Bana of Nigeria

JOHN

1

1 Ghala kwataŋata, Hyala ghwəla ta nga shi tə hiɗi lə shi mə ghwəmə gwa'ay, ntsa har məndiy «Kwəma gəzə Hyala» tiɓa. «Kwəma gəzə Hyala» vay, ghəshi niy nza na lə Hyala, niy təhəvərivashi ghəshiw. «Kwəma gəzə Hyala» va na, Hyala va ghənzə. 2 Ma «Kwəma gəzə Hyala» va kiy, ghəshi niy nza na lə Hyala ghala kwataŋata. 3 Ya wa shi ngati Hyala gwa'ay, war lə Kwəma va ngatishi na. Tsahwəti sə tiɓa ya kwətiŋ, mba'a mənəy kala lə Kwəma vaw. 4 «Kwəma gəzə Hyala» va kiy, səəkə mbə səəkə piy. Dza piy tsa va, ka mbərə ka mənipə waŋ pi, ta mbə mbəzli tə hiɗiy sənata kwəma kataŋ na. 5 Ma waŋ pi tsa va ki na, ka mbərə, ka mənipə waŋ pi mbə kwəsli, kala mbay kwəsliy shərkwamti ya jəw nzə. 6 Mba'a Hyala ghwənikə tsahwəti ndə, Zhaŋ, kə məndi slən tsa ci, ta nza ghəciy ndə kwal tsa nzə. 7 Ghəci na ntsaa səəkəy ta cipə kwəma kən kwəma waŋ pi tsa va. Ma nza məndi favə kwəma kən, nza məndi mbəə zləɓavə gwanashi ki. 8 Ma na Zhaŋ naciy, ghəci na waŋ pi tsa vaw. A səəkəy na ta ndəgha fətiy dzəkən kwəma kən waŋ pi tsa va. 9 Ma ntsa nza slən tsa ci vaa «Kwəma gəzə Hyala» kiy, ghəci naa mbərə waŋ pi tsa kataŋ kataŋ tsa. Mba'a səəkəy dzəti hiɗi tikə, dzəghwa ka mbərə kaa nefer mbəzli gwa'a. 10 «Kwəma gəzə Hyala» vay, tiɓa niy nza na tə hiɗi, lə kwəma nzə va ngati Hyala shi ngati na tə hiɗi gwanashi. Ma na ntsa tə hiɗi naci ki na, sənivə kwəma va naw. 11 Mba'a «Kwəma gəzə Hyala» va səkwata mba'a nzəyta tə hiɗi nzə. Ma dza mbəzli nzə na, kala zləɓati ka'wəvə ghəshi. 12 Ma nihwəti mbəzli na, mba'a ghəshi ka'wəvə, ka ɓanavə nefer shi. Dzəghwa na kaa niy ɓanavə nefer shi va, mba'a ɓanavəshi bərci ta mbə ghəshiy mənishi ka ndərazhi Hyala. 13 Nza tsa nza ghəshi va ka ndərazhi Hyala ɓa na, tə sa yakəshi məndi njasa ka məndi vaa yapə kwa hwər naw, tə sa ɗi ndə ngəri na ɓaw, əhəŋ, sa nzana, mba'a Hyala ɓanavəshi piy tsa 'war'war tsa na. 14 Ma dza «Kwəma gəzə Hyala» va kiy, mba'a zhəghəta ka ndə, lə vəgha ti, mba'a səəkətaa nzəyta mbə ghwəmmə. Mba'a ghəy nay dikə tsa məni na, ma dikə tsa nzə va na, nja dikə tsa ka Didi vaa fanati kaa zəkwəti zəghwə ci ghəci kwətiŋəy və. Ava tə kwəma nzə va sənay ghwəmmə nza tsa nza Hyala ka ntsa wəzə hwər tsa, lə ka ntsa slar tsa ki. 15 Dzəghwa Zhaŋ tsaa məni batem ki, ka gəzəpə kwəmaa dzəkən ntsa va zlaŋzlaŋ njasa nza na, ma kə na: «A ghwəy niy favə yən gəzəŋwəy kwəmaa dzəkən ndə ɓay, ava ghəci na ntsa va ki, saa niy nə ya va: “A ndə tiɓa taa səəkə lə hwəm yay, a ntsa va taŋətəra tə dikə. Sa nzana, ghəci na naciy, ghala məndi ghwəla ta yara na tiɓa” pən niy ni» kə. 16 Ghwəmmə gwanamməy, a ghwəmmə kwəmavə bəla mbə shi sləkə na gwanashi, sa nzana, mbə təfəmmə miy tsa nzə ghənzə ghənghən ghənghən həzlimə həzlimə. 17 Kwataŋa kiy, a Hyala niy pəhəti kwəma ta nəw məndi, mba'a niy ɓanavə kaa Məyizə ta ɓəmmə. Ma kwəma wəzə hwər tsa Hyala tə ghwəmmə, lə kwəma nzə kataŋ na kiy, lə Yesəw Kəristəw kwəmavə ghwəmmə. 18 A ghwəmmə sənay, tsahwəti ndə tiɓa mba'a səəkəə nata Hyala njasa nza na tepəw. Zəghwə nzə va, zəkwəti tsa va, saa niy nza va ka ntsa kwətiŋ tsa ghəshi lə Dəy kiy, ghəci citəmmə na njasa nza Hyala. 19 Ma dza mbəzli dikə dikə ni mbə hwəlfə ka Zhəwifə mbə məlmə Zherəwzalem na, mba'a ghəshi ghwənashi mbəzli mbə ka ta Hyala ghəshi lə mbəzli Levi, ta dzaa ɗəw kwəma va Zhaŋ, a kə ghəshi taa ni na: «A Zhaŋ, a kə məndiy: “Wa ndə nza gha na ghaa?” kə məndi» kə ghəshi taa ni. 20 Sa tsəhəshi ghəshi, mba'a ghəshi ɗəwti kwəma va tsəgha ki, ma kə Zhaŋ naci kaa zləɓanshi, kala mbə maa dzəkən na: «Ma na nee yən Zhaŋəy, yən na Kəristəw Ntsa tivə Hyala na neyew» kə. 21 Ma kə ghəshi ngəci ki na: «Əy wa ndə nza gha na gha kia? Eli na?» kə ghəshi. «Əm, əhəŋ, ghəci nzeyew» kə. «Ndə Hyala tsa ndəghə ghəy va nza gha na?» kə ghəshi. «Wa awə ɓaw» kə. 22 Ma kə ghəshi ki na: «War wa ndə nza gha nə gha nana kia? Gəzaŋəy, ta mbə ghəy dzaa zhananshi kaa mbəzliy ghwənaŋəy» kə ghəshi. 23 Ma kə Zhaŋ ki na: «Favə tə ghwəy, yənəy, yən na ntsaa gaka va mbə gamba, njasa niy gəzəkə ndə Hyala Ezay va, niy nə na: Ava məli ndəə gaka mbə zlapə mbə gamba, a kəy: “Zanamtim kwal tsa dza Ndə sləkəpəə dza kwa bəŋw wəzə wəzə, ka gəŋəti tiɗiɗ” kə, kə niy ni» kə. 24 Mba'a nihwəti ka Farisahi mbə mbəzli ghwənikə məndi va ta ɗəw kwəma va Zhaŋ ki. 25 Ma kə ghəshi na: «Ya sa nzana, nza ghaa Kəristəwəw, a nza ghaa Eliw, zhini nza gha ka Ndə Hyala tsa ndəghə ghəy ɓa kiwəy, war njaa njaa mananshi gha batem kaa mbəzlia?» kə ghəshi. 26 Ma kə Zhaŋ kaa zləɓanshi na: «Yən ta na tsee ghənəy, batem tsa məniŋwəyee tsa na, kwataka lə yam gwa'a tsəgha məniŋwəyee. A tsahwəti ndə tiɓa, mbə ghwəy ghəci na, kala sənay ghwəy. 27 Ma ghəci na naci kiy, ləy hwəmee dza naa səəkə. Daw nzee ta pəli ya kwataka yiɗi mbə kwakwahə tsa mbə səɗa ci» kə. 28 Ma shi va gwanashi kiy, pəriɓa tə miy həl Zhərdeŋ ge'i lə məlmə Betani, tə pətsa məni Zhaŋ batem məniva ghəshi. 29 Ma way pi tə həzlimə ki na, mba'a Zhaŋ nay Yesəw ghəci mbə səəkəə dzəvəgha. Ma kə war sa nay na tsəgha na: «Ava ghwəy nay Zəghwə təmbəkə tsa Hyala, ghəci dza na ta ɓanti kwəmashi jikir na kən mbəzli tə hiɗi. 30 Ghəci na ntsaa niy gəzəŋwəy ya va kwəma ci niy nə ya: “A ndə tiɓa taa səəkə ləy hwəm yay, aa dzaa taŋətəra tə dikə. Sa nzanay, ghəci na naciy, ghala məndi ghwəla ta yara na tiɓa” pən niy ni. 31 Yən yən Zhaŋəy, niy sənay ya diɓaw. War a səəkəree ta məni batem lə yam kaa hwəlfə ka Izərayel, ta mbə ghəshiy sənay ntsa va gwa'a tsəgha» kə. 32 A kə Zhaŋ diɓa na: «Mba'ee nay Safə tsa Hyalaa səəkə mə ghwəmə nja ghərpəpə, ka səkwaa pa'wəə dzəkən ntsa va ki. 33 Kwataŋay, niy sənay yaw. Mba'a Hyala ghənzə saa ghwənara va ta məni batem niy gəzara, a kə niy niy: “A Zhaŋ, ma ta nza, sa ka gha nay Safə tsee səkwa mə ghwəmə, ka səəkəə pa'wəə dzəkən tsahwəti ndəy, ava ntsa va dza naa məniŋwəy batem lə Safə tsee ɗewɗew tsa” kə Hyala niy ni ngəra. 34 Dzəghwa sa nay ya tsəgha ki na, mba'ee garəɗa tə kwəma va lə bərci kataŋ kataŋ, ava war ghəci na Zəghwə Hyala ki, pən» kə Zhaŋ. 35 Ma way pi tə həzlimə kiy, mba'a kar Zhaŋ ghəshi lə nihwəti mbəzli ta səɗa ci bakə tə pətsa va diɓa. 36 Mba'a Yesəw səəkəy kwərakwə ki, ka dzar ghəci vəgha shi. Ma sa nay Zhaŋ Yesəw dzar vəgha shi ki, ma kə na: «Ava ghwəy nay Zəghwə təmbəkə tsa Hyala va» kə. 37 Sa favə mbəzli ta səɗa ci va bakə ni kwəma gəzəkə na va na, mba'a ghəshi kafəshi ka nəw Yesəw tsəgha. 38 Tərəɗ kə Yesəw na, mbəzli ta səɗa Zhaŋ va bakə ni mbə nəw. Tapə ghəci ta ɗəw kwəma və shi, a kə na: «A mbəzli ni, a shi pəla ghwəy shəka?» kə. Ma kə ghəshi na: «A Rabi, kwəma nza gha lə nzəy tsa ghaa?» kə ghəshi. (Ma ɗi slən Rabi tsa va gəzəy «Metər».) 39 Ma kə ki na: «Ndim, səəkəm a ghwəy nay!» kə. Mba'a ghəshi kafəshi, mba'a ghəshi dzaa nay pətsa nza na ti. Ma ghala pətsa va na, vici ge'i ge'i lə səəkə tsa mbəzli kwamti. Pəkw va hetihwer ghəshi li. 40 Tsahwəti mbə mbəzli bakə ni va favə kwəma gəzə Zhaŋ niy nəwvə Yesəwəy, Andəre, zəmbəghəy Shimaŋw Piyer niy nza na. 41 Ma sa dzashi ghəshi ki na, dza Andəre mba'a ghəshi 'wa kwəmay lə zəmbəghəy Shimaŋw Piyer di. A kə ngəci sa kwəmay ghəshi na: «A Shimaŋw, a ghəy kəsay ntsa har məndi vaa Meshi» kə. (Ma ɗi slən Meshi tsa va gəzəy Kəristəw Ntsa tivə Hyala.) 42 Dza na pəm pəməghə zəmbəghəy tsa va kaa Yesəw. Sa tsəhəshi ghəshi na, dza Yesəw ka nighə Shimaŋw, ma kə kaa ngəci na: «Shimaŋw zəghwə Zhaŋ nza gha ɓay, dzaa nza kwa kwəmay, Kefasə, dza məndiy ni kaa slən tsa gha» kə. (Ma ɗi slən Kefasə tsa va gəzəy, Kəlɓa.) 43 Ma tə həzlimə ki na, mba'a Yesəw maɗiy ta zhəghəvaa zhəti hiɗi ka Galile. Dza mba'a ghəshi kwəmay lə tsahwəti ndə, Fəlipə, kə məndi slən tsa ci. Ma kə kaa ngəci na: «A Fəlipə, nəwra dzam!» kə. 44 Ma Fəlipə tsa va kiy, ntsa mbə məlmə Betəsayda niy nza na, mbə məlmə kwətiŋ na ghəshi lə kar Andəre lə zəmbəghəy Piyer. 45 Ləy hwəm jəw ki na, mba'a kar Fəlipə kwəmay ghəshi lə Natanayel kwərakwə. A kə ngəci na: «A Natanayel, a ghəy kəsay Ntsa gəzə Məyizə va kwəmaa dzəkən kwəma ci mbə zliya kwəma pəhəti Hyala, zhini tsəgha nihwəti mbəzli ka Hyala gəzəpə kwəmaa dzəkən kwəma ci diɓa. Ma ntsa vay, Yesəw zəghwə Zhezhefə, ndə ka Nazaretə na» kə. 46 Ma kə Natanayel na: «Mbə məlmə ka Nazaretə na, ka nza shi wəzə ni tsahwəshi tsəgha kiy?» kə. Ma kə Fəlipə na: «E yaŋ, ndi nighəti na gha ɓa shi!» kə. Əŋkwa kə, mba'a maɗiy ta dzaa nighəti. 47 Ma sa nay Yesəw Natanayel mbə sar dzəvəgha na, tapə ghəci ta gəzə kwəmaa dzəkən, a kə na: «Ava ndə ka Izərayel tsa karkar tsaa sar. Məni kwəma gwəfə gwəfə na mbə nəfə ciw» kə. 48 Dza Natanayel ka ɗəw və, a kə na: «Njaa gha ghaa sənara shəkara ntsa?» kə. Ma kə Yesəw na: «Ghala pətsaa nza gha va ta daskwa, Fəlipə ghwəla ta harŋay, cəke' niy naŋee» kə Yesəw. 49 Ma kə Natanayel ki na: «A Metər, waa ni yaw, gha na Zəghwə Hyala! Gha na mazə tsa hwəlfə ka Izərayel!» kə. 50 Ma kə Yesəw na: «War tə sa nə ya ngəŋa: “Ya ghala pətsaa nza gha va ta daskway cəke' naŋee” pən na, mba'a gha zləɓavə kwəmee na. Ghwəla gha ta nashi niy dzaa taŋamti nini shiy tə dikə diɓa sa» kə. 51 Zhini ma kə ɓa na: «Nay ghwəy tsəy, ə gəzaŋwəy ya, ta na navay, tsəgha na, ta nata ghwəmə dza ghwəy ghwənita, ka ghwəy nighəy, ka kwal Hyala ka dzəmə, ka səkwa, ka dzəmə, ka səkwaa dzəkənee, yən Zəghwə yakə ndə ngəri» kə.

2

1 Ma sa mənta vici mahkan ləy hwəm nava kwəma ki na, mba'a məndi harashi mbəzli ta zəmə shiy mbə pəhə makwa mbə məlmə Kana tə hiɗi ka Galile. Mba'a mbəghəy Yesəw tiɓa kwərakwə ki. 2 Dza mba'a məndi harashi kar Yesəw lə mbəzli ta səɗa ci ta zəmə shi va. 3 Ma ghəshi mbə sa shiy na, mba'a shi sa kəɗishi. Ma sa nay mbəghəy Yesəw shi sa va kəɗishi tsəgha, a kə na: «A zəghwee, gwa'a na shi sa və shi» kə. 4 Ma kə Yesəw na: «A mə, wa kwəma gha na mbə kwəmee tay, səəkəy tsee vəghwə nee diw» kə. 5 Ma kə mbəghəy kaa mbəzliy ghəra sləni va mbə zəmə shi va ki na: «A mbəzli ni, ya wa kwəma dza naa gəzaŋwəy gwa'ay, məni tə ghwəy» kə. 6 Dzəghwa mba'a ce'wer niy nza tiɓa kwaŋ, nja tsəham nja tsəham, shi ka mbəzli ka Zhəwifəə ga yam dzəti shi ta ga'wəva li shi, ta nza ɗewɗew njasa ka ghəshiy məni mbə kwəma jiji shi ndimndim. Ma dikə dikə tsa ce'wer vay, kwətiŋ tsa ci na, kar naa ɓəhwə yam gar ləytər dəghəsə mətsəkə, tsahwəti na gar bələkwə bakə mətsəkə ghən kən. 7 Ma kə Yesəw kaa mbəzliy ghəra sləni mbə zəmə shi va ki na: «A mbəzli ni, gatim yam pəya' pəya' tə deghwer va diɓiy» kə. Dza mba'a məndi gatishi. 8 Ma kə sa gamtishi məndi ki na: «Nana kiy tishim, a ghwəy ɓanshi kaa ntsaa nighəə dzəkən zəmə shiy ki» kə. Dza mba'a məndi ɓanavəshi njasa gəzəkə na va. 9 Dzəghwa ntsa va ki, gwərətə, hwətəmiyshi. Fa na na, ka shi sa wəzə ni ghəshi, a sənay tə pətsa səəkə ghəshiw, war mbəzliy ghəra sləni va gati yam va shiy sənata kwəma va gwa'a tsəgha. 'Wakəvə ntsa va da' harvə zal makwa tsa va. 10 Ma kə ngəci na: «Ni wəzə ni shi saa gwəramti 'yaghwakə ni ka məndiy 'wa ɓanshi kaa mbəzli harvə məndi ta zəmə gəzləɓə, dza sa ka ghəshiy ghyamtəvashi ki na, ma ka nza məndi ɓanshi, ya ni ndalakwə ni nza. Mbalaa a gha mbələy shiy gwəramti 'yaghwakə ghala məcana pəkw nana na gha ki na» kə. 11 Ava tsəgha mənta kwa taŋa kwəma maɗaŋa gha Yesəw məni, mbə məlmə Kana tə hiɗi ka Galile. Mba'a cinti kaa mbəzli ta səɗa ci njasa nza dikə tsa məni na tsəgha ki. Mba'a ghəshi zləɓati kwəma ci. 12 Dzəghwa ghəshi ləy hwəm kwəma va, ghəshi lə kar mbəghəy lə ngwarməhiy, lə mbəzli ta səɗa ci gwa'a, ka dzashiy dzəmbə məlmə Kapernahwəm, mba'a ghəshi nzəyshi mbə gar vici jəwə. 13 Ma vici makwaghwa Pakə ka Zhəwifə ndəkwə ndəkwə na, mba'a Yesəw maɗiy dzəmbə məlmə Zherəwzalem. 14 Sa tsəhəy na na, mba'a dzəmbəy mbə ciki Hyala. Ma dzəmbə na na, mbəzliy ɗəɗəl shiy mbəɓa. Ka ɗəl slay, lə teŋkesli, lə kwəkwər palayhi. Mba'a ka mbəərə gəna mbəɓa mənzəy mənzəy kwa kwəma tebeler shi diɓa. 15 'Wakəvə na tsəgha kaa zhi'wə'wə mba'a jakətishiy mbərətishi bəlbəl, nja kwərəpə. Mba'a dzəmbəy mbə shi, ka tihəshiy səvəri lə shi shi va gwa'a, kar teŋkesli, lə slay shi, mba'a kikihwəvəri gəna shi va, ka dzədzəpati tebelerhi shi va tə hiɗi. 16 Ma kə kaa mbəzliy ɗəl kwəkwər palay va na: «Katamtim shi ghwəy va tə pətsa va, ka zhəghəra ciki tsa Dirə tsa ghwəy ka ciki ka zhəghə dəvə ma» kə. 17 Dzəghwa kwəma va, mba'a ɓanavəshi zəzə kwəma kaa mbəzli ta səɗa ciy dzəkən kwəmaa tsaslita va mbə Zliya Hyala, saa ni va: «A Hyala, tərəŋwɗa ɗitee ghi tsa gha tsa gar mətira ti» kə. 18 Ma sa nay mbəzli dikə dikə ni mbə ka Zhəwifə Yesəw tihə mbəzli ki, ma kə ghəshi ngəci na: «A Yesəw, a kwəma maɗaŋa dza ghaa mənti, ta mbə ghəy sənay, kataŋəy, a Hyala ndaŋa kwal ta məni tsəgha, pə ghəya?» kə ghəshi. 19 Ma kə Yesəw na: «Ghənzə tsəghay, ngəzla pə ghwəy ngəzlamti ciki Hyala tsa, a ghwəy nay ma yən zhiniy ngakati war tsəgha mbə vici mahkan» kə. 20 Ma kə ka Zhəwifə na: «Piya faɗə mətsəkə kwaŋti məndi mənti mbə nga ciki tsa na, ma gha na, war gwa'a gha taa ngakati mbə vici mahkanta na?» kə ghəshi. 21 Ma na Yesəwəy, vəgha ci na sa ɓəti na va nja ciki Hyala. 22 Ma ləy hwəm sa pəəsliti məndi Yesəw, mba'a zhakatiy mbə məti ləy hwəm vici mahkan ki na, dza mbəzli ta səɗa ci mba'a ghəshi maɗiy zəzəvə kwəma va njasa niy gəzanakəshi na va. Dzəghwa mba'a ghəshi zləɓavə kwəma tsatsasliti məndi mbə Zliya Hyala lə kwemerəy niy gazanshi Yesəw ngəshi gwa'a, ka shi kataŋ ni ki. 23 Ma Yesəw mbə məlmə Zherəwzalem, ge'i lə makwaghwa Pakə na, mba'a mbəzli ɗaŋ tərəŋw nata kwəma maɗaŋa mənti na, mba'a nefer shi hənishi ta kwəma ci. 24 Ma Yesəw naci ki na, ɓanavəshi nəfə tsa ci na, sa nzana gwa'a gwa'a ghəci niy sənashi gwanashiw. 25 Diɓa na, ɗi tsahwəti ndə na ta canci kwəma təkə ndə ngəri mbə nəfə tsa ciw, sa nzanay, gwa'a gwa'a sənashi na ke ngəri.

3

1 Mba'a tsahwəti ndə Farisa niy nza tiɓa, Nikwədem, kə məndi slən tsa ci, ndə dikə ghəci mbə ka Zhəwifə. 2 Dza ntsa va tə nahwəti vici həvir, ndəs tsəhəy vəgha Yesəw. Ma kə ngəci na: «A Metər, a ghəy sənay, gha na ntsa ghwənikə Hyala ta ciŋəy kwəma. Sa nzanay, tsahwəti ndə tiɓaa mbay mənti kwəma maɗaŋa na nja sa məni gha na, kala war ntsa nza Hyala liw» kə. 3 Ma kə Yesəw na: «A gəzaŋee, ta na navay, tsəgha na, kala zhini kə ndəə yay kwa baka səɗay, ka kwəmavə tsəhə ndə mbə mbəzli sləkə Hyalaw» kə. 4 Ma kə Nikwədem na: «A Metər, ya ntsaa halantəvay kiy, njaa dza naa yay kwa baka səɗa cia? Njaa dza naa zhiniy mbay zhay zhəghwa hwər mbəghəya?» kə. 5 Ma kə Yesəw ngəci na: «A gəzaŋee, ta na navay, tsəgha na, kala yay kə ndə lə yam, mba'a lə Safə tsa Hyalay, ka kwəmavə tsəhəy ndə mbə mbəzli sləkə Hyala tepəw. 6 Sa nzanay, ma vəgha yakəm ndə ngəri li tikə tə hiɗiy, war vəgha ndə ngəri tsa va vay na gwa'a tsəgha. Ma naa yata va vəgha lə Safə tsa ɗewɗew tsay, vəgha lə piy tsa Safə tsa ɗewɗew tsa na. 7 Əntaa kwəma nə ya va: “War ghwəy yaŋwəy 'war'war” pən, məniŋa nja maɗaŋa ma. 8 Kar ghaa nay, mba'a kə safəə viyəy, səəkə dza kwa pətsa ɗi na ka naa viy, war ka favə gaka ci ghaa nza. Ma ki na, ka sənay gha tə pətsa ghava na, ya dzəti pətsa dza naw. Ava war tsəgha na lə kwəma ntsaa yay səəkə dzar kwa Safə tsa Hyala kwərakwə ki» kə. 9 Ma kə Nikwədem na: «Njaa njaa ka nava kwəma mbay məntəvata tsəgha kia?» kə. 10 Ma kə Yesəw na: «Gha ndə ɓənipə kwəma tsa dikə tsa mbə ka Izərayel na, kala sənata kwəma tsəgha na gha na? 11 A gəzaŋee, ta na navay, tsəgha na, ghəy ta na tsa ghəy ghənəy, kwəma gəzəŋwəy ghəyəy, kwəma sənata ghəy na, ka gəzaŋwəy kwəmaa dzəkən shi nashi ghəy lə mətsəhi ghəy. Ma ghwəy ki na, a ɗi ghwəy zləɓa kwəma gəzəŋwəy ghəyəw. 12 Ya sa nzana ki, kala ɗi zləɓa ghwəy, ghala pətsa gəzaŋwəyee kwəma shi tə hiɗiy, njaa dza ghwəy mbay zləɓa kwəmee ghala pətsa dzee maɗi ta gəzaŋwəy kwəma ni mə ghwəmə shia? 13 Tsahwəti ndə tiɓa mba'a səəkəə nza mə ghwəmə kala war yən yən ntsaa səəkə va səəkə məɓa, yən Zəghwə yakə ndə ngəri kiw. 14 Niy nza kwamti mbə gambay, a Məyizə ni vasəti shishi, mba'a zlaŋəlati tə tsəm. Njasa niy mənti Məyizə vay, ava war tsəgha dza məndiy favəghara, yən Zəghwə yakə ndə ngəri vəgha tsəm kwərakwə. 15 Ta way, ta mbə ya tsamaɓa ntsaa ndara nəfə tsa ciy kwəmavə piy tsaa kəɗi ma. 16 Sa nzanay, tərəŋwta ɗiti Hyala mbəzli tə hiɗi, dza na mba'a ɓanakəshi Zəghwə nzə, zəkwəti ghəci və. Ta mbəə nza, ya wa ntsaa ɓanavə nəfə tsa ci kaa Zəghwə nzə vay, kala dza ghəciy zay ma, mba'a kwəmavə piy tsaa kəɗi ma. 17 Ma na Hyalay, ghwənikə Zəghwə nzə na tikə tə hiɗi ta ɓasə ngwəvəə dzəkən mbəzliw. War ta mbə ghəshiy kwəmavə mbəlishi tə mbərkə ghəci gwa'a tsəgha. 18 Ma ntsaa ɓanavə nəfə tsa ci kaa Zəghwə Hyala vay, ka dza ngwəvəə nza kənəw. Ntsaa ɓanavə ma nəfə tsa ci na, kəsə kəsə tsava ndə va ngwəvə Hyala. Sa nzana, kala ɗi ghəciy ɓə nəfə tsa ci kaa Zəghwə Hyala va, zəkwəti tsa nzə. 19 Tə wa kəsəy ngwəvə Hyala va mbəzliy, tə sa nzana mba'a pətsa waŋ tsa səəkəy va Hyala kaa mbəzli tə hiɗi, dzəghwa mbəzli diɓa na, nzəy tsa shi va mbə kwəsli ghəshi ɗi kən nza mbə pətsa waŋ tsa. Sa nzana, war kwəma jikir na ghəshiy məni. 20 Ya wa ntsaa ɗi məni kwəma jikir nay, ka ɗi nzəy na tə pətsa waŋ tsa ya jəwəw, war tə pətsa zhəkwətə tsa ka naa ɗi. Sa nzanay, mbə hazləni ghəci vantaa kwəma ci va jikir na ghavəə citaa dzəti ngwəla. 21 Ma na ntsaa məni na slar na kwəma kiy, war pətsa waŋ tsa ka naa ɗi, ta mbə mbəzli gwanashiy nata na ci va sləni məni na. Sa nzana mba'a ghərati lə ɗi fəti ci va Hyala» kə Yesəw. 22 Ma ləy hwəm ki na, mba'a Yesəw ghəshi lə mbəzli ta səɗa ci maɗishi ka dzashiy dzəti hiɗi ka Zhəwde. Dza na mba'a hyayvay tə pətsa va li shi, ka məni batem ghəci kaa mbəzli. 23 Ma ghala pətsa va kwərakwə ɓa na, mbə məni batem Zhaŋ mbə məlmə Ayənən, ndəkwə ndəkwə vəgha məlmə Salem. Sa nza yam ɗaŋ kwa həl tsa va gar məni batem. War ka səəkə mbəzliy nza və tə pətsa va ki, ka mananshi batem ghəci. 24 Ghala pətsa va na, məndi ghwəla ta kəsə Zhaŋ dzəghwa fərshina di. 25 Dza nihwəti mbəzli ta səɗa Zhaŋ mba'a ghəshi ghavə ngərə ghəpə kwa jipə shi lə tsahwəti ndə ka Zhəwifəə dzəkən kwəma yaɓə vəgha ɗewɗew, njasa nza kwəma jiji shi. 26 Ma kə ghəshi kaa Zhaŋ na: «A Metər, zəzəvə ntsaa niy nza ghwəy va li gha pəriɓa pəriɓa tə miy həl Zhərdeŋ, ntsaa niy gəzaŋəy gha va kwəma ci. Ma ghəci kiy, batem məni na kaa mbəzli kwərakwə, mbəzli gwa'a gwa'a dza na və» kə ghəshi. 27 Ma kə Zhaŋ na: «Nay ghwəy tsəy, ndə tiɓaa mənti shiy, kala war shi kanavə Hyala ghəshiw. 28 Ma ghənzə nja tsee ghən kiy, ghwəy də'wə ghən tsa ghwəy dza naa ndəgha fəti tə ya, sa nzana, mba'a ghwəy niy favə njasa niy gəzəkee: “Ma yən ta na tsee ghənəy, Kəristəw Ntsa tivə Hyala nzeyew! Ə na na ghwənikəra məndi ta 'wanci kwal” pən niy ni. 29 Kwəma va sanay, njasa ka ndə vaa nza ghəciy ɗi ɓə mali ci, mba'a madigay tiɓa, ma ntsaa ɓə mali vay, ghəci ka naa nzaa ndə mali. Ma na madigay tsa vay, war ta nzəyəy ghəci vəgha madigay, ka fa kwəma gəzə na, ka naci kwəmaa nza. Ma sa ka na favə gəzə kwəma ntsaa ɓə mali va ki na, ka vəshi ghəci tərəŋw. Ava tsəgha nzee sana kwərakwə ki, tərəŋw təhəree va vəshi, sa favee gaka ci. 30 War mətsəhə kə tsa ci dikəə mətsəhə kəli dza kwa kwəma, ka zhəy tsee ləy hwəm» kə Zhaŋ. 31 Ma ntsaa səəkəy mə ghwəməy, ghəci na sa kən ghən shiy gwa'a gwa'a. Ma tsaa yay ndə tikə tə hiɗi kwərakwə na, ntsa hiɗi va na tsava ndə. Ya kwəma gəzə na na, war kwəma tiɓa tə hiɗi va ghənzə ɓa. Ma na ntsaa səəkəy mə ghwəmə kiy, ghəci na sa kən ghən shiy gwa'a gwa'a. 32 Ya kwəma gəzə na na war kwəma shi nashi na, lə ni favə na gwa'a tsəgha. Ya tsəgha nzə ki na, ndə tiɓa ya kwətiŋ yivə kwəma ci vaw. 33 Ya wa ntsaa zləɓavə kwəma gəzə na vay, a tsava ndə sənay: «Kataŋ na kwəma gəzə Hyala» kə. 34 Ma ntsa ghwənay Hyalay, war kwəma Hyala ka naa gəzə. Sa nzana, mba'a Hyala va təhay lə Safə tsa nzə. 35 A Didi ɗiti Zəghwə ci, dza na mba'a ɓanavə bərci ngəciy dzəkən shiy gwanashi. 36 Ya wa ntsaa zləɓati kwəma Zəghwə ci vay, a tsava ndə kwəmavə piy tsaa kəɗi ma. Ma na ntsaa dzaa ɗi ma fəti ta kwəma gəzə Zəghwə vay, ka kwəmavə piy tsaa kəɗi maw. War ngwəvə sati nəfə tsa Hyala na saa dzaa nza kən ya hwəmɓa.

4

1 Dzəghwa mba'a ka Farisahi favə məndiy gəzə: «Mbə məni batem na Yesəw, ɗaŋ tərəŋw mbəzli ka səəkə və, ɗaŋɓa nici mbəzliy nəw mənishi kən ni Zhaŋ» kə məndi ngəshi. 2 Na Yesəw də'wə ghən tsa ci kiy, niy mənəhwə batem na kaa ndəw, mbəzli ta səɗa ci niy məni na. 3 Dza Yesəw sa favə na kwemer gəəzə məndi va tsəgha, mba'a ɓarvay tə hiɗi ka Zhəwde ta zhay zhəti hiɗi ka Galile. 4 Ta dzaa zhəmbə Galile va ki na, dzəvəri tə hiɗi ka Samari ghəci dzaa taŋə. 5 Ma ghəci mbə taŋə dzəvəri tə hiɗi ka Samari va ki na, mba'a tsəhəy mbə nahwəti məlmə tə hiɗi va, Shikar, kə məndi slən tsa nzə. Məlmə va na, vəgha vəh tsaa niy ɓanavə Zhakwapə va kaa zəghwə ci Zhezhefə ghənzə. 6 Ma mbə vəh tsa va kiy, mba'a Zhakwapə niy lati yam. Sa daliy Yesəw va dza ki na, mba'a nzəyəy ka dəkəva miy yam va, ge'i lə vici kwa ghən. 7 'Wakəvə nahwəti mali ka Samari ndəs səəkəta ta ga yam ghala vici va ki. Ma sa səəkəta na na, dza Yesəw ka gəzanta kwəma: «A mali, samiyra yam va di» kə. 8 Ma ghala pətsa va kiy, mbəzli ta səɗa Yesəw dzashi ta papa shi zəmə dzar mbə məlmə niy nza na. 9 Ma kə mali va kaa Yesəw na: «A ntsa, ndə ka Zhəwifə gha, mali ka Samari yən kiy, tawa ɗəw gha yam vəya ta sashi kia?» kə. Ma kwəma gəzə na vay, sa nzana, kalaa niy tsəɓə ghən tsa ka Zhəwifə ghəshi lə ka Samari ghala pətsa va ya jəw nzə, va tsəgha gəzə na tsəgha. 10 Ma kə Yesəw zləɓanta na: «A mali na, mbala na gha sənay gəla ni ɗi Hyala vəlipə shiy nza, mba'a gha sənay, nda wa ntsaa ɗəw yam tsa va gha nzay, gha na saa niy dzaa təɓəə ɗəw yam və. Ma nza ghəci ɓəŋa yaməə ɓəpə piy tsaa kəɗi ma nza» kə. 11 Ma kə mali va na: «A Metər, kərakə yam kwaɓa, zhini saa ga yam va ghaw na, kwəma dza ghaa ɓəkə niva yaməə ɓəpə piy tiɓa sənzənva kia? 12 Yam nashi gha niy, jijimmə Zhakwapə latəŋəyshi na. Ghəci də'wə ghən tsa ci, lə ndərazhi ci, mba'a dəbəkə tsa ci gwa'ay, yam ni niy sa ghəshi. Naa ə nzana mba'a gha taŋəti jijimmə Zhakwapə tə dikə nə gha ki shəkəna?» kə. 13 Ma kə Yesəw na: «A mali, ya wa ntsaa sahwə nini yaməy, war ta zhini dza ndir ghəranci ɓa. 14 Ma ni dzee vaa ɓanshi yam kaa mbəzli kiy, ntsaa dzaa sahwə shi na, ka zhini ndir ghəranci kaa tsava ndə ghwəla tepəw. Yam dzee vaa ɓanavəy, mbər ka shənifə yam dza ghəshiy nza mbə, ta ɓanci piy tsaa kəɗi ma ghəshi» kə. 15 Ma sa favə mali va tsəgha, ma kə kaa Yesəw ki na: «A Metər, gavəra gəla niva yam di, e sahwəshi, nda kee mbəlira va zhini ndir ghəraɗa kala dzee zhiniy zhəkə tikə ta ga yam ghwəla» kə. 16 Ma kə Yesəw na: «Tsəgha na, mbala harkə zaŋa, a ghwəy səəkə li tikə» kə. 17 Ma kə mali va na: «Zal vəyaw» kə. Ma kə Yesəw na: «Ge'i ge'i na kwəma nə gha va: “Zal vəyaw” pə gha. 18 Sa nzanay, cifə na zhər səəkə gha ti shi ghənghən ghənghən. Tsa nza gha tsa və zal sənzənvanay, zaŋa tsa slar tsa naw, dzərvə mbə kwəma gəzəkəra gha vaw» kə. 19 Dzəghwa ma kə mali va ki na: «A Metər, wa nee sənay nana ki, ndə Hyala nza gha. 20 Ghəy ghəy ka Samariy, tikə mə ghən dəlagwa niy va jijihiŋəy tsəfəkwə ta pəra'wanta dividivi shi kaa Hyala. Ma pə ghwəy ghwəy ka Zhəwifə na ghwəy ki na: “War mbə məlmə Zherəwzalem gwa'a tsəgha na pətsa ka məndi pəra'wanta dəvə ti kaa Hyala” pə ghwəy» kə. 21 A kə Yesəw ngəta na: «A mali, zləɓavə kwəma dzee na ta gəzəŋa: Mbə səəkə na tsahwəti vəghwə, mbə vəghwə tsa vay, ka dza ghwəy pəra'wanci dividivi ghwəy kaa Didi Hyala ya tikə mə dəlagwa na, ya mbə məlmə Zherəwzaleməw. 22 Ghwəy ghwəy ka Samari talay, sənay ntsa pəra'wanci ghwəy dividivi ghwəy ghwəyəw. Əy, ma na ghəy ghəy ka Zhəwifə kiy, a ghəy sənay ntsa pəra'wanci ghəy dividivi ghəy. Sa nzanay, səəkə mbə hwəlfə ka Zhəwifə dza ntsaa dzaa mbəlipəə tsahwə. 23 A tsahwəti vəghwə dzaa səəkə, ya sana nzəy, aa məniy. Ghalaɓay, lə Safə tsa Hyala ɗewɗew tsa, mba'a lə nəfə tsa kataŋ tsa dza ka pəra'wə dəvə slar niy pəra'wanci dəvə kaa Didi. Sa nzanay Safə na Hyala. Mbəzliy ɗi pəra'wanta dividivi shi kaa Hyala kwərakwə kiy, lə bərci Safə tsa nzə, mba'a lə nəfə tsa kataŋ tsa dza ghəshiy pəra'wanta dividivi shi. Sa nzanay, gəla mbəzliy pəra'wanta dividivi tsəgha na shi ɗi Hyala» kə Yesəw. 25 Ma kə mali va ki na: «Talay, e sənay, ta səəkə dza Ntsa tivə Hyala, ntsa nə məndi va, Kəristəw, kə məndi. Sa ka na səəkəyəy, ta pəraslavəŋəy kwəma Hyala dza naa dza gwa'a gwa'a» kə. 26 Ma kə Yesəw ngəta na: «Ava yən na ki, yən ntsaa gəzaŋa kwəma tsa sənzənva» kə. 27 Ghala pətsa va ki na, mba'a mbəzli ta səɗa Yesəw zhəghəkəvashi mbə məlmə. Ma səəkə ghəshi na, Yesəw mbə gəzə kwəma lə mali, mba'a nava kwəma səəti məhərli shi. Ya tsəgha nzə ki na, ndə tiɓa mbə shiy ɗəw: «A mali na, wa shi ɗi gha və shəka?» kəw. Ya ka ɗəw va Yesəw na: «Gha kiy, a kwəma gəzə ghwəy lia?» kə ɓaw. 28 'Wakəvə mali va tsəgha, mbərəkə zlata tsaghwa nzə tiɓa miy yam, ka zhəghəvaa jighi ta dzaa gəzanshi mbəzli. A kə kaa mbəzli sa tsəhəta na na: 29 «A mbəzlia, wa ndim nighətimam tsahwəti ndə tikə, mba'a gəzəkəra shi mənəhwee ghala mbəradzə gwa'a gwa'a. Nda ghəci na Kəristəw Ntsa tivə Hyala vay? Əndaw» kə. 30 'Wakəvə mbəzli mbə məlmə va tsəgha takwəs maɗishi ta dza ta nighə Yesəw ki. 31 Ləy hwəm sa dzata mali vaa dzəmbə məlmə ki na, mba'a mbəzli ta səɗa Yesəw maɗishi ta cə'wə Yesəw, a ghəci zəməhwə shi zəmə di, ma kə ghəshi na: «A Metər, zəhwə shi zəmə» kə ghəshi. 32 Dzəghwa ma kə ngəshi na: «Kadiwəm na ghwəy di, a ni ya shi zəmə vəya zəməshee, shi zəmə sənashi ma ghwəy» kə. 33 Tapə mbəzli ta səɗa ci va dzəmbəshi mbə ɗewɗew kwəma kwa jipə shi, a kə ghəshi na: «Ə nzana mba'a tsahwəti ndə ɓanakə shi zəmə shəkəna?» kə ghəshi. 34 Ma kə Yesəw ngəshi ki na: «Ma na ni ya shi zəmə gəzaŋwəy yay, ghəshi na ɗi fəti ta kwəma gəzəkə ntsaa ghwənara, mba'a kəramti sləni ndara na ta məni nzə. 35 Tir faɗə tərə na məndi dzaa məni shi zəmə səəkə kwamti, pə ghwəy sana ɓay? A gəzaŋwəy ya nee ki, nighətim njasa nza pətsa kwamti, gwa'a gwa'a nakamtəvashi shi zəmə. Tərə na war mənishiy jighi. 36 Ndə məni shiy jighi kiy, mbə kwəma zhəmə ci na, ka na dza kaa hwəlfə shi vay, ɓasə ɓasə ɓasətishi, mba'a dzaa gwəmaghwashi kwa gəzəm, ta kwəma piy tsaa kəɗi ma ghəshi. Ta mbə kar ntsaa zati shi va ghəshi lə tsaa mənikəshi vaa jighi nza lə vəshi bakanashi. 37 A kwəma va mbəə nza nja kwəma fir tsaa niy gəzə va, ma kə na: “Kwətiy ndə tsəŋwə shiy na, kwətiy tsaa mənishiy jighi” kə. 38 Sa nzanay, ghwəniy ghwəniŋwəy ya sana, ta dza ghwəy məni shi zəmə tsəŋwəti ma ghwəy jighi. Kwətishi na mbəzliy, zati shi va. Mba'ee ghwənaŋwəy kwərakwə ki tə mbərkə sləni shi va» kə. 39 Ma sa tsəhəshi mbəzli mbə məlmə ka Samari va vəgha Yesəw na, ɗaŋ mbəzli mbəɓa ɓanavə nefer shi ki, tə mbərkə kwəma gəzanshi mali va va, nə na: «Gwa'a gəzara na kwəmaa niy mənəhwee ghala mbəradzə» kə. Dza ghəshi ka cə'wə Yesəw, a ghəci hyayvay mbə shi. Dza Yesəw mba'a zləɓati mba'a hiy mbə shi gar vici ci bakə. 41 Sa favə ghəshi kwəma gəzanshi na lə miy tsa ci də'wə ghən tsa shi na, dzəghwa mətsəhə nihwəti mbəzliy ɓanavə nefer shi zhiniy mətsəhə shi ki. 42 Ma kə ghəshi kaa maliy harashi va ki na: «A mali, kwataka tə sa gəzaŋəy gha va gwa'a tsəgha ɓanavə ghəy nefer ghəy kaa Yesəw nana kiw. Sa nzana, mba'a ghəy favə kwəma gəzə na lə miy tsa ci ngəŋəy də'wə ghən tsa ghəy. Dzəghwa mbə kwəma va na, mba'a ghəy sənay kataŋ kataŋ, ghəci na Ndə mbəli mbəzli tə hiɗi, pə ghəy, va tsəgha ɓanavə ghəy nefer ghəy diɓa» kə ghəshi. 43 Ləy hwəm vici mənti Yesəw va bakə na mbə məlmə Samari kiy, dza na mba'a zlay tsava piy səvəriy, ka dzay dzəti nici hiɗi, hiɗi ka Galile. 44 Kwataŋay aa niy gəzəkə, a kə niy niy: «Ka fati dikə məndiy dzəti ndə Hyala njasa təɓə na mbə məlmə ciw» kə niy ni. 45 Ya tsəgha nzə kiy, ma sa tsəhəy na tə hiɗi ka Galile na, dzəghwa mbəzli tə hiɗi va mba'a ghəshi ka'wəvə wəzə wəzə tərəŋw. Sa nzana mba'a ghəshi səəkə mbə məlmə Zherəwzalem ta makwaghwa Pakə, mba'a ghəshi nashi shi mənəhwə Yesəw mbə makwaghwa va lə mətsə shi njasa mənishi na gwa'a. 46 Dzəghwa Yesəw mba'a zhəghəghəvay zhimbə məlmə Kana, tə hiɗi ka Galile. Mbə pətsaa niy zhəghəti na va yam gəmshi ni ka tay. Dzəghwa mba'a tsahwəti ndə ghəra sləni ngwəmna tsa dikə tsa tiɓa mbə məlmə Kapernahwəm gwərapəy zəghwə ci. 47 Ma sa favə na, a Yesəw zhəghəkəvay tə hiɗi ka Zhəwde dzəti hiɗi ka Galile, kə məndi na, dza na mba'a dzaa kəsay ta cə'wə, a kə na: «A Metər, titihwə dzam a gha dzaa mbəlitəra zəghwee ghəci gwərapəy mbə məlmə Kapernahwəm, tərə na jəw sana ta məti» kə. 48 Ma kə Yesəw ngəci na: «Yaŋ tsəgha na, ghwəy ɗi na ɓəra nefer ghwəy kala war ghwəy nay na yən mənti shi maɗaŋa maɗaŋa ni, lə shiy cipə kwəma ɓa na.» kə. 49 Ma kə ndə sləni ngwəmna tsa va ngəci na: «A Metər, yaŋ pə gha, ndi mbata ghaa dzakə ghi tsee di na gha, əntaa zəghwee va mətiy» kə. 50 Ma kə Yesəw ngəci na: «A pə gha məntiy, mbalaa jighi, mbəli mbəli na zəghwə gha» kə. Dza na: «Yaŋ» kə zləɓavə kwəma gəzanci Yesəw va, war ka dzay. 51 Ma war ghəci ghwəlay kwa kwal mbə jighəy, mba'a mbəzliy ghəra sləni kəghi tsa ci səəkəshi ta ka'wə, ka gəzanci: «A zəghwə gha va mbəliy ɓay» kə shi. 52 Ma kə na: «Ge'i ge'i lə vici njaa gha naa mənti gəja' baya?» kə. Ma kə mbəzli va na: «Mbəra sa səkwata vici kwa ghən gha naa kwəmavə gəja'a» kə ghəshi. 53 Dzəghwa ndə ghəra sləni ngwəmna tsa va mba'a sənay tsəgha, war ge'i ge'i ghala vici gəzanci Yesəw va nə naa ni: «Mbala, mbəli mbəli na zəghwə gha va» kə, zəghwə ci va kwəmavə gəja'a. Dzəghwa na, ghəci lə mbəzli kəghi tsa ci gwanashi, mba'a ghəshi ɓanavə nefer shi kaa Yesəw ki. 54 Ava, ghənzə na kwa baka kwəma maɗaŋa maɗaŋa na mənti Yesəw tə hiɗi ka Galile, ghala pətsaa səvəriy na mbə hiɗi ka Zhəwde dzətiy ti shi.

5

1 Ma ləy hwəm kwəma va na, mba'a nahwəti vici makwaghwa ka Zhəwifə mənta, mba'a Yesəw dzay dzəmbə məlmə Zherəwzalem ta makwaghwa va kwərakwə ki. 2 Ma mbə məlmə va na, mba'a kwəfa lati məndi tiɓa ndəkwə ghənzə vəgha miy dəgha ka teŋkesliy dzəmbə məlmə va kwa. Slən tsa kwəfa va lə kwəma ka Ebərə na: «Betizata.» Cifə məndi lalati geshikiki vəgha. 3 Ma mbə geshikiki va na, mba'a mbəzli gwərapə gwərapəshi ni niy ɓasəyvashi ɗaŋ tərəŋw, ghwəlefesli, lə vədevəder, mba'a mbəzli məəti məəti vəgha ni gwa'a. [Ka ndəghə dazləɓə tsa dza yam vaa dazləɓayvashi. 4 Sa ka naa nzay, bərkəti ma ndə kwal tsa Hyala na, kar naa səkway dzəghwa kwəfa vaa dazləɓata. Ma ndə zəlghwə tsaa dzaa 'waa dzəghway dzəghwa kwəfa va, ya zəlghwə ka wa niy nza sa ci na, mbəli mbəli ghəci.] 5 Mba'a tsahwəti ndə niy nza tiɓa məhəni mbə gaska va, gwərapəy gar piya ci, mahkan mətsəkə dəghəsəti. 6 Sa nay Yesəw tsəgha məhəni, mba'a niy sənay gwərapəy na ghala ndimndim kə na, dza na ka ɗəw kwəma və, a kə na: «Ka ɗi ghaa mbəliŋa na?» kə. 7 Ma kə ntsa gwərapəy tsa va na: «A Ndə sləkəpə, ava war tsəgha kee nza tiɓa. Tsee ndə tə ya gar ɓəvəraa fambəra mbə yam taŋtaŋ, ghala pətsa ka ghəshiy dazləɓəshiw. Sa kee dza kaf kafəra, ka dza ta dzəghə dzəmbəshiy, kee maɗiy tsəhə na, tsahwəti ndə 'wati kwal dzəghway kənee» kə. 8 Ma kə Yesəw na: «Sati, pəərə kəshəɗə tsa gha, mbala» kə. 9 Nza'jəw tsəgha, kwəriŋ, ntsa va mbəliy. Dza na mba'a pəərəvə kəshəɗə tsa ci, ka dza. Ma vici məniva shi va ti kiy, fəca vici dəkəva ka Zhəwifə ghənzə. 10 Ma kə mbəzli dikə dikə ni mbə ka Zhəwifə kaa ntsaa mbəliy va na: «Gha kiy, kwal va gha ta ɓə kəshəɗə tsa gha tsa, njana nzana mahalakə ghəra sləni va ghwəmmə ndatsə nzaw» kə ghəshi. 11 Ma kə kaa zləɓanshi na: «Waa ntsaa mbəlitəra va, nə naa ni: “Sati pəərə kəshəɗə tsa gha a gha dzaa” kə sa» kə. 12 Zhini ma kə ghəshi ngəci ɓa na: «Yaŋ, wa slən tsa tsava ntsaa gəzaŋa va tsəgha naciy?» kə ghəshi. 13 Ma na ntsa mbəlitim va naci kiy, niy sənay ntsaa mbəliti va naw. Sa nzanay, a Yesəw niy ɓarvay tə pətsa va, mba'a dzay sa nza mbəzli ɗaŋshi tiɓa. 14 Dzəghwa ləy hwəm shi va ki na, mba'a Yesəw dzaa kəsay ghəci mbə ciki Hyala. Ma sa kəsay na tsəgha ki na, dza na mba'a gəzanci, ma kə ngəci na: «A ntsa, avanay sənzənvay, a gha mbəliŋa, nana kiy, ya tə gha ghən tsa gha va zhiniy məni kwəma jikir na. Vantaa nahwəti kwəma zhataa dzəkən gha, taŋ kaa na kwataŋa va» kə. 15 Dzəghwa ntsa va mba'a dzaa gəzanshi ka mbəzli dikə dikə ni mbə ka Zhəwifə: «Wa Yesəw mbəlitəra na ki» kə. 16 Tə kwəma va ɗi ma mbəzli ka Zhəwifə dikə dikə ni mətsə Yesəw ki, sa mbəliti na va ntsa va fəca vici dəkəva shi. Mba'a ghəshi ghati ghəzli ci tsəgha. 17 Ma kə Yesəw ngəshi na: «A mbəzli ni, Dirəy, vici va vici va na mbə ghəra sləni. Yən kwərakwə kiy, war tsəgha ghəree» kə. 18 Tə mbərkə kwəma gəzəkə Yesəw va tsəgha na gwəra mbəzli dikə dikə niy ɓəti nəfəə dzəkən Yesəw tərəŋw ka pəla kwal pəəsli ci. Kwataka va ntsa mbəliti na va fəca vici dəkəva naw, əhəŋ, gaw tə sa nə na va: «Dirə na Hyala» kə, ka zhəghəti ghən tsa ci yəm lə Hyala na. 19 Ma kə Yesəw ngəshi ki na: «A mbəzli ni, a gəzaŋwəy ya, ta na navay, tsəgha na, ya wa shi nashi ghwəy va Zəghwə məntiy, shi mənti na də'wə ghən tsa ci ghəshiw. Shi nashi na Dəy mbə mənishi na, shi va mənti na. Ya nimaɓa shiy na shi məni Didi va gwa'ay, ghəshi na shi məni Zəghwə ci kwərakwə. 20 Sa nzana mba'a Didi ɗiti Zəghwə ciy, dza na mba'a cinti məni shi ka naa məni gwa'a ngəci. Ta zhini dza naa canci ghəra sləniy taŋamti nana tə dikə tərəŋw diɓa, nza Zəghwə ci mbəə ghəra, ma nza ghwəy nighə nava kwəma, nja kwəma dimədimə na ki. 21 Sa nzanay, njasa mbay Didi vaa zhanakati mbəzliy bəkwəshi zhakati mbə məti, ka zhanambə piy tsa shiy, tsəgha dza Zəghwə ciy mbay ɓanci piy tsaa kəɗi ma kaa ya tsama ntsa dza naa ɗi gwa'a kwərakwə ki. 22 Na Didiy, ka ɓasə ngwəvə naa dzəkən ndə ya kwətiŋ naciw. War kaa Zəghwə ci ɓanavə na kwal ɓasə ngwəvə. 23 Ta mbə ndə ya tsamaɓa ciy fal Zəghwə ci va, njasa fal ghəshi va Didi kwərakwə. Ntsaa dzaa ɗi ma fal Zəghwə ci vay, ava tsəgha dza naa fal ma Dəy tsaa ghwənay va kwərakwə. 24 Avanay sənzənvay, ə gəzaŋwəy ya, ta na navay, tsəgha na, ya tsamaɓa ndə favə na kwəma gəzee, dza na mba'a zləɓavə kwəma ntsaa ghwənaray, a tsava ndə kwəmavə piy tsaa kəɗi ma. Ka kəsəy tsava ndə ngwəvəw. A taŋəy dzəghwa kən məti, mba'a dzay dzəmbə piy tsaa kəɗi ma. 25 Ə gəzaŋwəy ya, ta na navay, tsəgha na, a tsahwəti vəghwə tiɓa dzaa səəkə, ya sənzənvay, aa səəkəy, vəghwə tsa vay, vəghwə tsa dza mbəzli bəkwə bəkwə niy favə gaka məli Zəghwə Hyala ti na. Mbəzliy dzaa favə gaka məli ci va kiy, ta piy dza ghəshi. 26 Sa nzanay, njasa nza Didi va lə bərci və ta ɓə piy kaa ndə na, tsəgha ɓanavə na bərci va kaa Zəghwə ci a ghəci ɓanshi piy kaa mbəzli kwərakwə. 27 Mba'a ɓanavə kwal tsaa ɓasə ngwəvəə dzəkən mbəzli gwa'a kaa ngəci, sa nzana Zəghwə yakə ndə ngəri ghəci. 28 Əntaa ghwəy dzaa nighə nja maɗaŋa sa ka tsahwəti vəghwə səəkəy ma. Ghala vəghwə tsa vay, mbəzli kwa kwəli gwa'a gwa'a dza naa favə məli ci, 29 ka ghəshi dza na, mba'a ghəshi zhikəməshi kwa kwəli. Ma mbəzliy niy nza mbə məni kwəma wəzə nay, səəmə tsa shi na, ta kwəmavə piy tsaa kəɗi ma, ma niy niy məni war kwəma jikir na na, ka səəmə ta dzəti ngwəvə. 30 Na neyey, sa mbay ya məni də'wə ghən tsee, njasa tarəvee tiɓaw. Ya ngwəvə njasa slee nay, njasa gəzara Hyala slee. Ngwəvə slee vay sa tsərtsər na na, sa nzana, kala pəla fambə nee kwəma ɗee yən dzəmbə, war njasa ɗi ntsaa ghwənara yən məni» kə. 31 Ma kə Yesəw diɓa na: «Na neyey, mba'a pən ni, e ndəgha fəti ta ghən tsee, pənəy, fəti kataŋ na naw dza mbəzliy ni. 32 Nanzə kiy, a ndə tiɓa, ntsaa dzaa ndəgha fəti tə ya. E sənay, fəti ndəgha ntsa vaa dzəkən yay, ndəgha fəti lə kwal tsa kataŋ tsa na. 33 A ghwəy niy ghwənashi mbəzli kaa Zhaŋ tsaa məni batem ta ɗəw kwəma və. Dza Zhaŋ mba'a ndəghamti fəti ta kwəma kataŋ na va. 34 Ma na nee ta na tsee ghən kiy, ɗəw ndee a ghəci mbəə ndəghatəra fəti, pənəw. War tə mbərkə ghwəy gəzee kwəma ndəgha fəti Zhaŋ, ta mbə ghwəy zləɓa, ma nza ghwəy mbəliŋwəy. 35 Sa nzana Zhaŋəy, nja gərkəwa ka ghwə vaa nza waŋə kwa, ka mbərə kaa mbəzli ghəci niy nza. Dzəghwa mba'a ghwəy niy vəshiŋwəy ge'i lə tsava vəghwə gar jəwə tsətsə, ta kwəma waŋ tsa mən na va. 36 Na nee diɓay, a nihwəti shiy dzaa ndəgha fətiy dzəkənee tiɓa, tərəŋwɓa na shi va ndəgha fəti kən na Zhaŋ. Sləni gəzara Dirə va, ta ghəray, ghənzə ndəgha na fəti tə ya. Sləni mənee vay, ti dza mbəzliy sənay, Dirə tsa mə ghwəmə ghwənikəra na, kə ghəshi. 37 Dzəghwa Dirə tsaa ghwənikəra va ɓa na, mbə ndəgha fəti ghəci də'wə ghən tsa ci tə ya. Ma ghwəy ta na tsa ghwəy ghən ki na, səəkə ghwəy favə gaka məli ciw, səəkə ghwəy nata mətsə ciw, tsəgha. 38 Njana ɗi ma ghwəy zləɓa kwəma ntsaa ghwənaray, kwəma ci mbə nəfə ghwəyəw ɗi naa gəzə. 39 Dzəghwa ghwəy mba'a ghwəy jahambəvaŋwəy tərəŋw dzəmbə jangə zliyahi Hyala, sa bərkəti ghwəy: “Ta kəsata kwəmaa cipə njasa dza məndiy kwəmavə piy tsaa kəɗi ma dza ghəy mbə” pə ghwəy. Mbalaa dzəkənee gəzə kwemer mbə zliyahi va va kwəma nashi ki. 40 A ka ɗi ghwəy səəkə vəya ta kwəmavə tsa kataŋ tsa piyəw. 41 Ma na nee, ta na tsee ghənəy, nə yaa ni, war ndə ngəri faltəra, pənəw. 42 E sənaŋwəy, ka ɗi Hyala ghwəy ya jəw mbə nefer ghwəyəw. 43 Vanay sanay, e səəkəra tikə, ta kwəma ghwənikəra Dirə, dzəghwa ghwəy na, a ɗi ka'wəra ghwəyəw. Ka ghwəy nighə taa nza kiy, mba'a kə tsahwəti ndə səəkəy lə kwəma tarəkə na, də'wə ghən tsa ci na, ka ghwəy dza, ka'wə ka'wəvə tsava ndə tsəgha. 44 War fal tsa dza ndə ngəri, nja ghwəy faltəŋwəy sa pala ghwəy gwa'a tsəgha, kala pəla fal tsa dza Hyala kwətitaa faltəŋwəy. Njaa dza ghwəy zləɓavə kwəmee nə ghwəy kia? 45 Əntaa ghwəy təkə na, nja yən dza naa hakaŋwəy dzəti ngwəvə kwa kwəma Dirə, pə ghwəy nee ki ma. Məyizə tsa sənay ghwəy va fəy ghwəy ghən tsa ghwəy tiy, ghəci dza naa harŋwəy dzəti ngwəvə. 46 War mba'a pə ghwəy niy zləɓavə kwəma Məyizə lə nəfə tsa karkar tsa nzay, a ghwəy niy dzaa zləɓavə nee va kwəma nza kwərakwə ki, sa nzanay, kwəmaa dzəkənee na sa niy tsasliti Məyizə va. 47 Kwa vəghwə tsa njana, kala zləɓavə na Məyizə va kwəma ghwəy kiy, njaa dza ghwəy ghaa zləɓavə nee kwəma nee paraa?» kə Yesəw.

6

1 Ma ləy hwəm kwəma va ki na, mba'a Yesəw kafəy taŋəy dzəvəri na pəriɓa pəriɓa bəla həl Galile tsa har məndi vaa həl Tiberiyadə. 2 Ma sa nay məndi ghəci dzay na, tapə vərəm ndə ngəri mbə nəw ci, sa nay məndi kwəma maɗaŋa maɗaŋa na mbə mbəli tsa mbalamti na va mbəzli gwərapə gwərapəshi ni. 3 Dza kar Yesəw ghəshi lə mbəzli ta səɗa ci mba'a ghəshi dzəməshi mə kəlaŋ tiɓaa nzəyshi mə. 4 Ma ghala pətsa va ki na, makwaghwa Pakə ka Zhəwifə ndəkwə ndəkwə ta məniva. 5 Sa nə Yesəw njə'wə, kə na, ndə ngəri ɗaŋ tərəŋw ɓasəkəvay, ka səəkəə dzəvəgha. Sa nashi na mbəzli va, ma kə kaa Fəlipə na: «A Fəlipə, kwəma dza ghwəm pakə shi zəmə tə pətsa sana gar ɓanshi kaa mbəzli ni gwanashia?» kə. 6 Ma gəzə na kwəma va tsəghay, war ta mbəə favə na dza Fəlipəə zləɓanci kwəma gwa'a tsəgha. Ma ghəci na naciy, gwa'a sənata na njasa dza naa məni. 7 Ma kə Fəlipə na: «A Metər, ya war mbəl gar bələkwə bələkwə bakəə ɓəvə ghwəm pavə shi zəmə tiy, daw dza ghəshiy nza ta kwəmavə ngəmiy shi mbəzli ni jəw jəw gwanashi» kə. 8 Ma kə tsahwəti mbə mbəzli ta səɗa ci, Andəre, zəmbəghəy Shimaŋw Piyer na: 9 «Avanay tsahwəti zəghwə tikə jəwə lə peŋ cifə mba'a kərpi bakə və. Nanzə kiy, wa shi dza niva shiy ghakə ta gəla mbəzli ɗaŋ ni ni tsətsə kia?» kə. 10 Ma kə Yesəw ngəshi na: «Gəzanshim mbəzli va, a ghəshi nzəyshi mənzəy na ghwəy» kə. Ma pətsa vay, lə gwəzən ti gar nzəyshi mbəzli. Mbəzli va ki na, mba'a ghəshi mənti gar bələkwə bələkwə cifə mətsəkə. Dza ghəshi mba'a ghəshi nzəyshi ki. 11 Sa nashi Yesəw mbəzli va nzəyshi gwa'a na, dza na tsaŋ ɓəvə peŋ, ka məni 'wəsa kaa Hyalaa dzəkən. Sa manamti na 'wəsa na, mba'a ɓanavəshi kaa mbəzliy nzəyshi va gwanashi a ghəshi zəmə. Tsəgha mənti lə kərpi va ɓa. Ya wa də mbə shi na, mba'a kwəmavə shiy zəhwəshi gar məkanci. 12 Ma ləy hwəm sa zəhwə mbəzli va shi zəmə gwanashi bəhə bəhə kiy, mba'a Yesəw gəzanshi mbəzli ta səɗa ci, a kə ngəshi na: «A pə ghwəy mənti kiy, ɓasətim tsaa tərmbə va va mbəzli va, əntaa tsahwəti dzaa daŋərəy mbə» kə. 13 Dzəghwa məndi ɓasə ɓasə məndi ɓasəti tsaa tərmbə peŋ mbə sa cifə tsa va sa zəməvə məndi, ghwani məŋ lə bakə məndi təhay li gyaɗə gyaɗə. 14 Mba'a ghəshi nata njasa mənti Yesəw kwəma dimədimə na va gwanashi tsəgha, a kə ghəshi ki na: «Ntsa na ndə Hyala tsa gəzə məndi va dzaa səəkəə dzəti hiɗi» kə ghəshi. 15 Mba'a Yesəw sənay tsəgha, «Ndal tərmbə ghəshi ta səəkə ta kəsəra lə bərci ta pəərəɗa ka mazəw» kə. Mba'a zhiniy zhay zhimə kəlaŋ tsa va kwətiy, mba'a dzaa nzəyəy mə diɓa. 16 Sa məniy tihwer na, mba'a mbəzli ta səɗa Yesəw dzashiy dzəməy həl. 17 Mba'a ghəshi dzəghwashi kwa kwambəwal, ka taŋə dzəvəri tə həl tsa va ta dzəmbə məlmə Kapernahwəm. Pa' ka mənta vərɗi war ghəshi mbə taŋə, kala səəkəy Yesəw kəsashi. 18 Mba'a safə maɗiy ta viy dzəy tə kwəfa va lə bərci tərəŋw. War pasla'wə yam pasla'wəva dalala tsəgha ki. 19 Ma sa kaɓə ghəshi kwambəwal tsəgha, mba'a ghəshi kəətivə dza gar kiləwmetər cifə, ya gar kwaŋ kiy, nighə ghəshi na Yesəw səəkəy ndəkwə ndəkwə lə kwambəwal, ka dza lə səɗa ci dzəy tə yam. Dzəghwa mba'a her shi dzashi və. 20 Ma kə Yesəw ngəshi ki na: «Waa yən na, ka hazləni ghwəy ma» kə. 21 «Ənkwa» kə ghəshi. Dza ghəshi ka ɗi ka'wəə dzəghwa kwambəwal, war ghwəla tsəgha na, ndəs kwambəwal kəsashi hiɗi pəri həlbə tsa ɗi ghəshi va dzaa dzəti. 22 Ma way pi tə həzlimə na, gha' mbəzliy niy ɓasəshi va ghati zəzə kwəma Yesəw tə pətsa nza na. Sa nzana mba'a ghəshi sənay, mbəray war kwətiŋta kwambəwal niy nza tə pətsa va, mba'a mbəzli ta səɗa Yesəw niy dzəghwashi kwa. Ma ghala pətsa dzəghwa ghəshi va na, niy nay Yesəw ghəshi dzəghway li shiw, war mbəzli ta səɗa ci va shiy niy dzashi ja'ja'a. 23 Ma ghəshi mbə zəzə kwəma Yesəw tsəgha ki na, mba'a nihwəti kwambəwalerəə səəkə mbə məlmə Tiberiyadə dzakə dzashi tə pətsa va, tiɓa ndəkwə lə pətsa zəmə məndi va peŋ tsa mənti Yesəw va 'wəsa kaa Hyala məndiy zəmə. 24 Sa nay ghəshi, kala Yesəw tiɓa, zhini kala mbəzli ta səɗa ci tiɓa kwərakwəy, mba'a ghəshi dzəghwashi kwa kwambəwaler va, ka dzashiy dzəvəri məlmə Kapernahwəm ta pala Yesəw. 25 Dza ghəshi ndəs ghəshi kəsay Yesəw pəriɓa ki. Ma sa kəsay ghəshi na: «A Metər, hwəm səəkəŋa gha tikəa?» kə ghəshi. 26 Ma kə Yesəw na: «Ə gəzaŋwəy ya, ta na navay, tsəgha na, sa nzana mba'a ghwəy favə kwəma ɗi shi maɗaŋa məntee va ciŋwəy palara ghwəyəw. Sa nzana, mba'a ghwəy kwəmavə shi zəmə vəya, ka zəhwəshi bəhə ghwəy, va tsəgha palara ghwəy. 27 Ka kəslimbə ghən ghwəy war kən ghəra sləni ta shi zəməə dzaa gwəravəə yiɗishi gəm ki ma. Ta niy dzaa nza ndimndim ni shi zəmə ka ɓanci piy tsaa kəɗi ma kaa ndə pə ghwəy ghəra sləni. Shi zəmə vay, yən Zəghwə yakə ndə ngəri, yən sa fati Dirə Hyala lamba nzə tə ya, dza naa ɓəŋwəyshi» kə Yesəw. 28 Tapə mbəzli va ta ɗəw kwəma və ki, a kə ghəshi na: «War njaa njaa dza ghəy mənti dza ghəy mbay ghərati sləniy dzaa təɓanta kaa Hyalaa?» kə ghəshi. 29 Ma kə Yesəw zləɓanshi na: «War ndara ma ghwəy nefer ghwəy, yən ntsa ghwənay nay, ghənzə na ghəra sləni wəzə na ɗi na va ghwəy» kə. 30 Zhini ma kə ghəshi na: «A kwəma maɗaŋa mənti gha gar nata ghəy, ta mbə ghəy ndaŋa nefer ghəya? Naa a sləni mənti ghaa? 31 A gha sənay ghala pətsaa nza jijihimmə kwamti mbə gambay, a ghəshi niy kwəmavə shi zəmə nə məndi manə, kə məndi, mba'a ghəshi zəhwəshi, njasa gəzəkə kwəma mbə Zliya Hyala, ma kə na: “Mba'a ɓanakəshi na shi zəmə səəkə mə ghwəmə” kə» kə ghəshi. 32 Ma kə Yesəw na: «Ə gəzaŋwəy ya, ta na navay tsəgha, Məyizə ndaŋwəy na shi zəməə səəkə mə ghwəməw, Dirə na saa dzaa ɓəŋwəy ni kataŋ kataŋ ni shi zəməə səəkə mə ghwəmə. 33 Sa nzanay, ma ni ɓəkə Hyala shi zəmə mə ghwəməy, shi ka ɓanshi piy kaa mbəzli tə hiɗi na ghəshi» kə. 34 Ma kə mbəzli va na: «A ntsa dikə tsa, ɓəŋəy niva gəla shi zəmə həzlimə həzlimə di» kə ghəshi. 35 Ma kə Yesəw na: «Yənəy, yən na shi zəməə ɓəpə piy. Ya tsamaɓa ndə səəkəy na vəyay, ka dza maa ghəranciw. Ntsaa ndara nəfə tsa ciy, ka ghəranci ndir ghwəlaw. 36 Nanzəy, e niy gəzəkəŋwəy: A ghwəy nara ngar na, a ndara nəfə tsa ghwəy ghwəyəw, pən niy ni. 37 Ya tsama ndə na mbə ni ndara Dirə va mbəzliy, ta səəkə dza naa dzəmbə dəvee, ka tihəti tsaa dzaa səəkəy va ndəə dzəmbə dəvee ya tepə kiw. 38 Sa nzanay, səəkəree mə ghwəmə ta məni kwəma war njasa ɗi yaw, ta məni kwəma ɗi ntsaa ghwənara səəkee. 39 Kwəma ɗi ntsaa ghwənara vay, war mba'ee ndəghwəti mbəzli ndara na va mbə dəvee gwanashi. Kala zay ndə mbə shi ya kwətiŋ nzə. Mba'ee dzaa zhanakatishi mbə məti gwanashi, fəca dza hiɗiy kərə. 40 Ma kwəma ɗi Dirəy, ya wa ntsaa nara, yən Zəghwə ci, dza na mba'a ndara nəfə tsa ciy, mba'a tsava ndə kwəmavə piy tsaa kəɗi ma, zhini mba'ee dzaa zhanakati mbə məti fəca dza hiɗiy kərə» kə Yesəw. 41 'Wakəvə ka Zhəwifə ga' ta ngwəzliməə dzəkən Yesəw, sa nə na va: «Yən na shi zəməə səəkəshi mə ghwəmə» kə. 42 Ma kə ghəshi na: «Yesəw sasa tsəy? Ghəci zəghwə Zhezhefə va tsəy. Ntsa sənay ghwəmmə kar dəy lə mbəghəy ghəci ki na. Njaa njaa naa ni: “Mə ghwəmə səəkee” kəa?» kə ghəshi. 43 Ma kə Yesəw na: «A mbəzli ni, ka ngwəzlimə ghwəy kwa jipə ghwəy gəm ma. 44 Ndə tiɓa mba'a dzaa mbay səəkəy dzəvəghee, kala war ntsa haray Didi tsaa ghwənikəraw. Yən kiy, ta zhanakati dzee mbə məti fəca dza hiɗiy kərə. 45 A mbəzliy gəzə kwəma Hyala niy tsasliti kwəma mbə Zliya Hyala, a kə ghəshi niy niy: “Ta ɓananavəshi kwəma dza Hyala kaa mbəzli gwanashi” kə ghəshi niy ni. Ntsaa dzaa fəti ghən ta kwəma dza Didiy ɓananci, dza mba'a zləɓavə kwəma ɓənipə na va kiy, ta səəkə dza tsava ndəə dza vəya. 46 Mbə gəzə kwəma vay, ə nə ya: A tsahwəti ndə tiɓa, mba'a səəkəə nay Didi, pənəw. War yən kwətira yən saa səəkə va mə Hyala na saa nay Didi. 47 Ə gəzaŋwəy ya, ta na navay, tsəgha na, ya wa ntsaa ndara na nəfə tsa ciy, aa kwəmavə piy tsaa kəɗi ma. 48 Yən na shi zəməə ɓəpə piy. 49 Njasa gəzə ghwəy vay, a jijihiŋwəy niy zəhwə shi har məndiy manə kwamti mbə gamba, ya tsəgha nzə kiy, gwanashi bəkwəshi ghəshi. 50 Ma na shi zəməə səəkə mə ghwəmə nashi kiy, ya wa ntsaa dzaa zəhwəshiy, ka məti tsava ndəw. 51 Yən na shi zəməə səəkə mə ghwəmə, ka ɓəpə piy. Zəhwə ma ndə niva shi zəməy, ta nza dza na lə piy ta kwa ndimndim jiji. Vəghee də'wə ghən tsee na shi zəmə dzee vaa ɓanci kaa ntsa va. Ta zlatanavə vəghee va dzee kaa məti, tə mbərkə mbəzli tə hiɗi, ta mbə ghəshiy kwəmavə piy» kə Yesəw. 52 Ma sa favə ka Zhəwifə kwəma gəzəkə Yesəw va tsəgha na, mba'a kafəkə ghəpə kwa jipə shi, a kə ghəshi na: «Njaa njaa ka ntsa mbay ndammə vəgha ci, ta zəmə ghwəmmə nə na kia?» kə ghəshi. 53 Dzəghwa ma kə Yesəw ki na: «A mbəzli ni, a gəzaŋwəy ya, ta na navay, tsəgha na, war dza ghwəy kala zəhwə vəghee ghwəy, yən Zəghwə yakə ndə ngəri, kala sahwə miymiy ya ghwəyəy, ka dza ghwəy kwəmavə piyəw. 54 Ma na ntsaa zəhwə vəghee, mba'a sahwə miymiy yay, aa kwəmavə piy tsaa kəɗi ma. Ta zhanakati dzee mbə məti ci fəca dza hiɗiy kəɗi. 55 Sa nzanay, vəghee va na ni kataŋ ni shi zəmə, zhini miymiy ya na, ni kataŋ ni shi sa. 56 Ma ntsaa zəhwə vəghee va, mba'a sahwə miymiy yay, jakəjakə nza ghəy li. Mbə ya na, mbee piy kwərakwə. 57 Dirə tsaa ghwənaray ghəci ɓəpə na piy. Tə mbərkə ghəci piyee sana. Ava tsəgha dza ntsaa zəhwə vəghee nza lə piy tə mbərkee kwərakwə ki. 58 Ma na shi zəmə mə ghwəmə nashi kiy, yəm na ghəshi lə niy niy zəhwə jijihiŋwəy va shi zəmə mbəradzə kwamtiw. Ya tsəgha niy zəməhwəshi ghəshiy, a ghəshi niy bəkwəshi na nashi. Ma ntsaa dzaa zəhwə nini shi zəməy, ta nza dza na lə piy tsa ci, ta kwa ndimndim jiji» kə Yesəw. 59 Yesəw mbə ɓananshi kwəma kaa mbəzli mbə ciki ɓasə va tsa ka Zhəwifə, mbə məlmə Kapernahwəm, gəzəkə na kwəma na. 60 Ma sa favə mbəzliy nəw Yesəw va kwemer gəzəkə na va tsəghay, ɗaŋ nihwəti mbəzli ghati ngwəzlimə, a kə ghəshi na: «Kay, ata gəla nana kwəmay, caslakəta na. Ka dza ndəə mbay nəwtiw» kə ghəshi. 61 Mbalaa gwa'a sənay Yesəw njasa ngwəzlimə ghəshiy dzəkən. Ma kə ngəshi na: «A mbəzli ni, njaa baya ə zhəŋwəy kwəma na na? 62 Ya sa dza ghwəy nara yən Zəghwə yakə ndə ngəri, yən maɗiy dzara dzəmə ghwəməə zhəti pətsaa niy nzee kwataŋa kiy, njaa dza ghwəy təkə ghalaɓaa? 63 Safə tsa Hyala naa ɓə piy kaa ndə, tsahwəti sa mbay ndə ngəriy ghakə tiɓa ya waɓaw. Ma kwemer gəzaŋwəy ya niy, Safə tsa Hyala na ghəshi, piy ghəshi diɓa. 64 Ya tsəgha nzə kiy, a nihwəti mbəzli mbə ghwəy kala ɗi ghəshiy zləɓa kwəma va» kə. Sa gəzə Yesəw va tsəghay, aa niy sənashi mbəzliy dzaa zləɓa ma kwəma ci ghala kwataŋata, lə ntsaa dzaa nga ɗafa ti gwa'a. 65 Ma kə Yesəw ɓa na: «Va tsəgha niy nə ya ngəŋwəy kiy: Ndə tiɓa mba'a taa səəkəy dzəvəghee, kala ntsa pəməvə Dirəw, pən» kə. 66 Ma sa favə mbəzliy nəw va kwəma gəzəkə na va tsəgha ki na, mba'a nihwəti mbəzli ɗaŋ mbə mbəzliy nəw zlay dzashi. 67 Ma kə Yesəw kaa mbəzli ta səɗa ci va məŋ lə bakə ni ki na: «A mbəzli ni, njaamə shəka, ə ɗi ghwəy zlaraa dzaŋwəy kwərakwə na?» kə. 68 Ma kə Shimaŋw Piyer na: «A Ndə sləkəŋəy, va wa ghəy dza kia? A ghəy sənay, kwəma gha na saa ɓəpə piy tsaa kəɗi ma. 69 A ghəy zləɓavə kwəma gha, mba'a ghəy sənay gha na ntsa Hyala ɗewɗew tsa ghwənikə na, pə ghəy» kə. 70 Ma kə Yesəw na: «Ghwəy ghwəy mbəzli ta səɗee ni məŋ lə bakə ni na, yən təravəŋwəy tsəy? Ya tsəgha nzə kiy, ndə jaka tsa Hyala na tsahwəti ndə mbə ghwəy kwətiŋ» kə. 71 Kwəma gəzə Yesəw va tsəgha nay, dzəkən Zhəwdasə zəghwə Shimaŋw Isəkariyətə gəzə na. Sa nzana, ya tsəgha na Zhəwdasə mbə mbəzli ta səɗa ci va məŋ lə bakə niy, ghəci dza na ta nga ɗafa ta Yesəw.

7

1 Ma ləy hwəm kwəma va ki na, mba'a Yesəw dzay ta təwrə mbə məlməhi tə hiɗi ka Galile. Kalaa niy ɗi dza ghəciy dzəti hiɗi ka Zhəwde, sa nzana mbə ɗi pəəsli ci mbəzli dikə dikə ni mbə ka Zhəwifə niy nza. 2 Ma sa nza vici makwaghwa ka ka Zhəwifə vaa tsə ta Gaska ndəkwə na, 3 dza ngwarməhiy ka gəzanci kwəma kaa Yesəw, ma kə ghəshi na: «A Yesəw, ɓarvaŋa tikə, mbalaa dzəti hiɗi ka Zhəwde, a gha dzaa ghərati sləni maɗaŋa na, ta mbə mbəzli ta səɗa ghaa nata kwərakwə. 4 Sa nzana, mba'a kə ndəə ɗi mbəzli gwa'aa sənayəy, kar ndəə məni kwəma tə mbəw. Ma njana nzana, mba'a ghaa mbata ghəra sləni tsəgha na naghay, war ghəra pə gha dzaa ghərati kwa mətsə mbəzli gwanashi!» kə ghəshi. 5 Ya ngwarmbəghəyshi kiy, niy ɓanavə nefer shi ghəshiw, va tsəgha gəzə ghəshi tsəgha. 6 Ma kə Yesəw ngəshi na: «Ta na neyey, səəkəy tsee vəghwə nee diw. E sənay, na na ghwəy na ghwəyəy, ya hwəmɓa na, war yəməy na vəghwə va ghwəy. 7 Sa nzana, ma ghwəy ta na tsa ghwəy ghənəy, a mbəzli tə hiɗiy ɗi mətsə ghwəy. Na nee nee kiy, ka ɗi mətsee ghəshiw. Sa nzana, mbə gəzanshee sləni jikir naa məni ghwəy, pən ngəshi. 8 Zlaram, mbalam ta makwaghwa ghwəy na ghwəy, na neyey, ka dzee tsəhəra mbə diw, sa nzanay, ghwəla na tsee vəghwə» kə Yesəw. 9 Ma sa gəzanakəshi na kwəma va tsəgha na, dza na mba'a nzəyəy tə hiɗi ka Galile. 10 Ma sa dzashi ngwarməhiy Yesəw ta tsə makwaghwa Gaska va ki na, mba'a Yesəw maɗiy ləy hwəm shi, ta dza ta tsə va kwərakwə nja mbəmbə, kala ci ghən tsa ci kaa mbəzli. 11 Dzəghwa mbəzli dikə dikə ni mbə ka Zhəwifə ka papala dzar mbə mbəzli mbə tsə va. A kə ghəshi na: «Kwəma na kia nə ghwəmməy?» kə ghəshi. 12 Ma vərəm ntsaa ɓasəy ta tsə makwaghwa naci ki na, bakə mbə təhəvərivay tə mbərkə kwəma ci, ka ngwəngwəliva kwa jipə shi. Ma kə nihwəti na: «Kay, ma ntsa vay, wəzə na kwəma ci tərəŋw» kə ghəshi. A kə nihwəti ɓa na: «Kay, tiɓaw, ndə mbə tepəw. Mbəzli na ni dakə na» kə niva ɓa. 13 Ya tsəgha nzə ki na, a mbə ghəshiy gəzəkəvəri kwəma va pa'i pa'i dzəti ngwəla, sa hazləni ghəshi va mbəzli ka Zhəwifə dikə dikə niw. 14 Ma sa mənta vici məntim mbə tsə va yəmyəm lə naa tərmbə ki na, 'wakəvə Yesəw irətsə dzəmbəy mbə ciki Hyala, ka ɓananshi shiy kaa mbəzli mbəɓa. 15 Ma sa favə ka Zhəwifə kwəma ɓənipə na va na, mba'a nava kwəma səəvəri məhərli shi. A kə ghəshi na: «Aya, njaa sənata tsatsa ndə kwəma mbə zliya kala səəkə ghəci mbə ɓəni nzə kia?» kə ghəshi. 16 Ma kə Yesəw ngəshi na: «A mbəzli ni, nay ghwəy na, kwəma ɓəniŋwəy ya nay, kwəmaa səəkə vəya də'wə ghən tsee naw. Kwəmaa səəkə va Hyalaa ghwənara va na. 17 Ma ntsaa tarəti məni kwəma ɗi Hyala mbə nəfə ciy, ta mbay dza tsava ndəə sənata, niy nza kwəma gəzee na, ka kwəmaa səəkə va Hyala karkar, ya ka kwəmaa səəkə vəya də'wə ghən tsee na. 18 War mba'a pə ghwəy nay ndə dzətiy tə gəzə kwəmaa səəkə və də'wə ghən tsa ciy, fal tsa ciy pəla tsava ndə kaa ghən tsa ci. Ma na ntsaa pəlanci fal kaa ntsaa ghwənikəy, ava ntsa kataŋ tsa, dzərvə mbə kwəma ci tepəw. 19 A Məyizə niy ndaŋwəy kwəma pəhəti Hyala. Ya ndə kwətiŋəy ntsaa nəwti kwəma pəhəti na va mbə ghwəyəw. Wa shiy mənishi pəla ghwəy kwal tsaa pəəslira kia?» kə Yesəw. 20 Dzəghwa, ma kə vərəm tsaa ɓasəy va tə pətsa va ngəci na: «Gazlaka kəsəvəŋa na shəkəna? Wa ntsaa pəla pəəsliŋa tiɓaa?» kə ghəshi. 21 Ma kə Yesəw na: «A ghwəy nay war sa məntee sləni kwətiŋ gwa'a tsəghay, mba'a səəvəriŋwəy məhərli ghwəy. 22 Sa gəzaŋwəy Məyizə slanshi fə'yasa kaa ndərazhiy zhər ghwəy mənti ma ghəshi hi dəghəsə ghala yakəshi məndiy, ya fəca vici dəkəva məniva kwa dəghasa vici va na, kar ghwəy slanshi fə'yasa kaa ndərazhi ghwəy. Mbalaa kwəma ghakə Məyizə na sava tala naci kiw, kwəma gəzəkə Hyala kaa jijihiŋwəy ghala mbəradzə na. 23 Ya sa nzana mbə slanshi fə'yasa ghwəy nza kaa ndərazhi ghwəy ya pa' fəca vici dəkəva, sa ɗi ma ghwəy dzəghwaŋwəy kən kwəma gəzəkə Məyizə kiy, war tawa ɓə ghwəy nəfə dzəkənee, sa mbəlantee ndə fəca vici dəkəva mbə ngəra'wə tsa kən, nza vəgha ci mbəə nza kwəriŋ kia? 24 A pə ghwəy məntiy, ka ɓə fəti ghwəy kaa ndə, war tə shi nashi ghwəy ghəci mənti kwa mətsə ghwəy gwa'a tsəgha ma. Sənay tə ghwəy kwal tsa kwəma, ka ghwəy maɗi ta ɓə fəti kaa ndə» kə Yesəw. 25 Ma kə nihwəti mbəzli mbə mbəzli mbə məlmə Zherəwzalem sa nay ghəshi Yesəw mbə gəzə kwəma na: «Aya, wa ntsa sa pala məndi va ta pəəsli ci sham sa? 26 Avanay mbə gəzə kwəma tə ngwəla parahwə kala ntsaa gəzanci ya kwəma tiɓa ni? Naa ə nzana mba'a mbəzli ghwəmmə dikə dikə ni sənay “Ghəci na Kəristəw ntsa tivə Hyala va” kə ghəshi shəkəna? 27 Sa ka Kəristəw səəkəy na naciy, ka dza məndiy sənay nda ndə ka wa naw. A na tsatsa ndə naci kiy, a ghwəmmə sənay tə pətsa səəkə na» kə ghəshi. 28 Ghala vəghwə tsa gəzə mbəzli va va kwəma vay, Yesəw mbə ɓəni shiy kaa mbəzli mbə ciki Hyala na. Dza na, ka zlapə kwəma zlaŋzlaŋ, a kə na: «Njaa pə ghwəya? A ghwəy sənara, ka sənay ya tə pətsa səəkee, pə ghwəy? Kataŋ sənara ghwəy na? Yən nee ki e gəzaŋwəyəy, səəkə tsee tsa na, yən səəkəra na lə ɗee də'wə ghən tseyew, ndə ghwənara na. Ntsa va kiy, ntsa slar tsa na, ghwəy na na ghwəyəy, sənay ntsaa ghwənara va ghwəyəw. 29 Na nee nee kiy, e sənay, sa nzanay, ghəy li niy nza na. Dza na mba'a ghwənikəra sana ki» kə Yesəw. 30 Ma sa favə ghəshi kwəma gəzəkə na va tsəgha ki na, mba'a ghəshi dzəmbəshi mbə pəla kwal tsaa kəsə ci. Kala ntsaa mbay dapati dəvə ti tiɓa ya jəw nzə. Sa nzana, ghwəla tsa ci vəghwə niy nzaa səəkə. 31 Ɗaŋ mbəzliy zləɓavə kwəma ci mənishi mbə mbəzliy ɓasəshi va. Ma kə ghəshi na: «Sa ka Kəristəw tsa va səəkəy na, war pərɓa ghəci dzaa mənti kwəma maɗaŋa maɗaŋa na kən ntsa ki shəkəna?» kə ghəshi. 32 Ma sa favə ka Farisahi mbəzli tiɓaa ɗahwə ɗahwə gəzə kwəma Yesəw na, dza ghəshi mba'a ghəshi jakəti miy tsa shi lə mbəzli dikə dikə ni mbə ka ta Hyala, mba'a ghəshi ghwənashi mbəzliy ndəghwə ciki Hyala, ta dza ghəshiy kəsəti Yesəw. 33 Ma sa tsəhəshi ghəshi, ma kə Yesəw na: «Vici ɗaŋ tərmbə nzəy tsa ghwəmmə lə ghwəy yən dzaa maɗi ta dzaraa dzəvəgha ntsaa ghwənikəraw. 34 Ta palara dza ghwəy dza, kala dza ghwəy nara. Ka dza ghwəy mbay tsəhəŋwəy tə pətsa dzee nza diɓaw» kə Yesəw. 35 Ma kə ka Zhəwifə kaa ɗəw kwəma kwa jipə shi na: «Wa slən tsa nana kwəma kia? Kwəma dza na ta dzay, nə na: “Ka dza ghwəy naraw” kəa? Ə nzana ta dzay ghəci dzaa dzəmbə hwəlfə mbəzli ghwəmmə ka Zhəwifə va dzashiy dzəmbə hiɗi ka Gərekə, ta dza ta ɓananshi kwəma kaa ka Gərekə shəkənaa njaa? 36 Wantsa hwəlfə gəla kwəma gəzəkə na na, nə na: “Ta palara dza ghwəy dza kala dza ghwəy nara, ka dza ghwəy mbay tsəhəŋwəy tə pətsa dzee nzaw” kəa? Am, sənata hwəlfə gəla kwəma ɗi na na gəzə ghwəmməw» kə ghəshi. 37 Mbə makwaghwa vay, tə kwa kərni vici nzə ka bamaa gwəramti. Dzəghwa Yesəw fəca kwa kərni vici va ki, gar garəy kwa kwəma vərəm tsaa ɓasəy va tə pətsa va gwanay, dza na ka gəzə kwəma zlaŋzlaŋ, a kə na: «Mba'a kə ndir ghəranci kaa ndəy, səəkə ghəci vəya, a ghəci sa yam. 38 Ya wa ntsaa ndara nəfə tsa ciy, a nəfə tsa ci taa zhəghəy ka mətsə yam ɗaŋ ni ɓəpə piy, njasa gəzəkə məndi va mbə zliy Hyala» kə Yesəw. 39 Ma kwəma gəzə Yesəw va tsəgha nay, dzəkən Safə tsa Hyala ɗewɗew tsa dza mbəzliy ɓanavə nəfə tsa shiy kwəmavə ta nza, gəzə na. Ghala pətsa va di na, kalaa niy kwəmavə ghəshi, sa nzana, ghwəla Yesəw niy nza ta dzəmbə dikə tsa ci. 40 Ma kə nihwəti mbəzli mbə vərəm tsaa ɓasəy va sa favə ghəshi kwəma gəzəkə Yesəw va na: «Ma ntsa kataŋəy, ndə Hyala tsa ndəghə ghəy va na» kə ghəshi. 41 Ma kə nihwəti na: «Əhəŋ, Kəristəw Ntsa tivə Hyala va na» kə ghəshi. Ma kə nihwəti ɓa na: «Am awə, Kəristəw kə na, ka səəkə na tə hiɗi ka Galile nzaw. 42 Niy favə ghwəy njasa gəzəkə Zliya Hyala sa: “Mbə hwəhwə tsa mazə Davitə dza Kəristəw səəkə, mbə məlmə Betəlehem, tə pətsaa niy nza mazə Davitə tsa va va” kə sa» kə ghəshi 43 Mba'a mbəzliy ɓasəshi va tərəŋw ni tihəvərivashi tsəgha ki, tə mbərkə kwəma Yesəw. 44 Mbə ɗi kəsə ci nihwəti mbəzli niy nza mbə shi na, ndə tiɓa mbə shiy dapati dəvə ci tiw. 45 Dzəghwa ka ndəghwə ciki Hyalaa niy ghwənashi məndi va ta kəsə Yesəw, ndəs ghəshi zhəkəshiy dzəvəgha mbəzli dikə dikə ni mbə ka ta Hyala lə ka Farisahiy niy ghwənashi va ki, kala səəkəshi ghəshi li. Ma kə ghəshi kaa mbəzli va sa nay ma ghəshi Yesəw na: «Kwəma zhini ghwəy zlay, kəsə ma ghwəy səəkə ɓaa?» kə ghəshi. 46 Ma kə ka ndəghwə ciki Hyala ngəshi na: «Ghala nza məndi na səəkə tsahwəti ndəə gəzəkə kwəma nja sa ci vaw» kə ghəshi. 47 Ma kə ka Farisahi ki na: «Waa ə ngəɗəhwəŋwəy na kwərakwə ɓa lə ghwəyŋwəyshi na? 48 Nay ndə ghwəy ya kwətiŋ mbə mbəzli ghwəmmə dikə dikə ni, ya mbə ka Farisahi yivə nəw kwəma ci va na? 49 Nay ghwəy, kəray mbəzliy sənata ma kwəma pəhəti Məyizə va shiy yivə nəw kwəma ci va sa? Mbəzli bəzla bəzla ni na niva mbəzli» kə ghəshi. 50 Ma mbə ka Farisahi vay, Nikwədem, kə məndi niy ni kaa tsahwəti. Saa niy səəkə va həvir mbə ɗəw kwəma va Yesəw niy nza, 51 ma ka na naci ki na: «Nanzəy, ndammə kwal tsaa ɓə fəti kaa ndə kwəma pəhəti ghwəmmə, kala sa ka ghwəmmə famti kwəma gəzəkə ndə gwa'a, mba'a ghwəmmə sənata kwəma mənti naw» kə. 52 Ma kə ghəshi ngəci na: «Ə nza ghaa ndə ka Galile kwərakwə shəkəna? Mbala ɓəvə Zliya Hyala, a gha jangəti di, ndata dza ghaa kəsay slən tsa ndə Hyala tsaa təzliy səəkə mbə mbəzli ka Galile mbəɓa ya kwətiŋ» kə ghəshi. 53 [Ma ləy hwəm kwəma va ki na, mba'a ghəshi ndanivərivashi, kwətiŋ kwətiŋ, ka dzashiy jighi.

8

1 Ma dza Yesəw naci ki na, mba'a dzay dzəmə kəlaŋ 'Wəlivə nzəyəy. 2 Way pi tə həzlimə va pəətə ki na, mba'a Yesəw səkway məɓaa dzay dzəmbə ciki Hyala. 'Wakəvə vərəm ndə ngəri tərəŋw, mba'a ɓasəkəvay dzəvəgha mbəɓa ki. Dza na das nzəyəy mənzəy, mba'a ghati ɓananshi shiy. 3 Ma sa ghati na ɓananshi shi va na, dza mbəzliy ɓənipə kwəma pəhəti Hyala, ghəshi lə ka Farisahi, ndəs ghəshi səəkəshi tə pətsa va lə mali sa kəsəvə ghəshi ghənzə mbə məni ghwərghwər. Səəkə ghəshi, gar ghəshi garəy tə jipəjipə mbəzli gwanashi. 4 Ma kə ghəshi kaa Yesəw na: «A Metər, mali nay, ə kəsata ghəy ghənzə mbə həni lə tsahwəti zal, ka məni ghwərghwər. 5 Tə kwəma gəzəkəŋəy Məyizə mbə zliya kwəma pəhəti Hyalay, gəla mali tsətsə na na, war ka pə'wamti ka mbəri lə hərezli gwa'a tsəgha na kwəma nzə. Nda njaa na va gha na gha kiy, əndaw?» kə ghəshi. 6 Ma kwəma gəzə ghəshi va tsəgha nay, kəlaŋa na sava ngənəy ghəshi kaa Yesəw ta mbəə kəsəy lə fəti tə kwəma dza naa zləɓakə. Ma sa famti Yesəw kwəma shi va na, nzəŋw nzəŋwəy, ka tsasli shiy dzar tə hiɗi lə dəvə ci. 7 Dza ghəshi ka ɗəw kwəma va və tsəgha zhənti zhənti ki. 'Wakəvə Yesəw mba'a kafəti kwəma ci, ma kə ngəshi na: «Ghənzə tsəghay, ə kə ntsaa səəkə maa mənti kwəma jikir na mbə ghwəy ghati pə'wə mali va lə hakwə» kə. 8 Zhini na nzəŋw nzəŋwəy diɓa, war ka tsasli shi ci va məcana lə dəvə ci dzar tə hiɗi. 9 Ma sa favə mbəzli va kwəma gəzəkə Yesəw va na, kwətiŋ, kwətiŋ, kwətiŋ ghəshi 'wati ghəlivaa səvəri, ka dzashi, pərɓa mətikwəkwər 'wati kwal, ka kəray niy tərmbə. Tərə na war mali va tiɓa diɗiŋ məgarə kwa kwəma Yesəw bakəshi ghəshi li. 10 'Wakəvə Yesəw kafə kafəti kwəma ci, ma kə kaa mali va na: «A mali, kwəma dzashi mbəzli ni shəka? A kama ntsaa kəsəyŋa tiɓa mbə shi lə ngwəvə shəkəna?» kə. 11 Ma kə mali va na: «Am, ndə tiɓa ya kwətiŋəw Metərəw» kə. Ma kə Yesəw ki na: «Yən kwərakwə kiy, ka ɓasə ngwəvee dzəkən ghaw. Mbala, əntaa gha zhiniy məni kwəma jikir na ghwəla ma» kə Yesəw ngəta.] 12 Zhini Yesəw ka gəzə kwəma kaa vərəm tsaa ɓasəy va. Ma kə na: «Favə tə ghwəy, waa yən na waŋ pi tsaa mbərə kaa mbəzli tə hiɗi gwanashi. Ntsaa nəwvəray, ka dza naa nza mbə kwəsliw. Ta kwəmavə waŋ tsaa dzaa canci kwal, ta kwəmavə piy tsaa kəɗi ma dza na» kə. 13 Ma kə ka Farisahi ngəci na: «Ava ghaa ndəgha fəti ta kwəma gəzə gha də'wə ghən tsa gha sana, kwəma mbə kwəma gəzə gha vaw» kə ghəshi. 14 Ma kə Yesəw na: «Ya ə ndəghee fətiy dzəkən kwəma gəzee də'wə ghən tseyey, war kwəma kataŋ na na sa gəzee. Sa nzanay, e sənay tə pətsa səəkee, zhini mba'ee sənay zhəti pətsa dzee zha ɓa. Na na ghwəy na ghwəy kiy, sənay ghwəy tə pətsa səəkə yaw, sənay ghwəy nda kwəma dzee diɓaw. 15 Na na ghwəyəy, dza kwa zəzə kwəma ke ngəri sla ghwəy na ghwəy ngwəvə. Na nee ta na tsee ghən nee kiy, ka ɓasə ngwəvee kaa ndəw. 16 Ya ə niy nzana, mba'ee harati ndə tə ngwəvə, mba'ee ɓanavə fətiy, fəti lə kwal tsa nzə na, tə kwəma mənti na. Sa nzanay, war yən kwətira dza naa nza mbə sla ngwəvə vaw. Bakanaŋəy dza ghəy nza mbə sla nzə ghəy lə Dirə tsaa ghwənikəra. 17 Njasa nzana va tsəgha kwəma va tsaslita mbə zliya pəhəti ghwəy: “War mba'a kə mbəzli bakə ndəghakən fəti kwətiŋ naa dzəkən kwəmay, ndəgha fəti kataŋ na dza nava ndəgha fətiy nza” kə. 18 Tsəgha na, fətiy ndəghee ta kwəmee də'wə ghən tsee, mbə ndəgha na Dirə tsaa ghwənara vaa dzəkənee kwərakwə diɓa» kə. 19 Ma kə ka Farisahi na: «Kwəmaa Dəŋaa?» kə ghəshi. Ma kə Yesəw na: «Sənara ghwəyəw, sənay Dirə ghwəy ɓaw. Ava tsəgha na. Mbala a ghwəy sənara nzay, a ghwəy dza sənay Dirə nza kwərakwə» kə Yesəw. 20 Yesəw mbə ciki Hyala mbə ɓəni shiy kaa mbəzli gəzə na kwemer ni gwanashi. Ghəci tə pətsa ka məndiy fə gəna kaa Hyala ti. Ghala pətsa vay, ndə tiɓa niy mbay kəsəti, sa nzana, ghwəla vəghwə tsa ci niy nzaa səəkəw. 21 Zhini ma kə Yesəw kaa ngəshi diɓa na: «Nay ghwəy na, ta dzara dzee. Ka ghwəy dzay, ka palara. Ka dza ghwəy mbəə tsəhəŋwəy tə pətsa dzee va nzaw. Ta bəkwə dza ghwəy tiɓa lə kwəma ghwəy jikir na» kə Yesəw. 22 Ma kə ka Zhəwifə kwa jipə shi ki na: «Əy kwəma dza na ta dzay shəka? Ta dzaa pəəsliti ghən tsa ci dza na shəkəna? Njaa na nava kwəma, nə na: “Ka dza ghwəy mbəə tsəhəŋwəy tə pətsa dzee nzaw” kəa?» kə ghəshi. 23 Ma kə Yesəw sa favə na kwəma təkə ghəshi ki na: «A mbəzli ni, ma ghwəyəy mbəzli tə hiɗi nza ghwəy. Yən nee kiy, mə ghwəmə səəkee. Ghwəyəy, mbəzli tə hiɗi ni tikə nza ghwəy. Yən nee kiy, ntsa tikə nzeyew. 24 Va tsəgha nə ya ngəŋwəy kiy, tiɓa dza ghwəy nza, ka bəkwə lə kwəma ghwəy jikir na, pən. Kala zləɓati pə ghwəy mbə nefer ghwəy, yən na ntsa nzee ghəci, pə ghwəyəy. Ta bəkwə dza ghwəy lə kwəma ghwəy jikir na» kə Yesəw. 25 A kə ghəshi na: «A ndə nza ghaa?» kə ghəshi. Ma kə Yesəw na: «Yən na sa kee vaa gəzaŋwəy ndimndim ghala ghatee gəzaŋwəy ɓasa. 26 Nay ghwəy na, yənəy, ɗaŋ na kwemer vəya gar gəzəshee, ya gar ɓasəŋwəy ngwəvə nza. Ma ki na, mba'ee sənay, ntsaa ghwənara vay, kwəma kataŋ na na sa ci, pən. Ə dzee gəzanshi kwəma gəzara na gwa'a tsəgha kaa mbəzli tə hiɗi» kə Yesəw. 27 Mbəzli va nashi ki na, sənay ghəshiy dzəkən Dəy Hyala gəzaŋəy Yesəw kwəma na, kə ghəshiw. 28 Ma kə ngəshi ki na: «Ghala pətsa dza ghwəy kafakatəra yən Zəghwə yakə ndə ngəriy, ghalaɓa dza ghwəy sənay, yən na Ntsa nzee ghəci, pə ghwəy. Ta sənay dza ghwəy diɓa, shiy tiɓa mba'ee məni lə ɗi tsee njasa ɗi yaw, ya namaɓa kwəma na sa gəzə yay, war kwəma ɓanavəra Dirə na, pə ghwəy. 29 War ghəy na kwa zəərə lə ntsaa ghwənara va, ka zlara na kwətiraw. Sa nzanay, ya hwəmɓa na, war kwəmaa təɓanci kee məni» kə Yesəw. 30 Ma sa favə mbəzli kwəma gəzəkə Yesəw va tsəgha ki na, ɗaŋ nihwəti ɓanavə nefer shi. 31 Ma kə Yesəw kaa ka Zhəwifəə ɓanavə nefer shi va ki na: «Ghwəy na ghwəy kiy mbəzli niy, mba'a pə ghwəy kəsəvə kwəma ɓəniŋwəy ya na mbə nefer ghwəy kataŋ kataŋəy, ka ni ya mbəzli ta səɗee dza ghwəy nza kataŋ kataŋ. 32 Ta sənata na kataŋ na kwəma dza ghwəy. Ka kwəma kataŋ na va dzay, mba'a pəlantəŋwəy səvəri mbə mevivi ka gwəra ghən tsa ghwəy ghwəy» kə. 33 Ma kə ka Zhəwifə ngəci na: «A Metər, ghəy kiy, jijihiy Abəraham nza ghəy, səəkə ndəə mənəhwə mava tə ghəy ghala nza ghəyəw. Njaa njaa ka gha ni na: “A kwəma kataŋ na va dzaa pəlantəŋwəy mbə mevivi ka gwəra ghən tsa ghwəy ghwəy” pə ghaa?» Kə ghəshi. 34 Ma kə Yesəw na: «Ə gəzaŋwəy ya, ta na navay, tsəgha na, ya wa ntsaa məni kwəma jikir na ya hwəmɓay, mava tsa kwəma jikir na va məniy na. 35 A ghwəmmə sənay, ya hwəm kiy, ka mbay məndiy ɓəlati mava, ka zəghwə kəghi mbə ndərazhi yaya niw. Ma tsa yakə məndi yaya tsa zəghwəy, ntsa kəghi na tsava ya hwəmɓa naci. 36 Va tsəgha na ki, mba'a pən yən Zəghwə kəghi pəlantəŋwəyəy, ghalaɓa na mbəzliy gwəra ghən tsa shi dza ghwəy nza kwagwa'a kwagwa'a ki. 37 E sənay jijihiy Abəraham nza ghwəy nanzə. Ya tsəgha nzə ki na, mbə pəla pəəslira ghwəy. Sa nzana, kala zləɓavə kwəma ɓəniŋwəy ya ghwəy. 38 Yən nee kiy, dzəkən shi citəra Dirə gəzee kwəma. Ghwəy kwərakwə na, kwəma gəzaŋwəy dəŋwəy ghwəy məni» kə Yesəw. 39 Ma kə ghəshi zləɓanci na: «Wa Abəraham na jijiŋəy sa» kə ghəshi. Ma kə Yesəw na: «Mba'a pə ghwəy niy nzaa jijihiy Abəraham kataŋ nzay, ta ghəra sləni niy dza ghwəy njasa niy ghərahwə Abəraham va nza. 40 Vanay sana, ya tsəgha ɓəniŋwəy ya kwəma kataŋ na, njasa ɓanavəra Hyala kwagwa'ay, mbə zhini nza ghwəy pəla kwal tsaa pəəslira ɓa. Gəla kwəma vay, səəkə Abəraham mənəhwə ghala nza naw. 41 Ghwəyəy, sləni ghəra dəŋwəy na sa ghəra ghwəy va» kə Yesəw. Ma kə ghəshi na: «Ghəyəy, ndərazhi yakə məndi kwa ciki kala sənay dəshim nza ghəyəw. Hyala na tsa ghəy Dəŋəy kwətiŋ» kə ghəshi. 42 Ma kə Yesəw na: «E gəzaŋwəy kwəma na, dəŋwəy kə Hyala nza kataŋ kataŋəy, ta ɗira niy dza ghwəy nza, sa nzana, va Hyala yən maɗi səəkee tikə. Ə tarəvee səəkəra sana də'wə ghən tseyew, ghənzə ghwənikəra na. 43 Sənzənva kiy, wa shiy mənishi favə ma ghwəy kwəma ɗee na gəzaŋwəy sanaa? Sa nzana, kala mbay ghwəy fa kwəma gəzaŋwəy ya. 44 Sa nza ghwəy ndərazhi ndə jaka tsa Hyala. Dzəghwa ka ɗi məni shi ɗi dəŋwəy ghwəy ki. Dəŋwəy tsa vay, ndə bəkwəpə na ghala kwataŋata na naci. Səəkə naa gəzəkəvəri na kataŋ na kwəma səvəri mbə miy tsa ci ghala nza na ya kwətiŋəw. Sa nzanay gəzə na kataŋ na kwəma vəw. Na dzərvə dzərvə na va kwəmay, ghənzə na naci gəzə kwəma sənaɓəy na mbə, sa nzana didi dzərvə ghəci. 45 Na nee kiy, kwəma kataŋ naa na gəzee. Va tsəgha zləɓa ma ghwəy nee va kwəma. 46 Wa ntsaa kəsara mbə ghwəy yən mbə məni kwəma jikir na, gar nə ghəci na: “Ava tə pətsa tsa' tsa naŋee mbə məni kwəma jikir na nee” kəa? Əy kala tsəgha, war kwəma kataŋ na kə sa gəzee nay, tawa ɗi ma ghwəy zləɓa kwəmee kia? 47 A na tsa Hyala ndəy, ta fa kwəma nzə va dza na. Sa nzana kala mbəzli Hyala ghwəy, va tsəgha fa ma ghwəy kwəma va» kə Yesəw. 48 Ma kə ka Zhəwifə kaa Yesəw na: «Nay gha kataŋ kwəma gəzaŋa ghəy va, nə ghəy: “Ndə ka Samari nza gha, zhini ndə gazlaka gha” pə ghəy kəsa» kə ghəshi. 49 Ma kə Yesəw na: «Ndə gazlaka nzeyew. Yənəy, dikə na sa fee dzəti Dirə, ma ghwəy na, kala ɗi ghwəy fə dikəə dzətee. 50 Pəla dikee kaa ghən tsee na na yaw, a ntsaa pəlara tsee dikə tiɓa. Ntsa vay, ghəci dza naa sla ngwəvə kən mbəzli diɓa. 51 Ə gəzaŋwəy ya, ta na navay, tsəgha na, war mba'a kə ndə kəsəvə kwəma gəzee na mbə nəfə tsa ciy, ka nata məti tsava ndə naciw» kə. 52 Ma kə ka Zhəwifə ngəci ki na: «Yawaa, nana kiy, a ghəy sənay karkar, ndə gazlaka nza gha, pə ghəy. Ma kar Abəraham ghəshi lə ka gəzə kwəma Hyala mbəradzə, mba'a ghəshi bəkwəshi gwa'a na, ka nata məti ntsaa kəsəvə kwəma gəzee na mbə nəfə tsa ciw, pə gha na. 53 Ma Abəraham ghəci jijiŋəy naci ki, mba'a mətiy na, war tərəŋwɓa tsa gha va dikə tsa məni gha kən tsa ci va na? Ya ka gəzə kwəma Hyala mbəradzəy pəŋw bəkwəshi ghəshi. Ndə ka wa ɓəti gha ghən tsa gha na gha kia?» kə ghəshi. 54 Ma kə Yesəw na: «War mba'a pən fal ghən tsee də'wə ghən tseyey, ka dza bamaa nza tə kwəma fal tsa vaw. Dirə tsa mə ghwəmə falra na tsee fal. Dirə tsa nə ghwəy va: “Hyala ghəy na” pə ghwəy. 55 Zhini kala sənay ghwəy ɓa. Yən nee kiy, e sənay. Mba'a pən ni, sənay yaw, pənəy, ndə dzərvə dzee zhəghəra kwərakwə ki, njasa nza ghwəy va. E sənay ta na tsee ghən, mba'ee kəsəvə kwəma ci mbə nəfə tsee. 56 Ndə nja jijiŋwəy Abəraham tsa gəzə ghwəy tsa sanay, dalala niy vəshiy na, ta nata vici dzee təzli ti. Ma sa tsəhəy vəghwə tsa va mba'a nayəy, dza na mba'a vəshiy dalala» kə. 57 Ma kə ka Zhəwifə na: «Ghaa wa nə gha, shaŋ gha ta mənti ya piya cifə mətsəkə ghala yakəŋa məndi na, hwəm nay gha Abərahamaa?» kə ghəshi. 58 Ma kə Yesəw na: «Ə gəzaŋwəy ya, ta na navay, tsəgha na, ghala məndi ghwəla ta ya Abərahaməy, yən tiɓa na» kə. 59 Ma sa favə ghəshi Yesəw zləɓakə kwəma va tsəgha na, mba'a nəfə tsa shi satiy. Tapə ghəshi mbə ɓasə hərezli, ta pə'wə li shi. Dza Yesəw naci mba'a mbəy və shi. Mba'a ghəlikəvərivay səvəri mbə ciki Hyala.

9

1 Ma sa tsəhəy Yesəw ge'i lə tsahwəti pi ghəci mbə dza na, mba'a nay tsahwəti ndə, ghwəlfə ghəci, ghala yakə məndi. 2 Ma kə mbəzli ta səɗa ci na: «A Metər, wa shiy mənishi yakə məndi ntsa tsətsə ka ghwəlfə tay? Va na ci kwəma jikir na ghwəlfəy na tanaa? Naa va na mənti mbəzliy yakə na?» kə ghəshi. 3 Ma kə Yesəw kaa zləɓanshi na: «Məniy ghwəlfə tsa kən ntsa tsa va kwəma ci jikir na, ya va na mənti mbəzliy yakəw. War ə yakə məndi tsəgha, ta mbə bərci Hyalaa civaa dzəti ngwəla kaa mbəzli, tə mbərkə kwəma ci. 4 Nay ghwəy na, ghala nza pi ghwəlay havəghwə, ka mbərə viciy, ghəra pə ghwəmməə ghəra sləni ntsaa ghwənikəra. Sa ka vərɗi səəkətay, ka dza ndəə mbay ghəra sləniw. 5 Ghala pətsa nzee tsa tikə tə hiɗi diy, yən na waŋ pi ta mbəzli tə hiɗi» kə Yesəw. 6 Ma sa gəzəkə na kwəma va tsəgha na, dza na pe' təfati ndighwər tə hiɗi, dza hwaɗ hwaɗivəshi lə dəvə ci jəwə, mba'a saɗatishi tə mətsəhi ghwəlfə tsa va. 7 Ma kə ngəci ki na: «Mbala pishə kwəma gha kwa kwəfa nə məndi va Shiləwe, kə məndi slən tsa nzə» kə. (Ma ɗi slən Shiləwe tsa vaa gəzəy, ntsa ghwənay məndi.) Mba'a ghwəlfə dzay dzəghwa kwəfa va, mba'a pishə kwəma ci. Ma zhəghəva naa səəkə na, ghəci mbə nay pi ɗiweŋ ɗiweŋ. 8 Ka ghalahiy, lə nihwəti mbəzliy niy nay ghəci mbə cə'wə shiy nza na, mba'a ghəshi nay mbə nay pi. Sa nay ghəshi na, dza ghəshi ka ɗəɗəw kwəma kwa jipə shi, a kə ghəshi na: «Ntsa sa ka ghwəmmə vaa nay mənzəy vəgha kwal ka cə'wə shiy tsəy?» kə ghəshi. 9 Dzəghwa bakə mbə mbəzli təhəvərivashi ta zləɓa kwəmaa dzəkən: «Ghəci na» kə nihwəti. «Awə, ghəci naw, tsahwəti ndə na sava nzana wa'i ghəci» kə ghəshi. Ma kə də'wə ghən tsa ci ki na: «Waa yən na» kə. 10 Ma kə məndi ngəci ki na: «njaa njaa səəkə na, ghwənishi mətsəhi gha, ka nay pi gha nana shiki?» kə məndi. 11 Ma kə na: «Waa ntsa nə məndi va, Yesəw, kə məndi slən tsa ci hwaɗivə na hiɗi lə dəvə ci jəwə, mba'a manatərashi tə mətsəhee, ma kə ngəra na: “Mbala pishə kwəma gha kwa kwəfa Shiləwe” kə. Ənkwa pən, mba'ee dzaa pishə. Ma sa pishə ya, tsa' pən na, yən mbə nay pi tsəgha» kə. 12 Ma kə ghəshi na: «Kwəmaa ntsa va sənzənva tsəy?» kə ghəshi. «A' sənay ya nda kwəma naw» kə ntsa va. 13 Ma fəca vici hwaɗivə Yesəw va hiɗi jəwə, mba'a saɗatishi tə mətsə ghwəlfə tsa va mba'a mbəliyəy, fəca vici dəkəva niy nza na. Dza məndi mba'am pəmanakəshi ntsa va kaa ka Farisahi. 15 Dzəghwa ka Farisahi kwərakwə ki, ka ɗəw kwəma va ghwəlfə tsa va, a kə ghəshi na: «A ntsa, ya sa niy nzana ghwəlfə gha niy nza kala nay piy, njaa njaa səəkə na zhini ghaa nay pi nanaa?» kə ghəshi. A kə ghwəlfə tsa va na: «Waa hiɗiy saɗati na tə mətsəhee jəwə. “Mbala pishamtishi” kə. Ma sa dzee pishishi na, mba'a mətsəhee ghwənishi ɗiweŋ, ka nay pee» kə. 16 'Wakəvə nava kwəma bakə mbə tihəvəri ka Farisahi kwa jipə shi ki. Ma kə nihwəti mbəzli mbə shi na: «Ma ntsaa ghərati sləni vay, ntsa Hyala naw, mba'a kəə ntsa Hyala nzay, ka dza naa məni sləni tsəgha na fəca vici dəkəva nzaw» kə ghəshi. Ma kə nihwəti na: «njaa njaa ka ntsaa kamaa ntsa Hyala mbay mənti sləni maɗaŋa maɗaŋa na va tsəghaa?» kə ghəshi. 17 Dzəghwa ka Farisahi va ka zhiniy ɗəw kwəma va ntsa ghwənita mətsə ci va diɓa, a kə ghəshi na: «A ntsa, njaa na kwəma gəzə ghaa dzəkən ntsaa ghwənantəŋa mətsəhi gha ni naghaa?» kə ghəshi. A kə ntsa va na: «Ma ta vəyay, ndə Hyala na, nə ya na nee» kə. 18 Ma mbəzli dikə dikə ni mbə ka Zhəwifə nashi ghalaɓa na, ɗi zləɓa ghəshi, kataŋ niy nza ntsa vaa ghwəlfə na ghwənishi mətsəhi ci, kə ghəshi, kala war sa ghəshi ɗəwti va mbəzliy yakəw. Dza ghəshi mba'a ghəshi harashi mbəzliy yakə ki. 19 Ma sa səəkəshi ghəshi na, tapə ghəshi ta ɗəw və shi, a kə ghəshi na: «Zəghwə ghwəy na sasa kataŋ na mbəzli ni? Kataŋ kataŋ sənay ghwəy, ka ghwəlfə ghwəy yakə na? Ya sa nzana tsəghay, njaa mənti na maɗi naa nay pi sana kia?» kə ghəshi. 20 Ma kə mbəzli va na: «A na na ghəyəy, a ghəy sənay zəghwə ghəy na, ka ghwəlfə ghəy yakə. 21 Ma ghwəni tsa ghwənishi mətsəhi ci, maɗi na ta nay pi sanay, nda wantsaa ghwənamtishi na, sənata nava ghəyəw. Ɗəwəm nava və, dikə na gar zləɓa kwəma ghəci də'wə ghən tsa ci» kə ghəshi. 22 Va wa gəzə ghəshi kwəma va tsəghay, sa nzana mbə hazləni ghəshi va mbəzli dikə dikə ni va mbə ka Zhəwifə. Sa nzana, mba'a ghəshi niy gəzəti kwa jipə shi: «Ntsaa dzaa ni: “Kəristəw Ntsa tivə Hyala na Yesəw” kəy, ta ɓanti dzam səvəri mbə ciki ɓasə va tsa ka Zhəwifə» kə ghəshi niy niy. 23 Va tsəgha nə mbəzliy yakə zəghwə va va: «Ɗəwəm və, aa kəliy gar zləɓa kwəma də'wə ghən tsa ci» kə ghəshi. 24 Zhini ka Farisahi da' ghəshi harvə ntsaa niy nza vaa ghwəlfə, ka zhiniy ɗəw kwəma və kwa baka səɗa diɓa, a kə ghəshi na: «Ntsa, sənzənvay, kwa kwəma Hyala nza ghwəmmə, gəzə pə gha gəzəkəvəri kwəma tsərtsər. A ghəy sənay, ndə məni kwəma jikir naa ntsa va, pə ghəy» kə ghəshi. 25 Ma kə ntsaa niy nza vaa ghwəlfə na: «Am, a na neyey, sənay ya nee, nda ndə məni kwəma jikir na na, nda kala tsəgha naw. Ma na neyey, shiy kwətiŋ na shi sənashee, ghwəlfə niy yakəram, ma nanay, mbə nay pee» kə. 26 Ma kə ghəshi ngəci na: «njaa məntəŋa na tay? A shi mənti na maɗi mətsə gha vaa ghwənitaa?» kə ghəshi. 27 Ma kə ntsa va na: «A mbəzli ni, e gəzaŋwəy kwəma na ngar nanzə məcanata gwa'a ɓay? A shi ɗi ghwəy ni mbə kwəma va, zhini ghwəy ɗəw bayaa? Naa, ə ɗi ghwəy məniŋwəy ka mbəzli ta səɗa ci kwərakwə shəkəna?» kə. 28 Sa gəzəkə ntsa va tsəgha na, dza ghəshi ka tsəərə, a kə ghəshi na: «Nighəvəŋəy tə gha wəzə. Gha ka na nzaa ntsa ta səɗa tsava ndə, pə gha. Lə ghəyŋəyshi na ghəyəw. Ghəy na na ghəyəy, mbəzli ta səɗa Məyizə nza ghəy. 29 A ghəy sənay, a Hyala niy gəzanci kwəma kaa Məyizə. A na tsatsa ndəy, sənay ghəy nda dzəghwa tima təzlikəvay naw» kə ghəshi. 30 Ma kə ntsaa niy nza vaa ghwəlfə na: «Kwəma maɗaŋa maɗaŋa naa nava ki, sa nzana va kala sənay pətsa səəkə na ti ghwəy, zhini mba'a ghwənantəra mətsəhee? 31 Nanzə kiy, a ghwəmmə sənay, kar Hyalaa yəmanshi kwəma mbəzliy məni kwəma jikir naw, war ntsaa ha'wə ti, ka məni kwəma ɗi na, na sa ka naa mananci kwəma ɗəw na. 32 Ghala nza ghwəmmə sana tə hiɗiy, səəkə ghwəmməə favə məndiy gəzə tsahwəti ntsaa ghwənanamti mətsə ntsa yakəm ka ghwəlfəw. 33 Kala va Hyala kə ntsa səəkə nzay, shi dza naa mbay mənti tiɓa ya jəw nzəw» kə. 34 «Gha sa yakəm mbə kwəma jikir na, mba'aŋa gha mbə pa' ndatsə na, zhini gha saa dzaa ɓanavəŋəy kwəma na?» kə ghəshi. Mba'a ghəshi ɓanti mbə ciki ɓasəva tsa shi ki. 35 Ma sa favə Yesəw məndiy gəzə, a ghəshi ɓanti ntsa mbəliti na va mbə ciki ɓasəva, kə məndi na, mba'a ghəshi kwəmay li. Ma kə ngəci sa kwəmay ghəshi na: «A ntsa, ɓanavə nəfə tsa gha gha kaa Zəghwə yakə ndə ngəri na?» kə. 36 Ma kə ntsa va na: «A Ntsaa sləkəra, gəzara nda wa ndə na, nzee mbəə ɓanavə nəfə tsee» kə. 37 Ma kə Yesəw ngəci na: «Ava ghəci na saa gəzaŋa kwəma tsa sənzənva, yən yən sa nighə gha tsa» kə. 38 Ma sa favə na tsəgha, a kə na: «A Ntsaa sləkəra, e ndaŋa nəfə tsee» kə. Tsəfəkwə tsəfəkwəy kwa səɗa Yesəw. 39 Ma kə Yesəw ki na: «Ta mbə shiy zhəghəshi səəkəree dzəti hiɗi, a mbəzli ghwəlfə ghwəlfə ni nay ma pi mbəə nay pi, ma ka mətsəə nay pi na, mbər niva ka ghwəlefesliy nay ma pi» kə. 40 Ma sa favə nihwəti ka Farisahi tiɓa vəgha Yesəw, ghəci mbə gəzə kwəma va na, tapə ghəshi ta ɗəw kwəma və, a kə ghəshi na: «Ghwəlefesli nza ghəy sana sənzənva kwərakwə tsəna?» kə ghəshi. 41 Ma kə Yesəw na: «War mba'a pə ghwəy: “Ghwəlefesli nzay” ka dza fətiy nza kən ghwəy nzaw. Sa nə ghwəy va ki: “Mbəzliy nay piy gə ghəy na ghəy” pə ghwəyəy, va tsəgha nza fəti kən ghwəy» kə Yesəw.

10

1 Dza Yesəw mba'a gəzəkə kwəma kwa fir, a kə na: «Ə gəzaŋwəy ya, ta na navay, tsəgha na, ya wa ntsaa dza maa dzəghwa səəmə teŋkesli kwa miy pətsaa dzəghwa səəmə, dza na mba'a dzəghway tə kələm dzəghwa səəməy, ndə ghəli na tsava ndə, zhini ndə zləghwə ghəci diɓa. 2 Ma na ntsaa dzakə kwa miy pətsaa dzəghwa səəməy, ghəci na ndə teŋkesli tsa slar tsa. 3 Ta ghwənanamti səəmə dza ntsaa ndəghwə ghi tsa va. Ka na dza na, ka haka teŋkesli ci vaa səvəriy dzəti ngwəla, lə slən lə slən ki. Sa nzana gwa'a gwa'a teŋkesli va sənata məli ci na, war ka ɗanci fəti ghəshiy səvəri. 4 Ka na dza, sa ka na harkəvərishi gwanashiy dzəti ngwəla na, ka 'wanshi kwal, ka nəw ghəshiy dzəmti. Sa nzana, gwa'a ghəshi sənaɓəhwə məli ci. 5 Ma na ntsa sənaɓəshi ma ghəshi liy, ka ɗi ghəshiy nəwəw. A ka ghəshiy hwəhwəshi və, sa sənaɓəshi ma ghəshi li» kə. 6 Tsəgha ɓəlanakəshi Yesəw fir tsa va. Ma ki na, favə kwəma va ghəshi nda dzəkən wa ɗi Yesəw gəzanshiw. 7 Zhini ma kə Yesəw ɓa na: «Ə gəzaŋwəy ya, ta na navay, tsəgha na, yən na miy pətsaa dzəghwa səəmə kəli məndi teŋkesli kwa. 8 Mbəzliy 'wakə kwal vaa səəkəshi pərɓa ghəshi kaa ngəra gwanashiy, ka ghəli na ghəshi, zhini ka zləghwə ghəshi diɓa. Sa səəkəshi ghəshi na, kala fa kwəma teŋkesli və shi. 9 Yən na miy dəgha. Mba'a kə ndə dzakəy kwayay, a tsava ndə taa mbəliy. Ta mbə dza naa dza, ka dzakə, ka səvəriy, ka kwəmavə shi zəmə ci. 10 A na ndə ghəli naci kiy, nay gha ghəci səəkəy na, war ta ghəli shiy, ka bəkwə shiy, ka laɗamtishi gwa'a tsəgha ka naa səəkə. Yən na nee kiy, ta mbə mbəzliy kwəmavə piy səəkəree. Piy tsa va na, ta kwa ndimndim, kala kəɗi ma. 11 Yən na ndə ndəghwə shiy tsa wəzə tsa. Ndə ndəghwə shiy tsa wəzə tsay, kar naa zlay piy tsa ci tə mbərkə teŋkesli ci. 12 Ma na ndə ndəghwə shiy tsaa ndəghwə shiy war ta kwəmavə gəna ci, kala ndə ndəghwə shiy tsa kataŋ tsa ghəci, zhini kala shi ci teŋkesliy, war nay ma na dəghwava jezl tsahwəy mbə teŋkesli na, bəvbəpə ka naa hwəy zlashi teŋkesli tiɓa. Ka dəghwava jezl dza na, ka zliy dzəmbə shi, mba'a zlərhəvəri teŋkesli ki. 13 Va wa hwəy na tsəgha zlashi teŋkesli va kiy, sa nzana war ta gəna ghəci ndəghwə shiy gwa'a tsəgha, kala kwəmaa shashanci tiɓa ta teŋkesli. 14 Yən na ndə ndəghwə shiy tsa wəzə tsa. Njasa nzana va, mba'a Dirə sənara, mba'ee sənay kwərakwəy, tsəgha sənashee teŋkeslee, mba'a ghəshi sənara kwərakwə. Ta zlay piy tsee dzee tə mbərkə ti shi. 16 A nihwəti teŋkeslee tiɓa tə ngwəlashi, kala tsəhəshi kwa səəmə diɓa. Ta dza dzee ɓasəkəshiy dzəghwa səəmə, nza ghəshi favə gaka məlee, nza ghəshi jakəshi ka garəwa teŋkesli kwətiŋ. Nzee nzaa ndə ndəghwəshi kwətira ki. 17 Tərəŋw ɗiti Dirə kwəmee sana, sa nzana mba'ee zləɓati zlanay ghən tsee kaa məti, ma nzee zhiniy zhakatira taa nza diɓa. 18 Ndə tiɓa ka mbay ɓəhwə piy tseyew. Yən lə ɗi tsee zləɓati na zlanay ghən tsee kaa məti. A bərciy zlanay ghən tsee kaa məti vəya, zhini lə bərciy zhakatira mbə məti vəya diɓa. Ava tsəgha na kwəma ndara Dirə ta mənee» kə. 19 Sa gəzəkə Yesəw tsəgha na, dza bakə mbə ka Zhəwifə zhiniy təhəshi, tə mbərkə kwəma ci va gəzəkə na. 20 Ma kə nihwəti mbəzli ɗaŋ mbə shi na: «A shiy mbə ghən ci, ndə gazlaka na, tawa fafa ghwəy kwəma ci va tay» kə ghəshi. 21 Ma kə nihwəti na: «Ka mbay ndə shi mbə ghən gəzəkə kwəma tsətsə naw. Ndə gazlaka na, mba'a mbay ghwənamti mətsəhi ghwəlfə na?» kə ghəshi. 22 Dza ka Zhəwifə mba'a ghəshi mənti makwaghwaa zəzəə dzəkən ghwəni ciki Hyala tsa mbə məlmə Zherəwzalem, sa mənta vici va ki. Kəghəli, ghala tir tasli ka makwaghwa vaa nza. 23 Dza Yesəw mba'a tsəhəy mbə tsə va. Dza na ka təwrə dzar mbə gərka nə məndi va «Gərka Saləmaŋw» kə məndi mbə ciki Hyala tsa va. 24 'Wakəvə ka Zhəwifə ɓasə ghəshi ɓasəkəvashi, dəzlətsəɓə ghəshi tsəɓay Yesəw. Ga' ghəshi ta ɗəw kwəma və, a kə ghəshi na: «A Yesəw, pa' hwəm dza ghaa nza mbə səəŋəy məhərli ghəy tay, wəzəɓa kəslatəŋəy gha na slən tə kwəma na, niy nza ghaa Kəristəw ntsaa tivə Hyala va sa» kə ghəshi. 25 Ma kə Yesəw ngəshi na: «Ghala ndatsə gəzaŋwəy ya kwəma vaw, ghwəy na shiy ɗi ma zləɓa. Ya kwataka sləni ghəree na maɗaŋa maɗaŋa na lə bərci ɓəra Dirəy, mbə ndəgha fəti naa dzəkənee. 26 Ya tsəgha nzə kiy, ndara nefer ghwəy ghwəy, sa kama ghwəy mbə teŋkesliy yaw. 27 Ma ni ya va teŋkesliy, a ghəshi sənaɓəhwə nee məli. Ka nəwra tə səəbee. Mba'ee sənashi shi ya kwərakwə. 28 Ta ɓanavəshi piy tsaa kəɗi ma dzee, ka dza ghəshiy zashi tepəw. Tsahwəti ndə tiɓa dzaa mbay zləghwəhwəshi mbə dəvə yaw. 29 A Dirə tsaa ndarashi va mbə dəvee taŋəti shiy gwa'a gwa'a tə dikə. Tsahwəti ndə tiɓa mba'a dzaa mbay zləghwəhwə shi mbə dəvə ciw. 30 Na na ghəy ghəy lə Dirə kiy, ndə kwətiŋ nza ghəy» kə Yesəw. 31 Dza ka Zhəwifə ka zhiniy imə hərezli ta pə'wə Yesəw li shi diɓa. 32 Ma kə Yesəw ngəshi na: «Ya sa nzana sləni wəzə na yən ghərati kwa kwəma ghwəy lə bərci ndara dirə, mba'a ghwəy nata kiy, ta nama mbə kwəma va ɗi ghwəy zhiniy pə'wəra lə hərezli kia?» kə. 33 Ma kə ka Zhəwifə na: «Va sləni wəzə na mənti gha ɗi ghəy pə'wəŋa lə hərezliw. Ma kwəma pə'wəŋa ghəy tiy, sa dzəmbəŋa gha va mbə gəzə kwəma sawaa dzəkən Hyala. Ndə ngəri gha na, dza gha ka ɗi zhəghə ghən tsa gha ka Hyala» kə ghəshi. 34 Ma kə Yesəw ngəshi na: «A məndi tsasliti mbə zliya kwəma pəhəti ghwəy, ma kə Hyalay: “Ghwəy na hyalahi” kə. 35 Zhini diɓa kiy, a ghwəmmə sənay, ma kwəmaa gəzəkəvata mbə Zliya Hyalay, ka mbay ndəə bashamtiw. A Hyala fanati slən gwa'a kaa mbəzli ɓanakəshi na va kwəma nzə: “Ghwəy na hyalahi” kə ngəshi. 36 Yən sana kiy, Hyala təravəra na mba'a ghwənikəra tikə tə hiɗi ni. Njaa njaa ka ghwəy ni ɓa na: “Kwəma sawaa gəzee dzəkən Hyala” pə ghwəy ki, yən patsəŋwəy kwəmaa dzəti ngwəla: “Zəghwə Hyala nzee” pən kia? 37 Mba'a kə sləni ghəratee, kala sləni Dirəy, ghalaɓa na ka ɓəra nefer ghwəy ghwəy ma. 38 War sləni Dirə karkar kə sa ghəree vay, ya kala ɓəra nefer ghwəy ghwəy na, zləɓatim sləni ghəratee va gwa'a tsəgha. Ghalabay, ta sənay dza ghwəy njasa nza Dirə mbə ya, yən kwərakwə na, mbee» kə Yesəw. 39 Zhini ka Zhəwifə tapə zhimbəshi mbə pəla kwal tsaa kəsə ci diɓa, dza na mba'a mbəliy və shi. 40 Mba'a dzaa taŋəy dzəvəri tsahwəti həlbə tsa həl Zhərdeŋ, ge'i tə pətsaa niy məni Zhaŋ va batem. Dza na mba'a nzəyəy. 41 Dzəghwa ɗaŋ nihwəti mbəzli səəkəshiy dzəvəgha. A kə ghəshi na: «A ghwəmmə sənay, mənəhwə kwəma maɗaŋa maɗaŋa na Zhaŋ ya kwətiŋəw. Nanzə kiy, ya namaɓa kwəma gəzəkə naa dzar ntsa gwanata na, tsəgha ghənzə» kə ghəshi. 42 Ɗaŋ mbəzli tə pətsa va ɓanavə nefer shi kaa Yesəw.

11

1 Dza zəlghwə mba'a kəsəvə tsahwəti ndə mbə məlmə Betani, Lazar, kə məndi slən tsa ci. Betani vay, məlmə nza kar Marəy va, ghəshi lə zhambəghəta Martə mbə na. 2 Ma Marəy vay, ghənzə na maliy niy ɓasliti shiɗshiɗ Ndə sləkəpə va lə 'wərdi, zhini mba'a niy saɗamtishi lə shiti mbə ghən nzə. Zəmbəghəta Lazar na sa gwərapəy tsa va. 3 Dza ghəshi lə zhambəghəta bakanashi ki, ghwəni ghəshi ghwənay ndə ta dza ghəciy gəzə kaa Yesəw. A kə taa ni na: «A Ndə sləkəpə, wa vanay madigaŋa tərəy gwərapəy, kə məndi» kə taa ni. 4 Ma sa favə Yesəw bar tsa zəlghwə tsa Lazar va ki, a kə na: «Nay kwəma zəlghwə tsa Lazar va ghwəy na, məniy zəlghwə tsa vaa zəlghwə ta mətiy ghəci və bətəw. Zəlghwə tsaa dzaa ci dikə tsa Hyala tərəŋw tsa ci, lə ta mbə məndiy fə bamaa dzəti dikə tsa Zəghwə Hyala na» kə. 5 Yesəw kiy, tərəŋw niy ɗi na kar Martə lə Marəy mba'a zəmbəghəshi Lazar. 6 Ya tsəgha nzə, ləy hwəm sa favə na zəlghwə tsa Lazar va na, mba'a mənti vici bakə diɓa tə pətsa nza na va. 7 Ma kə kaa mbəzli ta səɗa ci lə hwəm vici bakə na va ki na: «A mbəzli ni, zhəghəva ghwəmməə zhəti hiɗi ka Zhəwde» kə. 8 Ma kə ghəshi na: «A Metər, a gha nay nanzə hiy hi ɗaŋ ghala səəkə ka Zhəwifə mbə pəla pəəsliŋa lə hərezliw, zhini a ghwəmmə zhaa zhəmbə ɓa, pə gha na?» kə ghəshi. 9 Ma kə Yesəw na: «A ghwəy sənay tsahi məŋ lə bakə na waŋ pi mbə vici kwətiŋ. Mba'a kə ndəə dza havəghwəy, ka tsati təhwəni tə səɗa ciw. Sa nzanay, mbə nay pi na, va waŋ tsa havəghwə. 10 Ma mba'a kə ndəə dza həvirəy, ta tsa dza təhwəni tə səɗa ci ghalaɓa. Sa ka na nay ma pi, sa nzana kala waŋ pi və» kə. 11 Tsəgha gəzanakəshi Yesəw kwemer va, zha ma kə ləy hwəm ki na: «A madigammə Lazar ɓəti hi, nanzəy, ta dza dzee fərghakati» kə. 12 Ma kə mbəzli ta səɗa ci na: «Əy, a Ndə sləkəŋəy, ma ghənzə tsəgha tə hi kəy, ta mbəliy dza na» kə ghəshi. 13 Ma na Yesəw naciy, a Lazar mətiy, na kwəma ɗi na gəzanshi. Ma mbəzli ta səɗa ci na, favə kwəma va ghəshiw, hiy ɓəhwə na kataŋ, kə ghəshi. 14 Zhini ma kə Yesəw bazhə bazhə ngəshi na: «Wa mətiy mətiy Lazar. 15 Dalala vəshiree ta kwəma kən ghwəy sa mətiy na va, kala tsəhəree vəgha, nza ghwəy mbəə ndara nefer ghwəy. Nana kiy, dzamməm dzəvəgha!» kə. 16 Ma kə Təmasə tsa har məndi vaa ihwəli kaa nihwəti mbəzli ta səɗa Yesəw na: «Dza ghwəmmə kwərakwə, a ghwəmmə dza ta bəkwə kwasəbə Ndə sləkəmmə» kə. 17 Dzəghwa kar Yesəw lə mbəzli ta səɗa ci ki ndəs tsəhəshi mbə məlmə Betani. Ma maɗi ghəshiy tsəhə na, məndi lamti Lazar, ka mənti vici ghəci faɗə kwa kwəli. 18 Məlmə Betani vay, ndəkwə ndəkwə na lə Zherəwzalem, gar kiləwmetər mahkanəy na kwa jipə shi gwa'a tsəgha. 19 Dza ka Zhəwifə, mba'a ghəshi səəkəshi tiɓa ɗaŋ, ta səkwə kar Martə lə zhambəghəta Marəy, lə ta dəpanshi nefer shi va kwəma məti zəmbəghəshi va ki. 20 Ma kə məndi kaa Martə na: «A Yesəw səəkəy, mbə səəkə na» kə məndi. Ma sa favə na na, dza na pəlhəm kafəta, ka dza ta ka'wə kwa kwal. Ma Marəy nanzə ki na, gwəŋəta mənzəy kəghi. 21 Ma sa kə 'wəvə Martə Yesəw ki, ma kə na: «A Ndə sləkəra, a is, mba'a pə gha niy nza tiɓa nza na, ka mətiy zəmərə tsa nzaw. 22 Ya tsəgha nzə kiy, e sənay, ya sana nzə ɗəw gha shiy, ya nimaɓa va Hyalay, ka zlay ɓəŋashiw» kə. 23 Ma kə Yesəw ngəta na: «Ta zhəkəməy dza zəməŋa kwa kwəli pəra Martə, e gəzaŋa» kə. 24 Ma kə Martə na: «Yaŋ, e sənay ta zhəkəməy dza na kwa kwəli fəca dza nihwəti mbəreketiy səəmə kwa kwəli, fəca dza hiɗiy kərə» kə. 25 Ma kə Yesəw na: «Martə, yən na ntsaa zhini mbəzli zhakati mbə məti, ka ɓanshi piy tsaa kəɗi ma kaa mbəzliy bəkwəshi. Ntsaa ndara nəfə tsa ciy, tə ghwəməy dza naa nza, ya ə mətiy na. 26 Ntsa tə ghwəməy tsa diɓay, mba'a kə ndara nəfə tsa na, ka məti na bətə teepəw. Zləɓavə kwəma va gha tsəgha na, pə gha sa?» kə Yesəw. 27 Ma kə Martə na: «Yə tsəgha na Ndə sləkəra, e zləɓavə, gha na Kəristəw Zəghwə Hyala, saa niy gəzəm va dzaa səəkəə dzəti hiɗi» kə. 28 Ma sa gəzəkə Martə kwəma va tsəgha na, mba'a dzaa kəsata zhambəghəta Marəy. A kə ngəta ɗahwə ɗahwə na: «A Marəy, a Metər tsa ghwəmmə səəkəy, mbə harŋa na» kə. 29 Ma sa favə Marəy kwəma va tsəgha na, pəlhəm kafəta, ka diva ta dzəvəgha Yesəw. 30 Ghala pətsa va na, Yesəw ghwəla ta tsəhə mbə məlmə di, ghəci war tiɓay tə pətsa kwəmə Martə va li. 31 Ma sa nata ka Zhəwifəə niy nza va vəgha Marəy ta dəpanta nəfə tsa nzə ghənzəə səvəri lə diva na, dza ghəshi ka nəw tə səəbə. «Nda dzəti kwəli dza na ta wahə» kə ghəshi. 32 Ma sa tsəhəta Marəy tə pətsa nza Yesəw va, mba'a nay na, dza na tsəfəkwə tsəfəkwəta tiɓa kwa səɗa Yesəw. Ma kə ngəci na: «A Ndə sləkəra, a is, mba'a pə gha niy nza tiɓa nzay, ka mətiy zəmərə tsa nzaw» kə. 33 Ma sa nay Yesəw ghənzə mbə wahə, zhini tsəgha ka Zhəwifəə səəkəshi va kwasəbə mbə wawahə kwərakwə ɓa na, dza hwər tsa ci ka maɗi ta slanci ti shi tərəŋw tərəŋw, gar taŋamti bərci. 34 Dza na ka ɗəw və shi, a kə na: «Kwəma lamti ghwəy sənzənva tsəy?» kə. Ma kə məndi ngəci na: «A Ndə sləkəpə, vanta kwəli ci tikə, ndi natama» kə məndi. 35 Dzəghwa Yesəw ka wahə. 36 Ma kə ka Zhəwifə tiɓa sa nata ghəshi nava kwəma na: «Kay, nighətim njasa ɗiti Yesəw ntsa di» kə ghəshi. 37 Ma kə nihwəti mbə shi na: «Ya sa nzana mba'a ghəciy mbay ghwənamti mətsəhi ghwəlfə kiy, tawa niy daməti ma na məti va ɓə Lazara?» kə ghəshi. 38 Zhini mətsəhə hwər tsa Yesəw mətsəhəti slanci ta Lazar tiɓa tərəŋw tərəŋw, pəkw dzay dzəti kwəli. Mbə ləgwə niy nza kwəli va, mba'a məndi kalay lə hərambəzli. 39 Ma sa tsəhəy Yesəw ki, a kə kaa mbəzli tiɓa na: «Kafantim hərambəzli va mbəzli ni» kə. Ma kə Martə, zhambəghəy Lazar tsaa mətiy va na: «A Ndə sləkəpə, tawa kia! Mbə zən dza naa nza sənzənva. Sa nzanay, kwa faɗə vici ci na ndatsə ghala lamti məndi» kə. 40 Ma kə Yesəw na: «A Martə, niy gəzaŋee: “War ndara ma gha nəfə tsa ghay, ta nay dikə tsa Hyala dza gha?” pən sa» kə. 41 Mba'a məndi ɓanti hərambəzli va ki. Ma sa ɓanti məndi na, 'wakəvə Yesəw kaa kwəma ciy dzəta ghwəmə mba'a kafata, tapə ta cə'wə Hyala, a kə na: «A Didi, 'wəsa nə ya ngəŋa, sa nzana, mbə fəra kwəma ɗəwee ghaa dzəghwa. 42 E sənay, mbə fəra nza ghaa dzəghwa, ya hwəm diɓa. Va wa gəzee tsəghay, ta mbə mbəzliy tsəɓayra ni tikəə favə, mba'a ghəshi zləɓati tsərtsər, gha ghwənikəra na, kə ghəshi» kə Yesəw. 43 War sa gəzəkə na kwəma va tsəgha, a kə zlaŋzlaŋ na: «Lazar, səəmə!» kə. 44 'Wakəvə mbəri mba'a səəməy, pəərə pəərə shiɗshiɗ ci lə dividivi ci lə məgapa, mba'a gəjer mbə kwəma ci. Ma kə Yesəw kaa mbəzli tiɓa na: «Palamtim shi va ti a ghwəy zlay dzay!» kə. 45 Mbə ka Zhəwifəə niy səəkəshi va ta nighə kar Marəyəy, mba'a nihwəti ɗaŋ ɓanavə nefer shi kaa Yesəw sa nata ghəshi kwəma mənti na va maɗaŋa maɗaŋa na. 46 Ma nihwəti mbəzli mbə shi na mba'a ghəshi dzaa gəzanshi shi mənti Yesəw va gwa'a kaa ka Farisahi. 47 Dza ka Farisahi lə mbəzli dikə dikə ni mbə ka ta Hyala ɓasə ghəshi ɓasətəvashi lə ka sləka kwəma mbə ka Zhəwifə, ta sləka kwəmaa dzəkən Yesəw. A kə ghəshi na: «njaa njaa dza ghwəmməə məni sana kia? Avanay mbə ghəra sləni maɗaŋa maɗaŋa naa ntsa tərəŋw sana. 48 Mba'a pə ghwəmmə ni, zlay ghwəmmə, a ghəci məni sa ci tsəgha pə ghwəmmə na, mbəzli gwanashi dza naa ɓanavə nefer shi. Ma sa ka mbəzliy sləkəmmə dikə dikə ni mbə Rəm favəy, ta səəkə dza ghəshiy dzashiy dzəmbə kwəma va, ka ghəshi dza na mba'a ngəzlamti ciki Hyala tsa ghwəmmə, kərəp zamti mbəzli mbə hwəlfə ghwəmmə» kə ghəshi. 49 Ma kə ndə mbə shi, Kayifə, kə məndi slən tsa ci, dikə tsa ka ta Hyala ghəci mbə piya va na: «A navam tay, ka ɗi ghwəy fə ghən ta kwəma nanzə tepəw. 50 Ə təkə ma ghwəy, wəzəɓa mətiy ndə kwətiŋ tə mbərkə mbəzli gwanashi na, kən na ka məndi səəkəə zamti hwəlfə ghwəmmə, pə ghwəy na?» kə 51 Ma kwəma gəzəkə na va tsəgha nay, lə sənata kwəma ci tarəvə na gəzə nzəw. Sa nzana, dikə tsa ka ta Hyala ghəci mbə piya va, na kanambə Hyala kwəma gəzə na vaa səvəri, nja kwəma ghyaghya nzə. Va tsəgha gəzə naa dzəkən məti dza Yesəw ta mətiy tə mbərkə hwəlfə ka Zhəwifə gwanashi. 52 Ta mbərəkə hwəlfə ka Zhəwifə lə ndərazhi Hyala tihəvərivashi gwa'a mətiy na, ta ɓasətishi ta nza ghəshiy mbəzli kwətiŋ ni. 53 Ma sa gəzəkə Kayifə tsəgha ki na, dzəghwa mbəzli dikə dikə ni mbə ka Zhəwifə mba'a ghəshi sləkati kwəmaa dza ta pəəsli Yesəw fəcava ki. 54 Va tsəgha zhini ma Yesəw ci ghən tsa ci dzar mbə ka Zhəwifə ghwəla. Dza na mba'a dza nzəyəy mbə nahwəti məlmə ndəkwə vəgha gamba, ghəshi lə mbəzli ta səɗa ci, Efərayim, kə məndi slən tsa məlmə va. 55 Dzəghwa vici makwaghwa ka Zhəwifə va ka məndiy har Pakə, mba'a kətikəvata. Dza mbəzliy səəkə dzar mbə məlməhi ghənghən ghənghən, mba'a ghəshi ɓasəkəvashi ɗaŋ dzəmbə məlmə Zherəwzalem, vici tsə va ghwəlaa tsəhə, ta mbə ghəshiy gwamamti vəgha shi njasa ka məndiy məni mbə kwəma jiji shi. 56 Dza mbəzli va ka pala Yesəw mbə mbəzli. Ma ghəshi mbə ciki Hyala ki, sa nay ma ghəshi na, dza ghəshi ka ɗəw kwəma kwa jipə shi, a kə ghəshi na: «njaa na kwəma təkə ghwəmmə tay, ta səəkə dza na ta tsə na tanaa, naa kala dzaa səəkə?» kə ghəshi. 57 Mba'a mbəzli dikə dikə ni mbə ka ta Hyala, ghəshi lə ka Farisahi niy gəzəy kaa mbəzli: «Nza ndə səəkə gəzanshi, sa ka na nay Yesəw tə pətsa nza na, ma nza məndi dza kəsəhwə» kə ghəshi niy ni.

12

1 Tərəmbə vici kwaŋ ta makwaghwa Pakə ki. Dza Yesəw mba'a 'wati kwal dzay dzəmbə məlmə Betani, dzəmbə məlmə Lazar tsaa zhinikəmə na va kwa kwəli. 2 Mba'a məndi tanati shi zəmə ghənghən ghənghən ngəci mbəɓa. Tiɓa Lazar ghəshi lə nihwəti mbəzli mbə zəmə shi zəmə tanati məndi va kaa Yesəw ki. Ma ghala pətsa va ki na, Martə saa tsəva mbə ɓaɓanshi shi zəmə ngəshi. 3 Ma ghəshi mbə zəmə shi va tsəgha na, mba'a Marəy ɓəvə 'wərdi tə dimə, sa tati məndi tə Nardə ɗewɗew, gar paf kwa magwaji ti kən, mba'a dzaa ɓaslanati tə shiɗshiɗ Yesəw. Ləy hwəm sa ɓaslamtishi na na, mba'a saɗanamti shiɗshiɗ ci va lə shiti mbə ghən nzə. Dza ciki tsa nza ghəshi va mbə gwanay ki, ka zən war 'wərdi va ja' ja'a. 4 Ma kə Zhəwdasə Isəkariyətə, tsahwəti ntsa mbə mbəzli ta səɗa Yesəw va, saa dza va ta nga ɗafa ti na: 5 «A is, tawa niy ɗəlamti ma ghwəmmə 'wərdi naa, pavə gəna ti gar mbəl bələkwə bələkwə mahkan, mba'a ghwəmmə tahanavə kaa ka ndərma nza kia?» kə. 6 Kwəma gəzə na va tsəghay, sa nzana, mbə shashanci kwəma kən ka ndərma naw. Sa nzana va, və məndiy fə gənay, nza ghəli sa ci, njasa sənaɓəy na mbə ghəli nzə nə na. 7 Ma kə Yesəw ngəci na: «A ntsa, zlata mali va, ka gəzanta kwəma gha ma. Sləni dza məndiy məni, sa ka məndi laraa dzəghwa kwəli na sa 'wati na va məni, e gəzaŋa. 8 Ma na ka ndərmay, tiɓa nza ghwəy li shi gar nganavəshi shiy ghwəy ya hwəmɓa. Na tsee ghən nee kiy, ka dza ghwəmməə nza ndimndim tikə lə ghwəyəw» kə Yesəw. 9 Dza vərəm ka Zhəwifə tərəŋw, mba'a maɗiy ta dzaa dzəmbə məlmə Betani sa favə ghəshi: «Mbə məlmə va na Yesəw» kə məndi. Kwataka ta Yesəw gwa'a tsəgha maɗishi ghəshi diɓaw, lə ta dza ghəshiy nay Lazar tsa zhanakati Yesəw va mbə məti gəzə məndi na diɓa. 10 Dzəghwa mbəzli dikə dikə ni mbə ka ta Hyala ki, mba'a ghəshi tarəkə paslamti Lazar kwərakwə. 11 Sa nzana, ɗaŋ mbəzli mbə ka Zhəwifə zlashi mbə na shi va kwəma, ka dzashi ta nəw Yesəw, mba'a ghəshi ɓanavə nefer shi ngəci tə mbərkə zhəkəmə tsa Lazar va kwa kwəli. 12 Ma way pi tə həzlimə va, sa favə vərəm tsa ɗaŋ tsa va niy ɓasəy mbə Zherəwzalem ta tsə makwaghwa Pakə: «Ava Yesəw mbə səəkəə dzəmbə Zherəwzalem» kə məndi na, 13 'wakəvə ghəshi tsəgha ka kəsli bali, ta slikwə dividivi slərpə ta dəvə shi, ka dzashi ta ka'wə Yesəw kwa kwal. Dza ghəshi ka ngwəmə lala zlaŋzlaŋ, a kə ghəshi na: «'Wəsa kaa Hyala! Təfanati miy tsa nzə Hyalaa sləkəpə kaa ntsaa səəkəy tsa mbə slən tsa nzə! Təfanati miy tsa nzə Hyala kaa mazə tsa ka Izərayel tsa!» kə ghəshi. 14 Dza Yesəw ndəs kəsata kwantəmca, taram dzəməy mə, ka dzaa dzəmbə Zherəwzalem, nja kwəma gəzəkə məndi va mbə Zliya Hyalaa dzəkən, a kə məndi na: 15 A mbəzli mbə məlmə Shiyaŋw, əntaa ghəy hazləni ma! Ava ghwəy nay mazə tsa ghwəy, dallə mə zəghwə kwantəmca mbə səəkə, kə məndi. 16 Ghala pətsa məniva shi vay, niy favə kwəma ɗi ghəshi gəzə mbəzli ta səɗa ci diw. Ma ləy hwəm sa dzay Yesəw dzəmbə dikə tsa ci va Hyala mə ghwəmə ki na, mba'a ghəshi zəzəvə. A kə ghəshi na: «Ma shiy niy məni mbəzli va kaa Yesəwəy, a məndi niy gəzəkəshi tsəghaa dzəkən mbə Zliya Hyala va sham» kə ghəshi. 17 Ghala pətsaa har Yesəw va Lazar səəmə kwa kwəli, mba'a zhanakati mbə məti kiy, vərəm ɗaŋ niy nza na tiɓa. Mba'a ghəshi niy slanakəshi shiy niy nashi ghəshi kaa nihwəti mbəzli kwərakwə ki. 18 Va tsəgha ɓasəkəvay ndə ngəri ɗaŋ tsəgha ta ka'wə Yesəw ki. Sa nzana mba'a ghəshi favə kwəma maɗaŋa maɗaŋa na məni na. 19 Ma kə ka Farisahi kwa jipə shi ki na: «Njaa dza ghwəmməə məni kia? Shi dza ghwəmməə ghakə tiɓa ghwəla ya jəw nzəw. Ava mbəzli gwanashi maɗiy dzashi ta nəw kwəma ci» kə ghəshi. 20 Mbə mbəzliy niy ɓasəkəvashi vaa dzəmbə məlmə Zherəwzalem ta pəra'wə dividivi shi kaa Hyala ge'i lə vici makwaghwa Pakəy, a nihwəti ka Gərekə niy nza na mbə shi. 21 Ghavə ghəshi, ghəshi ka Gərekə va, mba'a ghəshi səəkəshiy dzəvəgha Fəlipə, ndə ka Betəsayda tə hiɗi ka Galile, ma kə ghəshi ngəci na: «A ntsa dikə tsa, a ghəy ɗi kwəmay lə Yesəw» kə ghəshi. 22 Dza Fəlipə mba'a dzaa gəzanci kaa Andəre. Dza ghəshi bakanashi mba'a ghəshi dzaa gəzanci kaa Yesəw: «Ava məndiy ɗəwŋa» kə ghəshi ki. 23 Ma kə Yesəw kaa zləɓanshi na: «Nana kiy, a vəghwə tsa va məniy, ta fəva dikəə dzətee, yən Zəghwə yakə ndə ngəri. 24 Ə gəzaŋwəy ya, ta na navay, tsəgha na, kala ɓəvə hwəlfə ha kə ndə, mba'a tsaŋwambə mbə hiɗiy, kwətiŋta ka naa nza, ka mətsəhəw. War məndi tsaŋwambə na mbə hiɗi, mba'a pəsəta ka naa gha səghəta ɗaŋ. 25 Tsəgha na lə ke ngəri kwərakwə. Ntsaa njəɗi piy tsa ci tikə tə hiɗiy, ta zay dza piy tsa tsava ndə. Ma ntsaa njəɗi ma piy tsa ci tikə tə hiɗi na, ta kwəmavə piy tsaa kəɗi ma dza na. 26 War mba'a kə ndəə ɗi nza ka ndə ghəraɗa sləniy, nəw kə ntsa vaa nəwra. Nza ndə ghəra sləni tsee nzəy tə pətsa dzee nza kwərakwə. Ma ntsaa ghəraɗa sləni kiy, ta falti kwəma ci dza Dirə tərəŋw diɓa» kə Yesəw. 27 Zhini ma kə Yesəw ɓa na: «Sanay, a məhərlee səəta. Wəzəɓa njaa məntee bay tay? Wəzəɓa nə ya kaa Dirə: “A Di, mbəlantəra səvəri mbə ngəra'wə tsa dzee tsa ta sa” pən ta na? Tiɓaw, war ta sa ngəra'wə tsa dzee tsa ta sa səəkəree. 28 “A Di, fə bamaa dzəti slən tsa gha” nə ya» kə. Dzəghwa, ma kə gaka məli ndə kaa zləɓanci kwəma səəkə mə ghwəmə ki na: «E fati bama ti, ta zhini dzee mətsəhə fəə dzəti ka yəwən diɓa» kə. 29 Ma kə vərəm tsa tə pətsa va gwa'a sa favə na gaka məli va na: «Fam məli van sa gərgərəy na» kə ghəshi. Ma kə nihwəti mbə shi na: «Am, awə, məli ndə kwal tsa Hyala na sava gəzanci na kwəma» kə ghəshi. 30 Ma kə Yesəw na: «Ma gaka məli favə ghwəy vay, ta kwəmee səəkəta naw, əhəŋ, war tə ghwəy na. 31 Avanay vəghwə tsa dza Hyalaa ɓasə ngwəvəə dzəkən mbəzli tə hiɗi ti ki. War sənzənva dza na ta ɓanti mazə tsa tə hiɗi ni tsa. 32 Ghala pətsa dza məndi vaa kafara vəgha tsəməy, ta harəhwə mbəzli dzee dza gwa'a gwa'aa dzəvəghee» kə Yesəw. 33 Ma mbə kwəma gəzəkə na va tsəgha na kiy, ciy citəpə na gəla məti dza na ta məti. 34 Ma kə vərəm tsa tiɓa va ngəci na: «Sa ka Kəristəw Ntsa tivə Hyala səəkəyəy, war tiɓa dza naa nza tə ghwəmə ta kwa ndimndim, kə kwəma ɓənivə ghəy mbə zliyahi kwəma ghəy pəhəpəhə na. Zhini ma pə gha ɓa na: “Ghala pətsa dza məndiy kafay Zəghwə yakə ndə ngəriy dzəvəgha tsəm” pə gha. A ndə na Zəghwə yakə ndə ngəri tsa va diɓa kia?» kə ghəshi. 35 Ma kə Yesəw na: «A mbəzli ni, nana diy, ghwəlay na waŋ pi mbə ghwəy ta vici jəw. Mbatsəm dza ta waŋ pi tsa va, vantaa kwəsli səəkəə kəələhwəŋwəy. Sa nzanay, ntsaa dza mbə kwəsli na, ka sənay na dzəghwa tə pətsa kəɗi na səɗa ciw. 36 Va tsəgha kiy, wəzəɓa zləɓavə ghwəy waŋ pi tsa va ghala pətsa nza na tsa ghwəlay lə ghwəy di. Ta mbə ghwəy zhəghəŋwəy ka mbəzli mbə waŋ pi» kə Yesəw. Ma sa gəzamti Yesəw kwəma va tsəgha na, mba'a dzay kərakə, dzaa mbəy və shi. 37 Ɗi ghəshiy ɓanavə nefer shi kaa Yesəw, ya tsəgha nzana, mba'a ghəci məmənəhwə shi dimədimə ni ɗaŋ kwa kwəma shiw. 38 Ma mənti ghəshi tsəghay, ta mbə kwəma niy gəzəkə ndə Hyala Ezay va mbə zliyaa dzəghwata kwa, a kə niy niy: A Hyala kwa sləkəpə, wa ntsaa zləɓa kwəma gəzə ghəy kia? Kaa wa cinti gha bərci kəətipə gha li kia Ndə sləkəpə? kə Ezay niy ni. 39 Zhini ɓa mba'a Ezay gəzəkə nda sa wana ɓanavə ma ghəshi nefer shi kaa Yesəw, a kəy: 40 A Hyala ghwəlfay mətsəhi shi, mba'a dəŋɗay məhərli shi. Tawa ghwəlfay na mətsəhi shiy, əntaa ghəshi nay pi. Tawa dəŋɗay ma məhərli shiy, vantaa ghəshi sənata kwəma, «Zhini əntaa ghəshi zhiniy zhəghəvaa səəkəə dzəvəghee, gar mbayee zhiniy mbəlantishi diɓa» kə Hyala, kə Ezay. 41 Sa wana gəzə Ezay kwəma va tsəghay, sa nzana, mba'a ghəci nay dikə tsa məni Yesəw. Na gəzə na kwəmaa dzəkən tsəgha. 42 Ya tsəgha nzə kiy, ɗaŋ niy nza nihwəti mbə mbəzli dikə dikə ni mbə ka Zhəwifə, mba'a ghəshi ɓanavə nefer shi kaa Yesəw. Kala ɗi ci ghən tsa shi ghəshiy səvəri bazhə bazhə. Sa hazləni ghəshi va ka Farisahi, vantaa ghəshi ɓantishi səvəri mbə ciki ɓasəva tsa shi. 43 Sa nzana ɗiɓa fal tsa falshi ke ngəri ghəshi niy ɗi kaa fal tsa Hyala. 44 Dza Yesəw ka gəzə kwəma zlaŋzlaŋ, a kə na: «Favə tə ghwəy, ya wa ntsaa ndara nəfə tsa ciy, kaa ngəra kwətira ndara na nəfə tsa ciw. Aa ɓanavə nəfə tsa ci kaa ntsaa ghwənikəra kwərakwə. 45 Mba'a kə ndə naray, a ntsa va nay ntsaa ghwənikəra kwərakwə ɓa. 46 Yənəy, nja waŋ tsaa mbərə kaa mbəzli səəkəree tikə tə hiɗi. Vantaa ntsaa ndara nəfə tsa ci nzəy mbə kwəsli. 47 War mba'a ndə favə kwəma gəzee, dza na kala ɗi fəti ghəci tiy, yən dza naa ɓanci fəti na tsee ghənəw. Sa nzanay, səəkəree ta ɓasə ngwəvəə dzəkən mbəzli tə hiɗi niw, war ta mbəlishi səəkəree. 48 Ma ntsaa zhiniɗa ghən kala ɗi zləɓa kwəmee ghəciy, a ntsaa dzaa ɓasə ngwəvəə dzəkən tiɓa. Kwəma gəzee na dza naa sla ngwəvəə dzəkən ndə fəca dza hiɗiy kərə. 49 Sa nzanay, nahwəti kwəma tarəvee gəzəkə lə bərcee tiɓaw. War kwəma Dirə tsaa ghwənikəra va na sava. Ghəci ka naa gəzara kwəma, ma kee gəzə ya na kee canshi kaa mbəzli nzə gwa'a. 50 Kwəma gəzaŋwəy na va məni nzəy, e sənay, kwəmaa dzaa ɓəŋwəy piy tsaa kəɗi ma na. War kwəma gəzəkəra Dirə dzee gəzə gwa'a tsəgha» kə Yesəw.

13

1 Dzəghwa ki, sa tərə hi kwətiŋ ta vici makwaghwa Pakə ki na, mba'a Yesəw sənay tsəgha, vəghwə tsa ci na sava səəkəy na ta ɓarvay ghəciy zlashi hiɗi ni, ta dzay dzəmə ghwəməə dzəvəgha Dəy, kə. War mbə ɗi mbəzli ci tikə tə hiɗi ni ghəci niy nza ki, war tsəgha ghəci mbə ɗishi pa' tə kwa kərni vici. 2 Ma hetihwer va na, mba'a kar Yesəw lə mbəzli ta səɗa ci ɓasəshi ta zəmə shiy, ghalaɓay ndə jaka tsa Hyala fanambə kwəma nga ɗafa ta Yesəw mbə nəfə tsa Zhəwdasə, zəghwə Shimaŋw Isəkariyətə na naci ki. 3 Ma na Yesəw na, aa sənay naci, sa nzana, ntsaa səəkə vəgha Hyala ghəci, zhini ta zhəghəva ghəci dzaa zhəvəgha diɓa. Aa sənay a Hyala zlatanavə shiy gwanashi ngəci mbə dəvə ci, kə. 4 'Wakəvə na kaf kafəy sati tə pi zəmə shiy, dza na kwərat səramti tsahwəti kwəbaŋ kən ghən ci laŋ ɓəvə kadibəl, mba'a pəhəti təti ci. 5 Dza na nganə tivə yam kwa tasaw, mba'a ghati yaɓanshi shiɗshiɗ mbəzli ta səɗa ci li shi. Saɗamtishi saɗamtishi ghəci kaa shiɗshiɗ shi va lə kadibəl tsa titi ci va. 6 Ma sa tsəhəy na tə Shimaŋw Piyer ki, tsa' kə ta yaɓanci shiɗshiɗ ci na: «A Ndə sləkəra, a gha yaɓəra shiɗshiɗee, pə gha na? Əm, tiɓaw!» kə Shimaŋw. 7 Ma kə Yesəw na: «A Piyer, kadiw na gha di. Ma kwəma nata gha na yən məni sənzənvay, ka dza ghaa mbay favə nana diw. Ma kwa kwəma jəwəy, ta favə dza gha» kə Yesəw. 8 Ma kə Piyer na: «Am, awə, ya tsəgha nzəy, zləɓatee na nee ghaa yaɓəra shiɗshiɗ yaw» kə. Ma kə Yesəw na: «Ma ghənzə tsəgha, gha kala zləɓati yən yaɓəŋa shiɗshiɗ ghay, ə ɗi ma gha kwəmavə ya nimaɓa shiy vəya» kə. 9 Ma kə Shimaŋw Piyer sa gəzəkə Yesəw tsəgha na: «Ma ghənzə tsəghay Ndə sləkəray, ka dza naa nza war shiɗshiɗee shi dza ghaa yaɓəra gwa'a tsəghaw, wəzəɓa yaɓəra gha lə dividivishi, lə ghən tseyey gwa'a na» kə. 10 Ma kə Yesəw na: «Na ntsaa pishivay gwanata vəgha ci ɗewɗewəy, ka maw məndiy pi ghwəla gwanata vəgha ciw. War pəshanamti ma məndi shiɗshiɗ ciy, mək na tsəgha. Ghwəyəy, ɗewɗew nza ghwəy. Nanzə kiy, ghwəy gwanaŋwəy na ɗewɗewəw» kə Yesəw. 11 Sa nzana, mba'a sənay lə ntsaa dzaa nga ɗafa ti tiɓa mbə shi, va tsəgha gəzə na: «Ghwəy gwanaŋwəy na ɗewɗewəw» kə. 12 Dza Yesəw sa kəɗiy na lə pi shiɗshiɗ mbəzli ta səɗa ci, mba'a zhanakən kwəbaŋ tsa ci, das nzəyəy tə pi zəmə shiy. Ma kə kaa ngəshi na: «Favə gəla kwəma məntəŋwəy ya na ghwəy na? 13 Ghwəy də'wə ghən tsa ghwəy ka naa ni: “A Metər” pə ghwəy, zhini “A Ndə sləkəŋəy” pə ghwəy ni ngəra. Tsəgha ghənzə kataŋ ɓa, sa nzana, Metər tsa ghwəy yən, zhini Ndə sləkəŋwəy yən ɓa. 14 Njana nzana, yən Ndə sləkəŋwəy, zhini yən Metər tsa ghwəy, dzəghwa ka yaɓəŋwəy shiɗshiɗ ghwəyee kiy, tsəgha ka ghwəy məməni kwa jipə ghwəy kwərakwə ki, ka yayaɓə shiɗshiɗ ghwəy. 15 Kwal na sava citəŋwəy ya, ma nza ghwəy mbəə məni tsəgha kaa ghən tsa ghwəy njasa məntəŋwəy ya va kwərakwə. 16 Ə gəzaŋwəy ya, ta na navay, tsəgha na, ndə ghəra sləni tsaa taŋəti ntsa ghəranci na va sləni tiɓa tə dikəw, ka mbə ntsa ghwəni məndiy taŋəti ntsaa ghwəni tə dikəw, ava tsəgha na. 17 Sana sənzənvay, a ghwəy sənata kwəma va gwa'a. Mbəzli təfanatishi Hyala miy dza ghwəy nza, ghwəy kə fəti ghən ta məni nzə. 18 Ya tsəgha nzəy dzəkən ghwəy gwanaŋwəy gəzee kwəma vaw. E sənashi nefer ni təratee va mbəzli. Əy ma diɓa na, wəzəɓa nza na mba'a kwəmaa gəzəva va mbə zliya dzəghwata kwa na. Saa ni va: “Ntsaa zəmə ghəy ɗafa li kwa kwakwa tsa kwətiŋ tsa zhiniy məniy ka ndə ghəra tsee” kə, kə məndi. 19 Ə gəzaŋwəy ya sənzənvanata ghala vici va ghwəla ta məniva. Sa ka shi va mənishi kiy, ma nza ghwəy mbəə sənay, yən na ntsa nzee ghəci, pə ghwəy. 20 Ə gəzəŋwəy ya, ta na navay, tsəgha na, ma ntsaa zləɓavə ntsa ghwənay yay, yən də'wə ghən tsee na sa zləɓavə na va kwərakwə. Ntsaa zləɓavəra na, ntsaa ghwənikəra va na sa zləɓavə na kwərakwə ɓa» kə. 21 Ləy hwəm sa gəzəkə Yesəw kwəma va tsəgha na, mba'a məhərli ci səəta. Ga' ghəci ta gəzə kwəma, a kə na: «Ə gəzaŋwəy ya, ta na navay, tsəgha na, a tsahwəti ndə mbə ghwəy kwətiŋəy, ta nga ɗafa dza na tə ya, ta kəsəra məndi» kə. 22 Mba'a mbəzli ta səɗa ci ghati nighəva kwa jipə shi, ka ɗəɗəw kwa jipə shi nda dzəkən tsama mbə shi gəzə Yesəw kwəma va. 23 Mbə mbəzli ta səɗa ci va kiy, a ntsa ɗi na niy nza tiɓa vəgha. 24 Ga' Shimaŋw Piyer ta məla'wə gəzanci kaa ntsa ɗi Yesəw va lə mətsə, a ghəci ɗəw kwəma va və, nda dzəkən tsama ndə mbə shi gəzə na kwəma va. 25 Dza ntsa va kwərakwə ki, kət kətəghəvay dzəvəgha Yesəw, ka ɗəw, a kə na: «A Ndə sləkəŋəy, tsama ndə na savaa?» kə. 26 Ma kə Yesəw na: «Kadiw, avee taa nga peŋ ta mbəzə er dzəti ta ɓanci kaa ndəy, ntsa dzee vaa ɓanciy, ghəci na» kə. 'Wakəvə na, ba'wə ngavə peŋ ki, dza bəkə mbəzəvə er ti, tsaŋ ɓanavə kaa Zhəwdasə, zəghwə Shimaŋw Isəkariyətə. 27 War sa ɓəvə Zhəwdasə peŋ tsa va tsəgha na, gwa'a, mba'a ndə jaka tsa Hyala dzay dzəmbə nəfə tsa ci. Ma kə Yesəw ngəci ki na: «A Zhəwdasə, ca mbata gha taŋtaŋ, məni kwəma tarə gha va məni nzə!» kə. 28 Dzəghwa hashi, mbəzli nza ghəshi li shi mbə zəmə shiy hashishi, ntsaa sənay tiɓa nda tawa gəzanci na kwəma va tsəgha ngəciw. 29 Ma kə zəzə kwəma nihwəti mbəzli mbə shi na: «Nda sa nzana va, Zhəwdasə ntsa fə ghəshi gəna və, na gəzanci Yesəw a ghəci dza ta pa shi ɗi ghəshi ta kwəma makwaghwa Pakə, aw na, a Zhəwdasə ɓanshi nihwəti shiy kaa mbəzli ka ndərma bərkee shiki» kə ghəshi. 30 Ma Zhəwdasə naci ki, war sa ɓəvə na peŋ tsa nganati Yesəw vaa dzəti dəvə ci tsəgha na, nza'jəw del səvəriy. Pi həvir na ghalaɓa. 31 Ma sa səvəriy Zhəwdasə ki, ma kə Yesəw kaa niy tərmbə mbəzli tiɓa ki na: «Nana kiy, a dikə tsa mənee yən Zəghwə yakə ndə ngəri cikəvərivay tə ngwəla, mba'a məndi sənay dikə tsa Hyalaa səvəri mbə ya diɓa. 32 Njana nzana mba'a dikə tsa Hyala citəvay səvəri mbə ya tsəgha kiy, ta citəpə dikə tsee yən Zəghwə nzə dza Hyalaa dzaa səvəri mbə də'wə ghən tsa nzə, sənzənvanata, ka dzaa nzay nzaw. 33 A ndərazhi ya, vəghwə jəwə tsətsə tərə nzəy tsa ghwəmmə lə ghwəy. Ma ləy hwəm jəwəy ta palara dza ghwəy. Avee taa zhiniy gəzaŋwəy kwəma nja kwəmaa niy gəzəhwee va kaa ka Zhəwifə diɓa, sa niy nə ya va ngəshi: “Ka dza ghwəy mbay tsəhəŋwəy tə pətsa dzee vaa dzaw” pən. 34 Sana sənzənvay, avee taa gəzaŋwəy nahwəti kwəma 'war'war na, nza ghwəy məni: Ɗim ghən tsa ghwəy kwa jipə ghwəy. Njasa ɗiŋwəy ya vay, tsəgha pə ghwəy ɗi ghən tsa ghwəy kwa jipə ghwəy kwərakwə. 35 Mba'a a pə ghwəy ɗi ghən tsa ghwəy tsəghay, ghalaɓa na ta sənay dza məndi, mbəzli ta səɗee nza ghwəy, kə məndi» kə Yesəw. 36 Dzəghwa Shimaŋw Piyer ka ɗəw kwəma va Yesəw, a kə na: «A Ndə sləkəŋəy, kwəma dza gha ta dzaŋa baya?» kə. Ma kə Yesəw ki na: «Ta dzara dzee, pətsa dzee va ta dzətiy, ka dza gha nəwvəraa dzəti nana diw. War kwa kwəma dzaa nza» kə Yesəw. 37 Ma kə Piyer na: «Wa shiy mənishi nə gha: “Ka dza gha nəwvəra nana diw!” pə gha kia? Gwa'a gwa'a gwəmantəvaree ta ndəghə ya kwəma gar məti ndə mbə na na, war yaŋ, pən taa ni, tə mbərkə kwəma gha» kə. 38 Ma kə Yesəw na: «Zlata nava kwəma di! Kataŋ gwəmantəvaŋa gha sana ta zləɓa ya məti tə mbərkə kwəmee na? Ə gəzaŋee, ta na navay, tsəgha na, ndatsə ka ngələkə gha way, gha zhənti vəraslə: “Sənay tsava ndə yaw, sənay tsava ndə yaw” pə gha, mahkan səɗa» kə.

14

1 A kə Yesəw kaa mbəzli ta səɗa ci na: «Ka dza her ghwəy ma, ɓanavəm nefer ghwəy kaa Hyala, mba'a ghwəy ndara nefer ghwəy diɓa. 2 Ma mə ghwəmə kəghi tsa Dirəy, ɗaŋ na pi nzəy məɓa. Ta dzara dzee dzəmə ta gwəmantəŋwəy pi nzəy. Mee kala pi məɓa tsəgha nzay, ka dzee gəzaŋwəy na: “Ta dza dzee ta gwəmantəŋwəy pi” pənəw. 3 Ma sa kee dza mba'ee dzəmə gwəmantəŋwəy pi gwa'a kiy, ma nzee zhəghəvaa zhəkə ki, ta pəməŋwəy dzəməə dzəti pətsa dzee vaa nza. Ta mbə ghwəy nzəy kwərakwə vəghee tə pətsa nzee. 4 A ghwəy sənay kwal tsaa dzaa dzəti pətsa dzee va kwərakwə» kə Yesəw. 5 Ma kə Təmasə na: «A Ndə sləkəpə, a sənay ghəy dzəti pətsa dza ghaw na, njaa njaa ka ghəy sənay kwal nə gha shəka?» kə. 6 Ma kə Yesəw na: «Yən na kwal tsa kataŋ tsa, sa dza mbəzliy kwəmavə piy tsaa kəɗi ma kwa. Tsahwəti ndə tiɓa dzaa tsəhə vəgha Dirə Hyala mə ghwəmə, kala war dzar kweyew. 7 Mba'a pə ghwəy sənara kiy, ta sənay Dirə dza ghwəy dza ghalaɓa kwərakwə ki. Ya sana sənzənvanata tala na, a ghwəy nay, mba'a ghwəy sənay» kə Yesəw. 8 Ma kə Fəlipə na: «A Ndə sləkəŋəy, citəŋəy Didi tsa va, war məkəŋəy dza navaa nza tsəgha» kə. 9 Ma kə Yesəw ngəci na: «Njaa pə ghaa Fəlipəə? Mbəradzəmmə ghwəmmə lə ghwəy na, kala sənara gha na? A sənay ma gha, ntsaa nara na, aa nay Didi, pə gha shəkəna? Njaa njaa ka gha zhiniy gəzə na: “Citəŋəy Didi tsa va” pə gha diɓa kia? 10 Wa ə zləɓati ma gha kwəma nza tsa nza na, yən na mbə Dirə, Dirə kwərakwə na, mbə ya ghəci na? Kwəma nja sa kee naa gəzaŋwəyəy, vəya də'wə ghən tsee səəkə naw. Ma shi mənee vay, Dirə mənishi na mbə ya, sa nzana mbə ya ghəci. 11 Zləɓatim kwəma gəzaŋwəy ya va, sa nə ya va: “Ka ndə kwətiŋ məniŋəy ghəy lə Dirə, mbəya ghəci, dzəghwa mbee kwərakwə” pən. Kala tsəgha na, mba'a ghwəy zləɓati tə mbərkə sləni ghəree na tala tala. 12 Ə gəzaŋwəy ya, ta na navay, tsəgha na, ntsaa ndara nəfə tsa ciy, ta ghəra sləni dza na njasa ghəree na. Zhini tərəŋwɓa na ci va sləni dza naa ghərahwə dzaa nza diɓa. Sa nzanay, ta dzara dzee dzəvəgha Dirə. 13 Ghalaɓa ki ya nimaɓa shiy dza ghwəy ɗi ɗəw lə slən tseyey, ta ndaŋwəy shi dzee dza. Ta mbee cinti njasa nza dikə tsa Dirə kaa mbəzli. 14 War mba'a pə ghwəy ɗəw shiy vəya mbə slən tseyey, ta məniŋwəy shi dzee» kə Yesəw. 15 Ma kə Yesəw diɓa na: «War mba'a pə ghwəy ɗitəra tsərtsərəy, ta ɗi fəti dza ghwəy ta kwəma gəzaŋwəy ya. 16 Ta cə'wə dzee dza va Dirə a ghəci ghwənikəvəŋwəy tsahwəti ndə ta kəətiŋwəy, Safə tsa ci ɗewɗew tsa. Ma nza ghəci nzəy tiɓa lə ghwəy ya pa hwəmɓa. 17 Safə tsaa cipə na kataŋ na kwəma. Ma na mbəzli tə hiɗi na nashi kiy, ka kwəmavə ghəshi, sa nay ma ghəshi mba'a sa sənay ma ghəshiw. Ghwəy ta na tsa ghwəy ghən kiy, a ghwəy sənay wəzə. Sa nzana ntsa mbə ghwəy ghəci, mbə nzəy ghəci jakəjakə lə ghwəy. 18 Ya tsəgha nzəy, ka dzee dzaraa zlaŋwəy kwətiŋwəy nja məzhititiw. Ta zhəghəva dzee zhikəə zhəvəgha ghwəy. 19 Kwa kwəma jəwəy, ka dza mbəzli tikə tə hiɗiy naraw. Ghwəy na na ghwəy kiy, ta nara dza ghwəy dza. Sa nzanay, mbə piy nzee. Dzəghwa mbə piy ghwəy taa nza kwərakwə. 20 Ghala pətsa va sa ka vəghwə tsa va tsəhəyəy, ta sənay dza ghwəy mbə Dirə nzee, mba'a ghwəy mbə ya, zhini yən na mbə ghwəy, pə ghwəy. 21 Ma ntsaa fəti ghən ta kwəma gəzəkee, dza na mba'a kəsəvə ka ɗi fəti tiy, tsava ndə na saa ɗira. Ta ɗi ntsaa ɗira dza Dirə kwərakwə ki, zhini tsəghee dzaa ɗi ɓa. Ghalaɓa ki na, ta cinti ghən tsee dzee kaa tsava ndə» kə. 22 Ma kə tsahwəti ntsa har məndiy Zhəwdə, mbərəkəy Zhəwdasə Isəkariyətə na: «A Ndə sləkəpə, njaa njaa dza nava kwəmaa məniva dza ghaa citi ghən tsa gha kaa ngəŋəy, ma nihwəti mbəzli tə hiɗi na, kala dza ghəshiy mbay naŋa nashi kia?» kə. 23 Ma kə Yesəw na: «Ma ntsaa ɗiray, a ta kəsəvə kwəma gəzəkee, ka ɗi fəti ti. Ta ɗi ntsa va dza Dirə. Ghəy lə Dirəy, ta səəkə dza ghəy və, ta nzəy ghəy lə kar ntsa va gwa'a. 24 Ma na ntsaa ɗira may, ka ɗi fəti na ta kwəma gəzə yaw. Kwəma nja kwəma nzee na mbə gəzə nzə sana favə ghwəyəy, kwəma gəzee də'wə ghən tsee naw, kwəma gəzə Dirə tsaa ghwənikəra va tikə na sava. 25 Ə gəzaŋwəy ya shi va gwanashi, ghala vəghwə tsa nzee ghwəlara mbə ghwəy. 26 Ləy hwəm shi vay, a Dirə dzaa ghwənikəŋwəy Safə tsa ci ɗewɗew tsa ta kəətiŋwəy. Ma nza ghəci ɓəniŋwəy kwəma va gwanata, ka zəzəŋwəy nahwəti kwəma gəzaŋwəy ya gwanata. 27 Avee zlaŋwəy mbə zərkə, zərkə tsee na sa ndaŋwəy ya va. Njasa ka mbəzli tə hiɗi vaa ɓə kaa mbəzli ɓəŋwəy ya tsee zərkəw. Ka dza her ghwəy ma, ka hazləni ghwəy ma. 28 Njasa niy favə ghwəy va yən gəzaŋwəy: “Ta maɗi dzee dzara, nanzə kiy, ta zhini dzee zhəghəvaa zhəkəə dzəvəgha ghwəy” pən niy niy, mba'a pə ghwəy ɗira na, ta vəshi dza ghwəy tərəŋw, sa dzee ta dzaa dzəvəgha Dirə. Sa nzanay, a Dirə taŋətəra tə dikə. 29 Ə gəzaŋwəy ya kwəma va sana ghala nanata di. Ma sa ka na mənta ki na, nza ghwəy mbəə zləɓavə kwəma va. 30 Ka zhinee gəzəhwə kwemer lə ghwəy ghwəla ɗaŋ ɗaŋəw, sa nzanay, mbə səəkə na mazə tsaa sləkə hiɗi ni. Bərci vəə dzəkən yaw. 31 Ya tsəgha nzə kiy, wəzəɓa sənay mbəzli tə hiɗi gwanashi, e ɗi Dirə tərəŋw, mbə məni shi gəzara na nzee gwa'a, kə ghəshi. Satim dzamməm tikə!» kə Yesəw.

15

1 Ma kə Yesəw ɓa na: «Yən na dəŋw fə tsa kataŋ tsa. Dirə na, ndə za tsaa sləkə vəh fəhi va. 2 Ma dəvəə dzaa yati ma ya, mbə dividiviy dzaa hashi tə ya gwa'ay, ta kəslamtishi dza Dirə səkwa tə ya. Ma naa dzaa yati ya dəvə na, ka na dza mba'a gwəmati slahə nava dəvə wəzə ki, nza ghənzə mbəə gwəmavə ya na wəzə na ya, taŋ na kwa taŋa va. 3 Ma ghwəy sana kiy, mbəzli gaga ni, gwəma gwəma ni, nza ghwəy gwanaŋwəy, tə mbərkə kwəma ɓanavəŋwəy ya na. 4 Jakəŋwəyəm wəzə lə ya, njasa nzee va jakəjakə lə ghwəy. A ghwəy sənay kiy, ka mbə dəvə fəə yati ya kwətita, kala ghənzə tə dəŋw tsa pəsəta na va tiw. Ava tsəgha nza ghwəy kwərakwə ki, ka dza ghwəy mbəə mənti shiy dzaa fə shəndəkəə dzəti Hyala, ghwəy kala jakəjakə lə yaw. 5 Yənəy, yən na dəŋw fə, ghwəy na, dividivi tə ya. Ma ntsa jakəy lə yay, tsəgha nzee jakəjakə li kwərakwə, ta yati ya dza na ɗaŋ. Kala jakəŋwəy pə ghwəy lə yay, ka dza ghwəy mbay mənti ya namaɓa kwəmaw. 6 Ntsaa kama jakəjakə lə yay, ta ndəghamti tsava ndə dza məndiy dza, njasa ka məndi vaa ndəghamti dəvə tə fə, sa ka məndiy slanti, nza ghwəlita. Ma gəla niva shəghwə dəvə fəə nza kiy, nahwəti kwəma shi tiɓa, kala ɓasəshi ta pəhə ghwə li shiw. 7 Mba'a pə ghwəy jakəŋwəy lə ya, mba'a kwəmee nzəyta mbə ghwəy wəzəy, ghalaɓa na, ɗəwəm shiy ya nimaɓa shiy na shi ɗi ghwəy vəya gwa'a, ta kwəmavəshi dza ghwəy. 8 Sa ka ghwəy cikəvəri kwəma wəzə na məni ghwəyəy, ghalaɓa dza ghwəy nza ka mbəzli ta səɗee karkar ni. Mba'a pə ghwəy mənti tsəghay, a mbəzli dzaa nay dikə tsa Dirə kwərakwə ki. 9 Ma yənəy, mbə ɗiŋwəy nzee njasa ɗira Dirə va kwərakwə. Garəŋwəyəm tə ɗi tsa ɗiŋwəy ya va ya hwəmɓa. 10 Mba'a pə ghwəy ɗi fəti ta kwəma gəzəkəŋwəy ya məni nzəy, a ghwəy garəŋwəy tə ɗi tsa ɗiŋwəy ya va ya hwəmɓa ɗi naa gəzə. Njasa ɗee va fəti ta kwəma gəzara Dirə məni nzə, mba'ee garəɗa tə ɗi tsa Dirə va ya hwəmɓa. 11 Ma gəzaŋwəy ya kwəma va tsəghay, ta mbə vəshee təhayŋwəy nefer ghwəy. Ma nza na ghwəy vəshi kərniy yəmayvata kwərakwə ki. 12 Ma nə ya kaa nee kwəma gəzaŋwəy ya, ta məni ghwəyəy: Ɗim ghən tsa ghwəy kwa jipə ghwəy, njasa ɗiŋwəy ya va kwərakwə. 13 A ghwəy sənay, tsahwəti ɗi tiɓa ndəə cikəvəri ka taŋəti məti zləɓati ndə tə mbərkə madigahiyəw. 14 Ma ghwəy ki, mba'a pə ghwəy məni kwəma njasa gəzəkəŋwəy ya vay, madigahiraa gə ghwəy. 15 Ka dzee harŋwəy ka ghəraɗa sləni ghwəlaw. Madigahira dzee harŋwəy. Sa nzanay, ndə ghəra sləni tsa ndə na kar naa sənashi shi ka Ntsaa sləkəə məniw. Ma ghwəy na na ghwəyəy, cəke' ɓanavəŋwəy ya shi citəra Dirə, va tsəgha harŋwəy ya ka madigahira. 16 Sanay, ghwəy təravəra naw. Yən na saa təravəŋwəy, ta nza ghwəy ka mbəzlee. A ndaŋwəyee sləni, nza ghwəy dza ta ghəra, nza sləni va mbəə dza kwa kwəma kwa kwəma ka kəəti mbəzli ta kwəmavə piy tsaa kəɗi ma. Ghalaɓa ki na, nza Dirə ɓəŋwəy ya nimaɓa shi dza ghwəy ɗəw və mbə slən tsee ki. 17 A nə ya kaa kwəma gəzaŋwəy ya ta məni ghwəy kiy: Ɗim ghən tsa ghwəy kwa jipə ghwəy, nə ya» kə Yesəw. 18 Ma kə Yesəw ɓa na: «Mba'a pə ghwəy nay kala ɗi mətsə ghwəy mbəzli tə hiɗiy, sənay tə ghwəy nee mətsə na sa 'wa ghəshiy ɗi ma, pə ghwəy. 19 Mba'a pə ghwəy niy nza jakəjakə lə mbəzli tə hiɗi ni nzay, ta ɗi mətsə ghwəy niy dza ghəshi nza, sa ka ghwəy nza ka mbəzli shi. Ma sa nzana ki, mba'ee təravəŋwəy, harkəvəriŋwəy səvəri mbə mbəzli tə hiɗi, mba'a ghwəy məniŋwəy ka shi ya nana, kala kama ghwəy jakəjakə li shiy, va tsəgha ɗi ma ghəshi mətsə ghwəy. 20 Talay, njaa niy nə ya kaa ngəŋwəy shəka? E niy gəzaŋwəy: “Ndə ghəra sləni tsaa taŋəti ntsa ghəranci na va sləni tiɓa tə dikəw” pən ɓasa. War mba'a kə ghəshi niy ɗi fəti ta kwəma gəzanshee nzay, tsəgha dza ghəshiy ɗi fəti ta na ghwəy nza kwərakwə. Njasa niy sara ghəshi va ngəra'wəy, tsəgha dza ghəshiy saŋwəy kwərakwə ɓa. 21 Kwəma dza ghəshi vaa məməni tsəgha na lə ghwəy gwa'a kiy, war tə mbərkee dza naa nza. Sa sənay ma ghəshi ntsaa ghwənikəra. 22 Kalaa niy səəkəree nza, kalaa niy gəzanakəshi kwəmee nzay, ka nza fəti və shi nzaw. Njana nzana mba'ee gəzanakəshiy, kwal və shi ta ɓanti fəti kən ghən shi mbə kwəma va ghwəlaw. 23 Ya wa ntsaa ɗi ma mətsə yay, mətsə Dirə na sa ɗi ma na kwərakwə. 24 Mbala kalaa səəkee mənti sləni dimədimə na mbə shi, sa səəkə ma ghəshiy nay tsahwəti ndəə mbata mənti nzay, ka nza fəti və shi ya jəw nzaw. Njana nzana nana ki, mba'ee ghərati sləni va tsəgha, mba'a ghəshi nata njasa nzana, zhini tapə ghəshi ta ɗi ma kwəma ghəy lə Dirəy, a fəti və shi. 25 A mənta nava kwəma tsəgha, ta mbə kwəmaa niy tsasliti məndi va mbə zliya kwəma shi pəhəpəhə naa dzəghwata kwa. Ma kə məndi niy niy: “A kwəma məntee tiɓaw na, gwəravə məndi kala ɗi ma mətsee, kə” kə məndi niy niy. 26 Ta səəkə dza ndə kəətiŋwəy tsa va, səəkə va Didi dzee vəliŋwəy. Ghəci na Safə tsaa cipə na kataŋ na kwəma, vəgha Didi səəkə na. Sa ka na səəkəyəy, ta ndəgha fəti dza na tə ya. 27 Ghwəy kwərakwə kiy, ta ndəgha fəti dza ghwəy tə ya. Sa nzana, kwasəbee ghwəy niy nza ghala ghava kwəmee pa' sənzənva.

16

1 A gəzaŋwəy ya kwəma va, vantaa təhwəni tsatəŋwəy, mba'a ghwəy zlata nəw kwəmee taa nza. 2 Ghalaɓay, ta ɓantəŋwəy dza ka Zhəwifə səvəri mbə ciki ɓasəva tsa shi. Mbə zəzə kwəma shiy, sləniy gwəraa təɓə kwa kwəma Hyalaa mənti ghəy, dza ghəshiy ni, sa ka ghəshi bəkwəŋwəy. 3 Va wa dza ghəshiy məni shi va tsəgha kiy, sa nzana, kala sənay Dirə ghəshi, kala sənara ghəshi na. 4 Avee gəzamtəŋwəy shi va sanata, ma sa ka ghəshi maɗishi ta məni kwəma tsəgha na va ki na, nza ghwəy zəzəvə: “Wa a Yesəw niy gəzaŋəy kwəma shi ni sham” pə ghwəy taa ni» kə Yesəw. «Va wa niy gəzaŋwəy mee kwəma va ghala kwataŋatay, sa niy nzana ghwəlaree tikə mbə ghwəy di. 5 Nana kiy, ta maɗi dzee dzaraa dzəvəgha ntsaa ghwənikəra. Ndə mbə ghwəy ɗəw na: “Kwəma dza gha ta dzaa?” kəw. 6 War nefer ghwəy shiy slashi va kwəma va, sa gəzəkəŋwəyee tsəgha. 7 Na kataŋ naa gəzaŋwəy ya, va ghwəyəy, wəzəɓa dzaree na. Kala dzara pənəy, ka dza ntsaa dza vaa kəətiŋwəy səəkəyəw. Mba'a pən dzaray, ta ghwənikəŋwəy dzee. 8 Ma sa ka na səəkəy kiy, ta cintishi kwəma məni ghəshi jikir na dza na kaa mbəzli tə hiɗi, mba'a cintishi na tiɗiɗ na kwəma, zhini mba'a cintishi ngwəvə Hyala. 9 A Safə tsa Hyala dzaa cintishi kwəma məni ghəshi jikir na, sa nzana kala ndara nəfə tsa shi ghəshi. 10 A Safə tsa Hyala dzaa cintishi na tiɗiɗ na kwəma, sa nzana mba'ee dzaa dzaraa dzəmə ghwəməə dzəvəgha Dirə, kala dza ghwəy nara ghwəla. 11 A dzaa cintishi ngwəvə Hyala, sa nzanay, a Hyala kəsəy mazə tsaa sləkə hiɗi ni lə fəti tə ngwəvə nzə. 12 Ɗaŋ na nihwəti kwemer vəya ta gəzaŋwəyshi nanzə kiy, nana di na ka gəzaŋwəyshi yaw. Ka dza ghwəy mbəə favəshi nana diw. 13 Ma dzaa nza ghala pətsa dza Safə tsa Hyala va cipə na kataŋ na kwəma səəkəyəy, nza ɓəniŋwəy sənata na kataŋ na kwəma gwanata. Sa nzanay, kwəma ɗi na njasa təkəti na dza naa səəkə ta gəzəw. Gwanata tsa kwəma favə na dza naa gəzaŋwəy, ka gəzaŋwəy kwəma shiy dzaa səəkə ta məniva kwa kwəma. 14 Ta ci dikə tsee dza na njasa nzana. Sa nzanay, kwəmee dza naa ɓəvə ta səəkə ghəciy gəzaŋwəy. 15 Ya nimaɓa shiy na shi va Dirə gwa'ay, shi ya na ghəshi. Va tsəgha nə ya kiy, kwəmee na sa dza Safə tsa Hyala vaa ɓəvə ta səəkə ghəciy gəzaŋwəy, pən» kə Yesəw. 16 Ma kə Yesəw diɓa na: «Kwa kwəma jəwəy, ka dza ghwəy naraw. Ma ləy hwəm hi jəw diɓay ta zhini dza ghwəy nara» kə Yesəw. 17 Dza nava kwəma mba'a səəti nihwəti mbəzli mbə mbəzli ta səɗa ci, mba'a ghəshi 'wati ɗəɗəw kwəma kwa jipə shi, a kə ghəshi na: «Kwəma ka waa na ɗi ntsa na gəzəmmə nə na: “Kwa kwəma jəwəy, ka dza ghwəy naraw. Ma ləy hwəm jəw diɓay, ta zhini dza ghwəy nara” a kəa? Zhini ɓa na: “Sa wanay, sa dzee dzaraa dzəvəgha Dirə” a kə. 18 Njaa ɗi “Ləy hwəm jəw” tsa vaa gəzəa? Favə gəla kwəma va ghwəmmə, nda njaa ɗi na gəzəw» kə ghəshi. 19 Mba'a Yesəw sənay mbə ɗi ɗəw kwəma na ghəshi və, kə. Ma kə kaa ngəshi na: «Kwəma gəzaŋwəy ya va nə ya: “Kwa kwəma jəwəy, ka dza ghwəy naraw. Ma ləy hwəm diɓay, ta zhini dza ghwəy nara” pən. Va tsəgha ɗəɗəw ghwəy, kwa jipə ghwəy na? 20 Ə gəzaŋwəy ya, ta na navay, tsəgha na, a ghwəy dzaa nay ma, ghwəy mbə tihwəni, ka ngəlvə. Ma va mbəzli tə hiɗi nashi ki na, mbər nava vici dzaa mbəərəta ka vici kwa vəshi. Ma ghwəy na ghwəy ki na, war tifəmmə. Ma taa nza ki na, mbər ka vəshi nzəy tifəm tsa ghwəy va dzaa mbəərəy. 21 Nay ghwəy tsəy, mba'a kə vici ya mali lə hwər kətikəvata ndəkwə ndəkwəy, kar imbə 'wəshiy nza tə miy nzəw. War tifəmmə ka naa nza, va zəzə vici ngəra'wə tsaa dza vaa səəkəə dzəkən. Ma sa ka na dza baw, yata kiy, gwa'a nza'jəw dəŋwəzl, ka naa zamti ghən ta ngəra'wə tsaa səəkə va kən, kwataka va vəshi mbə nəfə nzə ta zəghwə yakəghwa na vaa dzəti hiɗi. 22 Ava tsəgha nza ghwəy sana sənzənva kwərakwə ki, war titifəmmə. Ə na na nzana kiy, ta zhini dzee səəkəə naŋwəy. Ghalaɓay, ta təhəshi dza nefer ghwəy va vəshi tərəŋw tərəŋw. Ndə tiɓa dzaa mbay ɓəhwə nava vəshi mbə nefer ghwəy ghwəla tepəw. 23 Sa dza vəghwə tsa gəzaŋwəyee tsaa məniy kiy, shi dza ghwəy zhiniy ɗəw vəya tiɓa ghwəlaw. Ə gəzaŋwəy ya, ta na navay, tsəgha na, war ta ɓəŋwəy shi ɗəw ghwəy dza Dirəə dza ya nimaɓa shiy na ghəshi, ɗəwshi ma ghwəy lə slən tsee. 24 Pa' sanay, ɗəwhwə shiy ghwəy lə slən tsee diw. Ɗəwshim və, ta ndaŋwəy shi dza ghwəy vaa ɗəw və dza na. Nza vəshi ghwəy mbəə kərkəta» kə Yesəw. 25 Ma kə Yesəw diɓa na: «Ma kwemer gazaŋwəy ya va gwanashiy, war dzar kwa fir kwa fir gazaŋwəyshee. Ma ta nza ki, sa dza tsahwəti vəghwə tsa vaa səəkəyəy, ka dzee zhiniy gəzaŋwəy kwəma dzar kwa fir ghwəla teepəw. Kwəma kən Dirə dzee gəzəŋwəy səvəri bazhə bazhə. 26 Ghala tsava vəghwə sa ka na səəkəyəy, ghwəy də'wə ghən tsa ghwəy dza naa ɗəw shi ɗi ghwəy va Dirə mbə slən tsee. Ka nə ya, e dzaa cə'wəŋwəy shiy və, pənəw. 27 Sa nzanay, mbə ɗiŋwəy na Dirə də'wə ghən tsa ci. Mbə ɗiŋwəy na sa nzana mba'a ghwəy ɗitəra, ka zləɓati səəkə və səəkee, pə ghwəy. 28 Vəgha Didi kafee, mba'ee səəkəraa dzəti hiɗi. Sənzənva kiy, ta maɗi dzee tə hiɗi, ta dzaraa dzəvəgha Didi» kə Yesəw. 29 Ma kə mbəzli ta səɗa ci na: «A Ndə sləkəŋəy, nana kiy, kwəmaa na gəzəŋəy gha na bazhə bazhə, kala kwəma lə fir mbə. 30 Nana gha ghəy sənay, nahwəti kwəma tiɓa kala sənata ghaw, pə ghəy. Ya ə ɗi ndə ɗəw kwəma va ghay, ka ndə gha maɗi ta ɗəw kwəma va na, gha sənamti kwəma ɗi na va ɗəw. Va tsəgha zləɓati ghəy vəgha Hyala səəkə gha kataŋ, pə ghəy» kə ghəshi. 31 Ma kə Yesəw na: «Əy zləɓati ghwəy nana kiw? 32 Ə gəzaŋwəyee, a tsahwəti vəghwə dzaa səəkə, ya tsəgha nzəy, a vəghwə tsa va tsəhəy. Ta ndaniŋwəy dza ghwəy kwətiŋ kwətiŋ gwanaŋwəy ka dzaŋwəy dzakə ghyeghyer ghwəy, mbərəkə ghwəy zlara kwətira. Nanzəy e sənay kwətira dzee nzaw. Ghəy lə Dirə dza naa nza. 33 Ma kwəma gəzaŋwəy ya va gwanatay, ta mbə ghwəy nza lə zərkə mbə nefer ghwəy, sa jakəŋwəy ghwəy lə ya nə ya. E sənay, ta sa ngəra'wə dza ghwəy va mbəzli tə hiɗi. Ya tsəgha nzə kiy, ɗikəvaŋwəy tə ghwəy tərəŋw. Na nee ta na tsee ghən kiy, e təɗanakən kaa shi tə hiɗi gwa'a gwa'a, miydalaa mənee» kə Yesəw.

17

1 Ma ləy hwəm sa gəzamti Yesəw kwemer va gwa'a gwa'a tsəgha ki na, dza na kaf kafəti kwəma ciy dzəta ghwəmə. A kə na: «A Di, nana kiy, a vəghwə tsee tsəhəy. Citi njasa nza dikə tsa mənee, yən Zəghwə gha, ta mbee ci tsa gha dikə njasa nzana kwərakwə. 2 Gha kiy, a gha ndara bərciy dzəkən mbəzli tə hiɗi gwanashi, ta mbee ɓanshi piy tsaa kəɗi ma kaa mbəzli fambəra gha mbə dəvee gwanashi. 3 Ma piy tsaa kəɗi ma tsa kwəmavə ghəshi vay, sa sənaŋa ghəshi ka Hyala kwətiŋa, kataŋ, mba'a ghəshi sənay, Yesəw Kəristəw na ntsa ghwənikə gha, kə ghəshi. 4 Gwa'a cintee dikə tsa gha njasa nza na kaa mbəzli tə hiɗi. Dza mba'ee kəɗamti ghəra sləni ndara gha ta ghəra nzə tikə gwa'a. 5 Nana kiy Diy, zhanavəra dikə tsee va niy nzee mbə kwa kwəma gha, ghala pətsaa niy nza ghwəm ghwəlam lə gha hiɗi ghwəla ta 'wa ngava. 6 Gwa'a cantəŋee kaa mbəzli tərakəvəri gha va səvəri mbə mbəzli tə hiɗi, mba'a gha ndarashi. Mbəzli gha niy nza ghəshi ka shi gha, dza mba'a gha ndarashi mbə dəvee. Mba'a ghəshi ɗiti fəti, ka məni kwəma gha ki. 7 Sənzənva kiy, gwa'a sənay ghəshi, ya nimaɓa shiy na ni ya shi kwəmavee na, va gha səəkə ghəshi, kə ghəshi. 8 Sa nzana mba'ee gəzanshi kwəma gəzara gha ngəshi, mba'a ghəshi zləɓavə kwərakwə. Mba'a ghəshi sənay kataŋ, vəgha gha maɗee ta səəkə tikə, kə ghəshi, mba'a ghəshi zləɓati ghwəni tsa ghwənikəra gha va mbə nefer shi. 9 Va tsəgha cə'wəŋee ti shi, a gha kəətishi. Cə'wəŋee ta na mbəzli tə hiɗi gwanashiw, war ta ni ndara gha va mbəzli mbə dəvee cə'wəŋee, sa nzana mbəzli gha ka shi gha ghəshi. 10 Ya wa ni ya shi vəya gwa'ay, shi gha na ghəshi. Ni gha shiy gwanashi kwərakwə ɓa na, shi ya ghəshi. Səvəri mbə kwəma shi sənay məndi dikə tsee. 11 Yən kiy, ntsa tikə tə hiɗi ni nzee ghwəlaw, ta dzaraa dzəvəgha gha dzee sana. Ma ghəshi na nashi kiy, tikə na ghəshi lə nzəy tsa shi. A Didi tsa ɗewɗew tsa, ndəghwətishi wəzə lə bərci mbə slən tsa gha va ndara gha. A ghəshi mbəə jakəti ghən tsa shi lə miy tsa shi, ta nza ka mbəzli kwətiŋ ni, njasa nza ghwəm va sənzənva kwərakwə. 12 Ma yən mbə nzəy tsa nzəyŋəy ghəy li shiy, ndəghwə niy ndəghwəshee lə bərci slən tsa gha va niy ndara gha. E ndəghwətishi, tsahwəti ndə tiɓa mbə shi mba'a zay ya kwətiŋəw. War tsaa niy dza vaa zay, ta mbə kwəmaa niy tsasliti məndi va mbə Zliya gha mbəradzəə mənta. 13 Sana kiy, ta dzara dzee dzəvəgha gha. Ə gəzamtee kwəma va gwa'a ghala yən tikəra tə hiɗi ni. A nefer shi mbəə tihəshi paf lə vəshee. 14 E gəzanshi kwəma gha. Dzəghwa kiy, kala ɗi ma mətsə shi mbəzli tə hiɗi ni, sa kama ghəshi jakəjakə li shi, njasa nzee va kwərakwə, kala jakəva ma lə mbəzli tə hiɗi ni. 15 Cə'wəŋee a gha səəkəə ɓantishi tikə tə hiɗiw. Ta mbə gha ndəghwətishi va ndə jaka tsa shi cə'wəŋee. 16 Njasa nzee va, kala jakəva ma lə mbəzli tikə tə hiɗiy, tsəgha ghəshi kwərakwə. 17 Ə pə gha zhəghətishi, ka mbəzli gha kataŋ kataŋ ni, lə kwəma gha va kataŋ na. 18 Ə ghwənashee dzəmbə mbəzli tə hiɗi, njasa ghwənikəra gha vaa dzəti hiɗi kwərakwə. 19 Laŋ ɓəvee ghən tsee mba'ee ndaŋa ti shi, ta mbə ghəshiy nza ka mbəzli gha kataŋ ni kwərakwə. 20 Mbə cə'wə cə'wəŋee na diɓay Didiy, war ti shi kwətishi gwa'a tsəgha cə'wəŋeyew, lə ta nihwəti mbəzliy dzaa ndara nəfə tsa shi tə mbərkə kwəma dza ghəshiy gəzanshi cə'wəŋee gwa'a. 21 A Di, ə cə'wəŋee, məntishi ka mbəzli kwətiŋ. Mba'a ghəshi jakəshi lə ghwəm, njasa nza gha va jakəjakə lə ya, tsəghee lə gha kwərakwə. Kəətitishi a ghəshi jakəti ghən tsa shi, nza mbəzli tə hiɗi mbəə sənay, gha ghwənikəra na, kə ghəshi. 22 E ɓanavəshi dikə tsa ndara gha va kwərakwə, a ghəshi mbəə nza ka ndə kwətiŋ, njasa nza ghwəm va lə gha sana ka ndə kwətiŋ. 23 Yən na, mbə shi, gha na mbə ya, tsəgha. A ghəshi mbəə mənishi ka ndə kwətiŋ tsəgha slar slar. Ma tsəghay, a mbəzli tə hiɗi dzaa sənay, gha ghwənikəra na. Ava gha mbə ɗishi, njasa ɗira gha va, kə ghəshi taa ni. 24 A Didi, mbəzli niy, gha ndarashi na, e ɗi ghəshiy nza vəghee, tə pətsa dzee ta nza kwərakwə, ta mbə ghəshiy nay dikə tsee. Dikə tsa ndara gha, sa nzana mba'a gha ɗitəra ghala hiɗi ghwəla ta gha ngava. 25 A Didi tsaa nəw kwəma lə kwal tsa nzə, gha sənzənvay sənaŋa mbəzli tə hiɗiw. Yən na nee kiy, e sənaŋa. Dzəghwa mba'a mbəzlee ni sənay, gha ghwənikəra na, kə ghəshi. 26 E citəŋa kaa ngəshi, ta zhini dzee mətsəhə ciŋa ngəshi diɓa. Ta mbə ɗi tsa ɗira gha vaa tahanayshi nefer shi paf kwərakwə. Mbə shee taa nza də'wə ghən tsee ghalaɓa kwərakwə ki» kə Yesəw.

18

1 Ma sa cə'wəti Yesəw cə'wə va kiy, mba'a ghəshi maɗishi lə mbəzli ta səɗa ci, ka taŋə dzəvəri tə həl tsa har məndiy Kedərən. Ma pəriɓa taŋ həl tsa va na, mba'a tsa pəriɓa. Dza kar Yesəw lə mbəzli ta səɗa ci mba'a ghəshi dzəghwashi kwa tsa va. 2 Ma Zhəwdasə, ntsaa ngati ɗafa va ta kəsə Yesəw kwərakwə na, mba'a sənay pətsa va, sa sənaɓəshi ghəshi mbə dzəghwa. 3 'Wakəvə kar Zhəwdasə lə ka sawji mba'a ghəshi maɗishi lə mbəzliy ndəghwə ciki Hyala ghwənashi mbəzli dikə dikə ni mbə ka ta Hyala, ghəshi lə ka Farisahi. War pəhəpəhə ghaa nashima lə shi mbəz shi, mba'a gərkəwahi lə shehwer, gi'wə gi'wə ghwə ti shi və shi ta dividivi shi. 4 Ma Yesəw naci ki na, mba'a sənata kwəmaa dzaa mənivaa dzəkən ghala kwataŋata. War sa tsəhəshi ghəshi kwa tsa va na, dza Yesəw kət kətəghəvay dzəvəgha shi, ka ɗəw və shi, a kə na: «A ntsa pəla ghwəya?» kə. 5 Ma kə ghəshi na: «Yesəw ndə ka Nazaretə» kə ghəshi. Ma kə Yesəw na: «Ane, yən na sava» kə. Tiɓa Zhəwdasə tsaa ngati ɗafa va ta kəsə Yesəw kwasəbə shi ki. 6 Ma sa gəzəkə Yesəw: «Ane, yən na sava» kə na, 'wakəvə ghəshi zhəy lə hwəm lə hwəm tsəgha, dididi səyshi, na'i ghəshi shəkatəvashi tə hiɗi. 7 Zhini Yesəw ka ɗəw və shi diɓa: «A mbəzli ni, a ntsa pəla ghwəy, pə ghwəya?» kə. A kə ghəshi na: «Waa Yesəw ndə ka Nazaretə» kə ghəshi. 8 Ma kə Yesəw ngəshi ɓa na: «E gəzaŋwəy nanzə ghala məcanata, avanaram, yən na sava, pən sa? Ma ghənzə tsəgha, yən kə sa pəla ghwəy kataŋəy, ə pə ghwəy zlashi nini mbəzli, a ghəshi dzashi» kə. 9 Ma sa gəzə na va tsəghay, ta mbə kwəma gəzəkə na va kaa Didiy dzəməyta. Sa niy nə na va: «A Didi, ma mbəzli ndara gha va mbə dəvə yay, zamti ndee mbə shi ya kwətiŋəw» kə. 10 Dzəghwa Shimaŋw Piyer kaa kafa'i sa nzana və tə pətsa va ɓəkwə təɗikəvəri, pətsə kəsləkəghwa sləmə kwa bəzəmə vəgha ghən ndə ghəra sləni kaa dikə tsa ka ta Hyala. Malkwəsə, kə məndi kaa slən tsa ndə ghəra sləni tsa va. 11 Ma kə Yesəw kaa Piyer na: «A Piyer, zhanambə kafa'i tsa gha mbə kwəɓək tsa ci taŋtaŋ. Ka dzee sa ngəra'wə tsa ndara Dirə ta saw nə gha mbə zəzə kwəma gha shəkəna?» kə. 12 Dza ka sawji tiɓa ghəshi lə ntsaa sləkə shi, mba'a ka ndəghwə ciki Hyala mbə ka Zhəwifə, pay ghəshi kəsəti Yesəw, mba'a ghəshi pəhəti. 13 Dza ghəshi pəm pəmanaghə kaa Anə, kwa taŋa di. Ma Anə tsa vay, shiy Kayifə, dikə tsa ka ta Hyala tə nava piya na. 14 Kayifə tsa va na saa niy gəzanshi va kaa mbəzli ka Zhəwifə dikə dikə ni, ma kə na: «Aya, wəzəɓa mətiy ndə kwətiŋ na tə mbərkə hwəlfə ghwəmmə» kə niy ni. 15 Ma ghala pətsa pəmə məndi va Yesəw ta dzakə ghi tsa dikə tsa ka ta Hyala tsa vay, mba'a Piyer ghəshi lə tsahwəti ntsa ta səɗa Yesəw nja ghəci nəwvə. Ma ntsa vay, a dikə tsa ka ta Hyala tsa va niy sənay. Va tsəgha kwəmavə na dzakə ghi tsa va kwasəbə Yesəw. 16 Mba'a Piyer garəy pərikəy kwa dəgha naci ki. Mba'a ntsa ta səɗa Yesəw va, ntsa sənay dikə tsa ka ta Hyala va səvəriy gəzanta kwəma kaa mali kwa ndəghwə dəgha va. Mba'a ntsa va pəməghə Piyer dzakə ghi ki. 17 Dza maliy ndəghwə dəgha va, tapə ta ɗəw kwəma va Piyer kəyɓa ki, a kə na: «A ntsa, tsahwəti ntsa ta səɗa ntsa gha tsəy?» kə. Ma kə Piyer na: «Am, əhəŋ, ntsa ta səɗa ci nzee neyew» kə. 18 Ghalaɓa ki na, mba'a tasli mənta. Dzəghwa mbəzliy ndəghwə pətsa kəghi lə nihwəti ka sləni kəyɓa bəkə ghəshi pəhəy ghwə. Ka bəghəzli ghwə va Piyer kwərakwə. 19 Dza dikə tsa ka ta Hyala va, ka ɗəw kwəma va Yesəw dzəkən kwəma mbəzli ta səɗa ci, lə dzəkən shi ɓənipə na va. 20 Ma kə Yesəw kaa zləɓanci na: «Yən kiy, mbə gəzə kwəma va niy nzee kaa mbəzli ɗaŋ, pa'i pa'i tə ngwəla. Ka ɓananshee kaa mbəzli dzar mbə ciki ɓasəva tsa ka Zhəwifə, pa' mbə ciki Hyala, tə pətsa ɓasəva ka Zhəwifə gwa'a gwa'a. Kwəma tiɓa mba'ee gəzəhwə tə mbə ya kwətiŋəw. 21 Wa shi zhini ghaa ɗəw vəya diɓaa? Ə pə ghaa ɗəw va mbəzliy niy gəzanshee va, a ghəshi ciŋa njasa niy favə ghəshi yən gəzanshi. A ghəshi sənata gwa'a gwa'a» kə. 22 Ma sa gəzəkə Yesəw kwəma va tsəgha na, 'wakəvə tsahwəti ndə ndəghwə ciki Hyala tiɓa pa'wə tsavəgha dəvə vəgha ghən ci. A kə na: «Tsəgha ghaa zhananci kwəma kaa dikə tsa ka ta Hyala nee?» kə. 23 Ma kə Yesəw na: «Tawa ləkəra gha kia? Kwəma jikir na kə sa gəzəkee vay, ka gəzə gha! Kwəma wəzə na pən gəzəkə kiy, tawa ləkəra gha kia?» kə. 24 Dzəghwa Anə mba'a zhiniy vələghə Yesəw kaa Kayifə dikə tsa ka ta Hyala, war ghwəlay pəhəpəhə tə zə'wə va tsəgha ki. 25 Ma ghala pətsa va ki na, war tiɓa Shimaŋw Piyer vəgha mbəzli va mbə bəghəzli ghwə ci va naci ki. Dza tapə məndi maɗishi ta ɗəw kwəma və, a kə məndi na: «A ntsa, tsahwəti ntsa ta səɗa ntsa gha tsəy?» kə məndi. Ma kə Piyer na: «Ntsa ta səɗa ci nzeyew» kə, ka vəraslə. 26 Dza ma kə tsahwəti ndə kwətiŋ mbə ka ghəra sləni dikə tsa ka ta Hyala va, ngwardidi ghəshi lə ntsa kəslamti Piyer va sləmə ci na: «Niy naŋee kwasəbə ntsa ghala pətsaa nza ghwəy va kwa tsa tsəy?» kə. 27 Zhini Piyer mba'a vərasləti vəraslə diɓa. 'Wakəvə ngələkə ghala pətsa va ki, mba'a way. 28 Dza məndi tə həzlimə pəətə mekəshi ki, pəm məndi pəməkə Yesəw kəghi tsa Kayifə, ka dzakə ghi tsa ngwəmna ka Rəm li. Ma ka Zhəwifə nashi ka ghən tsa shi na, kala dzakə ma ghi tsa ngwəmna ghəshi. Sa naa nza mahalakə dzakə ghi tsa ndə ka Rəm və shi, ndə kə gwəmantəvay ta zəmə shiy mbə makwaghwa Pakə. 29 Ma sa mbə ma ka Zhəwifə dzakə na, dza ngwəmna Pilatə, mba'a səvəriy kəsashi pərikə kwa dəgha. Dza na ka ɗəw və shi: «Wa shi mənti ntsa kəsəti ghwəya?» kə. 30 Ma kə ghəshi ngəci na: «War mba'a kə kala ndə liɗi kwəma nzay, ka dza ghəy səəkə li ngəŋaw» kə ghəshi. 31 Ma kə ngwəmna Pilatə kaa ngəshi na: «Mbalam li, a ghwəy dzaa sla ngwəvəə dzəkən də'wə ghən tsa ghwəy njasa gəzəkə kwəma ghwəy pəhəpəhə na» kə. Ma kə ka Zhəwifə na: «Kwal va ghəy ta sla ngwəvə mətiy dzəkən ndəw» kə ghəshi. 32 Mba'a nava kwəma mənta tsəgha, ta mbə kwəmaa niy gəzəkə Yesəw va, ghala pətsa cipə na kwəma məti dza na ta məti vəgha tsəm dzəghwata kwa. 33 Mba'a Pilatə zhay zhakə ghi tsa ci ɓa, da' harvə Yesəw. Ka ɗəw kwəma ghəci və, a kə na: «Mazə tsa ka Zhəwifə nza gha na ntsa?» kə. 34 Ma kə Yesəw na: «A ngwəmna tsee, kwəma təkəti gha də'wə ghən tsa gha, ta ɗəw tsətsə na sana shəkənaa, naa kə ndə kaa ngəŋa na?» kə. 35 Ma kə ngwəmna Pilatə na: «Waa yən ɓa, pə gha, ndə kaa Zhəwifə nzee na? Mbəzli ghwəy ka hwəlfə ghwəy, lə ka ta Hyala ghwəy dikə dikə ni kəsəkəŋa na ngəra. Va tsəgha ɗəwee, wa shi mənti gha kəsəŋa məndia? pən» kə. 36 Ma kə Yesəw ki na: «Mazə tseyey, sa tikə tə hiɗi ni naw. Mba'a kə niy nzaa sa tikə tə hiɗi niy nzay, ci gwəla ta səɗee ndəghwətəra, va nəghətaa ka Zhəwifə kwəfaghati dəvə shi tə ya nza. Ma ki na, məniy naa mazə tsa tə hiɗi ni kiw» kə Yesəw. 37 Ma kə Pilatə ki na: «Mazə nza gha, ghənzə tsəgha ɓay?» kə. Ma kə Yesəw na: «Njasa gəzə gha va na, mazə nzee. Ya tsa yakəram lə səəkə tsa səəkəree tikə tə hiɗiy, ta canshi kwəma kataŋ na kaa mbəzli na. Ya wa ntsaa dzaa ɗi fa na kataŋ na kwəma kiy, ta fa nee va kwəma dzee gəzə dza na» kə Yesəw. 38 Ma kə Pilatə na: «A shiy na kwəma kataŋ naa?» kə. Ma ləy hwəm shi va na mba'a zhəkəvəriy dzəghwa kwəma ka Zhəwifə. A kə ngəshi na: «A mbəzli ni, na neyey, kəsata kwəma jikir nee va ntsa gar ɓanci fəti məndiw. 39 Nanzə kiy, a ghwəy sənay, njasa sənaɓəŋwəy ghwəy mbə məni mbə makwaghwa Pakə. Mbə pəlayŋwəy ndə kee nza kwətiŋ kwa fərshina, ge'i lə vici va. Ka ɗi ghwəy ki, yən pəlayŋwəy mazə ka Zhəwifə na?» kə. 40 Ma kə ghəshi zlaŋzlaŋ na: «Awə! Zləɓati ghəyəw. Barabasə na sa ɗi ghəy ghaa pəlayŋəy!» kə ghəshi. Ma Barabasə tsa vay ndə rəɗa tsa dikə tsa niy nza na.

19

1 «Əŋkwa» kə ngwəmna Pilatə ki, dza na mba'a gəzanshi kaa ka sawji, a ghəshi pəmə Yesəw ta dzaa də'wəti lə kwərpə. 2 Dza ka sawji va pəmə ghəshi pəməvə Yesəw ki, mba'a ghəshi mbərəti tekesli nja məgapa pəərə ghən mazə sərambə mbə ghən ci. Mba'a ghəshi səranakən kwəbaŋ ghəməy nja sa mazə. 3 Ka ghəshiy dza na ka kətivaa dzəvəgha ta sawa ci, ma kə ghəshiy ni na: «A mazə ka Zhəwifə, ava ghəy səkwətəŋa» kə ghəshiy ni. Ka ləkə dəvəə dzəvəgha ghən ci. 4 Dzəghwa Pilatə mba'a zhəkəvəriy. A kə kaa ka Zhəwifə va na: «Favəm, na neyey, avee dzaa pəməkəvəriŋwəy Yesəw dzəti ngwəla sənzənva, ti ghwəy sənay, kəsata kwəma jikir nee və gar ɓasə ngwəvəə dzəkənəw, pə ghwəy» kə. 5 Dzəghwa pəm məndi pəməkəvəri Yesəw tə ngwəla ki, lə daghwəba tsa tsatim tə tekesli mbə ghən tsa ci, mba'a kwəbaŋ ghəməy kən ghən ci. Ma kə ngwəmna Pilatə ngəshi na: «Avanayəm ntsa va ki» kə. 6 Dzəghwa mbəzli dikə dikə ni mbə ka ta Hyala, ghəshi lə dəwgerhi shi, mba'a ghəshi nay Yesəw. Ma sa nay ghəshi, a kə ghəshi zlaŋzlaŋ na: «Daŋwə pə gha daŋwavəgha vəgha tsəm. Daŋwə pə gha daŋwavəgha vəgha tsəm» kə ghəshi. Ma kə Pilatə kaa ngəshi na: «Ɓəm a ghwəy daŋwə sa ghwəy də'wə ghən tsa ghwəy. Na neyey, kəsata kwəma jikir nee və gar pəəsliw» kə. 7 A kə ghəshi kaa ngwəmna na: «A kwəma pəhəti ghəy tiɓa, mba'a gəzəkə, war ka pəəsliti kə, sa gəzəkə na “Zəghwə Hyala nzee” kə» kə ghəshi. 8 Sa favə Pilatə kwəma gəzəkə mbəzli va va tsəgha na, mba'a hazləniy tərəŋw. 9 Zhini na mba'a pəməvə Yesəw zhakə ghi diɓa. Dza na ka ɗəw kwəma və, a kə na: «Kwəma tsahwə ghaa?» kə. Dighevə Yesəw nzəyəy, kala zləɓanci kwəma. 10 Ma kə Pilatə ngəci na: «Wa ə zləɓara ma gha kwəma kia? Ə sənay ma gha, a kwal vəya ta pəlaŋa, zhini lə kwal vəya ta gəzanshi kaa mbəzli ta daŋwavəghaŋa vəgha tsəm, pə gha na?» kə. 11 Ma kə Yesəw ngəci na: «Kwal va gha ya jəw ta məntəra shiy gha, kala ndaŋa kwal Hyala səəkə mə ghwəməw. Va tsəgha nzana ki, ma ntsaa ɓəvəra vaa fambəra mbə dəvə ghay, tərəŋwɓa na ci kwəma jikir na na kən na gha» kə. 12 Ma sa favə Pilatə kwəma va tsəgha na, dza na ka pəla kwal tsa pəlay Yesəw. Dza ka Zhəwifə gwanashi ka 'waŋə zlaŋzlaŋ, a kə ghəshi na: «War mba'a pə gha pəlay ntsay, ka zhini ghaa nzaa madiga lə mazə tsaa sləkə hiɗi ka Rəm gwanashi ghwəlaw. A gha sənay, ya wa ntsaa mənti ghən tsa ci nja mazəy, ndə gaɓə tsa mazə tsa va na» kə ghəshi. 13 Ma sa favə Pilatə kwəma va tsəgha na, mba'a gəzanshi kaa ka sawji a ghəshi pəmə Yesəw səvəriy dzəti ngwəla diɓa. Dza na das nzəyəy kwa gəzli ka naa nzəy ta sla ngwəvə kwa. Pətsa nzəyəy na va tiy, «Gabata» kə məndi kwa kwəma ka Ebərə. A ɗi na gəzəy «pətsa ndəɓətim lə hərezli» ta ɓasə ngwəvə ti. 14 Fəca məniva shi va vay, gar vici kwa ghən niy nza na, məndi taa səvəri ta gha makwaghwa Pakə. Ma kə Pilatə kaa ka Zhəwifə na: «Avam mazə tsa ghwəy» kə. 15 Ma kə ghəshi zlaŋzlaŋ na: «Ayaw, pəəsli pə gha paslamti. Daŋwavəgha vəgha tsəm, a ghəci məti» kə ghəshi. Ma kə ngwəmna Pilatə ngəshi na: «Ə ɗi ghwəy, yən daŋwavəgha mazə tsa ghwəy vəgha tsəm na?» kə. Ma kə mbəzli dikə dikə ni mbə ka ta Hyala na: «Tsahwəti mazə tiɓa va ghəy na ghəy, kala war mazə tsaa sləkə hiɗi ka Rəm gwanashiw» kə ghəshi. 16 Dzəghwa ngwəmna Pilatə ki mba'a pəlanavəshi Yesəw ta dza ta daŋwəə dzəvəgha tsəm. Dzəghwa ka sawji va ki, pəm ghəshi pəməti Yesəw, ka səvəri mbə məlməə dzəti ngwəla. 17 Dza məndi mba'a məndi ɓanakən tsəm tsa dza məndi va ta daŋwəə dzəvəgha, a ghəci ɓə də'wə ghən tsa ci. Mba'a ghəshi dzashi liy dzəti pətsa nə məndi «Gwalgwata» kə məndi kwa kwəma ka Ebərə. A ɗi Gwalgwata tsa vaa gəzəy, pi nja ghən ndə ngəri. 18 Ma sa tsəhəshi ghəshi na, dza ka sawji va mba'a ghəshi daŋwavəgha Yesəw vəgha tsəm tə pətsa va ki. Mba'a ghəshi daŋwavəgha nihwəti mbəzli bakə vəgha tsemer, ya wa ndə na tə tsa ci tsəm. Tsahwəti na, tə kwa bəzəmə Yesəw, tsahwəti na tə kwa zleɓi ci, mba'a Yesəw kwa jipə shi ki. 19 Dza Pilatə mba'a gəzanshi kaa mbəzli a məndi tsaslati kwəmaa dzəti shiy, mba'am nahati tə tsəm tsa daŋwə məndi vaa dzəti, a kə kwəma va na: «Yesəw ndə ka Nazaretə, mazə tsa ka Zhəwifə» kə. 20 Kwəma tsasliti məndi vay, ka Zhəwifə ɗaŋ jangəhwə na, sa nzana ndəkwə ndəkwə pətsa daŋwavəgha məndi va Yesəw vəgha tsəm lə məlmə Zherəwzalem. Lə kwəma ka Ebərə, mba'a sa ka Rəm, mba'a sa ka Gərekə niy tsasliti məndi kwəma va. 21 Dza mbəzli dikə dikə ni mbə ka ta Hyala mbə ka Zhəwifə mba'a ghəshi dzaa kəsay Pilatə. Ma kə ghəshi kaa ngəci na: «Ma kwəma vay, ə pə gha zhəghanti, ka nə gha “Mazə tsa ka Zhəwifə” pə gha ma. Ma ka gha tsaslitiy: “Yən na mazə tsa ka Zhəwifə” kə ntsa pə gha» kə ghəshi. 22 Ma kə Pilatə ngəshi na: «Na tsaslitee va kwəma na neyey, tsəgha dza naa nza» kə. 23 Ma sa daŋwamti ka sawji Yesəw dzəvəgha tsəm na, mba'a ghəshi ɓasəva kwəbeŋer ci, mba'a ghəshi tihəhwəshi kwa jipə shi faɗanashi, ya wa ndə mbə shi na lə ni ci. Kwataka gee kən ghən ci saa niy tərə. Gee vay, gəvbaw niy nza na kala cisli ti, ka səəkə mə ghən pa' kwakə mbə hiɗi. 24 Dza ghəshi sləka ghəshi sləkati kwa jipə shi, ma kə ghəshi na: «Ka sləkwə gee na ghwəmmə ma, ə pə ghwəmməə ti dandərɗə, ta nighə ntsaa dzaa ɓə mbə ghwəmmə» kə ghəshi. Kwəma mənti ghəshi va tsəghay, kwəmaa niy tsaslita va mbə Zliya Hyalaa faghwa ghəshi kwa. Ma kə niy niy: «A ghəshi tihəhwə kwəbeŋer kən ghən tsee kwa jipə shi. Mba'a ghəshi slati dandərɗə ta sənay ntsaa dzaa ɓə gee ya» kə niy ni. Ava ghənzə na kwəma mənti ka sawji va ki. 25 Tiɓa niy nza kar mbəghəy Yesəw garə vəgha tsəm tsa daŋwavəgha məndi va, ghəshi lə zhambəghəta, mba'a Marəy, mali Kəleyəwpasə, mba'a Marəy ka Magədala. 26 Mba'a Yesəw nata mbəghəy tiɓa vəgha, mba'a ntsa ta səɗa ci va ɗi na tərəŋw kwərakwə ɓa. Dza ma kə kaa mbəghəy na: «A mə, avanay ntsaa zəghwə gha» kə. 27 Zhini ma kə kaa ntsa ta səɗa ci va ɓa na: «Avanta məŋa» kə. Dzəghwa ntsa va pəm pəməhwə Marəy ghala fəcavataa dzakə ghi tsa ci ki. 28 Ləy hwəm shi va kiy, a Yesəw sənay gwa'a gwa'a kəɗita kwəma njasa ɗi Hyala nana, kə. Ma kə na: «A ndir ghəraɗa» kə. Sa gəzə na va kwəma va tsəghay, ta mbə kwəmaa tsaslita va mbə Zliya Hyalaa dzəkən dzəghwata kwəla' kwa. 29 Ma tə pətsa va na, mba'a ghwəlpə tiɓa paf shi sa tati məndi tə shi ndalakwə ni kwa. Dza ka sawji va tsaŋ ghəshi ɓəvə səwsə tiɓa, mba'a ghəshi parati tə gəta. Dza ghəshi yəkwə ghəshi yəkwambə mbə shi sa va, ka fanciy dzəghwa miy tsa Yesəw. 30 Ma sa nə Yesəw, ɓəsə kə ɓəsəvə shi ndalakwə ni va lə miy tsa ci ki, ma kə na: «Nana kiy, gwa'a mənishi shiy njasa ɗi Hyala» kə. Dzəghwa kwəshəŋw ghən tsa ci məniy, mba'a mətiy. 31 Məniva shi vay, fəca ləwma Bərha. Səvəri way pi na, vici dəkəva ka Zhəwifə. Kala ɗi ka Zhəwifə mbəzli daŋwavəgha məndi va vəgha shəghwə nza war ghwəlashi daŋwə daŋwə fəca vici dəkəva. Sa nzana, nava vici dəkəva na, vici tərəŋw na ghənzə niy nza və shi. Va tsəgha ki na, mba'a ghəshi dzaa kəsay ngwəmna Pilatə ta ɗəw, a ghəci gəzanshi kaa mbəzli, a məndi ɓalamti shiɗshiɗ tə mbəzli daŋwəy məndi va vəgha shəghwə, nza ghəshi mbəə bəkwəshi taŋtaŋ. Nza məndi mbəə pələkəghwa mbəreketi shi tə shəghwə. 32 Dzəghwa Pilatə ki mba'a gəzanshi kaa ka sawji. Sa maɗi ghəshi ki na, mba'a ghəshi ɓalamti shiɗshiɗ pərɓa tə tsahwəti mbə mbəzli daŋwavəgha məndi va vəgha tsəm vəgha Yesəw, zhini ɓəli tə kwa baka tsa va ɓa. 33 Ma maɗi ghəshi ta tsəhə vəgha Yesəw naci, njə'wə kə ghəshi na, ghəci mətiy. Va tsəgha ɓəlamti ma ghəshi səɗa Yesəw. 34 Dzəghwa tsahwəti ndə mbə shi kwətiŋ, mba'a 'yamti Yesəw mbə slərpə ci lə gwapa. Ka səəmə miymiy lə yam kwa pətsa va tiɓata. 35 Ntsaa gəzə kwəma tsaa dzəkən shiniy, lə mətsə ci nashi na shi va, kwəma gəzə na va na, sa kataŋ na ghənzə. Aa sənata də'wə ghən tsa ci, kwəma kataŋ na sa gəzee na, kə. Ta mbə ghwəy ɓanavə nəfə tsa ghwəy kaa Yesəw gəzə na kwəma va. 36 Ma mənishi shi va tsəghay, ta mbə kwəmaa niy tsasliti məndi va mbə Zliya Hyalaa dzəghwata kwa. Ma kə niy niy: «Ka dza məndiy ɓəlamti isl tsa ci ya kwətiŋəw» kə. 37 Zhini ma kə ge'i kwa nahwəti kwəshala ɓa na: «Ta zhini dza ghəshi nay ntsa 'yamti ghəshi va lə gwapa» kə. 38 Ma ləy hwəm sa mətiy Yesəw ki na, mba'a Zhezhefə ndə ka Arimate maɗiy, ka dza ta ɗəw kwal ta ɓə mbəri tsa Yesəw va ngwəmna Pilatə. Mba'a Pilatə ɓanavə kwal ta ɓə ghəci. Dza Zhezhefə mba'a səəkə pələkəghwa mbəri tsa Yesəw vəgha tsəm ki, ta dza ta la. Zhezhefə tsa va kiy, tsahwəti ntsa ta səɗa Yesəw niy nza na. Kwa mbəmbə ghəci niy nəw Yesəw va hazləni va mbəzli ka Zhəwifə dikə dikə ni. 39 Dza Nikwədem, tsahwəti ntsaa niy səəkəy vaa dzəvəgha Yesəw həvir, ndəs səəkəy kwərakwə, mba'a ɓəkə in ta la Yesəw. In tsa wəzə tsa, sa kaɓəti məndi lə mirə mba'a Aləye, ka zən nja 'wərdi. In tsa vay, gar kiləw mahkan mətsəkə na shəndəkə tsa ci. 40 Dzəghwa ghəshi bakanashi ki, tsaŋ ghəshi ɓəvə mbəri tsa Yesəw, ka harə lə məgapa, ka shikə in tsa wəzə tsa va ghəshi mbə harə, njasa sənaɓəshi ka Zhəwifə mbə harə mbəri. 41 Ma tiɓa vəgha pətsa daŋwavəgha məndi va Yesəw vəgha tsəm na, mba'a tsa tiɓa. Dzəghwa mba'a məndi lati kwəli kwa tsa va 'war'war, kala səəkə məndiy laghwa mbəri kwa. 42 Dzəghwa mba'a ghəshi laghwa Yesəw kwa kwəli va, sa nzana ndəkwə ghənzə tiɓa ki. Ma sa lamti ghəshi va ndəkwə tsəghay, sa nza vici ndəkwə ta pəkw, sa nzana tə way pi həzlimə na, vici dəkəva ka Zhəwifə ghənzə.

20

1 Ma pəətə fəca dəmasə, pi ghwəlaa wali ki na, mba'a Marəy ka Magədala kafəta, ka dzaa dzəti kwəli Yesəw. Tsəhə na, sa nə na njə'wə kə na, kwəli va bəŋwəta, tsarakə hakwə tsaa niy nza va miyɓa dzar kwa nahwəti bəla. 2 'Wakəvə na bəvbəpə maɗita lə bali. Mba'a dzaa kəsashi kar Shimaŋw Piyer ghəshi lə tsahwəti ntsa ta səɗa Yesəw va ɗi na. Ma kə na: «A kar Piyer, ava məndi ɓəhwə Ntsaa sləkəmmə kwa kwəli, sənay ghəy kwa pətsa dzashi məndi liw» kə. 3 Ma sa favə kar Piyer lə tsahwəti ntsa ta səɗa Yesəw va kwəma va tsəgha na, mba'a ghəshi maɗishi ka dzaa dzəti kwəli va ki. 4 Kə ghəshi ka kəsli bali bakanashi, mba'a tsahwəti ntsa ta səɗa Yesəw va taŋəti Piyer tə bali. Dza na ndəs tsəhəy pərɓa ghəci tə kwəli va. 5 Tsəhə tsa tsəhə na na, ka kəɗaŋə pətsaa dzəmbə kwəli va, kala dzəmbə ma, njə'wə njə'wə kə na, nashi shiy na kwaɓaw war məgapaa niy harə məndi va Yesəw li sa kwaɓa tə hiɗi. 6 Dza Piyer kwərakwə ndəs tsəhəy ki, səəkə lətə dzəmbəy mbə kwəli va. Sa nə na njə'wə kə na, war məgapa harə məndi va li sa mbəɓa tə hiɗi. 7 Ma məgapa pəərə məndi miy tsa Yesəw li ki na, tsarakə kwətita pəərə pəərə vəgha nahwəti bəla kwəli. 8 Dza tsahwəti ntsaa gha vaa tsəhə, lətə dzəmbəy mbə kwəli va kwərakwə, mba'a nashi shi va war tsəgha lə mətsə ci, mba'a zləɓavə kwəma va ki. 9 Kwəmaa niy nə Zliya Hyala va: «Ta zhakatiy dza Yesəw mbə məti» kəy, pa' ghala pətsa va na, niy favə ghən tsa kwəma va mbəzli ta səɗa ciw. 10 Dza mbəzli ta səɗa Yesəw va bakə ni, mba'a ghəshi zhəghətəvashiy jighi ki. 11 Ma sa zhəghəkəvata Marəy ka Magədala ki na, mba'a dzaa garəta miy kwəli va, ka wahə. Ma ghənzə mbə wahə va na, dza na ka kəɗaŋə pətsaa dzəghwa kwəli va. 12 Nighə na na, ka kwal Hyala bakə lə kwəbeŋer tezlezl tezlezl ni kən shi, mənzəy tə pətsaa niy nza Yesəw va məhəni. Mba'a tsahwəti lati ghən, mba'a tsahwəti ləy mətsəni. 13 Ma sa nata mbəzli va ghənzəə nighəshi tsəgha, a kə ghəshi ngəta na: «A mali na, a shiy mənishi wahə gha shəka?» kə ghəshi. Ma kə Marəy na: «Wa ə ɓəhwə məndi Ntsaa sləkəra kwa kwəli tikə, kala sənayee tə pətsa fəy məndi» kə. 14 War sa zləɓakə na kwəma va na, tərəɗ zhəghətəvata, nighə na na Yesəw tiɓa məgarə, sənay na Yesəw na sava, kəw. 15 Dza Yesəw ka ɗəw və, a kə na: «A mali, a shi wahə gha ti shəka? A ntsa pala ghaa?» kə. Ndəɓa ndə ghəra sləni kwa tsa va na, kə ghən tsa nzə. Va tsəgha, ma kə ngəci na: «A Ndə sləkəra, gha kə ɓəhwəy, gəzara tə pətsa fəy gha, e dza ta ɓə» kə. 16 Dzəghwa Yesəw ka har lə slən tsa nzə ki, a kə na: «A Marəy» kə. Dza Marəy nza'jəw tərəɗ zhəghəghə kwəma nzə dzar kwa. Ma kə lə kwəma ka Ebərə na: «Rabəni» kə. Rabəni tsa vay: «Ndə ɓəni shiy kaa mbəzli» ɗi na gəzə. 17 Ma kə Yesəw ngəta na: «Kadiw, ka dapəra gha di ma, sa nzanay ghwəla nzee ta dzəməə dzəvəgha Dirə. Mbala a gha dzaa gəzanshi kaa ngwarməhira, “Avee dzəməə dzəvəgha Dirə, Dəŋwəy ghəci kwərakwə, dzəməə dzəvəgha Hyala, Hyala ghwəy kwərakwə ɓa” kə, pə gha ngəshi» kə Yesəw. 18 Sa gəzəkə na tsəgha na, dza Marəy ka Magədala mba'a maɗita ka dza ta gəzanshi kaa mbəzli ta səɗa Yesəw, a kə na: «Ndatsəy e nay Ntsaa sləkəmmə, ka gəzəhwə kwəma ghəy li» kə. Dza na mba'a slanakəshi kwəma gəzanakə Yesəw va kaa ngəshi. 19 Ma fəca dəmasə va vata hetihwer na, dza mbəzli ta səɗa Yesəw mba'a ghəshi ɓasambəvashi mbə ciki. Bəsl ghəshi kalakən gəzli kən ghən shi ka jihəti sa hazləni ghəshi va mbəzli ka Zhəwifə dikə dikə ni. Dzəghwa Yesəw wəɗ tsahwəy, mba'a garəy kwa jipə shi. A kə ngəshi na: «Nzəyəy zərkə lə ghwəy» kə. 20 Ma sa gəzanakəshi na tsəgha na, dza na mba'a canatishi veviyerhi mbə hwər dividivi ci, lə ni mbə slərpə ci ngəshi. Sa nay mbəzli ta səɗa ci Ndə sləkəshi ki na, dza ghəshi ka vəshi tərəŋw tsəgha ki. 21 Zhini ma kə Yesəw ngəshi ɓa na: «Nzəyəy zərkə lə ghwəy. Nanay ta ghwəniŋwəy dzee, njasa niy ghwənara Dirə va kwərakwə» kə. 22 War sa gəzəkə na tsəgha na, mba'a viyanakənshi Safə tsa Hyala. A kə na: «Ɓəm Safə tsa ɗewɗew tsa. 23 Ma mbəzli pəlata ghwəy kwəma shi jikir na kwa hwər tsa ghwəyəy, a Hyala dzaa pəlata kwəma shi jikir na kwərakwə. Ma ni pəlatanashi ma ghwəy kwəma shi jikir nay, ka dza Hyala pəla kwərakwəw» kə. 24 Ghala pətsaa səəkə Yesəw vaa dzəvəgha mbəzli ta səɗa ciy, niy nza tsahwəti ntsa nza slən tsa ci vaa Təmasə, zhini ihwəli, kə məndi tiɓa kwasəbə nihwəti mbəzli ta səɗa ciw. 25 Dzəghwa ma kə niy nza va tiɓa mbəzli ta səɗa Yesəw ngəci sa səəkəy na na: «Təmasə, a ghəy nay Ntsaa sləkəmmə ndatsə» kə ghəshi. Ma kə Təmasə na: «Kala nashi vaviyer daŋwə məndi va pən mbə dəvə ci, mba'ee dapashi lə dəvee, mba'ee dapəti ni mbə slərpə ci va lə dəvə yay, ka zləɓa yaw» kə. 26 Ma ləy hwəm ləwma kwətiŋ ki na, mba'a mbəzli ta səɗa Yesəw zhiniy ɓasəshi mbə ciki diɓa. Fəca va ki na, mba'a Təmasə tiɓa. Dza bəsl ghəshi kalakən gəzli kən ghən shi ka jihəti. Mba'a Yesəw səəkəy garəy kwa jipə shi. Ma kə ngəshi na: «Nzəyəy zərkə lə ghwəy» kə. 27 Ma kə kaa Təmasə na: «A Təmasə, nighəvə dividivee ni, ndaka dəvə gha va, a gha tiɓəti vaviyer mbə dividivee ni, dapəti ni vəgha slərpee ni, ka mənti ghən tsa gha gha bakə bakə ma, ndara nəfə tsa gha» kə. 28 Ma kə Təmasə na: «A Ntsaa sləkəra, a Hyalee» kə. 29 Ma kə Yesəw ngəci na: «Sa nara gha nana ndara gha nəfə tsa gha ki na? Vəshi na va mbəzliy ndara nefer shi ya kala nara ghəshi» kə Yesəw. 30 A Yesəw məmənəhwə nihwəti shi dimədimə ni ɗaŋ ghənghən kwa kwəma mbəzli ta səɗa ci. Kala tsaslambəshi məndi mbə zliya na gwanashi. 31 Ma shi tsasliti məndi ni mbə zliya nay, nza ghwəy mbəə sənay kataŋ kataŋ, Yesəw na Kəristəw Ntsa tivə Hyala, pə ghwəy, va tsəgha tsaslitishi məndi. Ghəci kiy Zəghwə Hyala na. Nza ghwəy mbəə ɓanavə nefer ghwəy kaa Yesəw tsa va, ma ghalaɓa ki na, nza ghwəy kwəmavə piy tsaa kəɗi ma mbə slən tsa ci, va tsəgha tsasliti məndi shi ni diɓa.

21

1 Ma ləy hwəm ki na, mba'a Yesəw cinti ghən tsa ci kaa nihwəti mbəzli ta səɗa ci miy kwəfa Tiberiyadə. Avanay njasa canatishi na ghən tsa ci. 2 Kar Shimaŋw Piyer, ghəshi lə Təmasə ntsa har məndiy ihwəli, mba'a Natanayel, ndə ka Kana tə hiɗi ka Galile, mba'a ndərazhi Zhebede, mba'a nihwəti mbəzli ta səɗa Yesəw bakə diɓa, tsəgha niy ɓasəshi ghəshi. 3 Ma kə Shimaŋw Piyer ngəshi na: «A mbəzli ni, e dzara ta kəəsə kərpi nee» kə. Ma kə nihwəti mbəzli va na: «Tsəgha na, ta nəwŋa dza ghəy kwərakwə» kə ghəshi. Mba'a ghəshi maɗishi, ka dzashi, mba'a ghəshi dzashiy dzəghwa kwambəwal. Hi ghəshi virvir mbə ka kərpi, shaŋ ghəshi ta kəsəvə kəlipə ya kwətiŋ. 4 Ma mekəshi sa kəɗiy pi ki na, mba'a Yesəw təzliy tiɓa tə həlbə tsa miy kwəfa va. Sənay mbəzli ta səɗa ci na, ghəci na sava, kə ghəshiw. 5 Ma kə kaa ngəshi na: «Kəəsəvə kərpi va ghwəy tsəna ndərazhee ni?» kə. Ma kə ghəshi ngəci na: «Əhəŋ, kəəsəvəshi ghəyəw» kə ghəshi. 6 Ma kə ngəshi na: «A pə ghwəy məntiy, ɓəm zləkwə tsa ghwəy va, a ghwəy kashi li tar bəla kwa bəzəmə kwambəwal va, a ghwəy nayma ghwəy kəəsəvə kərpi» kə. «Əŋkwa» kə ghəshi, dza ghəshi ka ka kərpi dzar kwa bəla va ki. Mba'a ghəshi kəəsəvə kərpi ɗaŋ tərəŋw. Paf zləkwə tsa shi təhəy kala mbə ghəshiy mbahə səvəri mbə yam va ghwəla. 7 Ma kə tsahwəti ntsa ta səɗa Yesəw va ɗi na kaa Shimaŋw Piyer na: «Ndə sləkəpə na sasa» kə. War sa favə Shimaŋw Piyer: «Ndə sləkəpə na sava» kə məndi na, həŋ ɓəvə kwəbaŋ tsa ci, sa niy səramti na kən ghən ci, pa' pakən, zhiɗə zliy dzəti yam ta dzar dzəvəgha Yesəw. 8 Ma nihwəti mbəzli ta səɗa ci va na, ka mbahə zləkwə tsaa təhəy va paf tsa va kərpi, ka səəkəə dzəvəgha həlbə. Niy nza ghəshi kərakə lə həlbə tərəŋwəw, war gar bəlakə səɗa bələkwə gwa'a tsəgha. 9 Ma sa tsəhəshi ghəshi na, mba'a ghəshi səkwashiy dzəti həlbə. Mba'a ghəshi nata laɗi ghwə tiɓa, mba'a kəlipə ti, mba'a peŋ tə pətsa va. 10 Ma kə Yesəw ngəshi ki na: «Taram kərpi, mbə ni kəəsəvə ghwəy va sənzənva» kə. 11 Dza Shimaŋw Piyer mba'a dzəghway kwa kwambəwal, mba'a mbahəkəmə zləkwə tsa va mbə yam dzəti həlbə, paf kərpi dikə dikə ni kwa, bələkwə mba'a cifə mətsəkə mahkan ti. Ya tsəgha na kərpi va ɗaŋ tərəŋw ki na, sləkwəy zləkwə tsa va, və shiw. 12 Ma kə Yesəw ngəshi ki na: «Səəkəm zəməm shi zəmə ki» kə. Ghalaɓa ki na, ndə tiɓa mbə mbəzli ta səɗa Yesəw maw ɗəw: «Wa ndə nza ghaa?» kəw. Sa nzana mba'a ghəshi sənay, Ndə Sləkəpə na sava, kə ghəshi. 13 Dzəghwa Yesəw kət kətəghəvay dzəvəgha shi, kə həŋ ɓəvə peŋ tsa va, mba'a ɓanavəshi, zhini mba'a ɓanavəshi kərpi ɓa. 14 Ghala zhakatiy Yesəw mbə mətiy, ghənzə na kwa mahkana səɗa ci mbə ci ghən tsa ci kaa mbəzli ta səɗa ci. 15 Ləy hwəm sa zəhwə ghəshi shi zəmə ki na, dza Yesəw ka ɗəw kwəma va Shimaŋw Piyer, a kə na: «Shimaŋw Piyer, zəghwə Zhaŋ, ka ɗira gha lə nəfə kwətiŋ ka taŋəti nihwəti mbəzli ni na?» kə. Ma kə Piyer ngəci na: «Yə Ndə sləkəpə, a gha sənay, e ɗiŋa» kə. Ma kə Yesəw ngəci na: «Ndəghwə mbəzlee ni mənishi nja ndərazhi teŋkesli» kə. 16 Zhini kwa baka səɗa diɓa tapə ta gəzanci: «A Shimaŋw, zəghwə Zhaŋ, ka ɗira gha lə nəfə kwətiŋ na?» kə. Ma kə na: «Yə Ndə sləkəpə, a gha sənay e ɗiŋa» kə. Ma kə Yesəw na: «Ndəghwə mbəzlee ni mənishi nja teŋkesli» kə. 17 Dzəghwa tapə Yesəw ta zhiniy ɗəw və kwa mahkana səɗa diɓa: «A Shimaŋw, zəghwə Zhaŋ, ka ɗira gha na?» kə. Dzəghwa kwəshay Piyer məniy, sa zhini Yesəw vaa ɗəw və: «Ka ɗira gha na?» kə kwa mahkana səɗa. A kə Piyer na: «A Ndə sləkəpə, gwa'a sənashi gha shiy. A gha sənay, e ɗiŋa» kə. A kə Yesəw ngəci ki na: «Ndəghwə mbəzlee ni mənishi nja teŋkesli. 18 Ə gəzaŋee, ta na navay, tsəgha na, ghala pətsaa nza ghaa məgəlay, gha də'wə ghən tsa gha niy va naa pəhə kanda gha, ka dzaŋa kwa pətsa ɗi gha. Sa ka gha haliŋay, ta kafə dividivi gha dza gha, nza tsahwəti ndə pəhəŋa kanda gha, ka na dza na mba'a pəməghəŋaa dzəti pətsa ɗi ma gha» kə. 19 Ma kwəma gəzəkə Yesəw va tsəgha nay, a cipə na njasa dza Shimaŋw Piyer ta məti, mba'a dzaa fanati bama kaa Hyala lə məti ci va. Ma kə Yesəw ngəci ləy hwəm kwəma va ki na: «Nəwra ki» kə. 20 Ma sa kəramti Yesəw gəzə kwəma va tsəgha, sa nə Piyer nighə kə ləy hwəm ci na, mba'a nay ntsa ta səɗa Yesəw va ɗi na mbə səəkə tə səəbə shi. Ntsa va na saa niy kətəghəvay vaa dzəvəgha Yesəw ghala pətsaa niy zəmə ghəshi va shi zəmə mbə Pakə. Ghəci na saa niy ni va kaa Yesəw: «A Ndə sləkəpə, tsama ndə dza naa nga ɗafa tə ghaa?» kə. 21 Ma sa nay Piyer ntsa va, ma kə kaa Yesəw na: «A Ntsaa sləkəra, a kwəmaa dzaa kəsay ntsa naci kia?» kə. 22 Ma kə Yesəw ngəci na: «Ya ə nə ya war tiɓa kə tə ghwəməy pa' fəca dzee zhikə pənəy, wa kwəma gha mbəa? Na na ghay, ə pə ghaa nəwra na gha» kə. 23 Dza kwəma gəzəkə Yesəw va, mba'a pəlivərivata dzar mbə mbəzliy nəw Yesəw, a kə ghəshi na: «Ma tsava ntsa ta səɗa Yesəw naci kiy, ka dza naa mətiw» kə ghəshi. Niy gəzanci Yesəw kaa Piyer na: «Ka dza tsava ntsa ta səɗee mətiw» kəw. Ma kə niy niy: «Ya ə nə ya war tiɓa kə tə ghwəməy pa' fəca dzee zhikə, pənəy, wa kwəma gha mbəa?» kə niy ni. 24 Ava ghəci ghəci ntsa ta səɗa Yesəw va ndəgha na fətiy dzəkən shi va. Ghəci tsasliti shi ni diɓa, a ghəy sənay, kwəma tsasliti na vay, kwəma kataŋ na na. 25 A Yesəw zhiniy məmənəhwə nihwəti shiy ɗaŋ tə hiɗi. Mba'a kə məndi niy tsaslitishi gwanashi kwətiŋ kwətiŋ nzay, ɗaŋshi dza zliyahiy nza nza. Ma bərkee na, daw dza pətsa tə hiɗi niy nza ta fə zliyahi nza. Ava tsəgha na Yəwən kwəma wəzə naa dzəkən Yesəw Kəristəw njasa tsasliti Zhaŋ ki.


AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE