NEURU NYAROMBO!
“Mokuongo kane chik onge, to ne angima angima, to ka Chik nobiro, to richo nochier, kuoma mi atho. Nanwang’o ni chik onogono, mane onego okel ngima, nolokore mokelo tho. To dibed ni gima ber ema nolokrena tho? Ok kamano kata matin! To mondo richo ong’ere kaka richo, noko nyore gi gimaber mokelo tho kuoma, mondo eka onyisre kaka gima rach mokalo kare.” Jo-Rumi 10:9-10,13


To, ere kaka chier mar Kristo ochomowa e warruok ?

Chier mar Kristo – Ng’eyo tiend sing’ruokno

Jaote Paulo olero wachni e barua mare mokwongo ni Jo Korintho: "Ka en adier ni joma otho ok chier to mano nyiso ni kata Kristo bende pok ochi-er." 1 Jo-Korintho 15:13. E barua mareno omedo wacho niya “Kendo ka Kristo ne ok ochier, yie maru onge ohala, podi un e richou”1 Jo Korintho 15:14

Wach maduong mar chier Kristo nobedo ranyisi kuom nyalo mane kanisa mokwongo neno chung’e( Tich Joote 2:31; 4:33; 17:18; 26:23) Nga’to ka nga’to mane nodok joneno kuom wach maber nene yalo katalo chier mar Kristo kaka geno mar Jiduto te man gi chuny warruok.

Ndiko wacho niya, “Nikech puonj maduong' mogik mane ayudo kuom Ruoth mi amiyou en ma: ni Kristo notho nikech richowa kaluwore gi Ndiko, kendo ni ne oyike, kendo ni ne ochiere oa kuom joma otho chieng' mar adek kaluwore gi Ndiko, kendo ni ne ofwenyore mokwongo ni Petro, eka bang'e nofwenyore ni joote apar gariyo.” 1 Jo-Korintho 15:3-4.

Gi maber moloyo, muma maler mar Nyasaye nyisowa gimomiyo tho kod chier kristo bedo yo makare mar donjo e pinyruodh polo


Buch tho en tho.

Nyasaye neno ochweyo piny kod dhano maratiro.To kendo bang’ Adam kod Hawa ne ok omako chik mar Nyasaye, ne owinjore mondo ochwadgi. Jang’ad bura maweyoni jogo moketho chik ok en jang’ad bura makare.Kendo, umo richo biro miyo Nyasaye maler obed jang’ad bura marach. Tho en misach richo mane nyasaye noseng’ado “Nikech misach richo en tho, to mich ma Nyasaye chiwo en ngima mochwere kuom Kristo Yesu Ruodhwa.” (Jo-Rumi 6:23)

Kata timbewa makare duto ok nyal chulo gowi mar ketho mawatimo e nyim Nyasaye makare. Kiporo gi ber mare, ‘timbewa makare duto ochal gi lewini motimo chilo.’ ( Isaya 64:6) “nimar ji duto oseketho kendo girem kuom duong' mar Nya s aye,-” (Jo-Rumi 3:23 ). Richo ok en mana timbe madongo marach kaka nek’ kata ayany, to oriwo gik kaka hero pesa, sin gi jasiki, kendo lep ng’amoriasore gi sunga. Nikech richo, jiduto te oseng’adni buch tho – nipoggi mochwere kuom Nyasaye e kar sand.


Singruokne nedwaro tho ng’ama ler.


Neuru Nyarombo.

Kata nobedoni Nyasaye noriembo Adam gi Hawa e puoth Eden nok oweyogi maonge geno mar pinyruodh polo. Nene osingore ni obo oro misango mar richo maonge mbala mondo ochul buch chwatgi kuom richogi magisetimo.( Chakrruok3:15) Kae nigi chenro maber mar Nyasaye. Nyasaye owuon biro chiwo misango mar kar kende(Yesu) mondo olos winjruok kuom chuny nikech tim ma ok ler mar jiduto te, mi mondo owenigi. Wuod Nyasaye nochopo dwaro makare mar Nyasaye kuom chik. En rieko mabup. “kristo ma ne kiya richo notime richo nikech wan, mondo kuom en, wabed jo makare kaka Nyasaye.” ( Jo Korintho 5:21)

Yesu notho e msalaba, kendo noyike, kendo nochier gi loch bang chieng’ mar adek.

Tho Yesu ni gi duong kaka rembe mar misango, Kendo ik gi chier mare; To gig moko duto kuom tich ngima yesu e piny ka nochomo rembe mondo owir e pinyruodh polo ( Kuom ka maler) kendo noloso winjruok kuom richo dhano duto. Jo Hibrania9:24-26 wacho "Nikech Kristo ne ok odonjo kama ler ma lwet dhano ema oloso, ma en mana kido mar Kama Ler hie, to nodonjo e polo wuon, kama koro ochung'nwa e nyim Nyasaye. To bende ne ok odonjo e polo mondo ochiwre kaka misango higa ka higa, kaka jadolo maduong' donjo Kama Ler higa ka higa mondo otim misango gi remo maok mare owuon. Ka Kristo ne nyalo timo kamano, to mano ne nyalo chune ni otho di mang'eny nyaka a chakruok piny. To koro osefwenyore dichiel kendo mogik e ndalo mogikni mondo ochiw ringre owuon kaka misango ma golo richo.”

"Nodonjo iye nyaka Kama Ler Moloyo, to ne ok odhi gi remb diek gi nyiruedhi. Notimo misango dichiel kendo mogik gi rembe owuon ma nokelonwago warruok mosiko." Jo-Hibrania 9:12Yesu, Nyarombo makare mar Nyasaye ne ogur e msalaba nok nikech tim ma ok ler manotimo, to nikech hera kendo gi dwaro mare kuomi mondo wakaw pokne mar dak kode e ngima manyaka chieng’“Wachomuru wang'wa kuom Yesu,
ma en jachak kendo jachop yie marwa.
Nikech nogeno yudo mor mane oikne ni nonwang' achien,
nochayo tho malit mar msalaba ka ok odewo wichkuot ma tho ma kamano kelo,
, kendo koro obet piny e bat korachwich mar kom duong' mar Nyasaye.”

Jo-Hibrania 12:2

Tok nyisowa teko mar Nyasaye, chier nyisowani Yesu osechulo gowiwa te mar warowa kuom tho kendo pogowa mane chik dwaro. Richo achiel ma pok ochulni, biro dwaro buch tho kendo Yesu podi nitie e teko mar liel. Ka kuom richo achiel owinjore mondo ong’adni bura, mano biro miyo Yesu mondo ogur e msalaba kendo. “ Mano ok onyalre” nikech Jo Hibrania 6:4 wacho niya "Nikech joma ler mar Nyasaye ose-rienynegi mi obilo mich mar polo kendo obedo e lalruok achiel gi Roho Maler;" Jo-Hibrania : 6b


“...Kendo kaneno remo, anakadhi kuomu, kendo onge masira ma nobinu mondo okethu,”
Wuok 12:13Ose warwa: kuom buch tho ( jo feso2:8-9) Mae en ni nopwodhou.

I warowa: Kuom teko mar richo, gi Roho Maler, saa ka saa ( Jo Rumi 6). Mae en ni noketou kare.

Ibo warowa: Kuom richo; bang chier kuom jo motho, mae en ni nomiyou duong,’ tiende ni “resruok mar ringrewa” (Jo-Rumi 8:23).


Tiend singruok Wa:

Nowarou gi Remb mar Yesu.


Jesus saves eternal Jesus saves redemption eternal Jesus saves security eternal redemption Jesus saves eternal security Jesus saves eternal redemption Jesus saves eternal security

Teko mar NYASAYE.

Jesus saves eternal Jesus saves redemption eternal Jesus saves security eternal redemption Jesus saves eternal security Jesus saves eternal redemption Jesus saves eternal security

En e wi Nyasaye wuoro:

1) Ni e wi rieko mare.

Rieko mare mochwere osenyis e ( Jo Efeso1:11-12). Mani e rieko mochwere mogur gi nanga, kendo nojiwo singruokno kod kuong’ruok. Kendo osenyis e thuini abich moktuture e Jo Rumi 8:

"Bende wang'eyo ni e gik moko duto tiyo maber ne jogo mohere, jogo moselu-ongi kaluwore gi dwarone. Nimar joma ne Nyasaye ong'eyo chon ema bende ne owalo mondo okaw kit Wuode, eka mondo odok nyathi makayo e kind jowetene mang'eny. To joma nowalogo bende ema noluongo; kendo joma noluon-go noketo kare to joma noketo kare nomiyo duong' bende. " Jo-Rumi 8:28-30

2) Nie wi kido singruok mare

Warruok wa nie wi singruok mare, kendo ok nie tim matiro:
E momiyo en e kuom yie [ onge tim dhano], ni mondo gik moko duto oyud kuom ng’wono [ gigi duto te nie wi Nyasaye]; mondo tong’ singruokni obedgi teko.....Jo Rumi 4:16
Kadipo en e wi teko mar dhano mondo osik e yie, kara singruokno ok bibedo mang’won. Nimar singo kuom jogo moyie ibiro res osesir kuonde duto. ( Chakruok 15:6; Johana 3:16; Jo Rumi 4:16.)

3) ) Nie wi Teko Mare mok rum

En thuolo mondo oreswa. Tho Kristo omiyo Nyasaye thuolo mondo oreswa kata ka timbewa ok ni kare. Gir singo marwa mochwere ok nie wi timwa makare.Kristo en e misango mar richowa (1 Johana 2;2). (To kwaparo ni nitie richo malich manyalo miyo walal warruokwa bang timo richo, mani nyiso ni ok noromo chutho mondo wayud warruok, kendo omiyo tich warruok obedie kuom tim makare mar dhano.) Nyasaye osingore mondo oritwa e warruok. ‘Mae dwaro jal ma noora,ni duto mane omiya kik olalna, to mondo achiergi chieng’ giko.( Johana 6:39) Kendo:”an amiyogi ngima mochwere; ok ginilal nyaka chieng’ kendo; onge ng’ato manyalo mayagi e lweta.gima wuoro nomiya,duong moloyo duto,kendo onge ng’ato ma nyalo gole e lwet Wuora.’(Johana 10:28-29) “Ma nyalo” e kitap Johana 10:28 en wach mosir, e dho yunani.Kendo bed king’eyo ni lwedo orirwe ka: Mar Wuoro kod Wuowi!

4) Nie wi hera Mare “Mogundho”

Timne en e wi hera( Jo Rumi 5:6-19): Nyasaye nong’eyo samano warowa ni ne wan jo mobembre gi tim manono, kendo emomiyo tim richo mabiro neno bang kwo e wi kit ngima wa ok bimiyo Nyasaye olok parone kendo ogol ng’wono kod waruokne. (Jo Rumi 11:29;8:32,38-39)

Nyasaye noresowa kuom paro mare maonge gimoro ma nitie kuomwa kata oko mar dhano.Ne otelne gi tim yiero mar hera, to ok nikech ng’iyo tim mar jaricho.

5) Nie wi dwoko ma e lamo mar Wuode

Wan, kaka Jo moyie, iluongowa gi nying’ mopogore ei Ndiko: Jomaler, Jomoyie, rombe, Joma ni e luong’. Kata kamano Ndiko ma nimachieg’ni gi chuny Kristo monuowo ndalo abiriyo nie e lamo mare kaka Jadolo ( Johana 17). “Jogo ma nimiya” (Johana 17:11-12). Yesu neno lamonwa niya mondo Nyasaye oreswa kuom ng’a marachno (Johana 17:15) Kendo wanabed kode e pinyruodh polo( Johana 17:20,24). Ma e erit mondo kik walal, to ok gig chamo gikeni mar pinyruodh polo. An giyie ni Nyasaye wuoro winjo lamo mar Wuoyi ndalo duto.( joahana 11:42)

 
The Love of Jesus

En e wi Nyasaye Wuowi

Ka Nyasaye oseketo kare jalo moyie kuom Yesu, Ng’ama nodonjni Jo moyier mag Nyasaye? Doko kare mar Nyasaye biro mana kuom kwanne makare mar Kristo kendo en marwa bende nikech bura osekadh! Ok oa kuom tim makare kendo lal mare ok nyal bedo nikech tim makare ma ok watimo.Kaka Wuoro, Nyasaye kumo nyinthinde ma ni e pinyni, to kata kamano, podi gin yawuote.( sigana wuoyi achach Luka 15:24)

Nyasaye, bang miyo jo maricho odoko makare, ok bi – kendo ok ni- keth singruok mare ko kwanone jogo kendo richo. E buk jo Rumi 8:34, Paulo penjo niya, “Ng’ano ma nomi bura ologi?” Kendo ochiwo dwuoko ag’wen, ma opwonj ei ndiko,kata kamano, ochan gi mondo ginyis teko mar singo ma jo moyie oyudo maonge gimoro magitimo.

1) ) Kristo notho;
2) Kendo Nochier;
3) En Jakony: kendo
4) En ma osayonwa

1) En e wi Misango Mar Richowa kuom Tho.

Ng,ama nodonjni ka buch u osechul? Ranyis maduong mar singo wa mochwere en ni noketwa kare e nyim Nyasaye kuom yie. Bedo wa kare e nying Ruoth nyiso kaka Nyasaye nenowa ,to ok kaka jomoko- kata wan wegi- wanenore. En mana kuom (bura) mokadh; Jo kolosai2:14 wacho niya “Otas wa mar Gowi” ose “chul te”: Telestai! Gonj’ni en mochwere kendo mar ji duto.

2) En e Wi Chiwo mar Ngima Mare

Omiyo, ka koro oseketwa kare kuom rembe, wana kwo e mirimbe nikech en Jo Rumi 5:9-10. Ndiko moko ma wanyalo somo kuom wachni en , Jo Rumi 5:19; 10:4; Jo kolosai 2:10.

3) En e wi Tich Motiyo Sani: Jakony kendo Jasayonwa

Yesu en jakonywa kendo Jadolo masayonwa.” E momiyo, kinde duto onyalo reso jo ma kadho kuome ka gisudo ir Nyasaye, nikech ongima ndalo duto ni mondo okwanigi Nyasaye. Jo Hibrania7:25.”Onyalo reso kinde duto” wachni nyisowa ni ose tiek
Tich migeno mar Roho Maler

Nie wi Nyasaye Roho Maler

1) Nie wi tich mare kuom lwok ma nokelonwa nywol manyien.

ok nikech tim moro makare mane wasetimo, to nikech ke c h n e. N ow a r owa kane olw o kowa gi lwok mar nyuol manyien, kendo kane Roho Maler o l o kowa joma nyien, Tito 3:5

Emomiyo ka ng'ato ni kuom Kristo to en chwech manyien; gik machon osekadho, neuru, gik manyien osechopo!. 2 Jo-Korintho 5:17

2) Nie wi Tich Mare mar Obatiso

Kamano bende e kaka wan duto, bed ni wan jo-Yahudi kata jo-Grik, kata wasumbini, kata joma nithuolo, nobatiswa kuom Roho achielnogo mi wadoko ringruok achiel, kendo osemiwa Roho achielno mondo wamodhi waduto. 1 Jo-Korintho 12:13

3) Nie Wi kido Mare Ma noketo Kuomwa.

Ne noketo kido mare kuomwa, kendo nomiyowa Roho e chunywa kaka singo. 2 Jo Korintho 1:22 To “Noketnu Kido” ne en ranyisi mar Singo ( Mathayo 27:66, ka giketo kido e kidi liel mar Kristo) kendo ni wabedo joge. Sama Roho Maler keto kido kuomwa, otimo kotiyo gi bony mar singo mar Wuoro ei chunywa. Oweyo kido mar singo kuomwa manyiso ni wan jo Nyasaye. Gir kido mar singo motur nyiso ni ritwa ok en kare. Be ditur kido mar singo? Be J achien dinyal?

Nyasaye owuon en e singowa. En mano ong’ado buch mar singowa. En e owuon ochulonwa, mondo obed ranyis mar singowa ndalo mabiro.( Chakruok 38:17)

Ei buk Jo Rumi 8:23, Roho maler en e Kido mar singo marwa , “Olemo mokwongo” aka bang’e moko luwo. Oseketwa gi kido mar singo ma nyaka chieng’. Kadipo ng’ato achiel mano oyudo nywol manyien kuom Kristo oko donjo e pinyruodh polo bang tho, kar Nyasaye noko rito wach mare mar singruok. Onge gimoro mi dwaro. Ma en tich Nyasaye kendo en e wiye. Geno mane ma wanyalo bedogo kuom loch mar Nyasaye. Ng’ano ma nopogwa gi hera mar Kristo? Be en Masira, kata chandruok,kata sand, kata kech,kata duk, kata gi marach, kata ligangla? Jo Rumi 8:35

Jaote ochano gik abiriyo ma ng’amo oyie nyalo kadhoe ma jomoko paroni gigi nyalo pogogi gi hera mar Kristo ( Paulo nokadho e temb gi)

1) Masira; “Thagruok”; Paulo ondiko kuom wachni dig’eny e barua mar 2 Jo korintho);

2) Koso Chandruok: nyiso, “diny”; mano ni Thung;

3) Sand: Wachni ondik dipar ei muma maler, kendo itiyo kode kuom Wach Manyien.

4) ) Kech: Ondik kuom wachni dipar gariyo Ei Muma Manyien. Nyasach Elija rito joge mogeno kuome.

5) Duk: Som 1Jo Korintho 4:11.

6) Gi Marach [ Bura]: Ondik kuom wachni diboro e kwan matindo e buk mar ( 2Jo Korintho 11:26; 1jo Korintho 15:30).

7) Ligangla: Piny osin gi jo maler.

Weche mochan ka-kendo moler ahinya- ok nyal pogo jogo moyie kod Kristo; Kata kamano gigi gin mana “gik moko duto” ma muma maler lero ( Jo Rumi 8:28) Nyasaye tiyo kodgi kuom jogo moyie mondo olosgi machal gi kit Wuode. Ooyo! E mago duto waloyo chuth kuom en ma noherowa.


Beduru thuolo mondo ‘usuduru ir’ nikech HERA kod yie mare kuom u kendo en kit Ngima mare maloko, kendo teko mamulo ng’ato kendo en e yoo mar bedo gi geno.

Gen kuom Nyasaye,
Kata
gen kuom timni     kata yoreni mabeyo.


Jesus saves eternal Jesus saves redemption eternal Jesus saves security eternal redemption Jesus saves eternal security Jesus saves eternal redemption Jesus saves eternal security


Nyithind nyasaye gin, kaluwre gi Ndiko, jo mowar manyaka chieng’ kendo gin gi rit mochwere nikech:

 1. Onywolgi nywol manyien, kuom kodhi ma ok tow many’ago olembo mar ngima manyien ( 1 Petero 1:23)
 2. Gi chung e nyim Nyasaye ka orwaknigi e kwan ( Nokwannigi) jo makare kuom Kristo, kendo ok kuom timgi.( 2 Jo Korintho 5:21; Jo Rumi 5:19-21).
 3. Rombe Mage osemiyogi ngima mochwere-ok ginilal nyaka chieng’ ( Johana 10:28).
 4. Ngima mar gi mochwere osepand kuom Kristo ei Nyasaye ( Jo Kolosai 3:1-3).
 5. Gin jogo mobed e polo kaachiel kode ei Kristo ( Jo Efeso 1:3; 2:6).
 6. Chwat mar richogi duto osechul kuom tich maratiro mar Ruoth Yesu Kristo ( Jo Rumi 4:23; 5:2,6-9).
 7. Lal mar pok jog moko moyie e nyim kom buch Kristo biro bedo nikech fuwogi, to ok ni gilal Warruok ( 1 Jo Korintho 3:10-15)
 8. Nyasaye kuom adiera chwado yawute duto moyiego, nyaka moko igologi oko mar e piny mondo otergi E dala Wuoro nikech ne gitamre kum mar Ruoth ( Jo Hibrania 12:6-11; 1 jo Korintho 5:1-5; 11:28-32).
 9. Gin joma osresgi kuomb mirimb Nyasaye mabiro ( 1 Jo Thesalonike 1:9,10; 5:8-10).
 10. Gin joma noketnigi kido mar ranyis ma en Roho Maler nyaka chieng’no mar resruok ( jo Efeso 4:30; Jo Rumi 8:23).
 11. To Ruoth ong’eyo joge; Jo luong’ nyinge mamiriambo biri fwenyore chieeng’ kom duong’ mang’ongo marachar ( 2 Jo Timotheo 2:19; Fweny 20:11-15; Mathayo 7;21-23)
 12. Nyasaye owuon emochako tich maber e jogo moyie, kendo en mosingore mondo nochopgi e chieng’no mar Yesu Kristo; Onego gi ‘los’ to kik ‘gitine’ warruok margi ( Jo Filipo 1:6; 2:12,13)
 13. Gin bende gisobed kaka kite mang’ima kigerogi mondo gibed ot mar chuny mar Nyasaye ka Kristo owuon e kidi moyier ( 1 Petero 2:5; Jo Efeso 2:20-22).
 14. Gin fuonde mang’eny mag ringruok Kristo, kendo fuonde achiel kaachiel mondo duto obed kanyore nikech ringruok kik pogore (1 Jo korintho 12:12-27).
 15. Gin joma mateko mar Nyasaye oritogi kuom yie, ok nikech tiyo kata tich ma ng’ama okwo tiyo ( 1 Petero 1:5)
 16. Gin gi nywol manyien mak ok kethore, kendo giyudo gikeni ma ok tow, ma ok kethore,kendo ma ok lal mokan nigi e polo ( 1 Petero 1:1-4)
 17. Gin mich ma ok olal mar Nyasaye Wuoro kuom Wuowi ( Johana 17:6,7)
 18. Dok chien en richo, kata kamano remb Yesu Kristo, Wuod Nyasaye, gonyowa e richowa duto ( 1 Johana 1:7-9).
 19. E momiyo, kinde duto onyalo reso ji duto nikech Kristo “ ongima ndalo duto ni mondo okwanigi Nyasaye”. (Jo Hibrania 7:25)
 20. Kuom genogi e Kristo omiyogi “ otimgi kuom jahera.” ( Jo Efeso 1:6)
 21. Onge gima nnyalo pogowa gi hera mar Kristo ( Jo Rumi 8:38-39).
 22. Nikech kuom chiwo achiel osemiyo jo mopwodhi obed jo makare ma nyaka chieng’ ( Jo Hibrania 10:10-14).
 23. Ok nyal nywolgi kendo ( Johana 3:6-8)
 24. Kristo odak ei kindgi nyaka chieng’ ( 2 Johana2)
 25. Kendo onge ng’ato ma nyalo golo ng’amo oyir e lwet Wuora, mae en singo moriwo jo moyie ( Johana 10:29).
 26. Ji duto moket kare omiyogi duong- onge ng’ama dilal e yor wuoth. ( Jo Rumi 8:28-30).
 27. Ang’eyo ni onge gi maber modak e iya; Nimar oresou gi ng’wono ( en Mich) kendo ok oa kuom tim ma ng’ato timo ( Jo Efeso 2: 8,9).
 28. Nikech Nyasaye ok lokre kuom chiwo mage kod luong’ne kendo Nyasaye ok bi ketho singruokne kata ok nowit oko ngang’ joma sudo ire ka gikadho kuom Kristo ( Jo Rumi 11:29; Johana 6:37; 17:2)
Kendo wan gi penjo masando ji ma wate wasowinjo

Ok anyal yie kuom wachni!


Diel moket kare B


Kata kamano!... Kata kamano!.....Kata kamaaaaano!
To ng’ano , ma ning’eyo mano “okwo” kata kamano sani , b ing’eyoni, odok ja richo, kendo ing’eyo tim mak ok kare ma ochano timo. To ka gichano nego Ng’ato kata--- --------( Jash parono)???

To penjo mawatemo penjo ka, en ni: Ang’o momiyo Nyasaye nomiyogi yie mar yudo kwo mokwongo ( “ Nimar oresou gi ng’wono kuom yie , To un ok e ma umiyo mano otimore; en mich Nyasaye ( Jo Efeso 2:8-9).Nikech Nyasaye nong’eyo maber ka ndalo poko chopo ni “Ng’atni” ma ing’eyo, biro timo, to no warogi kata kamano!! Kik inyor ng’atni, ka i chopo e polo, ki ing’ur nikech “ ng’wono mayot” kata tich maduong mar ng’wono manyisore e kuom teko mar
“Remb Yesu.”


. Mane Yesu Kristo odhi e msalaba higni elfu ariyo mokatho, neno bedo chiwo ma kar KENDE. Ne en chiwo motimo remo adiera.
· Del mare nochwad malit,
· Tike ne opudh oko e lembene,
· To wiye no ochwo gi kudho,
· To wang’ mare nogo gi ludh. Ne ok nyal ng’eye. Muma maler wacho niya noneno masira moloyo NG”ATO mora mora, to ne ok wadewe.
· Lwetene kod tiendene nogur gi misumal mabith.
· To ng’etne nochwo gi tong bang chunye kochot.

Abiro bedo mos kuom luong’o mano mi “Mayot”Nyasaye kende ema nyalo neno ngima mar dhano e chakruok nyaka e giko;Kendo ka Yesu ne en gi chuny mar “ waro” gi gin bende, ok nabi yuak.
To ka weng’eni ni KUOME, ok gin kuomgi.
We hera mare kuomi, mondo osudi BUTE

 Yawo Muma

Goyo Jachien