LUKE


1

1 Tënë Thiöpiluth, cït tɛ̈ ye piɛ̈ŋ ye, acï kɔc juëc them bïk käk cï röt looi kamkua gɔ̈t.

2 Aacï gɛ̈t käk cï kɔc cï ke tïŋ, ku kɔc lui wɛ̈t Nhialic lɛ̈k ɣo tɛ̈wäär jɔɔk käkkä röt.

3 Këya, Bänydiɛ̈, wën cï ɣɛn käk cï röt looi muk cök tɛ̈wäär jɔɔk kek röt, aca tak ba ke gɔ̈t apath tënë yï,

4 rin bï yïn käjuëc cï piɔ̈ɔ̈c tënë yï jäl ŋic lɔn cïï kek ye lueth.

5 Wäär ye Ɣërot bɛ̈nyŋaknhom pan Judia, raan käk Nhialic cɔl Dhäkaria ë tɔ̈ thïn, ku yeen ë ye raan akut kɔc käk Nhialic cɔl Abija, ku yeen ë la tiŋden cɔl Elithabeth, nyɛn kuat Aron.

6 Dhäkaria ku Elithabeth aake ye kɔc path tënë Nhialic, rin keek aake rɛ̈ɛ̈r ke cïn gup awuɔ̈c ke thek lööŋ Nhialic.

7 Ku keek aake cïn mïth rin Elithabeth ëcïï dhiëth, ku keek aake cï dhiɔp kedhie aya.

8 Naɣɔn akäl tök, yen ke kuëër kɔc akut Dhäkaria bïk luui luaŋ Nhialic,

9 ke kɔcken akut cuɛt gɛk, go lööny tënë ye bï ya yen la adöŋ ŋïr took ariäk nhom luaŋ Nhialic. Go la luɛɛk.

10 Ku tɛ̈wën took yen adök luɛɛk, ke kɔc juëc awën cï guëër aake rɔ̈ɔ̈k aɣeer.

11 Kaam wën, ka atuny Nhialic nyuth rot ye ke kääc lɔŋ cuëc ariäk nhom tɛ̈wën took yen adöŋ ŋïr thïn.

12 Tɛ̈wën tïŋ Dhäkaria ye, go riɔ̈ɔ̈c apɛi ku muum nhom.

13 Go atuny Nhialic lɛ̈k ye, “Dhäkaria! Duk riɔ̈c, rɔ̈ɔ̈kdu acï Nhialic piŋ, ku ëmën tiɛŋdu Elithabeth abï manh moc yök. Na la dhiëëth, ka bï cɔl Joon.

14 Wek aabï puɔ̈th miɛt wedhie wek tiɛŋdu tɛ̈ le ye dhiëëth. Ku kɔc juëc aabï puɔ̈th miɛt ke we aya,

15 rin yeen abï ya raan töŋ ril kam kɔc käk Nhialic tïŋ. Ku yeen acïï bï ya dek kuat muɔ̈n la yic luɔu. Ku yeen abï Wëi Nhialic la yeguɔ̈p ke cɔk ŋoot man yäc,

16 ku yeen abï kɔc Itharel cɔl adhuk Nhialic Bänyden.

17 Abï kaŋ tuɔ̈l tënë Bɛ̈ny kek riɛl thöŋ cïmën riɛl Nhialic wäär tɔ̈ tënë Elija. Ku Joon abï wärken ë mïth cɔl anhiar miɛ̈thken. Ku kɔc ril nhïïm ëmën cie wɛ̈t Nhialic ye piŋ, aabï kenhïïm waar. Ku këya, yen ë tɛ̈ cï Joon kɔc cɔl aa guiir röt thïn rin bɛ̈n Bänyda.”

18 Go Dhäkaria lueel tënë atuny Nhialic ëlä, “Ba ŋic këdë lɔn bï kënë rot looi? Ɣɛn acï dhiɔp ku tiɛŋdiɛ̈ acï dhiɔp aya.”

19 Go atuny Nhialic dhuɔ̈k ye, “Ee ɣɛn Gabriɛl, rɛ̈ɛ̈r Nhialic lɔ̈ɔ̈m ku ɣɛn acï tooc ba yï bɛ̈n lɛ̈k wɛ̈t puɔth kënë.

20 Rin këc yïn wɛ̈t ca lueel gam, yïn abï rëër yï cie jam, ɣet tɛ̈ bï kënë rot kaŋ looi akölden bï yen rot looi ke cït tɛ̈de.”

21 Tɛ̈n awën, kɔc aake tit Dhäkaria ke cï gäi kë rëër yen luaŋ Nhialic apɛi këlä.

22 Nawën le bɛ̈n bei ke cïï jam, gokë ŋic lɔn le yen kë cï rot nyuɔ̈th ye, tɛ̈wën ye yen nyuuth yecin ku cïï jam.

23 Nawën la nïn luui Dhäkaria luaŋ Nhialic thök, ke dhuk paande.

24 Nawën ke tiɛŋde Elithabeth yök meth, ku jɔl rëër baai pɛ̈i kadhiëc ke cie la aɣeer.

25 Ku jɔl ya lueel, “Nhialic acï kënë looi tënë ɣa bï piathde nyuɔ̈th ɣa, ku acï kë ye ɣa dhɔ̈l guɔ̈p rin cï ɣɛn rol jal nyaai!”

26 Tɛ̈wën ye pɛ̈i Elithabeth dätem, ke Nhialic tooc atuɔ̈nyde Gabriɛl gen Nadharet tɔ̈ pan Galilia,

27 tënë nyan bïm cɔl Maria, ku ë thiɛɛk mony cɔl Jothep, raan dhiënh Bɛ̈nyŋaknhom Debit.

28 Go atuny Nhialic bɛ̈n tënë ye ku lueel ëlä, “Madho, yïn athiäŋ dhëëŋ Nhialic. Bänyda atɔ̈ ke yï!”

29 Go Maria riɔ̈ɔ̈c ku muum nhom wën piŋ yen wëlkä, ku thööŋ yepuɔ̈u käk tɔ̈ ë wɛ̈t kënë yic.

30 Go atuny Nhialic lueel tënë ye, “Duk riɔ̈c Maria, yïn anhiɛɛr Nhialic.

31 Yïn abï meth yök, manh moc. Ku na la dhiëëth ka ba cäk ke cɔl Jethu.

32 Abï ya raandït apɛi Nhialic nhom. Ku abï cɔl Wën Nhialic Madhɔl. Ku Nhialic Bänyda abï bääny Debit wundït yiëk ye,

33 ku abï ya bɛ̈ny pan yï Jakop akölriëëc ëbën, ku bäänyde acïï bï thök alanden!”

34 Go Maria lueel tënë atuny Nhialic, “Bï rot looi këdë. Ɣɛn ë nyɛn bïm këc thiaak?”

35 Go atuny Nhialic bɛn lɛ̈k ye, “Wëi Nhialic abï lööny yïguɔ̈p ku riɛlde abï bɛ̈n yïnhom. Manh thin dhëŋ ba dhiëëth abï cɔl Wën Nhialic.

36 Ku dɛ̈t akïn aya, molɛ̈n Elithabeth cï dhiɔp acï meth jäl yök cɔk a wäär ye ye tïŋ ke ciɛ̈t cï rol. Päike aa dätem ëmën.

37 Rin ŋic Nhialic käŋ looi ëbën. Acïn kë gök ye.”

38 Go Maria lueel, “Ɣɛn alony Bänyda, abï looi tënë ɣa cïmën wɛ̈tdu.” Go atuny Nhialic jäl.

39 Nawën nïn lik cök, ke Maria lööny dhöl ke cïn gääu bï la pan yï Dhäkaria rɛ̈ɛ̈r tɛ̈thöny pan Judia.

40 Ku ler pan Dhäkaria ku muɔ̈th Elithabeth.

41 Kaam wën piŋ Elithabeth Maria ke muɔ̈th ye, ke manh liɛc yen riäŋ yeyic. Ku go Wëi Nhialic guɔ lööny yeguɔ̈p.

42 Ku lueel röldït tënë Maria, “Yïn aye leec diäär yiic ëbën, ku lec manh yänydu.

43 Yeŋö thieek ɣayic abï man Bänydiɛ̈ ɣa bɛ̈n neem?

44 Kaam wën piŋ ɣɛn yïröl yï muɔ̈th ɣa, ke manh tɔ̈ ɣayic mit puɔ̈u ku le nyooŋ-nyooŋ.

45 Yïn amit guɔ̈p rin cï yïn wɛ̈t Bänyda gam, lɔn bï wɛ̈t cï lɛ̈k yï rot tiɛɛŋ!”

46 Go Maria lueel, “Yïn Bänyda yïn apiaany ɣapuɔ̈u,

47 ku ɣɛn acï puɔ̈u miɛt tënë Nhialic pïr ɣɛn,

48 rin cï yen aluɔnyden cie kuɛ̈ɛ̈c nhom lieec. Ku akölë le tueŋ, riëëc ëbën abä leec rin cï Nhialic ɣɛn dɔɔc,

49 rin cï Nhialic Madhɔl kädït looi tënë ɣɛn. Yen aril ku adhëŋ.

50 Ku yeen alir puɔ̈u tënë kuat raan ëbën, kuat riɔ̈c ë yeen.

51 Nhialic acï kɔc bäŋ nhiam thiäi pinynhom köŋden ril.

52 Ku acï bäny ril piɛ̈k piny thɔ̈cken nhïïm, ku jɔt kɔc cïï nhiam cie kuɛ̈ɛ̈c nhïïm nhial.

53 Ku ee kɔc ŋɔ̈ŋ wïc käŋ, yiëk käjuëc ku nyiëŋ ajiɛɛk.

54 Ku acï wɛ̈tden cï thɔ̈n wärkuan dït tiɛɛŋ nhom ku kony aluɔɔnyke, kɔc Itharel.

55 Cïmën wäär cï yen ye lɛ̈k wärkuan dït, Abaram ku mïth cï lɔ̈k dhiëëth!”

56 Ku jɔl Maria rëër kek Elithabeth tɛ̈cït pɛ̈i kadiäk ku dhuk panden.

57 Nawën ke pɛ̈i Elithabeth thök, ku dhiëëth manh moc.

58 Nawën piŋ kɔc akeu nhom ku kɔc ruääi ke ye lɔn cï Nhialic ye lieec, ke mit puɔ̈th apɛi. ]59 Nawën aköl ye nïn bɛ̈t, ke kɔc bɔ̈ bï meth bɛ̈n ŋoot. Ku wïckë bïk cäk rin wun Dhäkaria.]60 Go man kuec ku lueel, “Acɔl Joon.”

61 Gokë lueel tënë ye, “Acïn raan ruääi ke we cï cäk ë rinkä.”

62 Ku nieukë wun nyin, ku thiëckë tɛ̈ bï yen meth cäk thïn.

63 Go Dhäkaria agen gɛ̈tgɛ̈t cɔɔl ku gɛ̈t, “Acɔl Joon.” Gokë gäi ëbën.

64 Ku kaam thiin awën ke go ŋiɛc jam ku leec Nhialic.

65 Go kɔc thiääk ke ke gäi, ku thiëi wëlkä pan Judia yic, ku ye kɔc ëbën jam ë ke.

66 Ku kuat raan cï wëlkä piŋ ë gäi ku lueel, “Manhë, bï jäl yiëndë aköldä?” Rin ë yic, riɛl Bänyda arɛ̈ɛ̈r kek ye.

67 Go Wëi Nhialic lööny Dhäkaria guɔ̈p, ku lueel maany cï Nhialic nyuɔ̈th ye ëlä,

68 “Lecku Bɛ̈ny, Nhialic Itharel! Rin cï yen bɛ̈n bï kacke bɛ̈n luɔ̈k.

69 Ku cɔl raan pïr ɣo atul ɣön Debit aluɔnyde.

70 Wɛ̈tde acï kɔc käkke tïŋ lueel thɛɛr,

71 lɔn bï yen ɣo kony alɛikua ku kɔc man ɣo.

72 Acï Nhialic lueel lɔn bï yen wärkuan dït lieec, ku muk lɔ̈ŋ ë dɔ̈ɔ̈r cï yen määth dɔm ke ke nhom.

73 (73-74) Cïmën cï yen mël kuëŋ tënë Abaram wädïtda,

74 (-)

75 tɛ̈ ɣer ɣok puɔ̈th ku lok cök yenhom akölaköl tɛ̈ pïïr ɣok.

76 Ku yïn manhdiɛ̈, yïn abï ya raan käk Nhialic tïŋ, yïn abï la tueŋ yenhom ba dhöl la guiir tënë yeen.

77 Ba lɛ̈k kɔc tɛ̈ bï kek pïr akölriëëc ëbën yɔ̈k thïn, tɛ̈ pɛ̈l adumuɔ̈ɔ̈mken piny.

78 Nhialic alir puɔ̈u, ku yen abï raan cït ruɛl cɔl abɔ̈ pinynhom.

79 Ku yeen abï ruɛl tënë kɔc tɔ̈ muɔ̈ɔ̈th yic, rɛ̈ɛ̈r thou yic, bïk dhöl ye kɔc dɔ̈ɔ̈r ke Nhialic jäl yök.”

80 Ku Joon acï jäl dït ku yïk Wëi Nhialic riɛl dït. Ku pïïr roor tɛ̈ cïï ceŋ ë rot ɣet aköl tul yen Itharel nhom.
2

1 Bɛ̈nyŋaknhom cɔl Cithɛ̈r ëcï wɛ̈t lueel bï kɔc bɛ̈ɛ̈i mɛc ke kueen.

2 Ku kën yen ë tɛ̈ jɔɔk kuɛ̈n ë kɔc rot tɛ̈wäär ye Kuirino bɛ̈ny pan Thiria.

3 Go raan ëbën la bï la gɔ̈t rin, ŋɛk pan wundït ku ŋɛk pan wundït.

4 Go Jothep jäl Nadharet tɔ̈ Galilia bï la gen Bɛ̈nyŋaknhom Debit, tɔ̈ pan Judia cɔl Bethalem, rin ye yen raan dhiënh Debit.

5 Acï la bïk riɛnken la gɔ̈t kek Maria wïc kacken bïk gäm ye, ku ë liac.

6 Tɛ̈wën rëër kek Bethalem, ke nïn bï Maria dhiëth thök.

7 Ku dhiëëth wënde, ku der kɔ̈u alath ku tɛ̈ɛ̈u diaany yic wën liiu tënë anïïn ɣön jɔ̈ɔ̈l.

8 Ku kɔc biöök aake rɛ̈ɛ̈r pan wën, ku aake ruu tiɛ̈t ë thäkken.

9 Kaam wën ka atuny Nhialic tul kelɔ̈m ku ruel ɣɛr Nhialic kekɔ̈th bï ke riaal. Gokë riɔ̈ɔ̈c apɛi.

10 Go atuny Nhialic lɛ̈k ke, “Duɔ̈kkë riɔ̈c, ee wɛ̈t path yen alɛ̈k we, wɛ̈t bï thäi ëbën puɔ̈th miɛt thïn.

11 Rin akölë, gen Debit tɛ̈n, Bɛ̈ny Pïr kɔc acï dhiëëth, ku yen ë Raan cï Nhialic lɔc ku dɔɔc.

12 Ku abäk ŋic këlä, wek aabï meth yök, manh cï der kɔ̈u alath, ku acï tɔ̈ɔ̈u gɔl cök.”

13 Kaam awën ka atuuc juëc kɔ̈k mɛt röt thïn ku leckë Nhialic ku luelkë,

14 “Yeku Nhialic door, Aciëŋ tɔ̈ nhial, ku dɔ̈ɔ̈r pinynhom tënë kɔc nhiɛɛr.”

15 Nawën cï atuuc juëckä dhuk nhial, go kɔc awën lueel kamken, “Lok Bethalem buk käk cï lɛ̈k ɣo la tïŋ, ku käk cï Bänyda nyuɔ̈th ɣo.”

16 Gokë la ke ban kekɔ̈th, ku yökkë Jothep kek Maria ku Meth ke cï tääu gɔl cök.

17 Nawën tïŋ abiök meth, ke lëk kɔc ëbën käwën cï atuny Nhialic lueel ë riɛnke.

18 Go kɔc cï wël kɔc abiök piŋ gäi apɛi.

19 Go Maria wëlkä ëbën piŋ apath, ku muk ke yepuɔ̈u.

20 Go kɔc abiök awën dhuk ke lec Nhialic, rin käk cïk piŋ ku tïŋkë ke, kecït tɛ̈wäär cï atuny Nhialic lɛ̈k ke.

21 Nawën aköl ye nïn bɛ̈t, aköl yen bï ye ŋoot, go cäk ke cɔl Jethu, rin wäär kek cï atuny Nhialic lueel wäär ŋot këc Maria liëc ë ye.

22 Nawën cï nïn thiärŋuan thök cït löŋ Mothith, ke Jothep kek Maria la luaŋ Nhialic Jeruthalem bïk meth la nyuɔɔth,

23 cïmën löŋ cï Mothith nyooth thɛɛr ëlä, “Manh moc, ku ye kaai abï juɛ̈r Nhialic.”

24 Ku keek aya aacï kuɔ̈r karou juaar cïmën löŋ Bɛ̈ny.

25 Ku mony cɔl Thaimon ë ciëŋ Jeruthalem, ku ë raan path apɛi ku ë riɔ̈c Nhialic. Ku ë tit Raan Pïr kɔc Itharel, ku Wëi Nhialic ë tɔ̈ yeguɔ̈p.

26 Ku ëcï Wëi Nhialic lɛ̈k ye lɔn cïï yen bï kaŋ thou, tɛ̈ këc yen Raan cï Nhialic lɔc ku dɔɔc kaŋ tïŋ.

27 Nawën ɣɛ̈th Maria ku Jothep Jethu luaŋ Nhialic, bïk kë ye löŋ Mothith lueel la looi, ke tɛ̈ɛ̈u Wëi Nhialic Thaimon puɔ̈u bï la luaŋ Nhialic aya.

28 Go Thaimon Jethu jɔt ku leec Nhialic ku lueel,

29 “Ee yïn Bɛ̈ny, yïn acï wɛ̈tdu tiɛɛŋ nhom, jɔl aluɔnydu puɔ̈l bï jäl, ke cï la läŋ.

30 Tɛ̈ bï yïn kacku kuɔny thïn aca tïŋ nyiɛ̈nkiɛ̈,

31 ku aca guiir thɛ̈i nhom

32 ku ee piny mer bï kɔc cie kɔc Itharel käŋ tïŋ ku bï Itharel thändu aleec thïn.”

33 Kaam wën kɛ̈ɛ̈c Jothep kek Maria ke cï gäi wël lueel Thaimon rin meth Jethu,

34 go Thaimon ke dɔɔc ku lueel tënë Maria, “Yen manh kënë acï Nhialic lɔc bï kɔc juëc Itharel muɔ̈r ku pïïr kɔc kɔ̈k. Ku yeen abï ya raan bï wɛ̈t Nhialic nyuɔɔth, ku abï kɔc juëc wël rɛc aa luɛɛl yeguɔ̈p.

35 Ku yïn Maria, yïn abï reem puɔ̈u ciɛ̈t yï cï gut pal, bï wɛ̈t tɔ̈ kɔc juëc puɔ̈th jäl ŋic thïn.”

36 Ku tiŋ käk Nhialic tïŋ cɔl Ana ë tɔ̈ thïn, ku ë ye nyan mony cɔl Panuel, raan dhiënh cɔl Acer kuat Itharel yic. Ana ëcï dhiɔp apɛi, ku ëcï thiaak ku rëër kek muɔnyde run kadhorou ku thou muɔnyde.

37 Ku jɔl Ana lɔ̈k rëër ke ye lëër ruɔ̈ɔ̈n thiärbɛ̈t ku ŋuan. Ëcie jäl luaŋ Nhialic, ë ye cool ku ruu ke loi käk Nhialic, ku röök ku theek miëth.

38 Ku akölë guɔ̈p acï rot mät kɔc wën, ku leec Nhialic ku lueel wɛ̈tde rin meth, tënë kɔc ye tiit lɔn bï Nhialic thänden Itharel wɛ̈ɛ̈r bei.

39 Nawën cïk këriëëc ëbën jäl looi cïmën löŋ Nhialic, ke Maria ku Jothep dhuk Galilia Nadharet panden.

40 Ku jɔl Jethu dït ku ril apɛi, ku ŋic käŋ ku dɔɔc Nhialic.

41 Ruɔ̈ɔ̈n ëbën Jothep kek Maria aake ye la Jeruthalem rin Yandït Ayum cïn yic luɔu.

42 Naɣɔn cï run Jethu jäl aa thiäär ku rou, ke cath ke ke bïk la yai yic Jeruthalem.

43 Nawën cï yai thök ke dhuk ciëën, ku kuckë lɔn cï Jethu döŋ geeu,

44 ë cïk tak lɔn ciɛth yen ke kɔc kɔ̈k, ku ciɛthkë ɣet thëi. Nawën ke wïckë kam kɔc ruääi ke ke ku kɔc ŋickë.

45 Nawën cïk yök, gokë dhuk Jeruthalem bïk bɛn la wïc thïn.

46 Na aköl ye nïn diäk, ke jɔlkë yök luaŋ Nhialic Jeruthalem, ke cï nyuc kam kɔc piööc lööŋ Nhialic ke piŋ wɛ̈lken, ku yeke thiëëc.

47 Go kɔc ëbën gäi wën piŋ kek ye ke jam cïmën raan ŋic käŋ apɛi, ku tɛ̈ bëër yen wɛ̈lken aya.

48 Nawën tïŋkë manhden ke gɛ̈i ku lueel man, “Yeŋö manhdiɛ̈ looi yïn kënë tënë ɣo? Yïn acuk wïc apɛi ɣok wuur.”

49 Go lɛ̈k ke, “Yeŋö wiɛ̈ckë ɣa? Kuɔ̈ckë lɔn dhil ɣɛn käk ë Wä looi?”

50 Ku aa këc wɛ̈t cï lueel deet yic.

51 Go Jethu jäl ke ke ku dhukkë Nadharet, ku jɔlkë ceŋ ke ye wɛ̈lken piŋ, ku jɔl man käkkä muk yepuɔ̈u.

52 Ku jɔl Jethu dït ku ŋic käŋ apɛi. Ku Nhialic ë mit puɔ̈u tënë ye, ku yen lɔn kɔc aya.
3

1 Ɣɔn yen ruɔ̈ɔ̈n thiäär ku dhiëc ke Tiberiöth ye bɛ̈ny, ku Pilato ke ye bɛ̈nydït mac Judia, Antipäth Ɣërot ë ye bɛ̈ny Galilia ku Pilipo wämënh ë mac Ituria kek Trakonitith, ku Lithaniath ë ye bɛ̈ny Abilene,

2 ku Anath kek Kaipa aake ye bänydït käk Nhialic. Tɛ̈ɛ̈në, ke Nhialic lëk wɛ̈t Joon wën Dhäkaria tɔ̈ roor.

3 Go Joon bɛ̈ɛ̈i tɔ̈ wär Jordan yɔu kuɛny yiic ke wëët kɔc, “Pälkë luɔi kärɛc, ku calkë röt aa muɔc nhïïm, rin bï adumuɔ̈ɔ̈mkun päl piny tënë we.”

4 Cïmën cï ye gɔ̈t athör Ithaya yic raan käk Nhialic tïŋ ëlä, “Raan käkkiɛ̈ tïŋ abï këcït lɔ̈ɔ̈r gut yic bï yen kɔc caal tɛ̈de ë rot, ku lëk keek ëlä, ‘Guiɛrkë dhël ë Bɛ̈ny, luɔikë dhɔ̈lke bïk la cök.

5 Thɔ̈nykë ɣɔ̈n la tiäm piny ku dhuɔ̈kkë ɣɔn thöny nhïïm piny, ku cɔ̈kkë dhël cie yic neer, ku thɔ̈ɔ̈ŋkë dhɔ̈l la yiic ŋɔny nhïïm.

6 Ku raan ëbën, abï tɛ̈ ye Nhialic ɣook luäk thïn tïŋ!’ ”

7 Ku lëk kɔc juëc bɔ̈ tënë ye bï ke bɛ̈n muɔɔc nhïïm, “Awek dhiënh käpiɛny! Yeŋa lëk we bäk kat kërɛɛc bɔ̈?

8 Luɔikë käk ye nyooth lɔn cï wek muɔ̈l kärɛc yakë ke looi. Ku duɔ̈kkë wepuɔ̈th tɔŋ ku luɛlkë ɣok aa mïth Abaram. Alɛ̈k we lɔn alëu Nhialic bï aleelkä cɔl aaye mïth Abaram.

9 Ku ëmën yëp acï ther bï ke tiim yep, rin na ye tim cie luɔk, ka yep ku cuɛt ë mɛɛc.”

10 Go thän awën Joon thiëëc ëlä, “Na ye këya, buk ŋö looi?”

11 Go Joon bɛ̈ɛ̈r, “Raan la alɛ̈th karou, adhil tök yiëk raan cïn alath, ku raan la miëth adhil looi këya.”

12 Go kɔc ajuër kut bɛ̈n tënë ye aya bï ke bɛ̈n muɔɔc nhïïm, ku thiëckë, “Raan piööc buk ŋö looi?”

13 Go lɛ̈k ke, “Duɔ̈kkë wëëu ye lööm ë ruëëny tënë kɔc.”

14 Go apuruuk bɛ̈n ku thiëckë ëlä, “Na ɣook, buk ŋö looi?” Go lɛ̈k ke, “Duɔ̈kkë kɔc ye rum, ku duɔ̈kkë kɔc ye gaany wɛ̈t ë lueth, ku yakë puɔ̈th la yum ariɔ̈pdun yic.”

15 Go ŋäthden jäl dït, ku yekë tak lɔn nadë ke mony abï dhiɛl a Raan cï Nhialic lɔc ku dɔɔc.

16 Go Joon lɛ̈k ke ëbën ëlä, “Wek aa ya muɔɔc nhïïm pïu ë path, ku raan dït ku ril apɛi tënë ɣa abɔ̈, raan na cɔk aa warke ka cä lëu ba ke dɔ̈k. Ku ë yic ɣɛn acïï path ba lëu, ba ya aluɔnyde. Ku yeen abï kɔc kɔ̈k weyiic muɔɔc nhïïm Wëi Nhialic, ku muɔɔc kɔc kɔ̈k nhïïm ë mac.

17 Yeen acït raan muk lɔk käm ye rap kɔ̈ɔ̈m, bï rap tek thook kek miël. Ku wiiu rap ku tɔ̈u ke. Ku yɔɔt miël many cie thou.”

18 Wël kɔ̈k cït käkkä aacï Joon lɛ̈k kɔc apɛi bï yen Wɛ̈t Puɔth Yam piɔ̈ɔ̈c thïn.

19 Ku Joon ëcï Antipäth Ɣërot, bɛ̈ny Galilia jääm guɔ̈p kärɛc apɛi, rin cï yen Ɣërodia tiŋ wämënh rum bï ya tiɛŋde, ku looi käjuëc rɛc kɔ̈k aya.

20 Go Antipäth Ɣërot Joon mac, ku kënë ë kërɛɛc dɛ̈t cï mat käracken cï looi yiic.

21 Nawën cï thän awën muɔɔc nhom ëbën, ku Jethu ke cï muɔɔc nhom aya. Kaam wën röök yen ke nhial liep rot.

22 Ku bɔ̈ Wëi Nhialic yenhom kecït kuur ë dit. Ku piŋ röl Nhialic nhial ke lueel, “Yïn ë manhdiɛ̈n nhiaar. Ɣɛn amit puɔ̈u kek yï.”

23 Wäär jɔɔk Jethu piɔ̈ɔ̈cde cök, ke ruɔ̈nke aake ye thiärdiäk. Ku ë ye raan ëbën tak lɔn ë yen wën Jothep, wäär wën Ɣeli,

24 wën Mathat, wën Lebï, wën Melki, wën Janai, wën Jothep,

25 wën Matathia, wën Amoth, wën Naɣum, wën Ethli, wën Nagai,

26 wën Manth, wën Matathia, wën Themein, wën Jothek, wën Joda,

27 wën Joanan, wën Retha, wën Dherubabel, wën Cealtiel, wën Neri,

28 wën Melki, wën Adi, wën Kotham, wën Elmadam, wën Er,

29 wën Jocua, wën Eliedher, wën Jorim, wën Mathat, wën Lebï,

30 wën Thaimon, wën Juda, wën Jothep, wën Jonam, wën Eliakim,

31 wën Meliea, wën Mena, wën Matatha, wën Nathan, wën Debit,

32 wën Jethe, wën Obet, wën Boath, wën Thalmon, wën Nacon,

33 wën Aminadap, wën Admin, wën Arni, wën Ɣedhron, wën Peredh, wën Juda,

34 wën Jakop, wën Ithäk, wën Abaram, wën Tera, wën Naɣör,

35 wën Theruk, wën Reu, wën Pelek, wën Eber, wën Cela,

36 wën Kainan, wën Arpakcat, wën Cem, wën Noa, wën Lamek,

37 wën Methuthela, wën Enok, wën Jaret, wën Malaleel, wën Kenan,

38 wën Enok, wën Theth, wën Adam wën Nhialic.
4

1 Go Jethu jäl wär Jordan ke cï Wëi Nhialic la yeguɔ̈p, ku ɣɛ̈th roor tɛ̈ cïï ceŋ,

2 tɛ̈ cï jɔŋrac ye bɛ̈n la them thïn nïn thiärŋuan. Ku ëcie mïth ë nïnkä yiic ëbën, nawën cïk thök ke jɔl cɔk nɔ̈k.

3 Go jɔŋrac rot cuɔ̈t ye ku lueel, “Na ye Wën Nhialic ke lɛ̈k alel kënë bï ya ayup.”

4 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Acï gɔ̈t thɛɛr ëlä, ‘Raan acie pïr ayup ë rot.’ ”

5 Go jɔŋrac ɣäth tɛ̈thöny, ku nyuth bɛ̈ɛ̈i pinynhom ëbën nyin yic.

6 Ku lueel tënë ye, “Käkkä ëbën aacï gäm ɣa, ku alɛ̈u ba ke gäm raan ca tak.

7 Këya, na dor ɣa ka bï ya käkku ëbën.”

8 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r tënë ye, “Acï gɔ̈t ëlä, ‘Yïn abï Nhialic Bänydu door ku loi wɛ̈tde yetök!’ ”

9 Go jɔŋrac ɣäth Jeruthalem, ku tɛ̈ɛ̈u luaŋ Nhialic nhom ku lueel, “Na ye Wën Nhialic ke yï cuɛt rot piny tɛ̈mec kënë,

10 rin ëcï gɔ̈t ëlä Nhialic abä atuɔ̈ɔ̈cke lɛ̈k bïk yï tiit,

11 ku mukkë yï kecin, ba yïcök cïï cɔk dɛɛny alɛl.”

12 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Acï lueel thɛɛr ëlä, ‘Duk Nhialic Bänydu them ë path.’ ”

13 Nawën cï jɔŋrac Jethu jäl them ë dhɔ̈lkä yiic ëbën, ke nyiëëŋ piny ku pɛ̈l kaam koor.

14 Go Jethu ke tɔ̈ Wëi Nhialic yeguɔ̈p, dhuk Galilia. Go guɔ piŋ Galilia ëbën,

15 rin piɔ̈ɔ̈cde tɛ̈ ye kɔc Itharel kenhïïm mat thïn, ee ye leec raan ëbën.

16 Go Jethu jäl tɛ̈den awën ku ler gɛnden Nadharet tɛ̈wäär muk ye thïn. Nawën aköl lɔ̈ŋ, ke la tɛ̈n amat kɔc Itharel cït tɛ̈ ye luɔ̈i ye akölaköl. Nawën jɔt rot bï wɛ̈t Nhialic kueen,

17 ke gɛ̈m athör Ithaya, raan käk Nhialic tïŋ. Go athöör pet yic ku yök tɛ̈ cï ye gɔ̈t thïn këlä,

18 “Wëi Nhialic atɔ̈ ke ɣɛn rin acä lɔc, ba Wɛ̈t Puɔ̈th Yam lɛ̈k kɔc ŋɔ̈ŋ. Bɛ̈ny acä tooc ba lɛ̈k kɔc cï loony ku kɔc mac, ku kɔc rɛ̈ɛ̈r wïn jɔŋrac yic, lɔn bï keek lony, ku lɔn bï kɔc cï cɔɔr bɛn daai, ku ba lääu nhom tënë kɔc gum, bɛ̈n lɛ̈k keek.

19 Ku ba ruɔ̈ɔ̈n bï Nhialic kɔc bɔ̈ tënë yeen dɔɔc, bɛ̈n lɛ̈k keek.”

20 Ku mat Jethu athör yic ku gɛm ku nyuuc. Go kɔc ke tɔ̈ amat yic kenyïn wɛ̈l ye ëbën.

21 Go Jethu lɛ̈k ke, “Wɛ̈t cäk piŋ ca kueen athör thɛɛr wël Nhialic yic acie nhom tiɛɛŋ ya aköl.”

22 Go kɔc ke tɔ̈ thïn gäi ëbën ku leckë rin wël puɔth cï lueel. Ku yekë röt thiëëc ëlä, “Kënë, lëu bï rot looi këdë, yeen cie wën Jothep?”

23 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Ee yic, wek aaba lɛ̈k kääŋ ye lueel ëlä, ‘Akïïm kɔŋ rot cɔl apuɔl,’ Ku abäk lɛ̈k ɣa ba käk cäk piŋ ke ca looi Kapernaum, looi aya gɛnda ë tɛ̈n.

24 Ku le tueŋ ku lueel, ‘Acïn kɔc käk Nhialic tïŋ ye wël yekë lueel gam panden.’

25 Ku cïmën ŋic wek ye lɔn cï Elija, raan käk Nhialic tïŋ, tiŋ lëër cɔl Dharepath kony.

26 Ku Dharepath ë ye tiŋ wundɛ̈t cɔl Thidon. Ku diäär lër Itharel aake wïc kuɔɔny wäär nɛ̈k cɔk kɔc, rin këc deŋ tuɛny run kadiäk ku abak bï cɔk dït apɛi pan Itharel. Ku Elija akëc bɛ̈n tuɔ̈c ke.

27 Ku dɛ̈t aya, wäär ye Elica raan käk Nhialic tïŋ, kɔc juëc cï tuet aake tɔ̈ pan Itharel, ku acïn atuen töŋ cï Elica bɛ̈n kony, acï bɛ̈n la kony Naman raan pan Thiria.”

28 Go kɔc ke tɔ̈ tɛ̈n amat puɔ̈th riääk ëbën wën piŋ kek wëlkä,

29 ku jɔtkë röt ku göömkë piny. Ku ɣɛ̈thkë aɣeer geeu ke yekë pïk bïk ɣɛɛt gɔt nhom tɛ̈ cï gɛu buth thïn, ku ɣɛ̈thkë agala nhom rin wïc kek ye bïk la piɛ̈k wïïr.

30 Go bak keciɛl yiic ku jiël.

31 Go Jethu la Kapernaum gen tɔ̈ Galilia, tɛ̈ ye yen kɔc piɔ̈ɔ̈c thïn aköl cïï kɔc Itharel ye luui.

32 Ku piɔ̈ɔ̈cde ëcï kɔc gɔ̈i ë tɛ̈n aya, rin käk ye lueel aa wël yith ye nyuɔɔth lɔn le yen riɛl Nhialic.

33 Naɣɔn akäl tök tɛ̈wën piööc yen, ke raan tɔ̈ kam kɔc tɛ̈n amat, ke la guɔ̈p jɔŋrac jam ke cï yeröl jɔt apɛi ëlä,

34 “Yeŋö wïc tënë ɣo Jethu raan gen Nadharet? Ca bɛ̈n ba ɣo bɛ̈n rac? Yïn aŋiɛc, yïn ë raan puɔth la cök bɔ̈ tënë Nhialic.”

35 Go Jethu jɔŋrac duɔ̈m thok piny, “Biɛtë, ku bäär bei yeguɔ̈p.” Go jɔŋrac mony awën wiɛt piny kenhïïm ku bïï bei yeguɔ̈p ke cïn tɛ̈tök cï yiëk ye.

36 Go kɔc gäi apɛi ku thiëckë röt, “Yeŋö kënë? Ye piööc yam kek riɛl Nhialic. Mony kënë ala riɛl ye yen jak yɔ̈ɔ̈k ku gamkë wɛ̈tde aya.”

37 Go lɛc ku piathde guɔ thiëi baai yic ëbën.

38 Kaam awën jiël yen tënë amat kɔc Itharel ke la pan yï Thaimon. Go man tiŋ Thaimon yök ke cï juäi göök, gokë lɛ̈k Jethu.

39 Go la ku kɛ̈ɛ̈c yelɔ̈ɔ̈m tɛ̈wën cï yen tɔ̈c thïn ku yöök juäi bï jäl. Go juäi guɔ päl piny ku looi miëth tënë ke.

40 Ye thën kënë, wën cï akɔ̈l lööny piny, ke kɔc guëër kek kɔcken tuany tënë Jethu, ku tɛ̈ɛ̈u yecin kenhïïm, gokë pial ëbën.

41 Ku bɔ̈ jakrɛc bei kɔc juëc gup ke dhiau ëlä, “Yïn ë Wën Nhialic.” Go Jethu ke yɔ̈ɔ̈k bïk cïï jam, rin ŋic kek ye lɔn ye yen Raan cï lɔc ku dɔc.

42 Naɣɔn nhiäk riɛl, akëc piny bak ke Jethu jiël baai ku le tɛ̈de ë rot. Go kɔc juëc la wïc. Nawën lek yök, gokë lɔ̈ŋ bï rëër Kapernaum ku cïï ke nyiëëŋ piny.

43 Go bɛ̈ɛ̈r, “Ɣɛn adhil Wɛ̈t Puɔth Yam rin bääny Nhialic la piɔ̈ɔ̈c bɛ̈ɛ̈i kɔ̈k yiic aya, yen ë kën tuuc ɣa ba bɛ̈n looi.”

44 Go pan Galilia kuany yic ke piööc kɔc tɛ̈n amat.
5

1 Ɣɔn akäl tök tɛ̈wën piööc Jethu wär cɔl Jenetharet yɔu, ke kɔc juëc apɛi wët bïk wɛ̈t Nhialic bɛ̈n piŋ.

2 Go riäth karou tïŋ agör yɔu ke cï amɛ̈i nyääŋ piny ku jiëlkë bïk biaiken la thuak.

3 Go Jethu thuɛɛt riän tök yic, ku ë ye riän mony cɔl Thaimon, ku lëk ye bï piɛ̈k wïïr tɛ̈thin-nyɔɔt. Ku jɔl nyuc riäi yic ku piööc kɔc.

4 Nawën cï thök ë jam, ke lëk Thaimon, “Gɛɛrkë riäthkun tɛ̈thiäŋ ku cuatkë biaikun bäk rec dɔm.”

5 Go Thaimon bɛ̈ɛ̈r, “Bɛ̈ny, ɣok aacï ruu mäi wën akɔ̈u ku acïn kë cuk dɔm. Ku na ca lueel, ka buk cuat.”

6 Ku cuɛtkë buɔi. Gokë rec juëc apɛi dɔm abï buɔi yiic duɛ̈r rɛɛt.

7 Gokë amɛ̈iken kɔ̈k tɔ̈ riän dɛ̈t yic cɔɔl bïk ke bɛ̈n kony. Gokë bɛ̈n, ku tekkë rec riäth karou yiic ku thiëŋkë kedhie abïk duɛ̈r dïïr.

8 Nawën tïŋ Thaimon kë cï rot looi, ke gut yenhiɔl piny Jethu nhom ku lueel, “Bɛ̈ny, jäl tënë ɣa, ɣɛn ë raan la guɔ̈p adumuɔ̈ɔ̈m.”

9 Rin yen Thaimon, ku kɔc awën mɛ̈i kek ye aake cï gäi rec juëc cïk dɔm.

10 Ku kɔcken cath kek ye Jemith ku Joon, wɛ̈ɛ̈t Dhubedï, aake cï gäi aya. Go Jethu lɛ̈k Thaimon, “Duk riɔ̈c, ëmën le tueŋ aa kɔc kek aaba ya dɔm.”

11 Gokë riäth ɣɔ̈c wär thok aɣeer, ku nyiëëŋkë këriëëc ëbën piny ku buɔthkë Jethu.

12 Ɣɔn akäl tök Jethu ëcï la keny gen dɛ̈t, ku raan cï tuet ë tɔ̈ thïn. Nawën tïŋ Jethu ke gut yenhiɔl piny ku lɛ̈ŋ, “Bɛ̈ny aŋiɛc alëu ba ɣa kony ba pial, kony ɣa.”

13 Go Jethu ŋääŋ nyinde tïŋ ku wïc bï kony. Ku jɔt yecin ku gɔɔt ku lueel, “Awiëc, piaalë!” Kaam thiin awën ke tuet jiël.

14 Ku cɔl Jethu ajiël ku thɔn apɛi, “Duk kënë la lɛ̈k raan dɛ̈t. Lɔɔr ku nyuɔ̈th rot raan käk Nhialic, ku bï caath, ku juar käŋ cït tɛ̈ ye löŋ Mothith ye luɛɛl thïn, bï raan ëbën ŋic lɔn cï yïn pial.”

15 Ku tɛ̈wën cï Jethu ye cak thɔn këya, ke wɛ̈t go thiëi piny abï kɔc juëc aa guëër tënë Jethu bïk piɔ̈ɔ̈cde bɛ̈n piŋ, ku kony ke bïk pial.

16 Ku ye la tɛ̈de ë rot tɛ̈ cïn yic kɔc ë rëër thïn bï la röök.

17 Naɣɔn akäl tök, ke kɔc kɔ̈k akut Parathï, ku kɔc piööc lööŋ nyuc bïk piŋ tɛ̈ piööc Jethu kɔc thïn. Ku aake bɔ̈ bɛ̈ɛ̈i yiic Galilia ku Judia ku Jeruthalem. Ku Nhialic ëcï Jethu yiëk riɛl bï kɔc tuany kony.

18 Kaam wën ke kɔc bɔ̈ ke ket raan aduany alom. Ku wïc kɔc awën ket ye bïk ɣäth ɣöt tënë Jethu.

19 Nawën cïn tɛ̈ ɣɛ̈th kek ye tënë Jethu rin cï ɣöt thiäŋ kɔc, gokë la nhial ku ŋanykë ɣöt nhom lɔŋ awën rëër Jethu thïn. Ku luɛɛckë raan aduany piny kek biɔ̈ŋde yenhom.

20 Ku wën tïŋ yen gamdït tɔ̈ ke ke, ke lueel, “Mäthdiɛ̈, adumuɔ̈ɔ̈mku aacï päl piny.”

21 Go kɔc piööc lööŋ kɔc Itharel ku kɔc akut Parathï wën rɛ̈ɛ̈r thïn, jäl tak ku luelkë kepuɔ̈th, “Yeŋa kënë Nhialic jääm guɔ̈p këlä? Yeŋa adumuɔ̈ɔ̈m päl piny, ee Nhialic ë rot.”

22 Go Jethu käk yekë tak guɔ ŋic ku lueel, “Yeŋö ye wek ye tak lɔn lueel ɣɛn lueth?

23 Ye kënɛn puɔl yic käkkä yiic ba lueel, ‘Adumuɔ̈ɔ̈mku aacï päl piny’ tɛ̈dë ke luɛɛl, ‘Jɔt rot ku cathë?’

24 Ku aba nyuɔ̈th we ëmën lɔn le Manh Raan riɛl pinynhom bä adumuɔ̈ɔ̈m päl piny.” Ku lëk raan aduany, “Alɛ̈k yï, jɔt rot ku kuany biɔ̈ŋdu ku lɔɔr baai.”

25 Go rot jɔt nyin yic kenhïïm ke dɛɛi kek ëbën, ku kuɛny biöŋden awën cï ye tääc thïn, ku ler baai ke lec Nhialic.

26 Ku jɔl kuat raan tɔ̈ thïn ëbën gäi ku riɔ̈ɔ̈ckë. Ku leckë Nhialic ku luelkë, “Ɣok aacï këdïït jäŋ gɔ̈i tïŋ ya aköl.”

27 Nawën ke Jethu jiël geeu, ku tɛ̈wën ciɛth yen ke tïŋ raan ajuër kut cɔl Lebï ke rɛ̈ɛ̈r tɛ̈den ë luɔɔi. Go Jethu lɛ̈k ye, “Buɔth ɣa.”

28 Go Lebï luɔide puɔ̈l ku buɔɔth.

29 Nawën ke Lebï loi miëth paande bï yen Jethu gɔɔŋ. Go kɔc juëc bɛ̈n, kɔc ajuër kut ku kɔc kɔ̈k, ku nyuuckë ke ke bïk mïth.

30 Go kɔc akut Parathï ku kɔcken piööc lööŋ la ŋoomŋoom ku luelkë tënë kɔc Jethu buɔɔth, “Yeŋö ye wek mïth ku dɛ̈kkë kek kɔc ajuër kut, ku kɔc la gup adumuɔ̈ɔ̈m?”

31 Kaam wën piŋ Jethu ë wɛ̈t kënë, ke lɛ̈k ke, “Acie kɔc puɔl kek akïïm wïc, aa kɔc tuany.

32 Ɣɛn akëc bɛ̈n ba kɔc ye tak lɔn puɔth kek bɛ̈n kony. Ɣɛn acï bɛ̈n bï kɔc rɛc la gup adumuɔ̈ɔ̈m kepuɔ̈th dhuɔ̈k ciëën.”

33 Gokë bɛn lueel tënë ye, “Kɔc Joon buɔɔth aa lac thek ë miëth ku röökkë. Ku aye kɔc akut Parathï buɔɔth looi aya, ku kɔckun yï buɔɔth aa mïth ku dëkkë.”

34 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r ku lueel, “Yakë wïc bï kɔc cï bɛ̈n ruääi yic rëër ke cïï mïth? Acie tɛ̈de! Na rɛ̈ɛ̈r raan thiëk ke ke, ka cïk loi këya.

35 Aköl bï athiëëk dɔm ku nyiɛɛi keyiic, yen aköl bï kek thek.”

36 Ku ben Jethu kääŋ dɛ̈t bɛn thɔ̈ɔ̈th aya tënë ke, “Acïn raan bï abaŋ alath rɛt wei alanh yam kɔ̈u bï la buɔ̈ɔ̈p ë dhiäth alath kɔ̈u.

37 Ku acïn raan bï muɔ̈n abiëc ë yam puɔ̈k töny thɛɛr yic. Na looi këya, ke muɔ̈n abiëc yam abï töny puɔ̈t yic, ku muɔ̈n abiëc abï luuŋ wei ku töny abï kuɛm.

38 Acie këya, muɔ̈n abiëc yam adhil puɔ̈k ë töny yam yic.

39 Ku acïn raan wïc bï muɔ̈n abiëc yam dek tɛ̈ cï yen muɔ̈n abiëc cï ceŋ kaŋ dek, abï lueel, ‘Muɔ̈n abiëc cï cieŋ aŋuɛ̈ɛ̈n.’ ”
6

1 Naɣɔn aköl cïï kɔc Itharel ye luui, Jethu kek kɔcken ye buɔɔth aake cath ke kuany dhël yic kam dum. Go kɔcken ye buɔɔth rap thoŋ ku koikë ke kecin, ku camkë ke.

2 Go kɔc akut Parathï kɔ̈k lueel, “Yeŋö ye wek luui aköl cï löŋdan Itharel pëën bï kɔc cïï ye luui thïn?”

3 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Këckë kë cï Debit looi wäthɛɛr kaŋ kueen? Wäär nɛ̈k cɔk ye kek kacke,

4 go la luaŋ Nhialic ku lööm ayum yaath cï tɔ̈ɔ̈u tënë Nhialic ku ciɛm, ku gɛ̈m kacke aya bïk cam. Ku ayum kënë ëcï lɔ̈ŋda pëën bï kuat raan ë path cïï cam. Ee raan käk Nhialic yen ë ye cam ë rot.”

5 Ku wit Jethu wɛ̈tde ëlä, “Manh Raan ë bɛ̈ny këriëëc ëbën agut aköl lɔ̈ŋ.”

6 Naɣɔn aköl dɛ̈t, aköl cïï kɔc ye luui ke Jethu la tɛ̈n amat kɔc Itharel ku piööc. Ku mony cï cin cuëc ruai ë tɔ̈ thïn.

7 Go kɔc kɔ̈k piööc lööŋ Mothith, ku kɔc kɔ̈k akut Parathï ke tɔ̈ thïn wïc bïk tïŋ, lɔn bï Jethu mony kënë kony bïk la luɔm, rin cï yen ye kony aköl cïï kɔc ye luui.

8 Ku Jethu ë ŋic kë tɔ̈ kepuɔ̈th, go lɛ̈k mony awën cï cin ruai, “Jɔt rot ku bäär tueŋ tɛ̈n kɔc nhïïm.” Go bɛ̈n ku kɛ̈ɛ̈c.

9 Go Jethu ke thiëëc, “Yeŋö ye lɔ̈ŋda päl ɣo buk looi aköl cïï kɔc ye luui? Ye këpath aye kërac, bï raan kony bï pïr, kua pɛ̈l wei bï thou?”

10 Ku döt ke ëbën ku lëk mony awën cï cin ruai, “Nyoth yïcin.” Go yecin nyooth. Go ciɛɛnde piath.

11 Tɛ̈ɛ̈në, go kɔc ater Jethu puɔ̈th riääk apɛi, ku matkë kë bïk looi tënë ye.

12 Naɣɔn akäl tök ë nïnkä yiic, ke Jethu la gɔt nhom tɛ̈ cïï ceŋ bï la röök, ku jɔl ruu röök tënë Nhialic.

13 Nawën bak piny ke cɔl kɔcken ye buɔɔth, ku kuany raan thiäär ku rou keyiic ku ciëk ke ke cɔl atuuc.

14 (14-16) Kɔc ke cï kuany ayï, Thaimon (cï Jethu bɛ̈n cäk ke cɔl Pïtɛr), Andria (mɛ̈nh koor ë Thaimon), Jemith, Joon, Pilipo, Bartholomeo, Lebï, Thomath, Jemith wën Alpawuth, ku Thaimon (raan la puɔ̈u ater), Juda wën Jemith ku jɔl a Juda Ithkariöt, raan wäär cï Jethu bɛ̈n luɔm bï dɔm.

15 (-)

16 (-)

17 (17-18) Go Jethu bɛ̈n piny ku kɛ̈ɛ̈c tɛ̈thöŋ nhom gɔt cök kek kɔcken ye buɔɔth, ku kɔc juëc kɔ̈k ke bɔ̈ Judia ku Jeruthalem. Ku kɔc bɛ̈ɛ̈i kɔ̈k tɔ̈ wärkɔ̈u cïmën Tire ku Thidon, aake cï bɛ̈n bïk bɛ̈n piŋ piööc Jethu, ku bï ke bɛ̈n kony tuɛny tɔ̈ kegup. Ku kɔc ke la gup jakrɛc aake cï bɛ̈n aya go Jethu ke kony.

18 (-)

19 Ee wïc kuat raan ëbën bï gɔɔt, rin riɛl yen kɔc kony bïk pial ë ye yök yeguɔ̈p ë path tɔ̈ cï ye gɔɔt.

20 Go Jethu yenhom wɛ̈l kɔcken ye buɔɔth ku lueel, “Wek aa mit gup wek kɔc ŋɔ̈ŋ, rin ye bääny Nhialic këdun!

21 Wek aa mit gup wek kɔc nɛ̈k cɔk ëmën, rin wek aabï kuɛth aköldä! Wek aa mit gup wek kɔc dhiau ëmën, rin wek aabï dɔl.

22 Wek aa mit gup tɔ̈ mɛɛn week, ku cop week wei ku lat week, ku yekë kuec week ciɛ̈t yakë jakrɛc rin ye wek kackiɛ̈ ɣɛn Manh Raan!

23 “Wäthɛɛr wärken dït aake cï käk cït käkkä looi tënë kɔc käk Nhialic tïŋ. Këya, tɛ̈ looi käkkä röt tënë week, ke we mit puɔ̈th rin wek aabä ariöpdït yök tënë Nhialic.

24 Tɛ̈ rɛɛc yen thïn tënë week, wek kɔc cï jak ëmën, rin cï wek pïr path yök thïn.

25 Tɛ̈ rɛɛc yen thïn tënë week, wek kɔc cï kuɛth ëmën, rin wek aabï cɔk nɔ̈k. Ku tɛ̈ rɛɛc yen thïn tënë week, wek kɔc dal ëmën, wek aabï tɔ̈u tiɔp nhom ku dhiaaukë!

26 Ku tɛ̈ rɛɛc yen thïn tënë we tɛ̈ bï kɔc ëbën jam käpath ë riɛnkun, rin wärken dït aake ye jam këlä, wäthɛɛr tënë kɔc aa lueth röt cɔl aye kɔc käk Nhialic tïŋ.

27 “Ku wek alɛ̈k kënë wek kɔc piŋ wɛ̈lkiɛ̈, Nhiarkë kɔc atɛrdun, ku yakë käpath looi tënë kɔc man we.

28 Thiëc Nhialic bï kɔc ye wïc diɛ̈t yï yök kërac dɔɔc, ku rɔ̈ɔ̈k rin kɔc yï bui.

29 Tɛ̈ maŋ raan yïgëm, ke wɛ̈l gëm dɛ̈t aya. Këya cïmën ë kënë, na wïc raan alath tënë yï ke duk pën alanh dɛ̈t aya.

30 Na wïc raan këdäŋ tënë yï ke gäm ye, ku duk raan cï këdu nyaai thiëc bï cool tënë yï.

31 Loi këpath tënë kɔc kɔ̈k cïmën nhiɛɛr yïn këpath bï looi tënë yï aya.

32 “Na ye ke nhiaar kɔc nhiar yï kepɛ̈c, ke yï yök lɛc Nhialic? Ayï kɔc kärɛc looi aa nhiar kɔc nhiar ke aya.

33 Ku na ye käpath looi tënë kɔc käpath looi tënë yï kepɛ̈c, ke yï yök lɛc Nhialic? Ayï kɔc kärɛc looi aa käpath looi tënë kɔc nhiar ke.

34 Ku na ye këdu gam tënë raan ye ŋɔ̈ɔ̈th ciɛ̈t bï cuɔ̈ɔ̈t aköldä, ke Nhialic mit puɔ̈u tënë yï? Agut kɔc kärɛc looi aa käkken gäm kɔc rɛc kɔ̈k cït ke, rin ye kek ye tak ciɛ̈t käkken bï dhuɔ̈k ke ëbën aköldä.

35 Na ye këya, nhiar kɔc atɛrdu, ku loi käpath tënë ke. Yakë käkkun gam ë path ku duɔ̈kkë ye ŋɔ̈ɔ̈th lɔn bï we cuɔ̈ɔ̈t. Wek abä acutdït apɛi yök. Ku wek aabï ya mïth Nhialic Madhɔl, rin alir puɔ̈u tënë kɔc ëbën, agut kɔc na cɔk këpath looi tënë ke, ke cïï ke tiŋ puɔ̈th, ku kɔc rac aya.

36 Liɛrkë puɔ̈th cïmën ye Wuurdun puɔ̈u liɛr.

37 “Duɔ̈kkë kɔc ye luɔ̈k wei bï Nhialic we cïï ye luɔ̈k wei. Duɔ̈kkë kɔc kɔ̈k ye tɛ̈m awuɔ̈c bï Nhialic we cïï ye tɛ̈m awuɔ̈c. Pälkë wɛ̈t piny tënë kɔc kɔ̈k bï Nhialic wɛ̈t päl piny tënë we.

38 Na ye kɔc kɔ̈k muɔɔc ke Nhialic abï muɔɔc aya. Abä athëmdït cïï ciɛnku lëu bïk muk yiëk yï, rin käk ye looi tënë kɔc kɔ̈k, kek aabï Nhialic looi tënë yï.”

39 Ku lëk Jethu ke kääŋ ëlä, “Lëu raan cï cɔɔr bï cɔɔr dɛ̈t thel? Cïk lëu bïk lööny adhuɔ̈m yic kedhie?

40 Acïn manh piööc dït tënë raanden piööc. Ku manh piööc na le piɔ̈ɔ̈cde thöl ka cït raanden piööc.

41 Yeŋö ye yïn kërɛɛc dït ye looi kuc, ku ye tïŋ kërɛɛc cï wämuuth looi?

42 Acïï lëu ba wämuuth wɛ̈ɛ̈t bï kërɛɛc thiin ye looi puɔ̈l, tɛ̈ cïï yïn rot kɔŋ wɛ̈ɛ̈t ba kärɛc ye looi puɔ̈l. Awëëŋkui! Kaŋkë kärɛc yakë ke looi puɔ̈l, ku abäk lëu bäk wämäthkun jäl wɛ̈ɛ̈t bïk kärɛc thii yekë ke looi puɔ̈l.”

43 Ku la Jethu tueŋ ku lueel ëlä, “Tim cï cil tɛ̈path acie luɔk mïth rɛc, ku tim cï cil tɛ̈rac acie luɔk mïth path.

44 Këya, tim aye ŋic ë miɛ̈thke. Acïï lëu ba mïth tim dɛ̈t la kuany tim dɛ̈t cök.

45 Raan path ë luui käpath, rin käpuɔth tɔ̈ yepuɔ̈u. Ku raan rac ë luui kärɛc, rin kärɛc tɔ̈ yepuɔ̈u. Wël ye ke lueel, aa käk tɔ̈ yïpuɔ̈u nyuɔɔth.

46 “Yeŋö ye wek ɣa cɔɔl, ‘Bɛ̈ny, Bɛ̈ny’ ku wek aa cie kë ca lueel ye looi?

47 Kuat raan ë bɛ̈n ku piŋ wɛ̈tdiɛ̈ ku theek ɣa ku looi,

48 acït raan cï ɣɔ̈nde ŋiɛc buth tɛ̈thöny. Nawën la aboor bɛ̈n, ku cɔk pïu ɣöt gɔ̈ɔ̈l piny, ku ɣöt cïï yic cɔk päk rin cï ye ŋiɛc buth.

49 Ku raan wɛ̈lkiɛ̈ piŋ ku cïï ɣa thek bï ke looi, acït raan ɣöt buth tɔ̈ ye aboor tëëk. Na la aboor bɛ̈n ke wit ɣöt!”
7

1 Tɛ̈wën cï Jethu kënë wïc bï lɛ̈k kɔc thöl, ke la Kapernaum.

2 Ee gen kënë raan lui pan bɛ̈ny apuruuk ë tuany, ka tiit piny. Ku bɛ̈ny ë nhiar raanden luɔi apɛi.

3 Nawën piŋ Jethu, ke toc kɔcdït Itharel bïk Jethu la thiëëc bï bɛ̈n bä aluɔnyde bɛ̈n kony.

4 Gokë la tënë Jethu ku läŋkë ku luelkë ëlä, “Apath ba bɛ̈ny apuruuk kënë kony.

5 Anhiar kackua, ku ë yen buth tɛ̈dan ye ɣok mat thïn.”

6 Go Jethu la ke ke. Ku kaam wën bï yen baai dööt, ke bɛ̈ny apuruuk toc mäthke bïk la lɛ̈k ye ëlä, “Bɛ̈ny, duk rot näk cäth rin ɣɛn acie raan path nadë ke yï bɔ̈ atiɛ̈mdiɛ̈ yic.

7 Ku ɣɛn akëc la tënë yï rin ŋic ɣɛn ye lɔn ye ɣɛn raan rac. Luel wɛ̈t ë path ku aluɔnydiɛ̈ abï pial.

8 Rin ɣɛn aya, ɣɛn arɛ̈ɛ̈r bänydït cök, ku ɣɛn ala apuruuk rɛ̈ɛ̈r ɣacök. Aya lɛ̈k ŋɛk, ‘Lɔɔr!’ Ka la, ku lɛ̈k ŋɛk, ‘Bäär tɛ̈n,’ Ka bɔ̈, ku aya lɛ̈k aluɔnydiɛ̈, ‘Loi kënë!’ Ka looi.”

9 Go Jethu gäi wën piŋ yen wëlkä, ku wël yenhom thän awën buɔth ye ku lueel, “Acïn raan ca kaŋ yök kam kɔc Itharel la gam cït gam ë mony kënë.”

10 Nawën dhuk kɔc awën cï tooc baai, ke yök alony bɛ̈ny ke cï pial.

11 Nawën ke Jethu la gen Nain, ku ë cath kek kɔcken ye buɔɔth ku kɔc juëc kɔ̈k.

12 Nawën dötkë gɛu ke räm kek kɔc ket raan cï thou. Ku raan cï thou ë ye wän töŋ. Ku kɔc juëc aake cath kek tiŋ lëër kënë.

13 Nawën tïŋ Jethu tiŋ kënë, ke ŋɛɛr yic ku lëk ye ëlä, “Duk dhiau.”

14 Ku lëk kɔc bïk kɔ̈ɔ̈c ku gɔɔt biöŋ awën cï raan kuɔ̈m piny, ku lueel, “Riënythii, jɔt rot.”

15 Go riënythii awën cï thou rot jɔt ku jiɛɛm ku cɔl Jethu ajiël kek man.

16 Go raan ëbën riɔ̈ɔ̈c ku leckë Nhialic ku luelkë, “Raan käk Nhialic tïŋ ril apɛi acï tuɔ̈l ë kamkua. Ku Nhialic acï bɛ̈n bï kacke bɛ̈n luɔ̈k.”

17 Ku jɔl kë cï Jethu looi piŋ raan ëbën pan Judia, ku wuɔ̈t kɔ̈k thiääk ke ye.

18 Go kɔc Joon buɔɔth käkkith ye lueel rin Jethu lɛ̈k Joon. Go kɔc karou kamken tuɔɔc tënë Jethu bïk la thiëëc ëlä,

19 “Ye yïn raan bï bɛ̈n aye raan dɛ̈t yen buk tiit?”

20 Nawën ɣëëtkë tënë Jethu ke luelkë, “Joon raan kɔc muɔɔc nhïïm acï ɣo tooc buk yï bɛ̈n thiëëc, ee yïn raan bï bɛ̈n aye raan dɛ̈t yen buk tiit?”

21 Ku kaam awën thiëc kek, Jethu ë kony kɔc juëc tuany apɛi, ku kɔc cï jakrɛc dɔm. Ku kɔc cï cɔɔr.

22 Go wɛ̈tden bɛ̈ɛ̈r ku lueel, “Lak ku lɛ̈kkë Joon käk cäk tïŋ ku käk cäk piŋ, cɔɔr acï bɛn daai ëmën, ku aduany acï ya cath ku kɔc cï tuet acï tuet jal kegup, ku miŋ acï ya piŋ, ku kɔc cï thou aacï röt jɔt. Ku Wɛ̈t Puɔth Yam alëk kɔc ŋɔ̈ŋ nyïn.

23 Ku raan mit guɔ̈p ë raan cie puɔ̈u ë rou wɛ̈tdiɛ̈ yic.”

24 Nawën cï kɔc Joon jäl, ke Jethu jam ku tët kɔc Joon, “Ye raan yïndë yen cï wek la ror cïï ceŋ bäk la tïŋ? Ye raan puɔl yic ye wel nhom ë path cïmën ye yom aruɔ̈ɔ̈r wel nhom?

25 Ye raan yïndë yen cäk la tïŋ? Ye raan ceŋ alɛ̈th path apɛi? Kɔc ciëŋ alɛ̈th dhëŋ ku yekë mïïth path cam akölaköl aa kɔc pan bɛ̈nydït.

26 Lɛ̈kkë ɣa, yeŋö cäk la tïŋ? Ye raan käk Nhialic tïŋ. Ee yic. Ku alɛ̈k we, yeen adït tënë raan käk Nhialic tïŋ.

27 Rin Joon yen aye athör thɛɛr wël Nhialic jam riɛnke ëlä, ‘Ɣɛn abï raan tök kam kɔc käkkiɛ̈ luɛɛl, cɔl alëk kɔc bï dhël la guiir tënë yïïn.’ ”

28 Ku ben Jethu lɛ̈k ke ëlä, “Acïn raan kuat kɔc cï dhiëëth pinynhom dït tënë Joon. Ku yeen aŋot wɛ̈r raan koor tɔ̈ bääny Nhialic yic.”

29 Kuat kɔc cï wɛ̈tde piŋ, agut kɔc ajuër kut aacï këpuɔth looi Nhialic ŋic, ku cɔlkë röt aa muɔɔc Joon nhïïm.

30 Ku kɔc akut Parathï ku kɔc piööc lööŋ Mothith, aacïï jai kë wïc Nhialic bï guiir tënë ke, rin cï kek kuec bï Joon ke cïï muɔɔc nhïïm.

31 Ku ben Jethu thiëc, “Yeŋö ba thɔ̈ŋ kek riëëc akölë? Thɔ̈ŋkë kek ŋö?

32 Keek aa cït mïth cï kenhïïm mat laar yic leŋ kegup, ye lueel ëlä, ‘Ɣok aacï waak pɛth ye keek ket tɛ̈ looi ruääi ket, ku wek aa këc dier! Ɣok aacï käk ye looi thuɔɔu yic thɔ̈ɔ̈ŋ, ku wek aakëc dhiau!’

33 “Rin Joon raan kɔc muɔɔc nhïïm ëcie bɛ̈ɛ̈i kuany yiic ke mïth ku dëk ë mɔ̈u, ku ayakë lueel, ‘Lɔn le yen guɔ̈p jɔŋrac!’

34 Ku Manh Raan acï bɛ̈n ku ye mïth kek kɔc ku dëk ke ke, ku ayakë lueel, ‘Jethu akok, ku a dɛk määu. Ku amääth kek kɔc ajuër kut ku kɔc la gup adumuɔ̈ɔ̈m!’

35 Ku luɔi puɔth Nhialic ë rot nyuɔɔth käk ye kɔc ke buɔɔth yiic looi.”

36 Naɣɔn akäl tök ke raan tök kɔc akut Parathï cɔl Jethu bïk la mïth. Go Jethu la pan raan akut Parathï ku nyuuc bï mïth.

37 Nawën piŋ tiŋ adëjöök, ŋic gɛu yic ëbën, lɔn cï raan akut parathï Jethu caal paande, ke bɔ̈ kek töny koor cï cuëëc tiɔm ril apɛi, la yic miök ŋïr ye ɣɔɔc wëëu juëc apɛi.

38 Ku le ɣöt, ku nyuuc Jethu lɔ̈ɔ̈m, ku dhiɛɛu ke cie nhom guɔ̈t Jethu cök. Go pïu awën dhiɛɛu yen Jethu luak cök. Goke weec nhïmken nhom. Ku ciim cök ku tɔc cök miök ŋïr awën muk.

39 Nawën tïŋ raan akut Parathï wën cï Jethu gɔɔŋ ë kënë, ke jam yetök ëlä, “Na mony kënë ye raan käk Nhialic tïŋ, ŋuɔ̈t acï tïŋ ye gɔɔt ŋic, ye tiŋ yïndë, rin adëjöök.”

40 Go Jethu wɛ̈t Thaimon guɔ ŋic ku lueel tënë ye, “Thaimon! Ala kë wiëc ba lɛ̈k yï. Päl yïyïc piny.” Go bɛ̈ɛ̈r, “Ye kënë ŋö, Raan ë piööc?”

41 Go Jethu lɛ̈k anyïköl kënë, “Monytui ë kɔ̈ny kɔc karou. Raan tök kek wëëu ye dɔ̈m raan ruɔ̈ɔ̈n tök, ku raan dɛ̈t kek wëëu ë pɛn tök.

42 Ku akëckë lëu kedhie bïk wëëu cool. Go wëëu puɔ̈l, ku cïï ke ben kɔ̈ɔ̈ny. Na ye yï, yeŋa kamken bï mony kënë nhiaar apɛi?”

43 Go Thaimon bɛ̈ɛ̈r, “Aya tak ë raan cï wëëu juëc päl piny tënë ye.” Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Këdu ë yic!”

44 Ku wël yenhom tik ku lëk Thaimon, “Ca kë looi ë tiŋ tënë ɣa tïŋ? Ɣɛn acï bɛ̈n paandu ku yïn akëc ɣa yiëk pïu ba cök lɔɔk. Ku yen tiŋë acä lɔɔk cök pïuken nyin, ku wuuny ke nhïmken nhom.

45 Yïn akëc ɣa ciim wën bï ɣɛn cït tɛ̈ ye miäth kɔc ë ciɛɛŋda yic. Ku yeen ë ɣa ciim cök ëmën ku ëmën, tɛ̈wën rëër ɣɛn ë tɛ̈n.

46 Yïn akëc ɣa cak lor apath ba tɔc nhom, ku yeen acä tɔc cök miök ŋïr.

47 Ku alɛ̈k yï lɔn nhiɛ̈rdït cï nyuɔɔth thïn aye nyooth aya lɔn cï adumuɔ̈ɔ̈mken juëc päl piny. Rin raan cï käklik päl piny tënë ye, ee nhiɛ̈r koor nyuɔɔth.”

48 Ku lëk tik, “Adumuɔ̈ɔ̈mku aacï päl piny.”

49 Go kɔc awën mïth kek ye aa jiɛɛm wei ku yekë lueel ëlä, “Yeŋa kënë jam lɔn ë yen adumuɔ̈ɔ̈m päl piny?”

50 Ku ben Jethu lɛ̈k tik, “Gamdu acï kony. Lɔɔr ke dɔ̈ɔ̈r Nhialic.”
8

1 Nawën ke jiël, ku kuɛny gɛɛth yiic ku bɛ̈ɛ̈i ke piööc Wɛ̈t Puɔth Yam rin bääny Nhialic. Ku atuɔ̈ɔ̈cke kathiäär ku rou aake cath kek ye.

2 Diäär juëc aake cath kek ye aya. Diäär kɔ̈k kamken aake cï Jethu kony jakrɛc ku tuaany, Maria Magdalena cï jakrɛc kadhorou jäl yeguɔ̈p.

3 Ku Joanan tiŋ mony cɔl Kudha raan käk pan bɛ̈ny Antipäth Ɣërot tiit, ku Thuthana ku diäär juëc kɔ̈k ë Jethu kek kɔcken ye buɔɔth kony wɛ̈ɛ̈uken.

4 Go kɔc juëc aa guëër tënë Jethu gɛɛth yiic, go ke lëk kääŋ kënë,

5 “Raan puɔ̈r ëcï la dom bï la pur. Ke wën ye yen rap wɛɛr dom yic ke kɔ̈th abɛ̈k lööny dhöl yic tɛ̈ ye kɔc tëëk thïn, ku tet diɛt ke aya.

6 Ku lööny kɔ̈th kɔ̈k alɛl nhom tɛ̈ koor tiɔp thïn. Nawën ciilkë, ke ke go guɔ riau rin këc mɛiken ɣet piny apath.

7 Ku lööny kɔ̈th abɛ̈k tɛ̈ ye tiim la kuɔɔth cil thïn, na la tiim juäk ke ke dec rap ku cïk lok apath.

8 Ku lööny kɔ̈th kɔ̈k tiɔm path yic, ku ciilkë ku lokkë apath ke dït nhïïm apɛi.” Ku wit Jethu lɔ̈ŋde ëlä, “Piɛŋkë tɛ̈ le wek yïth.”

9 Go kɔcken ye buɔɔth thiëëc, “Kääŋ kënë wɛ̈tde yic yeŋö?”

10 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Wek anyuth Nhialic bäänyden cäk ŋic thɛɛr. Ku kɔc kɔ̈k aabï käŋ ŋic ë kɛ̈ŋ ya lɛ̈k ke yiic, rin na cɔk alɔn ye kek daai, ka cïï käŋ bï tïŋ. Ku na cɔk alɔn ye kek wɛ̈t piŋ, ka cïk bï deet yiic.”

11 Ku lëk Jethu ke, “Kääŋ kënë wɛ̈tde yic akïn. Kɔ̈th cï com aa cït wɛ̈tdiɛ̈n ya piɔ̈ɔ̈c tënë we.

12 Kɔc kɔ̈k aa cït kɔ̈th cï lööny dhël yic, ye diɛt ke tet. Tɛ̈ piŋ kek löŋ Nhialic, ke jɔŋrac bɔ̈ ku nyiɛɛi löŋ awën kepuɔ̈th bïk wɛ̈t Nhialic cïï piŋ, ku bï ke kony bïk pïr.

13 Kɔc kɔ̈k aa cït kɔ̈th cï com alɛl nhom, aa löŋ Nhialic gam nyin yic ke mit puɔ̈th. Ku aacie kepuɔ̈th ë dɛɛt, aa löŋ Nhialic guɔ wai wei tɛ̈ nɛ̈k ke rin wɛ̈t Nhialic.

14 Kɔc kɔ̈k aya aa cït kɔ̈th cï lööny tɛ̈ ye tiim la kuɔɔth cil thïn, keek aa löŋ Nhialic piŋ. Ku käjuëc ke diir rin pïr pinynhom ë tɛ̈n, nhiɛ̈r jiɛɛk ku käpuɔth yekë wïc kepuɔ̈th aa bɛ̈n thïn, ku rɛckë löŋ Nhialic kepuɔ̈th.

15 Ku kɔc kɔ̈k aa cït kɔ̈th cï puur tiɔm path yic. Keek aa löŋ Nhialic piŋ ku gamkë apɛi, ku käjuëc path aaye yök tënë ke rin ye kek kepuɔ̈th dɛɛt.”

16 Ku ben lɛ̈k ke, “Acïn raan cï mermer kaŋ ɣäth ɣöt ku kum nyin, tɛ̈dë ke tɛ̈ɛ̈u agen tɔ̈c cök. Aye tɔ̈ɔ̈u ɣöt ciɛl yic rin bï ɣöt amer yic tënë kɔc bɔ̈ ɣöt.

17 Këriëëc ëbën cï thiaan abï bɛ̈ɛ̈i bei kɔc nhïïm, ku këriëëc ëbën cï kum nhom, abï ɣɛ̈th aɣeer ruɛl yic.

18 Piɛŋkë ku dɛtkë apath tɛ̈ ye wek wël piŋ, rin raan la këdäŋ abï bɛn muɔɔc, ku na ye raan cïn këdäŋ, ke këthiin ye tak lɔn tɔ̈ yen tënë ye, abï nyaai aya.”

19 Go man Jethu kek wämäthakën bɛ̈n tënë ye, ku cïn tɛ̈ le kek tënë ye rin juëc kɔc ɣööt apɛi.

20 Go raan tök lɛ̈k Jethu, “Moor ku wämäthakui aa kääc aɣeer, ku aa wïc yï.”

21 Go Jethu lueel tënë ke, “Ma ku wämäthkiɛ̈ aa kɔc wɛ̈t Nhialic piŋ ku loikë.”

22 Naɣɔn akäl tök, ke Jethu la riäi yic kek kɔcken ye buɔɔth ku lëk ke, “Lok teemku wär alɔŋtui.” Gokë riäi gɛɛr wïïr.

23 Tɛ̈wën gër kek, ke Jethu go nin. Kaam awën niin yen ke yomdït apɛi jɔt rot, ku loi atiaktiak rot abï riäi duɛ̈r thiäŋ pïu, ku duërkë dïïr.

24 Gokë puɔ̈ɔ̈c ku luelkë, “Bänyda, Bänyda! Ɣok aa muɔu.” Go Jethu rot jɔt ku rël yom ku atiaktiak. Gokë kɔ̈ɔ̈c ku la wär dïl.

25 Ku thiëëc ke, “Tɛ̈ gamdun tɛ̈nɛn?” Gokë nhïïm la cɔ̈t ku riɔ̈ɔ̈ckë riɛldït cït kënë, ku jiɛɛmkë kamken, “Ye raan yïndë kënë, na cɔk a yom ku atiaktiak ë ke piŋ wɛ̈tde?”

26 Gokë wär Galilia teem ku lek tɔ̈ cɔl Jeratha tɔ̈ wär Galilia alɔŋtui.1

27 Tɛ̈wën kɛɛc Jethu piny riäi yic, ke mony ë gen kënë la guɔ̈p jakrɛc bɔ̈ tënë ye. Mony kënë ëcie ceŋ alɛ̈th ku ëcie rëër baai, ee ye rëër rɛ̈ŋ nhïïm.

28 Nawën tïŋ Jethu ke lor nhom ke loi wuɔɔu, ku cuɛt rot piny yenhom ku looi kiɛɛu apɛi, “Jethu, wën Nhialic Madhɔl yeŋö wïc ba looi tënë ɣa? Yïn aläŋ duk ɣa tëm awuɔ̈c.”

29 Ee jam këlä rin cï Jethu jɔŋrac yɔ̈ɔ̈k bï jal yeguɔ̈p. Ee ye jɔŋ kënë dɔm arak juëc, na cɔk dɛr piny bï rek cin ku cök ku tit, ke ŋot ke tueny ku dhoŋ luɔ̈ŋ kɔ̈th yecök. Ku ɣɛ̈th jɔk roor tɛ̈ cïï ceŋ.

30 Go Jethu jäl thiëëc, “Cɔl yï ŋa?” Go bɛ̈ɛ̈r, “Ɣok aa kut.” Ee lueel këya rin cï jak juëc la yeguɔ̈p.

31 Go jakrɛc jam ku lɛ̈ŋkë Jethu bï ke cïï cop tɛ̈thuth dït yic, ye kɔc rɛc ɣäth thïn.2

32 Ku duut dïr baai ë nyuäth gɔt cök ë tɛ̈n awën. Go jakrɛc Jethu lɔ̈ŋ bï ke cɔl aa la dïr gup. Goke puɔ̈l.

33 Go jakrɛc bɛ̈n bei yeguɔ̈p ku lek dïr baai gup, ku riŋkë agör yic, ku thootkë wïïr ku moukë ëbën.

34 Nawën tïŋ röör ke biöök dïr kë cï rot looi, ke kat bïk wɛ̈t la lɛ̈k kɔc rɛ̈ɛ̈r geeu ku kɔc tɔ̈ bɛ̈ɛ̈i yiic.

35 Go kɔc ëbën jal wɛt bïk kë cï rot looi la tïŋ. Nawën lek ɣet tënë Jethu, ke yök mony wäär la guɔ̈p jakrɛc ke cï nyuc Jethu cök, ke ceŋ alɛ̈th, ke la nhom cök. Gokë riɔ̈ɔ̈c.

36 Ku kɔc ke cï kënë tïŋ, aacï tɛ̈ cï mony la guɔ̈p jakrɛc kuɔny thïn la lɛ̈k kɔc kɔ̈k.

37 Go kɔc Jeratha ëbën riɔ̈ɔ̈c, ku lëkkë Jethu bï jäl panden. Go Jethu la riäi yic ku dhuk.

38 Go mony wën cï Jethu jakrɛc cɔl ajiël yeguɔ̈p, Jethu thiëëc bï cath kek ye. Go Jethu jai ku lëk ye,

39 “Lɔɔr baai tënë kacku ku lɛ̈k ke käjuëc cï Nhialic looi tënë yï.” Go mony kënë jäl ke kuany gɛu yic, ke ye kɔc lɛ̈k käk cï Jethu looi tënë ye.

40 Wën cï Jethu tem ku dhuk wär alɔŋtui, ke lor kɔc juëc apɛi, kɔc ke tit ye.

41 Tɛ̈wën ke mony cɔl Jariöth, bɛ̈ny tënë amat kɔc Itharel bɔ̈ aya. Nawën tïŋ Jethu, ke cuɛt rot piny yecök ku lɛ̈ŋ bï la paande,

42 rin nyanden töŋ ye ruɔ̈nke thiäär ku rou ëcï dhal apɛi. Go Jethu gam ku lööny dhöl. Ku buɔɔth kɔc juëc ke cïk kum apɛi.

43 Ku tiŋ tuany këc thɛ̈kde kɔ̈u kaŋ tɛɛm ruɔ̈ɔ̈n thiäär ku rou ë tɔ̈ kɔc yiic. Ku yeen ëcï wëëu juëc gäm akïm, ku acïn akïm töŋ cï tuaanyde cɔl aŋuɛ̈ɛ̈n.

44 Go bɛ̈n Jethu kɔ̈u ku gɔɔt alanhde thok. Go riɛm kɔ̈ɔ̈c nyin yic.

45 Go Jethu thiëc, “Yeŋa cä gɔɔt?” Nawën cïn raan gɛ̈m ye rot, go Pïtɛr lueel, “Bɛ̈ny aa kɔc juëc cï kum kek aa yï pïk.”

46 Go Jethu bɛn lueel, “Ala raan cä gɔɔt rin aca ŋic lɔn le yen raan ca kony?”

47 Nawën tïŋ tiŋ awën lɔn cï ye ŋic, go bɛ̈n tënë Jethu ke cï riɔ̈ɔ̈c, ke lɛth ku cuɛt rot piny yecök. Ku lëk Jethu, kɔc nhïïm ëbën yen kënë gɔɔt yen ye, ku tɛ̈ cï tuaanyde guɔ ŋuɛ̈ɛ̈n thïn ë kaam thiin awën.

48 Go Jethu lueel tënë ye, “Nyaandiɛ̈ gamdu acï kony. Lɔɔr, ke dɔ̈ɔ̈r Nhialic.”

49 Kaam wën jiɛɛm Jethu, ke raan rïŋ pan Jariöth ku lëk ye, “Nyaandu acï ɣet wei, duk raan piööc ben rääm nhom.”

50 Ku Jethu ëcï wɛ̈t ë mony piŋ, go lɛ̈k Jariöth, “Duk riɔ̈c, dɛɛt yïpuɔ̈u ku gam wɛ̈t yic. Nyaandu abï pial.”

51 Wën ɣeet yen baai, ee cïn kɔc cïï puɔ̈l bïk la ɣöt kek ye, ee Pïtɛr ku Joon ku Jemith, ku jɔl aa wun ku man meth kepɛ̈c.

52 Tɛ̈wën le Jethu ɣöt, ke yök kɔc ke näk röt, ke dhiau. Go lɛ̈k ke, “Duɔ̈kkë dhiau. Meth akëc thou, anin.”

53 Gokë dɔl guɔ̈p rin ŋic kek ye lɔn cï yen thou.

54 Go meth dɔm cin ku lëk ye, “Manhdiɛ̈ jɔt rot.”

55 Go wɛ̈ike dhuk ku jɔt rot nyin yic. Ku lëk Jethu ke bïk yiëk miëth.

56 Go kɔc ke dhiëth meth gäi apɛi, ku thɔn Jethu ke bïk kë cï rot looi cïï lëk kɔc kɔ̈k.
9

1 Ku cɔl Jethu kɔc ye buɔɔth kathiäär ku rou, ku yïk ke riɛl bï kek jakrɛc aa la cuɔp wei, ku riɛl bï kek kɔc cɔl aaye pial aya,

2 ku tooc ke bïk aa la piööc wɛ̈t bääny Nhialic ku konykë kɔc tuany.

3 Ku lëk ke, “Duɔ̈kkë muk käk la keny, cïmën wai ku jɔkgɔɔ ku mïïth yakë cam dhöl yic, ku wëëu ku duɔ̈kkë muk alɛ̈th kɔ̈k.

4 Yakë rëër pan ye we lor thïn ɣet tɛ̈ bï wek jäl.

5 Ku na ye pan cïï we lor thïn, ke we jiël ku taŋkë wecök, bï nyooth lɔn cï wek kuec ë ke.”

6 Go atuuc jäl, ku kuɛnykë bɛ̈ɛ̈i yiic ke piööc Wɛ̈t Puɔth Yam ku konykë kɔc bïk pial kuat pan cï kek la thïn.

7 Antipäth Ɣërot, bɛ̈nydït pan Galilia, ee cï käjuëc loi röt piŋ ëbën. Go diɛɛr rin ë ye kɔc kɔ̈k lueel lɔn Joon raan wäär kɔc muɔɔc nhïïm acï bɛn pïr.

8 Ku lueel kɔc kɔ̈k ë Elija yen acï bɛn tuɔ̈l, ku kɔc kɔ̈k ë yekë lueel, lɔn ë yen raan tök kam kɔc käk Nhialic tïŋ yen acï bɛn pïr.

9 Go Antipäth Ɣërot lueel, “Ɣɛn acï Joon cɔl atëëm nhom bei! Yeŋa kënë ye ɣɛn wɛ̈lke piŋ ë bak?” Ku ë wïc bï rɔ̈m kek ye.

10 Go atuuc Jethu dhuk ku lëkkë käk cïk looi ëbën. Ku jiëlkë ë röt ku lek gen cɔl Bethaida.

11 Nawën piŋ kɔc juëc tɛ̈ cï yen la thïn, ke buɔthkë. Go Jethu ke lor ku jiɛɛm tënë ke rin wɛ̈t bääny Nhialic, ku kony kɔc cï ye thiëëc, bïk pial.

12 Nawën la piny cuɔl, ka atuɔ̈ɔ̈cke kathiäär ku rou bɔ̈ tënë ye ku luelkë, “Cɔl kɔc aa jiël bïk la bɛ̈ɛ̈i yiic bïk la wïc tɛ̈ niin kek thïn, ku lek ɣɔɔc miëth camkë, rin tɛ̈ rëër ɣok thïn ë ror cïï ceŋ cïn kë kuany thïn.”

13 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Miackë ke miëth.” Gokë lɛ̈k ye, “Käk mukku aa yuɔ̈p kadhiëc ku rec karou. Wïc buk miëth ɣɔɔc tënë ë kɔc juëckä?”

14 Kɔc ke tɔ̈ thïn aake röör tiim kadhiëc. Go lɛ̈k kɔcken ye buɔɔth, “Calkë kɔc aa nyuc, thiär dhiëc akuɔ̈t tök yic.”

15 Go kɔc ye buɔɔth kɔc cɔl anyuc piiny këya.

16 Go ayuɔ̈p awën kadhiëc ku rec karou lööm ku döt nhial ku leec Nhialic. Ku bɛny ayuɔ̈p yiic, ku gɛ̈m ke kɔcken ye buɔɔth bïk ke tek agut rec tënë kɔc.

17 Ku mïthkë abï miëth ke göök, ku jɔl kɔcken ye buɔɔth awuthueei ayuɔ̈p ku rec cï döŋ kuany gääcdït kathiäär ku rou.

18 Naɣɔn akäl tök, tɛ̈wën röök Jethu ë rot, ke kɔc ye buɔɔth bɔ̈ tënë ye. Go Jethu ke thiëëc, “Lɛ̈kkë ɣa, ye jäŋ tak, ye ɣɛn ë ŋa?”

19 Gokë lueel, “Ayekë lueel lɔn ye yïn Joon raan kɔc muɔɔc nhïïm. Ku lueel kuat dɛ̈t lɔn ye yïn Elija. Ku kɔc kɔ̈k ayekë lueel, lɔn ye yïn raan kam kɔc käk Nhialic tïŋ thɛɛr cï bɛn pïr.”

20 Goke thiëëc, “Na week yakë lueel lɔn ye ɣɛn ŋa?” Go Pïtɛr bɛ̈ɛ̈r, “Yïïn nhom guɔ̈p, yïn ë raan cï Nhialic lɔc ku dɔɔc.”

21 Kë ca lueel ë yic Pïtɛr. Ku thɔn ke apɛi ëlä, “Duɔ̈kkë lëk raan dɛ̈t.”

22 Nawën ke lëk Jethu ke ëlä, “Manh Raan abï dhiɛl reem, ku abï kɔcdït baai ku bäny käk Nhialic, ku jɔl aa kɔc piööc löŋ kɔc Itharel jai, ku abïk nɔ̈k, ku yeen abï nïn kadiäk nɔ̈k piiny raŋ yic ku ben jɔt bï pïr.”

23 Ku lueel tënë ke ëbën, “Na ye raan wïc bä buɔɔth, ka dhil nhom määr käpuɔth bï yök piɛ̈rde yic pinynhom ë tɛ̈n. Ku dhil puɔ̈u riɛl ku buɔɔth ɣa akölaköl, cɔk alɔn wïc kɔc kɔ̈k ye bïk nɔ̈k ë riɛnkiɛ̈.

24 Rin raan wïc ye bï wɛ̈ike kony abï muɔ̈r. Ku na ye raan mär wɛ̈ike ë riɛnkiɛ̈, ka bï wɛ̈ike muk akölriëëc ëbën.

25 Yeŋö bï raan kuany thïn bï jak apɛi pinynhom ku mɛ̈r wɛ̈ike?

26 Na ye raan guɔ̈p yär ë ɣa ku piɔ̈ɔ̈cdiɛ̈, ke Manh Raan abï guɔ̈p yär ye aya, aköl dhuk yen diɛɛkde yic ku diik Wun yic, ku diik atuuc Nhialic.

27 Ku le tueŋ ku lueel, wek alɛ̈k yic ala kɔc kɔ̈k rɛ̈ɛ̈r ë tɛ̈n, aacïï bï thou agut tɛ̈ bï kek ɣa tïŋ, kek riɛl ye nyuɔɔth lɔn ye ɣɛn bɛ̈ny cï Nhialic lɔc.”

28 Nawën nïn kabɛ̈t cök cï yen käkkä lueel, ke Jethu cɔl Pïtɛr ku Jemith ku jɔl a Joon, ku lek gɔt nhom bïk la röök.

29 Tɛ̈wën röök yen ke waŋ yenyin, ku ɣer aläthke apɛi bïk la diardiar.

30 Kaam thiin awën ke röör tul ku jiɛɛmkë kek ye. Ku keek aake ye yï Mothith ku Elija.

31 Keek aacï bɛ̈n ke la gup dhëëŋ Nhialic ku jiɛɛmkë tënë Jethu tɛ̈ bï yen la thou thïn Jeruthalem, rin bï yen kë wïc Nhialic jäl thöl.

32 Ku Pïtɛr kek kɔc awën cath ke ye, aake ye nïn muɔ̈r puɔ̈th. Nawën liepkë kenyïn ke tïŋ lɛc Jethu, ku röör karou ke kääc yelɔ̈ɔ̈m.

33 Nawën jiël ë röörkä, ke lueel Pïtɛr tënë Jethu, “Bɛ̈ny, apath buk rëër ë tɛ̈n. Ɣok aabï duɛ̈l kadiäk looi tök tënë yï, ku tök kek Mothith ku töŋ dɛ̈t kek Elija.” (Kënë jiɛɛm yen këya, ee kuc kënë bï lueel.)

34 Kaam wën ŋot jiɛɛm yen, go kecït rur piny paat abï ciɛ̈n tɛ̈ yekë tïŋ. Gokë riɔ̈ɔ̈c wën kum rur ke piny.

35 Ku piŋkë Nhialic ke jam luäät yic ëlä, “Kënë ë Wëndiɛ̈, yen aca lɔc, piɛŋkë wɛ̈tde.”

36 Nawën cïk röl ben piŋ, ke ye Jethu yen tïŋkë ë rot. Go kɔc Jethu buɔɔth käkkä muk kepuɔ̈th ku cïk ke lëk raan dɛ̈t.

37 Nawën dhukkë piny gɔt nhom aköl dɛ̈ɛ̈të, ke lor kɔc juëc apɛi.

38 Kaam awën ke raan tök thän awën yic, cöt ke cie röl jɔt ku lueel, “Raan piööc, yïn aläŋ bä manhdiɛ̈ tïŋ, yen ë mänh töŋ tɔ̈ ɣanhom.

39 Tɛ̈ dɔm ë jɔŋ ye, ka dhiau nyin yic, ku wit piny ku lɛth ku yïk thok ayɔ̈k. Jɔŋ kënë acïï ye lac päl piny, ku aye cɔl anäk rot apɛi.

40 Ɣɛn acï kɔckun yï buɔɔth lɔ̈ŋ bïk cuɔp wei yeguɔ̈p, ku akëckë lëu.”

41 Go Jethu lɛ̈k ke, “Wek kɔc cie lac gam, ba rëër ke we, ke ɣa cïï guɔ̈p la cut wɛ̈lkun?” Ku lëk wun meth, “Bɛ̈ɛ̈i manhdu tɛ̈n.”

42 Kaam wën le dhɔ̈k tënë Jethu, ke wit jɔk piny ku lɛth. Go Jethu jɔk yɔ̈ɔ̈k bï jäl yeguɔ̈p, ku kony dhɔ̈k bï pial. Ku lëk wun bï jäl kek ye.

43 Ku jɔl raan ëbën gäi riɛl Nhialic.

44 Tɛ̈wën ŋot rëër kɔc ke cï gäi käjuëc cï looi, ke lueel tënë atuɔ̈ɔ̈cke,“Piɛŋkë wëlkä apath ku calkë ke aa lööny wepuɔ̈th, rin Manh Raan abï thɔ̈n kɔc bï ye nɔ̈k.”

45 Ku kɔcken ye buɔɔth aake këc wɛ̈t kënë deet yic, wɛ̈t ëcï moony tënë ke rin bïk cïï det yic. Ku keek aake cï riɔ̈ɔ̈c bïk thiëëc kë cï lueel.

46 Nawën ke kɔc ye buɔɔth teer wɛ̈t lɔn yeŋa kamken yen dït apɛi.

47 Ku Jethu ë ŋic kë tɔ̈ kepuɔ̈th. Ku dɔm meth ku cɔl akääc yelɔ̈ɔ̈m.

48 Ku lëk ke, “Raan manh koor cït manh kënë lor ë riɛnkiɛ̈, acä lor. Ku raan ɣa lor, acie ɣɛn ye lor, ee Wä Aciëŋ ë toc ɣa. Rin raan koor kamkun ëbën, yen ë raandït.”

49 Nawën ka atuny cɔl Joon bɔ̈ tënë Jethu ku lëk ye, “Bɛ̈ny, ɣok aacï mony dɛ̈t tïŋ keye jakrɛc cuɔp wei kɔc gup ë riɛnku, ku acuk pëën rin acie raanda.”

50 Go Jethu lɛ̈k ye kek atuuc kɔ̈k aya, “Duɔ̈kkë ye pëën, rin raan cïï we man ë raandun.”

51 Nawën cï nïn bï Jethu ɣäth nhial thiɔ̈k, go tak bï dhiɛl la Jeruthalem.

52 Ku tooc kɔc yenhom tueŋ bïk tɛ̈ bï kek la nyuc thïn la guiir pan tɔ̈ wun Thamaria.

53 Go kɔc pan awën kuec rin ŋic kek ye lɔn Jethu ala Jeruthalem.1

54 Nawën le kɔc Jethu buɔɔth, Jemith ku Joon, ŋic lɔn cï kɔc baai kuec bïk Jethu lor ke luelkë, “Bɛ̈ny, cuk mac cɔl abɔ̈ piny nhial bï pan kënë rac?”

55 Go Jethu ke duɔ̈m thook piny,

56 ku bɛrkë pan dɛ̈t tɔ̈ tueŋ.

57 Tɛ̈wën kuɛny kek dhël yic, ke räm kek mony dɛ̈t cï ye bɛ̈n lɛ̈k Jethu ëlä, “Yïn aba biaath kuat tɛ̈ ler yïn thïn.”

58 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Luɔny aa la ɣöötken yekë ke wuut, ku diɛt pär aa la ɣɔ̈ɔ̈tken aya. Ku ɣɛn Manh Raan ɣɛn acïn baai pinynhom tɛ̈n.”

59 Ku lueel Jethu tënë mony dɛ̈t, “Buɔth ɣa.” Go bɛ̈ɛ̈r, “Bɛ̈ny, cɔl ɣɛn akɔŋ wä la thiɔ̈k.”

60 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Cɔl kɔc cït kɔc cï thou aa thiäk kacken, ku yïïn bäär ba Wɛ̈t Puɔth Yam bɛ̈n la piɔ̈ɔ̈c.”

61 Ku lueel mony dɛ̈t, “Yïn aba buɔɔth Bɛ̈ny, ku cɔl ɣɛn akɔŋ kackiɛ̈ la tɔ̈ɔ̈ŋ.”

62 Go Jethu lɛ̈k ye, “Yïn acït raan dhie pur, na tïŋ raan dɛ̈t cath, ke cuɛt pur piny ku kɛɛŋ nhom ku ruɛc. Këya, raan ye käk kɔ̈k nyaai luɔi ca guiër ye yic, acïn këpuɔth lëu bï looi rin bääny Nhialic.”
10

1 Nawën ë kënë cök, ke Jethu kuany kɔc kɔ̈k kathiärdhorou ku rou kam kɔc ye buɔɔth, ku tooc ke tueŋ bï kɔc karou aa cath, bïk la gɛɛth ku bɛ̈ɛ̈i ke bï yen la thïn yiic.

2 Ku lëk ke, “Käk tem ajuëc ku kɔc luɔi aa lik. Rɔ̈ɔ̈kkë Bɛ̈ny la nhom käk tem bï kɔc luɔi cɔl aa juak röt.

3 Lak! Ku ŋiɛckë, wek atuɔɔc cïmën amɛ̈l ë kam gal.

4 Duɔ̈kkë wëëu ku jɔkgɔɔ ku war kɔ̈k muk. Ku duɔ̈kkë ye kɔ̈ɔ̈c dhɔ̈l yiic bäk kɔc aa muɔ̈ɔ̈th.

5 Tɛ̈ ɣeet wek baai ke kaŋkë lueel, ‘Kɔc baai yakë dɔ̈ɔ̈r.’

6 Ku na ye kɔc rɛ̈ɛ̈r ë pan kɔc nhiar dɔ̈ɔ̈r, ke rɔ̈ɔ̈kkun aabï ke dɔɔc. Ku na yekë kɔc man dɔ̈ɔ̈r, ke rɔ̈ɔ̈kkun aacïï ke bï kony.

7 Ku yakë rëër ë pan ku miëthkë ku dɛ̈kkë käk yekë yiëk we, rin apath bï raan lui ariɔ̈pde yök. Duɔ̈kkë ye jäl pan ku lak pan.

8 Na lor kɔc gen cï wek la thïn we, ke we cam kuat miëth cïk gäm we.

9 Ku kuɔnykë kɔc tuany ku lɛ̈kkë ke, ‘Bääny Nhialic acï thiɔ̈k ke we.’

10 Ku na lak gen cïï we ye lor thïn, ke we jiël ku luɛlkë,

11 ‘Ɣok aabï tɔr gɛndun tɛŋ wei ɣocök bï döŋ kek we.’ Ku dhiɛlkë deet apath, bääny Nhialic acï thiɔ̈k.

12 Awuɔ̈c bï Nhialic tɛ̈m kɔc Thidon aköl luŋdït abï kuur tënë awuɔ̈c bï tɛ̈m kɔc ë gen.

13 “Wek kɔc gen Koradhin ku Bethaida, wek aa tiit kärɛc apɛi, rin käjuëc jäŋ gɔ̈i cäk tïŋ cï ke looi gɛɛthkun yiic, ku ke cï looi Tire ku Thidon, gɛɛth wäär ceŋ kɔc rac, ŋuɔ̈t kɔc ë gɛɛthkä aacï kepuɔ̈th dhuɔ̈k ciëën thɛɛr, ku pälkë luɔi kärɛc.

14 Ku Nhialic abï we tɛ̈m awuɔ̈cdït Aköl luŋdït, awuɔ̈c bï dït apɛi tënë awuɔ̈c bï tɛ̈m kɔc Tire ku Thidon.

15 Ku wek kɔc Kapernaum yakë tak lɔn bï we jat nhial? Wek aabï cuat pan mac.”

16 Ku lueel Jethu tënë kɔc wën cï tooc, “Raan piŋ wɛ̈tdun ë wɛ̈tdiɛ̈ piŋ, ku raan we dhɔ̈l gup acä dhɔ̈l guɔ̈p, ku raan dhäl ɣaguɔ̈p ë raan toc ɣa dhɔ̈l guɔ̈p.”

17 Go kɔc thiärdhorou ku rou wën dhuk ke cï puɔ̈th miɛt ku luelkë, “Bɛ̈ny agut jakrɛc aya aacï wɛ̈tda piŋ ë riɛnku.”

18 Go Jethu lɛ̈k ke, “Riɛl jɔŋrac acï riääk ku tiɛ̈ŋ ke lööny piny cïmën many nhial.

19 Wek aca yiëk riɛl bï wek aa cath käpiɛny ku kith nhïïm ë path. Ku wek aca yiëk riɛl wɛ̈r wek alɛikun ku kɔc man we. Ku acïn kë kɔŋ we nɔ̈k.

20 Ku duɔ̈kkë puɔ̈th jɔl miɛt rin cï jakrɛc wɛ̈tdun piŋ, miɛtkë puɔ̈th rin cï riɛnkun gɔ̈t pan Nhialic.”

21 Nawën ke Wëi Nhialic cɔl Jethu amit puɔ̈u ku lueel, “Wä, Bɛ̈ny nhial ku piny! Yïn alɛɛc rin cï yïn käk cï thiaan tënë kɔc ŋic käŋ cï piöc, nyuɔ̈th kɔc kor këc piöc. Ee tɛ̈de, Wä, yen ë kën yï yuum puɔ̈u.

22 Këriëëc ëbën aacï Wä gäm ɣa. Acïn raan ŋic Wënde ë Wun ë rot, ku acïn raan ŋic Wun ë Wënde ku kɔc cï Wënde lɔc bï nyuɔ̈th ke.”

23 Tɛ̈wën rëër Jethu kek kɔcken ye buɔɔth ë röt, ke wël yenhom ke ku lueel, “Wek aala gup duaar bäk käk tiɛ̈ŋkë tïŋ.

24 Ku alɛ̈k we, ëcï kɔc juëc käk Nhialic tïŋ ku bänydït wïc bïk käk yakë tïŋkä tïŋ, ku aa këckë ke tïŋ. Ku ë cïk wïc aya bïk käk yakë piŋ, piŋ, ku aa këckë ke piŋ.”

25 Raan piööc ë löŋ kɔc Itharel, ëcï bɛ̈n ku wïc bï Jethu deep ë wɛ̈t ku thiëëc, “Raan piööc, yeŋö ba looi ba pïr akölriëëc ëbën pan Nhialic?”

26 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Ye Löŋ Mothith lueel këdë ë wɛ̈t kënë? Yeŋö ye deet yic thïn?”

27 Go bɛ̈ɛ̈r, “Yïn adhil Nhialic Bänydu nhiaar yïpuɔ̈u ëbën, ku wɛ̈iku ëbën, ku yïnhom ëbën, ku nhiar raan dɛ̈t cïmën nhiɛɛr yïn rot.”

28 Go Jethu lueel, “Aca ŋiɛc bɛ̈ɛ̈r. Loi käkkä, ku pïr pan Nhialic akölriëëc ëbën aba yök.”

29 Go monytui wïc bï wɛ̈t deet apath rin wïc yen ye bï rot kony, ku ben Jethu thiëëc, “Raandiɛ̈n ba nhiaar yeŋa?”

30 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r ku lueel, “Monytui, ke ye raan Itharel, ëcï jäl Jeruthalem bï la Jeriko. Go rɔ̈m ke cuɛ̈r dhël yic ku rumkë aläthke ku wɛ̈ɛ̈uke ëbën, ku näkkë ku jɔlkë nyääŋ piny ke duër thou.

31 Nawën ke raan käk Nhialic, ke ye raan Itharel, bɔ̈ ke kuany dhël kënë yic, go monytui tïŋ ku wɛɛn thok piiny.

32 Nawën ke raan dhiënh Lebï ben bɛ̈n, go mony kënë tïŋ ku bɛ̈r.

33 Go raan pan Thamaria bɛ̈n ke kuany ë dhël kënë yic. Nawën tïŋ mony kënë piiny ke ŋɛɛr yic.

34 Go rot cuɔ̈t ye, ku muɔɔc ɣɔ̈ntöök yiic miök ku muɔ̈n abiëc ku der keyiic, ku jɔt akaja kɔ̈u ku ɣɛ̈th pan jɔ̈ɔ̈l, ku rëër yelɔ̈ɔ̈m ë wɛ̈ɛ̈r wën.

35 Naɣɔn nhiäk, ke gɛm wëëu tënë raan lui pan jɔ̈ɔ̈l ku lëk ye, ‘Lök mony kën töök apath, na la dhuk ku le wëëu ca lɔ̈k muɔ̈r ë riɛnke tɛ̈ lik wɛ̈ɛ̈ukiɛ̈, ka ba bɛ̈n cool.’ ”

36 Ku wit Jethu wɛ̈tde ku lueel ëlä, “Na ye yï, ke raan cï cuɛ̈r baŋ, yeŋa kam kɔc awën kadiäk ë raande?”

37 Go lueel, “Raan cï ye kony yen ë raande.” Go Jethu lueel, “Lɔɔr, ku ye luui këya.”

38 Tɛ̈wën ciɛth Jethu kek atuɔ̈ɔ̈cke ke la Jeruthalem, gokë nyuc gen thiin tɔ̈ dhël yic. Go tiŋ cɔl Martha ke ɣäth baai.

39 Ku Martha a la nyankën cɔl Maria, cï bɛ̈n nyuc Jethu lɔ̈ɔ̈m bï piɔ̈ɔ̈cde piŋ.

40 Go Martha puɔ̈u riääk rin këc Maria ye kony luɔi miëth tënë jɔ̈ɔ̈l. Go bɛ̈n tënë Jethu ku lueel, “Bɛ̈ny, ye këpath yen looi nyankäi cï yen ɣa päl luɔi ë rot tɛ̈thɛɛr awën? Lɛ̈k ye bä bɛ̈n kony.”

41 Go Bänyda bɛ̈ɛ̈r ku lueel, “Yïn Martha, yïn adiɛɛr rin awïc ba käjuëc tɔ̈ yïpuɔ̈u looi ëbën,

42 ku ë tök yen aril, Maria acä abaŋ ŋuɛ̈ɛ̈n kuɛ̈ny bei, ku acïï bï nyaai tënë ye.”
11

1 Ɣɔn akäl tök Jethu ë rɔ̈ɔ̈k, nawën cï rɔ̈ɔ̈kde jal thök, ke lueel raan tök kam kɔcken ye buɔɔth tënë ye, “Bɛ̈ny, piɔ̈ɔ̈c ɣo tɛ̈ bï ɣok aa röök thïn, cïmën wäär cï Joon raan kɔc muɔɔc nhïïm kɔcken ye buɔɔth piɔ̈ɔ̈c.”

2 Go Jethu lɛ̈k ke, “Yakë lueel këlä tɛ̈ röök wek, ‘Wädan tɔ̈ nhial, bï riɛnku aleec. Bï bäänydu bɛ̈n ɣoyiic.

3 Muɔc ɣook miëth akölaköl.

4 Ku päl adumuɔ̈ɔ̈mkua piny tënë ɣook, rin ye ɣok wɛ̈t puɔ̈l tënë kɔc rɛc ɣook. Ku duk ɣook cɔl athem kërac.’ ”

5 (5-6) Ku ben Jethu lɛ̈k kɔcken ye buɔɔth, “Tɛ̈dë, na yïn ala mäthdu ku lɔr tënë ye wakɔ̈u wɛ̈ɛ̈r ciɛl yic ku luel tënë ye, ‘Mäthdiɛ̈ gäm ɣa ayuɔ̈p kadiäk. Rin mäthdiɛ̈n cï la keny acï bɛ̈n paandiɛ̈, ku ɣɛn acïn miëth gäm ye.’

6 (-)

7 Ku bëër ɣööt alɔŋ thïn ku lueel, ‘Duk ɣa rɛ̈ɛ̈m nhom. Ɣöt acï gur thok, ku ɣok aacï tɔ̈c ɣok miɛ̈thkiɛ̈. Ɣɛn acïï rot ben jɔt ba yï gäm ayuɔ̈p.’

8 Ku la Jethu tueŋ ku lueel, na cɔk alɔn cïï monyë rot jɔt bï gäm ayuɔ̈p rin yen mäthdu, ka ŋot bï rot jɔt bï gäm kuat kë wïc, rin yïn acïï guɔ̈p bï riɔ̈ɔ̈c ë ye, ku lɔɔr tueŋ ke thiëc.

9 Këya alɛ̈k we, thiëc, ku abï Nhialic gäm yï, na wïc këdäŋ tënë Nhialic ka yök. Ku ë tɛ̈de aya, na gut ɣöt thok, ka ŋany thok tënë yï.

10 Raan thiëc aye gäm ke wïc, ku raan la kë wïc aye yök. Ku ɣöt aye ŋaany thok tënë raan wïc ye.

11 Yeŋa kamkun na le meth, ku thiëëc manhde miëth ke gɛ̈m këpiiny tɛ̈ wïc yen rɛ̈c.

12 Ku na wïc tuɔŋ ajïth, ke dɔm kiɛth ku gɛ̈m ye.

13 Na ŋiɛckë wek kɔc ë luui kärɛc bäk miɛ̈thkun aa gäm käpath, ke cäk lëu bäk ŋic lɔn bï Wuurdun tɔ̈ nhial ye ŋic apɛi bï Wëi Nhialic tuɔ̈c kɔc thiëc ye.”

14 Naɣɔn akäl tök ke Jethu ë cop jɔŋrac wei raan guɔ̈p, ku ëcie jam. Nawën cï jɔŋë jäl yeguɔ̈p ke mony awën jam. Go thän awën tɔ̈ thïn gäi apɛi,

15 ku lueel kɔc kɔ̈k, “Ee Beldhebul bɛ̈ny jakrɛc yen ë ye yiëk riɛl bï ke aa cuɔp wei.”

16 Ku ë wïc kɔc kɔ̈k bïk deep wɛ̈t, ku thiëckë bï kënë jäŋ gɔ̈i looi, bï nyuɔ̈th ke lɔn ye Nhialic käkke gam.

17 Ku Jethu ë ŋic kë yekë tak, go lɛ̈k ke, “Na tek kɔc paan tök keyiic ku thɛ̈rkë ë kamken, ke pan kënë abï riääk. Ku na tuum dhiënh tök yenhom aya ku thɛ̈rkë kamken ë röt, ke dhiënh kënë abï wɛɛr aya.

18 Këya, na tek jakrɛc keyiic ku thɛ̈rkë ë kamken ke cïï thök? Ayakë lueel lɔn ye ɣɛn jakrɛc cuɔp wei riɛl ye Beldhebul gäm ɣa.

19 Ku na ye riɛl Beldhebul yen ye ɣɛn jakrɛc cuɔp wei, ke ye riɛl ŋa yen ye kɔckun yakë buɔɔth ke cuɔp wei? Calkë ke aa lëk we yic.

20 Ku na ye riɛl Nhialic yen ye ɣɛn jakrɛc cuɔp wei, ke ŋiɛckë lɔn cï bääny Nhialic bɛ̈n tënë we.

21 “Na tit raan ril paande thok ë tɔɔŋ ku köt, ke käkke aacïï nyiɛɛi.

22 Ku na mɛ̈t raan dɛ̈t ril, ka wer ye. Ku jɔl käk muk bï yen rot tiit nyaai ëbën, ku tek käk cï rum.

23 “Raan këc rot mät ɣa acie raandiɛ̈, ku raan cïï ɣa kony bï kɔc lɛ̈k wɛ̈t Nhialic, ee kɔc thiɔ̈i.

24 “Tɛ̈ cï jɔŋrac jäl raan guɔ̈p, ee piny yɔ̈ɔ̈p tɛ̈dɛ̈t bï yen lɔ̈ŋ thïn. Na cïn tɛ̈ yök, ka lueel, ‘Ɣɛn abï dhuk tënë raan wäär jiël ɣɛn thïn.’

25 Ku dhuk ku yök raan wäär, ke cït ɣön cï guiir yic apath,

26 ku dhuk ku le bɛ̈n kek jakrɛc apɛi kɔ̈k kadhorou wär ye, ku lek yeguɔ̈p. Ku pïr ë raan kënë ë jäl rɛ̈ɛ̈c apɛi tënë pïrden tueŋ.”

27 Kaam wën jiɛɛm yen këlä, ke tik jam röldït kɔc yiic ku lëk ye, “Tiŋ ë dhiëth yï ku muk yï amit guɔ̈p apɛi.”

28 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r ku lueel, “Ee yic, ku kɔc mit gup alanden aa kɔc wɛ̈t Nhialic piŋ ku loikë.”

29 Tɛ̈wën cï kɔc juëc kenhïïm kut Jethu lɔ̈ɔ̈m, ke lueel, “Yeŋö be riëëc akölë rɛ̈ɛ̈c këlä? Ee riëëc ye wïc bï kënë jäŋ gɔ̈i tïŋ. Ku acïn kë bï nyuɔ̈th ke. Ee kënë jäŋ gɔ̈i wäär cï rot looi tënë Jona yen abïk tïŋ.

30 Cïmën wäär cï Jona raan käk Nhialic tïŋ jäl a kït tënë kɔc Ninibe, këya Manh Raan abï jäl a kït tënë kɔc akölë ëbën.

31 Tiŋ bɛ̈ny wäär jiël pan Athia abï rot jɔt aköl luŋdït ku gɛ̈k riëëc akölë, rin cï yen jäl tɛ̈mec apɛi bï wël puɔth bɛ̈nyŋaknhom Tholomon la piŋ, ku ɣɛn jam kën, ɣɛn adït tënë Tholomon.

32 Aköl luŋdït kɔc gen Ninibe aabï we gɔ̈k rin cï kek kepuɔ̈th waar, ku pälkë luɔi kärɛc wäär cï Jona ke lɛ̈k. Ku alɛ̈k we, ɣɛn jam kënë, ɣɛn adït tënë Jona.

33 “Acïn raan cï mermer kaŋ ɣäth ɣöt ku kum nyin. Aye tɔ̈ɔ̈u tɛ̈n ye yen ɣöt mer yic thïn, bï piny amer tënë raan la ɣöt.

34 Puɔ̈n path acït nyin path. Raan path nyin ë daai apath, acïï thöŋ kek raan cï cɔɔr cie daai apath.

35 Këya, luɔikë röt bäk puɔ̈th la cök, ku duɔ̈kkë puɔ̈th cɔɔr.

36 Na yïn aɣer puɔ̈u, ke yïn acït raan këc cɔɔr ë daai apath cïmën dhie ye mac piny riaal.”

37 Nawën cï Jethu thök ë jam, ke cɔɔl raan töŋ akut Parathï paande bïk la mïth, go la ku nyuuc ku mïth ke këc yecin ku yecök lɔɔk cïmën ciɛɛŋ kɔc Itharel.

38 Kënë, acï raan akut Parathï wën la baai bɛ̈n gɔ̈i apɛi.

39 Go Jethu lueel tënë ye, “Wek kɔc akut Parathï, aa wegup aɣeer kek yakë lɔɔk, ku piäthkun aacï thiäŋ kärɛc apɛi.

40 Kɔc cïn kë ŋiɛckë! Këc Nhialic yen cak guɔ̈p, puɔ̈u alɔŋthïn cak aya?

41 Biökruɛɛl aye nyuɔɔth puɔ̈n ɣer tɛ̈ muɔɔc yïn kɔc, ku acie miɔ̈c ye yïn biökruɛɛl nyuɔɔth ë path.

42 “Tɛ̈ rɛɛc yen thïn tënë we, kɔc akut Parathï. Wek aa Nhialic juɛ̈r kälik, käk cït tök ë thiäär yic käkkun yakë ke puur ë dum yiic, ku kuat wɛl kɔ̈k ëbën. Ku wɛ̈t la cök ku nhiɛ̈r Nhialic akuɔ̈ckë looi. Käkkä aa dhiɛlkë looi, ku luɔikë käkkä aya.

43 “Tɛ̈ rɛɛc yen thïn tënë we, kɔc akut Parathï. Ayakë nhiaar bäk aa nyuc tueŋ thöc kɔcdït nhïïm tɛ̈n amat, ku ye we muɔ̈ɔ̈th athɛ̈ɛ̈k ɣɔ̈n ë ɣɔɔc yiic.

44 Tɛ̈ rɛɛc yen thïn tënë we, wek aa thöŋ kek rɛ̈ŋ cïn kë ye ke ŋic, ye kɔc cath kenhïïm ë path, ku kärɛc cïk thiaan keyiic piiny aacïï ŋic.”

45 Nawën, ke raan tök kɔc piööc ë lööŋ jɔt rot ku lueel tënë ye, “Bɛ̈ny, tɛ̈ jiɛɛm yïn këlä, ke yïn ë ɣo lat aya.”

46 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Wek kɔc piööc ë lööŋ, kärɛc aa tit we aya. Wek aa kɔc piööc käril apɛi cie lëu bï ke looi. Ku wek aacie kɔc kony aya ë luɔiden.

47 Tɛ̈ rɛɛc yen thïn tënë we. Awëëŋkui, wek aa rɛ̈ŋ path buth tënë kɔc käk Nhialic tïŋ, kɔc wäär nɛ̈k wärkun dït.

48 Acäk gam lɔn këwäär cï wärkun dït looi apath, ku na we tɔ̈ thïn ŋuɔ̈t wek cï näk aya. Rin aacï kɔc käk Nhialic tïŋ nɔ̈k ku buɔ̈thkë räŋken.

49 Ku rin ë wɛ̈t kënë yen acï Nhialic ye lɛ̈k we ëlä, ‘Wek aaba tuɔ̈c kɔc käkkiɛ̈ tïŋ ku atuuc. Ku wek aabï kɔc kɔ̈k nɔ̈k ku cuɔpkë kɔc kɔ̈k wei.’

50 Riëëc akölë abï tɛ̈m awuɔ̈c rin cï yen kɔc käk Nhialic tïŋ nɔ̈k tɛ̈wäär cɛk piny ɣëët ëmën,

51 jɔɔk ë nääk Abel ɣet nääk Dhäkaria wäär näk luaŋ Nhialic. Ku ben Jethu lɛ̈k ke, riëëc akölë abï tɛ̈m awuɔ̈c rin ë käkkä ëbën!

52 “Tɛ̈ rɛɛc yen thïn tënë we, wek aa yic moony tënë kɔc ku acäk ye gam kek week ë röt. Ku wek aa kɔc kɔ̈k wïc yic bïk gam gël!”

53 Nawën wïc Jethu bï jäl, ke jiëëm kɔc akut Parathï ku kɔc piööc lööŋ guɔ̈p apɛi, ku thiëckë wël juëc ku wïckë bï ke dhiɛl dhuk nhïïm,

54 rin wïc kek ye bïk deep wɛ̈t bïk dɔm, tɛ̈ le yen wɛ̈t rɛɛc lueel.
12

1 Wën cï käkkä röt looi, ke kɔc juëc apɛidït aake cï kenhïïm kut Jethu lɔ̈ɔ̈m abï ciɛ̈n tɛ̈ ye cök cak la piny. Tɛ̈wën ke Jethu kɔŋ jam tënë kɔcken ye buɔɔth ku lëk ke, “Tiɛtkë röt, ku duɔ̈kkë ye luui cïmën kɔc akut Parathï, kɔc ë kɔc ruëëny.

2 Acïn kë ye moony arɛ̈k abï cïï tiɛ̈c. Tɛ̈dë ke lëu bï këdäŋ thiaan abï cïï ŋic.

3 Na cɔk a wɛ̈t luel wakɔ̈u ka ŋot piŋ nhiäk aköl. Ku këriëëc ëbën cäk ŋääi weyïth ɣööt alɔŋthïn ke ɣöt cï thiöök thok aŋot ye kɔc kɔ̈k piŋ.

4 “Ku alɛ̈k we wek mäthkiɛ̈, duɔ̈kkë riɔ̈c kɔc guäpkun nɔ̈k ë path. Aa we nɔ̈k ku na lä ka cïn këdɛ̈t ben kë looi.

5 Ee Nhialic yen adhil kɔc riɔ̈ɔ̈c, rin na cï nɔ̈k ka la riɛl aya bï cuat pan mac. Alɛ̈k we, ee Nhialic ë rot yen adhil kɔc riɔ̈ɔ̈c.

6 Diɛt thii kor kadhiëc cït amuɔ̈r, cïï ke ye ɣɔɔc wëëu lik? Ku acïn tök ë kamken cï Nhialic kaŋ muɔ̈r nhom,

7 agut nhïmkun tɔ̈ yïnhom aŋic Nhialic akuɛ̈nden. Duɔ̈kkë riɔ̈c, wek aa awär amuɔ̈r juëc.

8 “Alɛ̈k we, raan ye gam kɔc nhïïm lɔn ye yen raan Manh Raan, aba gam aya lɔn ye yen raandiɛ̈ atuuc Nhialic nhïïm.

9 Ku raan jɛi kɔc nhïïm lɔn cïï yen ye raandiɛ̈, abï Manh Raan kuec aya atuuc Nhialic nhïïm.”

10 Ku ben Jethu lɛ̈k ke, “Kuat raan wɛ̈t rac luɛɛl Manh Raan guɔ̈p abï päl piny tënë ye, ku raan lueel kërac Wëi Nhialic guɔ̈p, acïï bï kaŋ päl piny tënë ye.

11 “Tɛ̈ ɣɛ̈th yï tɛ̈n amat luk yic, bäny dït ku bäny kor nhïïm, duk diɛɛr tɛ̈ bï yïn rot kuɔny thïn ku wɛ̈t ba lueel,

12 rin Wëi Nhialic abï cɔl aŋic kë ba lueel.”

13 Go mony dɛ̈t rot jɔt kɔc yiic ku lueel, “Bɛ̈ny lɛ̈k wämääth bä yiëk abäkkiɛ̈ käk cï wä nyäŋ ɣo yiic.”

14 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Mäthdiɛ̈, yeŋa cä kuany ba ya bɛ̈ny, ba käŋ tɛ̈k we?”

15 Ku lëk kɔc awën tɔ̈ thïn, “Tiɛtkë röt, duɔ̈kkë jiɛɛk cɔl arum wepuɔ̈th. Acïn raan rëër piɛ̈rde yecin cɔk alɔn le yen käjuëc.”

16 Ku lëk ke kääŋ kënë, “Thɛɛr raan ajak ë tɔ̈ thïn, ku duɔmde ëcï luɔk rap juëc apɛi.

17 Go jal jam ku lueel, ‘Yeŋö ba jal looi? Ɣɛn acïn duël lääu yic bï ɣɛn ke tɔ̈ɔ̈u thïn.’

18 Nawën ke tɛk ku lueel, ‘Kë ba looi akïn. Duël kënë aba ŋaany, ku bɛn duëldït apɛi looi bï ɣɛn rap ku käk kɔ̈k baai tääu thïn.

19 Ku jal lɛ̈k rot ɣatök. Mony mit guɔ̈p, yïn ala mïïth juëc apɛi bï run juëc nɔ̈k, jɔl pïr apath, miëthë ku dɛ̈kkë, ku jɔl puɔ̈u miɛt!’

20 Go Nhialic lɛ̈k ye, ‘Raan kuc käŋ! Ee wɛ̈ɛ̈r kënë, yïn abï thou ku käjuëc ca täu rot kë, bïk lɔ̈k aa käk ë ŋa?’ ”

21 Ku wit Jethu wɛ̈tde ëlä, “Kënë, yen ë rot looi tënë kɔc käjuëc tɔ̈ɔ̈u ë riɛnken, ku acïn jiɛɛk Nhialic tɔ̈ kepuɔ̈th.”

22 Ku wël Jethu yenhom kɔcken ye buɔɔth ku lueel, “Këya alɛ̈k we, bäk röt cïï cɔl anɛ̈k diɛɛr kë bäk cam bäk pïr. Ku diɛɛrkë aya käk bäk ceŋ.

23 Wëi aŋuɛ̈ɛ̈n tënë miëth, ku guɔ̈p raan aŋuɛ̈ɛ̈n tënë alɛ̈th.

24 Daaikë diɛt pär nhial, aacie pur rap ku temkë ke, ku tɛ̈ɛ̈ukë ke atuɔk yic, ku aa ŋot ke pïr rin ye Nhialic ke yiëk miëth. Ku wek aa ŋuɛ̈ɛ̈n apɛi tënë ke.

25 Yeŋa kamkun na diir ë wɛ̈ike ke juak ruɔ̈nke?

26 Na cäk käk thiikä ye lëu, yeŋö ye wek diɛɛr käk kɔ̈k?

27 Tiɛ̈ŋkë yɔ̈k cil tɛ̈ dhëëŋ kek thïn, aacie luui ku aacie luui alɛ̈th. Ku alɛ̈k we na cɔk a bɛ̈nyŋaknhom Tholomon cïmënden wäär ë bäänyde yic, ëcïï la alɛ̈th la kït dhëŋ cïmën yäŋ tök ë yɔ̈kkë yiic.

28 Ku na ye Nhialic wɛl cil ë path cɔl adhëŋ këlä, wɛl tɔ̈ thïn akölë ku na nhiäk nïn lik ke ril wei ku took ke mac, ke Nhialic cïï we bï kuɛ̈ɛ̈c nhïïm, wek aa kɔc la gam thin koor.

29 “Duɔ̈kkë wenhïïm ye yiëk kë bäk cam ku kë dɛkkë akölaköl.

30 Aa kɔc kuc wɛ̈t Nhialic pinynhom ë tɛ̈n kek aa kepuɔ̈th yiëk käkkä. Ku Nhialic Wuurdun aŋic lɔn wïc wek käkkä.

31 Na ye këya, yakë ke wïc käk bääny Nhialic, ku aabï yiëk we aya.

32 “Duɔ̈kkë riɔ̈c wek kɔc buɔth ɣa rin Wuurdun amit puɔ̈u bï we yiëk ë bäänyë.

33 Ɣaackë käkkun ku gämkë wëëu kɔc ŋɔ̈ŋ. Kënë abï jaakdun juak yic pan Nhialic. Ku jiɛɛk pan Nhialic acie thök, ku acie riääk cïmën jiɛɛk pinynhom, rin acïn cuɛ̈r tɔ̈ thïn. Ku acïï aruɔp ye rac.

34 Ku piändu abï ya rëër akölaköl tɛ̈ tɔ̈u jaakdu thïn.

35 “Rɛ̈ɛ̈r yï cï rot guiir akölaköl, ku rɛ̈ɛ̈r yï muk mermer rin kuat kë bï rot looi bï yök wakɔ̈u,

36 cïmën alony lui baai tit bänyden cï la yan thiëëk yic ke bï dhuk baai. Na bï ke go ɣöt guɔ ŋaany thok tënë ye.

37 Aloony mit gup aa loony ye bänyden yök ke tït tɛ̈ dhuk yen baai. Alëk we alanden, bɛ̈ny abä alanhden luɔi ruɔ̈k, ku cɔl ke aa nyuc bïk mïth ku luui tënë ke.

38 Tɛ̈dë, ke bɛ̈ny abï dhuk baai wɛ̈ɛ̈r ciɛl yic, tɛ̈dë ke dhuk bɛ̈ɛ̈k ë piny. Ku aloony mit gup aa loony bï bäny yök ke tït.

39 Wek aa lëu kënë bäk deet yic ë röt. Na raan ye wɛ̈ɛ̈r alɔŋ bï cuär bɛ̈n ŋic, ka rɛ̈ɛ̈r ke yiën bï cuär käkke cïï kual.

40 Ke week aya rɛ̈ɛ̈rkë we tït, rin wek aa kuc aköl bï Manh Raan bɛ̈n.”

41 Go Pïtɛr lueel, “Bɛ̈ny, ye ɣok lɛ̈k ë kääŋ kënë aye kɔc ëbën?”

42 Go Bɛ̈ny dhuk nhom ku lueel, “Na ye këya, yeŋa alony path ku ŋic käŋ apɛi? Yeen alony bï bɛ̈ny nyääŋ käkke yiic paande, bï kacke ya gäm miëth akölaköl.

43 Alony mit guɔ̈p alony bï bɛ̈ny yök ke loi luɔide apath tɛ̈ dhuk yen.

44 Alëk we, abï alony kënë tääu käkke yiic ëbën.

45 Ku na ye alony ye tak lɔn cïï bänyde bï lac dhuk. Ku ye rëër ke näk aloony kɔ̈k, röör ku diäär. Ku ye cool ke mïth ku dëk abï wiɛɛt.

46 Ke bänyde abï la luät yeguɔ̈p aköl cïï ye tak lɔn yen aköl bï yen bɛ̈n. Ku yeen abï bɛ̈ny tɛ̈m awuɔ̈cdït ku mɛt tɛ̈ rëër kɔc rɛc thïn.

47 “Ku aluaŋ ŋic kë wïc bänyde bï looi, ku rëër ke cïï rot guir bï kë wïc bɛ̈ny looi, ka bï tɛ̈m awuɔ̈cdït apɛi.

48 Ku aluaŋ kuc kë wïc bänyde ku looi awuɔ̈c bï yen that thïn, ka bï ya awuɔ̈c koor. Käjuëc aa wïc tënë raan cï gäm käjuëc, ku raan cï gäm käjuëc apɛi awïc käjuëc apɛi tënë ye.

49 Ɣɛn acï bɛ̈n ba piny bɛ̈n cuɔ̈ny. Ku anhiaar diɛ̈t cï dëp thɛɛr.

50 Ɣɛn atiit kërac apɛi, ɣɛn abï gum ku rem ɣa apɛi ɣet aköl bï kënë thök.

51 Yakë tak lɔn cï ɣɛn bɛ̈n ba dɔ̈ɔ̈r bɛ̈n looi pinynhom? Alɛ̈k we acie ye. Ee lɔn bï kɔc keyiic tek.

52 Many la yic kɔc kadhiëc abï yeyic tek. Kɔc kadiäk aabä nhiaar ku man rou ɣa. Tɛ̈dë, kɔc karou aabä nhiaar ku man kɔc kadiäk ɣa.

53 Mïth röör kek wärken aabï kenhïïm tuɔ̈ɔ̈m ë riɛnkiɛ̈. Ku yen ë lɔn nyïïr kek märken. Ku man athiëëk kek tïŋ wënde aabï röt maan aya.”

54 Ku ben Jethu lɛ̈k thän awën tɔ̈ thïn, “Na tiɛ̈ŋkë luät nhial, ka guɔkë lueel lɔn deŋ abï tuɛny, ku tueny ayic.

55 Ku na dɔm bï la dïl, ku ruel akɔ̈l apɛi, ka luɛlkë lɔn bï piny tuɔ̈c, ku tuc ayic.

56 Yeŋa wiɛ̈ckë bäk ruëëny! Awëëŋkui? Wek aa kë bï rot looi ŋic tɛ̈ tïŋ wek käkkä nhial. Ku cäk kë loi rot ëmën ŋic ayic?

57 “Yeŋö cïï wek yic bäk looi ye ŋic?

58 Cïmën na ɣɛ̈th raan yï luk yic, ke yï lɔc wɛ̈t waar yic, ku dɔ̈ɔ̈rkë ke këc yï guɔ ɣäth luk yic. Na cïï lɔc looi këlä, ka ɣɛ̈th yï luk yic tënë bäny, ku bɛ̈ny abï la thɔ̈n apuruuk, ku mac yï.

59 Alɛ̈k yï, yïn acïï bï kaŋ lony, ɣet tɛ̈ bï yïn këthiin kɔ̈ny tënë yï kaŋ cool.”
13

1 Nawën ke kɔc bɔ̈ tënë Jethu, ku lëkkë ye lɔn cï bänydït Pilato kɔc Galilia cɔl anäk, kɔc ke cï käk juërkë Nhialic la nɔ̈k luaŋ Nhialic Jeruthalem.

2 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r. “Yakë tak lɔn kɔc Galilia cï nɔ̈k ëmën aa kärɛc apɛi wɛ̈r kek kɔc Galilia kɔ̈k looi?

3 Acie yic! Ku cäk ŋic lɔn wek aabï thou aya cïmënden, tɛ̈ cïï wek kärɛc yakë looi päl, ku wɛ̈lkë wepuɔ̈th Nhialic?

4 Ku na kɔc wäär kathiäär ku bɛ̈t wïk ɣön bäär apɛi kenhïïm Thiloam bïk thou ëbën, ye kek kɔc kärɛc looi Jeruthalem kepɛ̈c?

5 Aacie ke! Ku alëk we, na cäk luɔi kärɛc päl, ke wek aabï thou ëbën cïmënden.”

6 Go Jethu ke lɛ̈k kääŋ kënë, “Monytui ëcï tim luɔk com duɔmde. Nawën thööŋ tɛ̈ cï yen luɔk, ke bɔ̈ bï bɛ̈n bet. Go ciɛ̈n mïth yök yenhom.

7 Go puɔ̈u riääk apɛi, ku lëk raan lui dom yic bï yɛp wei, ku lëk ye, ‘Aca tiit run kadiäk ku acïn manh töŋ ca yök yenhom. Yeŋö pɛ̈l ye bï dom rooc ë path ke cie luɔk?’

8 Go raan ë luɔi bɛ̈ɛ̈r, ‘Bɛ̈ny, päl ë ruɔ̈ɔ̈n töŋ kënë ë path, aba guiir ku tääu dhiääp yecök.

9 Na lok ruɔ̈ɔ̈ntui ka path, ku na cïï lok, ka jɔl cɔl ayep.’ ”

10 Tɛ̈wën aköl cïï kɔc ye luui ke Jethu piɔ̈ɔ̈c tɛ̈n amat kɔc Itharel,

11 ke tik ë tɔ̈ thïn ke la guɔ̈p jɔŋrac cï ye dhoŋ kɔ̈u, bï yekɔ̈u cïï ye jɔt ruɔ̈ɔ̈n thiäär ku bɛ̈t.

12 Nawën tïŋ Jethu ke cɔɔl ku lëk ye, “Tik, yïn acï kony.”

13 Ku tɛ̈ɛ̈u yecin yekɔ̈u. Ku kaam thiin awën ke la kɔ̈u cök. Go Nhialic leec.

14 Ku raandït tɛ̈n amat ëcï puɔ̈u dak apɛi rin cï Jethu ye kony aköl cïï kɔc ye luui. Ku lëk kɔc awën tɔ̈ thïn, “Ɣok aa la nïn kadätem ye kɔc luui. Ke raan alëu bï bɛ̈n akäl tök kam ë nïnkä yiic bï bɛ̈n kony, ku acie aköl cïï kɔc ye luui.”

15 Go Bɛ̈ny bɛ̈ɛ̈r ke tɔɔn guɔ̈p, “Aa wek kɔc la gup ruëëny! Le raan tök ë kamkun cie ɣäkke ye lony aköl cïï kɔc ye luui bï ke la wiëc wal ku pïu?

16 Ku tiŋ kënë, nyan many Abaram cï bɛ̈ny jak dhoŋ kɔ̈u, bï ya rëër ke duɔl ë runkä kathiäär ku bɛ̈t, cïï path bï kony aköl cïï kɔc ye luui bï la cök?”

17 Tɛ̈wën lueel yen ye këlä, ke kɔc awën man ye yär gup, ku mit thän dïït awën tɔ̈ thïn puɔ̈th käk kɔc gɔ̈i cï Jethu looi.

18 Ku la Jethu tueŋ ke jam ku lueel, “Bääny Nhialic cït ŋö? Yeŋö ba thɔ̈ɔ̈ŋ ke ye?

19 Aba thɔ̈ŋ manh tim koor nyin cï raan com duɔmde. Go dït abï ya tim dïttet ye diɛt ɣɔ̈ɔ̈tken yïk kɛ̈rke kɔ̈th.”

20 Ku ben lueel, “Yeŋö ba bɛn thɔ̈ŋ bääny Nhialic?

21 Acït lon cï tik puɔr ayumdït tet yic, na lä ke piäär ëbën.”

22 Ku bɛ̈r Jethu ke kuany gɛɛth ku bɛ̈ɛ̈i yiic ke la Jeruthalem.

23 Go raan tök thiëëc, “Bɛ̈ny! Le kɔc lik bï poth bïk la pan Nhialic?” Go Jethu bɛ̈ɛ̈r,

24 “Thamkë bäk bak dhël ye kɔc gum thïn yic, rin alɛ̈k we lɔn wïc kɔc juëc ye bïk la alɔŋthïn, ku acïk bï lëu.

25 Tɛ̈ jɔt wun baai rot ku riit ɣöt thok, wek aabï kɔ̈ɔ̈c aɣeer ku jälkë ɣöt tɔɔŋ thok ku luɛlkë, ‘Bɛ̈ny, ŋany ɣöt thok tënë ɣo,’ ku abï bɛ̈ɛ̈r tënë we, ‘Akuɔ̈c tɛ̈ bïï wek thïn.’

26 Ku abäk lɛ̈k ye, ‘Ɣok aacï mïth ku dëkku kek yï, ku yïn acï piööc ë gɛɛthkua yiic!’

27 Ku abï dhuk nhom ku lueel, ‘Alɛ̈k we bäk piŋ, wek aacïï bɔ̈ ɣöt rin wek aacä ŋic. Jälkë, kɔc luui ë kärɛc!’

28 Ku tɛ̈ cï yï cuɔp wei, ke yïn ariääk puɔ̈u ku dhiau aba yïthok a kac tɛ̈ tïŋ yïn Abaram, ku Ithäk ku Jakop ku kɔc käk Nhialic tïŋ, ke rɛ̈ɛ̈r bääny Nhialic yic pan Nhialic, ku gël yï wei thïn!

29 Ku kɔc aabï bɛ̈n pinynhom ëbën ku camkë yan bääny Nhialic.

30 Ku kɔc tɔ̈ ciëën ëmën aabï tɔ̈ tueŋ. Ku kɔc tɔ̈ tueŋ aabï dhuk ciëën.”

31 Tɛ̈ɛ̈n, ke kɔc akut Parathï bɔ̈ tënë Jethu ku lëkkë ye, “Jäl ë tɛ̈n rin bɛ̈ny Antipäth Ɣërot awïc bï yï nɔ̈k.”

32 Go Jethu lueel, “Lak ku lɛ̈kkë raan la guɔ̈p awandït lɔn ɣɛn abï la tueŋ akölë ayï nhiäk ɣa cop jakrɛc wei kɔc gup, ku luɔi käk jäŋ gɔ̈i ye ɣɛn kɔc kony. Ku na ye nïn diäk ke ɣɛn abï luɔidiɛ̈ thöl pinynhom.

33 Ku akölë ku nhiäk ku aköl dɛ̈ɛ̈të, ɣɛn ala tueŋ ɣa lui rin acïï path bï raan käk Nhialic tïŋ nɔ̈k tɛ̈dɛ̈t cie Jeruthalem.

34 “Kɔc Jeruthalem! Kɔc Jeruthalem! Kɔc ë kɔc käk Nhialic tïŋ nɔ̈k, ku biɔ̈ɔ̈kkë kɔc cï tuɔ̈c we aleel. Ye arakdë cï ɣɛn ye wïc ba we kuɔ̈ɔ̈t yiic, ku kuɔny we cïmën adhie ye ajïth miɛ̈thke kuɔ̈m piny yewuɔ̈k, ku wek aacï kuec.

35 Nhialic abï we nyäŋ pandun. Ku athɔ̈n we bäk ŋic, wek aacïï ɣa bï bɛn tïŋ ɣet aköl bï wek röt guiir, ku luɔrkë ɣa yai ke yakë lueel, ‘Lecku raan bɔ̈ rin Bänyda.’ ”
14

1 Nawën ke Jethu la pan raan akut Parathï aköl cïï kɔc ye luui bï la mïth. Ku kɔc ke tɔ̈ thïn aake döt Jethu apɛi.

2 Go raan cï but ɣɔ̈ɔ̈m ku kök ëbën bɛ̈n tënë ye.

3 Go Jethu jam ku thiëëc kɔc piööc ë lööŋ ku kɔc akut Parathï, “Cï löŋ pëën bï raan tuany kony aköl cïï kɔc ye luui tɛ̈dë ke kony?”

4 Gokë cïï bëër. Go Jethu mony awën cɔɔl ku kony ku cɔl ajiël.

5 Ku jɔl lɛ̈k ke, “Yeŋa kamkun ë tɛ̈n, na cï manhde, ayï wɛŋde lööny yiith aköl cïï kɔc ye luui, ke pɛ̈l yiith ku cïï bïï bei nyin yic?”

6 Ku wɛ̈t kënë acï ke nyɔ̈ŋ nhïïm kë bëër kek ye.

7 Wën cï yen ye tïŋ aya ke jɔ̈ɔ̈l awën cï cɔɔl aaye ŋɛk tɛ̈den nyuuc yen thïn lɔc, ke luel kääŋ kënë,

8 “Tɛ̈ cï yï cɔɔl yai yic, duk la ku nyuc tɛ̈n kɔcdït, tɛ̈dë ke raan ben dït tënë yï acï cɔɔl aya.

9 Na bïï, ke raan awën cɔl we wedhie abï yɔ̈ɔ̈k ba rot jɔt ba thööc päl ye. Ku yïn abï jäl dhuk thöc tɔ̈ ciëën yiic ke yï cï guɔ̈p yär.

10 Tɛ̈ cï yï cɔɔl, ke yï la ku nyuc thöc tɔ̈ ciëën yiic rin na la raan la baai bɛ̈n, ka bɔ̈ tënë yï ku lueel, ‘Jɔt rot, bäär tueŋ tɛ̈n mäthdiɛ̈.’ Kënë abï cɔl athiek yic jɔ̈ɔ̈l nhïïm ëbën.

11 Këya, kuat raan dït puɔ̈u rot ɣäth tueŋ ë rot abï Nhialic dhuɔ̈k ciëën, ku raan lir puɔ̈u ë rot dhuɔ̈k ciëën abï Nhialic ɣäth tueŋ.”

12 Ku lueel Jethu tënë mony awën cï ye gɔɔŋ, “Na loi miëth bï yïn kɔc gɔɔŋ, ke duk ke cɔl mäthku ku paan moor, ku kɔc ruääi kek yï ku kɔc ajiɛɛk thiëëk bääikun, rin aabï bɛn cɔɔl. Ku na looi rot këya, ke këwäär ca luɔ̈i ke yen acolkë tënë yï.

13 Na loi miëth cɔɔl yïn kɔc, ke cɔl ke kɔc ŋɔ̈ŋ, ku kɔc cï duany, ku kɔc cï ŋɔl ku cöör,

14 rin na la kɔc röt jɔt thou yic aköldä, ke yïn abï Nhialic cuɔ̈ɔ̈t rin wäär cï yïn ke cɔɔl kɔc cïï ye lëu bïk miëëthku cool.”

15 Go mony dɛ̈t mïth kek kɔc lueel tënë Jethu wën piŋ yen kënë, “Kɔc mit gup aa kɔc bï cɔɔl yai yic, bääny Nhialic yic.”

16 Go Jethu lɛ̈k ye, “Monytui ëcï yandït apɛi looi ku cɔɔl kɔc juëc.

17 Nawën cï mïïth yai guiir, ke toc aluɔnyde bï kɔc wïc ke yai yic la cɔɔl, ‘Bäk, këriëëc ëbën acï thök ë guiër.’

18 Gokë wël juëc lueel kedhie bï kek kenhïïm kɔl. Ku lueel raan wën cï alony kaŋ yök ëlä, ‘Ɣɛn acï piny ɣɔɔc, ku ɣɛn adhil la ba la tïŋ. Lɔɔr ku lɛ̈k bɛ̈ny lɔn acïn kë maan yen cïï ɣɛn la yai yic.’

19 Ku lueel raandɛ̈t, ‘Ɣɛn acï miöör kathiäär ye kɔc pur ɣɔɔc, ɣɛn ala ba ke la them, lɔɔr lɛ̈k bɛ̈ny lɔn acïn kë maan tënë ye.’

20 Ku lueel raan ye kɔc diäk, ‘Ɣɛn acï piac dɔ̈m nya, acä lëu ba la yai yic.’

21 “Go alony dhuk baai ku le wëlkä lɛ̈k bänyde. Go bänyde puɔ̈u riääk ku lëk aluɔnyde, ‘Lɔɔr dhɔ̈l yiic ku kam bɛ̈ɛ̈i geeu, ku cɔl kɔc lïm dhɔ̈l yiic ku kɔc cï duany, ku kɔc cï ŋɔl ku cöör bïk bɛ̈n.’

22 Go alony lueel, ‘Bɛ̈ny, kë ca lɛ̈k ɣa aca looi ku piny aŋot lääu.’

23 Go bɛ̈ny bɛn lɛ̈k aluɔnyde, ‘Lɔɔr kuany baai yic ku dhɔ̈l yiic geeu, ku lɛ̈k kɔc ëbën bïk dhiɛl bɛ̈n bï paandiɛ̈ thiäŋ.

24 Alɛ̈k yï, kɔc wäär ca kaŋ cɔɔl acïn miëth yai bïk bɛn yök paandiɛ̈!’ ”

25 Kɔc juëc aake cath kek Jethu. Nawën ke wël yenhom kɔc ku lueel,

26 “Na ye raan bɔ̈ tënë ɣa, ku cïï wun ku man ku tiɛŋde ku miɛ̈thke, ku wämäthakën ku nyiɛ̈rakën, ku wɛ̈ike man, ka cie raan buɔth ɣa.

27 Ku raan cie gum ku buɔɔth ɣa, acïï lëu bï ya raan buɔth ɣa.

28 Na wïc raan bï ɣöndït bäär apɛi buth, yeŋö bï kaŋ looi? Nadë ke cïï wëëu muk bï kaŋ kuɛ̈ɛ̈n nyïn bï ŋic lɔn le yen wëëu juëc bï yen ɣöt buth bï thöl?

29 Na jɔɔk cök ku le ciɛ̈n wëëu juëc bï yen ye thöl, ka bï kɔc ɣöt tïŋ ke këc thök aa bui, ku yekë lueel,

30 ‘Mony kënë acï ɣöt jɔɔk bï buth ku akëc thääp.’

31 “Na jɔt bɛ̈nyŋaknhom tɔŋ ke la apuruk tim thiäär bï la thɔ̈r kek bɛ̈nyŋaknhom dɛ̈t la apuruk tim thiär-rou, ke cïï bï kaŋ tak lɔn bï yen tɔŋ lëu kek ë bɛ̈ny kënë?

32 Na yök ke cïï tɔŋ bï lëu, ka toc kɔc ke bɛ̈nyŋaknhom tui ŋot mec kek apuruɔ̈ɔ̈kke bïk dɔ̈ɔ̈r looi.”

33 Këlä aya, acïn raan kamkun lëu ye bï ya raan buɔth ɣa agut tɛ̈ bï yen käkke kaŋ puɔ̈l.

34 “Awai, apath. Ku na thöök kɔ̈u alɛ̈i ke ben dhuɔ̈k thïn këdë?

35 Awan cït kënë acie bɛn piath. Aye puɔ̈k wei. Piɛŋkë tɛ̈ le wek yïth.”
15

1 (1-2) Kɔc ajuër kut ku kɔc kärɛc looi aake cï bɛ̈n tënë Jethu bïk piɔ̈ɔ̈cde bɛ̈n piŋ. Ku kënë, ee këc kɔc akut Parathï ku kɔc piööc lööŋ nhiaar, rin ye Jethu kɔc rɛc mɛɛn jäŋ lor, ku mïth ke ke aya.

2 (-)

3 Goke lɛ̈k kääŋ kënë.

4 “Na la raan tök kamkun amääl buɔɔt, ku mär amäl tök, ke cïï thiärdhoŋuan ku dhoŋuan nyiëëŋ piny roor, ku le amäl töŋ cï määr kaŋ wïc ɣet tɛ̈ bï yen ye yök?

5 Ku na yök ka mit puɔ̈u apɛi ku jɔt yekët.

6 Ku na le ɣet baai ka cɔl mäthke ku kɔcken akeu nhom ku lëk ke, ‘Ɣɛn acï puɔ̈u miɛt rin cï ɣɛn amäldiɛ̈n wäär cï määr yök. Loiku yai.’

7 Këlä aya, miɛt puɔ̈u dït abï tɔ̈ pan Nhialic, rin raan töŋ kërac looi cï yepuɔ̈u dhuɔ̈k ciëën rin adumuɔ̈ɔ̈mke. Ku miɛt puɔ̈u kɔc tɔ̈ pan Nhialic, rin ë raan töŋ, acïï bï thöŋ kek miɛt puɔ̈u rin kɔc path kathiärdhoŋuan ku dhoŋuan cïn awuɔ̈c cïk looi, bï kek kepuɔ̈th dhuɔ̈k ciëën.”

8 “Tɛ̈dë, tik ala wëëth thiäär mïläŋ ɣer, ku mär wɛ̈nh tök. Yeŋö bï looi? Abï mac dɛ̈ɛ̈p ku wïc apɛi arɛ̈k bï ɣöt a weec yic agut tɛ̈ bï yen ye yök.

9 Tɛ̈ cï yen ye yök ka cɔl mäthke ku kɔc akeu ëbën ku lëk ke, ‘Ɣɛn amit puɔ̈u apɛi, wëëukiɛ̈n wäär cï määr aaca yök. Loiku yai.’

10 Këlä aya, atuuc Nhialic aa puɔ̈th miɛt rin raan töŋ kärɛc looi cï yepuɔ̈u waar ku dhuk Nhialic.”

11 Ku la Jethu tueŋ ku lueel, “Monytui ë tɔ̈ thïn ku ë la wät karou.

12 Go wën koor lɛ̈k wun, ‘Gäm ɣa käk ba tɛ̈k ɣa aköldä?’ Go wun käŋ tek tënë ke.

13 Nawën nïn lik cök ke wën koor ɣɔɔc käkke ëbën, ku jiël bï la wun dɛ̈t, wun cï yen wɛ̈ɛ̈uke bɛ̈n la thöl thïn dëŋ ë määu ku wïcwïc adëjök.

14 Wën cï yen wëëu thöl ke cɔŋdït apɛi loi rot ye pan awën, ku jɔl rëër ke nɛ̈k cɔk apɛi.

15 Nawën le käkke dhal ke luɛɛk rot pan raan tök ë kɔc pan awën. Go raan la baai cɔl aye dïr baai biɔ̈ɔ̈k. Ku gɛ̈m ke kë camkë.

16 Ku ë ye wïc diɛ̈t cɔk yeyäc thiɔ̈ɔ̈ŋ kë ye dïr cam, ku acïn raan cïï ye gäm ye.

17 Nawën jɔl kërɛɛc cï looi tak yic yepuɔ̈u ke lueel, ‘Ye kɔc luɔi kadë tɔ̈ tënë wä ë kuɛth abï miëth döŋ piny, ku ɣɛn akïn duër thou ë tɛ̈n rin cɔk!

18 Ɣɛn abï dhuk tënë wä ku lɛ̈k ye, wä ɣɛn acä awuɔ̈c looi tënë Nhialic ku tënë yï.

19 Ɣɛn acïï ben a cɔ̈l yï, loi ɣa ke ɣa cït alony ye riɔp.’

20 Ku jɔl jäl pan awën ku dhuk tënë wun. “Tɛ̈wën ŋoot yen tɛ̈mec ke baai, ke tïŋ wun ke bɔ̈. Go puɔ̈u la yum ku riŋ tënë ye ku pɛɛt yic ku cim gëm.

21 Go wënde lueel, ‘Wä ɣɛn acï kërac looi tënë Nhialic ku tënë yï. Ɣɛn acïï ben piath nadë ke ɣa cöl ë yï.’

22 Go wun aluɔɔnyke cɔɔl ku lueel, ‘Riɛ̈ŋkë! Bɛ̈ɛ̈ikë alanh path ku tääukë yekɔ̈u. Ku cuɔ̈thkë cin joth mïläŋ tɔ̈c ku tääukë war yecök.

23 Ku bɛ̈ɛ̈ikë muɔɔr thiin cuai apɛi ku näkkë bï ɣok yai looi,

24 rin manhdiɛ̈n kënë ë cït mänh cï thou ku acï bɛn pïr. Yeen ëcï määr ku acï yök.’ Ku jɔlkë yai cam.

25 “Tɛ̈wën looi käkkä röt, wëndït ëcï la luui dom yic. Nawën dhuk ku jɔl bï baai dööt, ke piŋ lɔ̈ɔ̈r yic ku diër.

26 Go aluɔny tök cɔɔl ku thiëëc kë diër kɔc baai.

27 Go alony awën lɛ̈k ye, ‘Wämuuth acï bɛ̈n, ku wuur acï muɔɔr wäär cuk muk apɛi bï cuai nɔ̈k bï yai looi rin cï yen dhuk ke puɔl guɔ̈p.’

28 “Go wëndït puɔ̈u riääk apɛi ku kueec bï cïï la baai. Go wun bɛ̈n tënë ye ku lɛ̈ŋ bï la baai.

29 Go lɛ̈k wun, ‘Ɣɛn acï luui apɛi ë runkä ëbën tënë yï, ku acïn töŋ ca lɛ̈k ɣa ba looi cï ɣɛn kaŋ kuec ba cïï loi. Ku ë runkä ëbën acïn mën manh ë thɔ̈k ca kaŋ yiëk ɣa bï ɣɛn luui yai ɣok mäthkiɛ̈.

30 Ku wën dhuk wëndu ke cï wɛ̈ɛ̈uku la muɔ̈r adëjök kɔ̈th, ke yï loi yai ku näk muɔɔr töŋ yen cuai apɛi ɣäkkua yiic.’

31 Go wun bɛ̈ɛ̈r, ‘Manhdiɛ̈, yïn arɛ̈ɛ̈r kek ɣa akölaköl, ku käk muɔ̈k ëbën aa käkku.

32 Ku ë yic buk yai looi rin wämuuth ë cït manh cï thou, ku ëmën acï pïïr, ee cï määr ku ëmën acï yök.’ ”
16

1 Ku ben Jethu lueel tënë kɔcken ye buɔɔth ëlä, “Wäthɛɛr raan ajak ë tɔ̈ thïn, ku yeen ë la raan käkke guiir baai, ku raan kënë ëcï luɔm tënë ye rin cï yen wɛ̈ɛ̈uke muɔ̈r.

2 Go cɔɔl ku lueel, ‘Yeŋö kë ya piŋ keye lueel ë riɛnku? Nyoth wëëu ca dɔm ku wëëu cï määr thook ëbën, rin yïn acïï bï bɛn ŋot yï lui tënë ɣa.’

3 Go mony wën lueel yepuɔ̈u ëlä, ‘Ba ŋö looi tɛ̈ cop bɛ̈ny ɣa luɔidiɛ̈ yic? Ɣɛn akuc puɔ̈r ë dom ku ɣɛn abï guɔ̈p yär tɛ̈ ye ɣɛn lim.

4 Ëmën, kë ba looi aca jäl ŋic, kë bï ɣɛn cɔl ala kɔc juëc määth ke ɣa, bïk ɣa aa lor bääiken tɛ̈ cop ɣa wei luɔidiɛ̈ yic.’

5 “Go kɔc la gup käny bänyde cɔɔl ku lueel tënë raan cï kaŋ bɛ̈n, ‘Käk bɛ̈ny kɔ̈ny tënë yï yekë dë?’

6 Go lueel, ‘Ɣɛn akɔ̈ny tönydït miök bian tök.’ Go raan käŋ guiir baai lɛ̈k ye, ‘Kënë acï ya akuɛ̈ndu, nyuc ku gät thiärdhiëc.’

7 Ku thiëëc raan dɛ̈t, ‘Na yïïn, kɛ̈ny tɔ̈ yïguɔ̈p ye dë?’ Go lueel, ‘Ee gäny rap tiɛm tök.’ Go lɛ̈k raan wën, ‘Gät buɔt kabɛ̈t.’

8 “Go wun baai raanden la guɔ̈p awan leec wën cï yen rot kony. Rin tɛ̈ ye riëëc akölë käkken luɔɔi thïn kamken aŋuɛ̈ɛ̈n tënë mïth bääny Nhialic.”

9 Go Jethu la tueŋ ku jiɛɛm, “Këya alɛ̈k we, luɔikë jiɛɛk pinynhom bï wek ke la mɛ̈th, rin na la jaakdun thök ke wek aabï lor pïr akölriëëc ëbën yic.

10 Raan ŋic kälik muk apath ë käjuëc ŋiɛc muk aya, ku raan kuc kälik muk, acie käjuëc ë ŋiɛc muk.

11 Na yïn acie käk ciɛɛŋ pinynhom ë tɛ̈n ŋiɛc muk, ke yï bï deet puɔ̈u këdë bï yï gäm jiɛɛk tɔ̈ pan Nhialic?

12 Na yïn acie ŋɔ̈ɔ̈th puɔ̈u lɔn bï yïn kën raandä ŋiɛc muk, ke yeŋa bï gäm kë cɔk a këdu?

13 “Acïn alony lëu ye bï luui tënë bäny karou, ka man raan tueŋ ku nhiɛɛr raan ye kɔc rou. Tɛ̈dë ka thek raan tueŋ ku dhɛ̈l raan dɛ̈t guɔ̈p. Acïï raan lëu bï Nhialic ku jiɛɛk nhiar kedhie.”

14 Go kɔc akut Parathï, kɔc nhiar wëëu, käkkä piŋ ëbën ku dɔlkë Jethu guɔ̈p.

15 Go Jethu lɛ̈k ke, “Wek aa röt nyuɔɔth kɔc nhïïm ciɛ̈t wek kɔc path ku Nhialic aŋic kë tɔ̈ wepuɔ̈th. Rin käk ye kɔc juëc yiëk kepuɔ̈th apɛi ciɛ̈t kek ril, aaye Nhialic tïŋ ke kor.

16 “Wäthɛɛr agut tɛ̈wäär tul Joon, kɔc aake ye löŋ Mothith ku wël cï kɔc käk Nhialic tïŋ gɔ̈t, theek. Ku ëmën, Wɛ̈t Puɔth Yam rin bääny Nhialic alëk kɔc, ku awïc kuat raan ëbën bï rot riɛɛny thïn.

17 Ee këya, apuɔl yic bï käk tɔ̈ nhial ku pinynhom riääk, tɛ̈n tɛ̈ bï wɛ̈t thiin koor tɔ̈ Löŋ yic cuat wei.

18 “Raan liɔ̈i tiɛŋde ku thiɛɛk tiŋ dɛ̈t, ka cä akɔr looi. Ku mony thiak tiŋ cï muɔnyde liɔ̈ɔ̈i, ka cï akɔr looi aya.”

19 Go Jethu kääŋ bɛ̈n thɔ̈ɔ̈th ku lueel, “Raan tök ë tɔ̈ thïn ku ëcï jak apɛi, ku ë ceŋ alɛ̈th dhëŋ ku ë ye yai looi paande akölaköl.

20 Ku raan laaŋ cɔl Ladhäro la guɔ̈p tɛ̈töök juëc apɛi ë tɔ̈ thïn aya. Ku ë ye nyuc ɣön raan ajak thok,

21 bï lim awuthueei ë lööny piny. Ku jɔ̈k aake ye bɛ̈n aya ku nyankë tɛ̈töök yiic.

22 “Nawën ke laaŋ kënë thou, go atuuc Nhialic wɛ̈ike tääu Abaram yɔu nhial pan kɔc path cï thou. Nawën ke mony ajak lök thou aya ku thiäk,

23 ku tɛ̈ɛ̈u wɛ̈ike pan mac, ku rem thïn apɛi. Nawën ŋɛ̈ɛ̈r yenyin nhial ke tïŋ Abaram tɛ̈mec, ku Ladhäro ke tɔ̈ yeyɔu.

24 Go dhiau ku lueel, ‘Wä Abaram liec ɣa, ku toc Ladhäro bï ciɛɛn tök luɔ̈t thok pïu yiic, ku gɔɔt ɣaliep bï liɛmdiɛ̈ liɛr, rin ɣɛn arem apɛi ë tɛ̈n!’

25 “Go Abaram bɛ̈ɛ̈r, ‘Manhdiɛ̈, tak lɔn cï yïn käpath yök wäär pïïr yïn ku yök Ladhäro kärɛc. Ku yeen awac puɔ̈u ëmën ku yïn arem apɛi.

26 Ku dɛ̈t aya, tɛ̈thuth mec yic apɛi atɔ̈ kamkua bï ciɛ̈n raandan la lɔŋtui, ku cïn raandun bɔ̈ tënë ɣa ë tɛ̈n.’

27 Go mony ajak wën lueel, ‘Wä Abaram yïn aläŋ ba Ladhäro tuɔɔc panda,

28 tënë mïth wä kadhiëc bï ke la wɛ̈ɛ̈t bïk cïï bɔ̈ ë tɛ̈n bï ke reem aya.’

29 “Go Abaram lɛ̈k ye, ‘Mothith ku kɔc käk Nhialic tïŋ aa tɔ̈ thïn, cɔl ke aa piŋ wɛ̈lken.’

30 Go mony ajak bɛn lueel, ‘Kënë acïï ye lëu, Wä Abaram! Ku na jɔt raan rot kɔc cï thou yiic ku le tënë ke, ka päl kärɛc yekë ke looi.’

31 Go Abaram lueel, ‘Na cïk wël Mothith ku wël kɔc käk Nhialic tïŋ piŋ, ka cïï wɛ̈t raan cï thou ku ben pïr piŋ aya.’ ”
17

1 Naɣɔn akäl tök ke lueel Jethu tënë kɔcken ye buɔɔth, “Käk kɔc cɔl aloi adumuɔ̈ɔ̈m aa röt dhiɛl looi akölaköl. Ku raan käkkä cɔl aloi röt abï kërac apɛi yök.

2 Ee ŋuɛ̈ɛ̈n tënë ye diɛ̈t cï ruɔ̈k yeth aleldït tet, ku pïk wïïr bï mou, bï kɔc thiikä cïï cɔl aloi adumuɔ̈ɔ̈m.

3 Tiɛtkë röt! “Na loi mɛnhkui adumuɔ̈ɔ̈m, ke nyieny, ku na dhuk yepuɔ̈u ciëën kërɛɛc cï looi, ke yï pɛ̈l wɛ̈t piny tënë ye.

4 Ku na looi kërac tënë yï arak dhorou akäl tök, ku bïï tënë yï arak dhorou aya, ku thiëëc yï ba wɛ̈t päl piny, ke yï pɛ̈l wɛ̈t piny tënë ye.”

5 Naɣɔn aköl dɛ̈t ke lueel atuuc tënë Bɛ̈ny Jethu, “Ɣok aa wïc gamdït, lɛ̈k ɣo tɛ̈ bï ɣok ye yɔ̈k thïn.”

6 Go Bɛ̈ny bɛ̈ɛ̈r, “Na gamdun cɔk kuur bï ciɛ̈t manh ŋaap, ka lɛ̈ukë bäk tim dïït tui yɔ̈ɔ̈k ëlä, ‘Nyuɛ̈n rot bei piiny agut mei, ku lɔɔr pith rot wïïr!’ Ke wɛ̈tdun aloi rot.

7 “Na thööŋku lɔn raan tök kamkun ala alony cï la pur, tɛ̈dë ke cï la biöök amɛ̈l. Na le dhuk dom yic, ye lɛ̈k ye, ‘Lɔc bɛ̈n ba bɛ̈n mïth?’

8 Acïï bï lɛ̈k ye këya! Tɛ̈dë aba lueel tënë ye, ‘Guir miëth tënë ɣa, ku tït ba kaŋ mïth ku dɛ̈k, na lä ciëën ke yïn abï jäl mïth ku dɛ̈kë.’

9 Ku aloony aa cie leec tɛ̈ looi kek luɔiden.

10 Athöŋ kek we aya, na luɔikë kë ca lɛ̈k we bäk looi, ka luɛlkë, ‘Ɣok aa loony ë path, ee luɔida yen acuk looi ku acïn dɛ̈t.’ ”

11 Nawën la Jethu Jeruthalem, ke tëk kam Thamaria ku Galilia.

12 Nawën ɣeet gen thiin tɔ̈ dhël yic ke räm kek atuet thiäär. Gokë kɔ̈ɔ̈c tɛ̈mec,

13 ku luelkë, “Jethu Bɛ̈ny, liec ɣo.”

14 Nawën tïŋ ke ke lueel, “Lak ku nyuɔ̈thkë röt kɔc käk Nhialic.” Tɛ̈wën ŋoot kek dhël yic, ke tuet jiël kegup.

15 Go raan tök dhuk tënë Jethu wën cï yen ye tïŋ ke tuet cï jäl yeguɔ̈p, ku leec Nhialic apɛi röldït,

16 ku cuɛt rot piny Jethu nhom ku leec. Ku mony kënë ë raan Thamaria.

17 Kënë acï Jethu cɔl athiëc ku lueel, “Cie raan thiäär yen cï kony bï tuet jäl kegup? Kɔc kɔ̈k kadhoŋuan aako?

18 Yeŋö yen raan wun dɛ̈t yen dhuk bï Nhialic bɛ̈n leec?”

19 Ku lëk ye, “Jɔt rot ku jäl. Gamdu acï pïïr.”

20 Naɣɔn akäl tök ke kɔc akut Parathï thiëc Jethu, “Bï bääny Nhialic yecök jɔɔk nɛn?” Go Jethu bɛ̈ɛ̈r ku lueel, “Bääny Nhialic acie kënë na bïï ke tïŋ kɔc nyïn?

21 Ku acïn raan lëu ye bï lueel, ‘Daai tɛ̈n, yen akïn, tɛ̈dë ke lueel, yen akan.’ Rin bääny Nhialic atɔ̈ wepuɔ̈th.”

22 Ku lueel Jethu tënë kɔcken ye buɔɔth, “Tɛ̈ bï wek ɣa, ɣɛn Manh Raan nhiaar diɛ̈t ɣa cɔk rëër ke we akäl tök abɔ̈. Ku ɣɛn acïï bï rëër tɛ̈n.

23 Abï kɔc kɔ̈k lɛ̈k we lɔn cï ɣɛn dhuk ɣɛn atɔ̈ tɛ̈n, ke duɔ̈kkë gam, ku duɔ̈kkë ɣa cɔk wïc.

24 Rin tɛ̈ dhuk Manh Raan, ka guɔ kë ŋic. Abäk tïŋ cïmën bir deŋ dhie yen nhial reet yic, ku tïŋ lɔŋ ku lɔŋë.

25 Ku ɣɛn abï kaŋ gum apɛi, ku riëëc akölë acïï wɛ̈tdiɛ̈ bï gam.

26 Tɛ̈ le Manh Raan bɛ̈n, ke kë bï rot looi abï ciɛ̈t këwäär loi rot wäär pïïr Noa.

27 Ee nïnkä kɔc aake rɛ̈ɛ̈r ke mit puɔ̈th, keye mïth ku dëkkë ku loikë ruɛ̈i ɣet aköl le Noa riäi yic, ku bɔ̈ aboor ku moukë ëbën.

28 Ku bɛ̈ndiɛ̈ abï thöŋ aya kek këwäär loi rot wäär pïïr mony cɔl Lot. Ee nïnkä kɔc aake ye mïth ku dëkkë, ku ɣɔckë käŋ ku ɣɔɔckë ke wei, ku purkë ku loikë ɣööt.

29 Ku aköl wën jiël Lot Thodom, ke Nhialic cɔl deŋ atueny ë mac ku nɛ̈k kɔc ëbën,

30 yen abï ciɛ̈t aköl bï Manh Raan dhuk.

31 “Tɛ̈ le akölë bɛ̈n, ke raan rɛ̈ɛ̈r aɣeer acïï ben la ɣöt bï la guik kë muk. Ku raan tɔ̈ dom yic acï dhuk baai aya.

32 Takkë këwäär cï rot looi tënë tiŋ Lot.

33 Raan wïc ye bï wɛ̈ike kony aabï muɔ̈r, ku na ye raan mär wɛ̈ike ë riɛnkiɛ̈ ka bï wɛ̈ike muk akölriëëc ëbën.

34 Wakɔ̈u ë nïnkä kɔc karou aabï tɔ̈ ɣööt ke nin. Raan tök kamken abï lɔc ku nyɛɛi ku dɔ̈ŋ raan tök.

35 Këlä aya, diäär karou aabï luui ë tök luɔiden baai, tiɛŋ tök abï ɣäth nhial ku nyiëëŋ tiɛŋ tök piny.

36 Ku abï rot looi këlä aya tënë kɔc lui dom yic. Raan dɛ̈t abï ɣäth nhial ku nyiëëŋ raan dɛ̈t piny.”

37 Go kɔcken ye buɔɔth thiëëc, “Bɛ̈ny, bï ke ɣäth tɛ̈nɛn?” Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Tɛ̈ rëër guɔ̈p kë cï thou thïn, aye cor yenhom mat thïn.”
18

1 Naɣɔn aköl dɛ̈t ke Jethu lëk kɔcken ye buɔɔth kääŋ bï ke piɔ̈ɔ̈c bïk dhiɛl aa röök akölaköl ku cïk dhɔ̈r.

2 Ku lueel, “Wäthɛɛr bɛ̈ny luɔ̈k ë tɔ̈ thïn gɛn tök. Ku ëcie riɔ̈ɔ̈c Nhialic ku ë dhäl kɔc gup ëbën.

3 Ku tiŋ lëër ë tɔ̈ ë gen kënë aya. Ku ë ye lac bɛ̈n tënë bɛ̈ny, ku lɛ̈ŋ bï luɔ̈k yic tënë mony luk kek.

4 (4-5) Go bɛ̈ny wɛ̈tde cïï kuëëc nhom. Nawën le tak ke lueel, ‘Na cɔk alɔn cïï ɣɛn ye riɔ̈ɔ̈c ë Nhialic, ku cä kɔc thek, ke rin ë tiŋ kënë ɣa rääm nhom ë bak, aba tïŋ ba dhiɛl luɔ̈k yic, na cä loi këlä, ka bï ya cool ë bɛ̈n ku cut ɣaguɔ̈p.’ ”

5 (-)

6 Ku jɔl Jethu lɛ̈k ke, “Piɛŋkë tɛ̈ ye bɛ̈ny kuc luk jiɛɛm thïn.

7 Cïï Nhialic lëu bï luk ŋiɛc looi tënë kɔcken cï lɔc, kɔc ye rɔ̈ɔ̈k aköl ku wɛ̈ɛ̈r? Bï ke cɔl ke mec tënë ye?

8 Alɛ̈k we, abï luk ŋiɛc looi tënë ke. Ku na la dhuk, ɣɛn Manh Raan, ye kɔc kadë ba yök ke la gam pinynhom?”

9 Ku lueel Jethu kääŋ kënë aya tënë kɔc röt yök ciɛ̈t kek path kepɛ̈c, ku dhälkë raan ëbën guɔ̈p.

10 “Kɔc karou aake cï la luaŋ Nhialic bïk la röök, raan akut Parathï nhiam apɛi ku raan ë kut ajuër kɔc tuɔ̈ɔ̈r nyïn.

11 Go mony nhiam akut Parathï bɛ̈n ku kɛ̈ɛ̈c ku röök ë rot ëlä, ‘Yïn alɛɛc Nhialic, ɣɛn acïï thöŋ kek kɔc kɔ̈k, kɔc käk kɔc kɔ̈k tuɔ̈ɔ̈r nyïn, kɔc ë luui kärɛc ë diäär kɔc kɔ̈k kɔɔr. Yïn alɛɛc rin ɣɛn acïï thöŋ kek raan ajuër kut kënë.

12 Ɣɛn ë thek ba cïï mïth, arak rou nïn kadhorou yiic, ku yïn aya juɛ̈r tök thiäär yic käkkiɛ̈n ya yök luɔi yic ëbën.’

13 “Ku raan ajuër kut acï bɛ̈n ku kɛ̈ɛ̈c tɛ̈mec ku cïï yenyin ŋɛ̈ɛ̈r nhial wën röök yen, ku gut yepuɔ̈u amääth bï nyuɔɔth lɔn ë yen kärɛc looi ku lueel, ‘Nhialic liec ɣa, ɣɛn ë raan la guɔ̈p adumuɔ̈ɔ̈m.’ ”

14 Ku jɔl Jethu lɛ̈k ke, “Mony kënë, ku acie raan akut Parathï, acï dhuk baai ka adumuɔ̈ɔ̈mke cï päl piny tënë ye. Rin raan nhiam rot ɣäth tueŋ abï dhuɔ̈k ciëën, ku raan lir puɔ̈u rot tɔ̈ɔ̈u ciëën abï ɣäth tueŋ.”

15 Kɔc kɔ̈k aake mïth bɛ̈ɛ̈i tënë Jethu bï ke bɛ̈n dɔɔc. Go kɔc Jethu buɔɔth ke läät.

16 Go Jethu mïth caal yelɔ̈ɔ̈m ku lueel, “Calkë mïth aa bɔ̈ tënë ɣa, duɔ̈kkë ke pën. Rin raan wïc ye bï la bääny Nhialic yic adhil gam cïmën ë mïth thiikä.

17 Alɛ̈k we, raan wïc ye bï bääny Nhialic yök adhil wɛ̈t Nhialic gam, cïmën ye manh koor wɛ̈t kɔc ke dhiëth ye gam.”

18 Go raandït kɔc Itharel Jethu thiëëc, “Raan piööc path, yeŋö ba looi ba pïr akölriëëc ëbën yök?”

19 Go Jethu lɛ̈k ye, “Yeŋö ye yïn ɣa cɔɔl raan path? Acïn raan path, ee Nhialic ë rot.

20 “Ku na bɛ̈ɛ̈r wɛ̈tdu, ke yïn aŋic käk ye lööŋ Nhialic lueel, ‘Duk tiŋ raandä kɔr, duk raan näk, duk cuëër, duk kuëëŋ wɛ̈t lueth. Thek wuur ku moor.’ ”

21 Go mony wën bɛ̈ɛ̈r, “Lööŋkä aaca muk nhïïm ëbën tɛ̈wäär koor ɣɛn agut ëmën.”

22 Nawën piŋ Jethu kënë, ke lueel tënë ye, “Ala löŋ ŋot kɛ̈c ë looi. Ɣaac käkku ëbën ku gam wëëu tënë kɔc ŋɔ̈ŋ, yïn abï jiɛɛk la yök pan Nhialic ku bäär buɔth ɣa.”

23 Nawën piŋ mony kën ë wëlkä, ke mɛɛn rin ë jak apɛi.

24 Go Jethu tïŋ ke cï puɔ̈u dak ku lueel, “Abï yic riɛl tënë kɔc ajiɛɛk bïk la bääny Nhialic yic.

25 Alɛ̈k we alanden, apuɔl yic bï thɔ̈rɔ̈l bak with cök, tɛ̈n tɛ̈ bï raan ajak la bääny Nhialic yic.”

26 Go kɔc awën piŋ ë wëlkä Jethu thiëëc, “Na ye këya, yeŋa bï la pan Nhialic?”

27 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Käk cïï raan ke lëu aaye Nhialic looi.”

28 Go Pïtɛr lueel, “Na ɣook, ɣok aacï käkkua nyääŋ wei ku buɔthku yï!”

29 Go Jethu lɛ̈k ke, “Wek alɛ̈k yic, raan nyiëëŋ panden wei, ku tiɛŋde ku wämäthakën ku kɔc ke dhiëth ye, ayï miɛ̈thke rin bääny Nhialic,

30 abï käjuëc yök ë riëëc kënë yic, ku pïr akölriëëc ëbën bï bɛ̈n aköldä yic.”

31 Nawën ke Jethu cɔɔl kɔcken ye buɔɔth kathiäär ku rou tɛ̈den röt ku lëk ke, “Ëmën ɣok aa la Jeruthalem, tɛ̈ bï käwäär cï kɔc käk Nhialic tïŋ gɔ̈t rin Manh Raan kenhïïm la tiɛɛŋ thïn.

32 Abï la thɔ̈n kɔc cie kɔc Itharel bïk bui ku lɛ̈ɛ̈tkë, ku ŋuutkë nyin,

33 ku abïk that ku näkkë, ku na ye aköl ye nïn diäk, ke yeen abï pïïr ku jɔt rot raŋ yic.”

34 Ku kɔc ye buɔɔth aake këc käkkä deet yiic. Wɛ̈tde yic acï thiaan tënë ke, ku keek aacïï kën jiɛɛm Jethu kuc.

35 Nawën dötkë Jeriko, ke mony cï cɔɔr ë rɛ̈ɛ̈r dhël yɔu ke lïm.

36 Nawën piŋ kɔc cath röt, ke thiëc, “Yeŋö loi rot?”

37 Go lɛ̈k ye lɔn ë Jethu raan Nadharet yen atëk dhël yic.

38 Go cööt, “Jethu, wën Debit liec ɣa.”

39 Go kɔc ke tɔ̈ tueŋ läät ku lëkkë ye bï biɛt. Go ŋot kiu apɛi, “Wën Debit kony ɣa.”

40 Go Jethu kɔ̈ɔ̈c ku lëk kɔc bïk mony kënë thɛ̈l tënë ye. Nawën cï ɣëët tɛ̈thiɔ̈k, ke thiëëc Jethu,

41 “Yeŋö wïc ba looi tënë yï?” Go bɛ̈ɛ̈r, “Bɛ̈ny awiëc ba bɛn daai.”

42 Go Jethu lɛ̈k ye, “Daaië! Gamdu acï kony.”

43 Go guɔ daai nyin yic, ku buɔɔth Jethu ke lec Nhialic. Nawën tïŋ kɔc juëc ke tɔ̈ thïn kë cï rot looi, ke lec Nhialic ëbën.
19

1 Nawën cï Jethu ɣet Jeriko ku bɛr yic.

2 Ke raan ajak cɔl Dhäkeo ë tɔ̈ thïn ke ye raandït kam kɔc ajuër kut,

3 ku yeen ë wïc bï Jethu tïŋ ku ë ciek apɛi. Go ciɛ̈n tɛ̈ tïŋ yen Jethu rin kɔc aake juëc.

4 Go riŋ tueŋ ku ler ŋaap nhom, ŋam bïï Jethu tëëk yecök.

5 Nawën ɣëët Jethu ŋam awën cök ke tïŋ Dhäkeo nhial, go cɔɔl ku lueel, “Dhäkeo, lɔc bɛ̈n piny, yaköl ɣɛn abï cool paandu.”

6 Go Dhäkeo bɛ̈n piny ku lor Jethu ke cï puɔ̈u miɛt apɛi.

7 Nawën tïŋ kɔc ke tɔ̈ thïn ë kënë, ke la ŋoomŋoom ku luelkë, “Mony kënë acï la cool pan raan rac.”

8 Go Dhäkeo wɛ̈lken cïï kuëëc nhïïm ku jɔt rot ku lëk Bänyda, “Bɛ̈ny, ëmën thiin ɣɛn abä abɛ̈k ë wɛ̈ɛ̈ukiɛ̈ yiëk kɔc ŋɔ̈ŋ, ku na ca kën raandä cam ruëëny, ka ba dhuk arak ŋuan.”

9 Go Jethu lɛ̈k Dhäkeo, “Yaköl, yïïn ku kacku wek aacï pïr akölriëëc ëbën yök, rin yïïn aya yïn ë manh Abaram,

10 rin Manh Raan acï bɛ̈n bï kɔc cï määr wïc, ku kony ke.”

11 Tɛ̈wën pïŋ kɔc ë wëlkä, ke Jethu thɔ̈th kääŋ rin ëcï thiɔ̈k ke Jeruthalem. Ku ë yekë tak lɔn bï bääny Nhialic rot guɔ la jɔɔk thïn.

12 Ku jɔl lueel, “Monytui, ke ye raan gɔl bɛ̈ny, ëcï la wun dɛ̈t mec apɛi bï la ruɔ̈k bï ya bɛ̈nyŋaknhom. Ku jɔl dhuk wuɔ̈nden.

13 Ku wën këc yen guɔ jäl, ke cɔl aluɔɔnyke kathiäär, ku ye ŋɛk gäm wëëu ku lëk ke, ‘Lɔ̈kkë luui ë wëëukä ɣet aköl bï ɣɛn dhuk.’

14 Ku yeen ë mɛɛn kɔcken mɛc, gokë kɔc tuɔɔc yecök bïk la lueel, ‘Mony kënë acuk wïc bï ya bɛ̈nyŋaknhom.’

15 “Cɔk awën cïï kacke ye wïc ka ŋot cï ya bɛ̈nyŋaknhom, ku dhuk ku cɔɔl aloonyken wäär cï gäm wëëu, bï bɛ̈n ŋic ye wëëu kadë cï raan tök ya juak wëëu wäär cï yiëk ye yiic.

16 Go alony tueŋ bɛ̈n ku lueel, ‘Bɛ̈ny, wëëu wäär ca gäm ɣa, ɣɛn acï wëëu juëc tënë ke arak thiäär yök thïn.’

17 Go bɛ̈ny lɛ̈k ye, ‘Aca ŋiɛc looi, yïn alony path, ku rin cï yïn kälik ŋiɛc muk apath, yïn abï ya bɛ̈ny gɛɛth kathiäär.’

18 Go alony ye kek rou bɛ̈n ku lueel, ‘Bɛ̈ny, ɣɛn acï wëëu juëc arak dhiëc yök tɛ̈n wëëu wäär ca gäm ɣa.’

19 Go bɛ̈ny lɛ̈k alony kënë aya, ‘Yïn abï ya bɛ̈ny gɛɛth kadhiëc.’

20 “Ku ben alony dɛ̈t bɛ̈n ku lueel, ‘Bɛ̈ny, wëënkun wäär aa kïk. Aake ca der yiic alanhthiin ye kɔc kenyïn wuuny ku tääu ke.

21 Ɣɛn ɣa cï riɔ̈ɔ̈c yï, rin ye yïn raan cie këdu puɔ̈l. Yïn ë kë cie këdu lööm, ku yïn ë tem rap kɛ̈c ë puur.’

22 Go bɛ̈ny lɛ̈k ye, ‘Yïn alony rac, dak rot. Wëlkun ca lueel kek aabï luɔ̈k wei. Aŋic lɔn ye ɣɛn kë cie këdiɛ̈ lööm, ku ɣɛn ë rap tem rap kɛ̈c puur.

23 Yeŋö këc yïn wɛ̈ɛ̈ukiɛ̈ gäm kɔc ŋic luui wëëu rin na la dhuk aköldä ke yɔ̈k ke cï keyiic juak?’ ”

24 “Ku yöök bɛ̈ny kɔc wën kääc thïn, ‘Nyaaikë wëëu tënë ye ku gamkë ke tënë raan la wëëu juëc.’

25 Gokë lɛ̈k ye, ‘Bɛ̈ny yeen ala wëëu juëc apɛi.’

26 Go bɛ̈ny lɛ̈k ke, ‘Raan la käŋ abï gäm käjuëc kɔ̈k, ku raan cïn käŋ, abï këthiin tɔ̈ tënë ye nyaai aya.

27 Ku kɔc man ɣɛn kä, kɔc cïï ɣɛn wïc ba ya bänyden, bɛ̈ɛ̈ikë ke ɣanhom tɛ̈n ku näkkë ke ɣa daai ë ke.’ ”

28 Wën cï Jethu käkkä lueel, ke jiël bï la Jeruthalem ke wat atuɔ̈ɔ̈cke nhïïm.

29 Tɛ̈wën cï kek thiɔ̈k ke Bethpeec ku Bethanï, tɛ̈thiääk kek gɔn Olip, ke tooc kɔc ye buɔɔth karou tueŋ

30 ku lëk ke, “Lak bɛ̈ɛ̈i tɔ̈ tueŋ yiic. Tɛ̈ ɣeet wek, wek aabï manh akaja cïn raan cï kaŋ cath ye yök ke mac. Luɔnykë ku bɛ̈ɛ̈ikë tɛ̈n.

31 Na le raan thiëc we, yeŋö lony wek ye? Ke lɛ̈kkë ye, awïc Bänyda.”

32 Gokë la ku yökkë manh akaja cït tɛ̈wën cï Jethu ke than thïn.

33 Tɛ̈wën lony kek manh akaja, ke lëk raan la akaja ke, “Yeŋö lony wek manh akaja?”

34 Gokë bɛ̈ɛ̈r, “Awïc Bänyda.”

35 Gokë manh akaja ɣäth tënë Jethu ku kumkë kɔ̈u aläthken, ku nyuc Jethu yekɔ̈u.

36 Tɛ̈wën lööny yen dhöl, ke kɔc juëc thieth aläthken dhël yic.

37 Ku wën lɔɔr yen piny gɔn Olip nhom, go kɔcken ye buɔɔth puɔ̈th miɛt ëbën, ku leckë Nhialic rin käjuëcdït jäŋ gɔ̈i cïk tïŋ ku wɛkkë apɛi ëlä,

38 “Bï Nhialic bɛ̈nyŋaknhom cï bɛ̈n rin Bänyda dɔɔc. Dɔ̈ɔ̈r pan nhial ku lɛc tënë Nhialic.”

39 Go kɔc akut Parathï kɔ̈k ke tɔ̈ kɔc yiic lueel tënë Jethu, “Bɛ̈ny cɔl kɔckun yï buɔɔth aa bit.”

40 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Alɛ̈k we, na cɔk kë biɛt, ka aleel ë röt, aa loi wuɔɔu.”

41 Nawën lek Jeruthalem dööt, ke dhiau wën tïŋ yen gɛu nhom,

42 ku lueel, “Dɔ̈ɔ̈r akölriëëc ëbën ëcï we dööt kɔc Jeruthalem, ku wek aacï jai ë ye. Ku ëmën acäk bï bɛn tïŋ.

43 Ala aköl bï kɔc atɛrdun bɛ̈n ku golkë we abï ciɛ̈n tɛ̈ɣɔ̈r bakkë.

44 Aabï we nɔ̈k ëbën agut mïth rɛ̈ɛ̈r ke we. Ku gen Jeruthalem abï thuɔ̈r piny ëbën, abï ciɛ̈n alel kääc alel dɛ̈t nhom, rin këc wek aköl cï Nhialic bɛ̈n bï we kony ŋic.”

45 Nawën lek ɣet Jeruthalem ke Jethu la luaŋ Nhialic. Ku cop kɔc käŋ ɣaac aɣeer kal luaŋ Nhialic yic.

46 Ku lëk ke, “Acï gɔ̈t athör thɛɛr wël Nhialic yic lɔn cï Nhialic ye lueel ëlä, ‘Luaŋdiɛ̈ acï looi bï ya tɛ̈n ye kɔc ëbën röök thïn.’ Ku yeen acäk wel bï ya luaŋ cuɛ̈r.”

47 Ku jɔl a piööc luaŋ Nhialic akölaköl. Go kɔc käk Nhialic ku kɔc gɛ̈t lööŋ ku kɔcdït baai wïc bïk nɔ̈k.

48 Ku acïn dhël cïk lëu bïk yök bï kek ye looi, rin ye kɔc ëbën rëër yelɔ̈ɔ̈m ke piŋ wɛ̈lke, ku wïckë bï ciɛ̈n töŋ cïk piŋ.
20

1 Naɣɔn akäl tök, tɛ̈wën piööc Jethu kɔc ë Wɛ̈t Puɔth Yam luaŋ Nhialic, ke bɛ̈nydït käk Nhialic, ku kɔc gät lööŋ ku kɔcdït baai bɔ̈ tënë ye.

2 Ku thiëckë, “Ee yïn, lɛ̈k ɣo ye riɛl ŋö tɔ̈ yïguɔ̈p ye yïn luui këlä? Ku yeŋa yïk yï ë riɛl kënë?”

3 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r tënë ke, “Wek aba thiëëc aya, lɛ̈kkë ɣa,

4 riɛl ye Joon kɔc gäm lɔ̈kwëi yök tënë Nhialic aye riɛlde ë rot?”

5 Gokë kaŋ guëëk yic kamken ë röt ku luelkë, “Na luelku ka yök tënë Nhialic, ka lueel ëlä, yeŋö këc wek wɛ̈tde gam?

6 Ku na luelku ke riɛlde ë rot, ke ɣok aa näk, rin cï raan ëbën ye gam lɔn Joon ë ye raan käk Nhialic tïŋ.”

7 Gokë dhuɔ̈k Jethu, “Ɣok aa kuc tɛ̈ yök yen riɛlde thïn.”

8 Go Jethu lɛ̈k ke, “Na ye këya, ke wek aacä lëk riɛl ye ɣɛn käkkä looi.”

9 Ku ben Jethu jam ë waal tënë kɔc ku lueel, “Monytui ëcï dom looi ku cum yic tiim ë luɔk, ku riöp yic kɔc kɔ̈k. Ku keny wun dɛ̈t, ku le pɛ̈i juëc nɔ̈k wei.

10 Nawën le tɛ̈ cï tiim luɔk thɔ̈ɔ̈ŋ, ke tooc aluɔnyde tënë kɔc wäär cï riɔ̈p dom yic bïk la gäm abäkke. Gokë alony dɔm ku thatkë ku copkë ciëën yecin.

11 Go alony dɛ̈t bɛn tooc, gokë bɛn dɔm ku thatkë ku baŋkë apɛi. Ku toockë ciëën ke cïn kë cïk gäm ye.

12 Go alony dɛ̈t ye kek diäk bɛn tooc, gokë yiëk tɛ̈tök aya ku copkë wei.

13 Go wun dom lueel, ‘Yeŋö ba looi? Ɣɛn abï manhdiɛ̈n nhiaar tooc, tɛ̈dë ka bïk la theek.’

14 Nawën tïŋ kɔc cï riɔ̈p dom yic manhde, ke luelkë, ‘Kënë ë manh raan yen la dom, ku ë yen abï käŋ lɔ̈k thɔn aköldä. Bäk näkku ku käkkä aabï döŋ ke ɣo.’

15 Ku thelkë aɣeer dom yic ku näkkë.” Ku jɔl Jethu ke thiëëc, “Yeŋö bï raan la dom looi tënë ke?”

16 “Abï bɛ̈n ku nɛ̈k kɔc awën cï riɔ̈p dom yic, ku riöp dom yic kɔc kɔ̈k.” Nawën piŋkë ë wɛ̈t kënë ke luelkë, “Diɛ̈t cïï rot loi!”

17 Go Jethu ke döt apɛi ku thiëëc ke, “Yeŋö ye wɛ̈t kënë cï gɔ̈t këlä thɛɛr teet yic, ‘Mën wäär yen cï atëët kuec, yen acï bɛ̈n a mën ril.’ ”

18 Ku lëk Jethu ke, “Na deeny raan yecök mën ka duɔɔny bï ruɔ̈th. Ku na wïk raan nhom ka niɔɔn yic.”

19 Go kɔc piööc lööŋ ku bäny käk Nhialic wïc bïk Jethu dɔm nyin yic, rin cï kek ye ŋic lɔn aa kek ke jiëëm Jethu gup ë waal. Ku keek aacï riɔ̈ɔ̈c kɔc awën tɔ̈ thïn.

20 Gokë kɔc kɔ̈k riɔp thook bïk röt looi ciɛ̈t ke ye kɔc path tënë Jethu, bïk aa la thiëëc bïk deep rin na le wɛ̈t rɛɛc lueel, ke dɔmkë ku ɣɛ̈thkë tënë bänydït mac baai.

21 Ku bïk tënë Jethu ku thiëckë ëlä, “Raan piööc, aŋicku lɔn wɛ̈t ye lueel ku kë ye piɔ̈ɔ̈c ee yic. Yïn acie dït raan ye kuɛ̈ɛ̈c nhom. Ku yïn ë kɔc piɔ̈ɔ̈c bïk kë wïc Nhialic looi dhël la cök.

22 Lɛ̈k ɣo, na ye täktäkdu buk ajuër dhiɛl aa gam, ɣok kɔc Itharel tënë bɛ̈nyŋaknhom Cithɛ̈r kua cuk bï gäm ye.”

23 Ku Jethu ëcï ruɛ̈ɛ̈nyden ŋic, ku bëër,

24 “Nyuɔ̈thkë ɣa wëëu, ku thiëëc ke, ye nhom ŋa ku ye rin ŋa käkkä cï giɛɛt ë wëëth kɔ̈u?” Gokë bɛ̈ɛ̈r, “Aa käk Cithɛ̈r bɛ̈nyŋaknhom.”

25 Go Jethu lɛ̈k ke, “Na ŋiɛckë këya, gämkë Cithɛ̈r bɛ̈nyŋaknhom këde ku gämkë Nhialic këde.”

26 Ku acïn wɛ̈t rɛɛc cï Jethu lueel kɔc nhïïm lëu bï ya awuɔ̈c bï kek ye dɔm. Ku wɛ̈t cï lueel ëcï ke gɔ̈i ku bitkë.

27 Go kɔc kɔ̈k akut Thaduthï. Akut cïï yeen ye gam lɔn bï Nhialic kɔc cï thou bɛn cɔl apïr, bɛ̈n tënë Jethu ku thiëckë ëlä,

28 “Raan piööc, Mothith acï löŋ gɔ̈t ëlä tënë ɣo, ‘Na thou wämënh ë raan ku nyiëëŋ tik piny ke cïn mïth, ke wämënh koor ala ɣöt tik bï mïth dhiëëth ɣön mɛ̈nhë.’

29 Na thööŋku lɔn tɔ̈ mïth tik thïn kadhorou, ku thiëk wën dït, ku thou ke cïn mïth.

30 Go wämënh buɔth ye la ɣöt tik, ku thou aya ke cïn mïth cï dhiëëth.

31 Ku looi rot këya tënë mɛ̈nhë ye kek diäk. Ku këya tënë ke ëbën kadhorou, aacï thou ke cïn mïth cïk nyääŋ piny.

32 Nawën ke tik thou aya.

33 Ku lek tueŋ ku thiëckë, tɛ̈ le kɔc cï thou röt jɔt aköldä, bï ya tiŋ ŋa, rin cï yen rëër ke ke ëbën kadhorou?”

34 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Thiëŋ ye kɔc röt thiaak ë kën pinynhom tɛ̈n.

35 Ku kɔc path bï röt jɔt thou yic, kɔc ye pan Nhialic këden, aacie thiëëk ku aacie ë thiaak,

36 ku aacïï bï bɛn thou rin aa thöŋ kek atuuc Nhialic. Ku aa mïth Nhialic rin cï kek röt jɔt thou yic.

37 Ku Mothith guɔ̈p ë jam lɔn ye kɔc cï thou bɛn pïr, wäär gɛ̈t yen tɛ̈ cï Nhialic rot nyuɔ̈th ye ë bun dɛ̈p yic, ku jiɛɛm rin Bɛ̈ny ëlä, ‘Ee Nhialic Abaram, ee Nhialic Ithäk ku ee Nhialic Jakop.’

38 Wɛ̈tde yic ë lɔn ye yen Nhialic ë kɔc pïr, ku acie Nhialic kɔc cï thou, rin kɔc ëbën aa pïr tënë ye.”

39 Go kɔc piööc lööŋ ke kääc thïn jam ku luelkë, “Aca ŋiɛc dhuk nhom raan piööc.”

40 Ku thök jamden rin ë cïk wïc bïk bɛn thiëëc.

41 Ku lueel Jethu tënë ke, “Yeŋö ë ye lueel lɔn raan cï lɔc ku dɔc ya raan dhiënh Debit?

42 Rin aye Debit guɔ̈p luel athör waak yic ëlä, ‘Acï Nhialic lueel tënë Bänydiɛ̈, “Nyuc ë tɛ̈n köŋdiɛ̈n cuëc,

43 ɣet tɛ̈ bï ɣɛn kɔc atɛrdu dhuɔ̈k ciëën yïcök.” ’

44 “Ye këdë ye yen manh Debit, ku yeen aye Debit cɔɔl, ‘Bänydiɛ̈?’ ”

45 Tɛ̈wën piŋ kɔc ëbën wɛ̈tde, ke Jethu wël yenhom kɔcken ye buɔɔth ku lueel,

46 “Tiɛtkë röt ku duɔ̈kkë kɔc piööc lööŋ Itharel ye kiɛ̈ɛ̈t. Kɔc cath kek alɛ̈thken dït bär, röt teem ɣɔ̈n ɣɔɔc yiic bï ke aa muɔ̈th athɛ̈ɛ̈k. Ayekë nhiaar bïk nyuc tueŋ thöc kɔcdït tɛ̈n amat, ku ɣɔ̈n path aköl yai.

47 Ku keek aa käk lëër tuɔ̈ɔ̈r nyïn, ku röökkë apɛi bïk kɔc wëŋ lɔn puɔth kek. Kɔckä aabï tɛ̈m awuɔ̈c ril apɛi.”
21

1 Kaam wën ke Jethu cï nyuc tɛ̈ ye wëëu juaar thïn luaŋ Nhialic, ku döt kɔc wëëu cuat kën ajuër yic. Ke kɔc juëc ajiɛɛk aake cï wëëu aa tääu thïn.

2 Nawën ke tiŋ lëër aŋääŋ bɔ̈ ku cuɛt wëëu reen lik thïn aya.

3 Go Jethu lueel, “Wek alɛ̈k yic, lëër kënë acï Nhialic këden cï juaar nhiaar tënë kɔc kɔ̈k ëbën.

4 Rin aa cïk juaar wëëuken juëc yiic, ku yen aŋäŋë, acï kën bï yen pïr dhuɔl thïn ëbën.”

5 Tɛ̈wën jiël kek luaŋ Nhialic, ka atuuc kɔ̈k jam tɛ̈ dhëëŋ luaŋ Nhialic thïn ku aleel pɛth cï ye buth, ku kädhëŋ cï gäm Nhialic bï ye door. Go Jethu bɛ̈ɛ̈r,

6 “Käkkith yakë tïŋ ëmën, ala aköl bï ke thuɔ̈r piny ëbën, ka cïn alel töŋ bï kɔ̈ɔ̈c alel dɛ̈t nhom.”

7 Go kë thiëëc, “Raan piööc, ye nɛn bï kënë rot looi, ku yeŋö bï ye nyuɔɔth lɔn tɛ̈ bï kënë rot looi acï thiɔ̈k?”

8 Go Jethu lɛ̈k ke, “Tiëërkë nhïïm ku duɔ̈kkë röt cɔl aduɔ̈ŋ. Rin kɔc juëc aabï bɛ̈n ë riɛnkiɛ̈ ku ye ŋɛk lueel, ‘Ke ɣɛn raan cï lɔc ku dɔc, aköl bï ɣɛn bɛ̈n akïn.’ Duɔ̈kkë ke buɔth.

9 Ku duɔ̈kkë riɔ̈c aköldä tɛ̈ tïŋ wek tɔɔŋ, ku aliääp baai ke loi röt. Käkkä abï röt kaŋ dhiɛl looi tueŋ, ku acie lɔn cïï thök piny guɔ thiɔ̈k.”

10 Ku ben Jethu lueel ëlä tënë ke, “Wuɔ̈t aabï kenhïïm tuɔ̈ɔ̈m ku thɛ̈rkë, ku bɛ̈ɛ̈i mɛc bänydït abï thɔ̈r kamken.

11 Ayiɛ̈ɛ̈kyiɛ̈ɛ̈k piny dït juëc aabï röt looi, ku tuaany ku cɔŋdït apɛi aabï röt looi ɣɔ̈n juëc yiic. Ku kärɛc kɔ̈k aabï röt looi, ku kädït kɔc cɔl ariɔ̈c aabï tïŋ nhial.

12 Ku tueŋ bï käkkä röt looi, wek aabï gum apɛi, ku wek aabï ɣäth tɛ̈n amat ku mɛc we. Ku wek aabï ɣäth luk yic bäny nhïïm ë riɛnkiɛ̈.

13 Ku ë yen tɛ̈n bï wek kɔc ëbën lɛ̈k Wɛ̈t Puɔth Yam thïn.

14 Ku duɔ̈kkë diɛɛr tɛ̈ bï wek röt kuɔny thïn,

15 rin wek aba kony ba we cɔl aŋic wël puɔth bäk lueel, käk cïï kɔc atɛrdun we bï jɔ̈ɔ̈ny, tɛ̈dë ke dhäl käkkun yakë lueel.

16 Wek aabï kɔc ke dhiëth we, ku wämäthakun, ku kɔc ruääi ke we ku mäthkun gaany. Ku kɔc kɔ̈k kamkun aabï nɔ̈k.

17 Ku raan ëbën abï we maan ë riɛnkiɛ̈,

18 Ku wek aabï kony na cɔk a nhiëm töŋ nhom ka cïï bï määr.

19 Deet bï wek wepuɔ̈th dɛɛt abï we cɔl apïr.

20 “Aköl tïŋ wek Jeruthalem ke cï apuruuk wuɔ̈t kɔ̈k gool, ke ŋiɛckë lɔn tɛ̈ bï ye rac acï bɛ̈n.

21 Ke kɔc rɛ̈ɛ̈r Judia aa dhil riŋ gat nhïïm, ku kɔc rɛ̈ɛ̈r geeu Jeruthalem aa dhil jäl, ku kɔc tɔ̈ bɛ̈ɛ̈i yiic aɣeer aacïï la geeu.

22 Rin tɛ̈në, kek aa nïn bï kɔc tɛ̈m awuɔ̈c bï kë cï gɔ̈t athör thɛɛr wël Nhialic yic yenhom tiɛɛŋ.

23 Diäär liɛc ku diäär muk mïth kor aabï gum apɛidït ë nïnkä. Kɔc ë wunë, aabï gum apɛi ku aabï Nhialic tɛ̈m awuɔ̈c.

24 Kɔc kɔ̈k aabï nɔ̈k tɔŋ yic, ku kɔc kɔ̈k aabï dɔm ku la ke mac wuɔ̈t kɔ̈k yiic. Ku Jeruthalem abï wuɔ̈t kɔ̈k dɔm ku rɛckë apɛi, ku mackë ɣet aköl bï bäänyden thök.

25 “Käk këc kaŋ tïŋ aabï röt looi tënë akɔ̈l ku pɛɛi ku kuɛl. Ku kɔc wuɔ̈t pinynhom ëbën aabï puɔ̈th jiɛth, ku riɔ̈ɔ̈ckë atiaktiak dït loi rot wër yiic.

26 Ku kɔc aabï riɔ̈ɔ̈c apɛi rin käk loi röt pinynhom. Käk tɔ̈ nhial ëbën, akɔ̈l ku pɛɛi ku kuɛl aabï röt yääk.

27 Ku Manh Raan abï tïŋ ke bɔ̈ nhial pial yiic kek diik ku riɛldït apɛi.

28 Tɛ̈ looi käkkä röt, ke we deet wepuɔ̈th ku rɛ̈ɛ̈rkë ë cök rin tɛ̈ bï we luɔ̈k kärɛc yiic acï ɣëët.”

29 (29-30) Ku ben Jethu ke lɛ̈k kääŋ kënë, “Tɛ̈ tïŋ wek tim cït ŋaap ayï tiim kɔ̈k ke loi yïth yam, ka ŋiɛckë lɔn cï kër thiɔ̈k.

30 (-)

31 Këya, na tiɛ̈ŋkë käkkä ke loi röt, ke ŋiɛckë lɔn cï bääny Nhialic thiɔ̈k.

32 Alɛ̈k we, wek aacïï bï määr tɛ̈ cɔk käkkä röt looi.

33 Nhial ku piny aabï liu, ku wɛ̈tdiɛ̈ acïï bï kaŋ määr.

34 “Guiɛrkë röt, ku rɛ̈ɛ̈rkë we tïr nhïïm. Duɔ̈kkë aköl bï ɣɛn bɛ̈n cɔl ayök we ke we këc röt guiir. Duɔ̈kkë röt cɔl ayɔ̈k we pïr pïr rac, bäk aa rëër we cï wiɛɛt ë mɔ̈u akölaköl, ku yakë rëër we tɛ̈k käk pïr pinynhom. Aköl kënë abï la ciel wegup ke cäk ŋic,

35 cïmën län adhie wɛ̈i adëëp. Ku kënë abï bɛ̈n tënë kuat raan pïr pinynhom ëbën.

36 Rɛ̈ɛ̈rkë we tït ku rɔ̈ɔ̈kkë akölaköl bäk la riɛl bï wek kë bï rot looi göök, bäk kɔ̈ɔ̈c ɣanhom ɣɛn Manh Raan we cïï diɛɛr.”

37 Ku jɔl Jethu ë nïnkä nɔ̈k ke ye piööc luaŋ Nhialic, na bɔ̈ thëi ke jiël bï la nin gɔn Olip nhom.

38 Ku kɔc aake ye guëër luaŋ Nhialic rial bïk piɔ̈ɔ̈cde bɛ̈n piŋ.
22

1 Nawën la tɛ̈ bï Yan Ayum cïn yic luɔu looi thiɔ̈k.

2 Ke kɔcdït käk Nhialic ku kɔc piööc lööŋ wïc dhël path bï kek Jethu nɔ̈k, rin riɔ̈ɔ̈c kek ciɛ̈t la aliäm bï rot looi.

3 Ku raan tök kam kɔc ye buɔɔth kathiäär ku rou cɔl Juda Ithkariöt, ëcï bɛ̈ny jɔŋrac la yepuɔ̈u.

4 Go la tënë kɔcdït käk Nhialic ku bäny apuruuk luaŋ Nhialic tiit, bï tɛ̈ bï yen ke kuɔny thïn, bïk Jethu dɔm la guëëk yic.

5 Gokë puɔ̈th miɛt wën piŋ kek ye lɔn bï yen ke kony, ku thɔnkë lɔn bï kek ye riɔp.

6 Go gam, ku wïc tɛ̈pɛth bï yen Jethu dɔm thïn ke cïn kɔc ŋic ye.

7 Aköl bï Yan Ayum cïn yic luɔu looi ëcï bɛ̈n, aköl ye amɛ̈l nɔ̈k rin yai.

8 Go Jethu Pïtɛr ku Joon tooc ku lëk ke, “Lak bäk miëth yai la guiir tënë ɣo.”

9 Gokë thiëëc, “Ye tɛ̈nɛn wïc yïn ɣo buk miëth yai la guiir thïn?”

10 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Tɛ̈ le wek geeu Jeruthalem, ke wek aabï rɔ̈m kek mony ɣɛ̈ɛ̈c töny ë pïu. Biaathkë pan le yen thïn.

11 Ku lɛ̈kkë raan la baai, aye Raan piööc lueel, ‘Ye ɣön nɛn bï ɣɛn miëth yai cam thïn ɣok kɔckiɛ̈n ɣa buɔɔth?’

12 Ku abï we nyuɔ̈th ɣön nhial lääu yic cï guiir yic. Guiɛrkë miëth ë tɛ̈ɛ̈n.”

13 Gokë la ku yökkë këriëëc ëbën cït tɛ̈wën cï Jethu ye lɛ̈k ke thïn. Ku jɔlkë miëth yai guiir.

14 Tɛ̈wën bï kek jäl mïth ke Jethu nyuc tɛ̈de ku nyuc atuɔ̈ɔ̈cke aya,

15 ku lëk ke, “Aca wïc apɛi ba miëth Yan Ayum cïn yic luɔu kënë cam kek we ku ba jäl gum.

16 Alɛ̈k we lɔn acä bï bɛn cam ɣet tɛ̈ bï wɛ̈t tɔ̈ yeyic yök bääny Nhialic yic.”

17 Ku lööm aduŋ cï thiäŋ muɔ̈n abiëc, ku leec Nhialic ku lueel, “Lɔ̈mkë kënë ku tɛkkë ë kamkun.

18 Alɛ̈k we lɔn ɣɛn acïn muɔ̈n abiëc dɛ̈t ba bɛn dek ɣet aköl bï bääny Nhialic bɛ̈n.”

19 Nawën ke löm ayup ku leec Nhialic, ku bɛny yic ku gɛ̈m ke ku lueel, “Kënë ë guäpdiɛ̈ cï juaar riɛnkun. Yakë looi këlä bäk ɣa ya tak.”

20 Nawën miëth cök ke ben aduŋ la yic muɔ̈n abiëc lööm aya ku lueel, “Kënë ë dɔ̈ɔ̈r yam ke Nhialic cï thany ë riɛmdiɛ̈ bï kuër ë riɛnkun.”

21 “Ku yen kïn, raan bä luɔm arɛ̈ɛ̈r tɛ̈n, ku amïth kek ɣa!

22 Ku ë tɛ̈de, Manh Raan adhil thou cït tɛ̈ cï Nhialic guiër ye. Ku raan bä luɔm abï gum apɛi!”

23 Gokë röt thiëëc tök, tök, yeŋa kamkua lëu bï ya yen loi kënë.

24 Kaam wën aya ke kɔc ye buɔɔth teer wɛ̈t lɔn nadë, “Yeŋa kamken yen bï ya raan dït apɛi.”

25 Go Jethu lɛ̈k ke, “Pinynhom tɛ̈n bäny kɔc cie kɔc Itharel aa la riɛl tënë kɔcken mɛckë, ku kɔc mac baai aa röt cɔɔl, ‘Kɔc määth ke kɔc baai.’

26 Ku acie tɛ̈de tënë we, rin raandït kamkun adhil rot dhuɔ̈k piny bï ciɛ̈t raan koor. Ku raan tɔ̈ tueŋ adhil rot dhuɔ̈k ciëën bï luui tënë kɔc kɔ̈k.”

27 Ku thiëëc ke, “Yeŋa yen dït, ye raan ye luɔ̈ɔ̈i aye raan ë luui? Cie raan ye luɔ̈ɔ̈i? Ku ɣɛn kamkun ɣɛn acït raan ë luui.

28 “Wek aacï kɔ̈ɔ̈c ke ɣa käril cä yök yiic,

29 ku cït mënë cï Wä ɣa looi ba ya bɛ̈ny, wek aba yiëk ë bääny kënë aya.

30 Wek aabï mïth ku dɛ̈kkë kek ɣa bäänydiɛ̈ yic, ku nyuɔ̈ɔ̈ckë thöc nhïïm bäk luŋ thän Itharel yic thiäär ku rou looi.”

31 Ku ben Jethu lueel, “Thaimon, Thaimon piŋ wɛ̈tdiɛ̈në, bɛ̈ny jakrɛc acï thiëc bï gäm riɛl bï we them ëbën, bï kɔc path tek thook tënë kɔc rɛc, cïmën dhie ye rap kɔ̈ɔ̈m bï miël tek thok rap yiic.

32 Ku ɣɛn acï röök riɛnku yïn Thaimon bï gamdu dhiɛl riɛl. Ku na ca jal dhuk tënë ɣa, ke yï kony wämäthakui kɔ̈k.”

33 Go Pïtɛr bɛ̈ɛ̈r, “Bɛ̈ny acïn kë bä gël bï ɣa cïï mɛc kek yï, ku thuɔɔu kek yï aya.”

34 Go Jethu lueel tënë ye, “Alɛ̈k yï Pïtɛr, nhiäk bɛ̈ɛ̈k piny ke thɔn ajïth këc kiu, yïn abä jai arak diäk lɔn kuc yïn ɣa.”

35 Nawën ke Jethu thiëc kɔcken ye buɔɔth, “Tɛ̈ tooc ɣɛn we bäk Wɛ̈t Puɔth Yam la lɛ̈k kɔc, ku wek aacïn wëëu ku jɔkgɔɔ la keny ayï war, yakë yök lɔn le yen kë liu tënë we?” Gokë bɛ̈ɛ̈r, “Acïn këdäŋ.”

36 Go Jethu lueel, “Ëmën, na la raan wëëu ke muk ke, ku muk jɔkgɔ aya. Ku na yïn acïn pal, ke yï ɣɔɔc alɛ̈th abɛ̈k wei ku ɣɔc.

37 Luɔikë ë kënë rin aye wël cï gɔ̈t thɛɛr ë riɛnkiɛ̈ lueel, lɔn ye ɣɛn raan tök kam kɔc kärɛc looi. Ku wɛ̈t kënë abï yenhom tiɛɛŋ ëmën.”

38 Go kɔc ye buɔɔth lueel, “Bɛ̈ny, paal karou aa kïk.” Go bɛ̈ɛ̈r, “Aa juëc.”

39 Nawën ke Jethu jiël ku ruɛc kɔcken ye buɔɔth, ku ler gɔn Olip nhom cïmënden yen ye looi akölaköl.

40 Nawën lek ɣet tɛ̈den adhie, ke lëk ke, “Rɔ̈ɔ̈kkë Nhialic bï we cïï them jakrɛc.”

41 Ku nyiëëŋke piny ku le tueŋ tɛ̈thin-nyɔɔt, ku gut yenhiɔl piny ku röök,

42 ku lueel, “Wä, na lëu rot ke kërɛɛc tit ɣa acïï bɔ̈. Ku acie wɛ̈tdiɛ̈ ë wɛ̈tdu.”

43 Go atuny nhial rot nyuɔ̈th ye ku deet puɔ̈u,

44 rin ë dhiau apɛi yepuɔ̈u. Ku ben röök apɛi abï tuc kuër yeguɔ̈p cïmën riɛm.

45 Ku jɔt rot tɛ̈wën röök yen thïn ku dhuk tënë kɔc ye buɔɔth, ku yök ke ke nin rin cï riääk ë puɔ̈u ke cɔl agök.

46 Go lueel tënë ke, “Yeŋö niin wek? Jatkë röt ku rɔ̈ɔ̈kkë bï we cïï them jakrɛc.”

47 Jethu ë ŋot jam tɛ̈wën bïï kɔc juëc ke wɛt Juda nhïïm, raan tök kam kɔc ye buɔɔth kathiäär ku rou. Ku ler tënë Jethu ku muɔ̈ɔ̈th ke ciim.

48 Go Jethu lueel, “Juda ca ɣa ciim ba Manh Raan nyuɔ̈th kɔc dɔm ye?”

49 Nawën tïŋ kɔc ye buɔɔth ke rɛ̈ɛ̈r kek ye kë bï rot looi, ke luelkë, “Bɛ̈ny, cuk thär? Ɣok aa muk paalkua.”

50 Go raan tök kamken palde miëët bei, ku tök alony lui pan raandït käk Nhialic ku teem yïnyden cuëc wei.

51 Go Jethu lueel, “Acie këya.” Ku gɔɔt mony awën yïc tɛ̈wën cï tök pal, ku kony bï dɛm.

52 Ku jɔl Jethu jam tënë raandït käk Nhialic ku bäny apuruuk luaŋ Nhialic tiit, ku kɔcdït baai cï bɛ̈n bïk ye dɔm, ku lueel, “Cäk bɛ̈n we muk paal ku atuel ciɛ̈t ɣa ye raan kɔc rum?

53 Ɣɛn ë rëër kek we luaŋ Nhialic akölaköl, ku akɛ̈ckë kaŋ them bäk ɣa dɔm. Ku ëmën wek aacï puɔ̈l bäk kë tɔ̈ wepuɔ̈th looi. Ku tɛ̈në jɔŋrac abï la riɛl bï kërɛɛc wïc looi.”

54 Gokë Jethu dɔm ku ɣɛ̈thkë pan raandït käk Nhialic. Ku Pïtɛr ë biöth ke mec kɔc cök ciëën.

55 Ku apuruuk aake cï many ɣɔ̈ckë took kal yic. Go Pïtɛr rot mät ke ku nyuuc bï ɣɔ̈c.

56 Nawën tïŋ nyan lui pan bɛ̈ny Pïtɛr ke nyuc mac lɔ̈ɔ̈m, ke döt apɛi ku lueel, “Mony kënë ë ye rëër kek Jethu aya.”

57 Go Pïtɛr jai ku lueel, “Mony kënë acä cɔk ŋic yïn nyɛnë!”

58 Ku kaam thiin awën ke mony dɛ̈t tïŋ Pïtɛr ku lueel, “Yïn ë raanden aya.” Go Pïtɛr bɛ̈ɛ̈r, “Acie ɣɛn mäthdiɛ̈.”

59 Ku kaam awën, ke wɛ̈t yen raan Jethu, ben mony dɛ̈t muɔ̈k yeguɔ̈p apɛi ku lueel, “Acïn diu lɔn ye mony kënë rëër kek Jethu, rin ë raan Galilia.”

60 Go Pïtɛr bɛ̈ɛ̈r! “Mäthdiɛ̈, kë ye lueel acä cak deet yic.” Ku kaam wën ŋot jiɛɛm yen ke thɔn ajïth kiu.

61 Go Jethu yenhom wel ku döt Pïtɛr. Go Pïtɛr këwäär cï Bɛ̈ny Jethu lɛ̈k ye ëlä, “Tueŋ ke thɔn ajïth këc kiu ya aköl, aba lueel arak diäk lɔn kuc yïn ɣa.”

62 Ku ler aɣeer ke cï guɔ̈p yär ku dhiɛɛu apɛi.

63 Tɛ̈n awën ke kɔc ke tit Jethu, ee yekë bui ku thatkë,

64 ku derkë nyin ku guutkë kecin ku yöökkë, “Mɛɛkë! Yeŋa yï gut?”

65 Ku lueelkë kärɛc apɛi yeguɔ̈p.

66 Nawën bak piny, ke kɔcdït Itharel ku kɔcdït käk Nhialic, ku kɔc piööc lööŋ mat kenhïïm. Ku bïï Jethu luɔ̈ŋden yic.

67 Ku lëkkë ye, “Na ye Raan cï lɔc ku dɔc, ke lɛ̈k ɣo.” Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Na lɛ̈k we ke wek aacïï wɛ̈tdiɛ̈ bï gam,

68 ku na thiëëc we, ka cäk bï bɛ̈ɛ̈r.

69 Ku ëmën ler tueŋ, Manh Raan abï nyuc lɔŋ cuëc Nhialic Madhɔl.”

70 Gokë rek yic ëbën, “Na ye këya, ye Wën Nhialic?” Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Ee ɣɛn, cït tɛ̈ cäk luɛ̈l ye.”

71 Gokë lueel, “Acïn dɛ̈t wïcku kɔc kɔ̈k bï bɛ̈n jam käk cï looi. Ɣok aacï wël cï lueel ë thuɔŋde piŋ.”
23

1 Go kɔc luk röt jɔt ëbën ku ɣɛ̈thkë Jethu Pilato nhom raan Roma.

2 Ku gɔɔnykë ku luelkë, “Ɣok aacï mony kënë yök ke rɛc kackua nhïïm, ke ye lɛ̈k ke bïk ajuër cïï ye tääu piny tënë bɛ̈nyŋaknhom Roma. Ku aye lueel aya lɔn ye yen Raan cï lɔc ku dɔc, bɛ̈nyŋaknhom.”

3 Go Pilato thiëëc, “Ye yïn bɛ̈nyŋaknhom kɔc Itharel?” Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Ee ɣa, cït tɛ̈ ca luɛ̈l ye.”

4 Go Pilato yenhom wɛ̈l kɔcdït käk Nhialic ku thän awën ku lueel, “Acïn awuɔ̈c ca yök ee raan kënë guɔ̈p.”

5 Gokë ŋot ke jam apɛi ku luelkë, “Tɛ̈den yen kɔc piɔ̈ɔ̈c thïn ajɔk aliääp Judia yic ëbën. Acï jɔɔk Galilia ku yen kïn cï bɛ̈n Jeruthalem ëmën.”

6 Nawën piŋ Pilato ë wëlkä ke thiëëc lɔn yen raan Galilia.

7 Nawën le ŋic lɔn ye Jethu raan wun mɛc Antipäth Ɣërot, ku yeen ë rɛ̈ɛ̈r Jeruthalem ë nïnkä, ke cɔl Jethu aɣɛ̈th yenhom.

8 Go Antipäth Ɣërot puɔ̈u miɛt wën tïŋ yen Jethu, rin ëcï käjuëc piŋ ë riɛnke. Ku ëcï Ɣërot wïc apɛi bï Jethu tïŋ, ku ŋɔ̈ɔ̈th aya bï käk ye Jethu ke looi tïŋ.

9 Go Jethu jal thiëëc wël juëc, go Jethu biɛt kecïn wɛ̈t töŋ dhuk nhom.

10 Go kɔcdït käk Nhialic ku kɔc piööc lööŋ röt cuɔt tueŋ, ku lueelkë wël rɛc apɛi Jethu guɔ̈p.

11 Go Antipäth Ɣërot kek apuruɔ̈ɔ̈kke Jethu bui ku lɛ̈ɛ̈tkë. Ku rukkë alanh dhëŋ apɛi cït alanh bɛ̈ny yekɔ̈u, ku toockë ciëën tënë Pilato.

12 Ku jɔl Antipäth Ɣërot kek Pilato, wäär man röt jal määth akölë.

13 Go Pilato kɔcdït käk Nhialic ku kɔcdït baai, ku kɔc kɔ̈k cɔɔl ëbën,

14 ku lëk ke, “Wek aacï mony kënë bɛ̈ɛ̈i ɣanhom, ku luɛlkë lɔn ë yen raan rɛc kɔc nhïïm bïk aliääp looi. Ku ëmën ɣɛn acï wɛ̈t wïc yic wenhïïm, ku akɛ̈c yök ke la guɔ̈p awuɔ̈c cɔk alɔn cï wek ye gaany käjuëc apɛi.

15 Na cɔk a Antipäth Ɣërot ka këc yök ke la guɔ̈p awuɔ̈c, yen ale yen ye cɔl adhuk ɣanhom. Acïn awuɔ̈c cï mony kënë looi lëu bï ye nɔ̈k.

16 Aba cɔl athat ku luɔny.”

17 Ruɔ̈ɔ̈n ëbën aköl Yan Ayum cïn yic luɔu, Pilato ë raan tök kam kɔc cï mac lony tɛ̈ wïc kɔc baai ye bï lony.

18 Go thän awën tɔ̈ thïn wuɔɔu looi, “Näk! Ku lony Barabath tënë ɣo.”

19 Barabath ëcï mac rin aliäm cï rot looi geeu, ku rin cï yen raan nɔ̈k.

20 Ë wïc Pilato bï Jethu lony, ku ben jam tënë ke.

21 Gokë bɛn kiu apɛi, “Apiëët tim cï rïïu kɔ̈u.”

22 Go Pilato bɛn jam tënë ke, kënë yen yic diäk ku lueel, “Yeŋö? Ye awäc ŋö cï looi? Acïn awuɔ̈c ca yök ke cï looi lëu bï ye nɔ̈k! Aba cɔl athat ku cal ajiël.”

23 Gokë ŋot ke kiu apɛi röldït, lɔn dhil Jethu piäät tim cï rïïu kɔ̈u. Ku këden wën yekë lueel acï yenhom bɛ̈n guɔ̈t.

24 Go Pilato wɛ̈tden gam ku tëm Jethu awuɔ̈c wën wïckë.

25 Ku lony Barabath, raan wäär cï mac rin aliääp, ku rin cï yen raan nɔ̈k. Ku yïk ke Jethu bïk la luɔɔi tɛ̈den wïckë kepuɔ̈th.

26 Gokë Jethu kuaath aɣeer. Ku wën kuɛɛth kek ye, ke mony cɔl Thaimon raan pan Thirene bɔ̈ baai, nawën cï tim cï rïïu Jethu göök, gokë dɔm ku cɔlkë aket tim ke buɔɔth Jethu cök.

27 Ku buɔɔth kɔc juëc apɛi ku diäär dhiau riɛnke aya.

28 Go Jethu yenhom wɛ̈l ke ku lueel, “Diäär Jeruthalem, duɔ̈kkë dhiau ë riɛnkiɛ̈, dhiaaukë ë riɛnkun ku rin miɛ̈thkun.

29 Rin nïn bï ye lueel ëlä aacï thiɔ̈k, ‘Diäär mit gup aa diäär këc mïth kaŋ thuɛ̈ɛ̈t!’

30 Ku ë yen tɛ̈n bï ye aa luɛɛl thïn aya ëlä, ‘Aŋuɛ̈ɛ̈n buk ciɛ̈t kɔc cï thou, kɔc cï wiɛ̈k nhïïm, kɔc cï kë cï wïïk kenhïïm kuɔ̈m piny.’

31 Na ye këcït kënë rot looi ke tim tɔ̈c, ke yeŋö yakë tak ke bï rot looi tɛ̈ le yen riɛl.”

32 Ku kuath apuruuk kɔc karou aya, kɔc la gup awuɔ̈cdït tet bïk ke la nɔ̈k kek Jethu.

33 Nawën lek tɛ̈ cɔl Ithkal dööt, ke piɛ̈ɛ̈t Jethu tim cï rïïu kɔ̈u ku kɔc awën karou, raan tök lɔŋ cuëc ku raan dɛ̈t lɔŋ cam.

34 Go Jethu lueel, “Wä, päl piny tënë ke, keek aa kuc kë loikë.” Ku cuɛt apuruuk gɛk bïk alɛ̈th Jethu tek kamken.

35 Ku jɔl kɔc juëc kɔ̈ɔ̈c ë tɛ̈ɛ̈n ke daai ye. Ku tɛ̈n awën ë ye kɔcdït Itharel bui ku luelkë, “Ee kɔc kɔ̈k kony, cɔl akony rot tɛ̈ ye yen Raan cï Nhialic lɔc ku dɔɔc.”

36 Ku bui apuruuk aya. Ku bïk tënë ye ku gɛ̈mkë muɔ̈n abiëc cï wac,

37 ku luelkë, “Na ye bɛ̈ny kɔc Itharel ke yï kony rot.”

38 Ku piɛ̈ɛ̈tkë tim cï ye gɔ̈t thïn këlä nhial tim Jethu nhom, “KËNË Ë BƐNYŊAKNHOM ITHAREL.”

39 Go raan tök kam kɔc awën cï piäät kek ye lat ku lueel, “Cïï ye Raan cï Nhialic lɔc ku dɔɔc? Kony rot ku kony ɣo aya.”

40 Go raan dɛ̈ɛ̈të puɔ̈u riääk ku nyieeny, “Cïï ye cak riɔ̈ɔ̈c Nhialic agut tɛ̈ thou yïn aya? Ɣok aacï tɛ̈m thou cïmënde.

41 Ku awäcda adhilku jɔt rin ɣok aa col kë cuk looi, ku mony kënë acïn kërɛɛc cï looi.”

42 Ku lueel tënë Jethu, “Tak ɣa tɛ̈ ɣeet yïn Bäänydu yic.”

43 Go Jethu lɛ̈k ye, “Yïn alɛ̈k yic, yaköl yïn abï rëër kek ɣa pan Nhialic.”

44 Nawën tɛ̈cït akɔ̈l ciɛl yic ke muɔ̈ɔ̈th loi rot pan awën, ku cïï akɔ̈l ruel ɣet tääŋ akɔ̈l.

45 Ku tɛ̈wën ka alanh ye gɛ̈ɛ̈ŋ bï luaŋ Nhialic tek yic alɔŋ thïn rɛɛt yic rou.

46 Ku cöt Jethu röldït ku lueel, “Wä, wɛ̈ikiɛ̈ aaca than yïcin.” Acï wëlkä lueel ku thou.

47 Nawën tïŋ bäny apuruuk kë cï rot looi, ke lec Nhialic ku lueel, “Mony kënë ë ye raan path alanden.”

48 Nawën tïŋ kɔc ke cï kenhïïm kut tɛ̈ɛ̈n bïk daai kë cï rot looi, gokë dhuk baai ke gut kepuɔ̈th.

49 Kɔc ke ŋiɛ̈c kek Jethu ëbën, agut diäär ke buɔth ye wäär jiël yen Galilia, aake daai ë käkkä ëbën.

50 (50-51) Mony cɔl Jothep ë tɔ̈ thïn. Ku yeen ë raan gen Arimatheo, pan Judia. Jothep ë ye raan path la cök, ku yeen ë ŋɔ̈th bɛ̈n bääny Nhialic. Ku yeen ë ye raan akut luk kɔc Itharel.

51 (-)

52 Nawën le tïŋ lɔn cï Jethu thou, ke la tënë Pilato ku thiëëc guɔ̈p Jethu.

53 Ku bïï piny tim kɔ̈u ku der alath, ku tɛ̈ɛ̈u raŋ cï wec kuur yic, raŋ cïn raan cï kaŋ thiɔ̈k thïn.

54 Ee ya aköl nïn dhiëc, aköl ye kɔc röt guiir rin aköl cïï kɔc ye luui, ee bï guɔ bɛ̈n.

55 Nawën cï guɔ̈p Jethu bɛ̈ɛ̈i piny tim kɔ̈u, ke diäär wäär bɔ̈ kek Jethu Galilia, buɔth Jothep ku tïŋkë tɛ̈ cï guɔ̈p Jethu tääu thïn raŋ yic,

56 ku dhukkë baai ku lek miök ŋïr guiir bï kek guɔ̈p Jethu bɛ̈n tɔc. Nawën aköl cïï kɔc ye luui, ke ke lɔ̈ŋ cït tɛ̈ ye löŋ Mothith luɛ̈l ye.
24

1 Naɣɔn nhiäk rial aköl Nhialic, ke diäär la raŋ nhom kek miök ŋïr cïk guiir.

2 Ku yökkë alel cï raŋ kum nhom ke cï laar wei.

3 Nawën lek raŋ yic ke cïï guɔ̈p Jethu yök thïn.

4 Tɛ̈wën kɛ̈ɛ̈c kek ke cï gäi, ke röör karou ceŋ alɛ̈th ɣer apɛi cï la toptop bɔ̈, ku kɛ̈ɛ̈ckë kelɔ̈m.

5 Go diäär riɔ̈ɔ̈c ku gutkë kenhïïm piny. Go röör wën lueel tënë ke, “Yeŋö ye wek raan pïr bɛ̈n wïc tɛ̈n kɔc cï thou?

6 Acïï tɔ̈ tɛ̈në, acï rot jɔt. Takkë këwäär cï lɛ̈k we ëlä wäär ŋoot yen Galilia,

7 lɔn Manh Raan abï thɔ̈n kɔc rɛc bïk piäät tim cï rïïu kɔ̈u, ku abï bɛn pïr aköl ye nïn diäk.”

8 Go diäär wël wäär cï Jethu lɛ̈k ke tak.

9 (9-10) Maria Magdalena, ku Joanan, ku Maria man Jemith ku diäär kɔ̈k, kek aake cï la raŋ nhom. Nawën dhukkë ke la kɔc Jethu buɔɔth kathiäär ku tök ku atuuc kɔ̈k, lɛ̈k kë cï rot looi.

10 (-)

11 Go atuuc tak lɔn ë yen wɛ̈t lueth, ku cïk gam.

12 Go Pïtɛr rot jɔt ku riŋ raŋ nhom bï la tïŋ. Nawën guŋ yekɔ̈u piny ku tïŋ raŋ yic, ke tïŋ alɛ̈th wäär cï guɔ̈p Jethu der kepɛ̈c. Go dhuk baai ke cï gäi aya kë cï rot looi.

13 Ya aköl töŋ awën, ke kɔc Jethu buɔɔth karou jɔt röt bïk la pan cɔl Emauth, ku ë mec kek Jeruthalem tɛ̈ cït kilomïter thiäär ku tök.

14 Tɛ̈wën ciɛth kek ke jam ku takkë käk cï röt looi,

15 ke Jethu bɔ̈ ku ciɛth ke kuany keyöth.

16 Ku mär këdäŋ kepuɔ̈th bïk cïï ŋic.

17 Go Jethu ke thiëëc, “Yeŋö bakë lueel tɛ̈thɛɛr awën ciɛth wek?” Gokë kɔ̈ɔ̈c ku dötkë piny ke cï kenyïn wel.

18 Go raan tök kamken cɔl Kliöpath wɛ̈tde bɛ̈ɛ̈r, “Adhil a yïn raan töŋ rɛ̈ɛ̈r Jeruthalem kuc käk cï röt looi thïn ye nïnkä yiic.”

19 Go Jethu thiëc, “Ye käŋö?” Gokë bɛ̈ɛ̈r, “Aa käk cï röt looi tënë mony cɔl Jethu, raan Nadharet. Käk cï looi ku wël cï lueel aye nyuɔɔth lɔn ye yen raan ril käk Nhialic tïŋ. Ku acï Nhialic ku kɔc ëbën gam lɔn ril yen këriëëc ëbën yic ye lueel ku looi.

20 Acï kɔckuan dït käk Nhialic ku kɔc piööc lööŋ dɔm ku gɛ̈mkë bäny mac baai bï tɛ̈m thou, ku piɛ̈ɛ̈tkë tim cï rïïu kɔ̈u.

21 Ku ë yeku ŋɔ̈ɔ̈th lɔn ye yen raan bï kɔc Itharel waar kärɛc yiic. Ku ë nïn kadiäk ëmën tɛ̈n looi käkkä röt. 22

(22-23) Diäär kɔ̈k akuɔ̈tda yic, aake cï riɛɛl raŋ nhom wën anhiäk, ku lek dhuk ke wɛ̈t cï ɣook bɛ̈n cɔl agɛ̈i lɔn liiu guäpde raŋ yic. Ku lɔn cï kek atuuc Nhialic cie lɛ̈k ke lɔn pïïr Jethu tïŋ.

23 (-)

24 Go kɔc kɔ̈k kamkua riŋ bïk la tïŋ. Ku yökkë ayic lɔn liiu guɔ̈p Jethu raŋ yic, cït tɛ̈ cï diäär ye luɛɛl thïn.”

25 Go Jethu lɛ̈k ke, “Wek aa kɔc cïn kë ŋiɛckë! Wek aacie käk cï kɔc käk Nhialic tïŋ lɛ̈k we ye lac gam!

26 Këc kɔc käk Nhialic lueel wäär, lɔn bï Raan cï lɔc ku dɔc käjuëckä kaŋ guum bï jal la Bäänyde yic.”

27 Ku tët Jethu ke käk cï lueel riɛnke wël thɛɛr Nhialic yiic, jɔɔk athör Mothith agut käk cï kɔc käk Nhialic tïŋ gɔ̈t.

28 Nawën cïk thiɔ̈k kek pan awën le kek thïn, ke Jethu loi rot ke cït raan bɛr tueŋ.

29 Gokë pëën ku luelkë, “Rɛ̈ɛ̈r ke ɣo, akɔ̈l acï cuɔl.” Go la baai ke ke.

30 Tɛ̈wën cï kek nyuc bïk mïth, ke Jethu löm ayup ku dɔɔc ku bɛny yic, ku gɛ̈m ke.

31 Nyin yic tɛ̈wën ke ŋickë ku mɛ̈r bïk cïï ben tïŋ.

32 Gokë röt thiëëc ë röt, “Ɣo këc puɔ̈th ayum tɛ̈wën jiɛɛm yen kek ɣo, ku teet wël cï gɔ̈t thɛɛr tënë ɣo.”

33 Ku jɔtkë röt nyin yic ku dhukkë Jeruthalem. Ku yökkë kɔc Jethu buɔɔth kathiäär ku tök ku kɔc kɔ̈k ke cï kenhïïm mat, ku lëkkë ke,

34 “Bɛ̈ny acï rot jɔt ayic, ka cï rot nyuɔ̈th Pïtɛr.”

35 Ku jɔl kɔc wën bɔ̈ Emauth karou kë cï rot looi dhël yic teet, tɛ̈ cï kek bɛ̈ny ŋiɛc thïn wën bɛny yen ayup yic.

36 Wën ŋot jiɛɛm kek, ke Bɛ̈ny bɔ̈ ku kɛ̈ɛ̈c kamken ku lueel, “Bï dɔ̈ɔ̈r arëër ke we.”

37 Gokë pɛ̈k wei ku riɔ̈ɔ̈ckë ëbën ku takkë lɔn yen atiɛ̈p yen yekë tïŋ.

38 Goke thiëëc, “Yeŋö riɔ̈ɔ̈c wek? Yeŋö ye wek diu lɔn cïï yen ye ɣa?

39 Tiɛ̈ŋkë ɣacin! Ku tiɛ̈ŋkë ɣacök, ee ɣɛn ayic. Gatkë ɣa, ku abäk tïŋ rin atiɛ̈p acie la adiɔ̈ɔ̈ŋ ku yom cïmën ye wek ke tïŋ kek ɣa.”

40 Ku wën lueel yen kënë, ke nyuth yecin ku yecök ke.

41 Ku ŋot cïk gam, rin miɛt dïït cï kek puɔ̈th miɛt ku gäi dïït cï kek gäi. Go Jethu ke thiëëc, “Le miëth camkë tɔ̈ thïn?”

42 Gokë gäm rɛ̈c cï tuak

43 ku cuet ke dɛɛi kek ëbën.

44 Ku jɔl lɛ̈k ke, “Käkkä gup aa käk ca lɛ̈k we wäär ŋot rëër ɣɛn ke we, lɔn bï këriëëc ëbën cï gɔ̈t Löŋ Mothith yic, ku athör kɔc käk Nhialic tïŋ ku diɛt Nhialic yic aya ë riɛnkiɛ̈, aa dhil röt tiɛɛŋ tɛ̈den.”

45 Ku kony ke bïk wël thɛɛr Nhialic deet yiic,

46 ku lëk ke, “Ayakë tïŋ tɛ̈ cï ye gät thïn lɔn Raan cï lɔc ku dɔc, ë bï gum ku jɔt rot raŋ yic aköl ye nïn diäk.

47 Ku acï wël cï gɔ̈t lueel aya lɔn dhil kɔc pinynhom ëbën, jɔɔk Jeruthalem lɛ̈k bïk kepuɔ̈th wɛ̈l Nhialic, bï käracken päl piny.

48 Wek aacï käkkä tïŋ ke cï kenhïïm tiɛɛŋ.

49 Ku wek abï tuɔ̈c Wëi Nhialic wäär cï Wä lueel. Rɛ̈ɛ̈rkë geeu ɣet aköl bï riɛl nhial kënë bɛ̈n tënë we.”

50 Nawën ke Jethu jiël ke ke ku lek Bethanï. Ku jɔt yecin nhial ku dɔɔc ke.

51 Tɛ̈wën dɔɔc yen ke, ke jiël tënë ke ku jɔt ë nhial.

52 Gokë door ku dhukkë Jeruthalem ke cï puɔ̈th miɛt.

53 Ku keek aake ye lac rëër Luaŋ Nhialic ke lec Nhialic.AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE