaliyaa bolla misimaariyan dhishettiide suletteedda sa7an daro atikilttiyaa sa7ay de7ee; he atikilttiyaa sa7aa giddon shuchchaa wooci kesseedda biro ooninne moogettibeenna ooratha duufuu de7ee. 42 He duufuu matan de7iya dirawunne qassi Ayihudatuu Sambbataw giigettiyaa gallassa gidiyaa diraw, Yesuusa yaani wotheeddino.

20

1 Woggaa gallassi guuran, biro daabidaabiyaawaan, Magdala geetettiyaa katamaappe yeedda Mayraama Yesuusi moogetteedda duufuwaakko baade shuchchay he gonggoluwaa doonaappe denddikichcheeddawaa be7aaddu. 2 Simooni Phexiroosakkonne Yesuusi siiqiyaa yokko kaalliyaawaakko, iza woxxaadde baade, "Duufuwaappe Godaa afidiggeeddino; haqan A wotheeddinonttonne nuuni erokko" yaagaaddu. 3 Hewaa diraw, Phexiroosinne yokko kaalliyaawe aggiide, duufuwaakko beeddino. 4 Laa77uukka ittippe woxxeeddino; shin yokko kaalliyaawe Phexiroosappe aadhdhi kasetiide, he duufuwaakko gakkeedda. 5 He kaalliyaawe hokkiide, mooguwaa afilaa be7eedda; shin giddo gelibeenna. 6 Simooni Phexiroose A kaalli yiide, duufuwaa giddo geleedda. Yaatiide mooguwaa afilay hewan de7iyaawaa be7eedda; 7 qassi Yesuusa huuphiyaan xaaxetti utteedda afilay he xaaxetteeddawaadankka dumma itti sa7an de7iyaawaa be7eedda; he afilay dumma de7eeppe attin, mooguwaa afilaanna ittippe de7enna. 8 He wode, kasetiide gonggoluwaakko gakkeedda yokko kaalliyaawe geli be7iide ammaneedda. 9 Yesuusi hayquwaappe denddanaw bessiyaawaa odiyaa Xoossaa maxaafaa unttunttu biro akeekibeykkino. 10 Hewaappe guyyiyan, kaalliyaawanttu barenttu golle simmiide beeddino. 11 Shin Mayraama he duufuwaa doonan eqqaade yeekkaadde hokkaade duufuwaa giddo xeellaaddu. 12 Bootha mayuwaa mayyeedda laa77u kiitanchchatuu Yesuusa anhay giseedda sa7an ittu huuphissanna ittuu gedissanna utteeddawaantta be7aaddu. 13 Unttunttu izo, "Mishirattee, ayissi yeekkay?" yaagiide oochcheeddino. Iza, "Asatu ta Godaa afidiggeeddino; unttunttu haqqan wotheeddinonttonne taani erikke" yaagaaddu. 14 Hewaa geeddawaappe guyyiyan, guyye simma xeellaade, Yesuusi eqqeedawaa be77aaddu. Shin I Yesuusa gideeddawaa akeekabeykku. 15 Yesuusi izo, "Mishirattee, ayissi yeekkay? Oona koyyay?" yaagiide oochcheedda. Mayraama atikkilttiyaa naagiyaawaa gaade, "Godaw, neeni akkeeddawaa gidooppe, A haqan wothaaddintto, taw odaarikki; taani A akkana" yaagaaddu. 16 Yesuusi izo, "Mayraamee" yaageedda. A aakko simmaade, Ibraayisxxe qaalaan "Rabunii" yaagaaddu; hewaa bilethay "Tamaarissiyaawoo" giyaawaa. 17 Yesuusi izo, "Taani biro Ta Aawuwaakko babeenna diraw, Taana bochchoppa; shin Ta ishatuwaakko baade, 'Taani Ta Aawuwaakkonne hinttenttu Aawuwaakko, Ta Xoossaakkonne hinttenttu Xoossaakko, pude bay geedda' gaade unttunttussi oda" yaageedda. 18 Magdala geetettiyaa katamaappe yeedda Mayraama Godaa be7eeddawaanne iziw I hewaa odeeddawaa baade kaalliyaawanttussi odaaddu. 19 He Woggaa gallassi omarssi, kaalliyaawanttu Ayihudatuw yayyeedda diraw, penggiyaa gorddiidde, shiiqi utti de7ishshin, Yesuusi yiide, unttunttu gidduwan eqqiide, "Sarotethay hinttenttussi gido" yaageedda. 20 Hewaa geeddawaappe guyyiyan, bare kushiyaanne bare miyyiyaa unttuntta besseedda; kaalliyaawanttu Godaa be7eedda wode loythi nashetteeddino. 21 Yesuusi laa7enthuwa unttunttussi, "Sarotethay hinttenttussi gido; Ta Aabbu Taana kiitteeddawaadan, Taanikka hinttentta kiittay" yaageedda. 22 Hewaa geeddawaappe guyyiyan, unttunttu bolla uffu giide shemppeedda; qassi, "Geeshsha Ayyaanaa akkite. 23 Hinttenttu atto geedda asaa nagaray atto geetettanawaa; hinttenttu atto geennaawanttu nagaray atto geetettenna" yaageedda. 24 Shin tammanne laa77u kaalliyaawanttuppe ittuu, Manttiyaa giyaa Toomaasi, Yesuusi yeedda wode unttunttunna baawa. 25 Hewaa diraw, yokko kaalliyaawanttu Toomaasaw, "Nuuni Godaa be7eeddo!" yaageeddino. Shin Toomaasi unttunttussi, "Misimaariyan I cadetteedda A kushiyan de7iya mallaa be7ennaaninne he mallaa ta biradhdhiyan bochchennan, qassi ta kushiyaa A miyyiyaan yeedda be7ennaan taani ammanikke" yaageedda. 26 Saaminttaappe guyyiyan, Yesuusa kaalliyaawanttu qassikka gollen shiiqi utteeddino; Toomaasikka unttunttunna de7ee. Penggi qashetti utti de7ishshin, Yesuusi yiide, unttunttu gidduwaan eqqiide, "Sarotethay hinttenttussi gido" yaageedda. 27 Hewaappe guyyiyan, Yesuusi Toomaasa, "Ne kushiyaa haa ahaade, Ta kushiyaa be7a, qassi ne kushiyaa haa ahaadde, Ta miyyiyaan yeedda be7a, neeni ammaniyaawaa gidappe attin, ammanennawaa gidoppa!" yaageedda. 28 Toomaasi zaariide, "Ta Godaw, ta Xoossaw!" yaageedda. 29 Yesuusi, "Neeni Taana be7eedda diraw ammanaadda; be7ennaan ammaneeddawanttu anjjetteeddawantta" yaageedda. 30 Yesuusi ha maxaafan xaafettibeenna hara daro malaatatuwaa barena kaalliyaawanttu sinthan ootheedda. 31 Shin Yesuusi, I Kiristtoosa, Xoossaa Na7aa gidiyaawaa hinttenttu ammanana malanne, qassi A ammaniide A sunthan de7uwaa hinttenttu demmana mala, hawe xaafetteedda.

21

1 Hewaappe guyyiyan, Yesuusi Xibiriyaadoosa geetettiyaa abbaa gaxaan bare kaalliyaawanttussi laa7enthuwaa beetteedda. I unttunttussi hawaadan beetteedda. 2 Simooni Phexiroosinne manttiyaa geetettiyaa Toomaasi, Qaanaa Galiilaappe yeedda Naatinaa7eeli, Zabiddiyoosa naanaynne Yesuusa kaalliyaawanttuppe hara laa77atuu ittippe de7iino. 3 Simooni Phexiroose unttunttussi, "Taani moliyaa oyqqanaw bay" yaageedda. Unttunttu, "Nuunikka neenanna baana" yaagiide, kesiide wongiriyaa giddo geleeddino; shin unttunttu he gallassi qamma moliyaa aynne oyqqibeykkino. 4 Wonttiyaa wode away kessanaappe kase, Yesuusi abbaa gaxaan eqqeedda; shin A kaalliyaawanttu Yesuusa gideeddawaa eribeykkino. 5 Yesuusi unttuntta, "Naatoo, moliyaa oyqqibeykkiteyee?" yaageedda. Unttunttu zaariide, "Aynne oyqqibeykko" yaageeddino. 6 I zaariide, "Hinttenttu dabbaa wonggiriyaappe ushechcha baggakko yeggite; amareeddawa hinttenttu oyqqana" yaageedda. Hewaa diraw, dabbaa ushechcha baggakko yeggina, molii dareedda diraw, goochchi kessanawe unttuntta xooneedda. 7 Yesuusi siiqiyaa A kaalliyaawe Phexiroosa, "Hawe Godaattennee!" yaageedda. Simooni Phexiroose Godaa I gideeddawaa siseedda wode, kallo de7iya diraw, bare mayuwaa mayyiide, abbaa giddo guppi geleedda. 8 Shin yokko kaalliyaawanttu molii kumi utteedda dabbaa goochchiidde, wonggiriyan abbaappe gaxaa kesseeddino; unttunttu abbaappe laa77u xeetu wadhaa keenaa haakkiide de7iinoppe attin, loythi haakkiide de7ikkino. 9 Unttunttu abbaappe gaxaa kesseedda wode, xiixuntha bonqquwan molii de7iyaawaanne ukithaa be7eeddino. 10 Yesuusi unttuntta, "Ha77i hinttenttu oyqqeedda moliyaappe amareeddawaa haammite" yaageedda. 11 Simooni Phexiroose wonggiriyan geliide, xeetanne ishatamanne heezzu wogga moletuu kumi utteedda dabbaa goochchiide, abbaappe gaxaa kesseedda; molii hewaa keena daro gidinakka dabbay daakettibeenna. 12 Yesuusi unttuntta, "Ha yiide, qan77iyaa qan77ite" yaageedda. Yesuusa kaalliyawanttuppe ittunne, "Neeni oonee?" giide A oochchanaw xalibeenna; ayissi gooppe, Godaa I gideeddawaa unttunttu ereeddino. 13 Yesuusi yiide, ukithaa akkiide, unttunttussi immeedda; moliyaakka hewaadan immeedda. 14 Yesuusi hayquwaappe denddeeddawaappe guyyiyan, bare kaalliyaawanttussi beettishshin hawe heezzenthuwaa. 15 Unttunttu qumaa meeddawaappe guyyiyan, Yesuusi Simooni Phexiroosa, "Yohaannisa na7aa Simoonaa, Taana hawanttuppe aathaade siiqay?" yaageedda. Simooni Phexiroose, "E Godaw, taani neena dosiyaawaa neeni eraasa" yaageedda. Yesuusi A, "Ta dorssa maratuwaa heemma" yaageedda. 16 Yesuusi qassikka, "Yohaannisa na7aa Simoonaa, Taana siiqay?" yaageedda. Simooni Phexiroose, "E Godaw, taani neena dosiyaawaa neeni eraasa" yaageedda. Yesuusi, "Ta dorssatuwaa heemma" yaageedda. 17 Yesuusi heezzenthuwaa, "Yohaannisa na7aa Simoonaa, Taana dosay?" yaageedda. Yesuusi heezzenthuwaa Simooni Phexiroosa, "Taana dosay?" yaagiide oochcheedda diraw, Phexiroose azzaniide, "Godaw, neeni ubbabaa eraasa; taani neena dosiyaawaa neeni eraasa" yaageedda. Yesuusi, "Ta dorssatuwaa heemma. 18 Taani new tumuwaa oday; neeni wodallatethaan de7iya wode, ne xeessan saqqiyaa neerekka danccaadde, neeni koyyeeddasaa baasa. Shin cimeeddawaappe guyyiyan, ne kushiyaa micca bessaasa. Neena hara uray dancissanawaa; neeni dosennasaakka afee" yaageedda. 19 Yesuusi hewaa Phexiroose ay mala hayquwaa hayqqiide, Xoossaa bonchchissanenttonne erissanaw geedda; qassi hewaa geeddawaappe guyyiyan, Yesuusi Phexiroosa, "Taana kaalla" yaageedda. 20 Phexiroose guyye simmiide, Yesuusi siiqiyaa kaalliyaawe bareppe guyyenna yiyaawaa be7eedda; he kaalliyaawe kawuwaa miyaa sa7an Yesuusakko shiiqiide A, "Godaw, neena aathi immanawe oonee?" yaageeddawaa. 21 Phexiroose he kaalliyaawaa be7iide Yesuusa, "Godaw, ha bitani qassi waananee?" yaageedda. 22 Yesuusi A, "Taani yaana gakkanaw I de7ana mala Taani koyyooppe, hewe neena ayaa metii? Neeni Taana kaalla" yaageedda. 23 Hewaa diraw, he kaalliyaawe hayqqenna giya haasayay ishatuwaa ubbaakko gakkeedda; shin Yesuusi, "Taani yaana gakkanaw, I de7ana mala, Taani koyyooppe, neena ayaa metii?" geeddawaappe attin, "Hayqqenna" gibeenna. 24 He yewuwaabaa markkatteeddawenne qassi hewaa xaafeeddawe he kaalliyaawaa A markkatethay tuma gidiyaawaa nuuni ereetto. 25 Yesuusi ootheedda hara darobaykka de7ee; ubbabay huuphiyaan huuphiyaan xaafettintto, xaafettiyaa maxaafatoo ha mule alamii gidanawaa taw malatenna.


AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE