PHILIPPIANS


1

1 Ɣɛn Paulo ku Timothï ɣok kɔc lui rin Jethu raan cï lɔc ku dɔc, ɣɛn agät we athöör, wek kɔc ë tök kek Jethu gen Pilipi, ku kɔcdït akut ku kuat kɔc ke kony rɛ̈ɛ̈r thïn ëbën.

2 Bï Nhialic Wäda kek Bɛ̈ny Jethu raan cï lɔc ku dɔc we gäm athiɛɛi ku dɔ̈ɔ̈r.

3 Ɣɛn ë Nhialic wäda leec tɛ̈ tak ɣɛn we akölaköl.

4 Ɣɛn ë puɔ̈u miɛt apɛi rɔ̈ɔ̈kdiɛ̈ yic riɛnkun ëbën,

5 rin cï wek ɣɛn kony bäk Wɛ̈t Puɔth Yam nyuɔ̈th kɔc ya aköl töŋ wäär ŋic wek ye agut ëmën.

6 Aŋiɛc ɣapuɔ̈u lɔn Nhialic, raan wäär loi ë kënë tënë we, abï dhiɛl muɔ̈k thïn këya ɣet aköl bï Raan cï lɔc ku dɔc Jethu dhuk pinynhom.

7 Wek aa kɔckiɛ̈n nhiaar apɛi, wek aaya tak akölaköl. Ku ë yic, ba we aa tak wɛ̈t nhiɛɛr ɣɛn we. Rin wek aa lui ku kuɔnykë ɣɛn ë luɔi ril cï Nhialic yiëk ɣɛn ëmën. Ku ëmën mec ɣɛn ku wäär këc ɣɛn mac, ɣɛn acï bɛ̈n ŋiɛc la jam rin Wɛ̈t Puɔth Yam, ku acï bɛ̈n riɛl apɛi ɣet tɛ̈ cï ye gam kɔc juëc apɛi.

8 Aŋic Nhialic lɔn kë luɛɛl ë yic lɔn nhiërdiɛ̈ tënë we acït nhiër Bänyda Jethu nhiɛɛr yen ɣo.

9 Ɣɛn ë röök bï nhiërdun rot ajuak akölaköl, ku bäk yic ŋic, ku yakë ke looi käk la cök Nhialic nhom,

10 bï we kony bäk aa looi këpath. Këya, ke wek aabï gup ciɛ̈n awuɔ̈c aköl le Raan cï lɔc ku dɔc dhuk pinynhom.

11 Piɛ̈rdun abï yic thiäŋ käpath ë Jethu yen ye ke yök thïn, rin bï Nhialic aleec ku dor.

12 Awiëc bäk ŋic miɛ̈thakäi cï gam, lɔn kuat käk cï röt luɔ̈i ɣɛn aacï Wɛ̈t Puɔth Yam cɔl ala tueŋ.

13 Kuat raan rɛ̈ɛ̈r tɛ̈n ëbën agut kɔc tit pan bɛ̈nydït thok, aŋickë lɔn cï ɣɛn dɔm rin ye ɣɛn raan lui rin Jethu.

14 Ku rin cï ɣɛn mac, acï miɛ̈thakäi cï gam cɔl aa ril puɔ̈th bïk Wɛ̈t Puɔth Yam aa lɛ̈k kɔc ke cïn riɔ̈ɔ̈c.

15 Ee yic, kɔc kɔ̈k aa wɛ̈t Raan cï lɔc ku dɔc piɔ̈ɔ̈c ë tiɛɛl ku rin cïï kek luɔidiɛ̈ nhiar. Ku kɔc kɔ̈k ayekë piɔ̈ɔ̈c piänden ëbën.

16 Aye kɔckä looi rin nhiër ku rin ŋic kek ye aya lɔn cï Nhialic ɣa luɔ̈ɔ̈i ba wɛ̈tde tiit bï cïï riääk.

17 Kɔc kɔ̈k kamken aya, aacie piööc ë cök, aa piööc rin nhiaam ë path, ku yekë tak lɔn bï kek ɣa luɔ̈i aliääp tɛ̈ ŋot mɛc ɣa.

18 Acïn kë ye looi, ɣɛn amit puɔ̈u tɛ̈ ŋot ye wɛ̈t Raan cï lɔc ku dɔc piɔ̈ɔ̈c kuat dhël cï yök, cɔk alɔn le yen kë tɔ̈ kepuɔ̈th. Ɣɛn abï rëër ɣa mit puɔ̈u.

19 Rin aŋiɛc lɔn rɔ̈ɔ̈kkun ku kuɔɔny bɔ̈ tënë Wëi ë Jethu raan cï lɔc ku dɔc, aa bä cɔl alony.

20 Aya ŋɔ̈ɔ̈th ɣapuɔ̈u lɔn bï yen a këpath yen luɔɔi akölaköl agut ëmën thiin, ɣɛn abï la riɛl ë puɔ̈u kek guäpdiɛ̈ ëbën, bï ya këpath yen luɔɔi rin bï ɣɛn lac bɛ̈ɛ̈i tënë Jethu tɛ̈ pïr ɣɛn, tɛ̈dë ke ɣa thou.

21 Pïr ë wɛ̈t Raan cï lɔc ku dɔc juak tueŋ, ku na thuɔɔu rin wɛ̈tde ka path aya tënë ɣa.

22 Ku na ye kë bï ɣɛn ŋot ɣa pïr yen bï ɣɛn luɔi juëc path looi, ka cä ŋic yeŋö ba kuany.

23 Aköl dɛ̈t aya nhiaar ba cïï thou, ku aköl dɛ̈t awiëc ba thou rin anhiaar ba la rëër kek Raan cï lɔc ku dɔc, ku kënë yen aya yök ke path.

24 Ku riɛnkun, apath apɛi ba pïr ë tɛ̈n pinynhom.

25 Kënë aŋiɛc apɛi, kë yen ŋiɛc ɣɛn abï rëër. Ɣɛn abï rëër ë tɛ̈n kek we ëbën ba miɛt puɔ̈u gamdun juak yic.

26 Këya, tɛ̈ ben ɣɛn la dhuk ba rëër kek we, ke wek aabï nhiam riɛnkiɛ̈ piɛ̈rdun yic, ke we ye tök kek Jethu Raan cï lɔc ku dɔc.

27 Kuat kë bï rot looi tënë ɣa, muɔ̈kkë wenhïïm lɔn dhil wek pïr, pïr kɔc cï gam, cɔk alɔn cïï ɣɛn week bï bɛn tïŋ aköldä. Aba ya piŋ lɔn wek aa ril wɛ̈t Nhialic yic, ku week aa lui tök apɛi rin Wɛ̈t Puɔth Yam.

28 Duɔ̈kkë ye riɔ̈ɔ̈c kɔc atɛrkun, yen abï ye nyuɔ̈th keek lɔn cïï kek we bï lëu, rin yeen Nhialic yen we gäm riɛl bï wek ke göök.

29 Rin wek aacï gäm yic bäk Raan cï lɔc ku dɔc aa luɔ̈ɔ̈i ku acie gam ë rot, ee ku bäk gum cïmënde aya.

30 Ëmën alɛ̈ukë bäk ɣɛn kony ye luɔi kënë. Yen luɔi töŋ wäär cäk tïŋ thɛɛr ke luɔɔi, ku cït tɛ̈ yakë piɛ̈ŋ ye, ɣɛn aŋot ɣa lui apɛi.2

1 Piɛ̈rdun ke we ye kɔc Raan cï lɔc ku dɔc, ee we cɔl aril ku nhiërde ë we liër puɔ̈th. Wek aa rɛ̈ɛ̈r ke Wëi Nhialic, wek aa la piath ku nhiër nhiɛɛr wek röt kamkun.

2 Matkë weyiic bäk aa looi ë tök, ku nhiarkë röt, yen abï miɛt ë puɔ̈u bɛ̈ɛ̈i tënë ɣa.

3 Duɔ̈kkë puɔ̈th ë dit bäk käŋ aa wïc ë riɛnkiɛ̈ ku yakë nhiam, yakë röt dhuɔ̈k piny kɔc kɔ̈k nhïïm. Yakë kɔc kɔ̈k tïŋ ciɛ̈t kek path tënë we.

4 Acïn raan ben a lui kënë nhiamde, yakë jal looi kë kony we ëbën.

5 Wek aadhil thöŋ kek Jethu raan cï lɔc ku dɔc ë täktäkdun yic.

6 Wën cɔk Bänyda Jethu aa Nhialic guɔ̈p akëc rot thɔ̈ɔ̈ŋ ke Nhialic.

7 Ku acï tɛ̈den dïït yen thïn puɔ̈l, ku cɔl rot aye alony cïmën raan ë path.

8 Acï rot bɛ̈n dhuɔ̈k piny, ku gɛm bï gum ku thou, cïmën raan la guɔ̈p awuɔ̈c, arɛ̈k abï piäät ë tim cï rïïu kɔ̈u.

9 Rin ë wɛ̈t kënë yen acï Nhialic ye bɛ̈n jɔ̈t bei raŋ yic kam kɔc cï thou, ku ɣɛ̈th nhial ku ler ku yïk riɛl këriëëc ëbën nhom.

10 Ku këya rin athɛ̈ɛ̈k rin Jethu, käk nhial ku pinynhom, ku piny tɛ̈n kɔc cï thou aa dhil kenhiɔl guɔ̈t piny.

11 Ku keek ëbën abïk lueel lɔn ye Jethu raan cï lɔc ku dɔc Bɛ̈ny, rin duaar ë Nhialic Wun.

12 Këya, wäär rëër ɣɛn kek we miɛ̈thakäi cï gam, wek aa we ɣa theek, ku ëmën awiëc bäk ŋot we thek ɣɛn ke ɣa cïï rɛ̈ɛ̈r kek we. Lak tueŋ ke we thek Nhialic rin cï we wɛ̈ɛ̈r bei.

13 Rin Nhialic alui weyiic, ee we kony bï we cök puɔ̈th ku bäk kë wïc looi.

14 Luɔikë këriëëc ke cïn ater kamkun ku agɔ̈th,

15 rin bï wek aa mïth Nhialic cïn gup awuɔ̈c ë piny cï thiäŋ kɔc rɛc la gup adumuɔ̈ɔ̈m. Calkë röt aa la gɛi kamken cïmën pɛɛi nhial,

16 cïmën ye wek ke lɛ̈k wɛ̈t pïr. Na luɔikë këya, ke ɣɛn abï nhiam riɛnkun aköl le Raan cï lɔc ku dɔc dhuk pinynhom, rin bï ye nyuɔɔth lɔn këc luɔidiɛ̈n ca looi nhom dɛɛr piny ë path.

17 Na cɔk aa lɔn guum ɣɛn rin bï gamdun riɛl tënë Nhialic, ke ɣɛn abï puɔ̈u miɛt apɛidït ke we ëbën.

18 Ku këlä aya, wek aabï puɔth miɛt kek ɣa.

19 Na wïc Bɛ̈ny ke wek aba tuɔ̈c Timothï ë nïnkä, rin bï tɛ̈ luui wek thïn ɣa dɛɛt puɔ̈u.

20 Ee yen raan töŋ ë tak cïmëndiɛ̈, kë tɔ̈ ɣapuɔ̈u looi, ku acïn raan nhiar we apɛi cïmënde.

21 Raan ëbën ë yenhom yiëk këden looi, ku cïï yepuɔ̈u yïk kë wïc Jethu raan cï lɔc ku dɔc.

22 Ku aŋiɛckë kek we ë röt yen tɛ̈ cï Timothï rot nyuɔɔth thïn cïmën meth ke wun. Ɣok aacï luui ë tök rin Wɛ̈t Puɔth Yam.

23 Këya aba tuɔ̈c we, tɛ̈ le ɣɛn ye ŋic yeŋö bï rot looi tënë ɣɛn ëmën cï ɣa mac.

24 Ku ɣɛn aŋɔ̈th Bɛ̈ny lɔn bï yen rot lëu ba bɛ̈n tënë we ë nïnkä.

25 Aca tak ba wämääth cï gam, Epaprodituth cɔl adhuk. Yeen ë raan ë luɔi apɛi buɔth Bɛ̈ny cïmëndiɛ̈. Ee cäk tuɔ̈c ɣɛn bä bɛ̈n a kony,

26 ku ëmën awïc apɛi bï we tïŋ. Adiɛɛr rin cï wek ye piŋ lɔn cï ye tuaany.

27 Ee cï tuaany abï duɛ̈r thou. Ku yeen acï Nhialic bɛ̈n cɔl apuɔl, ku acie yen ë rot, pial guɔ̈pde acï kënë bï ɣɛn cɔl aŋɛɛr yic bɛ̈n wel yic aya.

28 Awiëc aya ba cɔl adhuk tënë we rin tɛ̈ ben wek ye tïŋ ke wek aabï puɔ̈th miɛt, ku acïn dɛ̈t bï ɣɛn bɛn diɛɛr.

29 Luɔrkë ë puɔ̈n path apɛi ke cït mɛnhkui Jethu nhom. Nyuɔ̈thkë kuat raan cït ye ëbën athɛ̈ɛ̈k,

30 rin ëcï duɛ̈r thou rin luɔi tënë Raan cï lɔc ku dɔc, ku akëc diɛɛr ë wɛ̈ike ku gɛ̈m ɣa kuɔɔny cïn tɛ̈ bäk lɛ̈u ye.3

1 Ku wɛ̈t dɛ̈t ba lɛ̈k we miɛ̈thakäi cï gam ë ku bäk puɔ̈th miɛt rin cï wek mat kek Bɛ̈ny. Acïï rac ba käk ca gät we thɛɛr bɛn dhuɔ̈k yiic, ku ë yen abï we kuɔny tɛ̈ looi ɣɛn ye këya.

2 Tiɛtkë röt kɔc rɛc, kɔc luui cïmën jɔ̈k. Acie ŋuɔ̈t ë rot yen wïckë, wek aa wïc käjuëc kɔ̈k bäk ke looi.

3 Aa ɣook, aacie kek cï ŋuɔ̈t yic yök, rin ɣok aa Nhialic door riɛl ë Wɛ̈ike. Ku ɣok aa mit puɔ̈th piɛ̈rda yic rin cï ɣok aa kɔc Raan cï lɔc ku dɔc Jethu. Acie käk ye raan ë path looi ye tïŋ kek yeku ke ŋɔ̈ɔ̈th.

4 Na le raan ye tak lɔn bï yen pïr Nhialic nhom rin käk ye looi kɔc gup, ka cïn raan wär ɣɛn mukmuk nhom löŋ thɛɛr. Na ye kɔc pïïr, ŋuɔ̈t ɣɛn acï pïr.

5 Ɣɛn a ɣa ŋot ke ɣa la nïn kadhorou tën dhiëëth ɣa. Ɣɛn ë raan Itharel, raan dhiënh Benjamin, kuat Itharel ë gɛi. Rin muŋ löŋ nhom, ɣɛn ë raan akut Parathï.

6 Rin ye ɣɛn raan akut Parathï yen aye ɣɛn kɔc cï gam cɔl aa nɛ̈k, ku rin ye raan la cök tɛ̈ theek yen löŋ, ke ɣɛn a ɣa cïn guɔ̈p awuɔ̈c.

7 Kuat käwäär ya ŋɔ̈ɔ̈th kecït käpath, aacïï bɛ̈n cïï ye käpath.

8 Acïn këpuɔth wär ŋïny bï ɣɛn Bänydiɛ̈ Raan cï lɔc ku dɔc Jethu ŋic. Ɣɛn acï këriëëc ëbën puɔ̈l rin bï ɣɛn a raande,

9 ku ba ya tök ke ye. Rin acä lëu ba la cök ë Nhialic nhom tɛ̈ theek ɣɛn löŋ. Ku ɣɛn acï jal la cök rin cï ɣɛn Jethu gam, la cök tënë Nhialic rin ë gam.

10 Kë wiëc ë lɔn ba Raan cï lɔc ku dɔc, ku riɛl wäär jɔt ye kam kɔc cï thou ŋic. Awiëc ba ya tök ke ye ë gum ku thuɔnde yic.

11 Ku ŋääth lɔn bï ɣɛn jɔt thou yic ba pïr.

12 Acä ye lueel lɔn cï ɣɛn jal a raan la cök, aŋot wiëc apɛi ba ya raan la cök cït tɛ̈ wïc Jethu raan cï lɔc ku dɔc ye thïn.

13 Wɛ̈t lɛ̈k we akïn miɛ̈thakäi cï gam, acä ŋic lɔn le ɣɛn kë ca lëu, ɣɛn acie dɛɛi ciëën, ɣɛn ë daai tueŋ bï ya wɛ̈t aköldä yen thuuth ɣɛn ku päl käthɛɛr.

14 Ɣɛn abuɔth dhël yic apath rin bï ɣɛn arïöp yök. Ee yen ariöp bï Nhialic gäm ɣa rin kë cï Raan cï lɔc ku dɔc looi.

15 Ɣok kɔc la gam ril ɣok aa dhil luui ë dhël kënë. Ku na le kɔc kɔ̈k kamkun cïï lui ë dhël kënë, ke Nhialic yen abï ye dɛ̈t yic we.

16 Lokku tueŋ kek löŋ Nhialic cïmën wäär ŋic ɣok ye.

17 Miɛ̈thakäi cï gam biathkë ɣacök, ku piɔ̈ckë tënë kɔc käwäär ca piɔ̈ɔ̈c tënë ke buɔɔth yiic.

18 Wek aaca lɛ̈k ë kënë arak juëc, ku ëmën abɛn ber yic pïu ë nyin guɔ̈p, kɔc kɔ̈k aacie thon Jethu tim cï rïïu kɔ̈u rin bï yen ke waar adumuɔ̈ɔ̈mken yiic ë gam.

19 Aabï la pan mac rin ye kek kepuɔ̈th yiëk käk wïc guäpken. Aa nhiam käk ke bï ke cɔl ayär gup, ku aa käk pinynhom kek aa yekë tak kepɛ̈c.

20 Ku ɣook pan Nhialic yen këda. Ɣok aa tit Aluäŋdan bï bɛ̈n nhial, Bɛ̈ny Jethu Raan cï lɔc ku dɔc,

21 yen la riɛl ë yen këriëëc ëbën cɔl aa bɔ̈ yecök, abï gupkuan cï thiäŋ adumuɔ̈ɔ̈m looi bïk ɣɛr cïmën guäpde.4

1 Miɛ̈thakäi cï gam wek aa nhiaar apɛi, dɛɛtkë wepuɔ̈th ku thɛkkë Bäny. Wek aaca dak, wek aa ɣɛn cɔl amit puɔ̈u, wek aa ɣɛn cɔl anhiam.

2 Yïn Yuodia ku yïn Thintike wek läŋ, dɔ̈ɔ̈rkë, wek aa kɔc töŋ ë Bɛ̈ny.

3 Ku tënë yï raandiɛ̈n nhiaar lui kek ɣa, awiëc ba diäärkä kony rin aacï luui kek ɣɛn apɛi buk Wɛ̈t Puɔth Yam tɛk piny, keek ëbën kek raan cɔl Klemɛn ku kɔckuan kɔ̈k lui ke ɣo tɔ̈ riɛnken athör Nhialic yic, athör pïr.

4 Yakë puɔ̈th miɛt rin ye wek tök ke Bɛ̈ny. Abɛr yic, yakë puɔ̈th miɛt.

5 Yakë röt piɛ̈ŋ wël ë kamkun. Bɛ̈ny acï thiɔ̈k.

6 Acïn kë riɔ̈ɔ̈c wek, ku yakë Nhialic thiëëc rɔ̈ɔ̈kdun yic käk wiëckë ke, yakë thiëc ë puɔ̈n path akölaköl.

7 Ku dɔ̈ɔ̈r Nhialic cie deet yic raan ë path, abï we kony bäk cïï ye diɛɛr ku cäk riɔ̈c käril we yök yiic, ke we ë tök kek Raan ci lɔc ku dɔc Jethu.

8 Wɛ̈t cï jal döŋ ba lueel miɛ̈thakäi, yakë ke tak käpath, käk ye raan ëbën nhiaar, käk ye we leec thïn, käk yith thiek yiic, käk la cök ku lek gɛi, käk nhiar ke raan ëbën.

9 Wek aa ŋic käwäär ca piɔ̈ɔ̈c tënë we, ku käk cäk piŋ ke ya lueel ku tiɛ̈ŋkë ɣɛn ke luɔɔi ke. Këya, biathkë luɔidiɛ̈ yic, ku Nhialic yen dɔ̈ɔ̈r gam abï rëër ke we.

10 Piɛ̈rdiɛ̈ yic kek Bɛ̈ny, ɣɛn acï puɔ̈u miɛt rin tɛ̈dïït cäk nɔ̈k ku bɛnkë ɣɛn bɛn nyuɔ̈th tɛ̈duun muk wek ɣa thïn. Ku acie rin cï wek kɔ̈ɔ̈c we cïï wenhïïm yïk ɣɛn, ee rin cïn wek riɛl.

11 Ɣɛn aacïï kënë luel rin cï wek ɣa päl wei, aa käk rɛ̈ɛ̈r kek ɣɛn kek aaca ŋiɛ̈c rot.

12 Alëu ba pïr ë path tɛ̈ cɔk ɣɛn la kälik, kuɛth ku cɔk aa thöŋ tënë ɣa, jiɛɛk ku ŋɔ̈ɔ̈ŋ aya, aa thöŋ.

13 Kuat kë ya looi ëbën, aya looi riɛl ye Raan cï lɔc ku dɔc gäm ɣɛn.

14 Ku apath apɛi yen wɛ̈t cï wek ɣa kony atɛrkiɛ̈ yiic.

15 Wek kɔc gen Pilipi aŋiɛckë apath, lɔn wäär jiël ɣɛn Mathedonia nïn tueŋ wäär piööc Wɛ̈t Puɔth Yam, wek aa we kɔc cï gam ɣa kony. Wek aa we ye kɔ̈ɔ̈c kek ɣɛn käpiathkiɛ̈ ku kärackiɛ̈ yiic.

16 Agut cï wäär cɔk ɣɛn rëër Thethalonika wek aacï kuɔɔnydun bɛ̈n aa tuɔ̈c ɣɛn ëmën ku ëmën.

17 Acie ku bäk ɣa muɔɔc yen wiëc, ee dɔ̈c ye yök tɛ̈ muɔɔc raan kɔc yen awiëc ba juak yic.

18 Käk wiëc aaca yök, ku aa juëc apɛi. Kuat käk wiëc ëbën aacï Epaprodituth bɛ̈ɛ̈i tënë ɣa. Aa cït tol adöŋ ŋïr ye took luaŋ ë Nhialic, ajuër cï Nhialic gam ku cɔl ye amit puɔ̈u.

19 Ku Nhialic abï we gäm käk wiëckë ë käkken juëc yiic, käk ye ke yök rin Raan cï lɔc ku dɔc Jethu.

20 Bï Nhialic Wäda aleec akölaköl! Yenakan.

21 Miäthkë kɔc cï gam, kɔc Raan cï lɔc ku dɔc Jethu. Miɛ̈thakäi rɛ̈ɛ̈r kek ɣɛn aa we muɔ̈ɔ̈th.

22 Kɔc cï gam ëbën ë tɛ̈në agut kɔc lui pan Bɛ̈nyŋaknhom Cithɛ̈r aa we muɔ̈ɔ̈th aya.

23 Athiɛɛi ë Bänyda Jethu raan cï lɔc ku dɔc, abï ya rëër kek we ëbën.AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE