JOHN

1

1 Nuŋ ɔb ɛm e low fɛŋ e kok ɛm a, ke Odad anŋ ŋ̂. Ɛgŋ a eke el odad a okr af Nyam ab, ɛtŋ Odad a el Nyam. 2 Nuŋ ɔb ɛm ɛtŋ Odad okr af Nyam ab. 3 Nyam oc’r kokr’r ob fɛŋ; ob kaka anm eke wɛl kok ke n’anm ɛm; 4 fɛŋ a eke wɛl kok a ɛŋn sel in ɛm. Sel ikŋ na el agŋ eci usuayl. 5 Usuayl am afŋ ncebn ɛm ɛtŋ ncebn ebm’n. 6 Nyam ɛrm ɛgŋ nyam eke wɛl b’ɛsŋ Jan ow. 7 N’am ow ɛsɛ daŋku af, ke l’íj usuayl e daŋku yec’ɛtŋ ke in ɛm agŋ a fɛŋ úb nawrɛ. 8 In obi a l’elm usuayl, kɔ usuayl eci daŋku cɛ l’ij. 9 Usuayl ikŋ na el usuayl tasi a ek’am ow wus af aŋa ayal agŋ fɛŋ a. 10 Odad a anŋ wus af aŋa. Nyam oc’r kokr’r wus, kɔ wus uwm’n any. 11 L’ow in ec’agŋ ɛm, kɔ in ec’agŋ ɛgŋm ebm’n. 12 Gbɛkɔ agŋ bɛb eb’r ɛtŋ ɔny ɔmn in ɛm; n’ɔŋ wɛl abusu eke wɛl k’el Nyam ec’ey. 13 Ow elm sos megl af e mew ab ɛm, oglog ɛgŋ ec’erur ɛm -l’elm Nyam ec’ey, kɔ Nyam ec’erur ɛm -l’el Nyam ec’ey. 14 Odad a ɛwl el ɛgŋ ɛtŋ ir ɛb ɛy ab; Nyam ec’erur eke ítŋnm lele nɛny nyam ij ab iy’r ɛm gbɔŋ. S’ɛkn in ec’anygbɛl a, anygbɛl eke Iy b’ɛŋn Ɛs ɛm. 15 Jan ij in e daŋku. L’ɛlu lebl ninɛ: "Lɛgŋ a eke m’am dad m’ɛsɛ: 'Ɛgŋ nyam anŋ’m jam am ow, kɔ n’ɔny any l’akm’m aŋke l’ikŋ anym n’anŋ gbuŋ ɛtŋ m’anŋ a,' ke in ec’odad anake m’am dad a." 16 Tasi ɛm a, ɛy fɛŋ s’ɛŋn in eci aja ab ɛm eci ɔwrɔ a, tasi li yibr ɛy ow bobn. 17 S’ɛŋn ol Mois ɛm, kɔ Nyam ec’erur ek’ítŋnm a lele nɛny nyam ij ab a, anŋ Jesu Krist ɛm ow. 18 Lɛgŋ kaka ɛgŋ ɛknm Nyam, kɔ Iy ekpɔbi a sɔny coco eke el Nyam ke anŋ Ɛs ab a cɛ ɛlu’l ɔkm. 19 Jwifɛl e nuŋ af ɛsɛl ek’el Jerusalɛm ec’a ɛrm egb waw ɛsɛl lele Leviɛl ab Jan ogŋ a eke -li k’ibrm ow -l’ɛsɛ: "Kɔ ŋ bwo el ŋ ee?" Kin Jan eci daŋku ek’ij. 20 Jan ɔnynm sos es odad a e dad ɛm ɛtŋ agŋ a fɛŋ eci any af li dad l’ɛrum mar ninɛ: "Ɛm, m’elm Mesi a." 21 -L’ibrm ow ninɛ: "Ɛtŋ ŋ bwo ee? Kɔ ŋ Eli ee?" Li dad ninɛ: "Njaŋ, m’elm Eli." -L’ibrm ow ninɛ: "Kɔ ŋ Kokoba ɔb ɛs ab ee?" Ninɛ: "Njaŋ." 22 Ɛmɛny -l’ibrm ow ninɛ: "Ke sica ŋ bwo el ŋ ee? Agŋ a ek’ɛrm ɛy a, odad si k’ɔny si dad ɛl. Kɔ ŋ ayaf am ocr ŋ sosi ee?" 23 Li dad ninɛ: "Ɛm, m’el ɛgŋ a ek’anŋ loj am ɛlu lebl dad ɛsɛ: Kòkr Ɛs Kɔtɔkɔ ec’ejagb a ínym sɛnyn sɛnyn a!" (Kokoba ɔb ɛs Esayi ec’odad eke dad ab ana.) 24 Ke ɛ́rmu ab ɛm Farisiɛl anŋ eke ɛmɛny am ibrm’n ɛsɛ: "Eke batŋ elm Mesi a, elm Eli, elm Kokoba ɔb ɛs a, ke bla k’ɔŋ k’am ok agŋ mij nuŋ ee?" 26 Jan dad ɛl ninɛ: "Ɛm, m’am ok ɔny mij nuŋ mij ɛm; gbɛkɔ ɔny ec’araŋn a, ɛgŋ nyam anŋ eke uwmn any. 27 N’anŋ’m jam n’am ow, ɛtŋ m’itm bɔbɔ yɛji eke mi ki mɔmu in e cɔkrukpɔ meb ab es." 28 Ów amua fɛŋ am ɛy Betani ɛb ɛm Jurdɛn jam, yogŋ a eke Jan am ok agŋ mij nuŋ a. 29 Eke lɛgŋ ɛny akr af a, Jan ɛkn Jesu ek’am ow in ogŋ ɛtŋ li dad ninɛ: "Kin Nyam e licɛbli a eke b’ow ɔny wus na e sikpl oc es a. 30 Lɛgŋ a eke m’am dad m’ɛsɛ: 'Ɛgŋ nyam anŋ’m jam am ow, n’ɔny any l’akm’m, aŋke l’ikŋ anym n’anŋ gbuŋ ɛtŋ m’anŋ a,' ke in ec’odad anake m’am dad a. 31 M’uwm ɛgŋ a ek’ow k’el ab any, gbɛkɔ m’ow eke mi k’ok agŋ mij nuŋ mij ɛm, yec’ɛtŋ ke m’ɔ́ŋ Israɛl ec’agŋ a uw’r any." 32 Ɛmɛny l’ij daŋku li dad ninɛ: "M’ɛkn Abŋ Lala ek’anŋ afr us es ɛsɛ kel af ke sig’r es af. 33 Ke mi k’uwm ɛgŋ eke l’el ab any, gbɛkɔ Nyam eke ɛrm’m m’ow eke mi k’ok agŋ mij nuŋ mij ɛm a dad’m ninɛ: 'B’ow ɛkn Abŋ eke b’ow us es ke sig es ɛgŋ nyam af, in anake li b’ow l’ok agŋ mij nuŋ Abŋ Lala ɛm a.' 34 M’ɛkn low na ɛtŋ m’am ij daŋku eke ɛgŋ na el Nyam ec’Iy." 35 Eke lɛgŋ ɛny akr af a, ɛmɛny Jan lele in e jam ɛsɛl yony ab anŋ yogŋ. 36 Eke l’ɛkn Jesu ek’am ɛc a, li dad ninɛ: "Kin Nyam eci licɛbli a ɔ!" 37 Eke Jan eci jam ɛsɛl yony a iri odad na a, -l’us ow jam. 38 Jesu ɛwl sos mɛny, l’ɛkn eke agŋ yony am us’r jam, ɛtŋ l’ibrm wɛl ninɛ: "Kɔ ɔny, bla am ɔɔl ee?" -L’ibrm ow ninɛ: "Rabi, kɔ ŋ bogŋ ir ee?" (Rabi e nyandrɛ el 'Low yɛgm agŋ ɛs.') 39 Li dad wɛl ninɛ: "Òwr, b’ow ɛkan." Ke ow am titm ncebles eci wanci yar. -N’im -l’ɛkn yogŋ a eke l’ir a, ɛtŋ -n’anŋ ow ab lɛgŋ ikpr a. 40 Agŋ a ek’iri Jan eci sodad a ke us Jesu jam a e nyam el Andre, Simɔ Piɛr lisijim. 41 L’ikŋ anym n’im l’ɛkn lisijim Simɔ ɛtŋ li dad ow ninɛ: "S’ɛŋn Mesi a." (Mesi a e nyandrɛ el 'Krist'.) 42 Andre ɛwl Simɔ Jesu ogŋ a. Jesu lɛr’r seŋ ɛtŋ dad’r ninɛ: "Ŋ Simɔ, Jan jim; wɛl b’ow ɛsŋ’ŋ Kefas." (Ow e nyandrɛ el 'Lob'.) 43 Eke lɛgŋ ɛny akr af a, Jesu ɛw eke k’im Galile ɛtŋ l’ɔbr Filip. Li dad ow ninɛ: "Ùs’m jam!" 44 (Filip a Bɛtsayida ɛb ɛm ec’ɛgŋ; ɛb na anake Andre lele Piɛr ab yɛji el ow ec’agŋ a.) 45 Filip ɔbr Natanaɛl ɛtŋ dad’r ninɛ: "Natanaɛl, ɛgŋ a eke Mois dad in ec’odad ol e lɛl ab ɛm, ke kokoba ɔb ɛsɛl dad ow ec’odad a, s’ɛŋn’n. Ɛgŋ a, Nasarɛt e Jesu, Josɛf jim." 46 Natanaɛl dad’r ninɛ: "Kɔ Nasarɛt yɛji, low mamn ɔtu eke k’anŋ ow ee?" Filip dad’r ninɛ: "Òw, ke ɛ́kn." 47 Eke Jesu ɛkn Natanaɛl ek’am ow titm’n a, n’am dad ow e lís e low l’ɛsɛ: "Kin Israɛl iy tasi; in ɛm mɛju owi kaka anm." 48 Natanaɛl ibrm’n ninɛ: "Kɔ ayaf uwr’m any ee?" Li dad ninɛ: "Eke anŋ babm e likŋ a ec’ew a, gbuŋ ke Filip ɛ́sŋ’ŋ a, ke m’ɛkn’ŋ." 49 Af yogŋ Natanaɛl dad’r ninɛ: "Low yɛgm agŋ ɛs, ŋ Nyam ec’Iy tasi, ŋ Israɛl ec’ɛb ebu tasi!" 50 Jesu dad’r ninɛ: "Mi bi dad m’ɛsɛ, m’ɛkn’ŋ babm e likŋ a ec’ew a ek’anŋ a, ke kpɛkŋ úb’m nawrɛ ee? B’ow ɛkn ów ek’agb akm na!" 51 Ɛtŋ l’igŋ af li dad ninɛ: "Low nawrɛ m’am dad ɔny: b’ow ɛkan afr eke b’ow fig ke Nyam ec’ afr ɛrm ɛsɛl ám uyu, ke ám us es ɛgŋ ec’ Iy e nuŋ af."

2

1 Eke sɛgŋ yony ɛc a, mɛbi ec’es gbɛgbl nyam ɛy Kana ɛb ɛm, Galile wus af; Jesu lis yɛji anŋ ɛm. 2 Wɛl ɛw Jesu lele in e jam ɛsɛl ab ab yɛji abu. 3 Eke ow b’inŋn ebr a, mar uwr. Jesu lis am dad Jesu ɛsɛ: "Mar uwr ɛl." 4 Kɔ li dad ow ninɛ: "Ɛm lis, bla ɛtŋ am ɛlu’m low na ɛm ee? Ɛm e wanci a k’owm." 5 Ɛbɛn yɛji lis dad juma kok ɛsɛl a ninɛ: "Kòkr low yec’a eke li b’ow l’ibrm ɔny a." 6 Ke yogŋ mijel nɔhɔn eke wɛl kok lebn ɛm anŋ. Mijel amua eke nyam ɔtu eke k’ij litr ekŋ yen a anake Jwifɛl b’oc kokr ɛl eci sayl owi Nyam ec’any af a. 7 Jesu dad juma kok ɛsɛl a ninɛ: "Òkr mij mijel amua ɛm ow íy." -L’ok ɛm ow iy ok ɛnyɛmbri a. 8 Ɛtŋ Jesu dad ɛl ninɛ: "Sica àwr mij a tɛl ke ócr imn ɔŋn es gbɛgbl a e nyimn ɛs a." Juma kok ɛsɛl a kok ɛbɛn. 9 Li tat mij a ek’itŋn el mar a anm, l’uwm yogŋ eke mar a anŋ ow ab any, gbɛkɔ juma kok ɛsɛl a ek’aw mij a gbɛ uw any. L’ɛsŋ mɛbi ɛs a, 10 l’igbl ow abu ogŋ ɛtŋ sica ninɛ: "Agŋ a fɛŋ mar mamn -li b’ɔb nuŋ -n’ɔŋ agŋ ɛgŋ; eke agŋ a e wɛl ɛw abu a ɛgŋ mar nɔnɔ a, ke sica -n’ɔŋ wɛl mar mij mij a gɔŋ. Gbɛkɔ ŋ ec’a, ɛw mar mamn a es toŋ it wanci na!" 11 Kin elel eke Kana ɛb ɛm Galile wus af, Jesu ɛlul in eci mɛny ɛwr krɛkrɛ a ɔkm. L’ɛlu in ec’any gbɛl ɔkm ɛtŋ jam ɛsɛl a ub’r nawrɛ. 12 Eke low na ɛy oc es a, in obi in obi, lis, lisijimɛl lele in e jam ɛsɛl ab ab -l’us nuŋ es -n’im Kapɛrnayum. -N’anŋ yogŋ -li kok sɛgŋ waa cɛ. 13 Jwifɛl eci Pak ec’es gbɛgbl a titm, ɛtŋ Jesu uyu im Jerusalɛm. 14 Nyamel gbɛl a e gbugŋ a, l’ɛkn agŋ ek’am ɔl sed, mɛcɛb lele prɛndrɛ ab ij; n’ɛŋn jɛtɛ titŋn ɛsɛl yɛji eke ok es ɛl eci an ɔl usu a. 15 Li kok say ɛtŋ ɛl fɛŋ eke -n’anŋn Nyamel gbɛl a e gbugŋ a, l’ogŋ l’ok wɛl ɔkm, ɛl e mɛcɛb lele ɛl e sed ab ab; n’ɔny jɛtɛ titŋn ɛsɛl ec’os a lele ɛl eci sitabl ab ab l’ok wus; 16 ɛtŋ l’ɛwar prɛndrɛ ɔl ij ɛsɛl a ninɛ: "K’òcr ɛm Ɛs ec’êl a ɛsɛ an ɔl êl af! Ɔ̀nyn mob amua fɛŋ otr es aŋa!" 17 In eci jam ɛsɛl a ɔkn Nyam Lɛl ab ɛm e sodad amua: O Admaga, ŋ ec’êl a ec’erur eke m’ɔny a, b’ow ɛtul’m ɛsɛ al eke b’ɛtul ob af. 18 Af yogŋ, Jwifɛl ec’es ɛwɛl a am ibrm’n ɛsɛ: "Bogŋ e mɛny ɛwr ɔtu eke ki kok, ke ow yɛgm ɛy eke low na eke kok a, ɔny ow ec’abusu eke ki kok ɛbɛn ee?" 19 Jesu dad ɛl ninɛ: "Eke ŋuŋan Nyamel na, ow bi kok sɛgŋ nyahan m’ow m’usr ɛm." 20 -Li dad ow ninɛ: "Wɛl ɛw akpo ekŋ yony miy nɔhɔn us Nyamel gbɛl na, ɛtŋ ŋ am dad eke b’ow usr ɛm sɛgŋ nyahan ee?" 21 Ke Nyamel a eke Jesu am dad ow ec’odad a, in e sos megl ab ana. 22 Ow ɔŋ, lɛgŋ a eke Jesu igb agŋ ek’uw ab ɛm a, in e jam ɛsɛl a ɔkn eke l’ikŋ anym li dad odad na; ɛtŋ ow ɛm -l’ub Nyam Lɛl lele Jesu eci sodad eke dad ab ab a nawrɛ. 23 Lɛgŋ ab ɛm a eke Jesu anŋ Jerusalɛm, Pak ec’es gbɛgbl a ec’a, agŋ nɔnɔ ub’r nawrɛ simɛny ɛwr eke n’am kok ab ɛm. 24 Gbɛkɔ Jesu ɔnym ɔmn ɛl ɛm aŋke ɛl fɛŋ l’uw wɛl any sɛnyn sɛnyn. 25 L’ibram eke wɛl k’otar ɛgŋ kaka fɛŋ e lís e low akr ok’r, aŋke in obi ɛm li b’uw ɛgŋ e low eke b’anŋ ɛrm ɛm ab any.

3

1 Lɛgŋ ab ɛm a, Farisiɛl ɛm ec’ɛgŋ nyam anŋ eke wɛl b’ɛsŋ Nikodɛm, l’el Jwifɛl ec’anym ɛsɛl ab ɛm ec’ɛgŋ nyam. 2 Ncok nyam, l’ow n’ɛŋn Jesu ɛtŋ n’am ibrm ow l’ɛsɛ: "Low yɛgm agŋ ɛs, s’uw any eke Nyam ɛrm’ŋ ow eke ki yɛgm ɛy low, aŋke ow it ke Nyam ánŋ ɛgŋ ab ab gbuŋ ke l’ɔ́tu li kok mɛny ɛwr amua ɛsɛ elel eke am kok ab af." 3 Jesu dad’r ninɛ: "Low nawrɛ m’am dad’ŋ: ɛgŋ kaka k’ɔtum ɛknm Nyam e gbreŋgbi usu a, eke ow elm afr ec’abusu ɛm wɛl ewrm’n ɛm." 4 Nikodɛm ibrm Jesu ninɛ: "Ɛgŋ ek’usu a, ayaf wɛl ɔtu eke k’ewar ɛm ee? Kɔ l’ɔtu eke li k’im l’ɛy lis e lokm wɛl ewar ɛm ee?" 5 Jesu dad ninɛ: "Ɛɛ, low nawrɛ m’am dad’ŋ, ɛgŋ kaka k’ɔtum ɛym Nyam eci gbreŋgbi usu a eke wɛl ewm’n mij ɛm lele abŋ ab ɛm. 6 L’ow yec’eke b’anŋ agŋ ɛm ow a, b’el sos megl eci; ɛtŋ low yec’eke b’anŋ Nyam ec’Abŋ ɛm ow a, b’el Abŋ eci. 7 Eke mi dad’ŋ eke ɔny fɛŋ wɛl k’ewr ɔny ɛm afr ec’abusu ɛm, ke ow k’íti’ŋ any. 8 Yogŋ eke lɛf b’erur a, li b’ɛlu n’imn; b’iri in ec’ɛlu a, gbɛkɔ úwm yogŋ eke li b’anŋ l’ow lele yogŋ eke li b’im ab any. Ɛgŋ fɛŋ eke wɛl ew Nyam ec’Abŋ ɛm a, ɛbɛn ek’ow b’ɛcr ana." 9 Af yogŋ, Nikodɛm dad’r ninɛ: "Kɔ ayaf ow ɔtu eke k’ɛcr ee?" 10 Jesu dad’r ninɛ: "Ŋ k’el Israɛl wus af eci low yɛgm ɛs ligbɛl nyam, ke k’úwm ów amua any ee? 11 Ɛɛ, low nawrɛ m’am dad’ŋ: low yec’a eke s’uw any a, ow ec’odad s’am dad, ɛtŋ low yec’a eke s’ɛkn a, s’am ij ow eci daŋku; gbɛkɔ ɛy eci daŋku ij a, ɛ́gŋmn ebmn. 12 Eke mi bi dad ɔny wus ec’ów a, úbmn’m nawrɛ; eke sica m’am dad ɔny Afr ec’ów, ke ayaf b’ow ubr’m nawrɛ ab ee? 13 Ɛgŋ kaka uyum afr ek’ow elm ɛgŋ ec’ Iy sɔny cɛ ek’anŋ afr us es a! 14 Ɛsɛ elel eke Mois oc lowi ɛm lorŋn ucu likŋ k’igbl ogŋ loj a, ɛbɛn ow it eke wɛl k’igbl ɛgŋ ec’Iy yɛji ogŋ, 15 yec’ɛtŋ ke ɛgŋ kaka fɛŋ eke b’ow ub’r nawrɛ a, ɛ́ŋn sel ek’ɔnym uwr. 16 Tasi ɛm a, Nyam erur wus ec’agŋ a afŋn es toŋ n’ɔŋ wɛl in ec’Iy ekpɔbi a, yec’ɛtŋ ke ɛgŋ kaka fɛŋ ek’ɔny ɔmn in ɛm a k’úwm, kɔ ke n’ɛ́ŋn sel ek’ɔnym uwr. 17 Tasi ɛm a, Nyam ɔɔm in ec’Iy owm wus ec’agŋ ogŋ eke li k’ɔb wɛl low, kɔ ke Jim ɛm a, li sɔ́g wɛl. 18 Ɛgŋ ek’ub Iy a nawrɛ a, Nyam k’ow ɔbm’n low; gbɛkɔ ɛgŋ ek’ubm nawrɛ a, ke Nyam ɔb’r low ŋ̂, aŋke l’ubm Nyam ec’Iy ekpɔbi a nawrɛ. 19 Sica kin elel eke low ɔb a b’ɛcr: usuayl ow wus ec’agŋ ogŋ, ɛtŋ agŋ erur ncebn akm usuayl aŋke -li bi kok ów eŋuŋ. 20 Ɛgŋ kaka fɛŋ ek’am kok low ŋuŋ a, ɔny usuayl eci sifn ɛtŋ am kpab’r es lís, aŋke n’am uru eke in ec’ów eŋuŋ a k’ok ɔkm usuayl ɛm. 21 Gbɛkɔ agŋ a eke bi kok Nyam ec’erur a, b’im titm usuayl, yec’ɛtŋ ke agŋ ɛ́kn sɛnyn sɛnyn eke ɛl ec’ów a e kok a ɛcr Nyam ɛm." 22 Sica eke ów amua ɛc a, Jesu lele in e jam ɛsɛl ab ab im Jude ec’ogog a. N’anŋ yogŋ wɛl ab l’ok agŋ mij nuŋ sɛgŋ bɛb. 23 Jan yɛji, Ayinɔn a eke titm Salim a, n’am ok agŋ mij nuŋ aŋke yogŋ mij nɔnɔ anŋ. Agŋ am ow in ogŋ ok mij nuŋ. 24 Ke wɛl k’ɛlum Jan sobel ɛm. 25 Sica ów es atar ɛy Jan eci jam ɛsɛl bɛb lele Jwif nyam ab ec’araŋn, ów eke wɛl bi kok Nyam ec’any af sos ayal ec’a sosiɛm. 26 -N’im -n’ɛŋn Jan ɛtŋ -n’am dad ow -l’ɛsɛ: "Low yɛgm agŋ ɛs, Jurdɛn jam a ec’ɛgŋ a eke anŋ ŋ ab, ke ij in e daŋku a, kɔ am ɔkn in e low ee? Aŋ! Sicaca ɛm a, n’am ok agŋ mij nuŋ ɛtŋ agŋ a fɛŋ b’im am ɛkn’n!" 27 Jan dad ɛl ninɛ: "Ɛgŋ kaka k’ɔtum ɛŋnm low ec’abusu eke Afr ɔɔm’n. 28 Ɔtur eke ɔny obi yɛji k’ijr daŋku; mi dad m’ɛsɛ: 'M’elm Mesi a, kɔ eke wɛl ikŋ anym ɛrm’m cɛ.' 29 Mɛbi ɛs anake mɛbi lis b’el in ec’a; kɔ mɛbi ɛs e lawl a, mɛbi ɛs a e saw li b’anŋ ke n’ám iri ow e low; ɛtŋ eke li b’iri mɛbi ɛs a e lebl a, li b’anŋ sos ɛm iŋn ɛm. Ɛm eci sos ɛm iŋn ab ana, ɛtŋ sicaca ɛm a, ow iy nɛny fɛŋ. 30 Ow it eke in ec’any gbɛl a ám agb, ke ɛm ec’a ís es. 31 Ɛgŋ ek’el Afr ec’a, anŋ fɛŋ eci nuŋ af; ɛgŋ ek’el wus ec’a el wus eci, ɛtŋ bi dad wus ec’ów. Ɛgŋ ek’ow Afr eci nin ɛm a, [anŋ fɛŋ eci nuŋ af;] 32 li b’ij low eke l’ɛkn ke l’iri a eci daŋku, kɔ ɛgŋ ɛ́gŋm in e daŋku ij a ebm. 33 Ɛgŋ eke b’ɛgŋ in e daŋku ij a eb a, am ɛgŋ eb eke Nyam el low nɛnyɛmbri nyam. 34 Ɛgŋ eke Nyam ɛrm a bi dad Nyam ec’odad, aŋke Nyam b’ɛlu ɛgŋ a in ec’Abŋ a nimum fɛŋ ɛm. 35 Nyam erur Iy a ɛtŋ n’ɔŋ ow abusu a fɛŋ. 36 Ɛgŋ yec’eke ɔny ɔmn Iy ab ɛm a, ɛŋn sel ek’ɔnym uwr; ɛgŋ eke bi yayr Iy a k’ow ɛŋnm sel ikŋ na, ɛtŋ li b’ow n’anŋ Nyam ec’ɛrm bebl a ec’any af."

4

1 Farisiɛl iri wɛl am dad eke Jesu am ɔŋ wɛl am ok agŋ mij nuŋ nɔnɔ akm Jan, ɛtŋ n’am ɛŋn jam ɛsɛl yɛji l’akm ow. (Tasi ɛm a, Jesu in obi l’okm ɛgŋ kaka mij nuŋ, kɔ in e jam ɛsɛl anake am ok agŋ mij nuŋ a.) Eke Jesu iri ów amua eke wɛl am dad a, n’ŋgboŋ Jude ɛtŋ l’ɛwl n’im Galile. 4 Ke n’ím a, ow it eke li k’ɛcr Samari wus af eci. 5 L’ow li titm Samari eci baŋn nyam eke wɛl b’ɛsŋ Sikar. Baŋn a titm Jakɔb ec’ɔgm a ek’ɔŋ jim Josɛf a. 6 Yogŋ anake Jakɔb eci mijɔmu a anŋ a. Eke Jesu sos kikn es usu im ab ɛm a, li sig es mijɔmu a e saw. Ow ɔtu eke ki bɛbmn lɛgŋ uyu nuŋ ab. 7 Samari yɔwi nyam ow am aw mij, ɛtŋ Jesu dad’r ninɛ: "Yɔw na ee! Ɔ̀ŋ’m mij tɛl m’ɛ́gŋ." 8 (Ke in e jam ɛsɛl a im baŋn a eke k’ɔl ob ij.) 9 Samari yɔwi a dad Jesu ninɛ: "Kɔ ŋ, eke el Jwif a, ayaf tasi ɛm eke m’el Samari yɔwi a, am sus tasi ibrm im mij eke k’ɛgŋ ee?" (Tasi ɛm a, Samari eyŋ lele Jwifɛl ab nɛny ókrm af.) 10 Jesu dad’r ninɛ: "Blel uw Nyam ec’ob ap a, lele ɛgŋ a ek’am ibrm’ŋ mij eke k’ɛgŋ ab any ana, ke ŋ anake blel ɛ́wl ibrm’n mij eke k’ɛgŋ, ke blel n’ɔ́ŋ mij ewl mij a." 11 Yɔw a ɔdu eb dad ninɛ: "Ɛgŋ gbɛl, mijɔmu a im ɛm, ɛtŋ ɛmɛny sonu yɛji ɔnyam ab; bogŋ b’ow ɛŋn mij ewl mij ikŋ na ee? 12 Mijɔmu na, ɛy lagŋ Jakɔb ɔŋ ɛy, in obi l’ɛgŋ mij a, in ec’ey lele in e mɛbob ab yɛji ɛgŋ mij na. Kɔ am tutr eke agb akm Jakɔb ee?" 13 Jesu dad’r ninɛ: "Ɛgŋ fɛŋ eke b’ow ɛgŋ mij na a, ɛmɛny mijamn b’ow ɔny’n; 14 gbɛkɔ ɛgŋ eke b’ow ɛgŋ mij a eke m’ow m’ɔŋ’n a, mijamn k’ow ɔnym’n lɛgŋ kaka. Mij a eke m’ow m’ɔŋ’n a b’ow ɛwl el mij ewl mij ek’ow ɛm sel ek’ɔnym uwr b’ow jɛjn ok ɔkm." 15 Yɔw a dad’r ninɛ: "Ɛgŋ gbɛl, ɔ̀ŋ’m mij ikŋ na yec’ɛtŋ ke mijamn k’ɔ́nym im m’owm aŋa m’awm mij ij." 16 Jesu dad’r ninɛ: "Ìm ɛsŋ acŋ ke ɛ́wl mɛny ow aŋa." 17 Yɔw a dad’r ninɛ: "M’ɔnym igŋ." Jesu dad’r ninɛ: "Ŋ e low ij eke dad ek’ɔnym igŋ a, 18 aŋke ikŋ anym ɔny egŋ yen, ɛtŋ lɛgŋ na ɛm ec’ɛgŋ a ek’in ab ir a yɛji elm ŋ ec’igŋ. Dad low nɛnyɛmbri nyam." 19 Ɛtŋ yɔw a dad’r ninɛ: "Ɛgŋ gbɛl, m’am uw any eke ŋ kokoba ɔb ɛs. 20 Ɛy lagŋɛl Samari eyŋ igŋ Nyam nuŋ lafɛny na af, ɛtŋ ɔny Jwifɛl bi dadr eke yogŋ eke wɛl k’igŋ Nyam nuŋ a el Jerusalɛm." 21 Jesu dad’r ninɛ: "Yɔw, ùb’m nawrɛ: lɛgŋ am ow ɛtŋ yogŋ eke b’ow igŋn Ɛs Nyam nuŋ a, ow k’ow elm lafɛny na af, ow k’ow elm Jerusalɛm yɛji. 22 Ɔny, Samari eyŋ, ɔny e Nyam eke b’igŋn nuŋ a, uwmn in any; ɛy Jwifɛl, ɛy ec’a eke si b’igŋ nuŋ a, s’uw’r any, aŋke Jwifɛl ɛm es eb ɛlu anŋ ow. 23 Lɛgŋ am ow, ɛtŋ lɛgŋ a ow yɛj’ŋ̂, yogŋ, Nyam nuŋ igŋ ɛsɛl tasi a b’ow igŋ Ɛs nuŋ abŋ ɛm, ɛsɛ elel eke Jim ɛlu’l ɔkm ab af; tasi ɛm a, Nyam nuŋ igŋ ɛsɛl amua anake Ɛs am ɔl es a. 24 Nyam el abŋ, ow sosiɛm agŋ a eke k’igŋ’n nuŋ a, -l’it eke -li k’igŋ ow nuŋ abŋ ɛm ɛsɛ elel eke Jim ɛlu’l ɔkm ab af." 25 Yɔw a dad’r ninɛ: "M’uw any eke Mesi a b’ow ow. (Mesi a ow e nyandrɛ el Krist.) Lɛgŋ a eke li b’ow l’ow a, li b’ow l’otar ów a fɛŋ akr l’ok ɛy." 26 Jesu dad’r ninɛ: "Ɛm eke m’am dad’ŋ odad a, ɛm ana." 27 Ɛtŋ wanci ab af, Jesu eci jam ɛsɛl a ɛwl ow, ɛtŋ -n’ɛŋan ow eke ow am dad odad yɔw ab; eke -l’ɛkan ow a, ow e low iti ɛl any. Gbɛkɔ ɛl ɛm ec’ɛgŋ kaka ɔtum ibram’n low ɛsmɛ: "Kɔ bla am ɔl ee? Kɔ bla ɛtŋ am dad ów in ab ee?" 28 Yɔw a ɛw in e mijel a es yogŋ, ɛtŋ l’ɛwl n’im baŋn a, n’am dad agŋ l’ɛsɛ: 29 "Òwr ɛkan ɛgŋ eke dad’m ɛm e low fɛŋ eke mi kok a. Kɔ ow k’elm Mesi ab ee?" 30 Agŋ a ok ɔkm baŋn a ɛtŋ aam yogŋ a eke Jesu anŋ a. 31 Ke ow eci wanci ab af, jam ɛsɛl a am ŋɔŋn Jesu ɛsɛ: "Ɛgŋ gbɛl, ìj ob tɛl ɔ!" 32 Kɔ li dad wɛl ninɛ: "M’ɔny ob ij eke uwmn any." 33 Jam ɛsɛl a am bibrmn in ɛl ɔfr ɛsɛ: "Kɔ ɛgŋ ka k’is’r ob ij ee?" 34 Jesu dad ɛl ninɛ: "Eke mi kok ɛgŋ a ek’ɛrm’m a ec’erur, ɛtŋ m’uwar juma a eke l’abul’m a, ke ɛm ec’ob ij ab ana. 35 Ɔny, b’ewal egb a, bi dadr ɛsrɛ: 'Ɛmɛny ow anŋ awl yar gbuŋ ke egb ub e lɛgŋ bɛ́bmn ab.' Gbɛkɔ ɛm, m’am dad ɔny eke ki lɛɛr sɔgm a sɛnyn sɛnyn: egb a ebl, ow bɛbmn ub ab! 36 Ɛgŋ ek’am ub egb a, kpɛkŋ b’ɛŋn in e labm sɔg a, ɛtŋ li b’as egb a luku sel ek’ɔnym uwr eci; ow ɛm a, ɛgŋ ek’am ewl lele ɛgŋ ek’am ub ab ab b’okr af kok sos ɛm iŋn. 37 Ɛɛ, nyandrɛ odad na ek’am dad ɛsɛ: 'Ɛgŋ nyam b’ewl, ke ɛgŋ ɛjeci nyam b’ub a,' el low nawrɛ. 38 Ɔgm nyam ɛm eke kokmn juma a, m’ɛrm ɔny imn ubr egb yogŋ; agŋ ɛjeci ikŋ anym kok juma yogŋ, ɛtŋ ɔny ɛŋan gbre eke -l’ijr a e liy." 39 Yɔw a dad Samari eyŋ a ninɛ: "Ɛgŋ na dad’m low fɛŋ eke mi kok a." Ow ɛm a, agŋ a ub nawrɛ aŋke yɔw a dad ɛl. 40 Ow sosiɛm, eke Samari eyŋ a im ɛŋn Jesu a, -ni ŋɔŋn ow ek’ow k’ɛgŋ anŋ ɛl ab; ɛtŋ Jesu anŋ yogŋ sɛgŋ yony. 41 Ɛtŋ sica Jesu, in obi ec’odad eke n’am dad a sosiɛm, agŋ a ek’am ub’r nawrɛ a am ɛny afŋn es; 42 ɛtŋ -n’am dad yɔw a -l’ɛsɛ: "Sica ow elm ŋ ec’odad a eke dad a sosiɛm cɛ s’ubm nawrɛ ij, kɔ ɛy obi s’iri’r nɛnym, ɛtŋ s’uw any eke l’el wus na ec’Es Eb Ɛlu Ɛs tasi." 43 Eke sica Jesu kok sɛgŋ yony usu a, l’igb yogŋ n’im Galile. 44 Tasi ɛm a, in obi l’ikŋ anym li dad ninɛ: "Kokoba ɔb ɛs ɔ́nym any in ec’ɛb tasi ab ɛm." 45 Gbɛkɔ sica eke n’im l’ɛy Galile wus af a, yogŋ ec’agŋ a eb’r sɛnyn sɛnyn, aŋke agŋ amua yɛji im Jerusalɛm Pak ec’es gbɛgbl ab ɛm ɛtŋ -l’ɛkn ów a fɛŋ eke Jesu kok es gbɛgbl a e lɛgŋ a. 46 Sica ɛmɛny l’ɛwl l’ow Galile Kana baŋn, yogŋ a eke l’oc mij li kokr mar a. Ɛb ebu a eci juma idr ɛs ligbɛl a anŋ yogŋ. In ec’iy ek’anŋ Kapɛrnayum a ɔl am ɔny. 47 Eke juma idr ɛs a iri eke Jesu anŋ Jude ow Galile a, n’im n’ɛŋn ow ɛtŋ n’am ŋɔŋn ow ek’ow k’ow Kapɛrnayum ewlm jim ek’am uw a. 48 Jesu dad’r ninɛ: "Ɔny gbɛ sɛgŋ fɛŋ, eke ɛknmn mɛny ɛwr lele ów any iti owi ab a, k’ɔtumn ubmn nawrɛ." 49 Juma idr ɛs a dad’r ninɛ: "Ɛgŋ gbɛl, òw ɛm ogŋ a gbuŋ ke ɛm ec’iy a úw." 50 Jesu dad’r ninɛ: "Ɛ̀wl im ŋ ogŋ a, kɔ ejimŋ sos ok es." L’ub odad a eke Jesu dad’r a nawrɛ ɛtŋ n’im gbugŋ. 51 Eke kpɛkŋ l’us ejagb n’aam a, in eci juma kok ɛsɛl a ek’am us’r jam ow a ɔbr’r ɛtŋ dad’r ninɛ: "Ejimŋ sos ok es!" 52 Kpɛkŋ n’am ibrm wɛl wanci ab af eke in ec’iy a sos ok es a, ɛtŋ -li dad ow ninɛ: "Efi ncebles eci wanci nyam ɛm, lɛgŋ na af anake lɛfr a oc’r es lís a." 53 Odad a ok iy ɛs a es sos ɛm ek’ow el wanci ab af a cɛ eke Jesu dad’r eke ejimŋ sos ok es a, ɛtŋ in lele in ec’akŋ ab ab a fɛŋ -n’ɔny ɔmn Jesu ɛm. 54 Sakp yony ɛm e mɛny ɛwr eke Jesu kok, Jude eke n’anŋ n’im Galile ab ana.

5

1 Eke ów amua ɛc a, Jwifɛl am kok Nyam nuŋ igŋ ɛm ec’es gbɛgbl nyam Jerusalɛm, ɛtŋ Jesu im yogŋ. 2 Baŋn a e lakp a e lisany nyam eke wɛl b’ɛsŋ Mɛcɛb e lisany a, ow e saw a usu nyam anŋ eke wɛl kok ok mij ɛm, ke ɔny lɛf eb usu yen, usu a Ebre ɛm wɛl b’ɛsŋ’n Betɛsda. 3 Yogŋ, ɔ́lu nɔnɔ gbɛl ɛsɛ ány eflu, akr kpɛcɛ ɛsɛl, lele sos es wɛw ɛsɛl ab lɛru es. 5 Ɔlu nyam ek’anŋ ɔl ɛm akpo likŋ lele lɛw lele niwn ab anŋ yogŋ. 6 Eke Jesu ɛkn ɔlu a eke ɛgŋm es wus yogŋ, ke l’iri eke ow’n anŋ ɔl ɛm lɛgŋ kpekpe ɛtŋ a, l’ibrm ow ninɛ: "Kɔ erur eke k’ewl ee?" 7 Li dad ow ninɛ: "Ɛgŋ gbɛl, ɛm ec’a mij a b’umu a, m’ɔnym ɛgŋ eke k’ɔny ɛlu’m ɛm. Eke mi b’ɔl eke mi k’im m’ɛy mij ab ɛm a, ɛgŋ ɛjeci b’ɛc afŋ’m es ɛy ɛm." 8 Li dad ow ninɛ: "Ìgb, òc ŋ eci ajraŋka a ke án es." 9 Kpɛkŋ ɔlu a ewl, l’oc in ec’ajraŋka a ɛtŋ n’am an es. Ke low na, nɛnɛgŋ e lɛgŋ ow am ɛy. 10 Jwifɛl ec’es ɛwɛl a am ibrm ɛgŋ a eke wɛl ewlm a ɛsɛ: "Yɛfɛnyna nɛnɛgŋ e lɛgŋ, abusu ɛrum’ŋ es eke k’oc ŋ ec’ajraŋka ɔnym ab." 11 Li dad wɛl ninɛ: "Ɛgŋ a eke ewlm im a dad’m eke mi k’oc ɛm ec’ajraŋka a ke m’án es." 12 Ɛtŋ -l’ibrm ow ninɛ: "Bwo ec’ɛgŋ dad’ŋ eke k’oc ŋ ec’ajraŋka a ke án es ee?" 13 Kɔ ɛgŋ a uwm ɛgŋ a ek’ewlm’n ab any, aŋke Jesu irm agŋ a ek’anŋ yogŋ ab ɛm. 14 Eke ow b’inŋn ebr a, Jesu ɛŋn’n Nyamel gbɛl a e gbugŋ a ɛtŋ dad’r ninɛ: "Sica kin eke ewl. Kì kok sikpl ij bake ɛ́ŋn low eke agb akm na." 15 Ɔlu a im ɛtŋ dad Jwifɛl ec’es ɛwɛl a ek’ow el Jesu anake ewlm’n a. 16 Ow sosiɛm Jwifɛl a at ɛŋn Jesu, low na eke li kok nɛnɛgŋ a eci. 17 Gbɛkɔ Jesu dad ɛl ninɛ: "Sɛgŋ fɛŋ ɛm Ɛs abu anŋ juma kok ɛm ɛtŋ ɛm yɛji abu anŋ’m juma kok ɛm." 18 Odad na sosiɛm, sica ɛmɛny Jwifɛl ec’es ɛwɛl a am at tasi eke k’ibi Jesu aŋke ow elm nɛnɛgŋ ec’ol a eke l’ɔb es a cɛ, kɔ ɛmɛny n’am dad eke Nyam in el Ɛs tasi. Na ɛm a, n’am ocr in sosi ɛsɛ Nyam af. 19 Ow ɛm a, Jesu ɛwl eb odad ɛtŋ dad ninɛ: "Ɛɛ, low nawrɛ m’am dad ɔny: Iy k’ɔtum kokm low kaka in obi ɛm; yec’eke li b’ɛkn Ɛs kok a, ow li bi kok. Tasi ɛm a, low fɛŋ eke Ɛs a bi kok a, low nyam coco a cɛ Iy a yɛji bi kok, 20 aŋke Iy Ɛs a b’erur Iy a ɛtŋ li bi yɛgm ow in obi e low eke li bi kok a. Ɛtŋ ɛmɛny li b’ow li yɛgm ow ów eke b’ow agb akm amua, ɛtŋ ow b’ow iti ɔny any. 21 Tasi ɛm a, ɛsɛ elel eke Iy Ɛs a b’igbm agŋ ek’uw a ke b’ɔŋ ɛl sel a, ɛbɛn nyam coco Iy a yɛji b’ɔŋ ɛgŋ eke li b’erur a sel. 22 Ɛtŋ ɛmɛny ɛgŋ fɛŋ e lís e jɛj ok owi a, Iy Ɛs a ɛ́knm ow e low, kɔ n’ɔŋ Iy a jɛj ok owi ec’abusu a fɛŋ, 23 yec’ɛtŋ ke agŋ a fɛŋ ɔ́ny Iy a eci sos usr ɛsɛ elel eke -li b’ɔny Iy Ɛs a eci sos usr ab af. Ɛgŋ yec’eke usrm Iy a sos a, usrm Iy Ɛs a ek’ɛrm’n a yɛji sos. 24 Ɛɛ, low nawrɛ m’am dad ɔny: ɛgŋ kaka fɛŋ eke b’iri ɛm e sodad a, ke b’ub ɛgŋ a eke ɛrm’m a nawrɛ a, n’ɛŋn sel ek’ɔnym uwr ŋ̂. N’ɔnym jɛj ok ij, ɛtŋ ow ɔŋ l’ubr luw ɛm l’ɛy owr anŋ ɛm. 25 Ɛɛ, low nawrɛ m’am dad ɔny: lɛgŋ am ow, ɛtŋ lɛgŋ a l’ow yɛj’ŋ̂; lɛgŋ na ɛm agŋ ek’uw a b’ow iri Nyam ec’Iy e lebl, ɛtŋ agŋ a eke b’ow iri lebl a, b’ow anŋ owr. 26 Ɛsɛ elel eke tasi ɛm a Iy Ɛs a el sel e nuŋ a, ɛbɛn nyam coco n’ɔŋ Iy a yɛji abusu eke k’el sel e nuŋ. 27 Ɛtŋ eke Iy a el ɛgŋ ec’ Iy a sosiɛm a, n’ɔŋ ow jɛj ok owi ec’abusu. 28 Ow k’íti ɔny any. Lɛgŋ am ow, ɛtŋ ow ɛm, agŋ a fɛŋ ek’uw wɛl ot es a b’ow iri in e lebl, 29 ɛtŋ ɛgŋ ɛgŋ b’ow anŋ uwɔmu ɛm ɛy ɔkm. Agŋ a eke kok ów amamn a b’ow igb ke ɛ́ŋn sel, gbɛkɔ agŋ a eke kok ów eŋuŋ a, b’ow igb jɛj ok eci. 30 Ɛm obi ɛm, mi k’ɔtum mi kokm low kaka fɛŋ. Nyam e low eke bi dad’m ab af mi bi jɛj ɛgŋ e low m’ok, ɛtŋ ɛm e jɛj ok a el nawrɛ, aŋke m’ɔlm ɛm e low eke m’am erur ab es, kɔ ɛgŋ a eke ɛrm’m a ec’a eke b’erur a, m’am ɔl es." 31 "Eke ɛm, m’am ij ɛm e nuŋ af e daŋku, liy k’ow anm ɛm e daŋku ij ab ɛm. 32 Kɔ ɛgŋ ɛjeci anake am ij ɛm e nuŋ af e daŋku a, ɛtŋ m’uw any eke daŋku ij na el nawrɛ. 33 Ɔny, ɛrmn agŋ Jan ogŋ, ɛtŋ l’ij low nɛnyɛmbri nyam e daŋku. 34 Ɛm, m’ibram eke ɛgŋ k’ij ɛm e nuŋ af e daŋku, kɔ m’am dad ɛbɛn yec’ɛtŋ ke Nyam sɔ́g ɔny. 35 Jan ɛw ɛsɛ kɛniɛ eke wɛl igŋ k’am iri ayal usu af, ɛtŋ ɛgŋn ebr kokr sos ɛm iŋn in ec’usuayl ab ab wanci tɛl eci cɛ. 36 Kɔ ɛm e daŋku ij a eke m’ɔny a, agb akm Jan ec’a: ów amua eke m’am kok a, amua tasi eke ɛm Ɛs ɔŋ’m eke mi ki kok a, am ij ɛm e nuŋ af e daŋku, ɛtŋ am yɛgm eke ɛm Ɛs ɛrm’m. 37 Ɛtŋ ɛm Ɛs eke ɛrm’m a yɛji am ij ɛm e nuŋ af e daŋku. Gbɛkɔ tasi lɛgŋ kaka irimn in e lebl ɛtŋ ɛmɛny lɛgŋ kaka ɛknmn in ec’elel eke n’anŋn a. 38 In eci sodad a írm ɔny ɛm, aŋke úbmn ɛgŋ a eke l’ɛrm a nawrɛ. 39 Bi wewar Nyam e Silɛl a mɛwl ɛm eke k’uwr any, aŋke bi tutar eke k’ɛŋan sel ek’ɔnym uwr ɛl ɛm. Ke tasi ɛm a, sodad amua anake am ij ɛm e nuŋ af e daŋku a! 40 Ɛtŋ ɛbɛn yɛji, érurmn eke k’owr ɛm ogŋ ɛŋan sel tasi a ek’ɔnym uwr a. 41 Ɛm, m’ɔlm agŋ ec’es susm ab es. 42 Kɔ ɔny ec’a, m’uw ɔny any: m’uw any eke ɔnymn Nyam ec’erur. 43 M’ow ɛm Ɛs e nin ɛm ɛtŋ ɛgŋmn ebmn’m. Gbɛkɔ ek’ɛgŋ ɛjeci nyam ow in obi e nin ɛm b’ow ebr ir! 44 B’erurir ɔny ɔfr ɛm ec’es susmnin owi, ɛtŋ ɔ́lmn Nyam sɔny coco ogŋ ec’es susm owi ab es; ke ayaf ɔtur eke k’ubr’m nawrɛ ab ee? 45 Ɛm Ɛs ec’any af a, kì tutar eke m’ow m’ok ɔny ów af; kɔ Mois anake b’ow ok ɔny ów af a, in ɛm eke ocr ɔny ec’ɔmn a ɛlul a. 46 Tasi ɛm a, eke ubr Mois nawrɛ ke ɛm yɛji b’ow ubr’m nawrɛ, aŋke ɛm e lís e low anake Mois nɔn a. 47 Kɔ eke sica yec’a eke Mois nɔn ɛm e lís a ubmn nawrɛ, ke ayaf ɔtur eke k’ubr ɛm e sodad a nawrɛ ee?"

6

1 Eke low na ɛc a, Jesu imn Galile ogog a e mij lekpl a eke wɛl b’ɛsŋ Tiberiad yɛj’a e jam. 2 Agŋ nɔnɔ am us’r jam aŋke -n’am ɛkn mɛny ɛwr eke n’am kok ɔ́lu a ec’ewlm ɛm. 3 Ow ɔŋ Jesu uyu ligigl nyam af ɛtŋ sig es yogŋ jam ɛsɛl ab ab. 4 Pak ek’el Jwifɛl ec’es gbɛgbl a e lɛgŋ titm. 5 Eke Jesu b’igbl any ogŋ a, l’ɛkn agŋ nɔnɔ ek’am ow in ogŋ, ɛtŋ l’ibrm Filip ninɛ: "Bogŋ s’ɔtu eke si k’ɔl futufutu s’ɔŋ agŋ a fɛŋ ij ee?" 6 Tasi ɛm a, low a eke Jesu am ow kok a, in obi l’uw any, kɔ l’ibrm Filip low na eke li k’ɛbm ow a sosiɛm. 7 Filip dad’r ninɛ: "Eke ow el os ekŋ lɛw yɛji, si k’ɔtum s’ɛŋnm futufutu ek’ɛgŋ ɛgŋ k’ɛŋn likpr liy nyam bɔbɔ yɛji." 8 Andre, Simɔ Piɛr lisijim ek’el in e jam ɛsɛl ab ɛm ec’ɛgŋ nyam a dad’r ninɛ: 9 "Aŋa, iyli nyam ɔnym futufutu yen lele ɔcn yony ab. Gbɛkɔ na yɛji ow elm low kaka agŋ bubutɛ na ec’any af." 10 Ɛtŋ Jesu dad ninɛ: "Ɔ̀ŋn agŋ a fɛŋ ok es." (Ke usu a, suw owr anŋ nɔnɔ.) Sica ɛl fɛŋ -l’ok es; -l’ɔtu eke -li k’ij egŋ fandi yen. 11 Jesu ot futufutu a, l’ɛlu Nyam bia, ɛtŋ n’ɔŋ wɛl cɛc ɔŋ agŋ a ek’ok es yogŋ a. Li kok ɛbɛn ɔcn ab ab yɛji, n’ɔŋ wɛl ow a fɛŋ eke -n’am ibrm a. 12 Eke sica agŋ a fɛŋ ij ob lok iy a, Jesu dad in e jam ɛsɛl a ninɛ: "Kɔ̀kŋn ekpr a eke wawal es a yec’ɛtŋ ke kaka k’íram." 13 -Li kɔkŋ futufutu yen a eke -l’ijr a ec’ekpr eke wawal es a, ɛtŋ ow iy mulu ɛgbɛl lɛw yony. 14 Eke agŋ a ɛkn mɛny ɛwr na eke Jesu kok a, -li dad ninɛ: "Ɛgŋ na, Kokoba ɔb ɛs tasi a eke k’ow wus af aŋa ab ana." 15 Jesu uw any ek’agŋ a b’ow ɔny’n lɛc ɛm ɛw’r ɛb ebu. Ow sosiɛm ɛmɛny l’ɛwl mɛny n’im ligigl ab af in sɔny. 16 Eke lɛgŋ ew es a, Jesu e jam ɛsɛl a us nuŋ es mij nɛny a, 17 ɛtŋ ok mijɛtŋ nyam ɛm am ubr mij lekpl a imn Kapɛrnayum eci. Lɛgŋ yɛji am ukm ab, ɛtŋ Jesu yɛji k’iim k’ɛŋnm ɛl. 18 Lɛf am ɛlu lɛc ɛm ɛtŋ mra am ɛlu mij lekpl ab af. 19 -L’ɔr mij ba ow k’ij kilo yen oglog nɔhɔn ɛtŋ kpɛkŋ -l’ɛkn Jesu ek’am an es mij ab af ow titm mijɛtŋ a, ɛtŋ erŋn am ɔny ɛl. 20 Gbɛkɔ Jesu dad ɛl ninɛ: "Erŋn k’ɔ́ny ɔny, kɔ ɛm!" 21 Jam ɛsɛl a erur eke k’ɔny ɛlu’l mijɛtŋ ab ɛm, ɛtŋ kpɛkŋ mijɛtŋ a itr es yogŋ a eke -n’aam a e nanu a. 22 Eke lɛgŋ ɛny akr af a, agŋ a ek’anŋ mij lekpl a e jam a, ɛkn ek’ow el mijɛtŋ nyam cɛ anake anŋ yogŋ ncebles ɛm a; -l’uw any eke jam ɛsɛl a im ɛl sɔny, eke Jesu ɛym ɛl e mijɛtŋ ab ɛm. 23 Gbɛkɔ simijɛtŋ ɛjeci ek’anŋ Tiberiad am ow a, ow itr es usu a eke Ɛs Kɔtɔkɔ oc futufutu ɛlu Nyam bia ke -l’ijr a. 24 Eke agŋ a ɛkn eke Jesu lele in e jam ɛsɛl ab ab anm yogŋ a, -l’ok simijɛtŋ ab ɛm -n’im Kapɛrnayum -n’am ɔl Jesu. 25 Ɛtŋ eke -n’ɛŋan Jesu mij lekpl a e jam a, -n’am ibrm ow -l’ɛsɛ: "Low yɛgm agŋ ɛs, kɔ bogŋ eci wanci af ɛtŋ ow aŋa ee?" 26 Jesu dad ɛl ninɛ: "Low nawrɛ m’am dad ɔny: am ɔɔl’m ek’ijr futufutu molok iy ɔny a sosiɛm, kɔ ow elm ɛm e mɛny ɛwr a e nyandrɛ a eke irir a eci. 27 Kì kokr ob eke b’ugŋ es a e juma, kɔ kòkr yec’a eke b’ibn ke el sel ek’ɔnym uwr a e juma. Ɛgŋ ec’ Iy b’ow ɔŋ ɔny ob ij ikŋ na, aŋke tasi ɛm a, Ɛs Nyam in obi oc in ec’abusu a e mɛny ɛwr a ɛw’r af." 28 Ɛtŋ sica -n’am ibrm ow -l’ɛsɛ: "Kɔ juma a eke Nyam am erur a, ayaf si ki kokr ab ee?" 29 Jesu dad ɛl ninɛ: "Juma a eke Nyam am ibrm ɔny a el: ke ɔ́nyn ɔmn ɛgŋ a eke l’ɛrm ab ɛm." 30 -Li dad ow ninɛ: "Bogŋ eci mɛny ɛwr ɔtu eke ki kok yɛgm ɛy ke ow af, s’úb’ŋ nawrɛ ee? Ŋ eci juma ek’am kok a el bogŋ ec’ee? 31 Loj yogŋ, ɛy lagŋɛl ij futufutu ɛsɛ elel eke wɛl nɔn Nyam Lɛl ɛm ab af: n’ɔŋ wɛl futufutu ek’anŋ afr ow a -l’ij." 32 Ɛtŋ Jesu dad ɛl ninɛ: "Low nawrɛ, m’am dad ɔny: afr eci futufutu a, ow elm Mois ɔɔm ɔny, kɔ ɛm Ɛs anake ɔŋ ɔny afr eci futufutu tasi a. 33 Tasi ɛm a, Nyam eci futufutu a eke b’ɔŋ ɛgŋ a, el ɛgŋ a eke b’anŋ afr ow, ke b’ɔŋ wus na nimum ec’agŋ a fɛŋ sel a." 34 Ɛtŋ -li dad ow ninɛ: "Ɛgŋ gbɛl, sɛgŋ fɛŋ ɔ̀ŋ ɛy futufutu ikŋ na." 35 Jesu dad ɛl ninɛ: "M’el sel e futufutu. Ɛgŋ yec’eke b’ow ow ɛm ogŋ a, lɛgŋ kaka namn k’ow ɔnym’n, ɛtŋ ɛgŋ yec’eke b’ow ɔny ɔmn ɛm ɛm a, lɛgŋ kaka mijamn k’ow ɔnym’n. 36 Gbɛkɔ m’ikŋ anym mi dad ɔny: ɛkan’m ɛtŋ ubmn nawrɛ. 37 Ɛgŋ liy nyam nyam fɛŋ eke ɛm Ɛs b’ow ɔŋ’m a, b’ow ow ɛm ogŋ, ɛtŋ lɛgŋ kaka mi k’ow m’ogŋm ɛgŋ eke b’ow ow ɛm ogŋ a, 38 aŋke m’anŋ afr m’ow wus af aŋa, ow elm ɛm ec’erur kok eci, kɔ ɛgŋ ek’ɛrm’m a ec’erur mi ki kok. 39 Ɛtŋ kin ɛgŋ a ek’ɛrm’m a e low ek’am erur: ke mi k’írmnm agŋ a fɛŋ a eke l’abul’m a e nyam, kɔ ke lɛgŋ es abal el ɛm a, m’ígbm ɛl luw ɛm. 40 Ɛɛ, tasi ɛm a, kin low ek’ɛm Ɛs am erur: ke agŋ a fɛŋ ek’ɛkn Iy a ke ɔny ɔmn in ɛm a, ɛ́ŋn sel ek’ɔnym uwr, ke lɛgŋ es abal el ɛm a, m’ígbm ɛl luw ɛm." 41 Jwifɛl a am ɛny abr ok Jesu af aŋke li dad ninɛ: "M’el futufutu ek’anŋ afr us es." 42 Ow sosiɛm -n’am dad -l’ɛsɛ: "Kɔ ow elm Josɛf jim Jesu ee? Ɛs lele lis ab a, s’uw ɛl any sɛnyn sɛnyn. Ke sica ayaf l’ɔtu eke li ki dad l’ɛsɛ: 'M’anŋ afr m’us es' ee?" 43 Jesu dad ɛl ninɛ: "K’ɛ̀nyn abr ɔny ɔfr ɛm ɔ! 44 Ɛgŋ kaka k’ɔtum owm ɛm ogŋ eke ɛm Ɛs ek’ɛrm’m a nyimnm’n; ke sica ɛm, lɛgŋ es abal el ɛm a, m’ígbm’n luw ɛm. 45 Kokoba ɔb ɛsɛl e silɛl ab ɛm e nyam ɛm wɛl nɔn: Nyam b’ow yɛgm ɛl fɛŋ low any uw. Ɛgŋ fɛŋ ek’iri ɛm Ɛs ec’odad ke ɛgŋ in e low yɛgm a e low eb a, ke ɛm ogŋ n’am ow a. 46 Ow elm ke ɛgŋ ɛkn ɛm Ɛs nyamn ɛm; ɛgŋ a cɛ eke Nyam ɛrm a cɛ ɛkn Ɛs. 47 Low nawrɛ m’am dad ɔny: ɛgŋ ek’ɔny ɔmn ɛm ɛm a, ɔny sel ek’ɔnym uwr. 48 Ɛm anake m’el futufutu a eke b’ɔŋ ɛgŋ sel a. 49 Ke loj yogŋ ɔny lagŋɛl ij futufutu cɛ ɛtŋ -l’uw. 50 Gbɛkɔ futufutu a ek’anŋ afr us es a, el futufutu ek’ɛgŋ b’ij ke úwm. 51 Ɛm, m’el owr anŋ eci futufutu ek’anŋ afr us es. Ɛgŋ yec’eke b’ow ij futufutu ikŋ na a, b’ow ɛŋn sel sɛgŋ fɛŋ. Futufutu a eke m’am ɔŋ ɔny a, ke ɛm eci sos megl ana; m’am oc m’ɔŋ ɔny yec’ɛtŋ ke wus nimum ɛ́ŋn sel." 52 Ow sosiɛm, Jwifɛl a ɛl ɔfr ɛm am atar ów es lebl tuɔtuɔ ɛm dad ɛsɛ: "Kɔ ayaf ɛgŋ na k’ɔŋn ɛy in eci sos megl a s’ij ee?" 53 Jesu dad ɛl ninɛ: "Low nawrɛ m’am dad ɔny: eke ijmn ɛgŋ ec’Iy eci sos megl, ɛtŋ ɛgŋmn in eci mebl a, sel ɛŋn k’ow anm ɔny ɛm. 54 Ɛgŋ yec’eke b’ow ij ɛm eci sos megl ke b’ow ɛgŋ ɛm eci mebl a ɔny sel ek’ɔnym uwr, ɛtŋ lɛgŋ es abal el ɛm, m’ow m’igbm’n luw ɛm; 55 aŋke ɛm eci sos megl a el ob ij tasi, ɛtŋ ɛm eci mebl a el mar tasi eke wɛl b’ɛgŋ. 56 Ɛgŋ yec’eke b’ij ɛm eci sos megl a, ke b’ɛgŋ ɛm eci mebl a okr af ɛm ab, ɛtŋ ɛm yɛji in yɔny s’okr af. 57 Ɛm Ɛs ek’ɛrm’m a anŋ owr ɛtŋ in ɛm, ɛm yɛji m’anŋ owr; ɛbɛn nyam coco, ɛgŋ yec’eke b’ow oc’m gbagbal in sosi a, b’ow anŋ owr ɛm ɛm. 58 Futufutu a ek’anŋ afr us es a, in ec’elel eke n’anŋn ana. N’anm ɛsɛ yec’a ek’ɔny lagŋɛl ikŋ anym ij ke uw ab af. Gbɛkɔ ɛgŋ eke b’ow ij futufutu na a, b’ow anŋ owr sɛgŋ fɛŋ." 59 Ke Kapɛrnayum eci Nyam nuŋ igŋ usu a eke n’anŋ n’am yɛgm agŋ low a anake n’am dad sodad amua a. 60 Eke -l’irir Jesu ec’odad a bake ow uwr a, jam ɛsɛl ab ɛm ec’agŋ nɔnɔ am dad ɛsɛ: "Sica aŋa ow am ɛw low agbr ɛm! Bwo ec’ɛgŋ ɔtu eke k’ɛgŋ odad tuɔtuɔ na e low eb ee?" 61 Jesu uw any eke jam ɛsɛl a am cacak’r odad na af. Na sosiɛm anake n’am dad wɛl l’ɛsɛ: "Kɔ low na gbre ow am ijr ɔny ee? 62 Kɔ sica lɛgŋ eke b’ow ɛkan ɛgŋ ec’ Iy uyu im yogŋ a eke l’ikŋ anym n’anŋ l’ow a, ke ayaf ow b’ow kokr ɔny ab ee? 63 Nyam ec’Abŋ a anake b’ɔŋ ɛgŋ sel a; sos megl sɔny ɔnym low kaka ec’abusu. Sodad a eke mi dad ɔny a el abŋ lele sel ab. 64 Gbɛkɔ ɔny ɛm ec’agŋ nyam nyam ubm nawrɛ." (Ke tasi ɛm a, nuŋ ɔb ɛm ɛtŋ, Jesu uw agŋ a ek’ubm nawrɛ ab any, ɛtŋ l’uw ɛgŋ a eke b’ow ɔl ij’r ab any.) 65 L’igŋ af li dad ninɛ: "Na sosiɛm anake mi dad ɔny, eke ɛgŋ kaka k’ɔtum owm ɛm ogŋ eke Nyam ɔɔm’n ow ec’abusu." 66 Ow eci wanci ab af, jam ɛsɛl nɔnɔ ocr sos es ɛtŋ ɛgŋm usm’n jam ij. 67 Jesu am dad jam ɛsɛl lɛw yony a ɛsɛ: "Ɔny yɛji erurir eke k’imn ee?" 68 Simɔ Piɛr dad’r ninɛ: "Ɛgŋ gbɛl, kɔ bwo ec’ɛgŋ ogŋ si k’im ee? Ŋ ɔny sodad eke b’ɔŋ ɛgŋ sel ek’ɔnym uwr a. 69 S’uw any ɛtŋ s’ub nawrɛ: ŋ el Ɛgŋ Lala eke Nyam ɛrm ow." 70 Jesu dad ɛl ninɛ: "Kɔ ow elm ɔny lɛw yony mum mi sɔsuam m’otm ɔny ee? Gbɛkɔ ɔny ɛm ec’ɛgŋ nyam el agn!" 71 Ke Judas, Simɔ Iskariɔt iy a ec’iy ec’odad Jesu am dad, aŋke Judas, eke l’el jam ɛsɛl lɛw yony ab ɛm ec’ɛgŋ yɛji, li b’ow l’ɔl Jesu l’ij.

7

1 Ów amua e jam a, Jesu am ɛc ɛlul Galile ɛm; l’erurm eke li k’im Jude aŋke Jwifɛl ec’es ɛw ɛsɛl a am ɔl eke k’ɔŋ wɛl ibi’r. 2 Jwifɛl eci Mɛf ec’es gbɛgbl e lɛgŋ ow titm, 3 ɛtŋ Jesu lisijimɛl am dad’r ɛsɛ: "Ìgb im Jude yec’ɛtŋ ke ŋ e jam ɛsɛl a yɛji ɛ́kn ów a eke am kok a. 4 Ɛgŋ ek’am erur eke k’il nin a, ɔ́tum kokm low es lɔl ɛm. Ɛsɛ elel eke am kok ów amua ab af a, ɛ̀lu sos ɔkm yec’ɛtŋ ke agŋ ɛ́kn’ŋ." 5 Tasi ɛm a, lisijimɛl bɔbɔ yɛji ɔ́nym ɔmn in ɛm. 6 Jesu dad ɛl ninɛ: "Ɛm ec’es gbɛgbl ɛm a eke mi k’im a e lɛgŋ tasi ki bɛbmnm ab. Ɔny ec’a, sɛgŋ a fɛŋ akpl. 7 Ɔny, wus ec’agŋ k’ɔtum ɔnym ɔny e sifn; gbɛkɔ ɛm, -n’ɔny ɛm e sifn aŋke mi bi dad ɛl eci ów eŋuŋ a eke -li bi kok a ec’odad. 8 Ɔny, ìmn es gbɛgbl ab ɛm. Ɛm mi k’owm yɛ aŋke ɛm ec’a, ow ki bɛbmnm ab." 9 Eke li dad odad na bake ow uwr a, in gbɛ n’anŋ Galile. 10 Eke lisijimɛl a im es gbɛgbl ab ɛm a, Jesu yɛji im, gbɛkɔ l’ɛlum sos ɔkm ek’agŋ k’ɛkn’n: ow ɛw es lɔl ɛm. 11 Jwifɛl ec’es ɛw ɛsɛl a am ɔl’l es gbɛgbl ab ɛm ɛtŋ am ibrm agŋ ɛsɛ: "Kɔ bogŋ n’anŋ ee?" 12 Bieku ab ɛm, wɛl am sɛsl ów nɔnɔ in e nuŋ af. Bɛb am dad ɛsɛ: "L’el nimamn kok ɛs." Ɛtŋ likpr am dad ɛsɛ: "Njaŋ, li b’irmn agŋ." 13 Gbɛkɔ ɛgŋ kaka ɛ́lum sos ɔkm dadm in ec’odad aŋke ɛl fɛŋ -n’am uru Jwifɛl ec’es ɛw ɛsɛl a. 14 Es gbɛgbl a ok araŋn, ɛtŋ ca Jesu ow ɛy Nyamel gbɛl a e gbugŋ a ɛtŋ am yɛgm agŋ low. 15 Jwifɛl a low iti any ɛtŋ am dad ɛsɛ: "Ɛgŋ na eke wewrm low yɛj’a, ayaf li b’ɔtu l’uw ów amua any ee?" 16 Jesu dad ɛl ninɛ: "Low a eke mi bi yɛgm agŋ a ánm ɛm ɛm owm, kɔ Nyam ek’ɛrm’m a ogŋ ow b’anŋ ow. 17 Eke ɛgŋ am erur eke ki kok Nyam ec’erur a, li b’ow l’uw any eke ɛm e low yɛgm a b’anŋ Nyam ɛm ow, oglog ɛm obi ɛm. 18 Ɛgŋ eke bi dad in obi e nin ɛm ec’odad a, b’ɔl in obi ec’any gbɛl es. Gbɛkɔ ɛgŋ eke am kok juma ɔl ɛgŋ a ek’ɛrm’n a ec’any gbɛl es a am dad low nɛnyɛmbri nyam; yadŋ owi kaka anm in ɛm. 19 Kɔ bla ɛtŋ am ɔɔl eke k’ibir’m ee? Mois ɔɔm ɔny ol a ee? Gbɛkɔ ɔny ɛm ec’ɛgŋ kaka ánm es ol ab af." 20 Agŋ a dad’r ninɛ: " Abŋ ŋuŋ anŋ’ŋ ɛm tasi, kɔ bwo am ɔl eke k’ibi’ŋ ee?" 21 Jesu dad ɛl ninɛ: "Mɛny ɛwr nyam cɛ mi kok, ɛtŋ kin eke ɔny fɛŋ low a am iti ɔny any! 22 Mois ɔŋ abusu eke wɛl k’ ubr agŋ likr es, ɛtŋ ɛgŋn ow e kok e low ebr nɛnɛgŋ e lɛgŋ yɛji. (Ke tasi ɛm a, low na anm Mois ɛm owm, kɔ lagŋɛl krɛkrɛ ab ɛm ow anŋ ow.) 23 Eke wɛl b’ubr ɛgŋ likr es nɛnɛgŋ e lɛgŋ ɛtŋ ow ɔ́nym Mois ec’ol a ocm es, ke sica bla sosiɛm ɛtŋ am ebal ɛrm okr’m af, ɛgŋ nimum eke m’ewlm nɛnɛgŋ e lɛgŋ ab ee? 24 Ɛ̀wr ɔny e sos af e jɛj ok ab es, kɔ jɛ̀jr okr low nɛnyɛmbri nyam ɛm." 25 Agŋ a ek’ir Jerusalɛm a eci bɛb am dad ɛsɛ: "Kɔ ow elm ɛgŋ a eke wɛl am ɔl eke k’ibi ab ana ee? 26 Ɛ̀kan, n’am dad odad dedeku ec’any af ɛtŋ wɛl ɔbm kpu yɛji ɔɔm’n! Kɔ ɛy ec’es ɛwɛl a k’uw any ɛgŋ eb tasi eke l’el Mesi ab ee? 27 Gbɛkɔ lɛgŋ a eke Mesi a b’ow ow a, ɛgŋ kaka k’ow uwm yogŋ eke li b’ow n’anŋ l’ow ab any, kɔ ɛgŋ na ec’a, s’uw yogŋ eke n’anŋ l’ow ab any." 28 Jesu ek’anŋ Nyamel gbɛl a e gbugŋ a am yɛgm agŋ low a, igbl lebl ogŋ dad ninɛ: "Uwr ɛgŋ a tasi eke m’el ab any, ɛtŋ uwr yogŋ eke m’anŋ m’ow ab any ee? Ow elm ɛm obi ɛm m’owm, kɔ ɛgŋ a ek’ɛrm’m a el nɛnyɛmbri nyam ɛs, kɔ uwmn in any. 29 Ɛm, m’uw’r any aŋke in ogŋ m’anŋ m’ow ɛtŋ in l’ɛrm’m yɛji." 30 Ow sosiɛm, -n’am ɔl eke -li k’ɔny Jesu, kɔ ɛgŋ ɔtum ɔnym’n, aŋke in e wanci a ki bɛbmnm ab. 31 Gbɛkɔ dedeku ab ɛm, agŋ nɔnɔ ub’r nawrɛ ɛtŋ am dad ɛsɛ: "Lɛgŋ a eke Mesi a b’ow ow a, kɔ li b’ow li kok mɛny ɛwr l’akm ɛgŋ na ec’ab ee?" 32 Farisiɛl a iri Jesu e lís ec’ów eke bieku ab ɛm wɛl am dad ów sɛsl ɛm. Ow sosiɛm, egb waw ɛsɛl ɛgbɛl a lele Farisiɛl ab ab ɛrm usu ɔsu ɛsɛl eke k’im ɔny’n. 33 Jesu dad ninɛ: "Ɛmɛny m’anŋ ɔny ab lɛgŋ tɛl eci gbuŋ ke m’ɛ́wl m’im ɛgŋ a ek’ɛrm’m a ogŋ. 34 B’ow ɔɔl’m ɛtŋ k’ow ɛŋnmn’m, aŋke k’ow ɔtumn iimn yogŋ a eke m’ow m’anŋ a." 35 Jwifɛl a am ibrmn ɛl sosi ɛsɛ: "Kɔ bogŋ li b’ow n’im ɛtŋ si k’ow s’ɔtum s’ɛŋnm’n ee? Kɔ tutr n’ɔny eke li k’im Jwifɛl a eke mɔmun es agŋ a ek’elm Jwifɛl a ogŋ ee? L’erur eke li k’im li yɛgm agŋ ek’elm Jwifɛl a low ee? 36 Sodad amua eke li dad: 'B’ow ɔɔl’m ɛtŋ k’ow ɛŋnmn’m, k’ow ɔtumn iimn yogŋ a eke m’ow m’anŋ a' e nyandrɛ el bogŋ ec’ee?" 37 Es gbɛgbl a e lɛgŋ es abal el a, el es gbɛgbl a eci lɛgŋ ligbɛl. Ow e lɛgŋ a, Jesu igb inym es ɛtŋ igbl lebl ogŋ dad ninɛ: "Eke ɛgŋ mij amn am ɔny, l’ów ɛm ogŋ ke l’ɛ́gŋ mij. 38 Ɛgŋ eke b’ow ub’m nawrɛ a, mij ewl mij b’ow ewl’l ɛrm ɛm ok ɔkm ɛsɛ elel eke Nyam Lɛl dad ab af." 39 Jesu am dad ɛbɛn yɛgm Abŋ Lala a eke agŋ a ek’ɔny ɔmn in ɛm a k’ɛŋn a ec’odad. Tasi ɛm a, lɛgŋ ab ɛm, wɛl k’ɛ́ŋnm Abŋ Lala aŋke Jesu k’ɛym anygbɛl ɛm. 40 Sica eke dedeku ab ɛm ec’agŋ iri sodad amua a, nyam nyam am dad ɛsɛ: "Ɛgŋ na Kokoba ɔb ɛs a tasi ana!" 41 Bɛb am dad ɛsɛ: " Mesi ab ana!" Ɛtŋ likpr am dad ɛsɛ: "Kɔ Mesi a gbɛ ɔtu eke k’anŋ Galile ow ee? 42 Kɔ Nyam Lɛl dadm eke Mesi a b’ow el David e bosu ɛm ec’ɛgŋ eke b’ow anŋ Bɛtlehɛm, David e baŋn a ow ee?" 43 Jesu sosiɛm dedeku a ubr ɛm. 44 Agŋ nyam nyam erur eke wɛl k’ɔny’n, gbɛkɔ ɛgŋ kaka ɛwm’n abu af. 45 Usu ɔsu ɛsɛl a ɛwl mɛny im egb waw ɛsɛl ɛgbɛl a lele Farisiɛl ab ab ogŋ, ɛtŋ wɛl am ibrm ɛl ɛsɛ: "Kɔ bla sosiɛm ɛtŋ ocmn Jesu ab owmn ee?" 46 Usu ɔsu ɛsɛl a dad ninɛ: "Lɛgŋ kaka ɛgŋ dadm odad ɛsɛ in ec’ab af!" 47 Farisiɛl a am ibrm ɛl ɛsɛ: "Ɔny yɛji, yɛbr l’ɛju ɔny ee? 48 Kɔ es ɛw ɛsɛl ab ɛm ec’ɛgŋ nyam oglog Farisiɛl ɛm ec’ɛgŋ nyam ub’r nawrɛ ee? 49 Dedeku a ek’ub’r nawrɛ a uwm ol ab any, -l’el agŋ eke wɛl ofn!" 50 Nikodɛm eke lɛgŋ ek’ɛc ab ɛm im ɛkn Jesu a, el Farisiɛl ab ɛm ec’ɛgŋ ek’anŋ low ab ɛm. N’am dad wɛl l’ɛsɛ: 51 "Kɔ ɛy ec’ol a b’ɔb ɛgŋ low eke wɛl irim’n nɛnym oglog wɛl uwm low a eke li kok ab any ee?" 52 -Li dad ow ninɛ: "Ŋ yɛji, kɔ Galile iy el ee? Àpl Nyam e Silɛl ab ɛm b’ow ɛkn eke lɛgŋ kaka kokoba ɔb ɛs ánm Galile owm." [ 53 Ɛtŋ ɛgŋ ɛgŋ eb ejagb im gbugŋ.]

8

1 [Kɔ Jesu gbɛ im Olivie lafɛny af. 2 Eke lɛgŋ ɛny akr af a, ibribr fafa ɛm a, l’ɛwl mɛny l’ow Nyamel gbɛl a e gbugŋ a ɛtŋ agŋ a fɛŋ ow ɛŋn’n. Li sig es ɛtŋ n’am yɛgm wɛl low. 3 Ol e low yɛgm ɛsɛl lele Farisiɛl ab oc yɔw nyam eke wɛl okr es nfaci ɔkr ɛm a is’r. -N’ɔny -n’inymn ow es dedeku a fɛŋ ec’any af 4 ɛtŋ -li dad Jesu ninɛ: "Low yɛgm agŋ ɛs, wɛl okr yɔw na es nfaci ɔkr ɛm. 5 Mois dad ɛy ol ab ɛm eke ɔyɔw nɛnɛ a, wɛl k’ɔr ɛl mebn ɛm ibi ɛl. Kɔ ŋ b’ɛsɛ ayaf ee?" 6 -N’am dad ɛbɛn -l’uk ow meb yec’ɛtŋ ke -l’ɔtu -l’ok ow ów af. Gbɛkɔ Jesu is any es ɛtŋ am nɔn wus abuli ɛm. 7 Eke -n’am at -l’ibrm ow l’ow a, Jesu igbl sos ogŋ ɛtŋ dad ɛl ninɛ: "Ke ɔny ɛm ec’ɛgŋ nyam eke lɛgŋ kaka kokm sikpl a, íkŋ anym ɔwl’l lebn krɛkrɛ." 8 Ɛmɛny l’ɛwl l’is any es ɛtŋ n’am nɔn wus. 9 Eke -l’irir ów amua a, -n’im nyam nyam, ow ɔb nuŋ agŋ ɛgbɛl ab ɛm toŋ batŋ Jesu anŋ in sɔny, yɔw a eke inym’n es any af ab ab. 10 Jesu ɛwl igbl sos ogŋ ɛtŋ dad’r ninɛ: "Sica yɔw, bogŋ agŋ a im ee? Kɔ ɛgŋ kaka dadm ŋ ec’ibi e low ee?" 11 Li dad ninɛ: "Low yɛgm agŋ ɛs, ɛgŋ kaka dadm ɛm ec’ibi e low." Jesu dad’r ninɛ: "Ɛm yɛji mi dadm ŋ ec’ibi owi. Ɔtu eke k’im, gbɛkɔ jam kì kok sikpl ij."] 12 Ɛmɛny Jesu am dad dedeku a ɛsɛ: "M’el wus nimum ec’usuayl. Ɛgŋ eke b’ow us’m jam a, b’ow ɛŋn owr anŋ eci usuayl ɛtŋ lɛgŋ kaka li k’ow n’anm es ncebn ɛm." 13 Farisiɛl a dad’r ninɛ: "Ŋ, am ij ŋ obi e daŋku; ŋ e daŋku ij na ɔnym any." 14 Jesu dad ɛl ninɛ: "Eke m’am ij ɛm obi e daŋku yɛji, ɛm e daŋku ij a el nawrɛ, aŋke m’uw yogŋ eke m’anŋ m’ow ab any ɛtŋ m’uw yogŋ eke m’aam ab any; kɔ ɔny, uwmn yogŋ eke m’anŋ m’ow ab any, ɛtŋ yogŋ eke m’aam a yɛji uwmn any. 15 Ɔny, bi jɛjr okr agŋ ɛm eci; ɛm, mi jɛ́jm ɛgŋ e low m’okm ɛbɛn. 16 Ɛtŋ eke batŋ mi jɛj low m’ok, ke ɛm e jɛj ok a b’el nɛny nyam ɛm eci, aŋke mi jɛ́jm m’okm ɛm sɔny, kɔ ɛm Ɛs eke ɛrm’m a b’anŋ ɛm ab. 17 Ɔny ec’ ol ab ɛm wɛl nɔn: ek’agŋ yony nɛny okr af daŋku ij nyam ɛm, ke daŋku ij ek’el nawrɛ ana. 18 M’am ij ɛm obi e daŋku ɛtŋ ɛm Ɛs ek’ɛrm’m a yɛji am ij ɛm e daŋku." 19 -N’am ibrm ow -l’ɛsɛ: "Kɔ bogŋ asŋ a ee?" Jesu dad ɛl ninɛ: "Uwmn’m any, uwmn ɛm Ɛs yɛj’any. Blel uwr’m any, ke blel úwr ɛm Ɛs yɛj’any." 20 N’am dad sodad amua Nyamel gbɛl a e gbugŋ a, eke n’anŋ n’am yɛgm agŋ low a, yogŋ a eke kɔprɔ ebr mob anŋ a. Ɛtŋ ɛgŋ kaka ɛdŋnm’n aŋke in e wanci a k’owm. 21 Ɛmɛny Jesu am dad ɛl ɛsɛ: "M’ow m’im; b’ow ɔɔl’m gbɛkɔ b’ow uwr ɔny e sikpl ab ɛm. K’ɔtumn iimn yogŋ a eke m’aam a." 22 Jwifɛl a am dadarir ɛl ɔfr ɛsɛ: "Eke n’am dad l’ɛsɛ ɛs k’ɔtum ɛs iim yogŋ a eke in aam a, kɔ ɛmn n’am ow n’im l’ɛdŋn ee?" 23 Jesu dad ɛl ninɛ: "Ɔny wus ec’agŋ, kɔ ɛm afr m’anŋ m’ow. Ɔny eel wus na eci, kɔ ɛm m’elm wus na eci. 24 Na sosiɛm anake mi dad ɔny eke b’ow uwr ɔny e sikpl ab ɛm a. Tasi ɛm a, eke ubmn nawrɛ eke 'Ɛm, anŋ anŋ' b’ow uwr ɔny e sikpl ab ɛm." 25 -N’am ibrm ow -l’ɛsɛ: "Ke ŋ bwo el ŋ ee?" Jesu dad ɛl ninɛ: "In a eke mi dad ɔny in e low nuŋ ɔb ɛm ɛtŋ a. 26 Ɔny e lís a, m’ɔny ów nɔnɔ eke mi ki dad ke mi jɛ́j m’ok yɛji. Gbɛkɔ ɛgŋ a ek’ɛrm’m m’ow a el nɛny nyam ɛs, yec’a eke mi wewr in e lís a, m’am ɔb ow ec’amani m’ok ɔny ek’eel wus ec’agŋ a." 27 -L’irim eke ow el Ɛs ec’odad eke n’am dad wɛl a. 28 Ɛtŋ Jesu dad ɛl ninɛ: "Lɛgŋ a eke b’ow igbal ɛgŋ ec’ Iy ogŋ a, b’ow uwr any eke 'Ɛm, anŋ anŋ'; b’ow uwr any yɛj’eke mi kókm low kaka ɛm obi ɛm: yec’a cɛ eke ɛm Ɛs yɛgm’m a e low cɛ mi bi dad. 29 Ɛgŋ a ek’ɛrm’m a anŋ ɛm ab; l’ɛ́lum im es ɛm sɔny aŋke sɛgŋ fɛŋ mi bi kok low yec’a eke li b’erur a." 30 Eke Jesu am dad ɛbɛn a, agŋ nɔnɔ ub’r nawrɛ. 31 Jesu am dad Jwifɛl a ek’ub’r nawrɛ a ɛsɛ: "Eke b’inymn es ɛm e sodad ab af a, b’ow eel ɛm e jam ɛsɛl tasi; 32 af yogŋ b’ow uwr low nɛnyɛmbri nyam any ɛtŋ low nɛnyɛmbri nyam a b’ow ɔŋ ɔny eel ewi." 33 -L’ɔdu -l’eb -li dad ow ninɛ: "Ɛy, Abraham ec’alaw; lɛgŋ kaka s’elm ɛgŋ kaka e madu. Ayaf ɔtu eke ki dad ɛy ɛsɛ si b’ow s’el ewi ee?" 34 Jesu dad ɛl ninɛ: "Ɛɛ, low nawrɛ m’am dad ɔny: ɛgŋ fɛŋ ek’am kok sikpl a, el sikpl ec’adu. 35 Adu élm akŋ a ec’ɛgŋ sɛgŋ fɛŋ eci; kɔ iy ec’a, sɛgŋ a fɛŋ li b’el akŋ a ec’ɛgŋ. 36 Eke Iy a bi sɔg ɔny, b’ow eel ewi tasi. 37 M’uw any eke eel Abraham ec’alaw; gbɛkɔ am ɔɔl eke k’ibir’m, aŋke ɛm e sodad a anm ɔny ɛrm ɛm. 38 Ɛm, m’am dad low yec’a eke m’ɛkn ɛm Ɛs ogŋ a, kɔ ɔny, am kokr low yec’a eke ɔny ɛs dad ɔny a." 39 -L’eb ow odad nɛnym ninɛ: "Ɛy ɛs a, Abraham." Jesu dad ɛl ninɛ: "Blel eel Abraham ec’ey tasi ana, ke blel kókr ów eke li kok a. 40 Mi dad ɔny low nawrɛ a eke m’uw any Nyam e lís a, ɛtŋ am ɔɔl eke k’ibir’m. Lɛgŋ kaka Abraham kokm low nɛnɛ! 41 Ɔny, bi kokr ów nyam a cɛ ɛsɛ ɔny ɛs af." -L’ɔdu -l’eb li dad ow ninɛ: "Ɛy s’elm egŋ ot iy. S’ɔny ɛy ɛs nyam coco, in l’el Nyam." 42 Jesu dad ɛl ninɛ: "Blel Nyam el ɔny ɛs ana, ke blel érurir’m, aŋke Nyam ogŋ m’anŋ m’ow, ɛtŋ m’anŋ aŋa in e nin ɛm. Ow elm ɛm obi ɛm m’owm, kɔ in l’ɛrm’m. 43 Bla sosiɛm ɛtŋ ɔ́tumn irimn odad a eke mi bi dad ab ee? Aŋke ijmn ɛm e sodad a ec’iri e lɛc. 44 Ɔny ɛs a el agn, ɛtŋ b’erurir eke ki kokr low yec’a eke ɔny ɛs b’erur a. Nuŋ ɔb ɛm ɛtŋ l’el ɛgŋ ibiu. Lɛgŋ kaka n’anm low nɛnyɛmbri nyam owi ɛm, aŋke low nɛnyɛmbri nyam anm in ɛm. Eke li b’ɔny yadŋ, ke in ec’elel eke n’anŋn ke ɛcm’n ab a ana, aŋke l’el yadŋu ɛtŋ l’el yadŋ ec’ɛs. 45 Gbɛkɔ ɛm ec’a, low nawrɛ eke mi bi dad a sosiɛm anake úbmn’m nawrɛ a. 46 Ɔny ɛm aŋa, bwo ec’ɛgŋ ɔtu eke ki dad ɛlu ɔkm eke mi kok sikpl ee? Ɛtŋ sica eke m’am dad ɔny low nɛnyɛmbri nyam, bla sosiɛm ɛtŋ úbmn’m nawrɛ ee? 47 Ɛgŋ ek’el Nyam ec’a, b’iri Nyam e sodad a. Gbɛkɔ ɔny, elmn Nyam eci, na sosiɛm anake írimn a." 48 Jwifɛl a dad’r ninɛ: "S’am dad eke ŋ Samari iy ɛtŋ ɔny abŋ ŋuŋ yɛji. Kɔ yadŋ s’ɔny ee?" 49 Jesu dad ninɛ: "M’ɔnym abŋ ŋuŋ, kɔ ɛm Ɛs mi b’ɛlum ɛtŋ ɔny, ɛ́gŋmn eke k’ɛlumn’m. 50 M’ɔlm ɛm obi ec’anygbɛl es; ɛgŋ anŋ ek’am kok ow e low ke am jɛj ok. 51 Ɛɛ, low nawrɛ m’am dad ɔny: ɛgŋ eke b’ɛlum ɛm e sodad a, lɛgŋ kaka li k’ow l’uwm." 52 Jwifɛl a dad’r ninɛ: "Sica s’uw any eke ɔny abŋ ŋuŋ tasi! Abraham uw, kokoba ɔb ɛsɛl a yɛji uw, ɛtŋ ŋ, am dad ɛsɛ: 'Ɛgŋ eke b’ɛlum ɛm e sodad a, lɛgŋ kaka li k’ow l’uwm.' 53 Ɛy ɛs Abraham uw. Kɔ am tutr eke ɔny any akm’n ee? Kokoba ɔb ɛsɛl a yɛji uw. Kɔ ayaf b’ocr ŋ sosi ee?" 54 Jesu dad ninɛ: "Blel m’am ɔŋn ɛm sosi any ana, ke blel ow elm low kaka. Ɛgŋ a eke am ɔŋ’m any a, ɛm Ɛs. In e lís e low eke bi dadr a el: 'L’el ɛy e Nyam', 55 ke uwmn in any. Kɔ ɛm, m’uw’r any. Blel mi dad eke m’uwm’n any, blel m’él yadŋu ɛsɛ ɔny af. Gbɛkɔ m’uw’r any ɛtŋ mi b’ɛlum in e sodad a. 56 Ɔny ɛs Abraham in e tutr ɛm ɛlu sos ɛm iŋn ɔkm ɛm e mowrer a ec’ɛkn eci; l’ɛkn ɛtŋ n’ɔny sos ɛm iŋn." 57 Ow ɔŋ Jwifɛl a dad’r ninɛ: "Kɔ ŋ, k’ɔnym akpo ekŋ yony lele lɛw ab yɛji ke kpɛkŋ ɛ́kn Abraham ee?" 58 Jesu dad ɛl ninɛ: "Ɛɛ, low nawrɛ m’am dad ɔny: gbuŋ ke wɛl éw Abraham a, 'Ɛm, anŋ anŋ.' " 59 Ow sosiɛm -l’ot mebn eke -li k’ɔɔr ow. Gbɛkɔ Jesu ɛy ɔkm Nyamel gbɛl a e gbugŋ a es lɔl ɛm.

9

1 Eke Jesu am ɛc a, l’ɛkn ɛgŋ nyam ek’any efl mew ɛm ɛtŋ. 2 In e jam ɛsɛl a am ibrm’n ɛsɛ: "Low yɛgm agŋ ɛs, bla sosiɛm ɛtŋ ɛgŋ na any efl in e mew ɛm ɛtŋ ee? Kɔ in obi ɛm e sikpl, oglog ɛs lele lis ab e sikpl sosiɛm ee?" 3 Jesu dad ninɛ: "Ow elm in obi ɛm e sikpl, oglog ɛs lele lis ab e sikpl sosiɛm. Kɔ any efl’l yec’ɛtŋ ke Nyam e juma kok a e low ɛ́y ɔkm in ɛm. 4 Eke lɛgŋ anŋ owr a, ow akpl eke si ki kokr ɛgŋ a ek’ɛrm’m a e juma. Lɛgŋ uk am ow, ek’ɛgŋ k’ow ɔtum kokm juma. 5 Eke m’anŋ wus af aŋa a, m’ow m’el wus na ec’usuayl." 6 Eke li dad sodad amua bake uwr a, l’ifi sar l’ok wus ɛtŋ li kok kɔdɔg sar ab ab, l’oc l’udu any eflu a ec’anyamn a, 7 ɛtŋ li dad ninɛ: "Ìm yɔg any Silowe e mij ab ɛm." (Silowe e nyandrɛ el 'ɛrmu'.) Any eflu a im yɔg any, ɛtŋ eke l’ɛwl l’ow a, n’am ɛkn es! 8 In e saw saw ec’agŋ lele agŋ ɛjec’eke lɛgŋ sig ɛm ɛkn’n n’am sasm ob a am ibrm ɛsɛ: "We! Kɔ ow elm ɛgŋ a eke bi sig es am sasm ob ab ee?" 9 Agŋ nyam nyam am dad eke ow in ana. Bɛb am dad ɛsɛ: Njaŋ, ow’n elm ow, kɔ es cɛ ow’n b’ot ow. Ɛtŋ ɛgŋ a dad ninɛ: "Tasi, ɛm ana." 10 -N’am ibrm ow -l’ɛsɛ: "Kɔ ayaf kokr ɛtŋ ŋ ec’anyamn a ayl ee?" 11 Li dad ninɛ: "Ɛgŋ a eke wɛl b’ɛsŋ Jesu a kok kɔdɔg udu’m anyamn ɛtŋ li dad’m eke mi k’im Silowe e mij ab ɛm mi yɔg any. M’im yogŋ, ɛtŋ eke mi yɔg any uwr a, m’am ɛkn es." 12 -L’ibrm ow ninɛ: "Ɛgŋ a, bogŋ in a!" Li dad ninɛ: "M’ɛknm’n." 13 Sica wɛl ɛwl ɛgŋ a eke wɛl ewlm a Farisiɛl ogŋ. 14 Ke nɛnɛgŋ e lɛgŋ anake Jesu oc kɔdɔg kok ewlm’n anyamn a. 15 Na sosiɛm Farisiɛl a yɛji am ibrm ɛgŋ a ɛsɛ: "Kɔ ayaf kokr ɛtŋ am ɛkn es ee?" Li dad ninɛ: "L’udu’m kɔdɔg tɛl anyamn, mi yɔg any ɛtŋ m’am ɛkn es." 16 Farisiɛl bɛb am dad ɛsɛ: "Ɛgŋ ikŋ na eke kok low na a k’ɔtum anm Nyam ogŋ owm, aŋke l’ɛluam nɛnɛgŋ e ec’ol a." Gbɛkɔ agŋ likpr a ɔdu eb ɛtŋ am dad ɛsɛ: "Kɔ ayaf sikpl ɛs nyam ɔtu eke ki kok mɛny ɛwr amua ee?" Ɛtŋ ɛl ɔfr a -li bubr ɛm. 17 Ɛmɛny Farisiɛl a am ibrm any eflu a ek’ewl a ɛsɛ: "Ɛtŋ kɔ ŋ eke l’ewlm’ŋ anyamn a, ayaf am dadr ee?" Li dad ninɛ: "L’el kokoba ɔb ɛs." 18 Jwifɛl ec’es ɛwɛl a k’ubm nawrɛ eke li k’el any eflu ke sica l’éwl n’am ɛkn es. Ow sosiɛm -l’ɛsŋ ɛs lele lis ab low ibrm eci, ɛtŋ -n’am ibrm wɛl -l’ɛsɛ: "Kɔ iy na ɔny ec’iy ee? Am ɛgŋn ebr eke l’el any eflu mew ɛm ɛtŋ ee? Ayaf ɛtŋ sica n’am ɛkn es ee?" 20 In ec’agŋ a dad ninɛ: "S’uw any cɛ eke l’el ɛy jim ɛtŋ wɛl ew’r any eflu. 21 Gbɛkɔ elel eke ow ɛcr ke sica n’am ɛkn es a s’uwm any, ɛtŋ ɛgŋ a eke k’ewlm’n anyamn a yɛji s’uwm’n any. Any at’r es, ìbrmn in, in obi l’ɔtu eke li ki dad!" 22 -N’am dad ɛbɛn aŋke -n’am uru Jwifɛl ec’es ɛwɛl a. Tasi ɛm a, Jwifɛl ec’es ɛwɛl a ikŋ anym iririr eke ɛgŋ fɛŋ eke b’ow ɛgŋ eb eke Jesu el Mesi a, -l’ogŋ ow ɛl e Nyam nuŋ igŋ usu a. 23 Low na sosiɛm anake iy ɛs a lele iy lis ab ab dad ninɛ: "Any at’r es, ìbrmn in, in obi l’ɔtu eke li ki dad a." 24 Ɛmɛny Farisiɛl ɛsŋ ɛgŋ a eke wɛl ewlm a sakp yony ɛm ɛtŋ am dad’r ɛsɛ: "Ɛy s’uw any eke ɛgŋ na sikpl ɛs! Dàd low nɛnyɛmbri nyam Nyam ec’any af." 25 Li dad ninɛ: "Ke l’él sikpl ɛs oglog li k’elm sikpl ɛs yɛji, m’uwm any. Gbɛkɔ low nyam cɛ m’uw any: m’el any eflu, ɛtŋ sica m’am ɛkn es." 26 -N’am ibrm ow -l’ɛsɛ: "Kɔ ayaf li kokr’ŋ ee? Ayaf l’ewlm’ŋ anyamn ab ee?" 27 Li dad ninɛ: "M’ikŋ anym mi dad ɛtŋ erurmn eke k’irir. Kɔ bla ɛtŋ am erurir eke ɛmɛny mi ki dadr ɛm ee? Kɔ ɔny yɛji in e jam ɛsɛl am erurir eke k’eel ee?" 28 -N’am wɛwr ow -li dad -l’ɛsɛ: "Ŋ el ɛgŋ nɛnɛ na e jam us ɛs! Ɛy Mois e jam us ɛsɛl s’el. 29 Mois ec’a Nyam dad’r odad; kɔ ɛgŋ ikŋ na ec’a, yogŋ eke n’anŋ l’ow bɔbɔ yɛji s’uwm any!" 30 Ɛgŋ a eke wɛl ewlm a dad ɛl ninɛ: "Kin low ek’ɛw any iti owi: uwmn yogŋ eke n’anŋ l’ow ab any, gbɛkɔ l’ewlm im! 31 S’uw any eke Nyam írim sikpl ɛsɛl e lebl; gbɛkɔ ɛgŋ fɛŋ eke b’ɛlum Nyam ke bi kok in ec’erur a, Nyam b’iri’r lebl. 32 Lɛgŋ kaka wɛl dadm ɛy s’irim eke ɛgŋ nyam ewlm ɛgŋ eke mew ɛm ɛtŋ el any eflu. 33 Blel ɛgŋ na anm Nyam ogŋ owm, blel l’ɔtum li kokm low kaka." 34 -L’ɔdu -l’eb -li dad ow ninɛ: "Ŋ e mew ɛm ɛtŋ, ŋ nimum a anŋ sikpl ɛm ɛtŋ am erur eke ki yɛgm ɛy low ee?" Ɛtŋ -l’ogŋ ow Nyam nuŋ igŋ usu a. 35 Eke Jesu iri eke wɛl ogŋ any eflu a, n’im n’ɛŋn ow ɛtŋ li dad ow ninɛ: "Kɔ ɔny ɔmn ɛgŋ ec’ Iy ɛm ee?" 36 Ɛgŋ a dad’r ninɛ: "Ɛgŋ gbɛl, dàd’m ɛgŋ a yec’ɛtŋ ke m’ɔ́ny ɔmn in ɛm ɔ!" 37 Jesu dad’r ninɛ: "Aah! Am ɛkn’n; caca ɛm a, in anake n’am dad’ŋ odad a!" 38 Ɛgŋ a dad’r ninɛ: "Ɛgŋ gbɛl, m’ɔny ɔmn." Ɛtŋ l’ok ɔwrɔkp wus Jesu ec’any af. 39 Ɛtŋ Jesu dad ninɛ: "M’ow wus af aŋa jɛj ok eci: ke ány eflu ɛ́kn es, ke agŋ ek’am ɛkn es a any éfl." 40 Farisiɛl bɛb a eke anŋ in ab a iri sodad amua, ɛtŋ am ibrm’n ɛsɛ: "Kɔ ɛy yɛji ány eflu si k’el ee?" 41 Jesu dad ɛl ninɛ: "Blel eel ány eflu, blel elmn sikpl ɛsɛl; gbɛkɔ eke am dadr eke am ɛkan es a, eel sikpl ɛsɛl."

10

1 Jesu dad ninɛ: "Ɛɛ, low nawrɛ m’am dad ɔny: ɛgŋ eke ɛ́crm lisany a eci ɛym mɛcɛb lakp ab ɛm, ke b’uyu usu ɛjeci ɛy ɛm a, ɛgŋ a ulu, ów gaŋgaŋ ɛs. 2 Gbɛkɔ ɛgŋ eke b’ɛcr lisany a ec’a, el mɛcɛb a ec’ɔsu ɛs. 3 Ɛgŋ a, usu ɔsu ɛs a bi fig’r lisany ɛtŋ mɛcɛb a b’iri’r lebl. Li b’ɛsŋ in e mɛcɛb a ec’en nyam nyam ɛm, ɛtŋ li b’ok wɛl ɔkm. 4 Eke li b’ok wɛl ɔkm fɛŋ a, li b’ikŋ wɛl anym ke wɛl ám us’r jam, aŋke mɛcɛb a uw’r lebl any. 5 Gbɛkɔ ɛgŋ eke -l’uwm any a, -l’usmn ow jam. Eke -l’ɛkn ow, -li b’uru -n’ɔmu es aŋke -l’uwm ow lebl any." 6 Jesu oc nyandrɛ ɛm odad na am dad ɛl, kɔ low yec’a eke n’am erur eke li k’ɛlu ɔkm a k’okm agŋ a es sos ɛm. 7 Ɛmɛny Jesu dad ninɛ: "Ɛɛ, low nawrɛ m’am dad ɔny: m’el mɛcɛb lakp a e lisany. 8 Agŋ a fɛŋ eke ikŋ anym ow a, elu, ów gaŋgaŋ ɛsɛl; kɔ mɛcɛb a ɛgŋm irim ɛl ec’odad a. 9 Ɛm, m’el lisany. Ɛgŋ eke b’ow ɛcr ɛm ɛm ɛy ɛm a, b’ow ɛŋn sel; l’ɔtu eke li k’ɛy ɛm l’ɛy ɔkm ɛtŋ li b’ow n’ɛŋn in ec’ob ij. 10 Ulu ec’a, li b’ow cɛ eke li k’iy, l’ibi ke ni ŋúŋn. Ɛm, m’ow eke agŋ k’ɛŋn sel, ke -n’ɛŋn sel a nɔnɔ ɛm. 11 Ɛm, m’el mɛcɛb ɔsu ɛs mamn. Mɛcɛb ɔsu ɛs mamn b’oc in e sel a ɔŋ in e mɛcɛb a. 12 Ɛgŋ ek’am kok juma ke ow el os sosiɛm cɛ ec’a, elm mɛcɛb ɔsu ɛs tasi; mɛcɛb a elm in eci. Eke li b’ɛkn botimbo ek’am ow a, li b’igŋ l’ok wɛl es, ke l’úru es n’im. Ke sica botimbo a ɔ́ny mɛcɛb a bɛb ke ɔ́mun ɛl es. 13 Ɛgŋ a ek’am kok juma ke ow el os sosiɛm cɛ ec’a, ɛbɛn eke ow b’ɛcr ana. L’útrm mɛcɛb a e low. 14 Ɛm, m’el mɛcɛb ɔsu ɛs mamn a. Ɛsɛ elel eke ɛm Ɛs uw’m any ke ɛm yɛji m’uw’r any ab af a, ɛbɛn nyam coco m’uw ɛm e mɛcɛb ab any, ɛtŋ ɛl yɛji -l’uw’m any. Ɛm e sel a m’ɛgŋ m’eb eke mi k’oc m’ɔŋ ɛl. 16 Ɛmɛny m’ɔny mɛcɛb ɛjeci eke anm lakp na ɛm. Ɛl yɛji ow it ke mi nyímn ɛl; -li b’ow -l’iri’m lebl ɛtŋ -li b’ow -l’el mɛbob nyam eke b’ow ɔny ɔsu ɛs nyam coco. 17 Ɛm Ɛs b’erur’m aŋke m’ɛgŋ m’eb eke mi k’oc ɛm e sel a m’ɔŋ ɛl, ke ɛmɛny m’ɛ́wl m’oc. 18 Ɛgŋ kaka ébm im sel a abu ɛm, kɔ ɛm obi mi b’oc sel a m’ɔŋ ɛl; m’ɔny abusu eke mi k’oc sel a m’ɔŋ ɛl, ɛtŋ ɛmɛny m’ɔny abusu eke mi k’eb. Ɛm Ɛs ec’ol a eke ɔŋ’m ab ana." 19 Sodad amua sosiɛm, ɛmɛny Jwifɛl a ubr ɛm. 20 Ɛl ɛm ec’agŋ nɔnɔ am dad ɛsɛ: "N’ɔny abŋ ŋuŋ! Nuŋ ɛm uŋ’n! Kɔ bla ɛtŋ am irir in ec’odad ab ee?" 21 Bɛb am dad ɛsɛ: "Ɛgŋ eke ɔny abŋ ŋuŋ a k’ɔtum dadm odad nɛnɛ. Abŋ ŋuŋ ɛs ɔtu eke k’ewlm ány eflu ee?" 22 Sica Nyamel gbɛl a e fig ec’es gbɛgbl ɛy Jerusalɛm ɛtŋ ow el lɛfr lɛgŋ iy. 23 Jesu am nyinymn es Nyamel gbugŋ a, lɛf eb usu a eke ij Salomɔ e nin a. 24 Jwifɛl a iwr did ɛlul il ɛm ɛtŋ am ibrm’n ɛsɛ: "Kɔ b’ow ɔny ɛy es bɛbar na ɛm cɛ ee? Dàd ɛy nɛnyɛmbri nyam eke ow el ŋ el Mesi a." 25 Jesu dad ɛl ninɛ: "M’ikŋ anym mi dad ɔny, kɔ ubmn’m nawrɛ. Ów a eke m’am kok ɛm Ɛs e nin ɛm a am ij ɛm e daŋku. 26 Ɛtŋ ɔny, úbmn nawrɛ aŋke elmn mɛcɛb a ek’el ɛm ec’a. 27 Ɛm e mɛcɛb a b’iri’m lebl, m’uw ɛl any ɛtŋ -li b’us’m jam. 28 Mi b’ɔŋ ɛl sel eke ɔnym uwr; lɛgŋ kaka -li k’ow -l’uwmn ɛtŋ lɛgŋ kaka ɛgŋ k’ɔtum dɔgrm ebm ɛl ɛm ec’abu ɛm. 29 Ɛm Ɛs a eke ot ɛl ɔŋ’m a, l’agb l’akm ob ob fɛŋ, ɛtŋ ɛgŋ kaka ɔnym abusu eke ki dɔgr ob eke anŋ ɛm Ɛs abu ɛm a eb. 30 Ɛm lele ɛm Ɛs ab a, s’el nyam coco." 31 Ɛmɛny Jwifɛl a ot mebn as luku eke ki wɔwl’l. 32 Kɔ Jesu dad ɛl ninɛ: "Ɛm Ɛs ɛm, mi kok ów amamn nɔnɔ mi yɛgm ɔny. Ów amua, bogŋ ec’anake ow af am ɔɔl eke k’ibir’m mebn ɛm ab ee?" 33 Jwifɛl a dad’r ninɛ: "Ow elm ke bi kok low nimamn ke s’íbi’ŋ mebn ɛm, kɔ Nyam eke am wɛwr a sosiɛm. Ɛgŋ cɛ el’ŋ, ɛtŋ am ocr ŋ sosi Nyam!" 34 Jesu dad ninɛ: "Nyam dad wɛl nɔn ɔny ec’ ol ab ɛm ninɛ: Ɔny eel 'sinyam'. 35 Agŋ a eke Nyam odad a ot es a, Nyam ɛsŋ ɛl 'sinyam'. Ke s’uw any eke Nyam Lɛl ec’odad eke dad a, wɛl k’ɔtum ɔnym ocm es. 36 Ɛtŋ ɛm, ɛm Ɛs usm’m abu es ɛtŋ ɛrm’m wus na af; ayaf ɔtur eke ki dadr ɛsrɛ m’am wɛwr Nyam aŋke mi dad eke m’el Nyam ec’Iy ee? 37 Eke mi kokm ɛm Ɛs ec’ów a, k’ùbr’m nawrɛ. 38 Gbɛkɔ eke mi bi kok a, eke ubmn ɛm e sodad a nawrɛ yɛji, ùbr ów amua nawrɛ yec’ɛtŋ ke ow ók ɔny es sos ɛm kpɛkŋ kpɛkŋ eke ɛm Ɛs ir ɛm ɛm ɛtŋ ɛm yɛji m’anŋ ɛm Ɛs ɛm." 39 -N’am ɔl ek’ɛmɛny -li k’ɛw ow abu af, kɔ l’akm wɛl. 40 Ɛmɛny Jesu ɛwl im mij ewl mij a ek’el Jurdɛn a e jam a, yogŋ a eke Jan ikŋ anym ok agŋ mij nuŋ a, ɛtŋ n’anŋ yogŋ. 41 Agŋ nɔnɔ am ow in ogŋ ɛtŋ -n’am dad -l’ɛsɛ: "Jan kokm mɛny ɛwr kaka, gbɛkɔ ɛgŋ a e low a eke li dad a el nawrɛ." 42 Ɛtŋ sica agŋ nɔnɔ ub’r nawrɛ.

11

1 Ɛgŋ nyam eke wɛl b’ɛsŋ Lasar ɔny lisijɔwɛl yony, Mart lele Mari ab; -l’ir Betani baŋn. Mari a, ke yɔw a eke ok Ɛs Kɔtɔkɔ mijey akr ke oc in e sin nuŋ tɛtŋ es ab ana. Lisijim Lasar ɛy ɔl tuɔtuɔ. 3 Agŋ lisijɔwɛl yony a ɛrm ɛgŋ eke k’im dad Jesu eke in ec’ɛgŋ a eke li b’erur a ɔl am ɔny. 4 Eke Jesu iri amani na a, li dad ninɛ: "Ɔl ikŋ na k’ow ibim’n, ow el Nyam ec’anygbɛl a eci, yec’ɛtŋ ke Nyam ec’Iy ec’anygbɛl a ɛ́y ɔkm." 5 Ke Jesu b’erur Mart, ow lisijɔw lele Lasar ab sɛnyn sɛnyn. 6 Ow sosiɛm Lasar ec’ɔl owi a eke l’iri a, n’anŋ usu a eke n’anŋ a li kok sɛgŋ yony l’ok af. 7 Ɛtŋ ca li dad in e jam ɛsɛl a ninɛ: "S’ɛ́wal s’imn Jude." 8 Jam ɛsɛl a dad’r ninɛ: "Low yɛgm agŋ ɛs, yogŋ anake wɛl ɔl eke k’ibi’ŋ mebn ɛm a, ɔrɔfn k’ɛtum es yɛji ɛtŋ ɛmɛny am erur eke k’ɛwl im ee?" 9 Jesu dad ɛl ninɛ: "Lɛgŋ mum ɛm a wanci lɛw yony b’anŋ, kɔ yadŋ ee? Eke lɛgŋ owr ɛgŋ am an es, l’uyuam ob ab aŋke n’am ɛkn wus na ec’usuayl a. 10 Kɔ eke ɛgŋ am an es ncok ɛm, li b’uyum ob ab aŋke usuayl anm in ɛm." 11 Eke li dad ów amua bake ow uwr a, l’igŋ af li dad ninɛ: "Ɛy lawl a mɛmn n’am ɛru, kɔ m’ow m’im m’uwr’r." 12 Jam ɛsɛl a dad ninɛ: "Ɛgŋ gbɛl, eke ow el mɛmn n’am ɛru tasi, li b’ow l’ewl." 13 Tasi ɛm a, Lasar e luw a ec’odad anake Jesu am dad a, ɛtŋ jam ɛsɛl a e tutr ɛm a, ow el mɛmn cɛ. 14 Ow ɔŋ Jesu dad ulm ɛl es ninɛ: "Lasar uw. 15 Eke m’iim yogŋ a, sos ɛm am iŋn’m ɔny eci yec’ɛtŋ ke úbr’m nawrɛ. Gbɛkɔ ɛy fɛŋ s’ímn in ogŋ a." 16 Ɛtŋ Toma, eke wɛl igŋ nin af Oli a, dad jam ɛsɛl ɛjec’a ninɛ: "Ɛy yɛji, s’ímn yogŋ ke s’úwr in ab." 17 Eke Jesu im ok yogŋ a, l’iri eke Lasar anŋ uwɔmu ɛm ij sɛgŋ yar. 18 Eke Betani titm Jerusalɛm ke ow ijm kilo nyahan yɛj’a, 19 Jwifɛl nɔnɔ ow Mart lele Mari ab ogŋ eke k’atr ɛl sos es ɛl lisijim e luw na sosiɛm. 20 Eke Mart iri eke Jesu am ow a, n’im ow ec’ɔbr ɛm, kɔ Mari gbɛ sig es gbugŋ. 21 Mart dad Jesu ninɛ: "Ɛgŋ gbɛl, blel anŋ aŋa, ɛm lisijim blel uwm. 22 Gbɛkɔ m’uw any, eke caca ɛm yɛji, low fɛŋ eke b’ow ibrm Nyam a, li b’ow n’ɔŋ’ŋ." 23 Jesu dad’r ninɛ: "Esŋ jim b’ow igb luw ɛm." 24 Mart dad ninɛ: "M’uw any eke lɛgŋ es abal el ɛm a eke agŋ ek’uw a b’ow igb luw ɛm a, in yɛji li b’ow l’igb." 25 Jesu dad’r ninɛ: "M’el luw ɛm anŋ igb lele sel ab. Ɛgŋ ek’ɔny ɔmn ɛm ɛm a, eke l’uw yɛji, li b’ow n’anŋ owr abŋ ɛm; 26 ɛtŋ ɛgŋ ek’anŋ owr ke ɔny ɔmn ɛm ɛm a, li k’ow l’uwm lɛgŋ kaka. Kɔ ɔny ɔmn low na ɛm ee?" 27 Li dad ninɛ: "Ɛgŋ gbɛl, m’ub nawrɛ eke el Mesi a, Nyam ec’Iy eke k’ow wus na af a." 28 Eke l’ɛw nɛny es a, n’im l’ɛsŋ lisijɔw Mari ɛtŋ n’am dad ow lebl es is ɛm l’ɛsɛ: "Low yɛgm agŋ ɛs a ow anŋ aŋa, ɛtŋ n’am ɛsŋ’ŋ." 29 Eke Mari b’iri sodad amua a, kpɛkŋ l’igb es ogŋ ɛm n’im n’ɛŋn Jesu. 30 Ke Jesu k’ɛym baŋn a yɛji, kɔ n’anŋ usu a cɛ eke Mart ɔbr’r a. 31 Eke Jwifɛl a anŋ akŋ am atr Mari sos es, ke l’igb es ogŋ ɛm l’ɛy ɔkm a, -l’us ow jam. -Li tutr ek’ow aam uwɔmu af ikŋ ɔŋn. 32 Mari im ok yogŋ a eke Jesu anŋ a. Kpɛkŋ eke li b’ɛkn ow a, l’ok ɔwrɔkp wus ow ec’any af ɛtŋ n’am dad ow l’ɛsɛ: "Ɛgŋ gbɛl, blel anŋ aŋa, ɛm lisijim blel uwm." 33 Jesu ɛkn eke n’am ikŋ ɔŋn agŋ a ek’igŋ’n ab ow ab ab. Ow e low a ɔwr’r sos es afŋn es, 34 ɛtŋ n’am ibrm wɛl l’ɛsɛ: "Kɔ bogŋ ɛwr ir ee?" -Li dad ow ninɛ: "Ɛgŋ gbɛl, òw cɛ b’ow ɛkn." 35 Jesu ikŋ ɔŋn. 36 Jwifɛl a dad ninɛ: "Ɛ̀kan, l’erur ow tasi!" 37 Gbɛkɔ ɛl ɛm ec’agŋ nyam nyam am dad ɛsɛ: "In eke l’ewlm any eflu a, kɔ li k’ɔtum l’ɛdŋnm Lasar eke k’úwm ee?" 38 Ɛmɛny Jesu low ɛy sos ɛm toŋ ow afŋn es, ɛtŋ im uwɔmu ab af. Ow el nɔmu ek’anŋ mób ɛm, ke wɛl oc lob abl ow ec’ɛm ɛy usu ab es. 39 Jesu dad ninɛ: "Ɔ̀nyn lob a ocr es." Lɛgŋuw a e lisijɔw Mart dad’r ninɛ: "Ɛgŋ gbɛl, sɛgŋ emum yar ɛtŋ anake n’anŋ aŋa a, l’it eke li k’ewŋ." 40 Jesu dad’r ninɛ: "Kɔ mi dadm’ŋ m’ɛsmɛ, eke ɔny ɔmn, b’ow ɛkn Nyam ec’anygbɛl ab ee?" 41 Sica wɛl ɔny lob a oc es, ɛtŋ Jesu igbl any ogŋ afr ɛtŋ dad ninɛ: "Ɛm Ɛs, m’ɛlu’ŋ bia eke iri ɛm e lebl. 42 M’uw any eke sɛgŋ a fɛŋ b’iri’m lebl, gbɛkɔ m’am dad’ŋ agŋ amua ek’ɛlul’m ɛm a eci, yec’ɛtŋ ke -l’ub nawrɛ eke ɛrm’m." 43 Li b’uwar odad a ɛtŋ li barm lebl tuɔtuɔ ɛm ninɛ: "Lasar, ɛ̀y ɔkm!" 44 Lɛgŋuw a ɛy ɔkm, gbad og wiwrm’n sabu lele akr ab ɛtŋ gbad wiwrm’n nuŋ ab. Jesu dad ɛl ninɛ: "Mɔ̀mun in es, ke ɛ́gbar ir es n’im." 45 Jwifɛl a ek’ow Mari ogŋ a ɛkn ów a eke Jesu kok a ɛtŋ ɛl ɛm e nɔnɔ ub nawrɛ. 46 Gbɛkɔ ɛl ɛm ec’agŋ bɛb gbɛ im ɛŋn Farisiɛl a ɛtŋ otar ów a eke Jesu kok a e low akr ok ɛl. 47 Egb waw ɛsɛl ɛgbɛl lele Farisiɛl ab ɛsŋ Sanedrɛn ec’agŋ a luku as ɛm, ɛtŋ am dad ɛsɛ: "Ɛgŋ na am kok mɛny ɛwr owi nɔnɔ! Kɔ ayaf si ki kokr ab ee? 48 Eke s’am yɛb’r li kok ɛbɛn, agŋ a fɛŋ b’ow ub’r nawrɛ; ow b’ow ɔŋ Rom ec’es ɛwɛl a ow ok low na ɛm ŋuŋn ɛy e Nyamel gbɛl na lele ɛy ec’ɛb na nimum ab!" 49 Ɛl ɛm ec’ɛgŋ nyam eke wɛl b’ɛsŋ Kayif, ke lakpo ab af el egb waw ɛs ligbɛl a am dad ɛl ɛsɛ: "Low na k’okm ɔny es sos ɛm kaka! 50 K’uwmn any eke ow akpl ɔny eci ek’ɛgŋ nyam k’uw dedeku a fɛŋ eci, ke ow ɛm a ɛb a nimum k’uŋm ee?" 51 Ke ow elm in ɛm li dadm odad na, gbɛkɔ eke lakpo ab af l’el egb waw ɛs ligbɛl a, n’am ɛwar li dad eke ow’n it eke Jesu in k’uw Jwifɛl fɛŋ eci, 52 ke ow’n k’elm wɛl sɔny cɛ eci, kɔ ke in ás Nyam ec’ey a eke in mɔmun es a luku sos megl nyam ɛm. 53 Lɛgŋ a cɛ, Jwifɛl ec’es ɛwɛl a bɛbm eke k’ibi Jesu. 54 Ow sosiɛm Jesu ɛ́cm Jwifɛl a ec’any af ij. N’im wus ikpr nyam eke titm loj a, baŋn a eke wɛl b’ɛsŋ Efrayim ab ɛm; n’anŋ yogŋ in e jam ɛsɛl ab ab. 55 Pak ec’es gbɛgbl ek’el Jwifɛl ec’a e lɛgŋ titm, ɛtŋ wus ab af ec’agŋ nɔnɔ im Jerusalɛm eke k’ ayal sos gbuŋ ke es gbɛgbl a e lɛgŋ ów. 56 -N’am ɔl Jesu, ɛtŋ eke -n’anŋn Nyamel gbɛl ab ɛm a, -n’am ibrmnin ɛl ɔfr -l’ɛsɛ: "Kɔ ayaf am ɛkanin ee? Li b’ow l’ow, kɔ li k’ow l’owm es gbɛgbl na ɛm ee?" 57 Ke egb waw ɛsɛl ɛgbɛl a lele Farisiɛl ab ab dad ek’ɛgŋ in uw yogŋ eke Jesu in anŋ any, ow’n yɛ́gm ɛl yec’ɛtŋ k’ɛl ɔ́ny ow.

12

1 Sica ow anŋ sɛgŋ nɔhɔn ke Pak ɛ́y, ɛtŋ Jesu im Betani, yogŋ a eke Lasar eke l’igbm luw ɛm a anŋ a. 2 Yogŋ, Mart kok ob ij ɔŋ’n. Agŋ a ek’anŋ ob ij lɔfu lís Jesu ab a, Lasar yɛji anŋ ɛm. 3 Mari oc mijey litr ikpr ek’il an ke wɛl kok nar tasi ɛm ok Jesu akr; ɛtŋ l’oc in e sin nuŋ a li tɛtŋ ow akr es. Akŋ a nimum el mijey sɔsŋ ɔfr. 4 Ɛtŋ Judas Iskariɔt, Jesu e jam ɛsɛl ab ɛm ec’ɛgŋ nyam, in a tasi eke b’ow ɔl ij’r a dad ninɛ: 5 "Wɛl ɔtu eke k’ɔl mijey na ij os ekŋ yen yen sakp nyahan, óc ow ec’os a ɔŋ ɔgbɔru." 6 N’am dad odad na ow elm ɔgbɔru e sɔrŋ ikŋ eke li k’ɔny eci, kɔ eke l’el ulu a sosiɛm eci, aŋke os ekpr a eke li b’ɔnym ab a, li b’ot os a eke wɛl b’ok ɛm a. 7 Ɛtŋ Jesu dad ninɛ: "Ɛ̀gb’r es tiŋ! Li kok low na lɛgŋ a eke wɛl b’ow ɛlu’m uwɔmu ɛm a eci. 8 Ɔgbɔru anŋ ɔny ab sɛgŋ fɛŋ, kɔ ɛm ec’a, mi k’ow m’anm ɔny ab sɛgŋ fɛŋ." 9 Jwifɛl a ec’agŋ nɔnɔ iri eke Jesu anŋ Betani. -N’im yogŋ ow elm Jesu sosiɛm eci cɛ, kɔ Lasar yɛji eke Jesu igbm luw ɛm a sosiɛm eci. 10 Egb waw ɛsɛl ɛgbɛl a ɛgŋ eb eke k’ibi Lasar yɛji, 11 aŋke Jwifɛl nɔnɔ am ŋgboŋ ɛl ɛm Lasar sosiɛm ɛtŋ am ub Jesu nawrɛ. 12 Eke lɛgŋ ɛny akr af a, agŋ nɔnɔ a eke ow Pak ec’es gbɛgbl ab ɛm a iri eke Jesu am ow Jerusalɛm. 13 Agŋ a fɛŋ ot sarikŋ ay ɛtŋ ok ɔkm baŋn a aam ɔbr’r, -n’am ɔg -li dad -l’ɛsɛ: "Hosana! Ke Nyam ɛ́dŋ ɛgŋ a ek’am ow Ɛs Kɔtɔkɔ e nin ɛm a ɔwrɔ! Ke Nyam ɛ́dŋ Israɛl ec’ɛb ebu a ɔwrɔ!" 14 Jesu ɛŋn gbaŋkɔ kpɛtɛŋni nyam ɛtŋ sig es af ɛsɛ elel eke Nyam Lɛl dadr ab af: 15 Siɔn eci dedyɔwli, erŋn k’ɔ́ny’ŋ! Ìs any lɛr, ŋ ec’ɛb ebu a am ow, li sig gbaŋkɔ kpɛtɛŋni e liy af. 16 Ke ów amua k’okm in e jam ɛsɛl a es sos ɛm; gbɛkɔ eke Jesu ɛy in ec’anygbɛl ɛm bake ow uwr a, -l’ɔkn eke Nyam Lɛl ikŋ anym dad in e lís e low na, ɛtŋ ow anake ow ɛy a. 17 Bieku ab ɛm ec’agŋ a eke ɛkn Jesu igbm Lasar luw ɛm a, am dad low a eke -l’ɛkan a ec’odad. 18 Bieku a iri mɛny ɛwr a e li kok a ec’odad: na sosiɛm anake -l’owr -n’am ɔbr ow a. 19 Ca Farisiɛl a am dad ɛl ɔfr ɛm ɛsɛ: "Am ɛkan, si k’ɔtumn low kaka fɛŋ ec’ij! Agŋ a fɛŋ am us’r jam!" 20 Es gbɛgbl a e lɛgŋ a, agŋ a ek’uyu im Jerusalɛm eke k’igŋ Nyam nuŋ a, Grɛkɛl a e bɛb anŋ ɛl ɛm. 21 Ɛl, -n’im -n’ɛŋn Filip ek’el Bɛtsayida baŋn Galile wus af ec’ɛgŋ a, ɛtŋ -li dad ow ninɛ: "Ɛgŋ gbɛl, s’am erur eke si k’ɛkn Jesu." 22 Filip im dad ok Andre ɛtŋ ɛl yony mum -n’im -li dad -l’ok ow. 23 Jesu dad ɛl ninɛ: "Wanci ow eke ɛgŋ ec’ Iy b’ow ɛy in anygbɛl ɛm. 24 Low nawrɛ m’am dad ɔny: likŋ e liy nyam eke wɛl ɛlu nɔmu ɛm ke anŋ tiŋ ugŋm es a b’anŋ in ec’elel a cɛ. Gbɛkɔ eke sel a ugŋ es, li b’ɔsu ey nɔnɔ. 25 Ɛgŋ eke b’erur in e sel a, li b’ow l’irmn ow; kɔ ɛgŋ eke wus af aŋa k’ow ebrm in e sel a e low ɛrm mij a, b’ow ɛŋn sel ek’ɔnym uwr. 26 Ɛgŋ eke am erur e ki kok ɛm e lís e low a, ow it ke l’ús’m jam; ow ɛm a, li b’ow n’anŋ yogŋ a eke m’ow m’anŋ a. Ɛgŋ a eke b’ow kok ɛm e lís e low a, ɛm Ɛs b’ow usr’r sos. 27 Wanci na af ɛrmni ɛdŋ’m es. Ɛtŋ ayaf mi ki dadr ee? Mi dád m’ɛsɛ: ɛm Ɛs, ɔ̀ny oc’m es gbre e wanci na af ee? Ke tasi ɛm a, wanci na ec’anake m’ow a. 28 Ɛm Ɛs, ɔ̀ŋ ŋ e nin a anygbɛl!" Ɛtŋ kpɛkŋ lebl nyam anŋ afr dad ninɛ: "M’ɔŋ’n anygbɛl lɛgŋ ɛtŋ, ɛtŋ ɛmɛny m’ow m’ɔŋ’n anygbɛl sakp yony ɛm." 29 Bieku a eke anŋ yogŋ ke iri lebl a am dad ɛsɛ: "Na nyamgbrany!" Ɛtŋ agŋ bɛb am dad ɛsɛ: " Afr ɛrm ɛs nyam dad’r odad!" 30 Ɛtŋ Jesu dad ɛl ninɛ: "Lebl na ikŋm ɛm sosiɛm, kɔ ɔny sosiɛm. 31 Catŋ anake wus na e jɛj ok e wanci a ow a; sicaca ɛm a, wɛl b’ow ogŋ wus na ec’es ɛw ɛs a. 32 Ɛtŋ ɛm ec’a, lɛgŋ eke wɛl b’ow igbl’m ogŋ afr a, m’ow m’ɔdu agŋ a fɛŋ m’eb." 33 Sodad amua ɛm, Jesu am yɛgm in e luw a ec’elel eke b’ow ɛcr. 34 Agŋ a dad’r ninɛ: "Ɛy e sol a e silɛl ab ɛm s’iri eke Mesi a b’ow anŋ owr sɛgŋ fɛŋ. Ayaf ɔtu eke ki dad eke ow it eke wɛl k’igbl ɛgŋ ec’ Iy ogŋ afr ee? Ɛgŋ ec’ Iy a, ke bwo ec’ɛgŋ ana ee?" 35 Jesu am dad ɛl ɛsɛ: "Ɛmɛny usuayl anŋ ɔny ec’araŋn lɛgŋ tɛl eci cɛ. Eke ɔnyn usuayl a, àan es usuayl ɛm, yec’ɛtŋ ke ncebn k’ókrm ɔny es. Ɛgŋ eke am an es ncebn ɛm a úwm usu eke n’aam ab any. 36 Eke ɔnyn ɛgŋ a eke el usuayl a, ɔ̀nyn ɔmn in ɛm yec’ɛtŋ ke éel usuayl ec’ey." Eke li dad sodad amua uwr a, Jesu ocr sos es agŋ a sosiɛm im kpekpe lɔl es. 37 Mɛny ɛwr nɔnɔ na eke li kok bieku a ec’any af a yɛji ɔɔm ɛl -l’ubm ow nawrɛ. 38 Ow ɛm kokoba ɔb ɛs Esayi ec’odad eke dad a iy nɛny: Ɛs Kɔtɔkɔ, kɔ bwo ec’ɛgŋ iri ɛy eci odad ab ee? Kɔ bwo ec’ɛgŋ Ɛs Kɔtɔkɔ okm sos ɔkm yɛgm ee? 39 Ɛtŋ ɛmɛny Esayi in cɛ li dad low a sosiɛm eke agŋ amua k’ɔtum ubm nawrɛ a: 40 Nyam efal ɛl any, l’irmn wɛl e nuŋ ɛm ɔny a yec’ɛtŋ ke ɛl eci anyamn a k’ɛ́knm es, ke -li k’uwmn low any. Ɛtŋ kin low a sosiɛm eke -li k’ɛwlmn -l’owmn Nyam ogŋ bake l’éwlm wɛl a. 41 Esayi dad odad na aŋke l’ɛkn Jesu ec’anygbɛl a, ɛtŋ ow el ow ec’odad anake n’am dad a. 42 Gbɛkɔ, Jwifɛl ec’es ɛwɛl a, ɛl ɛm a yɛji agŋ nɔnɔ ub Jesu nawrɛ. Gbɛkɔ Farisiɛl a sosiɛm, -l’okamn sos ɔkm bake wɛl ogŋ ɛl Nyam nuŋ igŋ usu a. 43 -Li b’erur sos usr a eke b’anŋ agŋ ɛm ow a -l’akm Nyam ɛm ec’a. 44 Jesu igbl lebl ogŋ dad ninɛ: "Ɛgŋ eke ɔny ɔmn ɛm ɛm a, ow elm ɛm ɛm sɔny cɛ n’ɔnym ɔmn, kɔ ɛgŋ a ek’ɛrm’m ab ɛm yɛji. 45 Ɛgŋ eke am ɛkn’m a, am ɛkn ɛgŋ a eke ɛrm’m a. 46 Ɛm, m’el usuayl, m’ow wus af aŋa yec’ɛtŋ ke ɛgŋ kaka fɛŋ eke ɔny ɔmn ɛm ɛm a, k’ánm ncebn ɛm. 47 Eke batŋ ɛgŋ am iri ɛm e sodad a, ɛtŋ l’ɔ́sum a, ke ow elm ɛm m’ɔbm’n low ij, aŋke tasi ɛm a, m’ow eke mi ki sɔg wus ec’agŋ a, kɔ ow elm ɛl e low ɔb eci. 48 Ɛgŋ eke am igŋ’m, ke ébm ɛm e sodad a, b’ɛŋn in e low ɔb a ow ɛm; lɛgŋ es abal el ɛm a, ɛm e low yɛgm a anake b’ow ɔb’r low a. 49 Tasi ɛm a, ow elm ɛm obi ɛm mi dadm, kɔ ɛm Ɛs eke ɛrm’m a in obi, n’ɔŋ’m yec’a eke mi ki dad ke mi yɛgm agŋ a ec’abusu. 50 Ɛtŋ m’uw any eke yec’a eke li bi dad a b’ɔŋ ɛgŋ sel ek’ɔnym uwr. Yec’a eke m’am dad a, m’am dad ɛsɛ elel eke ɛm Ɛs ɔŋ’m ow ec’abusu ab af."

13

1 Gbuŋ ke Pak ec’es gbɛgbl a e lɛgŋ ɛ́y a, Jesu uw any eke lɛgŋ ow’r eke li k’ŋgboŋ wus af aŋa n’im Ɛs ogŋ. L’erur in ec’agŋ a eke anŋ wus af aŋa a, ɛtŋ sica li b’ow li yɛgm wɛl eke n’ɔny wɛl ec’erur kpɛkŋ kpɛkŋ. 2 Jesu lele in eci jam ɛsɛl ab ab am ij ncebles ec’ob; ke Judas, Simɔ Iskariɔt jim gbɛ, agn eb’r eke li k’ɔl Jesu l’ij. 3 Jesu in obi l’uw any eke n’anŋ Nyam ogŋ l’ow eke li b’ow l’ɛwl n’im ow ogŋ, ɛtŋ Ɛs ɔŋ’n low fɛŋ ec’abusu. 4 L’igb ob ij lɔfu lís yogŋ, n’ɔny in e mob af ɛw a l’oc es, ɛtŋ l’oc gbad l’ucu er. 5 Ow e jam a, l’oc mij l’ok kpokpo ɛm ɛtŋ n’am yɔyɔg jam ɛsɛl a akr es; li b’oc gbad a eke l’ucu er a li tɛtŋn wɛl akr es. 6 Li b’ok Simɔ Piɛr ogŋ a, ow dad’r ninɛ: "Ɛgŋ gbɛl, kɔ ŋ ki yɔyɔg’m akr es ee?" 7 Jesu dad’r ninɛ: "Caca ɛm e low eke m’am kok a k’irim, gbɛkɔ lɛgŋ ek’am ow ab ɛm b’ow iri." 8 Piɛr ninɛ: "K’ow yɔyɔgm im akr es lɛgŋ kaka!" Jesu ninɛ: "Eke mi yɔyɔgm’ŋ es, k’ow elm ɛm eci." 9 Simɔ Piɛr ninɛ: "Ɛgŋ gbɛl, ow k’él akr sɔny ij, kɔ nuŋ lele sabu ab yɛji!" 10 Jesu ninɛ: "Ow itm eke ɛgŋ eke ok mij a k’ok mij ij, ek’ow elm akr cɛ, aŋke l’ayl fɛŋ. Ɔny, ayal, gbɛkɔ ow elm ɔny fɛŋ gbɛ." 11 Jesu uw ɛgŋ a eke b’ow ɔl ij’r ab any sɛnyn sɛnyn; na sosiɛm anake li dad eke ow’n elm wɛl fɛŋ wɛ’n aylm a. 12 Eke li yɔyɔg wɛl akr es bake ow uwr a, l’us in e mob sus ɛm a, l’ɛwl n’im ob ij lɔfu lís a li sig es ɛtŋ n’am dad wɛl l’ɛsɛ: "Kɔ low a eke mi kok ɔny a, uwr ow e nyandrɛ ab any ee? 13 B’ɛsŋn’m 'Low yɛgm agŋ ɛs' lele 'Ɛgŋ gbɛl' ab ɛtŋ ɔny e low yɛji ij aŋke m’el. 14 Eke batŋ ɛm eke m’el Ɛgŋ gbɛl lele Low yɛgm agŋ ɛs ab a mi yɔyɔg ɔny akr es, ke ɔny yɛji, ɔny ɔfr a, ow it eke ki yɔyɔgr ir akr es. 15 M’ɔŋ ɔny sɛwl eke ki kokr ɛsɛ elel eke mi kok ab af. 16 Ɛɛ, low nawrɛ m’am dad ɔny: adu ágbm akam in ec’es ɛw, ɛtŋ ɛrmu yɛji ágbm akam ɛgŋ a ek’ɛrm’n a. 17 Sica eke uwr ów amua any a, eke kokr ow e low, ehe b’ow el ɔny eci. 18 Ow elm ɔny fɛŋ ec’odad mi dadm; agŋ a eke mi sɔsum m’ot a, m’uw ɛl any. Gbɛkɔ ow it ke Nyam Lɛl ec’odad a íy nɛny: Ɛgŋ a eke in yɔny s’ij ob a ɛwl ow’m ar. 19 Sicaca ɛm a, m’am dad ɔny kpɛkŋ gbuŋ ke low a ów, yec’ɛtŋ ke lɛgŋ a eke low a b’ow ɛy a, úbr nawrɛ eke ɛm, anŋ anŋ. 20 Ɛɛ, low nawrɛ m’am dad ɔny: ɛgŋ kaka fɛŋ ek’eb ɛgŋ eke m’ɛrm a, ɛm yɛji l’eb’m; ɛtŋ ɛgŋ kaka fɛŋ eke eb’m a, eb ɛgŋ a eke ɛrm’m a." 21 Eke Jesu dad ów amua bake ɛw nɛny es a, low ɛy’r sos ɛm afŋn es. Li dad l’ɛrum mar ninɛ: "Ɛɛ, low nawrɛ m’am dad ɔny: ɔny ɛm ec’ɛgŋ nyam b’ow ɔl ij’m." 22 Jam ɛsɛl a am lɛrir ɛl ɔfr ɛtŋ -l’uwmn ɛgŋ yec’a eke odad a ot es ab any. 23 Jam ɛsɛl ab ɛm e nyam a eke Jesu b’erur a akŋm’n ab. 24 Simɔ Piɛr ɛw sos nyam yɛgm’n eke li k’ibrm Jesu ɛgŋ yec’a ek’ow am dad ow ec’odad a. 25 Jam ɛs a igŋ Jesu lɔru ɛtŋ am ibrm’n ɛsɛ: "Ɛgŋ gbɛl, kɔ bwo ec’ɛgŋ ee?" 26 Jesu dad ninɛ: "M’ow m’ubr futufutu m’usm mredi ɛm; ɛgŋ a eke m’ow m’oc m’ɔŋ a, ke in ana." L’ubr futufutu l’usm mredi ɛm ɛtŋ n’ɔŋ Simɔ Iskariɔt jim Judas. 27 Eke kpɛkŋ Judas eb futufutu ikpr a, Satan ɛy’r ɛm. Jesu dad’r ninɛ: "Low yec’a eke ki kok a, kòk fafa." 28 Low a sosiɛm eke li dad ow odad na a, agŋ a eke ok es ob ij lɔfu lís a, ɛgŋ kaka uwm any. 29 Eke ow el Judas anake b’ɔnym os ab ab a, agŋ nɔnɔ am tutr eke Jesu am ɛrm’n eke li k’im l’ɔl ob ek’it es gbɛgbl a eci, oglog n’ím l’ap ɔgbɔru ob. 30 Judas eb futufutu a ɛtŋ kpɛkŋ l’ɛy ɔkm. Ke lɛgŋ am uk. 31 Eke sica Judas ɛy ɔkm a, Jesu dad ninɛ: "Sica ɛgŋ ec’ Iy ec’anygbɛl a e lisany a fig ɛtŋ Nyam ec’anygbɛl a b’ow ɛy ɔkm in ɛm. 32 [Ɛtŋ eke Nyam ec’anygbɛl a ɛy ɔkm in ɛm,] Nyam yɛji in obi b’ow ɛlu Iy a ec’anygbɛl ɔkm, ɛtŋ ow k’ow ibnm. 33 Ɛm ec’ey, m’anŋ ɔny ab lɛgŋ tɛl cɛ eci. B’ow ɔɔl’m, kɔ m’am m’ow mi dad ɔny low a eke mi dad m’ok Jwifɛl ɛjec’a: 'K’ow ɔtumn iimn yogŋ a eke m’aam a.' 34 M’am ɔŋ ɔny ol owr: èrurir ɔny ɔfr. Tasi ow it eke k’erurir ɔny ɔfr ɛsɛ elel eke m’erur ɔny ab af. 35 Eke erur anŋ ɔny ɔfr ɛm tasi, ke agŋ a fɛŋ b’ow uw any eke eel ɛm e jam us ɛsɛl." 36 Simɔ Piɛr am ibrm Jesu ɛsɛ: "Ɛgŋ gbɛl, kɔ bogŋ aam ee?" Li dad ow ninɛ: "Sicaca ɛm k’ɔtum usm im jam owm yogŋ a eke m’aam a; gbɛkɔ lɛgŋ ɛjec’ɛm b’ow us’m jam ow." 37 Piɛr dad’r ninɛ: "Ɛgŋ gbɛl, kɔ bla sosiɛm ɛtŋ caca ɛm mi k’ɔtum m’usm’ŋ jam m’owm ee? Ɛm, m’uw es inym eke mi k’irmn ɛm e sel a ŋ eci!" 38 Jesu dad ninɛ: "Kɔ tasi uw es inym eke k’irmn ŋ e sel a ɔŋ’m ee? Ɛɛ, low nawrɛ m’am dad’ŋ: gbuŋ ke ŋgɔs íkŋ a, b’ow dad sakp nyahan eke uwm’m any."

14

1 Jesu dad in e jam ɛsɛl a ninɛ: "Ɛrm mij k’ók ɔny. Ɔ̀nyn ɔmn Nyam ɛm, ke ɛm yɛji ɔ́nyn ɔmn ɛm ɛm. 2 Ɛb ir usu nɔnɔ anŋ ɛm Ɛs e gbugŋ a; kɔ blel ow anm tasi, ke mi dad m’ɛsɛ m’aam mi kok ɔny usu eke k’iir ee? 3 Eke m’ow m’im mi kok ɔny usu a, m’ow m’ɛwl mɛny m’ow ke m’ót ɔny, yec’ɛtŋ ke ɔny yɛji ánŋn yogŋ a eke m’anŋ a. 4 Yogŋ a eke m’aam a ec’ejagb a uwr any." 5 Toma dad’r ninɛ: "Ɛgŋ gbɛl, yogŋ a eke aam a, s’uwm any, ke sica ayaf s’ɔtu eke si k’uw ejagb ab any ee?" 6 Jesu dad’r ninɛ: "M’el ejagb, m’el low nɛnyɛmbri nyam, m’el sel. Ɛgŋ kaka k’ɔtum iim Ɛs ogŋ eke l’ɛcrm ɛm ɛm. 7 Eke uwr’m any, b’ow uwr ɛm Ɛs yɛj’any. Ɛtŋ sicaca ɛm a, uwr ir any ɛtŋ ɛkan in yɛji." 8 Filip dad’r ninɛ: "Ɛgŋ gbɛl, yɛ̀gm ɛy Ɛs cɛ ke ow b’ow ɛyr ɛy ɛrm es." 9 Jesu dad’r ninɛ: "Filip, m’anŋ ɔny ab lɛgŋ ibn ɛtŋ uwm im any ee? Ɛgŋ eke ɛkn’m a, ɛkn ɛm Ɛs. Ɛtŋ kɔ bla sosiɛm am dad eke mi ki yɛgm’ŋ ɛm Ɛs ee? 10 M’anŋ ɛm Ɛs ɛm ɛtŋ ɛm Ɛs yɛji anŋ ɛm ɛm; kɔ ub nawrɛ ee? Sodad a eke m’am dad ɔny a, ow elm ɛm ɛm ow ánm owm. Ɛm Ɛs eke ir ɛm ɛm a anake bi kok in ec’ów fɛŋ a. 11 Eke mi bi dad m’ɛsɛ m’anŋ ɛm Ɛs ɛm ɛtŋ ɛm Ɛs yɛji anŋ ɛm ɛm, ke ùbr’m nawrɛ. Eke ɛgŋmn, ke ów amua sosiɛm gbɛ ùbr nawrɛ. 12 Ɛɛ, low nawrɛ m’am dad ɔny. Ów a eke m’am kok a, ɛgŋ yec’eke ɔny ɔmn ɛm ɛm a, in yɛji li b’ow li kok. Ɛtŋ li b’ow li kok ow agb afŋn es aŋke m’aam ɛm Ɛs ogŋ. 13 Low fɛŋ eke b’ow ibrmn ɛm e nin ɛm a, m’ow mi kok, yec’ɛtŋ ke Iy ɛ́lu Ɛs ec’anygbɛl a ɔkm. 14 Eke batŋ am ibrmn’m low ɛm e nin ɛm a, m’ow mi kok." 15 "Eke b’erurir’m, b’ow ɔsur ɛm e sol a. 16 Ɛtŋ m’ow m’ibrm ɛm Ɛs eke k’ɔŋ ɔny Abu Ɛlum Ɛs ɛjeci eke k’anŋ ɔny ab sɛgŋ fɛŋ. 17 In l’el low nɛnyɛmbri nyam ec’Abŋ. Wus k’ɔtum ebm’n, aŋke li k’ɔtum l’ɛknm ow, li k’ɔtum l’uwm ow any. Gbɛkɔ ɔny, uwr ir any aŋke n’anŋ ɔny ab ɛtŋ li b’ow n’anŋ ɔny ɛm sɛgŋ fɛŋ. 18 Mi k’ow m’ɛlum ɔny es ɔny sɔny ɛsɛ uwiyŋɛl af, kɔ m’ow m’ɛwl m’ow ɔny ogŋ. 19 Ow anŋ lɛgŋ tɛl eke wus k’ow ɛknm im ij; kɔ ɔny, b’ow ɛkan’m, aŋke m’ow m’ɛwl m’anŋ owr ɛtŋ ɔny yɛji b’ow anŋn owr. 20 Ow e lɛgŋ a, ow b’ow ok ɔny es sos ɛm eke m’anŋ ɛm Ɛs ɛm, ɛtŋ ɔny yɛji anŋn’m ɛm, ɛtŋ ɛm yɛji m’anŋ ɔny ɛm. 21 Ɛgŋ a eke b’eb ɛm e sol a, ke b’ɔsu a, ke ɛgŋ a eke b’erur’m ab ana. Ɛgŋ eke b’erur’m a, ɛm Ɛs b’ow erur ir; ɛm yɛji m’ow m’erur ir ɛtŋ m’ow m’okm sos ɔkm in ec’any af." 22 Jud (ow elm Judas Iskariɔt) dad’r ninɛ: "Ɛgŋ gbɛl, kɔ bla sosiɛm dad eke k’okm sos ɔkm yɛgm ɛy ke ow k’elm wus ec’agŋ ab ee?" 23 Jesu dad’r ninɛ: "Low fɛŋ eke m’am dad a, ɛgŋ eke b’erur’m a b’ow ɔsu. Ɛm Ɛs b’ow erur ir, ɛtŋ ɛm lele ɛm Ɛs ab si b’ow s’im in ogŋ, ɛtŋ si b’ow s’ir in ɛm. 24 Ɛgŋ eke érurm im a, ɔ́sum ɛm e sodad a. Low na eke m’am dad irir a, ow elm ɛm eci, kɔ ɛm Ɛs eke ɛrm’m a ogŋ ow anŋ ow. 25 Eke m’anŋ ɔny ab a, m’am dad ɔny low na. 26 Abu Ɛlum Ɛs a, Abŋ Lala a eke ɛm Ɛs b’ow ɔŋ ow ɛm e nin ɛm a, b’ow yɛgm ɔny low a fɛŋ ɛtŋ b’ow ɔkn ɔny ów fɛŋ eke mi dad ɔny a. 27 M’am ɛw ɔny ɛrm es ɛy es, m’am ɔŋ ɔny ɛm eci ɛrm es ɛy a. M’ɔɔm ɔny ɛsɛ elel eke wus b’ɔŋn ɛgŋ ab af. Ɛrm mij k’ók ɔny, erŋn yɛji k’ɔ́ny ɔny. 28 Irir mi dad m’ɛsɛ: 'M’aam kɔ m’ow m’ɛwl mɛny m’ow.' Blel b’erurir’m tasi ana, ow íŋn ɔny sos ɛm uwr any eke m’aam ɛm Ɛs ogŋ, aŋke ɛm Ɛs agb akm’m. 29 M’am dad ɔny caca ɛm gbuŋ ke ów amua ów, yec’ɛtŋ ke lɛgŋ a eke ów amua b’ow a, úbr nawrɛ. 30 Mi k’ow mi dadm ów nɔnɔ ɔny ab ij, aŋke wus na ec’es ɛw ɛs a am ow. Ow elm ke n’ɔ́ny abusu ɛm e nuŋ af, 31 kɔ ow it eke wus k’uw any eke m’ɔny ɛm Ɛs ec’erur. Ow sosiɛm low yec’a eke ɛm Ɛs b’ibrm a, mi bi kok. Ìgbr, s’ŋ́gbroŋn aŋa!"

15

1 "M’el viny e likŋ lis tasi a, ɛtŋ ɛm Ɛs el ɔgm a e juma kok ɛs. 2 Likŋ lal fɛŋ eke b’ucu’m ke ɔ́sum ey a, li b’ubr ow es, gbɛkɔ lal fɛŋ eke b’ɔsu ey a, li b’ot ow ɛm es, l’ayal ow, yec’ɛtŋ ke ɛmɛny l’ɔ́su ey nɔnɔ l’obn. 3 Low yɛgm a eke m’ɔŋ ɔny a, ayal ɔny lɛgŋ a ɛtŋ. 4 Ùcur’m ɛsɛ elel eke m’ucu ɔny ab af. Likŋ lal k’ɔtum ɔsum ey in obi ɛm, eke l’ucum likŋ lis a; ɛbɛn nyam coco ɔny yɛji, k’ɔtumn ɔsumn ey eke ucumn’m. 5 M’el viny e likŋ a eci lis, ɛtŋ ɔny eel likŋ a ec’ál a. Ɛgŋ eke ucu’m ke ɛm yɛji m’ucu’r a b’ɔsu ey nɔnɔ. Tasi ɛm a, k’ɔtumn kokmn low kaka fɛŋ eke m’anm ɛm. 6 Ɛgŋ eke ucum im a, wɛl b’oc ɔwl’l gbeŋ ɛsɛ likŋ lal eke ɔ́sum ey af; li bi wɛw es, ɛtŋ wɛl b’ot ekŋ ál wɛwɛ a wɔwl alm iri ok es. 7 Eke b’anŋn ɛm ɛm ɛtŋ ɛm e sodad a yɛji b’anŋ ɔny ɛm a, ìbrmn ɛm Ɛs low yec’a eke erurir a, li b’ow n’ɔŋ ɔny. 8 Eke b’ɔsur ey nɔnɔ a, b’ow yɛgmn eke eel ɛm e jam us ɛsɛl; ow ɛm anake ɛm Ɛs ec’anygbɛl a b’ow ɛy ɔkm a. 9 Ɛsɛ elel eke ɛm Ɛs b’erur’m ab af a, ɛm yɛji mi b’erur ɔny ɛbɛn. Ànŋn ɛm ec’erur ab ɛm. 10 B’ow anŋn ɛm ec’erur ab ɛm eke b’ɔsur ɛm e sol a, ɛsɛ elel eke m’ɔsu ɛm Ɛs e sol a ke m’anŋ in ec’erur ab ɛm ab af. 11 Mi dad ɔny low na yec’ɛtŋ ke ɛm eci sos ɛm iŋn a ánŋ ɔny ɛm, ke ow ɔ́ŋ ɔny e sos ɛm iŋn a iy nɛny. 12 Kin ɛm ec’ol a eke m’am ɔŋ ɔny a: èruririr ɔny ɔfr ɛsɛ elel eke m’erur ɔny ab af. 13 Erur ligbɛl a eke ɛgŋ ɔtu eke k’ɛlu ɔkm a cɛ el ke l’írmn in e sel a lawlɛl e nuŋ af. 14 Eke bi kokr low yec’a eke m’am ibrm ɔny a, ke eel ɛm lawlɛl ŋ̂. 15 Mi k’ow m’ɛsŋ’m ɔny madu ij, aŋke adu úwm in ec’es ɛw ɛs e low eke bi kok ab any. M’am ɛsŋ ɔny ɛm lawlɛl aŋke ɛm Ɛs ɛm e low fɛŋ eke mi wewr a, mi yɛgm ɔny. 16 Ow elm ɔny sɔsuamn ocmn’m, kɔ ɛm mi sɔsum m’ot ɔny; m’ɛw ɔny eke k’imn ɔsur ey, ɔ́sur ey eke b’anŋ ibn. Ow b’ow ɔŋ ɛm Ɛs ɔŋ ɔny low fɛŋ eke am ibrmn ɛm e nin ɛm a. 17 Low a eke m’am ibrm ɔny a el: èruririr ɔny ɔfr." 18 "Eke wus ɔny ɔny e sifn, ɔ̀kan eke ɛm l’ikŋ anym l’ifn’m. 19 Blel eel wus ec’ana, wus ɔ́ny ɔny ec’erur eke eel in ec’a sosiɛm. Kɔ mi sɔsum m’ot m’ok ɔny saw, elmn wus ec’ij: na sosiɛm anake wus b’ifn ɔny a. 20 Ɔ̀kan low a eke mi dad ɔny a: 'Adu ágbm akam in ec’es ɛw a.' Eke agŋ ijr’m gbre, ɔny yɛji -li b’ow -l’ijr ɔny gbre; eke -l’ɛlum ɛm e low yɛgm a, -li b’ow -n’ɔny ɔny ec’a yɛji ec’ɛlum. 21 Ɛtŋ ɛm sosiɛm -li b’ow -li kok ɔny ów amua fɛŋ, aŋke ɛgŋ a eke ɛrm’m a, -l’uwm ow any. 22 Blel m’owm, ɛtŋ blel mi dadm ɛl odad ana, ke blel ow elm ɛl sikpl. Kɔ caca ɛm a, -n’ɔnym low eke -li ki dad -li dogŋn sos ij. 23 Ɛgŋ ek’ɔny ɛm e sifn a, ɔny ɛm Ɛs yɛji eci sifn. 24 Blel ɛl ec’araŋn a mi kokm ów eke ɛgŋ ɛjeci k’ɔtum kokm ana, ke blel ow elm ɛl sikpl. Kin, ca -l’ɛkn ɛm ec’ów a ɛtŋ ɛm lele ɛm Ɛs ab -n’am ifn ɛy. 25 Gbɛkɔ ów amua am ɛy yec’ɛtŋ ke odad na eke wɛl nɔn ɛl ec’ ol ab ɛm a íy nɛny: -N’ɔny ɛm e sifn ów ɔbr ɛm. 26 Abu Ɛlum Ɛs a b’ow ow: in l’el low nɛnyɛmbri nyam ec’Abŋ eke anŋ ɛm Ɛs ogŋ am ow. Ɛm Ɛs b’ow oc’r ɔŋ’m m’ɔŋ ɔny, ɛtŋ li b’ow l’ij ɛm e daŋku. 27 Ɛtŋ ɔny yɛji, b’ow ijr ɛm e daŋku aŋke anŋn ɛm ab nuŋ ɔb ɛm ɛtŋ."

16

1 "M’am dad ɔny ów amua yec’ɛtŋ ke k’ɔ́wrmn ɔny ec’ɔmn a. 2 Wɛl b’ow ogŋ ɔny Nyam nuŋ igŋ susu. Ɛtŋ ɛmɛny lɛgŋ anŋ anym am ow eke agŋ a eke b’ow ibi ɔny a b’ow tutr eke ow el Nyam juma anake -n’am kok a. 3 -Li b’ow -li kok ɛbɛn aŋke -l’uwm ɛm Ɛs any, ɛtŋ ɛm obi ɛm obi yɛji -l’uwm’m any. 4 Gbɛkɔ mi dad ɔny low na yec’ɛtŋ ke lɛgŋ a eke ow b’ow ow a, ɔ́kan eke m’ikŋ anym mi dad ɔny." "Mi dadm ɔny low na nuŋ ɔb ɛm ɛtŋ aŋke m’anŋ ɔny ab. 5 Sica m’aam ɛgŋ a ek’ɛrm’m a ogŋ, ɛtŋ ɔny ɛm ec’ɛgŋ kaka íbram im yogŋ a eke m’aam a. 6 Nɛnɛ eke mi dad a, sos ɔw ɔny es nimum. 7 Gbɛkɔ m’am dad ɔny tasi eke ow akpl ɔny eci eke mi k’im; tasi ɛm a, eke m’iim, Abu Ɛlum Ɛs a k’ow owm. Kɔ eke m’im a, m’ow m’ɔŋ’n l’ow. 8 Ɛtŋ lɛgŋ eke li b’ow l’ow a, li b’ow li yɛgm wus ec’agŋ a ɛl eci wus ɛy sikpl owi ab ɛm, low nɛnyɛmbri nyam owi ab ɛm, lele Nyam e jɛj ok owi ab ɛm ab. 9 -L’ok wus sikpl owi ɛm aŋke -l’ubmn’m nawrɛ; 10 -l’ok wus low nɛnyɛmbri nyam owi ɛm aŋke m’aam ɛm Ɛs ogŋ ɛtŋ -li k’ow -l’ɛknmn’m ij; 11 -l’ok wus jɛj ok owi ɛm aŋke wus ec’abusu ɛs a, wɛl ɔb’r low ŋ̂. 12 Sicaca ɛm a, m’ɔny ów nɔnɔ eke mi ki dad ɔny, kɔ k’ow ɔtumn irimn ij. 13 Gbɛkɔ lɛgŋ a eke low nɛnyɛmbri nyam ec’Abŋ a b’ow ow a, li b’ow ni nyimn ɔny low nɛnyɛmbri nyam fɛŋ ɛm. Li k’ow li dadm in obi e nin ɛm ec’odad, kɔ li b’ow li dad yec’a eke l’iri a, ɛtŋ li b’ow l’ɛwar ɔny low yec’eke b’ow ɛy a. 14 Li b’ow l’ɛlu ɛm ec’anygbɛl a ɔkm, aŋke li b’ow l’ot yec’a ek’el ɛm ec’a, ɛtŋ li b’ow li dad ɔny ow e low. 15 Ɛm Ɛs ec’ob fɛŋ eke ɔny a, el ɛm eci; ow sosiɛm anake mi dad m’ɛsɛ: Abŋ b’ow eb yec’ek’el ɛm ec’a ɛtŋ li b’ow li dad ɔny ow e low." 16 "Ow k’ow ibnm eke k’ow ɛknmn’m ij, ɛtŋ ɛmɛny eke ow b’ow kok sɛgŋ waa a, b’ow ɛwal ɛkan’m." 17 Ɛtŋ in e jam ɛsɛl ab ɛm e bɛb am dad ɛl ɔfr ɛm ɛsɛ: "Ke na in e nyandrɛ el ayaf ee? Li dad ɛy eke ow’n k’ow in ibnm eke ɛs k’ow ɛs ɛknm’n ij; ɛtŋ ɛmɛny ow’n b’ow in kok sɛgŋ waa, ɛs b’ow ɛs ɛwl ɛs ɛkn’n. Ɛtŋ ɛmɛny li dad eke in aam Ɛs ogŋ. 18 Sɛgŋ waa a eke n’am dad ow ec’odad a e nyandrɛ el bogŋ ec’ee? Low yec’a eke n’am erur eke li ki dad a, si k’irim!" 19 Jesu am uw any eke jam ɛsɛl a am ɔl eke k’ibrm’n low. Ow ɔŋ li dad wɛl ninɛ: "Mi dad ɔny eke ow k’ow ibnm eke k’ow ɛknmn’m ij, ɛtŋ ɛmɛny eke ow b’ow kok sɛgŋ waa a, b’ow ɛwal ɛkan’m. Kɔ na ec’anake ɔny ɔfr ɛm a am ɔɔl ow e nyandrɛ ab ee? 20 Ɛɛ, low nawrɛ m’am dad ɔny: b’ow ikŋn ɔŋn kokr sɔrŋ, kɔ wus gbɛ b’ow anŋ sos ɛm iŋn ɛm; b’ow anŋn sos es ɔw ɛm, kɔ ɔny eci sos es ɔw a b’ow itŋn el sos ɛm iŋn. 21 Yɔw ám ew iy a, li b’anŋ gbre ij ɛm, aŋke in e gbre ij e lɛgŋ a ow ŋ̂. Kɔ li b’ew iy a, li b’ijl gbre ij ab es, iy a eke l’ew a eci sos ɛm eke am iŋn’n a sosiɛm. 22 Ɛbɛn eke sicaca ɛm a, anŋn gbre ij ɛm ana, gbɛkɔ ɛmɛny m’ow m’ɛwl m’ɛkn ɔny ɛtŋ b’ow anŋn sos ɛm iŋn ɛm; sos ɛm iŋn ikŋ na, ɛgŋ kaka k’ɔtum ebm ɔny abu ɛm. 23 Eke lɛgŋ ikŋ na b’ow a, k’ow ibramn’m low kaka fɛŋ ij. Ɛɛ, low nawrɛ m’am dad ɔny: ob fɛŋ eke b’ow ibrmn ɛm Ɛs ɛm e nin ɛm a, li b’ow n’ɔŋ ɔny. 24 Toŋ ke it yɛfɛnyna a, ibramn low kaka ɛm e nin ɛm. Ke ɔny e sos ɛm iŋn a ágb a, ìbrmn, b’ow ɛŋan." 25 "M’oc nyandrɛ ɛm odad mi dad ɔny ów amua fɛŋ. Lɛgŋ am ow eke mi k’ow mi dadm ɔny ɛbɛn ij, kɔ yogŋ anake m’ow mi dad ɔny ɛm Ɛs e lís e low a lala ɛm a. 26 Ow e lɛgŋ ab ɛm a, b’ow ibrmn ɛm Ɛs low ɛm e nin ɛm; mi dadm ɔny eke m’ow mi ŋɔŋn’n m’ɔŋ ɔny, 27 aŋke ɛm Ɛs in obi li b’erur ɔny. Li b’erur ɔny aŋke b’erurir’m ɛtŋ b’ubr nawrɛ eke m’anŋ Nyam ogŋ m’ow. 28 M’anŋ ɛm Ɛs ogŋ m’ow m’ɛy wus af aŋa. Sica m’am ɛlu wus es ke m’ɛ́wl m’im ɛm Ɛs ogŋ a." 29 In e jam ɛsɛl a am dad’r ɛsɛ: "Sica am dad ów a ɛrum mar, ócm odad nyandrɛ ɛm dadrm odad ij. 30 Sica s’uw any eke uw low low fɛŋ any, ɛtŋ b’ikŋ anym uw low yec’a eke wɛl k’ibrm ŋ ab any. Ɛm aŋa anake s’ub nawrɛ eke anŋ Nyam ogŋ ow a." 31 Jesu dad ɛl ninɛ: "Catŋ ubr nawrɛ ee? 32 Ɛɛ, wanci am ow, ɛtŋ wanci a ow yɛji ŋ̂; yogŋ ɔny fɛŋ b’ow ɔmun es, ke ɛgŋ ɛgŋ ím in ogŋ ke ow ɔ́ŋ igŋn ɛlul’m es ɛm sɔny. Njaŋ, tasi ɛm a, m’anm ɛm sɔny aŋke ɛm Ɛs anŋ ɛm ab. 33 Mi dad ɔny ów amua fɛŋ yec’ɛtŋ ke ɛm ɛm a, ɛ́ŋan ɛrm es ɛy. B’ow ijr gbre wus af aŋa, kɔ ɛrm úsu ɔny lokm aŋke m’akm wus es."

17

1 Sica eke Jesu dad sodad amua bake ow uwr a, l’igbl any ogŋ afr ɛtŋ li dad ninɛ: "Ɛm Ɛs, wanci a ow ŋ̂; ɛ̀lu Ejimŋ ec’anygbɛl a ɔkm yec’ɛtŋ ke Ejimŋ yɛji ɛ́lu ŋ ec’a ɔkm, 2 ke n’ɔ́ŋ agŋ a eke ot abul il a sel ek’ɔnym uwr, abusu a eke ɔŋ’n agŋ e nuŋ af ab ɛm. 3 Sel ek’ɔnym uwr a el: ke wɛl úw’ŋ any, ŋ eke el Nyam nawrɛ nyam coco a, ke wɛl úw Jesu Krist eke ɛrm a yɛj’any. 4 M’ɛlu ŋ ec’anygbɛl a ɔkm wus af aŋa, juma a eke ɔŋ’m eke mi ki kok ab ɛm. 5 Sica ɛm Ɛs, anygbɛl a eke m’ɛŋn ŋ e lís gbuŋ ke wus anŋ a, ɛ̀lu’m anygbɛl ikŋ na ɔkm ŋ ec’any af." 6 "Wus ec’agŋ a eke ot abul’m a, m’oc’ŋ mi yɛgm ɛl. -L’el ŋ eci ɛtŋ ot abul’m ɛtŋ -l’ɔsu ŋ ec’odad ebl a. 7 Sica -l’uw any eke ob fɛŋ eke m’ɔny a, ŋ ogŋ ow anŋ ow, 8 aŋke m’ɔŋ ɛl odad a eke ɔŋ’m a, ɛtŋ -l’eb. Tasi -l’ɛgŋ -l’eb eke m’anŋ ŋ ogŋ a m’ow, ɛtŋ -l’ub nawrɛ eke ɛrm’m. 9 M’am ŋɔŋn’ŋ ɛl eci; ow elm wus eci mi ŋɔŋnm, kɔ agŋ a eke abul’m a sosiɛm aŋke -l’el ŋ eci. 10 Ob fɛŋ eke m’ɔny a ŋ eci, ɛtŋ ŋ ec’eke ɔny a yɛji el ɛm eci, ɛtŋ ɛm ec’anygbɛl a b’ɛy ɔkm ɛl ɛm. 11 Mi k’ow m’anm wus ij, kɔ ɛl gbɛ -n’anŋ; ɛm, m’am ow ŋ ogŋ. Ɛm Ɛs lala, ɔ̀su ɛl ŋ e nin a ek’ɔŋ’m ab ɛm, yec’ɛtŋ ke -l’el nyam, ɛsɛ elel eke ɛm lele ŋ ab s’el nyam ab af. 12 Eke m’anŋ ɛl ab a, m’ɔsu ɛl ŋ e nin ɛm, nin a eke ɔŋ’m ab ɛm. Mi b’ɛw ɛl nyamn af, ɛtŋ ɛl ɛm ec’ɛgŋ kaka iram, ek’ow elm in a cɛ ek’it eke k’irm, ke Nyam Lɛl a íy nɛny a. 13 Sica m’am ow ŋ ogŋ, ɛtŋ ɛmɛny eke m’anŋ wus a, m’am dad ɛbɛn yec’ɛtŋ ke ɛl ɛm a, -n’ɛŋn ɛm e sos ɛm iŋn a, sos ɛm iŋn a nimum. 14 M’ɔŋ ɛl ŋ ec’odad a ɛtŋ wus ɔny ɛl e sifn, aŋke -l’elm wus eci ɛsɛ elel eke ɛm yɛji m’elm wus ec’ab af. 15 Mi ŋɔŋnm eke k’ɔny ot ɛl es wus af aŋa, kɔ eke k’ɔsu ɛl Low Ŋuŋ Ɛs e lís. 16 -L’elm wus eci ɛsɛ elel eke m’elm wus ec’ab af. 17 Ŋ ec’odad a el low nɛnyɛmbri nyam. Low nɛnyɛmbri nyam ab ɛm, kòk ɛl -l’el ŋ eci kpɛkŋ kpɛkŋ. 18 M’am ɛrm ɛl wus ec’agŋ ɛm ɛsɛ elel eke ɛm yɛji ɛrm’m wus ec’agŋ ɛm ab af. 19 M’am ocr ɛm sosi nimum m’ɔŋ’ŋ ɛl eci, yec’ɛtŋ ke ɛl yɛji -l’el ŋ eci kpɛkŋ kpɛkŋ." 20 "Ow elm ɛl sɔny cɛ eci Nyam mi ŋɔŋnm kɔ agŋ a eke ɛl yɛji b’ow ub’m nawrɛ jam ɛsɛl a eci daŋku ij ab ɛm a. 21 M’am ŋɔŋn eke ɛl fɛŋ -li k’el nyam. Ɛm Ɛs, ow it eke -li k’okr af ɛy ab ɛsɛ elel eke m’anŋ ŋ ɛm ke ŋ yɛji anŋ ɛm ɛm ab af, yec’ɛtŋ ke wus ec’agŋ a úb nawrɛ eke ow el ŋ ɛrm’m. 22 Ɛtŋ m’ɔŋ ɛl anygbɛl a eke ɔŋ’m a yec’ɛtŋ ke -l’el nyam ɛsɛ elel eke ŋ lele ɛm ab s’el nyam ab af. 23 M’anŋ ɛl ɛm ɛtŋ ŋ yɛji anŋ ɛm ɛm; ow ɛm anake -li b’ow -l’ɔtu -l’el nyam tasi a, yec’ɛtŋ ke wus úw any eke ɛrm’m ɛtŋ b’erur ɛl ɛsɛ elel eke b’erur’m ab af. 24 Ɛm Ɛs, ot ɛl ɔŋ’m, ɛtŋ m’erur eke yogŋ a eke m’anŋ a, ɛl yɛji -n’anŋ ɛm ab yec’ɛtŋ ke -l’ɛkn ɛm ec’anygbɛl a, anygbɛl a ek’ɔŋ’m a, aŋke erur’m gbuŋ eke wɛl ki kok wus a. 25 Ɛm Ɛs, Low Nyim Nyim Ɛs, wus uwm’ŋ any, kɔ ɛm m’uw’ŋ any ɛtŋ agŋ amua uw any eke ow el ŋ ɛrm’m. 26 M’oc’ŋ mi yɛgm ɛl ɛtŋ ɛmɛny m’ow m’oc’ŋ mi yɛgm ɛl yec’ɛtŋ ke ɛm ec’erur a eke ɔny a ánŋ ɛl ɛm, ke ɛm obi yɛji m’ánŋ ɛl ɛm."

18

1 Eke Jesu dad ów amua bake ow uwr a, in e jam ɛsɛl ab ab, -n’im Sedrɔn eci mij ewl mij a e jam a. Yogŋ, egb lakp nyam anŋ eke in e jam ɛsɛl ab ab -n’imn -l’okr ɛm. 2 Judas eke am ɔl Jesu ij a yɛji uw usu ab any, aŋke sakp nɔnɔ Jesu lele in e jam ɛsɛl ab ab b’as luku yogŋ. 3 Egb waw ɛsɛl ec’agŋ ɛgbɛl a lele Farisiɛl ec’ogog ec’agŋ ab ab ot srɔda eyŋ lele usu ɔsu ɛsɛl ab ɔŋ Judas, ɛtŋ l’ot wɛl ab n’im egb lakp ab ɛm. Ar mob anŋ ɛl abu ɛm ɛtŋ -n’ɔnym es ɛkan mob lele mrabri ab. 4 Ɛtŋ eke Jesu uw low a fɛŋ eke b’ow ɛŋn’n ab any a, n’im li titm wɛl ɛtŋ n’am ibrm wɛl l’ɛsɛ: "Kɔ bwo am ɔɔl ee?" 5 -Li dad ow ninɛ: "Nasarɛt e Jesu." Jesu dad ɛl ninɛ: "Ɛm ana." Ke Judas eke am ɔny Jesu ɔŋ ɛl a anŋ ɛl ab. 6 Kpɛkŋ eke Jesu bi dad ɛl ek’ow el in a, -li kpukŋ -n’im jam ɛtŋ -l’ok wus. 7 Ɛmɛny Jesu am ibrm ɛl ɛsɛ: "Kɔ bwo am ɔɔl ee?" -Li dad ninɛ: "Nasarɛt e Jesu." 8 Jesu dad ɛl ninɛ: "M’ikŋ anym mi dad ɔny eke ɛm ana. Eke ow el ɛm am ɔɔl’m, ke ɛ̀gbr agŋ likpr a es im." 9 Elel eke odad a eke li dad a k’iyr nɛny ana: "Ɛm Ɛs, m’irmnm ŋ ec’agŋ a eke abul’m a e nyam yɛji." 10 Sica Simɔ Piɛr ɔny lab ler ɛm eke n’ɔnym ab a l’ɔsm es, ɛtŋ l’iyr egb waw ɛs ligbɛl a ec’abu ɛlum ɛs a, ɛtŋ l’ubr ow lidr e lɔru ab es. (Abu ɛlum ɛs a e nin a el Malkus.) 11 Kɔ Jesu dad Piɛr ninɛ: "Òc ŋ e lab ler ɛm a ɛlu ow ec’ekpr ab ɛm. Kɔ am tutr eke mi k’ow m’ɛgŋm gbre e mij kpɔk a eke ɛm Ɛs ɔŋ’m ab ee?" 12 Srɔda eyŋ a lele ɛl eci nyimn ɛs ab ab, Jwifɛl ec’es ɛw ɛl a eci usu ɔsu ɛsɛl a okr af ɔny Jesu ɛtŋ -n’awŋ ow. 13 -L’ikŋ anym -l’oc ow -n’im An ogŋ a. An el Kayif eke lakpo ab af el egb waw ɛs ligbɛl a eci anu. 14 Ke Kayif anake ɔm Jwifɛl ec’es ɛw ɛl a ów dad eke: ow’n akpl ɔny eci eke ɛgŋ nyam in k’uw dedeku a fɛŋ ec’a. 15 Simɔ Piɛr lele jam ɛs ɛjeci nyam ab am us Jesu jam. Eke jam ɛs na el ɛgŋ eke egb waw ɛs ligbɛl a uw any a, ow ɔŋ l’ɛy ow e gbugŋ a Jesu ab. 16 Kɔ Piɛr gbɛ anŋ gbeŋ lisany a. Ɛtŋ jam ɛs a eke egb waw ɛs ligbɛl a uw any a ɛy ɔkm ow dad yɔw a eke am ɔsu lisany a odad ɛtŋ n’ɔŋ Piɛr yɛji ɛy gbugŋ a. 17 Yɔw a dad Piɛr ninɛ: "Kɔ ŋ yɛji, elm ɛgŋ na e jam ɛsɛl ab ɛm ec’ɛgŋ nyam ee?" Piɛr dad’r ninɛ: "M’elm in e jam ɛs." 18 Ow el lɛfr lɛgŋ iy, ow sosiɛm anake madu a lele usu ɔsu ɛsɛl ab ab fuf al ke ok es am ɔgbu a. Piɛr yɛji anŋ ɛl ɛm ɛtŋ am ɔgbu al a. 19 Egb waw ɛs ligbɛl a am ibrm Jesu low eke ɔn in e jam ɛsɛl a lele in e low yɛgm ab ab es. 20 Jesu dad’r ninɛ: "Mi dad agŋ a fɛŋ ec’any af; sɛgŋ a fɛŋ mi bi yɛgm agŋ low Nyam nuŋ igŋ susu a lele Nyamel gbɛl ɛm ab, yogŋ eke Jwifɛl fɛŋ b’as luku a ɛtŋ mi dádm low kaka es lɔl ɛm. 21 Kɔ bla sosiɛm ɛtŋ am ibrm im low ee? Ìbrm agŋ a eke iri yec’a eke mi dad ɛl a; ɛl, -l’uw yec’a eke mi dad ɛl ab any sɛnyn sɛnyn." 22 Eke Jesu dad nɛnɛ a, usu ɔsu ɛsɛl ab ɛm e nyam ek’anŋ yogŋ a ɛdŋ Jesu any af ɛtŋ am dad ɛsɛ: "Kɔ ɛbɛn eke am dad egb waw ɛs ligbɛl odad ana ee?" 23 Jesu dad’r ninɛ: "Eke mi dad low eke akplm, ɛ̀lu ɔkm; sica eke low a eke mi dad a akpl, ke bla sosiɛm ɛtŋ am ɔr’m ee?" 24 Ɛtŋ An ɔŋ wɛl oc Jesu eke anŋ meb ɛm a im egb waw ɛs ligbɛl Kayif ogŋ a. 25 Wanci ab af cɛ, Simɔ Piɛr gbɛ anŋ yogŋ a cɛ am ɔgbu al. Wɛl am ibrm’n ɛsɛ: "Kɔ ŋ yɛji elm ɛgŋ na e jam ɛsɛl ab ɛm ec’ɛgŋ nyam ee?" Kɔ Piɛr ɛgbr dad ninɛ: "M’elm in e jam ɛsɛl ab ɛm ec’ɛgŋ." 26 Egb waw ɛs ligbɛl a e madu ab ɛm e nyam, eke el ɛgŋ a eke Piɛr akpr lɔru es a ec’ɛgŋ a, dad’r ninɛ: "Kɔ m’ɛknm’ŋ in ab egb lakp ab ɛm ee?" 27 Kɔ ɛmɛny Piɛr ɛgbr. Ɛtŋ ow e wanci ab af cɛ ŋgɔs ikŋ. 28 Ibribr fafa ɛm a, wɛl igŋ Kayif ogŋ a ɛtŋ oc Jesu im Pilat eke Rom ɛw Jude ec’es ɛw ɛs a eci gbugŋ a. Jwifɛl ec’es ɛwɛl a okm gbugŋ a bake -li k’ uwmn anŋ, Pak ec’ob eke -li k’ɔtu -l’ij a sosiɛm. 29 Ow sosiɛm Pilat ow ɛŋn ɛl gbeŋ ɛtŋ am ibrm ɛl ɛsɛ: "Kɔ bla lowi af am cicar ɛgŋ na ee?" 30 -Li dad ow ninɛ: "Blel l’elm low ŋuŋ kok ɛs, blel s’ocm’n s’ism’ŋ." 31 Pilat dad ɛl ninɛ: "Òcr ir ɔny obi ke ɔny ec’ol ab ɛm, jɛ́jr in e low okr." -Li dad ninɛ: "S’ɔnym abusu eke si k’ɔb ɛgŋ low luw eci." 32 Jesu eci luw owi a eke dad ow ec’odad a ec’elel eke k’iyr nɛny ana. 33 Ɛtŋ Pilat ɛwl ɛy gbugŋ; n’ɔŋ wɛl ɛsŋ Jesu ow ɛtŋ n’am ibrm ow l’ɛsɛ: "Kɔ ŋ, Jwifɛl ec’ɛb ebu ab ana ee?" 34 Jesu dad ninɛ: "Kɔ eke tutr ŋ obi ɛtŋ am dad, oglog agŋ dad’ŋ ɛm e lís e low ee?" 35 Pilat dad ninɛ: "Kɔ ɛm Jwif m’el ee? Ŋ ec’ɛbr ec’agŋ lele egb waw ɛsɛl ɛgbɛl ab oc’ŋ is’m; kɔ bla kok ee?" 36 Jesu dad ninɛ: "Ɛm ec’es ɛw a elm wus na eci; blel ɛm ec’es ɛw a el wus na eci, ke blel ɛm eci juma kok ɛsɛl a ógŋ mum. -Li k’ɛgŋmn wɛl ocm im ɔɔm Jwifɛl ec’es ɛwɛl a. Njaŋ, ɛm ec’es ɛw a elm wus na eci." 37 Ɛtŋ Pilat dad’r ninɛ: "Njɛ ŋ, ɛb ebu ee?" Jesu dad ninɛ: "Ŋ dad eke m’el ɛb ebu. Ɛm, wɛl ew’m m’ow wus af aŋa eke mi k’ij low nɛnyɛmbri nyam e daŋku. Ɛgŋ fɛŋ eke el low nɛnyɛmbri nyam ec’a b’iri ɛm ec’odad." 38 Pilat dad ninɛ: "Low nɛnyɛmbri nyam, ke bla?" Eke Pilat dad ów amua bake ow uwr a, ɛmɛny l’ɛwl n’im gbeŋ n’ɛŋn Jwifɛl a, ɛtŋ li dad wɛl ninɛ: "Mi k’ɛknm low sosiɛm eke mi k’ɔb ɛgŋ na low a. 39 Gbɛkɔ ɔny ec’ol a eke ɔnyn ab ɛm, sakp sakp fɛŋ Pak ec’es gbɛgbl e lɛgŋ a, mi b’ɛlu ɔny sobel ɛm ɛs nyam es. Kɔ am erurir eke mi k’ɛlu Jwifɛl ec’ɛb ebu ab es m’ɔŋ ɔny ee?" 40 -Li dad ow sɔg ɛm ninɛ: "Njaŋ, ow elm in! Ɛy, Barabas s’am erur!" Ke Barabas a ɛgŋ ŋuŋ.

19

1 Ɛtŋ Pilat ɔŋ abusu wɛl oc Jesu ow eke wɛl k’ɔr’r ŋgbre ɛm. 2 Srɔda eyŋ a ol mirŋ tufɛ ɛtŋ us’r; -l’us ow mob sus ɛm ebl yɛji. 3 -L’ow -li titm ow ɛtŋ -li dad ow ninɛ: "Jwifɛl ec’ɛb ebu, s’am ibrm’ŋ!" Ɛtŋ -n’am dɛdŋ ow any af. 4 Ɛmɛny Pilat ɛwl ɛy ɔkm ɛtŋ am dad dedeku a ɛsɛ: "M’ow m’oc’r m’is ɔny gbeŋ aŋa yec’ɛtŋ ke úwr any eke m’ɛŋnm low eke mi k’ɔbr ɛgŋ na low." 5 Ca Jesu ɛy ɔkm; l’us mirŋ tufɛ a lele mob sus ɛm ebl ab ab. Pilat dad ɛl ninɛ: "Kin ɛgŋ a!" 6 Gbɛkɔ kpɛkŋ eke egb waw ɛsɛl ec’es ɛwɛl a lele usu ɔsu ɛsɛl ab ab ɛkn’n a, -n’am ɔg -li dad -l’ɛsɛ: "Ɛ̀w’r olikŋ af! Ɛ̀w’r olikŋ af!" Pilat dad ɛl ninɛ: "Ìmn ɔny obi ɛwr ir olikŋ af, kɔ ɛm ɛm tasi a, m’ɛŋnm low kaka eke mi k’oc m’ɔbr’r low." 7 Jwifɛl a dad’r ninɛ: "Ɛy s’ɔny ol, ɛtŋ ol ab ɛm l’it eke li k’uw, aŋke l’urum ɛtŋ li dad ek’in Nyam ec’Iy." 8 Eke Pilat iri sodad amua a, in eci erŋn a obn. 9 L’ɛwl l’ɛy gbugŋ ɛtŋ n’am ibrm Jesu l’ɛsɛ: "Kɔ ŋ, bogŋ iy ee?" Kɔ Jesu cicm sar okm’n es. 10 Ɛtŋ Pilat dad’r ninɛ: "Erurm eke ki dad’m odad ee? Kɔ uwm any eke m’ɔny abusu eke mi k’ɛlu’ŋ es, ɛtŋ ɛmɛny m’ɔny abusu yɛji eke mi k’ɔŋ wɛl ɛw’ŋ olikŋ af ee?" 11 Jesu dad’r ninɛ: "Ŋ obi ɛm a, ɔnym abusu kaka ɛm af eke ow elm yec’a eke Nyam ɔŋ’ŋ a. Na sosiɛm anake ɛgŋ a eke oc ow’m ŋ ogŋ a kok sikpl akm ŋ a." 12 Wanci ab af cɛ Pilat am ɔl elel eke k’ɛlul Jesu es. Gbɛkɔ Jwifɛl a am ɔg dad ɛsɛ: "Eke ɛlu ɛgŋ na es, k’ow elm Sesar e lawl ij! Ɛgŋ fɛŋ eke urum ke am ocr in sosi ɛb ebu a, el Sesar ec’ifnu!" 13 Eke Pilat iri sodad amua a, n’ɔŋ wɛl oc Jesu ow gbeŋ; n’ɔŋ ow ow sig es jɛj ok usu a eke wɛl b’ɛsŋ 'Usu eke wɛl kok mebn ɛm' (ke Ebre ɛm wɛl b’ɛsŋ 'Gabata'). 14 Ow el Pak ec’es gbɛgbl a e nɛnɛgŋ krɛkrɛ a e sos bɛbm e lɛgŋ. Eke lɛgŋ am uyu nuŋ a, Pilat dad Jwifɛl a ninɛ: "Kin ɔny eci ɛb ebu a!" 15 Gbɛkɔ -n’am ɔg -li dad -l’ɛsɛ: "Wɛl íbi’r! Wɛl íbi’r! Ɛ̀w’r olikŋ af!" Pilat dad ɛl ninɛ: "Kɔ ow it eke mi k’ɛw ɔny ec’ɛb ebu a olikŋ af ee?" Egb waw ɛsɛl ɛgbɛl a dad ninɛ: "S’ɔnym ɛb ebu ɛjeci eke ow elm Sesar cɛ." 16 Ɛtŋ sica Pilat ɛlu Jesu es ɔŋ ɛl eke -li k’ɛw ow olikŋ af. Ɛtŋ -n’ɔny Jesu -l’oc ab -n’im. 17 L’abu in ec’olikŋ a in obi ɛtŋ l’ɛy ɔkm baŋn a n’im usu nyam eke wɛl b’ɛsŋ 'Nuŋ kpɔk ec’usu' (ke Ebre ɛm wɛl b’ɛsŋ 'Gɔlgota'). 18 Yogŋ anake srɔda eyŋ a ɛw Jesu olikŋ af a. -L’ɛw agŋ ɛjeci yony yɛji olikŋ af, ɛtŋ Jesu anŋ ɛl araŋn. 19 Pilat ɔŋ wɛl nɔn lɛl aru olikŋ a; kin ow eke wɛl nɔn: 'Nasarɛt e Jesu, Jwifɛl ec’ɛb ebu'. 20 Jwifɛl nɔnɔ awl lɛl a aŋke yogŋ a eke wɛl ɛw Jesu olikŋ af a titm baŋn a, ɛtŋ lɛl a eke wɛl nɔn a el Ebre ɛm, Latɛn ɛm lele Grɛk ɛm ab. 21 Ow ɔŋ Jwifɛl ec’ egb waw ɛsɛl ec’es ɛwɛl a im am dad Pilat ɛsɛ: " 'Jwifɛl ec’ɛb ebu a' eke wɛl nɔn a, k’ɛ̀w es, kɔ nɔ̀n dad ɛsɛ: 'Ɛgŋ na ninɛ: m’el Jwifɛl ec’ɛb ebu'." 22 Pilat dad ninɛ: "Ow a eke mi ki nɔn a ow mi nɔn a." 23 Eke srɔda eyŋ a ɛw Jesu olikŋ af a, -l’oc ow eci mob sos ɛw a, ɛtŋ -li cɛc sakp yar; ɛgŋ ɛgŋ akp nyam ɛbm. -L’oc ow eci mob sus ɛm gbɛl a ek’el mrumru, ke ow el ol ɛm wɛl ol a. 24 Srɔda eyŋ a am dadarir ɛsɛ: "Si k’ɔnyn mob sus ɛm gbɛl na si ki gbagbrmn ɛm, kɔ si kókr sɔsum oc, s’uwr ɛgŋ eke ow k’el in ec’ab any." Ow ɔŋ Nyam Lɛl a íy nɛny: -Li cɛc ɛm ec’ob sos ɛw a ɛl ɔfr ɛtŋ -li kok ɛm e mob sus ɛm gbɛl a eci sɔsum oc. Srɔda eyŋ a e low a eke kok ab ana. 25 Jesu lis ena, lis lisijɔw, Klopas ɛy Mari lele Mari Magdala baŋn yɔwi ab ab anŋ olikŋ a e saw. 26 Jesu ɛkn lis ɛtŋ l’ɛkn jam ɛs a eke li b’erur a ek’anŋ lis saw. Li dad ow ninɛ: "Ɛm lis, kin ejimŋ." 27 Ɛtŋ li dad jam ɛs a ninɛ: "Kin esŋ." Ow e lɛgŋ a ɛtŋ anake jam ɛs a eb ɛw’r es in ogŋ a. 28 Eke low na b’ɛc a, Jesu uw any eke low fɛŋ uwr ŋ̂. Ke sica Nyam Lɛl ec’odad a íy nɛny a, li dad ninɛ: "Mij amn am ɔny’m." 29 Mijel nyam anŋ yogŋ eke srɔda eyŋ a eci mar anŋ ɛm, ɛtŋ -l’oc mbra -l’usm mar ab ɛm, -l’oc -l’ucur likŋ ɛtŋ -l’igŋ Jesu nɛny. 30 Eke l’ɛgŋ mar a, li dad ninɛ: "Fɛŋ iy nɛny ŋ̂." Li b’is any es, ɛtŋ l’ok sel es. 31 Lɛgŋ a el nɛnɛgŋ e sos bɛbm e lɛgŋ; Jwifɛl érurm eke lɛgŋuw k’anŋ olikŋ af nɛnɛgŋ e lɛgŋ, ɛtŋ ɛmɛny nɛnɛgŋ e lɛgŋ na yɛji el nɛnɛgŋ ligbɛl; ow sosiɛm, -l’ibrm eke Pilat k’ɔŋ wɛl bubm agŋ a eke anŋ olikŋ af a akr ke wɛl ɔ́ny ot ɛl es. 32 Srɔda eyŋ a im ɛtŋ bubm agŋ a eke wɛl ɛw olikŋ af Jesu ab a akr. 33 Eke -li b’ok Jesu ogŋ a, -l’ɛkn eke ow uw ŋ̂; ow sosiɛm anake -li bubam ow akr a. 34 Gbɛkɔ srɔda eyŋ ab ɛm e nyam oc in eci mpragb a igŋ Jesu mɛnɛgb ɛm ɛtŋ kpɛkŋ mebl lele mij ab am ok es. 35 Ɛgŋ a ek’am ij ów amua e daŋku a ɛkn ów a ɛtŋ in e daŋku ij a el nawrɛ; in, l’uw any eke low nawrɛ n’am dad. N’am ij ow e daŋku yec’ɛtŋ ke ɔny yɛji úbr nawrɛ. 36 Tasi ɛm a, ów amua ɛy yec’ɛtŋ ke Nyam Lɛl ec’odad a íy nɛny: Wɛl k’ow ubm’n luw kaka es. 37 Ɛtŋ ɛmɛny Nyam Lɛl ɛjec’am dad ɛsɛ: -Li b’ow -li lɛr ɛgŋ a eke -l’upar mɛnɛgb ɛm a. 38 Ów amua b’ɛc a, Josɛf, Arimate baŋn iy a ow ibrm Pilat abusu eke k’oc Jesu eci sos megl a. Ke Josɛf a, Jesu eci jam ɛs kɔ es lɔl ɛm, aŋke li b’uru Jwifɛl ec’es ɛwɛl a. Pilat ɔŋ’n abusu l’oc Jesu eci sos megl ab ab n’im. 39 Nikodɛm a eke ncok nyam im ɛŋn Jesu a yɛji ow. L’ism kpey eke wɛl wuwlm mijey ɛjec’ab ke ow eci leg a ɔtu eke k’ij kilo likŋ lele lɛw ab. 40 Agŋ a yony mum oc Jesu eci sos megl a, ok sɛkp sŋɔsŋɔ sigbad og ab af ɛtŋ oc wiwrm’n sos ab ɛsɛ elel eke Jwifɛl bi kok ɛgŋ es oc ɛm ab af. 41 Usu a eke wɛl ɛw Jesu olikŋ af a, egb lakp nyam anŋ; ɛm yogŋ, uwɔmu owr nyam anŋ eke wɛl ocm ɛgŋ es ɛm. 42 Eke ow el Jwifɛl a eci nɛnɛgŋ eci sos bɛbm e lɛgŋ, ke uwɔmu a yɛji titm a, -l’oc ow es ɛm yogŋ.

20

1 Dimas ibribr fafa a, ek’usu k’otm es a, Mari, Magdala yɔwi a im uwɔmu ab af. L’ɛkn uwɔmu nɛny a eci lob a ek’oc es anŋ saw. 2 Ow ɔŋ l’uru es n’im n’ɛŋn Simɔ Piɛr lele jam ɛs a eke Jesu b’erur ab ab, ɛtŋ li dad wɛl ninɛ: "Wɛl ɔny Ɛgŋ gbɛl a oc es uwɔmu ab ɛm, ɛtŋ s’uwm yogŋ eke wɛl oc ɛw’r ab any." 3 Ɛtŋ Piɛr lele jam ɛs yec’ab ab im yogŋ a eke uwɔmu a anŋ a. 4 Agŋ a yony mum okr af am uru es im, gbɛkɔ jam ɛs yec’a uru es fafa akm Piɛr ɛtŋ ikŋ anym im ok uwɔmu ab af. 5 L’is es li lɛr uwɔmu ab ɛm, ɛtŋ l’ɛkn sigbad og eke ok es wus, kɔ l’ɛym uwɔmu ab ɛm gbɛ. 6 Simɔ Piɛr eke am us’r jam a yɛji im ok yogŋ ɛtŋ ɛy uwɔmu ab ɛm. L’ɛkn sigbad og eke ok es wus yogŋ, 7 lele gbad a eke wiwrm Jesu nuŋ ab a; gbad na anm sigbad og ab ab, kɔ wɛl ar es ɛw es usu ɛjeci. 8 Ɛtŋ jam ɛs ɛjec’a, in a eke ikŋ anym im uwɔmu ab af a yɛji ɛy uwɔmu ab ɛm. L’ɛkn ɛtŋ l’ub nawrɛ. 9 (Ke tasi ɛm a, toŋ wanci ab af a, jam ɛsɛl a k’irim Nyam Lɛl ec’odad ek’am dad eke Jesu in b’ow in igb agŋ ek’in uw ab ɛm a e low.) 10 Ɛtŋ jam ɛsɛl yony a ɛwl im ɛl ogŋ a. 11 Mari anŋ gbeŋ uwɔmu a saw, ɛtŋ am ikŋ ɔŋn. Ɔŋn ikŋ ab ab, l’is any es eke li k’ɛkn uwɔmu ab ɛm; 12 l’ɛkn afr ɛrm ɛsɛl yony eke sus mob efu ok es usu a eke wɛl ɛw Jesu eci sos megl a: nyam anŋ nuŋ af ɛtŋ nyam anŋ akr esr a. 13 Afr ɛrm ɛsɛl a am ibrm’n ɛsɛ: "Yɔw, kɔ bla ɛtŋ am ikŋ ɔŋn ee?" Li dad wɛl ninɛ: "Wɛl ɔny ɛm Ɛgŋ gbɛliy oc es ɛtŋ m’uwm yogŋ eke wɛl ɛw’r es ab any." 14 Eke n’am dad ɛbɛn a, l’ɛwl sos mɛny ɛtŋ l’ɛkn Jesu ek’anŋ yogŋ, kɔ l’uwm any eke ow el ow. 15 Jesu ibrm’n ninɛ: "Yɔw, kɔ bla ɛtŋ am ikŋ ɔŋn ee? Kɔ bwo am ɔl ee?" N’am tutr eke ow el egb lakp a eci juma kok ɛs a, na sosiɛm li dad ow ninɛ: "Ɛgŋ gbɛl, eke ow el ŋ oc’r ab im, ke yɛ̀gm’m usu eke ɛw’r a, ke m’ím m’oc’r." 16 Jesu ɛsŋ’n: "Mari!" L’ɛwl sos mɛny ɛtŋ li dad ow Ebre ɛm ninɛ: "Rabuni!" (ek’el nyandrɛ ɛm 'Low yɛgm agŋ ɛs'). 17 Jesu dad’r ninɛ: "Njaŋ, k’ùcu k’ɔny’m es! Mi k’iim ɛm Ɛs ogŋ a, kɔ ìm dad ɛm lisijimɛl a eke m’aam ɛm Ɛs a eke ɔny yɛji el ɔny Ɛs a ogŋ, m’aam ɛm e Nyam a eke ɔny yɛji el ɔny e Nyam a ogŋ." 18 Ɛtŋ Mari, Magdala yɔwi a im ɛŋn jam ɛsɛl a ɛtŋ am ɔb ɛl amani dad ɛsɛ: "M’ɛkn Ɛgŋ gbɛl a!" Ɛtŋ n’am dad wɛl low yec’a eke ow dad’r a. 19 Dimas a cɛ eci ncebles a, jam ɛsɛl a as luku êl nyam ɛm. -Li babl masany a fɛŋ safuɛ ɛm aŋke -n’am uru Jwifɛl ec’es ɛwɛl a. Jesu ɛy ɔkm ɛl ec’araŋn inym es ɛtŋ am dad ɛl ɛsɛ: "Ɛrm ɛs ɛy ánŋ ɔny ab!" 20 Li b’ok odad ab es a, n’am yɛgm wɛl in e sabu a lele in eci mɛnɛgb ɛm ab ab. Jam ɛsɛl a sos ɛm am iŋn, Ɛs Kɔtɔkɔ eke -l’ɛkan a sosiɛm eci. 21 Ɛmɛny Jesu am dad ɛl ɛsɛ: "Ɛrm es ɛy ánŋ ɔny ab! Ɛsɛ elel eke ɛm Ɛs ɛrm’m ab af a, ɛm yɛji m’am ɛrm ɔny." 22 Sodad amua b’uwr a, li fuf wɛl sel ɛtŋ li dad wɛl ninɛ: "Ɛ̀ŋan Abŋ Lala! 23 Agŋ a eke b’ow ocr sikpl apr a, b’ow ɛŋn oc ap; agŋ a eke k’ow ocmn sikpl apmn a, k’ow ɛŋnm oc ap." 24 Lɛgŋ a eke Jesu ow ɛl ec’araŋn a, jam ɛsɛl lɛw yony ab ɛm ec’ɛgŋ nyam, Toma (eke wɛl igŋ nin af Oli a) anm ɛl ab. 25 Jam ɛsɛl ɛjec’a am dad’r ɛsɛ: "S’ɛkn Ɛs Kɔtɔkɔ!" Kɔ Toma dad ɛl ninɛ: "Eke m’ɛknm ecigbrɔ ɛnyɛmbri in e sabu araŋn a, eke m’ocm ɛm ec’abuli a m’ɛlum ecigbrɔ a ec’ɔmu a eke kok ab ɛm, ɛtŋ m’ocm ɛm ec’abu a m’ujrm’n mɛnɛgb ɛm, mi k’ow m’ubm nawrɛ." 26 Dimas gber mum b’ɛc a, ɛmɛny Jesu eci jam ɛsɛl a as luku êl ab ɛm, ɛtŋ na ec’a, Toma yɛji anŋ ɛl ɛm. Wɛl babl mel a safuɛ ɛm, kɔ Jesu ɛy ɔkm inym es ɛl ec’araŋn ɛtŋ am dad ɛsɛ: "Ɛrm es ɛy ánŋ ɔny ab!" 27 Ɛtŋ li dad Toma ninɛ: "Ɛ̀w ŋ ec’abuli a aŋa ke lɛ́r ɛm e sabu a; ɛ̀gŋm ŋ ec’abu ab es ujr’m mɛnɛgb ɛm. Kì bɛbar, kɔ ùb nawrɛ." 28 Toma dad’r ninɛ: "Ɛm Ɛs Kɔtɔkɔ ɛm e Nyam!" 29 Jesu dad’r ninɛ: "Eke ɛkn’m a anake ub nawrɛ ab ee? Ehe b’ow el agŋ a eke k’ow ɛknm im ke b’ow ub’m nawrɛ a eci!" 30 Jesu kok mɛny ɛwr nɔnɔ jam ɛsɛl a ec’any af eke wɛl dadm ow ec’odad lɛl na ɛm. 31 Gbɛkɔ yec’a eke anŋ lɛl na ɛm a, wɛl nɔn yec’ɛtŋ ke úbr nawrɛ eke Jesu el Mesi, Nyam ec’Iy. Ɛtŋ eke b’ɔnyn ɔmn in ɛm a, b’ow ɛŋan sel in ɛm.

21

1 Eke sɛgŋ bɛb ɛc a, ɛmɛny Jesu okm sos ɔkm yɛgm in e jam ɛsɛl a, Tiberiad eci mij lekpl a e nanu a. Kin elel eke Jesu okm sos ɔkm a: 2 Simɔ Piɛr, Toma (eke wɛl igŋ nin af Oli a), Natanaɛl (Kana baŋn Galile wus af ec’a), Sebede ec’ey a, lele Jesu eci jam ɛsɛl ɛjeci yony ab anake anŋ usu nyam a. 3 Simɔ Piɛr dad ɛl ninɛ: "M’aam mij af." -Li dad ow ninɛ: "Ɛy yɛji s’am ow ŋ ab." -N’im -l’ok mijɛtŋ ab ɛm ɛtŋ -n’im mij af. Gbɛkɔ ncok a gbɛ, -n’ɔnym ɔcn kaka. 4 Eke lɛgŋ am ɛny ow a, Jesu inym es nanu yogŋ, kɔ jam ɛsɛl a uwm any eke ow el in. 5 Ɛtŋ Jesu dad ɛl ninɛ: "Ɛm jimɛl, kɔ ɔnyn ɔcn tɛl ee?" -Li dad ow ninɛ: "Njaŋ o." 6 Li dad wɛl ninɛ: "Òkr muw a mijɛtŋ a eci lidr ogog a, b’ow ɔnyn ɔcn." -L’ok muw a, ɛtŋ -l’ɔtumn -n’ɔnymn -l’ɛlumn ɔkm mij ab ɛm aŋke ɔcn nɔnɔ iy ɛm. 7 Jam ɛs a eke Jesu b’erur a dad Piɛr ninɛ: "Ɛgŋ a Ɛs Kɔtɔkɔ!" Eke Simɔ Piɛr iri eke ɛgŋ a Ɛs Kɔtɔkɔ a, l’us in e mob sus ɛm a eke n’ɔny l’oc es a, ɛtŋ l’ɛy mij ab ɛm. 8 Jam ɛsɛl likpr a am ɔdu muw a eke ɔcn iy ɛm a, ɛtŋ -n’am owr nanu eci mijɛtŋ ab ɛm. -L’ibnm nanu ab; ow ɔtu eke k’ij abu ekŋ yen. 9 Eke -li b’us es wus a, yogŋ -l’ɛkn malel eke wɛl ok ɔcn lele futufutu ab es af. 10 Jesu dad ɛl ninɛ: "Òtr ɔcn a eke caca ɔnyn a eci bɛb owr." 11 Simɔ Piɛr ɛwl ɛy mijɛtŋ ab ɛm, ɛtŋ usm muw a eke ɔcn ɛgbɛl nɔnɔ anŋ ɛm ab es. Ɔcn a ij ekŋ lɔbŋ lele lɛw lele nyahan ab. Ɔcn a ek’iy ɛm a bɔbɔ yɛji, ɔɔm muw a gbagbram es. 12 Jesu dad ɛl ninɛ: "Òwr ijr ob." Jam ɛsɛl ab ɛm ec’ɛgŋ kaka ócm any tuɔtuɔ ɛm dadm ɛsmɛ: "Kɔ ŋ, bwo el’ŋ ee?" Tasi ɛm a, -l’uw any sɛnyn sɛnyn eke Ɛs Kɔtɔkɔ ana. 13 Jesu kpukŋ im ɛŋn ɛl, oc futufutu a ɛtŋ cɛc ɛl; n’ɔŋ wɛl ɔcn a yɛji. 14 Luw ɛm a eke Jesu igb a ɛtŋ a, sakp nyahan ɛm eke n’am yɛgm in e jam ɛsɛl a sos ana. 15 Eke -l’ijr ob ow uwr a, Jesu ibrm Simɔ Piɛr ninɛ: "Jan jim Simɔ, kɔ ɛm eci erur a eke ɔny a agb akm agŋ amua ec’a ee?" Li dad ninɛ: "Ɛɛ, Ɛs Kɔtɔkɔ, mi b’erur’ŋ, uw any." Jesu dad’r ninɛ: "Ɔ̀su ɛm e mɛcɛb ey a." 16 Ɛmɛny l’ibrm ow sakp yony ɛm ninɛ: "Jan jim Simɔ, kɔ erur’m ee?" Li dad ninɛ: "Ɛɛ, Ɛs Kɔtɔkɔ, mi b’erur’ŋ, uw any." Jesu dad’r ninɛ: "Ɔ̀su ɛm e mɛcɛb a." 17 Ɛmɛny l’ibrm ow sakp nyahan ɛm ninɛ: "Jan jim Simɔ, kɔ erur’m ee?" Piɛr sos ɔw es eke Jesu k’ibrm’n odad nyam a cɛ sakp nyahan. Ɛtŋ li dad ow ninɛ: "Ɛs Kɔtɔkɔ, ŋ uw low fɛŋ any; uw any eke mi b’erur’ŋ!" Jesu dad’r ninɛ: "Ɔ̀su ɛm e mɛcɛb a. 18 Ɛɛ, low nawrɛ m’am dad ɔny: eke anŋ ŋgbafrɛ a, ŋ obi bi sus ŋ e mob, ɛtŋ b’im yogŋ eke b’erur a; gbɛkɔ susu b’ow’ŋ sos a b’ow gɛgŋm sabu es, ɛgŋ ɛjeci b’ow sus’ŋ mob ɛtŋ b’ow oc im ŋ yogŋ eke k’ow erurm eke k’im a." 19 Sodad amua ɛm, Jesu am yɛgm Piɛr ec’elel eke b’ow uwr ke ow ɛm n’ɔ́ŋ Nyam anygbɛl a. Sica Jesu dad’r ninɛ: "Ùs’m jam!" 20 Piɛr b’ɛdŋ sos mɛny a, l’ɛkn jam ɛs a eke Jesu b’erur a ek’anŋ ɛl jam. (Ke ɛgŋ a eke ub nuŋ ɛw Jesu af, ob ij lɔfu lís a eke -n’anŋn, ke am ibrm’n ɛgŋ a eke b’ow ɔl’l ij’r a e low a, in ana.) 21 Piɛr ɛkn’n ɛtŋ dad Jesu ninɛ: "Ɛs Kɔtɔkɔ, ɛtŋ kɔ in, bla lowi b’ow ɛŋn’n ee?" 22 Jesu dad’r ninɛ: "Ɛtŋ eke m’erur eke li k’anŋ owr toŋ ke m’ɛ́wl m’ow, ke ŋ e low ee? Ŋ ec’a, ùs’m jam cɛ!" 23 Amani a eb es agŋ lisijimɛl ab ɛm eke jam ɛs na in k’ow in uwm ij. Ke tasi ɛm a, Jesu dadm Piɛr eke ow’n k’ow in uwm, kɔ li dad: ɛtŋ eke in erur eke ow’n k’anŋ owr toŋ ke in ɛ́wl in ow, ke ow e low ee? 24 Jam ɛs nyam na cɛ anake am ij ów amua e daŋku ke nɔn yɛj’a, ɛtŋ s’uw any eke in e daŋku ij a el nawrɛ. 25 Ɛmɛny Jesu kok ów ɛjeci nɔnɔ. Blel wɛl am nɔn ów amua nyam nyam, ke ɛm e tutr ɛm a, blel yec’a eke wɛl nɔn a íy wus na nimum wal es.


AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE