Dangaleat of Chad

JOHN

1

1 Awalle, min Buŋ bal kilgiyin misa duniine, gem kaak ŋu koliy Kaaw ta Buŋdi goy ko. Ŋa goy sawa iŋ Buŋ ho ŋaar meen̰ji di Buŋ. 2 Min Buŋ bal kilgiyin misa duniine, ŋa goy ko iŋ ŋaara. 3 Iŋ Kaaw-at di, Buŋ kilgiyiig gamin okin̰co. Maan ginno kaak ŋa kilgiytu bal taara. 4 Ta taar kat ber goye ɗo gamin okin̰co. Ho iŋ goye kanti ko, gee taltu portikaw. 5 Portikaw-at caapiy ɗo gondikor, kar gondikaw baltit gine maanna. 6 Kar gay, gin gem rakki kaak Buŋ n̰aamtu, ŋu kolaag Yaaya-Batist. 7 Ŋaar as kaawe ɗo geemir ɗo bi ka ŋaar kaak gaarit portikaw-ata, asaan gee yaa cokiye kaawoy ho ŋuu aamine iŋ ŋaara. 8 Yaaya gay, ŋaar meen̰jiɗo kat portikaw, ŋaar as kaawe biti di. 9 Portikaw-at taar ko seene. Taar as ɗo adiy ka kiɗar ho ta caapiy ɗo gee okin̰co. 10 Gem kaak ŋu koliy Kaaw-ak, ŋaar goy ɗo adiy ka kiɗar. Iŋ ŋaar ko, Buŋ kilgiyiig kiɗa. Kar gee kuuk ɗo adiy ka kiɗar gay bal ibinin̰ji. 11 Ŋa ɓaaw goye iŋ geen̰ji ku meen̰ji, kar geen̰ji gay bal obin̰ji. 12 Kar ɗo gee kuuk obga ho kuuk aamin iŋ siŋji, ŋa berco botol taat ŋuu gine koogin ku Buŋdi. 13 Ŋuu gine kooginay-ak, asaan Buŋ kat bercog wee ka marbinto. Wee ŋaar-ak wala isgig iŋ niyin ta gemor, wala iŋ pikirre ta gemor. 14 Gem kaak ŋu koliy Kaaw-ak gintu gemo ho ŋa astu goye iŋ ginte. Gi talit darjiney taat ŋa gastu min Tacco Buŋ. Darjiney-at, taar ko ta Roŋji ka daŋgiro. Iŋ barkiney, ŋa elgiy gee ho ŋa gaariico seen ta Buŋdi. 15 Yaaya gay, ŋaar kaaw biy. Ŋa kaawtu raɗa aman : « Taloŋ ! Aŋ ko gem kaak nu kaawiiko awalle aman : ‟ Gin gem rakki kaak yaa ase ɗo aaror, kar gay, ŋa ogirdu. Asaan min nu bal ase misan di, ŋaar goy ko. ” » 16 Paa ko, iŋ selliŋkuwiy-at, ŋa barkiyiite dakina, okinte ŋa barkiyaateŋ di gaay iŋ gaayo. 17 Awalle Buŋ berteŋ gaanuun min ɗo pise ka Muusa. Kar barkin iŋ seen gay, Buŋ berteŋgu iŋ ase ka Iisa Masi. 18 Ginno waan kaak talig Buŋ. Illa Roŋji ka daŋgiro, ŋaar kaak goy sawa iŋ Buŋ-ak di, gaarteŋga. 19 Ƴiriy rakki, agindaw ku Yuudinnar kuuk goy Zeruzaleem n̰aamtu gay satkiner iŋ gee ku min baaco tan̰ Lebi a ŋuu gasin̰ Yaaya. Min ŋu gasga, ŋu indiig aman : « Kiŋ waa ? » 20 Ŋaar gay balco cigile maanna. Ŋa telkiico aman : « Nun-aŋ Masiɗo. » 21 Ŋuur gay indiig pey aman : « Di kiŋ ke waa ? Wal kiŋ ko Eli ? » Yaaya gay telkiico aman : « Ha’a ! Nun Eliɗo. » Ŋu indiig pey aman : « Di wal kiŋ ko nabiin̰ce kaak ŋu kaawtu biy ɗo Kitamner-aka ? » Ŋaar gay telkiico aman : « Ha’a ! Ŋa nunno. » 22 Kar ŋuur gay ɗiyiiji aman : « Di kiŋ waa ? Ki kaawa maa ɗo bi kan̰jiŋ ? Asaan ni raka niico yeepe kaaw ɗo ŋuur kuuk n̰aaminti. » 23 Yaaya telkiico aman : « Nun ko gem kaak nabi Ezaayi kaawtu biy aman : ‟ Gin gem rakki koola ɗo kalaaner a Rabbinte asaw. Ucoŋ, siyon̰ji botol ɗalaŋ. ” » 24 Min gee kuuk ŋu n̰aamtu ɗo Yaaya, goy oki gee kuuk ŋu koliy Pariziyenna. 25 Ŋu indiig aman : « Di ya kiŋ kat Masiɗo, wala ki Eliɗo, wala ki nabiin̰ceɗo kaak ŋu kaawtu biy ɗo Kitamner-ak, maa di ki batiziyiy gee ? » 26 Yaaya telkiico aman : « Nun-aŋ batiziya gee iŋ amay di. Kar gem rakki goy ɗo ɗatikko kaak ku ibingigɗo. 27 Gem-ak yaa ase ɗo aaror, kar gay, nun bal nece kaak naa one, naa sorin̰ n̰ugiray. » 28 Maanna-ak kuuniy ɗo wer kaak Yaaya batiziyiy gee, ɗo geeger ka Betani, aar barrer kaak ŋu koliy Zurdan. 29 Ka kawtinti, Yaaya taliig Iisa asaaji. Ɗo bi kan̰ji, ŋa ɗiytu aman : « Taloŋ, aŋ ko Roŋ tamgi ka Buŋdi, ŋaar sooya zunuubinna ku geemir. 30 Ɗo bi kan̰ji ko, nu ɗiytu aman : ‟ Goy gem rakki kaak yaa ase ɗo aaror, kar gay, ŋaar ogirdu. Asaan min nu bal ase misan di, ŋaar goy ko. ” 31 Awalle, nunu oki ibingigɗo. Kar diŋ gay, nun as batiziye gee iŋ amay a naa gaarin̰ji ɗo gee ku Israyeel. » 32 Ɗo bi ka Iisa Masi, Yaaya kaawtu pey aman : « Nu tal Ruwwin ta Buŋdi paayiiji ɗo Iisa ar ammaama ho ta goyiiji. 33 Awalle nun ibingigɗo oki, kar gay, Buŋ kaak n̰aamintu a naa batiziye gee iŋ amay kat kaawdu aman : ‟ Ki asa tale gem rakki, Ruwwin ta Buŋdi yaaji paaye ho taaji goye. Gem ŋaar-ak ko asa batiziye gee iŋ Ruwwin ta Buŋdi. ” 34 Nun talig maanna-ak iŋ odinar ho nu kaawaako ka seener, gem-aŋ, ŋaar Roŋ ka Buŋdi. » 35 Ka kawtinti, Yaaya-Batist goy pey ɗo wer-ak iŋ maajirnay seera. 36 Ɗo wiktin taat ŋa taliig Iisa biraw, ŋa kaawtu aman : « Taloŋ, aŋ ko Roŋ tamgi ka Buŋdi ! » 37 Maajirnay ku Yaaya ku seer-ak dorit kaawoy taat ŋa kaawtu-ata ho ŋu teestu aaɗin̰ Iisa. 38 Iisa kolsitu ho ŋa tala ŋu aaɗaaga. Ŋa indiig aman : « Ku aaɗiin gay ku bariya maa ? » Ŋuur gay ɗiyiiji aman : « Rabbine, kiŋ goy momo ? » (Siŋ ku Rabbin-ak ɗiya a « Tatkaw ».) 39 Ŋaar gay telkiico aman : « Asoŋ tala. » Hiyya, ŋu daktu tal wer ka ŋa goyiyo. Wiktin taar-at yaa neceŋ ko pat pooɗ ta maako. Hiyya, ŋu eeltu iŋ ŋaara. 40 Min gee seer kuuk doriit kaaw ta Yaaya ho aaɗiig Iisa-ak, Andre siŋji ka Simon Piyer sa goya. 41 Ŋa uctu dakiig gas siŋji Simon ho ŋa miniig aman : « Ni gasig Masi. » (Siŋ ku Masi-ak ɗiya a « Ŋaar kaak Buŋ doɓtu. ») 42 Kar ŋa iyiijig Simon ɗo Iisa. Iisa taliig ƴalaaŋ kar ŋa ɗiyiiji aman : « Kiŋke Simon, roŋ ka Yaaya. Min ƴiriyta-aŋ gee yaan̰ koleŋ ko Sepaas. » (Siŋ ku Sepaas-ak ɗiya a « Piyer ».) 43 - 44 Ka kawtinti, Iisa ictu niyin taat ŋaa ɓaawe ɗo kiɗ ka Galile. Ɗo botildi, ŋa ŋaamtu iŋ gem rakki siŋji Pilip kaak min Betsayda, werco kan̰ Andre iŋ Piyer. Iisa ɗiyiiji ɗo Pilip aman : « Aaɗnu ! » 45 Kar Pilip gay ɓaa tale gem rakki siŋji Natanayeel. Pilip ɗiyiiji ɗo Natanayeel aman : « Ni gasig gem kaak ŋu kaawtu biy ɗo Kitamner, ɗo gaanuun ka Muusa ho ɗo makaatamna ku nabiinnar oki. Ŋa Iisa roŋji ka Yuusup min geeger ka Nazareet. » 46 Kar Natanayeel gay ɗiyiiji aman : « Has min Nazareet kat amilgiy maan ka samaane ? » Pilip gay telkiiji aman : « Asu, ki ɓaa tale. » 47 Min Iisa taliig Natanayeel gaayji ko ote-ak, ŋa kaawtu ɗo biy kan̰ji aman : « Taloŋ ! Aŋ kat gem ka Israyeel kaak taɓ. Ŋaar-aŋ, yoo raadin rakki oki, amilaaɗo minniney. » 48 Natanayeel gay indiig aman : « Maman ki ibinginu ? » Iisa telkiiji aman : « Ɗo wiktin taat Pilip gasin̰ciŋ ɗo baat ta buguwar-ak di, nun talin̰ciŋ ko. » 49 Min pa-ak, Natanayeel kaawtu aman : « Gem kol Rabbiney, nu iban kadar kiŋ kat Roŋ ka Buŋdi, Sultan ka Israyeel ! » 50 Iisa telkiiji aman : « Nu kaawaajiŋ ja a nu talin̰ciŋ ɗo baat ta buguwar-ata, ampaa ɗoo wal ki aamintu kadar nu Roŋ ka Buŋdi ? Hadi ki asa tale misa gamin kuuk ajbay pa-ak ŋuur-aŋku. 51 Cokiyoŋ, naako kaawe seene. Ku asa tale samaan yaa pile waakilak ho ɗubal ku Buŋdi yaa paayguwe ho ŋuu cokguwe, ŋuu birguwe min ɗo werir, nun Roŋ gemor. »

2

1 Min ŋaar-ak, menaw seer birtu. Kar gee gay gina iidin ta obindi ɗo geeger ka Kana, kiɗ ka Galile. Ɗo iidin taar-at, Mariyam atan̰ Iisa goya. 2 Kar Iisa iŋ maajirnay sa, ŋu n̰aamco, ŋu astu. 3 Kar ba aar, maam ku bin̰di kuuk gee siyo gaase. Hiyya, atan̰ Iisa ɗiyiiji ɗo roŋti aman : « Gee-aŋ, seen̰co arme. » 4 Iisa telkiitit aman : « Iya, nun gay yaa gine maa ? Nun wiktiner misa taat naa gaare zir. » 5 Min pa-ak, yaaco ɗiyiico ɗo gay riyor aman : « Ya taat ŋa kaawiikon di, ginonta. » 6 Kar ɗo wer-ak gay gin guwin bijigiƴ ku dambiydi. Guwin-ak, Yuudinna aciy ziŋkico ɗo aadinco a ŋuu goye cawar ɗo uŋji ka Buŋdi. (Ay guw di ica jeliŋgin pooɗ wal beeƴ.) 7 Iisa ɗiyiico ɗo gay riyor-ak aman : « Miinoŋ guwin-aŋ iŋ amay ! » Kar ŋu miiniig pal-pal-pal. 8 Min guwin-ak miine, Iisa ɗiyiico aman : « Diŋ gay itin̰oŋ min amay-aŋku, kuuji iye ɗo meeram. » Hiyya, ŋu itin̰tu, ŋu iyiiji. 9 Min ŋu iyiijigu, amay-ak raɓil ko maam ku bin̰di. Ŋuur kuuk itin̰ig amay-ak iban wer kaak ŋu asiyo. Kar meeram gay ibanno. Min ŋa aawiigu, ŋa koliig gem ka obe 10 ho ŋa ɗiyiiji aman : « Kun kawta, gee bera ja maam ku ƴuutu, kar ya gee aay koŋ gay, ŋu beriy kuuk ƴuutiŋkuwco sooɗa. Di kiŋ gay dummiyig kuuk ƴuutu yoo diŋka ! » 11 Maan kaak gaara gudurre ta Buŋdi-aka, ŋaar ko maan kaak Iisa gintu awallico ta gamnar. Ŋa ginig ɗo geeger ka Kana, kiɗ ka Galile. Ansii ko, Iisa gaartu darjiney ɗo geemir ho maajirnay aamintu loci. 12 Min ŋaar-ak, Iisa iŋ yaaco ho iŋ siŋtay kuuk goy oki ɗo wer-aka yoo maajirnay, okin̰co, ŋu uctu ho ŋu birtu ɗo geeger ka Kapernayuum. Ɗo wer-ak, ŋu goytu menaw sooɗa. 13 Menaw ku iidin ta Yuudinnar taat ŋu koliy Paak gaaye. Kar Iisa uctu, ŋa ɓaawtu ɗo geeger ka Zeruzaleem. 14 Min ŋa ottu, ŋa un̰jitu ɗo ger ka Buŋdi. Ɗo ger-ak gin gee ku gidiya barkay, tamgi iŋ ammaamna. Atta-ak gin oki gee kuuk maka gurus. Ŋu ɗeerig gaminco ka taabulnal. 15 Min Iisa taltu pa-ak, ŋa soktu mernan ho ŋa siytu korɗiŋgo, kar ŋa atkiig okin̰co kara, yoo tamgico iŋ barkiyco. Gee ku maka gurus-ak, ŋa akiliig taabulnico ho ŋa dawiig gurusco. 16 Ŋa kaawiico ɗo taajirin ku ammaamnar-ak aman : « Imiloŋ gaminko-aŋ min anne ! Ger ka Tanni, dakoŋ ginin̰jiɗo ger ka suuginer ! » 17 Ɗo wer-ak, maajirnay ku Iisa moyiit kaaw taat ŋu siirtu ɗo Kitamner aman : « Gem kol Rabbiney, nu elgig gerin̰ dakina. Ya nu moyaw-ak, adir erwaan ar ako. » 18 Hiyya, agindaw ku Yuudinnar indiig Iisa aman : « Ni raka kiini gaare maan kaak ajbay, nii ibine kadar Buŋ ko tabirin̰ciŋ, ki giniig maanna-aŋka. » 19 Iisa gay telkiico aman : « Ɗimoŋ ger-aŋka. Ya ku ɗimig gay, ɗo menaw subba di, nun naa peyin̰ ɗo weriy. » 20 Ŋuur gay ɗiyiiji aman : « Ger-aŋ, ŋu pinig ɗo elgin orok pooɗ iŋ bijigiƴ. Kar kiŋ gay maman ɗo menaw subba di, ki kaawiy a kii pinin̰ji ! » 21 Sando, wiktin taat Iisa kaawiy ɗo bi ka gerdi-ak, ŋa kaawa ɗo bi ka ziy ka meen̰ji. 22 Ba aar, min Iisa nooytu min ɗo muuti, maajirnay moyiit kaawoy-ata. Paa ko, ŋu aamintu ɗo kaaw taat ŋu siirtu ɗo Kitamner ho ɗo taat Iisa kaawtu. 23 Ɗo wiktin taat Iisa iidiyiy iidin ta Paak ɗo geeger ka Zeruzaleem, ŋa gin gamin ku ajbay dakina. Min gee taliig gamin ku ajbay-ak, dakina minninco piltu biŋkico a ŋu aamin iŋ ŋaara. 24 Kar Iisa gay bal amniyin̰co, asaan okin̰co, ŋa ibingit ta aditco. 25 Ŋa rakaaɗo a gem yaaji ose ɗo biy ka gemor, asaan ŋa ibingit okintit taat goy ɗo adiy ka gemor.

3

1 Kar gin gem rakki siŋji Nikodeem. Ŋa min gee ku ŋu koliy Pariziyenna ho ŋa min agindaw ku Yuudinnar. 2 Ƴiriy rakki, ŋa dakiig gas Iisa iŋ aando, ŋa ɗiyiiji aman : « Gem kol Tacco, ni iban kadar Buŋ kat tabirin̰ciŋ, ki asiini ɓilde, asaan ginno gem kaak yaa gedire ginin̰ gamin kuuk ajbay ar kuuk ki gintu-aŋku ya Buŋ iŋ ŋaarro. » 3 Iisa telkiiji aman : « Cokay, naan̰ kaawe seene ! Ginno gem kaak yaa gedire talin Meennaw ta Buŋdi ya ŋu bal ween̰ wee ka marbinto. » 4 Nikodeem gay indiig aman : « Maman gem kaak tatik ko, ŋuu ween̰ pey marbinto ? Ampa-ak, ŋaa un̰je pey ɗo atti ka yaaco kat taa ween̰ji wal maman ? » 5 Iisa ɗiyiiji aman : « Cokay, naan̰ kaawe seene ! Ginno gem kaak yaa un̰je ɗo Meennaw ta Buŋdi ya ŋu bal ween̰ iŋ amay ho iŋ Ruwwin ta Buŋdi. 6 Ŋuur kuuk ŋu weeyig ween di, ŋuur goy koogin ku geemir di. Kar ŋuur kuuk ŋu weeyig iŋ Ruwwin ta Buŋdi gay, ŋuur koogin ku Buŋdi. 7 Dak ajbiyenno ɗo kaawor taat aman : ‟ Illa ku asa ja wee wee ka marbinto. ” 8 Pakar ja ɗo usi. Ŋa abiriyo ho ŋa aaniyiy wer kaak ŋa rakiy di. Gee cokiya abirin̰ji kaak ŋa abiriyo, kar gay, gee ibanno wer kaak ŋa asiyo ho kaak ŋa ɓaayiyo. Hadi, gem kaak ŋu weeyig iŋ Ruwwin ta Buŋdi sa, ŋaar paa di. » 9 Kar Nikodeem indiig aman : « Maman maanna-aŋ yaa kuuniye ? » 10 Iisa telkiiji aman : « Kiŋ siŋjiŋ ale, ki tatkaw ka gaanuun ka gee ku Israyeel, kat ki ibingigɗo gamin-aŋku ? 11 Di cokay, naan̰ kaawe seene ! Nin kaawa ɗo bi ka maan kaak ni ibingiyo ho kaak ni taltu iŋ odinni, kar kuŋ gay rakaaɗo ice kaawni. 12 Ya nu kaawaako ɗo bi ka gamin kuuk goy ɗo adiy ka kiɗar din sa, ku aamanno, kar maman kuu aamine ya nu kaawaako ɗo bi ka gamin kuuk goy kuwa ka samaaner ? 13 Asaan ginno waan kaak coon ka samaaner, illa nun Roŋ gemor di paay min kuwa. 14 Ku iban kadar gin ko elgin dakina, nabi Muusa siytu aal ka hadinner, ŋa caaliig kuwa ka etor ɗo wiktin taat ŋu goyiy ɗo goosiner. Uudin ta ŋa caaliig aal-aka, nun Roŋ gemor oki, ŋu asaan caalindu ka etor ansi. 15 Ŋu asaan caalin ka etor-ak a gem kaak aamin lotu yaa gase goye ka gaasɗo ɗo uŋji ka Buŋdi. 16 Ka seener, Buŋ elig gee ku duniiner okin̰co nam ŋa tabiriig Roŋji kaak daŋgiro a ay gem kaak aamin loci idiyɗo maala, kar gay, ŋaa gase goye ka gaasɗo. 17 Buŋ, ŋaar bal tabirin̰ roŋji ɗo duniiner a seriin yaa obin̰ gee, kar gay, ŋa tabirig a ŋaa jilin̰ gee okin̰co. 18 Gem kaak aamin ɗo Roŋ ka Buŋdi, seriin obaagɗo. Kar ŋaar kaak bal aamine loci gay, seriin obig ko, asaan ŋa bal aamine ɗo Roŋ ka Buŋdi kaak daŋgiro. 19 Talu, maman seriin yaa obe gee : portikaw as ɗo duniiner, kar geeŋ gay el gondikaw kat guna, asaan ŋu gina gamin kuuk jookumo. 20 Ka seener gay, gee kuuk gina jookum-ak, ŋuur elgitɗo portikaw ho ŋu ɓaggitiɗo, asaan ŋu rakaaɗo gee yaa talin̰ gaminco kuuk jookum ŋu giniy-aku. 21 Kar gee kuuk gina riy taat samaane ɗo uŋji ka Buŋdi gay, ŋuur ɓaa ɗo portikaw, asaan gee yaa tale waraŋ kadar ŋu gina gamin kuuk samaane ɗo uŋji ka Buŋdi. » 22 Min ŋaar-ak, Iisa iŋ maajirnay uctu, ŋu ɗeettu ɗo kiɗ ka Zuude. Ɗo wer-ak, ŋu taaytu ho Iisa batiziyiy gee. 23 Ɗo wiktin taar-at, Yaaya-Batist sa batiziya gee. Ŋaar gay goy kiɗ ka Enon, moota iŋ Saliim, asaan ɗo wer-ak gin amay dakina. Gee asiiji ho ŋa batiziyiigu. 24 Kar ɗo wiktin taar-at, Yaaya, ŋu bal obin̰ misa daŋaayne. 25 Ƴiriy rakki, maajirnay ku Yaaya daarin̰ teestu meele iŋ Yuudin̰ce rakki ɗo bi ka aadinco. Aadinco-at kaawa ɗo bi ka acindi kaak gem yaa gine cawar ɗo uŋji ka Buŋdi. 26 Ɗo wer-ak, maajirna-ak dakiig gas Yaaya ho ŋu ɗiyiiji aman : « Gem kol Tacco, gem kaak goy awalle iŋ kiŋke aar barre ka Zurdan, ŋaar kaak ki kaawinti biy-ak, diŋ ŋa tees kar batiziye gee ho gee okin̰co ɓaa ko loci di. » 27 Yaaya gay telkiico aman : « Gem gediraaɗo gine maan kaak Buŋ balji kaawe. 28 Ku dor di nu kaawko a nun Masiɗo. Kar gay, nun gem kaak Buŋ tabirtu yaaji siyin botiliy. 29 Ku iban di mitik iŋ daatko, ƴiriy ta ŋuu obe, ŋaar ko mitti ho royay gay, ŋaar goy ɗo serpey, ŋa cokiyiy gaaƴay, ansi-ak galji. Di nun sa paa di. Nun ko royay ka mitkor. Diŋka-aŋ galilil nec kat ɗo werti. 30 Min ƴiriyta ɓaayiy iŋ uŋti, siŋji kun̰ji yaa coone ho kunto gay yaa one. » 31 « Ŋaar kaak asa min kuwa ka samaaner, ŋaar pakgig gee okin̰co. Kar ŋaar kaak asa min ɗo kiɗar gay, ŋaar goy ɗo kiɗar di ho ŋa kaawa ɗo bi ka gamin kuuk ɗo adiy ka kiɗar di. Ka seener, ŋaar kaak asa min kuwa ka samaaner, [ŋaar pakgig gee okin̰co.] 32 Ŋa kaawa ɗo bi ka maan kaak ŋa taltu ho ŋa dortu, kar gay, ginno gem kaak icit kaawoy. 33 Ŋaar kaak icit kaawoy gay gaara kadar Buŋ kaawa seene. 34 Kar gay, ŋaar kaak Buŋ tabirtu gay, ŋaar kaawa kaaw taat Buŋ beriiji, asaan Buŋ berji Ruwwiney okintiti. 35 Tatte Buŋ, ŋaar elgig Roŋji ho ŋa berji izinne ɗo gamin okin̰co. 36 Gem kaak aamin ɗo Roŋ ka Buŋdi, ŋaar gas goye ka gaasɗo. Kar gay, ŋaar kaak pooc aamine ɗo Roŋ ka Buŋdi, ŋaar gasaagɗo goye ŋaar-aka. Kar gay, dapin̰ko ta Buŋdi yaa paaye kaaci. »

4

1 - 3 Pariziyenna dortu kadar gee kuuk aaɗaag Iisa ho kuuk Iisa batiziyiy-ak gin dakin pakgig gee kuuk aaɗaag Yaaya. Ka seener gay, Iisa ŋaar meen̰jiɗo kat batiziya gee, illa maajirnay di. Min Iisa doriit kaaw-at, ŋa uctu min Zuude ho ŋa ictu botol ta Galile. 4 Ɗo ɓaan̰ji, ŋa aaɗ min kiɗ ka Samari. 5 Hiyya, ŋa ottu ɗo geeger ka Samari kaak ŋu koliy Sikaar. Geeger-ak moota iŋ morig kaak Yakuub beriiji awalle ɗo roŋji Yuusup. 6 Ɗo wer-ak ko, Yakuub ecirtu bee ka amiydi. Min Iisa iŋ maajirnay ottu ɗo wer-aka, Iisa rawe. Ampaa ko, ŋa daktu goy ɗo bi ka beendi. Pat nec ko ƴiriyo. 7 - 8 Wiktin taat Iisa jammiyiy-ak, maajirnay gay ɓaawco gidiye tee ɗo geegirdi. Awalle min ŋuu ɗeete, daatik rakki min kiɗ ka Samari ɓaaw amay. Ta gasiig Iisa ɗo bi ka beendi-aka. Ŋa indiit aman : « Beror ja amay, naa see. » 9 Daatko-at kaawiiji aman : « Kiŋ kat Yuudin̰ce, kar maman ki indiin a naan̰ bere amay, nun taat Samariten̰ca ? » Sando, Yuudinna iŋ gee ku Samari gay kaawco ɓagɗo. 10 Iisa telkiitit aman : « Ya ka iban maan kaak Buŋ beriyo ho ya ka ibingig ŋaar kaak kaawaake a ‟ beror amay ”, zer kaŋ kat yaan indindu ho naake bere amay kuuk bera goye kaak taɓ. » 11 Daatko-at ɗiyiiji aman : « Gem kol Rabbiney, bee-aŋ baata aale ho kiŋ bal gine maan ka itin̰indi. Kar maman kii gasin̰ amay kuuk bera goye-aka ? 12 Migini Yakuub ko berintiŋ bee-aŋka. Ŋaar meen̰ji sa seetu amiyji, yoo kooginay ho malley oki. Ɗo tan̰jiŋ-ak, kiŋ kat tatik pakgig Yakuub walla ? » 13 Iisa telkiitit aman : « Ya gem kaak see amay ku beendi-aŋ, ibin yaa obin̰ pey. 14 Kar gem kaak yaa see amay kuuk naaji bere gay, ibin obaagɗo pey. Amay kuuk naaji bere-ak yaaji goye ar con̰cal kuuk bera goye ka gaasɗo ɗo uŋji ka Buŋdi. » 15 Daatko-at telkiiji pey aman : « Gem kol Rabbiney, beror ja amiyjiŋ-aku a ibin obiinno pey ho nu asiyɗo pey deese amay min ɗo beendi. » 16 Iisa ɗiyiitit aman : « Ɓaa, kolig mitke, kar kuu ase. » 17 Taar gay aman : « Nun bal gine mitko. » Iisa kaawiitit aman : « Way, ka kaaw seene a ka bal gine mitko-aŋka. 18 Asaan awalle ka ob miday beeƴ ho kaak diŋ ku goyiy-aŋ sa, ŋa mitkenno. Ɗo taar-an ka kaaw seene. » 19 Hiyya, ɗo wer-ak, ta kaawiiji aman : « Gem kol Rabbiney, nu tala kadar kiŋ nabiin̰ce. 20 Aginiyni ku Samari abdiy Buŋ kuwa ka damba-anta, kar kuŋ Yuudinna ɗiya a wer ka abdiye Buŋdi, ŋaar Zeruzaleem. » 21 Iisa telkiitit aman : « Gem kol yaaco, cokay : wiktin asaw taat ku abdiyiigɗo Tatte Buŋ kuwa ka damba-an di wal Zeruzaleem di. Icit kaawor-anta. 22 Kuŋ gee ku Samari, ku abdiya Buŋ kaak ku ibingigɗo. Kar nin Yuudinna gay ibingig ja kat ni abdiyiiga, asaan ŋaar kaak yaa jile gee amil min ɗo Yuudinnar. 23 Kar gay, wiktin asaw ho diŋ taar as ko taat gay abaadiner kuuk taɓ yaa abdiye Buŋ iŋ gelbin rakki ho iŋ botol ta seener. Asaan Tatte Buŋ, ŋaar raka a gee yaa abdiyin̰ ansi. 24 Buŋ, ŋaar ruwwine ho ŋuur kuuk abdiyaaga, illa ŋuu abdiyin̰ iŋ gudurre ta Ruwwin ta Buŋdi ho iŋ seene. » 25 Daatko-at telkiiji aman : « Nu iban kadar Masi yaa ase, ŋaar kaak Buŋ yaa tabire ŋa asiy jilin̰ gee. Ya ŋa ase, ŋaani gaarin̰ gamin okin̰co. » 26 Iisa telkiitit aman : « Ŋa nun kaak kaawaake-aŋ ko Masi. » 27 Ɗo wiktin taat ŋa kaawiy pa-ak ko, maajirnay astu min bariye tee. Ŋu ajbiytu ɗo bi kaak ŋa kaawa iŋ daatko. Kar waanco ke bal gedire indin̰ aman : « Ki rakaati maa ? » wala « Maa ki kaawiy iŋ taara ? » 28 Min ŋaar-ak, daatko-at rasig jeliŋgiti, ta ɗeettu ɗo geegirdi ho ta dakiig min gee aman : 29 « Amiloŋ, asoŋ taloŋ ! Gem-aŋ gaarduug gamin okin̰co kuuk nu gintu ! Wal ŋaa gine Masi ga ! » 30 Hiyya, ŋu amiltu, ŋu dakiig gasa. 31 Ɗo wiktin taat ta ɗeettu mine gee, maajirnay ɗiyiiji aman : « Gem kol Tacco, kiŋ okam ɗak maanna tara ! » 32 Ŋaar gay telkiico aman : « Nun gin tee kaak kuŋ ibingigɗo. » 33 Maajirnay kaawiy benannico aman : « Di gem-aŋ, waan iyji tee ga ? » 34 Iisa ɗiyiico aman : « Nun, teendu, illa naa ginin taat ŋaar kaak n̰aamintu rakiyo ho naa gaasin ja tak riy taat ŋa beriidu. » 35 Ŋa ɗiyiico pey aman : « Kaaw agunuw rakki kaawa aman : ‟ Ɗak ko koyin pooɗ di, kar gee yaa seɗe. ” Nun gay ɗiyaako a taloŋ ja morgin-aŋku. Koo nee ko, ta raka ko seɗe. 36 Gem kaak seɗaw, ŋaar gasaag ko maan ka yaaji nece ɗo elgol ho ya ŋa n̰umig gamin-aŋku, ŋa n̰umiig ɗo goye ka gaasɗo. Ansii ko, ŋaar kaak luwaw iŋ ŋaar kaak seɗaw, ŋu aaciyiy sawa. 37 An gay kaaw agunuw ta pey, taat ɗiya aman : ‟ Aŋka-aŋ luwaw ho aŋ gay seɗaw. ” Taar sa seene. 38 Nu tabiriŋko seɗe ɗo morig kaak ku bal gawnin̰ji. Gee ku pey gawinga, kar kuŋ gay tiya tiŋgico. » 39 Ɗo kaaw ta daatkor taat aman : « Gem-aŋ gaarduug gamnar okin̰co kuuk nu gintu », gee dakina kuuk min geeger ka Samari-ak aamintu ɗo Iisa. 40 Wiktin taat gee ku Samari otiiji ɗo Iisa, ŋu kaawiiji a ŋaa baan̰e ŋaa jammiye ɗo werco. Hiyya, ŋa gintu menaw seer iŋ ŋuura. 41 Ɗo wiktin taat Iisa goytu iŋ ŋuura, gee ku Samari dakina pak ku awalle aamintu iŋ Iisa, asaan ŋu dorig meen̰ji kat kaawco. 42 Hiyya, ŋu ɗiyiitit ɗo daatko-at aman : « Diŋ nin aamintu-aŋ ɗo kaaw taat ni dortu min ɗo meen̰ji Iisa. Ni bal aamine ɗo kaaw taŋken di ho ni iban kadar ka seener, ŋaar ko yaa jilin̰ gee. » 43 Min Iisa gin ko menaw seer Samari, ŋa uctu min wer-aka ho ŋa ictu botol ta Galile. 44 Iisa meen̰ji ɗiy aman : « Nabiin̰ce, gee karmiygigɗo ɗo darrey ta meen̰ji. » 45 Kar gay, ɗo wiktin taat Iisa ottu ɗo kiɗ ka Galile, gee ku Galile obig samaane, asaan ŋuur sa ɓaaw iidiye iidin ta Paak Zeruzaleem ho ŋu talig gamin okin̰co kuuk Iisa gintu ɗo iidin-ata. 46 Hiyya, Iisa yeeptu ɗo geeger ka Kana, ɗo wer kaak ŋa newsiig amay maam ku bin̰di. Geeger-ak sa ɗo kiɗ ka Galile. Ɗo geeger ka Kapernayuum gay gin tatkaw rakki roŋji raɗaw. 47 Wiktin taat tatkaw-ak dortu a Iisa uc min Zuude, ŋa astu gasin̰ji ɗo kiɗ ka Galile. Ŋa marmiliiji ɗo Iisa a ŋa ɓaa coolin̰ roŋji kaak gaay mate. 48 Kar Iisa ɗiyiiji aman : « Ya ku bal tale gamin kuuk ajbay iŋ kuuk gaara gudurre ta Buŋdi, kuŋ amniyaaɗo bat ! » 49 Tatkaw-ak wakiliiji aman : « Gem kol Tacco, asor koɗok paa roŋdu yaa mate. » 50 Iisa gay telkiiji aman : « Yeep ko ɗo gerin̰, roŋjiŋ, ŋaar cewey ko. » Hiyya, tatkaw-ak aamintu ɗo kaaw ta Iisa ho ŋa yeeptu ɗo geriy. 51 Ɗo yeepin̰ji, ŋa n̰aamtu iŋ gay riyoy kuuk ɓaa gasin̰ji. Ŋu ɗiyiiji aman : « Roŋjiŋ, ŋaar cewey ko ! » 52 Tatkaw-ak indiigu aman : « Iŋ maa patira ŋa aawiig zi cewey ? » Ŋuur gay telkiiji aman : « Duuɗi, iŋ pat rakki ta ƴiriyo kat zi ooltu. » 53 Takan̰ mic-ak pakirtu kadar pat taar-at ko Iisa kaawiiji aman : « Roŋjiŋ ŋaar cewey ko. » Hiyya, tatkaw-ak aamintu ɗo Iisa iŋ gee ku geriy okin̰co. 54 Ŋaar-aŋ maan kaak ajbay ka seeriŋkar kaak Iisa gintu ɗo kiɗ ka Galile. Ŋa ginig ɗo wiktin taat ŋa yeeptu min kiɗ ka Zuude.

5

1 Min ŋaar-ak, Yuudinna iidiya iidinco ɗo geeger ka Zeruzaleem ho Iisa ɓaawtu hadire. 2 Ɗo geeger-ak, gin ɗibir rakki kaak ŋu koliy ɗibir ka Tamgir. Moota iŋ ɗibir-ak, gin koriy taat ŋu kolaat Betzaata iŋ kaaw ta Hebru ho ɗo bit ka koriyor-at, ŋu siy kellam beeƴi. 3 Kellam-ak miin iŋ gee kuuk raɗaw : noolna, mersina iŋ ruŋgiina. [Gee-ak era wiktin taat amay ku koriyor yaa awke. 4 Asaan werin daarin̰, ɗubil ka Buŋdi paaygiy ɗo koriy-ata, ŋa awkigig amay-aku. Kar min gee kuuk raɗaw, kaak paay awalle di cooliyo, yoo raɗuway ta maa oki.] 5 Kar ɗo wer-ak, gin gem rakki kaak raɗuway gin ko elgin orok subba iŋ porpoɗ. 6 Iisa taliig gem-ak daŋle ho ŋa dor kadar raɗuway taay ko, kar ŋa indiig aman : « Ki raka kii coole walla ? » 7 Gem-ak telkiiji aman : « Gem kol Rabbiney, nu bal gine gem kaak yaan paayin ɗo koriyor wiktin taat amay awkiyo. Ya nu ɓaa paayen di, waan ka pey ogirdu ko. » 8 Iisa ɗiyiiji aman : « Diŋ ucu, maliyit argan̰ ho ɗeettu ! » 9 Hiyya, koɗok di, gem-ak cooltu. Ŋa maliyiit argay ho ŋa ɗeettu. Sando, ƴiriy taar-at gay ta sabitdi. 10 Min agindaw ku Yuudinnar taliig gem-aka ho ŋu ɗiyiiji aman : « Hey kiŋke-aŋka ! Ƴiriyta-aŋ sabit, kar maa di ki iciit argan̰ ? Taar-an, gaanuun toɗta. » 11 Ŋaar gay telkiico aman : « Gem kaak coolintu-aŋ ko ɗiydu a naa maliyin argar ho naa ɗeete. » 12 Agindaw-ak indiig pey aman : « Ŋaar waa kaawjiŋ pa ? » 13 Kar gem-ak gay ibingigɗo gem kaak coolga, asaan min Iisa cooliig di, ŋa un̰jitu ɗatik ta gee kuuk dakin goy ɗo wer-aka. 14 Kar ba aaro, Iisa dakiig gas gem kaak ŋa cooltu-ak ɗo ger ka Buŋdi ho ŋa ɗiyiiji aman : « Diŋ ki cool ko. Kar gay, dak ginno pey zunuubinna, yampa omaayin yaan̰ ase pey pak taat asjiŋ awalle. » 15 Gem-ak dakiico os ɗo agindaw ku Yuudinnar a ŋa Iisa kat coolga. 16 Min ŋaar-ak, Yuudinna teestu taaɓiyin̰ Iisa, asaan ŋa coolig gem-ak iŋ ƴiriy ta sabitdi. 17 Iisa gay teesiico ose baati aman : « Tanni, ŋaar ginaat riyoy yoo ƴiriyta ho nun sa gina ar tan̰ji-at di. » 18 Ɗo kaawoy taar-an ko, agindaw ku Yuudinnar bariyiy botol taat ŋuu deen̰ji, asaan ŋaar bal aalin̰ gaanuun ka sabitdi di, kar gay, ŋa ɗiy a Buŋ kat Tacco ho ansi-ak, ŋa gina zi nec iŋ Buŋ. 19 Iisa gay ɗiy pey aman : « Cokiyoŋ, naako kaawe seene : nun Roŋ ka Buŋdi, nu gedarro gine maan keedu. Nu tala gamin kuuk Tanni giniyo, nun sa giniy ar kun̰ji di. Gamin kuuk Tanni giniy-ak, nun Roŋji sa gina ŋuur di. 20 Asaan Tanni ŋaar elgiinu ho ŋa gaaraadu ay maan kaak ŋa giniyo. Ŋaadu gaare pey gamin ku aginda pak ŋuur-aŋku nam kuu ajbiye tak-tak. 21 Ka seener gay, Tanni, ŋaar nooya gee ku mate ho ŋa beriico goye. Ar taar-at ko, nun kaak Roŋji sa bera goye ɗo gee kuuk nu rakiyo. 22 Pey Tanni, meen̰ji ɗukumaaɗo seriin ɗo geemir, kar gay, ŋa berdu izinne ɗo nun Roŋji, naa ɗukume seriin ɗo geemir. 23 Ansii ko, gee okin̰co yaadu bere horoomine ar kaak ŋu beriiji ɗo Tanni. Gem kaak bergiiduɗo horoomine ɗo nun Roŋo, ŋaar bergiijiɗo ɗo Tanni kaak tabirintu. 24 « Cokiyoŋ, naako kaawe seene : ya gem kaak cokiya kaawor ho ŋa aamina ɗo kaak tabirintu, ŋaar gas ko goye ka gaasɗo. Ŋaar-ak, seriin obaagɗo. Kar gay, ŋaar aaɗ ko min ɗo muuti ho ŋa tees ko goye kaak taɓ. 25 Cokiyoŋ, naako kaawe pey seene : wiktin yaa ase ho taar as ko taat gee ku mate yaa cokiyin gaaƴar, nunu kaak Roŋ ka Buŋdi, ho kuuk cokiyaata yaa gase goye ka gaasɗo. 26 Asaan ar Tanni beriy goye ɗo geemir, nun kaak Roŋji sa, ŋa berdu botol a naa bere goye ɗo geemir. 27 Ho ŋa berdu pey izinne a naa ɗukume seriin ɗo geemir, asaan nun Roŋ gemor. 28 Dakoŋ ajbiyenno ɗo gamin kuuk nu kaawiiko-aŋku. Wiktin yaa ase taat gee ku mat okin̰co yaa cokiyin gaaƴar 29 ho ŋuu nooye. Gee kuuk gin riy taat samaane, ŋuur yaa gase goye ka gaasɗo. Kar gee kuuk gin riy taat jookum gay, seriin yaa obin̰co. 30 « Nun gediraaɗo gine maan keedu. Ya nu ɗukuma seriin ɗo geemir, nu ɗukumaat uudin taat Tanni ɗiyiidu. Kaaw taat nu ɗukumta-at, taar ɗo botilti, asaan nu gina riy taat Buŋ kaak tabirintu rakiy di, yampa, nu ginno ta meendu di. » 31 Iisa kaawtu pey aman : « Ya nun meendu di ɗiya a kaawor-an seene, maman gee yaa ibine a nu kaawa seene ? 32 Kar gay, gin waan ka pey kat kaaw bir ho nu iban kadar kaaw taat ŋa kaawiy-at, taar seene. 33 Kuŋ kat tabirji gee ɗo Yaaya-Batist ho ŋaar sa kaawko seene bi kanto. 34 Nun gay, ŋa gemno kat yaa kaawe bir. Kar gay, ya nu kaawa pa-ak, nu raka a kuu gase jile. 35 Yaaya, ŋaar goy ar lampa ɗo geemir ho ŋa ceeriico. Ɗo wiktin taar-at, portikaw-at berko galal. 36 Kar gay, nun gin saadin kaak tatik pakgig Yaaya. Ka seener, riy taat Tanni beriidu ho taat nu giniy-at, taar ko saadiner ho ta gaara kadar ŋa Tanni kat tabirintu. 37 Ho Tanni kaak tabirintu sa, meen̰ji saadiner. Kar kuŋ gay bal dorin kaawoy ho ku bal talin wijeeney bat. 38 Ku icgitɗo kaaw ɗo kaƴko, asaan ku bal aamine iŋ nun kaak ŋa tabirtu. 39 Ku el garkiye ɗo Kitamner a kuu gase baati, asaan ku pakira kadar ansii di kuu gase botol taat yaako iyiŋko ɗo goye ka gaasɗo. Sando, Kitamne-an sa kaawa bi kanto di. 40 Kar gay, ku rakaaɗo ase lotu a naako bere goye ka gaasɗo. 41 « Nun-aŋ barayɗo oziliik ta asa min ɗo geemir. 42 Nun ibingiko. Nu iban tak kadar ku elgigɗo Buŋ min ɗo aditko. 43 Nun as asaan Tanni kat tabirintu ho ku pooc obindu. Kar gem kaak as iŋ ta kaay di gay, ku obaaga. 44 Ku el ozile ziŋkiko, kar gay, ku barayɗo oziliik taat asa min ɗo Buŋdi. Kar di maman kuu aamine lotu ? 45 Dakoŋ moyenno a nun kat naako sakkiyiŋko ɗo Tanni. Ŋaar kaak yaako sakkiyiŋko gay, ŋa Muusa kaak ku diytu gelbinko. 46 Zer, ya ku aamin ka seener iŋ Muusa, nec kuun aaminindu oki, asaan ŋaar siir ɗo bi kanto ko. 47 Kar gay, ya ku amnayɗo iŋ taat Muusa siirtu, maman kuu aaminin kaawor ? »

6

1 Min ŋaar-ak, Iisa aaltu barre ka Galile, ŋaar di ŋu koliy oki barre ka Tiberiyaad. 2 Gee dakina aaɗiiga, asaan ŋu tal gamin kuuk ajbay ŋa giniy ɗo wiktin taat ŋa cooliy gee kuuk raɗaw. 3 Iisa coktu ka dambar iŋ maajirnay ho ŋu goytu. 4 Ɗo wiktin taar-at, iidin ta Yuudinnar taat ŋu koliy Paak gaay ko. 5 Kar Iisa jaaltu kaay ho ŋa taltu kadar gee dakina asaaji. Hiyya, ŋa indiig Pilip aman : « Momoŋ ga gii gidiye tee kaak yaa nece ɗo gee-aŋ okin̰co ? » 6 Iisa kaawiy pa-ak, asaan ŋa raka gecin̰ Pilip di. Yampa, ŋa iban ko maan kaak ŋaa gine. 7 Pilip gay telkiiji aman : « Gee-aŋ, gurus ka eel ta gee miy seer sa necaaɗo yaaco gidiye tee, ya ay gem di yaa okume maan kapak kapak oki. » 8 Min maajirnay, rakki kaak ŋu kolaag Andre, siŋji ka Simon Piyer ɗiyiiji ɗo Iisa aman : 9 « Mic rakki goy anne kaak gin mappa beeƴ ka oorze ho iŋ boos seera. Kar ŋuur-aŋ gay yaa nece maa ɗo gee kuuk dakin-aŋku ? » 10 Iisa kaawiico ɗo maajirnay aman : « Ɗiyon̰co ɗo gee-aŋ a ŋuu goye keɗer. » Kar ŋu goytu. Wer-ak gin gan̰ ka balan̰ dakina. Gee-ak yaa nece alip beeƴ. 11 Hiyya, Iisa sokiig mappa-aka, ŋa jaaltu kaay ka samaaner ho ŋa deltu barkin ɗo Buŋdi. Kar ŋa pirsiiga ho ŋu ɗeeɗiicog ɗo gee kuuk goy keɗer-aku. Kar pey, Iisa sokiig boos-aku, ŋa barkiyiigu ho ŋuur oki, ŋa ɗeeɗiicog ar ka mappar-aka. Okin̰co, ŋu teetu, ŋu aaytu. 12 Min ŋu tee aaye, Iisa ɗiyiico ɗo maajirnay aman : « N̰umoŋ tee ka ɗak-aŋka, dakoŋ rasenno maan keɗer. » 13 Hiyya, ŋu sokiig mappa ka ɗake nam ŋu miin girdin orok iŋ seer min ɗo mappa ka beeƴ-ak di. 14 Min gee-ak taltu maan ka ajbay kaak Iisa gintu-ak, ŋu ɗiytu aman : « Way ! Gem-aŋ nabiin̰ce ka seener. Ŋaar ko kaak ŋu ɗiytu awalle a ŋaa ase ɗo duniiner. » 15 Kar Iisa uctu ho ŋa etirtu pey keeji ka dambar, asaan ŋa ibin ko kadar gee-aŋ raka obin̰ji ŋuu darjiyin̰ sultan. 16 Iŋ maako, maajirnay ku Iisa ɓaawtu ɗo bi ka barrer. 17 Ŋu daktu n̰ep markaba a ŋuu aaniye geeger ka Kapernayuum aar barrer. Ɗo wiktin taar-at, wer aando ko, kar Iisa bal jorkin̰co misa. 18 Kar us dakina paaytu ho ŋa abiriy ɗo amiydi nam amay awka dakina. 19 Min maarjirna-ak ɗeet ko serek ta kilomeetir beeƴ wal bijigiƴ, ŋu taliig Iisa asaaco moota ɗo markabco. Ŋa jaawa ka amiydi. Ɗo wer-ak, kolaw obiigu. 20 Iisa gay ɗiyiico aman : « Ŋa nunun di, dakoŋ ginenno kolaw. » 21 Zer maajirnay-ak rak icin̰ Iisa ɗo markabco, kar tala kar ŋa ɗooy ko keɗer, ŋu ot ko ɗo wer kaak ŋu ɓaayiyo. 22 Ka kawtinti, gee kuuk ɗak aar barrer-ak pakirtu kadar awalle gin markab rakki di ɗo wer-aka ho ŋu iban kadar Iisa bal n̰epe iŋ maajirnay ɗo markab-aka, ŋuur ɗeet keeco di. 23 Ba aar, markabin ku pey uctu min geeger ka Tiberiyaad. Ŋu asiig gas gee ɗo bi ka barrer, ɗo wer kaak Rabbin Iisa deltu barkin ɗo Buŋdi ho ŋa beriico tee. 24 Min gee-ak taltu kadar Iisa iŋ maajirnay ginno ɗo wer-aka, ŋu n̰eptu markabna ho ŋu aaniytu Kapernayuum, ŋu ɓaayiy bariyin̰ji. 25 Ŋu dakiig gas Iisa aar barrer ho ŋu indiig aman : « Gem kol Tacco, kiŋ as anne kimin ? » 26 Iisa telkiico aman : « Cokiyoŋ, naako kaawe seene, ku bariyin sa, asaan nu berko tee ku aaytu. Yampa, ku bariyginno, asaan ku ibin ko baaco ta gamin kuuk ajbay nu gintu. 27 Nu kaawaako a zeeɗoŋ, kuu gase tee kaak taayaw ho kaak bera goye ka gaasɗo. Yampa, dakoŋ zeeɗenno ɗo tee kaak taayɗo. Tee kaak taayaw-ak, ŋa nun Roŋ gemor ko kaak yaako berin̰ji, asaan Tanni Buŋ berdu maan kaak gaara kadar nu gin izinne min loci. » 28 Ŋuur gay telkiiji aman : « Nii gine maman a nii necin taat Buŋ rakiyo ? » 29 Iisa telkiico aman : « Riy taat Buŋ rakiy-at, illa kuu aamine iŋ nunu kaak ŋa tabirtu. » 30 Ŋuur gay ɗiyiiji aman : « Ya ki raka nii aamine iŋ kiŋke-ak, gaarni ja maan kaak ajbay kaak gaara kadar Buŋ kat tabirin̰ciŋ. Kiini gine maa ? 31 Awalle, ɗo wiktin taat aginiyni goyiy ɗo goosiner, ŋu tee tee kaak ŋu koliy ‟ maan ”. Ansii ko, ŋu siirtu ɗo Kitamner aman : ‟ Buŋ berco tee kaak asa min kuwa ka Buŋdi. ” » 32 Iisa telkiico aman : « Cokiyoŋ, naako kaawe seene, ŋa Muusaɗo kat berko tee kaak asa min kuwa ka Buŋdi, ŋaar kaak beraako tee kaak taɓ gay, ŋaar Tanni. 33 Asaan tee kaak Buŋ beriyo, ŋaar ko kaak asa min kuwa ho bera goye ɗo geemir. » 34 Kar gee-ak kaawiiji aman : « Gem kol Tacco, kun kawta, berguwaani tee ŋaar-aka. » 35 Kar Iisa kaawiico aman : « Tee kaak bera goye kaak taɓ-ak, ŋa nun ko. Gem kaak as lotu, mey diyaagɗo, ho ŋaar kaak aamin lotu, ibin diyaagɗo tak-tak. 36 Nun kaawkoŋ ko a ku talintu, kar ku bal aamine. 37 Ay gem kaak Tanni beriidu yaadu ase, ho ŋaar kaak asaadu, nu poocaagɗo bat. 38 Nu poocaagɗo-ak, asaan ya nu paay min ka samaaner, nu paay a naa gine riy ta ŋaar kaak n̰aamintu. Yampa, nu bal paaye a naa gine riy taat nu rakiy di. 39 An ko riy taat ŋaar kaak n̰aamin rakiyo : min ŋuur kuuk ŋa beriidu, nu rawtaaɗo rakki minninco, kar gay, ɗo ƴiriy ta ba aaro, illa naa nooyin̰co min ɗo muuti. 40 Ka seener, an ko taat Tanni rakiyo : ay gem kaak talin nun Roŋo ho kaak aamin iŋ nunu yaa gase goye ka gaasɗo, ho nun gay, naa nooyin̰ji ɗo ƴiriy ta ba aaro. » 41 Min ŋaar-ak, Yuudinna teestu osin̰ Iisa asaan ŋa kaaw aman : « Nun tee kaak paay min ka samaaner. » 42 Ŋuur gay ɗiytu aman : « Gem ŋaar-aŋ, ŋa Iisa, roŋji ka Yuusup-ak ɗoo di ? Gi ibingig kun̰ tacco iŋ yaaco. Maman ŋa kaawiy diŋka a ŋa paay min ka samaaner ? » 43 Kar Iisa gay telkiico aman : « Dakoŋ osenno benanniko. 44 Waan gediraaɗo yaadu ase ya Tanni kaak n̰aamintu baldu iyin̰ji. Ho ŋaar kaak asaadu gay, naa nooyin̰ji ɗo ƴiriy ta ba aaro. 45 Ɗo makaatamna ku nabiinnar, ŋu kaaw aman : ‟ Buŋ yaa ɓildin̰ gee okin̰co. ” Ay gem kaak cokiya kaaw ta Buŋdi ho ica kaawoy yaa ase lotu. 46 Ginno bat gem kaak talig Buŋ, illa ŋaar kaak as min ɗo Buŋdi keeji di talga. 47 « Cokiyoŋ, naako kaawe seene : gem kaak aamina lotu gay, ŋaa gase goye ka gaasɗo. 48 Nun ko tee ka bera goye. 49 Aginiyko tee tee kaak ŋu koliy maan ɗo goosiner, kar iŋ taar-at sa, ŋu mattu di. 50 Kar gay, ya gem tiya tee kaak paay min ka samaaner-ak, ŋa mataaɗo. 51 Nun ko tee kaak paay min ka samaaner ho kaak bera goye. Gem kaak tiya tee ŋaar-aŋ yaa gase goye ka gaasɗo. Tee kaak naa bere-aŋ, ŋaar zir ka meendu. Naa berin̰ji-ak a gee ku duniiner yaa gase goye kaak taɓ. » 52 Min ŋa kaawtu pa-ak, Yuudinna teestu leese benannico aman : « Maman gem-aŋ kaawiy a ŋaate bere ziy kat gii tee ? » 53 Iisa telkiico aman : « Cokiyoŋ, naako kaawe seene, nun Roŋ gemor, ya ku tiyaagɗo zir ho ku siyaagɗo baarir, ku gasaagɗo goye kaak taɓ-aka. 54 Gem kaak tiya zir ho siya baarir, ŋaar yaa gase goye ka gaasɗo, ho nun gay, naa nooyin̰ ɗo ƴiriy ta ba aaro. 55 Asaan zir, ŋaar tee kaak taɓ, ho baarir sa, ŋuur see kaak taɓ. 56 Gem kaak tiya zir ho siya baarir-ak, ŋaar yaa goye iŋ nunu ho nun sa yaa goye iŋ ŋaara. 57 Tanni kaak n̰aamintu, ŋaar goy mento ho nun sa goy ɗo saan tan̰ji. Ampaa ko, ŋaar kaak tiya zir yaa gase goye ɗo saan tanto. 58 Ŋaar-aŋ ko tee ka taɓ kaak paay min ka samaaner. Ŋa arro tee kaak aginiyko teetu, kar ŋu mattu di. Gem kaak tee tee ŋaar-aŋ, ŋaa gase goye ka gaasɗo. » 59 Iisa kaawiig kaawnay-aŋ ɗo geeger ka Kapernayuum wiktin taat ŋa ɓildiy gee ɗo ger ka salaaner ka Yuudinnar. 60 Min maajirnay dortu kaaw taat Iisa kaawtu-at, daarin̰co ɗiytu aman : « Kaaw-an taar raɗ aale. Waa yaa ooyinti ? » 61 Iisa gay iban tak kadar maajirnay leesa benannico. Kar ŋa kaawiico aman : « Kaawor-an erwig aditko walla ? 62 Kar di, kuu gine maman wiktin ta kuun talin nun Roŋ gemor naa yeepe ɗo wer kaak nu paaytu-aka ? 63 Taar Ruwwin ta Buŋdi ko taat bera goye. Gem keeji di gediraaɗo gine maanna. Kar gay, kaawin kuuk nu kaawiiko awalle-ak, ŋu asa min ɗo Ruwwiner ho ŋu bera goye. 64 Kar gay, ɗo ɗatikko, goy gee ku aamanno. » Iisa gay ibingig ko min ɗo teesindi, ŋuur kuuk bal aamine iŋ ŋaara ho ŋaar kaak asa gaarin̰ji ɗo adiney oki. 65 Iisa kaawiico pey aman : « An ko kaaw taat nu kaawiiko min awalle : ya Tanni Buŋ bal bere botol ɗo gemor, gem gediraaɗo yaadu ase. » 66 Min ŋaar-ak, dakin min gee ku aaɗaag Iisa rasiiga, ŋu pooctu aaɗin̰ji. 67 Kar Iisa indiig maajirnay ku orok iŋ seera aman : « Kuŋ sa rakaan rasindu walla ? » 68 Simon Piyer telkiiji aman : « Gem kol Tacco, nin-aŋ gay, nii aaɗe pey waa ? Kiŋke-aŋ ko kaak kaawa kaaw taat bera goye ka gaasɗo. 69 Ni iban ho ni aamina kadar kiŋke-aŋ ko kaak Buŋ doɓtu ho ŋa n̰aamtu. » 70 Iisa gay telkiico aman : « Ŋaar nun ko kaak doɓiŋko, kuŋko kuuk orok iŋ seer-aŋku. Kar gay, minninko, rakki, ŋaar seetanne. » 71 Wiktin taat Iisa kaawiy pa-ak, ŋa kaawa ɗo bi ka Zuudas, roŋji ka Simon Iskariyoot. Ŋaar sa min ɗo maajirnay ku Iisa kuuk orok iŋ seera ho ŋaar ko kaak asaaji isine ɗo Iisa.

7

1 Min ŋaar-ak, Iisa uctu jaawe ɗo kiɗ ka Galile. Ŋa rakaaɗo ɓaawe ɗo kiɗ ka Zuude, asaan agindaw ku Yuudinnar bariyaaga a ŋuu deen̰ji. 2 Ɗo wiktin taar-at, iidin ta Yuudinnar taat ŋu koliy Tabernaakile as ko moota. 3 Kar siŋtay ku Iisa ɗiyiiji aman : « Uc ɓaa ɗo kiɗ ka Zuude, asaan anner kat maajirnan̰ sa yaa tale riy taat ki giniyo. 4 Ya gem kaak raka a siŋji yaa ale, ŋaar ginaaɗo gamin iŋ cigile. Kiŋ gina gamin kuuk ajbay, ŋaar-ak samaane. Ginig gamin-aŋ ɗo uŋco ka gee okin̰co, ansii kat, ŋuun̰ ibine. » 5 Ka seener, maaniico siŋtay ku Iisa din sa aamanno iŋ ŋaara. 6 Kar Iisa ɗiyiico aman : « Wiktin taat naa ɓaawe bal nece misa. Ya lokoŋ gay, taar samaan ko ! 7 Gee kuuk ɗo kiɗ-aŋ, ŋuur poocaakonno. Kar gay, ŋu oyaanno nunu, asaan nu kaawaaco seene ɗo bi ka gamin kuuk samaanno ŋu giniyo. 8 Kuŋ ɓaaŋ ɗo iidin-anta. Nun gay ɓaaɗo misa, asaan wiktiner bal nece misa. » 9 Min ŋa kaawiico pa-ak, ŋa ɗaktu ɗo kiɗ ka Galile. 10 Wiktin taat siŋtay ku Iisa ɗeettu ɗo iidin-at, ŋaar oki ɓaawtu iŋ cigile, ŋa bal gaare ziy. 11 Ɗo wiktin taat gee iidiyiyo, agindaw ku Yuudinnar bariyiiga ho ŋu indiy aman : « Ŋaar kat moo ? » 12 Gee dakina kuuk hadir ɗo iidin-at meeliy benannico ɗo bi ka Iisa. Daarin̰ kaawa aman : « Gem-aŋ, ŋaar sellen̰. » Kar daarin̰ gay ɗiya aman : « Ŋa caaciya gee. » 13 Kar gay, ŋu semsuma di, asaan ŋu gina kolaw paa agindaw ku Yuudinnar yaa dorin̰ kaawinco-aku. 14 Ɗo wiktin taat iidin-at ottu ɗatko, Iisa un̰jitu ɗo ger ka Buŋdi ho ŋa teestu ɓilde gee. 15 Gee ku cokiyaaga-ak ajbiytu ho ŋu ɗiytu aman : « Maman gem-aŋ ibiniy gamin dakina, kar ŋa bal garkiyen di ? » 16 Iisa gay telkiico aman : « Garaan taat nu garkiyiiko-an, taar asɗo min ɗo meendu, kar gay, ta asa min ɗo Buŋ kaak n̰aamintu. 17 Ya gem raka gine maan kaak Buŋ rakiyo, ŋaa ibine ya ɓildindu-aŋ asa min ɗo Buŋdi wal nu garkiya gee iŋ kaar ka meendu di. 18 Ya gem kaak garkiya iŋ kaay ka meen̰ji di, ŋaar raka a siŋ ku meen̰ji yaa ale. Kar gem kaak gina riy a siŋ ku ŋaar kaak tabirga yaa aleŋ gay, ŋa kaawa seene ho ŋa ginaat riyoy iŋ botilti. 19 Ŋaar Muusa ko kaak berko gaanuun, kar minninkoŋ gay, ginno gem rakki oki kaak karmiyaaga. Pa-ak gay, maa di ku rakiin deendu ? » 20 Gee-ak telkiiji aman : « Ki gin aariɗ ɗo kaan̰ wal maman ki kaawiy a ni rakaan̰ dee ? » 21 Iisa kaawiico aman : « Nun gin maan rakki di ho okiŋko ku ajbiytu. 22 Muusa kaawko a kuu ɗukumguwe seln̰o ɗo kooginko kuuk miday. Kar maanna-aŋ, ŋa Muusaɗo kat teesga, ŋu aginiyji. Iŋ taar-at ko, ƴiriy ta sabitdi sa, ku ɗukuma di seln̰o. 23 Ya ƴiriy ta sabit oki, ku ɗukuma seln̰o ɗo gemor ho ku niggigɗo gaanuun ka Muusa, maa di ku dapin̰iidu ya nu cool gem ɗo ƴiriy ta sabitdi ? 24 Dakoŋ obenno rikimit ɗo maan kaak gee taliy di. Kar gay, pakiroŋ ɗo botol ta seener. » 25 Min gee kuuk goy Zeruzaleem, daarin̰ kaawtu aman : « Ŋa ŋaar-aŋ ɗoo ko kaak ŋu bariyiy a ŋuu deen̰ji-aka ? 26 Taloŋ ! Di ŋaar ɗoo ko kaawa pey ɗo ɗatik ta geemir-aŋka ? Kar aginduwte kaawgijiɗo maanna-aŋ gay maa ? Di wal ŋu ibinig ko kadar ŋa ŋaar ko Masi kaak Buŋ doɓtu ? 27 Zer, ŋaar-aŋ gay, gee ibingig aginiyji. Kar gay, Masi kaak Buŋ yaa tabire-ak, gee ibinaaɗo wer kaak ŋaa ase. » 28 Kar ɗo wiktin taat Iisa garkiyiy gee ɗo ger ka Buŋdi-ak, ŋa kaawtu raɗa aman : « Aŋ kat ku ibingin taɓi ? Ku iban wer kaak nu asiyo walla ? Nun bal ase iŋ ta kaar di. Kar waan kaak tabirintu-aŋ gay, ŋaar ka amaanner ho kuŋ ibingigɗo. 29 Nu ibingiga, asaan nu asa min ɗo weriy ho ŋaar ko kaak tabirintu. » 30 Hiyya, ŋu teestu bariye botol taat ŋuu obin̰ji, kar ŋu bal gedire asaan wiktiney goy misa. 31 Min ŋaar-ak, gee dakina aamintu iŋ ŋaara ho ŋu kaawiy aman : « Ya Masi ase-ak, ŋaa gine gamin kuuk ajbay pak ŋuur kuuk gem-aŋ gintu walla ? » 32 Wiktin taat Pariziyenna dortu gee semsuma ɗo bi ka Iisa, ŋuura iŋ agindaw ku gay satkiner, ŋu n̰aamtu gee a ŋu ɓaa obin̰ Iisa. 33 Iisa gay kaawtu aman : « Nun goy pey iŋ kuŋko ɗo wiktin sooɗa, kar kat naa yeepe gasin̰ ŋaar kaak tabirintu. 34 Kuun bariyindu ho ku gasaanno, asaan ku gediraaɗo ɓaawe wer kaak nun, naa ɓaawe. » 35 Yuudinna teestu kaawe benannico aman : « Ŋaar ɓaa momoŋ ga nam gee gasiigɗo kare ? Wal ŋa ɓaa wer kaak Yuudinna goyiy iŋ Grekna, wal ŋa ɓaa ɓildin̰ Grekna ɗoo walla ? 36 Ŋa kaawiite aman : ‟ Kuun bariyindu ho ku gasaanno, asaan ku gediraaɗo ɓaawe wer ka nun, naa ɓaawe. ” Kar kaawoy-an gay raka kaawe maa ? » 37 Ƴiriy ta gaase ka iidiner, taar ƴiriy ta yaarko. Ƴiriy taar-at ko, Iisa peytu ɗatik ta geemir ho ŋa teestu kaawe raɗa aman : « Ya gem kaak ibin diyaaga, illa ŋaadu ase ho ŋaa see. 38 Ŋaar kaak aamin iŋ nunu, ar ŋa gas od ta amiydi ɗo gelbiney. Ampaa ko, amay kuuk bera goye yaa gaɗe min ɗo gelbiney ar taat ŋu kaawtu ɗo Kitamner. » 39 Wiktin taat Iisa kaawtu pa-ak, ŋa kaawa ɗo bi ka Ruwwin ta Buŋdi taat gee kuuk yaa aamine iŋ ŋaara yaa gase. Sando, wiktin taar-at, Ruwwin-at bal ase misa, asaan Iisa, Buŋ bal darjiyin̰ misa. 40 Min gee dorig kaawin-ak, daarin̰ ɗiytu aman : « Gem-aŋ, ŋaar Nabiin̰ce kaak taɓ kaak ŋu kaawtu awalle a ŋaa ase-aka. » 41 Daarin̰ gay kaawtu aman : « Ŋaar ko Masi kaak Buŋ doɓtu. » Kar daarin̰ gay ɗiytu aman : « Masi ke amilaaɗo min kiɗ ka Galile, 42 asaan ŋu kaaw ɗo Kitamner kadar Masi yaa amile min baa ta Dawuud ho ŋaa ase min Beteleyem, geeger ka Dawuud. » 43 Ansii ko, gee meeltu benannico ɗo bi ka Iisa nam ŋu eertu. 44 Daarin̰co raka obin̰ Iisa, kar gay, ŋu bal gedire. 45 Gee kuuk ŋu n̰aamtu a ŋuu obin̰ Iisa yeeptu ɗo wer kaak agindaw ku gay satkiner iŋ Pariziyenna goyiyo. Kar agindaw-ak indiig aman : « Maa di ku obgigɗo Iisa ? » 46 Ŋu telkiico aman : « Ginno gem kaak yaa gedire kaawe ar kaawin kuuk Iisa kaawtu aŋkure. » 47 Kar Pariziyenna ɗiyiico aman : « Kuŋko-aŋ oki, ŋa rawtiŋkoŋ ko ? 48 Min ginte Pariziyenna, ginno rakki kaak aamin iŋ Iisa, yoo aginduwte oki. 49 Ŋuur kuuk aamin iŋ Iisa-ak, ŋuur ibingigɗo gaanuunte. Ŋuur gee kuuk surpiye ! » 50 Nikodeem oki goy iŋ Pariziyenna-aku. Ŋaar ko kaak ƴiriy rakki dakig gas Iisa. Ɗo wer-ak, ŋa uctu ho ŋa kaawiico ɗo Pariziyenna-ak aman : 51 « Gaanuunte ɗiya a gi gediraaɗo obe gemo iŋ taar-anta ! Illa ya gi dor ja min ɗo biy ho gi ibin maan kaak ŋa gintu. » 52 Ŋuur gay telkiiji aman : « Ŋaar kiŋ sa min Galile wal maa ? Garkay ja ɗo Kitamner kat kii ibine kadar nabiin̰ce amilaaɗo bat min Galile. » [ 53 Min ŋaar-ak, ŋu totirtu, ay gem di ɗeettu ɗo geriy.

8

1 Kar Iisa gay uctu, ŋa coktu ka koot ka Olibiyennar. 2 Kar ka kawtinti iŋ kawtir kawtira, ŋa yeeptu, ŋa un̰jitu ɗo ger ka Buŋdi ho gee okin̰co asig gasa. Ŋa goytu ho ŋa teestu ɓildin̰co. 3 Hiyya, agindaw ku gaanuundi iŋ Pariziyenna obtu geem taat kokina mitik kara. Ŋu iyiit ɗatik geemir ɗo uŋji ka Iisa. 4 Kar ŋu kaawiiji ɗo Iisa aman : « Gem kol Tacco, talu, ni obit geem-an kokina mitik kara. 5 Ɗo bi ŋaar-ak ko, Muusa siirtu ɗo gaanuunte a geem taat gina ansi-ak, ŋuu zeerin iŋ dambay nam ŋuu deenti. Kar kiŋ gay, kaawon̰ maa ? » 6 Ŋu indiig pa-ak, asaan ŋu rakiy a ŋaa dee jookumo, ansii kat, ŋuu gase botol taat ŋuu obin̰ji. Iisa gay onig kaay ho ŋa teestu siire iŋ perney keɗer. 7 Ŋu wakiliy wakiliy inde, kar Iisa jaaltu kaay ho ŋa kaawiico aman : « Minninko, kaak ginno zunuubinna, ŋa ic dambi awalle ho ŋa zeerta. » 8 Kar ŋa ontu pey, ŋa teestu siire pey keɗer. 9 Min ŋu dortu pa-ak, ŋu teestu amile rakki rakki, min jaminna yoo ku n̰aaɗa, ɗak ko Iisa keeji di iŋ daatik taat pey ɗatko-ata. 10 Kar Iisa jaaltu pey kaay, ŋa indiit daatko-at aman : « Ŋu moon di gee kuuk obiŋke-aku ? Moon di kuuk sakkiyiŋke-aku ? » 11 Ta telkiiji aman : « Gem kol Rabbiney, ginno yoo gemo. » Ŋaar gay telkiitit aman : « Nun sa naake rasiŋke. Ɓaa ho dak ginenno pey zunuubinna. »] 12 Iisa kaawiico pey ɗo gee ku cokiyaaga-ak aman : « Nun ko portikaw ta duniiner. Ŋaar kaak aaɗaanu jaawaaɗo ɗo gondikor, kar gay, ŋaa gasin portikaw taat bera goye. » 13 Pariziyenna kaawiiji aman : « Ki kaawa ɗo bi ka meen̰jiŋ di, ansi-ak, kaawon̰, gee icaatɗo. » 14 Iisa gay telkiico aman : « Ya nun kat kaawa ɗo bi ka meendu sa, kaawor, taar ka seener, asaan nun iban wer kaak nu asiyo ho wer kaak nu ɓaayiyo. Kar kuŋ gay ibanno wer kaak nu asiyo ho kaak nu ɓaayiyo. 15 Kuŋ ɗukuma seriine ar taat gee giniy di. Nun gay ɗukumaaɗo seriin ansi. 16 Ya nun kat diya kaaw gay, tanto seene, asaan nun keeduɗo, kar gay, iŋ Tanni kaak tabirintu-ak, nin sawa. 17 Ɗo gaanuunko, gee garkiyaat kaaw taat kaawa aman : ‟ Ya kaaw ta saadinna seer as werti rakki, kaaw-at ka seener. ” 18 Nun kaawa ɗo bi ka meendu di ho Tanni kaak tabirintu sa kaawa ɗo bir. » 19 Gee-ak indiig Iisa aman : « Takkoŋ gay goy momo ? » Ŋaar gay telkiico aman : « Wala ku ibinginu, wala ku ibingig Tanni. Ya ku ibinginu, ku ibingig Tanni oki. » 20 Iisa kaawiig kaawnay-aŋ wiktin taat ŋa ɓildiy gee ɗo ger ka Buŋdi, moota iŋ wer kaak gee beriy maan ɗo Buŋdi. Kar ŋu bal obin̰ji, asaan wiktiney goy misa. 21 Iisa kaawiico pey aman : « Nun, naa ɗeete. Ya nu ɗeete, kuun bariyindu, kar gay, ku gasaanno, kuu mate iŋ zunuubinniko. Ku gediraaɗo ɓaawe wer kaak nu ɓaayiyo. » 22 Agindaw ku Yuudinnar teestu kaawe benannico aman : « Ŋa kaawiy a gee gediraaɗo ɓaawe wer kaak ŋa ɓaayiy-aŋ, ŋa raka dee ziy walla ? » 23 Iisa telkiico aman : « Nun asa min kuwa, kar kuŋ gay min keɗer. Kuŋ min ɗo duniin-anta, kar nun gay min ka samaaner. 24 Iŋ taar-an ko, nu kaawiiko aman : ‟ Ku asa mate iŋ zunuubinniko. ” Ka seener, ya ku aaminaaɗo kadar ‛nun kaak goya’, ku asa mate iŋ zunuubinniko. » 25 Kar ŋu indiig aman : « Kiŋke waa ? » Iisa telkiico aman : « Min awalle, nu kaawko a maa ? 26 Nu gin kaawin dakina ɗo bi kaŋko ho naako deen̰co. Nu gaara ɗo duniiner kaawin kuuk ŋaar kaak tabirintu beriidu di, ho ŋaar gay kaawa seene. » 27 Gee-ak, ŋuur bal ibine kadar ŋa kaawiico ɗo bi ka Tacco Buŋ. 28 Ampaa ko, Iisa kaawiico aman : « Wiktin taat ku asiy jaalindu, nun Roŋ gemor, ku asiy ibine kadar ‛nun kaak goya’. Ku asiy ibine pey kadar riy taat nu giniy-an, ta meenduɗo, kar gay, nu kaawaako taat Tanni Buŋ gaariidu. 29 Ŋaar kaak tabirintu goy iŋ nunu. Ŋa balnu rasin keedu, asaan nu gina doo maan kaak ŋa elgiyo. » 30 Wiktin taat Iisa kaawiy pa-ak, gee dakina aamintu iŋ ŋaara. 31 Kar ɗo Yuudinna kuuk aamin iŋ ŋaar-ak, Iisa kaawiico aman : « Ya ku obit kaawor-an bombo, kuu kuuniye maajirnar kuuk taɓ. 32 Ku asiy ibine seen taat kaawa ɗo bi ka Buŋdi ho seen-at yaako giniŋko horrina. » 33 Ŋu telkiiji aman : « Nini min tamba ta Ibraayim ho ni ɓerrinno bat ku gemor. Maman ki kaawiy a nii gine horrina ? » 34 Iisa gay telkiico aman : « Cokiyoŋ, naako kaawe seene : ay gem kaak gina zunuubinna, ŋaar ɓerre ka zunuubinnar. 35 Ɓerre-ak, ŋaar kuunayɗo roŋ ka geero, kar gay, roŋ ka geer-ak goy roŋ ka geer di. 36 Ya Roŋ ka Buŋdi kat imilaako min ɗo ɓerriŋkaw, ku asa kuuniye horrina ka seener. 37 Nu iban kadar ku amil min tamba ta Ibraayim. Kar ku rakaan deendu asaan ku poocit kaawor. 38 Nun kaawaako maan kaak Tanni gaariidu. Kar kuŋko gay gina taat takko kaawiiko. » 39 Ŋu telkiiji aman : « Nin, tanni, ŋaar Ibraayim. » Kar Iisa kaawiico aman : « Ya ka seener, kuŋ koogin ku Ibraayim-ak, kuu gine ar taat ŋa gintu. 40 Diŋ gay, ku rakaan deendu. Maa di ? Ku rakiin deendu-aŋ, asaan nu kaawaako seen ta Buŋdi. Ibraayim, ŋaar ginno tak-tak maan ar ŋaar-aŋka ! 41 Kuŋko, ku gina gamin kuuk takko giniy di. » Ŋuur gay telkiiji aman : « Nin buuminno, tanni, ŋaar rakki di, ŋaar ko Buŋ-aŋ di. » 42 Iisa ɗiyiico aman : « Ka seener, ya Buŋ kat Takko, kuun elindu, asaan nun sa asa min ɗo Buŋdi, ŋaar kat n̰aamintu. » 43 Maa di ku ibingitɗo taat nu kaawiiko-anta ? Ku ibingitɗo-ak, asaan ku gedarro icin kaawor. 44 Takko kaŋko, ŋaar Seetanne. Ku el gine gamin kuuk ŋa rakiyo. Min ɗo teesindi sa, ŋaar usin dee ka geemir. Ŋa kaawɗo seene, asaan ginno seen loci. Ya ŋa raadaw, ŋa kaawa kaaw taat tan̰ji di, asaan ŋaar ko gay raadindi ho ŋa tacco ka gay raadindi. 45 Kar nun gay, nu kaawa seene. Iŋ taar-at ko, ku aaminginno. 46 Waan minninko yaadu diye kaaw kadar nu gin zunuubinna yoo rakki oki walla ? Ya nu kaawaako seene, maa di ku aamanno ɗo kaawor. 47 Ya waan gin gem ka Buŋdi, ŋaar cokiya kaawin ku Buŋdi. Kar kuŋ gay, ku cokayɗo, asaan ku gee ku Buŋdiɗo. 48 Agindaw ku Yuudinnar kaawiiji ɗo Iisa aman : « Ya ni kaawa a ki min Samari ho ki gin aariɗ ɗo kaan̰, kaaw-an ka seenerro walla ? » 49 Ŋaar gay telkiico aman : « Nun bal gine aariɗ, kar gay, nu bera horoomin ɗo Tanni ho kuŋ gay bergiduɗo horoomine. 50 Nun barayɗo ozile ka meendu, kar gay, gin waan ka pey kat rakaaga ho kaak asa tale baat ta kaaw-anta. 51 Cokiyoŋ, naako kaawe seene : gem kaak obit kaawor-an bombo, ŋa mataaɗo tak-tak. » 52 Agindaw ku Yuudinnar ɗiyiiji aman : « Diŋka-aŋ, ni iban kadar aariɗ obin̰ciŋ. Ibraayim, ŋaar mat ko. Ho nabiinna oki, ŋuur mat ko. Kar kiŋke gay, ki kaawiy a gem kaak obit kaawon̰ bombo, ŋaar mataaɗo tak-tak. 53 Tatte Ibraayim, ŋaar mate. Ki pakira kadar kiŋ kat tatik pakgiga walla ? Nabiinna oki, ŋuur mate. Ɗo tan̰ji-at, kiŋ gay waa kina ? » 54 Iisa gay telkiico aman : « Nun barayɗo ozile ka meendu. Ya nu bariya ozile ka meendu-ak, ta ginno baati. Ŋaar kaak ozilaanu, ŋaar Tanni. Ku ɗiya a ŋaar ko Buŋko. 55 Ka seener gay, kuŋ ibingigɗo ho nun kat ibingiga. Ya nu ɗiya a nu ibingigɗo, nun sa yaa gine raada ar kuŋko. Kar gay, nu ibingiga ho nu obit kaawoy bombo. 56 Min Ibraayim goy misa iŋ odinay, ŋa pakir ɗo ƴiriy ta weendu ho ŋa aaciy dakina. Kar min ŋa taliit ƴiriy-ata, adiy gintu portik aale. » 57 Agindaw ku Yuudinnar ɗiyiiji aman : « Kiŋ, elginan̰ bal nece misa orok beeƴ-aŋ di, ki talig ko Ibraayim walla ? » 58 Iisa telkiico aman : « Cokiyoŋ, naako kaawe seene, min Ibraayim ŋu bal ween̰ misan di, nun goy ko. » 59 Min ŋa kaawtu pa-ak, ŋu soktu dambay a ŋuu zeerin̰ji. Hiyya, Iisa toopintu iŋ gee, ŋa amiltu min ger ka Buŋdi ho ŋa ɗeettu.

9

1 Ƴiriy rakki, Iisa biraw ho ɗo botildi, ŋa gastu noolo. Min ŋu weeyig di, ŋaar nool ko. 2 Min maajirnay taliiga, ŋu indiig Iisa aman : « Gem kol Tacco, gem-aŋ, min ŋu weeyig di, ŋa nool ko. Ŋaar kat gin zunuubinna, wala aginiyji kat gin zunuubinna ? » 3 Iisa telkiico aman : « Gem-aŋ nooltu-aŋ, wala ɗo bi ka zunuubinna ku aginiyji, wala ku meen̰ji. Ŋa nooltu-aŋ a gee yaa tale maan kaak Buŋ yaaji gine. 4 Min pat goy misa, illa gii ginin riy ta ŋaar kaak n̰aamintu. Aando asaw ho ɗo aando-an, gem gediraaɗo gine riyo. 5 Min nun goy misa ɗo duniiner, nun portikaw ta gee ku duniiner. » 6 Hiyya, min Iisa kaawtu pa-ak, ŋa pictu uln̰ay ho ŋa liiptu golŋo. Kar ŋa torziig golŋo-ak ɗo odin ku nool-aka. 7 Kar ŋa ɗiyiiji aman : « Ɓaa acig odinan̰ ɗo koriy taat ŋu boktu ŋu koliy Silowe. » (Siŋ kuuk Silowe-ak ɗiya a « tabire ».) Hiyya, nool-ak daktu ac odinay. Min ŋa acgu, odinay piltu karaŋ. Kar ŋa yeeptu ɗo geriy. 8 Mutkiyiy iŋ gee kuuk talig wiktin taat ŋa ociy-ak indiy ziŋkico aman : « Gem-aŋ ar nool kaak goygiy oce-ak ɗoo ? » 9 Daarin̰co ɗiya aman : « Hii, ŋa ŋaara. » Daarin̰co gay aman : « Ha’a, ŋa ŋaarro. Gem-aŋ ar ŋaar di. » Kar ŋaar gay telkiico aman : « Ka seener, ŋa nunu ko. » 10 Ŋu indiig aman : « Kar maman odinan̰ piltu ? » 11 Ŋaar gay telkiico aman : « Gem kaak ŋu koliy Iisa kat liip golŋo, ŋa torziig ɗo odinar kar ŋa ɗiyiidu aman : ‟ Ɓaa acig odinan̰ ɗo koriy ta Silowe. ” Nu ɓaawtu, nu dakiig aca, ek di, nu teestu tale. » 12 Ŋu indiig pey gem-ak aman : « Kar diŋ gay, ŋa moo ? » Ŋa telkiico aman : « Baana ! Nu ibanno wer kaak ŋa ɗeettu. » 13 Gem kaak awalle nool-ak, ŋu iyiig ɗo uŋco ka Pariziyennar. 14 Sando, ƴiriy taat Iisa liiptu golŋo iŋ uln̰ay ho ŋa piliig odin ku nool-ak, ta ƴiriy ta sabitdi. 15 Pariziyenna oki indiig gem-aka a ŋa ginji maa ɗo odinan̰ ŋu piltu. Ŋa ɗiyiico aman : « Ŋa torzidu goliŋ ɗo odinar, kar nu dakiigu aca, ek di odinar piltu. » 16 Pariziyenna daarin̰ ɗiytu aman : « Gem-aŋ, ŋaar asɗo min ɗo Buŋdi, asaan ŋa karmayɗo gaanuun kaak kaawa ɗo bi ka ƴiriy ta sabitdi. » Daarin̰co gay ɗiytu aman : « Ya gem-aŋ gin zunuubinna, maman ŋaa gine gamin ku ajbay ? » Min ŋaar-ak, ŋu eertu. 17 Ŋu indiig pey nool kaak pil-ak aman : « Kiŋke gay pakira maa ɗo bi ka gem kaak pilig odinan̰ ? » Ŋa telkiico aman : « Ŋaar nabiin̰ce. » 18 Kar gay, agindaw ku Yuudinnar aamanno kadar ŋu weeyig gem-aŋ noolo ho diŋ odinay pile. Ampaa ko, ŋu koliig aginiyji. 19 Kar ŋu indiig aman : « Gem-aŋ roŋko walla ? Ka seener, min ku weeyig di, ŋa nool ko walla ? Diŋ gay, maman ŋa taliyo ? » 20 Aginiyji-ak telkiico aman : « Hii, ŋa roŋni ho min ni weeyig di, ŋaar nool ko. 21 Kar ni ibanno maman odinay piltu. Ho ni ibanno gem kaak pilgu. Indoŋ meen̰ji, ŋaar sa tatik ko nec ŋaako kaawe. » 22 Aginiyji kaawtu ansi-ak, asaan ŋu gina kolaw ɗo agindaw ku Yuudinnar. Ka seener, agindaw-ak deet ko kaawco kadar ay gem kaak kaawa a Iisa ko Masi kaak Buŋ doɓtu, ŋuu atkin̰ji min ɗo gerco ka salaaner. 23 Iŋ taar-at ko, aginiyji ku nool-ak ɗiytu aman : « Indoŋ meen̰ji, ŋaar sa tatik ko nec ŋaako kaawe. » 24 Pey Pariziyenna koliig gem-ak ka seeriŋkar ho ŋu ɗiyiiji aman : « Kaaw ja seen taat Buŋ ween̰ciŋ ! Nin iban kadar gem kaak coolin̰ciŋ-aŋ, ŋaar gin zunuubinna. » 25 Gem-ak telkiico aman : « Nu ibanno ya ŋa gin zunuubinna wala ŋa bal gine. Kar gay, nu iban maan rakki di : awalle nu noolo, diŋ gay, nu talaw. » 26 Ŋu indiig pey aman : « Ŋaar ginjiŋ maa ? Maman ŋa piliig odinan̰ ? » 27 Ŋa telkiico aman : « Nun kaawkoŋ ko, kar ku bal icin kaawor. Kar ku indaan pey maa ? Kuŋko oki raka gine maajirnay walla ? » 28 Ŋu uciiji aman : « Ŋa wan̰jiŋ, kiŋ kat maajirin̰cey ! Nin-aŋ maajirin ku Muusa. 29 Ni iban kadar Buŋ kaawji ɗo Muusa, kar gay, gemon̰-aŋ, ni ibanno wer kaak ŋa asiyo. » 30 Gem-ak telkiico aman : « Way, nun-aŋ ajbiye ! Gem-aŋ kat pilig odinar ho ku ibanno wer ka ŋa asiyo ! 31 Gi iban tak kadar Buŋ ooyɗo kaaw ta gem kaak gin zunuubinna, kar gay, ŋa ooya gem kaak karmiyaaga ho gina taat Buŋ rakiyo. 32 Min kilgiye ka duniiner, gi bal dore tak-tak gem kat pil odin ku gemor kaak ŋu weeyig noolo. 33 Ka seener, gem-aŋ, ŋaar as min ɗo Buŋdi, yampa, ŋa gediraaɗo ginin̰ maanna-aŋka. » 34 Pariziyenna-ak telkiiji aman : « Kiŋ din sa, min ŋu ween̰ciŋ di, ki miin ko iŋ zunuubinna, kar ki raka ɓilde kun̰ waa ? » Min ŋaar-ak, ŋu atkiig kara. 35 Min Iisa dortu kadar ŋu atkiig gem-aka, ŋa ɗeettu bariyin̰ji. Ŋa dakiig gasa ho ŋa kaawiiji aman : « Ki aamina iŋ nun Roŋ gemor walla ? » 36 Gem-ak telkiiji aman : « Gem kol Rabbiney, ŋaar waa kaak naa aamine iŋ ŋaara ? » 37 Iisa ɗiyiiji aman : « Ŋa nun ko kaak ki taliy kaawiijiŋ-aŋka. » 38 Hiyya, gem-ak kaawiiji aman : « Rabbine, nu aamin iŋ kiŋke. » Min ŋa kaawtu pa-ak, ŋa dersitu ɗo uŋji. 39 Kar Iisa kaawiiji aman : « Nun as ɗo duniiner a ɗukume ka seriiner yaa kuuniye : kuuk tallo asa tale, ho kuuk talaw gay asa gine noolna. » 40 Pariziyenna daarin̰ kuuk goy ɗo serpey ta Iisa doriit kaawoy-ata ho ŋu indiig aman : « Ki pakira a nin sa noolna walla ? » 41 Iisa telkiico aman : « Ya kuŋ kat noolna, ku bal gine zunuubinna. Kar gay, uudin taat ku kaawiy a ku talaw, ansii ko, ku goyiy iŋ zunuubinnikon di. »

10

1 Iisa kaawiico pey aman : « Cokiyoŋ, naako kaawe seene : ya gem ɗob min ɗo joli, ŋaar kokino ho ŋa bandin̰ce. 2 Kar gay, ŋaar kaak un̰ja min ɗo botildi, ŋaar kat gay gooƴindi. 3 Gem kaak gooƴa wer geer yaaji pile botol. Tamgi iban gaaƴay, ŋa koliig rakki rakki iŋ siŋco ho ŋa imiliig kara. 4 Ya ŋa imilig okin̰co, ŋaar ogiriico ho ŋuur gay aaɗiig min aaro, asaan ŋu ibingiga. 5 Kar gay, ŋu aaɗɗo gem kaak ŋu ibingigɗo. Ya ŋu dor gaaƴ ta gem kaak ŋu ibingigɗo, ŋuu gaɗe minniney serek. » 6 Min Iisa deliicot daŋil-ata, gee bal ibine baati. 7 Ampaa ko, Iisa ɗiytu pey aman : « Cokiyoŋ, naako kaawe seene : nun ko ɗibir ka wer kaak tamgi goyiyo. 8 Gee kuuk as awalle, ŋuur kokinay ho ŋu bandina, kar tamgi gay bal ooyin̰co. 9 Nun ko ɗibir ka wer kaak tamgi goyiyo. Gem kaak aaɗa min lotu, ŋaa gase jile. Ŋaa un̰jiguwe, ŋaa amilguwe ho ŋaa gase tee. 10 Kokin asiy kokiniyo, ŋa diyiy gee ho ŋa nigiyo. Nun gay, nu as a gee yaa gase goye kaak taɓ. 11 Nun ko gay gooƴindi kaak taɓ. Gay gooƴindi kaak taɓ-ak, ŋaar yaa ooye muut ɗo bi ka tamgiy. 12 Gem kaak ŋu gidiyig gidiyen di, tamgi-ak kun̰jiɗo. Ampaa ko, ya ŋa tala pulkina asa di, ŋaa gaɗe, ŋaa rasin̰ tamgi-aku. Kar pulkin gay yaa totirin̰co. 13 Gem kaak ŋu gidiyig gidiyen di-ak, ŋaar isgigɗo iŋ tamgi. 14 - 15 Nun ko gay gooƴindi kaak taɓ. Nu ibingig tamgir ho ŋuur sa ibinginu. Nu ibingigu ar Tanni ibinginu ho nun oki ibingig Tanni. Naa bere zir naa mate ɗo bi ka tamgir. 16 Nu gin pey tamgi ku pey kuuk bal un̰je misa iŋ een̰co. Illa naa iyin̰co a ŋuu n̰ume iŋ een̰co. Ampaa ko, ŋuu cokiye gaaƴar ho ŋuu gine hidbin rakki, ho gay gooƴin̰co oki rakki. 17 Tanni, ŋaar elgiinu, asaan naa bere zir ɗo muuti, kar naa gasin̰ji pey ya nu nooye. 18 Ginno gem kaak yaan deendu, nu meendu ko bera zir ɗo muuti. Nu gin botol taat naa mate ho nu gin gudurre taat naa nooye. Aŋ maan kaak Tanni kaawiidu a naa gine. » 19 Min agindaw ku Yuudinnar doriit kaaw ta Iisa-at, ŋu eertu werin seera. 20 Dakinuwco kaawtu aman : « Gem-aŋ, ŋaar oliyo ho ŋa gin aariɗ. Maa di ku cokiyiy kaawoy ? » 21 Kar daarin̰ gay ɗiytu pey aman : « Bat, gem-aŋ, ŋaar oliyɗo. Ŋa bal gine aariɗ. Maa oliyir kaak kaawa ansi ! Oliy kat gedirgiy pile odin ku noolnal walla ? » 22 Wiktin taar-at, ta siteener ho ŋu iidiya iidin ta pile ka ger ka Buŋdi Zeruzaleem. 23 Ɗo menaw ku iidiner-ak, ƴiriy rakki, Iisa kaariy atta ɗo ger ka Buŋdi-aka. Kar ŋa peytu ɗo kelim taat ŋu koliy kelim ta Selemaan. 24 Yuudinna daarin̰ n̰umtu pey ɗo uŋji ho ŋu ɗiyiiji aman : « Kimin ja kat kiini mine ? Kaawni waraŋ ya kiŋke-aŋ ko Masi kaak Buŋ doɓtu wala kawwi ! » 25 Iisa gay telkiico aman : « Nun kaawkoŋ ko, kar ku bal icin kaawor. Gamin kuuk nu gintu iŋ gudurre ta Tanni kaawa ko waraŋ ɗo bi kanto. Gamin-aŋ nec ko kuu ibine kadar nun ko kaak Buŋ tabirtu. 26 Kar gay, ku bal aamine, asaan ku tamgirro. 27 Ar tamgi kuuk cokiyaat gaaƴ ta gay gooƴin̰co, geendu sa cokiyaat gaaƴar. Nu ibingigu ho ŋu aaɗaanu. 28 Nu beraaco goye ka gaasɗo. Ŋu mataaɗo tak-tak ho ginno gem kaak nec gaamin̰co min ɗo pisindu. 29 Tanni kaak berduugu-ak, ŋaar gin gudurre pak gee okin̰co. Ginno gem kaak nec gaame maan min pise ka Tanni. 30 Nunu iŋ Tanni, nin rakki di. » 31 Min Yuudinna dortu pa-ak, ŋu ipintu dambay a ŋuu zeerin̰ji ŋuu deen̰ji. 32 Kar Iisa gay kaawiico aman : « Nu gin gamin dakin kuuk ajbay ɗo uŋko iŋ gudurre taat Tanni beriidu. Ku talig iŋ odinko. Min gamin-aŋ, ka moo ku rakiin deen iŋ dambay ? » 33 Yuudinna ɗiyiiji aman : « Ni diyaacinno ɗo bi ka maan kaak samaane ki gintu. Ni rakiin̰ dee-ak, asaan ki niga bin̰ iŋ Buŋ. Kiŋ kat gem di, kar ki gina zin̰ ar Buŋ ! » 34 Iisa telkiico aman : « Ŋu siir ɗo gaanuunko kadar Buŋ kaaw aman : ‟ Kuŋko ko buŋnay. ” 35 Ansi-ak, ŋuur kuuk cokiyaat kaawoy, ŋu kolaag a ‛buŋnay’ ho gee iban kadar gee siimaatɗo kaaw ta Buŋdi. 36 Kar nun gay, Buŋ doɓintu ho ŋa n̰aamintu ɗo duniiner. Kar maman ku diyiidu kaawo a nu niga bir iŋ Buŋ wiktin taat nu kaawtu a nu Roŋ ka Buŋdi ? 37 Ya nu ginno riy ta Tanni, dakonnu aamininduɗo. 38 Kar ya nu gina riy ta Tanni gay, ya ku aaminginno oki, aaminoŋ iŋ gamin kuuk nu gintu-aku. Iŋ taar-at ko, kuu ibine waraŋ a Tanni goy iŋ nunu ho nun sa goy iŋ ŋaara. » 39 Agindaw ku Yuudinnar teestu pey bariyin̰ji a ŋuu obin̰ji, kar gay, ŋa paka di. 40 Iisa yeeptu pey aar barre ka Zurdan ɗo wer kaak Yaaya-Batist batiziyiy gee awalle ho ŋa goytu ɗo wer-aka. 41 Gee dakina asiiji ho ŋu ɗiyiiji aman : « Yaaya bal gine yoo maan rakki oki ka ajbay, kar kaawoy taat ŋa kaawtu ɗo bi ka Iisa gay, taar as ɗo botilti. » 42 Hiyya, gee dakina kuuk ɓaa ɗo wer-ak aamintu iŋ Iisa.

11

1 - 2 Gin gem rakki, siŋji Lazaar. Ŋa goy ɗo hellin ta Betani iŋ siŋtay ku daaɗi, Mariyam iŋ Maart. Mariyam gay, taar ko taat kockicji itir ɗo asin̰ji ku Rabbin Iisa ho ta sooyjig iŋ duruwti. Kar ƴiriy rakki, Lazaar-ak galtu raɗuwa. 3 Siŋtay-ak n̰aamiiji gem ɗo Iisa a ŋaa minin̰ji. Min gem kaak ŋu n̰aamtu-ak ote, ŋa kaawiiji ɗo Iisa aman : « Gem kol Tacco, royan̰ Lazaar raɗaw. » 4 Min Iisa dorit kaaw-at, ŋa ɗiytu aman : « Raɗuway taar-an diyaagɗo. Iŋ raɗuw taar-an ko, gee yaa tale darjin ta Buŋdi. Ho iŋ taar ko oki, gee yaa tale darjin ta Roŋ ka Buŋdi. » 5 Iisa gay elgig kun̰ Maart iŋ booti ho iŋ Lazaar oki. 6 Kar gay, ɗo wiktin taat ŋa dortu kadar Lazaar raɗaw, ŋa bal uce koɗok. Ŋa goy ja pey menaw seer ɗo wer-aka. 7 Min ŋaar-ak, ŋa kaawiico ɗo maajirnay aman : « Yeepinte Zuude. » 8 Kar maajirnay gay telkiiji aman : « Gem kol Tacco, misa-aŋ di, ŋu rakaan̰ dee iŋ dambay, kar diŋ pey ki raka yeepe annere ? » 9 Iisa gay ɗiytu aman : « Min kawtira yoo maako, wer, ŋaar yaa goye karaŋ di. Ŋaar kaak jaawa iŋ ƴiriy-ak, ŋa batakɗo, asaan ŋa tala karaŋ. 10 Kar ŋaar kaak jaawa iŋ aando gay, ŋaar tallo karaŋ ho ŋa batkaw, asaan ŋa ginno portikaw ɗo gelbiney. » 11 Min ŋaar-ak, Iisa kaawtu pey aman : « Royte Lazaar weƴe, kar gay, nu ɓaa niinin̰ji. » 12 Maajirnay telkiiji aman : « Gem kol Rabbinni, ya ŋa weƴaw-ak, ŋaa coole ɗoo di. » 13 Sando, Iisa gay rakaaco kaawe a Lazaar mate. Ŋuur gay a wal ŋa kaawa ɗo bi ka weƴ ku maalan di. 14 Hiyya, Iisa piliicot waraŋ aman : « Lazaar mat ko. 15 Kar gay, ya nu ginno ɗo serpey wiktin taat ŋa raɗiyo oki, adir gala, asaan ansii ko, ku gastu botol taat kuu aamine iŋ nunu tak-tak. Diŋ gay ucinte, gi ɓaa talin̰ji. » 16 Hiyya, Tooma kaak ŋu koliy pey Didim ɗiyiico ɗo een̰ji aman : « Yallinte, ginte oki, gi ɓaa mate iŋ Rabbinte ! » 17 Min ŋu ottu ɗo wer-aka, ŋu dortu kadar Lazaar goy ko ɗo maginer. Ŋa gin ko menaw pooɗi. 18 Kar Betani iŋ Zeruzaleem gay, ɗatikco yaa nece ar kilomeetir subba pa. 19 Ansii ko, Yuudinna dakin asiico ooya ɗo kun̰ Maart iŋ Mariyam ɗo siŋco ka mate. 20 Min Maart dortu kadar Iisa gaay ko ote ɗo helliner, ta uctu, ta ɓaawtu ŋaamin̰ji. Mariyam gay ɗaktu geero. 21 Min Maart otiiji ɗo Iisa, ta ɗiyiiji aman : « Gem kol Rabbiney, zer ya ki goya, siŋdu mataaɗo. 22 Kar diŋka-aŋ sa, nu iban kadar ya ki inde maan ɗo Buŋdi, ŋaan̰ berin̰ji. » 23 Iisa ɗiyiitit aman : « Siŋke, ŋaar yaa nooye. » 24 Maart telkiiji aman : « Nu iban kadar ŋa asa nooye ɗo wiktin taat gee okin̰co asiy nooye ɗo ƴiriy ta ba aaro. » 25 Kar Iisa gay kaawiitit aman : « Nun ko kaak bera goye ɗo geemir ho ŋa nun di oki kaak nooya gee. Gem kaak yaa aamine iŋ nunu, ya ŋa mate oki, ŋa asa nooye, ŋaa goye pey. 26 Ho ya gem kaak goy misa iŋ odinay aamina iŋ nun-ak, ŋa mataaɗo tak-tak. Maanna-aŋ, ka aamina walla ? » 27 Taar gay telkiiji aman : « Ka seener, gem kol Rabbiney, nu aamin kadar kiŋ ko Masi, Roŋ ka Buŋdi, ŋaar kaak yaa ase ɗo duniiner. » 28 Min Maart kaawtu pa-ak, ta yeeptu kolin booti Mariyam. Ta semsumiitit aman : « Rabbin ase, ŋaa kolaake. » 29 Min Mariyam dortu pa-ak, ta uctu puruk, ta ɓaawiiji. 30 Sando, Iisa bal un̰je misa ɗo helliner. Ŋa goy misa ɗo wer kaak Maart ŋaamiiga-ak di. 31 Min Mariyam ɓaawiiji ɗo Iisa, Yuudinna kuuk as ooya ɗo kun̰ Mariyam goy misa gerco. Min ŋu taliit Mariyam uctu puruk-ak, ŋuur sa aaɗiita. Ya ɗo tan̰co-ak a wal ta ɓaa ale ɗo maginer. 32 Hiyya, Mariyam ottu ɗo wer kaak Iisa goyiyo. Min ta taliiga, ta dersitu ɗo uŋji ho ta kaawiiji aman : « Gem kol Rabbiney, zer ya ki goya, siŋdu mataaɗo. » 33 Iisa taliit Mariyam alaw iŋ Yuudinna kuuk aaɗta oki. Hiyya, ziy ooliiga ho ŋa barjiltu. 34 Ŋa indiig aman : « Ku diyig momtey-ak momo ? » Ŋuur gay telkiiji aman : « Gem kol Rabbinni, as niin̰ gaare. » 35 Kar meen̰ji Iisa teestu ale. 36 Min Yuudinna taliig Iisa alaw-ak, ŋu ɗiytu aman : « Taloŋ ja, ŋa elgig Lazaar ! » 37 Kar daarin̰ minninco gay ɗiytu aman : « Ŋa pil odin ku noolol, maa di ŋa baltu gedire jilin̰ Lazaar min ɗo muuti ? » 38 Iisa gay, ziy ooliig di misa wiktin taat ŋu ottu ɗo maginer. Magin-at gay, ŋa girpi. Ŋu diyiig momtey ka Lazaar atta ho ŋu ɗibiriit iŋ dambi tatko. 39 Hiyya, Iisa kaawiico aman : « Tuŋkiloŋ dambi-aŋka. » Maart gay ɗiyiiji aman : « Gem kol Rabbiney, momtey-aŋ, ŋaar menuwiy pooɗ ko atta. Wiktin-an, ŋaa zooɗeŋ ko. » 40 Iisa telkiitit aman : « Nu balke kaawe kadar ya kaŋ kat aamin iŋ nunu, ka asa tale darjin ta Buŋdi walla ? » 41 Hiyya, ŋu tuŋkiliig dambi-aka. Kar Iisa gay jaalig kaay ho ŋa ɗiytu aman : « Gem kol Tacco, nu ozilaaciŋ ɗo cokiye kaak ki cokiyiinu. 42 Ho nu iban kadar ki cokiyaan doo, kar gay, nu kaawiy pa-ak ɗo bi ka gee kuuk goy iŋ nun-aŋku a ŋuu aamine kadar kiŋ kat tabirintu. » 43 Min ŋa kaawtu pa-ak, ŋa koliig Lazaar raɗa aman : « Lazaar, amal kara ! » 44 Ek di Lazaar kaak mat-ak amiltu. Pisin̰ji iŋ asin̰ji, ŋu maliyjig iŋ jarɗaɗ ho ŋu suriyig kaay oki. Ɗo wer-ak, Iisa ɗiyiico aman : « Ipiroŋga ho rasoŋ ŋaa ɗeete. » 45 Yuudinna dakina kuuk ɓaawco ooya ho iŋ Mariyam taliig maan kaak Iisa gintu ho ŋu aamintu iŋ ŋaara. 46 Kar daarin̰co gay dakiig gas Pariziyenna ho ŋu osiico ɗo bi ka maan kaak Iisa gintu. 47 Kar agindaw ku gay satkiner iŋ Pariziyenna n̰umtu ho ŋu ɗiytu aman : « Gem-aŋ, ŋaar gina gamin dakina kuuk ajbay. Diŋ gay, gii ginin̰ maman ? 48 Ya gi rasaag paa di, gee okin̰co yaa aamine iŋ ŋaara. Kar gee ku Room asa ɗimin̰ ger ka Buŋdi ho ŋu asa nigin darrite. » 49 Minninco, gin gem rakki, siŋji Kayip. Ɗo elig taar-at, ŋaar ko mee satkiner ka tatko. Ɗo wer-ak, ŋa uctu ho ŋa kaawiico aman : « Kuŋ, kaƴko ɗibire. 50 Ku ibanno ga ? Ya gem rakki mat ɗo bi ka gee okin̰co, ŋaar-ak, guna min darrite okintit yaa ide. » 51 Sando, kaaw taat ŋa kaawiy-at, taar asɗo min loci di. Kar gay, ar ŋaar di mee satkiner ka tatko, ŋa kaawiy ar nabiin̰ce kadar Iisa asa mate ɗo bi ka Yuudinna okin̰co. 52 Kar gay, ŋa bal mate ɗo bi ka Yuudinna keeco di. Ŋa mat a koogin ku Buŋdi kuuk totir ɗo adiy ka kiɗar okin̰ji yaa n̰ume werco rakki ɗo uŋji ka Buŋdi. 53 Min ƴiriy taar-at di, agindaw ku Yuudinnar deetu kaawco a ŋuu deen̰ Iisa. 54 Min ŋaar-ak, Iisa jaawa ko iŋ cigilen di min ɗo agindaw ku Yuudinnar. Ŋa uctu ho ŋa ɗeettu ɗo geeger rakki moota iŋ goosin kaak ŋu kolaag Epraayim. Ɗo wer-ak, ŋa daktu goy iŋ maajirnay. 55 Min iidin ta Yuudinnar taat ŋu koliy Paak gaaye, gee dakina uctu min geegirnay okin̰co ho ŋu ɓaawtu Zeruzaleem. Ŋu ɓaaw siye ziŋkico a ŋuu gine sellen̰ ɗo uŋji ka Buŋdi ɗo iidin-ata. 56 Gee kuuk as ɗo iidin-at bariyaag Iisa. Ɗo adiy ka ger ka Buŋdi, ŋu kaawiy benannico aman : « Gem-aŋ kat yaa ase ɗo iidiner walla ? Wala ku pakira maa ? » 57 Ŋu kaawiy pa-ak, asaan agindaw ku gay satkiner iŋ Pariziyenna kaaw kadar ya gem ibingig wer kaak Iisa goyiy-ak di, illa ŋaa minninco a ŋuu ɓaawe obin̰ji.

12

1 Wiktin taat iidin ta Paak ɗaktit ko menaw bijigiƴ di, Iisa uctu ho ŋa ɗeettu Betani, hellin ta Lazaar kaak ŋa nooytu-aka. 2 Min ŋa ottu, ŋu giniiji tee ho Maart iyiicoga. Min gee ku tee iŋ Iisa-ak, Lazaar sa goya. 3 Kar Mariyam ictu ɗew miin iŋ itir kaak gasɗo badam. Itir ŋaar-ak, ŋu ginig iŋ et kaak ŋu koliy « naar » ho ŋu bal amsin̰ji. Mariyam kockiciijig itir-ak ɗo asin̰ji ku Iisa ho ta sooyiijig iŋ duruwti. Ɗeen̰ji iciig adiy ka gerdi okin̰ji. 4 Min maajirnay ku Iisa, rakki kaak ŋu kolaag Zuudas Iskariyoot kaak asaaji isine ɗo Iisa ɗiytu aman : 5 « Taloŋ ja ! Maa di gi gidiyiigɗo itir-aŋ uŋda ho gii ɗeeɗin̰ gurus ɗo pokirnar ? Itir-aŋ nec iye gurus tammin miy subba. » 6 Wiktin taat ŋa kaawiy pa-ak, ŋa pakarro ɗo pokirnar, ŋa meen̰ji kat kokino. Min awalle, ŋaar ko dummiyaacog gurusco ho ŋa iciy sooɗ-sooɗ ɗo meen̰ji. 7 Iisa gay ɗiyiiji ɗo Zuudas aman : « Rasit oolo ! Ta ginig maanna-aŋ uudin taat ŋu asiidu gine ya ŋu un̰jaan ɗo maginer. 8 Pokirna, ŋuur goy doo iŋ kuŋko, kar nun gay goyaaɗo doo iŋ kuŋko. » 9 Yuudinna dakina dortu kadar Iisa goy Betani. Ŋuur sa ɓaawtu. Ɓaan̰co gay, ŋu bal ɓaa talin̰ Iisa di, kar gay, ŋu ɓaaw talin̰ oki Lazaar kaak ŋa nooytu-aka. 10 Hiyya, agindaw ku gay satkiner deetu kaawco a ŋuu deen̰ Lazaar oki, 11 asaan ɗo bi ka Lazaar ko, gee dakina icɗo kaawco, ŋu aamina ko ɗo kaaw ta Iisa di. 12 Ka kawtinti, gee dakin aale kuuk ɓaa iidin Zeruzaleem dortu kadar Iisa asa ɗo geegirdi. 13 Gee-ak ɗukumtu carig iŋ margigti, ŋu ɓaawtu ŋaamin̰ Iisa botildi. Ŋu kooliy raɗa aman : « Darjin ɗo Buŋdi ! Rabbin Buŋ yaa barkiyin̰ ŋaar kaak asa iŋ siŋ kun̰ji. Taloŋ, ŋa ŋaar ko Sultan ka Israyeel. Ozilinteŋga ! » 14 Ɗo botildi, Iisa gastu roŋ ɗurkilal ho ŋa n̰eptu uudin taat ŋu siirtu ɗo Kitamner aman : 15 « Dakoŋ ginenno kolaw, kuŋ gee ku geeger ka Siyon. Taloŋ, sultinko asaako, ŋa n̰ep roŋ ɗurkilal. » 16 Ɗo wiktin taar-at, maajirnay bal ibine misa baaco ta gamin-aŋku. Ba aar, min Iisa gasit ja darjiney kat ŋu moytu maan kaak Kitamne kaawtu ɗo bi kan̰ji ho ŋu ibintu kadar maan kaak gee gintu-aŋ necit kaaw-ata. 17 Ɗo wiktin taat Iisa nooyiig Lazaar ho ŋa koliig min ɗo maginer, gee dakin aale goya. Ŋaar-ak ko, ŋu dakiico os ɗo een̰co maan kaak Iisa gintu. 18 Ɗo taar-at ko, gee dakin astu ŋaamin̰ji. Ŋu astu-ak, asaan ŋu dorig maan kaak ajbay Iisa gintu. 19 Pariziyenna gay kaawiy benannico aman : « Ku talaw, diŋka-aŋ, gi gediraaɗo gine maanna. Gee okin̰co-aŋ aaɗa ko ŋaar di. » 20 Min gee kuuk ɓaaw Zeruzaleem a ŋuu abdiye Buŋ ɗo wiktin ta iidiner-at, Grekna oki goya. 21 Ŋu dakiig gas Pilip kaak min Betsayda taat ɗo kiɗ ka Galile ho ŋu ɗiyiiji aman : « Gem kol Tacco, ni raka talin̰ Iisa. » 22 Pilip dakiiji kaaw ɗo Andre, kar seerco, ŋu ɓaawiiji ɗo Iisa ho ŋu kaawiiji. 23 Iisa ɗiyiico aman : « Diŋ kat wiktinti nece taat nun Roŋ gemor, naa gasin darjiner. 24 Cokiyoŋ, naako kaawe seene, ya gem luwa koo, ŋa tiisiig bungiy ho ta amiliyo. Maanti kaak ɗak keɗer zooɗiyo, kar iŋ ŋaar-ak ko, ta wiyiy roŋ dakina. Yampa, ya ŋa bal luwinti, ta goy taar di. 25 Ampaa ko, gem kaak el goye ka duniiner, ŋa asa rawte ziy maala. Kar gem kaak obɗo tirit ɗo goye ka duniiner-aŋ gay, ŋa asa gase goye ka gaasɗo. 26 Ya gem kaak rakaadu gine riyo, illa ŋaan aaɗindu. Ampaa ko, wer kaak nu ɓaayiyo, gay riyor-ak yaa ɓagguwe oki iŋ nunu. Gem kaak ginaadu riy-ak, Tanni yaaji bere horoomine. 27 « Diŋka-aŋ, kelmol amile. Ɗo Tanni gay, naaji kaawe kat maa ? Wala naa gedire naaji kaawe a ‟ Gem kol Tacco, etirit taaɓin-an minniner ? ” Ha’a, nu kaawaajiɗo, asaan ɗo bi ŋaar-aŋ ko, nun astu ɗo duniiner. 28 Maan kaak naaji kaawe-ak aman : ‟ Gem kol Tacco, jaalig siŋjiŋ kuwa. ” » Min ŋaar-ak, gee dortu gaaƴ taat kaawa min kuwa ka samaaner aman : « Nu jaalig ko ho naa jaalin̰ pey. » 29 Gee kuuk goy ɗo wer-ak doriit gaaƴ-ata ho ŋu ɗiytu aman : « Ŋaar-aŋ, buŋ kat awn̰aw. » Kar daarin̰ gay ɗiy aman : « Ŋa ɗubil ka Buŋdi kat kaawji. » 30 Iisa gay kaawiico aman : « Gaaƴ-an bal kaawe a nun kat yaa dore, illa kuŋkon di. 31 An ko wiktin taat ŋuu ɗukumin seriin ta gee kuuk goy ɗo adiy kiɗar. Diŋ, Buŋ yaa atkin̰ sultan ka duniiner min ɗo adiy ka kiɗar. 32 Kar nun gay, wiktin taat ŋuun jaalin kuwa-ak, naa iyin̰ gee okin̰co lotu. » 33 Wiktin taat Iisa kaawiy pa-ak, ŋa gaara maman ŋa asiy mate. 34 Gee-ak kaawiiji aman : « Ɗo gaanuundi, ŋu siir a Masi mataaɗo tak-tak. Kar kiŋke-aŋ gay, maman ki kaawiy a Roŋ gemor-ak, ŋuu jaalin̰ kuwa. Roŋ gemor-ak, ŋaar waa ? » 35 Kar Iisa ɗiyiico aman : « Portikaw goy misa iŋ kuŋko ɗo mena sooɗ di. Jaawoŋ min portikaw goy misa iŋ kuŋko. Jaawoŋ ɗo portikaw paa gondikaw yaako gootiŋko, asaan gem kaak jaawa ɗo gondikor, ŋaar ibanno wer kaak ŋa ɓaayiyo. 36 Aaminoŋ ɗo portikaw ɗo wiktin taat ta goy misa iŋ kuŋko. Ansii kat, kuu gine gee ku portikaw. » Min Iisa kaawtu pa-ak, ŋa daktu cigal serek minninco. 37 Iisa gin gamin dakina kuuk ajbay ɗo uŋco ka geemir. Kar iŋ taar-an oki, gee bal aamine iŋ ŋaara. 38 Maanna-aŋ ko gaara kadar kaaw ta nabi Ezaayi as ɗo botilti aman : « Gem kol Rabbiney, waa icit kaaw taat ni kaawtu ? Ki gaarit gudurren̰ ɗo waa di ? » 39 Ezaayi gaarig pey maan kaak toɗco ɗo geemir a ŋuu aamine iŋ Iisa. 40 Ŋa kaawtu aman : « Buŋ timincog odinco ho ŋa ginig kaƴco bombo. Ŋa ginig a ŋu talaaɗo iŋ odinco ho diyaaɗo maan ɗo gelbinco. Ampaa ko, ŋu newsiiɗo loci pa ŋaa coolin̰co. » 41 Ezaayi ɗiytu pa-ak, asaan ŋa talit darjin ta Iisa ho ŋa kaaw biy. 42 Iŋ kaaw ta Ezaayi-at, agindaw ku Yuudinnar dakin aamintu iŋ Iisa. Kar gay, ŋu bal gaarin imaanco ɗo geemir, asaan ŋu gina kolaw ɗo Pariziyennar, pa ŋuu atkin̰ min ɗo ger ka salaaner. 43 Gee-ak raka a gee yaa elin̰co di. Ɗo tan̰co-at, ŋu tala kadar ele ŋaar-aŋ pakgig kaak asa min ɗo Buŋdi. 44 Iisa kaawtu raɗa aman : « Ŋaar kaak aamin iŋ nunu, ŋa bal aamine iŋ nun di, ŋa aamin oki iŋ ŋaar kaak tabirintu. 45 Ho ŋaar kaak talintu, ŋa talig ŋaar kaak tabirintu oki. 46 Nun kaak portikaw, nu as ɗo duniiner. Ampaa ko, ay gem kaak aamin iŋ nunu goyiyɗo ɗo gondikor. 47 Ya waan cokiya kaawor ho ŋa ginno maan kaak nu kaawiyo, ŋa nununno kat yaaji ɗukume seriine, asaan nu as ɗo duniiner a naa jile gee, nu bal ase a naaco ɗukume seriine. 48 Kar ŋaar kaak poocintu ho icɗo kaawor, iŋ kaaw taar-at ko, seriin asiy obin̰ji ɗo ƴiriy ta ba aaro. 49 Ka seener gay, nun bal imilin kaaw-an min ɗo kaar. Kar gay, ŋa Tanni kaak tabirintu kat berduut kaaw-anta, asaan naa gaarin ɗo geemir. 50 Nun iban kadar kaaw taat Buŋ kaawtu-an, taar bera goye ka gaasɗo ɗo geemir. Iŋ taar-at ko, kaaw okintit taat nu kaawiyo, taar asa min ɗo Tanni. »

13

1 Wiktin taat iidin ta Paak gaaye, Iisa ibin ko kadar wiktin taat ŋaa rasin duniin nec ko ho ŋaa yeepeŋ ko ɗo Tacco. Ŋa elgig geen̰ji kuuk ɗo adiy ka kiɗar iŋ ele kaak gaasɗo tak-tak. 2 Iŋ maako, Iisa iŋ maajirnay goytu tee. Sando, Seetanne un̰je ko ɗo adiy ka Zuudas, roŋji ka Simon Iskariyoot a ŋaaji isine ɗo Iisa. 3 Iisa iban kadar ŋa asa min ɗo Buŋdi ho ŋaa yeepe pey loci. Ŋa iban oki kadar Tacco berjiig gamin okin̰co ɗo pisin̰ji. 4 Wiktin taat ŋu tiyo, Iisa uctu ho ŋa soriit batkoy, ŋa ictu n̰aŋguuna ho ŋa ɗuunit maasoy. 5 Kar ŋa weertu amay ɗo maan ka acindi ho ŋa teestu acin̰ ase ku maajirnay ho ŋa sooyin̰co iŋ n̰aŋguun kuuk ɗo maasoy-aku. 6 Wiktin taat ŋa otiiji ɗo Simon Piyer, Simon pooctu aman : « Gem kol Rabbiney, kiŋke acaaduɗo ase kunto. » 7 Iisa ɗiyiiji aman : « Diŋka-aŋ, kiŋ ibanno maan kaak nu giniy-aŋka, kar gay, neginda ja kat ki asiy ibinin̰ji. » 8 Simon Piyer ɗiyiiji aman : « Ha’a ! Kiŋ acaaduɗo tak-tak ase kunto. » Iisa gay telkiiji aman : « Ya nu baljiŋ acin̰ gay, kiŋ gasaaɗo pey haginen̰ iŋ nunu. » 9 Ampaa ko, Simon Piyer ɗiyiiji aman : « Gem kol Rabbiney, kiŋ acaaɗo asindu di, kiidu acin̰ pisindu ho kaar oki. » 10 Kar Iisa ɗiytu aman : « Ya gem kaak ac ko ziy-ak, ŋaar cawar ko, illa asin̰ji di raka ace. Kuŋ cawar ko, kar gay, okiŋkonno. » 11 Ŋaar ibingig ko gem kaak asaaji isine. Paa ko, ŋa kaawtu aman : « Okiŋko, ku cawarro. » 12 Min Iisa aciig asin̰co ku maajirnay, ŋa isiit batkoy ho ŋa goytu pey ɗo teendi. Kar ŋa indiigu aman : « Has, ku ibinig maan kaak nu giniiko-aŋka walla ? 13 Kuŋ kolaan a ‟ Gem kol Tacco ” wal ‟ Gem kol Rabbiney ”. Ya ku kaawa ampa-ak, ku kaawa seene, asaan ŋa nun ko. 14 Hadi, ya nun kat Takko ho Rabbinko kaak acig asiŋko, kuŋko oki, kuu acguwe asiŋko benanniko. 15 Maanna-aŋ, nu gaarkoŋ a kuu ginguwe ar kaak nu gaariiko. 16 Cokiyoŋ, naako kaawe seene : ɓerre, ŋaar pakgigɗo gemoy, ho gem kaak ŋu tabirtu sa, ŋa pakgigɗo gem kaak tabirga. 17 Diŋ gay, maanna-aŋ, ku ibingig ko, ho ya ku karmiyga, kuu goye ɗo galal. 18 Kar gay, nun kaawaaɗo ɗo bi ka kuŋ okiŋko. Nun ibingig geendu kuuk nu doɓtu-aku. Kar gay, kaaw taat ŋu siirtu ɗo Kitamner yaa ase ɗo werti aman : ‟ Gem kaak tee iŋ nunu, gin adiner. ” 19 Nu minaakoŋ ko min diŋka, ya maanna-ak ase, kuu aamine kadar ŋa nun kaak nunu. 20 Cokiyoŋ, naako kaawe seene : gem kaak obig samaan ŋaar kaak nu tabirtu, ar ŋa obintu nun meendu, ho ya ŋa obintu gay, ar ŋa obig oki ŋaar kaak n̰aamintu. » 21 Min Iisa kaawtu pa-ak, kelmoy amiltu piw ho ŋa kaawiico bal cigile aman : « Ka seener nu kaawaako, rakki minninko yaadu isine. » 22 Maajirnay teestu tale odinco, asaan ŋu ibanno Iisa kaawa ɗo bi ka waa. 23 Min maajirna-ak, ŋaar kaak Iisa elgiyo goy ɗo serpey. 24 Simon Piyer kaawiiji iŋ odinay a ŋaa indin̰ Iisa ɗo gemoy kaak ŋa kaawiyo. 25 Hiyya, maajirin̰ce-ak oniiji ɗo Iisa ho ŋa indiig aman : « Gem kol Rabbiney, ŋaar waa ? » 26 Iisa telkiiji aman : « Naa ice lokumne, naa ocumin ɗo tiwir, kar naajig berin ɗo gem-aka. » Kar Iisa ictu lokumne, ŋa ocumiita ho ŋa beriijit ɗo Zuudas, roŋji ka Simon Iskariyoot. 27 Min Zuudas obiig lokumne-at, Seetanne un̰jiiji. Kar Iisa ɗiyiiji aman : « Zuudas, maan kaak ki rakiy gine-ak, ginig koɗok. » 28 Min gee kuuk tiya iŋ Iisa-ak, waanco rakki sa bal ibinin kaawoy. 29 Sando, Zuudas gay, ŋaar ko dummiyaacog gurusco. Ansii ko, maajirin daarin̰ pakirtu a wal Iisa kaawji ɗo Zuudas a ŋa ɓaa gidiye tee ka iidiner, wal ŋaa ɗeeɗe gurus ɗo pokirnar. 30 Zuudas gay, min ŋa okumiit lokumney-at, koɗok di, ŋa amiltu kara. Wer gay aando. 31 Min Zuudas amiltu kara, Iisa ɗiytu aman : « Diŋka-aŋ, nun Roŋ gemor, nu gasit ko darjiner. Iŋ nun ko, gee taliit darjin ta Buŋdi. 32 Asaan nu gaaraat darjin ta Buŋdi ɗo geemir ho Buŋ sa gaaraat tanto ɗo geemir. Ɗak ko sooɗ di, ŋaaco gaarinti, ŋaan coonin kuwa, ni ɓaayiy goye sawa. 33 Gem kol kooginay, nu taayaaɗo pey iŋ kuŋko. Ku asaan bariyindu, kar gay, diŋ nu kaawaako taat nu ɗiyiico ɗo Yuudinnar aman : ‟ Ku gediraaɗo ɓaawe wer kaak nu ɓaayiyo. ” 34 Nu beraako gaanuun ka marbinto : ‟ Elguwoŋ eeŋko ar ku elgiy ziŋka ku maaniiko. Ar kaak nu elgiiko, kuŋko oki elguwoŋ ziŋkiko. ” 35 Ya ku el ziŋkiko, ŋaar-ak, gee yaa ibine kadar ku maajirnar. » 36 Simon Piyer indiig aman : « Gem kol Rabbiney, ki ɓaa momo ? » Iisa telkiiji aman : « Diŋka-aŋ, ki gediraaɗo kiin aaɗindu ɗo wer kaak nu ɓaayiyo, kar gay, neginda ja kat ki asiin aaɗindu. » 37 Piyer ɗiyiiji aman : « Maa di nu gediriiɗo naan̰ aaɗe diŋka ? Nun ooy a naa mate ɗo bi kan̰jiŋ. » 38 Iisa gay telkiiji aman : « Ka seener, ki ooy kii mate ɗo bi kanto walla ? Di cokay, naan̰ kaawe seene : kokir boogaaɗo di, kii tatire dees subba a ki ibinginno. »

14

1 Iisa ɗiytu pey aman : « Dakoŋ ginenno kolaw. Beroŋ gelbinko ɗo Buŋdi ho lotu oki. 2 Ɗo ger ka Tanni, werin goy dakina. Paa ko, nu dakiiko kaawɗo a nu ɓaako siye wero. 3 Ya nu ɓaawe ho nu dakko siy wer gay, naa yeepe ho nu asiiko sokiŋko, ku ɓaayiy goye oki ɗo wer kaak nu ɓaayiyo. 4 Kuŋ ibingit botol taat iya gee ɗo wer kaak nu ɓaayiyo » 5 Tooma ɗiyiiji aman : « Gem kol Rabbiney, nin ibanno wer kaak ki ɓaayiyo. Kar gay, maman nii ibinin botilin̰ ? » 6 Iisa ɗiytu aman : « Nun meendu ko botol-ata. Nun di oki seene ho goye. Waan ginno kaak yaa ɓaa ɗo Tanni ya ŋa bal bire min lotu. 7 Uudin taat ku ibinginu, kuu ibinin̰ oki Tanni. Kar gay, min diŋ di, kuŋ ibinig ko ho ku talga. » 8 Pilip ɗiyiiji aman : « Gem kol Rabbiney, gaarnin̰ ja Takko, ek di, necintiŋ ko. » 9 Iisa telkiiji aman : « Iŋ elgin-aŋ kat gi goy sawa di, geekaaɗe Pilip, yoo diŋ sa ki ibinginno di misa ? Ya gem kaak talintu, ŋaar talig Tanni oki. Kar maa di ki kaawiy aman : ‟ Gaarnin̰ ja Takko ”. 10 Ki bal aamine kadar nu goy iŋ Tanni ho Tanni goy iŋ nunu walla ? Kaawor taat nu kaawiiko-an, nu bal imilin min ɗo kaar, kar gay, ta asa min ɗo Tanni. Ŋaar kat goy iŋ nunu ho ŋaar di ginaat riyoy-anta. 11 Aaminoŋ ɗo kaawor a nun goy iŋ Tanni ho Tanni goy iŋ nunu. Ya ku gediraaɗo aamine ɗo kaawor-at sa, aaminoŋ ɗo bi ka riy taat nu giniyo. 12 Cokiyoŋ, nu kaawaako seene : gem kaak yaa aamine iŋ nunu, ŋaa gedire ginin̰ gamin kuuk nu giniyo. Ŋa gin pey botol ŋaa gine gamin kuuk pak ŋuur-aŋku, asaan nun coona wer ka Tanni. 13 Ho gamin okin̰co kuuk kuu inde iŋ siŋdu, nu asa ginin̰co. Ansi-ak, Roŋ ka Buŋdi yaa gaarin darjin ta Tacco. 14 Ya ku inda maan iŋ siŋdu, nun naa ginin̰ji. » 15 Iisa ɗiytu pey aman : « Ya ku elgiinu, kuu cokiye kaawor. 16 Naako indin̰ Tanni ho ŋaako n̰aame waan ka pey kaak asaako gaayiŋko. Ŋaa goye doo iŋ kuŋko. 17 Waanna-ak gay, ta Ruwwin ta seener. Gee kuuk el gamin ku duniiner, ŋuur gasaatɗo, asaan ŋu talgitɗo ho ŋu ibingitɗo. Kar kuŋko gay ibingita, asaan ta goy iŋ kuŋko ho taa goyeŋ ko ɗo gelbinkon di. 18 Ansi-ak, nu rasaakonno gollina. Nu asa goye iŋ kuŋko. 19 Ɗak sooɗ di, gee kuuk el gamin ku duniiner talaanno pey. Kuŋ gay yaan talindu, asaan nun goya ho kuŋko oki yaa goye. 20 Ƴiriy taar-at, ku asiy ibine kadar nun goy iŋ Tanni ho kuŋ goy iŋ nunu, ho nun sa goy iŋ kuŋko. 21 « Ay gem kaak cokiya kaawor ho ŋa karmiyaata, ŋaar ko elgiinu ho Tanni sa yaa elin̰ ŋaar kaak elgiinu. Nun sa naa elin̰ji ho nu cigilaajiɗo maanna. » 22 Zuud ɗiyiiji ɗo Iisa aman : « Gem kol Rabbiney, maman ki kaawiy a kii gaare zin̰ loni, kar ɗo gee kuuk el gamin ku duniiner gay, ki cigiliy zin̰ ? » (Zuud-ak gay, ŋaar keeji min Zuudas Iskariyoot.) 23 Iisa telkiiji aman : « Gem kaak elgiinu-ak, yaa karmiyin kaawor ho Tanni sa yaa elin̰ji. Seertini iŋ Tanni niiji ɓaawe ho ni ɓaayiy goye iŋ ŋaara. 24 Gem kaak elginno, ŋaar karmayɗo kaawor. Ibinoŋ kadar kaaw taat nu kaawiiko-an, nu bal imilin min ɗo kaar, kar gay, ta asa min ɗo Tanni kaak n̰aamintu. 25 Nu kaawiikonta ɗo wiktin taat nu goy misa iŋ kuŋko. 26 Ruwwin ta Buŋdi taat Tanni Buŋ yaako n̰aame iŋ siŋdu-at, taar ko yaako gaarin̰ gamin okin̰co ho taako moyin̰ kaawnar okin̰co. 27 « Diŋka-aŋ, nun ɗeetaw ho nu rasaako aapiye. Aapiy taat nu rasiiko-an, taar aapiy tanto di. Nun bergitɗo ar gee ku duniiner bergiyo. Dakoŋ barjilenno ho dakoŋ ginenno kolaw. 28 Ku dor di, nu ɗiyko a ‟ nu ɗeetaw ho naako yeepe ”. Zer ya ku elgiinu, aditko yaa gine portiko, asaan nu coona wer ka Tanni, ŋaar kaak pakginu. 29 Min gamin-aŋ bal ase misa, nu kaawkonta ko a wiktin taat gamin-aŋ yaa kuuniye, kuu aamine iŋ nunu. 30 Nun kaawaaɗo pey dakina iŋ kuŋko, asaan sultan ka duniiner asaw. Kar gay, ŋa ginno gudurre lotu. 31 Illa gee ku duniiner yaa ibine kadar nu elgig Tanni ho gamin okin̰co kuuk nu giniy-ak, nu ginaag uudin taat ŋa kaawiidu. Diŋ gay ucoŋ, ɗeetinte min anne ! »

15

1 Iisa ɗiyiico pey ɗo maajirnay aman : « Nun ar et kaak taɓ kaak ŋu koliy bin̰ ho Tanni gay gemoy ka et-aka. 2 Leeginay kuuk waaɗo, ŋa ɗukumaagu. Kar ŋuur kuuk wiya gay, ŋa siyiigu. Pa-ak, ŋu wiyiy pey dakin paka. 3 Kuŋko gay, iŋ kaawin kuuk nu kaawiiko-ak, ku gin ko cawar. 4 Goyguwoŋ iŋ nunu ar nun goyiy iŋ kuŋko. Ya ŋu ɗukumig leegina, ŋu waaɗo. Ŋu wiy-ak, illa ya ŋu goy ɗo etco. Kuŋko oki, ya ku raka gine maan kaak Buŋ rakiyo, illa kuu goyguwe iŋ nunu. 5 Ay gem kaak goy iŋ nunu, nun oki goy iŋ ŋaara, ŋaa wee dakina. Asaan bal nunu, ku gediraaɗo gine maanna. 6 Ŋaar kaak goyaaɗo iŋ nunu, ŋu accin̰ kara ar leegin kuuk ŋu ɗukumig min ɗo etco. Leegin-ak, ŋu aaƴaw, kar ŋuu n̰umin̰co, ŋuu orin̰ ɗo aki taa teen̰co. 7 Kuŋ gay, ya ku goy iŋ nunu, kaawor oki goy iŋ kuŋko, indiguwoŋ maan kaak ku rakiy di ho kuu gasin̰ji. 8 Taloŋ maman darjin ta Buŋdi yaa bayne waraŋ. Taa bayne-ak ya ku wiya roŋ dakina, asaan ansii kat kuu gaare kadar ku maajirnar kuuk taɓ. 9 Nun elgiiko ar kaak Tanni elgiinu. Goyguwoŋ ɗo ele kanto. 10 Ya ku karmiyaat kaawor, kuu goyguwe ɗo ele kanto-aka. Nun oki, nu karmiyiit kaaw taat Tanni kaawiidu ho nu goyiy ɗo elin̰ji. 11 « Nu kaawiiko ansi-ak a galilil yaa goye iŋ kuŋko ho galilko yaa ase ɗo werti. 12 Aŋ ko gaanuun kaak nu beriiko : elguwoŋ ziŋkiko ar kaak nu elgiiko. 13 Ele kaak pak ele okin̰ji, illa gem kaak ooy muut ɗo bi ka roynay ku bici. 14 Ku kuuniytu roynar-ak ya ku ginaat taat nu kaawiiko. 15 Nu kolaakonno pey gay riyor, asaan gay riyor-ak, ŋaar ibanno maan kaak gemoy giniyo. Nu kolaako roynar, asaan nu gaarkoŋ gamin okin̰co kuuk nu dortu min ɗo Tanni. 16 Kuŋ gay, kuŋ balnu doɓindu, kar gay, nu meendu kat doɓiŋko. Nu n̰aamiŋko a ku ɓaayiy wee roŋ kuuk yaa taaye doo. Ansi-ak, maan kaak kuu inde min ɗo Tanni iŋ siŋdu, ŋaako berin̰ji. 17 Maan kaak nu indiy minninkoŋ gay, illa kuu elguwe ziŋkiko. » 18 Iisa kaawtu pey aman : « Ya gee ƴilaako-ak, ibinoŋ kadar nun kat ŋu ƴilin ja awalle. 19 Ya kuŋ kat ar gee ku duniiner, gee ku duniiner yaako eliŋko asaan ku geen̰co. Kar gay, ku arro gee ku duniiner-aŋku. Ŋa nun ko kaak doɓiŋko a kuu goye keeko min gee ku duniiner-aŋku. Ɗo bi ŋaar-ak ko, ŋu ƴiliiko. 20 Moyon kaaw taat nu kaawiiko a ‟ ɓerre, ŋaar pakgigɗo gemoy ”. Gee taaɓiyintu, ho ŋu asaako taaɓiyiŋko kuŋko oki. Ya ŋu karmiyiit kaawor tanto, ŋuu karmiyin taŋko oki. 21 Gamin-aŋ okin̰co, ŋuuko ginin̰co ɗo bi kanto, asaan ŋuur ibingigɗo ŋaar kaak tabirintu. 22 Zer, ya nu bal ase ho nu balco kaawe, ŋaar-ak, ŋu bal gine zunuubinna yoo rakki. Diŋ gay, ŋu ginno botol taat waan yaaco saamiyin̰ zunuubinnico. 23 Gem kaak ƴilaanu, ŋaar ƴilaag Tanni oki. 24 Ɗo uŋco, nu giniig gamin kuuk ajbay kuuk waan bal ginin̰ ƴiriy rakki. Ya nu bal gine ampa-ak, ŋu ginno zunuubinna. Kar gay, ŋu talig gamin kuuk nu gintu-aku, ho iŋ taar-at sa, diŋ ŋu ƴilaanu ho ƴilaag Tanni oki. 25 Ɗo gaanuunco, ŋu siir aman : ‟ Ŋu ƴilin bal botol. ” Gee-aŋ ƴilintu asaan kaaw taat ŋu siirtu-an yaa ase ɗo werti. 26 « Nu ɓaako n̰aame min ɗo Tanni waan kaak yaako gaayiŋko. Taar Ruwwin ta seener, ta asa min ɗo Tanni. Ya ta ase, taako goye saadiner. 27 Kuŋko oki yaa goye saadinnar, asaan min ɗo teesindi, gi goy sawa di.

16

1 « Nu ɗiyiiko ansi-ak a ku rawtiitɗo imaanko. 2 Ŋu asaako atkiŋko min ɗo geriyco ku salaaner ho wiktin asaw taat gee asiiko dagguwiŋko. Ŋuur kuuk yaako deeŋkoŋ gay, loco-ak, illa ŋuu gine riy ta Buŋdi. 3 Maanna-aŋ, ŋuu ginin̰ji, asaan ŋu ibingigɗo Tanni ho nun sa, ŋu ibinginno. 4 Nu kaawiiko min diŋka-aŋ, asaan wiktin taat maanna-ak yaa ase, kuu ibine kadar nu miniŋkoŋ ko. Min ɗo teesindi, nu balko kaawin̰ gamin-aŋku, asaan nu goy misa iŋ kuŋko. » 5 Iisa ɗiyiico pey ɗo maajirnay aman : « Diŋ gay, nun coona ko wer ka ŋaar kaak tabirintu. Kar minninko, rakki sa indiginno aman : ‟ Ki ɓaa momo ? ” 6 Ku barjiltu-aŋ, asaan nu ɗiyko a nu ɗeetaw. 7 Sando, nun gay kaawaako seen di a ya nu ɗeet di guna. Asaan ya nu bal ɗeete, waan kaak asaako gaayiŋko asaakonno. Kar ya nu ɗeet gay, nu ɓaako n̰aamin̰ji. 8 Ya ŋa as gay, ŋa asaaco gaare ɗo gee ku duniiner kadar maan kaak ŋu pakiriy ɗo bi ka zunuubinnar, ɗo bi ka maan kaak ɗo botiliy ho ɗo bi ka seriiner, ŋaar ɗo botiliy. 9 Ŋa asaaco gaare ɗo bi ka zunuubinnar, asaan ŋu bal aamine iŋ nunu. 10 Ŋa asaaco gaare ɗo bi ka maan kaak ɗo botiliy-ak, asaan nu coona ɗo Tanni ho ku talaanno pey. 11 Ho ɗo bi ka seriiner gay, ŋa asaaco gaare, asaan sultan ka duniiner, seriin obig ko. 12 « Ɗak gamin dakina kuuk nu balko kaawin̰co misa. Kar gamin ŋuur-ak gay, ya nu kaawkoŋgu diŋka, ku ibinaaɗo baaco. 13 Wiktin taat Ruwwin ta seener yaa ase, taako iyiŋko ɗo botol ta seener okintiti. Ka seener gay, ta kaawaakonno gamin kuuk ta imiliy min ɗo kaati. Kar gay, taako kaawe gamin okin̰co kuuk ta dortu ho taako gaare gamin okin̰co kuuk yaa ase neginda. 14 Ruwwin ta seener-ak yaa ice min tanto ho taako gaarin̰co. Ampaa ko, ta asaako gaare gudurre ta darjiner. 15 Gamin ku Tanni okin̰co, ŋuur kunto oki. Ɗo taar-an ko, nu ɗiyiiko aman : ‟ Ruwwin ta seener asa gaare gudurre ta darjiner, asaan gamin kuuk taako gaare-ak, ŋuur min lotu. ” » 16 Iisa ɗiyiico pey aman : « Ɗak ko sooɗ di, ku talaanno pey ho ba aar sooɗ di, kuun talindu pey. » 17 Min maajirnay ku Iisa, daarin̰ indiy ziŋkico aman : « Ŋa raka kaawe maa ? Ŋa ɗiyiy a ɗak ko sooɗ di, gi talaagɗo pey ho ba aar sooɗ di, gi asiy talin̰ji. Ho pey, ŋa ɗiyiy a ŋaa coone wer ka Tacco. Gamin-aŋ raka kaawe maa ? » 18 Maajirnay indiy pey ziŋkico aman : « Ŋa kaawiy a ‟ ɗak ko sooɗ di ”, kar kaawoy-an raka kaawe maa ? Gi ibanno baati. » 19 Sando, Iisa iban kadar maajirnay raka indin̰ji. Ampaa ko, ŋa ɗiyiico aman : « Kaawor taat a ‟ ɗak ko sooɗ di, ku talaanno pey ho ba aar sooɗ di, kuun talindu-an ” kat, ku bal ibine baati wala maman ? 20 Hadi, cokiyoŋ, naako kaawe seene : ku asa ale ho ku asa marmile. Gee ku duniiner gay asa site. Ku asa taaɓiye, kar taaɓinko gay yaa newse iŋ galal. 21 Daatik taat atti awaata, ta taaɓiya dakina. Ta taaɓiyiy-ak, asaan wiktinti ta weendi nec ko. Kar ya mic amil koŋ gay, koɗok di, ta rawtiit taaɓinti ho ta aaciyiyo, asaan ta wee roŋ gemor. 22 Kuŋ sa, diŋ ku taaɓiyaw. Kar gay, nu asaako taliŋko pey, ho ɗo ƴiriy taar-at, aditko yaa miine iŋ galal, ho galal-at, waan gaamaatɗo pey minninko tak-tak. 23 « Ƴiriy taar-at, ku indaanno pey yoo maanna. Ka seener nu kaawaako waraŋ : ay maan kaak ku indiy iŋ siŋdu, Tanni yaako berin̰ji. 24 Yoo diŋka, ku bal inde misa maan iŋ siŋdu. Indiguwoŋ ho kuu gase. Ansii kat, aditko yaa miine iŋ galal. » 25 Iisa kaawtu pey aman : « Nu kaawkoŋ gamin-aŋ okin̰co iŋ dele ka daŋlal. Kar gay, wiktin asaw taat nu deliikonno pey daŋla. Naako kaaweŋ ko waraŋ di ɗo bi ka Tanni. 26 Ƴiriy taar-at, kuu inde Buŋ iŋ siŋdu. Nu kaawaakonno a naako inde Tanni ɗo bi kaŋko, 27 asaan ka seener, Tanni meen̰ji elgiiko. Ŋa elgiiko-ak, asaan ku elgiinu ho ku aamin kadar nu as min ɗo Buŋdi. 28 Nu as min ɗo Tanni ho nu goytu ɗo duniiner. Diŋ gay, nu rasaat ko duniin-anta ho nu coona wer ka Tanni. » 29 Maajirnay ɗiyiiji aman : « Tal di, diŋ ki kaawa ko waraŋ. Ki dello pey daŋla. 30 Diŋ ni tal ko kadar kiŋ iban gamin okin̰co, nam gamin kuuk gee rakiy yaan̰ inde oki. Ɗo taar-an ko, ni aaminiy kadar ki as min ɗo Buŋdi. » 31 Iisa telkiico aman : « Diŋ ja kat ku aamine walla ? 32 Hadi, wiktin asaw ho taar as ko, taat ku asiy totire, ay gem di yaa ice botiliy, kuun rasindu keedu. Kar nun gay keeduɗo, asaan Tanni goy iŋ nunu. 33 Gamin-aŋ, nu kaawkoŋ min diŋka, asaan kuu goye iŋ aapiye iŋ nunu. Ka seener, kuu taaɓiy ɗo duniiner. Kar gay, ɗuunoŋ masisko, asaan nun gedirtit ko ɗo duniiner-anta. »

17

1 Min Iisa kaawtu pa-ak, ŋa jaaliig kaay ho ŋa indiig Tacco Buŋ aman : « Baaba, wiktinti ase. Beror ko darjine ɗo nun kaak Roŋjiŋ a nun sa, naa gaarin darjinen̰. 2 Ki berduug gee okin̰co ɗo pisindu. Ansi-ak, naaco bere goye ka gaasɗo ɗo gee okin̰co kuuk ki beriidu-aŋku. 3 Goye ka gaasɗo-ak, illa ŋuun̰ ibine, kiŋ Buŋ keejiŋ di ka seener, ho ŋuu ibinin̰ pey ŋaar kaak ki tabirtu, nun ko Iisa Masi. 4 Nu gaarit darjinen̰ ɗo adiy ka kiɗar ho nu gaasit ko riy okintit taat ki beriidu a naa gine. 5 Diŋ gay, Baaba, berduut ko darjin uŋci loci. Darjin-at, nu ginit ko iŋ kiŋke min duniin bal kilgiye misa. 6 « Gee kuuk ki doɓtu min ɗo duniiner ho ki beriidu-ak, ŋuur ibingiciŋ, asaan nu gaarin̰ciŋ loco. Nu gaarin̰ciŋ a ŋuun̰ ibine. Okin̰co, ŋu kun̰jiŋ, ki berduugu ho ŋu karmiya kaawon̰. 7 Diŋ ŋuur iban kadar gamin okin̰co kuuk nu gintu asa min lociŋ, 8 asaan nu gaarcot kaawon̰ taat ki beriidu ho ŋu cokiyta. Ŋu iban kadar ka seener, nu asa min lociŋ ho ŋu aamin kadar ŋa kiŋ ko tabirintu. 9 « Nu indaacinno ɗo bi ka gee ku duniiner, kar gay, nu indaaciŋ ɗo bi ka ŋuur kuuk ki beriidu, asaan ŋu kun̰jiŋ. 10 Gee okin̰co kuuk kunto, ŋuur kun̰jiŋ, ho gee okin̰co kuuk kun̰jiŋ, ŋuur kunto. Ho iŋ gee ŋuur-aŋ ko, nu gaariy darjiner. 11 Diŋ gay, nun, naa rasin ko duniine ho naa coone ɗo werin̰. Ŋuur gay goy misa ɗo duniiner. Baaba, kiŋ kaak cawar aale, gooƴgu iŋ gudurre tan̰ji, gudurre taat ki beriidu. Gooƴgu a ŋuu kuuniye ar gem rakki, ar kiŋke iŋ nunu, gi rakki. 12 Wiktin taat nu goyiy iŋ ŋuura, nu gooƴig iŋ gudurren̰ taat ki beriidu. Nu gooƴiigu nam waanco sa bal rawte, illa ŋaar kaak yaa rawte a kaaw taat ŋu siirtu ɗo Kitamner yaa ase ɗo werti. 13 Diŋ gay, nun coona ko ɗo werin̰. Ya nu kaawa pa-ak wiktin taat nu goy misa ɗo duniin-an, nu kaaw a galal taat nu gintu yaa miinin̰ aditco tak. 14 Nu gaarcot kaawon̰, kar gee ku duniiner gay ƴilgu, asaan ŋu attanno iŋ ŋuura, ar nun oki attanno iŋ gee ku duniiner-aku. 15 Nu indaacinno a kii imilin̰ min ɗo duniiner, kar gay, nu indaaciŋ a kii gooƴin̰ min ɗo Seetanner. 16 Ŋuur gee ku duniinerro ar nunu gemtiɗo. 17 Ginu a ŋuu kuuniye kun̰jiŋ tak-tak iŋ botol ta seener. Seen gay, taar ko kaawon̰. 18 Nu tabiraag gee-ak ɗo adiy ka kiɗar, ar nun oki, ki tabirin ɗo adiy ka kiɗar. 19 Ɗo bi kan̰co, nu ras zir okin̰ji loci a ŋuur oki yaa kuuniye geen̰ji tak-tak. 20 « Kar gay, nu indaacinno ɗo bi maajirnar kuuk goy diŋka-aŋ di, nu indaaciŋ oki ɗo bi ka gee kuuk asa aamine iŋ nunu iŋ kaaw taat ŋuuco kaawe. 21 Nu indaaciŋ a ŋuur okin̰co yaa kuuniye rakki. Baaba, kiŋ goy iŋ nunu ar nun goy iŋ kiŋke, nu raka a ŋuur oki yaa n̰ume iŋ ginte a gee ku duniiner yaa ibine kadar kiŋ kat tabirintu. 22 Nu bercot darjin taat ki beriidu lotu a ŋuu kuuniye ar gem rakki, ar kiŋke iŋ nunu, gi rakki. 23 Nun goy iŋ ŋuura ho kiŋ goy iŋ nunu. Ansi-ak, ŋu gin botol taat ŋuu kuuniye ar gem rakki di, ho ampaa ko, gee ku duniiner yaa ibine kadar ŋa kiŋ ko kaak tabirintu ho ki elgiigu ar kaak ki elgiinu. 24 « Baaba, gee-aŋ, ki berduugu. Nu raka a ŋuu goye iŋ nunu ay wer kaak nu goyiyo. Ampaa ko, ŋuu talin darjiner. Ki berduut darjine-at, asaan ki elgin min duniin bal kilgiye misa. 25 Baaba, kiŋ ginaag ay maan iŋ botiliy. Gee ku duniiner, ŋuur balin̰ ibine. Kar nun gay ibinin̰ciŋ ho geendu-aŋ sa ibin kadar kiŋ ko kaak tabirintu. 26 Nu gaarin̰ciŋ loco ho naan̰ gaare pey a ele kaak ki elgiinu yaa goye loco oki. Ho nun meendu sa, naa goye iŋ ŋuura. »

18

1 Min Iisa gasiit kaawoy-ata, ŋa uctu iŋ maajirnay ho ŋu ɗeettu aar corkilol kaak ŋu koliy Sedron. Wer-ak gin jineene. Iisa iŋ maajirnay un̰jitu ɗo jineen-aka. 2 Wer-ak, Zuudas kaak asaaji isine ɗo Iisa sa ibingiga, asaan wer-ak, Iisa iŋ maajirnay jaawgiy iŋ menaw. 3 Hiyya, ɗo wer-ak, Zuudas uctu iŋ askirin ku Room ho iŋ askirin ku agindaw ku gay satkiner iŋ ku Pariziyennar. Ŋa ogiriico ho ŋa iyiig ɗo jineen-aka. Askirna-ak sok garti, biruwna ho iŋ lampina. 4 Iisa gay, ŋaar iban ko maan kaak yaaji ase. Ampaa ko, ŋa asiico moota ho ŋa indiigu aman : « Ku bariya waa ga ? » 5 Ŋuur gay telkiiji aman : « Ni bariya Iisa kaak min Nazareet. » Iisa ɗiyiico aman : « Ŋa nun ko aŋka. » Ɗo wer-ak, Zuudas kaak isinaaji ɗo Iisa-ak sa goya. 6 Ɗo wiktin taat Iisa ɗiytu aman : « Ŋa nun ko aŋka », ŋu dendirtu aaro ho ŋu sollitu keɗer. 7 Iisa indiig pey aman : « Ku bariya waa ga ? » Ŋuur gay ɗiyiiji aman : « Ni bariya Iisa kaak min Nazareet. » 8 Iisa telkiico aman : « Nu ɗiykon ɗoo a nun ko aŋka. Ya ŋa nun di kaak ku bariyiy-ak, rasoŋ maajirnar-aŋ yaa ɗeete. » 9 Ŋa kaawtu ansi-ak, asaan kaaw taat ŋa kaawtu awalle yaa ase ɗo werti aman : « Baaba, min gee kuuk ki beriidu-aŋ, nu bal rawte yoo waan minninco. » 10 Hiyya, ɗo wer-ak, Simon Piyer kaak gin seepin-ak ceepiiga ho ŋa asiɗiig gay riyor kaak gina riy ɗo mee satkiner ka tatko ho ŋa ɗukumiijit ɗeŋgey ta meeda. Gay riyor-ak, siŋji Malkuus. 11 Iisa gay ɗiyiiji ɗo Piyer aman : « Un̰jig seepinen̰-aŋ ɗo caapoy. Ya lociŋ-ak, taaɓin taat Tanni kaawtu a naa taaɓiye-at, nu aawaatɗo walla ? » 12 Min ŋaar-ak, askirna iŋ tatkuwco, iŋ askirin ku agindaw ku Yuudinnar okin̰co, ŋu obiig Iisa ho ŋu ɗuuniiga. 13 Hiyya, ŋu iyiijig ja ɗo gem rakki, siŋji Han. Ŋaar gay, takan̰ daaciy ta Kayip. Ɗo elig taar-at, Kayip ko mee satkiner ka tatko. 14 Ŋaar ko kaak taaƴig agindaw ku Yuudinnar aman : « Guna ya gem rakki di mat ɗo bi ka gee okin̰co. » 15 Simon Piyer iŋ giji maajirin̰ce ka pey aaɗaag Iisa. Maajirin̰ce ka pey-ak gay, mee satkiner ka tatko ibingiga. Paa ko, ŋa un̰jitu iŋ Iisa ɗo ger ka mee satkiner ka tatko. 16 Kar Piyer gay pey kara ɗo bit ka botildi. Hiyya, maajirin̰ce kaak mee satkiner ka tatko ibingiy-ak amiltu kara. Ŋa kaawiitit ɗo daatik taat gooƴa botol a taa rasin̰ Piyer yaa un̰je oki. 17 Wiktin taat Piyer un̰jiyo, daatik taat gooƴa botol-at indiig aman : « Kiŋke oki min maajirnay ku gem-aŋ ɗoo ? » Piyer telkiitit aman : « Ha’a, nun maajirin̰ceyɗo. » 18 Ɗo wiktin taar-at, us diyaw. Paa ko, gay riyor iŋ askirin kuuk gooƴa wer-ak biƴtu ako ŋu ooriyo. Piyer sa peytu iŋ ŋuura, ŋa ooriyo. 19 Kar mee satkiner ka tatik indiig Iisa ɗo bi ka maajirnay ho ɗo bi ka ɓilde kaak ŋa ɓildiy gee. 20 Iisa gay telkiiji aman : « Nun kaaw bal cigile ɗo uŋco ka gee okin̰co. Iŋ menaw, nu ɓildigiy gee ɗo geray ku salaaner ho ɗo ger ka Buŋdi. Nu bal kaawe maan tak-tak iŋ cigile. 21 Kar maa di ki indiin pey ? Ya ki rakaw, indig ja gee kuuk dorintu. Ŋuur iban taat nu kaawiico. » 22 Ɗo kaawoy taar-at, askirin̰ce rakki min kuuk peya ɗo wer-ak baasiig Iisa. Ŋa kaawiiji aman : « Ampaa kat ki telkiiji ɗo mee satkiner ka tatko walla ? » 23 Kar Iisa gay telkiiji aman : « Ya nu kaaw jookumo, gaarduug ja nigindu. Kar ya kaaw taat nu kaawtu-an kat ɗo werti gay, maa di ki baasiinu ? » 24 Min ŋaar-ak, Han n̰aamiig Iisa ɗo Kayip, mee satkiner ka tatko. Wiktin taat ŋa n̰aamiijiga-ak, Iisa, ŋu bal ipirin̰ misa. 25 Wiktin taar-at, Piyer gay oora misa ako. Kar ŋu indiig pey aman : « Kiŋke oki min maajirnay ku gem-aŋ ɗoo ? » Kar Piyer gay tatirtu aman : « Ha’a, nun maajirin̰ceyɗo. » 26 Kar min gay riyor kuuk gina riy ɗo mee satkiner ka tatko-ak, goy gem rakki jaamay ka gem kaak Piyer ɗukumtu ɗeŋgey-aka. Gem-ak ɗiyiiji ɗo Piyer aman : « Kiŋke-aŋ, nu balin̰ tale iŋ Iisa ɗo jineendi walla ? » 27 Piyer gay tatirtu pey. Hiyya, ɗo wer-ak, kokir boogtu. 28 Kar iŋ kawtir kawtira, ŋu amiltu min ɗo ger ka Kayip ho ŋu iyiig Iisa ɗo ger ka Pilaat, tatkaw ka Room. Kar agindaw ku Yuudinnar-ak bal un̰je, asaan ŋu rakaaɗo nige ziŋkico uudin taat gaanuunco ɗiytu awalle min ŋuu tee tee ka Paakdi. 29 Ampaa ko, Pilaat amiliico, ŋa dakiig gas kara. Kar ŋa indiig aman : « Gem-aŋ, ku gasji maa kaawra ? » 30 Agindaw-ak telkiiji aman : « Ya gem-aŋ kat bal nige-ak, zer ni iyaajigɗo anne. » 31 Pilaat gay ɗiyiico aman : « Di ŋaar-ak, oboŋga ku maaniiko, ku ɓaayiy deen kaawoy uudin taat gaanuunko ɗiytu. » Ŋuur gay telkiiji aman : « Nin bal gine botol taat nii dee gemo. » 32 Iisa gay kaaw ja ko maman ŋa asiy mate. Ansii kat, uudin taat agindaw-ak kaawtu, kaaw-at astu ɗo werti. 33 Min ŋaar-ak, Pilaat un̰jitu pey ɗo geriy, ŋa koliig Iisa, kar ŋa indiig aman : « Has, kiŋke-aŋ ko sultan ka Yuudinnar walla ? » 34 Iisa telkiiji aman : « Kaawon̰-an, ki meen̰jin di pakire wala gee ku pey kat kaawjiŋ bir ? » 35 Pilaat gay kaawiiji aman : « Ya lociŋ-ak, nu Yuudin̰ce walla ? Ŋuur gee ku darren̰ iŋ agindaw ku gay satkiner kat iyin̰ciŋ lotu. Kaawor ja, ki nig maa ? » 36 Iisa telkiiji aman : « Jarɗor tanto, taar ɗo duniinerro anne. Zer ya jarɗor kat anne-ak, wiktin-an, geendu jilintu ko min ɗo pise ku agindaw ku Yuudinnar. Kar gay, jarɗor tanto, taar ɗo duniinerro anne. » 37 Kar Pilaat indiig aman : « Ya pa-ak, kiŋke-aŋ ko sultan ɗoo ? » Iisa gay telkiiji aman : « Kiŋ meen̰jiŋ kaawit ko. Nun, ŋu weentu ho nu as ɗo duniiner asaan naa gaare seene. Gee kuuk raka seene, ŋuur cokiya kaawor. » 38 Pilaat indiig Iisa aman : « Seen gay taar maa ? » Min Pilaat kaawtu pa-ak, ŋa dakiig gas pey Yuudinna-aku ho ŋa kaawiico aman : « Gem-aŋ, nu balji gase kaaw taat yaa iye muutuy. 39 Kar gay, kuŋ gin aadin taat nu pikgiyko gem ka daŋaayner ɗo iidin ta Paakdi. Kar diŋ gay, ku raka naako pikin̰ sultan ka Yuudinnar walla ? » 40 Ŋuur gay kooliiji aman : « Ha’a, ŋaarro. Ni raka Barabaas ! » Sando, Barabaas-ak gay, ŋaar bandin̰ce.

19

1 Pilaat un̰jitu pey ɗo geriy. Ŋa ɗiyiico ɗo askirnar a ŋuu koocin̰ Iisa iŋ korɗiŋgo. 2 Askirna-ak siyiiji jakumne ta sultinniidi ta jamiidi. Iŋ ajimiye kaak ŋu ajimiyiiga-ak, ŋu isiijit ɗo kaay. Kar pey ŋu isiiji batik ta sultinniidi taat dindiko. 3 Ŋu ɓaawiiji moota, kar ŋu ooyiiji aman : « Gem kol sultan ka Yuudinnar, seek ! » Kar ŋu koociiga. 4 Pilaat amiltu pey kara. Ŋa ɗiyiico ɗo Yuudinnar aman : « Taloŋ ! Naakoŋ imilin̰ Iisa kara. Ansi-ak, kuu ibine kadar nu balji gase oorin taat yaa iye muutuy. » 5 Hiyya, Iisa amiltu kara iŋ jakumne ta jamiidi ɗo kaay ho iŋ batik ta dindik-at ɗo ziy. Pilaat ɗiyiico aman : « Aŋ gemko ! » 6 Min agindaw ku gay satkiner iŋ askirin kuuk gooƴa ger ka Buŋdi taliig Iisa-ak, ŋu teestu koole aman : « Ɗooɗig ka etor ! Ɗooɗig ka etor ! » Pilaat gay kaawiico aman : « Icoŋ ku maaniiko dakoŋ ɗooɗ ka etor, asaan nun-aŋ balji gase oorin taat yaa iye muutuy. » 7 Gee-ak telkiiji aman : « Nin gin gaanuun kaak kaawa a ŋaa mate, asaan ŋa ɗiya a ŋa Roŋ ka Buŋdi. » 8 Min Pilaat dortu pa-ak, kolaw obiig pey dakin paka. 9 Ŋa un̰jitu pey ɗo geriy. Kar ŋa dakiig gas Iisa ho ŋa indiig aman : « Kiŋke asa min momo ? » Kar Iisa gay balji telke yoo maanna. 10 Min ŋaar-ak, Pilaat ɗiyiiji aman : « Lotu kat ki rakaaɗo kaawe ? Ki ibanno a nu gin botol taat naan̰ pike wal taat naan̰ ɗooɗe ka etor walla ? » 11 Iisa telkiiji aman : « Ya ki gin botol taat kiin ɗooɗin ka etor-ak, illa taat Buŋ beriijiŋ min kuwa. Iŋ taar-ak kat, ŋaar kaak berintu ɗo pisin̰jiŋ ic kaƴa pak tan̰jiŋ. » 12 Min ŋaar-ak, Pilaat bariya ko botol taat ŋaa pikin̰ Iisa di. Kar Yuudinna gay tees pey koole aman : « Ya ki pikig gem-aŋ, ki royayɗo ka sultan ka tatik ka Room ! Asaan gem kaak gina ziy sultan-ak, ŋaar adiney ka sultan ka tatik ka Room ! » 13 Min Pilaat dortu pa-ak, ŋaa imiliig Iisa kara. Ŋa goytu ɗo wer ka seriiner kaak ŋu pintu iŋ dambay. Wer ka seriiner-ak, Yuudinna kolaag iŋ kaawco a « Gabbata ». 14 Sando, ka kawtinti gay iidin ta Paakdi. Pat ot ƴiriyo. Ɗo wer-ak, Pilaat kaawiico aman : « Taloŋ, aŋ sultinko ! » 15 Ŋuur gay teestu pey koole aman : « Ibiniy weriy ! Ibiniy weriy ! Ɗooɗig ka etor ! » Pilaat indiig aman : « Ku raka naa ɗooɗin̰ sultinko ka etor walla ? » Agindaw ku gay satkiner telkiiji aman : « Ni bal gine sultan ka pey. Sultinni-ak, ŋaar ko sultan ka tatik ka Room-aŋ di. » 16 Hiyya, Pilaat beriicog Iisa, ŋu ɓaayiy ɗooɗin̰ ka etor. Kar askirna-ak obiiga ho ŋu ɗeettu iŋ ŋaara. 17 Wiktin taat Iisa amiliy min ɗo geegirdi-ak, meen̰ji di icig etoy kaak ŋu ɓaayiy ɗooɗin̰ji. Ŋa aaniytu wer kaak ŋu ɓaayiy ɗooɗin̰ji-aka. Wer-ak, ŋu kolaag a « Ɗawik ta kaar » ho iŋ kaaw ta Yuudinnar gay, ŋu kolaag a « Golgota ». 18 Min ŋu ottu ɗo wer-ak, askirna-ak ɗooɗiig Iisa ka etor. Ŋu ɗooɗtu pey gee seer ka atiydi, rakki ɗo meeday, rakki gay ɗo n̰ugilay. 19 Pilaat ɗiyiico ɗo geen̰ji a ŋuu siire maanna, ŋuu ɗooɗin̰ ka etoy ka Iisa. Maanna-ak, ŋu siirji aman : « Iisa kaak min Nazareet, sultan ka Yuudinnar. » 20 Yuudinna dakina garkiyiig maan kaak ŋu siirtu-aka, asaan wer kaak ŋu ɗooɗiig Iisa-ak mootan di iŋ geeger. Ho siire-ak sa, ŋu siirig iŋ kaaw ta Yuudinnar, iŋ ta Roominar ho iŋ ta Greknar. 21 Min agindaw ku gay satkiner ku Yuudinnar taliig maan kaak Pilaat siirtu-ak, ŋu ɓaawiiji. Ŋu ɗiyiiji aman : « Maa di ki siiriy aman : ‟ Sultan ka Yuudinnar ” ? Nin raka kii siire aman : ‟ Gem-aŋ ɗiya a ŋa sultan ka Yuudinnar. ” » 22 Pilaat gay telkiico aman : « Kaaw taat nu siirtu-at, nu siirta. » 23 Askirin gay, min ŋu ɗooɗiig Iisa ka etor, ŋu ɗeeɗiit kesuuney werin pooɗ, ay gem di ictu wer rakki. Kar ŋa gin pey batik yaarko taat bal orpe, ŋu azit werti rakki di min kuwa yoo baata. Taar sa ŋu iciita. 24 Ɗo bit kanti ko, askirin kaawtu benannico aman : « Dakinte eerintiɗo. Kan̰jinte kan̰jen di. Gem kaak ta galji di yaa icinti. » Ampaa ko, kaaw taat ŋu siirtu ɗo Kitamner astu ɗo werti aman : « Ŋu ɗeeɗit kesuuner ho ŋu kan̰je iŋ batkor ta yaarko. » 25 Moota iŋ et kaak ŋu ɗooɗiig Iisa-ak gay, daaɗ peya eɗe, ŋuur atan̰ Iisa, iŋ booti Mariyam, iŋ daaciy ta Kilopaas ho iŋ Mariyam taat min geeger ka Magdala. 26 Wiktin taat Iisa taliit yaaco ho ŋa taliig maajirin̰cey kaak ŋa elgiyo peya ɗo serpiti-ak, ŋa ɗiyiitit aman : « Iya, aŋ ko roŋke. » 27 Kar ŋa kaawiiji pey ɗo maajirin̰cey aman : « An ko yaako. » Min ŋaar-ak di, maajirin̰ce-ak iyiit atan̰ Iisa ɗo geriy. 28 Min ŋaar-ak, Iisa kaawtu aman : « Ibin diyaanu. » Ka seener, ŋa ibina ko kadar riyoy gaase, ŋa kaawtu pa-ak a kaaw taat ŋu siirtu ɗo Kitamner yaa ase ɗo werti. 29 Ɗo wer-ak gin bardil miin iŋ maam tooro ku bin̰di. Askirna-ak ictu bit ka jarɗor, ŋu ɗuuniit ɗo korɗiŋ ta et kaak ŋu koliy « Isoop ». Ŋu coopiig ɗo maamar, kar ŋu n̰aamiijig ɗo bi ka Iisa. 30 Min Iisa aawiiga, ŋa ɗiytu aman : « Hiyya, ta nece. » Min ŋaar-ak, ŋa oniig kaay ho ruwwiney amiltu. 31 Uudin taat ŋu siya ko ziŋkico ɗo ƴiriy ta sabitdi, agindaw ku Yuudinnar bal rake a momtin kuuk ŋu ɗooɗtu-ak yaa goye pey kuwaŋ di. Asaan ƴiriy ta sabit-at, taar yaarko. Hiyya, ŋu kaawiiji ɗo Pilaat a ŋaaco kaawe ɗo askirnar ŋuu ɓaa ƴiimin̰ asin̰co ku gee kuuk ŋu ɗooɗtu-aku. 32 Hiyya, askirna-ak ɓaawtu. Gee kuuk ŋu ɗooɗig iŋ Iisa-ak, ŋu ƴiimiicog asin̰co. Ay gem di, ŋu ƴiimig asin̰ji rakki rakki. 33 Wiktin taat ŋu otiiji ɗo Iisa gay, ŋu gasig ko ŋa mate. Min pa-ak, ŋu bal ko ƴiimin̰ asin̰ji. 34 Kar min askirna-ak, rakki ictu garta, ŋa waaciig Iisa ɗo serpey ho baar iŋ amay amiltu. 35 Gem kaak siirkoŋ gamin-aŋ talig iŋ odinay ho kaawoy-an ka seener. Ŋaar meen̰ji iban kadar kaawoy taat ŋa kaawiy-an ka seener ho ŋa kaawiy a kuŋko oki yaa aamine. 36 Kar awalle gay, ŋu siir ɗo Kitamner aman : « Yoo kaasoy rakki sa, ŋu bal ƴiimin̰ji. » Maanna-aŋ kuuniytu asaan kaaw-an yaa ase ɗo werti. 37 Ɗo wer ka pey ŋu siir ɗo Kitamner aman : « Ƴiriy rakki, odinco, ŋu asa aaniyin̰ ɗo ŋaar kaak ŋu waacig ɗo serpey. » 38 Min gamin-aŋ birtu, gin gem rakki min geeger ka Arimate kaak ŋu kolaag Yuusup. Ŋaar sa maajirin̰cey ka Iisa. Kar ŋa bal kaawe ɗo geemir, asaan ŋa gina kolaw ɗo agindaw ku Yuudinnar. Ŋa ɓaawiiji ɗo Pilaat ho ŋa dakiig inda a ŋaaji rase botol, ŋa ɓaayiy paayin̰ zi ka Iisa. Hiyya, Pilaat ooytu Yuusup ɓaa paayin̰ji, ŋa ɓaayiy tiisin̰ji. 39 Kar gin pey gem ka pey, ŋu kolaag Nikodeem. Ŋaar ko kaak awalle ɓaawji ɗak ko ɗo Iisa iŋ aando-aka. Ŋaar gay iytu itir kaak ŋa amsig buw ku atay kuuk ŋu koliy « miir » iŋ « alowes ». Itir ŋaar-ak, oomiŋkuwiy yaa nece iŋ jeliŋ ka amiydi. 40 Yuusup iŋ Nikodeem ictu jarɗo, ŋu kockiciitit itir uudin taat Yuudinna gingiy ya ŋu tiisa geen̰co, kar ŋu maliyiig zi ka Iisa iŋ kapanne. 41 Ɗo wer kaak ŋu ɗooɗiig Iisa-ak gay gin jineene rakki. Kar atta ɗo jineendi-ak gay gin magin taat ŋu baltit un̰je misa gemo. 42 Uudin taat ka kawtinti sabit ko, pey magin-at sa moota di-ak, hiyya, ŋu un̰jiig zi ka Iisa ɗo maginer-ata.

20

1 Ƴiriy ta dumaas, Mariyam taat min Magdala saktu, ta ɓaayiy ɗo maginer. Min ta ottu, ta tala kar dambi kaak ŋu ɗibiriit magin-ak, ŋu tuŋkilig serpiya. 2 Hiyya, ta yeeptu iŋ gaɗti, ta dakiig gas kun̰ Simon Piyer iŋ maajirin̰ kaak Iisa elgiyo ho ta kaawiico aman : « Ŋu imilig Rabbinte, kar ni ibanno wer kaak ŋu diyiiga. » 3 Min Piyer iŋ maajirin̰ce-ak doriit kaawti, ŋu uctu ho ŋu aaniytu ɗo maginer. 4 Ɗo ɓaan̰co-ak, ŋu gaɗa di. Kar gay, maajirin̰ce kaak rakki-ak gaɗa pakgig Piyer. Ampaa ko, ŋa ogiriiji ɗo maginer. 5 Kar ŋa ƴogiltu ɗo maginer. Ŋa taltu jarɗaɗ di goy keɗer, kar gay, ŋa bal un̰je. 6 Kar ba aar, Simon Piyer sa ottu. Min ŋa ote, ŋaar-ak un̰jitu kalak ɗo maginer. Ŋaar sa taliig jarɗaɗ kuuk goy keɗer-aku. 7 Ŋa taliit pey jariɗ taat ŋu maliyiig kaay ka Iisa. Jarɗo-at, ŋu bal diyin sawa iŋ jarɗaɗ ku awalle-aku. Kar gay, ŋu maliyit keetiti ho ŋu diyig keetiti. 8 Min ŋaar-ak, maajirin̰ kaak ogirji ɗo Piyer ɗo maginer-ak un̰jitu oki. Ŋa taltu iŋ odinay ho ŋa aamintu kadar Iisa nooye. 9 Ka seener gay, yoo ƴiriy taar-ata, maajirin bal ibinin kaaw taat ŋu siirtu ɗo Kitamner taat ɗiya a Iisa asa nooye min ɗatik ta gee kuuk mate. 10 Hiyya, maajirin kuuk seer-ak yeeptu ɗo geriyco. 11 Mariyam taat min Magdala-at gay yeeptu pey ɗo maginer. Ta peyiy ɗo bit ka maginer ho ta aliyo. Iŋ alinti, ta ƴogiltu atti ka maginer 12 ho ta taltu ɗubal ku Buŋdi seer kuuk is batik portik kar. Ŋu goy ɗo wer kaak ŋu diyiig zi ka Iisa, rakki iŋ kaay, rakki iŋ asin̰ji. 13 Ɗubal ku Buŋdi-ak indiit aman : « Kaŋ ala maa ga ? » Taar gay telkiico aman : « Ŋu imilig Rabbiner, kar nu ibanno wer kaak ŋu diyiiga. » 14 Min ta kaawtu pa-ak, ta kolsitu ho ta taliig Iisa peya ɗo wer-aka. Kar gay, ta bal ibinin̰ji. 15 Kar Iisa indiit aman : « Kaŋ ala maa ga ? Ka bariya waa ? » Mariyam gay ginig a ŋa gay gooƴe jineendi, ta ɗiyiiji aman : « Gem kol siŋji, ya ŋa kiŋ kat icig sa, gaaror weriy, nu ɓaayiy icin̰ji. » 16 Iisa koliit iŋ siŋti aman : « Mariyam ! » Ta kolsitu ho ta kaawiiji iŋ kaaw ta Yuudinnar aman : « Rabbuni ! » Ansi-ak aman : « Gem kol Tacco ! » 17 Min ŋaar-ak, ŋa ɗiyiitit aman : « Dakin obinduɗo, asaan nu bal coone misa ɗo Tanni. Kar gay, dakig gas siŋtar, ɗiyco a nun coonaaji ɗo Tanni kaak Takko oki. Nun coona ɗo wer ka Buŋdu kaak Buŋko oki. » 18 Hiyya, Mariyam taat min Magdala-at yeeptu, ta dakiig gas maajirnay ho ta miniig aman : « Nu talig Rabbine. » Kar ta osiicot kaaw taat ŋa kaawiititi. 19 Ɗo dumaas taar-at di, iŋ maako, maajirin n̰umtu ɗo ger rakki. Ger-ak, nam ŋu ɗibirig iŋ kerle min atta, asaan ŋu gina kolaw ɗo agindaw ku Yuudinnar. Ɗo wiktin taat ŋu goyiyo, Iisa astu, ŋa peytu ɗo ɗatikco ho ŋa kaawiico aman : « Aapiy taa goye iŋ kuŋko ! » 20 Min ŋa kaawtu pa-ak, ŋa gaariico pisin̰ji iŋ serpey. Min maajirin taliig Rabbin-ak, aditco gintu portiko. 21 Iisa ɗiyiico pey aman : « Aapiy taa goye iŋ kuŋko ! Uudin taat Tanni tabirintu ɗo ɗatikko, nunu oki tabiraako ɗo adiy ka kiɗar, ku ɓaayiy gine riyor. » 22 Min ŋa kaawtu pa-ak, ŋa biƴiriico usu ho ŋa ɗiyiico aman : « Ooyon Ruwwin ta Buŋdi. 23 Nu ɗiyaako, ya ku saamiy zunuubinna ku gemor, Buŋ sa yaaji saamiye. Kar ya ku pooc saamiye zunuubinna ku gemor gay, Buŋ sa saamiyaajiɗo. » 24 Ƴiriy taat Iisa asiico ɗo maajirnay-ak, rakki minninco ginno. Ŋaar siŋji Tooma kaak ŋu koliy oki Didim. 25 Kar ba aar Tooma astu. Een̰ji kaawiiji aman : « Ni talig Rabbine ! » Kar Tooma gay telkiico aman : « Ya nun kon di bal tale delin ku pontinar kuuk ɗo pisin̰ji, ya nu bal n̰aame kormor ɗo delin ku pontinar ho ya nu bal n̰aame pisindu ɗo del taat ɗo serpey, nu aaminaaɗo bat. » 26 Astu suugin ta pey, ƴiriy ta dumaasdi, maajirnay ku Iisa n̰umtu pey ɗo ger-aka. Kar ƴiriy taar-at, Tooma goya. Ger-ak, ŋu ɗibirig pey iŋ kerle min atta. Kar Iisa asiico pey, ŋa peytu ɗatikco ho ŋa kaawiico aman : « Aapiy taa goye iŋ kuŋko ! » 27 Kar Iisa ɗiyiiji ɗo Tooma aman : « Kiŋ kaak meela-aŋka, talig pisindu ho n̰aam kormon̰ anne. N̰aamig pey pisin̰jiŋ ɗo del ta serper. Min ƴiriyta-aŋ, pey ko min meelo ho aaman ! » 28 Tooma telkiiji aman : « Kiŋke Rabbiner ho Buŋdu ! » 29 Iisa ɗiyiiji aman : « Ki aamintu asaan ki talintu. Kar gay, nu ɗiyaajiŋ, galal ɗo gee kuuk balin talindu ho aamine. » 30 Iisa gin pey gamin kuuk ajbay dakina kuuk maajirnay taltu iŋ odinco. Kar gay, waan bal siirin̰ atta ɗo Kitamne-anta. 31 Kar gay, gamin okin̰co kuuk ŋu siirtu-aŋ, ŋu siirig a kuu aamine kadar Iisa, ŋaar Masi kaak Buŋ doɓtu, ho ŋaar ko Roŋ ka Buŋdi. Ya ku aamin ɗo kaaw-anta, iŋ siŋ kun̰ji, kuu gase goye kaak taɓ.

21

1 Ba aar, Iisa bayniico pey ɗo maajirnay ɗo bi ka barre kaak ŋu koliy Tiberiyaad. Taloŋ maman ŋa bayniico. 2 Maajirnay ku Iisa peesira goy werco rakki. Ŋuur gay kun̰ Simon Piyer, iŋ Tooma kaak ŋu koliy Didim, iŋ Natanayeel kaak min Kana kiɗ ka Galile, iŋ koogin ku Zebede ho iŋ maajirin seer ku pey. 3 Simon Piyer ɗiyiico ɗo een̰ji aman : « Nu ɓaa cabe boosi. » Ŋu kaawiiji aman : « Gi ɓaa sawa. » Hiyya, ŋu daktu n̰ep markabco ho ŋu ɗeettu. Ŋu daktu tees cabe. Kar ɗo aando taar-at, ŋu bal gase yoo maanna. 4 Min wer wale, Iisa peyiico ɗo goŋgumor. Kar maajirnay gay bal ibinin̰ji. 5 Iisa indiig aman : « Gem kol kooginay, has ku bal ice yoo maanna ? » Ŋuur gay telkiiji aman : « Hii ! Yoo maanna, ni bal ice. » 6 Iisa ɗiyiico aman : « Di ŋaar-ak, pikkiron ribinko iŋ pise ka meeda, ek di, kuu gase. » Hiyya, ŋu pikkiriit ribinco uudin taat ŋa kaawiico. Kar ta miintu nam ŋu gedarro ɗaan̰inti. 7 Maajirin̰ kaak Iisa elgiy-ak ɗiyiiji ɗo Piyer aman : « Gem kaak kaawte-aŋ, ŋa Rabbine ! » Min Piyer dortu a ŋa Rabbin-ak, ŋa isiit batkoy taat ŋa cimtu wiktin taat ŋa ɓaay cabe ho ŋa galtu ɗo amiydi. 8 Maajirin ku pey-ak gay ɗaan̰iit ribinco iŋ boosti ho ŋu coktu ɗo goŋgumor iŋ markabco. Asaan goŋgum serekɗo, ŋaa nece ar kociŋgil miy seer di. 9 Min ŋu paaytu keɗer, ŋu taltu ako taat ŋu leetit boos kuwa ho ŋu taltu pey mappa. 10 Iisa ɗiyiico aman : « Iyondu min boosko kuuk ku soktu-aŋku. » 11 Hiyya, Simon Piyer coktu ka markabar, ŋa ɗaan̰iit ribin keɗer. Atta ta gin boos ku aginda miya iŋ orok beeƴ iŋ subba (153). Kar iŋ dakinaw ta boosir-aŋ sa, ribinco bal eere. 12 Iisa koliig aman : « Asoŋ, kuu tee. » Hiyya, ŋu astu. Kar waanco bal gece indin̰ aman : « Kiŋ waa ? » asaan ŋuur iban ko kadar ŋa Rabbine. 13 Iisa sin̰jitu moota, ŋa ictu mappa ho ŋa ɗeeɗiicoga. Kar ŋa beriico pey boosi. 14 Baynin̰ji ŋaar-ak, ka subbiŋkar ko ɗo maajirnay min ŋa nooytu. 15 Min ŋu teetu, Iisa indiig Simon Piyer aman : « Simon, roŋji ka Yaaya, has ki elgin pak een̰jiŋ walla ? » Ŋaar gay telkiiji aman : « Hii, Rabbiner, ki iban kadar nu elgiciŋ. » Iisa kaawiiji pey aman : « Di ŋaar-ak, tal kaaco ka roŋ tamgir-aŋku. » 16 Kar pey Iisa indiig ɓaayiy ka seeriŋkar aman : « Simon, roŋji ka Yaaya, has ki elgiinu walla ? » Ŋaar gay telkiiji aman : « Hii, Rabbiner, ki iban kadar nu elgiciŋ. » Iisa ɗiyiiji aman : « Di ŋaar-ak, tal kaaco ka roŋ tamgir-aŋku. » 17 Kar pey Iisa indiig ɓaayiy ka subbiŋkar aman : « Simon, roŋji ka Yaaya, has ki elgiinu walla ? » Wer-ak, Piyer adiy nigtu ɗo bi kaak Iisa indig dees subba aman : « Has ki elgiinu walla ? » Kar ŋa telkiiji ɗo Iisa aman : « Rabbiner, ki iban gamin okin̰co. Ki iban kadar nu elgiciŋ. » Iisa gay ɗiyiiji aman : « Di ŋaar-ak, tal kaaco ka roŋ tamgir-aŋku. 18 Cokay ! Naan̰ kaawe seene. Ɗo ɗubiluwin̰, kiŋ meen̰jiŋ ɗuuna karraabiney, ki ɓaayiy wer kaak ki rakiyo. Kar ya ki zaɓ gay, waan ka pey kat yaan̰ ɗuunin̰ji ho ŋaan̰ iye ɗo wer kaak ki rakiyɗo ɓaawe. » 19 Iisa kaawiy pa-ak, asaan ŋa raka gaare maman Piyer asiy mate ɗo oziliik ta Buŋdi. Hiyya, min ŋa kaawtu pa-ak, ŋa ɗiyiiji ɗo Piyer aman : « Aaɗnu ! » 20 Piyer kolsitu ho ŋa taliig maajirin̰ kaak Iisa elgiy-ak aaɗaag min aarco. Ŋaar ko kaak awalle onji ɗak ko ɗo Iisa ɗo wiktin ta teen̰co ho ŋa indiig aman : « Gem kol Rabbiney, ŋa waa kaak yaan̰ isine ? » 21 Min Piyer taliig maajirin̰ce-ak, ŋa indiig Iisa aman : « Gem kol Rabbiney, di ŋaar gay, maa yaaji ase ɗo kaay ? » 22 Iisa telkiiji aman : « Ya nun kat raka a ŋaa goye paa nam naa yeepe ɗo duniiner gay, kiŋ maa isgiciŋ ? Kiŋ aaɗin di ! » 23 Ɗo wer-ak, kabarre totiriico ɗo ɗatik ta siŋtar a maajirin̰ce ŋaar-ak mataaɗo tak-tak. Sando, Iisa gay ɗiyiiji ɗo Piyer aman : « Ya nun kat raka a ŋaa goye paa nam naa yeepe ɗo duniiner gay, kiŋ maa isin̰ciŋ ? » Yampa, ŋa balji ɗiye a maajirin̰ce-ak mataaɗo. 24 Ŋa maajirin̰ kaak Iisa kaawiy biy-aŋ ko kaak kaawiig gamin-aŋku ho ŋa siiriig siire. Di nin gay iban kadar ŋa kaawa seene. 25 Iisa gin pey gamin dakina ku pey. Zer, ya ŋu siiraag gamin-aŋ okin̰co-ak, nu ibina kadar adiy ka kiɗar okin̰ji gediraaɗo icin̰co.


AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE