1 Johana1 Siswi funamwandhikira uv̱oro uu dzulu za neno ra uzima. Neno riri rakalako hatha kabila urumwengu k'audzaumbwa. Fwarisikira na masikiro gehu, fukirona na matso gehu na fukirigut'a na mikono yehu yenye na pia fukirilola. 2 Bai siswi fwawona na matso wo uzima wakathi urihoonekana, kwa vizho funadima kuamba kukala fu mashudhia a kit'u kicho. Kwa ut'u uwo funamwambiriza dzulu za uwo uzima wa kare na kare uriwokala na Babiyehu Mulungu, na badaye ukidza ukiikwa lwazu kwehu. 3 Siswi funamwambiriza dzulu ya gago furigogaona na matso na kugasikira na masikiro gehu. Funahenda vivi ili ninwi na siswi fudime kushirikiana. Kushirikiana kuku ni kuryahu kwa siswi na Baba Mulungu na Mwanawe Jesu Masihi. 4 Bai funamwandhikira maut'u gaga, ili yo raha furiyo nayo idime kukamilika. 5 Vikara uu ndo uv̱oro furiwosikira akiunena iye Masihi, kukala: Mulungu ni mulangaza, na kwakwe iye k'akuna kiza. 6 Kwa vizho fukidziamba kukala funashirikiana na Mulungu, kuno ko go mahendo gehu ni here mut'u anendaye kizani, fundakala fu alongo, na fundakala k'afuishi kuthuwana na ujeri. 7 Ela fukiishi here at'u mario mulangazani, dza vizho iye Mulungu arizho kahi za mulangaza, fundashirikiana, na milatso ya Jesu indafuusiza dambi zehu zosi. 8 Fukidziamba k'afuna dambi, fundakala funadzikenga enye, na uwo ujeri wa Mulungu undakala k'aumo mo mioyoni mwehu. 9 Ela fukizisema dambi zehu lwazu kwa Mulungu, iye andafusamehe na afuusize uwi wosini. Mana iye Mulungu ni mwaminifu na muhachi. 10 Fukidziamba kukala k'afudzahenda dambi yoyosi, fundamuhendya Mulungu aonekane mulongo, na riro nenore rindakala k'arimo mo mioyoni mwehu.


1 Johana 2
1 Anangu athithe, mut'u mimi ninamwandhikira maut'u gaga ili musihende dambi. Ela bai mut'u akigafilika na akihenda dambi, funa mut'u adimaye kuhuhehera mbere za Baba Mulungu. Mut'u yuyu ni Jesu Masihi, ambaye ni muhachi. 2 Yuyu Masihi nde sadaka ifuhendayo fukausizwa dambi zehu, na si dambi zehu h'akiyehu thu, ela hatha dambi za at'u osini haha urumwenguni. 3 Naswi fukigwira malagizoge ye Mulungu, funadima kukala na hakika kukala funamumanya jeri. 4 Mut'u akiamba anamumanya Mulungu, gonya ko akale k'agwira malagizoge, bai mut'u iye ni mulongo, na uwo ujeri wa Mulungu k'aumo mo moyoni mwakwe. 5 Ela mut'u andiyerigwira ro nenore, bai iye ndiye ariye anamuhendza Mulungu here vimalikanazho. Na kit'u cha kuhumanyisa kukala funaishi kwa kulongozwa ni Mulungu, ni kiki: 6 Mut'u adziambaye kukala anaishi maisha ga kulongozwa ni Mulungu, be suthi aishi dza viryahu arizhoishi Jesu. 7 Asena, ii amuri niriyo ninamwandhikira be si mbisha bule, ni ya kapindi kenye. Ni iyo ambayo mwaisikira hangu ho chaho. Amuri ii ya hangu kapindi, ni uwo Uv̱oro muriwombirizwa. 8 Ela hatha hamwenga na vizho, ni here ni mbisha. Na uwo ujeri wa amuri ii u kahi za Masihi na kahi zenu. Mana cho kiza kinangamika, na uwo mulangaza wa jeri be vivi unang'ala kare. 9 Mut'u aambaye kukala a kahi za mulangaza, ela ko adzamumena nduguye, h'aya be mut'u iye achere anaishi kizani. 10 Mut'u amuhendzaye nduguye, anaishi kahi za mulangaza, na k'akuna kit'u chochosi kidimacho kumuhendya ahereze. 11 Ela yuyahu mut'u adziyemumena nduguye, achere anaishi na kunenda kizani. Mut'u iye k'amanya endako, mana cho kiza kidzamufinikira hatha k'aona. 12 Bai ninamwandhikira maut'u gaga ninwi anangu athithe, kwa kukala Mulungu wamusamehe dambi zenu kukira kwa Jesu Masihi. 13 Pia ninamwandhikira ninwi ano baba, kwa kukala ninwi munamumanya iye ariye wakalako hangu kapindi na kapindi. H'aya zho go, ninamwandhikira ninwi avulana na asichana, kwa kukala iye Mui mwamushinda. Ninamwandhikira ninwi anangu, kwa kukala iye Baba Mulungu munamumanya. 14 H'aya ninamwandhikira ninwi ano baba, kwa kukala munamumanya iye ariye wakalako hangu kapindi na kapindi. Ninamwandhikira ninwi avulana na asichana, kwa kukala muna nguvu, na muna neno ra Mulungu mo mioyoni mwenu na mwamushinda Mui. 15 Musihendze urumwengu bule, hedu hatha maut'u ga kwakwe, kwa kukala mut'u auhendzaye urumwengu k'adima kumuhendza Baba Mulungu bule. 16 Na maut'u ga urumwengu ni th'amaa mbii za mwiri, maut'u ga kufwahiza matso, na kiburi cha uzima. Gaga gosi k'agambola kwa Baba Mulungu bule, ganambola kwa urumwengu. 17 Bai uu urumwengu hamwenga na gago maut'uge gahendzwago ni anadamu, zhosi vindakira, ela mut'u andiyehenda mahendzo ga Mulungu, andaishi kare na kare. 18 Anangu, zizi be ni siku za mwisho, na here murizhosikira kukala kundakudza mupingi wa Masihi, h'aya vivi kare be kwakudza apingi anji a Masihi. Na kit'u kicho ndo kifumanyisacho kukala ni siku za mwisho. 19 Bai at'u aa makala manaonekana ni ehu, ela kudzi vivi were si ehu, kala were ni ehu jeri ngere mahurira hamwenga naswi. Kwa vizho kuryahu kuhuricha kwanyesa lwazu kukala ao were si ehu bule. 20 Ela ninwi bai, mwadzazwa Roho Mweri ni iye Masihi na nyosini munaumanya uwo ujeri. 21 Mimi simwandhikira gaga, kwa kukala wo ujeri k'amuumanya, ela ninamwandhikira kwa kukala munaumanya kare na kidza munamanya kukala ujeri k'auzhala ulongo. 22 Mut'u mulongo ni yuyahu aambaye kukala, Jesu si iye Masihi ariyeambwa andakudza. Mut'u dza yuyu nde mupingi wa Masihi. Anamukahala iye Baba Mulungu hamwenga na iye Mwanawe. 23 Mut'u amukahalaye iye Mwana wa Mulungu, be hatha iye Baba naye kidza k'amo mo moyoni mwakwe. Mut'u amukubaliye na kanwake iye Mwana, bai iye Baba a ndani mwakwe. 24 Kwa vizho uryahu uv̱oro muriwousikira hangu chaho, hakikishani munawika mioyoni mwenu. Mukihenda vizho, mundaenderera kuishi kahi za ushirika wa ninwi na ye Mwana na ye Baba. 25 Na iye Masihi wafulaga kukala andahup'a uzima wa kare na kare. 26 Maut'u gaga nidzamwandhikira kwa ut'u wa ao at'u mario manamala kumwangamiza ngira. 27 Ela ninwi bai, k'amuna haja ya kufundishwa ni mut'u, mana iye Masihi wamugera Roho wa kwakwe na iye bai anathosha. Iye Roho wa Masihi ndiye amufundishaye maut'u gosi. Na gago amufundishago ni ga jeri, si ulongo bule. Kwa vizho gagwireni gago mufundishwago ni iye Roho na muenderere kumuthuwa Masihi. 28 Vikara anangu athithe, endererani kumuthuwa Masihi, ili wakathi andihokudza, fusikale aoga na fusikale na haya naye. 29 Bai kwa kukala munamanya kukala iye ni muhachi, ndo pia munamanya kukala kila ahendaye hachi ni mwana wa Mulungu.


1 Johana 3
1 Lolani ye Baba zho afuhendzazho! Anafuhendza zhomu hatha funaifwa ana a Mulungu kamare. Na ndo furizho jeri. Kitumacho hatha uwo urumwengu k'auhumanya, ni kwa sababu uwo k'audzangwe kumumanya Mulungu. 2 Ahendzwi, vivi kare fu ana a Mulungu, ela k'afudima kumanya chamba mwisho kamare fundakala namuna yani. Fumanyazho ni kukala wakathi Masihi andihouya, fundakala dza vizho arizho iye, mana fundamona lwazu-lwazu na matso. 3 Bai mut'u yoyosi ariye na th'amaa ya kumona Masihi, suthi adziahuse na mai na akale mueri dza vizho arizho iye. 4 Mut'u ahendaye dambi anahenda kosa ra kubanda sheria, mana dambi ni kubanda sheria. 5 Nanwi munamanya kukala Masihi wakudza ili aausize at'u dambi zao, mana iye k'ahenda dambi kamare. 6 Mut'u k'adima kukala analongozwa ni Masihi, gonya ko akakala anaenderera kuhenda dambi. Mut'u aendereraye kuhenda dambi k'amumanya Masihi, hatha kumona kwenye kidza k'adzamona. 7 Anangu athithe, musikengwe bule, mut'u ahendaye ga hachi, ni muhachi, dza viryahu Masihi arizho muhachi. 8 Mut'u aendereraye kuhenda dambi ni wa Shethani, mana Shethani waandza kuhenda dambi hangu ho chaho. Kwa ut'u uwo Mwana wa Mulungu wakudza haha dhuniani ili azinonge-nonge zo kazi za Shethani. 9 Mut'u ariye adzauya ni mwana wa Mulungu, k'aenderera kuhenda dambi, mana ana mbeyu ya Mulungu ndanimwe, na pia k'aenderera kuhenda dambi kwa kukala iye ni mwana wa Mulungu. 10 Na ngira idimayo kuhumanyisa wa Mulungu ni h'ani na wa Shethani ni h'ani ni ii: Mut'u ariye anahenda maut'u garigo si karakara si mwana wa Mulungu ni wa Shethani. Na mut'u amenaye nduguze si mwana wa Mulungu. 11 Vikara uwo uv̱oro wa kukala muhendzane, ndiwo muriwousikira hangu chaho. Bai hendzanani. 12 Musikale here Kaini. Kaini wamwalaga nduguye mwenye. Kirichotuma amwalage nduguye ni kiki: Iye Kaini mahendoge were ni mai, ga nduguye go gakikala ni madzo. Kwa vizho yuyu Kaini were ni wa ye Mui. 13 Kwa vizho ndugu zangu, urumwengu ukimumena, musishangae bule. 14 Bai kwa kukala funahendzana na ndugu zehu, funamanya kukala fwambola kifwani fuchangira uzimani. Mut'u ariye k'ahendzana na nduguze, ni here achere kifwani. 15 Mut'u adziyemumena nduguye ni mwalagi. Na here mumanyazho mwalagi k'ana uzima wa kare na kare. 16 Jesu walazha uzimawe achalagwa kwa ut'u wehu. Kwa vizho siswi naswi nifulazhe uzima wehu kwa ut'u wa ndugu zehu. Na vivi ndo vinyesazho kukala funamanya mahendzo ni noni. 17 Ela mut'u akikala ana mali za kwakwe, na amone nduguye ana shidha na akale k'andamuonera mbazi akamwaviza, bai mut'u dza iye k'ana hachi ya kuamba anamuhendza Mulungu. 18 Kwa vizho anangu, kuhendzana kwehu kusikale kwa maneno mahuhu thu, ela ni kukale ni kuryahu kwa kuhenderana madzo-madzo na kwa ngira ya ujeri. 19 Fukihenda vizho, fundamanya kukala fu at'u furio funathuwa uwo ujeri wa Mulungu na fundakala k'afuna wasiwasi mo mioyoni fukalaho mbere za Mulungu, 20 hatha achamba mioyo yehu inahuhukumu. Bai mioyo yehu ikihupiga ulongo, k'afuna wasiwasi mana iye Mulungu adzakira iyo mioyo yehu, na kidza anamanya kila kit'u. 21 Kwa vizho asena, mioyo yehu kala k'aifuhukumu, k'afuna wasiwasi wowosi mbere za Mulungu. 22 Na kwa kukala k'afuna wasiwasi, chochosi fundichomuvoya anafup'a. Bai anafup'a kwa kukala funagwira malagizoge, na kuhenda garyahu maut'u gamufwahizago. 23 Vikara go malagizo ga kwakwe ni gaga: Siswi nifurikuluhire riro dzina ra iye Mwanawe Jesu Masihi na fuhendzane here arizhofulagiza. 24 At'u mario managathuwa go malagizoge, ma ndani ya Mulungu, na iye Mulungu a ndani mwao. Na iye Roho ariyehup'a nde ahumanyisaye kukala Mulungu anaishi ndani mwehu.


1 Johana 4
1 Asena, musiamini kila mut'u adziambaye kukala ana Roho wa Mulungu. Hat'u ha vizho, pimani kwandza mumanye chamba iye roho adziambaye anaye ni wa Mulungu jeri. Mana mumu dhuniani muna manabii anji a ulongo. 2 Vikara ngira ya kumanyisa kala iye roho ala kwa Mulungu hedu sozho ni ii: Kila nabii ariye anakiri kukala Jesu Masihi wakudza haha dhuniani here mudamu, analongozwa ni Roho wa Mulungu. 3 Ela nabii ambaye k'amukubali Jesu, analongozwa ni roho ambayo si ya Mulungu. Kwani roho ya samupuli iyo ni ya yuyahu mupingi wa Masihi. Mwasikira kukala roho mupingi wa Masihi indakudza, h'aya vivi be manyani kukala yakudza kare hatha i haha urumwenguni. 4 Ela ninwi anangu, mu a Mulungu, na mwagonya kuashinda kare aa manabii a ulongo. Mana iye ariye ndani yehu, ana nguvu kumushinda iye ariye dhuniani. 5 Ao manabii a ulongo ni a haha dhuniani, kwa vizho gago manenago ni ga kidhunia ndo hatha ao at'u a dhuniani ni kuasirikiza. 6 Ela siswi fu a Mulungu. Mut'u amumanyaye Mulungu ni kuhusirikiza, ela yuyahu asiyemumanya Mulungu k'ahusirikiza bule. Kwa ngira iyo funadima kumanya ni h'ani ariye na Roho wa jeri na ni h'ani ariye na roho ya ukengi. 7 Asena, siswi nifuhendzane, mana mahendzo gambola kwa Mulungu. Mut'u aahendzaye andziye ni mwana wa Mulungu na anamumanya Mulungu. 8 Mut'u asiyehendza andziye, k'amumanya Mulungu, mana iye Mulungu nde mahendzo. 9 Mulungu wafwanyesa kukala anafuhendza kwa kumuhuma Mwanawe wa h'akeye haha dhuniani, ili kukirira na iye fudime kuishi. 10 Vikara vizho arizhohenda Mulungu, be ndo mahendzo jeri. Si kwamba siswi fwamuhendza Mulungu, hatha, iye Mulungu ndiye ariyefuhendza hatha akimuhuma Mwanawe adze akale sadaka ya kufuusiza dambi zehu. 11 Vikara asena, kwa kukala Mulungu wafuhendza namuna iyo, siswi naswi funav̱irya fuhendzane. 12 K'akuna mut'u ariyemona Mulungu, ela bai fukihendzana, Mulungu anaishi ndani zehu, na gago mahendzo ga kwakwe ganakamilika. 13 Naswi funamanya kukala funaishi ndani ya Mulungu, na iye naye anaishi ndani zehu, kwa kukala wahup'a Roho wa kwakwe. 14 H'aya visithoshe, siswi funamanya kukala Mulungu wamuhuma Mwanawe adze awokole uu urumwengu. Sababu ya kunena vizho ni kwamba siswi fwamona na matso na ndosa funaambiriza at'u dzulu ya maut'u gago. 15 Mut'u akubaliye kukala Jesu ni Mwana wa Mulungu, bai Mulungu a ndani ya mut'u iye, na iye naye a ndani ya Mulungu. 16 Na kwa vizho funamanya na funakuluhira viryahu Mulungu afuhendzazho. Mulungu nde mahendzo, kwa vizho mut'u aishiye na mahendzo, anaishi ndani ya Mulungu, na Mulungu anaishi ndani ya kwakwe. 17 Bai Mulungu anagakamilisha gago mahendzo ga kwehu, ili uryahu wakathi wa hukumu fukale k'afuna wasiwasi, mana here Masihi arizho, siswi naswi fu here iye kahi za urumwengu uu. 18 Mut'u mwenye mahendzo dza gago, k'ana cha woga-woga, mana mahendzo ni kuwomboza wosi wo woga. Woga unarefwa ni wasiwasi wa "k'anji ndahukumiwa we." Na mut'u mwenye woga ananyesa k'adzangwe kukamilika kahi za go mahendzo. 19 Bai sababu ya siswi kumuhendza Mulungu ni kwamba iye ndiye ariyeandza kufuhendza siswi. 20 Mut'u akiamba kukala anamuhendza Mulungu, na kuno adzamumena nduguye, mut'u iye ni mulongo kare. Mana kala nduguyo umonaye, k'umwendzi, udimadze kumuhendza Mulungu uriye k'umona? 21 Iye Masihi mwenye wafup'a amuri ii kukala mut'u amuhendzaye Mulungu, k'ana budhi amuhendze nduguye.


1 Johana 5
1 Kila mut'u akuluhiraye kukala Jesu ndiye Masihi, bai mut'u iye ni mwana wa Mulungu, na kila mut'u amuhendzaye iye muzhazi, ni kumuhendza hatha iye mwanawe naye. 2 Ngira ya kuhumanyisa viryahu fuahendzazho ana a Mulungu ni ii: Nifumuhendze na fugwire malagizoge. 3 Mana kumuhendza Mulungu, ni kuryahu kugwira malagizoge. Na gago malagizoge si makomu bule. 4 Kwani kila mwana wa Mulungu, nikuushinda urumwengu. Kiryahu kifuhendacho hatha fukaushinda uu urumwengu, ni kuryahu kumukuluhira Masihi kwehu. 5 Bai mut'u adimaye kuushinda urumwengu, ni yuyahu akuluhiraye kukala Jesu ni Mwana wa Mulungu. 6 Jesu Masihi nde ariyekudza kwa ushahidhi wa madzi na mulatso. Jesu k'adzire kwa ushahidhi wa madzi h'akeye, hatha, iye wakudza kwa ushahidhi wa madzi na milatso. Na hatha iye Roho naye anaamba gaga ni jeri, mana iye kila andironena ni jeri. 7 Kuna mashahidhi ahahu ambao manamboza ushahidhi dzulu za Jesu Masihi. 8 Wa kwandza, ni iye Roho, hiri ni go madzi, hahu ni milatso. Aa osi ahahu, ushahidhi wao unagwirana. 9 Vikara chamba ushahidhi wa binadamu thu, funadima kuukuluhira, h'e seze wo wa Mulungu, uriwo ni ushahidhi uriwo unasita? Mana ni ushahidhi ariowamboza Mulungu dzulu za Mwanawe. 10 Kwa vizho mut'u amukuluhiraye Mwana wa Mulungu, ana uu ushahidhi uu mo moyoni mwakwe, ela asiyemukuluhira Mulungu, anamuhendya ye Mulungu ni mulongo, mana k'aukuluhira wo ushahidhiwe dzulu za Mwanawe. 11 Bai wo ushahidhi ni uu: Mulungu wafup'a uzima wa kare na kare. Uzima uu funaupata kukirirana Mwanawe. 12 Mut'u ariye ana iye Mwana mo moyoni mwakwe, ana uzima wa kare na kare, ela iye ariye k'ana iye Mwana wa Mulungu mo moyoni mwakwe, k'ana uzima wa kare na kare bule. 13 Bai ninamwandhikira maut'u gaga ninwi murio munakuluhira dzina ra Mwana wa Mulungu, ili mumanye kukala muna uzima wa kare na kare. 14 Naswi funa hakika kamare kukala fukimuvoya kit'u chochosi kulengana na vizho ahendzazho iye, andafusikira. 15 Vikara kala funamanya fukivoya chochosi anafusikira, bai fukivoya funa hakika fudzavipata kare zho fudzizhovoya. 16 Mut'u akimona nduguye anahenda dambi isiyomuhirika kifwani, ni amuvoyere na Mulungu andamup'a uzima. Gaga ninaganena haswa kwa aryahu at'u ambao dambi zao zinaarehera kifwa. Ela bai kuna dambi nyingine idimayo kumuhirika mut'u kifwani, vikara siamba muavoyere at'u mahendao dambi iyo bule. 17 Kosa rorosi ni dambi, ela kuna dambi ambayo k'aimuhirika mut'u kifwani. 18 Here fumanyazho mut'u ariye ni mwana wa Mulungu, k'aenderera kuhenda dambi, mana iye Jesu Mwana wa Mulungu ni kumurinda, na iye Mui k'adima kumugut'a bule. 19 H'aya zho go, siswi funamanya kukala fu ana a Mulungu na funamanya kukala wo urumwengu unathawalwa ni Mui. 20 Kidza funamanya kukala Mwana wa Mulungu wakudzafung'aza matso, ili fumumanye iye Mulungu wa jeri. Naswi bai fudzauya fu ndani za iye Mulungu wa jeri, kwa kukala fu kahi za iye Mwanawe Jesu Masihi. Iye nde Mulungu wa jeri na ndiye ahup'aye uzima wa kare na kare. 21 H'aya bai anangu, dziikeni kure na milungu ya vizuka.AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE