Ndi nga ita hani uri zwivhi zwanga zwi hangwelwe na Mudzimu?

Mishumo 13:38 i ri, “Divhani-ha, inwi vha hashu, uri ni khou vhudzwa ḽa u hangwelwa zwivhi nga ene.”

U hangwela ndi mini nahone ndi ngani di tshi hu ṱoḓa?

Ipfi u "hangwela" ḽi amba u kuna, u hangwela, kana u thutha tshikolodo. Musi ri tshi khakhela muthu, ri ṱoḓa uri vha ri hangwele u itela uri ri dovhe ri vhe na vhushaka navho. Muthu ha hangwelwi nga ṅwambo wa uri o tewa nga u hangwela. A huna muthu o tewaho nga u hangwelwa. U hangwela ndi musumbedzo wa lufuno, tshilidzi, na khathutshelo. U hangwela ndi phetho ya u sa fara muṅwe muthu nga mbilu, hu sa londwi zwe vha ni ita zwone.

Bivhili i ri vhudza uri roṱhe ri ṱoḓa uri Mudzimu a ri hangwele. Roṱhe ro ita tshivhi. Muhuweleli 7:20 i ri, “Ngauri fhano shangoni a hu na muthu muvhuya, ane a ḓi ita zwavhuḓi a si vhuye a tshinya.” 1 Yohane 1:8 i ri, “Arali ri tshi ri: A ri na zwivhi, ri a ḓifhura, a hu na mafhungo-ngoho kha riṋe.” Tshivhi ndi musumbedzo wa u sa thetshelesa Mudzimu (Psalme ya 51:4). Nga ṅwambo wa zwenezwo, ri ṱoḓa nga maṱo matswuku uri Mudzimu a ri hangwele. Arali zwivhi zwashu zwa sa hangwelwa, ri ḓo fhedza tshifhinga tshilapfu ri tshi khou tambudzwa nga ṅwambo wa zwivhi zwashu (Mateo 25:46; Yohane 3:36).

Ndi nga Hangwelwa nga nḓila-ḓe?

Zwi takadzaho ndi uri Mudzimu u na lufuno nahone u na khathutshelo –u dzula o ḓiimisela u ri hangwela zwivhi zwashu! 2 Petro 3:9 i ri vhudza uri, “…Tshawe ndi u sa fhela mbilu nga inwi, ngauri ha funi vhaṅwe vha tshi xela, u funa vhoṱhe vha tshi ḓa vha rembuluwa.” Mudzimu u ṱoḓa u ri hangwela, nahone O ri ita zwenezwo zwi konadzee.

Tshiṱarafo tshashu tsha zwivhi ndi lufu. Maipfi a u thoma a Vha-Roma 6:23 i amba uri, “Ngauri mulifho wa zwivhi ndi lufu…” U fa ndi mulifho wa zwivhi zwashu. Mudzimu, nga u dzudzanyea Hawe ho fhelelaho, o vha muthu – Yesu Kristo (Yohane 1:1,14). Yesu o fa kha tshifhambano, a dzhia tshiṱarafo tshee tsha ri tea – lufu. 2 Vha-Korinte 5:21 i ri gudisa uri, “Ene we a ri uḽa a sa ḓivhiho tshivhi a mu ita tshivhi, hu u itela riṋe, uri riṋe ri vhanwe ri vho lugaho phanḓa ha Mudzimu.” Yesu o fa kha tshifhambano, a tshi itela tshiṱarafo tsho ri teaho! Sa Mudzimu, lufu lwa Yesu lwo ita uri zwivhi zwa vhathu vhoṱhe zwi hangwelwe. 1 Yohane 2:2 i ri, “Hone a si tshipfumelo tsha zwashu fhedzi, ndi tsha zwa shango ḽoṱhe.” Yesu o vuwa vhafuni, a sumbedza uri O kunda tshivhi na lufu (1 Vha-Korinta 15:1-28). Rendani Mudzimu, nga ṅwambo wa lufu na u vuswa ha Yesu Kristo, tshipiḓa tsha vhuvhili tsha Vha-Roma 6: 23 tshi amba ngoho, “…tshifhiwa tshine ra ṋewa nga tshilidzi tsha Mudzimu ndi u tshila tshoṱhe kha Kristo Yesu Murena washu.”

Naa ni a ṱoḓa u hangwelawa zwivhi? Naa ni na maḓipfele a re na mulandu ane na sa koni u a bvisa? Ni ḓo hangwelwa zwivhi zwaṋu arali na vha na lutendo kha Yesu Kristo sa Mutshidzi waṋu. Vha-Efesa 1:7 i ri, “We ra wana khae u vhofhololwa nga malofha awe, ndi amba a hangwelaho vhutshidzi, nge a vha ene a pfumaho tshilidzi.” Yesu o lifha tshikolodo tshashu, u itela uri kone u hangwelwa. Zwine na fanela u zwi ita ndi uri ni humbela Mudzimu uri a ni hangwele a tshi shumisa Yesu, ni tshi tenda uri Yesu o ni fela u itela uri a lifhe u hangwela haṋu – nahone U ḓo ni hangwela! Yohane 3:16-17 i na hoyu mulaedza u takadzaho, “Mudzimu o funa shango zwingafha-ngafha, a vhuya a ṋekedza Murwa wawe mu-bebwa-eṱhe, uri vhoṱhe vha mu tendaho vha si lovhe, tshavho hu vhe hu tshila tshoṱhe. Ngauri Mudzimu Murwa wawe ha ngo mu ruma shangoni uri a haṱule shango; o itelwa uri shango ḽi tshidzwe nga ene.”

Naa zwi a leluwa u hangwela?

Ee, zwi a leluwa! Ni nga si hangwelwe nga Mudzimu. Ni nga si badele u hangwela haṋu kha Mudzimu. Ni nga hangwelwa, ni na lutendo, nga tshilidzi na khathutshelo zwa Mudzimu. Arali ni tshi ṱoḓa u ṱanganedza Yesu Kristo sa Mutshidzi waṋu na u hangwelwa nga Mudzimu, hafha hu na thabelo ine na nga i rabela. U amba yeneyi thabelo kana thabelo naho i ifhio zwi nga si ni tshidze. Ndi nga u fulufhela Yesu Kristo zwine zwa nga ita uri ni hangwelwe zwivhi. Heyi thabelo ndi nḓila i sumbedzaho uri ni na lutendo Khae na u Mu livhuha nga u ita uri ni hangwelwe.

"Mudzimu, ndi a zwi ḓivha uri ndo vha itela tshivhi nahone ndo tewa nga tshiṱarafo. Fhedzi Yesu Kristo o dzhia tshenetsho tshiṱarafo tshee tsha vha tsho ntea u itela uri ngae ndi kone u hangwelwa. Ndi vhea fulufhelo ḽanga Khavho u itela uri ndi tshidzwe. Ndo Livhuha nga tshilidzi Tshavho tshavhuḓi na u hangwelwa zwivhi! Amen!"AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE