Bissa of Burkina Faso

John

1

1 A sɩŋŋɩda ʋ bɩ, Lemim bɩ lɛɛ ka an nyɩnta ʋ. Lemim bɩ nyɩnta a ʋ kan Woso kɩ, bɩ Lemim bɩ, Woso m. 2 A sɩŋŋɩda ʋ bɩ, a nyɩnta ʋ kan Woso kɩ. 3 Hɔ haay bɩ, a y'a da. Hɔ ba ʋ an ba, an nyɩnta a nɔ ʋ y. 4 Mɩsɩrbaa bɩ, nyɩnta a ʋ a mɩŋŋa ʋ, bɩ Mɩsɩrbaa bɩ nyɩnta gʋɔɔ Lɛɛgure. 5 Lɛɛgure bɩ nɩ yɔm monsigə nɔ ʋ, bɩ monsigə bɩ n a si y. 6 Gʋaa deem ɩ nyɩnta ʋ, Woso n a nyɔɔ. A tɔ m Zaan. 7 Bʋr a ʋ kasɛtɩ m, k'a bɩ Lɛɛgure kasɛtɩ ka, kʋ gʋaa haay n a si, a kasɛtɩ bɩ minto. 8 A bɛɛ m Lɛɛgure y. Bʋr a ʋ, k'a bɩ Lɛɛgure kasɛtɩ ka. 9 Lɛɛgure paan•••, Lemim bɩ m, an bʋr durnya nɔ ʋ k'a bɩ lɛɛ gu gʋaa haay m. 10 A nyɩnta durnya nɔ ʋ, a ɩ durnya da, bɩ, kʋ nka m a mɩŋŋa nɩ, durnyazannɔ n a dɔ y. 11 Bʋr a ʋ a dogʋɔɔ bire ʋ, b'a dogʋɔɔ n a si y. 12 Bɩ gʋɔɔ kʋ ŋ y'a si, ŋnɩ sɩra ka a tɔ ʋ rɔ wɔɔ, a paŋŋa ka ŋ ʋ, kʋ ŋ n'a ba Woso nyɩnɔ. 13 Brɔɔ n yɩ ma nɔ ʋ, kan mɛsim lɛtaama kɩ, kan gʋaa hɔɔnhɔ kɩ y. Yɩ ŋ y'a ʋ Woso nɔ ʋ. 14 Lemim b'a ba gʋaa, an bɩ nyɩnta wɔɔ bire ʋ, mɩŋŋabaa n a heer han kan sɩra kɩ. Wɔɔ cirbəə yɩ, cirbəə niŋŋə kʋ Zɩ b'a ka Nyɩ k'a vanta ba ʋ b'ʋ. 15 Zaan a kasɛtɩ ka, an n'a pa darɛ, a ʋ: "Ba gʋaa kʋ mɔɔ hɩ ma bɩ n na. A lɛ da mɔɔ m, an nɩ zɛm mɔɔ jɛ ʋ, bala, dɔmɩm kʋ mɔɔ n nyɩnta ʋ bɩ, a ta ʋ." 16 Woso hɔɔ mɩŋŋɔɔ haay k'a nɩ kan kɩ rɔ wɔɔ, wɔɔ ŋ yɩ barka k'a nyarɛ ba ʋ bɩ nɔ ʋ. 17 Moyiisi ɩ bʋr lɛrɔ m, bɩ, Yeezuu Krista ɩ bʋr barka m kan sɩra kɩ. 18 Gʋaa ba ʋ, an Woso yɩ y. Woso Nyɩ a deem, k'a m Woso, an n'a Zɩ jɩr ʋ bɩ, a a hɩnka wɔɔ m. 19 Ba Zaan kasɛtɩ k'a ka bɩ n na. Dɔmɩm niŋŋə kʋ zɩɩfʋrɔ jɩtannɔ wɔɔ wosocɛmannɩbənno kan a daahanzannɔ kɩ nyɔɔ ʋ Zerizalɛm ʋ, kʋ ŋ n'aa laaka naa do da han, ŋ ʋ: "Nka n'ɩbɩɩ nɩ?" 20 A n bɩsɩ ka a nyɩbɔʋrɛ ma y, an a hɩ, a ʋ: "Krista (kʋ Woso a ler bɔ k'a nyɔɔ bɩ) bɛɛ m mɔɔ nɩ y." 21 Ŋ n a lar, ŋ ʋ: "Nka n'ɩbɩɩ nɩ? Elii n'ɩbɩɩ m gɛ?" A n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Elii bɛɛ m mɔɔ nɩ y." "Wosolɛsinnɩsorazaa bɩ n'ɩbɩɩ m gɛ?" A n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Ayy•••" 22 Ŋ n a lar, ŋ ʋ: "Nka n'ɩbɩɩ nɩ? Kʋ aa a nyɩbɔʋrɛ ka gʋɔɔ kʋ ŋ wɔɔ nyɔɔ rɔ wɔɔ ʋ. K'ɩbɩɩ m, nka n'ɩbɩɩ m paan•••?" 23 A n a nyɩ bɔ ʋ, amba wosolɛsinnɩsorazaa Ezayii a hɩ bɩ m: " 'Leer k'a nɩ bɔm poohɔɔn ʋ bɩ' m mɔɔ m, 'k'a Zuuba zaa zɛ a wʋta.' " 24 Bala, gʋɔɔ kʋ ŋ yɩ ŋ nyɔɔ rɔ wɔɔ, farizɛɛnrɔ m. 25 Ŋ n gɔɔta, ŋn'a larlɛ, ŋ ʋ: "Kʋ Krista, gɛɛ Elii, gɛɛ wosolɛsinnɩsorazaa bɩ bɛɛ n'ɩbɩɩ nɩ, bɔ minto ɩbɩɩ nɩ batɛm karɛ?" 26 Zaan a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Mɔɔ naa, batɛm mɔɔ n'a kam hi nɔ ʋ. Gʋaa k'awɔɔ n a dɔ bɩ y'awɔɔ bire ʋ. 27 A ɩ zɛm mɔɔ jɛ ʋ, bɩ mɔɔ n m ga m, m a kʋsɔrɔ bar hʋr y." 28 Ba naa ʋ Betanii ʋ, kɔ kʋ n n'a birm Zʋrdɛn bɩ lɛ ra zeezi, bɩncɛ kʋ Zaan nɩ batɛm kaŋ ʋ b'ʋ. 29 Bɩ dɔ k'a mɛ bɩ, Zaan Yeezuu yɩ, an nɩ zɛm zi, an a hɩ, a ʋ: "Ba Woso sinnyɛɛm k'a nɩ mimbʋnyaa k'a nɩ durnya nɔ ʋ bɩ gʋm ma bɩ n na. 30 A mɩŋŋa mɔɔ hɩ ma, mɔɔ ʋ: A lɛ da mɔɔ m, an nɩ zɛm mɔɔ jɛ ʋ, bala, a lɛɛ ka mɔɔ m, an ta ʋ. 31 Mɔɔ mɩŋŋa, mɔɔ n nyɩnta m a dɔ y, kʋ ŋ n'a dɔ Israyɛl ʋ bɩ minto y'a ka, mɔɔ nɩ batɛm kam hi ʋ." 32 Zaan a kasɛtɩ ka, an n'a hɩrɛ, a ʋ: "Mɔɔ Sɛnt-Ɛspri yɩ, an bɔ kʋ ʋ kan cirpʋʋrɛ kɩ, an a to brama, an bɩ zer a mim ʋ. 33 Bɩ, mɔɔ n nyɩnta m a dɔ y. Bɩ, Woso ɩ mɔɔ nyɔɔ an a hɩ mɔɔ m, a ʋ: kʋ m bɩ batɛm ka hi ʋ. Gʋaa niŋŋə kʋ Sɛnt-Ɛspri n nɩ zerle a mim la bɩ n nɩ zɛm bɩ batɛm ka Sɛnt-Ɛspri nɔ ʋ. 34 Mɔɔ mɩŋŋa a yɩ, m n'a kasɛtɩ kam, mɔɔ ʋ, a m Woso Nyɩ." 35 Dɔ k'a mɛ bɩ, Zaan a ya, an ta bɩncɛ bɩ do ʋ kan a karɩndanyɩnɔ kɩ hɩɩya. 36 K'a Yeezuu yɩ, an nɩ cenim bɩ, a a hɩ, a ʋ: "Woso sinnyɛɛm bɩ ba n nɩ." 37 Kʋ karɩndanyɩnɔ hɩɩyɔɔ wɔɔ a ma, an n'a hɩrɛ ncɩnaaʋ bɩ, ŋ zu Yeezuu ʋ. 38 Yeezuu n a bɔ an dɩga a kur, k'a ŋ yɩ ŋn'ɩ zure a jɛ ʋ bɩ, a ŋ lar, a ʋ: "Bɔ awɔɔ n'a kam ma?" Ŋ n a nyɩ bɔ ʋ, ŋ ʋ: "Rabi, - a lɛ taa k'a hɩ, a ʋ: karɩnsaamba - ɩbɩɩ har ɩ ka?" 39 A n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "K'a bʋr a dɩga a." Ŋ n ta, ŋnɩ bɩncɛ bɩ dɔ, ŋnɩ gɔɔta kan kɩ hinni bɩ do ʋ. Nyɩnta a ʋ yirbəə wakatɩ si ma. 40 Sɩmɔɔn Pɩyɛɛr danzaa Andɩr nyɩnta ŋ gʋɔɔ hɩɩyɔɔ wɔɔ gʋaa deem, ŋn'a tʋr ka Zaan meerbaa bɩ ma, ŋnɩ zu Yeezuu ʋ. 41 Lɛɛm bɩ, a ta, an aa a danyɩ Sɩmɔɔn bɩ yɩ, an a hɩ m, a ʋ: "Wɔɔ Mesii bɩ yɩ!" - Bɩ lɛ taa k'a hɩ, a ʋ: Krista. - 42 A n a gaa, an ta m Yeezuu zi. Yeezuu n dɩga a sɩɩ••• an a hɩ m, a ʋ: "Ɩbɩɩ m Sɩmɔɔn, Zaan nyɩ n'ɩbɩɩ m; n y'ɩbɩɩ birm Sefas." Bɩ lɛ taa k'a hɩ, a ʋ: Pɩyɛɛr. 43 Bɩ dɔ k'a mɛ bɩ, Yeezuu a hɩ a ʋ, k'a ta Galilee ʋ. A n aa Filipi yɩ, an a hɩ m, a ʋ: "Zu mɔɔ ʋ." 44 Filipi bɩ, Bɛtsayɩdaa gʋaa m, Andɩr kan Pɩyɛɛr kɩ kʋ ʋ. 45 Filipi n aa Natanayɛl yɩ, an a hɩ m, a ʋ: "Gʋaa kʋ n y'a mim dɩnda Moyiisi ciro nɔ ʋ kan wosolɛsinnɩsorazannɔ wɔɔ hɔɔ kɩ m bɩ, wɔɔ yɩ. Zozɛf nyɩ Yeezuu, Nazarɛtɩ gʋaa bɩ m." 46 Natanayɛl n a hɩ m, a ʋ: "Hɔ mɩŋŋa do bɔm Nazarɛtɩ ʋ ra?" Filipi n a hɩ m, a ʋ: "Bʋr ɩ dɩga a." 47 Yeezuu n Natanayɛl yɩ, an nɩ zɛm zi, an a mim dɩnda, a ʋ: "Ba Israyɛl gʋaa paan••• n na, a zambʋ ba ʋ y." 48 Natanayɛl n a hɩ m, a ʋ: "Ɩbɩɩ mɔɔ dɔ ka?" Yeezuu n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Nyɩnta k'ɩbɩɩ ʋ sɔɔn bɩ taa bɩ, mɔɔ ɩbɩɩ yɩ, bɩ ma bɩ, Filipi n ɩbɩɩ bir y." 49 Natanayɛl n a hɩ, a ʋ: "Karɩnsaamba, Woso Nyɩ n'ɩbɩɩ m, ɩbɩɩ m Israyɛl cir." 50 Yeezuu n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Kʋ mɔɔ hɩ, mɔɔ ʋ, mɔɔ ɩbɩɩ yɩ sɔɔn bɩ taa bɩ, bɩ y'a ka, ɩbɩɩ n sɩra ka ra? Ɩbɩɩ hɔ gʋta yɩrɛ, an lɛ da naa m." 51 A n a ya, an n'a hɩrɛ, a ʋ: "Sɩra paan••• mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m: awɔɔ brama yɩrɛ an a gʋ, Woso malɛɛkarɔ n bɩr derm, ŋn'ɩ bɩr zerm Gʋaanyɩ bɩ burə ʋ."

2

1 A dɔmɩm kaakʋ hinni ʋ bɩ, lʋsarɛ cibsa ɩ nyɩnta ʋ Galilee kʋ Kanaa ʋ. Yeezuu da nyɩnta b'ʋ. 2 N Yeezuu bir lʋsarɛ cibsa bɩ ma sɔ kan a karɩndanyɩnɔ kɩ. 3 Dɩvɛn bɩ k'a bɩ nya bɩ, Yeezuu da a hɩ m, a ʋ: "Dɩvɛn ba ŋ ʋ dɔ y." 4 Yeezuu n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "M naa, kara y'ɩbɩɩ ku? Mɔɔ wakatɩ n a ku cɩna y." 5 A da bɩ n a hɩ zibəənyɩnɔ wɔɔ m, a ʋ: "K'a hɔ k'a n'a hɩrɛ awɔɔ m haay bɩ ba." 6 Sipiro ɩ nyɩnta b'ʋ sɔrdɩ, ŋnɩ tɩr hi tʋntɔŋ ʋ, zɩɩfʋrɔ wɔɔ hubɔrɛ minto, amba ŋ tɩr a ba a Woso zaa zuure nɔ ʋ bɩ m. Bɩ sipi deem a da ma, an gər si si. 7 Yeezuu n a hɩ zibəənyɩnɔ wɔɔ m, a ʋ: "K'a hi tʋntɔ sipiro nɔɔn duro ʋ, k'an ŋ hɩnhan." Ŋ n hi bɩ tʋntɔ ŋ ʋ, an ŋ hɩnhan kan a lɛ kɩ. 8 Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "K'a kusi kɛɛrɛ, a ka hɔjirlezaa b'ʋ." Ŋ n a kusi, ŋn'aa a ka ʋ. 9 K'a hi k'a lʋr dɩvɛn bɩ da a lɛ ma bɩ, a n a dɔ k'a to a ʋ ka y. Bɩ, zibəənyɩnɔ kʋ ŋ y'a kusi rɔ wɔɔ a dɔ. A lʋ bɩ zim bɩ bir, 10 an a hɩ m, a ʋ: "Gʋaa biyəə naa, dɩvɛn nyɩnta a tɩr lɛɛ ka, an a ka gʋɔɔ ʋ. Kʋ ŋ b'a mi, an ŋ ka, an bɔkarɛ, an bɔ ɩ bɩ nyɩnta bɩ ka ŋ ʋ. Ɩbɩɩ n bɔkarɛ ɩ dɩvɛn nyɩnta bɩ to, an wakatɩ naa do ku!" 11 Yeezuu lɛɛkarɛ hoser n naa, an a ba Kanaa ʋ, Galilee kʋ ʋ. A a cirbəə bɩ hɩnka, a karɩndanyɩnɔ wɔɔ n sɩra ka ʋ. 12 Bɩ jɛ ʋ bɩ, a ta Kapɛrnawum ʋ kan a da kɩ, a danyɩnɔ kɩ, a karɩndanyɩnɔ kɩ. Ŋ yaa nyɩnta b'ʋ, bɩ, ŋ n maasɩrɛ ba y. 13 Zɩɩfʋrɔ pakkɩ cibsa a zɔ, Yeezuu n ta Zerizalɛm ʋ. 14 A n aa dɩga a, ŋ yɩ ŋʋannɔ hɛɛnm Wosocɛ hallu ʋ b'ʋ, kan seero kɩ, cirpʋnnɔ kɩ, busoolʋrlɛzannɔ nyɩnta b'ʋ sɔ. 15 A n bar sa, an a ba madɩr, an la ŋ la haay Wosocɛ hallu ʋ b'ʋ kan seero wɔɔ kɩ, dono wɔɔ kɩ. A busoolʋrlɛzannɔ wɔɔ bɔɔlʋgʋ bɩ hɩsɩga, an ŋ mɔdrɔkuntərehɔɔ wɔɔ hɩnhɩsɩga. 16 A n a hɩ cirpʋnnɔ hɛɛrɛ zannɔ wɔɔ m, a ʋ: "K'a bɔ nawɔnnɔ haay m naa ʋ, a bɩ mɔɔ Zɩ cɛ bɩ sa a ba daasɩ y." 17 Karɩndanyɩnɔ wɔɔ n hɔ kʋ n y'a gʋrsɩra ba bɩ tɔ da a nɔ ʋ: 'Ɩbɩɩ har bɩ ŋʋarɛ a so mɔɔ ʋ haay.' 18 Zɩɩfʋrɔ jɩtannɔ wɔɔ n meerbaa bɩ sa, ŋ ʋ: "K'ɩbɩɩ ba ncɩnaaʋ naa, bɔ makra ɩbɩɩ n n'a hɩnkam wɔɔ nɩ?" 19 Yeezuu n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, a ʋ: "K'a Wosocɛ naa do wurgə, mɔɔ yɩ m bɔrɛ m a dɔ dɔmɩm kaakʋ nɔ ʋ." 20 Ŋ n a hɩ m, ŋ ʋ: "Dɔɔraa busi a yaa sɔrdɩ wɔɔ Wosocɛ naa do dɔ, ʋ a nya ma. Ɩbɩɩ n bɔkarɛ, ɩ ʋ, k'ɩ dɔ dɔmɩm kaakʋ nɔ ʋ?" 21 Bala, Wosocɛ k'a n'a mim hɩm bɩ, a mɩŋŋa mɛ m. 22 Bɩ minto y'a ka, Yeezuu k'a b'a mɩm bɔ ʋ gəəno bire ʋ bɩ, a karɩndanyɩnɔ wɔɔ a tɔ da a nɔ ʋ, ŋ ʋ, a nyɩnta an a hɩ ncɩnaaʋ, ŋnɩ sɩra ka Wosoci bɩ lemim ʋ kan meerbaa k'a ba bɩ kɩ. 23 Yeezuu k'a nɩ Zerizalɛm ʋ pakkɩ cibsa dɔmɩm ʋ bɩ, gʋɔɔ gʋta sɩra ka Yeezuu tɔ ʋ makrarɔ k'a ŋ ba ŋn'a yɩ rɔ wɔɔ minto. 24 Bɩ, Yeezuu n yɛ, an sɩra ka ŋ ʋ y. Bala, a ŋ dɔ haay, 25 a lɛ baa kʋ n n gʋaa kasɛtɩ ka ʋ y. Bala, a hɔ k'a nɩ gʋaa heer ʋ bɩ dɔ.

3

1 Zɩɩfʋrɔ jɩtaarɛ deem ɩ nyɩnta farizɛɛnrɔ wɔɔ barla, a tɔ m Nikodɛm. 2 A n bʋr gunuu Yeezuu zi, an b'a hɩ m, a ʋ: "Rabi, wɔɔ dɔ wɔɔ ʋ karɩnsaamba n'ɩbɩɩ m, ɩ ɩ to Woso zi. Bala, wɔɔ dɔ wɔɔ ʋ, gʋaa b'a dam ma, an makrarɔ k'ɩbɩɩ nɩ ŋ bam nɔ nɔɔn ba, kʋ Woso ba kan a zaa kɩ y." 3 Yeezuu n a nyɩ bɔ nʋ, a ʋ: "Sɩra paan••• mɔɔ n'a hɩrɛ ɩbɩɩ m: kʋ gʋaa n a bɔ an yɩ, a bɩ Woso cirbəə bɩ yɩrɛ y." 4 Nikodɛm n a hɩ m, a ʋ: "Kʋ gʋaa gusi, a y'a bam lɔ k'a a ya, a yɩ gɛ? A y'a bɔrɛ, an gasʋ a da nɔ ʋ a hɩɩya hɔ ma k'a yɩ ra?" 5 Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "Sɩra paan••• mɔɔ n'a hɩrɛ ɩbɩɩ m: Kʋ gʋaa n yɩ hi nɔ ʋ kan Sɛnt-Ɛspri kɩ, a b'a dam ma, an gasʋ Woso cirbəə nɔ ʋ y. 6 Hɔ k'a yɩ mɛsim nɔ ʋ bɩ, mɛsim m. Hɔ k'a yɩ Sɛnt-Ɛspri nɔ ʋ bɩ, ɛspri m. 7 Kʋ mɔɔ hɩ ɩbɩɩ m, mɔɔ ʋ, ɩ ɩ ya, ɩ so ɩ ra ɩ yɩ bɩ, ɩ bɩ zɛ kədə y. 8 Hɩnhɛr bɩ, hɔ an nawʋm bɩncɛ k'a ŋʋa ʋ, ɩbɩɩ n'a bʋgʋr marɛ, b'ɩbɩɩ n a dɔ k'a to a ʋ ka, an nɩ tam ka y. A maam sɔ kan gʋaa k'a nɩ yɩm Sɛnt-Ɛspri nɔ ʋ bɩ kɩ." 9 Nikodɛm n a hɩ m, a ʋ: "Naa y'a dam ma, an ba lɔ?" 10 Yeezuu n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Israyɛl karɩnsaamba n'ɩbɩɩ m, b'ɩbɩɩ n hɔɔ nɔɔn duro dɔ y! 11 Sɩra paan••• mɔɔ n'a hɩrɛ ɩbɩɩ m, hɔ kʋ wɔɔ dɔ bɩ wɔɔ n n'a hɩm, hɔ kʋ wɔɔ yɩ bɩ wɔɔ n'a kasɛtɩ kam, awɔɔ n bɔkarɛ, awɔɔ bɩr wɔɔ kasɛtɩ bɩ sire y. 12 Kʋ mɔɔ ɩ tara burə minno hɩrɛ b'awɔɔ bɩr ŋ sire, kʋ mɔɔ bɩ brama mim hɩ, awɔɔ y'a bam lɔ k'a si? 13 Bala, gɔsɩ n ta arzana ʋ y, kʋ n maam Gʋaanyɩ k'a a to arzana ʋ, an bʋr bɩ m. 14 Amba Moyiisi k'a mɩm busu brama poohɔɔn ʋ bɩ, pakra m kʋ n n Gʋaanyɩ bɩ busu sɔ. 15 Kʋ gʋaa k'a sɩra ka ʋ bɩ n mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ bɩ yɩ. 16 Sɩra m, Woso durnya ŋʋa paan•••, hallɩ an a Nyɩ deem bɩ sa an a ka, kʋ gʋaa k'a nɩ sɩra kaŋ ʋ bɩ mɩsɩrbaa b'a zar y, k'an mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ bɩ yɩ. 17 Bala, Woso n a Nyɩ bɩ nyɔɔ durnya ʋ k'an bɩ durnya dʋdɔ ka y. A nyɔɔ a ʋ, k'an bɩ durnya bʋmbɔ. 18 N bɩ gʋaa k'a sɩra ka ʋ bɩ dʋdɔ karɛ y. Bɔ ɩ nɩ sɩra ka ʋ bɩ, n lɛɛ ka, n n a dʋdɔ ka. Bala, a n sɩra ka Woso Nyɩ a deem b'ʋ y. 19 Ba dʋdɔ bɩ n na: lɛɛgure bʋr durnya ʋ, gʋɔɔ n bɔkarɛ ŋnɩ monsigə ŋʋa an lɛ da lɛɛgure m, bala, ŋ zibəəro wɔɔ nyɩnta bʋnyaa. 20 Gʋaa k'a n'a bʋnyaa bam bɩ, a sɔ lɛɛgure m, an nɩ nyi barɛ, a lɛ baa k'a bʋr lɛɛgure ʋ y, a zibəəro bʋnyaarɔ wɔɔ y'a n a hɩnka. 21 Gʋaa k'a nɩ sɩra zi bam bɩ, zɛ bɩ nawʋm lɛɛgure ʋ, kʋ ŋ n'a zibəəro wɔɔ dɔ, bala, ŋ ba a ʋ Woso tɔ ma." 22 Bɩ jɛ ʋ bɩ, Yeezuu ta kan a karɩndanyɩnɔ kɩ Zidee kʋ ʋ. A gɔɔta b'ʋ kan ŋ kɩ, an nɩ batɛm kam. 23 Zaan ɩ batɛm kam sɔ Enɔɔn kʋ ʋ, Salim kʋ jɩr ʋ. Bala, hi ɩ b'ʋ gʋta. Gʋɔɔ wɔɔ n bʋr, ŋn'ɩ batɛm sire. 24 Bɩ ma bɩ, n n Zaan du lɔnnɔcɛ ʋ y. 25 Bɩsɩkarɛ wuti Zaan karɩndanyɩnɔ wɔɔ bire ʋ kan zɩɩfʋ deem kɩ zɩɩfʋrɔ hubɔrɛ minto. 26 Ŋ n bʋr Zaan zi, ŋnɩ b'a hɩ, ŋ ʋ: "Karɩnsaamba, gʋaa k'a nyɩnta kan ɩbɩɩ kɩ Zʋrdɛn kɔ zeezi bɩ, ɩbɩɩ n a kasɛtɩ ka bɩ, a ɩ batɛm kam kɛɛrɛ sɔ, gʋaa haay nɩ tam zi." 27 Zaan n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, a ʋ: "Gʋaa b'a dam ma, an hɔ yɩ, kʋ Woso bɛɛ y'a ka ʋ y. 28 Awɔɔ mɩŋŋɔɔ m mɔɔ kasɛtɩzannɔ kan hɔ kʋ mɔɔ hɩ bɩ kɩ: mɔɔ ʋ Krista bɛɛ m mɔɔ nɩ y, bɩ mɔɔ n yɩ m nyɔɔ kʋ m lɛɛ ka a lɛɛ. 29 Gʋaa k'a nɩ lʋ bɩ m bɩ, bɩ n a zim. Lʋzaa bɩ gʋaasɩba bɩ, jɩm an nawʋm b'ʋ, an n'a tʋr karɛ. Heernyɔɔ n a heer han lʋzaa bɩ leer k'a n'a mam bɩ minto. Mɔɔ heernyɔɔ bɩ n naa, a mɩŋŋa paan•••. 30 Pakra m k'a wɩsɩrabaa n bɩr a dam la, kʋ mɔɔ n bɩr m bɔm lɛ." 31 Gʋaa k'a a to brama an bʋr bɩ lɛ da hɔ haay ra. Bɔ y'a to tara ʋ bɩ, tara burə gʋaa m, an nɩ tara burə mim dɩndam. Gʋaa k'a a to brama bɩ, 32 hɔ k'a yɩ, an a ma sɔ bɩ kasɛtɩ an n'a kam. Bɩ gɔsɩ bɩr a kasɛtɩ bɩ sire y. 33 Gʋaa k'a n'a kasɛtɩ bɩ sim bɩ, a sɩra ka an n'a hɩrɛ, a ʋ: Woso bɩ sɩrazaa m. 34 Sɩra m, gʋaa kʋ Woso a nyɔɔ bɩ, Woso lemim an n'a hɩm. Bala, Woso Sɛnt-Ɛspri ka ʋ, b'a jire ba ʋ y. 35 Zɩ Woso a Nyɩ ŋʋa, an hɔ haay sa, an a zar a wɔ ʋ. 36 Gʋaa k'a nɩ sɩra kam Nyɩ b'ʋ, a ɩ mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ bɩ m. Gʋaa k'a kaanm Nyɩ bɩ nɩ, a bɩ mɩsɩrbaa yɩrɛ y, bɩ Woso heerbusu gɔɔtarɛ a mim ʋ.

4

1 Kʋ Yeezuu b'a dɔ a ʋ, farizɛɛnrɔ wɔɔ a ma, ŋn'a dɩndarɛ ŋ ʋ, a ɩ karɩndanyɩnɔ yɩm gʋta, an nɩ batɛm karɛ an lɛ da Zaan ra bɩ, 2 a a hʋr Zidee kʋ ʋ, an a bɔ, an ta Galilee kʋ ʋ. Kʋ sɩra nɩ, Yeezuu mɩŋŋa bɩr batɛm karɛ y, a karɩndanyɩnɔ wɔɔ n'a kam. 4 Bɩ pakra m, k'an aa bɔ Samarii ʋ. 5 A yɩ ncɩnaaʋ, ŋn'aa lee ku Samarii kʋ deem kʋ n n'a birm Sikaar bɩ nɔ ʋ. A bɩ laatʋ tara kʋ Zakɔɔb a ka a nyɩ Zozɛf ʋ biisi bɩ ma y. 6 Bɩncɛ bɩ do Zakɔɔb hiyəə bɩ n ta ʋ. Yeezuu k'a ta, an kɔ bɩ, a nyɩnta hiyəə bɩ lɛ ra. Nyɩnta a ʋ sinsebir ʋ. 7 Samarii kʋ lʋ deem n bʋr k'a bɩ hi kusi. Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "Hi bɩ kusi, ɩ ka m ʋ, kʋ m a mi!" 8 Bɩ ma bɩ, a karɩndanyɩnɔ wɔɔ ta tara nɔ ʋ, k'a yaa hɔbɩrɛ si. 9 Samarii kʋ lʋ bɩ n a hɩ m, a ʋ: "A ba a ʋ lɔ, ɩbɩɩ k'ɩ m zɩɩfʋ, ɩbɩɩ nɩ hi yɛm mɔɔ han k'ɩ mi, bɩ Samarii kʋ lʋ n mɔɔ nɩ?" Kʋ sɩra nɩ, zɩɩfʋrɔ wɔɔ bɩr kʋ mam kan Samarii zannɔ wɔɔ kɩ y. 10 Yeezuu n a nyɩ bɔ nʋ, a ʋ: "Kʋ Woso ganwʋrɛ ɩbɩɩ dɔ, kan gʋaa k'a n'a hɩrɛ ɩbɩɩ m, a ʋ: ɩ hi kusi, ɩ ka m ʋ kʋ m a mi naa kɩ, ɩbɩɩ y'ɩ ga m, ɩ yɛ han, an hi k'a nɩ mɩsɩrbaa kam bɩ ka ɩ ʋ." 11 Lʋ bɩ n a hɩ m, a ʋ: "M Zuuba, poko ba ɩbɩɩ ʋ, ɩ n bɩ hi bɩ kusim nɩ y. Bɩ hiyəə bɩ nɔ ta sɔ. Ɩbɩɩ ɩ hi mɩŋŋa bɩ do m ka? 12 Lɛ ɩbɩɩ da wɔɔ yaaba Zakɔɔb k'a hiyəə naa do ka wɔɔ ʋ bɩ n na? A mɩŋŋa bɛɛ y'a mi kan a nyɩnɔ kɩ, a hɔbɩsɩrɔ kɩ ra?" 13 Yeezuu n a nyɩ bɔ nʋ, a ʋ: "Gʋaa k'a nɩ hi naa do mire, mɩsɩ y'a yarɛ an a zɛ. 14 Bɩ, gʋaa niŋŋə k'a nɩ hi kʋ mɔɔ n n'a kaŋ ʋ bɩ mim bɩ, mɩsɩ b'a yarɛ an gʋaa bɩ do zɛ fɩɩga y. Hi kʋ mɔɔ n n'a kaŋ ʋ bɩ y'a bam hi mɩnyaa a mɩsɩrbaa nɔ ʋ, an bɩr surm, an mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ bɩ ka ʋ." 15 Lʋ bɩ n a hɩ m, a ʋ: "Zuuba, hi bɩ do ka m ʋ, kʋ mɩsɩ b'a ya, an m zɛ y, kʋ m bɩ m ya, m bɩ hi kusi naa ʋ y." 16 Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "Ta ɩ yaa ɩ zim bɩ bir, k'ɩ ɩ bɔ ɩ bʋr naa ʋ." 17 Lʋ bɩ n a nyɩ bɔ nʋ, a ʋ: "Mɔɔ zim ba ʋ y." 18 Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "Ɩ gumə ta ʋ, ɩ ʋ, ɩ zim ba ʋ y. Ɩbɩɩ zino nyɩnta ʋ soor, bɩ gʋaa k'ɩbɩɩ nɩ kan kɩ naa ma bɩ, ɩbɩɩ zim bɛɛ y. Bɩ nɔ ʋ bɩ, ɩ sɩra hɩ." 19 Lʋ bɩ n a hɩ m, a ʋ: "Zuuba, mɔɔ dɔ kɛɛrɛ, mɔɔ ʋ: wosolɛsinnɩsorazaa n'ɩbɩɩ m. 20 Wɔɔ yaabɔɔ Woso da ʋ ci naa do mim ʋ, awɔɔ n bɔkarɛ a hɩ, a ʋ, Woso daʋrɛ bɩncɛ bɩ m Zerizalɛm m." 21 Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "Sɩra ka mɔɔ ʋ, lʋ, wakatɩ ɩ zɛm, awɔɔ b'a yarɛ a Zɩ Woso da ʋ ci naa do mim ʋ, bɩ Zerizalɛm nɩ y. 22 Hɔ k'awɔɔ n a dɔ b'awɔɔ n'a daŋ ʋ. Hɔ kʋ wɔɔ dɔ bɩ wɔɔ n'a daŋ ʋ. Bʋmbɔrɛzaa bɩ, a to an nawʋm zɩɩfʋrɔ barla. 23 Bɩ dɔmɩm ɩ zɛm, b'a lee ku kɛɛrɛ. Zɩ Woso daʋrɛ zannɔ paan•••rɔ wɔɔ Zɩ bɩ daŋ ʋ a heer ʋ kan sɩra kɩ. Gʋɔɔ ncɩnaaʋ rɔ wɔɔ Zɩ Woso lɛ n taa ŋ ma. 24 Woso naa, Ɛspri m, bɩ minto y'a ka, gʋɔɔ kʋ ŋ n'a daŋ ʋ rɔ wɔɔ a ga m, ŋn'a da ʋ a heer ʋ kan sɩra kɩ." 25 Lʋ bɩ n a hɩ m, a ʋ: "Mɔɔ dɔ mɔɔ ʋ, Mesii kʋ n n'a birm Krista bɩ zɛm. K'a bɩ bʋr, a hɔ haay hɩm wɔɔ m." 26 Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "A m mɔɔ m, mɔɔ nɩ meer bam kan ɩbɩɩ kɩ naa." 27 Lɛɛm bɩ, karɩndanyɩnɔ wɔɔ lee ku. Ŋ n zɛ kədə, kʋ ŋ Yeezuu yɩ, an nɩ meer bam kan lʋ kɩ bɩ minto. Bɩ, gɔsɩ n a lar, a ʋ: "Bɔ ɩ n'ɩ kam ma gɛ?" gɛɛ "Bɔ minto ɩ nɩ meer bam kan kɩ gɛ?" 28 Lʋ bɩ n a gʋ a gər bɩ ma, an ta tara nɔ ʋ, an aa a hɩ gʋɔɔ m, a ʋ: 29 "K'a bʋr a dɩga gʋaa k'a hɔ kʋ mɔɔ ba haay bɩ hɩ mɔɔ m. Krista bɛɛ m barɛm na?" 30 Gʋɔɔ wɔɔ n bɔ tara nɔ ʋ b'ʋ, ŋnɩ ta zi. 31 Dɔmɩm bɩ do ʋ bɩ, a karɩndanyɩnɔ wɔɔ ɩ mam ma, ŋ ʋ: "Karɩnsaamba, hɔbɩrɛ bɩ bɩ." 32 A n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Hɔbɩrɛ niŋŋə n ta ʋ mɔɔ nɩ m ga m, m a bɩ, b'awɔɔ n a dɔ y." 33 Karɩndanyɩnɔ wɔɔ n a hɩ kʋ m, ŋ ʋ: "Gʋaa ɩ hɔbɩrɛ ka ʋ, an a bɩ gɛ?" 34 Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Mɔɔ hɔbɩrɛ bɩ ba n nɩ: Woso mɔɔ nyɔɔ kʋ m b'a hɔɔnhɔ ba, kan a zibəə kɩ, m a nya. 35 Awɔɔ n a hɩ a zim a ʋ, a gɔɔta mom si mɔsa n n'a kum na? Bɩ mɔɔ y'a hɩrɛ awɔɔ m, k'a a bɔɔta a dɩga: Wuturo wɔɔ a ba fu mɔsa minto. 36 Zibəəzaa b'a zibəə nyɔɔdʋ yɩ, an n'a hɔnyɩ bɩ som kʋ ma mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ bɩ minto. Bɩ y'a ka, gʋaa k'a nɩ hɔ duum kan gʋaa k'a nɩ hɔ som kʋ ma bɩ kɩ y'a heer nyɔɔm kan kʋ kɩ. 37 Bɩ y'a ka, hɔ kʋ bɔɔr naa do a hɩ bɩ sɩra m, a ʋ: gʋaa deem ɩ hɔ duure, gʋaa vanta n nɩ zɛm b'a da. 38 Mɔɔ awɔɔ nyɔɔ k'a yaa hɔ k'awɔɔ n a zi ba bɩ da. Gɔsɩnnɔ kɔrɛ yɩ a nɔ ʋ. Awɔɔ n bʋr an n'a nyɔɔdʋ bɩrɛ." 39 Kʋ bɩ do nɔ ʋ, Samarii gʋɔɔ gʋta sɩra ka ʋ, lʋ bɩ kasɛtɩkarɛ naa do minto. "A hɔ haay kʋ mɔɔ ba bɩ hɩ mɔɔ m." 40 Kʋ ŋ yaa lee ku zi sɔ bɩ, Samarii zannɔ wɔɔ, ŋ y'a yɛ han k'an gɔɔta kan a kɩ. A n gɔɔta b'ʋ dɔmɩm hɩɩya. 41 Gʋɔɔ kʋ ŋ y'a ya, ŋnɩ sɩra ka ʋ a mɩŋŋa meerbaa bɩ minto bɩ, ŋ gʋta ŋnɩ lɛ da biisi ra. 42 Ŋ n'a hɩm lʋ bɩ m, ŋ ʋ: ɩbɩɩ n a hɩ bɩ minto bala bɛɛ y'a ka wɔɔ n sɩra ka ʋ y. Wɔɔ mɩŋŋɔɔ a lɛ meerbaa ma, bɩ wɔɔ dɔ sɔ, sɩra m, durnya bʋmbɔrɛzaa bɩ m. 43 Dɔmɩm hɩɩya k'a cem bɩ, Yeezuu a hʋr bɩncɛ bɩ do ʋ, an ta Galilee ʋ. 44 Bala, a mɩŋŋa nyɩnta an a hɩ, a ʋ, wosolɛsinnɩsorazaa bɩr daʋrɛ yɩm mɩŋŋa a kʋ ʋ y. 45 Bɩ, k'a lee ku Galilee ʋ bɩ, Galilee zannɔ wɔɔ a si mɩŋŋa. Nyɩnta ŋ y'a ʋ, ŋnɩ ta Zerizalɛm ʋ cibsa bɩ minto. Ŋ mɩŋŋɔɔ hɔ kʋ Yeezuu a ba haay bɩ yɩ sɔ. 46 Yeezuu n a bɔ, an bʋr Kanaa ʋ Galilee kʋ ʋ. Bɩncɛ bɩ do a hi ba ʋ dɩvɛn bɩ. Rɔm cir zibəəzaa jɩtaarɛ deem ɩ nyɩnta Kapɛrnawum ʋ, a nyɩ bɩ laafɩɩ y. 47 K'a a ma, ŋ ʋ, Yeezuu a to Zidee ʋ, an bʋr Galilee ʋ bɩ, a bʋr an b'a yɩ, an a yɛ han, k'an b'a nyɩ k'a n'a bam k'a ga bɩ waa. 48 Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "K'awɔɔ n makrarɔ yɩ kan hoserlo kɩ, awɔɔ bɩ sɩra kam fɩɩga ra!" 49 Zibəəzaa jɩtaarɛ bɩ n a hɩ m, a ʋ: "Zuuba, bʋr kʋ n bɛɛ m, mɔɔ nyɩ bɩ gam." 50 Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "Ta, ɩ nyɩ bɩ mɩsɩr." Gʋaa bɩ do sɩra ka Yeezuu meerbaa b'ʋ, an a wusigə. 51 K'a nɩ doom bɩ, a zibəənyɩnɔ b'a zɛ ʋ, ŋn'a hɩ, ŋ ʋ: "Ɩ nyɩ bɩ mɩsɩr!" 52 A n ŋ lar, a ʋ, wakatɩ kara a waa ma gɛ? Ŋ n a nyɩ bɔ nʋ, ŋ ʋ: "Jim sinuu wakatɩ deem ma mɛmarɛ bɩ zer ma." 53 Nyɩ bɩ zɩ bɩ dɩga a sɔ wakatɩ bɩ do Yeezuu a hɩ a m, a ʋ: "Ɩ nyɩ bɩ mɩsɩr." Dɔmɩm bɩ do tɛkka ma, a sɩra ka Yeezuu ʋ, a mɩŋŋa kan a har gʋɔɔ kɩ haay. 54 Yeezuu hoser k'a ba a hɩɩya hɔ ma, a to k'a ʋ Zidee ʋ an ta Galilee ʋ bɩ n naa do.

5

1 Bɩ jɛ ʋ bɩ, Yeezuu ta Zerizalɛm ʋ, zɩɩfʋrɔ wɔɔ cibsa deem ma. 2 Zerizalɛm ʋ b'ʋ bɩ, lɛɛ nɩ b'ʋ hi m ta ʋ, seero cɛ lɛ jɩr ʋ, ŋn'a birm ebree lemim m Bɛtzata. A gasʋjɩrɔ soor gʋta-gʋta, n n a dɔ jaarɔ m. 3 Bɩncɛ bɩ do gʋɔɔ yaabazannɔ nɩ wʋtarɛ a taa, bʋʋrɔ, lʋgɔrɔ kan mɛgarɛzannɔ kɩ. [ 4 Bala, Zuuba Malɛɛka deem ɩ tɩr zer dɔmɩm niŋŋoo ʋ hi b'ʋ, an heer ba ma. Yaabazaa k'a lɛɛ ka, an gasʋ hi bɩ heerbarɛ jɛ ʋ bɩ, laafɩɩ an n'a yɩrɛ, baa k'a yaaba bɩ lʋnlɔ.] 5 Gʋaa ɩ nyɩnta b'ʋ, an nɩ yaaba m, a yaaba bɩ dɔɔraa bukərku a yaa sinnyə. 6 Yeezuu n a yɩ, an nɩ wʋtam, bɩ k'a a ma ŋ ʋ, a yaaba bɩ maasɩrɛ ba bɩ, a a lar, a ʋ: "Ɩ lɛ taa k'ɩ waa gɛ?" 7 Yaabazaa bɩ n a nyɩ bɔ nʋ, a ʋ: "Zuuba, mɔɔ ba gʋaa m, an nɩ mɔɔ gasʋm hi b'ʋ, a heer barɛ dɔmɩm ʋ y. Kʋ mɔɔ kʋ m gasʋ, gʋaa nɩ lɛɛ kam mɔɔ lɛɛ." 8 Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "Wuti, ɩ ɩ wʋtarahɔ bɩ sa, ɩ ta." 9 Lɛɛm bɩ, gʋaa b'a waa, an a wʋtarahɔ bɩ sa, an nɩ tarɛ. Hinni bɩ do ʋ bɩ, sabaa hinni m. 10 Zɩɩfʋrɔ jɩtannɔ wɔɔ n a hɩ gʋaa k'a waa bɩ m, ŋ ʋ: "Sabaa hinni m, a n a ga m, ɩbɩɩ n ɩ wʋtarahɔ bɩ busu y." 11 Gʋaa bɩ n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, a ʋ: "Gʋaa k'a laafɩɩ ka mɔɔ ʋ bɩ y'a hɩ mɔɔ m, a ʋ: ɩ wʋtarahɔ bɩ sa, ɩ ta." 12 Ŋ n a lar, ŋ ʋ: "Gʋaa bɩ kara ɩ naa hɩ ɩbɩɩ nɩ, a ʋ, ɩ ɩ wʋtarahɔ bɩ sa, ɩ ta?" 13 Bɩ, gʋaa k'a laafɩɩ yɩ bɩ n a dɔ kʋ nka ɩ laafɩɩ bɩ ka a ʋ y. Bala, Yeezuu a gʋ gʋɔɔ kʋ ŋ nyɩnta b'ʋ rɔ wɔɔ ma laatʋ. 14 Bɩ jɛ ʋ bɩ, Yeezuu b'a yɩ Wosocɛ ʋ, an a hɩ m, a ʋ: "Ba ɩbɩɩ laafɩɩ yɩ kɛɛrɛ na. Ɩ b'ɩ ya, ɩ mimbʋnyaa ba y, mim y'a ɩ yɩ, an lɛ da biisi hɔ naa ra." 15 Gʋaa bɩ n ta an aa a dɩnda zɩɩfʋrɔ jɩtannɔ wɔɔ m, a ʋ, Yeezuu y'awɔɔ waa bɩ. 16 Bɩ y'a ka, jɩtannɔ wɔɔ nɩ nyaa m kan Yeezuu kɩ k'a naa ba sabaa hinni b'ʋ bɩ minto. 17 Yeezuu n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, a ʋ: "Mɔɔ Zɩ gɔɔta an nɩ zi bam, mɔɔ y'a bam sɔ." 18 Bɩ y'a ka, brɔɔ n'a kam ma, k'a zɛ gər, k'a nɩ zi bam sabaa hinni ʋ bɩ bɛɛ bala y, k'a nɩ Woso birm a Zɩ, an a mɩŋŋa sa, an a ga kʋ ʋ kan kɩ bɩ minto m sɔ. 19 Yeezuu meerbaa bɩ sa, an a hɩ, a ʋ: "Sɩra paan••• mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m: Woso Nyɩ bɩ b'a dam ma, an hɔsɩ ba a mɩŋŋa paŋŋa nɩ y. K'a Zɩ Woso bɩ yɩ, an hɔ niŋŋə ba, b'a ba. Bala, hɔ kʋ Zɩ n'a bam bɩ, bɩ Nyɩ n'a bam sɔ. 20 Kʋ Zɩ a Nyɩ ŋʋa bɩ, a hɔ k'a n'a bam bɩ hɩnkam nɩ haay. A zibəə gʋta hɩnkam nɩ, an lɛ da nawɔnnɔ ra, awɔɔ m zɛ kədə. 21 Kʋ Zɩ bɩ nɩ gəəno mɩm bɔŋ ʋ an nɩ mɩsɩrbaa karɛ ŋ ʋ bɩ, Nyɩ bɩ, gʋaa k'a lɛ n taa b'a nɩ mɩsɩrbaa kaŋ ʋ sɔ. 22 Zɩ bɩ bɩr gʋaa dʋdɔ karɛ y. A dʋdɔkarɛ haay sa an a ka a Nyɩ b'ʋ, 23 kʋ gʋaa haay n a da ma, an Nyɩ bɩ da ʋ amba ŋn'ɩ Zɩ bɩ daŋ ʋ bɩ m. Gʋaa k'a bɩr Nyɩ bɩ daŋ ʋ bɩ, a bɩr Zɩ k'a Nyɩ bɩ nyɔɔ bɩ daŋ ʋ sɔ y. 24 Sɩra paan••• mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, gʋaa k'a n'a tʋr kam mɔɔ lemim ma, an nɩ Zɩ k'a mɔɔ nyɔɔ bɩ mim sire, a ɩ mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ bɩ m. Ŋ b'a dʋdɔ karɛ y. Bɔ a ʋ zɛ nɔ ʋ, an ta mɩsɩrbaa nɔ ʋ. 25 Sɩra paan••• mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, wakatɩ ɩ zɛm, b'a lee ku kɛɛrɛ. Gʋɔɔ kʋ ŋ gɩnga rɔ wɔɔ Woso Nyɩ bɩ leer mam, bɩ gʋɔɔ kʋ ŋ y'a ma rɔ wɔɔ y'a mɩm bɔŋ ʋ. 26 Bala, kʋ Zɩ b'a so mɩsɩrbaa ʋ bɩ, a a ka, k'a Nyɩ bɩ n nyɩnta mɩsɩrbaasoʋrezaa sɔ. 27 Woso paŋŋa ka ʋ k'an dʋdɔ ka, k'a m Gʋaanyɩ bɩ minto. 28 A bɩ zɛ kədə naa haay tɔ ma y! Wakatɩ ɩ zɛm gəəno wɔɔ y'a leer mam. 29 Gʋɔɔ kʋ ŋ y'a mɩŋŋa ba rɔ wɔɔ y'a mɩm bɔŋ ʋ, ŋnɩ mɩsɩrbaa yɩ. Gʋɔɔ kʋ ŋ y'a bʋnyaa ba rɔ wɔɔ, ŋ y'a mɩm bɔŋ ʋ, ŋnɩ ŋ dʋdɔ ka. 30 Mɔɔ bɩ m dam ma, m hɔsɩ ba, m mɩŋŋa paŋŋa nɩ y. Hɔ kʋ mɔɔ n'a mam bɩ mɔɔ n'a dʋdɔ kam, bɩ mɔɔ dʋdɔkarɛ bɩ tɩrga, bala, mɔɔ bɩr m karɛ m mɩŋŋa hɔɔnhɔ ma y. Zɩ k'a mɔɔ nyɔɔ bɩ hɔɔnhɔ mɔɔ n nɩ m kam ma. 31 Kʋ m mɩŋŋa kasɛtɩ mɔɔ n'a karɛ, n bɩ mɔɔ kasɛtɩ bɩ sire y. 32 Woso nɩ mɔɔ kasɛtɩ kam, bɩ mɔɔ dɔ sɔ kasɛtɩ niŋŋə k'a n'a kam mɔɔ minto bɩ, sɩra m. 33 Awɔɔ gʋɔɔ nyɔɔ Zaan zi, b'a sɩra kasɛtɩ ka. 34 Mɔɔ bɩr m kam gʋaa kasɛtɩ ma y. Meer bɩ ba mɔɔ nawʋm ncɩnaaʋ, k'a bʋmbɔrɛ yɩ. 35 Zaan nyɩnta amba fɩtɩrɛ kʋ n nɩ sɛ nyaŋ ʋ, an nɩ yɔm bɩ m. Bɩ, awɔɔ ŋʋa mɩŋŋa k'a a heer nyɔɔ dɔmɩm poore ʋ, a lɛɛgure b'ʋ. 36 Mɔɔ ɩ kasɛtɩ m, a gʋtabaa n lɛ da Zaan hɔ bɩ ra. Zibəəro kʋ Zɩ a ka mɔɔ ʋ kʋ m ŋ ba rɔ wɔɔ m. Mɔɔ yɩ ŋ bam, bɩ brɔɔ nɩ mɔɔ kasɛtɩ karɛ, ŋ ʋ, Zɩ b'ɩ mɔɔ nyɔɔ. 37 Zɩ k'a mɔɔ nyɔɔ bɩ nɩ mɔɔ kasɛtɩ kam. B'awɔɔ n a leer ma, b'awɔɔ n a meer yɩ sɔ y. 38 Woso lemim bɩr gɔɔtarɛ awɔɔ heer ʋ y, bala, awɔɔ n sɩra ka gʋaa k'a nyɔɔ b'ʋ y. 39 Wosoci karɩnda awɔɔ n'a bam, an n'a hɔɔn darɛ, a ʋ, bɩ nɔ awɔɔ n nɩ mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ bɩ yɩŋ ʋ. Bɩ, bɩ nɩ mɔɔ kasɛtɩ kam. 40 Awɔɔ lɛ baa k'a bʋr mɔɔ zi k'a mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ bɩ yɩ y. 41 Mɔɔ bɩr m kam lɛbɔʋrɛ ma gʋɔɔ zi y. 42 Bɩ mɔɔ awɔɔ dɔ, awɔɔ n Woso ŋʋa y. 43 Bʋr mɔɔ ʋ, m Zɩ tɔ ma, b'awɔɔ kaanm mɔɔ m. Kʋ gʋaa vanta ɩ bʋr a mɩŋŋa tɔ ra, awɔɔ y'a sim. 44 Awɔɔ y'a bam lɔ a si, awɔɔ k'a n'a kam daʋrɛ ma a muno zi, a bɩr a kam daʋrɛ k'a a to Woso y'a deem bɩ zi bɩ ma? 45 A b'a hɔɔn da, a ʋ, mɔɔ n nɩ mim karɛ awɔɔ ra m Zɩ taa y. Hɔ k'a nɩ mim karɛ awɔɔ ra bɩ Moyiisi lɛrɔ k'awɔɔ nɩ yure ŋ ma rɔ wɔɔ m. 46 Kʋ nyɩnta awɔɔ ʋ a Moyiisi mim si, awɔɔ mɔɔ mim sim sɔ. Bala, a gʋrsɩra ba a ʋ mɔɔ minto. 47 K'awɔɔ n hɔ k'a gʋrsɩra ba bɩ si, awɔɔ y'a bam lɔ k'a hɔ kʋ mɔɔ n'a hɩm bɩ si?"

6

1 Bɩ jɛ ʋ bɩ, Yeezuu bra Galilee higʋta kʋ n n'a birm sɔ Tiberiyaadɩ higʋta bɩ gəm deem la. 2 Gʋaa cir gʋta zu a jɛ ʋ, bala, gʋɔɔ wɔɔ hoserlo k'a nɩ ŋ bam, an nɩ yaabazannɔ waam nɔ wɔɔ yɩ. 3 Gʋaa cir bɩ minto y'a ka, Yeezuu n der ci ra, an nyɩnta b'ʋ kan a karɩndanyɩnɔ kɩ. 4 Bɩ ma bɩ, pakkɩ k'a m zɩɩfʋrɔ wɔɔ cibsa b'a zɔ. 5 Kʋ Yeezuu a bɔɔta an dɩga bɩ, a gʋaa cir gʋta yɩ, an nɩ zɛm zi. A n a hɩ Filipi m, a ʋ: "K'ʋ bur yɩ ka, ʋ a si, kʋ ŋ n'a bɩ?" 6 Meer bɩ ba a ʋ, ncɩnaaʋ k'a dɩga a. Hɔ k'a mɩŋŋa ʋ k'a ba bɩ, a a dɔ. 7 Filipi n a hɩ m, a ʋ: "Kʋ wɔɔ bur si deniyee zɔɔhɩra nɩ, a bɩ bʋr bɔrɛ y, bala, gʋaa biyəə b'a kur yɩm poore y." 8 A karɩndanyɩnɔ wɔɔ deem Sɩmɔɔn Pɩyɛɛr danzaa Andɩr a hɩ m, a ʋ: 9 "Nyɩyar ɩ naa ʋ, an nɩ bur m soor, kan zɔnɔ kɩ hɩɩya. Bɩ, bɔ naa n n'a bam gʋaa cir naa nɩ?" 10 Yeezuu n a hɩ, a ʋ: "K'a ka kʋ ŋ nɩ nyɩnta." Lɛɛ bɩ do ʋ bɩ, bur m jilli. Ŋ n nyɩnta. Gʋɔɔ cir bɩ gʋɔɔyaarɔ wɔɔ lɛ a zɔ tisi soor ma. 11 Yeezuu n bur bɩ si, an a barka da ʋ, an a ka gʋɔɔ wɔɔ ʋ. A n a ba maam sɔ zɔnɔ wɔɔ m. A n a ka ŋ ʋ amba ŋ lɛ taa bɩ m. 12 Kʋ ŋ y'a bɩ, an ŋ ka bɩ, Yeezuu a hɩ a karɩndanyɩnɔ wɔɔ m, a ʋ: "K'a kuuro kʋ ŋ gɔɔta rɔ wɔɔ so kʋ ma, a b'a ka deem m nyaam nɩ y." 13 Ŋ n bur soor kʋ ŋ y'a bɩ rɔ wɔɔ kuuro so kʋ ma, ŋn'a zar kasɩ ʋ bueerehɩɩya. 14 Kʋ gʋɔɔ wɔɔ hoser k'a ba bɩ yɩ bɩ, ŋ y'a hɩ, ŋ ʋ: "Wosolɛsinnɩsorazaa paan••• k'a a ga m, an bʋr durnya ʋ bɩ m naa." 15 Bɩ, Yeezuu k'a a dɔ a ʋ, n zɛm b'a nyasʋ, n n'a ba cir bɩ, a a hʋr a deem, an ta ci ra. 16 Yirbəə k'a da bɩ, karɩndanyɩnɔ wɔɔ ta higʋta lɛ ra. 17 Ŋ n da kɔɔlʋʋ ʋ, ŋn'ɩ tam Kapɛrnawum zeezi, gəm deem bɩ ra. Bɩ ma bɩ, gum da, bɩ Yeezuu n ŋ ku cɩna y. 18 Hɩnhɛr gʋta nɩ hɔnm, an nɩ hi bɩ wunwusigəm. 19 Kʋ ŋ ta, cilo soor gɛɛ sɔrdɩ bɩ, ŋ Yeezuu yɩ, an nɩ tam hi burə ʋ, an n'a zɔm kɔɔlʋʋ bɩ ma. Nyibəə n gasʋ ŋ ʋ. 20 Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "A da bɩ bɔ ʋ y, mɔɔ m!" 21 Ŋ y'a ŋʋa k'a busu kɔɔlʋʋ bɩ m. Lɛɛm bɩ, kɔɔlʋʋ bɩ bɩncɛ kʋ ŋ nɩ taŋ ʋ bɩ gəm ku. 22 Dɔ k'a mɛ bɩ, gʋɔɔ kʋ ŋ gɔɔta kɔ bɩ lɛ ra rɔ wɔɔ kɔɔlʋʋ deem yɩ b'ʋ. Bɩ, Yeezuu n zu kʋ ʋ kan a karɩndanyɩnɔ wɔɔ kɩ ŋ kɔɔlʋʋ deem bɩ nɔ ʋ y. Ta brɔɔ ʋ a minto. 23 Kɔɔlʋʋrɔ y'a to Tiberiyaadɩ ʋ, ŋnɩ bʋr bɩncɛ kʋ Yeezuu bur bɩ barka da ʋ, ŋn'a bɩ bɩ jɩr ʋ. 24 Kʋ gʋɔɔ wɔɔ a yɩ Yeezuu ba b'ʋ, bɩ karɩndanyɩnɔ wɔɔ ba b'ʋ sɔ bɩ, gʋɔɔ wɔɔ da kɔɔlʋʋrɔ wɔɔ ʋ, ŋnɩ ta Kapɛrnawum ʋ k'a yaa a ka Yeezuu ma. 25 Kʋ ŋ yaa yɩ higʋta bɩ gəm deem la bɩ, ŋ y'a hɩ m, ŋ ʋ: "Karɩnsaamba, ɩbɩɩ lee ku naa ʋ brɔ?" 26 Yeezuu n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, a ʋ: "Sɩra paan••• mɔɔ n'a hɩrɛ, awɔɔ bɩr a kam mɔɔ ma k'awɔɔ hoserlo yɩ bɩ minto y, k'awɔɔ hɔbɩrɛ bɩ an a ka bɩ minto m. 27 A bɩ zi ba hɔbɩrɛ k'a n'a zarm bɩ minto y, k'a zi ba, a a ka hɔbɩrɛ k'a nɩ gɔɔtam an nɩ mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ bɩ kam bɩ minto. Hɔbɩrɛ bɩ do, Gʋaanyɩ bɩ n nɩ zɛm b'a ka awɔɔ ʋ, bala, a mɩŋŋa Zɩ k'a m Woso b'a mɩŋŋa jɩ da ʋ." 28 Ŋ n a hɩ m, ŋ ʋ: "Bɔ wɔɔ n'a bam, k'ʋ Woso zi ba?" 29 Yeezuu n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Woso zibəə bɩ, k'ɩ sɩra ka gʋaa k'a nyɔɔ b'ʋ." 30 Ŋ n a hɩ m, ŋ ʋ: "Ncɩnaaʋ bɩ, hoser kara ɩbɩɩ n'a bam ʋ a yɩ, k'ʋ sɩra ka ɩbɩɩ ʋ? Ɩbɩɩ zibəə bɩ n kara? 31 Wɔɔ zɩrɔ hɔbɩrɛ kʋ n'a birm mann bɩ bɩ poohɔɔn ʋ, amba n y'a gʋrsɩra ba bɩ m: 'Bur a to arzana ʋ, an a ka ŋ ʋ, ŋn'a bɩ.' " 32 Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Sɩra paan••• mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, Moyiisi bɛɛ arzana bur bɩ ka awɔɔ ʋ y. Mɔɔ Zɩ ɩ arzana bur paan••• bɩ ka awɔɔ ʋ. 33 Bala, Woso bur bɩ m gʋaa k'a a to arzana ʋ an bʋr, an nɩ mɩsɩrbaa kam durnya ʋ bɩ m." 34 Ŋ n a hɩ m, ŋ ʋ: "Zuuba, bur bɩ do ka wɔɔ ʋ dɔmɩm haay!" 35 Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Mɔɔ m mɩsɩrbaa bur bɩ. Gʋaa k'a bʋr mɔɔ zi, nɔ b'a zaa zɛrɛ y. Gʋaa k'a sɩra ka mɔɔ ʋ, mɩsɩ b'a yarɛ an a zaa zɛ y. 36 Bɩ mɔɔ hɩ awɔɔ m: Awɔɔ mɔɔ yɩ, b'awɔɔ n sɩra ka mɔɔ ʋ y. 37 Gʋaa haay kʋ mɔɔ Zɩ n'a kam mɔɔ ʋ bɩ, ŋ zɛm mɔɔ zi, bɩ gʋaa k'a nɩ zɛm mɔɔ zi bɩ, mɔɔ bɩ kaanm nɩ y. 38 Bala, m to mɔɔ ʋ arzana ʋ kʋ m bɩ Zɩ k'a mɔɔ nyɔɔ bɩ hɔɔnhɔ ba, mɔɔ hɔ bɛɛ y. 39 Zɩ k'a mɔɔ nyɔɔ bɩ hɔɔnhɔ bɩ, a lɛ baa kʋ gʋɔɔ k'a ŋ ka mɔɔ ʋ rɔ wɔɔ deem m nyaam nɩ y, kʋ m ŋ mɩm bɔ ʋ durnya nyarɛ hinni ʋ. 40 Mɔɔ Zɩ hɔɔnhɔ bɩ n naa: Gʋaa haay k'a Nyɩ bɩ yɩ, an sɩra ka ʋ bɩ, k'an mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ bɩ yɩ. Bɩ mɔɔ y'a mɩm bɔŋ ʋ durnya nyarɛ hinni ʋ." 41 Bɩ tɛkka ma, zɩɩfʋrɔ wɔɔ a sa ma, ŋn'ɩ kukur barɛ a minto. K'a a hɩ, a ʋ, a mɩŋŋa m bur k'a a to arzana ʋ a bʋr bɩ minto m. 42 Ŋ n a ya, ŋn'a hɩ, ŋ ʋ: "Yeezuu bɛɛ ra, Zozɛf nyɩ bɩ? Wɔɔ n a zɩ dɔ kan a da kɩ ra? A a ba lɔ kɛɛrɛ, an a hɩ, a ʋ, a to a ʋ arzana ʋ?" 43 Yeezuu n a bɔ, an meerbaa bɩ sa, a ʋ: "K'a kukur barɛ bɩ to kan kʋ kɩ! 44 Gʋaa b'a dam ma, an bʋr mɔɔ zi kʋ mɔɔ Zɩ k'a mɔɔ nyɔɔ bɩ n a gaa y. Bɩ, mɔɔ y'a mɩm bɔŋ ʋ durnya nyarɛ hinni ʋ. 45 N y'a gʋrsɩra ba wosolɛsinnɩsorazannɔ ciro ʋ, n ʋ: 'Ŋ haay hɔdɩndarɛ yɩm Woso zi.' Gʋaa niŋŋə k'a Woso lemim ma, an n'a hɔdɩndarɛ sim bɩ, zɛ an nawʋm mɔɔ zi. 46 Gʋaa ba ʋ an Zɩ yɩ y. Gʋaa k'a a to Woso zi an bʋr bɩ y'a yɩ bala. 47 Sɩra paan••• mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, gʋaa k'a nɩ sɩra kam bɩ, a ɩ mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ bɩ m. 48 Mɔɔ n bur k'a nɩ mɩsɩrbaa kam. 49 Awɔɔ zɩrɔ mann bɩ poohɔɔn ʋ, bɩ ŋ gɩnga. 50 Bur k'a a to arzana ʋ bɩ n naa. Gʋaa k'a bɩ a bɩ garɛ y. 51 Mɔɔ m bur mɩsɩr, m m to arzana ʋ. Gʋaa k'a bur bɩ do bɩ bɩ, a zaa bɩ gam fɩɩga y. Bur kʋ mɔɔ n n'a kam bɩ, m mɩŋŋa mɛsim m, m n n'a kam kʋ durnya n mɩsɩrbaa yɩ." 52 Naa do y'a ka, zɩɩfʋrɔ wɔɔ ŋ wuti bʋgʋr m kan kʋ kɩ, ŋ ʋ: "Naa y'a bam lɔ k'a mɛsim ka wɔɔ ʋ, k'ʋ a sʋ?" 53 Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Sɩra paan••• mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, k'awɔɔ n Gʋaanyɩ bɩ sim sʋ, k'awɔɔ n a ma mi, awɔɔ bɩ mɩsɩrbaa yɩrɛ y. 54 Gʋaa k'a mɔɔ sim sʋ, an mɔɔ ma mi b'ɩ mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ bɩ m, bɩ mɔɔ y'a mɩm bɔŋ ʋ durnya nyarɛ hinni ʋ. 55 Bala, mɔɔ mɛsim bɩ, hɔbɩrɛ paan••• m, mɔɔ ma bɩ, hɔmire paan••• m sɔ. 56 Gʋaa k'a mɔɔ sim sʋ, an mɔɔ ma mi, a zaa ɩ kan mɔɔ kɩ, mɔɔ nɩ kan a zaa kɩ. 57 Kʋ Zɩ k'an mɩsɩr bɩ mɔɔ nyɔɔ bɩ, bɩ mɩsɩrbaa ba mɔɔ nawʋm Zɩ bɩ minto bɩ, gʋaa k'a nɩ mɔɔ bɩm bɩ, mɔɔ y'a kam an mɩsɩrbaa ba sɔ. 58 Bur k'a a to arzana ʋ bɩ n naa. A bɩ hɔdeem kan awɔɔ zɩrɔ wɔɔ n a bɩ bɩ kɩ y. Ŋ gɩnga, bɩ gʋaa k'a bur naa do bɩ, a zaa bɩ garɛ y." 59 Minno nɔɔn duro Yeezuu a dɩnda gʋɔɔ m Kapɛrnawum sokʋmacɛ ʋ. 60 Karɩndanyɩnɔ gʋta kʋ ŋ naa ma bɩ, ŋ y'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Meerbaa naa do kaŋŋɩda! Nka n'a dam ma, an a si?" 61 Yeezuu k'a a dɔ a zim, a ʋ, a karɩndanyɩnɔ wɔɔ ɩ kukur bam mim naa do minto bɩ, a a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Busu a ʋ awɔɔ ma ra? 62 Bɩ, k'awɔɔ bɔkarɛ a bɩ Gʋaanyɩ bɩ yɩ an nɩ tam bɩncɛ k'a nyɩnta ʋ biisi b'ʋ? 63 Ɛspri nɩ mɩsɩrbaa kam, mɛsim bɩ zibəə ba ʋ y. Meerbaarɔ kʋ mɔɔ hɩ awɔɔ m bɩ, Ɛspri m kan mɩsɩrbaa kɩ. 64 Bɩ gʋɔɔ y'awɔɔ bire ʋ, ŋ n sɩra ka y." Yeezuu lɛɛ ka, an gʋɔɔ kʋ ŋ n sɩra ka rɔ wɔɔ dɔ, kan gʋaa k'a nɩ zɛm b'a nyasʋ an a ka bɩ kɩ. 65 A a ya, an a hɩ, a ʋ: "Bɩ minto y'a ka, mɔɔ n a hɩ awɔɔ m, mɔɔ ʋ, gʋaa b'a dam ma, an bʋr mɔɔ zi kʋ Zɩ bɛɛ y'a bir y." 66 Dɔmɩm bɩ do tɛkka ma bɩ, karɩndanyɩnɔ gʋta a bɔ a jɛ ʋ, ŋ n a ya, ŋn'ɩ zum kʋ ʋ kan kɩ y. 67 Yeezuu n a hɩ bueerehɩɩyɔɔ wɔɔ m, a ʋ: "B'awɔɔ, awɔɔ b'a gʋm mɔɔ ma sɔ ra?" 68 Sɩmɔɔn Pɩyɛɛr n a nyɩ bɔ nʋ, a ʋ: "Zuuba, k'ʋ ta nka zi? Ɩbɩɩ ɩ mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ bɩ meerbaarɔ m. 69 Bɩ wɔɔ si, ʋ a dɔ sɔ, ʋ ʋ, ɩbɩɩ m Krista, Woso Nyɩ mɩŋŋa." 70 Yeezuu n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Mɔɔ bɛɛ y'awɔɔ gʋaa bueerehɩɩya bɩ bɔ ʋ ra? Bɩ, Sʋtaana y'a so awɔɔ gʋaa deem ʋ!" 71 Iskarɩyɔtɩ kʋ gʋaa Sɩmɔɔn nyɩ Zidas b'a n'a hɩm ma. Bala, a m bueerehɩɩyɔɔ wɔɔ gʋaa deem, an nɩ Yeezuu nyasʋrɛ, an a ka.

7

1 Bɩ jɛ ʋ bɩ, Yeezuu cem, an nɩ bɩmbɩrm Galilee kʋ ʋ, a n a ŋʋa k'a ta Zidee ʋ y, bala, zɩɩfʋrɔ jɩtannɔ wɔɔ y'a kam ma k'a zɛ gər. 2 Bɩ ma bɩ, zɩɩfʋrɔ cibsa kʋ n n'a birm buuro cibsa b'a zɔ. 3 A danyɩnɔ wɔɔ n a hɩ m, ŋ ʋ: "Ta Zidee ʋ, k'ɩ karɩndanyɩnɔ wɔɔ n'ɩ zibəəro k'ɩbɩɩ nɩ ŋ bam nɔ wɔɔ yɩ sɔ. 4 Kʋ gʋaa lɛ taa kʋ n n'a dɔ, a bɩr a zibəə bɩ nyaakʋm darɛ y. K'ɩbɩɩ nɩ zibəəro barɛ ncɩnaaʋ bɩ, ɩ hɩnka durnyazannɔ m." 5 Yeezuu danyɩnɔ wɔɔ mɩŋŋɔɔ n sɩra ka ʋ y. 6 Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Mɔɔ wakatɩ n a ku cɩna y. B'awɔɔ wakatɩ m dɔmɩm haay m. 7 Durnya bɩ sɔrɛ awɔɔ nɩ y, bɩ, a ɩ sɔm mɔɔ m, bala, kʋ mɔɔ n'a zibəə bɩ kasɛtɩ kam, mɔɔ ʋ, a bʋnyaa bɩ minto. 8 K'a ta cibsa bɩ ma, mɔɔ bɩ tarɛ y. Bala, mɔɔ wakatɩ n a ku cɩna y." 9 K'a meer bɩ ba ncɩnaaʋ bɩ, a gɔɔta Galilee ʋ. 10 K'a danyɩnɔ wɔɔ ta cibsa bɩ ma bɩ, a zaa sa sɔ, an a nyaakʋm da, an nɩ tam, a lɛ baa kʋ n a dɔ y. 11 Cibsa bɩ dɔmɩm ʋ, zɩɩfʋrɔ jɩtannɔ wɔɔ y'a kam Yeezuu ma, ŋnɩ laaka da, ŋ ʋ: "A ɩ ka?" 12 Gʋɔɔ wɔɔ bire ʋ, ŋ y'a mim dɩndarɛ: Gɔsɩnnɔ y'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Gʋaa mɩŋŋa m." Gɔsɩnnɔ ʋ: "Ŋʋaarzaa m, bra an n'a bam gʋɔɔ m." 13 Bɩ, gʋaa ba ʋ, an nɩ yɛrɛ, an n'a mim hɩm garga ra y. Bala, ŋ yɩ nyi barɛ a jɩtannɔ wɔɔ m. 14 Kʋ buuro cibsa bɩ bireyaa a ku bɩ, Yeezuu ta Wosocɛ ʋ, an nɩ hɔ dɩndam gʋɔɔ m. 15 Zɩɩfʋrɔ wɔɔ zɛ kədə, ŋn'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "A a ba lɔ an hɔ dɔ, b'a n karɩnda ba?" 16 Yeezuu n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, a ʋ: "Mɔɔ hɔdɩndarɛ bɩ n a to mɔɔ zi y. A to a ʋ Woso k'a mɔɔ nyɔɔ bɩ zi. 17 Kʋ gʋaa lɛ taa k'a Woso hɔɔnhɔ ba, a y'a dɔm kʋ hɔdɩndarɛ naa do, k'a to a ʋ Woso zi, gɛɛ kʋ m mɩŋŋa mim mɔɔ n'a dɩndarɛ. 18 Gʋaa k'a n'a mɩŋŋa mim dɩndam bɩ, a ka an nawʋrɛ a mɩŋŋa lɛbɔʋrɛ ma. Bɩ, gʋaa k'a n'a kam a gʋaa k'a a nyɔɔ bɩ lɛbɔʋrɛ ma bɩ, bɩ bala n sɩrazaa. Zambʋ b'a nɔ ʋ y. 19 Moyiisi bɛɛ lɛrɔ wɔɔ ka awɔɔ ra? B'awɔɔ gʋaa deem ba ʋ, an nɩ zum lɛrɔ wɔɔ ʋ y. Bɔ minto, an n'a kam mɔɔ garɛ ma?" 20 Gʋɔɔ wɔɔ n a nyɩ bɔ ʋ, ŋ ʋ: "Zinə nɩ kan ɩbɩɩ kɩ! Nka y'a hɩ, a ʋ, k'a ɩbɩɩ zɛ?" 21 Yeezuu a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Zibəə deem mɔɔ ba sabaa hinni ʋ, awɔɔ n zɛ kədə haay! 22 Moyiisi lɛ ka awɔɔ ʋ, k'a gʋɔɔ gasʋ baŋŋʋ ʋ. A to a ʋ awɔɔ yaabɔɔ zi Moyiisi mɩŋŋa bɛɛ bʋr nɩ y. Bɩ, k'a a da sabaa hinni ma, awɔɔ y'a bam. 23 Bɩ, k'a ɩ yɩrɛ ɩ ʋ, kʋ gʋaa gasʋ baŋŋʋ ʋ sabaa hinni ʋ, an bɔ Moyiisi lɛrɔ wɔɔ la nɩ, bɔ minto m, awɔɔ heer nɩ busum kan mɔɔ kɩ gʋaa kʋ mɔɔ waa haay sabaa hinni ʋ bɩ ma? 24 A bɩ hɔ k'awɔɔ n'a yɩm mɩm ʋ bɩ dʋdɔ ka bala y, k'a dʋdɔ ka kan sɩra kɩ." 25 Zerizalɛm gʋɔɔ y'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Gʋaa kʋ ŋ n'a kam ma k'a mee bɔ ʋ bɩ bɛɛ m naa ra? 26 Ba an nɩ meer bam ŋn'a mam na, bɩ ŋ bɩr hɔsɩ hɩm nɩ y! Wɔɔ tara bɩ lɛɛzannɔ wɔɔ, a dɔ ŋ y'a ʋ paan•••, ŋ ʋ, Krista m gɛ? 27 Wɔɔ gʋaa naa do tojɩ dɔ, kʋ Krista bɩ bʋr, gɔsɩ b'a tojɩ dɔrɛ y." 28 Yeezuu k'a nɩ hɔ dɩndam Wosocɛ ʋ b'ʋ b'a hɩ, a ʋ: "Awɔɔ mɔɔ dɔ! Awɔɔ mɔɔ tojɩ dɔ. Bɩ, mɔɔ n bʋr m zi nɩ y. Sɩrazaa m Zɩ k'a mɔɔ nyɔɔ bɩ m. B'awɔɔ n bɩ zaa dɔ y. 29 Mɔɔ mɩŋŋa a dɔ, m to mɔɔ ʋ zi, a ɩ mɔɔ nyɔɔ." 30 Ŋ n'a kam ma k'a nyasʋ, bɩ gʋaa ba ʋ, an a wɔ da ma y. Bala, a wakatɩ n a ku cɩna y. 31 Gʋɔɔ nyɩnta zamaa bɩ bire ʋ, ŋnɩ sɩra ka ʋ, ŋn'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Kʋ Krista bɩ bʋr, a hoserlo barɛ an lɛ da naa n a ba rɔ wɔɔ ra gɛ?" 32 Kukur kʋ n n'a bam Yeezuu minto gʋɔɔ wɔɔ bire ʋ bɩ, farizɛɛnrɔ wɔɔ a ma. A m bɩ, wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ kan farizɛɛnrɔ kɩ n Wosocɛ dɔmazannɔ nyɔɔ kʋ ŋ n'aa a nyasʋ. 33 Yeezuu n a hɩ, a ʋ: "Mɔɔ gɔɔtam kan awɔɔ kɩ dɔmɩm poore nɔ ʋ, kʋ m bɩ m bɔ, m ta Zɩ k'a mɔɔ nyɔɔ bɩ zi. 34 Awɔɔ zɛm b'a ka mɔɔ ma, b'awɔɔ bɩ mɔɔ yɩrɛ y. Bala, bɩncɛ kʋ mɔɔ nɩ taŋ ʋ bɩ, awɔɔ b'a dam ma a bʋr b'ʋ y." 35 Bɩ jɛ ʋ bɩ, zɩɩfʋrɔ wɔɔ y'a hɩm kʋ m, ŋ ʋ: "Ta awɔɔ nawʋm ka, wɔɔ b'ʋ yarɛ ʋ a yɩ? Ta awɔɔ nawʋm gʋɔɔ kʋ ŋ hɩsɩga da ŋn'a war kʋ ma kan grɛkkɩrɔ kɩ rɔ wɔɔ zi ra? Gɛɛ, ta an nawʋm k'a yaa hɔ dɩnda grɛkkɩrɔ m na? 36 Hɔ k'a hɩ naa jɩ lɛ taa k'a hɩ, a ʋ lɔ: Awɔɔ y'a kam mɔɔ ma, b'awɔɔ bɩ mɔɔ yɩrɛ y, bɩ bɩncɛ kʋ mɔɔ nɩ taŋ ʋ bɩ, awɔɔ b'a dam ma, a bʋr ʋ y?" 37 Cibsa bɩ nyarɛ ma bɩ, dɔmɩm niŋŋə k'an dɔmɩm gʋta bɩ, Yeezuu jɩm brama, an a leer busu, an n'a hɩrɛ, a ʋ: "Gʋaa kʋ mɩsɩ n'a zɛm k'an bʋr mɔɔ zi, an bɩ hi mi. 38 Gʋaa k'a sɩra ka mɔɔ ʋ bɩ, mɩsɩrbaa hi kɔyaarɔ y'a tom zi, amba Wosoci a hɩ bɩ m." 39 Sɛnt-Ɛspri kʋ gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ sɩra kaŋ ʋ rɔ wɔɔ n'a yɩm bɩ mim an n'a hɩm. Kʋ sɩra nɩ, Yeezuu k'a n lɛbɔʋrɛ yɩ cɩna bɩ, Sɛnt-Ɛspri n bʋr cɩna y. 40 Gʋɔɔ kʋ ŋ nyɩnta, ŋn'a tʋr ka Yeezuu meerbaa bɩ ma gʋɔɔ cir bɩ bire ʋ rɔ wɔɔ, gɔsɩnnɔ y'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Sɩra m, ba wosolɛsinnɩsorazaa bɩ n na." 41 Gɔsɩnnɔ y'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Krista bɩ n naa." Gɔsɩnnɔ a ya, ŋn'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Krista y'a dam ma, an a to Galilee kʋ ʋ ra? 42 Wosoci n a hɩ, a ʋ, 'bɔ an nawʋm Davɩd do nɔ ʋ', b'a to an nawʋm tara poore kʋ Davɩd yɩ ʋ, ŋn'a birm Betelehɛm b'ʋ ra?" 43 Naa do y'a ka, gʋɔɔ wɔɔ n a gʋngʋ a minto. 44 Ŋ gʋɔɔ gɔsɩnnɔ a ŋʋa k'a nyasʋ, bɩ gɔsɩ n a wɔ da ma y. 45 Wosocɛ dɔmazannɔ wɔɔ n a bɔ, ŋnɩ bʋr wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ wɔɔ zi kan farizɛɛnrɔ wɔɔ kɩ. Brɔɔ nɩ ŋ lar, ŋ ʋ: "Bɔ m awɔɔ n bʋr nɩ?" 46 Wosocɛ dɔmazannɔ wɔɔ n a nyɩ bɔ ʋ, ŋ ʋ: "Gʋaa ba ʋ an meer kʋ gʋaa naa do a ba bɩ lɔɔ ba y." 47 Farizɛɛnrɔ wɔɔ n a hɩ ŋ nɩ, ŋ ʋ: "A to awɔɔ ʋ, an awɔɔ hɔɔn da a zi ra? 48 Jɩtannɔ wɔɔ kan farizɛɛnrɔ wɔɔ kɩ barla bɩ, gʋaa deem taan••• ta ʋ, an a mim si ra? 49 Bɩ, gʋaa cir naa do n lɛrɔ wɔɔ dɔ y. Ŋ barka ba ʋ y!" 50 Nikodɛm k'a nyɩnta an ta Yeezuu zi bɩ nyɩnta kan ŋ kɩ, an a hɩ, a ʋ: 51 "N n gʋaa dʋdɔ yar bɩ n n'a meerbaa ma kan hɔ k'a ba bɩ kɩ y. Wɔɔ lɛrɔ wɔɔ n bɩ hɩ ra?" 52 Ŋ n a nyɩ bɔ ʋ, ŋ ʋ: "Ɩ to ɩbɩɩ ʋ Galilee ʋ sɔ ra? Bɩ, ɩ ka mɩŋŋa, ɩbɩɩ bɩ wosolɛsinnɩsorazaa yɩrɛ an bɩr Galilee gʋaa y." [ 53 Ŋ haay n a hʋr, ŋnɩ dundoo a harlɔ ʋ.

8

1 Yeezuu n a hʋr an ta Oliviyee ci mim ʋ. 2 Dɔ k'a bʋr an nɩ mɛm bɩ, a a bɔ an bʋr Wosocɛ ʋ b'ʋ, gʋaa haay nɩ zɛm zi, an nyɩnta, an nɩ hɔ dɩndarɛ ŋ nɩ. 3 Wosocikarɩnsaambɔɔ kan farizɛɛnrɔ kɩ bʋr lʋ m b'ʋ, ŋn'a da gʋɔɔ wɔɔ bire ʋ. Sʋr n y'a ʋ ra, an nɩ jaan darɛ. 4 Ŋ n a hɩ Yeezuu m, ŋ ʋ: "Karɩnsaamba, lʋ naa do, sʋr n y'a ʋ ra, an nɩ jaan darɛ. 5 Lɛrɔ nɔ ʋ, Moyiisi a hɩ, a ʋ, n n lannɔ nɔɔn duro zɛ jaarɔ m. B'ɩbɩɩ, ɩbɩɩ ʋ lɔ?" 6 A hɩ ŋ nawʋrɛ ncɩnaaʋ k'a nyasʋ meerbaa nɔ ʋ, k'a ku a mim ka ra. Yeezuu a zuutə, an n'a nyʋkʋm wʋnwɔsɩm tara ʋ. 7 Kʋ ŋ gɔɔta ŋn'a larm bɩ, Yeezuu a bɔɔta, an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Gʋaa k'a n'awɔɔ bire ʋ, b'a n mimbʋnyaa ba cɩna bɩ n lɛɛ ka, an a gʋɛɛn." 8 A n a ya, an a zuutə, an n'a nyʋkʋm bɩ wʋnwɔsɩm tara ʋ. 9 Kʋ ŋ meerbaa naa do ma bɩ, ŋ cem deem-deem. Gʋɔɔ marɛrɔ wɔɔ ɩ lɛɛ ka ŋnɩ cem, a poorero wɔɔ n a nya ŋ ʋ. Yeezuu n gɔɔta a deem. Kʋ lʋ bɩ gɔɔta an nɩ b'ʋ bɩ, 10 Yeezuu a bɔɔta, an a hɩ m, a ʋ: "Ŋ bee, lʋ ra? Gɔsɩ n'ɩbɩɩ dʋdɔ yar la?" 11 A n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Ayy•••, Zuuba, gɔsɩ." Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "Mɔɔ sɔ, mɔɔ b'ɩbɩɩ dʋdɔ yarlɛ y. Ta, b'ɩbɩɩ ɩ ya, ɩ mimbʋnyaa ba y."] 12 Yeezuu n a ya, an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Durnya lɛɛgure m mɔɔ m. Gʋaa k'a nɩ zum mɔɔ ʋ bɩ bɩ tam monsigə ʋ y. A mɩsɩrbaa lɛɛgure yɩm." 13 Farizɛɛnrɔ wɔɔ n a hɩ m, ŋ ʋ: "Ɩ mɩŋŋa kasɛtɩ ɩ n'a kam na? Ɩbɩɩ kasɛtɩ bɩ, ŋʋaar m." 14 Yeezuu n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, a ʋ: "Sɩra m, m mɩŋŋa kasɛtɩ mɔɔ n'a kam. Bɩ, mɔɔ kasɛtɩ bɩ sɩra m, bala, mɔɔ m tojɩ dɔ, m m tajɩ dɔ. B'awɔɔ, awɔɔ n a dɔ kʋ m to mɔɔ ʋ ka m nɩ tam ka y. 15 Dʋdɔ awɔɔ n'a karɛ am gʋɔɔ hɔ bɩ m. Mɔɔ bɩr gʋaa dʋdɔ karɛ y. 16 Baa kʋ mɔɔ ʋ kʋ m dʋdɔ ka, a ka mɔɔ nawʋm kan sɩra kɩ, bala, mɔɔ bɩ m deem nɩ y. Zɩ k'a mɔɔ nyɔɔ bɩ ta ʋ sɔ. 17 Awɔɔ mɩŋŋɔɔ lɛrɔ wɔɔ nɔ ʋ, n y'a gʋrsɩra ba, n ʋ, gʋaa hɩɩya kasɛtɩ bɩ, sɩra m. 18 M mɩŋŋa kasɛtɩ mɔɔ n'a kam, bɩ Zɩ k'a mɔɔ nyɔɔ b'ɩ mɔɔ kasɛtɩ kam sɔ." 19 Ŋ n a nyɩ bɔ nʋ, ŋ ʋ: "Ɩbɩɩ Zɩ b'ɩ ka?" Yeezuu n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Awɔɔ n mɔɔ dɔ y, b'awɔɔ n mɔɔ Zɩ dɔ sɔ y. Kʋ mɔɔ dɔ awɔɔ ʋ, awɔɔ mɔɔ Zɩ bɩ dɔm sɔ." 20 Meerbaarɔ nɔɔn duro ba Yeezuu ʋ bɩncɛ kʋ n nɩ busoo zarŋ ʋ b'ʋ, bɩ ma bɩ, a ɩ hɔ dɩndam Wosocɛ ʋ, gɔsɩ n a wɔ da ma y, bala, a wakatɩ n a ku cɩna y. 21 Yeezuu n a ya, an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Cem mɔɔ n nawʋm, awɔɔ y'a kam mɔɔ ma, bɩ, gɩnga awɔɔ nawʋm a mimbʋnyaarɔ nɔ ʋ. Bɩncɛ kʋ mɔɔ nɩ taŋ ʋ bɩ, awɔɔ b'a dam ma, a ta b'ʋ y." 22 Zɩɩfʋrɔ wɔɔ n a hɩ, ŋ ʋ: "A ŋʋa an nawʋm k'a mɩŋŋa zɛ gɛ? K'a a hɩ, a ʋ: bɩncɛ kʋ mɔɔ nɩ taŋ ʋ bɩ, awɔɔ b'a dam ma a ta b'ʋ bɩ minto." 23 Yeezuu n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, a ʋ: "Tara burə naa gʋɔɔ n'awɔɔ m, bɩ, m to mɔɔ ʋ brama. Durnya naa gʋɔɔ n'awɔɔ m, bɩ, durnya naa do gʋaa bɛɛ m mɔɔ nɩ y. 24 Bɩ y'a ka, mɔɔ n a hɩ awɔɔ m, mɔɔ ʋ, awɔɔ gɩngarɛ a mimbʋnyaarɔ nɔ ʋ. K'awɔɔ n a si, a ʋ: A n ta ʋ bɩ m mɔɔ m, awɔɔ gɩngarɛ a mimbʋnyaarɔ nɔ ʋ." 25 Ŋ n a hɩ, ŋ ʋ: "Nka n'ɩbɩɩ nɩ?" Yeezuu n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, a ʋ: "Mɔɔ n'a mim hɩrɛ awɔɔ m tee••• bɩ m. 26 Awɔɔ minno ta ʋ gʋta, kʋ m ŋ hɩ awɔɔ m, kʋ m ŋ dʋdɔ ka. Zɩ k'a mɔɔ nyɔɔ bɩ, sɩrazaa m, bɩ hɔ kʋ mɔɔ ma zi bɩ, bɩ mɔɔ n'a hɩm durnya m." 27 Ŋ n a dɔ, ŋ ʋ, Yeezuu bɩ, Zɩ Woso mim a a hɩ a nɩ y. 28 Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Dɔmɩm niŋŋə k'awɔɔ nɩ Gʋaanyɩ bɩ busuŋ ʋ bɩ, dɔmɩm bɩ do awɔɔ n n'a dɔrɛ, a ʋ: A n ta ʋ bɩ m mɔɔ m. Bɩ mɔɔ bɩr zi bam ŋ mɩŋŋa paŋŋa nɩ y. Hɔ kʋ mɔɔ Zɩ a dɩnda mɔɔ m bɩ mɔɔ n'a hɩm. 29 Zɩ k'a mɔɔ nyɔɔ b'ɩ kan mɔɔ kɩ. A n mɔɔ to m deem nɩ y, bala, hɔ k'a ŋʋa bɩ mɔɔ n'a bam dɔmɩm haay." 30 K'a nɩ meer bɩ barɛ ncɩnaaʋ bɩ, gʋɔɔ gʋta sɩra ka ʋ. 31 Yeezuu n a hɩ zɩɩfʋrɔ kʋ ŋ sɩra ka ʋ rɔ wɔɔ m, a ʋ: "K'awɔɔ gɔɔta mɔɔ lemim bɩ nɔ ʋ, mɔɔ karɩndanyɩnɔ paan•••rɔ n'awɔɔ m. 32 Awɔɔ sɩra dɔm, bɩ sɩra bɩ y'awɔɔ bam soamɩŋŋaʋzannɔ." 33 Ŋ n a nyɩ bɔ nʋ, ŋ ʋ: "Abraham yaŋŋɔɔ n wɔɔ m, bɩ gʋaa n wɔɔ ba a lɔnnɔ cɩna y. Ɩbɩɩ ba lɔ, ɩ n'a hɩrɛ, ɩ ʋ: wɔɔ nyɩntam soamɩŋŋaʋzannɔ?" 34 Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Sɩra paan••• mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, gʋaa k'a nɩ mimbʋnyaa barɛ, mimbʋnyaa lɔmbaa nɔ an ta ʋ. 35 Lɔ bɩ, har nɔ bɛɛ an ta ʋ dɔmɩm haay y. Har nyɩ b'ɩ har ʋ dɔmɩm haay. 36 Bɩ minto y'a ka, kʋ Nyɩ b'awɔɔ bɔ lɔmbaa nɔ ʋ, awɔɔ nyɩntam soamɩŋŋaʋzannɔ. 37 Mɔɔ dɔ Abraham yaŋŋɔɔ n'awɔɔ m. Kʋ mɔɔ lemim bɩ bɩr gasʋrɛ awɔɔ ʋ bɩ, bɩ y'a ka, awɔɔ n'a kam mɔɔ meeyaa ma. 38 Hɔ kʋ mɔɔ yɩ m Zɩ zi bɩ mɔɔ n'a hɩrɛ. B'awɔɔ, hɔ k'awɔɔ ma a zɩ zi b'awɔɔ n'a bam!" 39 Ŋ n a nyɩ bɔ nʋ, ŋ ʋ: "Wɔɔ zɩ m Abraham m." Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Kʋ Abraham nyɩnɔ n'awɔɔ nɩ, k'a Abraham zi ba. 40 Kɛɛrɛ bɩ, awɔɔ y'a kam ma k'a mɔɔ meeyaa bɔ ʋ, mɔɔ kʋ mɔɔ sɩra kʋ mɔɔ ma Woso zi bɩ hɩ awɔɔ m bɩ minto. Abraham n naa ba y. 41 B'awɔɔ, a zɩ zibəə awɔɔ n'a bam." Ŋ n a nyɩ bɔ nʋ, ŋ ʋ: "Jaandarɛnyɩnɔ bɛɛ m wɔɔ nɩ y! Wɔɔ Zɩ deem bala, a m Woso m." 42 Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "K'awɔɔ Zɩ m Woso nɩ, awɔɔ mɔɔ ŋʋam, bala, m to mɔɔ ʋ Woso zi, m bʋr. Mɔɔ n bʋr m mɩŋŋa paŋŋa nɩ y. A ɩ mɔɔ nyɔɔ. 43 Bɔ minto m, awɔɔ bɩr mɔɔ meerbaa bɩ marɛ? Bala, awɔɔ b'a dam ma, a a tʋr ka mɔɔ meerbaa bɩ ma y. 44 Awɔɔ zɩ bɩ n Sʋtaana m. B'awɔɔ lɛ taa k'a a zɩ bɩ hɔɔnhɔ ba. Gərzer m tee••• a sɩŋŋɩda ʋ. A n gɔɔta sɩra nɔ ʋ y, kʋ sɩra ba a nɔ ʋ bɩ minto. K'a ɩ ŋʋaar barɛ, meerbaa k'a n'a nɔ ʋ b'a n'a bam, bala, ŋʋaarzaa m, bɩ ŋʋaar zɩ m sɔ. 45 Kʋ mɔɔ nɩ, kʋ mɔɔ nɩ sɩra hɩm bɩ y'a ka awɔɔ bɩr sɩra kam mɔɔ ʋ y. 46 Awɔɔ bire ʋ, nka y'a da ma, an a hɩ, a ʋ: mɔɔ mimbʋnyaa ba? Bɩ kʋ mɔɔ ɩ sɩra hɩrɛ, bɔ m, awɔɔ bɩr a sire? 47 Gʋaa k'an Woso gʋaa bɩ, Woso lemim an n'a tʋr kam ma. Kʋ Woso gʋɔɔ bɛɛ n'awɔɔ m bɩ y'a ka, awɔɔ bɩr a tʋr kam mɔɔ ma y." 48 Zɩɩfʋrɔ wɔɔ n a hɩ Yeezuu m, ŋ ʋ: "Kʋ wɔɔ ʋ, Samarii gʋaa n'ɩbɩɩ m, bɩ zinə nɩ kan ɩbɩɩ kɩ bɩ, wɔɔ gumə ba ʋ ra?" 49 Yeezuu n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, a ʋ: "Zinə ba kan mɔɔ kɩ y. Bɩ mɔɔ yɩ m Zɩ daŋ ʋ, awɔɔ n bɔkarɛ an nɩ mɔɔ bɔŋ ʋ! 50 Mɔɔ bɩr m karɛ m mɩŋŋa lɛbɔʋrɛ ma y. Bɩ, gʋaa ta ʋ, an nɩ mɔɔ daŋ ʋ, an nɩ dʋdɔ karɛ. 51 Sɩra paan••• mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, kʋ gʋaa mɔɔ meerbaa bɩ si, a bɩ gam fɩɩga y." 52 Zɩɩfʋrɔ wɔɔ n a hɩ m, ŋ ʋ: "Wɔɔ dɔ kɛɛrɛ, ʋ ʋ, zinə nɩ kan ɩbɩɩ kɩ! Abraham ga kan wosolɛsinnɩsorazannɔ kɩ sɔ, ɩbɩɩ n bʋr ɩ n'a hɩrɛ, ɩ ʋ: Kʋ gʋaa mɔɔ mim si, a bɩ gam fɩɩga y. 53 Lɛ ɩbɩɩ da wɔɔ yaaba Abraham k'a ga bɩ ra ra? Wosolɛsinnɩsorazannɔ gɩnga sɔ! Ɩ mɩŋŋa sa ɩbɩɩ ʋ nka?" 54 Yeezuu n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, a ʋ: "Kʋ m lɛ mɔɔ n'a bɔrɛ m mɩŋŋa ʋ, mɔɔ lɛbɔʋrɛ jɩ bɩ nyɩntaŋ ʋ y. Mɔɔ Zɩ n'a lɛ bɔm mɔɔ ʋ, awɔɔ n'a hɩm ma, a Woso bɩ. 55 Awɔɔ n a dɔ y, bɩ mɔɔ dɔ. Kʋ mɔɔ hɩ mɔɔ ʋ, mɔɔ n a dɔ, m ba mɔɔ nawʋm ŋʋaarzaa a n'awɔɔ hɔ bɩ m. Bɩ mɔɔ dɔ, m n'a meerbaa sim. 56 Awɔɔ yaaba Abraham b'a heer nyɔɔ, an a ka mɔɔ dɔmɩm bɩ yɩrɛ ma. B'a a yɩ, a heer nyɔɔ." 57 Zɩɩfʋrɔ wɔɔ n a hɩ, ŋ ʋ: "Ɩbɩɩ dɔɔraa n busoor ku y, ɩbɩɩ n bɔkarɛ ɩ Abraham yɩ!" 58 Yeezuu n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, a ʋ: "Sɩra paan••• mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m: dɔmɩm kʋ Abraham n nyɩnta ʋ bɩ, mɔɔ ta ʋ." 59 Ŋ n jaarɔ gʋr k'a gʋngʋɛɛn. Yeezuu n a nyaakʋm da, an bɔ Wosocɛ ʋ b'ʋ.

9

1 Yeezuu k'a nɩ cenim bɩ, a gʋaa yɩ, an yɩ kan bʋʋbaa kɩ. 2 A karɩndanyɩnɔ wɔɔ n laaka naa do da han, ŋ ʋ: "Karɩnsaamba, nka ɩ mimbʋnyaa ba an yɩ kan bʋʋbaa kɩ? A y'a ba gɛɛ, a zɩrɔ nɩ?" 3 Yeezuu n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "A mɩŋŋa bɛɛ y, b'a zɩrɔ bɛɛ sɔ y. Bɩ lɛ taa k'a hɩ, a ʋ, kʋ Woso zibəə bɩ n a hɩnka a gʋr zi! 4 A a ga m, k'ʋ Zɩ k'a mɔɔ nyɔɔ bɩ zi ba, kʋ woso lɛ n gɔɔta an bɩr ta ʋ. Kʋ gum da, gʋaa b'a dam ma an zi ba y. 5 Kʋ mɔɔ nɩ durnya nɔ ʋ bɩ, durnya lɛɛgure m mɔɔ m." 6 Kʋ Yeezuu meer ba maam bɩ, a lihi da tara ʋ, an taa bɩ yɔɔ lihi bɩ m, an a gʋr, an a nɔ bʋʋ bɩ mɩnyaa bɩ ma, 7 A n a hɩ m, a ʋ: "Ta ɩ yaa hi da ɩ meer ʋ Silowee bɔrkɔ ʋ." Tɔ naa do lɛ taa k'a hɩ, a ʋ: nyɔɔdarɛ. Bʋʋ bɩ n ta, an aa hi bɩ da a meer ʋ. K'a wusigə an nɩ doom bɩ, a mɩm ɩ lɛɛ yɩm. 8 A cɩsɔnnɔ kan gʋɔɔ kʋ ŋ lɛɛ ka ŋn'a yɩ biisi an nɩ hɔ yɩnyɛm nɔ wɔɔ kɩ a hɩ, ŋ ʋ: "Naa bɛɛ tɩr nyɩnta an bɩr hɔ yɩnyɛm bɩ ra?" 9 Gɔsɩnnɔ n'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "A mɩŋŋa m!" Gɔsɩnnɔ ʋ: "A bɛɛ y, a bɔkʋʋrɛzaa m." Bʋʋ bɩ n a hɩ, a ʋ: "Mɔɔ mɩŋŋa m." 10 Ŋ n a hɩ m, ŋ ʋ: "Ɩbɩɩ mɩnyaa b'a ba lɔ, an nɩ lɛɛ yɩrɛ?" 11 A n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Gʋaa kʋ n n'a birm Yeezuu b'ɩ taa yɔɔ, an a nɔ mɔɔ mɩnyaa bɩ ma, an a hɩ mɔɔ m, a ʋ: Ta ɩ yaa hi da ɩ meer ʋ Silowee bɔrkɔ ʋ. Mɔɔ n ta, m aa hi da m meer ʋ, mɔɔ mɩm nɩ lɛɛ yɩm." 12 Ŋ n a hɩ m, ŋ ʋ: "Gʋaa b'ɩ ka?" A n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Mɔɔ n a dɔ y." 13 Ŋ n gʋaa k'a nyɩnta bʋʋ bɩ gaa, ŋnɩ ta m farizɛɛnrɔ zi. 14 Yeezuu k'a taa bɩ yɔɔ an a mɩm bɩ gʋm bɩ, a ba a ʋ sabaa hinni ʋ. 15 Farizɛɛnrɔ wɔɔ n a lar sɔ, k'a ba a ʋ lɔ, a mɩm nɩ lɛɛ yɩm gɛ? A n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Taa a yɔɔ, an a nɔ mɔɔ mɩm ma, mɔɔ m hi da m meer ʋ, m nɩ lɛɛ yɩm." 16 Farizɛɛnrɔ wɔɔ barla gɔsɩnnɔ y'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Gʋaa naa do, Woso gʋaa bɛɛ y, a bɩr zum sabaa hinni lɛrɔ wɔɔ ʋ y." Gɔsɩnnɔ ʋ: "Gʋaa mimbʋnyaabər y'a bam lɔ an bɩr hoserlo barɛ ncɩnaaʋ?" Mim naa do farizɛɛnrɔ wɔɔ gʋngʋ kʋ ma. 17 Ŋ n a ya, ŋn'a hɩ bʋʋ bɩ m, ŋ ʋ: "B'ɩbɩɩ, bɔ ɩbɩɩ n'a hɩm gʋaa k'a ɩbɩɩ waa bɩ jɛ ʋ?" A n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Wosolɛsinnɩsorazaa m." 18 Bɩ, zɩɩfʋrɔ jɩtannɔ wɔɔ n a si ŋ ʋ, a nyɩnta bʋʋ, an mɩm n bɔkarɛ an gʋ y. Pakra m kʋ ŋ n'a zɩrɔ wɔɔ bir, ŋnɩ laaka da ŋ han. 19 Ŋ n laaka naa do da ŋ han, ŋ ʋ: "Awɔɔ nyɩ m gʋaa naa do m, awɔɔ n a dɔ, a ʋ, yɩ a ʋ kan bʋʋbaa kɩ gɛ? Bɩ, a a ba lɔ, an nɩ lɛɛ yɩm kɛɛrɛ?" 20 A zɩrɔ wɔɔ n a nyɩ bɔ ʋ, ŋ ʋ, "Wɔɔ dɔ paan••• ʋ ʋ, wɔɔ nyɩ m, bɩ yɩ a ʋ bʋʋ. 21 Bɩ, wɔɔ n a dɔ k'a ba a ʋ lɔ, a mɩm nɩ lɛɛ yɩm kɛɛrɛ y. Kʋ nka y'a mɩm bɩ gʋ, wɔɔ n bɩ zaa dɔ sɔ y. K'a lar, nyɩ bɛɛ m dɔ y. A a da ma, an a mim dɩnda a zim!" 22 A zɩrɔ wɔɔ ɩ nyi bam zɩɩfʋrɔ jɩtannɔ wɔɔ m. Bɩ y'a ka, ŋnɩ meer ba ncɩnaaʋ. Bala, jɩtannɔ wɔɔ kʋ ma, ŋn'a hɩ, ŋ ʋ: Kʋ gʋaa a hɩ, a ʋ: Yeezuu bɩ, Krista m, k'a bɔ a zi. 23 Bɩ y'a ka, a zɩrɔ wɔɔ n a hɩ, ŋ ʋ: "Nyɩ bɛɛ m dɔ y, k'a lar." 24 Farizɛɛnrɔ wɔɔ n a ya, ŋnɩ gʋaa k'a yɩ bʋʋbaa nɔ ʋ bɩ bir a hɩɩya hɔ ma, ŋn'a hɩ m, ŋ ʋ: "Nyi ba Woso m, ɩ sɩra hɩ! Wɔɔ dɔ wɔɔ ʋ, gʋaa naa do mimbʋnyaabər m." 25 A n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, a ʋ: "Mɔɔ n a dɔ kʋ mimbʋnyaabər nɩ y. Hɔ deem mɔɔ dɔ, bala, mɔɔ nyɩnta bʋʋ, bɩ, mɔɔ ɩ lɛɛ yɩm kɛɛrɛ." 26 Ŋ n a hɩ m, ŋ ʋ: "Bɔ a a ba ɩbɩɩ nɩ? A ba a ʋ lɔ an ɩbɩɩ mɩm bɩ gʋ?" 27 A n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, a ʋ: "Mɔɔ lɛɛ ka, m a dɩnda awɔɔ m, b'awɔɔ n a tʋr ka ma y, gɛɛ lɔ? Bɔ minto m, a a ya, an nɩ mɔɔ larlɛ? A hɩ awɔɔ ʋ k'a ba a karɩndanyɩnɔ sɔ ra?" 28 Farizɛɛnrɔ wɔɔ n a sɩŋŋɩda ba, ŋn'a sʋnsɔ wʋrɛ, ŋn'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Ɩbɩɩ n a karɩndanyɩ! Moyiisi karɩndanyɩnɔ m wɔɔ m. 29 Wɔɔ dɔ, wɔɔ ʋ, Woso meer ba kan Moyiisi kɩ, bɩ naa do naa, wɔɔ n a dɔ k'a to a ʋ ka y." 30 Gʋaa bɩ n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, a ʋ: "Zɛkədə mim n naa! Awɔɔ n a tojɩ dɔ, b'a a ka mɔɔ mɩm nɩ lɛɛ yɩm la! 31 Wɔɔ dɔ, wɔɔ ʋ, Woso bɩr a tʋr kam mimbʋnyaabənno ma y. Bɩ kʋ gʋaa ɩ Woso daŋ ʋ, an n'a hɔɔnhɔ barɛ, Woso y'a tʋr kam bɩ zaa ma. 32 Gʋaa n a ma cɩna, ŋ ʋ, gʋaa ɩ gʋaa k'a yɩ kan bʋʋbaa kɩ bɩ mɩm gʋ y. 33 Gʋaa naa do, kʋ Woso gʋaa ɩ bɛɛ, a b'a dam ma, an hɔsɩ ba y." 34 Ŋ n a nyɩ bɔ ʋ, ŋ ʋ: "Yɩ ɩbɩɩ ʋ mimbʋnyaa nɔ ʋ, ɩ bʋr, ɩ nɩ karɩnda dɩndam wɔɔ m na?" Ŋ n la ra an bɔ, ŋn'a bɔ a zi. 35 Yeezuu k'a a ma a ʋ, ŋ la ra bɩ, a bʋr zi an b'a hɩ m, a ʋ: "Ɩbɩɩ ɩ sɩra kam Gʋaanyɩ b'ʋ ra?" 36 A n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Nka nɩ, Zuuba, kʋ m sɩra ka ʋ?" 37 Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "Ɩbɩɩ yɩ, an nɩ meer bam kan ɩbɩɩ kɩ naa." 38 Gʋaa bɩ n a hɩ, a ʋ: "Mɔɔ sɩra ka ɩ ʋ, Zuuba." A n kukurə zɛ a taa. 39 Yeezuu n a hɩ, a ʋ: "Bʋr mɔɔ ʋ durnya naa nɔ ʋ dʋdɔ minto, kʋ gʋɔɔ kʋ ŋ mɩm bɩr lɛɛ yɩm nɔ wɔɔ n lɛɛ yɩ, kʋ gʋɔɔ kʋ ŋ mɩm nɩ lɛɛ yɩm nɔ wɔɔ n a ba bʋʋrɔ." 40 Farizɛɛnrɔ kʋ ŋ nyɩnta kan kɩ rɔ wɔɔ kʋ ŋ naa ma bɩ, ŋ y'a hɩ, ŋ ʋ: "A hɩ ɩbɩɩ ʋ, bʋʋrɔ m wɔɔ m sɔ gɛ?" 41 Yeezuu n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, a ʋ: "Kʋ bʋʋrɔ n'awɔɔ nɩ, awɔɔ mimbʋnyaa bɩ nyɩntaŋ ʋ y. Bɩ naa ma bɩ, k'awɔɔ ʋ, a mɩm ɩ lɛɛ yɩm bɩ, awɔɔ mimbʋnyaa bɩ gɔɔta an ta ʋ."

10

1 "Sɩra paan••• mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, gʋaa k'a n gasʋ seero bakʋ lɛ nɩ y, an bɔkarɛ an bɔɔra m, an gasʋ, bɩ zaa bɩ, koor m, hɔyɔrɛzaa m sɔ. 2 Bɩ, gʋaa k'a gasʋ bakʋ bɩ lɛ m bɩ, bɩ zaa m seero wɔɔ dundor. 3 Gʋaa k'a nɩ dɔm cɛlɛ ma bɩ n'a gʋm dundor bɩ m, seero wɔɔ n a tʋr ka a leer ma. A n a seero wɔɔ bir deem-deem ŋ tɔ ma, an bɔ ŋ nɩ garga ra. 4 K'a bɔ ŋ nɩ haay, ka an nawʋrɛ ŋ lɛɛ, seero wɔɔ n zu a jɛ ʋ, kʋ ŋ y'a leer dɔ bɩ minto. 5 Ŋ bɩ yɛrɛ, ŋnɩ zu saana jɛ ʋ y. A si ŋ nawʋm, ŋn'a gʋ saana bɩ ma, bala, ŋ n saanarɔ leer dɔ y." 6 Yeezuu n hɔbɔkʋrɛnoom naa do da ŋ nɩ, bɩ ŋ n hɔ kʋ Yeezuu a hɩ bɩ jɩ dɔ y. 7 Yeezuu n a ya, an a hɩ, a ʋ: "Sɩra paan••• mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, mɔɔ m bakʋ bɩ lɛ. 8 Gʋɔɔ kʋ ŋ lɛɛ ka mɔɔ lɛɛ ŋnɩ bʋr lɔ wɔɔ, konno m, hɔyɔrɛzannɔ m sɔ. Bɩ, seero wɔɔ n a tʋr ka ŋ ma y. 9 Mɔɔ m bakʋ bɩ lɛ. Kʋ gʋaa gasʋ mɔɔ m, a bʋmbɔrɛ yɩm. A gasʋrɛ, an bɔ, an bʋr, an hɔbɩrɛ yɩ an a bɩ. 10 Koor bɩr zɛm k'a hɩ bɛɛ a ʋ, k'a koor ba, k'a gər zɛ, k'a hɔ zar y. Bʋr mɔɔ ʋ kʋ gʋɔɔ m mɩsɩrbaa yɩ, kʋ ŋ n'a yɩ an bʋr bɔ." 11 "Mɔɔ m dundor mɩŋŋa. Bɩ dundor mɩŋŋa bɩ, a mɩsɩrbaa an n'a kam a seero wɔɔ minto. 12 Gʋaa k'a nɩ zi bam busoo minto bɩ, seero wɔɔ dundor bɛɛ nɩ y, bɩ ŋ zaa bɛɛ sɔ y. K'a tampa yɩ an nɩ zɛrɛ, a si an nawʋrɛ, an n'a gʋm seero wɔɔ ma. Tampa bɩ n a da ŋ bir, ŋn'a hɩsɩga. 13 Kʋ gʋaa bɩ, a ka an nawʋm busoo ma bɩ, a leer ba seero wɔɔ mim ma y. 14 Dundor mɩŋŋa m mɔɔ m. Mɔɔ m seero wɔɔ dɔ, bɩ mɔɔ seero wɔɔ mɔɔ dɔ sɔ, 15 amba mɔɔ Zɩ mɔɔ dɔ, mɔɔ nɩ m Zɩ dɔ bɩ m. Bɩ, m mɩsɩrbaa mɔɔ n'a karɛ m seero wɔɔ minto. 16 Seero gɔsɩnnɔ ta ʋ, ŋ ba bakʋ naa do ʋ y, bɩ mɔɔ brɔɔ gaam, m bʋr ŋ nɩ. Ŋ zɛm b'a tʋr ka mɔɔ leer ma. Bɩ, seero bakʋ nyɩntam deem a dundor deem. 17 Mɔɔ Zɩ ɩ mɔɔ ŋʋarɛ, bala, mɔɔ yɩ m mɩsɩrbaa karɛ, kʋ m m ya, m b'a si. 18 Gʋaa bɛɛ nɩ mɔɔ mɩsɩrbaa bɩ sire y, mɔɔ mɩŋŋa n'a kam. Mɔɔ m da ma, m a ka, mɔɔ m da ma, m a si. Mɔɔ Zɩ ɩ lɛ naa do ka mɔɔ ʋ." 19 Minno nɔɔn duro a ya, an zɩɩfʋrɔ wɔɔ gʋngʋ kʋ ma. 20 Gʋɔɔ gʋta yɩ ŋ barla, ŋn'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Zinə nɩ kan kɩ, hɔɔzaa m, bɔ minto m, a n'a tʋr karɛ a meerbaa ma?" 21 Bɩ, gɔsɩnnɔ y'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Gʋaa kʋ zinə n nɩ kan kɩ meerbaarɔ bɛɛ m naa y. Zinə y'a dam ma, an bʋʋ mɩm gʋ ra?" 22 N ɩ Zerizalɛm Wosocɛ bankarɛ tɔdaanɔʋ cibsa bam. Nyɩnta a ʋ nyɛɛm dɔmɩm. 23 Yeezuu nɩ bɩmbɩrm Wosocɛ ʋ b'ʋ Salomɔɔn laŋŋa gʋta kʋ n y'a dɔ jaa m bɩ taa b'ʋ. 24 Zɩɩfʋrɔ wɔɔ n bɩ bɩr ma, ŋn'a hɩ m, ŋ ʋ: "Kʋ Krista n'ɩbɩɩ nɩ, ɩbɩɩ wɔɔ tore ʋ hɔɔndarɛ nɔ ʋ, an ta, an dɔmɩm kara ku? A hɩ wɔɔ m paan•••!" 25 Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Mɔɔ hɩ awɔɔ m, b'awɔɔ n a si y, ziro kʋ mɔɔ n nɩ barɛ m Zɩ tɔ ma rɔ wɔɔ ɩ mɔɔ kasɛtɩ kam. 26 Bɩ, mɔɔ y'a hɩrɛ awɔɔ m, b'awɔɔ bɩr a sire y, kʋ mɔɔ seero bɛɛ n'awɔɔ m bɩ minto. 27 Mɔɔ seero wɔɔ y'a tʋr kam mɔɔ leer ma, bɩ mɔɔ ŋ dɔ sɔ, ŋn'ɩ zum mɔɔ jɛ ʋ. 28 Bɩ mɔɔ mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ bɩ karɛ ŋ ʋ. Ŋ bɩ gam fɩɩga y. Bɩ, gʋaa b'a dam ma, an ŋ bɔ mɔɔ wɔ ʋ y. 29 Mɔɔ Zɩ k'a ŋ ka mɔɔ ʋ bɩ lɛ da hɔ haay ra, bɩ gʋaa ba ʋ an b'a dam ma, an hɔ bɔ Zɩ bɩ wɔ ʋ y. 30 Mɔɔ kan Zɩ bɩ kɩ, wɔɔ deem." 31 Zɩɩfʋrɔ wɔɔ n a ya, ŋnɩ jaarɔ gʋr k'a gʋngʋɛɛn. 32 Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Mɔɔ ka awɔɔ m zibəəro mɩŋŋɔɔ kʋ ŋ y'a to Zɩ zi rɔ wɔɔ yɩ. Brɔɔ minto y'a ka, awɔɔ k'a mɔɔ gʋngʋɛɛn ra?" 33 Zɩɩfʋrɔ wɔɔ n a nyɩ bɔ ʋ, ŋ ʋ: "Zibəə mɩŋŋa barɛ minto bɛɛ y'a ka, wɔɔ n'ɩbɩɩ gʋngʋɛɛnrɛ y, sʋnsɔ k'ɩbɩɩ wʋ, ɩbɩɩ k'ɩ m gʋaa, ɩ bɔkarɛ, ɩ n'ɩ mɩŋŋa bam Woso bɩ minto m." 34 Yeezuu n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, a ʋ: "Ŋ n a gʋrsɩra ba ncɩnaaʋ awɔɔ lɛrɔ ci bɩ nɔ ʋ ra? 'Mɔɔ hɩ: wosoro n'awɔɔ m.' 35 Wɔɔ dɔ, wɔɔ ʋ, gʋaa b'a dam ma, an hɔ kʋ n y'a gʋrsɩra ba Wosoci nɔ ʋ bɩ zar y. Woso gʋɔɔ kʋ ŋ y'a lemim ma rɔ wɔɔ bir wosoro. Awɔɔ y'a hɩm gʋaa kʋ Zɩ b'a nyɔɔ bɩ ma, a ʋ, sʋnsɔ ɩbɩɩ n'a wʋrɛ, kʋ mɔɔ hɩ mɔɔ ʋ Woso Nyɩ m mɔɔ m bɩ minto. 36 Gʋaa kʋ Zɩ b'a bɔ ʋ, an a nyɔɔ durnya ʋ, b'awɔɔ ʋ, Woso sʋnsɔ an n'a wʋrɛ. Bala, kʋ mɔɔ hɩ mɔɔ ʋ Woso Nyɩ mɔɔ m bɩ minto. 37 Kʋ mɔɔ nɩ m Zɩ zi ba, a bɩ sɩra ka mɔɔ ʋ y. 38 Bɩ kʋ mɔɔ y'a barɛ, baa k'awɔɔ n sɩra ka mɔɔ ʋ, k'a sɩra ka a zibəə bɩ minto, k'a bɔkarɛ a dɔ mɩŋŋa, a ʋ, Zɩ ɩ kan mɔɔ kɩ, mɔɔ nɩ kan Zɩ kɩ." 39 Ŋ n a ya, ŋnɩ wuti, ŋn'a ŋʋam k'a nyasʋ. Yeezuu n a yɔ ŋ nɩ. 40 Yeezuu n a wusigə an ta Zʋrdɛn kɔ lɛ ra zeezi, bɩncɛ kʋ Zaan a sɩŋŋɩda ba ʋ, an nɩ batɛm kaŋ ʋ b'ʋ, an aa gɔɔta b'ʋ. 41 Gʋɔɔ gʋta n bʋr zi, ŋn'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Zaan n hoser deem taan••• ba y, bɩ hɔ haay k'a hɩ gʋaa naa do minto bɩ, sɩra m." 42 Bɩ, gʋɔɔ gʋta sɩra ka ʋ b'ʋ.

11

1 Gʋaa ɩ nyɩnta ʋ, an nɩ yaaba m. A tɔ m Lazaar. Betanii gʋaa m. Maarii kan a cɛmba Martɩ kɩ kʋ m bɩ. 2 Maarii bɩ do ɩ tidəər nɔ Zuuba ma, an a minkə gaa, an a nʋnnɔ a gannɔ ma bɩ. A dakumboor Lazaar ɩ bɩ laafɩɩ bɩ. 3 A danlʋrɔ wɔɔ n nyɔɔ da, ŋn'aa a hɩ Yeezuu m, ŋ ʋ: "Gʋaa k'ɩbɩɩ ŋʋa bɩ bɩ laafɩɩ y." 4 Kʋ Yeezuu a ma bɩ, a a hɩ, a ʋ: "Yaaba naa do, zɛ yaaba bɛɛ y, zɛ an nawʋm Woso lɛbɔʋrɛ m. A minto n'a kam Woso Nyɩ bɩ n daʋrɛ yɩ." 5 Yeezuu nyɩnta an Martɩ ŋʋa kan a danzaa bɩ kɩ, Lazaar kɩ. 6 Baa k'a a dɔ a ʋ, Lazaar bɩ laafɩɩ bɩ, a gɔɔta bɩncɛ k'an ta ʋ b'ʋ dɔmɩm hɩɩya. 7 Bɩ jɛ ʋ bɩ, a a hɩ a karɩndanyɩnɔ m, a ʋ: "Ʋ ʋ bɔ, ʋ ta Zidee ʋ." 8 Karɩndanyɩnɔ wɔɔ n a hɩ, ŋ ʋ: "Karɩnsaamba, zɩɩfʋrɔ a ka ma dɩɩtaa k'a ɩbɩɩ gʋngʋɛɛn jaarɔ m, ɩbɩɩ lɛ taa k'ɩ ɩ ya, ɩ ɩ bɔ, ɩ ta b'ʋ ra?" 9 Yeezuu n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "A n a sa dɔgta m an ta yirbəə ra lɛɛgure bɛɛ m ta ʋ wakatɩ bueerehɩɩya ra? Kʋ gʋaa ɩ tam lɛɛgure ʋ a bɩr a gəm zɛrɛ y, bala, a ɩ durnya naa do lɛɛgure yɩm. 10 Bɩ kʋ gʋaa ɩ tam gunuu ʋ, a y'a gəm zɛm, bala, a mɩm bɩr lɛɛ yɩrɛ y." 11 K'a meer naa do ba an a nya bɩ, a a hɩ, a ʋ: "Wɔɔ gʋaasɩba Lazaar hinceem ba, bɩ mɔɔ tam, m aa a gu." 12 A karɩndanyɩnɔ wɔɔ n a hɩ m, ŋ ʋ: "Zuuba, kʋ hinceem a ba, a laafɩɩ yɩrɛ." 13 Kʋ sɩra nɩ, Yeezuu bɩ, a ŋʋa a ʋ, k'a hɩ a ʋ, Lazaar ga. Ŋ n bɔkarɛ, ŋn'a hɔɔn darɛ, ŋ ʋ, hinceem paan••• mim an n'a dɩndarɛ. 14 Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ paan•••, a ʋ: "Lazaar ga. 15 Bɩ kʋ mɔɔ n nyɩnta b'ʋ bɩ, mɔɔ ɩ heernyɔɔ m awɔɔ tɔ ma, k'a a da ma, a sɩra ka. K'a wuti, k'ʋ ta zi." 16 Toma kʋ n n'a birm Didim b'a hɩ karɩndanyɩnɔ gɔsɩnnɔ wɔɔ m, a ʋ: "Ʋ ta, kan kɩ, ʋ aa gɩnga sɔ." 17 Yeezuu k'a lee ku bɩ, a yaa dɩga a n Lazaar bir. A birle dɔmɩm si lɛɛm. 18 Bɩ kʋ Betanii bɩ laatʋ Zerizalɛm ma bɩ, a ga kʋ a ba cilo kaakʋ. 19 Zɩɩfʋrɔ wɔɔ bʋr gʋta k'a bɩ yaa da Martɩ m kan Maarii kɩ, ŋ dakumboor bɩ garɛ minto. 20 Kʋ Martɩ a ma, n ʋ, Yeezuu ɩ zɛm bɩ, a ta, an aa a zɛ ʋ, Maarii n gɔɔta har ʋ, an nɩ nyɩntam. 21 Martɩ n a hɩ Yeezuu m, a ʋ: "Zuuba, kʋ nyɩnta ɩbɩɩ ʋ naa ʋ, mɔɔ dakumboor bɩ bɩ garɛ y. 22 Bɩ, an gɔɔta naa, mɔɔ dɔ mɔɔ ʋ, hɔ haay k'ɩbɩɩ n n'a yɛm Woso han bɩ, a y'a karɛ ɩbɩɩ ʋ." 23 Yeezuu n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Ɩbɩɩ dakumboor bɩ y'a mɩm bɔŋ ʋ." 24 Martɩ n a hɩ, a ʋ: "Mɔɔ dɔ, a y'a mɩm bɔŋ ʋ gəəno mɩmbɔʋrɛ dɔmɩm ʋ durnya nyarɛ ma." 25 Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "Mɔɔ m mɩmbɔʋrɛ, mɔɔ m mɩsɩrbaa. Gʋaa k'a sɩra ka mɔɔ ʋ bɩ, baa k'a zaa ga, a mɩsɩrbaa yɩrɛ. 26 Bɩ gʋaa k'an mɩsɩr, an nɩ sɩra kam mɔɔ ʋ, a bɩ gam fɩɩga y. Ɩbɩɩ sɩra ka naa ʋ ra?" 27 A n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Ɩɩn••• Zuuba, mɔɔ sɩra ka, mɔɔ ʋ, ɩbɩɩ m Krista, Woso Nyɩ k'a a ga m an bʋr durnya ʋ bɩ." 28 K'a meer bɩ ba ncɩnaaʋ bɩ, a a hʋr, an aa a danzaa Maarii bɩ bir, an a hɩ m sɩnsɛɛrɛ m, a ʋ: "Karɩnsaamba bʋr, an n'ɩbɩɩ birm." 29 Maarii k'a naa ma bɩ, a wuti zɔɔ-zɔɔ, an ta zi. 30 Bɩ ma bɩ, Yeezuu n gasʋ kʋ b'ʋ cɩna y. A gɔɔta an nɩ bɩncɛ kʋ Martɩ a zɛ ʋ b'ʋ. 31 Zɩɩfʋrɔ wɔɔ nyɩnta kan Maarii kɩ har ʋ b'ʋ, ŋn'ɩ bra bam nɩ. Kʋ ŋ y'a yɩ an wuti zɔɔ-zɔɔ an bɔ bɩ, ŋ zu a jɛ ʋ, ŋn'a hɔɔn darɛ, ŋ ʋ, ta an nawʋm yaa ra b'ʋ k'a yaa nyi ka. 32 Maarii k'a yaa lee ku bɩncɛ kʋ Yeezuu n ta ʋ b'ʋ bɩ, k'a a yɩ lɛɛm bɩ, a sʋnta a taa an n'a hɩm nɩ, a ʋ: "Zuuba, kʋ nyɩnta ɩbɩɩ ʋ naa ʋ, mɔɔ dakumboor bɩ bɩ garɛ y." 33 Yeezuu k'a yɩ, an nɩ nyi kam kan zɩɩfʋrɔ kʋ ŋ yaa a da zaa ʋ rɔ wɔɔ kɩ bɩ, a heer a zɛ kʋ ma. 34 A n a hɩ, a ʋ: "A bir awɔɔ ʋ ka?" Ŋ n a nyɩ bɔ nʋ, ŋ ʋ: "Zuuba, bʋr ɩ dɩga a." 35 Yeezuu n nyi ka. 36 Zɩɩfʋrɔ wɔɔ n'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "K'a dɩga a, a a ŋʋa gʋta!" 37 Gɔsɩnnɔ n'a hɩrɛ ŋ barla, ŋ ʋ: "Gʋaa k'a bʋʋ k'a yɩ kan bʋʋbaa kɩ mɩm gʋ bɩ, a b'a dam ma, an a ka Lazaar bɩ gam na?" 38 Yeezuu heer n a ya, an a zɛ kʋ ma, an a hʋr an ta yaa ra b'ʋ. Nyɩnta a ʋ ci yaa, ŋ n jaa ta a lɛ bɩ rɛ. 39 Yeezuu n a hɩ, a ʋ: "K'a jaa bɩ gʋ rɛ." Gər bɩ danlʋ Martɩ bɩ n a nyɩ bɔ nʋ, a ʋ: "Zuuba, a ji nyɩntaŋ ʋ, a dɔmɩm si hɔ n naa." 40 Yeezuu n a nyɩ bɔ nʋ, a ʋ: "Mɔɔ n a hɩ ɩbɩɩ m, mɔɔ ʋ, k'ɩ sɩra ka mɔɔ ʋ, ɩ Woso lɛbɔʋrɛ yɩm na?" 41 Ŋ n jaa bɩ gʋ rɛ. Yeezuu n a bɔɔta, an dɩga brama, an a hɩ, a ʋ: "M Zɩ, mɔɔ ɩ barka darɛ ɩbɩɩ m, ɩbɩɩ k'ɩ mɔɔ yaadarɛ si bɩ minto. 42 Mɔɔ dɔ, mɔɔ ʋ, ɩbɩɩ ɩ mɔɔ yaadarɛ sim dɔmɩm haay, bɩ meer bɩ ba mɔɔ ʋ gʋɔɔ kʋ ŋ bɩr mɔɔ ma naa ʋ rɔ wɔɔ minto, kʋ ŋ n'a da ma, ŋn'a si, ŋ ʋ, ɩbɩɩ ɩ mɔɔ nyɔɔ." 43 K'a meer ba ncɩnaaʋ bɩ, a həən si kan paŋŋa kɩ, a ʋ: "Lazaar, bɔ!" 44 Gər bɩ n bɔ, a gannɔ kan a wɔrɔ kɩ nɩ kʋsɩm kan pɛɛrarɔ kɩ, pɛɛra nɩ burgure a meer ma. Yeezuu n a hɩ gʋɔɔ wɔɔ m, a ʋ: "K'a pɛɛrarɔ wɔɔ hʋnhʋr ma, k'a to k'an ta!" 45 Zɩɩfʋrɔ wɔɔ duro gʋɔɔ kʋ ŋ nyɩnta kan Maarii kɩ jɩr ʋ rɔ wɔɔ, ŋnɩ hɔ kʋ Yeezuu a ba bɩ yɩ rɔ wɔɔ, gʋta sɩra ka ʋ. 46 Gʋɔɔ gɔsɩnnɔ ta, ŋn'aa farizɛɛnrɔ yɩ, ŋnɩ hɔ kʋ Yeezuu a ba bɩ dɩnda ŋ nɩ. 47 Wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ kan farizɛɛnrɔ wɔɔ kɩ dʋdɔkənno wɔɔ kɩ a so kʋ ma, ŋn'a hɩ ŋ nɩ, ŋ ʋ: "Bɔ wɔɔ n n'a barɛ? Gʋaa naa do ɩ hoserlo bam gʋta. 48 Kʋ wɔɔ to an n'a barɛ ncɩnaaʋ gʋaa haay sɩra kaŋ ʋ, Rɔm zannɔ zɛm, ŋnɩ bɩ wɔɔ Wosocɛ bɩ da, kan wɔɔ do bɩ kɩ." 49 Ŋ gʋaa deem k'a tɔ m Kayiifʋ b'ɩ nyɩnta wosocɛmannɩbər jɩtaarɛ dɔɔraa bɩ do ma, an a hɩ, a ʋ: "Awɔɔ bɩr hɔsɩ jɩ marɛ y. 50 Awɔɔ n a dɔ a ʋ, a jɩra kʋ gʋaa deem n ga, gʋaa haay minto kʋ wɔɔ do bɩ b'a zar haay ra?" 51 A mɩŋŋa hɔɔndarɛ bɛɛ m meerbaa naa do nɩ y, kʋ wosocɛmannɩbər jɩtaarɛ m dɔɔraa bɩ do ʋ bɩ, Woso lemim naa do da a lɛ ʋ, a ʋ: Pakra m kʋ Yeezuu m ga do bɩ minto, 52 bɩ do bɩ minto bɛɛ m bala y, k'a Woso nyɩnɔ kʋ ŋ y'a hɩsɩga bɩ so kʋ ma lɛɛ deem ʋ. 53 Hinni bɩ do ʋ, ŋ y'a cɩnta ŋ ʋ, k'a zɛ gər. 54 Bɩ minto y'a ka, Yeezuu n a ya, an nɩ bɩmbɩrm paan••• zɩɩfʋrɔ jɩtannɔ wɔɔ bire ʋ y. A ta bɩncɛ niŋŋə k'an jɩnjɛɛm poohɔɔn ma b'ʋ, kʋ niŋŋə kʋ n n'a birm Efrayim ʋ b'ʋ, an aa gɔɔta b'ʋ kan a karɩndanyɩnɔ kɩ. 55 Dɔmɩm bɩ do ʋ bɩ, pakkɩ cibsa a zɔ. Pakkɩ bɩ k'a gɔɔta booti m bɩ yirbəə m gʋɔɔ gʋta a to bɔlɛɛmarɔ ʋ, ŋnɩ ta Zerizalɛm ʋ mɩŋŋa hubɔrɛ zibəə minto. 56 Ŋ n'a kam Yeezuu ma, bɩ ma bɩ, ŋ yɩ Wosocɛ ʋ, ŋn'a hɩm kʋ m, ŋ ʋ: "Awɔɔ y'a hɔɔn darɛ, a ʋ lɔ? A bɩ zɛm cibsa bɩ ma ra!" 57 Wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ kan farizɛɛnrɔ wɔɔ kɩ lɛ ka, ŋ ʋ: Gʋaa k'a bɩncɛ dɔ kan a hɩ k'a ku a nyasʋ.

12

1 Pakkɩ cibsa k'a gɔɔta dɔmɩm sɔrdɩ bɩ, Yeezuu ta Betanii ʋ, kʋ kʋ Lazaar n ta ʋ b'ʋ. Kʋ bɩ do a Lazaar mɩm bɔ ʋ bɩ. 2 N yirbəə hɔbɩrɛ ba b'ʋ, n n a ka Yeezuu ʋ. Martɩ nyɩnta an nɩ hɔbɩrɛ jirm, bɩ ma bɩ, Lazaar ɩ gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ hɔbɩrɛ bɩm kan Yeezuu kɩ rɔ wɔɔ barla. 3 Maarii n tidəər nyɔɔ kʋ n y'a ba naar paan••• m a lɛ n kʋsɩ bɩ sa gedre ʋ, an a nɔ Yeezuu gannɔ ma, an a minkə gaa an a nʋnnɔ ma, tidəər ji bɩ n sʋr har bɩ ma haay. 4 Karɩndanyɩnɔ wɔɔ gʋaa deem Zidas Iskarɩyɔtɩ kʋ gʋaa k'a nɩ zɛm k'a bɩ Yeezuu nyasʋ a ka b'a hɩ, a ʋ: 5 "Bɔ minto, n n tidəər naa do sa, n n a hɛɛ deniyee zɔɔkarkʋ, n n a ka cicirzannɔ ʋ?" 6 K'a hɩ ncɩnaaʋ bɩ, a bɩr yɩrɛ ɩ ʋ, a hɔɔn an n'a dam cicirzannɔ ma y. Bala, a mɩŋŋa koor m, k'a y'a so busoo bɩ zibəə b'ʋ bɩ, a ɩ hɔ kʋ n n'a cɩntam bɩ kʋnam. 7 Yeezuu n a hɩ, a ʋ: "K'a to! Naa do ba an nawʋm mɔɔ birle dɔmɩm minto. 8 Cicirzannɔ wɔɔ ɩ kan awɔɔ kɩ dɔmɩm haay, bɩ, mɔɔ bɩ kan awɔɔ kɩ dɔmɩm haay y." 9 Bɩ ma bɩ, zɩɩfʋrɔ cir gʋta a ma, ŋ ʋ, Yeezuu bʋr b'ʋ. Ŋ n bʋr zi, bɩ ŋ n bʋr a minto bala y, bʋr ŋ y'a ʋ k'a bɩ Lazaar k'a mɩm bɔ ʋ gəəno bire ʋ bɩ yɩ. 10 Wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ wɔɔ a cɩnta k'a Lazaar zɛ gər sɔ, 11 bala, a minto y'a ka, zɩɩfʋrɔ gʋɔɔ gʋta n'a gʋrɛ ŋ ma, ŋn'ɩ Yeezuu mim sim. 12 Dɔ k'a mɛ bɩ, gʋɔɔ gʋta kʋ ŋ bʋr cibsa bɩ ma rɔ wɔɔ kʋ ŋ y'a ma, ŋ ʋ, Yeezuu ɩ zɛm Zerizalɛm ʋ bɩ, 13 ŋ bɛ gɔ lɛɛ yɩnyar, ŋnɩ ta k'a yaa a zɛ ʋ, ŋn'ɩ zee darɛ, ŋ ʋ: "Hozaana! Gʋaa k'a nɩ zɛm Woso tɔ ma, Israyɛl cir bɩ n barka yɩ." 14 Yeezuu brapoo yɩ, an da ʋ, amba n y'a gʋrsɩra ba bɩ m: 15 Siyɔn zannɔ, a da bɩ bɔ ʋ y. Ba awɔɔ cir nɩ zɛm n na. Da a ʋ brapoo ʋ. 16 Karɩndanyɩnɔ wɔɔ n lɛɛ ka ŋnɩ hɔ k'a nɩ zɛm naa jɩ dɔ hɔɔ y. Bɩ, kʋ ŋ Yeezuu lɛbɔʋrɛ yɩ bɩ, ŋ hɔ kʋ ŋ y'a gʋrsɩra ba a minto bɩ tɔ da a nɔ ʋ, bɩ naa ba ŋ y'a ʋ a minto. 17 Bɩ, gʋɔɔ kʋ ŋ nyɩnta kan Yeezuu kɩ dɔmɩm k'a Lazaar bir yaa ʋ an bɔ, an a mɩm bɔ ʋ gəəno bire ʋ rɔ wɔɔ a kasɛtɩ ka. 18 Bɩ gʋɔɔ gʋta bʋr zi. Kʋ ŋ y'a ma, ŋ ʋ, a hoser naa do ba bɩ minto y'a ka, ŋnɩ bʋr k'a b'a zɛ ʋ. 19 Farizɛɛnrɔ wɔɔ n'a hɩm kʋ m, ŋ ʋ: "Awɔɔ yɩ, a dɔ a ʋ, a b'a dam ma, a hɔsɩ ba y. K'a dɩga gʋɔɔ haay kʋ ŋ nɩ zure a jɛ ʋ!" 20 Cibsa k'a n ta ʋ bɩ minto, grɛkkɩrɔ gɔsɩnnɔ der k'a Woso da ʋ. 21 Ŋ n a hɩ Galilee kʋ Bɛtsayɩdaa gʋaa Filipi m, ŋ ʋ: "Wɔɔ harzaa, wɔɔ lɛ n taa k'ʋ Yeezuu yɩ." 22 Filipi n ta, an aa hɩ Andɩr m, ŋn'a zɛ kʋ ra, ŋn'a hɩ Yeezuu m. 23 Yeezuu n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, a ʋ: "Wakatɩ a ku kʋ Gʋaanyɩ bɩ n lɛbɔʋrɛ yɩ. 24 Sɩra paan••• mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m: kʋ hɔyaa a zo tara ʋ, a n ga y, gɔɔta an nawʋrɛ a deem. Bɩ, k'a ga, nyɩ an n'a dam gʋta. 25 Gʋaa k'a a mɩsɩrbaa ŋʋa, a b'a yɩrɛ y. Bɩ, gʋaa k'a kaanm a mɩsɩrbaa m durnya naa do nɔ ʋ, a mɩsɩrbaa yɩm mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ bɩ nɔ ʋ. 26 Kʋ gʋaa lɛ taa k'a mɔɔ zi ba k'an zu mɔɔ ʋ, bɩncɛ kʋ mɔɔ n ta ʋ bɩ, mɔɔ zibəənyɩ bɩ nyɩntam b'ʋ sɔ. Gʋaa k'a mɔɔ zi ba, Zɩ y'a daŋ ʋ. 27 Naa ma bɩ, mɔɔ heer a zɛ kʋ ma, bɩ, kʋ m a hɩ mɔɔ ʋ lɔ? Kʋ m a hɩ, mɔɔ ʋ: M Zɩ, mɔɔ bʋmbɔ wakatɩ naa do ma gɛɛ? Bɩ, wakatɩ naa do minto y'a ka, mɔɔ n bʋr. 28 Zɩ, ɩ lɛ bɔ ɩ tɔ ʋ." Leer n a to brama, an a hɩ, a ʋ: "Mɔɔ n lɛ bɔ ʋ, bɩ mɔɔ yɩ m yarɛ, m m lɛ bɔ ʋ." 29 Gʋɔɔ kʋ ŋ nyɩnta b'ʋ, ŋnɩ leer bɩ ma rɔ wɔɔ y'a hɩrɛ, ŋ ʋ, brama ɩ həən si. Gɔsɩnnɔ ʋ, malɛɛka ɩ meer ba kan kɩ. 30 Yeezuu n a hɩ, a ʋ: "Leer naa do n bɔ mɔɔ minto y, bɔ a ʋ, awɔɔ minto. 31 Durnya naa do dʋdɔ karɛ n naa kɛɛrɛ, bɩ, n lam durnya naa do cir bɩ ra, an bɔ garga ra. 32 Bɩ kʋ n mɔɔ busu brama durnya burə ʋ, mɔɔ gʋɔɔ haay gaarɛ m zi." 33 Meerbaarɔ nɔɔn duro ba Yeezuu ʋ, k'a a zɛ zaa hɩnka. 34 Gʋɔɔ wɔɔ n a nyɩ bɔ nʋ, ŋ ʋ: "Lɛrɔ ci b'a dɩnda wɔɔ m, a ʋ: Krista gɔɔtam dɔmɩm k'a nyarɛ ba ʋ bɩ nɔ ʋ. Ɩbɩɩ ba lɔ, ɩ n'a hɩrɛ, ɩ ʋ, n Gʋaanyɩ bɩ busum brama? Gʋaanyɩ naa do, nka nɩ?" 35 Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Lɛɛgure gɔɔta awɔɔ minto dɔmɩm poore nɔ ʋ. Bala, lɛɛgure k'a gɔɔta an ta ʋ bɩ, k'a ta a nɔ ʋ, a b'a ka monsigə bɩ n zɛ awɔɔ ra y. Bala, gʋaa k'a nɩ tam monsigə ʋ bɩ n a dɔ kʋ ta an nawʋm ka y. 36 Kʋ lɛɛgure bɩ gɔɔta an ta ʋ bɩ, k'a sɩra ka lɛɛgure b'ʋ, k'a a ba lɛɛgure nyɩnɔ." Yeezuu k'a meer ba kan ŋ kɩ ncɩnaaʋ bɩ, a a hʋr an a nyaakʋm da ŋ lɛɛ. 37 Baa kan hoserlo k'a ŋ ba ŋ mɩm ʋ rɔ wɔɔ kɩ haay, ŋ n sɩra ka ʋ y, 38 kʋ hɔ kʋ wosolɛsinnɩsorazaa Ezayii a hɩ n bɩ n kʋ yɩ: 'Zuuba, nka ɩ hɔ kʋ wɔɔ hɩ bɩ si? Nka Zuuba a paŋŋa hɩnka nɩ?' 39 Ezayii deem-deem b'a hɩ kʋ bɔ minto y'a ka, ŋ b'a dam ma, ŋn'a si y: 40 'A ŋ mɩm ta, an ŋ heer ka, kʋ ŋ mɩm b'a da ma an lɛɛ yɩ, kʋ ŋ heer b'a da ma an a jɩ ma y, kʋ ŋ b'a bɔ a taam, kʋ m ŋ waa y.' 41 Ezayii naa do hɩ, bala, a Yeezuu lɛbɔʋrɛ bɩ yɩ, an a mim dɩnda. 42 Kan bɩ kɩ haay, jɩtannɔ wɔɔ barla, gʋta a mim si. Bɩ, farizɛɛnrɔ wɔɔ minto, ŋ bɩr a kasɛtɩ karɛ y. Bala, ŋ yɩ nyi bam, ŋ y'a la a ra sokʋmacɛ b'ʋ. 43 Gʋɔɔ lɛbɔʋrɛ ŋ n'a ŋʋarɛ, ŋ bɩr a kam Woso hɔ ma y. 44 Yeezuu n a leer busu, an a hɩ, a ʋ: "Gʋaa k'a sɩra ka mɔɔ ʋ bɩ, sɩra bɛɛ a ka mɔɔ ʋ y, Zɩ k'a mɔɔ nyɔɔ b'a sɩra ka ʋ. 45 Bɩ gʋaa k'a nɩ mɔɔ yɩrɛ, Zɩ k'a mɔɔ nyɔɔ b'a n'a yɩrɛ. 46 Mɔɔ m lɛɛgure, m bʋr durnya ʋ, kʋ gʋaa k'a nɩ sɩra kam mɔɔ ʋ bɩ bɩ gɔɔta monsigə ʋ y. 47 Kʋ gʋaa mɔɔ lemim ma, b'a n a si y, mɔɔ bɛɛ n n'a dʋdɔ karɛ y. Bala, mɔɔ n bʋr kʋ m bɩ durnya dʋdɔ ka y, bʋr mɔɔ ʋ kʋ m bɩ durnya bʋmbɔ. 48 Gʋaa k'a kaanm mɔɔ m, a n mɔɔ lemim bɩ si, a zaa dʋdɔkər ta ʋ. Lemim kʋ mɔɔ hɩ bɩ y'a dʋdɔ kam durnya nyarɛ hinni ʋ. 49 Mɔɔ n m mɩŋŋa mim dɩnda y, Mɔɔ Zɩ k'a mɔɔ nyɔɔ b'ɩ hɔ kʋ mɔɔ m ga m, m a hɩ bɩ hɩ mɔɔ m, kʋ m a hɩ. 50 Mɔɔ dɔ mɔɔ ʋ, a lɛ bɩ, mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ bɩ m. Hɔ kʋ mɔɔ n'a hɩm bɩ, a hɩ mɔɔ nawʋrɛ amba mɔɔ Zɩ a hɩ mɔɔ m bɩ m."

13

1 Pakkɩ cibsa k'a n a ku cɩna bɩ, Yeezuu k'a a dɔ a ʋ a wakatɩ a ku bɩ, k'a bɔ durnya nɔ ʋ a a wusigə a Zɩ zi bɩ, a a mɩŋŋa gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ durnya ʋ rɔ wɔɔ ŋʋa kan ŋʋarɛ gʋta kɩ. 2 A bʋr an nɩ hɔbɩrɛ bɩm, bɩ ma bɩ, Sʋtaana hɔɔndarɛ da Sɩmɔɔn nyɩ Zidas Iskarɩyɔtɩ kʋ gʋaa bɩ heer ʋ, k'an a nyasʋ an a ka. 3 K'a a dɔ a ʋ, Zɩ bɩ hɔ haay zar a wɔ ʋ bɩ, b'a to a ʋ Woso zi, a a bɔ an nɩ tam zi bɩ, 4 Yeezuu wuti hɔbɩrɛ bɩ ra, an a zaba bɩ bɔ a ra, an a cɩnta, an pɛɛra sa an a so a ʋ. 5 A n hi tɔ mɔr ʋ, an a sɩŋŋɩda ba an n'a karɩndanyɩnɔ wɔɔ gannɔ sʋrgɔm, an nɩ pɛɛra k'a so a ʋ bɩ nʋnnɔrɛ ŋ ma. 6 A n aa lee ku Sɩmɔɔn Pɩyɛɛr zi. Pɩyɛɛr n a hɩ m, a ʋ: "A n a ga m, k'ɩbɩɩ m mɔɔ gannɔ sʋrgɔ y, Zuuba!" 7 Yeezuu n a nyɩ bɔ nʋ, a ʋ: "Ɩbɩɩ n hɔ kʋ mɔɔ n'a bam bɩ jɩ dɔ cɩna y, b'ɩbɩɩ zɛm b'a dɔ." 8 Pɩyɛɛr n a hɩ m, a ʋ: "Ɩbɩɩ bɩ mɔɔ gannɔ sʋrgɔm fɩɩga y!" Yeezuu n a nyɩ bɔ nʋ, a ʋ: "Kʋ mɔɔ n ɩbɩɩ gannɔ sʋrgɔ, mɔɔ gʋaa bɛɛ n'ɩbɩɩ nɩ y." 9 Sɩmɔɔn Pɩyɛɛr n a hɩ m, a ʋ: "Zuuba, ɩ bɩ mɔɔ gannɔ sʋrgɔ bala y, mɔɔ wɔrɔ sʋrgɔ sɔ kan mɔɔ mim kɩ!" 10 Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "Gʋaa k'a a zʋr bɩ lɛ baa zʋrlɛ ma dɔ y, bala, a hu bɔ jilli. B'awɔɔ, dintim b'awɔɔ ma dɔ y. Bɩ, awɔɔ haay bɛɛ mɔɔ n'a hɩrɛ a ma y." 11 Bala, a gʋaa k'a n'a nyasʋm k'a ka bɩ dɔ. Bɩ minto y'a ka, a ʋ: "Awɔɔ haay hu bɛɛ bɔ y." 12 Yeezuu ka ŋ gannɔ sʋrgɔ an a nya bɩ, a a huu bɩ sa, an a da a ra, an nyɩnta hɔbɩrɛ bɩ bɩncɛ ʋ b'ʋ, an n'a hɩrɛ ŋ nɩ, a ʋ: "Awɔɔ hɔ kʋ mɔɔ ba awɔɔ m bɩ jɩ dɔ ra? 13 Awɔɔ ɩ mɔɔ birm, Karɩnsaamba gɛɛ Zuuba, a maam karɛ, bala, a m mɔɔ m. 14 K'awɔɔ Zuuba kan a karɩnsaamba kɩ m mɔɔ m bɩ y'a ka, mɔɔ n awɔɔ gannɔ sʋrgɔ, b'awɔɔ a ga m sɔ a kʋ gannɔ sʋrgɔ. 15 Bala, makra mɔɔ ka awɔɔ ʋ, kʋ mɔɔ ba awɔɔ minto bɩ, k'a ba sɔ. 16 Sɩra paan••• mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, zibəənyɩ n lɛ da a karɩnsaamba nɩ y, bɩ zibəəzaa kʋ n y'a nyɔɔ n lɛ da gʋaa k'a nyɔɔ bɩ nɩ y. 17 K'awɔɔ naa haay dɔ bɩ, k'awɔɔ ba maam, mimbirenyɩntazannɔ n'awɔɔ m. 18 Mɔɔ bɩr meer bɩ barɛ awɔɔ haay minto y. Mɔɔ gʋɔɔ kʋ mɔɔ ŋ bɔ ʋ rɔ wɔɔ dɔ. Kʋ Wosoci bɩ meerbaa naa do n kʋ yɩ: 'Gʋaa k'a nɩ hɔ bɩm kan mɔɔ kɩ b'a ba mɔɔ jɩm.' 19 A hɩ mɔɔ nawʋrɛ awɔɔ m kɛɛrɛ, kʋ mim bɩ n lee ku cɩna bɩ minto, k'a bɩ bʋr, k'a sɩra ka, a ʋ: A n ta ʋ bɩ m mɔɔ m. 20 Sɩra paan••• mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, kʋ mɔɔ gʋaa nyɔɔ, n n a si, mɔɔ n yɩ m si, bɩ kʋ n mɔɔ si, Zɩ k'a mɔɔ nyɔɔ bɩ n y'a si." 21 Kʋ Yeezuu meer ba ncɩnaaʋ bɩ, a heer a zɛ kʋ ma, an a hɩ, a ʋ: "Sɩra paan••• mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, awɔɔ gʋaa deem mɔɔ nyasʋrɛ an mɔɔ ka." 22 Karɩndanyɩnɔ wɔɔ nɩ dɩgam kʋ ma, ŋn'a mɩŋŋa larlɛ kʋ nka mim an n'a hɩm gɛ. 23 Karɩndanyɩ deem kʋ Yeezuu nyɩnta an a ŋʋa bɩ nyɩnta a jɩr ʋ. 24 Sɩmɔɔn Pɩyɛɛr n kʋtɩ zɛ m, a ʋ, an laaka da han: "Nka an n'a hɩm ma gɛ?" 25 Karɩndanyɩ bɩ n zerga Yeezuu cɩ ra, an a hɩ m, a ʋ: "Zuuba, nka nɩ?" 26 Yeezuu n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Gʋaa kʋ mɔɔ nɩ bur nyɔɔm taanm ʋ m a ka ʋ bɩ, bɩ m." K'a bur kur bɩ nɔ ma bɩ, a a ka Iskarɩyɔtɩ kʋ gʋaa Sɩmɔɔn nyɩ Zidas ʋ. 27 Zidas k'a bur kur bɩ si bɩ, Sʋtaana gasʋ ʋ dɔmɩm bɩ do ʋ. Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "Hɔ k'ɩ ʋ k'ɩ ba bɩ, a ba zɔɔ." 28 Ŋ haay kʋ ŋ nyɩnta b'ʋ rɔ wɔɔ gʋaa deem n a dɔ kʋ bɔ minto, an naa hɩ y. 29 Kʋ Zidas n ta busoo bɩ m bɩ, gɔsɩnnɔ y'a hɔɔn darɛ, ŋ ʋ, a hɩ Yeezuu ʋ k'an aa cibsa bɩ mɔdrɔ si, gɛɛ, an aa hɔ niŋŋə ka cicirzannɔ ʋ. 30 Zidas k'a bur bɩ kur bɩ si bɩ, a bɔ lɛɛm: Bɩ ma bɩ, gum da. 31 Zidas k'a bɔ bɩ, Yeezuu a hɩ, a ʋ: "Naa ma bɩ, Gʋaanyɩ bɩ lɛbɔʋrɛ yɩ, bɩ Woso lɛbɔʋrɛ yɩ a tɔ ma. 32 Woso y'a lɛ bɔŋ ʋ a zi, bɩ k'a yɩ poore Woso y'a lɛ bɔŋ ʋ. 33 M nyɩnɔ, dɔmɩm gɔɔta poore kʋ mɔɔ n gɔɔta kan awɔɔ kɩ. Awɔɔ y'a kam mɔɔ ma. Amba mɔɔ hɩ zɩɩfʋrɔ m bɩ m, bɩncɛ kʋ mɔɔ n nɩ taŋ ʋ bɩ, awɔɔ bɩ lee kum b'ʋ y. A hɩ mɔɔ nawʋrɛ awɔɔ m kɛɛrɛ sɔ. 34 Lɛ daa mɔɔ n n'a karɛ awɔɔ ʋ: k'a kʋ ŋʋa. Amba mɔɔ awɔɔ ŋʋa bɩ, k'a kʋ ŋʋa maam sɔ. 35 Ncɩnaaʋ bɩ, gʋaa haay y'a dɔrɛ, a ʋ, mɔɔ karɩndanyɩnɔ n'awɔɔ m, k'awɔɔ ɩ kʋ ŋʋarɛ." 36 Sɩmɔɔn Pɩyɛɛr n a hɩ m, a ʋ: "Zuuba, ta ɩbɩɩ n nawʋm ka?" Yeezuu n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Ɩbɩɩ b'ɩ dam ma ɩ zu mɔɔ ʋ ɩ ta bɩncɛ kʋ mɔɔ n nɩ taŋ ʋ b'ʋ cɩna y, bɩ k'a yɩ poore, ɩ zɛm bɩ zu mɔɔ ʋ." 37 Pɩyɛɛr n a nyɩ bɔ nʋ, a ʋ: "Zuuba, bɔ minto mɔɔ bɩ m dam ma, m zu ɩbɩɩ ʋ dɩɩtaa? Mɔɔ yɩ m mɩŋŋa meeyaa karɛ ɩbɩɩ minto!" 38 Yeezuu n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "K'ɩ mɩŋŋa meeyaa ka mɔɔ minto nɩ? Sɩra paan••• mɔɔ n'a hɩrɛ ɩbɩɩ m, ɩbɩɩ bɩsɩ kam mɔɔ ma gallɛm kaakʋ, koo n bɔkarɛ, an baa da."

14

1 "A b'a heer zar y. K'a sɩra ka Woso ʋ, k'a sɩra ka mɔɔ ʋ sɔ. 2 Cɛrɔ ta ʋ gʋta mɔɔ Zɩ har ʋ. Kʋ n bɛɛ mɔɔ b'a hɩrɛ awɔɔ m, kʋ m aa bɩncɛ k'awɔɔ n nɩ zɛm bɩ nyɩnta ʋ bɩ banka y. 3 Kʋ mɔɔ bɩ ta, m aa a banka awɔɔ minto, mɔɔ yɩ m bɔrɛ, m b'awɔɔ gaa, bɩncɛ niŋŋə kʋ mɔɔ m ta ʋ bɩ, k'awɔɔ n bɩr b'ʋ sɔ. 4 Awɔɔ bɩncɛ kʋ mɔɔ n nɩ taŋ ʋ bɩ zaa dɔ." 5 Toma n a hɩ m, a ʋ: "Zuuba, wɔɔ n a dɔ kʋ ta ɩbɩɩ nawʋm ka y. Wɔɔ y'a bam lɔ, k'ʋ zaa bɩ dɔ?" 6 Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "Mɔɔ n zaa, kan sɩra kɩ, mɩsɩrbaa kɩ. Gʋaa b'a dam ma, an ta Zɩ zi kʋ mɔɔ minto bɛɛ y. 7 Kʋ nyɩnta awɔɔ ʋ a mɔɔ dɔ, awɔɔ mɔɔ Zɩ bɩ dɔm sɔ. Bɩ dɩɩtaa naa, awɔɔ dɔ, a yɩ sɔ." 8 Filipi n a hɩ m, a ʋ: "Zuuba, Zɩ bɩ hɩnka wɔɔ m, bɩ wɔɔ bɔ." 9 Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "Mɔɔ nyɩnta kan awɔɔ kɩ laatʋ, ɩbɩɩ n gɔɔta, ɩ n mɔɔ dɔ ra, Filipi! Gʋaa k'a mɔɔ yɩ bɩ, a Zɩ bɩ yɩ sɔ. Bɔ minto ɩbɩɩ n'a hɩrɛ ɩ ʋ, n n Zɩ hɩnka ɩ nɩ? 10 Ɩbɩɩ n sɩra ka, ɩ ʋ, mɔɔ ɩ kan Zɩ kɩ, Zɩ bɩ nɩ kan mɔɔ kɩ ra? Meerbaarɔ kʋ mɔɔ nɩ ŋ bam kan awɔɔ kɩ rɔ wɔɔ, mɔɔ bɩr ŋ barɛ, m mɩŋŋa paŋŋa nɩ y! Zɩ k'a nɩ kan mɔɔ kɩ bɩ n'a mɩŋŋa zi barɛ. 11 K'a mɔɔ mim si a ʋ, mɔɔ ɩ kan Zɩ kɩ, Zɩ nɩ kan mɔɔ kɩ, bɩ, k'awɔɔ n mɔɔ meerbaa bɩ si, k'a si zibəəro nɔɔn duro minto. 12 Sɩra paan••• mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, gʋaa k'a sɩra ka mɔɔ ʋ, a zibəəro kʋ mɔɔ nɩ ŋ bam nɔ wɔɔ barɛ. A zibəəro bam gʋta, ŋnɩ lɛ da nawɔnnɔ m, bala, ta mɔɔ nawʋm Zɩ zi. 13 Hɔ haay k'awɔɔ n n'a yɛm mɔɔ tɔ ma, mɔɔ y'a barɛ, kʋ Zɩ m lɛbɔʋrɛ yɩ Nyɩ bɩ zi. 14 K'awɔɔ hɔ niŋŋə yɛ mɔɔ tɔ ma, mɔɔ y'a barɛ. 15 K'awɔɔ ɩ mɔɔ ŋʋarɛ, k'a mɔɔ lɛrɔ si, a zu ŋ ʋ. 16 Mɔɔ y'a yɛrɛ m Zɩ han k'an Daahanzaa vanta ka a ʋ, k'an gɔɔta kan awɔɔ kɩ dɔmɩm haay. 17 A m sɩra Ɛspri, durnya b'a dam ma an a si y. Bala, n bɩr a yɩrɛ, bɩ n n a dɔ sɔ y. B'awɔɔ dɔ, bala, a ɩ kan awɔɔ kɩ, an n'awɔɔ heer ʋ. 18 Mɔɔ b'awɔɔ tom sʋnnɔ y, mɔɔ zɛrɛ awɔɔ zi. 19 A gɔɔta poore, durnya b'a yarɛ an mɔɔ yɩ y. B'awɔɔ mɔɔ yɩm mɩsɩr, awɔɔ mɩsɩrbaa bam sɔ. 20 Hinni bɩ do ʋ, awɔɔ y'a dɔrɛ a ʋ, mɔɔ ɩ kan Zɩ kɩ, awɔɔ nɩ kan mɔɔ kɩ, mɔɔ nɩ kan awɔɔ kɩ. 21 Gʋaa k'a nɩ mɔɔ lɛrɔ wɔɔ m, an nɩ zure ŋ ʋ bɩ, a zaa ɩ mɔɔ ŋʋam. Gʋaa k'a nɩ mɔɔ ŋʋarɛ, mɔɔ Zɩ bɩ y'a ŋʋam sɔ, kʋ mɔɔ nɩ, mɔɔ y'a ŋʋarɛ, m m hɩnka m." 22 Ziidi, Zidas Iskarɩyɔtɩ kʋ gʋaa bɩ bɛɛ y, bɩ n a hɩ m, a ʋ: "Zuuba, ɩbɩɩ y'a bam lɔ ɩ ɩ hɩnka wɔɔ m, b'ɩbɩɩ b'ɩ hɩnkam durnya nɩ?" 23 Yeezuu n a nyɩ bɔ nʋ, a ʋ: "Kʋ gʋaa ɩ mɔɔ ŋʋarɛ, a zum mɔɔ lemim ʋ, bɩ mɔɔ Zɩ y'a ŋʋarɛ. Wɔɔ zɛm zi, ʋ bɩ gɔɔta kan kɩ. 24 Gʋaa k'a n mɔɔ ŋʋa bɩ bɩr zum mɔɔ lemim ʋ y. Bɩ lemim k'awɔɔ n'a mam naa, mɔɔ hɔ bɛɛ y, a to a ʋ Zɩ k'a mɔɔ nyɔɔ bɩ zi. 25 Nawɔnnɔ hɩ mɔɔ nawʋrɛ awɔɔ m kʋ mɔɔ gɔɔta m nɩ kan awɔɔ kɩ bɩ minto. 26 Daahanzaa Sɛnt-Ɛspri kʋ Zɩ n n'a nyɔɔm mɔɔ tɔ minto bɩ hɔ haay dɩndarɛ awɔɔ m, a hɔ haay kʋ mɔɔ hɩ awɔɔ m nɔ wɔɔ tɔ darɛ awɔɔ nɔ ʋ. 27 Mɔɔ laafɩɩ to awɔɔ m, m nɩ m laafɩɩ karɛ awɔɔ ʋ. Mɔɔ bɩr a karɛ amba durnya n'a kam bɩ nɩ y. A b'a ka a heer n a zar gɛɛ, a da n bɔ ʋ y. 28 Awɔɔ ma mɔɔ n a hɩ awɔɔ m, mɔɔ ʋ, mɔɔ cenim, bɩ mɔɔ yɩ m bɔrɛ, m bʋr awɔɔ zi. K'awɔɔ ɩ mɔɔ ŋʋarɛ, awɔɔ y'a heer nyɔɔm kʋ mɔɔ nɩ tam Zɩ zi bɩ minto. Bala, Zɩ bɩ lɛ da mɔɔ ra. 29 Minno nɔɔn duro hɩ mɔɔ nawʋrɛ awɔɔ m naa ma, bɩ ŋ n a ku cɩna y. Kʋ ŋ b'a ku, k'a ŋ si. 30 Naa ma kɛɛrɛ bɩ, mɔɔ bɩ m yarɛ, m meer gʋta ba kan awɔɔ kɩ y. Bala, durnya cir b'ɩ zɛrɛ. B'a hɔsɩ ba mɔɔ gʋr zi y. 31 Bɩ, kʋ durnya n a dɔ a ʋ, mɔɔ yɩ m Zɩ ŋʋarɛ, m nɩ zi barɛ amba Zɩ lɛ ka mɔɔ ʋ bɩ m. K'a wuti, k'ʋ cem."

15

1 "Dɩvɛn gɔ paan••• m mɔɔ m, bɩ wutuzaa m mɔɔ Zɩ m. 2 Mɔɔ vəŋŋə haay k'a bɩr nyɩ dam bɩ, n y'a zɛm la, n n a zo. Bɩ, mɔɔ vəŋŋə haay k'a nyɩ da bɩ, n y'a bankarɛ, k'an nyɩ da an lɛ da biisi ra. 3 Awɔɔ lɛɛ ka, a bankarɛ yɩ kan lemim kʋ mɔɔ hɩ awɔɔ m bɩ kɩ. 4 K'a gɔɔta kan mɔɔ kɩ amba mɔɔ nɩ kan awɔɔ kɩ bɩ m. Bala, kʋ dɩvɛn gɔ vəŋŋə bɩ n gɔɔta kan kɩ, a b'a dam ma, an nyɩ da a zim y. B'a hɔdeem k'an awɔɔ kɩ, k'awɔɔ n a naasʋ mɔɔ ma y." 5 "Mɔɔ m dɩvɛn gɔ, awɔɔ n'a vəŋŋoo. Gʋaa k'a a naasʋ mɔɔ ma, mɔɔ nɩ m naasʋ ma sɔ, a zaa nyɩ dam gʋta, bala, kʋ mɔɔ ba kan awɔɔ kɩ, awɔɔ b'a dam ma a hɔsɩ ba y. 6 Kʋ gʋaa n a naasʋ mɔɔ ma, n y'a zom garga ra, amba gɔvəŋŋə kʋ n y'a zɛ ra hɔ bɩ m, an ga, n n'a gʋr n n'a da sɛ rɛ, an a bɩ. 7 K'awɔɔ a naasʋ mɔɔ ma, mɔɔ lemim bɩ nɩ kan awɔɔ kɩ, awɔɔ n hɔ k'awɔɔ lɛ n taa bɩ yɛ, a y'a yɩrɛ. 8 K'awɔɔ nyɩ da gʋta, bɩ n nɩ nyɩntam mɔɔ Zɩ lɛbɔʋrɛ, b'awɔɔ gɔɔtam mɔɔ karɩndanyɩnɔ." 9 "Kʋ Zɩ mɔɔ ŋʋa bɩ, mɔɔ awɔɔ ŋʋa sɔ. K'a gɔɔta mɔɔ ŋʋarɛ nɔ ʋ. 10 K'awɔɔ zu mɔɔ lɛrɔ wɔɔ ʋ, awɔɔ gɔɔta mɔɔ ŋʋarɛ nɔ ʋ, amba mɔɔ nɩ zum m Zɩ lɛrɔ ʋ, m gɔɔta a ŋʋarɛ nɔ ʋ bɩ m. 11 Naa hɩ mɔɔ ʋ awɔɔ nɩ, kʋ mɔɔ heernyɔɔ n bɩr kan awɔɔ kɩ, k'awɔɔ heernyɔɔ n bɩr mɩŋŋa paan•••." 12 "Ba mɔɔ lɛ bɩ n na: k'a kʋ ŋʋa, amba mɔɔ awɔɔ ŋʋa bɩ m. 13 Gʋaa ŋʋarɛ ba ʋ an lɛ da gʋaa k'a mɩsɩrbaa ka zɛ ma gʋɔɔ k'a ŋ ŋʋa rɔ wɔɔ minto y. 14 Hɔ kʋ mɔɔ hɩ awɔɔ m bɩ, k'awɔɔ ba, mɔɔ gʋaasɩbɔɔ n'awɔɔ m. 15 Mɔɔ bɩ m yarɛ m awɔɔ bir, m zibəənyɩnɔ y, bala, zibəənyɩ bɩ n hɔ k'a zuuba n'a bam bɩ dɔ y. Awɔɔ bir mɔɔ nawʋrɛ, m gʋaasɩbɔɔ, bala, hɔ kʋ mɔɔ ma m Zɩ zi bɩ, mɔɔ ka awɔɔ n a dɔ. 16 Awɔɔ bɛɛ mɔɔ bɔ ʋ y, mɔɔ y'awɔɔ bɔ ʋ, m zibəə ka awɔɔ ʋ, k'a ta, k'a nyɩ da, k'awɔɔ nyɩ bɩ nya y. Bɩ y'a ka, k'awɔɔ hɔ haay yɛ mɔɔ Zɩ bɩ han mɔɔ tɔ ma, a y'a karɛ awɔɔ ʋ. 17 Hɔ kʋ mɔɔ n'a hɩm k'awɔɔ n a ba bɩ, k'a kʋ ŋʋa." 18 "Kʋ durnya sɔ awɔɔ m, k'a dɔ a ʋ, lɛɛ a ka an sɔ mɔɔ m. 19 Kʋ durnya bɩ zannɔ n'awɔɔ m, durnya bɩ hɔ k'a so ʋ bɩ ŋʋam. Bɩ durnya bɩ zannɔ bɛɛ n'awɔɔ nɩ y. Mɔɔ y'awɔɔ bɔ ʋ durnya nɔ ʋ a hɔ, bɩ y'a ka, durnya n sɔ awɔɔ m. 20 K'a hɔ kʋ mɔɔ hɩ awɔɔ m bɩ tɔ da a nɔ ʋ: zibəənyɩ n lɛ da a zuuba ra y. Kʋ ŋ fɩr ka mɔɔ ma, ŋ fɩr karɛ awɔɔ ma sɔ. Kʋ ŋ zu mɔɔ lemim b'ʋ, ŋ zure awɔɔ hɔ ʋ sɔ. 21 Ŋ naa haay barɛ awɔɔ m mɔɔ tɔ ma, bala, ŋ n Zɩ k'a mɔɔ nyɔɔ bɩ dɔ y. 22 Kʋ mɔɔ ɩ nɩ bʋr ŋ bire ʋ, m bɩ hɔ k'an ta ʋ hɩ ŋ nɩ, ŋ mimbʋnyaa bɩ nyɩntaŋ ʋ y. Bɩ dɩɩtaa naa, ŋ mimbʋnyaa bɩ sugur ba ʋ y. 23 Gʋaa k'a sɔ mɔɔ m, sɔ a ʋ mɔɔ Zɩ m sɔ. 24 Kʋ mɔɔ ɩ nɩ zibəəro nɔɔn duro kʋ gʋaa n a ba rɔ nɔɔm ba ŋ bire ʋ, ŋ mimbʋnyaa bɩ nyɩntaŋ ʋ y. Bɩ dɩɩtaa naa, ŋ yɩ ŋ yɩ, ŋn'a gu, ŋn'ɩ sɔm wɔɔ m, mɔɔ kan m Zɩ kɩ. 25 A lɛ taa k'a hɩ a ʋ, lemim kʋ n y'a gʋrsɩra ba ŋ lɛrɔ ci nɔ ʋ bɩ kʋ yɩ. 'N sɔ mɔɔ m, b'a jɩ ba ʋ y.' " 26 "Kʋ mɔɔ ta m Zɩ zi, mɔɔ Daahanzaa bɩ nyɔɔrɛ awɔɔ m. Sɩra Ɛspri k'a n'a tore m Zɩ zi bɩ, a mɔɔ kasɛtɩ karɛ a zim. 27 Awɔɔ sɔ, awɔɔ mɔɔ kasɛtɩ kam, bala, awɔɔ ɩ kan mɔɔ kɩ hallɩ a sɩŋŋɩda ʋ."

16

1 "Naa haay hɩ mɔɔ ʋ awɔɔ m, k'awɔɔ b'a gəm zɛ y. 2 Ŋ larɛ awɔɔ ra sokʋmacɛrɔ ʋ. Dɔmɩm ta ʋ an nɩ zɛm, gʋaa k'a n'awɔɔ zɛm gər bɩ y'a hɔɔn darɛ a ʋ, mannɩ a ba, a ka Woso ʋ. 3 Ŋ y'a barɛ awɔɔ m ncɩnaaʋ, bala, ŋ n Zɩ dɔ, ŋ n mɔɔ dɔ sɔ y. 4 Naa hɩ mɔɔ ʋ awɔɔ m, kʋ wakatɩ bɩ bɩ bʋr, k'a hɔ kʋ mɔɔ hɩ awɔɔ m bɩ tɔ da a nɔ ʋ." "Mɔɔ n lɛɛ ka m a hɩ awɔɔ m a sɩŋŋɩda ʋ y, bala, mɔɔ nyɩnta kan awɔɔ kɩ. 5 Bɩ naa ma bɩ, ta mɔɔ nawʋm Zɩ k'a mɔɔ nyɔɔ bɩ zi, b'awɔɔ bire ʋ bɩ, gʋaa ba ʋ, an nɩ mɔɔ larm, a ʋ: ta ɩ nawʋm ka? 6 Kʋ mɔɔ hɩ awɔɔ m bɩ minto y'a ka, awɔɔ heer n a zar. 7 Sɩra mɔɔ hɩ awɔɔ m. Awɔɔ daahan minto y'a ka, mɔɔ nɩ tarɛ. Bɩ, kʋ mɔɔ n doo, Daahanzaa bɩ bɩ zɛrɛ awɔɔ zi y. Bɩ kʋ mɔɔ doo, mɔɔ y'a nyɔɔrɛ awɔɔ m. 8 K'a mɩŋŋa bɩ bʋr, a mimbʋnyaa, tɩrgabaa kan dʋdɔkarɛ kɩ, kʋ ŋ lʋnlɔ, a y'a hɩnkam durnyazannɔ m. 9 Mimbʋnyaa bɩncɛ ʋ, ŋ n sɩra ka mɔɔ ʋ y. 10 Tɩrgabaa bɩncɛ ʋ, ta mɔɔ nawʋrɛ m Zɩ zi, b'awɔɔ b'a yarɛ a mɔɔ yɩ y. 11 Dʋdɔkarɛ bɩncɛ ʋ, n durnya cir bɩ dʋdɔ ka." 12 "Hɔ gʋta ta ʋ mɔɔ n n'a hɩrɛ awɔɔ m, b'awɔɔ b'a dam ma, a ŋ si naa ma y. 13 Kʋ sɩra Ɛspri bɩ bɩ bʋr, a y'awɔɔ dam sɩra haay zaa ra, bala, a bɛɛ n n'a mɩŋŋa meer barɛ y, bɩ, a hɔ k'a n'a mam bɩ hɩrɛ, a hɔ k'a nɩ zɛm bɩ dɩndarɛ awɔɔ m. 14 A y'a lɛ bɔm mɔɔ ʋ, bala, a hɔ k'a nɩ mɔɔ ʋ bɩ sire, an a hɩ awɔɔ m. 15 Hɔ haay kʋ mɔɔ Zɩ n tam bɩ, mɔɔ hɔ m. Bɩ y'a ka, mɔɔ n a hɩ, mɔɔ ʋ, a hɔ kʋ mɔɔ n n'a hɩm bɩ hɩrɛ awɔɔ m." 16 "A gɔɔta poore, awɔɔ b'a yarɛ a mɔɔ yɩ mɩm ʋ y, bɩ k'a yɩ poore sɔ, awɔɔ mɔɔ yɩm." 17 A karɩndanyɩnɔ gɔsɩnnɔ y'a hɩm kʋ m, ŋ ʋ: "Bɔ a a ŋʋa k'a hɩ wɔɔ nɩ? A gɔɔta poore awɔɔ b'a yarɛ a mɔɔ yɩ a mɩm ʋ y, b'a gɔɔta poore awɔɔ mɔɔ yɩrɛ, gɛɛ, ta mɔɔ nawʋrɛ, m Zɩ zi?" 18 Ŋ n a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Poore naa do jɩ lɛ taa k'a hɩ, a ʋ lɔ? Wɔɔ bɩr hɔ k'a n'a hɩm bɩ jɩ dɔrɛ y!" 19 Yeezuu k'a a dɔ a ʋ, karɩndanyɩnɔ wɔɔ lɛ taa k'a a lar bɩ, a a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Laaka awɔɔ n'a dam kʋ han k'a mɔɔ mim bɩ jɩ dɔ ra? A gɔɔta poore awɔɔ b'a yarɛ a mɔɔ yɩ a mɩm ʋ y, poore awɔɔ mɔɔ yɩrɛ. 20 Sɩra paan••• mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, awɔɔ nyi karɛ, a zee da, durnyazannɔ n bɩr a heer nyɔɔm. Awɔɔ heer y'a zarm, b'awɔɔ heerzar y'a bam heernyɔɔ. 21 Kʋ lʋ ɩ nyɩ yɩrɛ, a ɩ busum ma, a dɔmɩm k'a ku bɩ minto. Bɩ k'a nyɩ bɩ yɩ, a fɩr yɩrɛ bɩ tɔ bɔ a nɔ ʋ. Heernyɔɔ gʋta ɩ kan kɩ k'a nyɩ yɩ durnya ʋ bɩ minto. 22 Bɩ minto y'a ka, awɔɔ nɩ heerzar nɔ ʋ naa ma, bɩ mɔɔ yɩ m yarɛ, m awɔɔ yɩ heernyɔɔ nɔ ʋ, bɩ, heernyɔɔ bɩ do, gʋaa b'a dam ma, an a zar y. 23 Ncɩnaaʋ, dɔmɩm bɩ do ʋ, awɔɔ b'a yarɛ a mɔɔ lar hɔsɩ minto y. Sɩra paan••• mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, k'awɔɔ hɔ yɛ mɔɔ Zɩ han mɔɔ tɔ ma, a y'a karɛ awɔɔ ʋ. 24 A n ta, an dɩɩtaa ku, awɔɔ n hɔsɩ yɛ mɔɔ tɔ ma y. K'a hɔ yɛ, a y'a yɩrɛ, k'awɔɔ heernyɔɔ bɩ n bɩr mɩŋŋa paan•••." 25 "Naa haay hɩ mɔɔ ʋ awɔɔ m hɔbɔkʋrɛnoom m, bɩ wakatɩ ɩ zɛm mɔɔ bɩ m yarɛ, m meer ba kan awɔɔ kɩ ncɩnaaʋ y. Mɔɔ Zɩ bɩ mim hɩrɛ awɔɔ m paan•••. 26 Hinni bɩ do ʋ bɩ, awɔɔ hɔ yɛm mɔɔ tɔ ma, bɩ mɔɔ n a hɩ awɔɔ m, mɔɔ ʋ, mɔɔ yaa dam Zɩ m awɔɔ tɔ ma y. 27 Bala, Zɩ b'awɔɔ ŋʋa. K'awɔɔ mɔɔ ŋʋa, a si sɔ, a ʋ, m to mɔɔ ʋ Woso zi bɩ minto. 28 M to mɔɔ ʋ Zɩ zi, m bʋr durnya ʋ. Bɩ naa ma bɩ, bɔ mɔɔ nawʋm durnya ʋ, m n nɩ tam Zɩ zi." 29 A karɩndanyɩnɔ wɔɔ n a hɩ m, ŋ ʋ: "Ba ɩbɩɩ nɩ meer bam paan••• kɛɛrɛ ɩ wɔ saa hɔbɔkʋrɛnoom darɛ haay ma na. 30 Kɛɛrɛ naa, wɔɔ dɔ wɔɔ ʋ ɩbɩɩ hɔ haay dɔ, ɩbɩɩ lɛ baa kʋ gʋaa n ɩ lar y. Bɩ y'a ka, wɔɔ n a dɔ mɩŋŋa wɔɔ ʋ, ɩ to ɩbɩɩ ʋ Woso zi." 31 Yeezuu n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, a ʋ: "Dɩɩtaa awɔɔ bɔkarɛ an n'a hɩrɛ a ʋ, awɔɔ sɩra ka kɛɛrɛ ra? 32 Ba wakatɩ n nɩ zɛm na, b'a lee ku kɛɛrɛ, awɔɔ hɩsɩga dam, gʋaa biyəə n bɩr tarɛ a lɛ a lɛ, a mɔɔ to m deem. Bɩ mɔɔ bɩ m deem nɩ y, Zɩ ɩ kan mɔɔ kɩ. 33 Naa hɩ mɔɔ ʋ awɔɔ m k'a laafɩɩ yɩ mɔɔ zi. Awɔɔ ɩ fɩryɩrɛ nɔ ʋ durnya naa do nɔ ʋ. Bɩ k'a heer ba kookoo, mɔɔ bʋr durnya ra."

17

1 Kʋ Yeezuu meer ba ncɩnaaʋ bɩ, a a bɔɔta an dɩga brama, an a hɩ, a ʋ: "M Zɩ, wakatɩ a ku, ɩ Nyɩ bɩ tɔ busu, k'ɩ Nyɩ bɩ n a da ma, an ɩ tɔ busu sɔ. 2 Paŋŋa k'ɩbɩɩ ka ʋ gʋaa haay burə ʋ bɩ, a mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ bɩ kam gʋɔɔ haay k'ɩbɩɩ ŋ ka ʋ rɔ wɔɔ ʋ. 3 Bala, mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ bɩ, kʋ ŋ y'ɩbɩɩ dɔ bɩ m, ɩbɩɩ k'ɩ m Woso a deem paan••• kan gʋaa k'ɩbɩɩ nyɔɔ Yeezuu Krista bɩ kɩ. 4 Mɔɔ m lɛ bɔ ɩbɩɩ ʋ tara burə ʋ. Zibəə k'ɩbɩɩ ka mɔɔ ʋ kʋ ma ba bɩ, mɔɔ ba, m a nya. 5 Kɛɛrɛ bɩ, Zɩ, mɔɔ da ʋ ɩ zi, cirbəə niŋŋə kʋ mɔɔ n ta m ɩ zi, bɩ ma bɩ, durnya n nyɩnta ʋ bɩ m." 6 "Gʋɔɔ niŋŋoo k'ɩbɩɩ ŋ bɔ ʋ durnya nɔ ʋ, ɩ ŋ ka mɔɔ ʋ rɔ wɔɔ, mɔɔ ɩbɩɩ tɔ hɩnka ŋ nɩ. Nyɩnta ŋ y'a ʋ ɩbɩɩ gʋɔɔ, ɩ ŋ ka mɔɔ ʋ, bɩ ŋ zu ɩbɩɩ lemim b'ʋ. 7 Ŋ y'a dɔ kɛɛrɛ, ŋ ʋ, hɔ haay k'ɩbɩɩ ka mɔɔ ʋ bɩ, a to a ʋ ɩbɩɩ zi. 8 Lemim kʋ mɔɔ hɩ ŋ nɩ bɩ, ɩbɩɩ n a ka mɔɔ ʋ bɩ m. Ŋ y'a si, ŋn'a dɔ sɩra paan••• ŋ ʋ, bɔ mɔɔ ʋ ɩbɩɩ zi, ŋn'a si, ŋ ʋ, ɩbɩɩ ɩ mɔɔ nyɔɔ. 9 Mɔɔ ɩ yaa darɛ ŋ minto. Mɔɔ bɩr yaa dam durnya minto y, yaa mɔɔ n'a dam gʋɔɔ k'ɩbɩɩ ŋ ka mɔɔ ʋ rɔ wɔɔ minto. Ɩbɩɩ gʋɔɔ m. 10 Bɩ, hɔ haay k'an mɔɔ hɔ bɩ, ɩbɩɩ hɔ m sɔ, amba hɔ haay k'a n'ɩbɩɩ hɔ bɩ, mɔɔ hɔ m. Mɔɔ lɛbɔʋrɛ yɩ ŋ gʋr zi. 11 Bɩ, mɔɔ bɩ maasɩrɛ bam durnya nɔ ʋ dɔ y, ŋ mɩŋŋɔɔ gɔɔtarɛ ŋ n bɩr durnya nɔ ʋ. Zɛ mɔɔ nawʋrɛ ɩbɩɩ zi. M Zɩ mɩŋŋa, dɔ ŋ ma ɩ tɔ k'ɩbɩɩ ka mɔɔ ʋ bɩ minto, kʋ ŋ nɩ bɩr deem, amba wɔɔ n deem bɩ m. 12 Kʋ mɔɔ nyɩnta kan ŋ kɩ bɩ, dɔ mɔɔ nawʋrɛ ŋ ma ɩbɩɩ tɔ k'ɩbɩɩ ka mɔɔ ʋ bɩ minto. Mɔɔ ku ŋ la, bɩ ŋ gʋaa deem n nyaam nɩ y, kʋ n bɩ m, nyaanlɛzaa bɩ m, kʋ Wosoci meerbaarɔ wɔɔ n kʋ yɩ." 13 "Zɛ mɔɔ nawʋrɛ ɩbɩɩ zi kɛɛrɛ, bɩ meerbaarɔ nɔɔn duro ba mɔɔ nawʋm durnya nɔ ʋ kʋ ŋ nɩ mɔɔ heernyɔɔ yɩ haay. 14 Mɔɔ ɩbɩɩ lemim bɩ ka ŋ ʋ, durnya n sɔ ŋ nɩ, kʋ durnya hɔɔ bɛɛ nɩ ŋ mɩ, amba durnya hɔ bɛɛ m mɔɔ m bɩ minto. 15 Mɔɔ n a yɛ k'ɩbɩɩ nɩ ŋ bɔ durnya ʋ y, bɩ, k'ɩ dɔ ŋ ma Sʋtaana minto. 16 Durnya hɔɔ bɛɛ y, amba durnya hɔ bɛɛ m mɔɔ m bɩ m. 17 A ka k'ɩ sɩra bɩ n ŋ ba a hɔ. Ɩbɩɩ lemim bɩ sɩra m. 18 Amba ɩbɩɩ mɔɔ nyɔɔ durnya nɔ ʋ bɩ, ŋ nyɔɔ mɔɔ nawʋm durnya nɔ ʋ sɔ. 19 Ŋ minto, mɔɔ yɩ m mɩŋŋa kam, kʋ ŋ mɩŋŋɔɔ n a mɩŋŋɔɔ ka sɩra minto." 20 "Yaa bɛɛ mɔɔ n'a darɛ ŋ minto bala y. Yaa mɔɔ n'a dam gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ zɛm bɩ sɩra ka mɔɔ ʋ, ŋ meerbaarɔ wɔɔ tɔ ma rɔ wɔɔ minto sɔ. 21 Zɩ, kʋ ŋ haay n bɩr deem amba ɩbɩɩ n nɩ kan mɔɔ kɩ, mɔɔ nɩ kan ɩbɩɩ kɩ bɩ m. Kʋ ŋ n nyɩnta kan wɔɔ kɩ sɔ, kʋ durnya n a si, a ʋ, ɩbɩɩ ɩ mɔɔ nyɔɔ. 22 Bɩ mɔɔ, mɔɔ lɛbɔʋrɛ k'ɩbɩɩ ka mɔɔ ʋ bɩ ka ŋ ʋ, kʋ ŋ nɩ bɩr deem amba wɔɔ n deem bɩ m. 23 Kʋ mɔɔ n bɩr kan ŋ kɩ amba ɩbɩɩ nɩ kan mɔɔ kɩ bɩ m. Kʋ ŋn'a zɛ kʋ ra deem kʋ durnya n a dɔ a ʋ, ɩbɩɩ mɔɔ nyɔɔ, ɩ ŋ ŋʋa amba ɩbɩɩ ɩ mɔɔ ŋʋa bɩ m." 24 "Zɩ, mɔɔ lɛ taa bɩncɛ kʋ mɔɔ n ta ʋ bɩ, kʋ gʋɔɔ k'ɩbɩɩ ŋ ka mɔɔ ʋ rɔ wɔɔ n bɩ nyɩnta kan mɔɔ kɩ b'ʋ sɔ, kʋ ŋ nɩ lɛbɔʋrɛ k'ɩbɩɩ ka mɔɔ bɩ yɩ, bala, ɩbɩɩ lɛɛ ka ɩ mɔɔ ŋʋa bɩ ma bɩ, durnya n nyɩnta ʋ y. 25 M Zɩ k'an tɩrga, durnya k'a n ɩbɩɩ dɔ bɩ, mɔɔ ɩbɩɩ dɔ. Bɩ, nawɔnnɔ a dɔ, ŋ ʋ, ɩbɩɩ ɩ mɔɔ nyɔɔ. 26 Mɔɔ ka ŋn'ɩbɩɩ dɔ, bɩ mɔɔ yɩ m yarɛ m a ka ŋn'ɩ dɔ, kʋ ŋʋarɛ k'ɩbɩɩ mɔɔ ŋʋam bɩ m nyɩnta ŋ ʋ, kʋ mɔɔ n bɩr kan ŋ kɩ."

18

1 Kʋ Yeezuu meer bɩ ba ncɩnaaʋ bɩ, a a hʋr kan a karɩndanyɩnɔ wɔɔ kɩ, an bra Sedrɔn bɔrkɔ bɩ ma. Gɔsɩra nɩ b'ʋ, an gasʋ ʋ kan a karɩndanyɩnɔ wɔɔ kɩ. 2 Zidas k'a n'a nyasʋm k'a ka bɩ bɩncɛ bɩ dɔ, bala, Yeezuu tɩr ta b'ʋ kan a karɩndanyɩnɔ wɔɔ kɩ. 3 Zidas ka Rɔm sʋrdaarɔ wɔɔ lɛɛ kan Wosocɛ dɔmazannɔ kʋ wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ wɔɔ ŋ ka rɔ wɔɔ kɩ, kan farizɛɛnrɔ kɩ, ŋnɩ bʋr gɔsɩra ʋ b'ʋ kan yar mɔr kɩ, fɩtɩrɛrɔ kɩ, ŋnɩ sɛ gungu. 4 Yeezuu k'a hɔ k'a nɩ zɛm b'a yɩ bɩ dɔ bɩ, a a zɔ, an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Nka awɔɔ n'a kam ma?" 5 Ŋ n a nyɩ bɔ nʋ, ŋ ʋ: "Nazarɛtɩ Yeezuu." A n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "A m mɔɔ m." Bɩ, Zidas k'a n'a nyasʋm k'a ka bɩ yɩ ŋ barla. 6 Yeezuu k'a naa hɩ ŋ nɩ bɩ, ŋ y'a bɔ a kur m, ŋn'a dundo. 7 Yeezuu n a ya, an ŋ lar, a ʋ: "Nka awɔɔ n'a kam ma?" Ŋ n a nyɩ bɔ ʋ, ŋ ʋ: "Nazarɛtɩ Yeezuu." 8 Yeezuu n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, a ʋ: "Mɔɔ hɩ awɔɔ m, mɔɔ ʋ, a m mɔɔ m. K'a ka awɔɔ nawʋm mɔɔ ma, k'a nawɔnnɔ to, ŋnɩ cem." 9 Meerbaa kʋ Yeezuu a hɩ bɩ, kʋ an n'a yɩrɛ ncɩnaaʋ: "Gʋɔɔ k'ɩbɩɩ ŋ ka mɔɔ ʋ rɔ wɔɔ, mɔɔ n deem to, an nyaam y." 10 Sɩmɔɔn Pɩyɛɛr nyɩnta kargʋ m, an a gaa ʋ, an wosocɛmannɩbər jɩtaarɛ bɩ zibəənyɩ zɛ an a bɩsɩ tʋr gʋ ma. Zibəənyɩ bɩ do tɔ m Malkus. 11 Yeezuu n a hɩ Pɩyɛɛr m, a ʋ: "Ɩ bɔ, ɩ ɩ kargʋ bɩ du a caan ʋ. Mɔɔ bɩ fɩryɩrɛ niŋŋə kʋ mɔɔ Zɩ a ka mɔɔ ʋ bɩ yɩm na?" 12 Sʋrdaarɔ wɔɔ kan a cir bɩ kɩ kan zɩɩfʋrɔ Wosocɛ dɔmazannɔ wɔɔ kɩ Yeezuu nyasʋ, ŋn'a wɔrɔ sur. 13 Lɛɛ ŋ y'a ka, ŋnɩ ta m Hannɩ zi. Bɩ, Hannɩ nyɩmbʋɛɛrɛ zim m Kayiifʋ m. Kayiifʋ bɩ, wosocɛmannɩbər jɩtaarɛ m dɔɔraa bɩ do ʋ. 14 Kayiifʋ deem-deem bɩ do ɩ zɩɩfʋrɔ wɔɔ dʋndɔ, a ʋ: kʋ gʋaa deem ga gʋaa haay minto, a jɩra bɩ. 15 Sɩmɔɔn Pɩyɛɛr kan karɩndanyɩ vanta kɩ zu Yeezuu jɛ ʋ. Bɩ, kʋ wosocɛmannɩbər bɩ karɩndanyɩ deem bɩ dɔ bɩ, a gasʋ kan Yeezuu kɩ wosocɛmannɩbər jɩtaarɛ bɩ har ʋ b'ʋ. 16 Pɩyɛɛr n jɩm garga ra, hallɛ ma, karɩndanyɩ deem kʋ wosocɛmannɩbər jɩtaarɛ b'a dɔ bɩ bɔ, an meer ba kan lʋ k'a nɩ dɔm har bɩ lɛ ma bɩ kɩ, an Pɩyɛɛr gaa, an gasʋ m. 17 Zibəənyɩlʋ k'a nɩ dɔm hallɛ ma bɩ n a hɩ m, a ʋ: "Gʋaa naa do, a karɩndanyɩnɔ wɔɔ gʋaa deem bɛɛ n'ɩbɩɩ m sɔ ra?" Pɩyɛɛr n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Ayy•••, a bɛɛ m mɔɔ nɩ y." 18 Zibəənyɩnɔ wɔɔ kan Wosocɛ dɔmazannɔ wɔɔ kɩ sɛ hɛ, ŋn'ɩ nyɩ kam ma, bala, nyɛɛm ɩ barɛ. Pɩyɛɛr nyɩnta kan ŋ kɩ, an nɩ nyɩ kam ma sɔ. 19 Wosocɛmannɩbər jɩtaarɛ bɩ nɩ Yeezuu larm a karɩndanyɩnɔ wɔɔ ma kan a hɔdɩndarɛ bɩ kɩ. 20 Yeezuu n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Mɔɔ pa da gʋaa haay m, mɔɔ hɔ dɩnda gʋɔɔ m dɔmɩm haay sokʋmacɛrɔ ʋ kan Wosocɛ ʋ kɩ, bɩncɛ kʋ zɩɩfʋrɔ haay n'a som kʋ ma ʋ, bɩ mɔɔ n hɔsɩ nyaakʋm da, m a hɩ y. 21 Bɔ minto m, ɩbɩɩ nɩ mɔɔ larlɛ? Hɔ kʋ mɔɔ hɩ bɩ, gʋɔɔ kʋ ŋ y'a tʋr ka mɔɔ ma rɔ wɔɔ lar. Ŋ hɔ kʋ mɔɔ hɩ bɩ dɔ mɩŋŋa." 22 Yeezuu k'a naa hɩ bɩ, Wosocɛ dɔmazaa deem k'a nyɩnta b'ʋ b'a wɔ ta rɛ, an n'a hɩrɛ, a ʋ: "Bɔ minto m, ɩbɩɩ n'a nyɩ bɔm wosocɛmannɩbər jɩtaarɛ m ncɩnaaʋ?" 23 Yeezuu n a nyɩ bɔ nʋ, a ʋ: "Kʋ ŋʋaar mɔɔ ba, k'ɩ hɩ m m. Bɩ kʋ sɩra mɔɔ hɩ, bɔ minto, ɩ nɩ mɔɔ zɛrɛ?" 24 Bɩ jɛ ʋ bɩ, Hannɩ a ka, ŋnɩ Yeezuu sur, ŋnɩ ta m wosocɛmannɩbər jɩtaarɛ Kayiifʋ zi. 25 Bɩ ma bɩ, Sɩmɔɔn Pɩyɛɛr ɩ nyɩ kam sɛ ma. N n a hɩ m, n ʋ: "A karɩndanyɩnɔ wɔɔ gʋaa deem bɛɛ n'ɩbɩɩ m na?" Pɩyɛɛr n bɩsɩ ka, a ʋ: "Mɔɔ bɛɛ y!" 26 Wosocɛmannɩbər jɩtaarɛ bɩ zibəənyɩ kʋ Pɩyɛɛr a tʋr gʋ ma bɩ danyɩ n a hɩ m, a ʋ: "Mɔɔ n ɩbɩɩ yɩ gɔsɩra ʋ b'ʋ kan kɩ ra?" 27 Pɩyɛɛr n a ya, an bɩsɩ ka. Lɛɛm bɩ, koo n baa da. 28 Ŋ bɔ Yeezuu m Kayiifʋ har ʋ, ŋnɩ ta m dʋdɔkarɛ bɩncɛ ʋ. Bɩ ma bɩ, wutigʋta m. Gʋɔɔ kʋ ŋ ta m nɔ wɔɔ n gasʋ dʋdɔkarɛ bɩncɛ ʋ b'ʋ y, a y'a dintim ka a ma, a n a da ma a pakkɩ cibsa bɩ bɩ y. 29 Bɩ minto bɩ, Pɩlatɩ n bɔ an ta ŋ zi garga ra b'ʋ, an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Bɔ mim awɔɔ n'a kam gʋaa naa do ra?" 30 Ŋ n a nyɩ bɔ ʋ, ŋ ʋ: "Kʋ gʋaa naa do, kʋ zibʋnyaa bɛɛ a a ba, wɔɔ y'a nyasʋrɛ ʋ a ka ɩbɩɩ ʋ ra?" 31 Pɩlatɩ n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "K'a gaa a dʋdɔ ka a zim amba awɔɔ lɛrɔ wɔɔ n'a hɩm bɩ m." Zɩɩfʋrɔ jɩtannɔ wɔɔ n a hɩ m, ŋ ʋ: "N n lɛ ka wɔɔ ʋ k'ʋ gər zɛ y!" 32 Meerbaa kʋ Yeezuu a ba, a zɛ zaa minto bɩ, yɩ an nawʋrɛ ncɩnaaʋ, an kʋ yɩ. 33 Pɩlatɩ n gasʋ dʋdɔkarɛ bɩncɛ ʋ b'ʋ, an Yeezuu bir an a lar, a ʋ: "Zɩɩfʋrɔ cir n'ɩbɩɩ m nɩ?" 34 Yeezuu n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Ɩbɩɩ nɩ naa hɩrɛ ɩ zim gɛ? Gɛɛ, gʋɔɔ gɔsɩnnɔ ɩ mɔɔ mim hɩ ɩbɩɩ nɩ?" 35 Pɩlatɩ n a nyɩ bɔ nʋ, a ʋ: "Zɩɩfʋ bɛɛ m mɔɔ nɩ y. Ɩbɩɩ dogʋɔɔ, wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ y'ɩbɩɩ nyasʋ, ŋn'ɩbɩɩ ka mɔɔ ʋ! Bɔ ɩbɩɩ ba?" 36 Yeezuu n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Mɔɔ cirbəə bɩ, durnya naa do hɔ bɛɛ y. Kʋ mɔɔ cirbəə bɩ durnya naa do hɔ nɩ, mɔɔ dɔmazannɔ yar bam kʋ ŋ bɩ mɔɔ nyasʋ, ŋnɩ mɔɔ ka zɩɩfʋrɔ jɩtannɔ wɔɔ ʋ y. Bɩ mɔɔ cirbəə bɩ, durnya naa do hɔ bɛɛ y." 37 Pɩlatɩ n a hɩ m, a ʋ: "K'a maam cir n'ɩbɩɩ m wa?" Yeezuu n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Ɩbɩɩ y'a hɩ, ɩ zim, cir m mɔɔ m. Yɩ mɔɔ ʋ m bʋr durnya ʋ, kʋ m bɩ sɩra kasɛtɩ ka. Gʋaa k'a sɩra ŋʋa bɩ, a y'a tʋr kam mɔɔ leer ma." 38 Pɩlatɩ n a hɩ m, a ʋ: "Bɔ m sɩra?" K'a naa hɩ bɩ, a a ya, an ta garga ra b'ʋ, an aa zɩɩfʋrɔ wɔɔ yɩ, an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Kʋ mɔɔ nɩ, mɔɔ n mim kʋ gʋaa naa do a zar bɩ yɩ y. 39 K'a mim ka awɔɔ m, kʋ pakkɩ cibsa a zɔ, kʋ m gʋaa bɔ, m wɔ saa bɩ, awɔɔ lɛ taa kʋ m zɩɩfʋrɔ cir bɩ bɔ, m wɔ saa gɛ?" 40 Ŋ n'ɩ zee darɛ, ŋ ʋ: "Naa do bɛɛ y, k'a Barabas bɔ!" A n bɔkarɛ, Barabas bɩ do, gərzer m.

19

1 Pɩlatɩ n a ka, ŋnɩ Yeezuu zɛ madɩɩrɔ m. 2 Rɔm sʋrdaarɔ n laa waa, ŋn'a ku a mim ma, ŋnɩ cinno huu kʋ n y'a ba pɛɛra piinə m sa, ŋn'a da ra, 3 ŋn'a zɔ ma, ŋn'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Wɔɔ ɩ yaa darɛ ɩbɩɩ m, zɩɩfʋrɔ cir!" Ŋ n'a wɔ tɩntam lɛ. 4 Pɩlatɩ n a bɔ, an bɔ garga ra, an a hɩ zɩɩfʋrɔ wɔɔ m, a ʋ: "Awɔɔ yɩ ra, mɔɔ y'a gaarɛ, m bɔ m garga ra naa ʋ. Awɔɔ y'a dɔrɛ a ʋ, mɔɔ n mim k'a a zar bɩ yɩ y." 5 Yeezuu n bɔ garga ra b'ʋ, kan laa bɩ kɩ, cinno huu bɩ kɩ a ra. Pɩlatɩ n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Ba gʋaa bɩ n na." 6 Kʋ wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ kan a gʋɔɔ wɔɔ kɩ a yɩ bɩ, ŋ y'a sɩŋŋɩda ba, ŋn'ɩ zee darɛ, ŋ ʋ: "K'a wɔ gɔdarkʋra ma, k'a wɔ gɔdarkʋra ma!" Pɩlatɩ n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "K'a gaa a wɔ gɔdarkʋra ma a zim. Bala, mɔɔ n hɔsɩ yɩ, an a ba, an bʋnyaa y." 7 Zɩɩfʋrɔ jɩtannɔ wɔɔ n a nyɩ bɔ nʋ, ŋ ʋ: "Wɔɔ ɩ lɛ m, bɩ kan wɔɔ lɛ bɩ kɩ, a a ga zɛ m, bala, a a mɩŋŋa sa, an a ba Woso Nyɩ!" 8 Kʋ Pɩlatɩ mim naa do ma bɩ, dabɔʋ a nyasʋ an lɛ da biisi m. 9 A n a bɔ, an ta dʋdɔkarɛ bɩncɛ ʋ b'ʋ, an a hɩ Yeezuu m, a ʋ: "Ɩ to ɩbɩɩ ʋ ka?" Yeezuu n hɔsɩ nyɩ bɔ nʋ y. 10 Pɩlatɩ n a hɩ m, a ʋ: "Ɩbɩɩ bɩr a nyɩ bɔm mɔɔ nʋ ra? Ɩbɩɩ n a dɔ, ɩ ʋ, mɔɔ m da ma, m wɔ saa ɩbɩɩ ma ra, gɛɛ, mɔɔ m da ma, m a ka, ŋn'ɩbɩɩ wɔ gɔdarkʋra ma ra?" 11 Yeezuu n a nyɩ bɔ nʋ, a ʋ: "Ɩbɩɩ b'ɩ dam ma ɩ hɔsɩ ba mɔɔ m k'a a to bɛɛ n y'a ʋ brama, n n lɛ ka ɩbɩɩ ʋ y. Bɩ minto y'a ka sɔ, gʋaa k'a mɔɔ nyasʋ an mɔɔ ka ɩbɩɩ ʋ bɩ, mimbʋnyaa gandaara a a ba!" 12 Bɩ tɛkka ma, Pɩlatɩ y'a kam ma k'a wɔ saa ma, zɩɩfʋrɔ wɔɔ nɩ zee darɛ ŋ ʋ: "K'ɩbɩɩ wɔ saa ma, Rɔm cir gʋaasɩba bɛɛ n'ɩbɩɩ m dɔ y! Bala, gʋaa k'a mɩŋŋa ba cir bɩ, cir bɩ jɩm m." 13 Pɩlatɩ k'a naa ma bɩ, a a ka, ŋnɩ bɔ Yeezuu m. Pɩlatɩ n nyɩnta dʋdɔkarɛ gɔ bɩ ra, bɩncɛ kʋ n'a birm ebree lemim m Gabata b'ʋ. 14 Pakkɩ cibsa bankarɛ hinni m, sinuu ʋ. Pɩlatɩ n a hɩ zɩɩfʋrɔ wɔɔ m, a ʋ: "Awɔɔ cir bɩ ba n nɩ!" 15 Ŋ n'ɩ zee darɛ, ŋ ʋ: "K'a zɛ gər! K'a zɛ gər! K'a wɔ gɔdarkʋra ma!" Pɩlatɩ n a hɩ, a ʋ: "M awɔɔ cir bɩ wɔ gɔdarkʋra ma ra?" Wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ wɔɔ n a nyɩ bɔ ʋ, ŋ ʋ: "Wɔɔ ba cir vanta m kʋ Rɔm cir bɛɛ y." 16 Pɩlatɩ n Yeezuu ka ŋ ʋ, kʋ ŋ n'a wɔ gɔdarkʋra ma. Ŋ n Yeezuu nyasʋ. 17 Yeezuu n a gɔdarkʋra busu a zim, an bɔ, an ta bɩncɛ kʋ n n'a birm Minkorgo, n n'a hɩm ma ebree lemim m Golgotaa b'ʋ. 18 Bɩncɛ bɩ do ʋ, ŋ y'a wɔ ʋ gɔdarkʋra ma kan gʋɔɔ hɩɩyɔɔ kɩ, deem jɩsa, deem bɩsɩ, Yeezuu nɩ ŋ bire ʋ. 19 Pɩlatɩ n gʋrsɩra ba warga ma, an a wɔ gɔdarkʋra b'ʋ, an n'a hɩrɛ, a ʋ: Yeezuu Nazarɛtɩ gʋaa, zɩɩfʋrɔ cir. 20 Zɩɩfʋrɔ gʋɔɔ gʋta warga bɩ karɩnda ba, bala, bɩncɛ kʋ ŋ Yeezuu wɔ gɔdarkʋra ma bɩ bɩ laatʋ tara nɔ bɩ ma y. B'a gʋrsɩra ba n y'a ʋ ebree lemim m, grɛkkɩ lemim m, kan latɛn lemim kɩ m. 21 Zɩɩfʋrɔ wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ wɔɔ n a hɩ Pɩlatɩ m, ŋ ʋ: "Ɩ b'a gʋrsɩra ba zɩɩfʋrɔ cir y, a gʋrsɩra ba: A a hɩ, a ʋ, zɩɩfʋrɔ cir n a mɩ." 22 Pɩlatɩ n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Hɔ kʋ mɔɔ gʋrsɩra ba bɩ, a ba mɔɔ ʋ." 23 Kʋ Rɔm sʋrdaarɔ wɔɔ Yeezuu wɔ gɔdarkʋra ma, ŋn'a nya bɩ, ŋ y'a huuro gʋr, ŋn'a jir lɛ si. Gʋaa biyəə a yɩ deem. Zaba b'ɩ gɔɔta. A ba n y'a ʋ deem jilli. 24 Sʋrdaarɔ wɔɔ n'a hɩm kʋ m, ŋ ʋ: "Ʋ b'a kaansʋ y, ʋ pʋɛɛga da ma, ʋ dɩga a, kʋ nka n n'a yɩrɛ." Kʋ Wosoci bɩ meerbaa naa do n kʋ yɩ: 'Ŋ mɔɔ huuro jinjir kan kʋ kɩ, ŋnɩ pʋɛɛga da mɔɔ zaba ma.' Hɔ kʋ sʋrdaarɔ wɔɔ a ba bɩ n naa. 25 Yeezuu gɔdarkʋra bɩ jɩr ʋ bɩ, a da ɩ jɩnɩm b'ʋ kan a da bɩ dam kɩ, Klopas lʋ Maarii kɩ, kan Magdalaa kʋ Maarii kɩ. 26 K'a a da bɩ yɩ kan a karɩndanyɩ k'a ŋʋa bɩ kɩ bɩ, a a hɩ a da bɩ m, a ʋ: "M naa, ba ɩ nyɩ n na!" 27 Bɩ jɛ ʋ bɩ, an a hɩ a karɩndanyɩ bɩ m, a ʋ: "Ba ɩ da n na!" Wakatɩ bɩ do ma, karɩndanyɩ b'a da bɩ gaa, an doo m. 28 Yeezuu k'a a dɔ kɛɛrɛ a ʋ, hɔ haay ba an nya, kʋ Wosoci meerbaarɔ wɔɔ n kʋ yɩ bɩ, a a hɩ, a ʋ: "Mɩsɩ nɩ mɔɔ zɛm." 29 Gər ɩ nyɩnta b'ʋ bɛɛ hɛɛnr n a han. Ŋ n hizɔp gɔ sa ŋnɩ hɔ k'an mafʋ-mafʋ kʋsɩ ma, ŋn'a nyɔɔ bɛɛ hɛɛnr ma, ŋn'a ka Yeezuu ʋ. 30 Kʋ Yeezuu bɩ mi bɩ, a a hɩ, a ʋ: "Hɔ haay ba an nya." A n a mim zuutə, an ga. 31 Kʋ pakkɩ cibsa bankarɛ hinni m bɩ, nyibəə gasʋ zɩɩfʋrɔ wɔɔ ʋ, ŋ lɛ baa kʋ gəəno wɔɔ n gɔɔta gɔdarkʋrarɔ wɔɔ ma sabaa hinni ʋ b'ʋ y. Sabaa bɩ do, cibsa gʋta m. Ŋ y'a yɛ Pɩlatɩ han, k'a ŋ gannɔ yɩnyar, k'a ŋ zer gɔdarkʋrarɔ wɔɔ ma. 32 Sʋrdaarɔ wɔɔ n bɩ gʋɔɔ kʋ ŋ yɩ ŋ wɔ gɔdarkʋra ma kan Yeezuu kɩ rɔ wɔɔ gannɔ yɩnyar: lɛɛkarɛzaa bɩ kan a nyaʋrɛzaa bɩ kɩ. 33 Kʋ ŋ lee ku Yeezuu zi bɩ, ŋ yaa dɩga a, a ga kara, bɩ ŋ n a gannɔ yɩnyar y. 34 Bɩ sʋrdaarɔ wɔɔ gʋaa deem a hɔn sɔɔn m a boon ma, ma n bɔ kan hi kɩ. 35 Gʋaa k'a yɩ b'a kasɛtɩ ka, b'a kasɛtɩ bɩ sɩra m. B'a dɔ, a ʋ, sɩra an n'a hɩm, k'awɔɔ n a si sɩra sɔ. 36 Sɩra m, ba naa haay ʋ, kʋ Wosoci meerbaa naa do n kʋ yɩ: 'A yaarɔ wɔɔ haay deem taan••• bɩ yarlɛ y.' 37 Wosoci bɩ bɩncɛ niŋŋə ta ʋ, an n'a hɩrɛ, a ʋ: 'Ŋ zɛm bɩ gʋaa kʋ ŋ y'a hɔn bɩ yɩ.' 38 Minno nɔɔn duro kʋ ŋ cem bɩ, Arimatee kʋ gʋaa Zozɛf k'a nyɩnta Yeezuu karɩndanyɩ sɛɛrɛ, nyi k'a n'a bam zɩɩfʋrɔ jɩtannɔ wɔɔ m bɩ minto. A bɩ zaa yɛ Pɩlatɩ han k'a Yeezuu gər bɩ sa. Pɩlatɩ n zaa ka, an bʋr an b'a gər bɩ sa. 39 Nikodɛm bʋr sɔ. A ɩ nyɩnta an ta Yeezuu zi gunuu ʋ bɩ. A mɩɩr war kʋ ma kan tidəər kʋ n n'a birm alʋɛsɩ kɩ, n a a zɔ a cilo bukərku ma. 40 Ŋ n Yeezuu gər bɩ sa, ŋnɩ pɛɛrarɔ bumburgu ma kan tidəər kɩ amba zɩɩfʋrɔ gər birle m. 41 Brikə nɩ bɩncɛ kʋ ŋ Yeezuu wɔ gɔdarkʋra ma ʋ b'ʋ, brikə bɩ do nɔ ʋ, yaa daa nɩ b'ʋ, n n gər bir ʋ cɩna y. 42 Bɩ kʋ zɩɩfʋrɔ wɔɔ n'a bankarɛ sabaa k'a n'a bam k'a sɩŋŋɩda sa minto bɩ, bɩ yaa bɩ do k'an jɩnjɛɛm sɔ bɩ, ŋ Yeezuu bir ʋ.

20

1 Hatʋ hinni b'ʋ wutigʋta m, bɩ ma bɩ dɔ n mɛ y, Magdalaa Maarii ta yaa ra b'ʋ, a yaa dɩga a, n jaa bɩ gʋ yaa bɩ lɛ rɛ. 2 A n bra si, an aa Sɩmɔɔn Pɩyɛɛr yɩ, kan karɩndanyɩ deem kʋ Yeezuu a ŋʋa bɩ kɩ, an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "N Zuuba bɔ yaa b'ʋ, bɩ wɔɔ n a dɔ kʋ ta n y'a ʋ m ka y." 3 Pɩyɛɛr n bɔ kan karɩndanyɩ deem bɩ kɩ, ŋnɩ ta yaa ra b'ʋ. 4 Ŋ hɩɩya haay bra si, karɩndanyɩ deem bɩ bra si, an cem Pɩyɛɛr han, an lɛɛ ka yaa ra b'ʋ. 5 A n zerga an pɛɛrarɔ wɔɔ yɩ, ŋn'ɩ kuntəm b'ʋ. Bɩ, a n gasʋ y. 6 Sɩmɔɔn Pɩyɛɛr k'a zu a jɛ ʋ bɩ, a lee ku sɔ. A n gasʋ yaa bɩ nɔ ʋ, an pɛɛrarɔ wɔɔ yɩ, ŋn'ɩ kuntəm b'ʋ, 7 kan pɛɛra kʋ n y'a burgu a mim ma bɩ kɩ. Bɩ, bɩ n nyɩnta kan pɛɛrarɔ wɔɔ kɩ y. A huŋŋu n y'a ʋ, n n a cɩnta bɩncɛ vanta ʋ. 8 Karɩndanyɩ k'a lɛɛ ka an lee ku bɩ gasʋ yaa ʋ b'ʋ kɛɛrɛ. A n a yɩ, an sɩra ka. 9 Bɩ ŋ gɔɔta, ŋ n Wosoci bɩ jɩ ma y. Bala, a a hɩ, a ʋ, Yeezuu y'a mɩm bɔŋ ʋ gəəno bire ʋ. 10 Bɩ kur bɩ, karɩndanyɩnɔ wɔɔ a wusigə, ŋnɩ doo. 11 Maarii gɔɔta garga ra yaa bɩ jɩr ʋ, an nɩ nyi kam. K'a nɩ nyi bɩ kam bɩ, a zerga, an dɩga yaa b'ʋ, 12 an malɛɛkarɔ yɩ hɩɩya, ŋn'ɩ huu furo m a ma, ŋnɩ nyɩnta bɩncɛ kʋ ŋ Yeezuu gər bɩ wʋta ʋ b'ʋ. Deem n'a mim ma, deem n'a gannɔ ma. 13 Ŋ n a hɩ lʋ bɩ m, ŋ ʋ: "Bɔ nyi ɩbɩɩ n'a karɛ?" A n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, a ʋ: "Mɔɔ Zuuba n y'a busu, bɩ kʋ ta n y'a ʋ m ka, mɔɔ n a dɔ y." 14 K'a nɩ meer bɩ bam bɩ, a a bɔ an dɩga, an Yeezuu yɩ an nɩ jɩnɩm b'ʋ, b'a n a dɔ, a ʋ, Yeezuu nɩ y. 15 Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "Lʋ, bɔ minto ɩ nɩ nyi karɛ? Nka ɩbɩɩ nɩ kam ma?" Lʋ bɩ hɔɔn ʋ bɩ, brikə bɩ dɔmazaa m, a ʋ: "Zuuba, k'ɩbɩɩ y'a busu, k'ɩ bɩncɛ hɩnka mɔɔ m, mɔɔ yaa busu." 16 Yeezuu n a hɩm, a ʋ: "Maarii". A n a wusigə, an a hɩ m ebree lemim m, a ʋ: "Rabuni" bɩ lɛ taa k'a hɩ, a ʋ: "Karɩnsaamba." 17 Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "Ɩ bɩ mɔɔ da jɩm ʋ y, mɔɔ n ta m Zɩ zi cɩna y. Bɩ, ta ɩ yaa hɩ mɔɔ danyɩnɔ wɔɔ m, ɩ ʋ, mɔɔ ɩ tarɛ m Zɩ k'a n'awɔɔ Zɩ bɩ zi, mɔɔ Woso k'a n'awɔɔ Woso bɩ zi." 18 Magdalaa kʋ Maarii bɩ n b'a hɩ karɩndanyɩnɔ wɔɔ m, a ʋ: "Mɔɔ Zuuba yɩ, hɔ k'a hɩ mɔɔ m bɩ ba n nɩ!" 19 Hinni bɩ do yirbəə m, k'a nyɩnta hatʋ hinni bɩ, karɩndanyɩnɔ wɔɔ cɛlɛrɔ tɩnta a ma nyi kʋ ŋ n'a bam zɩɩfʋrɔ jɩtannɔ wɔɔ m bɩ minto. Yeezuu n bʋr, an bɩ jɩm ŋ bire ʋ, an a hɩ, a ʋ: "Laafɩɩ n bɩr kan awɔɔ kɩ." 20 K'a nɩ meer bɩ bam bɩ, a a wɔrɔ wɔɔ hɩnka ŋ nɩ kan a boon bɩ kɩ. Kʋ karɩndanyɩnɔ wɔɔ Zuuba yɩ bɩ, ŋ haay heer nyɔɔ. 21 Yeezuu n a ya, an a hɩ, a ʋ: "Laafɩɩ n bɩr kan awɔɔ kɩ. Kʋ mɔɔ Zɩ mɔɔ nyɔɔ bɩ, mɔɔ y'awɔɔ nyɔɔm sɔ." 22 K'a meer ba ncɩnaaʋ bɩ, a hoon si ŋ ma, an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "K'a Sɛnt-Ɛspri si. 23 Gʋɔɔ k'awɔɔ n nɩ ŋ mimbʋnyaarɔ sugur karɛ ŋ ʋ rɔ wɔɔ, ŋ sugur yɩrɛ. Gʋɔɔ k'awɔɔ bɩr ŋ mimbʋnyaarɔ sugur karɛ ŋ ʋ rɔ wɔɔ, ŋ bɩ sugur yɩrɛ y." 24 Bɩ ma bɩ, bueerehɩɩyɔɔ wɔɔ gʋaa deem Toma kʋ n n'a birm Didim bɩ n nyɩnta kan ŋ kɩ Yeezuu hɩnkarɛ dɔmɩm b'ʋ y. 25 Karɩndanyɩnɔ gɔsɩnnɔ wɔɔ n a hɩ m, ŋ ʋ: "Wɔɔ Zuuba yɩ!" A n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, a ʋ: "Kʋ mɔɔ n karɔ wɔɔ yaarɔ yɩ a wɔrɔ wɔɔ ʋ, kʋ mɔɔ n m nyʋkʋm nyɔɔ ka yaa deem ʋ, kʋ mɔɔ n m wɔ du a boon b'ʋ, mɔɔ b'a sire y." 26 Dɔmɩm sinnyə kur bɩ, karɩndanyɩnɔ wɔɔ a ya, ŋn'a zɛ kʋ ra har ʋ b'ʋ, Toma nɩ kan ŋ kɩ. Yeezuu n bʋr, bɩ ma bɩ, ŋ cɛlɛrɔ wɔɔ tɩnta, an bɩ jɩm ŋ bire ʋ, an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Laafɩɩ n bɩr kan awɔɔ kɩ." 27 Bɩ jɛ ʋ bɩ, an a hɩ Toma m, a ʋ: "Ɩ zɔ, ɩ ɩ nyʋkʋm nyɔɔ naa ʋ, k'ɩ dɩga mɔɔ wɔrɔ ma, ɩ wɔ bɩ da mɔɔ mɛ ma, k'ɩ nyɔɔ mɔɔ boon ʋ, k'ɩ sɩra ka kɛɛrɛ, k'ɩ ba sɩrakarɛzaa." 28 Toma n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Mɔɔ Zuuba, mɔɔ Woso." 29 Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "K'ɩbɩɩ mɔɔ yɩ bɩ y'a ka, ɩbɩɩ n sɩra ka mɔɔ ʋ. Mimbirenyɩntazannɔ m gʋɔɔ kʋ ŋ n a yɩ, bɩ ŋ sɩra ka rɔ wɔɔ m." 30 Yeezuu hoserlo ba gʋta karɩndanyɩnɔ wɔɔ mɩm ʋ bɩ n n a gʋrsɩra ba ci naa do nɔ ʋ y. 31 Nawɔnnɔ gʋrsɩra ba n y'a ʋ, k'awɔɔ n sɩra ka, a ʋ, Yeezuu m Krista, a m Woso Nyɩ. Bɩ, k'awɔɔ sɩra ka, k'a mɩsɩrbaa yɩ a tɔ ma.

21

1 Bɩ jɛ ʋ bɩ, Yeezuu a ya, an a hɩnka a karɩndanyɩnɔ m Tiberiyaadɩ kɔ lɛ ra. A hɩnkarɛ bɩ ba n nɩ. 2 Sɩmɔɔn Pɩyɛɛr kan Toma kʋ n n'a birm Didim bɩ kɩ, Galilee kʋ Kanaa gʋaa Natanayɛl kɩ, Zebedee nyɩnɔ kɩ, kan karɩndanyɩnɔ gɔsɩnnɔ kɩ hɩɩya, ŋn'a zɛ kʋ ra. 3 Sɩmɔɔn Pɩyɛɛr n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Ta mɔɔ nawʋm kʋ m aa zɔnɔ ba." Ŋ n a hɩ m, ŋ ʋ: "Wɔɔ tam kan ɩbɩɩ kɩ." Ŋ n bɔ, ŋnɩ gasʋ kɔɔlʋʋ b'ʋ, bɩ gum bɩ do ʋ, ŋ n hɔsɩ nyasʋ y. 4 Bɩ ma bɩ, dɔ mɛ. Yeezuu n jɩm kɔ lɛ ra b'ʋ, bɩ karɩndanyɩnɔ wɔɔ n a dɔ ŋ ʋ, Yeezuu nɩ y. 5 A n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Hey! Nyɩnɔ, zɔnɔ b'awɔɔ ʋ ra?" Ŋ n a nyɩ bɔ nʋ, ŋ ʋ: "Ayy•••" 6 Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "K'a zaŋŋa bɩ zo kɔɔlʋʋ bɩ bɩsɩ ra, awɔɔ y'a yɩrɛ." Ŋ n zaŋŋa bɩ zo, an zɔ gʋr gʋta, bɩ ŋ b'a dam ma, ŋn'a gaa y. 7 Karɩndanyɩ kʋ Yeezuu a ŋʋa bɩ n a hɩ Pɩyɛɛr m, a ʋ: "Zuuba m!" Sɩmɔɔn Pɩyɛɛr k'a a ma, n ʋ, Zuuba m bɩ, a huu sa, an a du a ma, nyɩnta a ʋ dɩgɩ, an a da hi b'ʋ. 8 Karɩndanyɩnɔ gɔsɩnnɔ wɔɔ a bɔ, ŋnɩ bʋr kɔɔlʋʋ bɩ m, ŋn'ɩ zaŋŋa bɩ gaam, zɔnɔ n a han, ŋ bɩ laatʋ kɔ bɩ lezi ma y. A gakʋ ʋ a ba kan mɛtɩr zɔrɔ kɩ. 9 Kʋ ŋ zer tara ʋ bɩ, ŋ sɛcɩna yɩ zɔ n ta ra kan bur kɩ. 10 Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "K'a bʋr zɔnɔ k'awɔɔ ŋ gʋr dɩɩtaa rɔ wɔɔ m." 11 Sɩmɔɔn Pɩyɛɛr n a bɔ, an gasʋ kɔɔlʋʋ b'ʋ, an zaŋŋa bɩ gaa tara ʋ, zɔ gʋta-gʋta n a han zɔrɔ busoor yaa kaakʋ, bɩ kan bɩ kɩ haay zaŋŋa bɩ n kaansʋ y. 12 Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "K'a bʋr a hɔ bɩ." Bɩ karɩndanyɩ deem taan••• n laaka da han, a ʋ: "Nka n'ɩbɩɩ m gɛ y?" Ŋ y'a dɔ mɩŋŋa, ŋ ʋ, Zuuba m. 13 Yeezuu n a zɔ kɛɛrɛ, an bur bɩ sa, an a ka ŋ ʋ. A n a ba zɔ bɩ m maam sɔ. 14 Yeezuu k'a mɩm bɔ ʋ gəəno bire ʋ bɩ, a gallɛm kaakʋ hɔ a hɩnka a karɩndanyɩnɔ wɔɔ m naa. 15 Hɔbɩrɛ bɩ kur bɩ, Yeezuu a hɩ Sɩmɔɔn Pɩyɛɛr m, a ʋ: "Sɩmɔɔn, Zaan nyɩnnɩ, ɩbɩɩ mɔɔ ŋʋa an lɛ da nawɔnnɔ ra ra?" A n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Ɩɩn••• Zuuba, ɩbɩɩ dɔ, ɩ ʋ, mɔɔ y'ɩbɩɩ ŋʋarɛ." Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "Dɔ mɔɔ sinnyɛɛnnyɩnɔ ma." 16 Yeezuu n a hɩ m a hɩɩya hɔ ma, a ʋ: "Zaan nyɩnnɩ, ɩbɩɩ ɩ mɔɔ ŋʋam na?" A n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Ɩɩn••• Zuuba, ɩbɩɩ dɔ, ɩ ʋ, mɔɔ y'ɩbɩɩ ŋʋarɛ." Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "Dɔ mɔɔ seero ma." 17 A kaakʋ hɔ ma bɩ, a ʋ: "Sɩmɔɔn, Zaan nyɩnnɩ, ɩbɩɩ ɩ mɔɔ ŋʋam na?" Pɩyɛɛr heer a zar kan hɔ kʋ Yeezuu a hɩ m a kaakʋ hɔ ma bɩ kɩ. "Ɩ ɩ mɔɔ ŋʋam na?" A n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Zuuba, ɩbɩɩ k'ɩ hɔ haay dɔ bɩ, ɩbɩɩ dɔ, ɩ ʋ, mɔɔ y'ɩbɩɩ ŋʋarɛ." Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "Dɔ mɔɔ seero ma. 18 Sɩra paan••• mɔɔ n'a hɩrɛ ɩbɩɩ m, k'ɩbɩɩ nyɩnta nyukumbueere bɩ, ɩbɩɩ y'ɩ bankam, ɩ nɩ tarɛ ɩ hɔɔnhɔ bɩncɛ ʋ. K'ɩbɩɩ bɩ gusi, ɩbɩɩ y'ɩ zarɔ hʋrm, gʋaa vanta n n'ɩbɩɩ banka, an ɩbɩɩ gaa, an ta ɩbɩɩ m bɩncɛ k'ɩbɩɩ lɛ baa ʋ b'ʋ." 19 Yeezuu bɩ meer naa do ba a ʋ k'a zɛ niŋŋə k'a nɩ Pɩyɛɛr zɛm, an a lɛ bɔ Woso ʋ bɩ hɩnka. K'a meer naa do ba bɩ, a a hɩ m, a ʋ: "Zu mɔɔ ʋ." 20 Pɩyɛɛr k'a a bɔ, an dɩga bɩ, a karɩndanyɩ kʋ Yeezuu a ŋʋa bɩ yɩ a jɛ ʋ. A ɩ nyɩnta hɔbɩrɛ bɩrɛ dɔmɩm ʋ, an zerga Yeezuu cɩ ra, an a hɩ, a ʋ: "Zuuba, nka n n'ɩbɩɩ nyasʋm, k'a ɩbɩɩ ka bɩ?" 21 Pɩyɛɛr k'a yɩ bɩ, a a hɩ Yeezuu m, a ʋ: "Bɩ naa, Zuuba, bɔ n nɩ zɛm bɩ naa yɩ?" 22 Yeezuu n a nyɩ bɔ nʋ, a ʋ: "Kʋ mɔɔ ʋ k'an gɔɔta an ta an mɔɔ wusigəre ku, kara y'ɩbɩɩ ku? Ɩbɩɩ, zu mɔɔ ʋ." 23 Meerbaa naa do minto y'a ka, n n so ra danyɩnɔ wɔɔ barla, ŋ ʋ, karɩndanyɩ naa do bɩ garɛ y. Kʋ sɩra nɩ, Yeezuu n a hɩ, a ʋ, a bɩ garɛ y. A a hɩ, a ʋ: "Kʋ mɔɔ lɛ taa k'an gɔɔta, an ta an mɔɔ wusigəre ku, kara y'ɩbɩɩ ku?" 24 Karɩndanyɩ bɩ do nɩ minno nɔɔn duro kasɛtɩ kam, an nɩ ŋ gʋrsɩra barɛ, bɩ wɔɔ dɔ, wɔɔ ʋ, a kasɛtɩ bɩ sɩra m. 25 Yeezuu a ya, an hɔɔ gʋtɔɔ ba. K'a gʋrsɩra n n'a bam deem-deem, mɔɔ hɔɔndarɛ nɔ ʋ, durnya haay b'a dam ma, an ciro kʋ ŋ nɩ ŋ gʋrsɩra bam nɔ wɔɔ si y.

AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE