Ngingakufumana bunjani ukulitjalewa nguZimu?

Izenzo 13:38 ziyayibeka, “Nina noke bazalwane kuzamele nazi bonyana kungebanga lakaJesu bona umlayezo wokulitjalelwa kwezono utjhunyayelwe kini; kuzamele nikwazi bona okholwako kuye ukhululiwe ezonwenezi.”

Khuyini ukulitjalelwa begodu kuba yini ngikutlhoga?

Ibizo “libalela” litjho ukulisa ezidlulileko, ukutjhaphulula esijezisweni, ukusula umlandu. Nesenza omunye umuntu kumbi, sifuna ukulitjalelwa nguye khona ubuhlobo buzakubuyela esigeni. Ukulitjalelwa akunikelwa ngombana kumfanela umuntu. Akakho umuntu ofanelwe kulitjalelwa. Ukulitjalelwa kusisenzo sethando, isirhawu, nomusa. Ukulibalela siqunto sokungambaleli imilandu umuntu, kungatjhetjhi bona wenzeni.

IBhayibhili lisitjela bona soke sitlhoga ukulitjalewa nguZimu. Soke sonile. UMtjhumayeli 7:20 uyayibeka, “Akakho umuntu ephasini oraga enza okuhle kwaphela angoni.” U1 Jwanisi 1:8 uthi, “Nasisithi asinasono sizabe siyazikhohlisa, neqiniso asinalo.” Zoke izono emaswapheleni zizizenzo zokuvukela uZimu (Amarhalani 51:4). Ngebanga lalokho, sikutlhoga kwanamhlanjesi ukulitjalewa nguZimu. Nengekhe zilitjalelwe izono zethu, sizokuraga siphila kabuhlungu nemiphumela yezono zethu (Matewu 25:46; Jwanisi 3:36).

Ngikufumana bunjani?

Ngetjhudu, UZimu unethando nesirhawu – uZimisele ukusilibalela izono zethu! U2 Pitrosi 3:9 uyasitjela, “…[iKosi] inesineke nani, ngombana ayifuni bona noyedwa arhayileke, kodwana ifuna bona boke batjhuguluke ezonweni zabo.” UZimu uyakukarekela ukusilibalela, ngebanga lalokho wenza indlela yokobana silitjalelwe.

Ukufa kungiso kwaphela isigwebo esifanele izono zethu. Ingcenye yokuthoma yamaRoma 6:23 iyatjho, “Umvuzo wokwenza isono kukufa…” Ukufa okungapheliko ngikho esikufumene ngebanga lezono zethu. UZimu, ngeqhinga lakhe elipheleleko, waba mumuntu – uJesu Krestu (John 1:1,14). UJesu wafela esiphambanweni, ngokwenza bunjalo wathatha isigwebo esifanele thina – ukufa. U2 Korinte 5:21 uyasifundisa, “uZimu wamenza waba sisono ngebanga lethu, ze ngebanga lakhe samukeleke kuZimu bona silungile.” UJesu wafa esiphambanweni, wathatha isijeziso esifanele thina! AnguZimu, ukufa kwakaJesu kwanikela ukulitjalelwa kwezono zephasi mazombe. U1 Jwanisi 2:2 uyibeka bunje, “Izono zethu zilitjalelwa ngebanga lakaKrestu ingasi izono zethu kwaphela, kodwana nezono zephasi loke. .” UJesu wavuka kwabafileko, arhuwelela ukwahlula kwaKhe isono nokufa (1 Korinte 15:1-28). Lotjha uZimu, ngebanga lokufa kwakaJesu Krestu, ingcenye yesibili yamaRoma 6:23 iliqiniso , “…kodwana isipho somusa kaZimu sikuphila okungapheliko ngoKrestu Jesu iKosi yethu.”

Uyafuna ukulitjalelwa izono zakho? Mhlamunye unomuzwa wokuba nomlandu okutshwenyako obhalelwa kuwususa? Ukulitjalelwa izono kuyafumaneka newubeka ikholo lakho kuJesu Krestu abe msindisi wakho. UEfesu 1:7 uthi, “Ngombana ngokufa kwakaKrestu sikhululiwe, izono zethu zilitjalelwe. Isisa sakaZimu sikhulu kwamambala”. UJesu wasibhadelela umlandu wethu, khona sizakulitjalelwa. Okutlhogeka bona ukwenze kubawa bona ngoJesu uZimu akulibalele, ukholelwe bona uJesu wafa abhadelela ukulitjalelwa kwakho – nekunjalo Yena uzakulibalela! UJwanisi 3:16-17 ufumbethe nangu umyalezo omnandi, “Ngombana uzimu walithanda kangako iphasi wabe wanikela ngendodana yakhe ekukuphela kwayo, khona kuzakuthi kiloyo okholwa ngiyo angabhubhi. Kodwana abe nokuphila okungapheliko. Ngombana akakathumeli indodana yakhe bona izokwahlulela iphasi, kodwana uyithumele bona iphuluse iphasi”

Kubulula ngaleyondlela?

Iye kubulula kangako! Angekhe wakusebenzela ukulitjalelwa nguZimu. Angekhe wakubhadalela ukulitjalelwa nguZimu. Ungakwamukela kwaphela, ngekholo, ngomusa nesirhawu sakaZimu. Newufuna ukwamukela uJesu Krestu njengomphulusi wakho begodu ufumane ukulitjalelwa okuvela kuZimu, nawu umthandazo osibonelo. Khumbula, ukutjho lo nofana ingaba nangimuphi omunye umthandazo ngekhe kwakuphulusa. Kuthembela kuKrestu kwaphela okungakuphulusa esonweni. Umthandazo lo sewuyindlela yokuzwakalisa kuZimu ikholo lakho kuYe begodu umthokoze ngokukwenzela bona uphuluswe.

"Zimu, Ngiyazi bona ngikonele begodu ngifanelwe sijeziso. Kodwana uJesu Krestu wathatha isijeziso esifanele mina kuzakuthi nengibonisa ikholo kuYe ngilitjalelwe. Ngibeka ithemba lami kuWe bona ngiphuluswe. Ngiyathokoza umusa nokulibalela kwakho – Amen!"AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE