EPHESIANS


1

1 Ee ɣɛn Paulo cï Nhialic kuany ba ya atuny Jethu Krïtho. Tënë kɔc Nhialic rɛ̈ɛ̈r Epethuth, kɔc cï Jethu Krïtho gam piɛ̈rden yic.

2 Bï Nhialic Wäda kek Bänyda Jethu Krïtho we gäm dɔ̈ɔ̈r ku athiɛɛi.

3 Lecku Nhialic Wun Bänyda Jethu Krïtho! Rin cï ɣok röt mat kek Jethu Krïtho, acï yen ɣo yiëk dɔ̈c wëi ë riɛl nhial.

4 Thɛɛr ke piny këc cak, Nhialic acï ɣo kuɛ̈ny bei buk aa miɛ̈thke, wɛ̈t cï ɣok mat kek Jethu, acï ɣo cɔl aye kacke, kɔc cïn gup awuɔ̈c.

5 Rin nhiɛɛr yen ɣo, acï Nhialic looi thɛɛr lɔn bï Jethu Krïtho ɣo cɔl aye miɛ̈thke, ku kënë yen ë miɛt puɔ̈u Nhialic yen wïc.

6 Lecku Nhialic rin käpuɔth juëc apɛi cï gäm ɣo ë path, rin cï yen Wënden nhiɛɛr juaar riɛnkua.

7 Rin thon Raan cï lɔc ku dɔc acï ɣok jäl riɛl jɔŋrac yic, rin cï adumuɔ̈ɔ̈mkua päl piny. Ku këya, aye Nhialic nyuɔ̈th ɣo lɔn dïït dhɛ̈ɛ̈ŋde apɛi.

8 Dhëëŋ cï gäm ɣo ke dït apɛi, rin ŋiɛ̈ɛ̈c ku dɛ̈t yic käŋ.

9 Acï Nhialic nyuɔ̈th ɣo yen këden cï guiir bï looi, ku acuk yök tënë Raan cï lɔc ku dɔc, cɔk a lɔn wäär cï yen ye thiaan.

10 Kë cï Nhialic guiir ke bï jäl thöl akölden cï tak, ee lɔn bï yen käk cï cak ëbën nhial ku piny mat yiic, ku tɛ̈ɛ̈u Raan cï lɔc ku dɔc kenhïïm tueŋ.

11 Ee riɛnke yen aye ɣo cɔl aye mïth Nhialic. Këriëëc ëbën aacï Nhialic guiir këya wäthɛɛr, ku ë yen ke biɔ̈ɔ̈k tɛ̈cït tɛ̈ wïc ye.

12 Këya lecku Nhialic ɣok kɔc tueŋ wäär cï la ŋɔ̈th tënë Raan cï lɔc ku dɔc.

13 Ku ëmën aya, wek aacï yic piŋ, yiny yen wɛ̈t puɔth yam ye Nhialic we luɔ̈k. Ku wäär cï wek Raan cï lɔc ku dɔc gam, acï yen we yiëk Wëi Nhialic wäär cï thɔn ka bï yiëk kacke. Wëi yen ë ye nyuɔɔth lɔn ye wek kacke.

14 Ku Wëi Nhialic yen ë ye nyuɔɔth lɔn bï ɣok käwäär cï Nhialic thɔn ka bï yiëk ɣo yök. Ku aye kënë nyooth lɔn cï Nhialic ɣo wɛ̈ɛ̈r bei riɛl jɔŋrac yic buk aa kacke. Këya, buk Nhialic aa leec akölaköl.

15 Ku wɛ̈t kënë, tɛ̈ɣɔn piŋ ɣɛn gäm cï wek wɛ̈t Bɛ̈ny Jethu gam, ku nhiër nhiɛɛr wek kacke,

16 yen akëc ɣɛn nhom kaŋ määr ba we atak, tɛ̈ röök ɣɛn Nhialic aya leec riɛnkun.

17 Ɣɛn ë rëër ɣa thiëc Nhialic Wädan la diik, ku yen Wun Jethu Krïtho, bï we gäm Wɛ̈ike bï we cɔl aŋic käŋ, ku nyuth we Nhialic bäk ŋic apath.

18 Ɣɛn ë röök aya bäk yic ŋic. Këya bäk ŋic lɔn ë yen yic lɔn bï wek käjuëc puɔth cï tɔ̈ɔ̈u tënë we yök, rin cï yen we cɔɔl. Ku abäk ŋic aya lɔn käjuëc puɔth cï thɔn bï ke gäm kacke aa thiek yiic apɛi.

19 Ku këya, abäk ŋic aya lɔn riɛlde adït käŋ ëbën. Ku yeen alui ɣogup rin cï ɣok wɛ̈tde gam. Riɛl lui ɣogup kënë athöŋ ke riɛldït,

20 wäär jöt yen Raan cï lɔc ku dɔc bei raŋ yic, kam kɔc cï thou ku jɔt nhial, ku nyuuc köŋ cuëc Nhialic.

21 Raan cï lɔc ku dɔc amac wëi ril tɔ̈ nhial ëbën, cɔk alɔn le kek riɛldït. Riɛnke aa thiek yiic tënë rin bänydït mɛ̈c. Ku aacie bäny mɛ̈c ëmën ë röt, aabï yiic thiɛk tënë rin bäny bï mac aköldä.

22 Ku Nhialic acï këriëëc ëbën tääu yecök, ku looi bï a yen wat akut kɔc cï gam pinynhom.

23 Ku akut kɔc cï gam yen ë guɔ̈p Raan cï lɔc ku dɔc, yen thiäŋ wëi Raan cï lɔc ku dɔc. Ku ë yen pïr gäm këriëëc ëbën tɛ̈riëëc ëbën.2

1 Thɛɛr, Nhialic acï we tɛ̈m thou rin awuɔ̈cdït rɛ̈ɛ̈r wegup.

2 Wäthɛɛr wek aa we ye jɔŋrac, jɔŋ yen mac jakrɛc ëbën buɔɔth cök, jɔŋ yen ye kɔc cïï Nhialic thek wɛ̈tde gam ëmën.

3 Ɣok aa ɣo thöŋ ke ke, ke ɣo pïr pïr rac. Ayeku looi kuat käk wïc guäpkua ku piäthkua. Ku pïrdan rac aye Nhialic ɣo tɛ̈m awuɔ̈c cïmën kɔc kɔ̈k ë luui kärɛc.

4 Nhialic aɣer puɔ̈u, ku nhiër nhiɛɛr yen ɣo adït apɛi.

5 Nawën cɔk atiɛ̈ɛ̈pkua thou rin adumuɔ̈ɔ̈m juëc rɛ̈ɛ̈r ɣogup, ɣok aacï Nhialic cɔl aben pïr kek Raan cï lɔc ku dɔc. Ku ee dhëëŋ Nhialic yen acï ɣo luɔ̈k.

6 Ku rin cï ɣok aa tök kek Raan cï lɔc ku dɔc Jethu, Nhialic acï ɣo jɔt ë thou yic ku buk rëër bäänyde yic nhial kek Jethu Krïtho.

7 Ee looi Nhialic këya rin bï kɔc aköldä piathden cïn kë thöŋ kek tïŋ, rin nhiɛɛr yen ɣo, rin Raan cï lɔc ku dɔc Jethu.

8 Rin ë piath Nhialic yen acï we kony bäk pïr rin cï wek wɛ̈t Jethu gam. Ee miɔ̈c Nhialic yen acɔl we agam Jethu.

9 Pïr cuk yök acie rin ë luɔida ë röt nadë ke ɣo nhiam ye.

10 Ee Nhialic guɔ̈p yen acï ye looi këya. Ku rin ye ɣok tök kek Raan cï lɔc ku dɔc Jethu, acï ɣo cak buk këpath aa looi, ku ë yen kë cï guiir buk aa looi.

11 Këya, wek aa we cie kɔc Itharel. Ku këya, wek aa we ye kɔc Itharel cɔɔl wäthɛɛr kɔc këc ŋoot. Ku kɔc Itharel aake ye röt cɔl aaye kɔc cï ŋoot. Ku ŋuɔ̈tden ye ke ŋoot, ee yekë ye looi kegup ë path.

12 Ku wäär wek aa we cie kɔc Raan cï lɔc ku dɔc. Wek aa we ye thäi, wek aa we cie kɔc Itharel, kɔc cï Nhialic lɔc. Wek aa we liu löŋ dɔ̈ɔ̈r Nhialic yic, löŋ kɔc ke tit bɛ̈n Jethu Bänyda. Wek aa we rɛ̈ɛ̈r we kuc Nhialic.

13 Ëmën, rin cï wek aa tök kek Jethu Krïtho, wek wäär cɔk mɛc wek aacï bɛ̈ɛ̈i tɛ̈thiɔ̈k rin thon Raan cï lɔc ku dɔc.

14 Rin Raan cï lɔc ku dɔc acï dɔ̈ɔ̈r looi kam kɔc Itharel ku kɔc cie kɔc Itharel rin cï ɣok aa kac tök. Riɛmde acï këwäär ke tek yiic, ku cɔl ke aaye kɔc man röt nyaai.

15 Acï löŋ kɔc Itharel teem kɔ̈u ë thuɔnde, rin bï yen kɔc Itharel ku kɔc cie kɔc Itharel cɔl aaye kac tök rin cï kek röt mat kek ye, ku këlä, acï dɔ̈ɔ̈r bɛ̈ɛ̈i.

16 Ku thon cï Raan cï lɔc ku dɔc thou tim cï rïïu kɔ̈u, acä kuɛɛth rëër kamkun nyaai. Ku thuɔnde acï yen ke cɔl aaye kɔc Nhialic kedhie.

17 Këya, Raan cï lɔc ku dɔc acï bɛ̈n ku lëk kɔc Wɛ̈t Puɔth Yam ë dɔ̈ɔ̈r bɛ̈ɛ̈i tënë kɔc ëbën, wek kɔc cie kɔc Itharel wäär mec ke Nhialic ku kɔc Itharel wäär thiɔ̈k ke ye.

18 Ku ë rin Raan cï lɔc ku dɔc yen ë ɣo ëbën, kɔc Itharel ku kɔc cie kɔc Itharel cɔl aala tɛ̈ rëër Nhialic thïn ë Wëi Nhialic tööŋ.

19 Këya, wek kɔc cie kɔc Itharel, wek aacïï ben aa lɛɛi ëmën, wek aa tök kek kɔc cï Nhialic lɔc. Wek aa many töŋ ë Nhialic.

20 Ku week aya, wek aacït ɣön cï atuuc ku kɔc käk Nhialic tïŋ jɔɔk cök, ku Jethu Krïtho yen ë mën.

21 Raan cï lɔc ku dɔc yen ë kë cï buth cɔl akääc ke ye tök ku bï ya ɣön Bɛ̈ny.

22 Ku rin ye wek tök kek ye, week aya wek kɔc kɔ̈k, wek aacït kë buth bï Nhialic a rëër thïn ë Wɛ̈ike.3

1 Rin cï Nhialic ye looi bï kɔc Itharel ku kɔc cie kɔc Itharel mat bïk aa tök, rin dhɛ̈ɛ̈ŋde tënë kɔc cie kɔc Itharel ke ɣɛn Paulo, raan cï mac rin wɛ̈t Jethu Krïtho ë riɛnkun, ɣɛn ë röök tënë Nhialic.

2 Acäk piŋ lɔn cï Nhialic ɣa lɔc ë dhɛ̈ɛ̈ŋde ba luɔi kënë looi.

3 Nhialic acä nyuɔ̈th këden cï guiir, cïn raan ŋic ye thɛɛr, athör wäär ca gɔ̈t ke ciek.

4 Ku na kuɛnkë käk ca gɔ̈t, ke wek aabï käk ŋiɛc ke rin Raan cï lɔc ku dɔc deet yiic.

5 Käk cïn raan ŋic ke thɛɛr, cïmën cï Wëi Nhialic ye nyuɔ̈th atuuc ku kɔc käk Nhialic tïŋ ëmën.

6 Këya, kë cï moony akïn, rin wɛ̈t puɔth yam, kɔc cie kɔc Itharel aabï dɔ̈c Nhialic yök kek kɔc Itharel cï gam. Keek aabï ya kac tök ku rɔmkë kë cï Nhialic thɔ̈n kɔc Itharel rin Raan cï lɔc ku dɔc.

7 Kënë, yen ë Wɛ̈t Puɔth Yam ya lɛ̈k kɔc. Nhialic acä gäm luɔi ye ɣɛn Wɛ̈t Puɔth Yam luɛɛl riɛl ë dhɛ̈ɛ̈ŋde.

8 Ɣɛn atɔ̈ ciëën kɔc ë Nhialic cök ëbën, ku Nhialic aŋot cä yiëk ë luɔi kënë, ba kɔc cie kɔc Itharel lɛ̈k käpuɔth juëc cïn thook akeu ye Raan cï lɔc ku dɔc gam. Käpuɔthkä aa dït tënë käk ye deet yiic.

9 Acä yiëk luɔi ba tɛ̈t kɔc ëbën tɛ̈ bï yen këden cï guiir cïï ŋic, thääp thïn. Ku Nhialic yen cak këriëëc ëbën, ëcï kënë moony tënë kɔc thɛɛr wäär.

10 Acï looi këlä ëmën dhël akut kɔc cï gam nyuɔ̈th atuuc nhial, kek bänyken la riɛl nhial, bïk ŋiɛ̈ɛ̈c käŋde cï nyuɔɔth rin kë cï looi tënë ke ŋic.

11 Acï Nhialic tak ku looi këya thɛɛr këc yen piny ku nhial cak. Ku ë looi ë rin Jethu Krïtho Bänyda.

12 Rin cï ɣok ye gam ku ɣok aa tök ke ye, aabï ɣok la tënë Nhialic ɣo cïï riɔ̈c.

13 Këya, wek aa lɛ̈k bäk puɔth cïï bath cɔk amën guum ɣɛn ë riɛnkun, guɔ̈mdiɛ̈ yen abï ya riɛldun.

14 Rin ë wɛ̈t kënë, ɣɛn ë ɣanhiɔl guɔ̈t piny Nhialic Wäda nhom ku rɔ̈ɔ̈k ë riɛnkun.

15 Kɔcken tɔ̈ nhial ku kɔc tɔ̈ piiny aa mac thok rin yen ë Wäda ɣodhie.

16 Yen ala riɛl ku dɔ̈c juëc ye gäm kacke. Këya, aya thiëëc bï we yiëk riɛl ë Wɛ̈ike bäk puɔ̈th cïï kɔ̈c.

17 Ku ɣɛn ë röök bï Raan cï lɔc ku dɔc rëër wepuɔ̈th athɛɛr rin cï wek ye gam. Ɣɛn ë röök aya bï tɛ̈ nhiɛɛr wek Nhialic thïn, ku tɛ̈ nhiɛɛr wek röt thïn ë kamkun we cɔl aril. Na luɔikë këlä ke wek aa cït tim cï mɛike ɣet piny, ku ɣön buth cï ŋiɛc jɔɔk cök.

18 Ku dhël kënë, week ku kɔc ë Nhialic abäk jäl ŋic yen tɛ̈ nhiɛɛr Raan cï lɔc ku dɔc we thïn. Anhiar ɣo apɛi nhiër cïn thok akeu.

19 Na cɔk ciɛ̈n raan ŋic ye ayic yen tɛ̈ nhiɛɛr Raan cï lɔc ku dɔc ɣo thïn, ɣɛn ë Nhialic thiëëc bäk ŋic. Ku bï tɛ̈ ye wek luui thïn ciɛ̈t tɛ̈ ye Nhialic luui thïn.

20 Nhialic ala riɛl yen käŋ looi wär käk yeku ke thiëëc ku käk yeku ke tak, ku aaye ke looi riɛlden lui ɣopuɔ̈th.

21 Lecku Nhialic rin käpuɔth cï looi rin akut kɔc cï gam ku rin Jethu Krïtho. Lecku akölriëëc ëbën! Yenakan.4

1 Rin kë wïc Nhialic bï looi, ɣɛn raan cï mac rin looi ɣɛn wɛ̈t Bɛ̈ny, wek aläŋ bäk ŋiɛc luui dhël path, dhël yen cï Nhialic we cɔɔl.

2 Yakë käk yakë ke looi ëbën looi dhël athɛ̈ɛ̈k ku liɛr ë puɔ̈u, ku yakë kɔc ŋiɛc cïëëŋ. Nhiarkë röt ku yakë kärɛc päl piny ë kamkun.

3 Wëi Nhialic acï we mat yiic, thɛmkë bäk la dɔ̈ɔ̈r ë kamkun bäk aa kac tök.

4 Ɣook ëbën, ɣok aa thöŋ kek käk tɔ̈ guɔ̈p tök yic, ku ɣok aa la Wëi Nhialic thöŋ ciëŋ ke ɣo. Ɣok aa ŋɔ̈th dɔ̈c cï Nhialic thɔn ke bï gäm kacke, rin Nhialic acï ɣo cɔɔl ëbën buk aa kacke.

5 Ɣok aa la Bäny tök ku gam tök, ku ɣok aacï lɔ̈k ë wëi tök yök ëbën.

6 Ɣook ëbën ɣok aa Nhialic tööŋ door, ku yen ë Wäda ɣodhie. Yen amɛc ɣo ku ë luui ɣopuɔ̈th ëbën, ku aciëŋ kek ɣo ëbën.

7 Raan cï lɔc ku dɔc acï raan ëbën ë kamkua yiëk riɛlden bï yen aluui. Ŋɛk acï yiëk riɛlde cït tɛ̈ cï Raan cï lɔc ku dɔc ke tɛk thïn.

8 Acï gɔ̈t athör thɛɛr wël Nhialic yic ëlä, “Acï la nhial, ku looi jakrɛc bïk yeen buɔɔth cök, cïmën raan cï dɔm ë tɔŋ yic, ku tek käpath tënë kuat raan ëbën.”

9 Tɛ̈ lueel ye ëlä, “Acï la nhial.” Wɛ̈tde yic yeŋö? Wɛ̈tde yic aye lueel lɔn cï Raan cï lɔc ku dɔc kaŋ bɛ̈n pinynhom ë tɛ̈n.

10 Raan cï bɛ̈n pinynhom ë tɛ̈n yen ee raan tööŋ cï bɛn dhuk nhial, pan Nhialic, ku bï rëër kek këriëëc ëbën pinynhom.

11 Ee yen Raan cï lɔc ku dɔc yen ë gɛm miɔ̈c tënë kɔc. Acï kɔc kɔ̈k looi bïk aa tuɔ̈ɔ̈cke, ku kɔc kɔ̈k aacï looi bïk aa kɔc käk Nhialic tïŋ, ku ye kɔc kɔ̈k wël ë Nhialic lɛ̈k kɔc, ku ye kɔc kɔ̈k abiök kɔc cï gam ku piööckë ke.

12 Acï kënë looi rin bï kɔckä, kɔc ë Nhialic, guiir bïk luui tënë ye ku bïk aakuut kɔc cï gam, yen guɔ̈p Raan cï lɔc ku dɔc la tueŋ ke ril.

13 Ku këlä, ɣok aabï mat yiic buk aa tök ë gam bï ɣok Nhialic ku Wënde ŋic. Ku jɔlku aa kɔc cï gam cï nhïïm bak, ku ɣok aabï jäl la cök cïmën Raan cï lɔc ku dɔc.

14 Ku ɣok aacie kɔc bï bɛn ciɛ̈t mïth. Ku ɣok aacïï kɔc käk lueth piɔ̈ɔ̈c bï bɛn duɔ̈ɔ̈ŋ buk luɛthken gam, ɣok aacïï bï ya wel nhïïm cïmën riäi, wël lueth ë path.

15 Ɣok aa dhil yic aa lueel ke ɣo la nhiër. Ku këlä ɣok aabï la tueŋ ke ɣo cït Raan cï lɔc ku dɔc yen wat akut kɔc cï gam nhom.

16 Raan cï lɔc ku dɔc, ee kacke mat yiic cïmën ye rɛ̈l yom thook guɔ̈p ë raan nuɛ̈ɛ̈t yic bï ya tök. Na loi guɔ̈p abak luɔide cït tɛ̈ dhil yen luui thïn, ke guɔ̈p ëbën ala tueŋ ke cil ke ril. Yen ë tɛ̈n akut kɔc cï gam. Na nhiar kɔc akut röt ku loikë luɔiden, ka akut ala tueŋ apath ë riɛl Raan cï lɔc ku dɔc.

17 Rin ë wɛ̈t kënë, alɛ̈k we rin Bɛ̈ny duɔ̈kkë ben aa luui cïmën kɔc kuc Nhialic. Käk yekë ke looi aacie käk ke kony.

18 Aacie yic ye deet. Acïn pïr yam ye Nhialic gäm kɔc, rin keek aa ril nhïïm, ku këya aa kuc dhël ë Nhialic.

19 Aacie gup ë yär tɛ̈ cɔk kek kärɛc looi, rin aa kepuɔ̈th yiëk käk wïc guäpken. Käk yekë ke looi ëbën aa käk ë bal ku aacie kɔ̈ɔ̈c luɔi ë käkkä yiic.

20 Yen ë tɛ̈ wiëc bï wek cïï la thïn, rin acie yen tɛ̈wäär cï we piɔ̈ɔ̈c thïn rin Raan cï lɔc ku dɔc.

21 Ee yic, wek aacï wɛ̈tde piŋ, ku wek aa we cï piɔ̈ɔ̈c riɛnke, tɛ̈ cït tën yiny rɛ̈ɛ̈r kek Jethu.

22 Wek aacï piɔ̈ɔ̈c bak tɛ̈dun ye wek luui thïn thɛɛr puɔ̈l. Käkkun ke yakë ke looi aake cï we muɔ̈r ku rɛckë we.

23 Ëmën, calkë röt aa wɛɛr Nhialic puɔ̈th ku bäk ya tak tɛ̈ŋ ë yam.

24 Nhialic acï we gäm ciɛɛŋ ë yam cït këde. Këya, yakë cieŋ ë ciɛɛŋ kënë. Ciɛɛŋ kënë ala cök cït tɛ̈ ye yic rin Nhialic piɔ̈ɔ̈c thïn.

25 Këya, duɔ̈kkë lueth ben aa lueel. Ŋɛk adhil yic alɛ̈k mäthden cï gam, rin ɣok aa cït käk cïï thöŋ rɛ̈ɛ̈r ë guäp tök yic.

26 Na cɔk alɔn cï yïn puɔ̈u riääk, ke yï duk adumuɔ̈ɔ̈m loi. Duk rɛ̈ɛ̈r kek riääk ë puɔ̈u abä akɔ̈l lööny piny.

27 Rin bï jɔŋrac yï cïï thel adumuɔ̈ɔ̈m yic.

28 Na le raan ye cuär thɛɛr kamkun ka cïï ben cuëër, adhil luui ë kɔ̈ŋde bï rot muk ku kony kɔc ŋɔ̈ŋ aya.

29 Pälkë kuɔ̈c jam. Yakë ke lueel wël kɔc cɔl aril puɔ̈th gamden yic. Yakë ke lueel wël nhiar ke bï ke piŋ, rin bï yïn kɔc la kë lɛ̈k ke, kony.

30 Muk yïnhom bï ciɛ̈n kë lueel bï Wëi Nhialic cɔl arem puɔ̈u, Wëi cï Nhialic gäm yï. Nhialic acï gäm Wëi ye nyooth lɔn ë yïn këde, ku Wëi Nhialic abï rëër kek yï ɣet aköl luŋdït bï Nhialic yï kony tënë jɔŋrac.

31 Duɔ̈kkë kɔc kɔ̈k ye maan ku duɔ̈kkë puɔ̈th ye riääk. Duɔ̈kkë ye gɔ̈th ku läätkë kɔc, tɛ̈dë ke we loi käk cïï path.

32 Rɛ̈ɛ̈rkë apath ë kamkun. Ku yakë kärɛc päl piny tënë kɔc kɔ̈k cïmën ye Nhialic ke päl piny tënë we rin Raan cï lɔc ku dɔc.5

1 Këya, wek aa dhil luui cïmën Nhialic rin ye wek mïthken nhiɛɛr apɛi.

2 Nhiarkë kɔc kɔ̈k cïmën nhiɛɛr Raan cï lɔc ku dɔc ɣo. Cïmën cï Jethu ye nyuɔɔth lɔn nhiɛɛr yen ɣo, rin cï yen thou bï ɣo luɔ̈k. Kë cï looi, acï Nhialic cɔl amit puɔ̈u rin cï yen rot juɛ̈r Nhialic.

3 Wɛ̈t ye wek kɔc ë Nhialic acïï path bï wïc wïc ë diäär, ku käk kɔc cɔl ayär gup, ayï kook aa piɛŋ wegup.

4 Jam la bïth ku buro rac aacïï path. Aŋuɛ̈ɛ̈n bäk Nhialic aleec rin käk ye ke looi tënë we.

5 Dhiɛlkë ŋic lɔn acïn raan wïc ë diäär ayï raan ë luui käk kɔc cɔl ayär gup, ku raan dɛ̈t kok lëu ye bï la bääny Raan cï lɔc ku dɔc kek Nhialic ë yic, ku yök käpuɔth cï Nhialic thɔ̈n kɔc. Raan kok acït raan ë jak cï kiɛ̈ɛ̈t door.

6 Duɔ̈kkë röt cɔl amɛth ë nyïn wël cïï path ye kɔc kɔ̈k lueel. Nhialic abï kɔc cïï wɛ̈tde ye piŋ, kɔc luui ë kärɛckä tɛ̈m awuɔ̈c.

7 Këya duk ye mat kek kɔc luui ë kärɛckä.

8 Rin wek aa we rɛ̈ɛ̈r ë muɔ̈ɔ̈th yic. Ku ëmën wek aacï röt mat kek Bɛ̈ny, wek aacï la ë ruɛl yic. Këya, yekë luui cïmën kɔc tɔ̈ ë ruɛl yic.

9 Ɣɛn aluel kënë rin kɔc tɔ̈ ruɛl yic, kɔc ŋic Nhialic, aaye ruɛl cɔl alir puɔ̈th ku loikë kën ë yic.

10 Thɛmkë bäk käk Bɛ̈ny cɔl amit puɔ̈u ŋic ku luɔikë ke.

11 Duɔ̈kkë ye luui käk ye kɔc tɔ̈ muɔ̈ɔ̈th yic looi, kɔc kuc Nhialic. Nyuɔ̈thkë ke lɔn käkkä aacïï path.

12 Käk ye ke looi ke cie tïŋ, aa rɛc apɛi ka ye jamden kɔc rac gup

13 Tɛ̈ bïï käŋ tɛ̈ɣer, ke kɔc aa tïŋ tɛ̈ rɛɛc käkkä thïn,

14 rin ë ruɛl yen ë këriëëc ëbën cɔl atïŋ. Yen acï ye lueel ëlä, “Pääckë nïn yic, jatkë röt rɛ̈ŋ yiic ku Raan cï lɔc ku dɔc abï ruɛl wegup.”

15 Tiɛ̈ŋkë piɛ̈rdun apath. Duɔ̈kkë pïr ë pïr kɔc kuc Nhialic, calkë röt aaye kɔc ŋic käŋ.

16 Kuat tɛ̈ bï yïn ye yök ba këpath looi thïn, ke loi, rin kɔc aa loi käk cïï path ëmën.

17 Duɔ̈kkë lui ë luɔi kɔc cïnkë ŋickë, ŋiɛckë kë wïc Bɛ̈ny ku yen luɔikë.

18 Duɔ̈kkë ye dek ë mɔ̈u, mɔ̈u ë kɔc rac. Calkë Wëi Nhialic piɛ̈rdun yic akölaköl.

19 Kɛtkë waak ë Nhialic cï gɔ̈t athör waak yic ë kamkun. Kɛtkë wak wëi bäk Bɛ̈ny leec ë piäthkun ëbën.

20 Yeku Nhialic Wäda leec akölaköl rin Bänyda Jethu Krïtho, kuat käjuëc yeku ke looi yiic.

21 Yakë röt theek ë kamkun rin riɔ̈ɔ̈c wek Raan cï lɔc ku dɔc.

22 Wek diäär, thɛkkë rɔ̈ɔ̈rkun cït tɛ̈ ye wek Bɛ̈ny thɛɛk thïn.

23 Rin moc yen ë tik wat nhom, cïmën ye Raan cï lɔc ku dɔc akut kɔc cï gam wat nhom. Raan cï lɔc ku dɔc yen aluäŋ akut kɔc cï gam, yen guäpde aya.

24 Këya, diäär aa dhil rɔ̈ɔ̈rken theek cïmën ye akut kɔc cï gam Raan cï lɔc ku dɔc theek.

25 Wek röör wek aa dhil diäärkun nhiaar cïmën nhiɛɛr Raan cï lɔc ku dɔc akut kɔc cï gam arɛ̈k abï thou riɛnke.

26 Acï thou rin akut kɔc cï gam bï rëër ke dhëëŋ Nhialic. Ku lɔɔk kegup pïu ë Nhialic pïu ë lɔ̈k wëi ku wɛ̈tde.

27 Acï kënë looi rin bï yen kacke kɔc cï gam, wuɔ̈ɔ̈ny gup wei kärɛc ku bïï ke yelɔ̈ɔ̈m. Ku akëc wïc bïk gup la adumuɔ̈ɔ̈m.

28 Cït ë kënë aya, röör aa dhil diäärken nhiaar cïmën nhiɛɛr kek röt. Na nhiar moc tiɛŋde, ka thöŋ kek lɔn nhiɛɛr yen rot.

29 Acïn raan man guäpde, raan ë mïth ku tiit guäpde, cïmën ye Raan cï lɔc ku dɔc akut kɔc cï gam tiit,

30 rin ɣok akut kɔc cï gam, ɣok aa guäpde.

31 Cïmën cï ye gɔ̈t athör thɛɛr wël Nhialic yic ëlä, “Moc abï wun ku man nyääŋ piny ku mɛt rot kek tiɛŋde, ku keek karou aabï ya tök.”

32 Wëlkä aa la yiic yinydït apɛi, ku aa jam tɛ̈ ye Raan cï lɔc ku dɔc tök thïn kek akut kɔc cï gam.

33 Ku wëlkä aa jam riɛnkun aya, moc adhil tiɛŋde nhiaar cïmën nhiɛɛr yen rot, ku tik aya adhil muɔnyde theek.6

1 Wek mïth, wek aadhil kɔc ke dhiëth we theek, rin yen ë këpath lëu bï raan looi rin Bɛ̈ny.

2 “Thek wuur ku moor,” Kënë yen ë löŋ tueŋ cï bɛ̈n kek athön,

3 athön akïn, “Na loi kënë, ke yïn abï käjuëc path ya yök, ku thiei yï ba nïn juëc nɔ̈k pinynhom.”

4 Kɔc ke dhiëth duɔ̈kkë miɛ̈thkun ye luɔ̈i käk bï ke rac puɔ̈th. Muɔ̈kkë ke ku piɔ̈ɔ̈ckë ke dhël cï Bɛ̈ny gam.

5 Aloony, thɛkkë bänykun muk we pinynhom ë tɛ̈n, riääckë ë ke ku thɛkkë ke piändun ëbën ciɛ̈t we luui Raan cï lɔc ku dɔc.

6 Yakë luui ë puɔ̈n ɣer tɛ̈ cɔk kek cïï daai we. Loi luɔidu puɔ̈u ëbën cït tɛ̈ wïc Nhialic ye thïn, rin yïn alony Raan cï lɔc ku dɔc.

7 Na cɔk alɔn ye yïn alony, lui puɔ̈n ɣer bï ciɛ̈t Nhialic yen luɔ̈ɔ̈i.

8 Ŋic yïnhom lɔn bï Nhialic raan ëbën yiëk këde, alony ku raan cie alony, rin käpuɔth ye looi pinynhom.

9 Wek kɔc mac aloony, wek aadhil luui ë dhël tööŋ yic, ku duɔ̈kkë ke ye riääc ë nääk, muɔ̈kkë wenhïïm lɔn week ëbën, aloony ku week, bɛ̈nydun ë tök nhial, raan bï luk looi kamkun ëbën ke cïn raan ŋuɛ̈ɛ̈n.

10 Wɛ̈t jäl lɛ̈k we ciëën akïn, lɔ̈mkë riɛl tënë Bɛ̈ny bäk riɛl ë ye, rin riɛlde adït apɛi.

11 Lɔ̈mkë käk cï Nhialic gäm we bï wek röt kony, bäk käjuëc ye jɔŋrac we ruëëny göök.

12 Rin ɣok aacïï thär kek kɔc cït ɣo, ɣok aa thär kek jakrɛc rɛ̈ɛ̈r ë muɔ̈th yic kek bänyken, ku riɛl ë jɔŋrac tɔ̈ nhial.

13 Këya, rin ë wɛ̈t kënë lɔ̈mkë käk cï Nhialic gäm we bï wek tɔŋ thɔ̈r. Na aköl le jɔŋrac bɛ̈n, ke we tit röt ye akölriëëc ëbën. Ku na cäk tɔŋ jɔŋrac göök këriëëc ëbën yic, ke wek aabï döŋ we ril.

14 Lɔ̈mkë yic bï wek röt guiir ë tɔŋ. Ku luɔikë kë la cök ke cït alanh dhie ye raan yeyic duut tɛ̈ le ye tɔŋ.

15 Rɛ̈ɛ̈rkë ke we ye kɔc lɛ̈k Wɛ̈t Puɔth Yam ë dɔ̈ɔ̈r bɛ̈ɛ̈i tënë kɔc. Ku yen abï ciɛ̈t lɔn cieŋ wek war ril apɛi wecök.

16 Dɛ̈t akïn, gamkë Jethu Krïtho. Gamdun abï ciɛ̈t kön ye wek wiɛth dɛ̈p ye jɔŋrac we moc jɔ̈c yiic.

17 Ŋiɛckë alanden lɔn cï Nhialic we luɔ̈k, acït lɔn dhie cieŋ raan akuäma yenhom tɔŋ yic, bï cïï yup nhom. Lɔ̈mkë wɛ̈t ë Nhialic ë bɛ̈n tënë Wëi ke cït tɔŋ ye muk.

18 Yakë lac röök cït tɛ̈ ye Wëi Nhialic we cɔ̈k puɔ̈th thïn. Ku thiëckë Nhialic bï we kony këriëëc ëbën yiic. Yakë wepuɔ̈th cök tɛ̈ röök wek ku duɔ̈kkë thɔ̈r. Yakë röök akölaköl rin kɔc ë Nhialic.

19 Rɔ̈ɔ̈kkë ë riɛnkiɛ̈, ku lɔn bï Nhialic ɣa gäm wël la cök ba lueel tɛ̈ le ɣɛn wɛ̈t ë Nhialic lɛ̈k kɔc ke ɣa cïï riɔ̈c.

20 Jethu Krïtho acä lɔc ba ya atuɔ̈nyde ba kɔc lɛ̈k Wɛ̈t Puɔ̈th ë Yam, ku ë yen wɛ̈t cï ɣa mac. Këya, rɔ̈ɔ̈kkë ku thiëckë Nhialic bä gäm riɛl ba wɛ̈tde lɛ̈k kɔc ke cït yiny dhiɛl looi ke cïn riɔ̈ɔ̈c.

21 Tikuth, wämääthdan cï gam nhiarku, ku yeen alui apath rin Bɛ̈ny, abï we lɛ̈k wël ë yam riɛnkiɛ̈ ku bäk kë luɔɔi ŋic.

22 Yen atuɔ̈c we ku bï we la lɛ̈k kë loi rot tënë ɣo, ku deet wepuɔ̈th aya.

23 Bï Nhialic Wäda ku Bänyda Jethu Krïtho we yiëk dɔ̈ɔ̈r, wek kɔc cï gam. Ku bïk we cɔl anhiar röt ë kamkun ku muɔ̈kkë gamdun.

24 Bï Nhialic dhɛ̈ɛ̈ŋde nyuɔ̈th kɔc nhiar Bänyda Jethu Krïtho kek nhiɛ̈rden cïn thok akeu.AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE