SISYA KATENA KA ILONDU
“Nikwithiwa ethiwa ukamumbula Yesu na kanywa waku niwe mwiai , na uketikila ngooni yaku kana Ngai niwamuthaathukisye kumumya akwuni ukatangiiwa .Nundu Mundu niwitikilaa na ngoo kuvika ulungalu ; na niwumbulaa na kanywa kuvikiia utangiio, nundu o ula ukekaila, syitwa ya mwiai , nukatangiiwa.” Alomi 10:9-10,13


Kwoou uthayuukyo ukwatianiaa ata na utangiio witu?

Uthayuukyo wa Klisto –Vata munene waw’o.

Mutumwa Vaulo nutheety’e nesa uu nthini wa Valuani wake wa mbee kwa Akolintho “ indi ethiwa kwikuthaathukw’a kwa akw’u, ona Kilisto ndathaayuka." 1 Akolintho 15:13. Nthini wa kilunguni o kiu easya “ na ethiwa kilisto ndaathaayuka kutavanya kwitu ni kwa mana.” 1 Akolintho 15:14

Vata munene wa kuthaayuka kwa Kilisto wonanitwe mavinda kwa mavinda uitavanw’a na kithing’iisyo oundu ikanisa ya mbee yaendee na Kwiana. (Kwa ngelekany’o meko ma atumwa 2:31, 4:33, 17:18; 26:23 Vakuvi kila ngusi ya uvoo museo nineenaa undu wa uthayuukyo wa Kilisto tawe wikwaty’o wa onthe ala mendaa utangiio.

Maandiko measya “Ndundu mbee namutavisye o ula noosie nakwa : ati Kilisto niwakwie kwondu wa nai situ kwianana na maandiko.” Akolintho 15:3-4

Undu ula wi vata muno ni Mbivilia yieleasya undu kikw’u na uthayuukyo unenganae kulika ituni o kwi kwoka.


Usililo wa nai wai kikwu.

Ngai oombie nthi na mundu syi mbianiu, Indi yila Atamu na Eva maleile kwithukiisya Mwiao wa Ngai; Ai no muvaka amanenge usililo. Musili ula usililaa ala matulaa miao ti musili mulungalu

Ota uu, kulea kwona nai ta undu imutwikithya Ngai mutheu ta ute mulungalu kikwu ni nzia ya usililo ula wa Ngai kwa nai.” Nundu ituvi ya nai ni kikwu (Alomi 6:23)

Ona meko maseo maitony’a kutuma twitikilwa ni Ngai mutheu.Sianisya na useo wake,” Na molungalu maitu onthe mailyi ta ngua mbuku (Isaia 64:6b) Kuma nai ya Atamu kila mundu ethiawa na nai ya kulea kwiwa miao mitheu ya Ngai “ Nundu onthe nimekie nai na mavikiia utaio wa Ngai “ (Alomi 3:23). Nai ti maundu manene ta kuaa, kuumana, indi ona wendi wa mbesa, kumena amaitha, na uvungu wa uimi na miyimbyo . Nundu wa nai kila umwe niwailwe ni kikwu –Kutaansya na Ngai tene na tene mwakini.


Watho wienda kikwu kite na nai.


Sisya kaatena ka ilondu.

Ona kau Ngai niwalungilye Atamu na Eva muundani, ndaamaeka mate na wikwatyo wa ituni Niwamathie akatuma nthembo ite na nai ivetange usililo ula wamaile .(Mwambililyo 3:15) --- vaa nivo ve wanakavu wa muvango mwianiu a Ngai : Ngai mwene niwanenganie o nthembo (Yesu) ula wai nowe utonya kwiwanithya nai sya andu make .Mwana mwianiu wa Ngai eanisye kwenda kwianiu kwa wianiu wa Ngai undu uu ni kueleeka nesa na laisi. “ Ula (Klisto) amutwie (Ngai) kwithiwa nai kwoondu witu nikana ithyi tutwike ulungalu wa Ngai nthini wa wake.(Yesu) 2 Akolintho 5:21.

Yesu niwakwie ngelany’oni aikiithy’e kikw’u kyake , na itina wa mithenya itatu niwathayuukie na ukilyo munene.

Kikw’u kya Yesu kyai vata ota nthembo ya nthakame yake, na kuthikwa kwake vamwe na kuthaayuuka syai na kitumi kinene; indi kila undu wonthe kuatiania na thayu wa Yesu woonanasya undu wa nthakame yake ituni. Aevelania 9:24-26 yiasya “Nundu Kilisto nedaalika vandu vatheu vaseiuvitwe na moko, ngelekany’o ya vala vaw’o indi alikile ituni eyo, nikana onekae mbee wa uthyu wa Ngai kwondu witu--------“ Usu ni Ngai Asa .Yesu Kilisto oosie nthakame yake ituni aminengane kwa Asa, Kuia kuminzangisya wikaloni wa tei.

“Indi kwa NTHAKAME YAKE MWEENE alikile imwe vala vandu vatheu, osete wovosyo wa tene na nene.” Aevelania 9:12Wenda kumanya muno undu wa “ NTHAKAME YA KILISTO” vinyiia- VAA- Yesu , kalondu keaniu ka Ngai ambiwe mukelanyoni ti undu ve undu weekite indi nundu wa wendo wake kwaku na kwenda kwake wikalany’a nake tene na tene.Tukimusisya Yesu,
Mwambililya na Mwianisya wa muikiio witu.
Ula kwoondu wa utanu ula waiiwe mbee wake
Oomiisya ila ngelanyo,aivuthya nthoni,
Na niwekalile nthi ngali ya kwoko kwa aume
Kwa kivila kya usumbi kya Ngai

Aevelania 12:2

Mbee wa undu vinya wa Ngai utonya kwonanw’a, Kuthayuuka kwoonanisye kana Yesu niweaniisye usili wa kikw’u na mutaanisyo witu ula waivo undu wa mwiao, Nai imwe yaile usililo wa kikw’u na Yesu aile kwithiwa eo mbuani . Na ethiwa thayu waku waile kutalilwa nai imwe , aile kwambwa ingi . “ Undu usu ndutonyeka”. Ivuku ya Aevelania 6:4, yiasya uu. “Nikwithiwa memwambithya ingi mwana wa Ngai kwa o ene ,na kumusonokya utheini Aevelania :6b


“Na ila ngona nthakame , ngesila iulu wenyu, Na kutikethiwa uthinyo kwenyu wa kumwananga
Kuma 12:13Nitwatangiiwe kuma usililoni wa nai ( Aeveso 2:8,9) Uu niwo witawa kutalilwa ulungalu utangiioo.

Nituutangiiwa kuma vinyani wa nai, uthukumini wa veva mutheu , ivinda itina yila yingi . (Alomi 6) Uu niwo witawa kuvathanw’a.

Tukatangiiwa kuma vala nai yii: itina wa kuthayuuka, ila yitawa kutaiwa, kana “kwovow’a kwa mii yaitu” (Rom 8:23)


Wambililyo wa usuvio witu

Nituthooetwe ni nthakame ya Yesu.


Vinya wa Ngai.

Ni kwenda kwa Ngai Asa

1) Iulu wa kitumi kyake kinene.

Kitumi kyake kya tene na tene ni kiwete. (Aeveso 1:11-12). Kitumi kii kya tene ne tene nikikiitwe nanga nthini wa tutu, na kuikiithw’a ni wivito . (Aevelania 6:17-20) ingi inenganitwe ta ngelekanyo ya nyololo katika kukwatan’wani kutano nthini wa Alomi 8.

“Naitu nitwisi maundu onthe mekaa vamwe na kuete useo kwa ala mamwendaa Ngai; kwa ala meetiwe kwianana na kwenda kwake . Nikwithiwa ala weesi kuma tene, asu nio wanyuvie kuma tene nikana mavwananw’e na muvwano wa mwana wake, nikana we ethiwe na muvwano wa mwana wake ,nikana we ethiwe musyawa wa mbee kati wa anaasa aingi .Na ala wanyuvie kuma tene, asu nio wametie na ala weetie asu nio wamatalile alungalu: Na ala wamatalile alungalu asu nio wamataie. Alomi 8:28-30.

2) Iulu wa watho wake waw’o.

Warruok wa nie wi singruok mare, kendo ok nie tim matiro:
Utangiio witu utengemeaa watho wake; nati kithito kitu: Kwondu wa uu ni kwondu wa muikiio (Nati undu wa mundu) Nikana withiwe ni kwondu wa mumo ( maunduni on the ethiwe ni ngai) nikana muminukilyoni withiwe watho wa Ngai ni wawo----Alomi 4:16.
Ethiwa kwa undu ona wiva vatengemeaa utonyi wa mundu kuendeea na kuikiia, Kwa ou indi watho ndutonya kwithiwa wimusuuviku. Watho kana ala meitikila makatangiiwa niwikiithitwe kila vandu. ( Mwambililyo 15:6; Yoana 3:16, Meko ma atumwa 16:33; Alomi 4:23-24)

3) Iulu wa vinya wake ute kithimo

We ndena kisiii kya kulea kututangiia kikwu kya Klisto Kitumaa Ngai ethiwa na uthasyo wa kututangiia ona mathayuni maitu tute eaniu. Usuvio witu tene na tene Ndutengemeaa undu twi ailu nthini witu.Kilisto niwe mwiwanithya wa nai situ (1 Yoana 2:2). Kutalithya kana ve nai imwe nthuku itoetye kutuma twasya utangiio witu nikutalithya kana utangiio ndwatwaile ithyi nundu wa kwika nai isu. Na kwa kusuania uu, kunyivasya vinya wa utangiio kithimoni kya kimundu). We ai na kitumi kya kutwikalya utangiioni:Na kuu nikwo kwenda kwa ula wandumie, nikana kila kyonthe wanengie ndikaasye kindu ona kimwe indi ngakithayukya muthenya wa muminukilyo Yoana 6:39.Nakwa ningumanenga thayu utathela; na maikaa ona indii, na vai mundu ukambena kw’okoni kwakwa . Asa wakwa , ula wanengie ni munene mbee wa onthe ; na kui mundu utonya kumavenana maume kwokoni kwa Asa Yoana 10:28-29 “ maikaa” nthini wa Yoana 10:28 itumikite keli kiikiliki, na ndeto isu itumikite na uito. Na manya kana vaa ve moko eli matumikite :Asa na Mwana

4) “Iulu wa wendo” wake mwingi.

Kieleelo kyake kyambiliilwe iulu wa wendo . (Sisya A lomi 5:6-10): Ngai niwamanyie kana yilawatutangiie twai andu athuku ki,na kana kwiyumilya kwa nai mathayuni maitu itina wa utangiio kuitonya kutuma ngai avindua malilikano make atuvetangie mumo na utangiio wake ( sisya Alomi: 11:29, sisya Alomi Rom 8:32, 38-39.)

Atutangiie kwondu wa itumi syake .Atutangiie kwondu wa itumi syake na ti situ.Atutangiie kwika uu kwondu wa usakui wake wa wendo, na ti undu wa kusisya useo ula wi nthini wa mweene nai.

5) Iulu wa usungio wa mboya ya mwana wake.

Ithyi ta etikili twititwe syindu nyingi maandikoni; Atheu, Etikilli, Anyuve, Osi, Malondu ma mbee indi isyitwa yila klisto wendete muno ngooni yake ayitungiliile mavinda muonza mboyani yake ya muthembi munene (Yoana 17) “Asu ala wanengie “( sisya Yoana 17:20,24) .Yesu evoya tusuvianwe na kuthi mwakini (Yoana 17:15) nikana twiithiwa nake ituni (Yoana 17:20-24) [Kusuviwa kuu ni kwa tuikese kwaa ti muno muno utiiwa wa kila undu]. Niitikila kana Asa ivinda yonthe nusungiaa mboya ya mwana wake (Yoana 11:42)

Uuwitongoesya wambililyo witu wa keli wa usuvio, ula tuuthi kwimanyithya unduni ula ungi uatiie “Wambililyo wa usuvio witu- kilungu kya 11 (Onakwo kutengemeaa iulu wa Ngai mwana.
Wendo wa Yesu

Kutengemeaa Ngai Mwana

Ethiwa Ngai numinite kutalila ulungalu ala maikiaa Yesu, Atonya ata usu utalilwe ulungalu? Kutalila ulungalu kumanaa na ulungalu wa Kilisto na ulungalu usu utwikaa witu ! Ti kwondu wa kwiithiwa ve useo twikite na kuwasya ti kwa kwithiwa ve undu tuemetwe nikuwika .Ota ithe nukanasya syana syake ila syi kuu nthi, lakini ivinda yonthe syithiawa o syana syake (kwa sisya mwana kimaamai, Luka 15:24.)

Ngai, aminite kutalila alei ulungalu, ndatonya-na ndakatonya –kwikyanganya mwene kwa kumaivithya undu wa uthuku, nthini wa Alomi 8:34, Vaulo ekulya “Nuu wimasilila?” na indi ainengane mosungio ana, kila umwe waw’o nuwetetwe vandu vangi maandikoni, indi umbanitwe vaa unengane usuvio ute wa kwiw’a ama wa mwitikili.

1) Kilisto niwakwie
2) Nuthayuukite
3) Nutuneneaa; na
4) Nutuvoyeaa

1) Itengemeaa kikw’u kyake kwoondu witu.

Nuu ula utonya kutusililila ethiwa nitwaiviwe usililo witu ? Uikiithyo munene wa usuvio witu ni kutalilwa ulungalu kwoondu wa muikiio . kutalilwa ulungalu ni undu Ngai utusiasya na ti undu angi matusiasya – kana ithyi twisiasya . Undu uu ni wa (Miao kotini); Akolosai 2:14-veasya vyu kana “Amina kwananga uandiko wa ikoani “ “niwaivie vyu”. Niwathela. Utangiio uu wai wa tene na tene wa mbee na wa kumina vyu.

2) Itengemeaa thayu wake kwoondu witu.

indi mbee muno , yu tutalilwe ulungalu nundu wa nthakame yake. Tukataangiwa niwe kuma uthatuni wa Ngai. Alomi 5:9-10. Kwa ngelekanyo’ sisya Alomi:5:19, 10:4; Akolosai 2:10, na kuedeea.

Yesu niwe mutuneenei wa wa Kimiao na Muthembi witu wa Kutuvoyeaa kwondu wa uu nake nutonya kumatangiia vyu ala mamuthengeaa Ngai mavitile kwake, nundu e thayu mithenya yonthe kumavoyeaa. Aevelania 7:25. “Atangiaa kuvika itulu syonthe sya nthi” undu usu kwakwa niwiw’a wi wianiu!
Kithito kya veva mutheu

Itengemeaa na Ngai veva mutheu

1) Iulu wa wia wake wa utwikithya syana kwa kusyawa ingi. Ti kwondu wa meko ma ulungalu ala ithyi tweekie , indi kwianana na tei wake niwatutangiie ,kwondu wa kuthambwa kwa kusyawa ingi na kutwikithwa eu ni veva mutheu Tito 3:5

“Na kwa uu ethiwa mundu ona wiva e nthini wa klisto , ni kyumbe kyeu ; maundu ala makuu ni mavitu; sisya nimatwikite meu.” 2 Akolintho 5:17.

2) wa uthukumi wake wa kuvatisa.

“Nundu nthini wa veva umwe nitwavatisiwe ithyonthe kulikwa mwiini umwe , ona ethiwa kana twi ngombo kana tuti ngombo; naitu ithyonthe twanyithiwe veva oumwe. 1 Akolintho 12:13

3) Iulu wa uthukumi wake wa usililo.

“Nake niwe watusilile na watunengie ngwatiliilyo nayo ni veva ngoonisitu.” 2 Akolintho 1:22 kusiila: “Kusiila” kwa uvano wa kusuvia (Sisya mathayo 27:66, mbuani ya kilisto ) na kwonanya kindu ki mweene. Yila veva mutheu weekia usiilo, wina mbete ya saii ya Ngai Asa ngooni situ.Ekiaa uvano wa kana niwe mweene. Usiilo mwanangiku wai wonany’o usuvio ute mwianiu. We nutonya kwananga usililo? Satani nutonya?

Ingi nowe watho : weteelo, kana watho niwo undu wa mbee mundu withiawa na wikwatyo wa usuvio na kindu kila kitatonya kwanangwa ni ituvi yila yitheea kuma iulu , Yila Ngai unenganae mbee uikiithyo wa mwiao waw’o(Ta watho nthini Mwamiliilyo 38:17 na kuendeea.)

Nthini wa Alomi 8:23 veva mutheu ewetwa ta ituvi yumite iulu , “ mosyao mambee”, kuatiiwa ni angi maingi.Twikiitwe usililo kuvika muthenya usu. Ethiwa ve mundu umwe wasyaiwe ya keli nthini wa Kilisto utakalika ituni akw’a, Uu Ngai akeethiwa ananga wiivito wake. Vai maundu mawete maile kwamba kwikw’a . Ni wia wa Ngai na yimutengemea we e weka. “Twina uwo wa kiko kiva kwondu wa ukilyo witu? Nuu ula wituvathanasya na wendo wa Kilisto? Ni monyamao kana woo, kana thina, kana yua, kana ndwikiwa, kana muisyo, kana uvyu?” Alomi 8:35.

Mutumwa aandikite maundu muonza ala mwitikili utonya kwisila nthini wamo ala amwe matonya kusuania matonya kukila kati kati wa mwitikili na wendo wa Kilisto.

1) Monyamao “ mauito kana mathina”, mawetetwe kaingi ni Vaulo. Nthini wa 2 Akolintho

2) Woo: uelesyo wa “utheke” kwa ngelekanyo kuvinyianiwa, kwikiwa kati kati wa wingi.

3) Thina: Ituumiitwe mala ikumi nthini wa utianio mweu. Ivinda yonthe kwa uvoo Museo uuwetwa

4) Yua: Itumiitwe mala 12 utianioni mweu. Ngai wa Eliya nusiasya ala make.

5) Ndwikiwa; Sisya 1 Akolintho 4:11.

6) Muisyo [Kwithiwa muisyoni, muisyo] Itumiitwe mala nyanya musuani umwe (2 Akolintho 11:26; sianisya na 1 Akolintho 15:30

7) Uvyu: Nthi nimenete atheu.

Maundu aa –maeleetw’e ulikuni- Ndukaatanany’e Akilisto na Kilisto indi mo ni kilungu kya “ maundu onthe” (Alomi 8:28) Ngai atumiaa kumaete mavwananwe namwana wake “aiee, Maunduni asu onthe nitukilya vinya muno kwondu wa ula watwendie.” Alomi 8:37


Uthasyo wa "kuthengeea” nundu wa ula wendo wa kwitikilwa. Na kuvinduwa kwa thayu, vinya wa kuvindua na wambililyo wa wikwaty’o witu.

Mwikwatye Ngai
Kana
Na kuvinduwa kwa thayu,  Wikwatye mivango yaku miseo.

Syana sya Ngai ni, kwianana na maandiko, itangiitwe tene na tene syina usuvio nundu:

 1. “Nisyaitwe, ingi na ti kwa mbeu ila yanangikaa, ila isyaa usyao wa thayu utathela” (1 Vetelo 1:23)
 2. Maungamaa mbee wa Ngai mavwikitwe (manengetwe) ulungalu wa Kilisito , na ti kwondu woo (2 Akolintho 5:21; Alomi 5:19-21)
 3. Malondu make manengetwe thayu utathela- maikaa (Yoana 10:28)
 4. Mathayu moo mavithitwe tene na tene vamwe na Kilisto nthini wa Ngai. (Akolosai 3:1-3)
 5. Kwa yu nimekalite vamwe na Kilisto ituni. (Aeveso 1:3; 2:6)
 6. U sililo wa nai yoo niwaekeiwe tene na tene kwisila wiani mwianiu na ula wathelile wa mwiai Yesu Kilisto. (Alomi 4:23-5:2 ; 5:6-9)
 7. Kwasya matuvi mbee wa kivila ka sila kya kilisto ni undu wawo ute nzika kwa Akilisito ala mekalaa nai, lakini ti kwasya utangiio. (1 Akolintho 3:10-15)
 8. Ngai kwa kithito kyake nusililaa syana syake, ona kuvikia kumeta musyi ala maleaa ukany’o wa ithe woo wa ituni.Aevelania ( 12:6-11; (Akolintho 5: 1-5; 11:28-32)
 9. Nimatangiiwe kuma uthatuni ula ukite (1 Thesalonika 1:9, 10; 5:8-10)
 10. Nimekiitwe usiilo ni veva mutheu kuvika muthenya wa wovosyo.(Aeveso 4:30 ;Alomi 8:23)
 11. Yeova niwisi ala make; Asomi ma uvungu makavuanw’a mbee wa kivila kyeu kya usumbi. (2 Timotheo 2:19; Uvuanyo 20;11-15; Mathayo 7:21-23)
 12. Ni ngai wambililye wia museo nthini wa mwitikili na athanite akawianisya kuvika muthenya wa kilisto; maile kuthukuma na ti kuthukuma utangiio ( Avilivi 1:6;2:12,13)
 13. Ni mavia me thayu nyumbani ya kiveva ila kilisto niwe ivia ya kikotoni. (1 Vetelo 2:5; Aeveso 2:20-22).
 14. Mo nimo mamutha ma mwii wa Klisto, kila umwe uithukuma kivathukanyo na ula ungi na kwa uu umwe ute vo, mwii ndwithiiawa wi mwianiu (1 Akolintho 12:12-27)
 15. Masuviawa ni vinya wa Ngai, kwoondu wa muikiio , ti kwoondu wa kithito kyoo kana meko ma ula mutangiie (1 Vetelo 1:5).
 16. Utiiwa woo utanangikaa wa tene na tene wi ungu wa usuvio wa Ngai (1 Vetelo 1:4)
 17. Ni muthinzio wa Ngai Asa kwa Ngai mwana utatonya kuekana nawo. (Yohana 17:6-7)
 18. Kusyoka na itina ni nai, indi nthakame ya Yesu Klisto, Ngai mwana nitutheasya nai syonthe. ( Yoana 1:7-9)
 19. Nutonya kumatangiia vyu nundu Klisto “e thayu mithenya yonthe kumavoyeaa.” (Aevelania 7:25)
 20. Me undu wa wa kumuikiaa Klisto “meetikilitwe nthini wa mwendwa”. (Aeveso 1:6)
 21. Vai kindu kitonya kumavathany’a na wendo wa Klisto . (Alomi 8:38-39)
 22. Kwa nthembo oimwe niweaniisye tene na tene ala mavathitwe (Aevelania 10:10-14)
 23. Mayisa utwika mayaasyawa (Yoana 3:3-8)
 24. Klisto ekalaa nthini woo tene na tene (2 Yoana 2)
 25. Kui mundu utonya kumya muuklisto kwokoni kwa Asa , na usu ni mwitikili mwene. (Yoana 10:29)
 26. Onthe ala matalilwe ulungalu, muminukilyoni makatalwa –vai umwe ukaiia nziani (Alomi 8:28-30).
 27. Miini yoo vaikalaa undu useo, matangiitwe na mumo (kyende kitamaile) na ti kwoondu wa meko moo (Aeveso 2:8,9)
 28. Nundu mithinzio na witano wa Ngai itialyulawa ; Ngai ndakaleana na watho wake kana kwikya nza ala mookie kwake kwisila vala ve Klisto. (Alomi 11:29; Yoana 6:37; 17:2)
Ni ukulyo yitukony’e nitwayiw’a ithyonthe

Undu usu nditonya ku uikiia!


Mulungalu B.mbui


Indi….. indi…..Indi …… Iiiiindi!
Nuu mundu usu umwisi “unatangiiwe” indi yu niwisi matwikie eene nai anene, na niwisi maundu ma utisya mavangite kwika.Noo etha “nimekuaa mundu” kana __ bla___bla__ (ususya yanya yu itie.)

Ikulyo ya wo yila yiukulwa vaa yaile kwithiwa : Niki Ngai wamanengie muikiio metikile mbee (“nundu nimutangiitwe na mumo kwondu wa muikiio; nawo ndumite kwa inywi ene, ni muthinzio wa Ngai : (Aeveso 2:8-9) Iyonekana kana Ngai noweesi kuma tene mundu ula ukutangiia oundu ukethiwa ailyi itina oula we mweene umwisi na oundu ukethiwa ayikany’a na amutangiia kwoou!! We ndukatindanie na mundu usu, wavika ituni ukalalamika kana ko vai “mumo wa Laisi” kana uthukumi museo wa mumo wikiawa ni
“nthakame ya Yesu”


Yila Yesu Kilisito waendie Ngelanyoni ta vakuvi myaka 2,000 yavitie, niwe wai nthembo ya MUMINUKILYO. Nthembo ya nthakame uw’o waw’o .
Kikonde kyake nikyakuangiwe na musalisa.
King’eewa kyake ni kyaunyuiwe kuma matauni make.
Mutwe wake niweekiiwe ngovia ya miw’a.
Uthyu wake niwakuniwe mukunile muthuku. Umusyaitye ndwai utonya kumumanya
Mbau syake nisyatonyiwe na itumo akwa.

Usu ndutonya kwasya mituki ni thooa wa “laisi”.Ngai nowe weka utonya kwona thayu wa mundu kuma mwambililyo kuvika muminukilyo.Na ethiwa niwamwendeesye Yesu amathooe asu nao, nyie ndilalamika.
Ethiwa metho maku mamusyaite we, maimasyaite mo.
Eka wendo wake kwoondu waku, tene na tene ukuthengeesye kwake.

Vingua Mbivilia

Nyamu ndevili.